Διαδικασία : 2017/0007(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0185/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0185/2017

Συζήτηση :

PV 03/07/2017 - 18
CRE 03/07/2017 - 18

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2017 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0283

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 845kWORD 86k
5.5.2017
PE 601.003v02-00 A8-0185/2017

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Μολδαβίας

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: Sorin Moisă

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Μολδαβίας

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 212 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0016/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που εγκρίθηκε ταυτόχρονα με την απόφαση αριθ. 778/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0185/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να αποσκοπεί στην αποκατάσταση μιας βιώσιμης θέσης εξωτερικής χρηματοδότησης για τη Μολδαβία, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτόν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή της.

(11)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να αποσκοπεί στην αποκατάσταση μιας βιώσιμης θέσης εξωτερικής χρηματοδότησης για τη Μολδαβία, συμβάλλοντας στη μεγαλύτερη πολιτική και μακροοικονομική σταθερότητα της χώρας, ιδίως σε τομείς που σχετίζονται με την οικονομική διακυβέρνηση, τη χρηματοπιστωτική και τραπεζική διακυβέρνηση και εποπτεία, συμπεριλαμβανομένης μιας διεξοδικής και προσανατολισμένης στα αποτελέσματα έρευνας στον τομέα της τραπεζικής απάτης, και την πολιτική ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος·

Τροπολογία    2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να στηρίζει την προσήλωση της Μολδαβίας στις κοινές με την Ένωση αξίες, στις οποίες περιλαμβάνονται η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η βιώσιμη ανάπτυξη και η μείωση της φτώχειας, καθώς και την προσήλωσή της στις αρχές ενός ελεύθερου και θεμιτού εμπορίου βάσει κανόνων.

(17)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να στηρίζει την προσήλωση της Μολδαβίας στις κοινές με την Ένωση αξίες, στις οποίες περιλαμβάνονται η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση, η αποπολιτικοποίηση και η διαφάνεια της δημόσιας διοίκησης, ένα ανεξάρτητο δικαστικό σώμα, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ελευθερία, ανεξαρτησία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, η βιώσιμη ανάπτυξη και η μείωση της φτώχειας, καθώς και την προσήλωσή της στις αρχές ενός ελεύθερου και θεμιτού εμπορίου βάσει κανόνων.

Τροπολογία    3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Προϋπόθεση για να χορηγήσει η Ένωση μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να είναι ο σεβασμός, εκ μέρους της Μολδαβίας, των ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας, στους οποίους περιλαμβάνονται το πολυκομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα, το κράτος δικαίου και η εγγύηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον, οι ειδικοί στόχοι της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης θα πρέπει να αφορούν την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας όσον αφορά τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, της διακυβέρνησης και της εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα στη Μολδαβία και να προωθούν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που σκοπό έχουν να στηρίξουν τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Τόσο η πλήρωση των προϋποθέσεων όσο και η επίτευξη των στόχων αυτών θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

(18)  Προϋπόθεση για να χορηγήσει η Ένωση μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή και για την εκταμίευση καθεμιάς από τις τρεις δόσεις θα πρέπει να είναι ο σεβασμός, εκ μέρους της Μολδαβίας, των ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας, στους οποίους περιλαμβάνονται το πολυκομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα, το κράτος δικαίου και η εγγύηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον, οι ειδικοί στόχοι της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης θα πρέπει να αφορούν την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας όσον αφορά τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής καταπολέμησης της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της διακυβέρνησης και της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού και τραπεζικού τομέα στη Μολδαβία, την παροχή περαιτέρω στήριξης για τη διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας και τη βελτίωση της διακυβέρνησης και να προωθούν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που σκοπό έχουν να στηρίξουν τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή προς τη Μολδαβία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που στηρίζουν την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας, συμπεριλαμβανομένης της σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA). Για να εξασφαλιστεί ότι οι ειδικοί στόχοι θα αξιολογούνται σωστά, πρέπει να καθοριστούν με επαληθεύσιμο και μετρήσιμο τρόπο. Τόσο η πλήρωση της προϋπόθεσης όσο και η επίτευξη των στόχων αυτών θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της προϋπόθεσης και των στόχων ή μη τήρησης των σκοπών και των αρχών της συμφωνίας σύνδεσης, η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε προσωρινή αναστολή ή ακύρωση της εκταμίευσης της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης.

Τροπολογία    4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης που συνδέονται με τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης προστατεύονται αποτελεσματικά, η Μολδαβία πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών που συνδέονται με τη συνδρομή. Επιπλέον, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι η Επιτροπή θα διενεργεί ελέγχους ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο θα διενεργεί λογιστικούς ελέγχους.

(19)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης που συνδέονται με τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης προστατεύονται αποτελεσματικά, η Μολδαβία πρέπει να εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών που συνδέονται με τη συνδρομή. Η Μολδαβία θα πρέπει να ενημερώνει τακτικά την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής βάσει της πλήρους αποκάλυψης και της αυστηρής συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ένωσης. Επιπλέον, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι η Επιτροπή θα διενεργεί ελέγχους ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο θα διενεργεί λογιστικούς ελέγχους.

Τροπολογία    5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να υπόκειται σε όρους οικονομικής πολιτικής που θα καθοριστούν σε μνημόνιο συνεννόησης. Προκειμένου να υπάρξουν ενιαίοι όροι εφαρμογής και για λόγους αποτελεσματικότητας, η Επιτροπή πρέπει να έχει την αρμοδιότητα να διαπραγματευθεί τους εν λόγω όρους με τις αρχές της Μολδαβίας υπό την εποπτεία της επιτροπής των αντιπροσώπων των κρατών μελών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 182/2011. Δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει κατά γενικό κανόνα να εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από αυτές που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό. Λαμβάνοντας υπόψη τις δυνητικά σημαντικές επιπτώσεις της συνδρομής άνω των 90 εκατομμυρίων EUR, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία εξέτασης για τις πράξεις που υπερβαίνουν το εν λόγω κατώτατο όριο. Λαμβάνοντας υπόψη το ποσό της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης στη Μολδαβία, θα πρέπει να εφαρμόζεται η διαδικασία εξέτασης για την έγκριση του Μνημονίου Συνεννόησης και για οποιαδήποτε μείωση, αναστολή ή ακύρωση της συνδρομής,

(24)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να υπόκειται σε όρους που θα καθοριστούν σε μνημόνιο συνεννόησης. Οι όροι αυτοί θα πρέπει να συνδέονται με την εκταμίευση καθεμιάς από τις τρεις δόσεις. Προκειμένου να υπάρξουν ενιαίοι όροι εφαρμογής και για λόγους αποτελεσματικότητας, η Επιτροπή πρέπει να έχει την αρμοδιότητα να διαπραγματευθεί τους εν λόγω όρους εφαρμογής με τις αρχές της Μολδαβίας υπό την εποπτεία της επιτροπής των αντιπροσώπων των κρατών μελών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 182/2011. Δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει κατά γενικό κανόνα να εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από αυτές που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό. Λαμβάνοντας υπόψη τις δυνητικά σημαντικές επιπτώσεις της συνδρομής άνω των 90 εκατομμυρίων EUR, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία εξέτασης για τις πράξεις που υπερβαίνουν το εν λόγω κατώτατο όριο. Λαμβάνοντας υπόψη το ποσό της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης στη Μολδαβία, θα πρέπει να εφαρμόζεται η διαδικασία εξέτασης για την έγκριση του Μνημονίου Συνεννόησης και για οποιαδήποτε μείωση, αναστολή ή ακύρωση της συνδρομής,

(1)

ΕΕ L 218 της 14.8.2013, σ. 15


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Δημοκρατία της Μολδαβίας (εφεξής «Μολδαβία») είναι σε φάση αποκατάστασης της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητάς της μετά από δυο δύσκολα έτη. Η χώρα εισήλθε σε οικονομική ύφεση το 2014, όταν το πασίγνωστο τραπεζικό σκάνδαλο και οι δημοσιονομικές δυσχέρειες, που προκλήθηκαν από την επακολουθήσασα αναστολή της βοήθειας των διεθνών δωρητών επιδείνωσαν τις οικονομικές της επιδόσεις, που ήδη είχαν πληγεί από μια μείωση της γεωργικής παραγωγής εξ αιτίας κακών καιρικών συνθηκών και χαμηλών εξαγωγικών επιδόσεων απέναντι σε ορισμένους παραδοσιακούς εμπορικούς εταίρους της Μολδαβίας, και κυρίως τη Λευκορωσία, τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Η προσωρινή (από τον Σεπτέμβριο 2014) εφαρμογή και ακολούθως η έναρξη ισχύος της σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA) μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μολδαβίας (τμήμα της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας) συνέβαλε στην οικονομική ανάκαμψη. Η ΕΕ είναι σήμερα ο βασικός εμπορικός εταίρος της Μολδαβίας, με 63 % μερίδιο στο σύνολο των μολδαβικών εξαγωγών. Το 2015, οι εισαγωγές μολδαβικών προϊόντων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 5 %, παρά τη μείωση των μολδαβικών εξαγωγών προς τον υπόλοιπο κόσμο.

Μετά από πολλά έτη στασιμότητας στη μεταρρυθμιστική διαδικασία, πέρυσι επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος στην εφαρμογή της ατζέντας διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ακόμη και ως τμήμα του χάρτη πορείας των μεταρρυθμίσεων προτεραιότητας, που είχε συμφωνηθεί με την ΕΕ τον Φεβρουάριο του 2016. Τούτο οδήγησε στην επανάληψη της βοήθειας των δωρητών, υπό το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (εφεξής «ΔΝΤ»). Όντως, το ΔΝΤ ενέκρινε πέρυσι τον Νοέμβριο μια τριετή συμφωνία διευρυμένης πιστωτικής διευκόλυνσης και διευρυμένης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης («ECF/EFF») ύψους 179 εκατομμυρίων USD. Στις 28 Φεβρουαρίου 2017, το προσωπικό του ΔΝΤ και οι μολδαβικές αρχές κατέληξαν σε συμφωνία υπηρεσιακού επιπέδου για την πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος επισημαίνοντας την καταγραφή συνεχών ικανοποιητικών βημάτων στην εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος του ΔΝΤ. Αναμένεται ότι το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ θα ολοκληρώσει την αξιολόγηση τον Απρίλιο 2017. Η έγκριση του προγράμματος του ΔΝΤ επέτρεψε επίσης στην Παγκόσμια Τράπεζα να επανενεργοποιήσει τις βάσει πολιτικής δανειακές πράξεις της.

Η ΕΕ επανέλαβε και αυτή τις δικές της επιχειρήσεις δημοσιονομικής στήριξης μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (εφεξής «ΕΜΓ»), που ήταν παγωμένος από το 2015, ενώ και άλλοι εξωτερικοί δωρητές ακολούθησαν την τάση. Εντούτοις, υπάρχει ειδική ανάγκη να αντιμετωπιστούν το βραχυπρόθεσμο ισοζύγιο πληρωμών και οι δημοσιονομικές αδυναμίες της μολδαβικής οικονομίας. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (εφεξής «Επιτροπή») να χορηγηθεί μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή (MFA) στη Μολδαβία ανταποκρίνεται στη συγκεκριμένη ανάγκη, καλύπτοντας το 25 % περίπου των υπολειπόμενων εξωτερικών χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας για το 2016-2018 (το ΔΝΤ εκτιμά το συνολικό ποσό των εξωτερικών χρηματοδοτικών αναγκών σε περίπου 402 εκατομμύρια EUR). Είναι ένα αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης σταθερότητας της Μολδαβίας και είναι απόλυτα συνεπές με τους ευρύτερους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ απέναντι στη χώρα και την περιοχή.

Η πρόταση της Επιτροπής ακολουθεί πιστά τα συμφωνηθέντα με την Κοινή Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που εγκρίθηκε μαζί με την απόφαση αριθ. 778/2013/ΕΕ της 12ης Αυγούστου 2013 για περαιτέρω μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Γεωργία και όπου οι συννομοθέτες ορίζουν τις βασικές αρχές και παραμέτρους που πρέπει να διέπουν τις διαδικασίες παροχής μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής (MFA). Πιο συγκεκριμένα: i) η Μολδαβία πληροί τα κριτήρια του σκοπού και της επιλεξιμότητας για παροχή συνδρομής· ii) το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας που συνοδεύει την πρόταση της Επιτροπής περιέχει λεπτομερή αξιολόγηση του βαθμού εκπλήρωσης των πολιτικών και οικονομικών προϋποθέσεων· iii) η μορφή και το ποσό της προτεινόμενης συνδρομής διασφαλίζουν έναν δίκαιο επιμερισμό του βάρους μεταξύ της ΕΕ και των άλλων δωρητών. Η ΕΕ θα παράσχει 100 εκατομμύρια EUR, εκ των οποίων τα 60 υπό μορφή δανείου και τα 40 υπό μορφή επιχορήγησης, που θα εκταμιευθούν σε 3 δόσεις (2 το 2017 και η τελευταία το πρώτο εξάμηνο του 2018). Η ισορροπία μεταξύ δανείου και επιχορήγησης απηχεί τα συμφωνηθέντα το 2013 κριτήρια, ήτοι το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης μετρούμενο σε κατά κεφαλήν εισόδημα και συντελεστή φτώχειας, ικανότητα αποπληρωμής, βάσει ανάλυσης βιωσιμότητας του χρέους και του βαθμού εφαρμογής ευνοϊκών όρων υπέρ της Μολδαβίας από τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τους άλλους δωρητές.

Βάσει των ανωτέρω, ο εισηγητής του παρόντος εκτιμά πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής περί παροχής μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Μολδαβία, τονίζοντας ταυτόχρονα τις μεγάλες προσδοκίες του ότι:

1. Η Επιτροπή, μέσω των διαπραγματεύσεων για το μνημόνιο συνεννόησης με τη Μολδαβία, θα μεριμνήσει ώστε η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή (MFA) να συνδεθεί με την εφαρμογή ενός φιλόδοξου προγράμματος οικονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, με σκοπό ειδικότερα την βελτίωση της διακυβέρνησης του οικονομικού και το δημόσιου τομέα, την υποστήριξη της ταχείας υλοποίησης της σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA), την καταπολέμηση της διαφθοράς και της νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και τη βελτίωση της διακυβέρνησης του ενεργειακού τομέα, κυρίως με τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της εθνικής ρυθμιστικής αρχής.

Για την εκταμίευση καθεμιάς από τις τρεις δόσεις θα πρέπει να τεθούν σαφείς προϋποθέσεις σύμφωνες με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό δεικτών απόδοσης που θα αποδεικνύουν την πρόοδο και τη συνέπεια μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών μηχανισμών βοήθειας και μεταξύ αυτών των μηχανισμών και των μολδαβικών εθνικών στρατηγικών.

2. Η Επιτροπή θα επιδείξει τον ύψιστο βαθμό δέουσας επιμέλειας, παρακολουθώντας την πρόοδο στην επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της ευρωπαϊκής μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής (κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της πρότασης), και επαληθεύοντας τη συνεχή τήρηση των προϋποθέσεων και των όρων για την εκταμίευση της βοήθειας (κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της πρότασης). Θα πρέπει να διασφαλιστεί η άμεση ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο ενδεδειγμένος συντονισμός με αυτό.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (11.4.2017)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Μολδαβίας

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Petras Auštrevičius

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή προτείνει να χορηγηθούν στη Μολδαβία 100 εκατομμύρια ευρώ υπό μορφή δανείων (τα 60) και επιχορηγήσεων (τα 40). Η ΕΕ παρέχει και άλλη χρηματοδοτική συνδρομή μέσω δημοσιονομικής στήριξης που ξανάρχισε τον Δεκέμβριο 2016 (χορηγήθηκαν 45,3 εκατομμύρια ευρώ) μετά από συμφωνία με το ΔΝΤ.

Η τελευταία μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή (MFA) στη Μολδαβία ανερχόταν σε 90 εκατομμύρια ευρώ, καταβληθέντα υπό μορφή επιχορηγήσεων το 2010-2012. Λοιποί δικαιούχοι MFA είναι σήμερα η Αρμενία, η Γεωργία, η Ιορδανία, η Δημοκρατία της Κιργιζίας, ο Λίβανος, η Τυνησία και η Ουκρανία.

Δεδομένης της δύσκολης οικονομικής κατάστασης στη Μολδαβία και εν όψει των ερχόμενων μολδαβικών βουλευτικών εκλογών (Νοέμβριο 2018), θα ήταν προς όφελος της ΕΕ να στηρίξει το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της τρέχουσας μολδαβικής κυβέρνησης χορηγώντας μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή εντός του προτεινόμενου χρονικού πλαισίου (2017-2018). Η προϋποθέσεις που πλαισιώνουν την MFA παρέχουν επίσης ένα χρήσιμο μοχλό για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων αυτών, δεδομένης ιδίως της ανάγκης ενίσχυσης της αρχής των «αναλογικών κερδών» (more for more) στο πεδίο της ενωσιακής συνδρομής στους γειτονικούς εταίρους, μετά τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη Μολδαβία. Πράγματι, η έκθεση Επιτροπής/ΕΥΕΔ του Μαρτίου 2017 για την εφαρμογή της σύνδεσης με την Δημοκρατία της Μολδαβίας τονίζει πως κάποια πρόοδος έγινε πρόσφατα με την έγκριση ορισμένων μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν μεταξύ άλλων στην αποκατάσταση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και στην αντιμετώπιση της διαφθοράς. Όμως, απαιτούνται περαιτέρω μεταρρυθμιστικές προσπάθειες για τη βελτίωση του κράτους δικαίου και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, το οποίο εξακολουθεί να υποφέρει από την ενδημική διαφθορά όπως και από τον ασυνεπή πολιτικό σχεδιασμό· επίσης, απαιτούνται αυστηρά μέτρα εφαρμογής, ώστε να προσφερθούν χειροπιαστά αποτελέσματα στον μολδαβικό λαό.

Η τραπεζική απάτη που αποκαλύφθηκε το 2014 – στο πλαίσιο της οποίας Μολδαβοί αρμόδιοι, συμπεριλαμβανομένου του πρώην πρωθυπουργού Filat κατηγορούνται ότι έλαβαν 1 δις ευρώ (το 17% του ΑΕΠ της χρονιάς εκείνης) από τρεις τράπεζες (Savings Bank, Unibank και Banca Sociala) – σημαίνει πως μέρος των κονδυλίων της ΕΕ (561 ευρώ το 2007-2013) ίσως να μην είχε τελικά τον σχεδιαζόμενο αντίκτυπο. Μια πιθανή συνέπεια θα είναι ίσως ότι τώρα η ΕΕ οφείλει να βοηθήσει τη Μολδαβία να αντισταθμίσει τις απώλειες από την απάτη. Επί πλέον, η απάτη συνέβαλε στη μεγάλη μείωση της εμπιστοσύνης των Μολδαβών προς την ΕΕ.

Κατά συνέπεια, η τροπολογίες που η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων εστιάζονται στα εξής:

1. Να υπογραμμισθούν κάποιες βασικές δημοκρατικές αρχές που θα πρέπει να ενισχυθούν (π.χ. ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας· ελεύθερα, ανεξάρτητα και πλουραλιστικά μέσα ενημέρωσης) και ενισχυμένες διατάξεις περί διαφθοράς και απάτης (π.χ. αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων), με πιο ρητές προϋποθέσεις: σαφή κριτήρια αναφοράς, υποβολή εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναστολή δόσεων εν απουσία προόδου·

2. Να διασφαλιστεί επαρκής συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου, ειδικά στην εκπόνηση του βασικού μνημονίου συνεννόησης που θα περιέχει τις λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις εκταμίευσης της MFA.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Στις αρχές του 2016, μετά τον διορισμό της νέας κυβέρνησης και νέου διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, οι αρχές έχουν επιδείξει ανανεωμένη δέσμευση για την προώθηση των αναγκαίων πολιτικών μεταρρυθμίσεων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων διακυβέρνησης της χώρας στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στον τομέα της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών.

(3) Στις αρχές του 2016, μετά τον διορισμό της νέας κυβέρνησης και νέου διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, οι αρχές έχουν επιδείξει ανανεωμένη δέσμευση για την προώθηση των αναγκαίων πολιτικών μεταρρυθμίσεων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων διακυβέρνησης της χώρας στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στον τομέα της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, και έχουν λάβει σημαντικά μέτρα επ’ αυτού.

Τροπολογία     2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να αποσκοπεί στην αποκατάσταση μιας βιώσιμης θέσης εξωτερικής χρηματοδότησης για τη Μολδαβία, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτόν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή της.

(11)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να αποσκοπεί στην αποκατάσταση μιας βιώσιμης θέσης εξωτερικής χρηματοδότησης για τη Μολδαβία, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτόν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή της, ειδικά σε τομείς που σχετίζονται με την οικονομική διακυβέρνηση και την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος.

Τροπολογία    3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να στηρίζει την προσήλωση της Μολδαβίας στις κοινές με την Ένωση αξίες, στις οποίες περιλαμβάνονται η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η βιώσιμη ανάπτυξη και η μείωση της φτώχειας, καθώς και την προσήλωσή της στις αρχές ενός ελεύθερου και θεμιτού εμπορίου βάσει κανόνων.

(17)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να στηρίζει την προσήλωση της Μολδαβίας στις κοινές με την Ένωση αξίες, στις οποίες περιλαμβάνονται η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση – συμπεριλαμβανομένης μιας υπεύθυνης, διαφανούς και αποπολιτικοποιημένης δημόσιας διοίκησης, μιας ανεξάρτητης δικαιοσύνης, αμερόληπτων και αποτελεσματικών οργάνων επιβολής του νόμου – ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών καθώς και τα ελεύθερα, ανεξάρτητα και πλουραλιστικά μέσα ενημέρωσης, μια κοινωνική οικονομία της αγοράς, η βιώσιμη ανάπτυξη και η μείωση της φτώχειας, καθώς και την προσήλωσή της στις αρχές ενός ανοικτού και δίκαιου εμπορίου θεμελιωμένου σε κανόνες.

Τροπολογία    4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 18

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Προϋπόθεση για να χορηγήσει η Ένωση μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να είναι ο σεβασμός, εκ μέρους της Μολδαβίας, των ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας, στους οποίους περιλαμβάνονται το πολυκομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα, το κράτος δικαίου και η εγγύηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον, οι ειδικοί στόχοι της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης θα πρέπει να αφορούν την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας όσον αφορά τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, της διακυβέρνησης και της εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα στη Μολδαβία και να προωθούν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που σκοπό έχουν να στηρίξουν τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Τόσο η πλήρωση των προϋποθέσεων όσο και η επίτευξη των στόχων αυτών θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18)  Προϋπόθεση για να χορηγήσει η Ένωση μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να είναι ο πλήρης σεβασμός, εκ μέρους της Μολδαβίας, των ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας, στους οποίους περιλαμβάνονται το πολυκομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα και η αυστηρή διάκριση των εξουσιών, το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας, η εγγύηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η υποστήριξη ελεύθερων, ανεξάρτητων και πλουραλιστικών μέσων ενημέρωσης, και η διασφάλιση ενός αποτελεσματικού αγώνα κατά της διαφθοράς, της επιρροής των ολιγαρχών και της νομιμοποίησης παράνομου χρήματος, όπως και η ενδελεχής, με γνώμονα την επίτευξη αποτελεσμάτων, διερεύνηση της «τραπεζικής απάτης». Επιπλέον, οι ειδικοί στόχοι της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης θα πρέπει να αφορούν την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας όσον αφορά τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, της διακυβέρνησης και της εποπτεία του χρηματοπιστωτικού και του τραπεζικού τομέα στη Μολδαβία και να προωθούν αποτελεσματικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που σκοπό θα έχουν να στηρίξουν τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Τόσο η πλήρωση της προϋπόθεσης όσο και η επίτευξη των στόχων αυτών θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

 

Τροπολογία    5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

18 α) Προτού μια δόση αποδεσμευθεί, η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να υποβάλλουν έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για το επίπεδο εκπλήρωσης της ανωτέρω προϋπόθεσης και την επίτευξη χειροπιαστής προόδου εν όψει των ανωτέρω στόχων βάσει σαφώς καθορισμένων κριτηρίων αναφοράς με αυστηρό και μετρήσιμο τρόπο. Οι προϋποθέσεις για την εκταμίευση της συνδρομής πρέπει να έχουν πλήρη ισχύ, ώστε να ενθαρρυνθεί η βάσει κινήτρων κατανομή κονδυλίων. Εάν η πρόοδος στην επίτευξη των στόχων που έχουν οριστεί στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2016 για τη Μολδαβία, στην Ατζέντα σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας και στο Μνημόνιο συνεννόησης είναι ανεπαρκής, η αποδέσμευση των δόσεων θα πρέπει να ανασταλεί αμέσως.

Τροπολογία    6

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 19

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης που συνδέονται με τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης προστατεύονται αποτελεσματικά, η Μολδαβία πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών που συνδέονται με τη συνδρομή. Επιπλέον, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι η Επιτροπή θα διενεργεί ελέγχους ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο θα διενεργεί λογιστικούς ελέγχους.

(19)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης που συνδέονται με τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης προστατεύονται αποτελεσματικά, η Μολδαβία θα πρέπει να εφαρμόσει πλήρως τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών που συνδέονται με τη συνδρομή. Επιπλέον, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι η Επιτροπή θα διενεργεί ελέγχους ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο θα διενεργεί λογιστικούς ελέγχους. Η Μολδαβία θα πρέπει να ενημερώνει τακτικά την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, βάσει της πλήρους αποκάλυψης και της αυστηρής συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ένωσης, όπως και σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης.

Τροπολογία    7

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Η διαχείριση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης θα πρέπει να αναληφθεί από την Επιτροπή. Για να εξασφαλισθεί η δυνατότητα παρακολούθησης της εφαρμογής της παρούσας απόφασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η Επιτροπή θα πρέπει να τους ενημερώνει τακτικά για τις εξελίξεις τις σχετικές με τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή και να τους παρέχει τα σχετικά έγγραφα.

(22)  Η διαχείριση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης θα πρέπει να αναληφθεί από την Επιτροπή. Για να εξασφαλισθεί η δυνατότητα παρακολούθησης της εφαρμογής της παρούσας απόφασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η Επιτροπή θα πρέπει να τους ενημερώνει τακτικά για τις εξελίξεις τις σχετικές με τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή και να τους παρέχει τα σχετικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου του Μνημονίου συνεννόησης.

Τροπολογία     8

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να υπόκειται σε όρους οικονομικής πολιτικής που θα καθοριστούν σε μνημόνιο συνεννόησης. Προκειμένου να υπάρξουν ενιαίοι όροι εφαρμογής και για λόγους αποτελεσματικότητας, η Επιτροπή πρέπει να έχει την αρμοδιότητα να διαπραγματευθεί τους εν λόγω όρους με τις αρχές της Μολδαβίας υπό την εποπτεία της επιτροπής των αντιπροσώπων των κρατών μελών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 182/2011. Δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει κατά γενικό κανόνα να εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από αυτές που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό. Λαμβάνοντας υπόψη τις δυνητικά σημαντικές επιπτώσεις της συνδρομής άνω των 90 εκατομμυρίων EUR, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία εξέτασης για τις πράξεις που υπερβαίνουν το εν λόγω κατώτατο όριο. Λαμβάνοντας υπόψη το ποσό της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης στη Μολδαβία, θα πρέπει να εφαρμόζεται η διαδικασία εξέτασης για την έγκριση του Μνημονίου Συνεννόησης και για οποιαδήποτε μείωση, αναστολή ή ακύρωση της συνδρομής,

(24)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει, σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως 4 της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας, να υπόκειται σε πολιτικούς όρους και όρους οικονομικής πολιτικής που θα καθοριστούν σε μνημόνιο συνεννόησης. Οι όροι αυτοί θα πρέπει να συνοδεύονται από καλά σχεδιασμένα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής τους. Προκειμένου να υπάρξουν ενιαίοι όροι εφαρμογής και για λόγους αποτελεσματικότητας, η Επιτροπή πρέπει να έχει την αρμοδιότητα να διαπραγματευθεί τους εν λόγω όρους εφαρμογής με τις αρχές της Μολδαβίας υπό την εποπτεία της επιτροπής των αντιπροσώπων των κρατών μελών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 182/2011. Δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει κατά γενικό κανόνα να εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από αυτές που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό. Λαμβάνοντας υπόψη τις δυνητικά σημαντικές επιπτώσεις της συνδρομής άνω των 90 εκατομμυρίων EUR, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία εξέτασης για τις πράξεις που υπερβαίνουν το εν λόγω κατώτατο όριο. Λαμβάνοντας υπόψη το ποσό της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης στη Μολδαβία, θα πρέπει να εφαρμόζεται η διαδικασία εξέτασης για την έγκριση του Μνημονίου Συνεννόησης και για οποιαδήποτε μείωση, αναστολή ή ακύρωση της συνδρομής,

Τροπολογία    9

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις εξελίξεις που αφορούν τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εκταμιεύσεων και θα διαβιβάζει τα σχετικά έγγραφα στα εν λόγω όργανα εγκαίρως.

Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις εξελίξεις που αφορούν τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εκταμιεύσεων και θα διαβιβάζει τα σχετικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου του Μνημονίου συνεννόησης στα εν λόγω όργανα εγκαίρως.

Τροπολογία    10

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Προϋπόθεση για τη χορήγηση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής από την ΕΕ είναι ο σεβασμός εκ μέρους της Μολδαβίας, των ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας, στους οποίους περιλαμβάνονται το πολυκομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα, το κράτος δικαίου και η εγγύηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

1.  Προϋπόθεση για τη χορήγηση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής από την ΕΕ είναι ο σεβασμός εκ μέρους της Μολδαβίας, των ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας στους οποίους περιλαμβάνονται το πολυκομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα και η αυστηρή διάκριση των εξουσιών – το κράτος δικαίου και η εγγύηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να προβλέπει σταθερή προσήλωση και έγκριση συγκεκριμένων μέτρων για την ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης, την απο-πολιτικοποίηση των διορισμών στη δημόσια διοίκηση, την αντιμετώπιση της διαφθοράς, την ενίσχυση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος, τη διερεύνηση της «τραπεζικής απάτης» με γνώμονα την επίτευξη αποτελεσμάτων, τη δημιουργία συνθηκών που να επιτρέπουν πλουραλιστικά και ελεύθερα μέσα ενημέρωσης και να προάγουν τον ελεύθερο και ισότιμο πολιτικό ανταγωνισμό.

Τροπολογία    11

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα παρακολουθούν την τήρηση αυτής της προϋπόθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης.

2.  Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης παρακολουθούν την ικανοποίηση της προϋπόθεσης που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης. Προτού μια δόση αποδεσμευθεί, υποβάλλουν έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για το επίπεδο εκπλήρωσης της ανωτέρω προϋπόθεσης, βάσει σαφώς καθορισμένων κριτηρίων αναφοράς. Εάν η πρόοδος στην επίτευξη των στόχων που έχουν οριστεί στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2016 για τη Μολδαβία, στην Ατζέντα σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας και στο Μνημόνιο συνεννόησης είναι ανεπαρκής, η αποδέσμευση των δόσεων αναστέλλεται αμέσως.

Τροπολογία     12

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, συμφωνεί με τις αρχές της Μολδαβίας σχετικά με σαφώς καθορισμένους όρους οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής -εστιάζοντας ιδιαίτερα στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών από τις οποίες εξαρτάται η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης- οι οποίοι πρόκειται να καθοριστούν σε μνημόνιο συνεννόησης («το μνημόνιο συνεννόησης») το οποίο περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα για την εκπλήρωση των εν λόγω όρων. Οι όροι οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής που ορίζονται στο μνημόνιο συνεννόησης πρέπει να συνάδουν με τις συμφωνίες ή τα μνημόνια που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων μακροοικονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζει η Μολδαβία με τη στήριξη του ΔΝΤ.

1.  Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, συμφωνεί με τις αρχές της Μολδαβίας σχετικά με σαφώς καθορισμένη οικονομική πολιτική, χρηματοπιστωτικούς όρους -εστιάζοντας ιδιαίτερα στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών από τις οποίες εξαρτάται η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης- καθώς και σχετικά με όρους ως προς τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, όπως μέτρα κατά της διαφθοράς και ενίσχυση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος, οι οποίοι πρόκειται να καθοριστούν σε μνημόνιο συνεννόησης («το μνημόνιο συνεννόησης») το οποίο περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα και σαφή κριτήρια αναφοράς για την εκπλήρωση των εν λόγω όρων. Οι όροι οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής που ορίζονται στο μνημόνιο συνεννόησης πρέπει να συνάδουν με τις συμφωνίες ή τα μνημόνια που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων μακροοικονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζει η Μολδαβία με τη στήριξη του ΔΝΤ.

Τροπολογία     13

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποσκοπούν, ειδικότερα, στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας των συστημάτων διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών στη Μολδαβία, περιλαμβανομένης της χρήσης της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης. Η πρόοδος όσον αφορά το αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών, η ανάπτυξη θεμιτών εμπορικών συναλλαγών βάσει κανόνων και άλλες προτεραιότητες στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, θα λαμβάνονται επίσης δεόντως υπόψη κατά τον σχεδιασμό των μέτρων πολιτικής. Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά την πρόοδο που σημειώνεται στην επίτευξη των στόχων αυτών.

2.  Οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποσκοπούν, ειδικότερα, στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας των συστημάτων διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών στη Μολδαβία, περιλαμβανομένης της χρήσης της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης. Η πρόοδος όσον αφορά το αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών, η ανάπτυξη θεμιτών εμπορικών συναλλαγών βάσει κανόνων και άλλες προτεραιότητες στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, θα λαμβάνονται επίσης δεόντως υπόψη κατά τον σχεδιασμό των μέτρων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αρχές, όπως την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, την αποπολιτικοποίηση όλων των κρατικών θεσμών και την προαγωγή ενός περιβάλλοντος ελευθερίας και ισονομίας που να επιτρέπει τον πολιτικό ανταγωνισμό. Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά την πρόοδο που σημειώνεται στην επίτευξη των στόχων αυτών.

Τροπολογία     14

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή επαληθεύει, σε τακτικά διαστήματα, ότι οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, εξακολουθούν να τηρούνται, συμπεριλαμβανομένου και του κατά πόσον οι οικονομικές πολιτικές της Μολδαβίας συνάδουν με τους στόχους της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα και, εφόσον είναι αναγκαίο, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

4.  Η Επιτροπή επαληθεύει, σε τακτικά διαστήματα, ότι οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, εξακολουθούν να τηρούνται, συμπεριλαμβανομένου και του κατά πόσον οι οικονομικές πολιτικές της Μολδαβίας συνάδουν με τους στόχους της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία     15

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  την ικανοποιητική εφαρμογή, των όρων οικονομικής πολιτικής και των χρηματοδοτικών όρων που περιέχονται στο μνημόνιο συνεννόησης.

γ)  την εφαρμογή των πολιτικών όρων, των όρων οικονομικής πολιτικής και των χρηματοδοτικών όρων που περιέχονται στο μνημόνιο συνεννόησης, σύμφωνα με μετρήσιμα κριτήρια.

Τροπολογία    16

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  διασφαλίζουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, προβλέποντας ιδίως την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παρατυπίας που επηρεάζουν τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) 2988/95· του Συμβουλίου, τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) 2185/96 του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

β)  διασφαλίζουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ιδίως με την πλήρη εφαρμογή ειδικών μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παρατυπίας που επηρεάζουν τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) 2988/95· του Συμβουλίου, τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) 2185/96 του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

__________________

__________________

11 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).

11 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).

12 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

12 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

13Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

13Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Μολδαβίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

19.1.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

19.1.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Petras Auštrevičius

30.1.2017

Εξέταση στην επιτροπή

20.3.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.4.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

55

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Amjad Bashir, Bas Belder, Mario Borghezio, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala, Γεώργιος Επιτήδειος, Δημήτρης Παπαδάκης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

María Teresa Giménez Barbat, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Marie-Christine Vergiat

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Josef Weidenholzer

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

55

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Karol Karski, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Igor Šoltes

4

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

NI

Γεώργιος Επιτήδειος, Janusz Korwin-Mikke

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (4.4.2017)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Μολδαβίας

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Siegfried Mureşan

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης επισημαίνει ότι η προτεινόμενη πράξη ΜΧΣ θα ανέλθει κατ’ ανώτατο όριο στα 100 εκατομμύρια EUR, θα παρασχεθεί με τη μορφή μεσοπρόθεσμου δανείου ύψους έως 60 εκατομμυρίων EUR και επιχορηγήσεις έως 40 εκατομμύρια EUR και θα αποδεσμευτεί σε τρεις δόσεις το 2017 και το 2018. Η εκταμίευση του δανείου θα πραγματοποιηθεί στους προϋπολογισμούς των ετών 2019-2020, ενώ οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές της συνιστώσας της επιχορήγησης θα λάβουν χώρα στους προϋπολογισμούς των ετών 2017-2018.

Ο στόχος της προτεινόμενης πράξης είναι να υποστηρίξει την αποκατάσταση μιας βιώσιμης εξωτερικής χρηματοδότησης της Μολδαβίας. Θα είναι συμπληρωματική προς τα προγράμματα και τους πόρους που παρέχονται από το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα και θα έχει ως προϋπόθεση τον σεβασμό από πλευράς Μολδαβίας των αποτελεσματικών δημοκρατικών μηχανισμών, συμπεριλαμβανομένου ενός κοινοβουλευτικού πολυκομματικού συστήματος, καθώς και του κράτους δικαίου και των εγγυήσεων περί του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης υποστηρίζει την προτεινόμενη πράξη ΜΧΣ, ως απαραίτητο συμπλήρωμα για τη διεθνή και ευρωπαϊκή βοήθεια προς τη Μολδαβία και ως απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς τη χώρα αυτή, η οποία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια δύσκολη πολιτική και οικονομική περίοδο. Αναγνωρίζει την ανανεωμένη δέσμευση που ανελήφθη από τις αρχές της Μολδαβίας για αντιμετώπιση των προκλήσεων της διακυβέρνησης της χώρας και επίτευξη προόδου όσον αφορά τις απαραίτητες πολιτικές μεταρρυθμίσεις, αλλά υποστηρίζει ότι η Μολδαβία θα πρέπει να παραδώσει αποτελέσματα στη μεταρρυθμιστική της διαδικασία.

Επομένως, είναι σημαντικό η αποδέσμευση των διαφόρων δόσεων της βοήθειας να γίνεται αυστηρά με προϋπόθεση την εκπλήρωση των υποχρεώσεων στο πλαίσιο σαφώς καθορισμένου με τις αρχές της Μολδαβίας χρονοδιαγράμματος, μεταξύ άλλων και σε τομείς που σχετίζονται με το κράτος δικαίου, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα, και τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης υπενθυμίζει ότι η συμφωνία σύνδεσης με τη Μολδαβία είναι μια από τις πιο προηγμένες που έχει υπογράψει ποτέ η ΕΕ: παρέχει μια σταθερή βάση για βαθύτερη οικονομική και πολιτική συνεργασία στην πορεία της Μολδαβίας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη της Μολδαβίας είναι σήμερα το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας (ENI), το οποίο συγκεκριμένα υποστηρίζει την εφαρμογή της σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελεύθερων συναλλαγών και την ατζέντα σύνδεσης. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης σημειώνει επίσης ότι η Μολδαβία συμμετέχει στα περιφερειακά προγράμματα, τη διασυνοριακή συνεργασία και τις πρωτοβουλίες που είναι ανοικτές σε όλες τις γειτονικές χώρες, όπως το Erasmus+, η TAIEX, το SIGMA και η Επενδυτική Διευκόλυνση Γειτονίας (NIF). Όταν εγκριθεί, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη θα επιτρέψει, επίσης, νέες επενδυτικές δυνατότητες στη Μολδαβία.

τροπολογιες

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να αποσκοπεί στην αποκατάσταση μιας βιώσιμης θέσης εξωτερικής χρηματοδότησης για τη Μολδαβία, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτόν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή της.

(11)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να αποσκοπεί στην αποκατάσταση μιας βιώσιμης θέσης εξωτερικής χρηματοδότησης για τη Μολδαβία, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτόν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή της, ειδικά σε τομείς που σχετίζονται με την οικονομική διακυβέρνηση και το δικαστικό σώμα, και να ενθαρρύνει τις μεταρρυθμίσεις σε αυτούς τους τομείς.

Τροπολογία     2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να στηρίζει την προσήλωση της Μολδαβίας στις κοινές με την Ένωση αξίες, στις οποίες περιλαμβάνονται η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η βιώσιμη ανάπτυξη και η μείωση της φτώχειας, καθώς και την προσήλωσή της στις αρχές ενός ελεύθερου και θεμιτού εμπορίου βάσει κανόνων.

(17)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να στηρίζει την προσήλωση της Μολδαβίας στις κοινές με την Ένωση αξίες, στις οποίες περιλαμβάνονται η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση, η αποπολιτικοποίηση των διορισμών στο δημόσιο, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα ελεύθερα, ανεξάρτητα και πλουραλιστικά μέσα ενημέρωσης, η βιώσιμη ανάπτυξη και η μείωση της φτώχειας, καθώς και την προσήλωσή της στις αρχές ενός ελεύθερου και θεμιτού εμπορίου βάσει κανόνων.

Τροπολογία    3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 18

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Προϋπόθεση για να χορηγήσει η Ένωση μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να είναι ο σεβασμός, εκ μέρους της Μολδαβίας, των ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας, στους οποίους περιλαμβάνονται το πολυκομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα, το κράτος δικαίου και η εγγύηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον, οι ειδικοί στόχοι της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης θα πρέπει να αφορούν την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας όσον αφορά τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, της διακυβέρνησης και της εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα στη Μολδαβία και να προωθούν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που σκοπό έχουν να στηρίξουν τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Τόσο η πλήρωση των προϋποθέσεων όσο και η επίτευξη των στόχων αυτών θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

(18)  Προϋπόθεση για να χορηγήσει η Ένωση μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή και να αποδεσμεύσει κάθε δόση της βοήθειας θα πρέπει να είναι ο σεβασμός, εκ μέρους της Μολδαβίας, των ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας, στους οποίους περιλαμβάνονται το πολυκομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα, το κράτος δικαίου και η εγγύηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον, οι ειδικοί στόχοι της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης θα πρέπει να αφορούν την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας όσον αφορά τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, της διακυβέρνησης και της εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα στη Μολδαβία, να επιδιώκουν προσανατολισμένες προς τη σταθερότητα πολιτικές που παρέχουν περαιτέρω υποστήριξη για τη διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας, να βελτιώνουν τη διακυβέρνηση και να προωθούν τις πραγματικές και αποτελεσματικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που σκοπό έχουν να στηρίξουν τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Η αποδέσμευση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής θα πρέπει επίσης να εξαρτάται από την απτή πρόοδο στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς υψηλού επιπέδου, καθώς και από την ενίσχυση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει επίσης να συμβάλλουν στη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης και να ενθαρρύνουν τις μεταρρυθμίσεις στη Μολδαβία. Για να εξασφαλιστεί ότι μπορούν να αξιολογηθούν σωστά, είναι σημαντικό οι εν λόγω προϋποθέσεις να καθοριστούν με αυστηρό και μετρήσιμο τρόπο. Τόσο η πλήρωση των προϋποθέσεων όσο και η επίτευξη των στόχων αυτών θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

Τροπολογία    4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 19

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης που συνδέονται με τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης προστατεύονται αποτελεσματικά, η Μολδαβία πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών που συνδέονται με τη συνδρομή. Επιπλέον, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι η Επιτροπή θα διενεργεί ελέγχους ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο θα διενεργεί λογιστικούς ελέγχους.

(19)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης που συνδέονται με τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης προστατεύονται αποτελεσματικά, η Μολδαβία πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών που συνδέονται με τη συνδρομή. Η Μολδαβία θα πρέπει να ενημερώνει τακτικά την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής βάσει της πλήρους αποκάλυψης και της αυστηρής συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ένωσης. Επιπλέον, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι η Επιτροπή θα διενεργεί ελέγχους ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο θα διενεργεί λογιστικούς ελέγχους.

Τροπολογία    5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 24

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να υπόκειται σε όρους οικονομικής πολιτικής που θα καθοριστούν σε μνημόνιο συνεννόησης. Προκειμένου να υπάρξουν ενιαίοι όροι εφαρμογής και για λόγους αποτελεσματικότητας, η Επιτροπή πρέπει να έχει την αρμοδιότητα να διαπραγματευθεί τους εν λόγω όρους με τις αρχές της Μολδαβίας υπό την εποπτεία της επιτροπής των αντιπροσώπων των κρατών μελών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 182/2011. Δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει κατά γενικό κανόνα να εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από αυτές που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό. Λαμβάνοντας υπόψη τις δυνητικά σημαντικές επιπτώσεις της συνδρομής άνω των 90 εκατομμυρίων EUR, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία εξέτασης για τις πράξεις που υπερβαίνουν το εν λόγω κατώτατο όριο. Λαμβάνοντας υπόψη το ποσό της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης στη Μολδαβία, θα πρέπει να εφαρμόζεται η διαδικασία εξέτασης για την έγκριση του Μνημονίου Συνεννόησης και για οποιαδήποτε μείωση, αναστολή ή ακύρωση της συνδρομής,

(24)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να υπόκειται σε όρους οικονομικής πολιτικής με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομία της Μολδαβίας, το σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης, ιδίως στον τραπεζικό τομέα, και το δικαστικό σώμα, που θα καθοριστούν σε μνημόνιο συνεννόησης, συμπεριλαμβανομένων σαφώς καθορισμένων προθεσμιών για την εκπλήρωση αυτών των προϋποθέσεων. Η μη επίτευξη απτής προόδου στην εκπλήρωση των προϋποθέσεων αυτών θα πρέπει να οδηγεί σε προσωρινή αναστολή ή ακύρωση της εκταμίευσης της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης. Προκειμένου να υπάρξουν ενιαίοι όροι εφαρμογής και για λόγους αποτελεσματικότητας, η Επιτροπή πρέπει να έχει την αρμοδιότητα να διαπραγματευθεί τους εν λόγω όρους με τις αρχές της Μολδαβίας υπό την εποπτεία της επιτροπής των αντιπροσώπων των κρατών μελών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 182/2011. Δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει κατά γενικό κανόνα να εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από αυτές που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό. Λαμβάνοντας υπόψη τις δυνητικά σημαντικές επιπτώσεις της συνδρομής άνω των 90 εκατομμυρίων EUR, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία εξέτασης για τις πράξεις που υπερβαίνουν το εν λόγω κατώτατο όριο. Λαμβάνοντας υπόψη το ποσό της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης στη Μολδαβία, θα πρέπει να εφαρμόζεται η διαδικασία εξέτασης για την έγκριση του Μνημονίου Συνεννόησης και για οποιαδήποτε μείωση, αναστολή ή ακύρωση της συνδρομής,

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Μολδαβίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

19.1.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

19.1.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Siegfried Mureşan

26.1.2017

Ημερομηνία έγκρισης

3.4.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Othmar Karas, Bernd Lucke

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

29

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Bernd Lucke

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

6

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Ελευθέριος Συναδινός

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Μολδαβίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

13.1.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

19.1.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

19.1.2017

BUDG

19.1.2017

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Sorin Moisă

23.1.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

28.2.2017

21.3.2017

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

4.5.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

6

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa, Στέλιος Κούλογλου

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Marco Zanni

Ημερομηνία κατάθεσης

5.5.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

31

+

ALDE

Becerra Basterrechea Beatriz, Charanzová Dita, Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Czesak Edward, Loones Sander, Piecha Bolesław G., Starbatty Joachim

GUE/NGL

Στέλιος Κούλογλου

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Bendtsen Bendt, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fisas Ayxelà Santiago, Hübner Danuta Maria, Proust Franck, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Wałęsa Jarosław

S&D

Andrieu Eric, Arena Maria, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Hautala Heidi, Jadot Yannick

6

EFDD

Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Ferrand Edouard, Obermayr Franz, Zanni Marco

GUE/NGL

Mineur Anne-Marie

1

0

GUE/NGL

Scholz Helmut

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου