VERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië

5.5.2017 - (COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)) - ***I

Commissie internationale handel
Rapporteur: Sorin Moisă


Procedure : 2017/0007(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0185/2017
Ingediende teksten :
A8-0185/2017
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0014),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 212 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0016/2017),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement en de Raad die is aangenomen samen met Besluit nr. 778/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 augustus 2013 tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Georgië[1],

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie internationale handel en de adviezen van de Commissie buitenlandse zaken en de Begrotingscommissie (A8-0185/2017),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie haar voorstel door een nieuwe tekst vervangt, ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aanbrengt of voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een besluit

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  De macrofinanciële bijstand van de Unie moet gericht zijn op het helpen herstellen van een houdbare externe financieringspositie voor Moldavië en aldus de economische en sociale ontwikkeling van het land ondersteunen.

(11)  De macrofinanciële bijstand van de Unie moet gericht zijn op het helpen herstellen van een houdbare externe financieringspositie voor Moldavië en aldus bijdragen tot meer politieke en macro-economische stabiliteit van het land, met name op gebieden die samenhangen met economische governance, financiële en bancaire governance en controle, waaronder via een grondig en resultaatgericht onderzoek van de bankfraude en de politieke onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.

Amendement    2

Voorstel voor een besluit

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  De macrofinanciële bijstand van de Unie moet Moldavië ondersteunen in zijn engagement met betrekking tot waarden die het land met de Unie deelt, waaronder democratie, de rechtsstaat, behoorlijk bestuur, eerbiediging van de mensenrechten, duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding, en ook in zijn engagement met betrekking tot de beginselen van open, op regels gebaseerde en eerlijke handel.

(17)  De macrofinanciële bijstand van de Unie moet Moldavië ondersteunen in zijn engagement met betrekking tot waarden die het land met de Unie deelt, waaronder democratie, de rechtsstaat, behoorlijk bestuur, de depolitisering en transparantie van het openbaar bestuur, een onafhankelijk justitieel apparaat, eerbiediging van de mensenrechten, mediavrijheid, ‑onafhankelijkheid en ‑pluralisme, duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding, en ook in zijn engagement met betrekking tot de beginselen van open, op regels gebaseerde en eerlijke handel.

Amendement    3

Voorstel voor een besluit

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Een randvoorwaarde voor de toekenning van de macrofinanciële bijstand van de Unie moet zijn dat Moldavië doeltreffende democratische mechanismen – waaronder een parlementair stelsel met meerdere partijen – en de rechtsstaat eerbiedigt, en eerbiediging van de mensenrechten garandeert. Daarnaast moeten de specifieke doelstellingen van de macrofinanciële bijstand van de Unie de doelmatigheid, transparantie en verantwoording van de beheerssystemen voor de overheidsfinanciën en het bestuur en het toezicht in de financiële sector in Moldavië versterken en bijdragen aan structurele hervormingen die gericht zijn op de bevordering van duurzame en inclusieve groei, het scheppen van werkgelegenheid en begrotingsconsolidatie. De Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden moeten er regelmatig op toezien dat aan de noodzakelijke voorwaarden is voldaan en die doelstellingen worden verwezenlijkt.

(18)  Een randvoorwaarde voor de toekenning van de macrofinanciële bijstand van de Unie en voor de uitbetaling van elk van de drie tranches ervan moet zijn dat Moldavië doeltreffende democratische mechanismen – waaronder een parlementair stelsel met meerdere partijen – en de rechtsstaat eerbiedigt, en eerbiediging van de mensenrechten garandeert. Daarnaast moeten de specifieke doelstellingen van de macrofinanciële bijstand van de Unie de doelmatigheid, transparantie en verantwoording van de beheerssystemen voor de overheidsfinanciën versterken, zorgen voor een doeltreffende aanpak van de corruptie en de witwaspraktijken, het bestuur en het toezicht in de financiële sector en de bankensector in Moldavië verbeteren, meer steun toekennen voor het behoud van macro-economische stabiliteit, het bestuur verbeteren en bijdragen aan structurele hervormingen die gericht zijn op de bevordering van duurzame en inclusieve groei, het scheppen van werkgelegenheid en begrotingsconsolidatie. De macrofinanciële bijstand van de Unie aan Moldavië dient tevens maatregelen ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de associatieovereenkomst EU‑Moldavië, met inbegrip van de diepe en brede vrijhandelsovereenkomst, te omvatten. Om te waarborgen dat deze doelstellingen op deugdelijke wijze kunnen worden getoetst, moeten ze op een verifieerbare en meetbare manier worden geformuleerd. De Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden moeten er regelmatig op toezien dat aan de noodzakelijke voorwaarde is voldaan en die doelstellingen worden verwezenlijkt. Indien de voorwaarden en doelstellingen niet worden verwezenlijkt of indien de doelstellingen en beginselen van de associatieovereenkomst algemeen worden veronachtzaamd, moet de uitbetaling van de macrofinanciële bijstand van de Unie door de Commissie tijdelijk worden geschorst of ingetrokken.

Amendement    4

Voorstel voor een besluit

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Met het oog op een doeltreffende bescherming van de financiële belangen van de Unie in het kader van de macrofinanciële bijstand van de Unie, moet Moldavië passende maatregelen nemen voor de preventie en bestrijding van fraude, corruptie en andere onregelmatigheden met betrekking tot deze bijstand. Daarnaast moet erin worden voorzien dat de Commissie controles verricht en de Rekenkamer audits uitvoert.

(19)  Met het oog op een doeltreffende bescherming van de financiële belangen van de Unie in het kader van de macrofinanciële bijstand van de Unie, moet Moldavië passende maatregelen ten uitvoer leggen voor de preventie en bestrijding van fraude, corruptie en andere onregelmatigheden met betrekking tot deze bijstand. Moldavië moet de Commissie geregeld informeren over de tenuitvoerlegging van de macrofinanciële bijstand op basis van volledige openheid en strikte naleving van de financiële regels van de Unie. Daarnaast moet erin worden voorzien dat de Commissie controles verricht en de Rekenkamer audits uitvoert.

Amendement    5

Voorstel voor een besluit

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  De macrofinanciële bijstand van de Unie moet onderworpen zijn aan economische beleidsvoorwaarden, die in een memorandum van overeenstemming moeten worden vastgesteld. Ter wille van de efficiëntie en om eenvormige uitvoeringsvoorwaarden te waarborgen, moet de Commissie worden gemachtigd om met de Moldavische autoriteiten onderhandelingen over die voorwaarden te voeren onder toezicht van het comité van vertegenwoordigers van de lidstaten waarin Verordening (EU) nr. 182/2011 voorziet. Krachtens die verordening moet in de regel de raadplegingsprocedure worden gebruikt in alle andere gevallen dan die waarin die verordening voorziet. Gezien de mogelijk belangrijke gevolgen van bijstand van meer dan 90 miljoen EUR, is het passend dat de onderzoeksprocedure wordt gebruikt voor verrichtingen boven die drempel. Gezien het bedrag van de macrofinanciële bijstand van de Unie aan Moldavië moet op de goedkeuring van het memorandum van overeenstemming en voor het verlagen, opschorten of annuleren van de bijstand de onderzoeksprocedure worden toegepast,

(24)  De macrofinanciële bijstand van de Unie moet onderworpen zijn aan voorwaarden, die in een memorandum van overeenstemming moeten worden vastgesteld. Aan deze voorwaarden moet worden voldaan met het oog op de uitbetaling van elk van de drie bijstandstranches. Ter wille van de efficiëntie en om eenvormige uitvoeringsvoorwaarden te waarborgen, moet de Commissie worden gemachtigd om met de Moldavische autoriteiten onderhandelingen over die uitvoeringsvoorwaarden te voeren onder toezicht van het comité van vertegenwoordigers van de lidstaten waarin Verordening (EU) nr. 182/2011 voorziet. Krachtens die verordening moet in de regel de raadplegingsprocedure worden gebruikt in alle andere gevallen dan die waarin die verordening voorziet. Gezien de mogelijk belangrijke gevolgen van bijstand van meer dan 90 miljoen EUR, is het passend dat de onderzoeksprocedure wordt gebruikt voor verrichtingen boven die drempel. Gezien het bedrag van de macrofinanciële bijstand van de Unie aan Moldavië moet op de goedkeuring van het memorandum van overeenstemming en voor het verlagen, opschorten of annuleren van de bijstand de onderzoeksprocedure worden toegepast,

  • [1]  PB L 218 van 14.8.2013, blz. 15.

TOELICHTING

Na twee jaren vol uitdagingen vindt de Republiek Moldavië (hierna "Moldavië") de politieke en economische stabiliteit terug. In 2014 is het land in een economische recessie beland, toen de economische prestaties, die reeds getroffen waren door een daling van de landbouwproductie ten gevolge van ongunstige weersomstandigheden en zwakke uitvoerprestaties naar enkele van de traditionele handelspartners van Moldavië, namelijk Wit-Rusland, Rusland en Oekraïne, nog verslechterden door het bekende bankschandaal en de begrotingsproblemen ten gevolge van de daaropvolgende opschorting van steun van internationale donoren.

De voorlopige toepassing (sinds september 2014) en de daaropvolgende inwerkingtreding van de diepe en brede vrijhandelsruimte (DCFTA, Deep and Comprehensive Free Trade Area) tussen de Europese Unie en Moldavië (als onderdeel van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië) hebben bijgedragen tot het proces van economisch herstel. De EU is momenteel de voornaamste handelspartner van Moldavië, goed voor 63 % van de totale Moldavische uitvoer. In 2015 is de EU-invoer vanuit Moldavië met 5 % gestegen, terwijl de Moldavische uitvoer naar de rest van de wereld is gedaald.

Na een impasse van meerdere jaren in het hervormingsproces is het voorbije jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt met de uitvoering van de structurele hervormingsagenda, waaronder hervormingen die deel uitmaken van de routekaart voor prioritaire hervormingen die in februari 2016 met de EU is overeengekomen. Dit heeft geleid tot een hervatting van de donorsteun, onder leiding van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het IMF heeft in november 2016 toestemming gegeven voor een driejarige regeling voor een uitgebreide kredietfaciliteit en een uitgebreide financieringsfaciliteit (ECF/EFF) ten bedrage van 179 miljoen USD. Op 28 februari 2017 hebben het IMF en de Moldavische autoriteiten op technisch niveau overeenstemming bereikt over de eerste herziening van het programma vanuit de wetenschap dat er een bevredigende voortgang bij de uitvoering van dit IMF-programma is. Naar verwachting rondt de uitvoerende raad van het IMF deze herziening in april 2017 af. Door de goedkeuring van het IMF-programma kon de Wereldbank haar beleidsleningen ook hervatten.

De EU heeft ook haar maatregelen ter ondersteuning van de begroting opnieuw opgestart via het sinds 2015 bevroren Europees nabuurschapsinstrument (ENI) en andere externe donoren hebben deze trend gevolgd. Niettemin moeten de betalingsbalans op korte termijn en de fiscale kwetsbaarheden van de Moldavische economie worden aangepakt. Het voorstel van de Commissie om aan Moldavië macrofinanciële bijstand toe te kennen speelt in op deze specifieke behoefte, waardoor ongeveer 25 % van de resterende externe financieringsbehoeften van het land voor 2016-2018 wordt gedekt. Volgens schattingen van het IMF bedragen de totale externe financieringsbehoeften ongeveer 402 miljoen EUR. Dit is een noodzakelijke stap in de richting van het garanderen van stabiliteit op de lange termijn in Moldavië en strookt met de bredere doelstellingen van het extern beleid van de EU ten aanzien van het land en de regio.

Het voorstel van de Commissie sluit nauw aan bij de overeenkomst in de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement en de Raad die is aangenomen samen met Besluit nr. 778/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 augustus 2013 tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Georgië, waarin de medewetgevers de voornaamste beginselen en overwegingen hebben vastgelegd waarmee rekening moet worden gehouden tijdens de toekenning van macrofinanciële bijstand. Met name: i) Moldavië voldoet aan de voorwaarden in verband met het doel en de subsidiabiliteit van de bijstand; ii) het werkdocument van de diensten van de Commissie dat het voorstel vergezelt, bevat een gedetailleerde beoordeling met betrekking tot de vraag of al dan niet aan de politieke en economische randvoorwaarden is voldaan; iii) de vorm en het bedrag van de voorgestelde bijstand zorgen voor een billijke lastendeling tussen de Unie en andere donoren. De EU zal 100 miljoen EUR verstrekken, 60 miljoen EUR in de vorm van een lening en 40 miljoen EUR in de vorm van een subsidie, die in drie tranches moet worden uitbetaald (2 in 2017 en de laatste in de eerste helft van 2018). De verhouding tussen de leningscomponent en de subsidiecomponent werd bepaald op basis van de in 2013 overeengekomen criteria, zijnde het economisch ontwikkelingspeil, gemeten naar het inkomen per hoofd van de bevolking en armoedepercentages, het vermogen tot terugbetaling op basis van een analyse van de houdbaarheid van de schulden en de mate waarin internationale financiële instellingen en andere donoren concessionele voorwaarden toepassen op Moldavië.

Gezien bovenstaande overwegingen is de rapporteur van mening dat het Europees Parlement moet instemmen met het voorstel van de Commissie om macrofinanciële bijstand aan Moldavië toe te kennen en benadrukt hij tegelijkertijd de sterke verwachtingen dat:

1. de Commissie via de onderhandelingen over het memorandum van overeenstemming met Moldavië ervoor zal zorgen dat de macrofinanciële bijstand verbonden is aan de tenuitvoerlegging van een ambitieus programma van economische en structurele hervormingen, met name gericht op sterker bestuur in de financiële en openbare sector, de ondersteuning van de snelle uitvoering van de diepe en brede vrijhandelsruimte, de bestrijding van corruptie en witwaspraktijken en de inspanningen om de doeltreffendheid en onafhankelijkheid van het rechtssysteem te verhogen en om het beheer in de energiesector te verbeteren, met name door de onafhankelijkheid van de nationale regelgevende instantie te garanderen.

Er moeten duidelijke voorwaarden worden vastgesteld voor de uitbetaling van elk van de drie tranches, in overeenstemming met de aanbevelingen van de Europese Rekenkamer met betrekking tot de identificatie van de prestatie-indicatoren om de vooruitgang van en samenhang tussen verschillende EU-steuninstrumenten en tussen deze instrumenten en de Moldavische nationale strategieën te tonen.

2. De Commissie zal de uiterste passende zorgvuldigheid gebruiken bij het monitoren van de voortgang in het verwezenlijken van de doelstellingen van het extern beleid van de Unie, met inbegrip van het gebruik van macrofinanciële bijstand van de Unie (zoals voorzien in artikel 3, lid 2, van het voorstel) en bij het verifiëren of voortdurend voldaan is aan de voorwaarden om de bijstand uit te betalen (zoals voorzien in artikel 3, lid 2, van het voorstel). Het Europees Parlement moet onmiddellijk worden geïnformeerd en passende coördinatie met het Parlement moet worden gegarandeerd.

ADVIES van de Commissie buitenlandse zaken (11.4.2017)

aan de Commissie internationale handel

inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië
(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Rapporteur voor advies: Petras Auštrevičius

BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie stelt voor 100 miljoen EUR aan Moldavië te verstrekken in de vorm van leningen (60 miljoen EUR) en subsidies (40 miljoen EUR). De EU verleent eveneens andere financiële bijstand via begrotingssteun, die in december 2016 na een overeenkomst met het IMF opnieuw werd opgestart (45,3 miljoen EUR verstrekt).

Subsidies ter waarde van 90 miljoen EUR in 2010-2012 vormden de laatste macrofinanciële bijstand van de EU aan Moldavië. De andere begunstigden van macrofinanciële bijstand zijn momenteel Armenië, Georgië, Jordanië, de Kirgizische Republiek, Libanon, Tunesië en Oekraïne.

Gezien de moeilijke economische situatie en de nakende parlementsverkiezingen (in november 2018) in Moldavië zou het in het belang van de EU zijn het hervormingsprogramma van de huidige Moldavische regering te steunen door binnen het voorgestelde tijdskader (2017-2018) macrofinanciële bijstand te verlenen. De aan de macrofinanciële bijstand gekoppelde voorwaarden bieden tevens een nuttige hefboom om aan te dringen op deze hervormingen, vooral gezien de behoefte om het "meer-voor-meer"-beginsel te versterken qua EU-bijstand met aangrenzende partnerlanden in het licht van de recentste ontwikkelingen in Moldavië. In het associatie-uitvoeringsverslag van de Commissie/EDEO over de republiek Moldavië van maart 2017 wordt inderdaad benadrukt dat recent enige vooruitgang werd geboekt door de goedkeuring van een aantal hervormingen die onder meer gericht zijn op de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht en de bestrijding van corruptie. Er zijn echter bijkomende hervormingsinspanningen nodig ter verbetering van de rechtsstaat en het ondernemingsklimaat, dat nog steeds wordt getroffen door endemische corruptie, alsook van onsamenhangende beleidsvorming. Daarnaast zijn ook sterke uitvoeringsmaatregelen noodzakelijk om de bevolking van Moldavië tastbare resultaten te bieden.

De in 2014 ontdekte bankfraude, waarbij Moldavische leiders, onder wie voormalig premier Filat, ervan worden beschuldigd 1 miljard EUR (17 % van het bbp van dat jaar) van drie banken (Savings Bank, Unibank en Banca Sociala) in eigen zak te hebben gestoken, houdt in dat een deel van de EU-fondsen (561 miljoen EUR tijdens 2007-2013) misschien niet de geplande impact heeft. Het zou kunnen dat de EU Moldavië nu moet steunen om de door deze fraude veroorzaakte verliezen te compenseren. Bovendien heeft de fraude bijgedragen tot een aanzienlijke vermindering van het vertrouwen van de Moldaviërs in de EU.

Derhalve zijn de door de Commissie buitenlandse zaken voorgestelde amendementen gericht op:

1  het benadrukken van enkele belangrijke democratische beginselen, die moeten worden versterkt (de onafhankelijkheid van justitie, vrije, onafhankelijke en pluralistische media) en het versterken van de bepalingen ter bestrijding van corruptie en fraude (effectieve uitvoering van deze maatregelen), met explicietere, hieraan gekoppelde voorwaarden (duidelijke benchmarks, verslaglegging aan het EP, opschorting van de uitbetaling van de tranches als er geen vooruitgang wordt geboekt);

2.  het garanderen van voldoende betrokkenheid van het EP, in het bijzonder tijdens de voorbereiding van het belangrijke memorandum van overeenstemming, dat de details over de voorwaarden voor de uitbetaling van de macrofinanciële bijstand zal bevatten.

AMENDEMENTEN

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie internationale handel onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een besluit

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Nadat begin 2016 een nieuwe regering was aangetreden en een nieuwe gouverneur van de centrale bank was aangesteld, hebben de autoriteiten blijk gegeven van een hernieuwd engagement om vooruitgang te boeken met de nodige politieke hervormingen en om de bestuursproblemen in de financiële sector en op het gebied van het beheer van de overheidsfinanciën aan te pakken.

(3)  Nadat begin 2016 een nieuwe regering was aangetreden en een nieuwe gouverneur van de centrale bank was aangesteld, hebben de autoriteiten blijk gegeven van een hernieuwd engagement om vooruitgang te boeken met de nodige politieke hervormingen en om de bestuursproblemen in de financiële sector en op het gebied van het beheer van de overheidsfinanciën aan te pakken en hebben ze aanzienlijke stappen in deze zin genomen.

Amendement     2

Voorstel voor een besluit

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  De macrofinanciële bijstand van de Unie moet gericht zijn op het helpen herstellen van een houdbare externe financieringspositie voor Moldavië en aldus de economische en sociale ontwikkeling van het land ondersteunen.

(11)  De macrofinanciële bijstand van de Unie moet gericht zijn op het helpen herstellen van een houdbare externe financieringspositie voor Moldavië en aldus de economische en sociale ontwikkeling van het land ondersteunen, met name op gebieden die samenhangen met economische governance en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.

Amendement    3

Voorstel voor een besluit

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  De macrofinanciële bijstand van de Unie moet Moldavië ondersteunen in zijn engagement met betrekking tot waarden die het land met de Unie deelt, waaronder democratie, de rechtsstaat, behoorlijk bestuur, eerbiediging van de mensenrechten, duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding, en ook in zijn engagement met betrekking tot de beginselen van open, op regels gebaseerde en eerlijke handel.

(17)  De macrofinanciële bijstand van de Unie moet Moldavië ondersteunen in zijn engagement met betrekking tot waarden die het land met de Unie deelt, waaronder democratie, de rechtsstaat, behoorlijk bestuur, – met inbegrip van een verantwoorde, transparante en gedepolitiseerde openbare administratie, een onafhankelijk rechtsstelsel, onpartijdige en effectieve rechtshandhavingsinstanties, – eerbiediging van de mensenrechten en van fundamentele vrijheden alsook vrije, onafhankelijke en pluralistische media, een sociale markteconomie, duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding, en ook in zijn engagement met betrekking tot de beginselen van open, op regels gebaseerde en eerlijke handel.

Amendement    4

Voorstel voor een besluit

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Een randvoorwaarde voor de toekenning van de macrofinanciële bijstand van de Unie moet zijn dat Moldavië doeltreffende democratische mechanismen – waaronder een parlementair stelsel met meerdere partijen – en de rechtsstaat eerbiedigt, en eerbiediging van de mensenrechten garandeert. Daarnaast moeten de specifieke doelstellingen van de macrofinanciële bijstand van de Unie de doelmatigheid, transparantie en verantwoording van de beheerssystemen voor de overheidsfinanciën en het bestuur en het toezicht in de financiële sector in Moldavië versterken en bijdragen aan structurele hervormingen die gericht zijn op de bevordering van duurzame en inclusieve groei, het scheppen van werkgelegenheid en begrotingsconsolidatie. De Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden moeten er regelmatig op toezien dat aan de noodzakelijke voorwaarden is voldaan en die doelstellingen worden verwezenlijkt.

(18)  Een randvoorwaarde voor de toekenning van de macrofinanciële bijstand van de Unie moet zijn dat Moldavië doeltreffende democratische mechanismen – waaronder een parlementair stelsel met meerdere partijen en een strikte scheiding der machten – en de rechtsstaat, waaronder de onafhankelijkheid van justitie, volledig eerbiedigt, en eerbiediging van de mensenrechten garandeert, vrije, onafhankelijke en pluralistische media steunt en een effectieve bestrijding van corruptie, de invloed van oligarchen en het witwassen van geld en een grondig en resultaatgericht onderzoek van de bankfraude garandeert. Daarnaast moeten de specifieke doelstellingen van de macrofinanciële bijstand van de Unie de doelmatigheid, transparantie en verantwoording van de beheerssystemen voor de overheidsfinanciën en het bestuur en het toezicht in de financiële en banksector in Moldavië versterken en bijdragen aan doeltreffende structurele hervormingen die gericht zijn op de bevordering van duurzame en inclusieve groei, het scheppen van werkgelegenheid en begrotingsconsolidatie. De Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden moeten er regelmatig op toezien dat aan de noodzakelijke voorwaarde is voldaan en die doelstellingen worden verwezenlijkt.

Amendement    5

Voorstel voor een besluit

Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18 bis)  Alvorens een tranche wordt uitbetaald, moeten de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden aan het Europees Parlement en de Raad verslag leggen over het niveau van voldoening van deze voorwaarde en de verwezenlijking van tastbare vooruitgang in de richting van die doelstellingen ten opzichte van duidelijk gedefinieerde benchmarks, op een strikte en meetbare manier. Uitbetaling moet volledig afhankelijk worden gesteld van voorwaarden, teneinde de op stimulansen gebaseerde toekenning van middelen te versterken. Als voortgang in de richting van de doelstellingen in de conclusies van de Raad van 15 februari 2016 over Moldavië, de associatieagenda EU-Moldavië en het memorandum van overeenstemming onvoldoende is, moet de uitbetaling van de tranches onmiddellijk worden opgeschort.

 

 

Amendement    6

Voorstel voor een besluit

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Met het oog op een doeltreffende bescherming van de financiële belangen van de Unie in het kader van de macrofinanciële bijstand van de Unie, moet Moldavië passende maatregelen nemen voor de preventie en bestrijding van fraude, corruptie en andere onregelmatigheden met betrekking tot deze bijstand. Daarnaast moet erin worden voorzien dat de Commissie controles verricht en de Rekenkamer audits uitvoert.

(19)  Met het oog op een doeltreffende bescherming van de financiële belangen van de Unie in het kader van de macrofinanciële bijstand van de Unie, moet Moldavië passende maatregelen volledig ten uitvoer leggen voor de preventie en bestrijding van fraude, corruptie en andere onregelmatigheden met betrekking tot deze bijstand. Daarnaast moet erin worden voorzien dat de Commissie controles verricht en de Rekenkamer audits uitvoert. Moldavië moet de Commissie geregeld informeren over de tenuitvoerlegging van de macrofinanciële bijstand van de Unie op basis van volledige openheid en strikte naleving van de financiële regels van de Unie alsook over de hervormingen in verband met de macrofinanciële bijstand van de Unie.

Amendement    7

Voorstel voor een besluit

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  De macrofinanciële bijstand van de Unie moet door de Commissie worden beheerd. Om ervoor te zorgen dat het Europees Parlement en de Raad de uitvoering van dit besluit kunnen volgen, moet de Commissie hen regelmatig inlichten over ontwikkelingen met betrekking tot de bijstand en hun relevante documenten daarover verstrekken.

(22)  De macrofinanciële bijstand van de Unie moet door de Commissie worden beheerd. Om ervoor te zorgen dat het Europees Parlement en de Raad de uitvoering van dit besluit kunnen volgen, moet de Commissie hen regelmatig inlichten over ontwikkelingen met betrekking tot de bijstand en hun relevante documenten, waaronder het ontwerp voor het memorandum van overeenstemming, daarover verstrekken.

Amendement    8

Voorstel voor een besluit

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  De macrofinanciële bijstand van de Unie moet onderworpen zijn aan economische beleidsvoorwaarden, die in een memorandum van overeenstemming moeten worden vastgesteld. Ter wille van de efficiëntie en om eenvormige uitvoeringsvoorwaarden te waarborgen, moet de Commissie worden gemachtigd om met de Moldavische autoriteiten onderhandelingen over die voorwaarden te voeren onder toezicht van het comité van vertegenwoordigers van de lidstaten waarin Verordening (EU) nr. 182/2011 voorziet. Krachtens die verordening moet in de regel de raadplegingsprocedure worden gebruikt in alle andere gevallen dan die waarin die verordening voorziet. Gezien de mogelijk belangrijke gevolgen van bijstand van meer dan 90 miljoen EUR, is het passend dat de onderzoeksprocedure wordt gebruikt voor verrichtingen boven die drempel. Gezien het bedrag van de macrofinanciële bijstand van de Unie aan Moldavië moet op de goedkeuring van het memorandum van overeenstemming en voor het verlagen, opschorten of annuleren van de bijstand de onderzoeksprocedure worden toegepast,

(24)  De macrofinanciële bijstand van de Unie moet onderworpen zijn aan politieke en economische beleidsvoorwaarden, overeenkomstig de artikelen 1 tot en met 4 van de associatieovereenkomst EU-Moldavië, die in een memorandum van overeenstemming moeten worden vastgesteld. Deze voorwaarden moeten vergezeld gaan van duidelijke tijdschema's voor de naleving ervan. Ter wille van de efficiëntie en om eenvormige uitvoeringsvoorwaarden te waarborgen, moet de Commissie worden gemachtigd om met de Moldavische autoriteiten onderhandelingen over die uitvoeringsvoorwaarden te voeren onder toezicht van het comité van vertegenwoordigers van de lidstaten waarin Verordening (EU) nr. 182/2011 voorziet. Krachtens die verordening moet in de regel de raadplegingsprocedure worden gebruikt in alle andere gevallen dan die waarin die verordening voorziet. Gezien de mogelijk belangrijke gevolgen van bijstand van meer dan 90 miljoen EUR, is het passend dat de onderzoeksprocedure wordt gebruikt voor verrichtingen boven die drempel. Gezien het bedrag van de macrofinanciële bijstand van de Unie aan Moldavië moet op de goedkeuring van het memorandum van overeenstemming en voor het verlagen, opschorten of annuleren van de bijstand de onderzoeksprocedure worden toegepast,

Amendement    9

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie licht het Europees Parlement en de Raad regelmatig in over de ontwikkelingen met betrekking tot de macrofinanciële bijstand van de Unie, onder meer de uitbetalingen daarvan, en verstrekt die instellingen tijdig relevante documenten.

De Commissie licht het Europees Parlement en de Raad regelmatig in over de ontwikkelingen met betrekking tot de macrofinanciële bijstand van de Unie, onder meer de uitbetalingen daarvan, en verstrekt die instellingen tijdig relevante documenten, waaronder het ontwerp voor het memorandum van overeenstemming.

Amendement    10

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Een randvoorwaarde voor de toekenning van de macrofinanciële bijstand van de Unie is dat Moldavië doeltreffende democratische mechanismen – waaronder een parlementair stelsel met meerdere partijen – en de rechtsstaat eerbiedigt, en eerbiediging van de mensenrechten garandeert.

1.  Een randvoorwaarde voor de toekenning van de macrofinanciële bijstand van de Unie is dat Moldavië doeltreffende democratische mechanismen – waaronder een parlementair stelsel met meerdere partijen en een strikte scheiding der machten – en de rechtsstaat eerbiedigt, en eerbiediging van de mensenrechten garandeert. Die randvoorwaarde verstrekt een sterk engagement en de vaststelling van concrete maatregelen voor de intensivering van goed bestuur, de depolitisering van benoemingen in het openbaar bestuur, de strijd tegen corruptie, de versterking van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de garantie van een resultaatgericht onderzoek van de bankfraude en een klimaat dat ruimte biedt voor pluralistische en vrije media, alsmede vrije en eerlijke politieke concurrentie bevordert.

Amendement    11

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Tijdens de volledige duur van de macrofinanciële bijstand van de Unie zien de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden erop toe dat aan die randvoorwaarde is voldaan.

2.  Tijdens de volledige duur van de macrofinanciële bijstand van de Unie zien de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden erop toe dat aan de randvoorwaarde in lid 1 van dit artikel is voldaan. Alvorens een tranche wordt uitbetaald, moeten zij aan het Europees Parlement en de Raad verslag leggen over het niveau van voldoening van deze voorwaarde ten opzichte van duidelijk gedefinieerde benchmarks. Als voortgang in de richting van de doelstellingen in de conclusies van de Raad van 15 februari 2016 over Moldavië, de associatieagenda EU-Moldavië en het memorandum van overeenstemming onvoldoende is, wordt de uitbetaling van de tranches onmiddellijk opgeschort.

Amendement    12

Voorstel voor een besluit

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie bereikt, overeenkomstig de in artikel 7, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure, met de Moldavische autoriteiten overeenstemming over duidelijke voorwaarden inzake economisch beleid en financiële voorwaarden, gericht op structurele hervormingen en gezonde overheidsfinanciën, waaraan de macrofinanciële bijstand van de Unie onderworpen is en die worden vastgelegd in een memorandum van overeenstemming (hierna "het memorandum van overeenstemming" genoemd), dat een tijdschema bevat voor het voldoen van die voorwaarden. De in het memorandum van overeenstemming gestelde economische beleidsvoorwaarden en financiële voorwaarden stroken met de in artikel 1, lid 3, bedoelde overeenkomsten of afspraken, met inbegrip van de programma's voor macro-economische aanpassing en structurele hervorming die door Moldavië met de steun van het IMF worden uitgevoerd.

1.  De Commissie bereikt, overeenkomstig de in artikel 7, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure, met de Moldavische autoriteiten overeenstemming over duidelijk gedefinieerd economisch beleid, financiële voorwaarden, gericht op zowel structurele hervormingen en gezonde overheidsfinanciën, waaraan de macrofinanciële bijstand van de Unie onderworpen is, als op voorwaarden met betrekking tot democratie en de rechtsstaat, zoals maatregelen ter bestrijding van corruptie en ter versterking van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, en die worden vastgelegd in een memorandum van overeenstemming (hierna "het memorandum van overeenstemming" genoemd), dat een tijdschema en duidelijke benchmarks bevat voor de vervulling van die voorwaarden. De in het memorandum van overeenstemming gestelde economische beleidsvoorwaarden en financiële voorwaarden stroken met de in artikel 1, lid 3, bedoelde overeenkomsten of afspraken, met inbegrip van de programma's voor macro-economische aanpassing en structurele hervorming die door Moldavië met de steun van het IMF worden uitgevoerd.

Amendement    13

Voorstel voor een besluit

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in lid 1 bedoelde voorwaarden zijn er in het bijzonder op gericht de doelmatigheid, transparantie en verantwoording van de beheerssystemen voor de overheidsfinanciën in Moldavië te bevorderen, met inbegrip van de systemen voor het gebruik van de macrofinanciële bijstand van de Unie. Bij het vaststellen van de beleidsmaatregelen wordt ook naar behoren rekening gehouden met vooruitgang op het gebied van het wederzijds openstellen van markten, de ontwikkeling van op regels gebaseerde prioriteiten, eerlijke-handelsprioriteiten en andere prioriteiten in het kader van het externe beleid van de Unie. De Commissie ziet regelmatig toe op de vooruitgang die bij het bereiken van die doelstellingen is geboekt.

2.  De in lid 1 bedoelde voorwaarden zijn er in het bijzonder op gericht de doelmatigheid, transparantie en verantwoording van de beheerssystemen voor de overheidsfinanciën in Moldavië te bevorderen, met inbegrip van de systemen voor het gebruik van de macrofinanciële bijstand van de Unie. Bij het vaststellen van de beleidsmaatregelen wordt ook naar behoren rekening gehouden met vooruitgang op het gebied van het wederzijds openstellen van markten, de ontwikkeling van op regels gebaseerde prioriteiten, eerlijke-handelsprioriteiten en andere prioriteiten in het kader van het externe beleid van de Unie, met inbegrip van de eerbiediging van de mensenrechten en de democratische beginselen, zoals mediavrijheid, de depolitisering van alle overheidsinstellingen en de bevordering van een vrij en eerlijk klimaat waarbinnen ruimte is voor politieke concurrentie. De Commissie ziet regelmatig toe op de vooruitgang die bij het bereiken van die doelstellingen is geboekt.

Amendement    14

Voorstel voor een besluit

Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De Commissie onderzoekt op gezette tijden of de in artikel 4, lid 3, bedoelde voorwaarden vervuld blijven, onder meer of het economische beleid van Moldavië verenigbaar is met de doelstellingen van de macrofinanciële bijstand van de Unie. De Commissie werkt daarbij nauw samen met het IMF en de Wereldbank en, indien nodig, met het Europees Parlement en de Raad.

4.  De Commissie onderzoekt op gezette tijden of de in artikel 4, lid 3, bedoelde voorwaarden vervuld blijven, onder meer of het economische beleid van Moldavië verenigbaar is met de doelstellingen van de macrofinanciële bijstand van de Unie. De Commissie werkt daarbij nauw samen met het IMF en de Wereldbank en met het Europees Parlement en de Raad.

Amendement    15

Voorstel voor een besluit

Artikel 4 – lid 3 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  de bevredigende uitvoering van de in het memorandum van overeenstemming vastgelegde economische beleidsvoorwaarden en financiële voorwaarden.

(c)  de uitvoering van de in het memorandum van overeenstemming vastgelegde politieke en economische beleidsvoorwaarden en financiële voorwaarden, beoordeeld aan de hand van meetbare criteria.

Amendement    16

Voorstel voor een besluit

Artikel 6 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  de financiële belangen van de Unie worden beschermd, in het bijzonder met specifieke maatregelen met het oog op de preventie en de bestrijding van fraude, corruptie en andere onregelmatigheden in verband met de macrofinanciële bijstand van de Unie, overeenkomstig Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad11, Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad12 en Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad13;

(b)  de financiële belangen van de Unie worden beschermd, in het bijzonder door de volledige uitvoering van specifieke maatregelen met het oog op de preventie en de bestrijding van fraude, corruptie en andere onregelmatigheden in verband met de macrofinanciële bijstand van de Unie, overeenkomstig Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad11, Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad12 en Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad13;

__________________

__________________

11 Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB L 312 van 23.12.1995, blz. 1).

11 Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB L 312 van 23.12.1995, blz. 1).

12 Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2).

12 Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2).

13 Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1).

13 Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1).

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië

Document- en procedurenummers

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

INTA

19.1.2017

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

AFET

19.1.2017

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Petras Auštrevičius

30.1.2017

Behandeling in de commissie

20.3.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

11.4.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

55

4

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Amjad Bashir, Bas Belder, Mario Borghezio, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

María Teresa Giménez Barbat, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Marie-Christine Vergiat

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Josef Weidenholzer

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

55

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Karol Karski, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala

Verts/ALE

Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Igor Šoltes

4

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

ADVIES van de Begrotingscommissie (4.4.2017)

aan de Commissie internationale handel

inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië
(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Rapporteur voor advies: Siegfried Mureşan

BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur merkt op dat de voorgestelde macrofinanciële bijstand maximaal 100 miljoen EUR zou bedragen, te verstrekken in de vorm van een lening op middellange termijn van maximaal 60 miljoen EUR en subsidies van maximaal 40 miljoen EUR, en uit te betalen in drie tranches in 2017 en 2018. De verstrekking van de lening zou worden opgenomen in de begrotingen voor 2019 en 2020, terwijl de vastleggings- en betalingskredieten van de subsidiecomponent in de begrotingen voor 2017 en 2018 zouden worden opgenomen.

De voorgestelde transactie heeft ten doel een houdbare externe financieringspositie voor Moldavië te helpen herstellen. Zij zou een aanvulling vormen op het programma en de middelen die door het IMF en de Wereldbank worden verstrekt, terwijl een randvoorwaarde is dat Moldavië doeltreffende democratische mechanismen – waaronder een parlementair stelsel met meerdere partijen – en de rechtsstaat eerbiedigt, en naleving van de mensenrechten garandeert.

De rapporteur ondersteunt de voorgestelde macrofinanciële bijstand als een noodzakelijke aanvulling op internationale en Europese steun aan Moldavië en als een bewijs van Europese solidariteit met het land dat nog steeds een moeilijke politieke en economische periode doormaakt. Hij neemt kennis van de hernieuwde toezeggingen van de Moldavische autoriteiten om de bestuurlijke problemen waar het land mee kampt aan te pakken en vaart te zetten achter de nodige politieke hervormingen, maar benadrukt dat Moldavië ook daadwerkelijke resultaten moet laten zien in het hervormingsproces.

Het is daarom van essentieel belang dat het vrijgeven van de verschillende tranches van de bijstand wordt verbonden aan strenge voorwaarden inzake de nakoming van verplichtingen binnen een met de Moldavische autoriteiten overeen te komen duidelijk tijdschema, ook op het gebied van de rechtsstaat, corruptiebestrijding, onafhankelijkheid van de rechtelijke macht, versterking van de veerkracht van de financiële sector, en transparantie bij de financiering van politieke partijen.

De rapporteur herinnert eraan dat de associatieovereenkomst met Moldavië één van de meest geavanceerde is die de EU ooit heeft ondertekend: zij voorziet in een solide basis voor verdergaande economische en politieke samenwerking op weg naar de Europese integratie van Moldavië.

Het belangrijkste financieringsinstrument van de EU voor steun aan Moldavië is momenteel het Europees nabuurschapsinstrument (ENI), waarmee hoofdzakelijk de tenuitvoerlegging van de diepe en brede vrijhandelsruimte en de associatie-agenda worden ondersteund. De rapporteur wijst erop dat Moldavië deelneemt aan regionale programma's, grensoverschrijdende samenwerking en initiatieven die openstaan voor alle nabuurschapslanden, zoals Erasmus+, TAIEX, SIGMA en de investeringsfaciliteit voor het nabuurschapsbeleid (NIF). Indien het wordt goedgekeurd zal het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling Moldavië eveneens nieuwe investeringsmogelijkheden bieden.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie internationale handel onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een besluit

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  De macrofinanciële bijstand van de Unie moet gericht zijn op het helpen herstellen van een houdbare externe financieringspositie voor Moldavië en aldus de economische en sociale ontwikkeling van het land ondersteunen.

(11)  De macrofinanciële bijstand van de Unie moet gericht zijn op het helpen herstellen van een houdbare externe financieringspositie voor Moldavië en aldus de economische en sociale ontwikkeling van het land ondersteunen, met name op gebieden die samenhangen met economische governance en de rechtelijke macht, en hervormingen op deze gebieden bevorderen.

Amendement     2

Voorstel voor een besluit

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  De macrofinanciële bijstand van de Unie moet Moldavië ondersteunen in zijn engagement met betrekking tot waarden die het land met de Unie deelt, waaronder democratie, de rechtsstaat, behoorlijk bestuur, eerbiediging van de mensenrechten, duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding, en ook in zijn engagement met betrekking tot de beginselen van open, op regels gebaseerde en eerlijke handel.

(17)  De macrofinanciële bijstand van de Unie moet Moldavië ondersteunen in zijn engagement met betrekking tot waarden die het land met de Unie deelt, waaronder democratie, de rechtsstaat, behoorlijk bestuur, de depolitisering van benoemingen in het openbaar bestuur, eerbiediging van de mensenrechten en van vrije, onafhankelijke en pluralistische media, duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding, en ook in zijn engagement met betrekking tot de beginselen van open, op regels gebaseerde en eerlijke handel.

Amendement    3

Voorstel voor een besluit

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Een randvoorwaarde voor de toekenning van de macrofinanciële bijstand van de Unie moet zijn dat Moldavië doeltreffende democratische mechanismen – waaronder een parlementair stelsel met meerdere partijen – en de rechtsstaat eerbiedigt, en eerbiediging van de mensenrechten garandeert. Daarnaast moeten de specifieke doelstellingen van de macrofinanciële bijstand van de Unie de doelmatigheid, transparantie en verantwoording van de beheerssystemen voor de overheidsfinanciën en het bestuur en het toezicht in de financiële sector in Moldavië versterken en bijdragen aan structurele hervormingen die gericht zijn op de bevordering van duurzame en inclusieve groei, het scheppen van werkgelegenheid en begrotingsconsolidatie. De Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden moeten er regelmatig op toezien dat aan de noodzakelijke voorwaarden is voldaan en die doelstellingen worden verwezenlijkt.

(18)  Een randvoorwaarde voor de toekenning van de macrofinanciële bijstand van de Unie en de uitbetaling van iedere tranche ervan moet zijn dat Moldavië doeltreffende democratische mechanismen – waaronder een parlementair stelsel met meerdere partijen – en de rechtsstaat eerbiedigt, en eerbiediging van de mensenrechten garandeert. Daarnaast moeten de specifieke doelstellingen van de macrofinanciële bijstand van de Unie de doelmatigheid, transparantie en verantwoording van de beheerssystemen voor de overheidsfinanciën en het bestuur en het toezicht in de financiële sector in Moldavië versterken, op stabiliteit gericht beleid bevorderen door meer steun toe te kennen voor het behoud van macro-economische stabiliteit, het bestuur verbeteren en bijdragen aan daadwerkelijke en effectieve structurele hervormingen die gericht zijn op de bevordering van duurzame en inclusieve groei, het scheppen van werkgelegenheid en begrotingsconsolidatie. Het vrijgeven van macrofinanciële bijstand moet afhankelijk worden gemaakt van concrete voortgang bij de bestrijding van witwaspraktijken en corruptie, met inbegrip van corruptie op hoog niveau, en versterking van de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht. Dergelijke voorwaarden moeten eveneens bijdragen tot verbetering van de economische governance en hervormingen in Moldavië bevorderen. Om te waarborgen dat zij op deugdelijke wijze kunnen worden getoetst is het van essentieel belang dat deze voorwaarden op een strikte en meetbare manier worden geformuleerd. De Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden moeten er regelmatig op toezien dat aan de noodzakelijke voorwaarden is voldaan en die doelstellingen worden verwezenlijkt.

Amendement    4

Voorstel voor een besluit

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Met het oog op een doeltreffende bescherming van de financiële belangen van de Unie in het kader van de macrofinanciële bijstand van de Unie, moet Moldavië passende maatregelen nemen voor de preventie en bestrijding van fraude, corruptie en andere onregelmatigheden met betrekking tot deze bijstand. Daarnaast moet erin worden voorzien dat de Commissie controles verricht en de Rekenkamer audits uitvoert.

(19)  Met het oog op een doeltreffende bescherming van de financiële belangen van de Unie in het kader van de macrofinanciële bijstand van de Unie, moet Moldavië passende maatregelen nemen voor de preventie en bestrijding van fraude, corruptie en andere onregelmatigheden met betrekking tot deze bijstand. Moldavië moet de Commissie geregeld informeren over de tenuitvoerlegging van de macrofinanciële bijstand op basis van volledige openheid en strikte naleving van de financiële regels van de Unie. Daarnaast moet erin worden voorzien dat de Commissie controles verricht en de Rekenkamer audits uitvoert.

Amendement    5

Voorstel voor een besluit

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  De macrofinanciële bijstand van de Unie moet onderworpen zijn aan economische beleidsvoorwaarden, die in een memorandum van overeenstemming moeten worden vastgesteld. Ter wille van de efficiëntie en om eenvormige uitvoeringsvoorwaarden te waarborgen, moet de Commissie worden gemachtigd om met de Moldavische autoriteiten onderhandelingen over die voorwaarden te voeren onder toezicht van het comité van vertegenwoordigers van de lidstaten waarin Verordening (EU) nr. 182/2011 voorziet. Krachtens die verordening moet in de regel de raadplegingsprocedure worden gebruikt in alle andere gevallen dan die waarin die verordening voorziet. Gezien de mogelijk belangrijke gevolgen van bijstand van meer dan 90 miljoen EUR, is het passend dat de onderzoeksprocedure wordt gebruikt voor verrichtingen boven die drempel. Gezien het bedrag van de macrofinanciële bijstand van de Unie aan Moldavië moet op de goedkeuring van het memorandum van overeenstemming en voor het verlagen, opschorten of annuleren van de bijstand de onderzoeksprocedure worden toegepast,

(24)  De macrofinanciële bijstand van de Unie moet onderworpen zijn aan economische beleidsvoorwaarden, met speciale aandacht voor de Moldavische economie, het systeem voor economische governance, met name in de bankensector, en de rechtelijke macht, die in een memorandum van overeenstemming moeten worden vastgesteld, met inbegrip van duidelijke tijdschema's voor de naleving van dergelijke voorwaarden. Indien geen concrete voortgang wordt geboekt bij de vervulling van deze voorwaarden zal dit leiden tot de tijdelijke opschorting of annulering van de uitbetaling van de macrofinanciële bijstand van de Unie. Ter wille van de efficiëntie en om eenvormige uitvoeringsvoorwaarden te waarborgen, moet de Commissie worden gemachtigd om met de Moldavische autoriteiten onderhandelingen over die voorwaarden te voeren onder toezicht van het comité van vertegenwoordigers van de lidstaten waarin Verordening (EU) nr. 182/2011 voorziet. Krachtens die verordening moet in de regel de raadplegingsprocedure worden gebruikt in alle andere gevallen dan die waarin die verordening voorziet. Gezien de mogelijk belangrijke gevolgen van bijstand van meer dan 90 miljoen EUR, is het passend dat de onderzoeksprocedure wordt gebruikt voor verrichtingen boven die drempel. Gezien het bedrag van de macrofinanciële bijstand van de Unie aan Moldavië moet op de goedkeuring van het memorandum van overeenstemming en voor het verlagen, opschorten of annuleren van de bijstand de onderzoeksprocedure worden toegepast,

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië

Document- en procedurenummers

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

INTA

19.1.2017

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

BUDG

19.1.2017

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Siegfried Mureşan

26.1.2017

Datum goedkeuring

3.4.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

29

6

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Othmar Karas, Bernd Lucke

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

29

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Bernd Lucke

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

6

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië

Document- en procedurenummers

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Datum indiening bij EP

13.1.2017

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

INTA

19.1.2017

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AFET

19.1.2017

BUDG

19.1.2017

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Sorin Moisă

23.1.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

28.2.2017

21.3.2017

 

 

Datum goedkeuring

4.5.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

31

6

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Marco Zanni

Datum indiening

5.5.2017

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

31

+

ALDE

Becerra Basterrechea Beatriz, Charanzová Dita, Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Czesak Edward, Loones Sander, Piecha Bolesław G., Starbatty Joachim

GUE/NGL

Kouloglou Stelios

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Bendtsen Bendt, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fisas Ayxelà Santiago, Hübner Danuta Maria, Proust Franck, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Wałęsa Jarosław

S&D

Andrieu Eric, Arena Maria, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

Verts/ALE

Hautala Heidi, Jadot Yannick

6

-

EFDD

Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Ferrand Edouard, Obermayr Franz, Zanni Marco

GUE/NGL

Mineur Anne-Marie

1

0

GUE/NGL

Scholz Helmut

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding