Postup : 2015/0278(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0188/2017

Předložené texty :

A8-0188/2017

Rozpravy :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Hlasování :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Vysvětlení hlasování
PV 13/03/2019 - 11.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

ZPRÁVA     ***I
PDF 3060kWORD 365k
8.5.2017
PE 597.391v01-00 A8-0188/2017

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpravodaj: Morten Løkkegaard

Navrhovatelé (*):

Ádám Kósa, Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Keith Taylor, Výbor pro dopravu a cestovní ruch

(*)  (Postup s přidruženými výbory – článek 54 jednacího řádu)

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci
 STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch
 STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání
 STANOVISKO Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví
 STANOVISKO Petičního výboru
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2015)0615),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0387/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. května 2016(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro kulturu a vzdělávání, Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a Petičního výboru (A8-0188/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, pokud svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo bude mít v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na článek 26 uvedené listiny,

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Účelem této směrnice je přispět k řádnému fungování vnitřního trhu sblížením právních a správních předpisů členských států a odstraněním překážek bránících volnému pohybu určitých přístupných výrobků a služeb. To zvýší dostupnost přístupných výrobků a služeb na vnitřním trhu.

(1)  Účelem této směrnice je přispět k řádnému fungování vnitřního trhu sblížením právních a správních předpisů členských států a odstraněním překážek bránících volnému pohybu určitých přístupných výrobků a služeb. To zvýší dostupnost přístupných výrobků a služeb na vnitřním trhu a zlepší přístupnost a praktičnost informací o nich.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Poptávka po přístupných výrobcích a službách je vysoká a počet občanů se zdravotním postižením a/nebo funkčním omezením se vzhledem ke stárnutí obyvatelstva Evropské unie výrazně zvýší. Prostředí, ve kterém jsou výrobky a služby přístupnější, umožňuje vytvořit společnost podporující začlenění a usnadňuje nezávislý život.

(2)  Poptávka po přístupných výrobcích a službách je vysoká a počet osob s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením ve smyslu článku 1 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „úmluva“), se vzhledem ke stárnutí obyvatelstva Unie výrazně zvýší. Prostředí, ve kterém jsou výrobky a služby přístupnější, umožňuje vytvořit společnost podporující začlenění a je nezbytným předpokladem pro nezávislý život.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  U výrobků, nástrojů, zařízení a služeb by měla být zajištěna všeobecná dostupnost, design pro všechny a uplatňování hlediska rovnosti žen a mužů, aby je mohly běžně využívat osoby se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Rozdíly mezi právními a správními předpisy, které přijaly členské státy v otázce přístupnosti výrobků a služeb pro osoby s funkčním omezením včetně osob se zdravotním postižením, vytvářejí překážky volného pohybu těchto výrobků a služeb a narušují účinnou hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. Obzvláště jsou těmito překážkami dotčeny hospodářské subjekty, zejména malé a střední podniky.

(3)  Rozdíly mezi právními a správními předpisy, které přijaly členské státy v otázce přístupnosti určitých výrobků a služeb pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, vytvářejí překážky volného pohybu těchto výrobků a služeb a narušují účinnou hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. U jiných výrobků se v důsledku vstupu úmluvy v platnost tyto nerovnosti pravděpodobně zvýší. Obzvláště jsou těmito překážkami dotčeny hospodářské subjekty, zejména malé a střední podniky.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Spotřebitelé přístupných výrobků a příjemci přístupných služeb se potýkají s vysokými cenami, které jsou důsledkem omezené hospodářské soutěže mezi dodavateli. Roztříštěnost vnitrostátních předpisů snižuje potenciální přínos, který by přineslo sdílení zkušeností s reakcí na společenský a technologický vývoj s partnery na vnitrostátní a mezinárodní úrovni.

(5)  Spotřebitelé přístupných výrobků, mezi něž patří zejména podpůrné technologie, a příjemci přístupných služeb se potýkají s vysokými cenami, které jsou důsledkem omezené hospodářské soutěže mezi dodavateli. Roztříštěnost vnitrostátních předpisů snižuje potenciální přínos, který by přineslo sdílení zkušeností s reakcí na společenský a technologický vývoj s partnery na vnitrostátní a mezinárodní úrovni.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Sbližování vnitrostátních opatření na úrovni Unie je proto nezbytné pro řádné fungování vnitřního trhu, aby se ukončila roztříštěnost trhu s přístupnými výrobky a službami, aby se vytvořily úspory z rozsahu, aby se usnadnil přeshraniční obchod a mobilita, jakož i aby se pomohlo hospodářským subjektům soustředit zdroje na inovace, a nikoli na zajištění souladu s roztříštěnými právními požadavky, které v Unii panují, a k zajištění volného pohybu osob se zdravotním postižením.

(6)  Sbližování vnitrostátních opatření na úrovni Unie je proto nezbytné pro řádné fungování vnitřního trhu, aby se ukončila roztříštěnost trhu s přístupnými výrobky a službami, aby se vytvořily úspory z rozsahu, aby se usnadnil přeshraniční obchod, volný pohyb výrobků a služeb a volný pohyb osob, včetně osob se zdravotním postižením, a rovněž aby se pomohlo hospodářským subjektům soustředit zdroje na inovace, a nikoli na pokrytí nákladů spojených s roztříštěnými právními předpisy.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Článek 10 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) ukládá Unii povinnost zaměřovat se při vymezování a provádění svých politik a činností na boj proti diskriminaci založené na zdravotním postižení. Článek 19 SFEU dává Unii pravomoc přijímat právní předpisy k boji proti takovéto diskriminaci.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Tato směrnice respektuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Jejím cílem je především zajistit, aby bylo plně respektováno právo osob se zdravotním postižením využívat opatření, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost, sociální a profesní začlenění a jejich účast na životě společnosti, a podpořit uplatňování článku 26 Listiny základních práv Evropské unie.

(9)  Tato směrnice respektuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Jejím cílem je především zajistit, aby bylo plně respektováno právo osob se zdravotním postižením a starších osob využívat opatření, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost, sociální a profesní začlenění a jejich účast na životě společnosti, a podpořit uplatňování článků 21, 25 a 26 Listiny základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Lepší přístupnost výrobků a služeb zlepší životy nejen osob se zdravotním postižením, ale také osob s trvalým nebo přechodným funkčním omezením, jako jsou starší lidé, těhotné ženy a cestující se zavazadly. Je však důležité omezit působnost této směrnice pouze na osoby se zdravotním postižením a nerozšiřovat ji na osoby s přechodným nebo trvalým funkčním omezením obecně, aby byla směrnice v souladu s úmluvou a aby byla zajištěna právní jistota pro hospodářské subjekty.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9b)  Podíl zdravotního postižení je v Unii vyšší u žen než u mužů. Ženy se zdravotním postižením se potýkají s vícenásobnou diskriminací a čelí značným překážkám při uplatňování svých základních práv a svobod, jako je fyzické, emocionální, sexuální, hospodářské a institucionální násilí. Setkávají se rovněž s diskriminací při přístupu ke vzdělávání a zaměstnání, což může vést ke společenské izolaci a psychickému traumatu. Žen se zdravotní postižení neúměrně dotýká také proto, že pečují o rodinné příslušníky se zdravotním postižením, a potýkají se s přidruženou diskriminací častěji než muži. Vzhledem k výše uvedenému je zapotřebí přijmout další opatření s cílem zajistit, aby rovné zacházení a pozitivní opatření a politiky pro ženy se zdravotním postižením a matky dětí se zdravotním postižením byly základním lidským právem a etickým závazkem.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Hlavním cílem „Strategie pro jednotný digitální trh“ je zajistit udržitelný hospodářský a sociální přínos propojeného jednotného digitálního trhu. Spotřebitelé v Unii dosud nemohou plně využít cen a možností výběru, které jednotný trh může nabídnout, neboť přeshraniční online transakce jsou stále velmi omezené. Roztříštěnost rovněž omezuje poptávku po přeshraničních transakcích v elektronickém obchodu. Koordinovaná akce je také zapotřebí k tomu, aby bylo možné zajistit, že nový elektronický obsah bude plně dostupný osobám s postižením. Proto je nezbytné harmonizovat požadavky na přístupnost na jednotném digitálním trhu a zajistit, aby jeho výhod mohli využívat všichni občané Unie, bez ohledu na jejich schopnosti.

(10)  Hlavním cílem „Strategie pro jednotný digitální trh“ je zajistit udržitelný hospodářský a sociální přínos propojeného jednotného digitálního trhu a usnadnit obchodování a podpořit zaměstnanost v Unii. Spotřebitelé v Unii dosud nemohou plně využít cen a možností výběru, které jednotný trh může nabídnout, neboť přeshraniční online transakce jsou stále velmi omezené. Roztříštěnost rovněž omezuje poptávku po přeshraničních transakcích v elektronickém obchodu. Koordinovaná akce je také zapotřebí k tomu, aby bylo možné zajistit, že nový elektronický obsah bude plně dostupný osobám s postižením. Proto je nezbytné harmonizovat požadavky na přístupnost na jednotném digitálním trhu a zajistit, aby jeho výhod mohli využívat všichni občané Unie, bez ohledu na jejich schopnosti.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Podle článku 4 úmluvy by smluvní strany měly provádět nebo podporovat výzkum a vývoj a podporovat dostupnost a využití nových technologií, včetně informačních a komunikačních technologií, kompenzačních pomůcek, zařízení a podpůrných technologií vhodných pro osoby se zdravotním postižením. Tato úmluva rovněž vyzývá k upřednostňování technologií za dostupnou cenu.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13b)  Kromě požadavků stanovených v této směrnici by mělo být vyvinuto úsilí o provádění a vymáhání právních předpisů Unie o právech cestujících používajících leteckou, železniční a autobusovou dopravu a dopravu po vnitrozemských vodních cestách. Toto úsilí by se mělo soustřeďovat na intermodální stránky s cílem podpořit bezbariérový přístup, včetně aspektů infrastruktury a dopravních vozidel.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13c)  Komise by měla vybídnout městské orgány, aby začlenily bezbariérovou přístupnost ke službám městské dopravy do svých plánů udržitelné městské mobility a pravidelně zveřejňovaly seznamy osvědčených postupů týkajících se bezbariérové přístupnosti k městské hromadné dopravě a mobilitě.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020: Obnovený závazek pro bezbariérovou Evropu33 stanoví v souladu s úmluvou přístupnost jako jednu z osmi oblastí, kde je potřeba podniknout kroky, a klade si za cíl zajistit přístupnost výrobků a služeb.

(15)  Sdělení Komise ze dne 15. listopadu 2010 nazvané „Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020: Obnovený závazek pro bezbariérovou Evropu“ stanoví v souladu s úmluvou přístupnost, jež je základním předpokladem pro zapojení do společnosti, jako jednu z osmi oblastí, kde je potřeba podniknout kroky, a klade si za cíl zajistit přístupnost výrobků a služeb.

__________________

 

33 COM(2010) 636.

 

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Výrobky a služby, které spadají do oblasti působnosti této směrnice, jsou výsledkem šetření provedeného při přípravě posouzení dopadů, které identifikovalo výrobky a služby významné pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením a starších osob, pro něž členské státy přijaly nebo pravděpodobně přijmou rozdílné vnitrostátní požadavky na přístupnost.

(16)  Výrobky a služby, které spadají do oblasti působnosti této směrnice, jsou výsledkem šetření provedeného při přípravě posouzení dopadů, které identifikovalo výrobky a služby významné pro osoby se zdravotním postižením, pro něž členské státy přijaly nebo pravděpodobně přijmou rozdílné vnitrostátní požadavky na přístupnost.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU1a stanoví poskytovatelům audiovizuálních mediálních služeb řadu povinností. Je tudíž vhodnější zahrnout požadavky na přístupnost do uvedené směrnice. Pokud však jde o internetové stránky a mobilní služby, směrnice 2010/13/EU se vztahuje pouze na audiovizuální mediální obsah. Z tohoto důvodu je vhodnější zahrnout strukturu internetových stránek a mobilních služeb a veškerý obsah, na nějž se nevztahuje směrnice 2010/13/EU, do působnosti této směrnice. Tato směrnice by měla zahrnovat požadavky na přístupnost zařízení telefonních služeb a internetových stránek. Dále by měla zahrnovat požadavky na přístupnost telefonních služeb, a to v případě, že nejsou stanoveny v jiném aktu Unie. Dotčený akt Unie by v takovém případě měl mít před touto směrnicí přednost.

 

 

__________________

 

1aSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) (Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1).

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Každý výrobek a každá služba musí splňovat požadavky na přístupnost určené v článku 3 a uvedené v příloze I, aby byly přístupné pro osoby se zdravotním postižením a starší osoby. Povinnost zajistit přístupnost elektronického obchodování se vztahuje i na online prodej služeb podle čl. 1 odst. 2 písm. a) až e) této směrnice.

(17)  Každý výrobek a každá služba, jež spadají do oblasti působnosti této směrnice a jsou uváděny na trh po datu použitelnosti této směrnice, by měly splňovat požadavky na přístupnost určené v článku 3 a uvedené v příloze I, aby byly přístupné pro osoby se zdravotním postižením. Povinnost zajistit přístupnost elektronického obchodování se vztahuje i na online prodej služeb podle čl. 1 odst. 2 písm. a) až e) této směrnice.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  Přístupnost služby by neměla být ohrožena ani v případě, že je k této službě nebo její části smluvně zavázána třetí strana, a poskytovatelé této služby by měli plnit povinnosti stanovené v této směrnici. Poskytovatelé služeb by rovněž měli zajistit řádnou a soustavnou odbornou přípravu svých pracovníků, tak aby zajistili, že se vyznají ve způsobech používání přístupných výrobků a služeb. Odborná příprava by měla zahrnovat otázky, jako je poskytování informací, poradenství a reklama.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Je nezbytné zavést požadavky na přístupnost takovým způsobem, aby představovaly pro hospodářské subjekty a členské státy co nejmenší zátěž, a to zejména tím, že se do oblasti působnosti zahrnou pouze výrobky a služby, které byly pečlivě vybrány.

(18)  Na straně jedné je nezbytné zavést požadavky na přístupnost takovým způsobem, aby byly co nejúčinnější a představovaly pro hospodářské subjekty a členské státy co nejmenší zátěž, a to zejména tím, že se do oblasti působnosti zahrnou pouze výrobky a služby, které byly pečlivě vybrány a jež jsou uváděny na trh po datu použitelnosti této směrnice. Na straně druhé je nutné umožnit hospodářským subjektům účinné provádění požadavků na přístupnost stanovených v této směrnici tím, že se zohlední zejména životnost samoobslužných terminálů, strojů pro výdej lístků a jízdenek a odbavovacích kiosků. Zohledněno by mělo být i zvláštní postavení malých a středních podniků na vnitřním trhu. Povinnost dodržovat požadavky na přístupnost stanovené v této směrnici ani povinnost dodržovat postup stanovený v článku 12 za účelem vynětí z povinností stanovených v této směrnici by se s ohledem na jejich velikost, zdroje a povahu neměla vztahovat ani na mikropodniky.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  S cílem zajistit lepší fungování vnitřního trhu by vnitrostátní orgány měly požadavky na přístupnost stanovené v této směrnici plně využívat při uplatňování ustanovení souvisejících s přístupností v právních aktech Unie, na které tato směrnice odkazuje. Tato směrnice by však neměla měnit povinnost nebo dobrovolnost ustanovení těchto jiných aktů Unie. Tato směrnice by tudíž měla zajistit, aby v případě používání požadavků na přístupnost v souladu s těmito jinými akty byly tyto požadavky stejné v celé Unii.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Komisí vypracovaný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady34 obsahuje požadavky na přístupnost týkající se určitých internetových stránek subjektů veřejného sektoru. Navíc hodlá daný návrh položit základ metodiky pro sledování souladu a podávání zpráv o souladu dotčených internetových stránek s požadavky uvedenými v dané směrnici. Na internetové stránky subjektů veřejného sektoru se vztahují jak požadavky na přístupnost, tak metodika pro sledování a podávání zpráv obsažené v uvedené směrnici. Zejména za účelem zajistit, aby příslušné orgány uplatňovaly stejné požadavky na přístupnost bez ohledu na druh regulovaných internetových stránek, by požadavky na přístupnost uvedené v této směrnici měly být v souladu s požadavky uvedenými v navrhované směrnici o přístupnosti internetových stránek subjektů veřejného sektoru. Činnosti elektronického obchodování internetových stránek subjektů veřejného sektoru, na které se uvedená směrnice nevztahuje, spadají do působnosti tohoto návrhu, aby se zajistilo, že online prodej výrobků a služeb bude přístupný osobám se zdravotním postižením a starším osobám bez ohledu na to, zda se jedná o prodej veřejný nebo soukromý.

(21)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/201234 obsahuje požadavky na přístupnost týkající se určitých internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru. Tato směrnice však obsahuje zvláštní seznam výjimek, neboť plné zpřístupňování určitého obsahu internetových stránek a mobilních aplikací a určitých typů internetových stránek a mobilních aplikací představuje neúměrnou zátěž. Navíc daný návrh pokládá základ metodiky pro sledování souladu a podávání zpráv o souladu dotčených internetových stránek a mobilních aplikací s požadavky stanovenými v dané směrnici. Na internetové stránky a mobilní aplikace subjektů veřejného sektoru se vztahují jak požadavky na přístupnost, tak metodika pro sledování a podávání zpráv obsažené v uvedené směrnici. Zejména za účelem zajistit, aby příslušné orgány uplatňovaly stejné požadavky na přístupnost bez ohledu na druh regulovaných internetových stránek a mobilních aplikací, by požadavky na přístupnost uvedené v této směrnici měly být v souladu s požadavky uvedenými ve směrnici (EU) 2016/2102. Činnosti elektronického obchodování internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, na které se uvedená směrnice nevztahuje, spadají do působnosti této směrnice, aby se zajistilo, že online prodej výrobků a služeb bude přístupný osobám se zdravotním postižením bez ohledu na to, zda se jedná o prodej veřejný nebo soukromý.

__________________

__________________

34 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupnosti internetových stránek subjektů veřejného sektoru (COM (2012) 721).

34Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a)  Určité prvky požadavků na přístupnost stanovených touto směrnicí, zejména požadavky vymezené v příloze I týkající se poskytování informací, jsou již upraveny stávajícími legislativními akty Unie v oblasti dopravy. Jedná se o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/20071a a (EU) č. 1300/20141b a nařízení Komise (EU) č. 454/20111c týkající se odvětví železniční dopravy; nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/20111d týkající se autobusové dopravy; a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/20101e týkající se námořní dopravy. V zájmu zajištění konzistentnosti a předvídatelnosti regulace pro hospodářské subjekty, na něž se tyto akty vztahují, by měly být příslušné požadavky stanovené touto směrnicí pokládány za splněné, jsou-li dodrženy příslušné části uvedených aktů. Tato směrnice by se však měla vztahovat také na případy, kdy požadavky na přístupnost nejsou těmito akty upraveny, například pokud jde o požadavek zajistit přístupnost internetových stránek leteckých společností.

 

__________________

 

1aNařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 14).

 

1bNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (Úř. věst. L 356, 12.12.2014, s. 110).

 

1cNařízení Komise (EU) č. 454/2011 ze dne 5. května 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „Využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému (Úř. věst. L 123, 12.5.2011, s. 11).

 

1dNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 1).

 

1eNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 1).

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 22 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22b)  Tato směrnice by měla doplňovat odvětvové právní předpisy Unie v aspektech, které nejsou uvedenou směrnicí pokryté.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 22 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22c)  Oblast působnosti této směrnice, pokud jde o leteckou, autobusovou, železniční a vodní přepravu cestujících, by měla být vymezena na základě stávajících odvětvových právních předpisů upravujících práva cestujících. V případě přepravních služeb, na něž se tato směrnice nevztahuje, by měly mít členské státy možnost vybízet poskytovatele služeb ke splnění příslušných požadavků na přístupnost stanovených v této směrnici.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  V některých situacích by společné požadavky na přístupnost zastavěného prostředí usnadnily volný pohyb příslušných služeb a osob se zdravotním postižením. Tato směrnice tudíž členským státům umožňuje zahrnout zastavěné prostředí používané při poskytování služeb spadajících do oblasti působnosti této směrnice, a zajišťuje tak soulad s požadavky na přístupnost stanovenými v příloze X.

(23)  V některých situacích je přístupnost zastavěného prostředí základní podmínkou pro to, aby osoby se zdravotním postižením mohly příslušných služeb řádně využívat. Tato směrnice by proto měla uložit členským státům povinnost zahrnout zastavěné prostředí používané při poskytování služeb spadajících do oblasti působnosti této směrnice, a zajistit tak soulad s požadavky na přístupnost stanovenými v příloze X. Členské státy by však neměly mít povinnost měnit nebo zavádět ustanovení vnitrostátních právních předpisů týkající se přístupnosti zastavěného prostředí, pokud již přijaly vnitrostátní právní předpisy, v nichž je zastavěné prostředí souvisejících služeb odpovídajícím způsobem upraveno. Požadavky na přístupnost by navíc měly být použitelné pouze při výstavbě nové infrastruktury nebo uskutečňování zásadních rekonstrukcí.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23a)  Pokud platné právní předpisy Unie stanoví dobrovolný charakter požadavků na přístupnost, tato směrnice jej nemění.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Je nezbytné stanovit, že v případě legislativních aktů Unie, kterými se zavádějí povinnosti v oblasti přístupnosti bez stanovení požadavků nebo specifikací, se přístupnost definuje odkazem na požadavky na přístupnost obsažené v této směrnici. To se týká směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU35, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU36 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU37, které požadují, aby technické specifikace a technické nebo funkční požadavky koncesí, stavebních prací nebo služeb spadajících do jejich působnosti zohledňovaly kritéria přístupnosti pro osoby s postižením nebo koncept pro všechny uživatele.

(24)  Je nezbytné stanovit, že v případě legislativních aktů Unie, kterými se zavádějí povinnosti v oblasti přístupnosti bez stanovení požadavků nebo specifikací, se přístupnost definuje odkazem na požadavky na přístupnost obsažené v této směrnici. Mezi tyto akty patří směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU35, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU 36 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU37, které požadují, aby technické specifikace a technické nebo funkční požadavky koncesí, stavebních prací nebo služeb spadajících do jejich působnosti zohledňovaly kritéria přístupnosti pro osoby s postižením nebo koncept pro všechny uživatele.

__________________

__________________

35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Úř. věst. L 94 28.3.2014 s. 1).

35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Úř. věst. L 94 28.3.2014 s. 1).

36 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).

36 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).

37 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243).

37 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243).

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24a)  Povinnost zajistit přístupnost dopravní infrastruktury v rámci transevropské dopravní sítě stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/20131a. Požadavky na přístupnost stanovené v této směrnici by se měly vztahovat i na určité prvky dopravní infrastruktury upravené uvedeným nařízením, pokud se týkají výrobků a služeb upravených touto směrnicí a pokud jsou infrastruktura a zastavěné prostředí související s těmito službami určeny cestujícím.

 

__________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1).

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24b)  Tato směrnice by však neměla měnit povinnost nebo dobrovolnost ustanovení těchto jiných aktů Unie, jako je článek 67 směrnice 2014/24/EU o kritériích pro zadání zakázky, která veřejní zadavatelé mohou používat k určení hospodářsky nejvýhodnější nabídky. Sociální hlediska lze zahrnout, pokud se má za to, že souvisí s předmětem dotčené veřejné zakázky. Tato směrnice by tudíž měla zajistit, aby v případě používání požadavků na přístupnost v souladu s těmito jinými právními akty Unie byly tyto požadavky stejné v celé Unii.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Přístupnosti by mělo být dosaženo odstraněním překážek a předcházením jejich vzniku, pokud možno prostřednictvím konceptu „univerzální design“ či „design pro všechny“. Přístupnost by neměla vylučovat poskytování přiměřených úprav, požaduje-li tak vnitrostátní právo nebo právo Unie.

(25)  Přístupnosti by mělo být dosaženo odstraněním překážek a předcházením jejich vzniku, pokud možno prostřednictvím konceptu „univerzální design“ či „design pro všechny“. Podle úmluvy tento přístup znamená „navrhování výrobků, vybavení, programů a služeb tak, aby je mohly v co největší míře využívat všechny osoby bez nutnosti úprav nebo specializovaného designu“. Podle úmluvy by „univerzální design“ neměl „vylučovat podpůrné pomůcky pro určité skupiny osob, včetně osob se zdravotním postižením, pokud jsou zapotřebí“. Přístupnost by neměla vylučovat poskytování přiměřených úprav, požaduje-li tak vnitrostátní právo nebo právo Unie.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25a)  Skutečnost, že výrobek nebo služba spadá do působnosti této směrnice, automaticky neznamená, že daný výrobek nebo služba spadá do působnosti směrnice Rady 93/42/EHS1a.

 

__________________

 

1aSměrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích (Úř. věst. L 169, 12.7.1993, s. 1).

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 25 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25b)  Při určování a klasifikaci potřeb osob se zdravotním postižením, jež má daný výrobek nebo služba plnit, je třeba zásadu univerzálního designu vykládat v souladu s obecnou připomínkou č. 2 (2014) Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením k článku 9 úmluvy.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Tato směrnice by měla vycházet z rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES38, neboť se týká výrobků, které již spadají do působnosti jiných právních aktů Unie, a zajišťovat tak soudržnost právních předpisů Unie.

(27)  Tato směrnice by měla vycházet z rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES38, neboť se týká výrobků, které již spadají do působnosti jiných právních aktů Unie, a zajišťovat tak soudržnost právních předpisů Unie. Ustanovení uvedeného rozhodnutí týkající se bezpečnosti, například ustanovení o stahování výrobků, by však neměla tvořit součást této směrnice, neboť výrobek, který není přístupný, není nebezpečným výrobkem.

__________________

__________________

38 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 82).

38 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 82).

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Všechny hospodářské subjekty zapojené do dodavatelského a distribučního řetězce by měly zajistit, aby na trh dodávaly pouze výrobky, které jsou ve shodě s požadavky na přístupnost uvedenými v této směrnici. Je nezbytné stanovit jasné a přiměřené rozdělení povinností podle role, kterou mají jednotlivé subjekty v dodavatelském a distribučním procesu.

(28)  Všechny hospodářské subjekty spadající do působnosti této směrnice a zapojené do dodavatelského a distribučního řetězce by měly zajistit, aby na trh dodávaly pouze výrobky, které jsou ve shodě s požadavky na přístupnost uvedenými v této směrnici. Je nezbytné stanovit jasné a přiměřené rozdělení povinností podle role, kterou mají jednotlivé subjekty v dodavatelském a distribučním procesu.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Odpovědnost za soulad výrobků a služeb s právními předpisy by měly nést hospodářské subjekty podle role, kterou hrají v dodavatelském řetězci, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany přístupnosti i spravedlivá hospodářská soutěž na trhu Unie.

(29)  Odpovědnost za soulad výrobků a služeb s právními předpisy by měly nést hospodářské subjekty podle role, kterou hrají v dodavatelském řetězci, aby bylo dosaženo lepší přístupnosti i spravedlivá hospodářská soutěž na trhu Unie.

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Výrobce může díky svým podrobným znalostem procesu navrhování a výroby nejlépe provést celkový postup posouzení shody. Povinnosti týkající se posuzování shody by měl převzít výrobce.

(30)  Výrobce může díky svým podrobným znalostem procesu navrhování a výroby nejlépe provést celkové posouzení shody. Odpovědnost za posuzování shody by však neměl nést jen výrobce. Klíčovou úlohu v tomto postupu by mohl sehrát posílený orgán dohledu.

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Dovozci by měli zajistit, aby výrobky ze třetích zemí vstupující na trh Unie splňovaly požadavky na přístupnost uvedené v této směrnici, a zejména aby u nich jejich výrobci provedli náležitý postup posouzení shody.

(32)  Dovozci by měli zajistit, aby výrobky ze třetích zemí vstupující na trh Unie splňovaly požadavky na přístupnost uvedené v této směrnici, a měli by příslušnému orgánu dozoru nad trhem poskytnout veškeré nezbytné informace, aby mohl provést náležitý postup posouzení shody.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36)  Požadavky na přístupnost by se z důvodů přiměřenosti měly uplatňovat, pouze pokud dotčenému hospodářskému subjektu způsobují nepřiměřenou zátěž nebo nevyžadují změnu výrobků a služeb, která by měla za následek zásadní změnu v souladu s konkrétními kritérii.

(36)  Požadavky na přístupnost by z důvodů přiměřenosti neměly dotčenému hospodářskému subjektu způsobovat nepřiměřenou zátěž nebo vyžadovat změnu výrobků a služeb, která by měla za následek zásadní změnu v souladu s konkrétními kritérii. Musí však být zavedeny kontrolní mechanismy, kterými by se ověřila oprávněnost výjimky z uplatňování požadavků na přístupnost.

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 36 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(36a)  Aby mohlo být posouzeno, zda soulad s požadavky na přístupnost představuje pro hospodářské subjekty nepřiměřenou zátěž, měla by být zohledněna velikost, zdroje a povaha těchto hospodářských subjektů a odhadované náklady a přínosy této shody ve srovnání s odhadovanými přínosy pro osoby se zdravotním postižením. Tato analýza nákladů a přínosů by měla mimo jiné zohlednit četnost a dobu využití konkrétního výrobku nebo služby včetně odhadovaného počtu osob ze zdravotním postižením, které tento výrobek či službu využívají, životnost infrastruktury a výrobků používaných při poskytování služby a rozsah alternativních řešení, která jsou zdarma k dispozici, mimo jiné těch, která nabízejí poskytovatelé služeb přepravy cestujících. Při posuzování toho, zda by požadavky na přístupnost nemohly být splněny, jelikož by představovaly nepřiměřenou zátěž, by měly být zohledněny pouze oprávněné důvody. Nepatří mezi ně nedostatečné určení priorit ani nedostatek času nebo znalostí.

Pozměňovací návrh  42

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  Aby se usnadnilo posuzování shody s použitelnými požadavky, je nezbytné stanovit předpoklad shody pro výrobky a služby, které jsou ve shodě s dobrovolnými harmonizovanými normami přijatými v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/201239 za účelem stanovení podrobných technických specifikací těchto požadavků. Komise již evropským normalizačním organizacím podala řadu žádostí o normalizaci v oblasti přístupnosti, které by byly relevantní pro přípravu harmonizovaných norem.

(39)  Aby se usnadnilo posuzování shody s použitelnými požadavky na přístupnost, je nezbytné stanovit předpoklad shody pro výrobky a služby, které jsou ve shodě s dobrovolnými harmonizovanými normami přijatými v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/201239 za účelem stanovení podrobných technických specifikací těchto požadavků. Komise již evropským normalizačním organizacím podala řadu žádostí o normalizaci v oblasti přístupnosti, které by byly relevantní pro přípravu harmonizovaných norem.

__________________

__________________

39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12).

39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12).

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(39a)  Nařízení (EU) č. 1025/2012 stanoví postup pro podávání formálních námitek proti harmonizovaným normám, u nichž se má za to, že nesplňují požadavky této směrnice.

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  V případě, že neexistují harmonizované normy, měla by být Komise schopna, pokud je to třeba pro účely harmonizace trhu, přijmout prováděcí akty, kterými stanoví obecné technické specifikace pro požadavky na přístupnost uvedené v této směrnici.

(40)  Evropské normy by měly být tržně orientované a měly by zohledňovat veřejný zájem i politické cíle, které Komise jasně uvede ve své žádosti o vypracování harmonizovaných norem, kterou předloží jedné či více evropských normalizačních organizací, a měly by být založeny na konsensu. Technické specifikace by proto měly být přijaty pouze jako poslední možnost. Komise by například měla mít možnost přijmout technické specifikace v případě, že proces normalizace je blokován z důvodu chybějícího konsensu mezi zúčastněnými stranami, což způsobuje nepřiměřené prodlevy při stanovování požadavku, např. interoperability, který by nemohl být bez přijetí vhodné normy uplatněn. Komise by měla mezi přijetím žádosti o vypracování harmonizovaných norem, kterou předložila jedné či více evropských normalizačních organizací, a přijetím technické specifikace týkající se téhož požadavku na přístupnost umožnit dostatek času. Komise by neměla mít možnost přijmout technickou specifikaci, aniž by se předtím nepokusila o zavedení požadavku na přístupnost prostřednictvím evropského systému normalizace. Komise by neměla využívat postup pro přijímání technických specifikací k obcházení evropského systému normalizace.

Pozměňovací návrh  45

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 40 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(40a)  S ohledem na stanovení harmonizovaných norem a technických specifikací, které splňují požadavky na přístupnost stanovené v této směrnici u daných výrobků nebo služeb co možná nejúčinnějším způsobem, by Komise měla tam, kde je to proveditelné, zapojit evropské zastřešující organizace osob se zdravotním postižením a všechny další relevantní zúčastněné subjekty do rozhodovacího procesu.

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 42 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(42a)  Při provádění dozoru nad trhem s výrobky by měly orgány dozoru nad trhem provést přezkum posouzení ve spolupráci s osobami se zdravotním postižením a organizacemi, které je a jejich zájmy zastupují.

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44)  Označení CE, které vyjadřuje shodu výrobku s požadavky na přístupnost uvedenými v této směrnici, je viditelným výsledkem celého postupu, jehož součástí je posouzení shody v širším smyslu. Tato směrnice by měla dodržovat obecné zásady, kterými se označení CE řídí a které jsou obsaženy v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/200840, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.

(44)  Tato směrnice by měla dodržovat obecné zásady, kterými se řídí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/200840, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh. Kromě prohlášení o souladu by měl výrobce nákladově účinným způsobem informovat spotřebitele o přístupnosti svých výrobků oznámením na obalu.

__________________

__________________

40 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).

40 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(45)  V souladu s nařízením (ES) č. 765/2008 výrobce umístěním označení CE na výrobek prohlašuje, že je výrobek ve shodě se všemi příslušnými požadavky na přístupnost a že za něj nese plnou odpovědnost.

(45)  Nesoulad výrobku s požadavky na přístupnost stanovenými v článku 3 by neměl sám o sobě představovat závažné riziko ve smyslu článku 20 nařízení (ES) č. 765/2008.

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(48)  Očekává se, že členské státy zajistí, aby orgány dozoru nad trhem kontrolovaly soulad hospodářských subjektů s kritérii uvedenými v čl. 12 odst. 3 podle kapitoly V.

(48)  Očekává se, že členské státy zajistí, aby orgány dozoru nad trhem kontrolovaly soulad hospodářských subjektů s kritérii uvedenými v čl. 12 odst. 3 podle kapitoly V a pořádaly pravidelné konzultace s organizacemi zastupujícími osoby se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 48 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(48a)  Národní databáze obsahující veškeré příslušné informace o míře přístupnosti produktů a služeb uvedených v této směrnici by umožnily lepší zapojení osob se zdravotním postižením a jejich organizací do dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(49)  Očekává se, že členské státy zajistí, aby příslušné orgány uvedené v článku 22 oznámily Komisi použití výjimek uvedených v čl. 22 odst. 1 a aby do něj zahrnuly posouzení uvedené v odstavci 2 v souladu s kapitolou VI.

(49)  Členské státy by měly zajistit, aby příslušné orgány oznámily Komisi použití výjimek stanovených v článku 22. Počáteční posouzení provedené příslušnými orgány by mělo být předloženo Komisi, požádá-li o ně. Aby mohlo být posouzeno, zda soulad s požadavky na přístupnost představuje pro příslušné orgány nepřiměřenou zátěž, měla by být zohledněna velikost, zdroje a povaha těchto příslušných orgánů a odhadované náklady a přínosy této shody ve srovnání s odhadovanými přínosy pro osoby se zdravotním postižením. Tato analýza nákladů a přínosů by měla mimo jiné zohlednit četnost a dobu využití konkrétního výrobku nebo služby včetně odhadovaného počtu osob ze zdravotním postižením, které tento výrobek či službu využívají, životnost infrastruktury a výrobků používaných při poskytování služby a rozsah alternativních řešení, která jsou zdarma k dispozici, mimo jiné těch, která nabízejí poskytovatelé služeb přepravy cestujících. Při posuzování toho, zda by požadavky na přístupnost představovaly nepřiměřenou zátěž, by měly být zohledněny pouze oprávněné důvody. Nepatří mezi ně nedostatečné určení priorit ani nedostatek času nebo znalostí.

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(50)  Měl by být zaveden ochranný postup, který by se uplatňoval pouze v případě, že se členské státy neshodnou ohledně opatření přijatých členským státem, a na jehož základě by byly zúčastněné strany informovány o plánovaných opatřeních, pokud jde o výrobky nesplňující požadavky na přístupnost podle této směrnice. Tento postup by měl orgánům dozoru nad trhem umožnit, aby ve spolupráci s příslušnými hospodářskými subjekty začaly v případě daných výrobků jednat co nejdříve.

(50)  Měl by být zaveden ochranný postup, který by se uplatňoval pouze v případě, že se členské státy neshodnou ohledně opatření přijatých členským státem, a na jehož základě by byly zúčastněné strany informovány o plánovaných opatřeních, pokud jde o výrobky nesplňující požadavky na přístupnost podle této směrnice. Tento postup by měl orgánům dozoru nad trhem umožnit, aby ve spolupráci s organizacemi zastupujícími osoby se zdravotním postižením, jakož i s příslušnými hospodářskými subjekty začaly v případě daných výrobků jednat co nejdříve.

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 51 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(51a)  V zájmu zajištění řádného uplatňování zásady proporcionality s ohledem na povinnosti týkající se identifikace hospodářských subjektů a kritérií uplatňovaných při posuzování toho, zda by soulad s povinností podle této směrnice představoval nepřiměřenou zátěž, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde o stanovení doby, po kterou musí být hospodářské subjekty schopny identifikovat hospodářský subjekt, který jim dodal výrobek nebo kterému dodali výrobek, pokud jde o přijímání pokynů a o další specifikaci konkrétních kritérií uplatnitelných pro všechny výrobky a služby, na něž se vztahuje tato směrnice, která je třeba zohlednit při posuzování toho, zda je zátěž třeba považovat za nepřiměřenou, aniž by došlo ke změně těchto kritérií. Tato doba by měla být určena v poměru k životnímu cyklu výrobku. Je zvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla náležité konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů1a. V zájmu zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a tito odborníci mají systematicky přístup na schůze skupin odborníků Komise zabývajících se vypracováním aktů v přenesené pravomoci.

 

__________________

 

1a Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 51 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(51b)  Členské státy by měly zajistit, aby byly k dispozici přiměřené a účinné prostředky pro zajištění souladu s touto směrnicí, a vytvořit proto vhodné kontrolní mechanismy, mimo jiné dodatečnou kontrolu, kterou budou vykonávat orgány dozoru nad trhem, s cílem ověřit, zda je výjimka z požadavku na přístupnost odůvodněná. Při vyřizování stížností týkajících se přístupnosti by se členské státy měly řídit obecnou zásadou řádné správy; úředníci by především měli mít povinnost zajistit, aby o každé stížnosti bylo rozhodnuto v přiměřené lhůtě.

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 52 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(52a)  Členské státy by měly zajistit, aby byly k dispozici účinné a rychlé opravné prostředky proti rozhodnutím veřejného zadavatele nebo zadavatele o tom, zda určitá zakázka spadá do oblasti působnosti směrnic 2014/24/EU a 2014/25/EU. Vzhledem k současnému právnímu rámci pro opravné prostředky v oblastech, které upravují směrnice 2014/24/EU a 2014/25/EU, by tyto oblasti měly být vyjmuty z ustanovení této směrnice týkajících se vymáhání a sankcí. Tímto vynětím nejsou dotčeny povinnosti členských států vyplývající ze Smluv přijmout veškerá nezbytná opatření, aby zaručily uplatňování a účinnost práva Unie.

Pozměňovací návrh56

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 53 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(53a)  Požadavky na přístupnost stanovené v této směrnici by se měly vztahovat na výrobky uvedené na trh Unie po datu použitelnosti vnitrostátních opatření provádějících tuto směrnici, včetně použitých výrobků dovezených z třetí země a uvedených na trh Unie po tomto datu.

Pozměňovací návrh    57

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 53 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(53b)  Avšak veřejné zakázky na dodávky, práce nebo služby, na něž se vztahuje směrnice 2014/24/EU nebo směrnice 2014/25/EU a jež byly zadané před datem použitelnosti této směrnice, by měly i nadále být uskutečněny v souladu s požadavky na přístupnost, pokud takové existují, specifikovanými v těchto veřejných zakázkách.

Pozměňovací návrh    58

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 53 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(53c)  Aby měli poskytovatelé služeb dostatek času přizpůsobit se požadavkům této směrnice, je nezbytné stanovit přechodné období, během něhož nemusí výrobky používané při poskytování služeb splňovat požadavky na přístupnost podle této směrnice. Vzhledem k nákladům a životnímu cyklu bankomatů, strojů pro výdej lístků a jízdenek a odbavovacích kiosků je vhodné stanovit, aby v případě, že jsou tyto stroje využívány při poskytování služeb, mohly být využívány i nadále až do konce jejich ekonomické životnosti.

Pozměňovací návrh    59

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 54 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(54a)  Zavádění aplikací poskytujících informace založené na službách prostorových informací přispívá k nezávislému a bezpečnému pohybu osob se zdravotním postižením. Prostorové informace využívané těmito aplikacemi by měly umožnit poskytovat informace přizpůsobené specifickým potřebám osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh    60

Návrh směrnice

Článek - 1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek -1

 

Předmět

 

Účelem této směrnice je odstranit překážky bránící volnému pohybu výrobků a služeb, na něž se vztahuje tato směrnice, vyplývající z rozdílných požadavků na přístupnost a předcházet vzniku takových překážek v členských státech. Jejím cílem je také přispět k řádnému fungování vnitřního trhu sblížením právních a správních předpisů členských států, pokud jde o požadavky na přístupnost určitých výrobků a služeb.

Pozměňovací návrh    61

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Kapitoly I, II až V a VII se vztahují na tyto výrobky:

1.  Kapitoly I, II až V a VII se vztahují na tyto výrobky uvedené na trh Unie po ... [datum použitelnosti této směrnice]:

Pozměňovací návrh    62

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  technické vybavení počítačů a operační systémy pro všeobecné účely;

a)  technické vybavení počítačů a zabudované operační systémy pro všeobecné účely určené spotřebitelům;

Pozměňovací návrh    63

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iiia)  platební terminály;

Pozměňovací návrh    64

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  koncová zařízení s pokročilým informačním potenciálem v oblasti telefonních služeb určená pro veřejnost;

c)  koncová zařízení v oblasti telefonních služeb určená pro veřejnost;

Pozměňovací návrh    65

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  koncová zařízení s pokročilým informačním potenciálem v oblasti audiovizuálních mediálních služeb určená pro veřejnost;

d)  koncová zařízení v oblasti audiovisuálních mediálních služeb určená pro veřejnost.

Pozměňovací návrh    66

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  čtečky elektronických knih.

Pozměňovací návrh    67

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Kapitoly I, II až V a VII se vztahují na tyto služby:

2.  Aniž by byl dotčen článek 27, kapitoly I, II až V a VII se vztahují na tyto služby poskytnuté po ...[datum použitelnosti této směrnice]:

Pozměňovací návrh    68

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 2 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  operační systémy, které nejsou zabudovány do technického vybavení počítače a které jsou poskytovány spotřebitelům jako hmotný majetek;

Pozměňovací návrh    69

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  telefonní služby a související koncová zařízení s pokročilým informačním potenciálem určená pro veřejnost;

a)  telefonní služby a související koncová zařízení určená pro veřejnost;

Pozměňovací návrh    70

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  audiovizuální mediální služby a související koncová zařízení s pokročilým informačním potenciálem určená pro veřejnost;

b)  internetové stránky a služby založené na mobilních komunikacích v rámci audiovizuálních mediálních služeb;

Pozměňovací návrh    71

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  bankovní služby;

d)  bankovní služby pro spotřebitele;

Pozměňovací návrh    72

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  elektronické knihy;

e)  elektronické knihy a související zařízení využívané poskytovatelem při poskytování těchto služeb a přístupu k nim;

Pozměňovací návrh    73

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  veřejné zakázky a koncese, které upravují směrnice 2014/23/EU42, směrnice 2014/24/EU a směrnice 2014/25/EU;

a)  veřejné zakázky a koncese, které upravují směrnice 2014/23/EU, směrnice 2014/24/EU a směrnice 2014/25/EU, vytvořené či udělené po ... [datum použitelnosti této směrnice];

__________________

 

42 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 1).

 

Pozměňovací návrh    74

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  přípravu a provádění programů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu 43a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1304/201344;

b)  přípravu a provádění programů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/201343 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/201344 schválených nebo prováděných po ... [datum použitelnosti této směrnice];

__________________

__________________

43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

44 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006.

44 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 470).

Pozměňovací návrh    75

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  nabídková řízení na veřejné služby v přepravě cestujících po železnici a silnici podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007. 45

c)  veřejné zakázky na služby, které byly po ... [datum použitelnosti této směrnice] na základě soutěže nebo přímo zadány na veřejné služby v přepravě cestujících po železnici a silnici podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/200745.

__________________

__________________

45 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 1).

45 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 1).

Pozměňovací návrh    76

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  dopravní infrastrukturu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/201346.

d)  dopravní infrastrukturu v souladu s nařízením (EU) č. 1315/2013 navrženou nebo vybudovanou po ... [datum použitelnosti této směrnice].

__________________

 

46 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1).

 

Pozměňovací návrh    77

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  stávající nařízení upravující oblast služeb přepravy s cílem dosáhnout větší soudržnosti mezi nimi a zahrnout intermodální aspekty, jež jsou nezbytné pro dosažení bezbariérové přístupnosti; nařízení, která slouží jako základ pro pravidla týkající se přístupnosti dopravních služeb a služeb mobility.

Pozměňovací návrh    78

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Odstavec 3 se vztahuje pouze na výrobky a služby uvedené v odstavcích 1 a 2.

Pozměňovací návrh    79

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Tato směrnice se nepoužije na následující obsah internetových stránek a mobilních aplikací:

 

a)   soubory kancelářských aplikací zveřejněné před ... [datum použitelnosti této směrnice];

 

b)  mapy a související služby přístupné on-line, jsou-li přístupnou digitální formou poskytovány základní informace pro mapy určené k navigačním účelům;

 

c)   obsah náležící třetí straně, který není financován či vyvíjen hospodářským subjektem či příslušným orgánem ani není pod jeho kontrolou;

 

d)  obsah webových stránek a mobilních aplikací, jež lze považovat za archivy v tom smyslu, že mohou obsahovat výlučně obsah, jenž není aktualizován nebo upravován po ... [datum použitelnosti této směrnice].

Pozměňovací návrh    80

Návrh směrnice

Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 1a

 

Vynětí mikropodniků

 

Tato směrnice se nevztahuje na mikropodniky, které vyrábí, dováží nebo distribuují výrobky a služby spadající do její působnosti.

Pozměňovací návrh    81

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  „přístupnými výrobky a službami“ výrobky a služby, které jsou vnímatelné, ovladatelné a srozumitelné pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, na rovnoprávném základě s ostatními;

1)  „přístupnými výrobky a službami“ výrobky a služby, které mohou být vnímatelné, ovladatelné a srozumitelné pro osoby se zdravotním postižením a které jsou dostatečně robustní, aby je tyto osoby mohly používat;

Pozměňovací návrh    82

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  „univerzálním designem“, označovaným též jako „design pro všechny“, navrhování výrobků, vybavení, programů a služeb tak, aby je mohly v co největší míře využívat všechny osoby bez nutnosti úprav nebo specializovaného designu; „univerzální design“ nevylučuje podpůrné pomůcky pro určité skupiny osob s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, pokud jsou zapotřebí;

vypouští se

Pozměňovací návrh    83

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a)  „službou“ služba ve smyslu čl. 4 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES1a;

 

____________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36).

Pozměňovací návrh    84

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b)  „poskytovatelem služeb“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která nabízí nebo poskytuje službu, která je určena pro trh Unie;

Pozměňovací návrh    85

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

16a)  „malými a středními podniky (MSP)“ malé nebo střední podniky vymezené v doporučení Komise 2003/361/ES1a;

 

____________________

 

1a Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

Pozměňovací návrh    86

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

19)  „stažením z oběhu“ jakékoli opatření, jehož cílem je navrácení výrobku, který byl již dodán koncovému uživateli;

vypouští se

Pozměňovací návrh    87

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

20a)  „bankovními službami pro spotřebitele“ služby umožňující spotřebitelům otevřít a používat platební účet se základními prvky v Unii ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU1a;

 

____________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU ze dne 23. července 2014 o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 214).

Pozměňovací návrh    88

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

21)  „elektronickým obchodováním“ online prodej výrobků a služeb.

21)  „elektronickým obchodováním“ online prodej výrobků a služeb od podniků spotřebitelům, na nějž se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES1a.

 

____________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

Pozměňovací návrh    89

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

21a)  „službami letecké přepravy cestujících“ služby poskytované leteckými přepravci, cestovními kancelářemi a řídícími orgány letišť ve smyslu čl. 2 písm. b) až f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/20061a;

 

____________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě (Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 1).

Pozměňovací návrh    90

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 21 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

21b)  „službami autobusové přepravy cestujících“ služby upravené čl. 2 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 181/2011;

Pozměňovací návrh    91

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 21 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

21c)  „službami železniční přepravy cestujících“ veškeré služby železniční přepravy cestujících upravené čl. 2 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 1371/2007;

Pozměňovací návrh    92

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 21 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

21d)  „službami vodní přepravy cestujících“ služby upravené čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) č. 1177/2010.

Pozměňovací návrh    93

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Tyto samoobslužné terminály: automatické bankovní stroje (bankomaty), stroje pro výdej lístků a jízdenek a odbavovací kiosky musí splňovat požadavky stanovené v oddíle II přílohy I.

3.  Tyto samoobslužné terminály: automatické bankovní stroje (bankomaty), stroje pro výdej lístků a jízdenek, odbavovací kiosky a platební terminály musí splňovat požadavky stanovené v oddíle II přílohy I.

Pozměňovací návrh    94

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Telefonní služby, včetně služeb tísňového volání, a související koncová zařízení s pokročilým informačním potenciálem určená pro veřejnost musí splňovat požadavky stanovené v oddíle III přílohy I.

4.  Telefonní služby, včetně služeb tísňového volání, a související koncová zařízení určená pro veřejnost musí splňovat požadavky stanovené v oddíle III přílohy I.

Pozměňovací návrh    95

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Audiovizuální mediální služby a související koncová zařízení s pokročilým informačním potenciálem určená pro veřejnost musí splňovat požadavky stanovené v oddíle IV přílohy I.

5.  Internetové služby a služby poskytované na mobilních zařízeních, audiovizuální mediální služby a související koncová zařízení určená pro veřejnost musí splňovat požadavky stanovené v oddíle IV přílohy I.

Pozměňovací návrh    96

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Služby letecké, autobusové, železniční a vodní přepravy cestujících, internetové stránky těchto služeb a služby poskytované na mobilních zařízeních, terminály pro inteligentní prodej jízdenek, poskytování informací o provozu v reálném čase a samoobslužné terminály, stroje pro výdej lístků a jízdenek a odbavovací kiosky používané pro účely poskytování přepravních služeb cestujícím musí splňovat odpovídající požadavky stanovené v oddíle V přílohy I.

6.  Služby letecké, autobusové, železniční a vodní přepravy cestujících, internetové stránky těchto služeb a služby poskytované na mobilních zařízeních, terminály pro inteligentní prodej jízdenek, poskytování informací o provozu v reálném čase a samoobslužné terminály, stroje pro výdej lístků a jízdenek a odbavovací kiosky používané pro účely poskytování přepravních služeb cestujícím musí splňovat odpovídající požadavky stanovené v oddíle V přílohy I, pokud se na tyto požadavky už nevztahuje:

 

a)  nařízení (ES) č. 1371/2007, nařízení (EU) č. 1300/2014 a nařízení (EU) č. 454/2011 v případě železniční dopravy,

 

b)  nařízení (EU) č. 181/2011 v případě autobusové a autokarové dopravy,

 

c)  nařízení (EU) č. 1177/2010 v případě námořní a říční dopravy nebo

 

d)   nařízení (EU) č. 1107/2006 v případě letecké dopravy.

Pozměňovací návrh    97

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Bankovní služby, internetové stránky bankovních služeb, bankovní služby poskytované na mobilních zařízeních, samoobslužné terminály, včetně automatických bankovních strojů (bankomatů), používané pro poskytování bankovních služeb musí splňovat požadavky stanovené v oddíle VI přílohy I.

7.  Bankovní služby pro spotřebitele, internetové stránky bankovních služeb, bankovní služby poskytované na mobilních zařízeních, samoobslužné terminály, včetně platebních terminálů a automatických bankovních strojů (bankomatů), používané pro poskytování těchto bankovních služeb musí splňovat požadavky stanovené v oddíle VI přílohy I.

Pozměňovací návrh    98

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Elektronické knihy musí splňovat požadavky stanovené v oddíle VII přílohy I.

8.  Elektronické knihy a související vybavení musí splňovat požadavky stanovené v oddíle VII přílohy I.

Pozměňovací návrh    99

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst.10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10.  Členské státy se mohou s přihlédnutím k vnitrostátním podmínkám rozhodnout, že zastavěné prostředí, které využívají uživatelé služeb přepravy cestujících, včetně prostředí spravovaného poskytovateli služeb a provozovateli infrastruktury, jakož i zastavěné prostředí, které využívají uživatelé bankovních služeb, a klientská centra a obchody provozované telefonními operátory musí splňovat požadavky na přístupnost stanovené v oddíle X přílohy I, aby osobám s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, využívání tohoto prostředí co nejvíce usnadnily.

10.  Členské státy zajistí, aby zastavěné prostředí, které využívají uživatelé služeb přepravy cestujících, včetně prostředí spravovaného poskytovateli služeb a provozovateli infrastruktury, jakož i zastavěné prostředí, které využívají uživatelé bankovních služeb pro spotřebitele, a klientská centra a obchody provozované telefonními operátory splňovaly požadavky na přístupnost stanovené v oddíle X přílohy I, pokud jde o budování nové infrastruktury nebo o renovace vedoucí k podstatným změnám konstrukce stávající budovy, aby osobám s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, využívání tohoto prostředí co nejvíce usnadnily. Tím nejsou dotčeny právní akty Unie a právní předpisy členských států týkající se ochrany národního kulturního pokladu, který má uměleckou, historickou nebo architektonickou hodnotu.

 

Členské státy, které již zavedly právní předpisy stanovující požadavky na dostupnost, pokud jde o zastavěné prostředí na jejich území, musí splňovat požadavky na zastavěné prostředí stanovené v této směrnici, pouze pokud se na služby uvedené v prvním pododstavci tyto předpisy nevztahují.

Pozměňovací návrh    100

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy nesmějí bránit tomu, aby byly na jejich území na trh dodávány výrobky a služby, které jsou v souladu s touto směrnicí, z důvodů souvisejících s požadavky na přístupnost.

Členské státy nesmějí z důvodů souvisejících s požadavky na přístupnost bránit tomu, aby byly na jejich území na trh dodávány výrobky, které jsou v souladu s touto směrnicí. Členské státy nesmějí z důvodů souvisejících s požadavky na přístupnost bránit tomu, aby byly na jejich území na trhu poskytovány služby, které jsou v souladu s touto směrnicí.

Pozměňovací návrh    101

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Při uvádění výrobků na trh musí výrobci zajistit, aby výrobky byly navrženy a vyrobeny v souladu s použitelnými požadavky na přístupnost stanovenými v článku 3.

1.  Při uvádění výrobků na trh musí výrobci zajistit, aby výrobky byly navrženy a vyrobeny v souladu s použitelnými požadavky na přístupnost stanovenými v článku 3, ledaže by tyto požadavky nebylo možné splnit, jelikož by uzpůsobení příslušného výrobku vyžadovalo zásadní změnu základní povahy daného výrobku nebo by pro příslušného výrobce představovalo nadměrnou zátěž, jak je uvedeno v článku 12.

Pozměňovací návrh    102

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Byl-li uvedeným postupem prokázán soulad výrobku s příslušnými požadavky na přístupnost, vypracují výrobci EU prohlášení o shodě a umístí označení CE.

Byl-li v rámci posuzování shody prokázán soulad výrobku s příslušnými požadavky na přístupnost stanovenými v odstavci 3, vypracují výrobci EU prohlášení o shodě, v němž bude jasně uvedeno, že výrobek je přístupný.

Pozměňovací návrh    103

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Výrobci vedou knihy stížností, nevyhovujících výrobků a záznamy o případech stažení výrobků z oběhu a průběžně o všech těchto kontrolních činnostech informují distributory.

4.  Výrobci vedou knihu stížností a  nevyhovujících výrobků.

Pozměňovací návrh    104

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Výrobci zajistí, aby byl k výrobku přiložen návod a bezpečnostní informace v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům a ostatním konečným uživatelům, který určí dotčený členský stát.

7.  Výrobci zajistí, aby byl k výrobku přiložen návod v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům a ostatním konečným uživatelům, který určí dotčený členský stát.

Pozměňovací návrh    105

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že výrobek, který uvedli na trh, není ve shodě s touto směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení tohoto výrobku do shody, nebo v případě potřeby k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud výrobek představuje riziko související s přístupností, informují o tom výrobci neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž výrobek dodali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o veškerých přijatých nápravných opatřeních.

8.  Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že výrobek, který uvedli na trh, není ve shodě s touto směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení tohoto výrobku do shody, nebo v případě potřeby k jeho stažení z trhu. Dále, pokud výrobek není v souladu s touto směrnicí, informují o tom výrobci neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž výrobek dodali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o veškerých přijatých nápravných opatřeních.

Pozměňovací návrh    106

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Výrobci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody výrobku, a to v jazyce snadno srozumitelném tomuto orgánu. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je odstranit rizika vyvolaná výrobky, které uvedli na trh, a zajistit soulad s požadavky uvedenými v článku 3.

9.  Výrobci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody výrobku, a to v jazyce snadno srozumitelném tomuto orgánu. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je zajistit soulad s touto směrnicí.

Pozměňovací návrh    107

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  poskytnout příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody výrobku;

a)  poskytnout příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody výrobku;

Pozměňovací návrh    108

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  spolupracovat s příslušnými vnitrostátními orgány na jejich žádost při činnostech, jejichž cílem je odstranit rizika vyvolaná výrobky, na které se vztahuje jeho pověření.

b)  spolupracovat s příslušnými vnitrostátními orgány na jejich žádost při činnostech, jejichž cílem je zajistit soulad výrobků, na které se vztahuje jeho pověření, s touto směrnicí.

Pozměňovací návrh    109

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Před uvedením výrobku na trh dovozci zajistí, aby výrobce provedl příslušný postup posuzování shody stanovený v příloze II. Zajistí, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci podle uvedené přílohy, aby výrobek nesl označení CE a aby k němu byly přiloženy požadované doklady a aby výrobce splnil požadavky stanovené v čl. 5 odst. 5 a 6.

2.  Před uvedením výrobku na trh dovozci zajistí, aby výrobce provedl příslušný postup posuzování shody stanovený v příloze II. Zajistí, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci podle uvedené přílohy, aby k výrobku byly přiloženy požadované doklady a aby výrobce splnil požadavky stanovené v čl. 5 odst. 5 a 6.

Pozměňovací návrh    110

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že výrobek není ve shodě s požadavky na přístupnost stanovenými v článku 3, nesmí uvést výrobek na trh, dokud nebude uveden do shody. Dále, pokud výrobek představuje riziko, informuje o tom dovozce výrobce, jakož i orgány dozoru nad trhem.

3.  Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že výrobek není ve shodě s požadavky na přístupnost stanovenými v článku 3, nesmí uvést výrobek na trh, dokud nebude uveden do hody. Dále, pokud výrobek není v souladu s touto směrnicí, informuje o tom dovozce výrobce, jakož i orgány dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh    111

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Dovozci zajistí, aby byl k výrobku přiložen návod a informace v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům a ostatním konečným uživatelům, který určí dotčený členský stát.

5.  Dovozci zajistí, aby byl k výrobku přiložen návod v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům a ostatním konečným uživatelům, který určí dotčený členský stát.

Pozměňovací návrh    112

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Dovozci vedou knihy stížností, nevyhovujících výrobků a záznamy o případech stažení výrobků z oběhu a průběžně o těchto kontrolních činnostech informují distributory.

7.  Dovozci vedou knihu stížností a nevyhovujících výrobků.

Pozměňovací návrh    113

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Dovozci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že výrobek, který uvedli na trh, není ve shodě s požadavky uvedenými v článku 3, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení tohoto výrobku do shody, nebo v případě potřeby k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud výrobek představuje riziko, informují o tom dovozci neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž výrobek dodali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o veškerých přijatých nápravných opatřeních.

8.  Dovozci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že výrobek, který uvedli na trh, není v souladu s touto směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k zajištění toho, aby s ní byl výrobek v souladu, nebo v případě potřeby k jeho stažení z trhu. Dále, pokud výrobek není v souladu s touto směrnicí, informují o tom dovozci neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž výrobek dodali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o veškerých přijatých nápravných opatřeních.

Pozměňovací návrh    114

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Dovozci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody výrobku, a to v jazyce snadno srozumitelném tomuto orgánu. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je odstranit rizika vyvolaná výrobky, které uvedli na trh.

9.  Dovozci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody výrobku, a to v jazyce snadno srozumitelném tomuto orgánu. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je zajistit soulad výrobků, které uvedli na trh, s požadavky na přístupnost uvedenými v článku 3.

Pozměňovací návrh    115

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Před dodáním výrobku na trh distributoři ověří, zda nese označení CE, zda jsou k němu přiloženy požadované doklady a návod a informace v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům a ostatním konečným uživatelům v členském státě, v němž má být výrobek dodán na trh, a zda výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v čl. 5 odst. 5 a 6 a čl. 7 odst. 4.

2.  Před dodáním výrobku na trh distributoři ověří, zda je v souladu s touto směrnicí, zda jsou k němu přiloženy požadované doklady a návod a informace v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům a ostatním konečným uživatelům v členském státě, v němž má být výrobek dodán na trh, a zda výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v čl. 5 odst. 5 a 6 a čl. 7 odst. 4.

Pozměňovací návrh    116

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že výrobek není ve shodě s požadavky na přístupnost stanovenými v článku 3, nesmí dodat výrobek na trh, dokud nebude uveden do shody. Dále, pokud výrobek představuje riziko, informuje o tom distributor výrobce nebo dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem.

3.  Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že výrobek není ve shodě s požadavky na přístupnost stanovenými v článku 3, nesmí dodat výrobek na trh, dokud nebude uveden do shody. Dále, pokud výrobek není v souladu s touto směrnicí, informuje o tom distributor výrobce nebo dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh    117

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že výrobek, který dodali na trh, není ve shodě s touto směrnicí, zajistí, aby byla přijata nezbytná nápravná opatření k uvedení tohoto výrobku do shody nebo v případě potřeby k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud výrobek představuje riziko, informují o tom distributoři neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž výrobek dodali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o veškerých přijatých nápravných opatřeních.

5.  Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že výrobek, který dodali na trh, není ve shodě s touto směrnicí, zajistí, aby byla přijata nezbytná nápravná opatření k uvedení tohoto výrobku do shody nebo v případě potřeby k jeho stažení z trhu. Dále, pokud výrobek není v souladu s touto směrnicí, informují o tom distributoři neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž výrobek dodali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o veškerých přijatých nápravných opatřeních.

Pozměňovací návrh    118

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Distributoři poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody výrobku. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je odstranit rizika vyvolaná výrobky, které uvedli na trh.

6.  Distributoři poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody výrobku. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je zajistit soulad výrobků, které uvedli na trh, s požadavky na přístupnost uvedenými v článku 3.

Pozměňovací návrh    119

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Hospodářské subjekty musí být schopny poskytnout informace uvedené v odstavci 1 po dobu 10 let poté, co jim byl výrobek dodán, a po dobu 10 let poté, co dodaly výrobek.

2.  Hospodářské subjekty musí být schopny poskytnout informace uvedené v odstavci 1 po určitou dobu poté, co jim byl výrobek dodán nebo co výrobek dodaly, která nebude kratší než pět let.

Pozměňovací návrh    120

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Komise je v souladu s článkem 23a, který je přílohou této směrnice, zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci, kterými stanoví lhůtu uvedenou v 2. odstavci tohoto článku. Tato lhůta musí odpovídat životnímu cyklu příslušného výrobku.

Pozměňovací návrh    121

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Poskytovatelé služeb musí připravit nezbytné informace v souladu s přílohou III, ve kterých vysvětlí, jak služby splňují požadavky uvedené v článku 3. Tyto informace musí být zpřístupněny veřejnosti v písemném i ústním formátu, a to i způsobem, který je přístupný osobám s funkčním omezením a osobám se zdravotním postižením. Poskytovatelé služeb musí dané informace uchovávat po celou dobu jejich poskytování.

2.  Poskytovatelé služeb musí připravit nezbytné informace v souladu s přílohou III, ve kterých vysvětlí, jak jejich služby splňují požadavky uvedené v článku 3. Tyto informace musí být zpřístupněny veřejnosti způsobem, který je přístupný osobám se zdravotním postižením. Poskytovatelé služeb musí dané informace uchovávat po celou dobu jejich poskytování.

Pozměňovací návrh    122

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Poskytovatelé služeb poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace nezbytné k prokázání shody služby s požadavky na přístupnost uvedenými v článku 3. Spolupracují s těmito orgány na jejich žádost při činnostech, jejichž cílem je uvést služby do shody s těmito požadavky.

4.  Poskytovatelé služeb poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho žádosti všechny informace nezbytné k prokázání shody služby s požadavky na přístupnost uvedenými v článku 3. Spolupracují s těmito orgány na jejich žádost při činnostech, jejichž cílem je uvést služby do shody s těmito požadavky.

Pozměňovací návrh    123

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Má se za to, že zátěž není nepřiměřená, je-li kompenzována financováním z jiných než vlastních zdrojů hospodářských subjektů, ať již veřejných, nebo soukromých.

4.  Má se za to, že zátěž není nepřiměřená, je-li kompenzována financováním z jiných než vlastních zdrojů hospodářských subjektů, ať již veřejných, nebo soukromých, které získaly za účelem zlepšení přístupnosti výrobků.

Pozměňovací návrh    124

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Posouzení, zda soulad s požadavky na přístupnost pro výrobky nebo služby způsobuje zásadní změny nebo nepřiměřenou zátěž, musí provést hospodářský subjekt.

5.  Počáteční posouzení, zda soulad s požadavky na přístupnost pro výrobky nebo služby způsobuje zásadní změny nebo nepřiměřenou zátěž, musí provést hospodářský subjekt.

Pozměňovací návrh    125

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Komise přijme v souladu s článkem 23a akty v přenesené pravomoci k doplnění odstavce 3 tohoto článku tím, že dále specifikuje konkrétní kritéria, která je nutné zohledňovat u všech výrobků a služeb, na něž se vztahuje tato směrnice, při posuzování toho, zda je třeba zátěž považovat za nepřiměřenou, aniž by tato kritéria měnila.

 

První takové akty v přenesené pravomoci týkající se všech výrobků a služeb spadajících do působnosti této směrnice přijme Komise do ... [one year after the date of entry into force of this Directive].

Pozměňovací návrh    126

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Pokud hospodářské subjekty použily pro konkrétní výrobek nebo službu výjimku stanovenou v odstavcích 1 až 5, oznámí to příslušnému orgánu dozoru nad trhem členského státu, na jehož trh se výrobek nebo služba uvádí nebo dodává. Oznámení zahrnuje posouzení uvedené v odstavci 3. Mikropodniky jsou od tohoto požadavku učinit oznámení osvobozeny, musí však být schopny příslušnou dokumentaci dodat na žádost příslušného orgánu dozoru nad trhem.

6.  Pokud hospodářské subjekty použily pro konkrétní výrobek nebo službu výjimku stanovenou v odstavcích 1 až 5, oznámí to příslušnému orgánu dozoru nad trhem členského státu, na jehož trh se výrobek nebo služba uvádí nebo dodává. Posouzení uvedené v odstavci 3 bude orgánu dozoru nad trhem předloženo na základě odůvodněné žádosti. Malé a střední podniky jsou od tohoto požadavku učinit oznámení osvobozeny, musí však být schopny příslušnou dokumentaci dodat na žádost příslušného orgánu dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh    127

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Komise přijímá prováděcí akty, kterými stanoví vzor oznámení pro účely odstavce 6 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 24 odst. 1a. Komise přijme první prováděcí akty do ... [two years after the date of entry into force of this Directive].

Pozměňovací návrh    128

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6b.  Zavede se strukturovaný dialog mezi příslušnými zúčastněnými stranami, včetně osob se zdravotním postižením a jejich zastupitelských organizací, a orgány dozoru nad trhem, aby se zajistilo, že s cílem zajistit konzistentnost výjimek budou stanoveny přiměřené zásady pro jejich posuzování.

Pozměňovací návrh    129

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 6 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6c.  Členské státy se vybízejí, aby v zájmu snadnějšího uplatňování této směrnice poskytovaly pobídky a pokyny pro mikropodniky. Postupy a pokyny se vypracovávají na základě konzultace s příslušnými zúčastněnými stranami, včetně osob s postižením a organizací, které je zastupují.

Pozměňovací návrh    130

Návrh směrnice

Kapitola IV – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Harmonizované normy, obecné technické specifikace a shoda výrobků a služeb

Harmonizované normy, technické specifikace a shoda výrobků a služeb

Pozměňovací návrh    131

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Předpokládá se, že výrobky a služby, které jsou ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly odkazy zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve shodě s požadavky na přístupnost uvedenými v článku 3, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují.

1.   Předpokládá se, že výrobky a služby, které splňují harmonizované normy nebo jejich části, na něž byly odkazy zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve shodě s požadavky na přístupnost uvedenými v článku 3, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují.

Pozměňovací návrh    132

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.   Komise v souladu s článkem 10 nařízení (EU) č. 1025/2012 požádá jednu nebo více evropských normalizačních organizací o vypracování harmonizovaných norem pro každý z požadavků na přístupnost výrobků stanovený v článku 3. Komise schválí tyto žádosti do... [two years after the date of entry into force of this Directive].

Pozměňovací návrh    133

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.   Komise může přijmout prováděcí akty, v nichž jsou stanoveny technické specifikace, jež splňují požadavky na přístupnost uvedené v článku 3. Tyto akty však přijme, pouze pokud jsou splněny následující podmínky:

 

a)  v Úředním věstníku Evropské unie nebyly v souladu s nařízením (EU) č. 1025/2012 zveřejněny žádné odkazy na harmonizované normy;

 

b)  Komise schválila žádost uvedenou v odstavci 2 tohoto článku a

 

c)  Komise pozoruje, že v rámci normalizačního postupu dochází k nepřiměřeným prodlevám.

 

Před přijetím prováděcích aktů uvedených v odstavci 3 Komise konzultuje se zúčastněnými stranami, včetně organizací zastupujících osoby se zdravotním postižením.

 

Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 24 odst. 2 této směrnice.

Pozměňovací návrh    134

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1c.   Pokud v Úředním věstníku Evropské unie nebyl zveřejněn žádný odkaz na harmonizované normy uvedené v odstavci 1 tohoto článku, výrobky a služby, které splňují technické specifikace uvedené v odstavci 3 tohoto článku nebo jejich části, se považují za výrobky a služby, které splňují požadavky na přístupnost uvedené v článku 3, na něž se tyto technické specifikace nebo jejich části vztahují.

Pozměňovací návrh    135

Návrh směrnice

Článek 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 14

vypouští se

Obecné technické specifikace

 

1.  Pokud v Úředním věstníku Evropské unie nebyly v souladu s nařízením (EU) č. 1025/2012 zveřejněny žádné odkazy na harmonizované normy a pokud by za účelem harmonizace trhu byly nutné další podrobnosti ohledně požadavků na přístupnost pro určité výrobky a služby, může Komise přijmout prováděcí akty, kterými pro požadavky na přístupnost stanovené v příloze I této směrnice stanoví obecné technické specifikace. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 24 odst. 2 této směrnice.

 

2.  Výrobky a služby, které jsou ve shodě s obecnými technickými specifikacemi uvedenými v odstavci 1 nebo jejich částmi, se považují za výrobky a služby ve shodě s požadavky na přístupnost uvedenými v článku 3, na které se tyto obecné technické specifikace nebo jejich části vztahují.

 

Pozměňovací návrh    136

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  EU prohlášení o shodě musí být vypracováno podle vzoru uvedeného v příloze III rozhodnutí č. 768/2008/ES. Musí obsahovat prvky stanovené v příloze II této směrnice a musí být průběžně aktualizováno. Požadavky týkající se technické dokumentace nesmí mikropodnikům a malým a středním podnikům způsobovat nepřiměřenou zátěž. Přeloží se do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem, na jehož trh se výrobek uvádí nebo dodává.

2.  EU prohlášení o shodě musí být vypracováno podle vzoru uvedeného v příloze III rozhodnutí č. 768/2008/ES. Musí obsahovat prvky stanovené v příloze II této směrnice a musí být průběžně aktualizováno. Požadavky týkající se technické dokumentace nesmí malým a středním podnikům způsobovat nepřiměřenou zátěž. Přeloží se do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem, na jehož trh se výrobek uvádí nebo dodává.

Pozměňovací návrh    137

Návrh směrnice

Čl. 15 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud se na výrobek vztahuje více než jeden akt Unie vyžadující EU prohlášení o shodě, vypracuje se pro všechny tyto akty Unie jediné EU prohlášení o shodě. Uvedené prohlášení musí obsahovat identifikaci dotčených aktů, včetně odkazů na zveřejnění.

3.  Pokud se na výrobek vztahuje více než jeden akt Unie vyžadující EU prohlášení o shodě, vypracuje se pro všechny tyto akty Unie EU prohlášení o shodě. Uvedené prohlášení musí obsahovat identifikaci dotčených aktů, včetně odkazů na zveřejnění.

Pozměňovací návrh    138

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Kromě EU prohlášení o shodě výrobce na obalu výrobku uvede upozornění, které spotřebitele nákladově účinným, jednoduchým a přesným způsobem informuje o jeho funkcích týkajících se přístupnosti.

Pozměňovací návrh    139

Návrh směrnice

Článek 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 16

vypouští se

Obecné zásady označení CE na výrobcích

 

Označení CE podléhá obecným zásadám uvedeným v článku 30 nařízení (ES) č. 765/2008.

 

Pozměňovací návrh    140

Návrh směrnice

Článek -17 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek -17

 

Vnitrostátní databáze

 

Každý členský stát zřídí veřejně přístupný rejstřík s databází nepřístupných výrobků. Spotřebitelé budou mít možnost vyhledávat a zapisovat informace o nepřístupných výrobcích. Členské státy přijmou opatření potřebná k informování spotřebitelů nebo jiných stran o možnosti podat stížnost. Bude zváženo zavedení interaktivního systému mezi vnitrostátními databázemi, za nějž by pokud možno odpovídala Komise nebo příslušné zastupitelské organizace, aby mohly být informace o nepřístupných výrobcích šířeny v celé Unii.

Pozměňovací návrh    141

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veřejnost byla informována o existenci, působnosti a identitě orgánů uvedených v prvním pododstavci. Tyto orgány informace v přístupných formátech na požádání zpřístupní.

Členské státy zajistí, aby veřejnost byla informována o existenci, působnosti a identitě orgánů uvedených v prvním pododstavci. Tyto orgány v přístupných formátech zpřístupní na žádost dotyčné skupiny občanů příslušné informace o své činnosti a o přijatých rozhodnutích.

Pozměňovací návrh    142

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu přijaly opatření podle článku 20 nařízení (ES) č. 765/2008 nebo pokud mají dostatečné důvody domnívat se, že výrobek, na nějž se vztahuje tato směrnice, představuje riziko související s aspekty přístupnosti, na něž se vztahuje tato směrnice, provedou hodnocení dotčeného výrobku zahrnující všechny použitelné požadavky na přístupnost stanovené touto směrnicí. Příslušné hospodářské subjekty plně spolupracují s orgány dozoru nad trhem.

Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu přijaly opatření podle článku 20 nařízení (ES) č. 765/2008 nebo pokud mají dostatečné důvody domnívat se, že výrobek, na nějž se vztahuje tato směrnice, není s touto směrnicí v souladu, provedou hodnocení dotyčného výrobku zahrnující všechny příslušné požadavky na přístupnost stanovené touto směrnicí. Příslušné hospodářské subjekty plně spolupracují s orgány dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh    143

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud v průběhu tohoto hodnocení orgány dozoru nad trhem zjistí, že výrobek nesplňuje požadavky stanovené touto směrnicí, požádají neprodleně dotčený hospodářský subjekt, aby přijal všechna vhodná nápravná opatření k uvedení výrobku do souladu s těmito požadavky nebo aby výrobek stáhnul z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou mohou orgány dozoru nad trhem stanovit a která je přiměřená povaze rizika.

Pokud v průběhu tohoto hodnocení orgány dozoru nad trhem zjistí, že výrobek nesplňuje požadavky stanovené touto směrnicí, požádají neprodleně dotčený hospodářský subjekt, aby přijal všechna vhodná nápravná opatření k uvedení příslušného výrobku do souladu s těmito požadavky. Pokud příslušný hospodářský subjekt neprovede příslušnou nápravu, orgány dozoru nad trhem jej požádají, aby výrobek v přiměřené lhůtě stáhl z trhu.

Pozměňovací návrh    144

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst. 1 druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná dočasná opatření a zakáží nebo omezí dodávání výrobku na trh daného členského státu nebo jej stáhnou z tohoto trhu nebo z oběhu. Orgány dozoru nad trhem o takových opatřeních neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy.

4.  Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst. 1 druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná dočasná opatření a zakáží nebo omezí dodávání výrobku na trh daného členského státu nebo jej stáhnou z tohoto trhu. Orgány dozoru nad trhem o takových opatřeních neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy.

Pozměňovací návrh    145

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Součástí informací uvedených v odstavci 4 jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci nevyhovujícího výrobku, údaje o původu výrobku, povaze údajného nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a stanoviska příslušného hospodářského subjektu. Orgány dozoru nad trhem zejména uvedou, zda je nesoulad způsoben některým z těchto důvodů:

5.  Součástí informací uvedených v odstavci 4 jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci nevyhovujícího výrobku, údaje o původu výrobku, povaze údajného nesouladu, povaze a době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a stanoviska příslušného hospodářského subjektu. Orgány dozoru nad trhem zejména uvedou, zda je nesoulad způsoben některým z těchto důvodů:

Pozměňovací návrh    146

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  výrobek nesplňuje požadavky stanovené v článku 3 této směrnice nebo

a)  výrobek nesplňuje příslušné požadavky stanovené v článku 3 nebo

Pozměňovací návrh    147

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným výrobkem bezodkladně přijata náležitá restriktivní opatření, jako je stažení tohoto výrobku z jejich trhu.

8.  Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným výrobkem bezodkladně přijata náležitá a přiměřená restriktivní opatření, jako je stažení tohoto výrobku z jejich trhu.

Pozměňovací návrh    148

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jsou po dokončení postupu stanoveného v čl. 19 odst. 3 a 4 vzneseny námitky proti opatření přijatému členským státem nebo pokud se Komise domnívá, že je vnitrostátní opatření v rozporu s právními předpisy Unie, zahájí Komise neprodleně konzultace s členskými státy a příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty a provede hodnocení vnitrostátního opatření. Na základě výsledků tohoto hodnocení Komise rozhodne, zda je vnitrostátní opatření důvodné, či nikoli.

Pokud jsou po dokončení postupu stanoveného v čl. 19 odst. 3 a 4 vzneseny námitky proti opatření přijatému členským státem nebo pokud Komise přiměřené důkazy, které naznačují, že je vnitrostátní opatření v rozporu s právními předpisy Unie, zahájí Komise neprodleně konzultace s členskými státy a příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty a provede hodnocení vnitrostátního opatření. Na základě výsledků tohoto hodnocení Komise rozhodne, zda je vnitrostátní opatření důvodné, či nikoli.

Pozměňovací návrh    149

Návrh směrnice

Článek 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 20a

 

Pracovní skupina

 

1.  Komise zřídí pracovní skupinu.

 

Pracovní skupina se skládá ze zástupců vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem a příslušných zúčastněných stran, včetně osob se zdravotním postižením a jejich příslušných organizací.

 

2.  Pracovní skupina plní tyto úkoly:

 

a)  usnadňování výměny informací a osvědčených postupů mezi příslušnými orgány dozoru nad trhem;

 

b)  zajišťování soudržnosti při uplatňování požadavků na přístupnost stanovených v článku 3;

 

c)  vydávání stanovisek k výjimkám z požadavků na přístupnost stanovených v článku 3 v případech, kdy je to považováno za nezbytné, a to na základě žádosti Komise.

Pozměňovací návrh    150

Návrh směrnice

Čl. 21 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  při přezkumu nařízení Unie, kterými se stanovují práva cestujících v letecké, železniční, autobusové a lodní dopravě, včetně jejich intermodálních aspektů;

Pozměňovací návrh    151

Návrh směrnice

Čl. 21 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  při stanovování požadavků na přístupnost souvisejících se sociálními kritérii a kritérii kvality stanovenými příslušnými orgány v nabídkových řízeních na veřejné služby v přepravě cestujících po železnici a silnici podle nařízení (ES) č. 1370/2007;

vypouští se

Pozměňovací návrh    152

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Požadavky na přístupnost uvedené v článku 21 se použijí do té míry, aby příslušným orgánům pro účely uvedeného článku nezpůsobovaly nepřiměřenou zátěž.

1.  Požadavky na přístupnost uvedené v článku 21 se použijí do té míry, aby příslušným orgánům nebo provozovatelům jakožto jejich smluvní straně pro účely uvedeného článku nezpůsobovaly nepřiměřenou zátěž.

Pozměňovací návrh    153

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Posouzení, zda splnění požadavků na přístupnost uvedených v článku 21 způsobuje nepřiměřenou zátěž, musí provést dotčené příslušné orgány.

3.  Úvodní posouzení, zda splnění požadavků na přístupnost uvedených v článku 21 způsobuje nepřiměřenou zátěž, musí provést dotčené příslušné orgány.

Pozměňovací návrh    154

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23a k doplnění odstavce 2 tohoto článku tím, že dále specifikuje konkrétní kritéria, která je třeba zohledňovat u všech výrobků a služeb, na něž se vztahuje tato směrnice, při posuzování toho, zda je třeba zátěž považovat za nepřiměřenou, aniž by tato kritéria měnila.

 

První takové akty v přenesené pravomoci týkající se všech výrobků a služeb spadajících do působnosti této směrnice přijme Komise do [jeden rok od vstupu této směrnice v platnost].

Pozměňovací návrh    155

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud příslušný orgán použil pro konkrétní výrobek nebo službu výjimku stanovenou v odstavcích 1, 2 a 3, oznámí to Komisi. Oznámení zahrnuje posouzení uvedené v odstavci 2.

4.  Pokud příslušný orgán použil pro konkrétní výrobek nebo službu výjimku stanovenou v odstavcích 1, 2 a 3, oznámí to Komisi. Posouzení uvedené v odstavci 2 je předloženo Komisi na její žádost.

Pozměňovací návrh    156

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Má-li Komise důvod pochybovat o rozhodnutí dotčeného příslušného orgánu, může požádat pracovní skupinu uvedenou v článku 19a, aby ověřila posouzení uvedené v odstavci 2 tohoto článku a vydala stanovisko.

Pozměňovací návrh    157

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b.  Komise přijímá prováděcí akty, kterými stanoví vzor oznámení pro účely odstavce 4 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 24 odst. 1a). Komise přijme první prováděcí akty do ... [dva roky od data vstupu této směrnice v platnost].

Pozměňovací návrh    158

Návrh směrnice

Kapitola VII – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

PROVÁDĚCÍ PRAVOMOCI A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI, PROVÁDĚCÍ PRAVOMOCI A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pozměňovací návrh    159

Návrh směrnice

Článek 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 23a

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 10 odst. 2a), v čl. 12 odst. 5a) a v čl. 22 odst. 3a) je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje … [datum vstupu této směrnice v platnost].

 

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomocí uvedené v čl. 10 odst. 2a), čl. 12 odst. 5a) čl. 22 odst. 3a) kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti žádného již platného aktu v přenesené pravomoci.

 

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

 

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 10 odst. 2a), čl. 12 odst. 5a) a čl. 22 odst. 3a) vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament a Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament a Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    160

Návrh směrnice

Čl. 24 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

Pozměňovací návrh    161

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Prostředky uvedené v odstavci 1 zahrnují:

2.  (Netýká se českého znění)

Pozměňovací návrh    162

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  ustanovení, na jejichž základě může spotřebitel podat v souladu s vnitrostátním právem žalobu u soudů nebo příslušných správních orgánů, která zajistí dodržování vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice;

a)  možnost, aby spotřebitel, který je přímo dotčen tím, že výrobek nebo služba neodpovídá příslušným předpisům, podal v souladu s vnitrostátním právem žalobu u soudů nebo příslušných správních orgánů, která zajistí dodržování vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice.

Pozměňovací návrh    163

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  ustanovení, na jejichž základě mohou veřejné orgány nebo soukromá sdružení, organizace nebo jiné právnické subjekty, které mají legitimní zájem zajistit, aby byla ustanovení této směrnice dodržována, podat jménem spotřebitelů v souladu s vnitrostátním právem žalobu u soudů nebo příslušných správních orgánů, která zajistí dodržování vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice.

b)  možnost, aby veřejné orgány nebo soukromá sdružení, organizace nebo jiné právnické subjekty, které mají legitimní zájem zajistit, aby byla ustanovení této směrnice dodržována, podaly jménem spotřebitelů v souladu s vnitrostátním právem žalobu u soudů nebo příslušných správních orgánů, která zajistí dodržování vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice. Tímto legitimním zájmem může být zastoupení spotřebitelů, kteří jsou přímo dotčeni tím, že výrobek nebo služba neodpovídá příslušným předpisům;

Pozměňovací návrh    164

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  možnost, aby spotřebitel, který je přímo dotčen tím, že výrobek nebo služba neodpovídá příslušným předpisům, využil mechanismu pro podávání stížností. Tento mechanismus by mohl spravovat některý stávající orgán, jako je například vnitrostátní veřejný ochránce práv.

Pozměňovací návrh    165

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy zajistí, aby předtím, než bude podána žaloba k soudu nebo příslušným administrativním orgánům uvedeným v odst. 1 písm. a) a b), byly využity mechanismy alternativního řešení sporů k řešení všech případů údajného nesouladu s touto směrnicí, které byly nahlášeny prostřednictvím mechanismu pro podávání stížností uvedeného v odst. 1 písm. ba).

Pozměňovací návrh    166

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Tento článek se nevztahuje na smlouvy, které upravují směrnice 2014/24/EU nebo 2014/25/EU.

Pozměňovací návrh    167

Návrh směrnice

Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.  Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující, avšak nesmí sloužit hospodářským subjektům jako alternativní řešení, které by jim umožňovalo obcházet plnění jejich povinnosti zajistit přístupnost jejich produktů nebo služeb.

Pozměňovací návrh    168

Návrh směrnice

Čl. 26 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Sankce musí zohledňovat rozsah nesouladu, včetně počtu kusů nevyhovujících výrobků nebo služeb, stejně jako počet dotčených osob.

4.  Sankce musí zohledňovat rozsah nesouladu, včetně jeho závažnosti a počtu kusů nevyhovujících výrobků nebo služeb, stejně jako počet dotčených osob.

Pozměňovací návrh    169

Návrh směrnice

Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Použijí tyto předpisy ode dne [… insert date - six years after the entry into force of this Directive].

2.  Použijí tyto předpisy ode dne: [pět let od data vstupu této směrnice v platnost].

Pozměňovací návrh    170

Návrh směrnice

Čl. 27 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Aniž je dotčen odstavec 2b tohoto článku, stanoví členské státy přechodné pětileté období počínaje ... [šest let od data vstupu této směrnice v platnost], během něhož mohou poskytovatelé služeb i nadále poskytovat své služby a používat přitom výrobky, které k poskytování obdobných služeb používali v souladu se zákonem i před tímto datem.

Pozměňovací návrh    171

Návrh směrnice

Čl. 27 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Členské státy mohou stanovit, že samoobslužné terminály, které poskytovatelé služeb vyžívali v souladu se zákonem při poskytování svých služeb před ... [šest let po vstupu této směrnice v platnost], mohou být při poskytování obdobných služeb i nadále využívány, a to až do konce jejich ekonomické životnosti.

Pozměňovací návrh    172

Návrh směrnice

Čl. 27 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členské státy, které využívají možnost stanovenou v čl. 3 odst. 10, sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou za tímto účelem, a předloží Komisi zprávu o pokroku při jejich uplatňování.

5.  Členské státy případně sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou za účelem čl. 3 odst. 10, a předloží Komisi zprávu o pokroku při jejich uplatňování.

Pozměňovací návrh    173

Návrh směrnice

Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do […insert date - five years after the application of this Directive] a poté každých pět let podá Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o uplatňování této směrnice.

-1. Nejpozději do ... [tří let o data použitelnosti této směrnice] a poté každých pět let podá Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o uplatňování této směrnice.

Pozměňovací návrh    174

Návrh směrnice

Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Ve zprávě mimo jiné s ohledem na sociální, hospodářský a technologický vývoj popíše trendy v otázce přístupnosti výrobků a služeb a dopad na hospodářské subjekty a osoby se zdravotním postižením, přičemž uvede případné oblasti, kde lze snížit zátěž, s cílem posoudit potřebu přezkumu této směrnice.

1.  Tyto zprávy na základě oznámení obdržených v souladu s čl. 12 odst. 6 a čl. 22 odst. 4 vyhodnotí, zda tato směrnice dosáhla svých cílů, zejména pokud jde o posílení volného pohybu přístupných výrobků a služeb. Tyto zprávy se s ohledem na sociální, hospodářský a technologický vývoj zaměří na trendy v otázce přístupnosti výrobků a služeb a na potřebu začlenit do působnosti této směrnice nové výrobky a služby nebo určité výrobky a služby z působnosti této směrnice vyloučit i na dopad této směrnice na hospodářské subjekty a osoby se zdravotním postižením, přičemž uvede případné oblasti, kde lze snížit zátěž, s cílem posoudit potřebu přezkumu této směrnice.

Pozměňovací návrh    175

Návrh směrnice

Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy sdělí Komisi včas všechny informace, které Komise potřebuje pro vypracování takové zprávy.

2.  Členské státy sdělí Komisi včas všechny informace, které Komise potřebuje pro vypracování těchto zpráv.

Pozměňovací návrh    176

Návrh směrnice

Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Zpráva Komise přihlédne k názorům zúčastněných stran a příslušných nevládních organizací, včetně organizací osob se zdravotním postižením a organizací zastupujících starší osoby.

3.  Zpráva Komise přihlédne k názorům zúčastněných stran a příslušných nevládních organizací, včetně organizací osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh    177

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl I – část A (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

A.   Operační systémy

 

1.   Aby se zajistilo optimální a rozumně předvídatelné použití služeb pro osoby se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby byly splněny funkční požadavky uvedené v části C, a jejich poskytování musí zahrnovat:

 

a)   informace o fungování dotčené služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech a

 

b)   elektronické informace, včetně příslušných internetových stránek, které jsou při poskytování dotčené služby nezbytné.

Pozměňovací návrh    178

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl I– část B (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

B.   Technické vybavení počítačů pro všeobecné účely a zabudované operační systémy

Pozměňovací návrh    179

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl I – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Návrh a výroba:

1.  Návrh a výroba:

Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití výrobků pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením a osob s omezením souvisejícím s věkem, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby zpřístupňovaly tyto prvky:

Aby se zajistilo optimální rozumně předvídatelné použití výrobků pro osoby se zdravotním postižením, musí být splněny funkční požadavky stanovené v části C.

 

Návrh a výroba výrobků musí být zpřístupněny a to včetně:

a)   informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod, varování), které:

a)   informací o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod a varování), které musí být srozumitelné a viditelné, aby byly za předvídatelných podmínek použití co nejčitelnější. Tyto informace musí být také poskytovány v přístupných digitálních formátech;

(i)   musí být dostupné prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

 

(ii)   musí být srozumitelné,

 

(iii)   musí být vnímatelné,

 

(iv)   musí mít odpovídající velikost písma za předvídatelných podmínek použití;

 

b)   obal výrobku včetně informací zde uvedených (otevření, uzavření, použití, likvidace);

b)   obal výrobku, včetně informací zde uvedených (otevření, uzavření, použití, likvidace), aby byly za předvídatelných podmínek použití co nejčitelnější: Tyto informace musí být také poskytovány v přístupných digitálních formátech a informovat uživatele o tom, že daný výrobek obsahuje prvky přístupnosti a je kompatibilní s příslušnými asistivními technologiemi;

c)   návod k použití výrobku, k jeho instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, který musí splňovat tyto podmínky:

c)   návod k použití výrobku, k jeho instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, ať už je poskytován samostatně, nebo jako součást výrobku. Tento návod musí být také poskytnut v přístupných digitálních formátech a uvádět prvky přístupnosti dotčeného produktu, dále objasnit, jakým způsobem je používat, a vysvětlit, že daný výrobek je kompatibilní s příslušnými asistivními technologiemi;

(i)   obsah návodu musí být dostupný v textových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu, a

 

(ii)   návod musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu;

 

d)   uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

d)   uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy);

e)   funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob s funkčním omezením v souladu s odstavcem 2;

e)   funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob se zdravotním postižením;

f)   propojení výrobku s kompenzačními pomůckami.

f)   propojení výrobku s kompenzačními pomůckami a technologiemi, pokud jsou pro používání výrobku relevantní.

Pozměňovací návrh    180

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl I – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[.....]

vypouští se

Pozměňovací návrh    181

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl I – část C (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

C.   Funkční požadavky

 

Za účelem zajištění přístupnosti návrhu a uživatelského rozhraní musí výrobky a služby, pokud je to případné, splňovat tyto požadavky:

 

a)  používání nevidomými osobami

 

pokud je výrobek provozován způsobem vyžadujícím zapojení zraku, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim, který zapojení zraku nevyžaduje;

 

b)  používání osobami se zhoršeným zrakem

 

pokud je výrobek provozován způsobem vyžadujícím zapojení zraku, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim, který uživatelům se zhoršeným zrakem umožní výrobek používat; toho lze dosáhnout například prvky umožňujícími variabilní nastavení kontrastu a jasu, variabilní nastavení velikosti, aniž by docházelo ke ztrátě obsahu nebo funkčnosti, variabilní možnosti oddělit vizuální prvky v popředí od vizuálních prvků na pozadí a také variabilní ovládání požadovaného zorného pole;

 

c)  používání osobami, které nevnímají barvy

 

pokud je výrobek provozován způsobem vyžadujícím zapojení zraku, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim, který vnímání barvy nevyžaduje;

 

d)  používání neslyšícími

 

pokud je výrobek provozován způsobem vyžadujícím zapojení sluchu, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim, který zapojení sluchu nevyžaduje;

 

e)  používání osobami s poruchami sluchu

 

pokud je výrobek provozován způsobem vyžadujícím zapojení sluchu, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim s rozšířenými zvukovými prvky; toho lze dosáhnout například tím, že uživatel bude mít možnost ovládat hlasitost a bude moci flexibilně rozlišit a oddělit zvuky v popředí od zvuků na pozadí v případech, kdy jsou hlas a pozadí k dispozici jako samostatný zvukový záznam;

 

f)  používání osobami bez hlasových schopností

 

pokud výrobek vyžaduje od uživatelů hlasové pokyny, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim, který hlasové pokyny nevyžaduje; k hlasovým pokynům patří všechny ústně generované zvuky, jako je řeč, hvízdání nebo mlaskání;

 

g)  používání osobami s omezenou motorikou nebo silou

 

pokud výrobek vyžaduje manuální úkony, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim, který uživatelům umožní jeho používání pomocí alternativních úkonů, jež nevyžadují jemnou motoriku a úchop nebo sílu rukou ani obsluhu více než jednoho ovládacího prvku najednou;

 

h)  používání s omezeným dosahem

 

pokud jsou výrobky samostatné nebo nainstalované, musí být ovládací prvky v dosahu všech uživatelů;

 

i)  minimalizace rizika spuštění fotosenzitivních reakcí

 

pokud je výrobek provozován způsobem vyžadujícím zapojení zraku, je třeba se vyhnout takovým provozním režimům, u nichž se ví, že mohou spouštět fotosenzitivní reakce;

 

j)  používání osobami s omezeným kognitivními schopnostmi

 

výrobek musí poskytovat alespoň jeden provozní režim zahrnující prvky zjednodušující a ulehčující jeho používání;

 

k)  soukromí

 

pokud výrobek zahrnuje prvky na zabezpečení přístupnosti, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim, při kterém se zachová soukromí při používání těchto prvků výrobku na zabezpečení přístupnosti.

Pozměňovací návrh    182

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl I– část D (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

D.  Podpůrné služby

 

Podpůrné služby, jsou-li k dispozici, poskytují informace o přístupnosti produktu a jeho kompatibilitě s asistivními technologiemi, přičemž používají způsoby komunikace přístupné pro osoby se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh    183

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl II – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Samoobslužné terminály: automatické bankovní stroje (bankomaty), stroje pro výdej lístků a jízdenek a odbavovací kiosky

Samoobslužné terminály: automatické bankovní stroje (bankomaty), stroje pro výdej lístků a jízdenek, odbavovací kiosky a platební terminály

Pozměňovací návrh    184

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl II – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Návrh a výroba:

1.  Návrh a výroba:

Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití výrobků pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením a osob s omezením souvisejícím s věkem, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby zpřístupňovaly tyto prvky:

Aby se zajistilo optimální rozumně předvídatelné použití výrobků pro osoby se zdravotním postižením, musí být splněny funkční požadavky stanovené v oddílu I části C. Výrobky v této souvislosti nesmí vyžadovat, aby byl prvek přístupnosti aktivovaný k tomu, aby jej uživatel v případě potřeby mohl zapnout.

 

Návrh a výroba výrobků musí být zpřístupněny a to včetně:

a)   informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod, varování), které:

a)  informací o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod a varování);

(i)   musí být dostupné prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

 

(ii)   musí být srozumitelné,

 

(iii)   musí být vnímatelné,

 

(iv)   musí mít odpovídající velikost písma za předvídatelných podmínek použití;

 

b)   uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

b)   uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy);

c)   funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob s funkčním omezením v souladu s odstavcem 2;

c)   funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob se zdravotním postižením; toho lze dosáhnout například tím, že výrobek umožní používání osobních sluchátek, je-li vyžadována načasovaná reakce, upozorní uživatele více než jedním senzorickým kanálem, umožní prodloužit povolený čas a poskytne odpovídající kontrast a klávesy a ovladače rozpoznatelné hmatem;

d)   propojení výrobku s kompenzačními pomůckami.

d)   propojení výrobku s kompenzačními pomůckami.

Pozměňovací návrh    185

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl II – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[....]

vypouští se

Pozměňovací návrh    186

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl III – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Telefonní služby včetně služeb tísňového volání, a související koncová zařízení pro spotřebitele s pokročilým informačním potenciálem

telefonní služby včetně služeb tísňového volání, a související koncová zařízení pro spotřebitele

Pozměňovací návrh    187

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl III– část A – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.   Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby:

1.   Aby se zajistilo optimální a rozumně předvídatelné použití pro osoby se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby byly splněny funkční požadavky uvedené oddílu I v části C, a jejich poskytování musí zahrnovat:

a)   byla zajištěna přístupnost výrobků, které využívají při poskytování služby, v souladu s pravidly stanovenými v bodě B „Související koncová zařízení s pokročilým informačním potenciálem používaná spotřebiteli“;

a)   výrobky, které poskytovatelé služeb využívají při poskytování dotčené služby, v souladu s pravidly stanovenými v části B tohoto oddílu;

b)   byly poskytovány informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech takto:

b)   byly poskytovány informace o fungování dotčené služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech;

(i)   informace musí být dostupné v textových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

 

(ii)   informace musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu,

 

(iii)   elektronické informace, včetně příslušných online aplikací, které jsou při poskytování služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písm. c);

ba)   elektronické informace, včetně příslušných online aplikací, které jsou pro poskytování dotčené služby nezbytné;

c)   byly zpřístupňovány internetové stránky jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a to způsobem, který by usnadňoval interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a na mezinárodní úrovni;

c)   byly zpřístupňovány internetové stránky jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a to způsobem, který by usnadňoval interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a na mezinárodní úrovni;

 

ca)  mobilní aplikace;

d)   byly poskytovány přístupné informace, které umožní propojení s asistivními službami;

d)   byly poskytovány informace, které umožní propojení s asistivními službami;

e)   byly zahrnuty funkce, praktiky, politiky a postupy a změny ve fungování služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby osob s funkčním omezením.

e)   funkce, praktiky, politiky, postupy a změny ve fungování služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby osob se zdravotním postižením a zajistit interoperabilitu; té je možné dosáhnout například podporou hlasové, obrazové a textové komunikace v reálném čase, a to samostatně nebo v kombinaci (úplná konverzace) mezi dvěma uživateli nebo mezi uživatelem a tísňovou službou.

Pozměňovací návrh    188

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl III – část B – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

B.  Související zařízení pro spotřebitele s pokročilým informačním potenciálem:

B.  Související zařízení pro spotřebitele:

Pozměňovací návrh    189

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl III – část B – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Návrh a výroba:

1.  Návrh a výroba:

Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití výrobků pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením a osob s omezením souvisejícím s věkem, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby zpřístupňovaly tyto prvky:

Aby se zajistilo optimální a rozumně předvídatelné použití výrobků pro osoby se zdravotním postižením, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby splňovaly funkční požadavky uvedené v části C, a musí zahrnovat:

a)   informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod, varování), které:

a)   informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod a varování);

(i)   musí být dostupné prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

 

(ii)   musí být srozumitelné,

 

(iii)   musí být vnímatelné,

 

(iv)   musí mít odpovídající velikost písma za předvídatelných podmínek použití;

 

b)   obal výrobku včetně informací zde uvedených (otevření, uzavření, použití, likvidace);

b)   obal výrobku včetně informací zde uvedených (otevření, uzavření, použití, likvidace);

c)   návod k použití výrobku, k jeho instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, který musí splňovat tyto podmínky:

c)   návod k použití výrobku, k jeho instalaci a údržbě, skladování a likvidaci;

(i)   obsah návodu musí být dostupný v textových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu, a

 

(ii)   návod musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu;

 

d)   uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

d)   uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy);

e)   funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob s funkčním omezením v souladu s odstavcem 2;

e)   funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob se zdravotním postižením a zajišťující interoperabilitu; toho lze například dosáhnout podporováním audio formátů s vysokou úrovní reprodukce zvuku, formátů videa s rozlišením, které uživatelům umožní komunikovat pomocí znakového jazyka, textu psaného v reálném čase používaného samostatně nebo v kombinaci s hlasovou a obrazovou komunikací nebo zajištěním účinného bezdrátového propojení s technologiemi pro osoby se sluchovým postižením;

f)   propojení výrobku s kompenzačními pomůckami.

f)   propojení výrobku s kompenzačními pomůckami.

Pozměňovací návrh    190

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl III– bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[....]

vypouští se

Pozměňovací návrh    191

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl IV –název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Audiovizuální mediální služby a související koncová zařízení pro spotřebitele s pokročilým informačním potenciálem

Internetové stránky a online aplikace audiovizuálních mediálních služeb a související koncová zařízení pro spotřebitele

Pozměňovací návrh    192

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl IV – část A – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

A.  Služby:

A.  Internetové stránky a online aplikace:

Pozměňovací návrh    193

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl IV – část A – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.   Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby:

1.  Aby se zajistilo optimální a rozumně předvídatelné použití služeb pro osoby se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby byly splněny funkční požadavky uvedené v části C oddílu I, a jejich poskytování musí zahrnovat:

a)   byla zajištěna přístupnost výrobků, které využívají při poskytování služby, v souladu s pravidly stanovenými v bodě B „Související koncová zařízení s pokročilým informačním potenciálem používaná spotřebiteli“;

a)   zpřístupňování internetových stránek jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci, a v případě nutnosti poskytnutí dostupné elektronické alternativy; a to způsobem, který by usnadňoval interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a na mezinárodní úrovni;

b)   byly poskytovány informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech takto:

b)  mobilní aplikace.

(i)   informace musí být dostupné v textových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

 

(ii)   informace musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu,

 

(iii)   elektronické informace, včetně příslušných online aplikací, které jsou při poskytování služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písm. c);

 

c)   byly zpřístupňovány internetové stránky jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a to způsobem, který by usnadňoval interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a na mezinárodní úrovni;

 

 

 

d)   byly poskytovány přístupné informace, které umožní propojení s asistivními službami;

 

e)   byly zahrnuty funkce, praktiky, politiky a postupy a změny ve fungování služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby osob s funkčním omezením.

 

Pozměňovací návrh    194

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl IV – část B – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

B.  Související zařízení pro spotřebitele s pokročilým informačním potenciálem:

B.  Související zařízení pro spotřebitele:

Pozměňovací návrh    195

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl IV – část B – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Návrh a výroba:

1.  Návrh a výroba:

Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití výrobků pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením a osob s omezením souvisejícím s věkem, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby zpřístupňovaly tyto prvky:

Aby se zajistilo optimální a rozumně předvídatelné použití výrobků pro osoby se zdravotním postižením, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby splňovaly funkční požadavky uvedené v části C oddílu I, a musí zahrnovat:

a)   informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod, varování), které:

a)   informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod a varování);

(i)  musí být dostupné prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

 

(ii)   musí být srozumitelné,

 

(iii)   musí být vnímatelné,

 

(iv)   musí mít odpovídající velikost písma za předvídatelných podmínek použití;

 

b)   obal výrobku včetně informací zde uvedených (otevření, uzavření, použití, likvidace);

b)   obal výrobku včetně informací zde uvedených (otevření, uzavření, použití, likvidace);

c)   návod k použití výrobku, k jeho instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, který musí splňovat tyto podmínky:

c)   návod k použití výrobku, k jeho instalaci a údržbě, skladování a likvidaci;

(i)  obsah návodu musí být dostupný v textových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu, a

 

(ii)   návod musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu;

 

d)   uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

d)   uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy);

e)   funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob s funkčním omezením v souladu s odstavcem 2;

e)   funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob se zdravotním postižením; toho lze dosáhnout například podporováním možnosti výběru, personalizace a zobrazování služeb zajišťujících přístup, jako jsou titulky pro neslyšící a nedoslýchavé osoby, zvukový popis, mluvené titulky nebo tlumočení do znakového jazyka, poskytováním prostředků pro účinné bezdrátové propojení s technologiemi pro osoby se sluchovým postižením nebo poskytnutím ovládacích prvků umožňujících aktivaci služeb pro usnadnění přístupu uživateli k audiovizuálním službám na stejné úrovni významnosti jako primární ovládací prvky média;

f)   propojení výrobku s kompenzačními pomůckami.

f)   propojení výrobku s kompenzačními pomůckami.

Pozměňovací návrh    196

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl IV – část B – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[....]

vypouští se

Pozměňovací návrh    197

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl V – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

služby letecké, autobusové, železniční a vodní přepravy cestujících; Internetové stránky používané pro účely poskytování služeb přepravy cestujících: služby poskytované na mobilních zařízeních, terminály pro inteligentní prodej jízdenek, poskytování informací o provozu v reálném čase; samoobslužné terminály, stroje pro výdej lístků a jízdenek a odbavovací kiosky používané pro poskytování služeb přepravy cestujících

služby letecké, autobusové, železniční a vodní přepravy cestujících; Internetové stránky používané pro účely poskytování služeb přepravy cestujících: služby poskytované na mobilních zařízeních, terminály pro inteligentní prodej jízdenek, poskytování informací o provozu v reálném čase; samoobslužné terminály, včetně platebních terminálů, stroje pro výdej lístků a jízdenek a odbavovací kiosky používané pro poskytování služeb přepravy cestujících

Pozměňovací návrh    198

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl V – část A – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.   Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby:

1.  Aby se zajistilo optimální a rozumně předvídatelné použití služeb pro osoby se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby byly splněny funkční požadavky uvedené v části C oddílu I, a jejich poskytování musí zahrnovat:

a)   byly poskytovány informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech takto:

a)   informace o fungování dotčené služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech;

(i)   informace musí být dostupné v textových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

 

(ii)   informace musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu,

 

(iii)   elektronické informace, včetně příslušných online aplikací, které jsou při poskytování služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písm. b);

aa)   elektronické informace, včetně příslušných online aplikací, které jsou při poskytování dotčené služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písm. b);

b)   byly zpřístupňovány internetové stránky jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a to způsobem, který by usnadňoval interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a na mezinárodní úrovni;

b)   zpřístupňování internetových stránek jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci, a v případě nutnosti poskytnutí dostupné elektronické alternativy; a to způsobem, který by usnadňoval interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a na mezinárodní úrovni;

c)   byly zahrnuty funkce, praktiky, politiky a postupy a změny ve fungování služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby osob s funkčním omezením.

c)   funkce, praktiky, politiky a postupy a změny ve fungování služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby osob se zdravotním postižením; toho lze dosáhnout například inteligentním prodejem jízdenek (elektronická rezervace, rezervace jízdenek atd.), poskytováním informací cestujícím v reálním čase (jízdní řády, informace o výlukách v dopravě, návazných spojích, možnosti pokračovat v cestě jinými druhy dopravy atd.), doplňkových informací o službách (např. personální zajištění ve stanicích, nefunkční výtahy nebo dočasně nedostupné služby);

 

ca)  služby poskytované na mobilních zařízeních, terminály pro inteligentní prodej jízdenek a poskytování informací o provozu v reálném čase.

Pozměňovací návrh    199

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl V – část B

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

B.   Internetové stránky používané pro účely poskytování služeb přepravy cestujících:

vypouští se

a)   byly zpřístupňovány internetové stránky jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a způsobem, který usnadňuje interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a v mezinárodním měřítku.

 

Pozměňovací návrh    200

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl V – část C

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

C.   Služby poskytované na mobilních zařízeních, terminály pro inteligentní prodej jízdenek a poskytování informací o provozu v reálném čase:

vypouští se

1.   Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby:

 

a)   byly poskytovány informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech takto:

 

(i)   informace musí být dostupné v textových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

 

(ii)   informace musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu,

 

(iii)   elektronické informace, včetně příslušných online aplikací, které jsou při poskytování služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písm. b);

 

b)   byly zpřístupňovány internetové stránky jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a to způsobem, který by usnadňoval interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a na mezinárodní úrovni;

 

Pozměňovací návrh    201

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl V – část D – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

D.  Samoobslužné terminály, stroje pro výdej lístků a jízdenek a odbavovací kiosky používané pro poskytování služeb přepravy cestujících:

D.  samoobslužné terminály, včetně platebních terminálů, stroje pro výdej lístků a jízdenek a odbavovací kiosky používané pro poskytování služeb přepravy cestujících:

Pozměňovací návrh    202

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl V – část D – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Návrh a výroba:

1.  Návrh a výroba:

Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití výrobků pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením a osob s omezením souvisejícím s věkem, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby zpřístupňovaly tyto prvky:

Aby se zajistilo optimální a rozumně předvídatelné použití výrobků pro osoby se zdravotním postižením, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby splňovaly funkční požadavky uvedené v části C oddílu I, a musí zahrnovat:

a)  informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod, varování), které:

a)  informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod a varování);

(i)  musí být dostupné prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

 

(ii)  musí být srozumitelné,

 

(iii)  musí být vnímatelné,

 

(iv)  musí mít odpovídající velikost písma za předvídatelných podmínek použití;

 

b)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

b)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy);

c)  funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob s funkčním omezením v souladu s odstavcem 2;

c)  funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob se zdravotním postižením;

d)  propojení výrobku s kompenzačními pomůckami.

d)  propojení výrobku s kompenzačními pomůckami.

Pozměňovací návrh    203

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl V – část D – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[....]

vypouští se

Pozměňovací návrh    204

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl VI – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Bankovní služby; internetové stránky bankovních služeb; bankovní služby poskytované na mobilních zařízeních; samoobslužné terminály, včetně automatických bankovních strojů (bankomatů), používané pro poskytování bankovních služeb

bankovní služby pro spotřebitele; internetové stránky bankovních služeb; bankovní služby poskytované na mobilních zařízeních; samoobslužné terminály, včetně platebních terminálů a automatických bankovních strojů (bankomatů), používané pro poskytování bankovních služeb

Pozměňovací návrh    205

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl VI – část A – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby:

1.  Aby se zajistilo optimální a rozumně předvídatelné použití služeb pro osoby se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby byly splněny funkční požadavky uvedené v části C oddílu I, a jejich poskytování musí zahrnovat:

a)  byla zajištěna přístupnost výrobků, které využívají při poskytování služby, v souladu s pravidly stanovenými v bodě D;

a)  výrobky, které poskytovatelé služeb využívají při poskytování dotčené služby, v souladu s pravidly stanovenými v části D tohoto oddílu;

b)  byly poskytovány informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech takto:

b)  informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech;

(i)  informace musí být dostupné v textových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

 

(ii)  informace musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu,

 

(iii)  elektronické informace, včetně příslušných online aplikací, které jsou při poskytování služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písm. c);

ba)  elektronické informace, včetně příslušných internetových stránek a online aplikací, které jsou při poskytování dotčené služby nezbytné; mohou se například vztahovat na elektronickou identifikaci, zabezpečení a platební metody potřebné pro poskytování této služby;

c)  byly zpřístupňovány internetové stránky jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a to způsobem, který by usnadňoval interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a na mezinárodní úrovni;

 

d)  byly zahrnuty funkce, praktiky, politiky a postupy a změny ve fungování služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby osob s funkčním omezením.

d)  funkce, praktiky, politiky a postupy a změny ve fungování služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby osob se zdravotním postižením;

 

da)  bankovní služby poskytované na mobilních zařízeních;

Pozměňovací návrh    206

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl VI – část B

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

B. Internetové stránky bankovních služeb:

vypouští se

Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby:

 

a) byly zpřístupňovány internetové stránky jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a to způsobem, který by usnadňoval interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a na mezinárodní úrovni;

 

Pozměňovací návrh    207

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl VI – část C

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

C.  Bankovní služby poskytované na mobilních zařízeních:

vypouští se

1.  Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby:

 

a) byly poskytovány informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech takto:

 

(i)  informace musí být dostupné v textových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

 

(ii)informace musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu,

 

(iii) elektronické informace, včetně příslušných online aplikací, které jsou při poskytování služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písm. b);

 

b)  byly zpřístupňovány internetové stránky jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a to způsobem, který by usnadňoval interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a na mezinárodní úrovni;

 

Pozměňovací návrh    208

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl VI – část D – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

D.   Samoobslužné terminály, včetně automatických bankovních strojů (bankomatů), používané pro poskytování bankovních služeb:

D.   samoobslužné terminály, včetně platebních terminálů, automatické bankovní stroje (bankomaty) používané pro poskytování spotřebitelských bankovních služeb:

 

Pozměňovací návrh    209

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl VI – část D – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.   Návrh a výroba:

1.   Návrh a výroba:

Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití výrobků pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením a osob s omezením souvisejícím s věkem, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby zpřístupňovaly tyto prvky:

Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití výrobků pro osoby se zdravotním postižením, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby splňovaly funkční požadavky uvedené v části C oddílu I, a musí zahrnovat:

a)  informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod, varování), které:

a)  informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod a varování);

(i)  musí být dostupné prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

 

(ii)  musí být srozumitelné,

 

(iii)  musí být vnímatelné,

 

(iv)  musí mít odpovídající velikost písma za předvídatelných podmínek použití;

 

b)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

b)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy);

c)  funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob s funkčním omezením v souladu s odstavcem 2;

c)  funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob se zdravotním postižením;

d)  propojení výrobku s kompenzačními pomůckami.

d)  propojení výrobku s kompenzačními pomůckami.

Pozměňovací návrh    210

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl VI – část D – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[....]

vypouští se

Pozměňovací návrh    211

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl VII – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Elektronické knihy

Elektronické knihy a související zařízení

Pozměňovací návrh    212

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl VII – část A – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby:

1.  Aby se zajistilo optimální a rozumně předvídatelné použití služeb pro osoby se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby byly splněny funkční požadavky uvedené v části C oddílu I, a jejich poskytování musí zahrnovat:

a)  byla zajištěna přístupnost výrobků, které využívají při poskytování služby, v souladu s pravidly stanovenými v bodě B „Výrobky“;

a)  výrobky, které poskytovatelé služeb využívají při poskytování dotčené služby, v souladu s pravidly stanovenými v části B tohoto oddílu;

b)  byly poskytovány informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech takto:

b)  informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech;

(i)  informace musí být dostupné v textových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

 

(ii)  informace musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu,

 

(iii)  elektronické informace, včetně příslušných online aplikací, které jsou při poskytování služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písm. c);

ba)  elektronické informace, včetně příslušných online aplikací a zařízení na čtení elektronických knih, které jsou při poskytování dotčené služby nezbytné;

c)  byly zpřístupňovány internetové stránky jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a to způsobem, který by usnadňoval interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a na mezinárodní úrovni;

c)  zpřístupňování internetových stránek a mobilních aplikací jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci, a v případě nutnosti poskytnutí dostupné elektronické alternativy; a to způsobem, který by usnadňoval interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a na mezinárodní úrovni;

d)  byly poskytovány přístupné informace, které umožní propojení s asistivními službami;

d)  poskytování přístupných informací, které umožní propojení s asistivními službami;

e)  byly zahrnuty funkce, praktiky, politiky a postupy a změny ve fungování služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby osob s funkčním omezením.

e)  funkce, praktiky, politiky, postupy a změny ve fungování služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh    213

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl VII – část B

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

B.  „Výrobky“:

B.  Výrobky:

1.  Návrh a výroba:

1.  Návrh a výroba:

Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití výrobků pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením a osob s omezením souvisejícím s věkem, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby zpřístupňovaly tyto prvky:

Aby se zajistilo optimální a rozumně předvídatelné použití výrobků pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezením souvisejícím s věkem, musí být navrhovány a vyráběny tak, aby splňovaly funkční požadavky uvedené v části C oddílu I, a musí zahrnovat:

a)  informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod, varování), které:

a)  informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod a varování);

(i)  musí být dostupné prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

 

(ii)  musí být srozumitelné,

 

(iii)  musí být vnímatelné,

 

(iv)  musí mít odpovídající velikost písma za předvídatelných podmínek použití;

 

b)  obal výrobku včetně informací zde uvedených (otevření, uzavření, použití, likvidace);

b)  obal výrobku včetně informací zde uvedených (otevření, uzavření, použití, likvidace);

c)  návod k použití výrobku, k jeho instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, který musí splňovat tyto podmínky:

c)  návod k použití výrobku, k jeho instalaci a údržbě, skladování a likvidaci;

i)  obsah návodu musí být dostupný v textových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu, a

 

ii)  návod musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu;

 

d)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

d)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy);

e)  funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob s funkčním omezením v souladu s odstavcem 2;

e)  funkčnost výrobku;

f)  propojení výrobku s kompenzačními pomůckami.

f)  propojení výrobku s kompenzačními pomůckami.

Pozměňovací návrh    214

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl VII – část B – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Pozměňovací návrh    215

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl VIII – část A – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby:

1.  Aby se zajistilo optimální a rozumně předvídatelné použití služeb pro osoby se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby byly splněny funkční požadavky uvedené v části C oddílu I, a jejich poskytování musí zahrnovat:

a)  byly poskytovány informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech takto:

a)  informace o fungování dotčené služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech;

(i)  informace musí být dostupné v textových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

 

(ii)  informace musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu,

 

(iii)  elektronické informace, včetně příslušných online aplikací, které jsou při poskytování služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písm. b);

aa)  elektronické informace, včetně příslušných online aplikací, které jsou při poskytování dotčené služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písm. b); to se může například týkat elektronické identifikace, zabezpečení a platební metody potřebné pro poskytování této služby;

b)  byly zpřístupňovány internetové stránky jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a to způsobem, který by usnadňoval interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a na mezinárodní úrovni;

b)  zpřístupňování internetových stránek jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci, a v případě nutnosti poskytnutí dostupné elektronické alternativy; a to způsobem, který by usnadňoval interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a na mezinárodní úrovni;

Pozměňovací návrh    216

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl IX – část A – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Návrh a výroba:

1.  Návrh a výroba:

Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití výrobků pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením a osob s omezením souvisejícím s věkem, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby zpřístupňovaly tyto prvky:

Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití výrobků pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezením souvisejícím s věkem, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby splňovaly funkční požadavky uvedené v části C oddílu I, a musí zahrnovat:

a)  informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod, varování), které:

a)  informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod, varování);

(i)  musí být dostupné prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

 

(ii)  musí být srozumitelné,

 

(iii)  musí být vnímatelné,

 

(iv)  musí mít odpovídající velikost písma za předvídatelných podmínek použití;

 

b)  obal výrobku včetně informací zde uvedených (otevření, uzavření, použití, likvidace);

b)  obal výrobku včetně informací zde uvedených (otevření, uzavření, použití, likvidace);

c)  návod k použití výrobku, k jeho instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, který musí splňovat tyto podmínky:

c)  návod k použití výrobku, k jeho instalaci a údržbě, skladování a likvidaci;

(i)  obsah návodu musí být dostupný v textových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu, a

 

(ii)  návod musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu;

 

d)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

d)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy);

e)  funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob s funkčním omezením v souladu s odstavcem 2;

e)  funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob se zdravotním postižením;

f)  propojení výrobku s kompenzačními pomůckami.

f)  propojení výrobku s kompenzačními pomůckami.

Pozměňovací návrh    217

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl IX – část A – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Pozměňovací návrh    218

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl IX – část B – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby:

1.  Aby se zajistilo optimální a rozumně předvídatelné použití služeb pro osoby se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby byly splněny funkční požadavky uvedené v části C oddílu I, a jejich poskytování musí zahrnovat:

a)  bylo zpřístupňováno zastavěné prostředí v místě, kde je služba poskytována, včetně dopravní infrastruktury v souladu s částí C, aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy a právní předpisy Unie na ochranu národního kulturního pokladu, jenž má uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu;

a)  zastavěné prostředí v místě, kde je služba poskytována, včetně dopravní infrastruktury v souladu s částí C, aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy a právní předpisy Unie na ochranu národního kulturního pokladu, jenž má uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu;

b)  bylo zpřístupňováno příslušenství, včetně vozidel, plavidel a vybavení, potřebné pro dodávání služby takto:

b)  příslušenství, včetně vozidel, plavidel a vybavení, potřebné pro dodávání služby takto:

(i)  návrh zastavěného prostoru musí splňovat požadavky podle části C, pokud jde o nastoupení, vystoupení, provoz a využívání;

(i)  návrh zastavěného prostoru musí splňovat požadavky stanovené v části C, pokud jde o nastoupení, vystoupení, provoz a využívání;

(ii)  informace musí být dostupné různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

 

(iii)  informace musí poskytovat alternativy k netextovému vizuálnímu obsahu,

 

c)  byly zpřístupňovány výrobky používané při poskytování služby v souladu s pravidly stanovenými v části A;

c)  výrobky používané při poskytování služby v souladu s pravidly stanovenými v části A;

d)  byly poskytovány informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech takto:

d)  informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech;

(i)  informace musí být dostupné v textových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

 

(ii)  informace musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu,

 

(iii)  elektronické informace, včetně příslušných online aplikací, které jsou při poskytování služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písm. e);

 

e)  byly zpřístupňovány internetové stránky jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a to způsobem, který by usnadňoval interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a na mezinárodní úrovni;

e)  zpřístupňování internetových stránek a mobilních zařízení jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci, a v případě nutnosti poskytnutí dostupné elektronické alternativy; a to způsobem, který by usnadňoval interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a na mezinárodní úrovni;

f)  byly poskytovány přístupné informace, které umožní propojení s asistivními službami;

f)  informace, které umožní propojení s asistivními službami;

g)  byly zahrnuty funkce, praktiky, politiky a postupy a změny ve fungování služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby osob s funkčním omezením.

g)  funkce, praktiky, politiky a postupy a změny ve fungování služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh    219

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl IX – část C – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aby se zajistilo předvídatelné použití nezávislým způsobem, musí přístupnost zastavěného prostředí pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, zahrnovat tyto aspekty týkající se prostor určených pro přístup veřejnosti:

1.  Aby se zajistilo předvídatelné použití nezávislým způsobem, musí přístupnost zastavěného prostředí pro osoby se zdravotním postižením zahrnovat tyto aspekty týkající se prostor určených pro přístup veřejnosti:

Pozměňovací návrh    220

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl X – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aby se zajistilo předvídatelné použití nezávislým způsobem, musí přístupnost zastavěného prostředí uvedeného v čl. 3 odst. 10 v místě, kde je poskytována služba, pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, zahrnovat tyto aspekty týkající se prostor určených pro přístup veřejnosti:

Aby se zajistilo předvídatelné použití nezávislým způsobem, musí přístupnost zastavěného prostředí uvedeného v čl. 3 odst. 10 v místě, kde je poskytována služba, pro osoby se zdravotním postižením zahrnovat tyto aspekty týkající se prostor určených pro přístup veřejnosti:

Pozměňovací návrh    221

Návrh směrnice

Příloha II – odst. 4 – bod 4.1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.1.  Výrobce umístí označení CE uvedené v této směrnici na každý jednotlivý výrobek, který splňuje příslušné použitelné požadavky této směrnice.

vypouští se

(1)

Úř. věst. C 303 19.8.2016, s. 103.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvodní poznámky

Evropský akt přístupnosti, dále jen „akt“, má za cíl zlepšit fungování vnitřního trhu, pokud jde o přístupné produkty a služby, tím, že odstraní překážky vytvořené rozdílnými právními předpisy a zabrání tvorbě nových překážek, které mohou vzniknout kvůli povinnostem, které členské státy mají podle Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením, dále jen „úmluva“. Akty Unie mají často za cíl dodatečně odstraňovat překážky vytvořené během let členskými státy. Tento právní předpis je příkladem preventivní akce.

Návrh Komise je dobrým pracovním základem, vyžaduje však několik úprav s cílem zajistit, aby akt splnil své cíle: dosáhnout správné rovnováhy mezi potřebami osob se zdravotním postižením, vytvořit možnosti pro inovaci nových produktů a služeb a zároveň snížit nepřiměřené náklady pro podniky. Zpravodaj si je vědom toho, že tento akt byl ohlášen již ve strategii Komise z roku 2010 pro pomoc osobám se zdravotním postižením, a domnívá se, že přišel čas jej realizovat.

Soudržnost s mezinárodním kontextem

Zpravodaj usiluje o uvedení aktu do souladu s mezinárodním kontextem. Návrh Komise například usiloval o rozšíření působnosti směrnice na „osoby s funkčním omezením“. Vzhledem k tomu, že úmluva odkazuje pouze na první kategorii a že cílem aktu je omezit nové překážky, jež kvůli úmluvě vznikly, zpravodaj tento návrh Komise nepřijal. Definice osob s funkčním omezením spadá do výlučné působnosti Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, a nebylo do ní proto nijak zasahováno. Její použití je však omezeno na nové odůvodnění.

Toto odůvodnění vysvětluje, že akt bude mít pozitivní dopad na osoby s funkčním omezením, jako jsou starší lidé nebo těhotné ženy. Je vskutku dokázáno, že lepší přístupnost produktů a služeb zlepšuje život nejenom lidem se zdravotním postižením, ale i dalším osobám.

Odvětvový přístup všude tam, kde je to možné

Zpravodaj chápe, že v případě některých produktů a služeb je třeba zaujmout horizontální přístup, domnívá se však, že pokud je to možné, představuje odvětvový přístup lepší volbu. Zpravodaj proto bere na vědomí záměr zpravodajů k návrhu směrnice o audiovizuálních mediálních službách, aby do její působnosti byly zahrnuty určité požadavky na přístupnost. Zpravodaj se rozhodl tyto služby a zařízení z působnosti této směrnice v návrhu zprávy nevylučovat. Bude však analyzovat postup jednání ve Výboru pro kulturu, a pokud dospěje k závěru, že jsou dostatečně pokryty směrnicí o audiovizuálních mediálních službách, odstraní je.

Podobně jsou telefonní služby a související zařízení také regulovány v nedávno navržené směrnici o evropském kodexu pro elektronické komunikace. Zpravodaj se rozhodl tyto služby a zařízení z působnosti této směrnice v návrhu zprávy nevylučovat a jejich definici neharmonizovat. Pokud tyto produkty a služby budou dostatečně pokryty ve směrnici o evropském kodexu pro elektronické komunikace, zpravodaj také v tomto případě navrhne, aby do ní byla související ustanovení přesunuta.

Soudržný evropský právní rámec

Návrh Komise doporučuje, aby byl akt používán jako bezpečnostní síť pro požadavky na přístupnost tím, že by platil souběžně se stávajícími právními předpisy, aby bylo zajištěno, že bude v rámci celé Evropy dosaženo téže úrovně požadavků na výběr produktů a služeb. Zpravodaj považuje tento přístup za odůvodněný, pokud stávající právní předpisy neuvádějí žádné podrobnosti o tom, jak přístupnosti dosáhnout, ale nepodporuje tento přístup v případě odvětví, která v současnosti provádí nové evropské požadavky nebo jsou v oblasti přístupnosti již regulována, jako je odvětví dopravy. Změna pravidel uprostřed cesty není dobrým příkladem lepší tvorby právních předpisů a může mít velmi škodlivý dopad.

Zpravodaj proto zajistil, aby pro subjekty, které již podléhají evropským právním předpisům v oblasti přístupnosti, nepředstavovala tato právní úprava další dodatečnou vrstvu. Zpravodaj také odstranil zdvojení požadavků pro hospodářské subjekty a případný nesoulad mezi požadavky. Je také důležité jasně uvést, že tato směrnice nezmění povinnou či dobrovolnou povahu stávajících právních předpisů. Záměrem je pouze ozřejmit, co znamenají požadavky na přístupnost, pokud jsou obsaženy v právních předpisech.

Nový legislativní rámec přizpůsobený přístupnosti

Zpravodaj podporuje rozhodnutí Komise používat v této směrnici nový legislativní rámec.(1) Tento rámec však musí být mírně upraven, aby byl v souladu s aktem. Například ke stahování produktů z trhu vybízí orgány dozoru nad trhem obvykle pouze v případě, že je určitý výrobek nebezpečný pro spotřebitele nebo škodlivý pro životní prostředí. Produkt, který není přístupný, nespadá ani do jedné z těchto kategorií. Další nápravná opatření a sankce budou i nadále platit v případě, že výrobce směrnici poruší, a v krajním případě může dojít i ke stažení produktu, pokud by například výrobce přes žádosti orgánů i nadále dodával na trh produkt, který není přístupný a spadá do působnosti této směrnice. Produkt, který není přístupný, sám o sobě riziko nepředstavuje. Návrh Komise byl upraven tak, aby tuto skutečnost odrážel.

Zelenou malým a středním podnikům

Mikropodniky by nebyly schopné plnit povinnosti vyplývající z této směrnice. Podle návrhu Komise by malý nezávislý maloobchodník nebo prodejce knih, který by se rozhodl vytvořit webovou stránku k prodeji svého produktu, byl povinen ji učinit plně přístupnou lidem se zdravotním postižením. Zpravodaj se nedomnívá, že to je přiměřené. Použití ustanovení o odchylce v článcích 12 a 22 pro malého prodejce také nepředstavuje řešení, vzhledem k tomu, že by byl na žádost orgánu nucen provést analýzu „odhadovaných nákladů a přínosů pro hospodářské subjekty ve vztahu k očekávanému přínosu pro osoby se zdravotním postižením se zohledněním četnosti a doby využití konkrétního výrobku nebo služby“.

Měli bychom omezit zátěž, která malým a středním podnikům v důsledku této směrnice vznikne. Je však důležité je ponechat v její působnosti. Navrhuje se proto, aby podléhaly zjednodušenému režimu. Zpravodaj proto navrhuje, aby byla pro malé a střední podniky odstraněna povinnost informovat orgány, pokud chtějí využít články 12 a 22.

Závěrečné poznámky

Zpravodaj plně podporuje cíl Komise dosáhnout lepší přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením. Odrazovým můstkem pro tuto dohodu je jednotný trh. Odstranění stávajících překážek a zabránění těm budoucím povede k dalšímu posílení jednotného trhu ve prospěch všech evropských občanů a podniků. Hlavní hnací silou k zajištění evropského právního předpisu splňujícího svůj účel by měly být zásady lepší tvorby právních předpisů.

Inovace je k dosažení cíle návrhu naprosto klíčová, a proto zpravodaj navrhuje ponechat dostatečný prostor pro inovativní podniky. Jelikož se to již dříve osvědčilo, navrhuje, aby byly požadavky na přístupnost založeny na funkčnosti, spíše než na technických specifikacích.

(1)

Nový legislativní rámec se skládá ze dvou nařízení (nařízení (ES) 764/2008 a nařízení (ES) 765/2008) a jednoho rozhodnutí (rozhodnutí 768/2008). Jedná se o soubor opatření s cílem zlepšit dozor nad trhem a zvýšit kvalitu posuzování shody. Vyjasňuje také používání označení CE a vytváří soubor nástrojů, které lze uplatňovat v právních předpisech pro výrobky. Hlavním cílem Komise je uvést právní předpisy pro harmonizaci výrobků do souladu s referenčními ustanoveními rozhodnutí 768/2008/ES. K tomu došlo také v souvislosti s touto směrnicí.


STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (6.4.2017)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

Navrhovatel: Ádám Kósa

(*)  Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Účelem této směrnice je přispět k řádnému fungování vnitřního trhu sblížením právních a správních předpisů členských států a odstraněním překážek bránících volnému pohybu určitých přístupných výrobků a služeb. To zvýší dostupnost přístupných výrobků a služeb na vnitřním trhu.

(1)  Účelem této směrnice je přispět k řádnému fungování vnitřního trhu sblížením právních a správních předpisů členských států a odstraněním překážek bránících volnému pohybu určitých přístupných výrobků a služeb. To zvýší dostupnost přístupných výrobků a služeb na vnitřním trhu a zlepší přístupnost a praktičnost informací o nich.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Poptávka po přístupných výrobcích a službách je vysoká a počet občanů se zdravotním postižením a/nebo funkčním omezením se vzhledem ke stárnutí obyvatelstva Evropské unie výrazně zvýší. Prostředí, ve kterém jsou výrobky a služby přístupnější, umožňuje vytvořit společnost podporující začlenění a usnadňuje nezávislý život.

(2)  Poptávka po přístupných výrobcích a službách je vysoká a počet osob s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením podle článku 1 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, se vzhledem ke stárnutí obyvatelstva Evropské unie výrazně zvýší. Prostředí, ve kterém jsou výrobky a služby přístupnější, umožňuje vytvořit společnost podporující začlenění a je nezbytným předpokladem pro nezávislý život.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Rozdíly ve vnitrostátních požadavcích na přístupnost odrazují zejména individuální odborníky, malé a střední podniky a mikropodniky od podnikání mimo jejich vlastní domácí trhy. Vnitrostátní, či dokonce regionální nebo místní požadavky na přístupnost, které členské státy zavedly, se v současné době liší co do rozsahu i míry podrobnosti. Tyto rozdíly mají nepříznivý vliv na konkurenceschopnost a růst, a to kvůli dodatečným nákladům vzniklým při vývoji a uvádění přístupných výrobků a služeb na jednotlivé vnitrostátní trhy.

(4)  Rozdíly ve vnitrostátních požadavcích na přístupnost odrazují zejména individuální odborníky, malé a střední podniky a mikropodniky od podnikání mimo jejich vlastní domácí trhy. Vnitrostátní, či dokonce regionální nebo místní požadavky na přístupnost, které členské státy zavedly, se v současné době liší co do rozsahu i míry podrobnosti. Tyto rozdíly mají nepříznivý vliv na konkurenceschopnost a hospodářský rozvoj, a to kvůli dodatečným nákladům vzniklým při vývoji a uvádění přístupných výrobků a služeb na jednotlivé vnitrostátní trhy. Vnitrostátní orgány, výrobci a poskytovatelé služeb čelí nejistotě, pokud jde o požadavky na přístupnost v případě potenciálně přeshraničních služeb a rámcová ustanovení politik týkající se přístupnosti.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Spotřebitelé přístupných výrobků a příjemci přístupných služeb se potýkají s vysokými cenami, které jsou důsledkem omezené hospodářské soutěže mezi dodavateli. Roztříštěnost vnitrostátních předpisů snižuje potenciální přínos, který by přineslo sdílení zkušeností s reakcí na společenský a technologický vývoj s partnery na vnitrostátní a mezinárodní úrovni.

(5)  Spotřebitelé přístupných výrobků, včetně zejména pomocných technologií, a příjemci přístupných služeb se potýkají s vysokými cenami, které jsou důsledkem omezené hospodářské soutěže mezi dodavateli. Roztříštěnost vnitrostátních předpisů snižuje potenciální přínos, který by přineslo sdílení zkušeností s reakcí na společenský a technologický vývoj s partnery na vnitrostátní a mezinárodní úrovni.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Sbližování vnitrostátních opatření na úrovni Unie je proto nezbytné pro řádné fungování vnitřního trhu, aby se ukončila roztříštěnost trhu s přístupnými výrobky a službami, aby se vytvořily úspory z rozsahu, aby se usnadnil přeshraniční obchod a mobilita, jakož i aby se pomohlo hospodářským subjektům soustředit zdroje na inovace, a nikoli na zajištění souladu s roztříštěnými právními požadavky, které v Unii panují, a k zajištění volného pohybu osob se zdravotním postižením.

(6)  Sbližování vnitrostátních opatření na úrovni Unie proto přispívá k lepšímu fungování vnitřního trhu, aby se omezila roztříštěnost trhu s přístupnými výrobky a službami, aby se vytvořily úspory z rozsahu, aby se usnadnil přeshraniční obchod, jakož i bezbariérový pohyb produktů, služeb a osob a mobilita osob s funkčním omezením včetně osob se zdravotním postižením, aby se rovněž pomohlo hospodářským subjektům soustředit zdroje na inovace, a nikoli na zajištění souladu s roztříštěnými právními požadavky, které v Unii panují, a k zajištění volného pohybu osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Tato směrnice respektuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Jejím cílem je především zajistit, aby bylo plně respektováno právo osob se zdravotním postižením využívat opatření, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost, sociální a profesní začlenění a jejich účast na životě společnosti, a podpořit uplatňování článku 26 Listiny základních práv Evropské unie.

(9)  Tato směrnice respektuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Jejím cílem je především zajistit, aby bylo plně respektováno právo osob se zdravotním postižením a starších osob využívat opatření, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost, sociální a profesní začlenění a jejich účast na životě společnosti, a podpořit uplatňování článků 21, 25 a 26 Listiny základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Hlavním cílem „Strategie pro jednotný digitální trh“ je zajistit udržitelný hospodářský a sociální přínos propojeného jednotného digitálního trhu. Spotřebitelé v Unii dosud nemohou plně využít cen a možností výběru, které jednotný trh může nabídnout, neboť přeshraniční online transakce jsou stále velmi omezené. Roztříštěnost rovněž omezuje poptávku po přeshraničních transakcích v elektronickém obchodu. Koordinovaná akce je také zapotřebí k tomu, aby bylo možné zajistit, že nový elektronický obsah bude plně dostupný osobám s postižením. Proto je nezbytné harmonizovat požadavky na přístupnost na jednotném digitálním trhu a zajistit, aby jeho výhod mohli využívat všichni občané Unie, bez ohledu na jejich schopnosti.

(10)  Hlavním cílem „Strategie pro jednotný digitální trh“ je zajistit udržitelný hospodářský a sociální přínos propojeného jednotného digitálního trhu, usnadnit obchod a podpořit zaměstnanost v rámci Unie. Spotřebitelé v Unii dosud nemohou plně využít cen a možností výběru, které jednotný trh může nabídnout, neboť přeshraniční online transakce jsou stále velmi omezené. Roztříštěnost rovněž omezuje poptávku po přeshraničních transakcích v elektronickém obchodu. Koordinovaná akce je také zapotřebí k tomu, aby bylo možné zajistit, že nový elektronický obsah bude plně dostupný osobám s postižením. Proto je nezbytné harmonizovat požadavky na přístupnost na jednotném digitálním trhu a zajistit, aby jeho výhod mohli využívat všichni občané Unie, bez ohledu na jejich schopnosti.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Vstupem úmluvy v platnost v právním řádu členských států vyvstává nutnost přijmout další vnitrostátní předpisy v oblasti přístupnosti výrobků a služeb, které by bez opatření na úrovni Unie dále prohlubovaly rozdíly mezi vnitrostátními předpisy.

(13)  Vstupem úmluvy v platnost v právním řádu členských států vyvstává nutnost přijmout další vnitrostátní předpisy v oblasti přístupnosti výrobků a služeb a zastavěného prostředí souvisejícího s poskytováním zboží a služeb, které by bez opatření na úrovni Unie dále prohlubovaly rozdíly mezi vnitrostátními předpisy.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020: Obnovený závazek pro bezbariérovou Evropu33 stanoví v souladu s úmluvou přístupnost jako jednu z osmi oblastí, kde je potřeba podniknout kroky, a klade si za cíl zajistit přístupnost výrobků a služeb.

(15)  Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020: Obnovený závazek pro bezbariérovou Evropu stanoví v souladu s úmluvou přístupnost jako jednu z osmi oblastí, která je základním předpokladem pro zapojení do společnosti a kde je potřeba podniknout kroky, a klade si za cíl zajistit přístupnost výrobků a služeb.

__________________

__________________

33 COM(2010) 636.

33 COM(2010)636.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Každý výrobek a každá služba musí splňovat požadavky na přístupnost určené v článku 3 a uvedené v příloze I, aby byly přístupné pro osoby se zdravotním postižením a starší osoby. Povinnost zajistit přístupnost elektronického obchodování se vztahuje i na online prodej služeb podle čl. 1 odst. 2 písm. a) až e) této směrnice.

(17)  Pro každý výrobek a každou službu v oblasti působnosti této směrnice musí doprovázet zpráva o přístupnosti uvádějící, které požadavky na přístupnost určené v článku 3 a uvedené v příloze I byly splněny, aby daný výrobek nebo služba byly přístupné pro osoby se zdravotním postižením a starší osoby. Zpráva o přístupnosti je seznam nebo prohlášení o prvcích přístupnosti, které tvoří součást obecného popisu výrobku, jak požaduje příloha II, a služeb, jak požaduje příloha III. Povinnost zajistit přístupnost elektronického obchodování se vztahuje i na online prodej služeb podle čl. 1 odst. 2 písm. a) až e) této směrnice.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Je nezbytné zavést požadavky na přístupnost takovým způsobem, aby představovaly pro hospodářské subjekty a členské státy co nejmenší zátěž,to zejména tím, že se do oblasti působnosti zahrnou pouze výrobkyslužby, které byly pečlivě vybrány.

(18)  Je nezbytné zavést požadavky na přístupnost, které umožní všem osobám s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, v plné míře používat výrobkyvyužívat služby a infrastrukturu, na něž se vztahuje tato směrnice. Požadavky na přístupnost by měly být zavedeny takovým způsobem, aby představovaly pro hospodářské subjektyčlenské státy co nejmenší zátěž.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  V některých situacích by společné požadavky na přístupnost zastavěného prostředí usnadnily volný pohyb příslušných služeb a osob se zdravotním postižením. Tato směrnice tudíž členským státům umožňuje zahrnout zastavěné prostředí používané při poskytování služeb spadajících do oblasti působnosti této směrnice, a zajišťuje tak soulad s požadavky na přístupnost stanovenými v příloze X.

(23)  Společné požadavky na přístupnost zastavěného prostředí jsou důležité pro výrobky a nezbytné, pokud jde o zajištění přístupných služeb,měly by usnadnit volný pohyb osob se zdravotním postižením. Tato směrnice tudíž členské státy zavazuje, aby plně zahrnuly zastavěné prostředí používané při poskytování služeb spadajících do oblasti působnosti této směrnice, a zajišťuje tak soulad s požadavky na přístupnost stanovenými v příloze X.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25a)  Při určování a klasifikaci potřeb osob se zdravotním postižením, jež má daný výrobek nebo daná služba splňovat, by zásada univerzálního designu měla být chápána ve světle obecné poznámky č. 2 (2014) k článku 9 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením1a.

 

__________________

 

1a

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Všechny hospodářské subjekty zapojené do dodavatelského a distribučního řetězce by měly zajistit, aby na trh dodávaly pouze výrobky, které jsou ve shodě s požadavky na přístupnost uvedenými v této směrnici. Je nezbytné stanovit jasné a přiměřené rozdělení povinností podle role, kterou mají jednotlivé subjekty v dodavatelském a distribučním procesu.

(28)  Všechny hospodářské subjekty zapojené do dodavatelského a distribučního řetězce by měly zajistit, aby na trh dodávaly pouze výrobky, které jsou ve shodě s požadavky na přístupnost uvedenými v této směrnici, včetně požadavků na vykazování. Je nezbytné stanovit jasné a přiměřené rozdělení povinností podle role, kterou mají jednotlivé subjekty v dodavatelském a distribučním procesu.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  Tato směrnice by měla dodržovat pravidla zásady „zelenou malým a středním podnikům“ a měla by zohledňovat administrativní zátěž, které malé a střední podniky čelí. Spíše než obecné výjimkyodchylky pro tyto podniky by měla stanovit méně striktní pravidla posuzování shody a měla by zavést ochranné doložky pro hospodářské subjekty. V důsledku toho by při stanovení pravidel pro výběr a provádění nejvhodnějších postupů posuzování shody měla být situace malých a středních podniků zohledněna a povinnost posuzovat shodu požadavků na přístupnost by měla být omezena tak, aby pro malé a střední podniky nepředstavovala nepřiměřenou zátěž. Orgány dozoru nad trhem by navíc měly působit přiměřeně podle velikosti podniků a podle toho, zda se jedná o výrobky v malých sériích nebo o nesériovou výrobu, neměly by malým a středním podnikům vytvářet překážky a neměly by ohrožovat ochranu veřejných zájmů.

(37)  Tato směrnice by měla mít rozsáhlou působnost a měla by zohledňovat administrativní zátěž, které malé a střední podniky čelí. Měla by stanovit přesnáúčinná pravidla posuzování shody. Výjimky z pravidel posuzování shody by měly být vykládány striktně v souladu s touto směrnicí. V důsledku toho by při stanovení pravidel pro výběr a provádění nejvhodnějších postupů posuzování shody měla být situace malých a středních podniků zohledněna a povinnost posuzovat shodu požadavků na přístupnost by měla být omezena tak, aby pro malé a střední podniky nepředstavovala nepřiměřenou zátěž. Orgány dozoru nad trhem by navíc měly působit přiměřeně podle velikosti podniků a podle toho, zda se jedná o výrobky v malých sériích nebo o nesériovou výrobu, neměly by malým a středním podnikům vytvářet překážky a neměly by ohrožovat ochranu veřejných zájmů.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  Aby se usnadnilo posuzování shody s použitelnými požadavky, je nezbytné stanovit předpoklad shody pro výrobky a služby, které jsou ve shodě s dobrovolnými harmonizovanými normami přijatými v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/201239 za účelem stanovení podrobných technických specifikací těchto požadavků. Komise již evropským normalizačním organizacím podala řadu žádostí o normalizaci v oblasti přístupnosti, které by byly relevantní pro přípravu harmonizovaných norem.

(39)  Aby se usnadnilo posuzování shody s použitelnými požadavky ohledně přístupnosti, je nezbytné stanovit předpoklad shody pro výrobky a služby, které jsou ve shodě s dobrovolnými harmonizovanými normami přijatými v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/201239 za účelem stanovení podrobných technických specifikací těchto požadavků. Komise již evropským normalizačním organizacím podala řadu žádostí o normalizaci v oblasti přístupnosti, které by byly relevantní pro přípravu harmonizovaných norem.

__________________

__________________

39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12).

39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12).

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  V případě, že neexistují harmonizované normy, měla by být Komise schopna, pokud je to třeba pro účely harmonizace trhu, přijmout prováděcí akty, kterými stanoví obecné technické specifikace pro požadavky na přístupnost uvedené v této směrnici.

(40)  V případě, že neexistují harmonizované normy, měla by být Komise schopna, pokud je to nezbytné pro účely harmonizace trhu, přijmout prováděcí akty, kterými stanoví obecné technické specifikace pro požadavky na přístupnost uvedené v této směrnici.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42)  Pokud jde o posuzování shody výrobků, měla by tato směrnice vycházet z interního řízení výroby v „modulu A“, který je popsán v příloze II rozhodnutí č. 768/2008/ES, jelikož to umožňuje hospodářským subjektům prokázat a příslušným orgánům zajistit, že výrobky dodávané na trh splňují požadavky na přístupnost, a zároveň nezpůsobuje nepřiměřenou zátěž.

(42)  Pokud jde o posuzování shody výrobků, měla by tato směrnice vycházet z interního řízení výroby v „modulu A“, který je popsán v příloze II rozhodnutí č. 768/2008/ES, jelikož to umožňuje hospodářským subjektům prokázat a příslušným orgánům zajistit, že výrobky dodávané na trh splňují požadavky na přístupnost v souladu se zprávou výrobce o prvcích přístupnosti zahrnutých v daném zařízení, a zároveň nezpůsobuje nepřiměřenou zátěž.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44)  Označení CE, které vyjadřuje shodu výrobku s požadavky na přístupnost uvedenými v této směrnici, je viditelným výsledkem celého postupu, jehož součástí je posouzení shody v širším smyslu. Tato směrnice by měla dodržovat obecné zásady, kterými se označení CE řídí a které jsou obsaženy v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/200840, kterým se stanoví požadavky na akreditacidozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.

(44)  Označení CE, které vyjadřuje shodu výrobku s požadavky na přístupnost uvedenými v této směrnici, je viditelným výsledkem celého postupu, jehož součástí je posouzení shody v širším smyslu. Tato směrnice by měla dodržovat obecné zásady, kterými se označení CE řídí a které jsou obsaženy v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/200840. Členské státy by si měly vyměňovat osvědčené postupy, pokud jde o postupy pro posuzování přístupných výrobků a služeb, a měly by se vzájemně informovat o dostupnosti odborníků v oblasti přístupného zboží a výrobků ve spolupráci se zastřešujícími organizacemi, které působí v oblasti přístupnosti a zastupují osoby se zdravotním postižením.

__________________

__________________

40 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).

40 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Článek -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek -1

 

Cíle

 

Účelem této směrnice je zlepšit fungování vnitřního trhu sblížením právních a správních předpisů členských států a odstraněním překážek bránících volnému pohybu přístupných výrobků a služeb.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  technické vybavení počítačů a operační systémy pro všeobecné účely;

a)  technické vybavení počítačů a operační systémy pro všeobecné účely a domácí spotřebiče provozované pomocí uživatelského rozhraní s IKT;

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  tyto samoobslužné terminály:

b)  samoobslužné terminály, jako:

i)  automatické bankovní stroje (bankomaty),

i)  automatické bankovní stroje (bankomaty),

 

ii)  platební terminály;

ii)  stroje pro výdej lístků a jízdenek,

iii)  stroje pro výdej lístků a jízdenek,

iii)  odbavovací kiosky.

iv)  odbavovací kiosky.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  audiovizuální mediální služby a související koncová zařízení s pokročilým informačním potenciálem určená pro veřejnost;

b)  audiovizuální mediální služby, komerční a veřejně financované sdělovací prostředky a zpravodajské internetové stránky a související koncová zařízení s pokročilým informačním potenciálem určená pro veřejnost;

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  služby letecké, autobusové, železniční a vodní přepravy cestujících;

c)  služby letecké, autobusové, železniční a vodní přepravy cestujících a příslušná infrastruktura;

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  „univerzálním designem“, označovaným též jako „design pro všechny“, navrhování výrobků, vybavení, programů a služeb tak, aby je mohly v co největší míře využívat všechny osoby bez nutnosti úprav nebo specializovaného designu; „univerzální design“ nevylučuje podpůrné pomůcky pro určité skupiny osob s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, pokud jsou zapotřebí;

2)  „univerzálním designem“, rovněž označovaným jako „design pro všechny“, navrhování výrobků, vybavení, programů a služeb tak, aby je mohly v co největší míře využívat všechny osoby bez nutnosti úprav nebo specializovaného designu; „univerzální design“ nevylučuje podpůrné pomůcky pro určité skupiny osob, včetně osob se zdravotním postižením, pokud jsou zapotřebí;

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5)  „výrobkem“ látka, přípravek nebo zboží vyrobené ve výrobním procesu kromě jídla, krmiv, živých rostlin a živočichů, produktů lidského původu a rostlinných a živočišných produktů, které přímo souvisejí s jejich budoucí reprodukcí;

5)  „výrobkem“ látka, přípravek nebo zboží vyrobené ve výrobním procesu kromě jídla, krmiv, živých rostlin a živočichů, produktů lidského původu a rostlinných a živočišných produktů, které přímo souvisejí s jejich budoucí reprodukcí v souladu se směrnicí 2001/95/ES Evropského parlamentu a Rady46a s výjimkami stanovenými v této směrnici;

 

_____________________________

 

46a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4).

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a)  „poskytovatelem služby“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba v Unii, jak je uvedeno v článku 56 Smlouvy o fungování Evropské unie, která je usazena v členském státě a nabízí nebo poskytuje službu spadající do oblasti působnosti této směrnice;

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

21)  „elektronickým obchodováním“ online prodej výrobků a služeb.

21)  „elektronickým obchodováním“ online prodej výrobků a služeb, včetně veškerých třetích subjektů potřebných pro provádění internetového prodeje.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

21a)  „pomocnou technologií“ jakýkoli předmět, zařízení nebo systém výrobků, který je použit ke zvýšení, udržení nebo zlepšení funkčních schopností osob s funkčními omezeními včetně osob se zdravotním postižením;

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 21 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

21b)  „službou pro usnadnění přístupu“ služba, jako je zvukový popis, titulky pro neslyšící a nedoslýchavé a znakový jazyk, která zlepšuje přístupnost audiovizuálního obsahu pro osoby se zdravotním postižením;

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 21 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

21c)  „zvukovým popisem“ doplňkové slyšitelné vyprávění, jímž jsou prokládány dialogy a které popisuje důležité aspekty vizuálního obsahu audiovizuálních médií, jimž není možné porozumět jen z hlavního zvukového záznamu;

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 21 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

21d)  „titulky pro neslyšící a nedoslýchavé“ synchronizované vizuální textové alternativy k mluvenému slovu i k neverbálním zvukovým informacím, které jsou nezbytné k porozumění mediálnímu obsahu;

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 21 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

21e)  „mluvenými titulky“ nebo „zvukovými titulky“ nahlas čtené titulky v národním jazyce, je-li zvukový projev v jiném jazyce;

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 21 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

21f)  „textem v reálném čase“ komunikace prostřednictvím přenosu textu, přičemž jsou znaky přenášeny přes terminál v okamžiku, kdy jsou psány, a to tak, že uživateli se komunikace jeví jako plynulá;

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 21 g (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

21g)  „nástrojem pro tvorbu obsahu“ jakýkoli software nebo sbírka softwarových komponentů, které mohou tvůrci sami nebo ve spolupráci s ostatními používat k vytváření nebo úpravám obsahu určeného k použití jinými osobami, včetně jiných tvůrců;

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 21 h (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

21h)  „přenosovými službami“ telefonní služby poskytované tlumočníkem/tlumočníky nebo tlumočnickým softwarem, které umožňují neslyšícím nebo nedoslýchavým osobám nebo osobám s poruchou řeči komunikovat prostřednictvím tlumočníka (softwaru) s osobou slyšící / schopnou komunikovat způsobem, který je „funkčně rovnocenný“ schopnosti osoby bez zdravotního postižení;

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Technické vybavení počítačů a operační systémy pro všeobecné účely musí splňovat požadavky stanovené v oddíle I přílohy I.

2.  Technické vybavení počítačů a operační systémy pro všeobecné účely i domácí spotřebiče ovládané pomocí uživatelského rozhraní s IKT musí splňovat požadavky stanovené v oddíle I přílohy I.

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Tyto samoobslužné terminály: automatické bankovní stroje (bankomaty), stroje pro výdej lístků a jízdenek a odbavovací kiosky musí splňovat požadavky stanovené v oddíle II přílohy I.

3.  Samoobslužné terminály: automatické bankovní stroje (bankomaty), stroje pro výdej lístků a jízdenek, platební terminály a odbavovací kiosky musí splňovat požadavky stanovené v oddíle II přílohy I.

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Telefonní služby, včetně služeb tísňového volání, a související koncová zařízení s pokročilým informačním potenciálem určená pro veřejnost musí splňovat požadavky stanovené v oddíle III přílohy I.

4.  Telefonní služby, včetně služeb tísňového volání, a související koncová zařízení s pokročilým informačním potenciálem určená pro veřejnost musí splňovat požadavky stanovené v oddíle III přílohy I. Členské státy zajistí na celém svém území dostupnost alespoň jedné služby pro přenos textu a jedné služby pro přenos videa a v konzultaci s organizacemi uživatelů včetně organizací zastupujících osoby se zdravotním postižením přitom zajistí, aby tyto přenosové služby byly interoperabilní s telefonními službami. Členské státy rovněž zajišťují dostupnost komunikace prostřednictvím zvuku, videa a textu v reálném čase s celostátními, regionálními a místními tísňovými službami podle přístupu „úplné konverzace“.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5  Audiovizuální mediální služby a související koncová zařízení s pokročilým informačním potenciálem určená pro veřejnost musí splňovat požadavky stanovené v oddíle IV přílohy I.

5.  Audiovizuální mediální služby, komerční a veřejně financované sdělovací prostředky a zpravodajské internetové stránky a související koncová zařízení s pokročilým informačním potenciálem určená pro veřejnost musí splňovat požadavky stanovené v oddíle IV přílohy I.

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Do data uvedeného v čl. 27 odst. 2 zpřístupní poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb vysílající v EU své služby, a to tak, že:

 

– alespoň 75 % celkového programu bude zahrnovat titulky pro neslyšící a nedoslýchavé,

 

– nejméně 75 % celkového programu s titulky v národním jazyce bude obsahovat mluvené titulky,

 

– alespoň 5% celkového programu bude opatřeno zvukovým popisem,

 

– alespoň 5 % celkového programu bude opatřeno tlumočením do znakového jazyka.

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Služby letecké, autobusové, železniční a vodní přepravy cestujících, internetové stránky těchto služeb a služby poskytované na mobilních zařízeních, terminály pro inteligentní prodej jízdenek, poskytování informací o provozu v reálném čase a samoobslužné terminály, stroje pro výdej lístků a jízdenek a odbavovací kiosky používané pro účely poskytování přepravních služeb cestujícím musí splňovat odpovídající požadavky stanovené v oddíle V přílohy I.

6.  Služby letecké, autobusové, železniční a vodní infrastruktury pro přepravu cestujících, internetové stránky těchto služeb a služby poskytované na mobilních zařízeních, terminály pro inteligentní prodej jízdenek, poskytování informací o provozu v reálném čase a samoobslužné terminály, stroje pro výdej lístků a jízdenek a odbavovací kiosky používané pro účely poskytování přepravních služeb cestujícím musí splňovat odpovídající požadavky stanovené v oddílecha X přílohy I.

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Bankovní služby, internetové stránky bankovních služeb, bankovní služby poskytované na mobilních zařízeních, samoobslužné terminály, včetně automatických bankovních strojů (bankomatů), používané pro poskytování bankovních služeb musí splňovat požadavky stanovené v oddíle VI přílohy I.

7.  Bankovní služby, internetové stránky bankovních služeb, bankovní služby poskytované na mobilních zařízeních a platební terminály, samoobslužné terminály, včetně automatických bankovních strojů (bankomatů), používané pro poskytování bankovních služeb musí splňovat požadavky stanovené v oddíle VI přílohy I.

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 9 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Na obsah vytvořený uživateli se požadavky stanovené v oddíle VIII přílohy I nevztahují, přičemž nástroje pro tvorbu obsahu musí být přístupné pro osoby se zdravotním postižením a musí usnadňovat tvorbu přístupného obsahu v souladu s pravidly stanovenými v této směrnici.

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10.  Členské státy se mohou s přihlédnutím k vnitrostátním podmínkám rozhodnout, že zastavěné prostředí, které využívají uživatelé služeb přepravy cestujících, včetně prostředí spravovaného poskytovateli služeb a provozovateli infrastruktury, jakož i zastavěné prostředí, které využívají uživatelé bankovních služeb, a klientská centra a obchody provozované telefonními operátory musí splňovat požadavky na přístupnost stanovené v oddíle X přílohy I, aby osobám s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, využívání tohoto prostředí co nejvíce usnadnily.

10.  Členské státy zajistí, že zastavěné prostředí, které využívají uživatelé služeb přepravy cestujících, včetně prostředí spravovaného poskytovateli služeb a provozovateli infrastruktury, jakož i zastavěné prostředí, které využívají uživatelé bankovních služeb, a klientská centra a obchody provozované telefonními operátory budou splňovat požadavky na přístupnost stanovené v oddíle X přílohy I, aby osobám s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, využívání tohoto prostředí co nejvíce usnadnily.

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Byl-li uvedeným postupem prokázán soulad výrobku s příslušnými požadavky na přístupnost, vypracují výrobci EU prohlášení o shodě a umístí označení CE.

Byl-li uvedeným postupem prokázán soulad výrobku s příslušnými požadavky na přístupnost, vypracují výrobci EU prohlášení o shodě a umístí označení CE. Uvedou rovněž jasný doplňkový odkaz na přístupnost, například „přístupný výrobek“.

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Výrobci vedou knihy stížností, nevyhovujících výrobků a záznamy o případech stažení výrobků z oběhu a průběžně o všech těchto kontrolních činnostech informují distributory.

4.  Výrobci vedou knihy stížností s odkazem na určené skupiny osob se zdravotním postižením, nevyhovujících výrobků a záznamy o případech stažení výrobků z oběhu a průběžně o všech těchto kontrolních činnostech informují distributory.

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Výrobci zajistí, aby byl k výrobku přiložen návod a bezpečnostní informace v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům a ostatním konečným uživatelům, který určí dotčený členský stát.

7.  Výrobci zajistí, aby byl k výrobku přiložen návod a bezpečnostní informace v jazyce určeném daným členským státem a snadno srozumitelném spotřebitelům a ostatním konečným uživatelům v několika přístupných formátech.

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že výrobek, který uvedli na trh, není ve shodě s touto směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení tohoto výrobku do shody, nebo v případě potřeby k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud výrobek představuje riziko související s přístupností, informují o tom výrobci neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž výrobek dodali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o veškerých přijatých nápravných opatřeních.

8.  Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že výrobek, který uvedli na trh, není ve shodě s touto směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení tohoto výrobku do shody, nebo případně k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud výrobek vykazuje nedostatek přístupnosti, informují o tom výrobci neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž výrobek dodali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o veškerých přijatých nápravných opatřeních.

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Před uvedením výrobku na trh dovozci zajistí, aby výrobce provedl příslušný postup posuzování shody stanovený v příloze II. Zajistí, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci podle uvedené přílohy, aby výrobek nesl označení CE a aby k němu byly přiloženy požadované doklady a aby výrobce splnil požadavky stanovené v čl. 5 odst. 5 a 6.

2.  Před uvedením výrobku na trh dovozci zajistí, aby výrobce provedl na základě své zprávy o přístupnosti příslušný postup posuzování shody stanovený v příloze II. Zajistí, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci podle uvedené přílohy, aby výrobek nesl označení CE a aby k němu byly přiloženy požadované doklady a aby výrobce splnil požadavky stanovené v čl. 5 odst. 5 a 6.

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Poskytovatelé služeb musí připravit nezbytné informace v souladu s přílohou III, ve kterých vysvětlí, jak služby splňují požadavky uvedené v článku 3. Tyto informace musí být zpřístupněny veřejnosti v písemném i ústním formátu, a to i způsobem, který je přístupný osobám s funkčním omezením a osobám se zdravotním postižením. Poskytovatelé služeb musí dané informace uchovávat po celou dobu jejich poskytování.

2.  Poskytovatelé služeb musí připravit nezbytné informace v souladu s přílohou III, ve kterých vysvětlí, jak jejich služby splňují požadavky uvedené v článku 3. Tyto informace musí být zpřístupněny veřejnosti v několika přístupných formátech. Poskytovatelé dotyčných služeb musí dané informace uchovávat po celou dobu jejich poskytování.

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Poskytovatelé služeb musí zajistit, aby byly zavedeny postupy, které zajistí, že v případě nepřetržitého poskytování zůstanou služby nadále ve shodě s požadavky na přístupnost uvedenými v článku 3. Poskytovatelé služeb musí náležitě zohlednit veškeré změny týkající se povahy poskytování služby a změny požadavků na přístupnost uvedených v článku 3. V případě neshody přijmou poskytovatelé služeb nezbytná nápravná opatření k uvedení služby do shody s požadavky na přístupnost uvedenými v článku 3.

3.  Poskytovatelé služeb musí zajistit, aby byly zavedeny postupy, které zajistí, že v případě nepřetržitého poskytování zůstanou služby nadále ve shodě s požadavky na přístupnost uvedenými v článku 3 a aby v portfoliu, jež poskytují, měly všechny skupiny osob se zdravotním postižením co největší možný přístup k dostupným službám, které splňují jejich potřeby s ohledem na přístupnost. Poskytovatelé služeb musí náležitě zohlednit veškeré změny týkající se povahy poskytování služby a změny požadavků na přístupnost uvedených v článku 3. V případech neshody přijmou poskytovatelé služeb nezbytná nápravná opatření k uvedení služby do shody s požadavky na přístupnost uvedenými v článku 3.

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Požadavky na přístupnost uvedené v článku 3 se použijí do té míry, aby nevedly k významné změně některého prvku nebo rysu výrobku nebo služby, která by změnila základní povahu výrobku nebo služby.

1.  Požadavky na přístupnost uvedené v článku 3 se použijí do té míry, aby nevedly k významné změně některého prvku nebo rysu výrobku nebo služby, která by změnila základní povahu daného výrobku nebo služby. Výrobce se může rozhodnout splnit požadavky na přístupnost tak, že začlení slučitelné součástky třetí strany, pokud se toto začlenění stane integrální částí produktu a nevede k dodatečným nákladům pro uživatele.

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  odhadované náklady a přínosy pro hospodářské subjekty ve vztahu k očekávanému přínosu pro osoby se zdravotním postižením se zohledněním četnosti a doby využití konkrétního výrobku nebo služby.

b)  odhadované dodatečné náklady a přínosy pro hospodářské subjekty ve vztahu k očekávanému přínosu pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, se zohledněním četnosti a doby využití konkrétního výrobku nebo služby.

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Má se za to, že zátěž není nepřiměřená, je-li kompenzována financováním z jiných než vlastních zdrojů hospodářských subjektů, ať již veřejných, nebo soukromých.

4.  Má se za to, že zátěž není nepřiměřená, je-li kompenzována financováním z jiných než vlastních zdrojů hospodářských subjektů, ať již veřejných, nebo soukromých. Nedostatečná priorita, chybějící plán nebo nedostatek znalostí se nepovažují za oprávněnou omluvu pro tvrzení, že se jedná o nepřiměřenou zátěž.

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Posouzení, zda soulad s požadavky na přístupnost pro výrobky nebo služby způsobuje zásadní změny nebo nepřiměřenou zátěž, musí provést hospodářský subjekt.

5.  Posouzení, zda soulad s požadavky na přístupnost pro výrobky nebo služby způsobuje zásadní změny nebo nepřiměřenou zátěž, musí provést hospodářský subjekt v konzultaci s organizacemi uživatelů a odborníky na požadavky týkající se přístupnosti ve vnitrostátním orgánu dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh    57

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Pokud hospodářské subjekty použily pro konkrétní výrobek nebo službu výjimku stanovenou v odstavcích 1 až 5, oznámí to příslušnému orgánu dozoru nad trhem členského státu, na jehož trh se výrobek nebo služba uvádí nebo dodává. Oznámení zahrnuje posouzení uvedené v odstavci 3. Mikropodniky jsou od tohoto požadavku učinit oznámení osvobozeny, musí však být schopny příslušnou dokumentaci dodat na žádost příslušného orgánu dozoru nad trhem.

6.  Pokud hospodářské subjekty použily pro konkrétní výrobek nebo službu výjimku stanovenou v odstavcích 1 až 5, oznámí to příslušnému orgánu dozoru nad trhem členského státu, na jehož trh se výrobek nebo služba uvádí nebo dodává. Oznámení zahrnuje posouzení uvedené v odstavci 3. Pokud hospodářský subjekt nepředloží nezávislé posouzení, které vydala třetí strana, již tím oficiálně pověřil orgán dozoru nad trhem, orgán dozoru nad trhem posouzení pro účely udělení výjimky systematicky ověří. Mikropodniky jsou od tohoto požadavku učinit oznámení osvobozeny, musí však být schopny příslušnou dokumentaci dodat na žádost příslušného orgánu dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh    58

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Zavede se strukturovaný dialog mezi příslušnými zúčastněnými stranami, včetně osob se zdravotním postižením a jejich zastupitelských organizací a orgánů dozoru nad trhem, aby se zajistilo, že budou stanoveny přiměřené konzistentní zásady pro posuzování výjimek.

Pozměňovací návrh    59

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6b.  Členské státy se vybízejí, aby v zájmu snadnějšího uplatňování této směrnice poskytovaly pobídky a pokyny pro mikropodniky. Postupy a pokyny se vypracovávají na základě konzultace s příslušnými zúčastněnými stranami, včetně osob s postižením a organizací, které je zastupují.

Pozměňovací návrh    60

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu přijaly opatření podle článku 20 nařízení (ES) č. 765/2008 nebo pokud mají dostatečné důvody domnívat se, že výrobek, na nějž se vztahuje tato směrnice, představuje riziko související s aspekty přístupnosti, na něž se vztahuje tato směrnice, provedou hodnocení dotčeného výrobku zahrnující všechny použitelné požadavky na přístupnost stanovené touto směrnicí. Příslušné hospodářské subjekty plně spolupracují s orgány dozoru nad trhem.

Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu přijaly opatření podle článku 20 nařízení (ES) č. 765/2008 nebo pokud mají dostatečné důvody domnívat se, že je výrobek, na nějž se vztahuje tato směrnice, jednoznačně charakterizován určitým nedostatkem přístupnosti, na něž se vztahuje tato směrnice, provedou hodnocení dotyčného výrobku zahrnující všechny použitelné požadavky na přístupnost stanovené touto směrnicí. Příslušné hospodářské subjekty plně spolupracují s orgány dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh    61

Návrh směrnice

Čl. 21 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  v případě potřeby na veškeré příslušné právní předpisy EU nebo na ta ustanovení právních předpisů EU, která se vztahují na přístupnost pro osoby se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh    62

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  odhadované náklady a přínosy pro dotčené příslušné orgány ve vztahu k očekávanému přínosu pro osoby se zdravotním postižením se zohledněním četnosti a doby využití konkrétního výrobku nebo služby;

b)  odhadované dodatečné náklady a přínosy pro dotyčné příslušné orgány ve vztahu k očekávanému přínosu pro osoby se zdravotním postižením se zohledněním četnosti a doby využití konkrétního výrobku nebo služby;

Pozměňovací návrh    63

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Posouzení, zda splnění požadavků na přístupnost uvedených v článku 21 způsobuje nepřiměřenou zátěž, musí provést dotčené příslušné orgány.

3.  Posouzení, zda splnění požadavků na přístupnost uvedených v článku 21 způsobuje nepřiměřenou zátěž, musí provést dotčené příslušné orgány. Nedostatečná priorita nebo nedostatek času či znalostí se nepovažují za oprávněný důvod pro tvrzení, že se jedná o nepřiměřenou zátěž.

Pozměňovací návrh    64

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud příslušný orgán použil pro konkrétní výrobek nebo službu výjimku stanovenou v odstavcích 1, 2 a 3, oznámí to Komisi. Oznámení zahrnuje posouzení uvedené v odstavci 2.

4.  Pokud příslušný orgán použil pro konkrétní výrobek nebo službu výjimku stanovenou v odstavcích 1, 2 a 3, oznámí to Komisi. Oznámení zahrnuje posouzení uvedené v odstavci 2 a je veřejnosti zpřístupněno v přístupných formátech.

Pozměňovací návrh    65

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Má-li Komise důvod pochybovat o rozhodnutí dotyčného příslušného orgánu, může požádat pracovní skupinu uvedenou v čl. 25 odst. 2a, aby vydala stanovisko k posouzení uvedenému v odstavci 2 tohoto článku.

Pozměňovací návrh    66

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  ustanovení, na jejichž základě může spotřebitel podat v souladu s vnitrostátním právem žalobu u soudů nebo příslušných správních orgánů, která zajistí dodržování vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice;

a)  ustanovení, na jejichž základě může spotřebitel v rámci přístupného komplexního mechanismu pro řešení stížností podat v souladu s vnitrostátním právem žalobu u soudů nebo příslušných správních orgánů, která zajistí dodržování vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice;

Pozměňovací návrh    67

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  V zájmu zajištění jednotného uplatňování požadavků stanovených ve směrnici a v zájmu usnadnění výměny informací a osvědčených postupů mezi orgány dozoru nad trhem zřídí Komise pracovní skupinu složenou ze zástupců vnitrostátních orgánů a organizací zastupujících příslušné zúčastněné strany, včetně osob se zdravotním postižením a jejich příslušných organizací. Považuje-li to Komise za nezbytné, vydá pracovní skupina stanovisko k odůvodněným výjimkám z těchto požadavků.

Pozměňovací návrh    68

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 2 - oddíl I - sloupec 1 - název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Technické vybavení počítačů a operační systémy pro všeobecné účely

Technické vybavení počítačů a operační systémy pro všeobecné účely a domácí spotřebiče provozované pomocí uživatelského rozhraní s IKT

Pozměňovací návrh    69

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 2 – oddíl I – sloupec 2 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Návrh a výroba: Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití výrobků pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením a osob s omezením souvisejícím s věkem, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby zpřístupňovaly tyto prvky:

1.  Návrh a výroba: Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití výrobků pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením a osob s omezením souvisejícím s věkem, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby vyhovovaly následujícím požadavkům na zpřístupnění:

a)  informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod, varování), které:

a)  informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod, varování), jež by měly být poskytovány v řadě dostupných formátů a které:

i)  musí být dostupné prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

i)  jsou dostupné prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

ii)  musí být srozumitelné,

ii)  jsou srozumitelné,

iii)  musí být vnímatelné,

iii)  jsou vnímatelné,

iv)  musí mít odpovídající velikost písma za předvídatelných podmínek použití;

iv)  musí mít odpovídající velikost písma i dostatečný kontrast mezi znaky a jejich pozadím, aby byly za předvídatelných podmínek použití co nejvíce čitelné;

b)  obal výrobku včetně informací zde uvedených (otevření, uzavření, použití, likvidace);

b)  obal výrobku včetně informací zde uvedených (otevření, uzavření, použití, likvidace) a uvedení značky, názvu a typu výrobku, které:

 

i)  splňuje požadavky stanovené v písmenu a),

 

ii)  jednoduchým a přesným způsobem informuje uživatele o tom, že výrobek obsahuje prvky přístupnosti, a o jeho kompatibilitě s kompenzačními technologiemi,

c)  návod k použití výrobku, k jeho instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, který musí splňovat tyto podmínky:

c)  návod k použití výrobku, k jeho instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, který ať už je poskytován samostatně, nebo je součástí výrobku, musí splňovat tyto podmínky:

i)  obsah návodu musí být dostupnýtextových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsobyprostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu, a

i)  je k dispozicipřístupném internetovém formátu a elektronické podobě jiného než internetového formátu,to tak, aby byly pochopitelné, vnímatelné a ovladatelné; and

ii)  návod musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu;

ii)  výrobce musí uvést a objasnit, jakým způsobem lze používat prvky přístupnosti produktu a jaká je jeho kompatibilita s kompenzačními technologiemi,

 

iii)  na požádání je poskytnut v alternativních neelektronických formátech. Tyto alternativní neelektronické formáty mohou zahrnovat zvětšené písmo, Braillovo písmo nebo snadno čitelný text;

 

d)  návod k použití výrobku, k jeho instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, který ať už je poskytován samostatně, nebo je součástí výrobku, musí splňovat tyto podmínky:

d)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

e)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

e)  funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob s funkčním omezením v souladu s odstavcem 2;

f)  funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob s funkčním omezením v souladu s odstavcem 2;

f)  propojení výrobku s kompenzačními pomůckami.

g)  případně slučitelnost s kompenzačními pomůckami a technologiemi, které jsou dostupné na úrovni Unie a na mezinárodní úrovni, včetně technologií pro osoby se sluchovým postižením, jako jsou pomůcky pro nedoslýchavé, funkce telecoil, kochleární implantáty a zařízení na podporu sluchu.

Pozměňovací návrh    70

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 2 – oddíl I – sloupec 2 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Podpůrné služby: Podpůrné služby (asistenční služby, telefonická centra, technická podpora, přenosové služby a služby odborné přípravy), jsou-li k dispozici, poskytují informace o přístupnosti služby a její kompatibilitě s kompenzačními technologiemi, přičemž používají způsoby komunikace přístupné pro osoby se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh    71

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 2 – oddíl I – sloupec 2 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Návrh uživatelského rozhraní a funkčnosti

2.  Návrh uživatelského rozhraní a požadavky na funkčnost

Za účelem zajištění přístupnosti musí návrh funkčnosti a uživatelského rozhraní výrobků podle bodu 1 písm. d) a e), pokud je to třeba, splňovat tyto požadavky:

Za účelem zajištění přístupnosti musí návrh funkčnosti a uživatelského rozhraní výrobků podle bodu 1 písm. e) a f), pokud je to třeba, splňovat tyto požadavky:

a)  komunikace a orientace prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu;

a)  komunikace a orientace prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu, přičemž platí, že:

 

i)  pokud výrobek poskytuje vizuální způsoby komunikace a ovládání, je třeba zajistit alespoň jeden informační a provozní režim, který zapojení zraku nevyžaduje,

 

ii)  pokud výrobek poskytuje sluchové způsoby informace a ovládání, je třeba zajistit alespoň jeden informační a provozní režim, který zapojení sluchu nevyžaduje,

b)  alternativy k řečové komunikaci a orientaci;

b)  pokud je výrobek provozován způsobem vyžadujícím od uživatelů hlasové pokyny, je třeba rovněž zajistit alespoň jeden provozní režim, který hlasové pokyny od uživatelů nevyžaduje;

c)  variabilní nastavení velikosti a kontrastu;

c)  pokud výrobek poskytuje vizuální způsoby komunikace a ovládání, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim, který by uživatelům se zhoršeným zrakem umožňoval tento zrak lépe využívat, mj. na základě variabilního nastavení velikosti zobrazení, aniž by docházelo ke ztrátě obsahu nebo funkčnosti, a variabilního nastavení kontrastu a jasu, a podle potřeby je rovněž třeba zajistit flexibilní způsoby umožňující oddělit a ovládat vizuální prvky v popředí od vizuálních prvků na pozadí a požadovanou flexibilní kontrolu zorného pole;

d)  použití alternativní barvy u sdělovaných informací;

d)  pokud je výrobek provozován způsobem vyžadujícím zapojení zraku, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim, který nevyžaduje vnímání barvy;

e)  flexibilní způsoby umožňující rozlišit a oddělit zvuky v popředí od zvuků na pozadí, včetně možnosti snížit hluk na pozadí a zlepšit srozumitelnost;

e)  pokud je výrobek provozován způsobem vyžadujícím zapojení sluchu, ovládání hlasitosti uživatelem nebo posílení sluchových prvků s cílem zlepšit sluchovou srozumitelnost, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim s posílením sluchových prvků, včetně srozumitelnosti a hlasitosti, a flexibilní způsoby umožňující rozlišit a oddělit zvuky v popředí od zvuků na pozadí v případech, kdy je hlas a pozadí k dispozici jako samostatný zvukový záznam;

f)  možnost ovládat hlasitost;

 

g)  postupné ovládání a alternativy k ovládání využívajícímu jemnou motoriku;

f)  pokud výrobek vyžaduje manuální úkony, je třeba jej vybavit jedním provozním režimem, který uživatelům umožní jeho používání pomocí alternativních způsobů obsluhy, jež nevyžadují jemnou motoriku, úchop nebo sílu rukou, ani obsluhu více než jednoho ovládacího prvku najednou;

h)  funkční režimy s omezeným dosahem a silou;

g)  pokud je výrobek samostatně stojící nebo vestavěný, musí být jeho informační a ovládací prvky umístěny v dosahu všech uživatelů nebo musí být možné, aby si všichni uživatelé, včetně uživatelů s omezeným dosahem a omezenou silou, výrobek do svého dosahu umístili;

i)  možnost zabránit spuštění fotosenzitivních reakcí.

h)  pokud výrobek poskytuje vizuální způsoby informace, je třeba zajistit alespoň jeden informační režim, který minimalizuje možnost spuštění fotosenzitivních záchvatů;

 

i)  výrobek musí umožňovat nejméně jeden způsob snadnějšího a jednoduššího ovládání pro všechny uživatele, včetně uživatelů s omezenou kognitivní funkcí;

 

j)  pokud výrobek poskytuje prvky na zabezpečení přístupnosti, je třeba rovněž zajistit alespoň jeden provozní režim, při kterém se zachová soukromí uživatelů při používání těchto prvků zabezpečujících přístupnost.

Pozměňovací návrh    72

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 3 – oddíl II – sloupec 1 - název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Samoobslužné terminály: automatické bankovní stroje (bankomaty), stroje pro výdej lístků a jízdenek a odbavovací kiosky

Samoobslužné terminály: automatické bankovní stroje (bankomaty), stroje pro výdej lístků a jízdenek, odbavovací kioskyplatební terminály

Pozměňovací návrh    73

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 3 – oddíl II – sloupec 2 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Návrh a výroba: Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití výrobků pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením a osob s omezením souvisejícím s věkem, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby zpřístupňovaly tyto prvky:

1.  Návrh a výroba: Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití výrobků pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením a osob s omezením souvisejícím s věkem, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby vyhovovaly následujícím požadavkům na zpřístupnění:

a)  informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod, varování), které:

a)  informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod, varování), jež by měly být poskytovány v řadě dostupných formátů a které:

i)  musí být dostupné prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

i)  jsou dostupné prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

ii)  musí být srozumitelné,

ii)  jsou srozumitelné,

iii)  musí být vnímatelné,

iii)  jsou vnímatelné,

(iv)  musí mít odpovídající velikost písma za předvídatelných podmínek použití;

iv)  musí mít odpovídající velikost písma i dostatečný kontrast mezi znaky a jejich pozadím, aby byly za předvídatelných podmínek použití co nejvíce čitelné;

b)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

b)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

c)  funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob s funkčním omezením v souladu s odstavcem 2;

c)  funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob s funkčním omezením v souladu s odstavcem 2;

d)  propojení výrobku s kompenzačními pomůckami.

d)  případně slučitelnost s kompenzačními pomůckami a technologiemi, které jsou dostupné na úrovni Unie, včetně technologií pro osoby se sluchovým postižením, jako jsou pomůcky pro nedoslýchavé, funkce telecoil, kochleární implantáty a zařízení na podporu sluchu.

Pozměňovací návrh    74

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 3 – oddíl II – sloupec 2 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Návrh uživatelského rozhraní a funkčnosti:

 

2.  Návrh uživatelského rozhraní a požadavky na funkčnost:

Za účelem zajištění přístupnosti musí návrh funkčnosti a uživatelského rozhraní výrobků podle bodu 1 písm. b) a c), pokud je to třeba, splňovat tyto požadavky:

Za účelem zajištění přístupnosti splňuje návrh funkčnosti a uživatelského rozhraní výrobků podle bodu 1 písm. b) a c), pokud je to třeba, tyto požadavky:

a)  komunikaceorientace prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu;

a)  zajišťuje komunikaciorientaci prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu, přičemž platí, že:

 

i)  pokud výrobek poskytuje vizuální způsoby komunikace a ovládání, je třeba zajistit alespoň jeden informační a provozní režim, který zapojení zraku nevyžaduje,

 

ii)  pokud výrobek poskytuje sluchové způsoby informace a ovládání, je třeba zajistit alespoň jeden informační a provozní režim, který zapojení sluchu nevyžaduje,

b)  alternativy k řečové komunikaci a orientaci;

b)  pokud je výrobek provozován způsobem vyžadujícím od uživatelů hlasové pokyny, je třeba rovněž zajistit alespoň jeden provozní režim, který hlasové pokyny od uživatelů nevyžaduje;

c)  variabilní nastavení velikosti a kontrastu;

c)  pokud výrobek poskytuje vizuální způsoby komunikace a ovládání, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim, který by uživatelům se zhoršeným zrakem umožňoval tento zrak lépe využívat, mj. na základě variabilního nastavení velikosti zobrazení, aniž by docházelo ke ztrátě obsahu nebo funkčnosti, a variabilního nastavení kontrastu a jasu, a podle potřeby je rovněž třeba zajistit flexibilní způsoby umožňující oddělit a ovládat vizuální prvky v popředí od vizuálních prvků na pozadí a požadovanou flexibilní kontrolu zorného pole;

d)  použití alternativní barvy u sdělovaných informací;

d)  pokud je výrobek provozován způsobem vyžadujícím zapojení zraku, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim, který nevyžaduje vnímání barvy;

e)  flexibilní způsoby umožňující rozlišit a oddělit zvuky v popředí od zvuků na pozadí, včetně možnosti snížit hluk na pozadí a zlepšit srozumitelnost;

e)  pokud je výrobek provozován způsobem vyžadujícím zapojení sluchu, ovládání hlasitosti uživatelem nebo posílení sluchových prvků s cílem zlepšit sluchovou srozumitelnost, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim s posílením sluchových prvků, včetně srozumitelnosti a hlasitosti, a flexibilní způsoby umožňující rozlišit a oddělit zvuky v popředí od zvuků na pozadí v případech, kdy je hlas a pozadí k dispozici jako samostatný zvukový záznam;

f)  možnost ovládat hlasitost;

 

g)  postupné ovládání a alternativy k ovládání využívajícímu jemnou motoriku;

f)  pokud výrobek vyžaduje manuální úkony, je třeba jej vybavit jedním provozním režimem, který uživatelům umožní jeho používání pomocí alternativních způsobů obsluhy, jež nevyžadují jemnou motoriku, úchop nebo sílu rukou, ani obsluhu více než jednoho ovládacího prvku najednou;

h)  funkční režimy s omezeným dosahem a silou;

g)  pokud je výrobek samostatně stojící nebo vestavěný, musí být jeho informační a ovládací prvky umístěny v dosahu všech uživatelů nebo musí být možné, aby si všichni uživatelé, včetně uživatelů s omezeným dosahem a omezenou silou, výrobek do svého dosahu umístili;

i)  možnost zabránit spuštění fotosenzitivních reakcí.

h)  pokud výrobek poskytuje vizuální způsoby informace, je třeba zajistit alespoň jeden informační režim, který minimalizuje možnost spuštění fotosenzitivních záchvatů;

 

i)  výrobek musí umožňovat nejméně jeden způsob snadnějšího a jednoduššího ovládání pro všechny uživatele, včetně uživatelů s omezenou kognitivní funkcí;

 

j)  pokud výrobek obsahuje prvky na zabezpečení přístupnosti, je třeba rovněž zajistit alespoň jeden provozní režim, při kterém se zachová soukromí uživatelů při používání těchto prvků zabezpečujících přístupnost;

 

k)  nesmí vyžadovat, aby prvek přístupnosti byl zapnutý, aby jej uživatel, který prvek potřebuje, musel zapnout;

 

l)  je-li vyžadována načasovaná reakce, uživatel musí být upozorněn vizuálně a také dotykově nebo zvukově a musí mít možnost povolený čas prodloužit;

 

m)  výrobek musí být ovladatelný, včetně ovladatelných součástí výrobku, jako jsou klíče a ovladače, mezi klíči a ovladači a jejich pozadím musí být odpovídající kontrast a musí být rozpoznatelné hmatem;

 

n)  pokud se používají klíče, lístky nebo karty, musí mít takovou orientaci, která je rozpoznatelná hmatem, pakliže je orientace důležitá pro další používání tohoto klíče, lístku nebo karty;

 

o)  pokud výrobek používá biologické rysy uživatele, nesmí záviset na používání zvláštních biologických rysů jako jediného prostředku k identifikaci uživatele nebo k ovládání výrobku.

Pozměňovací návrh    75

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 3 – oddíl II – sloupec 2 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Podpůrné služby:

 

Podpůrné služby (asistenční služby, telefonická centra, technická podpora, přenosové služby a služby odborné přípravy), jsou-li k dispozici, poskytují informace o přístupnosti výrobku a jeho kompatibilitě s kompenzačními technologiemi, přičemž používají způsoby komunikace přístupné pro uživatele, včetně osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh    76

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 4 – oddíl III – sloupec 2 – bod A – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby:

1.  Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány takovým způsobem, aby:

a)  byla zajištěna přístupnost výrobků, které využívají při poskytování služby, v souladu s pravidly stanovenými v bodě B „Související koncová zařízení s pokročilým informačním potenciálem používaná spotřebiteli“;

a)  byly výrobky, které využívají při poskytování služby, v souladu s pravidly stanovenými v bodě B „Související koncová zařízení s pokročilým informačním potenciálem používaná spotřebiteli“;

b)  byly poskytovány informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech takto:

b)  informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech jsou poskytovány v dostupných formátech takto:

i)  informace musí být dostupnétextových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

i)  informace jsou k dispozicipřístupném internetovém formátu a elektronické podobě jiného než internetového formátu, a to tak, aby byly pochopitelné, vnímatelné a ovladatelné;

ii)  informace musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu,

ii)  hospodářský subjekt musí uvést a objasnit, jakým způsobem lze používat prvky přístupnosti služby a jaká je její kompatibilita s kompenzačními technologiemi;

iii)  elektronické informace, včetně příslušných online aplikací, které jsou při poskytování služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písm. c);

iii)  elektronické informace, včetně příslušných online a mobilních aplikací a internetových stránek, které jsou při poskytování služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písmenem c);

 

iv)  na požádání je poskytnut v alternativních neelektronických formátech. Tyto alternativní neelektronické formáty mohou zahrnovat zvětšené písmo, Braillovo písmo nebo snadno čitelný text;

c)  byly zpřístupňovány internetové stránky jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a způsobem, který usnadňuje interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

c)  byly zpřístupňovány internetové stránky a mobilní služby, včetně mobilních aplikací potřebných pro poskytování služeb, jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy, a způsobem, který usnadňuje interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

d)  poskytnutí přístupných informací, které umožní propojení s asistivními službami;

d)  poskytnutí přístupných informací, které umožní propojení s asistivními službami;

e)  byly zahrnuty funkce, praktiky, politikypostupyzměny ve fungování služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby osob s funkčním omezením.

e)  včetně funkcí, praktiky, opatřenípostupůzměn ve fungování služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby osob s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením:

 

i)  pokud služba poskytuje obousměrnou hlasovou komunikaci, musí rovněž podporovat paralelní přenos textu v reálném čase a v rámci téhož hovoru;

 

ii)  pokud služba podporuje obousměrnou komunikaci a je určena k použití s ​​přenosovými službami, musí podporovat přenos hlasu, textu anebo videa v reálném čase, a to odděleně nebo v libovolné kombinaci, jak pro příchozí, tak pro odchozí hovory;

 

iii)  pokud služba podporuje obousměrnou komunikaci a je určena k použití s ​​tísňovými službami, musí podporovat přenos hlasu, textu anebo videa v reálném čase, a to odděleně nebo v libovolné kombinaci, jak pro příchozí, tak pro odchozí hovory.

Pozměňovací návrh    77

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 4 – oddíl III – sloupec 2 – bod A – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Podpůrné služby

 

Podpůrné služby (asistenční služby, telefonická centra, technická podpora, přenosové služby a služby odborné přípravy), jsou-li k dispozici, poskytují informace o přístupnosti služby a její kompatibilitě s kompenzačními technologiemi, přičemž používají způsoby komunikace přístupné pro uživatele s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh    78

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 4 – oddíl III – sloupec 2 – bod B – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Návrh a výroba: Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití výrobků pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením a osob s omezením souvisejícím s věkem, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby zpřístupňovaly tyto prvky:

1.  Návrh a výroba: Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití výrobků pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením a osob s omezením souvisejícím s věkem, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby vyhovovaly následujícím požadavkům na zpřístupnění:

a)  informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod, varování), které:

a)  informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod, varování), jež jsou poskytovány v řadě dostupných formátů a které:

i)  musí být dostupné prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

i)  jsou dostupné prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

ii)  musí být srozumitelné,

ii)  jsou srozumitelné,

iii)  musí být vnímatelné,

iii)  jsou vnímatelné,

iv)  musí mít odpovídající velikost písma za předvídatelných podmínek použití;

iv)  musí mít odpovídající velikost písma i dostatečný kontrast mezi znaky a jejich pozadím, aby byly za předvídatelných podmínek použití co nejvíce čitelné;

b)  obal výrobku včetně informací zde uvedených (otevření, uzavření, použití, likvidace);

b)  obal výrobku včetně informací zde uvedených (otevření, uzavření, použití, likvidace) a uvedení značky, názvu a typu výrobku, které:

 

i)  splňuje požadavky stanovené v písmenu a),

 

ii)  jednoduchým a přesným způsobem informuje uživatele o tom, že výrobek obsahuje prvky přístupnosti, a o jeho kompatibilitě s kompenzačními technologiemi,

c)  návod k použití výrobku, k jeho instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, který musí splňovat tyto podmínky:

c)  návod k použití výrobku, k jeho instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, který ať už je poskytován samostatně, nebo je součástí výrobku, musí splňovat tyto podmínky:

i)  obsah návodu musí být dostupnýtextových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu, a

i)  je k dispozicipřístupném internetovém formátu a elektronické podobě jiného než internetového formátu, a to tak, aby byly pochopitelné, vnímatelné a ovladatelné, and

ii)  návod musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu;

ii)  výrobce musí uvést a objasnit, jakým způsobem lze používat prvky přístupnosti výrobku a jaká je jeho kompatibilita s kompenzačními technologiemi,

 

iii)  na požádání je poskytnut v alternativních neelektronických formátech. Tyto alternativní neelektronické formáty mohou zahrnovat zvětšené písmo, Braillovo písmo nebo snadno čitelný text,

 

c)  návod k použití výrobku, k jeho instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, který ať už je poskytován samostatně, nebo je součástí výrobku, musí splňovat tyto podmínky:

d)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

d)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

e)  funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob s funkčním omezením v souladu s odstavcem 2;

e)  funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob s funkčním omezením v souladu s odstavcem 2;

f)  propojení výrobku s kompenzačními pomůckami.

f)  případně slučitelnost s kompenzačními pomůckami a technologiemi, které jsou dostupné na úrovni Unie, včetně technologií pro osoby se sluchovým postižením, jako jsou pomůcky pro nedoslýchavé, funkce telecoil, kochleární implantáty a zařízení na podporu sluchu.

Pozměňovací návrh    79

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 4 – oddíl III – sloupec 2 – bod B – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Návrh uživatelského rozhraní a funkčnosti

2.  Návrh uživatelského rozhraní a požadavky na funkčnost

Za účelem zajištění přístupnosti musí návrh funkčnosti a uživatelského rozhraní výrobků podle bodu 1 písm. d) a e), pokud je to třeba, splňovat tyto požadavky:

Za účelem zajištění přístupnosti splňuje návrh funkčnosti a uživatelského rozhraní výrobků podle bodu 1 písm. d) a e), pokud je to třeba, tyto požadavky:

a)  komunikace a orientace prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu;

a)  komunikace a orientace prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu, přičemž platí, že:

 

i)  pokud výrobek poskytuje vizuální způsoby komunikace a ovládání, je třeba zajistit alespoň jeden informační a provozní režim, který zapojení zraku nevyžaduje,

 

ii)  pokud výrobek poskytuje sluchové způsoby informace a ovládání, je třeba zajistit alespoň jeden informační a provozní režim, který zapojení sluchu nevyžaduje;

b)  alternativy k řečové komunikaci a orientaci;

b)  pokud je výrobek provozován způsobem vyžadujícím od uživatelů hlasové pokyny, je třeba rovněž zajistit alespoň jeden provozní režim, který hlasové pokyny od uživatelů nevyžaduje;

c)  variabilní nastavení velikosti a kontrastu;

c)  pokud výrobek poskytuje vizuální způsoby komunikace a ovládání, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim, který by uživatelům se zhoršeným zrakem umožňoval tento zrak lépe využívat, mj. na základě variabilního nastavení velikosti zobrazení, aniž by docházelo ke ztrátě obsahu nebo funkčnosti, a variabilního nastavení kontrastu a jasu, a podle potřeby je rovněž třeba zajistit flexibilní způsoby umožňující oddělit a ovládat vizuální prvky v popředí od vizuálních prvků na pozadí a požadovanou flexibilní kontrolu zrakového pole;

d)  použití alternativní barvy u sdělovaných informací;

d)  pokud je výrobek provozován způsobem vyžadujícím zapojení zraku, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim, který nevyžaduje vnímání barvy;

e)  flexibilní způsoby umožňující rozlišit a oddělit zvuky v popředí od zvuků na pozadí, včetně možnosti snížit hluk na pozadí a zlepšit srozumitelnost;

e)  pokud je výrobek provozován způsobem vyžadujícím zapojení sluchu, ovládání hlasitosti uživatelem nebo posílení sluchových prvků s cílem zlepšit sluchovou srozumitelnost, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim s posílením sluchových prvků, včetně srozumitelnosti a hlasitosti, a flexibilní způsoby umožňující rozlišit a oddělit zvuky v popředí od zvuků na pozadí v případech, kdy je hlas a pozadí k dispozici jako samostatný zvukový záznam;

f)  možnost ovládat hlasitost;

 

g)  postupné ovládání a alternativy k ovládání využívajícímu jemnou motoriku;

f)  pokud výrobek vyžaduje manuální úkony, je třeba jej vybavit jedním provozním režimem, který uživatelům umožní jeho používání pomocí alternativních způsobů obsluhy, jež nevyžadují jemnou motoriku, úchop nebo sílu rukou, ani obsluhu více než jednoho ovládacího prvku najednou;

h)  funkční režimy s omezeným dosahem a silou;

g)  včetně případů, kdy je výrobek samostatně stojící nebo vestavěný, přičemž informační a ovládací prvky musí být umístěny v dosahu všech uživatelů nebo musí být možné, aby si uživatel, včetně uživatelů s omezeným dosahem a omezenou silou, výrobek do svého dosahu umístil;

i)  možnost zabránit spuštění fotosenzitivních reakcí;

h)  pokud výrobek poskytuje vizuální způsoby informace, je třeba zajistit alespoň jeden informační režim, který minimalizuje možnost spuštění fotosenzitivních záchvatů;

 

i)  výrobek musí umožňovat nejméně jeden způsob snadnějšího a jednoduššího ovládání pro všechny uživatele, včetně uživatelů s omezenou kognitivní funkcí;

 

j)  pokud výrobek poskytuje prvky na zabezpečení přístupnosti, je třeba rovněž zajistit alespoň jeden provozní režim, při kterém se zachová soukromí uživatelů při používání těchto prvků zabezpečujících přístupnost.

Pozměňovací návrh    80

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 4 – oddíl III – sloupec 2 – bod B – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Podpůrné služby

 

podpůrné služby (asistenční služby, telefonická centra, technická podpora, přenosové služby a služby odborné přípravy), jsou-li k dispozici, musí poskytovat informace o přístupnosti výrobku a jeho kompatibilitě s kompenzačními technologiemi, přičemž musí zároveň používat způsoby komunikace přístupné pro uživatele s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh    81

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 5 – oddíl IV – sloupec 2 – bod A – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby:

1.  Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány takovým způsobem, aby:

a)  byla zajištěna přístupnost výrobků, které využívají při poskytování služby, v souladu s pravidly stanovenými v bodě B „Související zařízení pro spotřebitele s pokročilým informačním potenciálem“;

a)  byly výrobky, které využívají při poskytování služby, v souladu s pravidly stanovenými v bodě B „Související koncová zařízení s pokročilým informačním potenciálem používaná spotřebiteli“;

b)  byly poskytovány informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech takto:

b)  byly informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech poskytovány v řadě dostupných formátů takto:

i)  informace musí být dostupné v textových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

i)  informace musí být k dispozici v přístupném online formátu a elektronické podobě jiného než online formátu, a to tak, aby byly srozumitelné, vnímatelné a ovladatelné,

ii)  informace musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu,

ii)  hospodářský subjekt musí uvést a objasnit, jakým způsobem lze používat prvky přístupnosti služby a jaká je její kompatibilita s kompenzačními technologiemi;

iii)  elektronické informace, včetně příslušných online aplikací, které jsou při poskytování služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písm. c);

iii)  elektronické informace, včetně příslušných online a mobilních aplikací a internetových stránek, které jsou při poskytování služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písmenem c);

c)  byly zpřístupňovány internetové stránky jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a způsobem, který usnadňuje interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

c)  byly zpřístupňovány internetové stránky a mobilní služby, včetně mobilních aplikací potřebných k poskytování služeb, jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy, a způsobem, který usnadňuje interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

d)  poskytnutí přístupných informací, které umožní propojení s asistivními službami;

d)  byly poskytovány přístupné informace, které umožní propojení s asistivními službami;

e)  byly zahrnuty funkce, praktiky, politiky a postupy a změny ve fungování služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby osob s funkčním omezením.

e)  obsahovaly funkce, praktiky, opatření a postupy a změny ve fungování služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby osob s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh    82

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 5 – oddíl IV – sloupec 2 – bod A – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb při konzultaci s organizacemi uživatelů, včetně organizací zastupujících osoby se zdravotním postižením, zajistí na základě postupného a příslušného harmonogramu kvalitu služeb pro usnadnění přístupu; pokud služba podporuje obousměrnou komunikaci a je určena k použití s ​​přenosovými službami, musí podporovat přenos hlasu, textu anebo videa v reálném čase, a to odděleně nebo v libovolné kombinaci, jak pro příchozí, tak pro odchozí hovory;

 

i)  poskytovatelé služeb zajistí, aby titulky pro neslyšící a nedoslýchavé byly správně synchronizovány s příslušným videem a aby byly čitelné, přesné a srozumitelné, a fakticky tak odrážely zvukové informace. To zahrnuje stanovení kritérií kvality, která by se týkala přinejmenším typu písma, velikosti písma, kontrastu a použití barev a pokud možno také požadavků nezbytných k zajištění toho, aby uživatelé mohli titulky pro neslyšící a nedoslýchavé ovládat.

 

ii)  Poskytovatelé služeb zajistí, aby zvukový popis a mluvené titulky byly správně synchronizovány s příslušným videem. To zahrnuje stanovení kritérií kvality souvisejících s umístěním zvuku a se srozumitelností zvukového popisu a mluvených titulků a nezbytných požadavků, které zajistí, aby uživatelé mohli titulky ovládat.

 

iii)  Poskytovatelé služeb zajistí, aby tlumočení do znakového jazyka bylo přesné a srozumitelné, a fakticky tak odráželo zvukovou informaci. To zahrnuje stanovení odborných požadavků na příslušné tlumočníky a vymezení kritérií kvality týkajících se tlumočení do znakového jazyka. Pokud je to technicky možné, musí být stanoveny požadavky potřebné k zajištění toho, aby uživatelé mohli tlumočení do znakového jazyka ovládat.

Pozměňovací návrh    83

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 5 – oddíl IV – sloupec 2 – bod A – bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Podpůrné služby

 

Podpůrné služby (asistenční služby, telefonická centra, technická podpora, přenosové služby a služby odborné přípravy), jsou-li k dispozici, musí poskytovat informace o přístupnosti výrobku a jeho kompatibilitě s kompenzačními technologiemi, přičemž musí zároveň používat způsoby komunikace přístupné pro uživatele s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh    84

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 5 – oddíl IV – sloupec 2 – bod B - bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Návrh a výroba: Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití výrobků pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením a osob s omezením souvisejícím s věkem, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby zpřístupňovaly tyto prvky:

1.  Návrh a výroba: Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití výrobků pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením a osob s omezením souvisejícím s věkem, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby vyhovovaly následujícím požadavkům na zpřístupnění:

a)  informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod, varování), které:

a)  informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod, varování), jež jsou poskytovány v řadě dostupných formátů a které:

i)  musí být dostupné prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

i)  jsou dostupné prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

ii)  musí být srozumitelné,

ii)  jsou srozumitelné,

iii)  musí být vnímatelné,

iii)  jsou vnímatelné,

iv)  musí mít odpovídající velikost písma za předvídatelných podmínek použití;

iv)  musí mít odpovídající velikost písma i dostatečný kontrast mezi znaky a jejich pozadím, aby byly za předvídatelných podmínek použití co nejvíce čitelné;

b)  obal výrobku včetně informací zde uvedených (otevření, uzavření, použití, likvidace);

b)  obal výrobku včetně informací zde uvedených (otevření, uzavření, použití, likvidace) a uvedení značky, názvu a typu výrobku, které:

 

i)  splňuje požadavky stanovené v písmenu a),

 

ii)  jednoduchým a přesným způsobem informuje uživatele o tom, že výrobek obsahuje prvky přístupnosti, a o jeho kompatibilitě s kompenzačními technologiemi,

c)  návod k použití výrobku, k jeho instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, který musí splňovat tyto podmínky:

c)  návod k použití výrobku, k jeho instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, který ať už je poskytován samostatně, nebo je součástí výrobku, musí splňovat tyto podmínky:

i)  obsah návodu musí být dostupnýtextových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu, a

i)  je k dispozicipřístupném internetovém formátu a elektronické podobě jiného než internetového formátu, a to tak, aby byly pochopitelné, vnímatelné a ovladatelné, and

ii)  návod musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu;

ii)  výrobce musí uvést a objasnit, jakým způsobem lze používat prvky přístupnosti produktu a jaká je jeho kompatibilita s kompenzačními technologiemi,

 

iii)  na požádání je poskytnut v alternativních neelektronických formátech. Tyto alternativní neelektronické formáty mohou zahrnovat zvětšené písmo, Braillovo písmo nebo snadno čitelný text,

 

c)  návod k použití výrobku, k jeho instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, který ať už je poskytován samostatně, nebo je součástí výrobku, musí splňovat tyto podmínky:

d)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

d)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

e)  funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob s funkčním omezením v souladu s odstavcem 2;

e)  funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob s funkčním omezením v souladu s odstavcem 2;

f)  propojení výrobku s kompenzačními pomůckami.

f)  případně slučitelnost s kompenzačními pomůckami a technologiemi, které jsou dostupné na úrovni Unie, včetně technologií pro osoby se sluchovým postižením, jako jsou pomůcky pro nedoslýchavé, funkce telecoil, kochleární implantáty a zařízení na podporu sluchu.

Pozměňovací návrh    85

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 5 – oddíl IV – sloupec 2 – bod B – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Návrh uživatelského rozhraní a funkčnosti

2.  Návrh uživatelského rozhraní a požadavky na funkčnost

Za účelem zajištění přístupnosti musí návrh funkčnosti a uživatelského rozhraní výrobků podle bodu 1 písm. d) a e), pokud je to třeba, splňovat tyto požadavky:

Za účelem zajištění přístupnosti splňuje návrh funkčnosti a uživatelského rozhraní výrobků podle bodu 1 písm. d) a e), pokud je to třeba, tyto požadavky:

a)  komunikace a orientace prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu;

a)  komunikace a orientace prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu, přičemž platí, že:

 

i)  pokud výrobek poskytuje vizuální způsoby komunikace a ovládání, je třeba zajistit alespoň jeden informační a provozní režim, který zapojení zraku nevyžaduje,

 

ii)  pokud výrobek poskytuje sluchové způsoby informace a ovládání, je třeba zajistit alespoň jeden informační a provozní režim, který zapojení sluchu nevyžaduje,

b)  alternativy k řečové komunikaci a orientaci;

b)  pokud je výrobek provozován způsobem vyžadujícím od uživatelů hlasové pokyny, je třeba rovněž zajistit alespoň jeden provozní režim, který hlasové pokyny od uživatelů nevyžaduje;

c)  variabilní nastavení velikosti a kontrastu;

c)  pokud výrobek poskytuje vizuální způsoby komunikace a ovládání, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim, který by uživatelům se zhoršeným zrakem umožňoval tento zrak lépe využívat, mj. na základě variabilního nastavení velikosti zobrazení, aniž by docházelo ke ztrátě obsahu nebo funkčnosti, a variabilního nastavení kontrastu a jasu, a podle potřeby je rovněž třeba zajistit flexibilní způsoby umožňující oddělit a ovládat vizuální prvky v popředí od vizuálních prvků na pozadí a požadovanou flexibilní kontrolu zorného pole;

d)  použití alternativní barvy u sdělovaných informací;

d)  pokud je výrobek provozován způsobem vyžadujícím zapojení zraku, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim, který nevyžaduje vnímání barvy;

e)  flexibilní způsoby umožňující rozlišit a oddělit zvuky v popředí od zvuků na pozadí, včetně možnosti snížit hluk na pozadí a zlepšit srozumitelnost;

e)  pokud je výrobek provozován způsobem vyžadujícím zapojení sluchu, ovládání hlasitosti uživatelem nebo posílení sluchových prvků s cílem zlepšit sluchovou srozumitelnost, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim s posílením sluchových prvků, včetně srozumitelnosti a hlasitosti, a flexibilní způsoby umožňující rozlišit a oddělit zvuky v popředí od zvuků na pozadí v případech, kdy je hlas a pozadí k dispozici jako samostatný zvukový záznam;

f)  možnost ovládat hlasitost;

 

g)  postupné ovládání a alternativy k ovládání využívajícímu jemnou motoriku;

f)  pokud výrobek vyžaduje manuální úkony, je třeba jej vybavit jedním provozním režimem, který uživatelům umožní jeho používání pomocí alternativních způsobů obsluhy, jež nevyžadují jemnou motoriku, úchop nebo sílu rukou, ani obsluhu více než jednoho ovládacího prvku najednou;

h)  funkční režimy s omezeným dosahem a silou;

g)  pokud je výrobek samostatně stojící nebo vestavěný, musí být jeho informační a ovládací prvky umístěny v dosahu všech uživatelů nebo musí být možné, aby si všichni uživatelé, včetně uživatelů s omezeným dosahem a omezenou silou, výrobek do svého dosahu umístili;

i)  možnost zabránit spuštění fotosenzitivních reakcí;

h)  pokud výrobek poskytuje vizuální způsoby informace, je třeba zajistit alespoň jeden informační režim, který minimalizuje možnost spuštění fotosenzitivních záchvatů;

 

i)  výrobek musí umožňovat nejméně jeden způsob snadnějšího a jednoduššího ovládání pro všechny uživatele, včetně uživatelů s omezenou kognitivní funkcí;

 

j)  pokud výrobek obsahuje prvky na zabezpečení přístupnosti, je třeba rovněž zajistit alespoň jeden provozní režim, při kterém se zachová soukromí uživatelů při používání těchto prvků zabezpečujících přístupnost.

Pozměňovací návrh    86

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 5 – oddíl IV – sloupec 2 – bod B – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Podpůrné služby

 

Podpůrné služby (asistenční služby, telefonická centra, technická podpora, přenosové služby a služby odborné přípravy), jsou-li k dispozici, poskytují informace o přístupnosti výrobku a jeho kompatibilitě s kompenzačními technologiemi, přičemž používají způsoby komunikace přístupné pro uživatele, včetně osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh    87

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 6 – oddíl V – sloupec 2 – bod A – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby:

1.  Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány takovým způsobem, aby:

a)  byly poskytovány informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech takto:

a)  informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech jsou poskytovány v řadě dostupných formátů takto:

i)  informace musí být dostupné v textových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

i)  informace musí být k dispozici v přístupném online formátu a elektronické podobě jiného než online formátu, a to tak, aby byly srozumitelné, vnímatelné a ovladatelné,

ii)  informace musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu,

ii)  hospodářský subjekt musí uvést a objasnit, jakým způsobem lze používat prvky přístupnosti služby a jaká je její kompatibilita s kompenzačními technologiemi,

iii)  elektronické informace, včetně příslušných online aplikací, které jsou při poskytování služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písm. b);

iii)  elektronické informace, včetně příslušných online a mobilních aplikací a internetových stránek, které jsou při poskytování služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písmenem b),

b)  byly zpřístupňovány internetové stránky jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a způsobem, který usnadňuje interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

b)  byly zpřístupňovány internetové stránky a mobilní služby, včetně mobilních aplikací potřebných k poskytování služeb, jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy, a způsobem, který usnadňuje interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

c)  byly zahrnuty funkce, praktiky, politiky a postupy a změny ve fungování služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby osob s funkčním omezením.

c)  obsahovaly funkce, praktiky, opatření a postupy a změny ve fungování služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby osob s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh    88

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 6 – oddíl V – sloupec 2 – bod A – bod 1a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Podpůrné služby

Podpůrné služby (asistenční služby, telefonická centra, technická podpora, přenosové služby a služby odborné přípravy), jsou-li k dispozici, musí poskytovat informace o přístupnosti výrobku a jeho kompatibilitě s kompenzačními technologiemi, přičemž musí zároveň používat způsoby komunikace přístupné pro uživatele s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh    89

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 6– oddíl V – sloupec 2 – bod B – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  byly zpřístupňovány internetové stránky jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a způsobem, který usnadňuje interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

a)  byly zpřístupňovány internetové stránky a mobilní služby, včetně mobilních aplikací potřebných k poskytování služeb, jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy, a způsobem, který usnadňuje interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

Pozměňovací návrh    90

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 6 – oddíl V – sloupec 2 – bod C – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby:

1.  Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány takovým způsobem, aby:

a)  byly poskytovány informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech takto:

a)  informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech byly poskytovány v řadě dostupných formátů takto:

i)  informace musí být dostupné v textových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

i)  informace musí být k dispozici v přístupném online formátu a elektronické podobě jiného než online formátu, a to tak, aby byly srozumitelné, vnímatelné a ovladatelné,

ii)  informace musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu,

ii)  hospodářský subjekt musí uvést a objasnit, jakým způsobem lze používat prvky přístupnosti služby a jaká je její kompatibilita s kompenzačními technologiemi,

iii)  elektronické informace, včetně příslušných online aplikací, které jsou při poskytování služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písm. b);

iii)  elektronické informace, včetně příslušných online a mobilních aplikací a internetových stránek, které jsou při poskytování služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písmenem b),

b)  byly zpřístupňovány internetové stránky jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a způsobem, který usnadňuje interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

b)  byly zpřístupňovány internetové stránky a mobilní služby, včetně mobilních aplikací potřebných k poskytování služeb, jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy, a způsobem, který usnadňuje interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

Pozměňovací návrh    91

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 6 – oddíl V – sloupec 2 – bod D - bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Návrh a výroba: Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití výrobků pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením a osob s omezením souvisejícím s věkem, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby zpřístupňovaly tyto prvky:

1.  Návrh a výroba: Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití výrobků pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby vyhovovaly následujícím požadavkům na zpřístupnění:

a)  informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod, varování), které:

a)  informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod, varování), jež jsou poskytovány v řadě dostupných formátů a které:

i)  musí být dostupné prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

i)  jsou dostupné prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

ii)  musí být srozumitelné,

ii)  jsou srozumitelné,

iii)  musí být vnímatelné,

iii)  jsou vnímatelné,

iv)  musí mít odpovídající velikost písma za předvídatelných podmínek použití;

iv)  musí mít odpovídající velikost písma i dostatečný kontrast mezi znaky a jejich pozadím, aby byly za předvídatelných podmínek použití co nejvíce čitelné;

b)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

b)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

c)  funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob s funkčním omezením v souladu s odstavcem 2;

c)  funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob s funkčním omezením v souladu s odstavcem 2;

d)  propojení výrobku s kompenzačními pomůckami.

d)  případně slučitelnost s kompenzačními pomůckami a technologiemi, které jsou dostupné na úrovni Unie, včetně technologií pro osoby se sluchovým postižením, jako jsou pomůcky pro nedoslýchavé, funkce telecoil, kochleární implantáty a zařízení na podporu sluchu.

Pozměňovací návrh    92

Návrh směrnice

Příloha I – oddíl V – sloupec 2 – bod D – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Podpůrné služby

 

podpůrné služby (asistenční služby, telefonická centra, technická podpora, přenosové služby a služby odborné přípravy), jsou-li k dispozici, musí poskytovat informace o přístupnosti výrobku a jeho kompatibilitě s kompenzačními technologiemi, přičemž musí zároveň používat způsoby komunikace přístupné pro uživatele s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh    93

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 6 – oddíl V – sloupec 2 – bod D - bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Návrh uživatelského rozhraní a funkčnosti

2.  Návrh uživatelského rozhraní a požadavky na funkčnost

Za účelem zajištění přístupnosti musí návrh funkčnosti a uživatelského rozhraní výrobků podle bodu 1 písm. b) a c), pokud je to třeba, splňovat tyto požadavky:

Za účelem zajištění přístupnosti splňuje návrh funkčnosti a uživatelského rozhraní výrobků podle bodu 1 písm. b) a c), pokud je to třeba, tyto požadavky:

a)  komunikaceorientace prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu;

a)  zajišťuje komunikaciorientaci prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu, přičemž platí, že:

 

i)  pokud výrobek poskytuje vizuální způsoby komunikace a ovládání, je třeba zajistit alespoň jeden informační a provozní režim, který zapojení zraku nevyžaduje,

 

ii)  pokud výrobek zajišťuje sluchové způsoby poskytování informací a ovládání, je třeba zajistit alespoň jeden informační a provozní režim, který zapojení sluchu nevyžaduje,

b)  alternativy k řečové komunikaci a orientaci;

b)  pokud je výrobek provozován způsobem vyžadujícím od uživatelů hlasové pokyny, je třeba rovněž zajistit alespoň jeden provozní režim, který hlasové pokyny od uživatelů nevyžaduje;

c)  variabilní nastavení velikosti a kontrastu;

c)  pokud výrobek poskytuje vizuální způsoby komunikace a ovládání, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim, který by uživatelům se zhoršeným zrakem umožňoval tento zrak lépe využívat, mj. na základě variabilního nastavení velikosti zobrazení, aniž by docházelo ke ztrátě obsahu nebo funkčnosti, a variabilního nastavení kontrastu a jasu, a podle potřeby je rovněž třeba zajistit flexibilní způsoby umožňující oddělit a ovládat vizuální prvky v popředí od vizuálních prvků na pozadí a požadovanou flexibilní kontrolu zorného pole;

d)  použití alternativní barvy u sdělovaných informací;

d)  pokud je výrobek provozován způsobem vyžadujícím zapojení zraku, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim, který nevyžaduje vnímání barvy;

e)  flexibilní způsoby umožňující rozlišit a oddělit zvuky v popředí od zvuků na pozadí, včetně možnosti snížit hluk na pozadí a zlepšit srozumitelnost;

e)  pokud je výrobek provozován způsobem vyžadujícím zapojení sluchu, ovládání hlasitosti uživatelem nebo posílení sluchových prvků s cílem zlepšit sluchovou srozumitelnost, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim s posílením sluchových prvků, včetně srozumitelnosti a hlasitosti, a flexibilní způsoby umožňující rozlišit a oddělit zvuky v popředí od zvuků na pozadí v případech, kdy je hlas a pozadí k dispozici jako samostatný zvukový záznam;

f)  možnost ovládat hlasitost;

 

g)  postupné ovládání a alternativy k ovládání využívajícímu jemnou motoriku;

f)  pokud výrobek vyžaduje manuální úkony, je třeba jej vybavit jedním provozním režimem, který uživatelům umožní jeho používání pomocí alternativních způsobů obsluhy, jež nevyžadují jemnou motoriku, úchop nebo sílu rukou, ani obsluhu více než jednoho ovládacího prvku najednou;

h)  funkční režimy s omezeným dosahem a silou;

g)  pokud je výrobek samostatně stojící nebo vestavěný, musí být jeho informační a ovládací prvky umístěny v dosahu všech uživatelů nebo musí být možné, aby si všichni uživatelé, včetně uživatelů s omezeným dosahem a omezenou silou, výrobek do svého dosahu umístili;

i)  možnost zabránit spuštění fotosenzitivních reakcí.

h)  pokud výrobek poskytuje vizuální způsoby informace, je třeba zajistit alespoň jeden informační režim, který minimalizuje možnost spuštění fotosenzitivních záchvatů;

 

i)  výrobek musí umožňovat nejméně jeden způsob snadnějšího a jednoduššího ovládání pro všechny uživatele, včetně uživatelů s omezenou kognitivní funkcí;

 

j)  pokud výrobek obsahuje prvky na zabezpečení přístupnosti, je třeba rovněž zajistit alespoň jeden provozní režim, při kterém se zachová soukromí uživatelů při používání těchto prvků zabezpečujících přístupnost.

Pozměňovací návrh    94

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 7 – oddíl VI – sloupec 1 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Bankovní služby; internetové stránky bankovních služeb; bankovní služby poskytované na mobilních zařízeních; Samoobslužné terminály, včetně automatických bankovních strojů (bankomatů), používané pro poskytování bankovních služeb:

Bankovní služby; internetové stránky bankovních služeb; bankovní služby poskytované na mobilních zařízeních; samoobslužné terminály, včetně automatických bankovních strojů (bankomatů), používané pro poskytování bankovních služeb, a platební terminály.

Pozměňovací návrh    95

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 7 – oddíl VI – sloupec 2 – bod A – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby:

1.  Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány takovým způsobem, aby:

a)  byla zajištěna přístupnost výrobků, které využívají při poskytování služby, v souladu s pravidly stanovenými v bodě D;

a)  výrobky, které využívají při poskytování služby, byly v souladu s pravidly stanovenými v bodě D;

b)  byly poskytovány informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech takto:

b)  informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech jsou poskytovány v řadě dostupných formátů takto:

i)  informace musí být dostupné v textových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

i)  informace musí být k dispozici v přístupném online formátu a elektronické podobě jiného než online formátu, a to tak, aby byly srozumitelné, vnímatelné a ovladatelné,

ii)  informace musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu,

ii)  hospodářský subjekt musí uvést a objasnit, jakým způsobem lze používat prvky přístupnosti služby a jaká je její kompatibilita s kompenzačními technologiemi,

iii)  elektronické informace, včetně příslušných online aplikací, které jsou při poskytování služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písm. c);

iii)  elektronické informace, včetně příslušných online a mobilních aplikací a internetových stránek, které jsou při poskytování služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písmenem c);

c)  byly zpřístupňovány internetové stránky jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a způsobem, který usnadňuje interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

c)  byly zpřístupňovány internetové stránky a mobilní služby, včetně mobilních aplikací potřebných k poskytování služeb, jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy, a způsobem, který usnadňuje interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

d)  byly zahrnuty funkce, praktiky, politiky a postupy a změny ve fungování služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby osob s funkčním omezením.

d)  obsahovaly funkce, praktiky, opatření a postupy a změny ve fungování služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby osob s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh    96

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 7 – oddíl VI – sloupec 2 – bod A – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Podpůrné služby

 

Podpůrné služby (asistenční služby, telefonická centra, technická podpora, přenosové služby a služby odborné přípravy), jsou-li k dispozici, musí poskytovat informace o přístupnosti výrobku a jeho kompatibilitě s kompenzačními technologiemi, přičemž musí zároveň používat způsoby komunikace přístupné pro uživatele s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením.

 

 

Pozměňovací návrh    97

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 7 – oddíl VI – sloupec 2 – bod B – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  byly zpřístupňovány internetové stránky jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a způsobem, který usnadňuje interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

a)  byly zpřístupňovány internetové stránky a mobilní služby, včetně mobilních aplikací potřebných k poskytování služeb, jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy, a způsobem, který usnadňuje interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

Pozměňovací návrh    98

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 7 – oddíl VI – sloupec 2 – bod C – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby:

1.  Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány takovým způsobem, aby:

a)  byly poskytovány informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech takto:

a)  byly informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech poskytovány v řadě dostupných formátů takto:

i)  informace musí být dostupné v textových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

i)  informace musí být k dispozici v přístupném online formátu a elektronické podobě jiného než online formátu, a to tak, aby byly srozumitelné, vnímatelné a ovladatelné,

ii)  informace musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu,

ii)  hospodářský subjekt musí uvést a objasnit, jakým způsobem lze používat prvky přístupnosti služby a jaká je její kompatibilita s kompenzačními technologiemi,

iii)  elektronické informace, včetně příslušných online aplikací, které jsou při poskytování služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písm. b);

iii)  elektronické informace, včetně příslušných online a mobilních aplikací a internetových stránek, které jsou při poskytování služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písmenem b),

b)  byly zpřístupňovány internetové stránky jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a způsobem, který usnadňuje interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

b)  byly zpřístupňovány internetové stránky a mobilní služby, včetně mobilních aplikací potřebných k poskytování služeb, jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy, a způsobem, který usnadňuje interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

Pozměňovací návrh    99

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 7 – oddíl VI – sloupec 2 – bod D – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Návrh a výroba: Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití výrobků pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením a osob s omezením souvisejícím s věkem, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby zpřístupňovaly tyto prvky:

1.  Návrh a výroba: Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití výrobků pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby vyhovovaly následujícím požadavkům na zpřístupnění:

a)  informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod, varování), které:

a)  informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod, varování), jež jsou poskytovány v řadě dostupných formátů a které:

i)  musí být dostupné prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

i)  jsou dostupné prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

ii)  musí být srozumitelné,

ii)  jsou srozumitelné,

iii)  musí být vnímatelné,

iii)  jsou vnímatelné,

iv)  musí mít odpovídající velikost písma za předvídatelných podmínek použití;

iv)  musí mít odpovídající velikost písma i dostatečný kontrast mezi znaky a jejich pozadím, aby byly za předvídatelných podmínek použití co nejvíce čitelné;

b)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

b)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

c)  funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob s funkčním omezením v souladu s odstavcem 2;

c)  funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob s funkčním omezením v souladu s odstavcem 2;

d)  propojení výrobku s kompenzačními pomůckami.

d)  případně slučitelnost s kompenzačními pomůckami a technologiemi, které jsou dostupné na úrovni Unie, včetně technologií pro osoby se sluchovým postižením, jako jsou pomůcky pro nedoslýchavé, funkce telecoil, kochleární implantáty a zařízení na podporu sluchu;

Pozměňovací návrh    100

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 7 – oddíl VI – sloupec 2 – bod D – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Podpůrné služby

 

podpůrné služby (asistenční služby, telefonická centra, technická podpora, přenosové služby a služby odborné přípravy), jsou-li k dispozici, musí poskytovat informace o přístupnosti výrobku a jeho kompatibilitě s kompenzačními technologiemi, přičemž musí zároveň používat způsoby komunikace přístupné pro uživatele s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh    101

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 7 - oddíl VI – sloupec 2 – bod D - bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Návrh uživatelského rozhraní a funkčnosti

2.  Návrh uživatelského rozhraní a požadavky na funkčnost

Za účelem zajištění přístupnosti musí návrh funkčnosti a uživatelského rozhraní výrobků podle bodu 1 písm. b) a c), pokud je to třeba, splňovat tyto požadavky:

Za účelem zajištění přístupnosti splňuje návrh funkčnosti a uživatelského rozhraní výrobků podle bodu 1 písm. b) a c), pokud je to třeba, tyto požadavky:

a)  komunikaceorientace prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu;

a)  zajišťuje komunikaciorientaci prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu, přičemž platí, že:

 

i)  pokud výrobek poskytuje vizuální způsoby komunikace a ovládání, je třeba zajistit alespoň jeden informační a provozní režim, který zapojení zraku nevyžaduje,

 

ii)  pokud výrobek zajišťuje sluchové způsoby poskytování informací a ovládání, je třeba zajistit alespoň jeden informační a provozní režim, který zapojení sluchu nevyžaduje,

b)  alternativy k řečové komunikaci a orientaci;

b)  pokud je výrobek provozován způsobem vyžadujícím od uživatelů hlasové pokyny, je třeba rovněž zajistit alespoň jeden provozní režim, který hlasové pokyny od uživatelů nevyžaduje;

c)  variabilní nastavení velikosti a kontrastu;

c)  pokud výrobek poskytuje vizuální způsoby komunikace a ovládání, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim, který by uživatelům se zhoršeným zrakem umožňoval tento zrak lépe využívat, mj. na základě variabilního nastavení velikosti zobrazení, aniž by docházelo ke ztrátě obsahu nebo funkčnosti, a variabilního nastavení kontrastu a jasu, a podle potřeby je rovněž třeba zajistit flexibilní způsoby umožňující oddělit a ovládat vizuální prvky v popředí od vizuálních prvků na pozadí a požadovanou flexibilní kontrolu zorného pole;

d)  použití alternativní barvy u sdělovaných informací;

(d)  pokud je výrobek provozován způsobem vyžadujícím zapojení zraku, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim, který nevyžaduje vnímání barvy;

e)  flexibilní způsoby umožňující rozlišit a oddělit zvuky v popředí od zvuků na pozadí, včetně možnosti snížit hluk na pozadí a zlepšit srozumitelnost;

e)  pokud je výrobek provozován způsobem vyžadujícím zapojení sluchu, ovládání hlasitosti uživatelem nebo posílení sluchových prvků s cílem zlepšit sluchovou srozumitelnost, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim s posílením sluchových prvků, včetně srozumitelnosti a hlasitosti, a flexibilní způsoby umožňující rozlišit a oddělit zvuky v popředí od zvuků na pozadí v případech, kdy je hlas a pozadí k dispozici jako samostatný zvukový záznam;

f)  možnost ovládat hlasitost;

 

g)  postupné ovládání a alternativy k ovládání využívajícímu jemnou motoriku;

f)  pokud výrobek vyžaduje manuální úkony, je třeba jej vybavit jedním provozním režimem, který uživatelům umožní jeho používání pomocí alternativních způsobů obsluhy, jež nevyžadují jemnou motoriku, úchop nebo sílu rukou, ani obsluhu více než jednoho ovládacího prvku najednou;

h)  funkční režimy s omezeným dosahem a silou;

g)  pokud je výrobek samostatně stojící nebo vestavěný, musí být jeho informační a ovládací prvky umístěny v dosahu všech uživatelů nebo musí být možné, aby si všichni uživatelé, včetně uživatelů s omezeným dosahem a omezenou silou, výrobek do svého dosahu umístili;

i)  možnost zabránit spuštění fotosenzitivních reakcí.

h)  pokud výrobek poskytuje vizuální způsoby informace, je třeba zajistit alespoň jeden informační režim, který minimalizuje možnost spuštění fotosenzitivních záchvatů;

 

i)  výrobek musí umožňovat nejméně jeden způsob snadnějšího a jednoduššího ovládání pro všechny uživatele, včetně uživatelů s omezenou kognitivní funkcí;

 

j)  pokud výrobek obsahuje prvky na zabezpečení přístupnosti, je třeba rovněž zajistit alespoň jeden provozní režim, při kterém se zachová soukromí uživatelů při používání těchto prvků zabezpečujících přístupnost.

Pozměňovací návrh    102

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 8 – oddíl VII – sloupec 2 – bod A – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby:

1.  Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány takovým způsobem, aby:

a)  byla zajištěna přístupnost výrobků, které využívají při poskytování služby, v souladu s pravidly stanovenými v bodě B „Výrobky“;

a)  výrobky, které využívají při poskytování služby, byly v souladu s pravidly stanovenými v bodě D „Výrobky“;

b)  byly poskytovány informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech takto:

b)  informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech byly poskytovány v řadě dostupných formátů takto:

i)  informace musí být dostupné v textových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

i)  informace musí být k dispozici v přístupném online formátu a elektronické podobě jiného než online formátu, a to tak, aby byly srozumitelné, vnímatelné a ovladatelné,

ii)  informace musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu,

ii)  hospodářský subjekt musí uvést a objasnit, jakým způsobem lze používat prvky přístupnosti služby a jaká je její kompatibilita s kompenzačními technologiemi,

iii)  elektronické informace, včetně příslušných online aplikací, které jsou při poskytování služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písm. c);

iii)  elektronické informace, včetně příslušných online a mobilních aplikací a internetových stránek, které jsou při poskytování služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písmenem c);

c)  byly zpřístupňovány internetové stránky jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a způsobem, který usnadňuje interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

c)  byly zpřístupňovány internetové stránky a mobilní služby, včetně mobilních aplikací potřebných k poskytování služeb, jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy, a způsobem, který usnadňuje interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

d)  poskytnutí přístupných informací, které umožní propojení s asistivními službami;

d)  byly poskytovány přístupné informace, které umožní propojení s asistivními službami;

e)  byly zahrnuty funkce, praktiky, politiky a postupy a změny ve fungování služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby osob s funkčním omezením.

e)  obsahovaly funkce, praktiky, opatření a postupy a změny ve fungování služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby osob s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh    103

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 8 – oddíl VII – sloupec 2 – bod A – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Podpůrné služby

Podpůrné služby (asistenční služby, telefonická centra, technická podpora, přenosové služby a služby odborné přípravy), jsou-li k dispozici, musí poskytovat informace o přístupnosti výrobku a jeho kompatibilitě s kompenzačními technologiemi, přičemž musí zároveň používat způsoby komunikace přístupné pro uživatele s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh    104

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 8 – oddíl VII – sloupec 2 – bod B – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Návrh a výroba: Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití výrobků pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením a osob s omezením souvisejícím s věkem, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby zpřístupňovaly tyto prvky:

1.  Návrh a výroba: Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití výrobků pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením a osob s omezením souvisejícím s věkem, musí být výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby vyhovovaly následujícím požadavkům na zpřístupnění:

a)  informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod, varování), které:

a)  informace o použití výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod, varování), jež jsou poskytovány v řadě dostupných formátů a které:

i)  musí být dostupné prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

i)  jsou dostupné prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

ii)  musí být srozumitelné,

ii)  jsou srozumitelné,

iii)  musí být vnímatelné,

iii)  jsou vnímatelné,

iv)  musí mít odpovídající velikost písma za předvídatelných podmínek použití;

iv)  musí mít odpovídající velikost písma i dostatečný kontrast mezi znaky a jejich pozadím, aby byly za předvídatelných podmínek použití co nejvíce čitelné,

b)  obal výrobku včetně informací zde uvedených (otevření, uzavření, použití, likvidace);

b)  obal výrobku včetně informací zde uvedených (otevření, uzavření, použití, likvidace) a uvedení značky, názvu a typu výrobku, které:

 

i)  splňuje požadavky stanovené v písmenu a),

 

ii)  jednoduchým a přesným způsobem informuje uživatele o tom, že výrobek obsahuje prvky přístupnosti, a o jeho kompatibilitě s kompenzačními technologiemi,

c)  návod k použití výrobku, k jeho instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, který musí splňovat tyto podmínky:

c)  návod k použití výrobku, k jeho instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, který ať už je poskytován samostatně, nebo je součástí výrobku, musí splňovat tyto podmínky:

i)  obsah návodu musí být dostupnýtextových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsobyprostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu, a

i)  je k dispozicipřístupném internetovém formátu a elektronické podobě jiného než internetového formátu,to tak, aby byly vnímatelné a ovladatelné, and

ii)  návod musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu;

ii)  výrobce musí uvést a objasnit, jakým způsobem lze používat prvky přístupnosti produktu a jaká je jeho kompatibilita s kompenzačními technologiemi,

 

iii)  na požádání je poskytnut v alternativních neelektronických formátech. Tyto alternativní neelektronické formáty mohou zahrnovat zvětšené písmo, Braillovo písmo nebo snadno čitelný text,

 

c)  návod k použití výrobku, k jeho instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, který ať už je poskytován samostatně, nebo je součástí výrobku, musí splňovat tyto podmínky:

d)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

d)  uživatelské rozhraní výrobku (manipulace, kontroly a zpětné vazby, vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

e)  funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob s funkčním omezením v souladu s odstavcem 2;

e)  funkčnost výrobku odpovídající potřebám osob s funkčním omezením v souladu s odstavcem 2;

f)  propojení výrobku s kompenzačními pomůckami.

f)  případně slučitelnost s kompenzačními pomůckami a technologiemi, které jsou dostupné na úrovni Unie, včetně technologií pro osoby se sluchovým postižením, jako jsou pomůcky pro nedoslýchavé, funkce telecoil, kochleární implantáty a zařízení na podporu sluchu.

Pozměňovací návrh    105

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 8 – oddíl VII – sloupec 2 – bod B – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Podpůrné služby

Podpůrné služby (asistenční služby, telefonická centra, technická podpora, přenosové služby a služby odborné přípravy), jsou-li k dispozici, poskytují informace o přístupnosti výrobku a jeho kompatibilitě s kompenzačními technologiemi, přičemž používají způsoby komunikace přístupné pro uživatele, včetně osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh    106

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 8 – oddíl VII – sloupec 2 – bod B – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Návrh uživatelského rozhraní a funkčnosti

2.  Návrh uživatelského rozhraní a požadavky na funkčnost

Za účelem zajištění přístupnosti musí návrh funkčnosti a uživatelského rozhraní výrobků podle bodu 1 písm. d) a e), pokud je to třeba, splňovat tyto požadavky:

Za účelem zajištění přístupnosti splňuje návrh funkčnosti a uživatelského rozhraní výrobků podle bodu 1 písm. d) a e), pokud je to třeba, tyto požadavky:

a)  komunikace a orientace prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu;

a)  komunikace a orientace prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu, včetně:

 

i)  pokud výrobek poskytuje vizuální způsoby komunikace a ovládání, je třeba zajistit alespoň jeden informační a provozní režim, který zapojení zraku nevyžaduje,

 

ii)  pokud výrobek poskytuje sluchové způsoby informace a ovládání, je třeba zajistit alespoň jeden informační a provozní režim, který zapojení sluchu nevyžaduje,

b)  alternativy k řečové komunikaci a orientaci;

b)  pokud je výrobek provozován způsobem vyžadujícím od uživatelů hlasové pokyny, je třeba rovněž zajistit alespoň jeden provozní režim, který hlasové pokyny od uživatelů nevyžaduje;

c)  variabilní nastavení velikosti a kontrastu;

c)  pokud výrobek poskytuje vizuální způsoby komunikace a ovládání, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim, který by uživatelům se zhoršeným zrakem umožňoval tento zrak lépe využívat, mj. na základě variabilního nastavení velikosti zobrazení, aniž by docházelo ke ztrátě obsahu nebo funkčnosti, a variabilního nastavení kontrastu a jasu, a podle potřeby je rovněž třeba zajistit flexibilní způsoby umožňující oddělit a ovládat vizuální prvky v popředí od vizuálních prvků na pozadí a požadovanou flexibilní kontrolu zorného pole;

d)  použití alternativní barvy u sdělovaných informací;

d)  pokud je výrobek provozován způsobem vyžadujícím zapojení zraku, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim, který nevyžaduje vnímání barvy;

e)  flexibilní způsoby umožňující rozlišit a oddělit zvuky v popředí od zvuků na pozadí, včetně možnosti snížit hluk na pozadí a zlepšit srozumitelnost;

e)  pokud je výrobek provozován způsobem vyžadujícím zapojení sluchu, ovládání hlasitosti uživatelem nebo posílení sluchových prvků s cílem zlepšit sluchovou srozumitelnost, je třeba zajistit alespoň jeden provozní režim s posílením sluchových prvků, včetně srozumitelnosti a hlasitosti, a flexibilní způsoby umožňující rozlišit a oddělit zvuky v popředí od zvuků na pozadí v případech, kdy je hlas a pozadí k dispozici jako samostatný zvukový záznam;

f)  možnost ovládat hlasitost;

 

g)  postupné ovládání a alternativy k ovládání využívajícímu jemnou motoriku;

f)  pokud výrobek vyžaduje manuální úkony, je třeba jej vybavit jedním provozním režimem, který uživatelům umožní jeho používání pomocí alternativních způsobů obsluhy, jež nevyžadují jemnou motoriku, úchop nebo sílu rukou, ani obsluhu více než jednoho ovládacího prvku najednou;

h)  funkční režimy s omezeným dosahem a silou;

g)  pokud je výrobek samostatně stojící nebo vestavěný, musí být jeho informační a ovládací prvky umístěny v dosahu všech uživatelů nebo musí být možné, aby si všichni uživatelé, včetně uživatelů s omezeným dosahem a omezenou silou, výrobek do svého dosahu umístili;

i)  možnost zabránit spuštění fotosenzitivních reakcí.

h)  pokud výrobek poskytuje vizuální způsoby informace, je třeba zajistit alespoň jeden informační režim, který minimalizuje možnost spuštění fotosenzitivních záchvatů;

 

i)  výrobek musí umožňovat nejméně jeden způsob snadnějšího a jednoduššího ovládání pro všechny uživatele, včetně uživatelů s omezenou kognitivní funkcí;

 

j)  pokud výrobek obsahuje prvky na zabezpečení přístupnosti, je třeba rovněž zajistit alespoň jeden provozní režim, při kterém se zachová soukromí uživatelů při používání těchto prvků zabezpečujících přístupnost.

Pozměňovací návrh    107

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 9 – oddíl VIII – sloupec 2 – bod A – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány tak, aby:

1.  Aby se zajistilo optimální předvídatelné použití pro osoby s funkčním omezením, včetně osob se zdravotním postižením, musí být služby poskytovány takovým způsobem, aby:

a)  byly poskytovány informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech takto:

a)  byly informace o fungování služby a o charakteristikách její přístupnosti a možnostech poskytovány v řadě dostupných formátů takto:

i)  informace musí být dostupné v textových formátech, které lze použít k vytvoření alternativních asistivních formátů použitelných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho senzorického kanálu,

i)  informace musí být k dispozici v přístupném online formátu a elektronické podobě jiného než online formátu, a to tak, aby byly srozumitelné, vnímatelné a ovladatelné,

ii)  informace musí obsahovat alternativy k netextovému obsahu,

ii)  hospodářský subjekt musí uvést a objasnit, jakým způsobem lze používat prvky přístupnosti služby a jaká je její kompatibilita s kompenzačními technologiemi,

iii)  elektronické informace, včetně příslušných online aplikací, které jsou při poskytování služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písm. b);

iii)  elektronické informace, včetně příslušných online a mobilních aplikací a internetových stránek, které jsou při poskytování služby nezbytné, musí být poskytovány v souladu s písmenem b),

b)  byly zpřístupňovány internetové stránky jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy; a způsobem, který usnadňuje interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

b)  byly zpřístupňovány internetové stránky a mobilní služby, včetně mobilních aplikací potřebných k poskytování služeb, jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické alternativy, a způsobem, který usnadňuje interoperabilitu s různými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

Pozměňovací návrh    108

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 9 – oddíl VIII – sloupec 2 – bod A – bod 1 a (nový)