RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformare)

10.5.2017 - (COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD)) - ***I

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportoare: Sophia in 't Veld
(Reformare - articolul 104 din Regulamentul de procedură)


Procedură : 2016/0222(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0186/2017
Texte depuse :
A8-0186/2017
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformare)

(COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))

(Procedura legislativă ordinară – reformare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0465),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 78 alineatul (2) litera (f) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0323/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Senatul Italiei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 decembrie 2016[1],

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 8 februarie 2017[2],

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative[3],

–  având în vedere scrisoarea din 12 ianuarie 2017 a Comisiei pentru afaceri juridice, adresată Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în conformitate cu articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolele 104 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0186/2017),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora;

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care înlocuiește propunerea, o modifică în mod substanțial sau intenționează să o modifice în mod substanțial;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

 

(5)  Condițiile de primire continuă să varieze în mod considerabil de la un stat membru la altul, atât în ceea ce privește modul în care este organizat sistemul de primire, cât și în ceea ce privește standardele furnizate solicitanților. Problemele persistente din unele state membre în ceea ce privește asigurarea respectării standardelor de primire necesare pentru un tratament demn al solicitanților au contribuit la o sarcină disproporționată asupra câtorva state membre cu standarde de primire în general ridicate, care sunt apoi supuse presiunii de a-și reduce standardele. Stabilirea unor standarde de primire mai uniforme la un nivel corespunzător în toate statele membre va contribui la un tratament mai demn al solicitanților și la o repartizare mai echitabilă a solicitanților în întreaga UE.

(5)  Condițiile de primire continuă să varieze în mod considerabil de la un stat membru la altul, atât în ceea ce privește modul în care este organizat sistemul de primire, cât și în ceea ce privește standardele furnizate solicitanților. Problemele persistente din unele state membre în ceea ce privește asigurarea respectării standardelor de primire necesare pentru un nivel de trai adecvat al solicitanților au contribuit la o sarcină disproporționată asupra câtorva state membre cu standarde de primire în general ridicate, care sunt apoi supuse presiunii pentru ca standardele lor ridicate de primire să fie menținute. Totodată, statele membre aflate în prima linie se confruntă în mod disproporționat cu valurile masive de migranți și solicitanți de azil, ceea ce supune capacitățile lor de primire unei presiuni considerabile și riscă să ducă la o deteriorare și mai accentuată a calității standardelor oferite. Stabilirea unor standarde de primire uniforme și ridicate în toate statele membre va contribui la un tratament mai demn al solicitanților și la o repartizare mai echitabilă a solicitanților în întreaga Uniune.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  În cazul în care un solicitant se află în alt stat membru decât cel în care are obligația de a fi prezent în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul Dublin], solicitantul nu ar trebui să aibă dreptul la condițiile de primire prevăzute la articolele 14-17.

eliminat

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Ar trebui să fie stabilite condiții standard pentru primirea solicitanților care să fie suficiente pentru a le garanta un nivel de trai demn și condiții de viață comparabile în toate statele membre. Armonizarea condițiilor de primire a solicitanților ar trebui să contribuie la limitarea deplasărilor secundare ale solicitanților, influențate de diversitatea condițiilor de primire.

(10)  Ar trebui să fie stabilite condiții standard pentru primirea solicitanților care să fie suficiente pentru a le garanta un nivel de trai adecvat și condiții de viață comparabile în toate statele membre. Armonizarea condițiilor de primire a solicitanților ar trebui să contribuie la limitarea deplasărilor secundare ale solicitanților, influențate de diversitatea condițiilor de primire.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  În vederea asigurării faptului că solicitanții au cunoștință de consecințele sustragerii, statele membre ar trebui să-i informeze pe solicitanți în mod uniform, cât mai repede posibil și cel târziu atunci când aceștia își depun cererea, cu privire la toate obligațiile pe care trebuie să le respecte în ceea ce privește condițiile de primire, inclusiv circumstanțele în care acordarea condițiilor materiale de primire poate fi restricționată, și cu privire la orice beneficii.

(11)  Pentru a fi conștienți de consecințele sustragerii, statele membre trebuie să-i informeze pe solicitanți în mod uniform, în momentul în care depun cererea sau cel târziu înainte de momentul înregistrării, cu privire la toate drepturile și obligațiile legate de condițiile de primire. Aceste informații ar trebui să includă detalii referitoare la circumstanțele în care acordarea condițiilor materiale de primire poate fi restricționată, la toate beneficiile, asistența și reprezentarea juridică gratuite, la garanțiile pentru nevoi specifice, la dreptul de a solicita modificarea sau a contesta detenția sau deciziile de transfer, la reducerea sau retragerea beneficiului condițiilor materiale de primire și la procedurile de azil relevante.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Normele armonizate ale UE privind documentele care urmează a fi eliberate solicitanților fac mai dificilă deplasarea solicitanților în mod neautorizat în interiorul Uniunii. Este necesar să se clarifice faptul că statele membre ar trebui să furnizeze solicitanților un document de călătorie numai din motive umanitare grave sau din alte motive imperative. De asemenea, valabilitatea documentelor de călătorie ar trebui limitată la scopul și durata necesare pentru motivul care a determinat emiterea acestora. Motive umanitare grave ar putea, de exemplu, să fie considerate situațiile în care un solicitant trebuie să se deplaseze în alt stat pentru tratament medical sau pentru a-și vizita rudele în cazuri particulare, cum ar fi vizitele făcute unor rude apropiate care sunt grav bolnave sau vizitele pentru a participa la căsătoria sau la funeraliile unei rude apropiate. Alte motive imperative ar putea include situațiile în care solicitanții cărora li s-a acordat accesul la piața muncii trebuie să efectueze deplasări imperios necesare în interes profesional, în care solicitanții trebuie să călătorească în cadrul programelor de studiu sau în care minorii călătoresc cu familiile substitutive.

(12)  Normele armonizate ale UE privind documentele care urmează a fi eliberate solicitanților fac mai dificilă deplasarea solicitanților în mod neautorizat în interiorul Uniunii. Valabilitatea documentelor de călătorie ar trebui limitată la scopul și durata necesare pentru motivul care a determinat emiterea acestora. Un astfel de motiv ar putea fi, de exemplu, faptul că un solicitant trebuie să se deplaseze în alt stat pentru tratament medical sau pentru a-și vizita rudele în cazuri particulare, cum ar fi vizitele făcute unor membri ai familiei sau altor rude apropiate care sunt grav bolnave sau vizitele pentru a participa la căsătoria sau la funeraliile unor membri ai familiei sau ale altor rude apropiate. Alte motive ar putea include situațiile în care solicitanții cărora li s-a acordat accesul la piața muncii trebuie să efectueze deplasări imperios necesare în interes profesional, în care solicitanții trebuie să călătorească în cadrul programelor de studiu sau în care minorii călătoresc cu familiile substitutive.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Solicitanții nu au dreptul de a alege statul membru în care depun cererea. Un solicitant trebuie să ceară protecție internațională fie în statul membru de primă intrare, fie, în cazul prezenței legale, în statul membru de ședere sau reședință legală. Este mai puțin probabil ca un solicitant care nu a respectat această obligație să fie autorizat, în urma determinării statului membru responsabil în temeiul Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul Dublin], să fie autorizat să rămână în statul membru în care a fost depusă cererea și, în consecință, este mai probabil ca solicitantul respectiv să se sustragă. Prin urmare, ar trebui să se monitorizeze îndeaproape locul în care se află solicitantul respectiv.

(13)  Solicitanții nu au dreptul de a alege statul membru în care depun cererea. Un solicitant trebuie să ceară protecție internațională pe baza criteriilor stabilite în Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul Dublin].

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Solicitanții au obligația de a fi prezenți în statul membru în care au depus cererea sau în statul membru în care sunt transferați în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul Dublin]. În cazul în care un solicitant s-a sustras din acest stat membru și s-a deplasat, fără autorizație, în alt stat membru, este esențial, în scopul asigurării bunei funcționări a sistemului european comun de azil, ca solicitantul să fie returnat rapid în statul membru în care acesta are obligația de a fi prezent. Până la efectuarea acestui transfer, există riscul ca solicitantul să se sustragă și, prin urmare, ar trebui să se monitorizeze îndeaproape locul în care se află acesta.

(14)  Solicitanții au obligația de a rămâne la dispoziția autorităților relevante din statul membru în care au depus cererea sau în statul membru în care sunt transferați în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul Dublin]. În cazul în care un solicitant s-a sustras și s-a deplasat, fără autorizație, în alt stat membru, este esențial, în scopul asigurării bunei funcționări a sistemului european comun de azil, ca solicitantul să fie returnat rapid în statul membru în care acesta are obligația de a fi prezent. Până la efectuarea acestui transfer, există riscul ca solicitantul să se sustragă și, prin urmare, ar trebui să se monitorizeze îndeaproape locul în care se află acesta.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Faptul că un solicitant s-a sustras anterior, deplasându-se în alt stat membru, este un factor important care trebuie luat în considerare atunci când se evaluează riscul de sustragere a solicitantului. Pentru a se asigura faptul că solicitantul nu se sustrage din nou și rămâne la dispoziția autorităților competente, odată ce solicitantul a fost trimis înapoi în statul membru în care are obligația de a fi prezent, ar trebui, prin urmare, să se monitorizeze îndeaproape locul în care se află acesta.

eliminat

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Din motive de interes public sau de ordine publică, pentru examinarea rapidă și monitorizarea eficace a cererii de protecție internațională a solicitantului, pentru examinarea rapidă și monitorizarea eficace a procedurii care i se aplică acestuia pentru determinarea statului membru responsabil în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul Dublin] sau pentru a împiedica în mod eficace sustragerea solicitantului, statele membre ar trebui, în cazul în care acest lucru este necesar, să-i stabilească solicitantului reședința într-un anumit loc, cum ar fi un centru de cazare, o casă, un apartament, un hotel sau alte localuri adaptate pentru cazarea solicitanților. O astfel de decizie poate fi necesară pentru a împiedica în mod eficace sustragerea solicitantului în special în cazurile în care acesta nu a respectat următoarele obligații: de a depune cererea în statul membru de primă intrare neregulamentară sau intrare legală; de a rămâne în statul membru în care are obligația de a fi prezent; sau în cazurile în care solicitantul a fost trimis înapoi în statul membru în care are obligația de a fi prezent după ce s-a sustras, deplasându-se în alt stat membru. În cazul în care solicitantul are dreptul la condiții materiale de primire, respectivele condiții materiale de primire ar trebui, de asemenea, să fie furnizate cu condiția ca solicitantul să își aibă reședința în acest loc precis.

(16)  Din motive de interes public sau de ordine publică, pentru examinarea rapidă și monitorizarea eficace a cererii de protecție internațională a solicitantului, sau pentru a se preveni în mod eficace sustragerea acestuia în cazul în care autoritățile relevante au stabilit că există un risc grav și iminent de sustragere a solicitantului, statele membre ar trebui, în cazul în care acest lucru este necesar, să fie în măsură să-i stabilească solicitantului reședința într-un anumit loc, cum ar fi un centru de cazare, o casă, un apartament, un hotel sau alte localuri adaptate pentru cazarea solicitanților. O astfel de decizie poate fi necesară pentru a împiedica în mod eficace sustragerea solicitantului în special în cazurile în care acesta nu a respectat obligația de a rămâne în statul membru în care are obligația de a fi prezent sau în cazurile în care solicitantul a fost trimis înapoi în statul membru în care are obligația de a fi prezent după ce s-a sustras, deplasându-se în alt stat membru; În cazul în care solicitantul are dreptul la condiții materiale de primire, respectivele condiții materiale de primire ar trebui, de asemenea, să fie furnizate cu condiția ca solicitantul să își aibă reședința în acest loc precis.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  În cazul în care sunt motive pentru a considera că există un risc de posibilă sustragere a solicitantului, statele membre ar trebui să impună solicitanților obligația de a contacta autoritățile competente la intervale cu frecvența necesară pentru a verifica faptul că solicitantul nu se sustrage. Pentru a-i descuraja pe solicitanți să se sustragă în continuare, statele membre ar trebui, de asemenea, să fie în măsură să acorde condiții materiale de primire, în cazul în care solicitantul are dreptul la astfel de condiții materiale de primire, numai în natură.

(17)  În cazul în care sunt motive specifice și obiective pentru a considera că există un risc grav și iminent de sustragere a unui solicitant, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a impune solicitanților, dacă acest lucru este necesar, proporțional și solid justificat, după o analiză individuală efectuată de către o autoritate judiciară, obligația de a contacta autoritățile competente într-un termen și cu o frecvență rezonabile pentru a verifica faptul că solicitantul nu se sustrage.. Pentru a-i descuraja pe solicitanți să se sustragă în continuare, statele membre ar trebui, de asemenea, să fie în măsură să acorde condiții materiale de primire, în cazul în care solicitantul are dreptul la astfel de condiții materiale de primire, numai în natură. Solicitanții ar trebui, de asemenea, să dispună de posibilitatea de a contesta deciziile care îi obligă să contacteze autoritățile competente.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Este necesar ca toate deciziile care restricționează libertatea de circulație a unui solicitant să se bazeze pe comportamentul individual și pe situația particulară a persoanei în cauză, ținând seama de orice nevoi speciale de primire ale solicitanților și de principiul proporționalității. Solicitanții trebuie să fie informați în mod corespunzător cu privire la astfel de decizii și la consecințele neconformării.

(18)  Orice restricționare a libertății de circulație a unui solicitant trebuie adoptată ca măsură de ultimă instanță și trebuie să se bazeze pe o decizie a autorităților judiciare, care să țină seama de comportamentul individual și de situația particulară a persoanei în cauză, inclusiv de orice nevoi speciale de primire ale solicitanților și de principiile necesității și proporționalității. Solicitanții trebuie informați în mod corespunzător cu privire la astfel de decizii și la consecințele neconformării. Aceștia ar trebui, de asemenea, să dispună de posibilitatea de a contesta sau a solicita modificarea acestor decizii.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Ținând seama de consecințele grave pentru solicitanții care s-au sustras sau despre care se consideră că prezintă un risc de sustragere, sensul noțiunii de „sustragere” ar trebui definit astfel încât să includă atât acțiunea deliberată de a evita procedurile de azil aplicabile, cât și situația de fapt constând în a nu rămâne la dispoziția autorităților relevante, inclusiv prin părăsirea teritoriului unde solicitantul are obligația de a fi prezent.

(19)  Ținând seama de consecințele grave pentru solicitanții care s-au sustras sau despre care se consideră că prezintă un risc de sustragere, sensul noțiunii de „sustragere” ar trebui strict definit , în conformitate cu standardele stabilite de Agenția Europeană pentru Azil, astfel încât să includă atât acțiunea deliberată de a evita procedurile de azil aplicabile, cât și situația de fapt constând în a nu rămâne la dispoziția autorităților relevante. Intrarea clandestină și lipsa unei adrese sau a unor documente care să dovedească identitatea solicitantului nu ar trebui să constituie criterii valide pentru determinarea riscului de sustragere.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Măsura luării în custodie publică a solicitanților ar trebui aplicată în conformitate cu principiul fundamental conform căruia o persoană nu ar trebui să fie luată în custodie publică pentru unicul motiv că solicită protecție internațională, în special în conformitate cu obligațiile juridice internaționale ale statelor membre și cu articolul 31 din Convenția de la Geneva. Solicitanții pot fi luați în custodie publică numai în condițiile excepționale, foarte clar definite, prevăzute de prezenta directivă și respectând principiul necesității și proporționalității cu privire atât la modalitatea, cât și la scopul unei astfel de luări în custodie publică. Luarea în custodie publică a solicitanților în temeiul prezentei directive ar trebui să fie dispusă numai în scris de autorități judiciare sau administrative, prezentându-se motivele pe care se întemeiază, inclusiv în cazurile în care persoana se află deja în custodie publică atunci când face cererea de protecție internațională. Un solicitant aflat în custodie publică ar trebui să aibă acces efectiv la garanțiile procedurale necesare, precum introducerea unei căi de atac în fața unei autorități judiciare naționale.

(20)  Măsura luării în custodie publică a solicitanților ar trebui aplicată în conformitate cu principiul fundamental conform căruia o persoană nu ar trebui să fie luată în custodie publică pentru unicul motiv că solicită protecție internațională, în special în conformitate cu obligațiile juridice internaționale ale statelor membre și cu articolul 31 din Convenția de la Geneva. Solicitanții pot fi luați în custodie publică numai în condițiile excepționale, foarte clar definite, prevăzute de prezenta directivă și respectând principiul necesității și proporționalității cu privire atât la modalitatea, cât și la scopul unei astfel de luări în custodie publică. Luarea în custodie publică a solicitanților în temeiul prezentei directive ar trebui să fie dispusă numai în scris de autorități judiciare, prezentându-se motivele pe care se întemeiază, inclusiv în cazurile în care persoana se află deja în custodie publică atunci când face cererea de protecție internațională. Orice decizie care dispune luarea în custodie publică ar trebui să includă o referire la o analiză a alternativelor disponibile și la motivele pentru care acestea nu au putut fi aplicate efectiv. Un solicitant aflat în custodie publică ar trebui să aibă acces efectiv la garanțiile procedurale necesare, precum introducerea unei căi de atac și dreptul de a beneficia de asistență și reprezentare juridică gratuită.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  În cazul în care unui solicitant i s-a stabilit un anumit loc de reședință, dar el nu s-a conformat acestei obligații, este necesar să existe un risc demonstrat de posibilă sustragere a solicitantului pentru ca acesta să fie luat în custodie publică. În toate circumstanțele, trebuie să se acorde o atenție specială asigurării faptului că durata luării în custodie publică este proporțională și că aceasta încetează de îndată ce obligația care îi revine solicitantului a fost îndeplinită sau nu mai există motive pentru a crede că solicitantul nu va îndeplini această obligație. Solicitantul trebuie, de asemenea, să fi fost informat cu privire la obligația în cauză și la consecințele nerespectării acesteia.

(21)  În cazul în care unui solicitant i s-a stabilit un anumit loc de reședință, dar el nu s-a conformat acestei obligații, este necesar să existe un risc demonstrat, justificat în mod individual, iminent și serios de posibilă sustragere a solicitantului pentru ca acesta să fie luat în custodie publică. În toate circumstanțele, trebuie să se acorde o atenție specială asigurării faptului că durata luării în custodie publică este proporțională și că aceasta încetează de îndată ce obligația care îi revine solicitantului a fost îndeplinită sau nu mai există motive pentru a crede că solicitantul nu va îndeplini această obligație. Solicitantul trebuie, de asemenea, să fi fost informat cu privire la obligația în cauză și la consecințele nerespectării acesteia.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  În aplicarea prezentei directive, statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a asigura deplina conformitate cu principiile interesului superior al copilului și unității familiei, în conformitate cu dispozițiile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, ale Convenției Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului din 1989 și, respectiv, ale Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Condițiile de primire trebuie să fie adaptate situației specifice a minorilor, indiferent dacă aceștia sunt neînsoțiți sau cu familia, ținând seama în mod corespunzător de securitatea lor și de asistența de care au nevoie din punct de vedere fizic și emoțional, și să fie furnizate într-un mod care să încurajeze dezvoltarea lor generală.

(30)  În aplicarea prezentei directive, statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a asigura deplina conformitate cu principiile interesului superior al copilului și unității familiei, în conformitate cu dispozițiile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, ale Convenției Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului din 1989 și, respectiv, ale Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Statele membre ar trebui, de asemenea, să asigure respectarea deplină a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, precum și a Convenției privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei. Condițiile de primire trebuie să fie adaptate nevoilor specifice ale minorilor, indiferent dacă aceștia sunt neînsoțiți sau cu familia, ținând seama în mod corespunzător de securitatea lor și de prevenirea violenței sexuale și de gen, în special prin oferirea unor spații de cazare adaptate minorilor, precum și de asistența de care au nevoie din punct de vedere fizic și emoțional și de educația necesară, toate acestea într-un mod care să încurajeze dezvoltarea lor generală. Plasarea în custodie publică și orice formă de izolare a copiilor, indiferent dacă sunt neînsoțiți sau cu familia, nu sunt niciodată în interesul lor superior și constituie întotdeauna o încălcare a drepturilor copilului. Prin urmare, acestea ar trebuie interzise.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Statele membre ar trebui să se asigure că solicitanții primesc asistența medicală necesară care ar trebui să includă, cel puțin, asistența medicală de urgență și tratamentul de bază al bolilor, inclusiv al afecțiunilor mintale grave. Pentru a răspunde preocupărilor în materie de sănătate publică în ceea ce privește prevenirea bolilor și a proteja sănătatea solicitanților, accesul acestora la asistență medicală ar trebui să includă, de asemenea, tratamentul medical preventiv, cum ar fi vaccinările. Statele membre pot impune solicitanților să se supună unui examen medical, din motive de sănătate publică. Rezultatele examenului medical nu ar trebui să influențeze evaluarea cererilor de protecție internațională, care ar trebui să se efectueze întotdeauna în mod obiectiv, imparțial și de la caz la caz în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul privind procedurile].

(31)  Statele membre ar trebui să se asigure că solicitanții beneficiază de un acces total și gratuit la serviciile medicale necesare, care ar trebui să includă, cel puțin, asistența medicală de urgență și de bază, maternitate și tratamentul de bază al bolilor, inclusiv al afecțiunilor mintale grave, cum ar fi tulburările de stres posttraumatic, precum și accesul la servicii de sănătate sexuală și reproductivă. Pentru a răspunde preocupărilor în materie de sănătate publică în ceea ce privește prevenirea bolilor și a proteja sănătatea și drepturile solicitanților, accesul acestora la servicii medicale ar trebui să includă, de asemenea, serviciile preventive de sănătate sexuală și reproductivă și tratamentul medical preventiv, cum ar fi vaccinările, precum și îngrijirile secundare. Statele membre pot impune solicitanților să se supună unui examen medical, din motive de sănătate publică, în conformitate cu orientările stabilite în comun de Agenția Uniunii Europene pentru Azil și de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor. Rezultatele examenului medical nu ar trebui să influențeze evaluarea cererilor de protecție internațională, care ar trebui să se efectueze întotdeauna în mod obiectiv, imparțial și de la caz la caz în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul privind procedurile].

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Dreptul unui solicitant la condiții materiale de primire în temeiul prezentei directive poate fi restrâns în anumite circumstanțe, cum ar fi în cazul în care solicitantul s-a sustras din statul membru în care are obligația de a fi prezent, deplasându-se în alt stat membru. Cu toate acestea, statele membre ar trebui să asigure solicitanților, în toate circumstanțele, acces la asistență medicală și un nivel de trai demn în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și cu Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, în special prin satisfacerea nevoilor de subzistență și a nevoilor de bază ale solicitantului în ceea ce privește siguranța fizică, demnitatea și relațiile interpersonale, ținând seama în mod corespunzător de vulnerabilitățile inerente ale persoanei respective ca solicitant de protecție internațională și de cele ale familiei sale sau ale persoanei în grija căreia se află. De asemenea, trebuie să se acorde atenția cuvenită solicitanților cu nevoi speciale de primire. Trebuie să se țină seama de nevoile specifice ale copiilor, în special în ceea ce privește respectarea dreptului copilului la educație și accesul la asistență medicală. În cazul în care un minor se află într-un alt stat membru decât cel în care are obligația de a fi prezent, statele membre ar trebui să ofere minorului acces la activități educaționale adecvate în așteptarea transferului către statul membru responsabil. Ar trebui să se țină seama de nevoile specifice ale solicitanților femei care au suferit violențe de gen, inclusiv prin asigurarea accesului, în diferitele etape ale procedurii de azil, la asistență medicală, la asistență juridică, precum și la consiliere pentru depășirea traumelor și asistență psihosocială corespunzătoare.

(32)  Statele membre ar trebui să asigure solicitanților, în toate circumstanțele, acces la asistență medicală și un nivel de trai adecvat. De asemenea, trebuie să se acorde atenția cuvenită solicitanților cu nevoi speciale de primire. Trebuie să se țină seama de nevoile specifice ale copiilor, în special în ceea ce privește respectarea dreptului copilului la educație și accesul la asistență medicală. Ar trebui să se țină seama de nevoile specifice ale solicitanților care au suferit violențe sexuale sau de gen, în special în cazul femeilor, inclusiv prin asigurarea accesului, în diferitele etape ale procedurii de azil, la asistență medicală, la asistență juridică, precum și la consiliere pentru depășirea traumelor și asistență psihosocială corespunzătoare. Acești solicitanți ar trebui considerați drept persoane cu nevoi speciale de primire.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Domeniul de aplicare al definiției membrilor de familie ar trebui să reflecte realitatea tendințelor actuale în materie de migrație, conform cărora solicitanții sosesc adesea pe teritoriul statelor membre după o perioadă îndelungată în care s-au aflat în tranzit. Definiția ar trebui să includă, prin urmare, familiile formate în afara țării de origine, dar înainte de sosirea pe teritoriul statelor membre.

(33)  Domeniul de aplicare al definiției membrilor de familie ar trebui să nu fie discriminatoriu și ar trebui să reflecte realitatea tendințelor actuale în materie de migrație, conform cărora solicitanții sosesc adesea pe teritoriul statelor membre după o perioadă îndelungată în care s-au aflat în tranzit. Statele membre ar trebui să aplice definiția membrilor de familie în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Convenția Consiliului Europei pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului referitoare la domeniul de aplicare a definiției familiei. În consecință, ele ar trebui să țină seama de diferitele situații de dependență și de atenția specială care trebuie acordată interesului superior al copilului, evidențiind importanța protejării femeilor care solicită protecție și care sunt victime ale căsătoriilor la vârsta copilăriei sau la o vârstă fragedă ori a căsătoriilor forțate. Cuplurile necăsătorite nu ar trebui să fie discriminate pe motive de orientare sexuală sau de identitate de gen.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Pentru a promova autonomia solicitanților și a limita discrepanțele mari între statele membre, este esențial să se stabilească norme clare privind accesul solicitanților la piața muncii și să se asigure faptul că acest acces este efectiv, neimpunând condiții care în fapt îl împiedică pe solicitant să își caute un loc de muncă. Testele pieței muncii utilizate pentru a acorda prioritate propriilor resortisanți sau altor cetățeni ai Uniunii ori resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere legală în statul membru în cauză nu ar trebui să împiedice accesul efectiv al solicitanților la piața muncii și ar trebui să fie puse în aplicare fără a aduce atingere principiului preferinței acordate cetățenilor Uniunii, astfel cum este exprimat în dispozițiile relevante ale actelor de aderare aplicabile.

(34)  Pentru a promova autonomia solicitanților și a limita discrepanțele mari între statele membre, este esențial să se stabilească norme clare privind accesul solicitanților la piața muncii și să se asigure faptul că acest acces este efectiv, neimpunând condiții, inclusiv restricții privind anumite sectoare de activitate, restricții privind durata timpului de lucru sau formalități administrative nejustificate, care în fapt îl împiedică pe solicitant să își caute un loc de muncă. De asemenea, statele membre ar trebui să ia măsuri efective pentru a garanta că intrarea pe piața muncii a solicitanților de protecție internațională nu se asigură prin reducerea remunerațiilor aplicabile, ceea ce ar putea conduce la practici de dumping salarial. Testele pieței muncii utilizate pentru a acorda prioritate propriilor resortisanți sau altor cetățeni ai Uniunii ori resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere legală în statul membru în cauză nu ar trebui să împiedice accesul efectiv al solicitanților la piața muncii și ar trebui să fie puse în aplicare fără a aduce atingere principiului preferinței acordate cetățenilor Uniunii, astfel cum este exprimat în dispozițiile relevante ale actelor de aderare aplicabile.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Termenul maxim de acces la piața muncii ar trebui aliniat cu durata procedurii de examinare pe fond. Pentru a spori perspectivele de integrare și autonomia solicitanților, se încurajează un acces mai rapid la piața muncii în cazul în care este probabil ca cererea să fie întemeiată, inclusiv atunci când i s-a acordat prioritate pentru a fi examinată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul privind procedurile]. Statele membre ar trebui, prin urmare, să aibă în vedere reducerea acestei perioade de timp cât mai mult posibil pentru a se asigura faptul că solicitanții au acces la piața muncii în cel mult 3 luni de la data depunerii cererii, în cazurile în care este probabil ca cererea să fie întemeiată. Cu toate acestea, statele membre nu ar trebui să acorde acces la piața muncii solicitanților ale căror cereri de protecție internațională este probabil să fie neîntemeiate și care fac obiectul procedurii accelerate.

(35)  Pentru a spori perspectivele de integrare și autonomia solicitanților, ar trebui să li se ofere cât mai curând acces la piața muncii, într-un termen de maximum două luni de la data depunerii cererii de protecție internațională.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  Având în vedere eventualul caracter temporar al șederii solicitanților și fără a aduce atingere Regulamentului (UE) nr. 1231/2010 al Parlamentului European și al Consiliului, statele membre ar trebui să poată exclude prestațiile familiale și prestațiile de șomaj de la egalitatea de tratament dintre solicitanți și propriii resortisanți și ar trebui să fie în măsură să limiteze aplicarea egalității de tratament în ceea ce privește educația și formarea profesională. Dreptul la libertatea de asociere și de afiliere poate fi, de asemenea, limitat prin excluderea candidaților de la participarea la gestionarea anumitor organisme și de la deținerea unei funcții publice.

(39)  Dreptul la libertatea de asociere și de afiliere poate fi limitat prin excluderea candidaților de la participarea la gestionarea anumitor organisme și de la deținerea unei funcții publice.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(40a)  Solicitanților cărora li s-a acordat accesul la piața forței de muncă ar trebui să li se permită să ceară o carte albastră a UE în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii. De asemenea, acestui tip de solicitanți ar trebui să li se permită să solicite un permis de ședere pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă „au pair”, în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Considerentul 40 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(40b)  Competențele lingvistice sunt indispensabile pentru ca solicitanții să poată avea un nivel de trai adecvat. Învățarea limbii oficiale sau a uneia dintre limbile oficiale ale statului membru în cauză le-ar crește autonomia și șansele de integrare în societatea gazdă. Aceasta ar constitui, de asemenea, un factor de descurajare a deplasărilor secundare. Prin urmare, ar trebui să se acorde tuturor solicitanților un acces efectiv la cursurile de limbă începând de la data la care este prezentată cererea acestora de protecție internațională.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41)  Pentru a asigura că aceste condiții materiale de primire acordate solicitanților respectă principiile prevăzute în prezenta directivă, este necesar să se clarifice mai în detaliu natura acestor condiții, care includ nu numai cazarea, hrana și îmbrăcămintea, ci și produse nealimentare esențiale, cum ar fi produsele sanitare. De asemenea, este necesar ca statele membre să stabilească nivelul condițiilor materiale de primire furnizate sub formă de alocații financiare sau de tichete pe baza unor referințe relevante pentru a asigura resortisanților un nivel de trai adecvat, cum ar fi prestațiile de venit minim, salariile minime, pensiile minime, prestațiile de șomaj și prestațiile de asistență socială . Aceasta nu înseamnă că suma acordată ar trebui să fie aceeași ca pentru resortisanți. Statele membre pot aplica solicitanților un tratament mai puțin favorabil în raport cu propriii resortisanți, după cum se specifică în prezenta directivă.

(41)  Pentru a asigura că aceste condiții materiale de primire acordate solicitanților respectă principiile prevăzute în prezenta directivă, este necesar să se clarifice mai în detaliu natura acestor condiții, care includ nu numai cazarea, hrana și îmbrăcămintea, ci și produse nealimentare esențiale, cum ar fi produsele sanitare, dispozitivele medicale sau materialele didactice. De asemenea, este necesar ca statele membre să stabilească nivelul condițiilor materiale de primire furnizate sub formă de alocații financiare sau de tichete pe baza unor referințe relevante pentru a asigura resortisanților un nivel de trai adecvat, cum ar fi prestațiile de venit minim, salariile minime, pensiile minime, prestațiile de șomaj și prestațiile de asistență socială . Aceasta nu înseamnă că suma acordată ar trebui să fie aceeași ca pentru resortisanți.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42)  Pentru a limita posibilitatea de a abuza de sistemul de primire, statele membre ar trebui să fie în măsură să furnizeze condiții materiale de primire numai în măsura în care solicitanții nu dispun de mijloace suficiente pentru a se întreține singuri. Atunci când evaluează resursele unui solicitant și impun acestuia obligația de a suporta sau de a contribui la costurile condițiilor materiale de primire, statele membre ar trebui să respecte principiul proporționalității și să țină seama de situația personală a solicitantului și de necesitatea de a-i respecta acestuia demnitatea sau integritatea personală, inclusiv nevoile sale speciale de primire. Nu ar trebui să se impună solicitanților obligația de a suporta sau de a contribui la costurile asistenței medicale de care au nevoie. Este necesar , de asemenea, să se limiteze posibilitatea de a abuza de sistemul de primire prin specificarea circumstanțelor în care cazarea, hrana, îmbrăcămintea și alte produse nealimentare esențiale furnizate sub formă de alocații financiare sau de tichete pot fi înlocuite cu condiții de primire furnizate în natură și a circumstanțelor în care diurna poate fi limitată sau retrasă, garantând în același timp un nivel de trai demn pentru toți solicitanții.

(42)  Statele membre ar trebui să fie în măsură să furnizeze condiții materiale de primire numai în măsura în care solicitanții nu dispun de mijloace suficiente pentru a se întreține singuri. Atunci când evaluează resursele unui solicitant și impun acestuia obligația de a suporta sau de a contribui la costurile condițiilor materiale de primire, statele membre ar trebui să respecte principiul proporționalității și să țină seama de situația personală a solicitantului și de necesitatea de a-i respecta acestuia demnitatea sau integritatea personală, inclusiv nevoile sale specifice de primire. Nu ar trebui să se impună solicitanților obligația de a suporta sau de a contribui la costurile asistenței medicale de care au nevoie. Este necesar, de asemenea, să se limiteze posibilitatea de a abuza de sistemul de primire prin specificarea circumstanțelor în care cazarea, hrana, îmbrăcămintea și alte produse nealimentare esențiale furnizate sub formă de alocații financiare sau de tichete pot fi înlocuite cu condiții de primire furnizate în natură și a circumstanțelor în care diurna poate fi limitată sau retrasă, garantând în același timp un nivel de trai adecvat pentru toți solicitanții.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Considerentul 49

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(49)  Întrucât obiectivul prezentei directive, și anume stabilirea unor standarde pentru condițiile de primire a solicitanților în statele membre, nu poate fi suficient îndeplinit de statele membre și, prin urmare, datorită dimensiunilor și efectelor prezentei directive, poate fi mai bine realizat la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității menționat la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

(49)  Întrucât obiectivul prezentei directive, și anume stabilirea unor standarde comune pentru condițiile de primire a solicitanților în statele membre, nu poate fi suficient îndeplinit de statele membre și, prin urmare, datorită dimensiunilor și efectelor prezentei directive, poate fi mai bine realizat la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității menționat la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

Justificare

Stabilirea unor standarde minime comune în ceea ce privește condițiile de primire este esențială pentru a descuraja deplasările secundare ale migranților în situație neregulamentară.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „cerere de protecție internațională” înseamnă o cerere de protecție internațională astfel cum este definită la articolul [4 alineatul (2) litera (a)] din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul privind procedurile];

(1)  „cerere de protecție internațională” înseamnă o cerere de protecție internațională astfel cum este definită la articolul [2 alineatul (7)] din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale];

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  „solicitant” înseamnă un solicitant astfel cum este definit la articolul [4 alineatul (2) litera (b)] din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul privind procedurile] ;

(2)  „solicitant” înseamnă un solicitant astfel cum este definit la articolul [2 alineatul (8) litera (b)] din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale];

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  „membrii de familie” înseamnă membrii de familie astfel cum sunt definiți la articolul [2 alineatul (9)] din Regulamentul (UE) XXX/XXX [Regulamentul privind condițiile pentru protecția internațională];

(3)  „membrii de familie” înseamnă membrii de familie astfel cum sunt definiți la articolul 2 litera (g) din Regulamentul (UE) XXX/XXX [Regulamentul Dublin];

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  „condiții materiale de primire” înseamnă condițiile de primire incluzând cazarea, hrana, îmbrăcămintea și alte produse nealimentare esențiale care răspund nevoilor solicitanților în cadrul condițiilor lor de primire specifice, cum ar fi produsele sanitare, furnizate în natură sau sub formă de alocații financiare sau tichete ori prin combinarea acestor trei elemente, precum și o alocație zilnică;

(7)  „condiții materiale de primire” înseamnă condițiile de primire incluzând cazarea, hrana, îmbrăcămintea și alte produse nealimentare esențiale care răspund nevoilor solicitanților în cadrul condițiilor lor de primire specifice, cum ar fi produsele sanitare, dispozitivele medicale sau materialele didactice, furnizate în natură sau sub formă de alocații financiare sau tichete ori prin combinarea acestor trei elemente, precum și o alocație zilnică;

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  „nivel de trai adecvat” înseamnă un nivel de trai care să asigure sănătatea și o stare de bine a solicitantului și a familiei sale, în special în privința accesului la hrana, îmbrăcămintea, locuința, îngrijirea medicală și serviciile sociale necesare;

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  „sustragere” înseamnă acțiunea prin care un solicitant, pentru a evita procedurile de azil, fie părăsește teritoriul unde are obligația de a fi prezent în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul Dublin], fie nu rămâne la dispoziția autorităților competente sau a instanței;

(10)  „sustragere”: înseamnă acțiunea deliberată a unui solicitant care, pentru a evita procedurile aplicabile de azil, nu rămâne la dispoziția autorităților relevante;

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  „risc de sustragere” înseamnă existența într-un caz individual a unor motive, care se bazează pe criterii obiective definite de dreptul intern, de a considera că un solicitant s-ar putea sustrage;

(11)  „risc de sustragere”: înseamnă existența dovedită, într-un caz individual, a unor motive specifice, care se bazează pe criterii obiective și specifice, în conformitate cu standardele Agenției Uniunii Europene pentru Azil și cu dreptul intern, de a considera că un solicitant s-ar putea sustrage, fără a lua în considerare criterii precum simplul fapt de a fi un solicitant în sensul Regulamentului (UE).../... [Regulamentul privind procedurile] sau cetățenia persoanei respective;

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  „solicitant cu nevoi speciale de primire” înseamnă un solicitant care are nevoie de garanții speciale pentru a beneficia de drepturi și a-și îndeplini obligațiile în conformitate cu prezenta directivă, cum ar fi solicitanții minori, minorii neînsoțiți, persoanele cu handicap, persoanele în vârstă, femeile gravide, părinții unici cu copii minori, victimele traficului de persoane, persoanele cu afecțiuni grave, persoanele cu afecțiuni mintale și persoanele care au fost supuse torturii, violului sau altor forme grave de violență psihologică, fizică sau sexuală, cum ar fi victimele mutilării genitale feminine.

(13)  „solicitant cu nevoi specifice de primire” înseamnă un solicitant considerat a avea nevoie de condiții sau garanții specifice pentru a beneficia de drepturi și a-și îndeplini obligațiile în conformitate cu prezenta directivă, care se poate încadra în următoarele categorii: solicitanți minori, minori neînsoțiți, persoane cu dizabilități, persoane în vârstă, femei gravide, femei singure, adolescente, femei care sunt cap de familie, lesbiene, homosexuali, bisexuali, transgen și intergen, părinți singuri cu copii minori, victime ale traficului de persoane, victime ale căsătoriilor la vârsta copilăriei sau la vârste fragede ori a căsătoriilor forțate, atei, persoane care și-au schimbat convingerile religioase sau aparținând minorităților religioase, persoane cu afecțiuni grave, persoane cu afecțiuni mintale, inclusiv tulburări de stres posttraumatic, și persoane care au fost supuse torturii, violului sau altor forme grave de violență psihologică, fizică, motivată de prejudecăți, sexuală sau de gen, cum ar fi victimele mutilării genitale feminine.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Prezenta directivă nu se aplică atunci când se aplică Directiva 2001/55/CE a Consiliului31.

eliminat

__________________

 

31 Directiva 2001/55/CE a Consiliului din 20 iulie 2001 privind standardele minime pentru acordarea protecției temporare, în cazul unui aflux masiv de persoane strămutate, și măsurile de promovare a unui echilibru între eforturile statelor membre pentru primirea acestor persoane și suportarea consecințelor acestei primiri (JO L 212, 7.8.2001, p. 1).

 

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Statele membre aplică prezenta directivă tuturor minorilor neînsoțiți din momentul sosirii lor pe teritoriul lor până în momentul în care li se acordă statutul de refugiat sau protecția subsidiară în temeiul Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale] ori li se acordă alte forme de protecție umanitară, sau până la transferul lor către o țară terță, în conformitate cu interesul superior al acestora, în temeiul dreptului intern.

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot adopta sau menține dispoziții mai favorabile cu privire la condițiile de primire a solicitanților și a rudelor apropiate care depind de aceștia și se află în același stat membru sau din motive umanitare, în măsura în care dispozițiile respective sunt compatibile cu prezenta directivă.

Statele membre pot adopta sau menține dispoziții mai favorabile cu privire la condițiile de primire a solicitanților și a membrilor familiei lor sau a altor rude apropiate care se află în același stat membru sau din motive umanitare, în măsura în care dispozițiile respective sunt compatibile cu prezenta directivă.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre îi informează pe solicitanți, cât mai repede posibil și cel târziu când aceștia depun cererea de protecție internațională, despre avantajele de care pot beneficia și despre obligațiile pe care trebuie să le respecte cu privire la condițiile de primire . Acestea precizează în informațiile furnizate că solicitantul nu are dreptul la condițiile de primire prevăzute la articolele 14-17 din prezenta directivă în conformitate cu articolul 17a din aceeași directivă în alt stat membru decât cel în care are obligația de a fi prezent în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul Dublin] .

Statele membre îi informează pe solicitanți, din momentul în care cer protecție internațională sau cel târziu atunci înaintea înregistrării, despre avantajele de care pot beneficia și despre obligațiile pe care trebuie să le respecte cu privire la condițiile de primire. Acestea precizează, cel puțin, în informațiile furnizate condițiile de primire la care solicitanții au dreptul, consecințele sustragerii, motivele luării în custodie publică, motivele care justifică înlocuirea, limitarea sau retragerea beneficiului condițiilor de primire și dreptul solicitanților de a contesta luarea în custodie publică sau deciziile privind înlocuirea, limitarea sau retragerea beneficiului condițiilor de primire. Informațiile minime includ și toate informații relevante pentru situația personală a solicitanților care poate conduce la încadrarea solicitantului în categoria persoanelor cu nevoi specifice de primire sau de garanții procedurale speciale, conform dispozițiilor prezentei directivă și, respectiv, [Regulamentului privind procedurile].

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că solicitanților le sunt furnizate informații despre organizațiile sau grupurile de persoane care acordă asistență juridică specifică și despre organizațiile care îi pot ajuta sau informa cu privire la condițiile de primire disponibile, inclusiv asistența medicală.

Statele membre se asigură că solicitanților le sunt furnizate informații despre organizațiile sau grupurile de persoane care acordă asistență juridică specifică sau asistență și reprezentare juridică gratuită, precum și despre organizațiile care îi pot ajuta sau informa cu privire la condițiile de primire disponibile, inclusiv asistența medicală.

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că informațiile prevăzute la alineatul (1) sunt furnizate în scris , utilizând un model standard care este elaborat de Agenția pentru Azil a Uniunii Europene, și într-o limbă pe care solicitanții o înțeleg sau se presupune în mod rezonabil că o înțeleg. În cazul în care acest lucru este necesar , informațiile respective se furnizează și oral și se adaptează la nevoile minorilor .

2.  Statele membre se asigură că informațiile prevăzute la alineatul (1) sunt furnizate în scris, într-un mod concis, transparent, inteligibil și ușor accesibil, utilizând un limbaj simplu și clar, pe baza unui model standard elaborat de Agenția pentru Azil a Uniunii Europene, și într-o limbă pe care solicitanții o înțeleg sau se presupune în mod rezonabil că o înțeleg. În cazul în care acest lucru este necesar, informațiile respective sunt furnizate și oral și vizual, ca video sau pictograme, sunt adaptate nevoilor minorilor sau ale persoanelor cu nevoi specifice de primire și țin seama de situația particulară a fiecărui solicitant.

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre furnizează solicitanților un document de călătorie numai atunci când aceștia trebuie să fie prezenți în alt stat din motive umanitare grave sau din alte motive imperative . Valabilitatea documentului de călătorie este limitată la scopul și durata necesare pentru motivul care a determinat emiterea sa.

1.  Statele membre furnizează fără întârziere solicitanților un document de călătorie atunci când aceștia trebuie să fie prezenți în alt stat. Aceasta include cazurile în care un solicitant trebuie să călătorească în alt stat pentru unul sau mai multe dintre următoarele motive:

 

(a)   tratament medical;

 

(b)   vizitarea rudelor în anumite cazuri, cum ar fi vizitele făcute unor membri ai familiei sau altor rude apropiate care sunt grav bolnave, sau vizitele pentru a participa la căsătoria sau la funeraliile unor membri ai familiei sau ale altor rude apropiate;

 

(c)  deplasare necesară pentru scopuri profesionale, dacă solicitantului i s-a acordat accesul la piața forței de muncă;

 

(d)   deplasare necesară ca parte integrantă a unui program de învățământ;

 

(e)   minori care trebuie să călătorească cu familiile de adopție;

 

Valabilitatea documentului de călătorie este limitată la scopul și durata necesare pentru motivul care a determinat emiterea sa. Documentul de călătorie permite reintrări multiple pe teritoriul statului membru emitent în perioada sa de valabilitate.

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statele membre nu cer solicitanților în mod inutil sau disproporționat să prezinte documente și nici nu le impun alte cerințe administrative pentru unicul motiv că solicită protecție internațională, sau exclusiv pe baza cetățeniei lor, înainte de a le acorda drepturile care le revin în temeiul prezentei directive.

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre stabilesc, în cazul în care acest lucru este necesar, reședința unui solicitant într-un anumit loc pentru oricare din următoarele motive:

2.  Statele membre pot stabili, în cazul în care acest lucru este necesar, reședința unui solicitant într-un anumit loc, cum ar fi un centru de cazare, o casă, un apartament, un hotel sau alte localuri adaptate pentru cazarea solicitanților, pe baza unor criterii obiective definite de legislația națională și a unei decizii a autorităților judiciare, pentru oricare din următoarele motive, dacă sunt justificate:

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  pentru examinarea rapidă și monitorizarea eficace a procedurii care i se aplică acestuia în vederea determinării statului membru responsabil în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul Dublin];

eliminat

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  pentru a împiedica în mod eficace sustragerea solicitantului, în special:

(d)  pentru a împiedica în mod eficace sustragerea solicitantului în cazul în care autoritățile relevante au stabilit că există un risc de sustragere, în special:

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  pentru solicitanții care nu au respectat obligația de a face o cerere în primul stat membru de intrare, astfel cum se prevede la articolul [4 alineatul (1)] din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul Dublin] și s-au deplasat în alt stat membru fără o justificare corespunzătoare și care au depus acolo o cerere; sau

–  pentru solicitanții care nu au respectat în mod deliberat obligația de a face o cerere în primul stat membru de intrare, astfel cum se prevede la articolul [4 alineatul (1)] din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul Dublin], pentru a evita procedurile de azil aplicabile și s-au deplasat în alt stat membru fără o justificare corespunzătoare și care au depus acolo o cerere; sau

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care sunt motive pentru a considera că există un risc de posibilă sustragere a solicitantului, statele membre impun solicitantului, dacă acest lucru este necesar, obligația de a contacta autoritățile competente sau de a se prezenta în fața acestora fie de îndată, fie la un anumit interval cu frecvența necesară pentru a împiedica cu eficacitate sustragerea solicitantului.

3.  În cazul în care sunt motive pentru a considera că există un risc de sustragere a solicitantului, statele membre pot impune solicitantului, dacă acest lucru este necesar și proporțional și pe baza unei decizii a autorităților judiciare, obligația de a contacta autoritățile competente sau de a se prezenta în fața acestora fie de îndată, fie la un anumit interval cu frecvența necesară pentru a împiedica cu eficacitate sustragerea solicitantului, dar nu mai mult de o dată în fiecare zi lucrătoare. O astfel de decizie poate face obiectul unei căi de atac sau a unei cereri de modificare în fața unei autorități judiciare, în conformitate cu articolul 25.

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre prevăd posibilitatea de a acorda solicitanților o autorizație temporară de a -și părăsi locul de reședință sau zona care le-a fost atribuită. Deciziile se iau obiectiv și imparțial , pe baza examinării pe fond a cazului individual și sunt motivate dacă sunt negative.

4.  Statele membre prevăd posibilitatea de a acorda solicitanților o autorizație temporară de a-și părăsi locul de reședință sau zona care le-a fost atribuită și de a locui în altă parte. Deciziile se iau obiectiv și imparțial, pe baza examinării pe fond a cazului individual și sunt motivate dacă sunt negative.

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statele membre cer solicitanților să le comunice autorităților competente locul lor de reședință actual sau adresa lor actuală ori un număr de telefon la care pot fi contactați și să le notifice cât mai repede posibil orice schimbare de număr de telefon sau de adresă .

5.  Statele membre cer solicitanților să le comunice autorităților competente locul lor de reședință actual sau adresa lor actuală ori un număr de telefon sau, dacă este cazul, o adresă de e-mail la care pot fi contactați și să le notifice cât mai repede posibil orice schimbare de număr de telefon, de e-mail sau de adresă.

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Statele membre precizează motivele de fapt și, în cazul în care este relevant, de drept în orice decizie luată în conformitate cu prezentul articol. Solicitanții sunt informați imediat în scris, într-o limbă pe care o înțeleg sau se presupune în mod rezonabil că o înțeleg, cu privire la adoptarea unei astfel de decizii, la procedurile de contestare a deciziei în conformitate cu articolul 25 și la consecințele nerespectării obligațiilor impuse de decizie.

8.  Statele membre precizează motivele de fapt și, în cazul în care este relevant, de drept în orice decizie luată în conformitate cu prezentul articol. Solicitanții sunt informați imediat în scris, într-o limbă pe care o înțeleg sau se presupune în mod rezonabil că o înțeleg și într-un mod concis, transparent, inteligibil și ușor accesibil, utilizând un limbaj simplu și direct, cu privire la adoptarea unei astfel de decizii, la procedurile de contestare a deciziei în conformitate cu articolul 25 și la consecințele nerespectării obligațiilor impuse de decizie.

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre nu iau în custodie publică o persoană pentru unicul motiv că aceasta este un solicitant .

1.  Statele membre nu iau în custodie publică o persoană pentru unicul motiv că aceasta este un solicitant sau pe baza cetățeniei solicitantului. Custodia publică se bazează pe o decizie a autorităților judiciare, este strict necesară pentru asigurarea îndeplinirii unei obligații specifice și concrete care îi revine solicitantului, se încheie de îndată ce această obligație este îndeplinită și nu are un caracter punitiv.

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Solicitanții nu sunt luați în custodie publică înainte de a li se evalua nevoile specifice de primire, în conformitate cu articolul 21.

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Măsura luării în custodie publică a solicitanților se dispune în scris de către autoritățile judiciare sau administrative. Ordinul de luare în custodie publică precizează motivele în fapt și în drept pe care se întemeiază.

2.  Măsura luării în custodie publică a solicitanților se dispune în scris de către autoritățile judiciare. Ordinul de luare în custodie publică precizează motivele în fapt și în drept pe care se întemeiază. Acesta include și o referire la analiza alternativelor disponibile și la motivele pentru care acestea nu au putut fi aplicate efectiv.

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care luarea în custodie publică se dispune de către autoritățile administrative, statele membre asigură un control jurisdicțional rapid privind legalitatea luării în custodie publică, procedură care să fie desfășurată din oficiu și/sau la cererea solicitantului. În cazul desfășurării din oficiu, un astfel de control se dispune cât mai repede posibil de la începutul luării în custodie publică. În cazul desfășurării la cererea solicitantului, acesta se soluționează cât mai rapid posibil după lansarea procedurii relevante. În acest scop, statele membre definesc în dreptul intern termenul în care se efectuează controlul jurisdicțional din oficiu și/sau controlul jurisdicțional la cererea solicitantului.

eliminat

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Luarea în custodie publică face obiectul unei revizuiri de către o autoritate judiciară, la intervale rezonabile de timp, din oficiu și/sau la cererea solicitantului în cauză, în special ori de câte ori durata acesteia este prelungită, când apar circumstanțe relevante sau sunt disponibile noi informații care ar putea afecta legalitatea luării în custodie publică.

5.  Luarea în custodie publică face obiectul unei revizuiri de către o autoritate judiciară, la intervale rezonabile de timp, din oficiu și/sau la cererea solicitantului în cauză, în special ori de câte ori durata acesteia este prelungită, când apar circumstanțe relevante sau sunt disponibile noi informații care ar putea afecta legalitatea luării în custodie publică. În cazul în care, în urma controlului jurisdicțional, instanța hotărăște că luarea în custodie publică este ilegală, solicitantul în cauză este eliberat imediat.

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazurile de control jurisdicțional al ordinului de luare în custodie publică prevăzute la alineatul (3), statele membre asigură accesul solicitanților la asistență juridică și reprezentare gratuite. Aceasta include, cel puțin, pregătirea documentelor procedurale necesare și participarea la audiere în fața autorităților judiciare în numele solicitantului.

În cazurile de control jurisdicțional al ordinului de luare în custodie publică prevăzute la alineatul (5) din prezentul articol, statele membre asigură accesul solicitanților la asistență juridică și reprezentare gratuite, în condițiile stabilite la articolul 25 alineatele (2)-(6).

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Asistența juridică și reprezentarea gratuite se acordă de către persoane calificate corespunzător, astfel cum este admis sau permis în dreptul intern, ale căror interese nu intră în conflict sau nu ar putea eventual intra în conflict cu cele ale solicitanților.

eliminat

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  De asemenea, statele membre pot prevedea acordarea de asistență juridică și reprezentare gratuite:

eliminat

(a)  numai persoanelor care nu dispun de resurse suficiente; și/sau

 

(b)  numai prin serviciile acordate de către consilieri juridici sau alți consilieri special desemnați în dreptul intern pentru a acorda asistență solicitanților și pentru a-i reprezenta.

 

Amendamentul    59

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Statele membre pot, de asemenea:

eliminat

(a)  impune limite pecuniare și/sau termene pentru acordarea de asistență juridică și reprezentare gratuite, cu condiția ca acestea să nu restricționeze în mod arbitrar accesul la asistență juridică și reprezentare;

 

(b)  prevedea, în ceea ce privește onorariile și alte costuri, ca solicitanții să nu beneficieze de un tratament mai favorabil decât tratamentul acordat în general resortisanților proprii în chestiuni referitoare la asistența juridică.

 

Amendamentul    60

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Statele membre pot cere rambursarea integrală sau parțială a oricăror costuri suportate în cazul în care și atunci când situația financiară a solicitantului s-a îmbunătățit considerabil sau în cazul în care hotărârea de acordare a acestor prestații a fost luată pe baza unor informații false furnizate de solicitant.

eliminat

Amendamentul    61

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10.  Procedurile de acces la asistența juridică și reprezentare se stabilesc în dreptul intern.

eliminat

Amendamentul    62

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Sănătatea, inclusiv sănătatea mintală, a solicitanților care se află în custodie publică și care au nevoi speciale de primire constituie o preocupare principală a autorităților naționale.

1.  Sănătatea, inclusiv sănătatea mintală, a solicitanților care se află în custodie publică și care au nevoi specifice de primire constituie o preocupare principală a autorităților naționale.

Amendamentul    63

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care solicitanți cu nevoi speciale de primire sunt luați în custodie publică, statele membre asigură că aceștia sunt monitorizați în mod regulat și beneficiază de sprijinul corespunzător, ținând seama de situația lor individuală, inclusiv de starea lor de sănătate.

În cazul în care solicitanți cu nevoi specifice de primire sunt luați în custodie publică, statele membre se asigură că aceștia sunt monitorizați în mod regulat și beneficiază de sprijinul corespunzător, ținând seama de situația lor individuală, inclusiv de starea lor de sănătate fizică și mintală.

Amendamentul    64

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Minorii sunt luați în custodie publică numai ca o măsură la care se recurge în ultimă instanță și după ce s-a stabilit că nu s-ar putea aplica efectiv măsuri alternative mai puțin coercitive. O astfel de luare în custodie publică se aplică pe cea mai scurtă perioadă de timp și se depun toate eforturile pentru a-i elibera pe minorii aflați în custodie publică și a-i plasa în centre de cazare adecvate pentru minori.

Minorii nu sunt luați în custodie publică; Statele membre stabilesc, în schimb, planuri adecvate de îngrijire și de integrare a minorilor și a familiilor cu copii minori, în conformitate cu articolul 22 alineatul (5), pe durata examinării cererii lor de protecție internațională.

Amendamentul    65

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Interesul superior al copilului, astfel cum este menționat la articolul 22 alineatul (2), prevalează pentru statele membre .

Interesul superior al copilului, astfel cum este menționat la articolul 22 alineatul (2), prevalează pentru statele membre . Aranjamentele potrivite pentru îngrijire și măsurile de primire pentru copii și familiile lor sunt instituite în cadrul comunității, sunt cât mai puțin intruzive și respectă dreptul la viața privată și de familie.

Amendamentul    66

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care minorii sunt plasați în custodie publică, trebuie să li se garanteze dreptul la educație și aceștia trebuie să aibă posibilitatea de a participa la activități de agrement, inclusiv la joacă și la activități recreative adaptate vârstei lor.

eliminat

Amendamentul    67

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Minorii neînsoțiți sunt luați în custodie publică numai în situații excepționale. Se depun toate eforturile pentru a-i elibera cât mai rapid posibil pe minorii neînsoțiți aflați în custodie publică.

eliminat

Minorii neînsoțiți nu sunt niciodată ținuți în custodie publică în penitenciar.

 

În măsura posibilului, minorilor neînsoțiți li se oferă cazare în instituții dotate cu personal care ține seama de drepturile și de nevoile unor persoane de vârsta lor și cu facilități adaptate minorilor neînsoțiți .

 

În cazul luării în custodie publică a minorilor neînsoțiți, statele membre asigură că acestora li se oferă cazare separată de adulți.

 

Amendamentul    68

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Familiile aflate în custodie publică beneficiază de cazare separată, fiindu-le garantat un nivel adecvat de intimitate.

eliminat

Amendamentul    69

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În cazul luării în custodie publică a solicitanților femei , statele membre se asigură că acestora li se oferă cazare separată de solicitanții bărbați, cu excepția cazurilor în care aceștia din urmă aparțin aceleiași familii și toate persoanele vizate și-au dat consimțământul.

5.  Statele membre iau măsuri pentru ca femeilor și bărbaților solicitanți de azil care se află în custodie publică să li se ofere cazare separată, cu excepția cazurilor în care aceștia aparțin aceleiași familii și toate persoanele vizate și-au dat consimțământul.

Amendamentul    70

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În cazuri justificate în mod corespunzător și pentru o perioadă rezonabilă și cât mai scurtă posibil, statele membre pot deroga de la alineatul (2) al treilea paragraf, alineatul (4) și alineatul (5) primul paragraf, atunci când solicitantul se află în custodie publică la un post de frontieră sau într-o zonă de tranzit, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 41 din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul privind procedurile].

6.  În cazuri justificate în mod corespunzător și pentru o perioadă rezonabilă și cât mai scurtă, statele membre pot deroga de la alineatul (5) primul paragraf, atunci când solicitantul se află în custodie publică la un post de frontieră sau într-o zonă de tranzit.

Justificare

Amendamentele al căror obiectiv este interzicerea luării în custodie publică a minorilor sunt indisolubil legate de amendamentele admisibile din cadrul proiectului de raport care vizează consolidarea condițiilor referitoare la privarea de libertate personală și, de asemenea, îmbunătățirea dispozițiilor referitoare la tratamentul persoanelor vulnerabile, inclusiv al minorilor. Prezentul amendament este, de asemenea, indisolubil legat de amendamentul admisibil al raportorului la articolul 8 alineatul (3) litera (d) (amendamentul 31 din proiectul de raport).

Amendamentul    71

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre acordă copiilor minori ai solicitanților și solicitanților minori accesul la sistemul educațional, în condiții similare celor prevăzute pentru resortisanții săi proprii, cât timp nu se execută o măsură de expulzare a acestora sau a părinților lor. Educația poate fi furnizată în centrele de cazare.

Statele membre acordă copiilor minori ai solicitanților și solicitanților minori accesul la sistemul educațional, în aceleași condiții ca cele prevăzute pentru resortisanții proprii. Educația este oferită pentru întreaga durată a prezenței minorilor pe teritoriul statului membru și se poate desfășura în centrele de cazare, ca măsură temporară, până la accesul la sistemele naționale de educație.

Amendamentul    72

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Accesul la sistemul educațional nu poate fi amânat cu mai mult de trei luni de la data la care a fost prezentată cererea de protecție internațională de către minor sau în numele acestuia.

2.  Accesul la sistemul educațional nu poate fi amânat cu mai mult de o lună din momentul în care minorul a depus o cerere de protecție internațională.

Amendamentul    73

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că solicitanții au acces la piața muncii în cel mult 6 luni de la data la care s-a depus cererea de protecție internațională, dacă autoritatea competentă nu a luat o hotărâre administrativă și dacă întârzierea nu poate fi atribuită solicitantului.

Statele membre se asigură că solicitanții au acces la piața muncii în cel mult două luni de la data la care s-a depus cererea de protecție internațională.

Amendamentul    74

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care statul membru a accelerat examinarea pe fond a unei cereri de protecție internațională în conformitate cu articolul [40 alineatul (1)] literele [(a)-(f)] din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul privind procedurile], nu se acordă acces la piața muncii.

În cazul în care statul membru a decis că solicitantul nu are dreptul la protecție internațională în conformitate cu articolul [40 alineatul (1)] literele [(a)-(f)] din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul privind procedurile], nu se acordă acces la piața muncii.

Amendamentul    75

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statele membre fac tot posibilul pentru ca, începând cu data la care a fost depusă cererea de protecție internațională, să ofere solicitanților și autorităților cursuri de formare adecvate cu privire la legislația în domeniul muncii și la nediscriminare, pentru a evita exploatarea la locul de muncă prin practici de muncă nedeclarată și alte forme grave de exploatare prin muncă, precum și pentru a evita discriminarea.

Amendamentul    76

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Din motive legate de politicile privind piața muncii, statele membre pot verifica dacă un post vacant ar putea fi ocupat de propriii resortisanți sau de alți cetățeni ai Uniunii sau de resortisanți ai țărilor terțe care au reședință legală în respectivul stat membru.

Din motive legate de politicile privind piața muncii, în special în ceea ce privește ratele șomajului în rândul tinerilor, statele membre pot verifica dacă un post vacant ar putea fi ocupat, prin asigurarea unor căi preferențiale, de propriii resortisanți sau de alți cetățeni ai Uniunii sau de resortisanți ai țărilor terțe care au reședință legală în respectivul stat membru.

Justificare

Acest amendament are scopul de a preciza faptul că statele membre vor avea posibilitatea de a lua măsuri care să asigure o atenție sporită accesului la piața muncii a propriilor resortisanți și a cetățenilor UE. Se evidențiază, de asemenea, voința de a ține seama în mod corespunzător de problemele legate de șomajul în rândul tinerilor. Acesta este un subiect foarte sensibil pentru cetățenii UE, semnatarii intenționează să clarifice faptul că în ceea ce privește accesul la piața muncii nu vor exista măsuri specifice sau cote speciale care să promoveze integrarea solicitanților de protecție internațională în defavoarea resortisanților statului membru.

Amendamentul    77

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  condițiile de muncă, inclusiv remunerarea și concedierea, concediul și zilele libere, precum și cerințele privind sănătatea și siguranța la locul de muncă;

(a)  condițiile de muncă, inclusiv remunerarea și concedierea, timpul de lucru, concediul și zilele libere, precum și cerințele privind sănătatea și siguranța la locul de muncă;

Amendamentul    78

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  educația și formarea profesională, cu excepția granturilor și a împrumuturilor de studii și de întreținere sau a altor granturi și împrumuturi legate de educație și formare profesională;

(c)  educația și formarea profesională;

Amendamentul    79

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  educația și posibilitățile de formare ocupațională pentru adulți, inclusiv cursuri de formare pentru perfecționarea competențelor și experiența practică la locul de muncă;

Amendamentul    80

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera da (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  accesul la servicii de orientare educațională și profesională oferite de serviciile de consiliere pentru ocuparea forței de muncă;

Amendamentul    81

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  accesul la munca voluntară;

Amendamentul    82

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  în temeiul literei (c) de la prezentul alineat, în ceea ce privește educația și formarea profesională care are o legătură directă cu o activitate profesională specifică;

eliminat

Amendamentul    83

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii)  în temeiul literei (e) de la prezentul alineat, prin excluderea prestațiilor familiale și a prestațiilor de șomaj, fără a aduce atingere Regulamentului (UE) nr. 1231/2010.

eliminat

Amendamentul    84

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Statele membre pot oferi solicitanților cărora li s-a acordat acces la piața muncii în conformitate cu alineatul (1) și a căror cerere de azil a fost respinsă posibilitatea de a solicita, pe teritoriul țării respective, un permis de ședere emis utilizând formatul prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1030/20021a, în conformitate cu legile naționale care reglementează accesul la piața muncii pentru resortisanții țărilor terțe.

 

_____________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe (JO L 157, 15.6.2002, p. 1).

Amendamentul    85

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5b.  În cazul în care a fost acordat accesul la piața muncii în conformitate cu alineatul (1), statele membre se asigură, de asemenea, că solicitanții sunt informați în scris, într-o limbă pe care o pot înțelege, cu privire la drepturile lor de muncă în temeiul legislației naționale.

Amendamentul    86

Propunere de directivă

Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 15a

 

Cursurile de limbă

 

Statele membre oferă solicitanților un acces efectiv la cursuri gratuite de limbă și de educație civică, de la data la care au depus cererea de protecție internațională.

 

Cu toate acestea, statele membre pot cere solicitanților să plătească sau să contribuie la costul acestor cursuri în conformitate cu condițiile stabilite la articolul 16 alineatele (4) și (5).

Amendamentul    87

Propunere de directivă

Articolul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 15b

 

Formarea profesională

 

Statele membre acordă solicitanților acces la formare profesională, indiferent dacă au sau nu acces la piața muncii. Accesul la formare profesională în legătură cu un contract de muncă depinde de posibilitatea solicitantului de a avea acces la piața muncii, în conformitate cu articolul 15.

Amendamentul    88

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că aceste condiții materiale de primire oferă solicitanților un nivel de trai adecvat , care garantează subzistența acestora și protejează sănătatea fizică și mintală a acestora.

Statele membre se asigură că aceste condiții materiale de primire oferă solicitanților și familiilor lor un nivel de trai adecvat, care le garantează subzistența și le protejează sănătatea fizică și mintală.

Amendamentul    89

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că nivelul de trai respectiv este garantat în cazul solicitanților cu nevoi speciale de primire precum și în cazul persoanelor aflate în custodie publică.

Statele membre se asigură că nivelul de trai respectiv este garantat în cazul solicitanților cu nevoi specifice de primire precum și în cazul persoanelor aflate în custodie publică.

Amendamentul    90

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot pretinde solicitanților să suporte sau să contribuie la costul condițiilor materiale de primire prevăzute la alineatul (3), în cazul în care aceștia au resurse suficiente, de exemplu, în cazul în care aceștia au muncit o perioadă rezonabilă.

Statele membre pot pretinde solicitanților să suporte sau să contribuie la costul condițiilor materiale de primire prevăzute la alineatul (3), numai în cazul în care aceștia au resurse suficiente, de exemplu, în cazul în care aceștia au muncit o perioadă rezonabilă.

Amendamentul    91

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care se dovedește că un solicitant dispunea de resurse suficiente pentru a acoperi costurile aferente condițiilor materiale de primire la data la care nevoile respective de bază au fost satisfăcute , statele membre îi pot cere o rambursare.

În cazul în care consideră că un solicitant dispunea de resurse suficiente pentru a acoperi costurile aferente condițiilor materiale de primire la data la care nevoile respective de bază au fost satisfăcute, statele membre îi pot cere o rambursare.

Amendamentul    92

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Atunci când evaluează resursele unui solicitant, atunci când impun unui solicitant obligația de a suporta sau de a contribui la costul condițiilor materiale de primire ori atunci când îi cer unui solicitant o rambursare în conformitate cu alineatul (4), statele membre respectă principiul proporționalității. De asemenea, statele membre țin seama de situația personală a solicitantului și de necesitatea de a-i respecta acestuia demnitatea sau integritatea personală, inclusiv nevoile sale speciale de primire. Statele membre se asigură în toate circumstanțele că solicitantului i se asigură un nivel de trai care îi garantează subzistența și îi protejează sănătatea fizică și mintală.

5.  Atunci când evaluează resursele unui solicitant, atunci când impun unui solicitant obligația de a suporta sau de a contribui la costul condițiilor materiale de primire ori atunci când îi cer unui solicitant o rambursare în conformitate cu alineatul (4), statele membre respectă pe deplin principiul proporționalității. De asemenea, statele membre țin seama de situația personală a solicitantului și de necesitatea de a-i respecta acestuia demnitatea sau integritatea personală, inclusiv nevoile sale specifice de primire. Statele membre se asigură în toate circumstanțele că solicitantului i se asigură un nivel de trai care îi garantează subzistența și îi protejează sănătatea fizică și mintală.

Amendamentul    93

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atunci când cazarea se acordă în natură, aceasta oferă un nivel de trai adecvat și are una dintre următoarele forme sau reprezintă o combinație a acestora:

1.  Atunci când cazarea se acordă în natură, aceasta oferă un nivel de trai adecvat. Pe parcursul procedurii de cerere, solicitanților li se oferă o cazare adecvată în raport cu situațiile și nevoile lor specifice, fără a fi obligați să efectueze deplasări inutile între diferite unități de cazare. Aceasta are una dintre următoarele forme sau reprezintă o combinație a acestora:

Amendamentul    94

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre iau în considerare problemele specifice legate de sex și vârstă, precum și situația solicitanților cu nevoi speciale de primire, atunci când furnizează condițiile materiale de primire .

3.  Statele membre iau în considerare problemele specifice legate de sex și vârstă, precum și situația solicitanților cu nevoi specifice de primire, atunci când furnizează condițiile materiale de primire.

Amendamentul    95

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a preveni agresiunile și violența de gen, inclusiv violența sexuală și hărțuirea atunci când asigură cazare.

4.  Atunci când oferă cazare, statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a preveni agresiunile și violența de gen, inclusiv violența sexuală și hărțuirea și toate formele de violență comisă din cauza prejudecăților sau pe motiv de discriminare legată de caracteristicile personale ale victimelor, astfel cum se precizează la articolul 22 alineatul (3) din Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a.

 

__________________

 

1a Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului (JO L 315, 14.11.2012, p. 57).

Amendamentul    96

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Statele membre asigură instalații sanitare separate pentru femei, precum și un loc sigur în centrele de cazare pentru acestea și pentru copiii lor.

Amendamentul    97

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statele membre se asigură, în măsura posibilului, că solicitanții adulți dependenți cu nevoi speciale de primire sunt cazați împreună cu rude adulte apropiate care sunt deja prezente în același stat membru și care răspund de aceștia, în conformitate cu dreptul sau cu practica statului membru în cauză.

5.  Statele membre se asigură, în măsura posibilului, că solicitanții adulți dependenți cu nevoi specifice de primire sunt cazați împreună cu rude adulte apropiate care sunt deja prezente în același stat membru și care răspund de aceștia, în conformitate cu dreptul sau cu practica statului membru în cauză.

Amendamentul    98

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Persoanele care furnizează condițiile materiale de primire, inclusiv cele care lucrează în centrele de cazare, au o formare corespunzătoare și au obligația de a respecta normele privind confidențialitatea prevăzute în dreptul intern în ceea ce privește informațiile la care au acces datorită muncii lor.

7.  Persoanele care furnizează condițiile materiale de primire, inclusiv asistență medicală și educație, și cele care lucrează în centrele de cazare, au o formare corespunzătoare și au obligația de a respecta normele privind confidențialitatea prevăzute în dreptul intern în ceea ce privește informațiile la care au acces datorită muncii lor.

Amendamentul    99

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Astfel de condiții diferite asigură în orice circumstanțe accesul la asistență medicală în conformitate cu articolul 18 și un nivel de trai demn pentru toți solicitanții.

Astfel de condiții diferite asigură în orice circumstanțe accesul total la asistență medicală în conformitate cu articolul 18 și un nivel de trai adecvat pentru toți solicitanții.

Amendamentul    100

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 9 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când recurge la aceste măsuri excepționale, statul membru în cauză informează Comisia și Agenția pentru Azil a Uniunii Europene. De asemenea, acesta informează Comisia și Agenția pentru Azil a Uniunii Europene de îndată ce au încetat motivele pentru aplicarea măsurilor excepționale.

Atunci când recurge la aceste măsuri excepționale, statul membru în cauză informează fără întârziere Comisia și Agenția pentru Azil a Uniunii Europene, explicând motivele acestor măsuri. De asemenea, acesta informează Comisia și Agenția pentru Azil a Uniunii Europene de îndată ce au încetat motivele pentru aplicarea măsurilor excepționale.

Amendamentul    101

Propunere de directivă

Articolul 17 a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 17 a

eliminat

Condițiile de primire în alt stat membru decât cel în care solicitantul are obligația de a fi prezent

 

1.  Un solicitant nu are dreptul la condițiile de primire prevăzute la articolele 14-17 în alt stat membru decât cel în care are obligația de a fi prezent în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul Dublin].

 

2.  Statele membre asigură tuturor solicitanților un nivel de trai demn.

 

3.  În așteptarea transferului în temeiul Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul Dublin] al unui minor către statul membru responsabil, statele membre îi asigură acestuia accesul la activități educaționale adecvate.

 

Amendamentul    102

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că solicitanții , indiferent de locul în care au obligația de a fi prezenți în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul Dublin], primesc asistența medicală necesară, care include, cel puțin, îngrijirile de urgență și tratamentul de bază al bolilor , inclusiv al afecțiunilor mintale grave.

1.  Statele membre se asigură că solicitanții, indiferent de locul în care au obligația de a fi prezenți în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul Dublin], primesc asistența medicală primară și secundară necesară, în aceleași condiții ca și resortisanții lor, începând din momentul depunerii cererii de protecție internațională. Această asistență medicală include, cel puțin, îngrijirile de urgență și tratamentul de bază al bolilor, inclusiv al afecțiunilor mintale grave și servicii de sănătate sexuală și reproductivă.

Amendamentul    103

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statele membre fac astfel încât copiii minori ai solicitanților și solicitanții minori să beneficieze de același acces la asistență medicală ca și propriii lor resortisanți minori. Tratamentele acordate în conformitate cu prezentul alineat nu se întrerup pentru simplul motiv că un minor atinge vârsta majoratului.

Amendamentul    104

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre acordă asistența medicală sau de alt tip necesară solicitanților cu nevoi speciale de primire, inclusiv îngrijirea corespunzătoare a sănătății mintale, dacă este cazul.

2.  Statele membre acordă asistența medicală sau de alt tip necesară solicitanților cu nevoi specifice de primire, inclusiv îngrijirea corespunzătoare a sănătății mintale, dacă este cazul, și servicii de reabilitare.

Amendamentul    105

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul solicitanților care au obligația de a fi prezenți pe teritoriul lor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul Dublin], statele membre pot , în situațiile descrise la alineatul (2):

1.  În cazul solicitanților, statele membre pot, în situațiile descrise la alineatul (2) și pe baza unei decizii a autorităților judiciare:

Amendamentul    106

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  să limiteze sau , în cazuri excepționale și justificate corespunzător, să retragă diurnele.

(b)  să limiteze sau, în cazuri excepționale și justificate corespunzător, să retragă diurnele, garantând totodată în continuare un nivel de trai adecvat.

Amendamentul    107

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  a depus o cerere ulterioară, astfel cum este definită la articolul [4 alineatul (2) litera (i)] din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul privind procedurile]; sau

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    108

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  nu participă la măsurile de integrare obligatorii; sau

(f)  nu participă intenționat la măsurile de integrare obligatorii; sau

Amendamentul    109

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Deciziile de înlocuire, limitare sau retragere a beneficiului condițiilor materiale de primire se iau obiectiv și imparțial , pe baza examinării pe fond a cazului individual, și sunt motivate. Deciziile respective se întemeiază pe situația particulară a persoanei în cauză, în special în cazul solicitanților cu nevoi speciale de primire , ținând cont de principiul proporționalității. Statele membre asigură în orice situație accesul la asistență medicală în conformitate cu articolul 18 și garantează un nivel de trai demn tuturor solicitanților.

3.  Deciziile de înlocuire, limitare sau retragere a beneficiului condițiilor materiale de primire se iau obiectiv și imparțial , pe baza examinării pe fond a cazului individual, și sunt motivate. Deciziile respective se întemeiază pe situația particulară a persoanei în cauză, în special în cazul solicitanților cu nevoi specifice de primire , ținând cont de principiul proporționalității. Statele membre asigură în orice situație accesul la asistență medicală în conformitate cu articolul 18 și garantează un nivel de trai adecvat tuturor solicitanților.

Amendamentul    110

Propunere de directivă

Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În dreptul intern care transpune prezenta directivă, statele membre țin seama de situația specială a solicitanților cu nevoi speciale de primire .

În dreptul intern care transpune prezenta directivă, statele membre țin seama de situația specială a solicitanților cu nevoi specifice de primire, conform definiției de la articolul 2 alineatul (13).

Amendamentul    111

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În vederea punerii în aplicare eficiente a articolului 20, statele membre evaluează în mod sistematic dacă solicitantul este un solicitant cu nevoi speciale de primire. Statele membre indică, de asemenea, natura acestor nevoi.

În vederea punerii în aplicare eficiente a articolului 20, statele membre evaluează în mod sistematic și individual dacă solicitantul este un solicitant cu nevoi specifice de primire, cu ajutorul unui interpret calificat, dacă este necesar. Statele membre indică, de asemenea, natura acestor nevoi, măsurile necesare pentru a răspunde acestora și autoritățile responsabile. Statele membre se asigură, de asemenea, că solicitanții pot indica ei înșiși faptul că au nevoi specifice și că aceste indicații sunt evaluate.

Amendamentul    112

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Respectiva evaluare este inițiată cât mai repede posibil de la depunerea cererii de protecție internațională și poate fi integrată în procedurile naționale existente sau în cadrul evaluării menționate la articolul [19] din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul privind procedurile] . Statele membre se asigură, de asemenea, că aceste nevoi speciale de primire sunt satisfăcute, în conformitate cu prezenta directivă, în cazul în care acestea sunt constatate într-o etapă ulterioară a procedurii de azil.

Respectiva evaluare este inițiată de autoritatea responsabilă cât mai rapid și în cel mult 15 de zile de la depunerea cererii de protecție internațională, este finalizată în termen de 30 de zile și este integrată în procedurile naționale existente sau în cadrul evaluării menționate la articolul [19] din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul privind procedurile]. Statele membre se asigură, de asemenea, că aceste nevoi specifice de primire sunt satisfăcute, în conformitate cu prezenta directivă, în cazul în care acestea sunt constatate într-o etapă ulterioară a procedurii de azil, sau în cazul în care solicitantul depune o cerere motivată de reevaluare a nevoilor sale specifice de primire.

Amendamentul    113

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că sprijinul acordat solicitanților cu nevoi speciale de primire în conformitate cu prezenta directivă ia în considerare nevoile speciale de primire ale acestora pe toată durata procedurii de azil și monitorizează corespunzător situația acestora.

Statele membre se asigură că sprijinul acordat solicitanților cu nevoi specifice de primire în conformitate cu prezenta directivă ia în considerare nevoile specifice de primire ale acestora pe toată durata procedurii de azil și monitorizează corespunzător situația acestora.

Amendamentul    114

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Dacă aceasta le pune în pericol integritatea fizică și psihologică, solicitanții cu nevoi specifice de primire nu sunt luați în custodie publică.

Amendamentul    115

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  a beneficiat de formare și continuă să beneficieze de formare pentru a detecta primele indicii ale faptului că un solicitant are nevoie de condiții de primire speciale și pentru a răspunde eventualelor nevoi identificate;

(a)  a beneficiat de formare și continuă să beneficieze de formare pentru a detecta primele indicii ale faptului că un solicitant are nevoie de condiții de primire specifice și pentru a răspunde eventualelor nevoi identificate;

Amendamentul    116

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  include în dosarul solicitantului informații privind nevoile speciale de primire ale acestuia, precizând totodată indiciile menționate la litera (a) și formulând recomandări referitoare la tipul de sprijin de care solicitantul poate avea nevoie;

(b)  include în dosarul solicitantului informații privind nevoile specifice de primire ale acestuia, precizând totodată indiciile menționate la litera (a) și observațiile solicitantului privind necesitatea de a beneficia de asistență specifică la primire, precum și recomandări referitoare la tipul de sprijin de care solicitantul poate avea nevoie;

Amendamentul    117

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  trimite solicitanții la medic sau la psiholog pentru evaluarea suplimentară a stării lor psihologice și fizice în cazul în care există indicii că este posibil ca solicitanții să fi fost supuși torturii, violului sau altor forme grave de violență psihologică, fizică sau sexuală și că acest lucru ar putea afecta nevoile de primire ale solicitanților; și

(c)  trimite solicitanții la medic sau la psiholog pentru evaluarea suplimentară a stării lor psihologice și fizice în cazul în care există indicii că este posibil ca solicitanții să fi fost supuși torturii, violului sau altor forme grave de violență psihologică, fizică, motivată de prejudecăți, sexuală sau de gen, și că acest lucru ar putea afecta nevoile de primire ale solicitanților; în astfel de cazuri, medicul sau psihologul este instruit în efectuarea acestor evaluări, și asistat de un interpret calificat; și

Amendamentul    118

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  ține seama de rezultatele examinării respective atunci când decide cu privire la tipul de sprijin special de primire care poate fi furnizat solicitantului.

(d)  ține seama de rezultatele examinării respective, inclusiv de observațiile solicitantului cu privire la necesitatea de a beneficia de asistență specifică la primire, atunci când decide cu privire la tipul de sprijin specific de primire care poate fi furnizat solicitantului.

Amendamentul    119

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Numai solicitanții cu nevoi speciale de primire pot beneficia de sprijinul specific furnizat în conformitate cu prezenta directivă.

4.  Numai solicitanții cu nevoi specifice de primire pot beneficia de sprijinul specific furnizat în conformitate cu prezenta directivă.

Amendamentul    120

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Interesul superior al copilului reprezintă un considerent primordial pentru statele membre atunci când pun în aplicare dispozițiile prezentei directive referitoare la minori. Statele membre asigură un nivel de trai adecvat pentru dezvoltarea fizică, mintală, spirituală, morală și socială a minorului.

1.  Interesul superior al copilului reprezintă un considerent primordial pentru statele membre atunci când pun în aplicare dispozițiile prezentei directive care pot afecta minorii. Statele membre asigură un nivel de trai adecvat pentru dezvoltarea fizică, mintală, spirituală, morală și socială a minorului.

Amendamentul    121

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  bunăstarea și dezvoltarea socială a minorului, ținând cont, în special, de mediul din care provine acesta ;

(b)  starea de bine și dezvoltarea socială a minorului, ținând cont, în special, de mediul din care provine acesta, cum ar fi mediul etnic, religios, cultural și lingvistic și având în vedere, de asemenea, nevoia de stabilitate și continuitate în ceea ce privește îngrijirea și accesul la servicii de sănătate și educație;

Amendamentul    122

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  considerente privind siguranța și securitatea, în special atunci când există riscul ca minorul respectiv să fie victimă a traficului de persoane;

(c)  considerente privind siguranța și securitatea, în special când există riscul ca respectivul minor să fie supus oricărei forme de violență și exploatare, inclusiv traficului de persoane;

Amendamentul    123

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statele membre asigură cazarea copiilor minori ai solicitanților sau a solicitanților minori cu părinții lor sau cu membrul adult al familiei responsabil pentru aceștia și cu frații lor minori necăsătoriți sau cu surorile lor minore necăsătorite , prin lege sau prin practica statului membru în cauză, cu condiția ca acest lucru să fie în interesul superior al minorilor respectivi.

5.  Statele membre asigură cazarea copiilor minori ai solicitanților sau a solicitanților minori cu părinții lor sau cu membrul adult al familiei responsabil pentru aceștia și cu frații lor minori necăsătoriți sau cu surorile lor minore necăsătorite , prin lege sau prin practica statului membru în cauză, cu condiția ca acest lucru să fie în interesul superior al minorilor respectivi. Din acest motiv și în conformitate cu principiul unității familiei, părinții sau persoanele în a căror îngrijire se află copilul prin lege sau cutumă nu sunt plasați în detenție. Minorii și familiile cu copii minori sunt cazați împreună, în centre de plasament neprivative de libertate, în cadrul comunității, pe parcursul examinării cererii lor de protecție internațională.

Amendamentul    124

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Personalul care se ocupă de minori, inclusiv de minorii neînsoțiți, face obiectul unei verificări menite să asigure că nu are cazier conținând infracțiuni sau delicte comise asupra copiilor, beneficiază de o formare continuă și corespunzătoare privind drepturile și nevoile minorilor neînsoțiți, inclusiv privind orice standarde aplicabile în materie de protecție a copilului, și are obligația de a respecta normele privind confidențialitatea prevăzute în dreptul intern în ceea ce privește informațiile la care are acces datorită muncii sale.

6.  Personalul care se ocupă de minori, inclusiv de minorii neînsoțiți, face obiectul unei verificări menite să asigure că nu are cazier judiciar, în special în ceea ce privește infracțiunile sau delictele comise asupra copiilor, beneficiază de o formare continuă și corespunzătoare privind drepturile și nevoile minorilor neînsoțiți, inclusiv privind orice standarde aplicabile în materie de protecție a copilului, și are obligația de a respecta normele privind confidențialitatea prevăzute în dreptul intern în ceea ce privește informațiile la care are acces datorită muncii sale.

Amendamentul    125

Propunere de directivă

Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre adoptă, cât mai repede posibil și în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la depunerea de către un minor neînsoțit a unei cereri de protecție internațională, măsurile necesare pentru a asigura că un tutore îl reprezintă pe minorul neînsoțit sau îi acordă asistență pentru a-i permite acestuia să beneficieze de drepturile și să își respecte obligațiile prevăzute în prezenta directivă. Tutorele desemnat în conformitate cu articolul [22] din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul privind procedurile] poate îndeplini respectivele sarcini. Minorul neînsoțit este informat imediat de numirea tutorelui. În cazul în care o organizație este numită ca tutore, aceasta desemnează o persoană responsabilă de îndeplinirea sarcinilor tutorelui față de minorul neînsoțit, în conformitate cu prezenta directivă. Tutorele își îndeplinește sarcinile în conformitate cu principiul interesului superior al copilului, astfel cum este prevăzut la articolul 22 alineatul (2), dispune de expertiza necesară în acest scop și face obiectul unei verificări menite să asigure că nu are cazier conținând infracțiuni sau delicte asupra copiilor. În vederea asigurării bunăstării și a dezvoltării sociale a minorului, prevăzute la articolul 22 alineatul (2) litera (b), persoana desemnată ca tutore este schimbată numai atunci când este necesar. Organizațiile sau persoanele ale căror interese intră în conflict sau ar putea eventual intra în conflict cu cele ale minorului neînsoțit nu se desemnează ca tutori.

Statele membre adoptă, cât mai repede și în termen de cel mult cinci zile de la data la care un minor neînsoțit ajunge într-un stat membru, măsurile necesare pentru ca un tutore îl reprezinte pe minorul neînsoțit sau îi acorde asistență, pentru a-i permite acestuia să beneficieze de drepturile și să își respecte obligațiile prevăzute în prezenta directivă. Tutorele desemnat în conformitate cu articolul [22] din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul privind procedurile] poate îndeplini respectivele sarcini. Minorul neînsoțit este informat imediat de numirea tutorelui. În cazul în care o organizație este numită ca tutore, aceasta desemnează o persoană responsabilă de îndeplinirea sarcinilor tutorelui față de minorul neînsoțit, în conformitate cu prezenta directivă. Tutorele își îndeplinește sarcinile în conformitate cu principiul interesului superior al copilului, astfel cum este prevăzut la articolul 22 alineatul (2), dispune de calificările și expertiza necesare și primește instruire continuă și adecvată în acest scop și face obiectul unei verificări menite să asigure că nu are cazier judiciar, în special în ceea ce privește infracțiunile sau delictele asupra copiilor. Autoritățile competente reexaminează periodic cazierele judiciare ale tutorilor desemnați, pentru a identifica potențialele incompatibilități cu rolul lor. În vederea asigurării bunăstării și a dezvoltării sociale a minorului, prevăzute la articolul 22 alineatul (2) litera (b), persoana desemnată ca tutore este schimbată numai atunci când este necesar. Organizațiile sau persoanele ale căror interese intră în conflict sau ar putea eventual intra în conflict cu cele ale minorului neînsoțit nu se desemnează ca tutori.

Amendamentul    126

Propunere de directivă

Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că un tutore nu este responsabil în același timp de un număr disproporționat de minori neînsoțiți care ar putea să-l împiedice să-și îndeplinească sarcinile în mod eficace. Statele membre desemnează entitățile sau persoanele responsabile de verificarea la intervale regulate a îndeplinirii în mod satisfăcător de către tutori a sarcinilor care le revin. Entitățile sau persoanele în cauză au, de asemenea, competența de a examina plângerile depuse de minorii neînsoțiți împotriva tutorilor lor.

Statele membre se asigură că un tutore nu este responsabil în același timp de un număr disproporționat de minori neînsoțiți, care ar putea să-l împiedice să-și îndeplinească sarcinile în mod eficace, și în orice caz acest număr nu trebuie să depășească 20. Statele membre desemnează entitățile sau persoanele responsabile de verificarea la intervale regulate a îndeplinirii în mod satisfăcător de către tutori a sarcinilor care le revin. Entitățile sau persoanele în cauză au, de asemenea, competența de a examina plângerile depuse de minorii neînsoțiți împotriva tutorilor lor. În acest scop, minorii neînsoțiți sunt informați cu privire la cine sunt aceste entități sau persoane și la modul în care pot depune o plângere împotriva tutorilor în condiții de încredere și siguranță, informațiile fiindu-le oferite într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și direct, în formă orală și vizuală, într-o manieră potrivită pentru copii și într-o limbă pe care o înțeleg.

Amendamentul    127

Propunere de directivă

Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre le oferă minorilor neînsoțiți, la sosire:

 

(a)  acces imediat la îngrijire medicală și la educație, în aceleași condiții ca și pentru propriii resortisanți minori;

 

(b)  toate informațiile necesare referitoare la drepturile lor, la procedurile relevante și la măsurile de protecție, într-o manieră potrivită pentru copii și într-o limbă pe care o înțeleg. În acest scop, Biroul European de Sprijin pentru Azil asistă statele membre în producerea materialelor informative pentru copii referitoare la condițiile de primire.

Amendamentul    128

Propunere de directivă

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că persoanele care au suferit vătămări pe bază de gen, torturi, violuri sau alte forme grave de violență primesc tratamentul necesar pentru prejudiciile cauzate de astfel de acte, în special accesul la un tratament sau la asistență medicală și psihologică adecvată.

1.  Statele membre se asigură că persoanele care au suferit violențe sexuale sau de gen, alte forme de violență motivată de prejudecăți, torturi, violuri sau alte forme grave de violență psihologică, fizică sau sexuală beneficiază de servicii integrate și holistice de reabilitare pentru prejudiciile cauzate de astfel de acte. Aceste servicii includ accesul la un tratament sau la asistență medicală și psihologică adecvată, precum și consiliere calificată, cu ajutorul unui interpret, dacă este necesar. Accesul la aceste servicii se acordă cât mai curând după identificarea victimei.

Amendamentul    129

Propunere de directivă

Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Personalul care se ocupă de victime ale torturii, ale violurilor sau ale altor forme grave de violență trebuie să fi beneficiat și să continue să beneficieze de pregătire corespunzătoare în ceea ce privește nevoile acestora și are obligația de a respecta normele de confidențialitate prevăzute în dreptul intern în legătură cu informațiile la care are acces datorită muncii sale.

2.  Personalul care se ocupă de persoanele menționate la alineatul (1), inclusiv personalul medical responsabil de aplicarea dispozițiilor alineatului (1), trebuie să fi beneficiat și să continue să beneficieze de pregătire corespunzătoare în ceea ce privește nevoile acestora și metodele adecvate de reabilitare. De asemenea, membrii acestui personal au obligația de a respecta normele de confidențialitate prevăzute în dreptul intern și codurile de etică profesională aplicabile în legătură cu informațiile pe care le obțin în cadrul activității lor.

Amendamentul    130

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că deciziile cu privire la acordarea, înlocuirea retragerea sau reducerea avantajelor prevăzute în prezenta directivă sau în deciziile adoptate în temeiul articolului 7 care afectează în mod individual solicitanții pot face obiectul unei căi de atac în cadrul procedurilor prevăzute în dreptul intern. Cel puțin în ultimă instanță, este prevăzută posibilitatea unor căi de atac, în fapt și în drept, în fața unei autorități judiciare.

1.  Statele membre se asigură că deciziile cu privire la acordarea, înlocuirea retragerea sau reducerea avantajelor prevăzute în prezenta directivă sau în deciziile adoptate în temeiul articolului 7 sau al articolului 9 care afectează în mod individual solicitanții pot face obiectul unei căi de atac în cadrul procedurilor prevăzute în dreptul intern. Se garantează posibilitatea formulării unor căi de atac, în fapt și în drept, în fața unei autorități judiciare. În cazul în care o decizie adoptată în temeiul articolul 7 sau al articolul 9 se aplică pentru o perioadă de peste două luni, o autoritate judiciară efectuează din oficiu o reexaminare, la intervale rezonabile de timp.

Amendamentul    131

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazurile unor căi de atac în fața unei autorități judiciare, astfel cum este prevăzut la alineatul (1), statele membre se asigură că asistența juridică și reprezentarea gratuite sunt puse la dispoziție la cerere, în măsura în care un astfel de ajutor este necesar pentru a asigura accesul efectiv la justiție. Aceasta include, cel puțin, pregătirea documentelor procedurale necesare și participarea la audiere în fața autorităților judiciare în numele solicitantului.

În cazurile unor căi de atac în fața unei autorități judiciare, astfel cum este prevăzut la alineatul (1), statele membre se asigură că asistența juridică și reprezentarea gratuite sunt puse la dispoziție la cerere, pentru a asigura accesul efectiv la justiție. Asistența și reprezentarea juridică includ, cel puțin, pregătirea documentelor procedurale necesare, pregătirea căilor de atac și participarea la audiere în fața autorităților judiciare în numele solicitantului.

Amendamentul    132

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Asistența juridică și reprezentarea gratuite se acordă de către persoanele calificate în mod adecvat, admise sau autorizate în temeiul dreptului intern și ale căror interese nu se află în conflict și nu ar putea fi potențial în conflict cu cele ale solicitantului.

Asistența juridică și reprezentarea gratuite se acordă de către consilieri juridici sau alte persoane calificate în mod adecvat, admise sau autorizate în temeiul dreptului intern pentru a asista și reprezenta solicitanții, și ale căror interese nu se află în conflict și nu ar putea fi potențial în conflict cu cele ale solicitantului. Aceste persoane pot fi și organizații neguvernamentale acreditate în temeiul dreptului intern să ofere servicii de consiliere sau reprezentare.

Amendamentul    133

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  De asemenea, statele membre pot prevedea acordarea de asistență juridică și reprezentare gratuite:

3.  Asistența și reprezentarea juridică gratuită în cadrul căii de atac poate fi refuzată numai în cazul în care:

Amendamentul    134

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  numai persoanelor care nu dispun de resurse suficiente; și/sau

(a)  solicitantul dispune de resurse suficiente; sau

Amendamentul    135

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  numai prin serviciile acordate de către consilieri juridici sau alți consilieri special desemnați în dreptul intern pentru a acorda asistență solicitanților și pentru a-i reprezenta.

(b)  calea de atac este în etapa a doua de recurs sau în fața unei instanțe superioare, incluzând reaudieri sau revizuiri ale căilor de atac, și se consideră că nu există perspective concrete de succes pentru nivelul superior de contestare.

Amendamentul    136

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot să prevadă că nu se acordă asistență juridică și reprezentare gratuite în cazul în care căile de atac sunt considerate de către o autoritate competentă ca neavând nicio perspectivă concretă de succes. În acest caz, statele membre se asigură că asistența juridică și reprezentarea nu sunt restricționate în mod arbitrar și că accesul efectiv al solicitantului la justiție nu este obstrucționat.

În cazul în care decizia de a nu acorda asistență juridică și reprezentare gratuite este luată de către altă autorități decât cele judiciare pe motiv că se consideră că nu există perspective concrete de succes pentru calea de atac, solicitantul are dreptul la o cale de atac efectivă în fața unei instanțe împotriva acestei decizii și, în acest scop, acesta are dreptul de a solicita asistență și reprezentare juridice gratuite.

Amendamentul    137

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre pot, de asemenea:

4.  De asemenea, statele membre:

Amendamentul    138

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  impune limite pecuniare și/sau termene pentru acordarea de asistență juridică și reprezentare gratuite, cu condiția ca acestea să nu restricționeze în mod arbitrar accesul la asistență juridică și reprezentare;

(a)  impune limite pecuniare sau termene pentru acordarea de asistență juridică și reprezentare gratuite, cu condiția ca acestea să nu restricționeze în mod arbitrar accesul la asistență juridică și reprezentare gratuite sau să nu împiedice accesul efectiv al solicitanților la justiție;

Amendamentul    139

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  prevedea, în ceea ce privește onorariile și alte costuri, solicitanții de azil nu beneficiază de un tratament mai favorabil decât tratamentul acordat în general resortisanților proprii în chestiuni referitoare la asistența juridică.

(b)  prevedea, în ceea ce privește onorariile și alte costuri, ca solicitanții nu beneficieze de un tratament mai puțin favorabil decât tratamentul oferit în general resortisanților proprii în chestiuni referitoare la asistența juridică.

Amendamentul    140

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statele membre pot cere rambursarea integrală sau parțială a oricăror costuri suportate în cazul în care și atunci când situația financiară a solicitantului s-a îmbunătățit considerabil sau în cazul în care hotărârea de acordare a acestor prestații a fost luată pe baza unor informații false furnizate de solicitant.

5.  Statele membre pot cere rambursarea integrală sau parțială a oricăror costuri suportate în cazul în care hotărârea de acordare a asistenței juridice și a reprezentării gratuite a fost luată pe baza unor informații false furnizate de solicitant.

Amendamentul    141

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Procedurile de acces la asistența juridică și reprezentare se stabilesc în dreptul intern.

6.  Statele membre stabilesc norme procedurale specifice privind modalitățile de depunere și prelucrare a cererilor pentru acordarea de asistență și reprezentare juridică gratuită, sau aplică normele privind cererile similare din dreptul intern, cu condiția ca acestea să nu facă imposibil sau excesiv de dificil accesul la asistența și reprezentarea juridică gratuită.

Amendamentul    142

Propunere de directivă

Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru informează Comisia cu privire la autoritățile responsabile cu îndeplinirea obligațiilor care decurg din prezenta directivă. Statele membre informează Comisia cu privire la orice schimbări privind identitatea acestor autorități.

1.  Fiecare stat membru elaborează, în cooperarea cu autoritățile locale și regionale, cu societatea civilă și organizațiile internaționale, un plan de urgență pentru situațiile de presiune disproporționată, stabilind măsurile planificate de luat pentru a asigura primirea corespunzătoare a solicitanților de protecție internațională.

Amendamentul    143

Propunere de directivă

Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a asigura faptul că autoritățile și alte organizații care pun în aplicare prezenta directivă beneficiază de formarea necesară, ținând cont de nevoile solicitanților de ambele sexe. În acest scop, statele membre integrează programul de formare european în materie de azil elaborat de Agenția pentru Azil a Uniunii Europene în pregătirea personalului lor, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene].

1.  Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a asigura faptul că autoritățile și alte organizații care pun în aplicare prezenta directivă beneficiază de formarea necesară, ținând cont de nevoile solicitanților de ambele sexe, inclusiv ale minorilor. În acest scop, statele membre deblochează o finanțare adecvată pentru autoritățile locale și regionale, precum și pentru organizațiile internaționale și cele ale societății civile, dând inclusiv autorităților locale și regionale posibilitatea de a accesa Fondul pentru azil, migrație și integrare prin intermediul programelor naționale. Statele membre integrează programul de formare european în materie de azil elaborat de Agenția pentru Azil a Uniunii Europene în pregătirea personalului lor, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene]. Statele membre se asigură că această formare acordă o importanță specială identificării active a nevoilor specifice de primire (abordare axată pe vârstă, gen și diversitate) și activităților corespunzătoare de prevenire și de reacție în cazul violențelor sexuale și de gen și al celor motivate de prejudecăți, începând de la data depunerii cererii de protecție internațională. Statele membre se asigură că personalul implicat ia în considerare informațiile publicate de Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), cum ar fi Instrumentul EASO pentru identificarea persoanelor cu nevoi specifice, atunci când desfășoară acest tip de formare.

Amendamentul    144

Propunere de directivă

Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cel târziu [la trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive] și ulterior cel puțin o dată la cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentei directive și propune, după caz, modificările necesare.

Cel târziu [la un an de la intrarea în vigoare a prezentei directive] și ulterior cel puțin o dată la trei ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentei directive și propune, după caz, modificările necesare.

Amendamentul    145

Propunere de directivă

Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre, la solicitarea Comisiei, transmit informațiile necesare pentru pregătirea raportului [la doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive] și ulterior la fiecare cinci ani.

Statele membre, la solicitarea Comisiei, transmit informațiile necesare pentru pregătirea raportului [la șase luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive] și ulterior la fiecare doi ani.

  • [1]  JO C 75, 10.3.2017, p. 97.
  • [2]  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
  • [3]  JO C 77, 28.3.2002, p. 1.

EXPUNERE DE MOTIVE

În 2016, Comisia Europeană a propus o reformă a sistemului european comun de azil, care a inclus transformarea unor directive în regulamente pe deplin armonizate; în privința condițiilor de primire, Comisia a propus o reformare a directivei existente și o armonizare suplimentară. Raportoarea acceptă alegerea Comisiei în ceea ce privește instrumentele juridice, dar consideră că este nevoie de o armonizare mai mare în cadrul directivei.

Principalele elemente ale propunerii Comisiei de reformare vizează reducerea numărului de solicitanți de azil care părăsesc statul membru responsabil de tratarea cererii acestora (deplasări secundare) prin propunerea unor măsuri punitive și o mai mare integrare a solicitanților de azil. Proiectul de raport urmărește, de asemenea, reducerea deplasărilor secundare, dar se bazează pe stimulente și nu pe măsuri punitive. În ceea ce privește integrarea, raportoarea propune accesul la cursuri de limbă și la piața muncii încă din prima zi de depunere a cererii de protecție, pentru a crește autonomia solicitanților și șansele lor de a se integra în societatea-gazdă. Un alt element esențial al proiectului de raport este asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale tuturor solicitanților de azil și, în acest scop, raportoarea propune clarificarea unor dispoziții referitoare la solicitanții cu nevoi specifice.

Diminuarea deplasărilor secundare

Raportoarea nu este de acord cu abordarea punitivă propusă de Comisie, însă acceptă faptul că trebuie luate măsuri care să-i descurajeze pe solicitanții de azil să părăsească statul membru responsabil de tratarea cererii lor. Raportoarea este de părere că asigurarea unor condiții de primire de înaltă calitate în întreaga UE va fi cel mai important factor de prevenire a deplasărilor secundare.

Proiectul de raport menține posibilitatea de a se restricționa libertatea de circulație a solicitanților în anumite cazuri specifice pentru a se preveni deplasările secundare, însă numărul acestor cazuri a fost redus și au fost adăugate o serie de garanții, printre care controlul jurisdicțional. Raportoarea clarifică definiția sustragerii și elimină posibilitatea unor condiții de primire de mai mică calitate (un nivel de trai demn). Proiectul de raport restricționează într-o mare măsură luarea în custodie publică, care nu va fi posibilă decât în prezența celor mai înalte garanții și în condiții extrem de stricte.

Integrarea

Raportoarea consideră că autonomia solicitanților și șansele acestora de a se integra în societatea-gazdă ar fi efectiv mai mari dacă ar avea acces la piața muncii și la cursuri de limbă din ziua în care își depun cererea de protecție.

Comisia propune reducerea termenului de acces al solicitanților la piața muncii de la cel mult nouă luni la cel mult șase luni. Raportoarea propune acordarea unui acces imediat la piața muncii și elimină posibilitatea utilizării unui test al pieței muncii. Propunerea raportoarei implică faptul că solicitanții ale căror cereri sunt susceptibile de a fi fructuoase, vor fi mai autonomi de la bun început deoarece vor reuși efectiv să se integreze, vor învăța limba țării respective și își vor aduce contribuția în cadrul societății-gazdă.

Raportoarea sprijină propunerea Comisiei privind tratarea solicitanților de azil în același fel ca și cetățenii UE în ceea ce privește condițiile de muncă, educația, formarea profesională și recunoașterea diplomelor. În plus, raportoarea propune ca statele membre să pună la dispoziție cursuri de limbă încă de la începutul procedurii de cerere de protecție pentru a spori șansele de integrare ale solicitanților în statul membru în care aceștia locuiesc.

Pentru a spori nivelul de integrare și de stabilitate a solicitanților, raportoarea introduce obligația ca statele membre să le găsească acestora de la bun început o locuință adecvată pentru a evita mutarea lor în mai multe centre de primire și o cazare temporară.

Garantarea drepturilor fundamentale

Raportoarea consideră că toți solicitanții de azil ar trebui să fie în siguranță pe durata procesului de cerere a protecției, iar principalul mijloc de a asigura acest lucru este de a garanta respectarea drepturilor fundamentale ale tuturor solicitanților de azil în cadrul procesului de primire. Pentru protejarea drepturilor fundamentale ale solicitanților cu nevoi speciale sunt necesare măsuri suplimentare, motiv pentru care raportoarea salută propunerile Comisiei de norme specifice pentru solicitanții cu nevoi speciale, care sunt clarificate în proiectul de raport.

Raportoarea subliniază importanța unei identificări rapide a persoanelor cu nevoi speciale de primire, a monitorizării pe întreaga durată a procedurii de cerere, a formării personalului pentru identificarea persoanelor cu nevoi speciale de primire, a existenței unor condiții de primire adaptate copiilor, precum și a accesului la asistența medicală necesară, inclusiv la servicii de sănătate sexuală și reproductivă și de sănătate mintală.

În plus, propunerea raportoarei subliniază obligațiile statelor membre în temeiul legislației internaționale, al valorilor comune ale UE, astfel cum sunt consacrate la articolul 2 din TFUE și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, al Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului și al Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul), de a combate și preveni, la furnizarea unei locuințe, violența sexuală și pe bază de gen, precum și orice alte forme de infracțiuni motivate de ură.

ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

Ref. D(2017)9399

Claude Moraes

Președinte, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

ASP 13G205

Bruxelles

Subiect:   Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformare) (COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru afaceri juridice a examinat propunerea menționată anterior, în conformitate cu articolul 104 privind reformarea, introdus în Regulamentul de procedură al Parlamentului.

La alineatul (3) al articolului respectiv se prevăd următoarele:

„În cazul în care comisia competentă pentru chestiuni juridice consideră că propunerea nu implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează comisia competentă cu privire la acest lucru.

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 169 și 170, în cadrul comisiei competente pentru subiectul în cauză sunt admisibile doar amendamentele referitoare la acele părți din propunere care conțin modificări.

Cu toate acestea, amendamentele la părțile care rămân neschimbate în propunere pot fi acceptate cu titlu excepțional și de la caz la caz de către președintele comisiei competente pentru chestiunea în cauză, în cazul în care consideră că acest lucru este necesar din motive urgente legate de logica internă a textului sau pentru că amendamentele sunt indisolubil legate de alte amendamente admisibile. Aceste motive trebuie specificate într-o justificare scrisă a amendamentelor.”

Având în vedere avizul Serviciului juridic, ai cărui reprezentanți au participat la reuniunile grupului de lucru consultativ care a examinat propunerea de reformare, și ținând cont de recomandările raportorului, Comisia pentru afaceri juridice consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

În concluzie, după reuniunea sa din 28 februarie 2017, Comisia pentru afaceri juridice, cu 21 voturi pentru, 0 vot împotrivă și 2 abțineri[1], recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, în calitatea sa de comisie competentă în fond, să examineze propunerea menționată mai sus în conformitate cu articolul 104.

Cu stimă,

Pavel Svoboda

Anexă: Avizul Grupului de lucru consultativ

  • [1]  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Pál Csáky, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.

ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

 

 

 

 

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 12 ianuarie 2017

AVIZ

ÎN ATENȚIA    PARLAMENTULUI EUROPEAN

    CONSILIULUI

    COMISIEI

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformare).

COM(2016)465 din 13.7.2016 – 2016/0222(COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 22 și 29 septembrie 2016 în vederea examinării, printre altele, a propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

La aceste reuniuni[1], a fost examinată propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de reformare a Directivei 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 iunie 2013 de stabilire a standardelor minime pentru primirea solicitanților de azil în statele membre, și s-a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea nu conține alte modificări substanțiale în afara celor identificate ca atare. Grupul de lucru consultativ a constatat, de asemenea, că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actul precedent cu respectivele modificări de fond, propunerea se limitează la o simplă codificare a actului juridic existent, fără modificări de fond ale acestuia.

F. DREXLER      H. LEGAL     L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult      Jurisconsult      Director general

  • [1]  Grupul de lucru consultativ a lucrat pe baza versiunii în limba engleză a propunerii, aceasta fiind versiunea lingvistică originală a textului examinat.

AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (12.4.2017)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformare)

(COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))

Raportor pentru aviz: Brando Benifei

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Reforma propusă a sistemului european comun de azil vizează configurarea unei politici a UE pentru migrație mai durabilă, mai justă și mai cuprinzătoare, pe baza principiilor unei împărțiri echitabile a responsabilității și a solidarității între statele membre.

Calitatea standardelor de primire este esențială pentru îmbunătățirea șanselor refugiaților și a solicitanților de azil, care sosesc în număr nemaiîntâlnit de mare, de a se integra efectiv în societate, reducându-și astfel dependența de structurile de primire ale țării-gazdă. Însă caracterul durabil al întregului proces depinde de o serie de elemente esențiale, cum ar fi buna funcționare a cadrului legislativ și existența unor administrații eficiente, un angajament politic hotărât al actorilor instituționali și politici de la nivel european și național, coeziunea socială, caracterul incluziv și bunăstarea socio-economică din țările noastre.

Având în vedere cele de mai sus, toate viitoarele dispoziții privind primirea de refugiați trebuie orientate către viitor, așadar destinate să funcționeze în afara cadrului de urgență ce a definit reacția la criza refugiaților până în prezent. Acest lucru este necesar pentru a se crea condițiile transformării problemei integrării într-o oportunitate și o resursă pentru societate pe termen lung. Totodată, reformele trebuie să fie realiste, adaptate prezentului, așadar să țină cont de situația macroeconomică a continentului după ani de criză prelungită.

În opinia raportorului pentru aviz, scopul prezentului aviz al Comisiei EMPL ar trebui să fie acela de a oferi o evaluare globală cu privire la faptul dacă condițiile susmenționate sunt echilibrate în mod adecvat în cadrul juridic supus revizuirii, precum și să ofere o suită de adaptări în consecință. Evaluarea este doar parțial pozitivă.

Raportorul pentru aviz salută setul ambițios de propuneri în ceea ce privește accesul la piața de muncă, prezentat de Comisie. Reducerea până la șase luni a pragului de acces pe piața muncii pentru solicitanții de protecție internațională reprezintă o îmbunătățire substanțială față de actualele dispoziții și corespunde poziției Parlamentului European, menționată în rezoluția sa referitoare la incluziunea socială și la integrarea refugiaților pe piața muncii. Raportorul pentru aviz susține, de asemenea, ideea stimulării statelor membre ca cestea să accelereze și mai mult acest acces, pentru a asigura solicitanților perspective mai bune de integrare. În schimb, raportorul nu se declară în favoarea posibilității de a li se interzice accesul atunci când sunt vizați de procedura accelerată, iar cererea lor este considerată, prin urmare, nefondată. O astfel de dispoziție ar însemna, în opinia raportorului, o încălcare a articolului 3 din Convenția de la Geneva și a spiritului acestuia. Raportorul salută și clarificările cu privire la necesitatea de a garanta că un astfel de acces este efectiv și propune adăugiri la text, menționând unele dintre principalele exemple de condiții restrictive constatate în unele state membre, respectiv restricții sectoriale și de durată a normei de muncă, precum și formalități administrative excesive.

Noile prevederi privind tratamentul aplicat solicitanților cu nevoi speciale reprezintă o îmbunătățire semnificativă la actuala situație, iar raportorul salută pe deplin toate propunerile ce vizează să asigure o evaluare sistematică de către statele membre a nevoilor speciale ale solicitanților de azil.

În schimb, raportorul pentru aviz dezaprobă cu fermitate măsurile ce vizează reducerea dreptului la libera circulație (deplasări secundare), refuzând solicitantului bune condiții materiale de primire dacă nu se află pe teritoriul statului membru responsabil pentru procesarea cererii depuse de acesta, măsuri prevăzute în noul cadru revizuit de norme privind azilul. În opinia raportorului, acest lucru reprezintă o reducere inacceptabilă a drepturilor refugiaților față de momentul actual, în evidentă contradicție cu jurisprudența Curții de Justiție Europene. Totodată, acest lucru pare să sugereze că deplasările secundare sunt motivate mai ales de diferențele dintre statele membre în ceea ce privește standardele de calitate a primirii refugiaților. Standardele de primire vor fi desigur îmbunătățite peste tot în UE, însă puternica corelație între, pe de o parte, situația socio-economică a statelor membre, posibilitățile de angajare pe care acestea le pot oferi și calitatea de ansamblu a serviciilor pe care le oferă și, pe de altă parte, preferințele individuale ale refugiaților pentru o anumită țară, pare a fi factorul principal care conduce la astfel de deplasări secundare. Unele țări au fost expuse în mod disproporționat acestor sosiri, din motive geografice, în timp ce altele suportă, tot în mod disproporționat, efectele crizei economice care a dus la diminuarea resurselor publice disponibile pentru măsuri de primire a refugiaților. Șomajul ridicat și condițiile socio-economice neprielnice dintr-un stat membru sunt un obstacol în însăși calea obiectivului reformei, dat fiind că reduc perspectivele de integrare a solicitanților de azil. Această situație riscă să conducă și la intensificarea concurenței pe piața muncii cu cetățenii țării respective și cu cetățeni ai UE, ceea ce ar putea rezulta în acutizarea sentimentelor îndreptate împotriva imigranților. Încercarea de a bloca deplasările secundare printr-o abordare punitivă în defavoarea solicitanților de azil, în loc să se aibă în vedere o gestiune corespunzătoare a fluxurilor de migranți, nu ar face decât să exacerbeze situația dificilă cu care deja ne confruntăm. O astfel de abordare, în locul unei reacții funcționale și raționale la o problemă foarte complexă, pare să denote perpetuarea unei lipse de încredere reciprocă și lipsa disponibilității de a institui un sistem de azil cu adevărat corect și european.

Deși depășește cadrul de reformare vizat, raportorul pentru aviz înaintează o modificare a normelor privind detenția: minorii și minorii neînsoțiți nu trebuie în niciun caz supuși unui regim de detenție.

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Sistemul european comun de azil (SECA) se bazează pe un sistem de determinare a statului membru responsabil de solicitanții de protecție internațională și pe standarde comune pentru procedurile de azil, condițiile și procedurile de primire și drepturile beneficiarilor de protecție internațională. În pofida progreselor notabile înregistrate în dezvoltarea SECA, există în continuare diferențe semnificative între statele membre în ceea ce privește tipurile de proceduri utilizate, condițiile de primire de care beneficiază solicitanții, ratele de recunoaștere și tipul de protecție acordată beneficiarilor de protecție internațională. Aceste divergențe sunt cauze importante ale deplasărilor secundare și subminează obiectivul asigurării faptului că toți solicitanții sunt tratați la fel, oriunde depun cererea în Uniune.

(3)  Sistemul european comun de azil (SECA) se bazează pe un sistem de determinare a statului membru responsabil de solicitanții de protecție internațională și pe standarde comune pentru procedurile de azil, condițiile și procedurile de primire și drepturile beneficiarilor de protecție internațională. În pofida progreselor notabile înregistrate în dezvoltarea SECA, există în continuare diferențe semnificative între statele membre în ceea ce privește tipurile de proceduri utilizate, condițiile de primire de care beneficiază solicitanții, ratele de recunoaștere și tipul de protecție acordată beneficiarilor de protecție internațională. Aceste divergențe, precum și situațiile foarte diferite din statele membre în ceea ce privește condițiile macroeconomice și piața muncii, subminează obiectivul asigurării faptului că toți solicitanții beneficiază de condiții de primire standardizate, oriunde depun cererea în Uniune.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Condițiile de primire continuă să varieze în mod considerabil de la un stat membru la altul, atât în ceea ce privește modul în care este organizat sistemul de primire, cât și în ceea ce privește standardele furnizate solicitanților. Problemele persistente din unele state membre în ceea ce privește asigurarea respectării standardelor de primire necesare pentru un tratament demn al solicitanților au contribuit la o sarcină disproporționată asupra câtorva state membre cu standarde de primire în general ridicate, care sunt apoi supuse presiunii de a-și reduce standardele. Stabilirea unor standarde de primire mai uniforme la un nivel corespunzător în toate statele membre va contribui la un tratament mai demn al solicitanților și la o repartizare mai echitabilă a solicitanților în întreaga UE.

(5)  Condițiile de primire continuă să varieze în mod considerabil de la un stat membru la altul, atât în ceea ce privește modul în care este organizat sistemul de primire, cât și în ceea ce privește standardele furnizate solicitanților. Problemele persistente din unele state membre în ceea ce privește asigurarea respectării standardelor de primire necesare pentru un tratament demn al solicitanților au contribuit la o sarcină disproporționată asupra câtorva state membre cu standarde de primire în general ridicate, care sunt apoi supuse presiunii de a-și reduce standardele. Totodată, statele membre aflate în prima linie se confruntă în mod disproporționat cu valurile masive de migranți și solicitanți de azil, ceea ce supune capacitățile lor de primire unei presiuni considerabile și riscă să ducă la o deteriorare și mai accentuată a calității standardelor oferite. Stabilirea unor standarde de primire mai armonizate la un nivel corespunzător în toate statele membre va contribui la un tratament mai demn al solicitanților și la o repartizare mai echitabilă a solicitanților în întreaga UE.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  În cazul în care un solicitant se află în alt stat membru decât cel în care are obligația de a fi prezent în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul Dublin], solicitantul nu ar trebui să aibă dreptul la condițiile de primire prevăzute la articolele 14-17.

eliminat

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  În vederea asigurării faptului că solicitanții au cunoștință de consecințele sustragerii, statele membre ar trebui să-i informeze pe solicitanți în mod uniform, cât mai repede posibil și cel târziu atunci când aceștia își depun cererea, cu privire la toate obligațiile pe care trebuie să le respecte în ceea ce privește condițiile de primire, inclusiv circumstanțele în care acordarea condițiilor materiale de primire poate fi restricționată, și cu privire la orice beneficii.

(11)  În vederea asigurării faptului că solicitanții au cunoștință de consecințele sustragerii, statele membre ar trebui să-i informeze pe solicitanți în mod uniform, cât mai repede posibil și cel târziu atunci când aceștia își depun cererea, cu privire la toate obligațiile pe care trebuie să le respecte în ceea ce privește condițiile de primire, inclusiv circumstanțele în care acordarea condițiilor materiale de primire poate fi restricționată, și cu privire la orice beneficii. Statele membre ar trebui să furnizeze aceste informații prin intermediul unor servicii de interpretare și traducere corespunzătoare ori de câte ori este necesar, astfel încât solicitanții să înțeleagă integral și să își cunoască drepturile și condițiile legale pe care trebuie să le respecte.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Normele armonizate ale UE privind documentele care urmează a fi eliberate solicitanților fac mai dificilă deplasarea solicitanților în mod neautorizat în interiorul Uniunii. Este necesar să se clarifice faptul că statele membre ar trebui să furnizeze solicitanților un document de călătorie numai din motive umanitare grave sau din alte motive imperative. De asemenea, valabilitatea documentelor de călătorie ar trebui limitată la scopul și durata necesare pentru motivul care a determinat emiterea acestora. Motive umanitare grave ar putea, de exemplu, să fie considerate situațiile în care un solicitant trebuie să se deplaseze în alt stat pentru tratament medical sau pentru a-și vizita rudele în cazuri particulare, cum ar fi vizitele făcute unor rude apropiate care sunt grav bolnave sau vizitele pentru a participa la căsătoria sau la funeraliile unei rude apropiate. Alte motive imperative ar putea include situațiile în care solicitanții cărora li s-a acordat accesul la piața muncii trebuie să efectueze deplasări imperios necesare în interes profesional, în care solicitanții trebuie să călătorească în cadrul programelor de studiu sau în care minorii călătoresc cu familiile substitutive.

(12)  Normele armonizate ale UE privind documentele care urmează a fi eliberate solicitanților fac mai dificilă deplasarea solicitanților în mod neautorizat în interiorul Uniunii. Valabilitatea documentelor de călătorie ar trebui limitată la scopul și durata necesare pentru motivul care a determinat emiterea acestora. Un astfel de motiv ar putea fi, de exemplu, faptul că un solicitant trebuie să se deplaseze în alt stat pentru tratament medical sau pentru a-și vizita rudele în cazuri particulare, cum ar fi vizitele făcute unor rude apropiate care sunt grav bolnave sau vizitele pentru a participa la căsătoria sau la funeraliile unei rude apropiate. Alte motive ar putea include situațiile în care solicitanții cărora li s-a acordat accesul la piața muncii trebuie să efectueze deplasări imperios necesare în interes profesional, în care solicitanții trebuie să călătorească în cadrul programelor de studiu sau în care minorii călătoresc cu familiile substitutive.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Solicitanții nu au dreptul de a alege statul membru în care depun cererea. Un solicitant trebuie să ceară protecție internațională fie în statul membru de primă intrare, fie, în cazul prezenței legale, în statul membru de ședere sau reședință legală. Este mai puțin probabil ca un solicitant care nu a respectat această obligațiefie autorizat, în urma determinării statului membru responsabil în temeiul Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul Dublin], să fie autorizat să rămână în statul membru în care a fost depusă cererea și, în consecință, este mai probabil ca solicitantul respectiv să se sustragă. Prin urmare, ar trebui să se monitorizeze îndeaproape locul în care se află solicitantul respectiv.

(13)  Un solicitant care nu a cerut în mod deliberat protecție internațională fie în statul membru de primă intrare, fie, în caz de prezență legală, în statul membru de ședere sau reședință legală are șanse mai micii se permită să rămână în statul membru în care a fost depusă cererea.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Faptul că un solicitant s-a sustras anterior, deplasându-se în alt stat membru, este un factor important care trebuie luat în considerare atunci când se evaluează riscul de sustragere a solicitantului. Pentru a se asigura faptul că solicitantul nu se sustrage din nou și rămâne la dispoziția autorităților competente, odată ce solicitantul a fost trimis înapoi în statul membru în care are obligația de a fi prezent, ar trebui, prin urmare, să se monitorizeze îndeaproape locul în care se află acesta.

eliminat

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Din motive de interes public sau de ordine publică, pentru examinarea rapidă și monitorizarea eficace a cererii de protecție internațională a solicitantului, pentru examinarea rapidă și monitorizarea eficace a procedurii care i se aplică acestuia pentru determinarea statului membru responsabil în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul Dublin] sau pentru a împiedica în mod eficace sustragerea solicitantului, statele membre ar trebui, în cazul în care acest lucru este necesar, să-i stabilească solicitantului reședința într-un anumit loc, cum ar fi un centru de cazare, o casă, un apartament, un hotel sau alte localuri adaptate pentru cazarea solicitanților. O astfel de decizie poate fi necesară pentru a împiedica în mod eficace sustragerea solicitantului în special în cazurile în care acesta nu a respectat următoarele obligații: de a depune cererea în statul membru de primă intrare neregulamentară sau intrare legală; de a rămâne în statul membru în care are obligația de a fi prezent; sau în cazurile în care solicitantul a fost trimis înapoi în statul membru în care are obligația de a fi prezent după ce s-a sustras, deplasându-se în alt stat membru. În cazul în care solicitantul are dreptul la condiții materiale de primire, respectivele condiții materiale de primire ar trebui, de asemenea, să fie furnizate cu condiția ca solicitantul să își aibă reședința în acest loc precis.

(16)  Din motive justificate corespunzător și serioase de interes public sau de ordine publică, statele membre ar trebui să poată să-i stabilească solicitantului reședința într-un anumit loc, în cazul în care acest lucru este necesar, cum ar fi un centru de cazare deschis, o casă, un apartament, un hotel sau alte localuri adaptate pentru cazarea solicitanților. În cazul în care solicitantul are dreptul la condiții materiale de primire, respectivele condiții materiale de primire ar trebui, de asemenea, să fie furnizate solicitantului care își are reședința în acest loc precis.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Este necesar ca toate deciziile care restricționează libertatea de circulație a unui solicitant să se bazeze pe comportamentul individual și pe situația particulară a persoanei în cauză, ținând seama de orice nevoi speciale de primire ale solicitanților și de principiul proporționalității. Solicitanții trebuie să fie informați în mod corespunzător cu privire la astfel de decizii și la consecințele neconformării.

(18)  Este necesar ca toate deciziile care restricționează libertatea de circulație a unui solicitant să fie întotdeauna motivate de autoritățile competente și să se bazeze pe comportamentul individual și pe situația particulară a persoanei în cauză, ținând seama de orice nevoi speciale de primire ale solicitanților și de principiul proporționalității. Solicitanții trebuie să fie informați în mod corespunzător cu privire la astfel de decizii și la consecințele neconformării.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Ținând seama de consecințele grave pentru solicitanții care s-au sustras sau despre care se consideră că prezintă un risc de sustragere, sensul noțiunii de „sustragere” ar trebui definit astfel încât să includă atât acțiunea deliberată de a evita procedurile de azil aplicabile, cât și situația de fapt constând în a nu rămâne la dispoziția autorităților relevante, inclusiv prin părăsirea teritoriului unde solicitantul are obligația de a fi prezent.

(19)  Ținând seama de consecințele grave pentru solicitanții care s-au sustras sau despre care se consideră că prezintă un risc de sustragere, sensul noțiunii de „sustragere” ar trebui definit astfel încât să includă atât acțiunea deliberată de a evita procedurile de azil aplicabile, cât și situația de fapt constând în a nu rămâne la dispoziția autorităților relevante.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 30

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  În aplicarea prezentei directive, statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a asigura deplina conformitate cu principiile interesului superior al copilului și unității familiei, în conformitate cu dispozițiile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, ale Convenției Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului din 1989 și, respectiv, ale Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Condițiile de primire trebuie să fie adaptate situației specifice a minorilor, indiferent dacă aceștia sunt neînsoțiți sau cu familia, ținând seama în mod corespunzător de securitatea lor și de asistența de care au nevoie din punct de vedere fizic și emoțional, și să fie furnizate într-un mod care să încurajeze dezvoltarea lor generală.

(30)  În aplicarea prezentei directive, statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a asigura deplina conformitate cu principiile interesului superior al copilului și unității familiei, în conformitate cu dispozițiile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, ale Convenției Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului din 1989 și, respectiv, ale Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Condițiile de primire trebuie să fie adaptate situației specifice a minorilor, indiferent dacă aceștia sunt neînsoțiți sau cu familia, ținând seama în mod corespunzător de securitatea lor, de asigurarea unei cazări și a hranei, a asistenței fizice și emoționale și a școlarizării, toate acestea fiind asigurate într-un mod care să permită cu adevărat dezvoltarea lor generală.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(30a)  Minorii neînsoțiți trebuie protejați în mod adecvat în timp ce se află în Uniune, în special prin identificarea copiilor neînsoțiți după debarcare, înregistrarea lor, efectuarea unei evaluări preliminare a riscurilor și sesizarea serviciilor pentru protecția copilului competente.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 31

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Statele membre ar trebui să se asigure că solicitanții primesc asistența medicală necesară care ar trebui să includă, cel puțin, asistența medicală de urgență și tratamentul de bază al bolilor, inclusiv al afecțiunilor mintale grave. Pentru a răspunde preocupărilor în materie de sănătate publică în ceea ce privește prevenirea bolilor și a proteja sănătatea solicitanților, accesul acestora la asistență medicală ar trebui să includă, de asemenea, tratamentul medical preventiv, cum ar fi vaccinările. Statele membre pot impune solicitanților să se supună unui examen medical, din motive de sănătate publică. Rezultatele examenului medical nu ar trebui să influențeze evaluarea cererilor de protecție internațională, care ar trebui să se efectueze întotdeauna în mod obiectiv, imparțial și de la caz la caz în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul privind procedurile].

(31)  Statele membre ar trebui să se asigure că solicitanții primesc asistența medicală necesară care ar trebui să includă, cel puțin, asistența medicală pentru mame, servicii de sănătate sexuală și a reproducerii, asistență medicală de urgență și tratamentul de bază al bolilor, inclusiv al afecțiunilor mintale. Pentru a răspunde preocupărilor în materie de sănătate publică în ceea ce privește prevenirea bolilor și a proteja sănătatea solicitanților, accesul acestora la asistență medicală ar trebui să includă, de asemenea, tratamentul medical preventiv, cum ar fi vaccinările. Statele membre pot impune solicitanților să se supună unui examen medical, din motive de sănătate publică. Rezultatele examenului medical nu ar trebui să influențeze evaluarea cererilor de protecție internațională, care ar trebui să se efectueze întotdeauna în mod obiectiv, imparțial și de la caz la caz în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul privind procedurile].

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 32

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Dreptul unui solicitant la condiții materiale de primire în temeiul prezentei directive poate fi restrâns în anumite circumstanțe, cum ar fi în cazul în care solicitantul s-a sustras din statul membru în care are obligația de a fi prezent, deplasându-se în alt stat membru. Cu toate acestea, statele membre ar trebui să asigure solicitanților, în toate circumstanțele, acces la asistență medicală și un nivel de trai demn în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și cu Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, în special prin satisfacerea nevoilor de subzistență și a nevoilor de bază ale solicitantului în ceea ce privește siguranța fizică, demnitatea și relațiile interpersonale, ținând seama în mod corespunzător de vulnerabilitățile inerente ale persoanei respective ca solicitant de protecție internațională și de cele ale familiei sale sau ale persoanei în grija căreia se află. De asemenea, trebuie să se acorde atenția cuvenită solicitanților cu nevoi speciale de primire. Trebuie să se țină seama de nevoile specifice ale copiilor, în special în ceea ce privește respectarea dreptului copilului la educație și accesul la asistență medicală. În cazul în care un minor se află într-un alt stat membru decât cel în care are obligația de a fi prezent, statele membre ar trebui să ofere minorului acces la activități educaționale adecvate în așteptarea transferului către statul membru responsabil. Ar trebui să se țină seama de nevoile specifice ale solicitanților femei care au suferit violențe de gen, inclusiv prin asigurarea accesului, în diferitele etape ale procedurii de azil, la asistență medicală, la asistență juridică, precum și la consiliere pentru depășirea traumelor și asistență psihosocială corespunzătoare.

(32)  Statele membre ar trebui să asigure solicitanților, în toate circumstanțele, acces la asistență medicală și un nivel de trai demn în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și cu Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, în special prin satisfacerea nevoilor de subzistență și a nevoilor de bază ale solicitantului în ceea ce privește siguranța fizică, demnitatea și relațiile interpersonale, ținând seama în mod corespunzător de vulnerabilitățile inerente ale persoanei respective ca solicitant de protecție internațională și de cele ale familiei sale sau ale persoanei în grija căreia se află. De asemenea, trebuie să se acorde atenția cuvenită solicitanților cu nevoi speciale de primire. Statele membre trebuie să țină seama de nevoile specifice ale copiilor, în special în ceea ce privește respectarea dreptului și accesului copilului la educație, precum și accesul la asistență medicală și la asistență pentru copii. Ar trebui să se țină seama de nevoile specifice ale solicitanților femei care au suferit violențe de gen, inclusiv prin asigurarea accesului, în diferitele etape ale procedurii de azil, la asistență medicală, la asistență juridică, precum și la consiliere pentru depășirea traumelor și asistență psihosocială corespunzătoare. Ar trebui să se țină seama de faptul că este posibil ca oricare dintre solicitanții de azil să fi fost supus violenței fizice, inclusiv violenței sexuale și/sau traumelor psihice și, prin urmare, să aibă nevoie de îngrijiri corespunzătoare.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 34

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Pentru a promova autonomia solicitanților și a limita discrepanțele mari între statele membre, este esențial să se stabilească norme clare privind accesul solicitanților la piața muncii și să se asigure faptul că acest acces este efectiv, neimpunând condiții care în fapt îl împiedică pe solicitant să își caute un loc de muncă. Testele pieței muncii utilizate pentru a acorda prioritate propriilor resortisanți sau altor cetățeni ai Uniunii ori resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere legală în statul membru în cauză nu ar trebui să împiedice accesul efectiv al solicitanților la piața muncii și ar trebui să fie puse în aplicare fără a aduce atingere principiului preferinței acordate cetățenilor Uniunii, astfel cum este exprimat în dispozițiile relevante ale actelor de aderare aplicabile.

(34)  Pentru a promova autonomia solicitanților și a limita discrepanțele mari între statele membre, este esențial să se stabilească norme clare privind accesul solicitanților la piața muncii și să se asigure faptul că acest acces este efectiv, neimpunând condiții, inclusiv restricții privind anumite sectoare de activitate, restricții privind durata timpului de lucru sau formalități administrative nejustificate, care în fapt îl împiedică pe solicitant să își caute un loc de muncă. De asemenea, statele membre ar trebui să ia măsuri efective pentru a garanta că intrarea pe piața muncii a solicitanților de protecție internațională nu se asigură prin reducerea remunerațiilor aplicabile, ceea ce ar putea conduce la practici de dumping salarial. Pentru a spori perspectivele de integrare și autonomia solicitanților, ar trebui încurajat accesul lor imediat la piața muncii și la cursuri de învățare a limbilor din ziua depunerii cererii pentru protecție internațională. Testele pieței muncii utilizate pentru a acorda prioritate propriilor resortisanți sau altor cetățeni ai Uniunii ori resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere legală în statul membru în cauză nu ar trebui să împiedice accesul efectiv al solicitanților la piața muncii și ar trebui să fie puse în aplicare fără a aduce atingere principiului preferinței acordate cetățenilor Uniunii, astfel cum este exprimat în dispozițiile relevante ale actelor de aderare aplicabile.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Termenul maxim de acces la piața muncii ar trebui aliniat cu durata procedurii de examinare pe fond. Pentru a spori perspectivele de integrare și autonomia solicitanților, se încurajează un acces mai rapid la piața muncii în cazul în care este probabil ca cererea să fie întemeiată, inclusiv atunci când i s-a acordat prioritate pentru a fi examinată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul privind procedurile]. Statele membre ar trebui, prin urmare, să aibă în vedere reducerea acestei perioade de timp cât mai mult posibil pentru a se asigura faptul că solicitanții au acces la piața muncii în cel mult 3 luni de la data depunerii cererii, în cazurile în care este probabil ca cererea să fie întemeiată. Cu toate acestea, statele membre nu ar trebui să acorde acces la piața muncii solicitanților ale căror cereri de protecție internațională este probabil să fie neîntemeiate și care fac obiectul procedurii accelerate.

eliminat

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  Odată ce li s-a acordat accesul la piața muncii, solicitanții ar trebui să aibă dreptul la un set comun de drepturi, în temeiul egalității de tratament cu resortisanții. Condițiile de muncă ar trebui să acopere cel puțin remunerarea și concedierea, cerințele privind sănătatea și securitatea la locul de muncă, timpul de lucru și concediul, ținând seama de acordurile colective în vigoare. Solicitanții ar trebui să beneficieze, de asemenea, de egalitate de tratament în ceea ce privește libertatea de asociere și de afiliere, educația și formarea profesională, recunoașterea calificărilor profesionale și securitatea socială.

(36)  Odată ce li s-a acordat accesul la piața muncii, solicitanții ar trebui să se bucure de același tratament ca resortisanții statului respectiv în ceea ce privește condițiile de muncă, inclusiv remunerarea și concedierea, cerințele privind sănătatea și securitatea la locul de muncă, timpul de lucru și concediul, ținând seama de acordurile colective în vigoare. Solicitanții ar trebui să beneficieze, de asemenea, de egalitate de tratament în ceea ce privește libertatea de asociere și de afiliere, educația, oportunitățile de formare profesională pentru adulți, inclusiv cursuri de limbă și cursuri de îmbunătățire a competențelor și experiență de muncă efectivă, servicii de consiliere oferite de oficiile forței de muncă, formarea profesională, recunoașterea calificărilor profesionale și securitatea socială.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  Având în vedere eventualul caracter temporar al șederii solicitanților și fără a aduce atingere Regulamentului (UE) nr. 1231/2010 al Parlamentului European și al Consiliului, statele membre ar trebui să poată exclude prestațiile familiale și prestațiile de șomaj de la egalitatea de tratament dintre solicitanți și propriii resortisanți și ar trebui să fie în măsură să limiteze aplicarea egalității de tratament în ceea ce privește educația și formarea profesională. Dreptul la libertatea de asociere și de afiliere poate fi, de asemenea, limitat prin excluderea candidaților de la participarea la gestionarea anumitor organisme și de la deținerea unei funcții publice.

eliminat

Justificare

Dacă restricțiile au la bază „posibilul caracter temporar al șederii solicitanților”, solicitanții de azil – care sunt potențiali refugiați pe parcursul examinării cererii lor – nu beneficiază de „tratamentul cel mai favorabil acordat, în aceleași împrejurări, cetățenilor unei țări străine”, ceea ce contravine articolului 17 din Convenția privind statutul refugiaților.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  „sustragere” înseamnă acțiunea prin care un solicitant, pentru a evita procedurile de azil, fie părăsește teritoriul unde are obligația de a fi prezent în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX32 [Regulamentul Dublin], fie nu rămâne la dispoziția autorităților competente sau a instanței;

(10)  „sustragere” înseamnă acțiunea deliberată prin care un solicitant evită procedurile de azil și nu se pune la dispoziția autorităților competente sau a instanței;

__________________

__________________

32 JO C […], […], p. […].

32 JO C […], […], p. […].

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  „risc de sustragere” înseamnă existența într-un caz individual a unor motive, care se bazează pe criterii obiective definite de dreptul intern, de a considera că un solicitant s-ar putea sustrage;

(11)  „risc de sustragere” înseamnă existența într-un caz individual a unor motive specifice, care se bazează pe criterii obiective și specifice definite de dreptul intern în conformitate cu orientările emise de Biroul European de Sprijin pentru Azil, de a considera că un solicitant s-ar putea sustrage;

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  „solicitant cu nevoi speciale de primire” înseamnă un solicitant care are nevoie de garanții speciale pentru a beneficia de drepturi și a-și îndeplini obligațiile în conformitate cu prezenta directivă , cum ar fi solicitanții minori, minorii neînsoțiți, persoanele cu handicap, persoanele în vârstă, femeile gravide, părinții unici cu copii minori, victimele traficului de persoane, persoanele cu afecțiuni grave, persoanele cu afecțiuni mintale și persoanele care au fost supuse torturii, violului sau altor forme grave de violență psihologică, fizică sau sexuală, cum ar fi victimele mutilării genitale feminine .

(13)  „solicitant cu nevoi speciale de primire” înseamnă un solicitant care are nevoie de garanții speciale pentru a beneficia de drepturi și a-și îndeplini obligațiile în conformitate cu prezenta directivă , cum ar fi solicitanții minori, minorii neînsoțiți, persoanele cu handicap, persoanele în vârstă, femeile gravide, părinții unici cu copii minori, victimele traficului de persoane, persoanele cu afecțiuni grave, persoanele cu afecțiuni mintale și cu probleme legate de sănătatea mintală și persoanele care au fost supuse torturii, violului sau altor forme grave de violență psihologică, fizică sau sexuală, cum ar fi victimele mutilării genitale feminine.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre îi informează pe solicitanți, cât mai repede posibil și cel târziu când aceștia depun cererea de protecție internațională, despre avantajele de care pot beneficia și despre obligațiile pe care trebuie să le respecte cu privire la condițiile de primire . Acestea precizează în informațiile furnizate că solicitantul nu are dreptul la condițiile de primire prevăzute la articolele 14-17 din prezenta directivă în conformitate cu articolul 17a din aceeași directivă în alt stat membru decât cel în care are obligația de a fi prezent în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul Dublin] .

Statele membre îi informează pe solicitanți, cât mai repede posibil și cel târziu când aceștia depun cererea de protecție internațională, cel puțin despre avantajele de care pot beneficia și despre obligațiile pe care trebuie să le respecte cu privire la condițiile de primire. De asemenea, acestea le prezintă solicitanților toate informațiile relevante privind o eventuală înlocuire, reducere sau retragere a condițiilor de primire materială, astfel cum se prevede la articolul 19 din prezenta directivă.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre furnizează solicitanților un document de călătorie numai atunci când aceștia trebuie să fie prezenți în alt stat din motive umanitare grave sau din alte motive imperative . Valabilitatea documentului de călătorie este limitată la scopul și durata necesare pentru motivul care a determinat emiterea sa.

Statele membre furnizează fără întârziere solicitanților un document de călătorie atunci când este necesară prezența solicitantului într-un alt stat membru, în special în cazul în care acesta trebuie să se deplaseze în alt stat pentru tratament medical sau pentru a-și vizita rudele în cazuri particulare, cum ar fi vizitele făcute unor rude apropiate care sunt grav bolnave sau vizitele pentru a participa la căsătoria sau la funeraliile unei rude apropiate. Alte motive similare includ situațiile în care solicitanții cărora li s-a acordat accesul la piața muncii trebuie să efectueze deplasări absolut necesare în interes profesional, situațiile în care solicitanții trebuie să se deplaseze în cadrul programelor de studiu sau cele în care minorii călătoresc cu familiile substitutive. Valabilitatea documentului de călătorie este limitată la scopul și durata necesare pentru motivul care a determinat emiterea sa.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre nu impun solicitanților o documentație inutilă sau disproporționată sau alte cerințe administrative înainte de a le acorda drepturile care le revin în temeiul prezentei directive, pentru unicul motiv că solicită protecție internațională.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre stabilesc, în cazul în care acest lucru este necesar, reședința unui solicitant într-un anumit loc pentru oricare din următoarele motive:

2.  Statele membre pot stabili, în cazul în care acest lucru este necesar, proporțional și justificat în mod corespunzător, reședința unui solicitant într-un centru de primire deschis sau într-un anumit loc de cazare deschis pentru oricare din următoarele motive:

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  pentru solicitanții care nu au respectat obligația de a face o cerere în primul stat membru de intrare, astfel cum se prevede la articolul [4 alineatul (1)] din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul Dublin] și s-au deplasat în alt stat membru fără o justificare corespunzătoare și care au depus acolo o cerere; sau

-  pentru solicitanții care în mod deliberat nu au respectat obligația de a face o cerere în primul stat membru de intrare, astfel cum se prevede la articolul [4 alineatul (1)] din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul Dublin] sau s-au deplasat în alt stat membru fără o justificare; sau

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  pentru solicitanții care au fost trimiși înapoi în statul membru în care au obligația de a fi prezenți în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul Dublin] după ce s-au sustras, deplasându-se în alt stat membru.

-  pentru solicitanții care au fost trimiși înapoi în statul membru în care au obligația de a fi prezenți în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul Dublin] după ce s-au sustras.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că solicitanții au acces la piața muncii în cel mult 6 luni de la data la care s-a depus cererea de protecție internațională, dacă autoritatea competentă nu a luat o hotărâre administrativă și dacă întârzierea nu poate fi atribuită solicitantului.

Statele membre se asigură că solicitanții au acces la piața muncii în cel mult 6 luni de la data la care s-a depus cererea de protecție internațională.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care statul membru a accelerat examinarea pe fond a unei cereri de protecție internațională în conformitate cu articolul [40 alineatul (1)] literele [(a)-(f)] din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul privind procedurile], nu se acordă acces la piața muncii.

eliminat

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statele membre le oferă solicitanților un acces efectiv la cursuri de limbă din data depunerii cererii pentru protecție internațională, pentru a-i integra și a le permite acestora să își valorifice pe deplin titlul de calificare și să contribuie astfel la societate.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Statele membre sunt încurajate ca, începând cu data la care a fost depusă cererea de protecție internațională, să ofere solicitanților și autorităților cursuri de formare adecvate cu privire la legislația în domeniul muncii și la nediscriminare, pentru a evita exploatarea la locul de muncă prin intermediul unor practici de muncă fără forme legale și al altor forme grave de exploatare prin muncă, precum și pentru a evita discriminarea.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  libertatea de asociere și de afiliere și apartenența la o organizație de reprezentare a lucrătorilor sau a angajatorilor sau la orice organizație ai cărei membri desfășoară o activitate specifică, inclusiv beneficiile și drepturile conferite de astfel de organizații, fără a se aduce atingere dispozițiilor naționale privind ordinea publică și siguranța publică;

(b)  libertatea de asociere și de afiliere și apartenența la o organizație de reprezentare a lucrătorilor sau a angajatorilor sau la orice organizație ai cărei membri desfășoară o activitate specifică, inclusiv drepturile și beneficiile conferite de astfel de organizații, fără a se aduce atingere dispozițiilor naționale privind ordinea publică și siguranța publică;

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  educația și posibilitățile de formare ocupațională pentru adulți, inclusiv cursuri de formare pentru perfecționarea competențelor și experiența practică la locul de muncă;

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera da (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  accesul la servicii de orientare educațională și profesională oferite de serviciile de consiliere pentru ocuparea forței de muncă;

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 2 – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  în temeiul literei (c) de la prezentul alineat, în ceea ce privește educația și formarea profesională care are o legătură directă cu o activitate profesională specifică;

eliminat

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 2 – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii)  în temeiul literei (e) de la prezentul alineat, prin excluderea prestațiilor familiale și a prestațiilor de șomaj, fără a aduce atingere Regulamentului (UE) nr. 1231/2010.

eliminat

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Restricțiile privind egalitatea de tratament menționate la literele (ii) și (iii) nu se aplică minorilor, părinților de copii minori și îngrijitorilor principali autorizați prin lege sau cutumă.

Justificare

Aplicarea în cazul minorilor (sau al părinților minorilor și al principalilor îngrijitori autorizați prin lege sau cutumă, cu un efect ulterior asupra minorilor) a restricțiilor prevăzute la articolul 15 alineatul (3) punctele (ii) și (iii) ar reprezenta o discriminare în conformitate cu Convenția ONU privind drepturile copilului [articolul 2 alineatul (1), nediscriminarea, în conjuncție cu articolul 26 alineatele (1) și (2), dreptul la securitate socială, și cu articolul 28 alineatul (1) litera (b), dreptul la egalitatea de acces la formarea profesională]. Articolul 2 alineatul (1): „Statele părți se angajează să respecte și să garanteze drepturile stabilite in prezenta convenție tuturor copiilor din jurisdicția lor, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politica sau alta opinie, naționalitate, apartenență etnica sau originea socială, situația materială, incapacitatea fizica, statutul la naștere sau statutul dobândit al copilului ori al părinților sau al reprezentanților legali ai acestuia.” Articolul 26: „(1) Statele părți recunosc dreptul oricărui copil de a beneficia de asistență socială, inclusiv de asigurări sociale, și vor lua masuri pentru asigurarea exercitării depline a acestui drept in conformitate cu legislația lor națională. (2) La acordarea indemnizațiilor prevăzute de lege se va ține seama, când este cazul, de resursele și situația copilului și ale persoanelor responsabile de întreținerea sa (...)” Articolul 28 alineatul (1): „Statele părți recunosc dreptul copilului la educație și, în vederea asigurării exercitării acestui drept in mod progresiv și pe baza egalității de șanse, în special, statele membre vor avea obligația: (...) (b) de a încuraja crearea diferitelor forme de învățământ secundar, atât general, cat și profesional și de a le pune la dispoziția tuturor copiilor și de a permite accesul tuturor copiilor la acestea, de a lua măsuri corespunzătoare, cum ar fi instituirea gratuității învățământului și acordarea unui ajutor financiar în caz de nevoie.”

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În cazul în care solicitanților li s-a acordat acces la piața muncii în conformitate cu alineatul (1), statele membre se asigură că documentul solicitantului menționat la articolul [29] din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul privind procedurile] precizează că solicitantul este autorizat să desfășoare o activitate lucrativă.

eliminat

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  În cazul în care a fost acordat accesul la piața muncii în conformitate cu alineatul (1), statele membre se asigură, de asemenea, că solicitantul este informat în scris, într-o limbă pe care o poate înțelege, cu privire la drepturile de muncă ce îi revin în temeiul dreptului intern.

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În ceea ce privește minorii și familiile cu copii minori, condițiile materiale de primire asigură, de asemenea, un nivel de trai adecvat pentru dezvoltarea fizică, mintală, spirituală, morală și socială a copilului. În conformitate cu principiul nediscriminării, minorii și familiile cu copii minori care fac obiectul prezentei directive au drept de acces la aceleași servicii pentru familii precum copiii și familiile cu copii din statul membru respectiv.

Justificare

Nivelul de trai asigurat copiilor nu trebuie să se limiteze la asigurarea subzistenței și la protejarea sănătății lor: ei au dreptul la un nivel de trai care să le promoveze dezvoltarea (fizică, mintală, spirituală etc.), permițându-le astfel să își planifice viitorul [articolul 27 din Convenția Națiunilor Unite privind protecția copiilor].

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Atunci când evaluează resursele unui solicitant, atunci când impun unui solicitant obligația de a suporta sau de a contribui la costul condițiilor materiale de primire ori atunci când îi cer unui solicitant o rambursare în conformitate cu alineatul (4), statele membre respectă principiul proporționalității. De asemenea, statele membre țin seama de situația personală a solicitantului și de necesitatea de a-i respecta acestuia demnitatea sau integritatea personală, inclusiv nevoile sale speciale de primire. Statele membre se asigură în toate circumstanțele că solicitantului i se asigură un nivel de trai care îi garantează subzistența și îi protejează sănătatea fizică și mintală.

5.  Atunci când îi cer unui solicitant o rambursare în conformitate cu alineatul (4), statele membre respectă principiul proporționalității și țin seama de situația personală a solicitantului și de necesitatea de a-i respecta demnitatea sau integritatea personală, inclusiv nevoile sale speciale de primire. Statele membre se asigură în toate circumstanțele că solicitantului i se asigură un nivel de trai care îi garantează subzistența și îi protejează sănătatea fizică și mintală.

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Astfel de condiții diferite asigură în orice circumstanțe accesul la asistență medicală în conformitate cu articolul 18 și un nivel de trai demn pentru toți solicitanții .

Astfel de condiții diferite asigură în orice circumstanțe accesul la asistență medicală în conformitate cu articolul 18 și un nivel de trai adecvat pentru toți solicitanții.

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 17 a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 17a

eliminat

Condițiile de primire în alt stat membru decât cel în care solicitantul are obligația de a fi prezent

 

1.   Un solicitant nu are dreptul la condițiile de primire prevăzute la articolele 14-17 în alt stat membru decât cel în care are obligația de a fi prezent în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul Dublin].

 

2.   Statele membre asigură tuturor solicitanților un nivel de trai demn.

 

3.   În așteptarea transferului în temeiul Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul Dublin] al unui minor către statul membru responsabil, statele membre îi asigură acestuia accesul la activități educaționale adecvate.

 

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că solicitanții , indiferent de locul în care au obligația de a fi prezenți în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul Dublin], primesc asistența medicală necesară, care include, cel puțin, îngrijirile de urgență și tratamentul de bază al bolilor , inclusiv al afecțiunilor mintale grave.

1.  Statele membre se asigură că solicitanții primesc îngrijirile medicale necesare pentru sănătatea fizică și mintală, care includ, cel puțin, îngrijirile de urgență și tratamentul de bază al bolilor, inclusiv al afecțiunilor mintale grave.

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul solicitanților care au obligația de a fi prezenți pe teritoriul lor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul Dublin], statele membre pot , în situațiile descrise la alineatul (2) :

1.  În temeiul unei decizii a unei autorități competente, statele membre pot, în situațiile descrise la alineatul (2):

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  nu a respectat obligația prevăzută la articolul [4 alineatul (1)] din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul Dublin] și s-a deplasat în alt stat membru fără o justificare corespunzătoare și a depus acolo o cerere; sau

(g)  nu a respectat obligația prevăzută la articolul [4 alineatul (1)] din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul Dublin] sau s-a deplasat în mod deliberat în alt stat membru fără o justificare corespunzătoare; sau

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga)  a încălcat în mod legea statului membru în care a depus o cerere de protecție internațională;

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  a fost trimis înapoi după ce s-a sustras, deplasându-se în alt stat membru.

(h)  a fost trimis înapoi după ce s-a sustras.

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre adoptă, cât mai repede posibil și în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la depunerea de către un minor neînsoțit a unei cereri de protecție internațională, măsurile necesare pentru a asigura că un tutore îl reprezintă pe minorul neînsoțit sau îi acordă asistență pentru a-i permite acestuia să beneficieze de drepturile și să își respecte obligațiile prevăzute în prezenta directivă. Tutorele desemnat în conformitate cu articolul [22] din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul privind procedurile] poate îndeplini respectivele sarcini. Minorul neînsoțit este informat imediat de numirea tutorelui. În cazul în care o organizație este numită ca tutore, aceasta desemnează o persoană responsabilă de îndeplinirea sarcinilor tutorelui față de minorul neînsoțit, în conformitate cu prezenta directivă. Tutorele își îndeplinește sarcinile în conformitate cu principiul interesului superior al copilului, astfel cum este prevăzut la articolul 22 alineatul (2), dispune de expertiza necesară în acest scop și face obiectul unei verificări menite să asigure că nu are cazier conținând infracțiuni sau delicte asupra copiilor. În vederea asigurării bunăstării și a dezvoltării sociale a minorului, prevăzute la articolul 22 alineatul (2) litera (b), persoana desemnată ca tutore este schimbată numai atunci când este necesar. Organizațiile sau persoanele ale căror interese intră în conflict sau ar putea eventual intra în conflict cu cele ale minorului neînsoțit nu se desemnează ca tutori.

Statele membre adoptă, imediat după ce un minor neînsoțit depune o cerere de protecție internațională, măsurile necesare pentru a asigura că un tutore îl reprezintă pe minorul neînsoțit și îi acordă asistență pentru a-i permite acestuia să beneficieze de drepturile și să își respecte obligațiile prevăzute în prezenta directivă. Tutorele desemnat în conformitate cu articolul [22] din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul privind procedurile] poate îndeplini respectivele sarcini. Minorul neînsoțit este informat imediat de numirea tutorelui. În cazul în care o organizație este numită ca tutore, aceasta desemnează o persoană responsabilă de îndeplinirea sarcinilor tutorelui față de minorul neînsoțit, în conformitate cu prezenta directivă. Tutorele își îndeplinește sarcinile în conformitate cu principiul interesului superior al copilului, astfel cum este prevăzut la articolul 22 alineatul (2), dispune de calificările necesare și beneficiază de formare continuă și adecvată în acest scop și face obiectul unei verificări menite să asigure că nu are cazier judiciar, în special în ceea ce privește orice infracțiune sau delict asupra copiilor. După desemnarea sa, cazierul judiciar al tutorelui este analizat periodic de către autoritățile competente în vederea identificării potențialelor incompatibilități cu rolul său. În vederea asigurării bunăstării și a dezvoltării sociale a minorului, prevăzute la articolul 22 alineatul (2) litera (b), persoana desemnată ca tutore este schimbată numai atunci când este necesar. Organizațiile sau persoanele ale căror interese intră în conflict sau ar putea eventual intra în conflict cu cele ale minorului neînsoțit nu se desemnează ca tutori.

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Pentru a proteja minorii neînsoțiți împotriva exploatării și a traficului, statele membre identifică copiii neînsoțiți după debarcare, îi înregistrează, efectuează o evaluare preliminară a riscurilor și sesizează serviciile pentru protecția copilului competente.

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că un tutore nu este responsabil în același timp de un număr disproporționat de minori neînsoțiți care ar putea să-l împiedice să-și îndeplinească sarcinile în mod eficace. Statele membre desemnează entitățile sau persoanele responsabile de verificarea la intervale regulate a îndeplinirii în mod satisfăcător de către tutori a sarcinilor care le revin. Entitățile sau persoanele în cauză au, de asemenea, competența de a examina plângerile depuse de minorii neînsoțiți împotriva tutorilor lor.

Statele membre se asigură că tutorii sunt responsabili în același timp de un număr adecvat și limitat de minori neînsoțiți, pentru a le permite să-și îndeplinească sarcinile în mod eficace. Statele membre desemnează entitățile sau persoanele responsabile de verificarea la intervale regulate a îndeplinirii în mod satisfăcător de către tutori a sarcinilor care le revin. Entitățile sau persoanele în cauză au, de asemenea, competența de a examina plângerile depuse de minorii neînsoțiți împotriva tutorilor lor. În acest scop, minorii neînsoțiți primesc informații într-o manieră adaptată copiilor și într-o limbă pe care o înțeleg cu privire la identitatea acestor entități sau persoane și la modul în care pot depune plângeri împotriva tutorilor lor în mod confidențial și în condiții de siguranță.

Justificare

Atunci când se face trimitere la calificările pe care trebuie să le aibă tutorii, este important să se precizeze, așa cum se precizează în Directiva privind primirea, că aceste calificări trebuie să fie de natură să-i permită tutorelui să-și îndeplinească sarcinile în interesul suprem al copilului. Calificările respective trebuie întreținute și dezvoltate prin activități corespunzătoare de formare continuă organizate de autoritățile competente. Nu este suficient ca persoanele care candidează la poziția de tutore să nu aibă, în urma verificării, un cazier judiciar aferent infracțiunilor legate de copii. Constatarea altor infracțiuni ar trebui de asemenea să aibă ca rezultat eliminarea candidatului, deoarece tutorele este responsabil de bunăstarea generală a minorului neînsoțit și, prin urmare, trebuie să dea dovadă de o integritate impecabilă. Chiar și după numire, având în vedere caracterul sensibil al sarcinii, cazierul său judiciar trebuie verificat periodic. Expresia „un număr disproporționat” lasă prea mult loc de interpretare, ceea ce poate duce la abuzuri. Se impune o expresie cu un caracter mai prescriptiv, precum „un număr adecvat și limitat de minori neînsoțiți”, care atinge acest obiectiv. Textul adăugat la sfârșitul paragrafului are ca scop încurajarea și abilitarea copiilor să participe și să contribuie la monitorizarea sistemelor de tutelă.

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 29 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre asigură formare și sprijin adecvat pentru personalul care va trebui, probabil, să răspundă nevoilor solicitanților care intră pe piața muncii în ceea ce privește sănătatea lor fizică și mintală.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Standardele pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformare)

Referințe

COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

15.9.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

EMPL

15.9.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Brando Benifei

9.9.2016

Examinare în comisie

28.2.2017

22.3.2017

 

 

Data adoptării

11.4.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

9

4

Membri titulari prezenți la votul final

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Membri supleanți prezenți la votul final

Maria Arena, Georges Bach, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Helga Stevens, Neoklis Sylikiotis, Anders Primdahl Vistisen, Flavio Zanonato, Gabriele Zimmer

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Pilar Ayuso, Sergio Gaetano Cofferati, Andrejs Mamikins

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

37

+

ALDE

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Yana Toom, Renate Weber

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer

Pilar Ayuso, Georges Bach, Deirdre Clune, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Sergio Gaetano Cofferati, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

9

-

ECR

ENF

NI

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Anders Primdahl Vistisen

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

4

0

ALDE

EFDD

PPE

Martina Dlabajová

Laura Agea

David Casa, Romana Tomc

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI EXTERNE

Ref: D(2017) 16954

Dlui Claude Moraes

Președinte

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Stimate domnule președinte,

La 15 septembrie 2016, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a fost sesizată cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformare) - 2016/0222(COD). LIBE a numit-o pe dna Sophia In’t Veld ca raportoare.

În cadrul reuniunii lor din 27 octombrie 2016, coordonatorii Comisiei pentru afaceri externe (AFET) au decis ca AFET să transmită comisiei și raportoarei dumneavoastră avizul său, sub formă de scrisoare, privind propunerea menționată anterior. În calitate de președinte al Comisiei pentru afaceri externe, am plăcerea să vă transmit acest aviz.

Astfel cum se precizează în expunerea de motive a propunerii de reformare a Comisiei, discrepanțele din procedurile de azil, condițiile de primire oferite solicitanților, ratele de recunoaștere între statele membre trebuie reduse în continuare, pentru a crea un veritabil sistem european comun de azil și pentru a evita complicațiile administrative excesive și problemele de securitate provocate de deplasările secundare.

Pentru Comisia AFET este extrem de important ca, la crearea sistemului comun, Uniunea și statele sale membre să garanteze respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și un tratament adecvat al solicitanților celor mai vulnerabili, în special a minorilor, fie ei neînsoțiți sau acompaniați de familie. Din perspectiva AFET, categoriile cele mai vulnerabile de persoane ar trebui să beneficieze de o asistență specială și de o mai bună protecție umanitară, ca parte a procesului de integrare, și acest lucru ar trebui prioritizat în proceduri de primire care să integreze dimensiunea de gen. Aceste persoane ar trebui să beneficieze de măsuri speciale de protecție împotriva violenței și a discriminării pe parcursul procedurilor de azil și ar trebui să li se ofere accesul la statutul de rezident și la serviciile de bază, inclusiv la asistență medicală și educație, în conformitate cu dreptul aplicabil (a se vedea punctul 14 din Rezoluția Parlamentului din 5 aprilie 2017, referitoare la „abordarea deplasărilor refugiaților și migranților: rolul acțiunii externe a UE”).

În condițiile în care mobilitatea umană atinge un nivel fără precedent, cu 244 de milioane de migranți la nivel internațional și, în 2015, cu 65,3 milioane de persoane strămutate forțat din cauza conflictelor, destabilizării, violențelor și încălcărilor drepturilor omului, lipsa de coordonare a statelor membre în domeniul securității reprezintă, de asemenea, una dintre principalele vulnerabilități ale relațiilor externe ale Uniunii. Utilizarea mai eficientă a instrumentelor actuale ale politicii de securitate și apărare comune și, mai ales, în concordanță cu alte instrumente interne și externe ar trebui să se afle în centrul unei politici puternice de migrație și al acțiunii externe a UE (a se vedea punctele 2 și 5 din Rezoluția Parlamentului din 23 noiembrie 2016 referitoare la implementarea politicii de securitate și apărare comune”).

Astfel cum a fost votat de Parlament la 5 aprilie, sistemul european comun de azil ar trebui să permită ca cererile de azil și prelucrarea acestora să aibă loc și în afara UE sau la frontierele acesteia (a se vedea punctul 47 din Rezoluția Parlamentului European referitoare la „Abordarea deplasărilor refugiaților și migranților: rolul acțiunii externe a UE”).

Aș dori, de asemenea, să subliniez importanța creării unor parteneriate strânse cu țările candidate și potențial candidate din regiunea Balcanilor de Vest în chestiuni legate de migrație, precum și a oferirii susținerii și cooperării necesare pentru a face față fluxurilor de migrație din regiune, în conformitate cu articolul 8 din Tratatul privind Uniunea Europeană (a se vedea punctul 50 din Rezoluția Parlamentului privind „Abordarea deplasărilor refugiaților și migranților: rolul acțiunii externe a UE”).

Propunerea Comisiei se declară coerentă cu politica globală pe termen lung privind o mai bună gestionare a migrației, prin reducerea factorilor care încurajează migrația clandestină, garantarea securității frontierelor externe ale Uniunii, asigurarea unei politici solide în materie de azil și crearea unei noi politici în privința migrației legale. Cu toate acestea, nu există nicio referință la creșterea coerenței, în conformitate cu articolul 7 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în privința relațiilor externe ale Uniunii Europene cu țările terțe și a politicii de extindere.

Prin urmare, aș dori să atrag atenția raportoarei, dna In’t Veld, și membrilor Comisiei LIBE cu privire la aceste aspecte, în vederea adoptării poziției Parlamentului pentru reformarea directivei menționate anterior.

Cu stimă,

David McAllister

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Standardele pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformare)

Referințe

COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD)

Data prezentării la PE

13.7.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

15.9.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AFET

15.9.2016

EMPL

15.9.2016

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

AFET

8.9.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Sophia in ‘t Veld

5.9.2016

 

 

 

Examinare în comisie

31.1.2017

23.3.2017

 

 

Data adoptării

25.4.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

9

3

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jonás Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Momchil Nekov, Marco Valli, Julie Ward

Data depunerii

10.5.2017

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina

S&D

Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Bodil Valero

9

-

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

3

0

PPE

József Nagy, Emil Radev, Csaba Sógor

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri