IZVJEŠĆE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (preinaka)

10.5.2017 - (COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD)) - ***I

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestiteljica: Sophia in 't Veld
(Preinaka – članak 104. Poslovnika)


Postupak : 2016/0222(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0186/2017
Podneseni tekstovi :
A8-0186/2017
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (preinaka)

(COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))

(Redovni zakonodavni postupak – preinaka)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0465),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 78. stavak 2.f Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0323/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje talijanskog Senata, podneseno u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 14. prosinca 2016.[1],

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 8. veljače 2017.[2],

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenoga 2001. o sistematičnijem korištenju metode za preinačavanje pravnih akata[3],

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za pravna pitanja od 12. siječnja 2017. upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove u skladu s člankom 104. stavkom 3. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članke 104. i 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0186/2017),

A.  budući da, prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, Prijedlog Komisije ne sadrži suštinske promjene osim onih koje su kao takve u Prijedlogu navedene, te da se Prijedlog, što se tiče kodifikacije nepromijenjenih odredaba prethodnih akata i tih promjena, ograničava samo na kodifikaciju postojećih akata bez njihove bitne promjene;

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju, uzimajući u obzir preporuke savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

 

(5)  Uvjeti prihvata i dalje se znatno razlikuju među državama članicama, kako u pogledu organizacije sustava prihvata tako i u pogledu standarda koji se omogućuju podnositeljima zahtjeva. Stalni problemi s poštovanjem standarda prihvata koji su potrebni za dostojanstveno postupanje prema podnositeljima zahtjeva u nekim državama članicama pridonijeli su nerazmjernom opterećenju u manjem broju država članica koje općenito imaju visoke standarde prihvata pa su zbog toga pod pritiskom da ih smanje. Ujednačenijim standardima prihvata na primjerenoj razini u svim državama članicama pridonijet će se dostojanstvenijem postupanju i pravednijoj raspodjeli podnositelja zahtjeva u cijelom EU-u.

(5)  Uvjeti prihvata i dalje se znatno razlikuju među državama članicama, kako u pogledu organizacije sustava prihvata tako i u pogledu standarda koji se omogućuju podnositeljima zahtjeva. Stalni problemi s poštovanjem standarda prihvata koji su potrebni za odgovarajući životni standard podnositelja zahtjeva u nekim državama članicama pridonijeli su nerazmjernom opterećenju u manjem broju država članica koje općenito imaju visoke standarde prihvata pa su zbog toga pod pritiskom da ih održe na visokoj razini. Istovremeno se najizloženije države članice u nerazmjernoj mjeri suočavaju s teretom dolaska velikog broja migranata i tražitelja azila, zbog čega su njihovi kapaciteti prihvata pod velikim pritiskom te postoji rizik od daljnjeg pogoršanja kvalitete standarda koji se pružaju. Ujednačenim i visokim standardima prihvata u svim državama članicama pridonijet će se dostojanstvenijem postupanju i pravednijoj raspodjeli podnositelja zahtjeva u cijelom EU-u.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Ako je podnositelj zahtjeva prisutan u državi članici koja nije ona u kojoj mora biti prisutan u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina], ne bi trebao imati pravo na uvjete prihvata utvrđene u člancima od 14. do 17.

Briše se.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Trebalo bi utvrditi standardne uvjete za prihvat podnositelja zahtjeva koji će biti dostatni da im se osiguraju dostojan životni standard i usporedivi uvjeti života u svim državama članicama. Usklađivanje uvjeta prihvata podnositelja zahtjeva trebalo bi pomoći ograničavanju sekundarnih kretanja podnositelja zahtjeva na koja utječu različiti uvjeti njihova prihvata.

(10)  Trebalo bi utvrditi standardne uvjete za prihvat podnositelja zahtjeva koji će biti dostatni da im se osiguraju odgovarajući životni standard i usporedivi uvjeti života u svim državama članicama. Usklađivanje uvjeta prihvata podnositelja zahtjeva trebalo bi pomoći ograničavanju sekundarnih kretanja podnositelja zahtjeva na koja utječu različiti uvjeti njihova prihvata.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Kako bi se osiguralo da su podnositelji zahtjeva svjesni posljedica bijega, države članice trebale bi na ujednačen način što prije, a najkasnije kad podnesu zahtjev, informirati podnositelje zahtjeva o svim koristima i obvezama koje podnositelji zahtjeva moraju ispuniti u vezi s uvjetima prihvata, uključujući okolnosti u kojima se priznavanje materijalnih uvjeta prihvata može ograničiti.

(11)  Kako bi se osiguralo da su podnositelji zahtjeva svjesni posljedica bijega, države članice trebale bi ih na ujednačen način te u vrijeme kad dotična osoba podnese zahtjev ili najkasnije prije trenutka registracije informirati o svim pravima i obvezama koje se odnose na uvjete prihvata. Te bi informacije trebale obuhvaćati pojedinosti o okolnostima u kojima se priznavanje materijalnih uvjeta prihvata može ograničiti, o svim koristima, besplatnoj pravnoj pomoći i zastupanju, jamstvima u pogledu specifičnih potreba, pravu na preispitivanje odluka o zadržavanju ili odluka koje se odnose na zamjenu, ograničavanje ili ukidanje materijalnih uvjeta prihvata te relevantnim postupcima azila.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Ako postoje ujednačena pravila na razini EU-a o ispravama koje se izdaju podnositeljima zahtjeva, teže će im biti nedopušteno se kretati unutar Unije. Potrebno je objasniti da bi države članice trebale izdati putnu ispravu podnositelju zahtjeva samo ako se pojave ozbiljni humanitarni ili drugi važni razlozi. Valjanost putnih isprava također bi trebalo ograničiti na svrhu i trajanje koji su potrebni zbog razloga njihova izdavanja. Ozbiljnim humanitarnim razlozima može se smatrati situacija kad podnositelj zahtjeva mora putovati u drugu državu radi liječenja ili posjeta rođacima u posebnim slučajevima, primjerice ako je riječ o posjetu bliskim rođacima koji su teško bolesni, ili radi vjenčanja ili sprovoda bliskih rođaka. Drugi važni razlozi mogli bi obuhvaćati situacije kad podnositelj zahtjeva kojem je odobren pristup tržištu rada mora putovati za potrebe rada, kad mora putovati u okviru studijskog programa ili kad maloljetnici putuju s udomiteljskim obiteljima.

(12)  Ako postoje ujednačena pravila na razini EU-a o ispravama koje se izdaju podnositeljima zahtjeva, teže će im biti nedopušteno se kretati unutar Unije. Valjanost putnih isprava također bi trebalo ograničiti na svrhu i trajanje koji su potrebni zbog razloga njihova izdavanja. Takav razlog može biti situacija kad podnositelj zahtjeva mora putovati u drugu državu radi liječenja ili posjeta rođacima u posebnim slučajevima, primjerice ako je riječ o posjetu članovima obitelji ili drugim bliskim rođacima koji su teško bolesni ili radi vjenčanja ili sprovoda članova obitelji ili drugih bliskih rođaka. Drugi razlozi mogli bi obuhvaćati situacije kad podnositelj zahtjeva kojem je odobren pristup tržištu rada mora putovati za potrebe rada, kad mora putovati u okviru studijskog programa ili kad maloljetnici putuju s udomiteljskim obiteljima.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Podnositelji zahtjeva nemaju pravo birati državu članicu u kojoj podnose zahtjev. Podnositelj zahtjeva mora podnijeti zahtjev za međunarodnu zaštitu u državi članici prvog ulaska ili, u slučaju zakonite prisutnosti, u državi članici zakonitog boravka ili boravišta. Podnositelju zahtjeva koji nije ispunio tu obvezu vjerojatno nakon određivanja države članice odgovorne prema Uredbi (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina] neće biti dopušten boravak u državi članici u kojoj je podnio zahtjev i vjerojatnije je da će on zbog toga pobjeći. Stoga bi trebalo pozorno pratiti gdje se on nalazi.

(13)  Podnositelji zahtjeva nemaju pravo birati državu članicu u kojoj podnose zahtjev. Podnositelj zahtjeva mora podnijeti zahtjev za međunarodnu zaštitu u skladu s kriterijima utvrđenima u Uredbi (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina].

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Podnositelji zahtjeva moraju biti prisutni u državi članici u kojoj su podnijeli zahtjev ili u državi članici u koju su prebačeni u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina]. Ako je podnositelj zahtjeva pobjegao iz te države članice i bez odobrenja putovao u drugu državu članicu, važno je brzo ga vratiti u državu članicu u kojoj mora biti prisutan kako bi se osiguralo funkcioniranje zajedničkog europskog sustava azila. Dok se taj transfer ne obavi, postoji rizik da će podnositelj zahtjeva pobjeći pa bi zato trebalo pozorno pratiti gdje se nalazi.

(14)  Podnositelji zahtjeva moraju ostati dostupni nadležnim tijelima države članice u kojoj su podnijeli zahtjev ili u državi članici u koju su prebačeni u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina]. Ako je podnositelj zahtjeva pobjegao i bez odobrenja otputovao u drugu državu članicu, važno je brzo ga vratiti u državu članicu u kojoj mora biti prisutan kako bi se osiguralo funkcioniranje zajedničkog europskog sustava azila. Dok se taj transfer ne obavi, postoji rizik da će podnositelj zahtjeva pobjeći pa bi zato trebalo pozorno pratiti gdje se nalazi.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Činjenica da je podnositelj zahtjeva prije pobjegao u drugu državu članicu važan je faktor pri procjeni postoji li opasnost od bijega. Kako bi se osiguralo da podnositelj zahtjeva opet ne pobjegne te da ostane dostupan nadležnim tijelima, trebali bi pozorno pratiti gdje se nalazi jednom kad ga se vrati u državu članicu u kojoj mora biti prisutan.

Briše se.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Međutim, zbog javnog interesa ili javnog reda, radi brze obrade i učinkovitog praćenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, brze obrade i učinkovitog praćenja postupka za određivanje države članice odgovorne u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina] ili radi učinkovitog sprečavanja bijega podnositelja zahtjeva države članice trebale bi, prema potrebi, odrediti podnositelju zahtjeva boravište na određenome mjestu, kao što su centar za smještaj, privatna kuća, stan, hotel ili druge prostorije prilagođene za smještaj podnositelja zahtjeva. Takva odluka može biti potrebna kako bi se učinkovito spriječilo da podnositelj zahtjeva pobjegne, posebno kad podnositelj zahtjeva nije ispunio svoju obvezu da podnese zahtjev u državi članici prvog nezakonitog ili zakonitog ulaska, ostane u državi članici u kojoj mora biti prisutan ili ako je podnositelj zahtjeva vraćen u državu članicu u kojoj mora biti prisutan nakon bijega u drugu državu članicu. U slučaju da podnositelj zahtjeva ima pravo na materijalne uvjete prihvata, ti materijalni uvjeti prihvata trebali bi ovisiti i o tome da on boravi na tom određenom mjestu.

(16)  Međutim, zbog javnog interesa ili javnog reda, radi brze obrade i učinkovitog praćenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu ili radi učinkovitog sprečavanja bijega podnositelja zahtjeva ako su nadležna tijela ustanovila da postoji ozbiljan i neposredan rizik od toga da bi podnositelj zahtjeva mogao pobjeći države članice trebale bi, prema potrebi, moći podnositelju zahtjeva odrediti boravište na određenome mjestu, kao što su centar za smještaj, privatna kuća, stan, hotel ili druge prostorije prilagođene za smještaj podnositelja zahtjeva. Takva odluka može biti potrebna kako bi se učinkovito spriječilo da podnositelj zahtjeva pobjegne, posebno kad podnositelj zahtjeva nije ispunio svoju obvezu da podnese zahtjev u državi članici prvog nezakonitog ili zakonitog ulaska, ostane u državi članici u kojoj mora biti prisutan ili ako je podnositelj zahtjeva vraćen u državu članicu u kojoj mora biti prisutan nakon bijega u drugu državu članicu. Ako podnositelj zahtjeva ima pravo na materijalne uvjete prihvata, ti materijalni uvjeti prihvata trebali bi ovisiti i o tome da on boravi na tom određenom mjestu.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Ako postoje razlozi zbog kojih se smatra da bi podnositelj zahtjeva mogao pobjeći, države članice trebale bi tražiti od podnositelja zahtjeva da se javljaju nadležnim tijelima koliko god je često potrebno kako bi se osiguralo da ne pobjegnu. Kako bi se spriječili budući bjegovi podnositelja zahtjeva, države članice trebale bi moći odobriti materijalne uvjete prihvata samo u naravi, ako podnositelj zahtjeva ima pravo na te uvjete.

(17)  Ako postoje posebni i objektivni razlozi zbog kojih se smatra da postoji ozbiljan i neposredan rizik da bi podnositelj zahtjeva mogao pobjeći, države članice trebale bi po potrebi, na razmjeran i propisno obrazložen način nakon pojedinačne procjene pravosudnih tijela, moći od podnositelja zahtjeva tražiti da se javljaju nadležnim tijelima koliko god je često potrebno kako bi se osiguralo da ne pobjegnu. Kako bi se spriječili budući bjegovi podnositelja zahtjeva, države članice trebale bi moći odobriti materijalne uvjete prihvata samo u naravi, ako podnositelj zahtjeva ima pravo na te uvjete. Podnositelji zahtjeva također bi trebali imati mogućnost ulaganja žalbe protiv odluka kojima se od njih zahtijeva da se javljaju nadležnim tijelima.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Sve odluke o ograničavanju slobode kretanja podnositelja zahtjeva moraju se temeljiti na ponašanju i posebnom položaju dotične osobe, uzimajući u obzir sve posebne potrebe podnositelja zahtjeva u vezi s prihvatom i načelo proporcionalnosti. Podnositelje zahtjeva mora se propisno obavijestiti o takvim odlukama i o posljedicama njihova nepoštovanja.

(18)  Svako ograničenje slobode kretanja podnositelja zahtjeva treba odrediti samo kao krajnju mjeru te se ono treba temeljiti na odluci pravosudnih tijela kojom se u obzir uzima ponašanje i poseban položaj dotične osobe, uključujući sve specifične potrebe podnositelja zahtjeva u vezi s prihvatom te načela nužnosti i proporcionalnosti. Podnositelje zahtjeva potrebno je propisno obavijestiti o takvim odlukama i o posljedicama njihova nepoštovanja. Također bi im trebalo pružiti mogućnost ulaganja žalbe protiv takvih odluka ili zahtjeva za njihovo preispitivanje.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  S obzirom na ozbiljne posljedice za podnositelje zahtjeva koji su pobjegli ili za koje se smatra da postoji opasnost od bijega, značenje bijega trebalo bi definirati tako da se obuhvate namjerna radnja radi izbjegavanja važećih postupaka azila i činjenična okolnost da podnositelj zahtjeva nije ostao dostupan nadležnim tijelima, među ostalim zbog napuštanja državnog područja na kojem podnositelj zahtjeva mora biti prisutan.

(19)  S obzirom na ozbiljne posljedice za podnositelje zahtjeva koji su pobjegli ili za koje se smatra da postoji opasnost od bijega, značenje bijega trebalo bi strogo definirati u skladu s normama koje je razvila Agencija Europske unije za azil tako da se obuhvate namjerna radnja radi izbjegavanja važećih postupaka azila i činjenična okolnost da podnositelj zahtjeva nije ostao dostupan nadležnim tijelima. Nezakonit ulazak te neposjedovanje adrese ili isprava kojima se dokazuje identitet podnositelja zahtjeva ne bi trebali biti valjani kriteriji za utvrđivanje rizika od bijega.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Zadržavanje podnositelja zahtjeva trebalo bi primjenjivati u skladu s temeljnim načelom prema kojem se osobu ne bi smjelo zadržavati samo zbog toga jer traži međunarodnu zaštitu, posebno u skladu s međunarodnim pravnim obvezama država članica i člankom 31. Ženevske konvencije. Podnositelje zahtjeva smije se zadržati samo pod vrlo jasno definiranim iznimnim okolnostima koje su utvrđene u ovoj Direktivi te u skladu s načelima nužnosti i proporcionalnosti u odnosu na način i svrhu takvog zadržavanja. Zadržavanje podnositelja zahtjeva u skladu s ovom Direktivom trebalo bi pisanim putem odrediti pravosudno ili upravno tijelo navodeći razloge za njega, među ostalim u slučajevima kad se osobe već zadrži pri podnošenju zahtjeva za međunarodnu zaštitu. Kada se podnositelja zahtjeva zadržava, on mora imati djelotvoran pristup potrebnim postupovnim jamstvima, kao što je podnošenje pravnog lijeka pred nacionalnim pravosudnim tijelom.

(20)  Zadržavanje podnositelja zahtjeva trebalo bi primjenjivati u skladu s temeljnim načelom prema kojem se osoba ne bi smjela zadržavati samo zbog toga jer traži međunarodnu zaštitu, posebno u skladu s međunarodnim pravnim obvezama država članica i člankom 31. Ženevske konvencije. Podnositelji zahtjeva smiju se zadržati samo pod vrlo jasno definiranim iznimnim okolnostima koje su utvrđene u ovoj Direktivi te u skladu s načelima nužnosti i proporcionalnosti u odnosu na način i svrhu takvog zadržavanja. Zadržavanje podnositelja zahtjeva u skladu s ovom Direktivom trebalo bi pisanim putem odrediti pravosudno tijelo navodeći razloge za njega, među ostalim u slučajevima kad se osobe već zadrže pri podnošenju zahtjeva za međunarodnu zaštitu. Sve odluke o uvođenju zadržavanja trebaju sadržavati upućivanje na razmatranje dostupnih alternativa i razloge zbog kojih se one ne mogu učinkovito primijeniti. Kada se podnositelj zahtjeva zadržava, on mora imati djelotvoran pristup potrebnim postupovnim jamstvima, kao što su pravo na pravni lijek te pravo na besplatnu pravnu pomoć i zastupanje.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Ako je podnositelju zahtjeva određeno mjesto boravka, ali on nije poštovao svoje obveze, potrebno je dokazati da postoji opasnost da bi podnositelj zahtjeva mogao pobjeći kako bi ga se moglo zadržati. U svim okolnostima mora se posebno pobrinuti da je duljina zadržavanja proporcionalna i da se ono prekine čim podnositelj zahtjeva ispuni svoju obvezu ili više ne postoje razlozi da se smatra kako podnositelj zahtjeva neće poštovati svoje obveze. Podnositelja zahtjeva mora se upoznati s odgovarajućom obvezom i posljedicama njezina nepoštovanja.

(21)  Ako je podnositelju zahtjeva određeno mjesto boravka, ali on nije poštovao svoje obveze, potrebno je dokazati da postoji pojedinačno opravdana, neposredna i ozbiljna opasnost da bi podnositelj zahtjeva mogao pobjeći kako bi ga se moglo zadržati. U svim okolnostima mora se posebno pobrinuti da je duljina zadržavanja proporcionalna i da se ono prekine čim podnositelj zahtjeva ispuni svoju obvezu ili više ne postoje razlozi da se smatra kako podnositelj zahtjeva neće poštovati svoje obveze. Podnositelja zahtjeva mora se upoznati s odgovarajućom obvezom i posljedicama njezina nepoštovanja.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Pri primjeni ove Direktive države članice bi trebale nastojati osigurati potpuno pridržavanje načela interesa djeteta i cjelovitosti obitelji u skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta iz 1989. odnosno Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Uvjeti prihvata trebaju se prilagoditi posebnoj situaciji maloljetnika, bilo bez pratnje ili unutar obitelji, vodeći računa o njihovoj sigurnosti, tjelesnoj i psihološkoj skrbi te se njima treba poticati opći razvoj maloljetnika.

(30)  Pri primjeni ove Direktive države članice trebale bi nastojati osigurati potpuno pridržavanje načela interesa djeteta i cjelovitosti obitelji u skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta iz 1989. odnosno Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Države članice također trebaju osigurati da se u potpunosti poštuje Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena. Uvjeti prihvata trebaju se prilagoditi posebnim potrebama maloljetnika, bilo da su bez pratnje bilo da su unutar obitelji, vodeći računa o njihovoj sigurnosti i sprečavanju seksualnog nasilja i nasilja na temelju spola, posebno pružanjem smještaja prilagođenog djeci, kao i o njihovoj tjelesnoj i psihološkoj skrbi i obrazovanju, te se svime time treba poticati opći razvoj maloljetnika. Zadržavanje ili bilo kakvo pritvaranje djece, bilo da su bez pratnje bilo da su unutar obitelji, nikad nije u njihovu najboljem interesu i uvijek čini kršenje prava djeteta. Stoga bi ga trebalo zabraniti.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Države članice trebale bi osigurati da podnositelji zahtjeva dobiju potrebnu zdravstvenu zaštitu koja bi trebala uključivati barem nužnu skrb i osnovno liječenje bolesti, uključujući teških duševnih poremećaja. Zbog zabrinutosti za javno zdravlje u pogledu prevencije bolesti i zaštite zdravlja pojedinačnih podnositelja zahtjeva, pristup podnositelja zahtjeva zdravstvenoj zaštiti trebao bi obuhvaćati i preventivnu medicinsku skrb kao što je cijepljenje. Države članice mogu zbog javnog zdravlja zahtijevati medicinski pregled za podnositelje zahtjeva. Rezultati medicinskog pregleda ne bi trebali utjecati na ocjenu zahtjeva za međunarodnu zaštitu koja bi se uvijek trebala provoditi objektivno, nepristrano i na pojedinačnoj osnovi u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX [Uredba o postupcima].

(31)  Države članice trebale bi osigurati da podnositelji zahtjeva dobiju potpun i besplatan pristup potrebnim uslugama zdravstvene zaštite koja bi trebala uključivati barem nužnu i primarnu skrb, zdravstvenu skrb za majke i osnovno liječenje bolesti, među ostalim teških duševnih poremećaja kao što je posttraumatski stresni poremećaj (PTSP), te pristup uslugama u području seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Zbog zabrinutosti za javno zdravlje u pogledu prevencije bolesti i zaštite zdravlja te prava pojedinačnih podnositelja zahtjeva pristup podnositelja zahtjeva uslugama zdravstvene zaštite trebao bi obuhvaćati i skrb u području seksualnog i reproduktivnog zdravlja, preventivnu medicinsku skrb kao što je cijepljenje te sekundarnu skrb. Države članice mogu zbog javnog zdravlja zahtijevati medicinski pregled za podnositelje zahtjeva, u skladu sa smjernicama koje zajedno izrađuju Agencija Europske unije za azil i Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti. Rezultati medicinskog pregleda ne bi trebali utjecati na ocjenjivanje zahtjeva za međunarodnu zaštitu, koje bi se uvijek trebalo provoditi objektivno, nepristrano i na pojedinačnoj osnovi u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX [Uredba o postupcima].

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Pravo podnositelja zahtjeva na materijalne uvjete prihvata u skladu s ovom Direktivom može se ograničiti u određenim okolnostima ako je podnositelj zahtjeva pobjegao u drugu državu članicu iz države članice u kojoj mora biti prisutan. Međutim, države članice trebale bi u svim okolnostima osigurati pristup zdravstvenoj zaštiti i dostojan životni standard u skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima i Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, posebno pokrivanjem troškova boravka i osnovnih potreba podnositelja zahtjeva u pogledu fizičke sigurnosti, dostojanstva i međuljudskih odnosa, vodeći računa o specifičnoj ranjivosti osobe kao podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu te njezine obitelji ili skrbnika. Dužna pažnja mora se posvetiti podnositeljima zahtjeva s posebnim potrebama u vezi s prihvatom. U obzir se moraju uzeti posebne potrebe djece, posebno u pogledu prava djeteta na obrazovanje i pristup zdravstvenoj zaštiti. Ako je maloljetnik u državi članici koja nije ona u kojoj mora biti prisutan, države članice trebale bi mu omogućiti pristup odgovarajućim obrazovnim aktivnostima do transfera u odgovornu državu članicu. Trebalo bi uzeti u obzir posebne potrebe podnositeljica zahtjeva koje su bile izložene nasilju na temelju spola, među ostalim osiguravanjem pristupa u različitim fazama postupka azila medicinskoj pomoći, pravnoj pomoći i odgovarajućem savjetovanju u slučaju traume te psihosocijalnoj podršci.

(32)  Države članice trebale bi u svim okolnostima osigurati pristup zdravstvenoj zaštiti i odgovarajući životni standard. Dužna pažnja mora se posvetiti podnositeljima zahtjeva sa specifičnim potrebama u vezi s prihvatom. U obzir se moraju uzeti posebne potrebe djece, posebno u pogledu prava djeteta na obrazovanje i pristup zdravstvenoj zaštiti. Trebalo bi uzeti u obzir posebne potrebe podnositelja zahtjeva koji su bili izloženi seksualnom nasilju ili nasilju na temelju spola, osobito žena, među ostalim osiguravanjem pristupa u različitim fazama postupka azila medicinskoj pomoći, pravnoj pomoći i odgovarajućem savjetovanju u slučaju traume te psihosocijalnoj podršci. Takve podnositelje zahtjeva treba smatrati osobama sa specifičnim potrebama u vezi s prihvatom.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Opseg definicije članova obitelji trebao bi odražavati stvarnost današnjih migracijskih trendova prema kojima podnositelji zahtjeva često dolaze na državno područje država članica nakon duljeg razdoblja u tranzitu. Definicija bi stoga trebala obuhvaćati obitelji osnovane izvan zemlje podrijetla, no prije dolaska na državno područje država članica.

(33)  Opseg definicije članova obitelji trebao bi biti nediskriminacijski i odražavati stvarnost današnjih migracijskih trendova prema kojima podnositelji zahtjeva često dolaze na državno područje država članica nakon duljeg razdoblja u tranzitu. Države članice trebale bi primjenjivati definiciju članova obitelji u skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, Konvencijom Vijeća Europe za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava o području primjene definicije članova obitelji. Stoga bi trebale uzeti u obzir različite okolnosti ovisnosti, a posebnu pozornost potrebno je posvetiti najboljem interesu djeteta, ističući važnost zaštite podnositeljica zahtjeva koje su žrtve dječjeg, ranog ili prisilnog braka. Nevjenčane parove ne bi trebalo diskriminirati na temelju seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Kako bi se poticala samodostatnost podnositelja zahtjeva te smanjile znatne nepodudarnosti među državama članicama, ključno je predvidjeti jasna pravila o pristupu podnositelja zahtjeva tržištu rada i osigurati da taj pristup bude učinkovit ne namećući uvjete koji učinkovito sprečavaju podnositelja zahtjeva da traži posao. Provjere tržišta rada koje se provode kako bi se dala prednost vlastitim građanima ili drugim građanima Unije ili građanima trećih zemalja koji zakonito borave u dotičnoj državi članici ne bi trebale sprečavati učinkovit pristup podnositelja zahtjeva tržištu rada te bi se one trebale provoditi ne dovodeći u pitanje načelo povlaštenosti građana Unije kako je navedeno u odgovarajućim odredbama primjenjivih akata o pristupanju.

(34)  Kako bi se poticala samodostatnost podnositelja zahtjeva te smanjile znatne nepodudarnosti među državama članicama, ključno je predvidjeti jasna pravila o pristupu podnositelja zahtjeva tržištu rada i osigurati da taj pristup bude učinkovit ne namećući uvjete, uključujući sektorska ograničenja, ograničenja radnog vremena ili nerazumne administrativne formalnosti, koji učinkovito sprečavaju podnositelja zahtjeva da traži posao. Države članice također bi trebale poduzeti djelotvorne mjere kako bi zajamčile da se ulazak podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu na tržište rada ne postiže smanjivanjem primjenjivih naknada, što bi moglo dovesti do dampinga plaća. Provjere tržišta rada koje se provode kako bi se dala prednost vlastitim građanima ili drugim građanima Unije ili građanima trećih zemalja koji zakonito borave u dotičnoj državi članici ne bi trebale sprečavati učinkovit pristup podnositelja zahtjeva tržištu rada te bi se one trebale provoditi ne dovodeći u pitanje načelo povlaštenosti građana Unije kako je navedeno u odgovarajućim odredbama primjenjivih akata o pristupanju.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Najdulje trajanje razdoblja za pristup tržištu rada trebalo bi se uskladiti s trajanjem postupka razmatranja o meritumu. Kako bi se povećali izgledi za integraciju i samostalnost podnositelja zahtjeva, potiče se raniji pristup tržištu rada u slučajevima u kojima je vjerojatno da je zahtjev utemeljen, uključujući kad je njegovu razmatranju dana prednost u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX [Uredba o postupcima]. Države članice trebale bi stoga razmotriti skraćivanje tog razdoblja koliko god je moguće kako bi osigurale da podnositelji zahtjeva dobiju pristup tržištu rada najkasnije tri mjeseca od dana kad je podnesen zahtjev u slučajevima u kojima je vjerojatno da je zahtjev utemeljen. Međutim, države članice ne bi trebale odobravati pristup tržištu rada podnositeljima zahtjeva čiji će zahtjevi za međunarodnu zaštitu vjerojatno biti neutemeljeni i na koje se primjenjuje ubrzani postupak razmatranja.

(35)  Kako bi se povećali izgledi za integraciju i samostalnost podnositelja zahtjeva, trebalo bi im osigurati pristup tržištu rada što prije, odnosno najkasnije dva mjeseca od datuma kad je podnesen zahtjev za međunarodnu zaštitu.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  Zbog moguće privremene prirode boravka podnositelja zahtjeva i ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) br. 1231/2010 Europskog parlamenta i Vijeća države članice trebale bi moći isključiti obiteljske naknade i naknade za nezaposlenost iz jednakog postupanja prema podnositeljima zahtjeva i vlastitim građanima te bi trebale moći ograničiti primjenu jednakog postupanja na obrazovanje i strukovno osposobljavanje. Pravo na slobodu udruživanja i povezivanja također se može ograničiti isključivanjem podnositelja zahtjeva iz sudjelovanja u upravi određenih tijela i iz obnašanja javne dužnosti.

(39)  Pravo na slobodu udruživanja i povezivanja može se ograničiti isključivanjem podnositelja zahtjeva iz sudjelovanja u upravi određenih tijela i iz obnašanja javne dužnosti.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 40.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(40a)  Podnositeljima zahtjeva kojima je odobren pristup tržištu rada trebalo bi dopustiti da podnesu zahtjev za plavu kartu EU-a u skladu s relevantnim zakonodavstvom Unije. Podnositeljima zahtjeva kojima je odobren pristup tržištu rada također bi trebalo dopustiti da podnesu zahtjev za boravišnu dozvolu u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volontiranja, učeničke razmjene ili obrazovnih projekata i au-pair programa u skladu s relevantnim zakonodavstvom Unije.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 40.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(40b)  Poznavanje jezika nužno je kako bi se zajamčilo da podnositelji zahtjeva imaju odgovarajući životni standard. Učenjem službenog jezika ili jednog od službenih jezika dotične države članice povećala bi se samostalnost i prilika za integraciju u društvu domaćinu. Njime se također odvraća od sekundarnog kretanja. Učinkovit pristup jezičnim tečajevima stoga bi trebalo zajamčiti svim podnositeljima zahtjeva od datuma podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41)  Radi osiguravanja da materijalni uvjeti prihvata koji se pružaju podnositeljima zahtjeva budu usklađeni s načelima navedenima u ovoj Direktivi, potrebno je dodatno objasniti prirodu tih uvjeta, koji uključuju ne samo smještaj, hranu i odjeću, nego i nužne neprehrambene proizvode kao što su sanitarne potrepštine. Države članice također moraju odrediti razinu materijalnih uvjeta prihvata koji se pružaju u obliku novčane naknade ili vaučera na temelju odgovarajućih referentnih vrijednosti kako bi osigurale primjereni životni standard za vlastite državljane, primjerice minimalni dohodak, minimalnu plaću, minimalnu mirovinu, naknadu za nezaposlenost i socijalnu pomoć. To ne znači da bi odobreni iznos trebao biti jednak iznosu koji se odobrava vlastitim državljanima. Države članice mogu za podnositelje zahtjeva predvidjeti tretman koji je nepovoljniji od tretmana za vlastite državljane , kako je utvrđeno u ovoj Direktivi.

(41)  Kako bi se osiguralo da su materijalni uvjeti prihvata koji se pružaju podnositeljima zahtjeva usklađeni s načelima navedenima u ovoj Direktivi, potrebno je dodatno objasniti prirodu tih uvjeta, koji uključuju ne samo smještaj, hranu i odjeću nego i nužne neprehrambene proizvode kao što su sanitarne potrepštine, medicinski uređaji i obrazovni materijal. Države članice također moraju odrediti razinu materijalnih uvjeta prihvata koji se pružaju u obliku novčane naknade ili vaučera na temelju odgovarajućih referentnih vrijednosti kako bi osigurale primjeren životni standard za vlastite državljane, primjerice minimalni dohodak, minimalnu plaću, minimalnu mirovinu, naknadu za nezaposlenost i socijalnu pomoć. To ne znači da bi odobreni iznos trebao biti jednak iznosu koji se odobrava vlastitim državljanima.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  Kako bi ograničile mogućnost zloupotrebe sustava prihvata, države članice trebale bi moći pružiti materijalne uvjete prihvata samo ako podnositelji zahtjeva nemaju dovoljno sredstava za život. Ako države članice procjenjuju sredstava podnositelja zahtjeva, traže od njega da u cijelosti ili djelomično pokrije troškove materijalnih uvjeta prihvata, trebale bi poštovati načelo proporcionalnosti i uzeti u obzir posebne okolnosti podnositelja zahtjeva te njegovo dostojanstvo i osobni integritet, uključujući njegove posebne potrebe u vezi s prihvatom. Od podnositelja zahtjeva ne bi se trebalo tražiti da u cijelosti ili djelomično pokriju troškove potrebne zdravstvene skrbi. Mogućnost zlouporabe sustava za prihvat trebalo bi ograničiti i preciznijim utvrđivanjem okolnosti pod kojima se smještaj, hrana, odjeća i ostali nužni neprehrambeni proizvodi pruženi u obliku novčane naknade ili vaučera mogu zamijeniti uvjetima prihvata pruženima u naravi i okolnosti pod kojima se naknada za svakodnevne troškove može smanjiti ili ukinuti uz istovremeno osiguravanje dostojnog životnog standarda za sve podnositelje zahtjeva.

(42)  Države članice trebale bi moći pružiti materijalne uvjete prihvata samo ako podnositelji zahtjeva nemaju dovoljno sredstava za život. Kad države članice procjenjuju sredstva podnositelja zahtjeva i od njega traže da u cijelosti ili djelomično pokrije troškove materijalnih uvjeta prihvata, trebale bi poštovati načelo proporcionalnosti i uzeti u obzir posebne okolnosti podnositelja zahtjeva te njegovo dostojanstvo i osobni integritet, uključujući njegove specifične potrebe u vezi s prihvatom. Od podnositelja zahtjeva ne bi se trebalo tražiti da u cijelosti ili djelomično pokriju troškove potrebne zdravstvene skrbi. Mogućnost zloupotrebe sustava za prihvat trebalo bi ograničiti i preciznijim utvrđivanjem okolnosti pod kojima se smještaj, hrana, odjeća i ostali nužni neprehrambeni proizvodi pruženi u obliku novčane naknade ili vaučera mogu zamijeniti uvjetima prihvata pruženima u naravi i okolnosti pod kojima se naknada za svakodnevne troškove može smanjiti ili ukinuti uz istovremeno osiguravanje odgovarajućeg životnog standarda za sve podnositelje zahtjeva.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 49.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(49)  S obzirom na to da cilj ove Direktive, odnosno utvrđivanje standarda za uvjete prihvata podnositelja zahtjeva u državama članicama, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog opsega i učinaka ove Direktive on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). U skladu s načelom proporcionalnosti, utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(49)  S obzirom na to da cilj ove Direktive, odnosno utvrđivanje zajedničkih standarda za uvjete prihvata podnositelja zahtjeva u državama članicama, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog opsega i učinaka ove Direktive on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). U skladu s načelom proporcionalnosti, utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

Obrazloženje

Zajednički minimalni standardi za uvjete prihvata ključni su u odvraćanju nezakonitih migranata od sekundarnog kretanja.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „zahtjev za međunarodnu zaštitu”: znači zahtjev za međunarodnu zaštitu kako je definiran u članku [4. stavku 2. točki (a)] Uredbe (EU) br. XXX/XXX [Uredba o postupcima];

(1)  „zahtjev za međunarodnu zaštitu”: znači zahtjev za međunarodnu zaštitu kako je definiran u članku [2. stavku 7.] Uredbe (EU) br. XXX/XXX [Uredba o kvalifikaciji];

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „podnositelj zahtjeva”: znači podnositelj zahtjeva kako je definiran u članku [4. stavku 2. točki (b)] Uredbe (EU) br. XXX/XXX [Uredba o postupcima];

(2)  „podnositelj zahtjeva”: znači podnositelj zahtjeva kako je definiran u članku [2. stavku 8.] Uredbe (EU) br. XXX/XXX [Uredba o kvalifikaciji];

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „članovi obitelji”: znači članovi obitelji kako su definirani u članku [2. stavku 9.] Uredbe (EU) br. XXX/XXX [Uredba o kvalifikaciji];

(3)  „članovi obitelji” znači članovi obitelji kako su definirani u članku 2. točki (g) Uredbe (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina];

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  „materijalni uvjeti prihvata”: znači uvjeti prihvata koji uključuju smještaj, hranu, odjeću i ostale nužne neprehrambene proizvode koji odgovaraju potrebama podnositelja zahtjeva s obzirom na njihove posebne uvjete prihvata, primjerice sanitarne potrepštine, dane u naravi ili u obliku novčane naknade ili u vaučerima ili u kombinaciji svih triju kao i novčanu naknadu za svakodnevne troškove;

(7)  „materijalni uvjeti prihvata”: znači uvjeti prihvata koji uključuju smještaj, hranu, odjeću i ostale nužne neprehrambene proizvode koji odgovaraju potrebama podnositelja zahtjeva s obzirom na njihove posebne uvjete prihvata, primjerice sanitarne potrepštine, medicinske proizvode i obrazovni materijal, dane u naravi ili u obliku novčane naknade ili u vaučerima ili u kombinaciji svega troga, kao i novčanu naknadu za svakodnevne troškove;

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  „odgovarajući životni standard”: znači životni standard kojim se jamči zdravlje i dobrobit podnositelja zahtjeva i njegove obitelji, posebno u pogledu pristupa potrebnoj hrani, odjeći, stanovanju, obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti i socijalnim uslugama;

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  „bijeg”: znači radnja koju podnositelj zahtjeva poduzima kako bi izbjegao postupke azila te kojom napušta državno područje na kojem mora biti prisutan u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina] ili zbog koje nije više dostupan nadležnim tijelima ili sudu;

(10)  „bijeg”: znači namjerna radnja podnositelja zahtjeva, čiji je cilj izbjegavanje važećih postupaka azila tako što podnositelj zahtjeva ne ostaje dostupan relevantnim tijelima;

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  „opasnost od bijega”: znači postojanje razloga u pojedinačnom slučaju koji se temelje na objektivnim kriterijima definiranima u nacionalnom pravu zbog kojih se smatra da bi podnositelj zahtjeva mogao pobjeći;

(11)  „opasnost od bijega”: znači dokazano postojanje posebnih razloga u pojedinačnom slučaju, koji se temelje na objektivnim i posebnim kriterijima u skladu sa standardima Agencije Europske unije za azil i nacionalnim pravom, zbog kojih se smatra da bi podnositelj zahtjeva mogao pobjeći, ne uključujući opće kriterije kao što je onaj da je osoba samo podnositelj zahtjeva u smislu Uredbe (EU).../... [Uredba o postupcima] ili da je određene nacionalnosti;

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  „podnositelj zahtjeva s posebnim potrebama u vezi s prihvatom”: znači podnositelj zahtjeva kojem su potrebna posebna jamstva kako bi se mogao koristiti pravima i ispunjavati obveze predviđene u ovoj Direktivi, kao što su maloljetni podnositelji zahtjeva, maloljetnici bez pratnje, invalidi, starije osobe, trudnice, samohrani roditelji s maloljetnom djecom, žrtve trgovine ljudima, teško bolesne osobe, osobe s duševnim poremećajima i osobe koje su bile mučene, silovane ili su pretrpjele druge teške oblike psihološkog, fizičkog ili spolnog nasilja kao što su žrtve sakaćenja ženskih spolnih organa.

(13)  „podnositelj zahtjeva sa specifičnim potrebama u vezi s prihvatom”: znači podnositelj zahtjeva za kojega se smatra da su mu potrebni specifični uvjeti ili jamstva kako bi se mogao koristiti pravima i ispunjavati obveze predviđene u ovoj Direktivi, koji može pripadati bilo kojoj od sljedećih kategorija: maloljetni podnositelji zahtjeva, maloljetnici bez pratnje, invalidi, starije osobe, trudnice, neudane žene, djevojčice adolescentske dobi, kućanstva koja vode žene, lezbijke, homoseksualne, biseksualne, transrodne i interseksualne osobe, samohrani roditelji s maloljetnom djecom, žrtve trgovine ljudima, žrtve dječjeg, ranog ili prisilnog braka, osobe koje nisu vjernici, apostati i vjerske manjine, teško bolesne osobe, osobe s duševnim poremećajima, uključujući posttraumatski stresni poremećaj, i osobe koje su bile mučene, silovane ili su pretrpjele druge teške oblike psihološkog, fizičkog ili spolnog nasilja te nasilja zbog predrasuda i nasilja na temelju spola, kao što su žrtve sakaćenja ženskih spolnih organa.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ova se Direktiva ne primjenjuje kada se primjenjuje Direktiva 2001/55/EZ31.

Briše se.

__________________

 

Direktiva Vijeća 2001/55/EZ od 20. srpnja 2001. o minimalnim standardima za dodjelu privremene zaštite u slučaju masovnog priljeva raseljenih osoba te o mjerama za promicanje uravnoteženih napora država članica pri prihvatu i snošenju posljedica prihvata tih osoba (SL L 212, 7.8.2001., str. 1.).

 

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Države članice primjenjuju ovu Direktivu na sve maloljetnike bez pratnje od trenutka njihova dolaska na teritorij države članice do trenutka kad im se prizna status izbjeglice ili im se odobri status supsidijarne zaštite u skladu s Uredbom (EU) XXX/XXX [Uredba o kvalifikaciji] ili neki drugi oblik humanitarne zaštite, ili do trenutka njihova premještaja u treću zemlju, u skladu s njihovim najboljim interesom te u skladu s nacionalnim pravom.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu uvesti ili zadržati povoljnije odredbe u pogledu uvjeta prihvata za podnositelje zahtjeva i bliske srodnike podnositelja zahtjeva ovisne o njemu koji su prisutni u istoj državi članici , ili iz humanitarnih razloga u onoj mjeri u kojoj su te odredbe u skladu s ovom Direktivom.

Države članice mogu uvesti ili zadržati povoljnije odredbe u pogledu uvjeta prihvata za podnositelje zahtjeva i članove njihovih obitelji ili druge bliske srodnike koji su prisutni u istoj državi članici, ili iz humanitarnih razloga u onoj mjeri u kojoj su te odredbe u skladu s ovom Direktivom.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice što je prije moguće, a najkasnije prilikom podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, obavješćuju podnositelje zahtjeva o svim pravima koja im pripadaju i obvezama kojih se moraju pridržavati u vezi s uvjetima prihvata. U informacijama koje pružaju naglašavaju da podnositelj zahtjeva nema pravo na uvjete prihvata utvrđene u člancima od 14. do 17. ove Direktive kako je navedeno u članku 17.a iste Direktive u državi članici koja nije ona u kojoj mora biti prisutan u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina].

Države članice, u trenutku kad osoba izrazi želju da podnese zahtjev za međunarodnu zaštitu ili najkasnije prije trenutka registracije, obavješćuju podnositelje zahtjeva o svim pravima koja im pripadaju i obvezama kojih se moraju pridržavati u vezi s uvjetima prihvata. U informacijama koje pružaju ističu barem na koje uvjete prihvata podnositelji zahtjeva imaju pravo, koje su posljedice bijega, koji su razlozi za zadržavanje, zamjenu, ograničavanje ili ukidanje bilo kojih materijalnih uvjeta prihvata te ističu pravo podnositelja zahtjeva na podnošenje žalbe na zadržavanje ili odluke koje se odnose na zamjenu, ograničavanje ili ukidanje materijalnih uvjeta prihvata. Minimalne informacije također obuhvaćaju sve relevantne informacije o osobnim okolnostima podnositelja zahtjeva zbog kojih bi se moglo smatrati da podnositelj ima specifične potrebe u vezi s prihvatom ili potrebe za posebnim postupovnim jamstvima kako je predviđeno ovom Direktivom i [Uredbom o postupcima].

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da podnositelji zahtjeva dobiju sve informacije o organizacijama ili skupinama osoba koje pružaju posebnu pravnu pomoć i organizacijama koje bi im mogle pomoći ili ih obavijestiti o raspoloživim uvjetima prihvata, uključujući zdravstvenu skrb.

Države članice osiguravaju da podnositelji zahtjeva dobiju sve informacije o organizacijama ili skupinama osoba koje pružaju posebnu pravnu pomoć, besplatnu pravnu pomoć i zastupanje te organizacijama koje bi im mogle pomoći ili ih obavijestiti o raspoloživim uvjetima prihvata, uključujući zdravstvenu skrb.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da obavijesti iz stavka 1. budu u pisanom obliku koristeći se standardnim predloškom koji će izraditi Agencija Europske unije za azil i na jeziku koji podnositelj zahtjeva razumije ili se opravdano pretpostavlja da ga razumije. Kada je to potrebno, te se obavijesti daju i usmeno te u obliku prilagođenom potrebama maloljetnika.

2.  Države članice osiguravaju da obavijesti iz stavka 1. budu u pisanom, jezgrovitom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku, da se za njih koristi jasan i jednostavan jezik, da se temelje na standardnom predlošku koji izrađuje Agencija Europske unije za azil i da budu na jeziku koji podnositelj zahtjeva razumije ili se opravdano pretpostavlja da ga razumije. Kada je to potrebno, te se obavijesti daju i usmeno te vizualno u obliku videosnimaka ili piktograma, prilagođavaju se potrebama maloljetnika ili osoba sa specifičnim potrebama u vezi s prihvatom te se njima uzimaju u obzir osobne okolnosti podnositelja zahtjeva.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice podnositeljima zahtjeva izdaju putnu ispravu samo kada nastupe ozbiljni humanitarni razlozi ili drugi važni razlozi koji zahtijevaju njihovu prisutnost u drugoj državi. Valjanost putne isprave ograničava se na svrhu i trajanje koji su potrebni zbog razloga njezina izdavanja.

1.  Države članice podnositeljima zahtjeva bez odgode izdaju putnu ispravu kad je potrebna prisutnost podnositelja u drugoj državi. To obuhvaća okolnosti u kojima podnositelj zahtjeva treba otputovati u drugu državu zbog jednoga od sljedećih razloga ili više njih:

 

(a)   radi liječenja;

 

(b)   radi posjeta rođacima u posebnim slučajevima, primjerice radi posjeta članovima obitelji ili drugim bliskim rođacima koji su teško bolesni ili radi vjenčanja ili sprovoda članova obitelji ili drugih bliskih rođaka;

 

(c)  radi putovanja za potrebe posla ako je podnositelju zahtjeva odobren pristup tržištu rada;

 

(d)   ako podnositelj zahtjeva mora putovati u okviru studijskog programa;

 

(e)   ako maloljetnici trebaju putovati s udomiteljskim obiteljima.

 

Valjanost putne isprave ograničava se na svrhu i trajanje koji su potrebni zbog razloga njezina izdavanja. Tom putnom ispravom tijekom razdoblja njezine valjanosti omogućuje se višestruki broj ponovnih ulazaka na područje države članice koja ju je izdala.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Države članice ne smiju od podnositelja zahtjeva tražiti da dostave nepotrebnu ili nerazmjernu dokumentaciju niti im nametati druge administrativne zahtjeve samo zato jer su podnositelji zahtjeva za međunarodnu zaštitu ili samo na temelju njihove nacionalnosti prije nego što im zajamče prava na koja imaju pravo u skladu s ovom Direktivom.

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice odlučuju prema potrebi o boravištu podnositelja zahtjeva na određenome mjestu zbog bilo kojeg od sljedećih razloga:

2.  Države članice mogu prema potrebi donijeti odluku o boravištu podnositelja zahtjeva na određenome mjestu, kao što su centar za smještaj, privatna kuća, stan, hotel ili druge prostorije prilagođene za smještaj podnositelja zahtjeva, na temelju objektivnih kriterija definiranih u nacionalnom pravu i na temelju odluke pravosudnih tijela, zbog bilo kojeg od sljedećih opravdanih razloga:

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2. – podstavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  zbog brzog razmatranja i učinkovitog praćenja njegova postupka za određivanje odgovorne države članice u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina];

Briše se.

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2. – podstavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  kako bi se učinkovito spriječio bijeg podnositelja zahtjeva, posebice:

(d)  kako bi se učinkovito spriječio bijeg podnositelja zahtjeva ako su relevantna tijela ustanovila da postoji rizik od bijega, posebice:

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2. – podstavak 1. – točka d – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  podnositelja zahtjeva koji nisu poštovali obvezu da zahtjev podnesu u državi članici prvog ulaska kako je utvrđeno u članku [4. stavku 1.] Uredbe (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina] i putovali su u drugu državu članicu bez odgovarajućeg opravdanja te su tamo podnijeli zahtjev, ili

–  podnositelja zahtjeva koji namjerno nisu poštovali obvezu da zahtjev podnesu u državi članici prvog ulaska kako je utvrđeno u članku [4. stavku 1.] Uredbe (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina] kako bi izbjegli važeće postupke azila i koji su putovali su u drugu državu članicu bez odgovarajućeg opravdanja te su tamo podnijeli zahtjev, ili

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako postoje razlozi da se smatra kako postoji opasnost da bi podnositelj zahtjeva mogao pobjeći, države članice prema potrebi zahtijevaju od podnositelja zahtjeva da se javi nadležnim tijelima ili da se osobno pojavi pred njima, odmah ili u određeno vrijeme onoliko često koliko je potrebno da bi se učinkovito spriječio njegov bijeg.

3.  Ako postoje razlozi da se smatra kako postoji opasnost da bi podnositelj zahtjeva mogao pobjeći, države članice mogu, kad je to potrebno i razmjerno te na temelju odluke pravosudnih tijela, zahtijevati od podnositelja zahtjeva da se javlja nadležnim tijelima ili da se pred njima osobno pojavljuje, bez odgode ili u određeno vrijeme onoliko često koliko je potrebno da bi se učinkovito spriječio njegov bijeg, ali ne više od jedanput svakoga radnog dana. Ta odluka podliježe žalbi ili preispitivanju pred pravosudnim tijelom u skladu s člankom 25.

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice predviđaju mogućnost da podnositeljima zahtjeva izdaju privremenu dozvolu za napuštanje njihova mjesta boravišta ili određenog područja . Odluke se donose objektivno i nepristrano o meritumu pojedinačnog slučaja te, ako su negativne, za to se navode razlozi.

4.  Države članice predviđaju mogućnost da podnositeljima zahtjeva izdaju privremenu dozvolu za napuštanje njihova mjesta boravišta ili određenog područja i za boravak negdje drugdje. Odluke se donose objektivno i nepristrano o meritumu pojedinačnog slučaja te, ako su negativne, za to se navode razlozi.

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice od podnositelja zahtijeva traže da što je prije moguće o svojem trenutačnom boravištu ili adresi ili telefonskom broju na kojem su dostupni obavijeste nadležna tijela te da im priopće svaku promjenu telefonskog broja ili adrese.

5.  Države članice od podnositelja zahtjeva traže da što je prije moguće o svojem trenutačnom boravištu ili adresi ili telefonskom broju, ili adresi elektroničke pošte ako postoji, na kojoj su dostupni obavijeste nadležna tijela te da im priopće svaku promjenu adrese, telefonskog broja ili adrese elektroničke pošte.

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Države članice navode stvarne i, prema potrebi, pravne razloge u svakoj odluci koja se donosi u skladu s ovim člankom. Podnositelje zahtjeva odmah se pisanim putem, na jeziku koji razumiju ili se opravdano pretpostavlja da ga razumiju, obavješćuje o donošenju te odluke, postupcima za osporavanje odluke u skladu s člankom 25. i posljedicama nepoštovanja obveza koje proizlaze iz te odluke.

8.  Države članice navode stvarne i, prema potrebi, pravne razloge u svakoj odluci koja se donosi u skladu s ovim člankom. Podnositelji zahtjeva odmah se pisanim putem, na jeziku koji razumiju ili se opravdano pretpostavlja da ga razumiju, u jezgrovitom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku, jasnim i jednostavnim jezikom, obavješćuju o donošenju te odluke, postupcima za osporavanje odluke u skladu s člankom 25. i posljedicama nepoštovanja obveza koje proizlaze iz te odluke.

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice ne smiju zadržati osobu samo zato jer je podnositelj zahtjeva .

1.  Države članice ne smiju zadržati osobu samo zato jer je podnositelj zahtjeva ili na temelju nacionalnosti podnositelja zahtjeva. Zadržavanje se mora temeljiti na odluci pravosudnih tijela, mora biti prijeko potrebno kako bi se osiguralo ispunjavanje posebne i konkretne obveze podnositelja zahtjeva, završava čim se ispuni posebna ili konkretna obveza i ne smije biti kaznene prirode.

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Podnositelji zahtjeva ne zadržavaju se prije nego što se obavi procjena njihovih specifičnih potreba u vezi s prihvatom u skladu s člankom 21.

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Zadržavanje podnositelja zahtjeva u pisanom obliku određuju sudska ili upravna tijela. U nalogu o zadržavanju navode se stvarni i pravni razlozi na kojima se zadržavanje temelji.

2.  Zadržavanje podnositelja zahtjeva u pisanom obliku određuju sudska tijela. U nalogu o zadržavanju navode se stvarni i pravni razlozi na kojima se zadržavanje temelji. On također sadrži upućivanje na razmatranje dostupnih alternativa i razloge zbog kojih se one nisu mogle učinkovito primijeniti.

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Kada zadržavanje nalažu upravna tijela, države članice osiguravaju brzo sudsko razmatranje zakonitosti zadržavanja koje se provodi po službenoj dužnosti i/ili na zahtjev podnositelja zahtjeva. Kada se razmatranje provodi po službenoj dužnosti, takvo razmatranje provodi se što je prije moguće od početka zadržavanja. Kada se provodi na zahtjev podnositelja zahtjeva, provodi se što je prije moguće nakon pokretanja odgovarajućih postupaka. U tu svrhu države članice u nacionalnom pravu definiraju razdoblje u okviru kojega se provodi sudsko razmatranje zakonitosti zadržavanja po službenoj dužnosti i/ili sudsko razmatranje na zahtjev podnositelja zahtjeva.

Briše se.

Amandman    55

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Zadržavanje u razumnim vremenskim razmacima razmatra sudsko tijelo po službenoj dužnosti i/ili na zahtjev predmetnog podnositelja zahtjeva, posebno kada zadržavanje dulje traje, kada se pojave relevantne okolnosti ili su dostupne nove informacije koje mogu utjecati na zakonitost zadržavanja.

5.  Zadržavanje u razumnim vremenskim razmacima razmatra sudsko tijelo po službenoj dužnosti i/ili na zahtjev predmetnog podnositelja zahtjeva, posebno kada zadržavanje dulje traje, kada se pojave relevantne okolnosti ili su dostupne nove informacije koje mogu utjecati na zakonitost zadržavanja. Kad se u okviru sudskog razmatranja dokaže da je zadržavanje nezakonito, predmetni podnositelj zahtjeva odmah se oslobađa.

Amandman    56

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 6. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice u slučaju sudskog razmatranja naloga za zadržavanje iz stavka 3. osiguravaju da podnositelji zahtjeva imaju pristup besplatnoj pravnoj pomoći i zastupanju. To uključuje barem pripremu traženih postupovnih dokumenata i sudjelovanje u postupku pred sudskim tijelima u ime podnositelja zahtjeva.

Države članice u slučaju sudskog razmatranja naloga za zadržavanje iz stavka 5. ovog članka osiguravaju da podnositelji zahtjeva imaju pristup besplatnoj pravnoj pomoći i zastupanju pod uvjetima utvrđenima u članku 25 stavcima od 2. do 6.

Amandman    57

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 6. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Besplatnu pravnu pomoć i zastupanje osiguravaju odgovarajuće osposobljene osobe koje to mogu obavljati, ili im je to dopušteno u skladu s nacionalnim pravom, čiji interesi nisu ili ne bi mogli biti u suprotnosti s interesima podnositelja zahtjeva.

Briše se.

Amandman    58

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Države članice mogu također odlučiti da se besplatna pravna pomoć i zastupanje odobre:

Briše se.

(a)  samo onima koji nemaju dovoljno sredstava; i/ili

 

(b)  samo putem usluga koje osiguravaju pravni savjetnici ili drugi savjetnici koji su u nacionalnom pravu posebno određeni za pomoć i zastupanje podnositelja zahtjeva.

 

Amandman    59

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Države članice također mogu:

Briše se.

(a)  odrediti novčana i/ili vremenska ograničenja na pružanje besplatne pravne pomoći i zastupanje, pod uvjetom da se njima ne ograničava pristup besplatnoj pravnoj pomoći i zastupanju;

 

(b)  odrediti da postupanje prema podnositeljima zahtjeva, u vezi s naknadama i drugim troškovima, nije povoljnije od postupanja koje je općenito namijenjeno njihovim državljanima u stvarima koje se odnose na pravnu pomoć.

 

Amandman    60

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Države članice mogu zahtijevati da im se u cijelosti ili djelomično vrate sredstva za sve odobrene troškove ako i kada se financijski položaj podnositelja zahtjeva znatno poboljša ili ako je odluka o odobrenju takvih troškova donesena na temelju neistinitih informacija koje je dao podnositelj zahtjeva.

Briše se.

Amandman    61

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10.  Postupci za pristup pravnoj pomoći i zastupanju utvrđuju se u nacionalnom pravu.

Briše se.

Amandman    62

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nacionalna tijela prvenstveno se brinu o zdravlju, uključujući duševno zdravlje, podnositelja zahtjeva koji imaju posebne potrebe u vezi s prihvatom;

1.  Nacionalna tijela prvenstveno se brinu o zdravlju, uključujući mentalno zdravlje, pritvorenih podnositelja zahtjeva koji imaju specifične potrebe u vezi s prihvatom;

 

Amandman    63

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kada se zadržavaju podnositelji zahtjeva s posebnim potrebama u vezi s prihvatom , države članice osiguravaju redovito praćenje i odgovarajuću potporu i pritom uzimaju u obzir njihov poseban položaj, uključujući njihovo zdravlje.

Kada se zadržavaju podnositelji zahtjeva sa specifičnim potrebama u vezi s prihvatom, države članice osiguravaju redovito praćenje i odgovarajuću potporu i pritom uzimaju u obzir njihov poseban položaj, uključujući njihovo fizičko i mentalno zdravlje.

Amandman    64

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Maloljetnici se zadržavaju samo u krajnjem slučaju i nakon što se utvrdi da se druge manje prisilne mjere ne mogu primijeniti. Takvo zadržavanje traje što je kraće moguće i čini se sve što je moguće da se zadržani maloljetnici oslobode i smjeste u objektima pogodnim za maloljetnike.

Maloljetnici se ne zadržavaju. Umjesto toga države članice uspostavljaju odgovarajuće mehanizme za pružanje skrbi te smještaj maloljetnika i obitelji s maloljetnom djecom u skladu s člankom 22. stavkom 5. dok se ispituje njihov zahtjev za međunarodnu zaštitu.

Amandman    65

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prvenstvena briga država članica mora biti u najvećem interesu djeteta kako je navedeno u članku 22. stavku 2.

Prvenstvena briga država članica mora biti u najboljem interesu djeteta kako je navedeno u članku 22. stavku 2. Odgovarajući mehanizmi za pružanje skrbi i mjere prihvata za maloljetnu djecu i njihove obitelji provode se u zajednici, nenametljivi su u najvećoj mogućoj mjeri te su u skladu s pravom na privatnost i obiteljski život.

Amandman    66

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 2. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kada se zadržavaju maloljetnici, mora im se osigurati pravo na obrazovanje i oni moraju imati mogućnost sudjelovanja u rekreacijskim aktivnostima, uključujući igru i rekreacijske aktivnosti primjerene njihovoj dobi.

Briše se.

Amandman    67

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Maloljetnici bez pratnje zadržavaju se samo u izvanrednim okolnostima. Čini se sve što je moguće da se maloljetnici bez pratnje oslobode u najkraćem mogućem roku.

Briše se.

Maloljetnici bez pratnje ne smiju se zadržavati u zatvoru.

 

Koliko je to moguće maloljetnicima bez pratnje osigurava se smještaj u ustanovama koje raspolažu osobljem koje uzima u obzir prava i potrebe osoba njihove dobi te kapacitetima koji su prilagođeni maloljetnicima bez pratnje.

 

Kada se zadržavaju maloljetnici bez pratnje, države članice osiguravaju da su smješteni odvojeno od odraslih.

 

Amandman    68

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Zadržanim obiteljima osigurava se odvojen smještaj koji jamči odgovarajuću privatnost.

Briše se.

Amandman    69

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 5. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Kada se zadrže podnositeljice zahtjeva, države članice osiguravaju da su smještene odvojeno od podnositelja zahtjeva, osim ako su podnositelji zahtjeva članovi obitelji i ako se s tim slažu svi predmetni pojedinci.

5.  Države članice osiguravaju da su zadržani podnositelji i podnositeljice zahtjeva smješteni odvojeno, osim ako su oni članovi obitelji i ako se s tim slažu svi predmetni pojedinci.

Amandman  70

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Države članice mogu, u valjano utemeljenim slučajevima i za razumno razdoblje koje mora biti što je moguće kraće, odstupiti od stavka 2. trećeg podstavka, od stavka 4. i stavka 5. prvog podstavka kada je podnositelj zahtjeva zadržan na graničnom prijelazu ili u području tranzita, uz iznimku slučajeva iz članka 41. Uredbe (EU) br. XXX/XXX [Uredba o postupcima].

6.  Države članice mogu, u valjano utemeljenim slučajevima i za razumno razdoblje koje mora biti što je moguće kraće, odstupiti od stavka 5. prvog podstavka kada je podnositelj zahtjeva zadržan na graničnom prijelazu ili u području tranzita.

Obrazloženje

Izmjene kojima se nastoji zabraniti zadržavanje maloljetnika neodvojivo su povezane s dopuštenim izmjenama iz nacrta izvješća čiji je cilj ojačati uvjete povezane s oduzimanjem osobne slobode kao i poboljšati odredbe koje se odnose na postupanje s ranjivim osobama, uključujući maloljetnike. Ovaj je amandman i neodvojivo povezan s dopuštenom izmjenom članka 8. stavka 3. točke (d) koju je predložila izvjestiteljica (am. 31 nacrta izvješća).

Amandman    71

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice maloljetnoj djeci podnositelja zahtjeva i podnositeljima zahtjeva maloljetnicima osiguravaju pristup sustavu obrazovanja pod sličnim uvjetima kao i vlastitim državljanima dok se stvarno ne izvrši mjera izgona protiv njih ili njihovih roditelja. Takvo obrazovanje može se osigurati u centrima za smještaj.

Države članice maloljetnoj djeci podnositelja zahtjeva i podnositeljima zahtjeva maloljetnicima osiguravaju pristup sustavu obrazovanja pod jednakim uvjetima kao i vlastitim državljanima. Takvo obrazovanje pruža se tijekom cijelog razdoblja boravka maloljetnika na teritoriju države članice. Može se osigurati u centrima za smještaj kao privremena mjera dok se ne osigura pristup nacionalnim obrazovnim sustavima.

Amandman    72

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pristup sustavu obrazovanja ne smije se odgađati više od tri mjeseca od datuma na koji je maloljetnik podnio zahtjev za međunarodnu zaštitu ili je zahtjev podnesen u njegovo ime.

2.  Pristup sustavu obrazovanja ne smije se odgađati više od jednog mjeseca od trenutka kad je podnesen zahtjev za međunarodnu zaštitu.

Amandman    73

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da podnositelji zahtjeva imaju pristup tržištu rada najkasnije šest mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, ako nadležno tijelo nije donijelo upravnu odluku i ako za kašnjenje nije kriv podnositelj zahtjeva.

Države članice osiguravaju da podnositelji zahtjeva imaju pristup tržištu rada najkasnije dva mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

Amandman    74

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je država članica ubrzala razmatranje o meritumu zahtjeva za međunarodnu zaštitu u skladu s točkama [od (a) do (f)] članka [40. stavka 1.] Uredbe (EU) br. XXX/XXX [Uredba o postupcima], ne odobrava se pristup tržištu rada.

Ako je država članica utvrdila da podnositelj zahtjeva nema pravo na međunarodnu zaštitu u skladu s točkama [od (a) do (f)] članka [40. stavka 1.] Uredbe (EU) br. XXX/XXX [Uredba o postupcima], ne odobrava se pristup tržištu rada.

Amandman    75

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Države članice čine sve što je u njihovoj moći da podnositeljima zahtjeva i nadležnim tijelima pruže primjerenu obuku o radnom zakonodavstvu i nediskriminaciji da bi se izbjeglo iskorištavanje na radnom mjestu primjenom praksi neprijavljenog rada i drugih oblika teškog iskorištavanja radnika te da bi se izbjegla diskriminacija od dana podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

Amandman    76

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zbog politike u vezi s tržištem rada, države članice mogu provjeriti mogu li se na radno mjesto zaposliti državljani te države članice ili drugi državljani Unije ili državljani trećih zemalja koji zakonito borave u toj državi članici.

Zbog politike u vezi s tržištem rada, osobito u pogledu stope nezaposlenosti mladih, države članice mogu provjeriti mogu li se na radno mjesto, na osnovi povlaštenog pristupa, zaposliti državljani te države članice ili drugi državljani Unije ili državljani trećih zemalja koji zakonito borave u toj državi članici.

Obrazloženje

Ovom se izmjenom pojašnjava da države članice imaju mogućnost donositi mjere kojima će omogućiti davanje veće pozornosti pristupu vlastitih državljana i drugih građana Europske unije tržištu rada. Naglašava se i želja da se u obzir uzmu problemi povezani sa zapošljavanjem mladih. Budući da je riječ o vrlo osjetljivom pitanju za građane EU-a, države potpisnice žele pojasniti da se u pogledu pristupa tržištu rada neće primjenjivati posebne mjere ili kvote kojima bi se podnositeljima zahtjeva za međunarodnu zaštitu pomoglo da posao nađu lakše nego državljani države članice.

Amandman    77

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 3. – podstavak 1. − točka (a)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  uvjeta rada, uključujući plaću i otkaz, godišnji odmor i praznike te zdravstvene i sigurnosne zahtjeve na radnome mjestu;

(a)  uvjeta rada, uključujući plaću i otkaz, radno vrijeme, godišnji odmor i praznike te zdravstvene i sigurnosne zahtjeve na radnome mjestu;

Amandman    78

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 3. – podstavak 1. – točka (c)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  obrazovanja i strukovnog osposobljavanja, osim stipendija i zajmova za studij i smještaj te drugih stipendija i zajmova povezanih s obrazovanjem i strukovnim osposobljavanjem;

(c)  obrazovanja i strukovnog osposobljavanja;

Amandman    79

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 3. – podstavak 1. – točka (ca) (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  obrazovanja i mogućnosti za obrazovanje odraslih osoba u vezi sa zapošljavanjem, uključujući tečajeve za stručno usavršavanje i stjecanje praktičnog iskustva na radnom mjestu;

Amandman    80

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 3. – podstavak 1. – točka (da) (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  pristupa uslugama u području obrazovnog i strukovnog usmjeravanja koje pružaju službe za zapošljavanje;

Amandman    81

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 3. – podstavak 1. – točka (ea) (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  pristupa volonterskom radu;

Amandman    82

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 3. – podstavak 2. – točka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii)  u skladu s točkom (c) ovog stavka, u pogledu obrazovanja i strukovnog osposobljavanja koje je izravno povezano sa specifičnom profesionalnom djelatnošću;

Briše se.

Amandman    83

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 3. – podstavak 2. – točka iii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iii.  u skladu s točkom (e) ovog stavka isključujući obiteljske naknade i naknade za nezaposlenost ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) br. 1231/2010.

Briše se.

Amandman    84

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Države članice mogu podnositeljima zahtjeva kojima je odobren pristup tržištu rada u skladu sa stavkom 1., a čiji su zahtjevi za međunarodnu zaštitu odbijeni, dopustiti da zatraže boravišnu dozvolu u zemlji u kojoj borave koristeći se formatom utvrđenim u Uredbi (EZ) br. 1030/20021a u skladu s nacionalnim zakonima o pristupu tržištu rada za državljane trećih zemalja.

 

_____________

 

1aUredba Vijeća (EZ) br. 1030/2002 od 13. lipnja 2002. o utvrđivanju jedinstvenog obrasca boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja (SL L 157, 15.6.2002., str. 1.).

Amandman    85

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 5.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5b.  Ako je pristup tržištu rada odobren u skladu sa stavkom 1., države članice osiguravaju i da su podnositelji zahtjeva pismeno obaviješteni, na jeziku koji razumiju, o svojim pravima iz radnog odnosa u skladu s nacionalnim pravom.

Amandman    86

Prijedlog direktive

Članak 15.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 15.a

 

Tečajevi jezika

 

Države članice pružaju podnositeljima zahtjeva učinkovit besplatan pristup jezičnim tečajevima i građanskom odgoju od datuma podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

 

Međutim, države članice mogu od podnositelja zahtjeva tražiti da u cijelosti ili djelomično pokriju troškove takvih tečajeva u skladu s uvjetima iz članka 16. stavaka 4. i 5.

Amandman    87

Prijedlog direktive

Članak 15.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 15.b

 

Stručna izobrazba

 

Države članice podnositeljima zahtjeva omogućuju pristup stručnoj izobrazbi neovisno o tome imaju li pristup tržištu rada. Pristup stručnoj izobrazbi povezanoj s ugovorom o zapošljavanju može ovisiti o tome u kojoj mjeri podnositelj zahtjeva ima pristup tržištu rada u skladu s člankom 15.

Amandman    88

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da se materijalnim uvjetima prihvata pruža odgovarajući životni standard podnositeljima zahtjeva koji osigurava njihovu egzistenciju i štiti njihovo fizičko i duševno zdravlje.

Države članice osiguravaju da se materijalnim uvjetima prihvata pruža odgovarajući životni standard podnositeljima zahtjeva i njihovim obiteljima kojim se osigurava njihova egzistencija i štiti njihovo fizičko i mentalno zdravlje.

Amandman    89

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da se taj životni standard postigne u posebnom položaju podnositelja zahtjeva s posebnim potrebama u vezi s prihvatom i u vezi s položajem zadržanih osoba.

Države članice osiguravaju da se taj životni standard postigne u posebnoj situaciji u kojoj se nalaze podnositelji zahtjeva sa specifičnim potrebama u vezi s prihvatom i u situaciji u kojoj se nalaze zadržane osobe.

Amandman    90

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu od podnositelja zahtjeva zahtijevati da u cijelosti ili djelomično pokriju troškove materijalnih uvjeta prihvata predviđenih stavkom 3., ako podnositelji zahtjeva imaju dovoljno sredstava, na primjer ako već tijekom razumnog razdoblja rade.

Države članice mogu od podnositelja zahtjeva zahtijevati da u cijelosti ili djelomično pokriju troškove materijalnih uvjeta prihvata predviđenih stavkom 3., samo ako podnositelji zahtjeva imaju dovoljno sredstava, na primjer ako već tijekom razumnog razdoblja rade.

Amandman    91

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako se pokaže da je podnositelj zahtjeva imao dovoljno sredstava da pokrije materijalne troškove za prihvat u trenutku kada su te temeljne potrebe pokrivene, države članice mogu od podnositelja zahtjeva zatražiti povrat sredstava.

Ako utvrde da je podnositelj zahtjeva imao dovoljno sredstava da pokrije materijalne troškove za prihvat u trenutku kada su te temeljne potrebe pokrivene, države članice mogu od podnositelja zahtjeva zatražiti povrat sredstava.

Amandman    92

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako države članice procjenjuju sredstva podnositelja zahtjeva, traže od njega da u cijelosti ili djelomično pokrije troškove materijalnih uvjeta prihvata ili zatraže povrat sredstava u skladu sa stavkom 4., pritom poštuju načelo proporcionalnosti. Države članice uzimaju u obzir i pojedinačne okolnosti podnositelja zahtjeva te potrebu da se poštuje njegovo dostojanstvo ili osobni integritet, uključujući posebne potrebe podnositelja zahtjeva u vezi s prihvatom. Države članice u svim okolnostima osiguravaju da se podnositelju zahtjeva omogući životni standard kojim mu se osigurava egzistencija te štiti fizičko i mentalno zdravlje.

5.  Ako države članice procjenjuju sredstva podnositelja zahtjeva, traže od njega da u cijelosti ili djelomično pokrije troškove materijalnih uvjeta prihvata ili zatraže povrat sredstava u skladu sa stavkom 4., pritom u potpunosti poštuju načelo proporcionalnosti. Države članice uzimaju u obzir i pojedinačne okolnosti podnositelja zahtjeva te potrebu da se poštuje njegovo dostojanstvo ili osobni integritet, uključujući specifične potrebe podnositelja zahtjeva u vezi s prihvatom. Države članice u svim okolnostima osiguravaju da se podnositelju zahtjeva omogući životni standard kojim mu se osigurava egzistencija te štiti fizičko i mentalno zdravlje.

Amandman    93

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kada se smještaj osigurava u naravi, njime se osigurava primjeren životni standard i on je u jednome od sljedećih oblika ili u njihovoj kombinaciji:

1.  Kada se smještaj osigurava u naravi, njime se osigurava primjeren životni standard. On treba biti prikladan za podnositelje zahtjeva u svjetlu njihove konkretne situacije i potreba tijekom postupka rješavanja zahtjeva te takav da se ne moraju nepotrebno seliti iz jednog smještaja u drugi. U jednome je od sljedećih oblika ili u njihovoj kombinaciji:

Amandman    94

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice uzimaju u obzir pitanja povezana sa spolom i dobi te položajem podnositelja zahtjeva s posebnim potrebama u vezi s prihvatom pri osiguravanju materijalnih uvjeta prihvata .

3.  Države članice uzimaju u obzir pitanja povezana sa spolom i dobi te položajem podnositelja zahtjeva sa specifičnim potrebama u vezi s prihvatom pri osiguravanju materijalnih uvjeta prihvata.

Amandman    95

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Kad osiguravaju smještaj, države članice poduzimaju odgovarajuće mjere za sprečavanje napada i nasilja na temelju spola, uključujući seksualne napade i uznemiravanje .

4.  Kad osiguravaju smještaj, države članice poduzimaju odgovarajuće mjere za sprečavanje napada i nasilja na temelju spola, uključujući seksualne napade i uznemiravanje te sve oblike nasilja na temelju predrasuda ili diskriminatornog motiva povezanog s osobnim značajkama žrtve, kako je navedeno u članku 22. stavku 3. Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

__________________

 

1aDirektiva 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP (SL L 315, 14.11.2012., str. 57.).

Amandman    96

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Države članice omogućuju odvojene sanitarne čvorove za podnositeljice zahtjeva te sigurno mjesto u centrima za smještaj za njih i njihovu maloljetnu djecu.

Amandman    97

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice osiguravaju, koliko je to moguće, da se ovisni odrasli podnositelji zahtjeva s posebnim potrebama u vezi s prihvatom smjeste zajedno s bliskim odraslim rođacima koji se već nalaze u istoj državi članici i koji su za njih odgovorni prema pravu ili praksi dotične države članice.

5.  Države članice osiguravaju, koliko je to moguće, da se ovisni odrasli podnositelji zahtjeva sa specifičnim potrebama u vezi s prihvatom smjeste zajedno s bliskim odraslim rođacima koji se već nalaze u istoj državi članici i koji su za njih odgovorni prema pravu ili praksi dotične države članice.

Amandman    98

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Osobe koje pružaju materijalne uvjete prihvata, uključujući one koje rade u centrima za smještaj odgovarajuće su osposobljene i obvezuju ih pravila o povjerljivosti utvrđena nacionalnim pravom u vezi sa svim informacijama koje dobiju tijekom obavljanja svojeg posla.

7.  Osobe koje pružaju materijalne uvjete prihvata, uključujući zdravstvenu skrb i obrazovanje, te one koje rade u centrima za smještaj odgovarajuće su osposobljene i obvezuju ih pravila o povjerljivosti utvrđena nacionalnim pravom u vezi sa svim informacijama koje dobiju tijekom obavljanja svojeg posla.

Amandman    99

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 9. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Takvi različiti uvjeti u svim okolnostima osiguravaju pristup zdravstvenoj skrbi u skladu s člankom 18. i dostojan životni standard svim podnositeljima zahtjeva.

Takvi različiti uvjeti u svim okolnostima osiguravaju potpuni pristup zdravstvenoj skrbi u skladu s člankom 18. i odgovarajući životni standard svim podnositeljima zahtjeva.

Amandman    100

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 9. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kad primjenjuje te izvanredne mjere, dotična država članica obavješćuje Komisiju i Agenciju Europske unije za azil. Osim toga obavješćuje Komisiju i Agenciju Europske unije za azil čim razlozi za primjenu tih izvanrednih mjera prestanu postojati.

Kad primjenjuje te izvanredne mjere, dotična država članica bez odgode obavješćuje Komisiju i Agenciju Europske unije za azil te navodi razloge za te mjere. Osim toga obavješćuje Komisiju i Agenciju Europske unije za azil čim razlozi za primjenu tih izvanrednih mjera prestanu postojati.

Amandman    101

Prijedlog direktive

Članak 17.a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 17.a

Briše se.

Uvjeti prihvata u državi članici koja nije ona u kojoj podnositelj zahtjeva mora biti prisutan

 

1.  Podnositelj zahtjeva nema pravo na uvjete prihvata utvrđene u člancima od 14. do 17. u bilo kojoj državi članici koja nije ona u kojoj mora biti prisutan u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina].

 

2.  Države članice osiguravaju dostojan životni standard svim podnositeljima zahtjeva.

 

3.  Do transfera u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina] u odgovornu državu članicu, države članice omogućuju maloljetniku pristup odgovarajućim obrazovnim aktivnostima.

 

Amandman    102

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da podnositelji zahtjeva, neovisno o tome gdje moraju biti prisutni u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina], dobiju potrebnu zdravstvenu skrb koja uključuje barem nužnu skrb i osnovno liječenje bolesti, među ostalim teških duševnih poremećaja.

1.  Države članice osiguravaju da podnositelji zahtjeva, neovisno o tome gdje moraju biti prisutni u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina], dobiju potrebnu primarnu i sekundarnu zdravstvenu skrb pod jednakim uvjetima kao i njihovi državljani od trenutka kad je podnesen zahtjev za međunarodnu zaštitu. Takva zdravstvena skrb uključuje barem nužnu skrb i osnovno liječenje bolesti, među ostalim teških mentalnih poremećaja, te skrb u području seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

Amandman    103

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Države članice osiguravaju da maloljetna djeca podnositelja zahtjeva i podnositelji zahtjeva koji su maloljetni dobiju jednak pristup zdravstvenoj skrbi kao i maloljetnici koji su njihovi državljani. Liječenje koje se omogućuje u skladu s ovim stavkom ne smije se prekinuti samo zbog toga što maloljetnik postaje punoljetan.

Amandman    104

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju potrebnu medicinsku ili drugu pomoć podnositeljima zahtjeva s posebnim potrebama u vezi s prihvatom , uključujući, kada je to potrebno, odgovarajuću skrb za duševno zdravlje.

2.  Države članice osiguravaju potrebnu medicinsku ili drugu pomoć podnositeljima zahtjeva sa specifičnim potrebama u vezi s prihvatom, uključujući, kada je to potrebno, odgovarajuću skrb za mentalno zdravlje i usluge rehabilitacije.

Amandman    105

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U pogledu podnositelja zahtjeva koji moraju biti prisutni na njihovu državnom području u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina] države članice mogu u situacijama opisanima u stavku 2.:

1.  U pogledu podnositelja zahtjeva države članice mogu u situacijama opisanima u stavku 2. i na temelju odluke pravosudnih tijela:

Amandman    106

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 1. – točka (b)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ograničiti ili, u iznimnim i valjano utemeljenim slučajevima, ukinuti naknadu za svakodnevne troškove.

(b)  ograničiti ili, u iznimnim i valjano utemeljenim slučajevima, ukinuti naknadu za svakodnevne troškove, no istodobno se treba i dalje jamčiti odgovarajući životni standard.

Amandman    107

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 2. – podstavak 1. – točka (c)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  podnese naknadni zahtjev kako je definiran u članku [4. stavku 2 točki (i)] Uredbe (EU) br. XXX/XXX [Uredba o postupcima]; ili

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    108

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 2. – podstavak 1. – točka (f)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  ne sudjeluje u obveznim integracijskim mjerama; ili

(f)  namjerno ne sudjeluje u obveznim integracijskim mjerama; ili

Amandman    109

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Odluke o zamjeni, ograničavanju ili ukidanju materijalnih uvjeta prihvata donose se objektivno i nepristrano o meritumu svakog pojedinačnog slučaja i za njih se navode razlozi. Odluke se temelje na posebnom položaju predmetne osobe, posebno u vezi s podnositeljima s posebnim potrebama u vezi s prihvatom i pritom se uzima u obzir načelo proporcionalnosti. Države članice u svim okolnostima osiguravaju pristup zdravstvenoj skrbi u skladu s člankom 18. te svim podnositeljima zahtjeva osiguravaju dostojan životni standard.

3.  Odluke o zamjeni, ograničavanju ili ukidanju materijalnih uvjeta prihvata donose se objektivno i nepristrano o meritumu svakog pojedinačnog slučaja i za njih se navode razlozi. Odluke se temelje na posebnom položaju predmetne osobe, posebno u vezi s podnositeljima sa specifičnim potrebama u vezi s prihvatom i pritom se uzima u obzir načelo proporcionalnosti. Države članice u svim okolnostima osiguravaju pristup zdravstvenoj skrbi u skladu s člankom 18. te svim podnositeljima zahtjeva osiguravaju odgovarajući životni standard.

Amandman    110

Prijedlog direktive

Članak 20. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice pri prenošenju ove Direktive u nacionalno pravo uzimaju u obzir poseban položaj podnositelja zahtjeva s posebnim potrebama u vezi s prihvatom.

Države članice pri prenošenju ove Direktive u nacionalno pravo uzimaju u obzir poseban položaj podnositelja zahtjeva sa specifičnim potrebama u vezi s prihvatom, kako je utvrđeno u članku 2. stavku 13.

Amandman    111

Prijedlog direktive

Članak 21. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kako bi učinkovito provele članak 20., države članice sustavno ocjenjuju je li podnositelj zahtjeva osoba s posebnim potrebama u vezi s prihvatom. Države članice također navode prirodu takvih potreba.

Kako bi učinkovito provele članak 20., države članice sustavno i pojedinačno ocjenjuju je li podnositelj zahtjeva osoba sa specifičnim potrebama u vezi s prihvatom, po potrebi uz pomoć kvalificiranog usmenog prevoditelja. Države članice također navode prirodu takvih potreba, mjere koje je potrebno poduzeti kako bi se one zadovoljile i tijela nadležna za poduzimanje tih mjera. Države članice osiguravaju i da podnositelji zahtjeva sami mogu navesti da imaju specifične potrebe i da se te izjave ocjenjuju.

Amandman    112

Prijedlog direktive

Članak 21. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ta se ocjena počinje pripremati što je ranije moguće nakon podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu i moguće ju je uključiti u postojeće nacionalne postupke ili u ocjenu iz članka 19. Uredbe (EU) br. XXX/XXX [Uredba o postupcima]. Države članice osiguravaju da se te posebne potrebe u vezi s prihvatom također uzimaju u obzir, u skladu s ovom Direktivom, ako postanu jasne u kasnijoj fazi postupka azila.

Tu ocjenu počinje pripremati nadležno tijelo što je prije moguće, u svakom slučaju najkasnije 15 dana nakon podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, a ocjena se donosi u roku od 30 dana i uključuje u postojeće nacionalne postupke ili u ocjenu iz članka 19. Uredbe (EU) br. XXX/XXX [Uredba o postupcima]. Države članice osiguravaju da se te specifične potrebe u vezi s prihvatom također uzimaju u obzir, u skladu s ovom Direktivom, ako postanu jasne u kasnijoj fazi postupka azila ili ako podnositelj zahtjeva podnese obrazložen zahtjev za ponovnu ocjenu svojih specifičnih potreba u vezi s prihvatom.

Amandman    113

Prijedlog direktive

Članak 21. – stavak 1. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da potpora koja se pruža podnositeljima zahtjeva s posebnim potrebama u vezi s prihvatom u skladu s ovom Direktivom tijekom čitavog postupka azila uzima u obzir njihove posebne potrebe u vezi s prihvatom, te osiguravaju odgovarajuće praćenje njihova položaja.

Države članice osiguravaju da se potporom koja se pruža podnositeljima zahtjeva sa specifičnim potrebama u vezi s prihvatom u skladu s ovom Direktivom tijekom cijelog postupka azila uzimaju u obzir njihove specifične potrebe u vezi s prihvatom, te osiguravaju odgovarajuće praćenje njihova položaja.

Amandman    114

Prijedlog direktive

Članak 21. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Ako bi se pritvorom ugrozio njihov fizički i psihološki integritet, podnositelji zahtjeva sa specifičnim potrebama u vezi s prihvatom ne smiju se zadržavati.

Amandman    115

Prijedlog direktive

Članak 21. – stavak 2. – točka (a)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  je osposobljeno te se i dalje osposobljava za prepoznavanje prvih naznaka da su podnositelju zahtjeva potrebni posebni uvjeti u vezi s prihvatom i za rješavanje tih potreba kad su prepoznate;

(a)  je osposobljeno te se i dalje osposobljava za prepoznavanje prvih naznaka da su podnositelju zahtjeva potrebni specifični uvjeti u vezi s prihvatom i za rješavanje tih potreba kad su prepoznate;

Amandman    116

Prijedlog direktive

Članak 21. – stavak 2. – točka (b)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  uključuje informacije o posebnim potrebama u vezi s prihvatom u dosje podnositelja zahtjeva uz navođenje naznaka iz točke (a) te preporuka o vrsti potpore koju podnositelj zahtjeva može trebati;

(b)  uključuje informacije o specifičnim potrebama u vezi s prihvatom u dosje podnositelja zahtjeva uz navođenje naznaka iz točke (a) i zapažanja podnositelja zahtjeva o potrebi za specifičnom potporom u vezi s prihvatom te preporuka o vrsti potpore koju podnositelj zahtjeva može trebati;

Amandman    117

Prijedlog direktive

Članak 21. – stavak 2. – točka (c)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  upućuje podnositelje zahtjeva liječniku ili psihologu radi dodatne procjene njihova psihološkog i fizičkog stanja ako postoje naznake da su podnositelji zahtjeva možda bili mučeni, silovani ili izloženi drugom teškom obliku psihološkog, fizičkog ili spolnog nasilja i da bi to moglo utjecati na njihove potrebe u vezi s prihvatom i;

(c)  upućuje podnositelje zahtjeva liječniku ili psihologu radi dodatne procjene njihova psihološkog i fizičkog stanja ako postoje naznake da su podnositelji zahtjeva možda bili mučeni, silovani ili izloženi drugom teškom obliku psihološkog, fizičkog, seksualnog nasilja te nasilja zbog predrasuda ili nasilja na temelju spola i da bi to moglo utjecati na njihove potrebe u vezi s prihvatom; liječnik ili psiholog osposobljeni su da u takvim slučajevima donesu takve ocjene uz pomoć kvalificiranog usmenog prevoditelja i

Amandman    118

Prijedlog direktive

Članak 21. – stavak 2. – točka (d)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  uzima u obzir rezultate tog pregleda pri odlučivanju o vrsti posebne potpore u vezi s prihvatom koja se može pružiti podnositelju zahtjeva.

(d)  uzima u obzir rezultate tog pregleda, uključujući zapažanja podnositelja zahtjeva o potrebi za specifičnom potporom u vezi s prihvatom, pri odlučivanju o vrsti specifične potpore u vezi s prihvatom koja se može pružiti podnositelju zahtjeva.

Amandman    119

Prijedlog direktive

Članak 21. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Samo podnositelji zahtjeva s posebnim potrebama u vezi s prihvatom ï mogu imati pravo na posebnu potporu koja se daje u skladu s ovom Direktivom.

4.  Samo podnositelji zahtjeva sa specifičnim potrebama u vezi s prihvatom mogu imati pravo na posebnu potporu koja se daje u skladu s ovom Direktivom.

Amandman    120

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Najbolji interes djeteta primarna je briga država članica pri provedbi odredaba ove Direktive koje se odnose na maloljetnike. Države članice osiguravaju životni standard koji je primjeren fizičkom, duševnom, duhovnom, moralnom i socijalnom razvoju maloljetnika.

1.  Najbolji interes djeteta primarna je briga država članica pri provedbi odredaba ove Direktive koje bi se mogle odnositi na maloljetnike. Države članice osiguravaju životni standard koji je primjeren fizičkom, mentalnom, duhovnom, moralnom i socijalnom razvoju maloljetnika.

Amandman    121

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 2. – točka (b)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  dobrobit i socijalni razvoj djeteta, i pritom posebno vode računa o sredini iz koje maloljetnik potječe;

(b)  dobrobit i socijalni razvoj djeteta, i pritom posebno vode računa o sredini iz koje maloljetnik potječe, kao što su etnička, vjerska, kulturna i jezična sredina, i uzimaju u obzir potrebu za stabilnošću i kontinuitetom u pogledu skrbi i pristupa zdravstvenim i obrazovnim uslugama;

Amandman    122

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 2. – točka (c)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  pitanja u vezi sa sigurnošću i zaštitom, posebno kada postoji opasnost da je maloljetnik žrtva trgovine ljudima;

(c)  pitanja u vezi sa sigurnošću i zaštitom, posebno kada postoji opasnost da je maloljetnik žrtva bilo koje vrste nasilja ili iskorištavanja, uključujući trgovanje ljudima;

Amandman    123

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice osiguravaju da se maloljetna djeca podnositelja zahtjeva ili podnositelji zahtjeva maloljetnici smjeste zajedno sa svojim roditeljima ili odraslom osobom koja je za njih odgovorna i svojom neoženjenom maloljetnom braćom i sestrama prema pravu ili praksi dotične države članice, pod uvjetom da je to u najboljem interesu predmetnog maloljetnika.

5.  Države članice osiguravaju da se maloljetna djeca podnositelja zahtjeva ili podnositelji zahtjeva maloljetnici smjeste zajedno sa svojim roditeljima ili odraslom osobom koja je za njih odgovorna i svojom neoženjenom maloljetnom braćom i sestrama prema pravu ili praksi dotične države članice, pod uvjetom da je to u najboljem interesu predmetnog maloljetnika. Zbog toga se, i u skladu s načelom jedinstva obitelji, roditelji odnosno pravni ili uobičajeni staratelji ne zadržavaju. Maloljetnici i obitelji s maloljetnom djecom smještaju se zajedno u smještaj u zajednici koji ne podrazumijeva oduzimanje slobode dok se ne ispita njihov zahtjev za međunarodnu zaštitu.

Amandman    124

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Osobe koje rade s maloljetnicima, uključujući s maloljetnicima bez pratnje ne smiju imati potvrđena kaznena djela ili prekršaje povezane s djecom u kaznenoj evidenciji i osigurava im se trajno i odgovarajuće osposobljavanje u vezi s pravima i potrebama maloljetnika bez pratnje, uključujući ona koja se odnose na bilo koje primjenjive zaštitne standarde za djecu, i obvezuju ih pravila o povjerljivosti utvrđena nacionalnim pravom u vezi sa svim informacijama koje dobiju tijekom obavljanja svojeg posla.

6.  Osobe koje rade s maloljetnicima, među ostalim i s maloljetnicima bez pratnje, ne smiju biti kažnjavane, posebno kad je riječ o kaznenim djelima ili prekršajima povezanima s djecom, i osigurava im se trajno i odgovarajuće osposobljavanje u vezi s pravima i potrebama maloljetnika bez pratnje, uključujući ona koja se odnose na bilo koje primjenjive zaštitne standarde za djecu, te ih obvezuju pravila o povjerljivosti utvrđena nacionalnim pravom u vezi sa svim informacijama koje dobiju tijekom obavljanja svojeg posla.

Amandman    125

Prijedlog direktive

Članak 23. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice što je prije moguće i ne kasnije od pet radnih dana od trenutka kad maloljetnik bez pratnje podnese zahtjev za međunarodnu zaštitu donose mjere kojima osiguravaju da skrbnik zastupa maloljetnika bez pratnje i pomaže mu tako što mu omogućuje da ostvaruje prava i ispunjava obveze iz ove Direktive. Skrbnik imenovan u skladu s člankom [22.] Uredbe (EU) br. XXX/XXX [Uredba o postupcima] može obavljati te zadaće. Maloljetnik bez pratnje odmah se obavješćuje o imenovanju zastupnika. Kada je za skrbnika određena organizacija, ona određuje osobu odgovornu za obavljanje dužnosti skrbnika maloljetnika bez pratnje u skladu s ovom Direktivom. Skrbnik svoje dužnosti obavlja u skladu s načelom najboljeg interesa djeteta kako je propisano člankom 22. stavkom 2., za to ima potrebno stručno znanje i ne smije imati potvrđena kaznena djela ili prekršaje povezane s djecom u kaznenoj evidenciji. Da se osigura dobrobit i socijalni razvoj maloljetnika iz članka 22. stavka 2. točke (b), osoba koja djeluje kao skrbnik zamjenjuje se samo kada je to nužno. Organizacije ili pojedinci čiji su interesi, ili bi mogli biti, u sukobu s interesima maloljetnika bez pratnje ne imenuju se za skrbnike.

Od trenutka kad maloljetnik bez pratnje stigne u jednu od država članica države članice donose mjere kojima osiguravaju da skrbnik zastupa maloljetnika bez pratnje i pomaže mu tako što mu omogućuje da ostvaruje prava i ispunjava obveze iz ove Direktive. Skrbnik imenovan u skladu s člankom [22.] Uredbe (EU) br. XXX/XXX [Uredba o postupcima] može obavljati te zadaće. Maloljetnik bez pratnje odmah se obavješćuje o imenovanju zastupnika. Kada je za skrbnika određena organizacija, ona određuje osobu odgovornu za obavljanje dužnosti skrbnika maloljetnika bez pratnje u skladu s ovom Direktivom.  Skrbnik svoje dužnosti obavlja u skladu s načelom najboljeg interesa djeteta kako je propisano člankom 22. stavkom 2., za to ima potrebne kvalifikacije i stručno znanje, osigurava mu se kontinuirano i odgovarajuće osposobljavanje te ne smije biti kažnjavan, posebno kad je riječ o kaznenim djelima ili prekršajima povezanim s djecom. Nadležna tijela redovito pregledavaju kaznenu evidenciju imenovanih skrbnika kako bi utvrdile potencijalne nekompatibilnosti s njihovom ulogom. Da se osigura dobrobit i socijalni razvoj maloljetnika iz članka 22. stavka 2. točke (b), osoba koja djeluje kao skrbnik zamjenjuje se samo kada je to nužno. Organizacije ili pojedinci čiji su interesi, ili bi mogli biti, u sukobu s interesima maloljetnika bez pratnje ne imenuju se za skrbnike.

Amandman    126

Prijedlog direktive

Članak 23. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da skrbnik ne bude zadužen za nerazmjeran broj maloljetnika bez pratnje u isto vrijeme zbog čega ne bi mogao učinkovito obavljati svoje zadaće. Države članice imenuju odgovorne tijela ili osobe koji redovito nadziru obavljaju li skrbnici svoje zadaće na prikladan način. Ta tijela ili osobe također su ovlašteni za preispitivanje pritužbi koje maloljetnici bez pratnje podnesu protiv svojeg skrbnika.

Države članice osiguravaju da skrbnik ne bude zadužen za nerazmjeran broj maloljetnika bez pratnje u isto vrijeme zbog čega ne bi mogao učinkovito obavljati svoje zadaće i da ni u kojem slučaju ne bude zadužen za njih više od 20. Države članice imenuju odgovorna tijela ili osobe koji redovito nadziru obavljaju li skrbnici svoje zadaće na prikladan način. Ta tijela ili osobe također su ovlašteni za preispitivanje pritužbi koje maloljetnici bez pratnje podnesu protiv svojeg skrbnika. U tu se svrhu maloljetnici bez pratnje u sažetom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku, jasnim i jednostavnim jezikom, i usmeno i vizualno, na način prilagođen djeci i razumljivim rječnikom obavještavaju o tome tko su ta tijela ili osobe i kako na povjerljiv i siguran način mogu podnijeti pritužbe protiv svojih skrbnika.

Amandman    127

Prijedlog direktive

Članak 23. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice maloljetnicima bez pratnje po njihovu dolasku pružaju:

 

(a)  izravan pristup zdravstvenoj skrbi i obrazovanju pod jednakim uvjetima kao i svojim maloljetnim državljanima;

 

(b)  sve potrebne informacije o njihovim pravima, relevantnim postupcima i mjerama zaštite na način prilagođen djeci i na jeziku koji razumiju. U tu svrhu Europski potporni ured za azil pomaže državama članicama da za djecu pripreme informativne materijale o uvjetima njihova prihvata.

Amandman    128

Prijedlog direktive

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da osobe koje su bile izložene nasilju na temelju spola, mučene, silovane ili izložene drugim oblicima teškog zlostavljanja, dobiju potrebno liječenje šteta prouzročenih takvim djelima, posebno pristup odgovarajućem medicinskom i psihološkom liječenju ili skrbi.

1.  Države članice osiguravaju da se osobama koje su bile izložene seksualnom nasilju i nasilju na temelju spola, drugim oblicima nasilja utemeljenog na predrasudama, mučenju, silovanju ili drugim oblicima teškog psihološkog, fizičkog ili seksualnog zlostavljanja pruže integrirane i holističke rehabilitacijske usluge zbog štete prouzročene takvim djelima. Te usluge obuhvaćaju pristup odgovarajućem medicinskom i psihološkom liječenju ili skrbi kao i stručnu pomoć, a po potrebi i pomoć kvalificiranog usmenog prevoditelja. Pristup tim uslugama osigurava se što je prije moguće nakon identifikacije žrtve.

Amandman    129

Prijedlog direktive

Članak 24. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Osobe koje rade sa žrtvama mučenja, silovanja ili drugog teškog zlostavljanja odgovarajuće su osposobljene i dužne su i nadalje odgovarajuće se osposobljavati u vezi s potrebama takvih osoba, i obvezuju ih pravila o povjerljivosti utvrđena nacionalnim pravom u vezi sa svim informacijama koje dobiju tijekom obavljanja svojeg posla.

2.  Oni koji rade s osobama iz stavka 1., uključujući zdravstvene djelatnike zadužene za provedbu stavka 1., odgovarajuće su osposobljeni i dužni su i nadalje odgovarajuće se osposobljavati u vezi s potrebama takvih osoba i primjerenim metodama rehabilitacije. Obvezuju ih i pravila o povjerljivosti utvrđena nacionalnim pravom i važećim stručnim etičkim kodeksom u vezi sa svim informacijama koje dobiju tijekom obavljanja svojeg posla.

Amandman    130

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da se na odluke koje se odnose na odobravanje, zamjenu, ukidanje i ograničavanje prava na temelju ove Direktive ili na odluke donesene na temelju članka 7., koje utječu na podnositelje zahtjeva pojedinačno, može uložiti žalba prema postupcima utvrđenima u nacionalnom pravu. Barem u zadnjem stupnju osigurava se mogućnost žalbe ili preispitivanja stvarnih ili pravnih pitanja pred sudskim tijelom.

1.  Države članice osiguravaju da se na odluke koje se odnose na odobravanje, zamjenu, ukidanje i ograničavanje prava na temelju ove Direktive ili na odluke donesene na temelju članka 7. ili članka 9., koje utječu na podnositelje zahtjeva pojedinačno, može uložiti žalba prema postupcima utvrđenima u nacionalnom pravu. Osigurava se mogućnost žalbe ili preispitivanja stvarnih ili pravnih pitanja pred pravosudnim tijelom. Ako se odluka donesena na temelju članka 7. ili članka 9. primjenjuje tijekom razdoblja duljeg od dva mjeseca, preispitivanje provodi sudsko tijelo po službenoj dužnosti u razumnim intervalima.

Amandman    131

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučaju žalbe ili razmatranja pred sudskim tijelom iz stavka 1., države članice osiguravaju da je na zahtjev dostupna besplatna pravna pomoć i zastupanje u mjeri u kojoj je ta pomoć potrebna da se osigura učinkovit pristup pravnoj zaštiti. To uključuje barem pripremu traženih postupovnih dokumenata i sudjelovanje u postupku pred sudskim tijelima u ime podnositelja zahtjeva.

U slučaju žalbe ili razmatranja pred sudskim tijelom iz stavka 1. države članice osiguravaju da je na zahtjev dostupna besplatna pravna pomoć i zastupanje kako bi se osigurao učinkovit pristup pravnoj zaštiti. Ta pravna pomoć i zastupanje uključuju barem pripremu traženih postupovnih dokumenata, pripremu žalbe i sudjelovanje u postupku pred sudskim tijelima u ime podnositelja zahtjeva.

Amandman    132

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Besplatnu pravnu pomoć i zastupanje osiguravaju odgovarajuće osposobljene osobe koje to mogu obavljati ili im je to dopušteno u skladu s nacionalnim pravom čiji interesi nisu, ili ne bi mogli biti, u suprotnosti s interesima podnositelja zahtjeva.

Besplatnu pravnu pomoć i zastupanje osiguravaju pravni savjetnici ili druge odgovarajuće osposobljene osobe koje to mogu obavljati ili im je u skladu s nacionalnim pravom dopušteno pomagati podnositeljima zahtjeva ili ih zastupati, a čiji interesi nisu, ili ne bi mogli biti, u suprotnosti s interesima podnositelja zahtjeva. Te osobe mogu biti nevladine organizacije akreditirane u skladu s nacionalnim pravom za pružanje usluga savjetovanja ili zastupanja.

Amandman    133

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 3. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice mogu također odlučiti da se besplatna pravna pomoć i zastupanje odobre:

3.  Besplatna pravna pomoć i zastupanje u žalbenom postupku mogu se uskratiti samo ako:

Amandman    134

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 3. – podstavak 1. − točka (a)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  samo onima koji nemaju dovoljno sredstava; i/ili

(a)  podnositelj raspolaže dovoljnim sredstvima; ili

Amandman    135

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 3. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  samo putem usluga koje osiguravaju pravni savjetnici ili drugi savjetnici koji su u nacionalnom pravu posebno određeni za pomoć i zastupanje podnositelja zahtjeva.

(b)  žalba je u drugom ili višem stupnju, kako je predviđeno nacionalnim pravom, uključujući ponovno saslušavanje ili preispitivanje žalbe ako se smatra da žalba u drugom stupnju nema stvarnih mogućnosti za uspjeh.

Amandman    136

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu osigurati da besplatna pravna pomoć i zastupanje nisu dostupni ako nadležno tijelo smatra da žalba ili preispitivanje nemaju realnih mogućnosti za uspjeh. U tom slučaju države članice osiguravaju da pravna pomoć i zastupanje nisu samovoljno ograničeni i da podnositelju zahtjeva nije onemogućen stvarni pristup pravnoj zaštiti.

Ako odluku da se ne odobri besplatna pravna pomoć i zastupanje donese tijelo koje nije sud zato što smatra da žalba nema realnih mogućnosti za uspjeh, podnositelj zahtjeva ima pravo na učinkovit pravni lijek pred sudom protiv te odluke, a u tu svrhu ima pravo zatražiti besplatnu pravnu pomoć i zastupanje.

Amandman    137

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice također mogu:

4.  Države članice također su dužne:

Amandman    138

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 4. – točka (a)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  odrediti novčana i/ili vremenska ograničenja na pružanje besplatne pravne pomoći i zastupanje, pod uvjetom da se njima ne ograničava pristup besplatnoj pravnoj pomoći i zastupanju;

(a)  odrediti novčana ili vremenska ograničenja za pružanje besplatne pravne pomoći i zastupanje, pod uvjetom da se njima proizvoljno ne ograničava pristup besplatnoj pravnoj pomoći i zastupanju ili da se podnositelju zahtjeva ne otežava učinkovit pristup pravosuđu;

Amandman    139

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 4. – točka (b)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  odrediti da postupanje prema podnositeljima zahtjeva, u vezi s naknadama i drugim troškovima, nije povoljnije od postupanja koje je općenito namijenjeno njihovim državljanima u stvarima koje se odnose na pravnu pomoć.

(b)  odrediti da postupanje prema podnositeljima zahtjeva, u vezi s naknadama i drugim troškovima, nije manje povoljno od načina na koji se općenito postupa prema njihovim državljanima u stvarima koje se odnose na pravnu pomoć.

Amandman    140

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice mogu zahtijevati da im se u cijelosti ili djelomično vrate sredstva za sve odobrene troškove ako i kada se financijski položaj podnositelja zahtjeva znatno poboljša ili ako je odluka o odobrenju takvih troškova donesena na temelju neistinitih informacija koje je dao podnositelj zahtjeva.

5.  Države članice mogu tražiti potpunu ili djelomičnu nadoknadu svih nastalih troškova ako je odluka o pružanju besplatne pravne pomoći i zastupanja donesena na temelju neistinitih informacija koje je dao podnositelj zahtjeva.

Amandman    141

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Postupci za pristup pravnoj pomoći i zastupanju utvrđuju se u nacionalnom pravu.

6.  Države članice utvrđuju konkretna postupovna pravila o načinu podnošenja i obrade zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć i zastupanje ili primjenjuju postojeća pravila za nacionalne zahtjeve slične prirode, pod uvjetom da se tim pravilima ne onemogućuje ili prekomjerno otežava pristup besplatnoj pravnoj pomoći i zastupanju.

Amandman    142

Prijedlog direktive

Članak 28. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica obavješćuje Komisiju o tijelima koja su nadležna za ispunjavanje obveza koje proizlaze iz ove Direktive. Države članice Komisiju obavješćuju o svim promjenama u vezi s takvim tijelima.

1.  U suradnji s lokalnim i regionalnim vlastima, civilnim društvom i međunarodnim organizacijama svaka država članica sastavlja krizni plan za situacije nerazmjernog pritiska u kojem se utvrđuju planirane mjere koje treba poduzeti kako bi se osigurao odgovarajući prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

Amandman    143

Prijedlog direktive

Članak 29. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere radi osiguravanja da tijela i druge organizacije koji koje provode ovu Direktivu dobiju potrebnu temeljnu izobrazbu s obzirom na potrebe podnositelja i podnositeljica zahtjeva. Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere radi osiguravanja da tijela i druge organizacije koji provode ovu Direktivu dobiju potrebnu izobrazbu s obzirom na potrebe podnositelja i podnositeljica zahtjeva. ð Radi toga države članice integriraju europski program obuke o azilu koji je razvila Agencija Europske unije za azil u osposobljavanje svojeg osoblja u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX [Uredba o Agenciji Europske unije za azil].

1.  Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da tijela i druge organizacije koje provode ovu Direktivu dobiju potrebnu temeljnu izobrazbu s obzirom na potrebe podnositelja i podnositeljica zahtjeva, uključujući maloljetnike. U tu svrhu države članice lokalnim i regionalnim tijelima te međunarodnim organizacijama i organizacijama civilnog društva stavljaju na raspolaganje odgovarajuća sredstva, među ostalim tako što lokalnim i regionalnim vlastima omogućuju da preko nacionalnih programa izravno pristupe Fondu za azil, migraciju i integraciju. Države članice integriraju europski program obuke o azilu koji je razvila Agencija Europske unije za azil u osposobljavanje svojeg osoblja u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX [Uredba o Agenciji Europske unije za azil]. One osiguravaju da se tijekom tih osposobljavanja posebna važnost prida aktivnom utvrđivanju specifičnih potreba u vezi s prihvatom (pristup kojim se u obzir uzima dob, spol i raznolikost) i odgovarajućim aktivnostima sprečavanja nasilja na temelju spola i nasilja zbog predrasuda te reagiranja na njega od datuma podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu. Pri pripremi takvog osposobljavanja države članice jamče da osoblje uzima u obzir informacije koje je objavio Europski potporni ured za azil (EASO), na primjer instrument tog ureda za identifikaciju osoba sa specifičnim potrebama.

Amandman    144

Prijedlog direktive

Članak 30. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija najkasnije [tri godine nakon stupanja na snagu ove Direktive] i najmanje svakih pet godina nakon toga izvješćuje Europski parlament i Vijeće o primjeni ove Direktive i predlaže potrebne izmjene.

Komisija najkasnije [jednu godinu nakon stupanja na snagu ove Direktive] i najmanje svake tri godine nakon toga izvješćuje Europski parlament i Vijeće o primjeni ove Direktive i predlaže potrebne izmjene.

Amandman    145

Prijedlog direktive

Članak 30. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice na zahtjev Komisije dostavljaju potrebne informacije za izradu izvješća [dvije godine nakon stupanja na snagu ove Direktive] i svakih pet godina nakon toga.

Države članice Komisiji na zahtjev dostavljaju informacije potrebne za izradu izvješća [šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Direktive] i svake dvije godine nakon toga.

  • [1]  SL C 75, 10.3.2017., str. 97.
  • [2]  Još nije objavljeno u Službenom listu.
  • [3]  SL C 77, 28.3.2002., str. 1.

OBRAZLOŽENJE

Tijekom 2016. Europska komisija predložila je reformu zajedničkog europskog sustava azila (CEAS) koja je obuhvaćala promjenu nekih direktiva u potpuno usklađene uredbe, a za uvjete prihvata Komisija je predložila preinaku postojeće direktive uz određeno daljnje usklađivanje. Izvjestiteljica prihvaća pravni instrument koji je Komisija odabrala, ali smatra da je potrebno daljnje usklađivanje unutar direktive.

Glavni elementi Prijedloga Komisije o preinaci usmjereni su na smanjenje broja podnositelja zahtjeva za azil koji napuštaju državu članicu odgovornu za njihov zahtjev (sekundarna kretanja) predlaganjem kaznenih mjera i jačanjem integracije podnositelja zahtjeva za azil. U nacrtu izvješća izvjestiteljice naglasak je i na smanjenju sekundarnih kretanja, ali se temelji na poticajima, a ne na kaznenim mjerama. Kad je riječ o integraciji, izvjestiteljica predlaže pristup jezičnim tečajevima i tržištu rada od prvog dana podnošenja zahtjeva kako bi se povećala samostalnost podnositelja zahtjeva i njihovi izgledi za integraciju u društvu domaćinu. Drugim ključnim elementom nacrta izvješća nastoji se zajamčiti da su temeljna prava svih podnositelja zahtjeva za azil zaštićena, a da bi se to postiglo, izvjestiteljica pojašnjava odredbe koje se odnose na podnositelje zahtjeva sa specifičnim potrebama.

Smanjenje sekundarnih kretanja

Izvjestiteljica se ne slaže s kaznenim pristupom iznesenim u Prijedlogu Komisije, ali prihvaća da je potrebno poduzeti mjere kako bi se podnositelji zahtjeva za azil odvratili od napuštanja države članice odgovorne za njihov zahtjev. Izvjestiteljica smatra da će pružanje visokokvalitetnih uvjeta prihvata, na istoj razini u cijelom EU-u, biti najvažniji faktor u sprečavanju sekundarnih kretanja.

U nacrtu izvješća zadržava se mogućnost ograničavanja slobode kretanja u određenim posebnim slučajevima radi sprečavanja sekundarnog kretanja, ali ti su slučajevi ograničeni i dodan je niz zaštitnih mjera, kao što je sudsko preispitivanje. Izvjestiteljica pojašnjava definiciju bijega i briše mogućnost pružanja nižeg standarda uvjeta prihvata (dostojan životni standard). U nacrtu izvješća uvelike se ograničava primjena zadržavanja koje će biti moguće samo uz najviše zaštitne mjere i pod najstrožim uvjetima.

Integracija

Izvjestiteljica smatra da će se samostalnost podnositelja zahtjeva i njihovi izgledi za integraciju u društvu domaćinu doista povećati ako budu imali pristup tržištu rada i jezičnim tečajevima od prvog dana postupka.

Komisija predlaže da se razdoblje od najviše devet mjeseci za pristup tržištu rada za podnositelje zahtjeva smanji na šest mjeseci. Izvjestiteljica predlaže da se osigura trenutačni pristup tržištu rada i briše mogućnost primjene ispitivanja tržišta rada. Prijedlog izvjestiteljice značit će da će podnositelji zahtjeva, čiji će zahtjevi vjerojatno biti uspješni od samog početka, biti samostalniji jer će se moći učinkovito integrirati, naučiti lokalni jezik i doprinijeti društvu domaćinu.

Izvjestiteljica podupire Prijedlog Komisije da se prema podnositeljima zahtjeva postupa jednako kao prema građanima EU-a u pogledu uvjeta rada, obrazovanja, stručnog osposobljavanja i priznavanja diploma. Osim toga, izvjestiteljica predlaže da države članice od samog početka postupka podnošenja zahtjeva pružaju jezične tečajeve kako bi se povećali izgledi za integraciju podnositelja zahtjeva u državi članici u kojoj žive.

Da bi se poboljšala integracija i stabilnost podnositelja zahtjeva, izvjestiteljica predlaže da države članice preuzmu obvezu pronalaženja odgovarajućeg smještaja od samog početka radi izbjegavanja privremenog smještaja i preseljenja podnositelja zahtjeva iz jednog prihvatnog centra u drugi.

Zaštita temeljnih prava

Izvjestiteljica smatra da bi svi podnositelji zahtjeva za azil trebali biti sigurni tijekom postupka podnošenja zahtjeva, a da bi se to postiglo, ključno je osigurati da su u postupku prihvata zaštićena temeljna prava svih podnositelja zahtjeva. Potrebne su dodatne mjere da bi se zaštitila temeljna prava podnositelja zahtjeva sa specifičnim potrebama i izvjestiteljica pozdravlja prijedloge Komisije o posebnim pravilima za podnositelje zahtjeva sa specifičnim potrebama, koja su dodatno objašnjena u nacrtu izvješća.

Izvjestiteljica ističe važnost brze identifikacije osoba s posebnim potrebama u vezi s prihvatom i praćenja tijekom postupka podnošenja zahtjeva, osposobljavanja osoblja za identifikaciju osoba s posebnim potrebama u vezi s prihvatom, uvjeta prihvata prilagođenih djeci, kao i važnost punog pristupa potrebnoj zdravstvenoj skrbi, uključujući usluge povezane sa seksualnim i reproduktivnim zdravljem te skrb za mentalno zdravlje.

Osim toga, u svojem prijedlogu izvjestiteljica ističe obveze država članica koje proizlaze iz međunarodnog prava, zajedničke vrijednosti EU-a sadržane u članku 2. UEU-a i Povelji Europske unije o temeljnim pravima, Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta i Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija) u svrhu borbe protiv seksualnog nasilja i nasilja na temelju spola te njegova sprečavanja, kao i svih drugih oblika zločina iz mržnje pri osiguravanju smještaja.

PRILOG: PISMO ODBORA ZA PRAVNA PITANJA

Referentni br. D (2017)9399

Claude Moraes

predsjednik Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

ASP 13G205

Bruxelles

Predmet:   Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (preinaka) (COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))

Poštovani predsjedniče,

Odbor za pravna pitanja razmotrio je navedeni Prijedlog u skladu s člankom 104. Poslovnika Parlamenta o preinakama.

U stavku 3. tog članka stoji sljedeće:

„Ako odbor nadležan za pravna pitanja smatra da prijedlog nema za posljedicu suštinske promjene osim onih koje su kao takve u njemu navedene, o tome obavještava nadležni odbor.

U tom slučaju, uz uvjete utvrđene člancima 169. i 170., amandmani su dopušteni u odboru nadležnom za dotični predmet samo ako se odnose na dijelove prijedloga koji sadrže promjene.

Međutim, predsjednik odbora nadležnog za dotični predmet iznimno i razmatrajući svaki slučaj zasebno može dopustiti amandmane na dijelove prijedloga koji su ostali nepromijenjeni ako smatra da je to potrebno zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima. Ti razlozi moraju se navesti u pisanom obrazloženju amandmana.”

Uvažavajući mišljenje pravne službe, čiji su predstavnici sudjelovali na sastancima Savjetodavne skupine koja je razmatrala Prijedlog preinake, te u skladu s preporukama izvjestiteljice, Odbor za pravna pitanja smatra da predmetni Prijedlog ne sadrži nikakve suštinske izmjene osim onih koje su kao takve u Prijedlogu navedene i da u pogledu kodifikacije nepromijenjenih odredbi prijašnjih akata s tim izmjenama Prijedlog sadrži čistu kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih izmjena.

Stoga je na sastanku održanom 28. veljače 2017. Odbor za pravna pitanja s 21 glasom za, nijednim glasom protiv i dva suzdržana glasa[1] odlučio preporučiti Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, kao nadležnom odboru, da nastavi razmatrati navedeni Prijedlog u skladu s člankom 104. Poslovnika.

S poštovanjem,

Pavel Svoboda

Prilog: Mišljenje Savjetodavne skupine

  • [1]  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Pál Csáky, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.

PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE

 

 

 

 

SAVJETODAVNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽBI

Bruxelles, 12. siječnja 2017.

MIŠLJENJE

  ZA   EUROPSKI PARLAMENT

    VIJEĆE

    KOMISIJU

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća  o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu  (preinaka)

COM(2016)0465 od 13.7.2016. – 2016/0222(COD)

Uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenoga 2001. o sustavnijoj metodi preinaka pravnih akata, a posebno njegovu točku 9., savjetodavna skupina koju sačinjavaju pravne službe Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije sastala se 22. i 29. rujna 2016. kako bi razmotrila, između ostalog, gore navedeni Prijedlog koji je podnijela Komisija.

Tijekom razmatranja[1] Prijedloga direktive Europskog parlamenta i Vijeća o preinaci Direktive 2013/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu savjetodavna skupina jednoglasno je zaključila da Prijedlog ne sadrži suštinske izmjene, osim onih koje su utvrđene kao takve. U pogledu kodifikacije nepromijenjenih odredbi prijašnjeg akta s tim suštinskim izmjenama, savjetodavna skupina također je zaključila da Prijedlog sadrži čistu kodifikaciju postojećeg pravnog teksta bez suštinskih izmjena.

F. DREXLER      H. LEGAL     L. ROMERO REQUENA

Pravni savjetnik      Pravni savjetnik      Glavni direktor

  • [1]  Savjetodavna skupina radila je na osnovi engleske jezične verzije Prijedloga koja je bila izvorna verzija razmatranog teksta.

MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (12.4.2017)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (preinaka)
(COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))

Izvjestitelj: Brando Benifei

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Predloženom reformom zajedničkog europskog sustava azila nastoji se oblikovati održivija, pravednija i cjelovitija migracijska politika EU-a na temelju pravedne podjele odgovornosti i solidarnosti među državama članicama.

Kvaliteta standarda prihvata ključna je za povećanje izgleda da će se tražitelji azila i izbjeglice, koji stižu u dosad neviđenom broju, učinkovito integrirati te tako smanjiti svoju ovisnost o zemlji domaćinu. Međutim, održivost cijelog procesa ovisi o nizu važnih elemenata, kao što su dobro funkcioniranje zakonodavnog okvira i učinkovita administracija; odlučna politička volja nacionalnih i europskih političkih i institucionalnih subjekata; socijalna kohezija, uključivost i socioekonomska dobrobit naših zemalja.

Kako bi se to ostvarilo, svi novi propisi o prihvatu moraju biti održivi u budućnosti, odnosno izrađeni tako da funkcioniraju izvan logike hitnosti koja je dosad određivala odgovor na izbjegličku krizu. To je potrebno kako bi se stvorili uvjeti u kojima bi se izazovi integracije pretvorili u dugoročnu priliku i resurs za društvo. Potrebno je da reforme istodobno budu realistične i održive u sadašnjosti, odnosno da se njima u obzir uzme makroekonomska situacija na našem kontinentu nakon godina dugotrajne krize.

Izvjestitelj smatra da je cilj ovog mišljenja Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja predstaviti ukupnu ocjenu o tome jesu li navedeni uvjeti pravilno uravnoteženi u zakonodavnom prijedlogu koji se analizira te u skladu s tim ponuditi izmjene. Navedena je ocjena samo djelomično pozitivna.

Izvjestitelj pozdravlja ambiciozni niz prijedloga o pristupu zapošljavanju koje je predložila Komisija. Smanjenje praga za pristup tržištu rada za podnositelje zahtjeva koji su pod međunarodnom zaštitom na šest mjeseci predstavlja značajno poboljšanje postojećih propisa te je u skladu sa stajalištem koje je Europski parlament iznio u svojoj rezoluciji o socijalnoj uključenosti i integraciji izbjeglica na tržište rada. Izvjestitelj također podržava poticanje država članica na daljnje ubrzanje pristupa, zahvaljujući kojem podnositelji zahtjeva imaju dobre izglede za integraciju. S druge strane, ne slaže se s mogućnošću zabrane pristupa u slučaju ubrzanog postupka te pod pretpostavkom neutemeljene tvrdnje. Smatra da bi takva odredba predstavljala povredu članka 3. Ženevske konvencije i njezina općeg smisla. Izvjestitelj također pozdravlja objašnjenja o potrebi da se zajamči djelotvornost takvog pristupa te predlaže da se u tekst unesu neki od najvažnijih restriktivnih uvjeta koji su zabilježeni u državama članicama, posebice sektorska ograničenja i ograničenja radnog vremena te prekomjerne administrativne formalnosti.

Nove odredbe za podnositelje zahtjeva s posebnim potrebama u vezi s prihvatom predstavljaju značajno poboljšanje trenutačne situacije te izvjestitelj u cijelosti podržava sve prijedloge kojima je u cilju osigurati da države članice sustavno ocjenjuju ima li podnositelj zahtjeva posebne potrebe u vezi s prihvatom.

Međutim, izvjestitelj se izričito protivi mjerama usmjerenim na smanjenje sekundarnih kretanja putem uskraćivanja materijalnih uvjeta prihvata podnositeljima zahtjeva za međunarodnu zaštitu ako se oni ne nalaze u državi članici koja je odgovorna za njihovu prijavu prema trenutačnim izmjenama propisa o azilu. Izvjestitelj smatra da to predstavlja neprihvatljivo ograničavanje prava izbjeglica u odnosu na trenutačno stanje, što je u izričitoj suprotnosti sa sudskom praksom Suda Europske unije. Osim toga, to bi značilo da su sekundarna kretanja posljedica različite kvalitete u standardima prihvata u državama članicama. Standardi prihvata svakako će se poboljšati diljem EU-a. Međutim, čini se da glavni čimbenici za određivanje takvih sekundarnih kretanja podrazumijevaju snažnu vezu između socioekonomske situacije u državama članicama, prilika za zapošljavanje koje one nude i općenite kvalitete njihovih usluga s jedne strane te individualne preferencije izbjeglica u pogledu azila s druge strane. Neke su zemlje iz zemljopisnih razloga bile nerazmjerno izložene dolascima te su stoga i nerazmjerno podnijele učinke gospodarske krize koja je dovela do smanjenja dostupnih javnih sredstava za mjere prihvata. Visoka nezaposlenost i nepovoljni socioekonomski uvjeti u određenoj državi članici predstavljaju prepreku samom cilju reforme jer umanjuju izglede za integraciju podnositelja zahtjeva. Osim toga, tako nastaje opasnost od povećane konkurencije na tržištu rada u odnosu na građane država članica i EU-a, a to može dovesti do daljnjeg porasta otpora prema migrantima. Pokušaj zaustavljanja sekundarnih kretanja sankcijama protiv tražitelja azila doveo bi do pogoršanja ionako teške situacije, a ne bi osigurao uredno upravljanje migracijskim tokovima. Takav bi pristup pokazao stalni nedostatak međusobnog povjerenja i volje za uspostavom istinski pravednog europskog sustava azila te ne bi pružio racionalan i funkcionalan odgovor na ovaj složeni problem.

Iako su izvan postupka preinake, izvjestitelj predlaže izmjene pravila o zadržavanju: maloljetnici i maloljetnici bez pratnje ne smiju se zadržati.

AMANDMANI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Zajednički europski sustav azila (CEAS) temelji se na sustavu kojim se određuju država članica odgovorna za podnositelje zahtjeva za međunarodnu zaštitu, zajednički standardi za postupke azila, uvjeti i postupci prihvata te prava korisnika međunarodne zaštite. Unatoč velikom napretku u razvoju CEAS-a još postoje znatne razlike među državama članicama u pogledu vrsta postupaka koji se primjenjuju, uvjeta prihvata koji se pružaju podnositeljima zahtjeva, stopa priznavanja i vrste zaštite koja se priznaje korisnicima međunarodne zaštite. Te razlike važni su pokretači sekundarnih kretanja i negativno utječu na osiguravanje jednakog postupanja prema svim podnositeljima zahtjeva bilo gdje u Europi.

(3)  Zajednički europski sustav azila (CEAS) temelji se na sustavu kojim se određuju država članica odgovorna za podnositelje zahtjeva za međunarodnu zaštitu, zajednički standardi za postupke azila, uvjeti i postupci prihvata te prava korisnika međunarodne zaštite. Unatoč velikom napretku u razvoju CEAS-a još postoje znatne razlike među državama članicama u pogledu vrsta postupaka koji se primjenjuju, uvjeta prihvata koji se pružaju podnositeljima zahtjeva, stopa priznavanja i vrste zaštite koja se priznaje korisnicima međunarodne zaštite. Te razlike, kao i činjenica da su makroekonomske situacije i situacije na tržištima rada u državama članicama vrlo različite, negativno utječu na cilj osiguravanja standardiziranih uvjeta prihvata za sve podnositelje zahtjeva bilo gdje u Uniji.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Uvjeti prihvata i dalje se znatno razlikuju među državama članicama, kako u pogledu organizacije sustava prihvata tako i u pogledu standarda koji se omogućuju podnositeljima zahtjeva. Stalni problemi s poštovanjem standarda prihvata koji su potrebni za dostojanstveno postupanje prema podnositeljima zahtjeva u nekim državama članicama pridonijeli su nerazmjernom opterećenju u manjem broju država članica koje općenito imaju visoke standarde prihvata pa su zbog toga pod pritiskom da ih smanje. Ujednačenijim standardima prihvata na primjerenoj razini u svim državama članicama pridonijet će se dostojanstvenijem postupanju i pravednijoj raspodjeli podnositelja zahtjeva u cijelom EU-u.

(5)  Uvjeti prihvata i dalje se znatno razlikuju među državama članicama, kako u pogledu organizacije sustava prihvata tako i u pogledu standarda koji se omogućuju podnositeljima zahtjeva. Stalni problemi s poštovanjem standarda prihvata koji su potrebni za dostojanstveno postupanje prema podnositeljima zahtjeva u nekim državama članicama pridonijeli su nerazmjernom opterećenju u manjem broju država članica koje općenito imaju visoke standarde prihvata pa su zbog toga pod pritiskom da ih smanje. Istovremeno se najizloženije države članice suočavaju s dolaskom nerazmjerno velikog broja migranata i tražitelja azila te se tako njihove kapacitete prihvata stavlja pod velik pritisak i riskira daljnje pogoršanje kvalitete pruženih standarda. Usklađenijim standardima prihvata na primjerenoj razini u svim državama članicama pridonijet će se dostojanstvenijem postupanju i pravednijoj raspodjeli podnositelja zahtjeva u cijelom EU-u.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Ako je podnositelj zahtjeva prisutan u državi članici koja nije ona u kojoj mora biti prisutan u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina], ne bi trebao imati pravo na uvjete prihvata utvrđene u člancima od 14. do 17.

Briše se.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Kako bi se osiguralo da su podnositelji zahtjeva svjesni posljedica bijega, države članice trebale bi na ujednačen način što prije, a najkasnije kad podnesu zahtjev, informirati podnositelje zahtjeva o svim koristima i obvezama koje podnositelji zahtjeva moraju ispuniti u vezi s uvjetima prihvata, uključujući okolnosti u kojima se priznavanje materijalnih uvjeta prihvata može ograničiti.

(11)  Kako bi se osiguralo da su podnositelji zahtjeva svjesni posljedica bijega, države članice trebale bi na ujednačen način što prije, a najkasnije kad podnesu zahtjev, informirati podnositelje zahtjeva o svim koristima i obvezama koje podnositelji zahtjeva moraju ispuniti u vezi s uvjetima prihvata, uključujući okolnosti u kojima se priznavanje materijalnih uvjeta prihvata može ograničiti. Države članice te informacije pružaju uz prikladan usmeni i pismeni prijevod kad god je to potrebno da bi podnositelji zahtjeva u potpunosti razumjeli svoja prava i zakonske obveze koje moraju poštovati i da bi ih bili svjesni.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Ako postoje ujednačena pravila na razini EU-a o ispravama koje se izdaju podnositeljima zahtjeva, teže će im biti nedopušteno se kretati unutar Unije. Potrebno je objasniti da bi države članice trebale izdati putnu ispravu podnositelju zahtjeva samo ako se pojave ozbiljni humanitarni ili drugi važni razlozi. Valjanost putnih isprava također bi trebalo ograničiti na svrhu i trajanje koji su potrebni zbog razloga njihova izdavanja. Ozbiljnim humanitarnim razlozima može se smatrati situacija kad podnositelj zahtjeva mora putovati u drugu državu radi liječenja ili posjeta rođacima u posebnim slučajevima, primjerice ako je riječ o posjetu bliskim rođacima koji su teško bolesni, ili radi vjenčanja ili sprovoda bliskih rođaka. Drugi važni razlozi mogli bi obuhvaćati situacije kad podnositelj zahtjeva kojem je odobren pristup tržištu rada mora putovati za potrebe rada, kad mora putovati u okviru studijskog programa ili kad maloljetnici putuju s udomiteljskim obiteljima.

(12)  Ako postoje ujednačena pravila na razini EU-a o ispravama koje se izdaju podnositeljima zahtjeva, teže će im biti nedopušteno se kretati unutar Unije. Valjanost putnih isprava trebalo bi ograničiti na svrhu i trajanje koji su potrebni zbog razloga njihova izdavanja. Takav razlog primjerice može biti situacija u kojoj podnositelj zahtjeva mora putovati u drugu državu radi liječenja ili posjeta rođacima u posebnim slučajevima, primjerice ako je riječ o posjetu bliskim rođacima koji su teško bolesni, ili radi vjenčanja ili sprovoda bliskih rođaka. Drugi razlozi mogli bi obuhvaćati situacije kad podnositelj zahtjeva kojem je odobren pristup tržištu rada mora putovati za potrebe rada, kad mora putovati u okviru studijskog programa ili kad maloljetnici putuju s udomiteljskim obiteljima.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Podnositelji zahtjeva nemaju pravo birati državu članicu u kojoj podnose zahtjev. Podnositelj zahtjeva mora podnijeti zahtjev za međunarodnu zaštitu u državi članici prvog ulaska ili, u slučaju zakonite prisutnosti, u državi članici zakonitog boravka ili boravišta. Podnositelju zahtjeva koji nije ispunio tu obvezu vjerojatno nakon određivanja države članice odgovorne prema Uredbi (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina] neće biti dopušten boravak u državi članici u kojoj je podnio zahtjev i vjerojatnije je da će on zbog toga pobjeći. Stoga bi trebalo pozorno pratiti gdje se on nalazi.

(13)  Podnositelju zahtjeva koji namjerno nije podnio zahtjev za međunarodnu zaštitu u državi članici prvog ulaska ili, u slučaju zakonite prisutnosti, u državi članici zakonitog boravka ili boravišta, vjerojatno neće biti dopušten boravak u državi članici u kojoj je podnio zahtjev.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Činjenica da je podnositelj zahtjeva prije pobjegao u drugu državu članicu važan je faktor pri procjeni postoji li opasnost od bijega. Kako bi se osiguralo da podnositelj zahtjeva opet ne pobjegne te da ostane dostupan nadležnim tijelima, trebali bi pozorno pratiti gdje se nalazi jednom kad ga se vrati u državu članicu u kojoj mora biti prisutan.

Briše se.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Međutim, zbog javnog interesa ili javnog reda, radi brze obrade i učinkovitog praćenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, brze obrade i učinkovitog praćenja postupka za određivanje države članice odgovorne u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina] ili radi učinkovitog sprečavanja bijega podnositelja zahtjeva države članice trebale bi, prema potrebi, odrediti podnositelju zahtjeva boravište na određenome mjestu, kao što su centar za smještaj, privatna kuća, stan, hotel ili druge prostorije prilagođene za smještaj podnositelja zahtjeva. Takva odluka može biti potrebna kako bi se učinkovito spriječilo da podnositelj zahtjeva pobjegne, posebno kad podnositelj zahtjeva nije ispunio svoju obvezu da podnese zahtjev u državi članici prvog nezakonitog ili zakonitog ulaska, ostane u državi članici u kojoj mora biti prisutan ili ako je podnositelj zahtjeva vraćen u državu članicu u kojoj mora biti prisutan nakon bijega u drugu državu članicu. U slučaju da podnositelj zahtjeva ima pravo na materijalne uvjete prihvata, ti materijalni uvjeti prihvata trebali bi ovisiti i o tome da on boravi na tom određenom mjestu.

(16)  Zbog propisno obrazloženih i ozbiljnih razloga u vezi s javnim interesom ili javnim redom, države članice bi trebale imati mogućnost prema potrebi odrediti podnositelju zahtjeva boravište na određenome mjestu, kao što su centar za otvoren smještaj, privatna kuća, stan, hotel ili druge prostorije prilagođene za smještaj podnositelja zahtjeva. U slučaju da podnositelj zahtjeva ima pravo na materijalne uvjete prihvata, ti materijalni uvjeti prihvata trebali bi se osigurati i podnositelju zahtjeva koji boravi na tom određenom mjestu.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Sve odluke o ograničavanju slobode kretanja podnositelja zahtjeva moraju se temeljiti na ponašanju i posebnom položaju dotične osobe, uzimajući u obzir sve posebne potrebe podnositelja zahtjeva u vezi s prihvatom i načelo proporcionalnosti. Podnositelje zahtjeva mora se propisno obavijestiti o takvim odlukama i o posljedicama njihova nepoštovanja.

(18)  Nadležna tijela uvijek moraju obrazložiti sve odluke o ograničavanju slobode kretanja podnositelja zahtjeva te se one moraju temeljiti na ponašanju i posebnom položaju dotične osobe, uzimajući u obzir sve posebne potrebe podnositelja zahtjeva u vezi s prihvatom i načelo proporcionalnosti. Podnositelje zahtjeva mora se propisno obavijestiti o takvim odlukama i o posljedicama njihova nepoštovanja.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  S obzirom na ozbiljne posljedice za podnositelje zahtjeva koji su pobjegli ili za koje se smatra da postoji opasnost od bijega, značenje bijega trebalo bi definirati tako da se obuhvate namjerna radnja radi izbjegavanja važećih postupaka azila i činjenična okolnost da podnositelj zahtjeva nije ostao dostupan nadležnim tijelima, među ostalim zbog napuštanja državnog područja na kojem podnositelj zahtjeva mora biti prisutan.

(19)  S obzirom na ozbiljne posljedice za podnositelje zahtjeva koji su pobjegli ili za koje se smatra da postoji opasnost od bijega, značenje bijega trebalo bi definirati tako da se obuhvate namjerna radnja radi izbjegavanja važećih postupaka azila i činjenična okolnost da podnositelj zahtjeva nije ostao dostupan nadležnim tijelima.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 30.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Pri primjeni ove Direktive države članice bi trebale nastojati osigurati potpuno pridržavanje načela interesa djeteta i cjelovitosti obitelji u skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta iz 1989. odnosno Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Uvjeti prihvata trebaju se prilagoditi posebnoj situaciji maloljetnika, bilo bez pratnje ili unutar obitelji, vodeći računa o njihovoj sigurnosti, tjelesnoj i psihološkoj skrbi te se njima treba poticati opći razvoj maloljetnika.

(30)  Pri primjeni ove Direktive države članice bi trebale nastojati osigurati potpuno pridržavanje načela interesa djeteta i cjelovitosti obitelji u skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta iz 1989. odnosno Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Uvjeti prihvata trebaju se prilagoditi posebnoj situaciji maloljetnika, bilo bez pratnje ili unutar obitelji, vodeći računa o njihovoj sigurnosti, smještaju i prehrani, tjelesnoj i psihološkoj skrbi i obrazovanju, koje treba pružiti tako da se njima učinkovito omogućava opći razvoj maloljetnika.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 30.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30.a)  Maloljetnike bez pratnje treba prikladno zaštititi dok su u EU-u, prije svega tako da se djecu bez pratnje nakon njihova iskrcavanja identificira i registrira, da se provede preliminarna procjena rizika i zajamči njihovo upućivanje u odgovarajuće službe za zaštitu djece.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 31.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Države članice trebale bi osigurati da podnositelji zahtjeva dobiju potrebnu zdravstvenu zaštitu koja bi trebala uključivati barem nužnu skrb i osnovno liječenje bolesti, uključujući teških duševnih poremećaja. Zbog zabrinutosti za javno zdravlje u pogledu prevencije bolesti i zaštite zdravlja pojedinačnih podnositelja zahtjeva, pristup podnositelja zahtjeva zdravstvenoj zaštiti trebao bi obuhvaćati i preventivnu medicinsku skrb kao što je cijepljenje. Države članice mogu zbog javnog zdravlja zahtijevati medicinski pregled za podnositelje zahtjeva. Rezultati medicinskog pregleda ne bi trebali utjecati na ocjenu zahtjeva za međunarodnu zaštitu koja bi se uvijek trebala provoditi objektivno, nepristrano i na pojedinačnoj osnovi u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX [Uredba o postupcima].

(31)  Države članice trebale bi osigurati da podnositelji zahtjeva dobiju potrebnu zdravstvenu zaštitu koja bi trebala uključivati barem zdravstvenu zaštitu trudnica i rodilja, zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja, hitnu njegu i osnovno liječenje bolesti, uključujući teške duševne poremećaje. Zbog zabrinutosti za javno zdravlje u pogledu prevencije bolesti i zaštite zdravlja pojedinačnih podnositelja zahtjeva, pristup podnositelja zahtjeva zdravstvenoj zaštiti trebao bi obuhvaćati i preventivnu medicinsku skrb kao što je cijepljenje. Države članice mogu zbog javnog zdravlja zahtijevati medicinski pregled za podnositelje zahtjeva. Rezultati medicinskog pregleda ne bi trebali utjecati na ocjenu zahtjeva za međunarodnu zaštitu koja bi se uvijek trebala provoditi objektivno, nepristrano i na pojedinačnoj osnovi u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX [Uredba o postupcima].

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 32.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Pravo podnositelja zahtjeva na materijalne uvjete prihvata u skladu s ovom Direktivom može se ograničiti u određenim okolnostima ako je podnositelj zahtjeva pobjegao u drugu državu članicu iz države članice u kojoj mora biti prisutan. Međutim, države članice trebale bi u svim okolnostima osigurati pristup zdravstvenoj zaštiti i dostojan životni standard u skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima i Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, posebno pokrivanjem troškova boravka i osnovnih potreba podnositelja zahtjeva u pogledu fizičke sigurnosti, dostojanstva i međuljudskih odnosa, vodeći računa o specifičnoj ranjivosti osobe kao podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu te njezine obitelji ili skrbnika. Dužna pažnja mora se posvetiti podnositeljima zahtjeva s posebnim potrebama u vezi s prihvatom. U obzir se moraju uzeti posebne potrebe djece, posebno u pogledu prava djeteta na obrazovanje i pristup zdravstvenoj zaštiti. Ako je maloljetnik u državi članici koja nije ona u kojoj mora biti prisutan, države članice trebale bi mu omogućiti pristup odgovarajućim obrazovnim aktivnostima do transfera u odgovornu državu članicu. Trebalo bi uzeti u obzir posebne potrebe podnositeljica zahtjeva koje su bile izložene nasilju na temelju spola, među ostalim osiguravanjem pristupa u različitim fazama postupka azila medicinskoj pomoći, pravnoj pomoći i odgovarajućem savjetovanju u slučaju traume te psihosocijalnoj podršci.

(32)  Države članice trebale bi u svim okolnostima osigurati pristup zdravstvenoj zaštiti i dostojan životni standard u skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima i Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, posebno pokrivanjem troškova boravka i osnovnih potreba podnositelja zahtjeva u pogledu fizičke sigurnosti, dostojanstva i međuljudskih odnosa, vodeći računa o specifičnoj ranjivosti osobe kao podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu te njezine obitelji ili skrbnika. Dužna pažnja mora se posvetiti podnositeljima zahtjeva s posebnim potrebama u vezi s prihvatom. Države članice u obzir moraju uzeti posebne potrebe djece, posebno u pogledu prava djece na obrazovanje i pristupa obrazovanju, kao i pristup zdravstvenoj zaštiti i skrbi o djeci. Trebalo bi uzeti u obzir posebne potrebe podnositeljica zahtjeva koje su bile izložene nasilju na temelju spola, među ostalim osiguravanjem pristupa u različitim fazama postupka azila medicinskoj pomoći, pravnoj pomoći i odgovarajućem savjetovanju u slučaju traume te psihosocijalnoj podršci. Trebalo bi uzeti u obzir činjenicu da svi podnositelji zahtjeva mogu biti žrtve fizičkog nasilja, uključujuću i seksualno nasilje, i/ili imati mentalne traume, te da im je stoga potrebna odgovarajuća skrb.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 34.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Kako bi se poticala samodostatnost podnositelja zahtjeva te smanjile znatne nepodudarnosti među državama članicama, ključno je predvidjeti jasna pravila o pristupu podnositelja zahtjeva tržištu rada i osigurati da taj pristup bude učinkovit ne namećući uvjete koji učinkovito sprečavaju podnositelja zahtjeva da traži posao. Provjere tržišta rada koje se provode kako bi se dala prednost vlastitim građanima ili drugim građanima Unije ili građanima trećih zemalja koji zakonito borave u dotičnoj državi članici ne bi trebale sprečavati učinkovit pristup podnositelja zahtjeva tržištu rada te bi se one trebale provoditi ne dovodeći u pitanje načelo povlaštenosti građana Unije kako je navedeno u odgovarajućim odredbama primjenjivih akata o pristupanju.

(34)  Kako bi se poticala samodostatnost podnositelja zahtjeva te smanjile znatne nepodudarnosti među državama članicama, ključno je predvidjeti jasna pravila o pristupu podnositelja zahtjeva tržištu rada i osigurati da taj pristup bude učinkovit ne namećući uvjete, uključujući sektorska ograničenja, ograničenja radnog vremena i prestroge administrativne formalnosti, koji učinkovito sprečavaju podnositelja zahtjeva da traži posao. Države članice također bi trebale poduzeti djelotvorne mjere kojima bi zajamčile da se ulazak podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu na tržište rada ne postiže smanjivanjem primjenjivih naknada, što bi moglo dovesti do dampinga plaća. Kako bi se povećali izgledi za integraciju i samostalnost podnositelja zahtjeva, trebalo bi poticati trenutačni pristup tržištu rada i jezičnim tečajevima od datuma kad je podnesen zahtjev za međunarodnu zaštitu. Provjere tržišta rada koje se provode kako bi se dala prednost vlastitim građanima ili drugim građanima Unije ili građanima trećih zemalja koji zakonito borave u dotičnoj državi članici ne bi trebale sprečavati učinkovit pristup podnositelja zahtjeva tržištu rada te bi se one trebale provoditi ne dovodeći u pitanje načelo povlaštenosti građana Unije kako je navedeno u odgovarajućim odredbama primjenjivih akata o pristupanju.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Najdulje trajanje razdoblja za pristup tržištu rada trebalo bi se uskladiti s trajanjem postupka razmatranja o meritumu. Kako bi se povećali izgledi za integraciju i samostalnost podnositelja zahtjeva, potiče se raniji pristup tržištu rada u slučajevima u kojima je vjerojatno da je zahtjev utemeljen, uključujući kad je njegovu razmatranju dana prednost u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX [Uredba o postupcima]. Države članice trebale bi stoga razmotriti skraćivanje tog razdoblja koliko god je moguće kako bi osigurale da podnositelji zahtjeva dobiju pristup tržištu rada najkasnije tri mjeseca od dana kad je podnesen zahtjev u slučajevima u kojima je vjerojatno da je zahtjev utemeljen. Međutim, države članice ne bi trebale odobravati pristup tržištu rada podnositeljima zahtjeva čiji će zahtjevi za međunarodnu zaštitu vjerojatno biti neutemeljeni i na koje se primjenjuje ubrzani postupak razmatranja.

Briše se.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  Jednom kad se podnositeljima zahtjeva odobri pristup tržištu rada, oni bi trebali imati pravo na pristup zajedničkom skupu prava na temelju jednakog postupanja prema njima i vlastitim državljanima. Radni uvjeti trebali bi obuhvaćati barem plaću i otkaz, zdravstvene i sigurnosne zahtjeve na radnome mjestu, radno vrijeme i godišnji odmor, uzimajući u obzir kolektivne ugovore na snazi. Prema podnositeljima zahtjeva trebalo bi se jednako postupati u pogledu slobode udruživanja i povezivanja, obrazovanja i strukovnog obrazovanja, priznavanja stručnih kvalifikacija i socijalnog osiguranja.

(36)  Jednom kad se podnositeljima zahtjeva odobri pristup tržištu rada, prema njima bi trebalo postupati jednako kao prema državljanima dotične države u pogledu uvjeta rada, uključujući plaću i otkaz, zdravstvene i sigurnosne zahtjeve na radnome mjestu, radno vrijeme i godišnji odmor, uzimajući u obzir kolektivne ugovore na snazi. Prema podnositeljima zahtjeva trebalo bi se jednako postupati u pogledu slobode udruživanja i povezivanja, obrazovanja i prilika za obrazovanje odraslih u vezi sa zapošljavanjem, uključujući tečajeve stranih jezika i tečajeve za unapređivanje vještina i praktičnog radnog iskustva, savjetodavne usluge koje nude zavodi za zapošljavanje, strukovno obrazovanje, priznavanje stručnih kvalifikacija i socijalno osiguranje.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  Zbog moguće privremene prirode boravka podnositelja zahtjeva i ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) br. 1231/2010 Europskog parlamenta i Vijeća države članice trebale bi moći isključiti obiteljske naknade i naknade za nezaposlenost iz jednakog postupanja prema podnositeljima zahtjeva i vlastitim građanima te bi trebale moći ograničiti primjenu jednakog postupanja na obrazovanje i strukovno osposobljavanje. Pravo na slobodu udruživanja i povezivanja također se može ograničiti isključivanjem podnositelja zahtjeva iz sudjelovanja u upravi određenih tijela i iz obnašanja javne dužnosti.

Briše se.

Obrazloženje

Temeljenjem ograničenja na „mogućoj privremenoj prirodi boravka podnositelja zahtjeva”, tražiteljima azila, koji se smatraju izbjeglicama tijekom cijelog razmatranja njihovih zahtjeva, ne pruža se „najpovoljniji mogući postupak koji se osigurava (...) i stranim državljanima u istim okolnostima”, što nije u skladu s člankom 17. Konvencije o izbjeglicama.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  „bijeg”: znači radnja koju podnositelj zahtjeva poduzima kako bi izbjegao postupke azila te kojom napušta državno područje na kojem mora biti prisutan u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina] ili zbog koje nije više dostupan nadležnim tijelima ili sudu;

(10)  „bijeg”: znači namjerna radnja koju podnositelj zahtjeva poduzima da bi izbjegao postupke azila i prestao biti dostupan nadležnim tijelima ili sudu;

__________________

__________________

32 32 SL C […], […], str. […].

32 32 SL C […], […], str. […].

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  „opasnost od bijega”: znači postojanje razloga u pojedinačnom slučaju koji se temelje na objektivnim kriterijima definiranima u nacionalnom pravu zbog kojih se smatra da bi podnositelj zahtjeva mogao pobjeći;

(11)  „opasnost od bijega”: znači postojanje konkretnih razloga u pojedinačnom slučaju koji se temelje na objektivnim i posebnim kriterijima definiranima u nacionalnom pravu u skladu sa smjernicama Agencije Europske unije za azil, zbog kojih se smatra da bi podnositelj zahtjeva mogao pobjeći;

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  „podnositelj zahtjeva s posebnim potrebama u vezi s prihvatom”: znači podnositelj zahtjeva kojem su potrebna posebna jamstva kako bi se mogao koristiti pravima i ispunjavati obveze predviđene u ovoj Direktivi, kao što su maloljetni podnositelji zahtjeva, maloljetnici bez pratnje, invalidi, starije osobe, trudnice, samohrani roditelji s maloljetnom djecom, žrtve trgovine ljudima, teško bolesne osobe, osobe s duševnim poremećajima i osobe koje su bile mučene, silovane ili su pretrpjele druge teške oblike psihološkog, fizičkog ili spolnog nasilja kao što su žrtve sakaćenja ženskih spolnih organa.

(13)  „podnositelj zahtjeva s posebnim potrebama u vezi s prihvatom”: znači podnositelj zahtjeva kojem su potrebna posebna jamstva kako bi se mogao koristiti pravima i ispunjavati obveze predviđene u ovoj Direktivi, kao što su maloljetni podnositelji zahtjeva, maloljetnici bez pratnje, invalidi, starije osobe, trudnice, samohrani roditelji s maloljetnom djecom, žrtve trgovine ljudima, teško bolesne osobe, osobe s duševnim poremećajima i problemima s duševnim zdravljem te osobe koje su bile mučene, silovane ili su pretrpjele druge teške oblike psihološkog, fizičkog ili seksualnog nasilja, kao što su žrtve sakaćenja ženskih spolnih organa.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice što je prije moguće, a najkasnije prilikom podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, obavješćuju podnositelje zahtjeva o svim pravima koja im pripadaju i obvezama kojih se moraju pridržavati u vezi s uvjetima prihvata. U informacijama koje pružaju naglašavaju da podnositelj zahtjeva nema pravo na uvjete prihvata utvrđene u člancima od 14. do 17. ove Direktive kako je navedeno u članku 17.a iste Direktive u državi članici koja nije ona u kojoj mora biti prisutan u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina].

Države članice što je prije moguće, a najkasnije prilikom podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, obavješćuju podnositelje zahtjeva barem o svim pravima koja im pripadaju i obvezama kojih se moraju pridržavati u vezi s uvjetima prihvata. Podnositelju također naglašavaju sve relevantne informacije u pogledu moguće zamjene, ograničavanja i ukidanja materijalnih uvjeta prihvata utvrđenih u članku 19. ove Direktive.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice podnositeljima zahtjeva izdaju putnu ispravu samo kada nastupe ozbiljni humanitarni razlozi ili drugi važni razlozi koji zahtijevaju njihovu prisutnostu drugoj državi. Valjanost putne isprave ograničava se na svrhu i trajanje koji su potrebni zbog razloga njezina izdavanja.

Države članice podnositeljima zahtjeva bez odgode izdaju putnu ispravu kada se zahtijeva prisutnost podnositelja zahtjeva u drugoj državi članici, a posebno iz razloga kao što je situacija kad podnositelj zahtjeva mora putovati u drugu državu radi liječenja ili posjeta rođacima u posebnim slučajevima, primjerice ako je riječ o posjetu bliskim rođacima koji su teško bolesni, ili radi vjenčanja ili sprovoda bliskih rođaka. Drugi takvi razlozi obuhvaćaju situacije kad podnositelj zahtjeva kojemu je odobren pristup tržištu rada mora putovati za potrebe rada, kad podnositelj zahtjeva mora putovati u okviru studijskog programa ili kad maloljetnici putuju s udomiteljskim obiteljima. Valjanost putne isprave ograničava se na svrhu i trajanje koji su potrebni zbog razloga njezina izdavanja.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice ne smiju podnositelje zahtjeva opteretiti nepotrebnom ili nerazmjernom dokumentacijom ili drugim upravnim zahtjevima prije osiguranja prava na koja imaju pravo u skladu s ovom Direktivom, samo zato što su podnositelji zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2. – podstavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice odlučuju prema potrebi o boravištu podnositelja zahtjeva na određenome mjestu zbog bilo kojeg od sljedećih razloga:

2.  Države članice mogu, kad je to potrebno, razmjerno i u potpunosti opravdano, odlučiti o boravištu podnositelja zahtjeva u otvorenom centru za prihvat ili u određenom smještaju zbog bilo kojeg od sljedećih razloga:

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2. − podstavak 1. − točka d – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  podnositelja zahtjeva koji nisu poštovali obvezu da zahtjev podnesu u državi članici prvog ulaska kako je utvrđeno u članku [4. stavku 1.] Uredbe (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina] i putovali su u drugu državu članicu bez odgovarajućeg opravdanja te su tamo podnijeli zahtjev, ili

-  podnositelja zahtjeva koji namjerno nisu poštovali obvezu da zahtjev podnesu u državi članici prvog ulaska kako je utvrđeno u članku [4. stavku 1.] Uredbe (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina] ili su putovali u drugu državu članicu bez odgovarajućeg opravdanja; ili

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2. − podstavak 1. − točka d – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  podnositelji zahtjeva koji su vraćeni u državu članicu u kojoj moraju biti prisutni u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina] nakon bijega u drugu državu članicu.

-  podnositelja zahtjeva koji su nakon bijega vraćeni u državu članicu u kojoj moraju biti prisutni u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina].

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da podnositelji zahtjeva imaju pristup tržištu rada najkasnije šest mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, ako nadležno tijelo nije donijelo upravnu odluku i ako za kašnjenje nije kriv podnositelj zahtjeva.

Države članice osiguravaju da podnositelji zahtjeva imaju pristup tržištu rada najkasnije šest mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je država članica ubrzala razmatranje o meritumu zahtjeva za međunarodnu zaštitu u skladu s točkama [od (a) do (f)] članka [40. stavka 1.] Uredbe (EU) br. XXX/XXX [Uredba o postupcima], ne odobrava se pristup tržištu rada.

Briše se.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Države članice podnositeljima zahtjeva pružaju učinkovit pristup jezičnim tečajevima od datuma podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu kako bi im se omogućilo da se integriraju i u potpunosti iskoriste svoje formalno obrazovanje te na taj način doprinose društvu.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b  Države članice potiču se da podnositeljima zahtjeva i nadležnim tijelima pružaju primjerenu obuku o zakonodavstvu povezanom sa zapošljavanjem i nediskriminacijom da bi se izbjeglo iskorištavanje na radnom mjestu putem neprijavljenih radnih praksi i drugi oblici teškog iskorištavanja radnika te da bi se izbjegla diskriminacija od datuma podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 3. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(-b)  slobode udruživanja i povezivanja te članstva u organizaciji koja predstavlja radnike ili poslodavce ili u bilo kojoj strukovnoj organizaciji, uključujući povlastice koje nude takve organizacije, ne dovodeći u pitanje nacionalne odredbe o javnom poretku i javnoj sigurnosti;

(-b)  slobode udruživanja i povezivanja te članstva u organizaciji koja predstavlja radnike ili poslodavce ili u bilo kojoj strukovnoj organizaciji, uključujući prava i povlastice koje nude takve organizacije, ne dovodeći u pitanje nacionalne odredbe o javnom poretku i javnoj sigurnosti;

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 3. – podstavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  obrazovanja i obrazovnih mogućnosti odraslih osoba povezanih sa zapošljavanjem, uključujući tečajeve za stručno usavršavanje i stjecanje praktičnog radnog iskustva na radnom mjestu;

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 3. – podstavak 1. – točka da (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  pristupa obrazovnom i strukovnom usmjeravanju koje pružaju službe za zapošljavanje;

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 3. – podstavak 2. – točka ii

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii)  u skladu s točkom (c) ovog stavka, u pogledu obrazovanja i strukovnog osposobljavanja koje je izravno povezano sa specifičnom profesionalnom djelatnošću;

Briše se.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 3. − podstavak 2. − točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iii.  u skladu s točkom (e) ovog stavka isključujući obiteljske naknade i naknade za nezaposlenost ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) br. 1231/2010.

Briše se.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 3. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ograničenja u pogledu jednakog postupanja navedena u točkama ii. i iii. ne primjenjuju se na maloljetnike, njihove roditelje i pravne ili uobičajene staratelje.

Obrazloženje

Primjena ograničenja iz članka 15. stavka 3. točaka ii. i iii. na maloljetnike (ili njihove roditelje ili pravne ili uobičajene staratelje, što bi posljedično utjecalo i na maloljetnike) bila bi diskriminatorna prema Konvenciji UN-a o pravima djeteta (članku 2. stavku 1. [o zabrani diskriminacije] u kombinaciji s člankom 26. stavcima 1. i 2. [o pravu na socijalnu skrb] i člankom 28. stavkom 1. točkom b) [o pravu na jednak pristup strukovnom obrazovanju]. „Članak 2. stavak 1. Države stranke poštovat će i osigurati svakom djetetu na području svoje jurisdikcije prava utvrđena u ovoj Konvenciji, bez ikakve diskriminacije prema djetetu, njegovim roditeljima ili zakonskim skrbnicima u pogledu njihove rase, boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog, etničkog ili socijalnog podrijetla, imovine, teškoća u razvoju, obiteljskog podrijetla ili drugih okolnosti.” „Članak 26. stavak 1. Države stranke priznaju svakom djetetu pravo na korištenje povlastica socijalne sigurnosti, uključujući socijalno osiguranje, te će poduzeti prijeko potrebne mjere za puno ostvarenje ovoga prava u skladu s domaćim zakonodavstvom. stavak 2. Te povlastice treba odobriti gdje god je to moguće, uzimajući u obzir sredstva i okolnosti u kojima se nalazi dijete i osobe koje su odgovorne za nj...” „Članak 28. stavak 1. Države stranke priznaju svakom djetetu pravo na odgoj i obrazovanje i u svrhu ostvarenja toga prava, one će postupno i na temelju jednakih mogućnosti, osobito: b) poticati razvoj različitih oblika srednjeg obrazovanja, uključujući opće i strukovno obrazovanje, učiniti ih raspoloživim i dostupnim svakomu djetetu te poduzeti odgovarajuće mjere, primjerice uvesti besplatno obrazovanje i, prema potrebi, osigurati materijalnu podršku;”

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako je podnositeljima zahtjeva odobren pristup tržištu rada u skladu sa stavkom 1., države članice osiguravaju da je u ispravi podnositelja zahtjeva iz članka [29.] Uredbe (EU) br. XXX/XXX [Uredba o postupcima] navedeno da podnositelj zahtjeva ima dopuštenje prihvatiti plaćeno zaposlenje.

Briše se.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Ako je podnositeljima zahtjeva odobren pristup tržištu rada u skladu sa stavkom 1., države članice osiguravaju i da su podnositelji zahtjeva pismeno obaviješteni, na jeziku koji razumiju, o svojim pravima u pogledu zapošljavanja, u skladu s nacionalnim pravom.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Za maloljetnike i obitelji s maloljetnom djecom materijalni uvjeti prihvata također osiguravaju životni standard koji je primjeren fizičkom, duševnom, duhovnom, moralnom i socijalnom razvoju djeteta. U skladu s načelom nediskriminacije, maloljetnici i obitelji s maloljetnom djecom obuhvaćeni područjem primjene ove Direktive imaju pravo pristupa istim obiteljskim uslugama kao i djeca i obitelji s djecom koji su državljani dotične države.

Obrazloženje

Nije dovoljno djeci pružiti životni standard kojim im se osigurava opstanak i štiti zdravlje: djeca imaju pravo na životni standard kojim se potiče njihov razvoj (fizički, duševni, duhovni itd.) i kojim im se omogućava planiranje budućnosti [članak 27., UNCRC].

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako države članice procjenjuju sredstva podnositelja zahtjeva, traže od njega da u cijelosti ili djelomično pokrije troškove materijalnih uvjeta prihvata ili zatraže povrat sredstava u skladu sa stavkom 4., pritom poštuju načelo proporcionalnosti. Države članice uzimaju u obzir i pojedinačne okolnosti podnositelja zahtjeva te potrebu da se poštuje njegovo dostojanstvo ili osobni integritet, uključujući posebne potrebe podnositelja zahtjeva u vezi s prihvatom. Države članice u svim okolnostima osiguravaju da se podnositelju zahtjeva omogući životni standard kojim mu se osigurava egzistencija te štiti fizičko i mentalno zdravlje.

5.  Ako države članice od podnositelja zahtjeva zatraže povrat sredstava u skladu sa stavkom 4., pritom poštuju načelo proporcionalnosti i uzimaju u obzir pojedinačne okolnosti podnositelja zahtjeva te potrebu da se poštuje njegovo dostojanstvo ili osobni integritet, uključujući posebne potrebe podnositelja zahtjeva u vezi s prihvatom. Države članice u svim okolnostima osiguravaju da se podnositelju zahtjeva omogući životni standard kojim mu se osigurava egzistencija te štiti fizičko i mentalno zdravlje.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 9. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Takvi različiti uvjeti u svim okolnostima osiguravaju pristup zdravstvenoj skrbi u skladu s člankom 18. i dostojan životni standard svim podnositeljima zahtjeva ï .

Takvi različiti uvjeti u svim okolnostima osiguravaju pristup zdravstvenoj skrbi u skladu s člankom 18. i odgovarajući životni standard svim podnositeljima zahtjeva.

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 17.a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 17.a

Briše se.

Uvjeti prihvata u državi članici koja nije ona u kojoj podnositelj zahtjeva mora biti prisutan

 

1.   Podnositelj zahtjeva nema pravo na uvjete prihvata utvrđene u člancima od 14. do 17. u bilo kojoj državi članici koja nije ona u kojoj mora biti prisutan u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina].

 

2.   Države članice osiguravaju dostojan životni standard svim podnositeljima zahtjeva.

 

3.   Do transfera u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina] u odgovornu državu članicu, države članice omogućuju maloljetniku pristup odgovarajućim obrazovnim aktivnostima.

 

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da podnositelji zahtjeva, neovisno o tome gdje moraju biti prisutni u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina], dobiju potrebnu zdravstvenu skrb koja uključuje barem nužnu skrb i osnovno liječenje bolesti, među ostalim teških duševnih poremećaja.

1.  Države članice osiguravaju da podnositelji zahtjeva dobiju potrebnu fizičku i duševnu zdravstvenu skrb koja uključuje barem nužnu skrb i osnovno liječenje bolesti, među ostalim teških duševnih poremećaja.

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U pogledu podnositelja zahtjeva koji moraju biti prisutni na njihovu državnom području u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina] države članice mogu u situacijama opisanima u stavku 2.:

1.  Na temelju odluke nadležnog tijela države članice mogu u situacijama opisanima u stavku 2.:

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 2. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(-g)  ne ispunjava obveze utvrđene u članku [4. stavku 1.] Uredbe (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina] i putovao je u drugu državu članicu bez primjerenog opravdanja te je tamo podnio zahtjev; ili

(-g)  ne ispunjava obveze utvrđene u članku [4. stavku 1.] Uredbe (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina] ili je namjerno putovao u drugu državu članicu bez primjerenog opravdanja; ili

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 2. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga)  ozbiljno prekrši pravo države članice kojoj je podnio zahtjev za međunarodnu zaštitu;

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 2. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(-h)  vraćen je natrag nakon bijega u drugu državu članicu.

(-h)  vraćen je nakon bijega.

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 23. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice što je prije moguće i ne kasnije od pet radnih dana od trenutka kad maloljetnik bez pratnje podnese zahtjev za međunarodnu zaštitu donose mjere kojima osiguravaju da skrbnik zastupa maloljetnika bez pratnje i pomaže mu tako što mu omogućuje da ostvaruje prava i ispunjava obveze iz ove Direktive. Skrbnik imenovan u skladu s člankom [22.] Uredbe (EU) br. XXX/XXX [Uredba o postupcima] može obavljati te zadaće. Maloljetnika bez pratnje odmah se obavješćuje o imenovanju skrbnika. Kada je za skrbnika određena organizacija, ona određuje osobu odgovornu za obavljanje dužnosti skrbnika maloljetnika bez pratnje u skladu s ovom Direktivom. Skrbnik svoje dužnosti obavlja u skladu s načelom najboljeg interesa djeteta kako je propisano člankom 22. stavkom 2., za to ima potrebno stručno znanje i ne smije imati potvrđena kaznena djela ili prekršaje povezane s djecom u kaznenoj evidenciji. Da se osigura dobrobit i socijalni razvoj maloljetnika iz članka 22. stavka 2. točke (b), osoba koja djeluje kao skrbnik zamjenjuje se samo kada je to nužno. Organizacije ili pojedinci čiji su interesi, ili bi mogli biti, u sukobu s interesima maloljetnika bez pratnje ne imenuju se za skrbnike.

Države članice čim maloljetnik bez pratnje podnese zahtjev za međunarodnu zaštitu donose mjere kojima osiguravaju da skrbnik zastupa maloljetnika bez pratnje i pomaže mu tako što mu omogućuje da ostvaruje prava i ispunjava obveze iz ove Direktive. Skrbnik imenovan u skladu s člankom [22.] Uredbe (EU) br. XXX/XXX [Uredba o postupcima] može obavljati te zadaće. Maloljetnika bez pratnje odmah se obavješćuje o imenovanju skrbnika. Kada je za skrbnika određena organizacija, ona određuje osobu odgovornu za obavljanje dužnosti skrbnika maloljetnika bez pratnje u skladu s ovom Direktivom. Skrbnik svoje dužnosti obavlja u skladu s načelom najboljeg interesa djeteta kako je propisano člankom 22. stavkom 2., za to ima potrebno stručno znanje te prima trajno i odgovarajuće osposobljavanje, a u kaznenoj evidenciji nema potvrđena kaznena djela, osobito ne kaznena djela ili prekršaje povezane s djecom. Nakon imenovanja skrbnika nadležna tijela redovito pregledavaju njegovu kaznenu evidenciju kako bi se utvrdile moguće nekompatibilnosti s njegovom ulogom. Da se osigura dobrobit i socijalni razvoj maloljetnika iz članka 22. stavka 2. točke (b), osoba koja djeluje kao skrbnik zamjenjuje se samo kada je to nužno. Organizacije ili pojedinci čiji su interesi, ili bi mogli biti, u sukobu s interesima maloljetnika bez pratnje ne imenuju se za skrbnike.

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 23. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Kako bi se maloljetnici bez pratnje zaštitili od iskorištavanja i trgovanja ljudima, države članice identificiraju i registriraju djecu bez pratnje nakon njihova iskrcavanja, provode preliminarnu procjenu rizika i jamče njihovo upućivanje u odgovarajuće službe za zaštitu djece.

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 23. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da skrbnik ne bude zadužen za nerazmjeran broj maloljetnika bez pratnje u isto vrijeme zbog čega ne bi mogao učinkovito obavljati svoje zadaće. Države članice imenuju odgovorne tijela ili osobe koji redovito nadziru obavljaju li skrbnici svoje zadaće na prikladan način. Ta tijela ili osobe također su ovlašteni za preispitivanje pritužbi koje maloljetnici bez pratnje podnesu protiv svojeg skrbnika.

Države članice osiguravaju da su skrbnici zaduženi za prikladan i ograničen broj maloljetnika bez pratnje istovremeno kako bi im se omogućilo učinkovito obavljanje zadaća. Države članice imenuju odgovorne tijela ili osobe koji redovito nadziru obavljaju li skrbnici svoje zadaće na prikladan način. Ta tijela ili osobe također su ovlašteni za preispitivanje pritužbi koje maloljetnici bez pratnje podnesu protiv svojeg skrbnika. U tu svrhu, maloljetnici bez pratnje obavještavaju se na način prilagođen djeci i razumljivim rječnikom o tome tko su ta tijela ili osobe i kako na povjerljiv i siguran način mogu podnijeti pritužbe protiv svojih skrbnika.

Obrazloženje

Kad je riječ o nužnoj stručnosti skrbnika, važno je precizirati, kao što je to učinjeno u Direktivi o prihvatu, da je cilj takvog stručnog znanja da se skrbniku omogući vršenje dužnosti u najboljem interesu djeteta. Uz stručno znanje potrebno je da nadležna tijela pružaju odgovarajuće i kontinuirano osposobljavanje. Nije dovoljno da kandidati za skrbništvo nemaju potvrđena kaznena djela ili prekršaje povezane s djecom. Kandidate bi trebalo diskvalificirati i na temelju drugih kaznenih djela i prekršaja jer je skrbnik odgovoran za sveopću dobrobit maloljetnika bez pratnje i stoga bi trebao biti osoba neokaljana poštenja. I nakon što se kandidat imenuje skrbnikom potrebno je redovito provjeravati njegovu kaznenu evidenciju zbog osjetljive prirode njegove uloge. Termin „nerazmjeran broj” ostavlja previše prostora za tumačenje, što bi moglo dovesti do zlouporabe. Zato treba koristiti preskriptivniji termin, a to je svrha termina „prikladan i ograničen broj maloljetnika bez pratnje”. Cilj dodatka na kraju podstavka stavka 1. ohrabriti je djecu i omogućiti im da sudjeluju u nadzoru nad sustavom skrbništva te da mu doprinose.

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 29. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Države članice pružaju prikladnu obuku i potporu osoblju za koje je vjerojatno da će se susresti s potrebama podnositelja zahtjeva koji ulaze na tržište rada, a koje su povezane s fizičkim i duševnim zdravljem.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Standardi za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (preinaka)

Referentni dokumenti

COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

15.9.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

15.9.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Brando Benifei

9.9.2016

Razmatranje u odboru

28.2.2017

22.3.2017

 

 

Datum usvajanja

11.4.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

37

9

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Arena, Georges Bach, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Helga Stevens, Neoklis Sylikiotis, Anders Primdahl Vistisen, Flavio Zanonato, Gabriele Zimmer

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Pilar Ayuso, Sergio Gaetano Cofferati, Andrejs Mamikins

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

37

+

ALDE

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Yana Toom, Renate Weber

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer

Pilar Ayuso, Georges Bach, Deirdre Clune, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Sergio Gaetano Cofferati, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

9

-

ECR

ENF

NI

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Anders Primdahl Vistisen

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

4

0

ALDE

EFDD

PPE

Martina Dlabajová

Laura Agea

David Casa, Romana Tomc

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  uzdržani

PRILOG: PISMO ODBORA ZA VANJSKE POSLOVE

Ref. dok.: D(2017) 16954

Claude Moraes

Predsjednik

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Poštovani predsjedniče,

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) bavio se 15. rujna 2016. Prijedlogom direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (preinaka) – 2016/0222(COD). Odbor LIBE potom je imenovao Sophiju In’t Veld za izvjestiteljicu.

Na sastanku održanom 27. listopada 2016. koordinatori Odbora za vanjske poslove (AFET) odlučili su da će AFET svoje mišljenje o navedenom prijedlogu proslijediti Vašem odboru i izvjestiteljici u obliku pisma. Kao predsjednik Odbora za vanjske poslove drago mi je da Vam mogu uputiti ovo mišljenje.

Kako se naglašava u obrazloženju preinake Prijedloga Komisije, potrebno je dodatno smanjiti razlike među državama članicama u pogledu postupka azila, uvjeta prihvata koji se pružaju podnositeljima zahtjeva i stopa priznavanja kako bi se uspostavio istinski zajednički europski sustav azila i izbjeglo administrativno opterećenje te sigurnosni problemi prouzročeni sekundarnim kretanjima.

Za AFET je od iznimne važnosti da pri uspostavi takvog zajedničkog sustava Unija i njezine države članice zajamče poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda kao i odgovarajuće postupanje prema najranjivijim podnositeljima zahtjeva, osobito prema maloljetnicima bilo maloljetnicima bez pratnje ili onima koji su sa svojim obiteljima. AFET smatra da bi se najranjivijim skupinama u okviru postupka njihove integracije trebala pružiti posebna pomoć i veća humanitarna zaštita te da bi trebali imati prednost u sklopu rodno osjetljivih postupka prihvata. Tijekom postupka azila trebale bi im se omogućiti posebne zaštitne mjere protiv nasilja i diskriminacije te bi im se trebao omogućiti boravišni status i osnovne usluge, uključujući zdravstvenu zaštitu i obrazovanje, u skladu s mjerodavnim pravom (pozivanje 14. Rezolucije Europskog parlamenta od 5. travnja 2017. naslovljene „Rješavanje pitanja kretanja izbjeglica i migranata: uloga vanjskog djelovanja EU-a”).

U kontekstu u kojem je mobilnost ljudi dosegla neviđenu razinu s 244 milijuna međunarodnih migranata te s 65,3 milijuna prisilno raseljenih ljudi 2015. godine zbog sukoba, destabilizacije, nasilja i kršenja ljudskih prava, nepostojanje koordinacije među državama članicama u prodručju sigurnosti također predstavlja jednu od glavnih slabih točka vanjskih odnosa Unije. Postojeći instrumenti zajedničke sigurnosne i obrambene politike Unije trebali bi se primjenjivati učinkovitije i prije svega u skladu s drugim vanjskim i unutarnjim instrumentima, što bi trebala biti srž snažne migracijske politike i vanjskog djelovanja EU-a (pozivanja 2 i 5. Rezolucije Europskog parlamenta od 23. studenog 2016. naslovljene „Provedba zajedničke sigurnosne i obrambene politike”).

U skladu s glasovanjem Parlamenta od 5. travnja 2017. zajedničkim europskim sustavom azila također bi se trebalo omogućiti da se podnošenje zahtjeva za azil kao i obrada zahtjeva za azil odvija izvan EU-a ili na njegovim granicama (pozivanje 47. Rezolucije Europskog parlamenta naslovljene „Rješavanje pitanja kretanja izbjeglica i migranata: uloga vanjskog djelovanja EU-a”).

Želio bih također naglasiti važnost izgradnje bliskog partnerstva sa zemljama kandidatkinjama i potencijalnim zemljama kandidatkinjama EU-a s područja zapadnog Balkana u pogledu migracijskih pitanja te pružanja potrebne potpore i suradnje u upravljanju migracijskim tokovima u regiji u skladu s člankom 8. Ugovora o Europskoj uniji (pozivanje 50. Rezolucije Europskog parlamenta naslovljene „Rješavanje pitanja kretanja izbjeglica i migranata: uloga vanjskog djelovanja EU-a”).

U svojem Prijedlogu Komisija navodi da je on u skladu sa sveobuhvatnom dugoročnom politikom boljeg upravljanja migracijama smanjenjem poticaja za nezakonitu migraciju, osiguravanjem vanjskih granica Unije kao i omogućivanjem snažne politike azila i nove politike u području zakonite migracije. No nigdje se ne upućuje na jačanje koherentnosti vanjskih odnosa Europske unije s trećim zemljama i politikom proširenja u skladu s člankom 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Stoga bih želio skrenuti pozornost izvjestiteljice gđe In’t Veld i članova odbora LIBE na te aspekte u svjetlu donošenja stajališta Parlamenta o preinaci navedene direktive.

S poštovanjem,

David McAllister

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Standardi za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (preinaka)

Referentni dokumenti

COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD)

Datum podnošenja EP-u

13.7.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

15.9.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

15.9.2016

EMPL

15.9.2016

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AFET

8.9.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Sophia in ‘t Veld

5.9.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

31.1.2017

23.3.2017

 

 

Datum usvajanja

25.4.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

42

9

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jonás Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Momchil Nekov, Marco Valli, Julie Ward

Datum podnošenja

10.5.2017

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina

S&D

Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Bodil Valero

9

-

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

3

0

PPE

József Nagy, Emil Radev, Csaba Sógor

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani