AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Europese Unie tot het Internationaal Raadgevend Comité voor Katoen (ICAC)

8.5.2017 - 15540/2016 – C8-0024/2017 – 2016/0349(NLE)) - ***

Commissie internationale handel
Rapporteur: Fernando Ruas

Procedure : 2016/0349(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0187/2017
Ingediende teksten :
A8-0187/2017
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Europese Unie tot het Internationaal Raadgevend Comité voor Katoen (ICAC)

(15540/2016 – C8-0024/2017 – 2016/0349(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (15540/2016),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, leden 3 en 4, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0024/2017),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A8-0187/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

TOELICHTING

Het Internationaal Raadgevend Comité voor Katoen (ICAC, opgericht in 1939) is een van de oudste internationale grondstoffenorganen (ICB's), dat momenteel 27 landen samenbrengt die katoen produceren, consumeren en verhandelen[1].

Het ICAC helpt de regeringen om een gezond en weloverwogen mondiaal katoenbeleid te bevorderen door het verbeteren van de transparantie op de katoenmarkt, het bewustmaken van nieuwe uitdagingen en problemen, het aanmoedigen van internationale samenwerking, het verzamelen van statistische gegevens en het verstrekken van technische informatie en prognoses.

Het ICAC is een van de weinige ICB's waarvan de Europese Unie nog geen lid is[2], ook al hebben negen lidstaten ooit deel uitgemaakt van het ICAC[3]. Aangezien katoen bijzonder belangrijk is voor de economische, handels- en ontwikkelingsdoelstellingen van de Unie, kan de EU zich niet veroorloven om buiten het ICAC te blijven.

De toetreding van de EU tot het ICAC zou neerkomen op een verlaging van de jaarlijkse bijdrage aan deze organisatie, in vergelijking met de bijdragen van de negen genoemde landen.

Het lidmaatschap van deze internationale organisatie zal de EU ook de gelegenheid geven om de samenwerking en dialoog over uiteenlopende katoenvraagstukken te verbeteren, toegang te krijgen tot actuele, accurate en relevante informatie, alsook analytisch advies, en zal banden en partnerschappen tussen katoenproducenten, de textielsector, consumentenorganisaties en de overheid faciliteren.

De rapporteur is ervan overtuigd dat het in het belang van de gehele Unie is om tot het ICAC toe te treden en verzoekt het Europees Parlement de toetreding van de EU tot dit internationaal orgaan goed te keuren. Als de EU op het internationale toneel met één stem spreekt, zal dit de samenhang van het beleid en de invloed van de Unie ten goede komen. Het EU-lidmaatschap zal ook een hoognodige impuls geven aan dit internationaal grondstoffenorgaan, nog afgezien van de historische relevantie van het ICAC voor de mondiale katoeneconomie en het belang ervan als centrum voor gegevensverzameling en prognoses. Het doel van deze toetreding is een actief lidmaatschap van de EU binnen een sterker en doeltreffender ICAC.

De rapporteur wil in deze toelichting ook herinneren aan de zorgpunten in verband met de mondiale katoeneconomie die zijn opgenomen in het werkdocument van de INTA-commissie van 4 juni 2012 inzake toetreding van de EU tot het Internationaal Raadgevend Comité voor Katoen[4] en de resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2013 over duurzaamheid in de mondiale waardeketen van katoen[5]. De rapporteur wijst op de in deze laatste resolutie geuite noodzaak om via het ICAC "samen te werken en de aantasting van het milieu drastisch te beperken, inclusief de voetafdruk op het gebied van water en het gebruik van pesticiden en insecticiden", het belang om "mensenrechtenschendingen, schendingen van het arbeidsrecht en milieuvervuiling in de hele waardeketen van katoen, met inbegrip van de textiel- en kledingsector, te bestrijden"[6], met name "kinderarbeid en dwangarbeid"[7], en het feit "dat de juiste voorwaarden moeten worden geschapen om ervoor te zorgen dat kleinschalige producenten uit ontwikkelingslanden toegang krijgen tot de belangrijkste waardeketens die de textiel- en kledingindustrie van de Unie bedienen, dat zij in de waardeketen van katoen/textiel/kleding opklimmen en dat zij het potentieel van biologisch katoen en katoen uit eerlijke handel benutten"[8].

Uit dezelfde resolutie wil de rapporteur ook herinneren aan de oproep van het Europees Parlement aan de Volksrepubliek China, "de grootste katoenmarkt met de grootste katoenreserves, te overwegen lid van het ICAC te worden en een constructieve rol in de katoensector te spelen", en dringend "het gebruik van kinder- en dwangarbeid in de katoen- en textielsector te bestrijden"[9], alsook aan de oproep "aan alle katoenproducerende landen om een geschikte omgeving te creëren voor adequate monitoring en rapportage met betrekking tot de arbeidsomstandigheden in de katoensector door instanties van de overheid, de sector zelf, onafhankelijke ngo's en de vakbonden"[10].

De rapporteur acht het voorts belangrijk om erop te wijzen dat het Europees Parlement de Commissie heeft verzocht om "i. periodiek verslag uit te brengen aan het Parlement over haar werkzaamheden in ICB's, inclusief het ICAC; ii. het potentieel van het ICAC-lidmaatschap volledig te benutten om te streven naar meer markttransparantie in de katoen-/kledingindustrie en naar duurzaamheid; iii. prompt op te treden tegen eventuele uitvoerrestricties voor katoen of andere handelingen die buitensporige prijsschommelingen tot gevolg hebben; iv. ervoor te blijven zorgen dat de stem van de Europese katoentelers, ‑ontpitters, -handelaren en -onderzoekers wordt gehoord;" en "v. de coördinatie, verzameling van statistische gegevens, prognoses, informatiedeling en monitoring met betrekking tot de mondiale toeleverings- en waardeketen van katoen te verbeteren"[11].

Om alle bovengenoemde redenen meent de rapporteur dat de toetreding van de EU tot het ICAC daadwerkelijk kan bijdragen tot de verwezenlijking van deze betekenisvolle doelstellingen, die van cruciaal belang zijn voor de Unie, en het Europees parlement de gelegenheid zal bieden om de werkzaamheden van het ICAC van nabij te volgen.

 • [1]  https://www.icac.org/about-International-Cotton-Advisory-Committee/member-governments, gegevens van 28/02/2017.
 • [2]  "De EU is lid van de Internationale Koffieorganisatie, de Internationale Cacao-organisatie, de Internationale Organisatie voor tropisch hout, de Internationale Suikerorganisatie, de Internationale Olijfolieraad, de Internationale Graanraad, de Internationale Studiegroep voor rubber, de Internationale Studiegroep voor lood en zink, de Internationale Studiegroep voor nikkel, de Internationale Studiegroep voor non-ferrometalen." "Bij verschillende gelegenheden, te weten in zijn conclusies van 2004 (ref. 8972/04), 2008 (ref. 9986/08) en 2010 (ref. 9648/10), heeft de Raad van de Europese Unie de Europese Commissie verzocht het EU-lidmaatschap van het ICAC te overwegen. De Raad machtigde de Commissie in 2013 om namens de Europese Unie en op basis van de onderhandelingsrichtsnoeren, te onderhandelen over de toetreding van de Unie tot het ICAC (Besluit 13406/13 van de Raad van 16 september 2013)." Blz. 2 van het Besluit van de Raad inzake de toetreding van de EU tot het Internationaal Raadgevend Comité voor Katoen (ICAC)
  (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0712&from=NL).
 • [3]  België, Duitsland, Griekenland, Finland, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen en Spanje.
 • [4]  Werkdocument, PE 491.080v01-00.
 • [5] Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0099.
 • [6]  Resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2013 over duurzaamheid in de mondiale waardeketen van katoen, paragrafen 2 en 3.
 • [7]  Resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2013 over duurzaamheid in de mondiale waardeketen van katoen, paragraaf 7.
 • [8]  Resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2013 over duurzaamheid in de mondiale waardeketen van katoen, paragraaf 4.
 • [9]  Resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2013 over duurzaamheid in de mondiale waardeketen van katoen, paragraaf 20.
 • [10]  Resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2013 over duurzaamheid in de mondiale waardeketen van katoen, paragraaf 9.
 • [11]  Resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2013 over duurzaamheid in de mondiale waardeketen van katoen, paragraaf 21.

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Toetreding van de Europese Unie tot het Internationaal Raadgevend Comité voor Katoen (ICAC)

Document- en procedurenummers

15540/2016 – C8-0024/2017 – COM(2016)07122016/0349(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

27.1.2017

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

INTA

13.2.2017

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

DEVE

13.2.2017

AGRI

13.2.2017

 

 

Geen advies

       Datum besluit

DEVE

6.4.2017

AGRI

12.12.2016

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Fernando Ruas

23.1.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

21.3.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

4.5.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

36

0

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Marco Zanni

Datum indiening

8.5.2017

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

36

+

ALDE

Becerra Basterrechea Beatriz, Charanzová Dita, Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Czesak Edward, Loones Sander, Piecha Bolesław G., Starbatty Joachim

EFDD

Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Zanni Marco

GUE/NGL

Kouloglou Stelios, Mineur Anne-Marie, Scholz Helmut

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Bendtsen Bendt, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fisas Ayxelà Santiago, Hübner Danuta Maria, Proust Franck, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Wałęsa Jarosław

S&D

Andrieu Eric, Arena Maria, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Hautala Heidi, Jadot Yannick

0

2

0

ENF

Ferrand Edouard, Obermayr Franz

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding