BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning)

10.5.2017 - (COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD)) - ***I

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Sophia in 't Veld
(Omarbetning – artikel 104 i arbetsordningen))


Förfarande : 2016/0222(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0186/2017
Ingivna texter :
A8-0186/2017
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning)

(COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0465),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 78.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0323/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från den italienska senaten som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 14 december 2016[1],

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 8 februari 2017[2],

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter[3],

–  med beaktande av skrivelsen av den 12 januari 2017 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor i enlighet med artikel 104.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 104 och 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0186/2017).

A.  Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller kommissionens förslag inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

 

(5)  Mottagningsvillkoren fortsätter att variera avsevärt mellan medlemsstaterna, både med avseende på hur mottagningssystemet är organiserat och med avseende på den standard som tillhandahålls sökande. Vissa medlemsstaters fortlöpande problem när det gäller att säkerställa uppfyllandet av de mottagningsnormer som krävs för en värdig behandling av sökande har bidragit till att en oproportionerligt stor börda har fallit på ett fåtal medlemsstater med generellt sett höga mottagningsstandarder, vilka i sin tur pressas att sänka sina standarder. Mer likvärdiga mottagningsvillkor på lämplig nivå i alla medlemsstater kommer att bidra till en värdigare behandling och en mer rättvis fördelning av sökande i EU.

(5)  Mottagningsvillkoren fortsätter att variera avsevärt mellan medlemsstaterna, både med avseende på hur mottagningssystemet är organiserat och med avseende på den standard som tillhandahålls sökande. Vissa medlemsstaters fortlöpande problem när det gäller att säkerställa uppfyllandet av de mottagningsvillkor som krävs för en dräglig levnadsstandard för sökande har bidragit till att en oproportionerligt stor börda har fallit på ett fåtal medlemsstater med generellt sett höga mottagningsstandarder, vilka i sin tur pressas att säkerställa att deras höga mottagningsstandarder upprätthålls. Samtidigt utsätts medlemsstater som ligger i frontlinjen för ett oproportionerligt tryck från den stora tillströmningen av migranter och asylsökande, vilket sätter deras mottagningsmöjligheter under hård press och därmed riskerar att ytterligare försämra kvaliteten på de standarder som erbjuds. Likvärdiga och högt ställda mottagningsvillkor i alla medlemsstater kommer att bidra till en värdigare behandling och en mer rättvis fördelning av sökande i EU.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Om en sökande befinner sig i en annan medlemsstat än den där han eller hon är skyldig att uppehålla sig i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX [Dublinförordningen], bör sökanden inte vara berättigad till de mottagningsvillkor som anges i artiklarna 14–17.

utgår

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Det bör fastställas standardvillkor för mottagande av sökande som är tillräckliga för att ge dem en värdig levnadsstandard och jämförbara levnadsvillkor i alla medlemsstater. En harmonisering av sökandes mottagningsvillkor bör bidra till att begränsa sökandes sekundära förflyttningar på grund av att mottagningsvillkoren skiljer sig åt.

(10)  Det bör fastställas standardvillkor för mottagande av sökande som är tillräckliga för att ge dem en rimlig levnadsstandard och jämförbara levnadsvillkor i alla medlemsstater. En harmonisering av sökandes mottagningsvillkor bör bidra till att begränsa sökandes sekundära förflyttningar på grund av att mottagningsvillkoren skiljer sig åt.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För att säkerställa att sökande är införstådda med följderna av att avvika, bör medlemsstaterna informera sökande på ett enhetligt sätt, så skyndsamt som möjligt och senast när de ger in sin ansökan, om alla skyldigheter som sökande måste uppfylla med avseende på mottagningsvillkor, inbegripet om under vilka förhållanden som beviljandet av materiella mottagningsvillkor kan komma att inskränkas och om eventuella förmåner.

(11)  För att säkerställa att sökande är införstådda med följderna av att avvika, bör medlemsstaterna informera sökande på ett enhetligt sätt, när personen i fråga gör en ansökan eller senast före registreringstillfället, om alla rättigheter och skyldigheter som sökande måste uppfylla med avseende på mottagningsvillkor. Denna information bör omfatta en ingående beskrivning av under vilka förhållanden som beviljandet av materiella mottagningsvillkor kan komma att inskränkas, om eventuella förmåner, kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde, garantier vid specifika behov, rätt att ompröva eller överklaga kvarhållande eller beslut gällande ersättande, inskränkning eller indragning av materiella mottagningsvillkor och information om de relevanta asylförfarandena.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Harmoniserade EU-regler om handlingar som ska utfärdas till sökande gör det svårare för sökande att på ett otillåtet sätt förflytta sig inom unionen. Det behöver förtydligas att medlemsstaterna endast bör förse sökande med en resehandling om det uppkommer humanitära eller andra tvingande skäl. Resehandlingars giltighet bör också vara begränsad till det ändamål och den varaktighet som krävs med hänsyn till skälet till att de utfärdas. Allvarliga humanitära skäl skulle till exempel kunna övervägas om en sökande behöver resa till en annan medlemsstat för medicinsk behandling, eller för att besöka släktingar i vissa fall, exempelvis för att besöka svårt sjuka nära släktingar eller för att närvara vid nära släktingars bröllop eller begravningar. Andra tvingande skäl skulle kunna vara situationer där sökande som har beviljats tillträde till arbetsmarknaden måste göra viktiga resor i arbetet, där sökande måste resa för att följa en studiegång eller där underåriga reser med fosterfamiljer.

(12)  Harmoniserade EU-regler om handlingar som ska utfärdas till sökande gör det svårare för sökande att på ett otillåtet sätt förflytta sig inom unionen. Resehandlingars giltighet bör också vara begränsad till det ändamål eller den varaktighet som krävs med hänsyn till skälet till att de utfärdas. Ett sådant skäl skulle till exempel kunna vara att en sökande behöver resa till en annan medlemsstat för medicinsk behandling, eller för att besöka släktingar i vissa fall, exempelvis för att besöka svårt sjuka familjemedlemmar eller andra nära släktingar eller för att närvara vid familjemedlemmars eller andra nära släktingars bröllop eller begravningar. Andra skäl skulle kunna vara situationer där sökande som har beviljats tillträde till arbetsmarknaden måste göra viktiga resor i arbetet, där sökande måste resa för att följa en studiegång eller där underåriga reser med fosterfamiljer.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Sökande har inte rätt att välja i vilken medlemsstat de ska lämna in ansökan. En sökande måste ansöka om internationellt skydd i den medlemsstat där han eller hon först reste in eller, vid laglig närvaro, i den medlemsstat där vederbörande vistas eller bor lagligt. En sökande som inte uppfyller detta krav har sämre förutsättningar, efter fastställande av ansvarig medlemsstat enligt förordning (EU) nr XXX/XXX [Dublinförordningen], att få stanna i den medlemsstat där ansökan gjordes varför det finns en större risk för att vederbörande avviker. Det bör därför noggrant övervakas var han eller hon befinner sig.

(13)  Sökande har inte rätt att välja i vilken medlemsstat de ska lämna in ansökan. En sökande måste ansöka om internationellt skydd enligt de kriterier som anges i förordning (EU) nr XXX/XXX [Dublinförordningen].

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Sökande är skyldiga att befinna sig i den medlemsstat där de gjorde ansökan eller i den medlemsstat till vilken de har överförts i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX [Dublinförordningen]. Om en sökande har avvikit från denna medlemsstat och, utan tillstånd, rest till en annan medlemsstat, är det av största vikt för ett väl fungerande europeiskt asylsystem att sökanden snabbt skickas tillbaka till den medlemsstat i vilken han eller hon är skyldig att befinna sig. Fram till dess att en sådan överföring har ägt rum finns det en risk för att sökanden avviker och därför bör det noggrant övervakas var han eller hon befinner sig.

(14)  Sökande är skyldiga att finnas tillgängliga för de berörda myndigheterna i den medlemsstat där de gjorde ansökan eller i den medlemsstat till vilken de har överförts i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX [Dublinförordningen]. Om en sökande har avvikit och rest till en annan medlemsstat utan tillstånd, är det av största vikt för ett väl fungerande europeiskt asylsystem att sökanden snabbt skickas tillbaka till den medlemsstat i vilken han eller hon är skyldig att befinna sig. Fram till dess att en sådan överföring har ägt rum finns det en risk för att sökanden avviker och därför bör det noggrant övervakas var han eller hon befinner sig.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Det faktum att en sökande tidigare har avvikit till en annan medlemsstat är en viktig faktor för bedömningen av risken för att sökanden kan avvika. För att säkerställa att sökanden inte avviker igen och förblir tillgänglig för de behöriga myndigheterna, när sökanden väl har återsänts till den medlemsstat där han eller hon är skyldig att befinna sig, bör det noggrant övervakas var han eller hon befinner sig.

utgår

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Av hänsyn till allmänintresse eller allmän ordning, för en skyndsam behandling och effektiv uppföljning av sökandens ansökan om internationellt skydd, för en skyndsam behandling och effektiv uppföljning av sökandens förfarande för att fastställa ansvarig medlemsstat i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX [Dublinförordningen] eller för att effektivt hindra sökanden från att avvika, bör medlemsstaterna vid behov anvisa sökanden bosättning på en bestämd plats, såsom en förläggning, ett privat hus, en lägenhet, ett hotell eller någon annan lokal som anpassats för sökande. Ett sådant beslut kan vara nödvändigt för att effektivt hindra sökanden från att avvika, särskilt i sådana fall där sökanden inte har efterlevt skyldigheten att lämna in en ansökan där han eller hon först reste in irreguljärt eller lagligt, att stanna i den medlemsstat där han eller hon är skyldig att befinna sig, eller i sådana fall där sökanden har sänts tillbaka till den medlemsstat där han eller hon är skyldig att befinna sig efter att ha avvikit till en annan medlemsstat. Om sökanden har rätt till materiella mottagningsvillkor, bör dessa tillhandahållas på villkor att sökanden är bosatt på denna särskilda plats.

(16)  Av hänsyn till allmänintresset eller allmän ordning, för en skyndsam behandling och effektiv uppföljning av sökandens ansökan om internationellt skydd, eller för att effektivt hindra sökanden från att avvika om de berörda myndigheterna har fastställt att det finns en allvarlig och överhängande risk för att en sökande kan avvika, bör medlemsstaterna vid behov kunna anvisa sökanden bosättning på en bestämd plats, såsom en förläggning, ett privat hus, en lägenhet, ett hotell eller någon annan lokal som anpassats för sökande. Ett sådant beslut kan vara nödvändigt för att effektivt hindra sökanden från att avvika, särskilt i sådana fall där sökanden inte har efterlevt skyldigheten att stanna i den medlemsstat där han eller hon är skyldig att befinna sig eller i sådana fall där sökanden har sänts tillbaka till den medlemsstat, där han eller hon är skyldig att befinna sig efter att ha avvikit till en annan medlemsstat. Om sökanden har rätt till materiella mottagningsvillkor, bör dessa tillhandahållas på villkor att sökanden är bosatt på denna särskilda plats.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Om det finns skäl att anse att det finns en risk för en sökande avviker, bör medlemsstaterna ställa som krav att sökande anmäler sig till den behöriga myndigheten så ofta som krävs för att övervaka att sökanden inte avviker. För att avskräcka sökande från att avvika bör medlemsstaterna också kunna bevilja materiella mottagningsvillkor, förutsatt att sökanden är berättigad till sådana materiella mottagningsvillkor, enbart in natura.

(17)  Om det finns specifika och objektiva skäl att anse att det finns en allvarlig och överhängande risk för att en sökande kan avvika, bör medlemsstaterna vid behov, om detta är proportionerligt och vederbörligen motiverat efter en individuell bedömning som utförts av en rättslig myndighet, kunna ställa som krav att sökande anmäler sig till den behöriga myndigheten så ofta som krävs för att övervaka att sökanden inte avviker. För att avskräcka sökande från att avvika bör medlemsstaterna också kunna bevilja materiella mottagningsvillkor, förutsatt att sökanden är berättigad till sådana materiella mottagningsvillkor, enbart in natura. Sökande bör också kunna överklaga beslut som kräver att de anmäler sig till de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Alla beslut som begränsar sökandens rörelsefrihet måste vara baserade på den berörda personens individuella beteende och särskilda situation, med hänsyn till eventuella särskilda mottagandebehov hos sökanden samt proportionalitetsprincipen. Sökande måste vederbörligen informeras om sådana beslut och om följderna av bristande efterlevnad.

(18)  En begränsning av sökandens rörelsefrihet bör endast antas som en sista utväg och bör vara baseradett beslut från en rättslig myndighet som beaktar den berörda personens individuella beteende och särskilda situation, inklusive eventuella specifika mottagandebehov hos sökanden samt principerna om nödvändighet och proportionalitet. Sökande bör vederbörligen informeras om sådana beslut och om följderna av bristande efterlevnad. De bör också ges möjlighet att överklaga sådana beslut eller att få dem omprövade.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Med hänsyn till de allvarliga följderna för sökande som har avvikit eller som anses kunna komma att avvika, bör innebörden av avvikelse definieras på ett sätt som omfattar såväl en uppsåtlig handling för att undvika de tillämpliga asylförfarandena och den faktiska omständigheten att inte finnas tillgänglig för de berörda myndigheterna, inbegripet genom att lämna territoriet när det finns ett krav på att vara närvarande.

(19)  Med hänsyn till de allvarliga följderna för sökande som har avvikit eller som anses kunna komma att avvika, bör innebörden av avvikelse strikt definieras, i enlighet med standarder som utvecklats av Europeiska unionens asylbyrå, på ett sätt som omfattar såväl en uppsåtlig handling för att undvika de tillämpliga asylförfarandena och den faktiska omständigheten att inte finnas tillgänglig för de berörda myndigheterna. Irreguljär inresa eller avsaknaden av en adress eller handlingar som styrker en sökandes identitet bör inte utgöra ett giltigt kriterium för att fastställa en risk för avvikande.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Förvar av sökande bör följa den grundläggande principen att en person inte får hållas i förvar av enbart det skälet att han eller hon ansöker om internationellt skydd, särskilt i enlighet med medlemsstaternas internationella rättsliga skyldigheter och med artikel 31 i Genèvekonventionen. Sökande får endast hållas i förvar under de mycket klart definierade exceptionella omständigheter som fastställs i detta direktiv och med beaktande av principen om nödvändighet och proportionalitet avseende såväl formerna för som syftet med ett sådant förvar. Förvar av sökande i enlighet med detta direktiv bör endast beslutas skriftligt av rättsliga eller administrativa myndigheter med uppgivande av de skäl som beslutet grundar sig på, inbegripet i sådana fall där den berörda personen befinner sig i förvar när han eller hon ger in sin ansökan om internationellt skydd. En sökande som hålls i förvar bör ha faktisk tillgång till de nödvändiga förfarandegarantierna, såsom rättsmedel inför en nationell rättslig myndighet.

(20)  Förvar av sökande bör följa den grundläggande principen att en person inte får hållas i förvar av enbart det skälet att han eller hon ansöker om internationellt skydd, särskilt i enlighet med medlemsstaternas internationella rättsliga skyldigheter och med artikel 31 i Genèvekonventionen. Sökande får endast hållas i förvar under de mycket klart definierade exceptionella omständigheter som fastställs i detta direktiv och med beaktande av principen om nödvändighet och proportionalitet avseende såväl formerna för som syftet med ett sådant förvar. Förvar av sökande i enlighet med detta direktiv bör endast beslutas skriftligt av rättsliga myndigheter med uppgivande av de skäl som beslutet grundar sig på, inbegripet i sådana fall där den berörda personen redan befinner sig i förvar när han eller hon gör en ansökan om internationellt skydd. Ett beslut om förvar bör innehålla en hänvisning till beaktandet av de tillgängliga alternativen och skälen till varför de inte kunde tillämpas i praktiken. En sökande som hålls i förvar bör ha faktisk tillgång till de nödvändiga förfarandegarantierna, såsom rättsmedel och rätt till kostnadsfritt rättsligt försvar och biträde.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Om en sökande har anvisats en särskild bosättningsort, men inte har efterlevt denna skyldighet, måste det föreligga en påvisad risk för att sökanden kan komma att avvika för att denne ska kunna kvarhållas. Under alla omständigheter måste särskild omsorg ägnas åt att se till att längden på kvarhållandet är proportionerligt och att åtgärden upphör så snart som sökandens skyldighet har fullgjorts eller det inte längre finns några skäl att anta att han eller hon inte kommer att fullgöra sin skyldighet. Sökanden måste också gjorts medveten om skyldigheten i fråga och om följderna att inte efterleva denna.

(21)  Om en sökande har anvisats en särskild bosättningsort, men inte har efterlevt denna skyldighet, måste det föreligga en påvisad, individuellt motiverad, överhängande och allvarlig risk för att sökanden kan komma att avvika för att denne ska kunna kvarhållas. Under alla omständigheter måste särskild omsorg ägnas åt att se till att längden på kvarhållandet är proportionerligt och att åtgärden upphör så snart som sökandens skyldighet har fullgjorts eller det inte längre finns några skäl att anta att han eller hon inte kommer att fullgöra sin skyldighet. Sökanden måste också gjorts medveten om skyldigheten i fråga och om följderna att inte efterleva denna.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Vid tillämpningen av detta direktiv bör medlemsstaterna sträva efter att säkerställa att principerna om barnets bästa och familjens enhet följs fullt ut, i enlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, Förenta nationernas konvention från 1989 om barnets rättigheter samt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Mottagandevillkoren behöver anpassas till den särskilda situationen för underåriga, oavsett om de är ensamkommande eller har anlänt tillsammans med sina familjer, med vederbörlig hänsyn till deras säkerhet och fysiska och emotionella omvårdnad, och tillhandahållas på ett sätt som främjar deras utveckling i allmänhet.

(30)  Vid tillämpningen av detta direktiv bör medlemsstaterna sträva efter att säkerställa att principerna om barnets bästa och familjens enhet följs fullt ut, i enlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, Förenta nationernas konvention från 1989 om barnets rättigheter samt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Medlemsstaterna bör också säkerställa att Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet och konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor efterlevs fullt ut. Mottagandevillkoren behöver anpassas till underårigas särskilda behov, oavsett om de är ensamkommande eller har anlänt tillsammans med sina familjer, med vederbörlig hänsyn till deras säkerhet och förebyggande av sexuellt och könsbaserat våld, särskilt genom att tillhandahålla barnvänligt boende, samt deras fysiska och emotionella omvårdnad samt utbildning, och allt detta behöver tillhandahållas på ett sätt som främjar deras utveckling i allmänhet. Att hålla barn i förvar eller kvarhålla dem på något sätt, oavsett om de är ensamkommande eller har anlänt tillsammans med sina familjer, är aldrig till barnets bästa och utgör alltid en kränkning av barnets rättigheter. Det bör därför förbjudas.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  Medlemsstaterna bör säkerställa att sökande får nödvändig hälso- och sjukvård som åtminstone bör innefatta akutsjukvård och nödvändig behandling av sjukdomar, inklusive allvarliga psykiska störningar. För att hantera sådana aspekter av folkhälsa som rör sjukdomsprevention och skydd av enskilda sökandes hälsa, bör sökandes tillgång till hälso- och sjukvård även inbegripa preventiv medicinsk behandling, såsom vaccinationer. Medlemsstaterna får begära att sökande ska hälsoundersökas av folkhälsoskäl. Resultaten av sådana hälsoundersökningar bör inte påverka bedömningen av ansökningar om internationellt skydd, som alltid bör utföras objektivt, opartiskt och på individuell grund i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om förfaranden].

(31)  Medlemsstaterna bör säkerställa att sökande får full och fri tillgång till nödvändiga hälso- och sjukvårdstjänster som åtminstone bör innefatta akutsjukvård, primärvård, mödravård och nödvändig behandling av sjukdomar, inklusive allvarliga psykiska störningar såsom posttraumatisk stress, och tillgång till tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa. För att hantera sådana aspekter av folkhälsa som rör sjukdomsprevention och skydd av enskilda sökandes hälsa och rättigheter, bör sökandes tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster även inbegripa preventiv sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård och preventiv medicinsk behandling, såsom vaccinationer, och sekundärvård. Medlemsstaterna får begära att sökande ska hälsoundersökas av folkhälsoskäl, i enlighet med riktlinjer som utarbetats gemensamt av Europeiska unionens asylbyrå och Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar. Resultaten av sådana hälsoundersökningar bör inte påverka bedömningen av ansökningar om internationellt skydd, som alltid bör utföras objektivt, opartiskt och på individuell grund i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om förfaranden].

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  En sökandes rätt till materiella mottagningsvillkor enligt detta direktiv kan inskränkas under vissa förhållanden, till exempel om en sökande av avvikit till en annan medlemsstat från den medlemsstat där han eller hon är skyldig att befinna sig. Emellertid bör medlemsstater under alla omständigheter säkerställa tillgång till hälso- och sjukvård och till en värdig levnadsstandard för sökande, i linje med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, särskilt genom att tillgodose sökandens uppehälle och grundläggande behov, såväl när det gäller fysisk säkerhet och värdighet som beträffande relationer med andra människor, med vederbörlig hänsyn till den inneboende sårbarheten hos den som söker internationellt skydd och hos hans eller hennes familj eller förmyndare. Vederbörlig hänsyn måste också tas till sökande med särskilda mottagandebehov. Barns särskilda behov, i synnerhet med avseende på respekten för barnets rätt till utbildning och tillgång till hälso- och sjukvård måste beaktas. Om en underårig befinner sig i en annan medlemsstat än den där han eller hon är skyldig att befinna sig, bör den berörda medlemsstaten ge den underårige tillgång till lämplig utbildningsverksamhet i väntan på överföring till den ansvariga medlemsstaten. Hänsyn bör tas till de särskilda behoven för kvinnliga sökande som har lidit könsrelaterad skada, inbegripet genom att i olika skeden av asylförfarandet, säkerställa tillgång till medicinsk vård, juridiskt bistånd samt lämplig traumarådgivning och psykosocial omsorg.

(32)  Medlemsstaterna ska under alla omständigheter säkerställa tillträde till hälso- och sjukvård och en rimlig levnadsstandard för sökande. Vederbörlig hänsyn måste också tas till sökande med specifika mottagandebehov. Barns särskilda behov, i synnerhet med avseende på respekten för barnets rätt till utbildning och tillgång till hälso- och sjukvård måste beaktas. Hänsyn bör tas till de särskilda behoven för sökande, i synnerhet kvinnor, som har upplevt sexuellt eller könsrelaterat våld, inbegripet genom att i olika skeden av asylförfarandet, säkerställa tillgång till medicinsk vård, juridiskt bistånd samt lämplig traumarådgivning och psykosocial omsorg. Dessa sökande bör betraktas som personer med specifika mottagandebehov.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  Definitionen av familjemedlem bör ha en omfattning som återspeglar verkligheten bakom rådande migrationstrender, som innebär att sökande ofta anländer till medlemsstaternas territorium efter en lång period i transit. Definitionen bör därför inbegripa familjer som har bildats utanför ursprungslandet, men innan de anlände till medlemsstaternas territorium.

(33)  Definitionen av familjemedlem bör inte vara diskriminerande och bör ha en omfattning som återspeglar verkligheten bakom rådande migrationstrender, som innebär att sökande ofta anländer till medlemsstaternas territorium efter en lång period i transit. Medlemsstaterna bör tillämpa den definition av familjemedlem som överensstämmer med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna när det gäller definitionen av familj. De bör därför ta hänsyn till omständigheter av olika slag som kan förekomma i fråga om beroendeställning och till den särskilda omsorg som bör ägnas åt att tillvarata barnets bästa, med tonvikt på betydelsen av att skydda kvinnliga sökande som har utsatts för barnäktenskap, tidiga äktenskap eller tvångsäktenskap. Ogifta par bör inte diskrimineras på grund av sexuell läggning eller könsidentitet.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  För att hjälpa sökande att bli självförsörjande och minska de stora skillnaderna mellan medlemsstaterna är det viktigt att fastställa tydliga regler för sökandes tillträde till arbetsmarknaden och se till att detta tillträde är effektivt, genom att inte uppställa villkor som i praktiken hindrar en sökande från att söka anställning. Arbetsmarknadstester som används för att ge förtur för egna medborgare eller andra unionsmedborgare eller till tredjelandsmedborgare som är lagligt bosatta i den berörda medlemsstaten, bör inte hindra ett effektivt tillträde till arbetsmarknaden för sökande och bör genomföras utan att det påverkar principen om företräde för unionsmedborgare såsom den uttrycks i de relevanta bestämmelserna i tillämpliga anslutningsakter.

(34)  För att hjälpa sökande att bli självförsörjande och minska de stora skillnaderna mellan medlemsstaterna är det viktigt att fastställa tydliga regler för sökandes tillträde till arbetsmarknaden och se till att detta tillträde är effektivt, genom att inte uppställa villkor, inbegripet branschrestriktioner, arbetstidsrestriktioner eller överdrivna administrativa formaliteter, som i praktiken hindrar en sökande från att söka anställning. Medlemsstaterna bör också vidta effektiva åtgärder för att se till att inträdet på arbetsmarknaden av personer som ansöker om internationellt skydd inte leder till en sänkning av tillämpliga löner, vilket sedan skulle kunna leda till lönedumpning. Arbetsmarknadstester som används för att ge förtur för egna medborgare eller andra unionsmedborgare eller till tredjelandsmedborgare som är lagligt bosatta i den berörda medlemsstaten, bör inte hindra ett effektivt tillträde till arbetsmarknaden för sökande och bör genomföras utan att det påverkar principen om företräde för unionsmedborgare såsom den uttrycks i de relevanta bestämmelserna i tillämpliga anslutningsakter.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  Den maximala tidsramen för att få tillträde till arbetsmarknaden bör anpassas till hur länge sakprövningen pågår. För att stärka sökandes utsikter till integration och självförsörjning uppmuntras ett tidigarelagt tillträde till arbetsmarknaden om ansökan kan förväntas vara välgrundad, inbegripet när den har blivit föremål för prioriterad prövning i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om förfaranden]. Medlemsstaterna bör därför överväga att korta ner den tidsperioden så mycket som möjligt i syfte att säkerställa att sökande har tillträde till arbetsmarknaden senast tre månader från den dag då ansökan lämnades in i sådana fall där ansökan kan förväntas vara välgrundad. Medlemsstaterna bör emellertid inte bevilja tillträde till arbetsmarknaden för sökande vars ansökan om internationellt skydd sannolikt är ogrundad och för vilka en påskyndad prövning tillämpas.

(35)  För att stärka sökandes utsikter till integration och självförsörjning bör sökanden ges tillträde till arbetsmarknaden så snart som möjligt och inte senare än två månader från den dag då ansökan om internationellt skydd gjordes.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  På grund av att sökandes vistelse kan vara av tillfällig natur bör medlemsstaterna, utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1231/2010, ha möjlighet att undanta familjeförmåner och arbetslöshetsersättning från likabehandling av sökande och sina egna medborgare och bör kunna begränsa likabehandlingen när det gäller utbildning och yrkesutbildning. Föreningsfriheten och friheten att tillhöra vissa andra organisationer kan också begränsas genom att utesluta sökande från deltagande i förvaltningen av vissa organ och från att inneha offentliga ämbeten.

(39)  Föreningsfriheten och friheten att tillhöra vissa andra organisationer kan begränsas genom att utesluta sökande från deltagande i förvaltningen av vissa organ och från att inneha offentliga ämbeten.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(40a)  Sökande som har beviljats tillträde till arbetsmarknaden bör tillåtas att ansöka om ett EU-blåkort i enlighet med relevant unionslagstiftning. Sökande som har beviljats tillträde till arbetsmarknaden bör också tillåtas att ansöka om uppehållstillstånd för forskning, studier, utbildning, volontärtjänst, elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt samt au pair-arbete i enlighet med relevant unionslagstiftning.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Skäl 40b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(40b)  Språkkunskaper är nödvändiga för att sökande ska kunna få en rimlig levnadsstandard. Att lära sig det officiella språket eller ett av de officiella språken i den berörda medlemsstaten skulle öka sökandes självständighet och möjlighet till integration i värdlandet. Det avskräcker också från sekundära förflyttningar. Faktisk tillgång till språkkurser bör därför ges samtliga sökande från den dag då de gör en ansökan om internationellt skydd.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  För att säkerställa att de materiella mottagningsvillkoren till de sökande följer principerna i detta direktiv är det nödvändigt att förtydliga dessa villkors natur, inbegripet inte bara inkvartering, mat och kläder, utan också andra nödvändiga artiklar utöver mat, såsom sanitetsartiklar. Det är också nödvändigt att medlemsstaterna fastställer en nivå för materiella mottagningsvillkor som tillhandahålls i form av ekonomiska bidrag eller kuponger på grundval av relevanta referenser för säkerställande av tillräcklig levnadsstandard för medborgare, såsom minimiinkomststöd, minimilön, minimipension, arbetslöshetsersättning och socialt bistånd. Det betyder inte att det belopp som beviljas bör vara det samma som för de egna medborgarna. Medlemsstaterna får behandla sökande mindre gynnsamt än de egna medborgarna enligt detta direktiv.

(41)  För att säkerställa att de materiella mottagningsvillkoren till de sökande följer principerna i detta direktiv är det nödvändigt att förtydliga dessa villkors natur, inbegripet inte bara inkvartering, mat och kläder, utan också andra nödvändiga artiklar utöver mat, såsom sanitetsartiklar, medicinsk utrustning eller utbildningsmaterial. Det är också nödvändigt att medlemsstaterna fastställer en nivå för materiella mottagningsvillkor som tillhandahålls i form av ekonomiska bidrag eller kuponger på grundval av relevanta referenser för säkerställande av tillräcklig levnadsstandard för medborgare, såsom minimiinkomststöd, minimilön, minimipension, arbetslöshetsersättning och socialt bistånd . Det betyder inte att det belopp som beviljas bör vara det samma som för de egna medborgarna.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42)  För att begränsa möjligheterna till missbruk av mottagningssystemet bör medlemsstaterna ha rätt att bevilja materiella mottagningsvillkor endast till sökande som saknar tillräckliga tillgångar för att kunna försörja sig själva. Vid bedömning av en sökandes tillgångar och uppställande av krav på att en sökande täcker eller bidrar till de materiella mottagningsvillkoren, bör medlemsstaterna iaktta proportionalitetsprincipen och beakta sökandens individuella omständigheter och behovet av att respektera hans eller hennes värdighet eller personliga integritet, inbegripet sökandens särskilda mottagandebehov. Sökande bör inte vara skyldiga att täcka eller bidra till kostnaderna för nödvändig hälso- och sjukvård. Möjligheterna att missbruka mottagningssystemet bör också minskas genom att det preciseras under vilka omständigheter inkvartering, mat, kläder och andra nödvändiga artiklar utöver mat som tillhandahålls i form av ekonomiska bidrag eller kuponger får ersättas med mottagningsvillkor som tillhandahålls in natura och under vilka omständigheter dagersättningen får inskränkas eller dras in, samtidigt som en värdig levnadsstandard säkerställs för alla sökande.

(42)  Medlemsstaterna bör ha rätt att bevilja materiella mottagningsvillkor endast till sökande som saknar tillräckliga tillgångar för att kunna försörja sig själva. Vid bedömning av en sökandes tillgångar och uppställande av krav på att en sökande täcker eller bidrar till de materiella mottagningsvillkoren, bör medlemsstaterna iaktta proportionalitetsprincipen och beakta sökandens individuella omständigheter och behovet av att respektera hans eller hennes värdighet eller personliga integritet, inbegripet sökandens specifika mottagandebehov. Sökande bör inte vara skyldiga att täcka eller bidra till kostnaderna för nödvändig hälso- och sjukvård. Möjligheterna att missbruka mottagningssystemet bör också minskas genom att det preciseras under vilka omständigheter inkvartering, mat, kläder och andra nödvändiga artiklar utöver mat som tillhandahålls i form av ekonomiska bidrag eller kuponger får ersättas med mottagningsvillkor som tillhandahålls in natura och under vilka omständigheter dagersättningen får inskränkas eller dras in, samtidigt som en rimlig levnadsstandard säkerställs för alla sökande.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Skäl 49

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(49)  Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att fastställa normer för mottagandevillkor för sökande i medlemsstaterna, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför på grund av detta direktivs omfattning och verkningar bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(49)  Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att fastställa gemensamma normer för mottagandevillkor för sökande i medlemsstaterna, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför på grund av detta direktivs omfattning och verkningar bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Motivering

Gemensamma miniminormer med avseende på mottagningsvillkoren är avgörande för att verka hindrande på irreguljära migranters sekundära förflyttningar.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  ansökan om internationellt skydd: en ansökan om internationellt skydd enligt definitionen i artikel [4.2 a] i förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om förfaranden].

(1)  ansökan om internationellt skydd: en ansökan om internationellt skydd enligt definitionen i artikel [2.7] i förordning (EU) nr XXX/XXX [skyddsförordningen].

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  sökande: en sökande enligt definitionen i artikel [4.2 b] i förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om förfaranden] .

(2)  sökande: en sökande enligt definitionen i artikel [2.8] i förordning (EU) nr XXX/XXX [skyddsförordningen].

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  familjemedlemmar: familjemedlemmar enligt definitionen i artikel [2.9] i förordning (EU) XXX/XXX [skyddsförordningen].

(3)  familjemedlemmar: familjemedlemmar enligt definitionen i artikel 2 g i förordning (EU) XXX/XXX [Dublinförordningen].

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  materiella mottagningsvillkor: mottagningsvillkor som omfattar inkvartering, mat, kläder och andra nödvändiga artiklar utöver mat som motsvarar sökandes behov mot bakgrund av deras särskilda mottagningsvillkor, till exempel sanitetsartiklar, och som tillhandahålls in natura, i form av ekonomiskt bidrag, kuponger eller en kombination av dessa tre, samt dagersättning.

(7)  materiella mottagningsvillkor: mottagningsvillkor som omfattar inkvartering, mat, kläder och andra nödvändiga artiklar utöver mat som motsvarar sökandes behov mot bakgrund av deras särskilda mottagningsvillkor, till exempel sanitetsartiklar, medicinsk utrustning och utbildningsmaterial, och som tillhandahålls in natura, i form av ekonomiskt bidrag, kuponger eller en kombination av dessa tre, samt dagersättning.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  rimlig levnadsstandard: en livskvalitet som garanterar den sökandes och hans eller hennes familjs hälsa och välbefinnande, särskilt med avseende på nödvändig tillgång till mat, kläder, boende, utbildning, hälso- och sjukvård samt sociala tjänster.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  avvikande: en handling varigenom en sökande, i avsikt att undvika asylförfaranden, antingen lämnar det territorium på vilket han eller hon är skyldig att befinna sig i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX [Dublinförordningen] eller underlåter att förbli tillgänglig för de behöriga myndigheterna eller den behöriga domstolen.

(10)  avvikande: en avsiktlig handling varigenom en sökande, i syfte att undvika tillämpliga asylförfaranden, inte finns tillgänglig för de berörda myndigheterna.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  risk för avvikande: förekomsten av skäl i ett enskilt fall, på grundval av objektiva kriterier som definieras i nationell lagstiftning, att anta att en sökande kan komma att avvika.

(11)  risk för avvikande: förekomsten av specifika skäl i ett enskilt fall, på grundval av objektiva och specifika kriterier i enlighet med normer som utvecklats av Europeiska unionens asylbyrå och med nationell lagstiftning, att anta att en sökande kan komma att avvika, exklusive allmänna kriterier såsom att endast vara en sökande i den mening som avses i förordning (EU).../… [förordningen om förfaranden], eller sökandens nationalitet.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  sökande med särskilda mottagandebehov: en sökande och som behöver särskilda garantier för att kunna tillvarata de rättigheter och fullgöra de skyldigheter som anges i detta direktiv , till exempel sökande som är underåriga, ensamkommande barn, personer med funktionsnedsättning, äldre, gravida kvinnor, ensamma föräldrar med underåriga barn, offer för människohandel, personer med allvarliga sjukdomar, personer med psykiska störningar och personer som har utsatts för tortyr, våldtäkt eller andra former av psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld, såsom offer för kvinnlig könsstympning .

(13)  sökande med specifika mottagandebehov: en sökande som anses behöva specifika förhållanden eller garantier för att kunna tillvarata de rättigheter och fullgöra de skyldigheter som anges i detta direktiv, till exempel inom någon av följande kategorier: sökande som är underåriga, ensamkommande barn, personer med funktionsnedsättning, äldre, gravida kvinnor, ensamstående kvinnor, tonårsflickor, kvinnliga familjeförsörjare, lesbiska, homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella, ensamstående föräldrar med underåriga barn, offer för människohandel, personer som utsatts för barnäktenskap, tidiga äktenskap eller tvångsäktenskap, icke-troende, apostater samt religiösa minoriteter, personer med allvarliga sjukdomar, personer med psykiska störningar, inklusive posttraumatisk stress, och personer som har utsatts för tortyr, våldtäkt eller andra former av psykiskt, fysiskt, fördomsbaserat, sexuellt eller könsrelaterat våld, såsom offer för kvinnlig könsstympning.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Detta direktiv är inte tillämpligt när rådets direktiv 2001/55/EG31 är tillämpligt .

utgår

__________________

 

31 Rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 2001 om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära följderna av detta (EGT L 212, 7.8.2001, s. 1).

 

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Medlemsstaterna ska tillämpa detta direktiv på alla ensamkommande barn från den tidpunkt då de anländer till medlemsstatens territorium till dess att de klassificeras som flykting eller beviljas status som subsidiärt skyddsbehövande enligt förordning (EU) XXX/XXX [skyddsförordningen], eller beviljas någon annan form av humanitärt skydd, eller överförs till ett tredjeland, till barnets bästa, enligt nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får införa eller bibehålla mer förmånliga bestämmelser om mottagningsvillkor för sökande och av dem beroende nära anhöriga som befinner sig i samma medlemsstat eller av humanitära skäl, förutsatt att dessa bestämmelser är förenliga med detta direktiv.

Medlemsstaterna får införa eller bibehålla mer förmånliga bestämmelser om mottagningsvillkor för sökande och deras familjemedlemmar eller andra nära släktingar som befinner sig i samma medlemsstat eller av humanitära skäl, förutsatt att dessa bestämmelser är förenliga med detta direktiv.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska så snart som möjligt och senast när de som ansöker om internationellt skydd lämnar in sina ansökningar informera dem om fastställda förmåner och vilka skyldigheter de ska fullgöra för att komma i åtnjutande av mottagningsvillkoren . De ska i informationen klargöra att sökanden inte är berättigad till de mottagningsvillkor som anges i artiklarna 14–17 i detta direktiv, efter vad som följer av artikel 17a, i någon annan medlemsstat än den där han eller hon är skyldig att befinna sig i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX [Dublinförordningen].

Medlemsstaterna ska informera de som ansöker om fastställda förmåner och vilka skyldigheter de ska fullgöra för att komma i åtnjutande av mottagningsvillkoren när personen i fråga gör en ansökan eller senast före registreringstillfället. De ska i informationen åtminstone klargöra vilka mottagandevillkor som sökanden är berättigad till, konsekvenserna av att avvika, grunderna för förvar, grunderna för ersättande, inskränkning eller indragning av eventuella materiella mottagningsvillkor, sökandens rätt att överklaga beslut om förvar eller beslut om ersättande, inskränkning eller indragning av materiella mottagningsvillkor. Informationen ska åtminstone också innehålla all information som rör sökandens personliga omständigheter som kan leda till att sökanden anses vara en sökande med specifika mottagandebehov eller i behov av särskilda förfarandegarantier i enlighet med detta direktiv respektive [förordningen om förfaranden].

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att de sökande informeras om organisationer eller grupper av personer som tillhandahåller särskilt rättsligt bistånd och om organisationer som kan bistå eller informera dem om gällande mottagningsvillkor, inklusive hälso- och sjukvård.

Medlemsstaterna ska se till att de sökande informeras om organisationer eller grupper av personer som tillhandahåller särskilt rättsligt bistånd, kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde och om organisationer som kan bistå eller informera dem om gällande mottagningsvillkor, inklusive hälso- och sjukvård.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska se till att den information som avses i punkt 1 ges skriftligen med användning av en standardmall som ska utarbetas av Europeiska unionens asylbyrå, och på ett språk som den sökande förstår eller rimligtvis kan förväntas förstå. Om nödvändigt ska sådan information även lämnas muntligen och anpassas till underårigas behov .

2.  Medlemsstaterna ska se till att den information som avses i punkt 1 ges skriftligen i en koncis, tydlig, begriplig och lätt tillgänglig form, med användning av ett klart och tydligt språk enligt en standardmall som ska utarbetas av Europeiska unionens asylbyrå, och på ett språk som den sökande förstår eller rimligtvis kan förväntas förstå. Om nödvändigt ska sådan information även lämnas muntligen i visuell form genom videor eller piktogram, anpassas till underårigas behov eller till personer med specifika mottagandebehov och ta hänsyn till sökandens individuella förhållanden.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska förse sökande med en resehandling endast om det uppkommer allvarliga humanitära eller andra tvingande skäl som kräver deras närvaro i en annan stat. Resehandlingens giltighet ska vara begränsad till det syfte och den varaktighet som krävs med hänsyn till ändamålet för dess utfärdande.

1.  Medlemsstaterna ska utan dröjsmål förse sökande med en resehandling om sökandes fysiska närvaro krävs i ett annat land. Detta omfattar förhållanden då en sökande behöver resa till en annan medlemsstat av ett eller följande skäl:

 

(a)   för medicinsk behandling,

 

(b)   för att besöka släktingar i vissa fall, exempelvis för att besöka svårt sjuka familjemedlemmar eller andra nära släktingar eller för att närvara vid familjemedlemmars eller andra nära släktingars bröllop eller begravningar,

 

(c)  i fall där sökande som har beviljats tillträde till arbetsmarknaden gör viktiga resor i arbetet,

 

(d)   där sökande måste resa för att följa en studiegång,

 

(e)   eller där underåriga behöver resa med fosterfamiljer.

 

Resehandlingens giltighet ska vara begränsad till det syfte och den varaktighet som krävs med hänsyn till ändamålet för dess utfärdande. Resehandlingen ska tillåta flera återinresor till den utfärdande medlemsstatens territorium inom dess giltighetstid.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna får inte ställa krav på onödig eller oproportionell dokumentation eller andra administrativa krav på sökande enbart av det skälet att de ansöker om internationellt skydd, eller enbart på grund av en sökandes nationalitet, innan de ger dem de rättigheter som de tillförsäkras enligt detta direktiv.

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska om nödvändigt besluta att en sökande ska bosätta sig på en viss plats av hänsyn till något av följande :

2.  Medlemsstaterna får om nödvändigt besluta att en sökande ska bosätta sig på en viss plats, såsom en förläggning, ett privat hus, en lägenhet, ett hotell eller någon annan lokal som anpassats för att hysa sökande, på grundval av objektiva kriterier som fastställts i nationell lagstiftning och av ett beslut från rättsliga myndigheter, av hänsyn till något av följande motiverade skäl:

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  för en skyndsam och effektiv övervakning av hans eller hennes förfarande för att fastställa ansvarig medlemsstat i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX [Dublinförordningen],

utgår

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  för att effektivt hindra sökanden från att avvika, särskilt

(d)  för att effektivt hindra sökanden från att avvika om de berörda myndigheterna har fastställt att det finns en risk för avvikande, särskilt

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led d – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  när det gäller sökande som inte har efterlevt skyldigheten att ge in sin ansökan i den medlemsstat som de först reste in i, i enlighet med artikel [4.1] i förordning (EU) nr XXX/XXX [Dublinförordningen] och utan adekvata skäl har rest till en annan medlemsstat och gett in en ansökan där, eller

–  när det gäller sökande som avsiktligt inte har efterlevt skyldigheten att ge in sin ansökan i den medlemsstat som de först reste in i, i enlighet med artikel [4.1] i förordning (EU) nr XXX/XXX [Dublinförordningen] för att undvika tillämpliga asylförfaranden och utan adekvata skäl har rest till en annan medlemsstat och gett in en ansökan där, eller

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om det finns skäl att anse att det finns en risk för att en sökande avviker, ska den berörda medlemsstaten vid behov kräva att sökanden anmäler sig till de behöriga myndigheterna, eller infinner sig personligen vid dessa antingen så snart som möjligt eller vid en viss angiven tidpunkt så ofta som krävs för att effektivt förhindra att sökanden avviker.

3.  Om det finns skäl att anse att det finns en risk för att en sökande avviker, får den berörda medlemsstaten vid behov, om det är nödvändigt och proportionerligt och på grundval av ett beslut från rättsliga myndigheter, kräva att sökanden anmäler sig till de behöriga myndigheterna, eller infinner sig personligen vid dessa antingen så snart som möjligt eller vid en viss angiven tidpunkt så ofta som krävs, men inte oftare än en gång per arbetsdag, för att effektivt förhindra att sökanden avviker. Ett sådant beslut ska vara föremål för överklagande eller prövning inför en rättslig myndighet i enlighet med artikel 25.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska se till att det finns möjlighet att bevilja tillfälliga tillstånd för de sökande att lämna sin bosättningsort eller anvisade område . Beslut ska fattas på objektiv och opartisk grund efter prövning av det enskilda ärendet och ska motiveras om de går den sökande emot.

4.  Medlemsstaterna ska se till att det finns möjlighet att bevilja tillfälliga tillstånd för de sökande att lämna sin bosättningsort eller anvisade område och att bo på annan plats. Beslut ska fattas på objektiv och opartisk grund efter prövning av det enskilda ärendet och ska motiveras om de går den sökande emot.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Medlemsstaterna ska kräva att sökande underrättar behöriga myndigheter om sin aktuella bosättningsort eller adress eller om ett telefonnummer på vilket de kan nås, och så snart som möjligt meddelar dessa myndigheter eventuell ändring av telefonnummer eller adressändring.

5.  Medlemsstaterna ska kräva att sökande underrättar behöriga myndigheter om sin aktuella bosättningsort eller adress eller om ett telefonnummer eller, i förekommande fall, en e-postadress på vilket eller vilken de kan nås, och så snart som möjligt meddelar dessa myndigheter eventuell ändring av telefonnummer eller e-postadress eller adressändring.

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Medlemsstaterna ska i varje beslut som fattas i enlighet med denna artikel ange de sakskäl och i förekommande fall rättsliga skäl som legat till grund för beslutet. Sökande ska omedelbart underrättas skriftligt, på ett språk som de förstår eller rimligen kan förväntas förstå, om antagandet av ett sådant beslut, om förfarandena för att överklaga beslutet i enlighet med artikel 25 och om följderna av att inte efterleva de skyldigheter som beslutet innebär.

8.  Medlemsstaterna ska i varje beslut som fattas i enlighet med denna artikel ange de sakskäl och i förekommande fall rättsliga skäl som legat till grund för beslutet. Sökande ska omedelbart underrättas skriftligen, på ett språk som de förstår eller rimligen kan förväntas förstå och i en koncis, tydlig, begriplig och lätt tillgänglig form med användning av ett klart och tydligt språk, om antagandet av ett sådant beslut, om förfarandena för att överklaga beslutet i enlighet med artikel 25 och om följderna av att inte efterleva de skyldigheter som beslutet innebär.

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna får inte hålla en person i förvar av enbart det skälet att han eller hon är en sökande .

1.  Medlemsstaterna får inte hålla en person i förvar av enbart det skälet att han eller hon är en sökande eller på grund av en sökandes nationalitet. Förvaret ska baseras på ett beslut av rättsliga myndigheter, det ska vara absolut nödvändigt för att få den sökande att fullgöra en särskild och konkret skyldighet, det ska avbrytas så snart den särskilda och konkreta skyldigheten har fullgjorts och det ska inte vara av straffrättslig karaktär.

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Sökande ska inte hållas i förvar innan bedömningen av deras specifika mottagningsbehov, i enlighet med artikel 21, har utförts.

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Beslut om förvar av sökande ska fattas skriftligen av rättsliga myndigheter eller förvaltningsmyndigheter. I beslutet om förvar ska de faktiska och rättsliga skäl beslutet grundar sig på anges.

2.  Beslut om förvar av sökande ska fattas skriftligen av rättsliga myndigheter. I beslutet om förvar ska de faktiska och rättsliga skäl beslutet grundar sig på anges. Det ska även innehålla en hänvisning till beaktandet av de tillgängliga alternativen och skälen till varför de inte kunde tillämpas i praktiken.

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om beslut om förvar fattas av en förvaltningsmyndighet ska medlemsstaterna ombesörja att en snabb rättslig prövning av försvarsbeslutets laglighet utförs ex officio och/eller på begäran av den sökande. Om prövningen sker ex officio ska beslut därom fattas så snart som möjligt efter det att den sökande tagits i förvar. När den äger rum på begäran av den sökande ska beslut därom fattas så snart som möjligt efter det att de aktuella förfarandena inletts. Medlemsstaterna ska i detta syfte i nationell rätt fastställa den tidsfrist inom vilken den rättsliga prövningen ex officio och/eller den rättsliga prövningen på begäran av den sökande ska genomföras.

utgår

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Förvaret ska omprövas av en rättslig myndighet med lämpliga tidsintervall, ex officio och/eller på begäran av den berörda sökanden, i synnerhet om personen hålls i förvar en längre tid, om det uppstår relevanta omständigheter eller kommer fram nya uppgifter som kan påverka förvarets laglighet.

5.  Förvaret ska omprövas av en rättslig myndighet med lämpliga tidsintervall, ex officio och/eller på begäran av den berörda sökanden, i synnerhet om personen hålls i förvar en längre tid, om det uppstår relevanta omständigheter eller kommer fram nya uppgifter som kan påverka förvarets laglighet. Om förvaret, som en följd av den rättsliga prövningen, konstateras vara olagligt, ska sökanden i fråga omedelbart friges.

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid en rättslig prövning av beslutet om förvar enligt punkt 3 ska medlemsstaterna se till att de sökande har tillgång till kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde. Detta ska åtminstone innefatta förberedelse av de handlingar som krävs samt deltagande i förfarandet inför de rättsliga myndigheterna på den sökandes vägnar.

Vid en rättslig prövning av beslutet om förvar enligt punkt 5 i denna artikel ska medlemsstaterna se till att de sökande har tillgång till kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde enligt de villkor som fastställs i artikel 25.2–25.6.

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde ska erbjudas av lämpligt kvalificerade personer i enlighet med vad som är godkänt eller tillåtet enligt nationell rätt, vars intressen inte står, eller kan komma att stå, i strid med den sökandes intressen.

utgår

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Medlemsstaterna får också föreskriva att kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde ska ges

utgår

(a)  enbart till dem som saknar tillräckliga tillgångar. och/eller

 

(b)  endast genom de tjänster som tillhandahålls av juridiska rådgivare eller andra rådgivare som genom nationell rätt särskilt har utsetts för att bistå och företräda sökande.

 

Ändringsförslag    59

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Medlemsstaterna får också

utgår

(a)  införa belopps- och/eller tidsgränser för tillhandahållandet av kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde, förutsatt att dessa gränser inte godtyckligt begränsar tillgången till rättsligt bistånd och biträde,

 

(b)  när det gäller avgifter och andra kostnader, föreskriva att behandlingen av de sökande inte ska vara mer förmånlig än den behandling som de egna medborgarna vanligtvis får i frågor som gäller rättsligt bistånd.

 

Ändringsförslag    60

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Medlemsstaterna får begära att helt eller delvis bli ersatta för beviljade kostnader om och när sökandens ekonomiska situation avsevärt har förbättrats eller om beslutet att godkänna sådana kostnader fattades på grundval av falska uppgifter från sökanden.

utgår

Ändringsförslag    61

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  Förfarandena för tillgång till rättsligt bistånd och biträde ska fastställas i nationell rätt.

utgår

Ändringsförslag    62

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Hälsan, inklusive psykisk hälsa, hos sökande i förvar som har särskilda mottagandebehov ska vara en fråga av största vikt för de nationella myndigheterna.

1.  Hälsan, inklusive psykisk hälsa, hos sökande i förvar som har specifika mottagandebehov ska vara en fråga av största vikt för de nationella myndigheterna.

Ändringsförslag    63

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om sökande med särskilda mottagandebehov tas i förvar ska medlemsstaterna se till att de hålls under regelbunden uppsikt och ges lämpligt stöd med hänsyn till deras speciella situation, inklusive deras hälsa.

Om sökande med specifika mottagandebehov tas i förvar ska medlemsstaterna se till att de hålls under regelbunden uppsikt och ges lämpligt stöd med hänsyn till deras speciella situation, inklusive deras fysiska och psykiska hälsa.

Ändringsförslag    64

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Underåriga får tas i förvar endast som en sista utväg, sedan det har konstaterats att andra, mindre ingripande alternativa åtgärder inte kan tillämpas verkningsfullt. Detta förvar ska begränsas till en så kort tid som möjligt, och alla åtgärder ska vidtas för att underåriga som hålls i förvar ska kunna friges och placeras i inkvartering som är lämplig för underåriga.

Underåriga får inte tas i förvar. Medlemsstaterna ska i stället inrätta lämpliga omsorgsarrangemang och inhysa underåriga och familjer med underåriga i enlighet med artikel 22.5 medan deras ansökan om internationellt skydd prövas.

Ändringsförslag    65

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Barnets bästa, enligt artikel 22.2, ska vara en fråga av största vikt för medlemsstaterna.

Barnets bästa, enligt artikel 22.2, ska vara en fråga av största vikt för medlemsstaterna. Lämpliga omsorgsarrangemang och mottagningsåtgärder för underåriga barn och deras familjer ska vara samhällsbaserade, så lite inkräktande som möjligt och respektera rätten till privatliv och familjeliv.

Ändringsförslag    66

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Underåriga som hålls i förvar ska få sin rätt till utbildning säkerställd och de ska ha möjlighet att delta i fritidsverksamhet, inbegripet lekar, och fritidsaktiviteter som lämpar sig för deras ålder.

utgår

Ändringsförslag    67

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Ensamkommande barn får enbart tas i förvar under exceptionella omständigheter. Alla åtgärder ska vidtas för att frige ensamkommande barn i förvar så snart som möjligt.

utgår

Ensamkommande barn får aldrig hållas i förvar i fängelseanläggningar.

 

De ska i så stor utsträckning som möjligt inkvarteras i anläggningar med personal som tillvaratar rättigheterna för och tillgodoser behoven hos personer i deras ålder, och med en utformning som lämpar sig för ensamkommande barn .

 

Om ensamkommande barn hålls i förvar ska medlemsstaterna se till att de inkvarteras avskilt från vuxna.

 

Ändringsförslag    68

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Familjer som hålls i förvar ska erbjudas avskild inkvartering, så att de tillförsäkras ett lämpligt skydd för sitt privatliv.

utgår

Ändringsförslag    69

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om kvinnliga sökande tas i förvar ska medlemsstaterna se till att de inkvarteras avskilt från manliga sökande, såvida de senare inte är familjemedlemmar och alla berörda personer samtycker.

5.  Medlemsstaterna ska se till att kvinnliga och manliga sökande i förvar inkvarteras avskilt, såvida de inte är familjemedlemmar och alla berörda personer samtycker.

Ändringsförslag    70

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Medlemsstaterna får avvika från punkt 2 tredje stycket, punkt 4 och punkt 5 första stycket i vederbörligen motiverade fall under en rimlig period, som ska vara så kort som möjligt, när sökanden hålls i förvar i vid en gränsövergång eller i ett transitområde, med undantag för de fall som avses i artikel 41 i förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om förfaranden].

6.  Medlemsstaterna får avvika från punkt 5 första stycket i vederbörligen motiverade fall under en rimlig period, som ska vara så kort som möjligt, när sökanden hålls i förvar vid en gränsövergång eller i ett transitområde.

Motivering

Ändringsförslag som syftar till att förbjuda förvar av underåriga är oupplösligt förbundna med tillåtliga ändringsförslag inom ramen för förslaget till betänkande som syftar till att stärka villkoren med anknytning till berövandet av personlig frihet, och även till att förstärka bestämmelserna om behandling av utsatta personer, inklusive underåriga. Detta ändringsförslag är också oupplösligt förbundet med föredragandens tillåtliga ändringsförslag avseende artikel 8.3 d (ändringsförslag 31 i förslaget till betänkande).

Ändringsförslag    71

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska bevilja underåriga barn till sökande och underåriga sökande tillträde till utbildningssystemet på liknande villkor som de egna medborgarna, så länge som en utvisningsåtgärd mot dem eller deras föräldrar inte har verkställts. Sådan utbildning kan tillhandahållas på förläggningar.

Medlemsstaterna ska bevilja underåriga barn till sökande och underåriga sökande tillträde till utbildningssystemet på samma villkor som de egna medborgarna. Sådan utbildning ska tillhandahållas under hela den tid som de underåriga befinner sig på medlemsstatens territorium. Den kan tillhandahållas på förläggningar som en tillfällig åtgärd till dess att tillgång till nationella utbildningssystem säkerställs.

Ändringsförslag    72

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Tillträde till utbildningssystemet ska ges senast tre månader från den dag då ansökan om internationellt skydd lämnats in av den underårige eller på dennes vägnar.

2.  Tillträde till utbildningssystemet ska ges senast en månad från det att ansökan om internationellt skydd gjordes.

Ändringsförslag    73

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att sökande har tillträde till arbetsmarknaden senast sex månader efter det att de har lämnat in ansökan om internationellt skydd om ett administrativt beslut av den behöriga myndigheten inte har fattats och förseningen inte kan tillskrivas den sökande.

Medlemsstaterna ska se till att sökande har tillträde till arbetsmarknaden senast två månader efter det att de har gjort en ansökan om internationellt skydd.

Ändringsförslag    74

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en medlemsstat har påskyndat sakprövningen av en ansökan om internationellt skydd i enlighet med artikel [40.1] [a–f] i förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om förfaranden], ska tillträde till arbetsmarknaden inte beviljas.

Om en medlemsstat har fastställt att sökanden inte har rätt till internationellt skydd i enlighet med artikel [40.1] [a–f] i förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om förfaranden], ska tillträde till arbetsmarknaden inte beviljas.

Ändringsförslag    75

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna ska göra sitt yttersta för att tillhandahålla sökande och myndigheter lämplig utbildning i sysselsättningslagstiftning och icke-diskriminering i syfte att undvika utnyttjande på arbetsplatser i form av svart arbete och andra former av allvarlig arbetskraftsexploatering och för att undvika diskriminering från den dag då ansökan om internationellt skydd gjordes.

Ändringsförslag    76

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får av arbetsmarknadspolitiska skäl kontrollera huruvida en ledig tjänst kan fyllas av medborgare i den berörda medlemsstaten eller av andra unionsmedborgare eller av tredjelandsmedborgare som är lagligt bosatta i den medlemsstaten .

Medlemsstaterna får av arbetsmarknadspolitiska skäl, och med särskild hänsyn tagen till ungdomsarbetslöshet, kontrollera huruvida en ledig tjänst, genom företrädesprocesser, kan fyllas av medborgare i den berörda medlemsstaten eller av andra unionsmedborgare eller av tredjelandsmedborgare som är lagligt bosatta i den medlemsstaten.

Motivering

Syftet med denna ändring är att specificera att medlemsstaterna kommer att kunna vidta åtgärder för att se till att större vikt fästs vid att egna medborgare och unionsmedborgare får tillträde till arbetsmarknaden. Den framhåller även en önskan om att ta vederbörlig hänsyn till problemen avseende ungdomsarbetslöshet. Eftersom det hela är en mycket känslig fråga för unionsmedborgarna, vill framställarna klargöra att det inte kommer att finnas några specifika åtgärder eller särskilda kvoter för att personer som ansöker om internationellt skydd lättare ska få tillträde till arbetsmarknaden i förhållande till medlemsstatens medborgare.

Ändringsförslag    77

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  arbetsvillkor, inbegripet lön och uppsägning, ledighet och allmänna helgdagar samt hälso- och säkerhetskrav på arbetsplatsen,

(a)  arbetsvillkor, inbegripet lön och uppsägning, arbetstider, ledighet och allmänna helgdagar samt hälso- och säkerhetskrav på arbetsplatsen,

Ändringsförslag    78

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  utbildning och yrkesutbildning, undantaget stipendier, studiebidrag och studielån eller andra bidrag och lån,

(c)  utbildning och yrkesutbildning,

Ändringsförslag    79

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  utbildning och arbetsmarknadsrelaterade utbildningsmöjligheter för vuxna, bland annat fortbildningskurser för uppdatering av yrkeskunskaper och arbetsplatspraktik,

Ändringsförslag    80

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  tillgång till handledningstjänster vad gäller utbildning och yrkesutbildning som tillhandahålls av arbetsförmedlingar,

Ändringsförslag    81

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  tillgång till frivilligt arbete.

Ändringsförslag    82

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 3 – stycke 2 – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ii)  enligt c i denna punkt till utbildning och yrkesutbildning som är direkt knuten till en specifik arbetsuppgift,

utgår

Ändringsförslag    83

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 3 – stycke 2 – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(iii)  enligt e i denna punkt genom att undanta familje- och arbetslöshetsförmåner, utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EU) nr 1231/2010.

utgår

Ändringsförslag    84

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Medlemsstaterna får ge sökande som har beviljats tillträde till arbetsmarknaden i enlighet med punkt 1, och vilkas ansökan om internationellt skydd har avslagits, möjligheten att i landet ansöka om uppehållstillstånd med den utformning som fastställs i förordning (EG) nr 1030/20021a i enlighet med nationell lagstiftning som reglerar tillträde till arbetsmarknaden för tredjelandsmedborgare.

 

_____________

 

1a Rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland (EGT L 157, 15.6.2002, s. 1).

Ändringsförslag    85

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b.  Om tillträde till arbetsmarknaden har beviljats i enlighet med punkt 1 ska medlemsstaterna också se till att sökandena skriftligen informeras om sina rättigheter som arbetstagare i enlighet med den nationella lagstiftningen, på ett språk som de förstår.

Ändringsförslag    86

Förslag till direktiv

Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 15a

 

Språkkurser

 

Medlemsstaterna ska ge sökande faktisk tillgång till kostnadsfria språkkurser och kostnadsfri samhällsundervisning från den dag då ansökan om internationellt skydd gjordes.

 

Medlemsstaterna får dock kräva att sökande står för eller bidrar till kostnaderna för sådana kurser i enlighet med de villkor som anges i artikel 16.4–16.5.

Ändringsförslag    87

Förslag till direktiv

Artikel 15b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 15b

 

Yrkesutbildning

 

Medlemsstaterna ska ge sökande tillträde till yrkesutbildning oavsett om de har tillträde till arbetsmarknaden eller ej. Tillträde till yrkesutbildning som är knuten till ett anställningsavtal kan vara avhängigt av i vilken utsträckning den sökande har tillträde till arbetsmarknaden i enlighet med artikel 15.

Ändringsförslag    88

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att de materiella mottagningsvillkoren ger de sökande en rimlig levnadsstandard som säkerställer deras uppehälle och skyddar deras fysiska och psykiska hälsa.

Medlemsstaterna ska se till att de materiella mottagningsvillkoren ger de sökande en rimlig levnadsstandard som säkerställer deras och deras familjers uppehälle och skyddar deras fysiska och psykiska hälsa.

Ändringsförslag    89

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att kraven på levnadsstandard även uppfylls för sökande med särskilda mottagandebehov, och för personer som hålls i förvar.

Medlemsstaterna ska se till att kraven på levnadsstandard även uppfylls för sökande med specifika mottagandebehov, och för personer som hålls i förvar.

Ändringsförslag    90

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får kräva att de sökande täcker eller bidrar till kostnaderna för de materiella mottagningsvillkor som avses i punkt 3 om de har tillräckliga tillgångar, till exempel om de har arbetat under en rimlig tidsperiod.

Medlemsstaterna får kräva att de sökande täcker eller bidrar till kostnaderna för de materiella mottagningsvillkor som avses i punkt 3 endast om de har tillräckliga tillgångar, till exempel om de har arbetat under en rimlig tidsperiod.

Ändringsförslag    91

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det framkommer att en sökande hade tillräckliga medel för att täcka materiella mottagningsvillkor vid den tid då dessa grundläggande behov tillgodosågs, får medlemsstaterna begära att dessa återbetalas av den sökande.

Om medlemsstaterna fastställer att en sökande hade tillräckliga medel för att täcka materiella mottagningsvillkor vid den tid då dessa grundläggande behov tillgodosågs, får de begära att dessa återbetalas av den sökande.

Ändringsförslag    92

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Vid bedömningen av en sökandes tillgångar i fall där det krävs att sökanden ska täcka eller bidra till kostnaden för de materiella mottagningsvillkoren eller där sökanden avkrävs en återbetalning i enlighet med punkt 4, ska medlemsstaterna iaktta proportionalitetsprincipen. Medlemsstaterna ska också ta hänsyn till sökandens individuella förhållanden och behovet av att respektera hans eller hennes värdighet och personliga integritet, inbegripet sökandens särskilda mottagandebehov. Medlemsstaterna ska under alla omständigheter se till att sökanden ges en levnadsstandard som garanterar hans eller hennes uppehälle och skyddar hans eller hennes fysiska och mentala hälsa.

5.  Vid bedömningen av en sökandes tillgångar i fall där det krävs att sökanden ska täcka eller bidra till kostnaden för de materiella mottagningsvillkoren eller där sökanden avkrävs en återbetalning i enlighet med punkt 4, ska medlemsstaterna till fullo respektera proportionalitetsprincipen. Medlemsstaterna ska också ta hänsyn till sökandens individuella förhållanden och behovet av att respektera hans eller hennes värdighet och personliga integritet, inbegripet sökandens specifika mottagandebehov. Medlemsstaterna ska under alla omständigheter se till att sökanden ges en levnadsstandard som garanterar hans eller hennes uppehälle och skyddar hans eller hennes fysiska och psykiska hälsa.

Ändringsförslag    93

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om inkvartering tillhandahålls in natura, ska den ge en tillräcklig levnadsstandard och beviljas i en av, eller en kombination av, följande former:

1.  Om inkvartering tillhandahålls in natura, ska den ge en tillräcklig levnadsstandard. Den ska vara lämplig för sökande mot bakgrund av deras specifika situation och behov under ansökningsförfarandet som inte kräver onödiga förflyttningar av dem mellan olika boenden. Den ska beviljas i en av, eller en kombination av, följande former:

Ändringsförslag    94

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska ta hänsyn till särskilda faktorer som avser ålder och kön, och till situationen för sökande med särskilda mottagandebehov när de tillhandahåller mottagningsvillkor .

3.  Medlemsstaterna ska ta hänsyn till särskilda faktorer som avser kön, ålder och mångfald, och till situationen för sökande med specifika mottagandebehov när de tillhandahåller mottagningsvillkor.

Ändringsförslag    95

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra misshandel och könsrelaterat våld, inklusive sexuellt tvång och sexuella trakasserier när de tillhandahåller inkvartering .

4.  När de tillhandahåller inkvartering ska medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder för att förhindra misshandel och könsrelaterat våld, inklusive sexuellt tvång och sexuella trakasserier, och alla former av våld som begås på grund av fördomar eller med diskriminerande motiv som rör offrens personliga särdrag i enlighet med vad som avses i artikel 22.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU1a.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF, (EUT L 315, 14.11.2012, s. 57).

Ändringsförslag    96

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Medlemsstaterna ska tillhandahålla separata sanitära utrymmen för kvinnliga sökande och trygga platser i förläggningar för dem och deras underåriga barn.

Ändringsförslag    97

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Medlemsstaterna ska, så långt det är möjligt, se till att vuxna sökande i beroendeställning, med särskilda mottagandebehov, inkvarteras tillsammans med vuxna nära släktingar som redan befinner sig i samma medlemsstat, och som enligt den berörda medlemsstatens lag eller praxis ansvarar för dem.

5.  Medlemsstaterna ska, så långt det är möjligt, se till att vuxna sökande i beroendeställning, med specifika mottagandebehov, inkvarteras tillsammans med vuxna nära släktingar som redan befinner sig i samma medlemsstat, och som enligt den berörda medlemsstatens lag eller praxis ansvarar för dem.

Ändringsförslag    98

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Personer som tillhandahåller materiella mottagningsvillkor, inbegripet de som arbetar vid förläggningar ska ha lämplig utbildning och vara bundna av reglerna om tystnadsplikt, enligt nationell rätt, beträffande uppgifter som de får kännedom om genom sitt arbete.

7.  Personer som tillhandahåller materiella mottagningsvillkor, inbegripet hälso- och sjukvård samt utbildning, och de som arbetar vid förläggningar ska ha lämplig utbildning och vara bundna av reglerna om tystnadsplikt, enligt nationell rätt, beträffande uppgifter som de får kännedom om genom sitt arbete.

Ändringsförslag    99

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 9 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Sådana avvikande villkor ska under alla förhållanden säkerställa tillgång till hälso- och sjukvård i enlighet med artikel 18 och en värdig levnadsstandard för alla sökande .

Sådana avvikande villkor ska under alla förhållanden säkerställa full tillgång till hälso- och sjukvård i enlighet med artikel 18 och en rimlig levnadsstandard för alla sökande.

Ändringsförslag    100

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 9 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid tillämpning av dessa undantagsåtgärder ska den berörda medlemsstaten underrätta kommissionen och Europeiska unionens asylbyrå. Den ska också underrätta kommissionen och Europeiska unionens asylbyrå så snart grunderna för att tillämpa dessa undantagsåtgärder inte längre föreligger.

Vid tillämpning av dessa undantagsåtgärder ska den berörda medlemsstaten utan dröjsmål underrätta kommissionen och Europeiska unionens asylbyrå och ange skälen till dessa åtgärder. Den ska också underrätta kommissionen och Europeiska unionens asylbyrå så snart grunderna för att tillämpa dessa undantagsåtgärder inte längre föreligger.

Ändringsförslag    101

Förslag till direktiv

Artikel 17a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 17a

utgår

Mottagningsvillkor i en annan medlemsstat än den där sökanden är skyldig att befinna sig

 

1.  En sökande ska inte vara berättigad till de mottagningsvillkor som fastställs i artiklarna 14–17 i någon annan medlemsstat än den där han eller hon är skyldig att befinna sig i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX [Dublinförordningen].

 

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa en värdig levnadsstandard för alla sökande.

 

3.  I väntan på att en underårig överförs till ansvarig medlemsstat i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX [Dublinförordningen], ska medlemsstaterna tillhandahålla vederbörande lämplig utbildningsverksamhet.

 

Ändringsförslag    102

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska se till att sökande , oavsett var de är skyldiga att befinna sig i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX [Dublinförordningen], får nödvändig hälso- och sjukvård som åtminstone ska innefatta akutsjukvård och nödvändig behandling av sjukdomar , inbegripet allvarliga psykiska störningar.

1.  Medlemsstaterna ska se till att sökande, oavsett var de är skyldiga att befinna sig i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX [Dublinförordningen], får nödvändig primärvård och sekundärvård enligt samma villkor som de egna medborgarna, från den dag då ansökan om internationellt skydd gjordes. Sådan hälso- och sjukvård ska åtminstone innefatta akutsjukvård och nödvändig behandling av sjukdomar, inbegripet allvarliga psykiska störningar, och sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård.

Ändringsförslag    103

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att sökandes underåriga barn och sökande som är underåriga får samma tillgång till hälso- och sjukvård som de egna medborgarna som är underåriga. Behandling som tillhandahålls i enlighet med denna punkt ska inte avbrytas enbart av det skälet att en underårig uppnått myndig ålder.

Ändringsförslag    104

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska sörja för nödvändig läkarhjälp eller annan hjälp för sökande med särskilda mottagandebehov, inklusive lämplig psykisk vård när det behövs.

2.  Medlemsstaterna ska sörja för nödvändig läkarhjälp eller annan hjälp för sökande med specifika mottagandebehov, inklusive lämplig psykisk vård när det behövs och rehabiliteringstjänster.

Ändringsförslag    105

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När det gäller sökande som är skyldiga att befinna sig på medlemsstaternas territorium i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX [Dublinförordningen], får medlemsstaterna, i de situationer som beskrivs i punkt 2

1.  När det gäller sökande får medlemsstaterna, i de situationer som beskrivs i punkt 2 och på grundval av ett beslut från rättsliga myndigheter

Ändringsförslag    106

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  inskränka eller i vederbörligen motiverade undantagsfall dra in dagersättning.

(b)  inskränka eller i vederbörligen motiverade undantagsfall dra in dagersättning, och samtidigt garantera en rimlig levnadsstandard.

Ändringsförslag    107

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  har lämnat in en efterföljande ansökan som avses i artikel [4.2 i] i förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om förfaranden], eller

(c)  har gjort en efterföljande ansökan som avses i artikel [4.2 i] i förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om förfaranden], eller

Ändringsförslag    108

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  underlåter att delta i obligatoriska integrationsåtgärder, eller

(f)  avsiktligen underlåter att delta i obligatoriska integrationsåtgärder, eller

Ändringsförslag    109

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Beslut om ersättande, inskränkning eller indragning av materiella mottagningsvillkor ska fattas på objektiv och opartisk grund efter prövning av det enskilda ärendet och innefatta en motivering. Beslut ska grundas på den berörda personens speciella situation, särskilt när det gäller sökande med särskilda mottagandebehov , med beaktande av proportionalitetsprincipen. Medlemsstaterna ska under alla omständigheter säkerställa tillträde till sjukvård i enlighet med artikel 18 och säkerställa värdiga levnadsvillkor för alla sökande.

3.  Beslut om ersättande, inskränkning eller indragning av materiella mottagningsvillkor ska fattas på objektiv och opartisk grund efter prövning av det enskilda ärendet och innefatta en motivering. Beslut ska grundas på den berörda personens speciella situation, särskilt när det gäller sökande med specifika mottagandebehov, med beaktande av proportionalitetsprincipen. Medlemsstaterna ska under alla omständigheter säkerställa tillträde till sjukvård i enlighet med artikel 18 och säkerställa rimliga levnadsvillkor för alla sökande.

Ändringsförslag    110

Förslag till direktiv

Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska i nationell rätt vid genomförandet av detta direktiv beakta den speciella situationen för sökande med särskilda mottagandebehov.

Medlemsstaterna ska i nationell rätt vid genomförandet av detta direktiv beakta den speciella situationen för sökande med specifika mottagandebehov, enligt definitionen i artikel 2.13.

Ändringsförslag    111

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För ett effektivt genomförande av artikel 20 ska medlemsstaterna systematiskt bedöma om en sökande ska anses vara en person med särskilda mottagandebehov. Medlemsstaterna ska också ange vilka dessa särskilda behov är.

För ett effektivt genomförande av artikel 20 ska medlemsstaterna systematiskt och individuellt bedöma om en sökande ska anses vara en person med specifika mottagandebehov, vid behov med hjälp av en kvalificerad tolk. Medlemsstaterna ska också ange vilka dessa särskilda behov är, vilka åtgärder som ska vidtas för att bemöta dem och vilka myndigheter som är ansvariga för detta bemötande. Medlemsstaterna ska även säkerställa att sökandena själva kan ange att de har specifika behov och att dessa uppgifter bedöms.

Ändringsförslag    112

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den bedömningen ska inledas så snart som möjligt efter det att en person har ansökt om internationellt skydd och kan integreras i befintliga nationella förfaranden eller i den bedömning som avses i artikel [19] i förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om förfaranden]. Medlemsstaterna ska se till att dessa särskilda mottagandebehov också tillgodoses, i enlighet med detta direktiv, om de framkommer i ett senare skede av asylförfarandet.

Den bedömningen ska inledas så snart som möjligt av en ansvarig myndighet, och under alla omständigheter senast 15 dagar från det att en person har ansökt om internationellt skydd, och ska avslutas inom 30 dagar och integreras i befintliga nationella förfaranden eller i den bedömning som avses i artikel [19] i förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om förfaranden]. Medlemsstaterna ska se till att dessa specifika mottagandebehov också tillgodoses, i enlighet med detta direktiv, om de framkommer i ett senare skede av asylförfarandet, eller om sökanden lägger fram en motiverad begäran att få sina specifika mottagandebehov bedömda på nytt.

Ändringsförslag    113

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att i det stöd som ges till sökande med särskilda mottagandebehov i enlighet med detta direktiv tas hänsyn till deras särskilda mottagandebehov under hela asylförfarandet, och att deras situation följs upp på lämpligt sätt.

Medlemsstaterna ska se till att i det stöd som ges till sökande med specifika mottagandebehov i enlighet med detta direktiv tas hänsyn till deras specifika mottagandebehov under hela asylförfarandet, och att deras situation följs upp på lämpligt sätt.

Ändringsförslag    114

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Om ett förvar skulle kunna äventyra deras fysiska och psykologiska integritet ska sökande med specifika mottagandebehov inte hållas i förvar.

Ändringsförslag    115

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  är utbildade och får fortbildning i att upptäcka inledande tecken på att en sökande behöver särskilda mottagningsvillkor och att tillgodose de behoven när det har identifierats,

(a)  är utbildade och får fortbildning i att upptäcka inledande tecken på att en sökande behöver specifika mottagningsvillkor och att tillgodose dessa behov när de har identifierats,

Ändringsförslag    116

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  inkludera information om sökandens särskilda mottagningsvillkor i sökandens akt, tillsammans med uppgift om de tecken som avses i a samt rekommendationer beträffande vilken typ av stöd sökanden kan komma att behöva,

(b)  inkludera information om sökandens specifika mottagningsvillkor i sökandens akt, tillsammans med uppgift om de tecken som avses i a och sökandens synpunkter på behovet av att komma i åtnjutande av specifikt mottagningsstöd samt rekommendationer beträffande vilken typ av stöd sökanden kan komma att behöva,

Ändringsförslag    117

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  hänvisa sökande till en läkare eller psykolog för vidare bedömning av deras psykiska och fysiska tillstånd, om det finns tecken på att sökande kan ha varit utsatta för tortyr, våldtäkt eller någon annan form av psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld, och detta kan påverka sökandens mottagningsbehov, och

(c)  hänvisa sökande till en läkare eller psykolog för vidare bedömning av deras psykiska och fysiska tillstånd, om det finns tecken på att sökande kan ha varit utsatta för tortyr, våldtäkt eller någon annan form av psykiskt, fysiskt, sexuellt, fördomsbaserat eller könsrelaterat våld, och detta kan påverka sökandens mottagningsbehov, och i sådana fall ska läkaren eller psykologen vara utbildad för att utföra sådana bedömningar med stöd av en kvalificerad tolk, och

Ändringsförslag    118

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  ta hänsyn till resultatet av denna undersökning vid beslut om vilken typ av särskilt mottagningsstöd som kan ges till sökanden.

(d)  ta hänsyn till resultatet av denna undersökning, inklusive sökandens synpunkter på behovet av att komma i åtnjutande av specifikt mottagningsstöd, vid beslut om vilken typ av specifikt mottagningsstöd som kan ges till sökanden.

Ändringsförslag    119

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Enbart sökande med särskilda mottagandebehov får komma i åtnjutande av det specifika stöd som tillhandahålls i enlighet med detta direktiv.

4.  Enbart sökande med specifika mottagandebehov får komma i åtnjutande av det specifika stöd som tillhandahålls i enlighet med detta direktiv.

Ändringsförslag    120

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Barnets bästa ska vara en fråga av största vikt för medlemsstaterna när de genomför bestämmelser som gäller underåriga i detta direktiv. Medlemsstaterna ska säkerställa en levnadsstandard som är lämplig för de underårigas fysiska, psykologiska, andliga, moraliska och sociala utveckling.

1.  Barnets bästa ska vara en fråga av största vikt för medlemsstaterna när de genomför bestämmelser som kan påverka underåriga i detta direktiv. Medlemsstaterna ska säkerställa en levnadsstandard som är lämplig för de underårigas fysiska, psykologiska, andliga, moraliska och sociala utveckling.

Ändringsförslag    121

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Den underåriges välbefinnande och sociala utveckling, med särskild hänsyn till den underåriges bakgrund.

(b)  Den underåriges välbefinnande och sociala utveckling, med särskild hänsyn till den underåriges bakgrund, såsom hans eller hennes etniska, religiösa, kulturella och språkliga bakgrund, samt med vidare beaktande av dennes behov av stabil och kontinuerlig omsorg och tillgång till tjänster inom hälso- och sjukvård och utbildning.

Ändringsförslag    122

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Säkerhets- och trygghetshänsyn, särskilt om det finns risk för att den underårige är offer för människohandel.

(c)  Säkerhets- och trygghetshänsyn, särskilt om det finns risk för att den underårige är offer för någon form av våld eller utnyttjande, inklusive människohandel.

Ändringsförslag    123

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Medlemsstaterna ska se till att underåriga barn till sökande eller sökande som är underåriga inkvarteras med sina föräldrar eller med den vuxne som ansvarar för dem och sina ogifta underåriga syskon enligt den berörda medlemsstatens lag eller praxis, förutsatt att detta är till de berörda underårigas bästa.

5.  Medlemsstaterna ska se till att underåriga barn till sökande eller sökande som är underåriga inkvarteras med sina föräldrar eller med den vuxne som ansvarar för dem och sina ogifta underåriga syskon enligt den berörda medlemsstatens lag eller praxis, förutsatt att detta är till de berörda underårigas bästa. Av detta skäl, och i enlighet med principen om familjens enhet, ska föräldrar eller primära omsorgsgivare enligt lag eller sedvänja inte hållas i förvar. Underåriga och familjer med underåriga barn ska inkvarteras tillsammans i icke frihetsberövande boenden ute i samhället medan deras ansökan om internationellt skydd prövas.

Ändringsförslag    124

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Personal som arbetar med underåriga, inbegripet med ensamkommande barn, får inte vara registrerade för brott eller överträdelser relaterade till barn och ska få fortlöpande och lämplig utbildning om ensamkommande barns rättigheter och behov, inbegripet om eventuella tillämpliga skyddsnormer, och vara bundna av reglerna om tystnadsplikt, enligt nationell rätt, beträffande uppgifter som de får kännedom om genom sitt arbete.

6.  Personal som arbetar med underåriga, inbegripet med ensamkommande barn, får inte förekomma i kriminalregister, i synnerhet inte i samband med brott eller överträdelser relaterade till barn, och ska få fortlöpande och lämplig utbildning om ensamkommande barns rättigheter och behov, inbegripet om eventuella tillämpliga skyddsnormer, och vara bundna av reglerna om tystnadsplikt, enligt nationell rätt, beträffande uppgifter som de får kännedom om genom sitt arbete.

Ändringsförslag    125

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska så snart som möjligt och senast fem arbetsdagar från det att ett ensamkommande barn lämnar in en ansökan om internationellt skydd vidta åtgärder för att se till att ensamkommande barn har en förmyndare som företräder och hjälper dem att ta tillvara sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter enligt detta direktiv. Den förmyndare som har utsetts i enlighet med artikel [22] i förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om förfaranden] får utföra dessa uppgifter. Det ensamkommande barnet ska genast underrättas om utnämningen av en förmyndare . Om en organisation utses till förmyndare ska denna utse en person som ansvarar för att utföra skyldigheterna som förmyndare gentemot det ensamkommande barnet, i enlighet med detta direktiv. Förmyndaren ska fullgöra sina uppgifter utifrån principen om barnets bästa enligt artikel 22 .2, besitta nödvändiga kunskaper för detta ändamål och får inte vara registrerade för brott eller överträdelser relaterade till barn . För att kunna säkerställa den underåriges välbefinnande och sociala utveckling som avses i artikel 22 .2 b, ska den person som agerar som förmyndare endast bytas ut om det är nödvändigt. Organisationer eller personer vars intressen står i strid med, eller kan komma att stå i strid med, det ensamkommande barnets intressen, ska inte utses till förmyndare .

Medlemsstaterna ska från det att ett ensamkommande barn anländer till en medlemsstat vidta åtgärder för att se till att ensamkommande barn har en förmyndare som företräder och hjälper dem att ta tillvara sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter enligt detta direktiv. Den förmyndare som har utsetts i enlighet med artikel [22] i förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om förfaranden] får utföra dessa uppgifter. Det ensamkommande barnet ska genast underrättas om utnämningen av en förmyndare. Om en organisation utses till förmyndare ska denna utse en person som ansvarar för att utföra skyldigheterna som förmyndare gentemot det ensamkommande barnet, i enlighet med detta direktiv. Förmyndaren ska fullgöra sina uppgifter utifrån principen om barnets bästa enligt artikel 22.2, besitta nödvändiga kvalifikationer och kunskaper, få fortgående och lämplig utbildning för detta ändamål och får inte förekomma i kriminalregister, i synnerhet inte i samband med brott eller överträdelser relaterade till barn. De behöriga myndigheterna ska regelbundet granska utnämnda förmyndares kriminalregister för att identifiera möjliga oförenligheter som är i strid med deras roll. För att kunna säkerställa den underåriges välbefinnande och sociala utveckling som avses i artikel 22.2 b, ska den person som agerar som förmyndare endast bytas ut om det är nödvändigt. Organisationer eller personer vars intressen står i strid med, eller kan komma att stå i strid med, det ensamkommande barnets intressen, ska inte utses till förmyndare.

Ändringsförslag    126

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att en förmyndare inte samtidigt ges ansvar för ett oproportionerligt stort antal ensamkommande barn, så att han eller hon blir oförmögen att utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt. Medlemsstaterna ska utse enheter eller personer med ansvar för att med regelbundna interval kontrollera att vårdnadshavarna fullgör sina uppgifter på ett tillfredsställande. Dessa enheter eller personer ska också ha befogenhet att granska klagomål som ensamkommande barn har lämnat in mot sina förmyndare.

Medlemsstaterna ska se till att en förmyndare inte samtidigt ges ansvar för ett oproportionerligt stort antal ensamkommande barn, och under alla omständigheter högst 20 barn, så att han eller hon blir oförmögen att utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt. Medlemsstaterna ska utse enheter eller personer med ansvar för att med regelbundna intervall kontrollera att vårdnadshavarna fullgör sina uppgifter på ett tillfredsställande. Dessa enheter eller personer ska också ha befogenhet att granska klagomål som ensamkommande barn har lämnat in mot sina förmyndare. För detta ändamål ska ensamkommande barn ges information både muntligen och i visuell form i en koncis, tydlig, begriplig och lätt tillgänglig form med användning av ett klart och tydligt språk, på ett barnvänligt sätt och på ett språk som de förstår, om vilka dessa enheter eller personer är och hur man i förtroende och under säkra former lämnar in klagomål mot sina förmyndare.

Ändringsförslag    127

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska när ensamkommande barn anländer förse dem med

 

(a)  omedelbar tillgång till hälso- och sjukvård och utbildning på samma villkor som landets egna medborgare som är underåriga,

 

(b)  all nödvändig information som rör deras rättigheter, relevanta förfaranden och skyddsåtgärder på ett barnvänligt sätt och på ett språk som de förstår. För detta ändamål ska Europeiska stödkontoret för asylfrågor bistå medlemsstaterna i att producera informationsmaterial för att informera barn om deras mottagningsvillkor.

Ändringsförslag    128

Förslag till direktiv

Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska se till att personer som utsatts för könsrelaterade övergrepp, tortyr, våldtäkt eller andra grova våldshandlingar erhåller nödvändig behandling för de skador som förorsakats av dessa gärningar, särskilt genom tillgång till lämplig medicinsk och psykisk behandling eller vård.

1.  Medlemsstaterna ska se till att personer som utsatts för sexuellt och könsrelaterat våld, andra former av fördomsbaserat våld, tortyr, våldtäkt eller andra grova handlingar som innefattar psykologiskt, fysiskt eller sexuellt våld erbjuds integrerade och övergripande rehabiliteringstjänster för de skador som förorsakats av dessa gärningar. Sådana tjänster ska omfatta tillgång till lämplig medicinsk och psykisk behandling eller vård liksom kvalificerad rådgivning, vid behov med stöd av en kvalificerad tolk. Tillgången till sådana tjänster ska tillhandahållas så tidigt som möjligt efter det att ett offer har identifierats.

Ändringsförslag    129

Förslag till direktiv

Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Personal som arbetar med offer för tortyr, våldtäkt eller andra grova våldshandlingar ska ha fått och ska fortsätta få lämplig utbildning om offrens behov och vara bundna av reglerna om tystnadsplikt, enligt nationell rätt, beträffande uppgifter som de får kännedom om genom sitt arbete.

2.  Personal som arbetar med de personer som avses i punkt 2, inklusive hälso- och sjukvårdspersonal med ansvar för genomförandet av punkt 1, ska ha fått och ska fortsätta få lämplig utbildning om personernas behov och om lämpliga rehabiliteringsmetoder. De ska även vara bundna av reglerna om tystnadsplikt, enligt nationell rätt och tillämpliga yrkesetiska regler, beträffande uppgifter som de får kännedom om genom sitt arbete.

Ändringsförslag    130

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska se till att beslut i fråga om beviljande, ersättande, indragning eller inskränkning av förmåner enligt detta direktiv eller beslut som fattas enligt artikel 7, som påverkar sökande individuellt, kan överklagas enligt de förfaranden som fastställts i nationell rätt. Åtminstone i sista instans ska möjlighet ges till överklagande eller prövning av de faktiska och rättsliga omständigheterna inför en rättslig myndighet.

1.  Medlemsstaterna ska se till att beslut i fråga om beviljande, ersättande, indragning eller inskränkning av förmåner enligt detta direktiv eller beslut som fattas enligt artikel 7 eller artikel 9, som påverkar sökande individuellt, kan överklagas enligt de förfaranden som fastställts i nationell rätt. Möjlighet ska ges till överklagande eller prövning av de faktiska och rättsliga omständigheterna inför en rättslig myndighet. Om ett beslut som fattas enligt artikel 7 eller artikel 9 gäller för en längre period än två månader ska prövningar utföras ex officio av en rättslig myndighet med lämpliga tidsintervall.

Ändringsförslag    131

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I fall av överklagande eller prövning inför en rättslig myndighet som avses i punkt 1 ska medlemsstaterna se till att kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde finns att tillgå på begäran i den mån det är nödvändigt för att säkerställa faktisk tillgång till rättslig prövning. Detta ska åtminstone innefatta förberedelse av de handlingar som krävs samt deltagande i förfarandet inför de rättsliga myndigheterna på den sökandes vägnar.

I fall av överklagande eller prövning inför en rättslig myndighet som avses i punkt 1 ska medlemsstaterna se till att kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde finns att tillgå på begäran för att säkerställa faktisk tillgång till rättslig prövning. Sådant kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde ska åtminstone innefatta förberedelse av de handlingar som krävs, förberedelse av överklagandet samt deltagande i förfarandet inför de rättsliga myndigheterna på den sökandes vägnar.

Ändringsförslag    132

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde ska erbjudas av lämpligt kvalificerade personer i enlighet med vad som är godkänt eller tillåtet enligt nationell rätt, vars intressen inte står, eller kan komma att stå, i strid med sökandens intressen.

Kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde ska erbjudas av juridiska rådgivare eller andra lämpligt kvalificerade personer i enlighet med vad som är godkänt eller tillåtet enligt nationell rätt för att bistå eller företräda sökandena, vars intressen inte står, eller kan komma att stå, i strid med sökandens intressen. Sådana personer kan vara icke-statliga organisationer som är ackrediterade enligt nationell rätt att tillhandahålla rådgivningstjänster eller biträde.

Ändringsförslag    133

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna får också föreskriva att kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde ska ges

3.  Tillhandahållandet av det kostnadsfria rättsliga biståndet och biträdet vid överklagandet får bara nekas om

Ändringsförslag    134

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  enbart till dem som saknar tillräckliga tillgångar. och/eller

(a)  sökanden har tillräckliga tillgångar, eller

Ändringsförslag    135

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  endast genom de tjänster som tillhandahålls av juridiska rådgivare eller andra rådgivare som genom nationell rätt särskilt har utsetts för att bistå och företräda sökande.

(b)  överklagandet sker i andra eller högre instans enligt nationell rätt, inbegripet förnyad behandling eller en ytterligare omprövning, och detta överklagande i andra instans anses sakna rimliga utsikter till framgång.

Ändringsförslag    136

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får föreskriva att kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde inte ska ges om en behörig myndighet anser att överklagandet eller prövningen saknar rimliga utsikter till framgång. I sådana fall ska medlemsstaterna se till att rättsligt bistånd och biträde inte inskränks godtyckligt och att sökandens faktiska tillgång till rättslig prövning inte begränsas.

Om ett beslut om att inte bevilja kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde fattas av en myndighet som inte är en domstol eller tribunal, med motiveringen att överklagandet anses sakna rimliga utsikter till framgång, ska sökanden ha rätt till ett effektivt rättsmedel inför domstol eller tribunal mot det beslutet, och för detta ändamål ha rätt att begära kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde.

Ändringsförslag    137

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna får också

4.  Medlemsstaterna ska också

Ändringsförslag    138

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  införa belopps- och/eller tidsgränser för tillhandahållandet av kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde, förutsatt att dessa gränser inte godtyckligt begränsar tillgången till rättsligt bistånd och biträde,

(a)  införa belopps- eller tidsgränser för tillhandahållandet av kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde, förutsatt att dessa gränser inte godtyckligt begränsar tillgången till kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde eller hindrar sökandes faktiska tillgång till rättslig prövning,

Ändringsförslag    139

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  när det gäller avgifter och andra kostnader, föreskriva att behandlingen av de sökande inte ska vara mer förmånlig än den behandling som de egna medborgarna vanligtvis får i frågor som gäller rättsligt bistånd.

(b)  när det gäller avgifter och andra kostnader, föreskriva att behandlingen av de sökande inte ska vara mindre förmånlig än den behandling som de egna medborgarna vanligtvis ges i frågor som gäller rättsligt bistånd.

Ändringsförslag    140

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Medlemsstaterna får begära att helt eller delvis bli ersatta för beviljade kostnader om och när sökandens ekonomiska situation avsevärt har förbättrats eller om beslutet att godkänna sådana kostnader fattades på grundval av falska uppgifter från sökanden.

5.  Medlemsstaterna får begära fullständig eller delvis ersättning för kostnader som uppstått om beslutet om att tillhandahålla kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde fattades på grundval av falska uppgifter från sökanden.

Ändringsförslag    141

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Förfarandena för tillgång till rättsligt bistånd och biträde ska fastställas i nationell rätt.

6.  Medlemsstaterna ska fastställa specifika förfaranderegler för hur begäranden om kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde ska arkiveras och behandlas, eller så ska de tillämpa befintliga regler för inhemska begäranden av liknande slag, under förutsättning av dessa regler inte gör det omöjligt eller överdrivet svårt att få tillgång till kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde.

Ändringsförslag    142

Förslag till direktiv

Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje medlemsstat ska meddela kommissionen vilka myndigheter som ansvarar för att fullgöra skyldigheterna enligt detta direktiv. Medlemsstaterna ska också informera kommissionen om valet av ansvarig myndighet ändras.

1.  Varje medlemsstat ska, i samarbete med lokala och regionala myndigheter, civilsamhället och internationella organisationer, upprätta en beredskapsplan för situationer med oproportionerligt tryck som anger vilka åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa ett lämpligt mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd.

Ändringsförslag    143

Förslag till direktiv

Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska genom lämpliga åtgärder se till att myndigheter och andra organisationer som ansvarar för genomförandet av detta direktiv har fått nödvändig utbildning avseende både manliga och kvinnliga sökandes behov. För detta ändamål ska medlemsstaterna integrera det europeiska asylcurriculum som har utarbetats av Europeiska unionens asylbyrå i utbildningen av sin personal i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om Europeiska unionens asylbyrå].

1.  Medlemsstaterna ska genom lämpliga åtgärder se till att myndigheter och andra organisationer som ansvarar för genomförandet av detta direktiv har fått nödvändig utbildning avseende både manliga och kvinnliga, inklusive underåriga, sökandes behov. För detta ändamål ska medlemsstaterna göra adekvat finansiering tillgänglig för lokala och regionala myndigheter, internationella organisationer och organisationer från det civila samhället, även genom att ge lokala och regionala myndigheter möjlighet att få tillgång till asyl-, migrations- och integrationsfonden genom nationella program. Medlemsstaterna ska integrera det europeiska asylcurriculum som har utarbetats av Europeiska unionens asylbyrå i utbildningen av sin personal i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om Europeiska unionens asylbyrå]. De ska säkerställa att sådan utbildning lägger särskild tonvikt på betydelsen av att aktivt identifiera specifika mottagandebehov (strategi utifrån ålder, kön och mångfald) och på lämpliga förebyggande åtgärder och insatser vad gäller sexuellt och könsrelaterat våld och fördomsbaserat våld från den dag då ansökan om internationellt skydd gjordes. Medlemsstaterna ska säkerställa att personal tar hänsyn till den information som publiceras av Europeiska stödkontoret för asylfrågor, såsom dess verktyg för identifiering av personer med specifika behov, när sådan utbildning utarbetas.

Ändringsförslag    144

Förslag till direktiv

Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast [tre år efter detta direktivs ikraftträdande] , och därefter vart femte år, ska kommissionen lägga fram en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv och föreslå nödvändiga ändringar.

Senast [ett år efter detta direktivs ikraftträdande], och därefter vart tredje år, ska kommissionen lägga fram en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv och föreslå nödvändiga ändringar.

Ändringsförslag    145

Förslag till direktiv

Artikel 30 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast [två år efter detta direktivs ikraftträdande] och därefter vart femte år , på begäran av kommissionen, översända nödvändig information för att utarbeta denna rapport.

Medlemsstaterna ska senast [sex månader efter detta direktivs ikraftträdande] och därefter vartannat år, på begäran av kommissionen, översända nödvändig information för att utarbeta denna rapport.

  • [1]  EUT C 75, 10.3.2017, s. 97.
  • [2]  Ännu ej offentliggjort i EUT.
  • [3]  EUT C 77, 28.3.2002, s. 1.

MOTIVERING

2016 föreslog kommissionen en reform av det gemensamma europeiska asylsystemet som innebar att vissa direktiv skulle göras om till fullt harmoniserade förordningar, och vad gäller mottagningsvillkoren föreslog kommissionen en omarbetning av det befintliga direktivet med en viss ytterligare harmonisering. Föredraganden ställer sig bakom kommissionens val av rättsligt instrument, men anser att ytterligare harmonisering behövs i direktivet.

De viktigaste delarna i kommissionens omarbetade förslag syftar till att minska antalet asylsökande som lämnar den medlemsstat som är ansvarig för deras ansökan (sekundära förflyttningar) genom att föreslå straffrättsliga åtgärder och öka integrationen av asylsökande. Föredragandens förslag till betänkande fokuserar också på att minska sekundära förflyttningar, men bygger på incitament och inte straffrättsliga åtgärder. I fråga om integration föreslår föredraganden tillträde till språkkurser och arbetsmarknaden redan från den dag då ansökan görs för att öka sökandens självständighet och möjlighet att integreras i värdlandet. En annan viktig aspekt i förslaget till betänkande är målet att se till att de grundläggande rättigheterna för de asylsökande skyddas, och för att åstadkomma detta förtydligar föredraganden de bestämmelser som gäller sökande med specifika behov.

Att minska sekundära förflyttningar

Föredraganden ställer sig inte bakom de straffrättsliga åtgärder som kommissionen lagt fram i sitt förslag, men inser att åtgärder måste vidtas för att få de asylsökande att inte vilja lämna den medlemsstat som är ansvarig för deras ansökan. Föredraganden anser att mottagningsvillkor av hög kvalitet, som håller samma nivå i hela EU, kommer att vara den viktigaste faktorn för att förhindra sekundära förflyttningar.

I förslaget till betänkande håller man fast vid möjligheten att i vissa specifika fall inskränka den fria rörligheten i syfte att förhindra sekundära förflyttningar, men dessa fall har begränsats och ett antal garantier, såsom rättslig prövning, har lagts till. Föredraganden förtydligar definitionen av avvikande och låter möjligheten att tillhandahålla mottagningsvillkor av lägre standard (värdig levnadsstandard) utgå. I förslaget till betänkande begränsas användningen av förvar kraftigt så att det endast kan tillämpas under mycket strikta garantier och enligt stränga villkor.

Integration

Föredraganden anser att sökandes självständighet och möjlighet att integreras i värdlandet kommer att öka avsevärt om de får tillträde till arbetsmarknaden och språkkurser från ansökningsförfarandets första dag.

Kommissionen föreslår att perioden på högst nio månader för sökandes tillträde till arbetsmarknaden ska minskas till sex månader. Föredraganden föreslår att tillträde till arbetsmarknaden ges omedelbart och stryker möjligheten att använda arbetsmarknadstester. Föredragandens förslag innebär att sökande, vars ansökningar antagligen kommer att godtas, kommer att vara mer självständiga redan från början eftersom de snabbt kommer att kunna integreras, lära sig det lokala språket och bidra till samhället i värdlandet.

Föredraganden stöder kommissionens förslag om lika behandling av asylsökande och EU-medborgare när det gäller arbetsvillkor, utbildning, yrkesutbildning och erkännande av examensbevis. Föredraganden föreslår dessutom att medlemsstaterna ska erbjuda språkkurser från det att ansökningsförfarandet inleds för att öka integrationsmöjligheterna för sökanden i den medlemsstat där de bor.

För att öka integrationen och stabiliteten för de sökande inför föredraganden en skyldighet för medlemsstaterna att hitta lämpligt boende från första början för att undvika att sökande ska behöva byta boende och flytta mellan olika förläggningar och tillfälliga boenden.

Att upprätthålla grundläggande rättigheter

Föredraganden anser att situationen för samtliga asylsökande bör vara säker under deras ansökningsförfarande, och ett sätt att uppnå detta är att se till att alla sökandes grundläggande rättigheter garanteras under mottagandeförfarandet. Extra insatser behövs för att skydda de grundläggande rättigheterna för sökande med särskilda behov och föredraganden välkomnar kommissionens förslag om specifika regler för sökande med särskilda behov, vilka förtydligas i förslaget till betänkande.

Föredraganden understryker betydelsen av att snabbt identifiera personer med särskilda mottagandebehov och att övervaka hela ansökningsförfarandet, att utbilda personal vad gäller identifiering av personer med särskilda mottagandebehov, att tillhandahålla barnvänliga mottagningsvillkor liksom full tillgång till nödvändig hälso- och sjukvård samt tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa och psykisk vård.

Dessutom betonar föredraganden i sitt förslag medlemsstaternas skyldigheter enligt internationell rätt, EU:s gemensamma värden som fastställs i artikel 2 i EU-fördraget och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter och Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen) att bekämpa och förhindra sexuellt och könsrelaterat våld liksom andra former av hatbrott i samband med att boende tillhandahålls.

BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

Ref. D(2017)9399

Claude Moraes

Ordförande för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

ASP 13G205

Bryssel

Ärende:   Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning) (COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))

Till ordföranden

Utskottet för rättsliga frågor har granskat det ovannämnda förslaget, i enlighet med artikel 104 om omarbetning i parlamentets arbetsordning.

I punkt 3 i denna artikel står följande:

”Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana, ska det informera det ansvariga utskottet om detta.

Det utskott som är ansvarigt för ärendet får i så fall bara behandla ändringsförslag om de berör de delar av förslaget som innehåller ändringar och uppfyller villkoren i artiklarna 169 och 170.

Ändringsförslag till delar av förslaget som inte har ändrats får emellertid, undantagsvis och från fall till fall, godtas av ordföranden i det utskott som ansvarar för ämnet, om han eller hon anser det nödvändigt av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag. Sådana skäl måste anföras i en skriftlig motivering till ändringsförslagen.”

Företrädare för rättstjänsten deltog i det arbete som utfördes av den rådgivande grupp som behandlade omarbetningsförslaget. Efter rättstjänstens yttrande och med hänsyn tagen till föredragandens rekommendationer anser utskottet för rättsliga frågor att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges som sådana, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

Utskottet för rättsliga frågor rekommenderar sammanfattningsvis, efter omröstningen om förslaget med 21 röster för, 0 röster emot och 2 nedlagda röster[1] vid sammanträdet den 28 februari 2017, att utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, som ansvarigt utskott behandlar ovanstående förslag i enlighet med artikel 104.

Med vänlig hälsning

Pavel Svoboda

Bilaga: Yttrande från den rådgivande gruppen

BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET,

RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS

RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 12 januari 2017

YTTRANDE

  TILL  EUROPAPARLAMENTET

    RÅDET

    KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning).

COM(2016)465 av den 13 juli 2016 – 2016/0222(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 22 och 29 september 2016 för att bland annat granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid dessa sammanträden[2] behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv, som syftar till en omarbetning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 29 juni 2013 om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd, och konstaterade enhälligt att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges. Gruppen konstaterade vidare att förslaget i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i den tidigare rättsakten tillsammans med dessa ändringar endast gäller en kodifiering av den befintliga rättsakten som inte ändrar dess sakinnehåll.

F. Drexler      H. Legal    L. Romero Requena

Juridisk rådgivare    Juridisk rådgivare  Generaldirektör

  • [1]  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Pál Csáky, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.
  • [2]  Gruppen arbetade utifrån den engelska språkversionen, som var textens originalversion.

YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (12.4.2017)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning)
(COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))

Föredragande av yttrande: Brando Benifei

KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med den föreslagna reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet är att skapa en mer hållbar, rättvis och helhetsinriktad migrationspolitik inom EU, utifrån principer om en rättvis ansvarsfördelning och solidaritet mellan medlemsstaterna.

Mottagningsvillkor av hög kvalitet är mycket viktiga för att göra det lättare för det mycket stora antal asylsökande och flyktingar som kommer hit att effektivt integrera sig och därmed bli mindre beroende av värdlandet. Hela processens hållbarhet är dock beroende av en rad väsentliga inslag, såsom välfungerande regelverk och effektiva myndigheter; ett beslutsamt politiskt åtagande från nationella och europeiska politiska och institutionella aktörer; social sammanhållning, solidaritet och socioekonomisk välfärd i våra länder.

Med tanke på detta måste alla nya regler för mottagandet vara framtidssäkrade, dvs. utformade på så sätt att de inte bara kan användas i den nödsituationslogik som hittills präglat reaktionen på flyktingkrisen. Detta är nödvändigt för att skapa förutsättningar för att vända integrationsutmaningen till en möjlighet och en långsiktig resurs för samhället. Samtidigt måste reformerna också vara realistiska och nutidssäkrade, vilket innebär att de tar vederbörlig hänsyn till den makroekonomiska situation som uppstått på vår kontinent efter många års utdragen kris.

Enligt föredragandens uppfattning bör målet med detta yttrande från EMPL-utskottet vara att göra en samlad bedömning av om innehållet i det aktuella lagstiftningsförslaget är väl avvägt och att eventuellt föreslå några justeringar. Denna bedömning är bara till viss del positiv.

Föredraganden välkomnar kommissionens ambitiösa förslag när det gäller tillträde till arbetsmarknaden. Det är glädjande att tröskeln för tillträde till arbetsmarknaden sänks till sex månader för personer som ansöker om internationellt skydd. Detta är en väsentlig förbättring i förhållande till gällande regler och ligger i linje med den hållning som Europaparlamentet gett uttryck för i sin resolution om flyktingars sociala delaktighet och inträde på arbetsmarknaden. Föredraganden stöder också tanken på att uppmuntra medlemsstaterna att ytterligare påskynda detta tillträde och därigenom ge de sökande goda möjligheter till integration. Däremot är han inte positivt inställd till möjligheten att neka tillträde till sökande som omfattas av det påskyndade förfarandet och som därmed kan förmodas ha lämnat in en ogrundad ansökan. En sådan bestämmelse skulle enligt föredraganden vara en överträdelse av artikel 3 i Genèvekonventionen och av andan i den konventionen. Föredraganden välkomnar också förtydligandena av behovet att se till att tillträdet är effektivt, och föreslår tillägg till texten genom att nämna några av de viktigaste exemplen på restriktiva villkor som iakttagits i medlemsstaterna, nämligen branschrestriktioner, arbetstidsrestriktioner och överdrivna administrativa hinder.

De nya bestämmelserna för sökande med särskilda mottagandebehov kommer att innebära mycket stora förbättringar, och föredraganden stöder helhjärtat alla förslag som går ut på att medlemsstaterna systematiskt ska bedöma om en sökande har ett särskilt mottagandebehov.

Däremot ska nämnas att föredraganden bestämt tar avstånd från de åtgärder som är avsedda att begränsa sekundära förflyttningar genom att neka materiella mottagningsvillkor för personer som ansöker om internationellt skydd, om de inte uppehåller sig i den medlemsstat som är ansvarig för deras ansökan i enlighet med de nyligen reviderade asylreglerna. Han anser att detta är en oacceptabel inskränkning av flyktingarnas rättigheter i förhållande till den nuvarande situationen och att det går helt på tvärs med EU-domstolens rättspraxis. Dessutom tycks detta antyda att de sekundära förflyttningarna framför allt är en följd av att mottagningsvillkoren inte håller samma kvalitet i medlemsstaterna. Just mottagningsvillkoren ska förbättras i hela EU. Det bör dock påpekas att det starka sambandet mellan å ena sidan medlemsstaternas socioekonomiska situation, sysselsättningsutbud och generella servicekvalitet och å andra sidan flyktingarnas individuella asylpreferenser tycks vara avgörande för sådana sekundära förflyttningar. Några länder har av geografiska skäl varit oproportionerligt exponerade för tillströmningen av migranter och har också – återigen på ett oproportionerligt sätt – märkt av konsekvenserna av den ekonomiska krisen, vilket lett till att mindre offentliga medel kunnat avsättas till mottagningsåtgärder. Hög arbetslöshet och allvarliga socioekonomiska förhållanden i en medlemsstat utgör ett hinder för det egentliga syftet med reformen, eftersom det minskar de sökandes möjligheter att integreras. Det riskerar också att öka konkurrensen på arbetsmarknaden i förhållande till de egna medborgarna och unionsmedborgare, vilket skulle kunna spä på de invandringskritiska strömningarna ytterligare. Man skulle bara förvärra en redan svår situation om man försökte blockera sekundära förflyttningar med en avvisande inställning mot asylsökande i stället för att säkerställa en välordnad förvaltning av migrationsströmmarna. En sådan strategi, snarare än ett rationellt och funktionellt svar på ett mycket invecklat problem, tycks vittna om en fortsatt bristande ömsesidig tillit och en ovilja att införa ett alltigenom rättvist och helt europeiskt asylsystem.

Även om det ligger utanför själva omarbetningen föreslår föredraganden en ändring av reglerna om förvar: underåriga och ensamkommande barn ska aldrig kvarhållas i förvar.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Det gemensamma europeiska asylsystemet baserar sig på ett system för att fastställa vilken medlemsstat som ansvarar för personer som ansöker om internationellt skydd och gemensamma normer för asylförfaranden, mottagningsvillkor och mottagningsförfaranden samt vilka rättigheter som tillkommer personer som åtnjuter internationellt skydd. Trots de betydande framsteg som har gjorts när det gäller att utveckla det gemensamma europeiska asylsystemet, finns det fortfarande avsevärda skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller vilka typer av förfaranden som används, de mottagningsvillkor som ges sökande, andelen ansökningar som beviljas och vilken form av skydd som ges till personer som åtnjuter internationellt skydd. Dessa skillnader är viktiga drivkrafter bakom sekundära förflyttningar och undergräver målet att säkerställa att alla sökande behandlas likvärdigt, oavsett var i unionen de ger in sin ansökan.

(3)  Det gemensamma europeiska asylsystemet baserar sig på ett system för att fastställa vilken medlemsstat som ansvarar för personer som ansöker om internationellt skydd och gemensamma normer för asylförfaranden, mottagningsvillkor och mottagningsförfaranden samt vilka rättigheter som tillkommer personer som åtnjuter internationellt skydd. Trots de betydande framsteg som har gjorts när det gäller att utveckla det gemensamma europeiska asylsystemet, finns det fortfarande avsevärda skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller vilka typer av förfaranden som används, de mottagningsvillkor som ges sökande, andelen ansökningar som beviljas och vilken form av skydd som ges till personer som åtnjuter internationellt skydd. Dessa skillnader, tillsammans med det faktum att det finns mycket olikartade makroekonomiska och arbetsmarknadsmässiga förhållanden i medlemsstaterna, undergräver målet att säkerställa standardiserade mottagningsvillkor för alla sökande, oavsett var i unionen de ger in sin ansökan.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Mottagningsvillkoren fortsätter att variera avsevärt mellan medlemsstaterna, både med avseende på hur mottagningssystemet är organiserat och med avseende på den standard som tillhandahålls sökande. Vissa medlemsstaters fortlöpande problem när det gäller att säkerställa uppfyllandet av de mottagningsnormer som krävs för en värdig behandling av sökande har bidragit till att en oproportionerligt stor börda har fallit på ett fåtal medlemsstater med generellt sett höga mottagningsstandarder, vilka i sin tur pressas att sänka sina standarder. Mer likvärdiga mottagningsvillkor på lämplig nivå i alla medlemsstater kommer att bidra till en värdigare behandling och en mer rättvis fördelning av sökande i EU.

(5)  Mottagningsvillkoren fortsätter att variera avsevärt mellan medlemsstaterna, både med avseende på hur mottagningssystemet är organiserat och med avseende på den standard som tillhandahålls sökande. Vissa medlemsstaters fortlöpande problem när det gäller att säkerställa uppfyllandet av de mottagningsnormer som krävs för en värdig behandling av sökande har bidragit till att en oproportionerligt stor börda har fallit på ett fåtal medlemsstater med generellt sett höga mottagningsstandarder, vilka i sin tur pressas att sänka sina standarder. Samtidigt utsätts medlemsstater som ligger i frontlinjen för ett oproportionerligt tryck från den stora tillströmningen av migranter och asylsökande, vilket sätter deras mottagningsmöjligheter under hård press och därmed riskerar att ytterligare försämra kvaliteten på de standarder som erbjuds. Mer harmoniserade mottagningsvillkor på lämplig nivå i alla medlemsstater kommer att bidra till en värdigare behandling och en mer rättvis fördelning av sökande i EU.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Om en sökande befinner sig i en annan medlemsstat än den där han eller hon är skyldig att uppehålla sig i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX [Dublinförordningen], bör sökanden inte vara berättigad till de mottagningsvillkor som anges i artiklarna 14–17.

utgår

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För att säkerställa att sökande är införstådda med följderna av att avvika, bör medlemsstaterna informera sökande på ett enhetligt sätt, så skyndsamt som möjligt och senast när de ger in sin ansökan, om alla skyldigheter som sökande måste uppfylla med avseende på mottagningsvillkor, inbegripet om under vilka förhållanden som beviljandet av materiella mottagningsvillkor kan komma att inskränkas och om eventuella förmåner.

(11)  För att säkerställa att sökande är införstådda med följderna av att avvika, bör medlemsstaterna informera sökande på ett enhetligt sätt, så skyndsamt som möjligt och senast när de ger in sin ansökan, om alla skyldigheter som sökande måste uppfylla med avseende på mottagningsvillkor, inbegripet om under vilka förhållanden som beviljandet av materiella mottagningsvillkor kan komma att inskränkas och om eventuella förmåner. Medlemsstaterna bör tillhandahålla denna information, om nödvändigt med hjälp av lämplig tolkning och översättning, så att de sökande till fullo förstår och är medvetna om sina rättigheter och de rättsliga krav de måste iaktta.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Harmoniserade EU-regler om handlingar som ska utfärdas till sökande gör det svårare för sökande att på ett otillåtet sätt förflytta sig inom unionen. Det behöver förtydligas att medlemsstaterna endast bör förse sökande med en resehandling om det uppkommer humanitära eller andra tvingande skäl. Resehandlingars giltighet bör också vara begränsad till det ändamål och den varaktighet som krävs med hänsyn till skälet till att de utfärdas. Allvarliga humanitära skäl skulle till exempel kunna övervägas om en sökande behöver resa till en annan medlemsstat för medicinsk behandling, eller för att besöka släktingar i vissa fall, exempelvis för att besöka svårt sjuka nära släktingar eller för att närvara vid nära släktingars bröllop eller begravningar. Andra tvingande skäl skulle kunna vara situationer där sökande som har beviljats tillträde till arbetsmarknaden måste göra viktiga resor i arbetet, där sökande måste resa för att följa en studiegång eller där underåriga reser med fosterfamiljer.

(12)  Harmoniserade EU-regler om handlingar som ska utfärdas till sökande gör det svårare för sökande att på ett otillåtet sätt förflytta sig inom unionen. Resehandlingars giltighet bör vara begränsad till det ändamål och den varaktighet som krävs med hänsyn till skälet till att de utfärdas. Ett sådant skäl skulle till exempel kunna vara att en sökande behöver resa till en annan medlemsstat för medicinsk behandling, eller för att besöka släktingar i vissa fall, exempelvis för att besöka svårt sjuka nära släktingar eller för att närvara vid nära släktingars bröllop eller begravningar. Andra skäl skulle kunna vara situationer där sökande som har beviljats tillträde till arbetsmarknaden måste göra viktiga resor i arbetet, där sökande måste resa för att följa en studiegång eller där underåriga reser med fosterfamiljer.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Sökande har inte rätt att välja i vilken medlemsstat de ska lämna in ansökan. En sökande måste ansöka om internationellt skydd i den medlemsstat där han eller hon först reste in eller, vid laglig närvaro, i den medlemsstat där vederbörande vistas eller bor lagligt. En sökande som inte uppfyller detta krav har sämre förutsättningar, efter fastställande av ansvarig medlemsstat enligt förordning (EU) nr XXX/XXX [Dublinförordningen], att få stanna i den medlemsstat där ansökan gjordes varför det finns en större risk för att vederbörande avviker. Det bör därför noggrant övervakas var han eller hon befinner sig.

(13)  En sökande som avsiktligt inte har ansökt om internationellt skydd i den medlemsstat där han eller hon först reste in eller, vid laglig närvaro, i den medlemsstat där vederbörande vistas eller bor lagligt har sämre förutsättningar att få stanna i den medlemsstat där ansökan gjordes.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Det faktum att en sökande tidigare har avvikit till en annan medlemsstat är en viktig faktor för bedömningen av risken för att sökanden kan avvika. För att säkerställa att sökanden inte avviker igen och förblir tillgänglig för de behöriga myndigheterna, när sökanden väl har återsänts till den medlemsstat där han eller hon är skyldig att befinna sig, bör det noggrant övervakas var han eller hon befinner sig.

utgår

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Av hänsyn till allmänintresse eller allmän ordning, för en skyndsam behandling och effektiv uppföljning av sökandens ansökan om internationellt skydd, för en skyndsam behandling och effektiv uppföljning av sökandens förfarande för att fastställa ansvarig medlemsstat i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX [Dublinförordningen] eller för att effektivt hindra sökanden från att avvika, bör medlemsstaterna vid behov anvisa sökanden bosättning på en bestämd plats, såsom en förläggning, ett privat hus, en lägenhet, ett hotell eller någon annan lokal som anpassats för sökande. Ett sådant beslut kan vara nödvändigt för att effektivt hindra sökanden från att avvika, särskilt i sådana fall där sökanden inte har efterlevt skyldigheten att lämna in en ansökan där han eller hon först reste in irreguljärt eller lagligt, att stanna i den medlemsstat där han eller hon är skyldig att befinna sig, eller i sådana fall där sökanden har sänts tillbaka till den medlemsstat där han eller hon är skyldig att befinna sig efter att ha avvikit till en annan medlemsstat. Om sökanden har rätt till materiella mottagningsvillkor, bör dessa tillhandahållas på villkor att sökanden är bosatt på denna särskilda plats.

(16)  Av vederbörligen motiverade, allvarliga skäl med anknytning till allmänintresse eller allmän ordning bör medlemsstaterna vid behov kunna anvisa sökanden bosättning på en bestämd plats, såsom en öppen förläggning, ett privat hus, en lägenhet, ett hotell eller någon annan lokal som anpassats för sökande. Om sökanden har rätt till materiella mottagningsvillkor, bör dessa tillhandahållas på villkor att sökanden är bosatt på denna särskilda plats.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Alla beslut som begränsar sökandens rörelsefrihet måste vara baserade på den berörda personens individuella beteende och särskilda situation, med hänsyn till eventuella särskilda mottagandebehov hos sökanden samt proportionalitetsprincipen. Sökande måste vederbörligen informeras om sådana beslut och om följderna av bristande efterlevnad.

(18)  Alla beslut som begränsar sökandens rörelsefrihet måste alltid motiveras av de behöriga myndigheterna och vara baserade på den berörda personens individuella beteende och särskilda situation, med hänsyn till eventuella särskilda mottagandebehov hos sökanden samt proportionalitetsprincipen. Sökande måste vederbörligen informeras om sådana beslut och om följderna av bristande efterlevnad.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Med hänsyn till de allvarliga följderna för sökande som har avvikit eller som anses kunna komma att avvika, bör innebörden av avvikelse definieras på ett sätt som omfattar såväl en uppsåtlig handling för att undvika de tillämpliga asylförfarandena och den faktiska omständigheten att inte finnas tillgänglig för de berörda myndigheterna, inbegripet genom att lämna territoriet när det finns ett krav på att vara närvarande.

(19)  Med hänsyn till de allvarliga följderna för sökande som har avvikit eller som anses kunna komma att avvika, bör innebörden av avvikelse definieras på ett sätt som omfattar såväl en uppsåtlig handling för att undvika de tillämpliga asylförfarandena och den faktiska omständigheten att inte finnas tillgänglig för de berörda myndigheterna.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Vid tillämpningen av detta direktiv bör medlemsstaterna sträva efter att säkerställa att principerna om barnets bästa och familjens enhet följs fullt ut, i enlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, Förenta nationernas konvention från 1989 om barnets rättigheter samt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Mottagandevillkoren behöver anpassas till den särskilda situationen för underåriga, oavsett om de är ensamkommande eller har anlänt tillsammans med sina familjer, med vederbörlig hänsyn till deras säkerhet och fysiska och emotionella omvårdnad, och tillhandahållas på ett sätt som främjar deras utveckling i allmänhet.

(30)  Vid tillämpningen av detta direktiv bör medlemsstaterna sträva efter att säkerställa att principerna om barnets bästa och familjens enhet följs fullt ut, i enlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, Förenta nationernas konvention från 1989 om barnets rättigheter samt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Mottagandevillkoren behöver anpassas till den särskilda situationen för underåriga, oavsett om de är ensamkommande eller har anlänt tillsammans med sina familjer, med vederbörlig hänsyn till deras säkerhet, boende och kost, fysiska och emotionella omvårdnad och utbildning, och allt detta bör tillhandahållas på ett sätt som verkligen skapar förutsättningar för deras utveckling i allmänhet.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(30a)  Ensamkommande barn bör på lämpligt sätt skyddas när de befinner sig i unionen, särskilt genom att man identifierar ensamkommande barn vid ankomst, registrerar dem, utför en preliminär riskbedömning och ser till att de överlämnas till relevant barnavårdsmyndighet.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  Medlemsstaterna bör säkerställa att sökande får nödvändig hälso- och sjukvård som åtminstone bör innefatta akutsjukvård och nödvändig behandling av sjukdomar, inklusive allvarliga psykiska störningar. För att hantera sådana aspekter av folkhälsa som rör sjukdomsprevention och skydd av enskilda sökandes hälsa, bör sökandes tillgång till hälso- och sjukvård även inbegripa preventiv medicinsk behandling, såsom vaccinationer. Medlemsstaterna får begära att sökande ska hälsoundersökas av folkhälsoskäl. Resultaten av sådana hälsoundersökningar bör inte påverka bedömningen av ansökningar om internationellt skydd, som alltid bör utföras objektivt, opartiskt och på individuell grund i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om förfaranden].

(31)  Medlemsstaterna bör säkerställa att sökande får nödvändig hälso- och sjukvård som åtminstone bör innefatta medicinsk hjälp för mödrar och tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa, akutsjukvård och nödvändig behandling av sjukdomar, inklusive psykiska störningar. För att hantera sådana aspekter av folkhälsa som rör sjukdomsprevention och skydd av enskilda sökandes hälsa, bör sökandes tillgång till hälso- och sjukvård även inbegripa preventiv medicinsk behandling, såsom vaccinationer. Medlemsstaterna får begära att sökande ska hälsoundersökas av folkhälsoskäl. Resultaten av sådana hälsoundersökningar bör inte påverka bedömningen av ansökningar om internationellt skydd, som alltid bör utföras objektivt, opartiskt och på individuell grund i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om förfaranden].

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  En sökandes rätt till materiella mottagningsvillkor enligt detta direktiv kan inskränkas under vissa förhållanden, till exempel om en sökande av avvikit till en annan medlemsstat från den medlemsstat där han eller hon är skyldig att befinna sig. Emellertid bör medlemsstater under alla omständigheter säkerställa tillgång till hälso- och sjukvård och till en värdig levnadsstandard för sökande, i linje med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, särskilt genom att tillgodose sökandens uppehälle och grundläggande behov, såväl när det gäller fysisk säkerhet och värdighet som beträffande relationer med andra människor, med vederbörlig hänsyn till den inneboende sårbarheten hos den som söker internationellt skydd och hos hans eller hennes familj eller förmyndare. Vederbörlig hänsyn måste också tas till sökande med särskilda mottagandebehov. Barns särskilda behov, i synnerhet med avseende på respekten för barnets rätt till utbildning och tillgång till hälso- och sjukvård måste beaktas. Om en underårig befinner sig i en annan medlemsstat än den där han eller hon är skyldig att befinna sig, bör den berörda medlemsstaten ge den underårige tillgång till lämplig utbildningsverksamhet i väntan på överföring till den ansvariga medlemsstaten. Hänsyn bör tas till de särskilda behoven för kvinnliga sökande som har lidit könsrelaterad skada, inbegripet genom att i olika skeden av asylförfarandet, säkerställa tillgång till medicinsk vård, juridiskt bistånd samt lämplig traumarådgivning och psykosocial omsorg.

(32)  Medlemsstaterna bör under alla omständigheter säkerställa tillgång till hälso- och sjukvård och till en värdig levnadsstandard för sökande, i linje med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, särskilt genom att tillgodose sökandens uppehälle och grundläggande behov, såväl när det gäller fysisk säkerhet och värdighet som beträffande relationer med andra människor, med vederbörlig hänsyn till den inneboende sårbarheten hos den som söker internationellt skydd och hos hans eller hennes familj eller förmyndare. Vederbörlig hänsyn måste också tas till sökande med särskilda mottagandebehov. Barns särskilda behov, i synnerhet med avseende på respekten för barnets rätt och tillgång till utbildning samt tillgång till hälso- och sjukvård och barnomsorg måste beaktas av medlemsstaterna. Hänsyn bör tas till de särskilda behoven för kvinnliga sökande som har lidit könsrelaterad skada, inbegripet genom att i olika skeden av asylförfarandet säkerställa tillgång till medicinsk vård, juridiskt bistånd samt lämplig traumarådgivning och psykosocial omsorg. Hänsyn bör tas till det faktum att alla asylsökande kan ha upplevt fysiskt våld, inbegripet sexuellt våld, och/eller mentala trauman och därför behöver lämplig vård.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  För att hjälpa sökande att bli självförsörjande och minska de stora skillnaderna mellan medlemsstaterna är det viktigt att fastställa tydliga regler för sökandes tillträde till arbetsmarknaden och se till att detta tillträde är effektivt, genom att inte uppställa villkor som i praktiken hindrar en sökande från att söka anställning. Arbetsmarknadstester som används för att ge förtur för egna medborgare eller andra unionsmedborgare eller till tredjelandsmedborgare som är lagligt bosatta i den berörda medlemsstaten, bör inte hindra ett effektivt tillträde till arbetsmarknaden för sökande och bör genomföras utan att det påverkar principen om företräde för unionsmedborgare såsom den uttrycks i de relevanta bestämmelserna i tillämpliga anslutningsakter.

(34)  För att hjälpa sökande att bli självförsörjande och minska de stora skillnaderna mellan medlemsstaterna är det viktigt att fastställa tydliga regler för sökandes tillträde till arbetsmarknaden och se till att detta tillträde är effektivt, genom att inte uppställa villkor, till exempel branschrestriktioner, arbetstidsrestriktioner och orimligt strikta administrativa formaliteter, som i praktiken hindrar en sökande från att söka anställning. Medlemsstaterna bör också vidta effektiva åtgärder för att se till att inträdet på arbetsmarknaden av personer som ansöker om internationellt skydd inte leder till en sänkning av de tillämpliga lönerna, vilket sedan skulle kunna leda till lönedumpning. För att stärka sökandes utsikter till integration och självförsörjning bör de uppmuntras till omedelbart tillträde till arbetsmarknaden och till språkkurser från och med det att de har lämnat in ansökan om internationellt skydd. Arbetsmarknadstester som används för att ge förtur för egna medborgare eller andra unionsmedborgare eller till tredjelandsmedborgare som är lagligt bosatta i den berörda medlemsstaten, bör inte hindra ett effektivt tillträde till arbetsmarknaden för sökande och bör genomföras utan att det påverkar principen om företräde för unionsmedborgare såsom den uttrycks i de relevanta bestämmelserna i tillämpliga anslutningsakter.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  Den maximala tidsramen för att få tillträde till arbetsmarknaden bör anpassas till hur länge sakprövningen pågår. För att stärka sökandes utsikter till integration och självförsörjning uppmuntras ett tidigarelagt tillträde till arbetsmarknaden om ansökan kan förväntas vara välgrundad, inbegripet när den har blivit föremål för prioriterad prövning i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om förfaranden]. Medlemsstaterna bör därför överväga att korta ner den tidsperioden så mycket som möjligt i syfte att säkerställa att sökande har tillträde till arbetsmarknaden senast tre månader från den dag då ansökan lämnades in i sådana fall där ansökan kan förväntas vara välgrundad. Medlemsstaterna bör emellertid inte bevilja tillträde till arbetsmarknaden för sökande vars ansökan om internationellt skydd sannolikt är ogrundad och för vilka en påskyndad prövning tillämpas.

utgår

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  När sökande väl beviljas tillträde till arbetsmarknaden bör de vara berättigade till en gemensam uppsättning rättigheter baserade på likabehandling i förhållande till medborgare. Arbetsvillkor bör omfatta åtminstone lön och uppsägning, hälso- och säkerhetskrav på arbetsplatsen, arbetstider och ledighet, med beaktande av gällande kollektivavtal. Sökande bör också åtnjuta likabehandling när det gäller föreningsfrihet och frihet att tillhöra en arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation eller liknande, utbildning och yrkesutbildning, erkännande av yrkeskvalifikationer och socialförsäkring.

(36)  När sökande väl beviljas tillträde till arbetsmarknaden bör de åtnjuta likabehandling i förhållande till medborgare när det gäller arbetsvillkor, inklusive lön och uppsägning, hälso- och säkerhetskrav på arbetsplatsen, arbetstider och ledighet, med beaktande av gällande kollektivavtal. Sökande bör också åtnjuta likabehandling när det gäller föreningsfrihet och frihet att tillhöra en arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation, utbildning och arbetsmarknadsrelaterade utbildningsmöjligheter för vuxna, bland annat språkundervisning och fortbildningskurser för uppdatering av yrkeskunskaper och arbetsplatspraktik, rådgivning från arbetsförmedlingar, yrkesutbildning, erkännande av yrkeskvalifikationer och socialförsäkring.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  På grund av att sökandes vistelse kan vara av tillfällig natur bör medlemsstaterna, utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1231/2010, ha möjlighet att undanta familjeförmåner och arbetslöshetsersättning från likabehandling av sökande och sina egna medborgare och bör kunna begränsa likabehandlingen när det gäller utbildning och yrkesutbildning. Föreningsfriheten och friheten att tillhöra vissa andra organisationer kan också begränsas genom att utesluta sökande från deltagande i förvaltningen av vissa organ och från att inneha offentliga ämbeten.

utgår

Motivering

Genom att grunda begränsningarna på att ”en sökandes vistelse kan vara av tillfällig natur” lyckas man inte ge asylsökande – som sannolikt är flyktingar under hela prövningen av ansökan – ”den förmånligaste behandling som tillkommer främmande lands medborgare under motsvarande förhållanden”, vilket står i strid med artikel 17 i konventionen angående flyktingars rättsliga ställning.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  avvikande: en handling varigenom en sökande, i avsikt att undvika asylförfaranden, antingen lämnar det territorium på vilket han eller hon är skyldig att befinna sig i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX32 [Dublinförordningen] eller underlåter att förbli tillgänglig för de behöriga myndigheterna eller den behöriga domstolen.

(10)  avvikande: en avsiktlig handling där en sökande försöker undvika asylförfarandena och inte förblir tillgänglig för de behöriga myndigheterna eller den behöriga domstolen.

__________________

__________________

32 EUT C […], […], s. […].

32 EUT C […], […], s. […].

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  risk för avvikande: förekomsten av skäl i ett enskilt fall, på grundval av objektiva kriterier som definieras i nationell lagstiftning, att anta att en sökande kan komma att avvika.

(11)  risk för avvikande: förekomsten av specifika skäl i ett enskilt fall, på grundval av objektiva och specifika kriterier som definieras i nationell lagstiftning i enlighet med riktlinjer från Europeiska unionens asylbyrå, att anta att en sökande kan komma att avvika.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  sökande med särskilda mottagandebehov: en sökande och som behöver särskilda garantier för att kunna tillvarata de rättigheter och fullgöra de skyldigheter som anges i detta direktiv, till exempel sökande som är underåriga, ensamkommande barn, personer med funktionsnedsättning, äldre, gravida kvinnor, ensamma föräldrar med underåriga barn, offer för människohandel, personer med allvarliga sjukdomar, personer med psykiska störningar och personer som har utsatts för tortyr, våldtäkt eller andra former av psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld, såsom offer för kvinnlig könsstympning.

(13)  sökande med särskilda mottagandebehov: en sökande och som behöver särskilda garantier för att kunna tillvarata de rättigheter och fullgöra de skyldigheter som anges i detta direktiv, till exempel sökande som är underåriga, ensamkommande barn, personer med funktionsnedsättning, äldre, gravida kvinnor, ensamma föräldrar med underåriga barn, offer för människohandel, personer med allvarliga sjukdomar, personer med psykiska störningar och mentala problem och personer som har utsatts för tortyr, våldtäkt eller andra former av psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld, såsom offer för kvinnlig könsstympning.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska så snart som möjligt och senast när de som ansöker om internationellt skydd lämnar in sina ansökningar informera dem om fastställda förmåner och vilka skyldigheter de ska fullgöra för att komma i åtnjutande av mottagningsvillkoren. De ska i informationen klargöra att sökanden inte är berättigad till de mottagningsvillkor som anges i artiklarna 14–17 i detta direktiv, efter vad som följer av artikel 17a, i någon annan medlemsstat än den där han eller hon är skyldig att befinna sig i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX [Dublinförordningen].

Medlemsstaterna ska så snart som möjligt och senast när de som ansöker om internationellt skydd lämnar in sina ansökningar informera dem minst om fastställda förmåner och vilka skyldigheter de ska fullgöra för att komma i åtnjutande av mottagningsvillkoren. De ska också för de sökande påpeka all relevant information om eventuellt ersättande, inskränkning eller indragning av materiella mottagningsvillkor i enlighet med artikel 19 i detta direktiv.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska förse sökande med en resehandling endast om det uppkommer allvarliga humanitära eller andra tvingande skäl som kräver deras närvaro i en annan stat. Resehandlingens giltighet ska vara begränsad till det syfte och den varaktighet som krävs med hänsyn till ändamålet för dess utfärdande.

Medlemsstaterna ska utan dröjsmål förse sökande med en resehandling om den sökandes fysiska närvaro krävs i en annan medlemsstat, särskilt om en sökande exempelvis behöver resa till en annan stat för medicinsk behandling, eller för att under vissa omständigheter besöka släktingar, exempelvis för att besöka svårt sjuka nära släktingar eller för att närvara vid nära släktingars bröllop eller begravningar. Andra skäl skulle kunna vara situationer där sökande som har beviljats tillträde till arbetsmarknaden måste göra viktiga resor i arbetet, där sökande måste resa för att följa en studiegång eller där underåriga reser med fosterfamiljer. Resehandlingens giltighet ska vara begränsad till det syfte och den varaktighet som krävs med hänsyn till ändamålet för dess utfärdande.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna får inte ställa krav på onödig eller oproportionell dokumentation eller andra administrativa krav på sökande innan de ges de rättigheter som de tillförsäkras enligt detta direktiv enbart av det skälet att de ansöker om internationellt skydd.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska om nödvändigt besluta att en sökande ska bosätta sig en viss plats av hänsyn till något av följande:

2.  Medlemsstaterna får om nödvändigt och om det är proportionerligt och vederbörligen motiverat besluta att en sökande ska bosätta sig i en öppen förläggning eller ett visst boende av hänsyn till något av följande:

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2 – led d – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  när det gäller sökande som inte har efterlevt skyldigheten att ge in sin ansökan i den medlemsstat som de först reste in i, i enlighet med artikel [4.1] i förordning (EU) nr XXX/XXX [Dublinförordningen] och utan adekvata skäl har rest till en annan medlemsstat och gett in en ansökan där, eller

–  när det gäller sökande som avsiktligt inte har efterlevt skyldigheten att ge in sin ansökan i den medlemsstat som de först reste in i, i enlighet med artikel [4.1] i förordning (EU) nr XXX/XXX [Dublinförordningen] eller utan adekvata skäl har rest till en annan medlemsstat, eller

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2 – led d – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  när det gäller sökande som har sänts tillbaka till den medlemsstat där de är skyldiga att befinna sig i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX [Dublinförordningen], efter att ha avvikit till en annan medlemsstat.

–  när det gäller sökande som har sänts tillbaka till den medlemsstat där de är skyldiga att befinna sig i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX [Dublinförordningen], efter att ha avvikit.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att sökande har tillträde till arbetsmarknaden senast sex månader efter det att de har lämnat in ansökan om internationellt skydd om ett administrativt beslut av den behöriga myndigheten inte har fattats och förseningen inte kan tillskrivas den sökande.

Medlemsstaterna ska se till att sökande har tillträde till arbetsmarknaden senast 6 månader från det att de har lämnat in sin ansökan om internationellt skydd.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en medlemsstat har påskyndat sakprövningen av en ansökan om internationellt skydd i enlighet med artikel [40.1] [a–f] i förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om förfaranden], ska tillträde till arbetsmarknaden inte beviljas.

utgår

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna ska ge sökandena effektiv tillgång till språkkurser efter det att de har lämnat in ansökan om internationellt skydd, i syfte att integrera dem och ge dem möjlighet att till fullo utnyttja sina formella kvalifikationer och således bidra till samhället.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Medlemsstaterna uppmuntras att tillhandahålla sökande och myndigheter lämplig utbildning i sysselsättningslagstiftning och icke-diskriminering i syfte att undvika utnyttjande på arbetsplatser i form av svart arbete och andra former av allvarlig arbetskraftsexploatering och för att undvika diskriminering från den dag ansökan om internationellt skydd lämnats in.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Föreningsfrihet och frihet att tillhöra en arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation eller någon annan organisation vars medlemmar utövar ett visst yrke, inbegripet de rättigheter och förmåner som sådana organisationer tillhandahåller, utan att det påverkar tillämpningen av nationella bestämmelser om allmän ordning och allmän säkerhet,

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  utbildning och arbetsmarknadsrelaterade utbildningsmöjligheter för vuxna, bland annat fortbildningskurser för uppdatering av yrkeskunskaper och arbetsplatspraktik,

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  tillgång till handledningstjänster vad gäller utbildning och yrkesutbildning som tillhandahålls av arbetsförmedlingar,

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 3 – stycke 2 – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ii)  enligt c i denna punkt till utbildning och yrkesutbildning som är direkt knuten till en specifik arbetsuppgift,

utgår

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 3 – stycke 2 – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(iii)  enligt e i denna punkt genom att undanta familje- och arbetslöshetsförmåner, utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EU) nr 1231/2010.

utgår

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De begränsningar av likabehandlingen som avses i leden ii) och iii) ska inte tillämpas på underåriga, föräldrar till underåriga barn och föräldrar eller primära omsorgsgivare enligt lag eller sedvänja.

Motivering

Applying the restrictions set out in paragraph 3, points (ii) and (iii) of art. 15 to minors (or parents of minors and legal or customary primary caregivers, with a subsequent impact on minors) would amount to discrimination under the UN Convention on the Rights of the Child (art. 2(1) [non-discrimination] combined with articles 26(1) and (2) [right to social security] and 28(1)(b) [right to equal access to vocational education]."Article 2 1. States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status. "Article 26 1. States Parties shall recognise the right for every child to benefit from social security, including social insurance, and shall take the necessary measures to achieve the full realization of this right in accordance with their national law. 2. The benefits should, where appropriate, be granted, taking into account the resources and the circumstances of the child and persons having responsibility for the maintenance of the child…" "Article 28 1. States Parties recognise the right of the child to education, and with a view to achieving this right progressively and on the basis of equal opportunity, they shall, in particular: (b) Encourage the development of different forms of secondary education, including general and vocational education, make them available and accessible to every child, and take appropriate measures such as the introduction of free education and offering financial assistance in case of need;"

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om sökande har beviljats tillträde till arbetsmarknaden i enlighet med punkt 1, ska medlemsstaterna säkerställa att det av sökandens handling som avses i artikel [29] i förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om förfaranden] framgår att sökanden har rätt att förvärvsarbeta.

utgår

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Om tillträde till arbetsmarknaden har beviljats i enlighet med punkt 1 ska medlemsstaterna också se till att sökandena skriftligen informeras, på ett språk de förstår, om sina rättigheter som arbetstagare i enlighet med den nationella lagstiftningen.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  I fråga om underåriga och familjer med underåriga barn ska de materiella mottagningsvillkoren också säkerställa en levnadsstandard som är tillräcklig för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. Underåriga och familjer med underåriga barn som omfattas av detta direktiv ska i enlighet med principen om icke-diskriminering ha rätt till samma familjetjänster som barn och familjer med barn som är medborgare i landet.

Motivering

Barn får inte erbjudas en levnadsstandard som endast tryggar deras uppehälle och skyddar deras hälsa: de har rätt till en levnadsstandard som främjar deras utveckling (fysiska, mentala, andliga etc.) och som därigenom ger dem möjlighet att planera sin framtid [artikel 27, FN:s konvention om barnets rättigheter].

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Vid bedömningen av en sökandes tillgångar i fall där det krävs att sökanden ska täcka eller bidra till kostnaden för de materiella mottagningsvillkoren eller där sökanden avkrävs en återbetalning i enlighet med punkt 4, ska medlemsstaterna iaktta proportionalitetsprincipen. Medlemsstaterna ska också ta hänsyn till sökandens individuella förhållanden och behovet av att respektera hans eller hennes värdighet och personliga integritet, inbegripet sökandens särskilda mottagandebehov. Medlemsstaterna ska under alla omständigheter se till att sökanden ges en levnadsstandard som garanterar hans eller hennes uppehälle och skyddar hans eller hennes fysiska och mentala hälsa.

5.  Om sökanden avkrävs en återbetalning i enlighet med punkt 4, ska medlemsstaterna iaktta proportionalitetsprincipen och ta hänsyn till sökandens individuella förhållanden och behovet av att respektera hans eller hennes värdighet och personliga integritet, inbegripet sökandens särskilda mottagandebehov. Medlemsstaterna ska under alla omständigheter se till att sökanden ges en levnadsstandard som garanterar hans eller hennes uppehälle och skyddar hans eller hennes fysiska och mentala hälsa.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 9 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Sådana avvikande villkor ska under alla förhållanden säkerställa tillgång till hälso- och sjukvård i enlighet med artikel 18 och en värdig levnadsstandard för alla sökande.

Sådana avvikande villkor ska under alla förhållanden säkerställa tillgång till hälso- och sjukvård i enlighet med artikel 18 och en dräglig levnadsstandard för alla sökande.

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 17a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 17a

utgår

Mottagningsvillkor i en annan medlemsstat än den där sökanden är skyldig att befinna sig

 

1.  En sökande ska inte vara berättigad till de mottagningsvillkor som fastställs i artiklarna 14–17 i någon annan medlemsstat än den där han eller hon är skyldig att befinna sig i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX [Dublinförordningen].

 

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa en värdig levnadsstandard för alla sökande.

 

3.  I väntan på att en underårig överförs till ansvarig medlemsstat i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX [Dublinförordningen], ska medlemsstaterna tillhandahålla vederbörande lämplig utbildningsverksamhet.

 

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska se till att sökande, oavsett var de är skyldiga att befinna sig i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX [Dublinförordningen], får nödvändig hälso- och sjukvård som åtminstone ska innefatta akutsjukvård och nödvändig behandling av sjukdomar, inbegripet allvarliga psykiska störningar.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att sökande får nödvändig fysisk och psykisk hälso- och sjukvård som åtminstone ska innefatta akutsjukvård och nödvändig behandling av sjukdomar, inklusive allvarliga psykiska störningar.

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När det gäller sökande som är skyldiga att befinna sig på medlemsstaternas territorium i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX [Dublinförordningen], får medlemsstaterna, i de situationer som beskrivs i punkt 2

1.  På grundval av ett beslut av en behörig myndighet kan medlemsstaterna, i de situationer som beskrivs i punkt 2

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  inte har efterlevt den skyldighet som fastställs i artikel [4.1] i förordning (EU) nr XXX/XXX [Dublinförordningen] och utan tillräckliga skäl har rest till en annan medlemsstat och lämnat in en ansökan där, eller

(g)  inte har efterlevt den skyldighet som fastställs i artikel [4.1] i förordning (EU) nr XXX/XXX [Dublinförordningen] eller avsiktligt och utan tillräckliga skäl har rest till en annan medlemsstat, eller

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ga)  allvarligt har åsidosatt rättsordningen i den medlemsstat där han eller hon ingett sin ansökan om internationellt skydd, eller

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  har återsänts efter att ha avvikit till en annan medlemsstat.

(h)  har återsänts efter att ha avvikit.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska så snart som möjligt och senast fem arbetsdagar från det att ett ensamkommande barn lämnar in en ansökan om internationellt skydd vidta åtgärder för att se till att ensamkommande barn har en förmyndare som företräder och hjälper dem att ta tillvara sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter enligt detta direktiv. Den förmyndare som har utsetts i enlighet med artikel [22] i förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om förfaranden] får utföra dessa uppgifter. Det ensamkommande barnet ska genast underrättas om utnämningen av en förmyndare. Om en organisation utses till förmyndare ska denna utse en person som ansvarar för att utföra skyldigheterna som förmyndare gentemot det ensamkommande barnet, i enlighet med detta direktiv. Förmyndaren ska fullgöra sina uppgifter utifrån principen om barnets bästa enligt artikel 22 .2, besitta nödvändiga kunskaper för detta ändamål och får inte vara registrerade för brott eller överträdelser relaterade till barn. För att kunna säkerställa den underåriges välbefinnande och sociala utveckling som avses i artikel 22 .2 b, ska den person som agerar som förmyndare endast bytas ut om det är nödvändigt. Organisationer eller personer vars intressen står i strid med, eller kan komma att stå i strid med, det ensamkommande barnets intressen, ska inte utses till förmyndare.

Medlemsstaterna ska så snart som ett ensamkommande barn lämnar in en ansökan om internationellt skydd vidta åtgärder för att se till att ensamkommande barn har en förmyndare som företräder och hjälper dem att ta tillvara sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter enligt detta direktiv. Den förmyndare som har utsetts i enlighet med artikel [22] i förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om förfaranden] får utföra dessa uppgifter. Det ensamkommande barnet ska genast underrättas om utnämningen av en förmyndare. Om en organisation utses till förmyndare ska denna utse en person som ansvarar för att utföra skyldigheterna som förmyndare gentemot det ensamkommande barnet, i enlighet med detta direktiv. Förmyndaren ska fullgöra sina uppgifter utifrån principen om barnets bästa enligt artikel 22.2, besitta nödvändig kompetens och få fortlöpande och lämplig utbildning för detta ändamål och får inte förekomma i kriminalregister, i synnerhet när det gäller brott eller överträdelser relaterade till barn. Efter utnämningen av förmyndaren ska dennes kriminalregister regelbundet granskas av de behöriga myndigheterna för att identifiera möjliga oförenligheter med hans eller hennes roll. För att kunna säkerställa den underåriges välbefinnande och sociala utveckling som avses i artikel 22.2 b, ska den person som agerar som förmyndare endast bytas ut om det är nödvändigt. Organisationer eller personer vars intressen står i strid med, eller kan komma att stå i strid med, det ensamkommande barnets intressen, ska inte utses till förmyndare.

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska för att skydda ensamkommande barn från utnyttjande och människohandel identifiera dem vid ankomst, registrera dem, utföra en preliminär riskbedömning och säkerställa att de överlämnas till relevant barnavårdsmyndighet.

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att en förmyndare inte samtidigt ges ansvar för ett oproportionerligt stort antal ensamkommande barn, så att han eller hon blir oförmögen att utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt. Medlemsstaterna ska utse enheter eller personer med ansvar för att med regelbundna interval kontrollera att vårdnadshavarna fullgör sina uppgifter på ett tillfredsställande. Dessa enheter eller personer ska också ha befogenhet att granska klagomål som ensamkommande barn har lämnat in mot sina förmyndare.

Medlemsstaterna ska se till att förmyndare samtidigt ges ansvar för ett proportionerligt och begränsat antal ensamkommande barn för att se till att de kan utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt. Medlemsstaterna ska utse enheter eller personer med ansvar för att med regelbundna intervall kontrollera att vårdnadshavarna fullgör sina uppgifter på ett tillfredsställande. Dessa enheter eller personer ska också ha befogenhet att granska klagomål som ensamkommande barn har lämnat in mot sina förmyndare. För detta ändamål ska ensamkommande barn ges information på ett barnvänligt sätt och på ett språk som de förstår, om vilka dessa enheter eller personer är och hur man i förtroende och under säkra former lämnar in klagomål mot sina förmyndare.

Motivering

When mentioning the necessary expertise the guardian should have, it is important to specify, as the Reception Directive does, that such expertise be aimed at enabling the guardian to perform his or her duties in the best interests of the child. Such expertise needs to be combined with appropriate and continuous training provided by the competent authorities. That the candidate to a position of guardianship hasn’t a verified record of child-related crimes or offences is not enough. Other crimes or offences should also lead to discard a candidate, as the guardian is responsible for the overall well-being of the unaccompanied minor and should thus be a person of unblemished integrity. Even after appointment, regular checks of his/her criminal record are made necessary by the sensitive nature of the role. The expression “a disproportionate number” leaves too much room for interpretation, which may lead to misuses. Need to be more prescriptive: the expression “adequate and limited number of unaccompanied minors” has this objective. The addition at the end of the subparagraph of paragraph 1 aims at encouraging and enabling children to participate in and contribute to the monitoring of guardianship systems.

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 29 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska tillhandahålla lämplig utbildning och lämpligt stöd för personal som kan möta de behov vad gäller den fysiska och psykiska hälsan som sökande som kommer in på arbetsmarknaden kan ha.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning)

Referensnummer

COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

15.9.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

15.9.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Brando Benifei

9.9.2016

Behandling i utskott

28.2.2017

22.3.2017

 

 

Antagande

11.4.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

9

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Maria Arena, Georges Bach, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Helga Stevens, Neoklis Sylikiotis, Anders Primdahl Vistisen, Flavio Zanonato, Gabriele Zimmer

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Pilar Ayuso, Sergio Gaetano Cofferati, Andrejs Mamikins

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

37

+

ALDE

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Yana Toom, Renate Weber

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer

Pilar Ayuso, Georges Bach, Deirdre Clune, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Sergio Gaetano Cofferati, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

9

-

ECR

ENF

NI

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Anders Primdahl Vistisen

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

4

0

ALDE

EFDD

PPE

Martina Dlabajová

Laura Agea

David Casa, Romana Tomc

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTRIKESFRÅGOR

Ref: D(2017) 16954

Claude Moraes

Ordförande

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Till ordföranden

Den 15 september 2016 hänvisades ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning) – 2016/0222(COD) – till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE). LIBE-utskottet utsåg därefter Sophia in 't Veld till föredragande.

Vid sitt sammanträde den 27 oktober 2016 beslutade samordnarna i utskottet för utrikesfrågor (AFET) att ett yttrande från AFET över ovannämnda förslag skulle överlämnas till LIBE-utskottet och dess föredragande i form av en skrivelse. I min egenskap av ordförande för utrikesutskottet har jag nöjet att översända detta yttrande.

Såsom anges i motiveringen till kommissionens omarbetade förslag måste skillnaderna minskas ytterligare mellan medlemsstaterna vad gäller asylförfaranden, mottagningsvillkor för asylsökande och andelen godkända asylansökningar, så att ett verkligt gemensamt europeiskt asylsystem kan inrättas och den administrativa bördan och säkerhetsrelaterade frågor till följd av sekundära förflyttningar kan undvikas.

AFET anser att det är av yttersta vikt att respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, samt lämplig behandling av de mest utsatta sökandena, i synnerhet underåriga – oavsett om de är ensamkommande eller har anlänt tillsammans med sina familjer – garanteras av unionen och dess medlemsstater vid inrättandet av ett sådant gemensamt system. AFET anser att de mest utsatta grupperna bör ges särskilt bistånd och ökat humanitärt skydd som ett led i deras integrationsprocess och att de prioriteras vid mottagningsförfaranden där hänsyn tas till jämställdhetsaspekter. De bör gynnas av särskilda skyddsmekanismer mot våld och diskriminering under asylförfarandet och ges tillgång till uppehållsstatus och grundläggande tjänster, inklusive hälso- och sjukvård och utbildning, i enlighet med gällande lagstiftning (jfr punkt 14 i parlamentets resolution av den 5 april 2017 om hantering av flykting- och migrantrörelserna: den roll som EU:s yttre åtgärder spelar).

I en tid då människors rörlighet når en historiskt hög nivå, med 244 miljoner internationella migranter och 65,3 miljoner människor som fortfarande var tvångsförflyttade 2015 på grund av konflikter, destabilisering, våld och människorättskränkningar, utgör medlemsstaternas bristande samordning på säkerhetsområdet även en av de största svagheterna inom unionens yttre förbindelser. Att på ett effektivare sätt använda befintliga verktyg inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, framför allt i överensstämmelse med övriga yttre och inre instrument, bör utgöra kärnan i en stark migrationspolitik och yttre åtgärder för EU (jfr punkterna 2 och 5 i Europaparlamentets resolution av den 23 november 2016 om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken).

Det gemensamma europeiska asylsystemet bör också möjliggöra att ansökningar om asyl, liksom behandlingen av asylansökningar, kan äga rum utanför EU eller vid EU:s yttre gränser, vilket parlamentet antog den 5 april 2017 (jfr punkt 47 i Europaparlamentets resolution om hantering av flykting- och migrantrörelserna: den roll som EU:s yttre åtgärder spelar).

Jag skulle också vilja betona behovet av att bygga upp nära partnerskap med EU-kandidatländer och möjliga kandidatländer på västra Balkan om frågor rörande migration samt att tillhandahålla nödvändigt stöd och samarbete vad gäller hantering av migrationsflöden i regionen i enlighet med artikel 8 i fördraget om Europeiska unionen (jfr punkt 50 i Europaparlamentets resolution om hantering av flykting- och migrantrörelserna: den roll som EU:s yttre åtgärder spelar).

Kommissionens förslag hävdas vara förenligt med den övergripande långsiktiga strategin för bättre migrationshantering genom att det minskar incitamenten för irreguljär migration, säkrar unionens yttre gränser och räddar liv samt främjar en stark asylpolitik och en ny politik för laglig migration. Ingen hänvisning görs emellertid till en ökad samstämmighet, i enlighet med artikel 7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med Europeiska unionens yttre förbindelser med tredjeländer och med utvidgningspolitiken.

Jag skulle därför vilja att föredraganden Sophia In’t Veld och LIBE-utskottets ledamöter riktar uppmärksamheten på dessa aspekter inför antagandet av Europaparlamentets ståndpunkt i samband med omarbetningen av ovannämnda direktiv.

Med vänlig hälsning

David McAllister

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning)

Referensnummer

COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD)

Framläggande för parlamentet

13.7.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

15.9.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

15.9.2016

EMPL

15.9.2016

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

8.9.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Sophia in ‘t Veld

5.9.2016

 

 

 

Behandling i utskott

31.1.2017

23.3.2017

 

 

Antagande

25.4.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

42

9

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jonás Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Momchil Nekov, Marco Valli, Julie Ward

Ingivande

8.5.2017

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina

S&D

Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Bodil Valero

9

-

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

3

0

PPE

József Nagy, Emil Radev, Csaba Sógor

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster