RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind aderarea Uniunii Europene la Comitetul consultativ internațional al bumbacului (CCIB)

8.5.2017 - 15540/2016 – C8-0024/2017 – 2016/0349(NLE)) - ***

Comisia pentru comerț internațional
Raportor: Fernando Ruas

Procedură : 2016/0349(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0187/2017
Texte depuse :
A8-0187/2017
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind aderarea Uniunii Europene la Comitetul consultativ internațional al bumbacului (CCIB)

(15540/2016 – C8-0024/2017 – 2016/0349(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (15540/2016),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatele (3) și (4) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0024/2017),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A8-0187/2017),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

EXPUNERE DE MOTIVE

Comitetul consultativ internațional al bumbacului (CCIB, fondat în 1939) este unul dintre cele mai vechi organisme internaționale pentru produse de bază (ICB), reunind în prezent 27 țări producătoare, consumatoare și comercializatoare de bumbac [1].

CCIB ajută guvernele în promovarea unei economii mondiale a bumbacului mai solide și mai bine informate prin îmbunătățirea transparenței pe piața mondială a bumbacului, prin conștientizarea cu privire la noi provocări sau probleme, prin promovarea cooperării internaționale, colectarea de date statistice, furnizarea de informații tehnice și de previziuni.

CCIB este unul dintre puținele ICB în care Uniunea Europeană (UE) nu este încă membră[2]; nouă state membre sunt însă membre ale CCIB[3]. Deoarece bumbacul este extrem de important pentru îndeplinirea obiectivelor economice, comerciale și de dezvoltare, UE nu își poate permite să rămână în afara CCIB.

Aderarea UE la CCIB va implica o reducere a contribuției anuale plătite organizației respective, în comparație cu cele plătite de către cele nouă state membre menționate.

În plus, statutul de membru în acest organism internațional va permite UE să își consolideze cooperarea și dialogul cu privire la o gamă largă de chestiuni legate de bumbac; acces la informații și consiliere analitică pertinente, corecte și în timp util; va facilita legăturile și parteneriatele dintre producătorii de bumbac, sectorul textil, organizațiile de consumatori și autoritățile publice.

Raportorul este convins că este în interesul UE, per ansamblu, să adere la CCIB și îndeamnă Parlamentul European să sprijine aderarea UE la acest organism internațional. Exprimarea cu o singură voce la nivel internațional va asigura o mai mare coerență de acțiune și influență. Statutul de membru al UE va constitui de asemenea un impuls foarte necesar pentru acest organism internațional pentru produse de bază, indiferent de relevanța sa istorică pentru economia mondială a bumbacului și importanța sa ca centru de colectare a datelor/de prognoză. Scopul acestei aderări este ca UE să participe în mod activ în calitate de membru, în cadrul unui CCIB mai puternic și mai eficace.

De asemenea, raportorul consideră că este important să se reamintească în această expunere de motive toate preocupările exprimate în ceea ce privește economia mondială a bumbacului în documentul de lucru al comisiei INTA „privind aderarea UE la Comitetul consultativ internațional al bumbacului” din 4 iunie 2012[4] și în Rezoluția Parlamentului European din 14 martie 2013 referitoare la durabilitatea lanțului valoric mondial al bumbacului[5], subliniind din această din urmă rezoluție necesitatea „să colaboreze, fără întârziere, prin intermediul CCIB pentru a diminua în mod drastic degradarea mediului, inclusiv amprenta asupra resurselor de apă și utilizarea pesticidelor și a insecticidelor; [...] subliniază importanța luptei împotriva încălcării drepturilor omului și ale drepturilor lucrătorilor, precum și a combaterii poluării mediului pe ansamblul lanțului de valoare al bumbacului, inclusiv în sectoarele textilelor și îmbrăcămintei;”[6], în special „munca copiilor și munca forțată” [7] și „necesitatea de a crea condiții care să permită producătorilor la scară mică din țările în curs de dezvoltare să aibă acces la principalele lanțuri care deservesc industria textilă și de îmbrăcăminte din Uniune, să urce în lanțul de valoare bumbac-textile-îmbrăcăminte și să exploateze potențialul bumbacului biologic și provenit dintr-un comerț echitabil” [8].

Din rezoluție, raportorul ar dori să reamintească, de asemenea, apelul nostru adresat Republicii Populare Chineze - „cea mai mare piață a bumbacului, cu cele mai mari rezerve de bumbac, să ia în considerare aderarea la CCIB și să joace un rol constructiv în sectorul bumbacului;” și „să combată cu fermitate utilizarea muncii copiilor și a muncii forțate în sectorul bumbacului și al textilelor”[9] și „toate țările producătoare de bumbac să creeze un mediu care să permită monitorizarea și raportarea adecvate ale condițiilor de muncă din sectorul bumbacului de către guverne, industrie, ONG-uri independente și organizațiile sindicale”[10].

În plus, raportorul consideră important să sublinieze invitația Parlamentului European adresată Comisiei Europene „(i) să prezinte regulat un raport Parlamentului privind acțiunile sale în cadrul organismelor internaționale pentru produsele de bază (ICB), inclusiv CCIB; ii. să folosească pe deplin potențialul pe care îl oferă calitatea de membru al CCIB pentru a obține o mai bună transparență a pieței în industria hainelor din bumbac și o mai mare durabilitate; iii. să reacționeze rapid la orice posibile restricții la export pentru bumbac și la alte măsuri care conduc la volatilitatea excesivă a prețurilor; iv. să continue să garanteze că vocea lucrătorilor europeni care cultivă, egrenează și comercializează bumbac, precum și a cercetătorilor în domeniu se face auzită;” și „v. să îmbunătățească coordonarea, colectarea de date statistice, previziunile, schimbul de informații și monitorizarea lanțurilor de aprovizionare cu bumbac și de valoare a bumbacului la nivel mondial” [11].

Pentru toate motivele explicate mai sus, raportorul consideră că aderarea UE la CCIB poate contribui în mod eficient la atingerea acestor obiective semnificative care sunt deosebit de importante pentru Uniunea noastră și va permite Parlamentului European să urmărească mai îndeaproape activitatea CCIB.

 • [1]  https://www.icac.org/about-International-Cotton-Advisory-Committee/member-governments, consultat la 28.2.2017.
 • [2]  „UE este membră a Organizației (O) Internaționale a Cafelei (C), a OI a Cacauei, a OI pentru Esențele de Lemn Tropical, a OI a Zahărului, a Consiliului (C) Internațional al Uleiului de Măsline, al CI al Cerealelor, al Grupului internațional de studii (GIS) în domeniul cauciucului, al GIS în domeniul plumbului și al zincului, al GIS în domeniul nichelului și al GIS în domeniul metalelor neferoase.” „Cu diferite ocazii [în special în concluziile sale din 2004 (ref. 8972/04), 2008 (ref. 9986/08) și 2010 (ref. 9648/10)], Consiliul Uniunii Europene a solicitat Comisiei Europene să aibă în vedere aderarea UE la CCIB. În 2013, acesta a autorizat Comisia să negocieze, în numele Uniunii Europene și pe baza directivelor de negociere, aderarea Uniunii la CCIB (Decizia Consiliului 13406/13, 16 septembrie 2013).” Pagina 2 din Decizia Consiliului privind aderarea Uniunii Europene la Comitetul consultativ internațional al bumbacului (CCIB) (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0712&from=RO).
 • [3]  Belgia, Germania, Grecia, Finlanda, Franța, Italia, Țările de Jos, Polonia și Spania.
 • [4]  Document de lucru, PE 491.080v01-00.
 • [5] Texte adoptate, P7_TA(2013)0099.
 • [6]  Punctele 2 și 3 din Rezoluția Parlamentului European din 14 martie 2013 referitoare la „durabilitatea lanțului valoric mondial al bumbacului”.
 • [7]  După cum se menționează la punctul 7 din Rezoluția susmenționată a Parlamentului European din 14 martie 2013 referitoare la „durabilitatea lanțului valoric mondial al bumbacului”.
 • [8]  Punctul 4 din Rezoluția susmenționată a Parlamentului European din 14 martie 2013 referitoare la „durabilitatea lanțului valoric mondial al bumbacului”
 • [9]  Punctul 20 din Rezoluția susmenționată a Parlamentului European din 14 martie 2013 referitoare la „durabilitatea lanțului valoric mondial al bumbacului”
 • [10]  Punctul 9 din Rezoluția susmenționată a Parlamentului European din 14 martie 2013 referitoare la „durabilitatea lanțului valoric mondial al bumbacului”
 • [11]  Punctul 21 din Rezoluția susmenționată a Parlamentului European din 14 martie 2013 referitoare la „durabilitatea lanțului valoric mondial al bumbacului”

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Aderarea UE la Comitetul consultativ internațional al bumbacului (CCIB)

Referințe

15540/2016 – C8-0024/2017 – COM(2016)07122016/0349(NLE)

Data sesizării

27.1.2017

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

INTA

13.2.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

DEVE

13.2.2017

AGRI

13.2.2017

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

DEVE

6.4.2017

AGRI

12.12.2016

 

 

Raportori

       Data numirii

Fernando Ruas

23.1.2017

 

 

 

Examinare în comisie

21.3.2017

 

 

 

Data adoptării

4.5.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Membri supleanți prezenți la votul final

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Marco Zanni

Data depunerii

8.5.2017

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

36

+

ALDE

Becerra Basterrechea Beatriz, Charanzová Dita, Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Czesak Edward, Loones Sander, Piecha Bolesław G., Starbatty Joachim

EFDD

Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Zanni Marco

GUE/NGL

Kouloglou Stelios, Mineur Anne-Marie, Scholz Helmut

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Bendtsen Bendt, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fisas Ayxelà Santiago, Hübner Danuta Maria, Proust Franck, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Wałęsa Jarosław

S&D

Andrieu Eric, Arena Maria, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Hautala Heidi, Jadot Yannick

0

2

0

ENF

Ferrand Edouard, Obermayr Franz