Procedūra : 2017/0007(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0185/2017

Pateikti tekstai :

A8-0185/2017

Debatai :

PV 03/07/2017 - 18
CRE 03/07/2017 - 18

Balsavimas :

PV 04/07/2017 - 6.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0283

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 820kWORD 78k
5.5.2017
PE 601.003v02-00 A8-0185/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo suteikti Moldovos Respublikai makrofinansinę paramą

(COM(2017) 0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Sorin Moisă

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo suteikti Moldovos Respublikai makrofinansinę paramą

(COM(2017) 0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 212 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0016/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos bendrą pareiškimą, priimą kartu su 2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 778/2013/ES, pagal kurį Gruzijai suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto ir Biudžeto komiteto nuomones (A8-0185/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  Sąjungos makrofinansine parama turėtų būti siekiama padėti Moldovai atkurti tvarią išorės finansavimo padėtį ir tokiu būdu remti jos ekonominį ir socialinį vystymąsi;

(11)  Sąjungos makrofinansine parama turėtų būti siekiama padėti Moldovai atkurti tvarią išorės finansavimo padėtį ir taip prisidėti prie didesnio šalies politinio ir makroekonominio stabilumo, ypač tose srityse, kurios susijusios su ekonomikos valdymu, finansų ir bankų sektoriaus valdymu ir priežiūra, įskaitant išsamų ir į rezultatus orientuotą bankinio sukčiavimo tyrimą ir politinį teismų nepriklausomumą;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl sprendimo

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  Sąjungos makrofinansinė parama turėtų padėti Moldovai vykdyti įsipareigojimą laikytis bendrų su Sąjunga vertybių, įskaitant demokratijos, teisinės valstybės, gero valdymo, žmogaus teisių paisymo, darnaus vystymosi, skurdo mažinimo ir atviros, taisyklėmis grindžiamos ir sąžiningos prekybos principus;

(17)  Sąjungos makrofinansinė parama turėtų padėti Moldovai vykdyti įsipareigojimą laikytis bendrų su Sąjunga vertybių, įskaitant demokratijos, teisinės valstybės, gero valdymo, skaidraus ir nepolitinio viešojo administravimo, nepriklausomų teisminių institucijų, žmogaus teisių paisymo, žiniasklaidos laisvės, nepriklausomumo ir pliuralizmo, darnaus vystymosi ir skurdo mažinimo principus, taip pat įsipareigojimą laikytis atviros, taisyklėmis grindžiamos ir sąžiningos prekybos principų;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl sprendimo

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  išankstinė Sąjungos makrofinansinės paramos teikimo sąlyga turėtų būti ta, kad Moldova paisytų veiksmingų demokratinių mechanizmų, įskaitant daugiapartinę parlamentinę sistemą, užtikrintų teisinę valstybę ir gerbtų žmogaus teises. Be to, konkretūs Sąjungos makrofinansinės paramos tikslai turėtų būti didinti Moldovos viešųjų finansų valdymo sistemų veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę ir skatinti vykdyti struktūrines reformas, skirtas tvariam ir integraciniam augimui, darbo vietų kūrimui ir fiskaliniam konsolidavimui remti. Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų reguliariai stebėti, kaip vykdomos išankstinės sąlygos ir kaip siekiama tų tikslų;

(18)  išankstinė Sąjungos makrofinansinės paramos teikimo ir kiekvienos iš trijų išmokų mokėjimo sąlyga turėtų būti ta, kad Moldova paisytų veiksmingų demokratinių mechanizmų, įskaitant daugiapartinę parlamentinę sistemą, užtikrintų teisinę valstybę ir gerbtų žmogaus teises. Be to, konkretūs Sąjungos makrofinansinės paramos tikslai turėtų būti didinti Moldovos viešųjų finansų valdymo sistemų veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę, užtikrinti veiksmingą kovą su korupcija ir pinigų plovimu, finansų ir bankų sektoriaus valdymą ir priežiūrą, teikti papildomą paramą makroekonominiam stabilumui išsaugoti, gerinti valdymą ir skatinti vykdyti struktūrines reformas, skirtas tvariam ir integraciniam augimui, darbo vietų kūrimui ir fiskaliniam konsolidavimui remti. Sąjungos makrofinansinė parama Moldovai taip pat turėtų apimti priemones, kuriomis būtų remiamas ES ir Moldovos asociacijos susitarimo, įskaitant išsamų ir visapusišką laisvosios prekybos susitarimą, įgyvendinimas. Siekiant užtikrinti, kad konkretūs tikslai būtų tinkamai įvertinti, reikia juos nustatyti taip, kad juos būtų galima patikrinti ir išmatuoti. Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų reguliariai stebėti, kaip vykdomos išankstinės sąlygos ir kaip siekiama tų tikslų. Jeigu išankstinės sąlygos nevykdomos, nesilaikoma nustatytų tikslų ir nepaisoma asociacijos susitarimo principų ir tikslų, Komisija turėtų laikinai sustabdyti arba nutraukti Sąjungos makrofinansinės paramos išmokėjimą.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl sprendimo

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  siekdama užtikrinti, kad su Sąjungos makrofinansine parama susiję finansiniai jos interesai būtų apsaugoti veiksmingai, Moldova turėtų imtis tinkamų priemonių, susijusių su sukčiavimo, korupcijos ir kitų su šia parama siejamų pažeidimų prevencija ir kova su jais. Be to, turėtų būti parengtos nuostatos, pagal kurias Komisija atliktų patikrinimus, o Audito Rūmai – auditus;

(19)  siekdama užtikrinti, kad su Sąjungos makrofinansine parama susiję finansiniai jos interesai būtų apsaugoti veiksmingai, Moldova turėtų įgyvendinti tinkamas priemones, susijusias su sukčiavimo, korupcijos ir kitų su šia parama siejamų pažeidimų prevencija ir kova su jais. Moldova turėtų reguliariai pranešti Komisijai apie makrofinansinės paramos įgyvendinimą, taikydama visišką informacijos atskleidimą ir griežtai laikydamasi Sąjungos finansinių taisyklių. Be to, turėtų būti parengtos nuostatos, pagal kurias Komisija atliktų patikrinimus, o Audito Rūmai – auditus;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl sprendimo

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  Sąjungos makrofinansinė parama turėtų būti teikiama atsižvelgiant į ekonominės politikos sąlygas, kurios turi būti nustatytos susitarimo memorandume. Siekiant užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas ir veiksmingumą, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai dėl tokių sąlygų derėtis su Moldovos valdžios institucijomis, prižiūrint valstybių narių atstovų komitetui, kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011. Pagal tą reglamentą patariamoji procedūra paprastai turėtų būti taikoma visais atvejais, išskyrus tuos, kurie numatyti tame reglamente. Atsižvelgiant į galimą didelį paramos, kurios suma didesnė nei 90 mln. EUR, poveikį tikslinga, kad tą ribą viršijančioms operacijoms būtų taikoma nagrinėjimo procedūra. Atsižvelgiant į Sąjungos makrofinansinės paramos Moldovai sumą, nagrinėjimo procedūra turėtų būti taikoma priimant susitarimo memorandumą, mažinant paramą ir laikinai sustabdant ar nutraukiant jos teikimą,

(24)  Sąjungos makrofinansinė parama turėtų būti teikiama atsižvelgiant į sąlygas, kurios turi būti nustatytos susitarimo memorandume. Tokios sąlygos turėtų būti susietos su kiekvienos iš trijų išmokų mokėjimu. Siekiant užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas ir veiksmingumą, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai dėl tokių sąlygų įgyvendinimo derėtis su Moldovos valdžios institucijomis, prižiūrint valstybių narių atstovų komitetui, kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011. Pagal tą reglamentą patariamoji procedūra paprastai turėtų būti taikoma visais atvejais, išskyrus tuos, kurie numatyti tame reglamente. Atsižvelgiant į galimą didelį paramos, kurios suma didesnė nei 90 mln. EUR, poveikį tikslinga, kad tą ribą viršijančioms operacijoms būtų taikoma nagrinėjimo procedūra. Atsižvelgiant į Sąjungos makrofinansinės paramos Moldovai sumą, nagrinėjimo procedūra turėtų būti taikoma priimant susitarimo memorandumą, mažinant paramą ir laikinai sustabdant ar nutraukiant jos teikimą,

(1)

OL L 218, 2013 8 14, p. 15.


AIŠKINAMOJI DALIS

Moldovos Respublika (toliau – Moldova) šiuo metu po dvejų sunkių metų atkuria savo politinį ir ekonominį stabilumą. 2014 m. šalis patyrė ekonomikos nuosmukį, kai dėl pagarsėjusio bankininkystės skandalo ir dėl šios priežasties nutrauktos tarptautinės paramos kilusių fiskalinių sunkumų pablogėjo šalies ekonominės veiklos rodikliai, kuriuos jau buvo paveikęs žemės ūkio produkcijos sumažėjimas dėl nepalankių oro sąlygų ir menki eksporto į kai kurias Moldovos tradicines ekonomines partneres, visų pirma į Baltarusiją, Rusiją ir Ukrainą, rezultatai.

Prie ekonomikos atsigavimo proceso prisidėjo laikinas susitarimo dėl išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (toliau – IVLPE) tarp Europos Sąjungos ir Moldovos (ES ir Moldovos asociacijos susitarimo dalis) taikymas (nuo 2014 m. rugsėjo mėn.) ir vėliau jo įsigaliojimas. Šiuo metu ES yra pagrindinė Moldovos prekybos partnerė, jos dalis sudaro 63 proc. bendro Moldovos eksporto. 2015 m. ES importas iš Moldovos padidėjo 5 proc., nepaisant Moldovos eksporto pagal sutartis su kitomis pasaulio šalimis.

Po kelerius metus strigusių reformų pastaraisiais metais pasiekta didelė pažanga įgyvendinant struktūrinių reformų, įskaitant įtrauktas į prioritetinių reformų veiksmų gaires, dėl kurių 2016 m. vasario mėn. susitarta su ES, darbotvarkę. Dėl to buvo atnaujinta paramos teikėjų parama, kuriai vadovauja Tarptautinis valiutos fondas (toliau – TVF). Iš tiesų, TVF praėjusių metų lapkričio mėn. patvirtino trejų metų susitarimą dėl išplėstinės kredito priemonės ir išplėstinės fondo priemonės (IKP / IFP) 179 mln. JAV dolerių sumai. 2017 m. vasario 28 d. TVF ir Moldovos valdžios institucijos pasiekė personalo lygmens susitarimą dėl pirmosios programos peržiūros, atkreipdami dėmesį į tai, kad nuolatos sėkmingai įgyvendinama ši TVF programa. TVF vykdomoji valdyba tikisi užbaigti šią peržiūrą 2017 m. balandžio mėn. TVF programos patvirtinimas taip pat suteikė Pasaulio bankui galimybę iš naujo aktyvuoti savo paskolų politika pagrįstas operacijas.

Be to, ES atnaujino nuo 2015 m. įšaldytas savo biudžeto paramos operacijas pagal Europos kaimynystės priemonę (toliau – EKP) ir kiti išorės pagalbos teikėjai pasekė šiuo pavyzdžiu. Vis dėlto yra konkretus poreikis spręsti Moldovos ekonomikos trumpalaikius mokėjimų balanso ir fiskalinius sunkumus. Europos Komisijos (toliau – Komisija) pasiūlymas suteikti makrofinansinę pagalbą Moldovai atitinka šį konkretų poreikį ir apima maždaug 25 proc. šalies likutinių išorės finansavimo poreikių 2016–2018 m. (pagal TVF vertinimą iš viso išorės finansavimo poreikiai siekia maždaug 402 mln. EUR). Ši pagalba būtina siekiant užtikrinti ilgalaikį stabilumą Moldovoje ir visiškai atitinka platesnius ES išorės politikos tikslus, susijusius su šia šalimi ir šiuo regionu.

Komisijos pasiūlyme atidžiai atsižvelgiama į susitarimą, įtrauktą į bendrą Europos Parlamento ir Tarybos pareiškimą, priimtą kartu su Tarybos 2013 m. rugpjūčio 12 d. Sprendimu Nr. 778/2013/ES, kuriuo Gruzijai suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba, kuriame teisės aktų leidėjai bendrai nustatė pagrindinius principus ir aplinkybes, kuriais turėtų būti vadovaujamasi teikiant makrofinansinę pagalbą. Visų pirma: i) Moldova atitinka kriterijus, susijusius su paramos tikslu ir tinkamumu gauti paramą; ii) prie Komisijos pasiūlymo pridedamame tarnybų darbiniame dokumente pateikta išsamus išankstinių politinių ir ekonominių sąlygų įvykdymo vertinimas; iii) siūlomos pagalbos forma ir suma užtikrina teisingą naštos pasidalijimą tarp ES ir kitų donorų. ES skirs 100 mln. EUR, iš jų 60 mln. EUR paskolos forma ir 40 mln. EUR dotacijos forma, kurie turi būti išmokėti 3 išmokomis (2 išmokos – 2017 m., o paskutinė išmoka – 2018 m. pirmąjį pusmetį). Pusiausvyra tarp paskolos ir dotacijos komponentų atitinka kriterijus, dėl kurių susitarta 2013 m., t. y. ekonominio išsivystymo lygį, kuris nustatomas pagal vienam gyventojui tenkančias pajamas, ir skurdo lygį, taip pat į skolos grąžinimo galimybes, nustatytas remiantis skolos tvarumo analize ir įvertinant tarptautinių finansų įstaigų ir kitų pagalbos teikėjų Moldovai taikomų lengvatinių sąlygų mastą.

Pranešėjas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, mano, kad Europos Parlamentas turėtų pritarti Komisijos pasiūlymui suteikti makrofinansinę pagalbą Moldovai pabrėždamas savo didžiulius lūkesčius, kad:

1. Komisija, vykdydama derybas dėl susitarimo memorandumo su Moldova, užtikrins, kad makrofinansinė pagalba būtų susijusi su plataus užmojo ekonominių ir struktūrinių reformų programos įgyvendinimu, visų pirma siekiant stiprinti finansų ir viešojo sektoriaus valdymą, remti greitą išsamaus ir visapusiško LPS įgyvendinimą, kovą su korupcija ir pinigų plovimu ir pastangas didinti teismų sistemos veiksmingumą ir nepriklausomumą ir pagerinti valdymą energetikos sektoriuje, visų pirma, užtikrinant nacionalinės reguliavimo institucijos nepriklausomumą.

Reikėtų nustatyti aiškias kiekvienos iš trijų išmokų mokėjimo sąlygas, atsižvelgiant į Europos Audito Rūmų rekomendacijas, susijusias su veiklos rodiklių nustatymu siekiant nustatyti pažangą ir įvairių ES pagalbos priemonių nuoseklumą ir šių priemonių bei Moldovos nacionalines strategijų nuoseklumą.

2. Komisija kiek įmanoma kruopščiau stebės pažangą siekiant Sąjungos išorės politikos tikslų, įskaitant Sąjungos makrofinansinės pagalbos (kaip numatyta pasiūlymo 3 straipsnio 2 dalyje) naudojimą, ir tikrinant, ar nuolatos laikomasi išankstinių sąlygų ir pagalbos lėšų išmokėjimo sąlygų (kaip numatyta pasiūlymo 3 straipsnio 2 dalyje). Būtina užtikrinti, kad Europos Parlamentas būtų nedelsiant informuotas ir su juo būtų tinkamai koordinuojami veiksmai.


Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ (11.4.2017)

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo suteikti Moldovos Respublikai makrofinansinę paramą

(COM(2017) 0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Nuomonės referentas: Petras Auštrevičius

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlyme numatyta Moldovai skirti 100 mln. EUR paramą: 60 mln. EUR paskolomis ir 40 mln. EUR dotacijomis. ES taip pat teikia kitokią finansinę paramą, t. y. paramą biudžetui, kuri 2016 m. gruodžio mėn. vėl buvo atnaujinta (suteikta 45,3 mln. EUR), remiantis susitarimu su Tarptautiniu valiutos fondu.

Paskutinė ES makrofinansinė parama Moldovai (90 mln. EUR) buvo suteikta dotacijomis 2010–2012 m. Kiti makrofinansinės paramos gavėjai šiuo metu yra Armėnija, Gruzija, Jordanija, Kirgizijos Respublika, Libanas, Tunisas ir Ukraina.

Atsižvelgdama į sudėtingą Moldovos ekonominę padėtį ir būsimus parlamento rinkimus Moldovoje (2018 m. lapkričio mėn.), ES turėtų būti suinteresuota remti dabartinės Moldovos vyriausybės reformų programą ir suteikti makrofinansinę paramą pasiūlytu laikotarpiu (2017–2018 m.). Su makrofinansine parama susijusios sąlygos taip pat yra naudinga paskata vykdyti šias reformas, visų pirma atsižvelgiant į poreikį stiprinti principą „parama pagal pažangą“, kai ES teikia pagalbą kaimyninėmis šalimis partnerėmis (tą poreikį rodo naujausi įvykiai Moldovoje). Iš tiesų, EK ir EIVT 2017 m. kovo mėn. asociacijos įgyvendinimo ataskaitoje dėl Moldovos pabrėžiama, kad neseniai padaryta tam tikra pažanga parengiant kelias reformas, kurių tikslas, be kita ko, – atkurti teismų nepriklausomybę ir kovoti su korupcija. Vis dėlto reikalingos tolesnės reformos, kuriomis būtų gerinama teisinės valstybės padėtis ir verslo aplinka – šias sritis vis dar veikia joms būdinga korupcija ir nenuosekliai kuriama politika; taip pat norint pasiekti Moldovos gyventojams juntamų rezultatų reikalingos tvirtos įgyvendinimo priemonės.

2014 m. buvo atskleistas bankinio sukčiavimo atvejis: Moldovos vadovai, įskaitant buvusį Ministrą Pirmininką V. Filatą, yra kaltinami pasisavinę 1 mlrd. EUR (17 proc. tų metų BVP) iš trijų bankų („Banca de Economii“, „Unibank“ ir „Banca Sociala“). Tai reiškia, kad gali būti, jog dalis ES lėšų (2007–2013 m. – 561 mln. EUR) nepadarė numatyto poveikio. Gali būti, kad dabar ES turi paremti Moldovą, kad būtų galima kompensuoti dėl šio sukčiavimo patirtus nuostolius. Be to, dėl šio sukčiavimo labai sumažėjo Moldovos piliečių pasitikėjimas Europos Sąjunga.

Taigi Užsienio reikalų komiteto pasiūlytuose pakeitimuose visų pirma siekiama, kad būtų:

1. atkreiptas dėmesys į stiprintinus kai kuriuos pagrindinius demokratijos principus (teismų nepriklausomumą, žiniasklaidos laisvę, nepriklausomumą ir pliuralizmą), sugriežtintos nuostatos dėl kovos su korupcija ir sukčiavimu (veiksmingas šių priemonių įgyvendinimas) ir nustatytos su šiomis nuostatomis susietos aiškesnės sąlygos, numatant aiškius kriterijus, ataskaitų teikimą Europos Parlamentui ir išmokų sustabdymą, jei nedaroma pažangos;

2. užtikrintas pakankamas Europos Parlamento dalyvavimas, visų pirma rengiant pamatinį susitarimo memorandumą, kuriame bus išsamiai išdėstytos makrofinansinės paramos teikimo sąlygos.

PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  2016 m. pradžioje suformavusios naują vyriausybę ir paskyrusios naują Centrinio banko valdytoją valdžios institucijos įrodė, kad pasiryžusios su nauju užmoju daryti pažangą įgyvendinant reikalingas politines reformas ir spręsti finansų sektoriuje bei viešųjų finansų administravimo srityje kylančias šalies valdymo problemas;

(3)  2016 m. pradžioje suformavusios naują vyriausybę ir paskyrusios naują Centrinio banko valdytoją valdžios institucijos įrodė, kad yra pasiryžusios su nauju užmoju daryti pažangą įgyvendinant reikalingas politines reformas ir spręsti finansų sektoriuje bei viešųjų finansų administravimo srityje kylančias šalies valdymo problemas ir siekdamos šių tikslų ėmėsi reikšmingų veiksmų;

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  Sąjungos makrofinansine parama turėtų būti siekiama padėti Moldovai atkurti tvarią išorės finansavimo padėtį ir tokiu būdu remti jos ekonominį ir socialinį vystymąsi;

(11)  Sąjungos makrofinansine parama turėtų būti siekiama padėti Moldovai atkurti tvarią išorės finansavimo padėtį ir tokiu būdu remti jos ekonominį ir socialinį vystymąsi, ypač su ekonomikos valdymu ir teismų nepriklausomumu susijusiose srityse;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl sprendimo

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  Sąjungos makrofinansinė parama turėtų padėti Moldovai vykdyti įsipareigojimą laikytis bendrų su Sąjunga vertybių, įskaitant demokratijos, teisinės valstybės, gero valdymo, žmogaus teisių paisymo, darnaus vystymosi, skurdo mažinimo ir atviros, taisyklėmis grindžiamos ir sąžiningos prekybos principus;

(17)  Sąjungos makrofinansinė parama turėtų padėti Moldovai vykdyti įsipareigojimą laikytis bendrų su Sąjunga vertybių, įskaitant demokratijos, teisinės valstybės, gero valdymo įskaitant atskaitingą, skaidrų ir nepolitinį viešąjį administravimą, nepriklausomas teismines institucijas, nešališkas ir veiksmingas teisėsaugos įstaigas – žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių paisymo, taip pat laisvos, nepriklausomos ir pliuralistinės žiniasklaidos, socialinės rinkos ekonomikos, darnaus vystymosi, skurdo mažinimo ir atviros, taisyklėmis grindžiamos ir sąžiningos prekybos principus;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl sprendimo

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  išankstinė Sąjungos makrofinansinės paramos teikimo sąlyga turėtų būti ta, kad Moldova paisytų veiksmingų demokratinių mechanizmų, įskaitant daugiapartinę parlamentinę sistemą, užtikrintų teisinę valstybę ir gerbtų žmogaus teises. Be to, konkretūs Sąjungos makrofinansinės paramos tikslai turėtų būti didinti Moldovos viešųjų finansų valdymo sistemų veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę ir skatinti vykdyti struktūrines reformas, skirtas tvariam ir integraciniam augimui, darbo vietų kūrimui ir fiskaliniam konsolidavimui remti. Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų reguliariai stebėti, kaip vykdomos išankstinės sąlygos ir kaip siekiama tų tikslų;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18)  išankstinė Sąjungos makrofinansinės paramos teikimo sąlyga turėtų būti ta, kad Moldova visapusiškai paisytų veiksmingų demokratinių mechanizmų, įskaitant daugiapartinę parlamentinę sistemą ir griežtą valdžių padalijimą, užtikrintų teisinę valstybę, įskaitant teisminių institucijų nepriklausomumą, užtikrintų pagarbą žmogaus teisėms, remtų laisvą, nepriklausomą ir pliuralistinę žiniasklaidą ir vykdytų veiksmingą kovą su korupcija, oligarchų įtaka ir pinigų plovimu, taip pat vykdytų išsamų ir į rezultatus orientuotą bankinio sukčiavimo tyrimą. Be to, konkretūs Sąjungos makrofinansinės paramos tikslai turėtų būti didinti Moldovos viešųjų finansų valdymo sistemų veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę, finansų ir bankų sektoriaus valdymą ir priežiūrą ir skatinti vykdyti veiksmingas struktūrines reformas, skirtas tvariam ir integraciniam augimui, darbo vietų kūrimui ir fiskaliniam konsolidavimui remti. Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų reguliariai stebėti, kaip vykdoma išankstinė sąlyga ir kaip siekiama tų tikslų;

 

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl sprendimo

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a)  Prieš tai, kai bus išmokėta kokia nors paramos dalis, Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų remdamosi aiškiai nustatytais kriterijais, griežtai ir išmatuojamai pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl minėtos išankstinės sąlygos ir pasiektos apčiuopiamos pažangos, padarytos siekiant minėtų tikslų, lygmens. Reikia visapusiškai įgyvendinti paramos išmokėjimo sąlygas, kad būtų sustiprintas paskatomis grindžiamas lėšų paskirstymas. Tuo atveju, jei pažanga, padaryta siekiant tikslų, nustatytų 2016 m. vasario 15 d. Tarybos išvadose dėl Moldovos, ES ir Moldovos asociacijos darbotvarkėje ir susitarimo memorandume, būtų nepakankama, turėtų būti nedelsiant sustabdytas išmokų mokėjimas;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl sprendimo

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  siekdama užtikrinti, kad su Sąjungos makrofinansine parama susiję finansiniai jos interesai būtų apsaugoti veiksmingai, Moldova turėtų imtis tinkamų priemonių, susijusių su sukčiavimo, korupcijos ir kitų su šia parama siejamų pažeidimų prevencija ir kova su jais. Be to, turėtų būti parengtos nuostatos, pagal kurias Komisija atliktų patikrinimus, o Audito Rūmai – auditus;

(19)  siekdama užtikrinti, kad su Sąjungos makrofinansine parama susiję finansiniai Sąjungos interesai būtų apsaugoti veiksmingai, Moldova turėtų visapusiškai įgyvendinti tinkamas priemones, susijusias su sukčiavimo, korupcijos ir kitų su šia parama siejamų pažeidimų prevencija ir kova su jais. Be to, turėtų būti parengtos nuostatos, pagal kurias Komisija atliktų patikrinimus, o Audito Rūmai – auditus; Moldova turėtų reguliariai pranešti Komisijai apie Sąjungos makrofinansinės paramos įgyvendinimą, taikydama visišką informacijos atskleidimą ir griežtai laikydamasi Sąjungos finansinių taisyklių, taip pat apie reformas, susijusias su Sąjungos makrofinansine parama;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl sprendimo

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  Sąjungos makrofinansinę paramą turėtų administruoti Komisija. Siekdama užtikrinti, kad Europos Parlamentas ir Taryba galėtų stebėti, kaip įgyvendinamas šis sprendimas, Komisija turėtų juos reguliariai informuoti apie su parama susijusius pokyčius ir pateikti jiems atitinkamus dokumentus;

(22)  Sąjungos makrofinansinę paramą turėtų administruoti Komisija. Siekdama užtikrinti, kad Europos Parlamentas ir Taryba galėtų stebėti, kaip įgyvendinamas šis sprendimas, Komisija turėtų juos reguliariai informuoti apie su parama susijusius pokyčius ir pateikti jiems atitinkamus dokumentus, įskaitant susitarimo memorandumo projektą;

Pakeitimas     8

Pasiūlymas dėl sprendimo

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  Sąjungos makrofinansinė parama turėtų būti teikiama atsižvelgiant į ekonominės politikos sąlygas, kurios turi būti nustatytos susitarimo memorandume. Siekiant užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas ir veiksmingumą, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai dėl tokių sąlygų derėtis su Moldovos valdžios institucijomis, prižiūrint valstybių narių atstovų komitetui, kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011. Pagal tą reglamentą patariamoji procedūra paprastai turėtų būti taikoma visais atvejais, išskyrus tuos, kurie numatyti tame reglamente. Atsižvelgiant į galimą didelį paramos, kurios suma didesnė nei 90 mln. EUR, poveikį tikslinga, kad tą ribą viršijančioms operacijoms būtų taikoma nagrinėjimo procedūra. Atsižvelgiant į Sąjungos makrofinansinės paramos Moldovai sumą, nagrinėjimo procedūra turėtų būti taikoma priimant susitarimo memorandumą, mažinant paramą ir laikinai sustabdant ar nutraukiant jos teikimą,

(24)  Sąjungos makrofinansinė parama turėtų būti teikiama atsižvelgiant į politines ir ekonominės politikos sąlygas, nustatytas laikantis ES ir Moldovos asociacijos susitarimo 1–4 straipsnių, kurios turi būti nustatytos susitarimo memorandume. Šioms sąlygoms turėtų būti tiksliai nustatyti jų įgyvendinimo terminai. Siekiant užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas ir veiksmingumą, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai dėl tokių sąlygų įgyvendinimo derėtis su Moldovos valdžios institucijomis, prižiūrint valstybių narių atstovų komitetui, kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011. Pagal tą reglamentą patariamoji procedūra paprastai turėtų būti taikoma visais atvejais, išskyrus tuos, kurie numatyti tame reglamente. Atsižvelgiant į galimą didelį paramos, kurios suma didesnė nei 90 mln. EUR, poveikį tikslinga, kad tą ribą viršijančioms operacijoms būtų taikoma nagrinėjimo procedūra. Atsižvelgiant į Sąjungos makrofinansinės paramos Moldovai sumą, nagrinėjimo procedūra turėtų būti taikoma priimant susitarimo memorandumą, mažinant paramą ir laikinai sustabdant ar nutraukiant jos teikimą,

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija reguliariai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie pokyčius, susijusius su Sąjungos makrofinansine parama, įskaitant jos išmokas, ir laiku toms institucijoms pateikia atitinkamus dokumentus.

Komisija reguliariai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie pokyčius, susijusius su Sąjungos makrofinansine parama, įskaitant jos išmokas, ir laiku toms institucijoms pateikia atitinkamus dokumentus, įskaitant susitarimo memorandumo projektą.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Išankstinė Sąjungos makrofinansinės paramos teikimo sąlyga turėtų būti ta, kad Moldova paisytų veiksmingų demokratinių mechanizmų, įskaitant daugiapartinę parlamentinę sistemą, užtikrintų teisinę valstybę ir gerbtų žmogaus teises.

1.  Išankstinė Sąjungos makrofinansinės paramos teikimo sąlyga turėtų būti ta, kad Moldova paisytų veiksmingų demokratinių mechanizmų, įskaitant daugiapartinę parlamentinę sistemą ir griežtą valdžių padalijimą, užtikrintų teisinę valstybę ir gerbtų žmogaus teises. Ši išankstinė sąlyga turėtų užtikrinti, kad būtų tvirtai įsipareigojama ir patvirtinamos konkrečios priemonės siekiant stiprinti gerą valdymą, depolitizuoti asmenų skyrimą į pareigas viešojo administravimo institucijose, kovoti su korupcija, stiprinti teismų nepriklausomumą, vykdyti išsamų ir į rezultatus orientuotą bankinio sukčiavimo tyrimą, užtikrinti, kad būtų sukurtos sąlygos pliuralistinei ir laisvai žiniasklaidai, skatinančios laisvą ir sąžiningą politinę konkurenciją.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba stebi, kaip šios išankstinės sąlygos laikomasi visu Sąjungos makrofinansinės paramos teikimo laikotarpiu.

2.  Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba stebi, kaip šio straipsnio 1 dalyje nustatytos išankstinės sąlygos laikomasi visu Sąjungos makrofinansinės paramos teikimo laikotarpiu. Prieš tai, kai bus išmokėta kokia nors paramos dalis, minėtos institucijos pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl minėtos išankstinės sąlygos įvykdymo masto remiantis aiškiai nustatytais kriterijais. Jei pažanga, padaryta siekiant tikslų, nustatytų 2016 m. vasario 15 d. Tarybos išvadose dėl Moldovos, ES ir Moldovos asociacijos darbotvarkėje ir susitarimo memorandume būtų nepakankama, turi būti nedelsiant sustabdytas išmokų mokėjimas.

Pakeitimas     12

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Laikydamasi 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros Komisija susitaria su Moldovos valdžios institucijomis dėl norint gauti Sąjungos makrofinansinę paramą vykdytinų aiškiai apibrėžtų ekonominės politikos ir finansinių sąlygų, daugiausia dėmesio skiriant struktūrinėms reformoms ir patikimiems viešiesiems finansams, kurios turi būti nustatytos susitarimo memorandume (toliau – susitarimo memorandumas), į kurį įtraukiamas tų sąlygų įvykdymo tvarkaraštis. Susitarimo memorandume nustatytos ekonominės politikos ir finansinės sąlygos derinamos su 1 straipsnio 3 dalyje nurodytais susitarimais ar susitarimų memorandumais, įskaitant makroekonominio koregavimo ir struktūrinių reformų programas, kurias Moldova įgyvendina remiant TVF.

1.  Laikydamasi 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros Komisija susitaria su Moldovos valdžios institucijomis dėl norint gauti Sąjungos makrofinansinę paramą vykdytinų aiškiai apibrėžtų ekonominės politikos ir finansinių sąlygų, daugiausia dėmesio skiriant struktūrinėms reformoms ir patikimiems viešiesiems finansams, taip pat dėl sąlygų, susijusių su demokratija ir teisine valstybe (pvz., kovos su korupcija ir teismų nepriklausomumo stiprinimo priemonių), kurios turi būti nustatytos susitarimo memorandume (toliau – susitarimo memorandumas), į kurį įtraukiamas tų sąlygų įvykdymo tvarkaraštis ir aiškios gairės. Susitarimo memorandume nustatytos ekonominės politikos ir finansinės sąlygos derinamos su 1 straipsnio 3 dalyje nurodytais susitarimais ar susitarimų memorandumais, įskaitant makroekonominio koregavimo ir struktūrinių reformų programas, kurias Moldova įgyvendina remiant TVF.

Pakeitimas     13

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodytomis sąlygomis visų pirma siekiama didinti Moldovos viešųjų finansų valdymo sistemų veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę, be kita ko, naudojant Sąjungos makrofinansinę paramą. Rengiant politikos priemones deramai atsižvelgiama ir į pažangą, daromą abiem pusėms atveriant rinką, plėtojant taisyklėmis grindžiamą sąžiningą prekybą ir įgyvendinant kitus Sąjungos išorės politikos prioritetus. Komisija reguliariai stebi pažangą, daromą siekiant tų tikslų.

2.  1 dalyje nurodytomis sąlygomis visų pirma siekiama didinti Moldovos viešųjų finansų valdymo sistemų veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę, be kita ko, naudojant Sąjungos makrofinansinę paramą. Rengiant politikos priemones deramai atsižvelgiama ir į pažangą, daromą abiem pusėms atveriant rinką, plėtojant taisyklėmis grindžiamą sąžiningą prekybą ir įgyvendinant kitus Sąjungos išorės politikos prioritetus, įskaitant žmogaus teisių ir demokratijos principų, pvz., žiniasklaidos laisvės, paisymą, visų valstybės institucijų depolitizavimą ir laisvos bei sąžiningos aplinkos, kurioje būtų sudarytos sąlygos politinei konkurencijai, skatinimą. Komisija reguliariai stebi pažangą, daromą siekiant tų tikslų.

Pakeitimas     14

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija reguliariai tikrina, ar toliau laikomasi 4 straipsnio 3 dalyje nurodytų sąlygų, įskaitant, be kita ko, tai, ar Moldovos ekonominė politika atitinka Sąjungos makrofinansinės paramos tikslus. Tai darydama Komisija glaudžiai koordinuoja veiksmus su TVF ir Pasaulio banku, o prireikus – su Europos Parlamentu ir Taryba.

4.  Komisija reguliariai tikrina, ar toliau laikomasi 4 straipsnio 3 dalyje nurodytų sąlygų, įskaitant, be kita ko, tai, ar Moldovos ekonominė politika atitinka Sąjungos makrofinansinės paramos tikslus. Tai darydama Komisija glaudžiai koordinuoja veiksmus su TVF ir Pasaulio banku, taip pat su Europos Parlamentu ir Taryba.

Pakeitimas     15

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  sėkmingas susitarimo memorandume sutartų ekonominės politikos ir finansinių sąlygų vykdymas.

c)  susitarimo memorandume sutartų politinių, ekonominės politikos ir finansinių sąlygų įvykdymas, įvertintas naudojant išmatuojamus kriterijus.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  užtikrinama Sąjungos finansinių interesų apsauga, visų pirma numatant konkrečias priemones, skirtas sukčiavimo, korupcijos ir kitų pažeidimų, darančių poveikį Sąjungos makrofinansinei paramai, prevencijai ir kovai su jais, pagal Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/9511, Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2185/9612 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/201313;

b)  užtikrinama Sąjungos finansinių interesų apsauga, visų pirma visapusiškai įgyvendinant konkrečias priemones, skirtas sukčiavimo, korupcijos ir kitų pažeidimų, darančių poveikį Sąjungos makrofinansinei paramai, prevencijai ir kovai su jais, pagal Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/9511, Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2185/9612 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/201313;

__________________

__________________

11 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

11 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

12 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

12 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

13 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

13 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Makrofinansinė parama Moldovos Respublikai

Nuorodos

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

19.1.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

19.1.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Petras Auštrevičius

30.1.2017

Svarstymas komitete

20.3.2017

 

 

 

Priėmimo data

11.4.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

55

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Amjad Bashir, Bas Belder, Mario Borghezio, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

María Teresa Giménez Barbat, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Marie-Christine Vergiat

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Josef Weidenholzer

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

55

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Karol Karski, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Igor Šoltes

4

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Biudžeto komiteto NUOMONĖ (4.4.2017)

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo suteikti Moldovos Respublikai makrofinansinę paramą

(COM(2017) 0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Nuomonės referentas: Siegfried Mureşan

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas pažymi, kad pasiūlytas maksimalus makrofinansinės paramos dydis sudarytų ne daugiau kaip 100 mln. EUR, iki 60 mln. EUR teikiant vidutinės trukmės paskolos forma ir iki 40 mln. – dotacijų forma bei būtų išmokamas trimis dalimis 2017 ir 2018 m. Paskola būtų mokama iš 2019–2020 m. biudžeto, o dotacijomis skiriamos dalies įsipareigojimai ir mokėjimai numatyti 2017–2018 m. biudžete.

Siūloma parama siekiama padėti Moldovai atkurti tvarią išorės finansavimo padėtį. Tai papildytų TVF ir Pasaulio banko vykdomas programas ir skiriamus išteklius, jei Moldova įvykdys jai iš anksto keliamas sąlygas sukurti veiksmingus demokratinius mechanizmus, įskaitant daugiapartinę parlamentinę sistemą ir teisinės valstybės principą bei pagarbos žmogaus teisėms užtikrinimą.

Nuomonės referentas remia siūlomą makrofinansinę paramą, nes ji ypač papildo tarptautinę ir Europos Moldovai skiriamą paramą ir ja Europa solidarizuojasi su šia šalimi, iki šiol išgyvenančia sudėtingą politinį ir ekonominį laikotarpį. Jis pripažįsta atnaujintą Moldovos valdžios institucijų įsipareigojimą spręsti šalies valdymo problemas ir daryti pažangą įgyvendinant reikalingas politines reformas, bet laikosi nuomonės, kad Moldova turi veiksmingai įgyvendinti savo reformas.

Todėl ypač svarbu, kad skirtingų paramos dalių teikimas griežtai priklausytų nuo Moldovos įsipareigojimų vykdymo per aiškiai su Moldovos valdžios institucijomis nustatytą laikotarpį, įskaitant sritis, susijusias su teisine valstybe, kova su korupcija, teisminių institucijų nepriklausomumu, finansinio sektoriaus atsparumo stiprinimu ir politinių partijų finansavimo skaidrumu.

Nuomonės referentas primena, kad asociacijos susitarimas su Moldova yra vienas iš pažangiausių kada nors ES pasirašytų susitarimų: juo sukuriamas patikimas pagrindas gilesniam ekonominiam ir politiniam bendradarbiavimui Moldovai siekiant integracijos į Europos Sąjungą.

Pagrindinė ES finansavimo priemonė Moldovai remti – dabartinė Europos kaimynystės priemonė (EKP), kuria būtent remiamas išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės bei asociacijos darbotvarkės įgyvendinimas. Nuomonės referentas taip pat pažymi, kad Moldova dalyvauja regioninėse programose, tarpvalstybiniame bendradarbiavime ir visoms Europos kaimynystės priemonėje dalyvaujančioms šalims skirtose iniciatyvose, kaip antai „Erasmus+“, TAIEX, SIGMA ir Kaimynystės investicinė priemonė. Priėmus pasiūlymą, Europos darnaus vystymosi fondas sudarys sąlygas naujoms investavimo galimybėms Moldovoje.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  Sąjungos makrofinansine parama turėtų būti siekiama padėti Moldovai atkurti tvarią išorės finansavimo padėtį ir tokiu būdu remti jos ekonominį ir socialinį vystymąsi;

(11)  Sąjungos makrofinansine parama turėtų būti siekiama padėti Moldovai atkurti tvarią išorės finansavimo padėtį ir tokiu būdu remti jos ekonominį ir socialinį vystymąsi, ypač srityse, susijusiose su ekonomikos valdymu ir teisminėmis institucijomis, ir skatinti reformas šiose srityse;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl sprendimo

17 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  Sąjungos makrofinansinė parama turėtų padėti Moldovai vykdyti įsipareigojimą laikytis bendrų su Sąjunga vertybių, įskaitant demokratijos, teisinės valstybės, gero valdymo, žmogaus teisių paisymo, darnaus vystymosi, skurdo mažinimo ir atviros, taisyklėmis grindžiamos ir sąžiningos prekybos principus;

(17)  Sąjungos makrofinansinė parama turėtų padėti Moldovai vykdyti įsipareigojimą laikytis bendrų su Sąjunga vertybių, įskaitant demokratijos, teisinės valstybės, gero valdymo, depolitizavimo skiriant asmenis į pareigas viešojo administravimo institucijose, žmogaus teisių paisymo ir laisvos, nepriklausomos ir pliuralistinės žiniasklaidos, darnaus vystymosi, skurdo mažinimo ir atviros, taisyklėmis grindžiamos ir sąžiningos prekybos principus;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl sprendimo

18 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  išankstinė Sąjungos makrofinansinės paramos teikimo sąlyga turėtų būti ta, kad Moldova paisytų veiksmingų demokratinių mechanizmų, įskaitant daugiapartinę parlamentinę sistemą, užtikrintų teisinę valstybę ir gerbtų žmogaus teises. Be to, konkretūs Sąjungos makrofinansinės paramos tikslai turėtų būti didinti Moldovos viešųjų finansų valdymo sistemų veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę ir skatinti vykdyti struktūrines reformas, skirtas tvariam ir integraciniam augimui, darbo vietų kūrimui ir fiskaliniam konsolidavimui remti. Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų reguliariai stebėti, kaip vykdomos išankstinės sąlygos ir kaip siekiama tų tikslų;

(18)  išankstinė Sąjungos makrofinansinės paramos teikimo ir kiekvienos paramos dalies mokėjimo sąlyga turėtų būti ta, kad Moldova paisytų veiksmingų demokratinių mechanizmų, įskaitant daugiapartinę parlamentinę sistemą, užtikrintų teisinę valstybę ir gerbtų žmogaus teises. Be to, konkretūs Sąjungos makrofinansinės paramos tikslai turėtų būti stiprinti Moldovos viešųjų finansų valdymo sistemų veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę bei finansų sektoriaus valdymą ir priežiūrą, vykdyti stabilumo skatinimo politiką teikiant papildomą paramą, kad būtų išlaikytas makroekonominis stabilumas, gerinamas valdymas, taip pat skatinti vykdyti tikras ir veiksmingas struktūrines reformas, skirtas tvariam ir integraciniam augimui, darbo vietų kūrimui ir fiskaliniam konsolidavimui remti. Makrofinansinės paramos teikimas taip pat turėtų priklausyti nuo konkrečios pažangos kovojant su pinigų plovimu ir korupcija, įskaitant aukšto lygio korupciją, ir nuo to, ar stiprinamas teisminių institucijų nepriklausomumas. Tokiomis sąlygomis Moldovoje taip pat turėtų būti prisidedama prie ekonomikos valdymo tobulinimo ir reformų skatinimo. Ypač svarbu, kad tokios sąlygos būtų išdėstytos griežtai ir jas būtų galima išmatuoti siekiant jas tinkamai įvertinti. Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų reguliariai stebėti, kaip vykdomos išankstinės sąlygos ir kaip siekiama tų tikslų;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl sprendimo

19 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  siekdama užtikrinti, kad su Sąjungos makrofinansine parama susiję finansiniai jos interesai būtų apsaugoti veiksmingai, Moldova turėtų imtis tinkamų priemonių, susijusių su sukčiavimo, korupcijos ir kitų su šia parama siejamų pažeidimų prevencija ir kova su jais. Be to, turėtų būti parengtos nuostatos, pagal kurias Komisija atliktų patikrinimus, o Audito Rūmai – auditus;

(19)  siekdama užtikrinti, kad su Sąjungos makrofinansine parama susiję finansiniai jos interesai būtų apsaugoti veiksmingai, Moldova turėtų imtis tinkamų priemonių, susijusių su sukčiavimo, korupcijos ir kitų su šia parama siejamų pažeidimų prevencija ir kova su jais. Moldova turėtų reguliariai pranešti Komisijai apie makrofinansinės paramos įgyvendinimą, taikydama visišką informacijos atskleidimą ir griežtai laikydamasi Sąjungos finansinių taisyklių. Be to, turėtų būti parengtos nuostatos, pagal kurias Komisija atliktų patikrinimus, o Audito Rūmai – auditus;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl sprendimo

24 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  Sąjungos makrofinansinė parama turėtų būti teikiama atsižvelgiant į ekonominės politikos sąlygas, kurios turi būti nustatytos susitarimo memorandume. Siekiant užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas ir veiksmingumą, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai dėl tokių sąlygų derėtis su Moldovos valdžios institucijomis, prižiūrint valstybių narių atstovų komitetui, kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011. Pagal tą reglamentą patariamoji procedūra paprastai turėtų būti taikoma visais atvejais, išskyrus tuos, kurie numatyti tame reglamente. Atsižvelgiant į galimą didelį paramos, kurios suma didesnė nei 90 mln. EUR, poveikį tikslinga, kad tą ribą viršijančioms operacijoms būtų taikoma nagrinėjimo procedūra. Atsižvelgiant į Sąjungos makrofinansinės paramos Moldovai sumą, nagrinėjimo procedūra turėtų būti taikoma priimant susitarimo memorandumą, mažinant paramą ir laikinai sustabdant ar nutraukiant jos teikimą,

(24)  Sąjungos makrofinansinė parama turėtų būti teikiama atsižvelgiant į ekonominės politikos sąlygas, ypatingą dėmesį skiriant Moldovos ekonomikai, ekonomikos valdymo sistemai, ypač bankų sektoriuje ir teisminių institucijų srityje, ir nustatant sąlygas susitarimo memorandume, įskaitant tiksliai nustatytus šių sąlygų įgyvendinimo terminus. Jei įgyvendinant šias sąlygas nebūtų padaryta pastebimos pažangos, Sąjungos makrofinansinės paramos išmokėjimas turėtų būti laikinai sustabdytas ar atšauktas. Siekiant užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas ir veiksmingumą, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai dėl tokių sąlygų derėtis su Moldovos valdžios institucijomis, prižiūrint valstybių narių atstovų komitetui, kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011. Pagal tą reglamentą patariamoji procedūra paprastai turėtų būti taikoma visais atvejais, išskyrus tuos, kurie numatyti tame reglamente. Atsižvelgiant į galimą didelį paramos, kurios suma didesnė nei 90 mln. EUR, poveikį tikslinga, kad tą ribą viršijančioms operacijoms būtų taikoma nagrinėjimo procedūra. Atsižvelgiant į Sąjungos makrofinansinės paramos Moldovai sumą, nagrinėjimo procedūra turėtų būti taikoma priimant susitarimo memorandumą, mažinant paramą ir laikinai sustabdant ar nutraukiant jos teikimą,

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Makrofinansinė parama Moldovos Respublikai

Nuorodos

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

19.1.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

19.1.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Siegfried Mureşan

26.1.2017

Priėmimo data

3.4.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

6

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Othmar Karas, Bernd Lucke

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

29

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Bernd Lucke

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

6

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Makrofinansinė parama Moldovos Respublikai

Nuorodos

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

13.1.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

19.1.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

19.1.2017

BUDG

19.1.2017

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Sorin Moisă

23.1.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

28.2.2017

21.3.2017

 

 

Priėmimo data

4.5.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

6

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Marco Zanni

Pateikimo data

5.5.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

31

+

ALDE

Becerra Basterrechea Beatriz, Charanzová Dita, Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Czesak Edward, Loones Sander, Piecha Bolesław G., Starbatty Joachim

GUE/NGL

Kouloglou Stelios

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Bendtsen Bendt, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fisas Ayxelà Santiago, Hübner Danuta Maria, Proust Franck, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Wałęsa Jarosław

S&D

Andrieu Eric, Arena Maria, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Hautala Heidi, Jadot Yannick

6

EFDD

Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Ferrand Edouard, Obermayr Franz, Zanni Marco

GUE/NGL

Mineur Anne-Marie

1

0

GUE/NGL

Scholz Helmut

Teisinis pranešimas - Privatumo politika