Postupak : 2017/0007(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0185/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0185/2017

Rasprave :

PV 03/07/2017 - 18
CRE 03/07/2017 - 18

Glasovanja :

PV 04/07/2017 - 6.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0283

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 748kWORD 96k
5.5.2017
PE 601.003v02-00 A8-0185/2017

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju makrofinancijske pomoći Republici Moldovi

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestitelj: Sorin Moisă

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove
 MIŠLJENJE Odbora za proračune
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju makrofinancijske pomoći Republici Moldovi

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0014),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 212. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0016/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu Europskog parlamenta i Vijeća usvojenu zajedno s Odlukom br. 778/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. kolovoza 2013. o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Gruziji(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu i mišljenja Odbora za vanjske poslove i Odbora za proračune (A8-0185/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Cilj makrofinancijske pomoći Unije trebao bi biti podržati ponovno uspostavljanje održivog stanja vanjskog financiranja Moldove, čime bi se pružila potpora njezinu gospodarskom i socijalnom razvoju.

(11)  Cilj makrofinancijske pomoći Unije trebala bi biti podrška ponovnom uspostavljanju održivog stanja vanjskog financiranja Moldove, čime bi se pridonijelo većoj političkoj i makroekonomskoj stabilnosti te zemlje, osobito u područjima povezanim s gospodarskim upravljanjem, financijskim i bankovnim upravljanjem i nadzorom, uključujući temeljitu istragu prijevara u bankarstvu usmjerenu na rezultate te političku neovisnost pravosuđa.

Amandman    2

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Makrofinancijska pomoć Unije trebala bi podupirati opredijeljenost Moldove za vrijednosti koje dijeli s Unijom, uključujući demokraciju, vladavinu prava, dobro upravljanje, poštovanje ljudskih prava, održivi razvoj i smanjenje siromaštva, kao i njezinu predanost načelima otvorene, uređene i pravedne trgovine.

(17)  Makrofinancijska pomoć Unije trebala bi podupirati opredijeljenost Moldove za vrijednosti koje dijeli s Unijom, uključujući demokraciju, vladavinu prava, dobro upravljanje, depolitizaciju i transparentnost javne uprave, neovisno pravosuđe, poštovanje ljudskih prava, slobodu, neovisnost i pluralizam medija, održivi razvoj i smanjenje siromaštva, kao i njezinu predanost načelima otvorene, uređene i pravedne trgovine.

Amandman    3

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Kao preduvjet za odobravanje makrofinancijske pomoći Unije Moldova bi trebala poštovati učinkovite demokratske mehanizme, uključujući višestranački parlamentarni sustav, i vladavinu prava te jamčiti poštovanje ljudskih prava. Osim toga posebni ciljevi makrofinancijske pomoći Unije trebali bi pridonijeti jačanju učinkovitosti, transparentnosti i odgovornosti sustava upravljanja javnim financijama te upravljanja i nadzora u financijskom sektoru u Moldovi te promicati strukturne reforme kojima su ciljevi potpora održivog i uključivog rasta, otvaranje radnih mjesta i fiskalna konsolidacija. Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje trebale bi redovito pratiti ispunjavanje preduvjetâ i postizanje tih ciljeva.

(18)  Kao preduvjet za odobravanje makrofinancijske pomoći Unije i isplatu svakog od triju obroka Moldova bi trebala poštovati učinkovite demokratske mehanizme, uključujući višestranački parlamentarni sustav, i vladavinu prava te jamčiti poštovanje ljudskih prava. Osim toga posebni ciljevi makrofinancijske pomoći Unije trebali bi pridonijeti jačanju učinkovitosti, transparentnosti i odgovornosti sustava upravljanja javnim financijama, osigurati djelotvornu borbu protiv korupcije i pranja novca te upravljanje i nadzor nad financijskim i bankarskim sektorom u Moldovi, pružiti dodatnu potporu očuvanju makroekonomske stabilnosti, poboljšati upravljanje te promicati strukturne reforme kojima su ciljevi potpora održivog i uključivog rasta, otvaranje radnih mjesta i fiskalna konsolidacija. Makrofinancijska pomoć Unije Moldovi trebala bi također podrazumijevati mjere potpore provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Moldove, uključujući detaljni i sveobuhvatni sporazum o slobodnoj trgovini (DCFTA). Kako bi se posebni ciljevi mogli ispravno ocijeniti, ključno je da se utvrde na provjerljiv i mjerljiv način. Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje trebale bi redovito pratiti ispunjavanje preduvjeta i postizanje tih ciljeva. Ako preduvjet i ciljevi nisu ispunjeni ili ako se ciljevi i načela Sporazuma o pridruživanju općenito zanemaruju, Komisija bi trebala privremeno obustaviti ili ukinuti isplatu makrofinancijske pomoći Unije.

Amandman    4

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Kako bi se osigurala učinkovita zaštita financijskih interesa Unije u vezi s makrofinancijskom pomoći Unije, Moldova bi trebala poduzeti odgovarajuće mjere za sprečavanje i borbu protiv prijevare, korupcije i drugih nepravilnosti u vezi s pomoći. Nadalje, trebalo bi predvidjeti da Komisija obavlja provjere te da Revizorski sud obavlja revizije.

(19)  Kako bi se osigurala učinkovita zaštita financijskih interesa Unije u vezi s makrofinancijskom pomoći Unije, Moldova bi trebala provesti odgovarajuće mjere za sprečavanje i borbu protiv prijevare, korupcije i drugih nepravilnosti u vezi s pomoći. Moldova bi trebala redovito izvješćivati Komisiju o provedbi makrofinancijske pomoći na osnovi potpune transparentnosti i strogog pridržavanja financijskih pravila Unije. Nadalje, trebalo bi predvidjeti da Komisija obavlja provjere te da Revizorski sud obavlja revizije.

Amandman    5

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Makrofinancijska pomoć Unije trebala bi podlijegati uvjetima ekonomske politike koji će biti utvrđeni u memorandumu o razumijevanju. Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta provedbe te radi učinkovitosti Komisija bi trebala biti ovlaštena pregovarati o tim uvjetima s moldavskim nacionalnim tijelima uz nadzor odbora predstavnika država članica u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011. Na temelju te uredbe savjetodavni bi se postupak u pravilu trebao primjenjivati u svim slučajevima koji u toj uredbi nisu predviđeni. S obzirom na mogući važan učinak pomoći veće od 90 milijuna EUR, za iznose koji prelaze taj prag prikladno je koristiti postupak ispitivanja. S obzirom na iznos makrofinancijske pomoći Unije Moldovi, postupak ispitivanja trebao bi se primjenjivati na donošenje memoranduma o razumijevanju te na smanjenje, suspenziju ili ukidanje pomoći,

(24)  Makrofinancijska pomoć Unije trebala bi podlijegati uvjetima koji će biti utvrđeni u memorandumu o razumijevanju. Ti uvjeti trebali bi biti povezani s isplatom svakog od triju obroka. Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta provedbe te radi učinkovitosti Komisija bi trebala biti ovlaštena pregovarati o tim provedbenim uvjetima s moldavskim nacionalnim tijelima uz nadzor odbora predstavnika država članica u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011. Na temelju te uredbe savjetodavni bi se postupak u pravilu trebao primjenjivati u svim slučajevima koji u toj uredbi nisu predviđeni. S obzirom na mogući važan učinak pomoći veće od 90 milijuna EUR, za iznose koji prelaze taj prag prikladno je koristiti postupak ispitivanja. S obzirom na iznos makrofinancijske pomoći Unije Moldovi, postupak ispitivanja trebao bi se primjenjivati na donošenje memoranduma o razumijevanju te na smanjenje, suspenziju ili ukidanje pomoći,

(1)

SL L 218, 14.8.2013., str. 15.


OBRAZLOŽENJE

Republika Moldova (u daljnjem tekstu „Moldova”) u postupku je vraćanja političke i gospodarske stabilnosti nakon dvije godine pune izazova. Godine 2014. ušla je u gospodarsku recesiju kada su poznati bankovni skandal i kasnije fiskalne poteškoće uzrokovane obustavom pomoći međunarodnih donatora pogoršale njezine gospodarske rezultate na koje je već utjecalo smanjenje poljoprivredne proizvodnje uzrokovano nepovoljnim vremenskim uvjetima i slab izvoz u neke od tradicionalnih gospodarskih partnera Moldove, posebno Bjelarus, Rusiju i Ukrajinu.

Privremena primjena (od rujna 2014.), a potom i stupanje na snagu detaljnog i sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini (DCFTA) između Europske unije i Republike Moldove (dio Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Moldove) pridonijeli su procesu gospodarskog oporavka. EU je trenutno glavni trgovinski partner Moldove sa 63 % udjela u ukupnom moldavskom izvozu. Godine 2015. uvoz iz Moldove u EU porastao je za 5 % unatoč tome što se moldavski izvoz u ostatak svijeta smanjio.

Nakon višegodišnjeg zastoja u procesu reformi znatan napredak ostvaren je provedbom plana strukturnih reformi tijekom prošle godine, također kao dio plana djelovanja za prioritetne reforme koji je u veljači 2016. dogovoren s EU-om. To je dovelo do nastavka primanja pomoći donatora pod vodstvom Međunarodnog monetarnog fonda (dalje u tekstu „MMF”). Dapače, MMF je u studenom prošle godine odobrio trogodišnji prošireni kreditni instrument (ECF) i prošireni instrument za financiranje (EFF) u iznosu od 179 milijuna USD. Dana 28. veljače 2017. osoblje MMF-a i moldavske vlasti postigli su dogovor na tehničkoj razini o prvom preispitivanju programa, napominjući da provedba tog programa MMF-a pruža stalne zadovoljavajuće rezultate. Očekuje se da će izvršni odbor MMF-a dovršiti to preispitivanje u travnju 2017. Odobrenje programa MMF-a također je omogućilo Svjetskoj banci da ponovno aktivira svoje operacije kreditiranja koje se temelje na politikama.

EU je također nastavio sa svojim operacijama proračunske potpore u okviru Europskog instrumenta za susjedstvo (u daljnjem tekstu „ENI”), zamrznutima od 2015., a drugi vanjski donatori slijede taj trend. Međutim osobito je potrebno riješiti pitanje kratkoročne platne bilance i fiskalne slabosti moldavskog gospodarstva. Prijedlog Europske komisije (dalje u tekstu „Komisija”) o dodjeli makrofinancijske pomoći Moldovi odgovara na tu konkretnu potrebu te obuhvaća oko 25 % preostalih potreba te zemlje za vanjskim financiranjem u razdoblju od 2016. do 2018. (vanjskom evaluacijom MMF-a ukupan iznos potreba za vanjskim financiranjem procjenjuje se na približno 402 milijuna EUR). To je nužan korak prema osiguravanju dugoročne stabilnosti u Moldovi i potpuno je u skladu sa širim ciljevima vanjske politike EU-a za tu zemlju i regiju.

Komisijin prijedlog neposredno prati sporazum uključen u zajedničku izjavu Europskog parlamenta i Vijeća usvojenu zajedno s Odlukom br. 778/2013/EU od 12. kolovoza 2013. o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Gruziji, u kojem su suzakonodavci utvrdili glavna načela i pitanja kojima bi se trebao usmjeravati proces dodjele makrofinancijske pomoći, osobito da: i) Moldova ispunjava kriterije koji se odnose na cilj pomoći i prihvatljivost za njezino primanje ii) radni dokument službi Komisije uz Prijedlog Komisije sadržava detaljnu ocjenu ispunjenja političkih i gospodarskih preduvjeta iii) oblik i iznos predložene pomoći osiguravaju pravednu raspodjelu tereta između EU-a i drugih donatora. EU će osigurati 100 milijuna EUR; 60 milijuna EUR u obliku zajmova i 40 milijuna EUR u obliku bespovratnih sredstava, koji se trebaju isplatiti u tri obroka (dva 2017., a treći u prvoj polovici 2018.). Ravnoteža komponenti kredita i bespovratnih sredstava u skladu je s kriterijima dogovorenim 2013., tj. razinom gospodarskog razvoja mjerenom dohotkom po glavi stanovnika i stupnjem siromaštva, sposobnosti otplate utvrđene analizom održivosti duga te mjerom u kojoj međunarodne financijske institucije i ostali donatori primjenjuju povlaštene uvjete na Moldovu.

S obzirom na navedena pitanja, izvjestitelj smatra da bi se Europski parlament trebao složiti s prijedlogom Komisije za pružanje makrofinancijske pomoći Moldovi, naglašavajući sljedeća visoka očekivanja:

1. Komisija će preko pregovora o memorandumu o razumijevanju s Republikom Moldovom osigurati povezanost makrofinancijske pomoći s provedbom ambicioznog programa gospodarskih i strukturnih reformi, osobito u cilju jačanja upravljanja u financijskom i javnom sektoru, podupiranja brze provedbe detaljnog i sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini, borbe protiv korupcije i pranja novca te napora za povećanje učinkovitosti i nezavisnosti pravosudnog sustava, kao i poboljšanja upravljanja u energetskom sektoru, ponajprije osiguravanjem neovisnosti nacionalnog regulatornog tijela.

Potrebno je utvrditi jasne uvjete za isplatu svakog od tri obroka u skladu s preporukama Europskog revizorskog suda koje se odnose na utvrđivanje pokazatelja uspješnosti kako bi se pokazao napredak i dosljednost raznih instrumenata EU-a za potporu te usklađenosti tih instrumenata i moldavskih nacionalnih strategija.

2. Komisija će uz iznimnu dužnu pažnju pratiti napredak u ostvarivanju ciljeva vanjske politike Unije, uključujući za korištenje makrofinancijskom pomoći Unije (kao što je predviđeno člankom 3. stavkom 2. prijedloga) te u provjerama kontinuiranog ispunjavanja preduvjeta i uvjeta za isplatu pomoći (kao što je predviđeno člankom 3. stavkom 2. prijedloga). Trebalo bi osigurati trenutačno izvješćivanje Europskog parlamenta te odgovarajuću koordinaciju s njime.


MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove (11.4.2017)

upućeno Odboru za međunarodnu trgovinu

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju makrofinancijske pomoći Republici Moldovi

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Petras Auštrevičius

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Komisija predlaže da se Moldovi odobri 100 milijuna EUR, u obliku zajmova (60 milijuna EUR) i bespovratnih sredstava (40 milijuna EUR). EU financijsku pomoć pruža i kroz proračunsku potporu, koja je ponovno pokrenuta u prosincu 2016. (uplaćeno 45,3 milijuna EUR), nakon sporazuma s MMF-om.

Posljednji paket makrofinancijske pomoći EU-a Moldovi bio je dodijeljen u visini od 90 milijuna EUR u bespovratnim sredstvima u razdoblju 2010. – 2012. Države korisnice makrofinancijske pomoći trenutačno su i Armenija, Gruzija, Jordan, Kirgiska Republika, Libanon, Tunis i Ukrajina.

S obzirom na teško gospodarsko stanje u Moldovi i predstojeće parlamentarne izbore u toj zemlji u studenom 2018., pružanje potpore reformističkom programu trenutačne vlade Moldove makrofinancijskom pomoći u predloženom razdoblju (2017. i 2018.) bilo bi u interesu EU-a. Uvjeti pod kojima se dobiva makrofinancijska pomoć korisno su sredstvo za poticanje tih reformi, posebno s obzirom na to da je u svjetlu najnovijeg razvoja događaja u Moldovi i u kontekstu pomoći EU-a partnerskim zemljama u susjedstvu potrebno osnažiti načelo „više za više”. U izvješću EK-a i ESVD-a o provedbi pridruživanja u Republici Moldovi iz ožujka 2017. naglašeno je da je nedavno ostvaren određen napredak zahvaljujući nizu reformi čiji je cilj, među ostalim, ponovna uspostava neovisnosti pravosuđa i suzbijanje korupcije. Međutim, potrebno je provesti daljnje reforme kako bi se pospješila vladavina prava i unaprijedilo poslovno okruženje, u kojem još uvijek vlada korupcija, te kako bi se umanjila nedosljednost politika. Kako bi građani Moldove mogli vidjeti konkretne rezultate, potrebne su čvrste provedbene mjere.

Zbog prijevara u bankarstvu otkrivenih 2014. godine, u kojima su moldavski čelnici, među kojima i bivši predsjednik vlade Filat, optuženi da su prisvojili milijardu EUR (17 % BDP-a te godine) iz triju banaka (Štedna banka, Unibank i Banca Sociala), moguće je da dio sredstava EU-a (561 milijun EUR u razdoblju 2007. – 2013.) nije imao ciljani učinak. Jedna od posljedica toga jest da EU sada mora pružiti potporu Moldovi kako bi ona nadoknadila gubitke prouzročene tom prijevarom. Nadalje, ta je prijevara doprinijela da se povjerenje moldavskih građana u EU znatno smanji.

Amandmani koje predlaže odbor za vanjske poslove stoga su usmjereni na:

1. stavljanje naglaska na neke od ključnih demokratskih načela koje treba ojačati (primjerice neovisnost pravosuđa; slobodne, neovisne i pluralističke medije) i jačanje odredbi o borbi protiv korupcije i prijevara (poput djelotvorne provedbe tih mjera) uz postavljanje izričitih uvjeta povezanih s tim mjerama: jasne pokazatelje, izvješćivanje EP-a, prekid isplate obroka u slučaju da se ne ostvari napredak;

2. jamčenje zadovoljavajućeg sudjelovanja EP-a, posebno u pogledu pripreme memoranduma o razumijevanju koji će sadržavati uvjete za isplatu makrofinancijske pomoći.

AMANDMANI

Odbor za vanjske poslove poziva Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Nakon što su početkom 2016. imenovani nova vlada i novi guverner središnje banke, nacionalna tijela ponovno su se obvezala na napredak u nužnim političkim reformama i rješavanju problema u upravljanju financijskim sektorom i javnim financijama.

(3) Nakon što su početkom 2016. imenovani nova vlada i novi guverner središnje banke, nacionalna tijela ponovno su se obvezala na napredak u nužnim političkim reformama i rješavanju problema u upravljanju financijskim sektorom i javnim financijama te su u tom smislu poduzela značajne korake.

Amandman     2

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Cilj makrofinancijske pomoći Unije trebao bi biti podržati ponovno uspostavljanje održivog stanja vanjskog financiranja Moldove, čime bi se pružila potpora njezinu gospodarskom i socijalnom razvoju.

(11)  Cilj makrofinancijske pomoći Unije trebao bi biti podržati ponovno uspostavljanje održivog stanja vanjskog financiranja Moldove, čime bi se pružila potpora njezinu gospodarskom i socijalnom razvoju, posebno u područjima povezanima s gospodarskim upravljanjem i neovisnošću pravosuđa.

Amandman    3

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Makrofinancijska pomoć Unije trebala bi podupirati opredijeljenost Moldove za vrijednosti koje dijeli s Unijom, uključujući demokraciju, vladavinu prava, dobro upravljanje, poštovanje ljudskih prava, održivi razvoj i smanjenje siromaštva, kao i njezinu predanost načelima otvorene, uređene i pravedne trgovine.

(17)  Makrofinancijska pomoć Unije trebala bi podupirati opredijeljenost Moldove za vrijednosti koje dijeli s Unijom, uključujući demokraciju, vladavinu prava, dobro upravljanje, što obuhvaća odgovornu, transparentnu i depolitiziranu javnu upravu, neovisno pravosuđe, nepristrana i učinkovita tijela kaznenog progona, poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda kao i slobodnih, neovisnih i pluralističkih medija, socijalno tržišno gospodarstvo, održivi razvoj i smanjenje siromaštva, kao i njezinu predanost načelima otvorene, uređene i pravedne trgovine.

Amandman    4

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 18.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Kao preduvjet za odobravanje makrofinancijske pomoći Unije Moldova bi trebala poštovati učinkovite demokratske mehanizme, uključujući višestranački parlamentarni sustav, i vladavinu prava te jamčiti poštovanje ljudskih prava. Osim toga posebni ciljevi makrofinancijske pomoći Unije trebali bi pridonijeti jačanju učinkovitosti, transparentnosti i odgovornosti sustava upravljanja javnim financijama te upravljanja i nadzora u financijskom sektoru u Moldovi te promicati strukturne reforme kojima su ciljevi potpora održivog i uključivog rasta, otvaranje radnih mjesta i fiskalna konsolidacija. Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje trebale bi redovito pratiti ispunjavanje preduvjeta i postizanje tih ciljeva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18)  Kao preduvjet za odobravanje makrofinancijske pomoći Unije Moldova bi trebala u potpunosti poštovati učinkovite demokratske mehanizme, uključujući višestranački parlamentarni sustav, strogu podjelu vlasti i vladavinu prava, uključujući neovisnost pravosuđa, jamčiti poštovanje ljudskih prava, podržati slobodne, neovisne i pluralističke medije te zajamčiti djelotvornu borbu protiv korupcije, utjecaja oligarha i pranja novca kao i temeljitu istragu „prijevare u bankarstvu” koja će biti usmjerena na rezultate. Osim toga posebni ciljevi makrofinancijske pomoći Unije trebali bi pridonijeti jačanju učinkovitosti, transparentnosti i odgovornosti sustava upravljanja javnim financijama te upravljanja i nadzora u financijskom i bankovnom sektoru u Moldovi te promicati djelotvorne strukturne reforme kojima su ciljevi potpora održivog i uključivog rasta, otvaranje radnih mjesta i fiskalna konsolidacija. Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje trebale bi redovito pratiti ispunjavanje preduvjeta i postizanje tih ciljeva.

 

Amandman    5

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18 a) Prije svake isplate obroka, Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje trebale bi izvijestiti Europski parlament i Vijeće o razini ispunjenja toga preduvjeta i ostvarenja konkretnog napretka k postignuću tih ciljeva na temelju jasno utvrđenih pokazatelja, na strog i mjerljiv način. Uvjeti za isplatu trebaju se u potpunosti provesti kako bi se ojačala dodjela sredstava temeljena na poticajima. U slučaju da ostvareni napredak u pogledu ispunjenja ciljeva iz zaključaka Vijeća od 15. veljače 2016. o Moldovi, programa pridruživanja EU-a i Moldove i memoranduma o razumijevanju bude nedovoljan, isplate obroka treba odmah prekinuti.

Amandman    6

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 19.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Kako bi se osigurala učinkovita zaštita financijskih interesa Unije u vezi s makrofinancijskom pomoći Unije, Moldova bi trebala poduzeti odgovarajuće mjere za sprečavanje i borbu protiv prijevare, korupcije i drugih nepravilnosti u vezi s pomoći. Nadalje, trebalo bi predvidjeti da Komisija obavlja provjere te da Revizorski sud obavlja revizije.

(19)  Kako bi se osigurala učinkovita zaštita financijskih interesa Unije u vezi s makrofinancijskom pomoći Unije, Moldova bi trebala u potpunosti provesti odgovarajuće mjere za sprečavanje i borbu protiv prijevare, korupcije i drugih nepravilnosti u vezi s pomoći. Nadalje, trebalo bi predvidjeti da Komisija obavlja provjere te da Revizorski sud obavlja revizije. Moldova bi trebala redovito izvješćivati Komisiju o provedbi makrofinancijske pomoći Unije te o reformama povezanima s makrofinancijskom pomoći Unije na osnovi potpune transparentnosti i strogog pridržavanja financijskih pravila Unije.

Amandman    7

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Makrofinancijskom pomoći Unije trebala bi upravljati Komisija. Kako bi se osiguralo da Europski parlament i Vijeće mogu pratiti provedbu ove Odluke, Komisija bi ih trebala redovito obavješćivati o napretku u pogledu pomoći i dostavljati im relevantne dokumente.

(22)  Makrofinancijskom pomoći Unije trebala bi upravljati Komisija. Kako bi se osiguralo da Europski parlament i Vijeće mogu pratiti provedbu ove Odluke, Komisija bi ih trebala redovito obavješćivati o napretku u pogledu pomoći i dostavljati im relevantne dokumente, uključujući nacrt memoranduma o razumijevanju.

Amandman     8

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Makrofinancijska pomoć Unije trebala bi podlijegati uvjetima ekonomske politike koji će biti utvrđeni u memorandumu o razumijevanju. Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta provedbe te radi učinkovitosti Komisija bi trebala biti ovlaštena pregovarati o tim uvjetima s moldavskim nacionalnim tijelima uz nadzor odbora predstavnika država članica u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011. Na temelju te uredbe savjetodavni bi se postupak u pravilu trebao primjenjivati u svim slučajevima koji u toj uredbi nisu predviđeni. S obzirom na mogući važan učinak pomoći veće od 90 milijuna EUR, za iznose koji prelaze taj prag prikladno je koristiti postupak ispitivanja. S obzirom na iznos makrofinancijske pomoći Unije Moldovi, postupak ispitivanja trebao bi se primjenjivati na donošenje memoranduma o razumijevanju te na smanjenje, suspenziju ili ukidanje pomoći,

(24)  Makrofinancijska pomoć Unije trebala bi podlijegati političkim uvjetima i uvjetima ekonomske politike u skladu s člancima 1. do 4. Sporazuma o pridruživanju između Moldove i EU-a, koji će biti utvrđeni u memorandumu o razumijevanju. Uz te uvjete trebalo bi navesti jasno utvrđen raspored za njihovo ispunjavanje. Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta provedbe te radi učinkovitosti Komisija bi trebala biti ovlaštena pregovarati o tim uvjetima provedbe s moldavskim nacionalnim tijelima uz nadzor odbora predstavnika država članica u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011. Na temelju te uredbe savjetodavni bi se postupak u pravilu trebao primjenjivati u svim slučajevima koji u toj uredbi nisu predviđeni. S obzirom na mogući važan učinak pomoći veće od 90 milijuna EUR, za iznose koji prelaze taj prag prikladno je koristiti postupak ispitivanja. S obzirom na iznos makrofinancijske pomoći Unije Moldovi, postupak ispitivanja trebao bi se primjenjivati na donošenje memoranduma o razumijevanju te na smanjenje, suspenziju ili ukidanje pomoći,

Amandman    9

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija redovito obavješćuje Europski parlament i Vijeće o napretku povezanom s makrofinancijskom pomoći Unije, uključujući isplate te pomoći, te pravovremeno dostavlja tim institucijama relevantne dokumente.

Komisija redovito obavješćuje Europski parlament i Vijeće o napretku povezanom s makrofinancijskom pomoći Unije, uključujući isplate te pomoći, te pravovremeno dostavlja tim institucijama relevantne dokumente, uključujući nacrt memoranduma o razumijevanju.

Amandman    10

Prijedlog odluke

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Preduvjet za odobravanje makrofinancijske pomoći Unije jest da Moldova poštuje učinkovite demokratske mehanizme, uključujući višestranački parlamentarni sustav, i vladavinu prava te jamči poštovanje ljudskih prava.

1.  Preduvjet za odobravanje makrofinancijske pomoći Unije jest da Moldova poštuje učinkovite demokratske mehanizme, uključujući višestranački parlamentarni sustav, i strogu podjelu vlasti, vladavinu prava te jamči poštovanje ljudskih prava. Preduvjetima će se ostvariti snažan angažman i donijeti konkretne mjere kako bi se osnažilo dobro upravljanje, depolitizirala imenovanja u javnoj upravi, pospješila borba protiv korupcije, ojačala neovisnost pravosuđa, zajamčila istraga „prijevare u bankarstvu“ usmjerena na rezultate, stvorili uvjeti za pluralističke i slobodne medije te poticalo slobodno i pošteno političko natjecanje.

Amandman    11

Prijedlog odluke

Članak 2. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje prate ispunjavanje tog preduvjeta tijekom cijelog trajanja makrofinancijske pomoći Unije.

2.  Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje prate ispunjavanje preduvjeta iz stavka 1. ovoga članka tijekom cijelog trajanja makrofinancijske pomoći Unije. Prije svake isplate obroka, Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje na temelju jasno utvrđenih pokazatelja izvješćuju Europski parlament i Vijeće o razini ispunjenja toga preduvjeta. Ako ostvareni napredak u pogledu ispunjenja ciljeva iz zaključaka Vijeća od 15. veljače 2016. o Moldovi, programa pridruživanja EU-a i Moldove i memoranduma o razumijevanju bude nedovoljan, isplata obroka se odmah prekida.

Amandman     12

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija se, u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 7. stavka 2., dogovara s moldavskim nacionalnim tijelima o jasno određenoj gospodarskoj politici i financijskim uvjetima, usmjeravajući se na strukturne reforme i zdrave javne financije na kojima se temelji makrofinancijska pomoć Unije, što se utvrđuje u memorandumu o razumijevanju u kojem se navodi rok za ispunjenje tih uvjeta. Uvjeti ekonomske politike i financijski uvjeti utvrđeni u memorandumu o razumijevanju moraju biti u skladu sa sporazumima ili dogovorima iz članka 1. stavka 3., uključujući programe makroekonomske prilagodbe i strukturnih reforma koje Moldova provodi uz potporu MMF-a.

1.  Komisija se, u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 7. stavka 2., dogovara s moldavskim nacionalnim tijelima o jasno određenoj gospodarskoj politici te financijskim uvjetima, usmjeravajući se na strukturne reforme i zdrave javne financije na kojima se temelji makrofinancijska pomoć Unije, kao i na uvjete povezane s demokracijom i vladavinom prava, kao što su mjere za borbu protiv korupcije i jačanje neovisnosti pravosuđa, što se utvrđuje u memorandumu o razumijevanju u kojem se navodi rok i jasna mjerila za ispunjenje tih uvjeta. Uvjeti ekonomske politike i financijski uvjeti utvrđeni u memorandumu o razumijevanju moraju biti u skladu sa sporazumima ili dogovorima iz članka 1. stavka 3., uključujući programe makroekonomske prilagodbe i strukturnih reforma koje Moldova provodi uz potporu MMF-a.

Amandman     13

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Cilj uvjeta navedenih u stavku 1. posebno je jačanje učinkovitosti, transparentnosti i odgovornosti sustava upravljanja javnim financijama u Moldove, među ostalim i za iskorištavanje makrofinancijske pomoći Unije. Pri određivanju mjera politike također se na odgovarajući način uzimaju u obzir napredak u području uzajamnog otvaranja tržišta, razvoj uređene i pravedne trgovine, kao i drugi prioriteti u kontekstu vanjske politike Unije. Komisija redovito prati napredak u postizanju tih ciljeva.

2.  Cilj uvjeta navedenih u stavku 1. posebno je jačanje učinkovitosti, transparentnosti i odgovornosti sustava upravljanja javnim financijama u Moldove, među ostalim i za iskorištavanje makrofinancijske pomoći Unije. Pri određivanju mjera politike također se na odgovarajući način uzimaju u obzir napredak u području uzajamnog otvaranja tržišta, razvoj uređene i pravedne trgovine, kao i drugi prioriteti u kontekstu vanjske politike Unije, uključujući poštovanje ljudskih prava i demokratskih načela, kao što su sloboda medija, depolitizacija svih državnih institucija i poticanje slobodnog i pravednog okruženja u kojem je moguće političko natjecanje. Komisija redovito prati napredak u postizanju tih ciljeva.

Amandman     14

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija redovito provjerava jesu li uvjeti iz članka 4. stavka 3. i dalje ispunjeni, kao i jesu li ekonomske politike Moldove u skladu s ciljevima makrofinancijske pomoći Unije. Pritom Komisija blisko surađuje s MMF-om i Svjetskom bankom i, prema potrebi, s Europskim parlamentom i Vijećem.

4.  Komisija redovito provjerava jesu li uvjeti iz članka 4. stavka 3. i dalje ispunjeni, kao i jesu li ekonomske politike Moldove u skladu s ciljevima makrofinancijske pomoći Unije. Pritom Komisija blisko surađuje s MMF-om i Svjetskom bankom i s Europskim parlamentom i Vijećem.

Amandman     15

Prijedlog odluke

Članak 4. – stavak 3. – podstavak 1. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  zadovoljavajuća provedba uvjeta ekonomske politike i financijskih uvjeta dogovorenih u memorandumu o razumijevanju.

(c)  provedba uvjeta ekonomske politike, financijskih i političkih uvjeta dogovorenih u memorandumu o razumijevanju ocijenjenih na temelju opipljivih kriterija.

Amandman    16

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  o osiguravanju zaštite financijskih interesa Unije, a posebno predviđanjem posebnih mjera u vezi sa sprečavanjem i suzbijanjem prijevara, korupcije i svih drugih nepravilnosti koje utječu na makrofinancijsku pomoć Unije, u skladu s Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/9511, Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 2185/9612 te Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća13;

(b)  o osiguravanju zaštite financijskih interesa Unije, a posebno punom provedbom posebnih mjera u vezi sa sprečavanjem i suzbijanjem prijevara, korupcije i svih drugih nepravilnosti koje utječu na makrofinancijsku pomoć Unije, u skladu s Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/9511, Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 2185/9612 te Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća13;

__________________

__________________

11 Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).

11 Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).

12 Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

12 Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

13 Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

13 Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Makrofinancijska pomoć Republici Moldovi

Referentni dokumenti

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

19.1.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

19.1.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Petras Auštrevičius

30.1.2017

Razmatranje u odboru

20.3.2017

 

 

 

Datum usvajanja

11.4.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

55

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Amjad Bashir, Bas Belder, Mario Borghezio, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

María Teresa Giménez Barbat, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Marie-Christine Vergiat

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Josef Weidenholzer

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

55

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Karol Karski, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Igor Šoltes

4

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za proračune (4.4.2017)

upućeno Odboru za međunarodnu trgovinu

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju makrofinancijske pomoći Republici Moldovi

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Siegfried Mureşan

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Izvjestitelj napominje da bi predloženi MFP iznosio maksimalnih 100 milijuna EUR u obliku srednjoročnog zajma, u iznosu do 60 milijuna EUR i bespovratnih sredstava u iznosu od 40 milijuna EUR te da bi bio isplaćen u tri obroka u 2017. i 2018. Izdvajanje rezervacija za zajmove provest će se u okviru proračuna za 2019. i 2020., dok će se odobrena sredstva za preuzimanje obveza i plaćanja bespovratnih sredstava financirati iz proračuna za razdoblje 2017. – 2018.

Cilj predloženog djelovanja je pružanje potpore ponovnoj uspostavi održivog vanjskog financiranja Moldove. Nadopunjavao bi programe i sredstva MMF-a i Svjetske banke, a preduvjet mu je poštovanje učinkovitih demokratskih mehanizama u Moldovi, uključujući višestranački parlamentarni sustav, vladavinu prava te jamstvo poštovanja ljudskih prava.

Izvjestitelj podržava predloženu operaciju makrofinancijske pomoći kao nužne nadopune međunarodnoj i europskoj pomoći Moldovi te kao znak europske solidarnosti sa zemljom koja se i dalje suočava se s teškim političkim i gospodarskim razdobljem. Izvjestitelj uzima u obzir obnovljenu predanost nadležnih tijela Moldove da se suoče s izazovima u području upravljanja i da nastave s nužnim političkim reformama, ali smatra da Moldova treba učinkovito provesti proces reformi.

Stoga je od ključne važnosti da se dva obroka pomoći strogo uvjetuju ispunjenjem obveza s točno određenim vremenskim okvirom dogovorenim s moldovskim vlastima, uključujući u područjima koja se odnose na vladavinu prava, borbu protiv korupcije, neovisnost sudstva, jačanje otpornosti financijskog sektora i transparentnosti financiranja političkih stranaka.

Izvjestitelj podsjeća da je Sporazum o pridruživanju sklopljen s Moldovom jedan od najnaprednijih koje je EU ikad potpisao: čvrsta je osnova za bolju ekonomsku i političku suradnju na putu Moldove u europske integracije.

Glavni financijski instrument EU-a za potporu Moldovi trenutačno je Europski instrument za susjedstvo kojim se konkretno podupire provedba detaljnog i sveobuhvatnog područja slobodne trgovine i Plana pridruživanja. Izvjestitelj također primjećuje da Moldova sudjeluje u regionalnim programima prekogranične suradnje i u inicijativama koje su otvorene svim zemljama susjedstva, kao što su Erasmus +, TAIEX i SIGMA i Fond za poticanje ulaganja u susjedstvo. Kad bude donesen, Europski fondu za održivi razvoj pružat će dodatne mogućnosti za ulaganje u Moldovi.

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Cilj makrofinancijske pomoći Unije trebao bi biti podržati ponovno uspostavljanje održivog stanja vanjskog financiranja Moldove, čime bi se pružila potpora njezinu gospodarskom i socijalnom razvoju.

(11)  Cilj makrofinancijske pomoći Unije trebao bi biti podržati ponovno uspostavljanje održivog stanja vanjskog financiranja Moldove, čime bi se pružila potpora njezinu gospodarskom i socijalnom razvoju, posebno u područjima povezanima s gospodarskim upravljanjem i sudstvom, te potaknula reforma tih sektora.

Amandman     2

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Makrofinancijska pomoć Unije trebala bi podupirati opredijeljenost Moldove za vrijednosti koje dijeli s Unijom, uključujući demokraciju, vladavinu prava, dobro upravljanje, poštovanje ljudskih prava, održivi razvoj i smanjenje siromaštva, kao i njezinu predanost načelima otvorene, uređene i pravedne trgovine.

(17)  Makrofinancijska pomoć Unije trebala bi podupirati opredijeljenost Moldove za vrijednosti koje dijeli s Unijom, uključujući demokraciju, vladavinu prava, dobro upravljanje, depolitizaciju imenovanja u javnoj upravi, poštovanje ljudskih prava i slobodne, neovisne i pluralističke medije, održivi razvoj i smanjenje siromaštva, kao i njezinu predanost načelima otvorene, uređene i pravedne trgovine.

Amandman    3

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 18.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Kao preduvjet za odobravanje makrofinancijske pomoći Unije Moldova bi trebala poštovati učinkovite demokratske mehanizme, uključujući višestranački parlamentarni sustav, i vladavinu prava te jamčiti poštovanje ljudskih prava. Osim toga posebni ciljevi makrofinancijske pomoći Unije trebali bi pridonijeti jačanju učinkovitosti, transparentnosti i odgovornosti sustava upravljanja javnim financijama te upravljanja i nadzora u financijskom sektoru u Moldovi te promicati strukturne reforme kojima su ciljevi potpora održivog i uključivog rasta, otvaranje radnih mjesta i fiskalna konsolidacija. Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje trebale bi redovito pratiti ispunjavanje preduvjeta i postizanje tih ciljeva.

(18)  Kao preduvjet za odobravanje makrofinancijske pomoći Unije i isplaćivanja svakog obroka pomoći Moldova bi trebala poštovati učinkovite demokratske mehanizme, uključujući višestranački parlamentarni sustav, i vladavinu prava te jamčiti poštovanje ljudskih prava. Osim toga posebni ciljevi makrofinancijske pomoći Unije trebali bi pridonijeti jačanju učinkovitosti, transparentnosti i odgovornosti sustava upravljanja javnim financijama te upravljanja i nadzora u financijskom sektoru u Moldovi, provedbi politika usmjerenih na stabilnost u cilju dodatne potpore očuvanju makroekonomske stabilnosti, unaprijediti upravljanje te promicati stvarne i učinkovite strukturne reforme kojima su ciljevi potpora održivog i uključivog rasta, otvaranje radnih mjesta i fiskalna konsolidacija. Dodjela makrofinancijske pomoći trebala bi se također uvjetovati vidljivim napretkom u borbi protiv pranja novca i korupcije, uključujući korupciju na visokoj razini, te u jačanju neovisnosti sudstva. Ti bi uvjeti također trebali pridonijeti poboljšanju gospodarskog upravljanja i potaknuti reforme u Moldovi. Kako bi se reforme mogle ispravno ocijeniti, ključno je da ti uvjeti budu strogi i mjerljivi. Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje trebale bi redovito pratiti ispunjavanje preduvjeta i postizanje tih ciljeva.

Amandman    4

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 19.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Kako bi se osigurala učinkovita zaštita financijskih interesa Unije u vezi s makrofinancijskom pomoći Unije, Moldova bi trebala poduzeti odgovarajuće mjere za sprečavanje i borbu protiv prijevare, korupcije i drugih nepravilnosti u vezi s pomoći. Nadalje, trebalo bi predvidjeti da Komisija obavlja provjere te da Revizorski sud obavlja revizije.

(19)  Kako bi se osigurala učinkovita zaštita financijskih interesa Unije u vezi s makrofinancijskom pomoći Unije, Moldova bi trebala poduzeti odgovarajuće mjere za sprečavanje i borbu protiv prijevare, korupcije i drugih nepravilnosti u vezi s pomoći. Moldova će redovito izvješćivati Komisiju o provedbi makrofinancijske pomoći na osnovi potpune transparentnosti i strogog pridržavanja financijskih pravila Unije. Nadalje, trebalo bi predvidjeti da Komisija obavlja provjere te da Revizorski sud obavlja revizije.

Amandman    5

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 24.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Makrofinancijska pomoć Unije trebala bi podlijegati uvjetima ekonomske politike koji će biti utvrđeni u memorandumu o razumijevanju. Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta provedbe te radi učinkovitosti Komisija bi trebala biti ovlaštena pregovarati o tim uvjetima s moldavskim nacionalnim tijelima uz nadzor odbora predstavnika država članica u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011. Na temelju te uredbe savjetodavni bi se postupak u pravilu trebao primjenjivati u svim slučajevima koji u toj uredbi nisu predviđeni. S obzirom na mogući važan učinak pomoći veće od 90 milijuna EUR, za iznose koji prelaze taj prag prikladno je koristiti postupak ispitivanja. S obzirom na iznos makrofinancijske pomoći Unije Moldovi, postupak ispitivanja trebao bi se primjenjivati na donošenje memoranduma o razumijevanju te na smanjenje, suspenziju ili ukidanje pomoći,

(24)  Makrofinancijska pomoć Unije trebala bi podlijegati uvjetima ekonomske politike, s posebnim težištem na moldovskom gospodarstvu, sustavu gospodarskog upravljanja, posebno bankarskom sektoru, i sudstvu, koji će biti utvrđeni u memorandumu o razumijevanju, uključujući jasno utvrđen raspored za ispunjenje tih uvjeta. U slučaju nepostojanja konkretnih dokaza o ispunjenju uvjeta, doći će do privremene obustave ili ukidanja isplate makrofinancijske pomoći Unije. Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta provedbe te radi učinkovitosti Komisija bi trebala biti ovlaštena pregovarati o tim uvjetima s moldavskim nacionalnim tijelima uz nadzor odbora predstavnika država članica u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011. Na temelju te uredbe savjetodavni bi se postupak u pravilu trebao primjenjivati u svim slučajevima koji u toj uredbi nisu predviđeni. S obzirom na mogući važan učinak pomoći veće od 90 milijuna EUR, za iznose koji prelaze taj prag prikladno je koristiti postupak ispitivanja. S obzirom na iznos makrofinancijske pomoći Unije Moldovi, postupak ispitivanja trebao bi se primjenjivati na donošenje memoranduma o razumijevanju te na smanjenje, suspenziju ili ukidanje pomoći,

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Makrofinancijska pomoć Republici Moldovi

Referentni dokumenti

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

19.1.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

19.1.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Siegfried Mureşan

26.1.2017

Datum usvajanja

3.4.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

29

6

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Othmar Karas, Bernd Lucke

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

29

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Bernd Lucke

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

6

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Makrofinancijska pomoć Republici Moldovi

Referentni dokumenti

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Datum podnošenja EP-u

13.1.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

19.1.2017

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

19.1.2017

BUDG

19.1.2017

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Sorin Moisă

23.1.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

28.2.2017

21.3.2017

 

 

Datum usvajanja

4.5.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

31

6

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Marco Zanni

Datum podnošenja

5.5.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

31

+

ALDE

Becerra Basterrechea Beatriz, Charanzová Dita, Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Czesak Edward, Loones Sander, Piecha Bolesław G., Starbatty Joachim

GUE/NGL

Kouloglou Stelios

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Bendtsen Bendt, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fisas Ayxelà Santiago, Hübner Danuta Maria, Proust Franck, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Wałęsa Jarosław

S&D

Andrieu Eric, Arena Maria, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Hautala Heidi, Jadot Yannick

6

EFDD

Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Ferrand Edouard, Obermayr Franz, Zanni Marco

GUE/NGL

Mineur Anne-Marie

1

0

GUE/NGL

Scholz Helmut

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti