Menetlus : 2015/0278(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0188/2017

Esitatud tekstid :

A8-0188/2017

Arutelud :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Hääletused :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Selgitused hääletuse kohta
PV 13/03/2019 - 11.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

RAPORT     ***I
PDF 2648kWORD 324k
8.5.2017
PE 597.391v02-00 A8-0188/2017

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Raportöör: Morten Løkkegaard

Arvamuse koostajad (*):

Ádám Kósa, tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Keith Taylor, transpordi- ja turismikomisjon

(*)  Kaasatud komisjonid – kodukorra artikkel 54

PARANDUSED/ ADDENDA
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS(*)
 TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS(*)
 KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI ARVAMUS
 NAISTE ÕIGUSTE JA SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE KOMISJONI ARVAMUS
 PETITSIOONIKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0615),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0387/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 25. mai 2016. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ja tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni, naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni ning petitsioonikomisjoni arvamusi (A8-0188/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab parlamendi ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Volitus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artiklit 26,

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Käesoleva direktiivi eesmärk on aidata kaasa siseturu nõuetekohasele toimimisele, ühtlustades õigus- ja haldusnormid ning kõrvaldades tõkked, mis takistavad teatavate ligipääsetavate toodete ja teenuste vaba liikumist. See suurendab ligipääsetavate toodete ja teenuste kättesaadavust siseturul.

(1)  Käesoleva direktiivi eesmärk on aidata kaasa siseturu nõuetekohasele toimimisele, ühtlustades liikmesriikide õigus- ja haldusnormid ning kõrvaldades tõkked, mis takistavad teatavate ligipääsetavate toodete ja teenuste vaba liikumist. See suurendab ligipääsetavaid tooteid ja teenuseid käsitleva teabe kättesaadavust ning parandab selle ligipääsetavust ja praktilisust siseturul.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Ligipääsetavate toodete ja teenuste järele on suur nõudlus, sest puuetega ja/või funktsionaalsete piirangutega inimeste arv suureneb oluliselt Euroopa Liidu rahvastiku vananedes. Keskkond, kus on parem ligipääs toodetele ja teenustele, tekitab kaasavama ühiskonna ja lihtsustab iseseisvat toimetulekut.

(2)  Ligipääsetavate toodete ja teenuste järele on suur nõudlus, sest funktsionaalsete piirangutega inimeste, sealhulgas puuetega inimeste (ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni (edaspidi „konventsioon“) artikli 1 tähenduses) arv suureneb oluliselt liidu rahvastiku vananedes. Keskkond, kus on parem ligipääs toodetele ja teenustele, tekitab kaasavama ühiskonna ja on iseseisva toimetuleku eeltingimus.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Toodete, vahendite, seadmete ja teenuste puhul tuleks tagada üldine ligipääsetavus, universaaldisain ja sooline perspektiiv, et puuetega inimesed saaksid neid tavapäraselt kasutada.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Kuna liikmesriikides vastu võetud õigus- ja haldusnormid seoses piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste, sealhulgas puuetega inimeste ligipääsuga toodetele ja teenustele on erinevad, takistab see nende toodete ja teenuste vaba liikumist ning moonutab tõhusat konkurentsi siseturul. Ettevõtjad, eelkõige väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd), on sellistest tõketest eriti mõjutatud.

(3)  Kuna liikmesriikides vastu võetud õigus- ja haldusnormid seoses piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste, sealhulgas puuetega inimeste ligipääsuga mõnedele toodetele ja teenustele on erinevad, takistab see nende vaba liikumist ning moonutab tõhusat konkurentsi siseturul. Teiste toodete puhul suurenevad erinevused tõenäoliselt siis, kui jõustub konventsioon. Ettevõtjad, eelkõige väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd), on sellistest tõketest eriti mõjutatud.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Ligipääsetavate toodete tarbijad ja ligipääsetavate teenuste kasutajad seisavad silmitsi kõrgete hindadega, mis tulenevad piiratud konkurentsist pakkujate vahel. Liikmesriikide õigusaktide killustatus vähendab potentsiaalset kasu, mida võidakse saada kodu- ja välismaiste kolleegidega kogemuste vahetamisest ühiskonna ja tehnoloogia arengu küsimustes.

(5)  Ligipääsetavate toodete, sealhulgas eelkõige tugitehnoloogiate tarbijad ja ligipääsetavate teenuste kasutajad seisavad silmitsi kõrgete hindadega, mis tulenevad piiratud konkurentsist pakkujate vahel. Liikmesriikide õigusaktide killustatus vähendab potentsiaalset kasu, mida võidakse saada kodu- ja välismaiste kolleegidega kogemuste vahetamisest ühiskonna ja tehnoloogia arengu küsimustes.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Seetõttu on siseturu nõuetekohaseks toimimiseks vajalik riigisiseste meetmete ühtlustamine liidu tasandil, et teha lõpp ligipääsetavate toodete ja teenuste turu killustatusele, saavutada mastaabisääst, hõlbustada piiriülest kaubandust ning aidata ettevõtjatel suunata vahendeid innovatsiooni, selmet kasutada neid vahendeid saavutamaks kooskõla killustatud õigusnõuetega terves liidus, ning selleks, et tagada puuetega inimeste vaba liikumine.

(6)  Seetõttu on siseturu nõuetekohaseks toimimiseks vajalik riigisiseste meetmete ühtlustamine liidu tasandil, et teha lõpp ligipääsetavate toodete ja teenuste turu killustatusele, saavutada mastaabisääst, hõlbustada piiriülest kaubandust, toodete ja teenuste vaba liikumist ning inimeste, sealhulgas puuetega inimeste liikumisvabadust, ning aidata ettevõtjatel suunata vahendeid innovatsiooni, selmet kasutada neid vahendeid killustatud õigusaktidest tulenevate kulude katmiseks.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklis 10 nõutakse, et liit võitleks oma poliitika ja tegevuse määratlemisel diskrimineerimisega puuete alusel. ELi toimimise lepingu artiklis 19 antakse liidule õigus võtta sellise diskrimineerimise vastu võitlemiseks vastu õigusakte.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Käesolevas direktiivis austatakse põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Eelkõige on käesoleva direktiivi eesmärk tagada puuetega inimeste õiguste täielik austamine, et nad saaksid kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus, ning edendada Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 26 kohaldamist.

(9)  Käesolevas direktiivis austatakse põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Eelkõige on käesoleva direktiivi eesmärk tagada puuetega inimeste ja eakamate inimeste õiguste täielik austamine, et nad saaksid kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus, ning edendada Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklite 21, 25 ja 26 kohaldamist.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  Toodete ja teenuste parem ligipääsetavus parandab lisaks puuetega inimestele ka muude püsivalt või ajutiselt piiratud funktsionaalsete võimetega inimeste elu, näiteks eakad, rasedad ja pagasiga reisivad isikud. Siiski on tähtis piirduda käesoleva direktiivi kohaldamisala määramisel üksnes puuetega inimestega ja mitte laiendada seda ajutiselt ja püsivalt piiratud funktsionaalsete võimetega inimestele, et viia direktiiv konventsiooniga vastavusse ja tagada ettevõtjate õiguskindlus.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 b)  Liidus on puuete esinemissagedus naiste seas suurem kui meeste seas. Oma põhiõiguste ja -vabaduste teostamisel seisavad puuetega naised silmitsi diskrimineerimise mitmesuguste vormide ja oluliste takistustega. Need hõlmavad füüsilist, emotsionaalset, seksuaalset, majanduslikku ja institutsioonilist vägivalda. Samuti hõlmavad need diskrimineerimist juurdepääsul haridusele ja tööhõivele, mis võib põhjustada sotsiaalset eraldatust ja psühholoogilist traumat. Puue mõjutab naisi samuti ebaproportsionaalselt rohkem puuetega pereliikmete hooldajatena ja neid diskrimineeritakse seotuse alusel sagedamini kui mehi. Arvestades eeltoodut on vaja võtta meetmeid, et tagada puuetega naiste ja puuetega laste emade võrdne kohtlemine ning positiivsed meetmed ja poliitika, mis on põhiline inimõigus ja eetiline kohustus.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Euroopa digitaalse tegevuskava eesmärk on tagada jätkusuutlik majanduslik ja sotsiaalne kasu, mida annab ühendatud digitaalne ühtne turg. Liidu tarbijad ei saa veel täielikult kasu hindadest ja valikust, mida ühtne turg võib pakkuda, sest piiriülesed internetitehingud on ikka veel väga piiratud. Killustatus piirab ka nõudlust piiriüleste e-kaubanduse tehingute järele. Puuetega inimestele uue elektroonilise infosisu täielikult kättesaadavaks muutmiseks on ka vaja kooskõlastatud meetmeid. Seepärast on vaja ühtlustada ligipääsetavusnõuded kogu digitaalsel ühtsel turul ja tagada, et kõik ELi kodaniku, olenemata võimetest, saaksid ühtsest turust kasu.

(10)  Euroopa digitaalse tegevuskava eesmärk on tagada jätkusuutlik majanduslik ja sotsiaalne kasu, mida annab ühendatud digitaalne ühtne turg, lihtsustades kaubandust ja suurendades tööhõivet liidus. Liidu tarbijad ei saa veel täielikult kasu hindadest ja valikust, mida ühtne turg võib pakkuda, sest piiriülesed internetitehingud on ikka veel väga piiratud. Killustatus piirab ka nõudlust piiriüleste e-kaubanduse tehingute järele. Puuetega inimestele uue elektroonilise infosisu täielikult kättesaadavaks muutmiseks on ka vaja kooskõlastatud meetmeid. Seepärast on vaja ühtlustada ligipääsetavusnõuded kogu digitaalsel ühtsel turul ja tagada, et kõik ELi kodanikud, olenemata võimetest, saaksid ühtsest turust kasu.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a)  Konventsiooni artiklis 4 kutsutakse osalisriike üles algatama või edendama teadus- ja arendustööd uute tehnoloogiate valdkonnas ning edendama nende tehnoloogiate kättesaadavust ja kasutamist, kaasa arvatud puuetega inimestele sobivad info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad, liikumise abivahendid, seadmed ja abistavad tehnoloogiad. Ühtlasi nõutakse konventsioonis kättesaadava hinnaga tehnoloogiate eelistamist.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 b)  Lisaks käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele tuleks teha jõupingutusi, et rakendada ja jõustada liidu õigusakte, mis käsitlevad lennu-, raudtee-, bussi- ja siseveeteede transporti kasutavate reisijate õigusi. Sellised jõupingutused peaksid hõlmama mitmeliigilise transpordiga seotud aspekte, eesmärgiga edendada tõketeta ligipääsetavust, sealhulgas selliseid aspekte nagu taristu ja transpordisõidukid.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 c)  Komisjon peaks ergutama linnade ametiasutusi integreerima linnatransporditeenuste tõketeta ligipääsetavuse oma säästva linnalise liikumiskeskkonna kavadesse ning avaldama korrapäraselt loetelusid ühiskondliku linnatranspordi ja liikuvuse tõketeta ligipääsetavuse alastest parimatest tavadest.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Dokumendis „Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020: Uued sammud tõketeta Euroopa suunas”,33 mis on kooskõlas konventsiooniga, on sätestatud ligipääsetavus kui üks kaheksast tegevusvaldkonnast, ning selle eesmärgiks on tagada toodete ja teenuste kättesaadavus.

(15)  Komisjoni 15. novembri 2010. aasta teatises „Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020: Uued sammud tõketeta Euroopa suunas”, mis on kooskõlas konventsiooniga, on sätestatud ligipääsetavus, mis on ühiskonnas osalemise põhiline eeltingimus, kui üks kaheksast tegevusvaldkonnast, ning selle eesmärgiks on tagada toodete ja teenuste kättesaadavus.

__________________

 

33 KOM(2010) 636.

 

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluvad tooted ja teenused tulenevad sõeluuringust, mis viidi läbi mõjuhinnangu koostamise käigus, et teha kindlaks asjaomased tooted ja teenused piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste jaoks, sealhulgas puuetega inimeste ja eakate jaoks, mille puhul on liikmesriigid vastu võtnud või võivad tõenäoliselt vastu võtta erinevaid siseriiklikke ligipääsetavusnõudeid.

(16)  Käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluvad tooted ja teenused tulenevad sõeluuringust, mis viidi läbi mõjuhinnangu koostamise käigus, et teha kindlaks asjaomased tooted ja teenused puuetega inimeste jaoks, mille puhul on liikmesriigid vastu võtnud või võivad tõenäoliselt vastu võtta erinevaid siseriiklikke ligipääsetavusnõudeid.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 a)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2010/13/EL1a on audiovisuaalmeedia teenuste osutajatele kehtestatud mitmeid kohustusi. Seetõttu oleks asjakohasem lisada ligipääsetavusnõuded nimetatud direktiivi. Mis aga puudutab veebisaite ja mobiilipõhiseid teenuseid, kuulub direktiivi 2010/13/EL kohaldamisalasse üksnes audiovisuaalne meediasisu. Seetõttu on asjakohane lisada käesoleva direktiivi kohaldamisalasse veebisaitide ja mobiilipõhiste teenuste arhitektuur ning kogu sisu, mis ei kuulu direktiivi 2010/13/EL kohaldamisalasse. Käesolev direktiiv peaks hõlmama ligipääsetavusnõudeid telefoniteenuste seadmetele ja veebisaitidele. Käesolev direktiiv peaks hõlmama ka ligipääsetavusnõudeid telefoniteenustele, mida ei ole reguleeritud mõnes teises liidu õigusaktis. Sellisel juhul peaksid liidu õigusaktid olema käesoleva direktiivi suhtes ülimuslikud.

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/13/EL, 10. märts 2010, audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (ELT L 95, 15.4.2010, lk 1).

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Iga toode ja teenus peab vastama artiklis 3 osutatud ja I lisas loetletud ligipääsetavusnõuetele, et olla ligipääsetav puuetega inimestele ja eakatele. Ligipääsetavuskohustusi e-kaubanduse puhul kohaldatakse ka teenuste internetipõhise müügi suhtes vastavalt käesoleva direktiivi artikli 1 lõike 2 punktidele a–e.

(17)  Iga toode ja teenus, mis kuulub käesoleva direktiivi kohaldamisalasse ning lastakse turule pärast direktiivi kohaldamise kuupäeva, peaks vastama artiklis 3 osutatud ja I lisas loetletud ligipääsetavusnõuetele, et olla ligipääsetav puuetega inimestele. Ligipääsetavuskohustusi e-kaubanduse puhul kohaldatakse ka teenuste internetipõhise müügi suhtes vastavalt käesoleva direktiivi artikli 1 lõike 2 punktidele a–e.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(17 a)  Isegi juhul, kui teenus või osa sellest ostetakse allhanke korras kolmandalt isikult, ei tohiks seada ohtu selle teenuse ligipääsetavust ja teenuseosutajad peaksid järgima käesolevas direktiivis sätestatud kohustusi. Teenuseosutajad peaksid ka tagama oma töötajatele asjakohase ja pideva koolituse, et nad kindlasti teaksid, kuidas kasutada ligipääsetavaid tooteid ja teenuseid. Koolitus peaks hõlmama selliseid teemasid nagu teavitamine, nõustamine ja reklaam.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Ligipääsetavusnõuded on vaja kehtestada ettevõtjatele ja liikmesriikidele kõige vähem koormaval viisil, hõlmates kohaldamisalasse ainult hoolikalt valitud tooted ja teenused.

(18)  Ühelt poolt on vaja kehtestada ligipääsetavusnõuded ettevõtjatele ja liikmesriikidele kõige tõhusamal ja vähim koormaval viisil, hõlmates kohaldamisalasse ainult hoolikalt valitud tooted ja teenused, mis lastakse turule pärast käesoleva direktiivi kohaldamise kuupäeva. Teiselt poolt on vaja võimaldada ettevõtjatele käesoleva direktiivi kohaseid ligipääsetavusnõudeid tõhusalt rakendada, võttes eelkõige arvesse iseteenindusterminalide, piletiautomaatide ja registreerimisautomaatide tööiga. Tuleks arvesse võtta ka VKEde erilist positsiooni siseturul. Lisaks ei peaks mikroettevõtjate suurust, vahendeid ja iseloomu arvestades nõudma neilt käesolevas direktiivis sätestatud ligipääsetavusnõuete täitmist ega kohustama neid käesoleva direktiivi kohustustest vabastuse saamiseks kasutama artiklis 12 sätestatud menetlust.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Recital 20 a (new)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20 a)  Siseturu parema toimimise tagamiseks peaksid liikmesriikide ametiasutused lähtuma käesolevas direktiivis sätestatud ligipääsetavusnõuetest, kui nad kohaldavad käesolevas direktiivis osutatud liidu õigusaktide sätteid, mis on seotud ligipääsetavusega. Käesoleva direktiiviga ei tohiks siiski muuta nimetatud muude liidu õigusaktide sätete kohustuslikku või vabatahtlikku iseloomu. Seega tuleks käesoleva direktiiviga tagada, et kui ligipääsetavusnõudeid kasutatakse nimetatud muude õigusaktide kohaselt, on need nõuded kogu liidus samad.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Komisjoni direktiiviettepanek Euroopa Parlamendile ja nõukogule34 sisaldab ligipääsunõudeid konkreetsetele avaliku sektori veebisaitidele. Lisaks pannakse selles ette luua seire ja aruandluse metoodika alus asjaomaste veebisaitide vastavuse hindamiseks kõnealuses direktiivis loetletud nõuetele. Kõnealuses määruses sisalduvaid ligipääsetavusnõudeid ning seire- ja aruandlusmetoodikat kohaldatakse avaliku sektori veebisaitide suhtes. Eesmärgiga eelkõige tagada, et asjaomased asutused rakendavad samu ligipääsetavusnõudeid, sõltumata reguleeritud veebisaidi liigist, peaksid käesolevas direktiivis sätestatud ligipääsetavusnõuded olema ühtlustatud kavandatava direktiiviga avaliku sektori asutuste veebisaitide käideldavuse kohta. E-kaubandus avaliku sektori veebisaitide puhul, mis ei kuulu kõnealuse direktiivi kohaldamisalasse, kuulub käesoleva ettepaneku kohaldamisalasse ning sellega püütakse tagada, et toodete ja teenuste internetipõhine müük on puuetega inimestele ja eakatele ligipääsetav sõltumata sellest, kas müüjaks on avalik või erasektor.

(21)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/210234 sisaldab avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste ligipääsetavusnõudeid. Siiski hõlmab see direktiiv konkreetset erandite loetelu, sest veebisaitide ja mobiilirakenduste teatava sisu ning teatavat liiki veebisaitide ja mobiilirakenduste täielikult ligipääsetavaks muutmine tekitab ebaproportsionaalselt suure koormuse. Lisaks kehtestatakse selles seire ja aruandluse metoodika alus asjaomaste veebisaitide ja mobiilirakenduste vastavuse hindamiseks kõnealuses direktiivis sätestatud nõuetele. Kõnealuses direktiivis sisalduvaid ligipääsetavusnõudeid ning seire- ja aruandlusmetoodikat kohaldatakse avaliku sektori veebisaitide ja mobiilirakenduste suhtes. Eesmärgiga eelkõige tagada, et asjaomased asutused rakendavad samu ligipääsetavusnõudeid, sõltumata reguleeritud veebisaidi või mobiilirakenduste liigist, peaksid käesolevas direktiivis sätestatud ligipääsetavusnõuded olema ühtlustatud direktiivi (EL) 2016/2102 nõuetega. E-kaubandus avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste puhul, mis ei kuulu nimetatud direktiivi kohaldamisalasse, kuulub käesoleva direktiivi kohaldamisalasse ning sellega püütakse tagada, et toodete ja teenuste internetipõhine müük on puuetega inimestele ligipääsetav sõltumata sellest, kas müüjaks on avalik või erasektor.

__________________

__________________

34 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv avaliku sektori asutuste veebisaitide käideldavuse kohta, COM(2012) 721.

34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/2102, 26. oktoober 2016, mis käsitleb avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavust (ELT L 327, 2.12.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(22 a)  Teatavad käesoleva direktiiviga sätestatud ligipääsetavusnõuete osad, eriti need, mis on loetletud I lisas seoses teabe andmisega, on juba hõlmatud liidu transpordivaldkonna õigusaktidega. Nende õigusaktide hulgas on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 1371/20071a ja (EL) 1300/20141b ning komisjoni määrus (EL) nr 454/20111c raudteetranspordi kohta; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 181/2011, mis käsitleb bussisõitjate õigusi1d; ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1177/2010, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi 1e. Et tagada nende õigusaktidega hõlmatud ettevõtjate huvides järjekindlus ja prognoositavus, tuleks käesoleva direktiivi vastavad nõuded lugeda täidetuks, kui eelnimetatud õigusaktide asjaomased nõuded on täidetud. Kui aga ligipääsetavusnõuded ei ole nimetatud õigusaktidega hõlmatud, näiteks nõue muuta ligipääsetavaks lennuliinide veebisaidid, tuleks kohaldada käesolevat direktiivi.

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1371/2007, 23. oktoober 2007, rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (ELT L 315, 3.12.2007, lk 14).

 

1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1300/2014, 18. november 2014, milles käsitletakse koostalitluse tehnilist kirjeldust seoses puuetega ja piiratud liikumisvõimega inimestele juurdepääsuvõimaluste tagamisega Euroopa Liidu raudteesüsteemis (ELT L 356, 12.12.2014, lk 110).

 

1c Komisjoni määrus (EL) nr 454/2011, 5. mai 2011, üleeuroopalise raudteesüsteemi allsüsteemi „reisijateveoteenuste telemaatilised rakendused“ koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta (ELT L 123, 12.5.2011, lk 11)

 

1d Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 181/2011, 16. veebruar 2011, mis käsitleb bussisõitjate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ELT L 55, 28.2.2011, lk 1).

 

1e Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1177/2010, 24. november 2010, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ELT L 334, 17.12.2010, lk 1).

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 22 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(22 b)  Käesoleva direktiivi eesmärk on täiendada liidu valdkondlikke õigusakte, mis käsitlevad aspekte, mida käesolevas direktiivis ei käsitleta.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 22 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(22 c)  Käesoleva direktiivi kohaldamisala kindlaksmääramine lennu-, bussi-, raudtee- ja veetranspordi reisijateveo teenuste osas peaks põhinema reisijate õigustega seotud kehtivatel valdkondlikel õigusaktidel. Kui käesolevat direktiivi teatud veoteenuste liikidele ei kohaldata, peaks liikmesriikidel olema võimalik ergutada teenuseosutajaid käesolevas direktiivis sätestatud ligipääsetavusnõudeid kohaldama.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Mõnel juhul hõlbustaksid tehiskeskkonna ligipääsetavusnõuded seotud teenuste ja puuetega inimeste vaba liikumist. Seetõttu võimaldatakse liikmesriikidel käesoleva direktiiviga lisada teenuste osutamiseks kasutatav tehiskeskkond käesoleva direktiivi reguleerimisalasse, tagades vastavuse ligipääsetavusnõuetele, mis on sätestatud X lisas.

(23)  Mõnel juhul on tehiskeskkonnale ligipääsetavus vajalik eeltingimus seotud teenuste tõhusaks kasutamiseks puuetega inimeste poolt. Seetõttu tuleks käesoleva direktiiviga kohustada liikmesriike lisama teenuste osutamiseks kasutatav tehiskeskkond käesoleva direktiivi reguleerimisalasse, tagades vastavuse ligipääsetavusnõuetele, mis on sätestatud X lisas. Siiski ei tohiks liikmesriikidelt nõuda tehiskeskkonna ligipääsetavust käsitlevate sätete muutmist või lisamist oma riiklikesse õigusnormidesse, kui nad on juba vastu võtnud riikliku õigusnormi, mis nõuetekohaselt hõlmab asjaomaste teenuste tehiskeskkonda. Samuti tuleks ligipääsetavusnõudeid kohaldada ainult uue taristu ehitamisel või märkimisväärsete renoveerimistööde tegemisel.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(23 a)  Kui kehtivate liidu õigusaktidega nähakse ette ligipääsetavusnõuete vabatahtlik iseloom, ei tuleks seda käesoleva direktiiviga muuta.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  On oluline sätestada, et liidu õigusaktide puhul, millega kehtestatakse ligipääsetavuskohustused ilma nõudeid või spetsifikatsioone täpsustamata, on ligipääsetavus määratletud osutamisega käesoleva direktiivi ligipääsetavusnõuetele. Nii on see Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/23/EL,35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/24/EL36 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/25/EL37 puhul, milles nõutakse, et tehnilised spetsifikatsioonid ja tehnilised või funktsionaalsed nõuded seoses kontsessioonide, ehitustööde või teenustega, mis kuuluvad nende õigusaktide kohaldamisalasse, võtavad arvesse puuetega inimeste või universaaldisaini kasutajate ligipääsetavuse kriteeriume.

(24)  On oluline sätestada, et liidu õigusaktide puhul, millega kehtestatakse ligipääsetavuskohustused ilma nõudeid või spetsifikatsioone täpsustamata, on ligipääsetavus määratletud osutamisega käesoleva direktiivi ligipääsetavusnõuetele. Niisuguste õigusaktide hulka kuuluvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/23/EL35, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/24/EL36 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/25/EL37, milles nõutakse, et tehnilised spetsifikatsioonid ja tehnilised või funktsionaalsed nõuded seoses kontsessioonide, ehitustööde või teenustega, mis kuuluvad nende õigusaktide kohaldamisalasse, võtavad arvesse puuetega inimeste või universaaldisaini kasutajate ligipääsetavuse kriteeriume.

__________________

__________________

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/23/EL, 26. veebruar 2014, kontsessioonilepingute sõlmimise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 1).

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/23/EL, 26. veebruar 2014, kontsessioonilepingute sõlmimise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 1).

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/24/EL, 26. veebruar 2014, riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65).

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/24/EL, 26. veebruar 2014, riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65).

37 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/25/EL, 26. veebruar 2014, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ (ELT L 94, 28.3.2014, lk 243).

37 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/25/EL, 26. veebruar 2014, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ (ELT L 94, 28.3.2014, lk 243).

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(24 a)  Üleeuroopalise transpordivõrgu taristu ligipääsetavuse tagamise kohustus on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1315/20131a. Käesolevas direktiivis sätestatud ligipääsetavusnõudeid tuleks kohaldada ka teatavatele nimetatud määrusega reguleeritud transporditaristu elementidele, kuivõrd need on seotud käesoleva direktiiviga hõlmatud toodete ja teenustega ning nende teenustega seotud taristu ja tehiskeskkond on mõeldud reisijatele kasutamiseks.

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1315/2013, 11. detsember 2013, üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta (ELT L 348, 20.12.2013, lk 1).

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 24 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(24 b)  Käesoleva direktiiviga ei tohiks siiski muuta nimetatud muude liidu õigusaktide sätete kohustuslikku või vabatahtlikku iseloomu, näiteks direktiivi 2014/24/EL artikli 67 puhul, milles käsitletakse pakkumuste hindamise kriteeriume ja mille alusel avaliku sektori hankijad võivad kindlaks teha majanduslikult kõige soodsama pakkumuse. Ka võimalikke sotsiaalseid aspekte võib arvesse võtta, kui leitakse, et see on seotud konkreetse hanke esemega. Seega tuleks käesoleva direktiiviga tagada, et kui ligipääsetavusnõudeid kasutatakse nimetatud muude liidu õigusaktide kohaselt, on need nõuded kogu liidus samad.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  Ligipääsetavuse saavutamiseks tuleb kõrvaldada takistused ja nende tekkimist ära hoida, eelistatavalt „universaaldisaini” lähenemisviisi abil. Ligipääsetavus ei tohiks välistada mõistlike abinõude võtmist, kui seda nõutakse liikmesriigi või liidu õigusaktidega.

(25)  Ligipääsetavuse saavutamiseks tuleb kõrvaldada takistused ja nende tekkimist ära hoida, eelistatavalt „universaaldisaini” lähenemisviisi abil. Konventsiooni kohaselt on universaaldisain „toodete, keskkonna, programmide ja teenuste disainimine sellisel viisil, mis muudab nad suurimal võimalikul määral kõigile inimestele kasutatavaks, ilma vajaduseta teha kohandusi või kasutada eridisaini“. Konventsiooni kohaselt ei välista universaaldisain „vajaduse korral abiseadmeid kindlatele puuetega inimeste rühmadele“. Ligipääsetavus ei tohiks välistada mõistlike abinõude võtmist, kui seda nõutakse liikmesriigi või liidu õigusaktidega.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(25 a)  Tõsiasi, et toode või teenus kuulub käesoleva direktiivi kohaldamisalasse, ei tähenda automaatselt, et see kuulub ka nõukogu direktiivi 93/42/EMÜ1a kohaldamisalasse.

 

__________________

 

1a Nõukogu direktiiv 93/42/EMÜ, 14. juuni 1993, meditsiiniseadmete kohta (EÜT L 169, 12.7.1993, lk 1).

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 25 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(25 b)  Toote või teenuse sihtrühma kuuluvate puuetega isikute vajaduste tuvastamisel ja liigitamisel tuleks universaaldisaini põhimõtet tõlgendada vastavalt ÜRO puuetega inimeste õiguste komitee üldisele märkusele nr 2(2014) konventsiooni artikli 9 kohta.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27)  Käesolev direktiiv peaks põhinema Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusel nr 768/2008/EÜ38 toodete osas, mis on juba hõlmatud teiste liidu õigusaktidega, et tagada niimoodi kooskõla ELi õigusaktidega.

(27)  Käesolev direktiiv peaks põhinema Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusel nr 768/2008/EÜ38 toodete osas, mis on juba hõlmatud teiste liidu õigusaktidega, et tagada niimoodi kooskõla ELi õigusaktidega. Nimetatud otsuse sätted, mis on seotud ohutusega, näiteks tagasivõtmisega, ei peaks siiski käesolevasse direktiivi kuuluma, sest ligipääsmatu toode ei ole ohtlik toode.

__________________

__________________

38 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 768/2008/EÜ, 9. juuli 2008, toodete turustamise ühise raamistiku kohta (ELT L 218, 13.8.2008, lk 82).

38 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 768/2008/EÜ, 9. juuli 2008, toodete turustamise ühise raamistiku kohta (ELT L 218, 13.8.2008, lk 82).

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28)  Kõik tarne- ja turustamisahelas osalevad ettevõtjad peaksid tagama, et nad teevad turul kättesaadavaks ainult käesoleva direktiivi ligipääsetavusnõuetega vastavuses olevad tooted. On vaja ette näha selge ja proportsionaalne kohustuste jagunemine, mis vastab iga ettevõtja rollile tarne- ja turustusprotsessis.

(28)  Kõik tarne- ja turustamisahelas osalevad ettevõtjad, kes kuuluvad käesoleva direktiivi kohaldamisalasse, peaksid tagama, et nad teevad turul kättesaadavaks ainult käesoleva direktiivi ligipääsetavusnõuetega vastavuses olevad tooted. On vaja ette näha selge ja proportsionaalne kohustuste jagunemine, mis vastab iga ettevõtja rollile tarne- ja turustusprotsessis.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29)  Ettevõtjad peaksid vastutama toodete ja teenuste nõuetekohasuse eest vastavalt oma rollile turustusahelas, et tagada ligipääsetavuse kõrgetasemeline kaitse ning õiglane konkurents liidu turul.

(29)  Ettevõtjad peaksid vastutama toodete ja teenuste nõuetekohasuse eest vastavalt oma rollile turustusahelas, et saavutada parem ligipääsetavus ning tagada õiglane konkurents liidu turul.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(30)  Kõige sobivam täieliku vastavushindamismenetluse teostaja on tootja, kel on üksikasjalikud teadmised toote väljatöötamise ja tootmise protsessist. Vastavushindamise eest peaks vastutama tootja.

(30)  Kõige sobivam täieliku vastavushindamise teostaja on tootja, kel on üksikasjalikud teadmised toote väljatöötamise ja tootmise protsessist. Siiski ei peaks selle hindamise eest vastutama üksnes tootja. Hindamismenetluses võiks olla oluline roll tugevdatud turujärelevalveasutusel.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(32)  Importijad peaksid tagama, et kolmandatest riikidest liidu turule sisenevad tooted oleksid vastavuses käesolevas direktiivis sätestatud ligipääsetavusnõuetega ja eelkõige, et tootjad oleksid nende toodete puhul kasutanud nõuetekohaseid vastavushindamismenetlusi.

(32)  Importijad peaksid tagama, et kolmandatest riikidest liidu turule sisenevad tooted oleksid vastavuses käesolevas direktiivis sätestatud ligipääsetavusnõuetega, esitades pädevale turujärelevalveasutusele kogu vajaliku teabe, et nende toodete puhul teostataks nõuetekohaseid vastavushindamismenetlusi.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(36)  Proportsionaalsuse huvides tuleks ligipääsetavusnõudeid kohaldada üksnes niivõrd, kuivõrd need ei põhjusta ebaproportsionaalset koormust asjaomastele ettevõtjatele või nende toodete ja teenuste täielikku muutmist vastavalt määratletud kriteeriumidele.

(36)  Proportsionaalsuse huvides ei peaks ligipääsetavusnõuded põhjustama ebaproportsionaalset koormust asjaomastele ettevõtjatele või nende toodete ja teenuste täielikku muutmist vastavalt määratletud kriteeriumidele. Sellele vaatamata tuleb kehtestada kontrollimehhanismid, et kontrollida ligipääsetavusnõuete kohaldamisel tehtud erandite õigustatust.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(36 a)  Selle hindamisel, kas vastavus toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetele võiks ettevõtjatele põhjustada ebaproportsionaalset koormust, tuleks arvesse võtta asjaomaste ettevõtjate suurust, ressursse ja laadi ning nende hinnangulisi kulusid ja tulusid nõuete täitmisel võrrelduna hinnangulise kasuga puuetega inimeste jaoks. Selles kulude-tulude analüüsis tuleks muu hulgas arvesse võtta konkreetse toote või teenuse kasutamise sagedust ja kestust, konkreetset toodet või teenust kasutavate puudega inimeste hinnangulist koguarvu, teenuse osutamisel kasutatava taristu ja toodete eluiga ning seda, kuivõrd eksisteerib tasuta pakutavaid alternatiive, sh reisijateveo teenuste osutajate poolt. Selle hindamisel, kas nõudeid ei ole võimalik täita seetõttu, et nendega kaasneks ebaproportsionaalne koormus, tuleks arvesse võtta üksnes õigustatud põhjuseid. Õigustatud põhjuseks ei ole see, et ligipääsetavust ei peeta esmatähtsaks, et puuduvad ajalised ressursid või teadmised.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(39)  Selleks et hõlbustada kohaldatavatele nõuetele vastavuse hindamist, on vaja sätestada eeldus, et nõuetele vastavaks saab lugeda tooted ja teenused, mis vastavad harmoneeritud standarditele, mis on vastu võetud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1025/2012,39 mis käsitleb Euroopa standardimist, eesmärgiga üksikasjalikult kirjeldada kõnealuste nõuete tehnilisi spetsifikatsioone. Komisjon on juba esitanud Euroopa standardiorganisatsioonidele mitmeid ligipääsetavusega seotud standardimistaotlusi, mis on asjakohased harmoneeritud standardite väljatöötamiseks.

(39)  Selleks et hõlbustada kohaldatavatele ligipääsetavusnõuetele vastavuse hindamist, on vaja sätestada eeldus, et nõuetele vastavaks saab lugeda tooted ja teenused, mis vastavad harmoneeritud standarditele, mis on vastu võetud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1025/2012,39 mis käsitleb Euroopa standardimist, eesmärgiga üksikasjalikult kirjeldada kõnealuste nõuete tehnilisi spetsifikatsioone. Komisjon on juba esitanud Euroopa standardiorganisatsioonidele mitmeid ligipääsetavusega seotud standardimistaotlusi, mis on asjakohased harmoneeritud standardite väljatöötamiseks.

__________________

__________________

39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1025/2012, 25. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ (ELT L 316, 14.11.2012, lk 12).

39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1025/2012, 25. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ (ELT L 316, 14.11.2012, lk 12).

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(39 a)  Määruses (EL) nr 1025/2012 on sätestatud menetlus harmoneeritud standarditele vastuväidete esitamiseks, kui leitakse, et need standardid ei vasta käesoleva direktiivi nõuetele.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(40)  Harmoneeritud standardite puudumisel ja juhul, kui on vaja turu ühtlustamist, peaks komisjon võtma vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse käesolevas direktiivis sätestatud ligipääsetavusnõuete ühtsed tehnilised spetsifikatsioonid.

(40)  Euroopa standardid peavad lähtuma turust, arvestama üldsuse huvidega ning poliitiliste eesmärkidega, mis on selgelt väljendatud komisjoni poolt ühele või mitmele Euroopa standardiorganisatsioonile esitatud taotluses koostada harmoneeritud standardeid, ja põhinema konsensusel. Tehnilisi spetsifikatsioone tuleks seepärast kasutada üksnes viimase võimalusena. Komisjonil peaks olema võimalus võtta vastu tehnilisi spetsifikatsioone näiteks siis, kui standardimisprotsess on sidusrühmade vahelise konsensuse puudumisel blokeeritud, mis tekitab põhjendamatuid viivitusi sellise nõude kehtestamisel, mida oleks ilma asjakohase standardi vastuvõtmiseta võimatu rakendada, näiteks koostalitlusvõime. Komisjon peaks jätma piisavalt aega ühele või mitmele Euroopa standardiorganisatsioonile esitatud harmoneeritud standardite koostamise taotluse vastuvõtmise ja sama juurdepääsetavuse nõudega seotud tehnilise spetsifikatsiooni vastuvõtmise vahele. Komisjonil ei tohiks lubada võtta vastu tehnilist spetsifikatsiooni, kui ta ei ole kõigepealt püüdnud vastavaid ligipääsetavusnõudeid saavutada Euroopa standardimissüsteemi abil. Komisjon ei tohiks kasutada tehniliste spetsifikatsioonide vastuvõtmise menetlust selleks, et vältida Euroopa standardimissüsteemi.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(40 a)  Selleks et kehtestada käesolevas direktiivis sätestatud toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetele vastavaid harmoneeritud standardeid ja tehnilisi spetsifikatsioone kõige tõhusamal viisil, peaks komisjon kaasama võimaluse korral otsustamisprotsessi puuetega inimeste katusorganisatsioonid ja kõik teised asjaomased sidusrühmad.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(42 a)  Toodete turujärelevalve teostamisel peaksid turujärelevalveasutused vaatama hindamisi läbi koostöös puuetega inimeste ning neid ja nende huve esindavate organisatsioonidega.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(44)  CE-märgis, mis näitab toote vastavust käesolevas direktiivis sätestatud ligipääsetavusnõuetele, on nähtavaks tagajärjeks kogu menetlusele, mis hõlmab vastavushindamist selle laiemas tähenduses. Käesoleva direktiiviga peaks järgima CE-märgist käsitlevaid üldpõhimõtteid, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 765/2008,40 millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega.

(44)  Käesoleva direktiiviga peaks järgima üldpõhimõtteid, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 765/200840, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega. Lisaks vastavusdeklaratsioonile peaks tootja kulutõhusal viisil teavitama tarbijaid oma toodete ligipääsetavusest, lisades pakendile vastava märke.

__________________

__________________

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 765/2008, 9. juuli 2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30).

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 765/2008, 9. juuli 2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30).

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(45)  Määruse (EÜ) nr 765/2008 kohaselt kinnitab tootja CE-märgise paigaldamisega tootele, et vastav toode vastab kõigile asjakohastele nõuetele ja et ta võtab selle eest endale kogu vastutuse.

(45)  Toote mittevastavus artiklis 3 sätestatud ligipääsetavusnõuetele ei kujuta iseenesest tõsist ohtu määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 20 tähenduses.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(48)  Liikmesriigid peaksid tagama, et turujärelevalveasutused kontrollivad kooskõlas V peatükiga ettevõtjate vastavust artikli 12 lõikes 3 osutatud kriteeriumidele.

(48)  Liikmesriigid peaksid tagama, et turujärelevalveasutused kontrollivad kooskõlas V peatükiga ettevõtjate vastavust artikli 12 lõikes 3 osutatud kriteeriumidele ning et nad konsulteerivad korrapäraselt puuetega inimesi esindavate organisatsioonidega.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 48 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(48 a)  Riiklikud andmebaasid, mis sisaldavad kogu asjakohast teavet käesolevas direktiivis loetletud toodete ja teenuste ligipääsetavuse määra kohta, võimaldaksid turujärelevalvesse paremini kaasata puuetega inimesi ja neid esindavaid organisatsioone.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(49)  Liikmesriigid peaksid tagama, et artiklis 22 osutatud pädevad asutused teatavad komisjonile artikli 22 lõikes 1 sätestatud erandite kasutamisest ning lisaksid lõikes 2 osutatud hinnangu VI peatüki kohaselt.

(49)  Liikmesriigid peaksid tagama, et pädevad asutused teatavad komisjonile artiklis 22 sätestatud erandite kasutamisest. Asjaomaste pädevate asutuste teostatud esialgne hinnang tuleks esitada komisjonile tema taotluse alusel. Selle hindamisel, kas vastavus toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetele võiks pädevatele asutustele põhjustada ebaproportsionaalset koormust, tuleks arvesse võtta nende pädevate asutuste suurust, ressursse ja laadi ning nende hinnangulisi kulusid ja tulusid nõuete täitmisel võrrelduna hinnangulise kasuga puuetega inimeste jaoks. Selles kulude-tulude analüüsis tuleks muu hulgas arvesse võtta konkreetse toote või teenuse kasutamise sagedust ja kestust, konkreetset toodet või teenust kasutavate puudega inimeste hinnangulist koguarvu, teenuse osutamisel kasutatava taristu ja toodete eluiga ning seda, kuivõrd eksisteerib tasuta pakutavaid alternatiive, sh reisijateveo teenuste osutajate poolt. Selle hindamisel, kas ligipääsetavusnõuetega kaasneks ebaproportsionaalne koormus, tuleks arvesse võtta üksnes õigustatud põhjuseid. Õigustatud põhjuseks ei ole see, et ligipääsetavust ei peeta esmatähtsaks, et puuduvad ajalised ressursid või teadmised.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(50)  Tuleks kindlaks määrata kaitsemeetmete menetlus, mida kohaldatakse vaid juhul, kui liikmesriigid ei jõua ühe liikmesriigi võetud meetmete osas kokkuleppele, ja mis võimaldaks huvitatud isikutel olla kursis meetmetega, mida kavatsetakse võtta seoses toodetega, mis ei vasta käesoleva direktiivi ligipääsetavusnõuetele. See võimaldaks ka turujärelevalveasutustel koostöös asjaomaste ettevõtjatega selliste toodete suhtes varakult meetmeid võtta.

(50)  Tuleks kindlaks määrata kaitsemeetmete menetlus, mida kohaldatakse vaid juhul, kui liikmesriigid ei jõua ühe liikmesriigi võetud meetmete osas kokkuleppele, ja mis võimaldaks huvitatud isikutel olla kursis meetmetega, mida kavatsetakse võtta seoses toodetega, mis ei vasta käesoleva direktiivi ligipääsetavusnõuetele. See võimaldaks ka turujärelevalveasutustel koostöös puuetega inimesi esindavate organisatsioonide ja asjaomaste ettevõtjatega selliste toodete suhtes varakult meetmeid võtta.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 51 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(51 a)  Selleks et tagada proportsionaalsuse põhimõtte nõuetekohane kohaldamine seoses ettevõtjate tuvastamise kohustustega ning seoses kriteeriumidega, mida kasutatakse selle hindamisel, kas käesoleva direktiivi kohase kohustuse täitmine kujutab endast ebaproportsionaalset koormust, tuleks komisjonile anda ELi toimimise lepingu artikli 290 kohased õigusaktide vastuvõtmise volitused, et kindlaks määrata ajavahemik, mille jooksul ettevõtjad peavad suutma tuvastada mis tahes ettevõtja, kes on neile toote tarninud või kellele nad on toote tarninud, ja võtta vastu suunised, samuti täpsustada spetsiifilisi kriteeriume, mida tuleb arvesse võtta kõikide käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate toodete ja teenuste puhul, kui hinnatakse, kas koormust tuleb pidada ebaproportsionaalseks, tehes seda kõnealuseid kriteeriume muutmata. Nimetatud ajavahemik tuleks määrata proportsionaalselt toote olelusringiga. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes1a sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

 

__________________

 

1a ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 51 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(51 b)  Liikmesriigid peaksid tagama käesoleva direktiivi täitmise tagamiseks vajalike piisavate ja tõhusate vahendite olemasolu ning kehtestama selleks asjakohased kontrollimehhanismid, nagu turujärelevalveasutuste tehtav järelkontroll, mille eesmärk on veenduda, et ligipääsetavusnõuete kohandamisest erandi tegemine on õigustatud. Ligipääsetavusega seotud kaebuste menetlemisel peaksid liikmesriigid järgima hea valitsemistava üldpõhimõtet ja täitma eelkõige ametnike kohustust tagada, et iga kaebuse kohta tehakse otsus mõistliku aja jooksul.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 52 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(52 a)  Liikmesriigid peaksid tagama, et otsuste suhtes, mille avaliku sektori või võrgustiku sektori hankijad teevad selle kohta, kas teatav leping kuulub direktiivide 2014/24/EL ja 2014/25/EL reguleerimisalasse, on võimalik rakendada tulemuslikke ja kiireid õiguskaitsevahendeid. Võttes arvesse õigusraamistikku, mis kehtib direktiividega 2014/24/EL ja 2014/25/EL hõlmatud valdkondades rakendatavate õiguskaitsevahendite puhul, tuleks need valdkonnad käesoleva direktiivi sätetest, mis käsitlevad täitmise tagamist ja karistusi, välja jätta. Nende valdkondade väljajätmine ei piira aluslepingutest tulenevat liikmesriikide kohustust võtta liidu õiguse kohaldamise ja tulemuslikkuse tagamiseks kõik vajalikud meetmed.

(Endine muudatusettepanek 22) Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 53 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(53 a)  Käesoleva direktiivi kohased ligipääsetavusnõuded peaksid kehtima toodete kohta, mis on liidu turule lastud pärast kuupäeva, mil hakatakse kohaldama riigisiseseid meetmeid käesoleva direktiivi ülevõtmiseks, kaasa arvatud kolmandatest riikidest imporditud kasutatud tooted, mis lastakse liidu turule pärast seda kuupäeva.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 53 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(53 b)  Asjade, ehitustööde ja teenuste riigihankelepinguid, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2014/24/EL või direktiivi 2014/25/EL ja mis on sõlmitud enne kuupäeva, mil käesolevat direktiivi hakatakse kohaldama, tuleks ka edaspidi täita vastavalt nendes riigihankelepingutes määratletud ligipääsetavusnõuetele.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 53 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(53 c)  Et anda teenuseosutajatele piisavalt aega käesolevas direktiivis sätestatud nõuetega kohandumiseks, tuleb kehtestada üleminekuperiood, mille ajal ei pea teenuse osutamiseks kasutatud tooted käesolevas direktiivis sätestatud ligipääsetavusnõuetele vastama. Panga-, pileti- ja registreerimisautomaatide maksumust ja pikka olelusringi arvesse võttes tuleb ette näha, et kui selliseid seadmeid teenuste osutamisel kasutatakse, võib nende kasutamist jätkata kuni nende majanduslikult kasuliku tööea lõpuni.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 54 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(54 a)  Selliste rakenduste kasutamine, millega edastatakse ruumiandmete teenustel põhinevat teavet, aitab kaasa puuetega inimeste sõltumatule ja ohutule liikumisele. Nendes rakendustes kasutatavate ruumiandmete abil peaks olema võimalik anda teavet, mida on kohandatud vastavalt puuetega inimeste spetsiifilistele vajadustele.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel -1

 

Reguleerimisese

 

Käesoleva direktiivi eesmärk on kõrvaldada ja hoida ära tõkked, mida käesoleva direktiiviga hõlmatud toodete ja teenuste vabale liikumisele liikmesriikides tekitavad eri ligipääsetavusnõuded. Eesmärk on ka aidata kaasa siseturu nõuetekohasele toimimisele, ühtlustades teatavate toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega seotud liikmesriikide õigus- ja haldusnorme.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  I, II –V ja VII peatükki kohaldatakse järgmiste toodete suhtes:

1.  I, II –V ja VII peatükki kohaldatakse järgmiste toodete suhtes, mis lastakse turule pärast ... [the date of application of this Directive]:

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  üldotstarbeline arvuti riistvara ja operatsioonisüsteemid;

(a)  üldotstarbeline arvuti riistvara ja sellesse installeeritud operatsioonisüsteemid, mis on mõeldud tarbijale kasutamiseks;

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(iii a)  makseterminalid;

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  tarbija lõppseadmed, millel on tipptasemel andmetöötlusvõimsus seose telefoniteenustega;

(c)  tarbija lõppseadmed, mis on seotud telefoniteenustega;

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  tarbija lõppseadmed, millel on tipptasemel andmetöötlusvõimsus seoses audiovisuaalmeedia teenustega;

(d)  audiovisuaalmeedia teenustega seotud tarbija lõppseadmed.

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)  e-raamatute lugerid.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  I, II –V ja VII peatükki kohaldatakse järgmiste teenuste suhtes:

2.  Ilma et see piiraks artikli 27 kohaldamist, kohaldatakse I, II –V ja VII peatükki järgmiste teenuste suhtes, mida osutatakse pärast ... [the date of application of this Directive]:

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-a)  operatsioonisüsteemid, mis ei ole arvuti riistvarasse installeeritud ja mida pakutakse tarbijatele immateriaalse varana;

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  telefoniteenused ja nendega seotud tarbija-lõppseadmed, millel on tipptasemel andmetöötlusvõimsus;

(a)  telefoniteenused ja nendega seotud tarbija-lõppseadmed;

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  audiovisuaalmeedia teenused ja nendega seotud tarbija-lõppseadmed, millel on tipptasemel andmetöötlusvõimsus;

(b)  audiovisuaalmeedia teenuste veebisaidid ja mobiilsideseadmetel põhinevad teenused;

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  pangandusteenused;

(d)  tarbijatele mõeldud pangandusteenused;

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  e-raamatud;

(e)  e-raamatud ja nendega seotud seadmed, mida teenuseosutaja nende teenuste osutamiseks ja nendele ligi pääsemiseks kasutab;

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  riigihankelepingud ja kontsessioonid, mis on hõlmatud direktiiviga 2014/23/EL,42 direktiiviga 2014/24/EL ja direktiiviga 2014/25/EL.

(a)  riigihankelepingud ja kontsessioonid, mis on hõlmatud direktiiviga 2014/23/EL, direktiiviga 2014/24/EL ja direktiiviga 2014/25/EL ning mis on koostatud või antud pärast ... [the date of application of this Directive];

__________________

 

42 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/23/EL, 26. veebruar 2014, kontsessioonilepingute sõlmimise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 1).

 

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  programmide ettevalmistamine ja rakendamine vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta,43 ning vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1304/201344.

(b)  selliste programmide ettevalmistamine ja rakendamine, mis kuuluvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/201343 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1304/201344 alla ja mis võetakse vastu või mis viiakse ellu pärast ... [the date of application of this Directive];

__________________

__________________

43 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).

43 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).

44 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1304/2013, 17. detsembri 2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006.

44 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1304/2013, 17. detsember 2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 470).

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  pakkumismenetlused avaliku reisijateveoteenuse osutamiseks raudteel ja maanteel vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1370/2007. 45

(c)  teenuste riigihankelepingud, mis sõlmitakse konkurentsipõhise hankemenetluse alusel või otse pärast ... [the date of application of this Directive] avaliku reisijateveoteenuse osutamiseks raudteel ja maanteel vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1370/200745.

__________________

__________________

45 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1370/2007, 23. oktoober 2007, mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 1191/69 ja (EMÜ) nr 1107/70 (ELT L 315, 3.12.2007, lk 1).

45 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1370/2007, 23. oktoober 2007, mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 1191/69 ja (EMÜ) nr 1107/70 (ELT L 315, 3.12.2007, lk 1).

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  transporditaristu kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1315/201346.

(d)  määruse (EL) nr 1315/2013 kohane transporditaristu, mis on projekteeritud või rajatud pärast ... [the date of application of this Directive].

__________________

 

46 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1315/2013, 11. detsember 2013, üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta (ELT L 348, 20.12.2013, lk 1).

 

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)  kehtivad transporditeenuste määrused, et suurendada nendevahelist sidusust ning lisada nende reguleerimisalasse mitmeliigilise transpordiga seotud aspektid, mis on tõketeta ligipääsetavuse seisukohast olulised; need määrused on transpordi- ja liikuvusteenuste ligipääsetavuse eeskirjade aluseks.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Lõiget 3 kohaldatakse ainult lõigetes 1 ja 2 osutatud toodete ja teenuste suhtes.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b.  Käesolevat direktiivi veebisaitide ja mobiilsideseadmetel põhinevate rakenduste järgmise sisu suhtes ei kohaldata:

 

(a)   kontoritarkvara failiformaadid, mis on avaldatud enne ... [the date of application of this Directive];

 

(b)  internetipõhised kaardid ja kaardistamisteenused, tingimusel et navigeerimiseks kasutatavate kaartide puhul esitatakse esmatähtis teave ligipääsetaval digitaalsel kujul;

 

(c)   kolmandate isikute pakutav sisu, mida ei rahasta ega arenda asjaomane ettevõtja ega pädev asutus ja mida asjaomane ettevõtja ega pädev asutus ei saa mõjutada;

 

(d)  veebisaitide ja mobiilsideseadmetel põhinevate rakenduste sisu, mida võib pidada arhiiviks, mis tähendab, et veebisaidid või rakendused sisaldavad ainult sellist sisu, mida pärast [the date of application of this Directive] ei ajakohastata ega muudeta.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 1 a

 

Mikroettevõtjate väljajätmine

 

Käesolevat direktiivi ei kohaldata mikroettevõtjate suhtes, kes toodavad, impordivad või levitavad direktiivi reguleerimisalasse kuuluvaid tooteid ja teenuseid.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  „ligipääsetavad tooted ja teenused” – tooted ja teenused, mis on piiratud funktsionaalse võimekusega inimestele, sealhulgas puuetega inimestele, tajutavad, kasutatavad ja arusaadavad teistega võrdsetel alustel;

(1)  „ligipääsetavad tooted ja teenused” – tooted ja teenused, mida puuetega inimesed on võimelised tajuma, kasutama ja mõistma ning mis on kasutamiseks piisavalt vastupidavad;

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  „universaaldisain” – toodete, keskkonna, programmide ja teenuste disainimine viisil, mis muudab need võimalikul suurel määral kõigile inimestele kasutatavaks, ilma et oleks vaja teha kohandusi või kasutada eridisaini; universaaldisain ei välista vajaduse korral abiseadmeid kindlatele piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste rühmadele;

välja jäetud

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  „teenus“ – teenus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/123/EÜ artikli 4 punkti 1 tähenduses1a;

 

____________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/123/EÜ, 12. detsember 2006, teenuste kohta siseturul (ELT L 376, 27.12.2006, lk 36).

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 b)  „teenuseosutaja“ – füüsiline või juriidiline isik, kes pakub või osutab liidu turule mõeldud teenust;

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 a)  „VKE“ – väike või keskmise suurusega ettevõtja, nagu on määratletud komisjoni soovituses 2003/361/EÜ1a;

 

____________________

 

1a Komisjoni soovitus 2003/361/EÜ, 6. mai 2013, mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratlemise kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  „tagasivõtmine” – meede, mille eesmärk on võtta turult tagasi toode, mis on seal juba lõpptarbija jaoks kättesaadavaks tehtud;

välja jäetud

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20 a)  „tarbijatele mõeldud pangandusteenused” – teenused, mis võimaldavad klientidel liidus avada ja kasutada põhimaksekontosid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/92/EL1a tähenduses;

 

____________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/92/EL, 23. juuli 2014, maksekontoga seotud tasude võrreldavuse, maksekonto vahetamise ja põhimaksekontole juurdepääsu kohta (ELT L 257, 28.8.2014, lk 214).

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  „e-kaubandus” – veebipõhine toodete ja teenuste müük.

(21)  „e-kaubandus” – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/31/EÜ1a reguleerimisalasse kuuluv veebipõhine toodete ja teenuste müük äriühingutelt tarbijatele.

 

____________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/31/EÜ, 8. juuni 2000, infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1).

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 a)  „lennureisijate veo teenused“ – teenused, mida osutavad lennufirmad, reisikorraldajad ja lennujaamade käitajad, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/20061a artikli 2 punktides b–f;

 

____________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1107/2006, 5. juuli 2006, puudega ja liikumispuudega isikute õiguste kohta lennureisi puhul (ELT L 204, 26.7.2006, lk 1).

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 b)  „bussisõitjate veo teenused“ – teenused, mis on hõlmatud määruse (EL) nr 181/2011 artikli 2 lõigetega 1 ja 2;

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 c)  „rongireisijate veo teenused“ – kõik rongireisijatega seotud teenused, mis on hõlmatud määruse (EÜ) nr 1371/2007 artikli 2 lõigetega 1 ja 2;

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 d)  „veeteedel reisijate veo teenused“ – reisijatega seotud teenused, mis on hõlmatud määruse (EL) nr 1177/2010 artikli 2 lõikega 1.

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Järgmised iseteenindusterminalid, st pangaautomaadid, piletiautomaadid ja registreerimisautomaadid, peavad vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa II jaos.

3.  Järgmised iseteenindusterminalid, st pangaautomaadid, piletiautomaadid, registreerimisautomaadid ja makseterminalid, peavad vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa II jaos.

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Telefoniteenused, sealhulgas hädaabiteenused, ja nendega seotud tarbija-lõppseadmed, millel on tipptasemel andmetöötlusvõimsus, peavad vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa III jaos.

4.  Telefoniteenused, sealhulgas hädaabiteenused, ja nendega seotud tarbija-lõppseadmed peavad vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa III jaos.

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Audiovisuaalmeedia teenused ja nendega seotud tarbijaseadmed, millel on tipptasemel andmetöötlusvõimsus, peavad vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa IV jaos.

5.  Veebisaidid ja mobiilsideseadmetel põhinevad audiovisuaalmeedia teenused ning nendega seotud tarbijaseadmed peavad vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa IV jaos.

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Lennu-, bussi-, raudtee- ja veetranspordi reisijateveo teenused, veebisaidid, mobiilsideseadmetel põhinevad teenused, arukad piletimüügisüsteemid, reaalajas teavet pakkuvad ja iseteenindusterminalid ning pileti- ja registreerimisautomaadid, mida kasutatakse reisijateveoteenuste pakkumiseks, peavad vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa V jaos.

6.  Lennu-, bussi-, raudtee- ja veetranspordi reisijateveo teenused, veebisaidid, mobiilsideseadmetel põhinevad teenused, arukad piletimüügisüsteemid, reaalajas teavet pakkuvad ja iseteenindusterminalid ning pileti- ja registreerimisautomaadid, mida kasutatakse reisijateveoteenuste pakkumiseks, peavad vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa V jaos, kui need nõuded ei ole juba ette nähtud järgmistes õigusaktides:

 

(a)  raudteetranspordi puhul määrus (EÜ) nr 1371/2007, määrus (EL) nr 1300/2014 ja määrus (EL) nr 454/2011;

 

(b)  bussiveo puhul määrus (EL) nr 181/2011;

 

(c)  mere- ja siseveeteede transpordi puhul määrus (EL) nr 1177/2010; või

 

(d)   lennutranspordi puhul määrus (EÜ) nr 1107/2006.

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Pangandusteenused, veebilehed, mobiilsideseadmetel põhinevad teenused, iseteenindusterminalid, sealhulgas pangaautomaadid, mida kasutatakse pangandusteenuste osutamiseks, peavad vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa VI jaos.

7.  Tarbijatele mõeldud pangandusteenused, veebilehed, mobiilsideseadmetel põhinevad teenused, iseteenindusterminalid, sealhulgas makseterminalid ja pangaautomaadid, mida kasutatakse nende pangandusteenuste osutamiseks, peavad vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa VI jaos.

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  E-raamatud peavad vastama I lisa VII jaos sätestatud nõuetele.

8.  E-raamatud ja nendega seotud seadmed peavad vastama I lisa VII jaos sätestatud nõuetele.

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10.  Liikmesriigid võivad oma riigi tingimusi arvestades otsustada, et tehiskeskkond, mida kasutavad reisijateveoteenuste kliendid, sealhulgas keskkond, mida haldavad teenuse osutajad ja taristuettevõtjad, samuti tehiskeskkond, mida kasutavad pangandusteenuste ning telefonioperaatorite klienditeeninduskeskuste ja kaupluste kliendid, peavad vastama I lisa X jaos sätestatud ligipääsetavusnõuetele, et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid neid paremini kasutada.

10.  Liikmesriigid tagavad, et tehiskeskkond, mida kasutavad reisijateveoteenuste kliendid, sealhulgas keskkond, mida haldavad teenuse osutajad ja taristuettevõtjad, samuti tehiskeskkond, mida kasutavad tarbijatele mõeldud pangandusteenuste ning telefonioperaatorite klienditeeninduskeskuste ja kaupluste kliendid, peavad uue infrastruktuuri ehitamise või olemasoleva ehitise konstruktsiooni oluliselt muutva renoveerimise puhul vastama I lisa X jaos sätestatud ligipääsetavusnõuetele, et puuetega inimesed, saaksid neid paremini kasutada. See ei piira selliste riigisiseste ja liidu õigusaktide kohaldamist, mis käsitlevad riiklike kunsti-, ajaloo- ja arheoloogiaväärtuste kaitset.

 

Liikmesriigid, kes on oma territooriumil asuva tehiskeskkonna ligipääsetavuse nõuete kohta juba kehtestanud riigisisesed õigusaktid, täidavad käesolevas direktiivis sätestatud tehiskeskkonna nõudeid ainult niivõrd, kuivõrd riigisisesed õigusaktid esimeses lõigus osutatud teenuseid ei hõlma.

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid kohustuvad mitte tõkestama käesolevale direktiivile vastavate toodete ja teenuste turul kättesaadavaks tegemist oma territooriumil põhjustel, mis on seotud ligipääsetavusnõuetega.

Liikmesriigid kohustuvad mitte tõkestama käesolevale direktiivile vastavate toodete turul kättesaadavaks tegemist oma territooriumil põhjustel, mis on seotud ligipääsetavusnõuetega. Liikmesriigid kohustuvad mitte tõkestama käesolevale direktiivile vastavate teenuste osutamist oma territooriumil põhjustel, mis on seotud ligipääsetavusnõuetega.

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Tootjad tagavad oma toodete turulelaskmisel, et need on projekteeritud ja toodetud kooskõlas artiklis 3 sätestatud kohaldatavate ligipääsetavusnõuetega.

1.  Tootjad tagavad oma toodete turule laskmisel, et need on projekteeritud ja toodetud kooskõlas artiklis 3 sätestatud kohaldatavate ligipääsetavusnõuetega, välja arvatud juhul, kui need nõuded ei ole täidetavad seetõttu, et asjaomase toote kohandamiseks tuleks toote põhiolemust täielikult muuta või see tekitaks asjaomasele tootjale ebaproportsionaalse koormuse, nagu on sätestatud artiklis 12.

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui nimetatud menetlusega on tõendatud toote vastavus asjakohastele ligipääsetavusnõuetele, koostavad tootjad ELi vastavusdeklaratsiooni ning kinnitavad tootele CE-märgise.

Kui vastavushindamismenetlusega on tõendatud toote vastavus artiklis 3 sätestatud kohaldatavatele ligipääsetavusnõuetele, koostavad tootjad ELi vastavusdeklaratsiooni, milles on selgelt märgitud, et toode on ligipääsetav.

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Tootjad peavad registrit kaebuste, nõuetele mittevastavate toodete ja toodete tagasinõudmiste kohta ning teavitavad turustajaid sellisest järelevalvest.

4.  Tootjad peavad registrit kaebuste ja nõuetele mittevastavate toodete kohta.

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Tootjad tagavad, et tootega on kaasas juhised ja ohutusteave asjaomase liikmesriigi määratud keeles, mis on tarbijate ja lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadav.

7.  Tootjad tagavad, et tootega on kaasas juhised asjaomase liikmesriigi määratud keeles, mis on tarbijate ja lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadav.

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Tootjad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et toode, mille nad on turule lasknud, ei vasta käesolevale direktiivile, võtavad viivitamatult vajalikud parandusmeetmed toote vastavusse viimiseks, vajaduse korral kõrvaldavad selle või nõuavad selle tagasi. Kui toode kujutab endast ohtu seoses ligipääsetavusega, teavitavad nad sellest ka viivitamata nende liikmesriikide pädevaid ametiasutusi, kus nad toote kättesaadavaks tegid, ning esitavad eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja mis tahes võetud parandusmeetmete kohta.

8.  Tootjad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et toode, mille nad on turule lasknud, ei vasta käesolevale direktiivile, võtavad viivitamatult vajalikud parandusmeetmed toote vastavusse viimiseks või vajaduse korral kõrvaldavad selle. Kui toode ei vasta käesolevale direktiivile, teavitavad nad sellest ka viivitamata nende liikmesriikide pädevaid ametiasutusi, kus nad toote kättesaadavaks tegid, ning esitavad eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja mis tahes võetud parandusmeetmete kohta.

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.  Tootjad esitavad pädeva riikliku asutuse põhjendatud nõudmisel talle toote vastavust nõuetele tõendava kogu teabe ja dokumentatsiooni keeles, mis on kõnealusele asutusele kergesti arusaadav. Nad teevad nimetatud asutusega viimase nõudmisel koostööd seoses kõigi nende poolt turule lastud toodete põhjustatud ohtude ärahoidmiseks võetud meetmetega ja selleks, et tagada vastavus artiklis 3 osutatud nõuetele.

9.  Tootjad esitavad pädeva riikliku asutuse põhjendatud nõudmisel talle toote vastavust nõuetele tõendava kogu teabe ja dokumentatsiooni keeles, mis on kõnealusele asutusele kergesti arusaadav. Nad teevad nimetatud asutusega viimase nõudmisel koostööd seoses kõigi võetud meetmetega, et tagada vastavus käesolevale direktiivile.

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  esitada pädeva riikliku asutuse põhjendatud nõudmisel talle toote vastavust tõendav kogu teave ja dokumentatsioon;

(a)  esitada pädeva riikliku asutuse nõudmisel talle toote vastavust tõendav kogu teave ja dokumentatsioon;

Muudatusettepanek    108

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  teha pädevate riiklike ametiasutustega viimaste nõudmisel koostööd kõigis nende volitustega hõlmatud toodete põhjustatud ohtude ärahoidmiseks võetud meetmetes.

(b)  teha pädevate riiklike ametiasutustega viimaste nõudmisel koostööd kõigis meetmetes, mida võetakse, et tagada kõigis nende volitustega hõlmatud toodete vastavus käesolevale direktiivile.

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Enne toote turule laskmist tagavad importijad, et tootja on teostanud II lisas sätestatud vastavushindamise. Nad tagavad, et tootja on koostanud kõnealuse lisaga nõutava tehnilise dokumentatsiooni, et toode kannab CE-märgist, et sellega on kaasas nõutud dokumendid ning et tootja on täitnud artikli 5 lõigetes 5 ja 6 sätestatud nõuded.

2.  Enne toote turule laskmist tagavad importijad, et tootja on teostanud II lisas sätestatud vastavushindamise. Nad tagavad, et tootja on koostanud kõnealuse lisaga nõutava tehnilise dokumentatsiooni, et tootega on kaasas nõutud dokumendid ning et tootja on täitnud artikli 5 lõigetes 5 ja 6 sätestatud nõuded.

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui importija arvab või tal on põhjust uskuda, et toode ei vasta artiklis 3 sätestatud nõuetele, ei lase ta toodet turule enne, kui see on nõuetega vastavusse viidud. Lisaks teavitab importija tootjat ja turujärelevalveasutusi, kui toode kujutab endast ohtu.

3.  Kui importija arvab või tal on põhjust uskuda, et toode ei vasta artiklis 3 sätestatud nõuetele, ei lase ta toodet turule enne, kui see on nõuetega vastavusse viidud. Lisaks teavitab importija tootjat ja turujärelevalveasutusi, kui toode ei vasta käesolevale direktiivile.

Muudatusettepanek    111

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Importijad tagavad, et tootega on kaasas juhised ja teave asjaomase liikmesriigi määratud keeles, mis on tarbijate ja teiste lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadav.

5.  Importijad tagavad, et tootega on kaasas juhised asjaomase liikmesriigi määratud keeles, mis on tarbijate ja teiste lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadav.

Muudatusettepanek    112

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Importijad peavad registrit kaebuste, nõuetele mittevastavate toodete ja toodete tagasinõudmiste kohta ning teavitavad turustajaid sellisest järelevalvest.

7.  Importijad peavad registrit kaebuste ja nõuetele mittevastavate toodete kohta.

Muudatusettepanek    113

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõik 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Importijad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et toode, mille nad on turule lasknud, ei vasta artiklis 3 sätestatud nõuetele, võtavad viivitamata vajalikud parandusmeetmed toote vastavusse viimiseks ja vajaduse korral kõrvaldavad selle turult või võtavad selle tagasi. Lisaks, kui toode kujutab endast ohtu, teavitavad importijad sellest viivitamata nende liikmesriikide pädevaid asutusi, kus nad toote turule lasid, esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja mis tahes võetud parandusmeetmete kohta.

8.  Importijad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et toode, mille nad on turule lasknud, ei vasta käesolevale direktiivile, võtavad viivitamata vajalikud parandusmeetmed toote vastavusse viimiseks või vajaduse korral kõrvaldavad selle. Kui toode ei vasta käesolevale direktiivile, teavitavad importijad sellest viivitamata ühtlasi nende liikmesriikide pädevaid asutusi, kus nad toote turule lasid, esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja mis tahes võetud parandusmeetmete kohta.

Muudatusettepanek    114

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.  Importijad esitavad pädeva riikliku asutuse põhjendatud nõudmise korral talle toote vastavust tõendava kogu teabe ja dokumentatsiooni keeles, mis on kõnealusele asutusele kergesti arusaadav. Nad teevad nimetatud asutusega viimase nõudmisel koostööd kõigi nende poolt turule lastud toodete põhjustatud ohtude ärahoidmiseks võetud meetmete puhul.

9.  Importijad esitavad pädeva riikliku asutuse põhjendatud nõudmise korral talle toote vastavust tõendava kogu teabe ja dokumentatsiooni keeles, mis on kõnealusele asutusele kergesti arusaadav. Nad teevad nimetatud asutusega viimase nõudmisel koostööd seoses kõigi meetmetega, mida võetakse, et tagada nende poolt turule lastud toodete vastavus artiklis 3 sätestatud ligipääsetavusnõuetele.

Muudatusettepanek    115

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Enne toote turul kättesaadavaks tegemist kontrollivad levitajad, et toode kannab CE-märgist, et sellel oleks kaasas nõutud dokumendid, juhised ja ohutusteave keeles, millest saavad kergesti aru selle liikmesriigi tarbijad ja lõppkasutajad, mille turul toode on kättesaavaks tehakse, ning et tootja ja importija on täitnud artikli 5 lõigetes 5 ja 6 ning artikli 7 lõikes 4 sätestatud nõuded.

2.  Enne toote turul kättesaadavaks tegemist kontrollivad levitajad, et toode on kooskõlas käesoleva direktiiviga, et sellel oleks kaasas nõutud dokumendid ja juhised keeles, millest saavad kergesti aru selle liikmesriigi tarbijad ja lõppkasutajad, mille turul toode kättesaadavaks tehakse, ning et tootja ja importija on täitnud artikli 5 lõigetes 5 ja 6 ning artikli 7 lõikes 4 sätestatud nõuded.

Muudatusettepanek    116

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui turustajad arvab või tal on põhjust uskuda, et toode ei vasta artiklis 3 sätestatud nõuetele, ei tee ta toodet turul kättesaadavaks enne, kui see on viidud nõuetega vastavusse. Lisaks teavitab turustaja tootjat ja turujärelevalveasutusi, kui toode kujutab endast ohtu.

3.  Kui turustajad arvab või tal on põhjust uskuda, et toode ei vasta artiklis 3 sätestatud nõuetele, ei tee ta toodet turul kättesaadavaks enne, kui see on viidud nõuetega vastavusse. Lisaks teavitab turustaja tootjat ja turujärelevalveasutusi, kui toode ei ole kooskõlas käesoleva direktiiviga.

Muudatusettepanek    117

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Turustajad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et toode, mille nad on turul kättesaadavaks teinud, ei vasta käesolevale direktiivile, tagavad, et võetakse vajalikud parandusmeetmed toote nõuetega vastavusse viimiseks või vajaduse korral kõrvaldatakse see turult või võetakse tagasi. Lisaks, kui toode kujutab endast ohtu, teavitavad turustajad sellest viivitamatult nende liikmesriikide pädevaid asutusi, kus nad toote turul kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja mis tahes võetud parandusmeetmete kohta.

5.  Turustajad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et toode, mille nad on turul kättesaadavaks teinud, ei vasta käesolevale direktiivile, tagavad, et võetakse vajalikud parandusmeetmed toote nõuetega vastavusse viimiseks või vajaduse korral võetakse see tagasi. Lisaks, kui toode ei vasta käesolevale direktiivile, teavitavad turustajad sellest viivitamatult nende liikmesriikide pädevaid asutusi, kus nad toote turul kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja mis tahes võetud parandusmeetmete kohta.

Muudatusettepanek    118

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Turustajad esitavad pädeva riikliku asutuse põhjendatud nõudmisel talle toote vastavust tõendava kogu teabe ja dokumentatsiooni. Nad teevad nimetatud asutusega viimase nõudmisel koostööd kõigi nende poolt turul kättesaadavaks tehtud toodete põhjustatud ohtude ärahoidmiseks võetud meetmete puhul.

6.  Turustajad esitavad pädeva riikliku asutuse nõudmisel talle toote vastavust tõendava kogu teabe ja dokumentatsiooni. Nad teevad nimetatud asutusega viimase nõudmisel koostööd seoses kõigi meetmetega, mida võetakse, et tagada nende poolt turul kättesaadavaks tehtud toodete vastavus artiklis 3 sätestatud ligipääsetavusnõuetele.

Muudatusettepanek    119

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Ettevõtjad peavad olema võimelised esitama lõikes 1 osutatud teavet kümne aasta jooksul alates sellest, kui neile toodet tarniti, ja kümne aasta jooksul alates sellest, kui nad toodet tarnisid.

2.  Ettevõtjad peavad olema võimelised esitama lõikes 1 osutatud teavet teatava, vähemalt viie aasta pikkuse ajavahemiku jooksul alates sellest, kui neile toodet tarniti, või pärast seda, kui nad toodet tarnisid.

Muudatusettepanek    120

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Komisjonil on õigus võtta käesoleva artikli lõikes 2 osutatud ajavahemiku täpsustamiseks kooskõlas artikliga 23 a vastu käesolevat direktiivi täiendavaid delegeeritud õigusakte. Nimetatud ajavahemik peab olema asjaomase toote olelusringiga proportsionaalne.

Muudatusettepanek    121

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Teenuseosutajad koostavad vajaliku teabe kooskõlas III lisaga ja selgitavad, kuidas teenused vastavad artiklis 3 osutatud ligipääsetavusnõuetele. Teave tehakse üldsusele kättesaadavaks kirjalikult ja suuliselt, sealhulgas vormis, mis on ligipääsetav piiratud funktsionaalse võimekusega inimestele ja puuetega inimestele. Teenuseosutajad säilitavad seda teavet kogu teenuse osutamise aja jooksul.

2.  Teenuseosutajad koostavad vajaliku teabe kooskõlas III lisaga ja selgitavad, kuidas nende teenused vastavad artiklis 3 osutatud ligipääsetavusnõuetele. Teave tehakse üldsusele kättesaadavaks vormis, mis on ligipääsetav puuetega inimestele. Teenuseosutajad säilitavad seda teavet kogu teenuse osutamise aja jooksul.

Muudatusettepanek    122

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Teenuseosutajad esitavad pädeva asutuse põhjendatud nõudmise korral talle kogu teabe, mida on vaja teenuse vastavuse tõendamiseks artiklis 3 osutatud ligipääsetavusnõuetele. Nad teevad nimetatud ametiasutustega viimaste nõudmisel koostööd kõigi meetmete puhul, mis võetakse selleks, et viia teenus vastavusse kõnealuste nõuetega.

4.  Teenuseosutajad esitavad pädeva asutuse nõudmise korral talle kogu teabe, mida on vaja teenuse vastavuse tõendamiseks artiklis 3 osutatud ligipääsetavusnõuetele. Nad teevad nimetatud ametiasutustega viimaste nõudmisel koostööd kõigi meetmete puhul, mis võetakse selleks, et viia teenus vastavusse kõnealuste nõuetega.

Muudatusettepanek    123

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Koormust ei peeta ebaproportsionaalseks, kui seda kompenseeritakse rahastamisega muudest ressurssidest kui ettevõtja omavahenditest, olgu selleks siis avalik-õiguslikud või eraõiguslikud ressursid.

4.  Koormust ei peeta ebaproportsionaalseks, kui seda kompenseeritakse rahastamisega muudest ressurssidest kui ettevõtja omavahenditest, mis on tehtud kättesaadavaks ligipääsetavuse parandamiseks, olgu selleks siis avalik-õiguslikud või eraõiguslikud ressursid.

Muudatusettepanek    124

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Seda, kas vastavus toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetele võiks põhjustada nende toodete täieliku muutmise või ebaproportsionaalse koormuse, hindavad ettevõtjad.

5.  Seda, kas vastavus toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetele võiks põhjustada nende toodete täieliku muutmise või ebaproportsionaalse koormuse, hindavad esmalt ettevõtjad.

Muudatusettepanek    125

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Komisjon võtab kooskõlas artikliga 23 a vastu delegeeritud õigusaktid, et täiendada käesoleva artikli lõiget 3, täpsustades spetsiifilisi kriteeriume, mida tuleb arvesse võtta kõikide käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate toodete ja teenuste puhul, kui hinnatakse, kas koormust tuleb pidada ebaproportsionaalseks, tehes seda kõnealuseid kriteeriume muutmata.

 

Komisjon võtab esimese sellise kõiki käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluvaid tooteid ja teenuseid käsitleva rakendusakti vastu ... [one year after the date of entry into force of this Directive].

Muudatusettepanek    126

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Kui ettevõtjad on kasutanud lõigetes 1–5 sätestatud erandit konkreetse toote või teenuse puhul, teavitavad nad selle liikmesriigi ametiasutust, kus toode turule lastakse või kättesaadavaks tehakse. Teade peab sisaldama lõikes 3 osutatud hindamist. Mikroettevõtjad on kõnealusest teavitamiskohustusest vabastatud, kuid nad peavad suutma esitada asjakohased dokumendid vastava turujärelevalveasutuse taotluse korral.

6.  Kui ettevõtjad on kasutanud lõigetes 1–5 sätestatud erandit konkreetse toote või teenuse puhul, teavitavad nad selle liikmesriigi ametiasutust, kus toode turule lastakse või kättesaadavaks tehakse. Lõikes 3 osutatud hinnang esitatakse turujärelevalveasutusele tema taotluse alusel. VKEd on kõnealusest teavitamiskohustusest vabastatud, kuid nad suudavad esitada asjakohased dokumendid vastava turujärelevalveasutuse taotluse korral.

Muudatusettepanek    127

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega luuakse käesoleva artikli lõike 6 kohaldamiseks teavitamisnäidis. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 24 lõikes 1 a osutatud nõuandemenetlusega. Komisjon võtab esimese sellise rakendusakti vastu ... [two years after the date of entry into force of this Directive].

Muudatusettepanek    128

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 b.  Asjaomaste sidusrühmade, sealhulgas puuetega inimeste ja neid esindavate organisatsioonide, ning turujärelevalveasutuste vahel luuakse struktureeritud dialoog, et tagada erandite hindamiseks asjakohaste põhimõtete kehtestamine eesmärgiga tagada nende sidusus.

Muudatusettepanek    129

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 c.  Liikmesriike innustatakse pakkuma mikroettevõtjatele stiimuleid ja suuniseid, et hõlbustada käesoleva direktiivi rakendamist. Menetluste ja suuniste väljatöötamisel konsulteeritakse asjaomaste sidusrühmadega, sealhulgas puuetega inimeste ja neid esindavate organisatsioonidega.

Muudatusettepanek    130

Ettepanek võtta vastu direktiiv

IV peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Harmoneeritud standardid, ühtsed tehnilised spetsifikatsioonid ning toodete ja teenuste vastavus

Harmoneeritud standardid, tehnilised spetsifikatsioonid ning toodete ja teenuste vastavus

Muudatusettepanek    131

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tooted ja teenused, mis on vastavuses harmoneeritud standardite või nende osadega, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, eeldatakse olevat vastavuses artiklis 3 osutatud ligipääsetavusnõuetega, mida nimetatud standardid või nende osad käsitlevad.

1.   Tooted ja teenused, mis vastavad harmoneeritud standarditele või nende osadele, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, eeldatakse olevat vastavuses artiklis 3 osutatud ligipääsetavusnõuetega, mida nimetatud standardid või nende osad käsitlevad.

Muudatusettepanek    132

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.   Komisjon esitab määruse (EL) nr 1025/2012 artikli 10 kohaselt ühele või mitmele Euroopa standardiorganisatsioonile taotluse koostada kõigi artiklis 3 sätestatud toodete ligipääsetavusnõuete jaoks harmoneeritud standardid. Komisjon võtab need taotlused vastu ... [two years after the date of entry into force of this Directive].

Muudatusettepanek    133

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b.   Komisjon võib võtta vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse tehnilised spetsifikatsioonid, mis vastavad artiklis 3 sätestatud ligipääsetavusnõuetele. Komisjon teeb seda aga üksnes juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:

 

(a)  Euroopa Liidu Teatajas ei ole vastavalt määrusele (EL) nr 1025/2012 avaldatud viidet harmoneeritud standarditele,

 

(b)  komisjon on võtnud vastu lõikes 2 osutatud taotluse ja

 

(c)  komisjon on standardimismenetluses täheldanud põhjendamatuid viivitusi.

 

Enne lõikes 3 osutatud rakendusaktide vastuvõtmist konsulteerib komisjon asjaomaste sidusrühmadega, sealhulgas puuetega inimesi esindavate organisatsioonidega.

 

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas käesoleva direktiivi artikli 24 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    134

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 c.   Kui Euroopa Liidu Teatajas ei ole avaldatud käesoleva artikli lõikes 1 osutatud viiteid harmoneeritud standarditele, loetakse käesoleva artikli lõikes 3 osutatud tehnilistele spetsifikatsioonidele või nende osadele vastavad tooted ja teenused artiklis 3 sätestatud ning kõnealuste tehniliste spetsifikatsioonide või nende osadega hõlmatud ligipääsetavusnõuetega vastavuses olevateks.

Muudatusettepanek    135

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 14

välja jäetud

Ühtsed tehnilised spetsifikatsioonid

 

1.  Kui Euroopa Liidu Teatajas ei ole vastavalt määrusele (EL) nr 1025/2012 avaldatud harmoneeritud standardeid ning toodete ja teenuste puhul oleks turu ühtlustamise jaoks vaja üksikasjalikumaid ligipääsetavusnõudeid, võib komisjon võtta vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse ühtsed tehnilised spetsifikatsioonid ligipääsetavusnõuete jaoks, mis on sätestatud käesoleva direktiivi I lisas. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas käesoleva direktiivi artikli 24 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

 

2.  Tooted ja teenused või nende osad, mis on vastavuses lõikes 1 osutatud ühtse tehnilise spetsifikatsiooniga, loetakse vastavaks artiklis 3 osutatud ligipääsetavusnõuetele, mida nimetatud spetsifikatsioon või selle osad käsitlevad.

 

Muudatusettepanek    136

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  ELi vastavusdeklaratsioon koostatakse otsuse nr 768/2008/EÜ III lisas esitatud näidise järgi. See peab sisaldama käesoleva direktiivi II lisas sätestatud elemente ja seda ajakohastatakse pidevalt. Tehnilist dokumentatsiooni käsitlevate nõuete puhul tuleb hoiduda mis tahes ebaproportsionaalse koormuse tekitamisest mikroettevõtjatele ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. See tõlgitakse keelde või keeltesse, mida nõuab liikmesriik, kus toode turule lastakse või kättesaadavaks tehakse.

2.  ELi vastavusdeklaratsioon koostatakse otsuse nr 768/2008/EÜ III lisas esitatud näidise järgi. See peab sisaldama käesoleva direktiivi II lisas sätestatud elemente ja seda ajakohastatakse pidevalt. Tehnilist dokumentatsiooni käsitlevate nõuete puhul tuleb hoiduda mis tahes ebaproportsionaalse koormuse tekitamisest väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. See tõlgitakse keelde või keeltesse, mida nõuab liikmesriik, kus toode turule lastakse või kättesaadavaks tehakse.

Muudatusettepanek    137

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui toote suhtes kohaldatakse rohkem kui ühte liidu õigusakti, mille kohaselt nõutakse ELi vastavusdeklaratsiooni, koostatakse kõigi selliste liidu õigusaktide kohta ühine ELi vastavusdeklaratsioon. Osutatud deklaratsioon peab sisaldama teavet asjaomaste õigusaktide tuvastamiseks ning nende aktide ilmumise viiteid.

3.  Kui toote suhtes kohaldatakse rohkem kui ühte liidu õigusakti, mille kohaselt nõutakse ELi vastavusdeklaratsiooni, koostatakse kõigi selliste liidu õigusaktide kohta ELi vastavusdeklaratsioon. Osutatud deklaratsioon peab sisaldama teavet asjaomaste õigusaktide tuvastamiseks ning nende aktide ilmumise viiteid.

Muudatusettepanek    138

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Lisaks ELi vastavusdeklaratsioonile lisab tootja pakendile märke, millega teavitatakse tarbijaid kulutõhusalt, lihtsalt ja täpselt sellest, et toode sisaldab ligipääsetavuselemente.

Muudatusettepanek    139

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 16

välja jäetud

Toote CE-märgise üldpõhimõtted

 

CE-vastavusmärgise suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklis 30 sätestatud üldpõhimõtteid.

 

Muudatusettepanek    140

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel -17 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel -17

 

Riiklik andmebaas

 

Iga liikmesriik loob üldsusele ligipääsetava andmebaasi ligipääsmatute toodete registreerimiseks. Tarbijatel on võimalik saada ja esitada teavet ligipääsmatute toodete kohta. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et teavitada tarbijaid või muid sidusrühmi kaebuste esitamise võimalusest. Selleks et võimaldada ligipääsmatuid tooteid käsitleva teabe levitamist kogu liidus, on kavas luua riiklike andmebaaside vaheline interaktiivne süsteem – võimaluse korral komisjoni või asjaomaste esindusorganisatsioonide vastutusalas.

Muudatusettepanek    141

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 18 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et üldsus teab esimeses lõigus osutatud asutuste olemasolu, ülesandeid ja nimetusi. Kõnealused asutused teevad teabe taotluse korral sobivas vormingus kättesaadavaks.

Liikmesriigid tagavad, et üldsus teab esimeses lõigus osutatud asutuste olemasolu, ülesandeid ja nimetusi. Kõnealused asutused teevad oma tööd ja oma vastuvõetud otsuseid käsitleva teabe asjaomase üldsuse liikmete taotluse korral kättesaadavaks ligipääsetavas vormingus.

Muudatusettepanek    142

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui ühe liikmesriigi turujärelevalveasutused on võtnud määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 20 alusel meetmeid või kui neil on piisavalt põhjust arvata, et käesoleva direktiivi reguleerimisalasse jääv toode kujutab ohtu käesolevas direktiivis käsitletud ligipääsetavusaspektidele, siis teostavad nad asjaomase toote hindamise, mis hõlmab kõiki käesolevas direktiivis sätestatud nõudeid. Asjaomased ettevõtjad teevad turujärelevalveasutustega koostööd.

Kui ühe liikmesriigi turujärelevalveasutused on võtnud määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 20 alusel meetmeid või kui neil on piisavalt põhjust arvata, et käesoleva direktiivi reguleerimisalasse jääv toode ei ole vastavuses käesoleva direktiiviga, siis teostavad nad asjaomase toote hindamise, mis hõlmab kõiki käesolevas direktiivis sätestatud asjakohaseid nõudeid. Asjaomased ettevõtjad teevad turujärelevalveasutustega koostööd.

Muudatusettepanek    143

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui nimetatud hindamise tulemusena on turujärelevalveasutused arvamusel, et toode ei vasta käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele, siis nõuavad nad viivitamatult, et asjakohane ettevõtja võtaks kõik vajalikud parandusmeetmed, et toode nimetatud nõuetega vastavusse viia, või kõrvaldaks toote turult või võtaks selle tagasi mõistliku aja jooksul arvestades ohu suurust.

Kui nimetatud hindamise tulemusena on turujärelevalveasutused arvamusel, et toode ei vasta käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele, siis nõuavad nad viivitamatult, et asjaomane ettevõtja võtaks kõik asjakohased parandusmeetmed, et kõnealune toode nimetatud nõuetega vastavusse viia. Kui asjaomane ettevõtja ei võta piisavaid parandusmeetmeid, nõuavad turujärelevalveasutused, et ettevõtja kõrvaldaks toote turult mõistliku aja jooksul.

Muudatusettepanek    144

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui asjaomane ettevõtja ei võta lõike 1 teises lõigus osutatud ajavahemiku jooksul piisavaid parandusmeetmeid, võtavad turujärelevalveasutused kõik asjakohased ajutised meetmed, et keelata või piirata toote kättesaadavaks tegemist nende riigisisesel turul, toode turult kõrvaldada või tagasi võtta. Turujärelevalveasutused teavitavad viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike kõnealustest meetmetest.

4.  Kui asjaomane ettevõtja ei võta lõike 1 teises lõigus osutatud ajavahemiku jooksul piisavaid parandusmeetmeid, võtavad turujärelevalveasutused kõik asjakohased ajutised meetmed, et keelata või piirata toote kättesaadavaks tegemist nende riigisisesel turul või toode turult kõrvaldada. Turujärelevalveasutused teavitavad viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike kõnealustest meetmetest.

Muudatusettepanek    145

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 19 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Lõikes 4 osutatud teave hõlmab kõiki üksikasju, eelkõige mittevastava toote väljaselgitamiseks vajalikku teavet, toote päritolu, väidetava mittevastavuse ja ohu laadi, võetud siseriiklike meetmete iseloomu ja kestust, samuti asjaomase ettevõtja esitatud seisukohti. Turujärelevalveasutused näitavad eelkõige, kas mittevastavus on seotud mõnega järgmistest põhjusest:

5.  Lõikes 4 osutatud teave hõlmab kõiki üksikasju, eelkõige mittevastava toote väljaselgitamiseks vajalikku teavet, toote päritolu, väidetava mittevastavuse laadi, võetud siseriiklike meetmete iseloomu ja kestust, samuti asjaomase ettevõtja esitatud seisukohti. Turujärelevalveasutused näitavad eelkõige, kas mittevastavus on seotud mõnega järgmistest põhjusest:

Muudatusettepanek    146

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 19 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  toote mittevastavus nõuetele, mis on sätestatud käesoleva direktiivi artiklis 3,

(a)  toote mittevastavus asjakohastele nõuetele, mis on sätestatud artiklis 3,

Muudatusettepanek    147

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 19 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Liikmesriigid tagavad, et asjaomase toote suhtes võetakse viivitamata kõik vajalikud piiravad meetmed, näiteks kõrvaldatakse toode turult.

8.  Liikmesriigid tagavad, et asjaomase toote suhtes võetakse viivitamata kõik asjakohased ja proportsionaalsed piiravad meetmed, näiteks kõrvaldatakse toode turult.

Muudatusettepanek    148

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui artikli 19 lõigetes 3 ja 4 sätestatud menetluse lõppedes esitatakse liikmesriigi võetud meetme kohta vastuväiteid või kui komisjon on seisukohal, et riigisisene meede on vastuolus liidu õigusaktidega, alustab komisjon viivitamata konsultatsioone liikmesriikidega ja asjaomase ettevõtja või asjaomaste ettevõtjatega ning hindab riigisisest meedet. Nimetatud hindamise tulemuste põhjal otsustab komisjon, kas liikmesriigi meede on põhjendatud või mitte.

Kui artikli 19 lõigetes 3 ja 4 sätestatud menetluse lõppedes esitatakse liikmesriigi võetud meetme kohta vastuväiteid või kui komisjonil on mõistlik tõendus eeldamaks, et riigisisene meede on vastuolus liidu õigusaktidega, alustab komisjon viivitamata konsultatsioone liikmesriikidega ja asjaomase ettevõtja või asjaomaste ettevõtjatega ning hindab riigisisest meedet. Nimetatud hindamise tulemuste põhjal otsustab komisjon, kas liikmesriigi meede on põhjendatud või mitte.

Muudatusettepanek    149

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 20 a

 

Töörühm

 

1.  Komisjon moodustab töörühma.

 

Töörühm koosneb riikide turujärelevalveasutuste ja asjaomasete sidusrühmade, sealhulgas puuetega inimeste ja neid esindavate organisatsioonide esindajatest.

 

2.  Töörühm täidab järgmisi ülesandeid:

 

(a)  teabe ja parimate tavade vahetamise hõlbustamine turujärelevalveasutuste vahel;

 

(b)  artiklis 3 sätestatud ligipääsetavusnõuete kohaldamise sidususe tagamine;

 

(c)  pärast komisjoni taotluse saamist vajalikuks peetavatel juhtudel artiklis 3 sätestatud ligipääsetavusnõuetest erandite tegemise kohta arvamuse väljendamine.

Muudatusettepanek    150

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 21 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  vaadates läbi liidu määrused, millega kehtestatakse lennu-, raudtee-, bussi- ja veetransporti kasutavate reisijate õigused, sealhulgas nende ühendvedudega seotud aspektid;

Muudatusettepanek    151

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 21 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  kehtestades ligipääsetavusnõuded, mis on seotud sotsiaalsete ja kvaliteedikriteeriumidega, mille on kehtestanud pädevad asutused pakkumismenetluste jaoks avaliku reisijateveoteenuse osutamiseks raudteel ja maanteel vastavalt määrusele (EÜ) nr 1370/2007;

välja jäetud

Muudatusettepanek    152

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Artiklis 21 osutatud ligipääsetavusnõudeid kohaldatakse niivõrd, kuivõrd need ei too käesoleva artikli tähenduses kaasa ebaproportsionaalset koormust pädevatele asutustele.

1.  Artiklis 21 osutatud ligipääsetavusnõudeid kohaldatakse niivõrd, kuivõrd need ei too käesoleva artikli tähenduses kaasa ebaproportsionaalset koormust pädevatele asutustele või ettevõtjatele, kellega nad on sõlminud lepingu.

Muudatusettepanek    153

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Seda, kas vastavus artiklis 21 osutatud ligipääsetavusnõuetele põhjustab ebaproportsionaalse koormuse, hindavad asjaomased pädevad asutused.

3.  Seda, kas vastavus artiklis 21 osutatud ligipääsetavusnõuetele põhjustab ebaproportsionaalse koormuse, hindavad esialgselt asjaomased pädevad asutused.

Muudatusettepanek    154

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 22 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Komisjon võtab kooskõlas artikliga 23 a vastu delegeeritud õigusaktid, et täiendada käesoleva artikli lõiget 2, täpsustades veelgi erikriteeriume, mida tuleb arvesse võtta kõikide käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate toodete ja teenuste puhul selle hindamisel, kas koormust tuleb pidada ebaproportsionaalseks, tehes seda kõnealuseid kriteeriume muutmata.

 

Komisjon võtab esimese sellise kõiki käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluvaid tooteid ja teenuseid käsitleva rakendusakti vastu ... [one year after the date of entry into force of this Directive].

Muudatusettepanek    155

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 22 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui pädev asutus on kasutanud erandit, mis on sätestatud lõigetes 1, 2 ja 3 konkreetse toote või teenuse puhul, teatab ta sellest komisjonile. Teade peab sisaldama lõikes 2 osutatud hindamist.

4.  Kui pädev asutus on kasutanud erandit, mis on sätestatud lõigetes 1, 2 ja 3 konkreetse toote või teenuse puhul, teatab ta sellest komisjonile. Lõikes 2 osutatud hinnang esitatakse komisjonile tema taotluse alusel.

Muudatusettepanek    156

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 22 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Kui komisjonil on põhjust asjaomase pädeva asutuse otsuses kahelda, võib komisjon paluda artiklis 19 a osutatud töörühmal käesoleva artikli lõikes 2 osutatud hinnangut kontrollida ja esitada arvamuse.

Muudatusettepanek    157

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 22 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 b.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, milles esitatakse käesoleva artikli lõike 4 kohaldamiseks teavitamisnäidis. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 24 lõikes 1 a osutatud nõuandemenetlusega. Komisjon võtab esimese sellise rakendusakti vastu ... [two years after the date of entry into force of this Directive].

Muudatusettepanek    158

Ettepanek võtta vastu direktiiv

VII peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

RAKENDUSVOLITUSED JA LÕPPSÄTTED

DELEGEERITUD ÕIGUSAKTID, RAKENDAMISVOLITUSED JA LÕPPSÄTTED

Muudatusettepanek    159

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 23 a

 

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1.   Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2.   Artikli 10 lõikes 2 a, artikli 12 lõikes 5 a ja artikli 22 lõikes 3 a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [date of entry into force of this Directive].

 

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 10 lõikes 2 a, artikli 12 lõikes 5 a ja artikli 22 lõikes 3 a osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4.   Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

 

5.   Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

6.   Artikli 10 lõike 2 a, artikli 12 lõike 5 a ja artikli 22 lõike 3 a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Muudatusettepanek    160

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 24 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 4.

Muudatusettepanek    161

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 osutatud vahendid on järgmised:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Muudatusettepanek    162

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 25 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  sätted, mille kohaselt tarbija võib kooskõlas liikmesriigi õigusega pöörduda kohtute või pädevate haldusasutuste poole, et tagada käesoleva direktiivi ülevõtmiseks liikmesriigis vastu võetud sätete täitmine;

(a)  toote või teenuse nõuetele mittevastavusest otseselt mõjutatud tarbija võimalus pöörduda kooskõlas liikmesriigi õigusega kohtute või pädevate haldusasutuste poole, et tagada käesoleva direktiivi ülevõtmiseks liikmesriigis vastu võetud sätete täitmine;

Muudatusettepanek    163

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 25 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  sätted, mille kohaselt avalik-õiguslikud asutused või eraõiguslikud ühingud, organisatsioonid või muud juriidilised isikud, kellel on õigustatud huvi tagada käesoleva direktiivi sätete järgimine, võivad tarbijate nimel kooskõlas liikmesriigi õigusega pöörduda kohtute või pädevate haldusasutuste poole, et tagada käesoleva direktiivi ülevõtmiseks liikmesriigis vastu võetud sätete täimine.

(b)  avalik-õiguslike asutuste või eraõiguslike ühingute, organisatsioonide või muude juriidiliste isikute, kellel on õigustatud huvi tagada käesoleva direktiivi sätete järgimine, võimalus pöörduda tarbijate nimel kooskõlas liikmesriigi õigusega kohtute või pädevate haldusasutuste poole, et tagada käesoleva direktiivi ülevõtmiseks liikmesriigis vastu võetud sätete täimine. See õigustatud huvi võib seisneda toote või teenuse nõuetele mittevastavusest otseselt mõjutatud tarbijate esindamises.

Muudatusettepanek    164

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 25 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  toote või teenuse nõuetele mittevastavusest otseselt mõjutatud tarbija võimalus kasutada kaebuste lahendamise mehhanismi. Niisugust mehhanismi võib käitada olemasolev organ, näiteks riiklik ombudsman.

Muudatusettepanek    165

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 25 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Liikmesriigid tagavad, et enne lõike 1 punktides a ja b osutatud kohtute või pädevate haldusasutuste poole pöördumist oleks võimalik kasutada alternatiivse vaidluste lahendamise mehhanisme, mis on loodud selleks, et kõrvaldada mis tahes väidetav käesolevale direktiivile mittevastavus, millest on teatatud lõike 1 punktis b a osutatud kaebuste lahendamise mehhanismi kaudu.

Muudatusettepanek    166

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 25 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Käesolevat artiklit ei kohaldata lepingutele, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2014/24/EL või 2014/25/EL.

Muudatusettepanek    167

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kehtestatud sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2.  Kehtestatud sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad, kuid need ei tohi pakkuda ettevõtjatele alternatiivset võimalust jätta täitmata kohustus muuta oma tooted või teenused ligipääsetavaks.

Muudatusettepanek    168

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 26 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Karistuste puhul võetakse arvesse rikkumise ulatust, sealhulgas nõuetele mittevastavate toodete või teenuste arvu, samuti nendest mõjutatud inimeste hulka.

4.  Karistuste puhul võetakse arvesse rikkumise ulatust, sealhulgas selle tõsidust ja nõuetele mittevastavate toodete või teenuste arvu, samuti nendest mõjutatud inimeste hulka.

Muudatusettepanek    169

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates [… insert date - six years after the entry into force of this Directive].

2.  Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates ... [five years after the entry into force of this Directive].

Muudatusettepanek    170

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 27 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 2 b kohaldamist, näevad liikmesriigid pärast ... [six years after the date of entry into force of this Directive] ette viieaastase üleminekuperioodi, mille jooksul võivad teenuseosutajad jätkata oma teenuste osutamist, kasutades tooteid, mida nad enne seda kuupäeva kasutasid seaduslikult sarnaste teenuste osutamiseks.

Muudatusettepanek    171

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 27 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Liikmesriigid võivad ette näha, et teenuseosutajate poolt enne ... [six years after the date of entry into force of this Directive] teenuste osutamiseks seaduslikult kasutatud iseteenindusterminalide kasutamist võib jätkata sarnaste teenuste osutamiseks kuni nende majanduslikult kasuliku eluea lõpuni.

Muudatusettepanek    172

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 27 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Liikmesriigid, kes kasutavad artikli 3 lõikes 10 sätestatud võimalust, edastavad komisjonile põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti, mille nad on sel eesmärgil vastu võtnud, ning esitavad komisjonile aruande edusammude kohta nende rakendamisel.

5.  Liikmesriigid edastavad asjakohasel juhul komisjonile põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti, mille nad on artikli 3 lõike 10 kohaldamise eesmärgil vastu võtnud, ning esitavad komisjonile aruande edusammude kohta nende rakendamisel.

Muudatusettepanek    173

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 28 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

[…insert date - five years after the application of this Directive] ja seejärel iga viie aasta tagant esitab komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele aruande käesoleva direktiivi rakendamise kohta.

-1. ... [three years after the date of the application of this Directive] ja seejärel iga viie aasta tagant esitab komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele aruande käesoleva direktiivi kohaldamise kohta.

Muudatusettepanek    174

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Aruandes tuleb muu hulgas käsitleda edasiminekut toodete ja teenuste ligipääsetavuses ning selle mõju ettevõtjatele ja puuetega inimestele, pidades silmas ühiskonna, majanduse ja tehnoloogia arengut ning selgitades võimaluse korral välja koormuse vähendamise valdkonnad, eesmärgiga hinnata vajadust vaadata läbi käesolev direktiiv.

1.  Aruannetes hinnatakse artikli 12 lõike 6 ja artikli 22 lõike 4 kohaselt saadud teadete alusel seda, kas direktiiv on saavutanud oma eesmärgid, eelkõige seoses ligipääsetavate toodete ja teenuste vaba liikumise edendamisega. Aruannetes käsitletakse ka ühiskonna, majanduse ja tehnoloogia arengut silmas pidades edasiminekut toodete ja teenuste ligipääsetavuses, vajadust lisada käesoleva direktiivi kohaldamisalasse uusi tooteid ja teenuseid või jätta teatavad tooted või teenused käesoleva direktiivi kohaldamisalast välja ning käesoleva direktiivi mõju ettevõtjatele ja puuetega inimestele, selgitades võimaluse korral välja koormuse vähendamise valdkonnad, et hinnata vajadust vaadata läbi käesolev direktiiv.

Muudatusettepanek    175

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid edastavad komisjonile õigeaegselt kogu vajaliku teabe, et komisjon saaks koostada aruande.

2.  Liikmesriigid edastavad komisjonile õigeaegselt kogu vajaliku teabe, et komisjon saaks koostada sellised aruanded.

Muudatusettepanek    176

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjoni aruandes võetakse arvesse majandusala sidusrühmade ning asjaomaste valitsusväliste organisatsioonide, sealhulgas puuetega inimesi ja eakaid esindavate organisatsioonide, seisukohti.

3.  Komisjoni aruandes võetakse arvesse majandusala sidusrühmade ning asjaomaste valitsusväliste organisatsioonide, sealhulgas puuetega inimeste organisatsioonide seisukohti.

Muudatusettepanek    177

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – I jagu – A osa (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

A.   Operatsioonisüsteemid

 

1.   Selleks et maksimeerida teenuste mõistlikult eeldatavat kasutamist puuetega inimeste poolt, osutatakse teenuseid C osas sätestatud funktsionaalseid toimivusnõudeid järgides ja see hõlmab järgmist:

 

(a)   teave kõnealuse teenuse toimimise ning selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide kohta ning

 

(b)   elektrooniline teave, sealhulgas kõnealuse teenuse osutamiseks vajalikud veebisaidid.

Muudatusettepanek    178

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – I jagu – B osa (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

B.   Üldotstarbeline arvuti riistvara ja selle manusoperatsioonisüsteemid

Muudatusettepanek    179

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – I jagu – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kavandamine ja tootmine

1.  Kavandamine ja tootmine

Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed ja eakad, saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel arvestama ligipääsetavusega eelkõige järgmiste aspektide puhul:

Selleks et maksimeerida toodete mõistlikult eeldatavat kasutamist puuetega inimeste poolt, kavandatakse ja toodetakse tooteid C osas sätestatud funktsionaalseid toimivusnõudeid järgides.

 

Toodete kavandamine ja tootmine võimaldab ligipääsetavust tänu järgmistele aspektidele:

(a)   tootel olev teave toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend, hoiatused) peab olema:

(a)   tootel olev teave toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend ja hoiatused) on arusaadav ja tajutav, et selle loetavus oleks eeldatavates kasutustingimustes võimalikult suur. See teave esitatakse ka ligipääsetavates digitaalsetes vormingutes;

(i)   kättesaadav rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

 

(ii)   arusaadav;

 

(iii)   tajutav;

 

(iv)   eeldatavaid kasutustingimusi arvestades piisava suurusega kirjatüübiga;

 

(b)   toote pakend, sealhulgas sellel esitatav teave (avamine, sulgemine, kasutamine, kõrvaldamine);

(b)   toote pakend, sealhulgas sellel esitatav teave (avamine, sulgemine, kasutamine, kõrvaldamine), et selle loetavus oleks eeldatavates kasutustingimustes võimalikult suur. See teave esitatakse ka ligipääsetavates digitaalsetes vormingutes ning sellega teavitatakse kasutajaid asjaolust, et kõnealune toode sisaldab ligipääsetavuselemente ja on ühilduv asjakohase tugitehnoloogiaga;

(c)   juhised toote kasutamise, paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja kõrvaldamise kohta peavad vastama järgmistele nõuetele:

(c)   juhised toote kasutamise, paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja kõrvaldamise kohta, sõltumata sellest, kas need esitatakse eraldi või tootesse integreerituna. Need juhised esitatakse ka ligipääsetavates digitaalsetes vormingutes ning nendes loetletakse kõnealuse toote ligipääsetavuselemendid ja selgitatakse, kuidas neid kasutada, ning märgitakse, et toode on ühilduv asjakohase tugitehnoloogiaga;

(i)   juhise tekst peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida saab esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu; ja

 

(ii)   juhised peavad võimaldama alternatiive mittetekstilisele sisule;

 

(d)   toote kasutajaliides (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) punkti 2 kohaselt;

(d)   toote kasutajaliides (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund);

(e)   toote funktsionaalsus, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(e)   toote funktsionaalsus, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud puuetega inimeste vajadusi;

(f)   toote liidestamist abivahenditega.

(f)   toote liidestamine abivahendite ja tugitehnoloogiaga, kui need on toote kasutamise seisukohast asjakohased.

Muudatusettepanek    180

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – I jagu – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

[.....]

välja jäetud

Muudatusettepanek    181

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – I jagu – C osa (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

C.   Funktsionaalsed toimivusnõuded

 

Selleks et toodete ja teenuste disain ja kasutajaliides oleksid ligipääsetavad, võetakse toodete ja teenuste kavandamisel arvesse järgmist:

 

(a)  Kasutamine nägemisvõime puudumise korral

 

Kui toode pakub visuaalseid töörežiime, pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei eelda nägemisvõimet.

 

(b)  Kasutamine piiratud nägemisvõime korral

 

Kui toode pakub visuaalseid töörežiime, pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis võimaldab kasutajatel toodet kasutada piiratud nägemisvõimega; see on saavutatav näiteks elementide abil, mis on seotud paindliku kontrastsuse ja heledusega, paindliku suurendamisega sisu või funktsionaalsuse kaotuseta ning paindlike võimalustega esiplaani ja tausta visuaalsete elementide eristamiseks ja seadistamiseks ning vajaliku nägemisvälja paindliku seadistamisega.

 

(c)  Kasutamine värvitaju puudumise korral

 

Kui toode pakub visuaalseid töörežiime, pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei eelda kasutajalt värvitaju.

 

(d)  Kasutamine kuulmisvõime puudumise korral

 

Kui toode pakub auditiivseid töörežiime, pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei eelda kuulmisvõimet.

 

(e)  Kasutamine piiratud kuulmisvõime korral

 

Kui toode pakub auditiivseid töörežiime, pakutakse vähemalt üks tõhustatud helifunktsioonidega töörežiim; see on saavutatav näiteks kasutaja võimalusega seadistada hääletugevust ning paindlike võimalustega eristada ja seadistada esiplaanil ja taustal olevat heli, kui hääl ja taust on olemas eraldi heliribadena.

 

(f)  Kasutamine kõnevõime puudumise korral

 

Kui toode nõuab kasutajatelt häälsisendit, pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei eelda neilt hääle kasutamist. Hääle kasutamine hõlmab mis tahes suuliselt tekitatavat heli, nt kõne, vilistamine või laksutamine.

 

(g)  Kasutamine piiratud käsitsemisvõime või jõu korral

 

Kui toode nõuab manuaalseid toiminguid, pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis võimaldab kasutajal kasutada toodet alternatiivsete toimingute abil, mis ei eelda peenmotoorset juhtimist ega käsitsemist, käejõudu ega korraga rohkem kui ühe juhtseadise kasutamist.

 

(h)  Kasutamine piiratud ulatusvõime korral

 

Eraldiseisvate või paigaldatud toodete korral peavad nende juhtelemendid olema kõigi kasutajate küündivusulatuses.

 

(i)  Valgustundlikkushoogude vallandamise riski minimeerimine

 

Kui toode pakub visuaalseid töörežiime, välditakse töörežiime, mis teadaolevalt vallandavad valgustundlikkushoogusid.

 

(j)  Kasutamine piiratud kognitiivsete võimete korral

 

Toode hõlmab vähemalt ühte töörežiimi, mille elemendid lihtsustavad ja hõlbustavad selle kasutamist.

 

(k)  Eraelu puutumatus

 

Kui toode hõlmab elemente, mis on sellele paigaldatud ligipääsetavuse eesmärgil, pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis tagab kõnealauste ligipääsetavuse eesmärgil paigaldatud tooteelementide kasutamisel eraelu puutumatuse.

Muudatusettepanek    182

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – I jagu – D osa (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

D.  Tugiteenused

 

Olemasolu korral antakse tugiteenuste raames teavet toote ligipääsetavuse ning selle ühilduvuse kohta tugitehnoloogiaga, tehes seda puuetega inimeste jaoks ligipääsetavate sidevahendite abil.

Muudatusettepanek    183

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – II jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Iseteenindusterminalid: pangaautomaadid, piletiautomaadid ja registreerimisautomaadid

Iseteenindusterminalid: pangaautomaadid, piletiautomaadid, registreerimisautomaadid ja makseterminalid

Muudatusettepanek    184

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – II jagu – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kavandamine ja tootmine

1.  Kavandamine ja tootmine

Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed ja eakad, saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel arvestama ligipääsetavusega eelkõige järgmiste aspektide puhul:

Selleks et maksimeerida toodete mõistlikult eeldatavat kasutamist puuetega inimeste poolt, kavandatakse ja toodetakse tooteid I jao C osas sätestatud funktsionaalseid toimivusnõudeid järgides. Sellega seoses ei vaja tooted ligipääsetavuselemendi aktiveerimist, et seda elementi vajav kasutaja saaks selle sisse lülitada.

 

Toodete kavandamine ja tootmine võimaldab ligipääsetavust tänu järgmistele aspektidele:

(a)   tootel olev teave toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend, hoiatused) peab olema:

(a)  tootel olev teave toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend ja hoiatused)

(i)   kättesaadav rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

 

(ii)   arusaadav;

 

(iii)   tajutav;

 

(iv)   eeldatavaid kasutustingimusi arvestades piisava suurusega kirjatüübiga;

 

(b)   toote kasutajaliides (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) punkti 2 kohaselt;

(b)   toote kasutajaliides (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund);

(c)   toote funktsionaalsus, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(c)   toote funktsionaalsus, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud puuetega inimeste vajadusi; see on saavutatav näiteks isiklike kõrvaklappide kasutamise võimaldamisega, piiratud reageerimisaja korral kasutajale hoiatusteate esitamisega rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu ja lubatud aja pikendamise võimaluse andmisega ning piisava kontrastsusega ja kompimise teel eristatavate klahvide ja juhtseadiste abil;

(d)   toote liidestamist abivahenditega.

(d)   toote liidestamine abivahenditega.

Muudatusettepanek    185

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – II jagu – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

[....]

välja jäetud

Muudatusettepanek    186

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – III jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Telefoniteenused, sealhulgas hädaabiteenused, ja nendega seotud tarbija-lõppseadmed, millel on tipptasemel andmetöötlusvõimsus

Telefoniteenused, sealhulgas hädaabiteenused, ja nendega seotud tarbija-lõppseadmed

Muudatusettepanek    187

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – III jagu – A osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.   Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:

1.   Selleks et maksimeerida teenuste mõistlikult eeldatavat kasutamist puuetega inimeste poolt, osutatakse teenuseid I jao C osas sätestatud funktsionaalseid toimivusnõudeid järgides ja see hõlmab järgmist:

(a)   tuleb tagada, et teenuste pakkumisel kasutatavad tooted on kooskõlas punktis b „Seotud tarbija-lõppseadmed, millel on tipptasemel andmetöötlusvõimsus” sätestatud eeskirjadega;

(a)   teenuseosutajate poolt kõnealuse teenuse pakkumisel kasutatavad tooted kooskõlas käesoleva jao punktis B sätestatud eeskirjadega;

(b)   tuleb anda teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide kohta järgmiselt:

(b)   teave kõnealuse teenuse toimimise ning selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide kohta;

(i)   infosisu peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida kasutajad saavad esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

 

(ii)   tuleb võimaldada alternatiive mittetekstilisele sisule;

 

(iii)   elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud internetipõhised rakendused, tuleb esitada punkti c kohaselt.

(b a)   elektrooniline teave, sealhulgas kõnealuse teenuse osutamiseks vajalikud internetipõhised rakendused;

(c)   veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil.

(c)   veebisaitide ligipääsetavaks tegemine järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;

 

(c a)  mobiilipõhised rakendused;

(d)   tuleb anda ligipääsetavat teavet, et suurendada abistavate teenuste vastastikust täiendavust;

(d)   teave, et suurendada abistavate teenuste vastastikust täiendavust;

(e)   tuleb võtta arvesse funktsioone, tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja muudatusi, mis on seotud selliste teenuste osutamisega, millega soovitakse vastata piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadustele.

(e)   funktsioonid, tavad, põhimõtted, menetlused ja muudatused, mis on seotud selliste teenuste osutamisega, millega soovitakse vastata puuetega inimeste vajadustele ja tagada koostalitlus; see on saavutatav näiteks, toetades kahe kasutaja või kasutaja ja hädaabiteenistuse vahelist heli-, video- ja reaalajas tekstisidet, olgu see kas eraldiseisev või kombineeritud (nn Total Conversation).

Muudatusettepanek    188

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – III jagu – B osa – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

B.  Seotud tarbija-lõppseadmed, millel on tipptasemel andmetöötlusvõimsus

B.  Seotud tarbija-lõppseadmed

Muudatusettepanek    189

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – III jagu – B osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kavandamine ja tootmine

1.  Kavandamine ja tootmine

Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed ja eakad, saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel arvestama ligipääsetavusega eelkõige järgmiste aspektide puhul:

Selleks et puuetega inimesed saaksid kasutada tooteid mõistlikult eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel järgima I jao C osas sätestatud funktsionaalseid toimivusnõudeid ja see hõlmab järgmist:

(a)   tootel olev teave toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend, hoiatused) on

(a)   tootel olevat teavet toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend ja hoiatused)

(i)   kättesaadav rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

 

(ii)   arusaadav;

 

(iii)   tajutav;

 

(iv)   eeldatavaid kasutustingimusi arvestades piisava suurusega kirjatüübiga;

 

(b)   toote pakendit, sealhulgas sellel esitatavat teavet (avamine, sulgemine, kasutamine, kõrvaldamine);

(b)   toote pakendit, sealhulgas sellel esitatavat teavet (avamine, sulgemine, kasutamine, kõrvaldamine);

(c)   juhised toote kasutamise, paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja kõrvaldamise kohta peavad vastama järgmistele nõuetele:

(c)   juhiseid toote kasutamise, paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja kõrvaldamise kohta;

(i)   juhise tekst peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida saab esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu; ja

 

(ii)   juhised peavad võimaldama alternatiive mittetekstilisele sisule;

 

(d)   toote kasutajaliides (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) punkti 2 kohaselt;

(d)   toote kasutajaliidest (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund);

(e)   toote funktsionaalsus, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(e)   toote funktsionaalsust, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud puuetega inimeste vajadusi ja tagades koostalitlusvõime, mida on võimalik saavutada näiteks hi-fi audioseadmete toel, videoresolutsiooniga, mis võimaldab suhtlust viipekeeles, reaalajas tekstiga üksi või koos hääl- ja videosuhtlusega, või tõhusa Wi-Fi-ühenduse ja kuulmistehnoloogiate ühendamisega;

(f)   toote liidestamist abivahenditega.

(f)   toote liidestamist abivahenditega.

Muudatusettepanek    190

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – III jagu – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

[....]

välja jäetud

Muudatusettepanek    191

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – IV jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Audiovisuaalmeedia teenused ja nendega seotud tarbija-lõppseadmed, millel on tipptasemel andmetöötlusvõimsus;

Veebisaidid ja audiovisuaalmeedia teenuste internetipõhised rakendused ja nendega seotud tarbija-lõppseadmed

Muudatusettepanek    192

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – IV jagu – A osa – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

A.  Teenused

A.  Veebisaidid ja internetipõhised rakendused

Muudatusettepanek    193

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – IV jagu – A osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.   Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:

1.  Selleks et puuetega inimesed saaksid kasutada teenuseid mõistlikult eeldataval ja optimaalsel viisil, osutatakse teenuseid I jao C osas sätestatud funktsionaalseid toimivusnõudeid järgides ja see hõlmab järgmist:

(a)   tuleb tagada, et teenuste pakkumisel kasutatavad tooted on kooskõlas punktis b „Seotud tarbija-lõppseadmed, millel on tipptasemel andmetöötlusvõimsus” sätestatud eeskirjadega;

(a)   veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil.

(b)   tuleb anda teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide kohta järgmiselt:

(b)  mobiilsideseadmetel põhinevad rakendused;

(i)   infosisu peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida kasutajad saavad esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

 

(ii)   tuleb võimaldada alternatiive mittetekstilisele sisule;

 

(iii)   elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud internetipõhised rakendused, tuleb esitada punkti c kohaselt.

 

(c)   veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil.

 

 

 

(d)   tuleb anda ligipääsetavat teavet, et suurendada abistavate teenuste vastastikust täiendavust;

 

(e)   võtta arvesse funktsioone, tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja muudatusi, mis on seotud selliste teenuste osutamisega, millega soovitakse vastata piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadustele.

 

Muudatusettepanek    194

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – IV jagu – B osa – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

B.  Seotud tarbija-lõppseadmed, millel on tipptasemel andmetöötlusvõimsus

B.  Seotud tarbija-lõppseadmed

Muudatusettepanek    195

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – IV jagu – B osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kavandamine ja tootmine

1.  Kavandamine ja tootmine

Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed ja eakad, saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel arvestama ligipääsetavusega eelkõige järgmiste aspektide puhul:

Selleks et puuetega inimesed saaksid kasutada tooteid mõistlikult eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel järgima I jao C osas sätestatud funktsionaalseid toimivusnõudeid ja see hõlmab järgmist:

(a)   tootel olev teave toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend, hoiatused) peab olema:

(a)   tootel olevat teavet toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend ja hoiatused), mis peab olema:

(i)  kättesaadav rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

 

(ii)   arusaadav;

 

(iii)   tajutav;

 

(iv)   eeldatavaid kasutustingimusi arvestades piisava suurusega kirjatüübiga;

 

(b)   toote pakendit, sealhulgas sellel esitatavat teavet (avamine, sulgemine, kasutamine, kõrvaldamine);

(b)   toote pakendit, sealhulgas sellel esitatavat teavet (avamine, sulgemine, kasutamine, kõrvaldamine);

(c)   juhised toote kasutamise, paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja kõrvaldamise kohta peavad vastama järgmistele nõuetele:

(c)   juhiseid toote kasutamise, paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja kõrvaldamise kohta;

(i)  juhise tekst peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida saab esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu; ja

 

(ii)   juhised peavad võimaldama alternatiive mittetekstilisele sisule;

 

(d)   toote kasutajaliides (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) punkti 2 kohaselt;

(d)   toote kasutajaliidest (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund);

(e)   toote funktsionaalsus, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(e)   toote funktsionaalsust, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud puuetega inimeste vajadusi,mida saab saavutada näiteks toetades võimalust valida, isikustada ja kuvada ligipääsuteenuseid, nagu subtiitrid kurtidele ja kuulmisraskustega inimestele, audiokirjeldused, subtiitrite pealelugemine ja viipekeelne tõlge, pakkudes vahendeid tõhusa Wi-Fi-ühenduse ja kuulmistehnoloogiate ühendamiseks või kasutajakontrolli, et aktiveerida audiovisuaalteenustele ligipääsuteenused kasutajale esmatasandi meedia kontrolliga samal tähtsuse tasandil;

(f)   toote liidestamist abivahenditega.

(f)   toote liidestamist abivahenditega.

Muudatusettepanek    196

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – IV jagu – B osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

[....]

välja jäetud

Muudatusettepanek    197

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – V jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lennu-, bussi-, raudtee- ja veetranspordi reisijateveo teenused; reisijateveoteenuste osutamiseks kasutatavad veebisaidid; mobiilsideseadmetel põhinevad teenused, arukad piletimüügisüsteemid, reaalajas teave; iseteenindusterminalid ning pileti- ja registreerimisautomaadid, mida kasutatakse reisijateveoteenuste pakkumiseks

Lennu-, bussi-, raudtee- ja veetranspordi reisijateveo teenused; reisijateveoteenuste osutamiseks kasutatavad veebisaidid; mobiilsideseadmetel põhinevad teenused, arukad piletimüügisüsteemid, reaalajas teave; iseteenindusterminalid, sealhulgas makseterminalid, ning pileti- ja registreerimisautomaadid, mida kasutatakse reisijateveoteenuste pakkumiseks

Muudatusettepanek    198

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – V jagu – A osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.   Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:

1.  Selleks et puuetega inimesed saaksid kasutada teenuseid mõistlikult eeldataval ja optimaalsel viisil, osutatakse teenuseid I jao C osas sätestatud funktsionaalseid toimivusnõudeid järgides ja see hõlmab järgmist:

(a)   tuleb anda teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide kohta järgmiselt:

(a)   teave asjaomase teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide kohta;

(i)   infosisu peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida kasutajad saavad esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

 

(ii)   tuleb võimaldada alternatiive mittetekstilisele sisule;

 

(iii)   elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud internetipõhised rakendused, tuleb esitada punkti b kohaselt.

(a a)   elektrooniline teave, sealhulgas asjaomase teenuse kasutamiseks vajalikud internetipõhised rakendused, tuleb esitada punkti b kohaselt.

(b)   veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil.

(b)   veebisaidid tuleb teha ligipääsetavaks järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil.

(c)   võtta arvesse funktsioone, tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja muudatusi, mis on seotud selliste teenuste osutamisega, millega soovitakse vastata piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadustele.

(c)   funktsioone, tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja muudatusi, mis on seotud selliste teenuste osutamisega, millega soovitakse vastata puuetega inimeste vajadustele, mida on võimalik saavutada näiteks pakkudes arukaid piletimüügisüsteeme (elektrooniline broneerimine, piletite broneerimine jne), reaalajas teavet (ajakavad, teave liiklushäirete, ühendusteenuste ja muude transpordiliikidega edasi reisimise võimaluste jms kohta) ning lisateenusteavet (jaamapersonali, rikkis liftide või teenuste kohta, mille osutamine ei ole ajutiselt võimalik);

 

(c a)  mobiilsideseadmetel põhinevaid teenuseid, arukaid piletimüügisüsteeme ja reaalajas teavet.

Muudatusettepanek    199

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – V jagu – B osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

B.   Reisijateveoteenuste osutamiseks kasutatavad veebisaidid

välja jäetud

(a)   Veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil.

 

Muudatusettepanek    200

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – V jagu – C osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

C.   Mobiilsideseadmetel põhinevad teenused, arukad piletimüügisüsteemid, ja reaalajas teave

välja jäetud

1.   Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:

 

(a)   tuleb anda teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide kohta järgmiselt:

 

(i)   infosisu peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida kasutajad saavad esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

 

(ii)   tuleb võimaldada alternatiive mittetekstilisele sisule;

 

(iii)   elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud internetipõhised rakendused, tuleb esitada punkti b kohaselt.

 

(b)   veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil.

 

Muudatusettepanek    201

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – V jagu – D osa – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

D.  Iseteenindusterminalid ning pileti- ja registreerimisautomaadid, mida kasutatakse reisijateveoteenuste pakkumiseks

D.  iseteenindusterminalid, sealhulgas makseterminalid, ning pileti- ja registreerimisautomaadid, mida kasutatakse reisijateveoteenuste pakkumiseks

Muudatusettepanek    202

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – V jagu – D osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kavandamine ja tootmine

1.  Kavandamine ja tootmine

Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed ja eakad, saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel arvestama ligipääsetavusega eelkõige järgmiste aspektide puhul:

Selleks et puuetega inimesed saaksid kasutada tooteid mõistlikult eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel järgima I jao C osas sätestatud funktsionaalseid toimivusnõudeid ja see hõlmab järgmist:

(a)  tootel olev teave toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend, hoiatused) peab olema:

(a)  tootel olevat teavet toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend ja hoiatused), mis peab olema

(i)  kättesaadav rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

 

(ii)  arusaadav;

 

(iii)  tajutav;

 

(iv)  eeldatavaid kasutustingimusi arvestades piisava suurusega kirjatüübiga;

 

(b)  toote kasutajaliides (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) punkti 2 kohaselt;

(b)  toote kasutajaliidest (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund);

(c)  toote funktsionaalsus, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(c)  toote funktsionaalsust, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud puuetega inimeste vajadusi;

(d)  toote liidestamist abivahenditega.

(d)  toote liidestamist abivahenditega.

Muudatusettepanek    203

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – V jagu – D osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

[....]

välja jäetud

Muudatusettepanek    204

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – VI jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pangandusteenused; pangateenuste osutamiseks kasutatavad veebisaidid; mobiilsideseadmetel põhinevad pangateenused; sealhulgas pangaautomaadid, mida kasutatakse pangandusteenuste osutamiseks:

tarbijatele mõeldud pangandusteenused; pangateenuste osutamiseks kasutatavad veebisaidid; mobiilsideseadmetel põhinevad pangateenused; iseteenindusterminalid, sealhulgas makseterminalid ja pangaautomaadid, mida kasutatakse pangandusteenuste osutamiseks

Muudatusettepanek    205

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – VI jagu – A osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:

1.  Selleks et puuetega inimesed saaksid kasutada teenuseid mõistlikult eeldataval ja optimaalsel viisil, osutatakse teenuseid I jao C osas sätestatud funktsionaalseid toimivusnõudeid järgides ja see hõlmab järgmist:

(a)  tuleb tagada, et teenuste pakkumisel kasutatavad tooted on kooskõlas punktis D sätestatud eeskirjadega;

(a)  teenuseosutajate poolt kõnealuse teenuse pakkumisel kasutatavaid tooteid kooskõlas käesoleva jao punktis D sätestatud eeskirjadega;

(b)  tuleb anda teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide kohta järgmiselt:

(b)  teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide kohta;

(i)  infosisu peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida kasutajad saavad esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

 

(ii)  tuleb võimaldada alternatiive mittetekstilisele sisule;

 

(iii)  elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud internetipõhised rakendused, tuleb esitada punkti c kohaselt.

(b a)  elektroonilist teavet, sealhulgas kõnealuse teenuse kasutamiseks vajalikke veebisaite ja internetipõhiseid rakendusi. See võib hõlmata näiteks teenuse osutamiseks vajalikku elektroonilist identifitseerimist, turvameetodeid ja makseviise;

(c)  veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil.

 

(d)  võtta arvesse funktsioone, tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja muudatusi, mis on seotud selliste teenuste osutamisega, millega soovitakse vastata piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadustele.

(d)  funktsioone, tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja muudatusi, mis on seotud selliste teenuste osutamisega, millega soovitakse vastata puuetega inimeste vajadustele;

 

(d a)  mobiilsideseadmetel põhinevaid pangateenuseid.

Muudatusettepanek    206

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – VI jagu – B osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

B. Pangandusteenuste osutamiseks kasutatavad veebisaidid

välja jäetud

Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:

 

(a) veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil.

 

Muudatusettepanek    207

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – VI jagu – C osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

C.  Mobiilsideseadmetel põhinevad pangateenused

välja jäetud

1.  Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:

 

(a) tuleb anda teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide kohta järgmiselt:

 

(i)  infosisu peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida kasutajad saavad esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

 

(ii)  tuleb võimaldada alternatiive mittetekstilisele sisule;

 

(iii) elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud internetipõhised rakendused, tuleb esitada punkti b kohaselt.

 

(b)  veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil.

 

Muudatusettepanek    208

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – VI jagu – D osa – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

D.   Iseteenindusterminalid, sealhulgas pangaautomaadid, mida kasutatakse pangandusteenuste osutamiseks

D.   Iseteenindusterminalid, sealhulgas makseterminalid ja pangaautomaadid, mida kasutatakse pangandusteenuste osutamiseks

Muudatusettepanek    209

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – VI jagu – D osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.   Kavandamine ja tootmine

1.   Kavandamine ja tootmine

Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed ja eakad, saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel arvestama ligipääsetavusega eelkõige järgmiste aspektide puhul:

Selleks et puuetega inimesed saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel järgima I jao C osas sätestatud funktsionaalseid toimivusnõudeid ja see hõlmab järgmist:

(a)  tootel olev teave toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend, hoiatused) peab olema:

(a)  tootel olevat teavet toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend ja hoiatused), mis peab olema

(i)  kättesaadav rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

 

(ii)  arusaadav;

 

(iii)  tajutav;

 

(iv)  eeldatavaid kasutustingimusi arvestades piisava suurusega kirjatüübiga;

 

(b)  toote kasutajaliides (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) punkti 2 kohaselt;

(b)  toote kasutajaliidest (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund);

(c)  toote funktsionaalsus, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(c)  toote funktsionaalsust, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud puuetega inimeste vajadusi;

(d)  toote liidestamist abivahenditega.

(d)  toote liidestamist abivahenditega.

Muudatusettepanek    210

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – VI jagu – D osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

[....]

välja jäetud

Muudatusettepanek    211

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – VII jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

E-raamatud

E-raamatud ja nendega seotud seadmed

Muudatusettepanek    212

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – VII jagu – A osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:

1.  Selleks et puuetega inimesed saaksid kasutada teenuseid mõistlikult eeldataval ja optimaalsel viisil, osutatakse teenuseid I jao C osas sätestatud funktsionaalseid toimivusnõudeid järgides ja see hõlmab järgmist:

(a)  tuleb tagada, et teenuste pakkumisel kasutatavad tooted on kooskõlas punktis B „Tooted” sätestatud eeskirjadega;

(a)  teenuseosutajate poolt kõnealuse teenuse pakkumisel kasutatavaid tooteid kooskõlas käesoleva jao punktis B sätestatud eeskirjadega;

(b)  tuleb anda teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide kohta järgmiselt:

(b)  teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide kohta;

(i)  infosisu peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida kasutajad saavad esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

 

(ii)  tuleb võimaldada alternatiive mittetekstilisele sisule;

 

(iii)  elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud internetipõhised rakendused, tuleb esitada punkti c kohaselt.

(b a)  elektroonilist teavet, sealhulgas kõnealuse teenuse kasutamiseks vajalikke internetipõhiseid rakendusi ning e-lugereid;

(c)  veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil.

(c)  veebisaidid ja mobiilsideseadmetel põhinevad rakendused peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil.

(d)  tuleb anda ligipääsetavat teavet, et suurendada abistavate teenuste vastastikust täiendavust;

(d)  tuleb anda ligipääsetavat teavet, et suurendada abistavate teenuste vastastikust täiendavust;

(e)  tuleb võtta arvesse funktsioone, tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja muudatusi, mis on seotud selliste teenuste osutamisega, millega soovitakse vastata piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadustele.

(e)  funktsioone, tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja muudatusi, mis on seotud selliste teenuste osutamisega, millega soovitakse vastata puuetega inimeste vajadustele.

Muudatusettepanek    213

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – VII jagu – B osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

B.  „Tooted”

B.  Tooted

1.  Kavandamine ja tootmine

1.  Kavandamine ja tootmine

Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed ja eakad, saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel arvestama ligipääsetavusega eelkõige järgmiste aspektide puhul:

Selleks et puuetega inimesed ja eakad saaksid kasutada tooteid mõistlikult eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel järgima I jao C osas sätestatud funktsionaalseid toimivusnõudeid ning see hõlmab järgmist:

(a)  tootel olev teave toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend, hoiatused) peab olema:

(a)  tootel olevat teavet toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend ja hoiatused), mis peab olema

(i)  kättesaadav rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

 

(ii)  arusaadav;

 

(iii)  tajutav;

 

(iv)  eeldatavaid kasutustingimusi arvestades piisava suurusega kirjatüübiga;

 

(b)  toote pakendit, sealhulgas sellel esitatavat teavet (avamine, sulgemine, kasutamine, kõrvaldamine);

(b)  toote pakendit, sealhulgas sellel esitatavat teavet (avamine, sulgemine, kasutamine, kõrvaldamine);

(c)  juhised toote kasutamise, paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja kõrvaldamise kohta peavad vastama järgmistele nõuetele:

(c)  juhiseid toote kasutamise, paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja kõrvaldamise kohta;

(i)  juhise tekst peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida saab esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu; ja

 

(ii)  juhised peavad võimaldama alternatiive mittetekstilisele sisule;

 

(d)  toote kasutajaliides (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) punkti 2 kohaselt;

(d)  toote kasutajaliidest (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund);

(e)  toote funktsionaalsus, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(e)  toote funktsionaalsust;

(f)  toote liidestamist abivahenditega.

(f)  toote liidestamist abivahenditega.

Muudatusettepanek    214

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – VII jagu – B osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

[...]

välja jäetud

Muudatusettepanek    215

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – VIII jagu – A osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:

1.  Selleks et puuetega inimesed saaksid kasutada teenuseid mõistlikult eeldataval ja optimaalsel viisil, osutatakse teenuseid I jao C osas sätestatud funktsionaalseid toimivusnõudeid järgides ja see hõlmab järgmist:

(a)  tuleb anda teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide kohta järgmiselt:

(a)  teavet asjaomase teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide kohta;

(i)  infosisu peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida kasutajad saavad esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

 

(ii)  tuleb võimaldada alternatiive mittetekstilisele sisule;

 

(iii)  elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud internetipõhised rakendused, tuleb esitada punkti b kohaselt.

(a a)  elektroonilist teavet, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud internetipõhised rakendused, tuleb esitada punkti b kohaselt; see võib hõlmata näiteks teenuse osutamiseks vajalikku elektroonilist identifitseerimist, turvameetmeid ja makseviise;

(b)  veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil.

(b)  veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Muudatusettepanek    216

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – IX jagu – A osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kavandamine ja tootmine

1.  Kavandamine ja tootmine

Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed ja eakad, saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel arvestama ligipääsetavusega eelkõige järgmiste aspektide puhul:

Selleks et puuetega inimesed ja eakad saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel järgima I jao C osas sätestatud funktsionaalseid toimivusnõudeid ja see hõlmab järgmist:

(a)  tootel olev teave toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend, hoiatused) peab olema:

(a)  tootel olevat teavet toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend, hoiatused);

(i)  kättesaadav rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

 

(ii)  arusaadav;

 

(iii)  tajutav;

 

(iv)  eeldatavaid kasutustingimusi arvestades piisava suurusega kirjatüübiga;

 

(b)  toote pakendit, sealhulgas sellel esitatavat teavet (avamine, sulgemine, kasutamine, kõrvaldamine);

(b)  toote pakendit, sealhulgas sellel esitatavat teavet (avamine, sulgemine, kasutamine, kõrvaldamine);

(c)  juhised toote kasutamise, paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja kõrvaldamise kohta peavad vastama järgmistele nõuetele:

(c)  juhiseid toote kasutamise, paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja kõrvaldamise kohta;

(i)  juhise tekst peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida saab esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu; ja

 

(ii)  juhised peavad võimaldama alternatiive mittetekstilisele sisule;

 

(d)  toote kasutajaliides (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) punkti 2 kohaselt;

(d)  toote kasutajaliidest (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund);

(e)  toote funktsionaalsus, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(e)  toote funktsionaalsust, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud puuetega inimeste vajadusi;

(f)  toote liidestamist abivahenditega.

(f)  toote liidestamist abivahenditega.

Muudatusettepanek    217

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – IX jagu – A osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

[...]

välja jäetud

Muudatusettepanek    218

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – IX jagu – B osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:

1.  Selleks et puuetega inimesed saaksid kasutada teenuseid mõistlikult eeldataval ja optimaalsel viisil, osutatakse teenuseid I jao C osas sätestatud funktsionaalseid toimivusnõudeid järgides ja see hõlmab järgmist:

(a)  teha ligipääsetavaks tehiskeskkond, kus teenust osutatakse, sealhulgas transporditaristu, vastavalt C osale, ilma et see piiraks nende riiklike ja liidu õigusaktide kohaldamist, mis käsitlevad rahvuslike kunsti-, ajaloo- ja arheoloogiaväärtuste kaitset;

(a)  tehiskeskkonda, kus teenust osutatakse, sealhulgas transporditaristut, vastavalt C osale, ilma et see piiraks nende riiklike ja liidu õigusaktide kohaldamist, mis käsitlevad rahvuslike kunsti-, ajaloo- ja arheoloogiaväärtuste kaitset;

(b)  teha ligipääsetavaks rajatised, sealhulgas sõidukid ja seadmed, mida on vaja teenuse osutamiseks, võttes arvesse järgmist:

(b)  rajatisi, sealhulgas sõidukeid ja seadmeid, mida on vaja teenuse osutamiseks, võttes arvesse järgmist:

(i)  tehisala peab vastama punktis c esitatud nõuetele seoses peale- ja mahaminekuga, liikumise ja kasutamisega;

(i)  tehisala peab vastama punktis c esitatud nõuetele seoses peale- ja mahaminekuga, liikumise ja kasutamisega;

(ii)  teave peab olema ligipääsetav erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

 

(iii)  tuleb võimaldada alternatiive nähtavale mittetekstilisele sisule;

 

(c)  tuleb tagada, et teenuste pakkumisel kasutatavad tooted on kooskõlas A osas sätestatud eeskirjadega;

(c)  teenuste pakkumisel kasutatavaid tooteid kooskõlas A osas sätestatud eeskirjadega;

(d)  tuleb anda teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide kohta järgmiselt:

(d)  teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide kohta;

(i)  infosisu peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida kasutajad saavad esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

 

(ii)  tuleb võimaldada alternatiive mittetekstilisele sisule;

 

(iii)  elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud internetipõhised rakendused, tuleb esitada punkti e kohaselt.

 

(e)  veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil.

(e)  veebisaidid ja mobiilsideseadmetel põhinevad rakendused peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil.

(f)  tuleb anda ligipääsetavat teavet, et suurendada abistavate teenuste vastastikust täiendavust;

(f)  teavet selleks, et suurendada vastastikust täiendavust abistavate teenustega;

(g)  tuleb võtta arvesse funktsioone, tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja muudatusi, mis on seotud selliste teenuste osutamisega, millega soovitakse vastata piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadustele.

(g)  funktsioone, tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja muudatusi, mis on seotud selliste teenuste osutamisega, millega soovitakse vastata puuetega inimeste vajadustele.

Muudatusettepanek    219

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – IX jagu – C osa – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste, sealhulgas puuetega inimeste, iseseisev ligipääs tehiskeskkonnale selle eeldatavaks iseseisvaks kasutamiseks, hõlmab üldsuse ligipääsuks mõeldud alade puhul järgmisi aspekte:

1.  Puuetega inimeste iseseisev ligipääs tehiskeskkonnale selle eeldatavaks iseseisvaks kasutamiseks, hõlmab üldsuse ligipääsuks mõeldud alade puhul järgmisi aspekte:

Muudatusettepanek    220

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – X jagu – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste, sealhulgas puuetega inimeste, iseseisev ligipääs tehiskeskkonnale, kus osutatakse artikli 3 lõikes 10 viidatud teenuseid, selle eeldatavaks iseseisvaks kasutamiseks, hõlmab üldsuse ligipääsuks mõeldud alade puhul järgmisi aspekte:

Puuetega inimeste iseseisev ligipääs tehiskeskkonnale, kus osutatakse artikli 3 lõikes 10 viidatud teenuseid, selle eeldatavaks iseseisvaks kasutamiseks, hõlmab üldsuse ligipääsuks mõeldud alade puhul järgmisi aspekte:

Muudatusettepanek    221

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – punkt 4 – alapunkt 4.1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.1.  Tootja kinnitab CE-märgise igale käesolevas direktiivis osutatud üksiktootele, mis vastab käesoleva direktiivi raames kohaldatavatele nõuetele.

välja jäetud

(1)

ELT C 303, 19.8.2016, lk 103.


SELETUSKIRI

Sissejuhatavad märkused

Euroopa ligipääsetavuse akt (edaspidi „akt“) aitab parandada siseturu toimimist, kõrvaldades ligipääsetavate toodete ja teenuste kohta kehtestatud tõkked, mis tulenevad liikmesriikide eri õigusaktidest, ja takistab uute tõkete kehtestamist, mis võivad tuleneda liikmesriikide kohustustest ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni alusel (edaspidi „konventsioon“). Sageli kõrvaldatakse liidu õigusaktidega liikmesriikide aastate jooksul kehtestatud tõkkeid tagantjärele. Käesolev õigusakt on näide ennetusmeetmest.

Komisjoni ettepanek on hea alus, kuid vajab olulist kohandamist, et akt täidaks oma eesmärgid: leida õige tasakaal puuetega isikute vajaduste, uute toodete ja teenuste väljatöötamiseks võimaluste loomise ning samal ajal ettevõtjate ebaproportsionaalsete kulude vähendamise vahel. Raportöör on teadlik, et käesolev akt on komisjoni Euroopa puuetega inimeste strateegias 2010–2020 juba välja kuulutatud, ja leiab, et on aeg sõnadelt tegudele minna.

Vastavus rahvusvahelisele kontekstile

Raportöör on viinud akti vastavusse rahvusvahelise kontekstiga. Näiteks kavatseti komisjoni ettepanekus laiendada direktiivi kohaldamisala piiratud funktsionaalsete võimetega inimestele. Arvestades asjaolu, et ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonis mainitakse vaid esimest kategooriat ja akti eesmärk on piirata konventsiooniga loodud uusi tõkkeid, ei pidanud raportöör seda komisjoni ettepanekut sobivaks. Piiratud funktsionaalsete võimetega inimeste määratlemine on tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ainupädevuses ja sellepärast seda ei käsitleta. Selle mõiste kasutus piirneb üheainsa uue põhjendusega.

Põhjenduses selgitatakse, et aktil on piiratud funktsionaalsete võimetega inimestele, näiteks eakatele ja rasedatele, positiivne mõju. See, et parem ligipääs toodetele ja teenustele parandab ka muude inimeste, mitte ainult puuetega inimeste elu, on tõepoolest tõendatud.

Sektoripõhine lähenemine igal võimalusel

Raportöör mõistab, et teatavate toodete ja teenuste puhul on vaja horisontaalset lähenemist, kuid on seisukohal, et sektoripõhine lähenemine on alati parem. Seepärast on raportöör võtnud eeskuju audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi ettepaneku raportööride kavatsusest lisada direktiivi kohaldamisalasse mõned ligipääsetavusnõuded. Raportöör otsustas, et ei jäta neid oma raporti projektis direktiivi kohaldamisalast välja. Samas jälgib ta kultuurikomisjonis toimuvate läbirääkimiste kulgu ja eemaldab need teenused ja seadmed juhul, kui ta leiab, et need on audiovisuaalmeedia teenuste direktiiviga piisavalt kaetud.

Samamoodi on telefoniteenused ja nendega seotud seadmed juba reguleeritud hiljuti esildatud Euroopa elektroonilise side seadustikus. Raportöör otsustas, et ei jäta neid teenuseid ja seadmeid käesolevas raporti projektis direktiivi kohaldamisalast välja ega kohanda nende määratlust. Kui Euroopa elektroonilise side seadustik võimaldab neid tooteid ja teenuseid piisavalt reguleerida, teeb raportöör ettepaneku need sätted sinna üle viia.

Euroopa ühtne õigusraamistik

Komisjoni ettepanek näeb ette, et kavandatavat akti kasutatakse ligipääsetavusnõuete seisukohalt nö turvaabinõuna, mis tähendab, et akti kohaldataks lisaks muudele kehtivatele õigusaktidele, et kindlustada, et teatavate toodete ja teenuste puhul kehtivad kogu Euroopas sama ranged nõuded. Raportöör on seisukohal, et see lähenemine on õigustatud juhul, kui kehtivates õigusaktides ei ole täpsustatud, kuidas ligipääsetavus tuleks saavutada, aga ei toeta seda lähenemist sektorite puhul, kus on just rakendatud uusi ELi nõudeid või mida ligipääsetavusnõuetega juba reguleeritakse (nt transpordisektor). Eeskirjade vahepealne muutmine ei ole parema õigusloome hea näide ja võib osutuda väga kahjulikuks.

Seepärast on raportöör taganud, et kui ettevõtjatele juba kohaldatakse ELi ligipääsetavuse alaseid õigusakte, ei tohiks käesolevast õigusaktist saada veel üht täiendavat kihti. Samuti kõrvaldas raportöör ettevõtjatele kehtestatud topeltnõuded ja võimalikud nõuetevahelised vasturääkivused. Oluline on ka selgitada, et käesoleva direktiiviga ei muudeta kehtivate õigusaktide kohustuslikku või vabatahtlikku olemust. Sellega püütakse vaid selgitada, millised on ligipääsetavusnõuded, kui õigusakt neid sisaldab.

Ligipääsetavusele kohandatud uus õigusraamistik

Raportöör toetab komisjoni otsust kasutada käesolevas direktiivis uut õigusraamistikku(1). Seda raamistikku tuleb aga käesoleva aktiga kokkusobimiseks veidi kohandada. Näiteks kui toode on tarbijatele ebaturvaline või keskkonnale ohtlik, nõuavad turujärelevalveasutused tavaliselt toodete tagasinõudmist. Ligipääsmatu toode ei ole selline. Kui tootja rikub direktiivi nõudeid, on muud parandusmeetmed ja sanktsioonid ikkagi kohaldatavad, nt viimase võimalusena toote tagasinõudmine, kui tootja asutuse nõudmistest hoolimata jätkab käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate ligipääsmatute toodete viimist turule. Ligipääsmatu toode endast sellist ohtu ei kujuta. Komisjoni ettepanekut on vastavalt sellele muudetud.

Kõigepealt mõtle väikestele

Mikroettevõtjad ei suuda käesoleva direktiivi kohustusi täita. Komisjoni ettepanekus nähakse ette, et väike sõltumatu jaemüüja või raamatukaupmees, kes otsustab luua veebisaidi oma toodete müümiseks, peaks tegema selle puuetega inimestele täielikult ligipääsetavaks. Raportööri arvates ei ole see proportsionaalne. Artiklites 12 ja 22 toodud vabastusklausli kasutamine ei oleks väikeste müüjate jaoks lahendus, sest neil oleks vaja asutuste nõudmisel teha analüüs selle kohta, millised on „ettevõtja hinnangulised kulud ja tulud võrrelduna eeldatava kasuga puuetega inimeste jaoks, võttes arvesse konkreetse toote või teenuse kasutamise sagedust ja kestust“.

Käesolevast direktiivist tulenevat koormust väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele tuleks piirata. Samas on tähtis, et nad jääksid direktiivi kohaldamisalasse. Seepärast tehakse ettepanek kohaldada nende suhtes kergemat režiimi. Raportöör teeb seetõttu ettepaneku jätta välja nõue, et VKEd peavad asutusi teavitama, kui nad soovivad kasutada artikleid 12 ja 22.

Kokkuvõtvad märkused

Raportöör toetab täielikult komisjoni eesmärki saavutada puuetega inimeste jaoks suurem ligipääsetavus. Selle ettepaneku aluseks on ühtne turg. Tõkete kõrvaldamise ja tulevaste takistuste ärahoidmisega tugevdatakse ühtset turgu veelgi ning sellest saavad kasu kõik Euroopa kodanikud ja ettevõtjad. Oma eesmärki täitva õigusakti tagamisel peaksid tõukejõuks olema parema õigusloome põhimõtted.

Ettepaneku eesmärgi saavutamisel on kõige tähtsam innovatsioon ning seepärast on raportöör teinud ka ettepaneku anda innovatsiooniga tegelevatele ettevõtjatele piisavalt võimalusi. Seepärast, nagu varasemad kogemused on näidanud, teeb ta ettepaneku rajada ligipääsetavusnõuded pigem funktsionaalsusele, mitte aga tehnilisele kirjeldusele.

(1)

Uus õigusraamistik koosneb kahest määrusest (määrus (EÜ) nr 764/2008 ja määrus (EÜ) nr 765/2008) ning ühest otsusest (otsus 768/2008). Tegemist on meetmete paketiga, mille eesmärk on parandada turu järelevalvet ja vastavushinnangute kvaliteeti. Selgitatakse ka CE-märgise kasutamist ja luuakse meetmete kogum tooteid käsitlevates õigusaktides kasutamiseks. Komisjoni peaeesmärk on viia tooteid ühtlustavad õigusaktid vastavusse otsuse 768/2008/EÜ erisätetega. Seda on tehtud ka käesoleva direktiivi kontekstis.


TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS(*) (6.4.2017)

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega

(COM(2015)0615 – C8–0387/2015 – 2015/0278(COD))

Arvamuse koostaja(*): Ádám Kósa

(*)  Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Käesoleva direktiivi eesmärk on aidata kaasa siseturu nõuetekohasele toimimisele, ühtlustades õigus- ja haldusnormid ning kõrvaldades tõkked, mis takistavad teatavate ligipääsetavate toodete ja teenuste vaba liikumist. See suurendab ligipääsetavate toodete ja teenuste kättesaadavust siseturul.

(1)  Käesoleva direktiivi eesmärk on aidata kaasa siseturu nõuetekohasele toimimisele, ühtlustades õigus- ja haldusnormid ning kõrvaldades tõkked, mis takistavad teatavate ligipääsetavate toodete ja teenuste vaba liikumist. See suurendab ligipääsetavate toodete ja teenuste kättesaadavust siseturul ning muudab neid käsitleva teabe kättesaadavamaks ja praktilisemaks.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Ligipääsetavate toodete ja teenuste järele on suur nõudlus, sest puuetega ja/või funktsionaalsete piirangutega inimeste arv suureneb oluliselt Euroopa Liidu rahvastiku vananedes. Keskkond, kus on parem ligipääs toodetele ja teenustele, tekitab kaasavama ühiskonna ja lihtsustab iseseisvat toimetulekut.

(2)  Ligipääsetavate toodete ja teenuste järele on suur nõudlus, sest funktsionaalsete piirangutega inimeste, sealhulgas puuetega inimeste õiguste konventsiooni artiklile 1 vastavate puuetega inimeste arv suureneb oluliselt Euroopa Liidu rahvastiku vananedes. Keskkond, kus on parem ligipääs toodetele ja teenustele, tekitab kaasavama ühiskonna ja on iseseisva toimetuleku eeltingimus.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Erinevuste tõttu liikmesriikide ligipääsetavusnõuetes kardavad eelkõige kutsetöötajad, VKEd ja mikroettevõtjad siseneda ettevõtlusse väljaspool oma koduturgu. Liikmesriikides riigi või isegi piirkonna või kohaliku omavalitsuse tasandil kehtestatud ligipääsetavusnõuded erinevad praegu nii ulatuse kui ka üksikasjalikkuse poolest. Need erinevused mõjutavad negatiivselt konkurentsivõimet ja majanduskasvu, sest ligipääsetavate toodete väljatöötamise ja turustamisega iga liikmesriigi turu jaoks kaasnevad lisakulud.

(4)  Erinevuste tõttu liikmesriikide ligipääsetavusnõuetes kardavad eelkõige kutsetöötajad, VKEd ja mikroettevõtjad siseneda ettevõtlusse väljaspool oma koduturgu. Liikmesriikides riigi või isegi piirkonna või kohaliku omavalitsuse tasandil kehtestatud ligipääsetavusnõuded erinevad praegu nii ulatuse kui ka üksikasjalikkuse poolest. Need erinevused mõjutavad negatiivselt konkurentsivõimet ja majandusarengut, sest ligipääsetavate toodete väljatöötamise ja turustamisega iga liikmesriigi turu jaoks kaasnevad lisakulud. Liikmesriikide ametiasutused, tootjad ja teenuseosutajad puutuvad kokku ebakindlusega, mis on seotud sellega, milliseid ligipääsetavusnõudeid nad peavad piiriüleste teenuste osutamiseks täitma ja millist reguleerivat raamistikku kohaldatakse.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Ligipääsetavate toodete tarbijad ja ligipääsetavate teenuste kasutajad seisavad silmitsi kõrgete hindadega, mis tulenevad piiratud konkurentsist pakkujate vahel. Liikmesriikide õigusaktide killustatus vähendab potentsiaalset kasu, mida võidakse saada kodu- ja välismaiste kolleegidega kogemuste vahetamisest ühiskonna ja tehnoloogia arengu küsimustes.

(5)  Ligipääsetavate toodete, sealhulgas eelkõige tugitehnoloogiate tarbijad ja ligipääsetavate teenuste kasutajad seisavad silmitsi kõrgete hindadega, mis tulenevad piiratud konkurentsist pakkujate vahel. Liikmesriikide õigusaktide killustatus vähendab potentsiaalset kasu, mida võidakse saada kodu- ja välismaiste kolleegidega kogemuste vahetamisest ühiskonna ja tehnoloogia arengu küsimustes.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Seetõttu on siseturu nõuetekohaseks toimimiseks vajalik riigisiseste meetmete ühtlustamine liidu tasandil, et teha lõpp ligipääsetavate toodete ja teenuste turu killustatusele, saavutada mastaabisääst, hõlbustada piiriülest kaubandust ning aidata ettevõtjatel suunata vahendeid innovatsiooni, selmet kasutada neid vahendeid saavutamaks kooskõla killustatud õigusnõuetega terves liidus, ning selleks, et tagada puuetega inimeste vaba liikumine.

(6)  Seetõttu edendab riigisiseste meetmete ühtlustamine liidu tasandil siseturu paremat toimimist, et vähendada ligipääsetavate toodete ja teenuste turu killustatust, saavutada mastaabisääst, hõlbustada piiriülest kaubandust ning toodete, teenuste ja isikute tõketevaba liikumist ning funktsionaalsete piirangutega inimeste, sealhulgas puuetega inimeste liikuvust ning aidata ettevõtjatel suunata vahendeid innovatsiooni, selmet kasutada neid vahendeid saavutamaks kooskõla killustatud õigusnõuetega terves liidus.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Käesolevas direktiivis austatakse põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Eelkõige on käesoleva direktiivi eesmärk tagada puuetega inimeste õiguste täielik austamine, et nad saaksid kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus, ning edendada Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 26 kohaldamist.

(9)  Käesolevas direktiivis austatakse põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Eelkõige on käesoleva direktiivi eesmärk tagada puuetega inimeste ja eakamate inimeste õiguste täielik austamine, et nad saaksid kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus, ning edendada Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklite 21, 25 ja 26 kohaldamist.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Euroopa digitaalse tegevuskava eesmärk on tagada jätkusuutlik majanduslik ja sotsiaalne kasu, mida annab ühendatud digitaalne ühtne turg. Liidu tarbijad ei saa veel täielikult kasu hindadest ja valikust, mida ühtne turg võib pakkuda, sest piiriülesed internetitehingud on ikka veel väga piiratud. Killustatus piirab ka nõudlust piiriüleste e-kaubanduse tehingute järele. Puuetega inimestele uue elektroonilise infosisu täielikult kättesaadavaks muutmiseks on ka vaja kooskõlastatud meetmeid. Seepärast on vaja ühtlustada ligipääsetavusnõuded kogu digitaalsel ühtsel turul ja tagada, et kõik ELi kodaniku, olenemata võimetest, saaksid ühtsest turust kasu.

(10)  Euroopa digitaalse tegevuskava eesmärk on tagada jätkusuutlik majanduslik ja sotsiaalne kasu, mida annab ühendatud digitaalne ühtne turg, lihtsustades kaubandust ja suurendades tööhõivet liidus. Liidu tarbijad ei saa veel täielikult kasu hindadest ja valikust, mida ühtne turg võib pakkuda, sest piiriülesed internetitehingud on ikka veel väga piiratud. Killustatus piirab ka nõudlust piiriüleste e-kaubanduse tehingute järele. Puuetega inimestele uue elektroonilise infosisu täielikult kättesaadavaks muutmiseks on ka vaja kooskõlastatud meetmeid. Seepärast on vaja ühtlustada ligipääsetavusnõuded kogu digitaalsel ühtsel turul ja tagada, et kõik ELi kodaniku, olenemata võimetest, saaksid ühtsest turust kasu.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Konventsiooni jõustumise tõttu liikmesriikide õiguskorras on vaja vastu võtta täiendavad siseriiklikud sätted toodete ja teenuste ligipääsetavuse kohta, mis ilma liidu meetmeteta suurendaks veelgi siseriiklike sätete erinevust.

(13)  Konventsiooni jõustumise tõttu liikmesriikide õiguskorras on vaja vastu võtta täiendavad siseriiklikud sätted toodete ja teenuste ning toodete ja teenuste pakkumisega seotud tehiskeskkonna ligipääsetavuse kohta, mis ilma liidu meetmeteta suurendaks veelgi siseriiklike sätete erinevust.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Dokumendis „Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020: Uued sammud tõketeta Euroopa suunas”,33 mis on kooskõlas konventsiooniga, on sätestatud ligipääsetavus kui üks kaheksast tegevusvaldkonnast, ning selle eesmärgiks on tagada toodete ja teenuste kättesaadavus.

(15)  Dokumendis „Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020: Uued sammud tõketeta Euroopa suunas“, mis on kooskõlas konventsiooniga, on sätestatud ligipääsetavus kui üks kaheksast tegevusvaldkonnast, mis on ühiskonnas osalemise põhiline eeltingimus, ning selle eesmärgiks on tagada toodete ja teenuste kättesaadavus.

__________________

__________________

33 COM(2010) 636.

33 COM(2010)636.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Iga toode ja teenus peab vastama artiklis 3 osutatud ja I lisas loetletud ligipääsetavusnõuetele, et olla ligipääsetav puuetega inimestele ja eakatele. Ligipääsetavuskohustusi e-kaubanduse puhul kohaldatakse ka teenuste internetipõhise müügi suhtes vastavalt käesoleva direktiivi artikli 1 lõike 2 punktidele a–e.

(17)  Iga käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluva toote ja teenuse kohta peaks olema kättesaadav ligipääsetavusaruanne, milles kirjeldatakse, milliseid artiklis 3 osutatud ja I lisas loetletud ligipääsetavusnõudeid on rakendatud, et teha toode või teenus ligipääsetavaks puuetega inimestele ja eakatele. Ligipääsetavusaruanne on ligipääsetavuselementide loetelu või neid käsitleb avaldus, mis moodustab toote üldise kirjelduse osa vastavalt II lisa nõuetele või teenuse üldise kirjelduse osa vastavalt III lisa nõuetele. Ligipääsetavuskohustusi e-kaubanduse puhul kohaldatakse ka teenuste internetipõhise müügi suhtes vastavalt käesoleva direktiivi artikli 1 lõike 2 punktidele a–e.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Ligipääsetavusnõuded on vaja kehtestada ettevõtjatele ja liikmesriikidele kõige vähem koormaval viisil, hõlmates kohaldamisalasse ainult hoolikalt valitud tooted ja teenused.

(18)  Tuleb kehtestada ligipääsetavusnõuded, mis võimaldavad kõigil funktsionaalsete piirangutega inimestel, sealhulgas puuetega inimestel käesoleva direktiiviga hõlmatud tooteid, teenuseid ja taristut täies mahus kasutada. Ligipääsetavusnõuded tuleks kehtestada ettevõtjatele ja liikmesriikidele kõige vähem koormaval viisil.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Mõnel juhul hõlbustaksid tehiskeskkonna ligipääsetavusnõuded seotud teenuste ja puuetega inimeste vaba liikumist. Seetõttu võimaldatakse liikmesriikidel käesoleva direktiiviga lisada teenuste osutamiseks kasutatav tehiskeskkond käesoleva direktiivi reguleerimisalasse, tagades vastavuse ligipääsetavusnõuetele, mis on sätestatud X lisas.

(23)  Tehiskeskkonna ligipääsetavusnõuded on olulised toodete jaoks ning vältimatud ligipääsetavate teenuste tagamiseks ning peaksid hõlbustama puuetega inimeste vaba liikumist. Seetõttu kohustatakse käesoleva direktiiviga liikmesriike lisama teenuste osutamiseks kasutatav tehiskeskkond täielikult käesoleva direktiivi reguleerimisalasse, tagades vastavuse ligipääsetavusnõuetele, mis on sätestatud X lisas.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(25 a)  Toote või teenuse sihtrühma kuuluvate puuetega isikute vajaduste tuvastamisel ja liigitamisel tuleks universaaldisaini põhimõtet käsitleda kooskõlas üldise märkusega nr 2 (2014) ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artikli 9 kohta1a.

 

__________________

 

1a https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28)  Kõik tarne- ja turustamisahelas osalevad ettevõtjad peaksid tagama, et nad teevad turul kättesaadavaks ainult käesoleva direktiivi ligipääsetavusnõuetega vastavuses olevad tooted. On vaja ette näha selge ja proportsionaalne kohustuste jagunemine, mis vastab iga ettevõtja rollile tarne- ja turustusprotsessis.

(28)  Kõik tarne- ja turustamisahelas osalevad ettevõtjad peaksid tagama, et nad teevad turul kättesaadavaks ainult käesoleva direktiivi ligipääsetavusnõuetega, sealhulgas aruandlusnõuetega vastavuses olevad tooted. On vaja ette näha selge ja proportsionaalne kohustuste jagunemine, mis vastab iga ettevõtja rollile tarne- ja turustusprotsessis.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(37)  Käesolev direktiiv peaks järgima põhimõtet „kõigepealt mõtle väikestele” ja selles peaks võtma arvesse VKEde halduskoormust. Sellega peaks kehtestama lihtsad vastavushindamise eeskirjad ning kaitseklauslid, mitte üldised erandid ja mööndused kõnealustele ettevõtjatele. Seega tuleks sobivaima vastavushindamismenetluse valimise ja rakendamise eeskirjade koostamisel võtta arvesse VKEde olukorda ning kohustus hinnata vastavust ligipääsetavusnõuetele peaks piirduma sellega, et need ei kujutaks endast ebaproportsionaalselt suurt halduskoormust VKEdele. Lisaks peaksid turujärelevalveasutused tegutsema proportsionaalselt seoses ettevõtjate suurusega ning sellega, kas vaatlusalune toodang on seeriatoodang või mitte, ilma et loodaks tarbetuid takistusi VKEde jaoks ning ohustataks avalike huvide kaitset.

(37)  Käesolev direktiiv peaks olema laiaulatuslik ja selles tuleks arvesse võtta ka VKEde haldus- ja finantskoormust. Sellega peaks kehtestama täpsed ja tulemuslikud vastavushindamise eeskirjad. Vastavushindamise eeskirjadest tehtavaid erandeid tuleks tõlgendada ranges vastavuses käesolevale direktiivile. Seega tuleks sobivaima vastavushindamismenetluse valimise ja rakendamise eeskirjade koostamisel võtta arvesse VKEde olukorda ning kohustus hinnata vastavust ligipääsetavusnõuetele peaks piirduma sellega, et need ei kujutaks endast ebaproportsionaalselt suurt halduskoormust VKEdele. Lisaks peaksid turujärelevalveasutused tegutsema proportsionaalselt seoses ettevõtjate suurusega ning sellega, kas vaatlusalune toodang on seeriatoodang või mitte, ilma et loodaks tarbetuid takistusi VKEde jaoks ning ohustataks avalike huvide kaitset.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(39)  Selleks et hõlbustada kohaldatavatele nõuetele vastavuse hindamist, on vaja sätestada eeldus, et nõuetele vastavaks saab lugeda tooted ja teenused, mis vastavad harmoneeritud standarditele, mis on vastu võetud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1025/2012,39 mis käsitleb Euroopa standardimist, eesmärgiga üksikasjalikult kirjeldada kõnealuste nõuete tehnilisi spetsifikatsioone. Komisjon on juba esitanud Euroopa standardiorganisatsioonidele mitmeid ligipääsetavusega seotud standardimistaotlusi, mis on asjakohased harmoneeritud standardite väljatöötamiseks.

(39)  Selleks et hõlbustada kohaldatavatele ligipääsetavusnõuetele vastavuse hindamist, on vaja sätestada eeldus, et nõuetele vastavaks saab lugeda tooted ja teenused, mis vastavad harmoneeritud standarditele, mis on vastu võetud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1025/2012,39 mis käsitleb Euroopa standardimist, eesmärgiga üksikasjalikult kirjeldada kõnealuste nõuete tehnilisi spetsifikatsioone. Komisjon on juba esitanud Euroopa standardiorganisatsioonidele mitmeid ligipääsetavusega seotud standardimistaotlusi, mis on asjakohased harmoneeritud standardite väljatöötamiseks.

__________________

__________________

39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1025/2012, 25. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ (ELT L 316, 14.11.2012, lk 12).

39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1025/2012, 25. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ (ELT L 316, 14.11.2012, lk 12).

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(40)  Harmoneeritud standardite puudumisel ja juhul, kui on vaja turu ühtlustamist, peaks komisjon võtma vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse käesolevas direktiivis sätestatud ligipääsetavusnõuete ühtsed tehnilised spetsifikatsioonid.

(40)  Harmoneeritud standardite puudumisel ja juhul, kui see on vajalik turu ühtlustamiseks, peaks komisjon olema võimeline võtma vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse käesolevas direktiivis sätestatud ligipääsetavusnõuete ühtsed tehnilised spetsifikatsioonid.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(42)  Toodete vastavushindamise puhul peaks käesoleva direktiivi puhul kasutama tootmise sisekontrolli moodulit A, mida on kirjeldatud otsuse nr 768/2008/EÜ II lisas, sest see võimaldab ettevõtjatel näidata ja pädevatel asutustel tagada, et turul kättesaadavaks tehtud tooted vastavad ligipääsetavusnõuetele, tekitamata samal ajal ebaproportsionaalset koormust.

(42)  Toodete vastavushindamise puhul peaks käesoleva direktiivi puhul kasutama tootmise sisekontrolli moodulit A, mida on kirjeldatud otsuse nr 768/2008/EÜ II lisas, sest see võimaldab ettevõtjatel näidata ja pädevatel asutustel tagada, et turul kättesaadavaks tehtud tooted vastavad ligipääsetavusnõuetele kooskõlas tootja aruandega asjaomase seadme ligipääsetavuselementide kohta, tekitamata samal ajal ebaproportsionaalset koormust.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(44)  CE-märgis, mis näitab toote vastavust käesolevas direktiivis sätestatud ligipääsetavusnõuetele, on nähtavaks tagajärjeks kogu menetlusele, mis hõlmab vastavushindamist selle laiemas tähenduses. Käesoleva direktiiviga peaks järgima CE-märgist käsitlevaid üldpõhimõtteid, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 765/2008,40 millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega.

(44)  CE-märgis, mis näitab toote vastavust käesolevas direktiivis sätestatud ligipääsetavusnõuetele, on nähtavaks tagajärjeks kogu menetlusele, mis hõlmab vastavushindamist selle laiemas tähenduses. Käesoleva direktiiviga peaks järgima CE-märgist käsitlevaid üldpõhimõtteid, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 765/200840. Liikmesriigid peaksid vahetama häid tavasid ligipääsetavate toodete ja teenuste hindamise menetluste kohta ning hoidma üksteist kursis ligipääsetavate kaupade ja toodete valdkonna ekspertide kättesaadavusega koostöös ligipääsetavuse valdkonna katusorganisatsioonidega, kes esindavad puuetega inimesi.

__________________

__________________

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 765/2008, 9. juuli 2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30).

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 765/2008, 9. juuli 2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30).

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel -1

 

Eesmärgid

 

Siseturu toimimise parandamiseks on kõnealuse direktiivi eesmärk ühtlustada liikmesriikide õigus- ja haldusnormid ning kõrvaldada tõkked, mis takistavad ligipääsetavate toodete ja teenuste vaba liikumist.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  üldotstarbeline arvuti riistvara ja operatsioonisüsteemid;

(a)  üldotstarbeline arvuti riistvara, operatsioonisüsteemid ning IKT-l põhineva kasutajaliidese kaudu käitatavad kodumasinad;

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  järgmised iseteenindusterminalid:

(b)  iseteenindusterminalid, nagu:

(i)  pangaautomaadid;

(i)  pangaautomaadid;

 

(ii)  makseterminalid;

(ii)  piletiautomaadid;

(iii)  piletiautomaadid;

(iii)  registreerimisautomaadid;

(iv)  registreerimisautomaadid;

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  audiovisuaalmeedia teenused ja nendega seotud tarbija-lõppseadmed, millel on tipptasemel andmetöötlusvõimsus;

(b)  audiovisuaalmeedia teenused, kommerts- ja riiklikult rahastatud meedia ja uudiste veebisaidid ning nendega seotud tarbija-lõppseadmed, millel on tipptasemel andmetöötlusvõimsus;

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  lennu-, bussi-, raudtee- ja veetranspordi reisijateveo teenused;

(c)  lennu-, bussi-, raudtee- ja veetranspordi reisijateveo teenused ning seotud taristu;

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  „universaaldisain” – toodete, keskkonna, programmide ja teenuste disainimine viisil, mis muudab need võimalikul suurel määral kõigile inimestele kasutatavaks, ilma et oleks vaja teha kohandusi või kasutada eridisaini; universaaldisain ei välista vajaduse korral abiseadmeid kindlatele piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste rühmadele;

(2)  „universaaldisain” – toodete, keskkonna, programmide ja teenuste disainimine viisil, mis muudab need võimalikul suurel määral kõigile inimestele kasutatavaks, ilma et oleks vaja teha kohandusi või kasutada eridisaini; universaaldisain ei välista vajaduse korral abiseadmeid kindlatele inimeste rühmadele, sealhulgas puuetega inimestele;

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  „toode” – valmistamisprotsessi teel saadud aine, valmistis või kaup, mis ei ole toiduaine, loomasööt, elusloom või -taim ega inimeselt, taimedelt või loomadelt pärit toode, mis on vahetult seotud nende tulevase paljunemisega;

(5)  „toode” – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ46a kohaselt ja kooskõlas nimetatud direktiivis sätestatud eranditega valmistamisprotsessi teel saadud aine, valmistis või kaup, mis ei ole toiduaine, loomasööt, elusloom või -taim ega inimeselt, taimedelt või loomadelt pärit toode, mis on vahetult seotud nende tulevase paljunemisega;

 

_____________________________

 

46a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiiv 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta (EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4).

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  „teenuseosutaja“ – füüsiline või juriidiline isik liidus, nagu on osutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 56, kelle asukoht on liikmesriigis ja kes pakub või osutab käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluvat teenust;

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  e-kaubandus – veebipõhine toodete ja teenuste müük.

(21)  e-kaubandus – veebipõhine toodete ja teenuste müük, sealhulgas kõik veebipõhise müügi osutamiseks vajalikud kolmanda isiku elemendid.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 a)  „tugitehnoloogia“ – kõik elemendid, varustuse osad või tootesüsteem, mida kasutatakse selleks, et suurendada, säilitada või parandada funktsionaalsete piirangutega inimeste, sealhulgas puuetega inimeste toimimissuutlikkust;

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 b)  „ligipääsuteenus“ – teenused nagu kirjeldustõlge, subtiitrid kurtidele ja vaegkuuljatele ning viipekeel, mis suurendavad audiovisuaalsisu ligipääsetavust puuetega inimeste jaoks;

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 c)  „kirjeldustõlge“ – dialoogiga vaheldumisi esitatav täiendav jutustus, mis kirjeldab audiovisuaalmeedia visuaalsisu olulisi aspekte, mida ei ole ainuüksi põhiheliriba alusel võimalik mõista;

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 d)  „subtiitrid kurtidele ja vaegkuuljatele“ – meediasisu mõistmiseks vajaliku kõnelise ja mittekõnelise heliteabe sünkroniseeritud esitamine visuaalse tekstina;

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 e)  „subtiitrite pealelugemine ehk audiosubtiitrid“ – kuuldavalt loetud subtiitrid kohalikus keeles, kui audiokõne on teises keeles;

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 f (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 f)  „reaalajas tekstiedastus“ – kommunikatsioon, kus lõppseade edastab teksti tähemärkide sisestamise järjekorras, nii et kasutaja tajub kommunikatsiooni pidevana;

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 g (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 g)  „loomevahend“ – tarkvara või tarkvarakomponentide kogum, mida autorid (üksi või koostöös) saavad kasutada teiste autorite või lõppkasutajate tarbitava veebisisu loomiseks või muutmiseks;

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 h (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 h)  „vahendusteenused“ – tõlgi (tõlkide) või suulise tõlke tarkvara osutatavad telefoniteenused, mis võimaldavad kurtidel, vaegkuuljatel või kõnekahjustusega inimestel tõlgi (tarkvara) vahendusel telefoni teel kuulja/suhtlemisvõimelise inimesega suhelda viisil, mis on puudeta inimese võimega funktsionaalselt võrdväärne;

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Üldotstarbeline arvuti riistvara ja operatsioonisüsteemid peavad vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa I jaos.

2.  Üldotstarbeline arvuti riistvara, operatsioonisüsteemid ning IKT-l põhineva kasutajaliidese kaudu käitatavad kodumasinad peavad vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa I jaos.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Järgmised iseteenindusterminalid, st pangaautomaadid, piletiautomaadid ja registreerimisautomaadid, peavad vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa II jaos.

3.  Iseteenindusterminalid, st pangaautomaadid, piletiautomaadid, makseterminalid ja registreerimisautomaadid, peavad vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa II jaos.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Telefoniteenused, sealhulgas hädaabiteenused, ja nendega seotud tarbija-lõppseadmed, millel on tipptasemel andmetöötlusvõimsus, peavad vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa III jaos.

4.  Telefoniteenused, sealhulgas hädaabiteenused, ja nendega seotud tarbija-lõppseadmed, millel on tipptasemel andmetöötlusvõimsus, peavad vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa III jaos. Liikmesriigid tagavad vähemalt ühe tekstipõhise ja ühe videopõhise edastusteenuse kättesaadavuse kogu liikmesriigi territooriumil, konsulteerides kasutajaorganisatsioonidega, sealhulgas puuetega inimesi esindavate organisatsioonidega, ja tagavad, et need edastusteenused oleksid telefoniteenustega koostalitlusvõimelised. Samuti tagavad liikmesriigid heli-, video- ja reaalajas tekstiside kättesaadavuse riigisiseste, piirkondlike ja kohalike hädaabiteenistustega, järgides nn Total Conversation strateegiat.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5  Audiovisuaalmeedia teenused ja nendega seotud tarbijaseadmed, millel on tipptasemel andmetöötlusvõimsus, peavad vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa IV jaos.

5.  Audiovisuaalmeedia teenused, kommerts- ja riiklikult rahastatud meedia ja uudiste veebisaidid ning nendega seotud tarbijaseadmed, millel on tipptasemel andmetöötlusvõimsus, peavad vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa IV jaos.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikli 27 lõikes 2 määratud kuupäevaks teevad ELis tegutsevad audiovisuaalmeedia teenuste osutajad oma teenused ligipääsetavaks järgmiselt:

 

– vähemalt 75%-l kõigist saadetest on kurtidele ja vaegkuuljatele mõeldud subtiitrid;

 

– vähemalt 75%-l kõigist riigikeelsete subtiitritega saadetest on ka pealeloetud subtiitrid;

 

– vähemalt 5%-l kõigist saadetest on kirjeldustõlge;

 

– vähemalt 5%-l kõigist saadetest on viipekeelne tõlge.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Lennu-, bussi-, raudtee- ja veetranspordi reisijateveo teenused, veebisaidid, mobiilsideseadmetel põhinevad teenused, arukad piletimüügisüsteemid, reaalajas teavet pakkuvad ja iseteenindusterminalid ning pileti- ja registreerimisautomaadid, mida kasutatakse reisijateveoteenuste pakkumiseks, peavad vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa V jaos.

6.  Lennu-, bussi-, raudtee- ja veetranspordi reisijateveo taristu, teenused, veebisaidid, mobiilsideseadmetel põhinevad teenused, arukad piletimüügisüsteemid, reaalajas teavet pakkuvad ja iseteenindusterminalid ning pileti- ja registreerimisautomaadid, mida kasutatakse reisijateveoteenuste pakkumiseks, peavad vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa V ja X jaos.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Pangandusteenused, veebilehed, mobiilsideseadmetel põhinevad teenused, iseteenindusterminalid, sealhulgas pangaautomaadid, mida kasutatakse pangandusteenuste osutamiseks, peavad vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa VI jaos.

7.  Pangandusteenused, veebilehed, mobiilsideseadmetel põhinevad teenused ja makseterminalid, iseteenindusterminalid, sealhulgas pangaautomaadid, mida kasutatakse pangandusteenuste osutamiseks, peavad vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa VI jaos.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 9 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

I lisa VIII jaos sätestatud nõudeid ei kohaldata kasutaja loodud sisule, samas kui olemasolevad loomevahendid peavad olema ligipääsetavad puuetega inimestele ja hõlbustama ligipääsetava sisu loomist vastavalt käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjadele.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10.  Liikmesriigid võivad oma riigi tingimusi arvestades otsustada, et tehiskeskkond, mida kasutavad reisijateveoteenuste kliendid, sealhulgas keskkond, mida haldavad teenuse osutajad ja taristuettevõtjad, samuti tehiskeskkond, mida kasutavad pangandusteenuste ning telefonioperaatorite klienditeeninduskeskuste ja kaupluste kliendid, peavad vastama I lisa X jaos sätestatud ligipääsetavusnõuetele, et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid neid paremini kasutada.

10.  Liikmesriigid tagavad, et tehiskeskkond, mida kasutavad reisijateveoteenuste kliendid, sealhulgas keskkond, mida haldavad teenuse osutajad ja taristuettevõtjad, samuti tehiskeskkond, mida kasutavad pangandusteenuste ning telefonioperaatorite klienditeeninduskeskuste ja kaupluste kliendid, vastavad I lisa X jaos sätestatud ligipääsetavusnõuetele, et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid neid paremini kasutada.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui nimetatud menetlusega on tõendatud toote vastavus asjakohastele ligipääsetavusnõuetele, koostavad tootjad ELi vastavusdeklaratsiooni ning kinnitavad tootele CE-märgise.

Kui nimetatud menetlusega on tõendatud toote vastavus asjakohastele ligipääsetavusnõuetele, koostavad tootjad ELi vastavusdeklaratsiooni ning kinnitavad tootele CE-märgise. Nad lisavad ligipääsetavuse kohta täiendava selge viite, nt „ligipääsetav toode“.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Tootjad peavad registrit kaebuste, nõuetele mittevastavate toodete ja toodete tagasinõudmiste kohta ning teavitavad turustajaid sellisest järelevalvest.

4.  Tootjad peavad registrit kaebuste kohta, viidates tuvastatud puuetega inimeste rühmadele, nõuetele mittevastavate toodete ja toote tagasinõudmiste kohta ning teavitavad turustajaid sellisest järelevalvest.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Tootjad tagavad, et tootega on kaasas juhised ja ohutusteave asjaomase liikmesriigi määratud keeles, mis on tarbijate ja lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadav.

7.  Tootjad tagavad, et tootega on kaasas juhised ja ohutusteave asjaomase liikmesriigi määratud keeles, mis on tarbijate ja lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadav erinevates ligipääsetavates vormingutes.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Tootjad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et toode, mille nad on turule lasknud, ei vasta käesolevale direktiivile, võtavad viivitamatult vajalikud parandusmeetmed toote vastavusse viimiseks, vajaduse korral kõrvaldavad selle või nõuavad selle tagasi. Kui toode kujutab endast ohtu seoses ligipääsetavusega, teavitavad nad sellest ka viivitamata nende liikmesriikide pädevaid ametiasutusi, kus nad toote kättesaadavaks tegid, ning esitavad eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja mis tahes võetud parandusmeetmete kohta.

8.  Tootjad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et toode, mille nad on turule lasknud, ei vasta käesolevale direktiivile, võtavad viivitamatult vajalikud parandusmeetmed toote vastavusse viimiseks, vajaduse korral selle kõrvaldamiseks või tagasinõudmiseks. Kui toode ei ole piisavalt ligipääsetav, teavitavad nad sellest ka viivitamata nende liikmesriikide pädevaid ametiasutusi, kus nad toote kättesaadavaks tegid, ning esitavad eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja mis tahes võetud parandusmeetmete kohta.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Enne toote turule laskmist tagavad importijad, et tootja on teostanud II lisas sätestatud vastavushindamise. Nad tagavad, et tootja on koostanud kõnealuse lisaga nõutava tehnilise dokumentatsiooni, et toode kannab CE-märgist, et sellega on kaasas nõutud dokumendid ning et tootja on täitnud artikli 5 lõigetes 5 ja 6 sätestatud nõuded.

2.  Enne toote turule laskmist tagavad importijad, et tootja on teostanud II lisas sätestatud vastavushindamise tootja ligipääsetavusaruande põhjal. Nad tagavad, et tootja on koostanud kõnealuse lisaga nõutava tehnilise dokumentatsiooni, et toode kannab CE-märgist, et sellega on kaasas nõutud dokumendid ning et tootja on täitnud artikli 5 lõigetes 5 ja 6 sätestatud nõuded.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Teenuseosutajad koostavad vajaliku teabe kooskõlas III lisaga ja selgitavad, kuidas teenused vastavad artiklis 3 osutatud ligipääsetavusnõuetele. Teave tehakse üldsusele kättesaadavaks kirjalikult ja suuliselt, sealhulgas vormis, mis on ligipääsetav piiratud funktsionaalse võimekusega inimestele ja puuetega inimestele. Teenuseosutajad säilitavad seda teavet kogu teenuse osutamise aja jooksul.

2.  Teenuseosutajad koostavad vajaliku teabe kooskõlas III lisaga ja selgitavad, kuidas nende teenused vastavad artiklis 3 osutatud ligipääsetavusnõuetele. Teave tehakse üldsusele kättesaadavaks erinevates ligipääsetavates vormingutes. Teenuseosutajad säilitavad seda teavet kogu kõnealuse teenuse osutamise aja jooksul.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Teenuseosutajad tagavad, et on kehtestatud menetlused selle tagamiseks, et teenuste pidev osutamine on jätkuvalt vastavuses artiklis 3 osutatud nõuetega. Teenuseosutajad võtavad asjakohaselt arvesse teenuse osutamise tingimuste ja muutusi artiklis 3 osutatud ligipääsetavusnõuete muutumist. Mittevastavuse korral võtavad teenuseosutajad vajalikud parandusmeetmed, et viia teenus vastavusse artiklis 3 osutatud ligipääsetavusnõuetega.

3.  Teenuseosutajad tagavad, et on kehtestatud menetlused selle tagamiseks, et teenuste pidev osutamine on jätkuvalt vastavuses artiklis 3 osutatud nõuetega, ja veenduvad, et nende osutatavate teenuste raames on kõigil puuetega inimeste rühmadel võimalikult hea ligipääs nende ligipääsuvajadustele vastavatele olemasolevatele teenustele. Teenuseosutajad võtavad asjakohaselt arvesse teenuse osutamise tingimuste muutusi ja artiklis 3 osutatud ligipääsetavusnõuete muutumist. Mittevastavuse juhtudel võtavad teenuseosutajad vajalikud parandusmeetmed, et viia teenus vastavusse artiklis 3 osutatud ligipääsetavusnõuetega.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Artiklis 3 osutatud ligipääsetavusnõudeid kohaldatakse niivõrd, kuivõrd need ei mõjuta toote või teenuse aspekti või omadust, mille tagajärjel muutuks toote või teenuse põhiolemus.

1.  Artiklis 3 osutatud ligipääsetavusnõudeid kohaldatakse niivõrd, kuivõrd need ei mõjuta toote või teenuse aspekti või omadust, mille tagajärjel muutuks asjaomase toote või teenuse põhiolemus. Tootja võib otsustada täita ligipääsetavusnõudeid kolmanda isiku toodetud ühilduvate osade lisamise abil, kui neist saab toote lahutamatu osa ning see ei põhjusta kasutajatele lisakulusid.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  ettevõtja hinnangulised kulud ja tulud võrrelduna eeldatava kasuga puuetega inimeste jaoks, võttes arvesse konkreetse toote või teenuse kasutamise sagedus ja kestust.

(b)  ettevõtja hinnangulised lisakulud ja tulud võrrelduna eeldatava kasuga funktsionaalsete piirangutega inimeste, sealhulgas puuetega inimeste jaoks, võttes arvesse konkreetse toote või teenuse kasutamise sagedus ja kestust.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Koormust ei peeta ebaproportsionaalseks, kui seda kompenseeritakse rahastamisega muudest ressurssidest kui ettevõtja omavahenditest, olgu selleks siis avalik-õiguslikud või eraõiguslikud ressursid.

4.  Koormust ei peeta ebaproportsionaalseks, kui seda kompenseeritakse rahastamisega muudest ressurssidest kui ettevõtja omavahenditest, olgu selleks siis avalik-õiguslikud või eraõiguslikud ressursid. Ebaproportsionaalse koormuse õigustatud põhjuseks ei loeta seda, et ligipääsetavusnõudeid ei peeta prioriteediks, et puudub aeg või puuduvad teadmised.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Seda, kas vastavus toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetele võiks põhjustada nende toodete täieliku muutmise või ebaproportsionaalse koormuse, hindavad ettevõtjad.

5.  Seda, kas vastavus toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetele võiks põhjustada nende toodete täieliku muutmise või ebaproportsionaalse koormuse, hindavad ettevõtjad, konsulteerides kasutajate organisatsioonidega ning riikliku turujärelevalveasutuse ligipääsetavusnõuete ekspertidega.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Kui ettevõtjad on kasutanud lõigetes 1–5 sätestatud erandit konkreetse toote või teenuse puhul, teavitavad nad selle liikmesriigi ametiasutust, kus toode turule lastakse või kättesaadavaks tehakse. Teade peab sisaldama lõikes 3 osutatud hindamist. Mikroettevõtjad on kõnealusest teavitamiskohustusest vabastatud, kuid nad peavad suutma esitada asjakohased dokumendid vastava turujärelevalveasutuse taotluse korral.

6.  Kui ettevõtjad on kasutanud lõigetes 1–5 sätestatud erandit konkreetse toote või teenuse puhul, teavitavad nad selle liikmesriigi ametiasutust, kus toode turule lastakse või kättesaadavaks tehakse. Teade peab sisaldama lõikes 3 osutatud hindamist. Sellise erandi tegemise lubamiseks kontrollib turujärelevalveasutus kõiki hindamisi, välja arvatud juhul, kui ettevõtja on esitanud turujärelevalveasutuselt ametliku loa saanud sõltumatu kolmanda isiku koostatud hindamise. Mikroettevõtjad on kõnealusest teavitamiskohustusest vabastatud, kuid nad peavad suutma esitada asjakohased dokumendid vastava turujärelevalveasutuse taotluse korral.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a.  Erandite hindamise asjakohaste ja sidusate põhimõtete kehtestamiseks luuakse asjaomaste sidusrühmade, sh puuetega inimeste ja neid esindavate organisatsioonide ning turujärelevalveasutuste vahel struktureeritud dialoog.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 b.  Liikmesriike innustatakse pakkuma mikroettevõtjatele stiimuleid ja suuniseid, et hõlbustada käesoleva direktiivi rakendamist. Menetluste ja suuniste väljatöötamisel konsulteeritakse asjaomaste sidusrühmade, sealhulgas puuetega inimeste ja neid esindavate organisatsioonidega.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 19 – lõik 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui ühe liikmesriigi turujärelevalveasutused on võtnud määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 20 alusel meetmeid või kui neil on piisavalt põhjust arvata, et käesoleva direktiivi reguleerimisalasse jääv toode kujutab ohtu käesolevas direktiivis käsitletud ligipääsetavusaspektidele, siis teostavad nad asjaomase toote hindamise, mis hõlmab kõiki käesolevas direktiivis sätestatud nõudeid. Asjaomased ettevõtjad teevad turujärelevalveasutustega koostööd.

Kui ühe liikmesriigi turujärelevalveasutused on võtnud määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 20 alusel meetmeid või kui neil on piisavalt põhjust arvata, et käesoleva direktiivi reguleerimisalasse jääva toote ligipääsetavuses on kõnealuse direktiivi tähenduses ilmselgelt ja vaieldamatult mis tahes puudujääke, siis teostavad nad asjaomase toote hindamise, mis hõlmab kõiki käesolevas direktiivis sätestatud nõudeid. Asjaomased ettevõtjad teevad turujärelevalveasutustega koostööd.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 21 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)  vajaduse korral kõik asjakohased liidu õigusaktid või liidu õigusaktides esinevad sätted, milles viidatakse ligipääsetavusele puuetega inimeste jaoks.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 22 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  asjaomaste pädevate asutuste hinnangulised kulud ja tulud võrrelduna eeldatava kasuga puuetega inimeste jaoks, võttes arvesse konkreetse toote või teenuse kasutamise sagedust ja kestust.

(b)  asjaomaste pädevate asutuste hinnangulised lisakulud ja tulud võrrelduna eeldatava kasuga funktsionaalsete piirangutega inimeste, sealhulgas puuetega inimeste jaoks, võttes arvesse konkreetse toote või teenuse kasutamise sagedust ja kestust.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Seda, kas vastavus artiklis 21 osutatud ligipääsetavusnõuetele põhjustab ebaproportsionaalse koormuse, hindavad asjaomased pädevad asutused.

3.  Seda, kas vastavus artiklis 21 osutatud ligipääsetavusnõuetele põhjustab ebaproportsionaalse koormuse, hindavad asjaomased pädevad asutused. Ebaproportsionaalse koormuse õigustatud põhjuseks ei loeta seda, et ligipääsetavusnõudeid ei peeta prioriteediks, et puudub aeg või puuduvad teadmised.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 22 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui pädev asutus on kasutanud erandit, mis on sätestatud lõigetes 1, 2 ja 3 konkreetse toote või teenuse puhul, teatab ta sellest komisjonile. Teade peab sisaldama lõikes 2 osutatud hindamist.

4.  Kui pädev asutus on kasutanud erandit, mis on sätestatud lõigetes 1, 2 ja 3 konkreetse toote või teenuse puhul, teatab ta sellest komisjonile. Teade peab sisaldama lõikes 2 osutatud hindamist ja see tehakse üldsusele kättesaadavaks ligipääsetavates vormingutes.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 22 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Kui komisjonil on põhjust asjaomase pädeva asutuse otsuses kahelda, võib komisjon paluda artikli 25 lõikes 2a osutatud töörühmal esitada arvamuse käesoleva artikli lõikes 2 osutatud hindamise kohta.

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 25 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  sätted, mille kohaselt tarbija võib kooskõlas liikmesriigi õigusega pöörduda kohtute või pädevate haldusasutuste poole, et tagada käesoleva direktiivi ülevõtmiseks liikmesriigis vastu võetud sätete täitmine;

(a)  sätted, mille kohaselt tarbija võib kooskõlas liikmesriigi õigusega pöörduda ligipääsetava ja tervikliku kaebuste lahendamise mehhanismi raames kohtute või pädevate haldusasutuste poole, et tagada käesoleva direktiivi ülevõtmiseks liikmesriigis vastu võetud sätete täitmine;

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 25 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Selleks et tagada käesolevas direktiivis sätestatud nõuete kohaldamine ning hõlbustada teabe ja parimate tavade vahetust turujärelevalveasutuste vahel, moodustab komisjon töörühma, kuhu kuuluvad riikide ametiasutuste ning asjaomaste sidusrühmade esindusorganisatsioonide, sealhulgas puuetega inimeste ja neid esindavate organisatsioonide esindajad. Kui komisjon peab seda vajalikuks, esitab töörühm arvamuse kõnealustest nõuetest põhjendatud erandite tegemise kohta.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 2 – I jagu – veerg 1 – peakiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Üldotstarbeline arvuti riistvara ja operatsioonisüsteemid

Üldotstarbeline arvuti riistvara, operatsioonisüsteemid ning IKT-l põhineva kasutajaliidese kaudu käitatavad kodumasinad;

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 2 – I jagu – veerg 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kavandamine ja tootmine Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed ja eakad, saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel arvestama ligipääsetavusega eelkõige järgmiste aspektide puhul:

1.  Kavandamine ja tootmine Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel järgima järgmisi ligipääsetavusnõudeid:

(a)  tootel olev teave toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend, hoiatused) peab olema:

(a)  tootel olev teave toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend, hoiatused) peab olema esitatud erinevates ligipääsetavates vormingutes, ja see

(i)  kättesaadav rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

(i)  peab olema kättesaadav rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

(ii)  arusaadav;

(ii)  peab olema arusaadav;

(iii)  tajutav;

(iii)  peab olema tajutav;

(iv)  eeldatavaid kasutustingimusi arvestades piisava suurusega kirjatüübiga;

(iv)  peab olema piisava suurusega kirjas, mille puhul on kontrast tähemärkide ja nende tausta vahel piisav, et nende loetavus oleks eeldatavates kasutustingimustes võimalikult suur;

(b)  toote pakend, sealhulgas sellel esitatav teave (avamine, sulgemine, kasutamine, kõrvaldamine);

(b)  toote pakend, sealhulgas sellel esitatav teave (avamine, sulgemine, kasutamine, kõrvaldamine) ning kaubamärk, toote nimi ja liik, mis

 

(i)  peab vastama punktis a sätestatud nõuetele;

 

(ii)  peab andma lihtsalt ja täpselt kasutajatele teavet selle kohta, et toode sisaldab ligipääsetavuselemente ja kas see ühildub tugitehnoloogiaga;

(c)  juhised toote kasutamise, paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja kõrvaldamise kohta peavad vastama järgmistele nõuetele:

(c)  juhised toote kasutamise, paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja kõrvaldamise kohta peavad nii eraldi esitamise korral kui ka tootesse integreerituna vastama järgmistele nõuetele:

(i)  juhise tekst peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida saab esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu; ja

(i)  need tehakse kättesaadavaks ligipääsetavas veebivormingus ja veebiväliste elektrooniliste dokumentide vormingus, mis on tajutav ja kasutatav; ja

(ii)  juhised peavad võimaldama alternatiive mittetekstilisele sisule;

(ii)  tootja esitab toote ligipääsetavuselementide loetelu, selgituse selle kohta, kuidas neid kasutada, ja teabe toote ühilduvuse kohta tugitehnoloogiatega;

 

(iii)  teave esitatakse taotluse alusel alternatiivses mitteelektroonilises vormingus. Alternatiivsed mitteelektroonilised vormingud võivad hõlmata suurt kirja, Braille kirja või kergesti loetavat teksti;

 

(d)  juhised toote kasutamise, paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja kõrvaldamise kohta peavad nii eraldi esitamise korral kui ka tootesse integreerituna vastama järgmistele nõuetele:

(d)  toote kasutajaliides (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) punkti 2 kohaselt;

(e)  toote kasutajaliides (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) punkti 2 kohaselt;

(e)  toote funktsionaalsus, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(f)  toote funktsionaalsus, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(f)  toote liidestamine abivahenditega.

(g)  vajaduse korral selgitus, et toode on ühilduv paljude liidu ja rahvusvahelisel tasandil kättesaadavate abivahendite ja tugitehnoloogiatega, sealhulgas selliste kuulmistehnoloogiatega nagu kuuldeaparaadid, telecoil-süsteemid, kohleaarimplantaadid ja kuulamise abivahendid.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 2 – I jagu – veerg 2 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Tugiteenused Võimaluse korral antakse tugiteenuste raames (kasutajatoed, kõnekeskused, tehniline tugi, edastusteenused ja koolitusteenused) teavet toodete ligipääsetavuse ning nende ühilduvuse kohta tugitehnoloogiaga, tehes seda puuetega inimeste jaoks ligipääsetavate sidevahendite abil.

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 2 – I jagu – veerg 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse kavandamine

2.  Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse toimivusnõuded

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 alapunktide d ja e kohaselt, peab nende kavandamisel võtma vajaduse korral arvesse järgmist:

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 alapunktide e ja f kohaselt, peab nende kavandamisel võtma vajaduse korral arvesse järgmist:

(a)  suhtlus ja suunamine rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

(a)  suhtlus ja suunamine rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu, sealhulgas:

 

(i)  kui toode pakub visuaalseid side- ja töörežiime, peab toode pakkuma vähemalt üht teabe- ja töörežiimi, mis ei eelda nägemisvõimet;

 

(ii)  kui toode pakub auditiivseid teabe- ja töörežiime, peab toode pakkuma vähemalt üht teabe- ja töörežiimi, mis ei eelda kuulmisvõimet;

(b)  alternatiivid kõnele suhtluse ja suunamise puhul;

(b)  kui toode nõuab kasutajatelt häälsisendit, peab toode pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis ei eelda kasutajatelt hääle kasutamist;

(c)  paindlik suurendamine ja kontrastsus;

(c)  kui toode pakub visuaalseid side- ja töörežiime, tuleb pakkuda vähemalt üht töörežiimi, mille abil on piiratud nägemisvõimega kasutajatel võimalik nägemist paremini ära kasutada, sh paindlik suurendamine ilma sisu või funktsionaalsuse kaotuseta, paindlik kontrastsus ja heledus, ning võimaluse korral ka paindlikud võimalused esiplaani ja tausta eristamiseks ja seadistamiseks ning samuti paindlik vajaliku nägemisvälja seadistamine;

(d)  alternatiivne värvus teabe edastamiseks;

(d)  kui toode pakub visuaalseid töörežiime, peab toode pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis ei eelda kasutajalt värvitaju;

(e)  paindlikud võimalused esiplaani ja tausta eristamiseks ja seadistamiseks, sealhulgas võimalus vähendada taustaheli ja suurendada selgust;

(e)  kui toode pakub auditiivseid töörežiime, kasutaja võimalust seadistada hääletugevust ja tõhustatud helifunktsiooni kuuldu selguse parandamiseks, peab toode pakkuma vähemalt üht tõhustatud helifunktsioonidega, sealhulgas selguse ja hääletugevusega töörežiimi, ning paindlikke võimalusi esiplaanil ja taustal oleva heli eristamiseks ja seadistamiseks, kui hääl ja taust on olemas eraldi heliribadena;

(f)  kasutaja võimalus seadistada hääletugevust;

 

(g)  järjestikjuhtimine ja alternatiivid peenmotoorsele juhtimisele;

(f)  kui toodet on vaja käsitseda, peab toode pakkuma üht töörežiimi, mille abil on kasutajatel võimalik kasutada toodet alternatiivsel viisil, mis ei vaja peenmotoorset juhtimist, käsitsemist või tugevaid käeliigutusi, ega korraga rohkem kui ühe juhtseadise kasutamist;

(h)  töörežiimid piiratud ulatuse ja tugevuse jaoks;

(g)  kui toode on eraldiseisev või paigaldatud, peavad selle teabe- ja tööelemendid asuma kõikide kasutajate käeulatuses või peab kõikidel kasutajatel – sealhulgas piiratud ulatuse ja tugevusega kasutajatel – olema võimalik neid käeulatusse panna;

(i)  kaitse valgustundlikkushoogude eest.

(h)  kui toode pakub visuaalseid töörežiime, peab toode pakkuma vähemalt üht teaberežiimi, mis vähendab valgustundlikkushoogude vallandamise võimalust;

 

(i)  toode peab pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis lihtsustab kõikide kasutajate, sealhulgas piiratud kognitiivsete võimetega kasutajate jaoks selle kasutamist;

 

(j)  kui toode hõlmab ligipääsetavuselemente, peab see pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis tagab nende ligipääsetavuselementide kasutajate eraelu puutumatuse.

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 3 – II jagu – veerg 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Iseteenindusterminalid: pangaautomaadid, piletiautomaadid ja registreerimisautomaadid

Iseteenindusterminalid: pangaautomaadid, piletiautomaadid, registreerimisautomaadid ja makseterminalid

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 3 – II jagu – veerg 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kavandamine ja tootmine Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed ja eakad, saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel arvestama ligipääsetavusega eelkõige järgmiste aspektide puhul:

1.  Kavandamine ja tootmine Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel järgima järgmisi ligipääsetavusnõudeid:

(a)  tootel olev teave toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend, hoiatused) peab olema:

(a)  tootel olev teave toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend, hoiatused) peab olema esitatud erinevates ligipääsetavates vormingutes, ja see

(i)  kättesaadav rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

(i)  peab olema kättesaadav rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

(ii)  arusaadav;

(ii)  peab olema arusaadav;

(iii)  tajutav;

(iii)  peab olema tajutav;

(iv)  eeldatavaid kasutustingimusi arvestades piisava suurusega kirjatüübiga;

(iv)  peab olema piisava suurusega kirjas, mille puhul on kontrast tähemärkide ja nende tausta vahel piisav, et nende loetavus oleks eeldatavates kasutustingimustes võimalikult suur;

(b)  toote kasutajaliides (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) punkti 2 kohaselt;

(b)  toote kasutajaliides (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) punkti 2 kohaselt;

(c)  toote funktsionaalsus, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(c)  toote funktsionaalsus, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(d)  toote liidestamine abivahenditega.

(d)  vajaduse korral ühilduvus paljude liidu tasandil kättesaadavate abivahendite ja tugitehnoloogiatega, sealhulgas selliste kuulmistehnoloogiatega nagu kuuldeaparaadid, telecoil-süsteemid, kohleaarimplantaadid ja kuulamise abivahendid.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 3 – II jagu – veerg 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse kavandamine

 

2.  Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse toimivusnõuded

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 alapunktide b ja c kohaselt, peab nende kavandamisel võtma vajaduse korral arvesse järgmist:

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 alapunktide b ja c kohaselt, peab nende kavandamisel võtma vajaduse korral arvesse järgmist:

(a)  suhtlus ja suunamine rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

(a)  suhtlus ja suunamine rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu, sealhulgas:

 

(i)  kui toode pakub visuaalseid side- ja töörežiime, peab toode pakkuma vähemalt üht teabe- ja töörežiimi, mis ei eelda nägemisvõimet;

 

(ii)  kui toode pakub auditiivseid teabe- ja töörežiime, peab toode pakkuma vähemalt üht teabe- ja töörežiimi, mis ei eelda kuulmisvõimet;

(b)  alternatiivid kõnele suhtluse ja suunamise puhul;

(b)  kui toode nõuab kasutajatelt häälsisendit, peab toode pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis ei eelda kasutajatelt hääle kasutamist;

(c)  paindlik suurendamine ja kontrastsus;

(c)  kui toode pakub visuaalseid side- ja töörežiime, tuleb pakkuda vähemalt üht töörežiimi, mille abil on piiratud nägemisvõimega kasutajatel võimalik nägemist paremini ära kasutada, sh paindlik suurendamine ilma sisu või funktsionaalsuse kaotuseta, paindlik kontrastsus ja heledus, ning võimaluse korral ka paindlikud võimalused esiplaani ja tausta eristamiseks ja seadistamiseks ning samuti paindlik vajaliku nägemisvälja seadistamine;

(d)  alternatiivne värvus teabe edastamiseks;

(d)  kui toode pakub visuaalseid töörežiime, peab toode pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis ei eelda kasutajalt värvitaju;

(e)  paindlikud võimalused esiplaani ja tausta eristamiseks ja seadistamiseks, sealhulgas võimalus vähendada taustaheli ja suurendada selgust;

(e)  kui toode pakub auditiivseid töörežiime, kasutaja võimalust seadistada hääletugevust ja tõhustatud helifunktsiooni kuuldu selguse parandamiseks, peab toode pakkuma vähemalt üht tõhustatud helifunktsioonidega, sealhulgas selguse ja hääletugevusega töörežiimi, ning paindlikke võimalusi esiplaanil ja taustal oleva heli eristamiseks ja seadistamiseks, kui hääl ja taust on olemas eraldi heliribadena;

(f)  kasutaja võimalus seadistada hääletugevust;

 

(g)  järjestikjuhtimine ja alternatiivid peenmotoorsele juhtimisele;

(f)  kui toodet on vaja käsitseda, peab toode pakkuma üht töörežiimi, mille abil on kasutajatel võimalik kasutada toodet alternatiivsel viisil, mis ei vaja peenmotoorset juhtimist, käsitsemist või tugevaid käeliigutusi, ega korraga rohkem kui ühe juhtseadise kasutamist;

(h)  töörežiimid piiratud ulatuse ja tugevuse jaoks;

(g)  kui toode on eraldiseisev või paigaldatud, peavad selle teabe- ja tööelemendid asuma kõikide kasutajate käeulatuses või peab kõikidel kasutajatel – sealhulgas piiratud ulatuse ja tugevusega kasutajatel – olema võimalik neid käeulatusse panna;

(i)  kaitse valgustundlikkushoogude eest.

(h)  kui toode pakub visuaalseid töörežiime, pakub toode vähemalt üht teaberežiimi, mis vähendab valgustundlikkushoogude vallandamise võimalust;

 

(i)  toode peab pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis lihtsustab kõikide kasutajate, sealhulgas piiratud kognitiivsete võimetega kasutajate jaoks selle kasutamist;

 

(j)  kui toode pakub ligipääsetavuselemente, peab see pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis tagab nende ligipääsetavuselementide kasutajate eraelu puutumatuse;

 

(k)  see ei nõua, et ligipääsetavuselement oleks sisse lülitatud, selleks et kasutaja, kes elementi vajab, saaks selle sisse lülitada;

 

(l)  kui reageerimisaeg on piiratud, hoiatatakse kasutajat visuaalselt ning puudutuse või heli abil ja antakse talle võimalus lubatud aega pikendada;

 

(m)  toode on kasutatav, sealhulgas on toote kasutatavad osad, nagu klahvid ja juhtseadised, piisava kontrastsusega klahvide ja juhtseadiste ning nende tausta vahel ning need on kompimise teel eristatavad;

 

(n)  võtmete, piletite või kaartide andmise puhul peab neil olema suunamärk, mis on kompimise teel eristatav, kui võtme, pileti või kaardi kasutamiseks on oluline selle suund;

 

(o)  kui toode kasutab kasutaja bioloogilisi omadusi, ei tugine see ühe konkreetse bioloogilise omaduse kasutamisele ainsa võimalusena kasutaja tuvastamiseks või toote juhtimiseks.

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 3 – II jagu – veerg 2 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Tugiteenused

 

Võimaluse korral antakse tugiteenuste raames (kasutajatoed, kõnekeskused, tehniline tugi, edastusteenused ja koolitusteenused) teavet toote ligipääsetavuse ning selle ühilduvuse kohta tugitehnoloogiaga, tehes seda kasutajate, sealhulgas puuetega inimeste jaoks ligipääsetavate sidevahendite abil.

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 4 – III jagu – veerg 2 – punkt A – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:

1.  Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:

(a)  tuleb tagada, et teenuste pakkumisel kasutatavad tooted on kooskõlas punktis b „Seotud tarbija-lõppseadmed, millel on tipptasemel andmetöötlusvõimsus” sätestatud eeskirjadega;

(a)  teenuste pakkumisel kasutatavad tooted peavad olema kooskõlas punktis b „Seotud tarbija-lõppseadmed, millel on tipptasemel andmetöötlusvõimsus“ sätestatud eeskirjadega;

(b)  tuleb anda teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja -võimaluste kohta järgmiselt:

(b)  teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja -võimaluste kohta tuleb anda erinevates ligipääsetavates vormingutes järgmiselt:

(i)  infosisu peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida kasutajad saavad esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

(i)  teave tehakse kättesaadavaks ligipääsetavas veebivormingus ja veebiväliste elektrooniliste dokumentide vormingus, mis on arusaadav, tajutav ja kasutatav;

(ii)  tuleb võimaldada alternatiive mittetekstilisele sisule;

(ii)  ettevõtja esitab teenuse ligipääsetavuselementide loetelu, selgituse selle kohta, kuidas neid kasutada, ja teabe teenuse ühilduvuse kohta tugitehnoloogiatega;

(iii)  elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud internetipõhised rakendused, tuleb esitada punkti c kohaselt.

(iii)  elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud veebi- ja mobiilipõhised rakendused ja veebisaidid, tuleb esitada punkti c kohaselt;

 

(iv)  teave esitatakse taotluse alusel alternatiivses mitteelektroonilises vormingus. Alternatiivsed mitteelektroonilised vormingud võivad hõlmata suurt kirja, Braille kirja või kergesti loetavat teksti;

(c)  veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;

(c)  veebisaidid ja mobiilsidepõhised teenused, sealhulgas teenuse osutamiseks vajalikud mobiilirakendused, peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;

(d)  tuleb anda ligipääsetavat teavet, et suurendada abistavate teenuste vastastikust täiendavust;

(d)  tuleb anda ligipääsetavat teavet, et suurendada abistavate teenuste vastastikust täiendavust;

(e)  tuleb võtta arvesse funktsioone, tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja muudatusi, mis on seotud selliste teenuste osutamisega, millega soovitakse vastata piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadustele.

(e)  funktsioonid, tavad, põhimõtted, menetlused ja muudatused, mis on seotud selliste teenuste osutamisega, millega soovitakse vastata piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste, sealhulgas puuetega inimeste vajadustele:

 

(i)  kui teenus hõlmab kahesuunalist kõnesidet, toetab see ka kõnega paralleelselt ja samaaegselt reaalajas esitatavat teksti;

 

(ii)  kui teenus hõlmab kahesuunalist kõnesidet ja on määratud kasutamiseks koos edastusteenustega, toetatakse kas heli-, reaalajas teksti- ja/või videosidet või neid kõiki nii väljuvate kui ka sissetulevate kõnede puhul:

 

(iii)  kui teenus hõlmab kahesuunalist kõnesidet ja on määratud kasutamiseks koos hädaabiteenustega, toetatakse kas heli-, reaalajas teksti- ja/või videosidet või neid kõiki nii väljuvate kui ka sissetulevate kõnede puhul.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 4 – III jagu – veerg 2 – punkt A – alapunkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Tugiteenused

 

Võimaluse korral antakse tugiteenuste raames (kasutajatoed, kõnekeskused, tehniline tugi, edastusteenused ja koolitusteenused) teavet teenuse ligipääsetavuse ning selle ühilduvuse kohta tugitehnoloogiaga, tehes seda piiratud funktsionaalse võimekusega kasutajate, sealhulgas puuetega inimeste jaoks ligipääsetavate sidevahendite abil.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 4 – III jagu – veerg 2 – punkt B – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kavandamine ja tootmine Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed ja eakad, saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel arvestama ligipääsetavusega eelkõige järgmiste aspektide puhul:

1.  Kavandamine ja tootmine Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel järgima järgmisi ligipääsetavusnõudeid:

(a)  tootel olev teave toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend, hoiatused) peab olema:

(a)  tootel olev teave toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend, hoiatused) peab olema esitatud erinevates ligipääsetavates vormingutes, ja see

(i)  kättesaadav rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

(i)  peab olema kättesaadav rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

(ii)  arusaadav;

(ii)  peab olema arusaadav;

(iii)  tajutav;

(iii)  peab olema tajutav;

(iv)  eeldatavaid kasutustingimusi arvestades piisava suurusega kirjatüübiga;

(iv)  peab olema piisava suurusega kirjas, mille puhul on kontrast tähemärkide ja nende tausta vahel piisav, et nende loetavus oleks eeldatavates kasutustingimustes võimalikult suur;

(b)  toote pakend, sealhulgas sellel esitatav teave (avamine, sulgemine, kasutamine, kõrvaldamine);

(b)  toote pakend, sealhulgas sellel esitatav teave (avamine, sulgemine, kasutamine, kõrvaldamine) ning kaubamärk, toote nimi ja liik, mis

 

(i)  peab vastama punktis a sätestatud nõuetele;

 

(ii)  peab andma lihtsalt ja täpselt kasutajatele teavet selle kohta, et toode sisaldab ligipääsetavuselemente ja kas see ühildub tugitehnoloogiaga;

(c)  juhised toote kasutamise, paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja kõrvaldamise kohta peavad vastama järgmistele nõuetele:

(c)  juhised toote kasutamise, paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja kõrvaldamise kohta peavad nii eraldi esitamise korral kui ka tootesse integreerituna vastama järgmistele nõuetele:

(i)  juhiste tekst peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida saab esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu; ja

(i)  need tehakse kättesaadavaks ligipääsetavas veebivormingus ja veebiväliste elektrooniliste dokumentide vormingus, mis on nii tajutav kui ka kasutatav; ja

(ii)  juhised peavad võimaldama alternatiive mittetekstilisele sisule;

(ii)  tootja esitab toote ligipääsetavuselementide loetelu, selgituse selle kohta, kuidas neid kasutada, ja teabe toote ühilduvuse kohta tugitehnoloogiatega;

 

(iii)  teave esitatakse taotluse alusel alternatiivses mitteelektroonilises vormingus. Alternatiivsed mitteelektroonilised vormingud võivad hõlmata suurt kirja, Braille kirja või kergesti loetavat teksti;

 

(c)  juhised toote kasutamise, paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja kõrvaldamise kohta peavad nii eraldi esitamise korral kui ka tootesse integreerituna vastama järgmistele nõuetele:

(d)  toote kasutajaliides (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) punkti 2 kohaselt;

(d)  toote kasutajaliides (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) punkti 2 kohaselt;

(e)  toote funktsionaalsus, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(e)  toote funktsionaalsus, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(f)  toote liidestamine abivahenditega.

(f)  vajaduse korral ühilduvus paljude liidu tasandil kättesaadavate abivahendite ja tugitehnoloogiatega, sealhulgas selliste kuulmistehnoloogiatega nagu kuuldeaparaadid, telecoil-süsteemid, kohleaarimplantaadid ja kuulamise abivahendid.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 4 – III jagu – veerg 2 – punkt B – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse kavandamine

2.  Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse toimivusnõuded

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 alapunktide d ja e kohaselt, peab nende kavandamisel võtma vajaduse korral arvesse järgmist:

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 alapunktide d ja e kohaselt, võetakse nende kavandamisel vajaduse korral arvesse järgmist:

(a)  suhtlus ja suunamine rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

(a)  suhtlus ja suunamine rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu, sealhulgas:

 

(i)  kui toode pakub visuaalseid side- ja töörežiime, peab toode pakkuma vähemalt üht teabe- ja töörežiimi, mis ei eelda nägemisvõimet;

 

(ii)  kui toode pakub auditiivseid teabe- ja töörežiime, peab toode pakkuma vähemalt üht teabe- ja töörežiimi, mis ei eelda kuulmisvõimet;

(b)  alternatiivid kõnele suhtluse ja suunamise puhul;

(b)  kui toode nõuab kasutajatelt häälsisendit, peab toode pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis ei eelda kasutajatelt hääle kasutamist;

(c)  paindlik suurendamine ja kontrastsus;

(c)  kui toode pakub visuaalseid side- ja töörežiime, tuleb pakkuda vähemalt üht töörežiimi, mille abil on piiratud nägemisvõimega kasutajatel võimalik nägemist paremini ära kasutada, sh paindlik suurendamine ilma sisu või funktsionaalsuse kaotuseta, paindlik kontrastsus ja heledus, ning võimaluse korral ka paindlikud võimalused esiplaani ja tausta eristamiseks ja seadistamiseks ning samuti paindlik vajaliku nägemisvälja seadistamine;

(d)  alternatiivne värvus teabe edastamiseks;

(d)  kui toode pakub visuaalseid töörežiime, peab toode pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis ei eelda kasutajalt värvitaju;

(e)  paindlikud võimalused esiplaani ja tausta eristamiseks ja seadistamiseks, sealhulgas võimalus vähendada taustaheli ja suurendada selgust;

(e)  kui toode pakub auditiivseid töörežiime, kasutaja võimalust seadistada hääletugevust ja tõhustatud helifunktsiooni kuuldu selguse parandamiseks, peab toode pakkuma vähemalt üht tõhustatud helifunktsioonidega, sealhulgas selguse ja hääletugevusega töörežiimi, ning paindlikke võimalusi esiplaanil ja taustal oleva heli eristamiseks ja seadistamiseks, kui hääl ja taust on olemas eraldi heliribadena;

(f)  kasutaja võimalus seadistada hääletugevust;

 

(g)  järjestikjuhtimine ja alternatiivid peenmotoorsele juhtimisele;

(f)  kui toodet on vaja käsitseda, peab toode pakkuma üht töörežiimi, mille abil on kasutajatel võimalik kasutada toodet alternatiivsel viisil, mis ei vaja peenmotoorset juhtimist, käsitsemist või tugevaid käeliigutusi, ega korraga rohkem kui ühe juhtseadise kasutamist;

(h)  töörežiimid piiratud ulatuse ja tugevuse jaoks;

(g)  kui toode on eraldiseisev või paigaldatud, peavad selle teabe- ja tööelemendid asuma kõikide kasutajate käeulatuses või peab kõikidel kasutajatel – sealhulgas piiratud ulatuse ja tugevusega kasutajatel – olema võimalik neid käeulatusse panna;

(i)  kaitse valgustundlikkushoogude eest.

(h)  kui toode pakub visuaalseid töörežiime, pakub toode vähemalt üht teaberežiimi, mis vähendab valgustundlikkushoogude vallandamise võimalust;

 

(i)  toode peab pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis lihtsustab kõikide kasutajate, sealhulgas piiratud kognitiivsete võimetega kasutajate jaoks selle kasutamist;

 

(j)  kui toode hõlmab ligipääsetavuselemente, peab see pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis tagab nende ligipääsetavuselementide kasutajate eraelu puutumatuse.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 4 – III jagu – veerg 2 – punkt B – alapunkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Tugiteenused

 

Võimaluse korral antakse tugiteenuste raames (kasutajatoed, kõnekeskused, tehniline tugi, edastusteenused ja koolitusteenused) teavet toote ligipääsetavuse ning selle ühilduvuse kohta tugitehnoloogiaga, tehes seda piiratud funktsionaalse võimekusega kasutajate, sealhulgas puuetega inimeste jaoks ligipääsetavate sidevahendite abil.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 5 – IV jagu – veerg 2 – punkt A – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:

1.  Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:

(a)  tuleb tagada, et teenuste pakkumisel kasutatavad tooted on kooskõlas punktis b „Seotud tarbija-lõppseadmed, millel on tipptasemel andmetöötlusvõimsus” sätestatud eeskirjadega;

(a)  teenuste pakkumisel kasutatavad tooted peavad olema kooskõlas punktis b „Seotud tarbija-lõppseadmed, millel on tipptasemel andmetöötlusvõimsus“ sätestatud eeskirjadega;

(b)  tuleb anda teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja -võimaluste kohta järgmiselt:

(b)  teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja -võimaluste kohta tuleb anda erinevates ligipääsetavates vormingutes järgmiselt:

(i)  infosisu peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida kasutajad saavad esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

(i)  teave tehakse kättesaadavaks ligipääsetavas veebivormingus ja veebiväliste elektrooniliste dokumentidena, tehes selle tajutavaks ja kasutatavaks;

(ii)  tuleb võimaldada alternatiive mittetekstilisele sisule;

(ii)  ettevõtja esitab teenuse ligipääsetavuselementide loetelu, selgituse selle kohta, kuidas neid kasutada, ja teabe teenuse ühilduvuse kohta tugitehnoloogiatega;

(iii)  elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud internetipõhised rakendused, tuleb esitada punkti c kohaselt.

(iii)  elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud veebi- ja mobiilipõhised rakendused ja veebisaidid, tuleb esitada punkti c kohaselt;

(c)  veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;

(c)  veebisaidid ja mobiilsidepõhised teenused, sealhulgas teenuse osutamiseks vajalikud mobiilirakendused, peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;

(d)  tuleb anda ligipääsetavat teavet, et suurendada abistavate teenuste vastastikust täiendavust;

(d)  tuleb anda ligipääsetavat teavet, et suurendada abistavate teenuste vastastikust täiendavust;

(e)  tuleb võtta arvesse funktsioone, tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja muudatusi, mis on seotud selliste teenuste osutamisega, millega soovitakse vastata piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadustele.

(e)  funktsioonid, tavad, põhimõtted, menetlused ja muudatused, mis on seotud selliste teenuste osutamisega, millega soovitakse vastata piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste, sealhulgas puuetega inimeste vajadustele:

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 5 – IV jagu – veerg 2 – punkt A – alapunkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Konsulteerides kasutajate organisatsioonidega, sealhulgas puuetega inimesi esindavate organisatsioonidega, tagavad audiovisuaalmeedia teenuste osutajad järk-järgult ja mõistliku ajaga ligipääsuteenuste kvaliteedi; kui teenus hõlmab kahesuunalist kõnesidet ja on määratud kasutamiseks koos edastusteenustega, toetatakse kas heli-, reaalajas teksti- ja/või videosidet või neid kõiki nii väljuvate kui ka sissetulevate kõnede puhul:

 

(i)  teenuseosutajad tagavad, et subtiitrid kurtidele ja vaegkuuljatele on vastava videoga hästi sünkroniseeritud, loetavad, täpsed ja arusaadavad, et kajastada audioteavet tõhusalt. See hõlmab kvaliteedinõuete koostamist vähemalt kirjatüübi, tähemärgi suuruse, kontrasti ja värvide kasutamise ning vajaduse korral ka nõuete kohta, millega tagada kasutajate kontroll kurtidele ja vaegkuuljatele mõeldud subtiitrite üle;

 

(ii)  teenuseosutajad tagavad, et audiokirjeldus ja pealeloetavad subtiitrid on vastava videoga hästi sünkroniseeritud. See hõlmab kvaliteedinõuete sätestamist helivahendite kasutamise ning audiokirjelduse ja pealeloetud subtiitrite selguse ning nõuete kohta, millega tagada kasutajate kontroll nende üle;

 

(iii)  teenuseosutajad tagavad, et viipekeelne tõlge on täpne ja arusaadav, et see kajastaks audioteavet tõhusalt. See hõlmab vastavate tõlkide kutsenõuete ja viiplemise kvaliteedinõuete kehtestamist. Tehniliste võimaluste korral sätestatakse nõuded kasutajapoolse kontrolli tagamiseks viipekeelse tõlke pakkumise üle.

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 5 – IV jagu – veerg 2 – punkt A – alapunkt 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b.  Tugiteenused

 

Võimaluse korral antakse tugiteenuste raames (kasutajatoed, kõnekeskused, tehniline tugi, edastusteenused ja koolitusteenused) teavet teenusele ligipääsetavuse ning selle ühilduvuse kohta tugitehnoloogiaga, tehes seda kasutajate, sealhulgas puuetega inimeste jaoks ligipääsetavate sidevahendite abil.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 5 – IV jagu – veerg 2 – punkt B – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kavandamine ja tootmine Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed ja eakad, saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel arvestama ligipääsetavusega eelkõige järgmiste aspektide puhul:

1.  Kavandamine ja tootmine Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel järgima järgmisi ligipääsetavusnõudeid:

(a)  tootel olev teave toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend, hoiatused) peab olema:

(a)  tootel olev teave toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend, hoiatused) peab olema esitatud erinevates ligipääsetavates vormingutes, ja see

(i)  kättesaadav rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

(i)  peab olema kättesaadav rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

(ii)  arusaadav;

(ii)  peab olema arusaadav;

(iii)  tajutav;

(iii)  peab olema tajutav;

(iv)  eeldatavaid kasutustingimusi arvestades piisava suurusega kirjatüübiga;

(iv)  peab olema piisava suurusega kirjas, mille puhul on kontrast tähemärkide ja nende tausta vahel piisav, et nende loetavus oleks eeldatavates kasutustingimustes võimalikult suur;

(b)  toote pakend, sealhulgas sellel esitatav teave (avamine, sulgemine, kasutamine, kõrvaldamine);

(b)  toote pakend, sealhulgas sellel esitatav teave (avamine, sulgemine, kasutamine, kõrvaldamine) ning kaubamärk, toote nimi ja liik, mis

 

(i)  peab vastama punktis a sätestatud nõuetele;

 

(ii)  peab andma lihtsalt ja täpselt kasutajatele teavet selle kohta, et toode sisaldab ligipääsetavuselemente ja kuidas see ühildub tugitehnoloogiaga;

(c)  juhised toote kasutamise, paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja kõrvaldamise kohta peavad vastama järgmistele nõuetele:

(c)  juhised toote kasutamise, paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja kõrvaldamise kohta peavad nii eraldi esitamise korral kui ka tootesse integreerituna vastama järgmistele nõuetele:

(i)  juhise tekst peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida saab esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu; ja

(i)  need tehakse kättesaadavaks ligipääsetavas veebivormingus ja veebiväliste elektrooniliste dokumentide vormingus, mis on nii tajutav kui ka kasutatav; ning

(ii)  juhised peavad võimaldama alternatiive mittetekstilisele sisule;

(ii)  tootja esitab toote ligipääsetavuselementide loetelu, selgituse selle kohta, kuidas neid kasutada, ja teabe toote ühilduvuse kohta tugitehnoloogiatega;

 

(iii)  teave esitatakse taotluse alusel alternatiivses mitteelektroonilises vormingus. Alternatiivsed mitteelektroonilised vormingud võivad hõlmata suurt kirja, Braille kirja või kergesti loetavat teksti;

 

(c)  juhised toote kasutamise, paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja kõrvaldamise kohta peavad nii eraldi esitamise korral kui ka tootesse integreerituna vastama järgmistele nõuetele:

(d)  toote kasutajaliides (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) punkti 2 kohaselt;

(d)  toote kasutajaliides (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) punkti 2 kohaselt;

(e)  toote funktsionaalsus, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(e)  toote funktsionaalsus, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(f)  toote liidestamine abivahenditega.

(f)  vajaduse korral ühilduvus paljude liidu tasandil kättesaadavate abivahendite ja tugitehnoloogiatega, sealhulgas selliste kuulmistehnoloogiatega nagu kuuldeaparaadid, telecoil-süsteemid, kohleaarimplantaadid ja kuulamise abivahendid.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 5 – IV jagu – veerg 2 – punkt B – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse kavandamine

2.  Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse toimivusnõuded

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 alapunktide d ja e kohaselt, peab nende kavandamisel võtma vajaduse korral arvesse järgmist:

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 alapunktide d ja e kohaselt, võetakse nende kavandamisel vajaduse korral arvesse järgmist:

(a)  suhtlus ja suunamine rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

(a)  suhtlus ja suunamine rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu, sealhulgas:

 

(i)  kui toode pakub visuaalseid side- ja töörežiime, peab toode pakkuma vähemalt üht teabe- ja töörežiimi, mis ei eelda nägemisvõimet;

 

(ii)  kui toode pakub auditiivseid teabe- ja töörežiime, peab toode pakkuma vähemalt üht teabe- ja töörežiimi, mis ei eelda kuulmisvõimet;

(b)  alternatiivid kõnele suhtluse ja suunamise puhul;

(b)  kui toode nõuab kasutajatelt häälsisendit, peab toode pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis ei eelda kasutajatelt hääle kasutamist;

(c)  paindlik suurendamine ja kontrastsus;

(c)  kui toode pakub visuaalseid side- ja töörežiime, tuleb pakkuda vähemalt üht töörežiimi, mille abil on piiratud nägemisvõimega kasutajatel võimalik nägemist paremini ära kasutada, sh paindlik suurendamine ilma sisu või funktsionaalsuse kaotuseta, paindlik kontrastsus ja heledus, ning võimaluse korral ka paindlikud võimalused esiplaani ja tausta eristamiseks ja seadistamiseks ning samuti paindlik vajaliku nägemisvälja seadistamine;

(d)  alternatiivne värvus teabe edastamiseks;

(d)  kui toode pakub visuaalseid töörežiime, peab toode pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis ei eelda kasutajalt värvitaju;

(e)  paindlikud võimalused esiplaani ja tausta eristamiseks ja seadistamiseks, sealhulgas võimalus vähendada taustaheli ja suurendada selgust;

(e)  kui toode pakub auditiivseid töörežiime, kasutaja võimalust seadistada hääletugevust ja tõhustatud helifunktsiooni kuuldu selguse parandamiseks, peab toode pakkuma vähemalt üht tõhustatud helifunktsioonidega, sealhulgas selguse ja hääletugevusega töörežiimi, ning paindlikke võimalusi esiplaanil ja taustal oleva heli eristamiseks ja seadistamiseks, kui hääl ja taust on olemas eraldi heliribadena;

(f)  kasutaja võimalus seadistada hääletugevust;

 

(g)  järjestikjuhtimine ja alternatiivid peenmotoorsele juhtimisele;

(f)  kui toodet on vaja käsitseda, peab toode pakkuma üht töörežiimi, mille abil on kasutajatel võimalik kasutada toodet alternatiivsel viisil, mis ei vaja peenmotoorset juhtimist, käsitsemist või tugevaid käeliigutusi, ega korraga rohkem kui ühe juhtseadise kasutamist;

(h)  töörežiimid piiratud ulatuse ja tugevuse jaoks;

(g)  kui toode on eraldiseisev või paigaldatud, peavad selle teabe- ja tööelemendid asuma kõikide kasutajate käeulatuses või peab kõikidel kasutajatel – sealhulgas piiratud ulatuse ja tugevusega kasutajatel – olema võimalik neid käeulatusse panna;

(i)  kaitse valgustundlikkushoogude eest.

(h)  kui toode pakub visuaalseid töörežiime, pakub toode vähemalt üht teaberežiimi, mis vähendab valgustundlikkushoogude vallandamise võimalust;

 

(i)  toode peab pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis lihtsustab kõikide kasutajate, sealhulgas piiratud kognitiivsete võimetega kasutajate jaoks selle kasutamist;

 

(j)  kui toode hõlmab ligipääsetavuselemente, peab see pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis tagab nende ligipääsetavuselementide kasutajate eraelu puutumatuse.

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 5 – IV jagu – veerg 2 – punkt B – alapunkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Tugiteenused

 

Võimaluse korral antakse tugiteenuste raames (kasutajatoed, kõnekeskused, tehniline tugi, edastusteenused ja koolitusteenused) teavet toote ligipääsetavuse ning selle ühilduvuse kohta tugitehnoloogiaga, tehes seda kasutajate, sealhulgas puuetega inimeste jaoks ligipääsetavate sidevahendite abil.

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 6 – V jagu – veerg 2 – punkt A – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:

1.  Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:

(a)  tuleb anda teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja -võimaluste kohta järgmiselt:

(a)  teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja -võimaluste kohta tuleb anda erinevates ligipääsetavates vormingutes järgmiselt:

(i)  infosisu peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida kasutajad saavad esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

(i)  teave tehakse kättesaadavaks ligipääsetavas veebivormingus ja veebiväliste elektrooniliste dokumentidena, tehes selle tajutavaks ja kasutatavaks;

(ii)  tuleb võimaldada alternatiive mittetekstilisele sisule;

(ii)  ettevõtja esitab teenuse ligipääsetavuselementide loetelu, selgituse selle kohta, kuidas neid kasutada, ja teabe teenuse ühilduvuse kohta tugitehnoloogiatega;

(iii)  elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud internetipõhised rakendused, tuleb esitada punkti b kohaselt.

(iii)  elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud veebi- ja mobiilipõhised rakendused ja veebisaidid, tuleb esitada punkti b kohaselt;

(b)  veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;

(b)  veebisaidid ja mobiilsidepõhised teenused, sealhulgas teenuse osutamiseks vajalikud mobiilirakendused, peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;

(c)  tuleb võtta arvesse funktsioone, tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja muudatusi, mis on seotud selliste teenuste osutamisega, millega soovitakse vastata piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadustele.

(c)  funktsioonid, tavad, põhimõtted, menetlused ja muudatused, mis on seotud selliste teenuste osutamisega, millega soovitakse vastata piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste, sealhulgas puuetega inimeste vajadustele:

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 6 – V jagu – veerg 2 – punkt A – alapunkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Tugiteenused

Võimaluse korral antakse tugiteenuste raames (kasutajatoed, kõnekeskused, tehniline tugi, edastusteenused ja koolitusteenused) teavet teenusele ligipääsetavuse ning selle ühilduvuse kohta tugitehnoloogiaga, tehes seda kasutajate, sealhulgas puuetega inimeste jaoks ligipääsetavate sidevahendite abil.

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 6 – V jagu – veerg 2 – punkt B – alapunkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;

(a)  veebisaidid ja mobiilsidepõhised teenused, sealhulgas teenuse osutamiseks vajalikud mobiilirakendused, peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 6 – V jagu – veerg 2 – punkt C – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:

1.  Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:

(a)  tuleb anda teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja -võimaluste kohta järgmiselt:

(a)  teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja -võimaluste kohta tuleb anda erinevates ligipääsetavates vormingutes järgmiselt:

(i)  infosisu peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida kasutajad saavad esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

(i)  teave tehakse kättesaadavaks ligipääsetavas veebivormingus ja veebiväliste elektrooniliste dokumentidena, tehes selle tajutavaks ja kasutatavaks;

(ii)  tuleb võimaldada alternatiive mittetekstilisele sisule;

(ii)  ettevõtja esitab teenuse ligipääsetavuselementide loetelu, selgituse selle kohta, kuidas neid kasutada, ja teabe teenuse ühilduvuse kohta tugitehnoloogiatega;

(iii)  elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud internetipõhised rakendused, tuleb esitada punkti b kohaselt.

(iii)  elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud veebi- ja mobiilipõhised rakendused ja veebisaidid, tuleb esitada punkti b kohaselt;

(b)  veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;

(b)  veebisaidid ja mobiilsidepõhised teenused, sealhulgas teenuse osutamiseks vajalikud mobiilirakendused, peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 6 – V jagu – veerg 2 – punkt D – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kavandamine ja tootmine Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed ja eakad, saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel arvestama ligipääsetavusega eelkõige järgmiste aspektide puhul:

1.  Kavandamine ja tootmine Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel järgima järgmisi ligipääsetavusnõudeid:

(a)  tootel olev teave toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend, hoiatused) peab olema:

(a)  tootel olev teave toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend, hoiatused) peab olema esitatud erinevates ligipääsetavates vormingutes, ja see

(i)  kättesaadav rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

(i)  peab olema kättesaadav rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

(ii)  arusaadav;

(ii)  peab olema arusaadav;

(iii)  tajutav;

(iii)  peab olema tajutav;

(iv)  eeldatavaid kasutustingimusi arvestades piisava suurusega kirjatüübiga;

(iv)  peab olema piisava suurusega kirjas, mille puhul on kontrast tähemärkide ja nende tausta vahel piisav, et nende loetavus oleks eeldatavates kasutustingimustes võimalikult suur;

(b)  toote kasutajaliides (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) punkti 2 kohaselt;

(b)  toote kasutajaliides (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) punkti 2 kohaselt;

(c)  toote funktsionaalsus, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(c)  toote funktsionaalsus, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(d)  toote liidestamine abivahenditega.

(d)  vajaduse korral ühilduvus paljude liidu tasandil kättesaadavate abivahendite ja tugitehnoloogiatega, sealhulgas selliste kuulmistehnoloogiatega nagu kuuldeaparaadid, telecoil-süsteemid, kohleaarimplantaadid ja kuulamise abivahendid.

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 6 – V jagu – veerg 2 – punkt D – alapunkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Tugiteenused

 

Võimaluse korral antakse tugiteenuste raames (kasutajatoed, kõnekeskused, tehniline tugi, edastusteenused ja koolitusteenused) teavet toote ligipääsetavuse ning selle ühilduvuse kohta tugitehnoloogiaga, tehes seda piiratud funktsionaalse võimekusega kasutajate, sealhulgas puuetega inimeste jaoks ligipääsetavate sidevahendite abil.

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 6 – V jagu – veerg 2 – punkt D – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse kavandamine

2.  Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse toimivusnõuded

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 alapunktide b ja c kohaselt, peab nende kavandamisel võtma vajaduse korral arvesse järgmist:

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 alapunktide b ja c kohaselt, peab nende kavandamisel võtma vajaduse korral arvesse järgmist:

(a)  suhtlus ja suunamine rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

(a)  suhtlus ja suunamine rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu, sealhulgas:

 

(i)  kui toode pakub visuaalseid side- ja töörežiime, peab toode pakkuma vähemalt üht teabe- ja töörežiimi, mis ei eelda nägemisvõimet;

 

(ii)  kui toode pakub auditiivseid teabe- ja töörežiime, pakub toode vähemalt üht teabe- ja töörežiimi, mis ei eelda kuulmisvõimet;

(b)  alternatiivid kõnele suhtluse ja suunamise puhul;

(b)  kui toode nõuab kasutajatelt häälsisendit, peab toode pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis ei eelda kasutajatelt hääle kasutamist;

(c)  paindlik suurendamine ja kontrastsus;

(c)  kui toode pakub visuaalseid side- ja töörežiime, tuleb pakkuda vähemalt üht töörežiimi, mille abil on piiratud nägemisvõimega kasutajatel võimalik nägemist paremini ära kasutada, sh paindlik suurendamine ilma sisu või funktsionaalsuse kaotuseta, paindlik kontrastsus ja heledus, ning võimaluse korral ka paindlikud võimalused esiplaani ja tausta eristamiseks ja seadistamiseks ning samuti paindlik vajaliku nägemisvälja seadistamine;

(d)  alternatiivne värvus teabe edastamiseks;

(d)  kui toode pakub visuaalseid töörežiime, peab toode pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis ei eelda kasutajalt värvitaju;

(e)  paindlikud võimalused esiplaani ja tausta eristamiseks ja seadistamiseks, sealhulgas võimalus vähendada taustaheli ja suurendada selgust;

(e)  kui toode pakub auditiivseid töörežiime, kasutaja võimalust seadistada hääletugevust ja tõhustatud helifunktsiooni kuuldu selguse parandamiseks, peab toode pakkuma vähemalt üht tõhustatud helifunktsioonidega, sealhulgas selguse ja hääletugevusega töörežiimi, ning paindlikke võimalusi esiplaanil ja taustal oleva heli eristamiseks ja seadistamiseks, kui hääl ja taust on olemas eraldi heliribadena;

(f)  kasutaja võimalus seadistada hääletugevust;

 

(g)  järjestikjuhtimine ja alternatiivid peenmotoorsele juhtimisele;

(f)  kui toodet on vaja käsitseda, peab toode pakkuma üht töörežiimi, mille abil on kasutajatel võimalik kasutada toodet alternatiivsel viisil, mis ei vaja peenmotoorset juhtimist, käsitsemist või tugevaid käeliigutusi, ega korraga rohkem kui ühe juhtseadise kasutamist;

(h)  töörežiimid piiratud ulatuse ja tugevuse jaoks;

(g)  kui toode on eraldiseisev või paigaldatud, peavad selle teabe- ja tööelemendid asuma kõikide kasutajate käeulatuses või peab kõikidel kasutajatel – sealhulgas piiratud ulatuse ja tugevusega kasutajatel – olema võimalik neid käeulatusse panna;

(i)  kaitse valgustundlikkushoogude eest.

(h)  kui toode pakub visuaalseid töörežiime, pakub toode vähemalt üht teaberežiimi, mis vähendab valgustundlikkushoogude vallandamise võimalust;

 

(i)  toode peab pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis lihtsustab kõikide kasutajate, sealhulgas piiratud kognitiivsete võimetega kasutajate jaoks selle kasutamist;

 

(j)  kui toode hõlmab ligipääsetavuselemente, peab see pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis tagab nende ligipääsetavuselementide kasutajate eraelu puutumatuse.

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 7 – VI jagu – veerg 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pangandusteenused; reisijateveoteenuste osutamiseks kasutatavad veebisaidid; mobiilsideseadmetel põhinevad pangateenused; sealhulgas pangaautomaadid, mida kasutatakse pangandusteenuste osutamiseks:

Pangandusteenused; reisijateveoteenuste osutamiseks kasutatavad veebisaidid; mobiilsideseadmetel põhinevad pangateenused; sealhulgas pangaautomaadid, mida kasutatakse pangandusteenuste osutamiseks, ja makseterminalid

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 7 – VI jagu – veerg 2 – punkt A – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:

1.  Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:

(a)  tuleb tagada, et teenuste pakkumisel kasutatavad tooted on kooskõlas punktis D sätestatud eeskirjadega;

(a)  teenuste pakkumisel kasutatavad tooted peavad olema kooskõlas punktis D sätestatud eeskirjadega;

(b)  tuleb anda teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja -võimaluste kohta järgmiselt:

(b)  teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja -võimaluste kohta tuleb anda erinevates ligipääsetavates vormingutes järgmiselt:

(i)  infosisu peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida kasutajad saavad esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

(i)  teave tehakse kättesaadavaks ligipääsetavas veebivormingus ja veebiväliste elektrooniliste dokumentidena, tehes selle tajutavaks ja kasutatavaks;

(ii)  tuleb võimaldada alternatiive mittetekstilisele sisule;

(ii)  ettevõtja esitab teenuse ligipääsetavuselementide loetelu, selgituse selle kohta, kuidas neid kasutada, ja teabe teenuse ühilduvuse kohta tugitehnoloogiatega;

(iii)  elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud internetipõhised rakendused, tuleb esitada punkti c kohaselt.

(iii)  elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud veebi- ja mobiilipõhised rakendused ja veebisaidid, tuleb esitada punkti c kohaselt;

(c)  veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;

(c)  veebisaidid ja mobiilsidepõhised teenused, sealhulgas teenuse osutamiseks vajalikud mobiilirakendused, peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;

(d)  tuleb võtta arvesse funktsioone, tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja muudatusi, mis on seotud selliste teenuste osutamisega, millega soovitakse vastata piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadustele.

(d)  funktsioonid, tavad, põhimõtted, menetlused ja muudatused, mis on seotud selliste teenuste osutamisega, millega soovitakse vastata piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste, sealhulgas puuetega inimeste vajadustele:

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 7 – VI jagu – veerg 2 – punkt A – alapunkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Tugiteenused

 

Võimaluse korral antakse tugiteenuste raames (kasutajatoed, kõnekeskused, tehniline tugi, edastusteenused ja koolitusteenused) teavet teenusele ligipääsetavuse ning selle ühilduvuse kohta tugitehnoloogiaga, tehes seda kasutajate, sealhulgas puuetega inimeste jaoks ligipääsetavate sidevahendite abil.

 

 

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 7 – VI jagu – veerg 2 – punkt B – alapunkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;

(a)  veebisaidid ja mobiilsidepõhised teenused, sealhulgas teenuse osutamiseks vajalikud mobiilirakendused, peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 7 – VI jagu – veerg 2 – punkt C – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:

1.  Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:

(a)  tuleb anda teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja -võimaluste kohta järgmiselt:

(a)  teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja -võimaluste kohta tuleb anda erinevates ligipääsetavates vormingutes järgmiselt:

(i)  infosisu peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida kasutajad saavad esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

(i)  teave tehakse kättesaadavaks ligipääsetavas veebivormingus ja veebiväliste elektrooniliste dokumentidena, tehes selle tajutavaks ja kasutatavaks;

(ii)  tuleb võimaldada alternatiive mittetekstilisele sisule;

(ii)  ettevõtja esitab teenuse ligipääsetavuselementide loetelu, selgituse selle kohta, kuidas neid kasutada, ja teabe teenuse ühilduvuse kohta tugitehnoloogiatega;

(iii)  elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud internetipõhised rakendused, tuleb esitada punkti c kohaselt.

(iii)  elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud veebi- ja mobiilipõhised rakendused ja veebisaidid, tuleb esitada punkti b kohaselt;

(b)  veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;

(b)  veebisaidid ja mobiilsidepõhised teenused, sealhulgas teenuse osutamiseks vajalikud mobiilirakendused, peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 7 – VI jagu – veerg 2 – punkt D – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kavandamine ja tootmine Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed ja eakad, saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel arvestama ligipääsetavusega eelkõige järgmiste aspektide puhul:

1.  Kavandamine ja tootmine Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel järgima järgmisi ligipääsetavusnõudeid:

(a)  tootel olev teave toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend, hoiatused) peab olema:

(a)  tootel olev teave toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend, hoiatused) peab olema esitatud erinevates ligipääsetavates vormingutes, ja see

(i)  kättesaadav rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

(i)  peab olema kättesaadav rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

(ii)  arusaadav;

(ii)  peab olema arusaadav;

(iii)  tajutav;

(iii)  peab olema tajutav;

(iv)  eeldatavaid kasutustingimusi arvestades piisava suurusega kirjatüübiga;

(iv)  peab olema piisava suurusega kirjas, mille puhul on kontrast tähemärkide ja nende tausta vahel piisav, et nende loetavus oleks eeldatavates kasutustingimustes võimalikult suur;

(b)  toote kasutajaliides (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) punkti 2 kohaselt;

(b)  toote kasutajaliides (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) punkti 2 kohaselt;

(c)  toote funktsionaalsus, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(c)  toote funktsionaalsus, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(d)  toote liidestamine abivahenditega.

(d)  vajaduse korral ühilduvus paljude liidu tasandil kättesaadavate abivahendite ja tugitehnoloogiatega, sealhulgas selliste kuulmistehnoloogiatega nagu kuuldeaparaadid, telecoil-süsteemid, kohleaarimplantaadid ja kuulamise abivahendid.

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 7 – VI jagu – veerg 2 – punkt D – alapunkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Tugiteenused

 

Võimaluse korral antakse tugiteenuste raames (kasutajatoed, kõnekeskused, tehniline tugi, edastusteenused ja koolitusteenused) teavet toote ligipääsetavuse ning selle ühilduvuse kohta tugitehnoloogiaga, tehes seda piiratud funktsionaalse võimekusega kasutajate, sealhulgas puuetega inimeste jaoks ligipääsetavate sidevahendite abil.

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 7 – VI jagu – veerg 2 – punkt D – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse kavandamine

2.  Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse toimivusnõuded

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 alapunktide b ja c kohaselt, peab nende kavandamisel võtma vajaduse korral arvesse järgmist:

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 alapunktide b ja c kohaselt, peab nende kavandamisel võtma vajaduse korral arvesse järgmist:

(a)  suhtlus ja suunamine rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

(a)  suhtlus ja suunamine rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu, sealhulgas:

 

(i)  kui toode pakub visuaalseid side- ja töörežiime, peab toode pakkuma vähemalt üht teabe- ja töörežiimi, mis ei eelda nägemisvõimet;

 

(ii)  kui toode pakub auditiivseid teabe- ja töörežiime, pakub toode vähemalt üht teabe- ja töörežiimi, mis ei eelda kuulmisvõimet;

(b)  alternatiivid kõnele suhtluse ja suunamise puhul;

(b)  kui toode nõuab kasutajatelt häälsisendit, peab toode pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis ei eelda kasutajatelt hääle kasutamist;

(c)  paindlik suurendamine ja kontrastsus;

(c)  kui toode pakub visuaalseid side- ja töörežiime, tuleb pakkuda vähemalt üht töörežiimi, mille abil on piiratud nägemisvõimega kasutajatel võimalik nägemist paremini ära kasutada, sh paindlik suurendamine ilma sisu või funktsionaalsuse kaotuseta, paindlik kontrastsus ja heledus, ning võimaluse korral ka paindlikud võimalused esiplaani ja tausta eristamiseks ja seadistamiseks ning samuti paindlik vajaliku nägemisvälja seadistamine;

(d)  alternatiivne värvus teabe edastamiseks;

(d)  kui toode pakub visuaalseid töörežiime, peab toode pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis ei eelda kasutajalt värvitaju;

(e)  paindlikud võimalused esiplaani ja tausta eristamiseks ja seadistamiseks, sealhulgas võimalus vähendada taustaheli ja suurendada selgust;

(e)  kui toode pakub auditiivseid töörežiime, kasutaja võimalust seadistada hääletugevust ja tõhustatud helifunktsiooni kuuldu selguse parandamiseks, peab toode pakkuma vähemalt üht tõhustatud helifunktsioonidega, sealhulgas selguse ja hääletugevusega töörežiimi, ning paindlikke võimalusi esiplaanil ja taustal oleva heli eristamiseks ja seadistamiseks, kui hääl ja taust on olemas eraldi heliribadena;

(f)  kasutaja võimalus seadistada hääletugevust;

 

(g)  järjestikjuhtimine ja alternatiivid peenmotoorsele juhtimisele;

(f)  kui toodet on vaja käsitseda, peab toode pakkuma üht töörežiimi, mille abil on kasutajatel võimalik kasutada toodet alternatiivsel viisil, mis ei vaja peenmotoorset juhtimist, käsitsemist või tugevaid käeliigutusi, ega korraga rohkem kui ühe juhtseadise kasutamist;

(h)  töörežiimid piiratud ulatuse ja tugevuse jaoks;

(g)  kui toode on eraldiseisev või paigaldatud, peavad selle teabe- ja tööelemendid asuma kõikide kasutajate käeulatuses või peab kõikidel kasutajatel – sealhulgas piiratud ulatuse ja tugevusega kasutajatel – olema võimalik neid käeulatusse panna;

(i)  kaitse valgustundlikkushoogude eest.

(h)  kui toode pakub visuaalseid töörežiime, pakub toode vähemalt üht teaberežiimi, mis vähendab valgustundlikkushoogude vallandamise võimalust;

 

(i)  toode peab pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis lihtsustab kõikide kasutajate, sealhulgas piiratud kognitiivsete võimetega kasutajate jaoks selle kasutamist;

 

(j)  kui toode hõlmab ligipääsetavuselemente, peab see pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis tagab nende ligipääsetavuselementide kasutajate eraelu puutumatuse.

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 8 – VII jagu – veerg 2 – punkt A – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:

1.  Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:

(a)  tuleb tagada, et teenuste pakkumisel kasutatavad tooted on kooskõlas punktis B „Tooted” sätestatud eeskirjadega;

(a)  teenuste pakkumisel kasutatavad tooted peavad olema kooskõlas punktis B „Tooted“ sätestatud eeskirjadega;

(b)  tuleb anda teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja -võimaluste kohta järgmiselt:

(b)  teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja -võimaluste kohta tuleb anda erinevates ligipääsetavates vormingutes järgmiselt:

(i)  infosisu peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida kasutajad saavad esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

(i)  teave tehakse kättesaadavaks ligipääsetavas veebivormingus ja veebiväliste elektrooniliste dokumentidena, tehes selle tajutavaks ja kasutatavaks;

(ii)  tuleb võimaldada alternatiive mittetekstilisele sisule;

(ii)  ettevõtja esitab teenuse ligipääsetavuselementide loetelu, selgituse selle kohta, kuidas neid kasutada, ja teabe teenuse ühilduvuse kohta tugitehnoloogiatega;

(iii)  elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud internetipõhised rakendused, tuleb esitada punkti c kohaselt.

(iii)  elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud veebi- ja mobiilipõhised rakendused ja veebisaidid, tuleb esitada punkti c kohaselt;

(c)  veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;

(c)  veebisaidid ja mobiilsidepõhised teenused, sealhulgas teenuse osutamiseks vajalikud mobiilirakendused, peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;

(d)  tuleb anda ligipääsetavat teavet, et suurendada abistavate teenuste vastastikust täiendavust;

(d)  tuleb anda ligipääsetavat teavet, et suurendada abistavate teenuste vastastikust täiendavust;

(e)  tuleb võtta arvesse funktsioone, tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja muudatusi, mis on seotud selliste teenuste osutamisega, millega soovitakse vastata piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadustele.

(e)  funktsioonid, tavad, põhimõtted, menetlused ja muudatused, mis on seotud selliste teenuste osutamisega, millega soovitakse vastata piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste, sealhulgas puuetega inimeste vajadustele:

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 8 – VII jagu – veerg 2 – punkt A – alapunkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Tugiteenused

Võimaluse korral antakse tugiteenuste raames (kasutajatoed, kõnekeskused, tehniline tugi, edastusteenused ja koolitusteenused) teavet teenusele ligipääsetavuse ning selle ühilduvuse kohta tugitehnoloogiaga, tehes seda kasutajate, sealhulgas puuetega inimeste jaoks ligipääsetavate sidevahendite abil.

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 8 – VII jagu – veerg 2 – punkt B – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kavandamine ja tootmine Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed ja eakad, saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel arvestama ligipääsetavusega eelkõige järgmiste aspektide puhul:

1.  Kavandamine ja tootmine Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel järgima järgmisi ligipääsetavusnõudeid:

(a)  tootel olev teave toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend, hoiatused) peab olema:

(a)  tootel olev teave toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend, hoiatused) peab olema esitatud erinevates ligipääsetavates vormingutes, ja see

(i)  kättesaadav rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

(i)  peab olema kättesaadav rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

(ii)  arusaadav;

(ii)  peab olema arusaadav;

(iii)  tajutav;

(iii)  peab olema tajutav;

(iv)  eeldatavaid kasutustingimusi arvestades piisava suurusega kirjatüübiga;

(iv)  peab olema piisava suurusega kirjas, mille puhul on kontrast tähemärkide ja nende tausta vahel piisav, et nende loetavus oleks eeldatavates kasutustingimustes võimalikult suur;

(b)  toote pakend, sealhulgas sellel esitatav teave (avamine, sulgemine, kasutamine, kõrvaldamine);

(b)  toote pakend, sealhulgas sellel esitatav teave (avamine, sulgemine, kasutamine, kõrvaldamine) ning kaubamärk, toote nimi ja liik, mis

 

(i)  peab vastama punktis a sätestatud nõuetele;

 

(ii)  peab andma lihtsalt ja täpselt kasutajatele teavet selle kohta, kuidas toode sisaldab ligipääsetavuselemente ja kuidas see ühildub tugitehnoloogiaga;

(c)  juhised toote kasutamise, paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja kõrvaldamise kohta peavad vastama järgmistele nõuetele:

(c)  juhised toote kasutamise, paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja kõrvaldamise kohta peavad nii eraldi esitamise korral kui ka tootesse integreerituna vastama järgmistele nõuetele:

(i)  juhise tekst peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida saab esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu; ja

(i)  need tehakse kättesaadavaks ligipääsetavas veebivormingus ja veebiväliste elektrooniliste dokumentide vormingus, mis on nii tajutav kui ka kasutatav; ning

(ii)  juhised peavad võimaldama alternatiive mittetekstilisele sisule;

(ii)  tootja esitab toote ligipääsetavuselementide loetelu, selgituse selle kohta, kuidas neid kasutada, ja teabe toote ühilduvuse kohta tugitehnoloogiatega;

 

(iii)  teave esitatakse taotluse alusel alternatiivses mitteelektroonilises vormingus. Alternatiivsed mitteelektroonilised vormingud võivad hõlmata suurt kirja, Braille kirja või kergesti loetavat teksti;

 

(c)  juhised toote kasutamise, paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja kõrvaldamise kohta peavad nii eraldi esitamise korral kui ka tootesse integreerituna vastama järgmistele nõuetele:

(d)  toote kasutajaliides (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) punkti 2 kohaselt;

(d)  toote kasutajaliides (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) punkti 2 kohaselt;

(e)  toote funktsionaalsus, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(e)  toote funktsionaalsus, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(f)  toote liidestamine abivahenditega.

(f)  vajaduse korral ühilduvus paljude liidu tasandil kättesaadavate abivahendite ja tugitehnoloogiatega, sealhulgas selliste kuulmistehnoloogiatega nagu kuuldeaparaadid, telecoil-süsteemid, kohleaarimplantaadid ja kuulamise abivahendid.

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 8 – VII jagu – veerg 2 – punkt B – alapunkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Tugiteenused

Võimaluse korral antakse tugiteenuste raames (kasutajatoed, kõnekeskused, tehniline tugi, edastusteenused ja koolitusteenused) teavet toote ligipääsetavuse ning selle ühilduvuse kohta tugitehnoloogiaga, tehes seda kasutajate, sealhulgas puuetega inimeste jaoks ligipääsetavate sidevahendite abil.

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 8 – VII jagu – veerg 2 – punkt B – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse kavandamine

2.  Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse toimivusnõuded

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 alapunktide d ja e kohaselt, peab nende kavandamisel võtma vajaduse korral arvesse järgmist:

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 alapunktide d ja e kohaselt, võetakse nende kavandamisel vajaduse korral arvesse järgmist:

(a)  suhtlus ja suunamine rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

(a)  suhtlus ja suunamine rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu, sealhulgas:

 

(i)  kui toode pakub visuaalseid side- ja töörežiime, peab toode pakkuma vähemalt üht teabe- ja töörežiimi, mis ei eelda nägemisvõimet;

 

(ii)  kui toode pakub auditiivseid teabe- ja töörežiime, peab toode pakkuma vähemalt üht teabe- ja töörežiimi, mis ei eelda kuulmisvõimet;

(b)  alternatiivid kõnele suhtluse ja suunamise puhul;

(b)  kui toode nõuab kasutajatelt häälsisendit, peab toode pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis ei eelda kasutajatelt hääle kasutamist;

(c)  paindlik suurendamine ja kontrastsus;

(c)  kui toode pakub visuaalseid side- ja töörežiime, tuleb pakkuda vähemalt üht töörežiimi, mille abil on piiratud nägemisvõimega kasutajatel võimalik nägemist paremini ära kasutada, sh paindlik suurendamine ilma sisu või funktsionaalsuse kaotuseta, paindlik kontrastsus ja heledus, ning võimaluse korral ka paindlikud võimalused esiplaani ja tausta eristamiseks ja seadistamiseks ning samuti paindlik vajaliku nägemisvälja seadistamine;

(d)  alternatiivne värvus teabe edastamiseks;

(d)  kui toode pakub visuaalseid töörežiime, peab toode pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis ei eelda kasutajalt värvitaju;

(e)  paindlikud võimalused esiplaani ja tausta eristamiseks ja seadistamiseks, sealhulgas võimalus vähendada taustaheli ja suurendada selgust;

(e)  kui toode pakub auditiivseid töörežiime, kasutaja võimalust seadistada hääletugevust ja tõhustatud helifunktsiooni kuuldu selguse parandamiseks, peab toode pakkuma vähemalt üht tõhustatud helifunktsioonidega, sealhulgas selguse ja hääletugevusega töörežiimi, ning paindlikke võimalusi esiplaanil ja taustal oleva heli eristamiseks ja seadistamiseks, kui hääl ja taust on olemas eraldi heliribadena;

(f)  kasutaja võimalus seadistada hääletugevust;

 

(g)  järjestikjuhtimine ja alternatiivid peenmotoorsele juhtimisele;

(f)  kui toodet on vaja käsitseda, peab toode pakkuma üht töörežiimi, mille abil on kasutajatel võimalik kasutada toodet alternatiivsel viisil, mis ei vaja peenmotoorset juhtimist, käsitsemist või tugevaid käeliigutusi, ega korraga rohkem kui ühe juhtseadise kasutamist;

(h)  töörežiimid piiratud ulatuse ja tugevuse jaoks;

(g)  kui toode on eraldiseisev või paigaldatud, peavad selle teabe- ja tööelemendid asuma kõikide kasutajate käeulatuses või peab kõikidel kasutajatel – sealhulgas piiratud ulatuse ja tugevusega kasutajatel – olema võimalik neid käeulatusse panna;

(i)  kaitse valgustundlikkushoogude eest.

(h)  kui toode pakub visuaalseid töörežiime, pakub toode vähemalt üht teaberežiimi, mis vähendab valgustundlikkushoogude vallandamise võimalust;

 

(i)  toode peab pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis lihtsustab kõikide kasutajate, sealhulgas piiratud kognitiivsete võimetega kasutajate jaoks selle kasutamist;

 

(j)  kui toode hõlmab ligipääsetavuselemente, peab see pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis tagab nende ligipääsetavuselementide kasutajate eraelu puutumatuse;

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 9 – VIII jagu – veerg 2 – punkt A – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:

1.  Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:

(a)  tuleb anda teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja -võimaluste kohta järgmiselt:

(a)  teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja -võimaluste kohta tuleb anda erinevates ligipääsetavates vormingutes järgmiselt:

(i)  infosisu peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida kasutajad saavad esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

(i)  teave tehakse kättesaadavaks ligipääsetavas veebivormingus ja veebiväliste elektrooniliste dokumentidena, tehes selle tajutavaks ja kasutatavaks;

(ii)  tuleb võimaldada alternatiive mittetekstilisele sisule;

(ii)  ettevõtja esitab teenuse ligipääsetavuselementide loetelu, selgituse selle kohta, kuidas neid kasutada, ja teabe teenuse ühilduvuse kohta tugitehnoloogiatega;

(iii)  elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud internetipõhised rakendused, tuleb esitada punkti c kohaselt.

(iii)  elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud veebi- ja mobiilipõhised rakendused ja veebisaidid, tuleb esitada punkti b kohaselt;

(b)  veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;

(b)  veebisaidid ja mobiilsidepõhised teenused, sealhulgas teenuse osutamiseks vajalikud mobiilirakendused, peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;

Muudatusettepanek    108

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – rida 9 – VIII jagu – veerg 2 – punkt A – alapunkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Tugiteenused Võimaluse korral antakse tugiteenuste raames (kasutajatoed, kõnekeskused, tehniline tugi, edastusteenused ja koolitusteenused) teavet teenuse ligipääsetavuse ning selle ühilduvuse kohta tugitehnoloogiaga, tehes seda piiratud funktsionaalse võimekusega kasutajate, sealhulgas puuetega inimeste jaoks ligipääsetavate sidevahendite abil.

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – IX jagu – A osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kavandamine ja tootmine Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed ja eakad, saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel arvestama ligipääsetavusega eelkõige järgmiste aspektide puhul:

1.  Kavandamine ja tootmine Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel järgima järgmisi ligipääsetavusnõudeid:

(a)  tootel olev teave toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend, hoiatused) peab olema:

(a)  tootel olev teave toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend, hoiatused) peab olema esitatud erinevates ligipääsetavates vormingutes, ja see

(i)  kättesaadav rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

(i)  peab olema kättesaadav rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

(ii)  arusaadav;

(ii)  peab olema arusaadav;

(iii)  tajutav;

(iii)  peab olema tajutav;

(iv)  eeldatavaid kasutustingimusi arvestades piisava suurusega kirjatüübiga;

iv)  peab olema piisava suurusega kirjas, mille puhul on kontrast tähemärkide ja nende tausta vahel piisav, et nende loetavus oleks eeldatavates kasutustingimustes võimalikult suur;

(b)  toote pakend, sealhulgas sellel esitatav teave (avamine, sulgemine, kasutamine, kõrvaldamine);

(b)  toote pakend, sealhulgas sellel esitatav teave (avamine, sulgemine, kasutamine, kõrvaldamine) ning kaubamärk, toote nimi ja liik, mis

 

(i)  peab vastama punktis 1 a sätestatud nõuetele;

 

(ii)  peab andma lihtsalt ja täpselt kasutajatele teavet selle kohta, kuidas toode sisaldab ligipääsetavuselemente ja kuidas see ühildub tugitehnoloogiaga;

(c)  juhised toote kasutamise, paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja kõrvaldamise kohta peavad vastama järgmistele nõuetele:

(c)  juhised toote kasutamise, paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja kõrvaldamise kohta peavad nii eraldi esitamise korral kui ka tootesse integreerituna vastama järgmistele nõuetele:

(i)  juhise tekst peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida saab esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu; ja

(i)  need tehakse kättesaadavaks ligipääsetavas veebivormingus ja veebiväliste elektrooniliste dokumentide vormingus, mis on nii tajutav kui ka kasutatav; ja

(ii)  juhised peavad võimaldama alternatiive mittetekstilisele sisule;

(ii)  tootja esitab toote ligipääsetavuselementide loetelu, selgituse selle kohta, kuidas neid kasutada, ja teabe toote ühilduvuse kohta tugitehnoloogiatega;

 

(iii)  teave esitatakse taotluse alusel alternatiivses mitteelektroonilises vormingus. Alternatiivsed mitteelektroonilised vormingud võivad hõlmata suurt kirja, Braille kirja või kergesti loetavat teksti;

 

(c)  juhised toote kasutamise, paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja kõrvaldamise kohta peavad nii eraldi esitamise korral kui ka tootesse integreerituna vastama järgmistele nõuetele:

(d)  toote kasutajaliides (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) punkti 2 kohaselt;

(d)  toote kasutajaliides (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) punkti 2 kohaselt;

(e)  toote funktsionaalsus, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(e)  toote funktsionaalsus, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(f)  toote liidestamine abivahenditega.

(f)  vajaduse korral ühilduvus paljude liidu tasandil kättesaadavate abivahendite ja tugitehnoloogiatega, sealhulgas selliste kuulmistehnoloogiatega nagu kuuldeaparaadid, telecoil-süsteemid, kohleaarimplantaadid ja kuulamise abivahendid.

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – IX jagu – A osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse kavandamine

2.  Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse toimivusnõuded

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 alapunktide d ja e kohaselt, peab nende kavandamisel võtma vajaduse korral arvesse järgmist:

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 alapunktide d ja e kohaselt, võetakse nende kavandamisel vajaduse korral arvesse järgmist:

(a)  suhtlus ja suunamine rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

(a)  suhtlus ja suunamine rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu, sealhulgas:

 

(i)  kui toode pakub visuaalseid side- ja töörežiime, peab toode pakkuma vähemalt üht teabe- ja töörežiimi, mis ei eelda nägemisvõimet;

 

(ii)  kui toode pakub auditiivseid teabe- ja töörežiime, peab toode pakkuma vähemalt üht teabe- ja töörežiimi, mis ei eelda kuulmisvõimet;

(b)  alternatiivid kõnele suhtluse ja suunamise puhul;

(b)  kui toode nõuab kasutajatelt häälsisendit, peab toode pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis ei eelda kasutajatelt hääle kasutamist;

(c)  paindlik suurendamine ja kontrastsus;

(c)  kui toode pakub visuaalseid side- ja töörežiime, tuleb pakkuda vähemalt üht töörežiimi, mille abil on piiratud nägemisvõimega kasutajatel võimalik nägemist paremini ära kasutada, sh paindlik suurendamine ilma sisu või funktsionaalsuse kaotuseta, paindlik kontrastsus ja heledus, ning võimaluse korral ka paindlikud võimalused esiplaani ja tausta eristamiseks ja seadistamiseks ning samuti paindlik vajaliku nägemisvälja seadistamine;

(d)  alternatiivne värvus teabe edastamiseks;

(d)  kui toode pakub visuaalseid töörežiime, peab toode pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis ei eelda kasutajalt värvitaju;

(e)  paindlikud võimalused esiplaani ja tausta eristamiseks ja seadistamiseks, sealhulgas võimalus vähendada taustaheli ja suurendada selgust;

(e)  kui toode pakub auditiivseid töörežiime, kasutaja võimalust seadistada hääletugevust ja tõhustatud helifunktsiooni kuuldu selguse parandamiseks, peab toode pakkuma vähemalt üht tõhustatud helifunktsioonidega, sealhulgas selguse ja hääletugevusega töörežiimi, ning paindlikke võimalusi esiplaanil ja taustal oleva heli eristamiseks ja seadistamiseks, kui hääl ja taust on olemas eraldi heliribadena;

(f)  kasutaja võimalus seadistada hääletugevust;

 

(g)  järjestikjuhtimine ja alternatiivid peenmotoorsele juhtimisele;

(f)  kui toodet on vaja käsitseda, peab toode pakkuma üht töörežiimi, mille abil on kasutajatel võimalik kasutada toodet alternatiivsel viisil, mis ei vaja peenmotoorset juhtimist, käsitsemist või tugevaid käeliigutusi, ega korraga rohkem kui ühe juhtseadise kasutamist;

(h)  töörežiimid piiratud ulatuse ja tugevuse jaoks;

(g)  kui toode on eraldiseisev või paigaldatud, peavad selle teabe- ja tööelemendid asuma kõikide kasutajate käeulatuses või peab kõikidel kasutajatel – sealhulgas piiratud ulatuse ja tugevusega kasutajatel – olema võimalik neid käeulatusse panna;

(i)  kaitse valgustundlikkushoogude eest.

(h)  kui toode pakub visuaalseid töörežiime, pakub toode vähemalt üht teaberežiimi, mis vähendab valgustundlikkushoogude vallandamise võimalust;

 

(i)  toode peab pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis lihtsustab kõikide kasutajate, sealhulgas piiratud kognitiivsete võimetega kasutajate jaoks selle kasutamist;

 

(j)  kui toode hõlmab ligipääsetavuselemente, peab see pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis tagab nende ligipääsetavuselementide kasutajate eraelu puutumatuse.

Muudatusettepanek    111

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – IX jagu – B osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:

1.  Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:

(a)  teha ligipääsetavaks tehiskeskkond, kus teenust osutatakse, sealhulgas transporditaristu, vastavalt C osale, ilma et see piiraks nende riiklike ja liidu õigusaktide kohaldamist, mis käsitlevad rahvuslike kunsti-, ajaloo- ja arheoloogiaväärtuste kaitset;

(a)  teha ligipääsetavaks tehiskeskkond, kus teenust osutatakse, sealhulgas transporditaristu, vastavalt C osale, ilma et see piiraks nende riiklike ja liidu õigusaktide kohaldamist, mis käsitlevad rahvuslike kunsti-, ajaloo- ja arheoloogiaväärtuste kaitset;

(b)  teha ligipääsetavaks rajatised, sealhulgas sõidukid ja seadmed, mida on vaja teenuse osutamiseks, võttes arvesse järgmist:

(b)  teha ligipääsetavaks rajatised, sealhulgas sõidukid ja seadmed, mida on vaja teenuse osutamiseks, võttes arvesse järgmist:

(i)  tehisala peab vastama punktis c esitatud nõuetele seoses peale- ja mahaminekuga, liikumise ja kasutamisega;

(i)  tehisala peab vastama punktis c esitatud nõuetele seoses peale- ja mahaminekuga, liikumise ja kasutamisega;

(ii)  teave peab olema ligipääsetav erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

(ii)  teave peab olema ligipääsetav erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

(iii)   tuleb võimaldada alternatiive nähtavale mittetekstilisele sisule;

(iii)   tuleb võimaldada alternatiive nähtavale mittetekstilisele sisule;

(c)  tuleb tagada, et teenuste pakkumisel kasutatavad tooted on kooskõlas A osas sätestatud eeskirjadega;

(c)  teenuste pakkumisel kasutatavad tooted peavad olema kooskõlas A osas sätestatud eeskirjadega;

(d)  tuleb anda teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja -võimaluste kohta järgmiselt:

(d)  teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja -võimaluste kohta tuleb anda erinevates ligipääsetavates vormingutes järgmiselt:

(i)  infosisu peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida kasutajad saavad esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;

(i)  teave tehakse kättesaadavaks ligipääsetavas veebivormingus ja veebiväliste elektrooniliste dokumentidena, tehes selle tajutavaks ja kasutatavaks;

(ii)  tuleb võimaldada alternatiive mittetekstilisele sisule;

(ii)  ettevõtja esitab teenuse ligipääsetavuselementide loetelu, selgituse selle kohta, kuidas neid kasutada, ja teabe teenuse ühilduvuse kohta tugitehnoloogiatega;

(iii)  elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud internetipõhised rakendused, tuleb esitada punkti c kohaselt.

(iii)  elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud veebi- ja mobiilipõhised rakendused ja veebisaidid, tuleb esitada punkti e kohaselt;

(e)  veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;

(e)  veebisaidid ning teenuse osutamiseks vajalikud veebipõhised rakendused peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning töökindlal viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;

(f)  tuleb anda ligipääsetavat teavet, et suurendada abistavate teenuste vastastikust täiendavust;

(f)  tuleb anda ligipääsetavat teavet, et suurendada abistavate teenuste vastastikust täiendavust;

(g)  tuleb võtta arvesse funktsioone, tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja muudatusi, mis on seotud selliste teenuste osutamisega, millega soovitakse vastata piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadustele.

(g)  funktsioonid, tavad, põhimõtted, menetlused ja muudatused, mis on seotud selliste teenuste osutamisega, millega soovitakse vastata piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste, sealhulgas puuetega inimeste vajadustele:

Muudatusettepanek    112

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – IX jagu – C osa – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Ligipääsetavate ruumide miinimumarv asutuse kohta:

 

(a)  üks ligipääsetav ruum asutuse kohta, kus on kokku vähem kui 20 ruumi;

 

(b)  kaks ligipääsetavat ruumi asutuse kohta, kus on rohkem kui 20, kuid vähem kui 50 ruumi;

 

(c)  üks ligipääsetav lisaruum iga 50 lisaruumi kohta.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamine seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega

Viited

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)

Vast