Процедура : 2015/0278(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0188/2017

Внесени текстове :

A8-0188/2017

Разисквания :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Гласувания :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Обяснение на вота
PV 13/03/2019 - 11.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

ДОКЛАД     ***I
PDF 3154kWORD 375k
8.5.2017
PE 597.391v02-00 A8-0188/2017

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Мортен Льокегор

Докладчици по становище (*):

Адам Коша, комисия по заетост и социални въпроси

Кийт Тейлър, комисия по транспорт и туризъм

(*)  Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм
 СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете
 СТАНОВИЩЕ на комисията по петиции
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0615),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0387/2015),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 май 2016 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на комисията по заетост и социални въпроси, комисията по транспорт и туризъм, комисията по култура и образование, комисията по правата на жените и равенството между половете и комисията по петиции (A8-0188/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  призовава Комисията да се отнесе отново до Парламента, ако замени, измени съществено или възнамерява да измени съществено своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Позоваване 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 26 от нея,

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Целта на настоящата директива е да допринесе за доброто функциониране на вътрешния пазар, като сближи законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки и премахне пречките пред свободното движение на някои достъпни продукти и услуги. По този начин ще се увеличи наличието на достъпни продукти и услуги на вътрешния пазар.

(1)  Целта на настоящата директива е да допринесе за доброто функциониране на вътрешния пазар, като сближи законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки и премахне пречките пред свободното движение на някои достъпни продукти и услуги. По този начин ще се увеличи наличието и ще се подобри достъпността и практичността на информацията относно достъпни продукти и услуги на вътрешния пазар.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Търсенето на достъпни продукти и услуги е голямо, а броят на гражданите с увреждания и/или функционални ограничения ще се увеличава значително със застаряването на населението на Европейския съюз. Средата с по-достъпни продукти и услуги дава възможност за по-приобщаващо общество и улеснява независимия живот.

(2)  Търсенето на достъпни продукти и услуги е голямо, а броят на хората с функционални ограничения, включително хората с увреждания и/или функционални ограничения по смисъла на член 1 от Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (наричана по-долу „Конвенцията“), ще се увеличава значително със застаряването на населението на Европейския съюз. Средата с по-достъпни продукти и услуги дава възможност за по-приобщаващо общество и е предпоставка за независим живот.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  „Всеобщата достъпност,“ „дизайнът за всички“ и „свързаната с пола перспектива“ следва да бъдат гарантирани за продуктите, инструментите, устройствата и услугите, за да могат те да бъдат редовно използвани от хората с увреждания.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Различията между законовите и административните мерки, приети от държавите членки във връзка с достъпността на продуктите и услугите за хората с функционални ограничения, включително за хората с увреждания, създават пречки пред свободното движение на продукти и услуги и нарушават ефективното действие на вътрешния пазар. Стопанските субекти и по-специално малките и средните предприятия (МСП) са особено силно засегнати от такива пречки.

(3)  Различията между законовите и административните мерки, приети от държавите членки във връзка с достъпността на някои продукти и услуги за хората с функционални ограничения, включително за хората с увреждания, създават пречки пред свободното им движение и нарушават ефективното действие на вътрешния пазар. Различията е вероятно да нараснат за други продукти поради влизането в сила на Конвенцията. Стопанските субекти и по-специално малките и средните предприятия (МСП) са особено силно засегнати от такива пречки.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Потребителите на достъпни продукти и получателите на достъпни услуги се сблъскват с високи цени, дължащи се на ограничената конкуренция сред доставчиците им. Разпокъсаността на националните разпоредби намалява потенциалните ползи от обмяната на опит с националните и международните партньори по отношение на отговора на социалните и технологичните промени.

(5)  Потребителите на достъпни продукти, включително по-специално на помощни технологии, и получателите на достъпни услуги се сблъскват с високи цени, дължащи се на ограничената конкуренция сред доставчиците им. Разпокъсаността на националните разпоредби намалява потенциалните ползи от обмяната на опит с националните и международните партньори по отношение на отговора на социалните и технологичните промени.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Поради това на равнището на Съюза с оглед на правилното функциониране на вътрешния пазар съществува необходимост от сближаване на националните мерки с цел да се преодолее разпокъсаността на пазара на достъпни продукти и услуги, да бъдат постигнати икономии от мащаба, да бъде улеснена трансграничната търговия и мобилност, както и да се помогне на стопанските субекти да концентрират ресурсите си в иновациите, вместо да ги използват за осигуряване на съответствие с разпокъсаните правни изисквания на територията на Съюза.

(6)  Поради това на равнището на Съюза с оглед на правилното функциониране на вътрешния пазар съществува необходимост от сближаване на националните мерки с цел да се преодолее разпокъсаността на пазара на достъпни продукти и услуги, да бъдат постигнати икономии от мащаба, да бъде улеснена трансграничната търговия и мобилност, свободата на движение на продукти и услуги и свободата на движение на лицата, включително лицата с увреждания, както и да се помогне на стопанските субекти да концентрират ресурсите си в иновациите, вместо да ги използват за покриване на разходите, произтичащи от разпокъсаното законодателство.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Член 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) изисква Съюзът да се бори срещу дискриминация, основана на увреждане, при определянето и осъществяването на своите политики и дейности. Член 19 от ДФЕС предоставя на Съюза правомощието да приема законодателни актове за справяне с тази дискриминация.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Настоящата директива зачита основните права и спазва принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз. Настоящата директива се стреми по-специално да гарантира пълно зачитане на правата на хората с увреждания да се ползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и участието им в живота на общността, и да насърчи прилагането на член 26 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

(9)  Настоящата директива зачита основните права и спазва принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз. Настоящата директива се стреми по-специално да гарантира пълно зачитане на правата на хората с увреждания и на хората в напреднала възраст, така че да се ползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и участието им в живота на общността, и да насърчи прилагането на членове 21, 25 и 26 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Подобряването на достъпността на стоки и услуги ще подобри живота не само на лицата с увреждания, но също и на лицата с други постоянни или временни функционални ограничения, като например възрастни хора, бременни жени и лица, които пътуват с багаж. Важно е обаче приложното поле на настоящата директива да се ограничи единствено до лицата с увреждания и да не бъде разширено, така че да обхване лицата с временни и постоянни функционални ограничения като цяло, с оглед привеждането в съответствие на настоящата директива с Конвенцията и гарантирането на правна сигурност за икономическите оператори.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9б)  Уврежданията в Европейския съюз са по-разпространени сред жените, отколкото сред мъжете. Жените с увреждания са изправени пред множество форми на дискриминация и са изправени пред сериозни пречки при упражняването на техните основни права и свободи. Те включват физическо, емоционално, сексуално, икономическо и институционално насилие. Те също така включват дискриминация при достъпа до образование и заетост, което може да доведе до социална изолация и психологически травми. Жените са също така непропорционално засегнати от уврежданията като лица, полагащи грижи за членове на семейството с увреждания и така страдат от дискриминация по асоциация по-често, отколкото мъжете. С оглед на горепосоченото е необходимо да се предприемат действия, за да се гарантира, че равното третиране и положителните мерки и политики за жените с увреждания и майките на деца с увреждания представляват основно човешко право и етично задължение.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Крайната цел на Стратегията за цифровия единен пазар, е свързаният цифров единен пазар да донесе трайни икономически и социални ползи. Потребителите в Съюза все още не могат да се възползват докрай от цените и избора, които единният пазар може да предложи, тъй като трансграничните онлайн сделки все още са много ограничени. Разпокъсаността също така ограничава пазарното търсене за трансгранични сделки на електронната търговия. Необходими са и съгласувани действия, за да се гарантира, че новото електронно съдържание също така е изцяло на разположение на хората с увреждания. Поради това е необходимо изискванията за достъпност да бъдат хармонизирани в рамките на целия цифров единен пазар и да се гарантира, че всички граждани на Съюза, независимо от техните способности, могат да се ползват от неговите предимства.

(10)  Крайната цел на Стратегията за цифровия единен пазар, е свързаният цифров единен пазар да донесе трайни икономически и социални ползи, улеснявайки търговията и насърчавайки заетостта в рамките на Съюза. Потребителите в Съюза все още не могат да се възползват докрай от цените и избора, които единният пазар може да предложи, тъй като трансграничните онлайн сделки все още са много ограничени. Разпокъсаността също така ограничава пазарното търсене за трансгранични сделки на електронната търговия. Необходими са и съгласувани действия, за да се гарантира, че новото електронно съдържание също така е изцяло на разположение на хората с увреждания. Поради това е необходимо изискванията за достъпност да бъдат хармонизирани в рамките на целия цифров единен пазар и да се гарантира, че всички граждани на Съюза, независимо от техните способности, могат да се ползват от неговите предимства.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12а)  Член 4 от конвенцията изисква държавите — страни по конвенцията да предприемат или способстват за извършването на научно-развойна дейност, както и да способстват за достъпността и прилагането на нови технологии, включително информационни и съобщителни технологии, на помощни средства за осигуряване на мобилност, на устройства и помощни технологии, подходящи за лицата с увреждания. Конвенцията също така призовава да се отдаде приоритет на технологиите, които са на достъпна цена.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13б)  В допълнение към изискванията, определени в настоящата директива, следва да се положат усилия за въвеждане и прилагане на законодателството на ЕС относно правата на пътниците, използващи въздушен, железопътен, автобусен транспорт и транспорта по вътрешните водни пътища. Тези усилия следва да се насочат към интермодалните аспекти с оглед насърчаване на безпрепятствения достъп, включително аспекти като инфраструктурата и превозните средства.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 13 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13в)  Комисията следва да насърчава градските органи да интегрират безпрепятствената достъпност до услугите на градския транспорт в своите планове за устойчива градска мобилност (ПУГМ), както и да публикуват редовно списъци на най-добрите практики по отношение на безпрепятствения достъп до обществения градски транспорт и мобилността.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  В съответствие с Конвенцията Европейската стратегия за хората с увреждания за 2010—2020 г., озаглавена „Подновен ангажимент за Европа без бариери“33, определя достъпността като една от осемте области на действие и има за цел да гарантира достъпността на продуктите и услугите.

(15)  В съответствие с Конвенцията съобщението на Комисията от 15 ноември 2010 г. „Европейската стратегия за хората с увреждания за 2010—2020 г., озаглавена „Подновен ангажимент за Европа без бариери“, определя достъпността - основна предпоставка за участие в обществото – като една от осемте области на действие и има за цел да гарантира достъпността на продуктите и услугите.

__________________

 

33 COM(2010) 636.

 

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Продуктите и услугите, които попадат в обхвата на настоящата директива, са определени след специален подбор, извършен по време на изготвянето на оценката на въздействието, по време на който бяха набелязани онези продукти и услуги за хората с функционални ограничения, включително лицата с увреждания и възрастните хора, по отношение на които държавите членки са приели или вероятно ще приемат различаващи се национални изисквания за достъпност.

(16)  Продуктите и услугите, които попадат в обхвата на настоящата директива, са определени след специален подбор, извършен по време на изготвянето на оценката на въздействието, по време на който бяха набелязани онези продукти и услуги за хората с увреждания, по отношение на които държавите членки са приели или вероятно ще приемат различаващи се национални изисквания за достъпност.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a)  Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1a налага на доставчиците на аудиовизуални медийни услуги редица задължения. Следователно е по-целесъобразно изискванията за достъпност да се включат в същата директива. Въпреки това, по отношение на уебсайтовете и услугите, базирани на мобилни устройства, Директива 2010/13/ЕС обхваща само аудиовизуалното медийно съдържание. Поради това е целесъобразно включването на архитектурата на уебсайтовете и базираните на мобилни устройства услуги, както и на всяко съдържание, което не попада в обхвата на Директива 2010/13/ЕС, в рамките на приложното поле на настоящата директива. Настоящата директива следва да обхваща изискванията за достъпност на оборудването за телефонни услуги и уебсайтовете. Настоящата директива следва да обхваща също така и изискванията за достъпност на телефонните услуги, освен ако те не са разгледани в друг акт на Съюза. В последния случай, съответният акт на Съюза следва да има предимство пред настоящата директива.

 

__________________

 

1a Директива № 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1).

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Всеки продукт и всяка услуга трябва да съответства на изискванията за достъпност, определени в член 3 и изброени в приложение I, за да бъде достъпен(на) за хората с увреждания и за по-възрастните хора. Задълженията за достъпност на електронната търговия се прилагат също така за продажбата по интернет на услуги съгласно член 1, параграф 2, букви a)—д) от настоящата директива.

(17)  Всеки продукт и всяка услуга, попадащ(а) в приложното поле на настоящата директива и пуснат(а) на пазара след датата на прилагане на настоящата директива, следва да съответства на изискванията за достъпност, определени в член 3 и изброени в приложение I, за да бъде достъпен(на) за хората с увреждания и за по-възрастните хора. Задълженията за достъпност на електронната търговия се прилагат също така за продажбата по интернет на услуги съгласно член 1, параграф 2, букви a)—д) от настоящата директива.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a)  Дори ако дадена услуга, или част от такава услуга, се възлага на трета страна като подизпълнител, това не бива да бъде в ущърб на достъпността на тази услуга и доставчиците на услуги следва да спазват задълженията, посочени в настоящата директива. Доставчиците следва също така да гарантират правилното и непрекъснато обучение на своя персонал, за да се гарантира, че той разполага с познания за начините на използване на достъпни продукти и услуги. Това обучение следва да обхваща въпроси като например предоставянето на информация, съвети и реклама.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Необходимо е изискванията за достъпност да бъдат въведени с възможно най-малко тежест за стопанските субекти и държавите членки, като по-специално в обхвата се включат само продукти и услуги, които са внимателно подбрани.

(18)  От друга страна е необходимо изискванията за достъпност да бъдат въведени по възможно най-ефективния начин и с най-малко тежест за стопанските субекти и държавите членки, като по-специално в обхвата се включат само продукти и услуги, които са внимателно подбрани и които са пуснати на пазара след датата на прилагане на настоящата директива. От друга страна, е необходимо на стопанските субекти да се предостави възможност за ефективно изпълнение на изискванията за достъпност, установени в настоящата директива, като се вземе под внимание по-специално експлоатационният цикъл на терминалите на самообслужване, автоматите за продажба на билети и автоматите за регистрация на пътници. Освен това следва да бъде взето предвид специфичното положение на МСП на вътрешния пазар. Освен това от микропредприятията, поради техния размер, ресурси и характер, не следва да се изисква да отговарят на изискванията за достъпност, определени в настоящата директива, нито да бъдат задължавани да използват процедурата, предвидена в член 12, за да бъдат освободени от изискванията на настоящата директива.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 20a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a)  С цел да се гарантира по-доброто функциониране на вътрешния пазар, националните органи следва да използват предвидените в настоящата директива изисквания за достъпност при прилагането на свързаните с достъпността разпоредби от законодателните актове на Съюза, които са посочени в настоящата директива. Въпреки това настоящата директива не следва да променя задължителния или доброволния характер на разпоредбите в другите посочени актове на Съюза. Настоящата директива следователно следва да гарантира, че когато изискванията за достъпност се използват в съответствие с тези други актове, тези изисквания са едни и същи в целия Съюз.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  В предложението на Комисията за директива на Европейския парламент и на Съвета34 са включени изисквания за достъпност за конкретно множество от уебсайтове на органи от обществения сектор. Освен това се предлага да се определи основата на методология за мониторинг и докладване във връзка със съответствието на засегнатите уебсайтове с изискванията, посочени в същата директива. И изискванията за достъпност, и методологията за мониторинг и докладване, съдържащи се в посочената директива, ще се прилагат към уебсайтове на органите от обществения сектор. С цел да се гарантира по-специално, че съответните органи изпълняват едни и същи изисквания за достъпност, независимо от вида регулиран уебсайт, изискванията за достъпност, определени в настоящата директива, следва да бъдат хармонизирани с тези от предлаганата Директива относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор. Дейностите на уебсайтовете за електронна търговия или на уебсайтовете от обществения сектор, които не са обхванати от посочената директива, попадат в обхвата на настоящото предложение с цел да се гарантира, че продажбата по интернет на продукти и услуги е достъпна за хората с увреждания и за по-възрастните хора, независимо дали е частна или обществена.

(21)  Директива (EС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета34 включва изисквания за достъпност за уебсайтове и мобилни приложения на органи от обществения сектор. Въпреки това, посочената директива съдържа конкретен списък от изключения, тъй като предоставянето на пълен достъп до някои видове съдържание на уебсайтове и мобилни приложения и до някои видове уебсайтове и мобилни приложения създава непропорционална тежест. Освен това определя основата на методология за мониторинг и докладване във връзка със съответствието на засегнатите уебсайтове и мобилни приложения с изискванията, посочени в същата директива. И изискванията за достъпност, и методологията за мониторинг и докладване, съдържащи се в посочената директива, ще се прилагат към уебсайтове и мобилни приложения на органите от обществения сектор. С цел да се гарантира по-специално, че съответните органи изпълняват едни и същи изисквания за достъпност, независимо от вида регулиран уебсайт, изискванията за достъпност, определени в настоящата директива, следва да бъдат хармонизирани с тези от Директива (ЕС) 2016/2102. Дейностите на уебсайтовете за електронна търговия и на мобилните приложения на органите от обществения сектор, които не са обхванати от посочената директива, попадат в обхвата на настоящата директива с цел да се гарантира, че продажбата по интернет на продукти и услуги е достъпна за хората с увреждания и за по-възрастните хора, независимо дали е частна или обществена.

__________________

__________________

34 Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор COM(2012) 721.

34 Директива 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (ОВ L 327, 2.12.2016 г., стр. 1).

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22a)  Някои елементи на изискванията за достъпност, определени в настоящата директива, и по-специално тези, посочени в приложение I и отнасящи се до предоставянето на информация, вече са обхванати от съществуващите законодателни актове на ЕС в областта на транспорта. Тези актове включват Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета1a, Регламент № 1300/2014 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 454/2011 на Комисията по отношение на железопътния транспорт; Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на автобусния транспорт; и Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на морския транспорт; С оглед на осигуряването на регулаторна съгласуваност и предвидимост за стопанските субекти, попадащи в приложното поле на тези актове, съответните изисквания съгласно настоящата директива следва да се считат за изпълнени, когато са спазени съответните части на тези актове. При все това, в случаите когато изискванията за достъпност не са обхванати от посочените актове, например изискването за достъпност на уебсайтовете на авиокомпаниите, следва да бъде прилагана настоящата директива.

 

__________________

 

1a Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 14).

 

Регламент (ЕС) № 1300/2014 на Комисията от 18 ноември 2014 година относно техническите спецификации за оперативна съвместимост, свързани с достъпността на железопътната система на Съюза за лица с увреждания и лица с намалена подвижност (ОВ L 356, 12.12.2014 г., стр. 110).

 

Регламент (ЕС) № 454/2011 на Комисията от 5 май 2011 година относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемата „Телематични приложения за пътнически услуги“ на трансевропейската железопътна система (ОВ L 123, 12.5.2011 г., стр. 11).

 

Регламент № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 1).

 

Регламент (ЕО) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 1.

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 22 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22б)  Настоящата директива има за цел да допълни законодателството на Съюза за сектора, обхващащо аспекти, които не са обхванати от настоящата директива.

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 22 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22в)  Определянето на обхвата на настоящата директива по отношение на въздушния, автобусния, железопътния и водния превоз на пътници следва да се основава на съществуващото секторно законодателство, отнасящо се до правата на пътниците. В случаите, в които настоящата директива не се прилага към определени видове транспортни услуги, държавите членки следва да имат възможност да насърчават доставчиците на услуги да прилагат съответните изисквания за достъпност, предвидени в настоящата директива.

Изменение    27

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  В някои ситуации общите изисквания за достъпност на архитектурната среда ще улеснят свободното движение на свързаните услуги и на хората с увреждания. Поради това настоящата директива дава възможност на държавите членки да включат архитектурната среда, използвана за предоставянето на услугите, попадащи в обхвата на настоящата директива, като така гарантират съответствие с изискванията за достъпност, определени в приложение Х.

(23)  В някои ситуации достъпността на архитектурната среда е предпоставка за действителното ползване на свързаните услуги от хората с увреждания. Поради това настоящата директива следва да задължава държавите членки да включат архитектурната среда, използвана за предоставянето на услугите, попадащи в обхвата на настоящата директива, като така гарантират съответствие с изискванията за достъпност, определени в приложение Х. Държавите членки обаче не следва да бъдат задължени да изменят или да въвеждат в националното си законодателство разпоредби относно достъпността на архитектурната среда, ако те вече са приели национално законодателство, обхващащо в достатъчна степен архитектурната среда на свързаните услуги. Също така, изискванията за достъпност следва да се прилагат само при изграждането на нова инфраструктура или при предприемането на мащабни ремонти.

Изменение    28

Предложение за директива

Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23a)  В случаите, в които съществуващото законодателство на Съюза предвижда доброволно спазване на изискванията за достъпност, то не бива да се променя от настоящата директива.

Изменение    29

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Необходимо е да се предвиди, че когато в законодателен акт на Съюза се определят правила, отнасящи се до достъпността, без да са предвидени конкретни изисквания за достъпност или технически спецификации, достъпността се определя чрез позоваване на изискванията за достъпност от настоящата директива. Такъв е случаят с Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета35, Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета36 и Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета37, в които се изисква техническите спецификации и техническите или функционалните изисквания на концесиите, строителството или услугите, попадащи в техния обхват, да отчитат критериите за достъпност за хората с увреждания или потребителите на универсалния дизайн.

(24)   Необходимо е да се предвиди, че когато в законодателен акт на Съюза се определят правила, отнасящи се до достъпността, без да са предвидени конкретни изисквания за достъпност или технически спецификации, достъпността се определя чрез позоваване на изискванията за достъпност от настоящата директива. В тези актове са включени Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, в които се изисква техническите спецификации и техническите или функционалните изисквания на концесиите, строителството или услугите, попадащи в техния обхват, да отчитат критериите за достъпност за хората с увреждания или потребителите на универсалния дизайн.

__________________

__________________

35 Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1).

35 Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1).

Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).

36 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).

37 Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243).

Изменение    30

Предложение за директива

Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24a)  Задължението за осигуряване на достъпността на транспортната инфраструктура на трансевропейската транспортна мрежа е постановено с Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета1a. Изискванията за достъпност, предвидени в настоящата директива, следва да се прилагат и за някои елементи от транспортната инфраструктура, уредени от този регламент, дотолкова доколкото се засягат продуктите и услугите, обхванати от настоящата директива и инфраструктурата и архитектурната среда, свързани с тези услуги, са предназначени да бъдат използвани от пътници.

 

__________________

 

1a Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1).

Изменение    31

Предложение за директива

Съображение 24 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22б)  Въпреки това с настоящата директива не трябва да се променя задължителният или доброволен характер на разпоредбите от други законодателни актове на Съюза, например член 67 от Директива 2014/24/ЕС относно критериите за възлагане на обществени поръчки, които възлагащите органи могат да използват при определянето на икономически най-изгодната оферта. Ако бъде преценено, че са свързани със същността на въпросната държавна поръчка, могат да бъдат включени евентуални социални аспекти. Следователно настоящата директива следва да гарантира, че когато изискванията за достъпност се използват в съответствие с тези други законодателни актове на Съюза, тези изисквания са едни и същи в целия Съюз.

Изменение    32

Предложение за директива

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Достъпността следва да бъде постигната чрез премахването и недопускането на пречки, за предпочитане чрез подход на универсален дизайн, или „дизайн за всички“. Достъпността не следва да изключва осигуряването на разумна степен на адаптация, когато това се изисква от национално законодателство или законодателството на Съюза.

(25)  Достъпността следва да бъде постигната чрез премахването и недопускането на пречки, за предпочитане чрез подход на универсален дизайн, или „дизайн за всички“. Според Конвенцията този подход означава проектното решение на продукти, среди, програми и услуги да бъде използваемо за всички, във възможно най-голяма степен, без необходимост от адаптиране или специално проектно решение; Съгласно Конвенцията „универсалният дизайн“ не изключва помощните средства за конкретни групи лица с увреждания, когато такива са необходими; Достъпността не следва да изключва осигуряването на разумна степен на адаптация, когато това се изисква от национално законодателство или законодателството на Съюза.

Изменение    33

Предложение за директива

Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a)  Фактът, че даден продукт или услуга попадат в обхвата на настоящата директива не означава автоматично, че попадат в обхвата на Директива93/42/ЕИО на Съвета1a.

 

__________________

 

Директива93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 година относно медицинските изделия ОВ L 169, 12.7.1993 г., стр. 1).

Изменение    34

Предложение за директива

Съображение 25 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25б)  При идентифицирането и класифицирането на тези потребности на лицата с увреждания, които съответният продукт или услуга са предназначени да удовлетворят, принципът за „универсален дизайн“ следва да се тълкува в съгласие с Комитета на ООН за правата на хората с увреждания, по-специално с Общ коментар № 2(2014) относно член 9 от Конвенцията.

Изменение    35

Предложение за директива

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Настоящата директива следва да се основава на Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета38, тъй като се отнася до продукти, които вече са обект на други актове на Съюза, и по този начин гарантира последователността на законодателството на Съюза.

(27)  Настоящата директива следва да се основава на Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета38, тъй като се отнася до продукти, които вече са обект на други актове на Съюза, и по този начин гарантира последователността на законодателството на Съюза. Въпреки това свързаните с безопасността разпоредби на посоченото решение, като например тези, свързани с изтеглянето на продукти, не следва да представляват част от настоящата директива, тъй като това, че един недостъпен продукт не е опасен продукт.

__________________

__________________

38 Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82).

38 Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82).

Изменение    36

Предложение за директива

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Всички стопански субекти, които имат участие във веригата на доставки и дистрибуция следва да гарантират, че предоставят на пазара само продукти и услуги, които съответстват на изискванията за достъпност на настоящата директива. Необходимо е да се предвиди ясно и пропорционално разпределение на задълженията, което съответства на ролята на всеки субект в процеса на доставка и дистрибуция.

(28)  Всички стопански субекти, които попадат в обхвата на настоящата директива и които имат участие във веригата на доставки и дистрибуция следва да гарантират, че предоставят на пазара само продукти и услуги, които съответстват на изискванията за достъпност на настоящата директива. Необходимо е да се предвиди ясно и пропорционално разпределение на задълженията, което съответства на ролята на всеки субект в процеса на доставка и дистрибуция.

Изменение    37

Предложение за директива

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Стопанските субекти следва да носят отговорност за съответствието на продуктите и услугите във връзка със своите съответни роли във веригата на доставка, така че да се гарантира високо равнище на защита на достъпността и да се гарантира справедливата конкуренция на пазара на Съюза.

(29)  Стопанските субекти следва да носят отговорност за съответствието на продуктите и услугите във връзка със своите съответни роли във веригата на доставка, така че да се постигне подобрена достъпност и да се гарантира справедливата конкуренция на пазара на Съюза.

Изменение    38

Предложение за директива

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  Производителят, който познава в детайли процеса на проектиране и производство, е най-добре подготвен да проведе цялата процедура за оценяване на съответствието. Задълженията за оценяване на съответствието следва да се носят от производителя.

(30)  Производителят, който познава в детайли процеса на проектиране и производство, е най-добре подготвен да проведе цялата оценка на съответствието. При все това отговорността за тази оценка не следва да бъде единствено на производителя. Един по-силен орган за надзор над пазара би могъл да играе решаваща роля в процедурата за оценка.

Изменение    39

Предложение за директива

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Вносителите следва да гарантират, че продуктите от трети държави, въвеждани на пазара на Съюза, отговарят на изискванията за достъпност на настоящата директива, и по-конкретно, че производителите са провели подходящи процедури за оценяване на съответствието по отношение на тези продукти.

(32)  Вносителите следва да гарантират, че продуктите от трети държави, въвеждани на пазара на Съюза, отговарят на изискванията за достъпност на настоящата директива, като предоставят цялата необходима информация на органа за надзор на пазара с цел провеждане на подходящи процедури за оценяване на съответствието по отношение на тези продукти.

Изменение    40

Предложение за директива

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  От съображения във връзка с пропорционалността изискванията за достъпност следва да се прилагат само дотолкова, доколкото не налагат прекомерна тежест на засегнатите стопански субекти или изискват промяна в продуктите и услугите, която би довела до тяхното основно изменение в съответствие с посочените критерии.

(36)  От съображения във връзка с пропорционалността изискванията за достъпност не следва да налагат прекомерна тежест на засегнатите стопански субекти или да изискват промяна в продуктите и услугите, която би довела до тяхното основно изменение в съответствие с посочените критерии. Трябва обаче да са налице механизми за контрол, за да се провери правото на изключения от прилагането на изискванията за достъпност.

Изменение    41

Предложение за директива

Съображение 36 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(36a)  За да се направи оценка дали съответствието с изискванията за достъпност би наложило непропорционална тежест на стопанските субекти, следва да се отчетат големината, ресурсите и характерът на тези стопански субекти и техните очаквани разходи и ползи от съответствието спрямо очакваните ползи за лицата с увреждания. Анализът на разходите и ползите следва да взема предвид, наред с другото, честотата и продължителността на използване на конкретния продукт или услуга, включително предвидения брой лица с увреждания, използващи конкретния продукт или услуга, експлоатационния цикъл на инфраструктурата и продуктите, използвани при предоставянето на дадена услуга, както и степента на наличие на алтернативи, които са достъпни безплатно, включително от доставчици на услуги за пътнически транспорт. При извършване на оценката за това дали изискванията не могат да бъдат изпълнени, тъй като биха довели до прекомерна тежест, следва да бъдат вземани предвид само законни съображения. Липсата на приоритет, време или познания не следва да се считат за законни съображения.

Изменение    42

Предложение за директива

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  С цел улесняване на оценяването на съответствието с приложимите изисквания за достъпност е необходимо да се предвиди презумпция за съответствие за продуктите и услугите, които отговарят на доброволните хармонизирани стандарти, приети съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета39 с цел определяне на подробните технически спецификации по отношение на тези изисквания. Комисията вече е отправила към европейските организации по стандартизация няколко искания за стандартизация в сферата на достъпността, които биха били относими към разработването на хармонизираните стандарти.

(39)  С цел улесняване на оценяването на съответствието с приложимите изисквания за достъпност е необходимо да се предвиди презумпция за съответствие за продуктите и услугите, които отговарят на доброволните хармонизирани стандарти, приети съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета с цел определяне на подробните технически спецификации по отношение на тези изисквания. Комисията вече е отправила към европейските организации по стандартизация няколко искания за стандартизация в сферата на достъпността, които биха били относими към разработването на хармонизираните стандарти.

__________________

__________________

39 Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).

39 Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).

Изменение    43

Предложение за директива

Съображение 39 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(39a)  В Регламент (ЕС) № 1025/2012 се предвижда процедура за повдигане на възражения срещу хармонизирани стандарти, когато се счита, че тези стандарти не отговарят на изискванията на настоящата директива.

Изменение    44

Предложение за директива

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  Когато липсват хармонизирани стандарти и когато това е необходимо с цел хармонизация на пазара, Комисията следва да може да приема актове за изпълнение, с които да определя общи технически спецификации по отношение на изискванията за достъпност, определени в настоящата директива.

(40)  Европейските стандарти следва да се направляват от пазара, да отчитат обществения интерес, както и целите на политиките, заявени ясно в искането на Комисията до една или няколко европейски организации по стандартизация да изготвят хармонизирани стандарти, и следва да се основават на консенсус. Следователно до технически спецификации следва да се пробягва само в краен случай. Комисията следва да може да приема технически спецификации, например когато процесът на стандартизация е блокиран поради липса на консенсус между заинтересованите страни, предизвиквайки неоправдано забавяне при въвеждането на дадено изискване, което без приемането на подходящ стандарт, би било невъзможно за изпълнение, както е например в случая на оперативната съвместимост. Комисията следва да остави достатъчно време между приемането на искане до една или няколко европейски организации по стандартизация да изготвят хармонизирани стандарти и приемането на дадена техническа спецификация по отношение на същото изискване за достъпност. На Комисията не следва да се позволява да приема технически спецификации, ако не се предварително не е положила усилия изискванията за достъпност да бъдат обхванати от Европейската система за стандартизация. Комисията не следва да използва процедурата за приемане на технически спецификации за заобикаляне на Европейската система за стандартизация.

Изменение    45

Предложение за директива

Съображение 40 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(40a)  С оглед установяването на хармонизирани стандарти и технически спецификации, които да отговарят на определените в настоящата директива изисквания за достъпност за продукти и услуги по възможно най-ефективен начин, Комисията следва, когато това е възможно, да включва европейски представителни организации на лицата с увреждания, както и всички останали заинтересовани страни, в процеса на вземане на решения.

Изменение    46

Предложение за директива

Съображение 42 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(42a)  При осъществяването на пазарен надзор над продуктите, органите за надзор на пазара следва да направят преглед на оценката в сътрудничество с лицата с увреждания и организациите, които представляват тях и техните интереси.

Изменение    47

Предложение за директива

Съображение 44

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(44)  Маркировката „CE“, указваща съответствието на продукта с изискванията за достъпност, е видимата последица от цял един процес, включващ оценяване на съответствието в широк смисъл. Настоящата директива следва да следва общите принципи, уреждащи маркировката „CE“ в Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета, в който се определят изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти.

(44)  Настоящата директива следва да се придържа към общите принципи на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета, в който се определят изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти. В допълнение към декларацията за съответствие, производителят следва да информира потребителите по рентабилен начин относно достъпността на техните продукти чрез включване на бележка към опаковката.

__________________

__________________

40 Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

40 Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

Изменение    48

Предложение за директива

Съображение 45

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(45)  В съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008, като нанася маркировката „CE“ върху продукт, производителят декларира, че продуктът съответства на всички приложими изисквания за достъпност и че той носи цялата отговорност за това.

(45)  Несъответствието на даден продукт с посочените в член 3 изисквания за достъпност не следва да представлява само по себе си сериозен риск по смисъла на член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

Изменение    49

Предложение за директива

Съображение 48

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(48)  От държавите членки се очаква да гарантират, че органите за надзор на пазара проверяват съответствието на стопанските субекти с критериите, посочени в член 12, параграф 3, в съответствие с глава V.

(48)  От държавите членки се очаква да гарантират, че органите за надзор на пазара проверяват съответствието на стопанските субекти с критериите, посочени в член 12, параграф 3, в съответствие с глава V, както и че провеждат редовни консултации с представителните организации на лицата с увреждания.

Изменение    50

Предложение за директива

Съображение 48 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(48a)  Националните бази данни, съдържащи цялата необходима информация относно степента на достъпност на продуктите и услугите, изброени в настоящата директива, биха дали възможност за по-добро приобщаване на лицата с увреждания, както и на техните организации, в надзора на пазара.

Изменение    51

Предложение за директива

Съображение 49

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(49)  От държавите членки се очаква да гарантират, че компетентните органи, посочени в член 22, уведомяват Комисията за използването на изключенията, посочени в член 22, параграф 1, както и че включват оценката, посочена в параграф 2, в съответствие с глава VI.

(49)  Държавите членки следва да гарантират, че компетентните органи уведомяват Комисията за използването на изключенията, посочени в член 22. Извършена от съответните компетентни органи първоначална оценка следва да се представя на Комисията при поискване от нейна страна. За да се направи оценка на това дали съответствието с изискванията за достъпност налага прекомерна тежест върху компетентните органи, следва да се отчетат големината, ресурсите и естеството на тези компетентни органи и очакваните разходи и ползи от съответствието спрямо очакваните ползи за лицата с увреждания. Анализът на разходите и ползите следва да взема предвид, наред с другото, честотата и продължителността на използване на конкретния продукт или услуга, включително предвидения брой лица с увреждания, използващи конкретния продукт или услуга, експлоатационния цикъл на инфраструктурата и продуктите, използвани при предоставянето на дадена услуга, както и степента на наличие на алтернативи, които са достъпни безплатно, включително от доставчици на услуги за пътнически транспорт. При оценката на това дали изискванията за достъпност биха наложили непропорционална тежест, следва да бъдат вземани предвид само законни съображения. Липсата на приоритет, време или познания не следва да се считат за законни съображения.

 

Изменение    52

Предложение за директива

Съображение 50

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(50)  Следва да бъде установена предпазна процедура, която да се прилага само в случай на спорове между държавите членки по отношение на мерки, предприети от държава членка, и в рамките на която заинтересованите страни се уведомяват за мерки, които се планира да бъдат предприети по отношение на продукти, които не съответстват на изискванията за достъпност на настоящата директива. Тя следва да позволява на органите за надзор на пазара да предприемат действия на по-ранен етап по отношение на такива продукти в сътрудничество със съответните стопански субекти.

(50)  Следва да бъде установена предпазна процедура, която да се прилага само в случай на спорове между държавите членки по отношение на мерки, предприети от държава членка, и в рамките на която заинтересованите страни се уведомяват за мерки, които се планира да бъдат предприети по отношение на продукти, които не съответстват на изискванията за достъпност на настоящата директива. Тя следва да позволява на органите за надзор на пазара да предприемат действия на по-ранен етап по отношение на такива продукти в сътрудничество с представляващи лицата с увреждания организации, както и със съответните стопански субекти.

Изменение    53

Предложение за директива

Съображение 51 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(51a)  С цел да се гарантира правилното прилагане на принципа на пропорционалност по отношение на задълженията за идентификация на стопанските субекти и критериите, които трябва да се използват, когато се оценява дали спазването на дадено задължение по силата на настоящата директива би наложило непропорционална тежест, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС следва да бъде делегирано на Комисията, за да определи периода, по време на който стопанските субекти трябва да могат да посочат всеки стопански субект, който им е доставил даден продукт или на който те са доставили продукт и да приеме насоките и допълнително да определи конкретни критерии, които трябва да се вземат предвид за всички продукти и услуги, обхванати от настоящата директива, когато се определя дали тежестта следва да се счита за непропорционална, без да променя тези критерии. Този период от време следва да се определя пропорционално на жизнения цикъл на продукта. От особено значение е Комисията да провежда подходящи консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат провеждани в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество1a. По-специално, с цел осигуряване на равно участие в изготвянето на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, а техните експерти системно имат достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегирани актове.

 

__________________

 

OВ C 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение    54

Предложение за директива

Съображение 51 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(51б)  Държавите членки следва да осигурят наличието на подходящи и ефективни средства за гарантиране на спазването на настоящата директива и следователно да установят подходящи механизми за контрол, като например последващ контрол от страна на органите за надзор на пазара, с цел да удостовери, че освобождаването от прилагане на изискванията за достъпност е обосновано. Когато разглеждат жалби, свързани с достъпността, държавите членки следва да спазват общия принцип на добра администрация, и по-специално задължението на длъжностните лица да гарантират, че решението по всяка жалба се взема в разумен срок.

Изменение    55

Предложение за директива

Съображение 52 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(52a)  Държавите членки следва да гарантират наличието на средства за ефективна и бърза правна защита срещу решения, взети от страна на възлагащи органи и възложители по отношение на това дали дадена поръчка попада в обхвата на директиви 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС. Предвид съществуващата правна рамка относно средствата за правна защита в областите, попадащи в приложното поле на директиви 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС, тези области следва да бъдат изключени от разпоредбите на настоящата директива, отнасящи се до правоприлагането и санкциите. Това изключване не засяга задълженията на държавите членки по силата на Договорите да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират прилагането и ефективността на правото на Съюза.

Изменение    56

Предложение за директива

Съображение 53 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(53a)  Изискванията за достъпност съгласно настоящата директива следва да се прилагат за продуктите, пускани на пазара на Съюза след датата на прилагане на националните мерки за транспониране на настоящата директива, включително за използваните продукти и продуктите втора употреба, внасяни от трета страна и пуснати на пазара на Съюза след тази дата.

Изменение    57

Предложение за директива

Съображение 53 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(53б)  При все това обществените поръчки за доставки, строителство или услуги, които попадат в обхвата на Директива 2014/24/ЕС или Директива 2014/25/ЕС, и които са възложени преди датата на прилагане на настоящата директива, следва да продължат да се извършват в съответствие с изискванията за достъпност, ако има такива, определени в тези обществени поръчки.

Изменение    58

Предложение за директива

Съображение 53 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(53в)  За да се даде достатъчно време на доставчиците на услуги за приспособяване към изискванията, установени с настоящата директива, е необходимо да се предвиди преходен период, по време на който продуктите, използвани за предоставянето на дадена услуга, не е необходимо да съответстват на изискванията за достъпност, определени в настоящата директива. Като се имат предвид цената и дългият жизнен цикъл на терминалните устройства АТМ, автоматите за продажба на билети и автоматите за регистрация на пътници, целесъобразно е да се предвиди, че когато такива машини се използват при предоставянето на услуги, те могат да продължат да бъдат използвани до края на техния икономически полезен живот.

Изменение    59

Предложение за директива

Съображение 54 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(54a)  Внедряването на приложения, предоставящи информация въз основа на услугите за пространствени данни допринася за независимото и безопасно движение на хората с увреждания. Използвани в тези приложения пространствени данни следва да позволяват да се предоставя информация, адаптирана към специфичните нужди на лицата с увреждания.

Изменение    60

Предложение за директива

Член -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член -1

 

Предмет

 

Целта на настоящата директива е да се премахнат и предотвратяват пречките, породени от различаващите се изисквания за достъпност за свободното движение на продуктите и услугите, които са обхванати от настоящата директива в държавите членки. Тя също така има за цел да допринесе за нормалното функциониране на вътрешния пазар, като сближи законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за определени продукти и услуги.

Изменение    61

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Глави I, II—V и VII се прилагат за следните продукти:

1.  Глави I, II—V и VII се прилагат за следните продукти, пуснати на пазара на Съюза след... [датата на прилагане на настоящата директива]:

Изменение    62

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  компютърен хардуер и компютърни операционни системи с общо предназначение;

а)  компютърен хардуер и техните вградени компютърни операционни системи с общо предназначение, предназначени за използване от потребители;

Изменение    63

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – буква б) – подточка iii a) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iiiа)  платежни терминали;

Изменение    64

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  потребителско крайно оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка, използвано във връзка с услуги за телефония;

в)  потребителско крайно оборудване, използвано във връзка с услуги за телефония;

Изменение    65

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  потребителско крайно оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка, използвано във връзка с аудио-визуални медийни услуги.

г)  потребителско крайно оборудване, използвано във връзка с аудио-визуални медийни услуги.

Изменение    66

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  четци за електронни книги.

Изменение    67

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Глави I, II—V и VII се прилагат за следните услуги:

2.  Без да се засягат разпоредбите на член 27, глави I, II—V и VII се прилагат за следните услуги, предоставени след ... [датата на прилагане на настоящата директива]:

Изменение    68

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-a)  операционни системи, когато те не са включени в компютърния хардуер и се предоставят на потребителите като нематериално имущество;

Изменение    69

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  услуги за телефония и свързаното с тях потребителско крайно оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка;

а)  услуги за телефония и свързаното с тях потребителско крайно оборудване;

Изменение    70

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  аудио-визуални медийни услуги и свързаното с тях потребителско оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка;

б)  уебсайтовете и базираните на мобилни устройства услуги на аудио-визуалните медийни услуги;

Изменение    71

Предложение за директива

Член 1 - параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  банкови услуги;

г)  потребителски банкови услуги;

Изменение    72

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  електронни книги;

д)  електронни книги и свързано оборудване, използвано при предоставянето на тези услуги, предоставяни от доставчика на услуги и достъп до него;

Изменение    73

Предложение за директива

Член 1 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  публични договори и концесии, които са обект на Директива 2014/23/ЕС42, Директива 2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС;

а)  публични договори и концесии, които са обект на Директива 2014/23/ЕС, изготвени или предоставени след ... [датата на прилагане на настоящата директива];

__________________

 

42 Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1).

 

Изменение    74

Предложение за директива

Член 1 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  подготовката и изпълнението на програми по Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство;

б)  подготовката и изпълнението на програми по Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета, приети или приложени след ... [датата на прилагане на настоящата директива];

__________________

__________________

43 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

43 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

44 Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета.

44Регламент № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470).

Изменение    75

Предложение за директива

Член 1 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  тръжни процедури за обществени услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета; 45

в)  договорите за обществени услуги, възложени след ... [датата на прилагането на настоящата директива], – по конкурентна тръжна процедура или пряко за обществени услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета45.

__________________

__________________

45 Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (OВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 1).

45 Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (OВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 1).

Изменение    76

Предложение за директива

Член 1 - параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  транспортна инфраструктура в съответствие с Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета46.

г)  транспортна инфраструктура в съответствие с Регламент (ЕС) № 1315/2013, проектирана или изградена след... [датата на прилагане на настоящата директива].

__________________

 

46 Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (OВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1).

 

Изменение    77

Предложение за директива

Член 1 – параграф 3 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  съществуващи регламенти във връзка с транспортните услуги с оглед постигането на по-голяма съгласуваност между тях и включването на интермодалните аспекти, необходими за безпрепятствената достъпност; тези регламенти представляват основата за правила за достъпност на транспортните услуги и на свързаните с мобилността услуги.

Изменение    78

Предложение за директива

Член 1 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Параграф 3 се прилага единствено по отношение на продуктите и услугите, посочени в параграфи 1 и 2.

Изменение    79

Предложение за директива

Член 1 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Настоящата директива не се прилага спрямо следното съдържание на уебсайтове и приложения, основани на мобилни устройства:

 

а)  файлови формати за офис документи, публикувани преди... [датата на прилагане на настоящата директива];

 

б)  онлайн карти и картографски услуги, ако основната информация е представена по достъпен цифров начин за картите, предназначени за навигационно използване;

 

в)  съдържание на трета страна, което не е финансирано или разработено, нито се намира под контрола на стопанския субект или съответния компетентен орган;

 

г)  съдържание на уебсайтове и приложения, основани на мобилни устройства, което означава, че те единствено разполагат със съдържание, което не се актуализира или редактира след ... [датата на прилагане на настоящата директива].

Изменение    80

Предложение за директива

Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1а

 

Изключване на микропредприятията

 

Настоящата директива не се прилага за микропредприятията, които произвеждат, внасят или разпространяват стоки и услуги, попадащи в нейното приложно поле.

Изменение    81

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „достъпни продукти и услуги“ са продукти и услуги, които са осезаеми, използваеми и разбираеми в еднаква степен за лицата с функционални ограничения, включително лицата с увреждания, и останалите лица;

(1)  „достъпни продукти и услуги“ означава продукти и услуги, които са лесни за възприемане, използване, разбиране от лицата с увреждания и са достатъчно стабилни, за да бъдат използвани от тях;

Изменение    82

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „универсален дизайн“, или „дизайн за всички“, означава проектното решение на продукти, среди, програми и услуги да бъде използваемо за всички, във възможно най-голяма степен, без необходимост от адаптиране или специално проектно решение; „универсалният дизайн“ не изключва помощните средства за конкретни групи лица с функционални ограничения, включително за лицата с увреждания, когато такива са необходими;

заличава се

Изменение    83

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  „услуга“ означава услуга съгласно определението в член 4, точка 1 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1a;

 

____________________

 

1a Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36).

Изменение    84

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 5 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  „доставчик на услуги“ означава всяко физическо или юридическо лице, което предлага или предоставя услуга, насочена към пазара на Съюза;

Изменение    85

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 16 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a)  „МСП“ означава малко или средно предприятие съгласно определението в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията1a;

 

____________________

 

1a Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Изменение    86

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  „изземване“ означава всяка мярка, целяща връщането на продукт, който вече е бил предоставен на крайния ползвател;

заличава се

Изменение    87

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 20 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a)  „банкови услуги за потребителите“ означава услуги, които позволяват на потребителите да откриват и закриват разплащателни сметки за основни операции в Съюза по смисъла на Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1a;

 

____________________

 

1a Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 214).

Изменение    88

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  „електронна търговия“ означава онлайн продажбата на продукти и услуги.

(21)  „електронна търговия“ означава онлайн продажбата на продукти и услуги от предприятия на потребители, попадащи в обхвата на Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1a.

 

____________________

 

1a Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).

Изменение    89

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 21 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)  „услуги за въздушен транспорт на пътници“ означава услуги, предоставяни от въздушните превозвачи, тур операторите и на управляващите органи на летищата, както е определено в член 2, букви б) – е) от Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета1a;

 

____________________

 

1a Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт (ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 1).

Изменение    90

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 21 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21б)  „услуги за автобусен транспорт на пътници“ означава услуги, попадащи в обхвата на член 2, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 181/2011;

Изменение    91

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 21 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21в)  „услуги за железопътен транспорт на пътници“ означава всички железопътни пътнически услуги, обхванати от член 2, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1371/2007;

Изменение    92

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 21 г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21г)  „услуги за воден транспорт на пътници“ означава пътническите услуги, обхванати от член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1177/2010.

Изменение    93

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Следните терминали на самообслужване– терминални устройства АТМ, автомати за продажба на билети и автомати за регистрация на пътници, трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел ІІ от приложение І.

3.  Следните терминали на самообслужване– терминални устройства АТМ, автомати за продажба на билети, автомати за регистрация на пътници и платежни терминали, трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел ІІ от приложение І.

Изменение    94

Предложение за директива

Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Услугите за телефония, включително услугите за връзка със службите за спешно реагиране, и свързаното с тях потребителско крайно оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел ІІІ от приложение І.

4.  Услугите за телефония, включително услугите за връзка със службите за спешно реагиране, и свързаното с тях потребителско крайно оборудване трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел ІІІ от приложение І.

Изменение    95

Предложение за директива

Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Аудио-визуалните медийни услуги и свързаното с тях потребителско крайно оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел ІV от приложение І.

5.  Уебсайтовете и услуги, базирани на мобилни устройства на аудио-визуалните медийни услуги, и свързаното с тях потребителско крайно оборудване трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел ІV от приложение І.

Изменение    96

Предложение за директива

Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Услугите за въздушен, автобусен, железопътен и воден пътнически превоз, услугите, базирани на мобилни устройства, терминалите за интелигентно издаване на билети и за информация в реално време и терминалите на самообслужване, автоматите за продажба на билети и автоматите за регистрация на пътници, използвани за предоставянето на услуги за пътнически превоз, трябва да отговарят на съответните изисквания, определени в раздел V от приложение І.

6.  Услугите за въздушен, автобусен, железопътен и воден пътнически превоз, уебсайтовете, услугите, базирани на мобилни устройства, терминалите за интелигентно издаване на билети и за информация в реално време и терминалите на самообслужване, автоматите за продажба на билети и автоматите за регистрация на пътници, използвани за предоставянето на услуги за пътнически превоз, трябва да отговарят на съответните изисквания, определени в раздел V от приложение І, когато тези изисквания вече не са обхванати от следното:

 

а)  по отношение на железопътния превоз Регламент (ЕО) № 1371/2007, Регламент (ЕС) № 1300/2014 и Регламент (ЕС) № 454/2011;

 

б)  по отношение на автобусния транспорт Регламент (ЕС) № 181/2011;

 

в)  по отношение на морския транспорт и транспорта по вътрешни водни пътища Регламент (ЕС) № 1177/2010; или

 

г)  по отношение на въздушния транспорт Регламент (ЕО) № 1107/2006.

Изменение    97

Предложение за директива

Член 3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Банковите услуги, уебсайтовете, базираните на мобилни устройства банкови услуги, терминалите на самообслужване, включително терминалните устройства АТМ, използвани за предоставянето на банкови услуги, трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел VІ от приложение І.

7.  Банковите услуги, уебсайтовете, базираните на мобилни устройства банкови услуги, терминалите на самообслужване, включително платежните терминали и терминалните устройства АТМ, използвани за предоставянето на тези банкови услуги, трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел VІ от приложение І.

Изменение    98

Предложение за директива

Член 3 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Електронните книги трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел VІІ от приложение І.

8.  Електронните книги и свързаното оборудване трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел VІІ от приложение І.

Изменение    99

Предложение за директива

Член 3 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10.  Държавите членки могат да решат — с оглед на националните условия — че архитектурната среда, използвана от клиентите на услуги за пътнически превоз, включително средата, управлявана от доставчиците на услугата и от операторите на инфраструктурата, както и архитектурната среда, използвана от клиентите на банкови услуги и центрове за обслужване на клиенти, както и на магазини в рамките на дейността на телефонни оператори, трябва също да отговарят на изискванията за достъпност от приложение І, раздел X, с цел да увеличат максимално тяхното използване от лицата с функционални ограничения, в т.ч. лицата с увреждания.

10.  Държавите членки гарантират, че архитектурната среда, използвана от клиентите на услуги за пътнически превоз, включително средата, управлявана от доставчиците на услугата и от операторите на инфраструктурата, както и архитектурната среда, използвана от клиентите на банкови услуги за потребители и центрове за обслужване на клиенти, както и на магазини в рамките на дейността на телефонни оператори, отговарят на изискванията за достъпност, посочени в раздел Х от приложение І, с цел да увеличат максимално тяхното използване от хората с увреждания, по отношение на строителството на нова инфраструктура или на обновителни дейности, водещи до съществена промяна в структурата на съществуващата сграда. Това се извършва, без да се засягат правните актове на Съюза и националното законодателство за закрила на национални богатства с художествена, историческа или археологическа стойност.

 

Държави членки, в които вече е на лице законодателство относно изискванията за достъпност по отношение на архитектурната среда на тяхна територия изпълняват изискванията относно архитектурната среда, заложени в настоящата директива, само дотолкова доколкото услугите, посочени в първата алинея, не са обхванати от подобно законодателство.

Изменение    100

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки нямат право да препятстват предоставянето на пазара на тяхна територия на продукти и услуги, които съответстват на настоящата директива, на основания, свързани с изискванията за достъпност.

Държавите членки нямат право да препятстват предоставянето на пазара на тяхна територия на продукти, които съответстват на настоящата директива. Държавите членки нямат право да препятстват предоставянето на пазара на тяхна територия на услуги, които съответстват на настоящата директива.

Изменение    101

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато пускат своите продукти на пазара, производителите гарантират, че те са проектирани и произведени в съответствие с приложимите изисквания за безопасност, определени в член 3.

1.  Когато пускат своите продукти на пазара, производителите гарантират, че те са проектирани и произведени в съответствие с приложимите изисквания за безопасност, определени в член 3, освен ако тези функционални изисквания не могат да се постигнат поради факта, че адаптирането на въпросния продукт би изисквало основна промяна на основния характер на продукта или би довело до непропорционална тежест за съответния производител, както е предвидено в член 12.

Изменение    102

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато съответствието на един продукт с приложимите изисквания за достъпност е доказано от такава процедура, производителите изготвят ЕС декларация за съответствие и нанасят маркировката „СЕ“.

Когато съответствието на един продукт с приложимите изисквания за достъпност, посочени в член 3, е доказано от такава процедура за оценяване на съответствието, производителите изготвят ЕС декларация за съответствие, в която ясно се посочва, че продуктът е достъпен.

Изменение    103

Предложение за директива

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Производителите поддържат регистър на жалбите, несъответстващите продукти и изземванията на продукти и следят за информираността на дистрибуторите относно подобен мониторинг.

4.  Производителите поддържат регистър на жалбите и на несъответстващите продукти.

Изменение    104

Предложение за директива

Член 5 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Производителите гарантират, че продуктът се придружава от инструкции и информация за безопасност на език, лесно разбираем за потребителите и крайните ползватели, определен от съответната държава членка.

7.  Производителите гарантират, че продуктът се придружава от инструкции на език, лесно разбираем за потребителите и крайните ползватели, определен от съответната държава членка.

Изменение    105

Предложение за директива

Член 5 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Производителите, които считат или имат основание да считат, че даден продукт, който са пуснали на пазара, не съответства на настоящата директива, незабавно предприемат необходимите корективни мерки, за да приведат продукта в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, ако това е целесъобразно. Освен това, когато продуктът крие риск, свързан с достъпността, производителите незабавно информират за това компетентните национални органи на държавите членки, в които са предоставили продукта на пазара, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието и за евентуално предприетите корективни мерки.

8.  Производителите, които считат или имат основание да считат, че даден продукт, който са пуснали на пазара, не съответства на настоящата директива, незабавно предприемат необходимите корективни мерки, за да приведат продукта в съответствие или да го изтеглят, ако това е целесъобразно. Освен това, когато продуктът не отговаря на изискванията на настоящата директива, производителите незабавно информират за това компетентните национални органи на държавите членки, в които са предоставили продукта на пазара, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието и за евентуално предприетите корективни мерки.

Изменение    106

Предложение за директива

Член 5 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  При обосновано искане от компетентен национален орган производителите му предоставят цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на продукта, на език, който е лесно разбираем за него. По искане на органа те си сътрудничат с него при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с продукти, които са пуснали на пазара, и за гарантиране на съответствието с изискванията, посочени в член 3.

9.  При обосновано искане от компетентен национален орган производителите му предоставят цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на продукта, на език, който е лесно разбираем за него. По искане на тези органи те си сътрудничат с тях при всяко действие, предприето за гарантиране на съответствието с настоящата директива.

Изменение    107

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  при обосновано искане от страна на компетентен национален орган да предостави на този орган цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на даден продукт;

а)  при искане от страна на компетентен национален орган да предостави на този орган цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на даден продукт;

Изменение    108

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  по тяхно искане да си сътрудничи с компетентните национални органи при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с продукти, обхванати от полученото от него пълномощно.

б)  по тяхно искане да си сътрудничи с компетентните национални органи при всяко действие, предприето за гарантиране на съответствието с настоящата директива на продукти, обхванати от полученото от него пълномощно.

Изменение    109

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Преди да пуснат един продукт на пазара, вносителите гарантират, че процедурата за оценяване на съответствието, определена в приложение ІІ, е проведена от производителя. Те гарантират, че производителят е изготвил техническата документация, изисквана в посоченото приложение, че на продукта е нанесена маркировката „СЕ“ и че той се придружава от необходимите документи, както и че производителят е изпълнил изискванията, посочени в член 5, параграфи 5 и 6.

2.  Преди да пуснат един продукт на пазара, вносителите гарантират, че процедурата за оценяване на съответствието, определена в приложение ІІ, е проведена от производителя. Те гарантират, че производителят е изготвил техническата документация, изисквана в посоченото приложение, че продуктът се придружава от необходимите документи, както и че производителят е изпълнил изискванията, посочени в член 5, параграфи 5 и 6.

Изменение    110

Предложение за директива

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато вносител счита или има основание да счита, че даден продукт не съответства на изискванията за достъпност, посочени в член 3, той не пуска продукта на пазара, докато не бъде приведен в съответствие. Освен това, когато продуктът представлява риск, вносителят информира за това производителя и органите за надзор на пазара.

3.  Когато вносител счита или има основание да счита, че даден продукт не съответства на изискванията за достъпност, посочени в член 3, той не пуска продукта на пазара, докато не бъде приведен в съответствие. Освен това, когато продуктът не отговаря на изискванията на настоящата директива, вносителят информира за това производителя и органите за надзор на пазара.

Изменение    111

Предложение за директива

Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Вносителите гарантират, че продуктът се придружава от инструкции и информация за безопасност на език, лесно разбираем за потребителите и другите крайни ползватели, определен от съответната държава членка.

5.  Производителите гарантират, че продуктът се придружава от инструкции на език, лесно разбираем за потребителите и крайните ползватели, определен от съответната държава членка.

Изменение    112

Предложение за директива

Член 7 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Вносителите поддържат регистър на жалбите, несъответстващите продукти и изземванията на продукти и следят за информираността на дистрибуторите относно подобни мерки.

7.  Производителите поддържат регистър на жалбите и на несъответстващите продукти.

Изменение    113

Предложение за директива

Член 7 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Вносителите, които считат или имат основание да считат, че продукт, който са пуснали на пазара, не съответства на изискванията, посочени в член 3, незабавно предприемат необходимите корективни мерки, за да приведат продукта в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, ако това е целесъобразно. Освен това, когато продуктът представлява риск, вносителите незабавно информират за това компетентните национални органи на държавата членка, в която предоставят продукта, като съобщават данни, по-специално за несъответствието и за евентуално предприетите корективни мерки.

8.  Производителите, които считат или имат основание да считат, че даден продукт, който са пуснали на пазара, не съответства на настоящата директива, незабавно предприемат необходимите корективни мерки, за да приведат продукта в съответствие или да го изтеглят, ако това е целесъобразно. Освен това, когато продуктът не отговаря на изискванията на настоящата директива, вносителите незабавно информират за това компетентните национални органи на държавата членка, в която предоставят продукта, като съобщават данни, по-специално за несъответствието и за евентуално предприетите корективни мерки.

Изменение    114

Предложение за директива

Член 7 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  При обосновано искане от компетентен национален орган вносителите му предоставят цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на даден продукт, на език, лесно разбираем за него. По искане на органа те си сътрудничат с него при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с продукти, които са пуснали на пазара.

9.  При обосновано искане от компетентен национален орган вносителите му предоставят цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на даден продукт, на език, лесно разбираем за него. По искане на органа те си сътрудничат с него при всяко действие, предприето за гарантиране на съответствието на продукти, които са пуснали на пазара, с изискванията за достъпност, посочени в член 3.

Изменение    115

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Преди да предоставят даден продукт на пазара, дистрибуторите проверяват дали на него е нанесена маркировката „СЕ“ и дали е придружен от необходимите документи и от инструкции и информация за безопасност на език, който е лесно разбираем за потребителите и другите крайни ползватели в държавата членка, в която продуктът ще бъде предоставен на пазара, и че производителят и вносителят са изпълнили изискванията, определени в член 5, параграфи 5 и 6 и в член 7, параграф 4.

2.  Преди да предоставят даден продукт на пазара, дистрибуторите проверяват дали продуктът е в съответствие с настоящата директива и дали е придружен от необходимите документи и от инструкции на език, който е лесно разбираем за потребителите и другите крайни ползватели в държавата членка, в която продуктът ще бъде предоставен на пазара, и дали производителят и вносителят са изпълнили изискванията, определени в член 5, параграфи 5 и 6 и в член 7, параграф 4.

Изменение    116

Предложение за директива

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато дистрибутор счита или има основание да счита, че даден продукт не съответства на изискванията за достъпност, посочени в член 3, той не пуска продукта на пазара, докато не бъде приведен в съответствие. Освен това, когато продуктът представлява риск, дистрибуторът информира за това производителя и органите за надзор на пазара.

3.  Когато дистрибутор счита или има основание да счита, че даден продукт не съответства на изискванията за достъпност, посочени в член 3, той не пуска продукта на пазара, докато не бъде приведен в съответствие. Освен това, когато продуктът не съответства на изискванията на настоящата директива, дистрибуторът информира за това производителя и органите за надзор на пазара.

Изменение    117

Предложение за директива

Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Дистрибуторите, които считат или имат основание да считат, че продукт, който са предоставили на пазара, не е в съответствие с настоящата директива, гарантират, че са предприети необходимите корективни мерки за привеждане на продукта в съответствие, за неговото изтегляне или изземване, ако това е целесъобразно. Освен това, когато продуктът представлява риск, дистрибуторите информират незабавно за това компетентните национални органи на държавата членка, в която предоставят продукта, като съобщават данни, по-специално за несъответствието и за евентуално предприетите корективни мерки.

5.  Дистрибуторите, които считат или имат основание да считат, че продукт, който са предоставили на пазара, не е в съответствие с настоящата директива, гарантират, че са предприети необходимите корективни мерки за привеждане на продукта в съответствие или за неговото изтегляне, ако това е целесъобразно. Освен това, когато продуктът не отговаря на изискванията на настоящата директива, дистрибуторите информират незабавно за това компетентните национални органи на държавата членка, в която предоставят продукта, като съобщават данни, по-специално за несъответствието и за евентуално предприетите корективни мерки.

Изменение    118

Предложение за директива

Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  При обосновано искане от компетентен национален орган дистрибуторите му предоставят цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на даден продукт. По искане на органа те си сътрудничат с него при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с продукти, които са предоставили на пазара.

6.  При искане от компетентен национален орган дистрибуторите му предоставят цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на даден продукт. По искане на органа те си сътрудничат с него при всяко действие, предприето за гарантиране на съответствието на продукти, които са предоставили на пазара, с изискванията за достъпност, посочени в член 3.

Изменение    119

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Стопанските субекти трябва да могат да предоставят информацията, посочена в параграф 1, в продължение на 10 години, след като продуктът им е бил доставен, и в продължение на 10 години, след като те са доставили продукта.

2.  Стопанските субекти трябва да могат да предоставят информацията, посочена в параграф 1, в продължение на определен период от време, който е най-малко пет години, след като продуктът им е бил доставен или след като те са доставили продукта.

Изменение    120

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 23а за допълване на настоящата директивата, за да уточни какъв е периодът, посочен в параграф 2 от настоящия член. Този период от време е пропорционален на жизнения цикъл на съответния продукт.

Изменение    121

Предложение за директива

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Доставчиците на услуги изготвят необходимата информация в съответствие с приложение ІІІ, с която се обяснява по какъв начин услугите изпълняват изискванията за достъпност, посочени в член 3. Информацията се предоставя на обществеността в писмен и устен вид, включително по начин, който е достъпен за лицата с функционални ограничения и за лицата с увреждания. Доставчиците на услуги съхраняват тази информация за срока на предоставяне на услугата.

2.  Доставчиците на услуги изготвят необходимата информация в съответствие с приложение ІІІ, с която се обяснява по какъв начин техните услуги изпълняват изискванията за достъпност, посочени в член 3. Информацията се предоставя на обществеността по начин, който е достъпен за лицата с увреждания. Доставчиците на услуги съхраняват тази информация за срока на предоставяне на услугата.

Изменение    122

Предложение за директива

Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  При получаване на мотивирано искане от компетентен орган доставчиците на услуги му предоставят цялата информация, необходима за доказване на съответствието на услугата с изискванията за достъпност, посочени в член 3. По искане на тези органи те си сътрудничат с тях при всяко действие, предприето с цел привеждане на услугата в съответствие с посочените изисквания.

4.  При получаване на искане от компетентен орган доставчиците на услуги му предоставят цялата информация, необходима за доказване на съответствието на услугата с изискванията за достъпност, посочени в член 3. По искане на тези органи те си сътрудничат с тях при всяко действие, предприето с цел привеждане на услугата в съответствие с посочените изисквания.

Изменение    123

Предложение за директива

Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Тежестта не се счита за прекомерна, когато е компенсирана чрез финансиране от източници, различни от собствени средства на стопанския субект, независимо дали публични или частни.

4.  Тежестта не се счита за прекомерна, когато е компенсирана чрез финансиране от източници, различни от собствени средства на стопанския субект, които са предоставени за целите на подобряване на достъпността, независимо дали публични или частни.

Изменение    124

Предложение за директива

Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Оценката доколко съответствието с изискванията за достъпност по отношение на продукти или услуги води до основно изменение или прекомерна тежест се извършва от стопанския субект.

5.  Първоначалната оценка доколко съответствието с изискванията за достъпност по отношение на продукти или услуги води до основно изменение или прекомерна тежест, се извършва от стопанския субект.

Изменение    125

Предложение за директива

Член 12 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 23а за допълване на параграф 3 от настоящия член чрез допълнително определяне на конкретните критерии, които трябва да се вземат предвид за всички продукти и услуги, обхванати от настоящата директива, когато се определя дали тежестта трябва да се разглежда като непропорционална, без да променя тези критерии.

 

Комисията приема първия такъв делегиран акт, който обхваща всички продукти и услуги, които попадат в приложното поле на настоящата директива, в срок до... [една година след датата на влизане в сила на настоящата директива].

Изменение    126

Предложение за директива

Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Когато стопанските субекти са използвали изключението, предвидено в параграфи 1—5, за конкретен продукт или услуга, те уведомяват съответния орган за надзор на пазара на държавата членка, на чийто пазар се пуска или предоставя продуктът или услугата. Уведомленията включват оценката, посочена в параграф 3. Микропредприятията са освободени от това изискване за уведомяване, но трябва да могат да представят при поискване съответната документация от съответния орган за надзор на пазара.

6.  Когато стопанските субекти са използвали изключението, предвидено в параграфи 1—5, за конкретен продукт или услуга, те уведомяват съответния орган за надзор на пазара на държавата членка, на чийто пазар се пуска или предоставя продуктът или услугата. Оценката, посочена в параграф 3, се представя на органа за надзор на пазара при искане от негова страна. Микропредприятията се освобождават от това изискване за уведомяване, но трябва да могат да представят при поискване съответната документация от съответния орган за надзор на пазара.

Изменение    127

Предложение за директива

Член 12 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  Комисията приема актове за изпълнение за създаване на образец за нотификация за целите на параграф 6 от настоящия член. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 24, параграф 1а. Комисията приема първия такъв делегиран акт до ... . [две години от датата на влизане в сила на настоящата директива].

Изменение    128

Предложение за директива

Член 12 – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6б.  Установява се структуриран диалог между съответните заинтересовани страни, включително лицата с увреждания и техните представителни организации и органите за надзор на пазара, за да се гарантира, че са установени подходящи принципи за оценка на изключенията и че те са съгласувани.

Изменение    129

Предложение за директива

Член 12 – параграф 6 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6в.  Държавите членки се насърчават да предоставят стимули и насоки за микропредприятията, за да се улесни прилагането на настоящата директива. Процедурите и насоките се разработват след консултации със съответните заинтересовани страни, включително лицата с увреждания и техните представителни организации.

Изменение    130

Предложение за директива

Глава IV – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Хармонизирани стандарти, общи технически спецификации и съответствие на продукти и услуги

Хармонизирани стандарти, технически спецификации и съответствие на продукти и услуги

Изменение    131

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За продуктите и услугите, които съответстват на хармонизирани стандарти или на части от хармонизирани стандарти, чиито данни са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се счита, че съответстват на изискванията за достъпност, посочени в член 3 и обхванати от тези стандарти или части от стандарти.

1.  За продуктите и услугите, които съответстват на хармонизирани стандарти или на части от хармонизирани стандарти, чиито данни са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се счита, че съответстват на изискванията за достъпност, посочени в член 3, които са обхванати от тези стандарти или части от стандарти.

Изменение    132

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Комисията, в съответствие с член 10 от Регламент (ЕС) № 1025/2012, изисква от една или от няколко европейски организации по стандартизация да изготвят хармонизирани стандарти за всяко от изискванията за достъпност, посочени в член 3. Комисията приема тези искания до... [две години от датата на влизане в сила на настоящата директива].

Изменение    133

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Комисията може да приеме актове за изпълнение за определяне на технически спецификации, които да отговарят на изискванията за достъпност, посочени в член 3. Независимо от това тя прави това, единствено ако са изпълнени следните условия:

 

а)  данните на хармонизирани стандарти не са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с Регламент (ЕС) № 1025/2012;

 

б)  Комисията е приела искане, посочено в параграф 2 от настоящия член; както и

 

в)  Комисията спазва неоправдани срокове на забавяне в процедурата по стандартизация.

 

Преди Комисията да приеме актовете за изпълнение, посочени в параграф 3, тя се консултира със съответните заинтересовани страни, включително представителни организации на хора с увреждания.

 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 24, параграф 2 от настоящата директива.

Изменение    134

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в.  При липса на публикуване на позовавания на хармонизираните стандарти, посочени в параграф 1 от настоящия член, в Официален вестник на Европейския съюз, продуктите и услугите, които отговарят на техническите спецификации, посочени в параграф 3 от настоящия член, или на части от тях, се считат, че съответстват на изискванията за достъпност, посочени в член 3, които са обхванати от тези технически спецификации или части от тях.

Изменение    135

Предложение за директива

Член 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 14

заличава се

Общи технически спецификации

 

1.  Когато данните на хармонизирани стандарти не са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с Регламент (ЕС) № 1025/2012 и когато с оглед на хармонизирането на пазара са необходими допълнителни данни относно изискванията за достъпност за определени продукти и услуги, Комисията може да приеме актове за изпълнение за определяне на общи технически спецификации („ОТС“) за изискванията за достъпност, определени в приложение I към настоящата директива. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 24, параграф 2 от настоящата директива.

 

2.  За продуктите и услугите, които съответстват на ОТС, посочени в параграф 1, или на части от тях, се счита, че съответстват на изискванията за достъпност, посочени в член 3 и обхванати от съответните ОТС или части от тях.

 

Изменение    136

Предложение за директива

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  ЕС декларацията за съответствие се съставя по образеца, определен в приложение III към Решение № 768/2008/ЕО. Тя съдържа елементите, определени в приложение II към настоящата директива, и се актуализира редовно. При изискванията относно техническата документация трябва да се избягва налагането на прекомерна тежест за микро-, малките и средните предприятия. Декларацията за съответствие се превежда на езика или езиците, изисквани от държавата членка, на чийто пазар се пуска или предоставя продуктът.

2.  ЕС декларацията за съответствие се съставя по образеца, определен в приложение III към Решение № 768/2008/ЕО. Тя съдържа елементите, определени в приложение II към настоящата директива, и се актуализира редовно. При изискванията относно техническата документация трябва да се избягва налагането на прекомерна тежест за малките и средните предприятия. Декларацията за съответствие се превежда на езика или езиците, изисквани от държавата членка, на чийто пазар се пуска или предоставя продуктът.

Изменение    137

Предложение за директива

Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато продукт е обект на повече от един акт на Съюза, който изисква ЕС декларация за съответствие, се изготвя само една ЕС декларация за съответствие по отношение на всички такива актове на Съюза. В тази декларация се посочват съответните актове, включително данните за публикуването им.

3.  Когато продукт е обект на повече от един акт на Съюза, който изисква ЕС декларация за съответствие, се изготвя декларацията за съответствие на ЕС по отношение на всички такива актове на Съюза. В тази декларация се посочват съответните актове, включително данните за публикуването им.

Изменение    138

Предложение за директива

Член 15 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  В допълнение към декларацията за съответствие производителят посочва върху опаковката ефективната от гледна точка на разходите, ясна и точна информация за потребителите, че продуктът включва характеристики по отношение на достъпността.

Изменение    139

Предложение за директива

Член 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 16

заличава се

Основни принципи на маркировката „СЕ“ за продукти

 

За маркировката „СЕ“ се прилагат основните принципи, определени в член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

 

Изменение    140

Предложение за директива

Член -17 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член -17

 

Национална база данни

 

Всяка държава членка създава обществено достъпна база данни, в която са регистрирани недостъпните продукти. Потребителите следва да могат да правят справки и да съхраняват информация относно недостъпните продукти. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да информират потребителите или другите заинтересовани страни относно възможността за подаване на жалби. Следва да се предвиди интерактивна система между националните бази данни, евентуално под отговорността на Комисията или на съответните представителни организации, така че информацията за недостъпните продукти да може да се разпространява в целия Съюз.

Изменение    141

Предложение за директива

Член 18 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че на обществеността е известно кои са националните органи за надзор на пазара и тя е запозната със съществуването и отговорностите им. При поискване тези органи предоставят информация в достъпни формати.

Държавите членки гарантират, че на обществеността е известно кои са националните органи за надзор на пазара и тя е запозната със съществуването и отговорностите им. При поискване от заинтересованата общественост тези органи предоставят информация в достъпни формати за работата си и решенията, които те са взели.

Изменение    142

Предложение за директива

Член 19 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато органите за надзор на пазара на държава членка предприемат действие съгласно член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008 или когато имат основателна причина да считат, че даден продукт, който попада в приложното поле на настоящата директива, представлява риск във връзка с аспектите на достъпността, обхванати в настоящата директива, те извършат оценка на съответния продукт, която обхваща всички изисквания, определени в настоящата директива. Съответните стопански субекти оказват пълно сътрудничество на органите за надзор на пазара.

Когато органите за надзор на пазара на държава членка предприемат действие съгласно член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008 или когато имат основателна причина да считат, че даден продукт, който попада в приложното поле на настоящата директива, не отговаря на изискванията на настоящата директива, те извършат оценка на съответния продукт, която обхваща всички съответни изисквания, определени в настоящата директива. Съответните стопански субекти оказват пълно сътрудничество на органите за надзор на пазара.

Изменение    143

Предложение за директива

Член 19 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато в процеса на тази оценка органите за надзор на пазара открият, че за продукта не са спазени изискванията, определени в настоящата директива, те без забавяне изискват от съответния стопански субект да предприеме необходимите корективни действия, за да приведе продукта в съответствие с тези изисквания, да го изтегли от пазара, или да го изземе в разумен срок, съразмерен с естеството на риска и определен от тях.

Когато в процеса на тази оценка органите за надзор на пазара открият, че за продукта не са спазени изискванията, определени в настоящата директива, те без забавяне изискват от съответния стопански субект да предприеме всички необходими корективни действия, за да приведе продукта в съответствие с тези изисквания. Ако съответният стопански субект не предприеме адекватни корективни действия, органите за надзор на пазара изискват от този стопански субект да го изтегли от пазара в разумен срок.

Изменение    144

Предложение за директива

Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато съответният стопански субект не предприеме подходящи корективни действия в посочения в параграф 1, втора алинея срок, органите за надзор на пазара предприемат всички подходящи временни мерки, за да забранят или ограничат предоставянето на продукта на националния им пазар, за изтеглянето на продукта от този пазар или за неговото изземване. Органите за надзор на пазара незабавно информират Комисията и другите държави членки за тези мерки.

4.  Когато съответният стопански субект не предприеме подходящи корективни действия в посочения в параграф 1, втора алинея срок, органите за надзор на пазара предприемат всички подходящи временни мерки, за да забранят или ограничат предоставянето на продукта на националния им пазар, за изтеглянето на продукта от този пазар. Органите за надзор на пазара незабавно информират Комисията и другите държави членки за тези мерки.

Изменение    145

Предложение за директива

Член 19 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Информацията, посочена в параграф 4, включва всички налични данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на несъответстващия продукт, неговия произход, естеството на предполагаемото несъответствие и съпътстващия го риск, естеството и продължителността на предприетите национални мерки и аргументите, изложени от съответния стопански субект. По-специално органите за надзор на пазара посочват дали несъответствието се дължи на което и да било от следните:

5.  Информацията, посочена в параграф 4, включва всички налични данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на несъответстващия продукт, неговия произход, естеството на предполагаемото несъответствие, естеството и продължителността на предприетите национални мерки и аргументите, изложени от съответния стопански субект. По-специално органите за надзор на пазара посочват дали несъответствието се дължи на което и да било от следните:

Изменение    146

Предложение за директива

Член 19 — параграф 5 — буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  неизпълнение от страна на продукта на изискванията във връзка с изискванията, определени в член 3 от настоящата директива, или

а)  неизпълнение от страна на продукта на съответните изисквания, определени в член 3, или

Изменение    147

Предложение за директива

Член 19 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Държавите членки гарантират, че по отношение на съответния продукт са предприети без забавяне подходящи ограничителни мерки като изтегляне на продукта от техния пазар.

8.  Държавите членки гарантират, че по отношение на съответния продукт са предприети без забавяне подходящи и пропорционални ограничителни мерки като изтегляне на продукта от техния пазар.

Изменение    148

Предложение за директива

Член 20 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато при приключването на процедурата, предвидена в член 19, параграфи 3 и 4, срещу дадена мярка на държава членка са повдигнати възражения, или когато Комисията прецени, че национална мярка противоречи на законодателството на Съюза, Комисията без забавяне започва консултации с държавите членки и със съответния(те) стопански субект(и) и оценява националната мярка. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията взема решение дали националната мярка е оправдана или не.

Когато при приключването на процедурата, предвидена в член 19, параграфи 3 и 4, срещу дадена мярка на държава членка са повдигнати възражения, или когато Комисията има солидни доказателства да предположи, че национална мярка противоречи на законодателството на Съюза, Комисията без забавяне започва консултации с държавите членки и със съответния(те) стопански субект(и) и оценява националната мярка. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията взема решение дали националната мярка е оправдана или не.

Изменение    149

Предложение за директива

Член 20 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 20а

 

Работна група

 

1.  Комисията създава работна група.

 

Тази работна група е съставена от представители на националните органи за надзор на пазара и на съответните заинтересовани страни, включително лицата с увреждания и техните представителни организации.

 

2.  Работната група изпълнява следните задачи:

 

а)  улеснява обмена на информация и на най-добри практики между органите за надзор на пазара;

 

б)  осигурява последователност в прилагането на изискванията за достъпност, посочени в член 3;

 

в)  изразява становище относно изключенията от изискванията, посочени в член 3 в случаите, счетени за необходими след получаване на искането от страна на Комисията.

Изменение    150

Предложение за директива

Член 21 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  при преразглеждането на регламентите на Съюза относно правата на пътниците, използващи въздушен, железопътен, автобусен и воден транспорт, в това число интермодалните аспекти;

Изменение    151

Предложение за директива

Член 21 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  при определянето на изискванията за достъпност, свързани със социалните и качествените критерии, определени от компетентните органи при тръжни процедури за услуги за шосеен и железопътен пътнически превоз съгласно Регламент (ЕО) № 1370/;

заличава се

Изменение    152

Предложение за директива

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Изискванията за достъпност, посочени в член 21, се прилагат дотолкова, доколкото не налагат прекомерна тежест на компетентните органи за целите на настоящия член.

1.  Изискванията за достъпност, посочени в член 21, се прилагат дотолкова, доколкото не налагат прекомерна тежест на компетентните органи или на операторите, сключили договор с тях, за целите на настоящия член.

Изменение    153

Предложение за директива

Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Оценката дали съответствието с изискванията за достъпност, посочени в член 21, налага прекомерна тежест се извършва от съответните компетентни органи.

3.  Първоначалната оценка дали съответствието с изискванията за достъпност, посочени в член 21, налага прекомерна тежест се извършва от съответните компетентни органи.

Изменение    154

Предложение за директива

Член 22 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 23а за допълване на параграф 2 от настоящия член чрез допълнително определяне на конкретните критерии, които трябва да се вземат предвид за всички продукти и услуги, обхванати от настоящата директива, когато се определя дали тежестта трябва да се разглежда като непропорционална, без да променя тези критерии.

 

Комисията приема първия такъв делегиран акт, който обхваща всички продукти и услуги, които попадат в приложното поле на настоящата директива, в срок до [една година след датата на влизане в сила на настоящата директива].

Изменение    155

Предложение за директива

Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато един компетентен орган е използвал изключението, предвидено в параграфи 1, 2 и 3, за конкретен продукт или услуга, той уведомява Комисията за това. В уведомлението се включва оценката, посочена в параграф 2.

4.  Когато един компетентен орган е използвал изключението, предвидено в параграфи 1, 2 и 3, за конкретен продукт или услуга, той уведомява Комисията за това. Оценката, посочена в параграф 2, се представя на органа за надзор на пазара при искане от негова страна.

Изменение    156

Предложение за директива

Член 22 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Ако Комисията има основание да се съмнява в решението на съответния компетентен орган, тя може да поиска от работната група, посочена в член 19а, да провери оценката, посочена в параграф 2 от настоящия член, и да изготви становище.

Изменение    157

Предложение за директива

Член 22 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б.  Комисията приема актове за изпълнение за създаване на образец за нотификация за целите на параграф 4 от настоящия член. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 24, параграф 1а. Комисията приема първия такъв делегиран акт до ... . [две години от датата на влизане в сила на настоящата директива].

Изменение    158

Предложение за директива

Глава VII – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОМОЩИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОМОЩИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Изменение    159

Предложение за директива

Член 23 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 23a

 

Упражняване на делегирането

 

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10, параграф 2а, член 12, параграф 5а и член 22, параграф 3а, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от … [датата на влизане в сила на настоящата директива].

 

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 10, параграф 2а, член 12, параграф 5а и член 22, параграф 3а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Решението поражда действие в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

 

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

 

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 10, параграф 2а, член 12, параграф 5а член 22, параграф 3а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    160

Предложение за директива

Член 24 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Изменение    161

Предложение за директива

Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Средствата, посочени в параграф 1, включват:

2.  Средствата, посочени в параграф 1, включват:

Изменение    162

Предложение за директива

Член 25 — параграф 2 — буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  разпоредби, по силата на които потребителят може да сезира съгласно националното право съдилищата или компетентните административни органи с цел да се обезпечи прилагането на националните разпоредби, транспониращи настоящата директива;

а)  възможността потребителят, който е пряко засегнат от несъответствието на продукт или услуга, да може да сезира съгласно националното право съдилищата или компетентните административни органи, с цел да се обезпечи прилагането на националните разпоредби, транспониращи настоящата директива.

Изменение    163

Предложение за директива

Член 25 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  разпоредби, по силата на които публичните органи или частните сдружения, организации или други правни субекти, които имат законен интерес, с цел да се обезпечи прилагането на разпоредбите на настоящата директива могат да сезират съгласно националното право съдилищата или компетентните административни органи от името на потребителите, за да се гарантира прилагането на националните разпоредби, транспониращи настоящата директива.

б)  възможността публичните органи или частните сдружения, организации или други правни субекти, които имат законен интерес, с цел да се обезпечи прилагането на разпоредбите на настоящата директива, да могат да сезират съгласно националното право съдилищата или компетентните административни органи от името на потребителите, за да се гарантира прилагането на националните разпоредби, транспониращи настоящата директива. Законният интерес би могъл да бъде представляването на потребителите, които са пряко засегнати от несъответствието на продукт или услуга;

Изменение    164

Предложение за директива

Член 25 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  възможността за потребителя, който е пряко засегнат от несъответствието на продукта или услугата, да използва механизъм за подаване на жалби. Този механизъм би могъл да бъде разгледан от съществуващ орган, като например националния омбудсман.

Изменение    165

Предложение за директива

Член 25 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки гарантират, преди сезирането на съдилищата или компетентните административни органи, както е посочено в параграф 1, букви а) и б), наличието на алтернативни механизми за разрешаване на спорове с цел разрешаване на всички случаи на предполагаемо несъответствие с разпоредбите на настоящата директива, които са докладвани чрез механизма за подаване на жалби, посочен в параграф 1, буква ба).

Изменение    166

Предложение за директива

Член 25 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Разпоредбите на настоящия член не се прилагат за договори, които са уредени от разпоредбите на Директива 2014/24/ЕС или Директива 2014/25/ЕС.

Изменение    167

Предложение за директива

Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.  Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи, но не трябва да служат като алтернатива на изпълнението от стопанските субекти на задължението им да направят своите продукти или услуги достъпни.

Изменение    168

Предложение за директива

Член 26 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Санкциите трябва да отчитат степента на несъответствие, включително броя на единиците несъответстващи продукти или услуги, както и броя на засегнатите лица.

4.  Санкциите трябва да отчитат степента на несъответствие, включително нейната сериозност, и броя на единиците несъответстващи продукти или услуги, както и броя на засегнатите лица.

Изменение    169

Предложение за директива

Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Те започват да прилагат тези разпоредби от [… въведете дата — шест години след датата на влизане в сила на настоящата директива].

2.  Те започват да прилагат тези разпоредби от ... [пет години след датата на влизане в сила на настоящата директива].

Изменение    170

Предложение за директива

Член 27 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 2б от настоящия член, държавите членки предвиждат преходен период от пет години след ... [шест години след датата на влизане в сила на настоящата директива], през който доставчиците на услуги могат да продължат да предоставят своите услуги, при използване на продукти, които са били законно използвани от тях за предоставянето на сходни услуги преди тази дата.

Изменение    171

Предложение за директива

Член 27 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Държавите членки могат да предвидят, че терминалите на самообслужване, законно използвани от страна на доставчиците на услуги при предоставянето на услугите преди .... [шест години след датата на влизане в сила на настоящата директива], могат да продължат да се използват при предоставянето на подобни услуги до края на техния икономически полезен живот.

Изменение    172

Предложение за директива

Член 27 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Държавите членки, които използват възможността, предвидена в член 3, параграф 10, съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат с оглед на тази цел, и се отчитат пред Комисията за напредъка при тяхното изпълнение.

5.  По целесъобразност държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат за целите на член 3, параграф 10, и се отчитат пред Комисията за напредъка при тяхното изпълнение.

Изменение    173

Предложение за директива

Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Не по-късно от [… въведете дата — пет години след началото на прилагане на настоящата директива] и на всеки пет години след това Комисията представя на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите доклад за прилагането на настоящата директива.

-1. Не по-късно от ... [три години след датата на прилагане на настоящата директива] и на всеки пет години след това Комисията представя на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите доклад за прилагането на настоящата директива.

Изменение    174

Предложение за директива

Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В доклада, inter alia, в контекста на социалните, икономическите и технологичните промени се разглежда еволюцията в достъпността на продуктите и услугите и въздействието върху стопанските субекти и хората с увреждания, като се набелязват, където е възможно, области за намаляване на тежестта с оглед оценка на необходимостта от преразглеждане на настоящата директива.

1.  В докладите, въз основа на уведомленията, получени в съответствие с член 12, параграф 6 и член 22, параграф 4, се извършва оценка на това дали настоящата директива е постигнала целите си, особено по отношение на подобряване на свободното движение на достъпни продукти и услуги. Освен това в тези доклади, в контекста на социалните, икономическите и технологичните промени, се разглежда еволюцията в достъпността на продуктите и услугите, необходимостта от включване на нови продукти и услуги в обхвата на настоящата директива или от изключване на определени продукти или услуги от обхвата на настоящата директива, както и въздействието на настоящата директива върху стопанските субекти и лицата с увреждания, като се набелязват, където е възможно, области за намаляване на тежестта с оглед оценка на необходимостта от преразглеждане на настоящата директива.

Изменение    175

Предложение за директива

Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки предоставят на Комисията в срок цялата информация, която ѝ е необходима за изготвянето на този доклад.

2.  Държавите членки предоставят на Комисията в срок цялата информация, която ѝ е необходима за изготвянето на тези доклади.

Изменение    176

Предложение за директива

Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В доклада на Комисията се отчита гледната точка на заинтересованите икономически субекти и на съответните неправителствени организации, включително организациите на хората с увреждания и тези на възрастните хора.

3.  В доклада на Комисията се отчита гледната точка на заинтересованите икономически субекти и на съответните неправителствени организации, включително организациите на лицата с увреждания.

Изменение    177

Предложение за директива

Приложение I – раздел I – част А (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

A.  Операционни системи

 

1.  С цел да се увеличи максимално разумно очакваната употреба от лица с увреждания предоставянето на услугите се осигурява, като се изпълняват изискванията относно функционалните показатели, посочени в част В, като те включват:

 

а)  информация за функционирането на съответната услуга и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността; както и

 

б)  електронна информация, включително уебсайтовете, необходими за предоставянето на съответната услуга.

Изменение    178

Предложение за директива

Приложение I – раздел I – част Б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Б.  Компютърен хардуер с общо предназначение и неговите внедрени операционни системи

Изменение    179

Предложение за директива

Приложение I – раздел I – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Проектно решение и производство:

1.  Проектно решение и производство:

С цел да се увеличи максимално очакваната употреба на продуктите от хора с функционални ограничения, включително от хора с увреждания и хора с възрастово обусловени нарушения, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се осигурява достъпността на следните:

С цел да се увеличи максимално разумно очакваната употреба на продуктите от лица с увреждания проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се изпълняват изискванията относно функционалните показатели, посочени в част В.

 

Осигурява се достъпността на проектното решение и производството на продукти, включително на следното:

а)  информацията относно употребата на продукта, предоставена върху самия продукт (етикети, инструкции, предупреждения), която:

а)  информацията относно употребата на продукта, предоставена върху самия продукт (етикети, инструкции и предупреждения), трябва да бъде разбираема и достъпна за сетивата с цел да се увеличи максимално нейната четивност при предвидими условия на употреба. Тази информация се предоставя и в достъпни цифрови формати;

i)  трябва да бъде предоставена чрез повече от един сетивен канал;

 

ii)  трябва да бъде разбираема;

 

iii)  трябва да бъде достъпна за сетивата;

 

iv)  трябва да има адекватен размер на шрифта при предвидими условия на употреба;

 

б)  опаковката на продукта, включително информацията, предоставена върху нея (отваряне, затваряне, използване, изхвърляне);

б)  опаковката на продукта, включително информацията, предоставена върху нея (отваряне, затваряне, използване, изхвърляне) с цел да се увеличи максимално нейната четивност при предвидими условия на употреба. Тази информация се предоставя и в достъпни цифрови формати и съобщава на ползвателите, че съответният продукт включва характеристики по отношение на достъпността и е съвместим със съответните помощни технологии;

в)  инструкциите на продукта по отношение на неговото използване, инсталиране и поддръжка, съхранение и изхвърляне, които трябва да отговарят на следните изисквания:

в)  инструкциите на продукта по отношение на неговото използване, инсталиране и поддръжка, съхранение и изхвърляне, независимо дали се предоставят отделно или са включени в продукта. Тези инструкции се предоставят и в достъпни цифрови формати и изброяват характеристиките по отношение на достъпността на съответния продукт и обясняват начина на използването им и посочват, че продуктът е съвместим със съответните помощни технологии;

i)  съдържанието на инструкциите трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини и чрез повече от един сетивен канал, и

 

ii)  в инструкциите трябва да се предвиждат алтернативи на нетекстовото съдържание;

 

г)  потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни) в съответствие с точка 2;

г)  потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни);

д)  функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения в съответствие с точка 2;

д)  функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на лицата с увреждания;

е)  свързването на продукта с помощни средства.

е)  свързването на продукта с помощни средства и технологии, когато те са от значение за употребата на продукта.

Изменение    180

Предложение за директива

Приложение I – раздел I – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[.....]

заличава се

Изменение    181

Предложение за директива

Приложение – раздел I – част В (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В.  Изисквания относно функционалните показатели

 

С цел осигуряване на достъпността на проектните решения и потребителските интерфейси продуктите и услугите се проектират, където е приложимо, както следва:

 

а)  Използване без зрение

 

Когато продуктът предоставя визуални режими на работа, той осигурява поне един режим на работа, който не изисква зрение.

 

б)  Използване с ограничено зрение

 

Когато продуктът предоставя визуални режими на работа, той осигурява поне един режим на работа, който дава възможност на ползвателите да боравят с продукта с ограничено зрение; това може да се постигне например посредством характеристики, свързани с гъвкав контраст и яркост, гъвкаво увеличение без загуба на съдържание или функционалности, гъвкави начини за отделяне на визуалните елементи в предния план от тези на фона и за тяхното контролиране, както и гъвкав контрол на необходимото зрително поле.

 

в)  Използване без възприемане на цвета

 

Когато продуктът предоставя визуални режими на работа, той осигурява поне един режим на работа, който не изисква възприемане на цвета от ползвателя.

 

г)  Използване без слух

 

Когато продуктът предоставя слухови режими на работа, той осигурява поне един режим на работа, който не изисква слух.

 

д)  Използване с ограничен слух

 

Когато продуктът предоставя слухови режими на работа, той осигурява поне един режим на работа с подобрени аудио характеристики; те могат да бъдат постигнати например чрез контрол на силата на звука от страна на ползвателите и гъвкави начини за отделяне на основния от фоновия звук и за неговото контролиране, при което гласовете и фонът да са налични като отделни аудио потоци.

 

е)  Използване без гласови способности

 

Когато продуктът изисква гласова намеса от ползвателите, той осигурява поне един режим на работа, който не изисква от тях да осъществят гласова намеса. Гласовата намеса включва произвеждани звуци с уста като говор, подсвирване или цъкане с език.

 

ж)  Използване с ограничени способности за боравене с ръце или сила

 

Когато продуктът изисква ръчни действия, той осигурява поне един режим на работа, който позволява на ползвателите да го използват чрез алтернативни действия, за които не се изисква управление и боравене чрез фина моторика, сила на ръката или задействането на повече от един бутон за управление в един и същи момент.

 

з)  Използване с ограничен обхват

 

Когато продуктите са свободно стоящи или монтирани, функционалните елементи трябва да могат да бъдат достигнати от всички ползватели.

 

и)  Свеждане до минимум на риска от предизвикване на фотосензитивни епилептични припадъци

 

Когато продуктът предоставя визуални режими на работа, той избягва режими на работа, за които е известно, че предизвикват фотосензитивни епилептични припадъци.

 

й)  Използване с ограничени когнитивни способности

 

Продуктът предоставя поне един режим на работа, включващ характеристики, които го правят по-опростен и по-лесен за ползване.

 

к)  Неприкосновеност на личния живот

 

Когато продуктът включва характеристики, които са предвидени за достъпност, той предоставя поне един режим на работа, който запазва неприкосновеността на личния живот при използването на тези характеристики на продукта, които са предвидени за достъпност.

Изменение    182

Предложение за директива

Приложение – раздел I – част Г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Г.  Помощни услуги

 

Когато са налични, помощните услуги предоставят информация относно достъпността на продукта и неговата съвместимост с помощни технологии, в достъпни режими на комуникация за лицата с увреждания.

Изменение    183

Предложение за директива

Приложение I – раздел II – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Терминали на самообслужване: терминални устройства АТМ, автомати за продажба на билети и автомати за регистрация на пътници

Терминали на самообслужване: терминални устройства АТМ, автомати за продажба на билети, автомати за регистрация на пътници и платежни терминали

Изменение    184

Предложение за директива

Приложение I – раздел II – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Проектно решение и производство:

1.  Проектно решение и производство:

С цел да се увеличи максимално очакваната употреба на продуктите от хора с функционални ограничения, включително от хора с увреждания и хора с възрастово обусловени нарушения, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се осигурява достъпността на следните:

С цел да се увеличи максимално разумно очакваната употреба на продуктите от лица с увреждания проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се изпълняват изискванията относно функционалните показатели, посочени в част В от раздел I. В това отношение продуктите не трябва да изискват характеристика по отношение на достъпността да бъде активирана, за да може ползвател, нуждаещ се от характеристиката, да трябва да я включва.

 

Осигурява се достъпността на проектното решение и производството на продукти, включително на следното:

а)  информацията относно употребата на продукта, предоставена върху самия продукт (етикети, инструкции, предупреждения), която:

а)  информацията относно употребата на продукта, предоставена върху самия продукт (етикети, инструкции и предупреждения);

i)  трябва да бъде предоставена чрез повече от един сетивен канал;

 

ii)  трябва да бъде разбираема;

 

iii)  трябва да бъде достъпна за сетивата;

 

iv)  трябва да има адекватен размер на шрифта при предвидими условия на употреба;

 

б)  потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни) в съответствие с точка 2;

б)  потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни);

в)  функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения в съответствие с точка 2;

в)  функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на лицата с увреждания; това може да се постигне например чрез предвиждане на използването на индивидуални слушалки, когато е необходима реакция в определен срок, чрез предупреждаване на ползвателя чрез повече от един сетивен канал и чрез предоставяне на възможност за удължаване на допустимото време, както и чрез наличие на подходящ контраст и различими при докосване копчета и бутони за управление;

г)  свързването на продукта с помощни средства.

г)  свързването на продукта с помощни средства.

Изменение    185

Предложение за директива

Приложение I – раздел II – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[....]

заличава се

Изменение    186

Предложение за директива

Приложение I – раздел III – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Услуги за телефония, включително услуги за връзка със службите за спешно реагиране, и свързано с тях потребителско крайно оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка

Услуги за телефония, включително услуги за връзка със службите за спешно реагиране, и свързано с тях потребителско крайно оборудване

Изменение    187

Предложение за директива

Приложение I – раздел III – част A – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел да се увеличи максимално очакваната употреба от хора с функционални ограничения, включително хора с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като:

1.  С цел да се увеличи максимално разумно очакваната употреба от лица с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като се изпълняват изискванията относно функционалните показатели, посочени в част В от раздел I, като те включват:

а)  се гарантира достъпността на продуктите, използвани при предоставянето на услугата, в съответствие с правилата, определени в буква Б от „Свързано потребителско крайно оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка“;

а)  продуктите, използвани от доставчиците на услуги при предоставянето на съответната услуга, в съответствие с правилата, определени в част Б от настоящия раздел;

б)  се предоставя информация за функционирането на услугата и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността, както следва:

б)  информация за функционирането на съответната услуга и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността;

i)  информационното съдържание трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини от ползвателите и чрез повече от един сетивен канал;

 

ii)  осигуряват се алтернативи на нетекстовото съдържание;

 

iii)  електронната информацията, включително свързаните с нея онлайн заявки, необходими за предоставянето на услугата, се осигуряват в съответствие с буква в);

бa)  електронна информация, включително свързаните с нея онлайн заявки, необходими за предоставянето на съответната услуга;

в)  се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;

в)  се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;

 

вa)  мобилни приложения;

г)  се предоставя достъпна информацията с цел способстване на допълняемостта с помощните услуги;

г)  информация с цел способстване на допълняемостта с помощните услуги;

д)  се включват функции, практики, политики и процедури и промени в действието на целевата услуга с оглед удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения.

д)  функции, практики, политики, процедури и промени в действието на целевата услуга с оглед удовлетворяване на потребностите на лицата с увреждания и гарантиране на оперативна съвместимост; това може да се постигне например чрез поддържаща гласова комуникация, видеокомуникация и комуникация чрез текст в реално време, самостоятелно или в комбинация („цялостен разговор“), между двама ползватели или между ползвател и служба за спешно реагиране.

Изменение    188

Предложение за директива

Приложение I – раздел III – част Б – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Б.  Свързано потребителско крайно оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка:

Б.  Свързано потребителско крайно оборудване:

Изменение    189

Предложение за директива

Приложение I – раздел III – част Б – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Проектно решение и производство:

1.  Проектно решение и производство:

С цел да се увеличи максимално очакваната употреба на продуктите от хора с функционални ограничения, включително от хора с увреждания и хора с възрастово обусловени нарушения, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се осигурява достъпността на следните:

С цел да се увеличи максимално разумно очакваната употреба на продуктите от лица с увреждания, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се изпълняват изискванията относно функционалните показатели, посочени в част В от раздел I, като те включват:

а)  информацията относно употребата на продукта, предоставена в самия продукт (етикети, инструкции, предупреждения), която:

а)  информацията относно употребата на продукта, предоставена върху самия продукт (етикети, инструкции и предупреждения);

i)  трябва да бъде предоставена чрез повече от един сетивен канал;

 

ii)  трябва да бъде разбираема;

 

iii)   трябва да бъде достъпна за сетивата;

 

iv)  трябва да има адекватен размер на шрифта при предвидими условия на употреба;

 

б)  опаковката на продукта, включително информацията, предоставена върху нея (отваряне, затваряне, използване, изхвърляне);

б)  опаковката на продукта, включително информацията, предоставена върху нея (отваряне, затваряне, използване, изхвърляне);

в)  инструкциите на продукта по отношение на неговото използване, инсталиране и поддръжка, съхранение и изхвърляне, които трябва да отговарят на следните изисквания:

в)  инструкциите на продукта по отношение на неговото използване, инсталиране и поддръжка, съхранение и изхвърляне;

i)  съдържанието на инструкциите трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини и чрез повече от един сетивен канал, и

 

ii)  в инструкциите трябва да се предвиждат алтернативи на нетекстовото съдържание;

 

г)  потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни) в съответствие с точка 2;

г)  потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни);

д)  функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения в съответствие с точка 2;

д)  функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на лицата с увреждания и гарантиране на оперативна съвместимост; това може да се постигне например чрез поддържаща високо надеждна аудио-, видеорезолюция, която способства за комуникация чрез жестомимичен език, само текст в реално време или в комбинация с гласова комуникация и видеокомуникация или чрез гарантиране на ефективно безжично свързване със слухови технологии;

е)  свързването на продукта с помощни средства.

е)  свързването на продукта с помощни средства.

Изменение    190

Предложение за директива

Приложение I – раздел III – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[....]

заличава се

Изменение    191

Предложение за директива

Приложение I – раздел IV – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Услуги на аудиовизуалните медии и свързано с тях потребителско оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка

Уебсайтове и онлайн приложения на услуги на аудио-визуалните медии и свързано с тях потребителско оборудване

Изменение    192

Предложение за директива

Приложение I – раздел IV – част А – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

A.  Услуги:

A.  Уебсайтове и онлайн приложения:

Изменение    193

Предложение за директива

Приложение I – раздел IV – част A – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел да се увеличи максимално очакваната употреба от хора с функционални ограничения, включително хора с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като:

1.  С цел да се увеличи максимално разумно очакваната употреба от лица с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като се изпълняват изискванията относно функционалните показатели, посочени в част В от раздел I, като те включват:

а)  се гарантира достъпността на продуктите, използвани при предоставянето на услугата, в съответствие с правилата, определени в буква Б от „Свързано потребителско оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка“;

а)  се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от ползвателите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на Съюза и на международно равнище;

б)  се предоставя информация за функционирането на услугата и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността, както следва:

б)  приложения, базирани на мобилни устройства;

i)  информационното съдържание трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини от ползвателите и чрез повече от един сетивен канал;

 

ii)  осигуряват се алтернативи на нетекстовото съдържание;

 

iii)  електронната информацията, включително свързаните с нея онлайн заявки, необходими за предоставянето на услугата, се осигуряват в съответствие с буква в);

 

в)  се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от ползвателите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на Съюза и на международно равнище;

 

 

 

г)  се предоставя достъпна информацията с цел способстване на допълняемостта с помощните услуги;

 

д)  се включват функции, практики, политики и процедури и промени в действието на целевата услуга с оглед удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения.

 

Изменение    194

Предложение за директива

Приложение I – раздел IV – част Б – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Б.  Свързано потребителско оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка:

Б.  Свързано потребителско оборудване:

Изменение    195

Предложение за директива

Приложение I – раздел IV – част Б – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Проектно решение и производство:

1.  Проектно решение и производство:

С цел да се увеличи максимално очакваната употреба на продуктите от хора с функционални ограничения, включително от хора с увреждания и хора с възрастово обусловени нарушения, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се осигурява достъпността на следните:

С цел да се увеличи максимално разумно очакваната употреба на продуктите от лица с увреждания, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се изпълняват изискванията относно функционалните показатели, посочени в част В от раздел I, като те включват:

а)  информацията относно употребата на продукта, предоставена в самия продукт (етикети, инструкции, предупреждения), която:

а)  информацията относно употребата на продукта, предоставена върху самия продукт (етикети, инструкции и предупреждения);

i)  трябва да бъде предоставена чрез повече от един сетивен канал;

 

ii)  трябва да бъде разбираема;

 

iii)  трябва да бъде достъпна за сетивата;

 

iv)  трябва да има адекватен размер на шрифта при предвидими условия на употреба;

 

б)  опаковката на продукта, включително информацията, предоставена върху нея (отваряне, затваряне, използване, изхвърляне);

б)  опаковката на продукта, включително информацията, предоставена върху нея (отваряне, затваряне, използване, изхвърляне);

в)  инструкциите на продукта по отношение на неговото използване, инсталиране и поддръжка, съхранение и изхвърляне, които трябва да отговарят на следните изисквания:

в)  инструкциите на продукта по отношение на неговото използване, инсталиране и поддръжка, съхранение и изхвърляне;

i)  съдържанието на инструкциите трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини и чрез повече от един сетивен канал, и

 

ii)  в инструкциите трябва да се предвиждат алтернативи на нетекстовото съдържание;

 

г)  потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни) в съответствие с точка 2;

г)  потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни);

д)  функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения в съответствие с точка 2;

д)  функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на лицата с увреждания; това може да се постигне например чрез подпомагане на възможността за подбор, персонализиране и показване на услуги за достъп, като например субтитри за глухи лица и лица с увреден слух, аудио описание, аудио субтитри и жестомимичен превод, чрез предоставяне на средства за ефективно безжично свързване със слухови технологии или чрез предоставяне на бутони за управление за активиране на услугите за достъп за аудио-визуални услуги за ползвателя със същото равнище на видимост като първичните бутони за управление на медийното устройство;

е)  свързването на продукта с помощни средства.

е)  свързването на продукта с помощни средства.

Изменение    196

Предложение за директива

Приложение I – раздел IV – част Б – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[....]

заличава се

Изменение    197

Предложение за директива

Приложение I – раздел V – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Услуги за въздушен, автобусен, железопътен и воден транспорт на пътници; уебсайтове, използвани за предоставяне на услуги за пътнически превоз; услуги, базирани на мобилни устройства, терминали за интелигентно издаване на билети и за информация в реално време; терминали на самообслужване; автомати за продажба на билети и автомати за регистрация на пътници, използвани за предоставянето на услуги за пътнически превоз

Услуги за въздушен, автобусен, железопътен и воден транспорт на пътници; уебсайтове, използвани за предоставяне на услуги за пътнически превоз; услуги, базирани на мобилни устройства, терминали за интелигентно издаване на билети и за информация в реално време; терминали на самообслужване, включително терминали за извършване на плащания, автомати за продажба на билети и автомати за регистрация на пътници, използвани за предоставянето на услуги за пътнически превоз.

Изменение    198

Предложение за директива

Приложение I – раздел V – част A – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел да се увеличи максимално очакваната употреба от хора с функционални ограничения, включително хора с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като:

1.  С цел да се увеличи максимално разумно очакваната употреба от лица с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като се изпълняват изискванията относно функционалните показатели, посочени в част В от раздел I, като те включват:

а)  се предоставя информация за функционирането на услугата и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността, както следва:

а)  информация за функционирането на съответната услуга и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността;

i)  информационното съдържание трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини от ползвателите и чрез повече от един сетивен канал,

 

ii)  осигуряват се алтернативи на нетекстовото съдържание;

 

iii)  електронната информацията, включително свързаните с нея онлайн заявки, необходими за предоставянето на услугата, се осигуряват в съответствие с буква б).

аа)  електронна информация, включително свързаните с нея онлайн заявки, необходими за предоставянето на съответната услуга, се осигуряват в съответствие с буква б).

б)  се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;

б)  се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;

в)  се включват функции, практики, политики и процедури и промени в действието на целевата услуга с оглед удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения.

в)  функции, практики, политики, процедури и промени в действието на целевата услуга с оглед удовлетворяване на потребностите на лицата с увреждания; това може да се постигне например чрез осигуряване на терминали за интелигентно издаване на билети (електронна резервация, резервиране на билети и др.), информация за пътниците в реално време (разписания, информация за смущения на трафика, връзки, продължаване на пътуването с други видове транспорт и др.) и допълнителна информация за услуги (например персонал на гарите, асансьори, които не са в изправност, или услуги, които временно не са на разположение);

 

вa)  услуги, базирани на мобилни устройства, терминали за интелигентно издаване на билети и информация в реално време.

Изменение    199

Предложение за директива

Приложение I – раздел V – част Б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Б.  Уебсайтове, използвани за предоставяне на услуги за пътнически превоз:

заличава се

а)  Осигурява се достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище.

 

Изменение    200

Предложение за директива

Приложение I – раздел V – част В

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В.  Услуги, базирани на мобилни устройства, терминали за интелигентно издаване на билети и за информация в реално време:

заличава се

1.  С цел да се увеличи максимално очакваната употреба от хора с функционални ограничения, включително хора с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като:

 

а)  се предоставя информация за функционирането на услугата и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността, както следва:

 

i)  информационното съдържание трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини от ползвателите и чрез повече от един сетивен канал;

 

ii)  осигуряват се алтернативи на нетекстовото съдържание;

 

iii)  електронната информацията, включително свързаните с нея онлайн заявки, необходими за предоставянето на услугата, се осигуряват в съответствие с буква б).

 

б)  се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;

 

Изменение    201

Предложение за директива

Приложение I – раздел V – част Г – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Г.  Терминали на самообслужване; автомати за продажба на билети и автомати за регистрация на пътници, използвани за предоставянето на услуги за пътнически превоз:

Г.  Терминали на самообслужване, включително терминали за извършване на плащания, автомати за продажба на билети и автомати за регистрация на пътници, използвани за предоставянето на услуги за пътнически превоз:

Изменение    202

Предложение за директива

Приложение І – раздел V – част Г – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Проектно решение и производство:

1.  Проектно решение и производство:

С цел да се увеличи максимално очакваната употреба на продуктите от хора с функционални ограничения, включително от хора с увреждания и хора с възрастово обусловени нарушения, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се осигурява достъпността на следните:

С цел да се увеличи максимално разумно очакваната употреба на продуктите от лица с увреждания, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се изпълняват изискванията относно функционалните показатели, посочени в част В от раздел I, като те включват:

а)  информацията относно употребата на продукта, предоставена в самия продукт (етикети, инструкции, предупреждения), която:

а)  информацията относно употребата на продукта, предоставена върху самия продукт (етикети, инструкции и предупреждения);

i)  трябва да бъде предоставена чрез повече от един сетивен канал;

 

ii)  трябва да бъде разбираема;

 

iii)  трябва да бъде достъпна за сетивата;

 

iv)  трябва да има адекватен размер на шрифта при предвидими условия на употреба;

 

б)  потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни) в съответствие с точка 2;

б)  потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни);

в)  функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения в съответствие с точка 2;

в)  функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на лицата с увреждания;

г)  свързването на продукта с помощни средства.

г)  свързването на продукта с помощни средства.

Изменение    203

Предложение за директива

Приложение I – раздел V – част Г – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[....]

заличава се

Изменение    204

Предложение за директива

Приложение I – раздел VI – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Банкови услуги; уебсайтове, използвани за предоставяне на банкови услуги; банкови услуги, базирани на мобилни устройства; терминали на самообслужване, включително терминални устройства АТМ, използвани за предоставянето на банкови услуги

Потребителски банкови услуги; уебсайтове, използвани за предоставяне на банкови услуги; банкови услуги, базирани на мобилни устройства; терминали на самообслужване, включително терминали за извършване на плащания и терминални устройства АТМ, използвани за предоставянето на банкови услуги

Изменение    205

Предложение за директива

Приложение I – раздел VI – част A – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел да се увеличи максимално очакваната употреба от хора с функционални ограничения, включително хора с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като:

1.  С цел да се увеличи максимално разумно очакваната употреба от лица с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като се изпълняват изискванията относно функционалните показатели, посочени в част В от раздел I, като те включват:

а)  се гарантира достъпността на продуктите, използвани при предоставянето на услугата, в съответствие с правилата, определени в буква Г;

а)  продуктите, използвани от доставчиците на услуги при предоставянето на съответната услуга, в съответствие с правилата, определени в част Г от настоящия раздел;

б)  се предоставя информация за функционирането на услугата и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността, както следва:

б)  информация за функционирането на услугата и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността;

i)  информационното съдържание трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини от ползвателите и чрез повече от един сетивен канал,

 

ii)  осигуряват се алтернативи на нетекстовото съдържание;

 

iii)  електронната информацията, включително свързаните с нея онлайн заявки, необходими за предоставянето на услугата, се осигуряват в съответствие с буква в);

бa)  електронна информация, включително свързаните с нея уебсайтове и онлайн заявки, необходими за предоставянето на съответната услуга. Това може да се отнася например за електронната идентификация, сигурността и методите на плащане, необходими за предоставянето на услугата;

в)  се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;

 

г)  се включват функции, практики, политики и процедури и промени в действието на целевата услуга с оглед удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения.

г)  функции, практики, политики, процедури и промени в действието на целевата услуга с оглед удовлетворяване на потребностите на лицата с увреждания;

 

га)  банкови услуги, базирани на мобилни устройства.

Изменение    206

Предложение за директива

Приложение I – раздел VI – част Б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Б. Уебсайтове, използвани за предоставяне на банкови услуги:

заличава се

С цел да се увеличи максимално очакваната употреба от хора с функционални ограничения, включително хора с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като:

 

а) се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;

 

Изменение    207

Предложение за директива

Приложение I – раздел VI – част В

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В.  Банкови услуги, базирани на мобилни устройства:

заличава се

1.  С цел да се увеличи максимално очакваната употреба от хора с функционални ограничения, включително хора с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като:

 

а)  се предоставя информация за функционирането на услугата и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността, както следва:

 

i)  информационното съдържание трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини от ползвателите и чрез повече от един сетивен канал;

 

осигуряват се алтернативи на нетекстовото съдържание;

 

iii)  електронната информацията, включително свързаните с нея онлайн заявки, необходими за предоставянето на услугата, се осигуряват в съответствие с буква б).

 

б)  се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;

 

Изменение    208

Предложение за директива

Приложение I – раздел VI – част Г – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Г.  Терминали на самообслужване, включително терминални устройства АТМ, използвани за предоставянето на банкови услуги:

Г.  Терминали на самообслужване, включително терминали за извършване на плащания, терминални устройства АТМ, използвани за предоставянето на банкови услуги за потребители:

Изменение    209

Предложение за директива

Приложение І – раздел VI – част Г – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Проектно решение и производство:

1.  Проектно решение и производство:

С цел да се увеличи максимално очакваната употреба на продуктите от хора с функционални ограничения, включително от хора с увреждания и хора с възрастово обусловени нарушения, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се осигурява достъпността на следните:

С цел да се увеличи максимално разумно очакваната употреба на продуктите от лица с увреждания, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се изпълняват изискванията относно функционалните показатели, посочени в част В от раздел I, като те включват:

а)  информацията относно употребата на продукта, предоставена в самия продукт (етикети, инструкции, предупреждения), която:

а)  информацията относно употребата на продукта, предоставена върху самия продукт (етикети, инструкции и предупреждения);

i)  трябва да бъде предоставена чрез повече от един сетивен канал;

 

ii)  трябва да бъде разбираема;

 

iii)  трябва да бъде достъпна за сетивата;

 

iv)  трябва да има адекватен размер на шрифта при предвидими условия на употреба;

 

б)  потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни) в съответствие с точка 2;

б)  потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни);

в)  функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения в съответствие с точка 2;

в)  функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на лицата с увреждания;

г)  свързването на продукта с помощни средства.

г)  свързването на продукта с помощни средства.

Изменение    210

Предложение за директива

Приложение I – раздел VI – част Г – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[....]

заличава се

Изменение    211

Предложение за директива

Приложение I – раздел VII – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Електронни книги

Електронни книги и свързано с тях оборудване

Изменение    212

Предложение за директива

Приложение I – раздел VII – част A – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел да се увеличи максимално очакваната употреба от хора с функционални ограничения, включително хора с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като:

1.  С цел да се увеличи максимално разумно очакваната употреба от лица с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като се изпълняват изискванията относно функционалните показатели, посочени в част В от раздел I, като те включват:

а)  се гарантира достъпността на продуктите, използвани при предоставянето на услугата, в съответствие с правилата, определени в буква Б „Продукти“;

а)  продуктите, използвани от доставчиците на услуги при предоставянето на съответната услуга, в съответствие с правилата, определени в част Б от настоящия раздел;

б)  се предоставя информация за функционирането на услугата и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността, както следва:

б)  информация за функционирането на услугата и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността;

i)  информационното съдържание трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини от ползвателите и чрез повече от един сетивен канал;

 

ii)  осигуряват се алтернативи на нетекстовото съдържание;

 

iii)  електронната информацията, включително свързаните с нея онлайн заявки, необходими за предоставянето на услугата, се осигуряват в съответствие с буква в);

бa)  електронна информация, включително свързаните с нея онлайн заявки и устройството за електронни книги, необходими за предоставянето на съответната услуга;

в)  се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;

в)  се осигурява достъпността на уебсайтовете и приложенията, основани на мобилни устройства, по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;

г)  се предоставя достъпна информацията с цел способстване на допълняемостта с помощните услуги;

г)  се предоставя достъпна информацията с цел способстване на допълняемостта с помощните услуги;

д)  се включват функции, практики, политики и процедури и промени в действието на целевата услуга с оглед удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения.

д)  функции, практики, политики, процедури и промени в действието на целевата услуга с оглед удовлетворяване на потребностите на лицата с увреждания.

Изменение    213

Предложение за директива

Приложение I – раздел VII – част Б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Б.  Продукти

Б.  Продукти

1.  Проектно решение и производство:

1.  Проектно решение и производство:

С цел да се увеличи максимално очакваната употреба на продуктите от хора с функционални ограничения, включително от хора с увреждания и хора с възрастово обусловени нарушения, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се осигурява достъпността на следните:

С цел да се увеличи максимално разумно очакваната употреба на продуктите от лица с увреждания и лица с възрастово обусловени нарушения, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се изпълняват изискванията относно функционалните показатели, посочени в част В от раздел I, като те включват:

а)  информацията относно употребата на продукта, предоставена в самия продукт (етикети, инструкции, предупреждения), която:

а)  информацията относно употребата на продукта, предоставена върху самия продукт (етикети, инструкции и предупреждения);

i)  трябва да бъде предоставена чрез повече от един сетивен канал;

 

ii)  трябва да бъде разбираема;

 

iii)  трябва да бъде достъпна за сетивата;

 

iv)  трябва да има адекватен размер на шрифта при предвидими условия на употреба;

 

б)  опаковката на продукта, включително информацията, предоставена върху нея (отваряне, затваряне, използване, изхвърляне);

б)  опаковката на продукта, включително информацията, предоставена върху нея (отваряне, затваряне, използване, изхвърляне);

в)  инструкциите на продукта по отношение на неговото използване, инсталиране и поддръжка, съхранение и изхвърляне, които трябва да отговарят на следните изисквания:

в)  инструкциите на продукта по отношение на неговото използване, инсталиране и поддръжка, съхранение и изхвърляне;

i)  съдържанието на инструкциите трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини и чрез повече от един сетивен канал, и

 

ii)  в инструкциите трябва да се предвиждат алтернативи на нетекстовото съдържание;

 

г)  потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни) в съответствие с точка 2;

г)  потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни);

д)  функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения в съответствие с точка 2;

д)  функционалността на продукта;

е)  свързването на продукта с помощни средства.

е)  свързването на продукта с помощни средства.

Изменение    214

Предложение за директива

Приложение I – раздел VII – част Б – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Изменение    215

Предложение за директива

Приложение I – раздел VIII – част A – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел да се увеличи максимално очакваната употреба от хора с функционални ограничения, включително хора с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като:

1.  С цел да се увеличи максимално разумно очакваната употреба от лица с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като се изпълняват изискванията относно функционалните показатели, посочени в част В от раздел I, като те включват:

а)  се предоставя информация за функционирането на услугата и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността, както следва:

а)  информация за функционирането на съответната услуга и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността;

i)  информационното съдържание трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини от ползвателите и чрез повече от един сетивен канал;

 

ii)  осигуряват се алтернативи на нетекстовото съдържание;

 

iii)  електронната информацията, включително свързаните с нея онлайн заявки, необходими за предоставянето на услугата, се осигуряват в съответствие с буква б).

аа)  електронна информация, включително свързаните с нея онлайн заявки, необходими за предоставянето на услугата, се осигуряват в съответствие с буква б), която може да се отнася например за електронната идентификация, сигурността и методите на плащане, необходими за предоставянето на услугата;

б)  се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище.

б)  се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище.

Изменение    216

Предложение за директива

Приложение I – раздел IX – част А – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Проектно решение и производство

1.  Проектно решение и производство

С цел да се увеличи максимално очакваната употреба на продуктите от хора с функционални ограничения, включително от хора с увреждания и хора с възрастово обусловени нарушения, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се осигурява достъпността на следните:

С цел да се увеличи максимално очакваната употреба на продуктите от лица с увреждания и лица с възрастово обусловени нарушения, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се изпълняват изискванията относно функционалните показатели, посочени в част В от раздел I, като те включват:

а)  информацията относно употребата на продукта, предоставена в самия продукт (етикети, инструкции, предупреждения), която:

а)  информацията относно употребата на продукта, предоставена в самия продукт (етикети, инструкции, предупреждения);

i)  трябва да бъде предоставена чрез повече от един сетивен канал;

 

ii)  трябва да бъде разбираема;

 

iii)  трябва да бъде достъпна за сетивата;

 

iv)  трябва да има адекватен размер на шрифта при предвидими условия на употреба;

 

б)  опаковката на продукта, включително информацията, предоставена върху нея (отваряне, затваряне, използване, изхвърляне);

б)  опаковката на продукта, включително информацията, предоставена върху нея (отваряне, затваряне, използване, изхвърляне);

в)  инструкциите на продукта по отношение на неговото използване, инсталиране и поддръжка, съхранение и изхвърляне, които трябва да отговарят на следните изисквания:

в)  инструкциите на продукта по отношение на неговото използване, инсталиране и поддръжка, съхранение и изхвърляне;

i)  съдържанието на инструкциите трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини и чрез повече от един сетивен канал, и

 

ii)  в инструкциите трябва да се предвиждат алтернативи на нетекстовото съдържание;

 

г)  потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни) в съответствие с точка 2;

г)  потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни);

д)  функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения в съответствие с точка 2;

д)  функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на лицата с увреждания;

е)  свързването на продукта с помощни средства.

е)  свързването на продукта с помощни средства.

Изменение    217

Предложение за директива

Приложение I – раздел IX – част A – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Изменение    218

Предложение за директива

Приложение I – раздел IX – част Б – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел да се увеличи максимално очакваната употреба от хора с функционални ограничения, включително хора с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като:

1.  С цел да се увеличи максимално разумно очакваната употреба от лица с увреждания, предоставянето на услугите се осигурява, като се изпълняват изискванията относно функционалните показатели, посочени в част В от раздел I, като те включват:

а)  се осигурява достъпността на архитектурната среда, в която се предоставя услугата, включително на транспортната инфраструктура, в съответствие с част В, без да се засяга законодателството на Съюза и националното законодателство за закрила на национални богатства с художествена, историческа или археологическа стойност;

а)  архитектурната среда, в която се предоставя услугата, включително на транспортната инфраструктура, в съответствие с част В, без да се засяга законодателството на Съюза и националното законодателство за закрила на национални богатства с художествена, историческа или археологическа стойност;

б)  се осигурява достъпността на съоръженията, като включително се осигуряват превозните средства, инструментите и оборудването, необходими за предоставянето на услугата, както следва:

б)  съоръженията, като включително се осигуряват превозните средства, инструментите и оборудването, необходими за предоставянето на услугата, както следва:

i)  проектното решение на архитектурната ѝ среда трябва да отговаря на изискванията по част В по отношение на качване, слизане, движение и използване;

i)  проектното решение на архитектурната ѝ среда трябва да отговаря на изискванията, посочени в част В по отношение на качване, слизане, движение и използване;

ii)  информацията трябва да бъде на разположение по различни начини и чрез повече от един сетивен канал;

 

iii)  осигуряват се алтернативи на нетекстовото визуално съдържание.

 

в)  се гарантира достъпността на продуктите, използвани при предоставянето на услугата, в съответствие с правилата, определени в част А;

в)  продуктите, използвани при предоставянето на услугата, в съответствие с правилата, определени в част А;

г)  се предоставя информация за функционирането на услугата и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността, както следва:

г)  информация за функционирането на услугата и за нейните характеристики и възможности по отношение на достъпността;

i)  информационното съдържание трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини от ползвателите и чрез повече от един сетивен канал;

 

ii)  осигуряват се алтернативи на нетекстовото съдържание;

 

iii)  електронната информацията, включително свързаните с нея онлайн заявки, необходими за предоставянето на услугата, се осигуряват в съответствие с буква д).

 

д)  се осигурява достъпността на уебсайтовете по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;

д)  се осигурява достъпността на уебсайтовете и приложенията, основани на мобилни устройства, по последователен и адекватен начин с оглед на възприемане, ползване и разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето на съдържанието и на взаимодействието с него, като при необходимост се осигурява достъпна електронна алтернатива; и по начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище;

е)  се предоставя достъпна информацията с цел способстване на допълняемостта с помощните услуги;

е)  информация с цел способстване на допълняемостта с помощните услуги;

ж)  се включват функции, практики, политики и процедури и промени в действието на целевата услуга с оглед удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения.

ж)  функции, практики, политики и процедури и промени в действието на целевата услуга с оглед удовлетворяване на потребностите на лицата с увреждания.

Изменение    219

Предложение за директива

Приложение I – раздел IX – част В – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Достъпността за хората с функционални ограничения, включително за хората с увреждания, на архитектурната среда с оглед на нейната очаквана употреба по независим начин включва следните аспекти на зоните, предназначени за обществен достъп:

1.  Достъпността за лицата с увреждания на архитектурната среда с оглед на нейната очаквана употреба по независим начин включва следните аспекти на зоните, предназначени за обществен достъп:

Изменение    220

Предложение за директива

Приложение I – раздел X – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Визираната в член 3, параграф 10 достъпност на архитектурната среда, в която се предоставя услугата, за хората с функционални ограничения, включително за хората с увреждания, с оглед на нейното очаквано използване по независим начин включва следните аспекти на зоните, предназначени за обществен достъп:

Визираната в член 3, параграф 10 достъпност на архитектурната среда, в която се предоставя услугата, за лицата с увреждания, с оглед на нейното очаквано използване по независим начин включва следните аспекти на зоните, предназначени за обществен достъп:

Изменение    221

Предложение за директива

Приложение ІІ – параграф 4 – точка 4.1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.1.  Производителят нанася маркировката „СЕ“, посочена в настоящата директива, върху всеки отделен продукт, който отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива.

заличава се

(1)

OВ C 303, 19.8.2016 г., стр. 103.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Встъпителни бележки

Европейския акт за достъпността (ЕАД), наричан по-долу „Актът“, има за цел да подобри функционирането на вътрешния пазар за достъпни продукти и услуги, като премахне пречките, създадени от различаващите се законодателства, и като предотврати създаването на нови пречки, които вероятно ще възникнат вследствие на задълженията, които държавите членки имат по силата на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (UNCRD), наричана по-долу „Конвенцията“. Актовете на Съюза често имат действие a posteriori с цел премахване на пречките, създадени от държавите членки през годините. Това законодателство е пример за превантивни действия.

Предложението на Комисията представлява добра основа за работа, но се нуждае от няколко корекции, за да се гарантира, че Актът ще постигне заложените цели: постигането на правилния баланс между потребностите на лицата с увреждания, създаването на възможности за иновации във връзка с нови продукти и услуги и същевременно ограничаването на несъразмерните разходи за дружествата. Докладчикът е наясно, че Актът беше обявен още в стратегията за хората с увреждания на Комисията от 2010 г., и счита, че е настъпило времето за постигане на резултати.

Съгласуваност с международния контекст

Докладчикът се погрижи за привеждането на Акта в съответствие с международния контекст. Например, в предложението на Комисията се предвиждаше да се разшири обхватът на Директивата по отношение на „лицата с функционални ограничения“. Като се има предвид фактът, че UNCRD се отнася само до първата категория и че целта на Акта е да се ограничат новите пречки, дължащи се на Конвенцията, докладчикът не възприе това предложение на Комисията. Определението за лица с функционални ограничения е от изключителната компетентност на комисията по заетост и социални въпроси и поради това не е засегнато. Въпреки това използването му е ограничено до ново съображение.

Във въпросното съображение се пояснява, че Актът ще има положително въздействие върху лицата с функционални ограничения, като например възрастните хора или бременните жени. Всъщност е доказано, че подобряването на достъпността на продукти и услуги действително подобрява живота на другите хора, а не само на лицата с увреждания.

Специфичен секторен подход, когато е възможно

Докладчикът разбира необходимостта от хоризонтален подход за някои продукти и услуги, но счита, че специфичният секторен подход е по-добър вариант, когато това е възможно. По тази причина докладчикът взе под внимание намерението на докладчиците по предложението за директива относно аудио-визуални медийни услуги да включат в нейния обхват някои изисквания за достъпност. Докладчикът реши тези услуги и съоръжения да не се изключват от обхвата на настоящата директива в проектодоклада. Въпреки това той ще анализира напредъка на преговорите в рамките на комисията по култура и ще ги изключи, ако прецени, че те са обхванати в достатъчна степен в Директивата относно аудио-визуални медийни услуги.

Аналогично, услугите за телефония и свързаното с тях оборудване също са уредени в наскоро предложената Директива за Европейски кодекс за електронни съобщения. Докладчикът реши тези услуги и оборудване да не се изключват от обхвата на настоящата директива в проектодоклада и тяхното определение да не се привежда в съответствие. Ако тези продукти и услуги могат да бъдат обхванати в достатъчна степен в Директивата за Европейски кодекс за електронни съобщения, докладчикът също така ще предложи преместването на тези разпоредби в последната.

Съгласувана европейска правна рамка

В предложението на Комисията се предлага Актът да се използва като защитна мрежа за изискванията за достъпност, при която Актът ще се прилага в допълнение към съществуващото законодателство, за да се гарантира постигането на еднакво равнище на изискванията в цяла Европа за набор от продукти и услуги. Докладчикът счита, че този подход е оправдан, когато съществуващото законодателство не дава никакви подробности за това как достъпността следва да бъде постигната, но не подкрепя този подход, когато става въпрос за сектори, в които понастоящем са въведени нови европейски изисквания, или за сектори, които вече са уредени по отношение на достъпността, като например транспортния сектор. Променянето на правилата относно тях в междинен период не представлява пример за по-добро регулиране и има потенциал да нанесе големи вреди.

По тази причина докладчикът се увери, че когато операторите вече подлежат на европейско законодателство в областта на достъпността, въпросното законодателство няма да има допълващ характер. Докладчикът също така премахна дублирането на изисквания за стопанските субекти и потенциалните несъответствия между изискванията. Също така е важно да се изясни, че настоящата директива няма да промени задължителния или доброволния характер на съществуващото законодателство. Тя има за цел само да изясни естеството на изискванията за достъпност, когато законодателството съдържа изисквания за достъпност.

Новата законодателна рамка, адаптирана към достъпността

Докладчикът подкрепя решението на Комисията да използва новата законодателна рамка в настоящата директива.(1) При все това е необходима лека адаптация на рамката, за да съответства на Акта. Например изземването на продукти обикновено се изисква от органите за надзор на пазара само в случаите, когато даден продукт е опасен за потребителите или вреден за околната среда. Недостъпният продукт не спада към тези две категории. Други корективни действия и санкции ще продължат да бъдат приложими в случай на нарушение на разпоредбите на директивата от производител, например, като крайна мярка, изтеглянето на продукта, в случай че производител би продължил, например, въпреки исканията на органа, да пуска на пазара недостъпен продукт, попадащ в приложното поле на настоящата директива. Също така недостъпен продукт не представлява риск сам по себе си. Предложението на Комисията беше адаптирано, за да отрази тази реалност.

„Мисли първо за малките предприятия“

Микропредприятията не биха били в състояние да се справят със задълженията, произтичащи от настоящата директива. Съгласно предложението на Комисията малък независим търговец на дребно или търговец на книги, който реши да създаде уебсайт, на който да продава своя продукт, ще трябва да го направи напълно достъпен за лица с увреждания. Докладчикът не счита, че това е пропорционално. Използването на клаузата за дерогация по член 12 и член 22 също така няма да представлява решение за този малък продавач, като се има предвид, че по искане от страна на органа той ще трябва да направи анализ на „очакваните разходи и ползи за стопанските субекти спрямо очакваните ползи за лицата с увреждания, като се отчита честотата и продължителността на използване на конкретния продукт или конкретната услуга“.

Следва да се ограничат тежестите, които малките и средните предприятия ще имат вследствие на настоящата директива. Въпреки това е важно те да продължат да бъдат включени в нейния обхват. Поради това се предлага те да подлежат на по-лек режим. Следователно докладчикът предлага да се премахне задължението за МСП да уведомяват органите относно своето желание да се позоват на разпоредбите на член 12 и член 22.

Заключителни бележки

Докладчикът напълно подкрепя целта на Комисията за постигане на по-голяма достъпност за лицата с увреждания. Основата на предложението е единният пазар. Чрез премахване на пречките и избягване на бъдещите препятствия единният пазар ще бъде допълнително укрепен в полза на всички европейски граждани и предприятия. Принципите за по-добро регулиране следва да бъдат движеща сила за осигуряване на европейски законодателен акт, който е целесъобразен.

Иновациите са изключително важни за постигането на целта на предложението и по тази причина докладчикът предлага да се оставят достатъчно възможности за иновативните предприятия. Следователно той предлага изискванията за достъпност да се основават на функционалността, а не на техническите спецификации – решение, което вече е доказало своя успех.

(1)

Новата законодателна рамка включва два регламента (Регламент (ЕО) № 764/2008 и Регламент (ЕО) № 765/2008) и едно решение (Решение 768/2008/ЕО). Това е пакет от мерки, които имат за цел да се подобри надзорът на пазара и да се повиши качеството на оценките на съответствието. Той също така пояснява използването на маркировката „CE“ и създава инструментариум от мерки за използване в законодателството в областта на продуктите. Основна цел на Комисията е привеждането на законодателството за хармонизация във връзка с продуктите в съответствие с референтните разпоредби на Решение 768/2008/ЕО. Това беше направено и в контекста на настоящата директива.


СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (6.4.2017)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

Докладчик по становище (*): Адам Коша

(*)  Асоциирана комисия – член 4 от Правилника за дейността

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Целта на настоящата директива е да допринесе за доброто функциониране на вътрешния пазар, като сближи законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки и премахне пречките пред свободното движение на някои достъпни продукти и услуги. По този начин ще се увеличи наличието на достъпни продукти и услуги на вътрешния пазар.

(1)  Целта на настоящата директива е да допринесе за доброто функциониране на вътрешния пазар, като сближи законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки и премахне пречките пред свободното движение на някои достъпни продукти и услуги. По този начин ще се увеличи наличието на и ще се подобри достъпността и практичността на информацията относно достъпни продукти и услуги на вътрешния пазар.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Търсенето на достъпни продукти и услуги е голямо, а броят на гражданите с увреждания и/или функционални ограничения ще се увеличава значително със застаряването на населението на Европейския съюз. Средата с по-достъпни продукти и услуги дава възможност за по-приобщаващо общество и улеснява независимия живот.

(2)  Търсенето на достъпни продукти и услуги е голямо, а броят на хората с функционални ограничения, включително лицата с увреждания в съответствие с член 1 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ на ООН), ще се увеличава значително със застаряването на населението на Европейския съюз. Средата с по-достъпни продукти и услуги дава възможност за по-приобщаващо общество и е предпоставка за независим живот.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Поради различията в националните изисквания за достъпност лицата, упражняващи самостоятелна професионална дейност, МСП и микропредприятията са лишени от стимули да се ангажират със стопански начинания извън техните собствени вътрешни пазари. Националните, а дори и регионалните и местните изисквания за достъпност, въведени към момента от държавите членки, се различават и като обхват, и като равнище на детайлност. Тези различия се отразяват неблагоприятно на конкурентоспособността и растежа поради допълнителните разходи, свързани с разработването и маркетинга на отделните национални пазари на достъпни продукти и услуги.

(4)  Поради различията в националните изисквания за достъпност лицата, упражняващи самостоятелна професионална дейност, МСП и микропредприятията са лишени от стимули да се ангажират със стопански начинания извън техните собствени вътрешни пазари. Националните, а дори и регионалните и местните изисквания за достъпност, въведени към момента от държавите членки, се различават и като обхват, и като равнище на детайлност. Тези различия се отразяват неблагоприятно на конкурентоспособността и икономическото развитие поради допълнителните разходи, свързани с разработването и маркетинга на отделните национални пазари на достъпни продукти и услуги. Националните органи, производителите и доставчиците на услуги се сблъскват с несигурност що се отнася до изискванията за достъпност при потенциални трансгранични услуги и що се отнася до разпоредбите на рамката на политиката в областта на достъпността.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Потребителите на достъпни продукти и получателите на достъпни услуги се сблъскват с високи цени, дължащи се на ограничената конкуренция сред доставчиците им. Разпокъсаността на националните разпоредби намалява потенциалните ползи от обмяната на опит с националните и международните партньори по отношение на отговора на социалните и технологичните промени.

(5)  Потребителите на достъпни продукти, включително по-конкретно помощни технологии, и получателите на достъпни услуги се сблъскват с високи цени, дължащи се на ограничената конкуренция сред доставчиците им. Разпокъсаността на националните разпоредби намалява потенциалните ползи от обмяната на опит с националните и международните партньори по отношение на отговора на обществените и технологичните промени.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Поради това на равнището на Съюза с оглед на правилното функциониране на вътрешния пазар съществува необходимост от сближаване на националните мерки с цел да се преодолее разпокъсаността на пазара на достъпни продукти и услуги, да бъдат постигнати икономии от мащаба, да бъде улеснена трансграничната търговия и мобилност, както и да се помогне на стопанските субекти да концентрират ресурсите си в иновациите, вместо да ги използват за осигуряване на съответствие с разпокъсаните правни изисквания на територията на Съюза.

(6)  Поради това сближаването на националните мерки на равнището на Съюза насърчава по-доброто функциониране на вътрешния пазар с цел да се намали разпокъсаността на пазара на достъпни продукти и услуги, да бъдат постигнати икономии от мащаба, да бъде улеснена трансграничната търговия, както и безпрепятственото движение на продукти, услуги и лица, както и мобилността на хора с функционални ограничения, включително лица с увреждания, както и да се помогне на стопанските субекти да концентрират ресурсите си в иновациите, вместо да ги използват за осигуряване на съответствие с разпокъсаните правни изисквания на територията на Съюза.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Настоящата директива зачита основните права и спазва принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз. Настоящата директива се стреми по-специално да гарантира пълно зачитане на правата на хората с увреждания да се ползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и участието им в живота на общността, и да насърчи прилагането на член 26 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

(9)  Настоящата директива зачита основните права и спазва принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз. Настоящата директива се стреми по-специално да гарантира пълно зачитане на правата на хората с увреждания и на възрастните хора да се ползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и участието им в живота на общността, и да насърчи прилагането на членове 21, 25 и 26 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Крайната цел на Стратегията за цифровия единен пазар, е свързаният цифров единен пазар да донесе трайни икономически и социални ползи. Потребителите в Съюза все още не могат да се възползват докрай от цените и избора, които единният пазар може да предложи, тъй като трансграничните онлайн сделки все още са много ограничени. Разпокъсаността също така ограничава пазарното търсене за трансгранични сделки на електронната търговия. Необходими са и съгласувани действия, за да се гарантира, че новото електронно съдържание също така е изцяло на разположение на хората с увреждания. Поради това е необходимо изискванията за достъпност да бъдат хармонизирани в рамките на целия цифров единен пазар и да се гарантира, че всички граждани на Съюза, независимо от техните способности, могат да се ползват от неговите предимства.

(10)  Крайната цел на Стратегията за цифровия единен пазар е свързаният цифров единен пазар да донесе трайни икономически и социални ползи чрез улесняване на търговията и повишаване на заетостта в рамките на Съюза. Потребителите в Съюза все още не могат да се възползват докрай от цените и избора, които единният пазар може да предложи, тъй като трансграничните онлайн сделки все още са много ограничени. Разпокъсаността също така ограничава пазарното търсене за трансгранични сделки на електронната търговия. Необходими са и съгласувани действия, за да се гарантира, че новото електронно съдържание също така е изцяло на разположение на хората с увреждания. Поради това е необходимо изискванията за достъпност да бъдат хармонизирани в рамките на целия цифров единен пазар и да се гарантира, че всички граждани на Съюза, независимо от техните способности, могат да се ползват от неговите предимства.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Влизането на Конвенцията в действие като част от правната уредба на държавите членки предполага необходимостта от приемане на допълнителни национални разпоредби относно достъпността на продуктите и услугите, които без действия от страна на Съюза биха продължили да задълбочават различията между националните разпоредби.

(13)  Влизането на Конвенцията в действие като част от правната уредба на държавите членки предполага необходимостта от приемане на допълнителни национални разпоредби относно достъпността на продуктите и услугите, както и на архитектурната среда, свързана с предоставянето на стоки и услуги, които без действия от страна на Съюза биха продължили да задълбочават различията между националните разпоредби.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  В съответствие с Конвенцията Европейската стратегия за хората с увреждания за 2010—2020 г., озаглавена „Подновен ангажимент за Европа без бариери“33, определя достъпността като една от осемте области на действие и има за цел да гарантира достъпността на продуктите и услугите.

(15)  В съответствие с Конвенцията Европейската стратегия за хората с увреждания за 20102020 г., озаглавена „Подновен ангажимент за Европа без бариери“33, определя достъпността като една от осемте области на действие, която представлява основна предпоставка за участие в обществото и има за цел да гарантира достъпността на продуктите и услугите.

__________________

__________________

33 COM(2010) 636.

33 COM(2010)636.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Всеки продукт и всяка услуга трябва да съответства на изискванията за достъпност, определени в член 3 и изброени в приложение I, за да бъде достъпен(на) за хората с увреждания и за по-възрастните хора. Задълженията за достъпност на електронната търговия се прилагат също така за продажбата по интернет на услуги съгласно член 1, параграф 2, букви a) – д) от настоящата директива.

(17)  За всеки продукт и всяка услуга, попадащи в обхвата на настоящата директива, следва да е на разположение доклад за достъпност, описващ кои от изискванията за достъпност, определени в член 3 и изброени в приложение I, са приложени, така че продуктът или услугата да бъдат достъпни за хората с увреждания и за по-възрастните хора. Докладът за достъпността представлява списък или изложение на характеристиките по отношение на достъпността, които са част от общото описание на продукта съгласно изискванията на приложение ІІ, както и на услугите съгласно изискванията на приложение ІІІ. Задълженията за достъпност на електронната търговия се прилагат също така за продажбата по интернет на услуги съгласно член 1, параграф 2, букви a) – д) от настоящата директива.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Необходимо е изискванията за достъпност да бъдат въведени с възможно най-малко тежест за стопанските субекти и държавите членки, като по-специално в обхвата се включат само продукти и услуги, които са внимателно подбрани.

(18)  Необходимо е да се въведат изисквания за достъпност, които позволяват на всички хора с функционални ограничения, включително на хората с увреждания, да използват пълноценно продуктите и услугите, както и инфраструктурата, обхванати от настоящата директива. Изискванията за достъпност следва да бъдат въведени с възможно най-малко тежест за стопанските субекти и държавите членки.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  В някои ситуации общите изисквания за достъпност на архитектурната среда ще улеснят свободното движение на свързаните услуги и на хората с увреждания. Поради това настоящата директива дава възможност на държавите членки да включат архитектурната среда, използвана за предоставянето на услугите, попадащи в обхвата на настоящата директива, като така гарантират съответствие с изискванията за достъпност, определени в приложение Х.

(23)  Общите изисквания за достъпност на архитектурната среда са важни за продуктите и са от основно значение от гледна точка на гарантиране на достъпни услуги и следва да улесняват свободното движение на хората с увреждания. Поради това настоящата директива задължава държавите членки да включат изцяло архитектурната среда, използвана за предоставянето на услугите, попадащи в обхвата на настоящата директива, като така гарантират съответствие с изискванията за достъпност, определени в приложение Х.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a)  При определянето и класифицирането на нуждите на хората с увреждания, които продуктът или услугата има за цел да задоволи, принципът на универсалния дизайн следва да се разглежда в светлината на Общия коментар № 2 (2014 г.) относно член 9 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания .

 

__________________

 

1a https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Всички стопански субекти, които имат участие във веригата на доставки и дистрибуция следва да гарантират, че предоставят на пазара само продукти и услуги, които съответстват на изискванията за достъпност на настоящата директива. Необходимо е да се предвиди ясно и пропорционално разпределение на задълженията, което съответства на ролята на всеки субект в процеса на доставка и дистрибуция.

(28)  Всички стопански субекти, които имат участие във веригата на доставки и дистрибуция следва да гарантират, че предоставят на пазара само продукти, които съответстват на изискванията за достъпност на настоящата директива, включително изискванията за докладване. Необходимо е да се предвиди ясно и пропорционално разпределение на задълженията, което съответства на ролята на всеки субект в процеса на доставка и дистрибуция.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  Настоящата директива следва да спазва принципа „Мисли първо за малките предприятия!“ и да отчита административната тежест, с която се сблъскват МСП. В нея следва да бъдат определени облекчени правила по отношение на оценяването на съответствието и да бъдат предвидени предпазни клаузи за стопанските субекти, вместо да се предвиждат общи изключения и дерогации за този вид предприятия. Следователно при определянето на правилата за избора и изпълнението на най-подходящите процедури за оценяване на съответствието следва да бъде отчитано положението на МСП и задълженията за оценяване на съответствието следва да бъдат ограничени до степен да не създават прекомерна тежест за МСП. Освен това органите за надзор на пазара следва да работят пропорционално на размера на предприятията и на малкия сериен и несериен характер на засегнатите производства, без да създават ненужни специални и неподходящи за МСП решения и без да излагат на риск защитата на обществените интереси.

(37)  Настоящата директива следва да бъде широкообхватна, като същевременно отчита административната тежест и финансовите разходи, с която се сблъскват МСП. В нея следва да бъдат определени точни и ефективни правила по отношение на оценяването на съответствието. Изключения от правилата за оценяване на съответствието следва да се тълкуват строго съгласно настоящата директива. Следователно при определянето на правилата за избора и изпълнението на най-подходящите процедури за оценяване на съответствието следва да бъде отчитано положението на МСП и задълженията за оценяване на съответствието следва да бъдат ограничени до степен да не създават прекомерна тежест за МСП. Освен това органите за надзор на пазара следва да работят пропорционално на размера на предприятията и на малкия сериен и несериен характер на засегнатите производства, без да създават ненужни специални и неподходящи за МСП решения и без да излагат на риск защитата на обществените интереси.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  С цел улесняване на оценяването на съответствието с приложимите изисквания е необходимо да се предвиди презумпция за съответствие за продуктите и услугите, които отговарят на доброволните хармонизирани стандарти, приети съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета с цел определяне на подробните технически спецификации по отношение на тези изисквания. Комисията вече е отправила към европейските организации по стандартизация няколко искания за стандартизация в сферата на достъпността, които биха били относими към разработването на хармонизираните стандарти.

(39)  С цел улесняване на оценяването на съответствието с приложимите изисквания по отношение на достъпността е необходимо да се предвиди презумпция за съответствие за продуктите и услугите, които отговарят на доброволните хармонизирани стандарти, приети съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета39 с цел определяне на подробните технически спецификации по отношение на тези изисквания. Комисията вече е отправила към европейските организации по стандартизация няколко искания за стандартизация в сферата на достъпността, които биха били относими към разработването на хармонизираните стандарти.

__________________

__________________

39 Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).

39 Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  Когато липсват хармонизирани стандарти и когато това е необходимо с цел хармонизация на пазара, Комисията следва да може да приема актове за изпълнение, с които да определя общи технически спецификации по отношение на изискванията за достъпност, определени в настоящата директива.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  За оценката на съответствието на продукти в настоящата директива следва да се използва вътрешния производствен контрол от модул А, описан в приложение II към Решение № 768/2008/ЕО, тъй като той дава възможност на стопанските субекти да докажат, а на компетентните органи да гарантират, че продуктите, които се предоставят на пазара, съответстват на изискванията за достъпност, без същевременно да се налага непропорционална тежест.

(42)  За оценката на съответствието на продукти в настоящата директива следва да се използва вътрешния производствен контрол от модул А, описан в приложение II към Решение № 768/2008/ЕО, тъй като той дава възможност на стопанските субекти да докажат, а на компетентните органи да гарантират, че продуктите, които се предоставят на пазара, съответстват на изискванията за достъпност в съответствие с доклада на производителя относно характеристиките по отношение на достъпността, придружаващ въпросното устройство, без същевременно да се налага непропорционална тежест.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 44

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(44)  Маркировката „CE“, указваща съответствието на продукта с изискванията за достъпност, е видимата последица от цял един процес, включващ оценяване на съответствието в широк смисъл. Настоящата директива следва да следва общите принципи, уреждащи маркировката „CE“ в Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета, в който се определят изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти.

(44)  Маркировката „CE“, указваща съответствието на продукта с изискванията за достъпност, е видимата последица от цял един процес, включващ оценяване на съответствието в широк смисъл. Настоящата директива следва да следва общите принципи, уреждащи маркировката „CE“ в Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета40. Държавите членки следва да обменят добри практики във връзка с процедурите за оценка на достъпните продукти и услуги и следва редовно да се информират помежду си за наличието на експерти по въпросите на достъпните стоки и продукти в сътрудничество с обединенията на организации, работещи в областта на достъпността и представляващи хората с увреждания.

__________________

__________________

40 Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

40 Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

Изменение    20

Предложение за директива

Член -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член -1

 

Цели

 

С цел да се подобри функционирането на вътрешния пазар, настоящата директива е насочена към сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки и премахването на пречките пред свободното движение на достъпни продукти и услуги.

Изменение    21

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  компютърен хардуер и компютърни операционни системи с общо предназначение;

а)  компютърен хардуер и компютърни операционни системи с общо предназначение и домакински уреди, използвани посредством потребителски интерфейс с ИКТ;

Изменение    22

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  следните терминали на самообслужване:

б)  терминали на самообслужване, като например:

i)  терминални устройства АТМ;

i)  терминални устройства АТМ;

 

ii)  платежни терминали;

ii)  автомати за продажба на билети;

iii)  автомати за продажба на билети;

iii)  автомати за регистрация на пътници.

iv)  автомати за регистрация на пътници.

Изменение    23

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  Услуги на аудиовизуалните медии и свързано с тях потребителско оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка

б)  Услуги на аудиовизуалните медии, търговски и публично финансирани медии и новинарски уебсайтове, и свързаното с тях потребителско оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка

Изменение    24

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  услуги за въздушен, автобусен, железопътен и воден транспорт на пътници;

в)  услуги за въздушен, автобусен, железопътен и воден транспорт на пътници и свързаната инфраструктура;

Изменение    25

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „универсален дизайн“, или „дизайн за всички“, означава проектното решение на продукти, среди, програми и услуги да бъде използваемо за всички, във възможно най-голяма степен, без необходимост от адаптиране или специално проектно решение; „универсалният дизайн“ не изключва помощните средства за конкретни групи лица с функционални ограничения, включително за лицата с увреждания, когато такива са необходими;

(2)  „универсален дизайн“, или „дизайн за всички“, означава проектното решение на продукти, среди, програми и услуги да бъде използваемо за всички, във възможно най-голяма степен, без необходимост от адаптиране или специално проектно решение; „универсалният дизайн“ не изключва помощните средства за конкретни групи лица, включително за лицата с увреждания, когато такива са необходими;

Изменение    26

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  „продукт“ означава вещество, препарат или стока, създадени чрез производствен процес, различни от храна, фураж, живи растения и животни, продукти с човешки произход и растителни и животински продукти, пряко свързани с тяхното бъдещо възпроизводство;

(5)  „продукт“ означава вещество, препарат или стока, създадени чрез производствен процес, различни от храна, фураж, живи растения и животни, продукти с човешки произход и растителни и животински продукти, пряко свързани с тяхното бъдещо възпроизводство в съответствие с Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета46a, с изключенията, предвидени в настоящата директива;

 

_____________________________

 

46a Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите (ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4).

Изменение    27

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  „доставчик на услуги“ означава всяко физическо или юридическо лице в Съюза по смисъла на член 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз, установено в държава членка и предлагащо или предоставящо услуга, която попада в приложното поле на настоящата директива;

Изменение    28

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  „електронна търговия“ означава онлайн продажбата на продукти и услуги.

(21)  „електронна търговия“ означава онлайн продажбата на продукти и услуги, включително всякакви елементи на трети страни, необходими за извършването на онлайн продажбата.

Изменение    29

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 21 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)  „помощни технологии“ означава всеки артикул, всяка част от оборудване или система от продукти, използвана за увеличаване, запазване или подобряване на функционалните умения на лицата с функционални ограничения, включително на хората с увреждания;

Изменение    30

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 21 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21б)  „услуга за достъп“ означава услуга като аудиоописание, субтитри за глухи хора и за хора с увреден слух, както и жестомимичен език, която подобрява достъпността на аудио-визуалното съдържание за хората с увреждания;

Изменение    31

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 21 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21в)  „аудиоописание“ означава допълнителен звуков разказ, комбиниран с диалога, описващ значими аспекти на визуалното съдържание на аудио-визуалните медии, което не може да бъде разбрано само от основния звукозапис;

Изменение    32

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 21 г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21г)  „субтитри за глухи хора и за хора с увреден слух“ означава синхронизирани визуални текстови алтернативи за словесна и несловесна аудиоинформация, необходима за разбиране на медийното съдържание;

Изменение    33

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 21 д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21д)  „звукови субтитри“ или аудиосубтитри означава четене на глас на субтитри на националния език, когато диалозите са на различен език;

Изменение    34

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 21 e (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21е)  „текст в реално време“ означава комуникация чрез предаване на текст, чиито знаци се предават от терминал в момента на изписване, така че комуникацията се възприема от ползвателя като непрекъсната;

Изменение    35

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 21 ж (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21ж)  „средство за редактиране“ означава всеки софтуер или набор от софтуерни компоненти, който може да бъде използван от авторите, самостоятелно или в сътрудничество, за създаването или изменянето на съдържание с цел използване от други лица, включително и други автори;

Изменение    36

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 21 з (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21з)  „услуги за предаване“ означава услуги за телефония, които са извършвани от преводач(и) или преводачески софтуер и позволяват на хората, които са глухи или с увреден слух, или които имат говорни смущения, да комуникират по телефон с помощта на преводач (преводачески софтуер) с лице, което може да чува или комуникира по начин, който е „функционално еквивалентен“ на способността на лице без увреждания;

Изменение    37

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Компютърният хардуер и компютърните операционни системи с общо предназначение трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел І от приложение І.

2.  Компютърният хардуер и компютърните операционни системи с общо предназначение, както и домакинските уреди, използвани посредством потребителски интерфейс с ИКТ, трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел І от приложение I.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Следните терминали на самообслужване: терминални устройства АТМ, автомати за продажба на билети и автомати за регистрация на пътници, трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел ІІ от приложение І.

3.  Терминали на самообслужване: терминални устройства АТМ, автомати за продажба на билети, платежни терминали и автомати за регистрация на пътници, трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел ІІ от приложение І.

Изменение    39

Предложение за директива

Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Услугите за телефония, включително услугите за връзка със службите за спешно реагиране, и свързаното с тях потребителско крайно оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел ІІІ от приложение І.

4.  Услугите за телефония, включително услугите за връзка със службите за спешно реагиране, и свързаното с тях потребителско крайно оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел ІІІ от приложение І. Държавите членки гарантират наличието на поне една услуга за предаване, основаваща се на текст, и една услуга за предаване, основаваща се на видеокомуникация, на цялата си територия и като се консултират с организации на ползвателите, включително с организации, представляващи хора с увреждания, и гарантират, че тези услуги за предаване са оперативно съвместими с услугите за телефония. Държавите членки също така гарантират наличието на аудио комуникация, видео комуникация и комуникация чрез текст в реално време с националните, регионалните и местните служби за спешно реагиране като се следва подходът за цялостен разговор.

Изменение    40

Предложение за директива

Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5  Аудио-визуалните медийни услуги и свързаното с тях потребителско крайно оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел ІV от приложение І.

5.  Аудио-визуалните медийни услуги, търговски и публично финансирани медии и новинарски уебсайтове, и свързаното с тях потребителско крайно оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел ІV от приложение І.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 3 – параграф 5 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Най-късно до датата, посочена в член 27, параграф 2, доставчиците на аудио-визуални медийни услуги, които осъществяват радио- и телевизионно разпространение в ЕС, осигуряват достъпност на услугите си, както следва:

 

– най-малко 75% от общата програмна схема включва субтитри за глухи хора и хора с увреден слух;

 

– най-малко 75% от общата програмна схема със субтитри на националния език включва звукови субтитри;

 

– най-малко 5% от общата програмна схема включва аудиоописание;

 

– най-малко 5% от общата програмна схема включва превод на жестомимичен език.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Услугите за въздушен, автобусен, железопътен и воден пътнически превоз, услугите, базирани на мобилни устройства, терминалите за интелигентно издаване на билети и за информация в реално време и терминалите на самообслужване, автоматите за продажба на билети и автоматите за регистрация на пътници, използвани за предоставянето на услуги за пътнически превоз, трябва да отговарят на съответните изисквания, определени в раздел V от приложение І.

6.  Инфраструктурата и услугите за въздушен, автобусен, железопътен и воден пътнически превоз, уебсайтовете, услугите, базирани на мобилни устройства, терминалите за интелигентно издаване на билети и за информация в реално време и терминалите на самообслужване, автоматите за продажба на билети и автоматите за регистрация на пътници, използвани за предоставянето на услуги за пътнически превоз, трябва да отговарят на съответните изисквания, определени в раздели V и Х от приложение І.

Изменение    43

Предложение за директива

Член 3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Банковите услуги, уебсайтовете, базираните на мобилни устройства банкови услуги, терминалите на самообслужване, включително терминалните устройства АТМ, използвани за предоставянето на банкови услуги, трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел VІ от приложение І.

7.  Банковите услуги, уебсайтовете, базираните на мобилни устройства банкови услуги и платежните терминали, терминалите на самообслужване, включително терминалните устройства АТМ, използвани за предоставянето на банкови услуги, трябва да отговарят на изискванията, определени в раздел VІ от приложение І.

Изменение    44

Предложение за директива

Член 3 – параграф 9 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Съдържанието, генерирано от ползватели, е освободено от изискванията, посочени в раздел VІІІ от приложение І, но същевременно наличните средства за редактиране са достъпни за хората с увреждания и улесняват създаването на достъпно съдържание в съответствие с правилата в настоящата директива.

Изменение    45

Предложение за директива

Член 3 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10.  Държавите членки могат да решат — с оглед на националните условия — че архитектурната среда, използвана от клиентите на услуги за пътнически превоз, включително средата, управлявана от доставчиците на услугата и от операторите на инфраструктурата, както и архитектурната среда, използвана от клиентите на банкови услуги и центрове за обслужване на клиенти, както и на магазини в рамките на дейността на телефонни оператори, трябва също да отговарят на изискванията за достъпност от приложение І, раздел X, с цел да увеличат максимално тяхното използване от лицата с функционални ограничения, в т.ч. лицата с увреждания.

10.  Държавите членки гарантират, че архитектурната среда, използвана от клиентите на услуги за пътнически превоз, включително средата, управлявана от доставчиците на услугата и от операторите на инфраструктурата, както и архитектурната среда, използвана от клиентите на банкови услуги и центрове за обслужване на клиенти, както и на магазини в рамките на дейността на телефонни оператори, отговарят на изискванията за достъпност от приложение І, раздел X, с цел да увеличат максимално тяхното използване от лицата с функционални ограничения, в т.ч. лицата с увреждания.

Изменение    46

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато съответствието на един продукт с приложимите изисквания за достъпност е доказано от такава процедура, производителите изготвят ЕС декларация за съответствие и нанасят маркировката „СЕ“.

Когато съответствието на един продукт с приложимите изисквания за достъпност е доказано от такава процедура, производителите изготвят ЕС декларация за съответствие и нанасят маркировката „СЕ“. Те допълнително обозначават ясно достъпността, например с надпис „Достъпен продукт“.

Изменение    47

Предложение за директива

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Производителите поддържат регистър на жалбите, несъответстващите продукти и изземванията на продукти и следят за информираността на дистрибуторите относно подобен мониторинг.

4.  Производителите поддържат регистър на жалбите, с препратка към идентифицираните групи лица с увреждания, на несъответстващите продукти и изземванията на продукти и следят за информираността на дистрибуторите относно подобен мониторинг.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 5 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Производителите гарантират, че продуктът се придружава от инструкции и информация за безопасност на език, лесно разбираем за потребителите и крайните ползватели, определен от съответната държава членка.

7.  Производителите гарантират, че продуктът се придружава от инструкции и информация за безопасност на език, лесно разбираем за потребителите и крайните ползватели, определен от съответната държава членка и в множество достъпни формати.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 5 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Производителите, които считат или имат основание да считат, че даден продукт, който са пуснали на пазара, не съответства на настоящата директива, незабавно предприемат необходимите корективни мерки, за да приведат продукта в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, ако това е целесъобразно. Освен това, когато продуктът крие риск, свързан с достъпността, производителите незабавно информират за това компетентните национални органи на държавите членки, в които са предоставили продукта на пазара, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието и за евентуално предприетите корективни мерки.

8.  Производителите, които считат или имат основание да считат, че даден продукт, който са пуснали на пазара, не съответства на настоящата директива, незабавно предприемат необходимите корективни мерки, за да приведат продукта в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, ако това е целесъобразно. Освен това, когато продуктът се характеризира с липса на достъпност, производителите незабавно информират за това компетентните национални органи на държавите членки, в които са предоставили продукта на пазара, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието и за евентуално предприетите корективни мерки.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Преди да пуснат един продукт на пазара, вносителите гарантират, че процедурата за оценяване на съответствието, определена в приложение ІІ, е проведена от производителя. Те гарантират, че производителят е изготвил техническата документация, изисквана в посоченото приложение, че на продукта е нанесена маркировката „СЕ“ и че той се придружава от необходимите документи, както и че производителят е изпълнил изискванията, посочени в член 5, параграфи 5 и 6.

2.  Преди да пуснат един продукт на пазара, вносителите гарантират, че процедурата за оценяване на съответствието, определена в приложение ІІ въз основа на доклада на производителя относно достъпността, е проведена от производителя. Те гарантират, че производителят е изготвил техническата документация, изисквана в посоченото приложение, че на продукта е нанесена маркировката „СЕ“ и че той се придружава от необходимите документи, както и че производителят е изпълнил изискванията, посочени в член 5, параграфи 5 и 6.

Изменение    51

Предложение за директива

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Доставчиците на услуги изготвят необходимата информация в съответствие с приложение ІІІ, с която се обяснява по какъв начин услугите изпълняват изискванията за достъпност, посочени в член 3. Информацията се предоставя на обществеността в писмен и устен вид, включително по начин, който е достъпен за лицата с функционални ограничения и за лицата с увреждания. Доставчиците на услуги съхраняват тази информация за срока на предоставяне на услугата.

2.  Доставчиците на услуги изготвят необходимата информация в съответствие с приложение ІІІ, с която се обяснява по какъв начин техните услуги изпълняват изискванията за достъпност, посочени в член 3. Информацията се предоставя на обществеността в множество достъпни формати. Доставчиците на услуги съхраняват тази информация за срока на предоставяне на съответната услуга.

Изменение    52

Предложение за директива

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Доставчиците на услуги гарантират, че са налице процедури, гарантиращи, че с течение на времето предоставянето на услуги продължава да бъде в съответствие с изискванията за достъпност, посочени в член 3. Промените в характеристиките на предоставянето на услугата и промените в изискванията за достъпност, посочени в член 3, трябва да бъдат отчитани по подходящ начин от доставчиците на услуги. В случай на несъответствие доставчиците на услуги предприемат необходимите корективни мерки за привеждане на услугата в съответствие с изискванията за достъпност, посочени в член 3.

3.  Доставчиците на услуги гарантират, че са налице процедури, гарантиращи, че с течение на времето предоставянето на услуги продължава да бъде в съответствие с изискванията за достъпност, посочени в член 3, и гарантират, че в рамките на портфолиото, което предлагат, всички групи от лица с увреждания имат достъп, доколкото е възможно, до наличните услуги, отговарящи на техните потребности от гледна точка на достъпността. Промените в характеристиките на предоставянето на услугата и промените в изискванията за достъпност, посочени в член 3, трябва да бъдат отчитани по подходящ начин от доставчиците на услуги. В случаи на несъответствие доставчиците на услуги предприемат необходимите корективни мерки за привеждане на услугата в съответствие с изискванията за достъпност, посочени в член 3.

Изменение    53

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Изискванията за достъпност, посочени в член 3, се прилагат дотолкова, доколкото не внасят значителна промяна на аспект или характеристика на продукт или услуга, които водят до изменение на основното естество на продукта или услугата.

1.  Изискванията за достъпност, посочени в член 3, се прилагат дотолкова, доколкото не внасят значителна промяна на аспект или характеристика на продукт или услуга, които водят до изменение на основното естество на съответния продукт или съответната услуга. Производителят може да избере да изпълнява изискванията за достъпност чрез включване на съвместими компоненти на трета страна, когато при това включване компонентите се превръщат в неразделна част от продукта и то не води до допълнителни разходи за ползвателя.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 12 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  очакваните разходи и ползи за стопанските субекти спрямо очакваните ползи за лицата с увреждания, като се отчита честотата и продължителността на използване на конкретния продукт или конкретната услуга.

б)  очакваните допълнителни разходи и ползи за стопанските субекти спрямо очакваните ползи за лицата с функционални ограничения, включително лицата с увреждания, като се отчита честотата и продължителността на използване на конкретния продукт или конкретната услуга.

Изменение    55

Предложение за директива

Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Тежестта не се счита за прекомерна, когато е компенсирана чрез финансиране от източници, различни от собствени средства на стопанския субект, независимо дали публични или частни.

4.  Тежестта не се счита за прекомерна, когато е компенсирана чрез финансиране от източници, различни от собствени средства на стопанския субект, независимо дали публични или частни. Липсата на приоритет, планиране или знания не се счита за легитимно оправдание да се твърди, че тежестта е непропорционална.

Изменение    56

Предложение за директива

Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Оценката доколко съответствието с изискванията за достъпност по отношение на продукти или услуги води до основно изменение или прекомерна тежест се извършва от стопанския субект.

5.  Оценката доколко съответствието с изискванията за достъпност по отношение на продукти или услуги води до основно изменение или прекомерна тежест се извършва от стопанския субект, като се извършват консултации с потребителски организации и експерти по изискванията за достъпност към националния орган за надзор на пазара.

Изменение    57

Предложение за директива

Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Когато стопанските субекти са използвали изключението, предвидено в параграфи 1 – 5, за конкретен продукт или услуга, те уведомяват съответния орган за надзор на пазара на държавата членка, на чийто пазар се пуска или предоставя продуктът или услугата. Уведомленията включват оценката, посочена в параграф 3. Микропредприятията са освободени от това изискване за уведомяване, но трябва да могат да представят при поискване съответната документация от съответния орган за надзор на пазара.

6.  Когато стопанските субекти са използвали изключението, предвидено в параграфи 1 – 5, за конкретен продукт или услуга, те уведомяват съответния орган за надзор на пазара на държавата членка, на чийто пазар се пуска или предоставя продуктът или услугата. Уведомленията включват оценката, посочена в параграф 3. С цел предоставяне на освобождаване по силата на такова изключение, органът за надзор на пазара проверява всички оценки, освен ако икономическият оператор е предоставил оценка, издадена от независима трета организация, която има официално разрешение от органа за надзор на пазара. Микропредприятията са освободени от това изискване за уведомяване, но трябва да могат да представят при поискване съответната документация от съответния орган за надзор на пазара.

Изменение    58

Предложение за директива

Член 12 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  Следва да се установи структуриран диалог между съответните заинтересовани страни, включително лицата с увреждания и техните представителни организации, и органите за надзор на пазара, за да се гарантира установяването на подходящи, съгласувани принципи за оценката на освобождаванията.

Изменение    59

Предложение за директива

Член 12 – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6б.  Държавите членки се насърчават да предоставят стимули и насоки за микропредприятията, за да се улесни прилагането на настоящата директива. Процедурите и насоките се разработват след консултация със съответните заинтересовани страни, включително лицата с увреждания и техните представителни организации.

Изменение    60

Предложение за директива

Член 19 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато органите за надзор на пазара на държава членка предприемат действие съгласно член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008 или когато имат основателна причина да считат, че даден продукт, който попада в приложното поле на настоящата директива, представлява риск във връзка с аспектите на достъпността, обхванати в настоящата директива, те извършат оценка на съответния продукт, която обхваща всички изисквания, определени в настоящата директива. Съответните стопански субекти оказват пълно сътрудничество на органите за надзор на пазара.

Когато органите за надзор на пазара на държава членка предприемат действие съгласно член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008 или когато имат основателна причина да считат, че даден продукт, който попада в приложното поле на настоящата директива, се характеризира ясно и безспорно във всяко едно отношение с липса на достъпност, съгласно предвиденото в настоящата директива, те извършат оценка на съответния продукт, която обхваща всички изисквания, определени в настоящата директива. Съответните стопански субекти оказват пълно сътрудничество на органите за надзор на пазара.

Изменение    61

Предложение за директива

Член 21 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  Когато е приложимо, към всеки съответен законодателен акт на Съюза или към разпоредбите в законодателството на Съюза, отнасящи се до достъпността за хората с увреждания.

Изменение    62

Предложение за директива

Член 22 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  прогнозните разходи и ползи за съответните компетентни органи спрямо прогнозните ползи за хората с увреждания, като се отчита честотата и продължителността на използване на конкретния продукт или услуга;

б)  прогнозните допълнителни разходи и ползи за съответните компетентни органи спрямо прогнозните ползи за хората с функционални ограничения, включително хората с увреждания, като се отчита честотата и продължителността на използване на конкретния продукт или услуга;

Изменение    63

Предложение за директива

Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Оценката дали съответствието с изискванията за достъпност, посочени в член 21, налага прекомерна тежест се извършва от съответните компетентни органи.

3.  Оценката дали съответствието с изискванията за достъпност, посочени в член 21, налага прекомерна тежест се извършва от съответните компетентни органи. Липсата на приоритет, време или знания не се счита за легитимно основание да се твърди, че тежестта е прекомерна.

Изменение    64

Предложение за директива

Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато един компетентен орган е използвал изключението, предвидено в параграфи 1, 2 и 3, за конкретен продукт или услуга, той уведомява Комисията за това. В уведомлението се включва оценката, посочена в параграф 2.

4.  Когато един компетентен орган е използвал изключението, предвидено в параграфи 1, 2 и 3, за конкретен продукт или услуга, той уведомява Комисията за това. В уведомлението се включва оценката, посочена в параграф 2, и то се предоставя на разположение на обществеността в достъпни формати.

Изменение    65

Предложение за директива

Член 22 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Ако Комисията има основания да се съмнява в решението на съответния компетентен орган, тя може да поиска от работната група, посочена в член 25, параграф 2а, да представи становище относно оценката, посочена в параграф 2 от настоящия член.

Изменение    66

Предложение за директива

Член 25 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  разпоредби, по силата на които потребителят може да сезира съгласно националното право съдилищата или компетентните административни органи с цел да се обезпечи прилагането на националните разпоредби, транспониращи настоящата директива;

а)  разпоредби, по силата на които потребителят може да сезира в рамките на достъпен и всеобхватен механизъм за жалби съгласно националното право съдилищата или компетентните административни органи с цел да се обезпечи прилагането на националните разпоредби, транспониращи настоящата директива;

Изменение    67

Предложение за директива

Член 25 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  За да се гарантира съгласуваност при прилагането на изискванията, определени в настоящата директива, и за да се улесни обменът на информация и най-добри практики между органите за надзор на пазара, Комисията създава работна група, съставена от представители на националните органи и на представителните организации на съответните заинтересовани страни, включително хората с увреждания и техните представителни организации. Когато Комисията прецени, че е необходимо, работната група представя становище относно обоснованите изключения от тези изисквания.

Изменение    68

Предложение за директива

Приложение I – ред 2 – раздел I – колона 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компютърен хардуер и компютърни операционни системи с общо предназначение

компютърен хардуер и компютърни операционни системи с общо предназначение и домакински уреди, използвани посредством потребителски интерфейс с ИКТ;

Изменение    69

Предложение за директива

Приложение I – ред 2 – раздел I – колона 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Проектно решение и производство: С цел да се увеличи максимално очакваната употреба на продуктите от хора с функционални ограничения, включително от хора с увреждания и хора с възрастово обусловени нарушения, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се осигурява достъпността на следните:

1.  Проектно решение и производство: С цел да се увеличи максимално очакваната употреба на продуктите от хора с функционални ограничения, включително от хора с увреждания, проектното решение и производството на продуктите се осъществяват, като се спазват следните изисквания за достъпност:

а)  информацията относно употребата на продукта, предоставена върху самия продукт (етикети, инструкции, предупреждения), която:

а)  информацията относно употребата на продукта, предоставена върху самия продукт (етикети, инструкции, предупреждения), която следва да бъде предоставена в множество достъпни формати и която:

i)  трябва да бъде предоставена чрез повече от един сетивен канал;

i)  се предоставя чрез повече от един сетивен канал;

ii)  трябва да бъде разбираема;

ii)  е разбираема;

iii)  трябва да бъде достъпна за сетивата;

iii)  е достъпна за сетивата;

iv)  трябва да има адекватен размер на шрифта при предвидими условия на употреба;

iv)  има адекватен размер на шрифта с достатъчен контраст между знаците и техния фон с цел постигане на максимална четливост при предвидими условия на употреба;

б)  опаковката на продукта, включително информацията, предоставена върху нея (отваряне, затваряне, използване, изхвърляне);

б)  опаковката на продукта, включително информацията, предоставена върху нея (отваряне, затваряне, използване, изхвърляне) и посочване на търговската марка, наименованието и типа на продукта, който:

 

i)  отговаря на изискванията, посочени в буква а);

 

ii)  по прост и точен начин информира ползвателите по какъв начин продуктът включва характеристики по отношение на достъпността и е съвместим с помощни технологии;

в)  инструкциите на продукта по отношение на неговото използване, инсталиране и поддръжка, съхранение и изхвърляне, които трябва да отговарят на следните изисквания:

в)  инструкциите за използване, инсталиране и поддръжка, съхранение и изхвърляне на продукта, независимо дали се предоставят отделно, или са включени в продукта, които трябва да отговарят на следните изисквания:

i)  съдържанието на инструкциите трябва да бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини и чрез повече от един сетивен канал, и

i)  предоставят се в достъпен интернет формат и в електронен формат за документи, който не е свързан с използването на интернет, като те са разбираеми, достъпни за сетивата и функционално пригодни; както и

ii)  в инструкциите трябва да се предвиждат алтернативи на нетекстовото съдържание;

ii)  производителят изброява и разяснява как да бъдат използвани характеристиките по отношение на достъпността на продукта и неговата съвместимост с помощни технологии;

 

iii)  предоставят се при поискване в алтернативни неелектронни формати. Алтернативните неелектронни формати може да включват уголемени шрифтове, брайлово писмо или лесен за четене текст.

 

г)  инструкциите за използване, инсталиране и поддръжка, съхранение и изхвърляне на продукта, независимо дали се предоставят отделно, или са включени в продукта, които трябва да отговарят на следните изисквания:

г)  потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни) в съответствие с точка 2;

д)  потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни) в съответствие с точка 2;

д)  функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения в съответствие с точка 2;

е)  функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения в съответствие с точка 2;

е)  свързването на продукта с помощни средства.

ж)  когато е целесъобразно, съвместимостта с помощни средства и технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище, включително слухови технологии, като например слухови апарати, теленамотки, кохлеарни импланти и спомагателни слухови устройства.

Изменение    70

Предложение за директива

Приложение I – ред 2 – раздел I – колона 2 – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Услуги за подпомагане: Когато са налични, услугите за подпомагане (бюра за помощ, телефонни центрове, техническа помощ, услуги за предаване и услуги за обучение) предоставят информация относно достъпността на продуктите и тяхната съвместимост с помощни технологии, в достъпни режими на комуникация за лица с увреждания.

Изменение    71

Предложение за директива

Приложение I – ред 2 – раздел I – колона 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Потребителски интерфейс и проектно решение по отношение на функционалността

2.  Потребителски интерфейс и изисквания относно функционалните показатели

С цел осигуряване на достъпността на проектните решения на продуктите и на техните потребителски интерфейси в съответствие с точка 1, букви г) и д), същите се проектират, където е приложимо, както следва:

С цел осигуряване на достъпността на проектните решения на продуктите и на техните потребителски интерфейси в съответствие с точка 1, букви д) и е) същите се проектират, където е приложимо, както следва:

а)  комуникацията и ориентацията да бъдат обезпечени чрез повече от един сетивен канал;

а)  комуникацията и ориентацията да бъдат обезпечени чрез повече от един сетивен канал, включително:

 

i)  когато продуктът предоставя визуални режими на комуникация и работа, продуктът осигурява поне един режим на информация и работа, който не изисква зрение,

 

ii)  когато продуктът предоставя аудиорежими на информация и работа, продуктът осигурява поне един режим на информация и работа, който не изисква слух;

б)  с оглед на комуникацията и ориентацията да са предвидени алтернативи на речта;

б)  когато продуктът изисква гласова команда от страна на ползвателите, продуктът предоставя поне един режим на работа, който не изисква от ползвателите да използват гласова команда;

в)  да са предвидени възможности за променяне на размера и контраста;

в)  когато продуктът предоставя визуални режими на комуникация и работа, да бъде предвиден поне един режим на работа, който да позволява на ползвателите с ограничено зрение да използват по-добре своето ограничено зрение, включително като предоставя възможности за променяне на размера без загуба на съдържание или функционалност, гъвкав контраст и яркост, и при възможност да включва гъвкави начини за отделяне и контрол на визуалните елементи в предния план от тези във фона, както и гъвкав контрол на необходимото зрително поле;

г)  да е предвиден алтернативен цвят за предаване на информация;

г)  когато продуктът предвижда визуални режими на работа, той осигурява наличието на поне един режим на работа, който не изисква възприемане на цвета от ползвателя;

д)  да са предвидени гъвкави начини за отделяне на предния план от фона и за неговото контролиране, включително за намаляване на фоновия шум и подобряване на яснотата;

д)  когато продуктът предвижда слухови режими на работа, управление на силата на звука от ползвателя или подобрени аудиохарактеристики за подобряване на яснотата на звука, продуктът осигурява наличието на най-малко един режим на работа с включени в него подобрени аудиохарактеристики, яснота и сила на звука, както и гъвкави начини за отделяне и контрол на предния план на звука от фона, когато са налице звук и фон като отделни аудио потоци;

е)  да са предвидени възможности за управление на силата на звука от потребителя;

 

ж)  да са предвидени възможности за последователно управление и алтернативи на управлението чрез фина моторика;

е)  включително когато продуктът се нуждае от ръчни действия, той осигурява един режим на работа, който да позволява на ползвателите да го използват чрез алтернативни режими на работа, за които не се изисква управление чрез фина моторика, като например способност за боравене или сила на ръката, нито задействането на повече от един бутон за управление в един и същи момент;

з)  да са предвидени режими на работа при ограничени обхват и сила;

ж)  когато продуктът е самостоятелен или инсталиран, информационните и функционалните елементи да са достъпни за всички потребители, или да е възможно всички потребители да го поставят на удобно разстояние, включително ползвателите с ограничени обхват и сила;

и)  да са предвидени мерки, недопускащи предизвикването на фотосензитивни епилептични припадъци.

з)  когато продуктът предоставя визуални режими на информация, да осигурява поне един режим на информация, който свежда до минимум възможността за предизвикване на фотосензитивни епилептични припадъци;

 

и)  продуктът осигурява поне един режим на работа, който го прави по-прост и по-лесен за използване за всички потребители, включително от ползвателите с ограничени когнитивните способности;

 

й)  когато продуктът включва характеристики, гарантиращи достъпността, той осигурява наличието на поне един режим на работа, който запазва неприкосновеността на личния живот на ползвателите при използването на тези характеристики, гарантиращи достъпността.

Изменение    72

Предложение за директива

Приложение I – ред 3 – раздел II – колона 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Терминали на самообслужване: терминални устройства АТМ, автомати за продажба на билети и автомати за регистрация на пътници

Терминали на самообслужване: терминални устройства АТМ, автомати за продажба на билети, автомати за регистрация на пътници и платежни терминали

Изменение    73

Предложение за директива

Приложение I – ред 3 – раздел II – колона 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Проектно решение и производство: С цел да се увеличи максимално очакваната употреба на продуктите от хора с функционални ограничения, включително от хора с увреждания и хора с възрастово обусловени нарушения, проектното решение и производството на продуктите се осъществява, като се осигурява достъпността на следните:

1.  Проектно решение и производство: С цел да се увеличи максимално очакваната употреба на продуктите от хора с функционални ограничения, включително от хора с увреждания, проектното решение и производството на продуктите се осъществяват, като се спазват следните изисквания за достъпност:

а)  информацията относно употребата на продукта, предоставена върху самия продукт (етикети, инструкции, предупреждения), която:

а)  информацията относно употребата на продукта, предоставена върху самия продукт (етикети, инструкции, предупреждения), която следва да бъде предоставена в множество достъпни формати и която:

i)  трябва да бъде предоставена чрез повече от един сетивен канал;

i)  се предоставя чрез повече от един сетивен канал;

ii)  трябва да бъде разбираема;

ii)  е разбираема;

iii)  трябва да бъде достъпна за сетивата;

iii)  е достъпна за сетивата;

iv)  трябва да има адекватен размер на шрифта при предвидими условия на употреба;

iv)  има адекватен размер на шрифта с достатъчен контраст между знаците и техния фон с цел постигане на максимална четливост при предвидими условия на употреба;

б)  потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни) в съответствие с точка 2;

б)  потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, управление и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни) в съответствие с точка 2;

в)  функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения в съответствие с точка 2;

в)  функционалността на продукта, като се предвиждат функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на хората с функционални ограничения в съответствие с точка 2;

г)  е) свързването на продукта с помощни средства.

г)  когато е целесъобразно, съвместимостта с помощни средства и технологии, налични на равнището на ЕС, включително слухови технологии, като например слухови апарати, теленамотки, кохлеарни импланти и спомагателни слухови устройства;

Изменение    74

Предложение за директива

Приложение I – ред 3 – раздел II – колона 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Потребителски интерфейс и проектно решение по отношение на функционалността

 

2.  Потребителски интерфейс и изисквания относно функционалните показатели

С цел осигуряване на достъпността на проектните решения на продуктите и на техните потребителски интерфейси в съответствие с точка 1, букви б) и в), същите трябва да бъдат проектирани, където е приложимо, както следва:

С цел осигуряване на достъпността на проектните решения на продуктите и на техните потребителски интерфейси в съответствие с точка 1, букви б) и в), същите се проектират, където е приложимо, както следва:

а)  комуникацията и ориентацията да бъдат обезпечени чрез повече от един сетивен канал;

а)  комуникацията и ориентацията да бъдат обезпечени чрез повече от един сетивен канал, включително:

 

i)  когато продуктът предоставя визуални режими на комуникация и работа, продуктът осигурява поне един режим на информация и работа, който не изисква зрение;

 

ii)  когато продуктът предоставя аудиорежими на информация и работа, продуктът осигурява поне един режим на информация и работа, който не изисква слух;

б)  с оглед на комуникацията и ориентацията да са предвидени алтернативи на речта;

б)  когато продуктът изисква гласова команда от страна на ползвателите, продуктът предоставя поне един режим на работа, който не изисква от ползвателите да използват гласова команда;

в)  да са предвидени възможности за променяне на размера и контраста;

в)  когато продуктът предоставя визуални режими на комуникация и работа, да бъде предвиден поне един режим на работа, който да позволява на ползвателите с ограничено зрение да използват по-добре своето ограничено зрение, включително като предоставя възможности за променяне на размера без загуба на съдържание или функционалност, гъвкав контраст и яркост, и при възможност да включва гъвкави начини за отделяне и контрол на визуалните елементи в предния план от тези във фона, както и гъвкав контрол на необходимото зрително поле;

г)  да е предвиден алтернативен цвят за предаване на информация;

г)  когато продуктът предвижда визуални режими на работа, той осигурява наличието на поне един режим на работа, който не изисква възприемане на цвета от ползвателя;

д)  да са предвидени гъвкави начини за отделяне на предния план от фона и за неговото контролиране, включително за намаляване на фоновия шум и подобряване на яснотата;

д)  когато продуктът предвижда слухови режими на работа, управление на силата на звука от ползвателя или подобрени аудиохарактеристики за подобряване на яснотата на звука, той осигурява наличието на най-малко един режим на работа с включени в него подобрени аудиохарактеристики, яснота и сила на звука, както и гъвкави начини за отделяне на предния план от фона и контрол, когато са налице звук и фон като отделни аудио потоци;

е)  да са предвидени възможности за управление на силата на звука от потребителя;

 

ж)  да са предвидени възможности за последователно управление и алтернативи на управлението чрез фина моторика;

е)  включително когато продуктът се нуждае от ръчни действия, той осигурява един режим на работа, който да позволява на ползвателите да го използват чрез алтернативни режими на работа, за които не се изисква управление чрез фина моторика, като например способност за боравене или сила на ръката, нито задействането на повече от един бутон за управление в един и същи момент;

з)  да са предвидени режими на работа при ограничени обхват и сила;

ж)  когато продуктът е самостоятелен или инсталиран, информационните и функционалните елементи да са достъпни за всички потребители, или да е възможно всички потребители да го поставят на удобно разстояние, включително ползвателите с ограничени обхват и сила;

i)  да са предвидени мерки, недопускащи предизвикването на фотосензитивни епилептични припадъци.

з)  когато продуктът предоставя визуални режими на информация, продуктът осигурява поне един режим на информация, който свежда до минимум възможността за предизвикване на фотосензитивни епилептични припадъци;

 

i)  продуктът осигурява поне един режим на работа, който го прави по-прост и по-лесен за използване за всички потребители, включително от ползвателите с ограничени когнитивните способности;

 

й)  когато продуктът включва характеристики, гарантиращи достъпността, той осигурява наличието на поне един режим на работа, който запазва неприкосновеността на личния живот на ползвателите при използването на тези характеристики, гарантиращи достъпността;

 

к)  да не е необходимо дадена характеристика по отношение на достъпността да бъде включвана, така че ползвател, нуждаещ се от характеристиката, да трябва да я включва;

 

л)  когато е необходима реакция в определен срок, ползвателят да се предупреждава визуално, чрез докосване или звук и да му се предоставя възможност за удължаване на допустимото време;

 

м)  продуктът е функционално пригоден, включително неговите оперативни елементи, като копчета и средства за управление, продуктът разполага с подходящ контраст между копчетата и средствата за управление и техния фон, като те са различими при докосване;

 

н)  когато се предлагат ключове, билети или карти, те следва да имат ориентир, който е различим при докосване, ако посоката на поставяне е от значение за тяхното използване;

 

o)  когато продуктът използва биологични особености на ползвателя, не бива конкретна биологична особеност да служи като единствен начин за идентификация на ползвателя или за управление на продукта.

Изменение    75

Предложение за директива

Приложение I – ред 3 – раздел II – колона 2 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение