Postup : 2017/0007(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0185/2017

Predkladané texty :

A8-0185/2017

Rozpravy :

PV 03/07/2017 - 18
CRE 03/07/2017 - 18

Hlasovanie :

PV 04/07/2017 - 6.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0283

SPRÁVA     ***I
PDF 767kWORD 82k
5.5.2017
PE 601.003v02-00 A8-0185/2017

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Moldavskej republike

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Sorin Moisă

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Moldavskej republike

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 212 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0016/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady prijaté spoločne s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 778/2013/EÚ z 12. augusta 2013 o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre rozpočet (A8-0185/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Makrofinančná pomoc Únie by mala byť zameraná na podporu obnovy udržateľnej vonkajšej finančnej situácie Moldavska a zároveň aj na podporu jeho hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

(11)  Makrofinančná pomoc Únie by mala byť zameraná na podporu obnovy udržateľnej vonkajšej finančnej situácie Moldavska a zároveň prispieť k väčšej politickej a makroekonomickej stabilite krajiny, najmä v oblastiach spojených so správou hospodárskych záležitostí, finančným a bankovým riadením a dohľadom vrátane dôkladného, na výsledky zameraného vyšetrovania bankových podvodov a politickej nezávislosti súdnictva.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Makrofinančnou pomocou Únie by sa mal podporiť záväzok Moldavska voči hodnotám, ktoré vyznáva spoločne s Úniou, vrátane hodnôt, ako je demokracia, právny štát, dobrá správa vecí verejných, dodržiavanie ľudských práv, udržateľný rozvoj a znižovanie chudoby, ako aj jeho záväzok dodržiavať zásady otvoreného a spravodlivého obchodu založeného na pravidlách.

(17)  Makrofinančnou pomocou Únie by sa mal podporiť záväzok Moldavska voči hodnotám, ktoré vyznáva spoločne s Úniou, vrátane demokracie, právneho štátu, odpolitizovania a transparentnosti verejnej správy, nezávislého súdnictva, rešpektovania ľudských práv, slobody, nezávislosti a plurality médií, udržateľného rozvoja a znižovania chudoby, ako aj jeho záväzok dodržiavať zásady otvoreného a spravodlivého obchodu založeného na pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Podmienkou poskytnutia makrofinančnej pomoci Únie by malo byť rešpektovanie účinných demokratických mechanizmov vrátane pluralitného parlamentného systému a zásad právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv zo strany Moldavska. Špecifickými cieľmi makrofinančnej pomoci Únie by okrem toho malo byť zvýšenie efektívnosti, transparentnosti a zodpovednosti systémov riadenia verejných financií, správy a dohľadu vo finančnom sektore Moldavska a presadzovanie štrukturálnych reforiem zameraných na podporu udržateľného a inkluzívneho rastu, vytvárania pracovných miest a fiškálnej konsolidácie. Plnenie podmienok, ako aj dosahovanie uvedených cieľov by mala pravidelne monitorovať Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

(18)  Podmienkou poskytnutia makrofinančnej pomoci Únie a vyplatenia každej z troch splátok by malo byť rešpektovanie účinných demokratických mechanizmov vrátane pluralitného parlamentného systému a zásad právneho štátu a záruky dodržiavania ľudských práv zo strany Moldavska. Špecifickými cieľmi makrofinančnej pomoci Únie by okrem toho malo byť zvýšenie efektívnosti, transparentnosti a zodpovednosti systémov riadenia verejných financií, zabezpečenie účinného boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí, správy a dohľadu vo finančnom a bankovom sektore Moldavska, poskytovanie ďalšej podpory pre zachovanie makroekonomickej stability, zlepšenie správy a presadzovanie štrukturálnych reforiem zameraných na podporu udržateľného a inkluzívneho rastu, vytvárania pracovných miest a fiškálnej konsolidácie. Makrofinančná pomoc Únie Moldavsku by mala tiež zahŕňať opatrenia na podporu vykonávania dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom vrátane DCFTA. S cieľom zabezpečiť, aby sa špecifické ciele mohli riadne posúdiť, musia byť stanovené preukázateľným a merateľným spôsobom. Plnenie podmienky, ako aj dosahovanie uvedených cieľov by mala pravidelne monitorovať Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Ak podmienka a ciele nie sú splnené alebo ak sa ciele a zásady dohody o pridružení vo všeobecnosti neberú do úvahy, Komisia by mala dočasne pozastaviť alebo zrušiť vyplácanie makrofinančnej pomoci Únie.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  S cieľom zaistiť účinnú ochranu finančných záujmov Únie v súvislosti s makrofinančnou pomocou Únie by malo Moldavsko prijať vhodné opatrenia týkajúce sa predchádzania a boja proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezrovnalostiam súvisiacim s touto pomocou. Okrem toho by sa malo stanoviť, že Komisia bude vykonávať kontroly a Dvor audítorov bude vykonávať audity.

(19)  S cieľom zaistiť účinnú ochranu finančných záujmov Únie v súvislosti s makrofinančnou pomocou Únie by malo Moldavsko implementovať vhodné opatrenia týkajúce sa predchádzania a boja proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezrovnalostiam súvisiacim s touto pomocou. Moldavsko by malo pravidelne informovať Komisiu o vykonávaní makrofinančnej pomoci na základe úplného zverejňovania a prísneho dodržiavania finančných predpisov Únie. Okrem toho by sa malo stanoviť, že Komisia bude vykonávať kontroly a Dvor audítorov bude vykonávať audity.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Na makrofinančnú pomoc Únie by sa mali vzťahovať podmienky v oblasti hospodárskej politiky, ktoré sa majú stanoviť v memorande o porozumení. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania a na účely efektívnosti by mala byť Komisia splnomocnená rokovať o týchto podmienkach s moldavskými orgánmi pod dohľadom výboru zástupcov členských štátov v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011. Podľa uvedeného nariadenia by sa mal konzultačný postup vo všeobecnosti uplatňovať vo všetkých prípadoch okrem tých, ktoré sú stanovené v uvedenom nariadení. Vzhľadom na potenciálne významný vplyv pomoci presahujúcej 90 miliónov EUR je vhodné, aby sa na operácie presahujúce túto prahovú hodnotu uplatnil postup preskúmania. Vzhľadom na výšku makrofinančnej pomoci Únie Moldavsku by sa mal na prijatie memoranda o porozumení a na akékoľvek zníženie, pozastavenie alebo zrušenie pomoci uplatniť postup preskúmania,

(24)  Na makrofinančnú pomoc Únie by sa mali vzťahovať podmienky, ktoré sa majú stanoviť v memorande o porozumení. Tieto podmienky by mali súvisieť s vyplatením každej z troch splátok. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania a na účely efektívnosti by mala byť Komisia splnomocnená rokovať o týchto podmienkach vykonávania s moldavskými orgánmi pod dohľadom výboru zástupcov členských štátov v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011. Podľa uvedeného nariadenia by sa mal konzultačný postup vo všeobecnosti uplatňovať vo všetkých prípadoch okrem tých, ktoré sú stanovené v uvedenom nariadení. Vzhľadom na potenciálne významný vplyv pomoci presahujúcej 90 miliónov EUR je vhodné, aby sa na operácie presahujúce túto prahovú hodnotu uplatnil postup preskúmania. Vzhľadom na výšku makrofinančnej pomoci Únie Moldavsku by sa mal na prijatie memoranda o porozumení a na akékoľvek zníženie, pozastavenie alebo zrušenie pomoci uplatniť postup preskúmania,

(1)

Ú. v. EÚ L 218, 14.8.2013, s. 15.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Moldavská republika (ďalej len „Moldavsko“) sa po zložitom dvojročnom období usiluje obnoviť svoju politickú a ekonomickú stabilitu. V roku 2014 sa krajina prepadla do hospodárskej recesie ako dôsledok oslabenia ekonomickej výkonnosti, ktoré bolo spôsobené známym bankovým škandálom a fiškálnymi problémami v dôsledku pozastavenia medzinárodnej darcovskej podpory, pričom ekonomická výkonnosť bola už aj tak oslabená znížením poľnohospodárskej produkcie v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok a nízkeho vývozu do Bieloruska, Ruska a Ukrajiny, ktoré sú tradičnými hospodárskymi partnermi Moldavska.

K procesu hospodárskej obnovy prispelo predbežné vykonávanie (od septembra 2014) a neskôr nadobudnutie účinnosti prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode (DCFTA) medzi Európskou úniou a Moldavskom (časť dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom) EÚ je v súčasnosti hlavným obchodným partnerom Moldavska s podielom na celkovom vývoze z krajiny vo výške 63 %. Napriek poklesu moldavského vývozu do ostatných krajín sveta sa dovoz z Moldavska do EÚ v roku 2015 zvýšil o 5 %.

Po niekoľkých rokoch stagnácie reformného procesu sa za posledných rok dosiahol významný pokrok pri vykonávaní programu štrukturálnych reforiem, a to aj v rámci akčného plánu prioritných reforiem, ktorý bol s EÚ dohodnutý vo februári 2016. To viedlo k obnoveniu darcovskej podpory pod vedením Medzinárodného menového fondu (ďalej len „MMF“), ktorý v novembri minulého roka schválil trojročný rozšírený úverový nástroj a rozšírený fond (ďalej len „ECF/EFF“) vo výške 179 mil. USD. Dňa 28. februára 2017 bola medzi MMF a moldavskými orgánmi uzavretá dohoda na pracovnej úrovni o prvej revízii programu, pričom sa skonštatovalo, že Moldavsko plní program MMF bezo zmien na uspokojujúcej úrovni. Výkonná rada MMF by mala túto revíziu ukončiť v apríli 2017. Schválenie programu MMF zároveň umožnilo Svetovej banke, aby obnovila svoje úverové operácie vychádzajúce z politík.

EÚ začala tiež opätovne vykonávať svoje operácie rozpočtovej podpory prostredníctvom nástroja európskeho susedstva (ďalej len „ENI“), ktoré boli zastavené od roku 2015, a podobne postupovali aj ďalší externí darcovia. Napriek tomu sa však treba osobitne zamerať na vyriešenie problému krátkodobej platobnej bilancie a fiškálnej zraniteľnosti moldavského hospodárstva. Návrh Európskej komisie (ďalej len „Komisie“) na poskytnutie makrofinančnej pomoci Moldavsku je reakciou na túto konkrétnu potrebu a pokrýva približne 25 % zostávajúcich potrieb krajiny v oblasti vonkajšieho financovania na roky 2016 – 2018 (podľa odhadov MMF dosahuje celková výška potrieb vonkajšieho financovania približne 402 mil. EUR.) Ide o nevyhnutný krok k zabezpečeniu dlhodobej stability v Moldavsku a je v plnom súlade so širšími cieľmi zahraničnej politiky EÚ voči tejto krajine a regiónu.

Návrh Komisie úzko nadväzuje na dohodu zahrnutú do spoločného vyhlásenia Európskeho parlamentu a Rady prijatého spoločne s rozhodnutím 778/2013/EÚ z 12. augusta 2013 o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku, v ktorej spoluzákonodarcovia stanovili hlavné zásady a kritériá, ktorými by sa mal riadiť proces poskytovania makrofinančnej pomoci. Najmä: i) Moldavsko splní kritériá pre cieľ a oprávnenosť pomoci; ii) v pracovnom dokumente útvarov Komisie pripojenom k návrhu Komisie bude uvedené podrobné posúdenie splnenia politických a hospodárskych podmienok; iii) forma a výška navrhovanej pomoci sú zárukou spravodlivého rozdelenia zaťaženia medzi EÚ a ostatných darcov. EÚ poskytne 100 miliónov EUR, z toho 60 miliónov vo forme úveru a 40 miliónov vo forme grantu, a to v troch splátkach (dve v roku 2017 a jedna v prvej polovici roka 2018). Pomer medzi „úverom“ a „grantom“ bol stanovený podľa kritérií dohodnutých v roku 2013, t. j. podľa úrovne hospodárskeho rozvoja na základe príjmu na obyvateľa a miery chudoby, schopnosti splácať na základe analýzy udržateľnosti dlhovej služby a rozsahu, v akom medzinárodné finančné inštitúcie a ostatní darcovia uplatňujú vo vzťahu k Moldavsku zvýhodnené podmienky.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti spravodajca zastáva názor, že Európsky parlament by mal súhlasiť s návrhom Komisie na poskytnutie makrofinančnej pomoci Moldavsku, pričom zdôrazňuje svoje pevné očakávania, že:

1. Komisia na základe rokovaní o memorande o porozumení s Moldavskom zabezpečí, aby bola makrofinančná pomoc prepojená s realizáciou ambiciózneho programu hospodárskych a štrukturálnych reforiem, ktoré by mali byť predovšetkým zamerané na posilnenie správy finančného a verejného sektora, podporu rýchleho vykonania DCFTA, boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí a úsilie o zvýšenie účinnosti a nezávislosti súdneho systému a zlepšenie správy v sektore energetiky, najmä zabezpečením nezávislosti národného regulačného orgánu.

Mali by sa stanoviť jasné podmienky pre vyplatenie každej z troch splátok, a to v súlade s odporúčaniami Európskeho dvora audítorov týkajúcimi sa stanovenia ukazovateľov výkonnosti na preukázanie pokroku a súladu medzi jednotlivými nástrojmi pomoci EÚ a medzi týmito nástrojmi a národnými stratégiami Moldavska.

2. Komisia bude uplatňovať maximálnu starostlivosť pri monitorovaní pokroku v dosahovaní cieľov vonkajšej politiky Únie vrátane využívania makrofinančnej pomoci Únie (ako sa uvádza v článku 3 ods. 2 návrhu) a pri overovaní, či sa bez prerušenia plnia predpoklady a podmienky vyplácania pomoci (ako sa uvádza v článku 3 ods. 2 návrhu). Treba zabezpečiť okamžité informovanie Európskeho parlamentu a primeranú koordináciu s ním.


STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (11.4.2017)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Moldavskej republike

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Petras Auštrevičius

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia navrhuje poskytnúť Moldavsku 100 mil. EUR vo forme úverov (60 mil. EUR) a grantov (40 mil. EUR). EÚ poskytuje aj ďalšiu finančnú pomoc prostredníctvom rozpočtovej podpory obnovenej v decembri 2016 (poskytnutých bolo 45,3 mil. EUR) na základe dohody s MMF.

Naposledy poskytla EÚ Moldavskej republike makrofinančnú pomoc vo výške 90 mil. EUR v grantoch v období 2010 – 2012. Ďalšími príjemcami makrofinančnej pomoci sú v súčasnosti Arménsko, Gruzínsko, Jordánsko, Kirgizská republika, Libanon, Tunisko a Ukrajina.

Vzhľadom na zložitú hospodársku situáciu v Moldavsku a nadchádzajúce parlamentné voľby, ktoré sa uskutočnia v novembri 2018, je v záujme EÚ podporiť reformný program súčasnej moldavskej vlády poskytnutím makrofinančnej pomoci v navrhovanom časovom rámci (2017 – 2018). Podmienky, na základe ktorých sa makrofinančná pomoc poskytuje, sú aj vhodným nástrojom na presadenie týchto reforiem, najmä v súvislosti s tým, že vzhľadom na najnovší vývoj v Moldavsku je potrebné posilniť zásadu „viac za viac“, pokiaľ ide o pomoc EÚ poskytovanú susedným partnerským krajinám. V implementačnej správe o pridružení Moldavskej republiky EK/ESVČ z marca 2017 sa skutočne poukazuje na určitý pokrok dosiahnutý prijatím viacerých reforiem zameraných okrem iného na obnovenie nezávislosti súdnictva a boj proti korupcii. Je však potrebné ďalšie reformné úsilie na zlepšenie dodržiavania zásad právneho štátu a podnikateľského prostredia, ktoré je stále poznačené rozšírenou korupciou, ako aj nekonzistentnou tvorbou politiky, a na dosiahnutie hmatateľných výsledkov pre obyvateľov Moldavska sú potrebné dôrazné vykonávacie opatrenia.

Bankový podvod odhalený v roku 2014, v súvislosti s ktorým sú vedúci predstavitelia Moldavska vrátane bývalého predsedu vlády Filata obvinení z toho, že si z troch bánk (Savings Bank, Unibank a Banca Sociala) prisvojili sumu 1 mld. EUR (17 % HDP v roku 2014), znamená, že časť finančných prostriedkov EÚ (561 mil. EUR počas obdobia 2007 – 2013) zrejme nemala zamýšľaný dosah. Možným dôsledkom je zrejme aj to, že EÚ teraz musí podporiť Moldavsko s cieľom odškodniť straty spôsobené týmto podvodom. Podvod navyše prispel k výraznému zníženiu dôvery obyvateľov Moldavska v EÚ.

Cieľom pozmeňujúcich návrhov Výboru pre zahraničné veci je preto:

1. poukázať na niektoré kľúčové demokratické zásady, ktoré by sa mali posilniť (t. j.: nezávislosť súdnictva; slobodné, nezávislé a pluralitné médiá), a sprísniť predpisy týkajúce sa boja proti korupcii a podvodom (t. j.: účinne vykonávať tieto opatrenia), pričom konkrétnejšie podmienky sa týkajú: jednoznačných kritérií, podávania správ Európskemu parlamentu, pozastavenia platieb v prípade, ak sa nedosiahne žiaden pokrok;

2. zabezpečiť náležité zapojenie EP, najmä do prípravy kľúčového memoranda o porozumení, ktoré bude obsahovať podrobnosti o podmienenosti vyplácania makrofinančnej pomoci.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Začiatkom roka 2016, keď bola vymenovaná nová vláda a nový guvernér centrálnej banky, moldavské orgány dali najavo opätovné odhodlanie pokročiť s potrebnými politickými reformami a riešiť problémy krajiny v oblasti správy finančného sektora a v oblasti riadenia verejných financií.

(3) Začiatkom roka 2016, keď bola vymenovaná nová vláda a nový guvernér centrálnej banky, moldavské orgány dali najavo opätovné odhodlanie pokročiť s potrebnými politickými reformami a riešiť problémy krajiny v oblasti správy finančného sektora a v oblasti riadenia verejných financií a prijali v tejto súvislosti dôležité kroky.

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Makrofinančná pomoc Únie by mala byť zameraná na podporu obnovy udržateľnej vonkajšej finančnej situácie Moldavska a zároveň aj na podporu jeho hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

(11)  Makrofinančná pomoc Únie by mala byť zameraná na podporu obnovy udržateľnej vonkajšej finančnej situácie Moldavska a zároveň aj na podporu jeho hospodárskeho a sociálneho rozvoja, a to predovšetkým v oblastiach spojených so správou hospodárskych záležitostí a nezávislosťou súdnictva.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Makrofinančnou pomocou Únie by sa mal podporiť záväzok Moldavska voči hodnotám, ktoré vyznáva spoločne s Úniou, vrátane hodnôt, ako je demokracia, právny štát, dobrá správa vecí verejných, dodržiavanie ľudských práv, udržateľný rozvoj a znižovanie chudoby, ako aj jeho záväzok dodržiavať zásady otvoreného a spravodlivého obchodu založeného na pravidlách.

(17)  Makrofinančnou pomocou Únie by sa mal podporiť záväzok Moldavska voči hodnotám, ktoré vyznáva spoločne s Úniou, ako je demokracia, právny štát, dobrá správa vecí verejných vrátane zodpovednej, transparentnej a odpolitizovanej verejnej správy, nezávislého súdnictva, nestranných a účinných orgánov presadzovania práva, dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd, ako aj slobodné, nezávislé a pluralitné médiá, sociálne trhové hospodárstvo, udržateľný rozvoj a znižovanie chudoby, ako aj jeho záväzok dodržiavať zásady otvoreného a spravodlivého obchodu založeného na pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 18

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Podmienkou poskytnutia makrofinančnej pomoci Únie by malo byť rešpektovanie účinných demokratických mechanizmov vrátane pluralitného parlamentného systému a zásad právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv zo strany Moldavska. Špecifickými cieľmi makrofinančnej pomoci Únie by okrem toho malo byť zvýšenie efektívnosti, transparentnosti a zodpovednosti systémov riadenia verejných financií, správy a dohľadu vo finančnom sektore Moldavska a presadzovanie štrukturálnych reforiem zameraných na podporu udržateľného a inkluzívneho rastu, vytvárania pracovných miest a fiškálnej konsolidácie. Plnenie podmienok, ako aj dosahovanie uvedených cieľov by mala pravidelne monitorovať Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18)  Podmienkou poskytnutia makrofinančnej pomoci Únie by malo byť úplné rešpektovanie účinných demokratických mechanizmov vrátane pluralitného parlamentného systému a prísneho oddelenia mocí, zásad právneho štátu vrátane nezávislosti súdnictva a dodržiavanie ľudských práv, podpora slobodných, nezávislých a pluralitných médií, a zabezpečenie účinného boja proti korupcii, vplyvu oligarchov a praniu špinavých peňazí, ako aj dôkladné a na výsledky zamerané vyšetrenie tzv. bankového podvodu zo strany Moldavska. Špecifickými cieľmi makrofinančnej pomoci Únie by okrem toho malo byť zvýšenie efektívnosti, transparentnosti a zodpovednosti systémov riadenia verejných financií, správy a dohľadu vo finančnom a bankovom sektore Moldavska a presadzovanie účinných štrukturálnych reforiem zameraných na podporu udržateľného a inkluzívneho rastu, vytvárania pracovných miest a fiškálnej konsolidácie. Plnenie tejto podmienky, ako aj dosahovanie týchto cieľov by mali pravidelne monitorovať Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

 

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

18 a. Pred vyplatením každej splátky by Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť mali podať správu Európskemu parlamentu a Rade o tom, do akej miery je táto podmienka splnená, ako aj o dosiahnutí konkrétneho pokroku v plnení týchto cieľov podľa jasne vymedzených kritérií, a to prísnym a merateľným spôsobom. V plnej miere by sa mala uplatňovať podmienenosť vyplácania s cieľom posilniť prideľovanie finančných prostriedkov na základe stimulov. V prípade nedostatočného pokroku pri plnení cieľov stanovených v záveroch Rady o Moldavsku z 15. februára 2016, v programe pridruženia medzi EÚ a Moldavskom a v memorande o porozumení by vyplácanie splátok malo byť s okamžitou platnosťou pozastavené.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 19

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  S cieľom zaistiť účinnú ochranu finančných záujmov Únie v súvislosti s makrofinančnou pomocou Únie by malo Moldavsko prijať vhodné opatrenia týkajúce sa predchádzania a boja proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezrovnalostiam súvisiacim s touto pomocou. Okrem toho by sa malo stanoviť, že Komisia bude vykonávať kontroly a Dvor audítorov bude vykonávať audity.

(19)  S cieľom zaistiť účinnú ochranu finančných záujmov Únie v súvislosti s makrofinančnou pomocou Únie by malo Moldavsko v plnej miere zaviesť vhodné opatrenia týkajúce sa predchádzania a boja proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezrovnalostiam súvisiacim s touto pomocou. Okrem toho by sa malo stanoviť, že Komisia bude vykonávať kontroly a Dvor audítorov bude vykonávať audity. Moldavsko by malo pravidelne informovať Komisiu o vykonávaní makrofinančnej pomoci Únie na základe úplného zverejňovania a prísneho dodržiavania finančných predpisov Únie, ako aj o reformách súvisiacich s makrofinančnou pomocou Únie.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Makrofinančnú pomoc Únie by mala riadiť Komisia. S cieľom zabezpečiť, aby Európsky parlament a Rada mohli sledovať vykonávanie tohto rozhodnutia, Komisia by ich mala pravidelne informovať o vývoji v súvislosti s pomocou a poskytovať im príslušné dokumenty.

(22)  Makrofinančnú pomoc Únie by mala riadiť Komisia. S cieľom zabezpečiť, aby Európsky parlament a Rada mohli sledovať vykonávanie tohto rozhodnutia, Komisia by ich mala pravidelne informovať o vývoji v súvislosti s pomocou a poskytovať im príslušné dokumenty vrátane návrhu memoranda o porozumení.

Pozmeňujúci návrh     8

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Na makrofinančnú pomoc Únie by sa mali vzťahovať podmienky v oblasti hospodárskej politiky, ktoré sa majú stanoviť v memorande o porozumení. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania a na účely efektívnosti by mala byť Komisia splnomocnená rokovať o týchto podmienkach s moldavskými orgánmi pod dohľadom výboru zástupcov členských štátov v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011. Podľa uvedeného nariadenia by sa mal konzultačný postup vo všeobecnosti uplatňovať vo všetkých prípadoch okrem tých, ktoré sú stanovené v uvedenom nariadení. Vzhľadom na potenciálne významný vplyv pomoci presahujúcej 90 miliónov EUR je vhodné, aby sa na operácie presahujúce túto prahovú hodnotu uplatnil postup preskúmania. Vzhľadom na výšku makrofinančnej pomoci Únie Moldavsku by sa mal na prijatie memoranda o porozumení a na akékoľvek zníženie, pozastavenie alebo zrušenie pomoci uplatniť postup preskúmania,

(24)  Na makrofinančnú pomoc Únie by sa mali vzťahovať politické podmienky a podmienky v oblasti hospodárskej politiky v súlade s článkami 1 až 4 dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom, ktoré sa majú stanoviť v memorande o porozumení. Tieto podmienky by mali byť doplnené o dobre vymedzené harmonogramy plnenia. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania a na účely efektívnosti by mala byť Komisia splnomocnená rokovať o týchto podmienkach vykonávania s moldavskými orgánmi pod dohľadom výboru zástupcov členských štátov v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011. Podľa uvedeného nariadenia by sa mal konzultačný postup vo všeobecnosti uplatňovať vo všetkých prípadoch okrem tých, ktoré sú stanovené v uvedenom nariadení. Vzhľadom na potenciálne významný vplyv pomoci presahujúcej 90 miliónov EUR je vhodné, aby sa na operácie presahujúce túto prahovú hodnotu uplatnil postup preskúmania. Vzhľadom na výšku makrofinančnej pomoci Únie Moldavsku by sa mal na prijatie memoranda o porozumení a na akékoľvek zníženie, pozastavenie alebo zrušenie pomoci uplatniť postup preskúmania,

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia pravidelne informuje Európsky parlament a Radu o vývoji v súvislosti s poskytovaním makrofinančnej pomoci Únie vrátane jej vyplácania a týmto inštitúciám včas poskytuje príslušné dokumenty.

Komisia pravidelne informuje Európsky parlament a Radu o vývoji v súvislosti s poskytovaním makrofinančnej pomoci Únie vrátane jej vyplácania a týmto inštitúciám včas poskytuje príslušné dokumenty vrátane návrhu memoranda o porozumení.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Podmienkou poskytnutia makrofinančnej pomoci Únie je rešpektovanie účinných demokratických mechanizmov vrátane pluralitného parlamentného systému a zásad právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv zo strany Moldavska.

1.  Podmienkou poskytnutia makrofinančnej pomoci Únie je rešpektovanie účinných demokratických mechanizmov vrátane pluralitného parlamentného systému a prísneho oddelenia mocí, zásad právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv zo strany Moldavska. Táto podmienka musí zahŕňať rozhodné úsilie a prijatie konkrétnych opatrení s cieľom posilniť dobrú správu vecí verejných, odpolitizovať menovanie zamestnancov verejnej správy, bojovať proti korupcii, posilniť nezávislosť súdnictva, zabezpečiť vyšetrovanie bankového podvodu orientované na výsledky a zaistiť prostredie, ktoré umožňuje existenciu pluralitných a slobodných médií a podnecuje slobodnú a spravodlivú politickú súťaž.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť monitorujú plnenie tejto podmienky počas celého obdobia trvania makrofinančnej pomoci Únie.

2.  Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť monitorujú plnenie podmienky stanovenej v odseku 1 tohto článku počas celého obdobia trvania makrofinančnej pomoci Únie. Pred uvoľnením každej splátky podajú Európskemu parlamentu a Rade správu o tom, do akej miery je táto podmienka splnená, a to podľa jasne vymedzených kritérií. V prípade nedostatočného pokroku pri plnení cieľov stanovených v záveroch Rady o Moldavsku z 15. februára 2016, v programe pridruženia medzi EÚ a Moldavskom a v memorande o porozumení sa vyplácanie splátok s okamžitou platnosťou pozastaví.

Pozmeňujúci návrh     12

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia sa v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 7 ods. 2 dohodne s moldavskými orgánmi na jasne vymedzených podmienkach v oblasti hospodárskej politiky a finančných podmienkach zameraných na štrukturálne reformy a zdravé verejné financie, ktorým makrofinančná pomoc Únie musí podliehať a ktoré sa stanovia v memorande o porozumení (ďalej len „memorandum o porozumení“) zahŕňajúcom časový rámec plnenia týchto podmienok. Podmienky v oblasti hospodárskej politiky a finančné podmienky stanovené v memorande o porozumení musia byť v súlade s dohodami alebo dohovormi uvedenými v článku 1 ods. 3 vrátane programov makroekonomických úprav a štrukturálnych reforiem, ktoré Moldavsko vykonáva s podporou MMF.

1.  Komisia sa v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 7 ods. 2 dohodne s moldavskými orgánmi na jasne vymedzených podmienkach v oblasti hospodárskej politiky, finančných podmienkach zameraných na štrukturálne reformy a zdravé verejné financie, ktorým makrofinančná pomoc Únie musí podliehať, ako aj na podmienkach týkajúcich sa demokracie a právneho štátu, ako sú opatrenia na boj proti korupcii a posilnenie nezávislosti súdnictva, a ktoré sa stanovia v memorande o porozumení (ďalej len „memorandum o porozumení“) zahŕňajúcom časový rámec a jasné ukazovatele plnenia týchto podmienok. Podmienky v oblasti hospodárskej politiky a finančné podmienky stanovené v memorande o porozumení musia byť v súlade s dohodami alebo dohovormi uvedenými v článku 1 ods. 3 vrátane programov makroekonomických úprav a štrukturálnych reforiem, ktoré Moldavsko vykonáva s podporou MMF.

Pozmeňujúci návrh     13

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Podmienky uvedené v odseku 1 sa zamerajú najmä na zvýšenie efektívnosti, transparentnosti a zodpovednosti systémov riadenia verejných financií v Moldavsku, a to aj pri využívaní makrofinančnej pomoci Únie. Pri navrhovaní politických opatrení sa riadne zohľadňuje aj pokrok dosiahnutý pri vzájomnom otváraní trhov, rozvoj spravodlivého obchodu založeného na pravidlách a ostatné priority v kontexte vonkajšej politiky Únie. Pokrok pri dosahovaní týchto cieľov Komisia pravidelne monitoruje.

2.  Podmienky uvedené v odseku 1 sa zamerajú najmä na zvýšenie efektívnosti, transparentnosti a zodpovednosti systémov riadenia verejných financií v Moldavsku, a to aj pri využívaní makrofinančnej pomoci Únie. Pri navrhovaní politických opatrení sa riadne zohľadňuje aj pokrok dosiahnutý pri vzájomnom otváraní trhov, rozvoj spravodlivého obchodu založeného na pravidlách a ostatné priority v kontexte vonkajšej politiky Únie vrátane dodržiavania ľudských práv a demokratických zásad, ako sú sloboda médií, odpolitizovanie všetkých štátnych orgánov a podnecovanie slobodného a spravodlivého prostredia umožňujúceho politickú súťaž. Pokrok pri dosahovaní týchto cieľov Komisia pravidelne monitoruje.

Pozmeňujúci návrh     14

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia v pravidelných intervaloch overuje, či sa aj naďalej plnia podmienky stanovené v článku 4 ods. 3 a či je hospodárska politika Moldavska v súlade s cieľmi makrofinančnej pomoci Únie. Komisia pri tejto činnosti úzko spolupracuje s MMF a so Svetovou bankou a v prípade potreby s Európskym parlamentom a Radou.

4.  Komisia v pravidelných intervaloch overuje, či sa aj naďalej plnia podmienky stanovené v článku 4 ods. 3 a či je hospodárska politika Moldavska v súlade s cieľmi makrofinančnej pomoci Únie. Komisia pri tejto činnosti úzko spolupracuje s MMF a so Svetovou bankou a s Európskym parlamentom a Radou.

Pozmeňujúci návrh     15

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  uspokojivé plnenie podmienok v oblasti hospodárskej politiky a finančných podmienok, ktoré sa dohodli v memorande o porozumení.

c)  plnenie politických podmienok, podmienok v oblasti hospodárskej politiky a finančných podmienok, ktoré sa dohodli v memorande o porozumení, a to na základe merateľných kritérií.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh rozhodnutia

Článok 6 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zabezpečiť ochranu finančných záujmov Únie, a to najmä zavedením konkrétnych opatrení v súvislosti s prevenciou a bojom proti podvodom, korupcii a iným nezrovnalostiam s dosahom na makrofinančnú pomoc Únie v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/9511, nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2185/9612 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/201313;

b)  zabezpečiť ochranu finančných záujmov Únie, a to najmä úplným vykonávaním konkrétnych opatrení v súvislosti s prevenciou a bojom proti podvodom, korupcii a iným nezrovnalostiam s dosahom na makrofinančnú pomoc Únie v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/9511, nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2185/9612 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/201313;

__________________

__________________

11 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

11 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

12 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

12 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Makrofinančná pomoc Moldavskej republike

Referenčné čísla

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

19.1.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

19.1.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Petras Auštrevičius

30.1.2017

Prerokovanie vo výbore

20.3.2017

 

 

 

Dátum prijatia

11.4.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

55

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Amjad Bashir, Bas Belder, Mario Borghezio, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

María Teresa Giménez Barbat, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Marie-Christine Vergiat

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Josef Weidenholzer

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

55

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Karol Karski, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Igor Šoltes

4

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (4.4.2017)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Moldavskej republike

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Siegfried Mureşan

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca konštatuje, že navrhovaná operácia makrofinančnej pomoci by dosiahla maximálne 100 miliónov EUR, a to vo forme strednodobého úveru v objeme do 60 miliónov EUR a grantov vo výške do 40 miliónov EUR, ktoré by mali byť uvoľnené v troch splátkach v rokoch 2017 a 2018. Úver by mal byť poskytnutý v rámci rozpočtov na roky 2019 – 2020, zatiaľ čo záväzky a platby na grantovú časť by mali byť vyčlenené v rozpočtoch na roky 2017 – 2018.

Cieľom navrhnutej operácie je podpora obnovenia udržateľného stavu vonkajšieho financovania Moldavska. Mala by dopĺňať programy a zdroje poskytované MMF a Svetovou bankou a jej podmienkou by malo byť dodržiavanie účinných demokratických mechanizmov vrátane pluralitného parlamentného systému a zásad právneho štátu a záruky dodržiavania ľudských práv zo strany Moldavska.

Spravodajca súhlasí s navrhnutou operáciou makrofinančnej pomoci ako nevyhnutným doplnkom medzinárodnej a európskej pomoci Moldavsku a ako prejav európskej solidarity s krajinou, ktorá sa stále nachádza v zložitom politickom a hospodárskom období. Berie na vedomie obnovený záväzok moldavských orgánov riešiť výzvy v oblasti správy vecí verejných v krajine a napredovania v potrebných politických reformách, ale zastáva názor, že Moldavsko musí skutočne plniť svoj reformný proces.

Je preto veľmi dôležité, aby uvoľnenie jednotlivých tranží pomoci bolo prísne podmienené splnením záväzkov moldavskými orgánmi v rámci presne vymedzeného harmonogramu vrátane oblastí týkajúcich sa právneho štátu, boja proti korupcii, nezávislosti súdnictva, posilnenia odolnosti finančného sektora a transparentnosti financovania politických strán.

Spravodajca pripomína, že dohoda o pridružení s Moldavskom je jednou z najpokročilejších, aké EÚ podpísala: poskytuje pevný základ na prehĺbenie hospodárskej a politickej spolupráce na ceste k európskej integrácii Moldavska.

Hlavným finančným nástrojom EÚ na pomoc Moldavsku je v súčasnosti nástroj európskeho susedstva (ENI), ktorý podporuje najmä vykonávanie prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu a program pridruženia. Spravodajca tiež konštatuje, že Moldavsko sa podieľa na regionálnych programoch, cezhraničnej spolupráci a iniciatívach otvorených pre všetky susedné krajiny, ako je Erasmus+, TAIEX, SIGMA a investičný nástroj európskej susedskej politiky (NIF). Ak bude prijatý, Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj takisto umožní nové investičné príležitosti v Moldavsku.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Makrofinančná pomoc Únie by mala byť zameraná na podporu obnovy udržateľnej vonkajšej finančnej situácie Moldavska a zároveň aj na podporu jeho hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

(11)  Makrofinančná pomoc Únie by mala byť zameraná na podporu obnovy udržateľnej vonkajšej finančnej situácie Moldavska a zároveň aj na podporu jeho hospodárskeho a sociálneho rozvoja, predovšetkým v oblastiach spojených so správou hospodárskych záležitostí a súdnictvom, a na presadzovanie reforiem v týchto oblastiach.

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Makrofinančnou pomocou Únie by sa mal podporiť záväzok Moldavska voči hodnotám, ktoré vyznáva spoločne s Úniou, vrátane hodnôt, ako je demokracia, právny štát, dobrá správa vecí verejných, dodržiavanie ľudských práv, udržateľný rozvoj a znižovanie chudoby, ako aj jeho záväzok dodržiavať zásady otvoreného a spravodlivého obchodu založeného na pravidlách.

(17)  Makrofinančnou pomocou Únie by sa mal podporiť záväzok Moldavska voči hodnotám, ktoré vyznáva spoločne s Úniou, vrátane hodnôt, ako je demokracia, právny štát, dobrá správa vecí verejných, odpolitizovanie nominácií vo verejnej správe, dodržiavanie ľudských práv a rešpektovanie slobodných, nezávislých a pluralitných médií, udržateľný rozvoj a znižovanie chudoby, ako aj jeho záväzok dodržiavať zásady otvoreného a spravodlivého obchodu založeného na pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 18

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Podmienkou poskytnutia makrofinančnej pomoci Únie by malo byť rešpektovanie účinných demokratických mechanizmov vrátane pluralitného parlamentného systému a zásad právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv zo strany Moldavska. Špecifickými cieľmi makrofinančnej pomoci Únie by okrem toho malo byť zvýšenie efektívnosti, transparentnosti a zodpovednosti systémov riadenia verejných financií, správy a dohľadu vo finančnom sektore Moldavska a presadzovanie štrukturálnych reforiem zameraných na podporu udržateľného a inkluzívneho rastu, vytvárania pracovných miest a fiškálnej konsolidácie. Plnenie podmienok, ako aj dosahovanie uvedených cieľov by mala pravidelne monitorovať Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

(18)  Podmienkou poskytnutia makrofinančnej pomoci Únie a uvoľnenia každej splátky pomoci by malo byť rešpektovanie účinných demokratických mechanizmov vrátane pluralitného parlamentného systému a zásad právneho štátu a záruky dodržiavania ľudských práv zo strany Moldavska. Špecifickými cieľmi makrofinančnej pomoci Únie by okrem toho malo byť zvýšenie efektívnosti, transparentnosti a zodpovednosti systémov riadenia verejných financií, správy a dohľadu vo finančnom sektore Moldavska, vykonávanie politík orientovaných na stabilitu a poskytujúcich ďalšiu podporu zachovaniu makroekonomickej stability, zlepšenie správy vecí verejných a presadzovanie skutočných a účinných štrukturálnych reforiem zameraných na podporu udržateľného a inkluzívneho rastu, vytvárania pracovných miest a fiškálnej konsolidácie. Uvoľnenie makrofinančnej pomoci by malo byť tiež podmienené hmatateľným pokrokom v boji proti praniu špinavých peňazí a korupcii vrátane korupcie na vysokej úrovni a posilnením nezávislosti súdnictva. Takéto podmienky by mali tiež prispieť k zlepšeniu správy hospodárskych záležitostí a podporiť reformy v Moldavsku. Aby bolo možné riadne ich posúdiť, je dôležité, aby sa tieto podmienky stanovili prísnym a merateľným spôsobom. Plnenie podmienok, ako aj dosahovanie uvedených cieľov by mala pravidelne monitorovať Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 19

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  S cieľom zaistiť účinnú ochranu finančných záujmov Únie v súvislosti s makrofinančnou pomocou Únie by malo Moldavsko prijať vhodné opatrenia týkajúce sa predchádzania a boja proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezrovnalostiam súvisiacim s touto pomocou. Okrem toho by sa malo stanoviť, že Komisia bude vykonávať kontroly a Dvor audítorov bude vykonávať audity.

(19)  S cieľom zaistiť účinnú ochranu finančných záujmov Únie v súvislosti s makrofinančnou pomocou Únie by malo Moldavsko prijať vhodné opatrenia týkajúce sa predchádzania a boja proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezrovnalostiam súvisiacim s touto pomocou. Moldavsko by malo pravidelne informovať Komisiu o vykonávaní makrofinančnej pomoci na základe úplného zverejňovania a prísneho dodržiavania finančných predpisov Únie. Okrem toho by sa malo stanoviť, že Komisia bude vykonávať kontroly a Dvor audítorov bude vykonávať audity.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 24

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Na makrofinančnú pomoc Únie by sa mali vzťahovať podmienky v oblasti hospodárskej politiky, ktoré sa majú stanoviť v memorande o porozumení. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania a na účely efektívnosti by mala byť Komisia splnomocnená rokovať o týchto podmienkach s moldavskými orgánmi pod dohľadom výboru zástupcov členských štátov v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011. Podľa uvedeného nariadenia by sa mal konzultačný postup vo všeobecnosti uplatňovať vo všetkých prípadoch okrem tých, ktoré sú stanovené v uvedenom nariadení. Vzhľadom na potenciálne významný vplyv pomoci presahujúcej 90 miliónov EUR je vhodné, aby sa na operácie presahujúce túto prahovú hodnotu uplatnil postup preskúmania. Vzhľadom na výšku makrofinančnej pomoci Únie Moldavsku by sa mal na prijatie memoranda o porozumení a na akékoľvek zníženie, pozastavenie alebo zrušenie pomoci uplatniť postup preskúmania,

(24)  Na makrofinančnú pomoc Únie by sa mali vzťahovať podmienky v oblasti hospodárskej politiky s osobitným zameraním na moldavské hospodárstvo, systém správy hospodárskych záležitostí, najmä v bankovom sektore, a súdnictvo, ktoré sa majú stanoviť v memorande o porozumení vrátane presne vymedzených harmonogramov plnenia týchto podmienok. Ak sa v plnení týchto podmienok nedosiahne hmatateľný pokrok, malo by to viesť k dočasnému pozastaveniu alebo k zrušeniu vyplácania makrofinančnej pomoci Únie. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania a na účely efektívnosti by mala byť Komisia splnomocnená rokovať o týchto podmienkach s moldavskými orgánmi pod dohľadom výboru zástupcov členských štátov v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011. Podľa uvedeného nariadenia by sa mal konzultačný postup vo všeobecnosti uplatňovať vo všetkých prípadoch okrem tých, ktoré sú stanovené v uvedenom nariadení. Vzhľadom na potenciálne významný vplyv pomoci presahujúcej 90 miliónov EUR je vhodné, aby sa na operácie presahujúce túto prahovú hodnotu uplatnil postup preskúmania. Vzhľadom na výšku makrofinančnej pomoci Únie Moldavsku by sa mal na prijatie memoranda o porozumení a na akékoľvek zníženie, pozastavenie alebo zrušenie pomoci uplatniť postup preskúmania,

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Poskytnutie makrofinančnej pomoci Moldavskej republike

Referenčné čísla

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

19.1.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

19.1.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Siegfried Mureşan

26.1.2017

Dátum prijatia

3.4.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Othmar Karas, Bernd Lucke

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

29

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Bernd Lucke

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

6

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Makrofinančná pomoc Moldavskej republike

Referenčné čísla

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Dátum predloženia v EP

13.1.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

19.1.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

19.1.2017

BUDG

19.1.2017

 

 

Spravodajcovia:

       dátum vymenovania

Sorin Moisă

23.1.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

28.2.2017

21.3.2017

 

 

Dátum prijatia

4.5.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

31

6

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Marco Zanni

Dátum predloženia

5.5.2017


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

31

+

ALDE

Becerra Basterrechea Beatriz, Charanzová Dita, Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Czesak Edward, Loones Sander, Piecha Bolesław G., Starbatty Joachim

GUE/NGL

Kouloglou Stelios

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Bendtsen Bendt, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fisas Ayxelà Santiago, Hübner Danuta Maria, Proust Franck, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Wałęsa Jarosław

S&D

Andrieu Eric, Arena Maria, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Hautala Heidi, Jadot Yannick

6

EFDD

Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Ferrand Edouard, Obermayr Franz, Zanni Marco

GUE/NGL

Mineur Anne-Marie

1

0

GUE/NGL

Scholz Helmut

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia