ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění)

10.5.2017 - (COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD)) - ***I

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodajka: Sophia in 't Veld
(Přepracování – článek 104 jednacího řádu)


Postup : 2016/0222(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0186/2017
Předložené texty :
A8-0186/2017
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění)

(COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2016)0465),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 78 odst. 2 písm. f) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0323/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené italským senátem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. prosince 2016[1],

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne středa 8. února 2017[2],

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů[3],

–  s ohledem na dopis, který dne 12. ledna 2017 zaslal Výbor pro právní záležitosti Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci podle čl. 104 odst. 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 104 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0186/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise návrh Komise neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, pokud návrh nahradí, podstatně jej změní nebo bude mít v úmyslu jej podstatně změnit;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

 

(5)  Podmínky přijímání se v členských státech nadále značně liší, pokud jde o způsob, jakým je organizován systém přijímání, i z hlediska standardu, jenž je žadatelům poskytován. Přetrvávající problémy se zajišťováním dodržování norem pro přijímání potřebných pro důstojné zacházení s žadateli v některých členských státech přispívají k tomu, že na několik členských států s obecně vysokými normami pro přijímání dopadá nepřiměřená zátěž, a ocitají se tudíž pod tlakem, aby tyto normy snižovaly. Spravedlivější normy pro přijímání stanovené na vhodné úrovni ve všech členských státech přispějí k důstojnějšímu zacházení s žadateli a jejich spravedlivějšímu rozdělení v EU.

(5)  Podmínky přijímání se v členských státech nadále značně liší, pokud jde o způsob, jakým je organizován systém přijímání, i z hlediska standardu, jenž je žadatelům poskytován. Přetrvávající problémy se zajišťováním dodržování norem pro přijímání potřebných pro odpovídající životní úroveň žadatelů v některých členských státech přispívají k tomu, že na několik členských států s obecně vysokými normami pro přijímání dopadá nepřiměřená zátěž, a ocitají se tudíž pod tlakem, aby zajistily zachování vysoké úrovně těchto norem. Členské státy v přední linii zároveň čelí neúměrné zátěži v podobě příchodu velkého množství migrantů a žadatelů o azyl, což vystavuje jejich prostředky pro přijímání silnému tlaku a vede k riziku dalšího zhoršení kvality nabízených standardů. Rovnocenné a vysoké normy pro přijímání ve všech členských státech přispějí k důstojnějšímu zacházení s žadateli a jejich spravedlivějšímu rozdělení v EU.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Pokud se žadatel nachází v jiném členském státě, než ve kterém je povinen být přítomen podle nařízení (EU) č. XXX/XXX [dublinské nařízení], neměl by být oprávněn využívat výhody materiálních podmínek přijetí stanovené v článcích 14 až 17.

vypouští se

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Měly by být stanoveny takové standardní podmínky pro přijímání žadatelů, které budou postačovat k zajištění důstojné úrovně života a srovnatelných životních podmínek ve všech členských státech. Harmonizace podmínek pro přijímání žadatelů by měla napomoci omezení dalšího pohybu žadatelů způsobeného rozdílnostmi v podmínkách přijímání.

(10)  Měly by být stanoveny takové standardní podmínky pro přijímání žadatelů, které budou postačovat k zajištění odpovídající úrovně života a srovnatelných životních podmínek ve všech členských státech. Harmonizace podmínek pro přijímání žadatelů by měla napomoci omezení dalšího pohybu žadatelů způsobeného rozdílnostmi v podmínkách přijímání.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Aby si byli žadatelé vědomi následků útěku, členské státy by měly žadatele co možná nejdříve, nejpozději v okamžiku podání žádosti, jednotným způsobem informovat o všech povinnostech souvisejících s podmínkami přijímání, které žadatelé musí splnit, včetně okolností, za nichž může být poskytování výhod materiálních podmínek přijetí a případných jiných výhod omezeno.

(11)  Aby si byli žadatelé vědomi následků útěku, členské státy by měly žadatele v okamžiku, kdy daná osoba podává svou žádost, nebo nejpozději před registrací, jednotným způsobem informovat o všech právech a povinnostech souvisejících s podmínkami přijímání. Tyto informace by měly zahrnovat podrobnosti o okolnostech, za nichž může být poskytování výhod materiálních podmínek přijetí omezeno, o případných jiných výhodách, o bezplatné právní pomoci a zastupování, zárukách zvláštních potřeb, právu na přezkoumání nebo odvolání proti zajištění nebo proti rozhodnutím o nahrazení, omezení nebo odnětí výhod materiálních podmínek přijetí a o informacích o příslušném azylovém řízení.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Harmonizovaná pravidla EU týkající se dokladů, které mají být žadatelům vydány, ztěžují žadatelům neoprávněný pohyb po Unii. Je nutné vyjasnit, že členské státy by měly žadatelům poskytnout cestovní doklad jen tehdy, pokud nastanou vážné humanitární nebo jiné naléhavé důvody. Platnost cestovních dokladů by také měla být omezena na účel a dobu potřebné pro důvod, pro který byly vydány. Například by mohly být zohledněny závažné humanitární důvody, musí-li žadatel cestovat do jiné země za účelem léčení nebo návštěvy příbuzných ve specifických případech, například návštěvy blízkých příbuzných, kteří jsou vážně nemocní, nebo účasti na svatbě nebo pohřbu blízkých příbuzných. Jiné naléhavé důvody by mohly zahrnovat situace, kdy žadatelé, jimž byl povolen přístup na trh práce, musí nutně cestovat za pracovním účelem, v rámci studijního plánu nebo případy, kdy nezletilá osoba cestuje s pěstounskou rodinou.

(12)  Harmonizovaná pravidla EU týkající se dokladů, které mají být žadatelům vydány, ztěžují žadatelům neoprávněný pohyb po Unii. Platnost cestovních dokladů by měla být omezena na účel či dobu potřebné pro důvod, pro který byly vydány. Tímto důvodem by mohla být například situace, kdy žadatel musí cestovat do jiné země za účelem léčení nebo návštěvy příbuzných ve specifických případech, například návštěvy rodinných příslušníků nebo jiných blízkých příbuzných, kteří jsou vážně nemocní, nebo účasti na svatbě nebo pohřbu rodinných příslušníků nebo jiných blízkých příbuzných. Jiné důvody by mohly zahrnovat situace, kdy žadatelé, jimž byl povolen přístup na trh práce, musí nutně cestovat za pracovním účelem, v rámci studijního plánu nebo případy, kdy nezletilá osoba cestuje s pěstounskou rodinou.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Žadatelé nemají právo si vybrat, ve kterém členském státě žádost učiní. Žadatel musí učinit žádost o mezinárodní ochranu v členském státě prvního vstupu nebo, v případě oprávněného pobytu,členském státě oprávněného pobytu nebo bydliště. Žadateli, který tuto povinnost nesplní, bude po určení příslušného členského státu podle nařízení (EU) č. XXX/XXX [dublinské nařízení] s menší pravděpodobností povolen pobyt v členském státě, ve kterém byla žádost učiněna, a tudíž se s větší pravděpodobností pokusí o útěk. Mělo by se proto bedlivě sledovat, kde se nachází.

(13)  Žadatelé nemají právo si vybrat, ve kterém členském státě žádost učiní. Žadatel musí učinit žádost o mezinárodní ochranu podle kritérií stanovených v nařízení (EU) č. XXX/XXX [dublinské nařízení].

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Žadatelé musí být přítomni v členském státě, ve kterém učinili žádost, nebo v členském státě, do něhož byli přemístěni v souladu s nařízením (EU) č. XXX/XXX [dublinské nařízení]. Pokud žadatel z tohoto členského státu uprchl a bez povolení vycestoval do jiného členského státu, je pro zajištění řádného fungování společného evropského azylového systému zásadní, aby byl žadatel co nejrychleji vrácen do členského státu, v němž je povinen být přítomen. Než dojde k jeho přemístění, hrozí riziko, že by se žadatel mohl pokusit o útěk, a mělo by se proto bedlivě sledovat, kde se nachází.

(14)  Žadatelé musí zůstat k dispozici příslušným orgánům členského státu, ve kterém učinili žádost, nebo v členském státě, do něhož byli přemístěni v souladu s nařízením (EU) č. XXX/XXX [dublinské nařízení]. Pokud žadatel uprchl a vycestoval bez povolení do jiného členského státu, je pro zajištění řádného fungování společného evropského azylového systému zásadní, aby byl žadatel co nejrychleji vrácen do členského státu, v němž je povinen být přítomen. Než dojde k jeho přemístění, hrozí riziko, že by se žadatel mohl pokusit o útěk, a mělo by se proto bedlivě sledovat, kde se nachází.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Skutečnost, že žadatel již v minulosti uprchl do jiného členského státu, je důležitým faktorem při posuzování rizika útěku. Aby bylo zaručeno, že žadatel znovu neuprchne a že zůstane k dispozici příslušným orgánům, mělo by se po navrácení do členského státu, v němž je povinen být přítomen, bedlivě sledovat, kde se nachází.

vypouští se

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Z důvodů veřejného zájmu nebo veřejného pořádku, pro účely rychlého vyřízení a účinného prověření žádosti o mezinárodní ochranu, pro účely rychlého vyřízení a účinného prověření postupů určení příslušného členského státu podle nařízení (EU) č. XXX/XXX [dublinské nařízení] nebo s cílem účinně zabránit žadateli v útěku by členské státy v případě potřeby měly přidělit žadateli konkrétní místo pobytu, jako je ubytovací středisko, soukromý dům, byt, hotel nebo jiné prostory vhodné k ubytování žadatelů. Toto rozhodnutí může být nezbytné v zájmu účinného předcházení útěku žadatele, zejména v případě, že žadatel nesplnil povinnost učinit žádost v členském státě prvního neoprávněného vstupu nebo legálního vstupu, setrvat v členském státě, ve kterém je povinen být přítomen, nebo pokud byl žadatel poslán zpět do členského státu, ve kterém je povinen být přítomen, poté co uprchl do jiného členského státu. V případě, že je žadatel oprávněn využívat výhody materiálních podmínek přijetí, měly by i tyto výhody být poskytovány pod podmínkou, že se žadatel bude zdržovat v určeném místě pobytu.

(16)  Z důvodů veřejného zájmu nebo veřejného pořádku, pro účely rychlého vyřízení a účinného prověření žádosti o mezinárodní ochranu nebo s cílem účinně zabránit žadateli v útěku, jestliže příslušné orgány shledaly, že hrozí vážné a bezprostřední riziko útěku žadatele, by členské státy v případě potřeby měly být schopny přidělit žadateli konkrétní místo pobytu, jako je ubytovací středisko, soukromý dům, byt, hotel nebo jiné prostory vhodné k ubytování žadatelů. Toto rozhodnutí může být nezbytné v zájmu účinného předcházení útěku žadatele, zejména v případě, že žadatel nesplnil povinnost setrvat v členském státě, ve kterém je povinen být přítomen, nebo pokud byl žadatel poslán zpět do členského státu, ve kterém je povinen být přítomen, poté co uprchl do jiného členského státu. Pokud je žadatel oprávněn využívat výhody materiálních podmínek přijetí, měly by i tyto výhody být poskytovány pod podmínkou, že se žadatel bude zdržovat v určeném místě pobytu.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Pokud existují důvody se domnívat, že hrozí riziko, že by se žadatel mohl pokusit o útěk, členské státy by měly požadovat, aby se žadatelé hlásili u příslušných orgánů tak často, jak je to nutné pro sledování toho, zda žadatel neuprchl. V zájmu odrazování žadatelů od dalšího útěku by členské státy měly mít také možnost poskytovat výhody materiálních podmínek přijetí – je-li žadatel oprávněn je využívat – pouze ve formě věcného plnění.

(17)  Pokud existují konkrétní a objektivní důvody se domnívat, že hrozí vážné a bezprostřední riziko, že by se žadatel mohl pokusit o útěk, členské státy by měly být v případě potřeby, je-li to přiměřené a řádně odůvodněné na základě individuálního posouzení provedeného soudním orgánem, schopny požadovat, aby se žadatelé hlásili u příslušných orgánů tak často, jak je to nutné pro sledování toho, zda žadatel neuprchl. V zájmu odrazování žadatelů od dalšího útěku by členské státy měly mít také možnost poskytovat výhody materiálních podmínek přijetí – je-li žadatel oprávněn je využívat – pouze ve formě věcného plnění. Žadatelé by rovněž měli mít možnost se proti rozhodnutím ukládajícím jim povinnost hlásit se u příslušných orgánů odvolat.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Všechna rozhodnutí, která omezují volný pohyb žadatele, musí vycházet z individuálního chování a konkrétní situace dotyčné osoby s přihlédnutím k případným zvláštním potřebám žadatelů při přijetí a k zásadě proporcionality. Žadatelé musí být o těchto rozhodnutích a o důsledcích nedodržení pravidel řádně informováni.

(18)  Veškeré omezení volného pohybu žadatele by mělo být přijímáno pouze v nejzazším případě a mělo by se zakládat na rozhodnutí soudního orgánu, v němž bude zohledněno individuální chování a konkrétní situace dotyčné osoby včetně případných specifických potřeb žadatelů při přijetí i zásady nezbytnosti a proporcionality. Žadatelé by měli být o těchto rozhodnutích a o důsledcích nedodržení pravidel řádně informováni. Rovněž by měli mít možnost se proti těmto rozhodnutím odvolat nebo požadovat jejich přezkum.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  S ohledem na závažné důsledky pro žadatele, kteří uprchli nebo u nichž bylo shledáno riziko útěku, by měl být vymezen pojem útěku tak, aby zahrnoval jednak záměrné chování s cílem vyhnout se použitelnému azylovému řízení a jednak skutkovou okolnost, že žadatel nezůstává k dispozici příslušným orgánům, a to i proto, že opustil území, na němž je povinen být přítomen.

(19)  S ohledem na závažné důsledky pro žadatele, kteří uprchli nebo u nichž bylo shledáno riziko útěku, by měl být pojem útěku přísně vymezen v souladu s normami vypracovanými Agenturou Evropské unie pro azyl tak, aby zahrnoval jednak záměrné chování s cílem vyhnout se použitelnému azylovému řízení a jednak skutkovou okolnost, že žadatel nezůstává k dispozici příslušným orgánům. Neoprávněný vstup, skutečnost, že žadatel nemá adresu nebo doklady prokazující jeho totožnost, by neměly představovat platná kritéria určující riziko útěku.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Zajištění žadatelů by mělo být prováděno v souladu s hlavní zásadou, podle níž nelze nikoho zajistit pouze proto, že žádá o mezinárodní ochranu, a zejména v souladu s mezinárodními právními závazky členských států, a s článkem 31 Ženevské úmluvy. Zajištění žadatelů by mělo být možné pouze v jasně vymezených výjimečných případech stanovených touto směrnicí a v souladu se zásadou nezbytnosti a přiměřenosti, pokud jde o způsob i účel zajištění. Zajištění žadatelů podle této směrnice by měly výhradně písemně nařizovat soudní či správní orgány a měly by uvést důvody zajištění, a to i v případě, kdy je daná osoba v okamžiku učinění žádosti o mezinárodní ochranu již zajištěna. Zajištěný žadatel by měl mít účinný přístup k příslušným procesním zárukám, jako jsou opravné prostředky k vnitrostátnímu soudnímu orgánu.

(20)  Zajištění žadatelů by mělo být prováděno v souladu s hlavní zásadou, podle níž nelze nikoho zajistit pouze proto, že žádá o mezinárodní ochranu, a zejména v souladu s mezinárodními právními závazky členských států, a s článkem 31 Ženevské úmluvy. Zajištění žadatelů by mělo být možné pouze v jasně vymezených výjimečných případech stanovených touto směrnicí a v souladu se zásadou nezbytnosti a přiměřenosti, pokud jde o způsob i účel zajištění. Zajištění žadatelů podle této směrnice by měly výhradně písemně nařizovat soudní orgány a měly by uvést důvody zajištění, a to i v případě, kdy je daná osoba v okamžiku učinění žádosti o mezinárodní ochranu již zajištěna. Veškerá rozhodnutí o uložení zajištění by měla obsahovat zmínku o zohlednění dostupných alternativ a důvody, proč nemohly být účinně použity. Zajištěný žadatel by měl mít účinný přístup k příslušným procesním zárukám, jako jsou opravné prostředky a právo využít bezplatnou právní pomoc a zastupování.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Pokud bylo žadateli přiděleno konkrétní místo pobytu, avšak žadatel neplní povinnost zdržovat se na tomto místě, musí být pro jeho zajištění prokázáno riziko, že by se mohl pokusit o útěk. Je třeba vždy dohlížet zejména na to, aby délka zajištění byla přiměřená a aby bylo zajištění ukončeno, jakmile povinnosti uložené žadateli byly splněny nebo již neexistují důvody se domnívat, že je nebude plnit. Žadatele je rovněž nutné obeznámit s příslušnými povinnostmi a s důsledky jejich nedodržení.

(21)  Pokud bylo žadateli přiděleno konkrétní místo pobytu, avšak žadatel neplní povinnost zdržovat se na tomto místě, musí být pro jeho zajištění prokázáno individuálně zdůvodněné, bezprostřední a závažné riziko, že by se mohl pokusit o útěk. Je třeba vždy dohlížet zejména na to, aby délka zajištění byla přiměřená a aby bylo zajištění ukončeno, jakmile povinnosti uložené žadateli byly splněny nebo již neexistují důvody se domnívat, že je nebude plnit. Žadatele je rovněž nutné obeznámit s příslušnými povinnostmi a s důsledky jejich nedodržení.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Členské státy by měly při uplatňování této směrnice usilovat o to, aby byly v souladu s Listinou základních práv Evropské unie, Úmluvou OSN o právech dítěte z roku 1989 a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod plně respektovány zásady nejlepšího zájmu dítěte a celistvosti rodiny. Podmínky přijetí musí být přizpůsobeny zvláštní situaci nezletilých osob, ať už bez doprovodu nebo v rámci rodiny, brát náležitý ohled na jejich bezpečnost a fyzickou a emocionální péči a být poskytovány způsobem, který podporuje jejich celkový rozvoj.

(30)  Členské státy by měly při uplatňování této směrnice usilovat o to, aby byly v souladu s Listinou základních práv Evropské unie, Úmluvou OSN o právech dítěte z roku 1989 a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod plně respektovány zásady nejlepšího zájmu dítěte a celistvosti rodiny. Členské státy by rovněž měly zajistit úplné dodržování Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen. Podmínky přijetí musí být přizpůsobeny specifickým potřebám nezletilých osob, ať už bez doprovodu, nebo v rámci rodiny, s náležitým ohledem na jejich bezpečnost a prevenci v oblasti sexuálního násilí a násilí na základě pohlaví, zejména zajištěním ubytování uzpůsobeného dětem, a s ohledem na fyzickou a emocionální péči o ně a jejich vzdělávání, a toto vše by mělo být poskytováno způsobem, který podporuje jejich celkový rozvoj. Zajištění či jakékoli zadržování dětí, ať už bez doprovodu, nebo v rámci rodiny, není nikdy v jejich nejlepším zájmu a vždy představuje porušení práv dítěte. Proto je třeba jej zakázat.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Členské státy by měly zajistit, aby byla žadatelům poskytnuta potřebná zdravotní péče, a to přinejmenším nutnáneodkladná péče v případě onemocnění, včetně závažných duševních poruch. Aby bylo možné řešit hrozby pro veřejné zdraví, pokud jde o prevenci nemocí a ochranu zdraví žadatelů, přístup žadatelů ke zdravotní péči by měl zahrnovat rovněž preventivní lékařskou péči, jako je očkování. Členské státy mohou z důvodů ochrany veřejného zdraví požadovat lékařské vyšetření žadatele. Výsledky lékařského vyšetření by neměly ovlivnit posuzování žádosti o mezinárodní ochranu, které by vždy mělo probíhat objektivně, nestranně a na individuálním základě, jak stanoví nařízení (EU) č. XXX/XXX [nařízení o společném postupu].

(31)  Členské státy by měly zajistit, aby byl žadatelům poskytnut úplný a bezplatný přístup k potřebným zdravotním službám, a to přinejmenším neodkladnéprimární péči, péči o matku a dítě a k základní léčbě onemocnění, včetně závažných duševních poruch, jako je posttraumatická stresová porucha, jakož i přístup ke službám v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví. Aby bylo možné řešit hrozby pro veřejné zdraví, pokud jde o prevenci nemocí a ochranu zdraví a práv jednotlivých žadatelů, přístup žadatelů ke zdravotním službám by měl zahrnovat rovněž preventivní péči v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a preventivní lékařskou péči, jako je očkování, a sekundární péči. Členské státy mohou z důvodů ochrany veřejného zdraví požadovat lékařské vyšetření žadatele v souladu s pokyny, které společně vypracovaly Agentura Evropské unie pro azyl a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí. Výsledky lékařského vyšetření by neměly ovlivnit posuzování žádosti o mezinárodní ochranu, které by vždy mělo probíhat objektivně, nestranně a na individuálním základě, jak stanoví nařízení (EU) č. XXX/XXX [nařízení o společném postupu].

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Nárok žadatele na výhody materiálních podmínek přijetí podle této směrnice lze za určitých okolností omezit, například pokud žadatel uprchl z členského státu, v němž je povinen být přítomen, do jiného členského státu. Členské státy by však měly za všech okolností zajistit žadateli přístup ke zdravotní péči a důstojné životní podmínky v souladu s Listinou základních práv Evropské unie a Úmluvou Organizace spojených národů o právech dítěte, zejména zajištěním živobytí a základních potřeb žadatele jak z hlediska fyzické bezpečnosti a důstojnosti, tak z hlediska mezilidských vztahů, s náležitým zohledněním přirozené zranitelnosti dané osoby jako žadatele o mezinárodní ochranu i jeho rodiny nebo opatrovníka. Je třeba také věnovat náležitou pozornost žadatelům se zvláštními potřebami při přijetí. Je nutné zohlednit zvláštní potřeby dětí, zejména co se týče dodržování práva dítěte na vzdělání a přístupu ke zdravotní péči. Pokud se nezletilá osoba nachází na území jiného členského státu, než ve kterém je povinna být přítomna, měly by členské státy této nezletilé osobě poskytnout přístup k vhodným vzdělávacím aktivitám, dokud nebude přemístěna do příslušného členského státu. Je nutné zohlednit zvláštní potřeby žadatelek, které se staly obětí násilí na základě pohlaví, mimo jiné prostřednictvím zajištění přístupu k lékařské péči, právní pomoci a vhodnému posttraumatickému poradenství a psychosociální péči v různých fázích azylového řízení.

(32)  Členské státy by měly za všech okolností zajistit žadatelům přístup ke zdravotní péči a odpovídající životní úroveň. Je třeba také věnovat náležitou pozornost žadatelům se specifickými potřebami při přijetí. Je nutné zohlednit specifické potřeby dětí, zejména co se týče dodržování práva dítěte na vzdělání a přístupu ke zdravotní péči. Je nutné zohlednit specifické potřeby žadatelek a žadatelů, kteří se stali oběťmi sexuálního násilí nebo násilí na základě pohlaví, zejména však žen, mimo jiné prostřednictvím zajištění přístupu k lékařské péči, právní pomoci a vhodnému posttraumatickému poradenství a psychosociální péči v různých fázích azylového řízení. Takové osoby by měly být považovány za osoby se specifickými potřebami při přijetí.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Rozsah definice člena rodiny by měl odrážet realitu současných migračních trendů, kdy žadatelé často přicházejí na území členských států po delší době strávené tranzitem. Tato definice by proto měla zahrnovat rodiny vzniklé mimo zemi původu, ale dříve, než přišly na území členských států.

(33)  Rozsah definice rodinného příslušníka by měl být nediskriminační a měl by odrážet realitu současných migračních trendů, kdy žadatelé často přicházejí na území členských států po delší době strávené tranzitem. Členské státy by měly definici rodinného příslušníka uplatňovat v souladu s Listinou základních práv Evropské unie, Úmluvou Rady Evropy o ochraně lidských práv a základních svobod a judikaturou Evropského soudu pro lidská práva týkající se rozsahu definice rodiny. Proto by měly vzít v úvahu nejrůznější okolnosti vztahu závislosti a potřebu věnovat zvláštní pozornost nejlepšímu zájmu dítěte, přičemž se zdůrazňuje důležitost ochrany žadatelek, které se staly obětí dětského, předčasného nebo nuceného sňatku. Nesezdané páry by neměly být diskriminovány na základě sexuální orientace nebo genderové identity.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Je nezbytné stanovit jasná pravidla pro přístup žadatelů na trh práce, aby byla podpořena soběstačnost těchto žadatelů a aby se vyrovnaly značné rozdíly mezi členskými státy; tento přístup musí být účinný a nesmí ukládat podmínky, které by prakticky bránily žadateli v hledání zaměstnání. Testy trhu práce, které se používají k upřednostňování vlastních státních příslušníků nebo jiných občanů Unie nebo státních příslušníků třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v daném členském státě, by neměly bránit účinnému přístupu žadatelů na trh práce a měly by být prováděny, aniž by byla dotčena zásada upřednostňování občanů Unie vyjádřená v příslušných ustanoveních použitelných aktů o přistoupení.

(34)  Je nezbytné stanovit jasná pravidla pro přístup žadatelů na trh práce, aby byla podpořena soběstačnost těchto žadatelů a aby se vyrovnaly značné rozdíly mezi členskými státy; tento přístup musí být účinný a nesmí ukládat podmínky, včetně odvětvových omezení, omezení pracovní doby nebo nepřiměřených administrativních formalit, které by prakticky bránily žadateli v hledání zaměstnání. Členské státy by rovněž měly účinným způsobem zajistit, aby se vstupu žadatelů o mezinárodní ochranu na trh práce nedocílilo snížením použitelných platů, což by následně mohlo vést k praktikám mzdového dumpingu. Testy trhu práce, které se používají k upřednostňování vlastních státních příslušníků nebo jiných občanů Unie nebo státních příslušníků třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v daném členském státě, by neměly bránit účinnému přístupu žadatelů na trh práce a měly by být prováděny, aniž by byla dotčena zásada upřednostňování občanů Unie vyjádřená v příslušných ustanoveních použitelných aktů o přistoupení.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Maximální časový rámec pro přístup na trh práce by měl být sladěn s délkou přezkumného řízení ve věci samé.cílem zlepšit vyhlídky žadatelů na integraci a soběstačnost se vybízí k včasnějšímu přístupu na trh práce v případech, kdy je žádost pravděpodobně opodstatněná,to i pokud bylo její přezkoumání prioritou podle nařízení (EU) č. XXX/XXX [nařízení o společném postupu]. Členské státy by proto měly zvážit co možná největší zkrácení této doby, aby byl v případech, kdy je žádost pravděpodobně opodstatněná, zajištěn přístup žadatelů na trh práce nejpozději tři měsíce ode dne podání žádosti. Členské státy by však neměly povolit přístup na trh práce žadatelům, jejichž žádost o mezinárodní ochranu je pravděpodobně nedůvodná a u nichž se použije zrychlené řízení.

(35)  Žadatelům by měl být co nejdříve a nejpozději dva měsíce ode dne podání žádosti o mezinárodní ochranu zajištěn přístup na trh práce, aby se zlepšily jejich vyhlídky na začleněnízvýšila jejich soběstačnost.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  Vzhledem k možnosti dočasné povahy pobytu žadatelů, a aniž je dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010, by členské státy měly mít možnost vyloučit rodinné dávky a dávky v nezaměstnanosti z rovného zacházení s žadateli a jejich vlastními státními příslušníky a měly by mít možnost omezit uplatňování rovného zacházení, pokud jde o vzdělávání a odbornou přípravu. Právo na svobodu sdružování a spolčování žadatelů může být také omezeno jejich vyloučením z účasti v řízení některých subjektů a ze zastávání veřejné funkce.

(39)  Právo na svobodu sdružování a spolčování žadatelů může být omezeno jejich vyloučením z účasti v řízení některých subjektů a ze zastávání veřejné funkce.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 40 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(40a)  Žadatelé, kterým byl povolen přístup na trh práce, by měli mít možnost požádat v souladu s příslušnými právními předpisy Unie o modrou kartu EU. Žadatelé, kterým byl povolen přístup na trh práce, by rovněž měli mít možnost požádat o povolení k pobytu za účelem výzkumu, studia, odborné přípravy, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair v souladu s příslušnými právními předpisy Unie.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 40 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(40b)  Jazykové znalosti jsou nezbytné k tomu, aby žadatelé dosáhli odpovídající životní úrovně. Osvojení si úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků dotčeného členského státu by zvýšilo soběstačnost a šance na začlenění do hostitelské společnosti. Kromě toho představuje faktor odrazující od druhotného pohybu. Účinný přístup k jazykovým kurzům by proto měl být všem žadatelům umožněn od data podání jejich žádosti o mezinárodní ochranu.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41)  Za účelem zajištění materiálních podmínek přijetí poskytovaných žadatelům v souladu se zásadami stanovenými v této směrnici je nutné lépe objasnit povahu těchto podmínek, mezi něž patří nejen ubytování, strava a ošacení, nýbrž i základní nepotravinové potřeby jako hygienické potřeby. Je také nezbytné, aby členské státy stanovily výši úrovně materiálních podmínek přijetí poskytovaných ve formě peněžitých dávek nebo poukázek na základě relevantních referenčních údajů, jejichž prostřednictvím zajišťují pro své státní příslušníky přiměřenou životní úroveň, tj. například dávek zaručujících minimální příjem, minimálního důchodu, minimální mzdy, dávek v nezaměstnanosti a dávek sociální pomoci. To neznamená, že poskytovaná materiální podpora by měla být stejná jako u státních příslušníků daného členského státu. Členské státy mohou ve srovnání s vlastními státními příslušníky uplatňovat v případě žadatelů méně příznivé zacházení, jak je stanoveno v této směrnici.

(41)  Za účelem zajištění materiálních podmínek přijetí poskytovaných žadatelům v souladu se zásadami stanovenými v této směrnici je nutné lépe objasnit povahu těchto podmínek, mezi něž patří nejen ubytování, strava a ošacení, nýbrž i základní nepotravinové potřeby jako hygienické potřeby, lékařská zařízení nebo vzdělávací materiály. Je také nezbytné, aby členské státy stanovily výši úrovně materiálních podmínek přijetí poskytovaných ve formě peněžitých dávek nebo poukázek na základě relevantních referenčních údajů, jejichž prostřednictvím zajišťují pro své státní příslušníky přiměřenou životní úroveň, tj. například dávek zaručujících minimální příjem, minimálního důchodu, minimální mzdy, dávek v nezaměstnanosti a dávek sociální pomoci. To neznamená, že poskytovaná materiální podpora by měla být stejná jako u státních příslušníků daného členského státu.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42)  Aby se omezilo případné zneužívání přijímacího systému, měly by mít členské státy možnost poskytovat materiální podmínky přijetí pouze tehdy, pokud žadatelé nemají dostatečné prostředky na zaopatření. Při posuzování prostředků žadatele a požadování částečné nebo úplné úhrady materiálních podmínek přijetí ze strany žadatele by členské státy měly dodržovat zásadu proporcionality a zohlednit individuální situaci žadatele a nutnost respektovat jeho důstojnost nebo osobní integritu, včetně jeho zvláštních potřeb při přijetí. Po žadatelích by neměla být požadována úplná ani částečná úhrada jejich nákladů na nezbytnou lékařskou péči. Stanovením případů, kdy lze ubytování, stravu, ošacení a další základní nepotravinové potřeby poskytované ve formě peněžitých dávek nebo poukázek nahradit podmínkami přijetí poskytovanými ve formě věcného plnění, a situací, kdy lze denní příspěvky omezit nebo odejmout, a současným zajištěním důstojné životní úrovně pro všechny žadatele by také měla být omezena možnost zneužívání přijímacího systému.

(42)  Členské státy by měly mít možnost poskytovat materiální podmínky přijetí pouze tehdy, pokud žadatelé nemají dostatečné prostředky na zaopatření. Při posuzování prostředků žadatele a požadování částečné nebo úplné úhrady materiálních podmínek přijetí ze strany žadatele by členské státy měly dodržovat zásadu proporcionality a zohlednit individuální situaci žadatele a nutnost respektovat jeho důstojnost nebo osobní integritu, včetně jeho specifických potřeb při přijetí. Po žadatelích by neměla být požadována úplná ani částečná úhrada jejich nákladů na nezbytnou lékařskou péči. Stanovením případů, kdy lze ubytování, stravu, ošacení a další základní nepotravinové potřeby poskytované ve formě peněžitých dávek nebo poukázek nahradit podmínkami přijetí poskytovanými ve formě věcného plnění, a situací, kdy lze denní příspěvky omezit nebo odejmout, a současným zajištěním odpovídající životní úrovně pro všechny žadatele by také měla být omezena možnost zneužívání přijímacího systému.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(49)  Jelikož cílů této směrnice, totiž stanovení norem pro podmínky přijímání žadatelů v členských státech, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a může jich být proto, z důvodu rozsahu a účinků této směrnice, lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(49)  Jelikož cílů této směrnice, totiž stanovení společných norem pro podmínky přijímání žadatelů v členských státech, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a může jich být proto, z důvodu rozsahu a účinků této směrnice, lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

Odůvodnění

Společné minimální normy v oblasti podmínek přijetí jsou mimořádně důležité, aby odrazovaly nelegální migranty od druhotného pohybu.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  „žádostí o mezinárodní ochranu“ žádost o mezinárodní ochranu ve smyslu čl. [4 odst. 2 písm. a)] nařízení (EU) č. XXX/XXX [nařízení o společném postupu];

1)  „žádostí o mezinárodní ochranu“ žádost o mezinárodní ochranu ve smyslu čl. [2 odst. 7] nařízení (EU) č. XXX/XXX [kvalifikační nařízení];

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  „žadatelem“ žadatel ve smyslu čl. [4 odst. 2 písm. b)] nařízení (EU) č. XXX/XXX [nařízení o společném postupu];

2)  „žadatelem“ žadatel ve smyslu čl. [2 odst. 8] nařízení (EU) č. XXX/XXX [kvalifikační nařízení];

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  „rodinnými příslušníky“ rodinní příslušníci ve smyslu čl. [2 odst. 9] nařízení (EU) č. XXX/XXX [kvalifikační nařízení];

3)  „rodinnými příslušníky“ rodinní příslušníci ve smyslu čl. [2 písm. g)] nařízení (EU) č. XXX/XXX [dublinské nařízení];

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7)  „materiálními podmínkami přijetí“ takové podmínky přijetí, mezi které patří ubytování, strava, ošacení a další základní nepotravinové potřeby podle zvláštních potřeb žadatelů při přijetí, jako jsou hygienické potřeby, poskytované ve formě věcného plnění, peněžitých dávek nebo poukázek, jakož i kombinace uvedených tří forem, a dále denní příspěvky;

7)  „materiálními podmínkami přijetí“ takové podmínky přijetí, mezi které patří ubytování, strava, ošacení a další základní nepotravinové potřeby podle zvláštních potřeb žadatelů při přijetí, jako jsou hygienické potřeby, lékařská zařízení nebo vzdělávací materiály, poskytované ve formě věcného plnění, peněžitých dávek nebo poukázek, jakož i kombinace uvedených tří forem, a dále denní příspěvky;

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a)  „odpovídající životní úrovní“ kvalita života dostatečná k zaručení zdraví a dobrých životních podmínek žadatele a jeho rodiny, zejména pokud jde o přístup k nezbytné stravě, ošacení, bydlení, vzdělávání, zdravotní péči a sociálním službám;

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10)  „útěkem“ chování, kdy žadatel s cílem vyhnout se azylovému řízení buď opustí území, na němž je povinen být přítomen podle nařízení (EU) č. XXX/XXX [dublinské nařízení], nebo nezůstane k dispozici příslušným orgánům nebo soudu;

10)  „útěkem“ záměrné chování žadatele, jehož cílem je vyhnout se použitelnému azylovému řízení tím, že žadatel nezůstane k dispozici příslušným orgánům;

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11)  „rizikem útěku“ existence důvodů, které se zakládají na objektivních kritériích vymezených vnitrostátními právními předpisy, pro které je možné se v konkrétním případě domnívat, že žadatel může uprchnout;

11)  „rizikem útěku“ prokázaná existence specifických důvodů, které se zakládají na objektivních a specifických kritériích v souladu s normami vypracovanými Agenturou Evropské unie pro azyl a s vnitrostátními právními předpisy, pro které je možné se v konkrétním případě domnívat, že žadatel může uprchnout, které však nezahrnují kritéria obecné povahy, jakým je například pouhá skutečnost, že se jedná o žadatele ve smyslu nařízení (EU) .../... [nařízení o společném postupu], nebo státní příslušnost žadatele;

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

13)  „žadatelem se zvláštními potřebami při přijetí“ žadatel, který potřebuje zvláštní záruky, aby mohl požívat práv a plnit povinnosti podle této směrnice, například žadatelé z řad nezletilých osob, nezletilých osob bez doprovodu, zdravotně postižených osob, starších osob, těhotných žen, osamělých rodičů s nezletilými dětmi, obětí obchodování s lidmi, osob trpících závažnou chorobou, osob s duševní poruchou a osob, které byly podrobeny mučení, znásilnění nebo jiným formám hrubého psychického, fyzického nebo sexuálního násilí, jako jsou oběti ženské obřízky.

13)  „žadatelem se specifickými potřebami při přijetí“ žadatel, u kterého se předpokládá potřeba specifických podmínek nebo záruk, aby mohl požívat práv a plnit povinnosti podle této směrnice,který může spadat do kterékoli kategorie žadatelů z řad nezletilých osob, nezletilých osob bez doprovodu, zdravotně postižených osob, starších osob, těhotných žen, svobodných žen, dospívajících dívek, žen, které jsou hlavou rodiny, lesbických, homosexuálních, bisexuálních, transsexuálních a intersexuálních osob, osamělých rodičů s nezletilými dětmi, obětí obchodování s lidmi, obětí dětských, předčasných nebo nucených sňatků, nevěřících, odpadlíků od víry a náboženských menšin, osob trpících závažnou chorobou, osob s duševní poruchou včetně posttraumatické stresové poruchy a osob, které byly podrobeny mučení, znásilnění nebo jiným formám hrubého psychického, fyzického nebo sexuálního násilí a násilí motivovaného předsudky a na základě pohlaví, jako jsou oběti ženské obřízky.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Tato směrnice se nevztahuje na případy, ve kterých se použije směrnice Rady 2001/55/ES31 .

vypouští se

__________________

 

31Směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími (Úř. věst. L 212, 7.8.2001, s. 1).

 

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Členské státy uplatní tuto směrnici na všechny nezletilé osoby bez doprovodu od okamžiku jejich příchodu na území členského státu až do okamžiku, kdy budou označeny za uprchlíka, nebo kdy jim bude udělen status doplňkové ochrany podle nařízení (EU) XXX/XXX [kvalifikační nařízení], nebo kdy jim bude udělena jiná forma humanitární ochrany nebo kdy budou v jejich nejlepším zájmu přesunuti podle vnitrostátního práva do třetí země.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou zavést nebo zachovat příznivější úpravu podmínek přijetí žadatelů a blízkých příbuzných žadatele, kteří jsou na něm závislí a kteří se nacházejí ve stejném členském státě, nebo z humanitárních důvodů, za předpokladu, že je daná úprava slučitelná s touto směrnicí.

Členské státy mohou zavést nebo zachovat příznivější úpravu podmínek přijetí žadatelů a jejich rodinných příslušníků nebo jiných blízkých příbuzných, kteří se nacházejí ve stejném členském státě, nebo z humanitárních důvodů, za předpokladu, že je daná úprava slučitelná s touto směrnicí.

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy informují žadatele, jakmile je to možné, nejpozději při podání žádosti o mezinárodní ochranu, o výhodách, jichž mohou požívat, a o povinnostech týkajících se podmínek přijetí, jež jsou povinni dodržovat. Do poskytnutých informací uvedou, že žadatel je oprávněn využívat výhody podmínek přijetí stanovené v článcích 14 až 17 této směrnice, jak je uvedeno v článku 17a této směrnice, pouze v tom členském státě, v němž je povinen být přítomen podle nařízení (EU) č. XXX/XXX [dublinské nařízení].

Členské státy informují žadatele v okamžiku, kdy dotčená osoba podá žádost, nebo nejpozději do okamžiku registrace o výhodách, jichž mohou požívat, a o povinnostech týkajících se podmínek přijetí, jež jsou povinni dodržovat. Do poskytnutých informací minimálně uvedou, na jaké podmínky přijetí mají žadatelé nárok a jaké jsou následky útěku, důvody zajištění, důvody nahrazení, omezení nebo odnětí kterékoli z výhod materiálních podmínek přijetí a že mají žadatelé právo odvolat se proti zajištění nebo rozhodnutím týkajícím se nahrazení, omezení nebo odnětí kterékoli z výhod materiálních podmínek přijetí. Minimální informace musí taktéž zahrnovat informace, které jsou významné ve vztahu k individuální situaci žadatele a které mohou být důvodem pro to, aby byl žadatel považován za žadatele se specifickými potřebami při přijetí nebo potřebou zvláštních procesních záruk na základě této směrnice a [nařízení o společném postupu].

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby žadatelé získali informace o organizacích či skupinách osob poskytujících zvláštní právní pomoc a o organizacích, jež jim mohou pomoci nebo poskytnout informace ohledně podmínek přijetí, které mohou využívat, včetně zdravotní péče.

Členské státy zajistí, aby žadatelé získali informace o organizacích či skupinách osob poskytujících zvláštní právní pomoc, bezplatnou právní pomoc a zastupování a o organizacích, jež jim mohou pomoci nebo poskytnout informace ohledně podmínek přijetí, které mohou využívat, včetně zdravotní péče.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby informace uvedené v odstavci 1 byly poskytovány písemně s použitím standardního vzoru, který vypracuje Agentura Evropské unie pro azyl, a v jazyce, jemuž žadatel rozumí nebo o kterém lze důvodně předpokládat, že mu rozumí. V případě potřeby se tyto informace sdělí i ústně a přizpůsobí se zvláštním potřebám nezletilých osob;

2.  Členské státy zajistí, aby informace uvedené v odstavci 1 byly poskytovány písemně stručnou, transparentní, srozumitelnou a snadno přístupnou formou, jasným a jednoduchým jazykem a s použitím standardního vzoru, který vypracuje Agentura Evropské unie pro azyl, a v jazyce, jemuž žadatel rozumí nebo o kterém lze důvodně předpokládat, že mu rozumí. V případě potřeby se tyto informace sdělí i ústně a vizuálně prostřednictvím videí nebo piktogramů a přizpůsobí se potřebám nezletilých osob nebo osob se specifickými potřebami při přijetí a bude v nich též zohledněna individuální situace žadatele.

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pouze v případě, že ï nastanou vážné humanitární nebo jiné neodkladné ï důvody vyžadující přítomnost žadatele v jiném státě, členské státy mu vydají ï cestovní doklad. Platnost cestovního dokladu by také měla být omezena na účel a dobu nezbytnou z důvodu, pro který byl vydán;

1.  V případě, že je přítomnost žadatele požadována v jiném státě, členské státy mu neprodleně vydají cestovní doklad. To zahrnuje situace, kdy žadatel potřebuje vycestovat do jiného státu z jednoho nebo více následujících důvodů:

 

a)   lékařské ošetření;

 

b)   návštěva příbuzných při zvláštních příležitostech, jako je například návštěva rodinných příslušníků nebo jiných blízkých příbuzných, kteří jsou vážně nemocní, nebo účast na svatbě či pohřbu rodinných příslušníků nebo jiných blízkých příbuzných;

 

c)  případ, kdy byl žadatelům povolen přístup na trh práce a musí nutně cestovat za pracovním účelem;

 

d)   po žadateli je požadována cesta v rámci jeho studijního programu;

 

e)   případ, kdy nezletilá osoba potřebuje cestovat s pěstounskou rodinou.

 

Platnost cestovního dokladu by také měla být omezena na účel a dobu nezbytnou z důvodu, pro který byl vydán. Tento cestovní doklad po dobu své platnosti umožní více než jeden opětovný vstup na území členského státu, který doklad vydal.

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy neuloží žadatelům pouze z důvodu, že požádali o mezinárodní ochranu, nebo pouze na základě jejich státní příslušnosti žádné nadbytečné nebo nepřiměřené povinnosti týkající se předložení dokladů nebo dalších administrativních záležitostí před tím, než jim zaručí práva, na něž mají podle této směrnice nárok.

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy v případě nutnosti z kteréhokoli z uvedených důvodů stanoví určité místo jako místo pobytu žadatele:

2.  Členské státy mohou v případě nutnosti stanovit jako místo pobytu žadatele určité místo, jako například ubytovací středisko, soukromý dům, byt, hotel nebo jiné prostory vhodné k ubytování žadatelů, a to na základě objektivních kritérií vymezených vnitrostátními právními předpisy a na základě rozhodnutí soudních orgánů z kteréhokoli z uvedených opodstatněných důvodů:

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  pro účely rychlého vyřízení a účinného sledování postupu pro určení příslušného členského státu podle nařízení (EU) č. XXX/XXX [dublinské nařízení];

vypouští se

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  pro účely účinného zamezení útěku žadatele, zejména:

d)  pro účely účinného zamezení útěku žadatele, jestliže příslušné orgány shledaly, že hrozí riziko útěku, zejména:

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  žadatelům, kteří nesplnili povinnost učinit žádost v prvním členském státě vstupu vymezeném podle čl. [4 odst. 1] nařízení (EU) č. XXX/XXX [dublinské nařízení] a bez dostatečného odůvodnění vycestovali do jiného členského státu, kde poté učinili žádost, nebo

–  žadatelům, kteří záměrně nesplnili povinnost učinit žádost v prvním členském státě vstupu vymezeném podle čl. [4 odst. 1] nařízení (EU) č. XXX/XXX [dublinské nařízení] s cílem vyhnout se použitelnému azylovému řízení a bez dostatečného odůvodnění vycestovali do jiného členského státu, kde poté učinili žádost, nebo

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Existují-li důvody k domněnce, že hrozí riziko útěku žadatele, mohou členské státy v nezbytných případech požadovat, aby se žadatel hlásil u příslušných orgánů nebo aby se k nim dostavil osobně, a to buď okamžitě, nebo ve stanovený termín, a to tak často, jak je nutné v zájmu účinného zamezení útěku žadatele.

3.  Existují-li důvody k domněnce, že hrozí riziko útěku žadatele, mohou členské státy v nezbytných a přiměřených případech a na základě rozhodnutí soudních orgánů požadovat, aby se žadatel hlásil u příslušných orgánů nebo aby se k nim dostavil osobně, a to buď okamžitě, nebo ve stanovený termín, a to tak často, jak je nutné v zájmu účinného zamezení útěku žadatele, avšak ne více než jedenkrát za každý pracovní den. Takové rozhodnutí podléhá přezkumu nebo se lze proti němu odvolat k soudnímu orgánu na základě článku 25.

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy stanoví možnost poskytnout žadateli dočasné povolení k opuštění místa pobytu nebo vymezeného území. Rozhodnutí o tom musí být přijímána objektivně a nestranně ve věci samé příslušného případu a u zamítavých rozhodnutí musí být uvedeno odůvodnění.

4.  Členské státy stanoví možnost poskytnout žadateli dočasné povolení k opuštění místa pobytu nebo vymezeného území a k pobytu na jiném místě. Rozhodnutí o tom musí být přijímána objektivně a nestranně ve věci samé příslušného případu a u zamítavých rozhodnutí musí být uvedeno odůvodnění.

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členské státy požadují, aby žadatelé nahlásili příslušnému orgánu své současné místo pobytu nebo svou současnou adresu nebo telefonní číslo, na němž jsou k zastižení, a oznámili mu co nejdříve každou jejich změnu.

5.  Členské státy požadují, aby žadatelé nahlásili příslušnému orgánu své současné místo pobytu nebo svou současnou adresu nebo telefonní číslo či případně adresu elektronické pošty, kde jsou k zastižení, a oznámili mu co nejdříve každou jejich změnu.

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  U každého rozhodnutí přijatého v souladu s tímto článkem uvedou členské státy věcné důvody a případně právní odůvodnění. Žadatelé musí být neprodleně písemně informováni v jazyce, jemuž rozumějí nebo o němž lze důvodně předpokládat, že mu rozumějí, o přijetí rozhodnutí, o postupech pro napadení rozhodnutí v souladu s článkem 25 a o důsledcích nedodržení povinností uložených rozhodnutím.

8.  U každého rozhodnutí přijatého v souladu s tímto článkem uvedou členské státy věcné důvody a případně právní odůvodnění. Žadatelé musí být neprodleně písemně informováni stručnou, transparentní, srozumitelnou a snadno přístupnou formou, jasným a jednoduchým jazykem a v jazyce, jemuž rozumějí nebo o němž lze důvodně předpokládat, že mu rozumějí, o přijetí rozhodnutí, o postupech pro napadení rozhodnutí v souladu s článkem 25 a o důsledcích nedodržení povinností uložených rozhodnutím.

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy nesmějí nikoho zadržet pouze proto, že je žadatelem.

1.  Členské státy nesmějí nikoho zadržet pouze proto, že je žadatelem, nebo na základě státní příslušnosti žadatele. Zajištění se zakládá na rozhodnutí soudních orgánů, je nezbytně nutné pro účely splnění specifické a konkrétní povinnosti uložené žadateli, ukončí se, jakmile je tato specifická a konkrétní povinnost splněna, a nemá sankční povahu.

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Žadatelé nesmějí být zajištěni dříve, než je provedeno posouzení jejich specifických potřeb při přijetí podle článku 21.

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Zajištění žadatele nařizují písemně soudní či správní orgány. Příkaz k zajištění musí obsahovat odůvodnění po skutkové i právní stránce.

2.  Zajištění žadatele nařizují písemně soudní orgány. Příkaz k zajištění musí obsahovat odůvodnění po skutkové i právní stránce. Musí též obsahovat zmínku o zohlednění dostupných alternativ a důvody, proč nemohly být účinně uplatněny.

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V případech, kdy zajištění nařizují správní orgány, zajistí členské státy, aby mohl být proveden z moci úřední nebo na žádost žadatele rychlý soudní přezkum zákonnosti zajištění. V případě přezkumu zákonnosti zajištění z moci úřední se o přezkumu rozhodne v co nejkratší době od začátku zajištění. V případě přezkumu zákonnosti zajištění na žádost žadatele se o přezkumu rozhodne v co nejkratší době od začátku příslušného řízení. Členské státy za tímto účelem stanoví ve vnitrostátním právu lhůtu pro provedení přezkumu zákonnosti zajištění z moci úřední nebo přezkumu zákonnosti zajištění na žádost žadatele.

vypouští se

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Zajištění přezkoumává v přiměřených časových odstupech soudní orgán z moci úřední nebo na žádost dotyčného žadatele a činí tak zejména vždy při jeho prodlužování, nebo jakmile to vyžadují okolnosti či jsou k dispozici nové informace, které mohou mít vliv na zákonnost zajištění;

5.  Zajištění přezkoumává v přiměřených časových odstupech soudní orgán z moci úřední nebo na žádost dotyčného žadatele a činí tak zejména vždy při jeho prodlužování, nebo jakmile to vyžadují okolnosti či jsou k dispozici nové informace, které mohou mít vliv na zákonnost zajištění. Je-li zajištění shledáno na základě soudního přezkumu jako nezákonné, musí být dotčený žadatel neprodleně propuštěn.

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případech soudního přezkumu rozhodnutí o zajištění podle odstavce 3 zajistí členské státy žadatelům přístup k bezplatné právní pomoci a zastupování. Tato bezplatná právní pomoc a zastupování musí zahrnovat alespoň vypracování požadovaných procesních dokumentů a účast na jednání před soudem jménem žadatele.

V případech soudního přezkumu rozhodnutí o zajištění podle odstavce 5 tohoto článku zajistí členské státy žadatelům přístup k bezplatné právní pomoci a zastupování v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 25 odst. 2 až 6.

Pozměňovací návrh    57

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Bezplatnou právní pomoc a zastupování poskytují osoby s příslušnou kvalifikací, které jsou podle vnitrostátního práva připuštěny nebo oprávněny k jejich výkonu a jejichž zájmy nejsou a ani by potenciálně nemohly být v rozporu se zájmy žadatele.

vypouští se

Pozměňovací návrh    58

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Členské státy mohou také stanovit, že se bezplatná právní pomoc a zastupování poskytuje:

vypouští se

a)  pouze osobám, které nemají dostatečné prostředky, a a/nebo

 

b)  pouze prostřednictvím služeb poskytovaných právními poradci nebo jinými poradci, kteří jsou vnitrostátním právem výslovně určeni k tomu, aby žadatelům pomáhali nebo je zastupovali.

 

Pozměňovací návrh    59

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Členské státy mohou rovněž:

vypouští se

a)  stanovit pro poskytování bezplatné právní pomoci a zastupování finanční nebo časová omezení, pokud tato omezení svévolně neomezují přístup k právní pomoci a zastupování;

 

b)  stanovit, že pokud jde o poplatky a jiné náklady, nebude žadatelům poskytnuto příznivější zacházení, než je zacházení obecně poskytované v záležitostech týkajících se právní pomoci vlastním státním příslušníkům.

 

Pozměňovací návrh    60

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Členské státy mohou požadovat, aby jim žadatel zcela nebo částečně nahradil vynaložené náklady, pokud se jeho finanční situace značně zlepší nebo pokud bylo rozhodnutí o těchto nákladech přijato na základě nepravdivých informací, které žadatel předložil.

vypouští se

Pozměňovací návrh    61

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10.  Ve vnitrostátním právu se stanoví postupy, kterými se řídí přístup k právní pomoci a zastupování.

vypouští se

Pozměňovací návrh   62

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Hlavním zájmem vnitrostátních orgánů musí být zdraví, včetně zdraví duševního, zajištěných žadatelů, kteří mají zvláštní potřeby při přijetí.

1.  Hlavním zájmem vnitrostátních orgánů musí být zdraví, včetně zdraví duševního, zajištěných žadatelů, kteří mají specifické potřeby při přijetí.

Pozměňovací návrh    63

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jsou-li zajištěni žadatelé se zvláštními potřebami při přijetí, členské státy zajistí, aby byli pravidelně kontrolováni a aby se jim dostávalo odpovídající podpory s přihlédnutím k jejich konkrétní situaci včetně jejich zdravotního stavu.

Jsou-li zajištěni žadatelé se specifickými potřebami při přijetí, členské státy zajistí, aby byli pravidelně kontrolováni a aby se jim dostávalo odpovídající podpory s přihlédnutím k jejich konkrétní situaci včetně jejich fyzického a psychického zdravotního stavu.

Pozměňovací návrh    64

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zajištění nezletilých osob je krajním opatřením, které se použije až tehdy, je-li potvrzeno, že nelze účinně uplatnit jiná, mírnější donucovací opatření. Musí trvat co nejkratší dobumusí být vyvinuto veškeré úsilí o propuštění zajištěných nezletilých osob a jejich umístění do ubytovacího zařízení vhodného pro nezletilé osoby.

Nezletilé osoby nesmějí být zajištěny. Namísto toho členské státy uplatní odpovídající opatření pro péči a ubytují nezletilé osobyrodiny s nezletilými dětmi v souladu s čl. 22 odst. 5 po dobu posuzování jejich žádosti o mezinárodní ochranu.

Pozměňovací návrh    65

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Přihlížet by se mělo zejména k nejlepšímu zájmu dítěte podle čl. 22 odst. 2.

Přihlížet by se mělo zejména k nejlepšímu zájmu dítěte podle čl. 22 odst. 2. Vhodná opatření pro péči o nezletilé děti a jejich rodiny a pro jejich přijímání se musí opírat o komunitní základ, být co nejméně obtěžující a musí respektovat právo na soukromí a rodinný život.

Pozměňovací návrh    66

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jsou-li nezletilé osoby zajištěny, musí být zajištěno jejich právo na vzdělávání a musejí mít možnost věnovat se volnočasovým aktivitám včetně her a rekreačních aktivit přiměřených jejich věku.

vypouští se

Pozměňovací návrh    67

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  K zajištění nezletilých osob bez doprovodu se přistupuje jen za výjimečných okolností. V případě zajištěných nezletilých osob bez doprovodu musí být vyvinuto veškeré úsilí o co nejrychlejší propuštění.

vypouští se

Nezletilé osoby bez doprovodu nesmějí být drženy ve věznici.

 

Nezletilé osoby bez doprovodu se v rámci možností umístí v zařízeních, která mají k dispozici personál zohledňující práva a potřeby osob jejich věku a vybavení přizpůsobené potřebám nezletilých osob bez doprovodu.

 

V případě zajištění nezletilých osob bez doprovodu členské státy zajistí, aby byly umístěny odděleně od dospělých osob.

 

Pozměňovací návrh    68

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Zajištěné rodiny musí být umístěny odděleně, tak aby bylo zajištěno odpovídající soukromí.

vypouští se

Pozměňovací návrh    69

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Jsou-li zajištěny osoby ženského pohlaví, členské státy zajistí, aby byly umístěny odděleně od žadatelů mužského pohlaví, ledaže se jedná o rodinné příslušníky a všechny dotyčné osoby vysloví se společným umístěním souhlas.

5.  Členské státy zajistí, aby zajištění žadatelé mužského a ženského pohlaví byli umístěni odděleně, ledaže se jedná o rodinné příslušníky a všechny dotyčné osoby vysloví se společným umístěním souhlas.

Pozměňovací návrh    70

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  V řádně odůvodněných případech a po přiměřenou dobu, která musí být co nejkratší, se členské státy mohou odchýlit od ustanovení odst. 2 třetího pododstavce, odstavce 4 a odst. 5 prvního pododstavce, pokud je žadatel zajištěn na hraničním přechodu nebo v tranzitním prostoru, s výjimkou případů uvedených v článku 41 nařízení (EU) č. XXX/XXX [nařízení o společném postupu].

6.  V řádně odůvodněných případech a po přiměřenou dobu, která musí být co nejkratší, se členské státy mohou odchýlit od ustanovení odst. 5 prvního pododstavce, pokud je žadatel zajištěn na hraničním přechodu nebo v tranzitním prostoru.

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy týkající se zákazu zajišťování nezletilých osob jsou neoddělitelně spjaty s přípustnými pozměňovacími návrhy obsaženými v návrhu zprávy, jejichž cílem je zlepšit podmínky související se zbavením osobní svobody a posílit ustanovení upravující zacházení se zranitelnými osobami, včetně nezletilých osob. Tento pozměňovací návrh je rovněž neoddělitelně spjat s přípustným pozměňovacím návrhem zpravodajky k ustanovení čl. 8 odst. 3 písm. d) (PN 31 k návrhu zprávy).

Pozměňovací návrh    71

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zaručí nezletilým dětem žadatelů a nezletilým žadatelům přístup ke vzdělávacímu systému za podobných podmínek jako svým vlastním státním příslušníkům až do okamžiku výkonu rozhodnutí o jejich vyhoštění nebo vyhoštění jejich rodičů. Toto vzdělání může být poskytováno i v ubytovacích střediscích.

Členské státy zaručí nezletilým dětem žadatelů a nezletilým žadatelům přístup ke vzdělávacímu systému za stejných podmínek jako svým vlastním státním příslušníkům. Toto vzdělávání musí být nezletilým osobám poskytováno po celou dobu trvání jejich pobytu na území členského státu. Může být poskytováno i v ubytovacích střediscích jako přechodné opatření do té doby, než bude zajištěn přístup k vnitrostátním vzdělávacím systémům.

Pozměňovací návrh    72

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Přístup ke vzdělávacímu systému musí být umožněn nejpozději do tří měsíců ode dne podání žádosti o mezinárodní ochranu nezletilou osobou nebo jejím jménem.

2.  Přístup ke vzdělávacímu systému musí být umožněn nejpozději do jednoho měsíce od okamžiku, kdy byla podána žádost o mezinárodní ochranu.

Pozměňovací návrh    73

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby měli žadatelé do 6 měsíců ode dne podání žádosti o mezinárodní ochranu přístup na trh práce, pokud příslušný orgán nepřijal správní rozhodnutí a toto zpoždění není zaviněno žadatelem.

Členské státy zajistí, aby měli žadatelé nejpozději do dvou měsíců ode dne podání žádosti o mezinárodní ochranu přístup na trh práce.

Pozměňovací návrh    74

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud členský stát přistoupil ke zrychlenému přezkumu žádosti o mezinárodní ochranu ve věci samé v souladu s čl. [40 odst. 1] písm. [a) až f)] nařízení (EU) č. XXX/XXX [nařízení o společném postupu], přístup na trh práce se nepovolí.

Pokud členský stát shledal, že žadatel nemá právo na mezinárodní ochranu v souladu s čl. [40 odst. 1] písm. [a) až f)] nařízení (EU) č. XXX/XXX [nařízení o společném postupu], přístup na trh práce se nepovolí.

Pozměňovací návrh    75

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy vynaloží maximální úsilí, aby žadatelé a orgány prošli ode dne podání žádosti o mezinárodní ochranu příslušným školením o pracovněprávních předpisech a zákazu diskriminace, aby na pracovišti nedocházelo k vykořisťování praktikami nehlášené práce a jinými formami závažného vykořisťování při práci či k diskriminaci.

Pozměňovací návrh    76

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Z důvodu politiky trhu práce mohou členské státy ověřit, zda by některé volné místo nemohlo být obsazeno státními příslušníky daného členského státu nebo jinými občany Unie nebo státními příslušníky třetích zemí, kteří v daném členském státě oprávněně pobývají.

Z důvodu politiky trhu práce se zvláštní pozorností věnovanou míře nezaměstnanosti mezi mladými lidmi mohou členské státy ověřit, zda by některé volné místo nemohlo být prostřednictvím preferenčního přístupu obsazeno státními příslušníky daného členského státu nebo jinými občany Unie nebo státními příslušníky třetích zemí, kteří v daném členském státě oprávněně pobývají.

Odůvodnění

Smyslem tohoto pozměňovacího návrhu je dát členským státům možnost přijmout opatření, jejichž cílem je zajistit, aby byla věnována větší pozornost vlastním občanům a občanům EU, pokud jde o přístup na trh práce. Rovněž zdůrazňuje úsilí řádně zohlednit problémy týkající se nezaměstnanosti mladých lidí. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi citlivé téma pro občany EU, mají signatáři v úmyslu dát jasně najevo, že co se týče přístupu na trh práce, nebudou existovat žádná zvláštní opatření nebo zvláštní kvóty, které by zvýhodňovaly žadatele o mezinárodní ochranu před občany členského státu.

Pozměňovací návrh    77

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  pracovní podmínky, včetně mzdy a výpovědi, dovolené a svátků, jakož i podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti;

a)  pracovní podmínky, včetně mzdy a výpovědi, pracovní doby, dovolené a svátků, jakož i podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti;

Pozměňovací návrh    78

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  vzdělávání a odbornou přípravu, s výjimkou grantů a půjček na studium a na obživu či jiných grantů a půjček týkajících se vzdělávání a odborné přípravy;

c)  vzdělávání a odbornou přípravu;

Pozměňovací návrh    79

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  vzdělávání a příležitosti ke vzdělávání dospělých v souvislosti se zaměstnáním, včetně odborných kurzů ke zvyšování kvalifikace a pracovní praxe na pracovišti;

Pozměňovací návrh    80

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  přístup k poradenským službám ve vzdělávání a odborné přípravě poskytovaným službami zaměstnanosti;

Pozměňovací návrh    81

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  přístup k dobrovolnické práci;

Pozměňovací návrh    82

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  v souladu s písmenem c) tohoto odstavce pouze na vzdělávání a odbornou přípravu, které jsou přímo spjaty s konkrétním zaměstnáním;

vypouští se

Pozměňovací návrh    83

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  v souladu s písmenem e) tohoto odstavce jejich vyloučením z pobírání rodinných dávek a dávek v nezaměstnanosti, aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 1231/2010.

vypouští se

Pozměňovací návrh    84

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Členské státy mohou umožnit žadatelům, jimž byl povolen přístup na trh práce podle odstavce 1 a jejichž žádosti o mezinárodní ochranu byly zamítnuty, aby v dané zemi požádali o vydání povolení k pobytu na základě formuláře stanoveného v nařízení (ES) č. 1030/2002 v souladu s vnitrostátními právními předpisy upravujícími přístup státních příslušníků třetích zemí na trh práce.

 

_____________

 

1a Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí (Úř. věst. L 157, 15.6.2002, s. 1)

Pozměňovací návrh    85

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b.  Pokud byl umožněn vstup na trh práce podle odstavce 1, členské státy rovněž zajistí, aby byli žadatelé písemně, v jazyce, kterému rozumí, informováni o svých zaměstnaneckých právech v souladu s vnitrostátním právem.

Pozměňovací návrh    86

Návrh směrnice

Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 15a

 

Jazykové kurzy

 

Členské státy zajistí, aby žadatelé měli ode dne podání žádosti o mezinárodní ochranu účinný a bezplatný přístup k jazykovým kurzům a kurzům občanské výchovy.

 

Členské státy však mohou požadovat, aby žadatelé v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 16 odst. 4 a 5 tyto kurzy částečně nebo plně hradili.

Pozměňovací návrh    87

Návrh směrnice

Článek 15 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 15b

 

Odborná příprava

 

Členské státy poskytnou žadatelům přístup k odborné přípravě bez ohledu na to, zda mají přístup na trh práce. Přístup k odborné přípravě v souvislosti s pracovní smlouvou může záviset na tom, do jaké míry má žadatel přístup na trh práce podle článku 15.

Pozměňovací návrh    88

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby materiální podmínky přijetí umožňovaly odpovídající životní úroveň žadatelů, která jim zaručí živobytí a ochranu jejich tělesného a duševního zdraví;

Členské státy zajistí, aby materiální podmínky přijetí umožňovaly odpovídající životní úroveň žadatelů a jejich rodin, která jim zaručí živobytí a ochranu jejich tělesného a duševního zdraví.

Pozměňovací návrh    89

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby tato odpovídající životní úroveň byla poskytnuta i žadatelům se zvláštními potřebami při přijetí, kteří se nacházejí ve zvláštních situacích, a zajištěným osobám.

Členské státy zajistí, aby tato odpovídající životní úroveň byla poskytnuta i žadatelům se specifickými potřebami při přijetí, kteří se nacházejí ve zvláštních situacích, a zajištěným osobám.

Pozměňovací návrh    90

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou po žadatelích podle odstavce 3 požadovat částečnou nebo úplnou úhradu nákladů na materiální podmínky přijetí stanovené v odstavci 3, mají-li žadatelé dostatečné prostředky, například pokud po přiměřenou dobu pracovali.

Členské státy mohou po žadatelích podle odstavce 3 požadovat částečnou nebo úplnou úhradu nákladů na materiální podmínky přijetí stanovené v odstavci 3, pouze mají-li žadatelé dostatečné prostředky, například pokud po přiměřenou dobu pracovali.

Pozměňovací návrh    91

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ukáže-li se, že žadatel měl dostatečné prostředky na úhradu nákladů na materiální podmínky přijetí v době, kdy byly tyto základní potřeby hrazeny, mohou po něm členské státy požadovat náhradu.

Pokud členské státy zjistí, že žadatel měl dostatečné prostředky na úhradu nákladů na materiální podmínky přijetí v době, kdy byly tyto základní potřeby hrazeny, mohou po něm požadovat náhradu.

Pozměňovací návrh    92

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Při posuzování prostředků žadatele v případě, kdy je po žadateli požadována úplná nebo částečná úhrada nákladů na materiální podmínky přijetí nebo jejich náhrada podle odstavce 4, dodržují členské státy zásadu proporcionality. Členské státy také zohlední individuální situaci žadatele a nutnost respektovat jeho důstojnost nebo osobní integritu, včetně jeho zvláštních potřeb při přijetí. Členské státy zajistí žadateli za všech okolností takové životní podmínky, které zaručují jeho živobytí a ochranu jeho tělesného a duševního zdraví.

5.  Při posuzování prostředků žadatele v případě, kdy je po žadateli požadována úplná nebo částečná úhrada nákladů na materiální podmínky přijetí nebo jejich náhrada podle odstavce 4, členské státy plně respektují zásadu proporcionality. Členské státy také zohlední individuální situaci žadatele a nutnost respektovat jeho důstojnost nebo osobní integritu, včetně jeho specifických potřeb při přijetí. Členské státy zajistí žadateli za všech okolností takové životní podmínky, které zaručují jeho živobytí a ochranu jeho tělesného a duševního zdraví.

Pozměňovací návrh    93

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V případech, kdy je ubytování poskytováno přímo, musí zajišťovat odpovídající životní úroveň a mít jednu z těchto forem nebo být kombinací těchto forem:

1.  V případech, kdy je ubytování poskytováno přímo, musí zajišťovat odpovídající životní úroveň. Musí být pro žadatele s ohledem na jejich specifickou situaci a potřeby během postupu podávání žádostí vyhovující a nesmí je nutit ke zbytečným přesunům mezi různými ubytovacími zařízeními. Musí mít jednu z těchto forem nebo být kombinací těchto forem:

Pozměňovací návrh    94

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Při poskytování materiálních podmínek přijetí žadatelům se zvláštními potřebami při přijetí přihlížejí členské státy ke specifickým nebezpečím spojeným s jejich pohlavím a věkem, jakož i k jejich situaci.

3.  Při poskytování materiálních podmínek přijetí žadatelům se specifickými potřebami při přijetí přihlížejí členské státy ke specifickým nebezpečím spojeným s jejich pohlavím a věkem, jakož i k jejich situaci.

Pozměňovací návrh    95

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy přijmou při poskytování ubytování vhodná opatření k předcházení násilí a sexuálně motivovanému násilí včetně sexuálních útoků a obtěžování.

4.  Členské státy přijmou při poskytování ubytování vhodná opatření k předcházení násilí a sexuálně motivovanému násilí včetně sexuálních útoků a obtěžování a všech forem násilí páchaného na základě předsudků nebo motivovaného snahou o diskriminaci v souvislosti s osobní charakteristikou obětí, jak je uvedeno v čl. 22 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU1a.

 

__________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 57).

Pozměňovací návrh    96

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Členské státy zajistí samostatná hygienická zařízení pro žadatelky a bezpečné místo pro ně a jejich děti v ubytovacích střediscích.

Pozměňovací návrh    97

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členské státy pokud možno zajistí, aby nezaopatření dospělí žadatelé se zvláštními potřebami při přijetí byli umístěni společně s blízkými dospělými příbuznými, kteří se již nacházejí ve stejném členském státě a kteří jsou za ně zodpovědní, ať již podle práva nebo praxe daného členského státu.

5.  Členské státy pokud možno zajistí, aby nezaopatření dospělí žadatelé se specifickými potřebami při přijetí byli umístěni společně s blízkými dospělými příbuznými, kteří se již nacházejí ve stejném členském státě a kteří jsou za ně zodpovědní, ať již podle práva nebo praxe daného členského státu.

Pozměňovací návrh    98

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Personál poskytující materiální podmínky přijetí, včetně personálu ubytovacích středisek, musí být vhodně vyškolený a ve vztahu k informacím získaným při výkonu své práce je povinen dodržovat pravidla důvěrnosti stanovená vnitrostátním právem.

7.  Personál poskytující materiální podmínky přijetí, včetně zdravotní péče a vzdělávání, a personálu ubytovacích středisek, musí být vhodně vyškolený a ve vztahu k informacím získaným při výkonu své práce je povinen dodržovat pravidla důvěrnosti stanovená vnitrostátním právem.

Pozměňovací návrh    99

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 9 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

I za těchto jiných podmínek musí být za všech okolností zajištěn přístup ke zdravotní péči podle článku 18 a důstojné životní podmínky pro všechny žadatele.

I za těchto jiných podmínek musí být za všech okolností zajištěn plný přístup ke zdravotní péči podle článku 18 a odpovídající životní podmínky pro všechny žadatele.

Pozměňovací návrh    100

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 9 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

O přijetí těchto mimořádných opatření dotyčný členský stát informuje Komisi a Agenturu Evropské unie pro azyl. Komisi a Agenturu Evropské unie pro azyl rovněž uvědomí, jakmile důvody pro uplatňování těchto mimořádných opatření pominou.

O přijetí těchto mimořádných opatření dotyčný členský stát bezodkladně informuje Komisi a Agenturu Evropské unie pro azyl a uvede důvody pro tato opatření. Komisi a Agenturu Evropské unie pro azyl rovněž uvědomí, jakmile důvody pro uplatňování těchto mimořádných opatření pominou.

Pozměňovací návrh    101

Návrh směrnice

Článek 17a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 17a

vypouští se

Podmínky přijímání v jiném členském státě než v tom, ve kterém je žadatel povinen být přítomen

 

1.  Žadatel je oprávněn využívat výhody podmínek přijetí stanovené v článcích 14 až 17 pouze v členském státě, ve kterém je povinen být přítomen podle nařízení (EU) č. XXX/XXX [dublinské nařízení].

 

2.  Členské státy zajistí všem žadatelům důstojnou životní úroveň.

 

3.  Dokud nedojde k přemístění nezletilé osoby do příslušného členského státu podle nařízení (EU) č. XXX/XXX [dublinské nařízení], členské státy této osobě poskytnou přístup k vhodným vzdělávacím aktivitám.

 

Pozměňovací návrh    102

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby byla žadatelům bez ohledu na to, kde jsou povinni být přítomni podle nařízení (EU) č. XXX/XXX [dublinské nařízení], poskytnuta potřebná zdravotní péče, a to přinejmenším nutnáneodkladná péče v případě onemocnění, včetně závažných duševních poruch.

1.  Členské státy zajistí, aby byla žadatelům bez ohledu na to, kde jsou povinni být přítomni podle nařízení (EU) č. XXX/XXX [dublinské nařízení], poskytnuta potřebná primární a sekundární zdravotní péče za stejných podmínek jako jejich vlastním státním příslušníkům od okamžiku podání žádosti o mezinárodní ochranu. Tato zdravotní péče zahrnuje přinejmenším nutnouneodkladnou péči v případě onemocnění, včetně závažných duševních poruch, a zdravotní péči v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví.

Pozměňovací návrh    103

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy zajistí, aby nezletilým dětem žadatelů a žadatelům, kteří jsou nezletilí, byla poskytnuta stejná úroveň zdravotní péče, jako jejich vlastním nezletilým státním příslušníkům. Pouze z důvodu, že nezletilé dítě dospěje, nebude léčba poskytovaná podle tohoto odstavce přerušena.

Pozměňovací návrh    104

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy poskytnou potřebnou lékařskou a jinou pomoc žadatelům se zvláštními potřebami při přijetí, případně včetně odpovídající psychologické péče.

2.  Členské státy poskytnou potřebnou lékařskou a jinou pomoc žadatelům se specifickými potřebami při přijetí, případně včetně odpovídající psychologické péče a rehabilitačních služeb.

Pozměňovací návrh    105

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy mohou v situacích popsaných v odstavci 2 žadatelům, kteří jsou povinni být přítomni na jejich území podle nařízení (EU) č. XXX/XXX [dublinské nařízení]:

1.  Členské státy mohou v situacích popsaných v odstavci 2 a na základě rozhodnutí soudních orgánů žadatelům:

Pozměňovací návrh    106

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  omezit nebo ve výjimečných a řádně odůvodněných případech odejmout denní příspěvky.

b)  omezit nebo ve výjimečných a řádně odůvodněných případech odejmout denní příspěvky, avšak stále zaručovat důstojnou životní úroveň.

Pozměňovací návrh    107

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  podal následnou žádost ve smyslu čl. [4 odst. 2 písm. i)] nařízení (EU) č. XXX/XXX [nařízení o společném postupu], nebo

c)  učinil následnou žádost ve smyslu čl. [4 odst. 2 písm. i)] nařízení (EU) č. XXX/XXX [nařízení o společném postupu], nebo

Pozměňovací návrh    108

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  se neúčastní povinných integračních opatření, nebo

f)  se úmyslně neúčastní povinných integračních opatření, nebo

Pozměňovací návrh    109

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Rozhodnutí o nahrazení, omezení nebo odnětí výhod materiálních podmínek přijetí se přijímají vždy objektivně a nestranně ve věci samé příslušného případu a musí obsahovat odůvodnění. Rozhodnutí musí vycházet z konkrétní situace dotyčné osoby, zejména pokud jde o žadatele se zvláštními potřebami při přijetí, a zohledňovat zásadu proporcionality. Za všech okolností musí členské státy zajistit přístup ke zdravotní péči podle článku 18 a důstojné životní podmínky pro všechny žadatele.

3.  Rozhodnutí o nahrazení, omezení nebo odnětí výhod materiálních podmínek přijetí se přijímají vždy objektivně a nestranně ve věci samé příslušného případu a musí obsahovat odůvodnění. Rozhodnutí musí vycházet z konkrétní situace dotyčné osoby, zejména pokud jde o žadatele se specifickými potřebami při přijetí, a zohledňovat zásadu proporcionality. Za všech okolností musí členské státy zajistit přístup ke zdravotní péči podle článku 18 a odpovídající životní podmínky pro všechny žadatele.

Pozměňovací návrh    110

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zohlední ve vnitrostátních právních předpisech provádějících tuto směrnici zvláštní situaci žadatelů se zvláštními potřebami při přijetí.

Členské státy zohlední ve vnitrostátních právních předpisech provádějících tuto směrnici zvláštní situaci žadatelů se specifickými potřebami při přijetí ve smyslu definice v čl. 2 odst. 13.

Pozměňovací návrh    111

Návrh směrnice

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za účelem účinného provádění článku 20 členské státy systematicky posuzují, je-li žadatel žadatelem se zvláštními potřebami při přijetí. Členské státy rovněž určí povahu těchto potřeb.

Za účelem účinného provádění článku 20 členské státy systematicky a jednotlivě posuzují, v případě potřeby s pomocí kvalifikovaného tlumočníka, je-li žadatel žadatelem se specifickými potřebami při přijetí. Členské státy rovněž určí povahu těchto potřeb, opatření, která je třeba v reakci na ně přijmout, a orgány odpovědné za tuto reakci. Členské státy rovněž zajistí, aby se žadatelé sami mohli označit za osoby se specifickými potřebami a aby tato označení byla posouzena.

Pozměňovací návrh    112

Návrh směrnice

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto posouzení se zahájí co nejdříve poté, co byla učiněna žádost o mezinárodní ochranu, a může být začleněno do stávajících vnitrostátních postupů nebo do posouzení uvedeného v článku [19] nařízení (EU) č. XXX/XXX [nařízení o společném postupu]. Členské státy zajistí, aby se tyto zvláštní potřeby při přijetí zohledňovaly podle této směrnice rovněž v případech, kdy vyjdou najevo až v pozdějším stadiu azylového řízení.

Toto posouzení zahájí odpovědný orgán co nejdříve a v každém případě nejpozději do 15 dnů poté, co byla učiněna žádost o mezinárodní ochranu, dokončí je do 30 dnů a začlení je do stávajících vnitrostátních postupů nebo do posouzení uvedeného v článku [19] nařízení (EU) č. XXX/XXX [nařízení o společném postupu]. Členské státy zajistí, aby se tyto specifické potřeby při přijetí zohledňovaly podle této směrnice rovněž v případech, kdy vyjdou najevo až v pozdějším stadiu azylového řízení, nebo pokud žadatel odůvodněně požádá, aby byly jeho specifické potřeby při přijetí opakovaně posouzeny.

Pozměňovací návrh    113

Návrh směrnice

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby podpora poskytovaná žadatelům se zvláštními potřebami při přijetí v souladu s touto směrnicí zohledňovala jejich zvláštní potřeby při přijetí po celou dobu azylového řízení a aby byla jejich situace vhodným způsobem sledována.

Členské státy zajistí, aby podpora poskytovaná žadatelům se specifickými potřebami při přijetí v souladu s touto směrnicí zohledňovala jejich specifické potřeby při přijetí po celou dobu azylového řízení a aby byla jejich situace vhodným způsobem sledována.

Pozměňovací návrh    114

Návrh směrnice

Čl. 21 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Pokud by zajištění ohrozilo jejich fyzickou a psychickou integritu, žadatelé se specifickými potřebami při přijetí nesmí být zajištěni.

Pozměňovací návrh    115

Návrh směrnice

Čl. 21 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  byli vyškoleni a průběžně vzděláváni tak, aby dokázali rozpoznat první náznaky toho, že žadatel potřebuje zvláštní podmínky při přijetí, a aby tyto potřeby uměli řešit;

a)  byli vyškoleni a průběžně vzděláváni tak, aby dokázali rozpoznat první náznaky toho, že žadatel potřebuje specifické podmínky při přijetí, a aby tyto potřeby uměli řešit;

Pozměňovací návrh    116

Návrh směrnice

Čl. 21 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zahrnuli informace týkající se zvláštních potřeb žadatele při přijetí do spisu žadatele spolu s uvedením náznaků dle písmene a), jakož i doporučení, jaký druh podpory může žadatel potřebovat;

b)  zahrnuli informace týkající se specifických potřeb žadatele při přijetí do spisu žadatele spolu s uvedením náznaků dle písmene a) a vyjádřením žadatele o potřebě obdržet specifickou podporu při přijetí, jakož i doporučení, jaký druh podpory může žadatel potřebovat;

Pozměňovací návrh    117

Návrh směrnice

Čl. 21 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  poslali žadatele k lékaři nebo psychologovi k dalšímu posouzení jeho psychického a fyzického stavu, existují-li známky toho, že žadatel mohl být obětí mučení, znásilnění nebo jiné závažné formy psychického, fyzického nebo sexuálního násilí a že by tato skutečnost mohla ovlivnit potřeby žadatele při přijetí, a

c)  poslali žadatele k lékaři nebo psychologovi k dalšímu posouzení jeho psychického a fyzického stavu, existují-li známky toho, že žadatel mohl být obětí mučení, znásilnění nebo jiné závažné formy psychického, fyzického, sexuálního násilí a násilí motivovaného předsudky a na základě pohlaví a že by tato skutečnost mohla ovlivnit potřeby žadatele při přijetí; v takových případech je lékař nebo psycholog vyškolen k provedení těchto hodnoceníje podporován kvalifikovaným tlumočníkem; a

Pozměňovací návrh    118

Návrh směrnice

Čl. 21 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  výsledek tohoto vyšetření zohlednili při rozhodování o druhu podpory v rámci zvláštních potřeb při přijetí, která by mohla být žadateli poskytnuta.

d)  výsledek tohoto vyšetření, včetně žadatelových připomínek ohledně potřeby obdržet podporu v rámci specifických potřeb při přijetí, zohlednili při rozhodování o specifickém druhu podpory při přijetí, která by mohla být žadateli poskytnuta.

Pozměňovací návrh    119

Návrh směrnice

Čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Zvláštní podpory v souladu s touto směrnicí mohou požívat pouze žadatelé se zvláštními potřebami při přijetí.

4.  Zvláštní podpory v souladu s touto směrnicí mohou požívat pouze žadatelé se specifickými potřebami při přijetí.

Pozměňovací návrh    120

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Při provádění ustanovení této směrnice týkajících se nezletilých osob se členské státy řídí v první řadě nejlepším zájmem dítěte. Členské státy zajistí nezletilým osobám životní úroveň, jež je přiměřená jejich fyzickému, duševnímu, duchovnímu, morálnímu a sociálnímu rozvoji.

1.  Při provádění ustanovení této směrnice, která se mohou dotýkat nezletilých osob, se členské státy řídí v první řadě nejlepším zájmem dítěte. Členské státy zajistí nezletilým osobám životní úroveň, jež je přiměřená jejich fyzickému, duševnímu, duchovnímu, morálnímu a sociálnímu rozvoji.

Pozměňovací návrh    121

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  blahu a sociálnímu rozvoji nezletilé osoby, kdy se přihlédne zejména k jejímu původnímu prostředí;

b)  blahu a sociálnímu rozvoji nezletilé osoby, kdy se přihlédne zejména k jejímu původnímu prostředí, jako je její etnické, náboženské, kulturní a jazykové prostředí, a dále se zohlední potřeba stability a kontinuity, pokud jde o péči a přístup ke zdravotnickým a vzdělávacím službám;

Pozměňovací návrh    122

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  otázkám bezpečnosti a ochrany, zejména pokud existuje riziko, že je nezletilá osoba obětí obchodování s lidmi;

c)  otázkám bezpečnosti a ochrany, zejména pokud existuje riziko, že se nezletilá osoba stane obětí jakékoli formy násilí či zneužívání, včetně obchodování s lidmi;

Pozměňovací návrh    123

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členské státy zajistí, aby nezletilé děti žadatelů nebo nezletilí žadatelé byli umístěni se svými rodiči nebo s dospělou osobou, která je za ně a za jejich svobodné nezletilé sourozence podle práva nebo praxe daného členského státu zodpovědná, pokud je to v nejlepším zájmu dotyčných nezletilých osob.

5.  Členské státy zajistí, aby nezletilé děti žadatelů nebo nezletilí žadatelé byli umístěni se svými rodiči nebo s dospělou osobou, která je za ně a za jejich svobodné nezletilé sourozence podle práva nebo praxe daného členského státu zodpovědná, pokud je to v nejlepším zájmu dotyčných nezletilých osob. Z tohoto důvodu a v souladu se zásadou sjednocování rodin není možné zajistit rodiče či zákonné nebo obvyklé primární pečovatele. Nezletilé osoby a rodiny s nezletilými dětmi se po dobu, než se posoudí jejich žádost o mezinárodní ochranu, ubytovávají společně v komunitních zařízeních, v nichž nedochází k fyzickému zajištění.

Pozměňovací návrh    124

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Osoby pečující o nezletilé osoby, včetně nezletilých osob bez doprovodu, nesmějí mít ověřený záznam o spáchání trestného činu nebo přestupku v souvislosti s dítětem musí být soustavně a vhodně proškolovány o právech a potřebách nezletilých osob včetně všech případných použitelných norem na ochranu dětí, a ve vztahu k informacím získaným při výkonu své práce jsou povinny dodržovat pravidla důvěrnosti stanovená vnitrostátním právem.

6.  Osoby pečující o nezletilé osoby, včetně nezletilých osob bez doprovodu, nesmějí mít záznam v rejstříku trestů, zejména pokud se jedná o trestné činy nebo přestupky v souvislosti s dítětem, musí být soustavně a vhodně proškolovány o právech a potřebách nezletilých osob včetně všech případných použitelných norem na ochranu dětí, a ve vztahu k informacím získaným při výkonu své práce jsou povinny dodržovat pravidla důvěrnosti stanovená vnitrostátním právem.

Pozměňovací návrh    125

Návrh směrnice

Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou co nejdříve a nejpozději do pěti pracovních dnů od okamžiku, kdy nezletilá osoba bez doprovodu učiní žádost o mezinárodní ochranu, opatření k zajištění opatrovníka, který bude nezletilé osoby bez doprovodu zastupovat a pomáhat jim, tak aby mohly uplatňovat svá práva a plnit povinnosti podle této směrnice. Tyto úkoly smí plnit opatrovník určený podle článku [22] nařízení (EU) č. XXX/XXX [nařízení o společném postupu]. Nezletilá osoba bez doprovodu je o jmenování opatrovníka neprodleně informována. Je-li opatrovníkem této osoby ustanovena organizace, určí osobu odpovědnou za výkon povinností opatrovníka nezletilé osoby bez doprovodu v souladu s touto směrnicí. Opatrovník musí při provádění svých povinností postupovat v souladu s nejlepším zájmem dítěte, jak stanoví čl. 22 odst. 2, musí mít k tomuto účelu nezbytné odborné znalosti a nesmí mít ověřený záznamspáchání trestného činu nebo přestupku v souvislosti s dítětem. S cílem zajistit blaho a sociální rozvoj nezletilé osoby ve smyslu čl. 22 odst. 2 písm. b) lze změnit osobu jednající jako opatrovník jen v nezbytných případech. Opatrovníky nemohou být ustanoveny organizace nebo jednotlivé osoby, jejichž zájmy jsou nebo by mohly být potenciálně v rozporu se zájmy nezletilé osoby bez doprovodu.

Členské státy přijmou co nejdříve od okamžiku, kdy nezletilá osoba bez doprovodu vstoupí do členského státu, opatření k zajištění opatrovníka, který bude nezletilé osoby bez doprovodu zastupovat a pomáhat jim, tak aby mohly uplatňovat svá práva a plnit povinnosti podle této směrnice. Tyto úkoly smí plnit opatrovník určený podle článku [22] nařízení (EU) č. XXX/XXX [nařízení o společném postupu]. Nezletilá osoba bez doprovodu je o jmenování opatrovníka neprodleně informována. Je-li opatrovníkem této osoby ustanovena organizace, určí osobu odpovědnou za výkon povinností opatrovníka nezletilé osoby bez doprovodu v souladu s touto směrnicí.  Opatrovník musí při provádění svých povinností postupovat v souladu s nejlepším zájmem dítěte, jak stanoví čl. 22 odst. 2, musí mít nezbytnou odbornou kvalifikaci a znalosti a absolvovat souvislé a odpovídající školení k tomuto účelu, nesmí mít záznam v rejstříku trestů, zejména pokud se jednátrestné činy nebo přestupky v souvislosti s dítětem. Příslušné orgány pravidelně kontrolují rejstřík trestů ustavených opatrovníků, aby zjistily případnou neslučitelnost s jejich úlohou. S cílem zajistit blaho a sociální rozvoj nezletilé osoby ve smyslu čl. 22 odst. 2 písm. b) lze změnit osobu jednající jako opatrovník jen v nezbytných případech. Opatrovníky nemohou být ustanoveny organizace nebo jednotlivé osoby, jejichž zájmy jsou nebo by mohly být potenciálně v rozporu se zájmy nezletilé osoby bez doprovodu.

Pozměňovací návrh    126

Návrh směrnice

Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby opatrovníkovi nebylo přiděleno nepřiměřeně mnoho nezletilých osob bez doprovodu zároveň, tak aby mohl nadále efektivně plnit své úkoly. Členské státy ustanoví subjekty nebo osoby odpovědné za pravidelné kontroly, zda opatrovníci uspokojivě plní své úkoly. Tyto subjekty či osoby mají rovněž pravomoc prověřovat stížnosti na opatrovníky podané nezletilými osobami bez doprovodu.

Členské státy zajistí, aby opatrovníkovi nebylo přiděleno nepřiměřeně mnoho nezletilých osob bez doprovodu zároveň, tak aby mohl nadále efektivně plnit své úkoly. Počet takto přidělených nezletilých nesmí překročit 20. Členské státy ustanoví subjekty nebo osoby odpovědné za pravidelné kontroly, zda opatrovníci uspokojivě plní své úkoly. Tyto subjekty či osoby mají rovněž pravomoc prověřovat stížnosti na opatrovníky podané nezletilými osobami bez doprovodu. Nezletilé osoby bez doprovodu musí být za tímto účelem informovány, a to stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem, který uplatňuje jasný a jednoduchý jazyk, ústně i ve vizuální formě, způsobem vhodným pro děti a v jazyce, kterému rozumí, o tom, kdo jsou tyto subjekty nebo osoby, a jak podat důvěrným a bezpečným způsobem stížnost na své opatrovníky.

Pozměňovací návrh    127

Návrh směrnice

Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy zajistí nezletilým osobám bez doprovodu po příchodu:

 

a)  bezodkladný přístup ke zdravotní péči a vzdělání za stejných podmínek jako vlastním nezletilým státním příslušníkům;

 

b)  veškeré nezbytné informace o jejich právech, příslušných postupech a ochranných opatřeních, a to způsobem přiměřeným dítěti a v jazyce, kterému rozumí. Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu pomůže za tímto účelem členským státům vytvořit informační materiály pro děti o podmínkách jejich přijímání.

Pozměňovací návrh    128

Návrh směrnice

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby osobám, které byly podrobeny násilí na základě pohlaví, mučení, znásilnění nebo jinému hrubému násilí, byla poskytnuta nezbytná léčba poškození způsobených těmito činy, zejména přístup k vhodnému lékařskému a psychologickému ošetření nebo péči.

1.  Členské státy zajistí, aby osobám, které byly podrobeny sexuálnímu násilí a násilí na základě pohlaví, jiným formám násilí motivovaného předsudky, mučení, znásilnění nebo jinému psychologickému, fyzickému nebo sexuálnímu násilí, byly poskytnuty integrované a holistické rehabilitační služby týkající se poškození způsobených těmito činy. Tyto služby zahrnují přístup k vhodnému lékařskému a psychologickému ošetření nebo péči a kvalifikované poradenství za pomoci kvalifikovaného tlumočníka, je-li to třeba. Přístup k těmto službám se poskytne co nejdříve poté, co byla oběť identifikována.

Pozměňovací návrh    129

Návrh směrnice

Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Osoby pečující o oběti mučení, znásilnění nebo jiného hrubého násilí musí mít vhodné odborné vzdělání a být vhodně proškolovány o jejich potřebách a ve vztahu k informacím získaným při výkonu své práce jsou povinny dodržovat pravidla důvěrnosti stanovená vnitrostátním právem.

2.  Osoby pečující o osoby uvedené v odstavci 1, včetně zdravotnického personálu pověřeného prováděním odstavce 1, musí mít vhodné odborné vzdělání a být vhodně proškolovány o jejich potřebách a odpovídajících metodách rehabilitace. Ve vztahu k informacím získaným při výkonu své práce jsou rovněž povinny dodržovat pravidla důvěrnosti stanovená vnitrostátním právem a platnými profesními etickými kodexy.

Pozměňovací návrh    130

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby bylo možné podat opravný prostředek v souladu s postupy vnitrostátního práva proti rozhodnutím ohledně přiznání, nahrazení, odnětí nebo omezení výhod podle této směrnice a proti rozhodnutím podle článku 7, jimiž jsou dotčeny zájmy jednotlivého žadatele. Možnost podání opravného prostředku k soudnímu orgánu nebo soudního přezkumu rozhodnutí po skutkové i právní stránce musí být zaručena alespoňposledním stupni.

1.  Členské státy zajistí, aby bylo možné podat opravný prostředek v souladu s postupy vnitrostátního práva proti rozhodnutím ohledně přiznání, nahrazení, odnětí nebo omezení výhod podle této směrnice a proti rozhodnutím podle článku 7 nebo 9, jimiž jsou dotčeny zájmy jednotlivého žadatele. Možnost podání opravného prostředku k soudnímu orgánu nebo soudního přezkumu rozhodnutí po skutkové i právní stránce musí být zaručena. Pokud se rozhodnutí přijaté na základě článku 7 nebo 9 uplatňuje po dobu delší než dva měsíce, tyto přezkumy provádípřiměřených intervalech soudní orgány z moci úřední.

Pozměňovací návrh    131

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby byla v případech podání opravného prostředku k soudnímu orgánu nebo soudního přezkumu rozhodnutí podle odstavce 1 poskytnuta na žádost bezplatná právní pomoc a zastupování, pokud je tato pomoc nezbytná k tomu, aby byl zajištěn účinný přístup ke spravedlnosti. Tato bezplatná právní pomoc a zastupování musí zahrnovat alespoň vypracování požadovaných procesních dokumentů a účast na jednání před soudem jménem žadatele.

Členské státy zajistí, aby byla v případech podání opravného prostředku k soudnímu orgánu nebo soudního přezkumu rozhodnutí podle odstavce 1 poskytnuta na žádost bezplatná právní pomoc a zastupování s cílem zajistit účinný přístup ke spravedlnosti. Tato právní pomoc a zastupování musí zahrnovat alespoň vypracování požadovaných procesních dokumentů, přípravu odvolání a účast na jednání před soudem jménem žadatele.

Pozměňovací návrh    132

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Bezplatnou právní pomoc a zastupování poskytují osoby, které jsou podle vnitrostátního práva připuštěny nebo oprávněny k jejich výkonu a jejichž zájmy nejsou a ani by potenciálně nemohly být v rozporu se zájmy žadatele.

Bezplatnou právní pomoc a zastupování poskytují právní poradci nebo jiné osoby, které jsou podle vnitrostátního práva připuštěny nebo oprávněny k tomu, aby pomáhaly žadatelům nebo je zastupovaly, a jejichž zájmy nejsou a ani by potenciálně nemohly být v rozporu se zájmy žadatele. Tyto osoby mohou zahrnovat nevládní organizace akreditované podle vnitrostátních právních předpisů k poskytování poradenských služeb nebo k zastupování.

Pozměňovací návrh    133

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy mohou také stanovit, že se bezplatná právní pomoc a zastupování poskytuje:

3.  Poskytování bezplatné právní pomoci a zastupování v odvolacím řízení může být odmítnuto pouze v případě, že:

Pozměňovací návrh    134

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  pouze osobám, které nemají dostatečné prostředky, a/ nebo

a)  žadatel má dostatečné prostředky, nebo

Pozměňovací návrh    135

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  pouze prostřednictvím služeb poskytovaných právními poradci nebo jinými poradci, kteří jsou vnitrostátním právem výslovně určeni k tomu, aby žadatelům pomáhali nebo je zastupovali.

b)  opravný prostředek je v druhém odvolacím stupni nebo vyšším stupni podle vnitrostátního práva, včetně opětovných slyšení nebo přezkumů opravných prostředků, a má se za to, že opravný prostředek v druhém stupni nemá reálnou vyhlídku na úspěch.

Pozměňovací návrh    136

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou také stanovit, že bezplatná právní pomoc a zastupování se neposkytuje, pokud podle názoru příslušného orgánu nemá opravný prostředek nebo přezkum reálnou vyhlídku na úspěch.takovém případě členské státy zajistí, aby právní pomoczastupování nebyly svévolně omezovány a aby nebyl omezován účinný přístup žadatele ke spravedlnosti.

Pokud příslušný orgán – jiný než soud – rozhodne, že nebude poskytnuta bezplatná právní pomoc a zastupování, na základě toho, že se domnívá, že opravný prostředek nemá reálnou vyhlídku na úspěch, žadatel má právo na účinný opravný prostředek před soudem proti tomuto rozhodnutí,za tímto účelem je oprávněn žádat o bezplatnou právní pomoc a zastupování.

Pozměňovací návrh    137

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy mohou rovněž:

4.  Členské státy rovněž:

Pozměňovací návrh    138

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  stanovit pro poskytování bezplatné právní pomoci a zastupování finanční nebo časová omezení, pokud tato omezení svévolně neomezují přístup k právní pomoci a zastupování;

a)  stanovit pro poskytování bezplatné právní pomoci a zastupování finanční omezení nebo časová omezení, pokud tato omezení svévolně neomezují přístup k bezplatné právní pomoci a zastupování nebo nebrání žadateli v účinném přístupu ke spravedlnosti;

Pozměňovací návrh    139

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  stanovit, že pokud jde o poplatky a jiné náklady, nebude žadatelům poskytnuto příznivější zacházení, než je zacházení obecně poskytované v záležitostech týkajících se právní pomoci vlastním státním příslušníkům.

b)  stanovit, že pokud jde o poplatky a jiné náklady, nebude žadatelům poskytnuto méně příznivé zacházení, než je zacházení obecně poskytované v záležitostech týkajících se právní pomoci vlastním státním příslušníkům.

Pozměňovací návrh    140

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členské státy mohou požadovat, aby jim žadatel zcela nebo částečně nahradil vynaložené náklady, pokud se jeho finanční situace značně zlepší nebo pokud bylo rozhodnutí o těchto nákladech přijato na základě nepravdivých informací, které žadatel předložil.

5.  Členské státy mohou požadovat celkovou nebo částečnou náhradu vzniklých nákladů, jestliže rozhodnutí o poskytnutí bezplatné právní pomoci a zastupování bylo přijato na základě nepravdivých informací, které žadatel předložil.

Pozměňovací návrh    141

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Ve vnitrostátním právu se stanoví postupy, kterými se řídí přístup k právní pomoci a zastupování.

6.  Členské státy zavedou zvláštní procesní pravidla upravující způsob podávání a zpracovávání žádostí o poskytnutí bezplatné právní pomoci a zastupování, nebo použijí stávající pravidla pro domácí žádosti podobného druhu za předpokladu, že tato pravidla neznemožňují nebo přehnaně neztěžují přístup k bezplatné právní pomoci a zastupování.

Pozměňovací návrh    142

Návrh směrnice

Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý členský stát oznámí Komisi, které orgány odpovídají za plnění povinností plynoucích z této směrnice. Členské státy Komisi vyrozumízměnách těchto orgánů.

1.  Ve spolupráci s místními a regionálními orgány, občanskou společností a mezinárodními organizacemi vypracuje každý členský stát nouzový plán pro situace nepřiměřeného tlaku, který stanoví plánovaná opatření pro zajištění odpovídajícího přijímání žadatelůmezinárodní ochranu.

Pozměňovací návrh    143

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby orgány a jiné organizace provádějící tuto směrnici obdržely nezbytné školení o potřebách žadatelů obou pohlaví. Za tímto účelem zahrnou členské státy do odborného vzdělávání svých pracovníků evropské osnovy pro odbornou přípravu v oblasti azylu vytvořené Agenturou Evropské unie pro azyl v souladu nařízením (EU) č. XXX/XXX [nařízení o Agentuře Evropské unie pro azyl].

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby orgány a jiné organizace provádějící tuto směrnici obdržely nezbytné školení o potřebách žadatelů obou pohlaví, včetně nezletilých. Za tímto účelem poskytují členské státy přiměřené financování místním a regionálním orgánům, mezinárodním organizacím a organizacím občanské společnosti, a to i tím, že jim umožnují přístup k prostředkům Azylového, migračního a integračního fondu prostřednictvím vnitrostátních programů. Za tímto účelem zahrnou členské státy do odborného vzdělávání svých pracovníků evropské osnovy pro odbornou přípravu v oblasti azylu vytvořené Agenturou Evropské unie pro azyl v souladu nařízením (EU) č. XXX/XXX [nařízení o Agentuře Evropské unie pro azyl]. Členské státy zajistí, aby tyto vzdělávací akce kladly zvláštní důraz na aktivní zjišťování zvláštních potřeb při přijetí (přístup zohledňující věk, pohlaví a rozmanitost) a odpovídající preventivní a reaktivní činnosti v souvislosti se sexuálním násilím a násilím na základě pohlaví a motivovaným předsudky, a to ode dne podání žádosti o mezinárodní ochranu. Členské státy zajistí, aby příslušný personál při přípravě těchto školení zohledňoval informace zveřejňované Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu (EASO), jako je nástroj úřadu EASO pro identifikaci osob se zvláštními potřebami.

Pozměňovací návrh    144

Návrh směrnice

Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise předloží do [tří let od vstupu této směrnice v platnost] a poté alespoň každých pět let Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice a popřípadě navrhne nezbytné změny.

Komise předloží do [jednoho roku od vstupu této směrnice v platnost] a poté alespoň každé tři roky Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice a popřípadě navrhne nezbytné změny.

Pozměňovací návrh    145

Návrh směrnice

Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy na žádost Komise předají [do dvou let od vstupu této směrnice v platnost] a poté každých pět let veškeré informace nezbytné pro sestavení této zprávy.

Členské státy na žádost Komise předají [do šesti měsíců od vstupu této směrnice v platnost] a poté každé dva roky veškeré informace nezbytné pro sestavení této zprávy.

  • [1]  Úř. věst. C 75, 10.3.2017, s. 97.
  • [2]  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
  • [3]  Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropská komise v roce 2016 navrhla reformu společného evropského azylového systému, jejíž součástí byla přeměna některých směrnic v plně harmonizovaná nařízení a v otázce podmínek přijímání navrhla Komise přepracování stávající směrnice včetně určité míry další harmonizace. Zpravodajka souhlasí s volbou Komise, pokud jde o právní nástroj, ale domnívá se, že v rámci uvedené směrnice je zapotřebí další harmonizace.

K hlavním prvkům návrhu přepracovaného znění, který předložila Komise, patří snaha omezit navržením represivních opatření počet žadatelů o azyl, kteří opustí členský stát, jenž je příslušný pro jejich žádost (druhotný pohyb), a zvýšit integraci žadatelů o azyl. Zpravodajka se ve svém návrhu zprávy rovněž zaměřuje na druhotný pohyb, ale spoléhá se při tom na motivační opatření, a nikoli opatření represivní povahy. V otázce integrace navrhuje zpravodajka umožnit přístup k jazykovým kurzům počínaje dnem podání žádosti o mezinárodní ochranu, aby se zvýšila soběstačnost žadatelů a jejich šance na začlenění do hostitelské společnosti. Jiný klíčový prvek návrhu zprávy má za cíl zajistit ochranu základních práv všech žadatelů o azyl. Aby toho bylo možné dosáhnout, předkládá zpravodajka vyjasnění ustanovení týkajících se žadatelů se zvláštními potřebami.

Omezení druhotného pohybu

Zpravodajka nesdílí represivní přístup, který Komise předložila ve svém návrhu, ale souhlasí s tím, že je třeba přijmout opatření, která žadatele o azyl nebudou motivovat k tomu, aby opouštěli členský stát příslušný pro jejich žádost. Zpravodajka se domnívá, že nejdůležitějším faktorem zamezujícím druhotnému pohybu bude zajištění vysoce kvalitních podmínek přijetí na stejné úrovni v celé EU.

V návrhu zprávy je zachována možnost omezit v určitých konkrétních případech volný pohyb, aby se zabránilo druhotnému pohybu, ale tyto případy v něm byly omezeny a byly doplněny o řadu záruk, jako např. soudní přezkum. Zpravodajka vyjasňuje definici útěku a vypouští možnost poskytování nižšího standardu podmínek přijetí (důstojnou životní úroveň). Návrh zprávy výrazně omezuje využití zajištění, které bude možné pouze s nejvyššími zárukami a za nejpřísnějších podmínek.

Integrace

Zpravodajka se domnívá, že soběstačnost žadatelů a jejich šance na začlenění do hostitelské společnosti se výrazně zvýší, pokud budou mít od prvního dne řízení přístup na trh práce a k jazykovým kurzům.

Komise navrhuje zkrátit maximální dobu omezení přístupu žadatelů na trh práce z devíti měsíců na šest měsíců. Zpravodajka navrhuje umožnit přístup na trh práce okamžitě a vypouští možnost použití testu trhu práce. Návrh zpravodajky bude znamenat, že žadatelé, jejichž žádostem bude pravděpodobně vyhověno, budou od počátku soběstačnější, neboť se budou moci účinně integrovat, učit se místní jazyk a přispívat k hostitelské společnosti.

Zpravodajka podporuje návrh Komise, aby pokud jde o pracovní podmínky, vzdělání, odbornou přípravu a uznávání diplomů, bylo s žadateli o azyl zacházeno rovnocenně s občany EU. Kromě toho zpravodajka navrhuje, aby členské státy od začátku postupu vyřizování žádosti zajistily jazykové kurzy s cílem zlepšit vyhlídky žadatele na integraci v členském státě, v němž se zdržuje.

Pro větší integraci a stabilitu situace žadatelů zavádí zpravodajka povinnost členských států nalézt žadatelům od počátku vhodné ubytování, aby se zamezilo jejich pozdějšímu přemísťování mezi různými přijímacími středisky a místy dočasného ubytování.

Ochrana základních práv

Zpravodajka je přesvědčena, že všichni žadatelé o azyl by v průběhu vyřizování své žádosti měli být v bezpečí. K tomu je především zapotřebí zajistit, aby byla v rámci postupu přijímání chráněna základní práva všech žadatelů o azyl. Kromě toho je třeba zavést dodatečná opatření pro ochranu základních práv žadatelů se zvláštními potřebami a zpravodajka v této souvislosti vítá pravidla pro žadatele se zvláštními potřebami, která navrhla Komise, a dále je ve svém návrhu zprávy vyjasňuje.

Zpravodajka zdůrazňuje, že je důležité, aby byly osoby se zvláštními potřebami při přijetí rychle identifikovány a aby byla jejich situace v průběhu vyřizování žádosti sledována, aby byl ve věci identifikace osob se zvláštními potřebami při přijetí proškolen personál, aby byly podmínky přijetí uzpůsobeny dětem a aby byl zajištěn úplný přístup k potřebné zdravotní péči, včetně služeb sexuálního a reprodukčního zdraví a zdravotní péče v oblasti duševního zdraví.

V neposlední řadě zpravodajka ve svém návrhu zdůrazňuje, že při poskytování ubytování jsou členské státy na základě mezinárodního práva, společných hodnot EU zakotvených v článku 2 SEU a Listině základních práv Evropské unie, na základě Úmluvy OSN o právech dítěte a Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulské úmluvy) povinny vystupovat proti sexuálnímu násilí, násilí na základě pohlaví a všem ostatním formám trestných činů z nenávisti a předcházet jim.

PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Ref. D(2017)9399

Claude Moraes

předseda Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

ASP 13G205

Brusel

Věc:   Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění) (COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))

Vážený pane předsedo,

Výbor pro právní záležitosti výše uvedený návrh projednal na základě článku 104 o přepracování právních předpisů v platném znění jednacího řádu Parlamentu.

Odstavec 3 tohoto článku zní takto:

„Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, informuje o tom věcně příslušný výbor.

V tomto případě, kromě podmínek stanovených v článcích 169 a 170, jsou ve věcně příslušném výboru přijatelné pouze pozměňovací návrhy týkající se částí návrhu obsahujících změny.

Předseda věcně příslušného výboru však může v jednotlivých případech výjimečně připustit pozměňovací návrhy k částem návrhu na přepracování, které zůstaly nezměněny, pokud to považuje za nezbytné z naléhavých důvodů vnitřní logiky textu nebo protože pozměňovací návrhy jsou nerozlučně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy. Tyto důvody musí být uvedeny v písemném odůvodnění pozměňovacích návrhů.“

Podle stanoviska právní služby, jejíž zástupci se zúčastnili schůzí poradní skupiny, která přezkoumávala návrh na přepracování, a v souladu s doporučeními zpravodajky se Výbor pro právní záležitosti domnívá, že uvedený návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původních právních předpisů s výše uvedenými změnami, obsahuje návrh prostou kodifikaci stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

Proto se Výbor pro právní záležitosti na své schůzi konané dne 28. února 2017 rozhodl (pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 2[1]) doporučit Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby jako věcně příslušný výbor přezkoumal výše uvedený návrh v souladu s článkem 104.

S pozdravem

Pavel Svoboda

Příloha: Stanovisko poradní skupiny

  • [1]  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Pál Csáky, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.

PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

 

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA

PRÁVNÍCH SLUŽEB

V Bruselu dne 12. ledna 2017

STANOVISKO

  PRO  EVROPSKÝ PARLAMENT

    RADU

    KOMISI

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění)

COM(2016)465 ze dne 13. 7. 2016 – 2016/0222(COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních předpisů, a zejména s ohledem na bod 9 této dohody, se ve dnech 22. a 29. září 2016 sešla poradní skupina složená ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby posoudila mimo jiné i výše uvedený návrh Komise.

Na těchto schůzích[1] poradní skupina projednala směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 29. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu a na základě společné dohody dospěla k závěru, že návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které byly jako takové označeny. Poradní skupina rovněž konstatovala, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původního právního předpisu s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajícího znění bez jakékoli změny jeho věcného obsahu.

F. DREXLER      H. LEGAL     L. ROMERO REQUENA

vedoucí právní služby    vedoucí právní služby    generální ředitel

  • [1]  Poradní skupina pracovala na základě anglického znění návrhu, které je původním zněním projednávaného textu.

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (12.4.2017)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění)
(COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))

Navrhovatel: Brando Benifei

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem navrhované reformy společného evropského azylového systému je formování udržitelnější, spravedlivější a komplexní migrační politiky EU založené na zásadách spravedlivého rozdělení odpovědnosti a solidarity mezi členskými státy.

Kvalita norem pro přijímání má zásadní význam pro zvýšení šancí žadatelů o azyl a uprchlíků, kteří přicházejí v nebývalé míře, aby se účinně integrovali, a tím snížili svou závislost na hostitelské zemi. Udržitelnost celého procesu však závisí na řadě zásadních prvků, jako jsou dobře fungující právní rámec a výkonná veřejná správa; rozhodný politický závazek ze strany vnitrostátních a evropských politických a institucionálních činitelů; sociální soudržnost, začlenění a sociálně-ekonomický blahobyt našich zemí.

S ohledem na to, všechna nová pravidla pro přijímání musí obstát i v budoucnosti, což znamená, že musí být vytvořena pro práci nejen v mimořádných situacích, které dosud určovaly reakci na uprchlickou krizi. To je nutné v zájmu vytvoření podmínek pro přeměnu této výzvy v podobě integrace v příležitost a zdroj pro společnost v dlouhodobém horizontu. Současně musí být reformy realistické a obstát v současnosti, což znamená, že musí být schopny náležitě zohledňovat makroekonomickou situaci našeho kontinentu po letech vleklé krize.

Podle názoru navrhovatele by mělo být cílem tohoto stanoviska výboru EMPL předložit celkové vyhodnocení toho, zda jsou výše uvedené podmínky v projednávaném legislativním návrhu správně vyvážené a zda odpovídajícím způsobem nabízejí nějaké úpravy. Takové hodnocení je jen částečně pozitivní.

Navrhovatel vítá ambiciózní sadu návrhů týkajících se přístupu k zaměstnání, kterou předložila Komise. Snížení hranice pro přístup na trh práce pro žadatele o mezinárodní ochranu na šest měsíců je podstatné vylepšení stávajících pravidel a je v souladu s postojem Evropského parlamentu vyjádřeným v jeho usnesení o sociálním začleňování a integraci uprchlíků do trhu práce. Navrhovatel rovněž podporuje výzvu určenou členským státům, aby dále urychlily takový přístup, čímž žadatelé získají dobré vyhlídky na integraci. Navrhovatel naopak není nakloněn možnosti odepřít přístup, pokud žadatelé podléhají zrychlenému řízení, a tudíž existuje domněnka, že jejich žádost je založena na nepodložených tvrzeních. Takové ustanovení by podle jeho názoru představovalo porušení článku 3 Ženevské úmluvy a jejího ducha. Navrhovatel rovněž vítá vysvětlení ohledně potřeby zajistit, aby byl tento přístup účinný, a navrhuje doplnit znění návrhu uvedením některých z hlavních příkladů omezování podmínek pozorovaných v členských státech, a sice odvětvová omezení a omezení pracovní doby a nadměrné administrativní formality.

Nová ustanovení pro žadatele se zvláštními potřebami při přijetí jsou velmi významným zlepšením současné situace a navrhovatel plně podporuje všechny návrhy, jejichž cílem je zajistit, aby členské státy systematicky posoudily, zda má žadatel zvláštní potřeby při příjmu.

Pokud jde o výhrady, navrhovatel důrazně nesouhlasí s opatřeními zaměřenými na omezení druhotného pohybu osob tím, že se žadatelům o mezinárodní ochranu upírají materiální podmínky pro přijetí, pokud se tyto osoby nenacházejí v členském státě, který vyřizuje jejich žádost podle právních předpisů pro udělování azylu, které v současnosti procházejí revizí. Podle jeho názoru to představuje nepřijatelné omezení práv uprchlíků ve srovnání se současností a je to zjevně v rozporu s judikaturou Soudního dvora EU. Kromě toho toto opatření zřejmě naznačuje, že druhotný pohyb osob je většinou způsoben různou kvalitou norem pro přijímání mezi členskými státy. Normy pro přijímání musí být skutečně zlepšeny v celé EU. Silná korelace mezi, na jedné straně, sociálně-hospodářskou situací členských států, vyhlídkami na zaměstnání, které mohou nabídnout, a celkovou kvalitou jejich služeb a na straně druhé preference jednotlivých uprchlíků, pokud jde o zemi azylu, však zřejmě jsou převládajícím faktorem určujícím takové druhotné pohyby osob. Některé země byly neúměrně vystaveny příchodu uprchlíků z územních důvodů, a zároveň se potýkají – opět nepřiměřeně – s dopady hospodářské krize, která má za následek omezení dostupných veřejných zdrojů pro opatření související s přijímáním uprchlíků. Vysoká nezaměstnanost a hrozivé sociálně-hospodářské podmínky v členském státě představují překážku pro samotný cíl reformy, protože snižují vyhlídky žadatelů na integraci. Zároveň vyvolává riziko rostoucí konkurence na trhu práce mezi vlastními státními příslušníky a občany EU, což by mohlo vést k dalšímu vzestupu protiimigrantských nálad. Pokus zastavit druhotné pohyby osob prostřednictvím represivního přístupu vůči žadatelům o azyl namísto zajištění řádného řízení migračních toků by jen zhoršil již tak obtížné situace. Takový přístup spíše než racionální a funkční odpověď na velmi složitý problém naznačuje pokračující nedostatek vzájemné důvěry a neochoty vytvořit skutečně spravedlivý, skutečně evropský azylový systém.

Kromě vytváření přepracovaného znění navrhovatel navrhuje úpravu pravidel týkajících se zajištění: nezletilé osoby a nezletilé osoby bez doprovodu nesmějí být zadrženy za žádných okolností.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Společný evropský azylový systém je založen na systému, jenž určuje, který členský stát je odpovědný za žadatele o mezinárodní ochranu, a na společných normách pro azylové řízení, podmínky a postupy přijímání a práva osob požívajících mezinárodních ochrany. Ačkoli bylo při budování společného evropského azylového systému dosaženo značného pokroku, existují dosud významné rozdíly mezi členskými státy v tom, jaké druhy postupů používají, jaké podmínky přijímání poskytují žadatelům, kolik žádostí uznávají a jaký druh ochrany osobám požívajícím mezinárodní ochrany udělují. Tyto rozdíly jsou významnou motivací pro druhotný pohyb a ohrožují dosažení cíle zajistit rovné zacházení se všemi žadateli bez ohledu na to, kde v Unii svou žádost podají.

(3)  Společný evropský azylový systém je založen na systému, jenž určuje, který členský stát je odpovědný za žadatele o mezinárodní ochranu, a na společných normách pro azylové řízení, podmínky a postupy přijímání a práva osob požívajících mezinárodních ochrany. Ačkoli bylo při budování společného evropského azylového systému dosaženo značného pokroku, existují dosud významné rozdíly mezi členskými státy v tom, jaké druhy postupů používají, jaké podmínky přijímání poskytují žadatelům, kolik žádostí uznávají a jaký druh ochrany osobám požívajícím mezinárodní ochrany udělují. Tyto rozdíly spolu se skutečností, že v členských státech existují velmi rozdílné makroekonomické situacesituace na trhu práce, ohrožují dosažení cíle zajistit standardizované podmínky přijímání pro všechny žadatele bez ohledu na to, kde v Unii svou žádost podají.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Podmínky přijímání se v členských státech nadále značně liší, pokud jde o způsob, jakým je organizován systém přijímání, i z hlediska standardu, jenž je žadatelům poskytován. Přetrvávající problémy se zajišťováním dodržování norem pro přijímání potřebných pro důstojné zacházení s žadateli v některých členských státech přispívají k tomu, že na několik členských států s obecně vysokými normami pro přijímání dopadá nepřiměřená zátěž, a ocitají se tudíž pod tlakem, aby tyto normy snižovaly. Spravedlivější normy pro přijímání stanovené na vhodné úrovni ve všech členských státech přispějí k důstojnějšímu zacházení s žadateli a jejich spravedlivějšímu rozdělení v EU.

(5)  Podmínky přijímání se v členských státech nadále značně liší, pokud jde o způsob, jakým je organizován systém přijímání, i z hlediska standardu, jenž je žadatelům poskytován. Přetrvávající problémy se zajišťováním dodržování norem pro přijímání potřebných pro důstojné zacházení s žadateli v některých členských státech přispívají k tomu, že na několik členských států s obecně vysokými normami pro přijímání dopadá nepřiměřená zátěž, a ocitají se tudíž pod tlakem, aby tyto normy snižovaly. Členské státy v přední linii současně neúměrně čelí břemenu rozsáhlých příchodů migrantů a žadatelů o azyl, což vystavuje jejich prostředky pro přijímání silnému tlaku a vede k riziku dalšího zhoršení kvality nabízených standardů. Harmonizovanější normy pro přijímání stanovené na vhodné úrovni ve všech členských státech přispějí k důstojnějšímu zacházení s žadateli a jejich spravedlivějšímu rozdělení v EU.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Pokud se žadatel nachází v jiném členském státě, než ve kterém je povinen být přítomen podle nařízení (EU) č. XXX/XXX [dublinské nařízení], neměl by být oprávněn využívat výhody materiálních podmínek přijetí stanovené v článcích 14 až 17.

vypouští se

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Aby si byli žadatelé vědomi následků útěku, členské státy by měly žadatele co možná nejdříve, nejpozději v okamžiku podání žádosti, jednotným způsobem informovat o všech povinnostech souvisejících s podmínkami přijímání, které žadatelé musí splnit, včetně okolností, za nichž může být poskytování výhod materiálních podmínek přijetí a případných jiných výhod omezeno.

(11)  Aby si byli žadatelé vědomi následků útěku, členské státy by měly žadatele co možná nejdříve, nejpozději v okamžiku podání žádosti, jednotným způsobem informovat o všech povinnostech souvisejících s podmínkami přijímání, které žadatelé musí splnit, včetně okolností, za nichž může být poskytování výhod materiálních podmínek přijetí a případných jiných výhod omezeno. Členské státy by tyto informace měly poskytovat prostřednictvím odpovídajícího tlumočení a překladu vždy, kdy je to potřebné, aby žadatelé plně porozuměli svým právům a zákonným požadavkům, které musí dodržovat, a byli si jich vědomi.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Harmonizovaná pravidla EU týkající se dokladů, které mají být žadatelům vydány, ztěžují žadatelům neoprávněný pohyb po Unii. Je nutné vyjasnit, že členské státy by měly žadatelům poskytnout cestovní doklad jen tehdy, pokud nastanou vážné humanitární nebo jiné naléhavé důvody. Platnost cestovních dokladů by také měla být omezena na účel a dobu potřebné pro důvod, pro který byly vydány. Například by mohly být zohledněny závažné humanitární důvody, musí-li žadatel cestovat do jiné země za účelem léčení nebo návštěvy příbuzných ve specifických případech, například návštěvy blízkých příbuzných, kteří jsou vážně nemocní, nebo účasti na svatbě nebo pohřbu blízkých příbuzných. Jiné naléhavé důvody by mohly zahrnovat situace, kdy žadatelé, jimž byl povolen přístup na trh práce, musí nutně cestovat za pracovním účelem, v rámci studijního plánu nebo případy, kdy nezletilá osoba cestuje s pěstounskou rodinou.

(12)  Harmonizovaná pravidla EU týkající se dokladů, které mají být žadatelům vydány, ztěžují žadatelům neoprávněný pohyb po Unii. Platnost cestovních dokladů by měla být omezena na účel a dobu potřebné pro důvod, pro který byly vydány. Tímto důvodem by mohla být například situace, kdy žadatel musí cestovat do jiné země za účelem léčení nebo návštěvy příbuzných ve specifických případech, například návštěvy blízkých příbuzných, kteří jsou vážně nemocní, nebo účasti na svatbě nebo pohřbu blízkých příbuzných. Jiné důvody by mohly zahrnovat situace, kdy žadatelé, jimž byl povolen přístup na trh práce, musí nutně cestovat za pracovním účelem, v rámci studijního plánu nebo případy, kdy nezletilá osoba cestuje s pěstounskou rodinou.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Žadatelé nemají právo si vybrat, ve kterém členském státě žádost učiní. Žadatel musí učinit žádost o mezinárodní ochranu v členském státě prvního vstupu nebo, v případě oprávněného pobytu, v členském státě oprávněného pobytu nebo bydliště. Žadateli, který tuto povinnost nesplní, bude po určení příslušného členského státu podle nařízení (EU) č. XXX/XXX [dublinské nařízení] s menší pravděpodobností povolen pobyt v členském státě, ve kterém byla žádost učiněna, a tudíž se s větší pravděpodobností pokusí o útěk. Mělo by se proto bedlivě sledovat, kde se nachází.

(13)  Žadateli, který záměrně nepožádal o mezinárodní ochranu v členském státě prvního vstupu nebo, v případě oprávněného pobytu, v členském státě oprávněného pobytu nebo bydliště, bude s menší pravděpodobností povolen pobyt v členském státě, ve kterém byla žádost učiněna.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Skutečnost, že žadatel již v minulosti uprchl do jiného členského státu, je důležitým faktorem při posuzování rizika útěku. Aby bylo zaručeno, že žadatel znovu neuprchne a že zůstane k dispozici příslušným orgánům, mělo by se po navrácení do členského státu, v němž je povinen být přítomen, bedlivě sledovat, kde se nachází.

vypouští se

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Z důvodů veřejného zájmu nebo veřejného pořádku, pro účely rychlého vyřízení a účinného prověření žádosti o mezinárodní ochranu, pro účely rychlého vyřízení a účinného prověření postupů určení příslušného členského státu podle nařízení (EU) č. XXX/XXX [dublinské nařízení] nebo s cílem účinně zabránit žadateli v útěku by členské státy v případě potřeby měly přidělit žadateli konkrétní místo pobytu, jako je ubytovací středisko, soukromý dům, byt, hotel nebo jiné prostory vhodné k ubytování žadatelů. Toto rozhodnutí může být nezbytné v zájmu účinného předcházení útěku žadatele, zejména v případě, že žadatel nesplnil povinnost učinit žádost v členském státě prvního neoprávněného vstupu nebo legálního vstupu, setrvat v členském státě, ve kterém je povinen být přítomen, nebo pokud byl žadatel poslán zpět do členského státu, ve kterém je povinen být přítomen, poté co uprchl do jiného členského státu. V případě, že je žadatel oprávněn využívat výhody materiálních podmínek přijetí, měly by i tyto výhody být poskytovány pod podmínkou, že se žadatel bude zdržovat v určeném místě pobytu.

(16)  Z řádně odůvodněných vážných důvodů veřejného zájmu nebo veřejného pořádku by členské státy v případě potřeby měly mít možnost přidělit žadateli konkrétní místo pobytu, jako je otevřené ubytovací středisko, soukromý dům, byt, hotel nebo jiné prostory vhodné k ubytování žadatelů. V případě, že je žadatel oprávněn využívat výhody materiálních podmínek přijetí, měly by i tyto výhody být poskytovány pod podmínkou, že se žadatel bude zdržovat v určeném místě pobytu.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Všechna rozhodnutí, která omezují volný pohyb žadatele, musí vycházet z individuálního chování a konkrétní situace dotyčné osoby s přihlédnutím k případným zvláštním potřebám žadatelů při přijetí a k zásadě proporcionality. Žadatelé musí být o těchto rozhodnutích a o důsledcích nedodržení pravidel řádně informováni.

(18)  Všechna rozhodnutí, která omezují volný pohyb žadatele, musí být vždy zdůvodněna příslušnými orgány a musí vycházet z individuálního chování a konkrétní situace dotyčné osoby s přihlédnutím k případným zvláštním potřebám žadatelů při přijetí a k zásadě proporcionality. Žadatelé musí být o těchto rozhodnutích a o důsledcích nedodržení pravidel řádně informováni.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  S ohledem na závažné důsledky pro žadatele, kteří uprchli nebo u nichž bylo shledáno riziko útěku, by měl být vymezen pojem útěku tak, aby zahrnoval jednak záměrné chování s cílem vyhnout se použitelnému azylovému řízení a jednak skutkovou okolnost, že žadatel nezůstává k dispozici příslušným orgánům, a to i proto, že opustil území, na němž je povinen být přítomen.

(19)  S ohledem na závažné důsledky pro žadatele, kteří uprchli nebo u nichž bylo shledáno riziko útěku, by měl být vymezen pojem útěku tak, aby zahrnoval jednak záměrné chování s cílem vyhnout se použitelnému azylovému řízení a jednak skutkovou okolnost, že žadatel nezůstává k dispozici příslušným orgánům.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 30

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Členské státy by měly při uplatňování této směrnice usilovat o to, aby byly v souladu s Listinou základních práv Evropské unie, Úmluvou OSN o právech dítěte z roku 1989 a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod plně respektovány zásady nejlepšího zájmu dítěte a celistvosti rodiny. Podmínky přijetí musí být přizpůsobeny zvláštní situaci nezletilých osob, ať už bez doprovodu nebo v rámci rodiny, brát náležitý ohled na jejich bezpečnost a fyzickou a emocionální péči a být poskytovány způsobem, který podporuje jejich celkový rozvoj. ï

(30)  Členské státy by měly při uplatňování této směrnice usilovat o to, aby byly v souladu s Listinou základních práv Evropské unie, Úmluvou OSN o právech dítěte z roku 1989 a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod plně respektovány zásady nejlepšího zájmu dítěte a celistvosti rodiny. Podmínky přijetí musí být přizpůsobeny zvláštní situaci nezletilých osob, ať už bez doprovodu nebo v rámci rodiny, brát náležitý ohled na jejich bezpečnost, bydlenívýživu, fyzickou a emocionální péči a vzdělávání, a to vše by mělo být poskytováno způsobem, který účinně umožňuje jejich celkový rozvoj.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(30a)  Nezletilé osoby bez doprovodu by měly být v Unii náležitě chráněny, zejména tak, že budou ihned po vylodění identifikovány, registrovány, bude provedeno předběžné posouzení rizika a zajištěno jejich předání příslušným službám pro ochranu dítěte.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 31

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Členské státy by měly zajistit, aby byla žadatelům poskytnuta potřebná zdravotní péče, a to přinejmenším nutná a neodkladná péče v případě onemocnění, včetně závažných duševních poruch. Aby bylo možné řešit hrozby pro veřejné zdraví, pokud jde o prevenci nemocí a ochranu zdraví žadatelů, přístup žadatelů ke zdravotní péči by měl zahrnovat rovněž preventivní lékařskou péči, jako je očkování. Členské státy mohou z důvodů ochrany veřejného zdraví požadovat lékařské vyšetření žadatele. Výsledky lékařského vyšetření by neměly ovlivnit posuzování žádosti o mezinárodní ochranu, které by vždy mělo probíhat objektivně, nestranně a na individuálním základě, jak stanoví nařízení (EU) č. XXX/XXX [nařízení o společném postupu].

(31)  Členské státy by měly zajistit, aby byla žadatelům poskytnuta potřebná zdravotní péče, a to přinejmenším lékařská péče v těhotenství a péče v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, nutná a neodkladná péče v případě onemocnění, včetně duševních poruch. Aby bylo možné řešit hrozby pro veřejné zdraví, pokud jde o prevenci nemocí a ochranu zdraví žadatelů, přístup žadatelů ke zdravotní péči by měl zahrnovat rovněž preventivní lékařskou péči, jako je očkování. Členské státy mohou z důvodů ochrany veřejného zdraví požadovat lékařské vyšetření žadatele. Výsledky lékařského vyšetření by neměly ovlivnit posuzování žádosti o mezinárodní ochranu, které by vždy mělo probíhat objektivně, nestranně a na individuálním základě, jak stanoví nařízení (EU) č. XXX/XXX [nařízení o společném postupu].

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 32

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Nárok žadatele na výhody materiálních podmínek přijetí podle této směrnice lze za určitých okolností omezit, například pokud žadatel uprchl z členského státu, v němž je povinen být přítomen, do jiného členského státu. Členské státy by však měly za všech okolností zajistit žadateli přístup ke zdravotní péči a důstojné životní podmínky v souladu s Listinou základních práv Evropské unie a Úmluvou Organizace spojených národů o právech dítěte, zejména zajištěním živobytí a základních potřeb žadatele jak z hlediska fyzické bezpečnosti a důstojnosti, tak z hlediska mezilidských vztahů, s náležitým zohledněním přirozené zranitelnosti dané osoby jako žadatele o mezinárodní ochranu i jeho rodiny nebo opatrovníka. Je třeba také věnovat náležitou pozornost žadatelům se zvláštními potřebami při přijetí. Je nutné zohlednit zvláštní potřeby dětí, zejména co se týče dodržování práva dítěte na vzdělání a přístupu ke zdravotní péči. Pokud se nezletilá osoba nachází na území jiného členského státu, než ve kterém je povinna být přítomna, měly by členské státy této nezletilé osobě poskytnout přístup k vhodným vzdělávacím aktivitám, dokud nebude přemístěna do příslušného členského státu. Je nutné zohlednit zvláštní potřeby žadatelek, které se staly obětí násilí na základě pohlaví, mimo jiné prostřednictvím zajištění přístupu k lékařské péči, právní pomoci a vhodnému posttraumatickému poradenství a psychosociální péči v různých fázích azylového řízení.

(32)  Členské státy by měly za všech okolností zajistit žadateli přístup ke zdravotní péči a důstojné životní podmínky v souladu s Listinou základních práv Evropské unie a Úmluvou Organizace spojených národů o právech dítěte, zejména zajištěním živobytí a základních potřeb žadatele jak z hlediska fyzické bezpečnosti a důstojnosti, tak z hlediska mezilidských vztahů, s náležitým zohledněním přirozené zranitelnosti dané osoby jako žadatele o mezinárodní ochranu i jeho rodiny nebo opatrovníka. Je třeba také věnovat náležitou pozornost žadatelům se zvláštními potřebami při přijetí. Je nutné, aby členské státy zohlednily zvláštní potřeby dětí, zejména co se týče dodržování práva dítěte na vzdělání a přístupu k němu a rovněž přístupu ke zdravotní péči a péči o děti. Je nutné zohlednit zvláštní potřeby žadatelek, které se staly obětí násilí na základě pohlaví, mimo jiné prostřednictvím zajištění přístupu k lékařské péči, právní pomoci a vhodnému posttraumatickému poradenství a psychosociální péči v různých fázích azylového řízení. Pozornost by měla být věnována skutečnosti, že kterýkoli žadatel o azyl se mohl stát obětí fyzického násilí, včetně sexuálního násilí, nebo prožít duševní trauma, a bude proto potřebovat odpovídající péči.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 34

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Je nezbytné stanovit jasná pravidla pro přístup žadatelů na trh práce, aby byla podpořena soběstačnost těchto žadatelů a aby se vyrovnaly značné rozdíly mezi členskými státy; tento přístup musí být účinný a nesmí ukládat podmínky, které by prakticky bránily žadateli v hledání zaměstnání. Testy trhu práce, které se používají k upřednostňování vlastních státních příslušníků nebo jiných občanů Unie nebo státních příslušníků třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v daném členském státě, by neměly bránit účinnému přístupu žadatelů na trh práce a měly by být prováděny, aniž by byla dotčena zásada upřednostňování občanů Unie vyjádřená v příslušných ustanoveních použitelných aktů o přistoupení.

(34)  Je nezbytné stanovit jasná pravidla pro přístup žadatelů na trh práce, aby byla podpořena soběstačnost těchto žadatelů a aby se vyrovnaly značné rozdíly mezi členskými státy; tento přístup musí být účinný a nesmí ukládat podmínky, včetně odvětvových omezení, omezení pracovní doby a neúměrně přísných administrativních formalit, které by prakticky bránily žadateli v hledání zaměstnání. Členské státy by rovněž měly účinným způsobem zajistit, aby se vstupu žadatelů o mezinárodní ochranu na trh práce nedocílilo snížením náležitých mezd, což by mohlo vést k praktikám mzdového dumpingu. Pro zlepšení vyhlídek žadatelů na integraci a soběstačnost by mělo být podporováno zajištění přístupu žadatelů na trh práce a k jazykovým kurzům ihned po dni, kdy byla podána žádost o mezinárodní ochranu. Testy trhu práce, které se používají k upřednostňování vlastních státních příslušníků nebo jiných občanů Unie nebo státních příslušníků třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v daném členském státě, by neměly bránit účinnému přístupu žadatelů na trh práce a měly by být prováděny, aniž by byla dotčena zásada upřednostňování občanů Unie vyjádřená v příslušných ustanoveních použitelných aktů o přistoupení.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Maximální časový rámec pro přístup na trh práce by měl být sladěn s délkou přezkumného řízení ve věci samé. S cílem zlepšit vyhlídky žadatelů na integraci a soběstačnost se vybízí k včasnějšímu přístupu na trh práce v případech, kdy je žádost pravděpodobně opodstatněná, a to i pokud bylo její přezkoumání prioritou podle nařízení (EU) č. XXX/XXX [nařízení o společném postupu]. Členské státy by proto měly zvážit co možná největší zkrácení této doby, aby byl v případech, kdy je žádost pravděpodobně opodstatněná, zajištěn přístup žadatelů na trh práce nejpozději tři měsíce ode dne podání žádosti. Členské státy by však neměly povolit přístup na trh práce žadatelům, jejichž žádost o mezinárodní ochranu je pravděpodobně nedůvodná a u nichž se použije zrychlené řízení.

vypouští se

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36)  Jakmile je žadatelům povolen přístup na trh práce, měli by mít nárok na společný soubor práv vycházející z rovného zacházení se státními příslušníky dané země. Pracovní podmínky by měly zahrnovat přinejmenším mzduvýpověď, podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti, pracovní dobudovolenou, a to při zohlednění platných kolektivních smluv. Žadatelé by rovněž měli mít právo na rovné zacházení, pokud jde o svobodu sdružování a spolčování, vzdělávání a odbornou přípravu, uznávání odborných kvalifikací a sociální zabezpečení.

(36)  Jakmile je žadatelům povolen přístup na trh práce, měli by požívat práva na rovné zacházení se státními příslušníky dané země, pokud jde o pracovní podmínky, včetně mzdyvýpovědi, podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti, pracovní dobydovolené, a to při zohlednění platných kolektivních smluv. Žadatelé by rovněž měli mít právo na rovné zacházení, pokud jde o svobodu sdružování a spolčování, vzdělávání a možnosti vzdělávání související se zaměstnáním pro dospělé, včetně učení se jazykům a kurzů odborné přípravy pro zvyšování dovedností a získání praktických zkušeností na pracovišti, poradenské služby poskytované úřady práce, odbornou přípravu, uznávání odborných kvalifikací a sociální zabezpečení.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  Vzhledem k možnosti dočasné povahy pobytu žadatelů, a aniž je dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010, by členské státy měly mít možnost vyloučit rodinné dávky a dávky v nezaměstnanosti z rovného zacházení s žadateli a jejich vlastními státními příslušníky a měly by mít možnost omezit uplatňování rovného zacházení, pokud jde o vzdělávání a odbornou přípravu. Právo na svobodu sdružování a spolčování žadatelů může být také omezeno jejich vyloučením z účasti v řízení některých subjektů a ze zastávání veřejné funkce.

vypouští se

Odůvodnění

Omezení na základě „možné dočasné povahy pobytu žadatelů“ nenabízí žadatelům o azyl, o nichž se po celou dobu trvání přezkumu předpokládá, že jsou uprchlíky, „nejpříznivější zacházení poskytované lidem z cizí země za stejných okolností“, což je v rozporu s článkem 17 úmluvy o uprchlících.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10)  „útěkem“ chování, kdy žadatel s cílem vyhnout se azylovému řízení buď opustí území, na němž je povinen být přítomen podle nařízení (EU) č. XXX/XXX32 [dublinské nařízení], nebo nezůstane k dispozici příslušným orgánům nebo soudu;

10)  „útěkem“ záměrné chování žadatele s cílem vyhnout se azylovému řízení a nezůstat k dispozici příslušným orgánům nebo soudu;

__________________

__________________

32 Úř. věst. C […], […], s. […].

32 Úř. věst. C […], […], s. […].

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11)  „rizikem útěku“ existence důvodů, které se zakládají na objektivních kritériích vymezených vnitrostátními právními předpisy, pro které je možné se v konkrétním případě domnívat, že žadatel může uprchnout;

11)  „rizikem útěku“ existence konkrétních důvodů, které se zakládají na objektivních a konkrétních kritériích vymezených vnitrostátními právními předpisy v souladu s pokyny Agentury Evropské unie pro azyl, pro které je možné se v konkrétním případě domnívat, že žadatel může uprchnout;

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

13)  „žadatelem se zvláštními potřebami při přijetí“ žadatel, který potřebuje zvláštní záruky, aby mohl požívat práv a plnit povinnosti podle této směrnice, například žadatelé z řad nezletilých osob, nezletilých osob bez doprovodu, zdravotně postižených osob, starších osob, těhotných žen, osamělých rodičů s nezletilými dětmi, obětí obchodování s lidmi, osob trpících závažnou chorobou, osob s duševní poruchou a osob, které byly podrobeny mučení, znásilnění nebo jiným formám hrubého psychického, fyzického nebo sexuálního násilí, jako jsou oběti ženské obřízky.

13)  „žadatelem se zvláštními potřebami při přijetí“ žadatel, který potřebuje zvláštní záruky, aby mohl požívat práv a plnit povinnosti podle této směrnice, například žadatelé z řad nezletilých osob, nezletilých osob bez doprovodu, zdravotně postižených osob, starších osob, těhotných žen, osamělých rodičů s nezletilými dětmi, obětí obchodování s lidmi, osob trpících závažnou chorobou, osob s duševní poruchou a s problémy s duševním zdravím a osob, které byly podrobeny mučení, znásilnění nebo jiným formám hrubého psychického, fyzického nebo sexuálního násilí, jako jsou oběti ženské obřízky.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy informují žadatele, jakmile je to možné, nejpozději při podání žádosti o mezinárodní ochranu, o výhodách, jichž mohou požívat, a o povinnostech týkajících se podmínek přijetí, jež jsou povinni dodržovat. Do poskytnutých informací uvedou, že žadatel je oprávněn využívat výhody podmínek přijetí stanovené v článcích 14 až 17 této směrnice, jak je uvedeno v článku 17a této směrnice, pouze v tom členském státě, v němž je povinen být přítomen podle nařízení (EU) č. XXX/XXX [dublinské nařízení].

Členské státy informují žadatele, jakmile je to možné, nejpozději při podání žádosti o mezinárodní ochranu, alespoň o výhodách, jichž mohou požívat, a o povinnostech týkajících se podmínek přijetí, jež jsou povinni dodržovat. Zároveň žadatele upozorní na veškeré relevantní informace týkající se případného nahrazení, omezení nebo odnětí materiálních podmínek přijímání, jak je uvedeno v článku 19 této směrnice.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pouzepřípadě, že nastanou vážné humanitární nebo jiné neodkladné důvody vyžadující přítomnost žadatelejiném státě, členské státy mu vydají ï cestovní doklad. Platnost cestovního dokladu by také měla být omezena na účel a dobu nezbytnou z důvodu, pro který byl vydán.

Členské státy neprodleně vydají žadatelům cestovní doklad, jestliže sejiném členském státě vyžaduje jejich přítomnost, zejména např. proto, že žadatel musí cestovat do jiného státu za účelem léčení nebo návštěvy příbuzných ve specifických případech, například návštěvy blízkých příbuzných, kteří jsou vážně nemocní, nebo účasti na svatbě či pohřbu blízkých příbuzných. Jiné takové důvody představují situace, kdy žadatelé, jimž byl povolen přístup na trh práce, musí nutně cestovat za pracovním účelem,rámci studijního plánu, nebo případy, kdy nezletilá osoba cestuje s pěstounskou rodinou. Platnost cestovního dokladu by také měla být omezena na účel a dobu nezbytnou z důvodu, pro který byl vydán.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy neuloží žadatelům pouze proto, že požádali o mezinárodní ochranu, žádné nadbytečné nebo nepřiměřené povinnosti týkající se dokladů nebo jiných administrativních záležitostí před tím, než jim přiznají práva, na něž mají podle této směrnice nárok.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy v případě nutnosti z kteréhokoli z uvedených důvodů stanoví určité místo jako místo pobytu žadatele:

2.  Členské státy mohou v případě nutnosti z kteréhokoli z přiměřených a řádně odůvodněných uvedených důvodů stanovit otevřené přijímací středisko nebo určité ubytovací zařízení jako místo pobytu žadatele:

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d – dorážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  žadatelům, kteří nesplnili povinnost učinit žádost v prvním členském státě vstupu vymezeném podle čl. [4 odst. 1] nařízení (EU) č. XXX/XXX [dublinské nařízení] a bez dostatečného odůvodnění vycestovali do jiného členského státu, kde poté učinili žádost, nebo

-  žadatelům, kteří záměrně nesplnili povinnost učinit žádost v prvním členském státě vstupu vymezeném podle čl. [4 odst. 1] nařízení (EU) č. XXX/XXX [dublinské nařízení] nebo bez dostatečného odůvodnění vycestovali do jiného členského státu, nebo

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  žadatelům, kteří byli posláni zpět do členského státu, v němž jsou povinni být přítomni podle nařízení (EU) č. XXX/XXX [dublinské nařízení], poté co uprchli do jiného členského státu.

-  žadatelům, kteří byli posláni zpět do členského státu, v němž jsou povinni být přítomni podle nařízení (EU) č. XXX/XXX [dublinské nařízení], poté co uprchli.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby měli žadatelé do 6 měsíců ode dne podání žádosti o mezinárodní ochranu přístup na trh práce, pokud příslušný orgán nepřijal správní rozhodnutí a toto zpoždění není zaviněno žadatelem.

Členské státy zajistí, aby měli žadatelé do 6 měsíců ode dne podání žádosti o mezinárodní ochranu přístup na trh práce.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud členský stát přistoupil ke zrychlenému přezkumu žádosti o mezinárodní ochranu ve věci samé v souladu s čl. [40 odst. 1] písm. [a) až f)] nařízení (EU) č. XXX/XXX [nařízení o společném postupu], přístup na trh práce se nepovolí.

vypouští se

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy zajistí, aby měli žadatelé ode dne podání žádosti o mezinárodní ochranu účinný přístup k jazykovým kurzům s cílem integrovat žadatele a umožnit jim, aby plně využili svoji formální kvalifikaci, a přispěli tak společnosti.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Členské státy se vyzývají k tomu, aby žadatelé a orgány byli ode dne, kdy podají žádost o mezinárodní ochranu, řádně seznámeni s pracovněprávními předpisy a se zákazem diskriminace, aby na pracovišti nedocházelo k vykořisťování praktikami nehlášené práce a jinými formami závažného vykořisťování při práci či k diskriminaci.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  svobodu sdružování a spolčování a členství v organizaci zastupující pracovníky nebo zaměstnavatele nebo v jakékoli organizaci, jejíž členové náleží k určité profesní skupině, včetně využívání výhod poskytovaných těmito organizacemi, aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy o veřejném pořádku a veřejné bezpečnosti;

b)  svobodu sdružování a spolčování a členství v organizaci zastupující pracovníky nebo zaměstnavatele nebo v jakékoli organizaci, jejíž členové náleží k určité profesní skupině, včetně práv a využívání výhod poskytovaných těmito organizacemi, aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy o veřejném pořádku a veřejné bezpečnosti;

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  vzdělávání a příležitosti ke vzdělávání dospělých v souvislosti se zaměstnáním, včetně odborných kurzů ke zvyšování kvalifikace a pracovní praxe na pracovišti;

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  přístup k poradenským službám ve vzdělávání a odborné přípravě poskytovaným službami zaměstnanosti;

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  v souladu s písmenem c) tohoto odstavce pouze na vzdělávání a odbornou přípravu, které jsou přímo spjaty s konkrétním zaměstnáním;

vypouští se

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  v souladu s písmenem e) tohoto odstavce jejich vyloučením z pobírání rodinných dávek a dávek v nezaměstnanosti, aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 1231/2010.

vypouští se

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Omezení rovného zacházení uvedené v bodech ii) a iii) se nevztahují na nezletilé osoby, rodiče nezletilých osob a zákonné nebo obvyklé primární pečovatele.

Odůvodnění

Applying the restrictions set out in paragraph 3, points (ii) and (iii) of art. 15 to minors (or parents of minors and legal or customary primary caregivers, with a subsequent impact on minors) would amount to discrimination under the UN Convention on the Rights of the Child (art. 2(1) [non-discrimination] combined with articles 26(1) and (2) [right to social security] and 28(1)(b) [right to equal access to vocational education]."Article 2 1. States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status. "Article 26 1. States Parties shall recognise the right for every child to benefit from social security, including social insurance, and shall take the necessary measures to achieve the full realization of this right in accordance with their national law. 2. The benefits should, where appropriate, be granted, taking into account the resources and the circumstances of the child and persons having responsibility for the maintenance of the child…" "Article 28 1. States Parties recognise the right of the child to education, and with a view to achieving this right progressively and on the basis of equal opportunity, they shall, in particular: (b) Encourage the development of different forms of secondary education, including general and vocational education, make them available and accessible to every child, and take appropriate measures such as the introduction of free education and offering financial assistance in case of need;"

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pokud byl žadatelům povolen přístup na trh práce v souladu s odstavcem 1, členské státy zajistí, aby se v dokladech žadatele vymezených v článku [29] nařízení (EU) č. XXX/XXX [nařízení o společném postupu] uvádělo, že žadatel je oprávněn vykonávat výdělečnou činnost.

vypouští se

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Pokud byl povolen přístup na trh práce v souladu s odstavcem 1, členské státy rovněž zajistí, aby žadatelé byli písemně informováni o svých zaměstnaneckých právech v souladu s vnitrostátním právem v jazyce, jemuž rozumí.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Nezletilým osobám a rodinám s nezletilými dětmi zaručují materiální podmínky přijetí taktéž životní úroveň, jež je přiměřená fyzickému, duševnímu, duchovnímu, morálnímu a sociálnímu rozvoji dítěte. V souladu se zásadou zákazu diskriminace mají nezletilé osoby a rodiny s nezletilými dětmi, na něž se vztahuje oblast působnosti této směrnice, právo na přístup ke stejným službám pro rodiny jako děti a rodiny s dětmi, které jsou státními příslušníky členského státu.

Odůvodnění

Dětem nemůže být zajištěna pouze životní úroveň, která jim zaručí živobytí a ochranu zdraví, ale mají nárok na takovou životní úroveň, která podporuje jejich rozvoj (fyzický, duševní, duchoví atd.), a umožňuje jim tak plánovat budoucnost (článek 27 Úmluvy Organizace spojených národů o právech dítěte).

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Při posuzování prostředků žadatele v případě, kdy je po žadateli požadována úplná nebo částečná úhrada nákladů na materiální podmínky přijetí nebo jejich náhrada podle odstavce 4, dodržují členské státy zásadu proporcionality. Členské státy také zohlední individuální situaci žadatele a nutnost respektovat jeho důstojnost nebo osobní integritu, včetně jeho zvláštních potřeb při přijetí. Členské státy zajistí žadateli za všech okolností takové životní podmínky, které zaručují jeho živobytí a ochranu jeho tělesného a duševního zdraví.

5.  Je-li po žadateli požadována náhrada podle odstavce 4, dodržují členské státy zásadu proporcionality, přičemž zohlední individuální situaci žadatele a nutnost respektovat jeho důstojnost nebo osobní integritu, včetně jeho zvláštních potřeb při přijetí. Členské státy zajistí žadateli za všech okolností takové životní podmínky, které zaručují jeho živobytí a ochranu jeho tělesného a duševního zdraví.

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 9 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

I za těchto jiných podmínek musí být za všech okolností zajištěn přístup ke zdravotní péči podle článku 18 a důstojné životní podmínky pro všechny žadatele.

I za těchto jiných podmínek musí být za všech okolností zajištěn přístup ke zdravotní péči podle článku 18 a vhodné životní podmínky pro všechny žadatele.

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Článek 17 a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 17a

vypouští se

Podmínky přijímání v jiném členském státě než v tom, ve kterém je žadatel povinen být přítomen

 

1.   Žadatel je oprávněn využívat výhody podmínek přijetí stanovené v článcích 14 až 17 pouze v členském státě, ve kterém je povinen být přítomen podle nařízení (EU) č. XXX/XXX [dublinské nařízení].

 

2.   Členské státy zajistí všem žadatelům důstojnou životní úroveň.

 

3.   Dokud nedojde k přemístění nezletilé osoby do příslušného členského státu podle nařízení (EU) č. XXX/XXX [dublinské nařízení], členské státy této osobě poskytnou přístup k vhodným vzdělávacím aktivitám.

 

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby byla žadatelům bez ohledu na to, kde jsou povinni být přítomni podle nařízení (EU) č. XXX/XXX [dublinské nařízení], poskytnuta potřebná zdravotní péče, a to přinejmenším nutná a neodkladná péče v případě onemocnění, včetně závažných duševních poruch.

1.  Členské státy zajistí, aby byla žadatelům poskytnuta nezbytná tělesná i duševní zdravotní péče, a to přinejmenším nutná a neodkladná péče v případě onemocnění, včetně závažných duševních poruch.

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy mohou v situacích popsaných v odstavci 2 žadatelům, kteří jsou povinni být přítomni na jejich území podle nařízení (EU) č. XXX/XXX [dublinské nařízení]:

1.  Na základě rozhodnutí příslušného orgánu mohou členské státy v situacích popsaných v odstavci 2:

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  nesplnil povinnost vymezenou v čl. [4 odst. 1] nařízení (EU) č. XXX/XXX [dublinské nařízení] a nedůvodně vycestoval do jiného členského státu, kde poté učinil žádost, nebo

g)  nesplnil povinnost vymezenou v čl. [4 odst. 1] nařízení (EU) č. XXX/XXX [dublinské nařízení] nebo záměrně nedůvodně vycestoval do jiného členského státu, nebo

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga)  závažným způsobem porušil právní řád členského státu, v němž podal žádost o mezinárodní ochranu;

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  byl odeslán zpět poté, co uprchl do jiného členského státu.

h)  byl odeslán zpět poté, co uprchl.

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou co nejdříve a nejpozději do pěti pracovních dnů od okamžiku, kdy nezletilá osoba bez doprovodu učiní žádost o mezinárodní ochranu, opatření k zajištění opatrovníka, který bude nezletilé osoby bez doprovodu zastupovat a pomáhat jim, tak aby mohly uplatňovat svá práva a plnit povinnosti podle této směrnice. Tyto úkoly smí plnit opatrovník určený podle článku [22] nařízení (EU) č. XXX/XXX [nařízení o společném postupu]. Nezletilá osoba bez doprovodu je o jmenování opatrovníka neprodleně informována. Je-li opatrovníkem této osoby ustanovena organizace, určí osobu odpovědnou za výkon povinností opatrovníka nezletilé osoby bez doprovodu v souladu s touto směrnicí. Opatrovník musí při provádění svých povinností postupovat v souladu s nejlepším zájmem dítěte, jak stanoví čl. 22 odst. 2, musí mít k tomuto účelu nezbytné odborné znalosti a nesmí mít ověřený záznam o spáchání trestného činu nebo přestupku v souvislosti s dítětem. S cílem zajistit blaho a sociální rozvoj nezletilé osoby ve smyslu čl. 22 odst. 2 písm. b) lze změnit osobu jednající jako opatrovník jen v nezbytných případech. Opatrovníky nemohou být ustanoveny organizace nebo jednotlivé osoby, jejichž zájmy jsou nebo by mohly být potenciálně v rozporu se zájmy nezletilé osoby bez doprovodu.

Členské státy přijmou poté, co nezletilá osoba bez doprovodu učiní žádost o mezinárodní ochranu, opatření k zajištění opatrovníka, který bude nezletilé osoby bez doprovodu zastupovat a pomáhat jim, tak aby mohly uplatňovat svá práva a plnit povinnosti podle této směrnice. Tyto úkoly smí plnit opatrovník určený podle článku [22] nařízení (EU) č. XXX/XXX [nařízení o společném postupu]. Nezletilá osoba bez doprovodu je o jmenování opatrovníka neprodleně informována. Je-li opatrovníkem této osoby ustanovena organizace, určí osobu odpovědnou za výkon povinností opatrovníka nezletilé osoby bez doprovodu v souladu s touto směrnicí. Opatrovník musí při provádění svých povinností postupovat v souladu s nejlepším zájmem dítěte, jak stanoví čl. 22 odst. 2, musí mít k tomuto účelu nezbytné odborné znalosti a absolvovat souvislé a náležité odborné školení a nesmí mít ověřený záznam o spáchání trestného činu nebo přestupku, zejména pokud jde o jakoukoli trestnou činnost v souvislosti s dítětem. Po ustanovení opatrovníka musí příslušné orgány pravidelně kontrolovat jeho trestní rejstřík, aby zjistily případnou neslučitelnost opatrovníka s jeho úlohou. S cílem zajistit blaho a sociální rozvoj nezletilé osoby ve smyslu čl. 22 odst. 2 písm. b) lze změnit osobu jednající jako opatrovník jen v nezbytných případech. Opatrovníky nemohou být ustanoveny organizace nebo jednotlivé osoby, jejichž zájmy jsou nebo by mohly být potenciálně v rozporu se zájmy nezletilé osoby bez doprovodu.

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Za účelem ochrany nezletilých osob před vykořisťováním a obchodováním s lidmi členské státy identifikují nezletilé osoby bez doprovodu ihned po jejich vylodění, registrují je, provedou předběžné posouzení rizika a zajistí jejich předání příslušným službám pro ochranu dítěte.

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby opatrovníkovi nebylo přiděleno nepřiměřeně mnoho nezletilých osob bez doprovodu zároveň, tak aby mohl nadále efektivně plnit své úkoly. Členské státy ustanoví subjekty nebo osoby odpovědné za pravidelné kontroly, zda opatrovníci uspokojivě plní své úkoly. Tyto subjekty či osoby mají rovněž pravomoc prověřovat stížnosti na opatrovníky podané nezletilými osobami bez doprovodu.

Členské státy zajistí, aby opatrovníkům byl přidělen odpovídající a omezený počet nezletilých osob bez doprovodu zároveň, aby tak mohli nadále efektivně plnit své úkoly. Členské státy ustanoví subjekty nebo osoby odpovědné za pravidelné kontroly, zda opatrovníci uspokojivě plní své úkoly. Tyto subjekty či osoby mají rovněž pravomoc prověřovat stížnosti na opatrovníky podané nezletilými osobami bez doprovodu. Za tímto účelem musí být nezletilé osoby bez doprovodu způsobem, který je vůči dětem ohleduplný, a v jazyce, jemuž rozumí, informovány o tom, kdo jsou tyto subjekty nebo osoby a jak podat důvěrným a bezpečným způsobem stížnost na své opatrovníky.

Odůvodnění

When mentioning the necessary expertise the guardian should have, it is important to specify, as the Reception Directive does, that such expertise be aimed at enabling the guardian to perform his or her duties in the best interests of the child. Such expertise needs to be combined with appropriate and continuous training provided by the competent authorities. That the candidate to a position of guardianship hasn’t a verified record of child-related crimes or offences is not enough. Other crimes or offences should also lead to discard a candidate, as the guardian is responsible for the overall well-being of the unaccompanied minor and should thus be a person of unblemished integrity. Even after appointment, regular checks of his/her criminal record are made necessary by the sensitive nature of the role. The expression “a disproportionate number” leaves too much room for interpretation, which may lead to misuses. Need to be more prescriptive: the expression “adequate and limited number of unaccompanied minors” has this objective. The addition at the end of the subparagraph of paragraph 1 aims at encouraging and enabling children to participate in and contribute to the monitoring of guardianship systems.

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy zajistí náležitou odbornou přípravu a podporu zaměstnancům, u nichž je pravděpodobné, že musí reagovat na potřeby fyzického a duševního zdraví žadatelů, kteří vstupují na trh práce.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění)

Referenční údaje

COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

15.9.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

15.9.2016

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Brando Benifei

9.9.2016

Projednání ve výboru

28.2.2017

22.3.2017

 

 

Datum přijetí

11.4.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

37

9

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Georges Bach, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Helga Stevens, Neoklis Sylikiotis, Anders Primdahl Vistisen, Flavio Zanonato, Gabriele Zimmer

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Pilar Ayuso, Sergio Gaetano Cofferati, Andrejs Mamikins

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

37

+

ALDE

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Yana Toom, Renate Weber

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer

Pilar Ayuso, Georges Bach, Deirdre Clune, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Sergio Gaetano Cofferati, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

9

-

ECR

ENF

NI

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Anders Primdahl Vistisen

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

4

0

ALDE

EFDD

PPE

Martina Dlabajová

Laura Agea

David Casa, Romana Tomc

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

PŘÍLOHA: DOPIS OD VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI

Ref: D(2017) 16954

Mr Claude Moraes

předseda

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Vážený pane předsedo,

dne 15. září 2016 byl Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) postoupen návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění) (2016/0222(COD)). Výbor LIBE jmenoval zpravodajkou paní Sophii In’t Veldovou.

Na schůzi koordinátorů Výboru pro zahraniční věci (AFET) dne 27. října 2016 bylo rozhodnuto, že stanovisko výboru AFET k výše uvedenému návrhu bude Vašemu výboru a zpravodajce doručeno v podobě dopisu. Jako předseda Výboru pro zahraniční věci mám to potěšení předat Vám toto stanovisko.

Podle důvodové zprávy návrhu přepracovaného znění, který předložila Komise, je třeba dále omezovat nesrovnalosti mezi postupy pro udělování azylu, podmínkami přijímání poskytovanými žadatelům a mírami uznávání žádostí v jednotlivých členských státech s cílem zavést skutečný společný evropský azylový systém a vyhnout se administrativnímu břemenu a bezpečnostním problémům způsobeným sekundárním pohybem.

Podle výboru AFET je nejdůležitější, aby při zavádění tohoto společného systému Unie a její členské státy zaručily dodržování lidských práv a základních svobod a zajišťovaly odpovídající přístup ke zranitelným žadatelům, zejména nezletilým, ať už bez doprovodu nebo s rodinou. Výbor AFET je přesvědčen, že zranitelným skupinám osob by se mělo v rámci procesu integrace dostat zvláštní pomoci a větší humanitární ochrany a že by měly být upřednostňovány při přijímacích postupech citlivých vůči pohlaví. Měly by jim být rovněž poskytnuty zvláštní záruky proti násilí a diskriminaci v průběhu azylového řízení a také přístup k trvalému pobytu a základním službám, včetně zdravotní péče a vzdělávání, a to v souladu s příslušnými právními předpisy (viz bod 14 usnesení Parlamentu ze dne 5. dubna 2017 o pohybech uprchlíků a migrantů: úkoly vnější činnosti EU).

V situaci, kdy lidská mobilita dosahuje bezprecedentní úrovně, s 244 miliony mezinárodních migrantů v roce 2015 a 65,3 miliony osob, které jsou nuceně vysídleny kvůli konfliktům, destabilizaci, násilí a porušování lidských práv, představuje nedostatečná koordinace členských států v oblasti bezpečnosti také jednu z hlavních slabin vnějších vztahů Unie. Klíčovým prvkem silné migrační politiky a vnější činnosti EU by mělo být účinnější uplatňování nástrojů společné bezpečnostní a obranné politiky, a především jejich soudržnost s ostatními vnějšími i vnitřními nástroji (viz body 2 a 5 usnesení Parlamentu ze dne 23. listopadu 2016 o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky).

Jak Parlament odhlasoval 5. dubna tohoto roku, společný evropský azylový systém by měl rovněž umožnit, aby mohly být žádosti o azyl předkládány mimo území EU a mimo prostor jejích hranic a mohly tam být také zpracovávány (viz bod 47 usnesení Parlamentu o pohybech uprchlíků a migrantů: úkoly vnější činnosti EU).

Výbor si rovněž přeje zdůraznit, že je důležité budovat úzká partnerství s kandidátskými zeměmi a potenciálními kandidátskými zeměmi EU ze západního Balkánu ohledně otázek migrace a poskytovat nezbytnou podporu a spolupráci při řízení migračních toků v tomto regionu v souladu s článkem 8 Smlouvy o Evropské unii (viz bod 50 usnesení Parlamentu o pohybech uprchlíků a migrantů: úkoly vnější činnosti EU).

Návrh Komise uvádí, že tyto kroky jsou v souladu s komplexní dlouhodobou politikou pro lepší řízení migrace, neboť omezují pobídky pro nelegální migraci, zabezpečují vnější hranice Unie, zaručují silnou azylovou politiku a zavádějí novou politiku pro legální migraci. Návrh se nicméně nezmiňuje o posílení soudržnosti s vnějšími vztahy Evropské unie se třetími zeměmi a s politikou rozšíření (v souladu s článkem 7 Smlouvy o fungování Evropské unie).

Dovoluji si proto upozornit zpravodajku In’t Veldovou a členy výboru LIBE na tyto aspekty v souvislosti s přijímáním postoje Parlamentu k přepracovanému znění výše uvedené směrnice.

S pozdravem

David McAllister

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění)

Referenční údaje

COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD)

Datum předložení EP

13.7.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

15.9.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

15.9.2016

EMPL

15.9.2016

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

8.9.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Sophia in ‘t Veld

5.9.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

31.1.2017

23.3.2017

 

 

Datum přijetí

25.4.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

42

9

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jonás Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Momchil Nekov, Marco Valli, Julie Ward

Datum předložení

8.5.2017

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina

S&D

Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Bodil Valero

9

-

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

3

0

PPE

József Nagy, Emil Radev, Csaba Sógor

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se