PRIPOROČILO o predlogu sklepa Sveta o pristopu Evropske unije k Mednarodnemu svetovalnemu odboru za bombaž (ICAC)

  8.5.2017 - (15540/2016 – C8-0024/2017 – 2016/0349(NLE)) - ***

  Odbor za mednarodno trgovino
  Poročevalec: Fernando Ruas

  Postopek : 2016/0349(NLE)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0187/2017
  Predložena besedila :
  A8-0187/2017
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu sklepa Sveta o pristopu Evropske unije k Mednarodnemu svetovalnemu odboru za bombaž (ICAC)

  (15540/2016 – C8-0024/2017 – 2016/0349(NLE))

  (Odobritev)

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (15540/2016),

  –  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 207(3) in (4) ter točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0024/2017),

  –  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

  –  ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A8-0187/2017),

  1.  odobri sklenitev sporazuma;

  2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

  OBRAZLOŽITEV

  Mednarodni svetovalni odbor za bombaž (ICAC, ustanovljen leta 1939) je eden najstarejših mednarodnih organov za osnovne proizvode, ki trenutno združuje 27 držav, ki proizvajajo in porabljajo bombaž ali z njim trgujejo[1].

  Mednarodni svetovalni odbor za bombaž pomaga vladam pri spodbujanju trdne in bolje obveščene svetovne bombažne industrije s povečevanjem preglednosti na svetovnem trgu bombaža, ozaveščanjem o novih izzivih in težavah, spodbujanjem mednarodnega sodelovanja, zbiranjem statističnih podatkov ter nudenjem tehničnih informacij in napovedi.

  Mednarodni svetovalni odbor za bombaž ostaja eden redkih mednarodnih organov za osnovne proizvode, v katerih Evropska unija (EU) še ni članica[2], čeprav je bilo devet držav članic včlanjenih vanj[3]. Bombaž je izjemno pomemben za ekonomske, trgovinske in razvojne cilje Unije, zato si EU ne more privoščiti, da ne bi pristopila k Mednarodnemu svetovalnemu odboru za bombaž.

  Pristop EU k Mednarodnemu svetovalnemu odboru za bombaž bi pomenil zmanjšanje letnega prispevka, plačanega tej organizaciji, v primerjavi s prispevki, ki jih je plačevalo devet omenjenih držav članic.

  Poleg tega bo članstvo v tem mednarodnem organu EU omogočilo, da okrepi sodelovanje in dialog glede različnih vprašanj v zvezi z bombažem, ji zagotovilo dostop do pravočasnih, natančnih in pomembnih informacij in analitičnih mnenj ter olajšalo povezave in partnerstva med proizvajalci bombaža, tekstilnim sektorjem, potrošniškimi organizacijami in javnimi organi.

  Poročevalec je prepričan, da je pristop k Mednarodnemu svetovalnemu odboru za bombaž v najboljšem interesu EU kot celote, in poziva Evropski parlament, naj podpre pristop EU k temu mednarodnemu organu. Enotno nastopanje na mednarodnem prizorišču bo zagotovilo večjo usklajenost ukrepov in vpliv. Članstvo EU bo poskrbelo tudi za zelo potrebno okrepitev tega mednarodnega organa za osnovne proizvode, ne glede na njegov zgodovinski pomen za svetovno bombažno industrijo ter njegovo vlogo centra za zbiranje podatkov in napovedi. Cilj pristopa je dejavno članstvo EU v močnejšem in učinkovitejšem Mednarodnem svetovalnem odboru za bombaž.

  Poročevalec tudi meni, da je v tej obrazložitvi treba opozoriti na vse pomisleke v zvezi s svetovno bombažno ekonomijo, izražene v delovnem dokumentu odbora INTA o pristopu EU k Mednarodnemu svetovalnemu odboru za bombaž z dne 4. junija 2012[4] in Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2013 o trajnosti v svetovni vrednostni verigi bombaža[5], ter na podlagi omenjene resolucije poudariti, da je treba „sodelovati v okviru Mednarodnega svetovalnega odbora za bombaž, da bi bistveno zmanjšali degradacijo okolja, tudi vodni odtis ter uporabo pesticidov in insekticidov; [...] pomen boja proti kršitvam človekovih in delavskih pravic ter onesnaževanja okolja v vrednostni verigi bombaža, tudi v tekstilnem in oblačilnem sektorju“[6], zlasti z vidika „dela otrok in prisilnega dela[7], in „ustvariti ustrezne pogoje, v katerih bodo mali proizvajalci iz držav v razvoju lahko dostopali do glavnih vrednostnih verig v tekstilni in oblačilni industriji Unije, se pomaknili navzgor po vrednostni verigi bombaž–tekstil–oblačila in izkoristili možnosti ekološko pridelanega bombaža in pravične trgovine z bombažem[8].

  Poročevalec želi tudi opomniti, da resolucija vsebuje naš poziv Ljudski republiki Kitajski, „ki je največji trg bombaža z največjimi zalogami bombaža, naj premisli o pristopu k Mednarodnemu svetovalnemu odboru za bombaž in v sektorju bombaža prevzame konstruktivno vlogo in „odločno preprečuje uporabo dela otrok in prisilnega dela v bombažni in tekstilni industriji[9], ter vsem državam, „ki proizvajajo bombaž, naj ustvarijo okolje, v katerem bodo lahko vlade, industrije, neodvisne nevladne organizacije in sindikati ustrezno nadzorovali delovne pogoje v bombažnem sektorju ter poročali o njih[10].

  Poleg tega se poročevalcu zdi pomembno poudariti poziv Evropskega parlamenta Evropski komisiji, naj „i. mu redno poroča o svojem delu in dejavnostih v mednarodnih organih za osnovne proizvode, tudi v Mednarodnem svetovalnem odboru za bombaž; ii. v celoti izkoristi možnosti članstva v omenjenem odboru, da bi si prizadevala za večjo preglednost trga z bombažnimi oblačili in trajnost; iii. se hitro odzove na morebitne omejitve izvoza bombaža ali na druge ukrepe, ki bi vodili k pretirani nestanovitnosti cen; iv. še naprej zagotavlja, da bo upoštevano mnenje evropskih pridelovalcev, odzrnjevalcev, trgovcev in raziskovalcev v sektorju bombaža;“ in „v. izboljša usklajevanje, zbiranje statističnih podatkov, napovedi, izmenjavo informacij in nadzor v okviru svetovnih dobavnih in vrednostnih verig bombaža[11].

  Poročevalec iz vseh zgoraj pojasnjenih razlogov meni, da lahko pristop EU k Mednarodnemu svetovalnemu odboru za bombaž učinkovito prispeva k doseganju teh pomembnih ciljev, ki so ključnega pomena za našo Unijo, in da bo Evropskemu parlamentu omogočal natančnejše spremljanje dejavnosti Mednarodnega svetovalnega odbora za bombaž.

  • [1]  https://www.icac.org/about-International-Cotton-Advisory-Committee/member-governments, dostop dne 28. 2. 2017.
  • [2]  „EU je članica Mednarodne organizacije za kavo, Mednarodne organizacije za kakav, Mednarodne organizacije za tropski les, Mednarodne organizacije za sladkor, Mednarodnega sveta za oljke, Mednarodnega sveta za žito, Mednarodnega študijskega odbora za gumo, Mednarodne študijske skupine za svinec in cink, Mednarodne študijske skupine za nikelj ter Mednarodne študijske skupine za neželezne kovine.“ „Svet Evropske unije je ob različnih priložnostih (zlasti v svojih sklepih iz leta 2004 (ref. 8972/04), 2008 (ref. 9986/08) in 2010 (ref. 9648/10)) pozval Evropsko komisijo, naj preuči možnost članstva EU v ICAC. Leta 2013 je pooblastil Komisijo za pogajanja o pristopu Unije k ICAC v imenu Evropske unije in na podlagi pogajalskih smernic (Sklep Sveta 13406/13, 16.9.2013).“ Stran 2 sklepa Sveta o pristopu Evropske unije k Mednarodnemu svetovalnemu odboru za bombaž (ICAC) (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0712&from=EN).
  • [3]  Belgija, Finska, Francija, Grčija, Italija, Nemčija, Nizozemska, Poljska in Španija.
  • [4]  Delovni dokument, PE 491.080v01-00.
  • [5] Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0099.
  • [6]  Točki 2 in 3 Resolucije Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2013 o trajnosti v svetovni vrednostni verigi bombaža.
  • [7]  Kot je navedeno v točki 7 citirane Resolucije Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2013 o trajnosti v svetovni vrednostni verigi bombaža.
  • [8]  Točka 4 Resolucije Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2013 o trajnosti v svetovni vrednostni verigi bombaža.
  • [9]  Točka 20 Resolucije Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2013 o trajnosti v svetovni vrednostni verigi bombaža.
  • [10]  Točka 9 Resolucije Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2013 o trajnosti v svetovni vrednostni verigi bombaža.
  • [11]  Točka 21 Resolucije Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2013 o trajnosti v svetovni vrednostni verigi bombaža.

  POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

  Naslov

  Pristop EU k Mednarodnemu svetovalnemu odboru za bombaž (ICAC)

  Referenčni dokumenti

  15540/2016 – C8-0024/2017 – COM(2016)07122016/0349(NLE)

  Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

  27.1.2017

   

   

   

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  INTA

  13.2.2017

   

   

   

  Odbori, zaprošeni za mnenje

         Datum razglasitve na zasedanju

  DEVE

  13.2.2017

  AGRI

  13.2.2017

   

   

  Odbori, ki niso podali mnenja

         Datum sklepa

  DEVE

  6.4.2017

  AGRI

  12.12.2016

   

   

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Fernando Ruas

  23.1.2017

   

   

   

  Obravnava v odboru

  21.3.2017

   

   

   

  Datum sprejetja

  4.5.2017

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  36

  0

  2

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

  Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Marco Zanni

  Datum predložitve

  8.5.2017

  POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

  36

  +

  ALDE

  Becerra Basterrechea Beatriz, Charanzová Dita, Schaake Marietje, Takkula Hannu

  ECR

  Czesak Edward, Loones Sander, Piecha Bolesław G., Starbatty Joachim

  EFDD

  Beghin Tiziana, Borrelli David

  ENL

  Zanni Marco

  GUE/NGL

  Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Mineur Anne-Marie, Scholz Helmut

  PPE

  Andrikienė Laima Liucija, Bendtsen Bendt, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fisas Ayxelà Santiago, Hübner Danuta Maria, Proust Franck, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Wałęsa Jarosław

  S&D

  Andrieu Eric, Arena Maria, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

  VERTS/ALE

  Hautala Heidi, Jadot Yannick

  0

  -

   

   

  2

  0

  ENL

  Ferrand Edouard, Obermayr Franz

  Uporabljeni znaki:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  vzdržani