Procedūra : 2016/0349(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0187/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0187/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 16/05/2017 - 6.4
CRE 16/05/2017 - 6.4

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0204

IETEIKUMS     ***
PDF 686kWORD 57k
8.5.2017
PE 600.897v02-00 A8-0187/2017

par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pievienošanos Starptautiskajai Kokvilnas padomdevējai komitejai (ICAC)

(15540/2016 – C8-0024/2017 – 2016/0349(NLE))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referents: Fernando Ruas

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pievienošanos Starptautiskajai Kokvilnas padomdevējai komitejai (ICAC)

(15540/2016 – C8-0024/2017 – 2016/0349(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (15540/2016),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. panta 3. un 4. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) daļu (C8-0024/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un ceturto daļu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A8-0187/2017),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem.


PASKAIDROJUMS

Starptautiskā Kokvilnas padomdevēja komiteja (ICAC, dibināta 1939. gadā) ir viena no vecākajām starptautiskajām patēriņa preču struktūrām, kurā šobrīd apvienojušās 27 valstis, kas nodarbojas ar kokvilnas ražošanu, patērēšanu un tirdzniecību(1).

ICAC palīdz valdībām veicināt stabilu un labāk informētu pasaules kokvilnas nozari, uzlabojot pasaules kokvilnas tirgus pārredzamību, palielinot informētību par jauniem uzdevumiem vai problēmām, sekmējot starptautisko sadarbību, apkopojot statistikas datus un nodrošinot tehnisku informāciju un prognozes.

ICAC ir viena no nedaudzajām starptautiskajām patēriņa preču struktūrām, kurās Eiropas Savienība (ES) vēl nav iestājusies(2), neraugoties uz to, ka 9 dalībvalstis ir ICAC bijušās locekles(3). Tā kā kokvilna ir ārkārtīgi svarīga Savienības mērķiem ekonomikas, tirdzniecības un attīstības jomā, ES nevar atļauties palikt ārpus ICAC.

ES pievienošanās ICAC samazinātu šai organizācijai maksājamo ikgadējo iemaksu salīdzinājumā ar minēto 9 dalībvalstu maksātajām iemaksām.

Turklāt dalība šajā starptautiskajā struktūrā ļaus ES uzlabot sadarbību un dialogu dažādos ar kokvilnu saistītos jautājumos; nodrošinās piekļuvi savlaicīgai, precīzai un svarīgai informācijai un analītiskiem ieteikumiem; veicinās saiknes un partnerības starp kokvilnas ražotājiem, tekstilrūpniecības nozari, patērētāju organizācijām un publiskā sektora iestādēm.

Referents ir pārliecināts, ka visas ES pievienošanās ICAC ir ES labākajās interesēs, un mudina Eiropas Parlamentu atbalstīt ES pievienošanos šai starptautiskajai struktūrai. Vienota viedokļa paušana starptautiskajā arēnā nodrošinās konsekventāku rīcību un lielāku ietekmi. ES dalība arī nodrošinās ļoti vajadzīgo atbalstu šai starptautiskajai patēriņa preču struktūrai, neatkarīgi no tās vēsturiskās lomas pasaules kokvilnas nozarē un tās nozīmes kā datu vākšanas/prognožu centram. Šīs pievienošanās mērķis ir aktīva ES dalība stiprākā un efektīvākā ICAC.

Referents arī uzskata, ka ir svarīgi šajā paskaidrojumā atgādināt par visām bažām, kas saistībā ar pasaules kokvilnas nozari paustas INTA komitejas 2012. gada 4. jūnija darba dokumentā „par ES pievienošanos Starptautiskajai Kokvilnas padomdevēju komitejai(4) un Eiropas Parlamenta 2013. gada 14. marta rezolūcijā par „ilgtspējības nodrošināšanu kokvilnas ražošanas ķēdē pasaules mērogā(5), uzsverot, ka minētajā rezolūcijā norādīts, ka nepieciešams „ar ICAC starpniecību nekavējoties strādāt pie tā, lai krasi samazinātu vides degradāciju, tai skaitā ietekmi uz ūdens resursiem un pesticīdu un insekticīdu izmantošanu; (..) ka ir svarīgi cīnīties pret cilvēktiesību un darba tiesību pārkāpumiem un vides piesārņošanu visā kokvilnas ražošanas ķēdē, tai skaitā tekstila un apģērbu ražošanas nozarēs;(6), jo īpaši bērnu darbu un piespiedu darbu(7), un uzsvērta „nepieciešamība radīt jaunattīstības valstu sīkražotājiem piemērotus apstākļus, kuros viņiem ir pieejamas galvenās kokvilnas ražošanas ķēdes, kas apkalpo Savienības tekstila un apģērbu rūpniecību, tiek radītas iespējas virzīties augšup pa kokvilnas, tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas ķēdi un aptvert organiskas un taisnīgā tirdzniecībā pārdotas kokvilnas ražošanas piedāvāto potenciālu(8).

Referents arī vēlētos atgādināt minētajā rezolūcijā pausto aicinājumu Ķīnas Tautas Republikai — „lielākajam kokvilnas tirgum ar lielākajām kokvilnas rezervēm — apsvērt iespēju pievienoties ICAC un konstruktīvi darboties kokvilnas nozarē; un stingri „vērsties pret bērnu darba un piespiedu darba izmantošanu kokvilnas un tekstila nozarē(9), kā arī aicinājumu „aicina visas kokvilnas ražotājas valstis radīt vidi, kas ļauj valdībai, nozares pārstāvjiem, neatkarīgām NVO un arodbiedrību organizācijām pienācīgi uzraudzīt darba apstākļus kokvilnas nozarē un ziņot par tiem(10).

Turklāt referents uzskata, ka ir svarīgi uzsvērt Eiropas Parlamenta aicinājumu Eiropas Komisijai „i) regulāri ziņot Parlamentam par savu darbu un līdzdalību patēriņa preču struktūrās, tai skaitā ICAC; ii) pilnībā izmantot dalības ICAC potenciālu, lai censtos palielināt kokvilnas apģērbu rūpniecības tirgus pārredzamību un ilgtspējību; iii) nekavējoties reaģēt uz visiem iespējamajiem kokvilnas eksportēšanas ierobežojumiem vai citiem pasākumiem, kas varētu radīt pārmērīgas cenu svārstības; iv) turpināt nodrošināt to, ka tiek uzklausīts Eiropas kokvilnas audzētāju, attīrītāju, tirgotāju un nozares pētnieku viedoklis;” un „v) uzlabot koordināciju, statistikas datu apkopošanu, prognozēšanu, dalīšanos informācijā un uzraudzīšanu, kas tiek veikta attiecībā uz kokvilnas ražošanas un piegādes ķēdēm visā pasaulē(11).

Visu iepriekš izklāstīto apsvērumu dēļ referents uzskata, ka ES pievienošanās ICAC var efektīvi veicināt šo nozīmīgo un mūsu Savienībai būtiski svarīgo mērķu sasniegšanu, kā arī ļaus Eiropas Parlamentam ciešāk iesaistīties visās ICAC darbībās.

(1)

https://www.icac.org/about-International-Cotton-Advisory-Committee/member-governments, skatīts 28.02.2017.

(2)

„ES ir šādu starptautisku organizāciju dalībniece: the International (I) Coffee Organisation (O), I. Cocoa O., I. Tropical Timber O., I. Sugar O., I. Olive Oil Council (C), I. Grains C., I. Rubber Study Group (SG), I. Lead un Zinc SG, I. Nickel SG, I. Non-Ferrous Metals SG.” „Eiropas Savienības Padome vairākkārt (proti, savos secinājumos 2004. (ref. 8972/04), 2008. (ref. 9986/08) un 2010. gadā (ref. 9648/10)) ir aicinājusi Eiropas Komisiju izskatīt iespējamo ES dalību Starptautiskajā kokvilnas padomdevēju komitejā. 2013. gadā tā pilnvaroja Komisiju Eiropas Savienības vārdā un saskaņā ar sarunu norādēm risināt sarunas par Eiropas Savienības pievienošanās ICAC (Padomes 2013. gada 13. septembra Lēmums 13406/13).” Padomes Lēmums par ES pievienošanos Starptautiskajai kokvilnas padomdevēju komitejai (ICAC), 2. lpp. (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0712&from=LV).

(3)

Beļģija, Francija, Grieķija, Itālija, Nīderlande, Polija, Somija, Spānija un Vācija.

(4)

Darba dokuments, PE 491.080v01-00.

(5)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0099.

(6)

Eiropas Parlamenta 2013. gada 14. marta rezolūcija par ilgtspējības nodrošināšanu kokvilnas ražošanas ķēdē pasaules mērogā, 2. un 3. punkts.

(7)

Kā minēts citētās Eiropas Parlamenta 2013. gada 14. marta rezolūcijas par ilgtspējības nodrošināšanu kokvilnas ražošanas ķēdē pasaules mērogā 7. punktā.

(8)

Eiropas Parlamenta 2013. gada 14. marta rezolūcija par ilgtspējības nodrošināšanu kokvilnas ražošanas ķēdē pasaules mērogā, 4. punkts.

(9)

Eiropas Parlamenta 2013. gada 14. marta rezolūcija par ilgtspējības nodrošināšanu kokvilnas ražošanas ķēdē pasaules mērogā, 20. punkts.

(10)

Eiropas Parlamenta 2013. gada 14. marta rezolūcija par ilgtspējības nodrošināšanu kokvilnas ražošanas ķēdē pasaules mērogā, 9. punkts.

(11)

Eiropas Parlamenta 2013. gada 14. marta rezolūcijas par ilgtspējības nodrošināšanu kokvilnas ražošanas ķēdē pasaules mērogā, 21. punkts.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

ES pievienošanās Starptautiskajai kokvilnas padomdevēju komitejai (ICAC)

Atsauces

15540/2016 – C8-0024/2017 – COM(2016)07122016/0349(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

27.1.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

13.2.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

13.2.2017

AGRI

13.2.2017

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

DEVE

6.4.2017

AGRI

12.12.2016

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Fernando Ruas

23.1.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

21.3.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

4.5.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

36

0

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Marco Zanni

Iesniegšanas datums

8.5.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

36

+

ALDE

Becerra Basterrechea Beatriz, Charanzová Dita, Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Czesak Edward, Loones Sander, Piecha Bolesław G., Starbatty Joachim

EFDD

Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Zanni Marco

GUE/NGL

Kouloglou Stelios, Mineur Anne-Marie, Scholz Helmut

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Bendtsen Bendt, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fisas Ayxelà Santiago, Hübner Danuta Maria, Proust Franck, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Wałęsa Jarosław

S&D

Andrieu Eric, Arena Maria, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Hautala Heidi, Jadot Yannick

0

2

0

ENF

Ferrand Edouard, Obermayr Franz

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika