Postupak : 2015/0278(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0188/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0188/2017

Rasprave :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Glasovanja :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Objašnjenja glasovanja
PV 13/03/2019 - 11.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 2849kWORD 343k
8.5.2017
PE 597.391v02-00 A8-0188/2017

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona, propisa i administrativnih odredaba država članica u pogledu zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Izvjestitelj: Morten Løkkegaard

Izvjestitelji za mišljenje (*):

Ádám Kósa, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Keith Taylor, Odbor za promet i turizam

(*)  Pridruženi odbori – članak 54. Poslovnika

POGREŠKE/DODACI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja
 MIŠLJENJE Odbora za promet i turizam
 MIŠLJENJE Odbora za kulturu i obrazovanje
 MIŠLJENJE Odbora za prava žena i jednakost spolova
 MIŠLJENJE Odbora za predstavke
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU ČIJE SE MIŠLJENJE TRAŽI

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona, propisa i administrativnih odredaba država članica u pogledu zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0615),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0387/2015),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 25. svibnja 2016.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača i mišljenja Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja, Odbora za promet i turizam, Odbora za kulturu i obrazovanje, Odbora za prava žena i jednakost spolova i Odbora za predstavke (A8-0188/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Pozivanje 1.a (novo)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima, a posebno njezin članak 26.,

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Svrha je ove Direktive doprinijeti pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta usklađivanjem zakona, propisa i administrativnih odredbi država članica te uklanjanjem prepreka slobodnom kretanju određenih pristupačnih proizvoda i usluga. Time će se povećati dostupnost pristupačnih proizvoda i usluga na unutarnjem tržištu.

(1)  Svrha je ove Direktive doprinijeti pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta usklađivanjem zakona, propisa i administrativnih odredbi država članica te uklanjanjem prepreka slobodnom kretanju određenih pristupačnih proizvoda i usluga. Time će se povećati dostupnost pristupačnih proizvoda i usluga na unutarnjem tržištu i povećati pristupačnost i praktičnost informacija o tim proizvodima.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Potražnja za pristupačnim proizvodima i uslugama je velika, a broj građana s invaliditetom i/ili funkcionalnim ograničenjima znatno će porasti kako stanovništvo Europske unije bude starjelo. Stvaranjem okruženja s pristupačnijim proizvodima i uslugama omogućuje se veća uključenost u društvo i olakšava samostalan život.

(2)  Potražnja za pristupačnim proizvodima i uslugama je velika, a broj osoba s funkcionalnim ograničenjima, uključujući osobe s invaliditetom u značenju iz članka 1. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom („Konvencija”), znatno će porasti kako stanovništvo Europske unije bude starjelo. Stvaranjem okruženja s pristupačnijim proizvodima i uslugama omogućuje se veća uključenost u društvo, a to je preduvjet za samostalan život.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Za proizvode, alate, uređaje i usluge trebalo bi jamčiti „univerzalnu pristupačnost”, „univerzalni dizajn” i „rodnu perspektivu” kako bi ih osobe s invaliditetom mogle učestalo koristiti.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Razlike u zakonodavstvima i administrativnim mjerama koje su države članice donijele u pogledu pristupačnosti proizvoda i usluga za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, stvaraju prepreke slobodnom kretanju takvih proizvoda i usluga i narušavaju učinkovito tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu. Te prepreke ugrožavaju gospodarske subjekte, a posebno mala i srednja poduzeća (MSP-ove).

(3)  Razlike u zakonodavstvima i administrativnim mjerama koje su države članice donijele u pogledu pristupačnosti nekih proizvoda i usluga za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, stvaraju prepreke njihovu slobodnom kretanju i narušavaju učinkovito tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu. Za druge će se proizvode zbog stupanja na snagu Konvencije razlike vjerojatno povećati. Te prepreke ugrožavaju gospodarske subjekte, a posebno mala i srednja poduzeća

(MSP-ove).

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Potrošači pristupačnih proizvoda i primatelji pristupačnih usluga plaćaju visoke cijene zbog ograničenog tržišnog natjecanja među dobavljačima. Zbog neujednačenosti nacionalnih propisa smanjuje se korist koja bi mogla proizaći iz razmjene iskustava na nacionalnoj i međunarodnoj razini o društvenom i tehnološkom razvoju.

(5)  Potrošači pristupačnih proizvoda, osobito pomoćnih tehnologija, i primatelji pristupačnih usluga plaćaju visoke cijene zbog ograničenog tržišnog natjecanja među dobavljačima. Zbog neujednačenosti nacionalnih propisa smanjuje se korist koja bi mogla proizaći iz razmjene iskustava na nacionalnoj i međunarodnoj razini o društvenom i tehnološkom razvoju.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Približavanje nacionalnih mjera na razini Unije stoga je potrebno za pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta kako bi se smanjila rascjepkanost tržišta pristupačnih proizvoda i usluga, omogućila ekonomija razmjera, olakšala prekogranična trgovina i mobilnost te kako bi se pomoglo gospodarskim subjektima pri usmjeravanju sredstva na inovacije umjesto da ih koriste za ispunjavanje raznolikih pravnih zahtjeva diljem Unije.

(6)  Približavanje nacionalnih mjera na razini Unije stoga je potrebno za pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta kako bi se smanjila rascjepkanost tržišta pristupačnih proizvoda i usluga, omogućila ekonomija razmjera, olakšala prekogranična trgovina, sloboda kretanja proizvoda i usluga i slobodno kretanje osoba, uključujući osobe s invaliditetom, te kako bi se pomoglo gospodarskim subjektima pri usmjeravanju sredstava na inovacije umjesto da ih koriste za pokrivanje troškova do kojih dolazi zbog neusklađenosti zakonodavstva.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  Člankom 10. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) Unija se pri utvrđivanju i provedbi svojih politika i aktivnosti obvezuje na borbu protiv diskriminacije na temelju invaliditeta. Na temelju članka 19. UFEU-a Unija ima ovlast donositi zakonodavstvo radi suzbijanja takve diskriminacije.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Ovom se Direktivom poštuju temeljna prava i načela priznata Poveljom o temeljnim pravima Europske unije. Ovom se Direktivom posebno nastoji osigurati potpuno poštovanje prava osoba s invaliditetom na mjere čiji je cilj osiguravanje njihove neovisnosti, društvene i profesionalne uključenosti te njihova sudjelovanja u životu zajednice te promicati primjenu članka 26. Povelje o temeljnim pravima Europske unije.

(9)  Ovom se Direktivom poštuju temeljna prava i načela priznata Poveljom o temeljnim pravima Europske unije. Ovom se Direktivom posebno nastoji osigurati potpuno poštovanje prava osoba s invaliditetom i starijih osoba na mjere čiji je cilj osiguravanje njihove neovisnosti, društvene i profesionalne uključenosti te njihova sudjelovanja u životu zajednice te promicati primjenu članaka 21., 25. i 26. Povelje o temeljnim pravima Europske unije.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  Veća pristupačnost proizvoda i usluga neće unaprijediti samo živote osoba s invaliditetom, nego i osoba s trajno ili privremeno smanjenom funkcionalnom sposobnošću, kao što su starije osobe, trudnice i putnici s prtljagom. Međutim, važno je ograničiti područje primjene ove Direktive isključivo na osobe s invaliditetom i ne proširiti ga općenito na osobe s trajno ili privremeno smanjenom funkcionalnom sposobnošću kako bi se Direktiva uskladila s Konvencijom te gospodarskim subjektima zajamčila pravna sigurnost.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9b)  U Uniji je prevalencija invaliditeta veća među ženama nego među muškarcima. Žene s invaliditetom suočene su s višestrukim oblicima diskriminacije i suočavaju se sa znatnim preprekama u ostvarivanju svojih osnovnih prava i sloboda. To obuhvaća fizičko, emocionalno, seksualno, ekonomsko i institucionalno nasilje. Obuhvaća i diskriminaciju u pristupu obrazovanju i zapošljavanju, što može dovesti do društvene izolacije i psihološke traume. Invaliditet također ima nerazmjeran utjecaj na žene jer one skrbe o članovima obitelji s invaliditetom i češće su od muškaraca žrtve diskriminacije na temelju povezanosti. S obzirom na navedeno potrebno je djelovati kako bi se zajamčilo jednako postupanje te pozitivne mjere i politike usmjerene na žene s invaliditetom i majke djece s invaliditetom jer je to temeljno ljudsko pravo i etička obveza.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  „Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta” usmjerena je na ostvarenje održivih ekonomskih i socijalnih koristi na povezanom jedinstvenom digitalnom tržištu. Potrošači Unije još uvijek ne mogu potpuno iskoristiti prednosti jedinstvenog tržišta u pogledu cijena i izbora jer su prekogranične internetske transakcije i dalje vrlo ograničene. Zbog rascjepkanosti je smanjeno i prekogranično korištenje uslugama e-trgovine. Nadalje je potrebno usklađeno djelovati kako bi se osiguralo da novi elektronički sadržaji budu potpuno dostupni osobama s invaliditetom. Stoga je potrebno uskladiti zahtjeve za pristupačnost diljem jedinstvenog digitalnog tržišta i osigurati da svi građani Unije neovisno o njihovim sposobnostima mogu uživati u pogodnostima takvog tržišta.

(10)  „Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta” usmjerena je na ostvarenje održivih ekonomskih i socijalnih koristi na povezanom jedinstvenom digitalnom tržištu olakšavanjem trgovine i poticanjem zapošljavanja unutar Unije. Potrošači Unije još uvijek ne mogu potpuno iskoristiti prednosti jedinstvenog tržišta u pogledu cijena i izbora jer su prekogranične internetske transakcije i dalje vrlo ograničene. Zbog rascjepkanosti je smanjeno i prekogranično korištenje uslugama e-trgovine. Nadalje je potrebno usklađeno djelovati kako bi se osiguralo da novi elektronički sadržaji budu potpuno dostupni osobama s invaliditetom. Stoga je potrebno uskladiti zahtjeve za pristupačnost diljem jedinstvenog digitalnog tržišta i osigurati da svi građani Unije neovisno o njihovim sposobnostima mogu uživati u pogodnostima takvog tržišta.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a)  Člankom 4. Konvencije države potpisnice poziva se da provode ili promiču istraživanje i razvoj novih tehnologija te da promiču njihovu dostupnost i upotrebu, uključujući informacijske i komunikacijske tehnologije, pomagala za kretanje, uređaje i pomoćne tehnologije prikladne za osobe s invaliditetom. Konvencijom se također poziva na davanje prioriteta tehnologijama koje imaju pristupačnu cijenu.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13b)  Pored zahtjeva utvrđenih ovom Direktivom, potrebni su napori za provođenje i primjenu zakonodavstva Unije o pravima putnika koji se koriste zračnim, željezničkim i autobusnim prijevozom ili prijevozom unutarnjim plovnim putovima. Ti napori trebali bi biti usredotočeni na intermodalne aspekte s ciljem promicanja dostupnosti bez prepreka, uključujući aspekte kao što su infrastruktura i prijevozna vozila.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13c)  Komisija bi trebala poticati gradske vlasti da pristupačnost uslugama gradskog prijevoza bez prepreka integriraju u svoje planove održive gradske mobilnosti i da redovito objavljuju popis najboljih praksi povezanih s pristupačnošću javnom gradskom prijevozu bez prepreka i s mobilnošću.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Europska strategija za osobe s invaliditetom 2010. – 2020. – obnovljeno opredjeljenje za Europu bez barijera33 – u skladu s Konvencijom, tom se strategijom izdvaja pristupačnost kao jedno od osam područja djelovanja te se nastoji osigurati pristupačnost proizvoda i usluga.

(15)  U skladu s Konvencijom komunikacijom Komisije od 15. studenoga 2010. pod nazivom „Europska strategija za osobe s invaliditetom 2010. – 2020. – obnovljeno opredjeljenje za Europu bez barijera” izdvaja se pristupačnost, osnovni preduvjet za sudjelovanje u društvu, kao jedno od osam područja djelovanja te se nastoji osigurati pristupačnost proizvoda i usluga.

__________________

 

33 COM(2010) 636.

 

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Proizvodi i usluge iz područja primjene ove Direktive rezultat su analitičkog pregleda provedenog tijekom pripreme procjene učinka u kojem su utvrđeni relevantni proizvodi i usluge za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom i starije osobe, a za koje su države članice donijele ili će vjerojatno donijeti različite nacionalne zahtjeve za pristupačnost.

(16)  Proizvodi i usluge iz područja primjene ove Direktive rezultat su analitičkog pregleda provedenog tijekom pripreme procjene učinka u kojem su utvrđeni relevantni proizvodi i usluge za osobe s invaliditetom, a za koje su države članice donijele ili će vjerojatno donijeti različite nacionalne zahtjeve za pristupačnost.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16a)  Direktivom 2010/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a nameće se niz obveza pružateljima audiovizualnih medijskih usluga. Stoga je primjerenije zahtjeve za pristupačnost uključiti u tu direktivu. Međutim, kada je riječ o internetskim stranicama i uslugama na mobilnim uređajima, Direktivom 2010/13/EU obuhvaćen je samo audiovizualni medijski sadržaj. Stoga bi područjem primjene ove Direktive trebalo obuhvatiti arhitekturu internetskih stranica i usluga na mobilnim uređajima te sav sadržaj koji nije u području primjene Direktive 2010/13/EU. Ova bi se Direktiva trebala primjenjivati na zahtjeve za pristupačnost za opremu i internetske stranice telefonskih usluga. Ova bi se Direktiva također trebala primjenjivati na zahtjeve za pristupačnost za telefonske usluge, osim ako su obuhvaćeni nekim drugim aktom Unije. U tom bi slučaju akt Unije trebao imati prednost pred ovom Direktivom.

 

__________________

 

1a Direktiva 2010/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2010. o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga (Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama) (SL L 95, 15.4.2010, str. 1.).

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Svi proizvodi i usluge moraju biti u skladu sa zahtjevima za pristupačnost utvrđenima u članku 3. i navedenima u Prilogu I. kako bi bili pristupačni osobama s invaliditetom i starijim osobama. Obveza pristupačnosti e-trgovine odnosi se i na internetsku prodaju usluga prema članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (e) ove Direktive.

(17)  Svi proizvodi i usluge obuhvaćeni područjem primjene ove Direktive koji su stavljeni na tržište nakon datuma primjene ove Direktive trebali bi biti u skladu sa zahtjevima za pristupačnost utvrđenima u članku 3. i navedenima u Prilogu I. kako bi bili pristupačni osobama s invaliditetom. Obveza pristupačnosti e-trgovine odnosi se i na internetsku prodaju usluga prema članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (e) ove Direktive.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17a)  Čak i ako se usluga ili dio usluge daje u podugovor trećoj strani, pristupačnost te usluge ne bi smjela biti dovedena u pitanje, a pružatelji usluga trebaju ispuniti obveze iz ove Direktive. Pružatelji usluga također trebaju voditi računa da se njihovo osoblje prikladno i stalno usavršava kako bi se zajamčilo da ima potrebno znanje o upotrebi proizvoda i usluga. Ta bi usavršavanja trebala obuhvaćati teme kao što su pružanje informacija, savjetovanje i reklamiranje.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Zahtjeve za pristupačnost treba uvesti na način koji najmanje opterećuje gospodarske subjekte i države članice, primjerice, uključenjem samo pomno odabranih proizvoda i usluga u područje primjene.

(18)  S jedne strane, zahtjeve za pristupačnost treba uvesti na način koji je najučinkovitiji i koji najmanje opterećuje gospodarske subjekte i države članice, primjerice, uključenjem u područje primjene samo pomno odabranih proizvoda i usluga koji su stavljeni na tržište nakon datuma primjene ove Direktive. S druge strane, potrebno je gospodarskim subjektima omogućiti učinkovitu provedbu zahtjeva za pristupačnost utvrđenih u ovoj Direktivi, uzimajući posebno u obzir životni vijek samoposlužnih terminala, uređaja za naplatu karata i prijavnih uređaja. U obzir također treba uzeti poseban položaj MSP-ova na unutarnjem tržištu. Nadalje, od mikropoduzeća se zbog njihove veličine, resursa i prirode ne bi smjelo zahtijevati ispunjavanje zahtjeva za pristupačnost iz ove Direktive niti bi ona u cilju izuzeća od obveza ove Direktive trebala biti obvezna koristiti postupak iz članka 12.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20a)  Kako bi se omogućilo bolje funkcioniranje unutarnjeg tržišta, nacionalna bi tijela prilikom primjene odredbi o pristupačnosti iz pravnih akata Unije navedenih u ovoj Direktivi trebala iskoristiti zahtjeve za pristupačnost iz ove Direktive. Međutim, ovom se Direktivom ne bi smjela promijeniti obvezna ili dobrovoljna priroda odredaba tih drugih pravnih akata Unije. Stoga ovom Direktivom treba zajamčiti da, kad se zahtjevi za pristupačnost koriste u skladu s tim drugim aktima, ti zahtjevi budu isti u cijeloj Uniji.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Komisijin prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća34 uključuje zahtjeve za pristupačnost za poseban skup internetskih stranica tijela javnog sektora. Nadalje se predlaže utvrđivanje temelja za metodologiju praćenja i izvješćivanja o sukladnosti relevantnih internetskih stranica sa zahtjevima navedenima u toj Direktivi. I zahtjevi za pristupačnost i metodologija praćenja i izvješćivanja iz te Direktive trebaju se primjenjivati na internetske stranice tijela javnog sektora. Kako bi se osiguralo da nadležna tijela provode iste zahtjeve za pristupačnost neovisno o vrsti regulirane internetske stranice, zahtjevi za pristupačnost iz ove Direktive trebali bi biti usklađeni s onima iz prijedloga Direktive o pristupačnosti internetskih stranica tijela javnog sektora. Aktivnosti e-trgovine na internetskim stranicama javnog sektora koje nisu obuhvaćene tom Direktivom potpadaju pod područje primjene ovog prijedloga kako bi se osiguralo da internetska prodaja proizvoda i usluga bude pristupačna osobama s invaliditetom i starijim osobama, neovisno o tome je li riječ o javnoj ili privatnoj prodaji.

(21)  Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća34 uključuje zahtjeve za pristupačnost internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Međutim, ta direktiva sadrži točno određen popis iznimaka jer potpuna dostupnost određenog sadržaja internetskih stranica i mobilnih aplikacija te određene vrste internetskih stranica i mobilnih aplikacija stvara nerazmjerno opterećenje. Nadalje se utvrđuje temelj za metodologiju praćenja i izvješćivanja o sukladnosti relevantnih internetskih stranica i mobilnih aplikacija sa zahtjevima navedenima u toj Direktivi. I zahtjevi za pristupačnost i metodologija praćenja i izvješćivanja iz te Direktive trebaju se primjenjivati na internetske stranice i mobilne aplikacije tijela javnog sektora. Kako bi se osiguralo da nadležna tijela provode iste zahtjeve za pristupačnost neovisno o vrsti regulirane internetske stranice i mobilne aplikacije, zahtjevi za pristupačnost iz ove Direktive trebali bi biti usklađeni s onima iz Direktive (EU) 2016/2102. Aktivnosti e-trgovine na internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama tijela javnog sektora koje nisu obuhvaćene tom Direktivom potpadaju pod područje primjene ove Direktive kako bi se osiguralo da internetska prodaja proizvoda i usluga bude pristupačna osobama s invaliditetom i starijim osobama, neovisno o tome je li riječ o javnoj ili privatnoj prodaji.

__________________

__________________

34 Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica tijela javnog sektora COM(2012) 721.

34 Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016., str. 1.).

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22a)  Određeni elementi zahtjeva za pristupačnost utvrđeni ovom Direktivom, a posebno oni iz Priloga I. koji se odnose na pružanje informacija, već su obuhvaćeni postojećim zakonodavnim aktima Unije u području prijevoza. Ti akti obuhvaćaju Uredbu (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća1a, Uredbu (EU) 1300/2014 Europskog parlamenta i Vijeća1b i Uredbu Komisije (EU) br. 454/20111c u pogledu željezničkog prijevoza; Uredbu (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća1d u pogledu gradskog i međugradskog autobusnog prijevoza; Uredbu (EU) br. 1177/2010 Europskog parlamenta i Vijeća1e u pogledu pomorskog prijevoza. Kako bi se gospodarskim subjektima obuhvaćenima tim aktima osigurala regulatorna dosljednost i predvidljivost, treba smatrati da su relevantni zahtjevi iz ove Direktive ispunjeni ako su u skladu s relevantnim dijelovima tih akata. Međutim, kad zahtjevi za pristupačnost nisu obuhvaćeni tim aktima, primjerice zahtjev da internetske stranice zrakoplovnih kompanija budu dostupne, treba se primjenjivati ova Direktiva.

 

__________________

 

1a Uredba (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (SL L 315, 3.12.2007., str. 14.).

 

1b Uredba (EU) br. 1300/2014 Europskog parlamenta i Vijeća оd 18. studenoga 2014. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s pristupačnošću željezničkog sustava Unije osobama s invaliditetom i osobama s ograničenom pokretljivošću (SL L 365, 12.12.2014., str. 110.).

 

1c Uredba Komisije (EU) br. 454/2011 od 5. svibnja 2011. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s podsustavom „telematskih aplikacija za putnički promet” transeuropskog željezničkog sustava (SL L 123, 12.5.2011., str. 11.).

 

1d Uredba (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u autobusnom prijevozu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (SL L 55, 28.2.2011., str. 1.).

 

1e Uredba (EU) br. 1177/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (SL L 334, 17.12.2010., str. 1.).

Amandman    25

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 22.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22b)  Ovom se Direktivom želi dopuniti zakonodavstvo Unije za pojedine sektore koje obuhvaća aspekte koji nisu obuhvaćeni ovom Direktivom.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 22.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22c)  Određivanje područja primjene ove Direktive u pogledu usluga zrakoplovnog, autobusnog i željezničkog prijevoza putnika te prijevoza putnika vodnim putovima treba se temeljiti na postojećem zakonodavstvu za te sektore koje se odnosi na prava putnika. Ako se ova Direktiva ne primjenjuje na određene vrste usluga prijevoza, države članice trebale bi moći poticati pružatelje usluga da primjenjuju odgovarajuće zahtjeve za pristupačnost predviđene ovom Direktivom.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  U nekim situacijama, zajedničkim zahtjevima za pristupačnost izgrađenog okoliša olakšalo bi se slobodno kretanje povezanih usluga i osoba s invaliditetom. Stoga se ovom Direktivom omogućuje državama članicama da izgrađeni okoliš koji se koristi za pružanje usluga uključe u područje primjene ove Direktive te tako osiguraju sukladnost sa zahtjevima za pristupačnost iz Priloga X.

(23)  U nekim situacijama, pristupačnost izgrađenog okoliša preduvjet je da bi osobe s invaliditetom zaista iskoristile povezane usluge. Stoga bi se ovom Direktivom države članice trebalo obvezati da izgrađeni okoliš koji se koristi za pružanje usluga uključe u područje primjene ove Direktive te tako osiguraju sukladnost sa zahtjevima za pristupačnost iz Priloga X. Međutim, ako su države članice već donijele nacionalne zakone kojima je na odgovarajući način obuhvaćen izgrađeni okoliš povezanih usluga, od njih ne treba zahtijevati izmjenu ili uvođenje odredbi o pristupačnosti izgrađenog okoliša u nacionalno pravo. Također, zahtjevi za pristupačnost trebali bi se primjenjivati samo na izgradnju nove infrastrukture ili poduzimanje znatnih renovacija.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23a)  Ako je postojećim pravom Unije predviđena dobrovoljna usklađenost sa zahtjevima za pristupačnost, to se pravo ne bi smjelo mijenjati ovom Direktivom.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Kad je riječ o zakonodavnim aktima Unije kojima se utvrđuju obveze pristupačnosti, ali ne i zahtjevi za pristupačnost ili specifikacije, pristupačnost se treba definirati upućivanjem na zahtjeve za pristupačnost iz ove Direktive. Primjeri za to su Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća35, Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća36 i Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća37, kojima se zahtijeva da se kod tehničkih specifikacija i tehničkih ili funkcionalnih zahtjeva s obzirom na koncesije, radove ili usluge koji spadaju u njihovo područje primjene uzmu u obzir kriteriji pristupačnosti za osobe s invaliditetom ili za korisnike „univerzalnog dizajna”.

(24)  Kad je riječ o zakonodavnim aktima Unije kojima se utvrđuju obveze pristupačnosti, ali ne i zahtjevi za pristupačnost ili specifikacije, pristupačnost se treba definirati upućivanjem na zahtjeve za pristupačnost iz ove Direktive. Ti akti obuhvaćaju Direktivu 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća35, Direktivu 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća36 i Direktivu 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća37, kojima se zahtijeva da se kod tehničkih specifikacija i tehničkih ili funkcionalnih zahtjeva s obzirom na koncesije, radove ili usluge koji spadaju u njihovo područje primjene uzmu u obzir kriteriji pristupačnosti za osobe s invaliditetom ili za korisnike „univerzalnog dizajna”.

__________________

__________________

35 Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji (SL L 94, 28.3.2014., str. 1.).

35 Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji (SL L 94, 28.3.2014., str. 1.).

36 Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.).

36 Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.).

37 Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 243.).

37 Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 243.).

Amandman    30

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 24.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24a)  Obveza osiguravanja pristupačnosti prometne infrastrukture transeuropske prometne mreže utvrđena je Uredbom (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća1a. Zahtjevi za pristupačnost predviđeni ovom Direktivom također se trebaju primjenjivati na određene elemente prometne infrastrukture uređene tom Uredbom, u mjeri u kojoj se odnose na proizvode i usluge obuhvaćene ovom Direktivom i u kojoj su infrastruktura i izgrađeni okoliš povezani s tim uslugama namijenjeni za upotrebu putnicima.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže (SL L 348, 20.12.2013., str. 1.).

Amandman    31

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 24.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24b)  Ovom se Direktivom međutim ne bi smjela promijeniti obvezna ili dobrovoljna priroda odredbi tih drugih zakonodavnih akata Unije, kao što je članak 67. Direktive 2014/24/EU o kriterijima za odabir ponude, koje javni naručitelji mogu koristiti za utvrđivanje ekonomski najpovoljnije ponude. Mogu se uključiti određeni socijalni aspekti ako se smatra da su povezani s predmetom dotične nabave. Stoga ovom Direktivom treba zajamčiti da, kad se zahtjevi za pristupačnost koriste u skladu s tim drugim zakonodavnim aktima Unije, oni budu isti u cijeloj Uniji.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Pristupačnost bi se trebala postići uklanjanjem prepreka i sprječavanjem njihova nastanka, po mogućnosti izvedbom prilagođenom svim korisnicima odnosno pristupom univerzalnog dizajna ili „dizajna za sve”. Načelo pristupačnosti ne bi trebalo isključiti omogućivanje razumne prilagodbe ako je potrebna prema nacionalnom zakonodavstvu ili zakonodavstvu Unije.

(25)  Pristupačnost bi se trebala postići uklanjanjem prepreka i sprječavanjem njihova nastanka, po mogućnosti izvedbom prilagođenom svim korisnicima odnosno pristupom univerzalnog dizajna ili „dizajna za sve”. Prema Konvenciji taj pristup „označava oblikovanje proizvoda, okruženja, programa i usluga na način da ih mogu koristiti svi ljudi u najvećoj mogućoj mjeri, bez potrebe prilagođavanja ili posebnog oblikovanja”. U skladu s Konvencijom „univerzalni dizajn” „neće isključivati pomoćne naprave za određene skupine osoba s invaliditetom u onim slučajevima kada je to potrebno”. Načelo pristupačnosti ne bi trebalo isključiti omogućivanje razumne prilagodbe ako je potrebna prema nacionalnom zakonodavstvu ili zakonodavstvu Unije.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25a)  Činjenica da proizvod ili usluga potpadaju pod područje primjene ove Direktive ne znači automatski da potpadaju pod područje primjene Direktive Vijeća 93/42/EEZ1a.

 

__________________

 

1a Direktiva Vijeća 93/42/EEZ od 14. lipnja 1993. o medicinskim proizvodima (SL L 169, 12.7.1993., str. 1.).

Amandman    34

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25b)  Pri utvrđivanju i razvrstavanju onih potreba osoba s invaliditetom koje proizvod ili usluga trebaju ispuniti, načelo univerzalnog dizajna treba tumačiti u skladu s Općom napomenom br. 2(2014) Odbora UN-a za prava osoba s invaliditetom o članku 9. Konvencije.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Ova bi se Direktiva trebala temeljiti na Odluci br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća38 s obzirom na to da se odnosi na proizvode koji već podliježu drugim aktima Unije te se na taj način osigurava dosljednost zakonodavstva Unije.

(27)  Ova bi se Direktiva trebala temeljiti na Odluci br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća38 s obzirom na to da se odnosi na proizvode koji već podliježu drugim aktima Unije te se na taj način osigurava dosljednost zakonodavstva Unije. Međutim, odredbe o sigurnosti iz te Direktive, poput onih koje se odnose na opoziv proizvoda, ne bi smjele biti dio ove Direktive jer nepristupačan proizvod nije opasan proizvod.

__________________

__________________

38 Odluka br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o zajedničkom okviru za stavljanje na tržište proizvoda (SL L 218, 13.8.2008., str. 82.).

38 Odluka br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o zajedničkom okviru za stavljanje na tržište proizvoda (SL L 218, 13.8.2008., str. 82.).

Amandman    36

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Svi gospodarski subjekti koji sudjeluju u opskrbnom i distribucijskom lancu trebali bi osigurati da se na tržište stavljaju isključivo proizvodi koji su u skladu sa zahtjevima za pristupačnost iz ove Direktive. Potrebno je osigurati jasnu i razmjernu raspodjelu obveza koje odgovaraju ulozi svakog subjekta u opskrbnom i distribucijskom procesu.

(28)  Svi gospodarski subjekti koji su obuhvaćeni područjem primjene ove Direktive i sudjeluju u opskrbnom i distribucijskom lancu trebali bi osigurati da se na tržište stavljaju isključivo proizvodi koji su u skladu sa zahtjevima za pristupačnost iz ove Direktive. Potrebno je osigurati jasnu i razmjernu raspodjelu obveza koje odgovaraju ulozi svakog subjekta u opskrbnom i distribucijskom procesu.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Ovisno o njihovoj ulozi u opskrbnom lancu, gospodarski subjekti trebali bi biti odgovorni za sukladnost proizvoda i usluga kako bi se osigurala visoka razina zaštite pristupačnosti i zajamčilo pošteno tržišno natjecanje na tržištu Unije.

(29)  Ovisno o njihovoj ulozi u opskrbnom lancu, gospodarski subjekti trebali bi biti odgovorni za sukladnost proizvoda i usluga kako bi se postigla bolja pristupačnost i zajamčilo pošteno tržišno natjecanje na tržištu Unije.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Proizvođač koji detaljno poznaje postupak oblikovanja i proizvodnje najprimjereniji je za provedbu cijelog postupka ocjenjivanja sukladnosti. Proizvođač bi trebao biti odgovoran za ocjenu sukladnosti.

(30)  Proizvođač koji detaljno poznaje postupak oblikovanja i proizvodnje najprimjereniji je za provedbu cijele ocjene sukladnosti. No, proizvođač ne bi trebao biti jedini odgovoran za tu ocjenu. Ključnu ulogu u postupku ocjene moglo bi imati ojačano tijelo za nadzor tržišta.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Uvoznici bi trebali osigurati da su proizvodi iz trećih zemalja koji dolaze na tržište Unije u skladu sa zahtjevima za pristupačnost iz ove Direktive i osobito da su proizvođači proveli odgovarajuće postupke ocjenjivanja sukladnosti s obzirom na te proizvode.

(32)  Uvoznici bi trebali osigurati da su proizvodi iz trećih zemalja koji dolaze na tržište Unije u skladu sa zahtjevima za pristupačnost iz ove Direktive te relevantnom tijelu za nadzor tržišta pružiti sve informacije potrebne za provedbu odgovarajućih postupaka ocjenjivanja sukladnosti s obzirom na te proizvode.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  Zbog proporcionalnosti bi se zahtjevi za pristupačnost trebali primjenjivati samo u mjeri u kojoj se zbog njih ne nameće nerazmjerno opterećenje dotičnom gospodarskom subjektu, odnosno, ne zahtijeva promjena proizvoda i usluga zbog koje bi se oni iz temelja morali promijeniti u skladu s navedenim kriterijima.

(36)  Zbog proporcionalnosti se zahtjevima za pristupačnost ne bi trebalo nametati nerazmjerno opterećenje dotičnom gospodarskom subjektu niti zahtijevati promjena proizvoda i usluga zbog koje bi se oni iz temelja morali promijeniti u skladu s navedenim kriterijima. Ipak, trebaju postojati kontrolni mehanizmi kako bi se provjeravalo pravo na izuzeće od primjene zahtjeva za pristupačnost.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 36.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(36a)  Da bi se ocijenilo predstavlja li sukladnost sa zahtjevima za pristupačnost nerazmjerno opterećenje za gospodarske subjekte, u obzir bi se trebale uzeti veličina, resursi i priroda tih gospodarskih subjekata te njihovi procijenjeni troškovi i koristi sukladnosti u usporedbi s procijenjenom koristi za osobe s invaliditetom. U analizi troškova i koristi u obzir bi se među ostalim trebali uzeti učestalost i trajanje uporabe određenog proizvoda ili usluge, uključujući procijenjeni broj osoba s invaliditetom koje koriste određeni proizvod ili uslugu, vijek trajanja infrastrukture i proizvoda koji se koriste u pružanju usluge te razmjer besplatnih alternativa, uključujući usluge pružanja putničkog prijevoza. Kada se procjenjuje bi li zahtjevi za pristupačnost predstavljali nerazmjerno opterećenje i zbog toga se ne mogu ispuniti, u obzir bi trebalo uzimati samo legitimne razloge. Nedostatak prioriteta, vremena ili znanja ne smatraju se legitimnim razlozima.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  Kako bi se olakšalo ocjenjivanje sukladnosti s primjenjivim zahtjevima, treba predvidjeti pretpostavku sukladnosti za proizvode i usluge koji su u skladu s dobrovoljnim usklađenim normama donesenima u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća39 u svrhu određivanja detaljnih tehničkih specifikacija tih zahtjeva. Komisija je europskim organizacijama za normizaciju već uputila brojne zahtjeve za normizaciju pristupačnosti koji bi bili relevantni za pripremu usklađenih normi.

(39)  Kako bi se olakšalo ocjenjivanje sukladnosti s primjenjivim zahtjevima za pristupačnost, treba predvidjeti pretpostavku sukladnosti za proizvode i usluge koji su u skladu s dobrovoljnim usklađenim normama donesenima u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća39 u svrhu određivanja detaljnih tehničkih specifikacija tih zahtjeva. Komisija je europskim organizacijama za normizaciju već uputila brojne zahtjeve za normizaciju pristupačnosti koji bi bili relevantni za pripremu usklađenih normi.

__________________

__________________

39 Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14.11.2012., str. 12.).

39 Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14.11.2012., str. 12.).

Amandman    43

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 39.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(39a)  Uredbom (EU) br. 1025/2012 uređuje se postupak za službene prigovore na usklađene norme za koje se smatra da ne zadovoljavaju zahtjeve iz ove Direktive.

Amandman    44

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  U nedostatku usklađenih normi i kada je to potrebno radi usklađivanja tržišta, Komisiji bi trebalo biti omogućeno donošenje provedbenih akata o uspostavi zajedničkih tehničkih specifikacija za zahtjeve za pristupačnost utvrđene ovom Direktivom.

(40)  Europske bi norme trebale biti tržišno orijentirane, njima bi se u obzir trebao uzimati javni interes, ali i ciljevi politika koje je Komisija jasno navela u zahtjevu jednoj ili više europskih organizacija za normizaciju da izrade usklađene norme, i trebale bi se temeljiti na konsenzusu. Stoga bi tehničke specifikacije trebale biti zadnja opcija. Komisija bi trebala imati mogućnost donošenja tehničkih specifikacija na primjer kada je normizacijski postupak blokiran jer ne postoji konsenzus između dionika zbog čega nepotrebno kasni uspostava zahtjeva kojeg je bez donošenja odgovarajuće norme nemoguće provesti, kao što je interoperabilnost. Komisija bi trebala ostaviti dovoljno vremena od podnošenja zahtjeva jednoj ili više europskih organizacija za normizaciju za izradu usklađene norme do donošenja tehničke specifikacije koja se odnosi na taj isti zahtjev za pristupačnost. Komisija ne bi smjela moći donositi tehničke specifikacije ako zahtjeve za pristupačnost prethodno nije pokušala obuhvatiti europskim normizacijskim sustavom. Komisija ne bi smjela koristiti postupak za donošenje tehničkih specifikacija kako bi zaobišla europski normizacijski sustav.

Amandman    45

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 40.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(40a)  U cilju uspostavljanja usklađenih normi i tehničkih specifikacija koje na najučinkovitiji način zadovoljavaju zahtjeve za pristupačnost proizvoda i usluga iz ove Direktive, Komisija bi u postupak odlučivanja trebala uključiti, kada je to izvedivo, krovne europske organizacije osoba s invaliditetom i sve druge relevantne dionike.

Amandman    46

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 42.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(42a)  Prilikom provedbe tržišnog nadzora proizvoda tijela za nadzor tržišta trebala bi preispitati ocjenu sukladnosti u suradnji s osobama s invaliditetom i organizacijama koje predstavljaju osobe s invaliditetom i njihove interese.

Amandman    47

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(44)  Oznaka CE, kojom se označava sukladnost proizvoda sa zahtjevima za pristupačnost iz ove Direktive, vidljiva je posljedica cijelog postupka koji obuhvaća ocjenjivanje sukladnosti u širem smislu. U ovoj bi se Direktivi trebala slijediti opća načela kojima se uređuje oznaka CE iz Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća40 o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište.

(44)  U ovoj bi se Direktivi trebala slijediti opća načela kojima se uređuje oznaka CE iz Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća40 o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište. Osim izjave o sukladnosti, proizvođač bi potrošače na troškovno učinkovit način trebao informirati o pristupačnosti svojih proizvoda putem naznake na pakiranju.

__________________

__________________

40 Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13.8.2008., str. 30.).

40 Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13.8.2008., str. 30.).

Amandman    48

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 45.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(45)  U skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008 , stavljanjem oznake CE na proizvod proizvođač označuje da je proizvod sukladan sa svim primjenjivim zahtjevima za pristupačnost i da stoga preuzima potpunu odgovornost za taj proizvod.

(45)  Nesukladnost proizvoda sa zahtjevima za pristupačnost iz članka 3. ne bi sama po sebi trebala predstavljati ozbiljan rizik u smislu članka 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

Amandman    49

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 48.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(48)  Očekuje se da će države članice osigurati da tijela za nadzor tržišta provjeravaju usklađenost gospodarskih subjekata s kriterijima iz članka 12. stavka 3. u skladu s poglavljem V.

(48)  Očekuje se da će države članice osigurati da tijela za nadzor tržišta provjeravaju usklađenost gospodarskih subjekata s kriterijima iz članka 12. stavka 3. u skladu s poglavljem V. te da se redovito savjetuju s organizacijama koje predstavljaju osobe s invaliditetom.

Amandman    50

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 48.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(48a)  Nacionalnim bazama podataka koje sadrže sve relevantne informacije o pristupačnosti proizvoda i usluga iz ove Direktive trebala bi se omogućiti bolja uključenost osoba s invaliditetom i njihovih organizacija u nadzor tržišta.

Amandman    51

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 49.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(49)  Očekuje se da će države članice osigurati da nadležna tijela navedena u članku 22. obavješćuju Komisiju o uporabi iznimaka iz članka 22. stavka 1. te da uključe ocjenu iz stavka 2. u skladu s poglavljem VI.

(49)  Države članice trebale bi osigurati da nadležna tijela obavješćuju Komisiju o uporabi iznimaka iz članka 22. Prvotna ocjena koju provedu predmetna nadležna tijela trebala bi se proslijediti Komisiji na njezin zahtjev. Kako bi se ocijenilo predstavlja li sukladnost sa zahtjevima za pristupačnost nerazmjerno opterećenje za nadležna tijela, u obzir bi se trebale uzeti veličina, sredstva i narav tih nadležnih tijela te predviđeni troškovi i koristi sukladnosti u usporedbi s procijenjenom koristi za osobe s invaliditetom. U analizi troškova i koristi u obzir bi se među ostalim trebali uzeti učestalost i trajanje uporabe određenog proizvoda ili usluge, uključujući procijenjeni broj osoba s invaliditetom koje koriste određeni proizvod ili uslugu, vijek trajanja infrastrukture i proizvoda koji se koriste u pružanju usluge te razmjer besplatnih alternativa, uključujući i usluge pružatelja usluga putničkog prijevoza. Kada se procjenjuje bi li zahtjevi za pristupačnost predstavljali nerazmjerno opterećenje, u obzir bi se trebali uzeti samo legitimni razlozi. Nedostatak prioriteta, vremena ili znanja ne bi se smjeli smatrati legitimnim razlozima.

Amandman    52

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 50.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(50)  Potrebno je uspostaviti zaštitni postupak koji se primjenjuje samo u slučaju neslaganja među državama članicama o mjerama koje poduzima jedna država članica u okviru kojeg se zainteresirane strane izvješćuju o mjerama koje se namjeravaju poduzeti u pogledu proizvoda koji nisu u skladu sa zahtjevima za pristupačnost iz ove Direktive. Tako bi se tijelima za nadzor tržišta omogućilo da u suradnji s relevantnim gospodarskim subjektima djeluju u ranijoj fazi u pogledu navedenih proizvoda.

(50)  Potrebno je uspostaviti zaštitni postupak koji se primjenjuje samo u slučaju neslaganja među državama članicama o mjerama koje poduzima jedna država članica u okviru kojeg se zainteresirane strane izvješćuju o mjerama koje se namjeravaju poduzeti u pogledu proizvoda koji nisu u skladu sa zahtjevima za pristupačnost iz ove Direktive. Tako bi se tijelima za nadzor tržišta omogućilo da u suradnji s organizacijama koje predstavljaju osobe s invaliditetom i relevantnim gospodarskim subjektima djeluju u ranijoj fazi u pogledu navedenih proizvoda.

Amandman    53

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 51.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(51a)  Kako bi se zajamčila ispravna primjena načela proporcionalnosti u pogledu obveza pružanja informacija o gospodarskim subjektima i kriterija koji se trebaju koristiti kada se ocjenjuje bi li usklađenost s obvezom iz ove Direktive predstavljala nerazmjerno opterećenje, ovlast usvajanja akata u skladu s člankom 290. UFEU-a trebala bi se delegirati na Komisiju kako bi definirala razdoblje tijekom kojega gospodarski subjekti moraju moći pružiti informacije o svim gospodarskim subjektima od kojih su nabavili proizvod ili koji su od njih nabavili proizvod i kako bi donijela smjernice te dodatno pojasnila posebne kriterije koji se moraju uzeti u obzir za sve proizvode i usluge koje obuhvaća ova Direktiva kod ocjenjivanja treba li se opterećenje bez izmjene tih kriterija smatrati nerazmjernim. To bi razdoblje trebalo odrediti razmjerno životnom ciklusu proizvoda. Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnog rada provodi odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.1a. Kako bi se, posebice, osiguralo ravnomjerno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće zaprimaju sve dokumente u isto vrijeme kad i stručnjaci država članica, a ti stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije zaduženih za pripremu delegiranih akata.

 

__________________

 

1a SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

Amandman    54

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 51.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(51b)  Države članice trebale bi osigurati prikladna i učinkovita sredstva za jamčenje usklađenosti s ovom Direktivom i stoga uspostaviti odgovarajuće kontrolne mehanizme, poput naknadne kontrole koju provode tijela za nadzor tržišta, i to kako bi se provjerilo je li iznimka od zahtjeva za pristupačnost opravdana. Kod obrade žalbi povezanih s pristupačnosti, države članice trebale bi djelovati u skladu s općim načelom dobre uprave, a posebno s obvezom dužnosnika da osiguraju da se odluka o svakoj žalbi donese u razumnom roku.

Amandman    55

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 52.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(52a)  Države članice trebale bi osigurati raspoloživost učinkovitih i brzih pravnih lijekova protiv odluka koje donose javni i drugi naručitelji o tome spada li pojedini ugovor u područje primjene direktiva 2014/24/EU i 2014/25/EU. S obzirom na postojeći pravni okvir za pravne lijekove u područjima obuhvaćenima direktivama 2014/24/EU i 2014/25/EU, ta bi područja trebalo izuzeti iz odredaba ove Direktive koje se odnose na provedbu i kazne. Takvim isključenjem ne dovode se u pitanje obveze koje države članice imaju u skladu s Ugovorima i koje se odnose na poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi zajamčile primjenu i učinkovitost prava Unije.

Amandman    56

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 53.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(53a)  Zahtjevi za pristupačnost iz ove Direktive trebali bi se primjenjivati na proizvode koji se stavljaju na tržište Unije nakon datuma početka primjene nacionalnih mjera kojima se prenosi ova Direktiva, uključujući i rabljene proizvode uvezene iz treće zemlje i stavljene na tržište Unije nakon tog datuma.

Amandman    57

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 53.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(53b)  Međutim, javni ugovori za robu, radove ili usluge koji podliježu Direktivi 2014/24/EU ili Direktivi 2014/25/EU i koji su dodijeljeni prije datuma početka primjene ove Direktive i dalje bi se trebali izvoditi u skladu sa zahtjevima za pristupačnost koji su navedeni u tim javnim ugovorima, ako takvi zahtjevi postoje.

Amandman    58

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 53.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(53c)  Kako bi se pružateljima usluga dalo dovoljno vremena za prilagodbu zahtjevima iz ove Direktive, potrebno je predvidjeti prijelazno razdoblje tijekom kojega proizvodi koji se upotrebljavaju za pružanje usluge ne moraju biti u skladu sa zahtjevima za pristupačnost utvrđenima u ovoj Direktivi. Uzimajući u obzir cijenu i dug životni ciklus bankomata, uređaja za naplatu karata i prijavnih uređaja, primjereno je predvidjeti da ih se može nastaviti koristiti sve do kraja njihova isplativog vijeka trajanja, ako ih se upotrebljava za pružanje usluga.

Amandman    59

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 54.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(54a)  Uvođenjem aplikacija kojima se pružaju informacije na temelju usluga prostornih podataka pridonosi se neovisnom i sigurnom kretanju osoba s invaliditetom. Prostornim podacima koje te aplikacije koriste trebalo bi se omogućiti pružanje informacija prilagođenih specifičnim potrebama osoba s invaliditetom.

Amandman    60

Prijedlog direktive

Članak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak -1.

 

Predmet

 

Ovom Direktivom nastoje se ukloniti i spriječiti prepreke slobodnom kretanju proizvoda i usluga iz ove Direktive, a do kojih može doći zbog različitosti zahtjeva za pristupačnost u državama članicama. Svrha ove Direktive je i doprinijeti pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta približavanjem zakona, propisa i administrativnih odredbi država članica u pogledu zahtjeva za pristupačnost za određene proizvode i usluge.

Amandman    61

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Poglavlja od I. do V. i poglavlje VII. odnose se na sljedeće proizvode:

1.  Poglavlja od I. do V. i poglavlje VII. odnose se na sljedeće proizvode koji su stavljeni na tržište Unije nakon... [datum primjene ove Direktive]:

Amandman    62

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  računalnu opremu i operativne sustave opće namjene;

(a)  računalnu opremu i njezine ugrađene operativne sustave opće namjene namijenjene potrošačima;

Amandman    63

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka b – podtočka iii.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

iii.a  terminale za plaćanje,

Amandman    64

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  korisničku opremu terminala s naprednim računalnim svojstvima u pogledu telefonskih usluga;

(c)  korisničku opremu terminala povezanih s telefonskim uslugama;

Amandman    65

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  korisničku opremu terminala s naprednim računalnim svojstvima u pogledu audiovizualnih medijskih usluga;

(d)  korisničku opremu terminala za korištenje audiovizualnih medijskih usluga;

Amandman    66

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  čitače e-knjiga.

Amandman    67

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Poglavlja od I. do V. i poglavlje VII. odnose se na sljedeće usluge:

2.  Ne dovodeći u pitanje članak 27., poglavlja od I. do V. i poglavlje VII. odnose se na sljedeće usluge koje se pružaju nakon...[datum primjene ove Direktive]:

Amandman    68

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 2. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  operativne sustave koji nisu ugrađeni u računalnu opremu i potrošačima su na raspolaganju kao nematerijalna imovina;

Amandman    69

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  telefonske usluge i odgovarajuću korisničku opremu terminala s naprednim računalnim svojstvima;

(a)  telefonske usluge i odgovarajuću korisničku opremu terminala;

Amandman    70

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  audiovizualne medijske usluge i odgovarajuću korisničku opremu s naprednim računalnim svojstvima;

(b)  internetske stranice audovizualnih medijskih usluga i njihove usluge na mobilnim uređajima;

Amandman    71

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  bankarske usluge;

(d)  bankarske usluge za potrošače;

Amandman    72

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  e-knjige;

(e)  e-knjige i srodnu opremu koja se koristi za pružanje usluga koje nudi pružatelj usluga i pristup tim uslugama;

Amandman    73

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  javne ugovore i koncesije koji podliježu Direktivi 2014/23/EU42, Direktivi 2014/24/EU i Direktivi 2014/25/EU.

(a)  javne ugovore i koncesije koji podliježu Direktivi 2014/23/EU, Direktivi 2014/24/EU i Direktivi 2014/25/EU i koji su nastali ili dodijeljeni nakon ... [datum primjene ove Direktive]:

__________________

 

42 Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovora o koncesiji (SL L 94, 28.3.2014., str. 1.).

 

Amandman    74

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pripreme i provedbe programa u okviru Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo43, te Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća.44

(b)  pripreme i provedbe programa u okviru Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća43 te Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća44 koji su usvojeni ili provedeni nakon... [datum primjene ove Direktive];

__________________

__________________

43Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

43Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

44Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006

44Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 470.).

Amandman    75

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  postupke natječaja za usluge javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika u okviru Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća. 45

(c)  ugovore o javnim uslugama koji se nakon [datum primjene ove Direktive] dodijele bilo konkurentskim postupcima nadmetanja ili izravno za usluge javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika u okviru Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća45.

__________________

__________________

45 Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 (SL L 315, 3.12.2007., str. 1.).

45 Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 (SL L 315, 3.12.2007., str. 1.).

Amandman    76

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  prijevoznu infrastrukturu u skladu s Uredbom (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća.46

(d)  prijevoznu infrastrukturu u skladu s Uredbom (EU) br. 1315/2013, osmišljenu ili izgrađenu nakon... [datum primjene ove Direktive].

__________________

 

46 Uredba (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže, SL L 348, 20.12.2013., str. 1.

 

Amandman    77

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 3. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  postojeće uredbe koje se odnose na usluge prijevoza kako bi se među njima postigla veća dosljednost te kako bi se uključili intermodalni aspekti potrebni za ostvarivanje neometanog pristupa; na tim se uredbama temelje pravila o pristupačnosti prijevoznih usluga i usluga mobilnosti.

Amandman    78

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Stavak 3. primjenjuje se samo na proizvode i usluge iz stavaka 1. i 2.

Amandman    79

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  Ova se Direktiva ne primjenjuje na sljedeći sadržaj internetskih stranica i aplikacija mobilnih uređaja:

 

(a)   uredske formate datoteka objavljene prije... [datum primjene ove Direktive];

 

(b)  internetske karte i internetske usluge kartiranja, pod uvjetom da se ključne informacije pružaju na pristupačan digitalan način za karte namijenjene uporabi tijekom navigacije;

 

(c)   sadržaj trećih strana koje gospodarski subjekt ili predmetno nadležno tijelo ne financira ni ne razvija, te koji nije pod njegovim nadzorom;

 

(d)  sadržaj internetskih stranica i aplikacija mobilnih uređaja koji se može okarakterizirati kao arhiv, što znači da sadrže samo sadržaj koji nije ažuriran ili uređen nakon... [datum primjene ove Direktive].

Amandman    80

Prijedlog direktive

Članak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 1.a

 

Isključenje mikropoduzeća

 

Ova se Direktiva ne primjenjuje na mikropoduzeća koja proizvode, uvoze ili distribuiraju proizvode i usluge iz područja njezine primjene.

Amandman    81

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „pristupačni proizvodi i usluge” znači proizvodi i usluge koji su osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, uočljivi, uporabljivi i razumljivi na ravnopravnoj osnovi kao i ostalim osobama;

(1)  „pristupačni proizvodi i usluge” znači proizvodi i usluge koje osobe s invaliditetom mogu primijetiti, koristiti i razumjeti te koji su dovoljno čvrsti kako bi ih one koristile;

Amandman    82

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „univerzalni dizajn”, naveden i kao „dizajn za sve”, znači dizajn proizvoda, okruženja, programa i usluga koje u najvećoj mogućoj mjeri mogu upotrebljavati sve osobe, bez potrebe prilagođavanja ili posebnog dizajna. „Univerzalni dizajn” ne isključuje pomoćne naprave za posebne skupine osoba sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući, ako je potrebno, osobe s invaliditetom;

Briše se.

Amandman    83

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  „usluga” znači usluga kako je definirana u članku 4. točki 1. Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a;

 

____________________

 

1aDirektiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27.12.2006., str. 36.).

Amandman    84

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5b)  „pružatelj usluge” znači svaka fizička ili pravna osoba koja nudi ili pruža uslugu namijenjenu tržištu Unije;

Amandman    85

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16a)  „MSP” znači malo ili srednje poduzeće prema definiciji iz Preporuke Komisije 2003/361/EZ1a;

 

____________________

 

1aPreporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

Amandman    86

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  „opoziv” znači svaka mjera kojoj je svrha povrat proizvoda koji je već dostupan krajnjim korisnicima;

Briše se.

Amandman    87

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20a)  „bankarske usluge za potrošače” znači usluge koje potrošačima omogućuju otvaranje i korištenje računa za plaćanje s osnovnim uslugama u Uniji u smislu Direktive 2014/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a;

 

____________________

 

1a Direktiva 2014/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o usporedivosti naknada povezanih s računima za plaćanje, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu računima za plaćanje s osnovnim uslugama (SL L 257, 28.8.2014., str. 214.)

Amandman    88

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  „e-trgovina” znači internetska prodaja proizvoda i usluga.

(21)  „e-trgovina” znači internetska prodaja proizvoda i usluga poduzeća potrošačima koji su obuhvaćeni područjem primjene Direktive 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

____________________

 

1aDirektiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja  2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini) (SL L 178, 17.7.2000., str. 1.).

Amandman    89

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21a)  „usluge zračnog prijevoza putnika” znači usluge koje pružaju zračni prijevoznici, organizatori putovanja i upravna tijela zračne luke definirana u točkama od (b) do (f) članka 2. Uredbe (EZ) br. 1107/2006 Europskog parlamenta i Vijeća1a;

 

____________________

 

1aUredba (EZ) br. 1107/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o pravima osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti u zračnom prijevozu (SL L 204, 26.7.2006., str. 1.).

Amandman    90

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 21.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21b)  „usluge autobusnog prijevoza putnika” znači usluge obuhvaćene člankom 2. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 181/2011;

Amandman    91

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 21.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21c)  „usluge željezničkog prijevoza putnika” znači sve usluge željezničkog prijevoza putnika obuhvaćene člankom 2. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 1371/2007;

Amandman    92

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 21.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21d)  „usluge prijevoza putnika vodnim putovima” znači putničke usluge obuhvaćene člankom 2. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1177/2010.

Amandman    93

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Zahtjeve navedene u Odjeljku II. Priloga I. moraju ispuniti sljedeći samoposlužni terminali: bankomati, uređaji za naplatu karata i prijavni uređaji.

3.  Zahtjeve navedene u Odjeljku II. Priloga I. moraju ispuniti sljedeći samoposlužni terminali: bankomati, uređaji za naplatu karata, prijavni uređaji i terminali za naplatu.

Amandman    94

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Telefonske usluge uključujući usluge u hitnim slučajevima i odgovarajuća korisnička oprema terminala s naprednim računalnim svojstvima moraju ispuniti zahtjeve navedene u odjeljku III. Priloga I.

4.  Telefonske usluge uključujući usluge u hitnim slučajevima i odgovarajuća korisnička oprema terminala moraju ispuniti zahtjeve navedene u odjeljku III. Priloga I.

Amandman    95

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Audiovizualne medijske usluge i odgovarajuća korisnička oprema s naprednim računalnim svojstvima moraju ispuniti zahtjeve navedene u odjeljku IV. Priloga I.

5.  Audiovizualne medijske usluge na internetskim stranicama i uslugama na mobilnim uređajima i odgovarajuća korisnička oprema terminala moraju ispuniti zahtjeve navedene u odjeljku IV. Priloga I.

Amandman    96

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Zrakoplovne, autobusne, željezničke usluge putničkog prijevoza i putničkog prijevoza vodnim putovima, internetske stranice, usluge na mobilnim uređajima, terminali napredne naplate karata, terminali za informacije u stvarnom vremenu i samoposlužni terminali, uređaji za naplatu karata i prijavni uređaji koji se upotrebljavaju za pružanje usluga javnog putničkog prijevoza moraju ispuniti zahtjeve navedene u odjeljku V. Priloga I.

6.  Zrakoplovne, autobusne, željezničke usluge putničkog prijevoza i putničkog prijevoza vodnim putovima, internetske stranice, usluge na mobilnim uređajima, terminali napredne naplate karata, terminali za informacije u stvarnom vremenu i samoposlužni terminali, uređaji za naplatu karata i prijavni uređaji koji se upotrebljavaju za pružanje usluga javnog putničkog prijevoza moraju ispuniti zahtjeve navedene u odjeljku V. Priloga I. ako ti zahtjevi već nisu pokriveni sljedećim:

 

(a)  za željeznički prijevoz Uredbom (EZ) br. 1371/2007, Uredbom (EU) br. 1300/2014 i Uredbom (EU) br. 454/2011,

 

(b)  za autobusni prijevoz Uredbom (EU) br. 181/2011,

 

(c)  za prijevoz morem i unutarnjim plovnim putovima Uredbom (EU) br. 1177/2010, ili

 

(d)   za zračni prijevoz Uredbom (EU) br. 1107/2006.

Amandman    97

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Bankarske usluge, internetske usluge, bankarske usluge na mobilnim uređajima, samoposlužni terminali uključujući bankomate koji se upotrebljavaju za pružanje bankarskih usluga moraju ispuniti zahtjeve navedene u odjeljku VI. Priloga I.

7.  Bankarske usluge za potrošače, internetske usluge, bankarske usluge na mobilnim uređajima, samoposlužni terminali, uključujući terminale za plaćanje i bankomate koji se upotrebljavaju za pružanje tih bankarskih usluga moraju ispuniti zahtjeve navedene u odjeljku VI. Priloga I.

Amandman    98

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  E-knjige moraju ispuniti zahtjeve navedene u odjeljku VII. Priloga I.

8.  E-knjige i s njima povezana oprema moraju ispuniti zahtjeve navedene u odjeljku VII. Priloga I.

Amandman    99

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10.  Države članice mogu s obzirom na nacionalne okolnosti odlučiti da izgrađeno okruženje koje upotrebljavaju korisnici javnog putničkog prijevoza, uključujući okruženje koje upotrebljavaju pružatelji usluga i infrastrukturni operateri, kao i izgrađeno okruženje koje upotrebljavaju korisnici bankarskih usluga i okruženje centra za korisnike i trgovina telefonskih operatora, moraju ispunjavati zahtjeve za pristupačnost iz odjeljka X. Priloga I. u cilju optimiziranja njihove uporabe za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom.

10.  Države članice osiguravaju da izgrađeno okruženje koje upotrebljavaju korisnici javnog putničkog prijevoza, uključujući okruženje koje upotrebljavaju pružatelji usluga i infrastrukturni operateri, kao i izgrađeno okruženje koje upotrebljavaju korisnici bankarskih usluga i okruženje centra za korisnike i trgovina telefonskih operatora, moraju, u pogledu izgradnje nove infrastrukture ili renoviranja koje rezultira znatnom promjenom strukture postojeće zgrade, ispunjavati zahtjeve za pristupačnost iz odjeljka X. Priloga I. u cilju optimiziranja njihove uporabe za osobe s invaliditetom. Navedenim se ne smiju dovoditi u pitanje pravni akti Unije i nacionalni zakoni o zaštiti nacionalnog blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti.

 

Države članice koje već raspolažu nacionalnim zakonodavstvom o zahtjevima za pristupačnost u pogledu izgrađenog okruženja na njihovu području zahtjeve za izgrađeni okoliš iz ove Direktive moraju ispunjavati samo ako usluge iz prvog podstavka nisu pokrivene tim zakonodavstvom.

Amandman    100

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice ne smiju zbog razloga povezanih sa zahtjevima za pristupačnost onemogućivati da se na njihovu državnom području na tržište stavljaju proizvodi i usluge koji ispunjavaju zahtjeve ove Direktive.

Države članice ne smiju zbog razloga povezanih sa zahtjevima za pristupačnost onemogućivati da se na njihovu državnom području na tržište stavljaju proizvodi i usluge koji ispunjavaju zahtjeve ove Direktive. Države članice ne smiju zbog razloga povezanih sa zahtjevima za pristupačnost onemogućivati da se na njihovu državnom području pružaju usluge koje ispunjavaju zahtjeve iz ove Direktive.

Amandman    101

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pri stavljanju svojih proizvoda na tržište proizvođači moraju provjeriti jesu li proizvodi dizajnirani i izrađeni u skladu s primjenjivim zahtjevima za pristupačnost navedenima u članku 3.

1.  Pri stavljanju svojih proizvoda na tržište proizvođači moraju provjeriti jesu li proizvodi dizajnirani i izrađeni u skladu s primjenjivim zahtjevima za pristupačnost navedenima u članku 3., osim ako te zahtjeve nije moguće ispuniti jer bi prilagodba predmetnog proizvoda zahtijevala temeljnu promjenu osnovne naravi proizvoda ili bi predstavljala nerazmjerno opterećenje za predmetnog proizvođača, kako je predviđeno člankom 12.

Amandman    102

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je tim postupkom potvrđena sukladnost proizvoda s primjenjivim zahtjevima za pristupačnost, proizvođači sastavljaju EU izjavu o sukladnosti i stavljaju oznaku CE.

Ako je tim postupkom ocjene sukladnosti potvrđena sukladnost proizvoda s primjenjivim zahtjevima za pristupačnost iz članka 3., proizvođači sastavljaju EU izjavu o sukladnosti na kojoj će jasno biti naznačeno da je proizvod pristupačan.

Amandman    103

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Proizvođači vode evidenciju pritužbi, nesukladnih proizvoda i opoziva proizvoda te obavješćuju distributere o svakom takvom praćenju.

4.  Proizvođači vode evidenciju pritužbi i nesukladnih proizvoda.

Amandman    104

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Proizvođači moraju osigurati da su proizvodu priložene upute i sigurnosne informacije na jeziku koji je bez poteškoća razumljiv potrošačima i krajnjim korisnicima, kako je utvrdila predmetna država članica.

7.  Proizvođači moraju osigurati da su proizvodu priložene upute na jeziku koji je bez poteškoća razumljiv potrošačima i krajnjim korisnicima, kako je utvrdila predmetna država članica.

Amandman    105

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da proizvod koji su stavili na tržište nije sukladan s ovom Direktivom moraju odmah poduzeti korektivne mjere kojima će proizvod ispuniti zahtjeve sukladnosti i ako je potrebno, povući ili opozvati proizvod. Osim toga, ako proizvod predstavlja rizik u pogledu pristupačnosti, proizvođači moraju odmah o tome obavijestiti nadležna nacionalna tijela u državama članicama u kojima je proizvod dostupan, posebno pružajući detalje o nesukladnosti i svim poduzetim korektivnim mjerama.

8.  Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da proizvod koji su stavili na tržište nije sukladan s ovom Direktivom moraju odmah poduzeti korektivne mjere kojima će proizvod ispuniti zahtjeve sukladnosti ili ako je potrebno, povući ga. Osim toga, ako proizvod nije sukladan s ovom Direktivom, proizvođači moraju odmah o tome obavijestiti nadležna nacionalna tijela u državama članicama u kojima je proizvod dostupan, posebno pružajući detalje o nesukladnosti i svim poduzetim korektivnim mjerama.

Amandman    106

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Proizvođači osim toga na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela moraju na jeziku koji je tom tijelu razumljiv bez poteškoća pružiti sve informacije i dokumentaciju potrebne za utvrđivanje sukladnosti proizvoda. Proizvođači na zahtjev tog tijela s njim surađuju na svim mjerama za uklanjanje rizika koje predstavlja proizvod koji su stavili na tržište i za osiguravanje sukladnosti sa zahtjevima navedenima u članku 3.

9.  Proizvođači osim toga na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela moraju na jeziku koji je tom tijelu razumljiv bez poteškoća pružiti sve informacije i dokumentaciju potrebne za utvrđivanje sukladnosti proizvoda. Proizvođači na zahtjev tog tijela s njim surađuju na svim mjerama za osiguravanje sukladnosti s ovom Direktivom.

Amandman    107

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  da na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela pruži tom tijelu sve informacije i dokumentaciju potrebne za utvrđivanje sukladnosti proizvoda;

(a)  da na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela pruži tom tijelu sve informacije i dokumentaciju potrebne za utvrđivanje sukladnosti proizvoda;

Amandman    108

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  da surađuje s nadležnim nacionalnim tijelima, na njihov zahtjev, u svakoj poduzetoj radnji u svrhu uklanjanja rizika koje predstavljaju proizvodi obuhvaćeni njihovim ovlaštenjem.

(b)  da surađuje s nadležnim nacionalnim tijelima, na njihov zahtjev, u svakoj poduzetoj radnji u svrhu osiguravanja sukladnosti proizvoda obuhvaćenih njihovim ovlaštenjem s ovom Direktivom.

Amandman    109

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Prije stavljanja na tržište uvoznici moraju provjeriti je li proizvođač proveo postupak ocjene sukladnosti naveden u Prilogu II. Moraju provjeriti i je li proizvođač sastavio tehničku dokumentaciju propisanu u tom Prilogu, nosi li proizvod oznaku CE i jesu li proizvodu priloženi potrebni dokumenti te je li proizvođač ispunio zahtjeve iz članka 5. stavaka 5. i 6.

2.  Prije stavljanja na tržište uvoznici moraju provjeriti je li proizvođač proveo postupak ocjene sukladnosti naveden u Prilogu II. Moraju provjeriti i je li proizvođač sastavio tehničku dokumentaciju propisanu u tom Prilogu, jesu li proizvodu priloženi potrebni dokumenti te je li proizvođač ispunio zahtjeve iz članka 5. stavaka 5. i 6.

Amandman    110

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod nije sukladan sa zahtjevima navedenima u članku 3., proizvod ne stavlja na tržište sve dok proizvod ne ispuni zahtjeve sukladnosti. Osim toga, ako proizvod predstavlja rizik, uvoznik o tome mora obavijestiti proizvođača i nadležna tijela za nadzor tržišta.

3.  Ako uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod nije sukladan sa zahtjevima navedenima u članku 3., proizvod ne stavlja na tržište sve dok proizvod ne ispuni zahtjeve sukladnosti. Osim toga, ako proizvod nije sukladan s ovom Direktivom, uvoznik o tome mora obavijestiti proizvođača i nadležna tijela za nadzor tržišta.

Amandman    111

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Uvoznici moraju osigurati da su proizvodu priložene upute i sigurnosne informacije na jeziku koji je bez poteškoća razumljiv potrošačima i krajnjim korisnicima, kako je utvrdila predmetna država članica.

5.  Uvoznici moraju osigurati da su proizvodu priložene upute na jeziku koji je bez poteškoća razumljiv potrošačima i krajnjim korisnicima, kako je utvrdila predmetna država članica.

Amandman    112

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Uvoznici vode evidenciju pritužbi, nesukladnih proizvoda i opoziva proizvoda te obavješćuju distributere o takvom praćenju.

7.  Uvoznici vode evidenciju pritužbi i nesukladnih proizvoda.

Amandman    113

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Uvoznici koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da proizvod koji su stavili na tržište nije sukladan sa zahtjevima navedenim u članku 3. moraju odmah poduzeti korektivne mjere kojima će proizvod ispuniti zahtjeve sukladnosti te, ako je potrebno, povući ili opozvati proizvod. Osim toga, ako proizvod predstavlja rizik, uvoznici moraju odmah o tome obavijestiti nadležna nacionalna tijela u državama članicama u kojima je proizvod dostupan, posebno pružajući detalje o nesukladnosti i svim poduzetim korektivnim mjerama.

8.  Uvoznici koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da proizvod koji su stavili na tržište nije sukladan s ovom Direktivom moraju odmah poduzeti korektivne mjere kojima će proizvod ispuniti zahtjeve sukladnosti ili ako je potrebno, povući ga. Osim toga, ako proizvod nije sukladan s ovom Direktivom, uvoznici moraju odmah o tome obavijestiti nadležna nacionalna tijela u državama članicama u kojima je proizvod dostupan, posebno pružajući detalje o nesukladnosti i svim poduzetim korektivnim mjerama.

Amandman    114

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Uvoznici osim toga na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela moraju na jeziku koji je tom tijelu razumljiv bez poteškoća pružiti tom tijelu sve informacije i dokumentaciju potrebne za utvrđivanje sukladnosti proizvoda. Uvoznici moraju na zahtjev tog tijela surađivati na svim mjerama za uklanjanje rizika koje predstavlja proizvod koji su stavili na tržište.

9.  Uvoznici osim toga na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela moraju na jeziku koji je tom tijelu razumljiv bez poteškoća pružiti tom tijelu sve informacije i dokumentaciju potrebne za utvrđivanje sukladnosti proizvoda. Uvoznici moraju na zahtjev tog tijela s njim surađivati na svim mjerama za osiguravanje sukladnosti proizvoda čiju su dostupnost omogućili na tržištu sa zahtjevima za pristupačnost utvrđenima u članku 3.

Amandman    115

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Prije stavljanja proizvoda na tržište, distributeri provjeravaju posjeduje li proizvod oznaku CE, jesu li uz njega priloženi potrebni dokumenti i upute na jeziku koji je lako razumljiv potrošačima i drugim krajnjim korisnicima u državi članici u kojoj će se proizvod staviti na tržište te jesu li proizvođač i uvoznik ispunili sve zahtjeve utvrđene u članku 5. stavcima 5. i 6. i članku 7. stavku 4.

2.  Prije stavljanja proizvoda na tržište, distributeri provjeravaju je li proizvod sukladan ovoj Direktivi i posjeduje li proizvod oznaku CE, jesu li uz njega priloženi potrebni dokumenti i upute na jeziku koji je lako razumljiv potrošačima i drugim krajnjim korisnicima u državi članici u kojoj će se proizvod staviti na tržište te jesu li proizvođač i uvoznik ispunili sve zahtjeve utvrđene u članku 5. stavcima 5. i 6. i članku 7. stavku 4.

Amandman    116

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako distributer smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod nije sukladan sa zahtjevima navedenima u članku 3., ne smije omogućiti dostupnost proizvoda na tržištu sve dok proizvod ne ispuni zahtjeve sukladnosti. Osim toga, ako proizvod predstavlja rizik, distributer o tome mora obavijestiti proizvođača i nadležna tijela za nadzor tržišta.

3.  Ako distributer smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod nije sukladan sa zahtjevima navedenima u članku 3., ne smije omogućiti dostupnost proizvoda na tržištu sve dok proizvod ne ispuni zahtjeve sukladnosti. Osim toga, ako proizvod nije sukladan s ovom Direktivom, distributer o tome mora obavijestiti proizvođača i nadležna tijela za nadzor tržišta.

Amandman    117

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Distributeri koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da proizvod koji su stavili na tržište nije sukladan sa zahtjevima ove Direktive moraju osigurati provedbu korektivnih mjera kojima će proizvod ispuniti zahtjeve sukladnosti i ako je potrebno, povući ili opozvati proizvod. Osim toga, ako proizvod predstavlja rizik, distributeri moraju odmah o tome obavijestiti nadležna nacionalna tijela u državama članicama u kojima je proizvod dostupan, posebno pružajući detalje o nesukladnosti i svim poduzetim korektivnim mjerama.

5.  Distributeri koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da proizvod koji su stavili na tržište nije sukladan sa zahtjevima ove Direktive moraju osigurati provedbu korektivnih mjera kojima će proizvod ispuniti zahtjeve sukladnosti ili, ako je potrebno, povući ga. Osim toga, ako proizvod nije sukladan s ovom Direktivom, distributeri moraju odmah o tome obavijestiti nadležna nacionalna tijela u državama članicama u kojima je proizvod dostupan, posebno pružajući detalje o nesukladnosti i svim poduzetim korektivnim mjerama.

Amandman    118

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Distributeri osim toga na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela moraju pružiti tom tijelu sve informacije i dokumentaciju potrebne za utvrđivanje sukladnosti proizvoda. Distributeri moraju na zahtjev tog tijela s njim surađivati na svim mjerama za uklanjanje rizika koje predstavlja proizvod čiju su dostupnost omogućili na tržištu.

6.  Distributeri osim toga na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela moraju pružiti tom tijelu sve informacije i dokumentaciju potrebne za utvrđivanje sukladnosti proizvoda. Distributeri moraju na zahtjev tog tijela s njim surađivati na svim mjerama za osiguravanje sukladnosti proizvoda čiju su dostupnost omogućili na tržištu sa zahtjevima za pristupačnost utvrđenima u članku 3.

Amandman    119

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Gospodarski subjekti moraju čuvati informacije navedene u stavku 1. u razdoblju od 10 godina nakon što im je isporučen proizvod i 10 godina nakon što su drugom subjektu isporučili proizvod.

2.  Gospodarski subjekti moraju čuvati informacije navedene u stavku 1. u određenom razdoblju, i to najmanje pet godina, nakon što im je isporučen proizvod ili nakon što su drugom subjektu isporučili proizvod.

Amandman    120

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 23.a kojima se dopunjuje ova Direktiva radi utvrđivanja razdoblja iz stavka 2. ovog članka. To razdoblje mora biti razmjerno životnom ciklusu proizvoda.

Amandman    121

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pružatelji usluga moraju pripremiti potrebne informacije u skladu s Prilogom III. kojima se objašnjava način na koji se uslugama ispunjavaju zahtjevi za pristupačnost navedeni u članku 3. Informacije moraju u pisanom i usmenom obliku biti dostupne javnosti na način koji je pristupačan osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom. Pružatelji usluga moraju čuvati informacije tijekom cijelog razdoblja u kojem se pruža usluga.

2.  Pružatelji usluga moraju pripremiti potrebne informacije u skladu s Prilogom III. kojima se objašnjava način na koji se njihovim uslugama ispunjavaju zahtjevi za pristupačnost navedeni u članku 3. Informacije moraju biti dostupne javnosti na način koji je pristupačan osobama s invaliditetom. Pružatelji usluga moraju čuvati informacije tijekom cijelog razdoblja u kojem se pruža usluga.

Amandman    122

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Pružatelji usluga osim toga na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela moraju pružiti tom tijelu sve informacije potrebne za utvrđivanje sukladnosti usluge sa zahtjevima za pristupačnost navedenima u članku 3. Pružatelji usluga na zahtjev tih tijela moraju s njima surađivati na svim mjerama za osiguravanje sukladnosti usluga s tim zahtjevima.

4.  Pružatelji usluga osim toga na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela moraju pružiti tom tijelu sve informacije potrebne za utvrđivanje sukladnosti usluge sa zahtjevima za pristupačnost navedenima u članku 3. Pružatelji usluga na zahtjev tih tijela moraju s njima surađivati na svim mjerama za osiguravanje sukladnosti usluga s tim zahtjevima.

Amandman    123

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Opterećenje se neće smatrati nerazmjernim ako se subjekt na ime tog opterećenja financira iz izvora koji nisu njegovi vlastiti, neovisno jesu li javni ili privatni izvori.

4.  Opterećenje se neće smatrati nerazmjernim ako se subjekt na ime tog opterećenja financira iz izvora koji nisu njegovi vlastiti, a stavljeni su na raspolaganje u svrhu poboljšanja pristupačnosti, neovisno o tome jesu li javni ili privatni izvori.

Amandman    124

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Gospodarski subjekti ocjenjuju uzrokuju li se usklađivanjem sa zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga temeljne promjene ili nerazmjerno opterećenje.

5.  Gospodarski subjekti inicijalno ocjenjuju uzrokuju li se usklađivanjem sa zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga temeljne promjene ili nerazmjerno opterećenje.

Amandman    125

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 23.a radi dopunjavanja stavka 3. ovog članka pobližim definicijama posebnih kriterija koji se moraju uzeti u obzir za sve proizvode i usluge obuhvaćene ovom Direktivom kada se ocjenjuje može li se opterećenje smatrati neproporcionalnim bez izmjene tih kriterija.

 

Komisija donosi prvi takav delegirani akt koji se odnosi na sve proizvode i usluge obuhvaćene područjem primjene ove Direktive do ... [jedna godina od datuma stupanja na snagu ove Direktive].

Amandman    126

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ako gospodarski subjekti za pojedinačni proizvod ili uslugu primijene iznimku predviđenu u stavcima od 1. do 5., o tome moraju izvijestiti nadležno tijelo za nadzor tržišta u državi članici na čije je tržište proizvod ili usluga stavljen ili stavljen na raspolaganje. Izvješće mora sadržavati ocjenu navedenu u stavku 3. Mikropoduzeća su izuzeta od obveze izvješćivanja no dužna su na zahtjev nadležnog tijela za nadzor tržišta podnijeti relevantnu dokumentaciju tom tijelu.

6.  Ako gospodarski subjekti za pojedinačni proizvod ili uslugu primijene iznimku predviđenu u stavcima od 1. do 5., o tome moraju izvijestiti nadležno tijelo za nadzor tržišta u državi članici na čije je tržište proizvod ili usluga stavljen ili stavljen na raspolaganje. Ocjena navedena u stavku 3. podnosi se tijelu za nadzor tržišta na njegov zahtjev. MSP-ovi su izuzeti od obveze izvješćivanja no moraju moći na zahtjev nadležnog tijela za nadzor tržišta podnijeti relevantnu dokumentaciju tom tijelu.

Amandman    127

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a.  Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuje obrazac izvješća u svrhu poštovanja odredbi stavka 6. ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 24. stavka 1.a. Komisija prvi takav provedbeni akt donosi do... [dvije godine od datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Amandman    128

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 6.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6b.  Strukturirani dijalog uspostavlja se među relevantnim dionicima, uključujući osobe s invaliditetom i organizacije koje ih zastupaju i tijela za nadzor tržišta kako bi se osigurala uspostava primjerenih načela za ocjenu izuzeća radi jamčenja njihove usklađenosti.

Amandman    129

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 6.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6c.  Potiče se države članice da mikropoduzećima osiguraju poticaje i daju smjernice radi lakše provedbe ove Direktive. Procedure i smjernice izrađuju se uz savjetovanje s relevantnim dionicima, uključujući osobe s invaliditetom i organizacije koje ih zastupaju.

Amandman    130

Prijedlog direktive

Poglavlje IV. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Usklađene norme, zajedničke tehničke specifikacije i sukladnost proizvoda i usluga

Usklađene norme, tehničke specifikacije i sukladnost proizvoda i usluga

Amandman    131

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Proizvodi i usluge sukladni s usklađenim normama ili njihovim dijelovima na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije pretpostavljaju se sukladnima sa zahtjevima za pristupačnost obuhvaćenima tim usklađenim normama ili njihovim dijelovima navedenima u članku 3.

1.   Proizvodi i usluge koji ispunjavaju zahtjeve usklađenih normi ili njihovih dijelova na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije pretpostavljaju se sukladnima sa zahtjevima za pristupačnost obuhvaćenima tim usklađenim normama ili njihovim dijelovima navedenima u članku 3.

Amandman    132

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a   Komisija u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) br. 1025/2012 od jedne ili više europskih organizacija za normizaciju traži da sastavi usklađene norme za svaki zahtjev za pristupačnost utvrđen u članku 3. Komisija taj zahtjev upućuje do ... [dvije godine od datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Amandman    133

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b   Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju tehničke specifikacije koje ispunjavaju zahtjeve za pristupačnost utvrđene u članku 3. Međutim, Komisija ih donosi samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 

(a)  ako upućivanja na usklađene norme nisu objavljena u Službenom listu Europske unije u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012;

 

(b)  ako je Komisija usvojila zahtjev iz stavka 2. ovog članka; i

 

(c)  ako Komisija primijeti nepotrebna odgađanja u postupku standardizacije.

 

Komisija se prije donošenja provedbenih akata iz stavka 3. savjetuje s relevantnim dionicima, uključujući organizacije koje zastupaju osobe s invaliditetom.

 

Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 24. stavka 2. ove Direktive.

Amandman    134

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 1.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.c   Ako u Službenom listu Europske unije nisu objavljena upućivanja na usklađene norme iz stavka 1. ovog članka, smatra se da su proizvodi i usluge koji zadovoljavaju tehničke specifikacije iz stavka 3. ovog članka ili njegovih dijelova sukladni sa zahtjevima za pristupačnost utvrđenima u članku 3. koji su obuhvaćeni tim tehničkim specifikacijama ili njihovim dijelovima.

Amandman    135

Prijedlog direktive

Članak 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 14.

Briše se.

Zajedničke tehničke specifikacije

 

1.  Ako upućivanja na usklađene norme nisu objavljena u Službenom listu Europske unije u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 te su za usklađivanje tržišta potrebni dodatni detalji za zahtjeve za pristupačnost određenih proizvoda i usluga, Komisija može donijeti provedbene akte kojima se uspostavljaju zajedničke tehničke specifikacije (CTS) za zahtjeve za pristupačnost navedene u Prilogu I. ovoj Direktivi. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 24. stavka 2. ove Direktive.

 

2.  Proizvodi i usluge sukladni sa zajedničkim tehničkim specifikacijama navedenima u stavku 1. ili njegovim dijelovima smatraju se sukladnima sa zahtjevima za pristupačnost navedenima u članku 3. koji je obuhvaćen zajedničkim tehničkim specifikacijama ili njihovim dijelom.

 

Amandman    136

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Struktura obrasca EU izjave o sukladnosti propisana je Prilogom III. Odluci br. 768/2008/EZ. Izjava mora sadržavati elemente definirane u Prilogu II. ovoj Direktivi i mora se stalno ažurirati. Zahtjevima u pogledu tehničke dokumentaciju izbjegava se uzrokovanje nerazmjernog opterećenja za mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća. Obrazac se prevodi na jezik ili jezike koje zahtijeva država članica na čije se tržište proizvod stavlja ili stavlja na raspolaganje.

2.  Struktura obrasca EU izjave o sukladnosti propisana je Prilogom III. Odluci br. 768/2008/EZ. Izjava mora sadržavati elemente definirane u Prilogu II. ovoj Direktivi i mora se stalno ažurirati. Zahtjevima u pogledu tehničke dokumentaciju izbjegava se uzrokovanje nerazmjernog opterećenja za mala i srednja poduzeća. Obrazac se prevodi na jezik ili jezike koje zahtijeva država članica na čije se tržište proizvod stavlja ili stavlja na raspolaganje.

Amandman    137

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako se na proizvod primjenjuje više od jednog akta Unije kojim se zahtijeva EU izjava o sukladnosti, sastavlja se samo jedna EU izjava o sukladnosti u vezi sa svim takvim aktima Unije. U toj izjavi navode se predmetni akti uključujući upućivanja na njihove objave.

3.  Ako se na proizvod primjenjuje više od jednog akta Unije kojim se zahtijeva EU izjava o sukladnosti, sastavlja se EU izjava o sukladnosti u vezi sa svim takvim aktima Unije. U toj izjavi navode se predmetni akti uključujući upućivanja na njihove objave.

Amandman    138

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Osim EU izjave o sukladnosti, proizvođač na pakiranje također stavlja obavijest kojom se potrošače na troškovno učinkovit, jednostavan i precizan način informira da proizvod ima značajke pristupačnosti.

Amandman    139

Prijedlog direktive

Članak 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 16.

Briše se.

Opća načela oznake CE proizvoda

 

Oznake CE podliježu općim načelima navedenima u članku 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

 

Amandman    140

Prijedlog direktive

Članak -17. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak -17.

 

National database

 

Svaka država članica sastavlja javno dostupnu bazu podataka za registriranje nepristupačnih proizvoda. Potrošači imaju uvid u podatke o nepristupačnim proizvodima i mogu unositi podatke o njima. Države članice poduzimaju potrebne mjere za obavještavanje potrošača ili drugih dionika o mogućnosti podnošenja žalbi. Potrebno je predvidjeti interaktivni sustav nacionalnih baza podataka za koji bi, po mogućnosti, bila odgovorna Komisija ili relevantne interesne organizacije kako bi informacije o nepristupačnim proizvodima bile poznate u cijeloj Uniji.

Amandman    141

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice moraju osigurati informiranost javnosti o postojanju, odgovornostima i identitetu tijela navedenih u prvom podstavku. Ta tijela na zahtjev moraju osigurati dostupnost informacija u pristupačnom obliku.

Države članice moraju osigurati informiranost javnosti o postojanju, odgovornostima i identitetu tijela navedenih u prvom podstavku. Ta tijela na zahtjev pripadnika zainteresirane javnosti moraju osigurati dostupnost informacija o svojem radu i odluka koje su donijela u pristupačnom obliku.

Amandman    142

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako tijela za nadzor tržišta države članice poduzmu mjere sukladno članku 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008 ili ako opravdano vjeruju da proizvod obuhvaćen ovom Direktivom predstavlja rizik u pogledu aspekata pristupačnosti uređenih ovom Direktivom, tijela za nadzor tržišta provode evaluaciju predmetnog proizvoda u pogledu svih zahtjeva utvrđenih ovom Direktivom. Relevantni gospodarski subjekti u potpunosti surađuju s tijelima za nadzor tržišta.

Ako tijela za nadzor tržišta države članice poduzmu mjere sukladno članku 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008 ili ako opravdano vjeruju da proizvod obuhvaćen ovom Direktivom nije sukladan s ovom Direktivom, tijela za nadzor tržišta provode evaluaciju predmetnog proizvoda u pogledu svih relevantnih zahtjeva utvrđenih ovom Direktivom. Relevantni gospodarski subjekti u potpunosti surađuju s tijelima za nadzor tržišta.

Amandman    143

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako tijela za nadzor tržišta tijekom postupka evaluacije utvrde da proizvod nije sukladan sa zahtjevima navedenima u ovoj Direktivi, od relevantnoga gospodarskog subjekta moraju bez odgode zatražiti da poduzme sve korektivne mjere kako bi se proizvod uskladio sa zahtjevima, povući proizvod s tržišta ili opozvati proizvod u razumnom roku, razmjerno prirodi rizika i ovisno o njihovoj procjeni.

Ako tijela za nadzor tržišta tijekom postupka evaluacije utvrde da proizvod nije sukladan sa zahtjevima navedenima u ovoj Direktivi, od relevantnoga gospodarskog subjekta moraju bez odgode zatražiti da poduzme sve korektivne mjere kako bi se dotični proizvod uskladio sa zahtjevima. Ako relevantni gospodarski subjekt ne poduzme adekvatne korektivne mjere, tijela za nadzor tržišta od gospodarskog subjekta zahtijevaju da povuče proizvod s tržišta u razumnom roku.

Amandman    144

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako relevantni gospodarski subjekt ne poduzme odgovarajuće korektivne mjere u roku navedenom u stavku 1. drugom podstavku, tijela za nadzor tržišta poduzimaju odgovarajuće privremene mjere zabrane ili ograničavanja slobodnog distribuiranja tog proizvoda na svojem nacionalnom tržištu, povlačenja proizvoda s tog tržišta ili njegova opoziva. Tijela za nadzor tržišta o tome moraju odmah obavijestiti Komisiju i druge države članice.

4.  Ako relevantni gospodarski subjekt ne poduzme odgovarajuće korektivne mjere u roku navedenom u stavku 1. drugom podstavku, tijela za nadzor tržišta poduzimaju odgovarajuće privremene mjere zabrane ili ograničavanja slobodnog distribuiranja tog proizvoda na svojem nacionalnom tržištu ili povlačenja proizvoda s tog tržišta. Tijela za nadzor tržišta o tome moraju odmah obavijestiti Komisiju i druge države članice.

Amandman    145

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 5. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Informacije opisane u stavku 4. moraju sadržavati sve dostupne detalje, posebno podatke potrebne za identifikaciju nesukladnog proizvoda, podatke o njegovu podrijetlu, prirodu navodne nesukladnosti i mogućeg rizika, prirodu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera i argumente koje je dostavio relevantni gospodarski subjekt. Tijela za nadzor tržišta posebno navode je li nesukladnost uzrokovana nekim od sljedećih čimbenika:

5.  Informacije opisane u stavku 4. moraju sadržavati sve dostupne detalje, posebno podatke potrebne za identifikaciju nesukladnog proizvoda, podatke o njegovu podrijetlu, prirodu navodne nesukladnosti, prirodu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera i argumente koje je dostavio relevantni gospodarski subjekt. Tijela za nadzor tržišta posebno navode je li nesukladnost uzrokovana nekim od sljedećih čimbenika:

Amandman    146

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 5. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  time što proizvod ne ispunjava zahtjeve povezane sa zahtjevima navedenima u članku 3. ove Direktive ili

(a)  time što proizvod ne ispunjava relevantne zahtjeve navedene u članku 3. ili

Amandman    147

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Države članice moraju osigurati provedbu odgovarajuće mjere ograničavanja u pogledu predmetnog proizvoda, poput povlačenja proizvoda s tržišta bez odgađanja.

8.  Države članice moraju osigurati provedbu odgovarajućih i proporcionalnih mjera ograničavanja u pogledu predmetnog proizvoda, poput povlačenja proizvoda s tržišta bez odgađanja.

Amandman    148

Prijedlog direktive

Članak 20. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je nakon završetka postupka opisanog u članku 19. stavcima 3. i 4. na mjeru koju je poduzela država članica podnesen prigovor ili Komisija smatra da nacionalna mjera nije sukladna zakonodavstvu Unije, Komisija bez odlaganja započinje savjetovanje s državama članicama i relevantnim gospodarskim subjektima i provodi evaluaciju nacionalne mjere. Komisija na temelju rezultata te evaluacije odlučuje o opravdanosti nacionalne mjere.

Ako je nakon završetka postupka opisanog u članku 19. stavcima 3. i 4. na mjeru koju je poduzela država članica podnesen prigovor ili Komisija ima zadovoljavajuć dokaz na temelju kojeg bi se dalo naslutiti da nacionalna mjera nije sukladna zakonodavstvu Unije, Komisija bez odlaganja započinje savjetovanje s državama članicama i relevantnim gospodarskim subjektima i provodi evaluaciju nacionalne mjere. Komisija na temelju rezultata te evaluacije odlučuje o opravdanosti nacionalne mjere.

Amandman    149

Prijedlog direktive

Članak 20.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 20.a

 

Radna skupina

 

1.  Komisija osniva radnu skupinu.

 

Ta radna skupina sastoji se od predstavnika nacionalnih tijela za nadzor tržišta i relevantnih dionika, uključujući osobe s invaliditetom i organizacije koje ih zastupaju.

 

2.  Radna skupina vrši sljedeće zadaće:

 

(a)  olakšava razmjenu informacija i najboljih praksi među tijelima za nadzor tržišta;

 

(b)  osigurava usklađenost u primjeni zahtjeva za pristupačnost utvrđenoj u članku 3.;

 

(c)  daje mišljenja o izuzećima od primjene zahtjeva za pristupačnost utvrđenih u članku 3. u slučajevima u kojima se to smatra potrebnim po zaprimanju zahtjeva Komisije.

Amandman    150

Prijedlog direktive

Članak 21. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  preispitivanje uredbi Unije kojima se utvrđuju prava putnika koji se koriste zračnim, željezničkim ili autobusnim prijevozom ili prijevozom vodnim putovima, uključujući intermodalne aspekte tog prijevoza;

Amandman    151

Prijedlog direktive

Članak 21. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  zahtjeve za pristupačnost povezane s društvenim i kvalitativnim kriterijima koje utvrđuju nadležna tijela u postupcima natječaja za usluge javnog željezničkog i cestovnog putničkog prijevoza u okviru Uredbe (EZ) br. 1370/2007;

Briše se.

Amandman    152

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Zahtjevi za pristupačnost navedeni u članku 21. primjenjuju se u mjeri u kojoj u cilju ispunjavanja odredaba tog članka ne uzrokuju nerazmjerno opterećenje nadležnim tijelima.

1.  Zahtjevi za pristupačnost navedeni u članku 21. primjenjuju se u mjeri u kojoj u cilju ispunjavanja odredaba tog članka ne uzrokuju nerazmjerno opterećenje nadležnim tijelima niti subjektima s kojima su sklopila ugovore.

Amandman    153

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Predmetna nadležna tijela provode ocjenjivanje uzrokuje li se usklađivanjem sa zahtjevima za pristupačnost navedenima u članku 21. nerazmjerno opterećenje.

3.  Predmetna nadležna tijela provode inicijalno ocjenjivanje toga uzrokuje li se usklađivanjem sa zahtjevima za pristupačnost navedenima u članku 21. nerazmjerno opterećenje.

Amandman    154

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 23.a radi dopunjavanja stavka 2. ovog članka pobližim definicijama posebnih kriterija koji se moraju uzeti u obzir za sve proizvode i usluge obuhvaćene ovom Direktivom pri ocjenjivanju toga može li se opterećenje smatrati neproporcionalnim bez izmjene tih kriterija.

 

Komisija donosi prvi takav delegirani akt koji se odnosi na sve proizvode i usluge obuhvaćene područjem primjene ove Direktive do ... [jedna godina od datuma stupanja na snagu ove Direktive].

Amandman    155

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako je nadležno tijelo na pojedinačni proizvod ili uslugu primijenilo iznimku predviđenu u stavcima 1., 2. i 3., o tome mora izvijestiti Komisiju. Izvješće mora sadržavati ocjenu navedenu u stavku 2.

4.  Ako je nadležno tijelo na pojedinačni proizvod ili uslugu primijenilo iznimku predviđenu u stavcima 1., 2. i 3., o tome mora izvijestiti Komisiju. Ocjena navedena u stavku 2. podnosi se Komisiji na njezin zahtjev.

Amandman    156

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Ako Komisija s razlogom posumnja u odluku dotičnog nadležnog tijela, može od radne skupine iz članka 19.a zatražiti da provjeri ocjenu iz stavka 2. ovog članka i o tome izradi mišljenje.

Amandman    157

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4b.  Komisija donosi provedbene akte u kojima se utvrđuje obrazac izvješća u svrhu ispunjavanja odredbi stavka 4. ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 24. stavka 1.a. Komisija prvi takav provedbeni akt donosi do ... [dvije godine od datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Amandman    158

Prijedlog direktive

Poglavlje VII. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

PROVEDBENE OVLASTI I ZAVRŠNE ODREDBE

DELEGIRANI AKTI, PROVEDBENE OVLASTI I ZAVRŠNE ODREDBE

Amandman    159

Prijedlog direktive

Članak 23.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

„Članak 23.a

 

Izvršavanje delegiranja ovlasti

 

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

 

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 10. stavka 2.a, članka 12. stavka 5.a i članka 22. stavka 3.a dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Direktive].

 

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 10. stavka 2.a, članka 12. stavka 5.a i članka 22. stavka 3.a. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4.   Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

 

5.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

6.   Delegirani akt donesen na temelju članka 10. stavka 2.a, članka 12. stavka 5.a i stavka 22. stavka 3.a stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    160

Prijedlog direktive

Članak 24. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Amandman    161

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pravnim sredstvima navedenima u stavku 1. moraju se obuhvatiti:

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    162

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  odredbe kojima se potrošaču nacionalnim zakonodavstvom omogućuje da se obrati sudovima ili nadležnim upravnim tijelima kako bi se osiguralo provođenje nacionalnih odredaba kojima se prenosi ova Direktiva;

(a)  mogućnost da se potrošač izravno pogođen nesukladnošću proizvoda ili usluge u skladu s nacionalnim zakonodavstvom obrati sudovima ili nadležnim upravnim tijelima kako bi se osiguralo provođenje nacionalnih odredaba kojima se prenosi ova Direktiva;

Amandman    163

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  odredbe kojima se javnim tijelima ili privatnim udruženjima, organizacijama ili drugim pravnim subjektima koji imaju legitiman interes omogućuje da se u potrošačevo ime obrate sudovima ili nadležnim upravnim tijelima kako bi se osiguralo provođenje nacionalnih odredaba kojima se prenosi ova Direktiva.

(b)  mogućnost da se javna tijela ili privatna udruženja, organizacije ili drugi pravni subjekti koji imaju legitiman interes da osiguraju poštovanje odredbi ove Direktive u skladu s nacionalnim zakonodavstvom u ime potrošača obrate sudovima ili nadležnim upravnim tijelima kako bi se osiguralo provođenje nacionalnih odredaba kojima se prenosi ova Direktiva. taj legitiman interes mogao bi biti predstavljanje potrošača koji su izravno pogođeni nesukladnošću proizvoda ili usluge;

Amandman    164

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  mogućnost da se potrošač koji je izravno pogođen nesukladnošću proizvoda ili usluge posluži mehanizmom za podnošenje pritužbi. Taj mehanizam moglo bi provoditi postojeće tijelo kao što je nacionalni ombudsman.

Amandman    165

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Prije pokretanja postupka pred sudovima ili nadležnim upravnim tijelima, države članice osiguravaju postojanje alternativnih mehanizama rješavanja sporova iz stavka 1. točaka (a) i (b) kako bi se ispravile eventualne nesukladnosti s ovom Direktivom prijavljene putem mehanizma za podnošenje pritužbu iz stavka 1. točke (ba).

Amandman    166

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b  Ovaj članak ne primjenjuje se na ugovore na koje se primjenjuju direktive 2014/24/EU ili 2014/25/EU.

Amandman    167

Prijedlog direktive

Članak 26. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne težini prekršaja i odvraćajuće.

2.  Sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne težini prekršaja i odvraćajuće, ali ne smiju gospodarskim subjektima služiti kao alternativa za ispunjavanje obveze jamčenja pristupačnosti proizvoda i usluga.

Amandman    168

Prijedlog direktive

Članak 26. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Pri utvrđivanju sankcija u obzir se mora uzeti ozbiljnost nesukladnosti, uključujući broj jedinica predmetnog nesukladnog proizvoda ili usluge te broj osoba na koje utječe nesukladnost.

4.  Pri utvrđivanju sankcija u obzir se mora uzeti razmjer nesukladnosti, uključujući njezinu ozbiljnost, i broj jedinica predmetnog nesukladnog proizvoda ili usluge te broj osoba na koje utječe nesukladnost.

Amandman    169

Prijedlog direktive

Članak 27. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice te odredbe primjenjuju od [... unijeti datum – šest godina nakon stupanja na snagu ove Direktive].

2.  Države članice te odredbe primjenjuju od [pet godina nakon stupanja na snagu ove Direktive].

Amandman    170

Prijedlog direktive

Članak 27. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Ne dovodeći u pitanje stavak 2.b ovog članka, države članice određuju prijelazno razdoblje od pet godina nakon ... [šest godina nakon stupanja na snagu ove Direktive], tijekom kojeg pružatelji usluga mogu nastaviti pružati svoje usluge koristeći se proizvodima koje su zakonito koristili da pružaju slične usluge prije tog datuma.

Amandman    171

Prijedlog direktive

Članak 27. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b  Države članice osiguravaju da se samoposlužni terminali kojima su se pružatelji usluga zakonito koristili u pružanju usluga prije ... [šest godina nakon stupanja na snagu ove Direktive] mogu nastaviti koristiti u pružanju sličnih usluga do kraja njihova gospodarski korisnog radnog vijeka.

Amandman    172

Prijedlog direktive

Članak 27. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice koje primijene mogućnost navedenu u članku 3. stavku 10. Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredbi nacionalnog prava koje u tu svrhu donesu i izvješćuju Komisiju o napretku njihove provedbe.

5.  Države članice prema potrebi Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredbi nacionalnog prava koje u svrhu poštovanja odredbi članka 3. stavka 10. donesu i izvješćuju Komisiju o napretku njihove provedbe.

Amandman    173

Prijedlog direktive

Članak 28. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija podnosi izvješće o primjeni ove Direktive do [... unijeti datum – pet godina nakon primjene ove Direktive] te zatim svakih pet godina.

-1. Komisija Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija podnosi izvješće o primjeni ove Direktive do ... [tri godine nakon datuma primjene ove Direktive] te zatim svakih pet godina.

Amandman    174

Prijedlog direktive

Članak 28. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Izvješćem se, među ostalim, u kontekstu društvenog, gospodarskog i tehnološkog razvoja obrađuju promjene pristupačnosti proizvoda i usluga i učinak na gospodarske subjekte i osobe s invaliditetom, utvrđivanjem područja u kojima je moguće smanjiti opterećenje, uzimajući u obzir eventualne izmjene ove Direktive.

1.  U izvješću se na temelju izvješća primljenih u skladu s člankom 12. stavkom 6. i člankom 22. stavkom 4. ocjenjuje je li ostvaren cilj Direktive, posebice u pogledu jačanja slobodnog kretanja pristupačnih proizvoda i usluga. U izvješćima se isto tako, u kontekstu društvenog, gospodarskog i tehnološkog razvoja, obrađuju promjene pristupačnosti proizvoda i usluga, potreba za uključivanjem novih proizvoda i usluga u područje primjene ove Direktive ili isključivanjem određenih proizvoda ili usluga iz područja primjene ove Direktive, kao ove Direktive i učinak na gospodarske subjekte i osobe s invaliditetom, utvrđivanjem područja u kojima je moguće smanjiti opterećenje, uzimajući u obzir eventualne izmjene ove Direktive.

Amandman    175

Prijedlog direktive

Članak 28. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice pravodobno dostavljaju Komisiji sve informacije koje su Komisiji potrebne za sastavljanje tog izvješća.

2.  Države članice pravodobno dostavljaju Komisiji sve informacije koje su Komisiji potrebne za sastavljanje tih izvješća.

Amandman    176

Prijedlog direktive

Članak 28. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Izvješćem Komisije u obzir se uzimaju stajališta gospodarskih dionika i relevantnih nevladinih organizacija, uključujući i stajališta organizacija osoba s invaliditetom i organizacija koje predstavljaju starije osobe.

3.  Izvješćem Komisije u obzir se uzimaju stajališta gospodarskih dionika i relevantnih nevladinih organizacija, uključujući i stajališta organizacija osoba s invaliditetom.

Amandman    177

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak 3. – dio A (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

A.   Operativni sustavi

 

1.   Pružanje usluga u cilju njihove optimalne razumno predvidive funkcionalnosti za osobe s invaliditetom ostvaruje se ispunjavanjem zahtjeva za funkcionalnu učinkovitost iz dijela C, te uključuje:

 

(a)   informacije o funkcioniranju dotične usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi; i

 

(b)   elektroničke informacije, uključujući internetske stranice potrebne za pružanje dotične usluge.

Amandman    178

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak I. – dio B (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

B.   Računalna oprema opće namjene i njezini ugrađeni operativni sustavi

Amandman    179

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak I. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Dizajn i proizvodnja:

1.  Dizajn i proizvodnja:

Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom i osobe s poteškoćama povezanim sa starenjem, ostvaruje se:

Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne razumno predvidive funkcionalnosti za osobe s invaliditetom ostvaruje se ispunjavanjem zahtjeva za funkcionalnost utvrđenih u dijelu C.

 

Mora se omogućiti pristupačnost dizajna i proizvodnje proizvoda, što uključuje:

(a)   informacijama o uporabi priloženima samom proizvodu (označivanje, upute, upozorenja) koje:

(a)   informacije o uporabi priložene samom proizvodu (označivanje, upute i upozorenja) moraju biti razumljive i zamjetljive kako bi se postigla maksimalna čitljivost u predviđenim uvjetima uporabe. Te informacije se isto tako moraju pružiti na lako dostupan način.

(i)   moraju biti dostupne putem više od jednog osjetila;

 

(ii)   moraju biti razumljive;

 

(iii)   moraju biti zamjetljive;

 

(iv)   moraju imati odgovarajuću veličinu natpisa za predviđene uvjete uporabe;

 

(b)   pakiranje proizvoda uključujući i informacijama sadržanim u pakiranju (otvaranje, zatvaranje, uporaba, zbrinjavanje);

(b)   pakiranje proizvoda, uključujući i informacije sadržane u pakiranju (otvaranje, zatvaranje, uporaba, zbrinjavanje) kako bi se postigla maksimalna čitljivost u predviđenim uvjetima uporabe. Te informacije se isto tako moraju pružiti u dostupnim digitalnim formatima i njima se mora obavijestiti korisnike da dotični proizvod ima značajke pristupačnosti i da je kompatibilan s pomoćnim tehnologijama.

(c)   uputama za uporabu, ugradnju, održavanje, čuvanje i zbrinjavanje proizvoda kojima se moraju ispuniti sljedeći uvjeti:

(c)   uputama za uporabu, ugradnju, održavanje, čuvanje i zbrinjavanje proizvoda, bez obzira na to jesu li odvojene ili na samom proizvodu. Te upute se isto tako moraju pružiti u dostupnim digitalnim formatima i u njima se moraju navesti sve značajke pristupačnosti dotičnog proizvoda te se mora objasniti kako se one koriste i navesti se da je proizvod kompatibilan s relevantnim pomoćnim tehnologijama.

(i)   sadržaj uputa mora biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate prikazane na različite načine i putem više od jednog osjetila te

 

(ii)   upute moraju sadržavati alternative za netekstualni sadržaj;

 

(d)   korisničkim sučeljem proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz) sukladno točki 2.;

(d)   korisničko sučelje proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz);

(e)   funkcionalnošću proizvoda s opcijama namijenjenim osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću sukladno točki 2.;

(e)   funkcionalnost proizvoda s opcijama namijenjenim osobama s invaliditetom;

(f)   sučelje proizvoda s pomoćnim uređajima.

(f)   sučelje proizvoda s pomoćnim uređajima i tehnologijama kada su relevantne za korištenje proizvoda.

Amandman    180

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak I. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[.....]

Briše se.

Amandman    181

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak I. – dio C (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

C.   Zahtjevi za funkcionalnu učinkovitost

 

U cilju ostvarivanja pristupačnosti dizajna proizvoda i njihova sučelja proizvodi i usluge moraju se dizajnirati, gdje je to primjenjivo, na sljedeći način:

 

(a)  Uporaba bez vida

 

Ako proizvod omogućuje vizualne načine upravljanja, mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji ne zahtijeva vid.

 

(b)  Uporaba s ograničenim vidom

 

Ako proizvod omogućuje vizualne načine upravljanja, mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji korisnicima omogućuje da koriste proizvod svojim ograničenim vidom, a to se može postići, primjerice, značajkama kao što su promjenjivi kontrast i osvjetljenje, promjenjivo povećanje bez gubitka sadržaja ili funkcionalnosti, promjenjivi načini odvajanja i kontrole glavnog prikaza od pozadinskih vizualnih elemenata i promjenjiva kontrola potrebnog vidnog polja.

 

(c)  Uporaba bez opažanja boje

 

Ako proizvod omogućuje vizualne načine upravljanja, mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji ne zahtijeva opažanje boje.

 

(d)  Uporaba bez sluha

 

Ako proizvod omogućuje slušne načine upravljanja, mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji ne zahtijeva sluh.

 

(e)  Uporaba za osobe s ograničenim sluhom

 

Ako proizvod omogućuje slušne načine upravljanja, mora omogućivati barem jedan način upravljanja s ojačanim auditornim značajkama, a to se može postići, primjerice, korisničkom prilagodbom glasnoće i prilagodljivim načinima izdvajanja i kontrole glavnog zvuka od pozadinskog zvuka kada su glas i pozadina dostupni kao zasebni protoci audiosadržaja.

 

(f)  Uporaba bez sposobnosti govora

 

Ako proizvod od korisnika iziskuje govorni unos, mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji od njih ne zahtijeva proizvodnju govora. Proizvodnja govora uključuje sve usmeno stvorene zvukove kao što su govor, zvižduci ili kliktanje.

 

(g)  Uporaba pri ograničenoj sposobnosti rukovanja ili snazi

 

Ako proizvod iziskuje ručno upravljanje, mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji omogućuje da se korisnici koriste proizvodom putem alternativnih načina upravljanja koji ne iziskuju fine motoričke pokrete i rukovanje, snagu u rukama niti istodobno upravljanje putem više od jedne naredbe istodobno.

 

(h)  Uporaba uz ograničen doseg

 

Ako su proizvodi samostojeći ili ugrađeni, operativni elementi moraju biti unutar područja dosega svih korisnika.

 

(i)  Smanjenje opasnosti od fotosenzitivnih napadaja

 

Ako proizvod omogućuje vizualne načine upravljanja, moraju se izbjegavati načini upravljanja kojima se potiču fotosenzitivni napadaji.

 

(j)  Uporaba za osobe s ograničenim spoznajnim funkcijama

 

Proizvod mora omogućivati barem jedan način upravljanja sa značajkama koji ga čine jednostavnijim i lakšim za uporabu.

 

(k)  Poštovanje privatnosti

 

Ako proizvod sadrži značajke kojima se postiže pristupačnost, mora omogućivati barem jedan način upravljanja kojim se štiti privatnost pri uporabi tih značajki.

Amandman    182

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak I. – dio D. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

D.  Službe za pružanje podrške

 

Ako su dostupne, službe za pružanje podrške daju informacije o pristupačnosti proizvoda i njegovoj kompatibilnosti s pomoćnim tehnologijama koristeći se načinima komunikacije koji su pristupačni osobama s invaliditetom.

Amandman    183

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak II. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Samoposlužni terminali: bankomati, uređaji za naplatu karata i prijavni uređaji

Samoposlužni terminali: bankomati, uređaji za naplatu karata, prijavni uređaji i terminali za plaćanje

Amandman    184

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak II. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Dizajn i proizvodnja:

1.  Dizajn i proizvodnja:

Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom i osobe s poteškoćama povezanim sa starenjem, ostvaruje se:

Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne razumno predvidive funkcionalnosti za osobe s invaliditetom ostvaruje se ispunjavanjem zahtjeva za funkcionalnost utvrđenih u dijelu C. odjeljka I. U tom se smislu ne zahtijeva da značajka pristupačnosti proizvoda bude aktivirana kako bi je korisnik kojemu je značajka potrebna mogao uključiti.

 

Mora se omogućiti dostupnost dizajna i proizvodnje proizvoda, što uključuje:

(a)   informacijama o uporabi priloženima samom proizvodu (označivanje, upute, upozorenja) koje:

(a)  informacije o uporabi priložene samom proizvodu (označivanje, upute i upozorenja):

i.   moraju biti dostupne putem više od jednog osjetila;

 

ii.   moraju biti razumljive;

 

iii.   moraju biti zamjetljive;

 

iv.   moraju imati odgovarajuću veličinu natpisa za predviđene uvjete uporabe;

 

(b)   korisničkim sučeljem proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz) sukladno točki 2.;

(b)   korisničko sučelje proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz);

(c)   funkcionalnošću proizvoda s opcijama namijenjenim osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću sukladno točki 2.;

(c)   funkcionalnost proizvoda s opcijama namijenjenim osobama s invaliditetom; što se, primjerice, može postići omogućavanjem korištenja osobnih slušalica ako je potreban odziv unutar određenog vremena, uz slanje upozorenja korisniku preko više od jednog osjetila i omogućavanje produživanja dozvoljenog vremena, te postojanjem odgovarajućeg kontrasta i taktilno raspoznatljivih tipki i kontrolnih tipki;

(d)   sučeljem proizvoda s pomoćnim uređajima.

(d)   sučelje proizvoda s pomoćnim uređajima.

Amandman    185

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak II. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[....]

Briše se.

Amandman    186

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak III. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Telefonske usluge uključujući usluge u hitnim slučajevima i odgovarajuća korisnička oprema terminala s naprednim računalnim svojstvima

Telefonske usluge uključujući usluge u hitnim slučajevima i odgovarajuća korisnička oprema terminala

Amandman    187

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak III. – dio A. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.   Pružanje usluga u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se:

1.   Pružanje usluga u cilju njihove optimalne razumno predvidive funkcionalnosti za osobe s invaliditetom ostvaruje se ispunjavanjem zahtjeva za funkcionalnost iz dijela C. odjeljka I. te uključuje:

(a)   osiguravanjem pristupačnosti proizvoda koje te osobe upotrebljavaju tijekom pružanja usluge, u skladu s pravilima definiranim u točki B. o „Odgovarajućoj korisničkoj opremi s naprednim računalnim svojstvima koju upotrebljavaju korisnici”;

(a)   proizvode koje pružatelji usluga upotrebljavaju tijekom pružanja dotične usluge, u skladu s pravilima definiranim u dijelu B. ovog odjeljka;

(b)   pružanjem informacija o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi, kako je navedeno u nastavku:

(b)   informacije o funkcioniranju dotične usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi;

i.   informacije moraju biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate koje na različite načine prikazuju korisnici i putem više od jednog osjetila;

 

ii.   moraju se pružiti alternative netekstualnom sadržaju;

 

iii.   elektroničke informacije, uključujući s njima povezane internetske aplikacije potrebne za pružanje usluge, moraju biti pružene sukladno točki (c);

(ba)   elektroničke informacije, uključujući s njima povezane internetske aplikacije potrebne za pružanje dotične usluge;

(c)   s pomoću internetskih stranica s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

(c)   internetske stranice s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te, ako je potrebno, pružanje pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

 

(ca)  mobilne aplikacije;

(d)   pružanjem pristupačnih informacija za poboljšavanje komplementarnosti s pomoćnim uslugama;

(d)   informacije za poboljšavanje komplementarnosti s pomoćnim uslugama;

(e)   uključujući i pružanjem opcija, praksi, politika, postupaka i prilagodbi djelovanja usluge namijenjene potrebama osoba sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću.

(e)   opcije, prakse, politike, postupke i prilagodbu djelovanja usluge namijenjene potrebama osoba s invaliditetom i osiguravanju interoperabilnosti: što se, primjerice, može postići podrškom glasovne, tekstualne i video komunikacije u stvarnom vremenu, samostalno ili u kombinaciji (potpuna konverzacija), između dva korisnika ili između korisnika i hitne službe.

Amandman    188

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak III. – dio B. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

B.  Odgovarajuća oprema terminala s naprednim računalnim svojstvima koju upotrebljavaju korisnici:

B.  Odgovarajuća oprema terminala koju upotrebljavaju korisnici:

Amandman    189

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak III. – dio B. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Dizajn i proizvodnja:

1.  Dizajn i proizvodnja:

Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom i osobe s poteškoćama povezanim sa starenjem, ostvaruje se:

Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne razumno predvidive funkcionalnosti za osobe s invaliditetom ostvaruje se ispunjavanjem zahtjeva za funkcionalnost utvrđenih u dijelu C. odjeljka I. te uključuje:

(a)   informacijama o uporabi priloženima samom proizvodu (označivanje, upute, upozorenja) koje:

(a)   informacije o uporabi priložene samom proizvodu (označivanje, upute i upozorenja):

i.   moraju biti dostupne putem više od jednog osjetila;

 

ii.   moraju biti razumljive;

 

iii.   moraju biti zamjetljive;

 

iv.   moraju imati odgovarajuću veličinu natpisa za predviđene uvjete uporabe;

 

(b)   pakiranjem proizvoda uključujući i informacijama sadržanim u pakiranju (otvaranje, zatvaranje, uporaba, zbrinjavanje);

(b)   pakiranje proizvoda uključujući i informacije sadržane u pakiranju (otvaranje, zatvaranje, uporaba, zbrinjavanje);

(c)   uputama za uporabu, ugradnju, održavanje, čuvanje i zbrinjavanje proizvoda kojima se moraju ispuniti sljedeći uvjeti:

(c)   upute za uporabu, ugradnju, održavanje, čuvanje i zbrinjavanje proizvoda;

i.   sadržaj uputa mora biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate prikazane na različite načine i putem više od jednog osjetila te

 

ii.   upute moraju sadržavati alternative za netekstualni sadržaj;

 

(d)   korisničkim sučeljem proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz) sukladno točki 2.;

(d)   korisničko sučelje proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz);

(e)   funkcionalnošću proizvoda s opcijama namijenjenim osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću sukladno točki 2.;

(e)   funkcionalnost proizvoda s opcijama namijenjenim osobama s invaliditetom i osiguravanju interoperabilnosti, što se primjerice može postići podržavanjem visokokvalitetne reprodukcije zvuka, video rezolucije kojom se omogućuje komunikacija znakovnim jezikom, tekstualne komunikacije u stvarnom vremenu koja se koristi samostalno ili u kombinaciji s glasovnom i video komunikacijom ili omogućavanjem učinkovitog bežičnog povezivanja sa slušnim tehnologijama;

(f)   sučeljem proizvoda s pomoćnim uređajima.

(f)   sučelje proizvoda s pomoćnim uređajima.

Amandman    190

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak III. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[....]

Briše se.

Amandman    191

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak IV. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Audiovizualne medijske usluge i odgovarajuća korisnička oprema s naprednim računalnim svojstvima

Internetske stranice i internetske aplikacije audiovizualnih medijskih usluga i odgovarajuća korisnička oprema

Amandman    192

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak IV. – dio A. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

A.  Usluge:

A.  Internetske stranice i internetske aplikacije:

Amandman    193

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak IV. – dio A. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.   Pružanje usluga u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se:

1.  Pružanje usluga u cilju njihove optimalne razumno predvidive funkcionalnosti za osobe s invaliditetom ostvaruje se ispunjavanjem zahtjeva za funkcionalnost iz dijela C. odjeljka I. te uključuje:

(a)   osiguravanjem pristupačnosti proizvoda koje te osobe upotrebljavaju tijekom pružanja usluge, u skladu s pravilima definiranim u točki B. o „Odgovarajućoj korisničkoj opremi s naprednim računalnim svojstvima koju upotrebljavaju korisnici”;

(a)   internetske stranice s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem i, ako je potrebno, pružanje pristupačne elektroničke alternative; te na način kojim se omogućava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

(b)   pružanjem informacija o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi, kako je navedeno u nastavku:

(b)  aplikacije na mobilnim uređajima,

i.   informacije moraju biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate koje na različite načine prikazuju korisnici i putem više od jednog osjetila;

 

ii.   moraju se pružiti alternative netekstualnom sadržaju;

 

iii.   elektroničke informacije, uključujući s njima povezane internetske aplikacije potrebne za pružanje usluge, moraju biti pružene sukladno točki (c);

 

(c)   s pomoću internetskih stranica s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

 

 

 

(d)   pružanjem pristupačnih informacija za poboljšavanje komplementarnosti s pomoćnim uslugama;

 

(e)   uključujući i pružanjem opcija, praksi, politika, postupaka i prilagodbi djelovanja usluge namijenjene potrebama osoba sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću.

 

Amandman    194

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak IV. – dio B. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

B.  Odgovarajuća korisnička oprema s naprednim računalnim svojstvima:

B.  Odgovarajuća korisnička oprema:

Amandman    195

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak IV. – dio B. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Dizajn i proizvodnja:

1.  Dizajn i proizvodnja:

Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom i osobe s poteškoćama povezanim sa starenjem, ostvaruje se:

Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne razumno predvidive funkcionalnosti za osobe s invaliditetom ostvaruje se ispunjavanjem zahtjeva za funkcionalnost utvrđenih u dijelu C. odjeljka I. te uključuje:

(a)   informacijama o uporabi priloženima samom proizvodu (označivanje, upute, upozorenja) koje:

(a)   informacije o uporabi priložene samom proizvodu (označivanje, upute i upozorenja):

i.  moraju biti dostupne putem više od jednog osjetila;

 

ii.   moraju biti razumljive;

 

iii.   moraju biti zamjetljive;

 

iv.   moraju imati odgovarajuću veličinu natpisa za predviđene uvjete uporabe;

 

(b)   pakiranjem proizvoda uključujući i informacijama sadržanim u pakiranju (otvaranje, zatvaranje, uporaba, zbrinjavanje);

(b)   pakiranje proizvoda uključujući i informacije sadržane u pakiranju (otvaranje, zatvaranje, uporaba, zbrinjavanje);

(c)   uputama za uporabu, ugradnju, održavanje, čuvanje i zbrinjavanje proizvoda kojima se moraju ispuniti sljedeći uvjeti:

(c)   upute za uporabu, ugradnju, održavanje, čuvanje i zbrinjavanje proizvoda;

i.  sadržaj uputa mora biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate prikazane na različite načine i putem više od jednog osjetila te

 

ii.   upute moraju sadržavati alternative za netekstualni sadržaj;

 

(d)   korisničkim sučeljem proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz) sukladno točki 2.;

(d)   korisničko sučelje proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz);

(e)   funkcionalnošću proizvoda s opcijama namijenjenim osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću sukladno točki 2.;

(e)   funkcionalnost proizvoda s opcijama namijenjenim osobama s invaliditetom;što se, primjerice, može postići podržavanjem opcija izbora, personalizacije i prikaza usluga pristupa, kao što su podnaslovi za gluhe i nagluhe, audio opisi, zvučni podnaslovi i tumačenje na znakovni jezik, na način da se omogući učinkovito bežično povezivanje sa slušnim tehnologijama ili da se korisnicima stave na raspolaganje komande za aktiviranje usluga pristupa za audiovizualne usluge koje su jednako istaknute kao i osnovne medijske komande;

(f)   sučeljem proizvoda s pomoćnim uređajima.

(f)   sučelje proizvoda s pomoćnim uređajima.

Amandman    196

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak IV. – dio B. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[....]

Briše se.

Amandman    197

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak V. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zrakoplovne, autobusne, željezničke usluge putničkog prijevoza i putničkog prijevoza vodnim putevima, internetske stranice na kojima se pružaju usluge putničkog prijevoza, usluge na mobilnim uređajima, napredna naplata karata i informacije u stvarnom vremenu, samoposlužni terminali, uređaji za naplatu karata i prijavni uređaji za pružanje usluga putničkog prijevoza

Zrakoplovne, autobusne, željezničke usluge putničkog prijevoza i putničkog prijevoza vodnim putevima, internetske stranice na kojima se pružaju usluge putničkog prijevoza, usluge na mobilnim uređajima, napredna naplata karata i informacije u stvarnom vremenu, samoposlužni terminali, uključujući terminale za plaćanje, uređaji za naplatu karata i prijavni uređaji za pružanje usluga putničkog prijevoza.

Amandman    198

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak V. – dio A. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.   Pružanje usluga u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se:

1.  Pružanje usluga u cilju njihove optimalne razumno predvidive funkcionalnosti za osobe s invaliditetom ostvaruje se ispunjavanjem zahtjeva za funkcionalnost iz dijela C. odjeljka I. te uključuje:

(a)   pružanjem informacija o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi, kako je navedeno u nastavku:

(a)   informacije o funkcioniranju dotične usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi;

i.   informacije moraju biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate koje na različite načine prikazuju korisnici i putem više od jednog osjetila;

 

ii.   moraju se pružiti alternative netekstualnom sadržaju;

 

iii.   elektroničke informacije, uključujući s njima povezane internetske aplikacije potrebne za pružanje usluge, moraju biti pružene sukladno točki (b);

(aa)   elektroničke informacije, uključujući s njima povezane internetske aplikacije potrebne za pružanje dotične usluge, moraju biti pružene sukladno točki (b);

(b)   s pomoću internetskih stranica s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

(b)   internetske stranice s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem i, ako je potrebno, pružanje pristupačne elektroničke alternative; te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

(c)   uključujući i pružanjem opcija, praksi, politika, postupaka i prilagodbi djelovanja usluge namijenjene potrebama osoba sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću.

(c)   opcije, prakse, politike, postupke i prilagodbe djelovanja usluge namijenjene potrebama osoba s invaliditetom; što se, primjerice, može postići omogućavanjem pametnog izdavanja karata (elektroničke rezervacije, rezervacija karata, itd.), pružanjem informacija za putnike u stvarnom vremenu (vozni red, informacije o poremećajima u prometu, vezama, nastavku putovanja drugim vrstama prijevoza itd.) i dodatnih informacija o uslugama (npr. osoblje na stanicama, dizala koja ne rade i privremeno nedostupne usluge);

 

(ca)  usluge na mobilnim uređajima, pametno izdavanje karata i informacije u stvarnom vremenu.

Amandman    199

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak V. – dio B.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

B.   Internetske stranice na kojima se pružaju usluge putničkog prijevoza:

Briše se.

(a)   s pomoću internetskih stranica s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i na međunarodnoj razini.

 

Amandman    200

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak V. – dio C.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

C.   Usluge na mobilnim uređajima, terminali napredne naplate karata, terminali za informacije u stvarnom vremenu:

Briše se.

1.   Pružanje usluga u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se:

 

(a)   pružanjem informacija o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi, kako je navedeno u nastavku:

 

i.   informacije moraju biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate koje na različite načine prikazuju korisnici i putem više od jednog osjetila;

 

ii.   moraju se pružiti alternative netekstualnom sadržaju;

 

iii.   elektroničke informacije, uključujući s njima povezane internetske aplikacije potrebne za pružanje usluge, moraju biti pružene sukladno točki (b);

 

(b)   s pomoću internetskih stranica s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

 

Amandman    201

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak V. – dio D. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

D.  Samoposlužni terminali, uređaji za naplatu karata i prijavni uređaji za pružanje usluga putničkog prijevoza:

D.  Samoposlužni terminali, uključujući terminale za plaćanje, uređaji za naplatu karata i prijavni uređaji za pružanje usluga putničkog prijevoza:

Amandman    202

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak V. – dio D. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Dizajn i proizvodnja:

1.  Dizajn i proizvodnja:

Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom i osobe s poteškoćama povezanim sa starenjem, ostvaruje se:

Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne razumno predvidive funkcionalnosti za osobe s invaliditetom ostvaruje se ispunjavanjem zahtjeva za funkcionalnost utvrđenih u dijelu C. odjeljka I. te uključuje:

(a)  informacijama o uporabi priloženima samom proizvodu (označivanje, upute, upozorenja) koje:

(a)  informacije o uporabi priložene samom proizvodu (označivanje, upute i upozorenja):

i.  moraju biti dostupne putem više od jednog osjetila;

 

ii.  moraju biti razumljive;

 

iii.  moraju biti zamjetljive;

 

iv.  moraju imati odgovarajuću veličinu natpisa za predviđene uvjete uporabe;

 

(b)  korisničkim sučeljem proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz) sukladno točki 2.;

(b)  korisničko sučelje proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz);

(c)  funkcionalnošću proizvoda s opcijama namijenjenim osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću sukladno točki 2.;

(c)  funkcionalnost proizvoda s opcijama namijenjenim osobama s invaliditetom;

(d)  sučeljem proizvoda s pomoćnim uređajima.

(d)  sučelje proizvoda s pomoćnim uređajima.

Amandman    203

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak V. – dio D. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[....]

Briše se.

Amandman    204

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak VI. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Bankarske usluge, internetske stranice za pružanje bankarskih usluga, bankarske usluge na mobilnim uređajima, samoposlužni terminali uključujući bankomate koji se upotrebljavaju za pružanje bankarskih usluga

Bankarske usluge za potrošače, internetske stranice za pružanje bankarskih usluga, bankarske usluge na mobilnim uređajima, samoposlužni terminali uključujući terminale za plaćanje i bankomate koji se upotrebljavaju za pružanje bankarskih usluga

Amandman    205

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak VI. – dio A. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružanje usluga u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se:

1.  Pružanje usluga u cilju njihove optimalne razumno predvidive funkcionalnosti za osobe s invaliditetom ostvaruje se ispunjavanjem zahtjeva za funkcionalnost iz dijela C. odjeljka I. te uključuje:

(a)  osiguravanjem pristupačnosti proizvoda koje te osobe upotrebljavaju tijekom pružanja usluge, u skladu s pravilima definiranim u točki D.:

(a)  proizvode koje pružatelji usluga upotrebljavaju tijekom pružanja dotične usluge, u skladu s pravilima definiranim u dijelu D. ovog odjeljka;

(b)  pružanjem informacija o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi, kako je navedeno u nastavku:

(b)  informacije o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi;

i.  informacije moraju biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate koje na različite načine prikazuju korisnici i putem više od jednog osjetila;

 

ii.  moraju se pružiti alternative netekstualnom sadržaju;

 

iii.  elektroničke informacije, uključujući s njima povezane internetske aplikacije potrebne za pružanje usluge, moraju biti pružene sukladno točki (c);

(ba)  elektroničke informacije, uključujući s njima povezane internetske stranice i internetske aplikacije potrebne za pružanje dotične usluge. To se, primjerice, može odnositi na elektroničku identifikaciju, sigurnost i načine plaćanja koji su potrebni za pružanje usluge;

(c)  s pomoću internetskih stranica s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

 

(d)  uključujući i pružanjem opcija, praksi, politika, postupaka i prilagodbi djelovanja usluge namijenjene potrebama osoba sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću.

(d)  opcije, prakse, politike, postupke i prilagodbe djelovanja usluge namijenjene potrebama osoba s invaliditetom;

 

(da)  bankarske usluge na mobilnim uređajima.

Amandman    206

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak VI. – dio B.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

B. Internetske stranice za pružanje bankarskih usluga:

Briše se.

Pružanje usluga u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se:

 

(a) s pomoću internetskih stranica s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

 

Amandman    207

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak VI. – dio C.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

C.  Bankarske usluge na mobilnim uređajima:

Briše se.

1.  Pružanje usluga u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se:

 

(a) pružanjem informacija o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi, kako je navedeno u nastavku:

 

i.  informacije moraju biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate koje na različite načine prikazuju korisnici i putem više od jednog osjetila;

 

ii. moraju se pružiti alternative netekstualnom sadržaju;

 

iii. elektroničke informacije, uključujući s njima povezane internetske aplikacije potrebne za pružanje usluge, moraju biti pružene sukladno točki (b);

 

(b)  s pomoću internetskih stranica s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

 

Amandman    208

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak VI. – dio D. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

D.   Samoposlužni terminali uključujući bankomate koji se upotrebljavaju za pružanje bankarskih usluga

D.   Samoposlužni terminali uključujući terminale za plaćanje i bankomate koji se upotrebljavaju za pružanje bankarskih usluga za potrošače

Amandman    209

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak VI. – dio D. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.   Dizajn i proizvodnja

1.   Dizajn i proizvodnja

Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom i osobe s poteškoćama povezanim sa starenjem, ostvaruje se:

Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe s invaliditetom ostvaruje se ispunjavanjem zahtjeva za funkcionalnost utvrđenih u dijelu C. odjeljka I. te uključuje:

(a)  informacijama o uporabi priloženima samom proizvodu (označivanje, upute, upozorenja) koje:

(a)  informacije o uporabi priložene samom proizvodu (označivanje, upute i upozorenja):

i.  moraju biti dostupne putem više od jednog osjetila;

 

ii.  moraju biti razumljive;

 

iii.  moraju biti zamjetljive;

 

iv.  moraju imati odgovarajuću veličinu natpisa za predviđene uvjete uporabe;

 

(b)  korisničkim sučeljem proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz) sukladno točki 2.;

(b)  korisničko sučelje proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz);

(c)  funkcionalnošću proizvoda s opcijama namijenjenim osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću sukladno točki 2.;

(c)  funkcionalnost proizvoda s opcijama namijenjenim osobama s invaliditetom;

(d)  sučeljem proizvoda s pomoćnim uređajima.

(d)  sučelje proizvoda s pomoćnim uređajima.

Amandman    210

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak VI. – dio D. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[....]

Briše se.

Amandman    211

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak VII. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

E-knjige

E-knjige i povezana oprema

Amandman    212

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak VII. – dio A. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružanje usluga u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se:

1.  Pružanje usluga u cilju njihove optimalne razumno predvidive funkcionalnosti za osobe s invaliditetom ostvaruje se ispunjavanjem zahtjeva za funkcionalnost iz dijela C. odjeljka I. te uključuje:

(a)  osiguravanjem pristupačnosti proizvoda koje te osobe upotrebljavaju tijekom pružanja usluge, u skladu s pravilima definiranim u točki B. o „Proizvodima”;

(a)  proizvode koje pružatelji usluga upotrebljavaju tijekom pružanja dotične usluge, u skladu s pravilima definiranim u dijelu B. ovog odjeljka;

(b)  pružanjem informacija o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi, kako je navedeno u nastavku:

(b)  informacije o funkcioniranju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi;

i.  informacije moraju biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate koje na različite načine prikazuju korisnici i putem više od jednog osjetila;

 

ii.  moraju se pružiti alternative netekstualnom sadržaju;

 

iii.  elektroničke informacije, uključujući s njima povezane internetske aplikacije potrebne za pružanje usluge, moraju biti pružene sukladno točki (c);

(ba)  elektroničke informacije, uključujući s njima povezane internetske aplikacije i uređaje za čitanje e-knjiga, potrebne za pružanje dotične usluge;

(c)  s pomoću internetskih stranica s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

(c)  internetske stranice i aplikacije na mobilnim uređajima s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te, ako je to potrebno, pružanje pristupačne elektroničke alternative; te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

(d)  pružanjem pristupačnih informacija za poboljšavanje komplementarnosti s pomoćnim uslugama;

(d)  pružanje pristupačnih informacija za poboljšavanje komplementarnosti s pomoćnim uslugama;

(e)  uključujući i pružanjem opcija, praksi, politika, postupaka i prilagodbi djelovanja usluge namijenjene potrebama osoba sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću.

(e)  opcije, prakse, politike, postupke i prilagodbe djelovanja usluge namijenjene potrebama osoba s invaliditetom.

Amandman    213

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak VII. – dio B.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

B.  „Proizvodi”

B.  Proizvodi

1.  Dizajn i proizvodnja

1.  Dizajn i proizvodnja

Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom i osobe s poteškoćama povezanim sa starenjem, ostvaruje se:

Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne razumno predvidive funkcionalnosti za osobe s invaliditetom i osobe s poteškoćama povezanim sa starenjem, ostvaruje se ispunjavanjem zahtjeva za funkcionalnost iz dijela C. odjeljka I. te uključuje:

(a)  informacijama o uporabi priloženima samom proizvodu (označivanje, upute, upozorenja) koje:

(a)  informacije o uporabi priložene samom proizvodu (označivanje, upute i upozorenja):

i.  moraju biti dostupne putem više od jednog osjetila;

 

ii.  moraju biti razumljive;

 

iii.  moraju biti zamjetljive;

 

iv.  moraju imati odgovarajuću veličinu natpisa za predviđene uvjete uporabe;

 

(b)  pakiranjem proizvoda uključujući i informacijama sadržanim u pakiranju (otvaranje, zatvaranje, uporaba, zbrinjavanje);

(b)  pakiranjem proizvoda uključujući i informacijama sadržanim u pakiranju (otvaranje, zatvaranje, uporaba, zbrinjavanje);

(c)  uputama za uporabu, ugradnju, održavanje, čuvanje i zbrinjavanje proizvoda kojima se moraju ispuniti sljedeći uvjeti:

(c)  upute za uporabu, ugradnju, održavanje, čuvanje i zbrinjavanje proizvoda;

i.  sadržaj uputa mora biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate prikazane na različite načine i putem više od jednog osjetila te

 

ii.  upute moraju sadržavati alternative za netekstualni sadržaj;

 

(d)  korisničkim sučeljem proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz) sukladno točki 2.;

(d)  korisničko sučelje proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz);

(e)  funkcionalnošću proizvoda s opcijama namijenjenim osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću sukladno točki 2.;

(e)  funkcionalnost proizvoda;

(f)  sučeljem proizvoda s pomoćnim uređajima.

(f)  sučelje proizvoda s pomoćnim uređajima.

Amandman    214

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak VII. – dio B. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Amandman    215

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak VIII. – dio A. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružanje usluga u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se:

1.  Pružanje usluga u cilju njihove optimalne razumno predvidive funkcionalnosti za osobe s invaliditetom ostvaruje se ispunjavanjem zahtjeva za funkcionalnost iz dijela C. odjeljka I. te uključuje:

(a)  pružanjem informacija o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi, kako je navedeno u nastavku:

(a)  informacije o funkcioniranju dotične usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi;

i.  informacije moraju biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate koje na različite načine prikazuju korisnici i putem više od jednog osjetila;

 

ii.  moraju se pružiti alternative netekstualnom sadržaju;

 

iii.  elektroničke informacije, uključujući s njima povezane internetske aplikacije potrebne za pružanje usluge, moraju biti pružene sukladno točki (b);

(aa)  elektroničke informacije, uključujući s njima povezane internetske aplikacije potrebne za pružanje dotične usluge, moraju biti pružene sukladno točki (b); što se, primjerice, može odnositi na elektroničku identifikaciju, sigurnost i načine plaćanja koji su potrebni za pružanje usluge;

(b)  s pomoću internetskih stranica s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

(b)  internetske stranice s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te, ako je to potrebno, pružanje pristupačne elektroničke alternative; te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

Amandman    216

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak IX. – dio A. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Dizajn i proizvodnja

1.  Dizajn i proizvodnja

Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom i osobe s poteškoćama povezanim sa starenjem, ostvaruje se:

Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe s invaliditetom i osobe s poteškoćama povezanim sa starenjem, ostvaruje se ispunjavanjem zahtjeva za funkcionalnost iz dijela C. odjeljka I. te uključuje:

(a)  informacijama o uporabi priloženima samom proizvodu (označivanje, upute, upozorenja) koje:

(a)  informacije o uporabi priloženima samom proizvodu (označivanje, upute, upozorenja);

i.  moraju biti dostupne putem više od jednog osjetila;

 

ii.  moraju biti razumljive;

 

iii.  moraju biti zamjetljive;

 

iv.  moraju imati odgovarajuću veličinu natpisa za predviđene uvjete uporabe;

 

(b)  pakiranjem proizvoda uključujući i informacijama sadržanim u pakiranju (otvaranje, zatvaranje, uporaba, zbrinjavanje);

(b)  pakiranje proizvoda uključujući i informacije sadržane u pakiranju (otvaranje, zatvaranje, uporaba, zbrinjavanje);

(c)  uputama za uporabu, ugradnju, održavanje, čuvanje i zbrinjavanje proizvoda kojima se moraju ispuniti sljedeći uvjeti:

(c)  upute za uporabu, ugradnju, održavanje, čuvanje i zbrinjavanje proizvoda;

i.  sadržaj uputa mora biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate prikazane na različite načine i putem više od jednog osjetila te

 

ii.  upute moraju sadržavati alternative za netekstualni sadržaj;

 

(d)  korisničkim sučeljem proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz) sukladno točki 2.;

(d)  korisničko sučelje proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz);

(e)  funkcionalnošću proizvoda s opcijama namijenjenim osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću sukladno točki 2.;

(e)  funkcionalnost proizvoda s opcijama namijenjenim osobama s invaliditetom;

(f)  sučeljem proizvoda s pomoćnim uređajima.

(f)  sučelje proizvoda s pomoćnim uređajima.

Amandman    217

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak IX. – dio A. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Amandman    218

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak IX. – dio B. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružanje usluga u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se:

1.  Pružanje usluga u cilju njihove optimalne razumno predvidive funkcionalnosti za osobe s invaliditetom ostvaruje se ispunjavanjem zahtjeva za funkcionalnost iz dijela C. odjeljka I. te uključuje:

(a)  ostvarivanjem pristupačnosti izgrađenog okruženja u kojem se pruža usluga, uključujući prijevoznu infrastrukturu, u skladu s dijelom C., ne dovodeći u pitanje nacionalne zakone i zakonodavstvo Unije o zaštiti nacionalnog blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti;

(a)  izgrađeno okruženje u kojem se pruža usluga, uključujući prijevoznu infrastrukturu, u skladu s dijelom C., ne dovodeći u pitanje nacionalne zakone i zakonodavstvo Unije o zaštiti nacionalnog blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti;

(b)  ostvarivanjem pristupačnosti infrastrukture, uključujući vozila, plovila i opremu potrebnu za pružanje usluge, kako je navedeno u nastavku:

(b)  infrastrukturu, uključujući vozila, plovila i opremu potrebnu za pružanje usluge, kako je navedeno u nastavku:

i.  dizajn izgrađenog okruženja mora ispunjavati zahtjeve navedene u dijelu C. kad je riječ o ukrcavanju, iskrcavanju, prometovanju i uporabi;

i.  dizajn izgrađenog okruženja mora ispunjavati zahtjeve utvrđene u dijelu C. kad je riječ o ukrcavanju, iskrcavanju, prometovanju i uporabi;

ii.  informacije moraju biti dostupne na različite načine i putem više od jednog osjetila;

 

iii.  moraju se osigurati alternative vizualnom netekstualnom sadržaju;

 

(c)  osiguravanjem pristupačnosti proizvoda koji se upotrebljavaju tijekom pružanja usluge, u skladu s pravilima definiranim u dijelu A;

(c)  proizvode koji se upotrebljavaju tijekom pružanja usluge, u skladu s pravilima definiranim u dijelu A;

(d)  pružanjem informacija o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi, kako je navedeno u nastavku:

(d)  informacije o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi;

i.  informacije moraju biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate koje na različite načine prikazuju korisnici i putem više od jednog osjetila;

 

ii.  moraju se pružiti alternative netekstualnom sadržaju;

 

iii.  elektroničke informacije, uključujući internetske aplikacije potrebne za pružanje usluge, moraju biti pružene sukladno točki (e);

 

(e)  s pomoću internetskih stranica s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

(e)  internetske stranice i mobilne uređaje s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te, ako je to potrebno, pružanje pristupačne elektroničke alternative; te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

(f)  pružanjem pristupačnih informacija za poboljšavanje komplementarnosti s pomoćnim uslugama;

(f)  informacije za poboljšavanje komplementarnosti s pomoćnim uslugama;

(g)  uključujući i pružanjem opcija, praksi, politika, postupaka i prilagodbi djelovanja usluge namijenjene potrebama osoba sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću.

(g)  opcije, prakse, politike, postupke i prilagodbu djelovanja usluge namijenjene potrebama osoba s invaliditetom.

Amandman    219

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak IX. – dio C. – točka 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kad je riječ o pristupačnosti izgrađenog okruženja u kojem se pružaju usluge osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću uključujući osobama s invaliditetom, točnije njegove predviđene neovisne uporabe, u obzir se moraju uzeti sljedeći aspekti aspekti javnih prostora:

1.  Kad je riječ o pristupačnosti izgrađenog okruženja u kojem se pružaju usluge osobama s invaliditetom, točnije njegove predviđene neovisne uporabe, u obzir se moraju uzeti sljedeći aspekti aspekti javnih prostora:

Amandman    220

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak X. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kad je riječ o pristupačnosti izgrađenog okruženja u kojem se pružaju usluge osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobama s invaliditetom, kako je navedeno u članku 3. stavku 10., točnije njegove predviđene neovisne uporabe, u obzir se moraju uzeti sljedeći aspekti aspekti javnih prostora:

Kad je riječ o pristupačnosti izgrađenog okruženja u kojem se pružaju usluge osobama s invaliditetom, kako je navedeno u članku 3. stavku 10., točnije njegove predviđene neovisne uporabe, u obzir se moraju uzeti sljedeći aspekti aspekti javnih prostora:

Amandman    221

Prijedlog direktive

Prilog II. – stavak 4. – točka 4.1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.1.  Proizvođač postavlja oznaku CE navedenu u ovoj Direktivi na svaki pojedinačni proizvod koji ispunjava primjenjive zahtjeve ove Direktive.

Briše se.

(1)

SL C 303, 19.8.2016., str. 103.


OBRAZLOŽENJE

Uvodne napomene

Europskim aktom o pristupačnosti (u daljnjem tekstu „Akt”) želi se poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta za pristupačne proizvode i usluge uklanjanjem prepreka koje su nastale zbog neusklađenog zakonodavstva te sprječavanjem nastanka novih prepreka do kojih bi moglo doći zbog obveza država članica u okviru Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu „Konvencija”). Akti Unije često se naknadno donose radi uklanjanja prepreka koje su stvorile države članice tijekom godina. Ovaj zakonodavni akt primjer je preventivnog djelovanja.

Prijedlog Komisije predstavlja dobru osnovu za rad, ali je potrebno unijeti nekoliko prilagodba kako bi se zajamčilo da će Akt ostvariti svoje ciljeve: uspostava dobre ravnoteže između potreba osoba s invaliditetom, otvaranje mogućnosti za nove i inovativne proizvode i usluge te istovremeno smanjenje nerazmjernih troškova za poduzeća. Izvjestitelj je svjestan činjenice da je Akt najavljen još u Strategiji Komisije za osobe s invaliditetom 2010. te smatra da je došao trenutak da se izradi.

Dosljednost s međunarodnim kontekstom

Izvjestitelj se pobrinuo za usklađenost Akta s međunarodnim kontekstom. Prijedlogom Komisije namjeravalo se, na primjer, proširiti područje primjene direktive na „osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću”. S obzirom na činjenicu da se Konvencija odnosi samo na prvu kategoriju i da je cilj Akta ograničiti nastanak novih prepreka koje proizlaze iz obveza u okviru Konvencije, izvjestitelj nije prihvatio navedeni prijedlog Komisije. Definicija osoba sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću u isključivoj je nadležnosti Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja te se stoga u nju nije zadiralo. Međutim, njezina je uporaba ograničena na novu uvodnu izjavu.

U toj je uvodnoj izjavi objašnjeno da će Akt imati pozitivan utjecaj na osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću kao što su starije osobe ili trudnice. Dokazano je da veća pristupačnost proizvoda i usluga poboljšava kvalitetu života ne samo osobama s invaliditetom, već i svima ostalima.

Primjena sektorskog pristupa u svim situacijama u kojima je to moguće

Izvjestitelj razumije da je za neke proizvode i usluge potreban horizontalni pristup, ali smatra da je sektorski pristup bolja opcija kada ga je moguće primijeniti. Stoga je izvjestitelj primio na znanje da izvjestitelji za Prijedlog direktive o audiovizualnim medijskim uslugama u područje primjene tog akta namjeravaju uključiti određene zahtjeve za pristupačnost. Izvjestitelj je odlučio da te usluge i opremu neće isključiti iz područja primjene ove direktive u nacrtu izvješća. Međutim, analizirat će napredak pregovora u Odboru za kulturu te ih ukloniti ako bude smatrao da su u dovoljnoj mjeri pokriveni u Direktivi o audiovizualnim medijskim uslugama.

Isto tako, telefonske usluge i oprema regulirane su u nedavno predloženoj Direktivi o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija. Izvjestitelj je odlučio da te usluge i opremu neće isključiti iz područja primjene ove direktive u nacrtu izvješća i da neće uskladiti njihove definicije. Ako ti proizvodi i usluge budu u dovoljnoj mjeri pokriveni u Direktivi o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija, izvjestitelj će također predložiti da se te odredbe uklone iz potonje.

Usklađen europski pravni okvir

U prijedlogu Komisije predlaže se upotreba Akta kao sigurnosne mreže za zahtjeve za pristupačnost pri čemu bi se Akt primjenjivao uz postojeće zakonodavstvo kako bi se zajamčilo da se za utvrđene proizvode i usluge ista razina zahtjeva ostvaruje u cijeloj Europi. Izvjestitelj smatra da je takav pristup opravdan ako se u postojećem zakonodavstvu ne navodi kako bi se pristupačnost trebala postići, ali ne podupire takav pristup kada je riječ o sektorima koji su već primijenili nove europske zahtjeve ili koji su već regulirani u pogledu pristupačnosti, kao što je prometni sektor. Promjena pravila u trenutku u kojem su postojeća pravila već u procesu provedbe nije primjer bolje regulacije i može biti iznimno štetno.

Stoga se izvjestitelj pobrinuo za to da se operatorima koji već podliježu europskom zakonodavstvu o pristupačnosti ovaj zakonodavni akt ne nametne kao dodatna obveza. Izvjestitelj je također uklonio udvostručavanje zahtjeva za gospodarske subjekte i potencijalne nedosljednosti među zahtjevima. Također je važno razjasniti da se ovom direktivom neće promijeniti obvezna ili dobrovoljna priroda postojećeg zakonodavstva. Njome se želi samo razjasniti što znače zahtjevi za pristupačnost u zakonodavstvu koje sadržava zahtjeve za pristupačnost.

Novi zakonodavni okvir prilagođen za pristupačnost

Izvjestitelj podupire odluku Komisije o korištenju novog zakonodavnog okvira u ovoj direktivi.(1) Međutim, okvir je potrebno malo izmijeniti kako bi se mogao primijeniti u Aktu. Na primjer, nadležna tijela za nadzor tržišta obično traže opoziv proizvoda samo ako proizvod nije siguran za potrošače ili je štetan za okoliš. Nepristupačan proizvod nije ni jedno od navedenog. Druge korektivne mjere i sankcije i dalje bi bile primjenjive u slučaju da proizvođač krši odredbe direktive, kao što je, kao zadnja opcija, opoziv proizvoda u slučaju da proizvođač, na primjer, nastavi sa stavljanjem na tržište nepristupačnog proizvoda koji je u području primjene ove direktive, usprkos zahtjevu nadležnog tijela. Također, nepristupačan proizvod sam po sebi ne predstavlja opasnost. Prijedlog Komisije prilagođen je kako bi se odrazila ta činjenica.

Počnimo od malih

Mikropoduzećima ne bi bilo moguće nositi se s obvezama koje proizlaze iz ove direktive. Prema prijedlogu Komisije, mali neovisni trgovac ili knjižar koji želi izraditi internetsku stranicu za prodaju svojih proizvoda morao bi je u potpunosti učiniti pristupačnom osobama s invaliditetom. Izvjestitelj smatra da to nije razmjerno. Upotreba klauzule o odstupanju iz članaka 12. i 22. također nije rješenje za male prodavače s obzirom na to da bi na zahtjev nadležnog tijela morali provesti analizu „procijenjenih troškova i koristi za gospodarske subjekte u odnosu na procijenjene koristi za osobe s invaliditetom, uzimajući u obzir učestalost i trajanje uporabe pojedinačnog proizvoda ili usluge”.

Opterećenje koje za mala i srednja poduzeća proizlazi iz ove direktive trebalo bi ograničiti. Međutim, važno ih je zadržati unutar područja primjene. Stoga se za njih predlaže blaži režim. Izvjestitelj stoga predlaže da se ukloni obveza prema kojoj mala i srednja poduzeća moraju nadležna tijela obavijestiti ako se žele koristiti člancima 12. i 22.

Zaključne primjedbe

Izvjestitelj u potpunosti podupire cilj Komisije o ostvarivanju veće pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Važan element ovog prijedloga jest jedinstveno tržište. Uklanjanjem postojećih prepreka i izbjegavanjem budućih, jedinstveno tržište dodatno će se ojačati te će od toga profitirati svi europski građani i poduzeća. Načela bolje regulative trebaju biti pokretač u stvaranju europskog zakonodavnog akta koji je primjeren svojoj svrsi.

Za ostvarivanje cilja ovog prijedloga ključne su inovacije te izvjestitelj stoga predlaže da se ostavi dovoljno prostora za inovativna poduzeća. S obzirom da se to prije pokazalo uspješnim, on predlaže da se zahtjevi za pristupačnost temelje na funkcionalnosti umjesto na tehničkim specifikacijama.

(1)

Novi zakonodavni okvir sastoji se od dviju uredbi (Uredba (EZ) 764/2008 i Uredba (EZ) 765/2008) i jedne odluke (Odluka 768/2008). Riječ je o paketu mjera čiji je cilj poboljšati nadzor tržišta i povećati kvalitetu ocjenjivanja sukladnosti. U njemu je također pojašnjenja uporaba oznake CE i uveden paket mjera za upotrebu u zakonodavstvu o proizvodima. Glavni je cilj Komisije uskladiti zakonodavstvo o usklađivanju proizvoda s referentnim odredbama Odluke 768/2008/EZ. Ista je stvar napravljena u kontekstu ove direktive.


MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (6.4.2017)

upućen Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona, propisa i administrativnih odredaba država članica u pogledu zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

Izvjestitelj za mišljenje (*): Ádám Kósa

(*)  Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

AMANDMANI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Svrha je ove Direktive doprinijeti pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta usklađivanjem zakona, propisa i administrativnih odredbi država članica te uklanjanjem prepreka slobodnom kretanju određenih pristupačnih proizvoda i usluga. Time će se povećati dostupnost pristupačnih proizvoda i usluga na unutarnjem tržištu.

(1)  Svrha je ove Direktive doprinijeti pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta usklađivanjem zakona, propisa i administrativnih odredbi država članica te uklanjanjem prepreka slobodnom kretanju određenih pristupačnih proizvoda i usluga. Time će se povećati dostupnost pristupačnih proizvoda i usluga na unutarnjem tržištu i povećati pristupačnost i praktičnost informacija o tim proizvodima.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Potražnja za pristupačnim proizvodima i uslugama je velika, a broj građana s invaliditetom i/ili funkcionalnim ograničenjima znatno će porasti kako stanovništvo Europske unije bude starjelo. Stvaranjem okruženja s pristupačnijim proizvodima i uslugama omogućuje se veća uključenost u društvo i olakšava samostalan život.

(2)  Potražnja za pristupačnim proizvodima i uslugama je velika, a broj osoba s funkcionalnim ograničenjima, uključujući osobe s invaliditetom u skladu s člankom 1. Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, znatno će porasti kako stanovništvo Europske unije bude starjelo. Okruženje s pristupačnijim proizvodima i uslugama omogućuje uključivije društvo i preduvjet je za samostalan život.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Razlike u nacionalnim zahtjevima za pristupačnost velika su prepreka pojedinačnim stručnjacima, a posebno malim i srednjim poduzećima te mikropoduzećima pri pokretanju posla izvan domaćeg tržišta. Nacionalni, pa čak i regionalni ili lokalni zahtjevi za pristupačnost koje su uspostavile države članice trenutačno se razlikuju u pogledu pokrivenosti i razine detaljnosti. Te razlike negativno utječu na konkurentnost i rast zbog toga što razvoj i uvođenje na tržište pristupačnih proizvoda i usluga za svako nacionalno tržište zahtijeva dodatne troškove.

(4)  Razlike u nacionalnim zahtjevima za pristupačnost odvraćaju pojedinačne stručnjake, a posebno mala i srednja poduzeća te mikropoduzeća od pokretanja poslovnih pothvata izvan domaćeg tržišta. Nacionalni, pa čak i regionalni ili lokalni zahtjevi za pristupačnost koje su uspostavile države članice trenutačno se razlikuju u pogledu pokrivenosti i razine detaljnosti. Te razlike negativno utječu na konkurentnost i gospodarski razvoj zbog toga što razvoj i uvođenje na tržište pristupačnih proizvoda i usluga za svako nacionalno tržište zahtijevaju dodatne troškove. Nacionalna tijela, proizvođači i pružatelji usluga suočavaju se s nesigurnošću u pogledu zahtjeva za pristupačnost za potencijalne prekogranične usluge i u pogledu odredbi političkog okvira u vezi s pristupačnošću.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Potrošači pristupačnih proizvoda i primatelji pristupačnih usluga plaćaju visoke cijene zbog ograničenog tržišnog natjecanja među dobavljačima. Zbog neujednačenosti nacionalnih propisa smanjuje se korist koja bi mogla proizaći iz razmjene iskustava na nacionalnoj i međunarodnoj razini o društvenom i tehnološkom razvoju.

(5)  Potrošači pristupačnih proizvoda, osobito pomoćnih tehnologija, i primatelji pristupačnih usluga plaćaju visoke cijene zbog ograničenog tržišnog natjecanja među dobavljačima. Zbog neujednačenosti nacionalnih propisa smanjuje se korist koja bi mogla proizaći iz razmjene iskustava na nacionalnoj i međunarodnoj razini u pogledu reakcije na društveni i tehnološki razvoj.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Približavanje nacionalnih mjera na razini Unije stoga je potrebno za pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta kako bi se smanjila rascjepkanost tržišta pristupačnih proizvoda i usluga, omogućila ekonomija razmjera, olakšala prekogranična trgovina i mobilnost te kako bi se pomoglo gospodarskim subjektima pri usmjeravanju sredstva na inovacije umjesto da ih koriste za ispunjavanje raznolikih pravnih zahtjeva diljem Unije.

(6)  Približavanje nacionalnih mjera na razini Unije stoga promiče bolje funkcioniranje unutarnjeg tržišta kako bi se smanjila rascjepkanost tržišta pristupačnih proizvoda i usluga, omogućila ekonomija razmjera, olakšala prekogranična trgovina, kao i kretanje proizvoda, usluga i osoba bez prepreka i mobilnost osoba s funkcionalnim ograničenjima, uključujući osobe s invaliditetom te kako bi se pomoglo gospodarskim subjektima pri usmjeravanju sredstava na inovacije umjesto da ih koriste za ispunjavanje raznolikih pravnih zahtjeva diljem Unije.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Ovom se Direktivom poštuju temeljna prava i načela priznata Poveljom o temeljnim pravima Europske unije. Ovom se Direktivom posebno nastoji osigurati potpuno poštovanje prava osoba s invaliditetom na mjere čiji je cilj osiguravanje njihove neovisnosti, društvene i profesionalne uključenosti te njihova sudjelovanja u životu zajednice te promicati primjenu članka 26. Povelje o temeljnim pravima Europske unije.

(9)  Ovom se Direktivom poštuju temeljna prava i načela priznata Poveljom o temeljnim pravima Europske unije. Ovom se Direktivom posebno nastoji osigurati potpuno poštovanje prava osoba s invaliditetom i starijih osoba na mjere čiji je cilj osiguravanje njihove neovisnosti, društvene i profesionalne uključenosti te njihova sudjelovanja u životu zajednice te promicati primjenu članaka 21., 25. i 26. Povelje o temeljnim pravima Europske unije.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  „Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta” usmjerena je na ostvarenje održivih ekonomskih i socijalnih koristi na povezanom jedinstvenom digitalnom tržištu. Potrošači Unije još uvijek ne mogu potpuno iskoristiti prednosti jedinstvenog tržišta u pogledu cijena i izbora jer su prekogranične internetske transakcije i dalje vrlo ograničene. Zbog rascjepkanosti je smanjeno i prekogranično korištenje uslugama e-trgovine. Nadalje je potrebno usklađeno djelovati kako bi se osiguralo da novi elektronički sadržaji budu potpuno dostupni osobama s invaliditetom. Stoga je potrebno uskladiti zahtjeve za pristupačnost diljem jedinstvenog digitalnog tržišta i osigurati da svi građani Unije neovisno o njihovim sposobnostima mogu uživati u pogodnostima takvog tržišta.

(10)  „Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta” usmjerena je na ostvarenje održivih ekonomskih i socijalnih koristi na povezanom jedinstvenom digitalnom tržištu, uz olakšavanje trgovine i poticanje zapošljavanja unutar Unije. Potrošači Unije još uvijek ne mogu potpuno iskoristiti prednosti jedinstvenog tržišta u pogledu cijena i izbora jer su prekogranične internetske transakcije i dalje vrlo ograničene. Zbog rascjepkanosti je smanjeno i prekogranično korištenje uslugama e-trgovine. Nadalje je potrebno usklađeno djelovati kako bi se osiguralo da novi elektronički sadržaji budu potpuno dostupni osobama s invaliditetom. Stoga je potrebno uskladiti zahtjeve za pristupačnost diljem jedinstvenog digitalnog tržišta i osigurati da svi građani Unije neovisno o njihovim sposobnostima mogu uživati u pogodnostima takvog tržišta.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Stupanje na snagu Konvencije u pravnim poretcima država članica podrazumijeva potrebu za donošenjem dodatnih nacionalnih odredbi o pristupačnosti proizvoda i usluga što bi bez djelovanja Unije dovelo do daljnjeg povećanja razlika među nacionalnim odredbama.

(13)  Stupanje Konvencije na snagu u pravnim poretcima država članica podrazumijeva potrebu za donošenjem dodatnih nacionalnih odredbi o pristupačnosti proizvoda i usluga i izgrađenom okruženju povezanom s pružanjem roba i usluga, što bi bez djelovanja Unije dovelo do daljnjeg povećanja razlika među nacionalnim odredbama.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Europska strategija za osobe s invaliditetom 2010. – 2020. – obnovljeno opredjeljenje za Europu bez barijera33 – u skladu s Konvencijom, tom se strategijom izdvaja pristupačnost kao jedno od osam područja djelovanja te se nastoji osigurati pristupačnost proizvoda i usluga.

(15)  Europska strategija za osobe s invaliditetom 2010. – 2020. – obnovljeno opredjeljenje za Europu bez barijera – u skladu s Konvencijom, tom se strategijom izdvaja pristupačnost kao jedno od osam područja djelovanja i jedan od osnovnih preduvjeta za sudjelovanje u društvu te se nastoji osigurati pristupačnost proizvoda i usluga.

__________________

__________________

33 COM(2010) 636.

33 COM(2010) 636.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Svi proizvodi i usluge moraju biti u skladu sa zahtjevima za pristupačnost utvrđenima u članku 3. i navedenima u Prilogu I. kako bi bili pristupačni osobama s invaliditetom i starijim osobama. Obveza pristupačnosti e-trgovine odnosi se i na internetsku prodaju usluga prema članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (e) ove Direktive.

(17)  Za svaki proizvod i uslugu iz područja primjene ove Direktive trebalo bi biti dostupno izvješće o pristupačnosti, u kojemu se navodi koji su zahtjevi za pristupačnost utvrđeni u članku 3. i navedeni u Prilogu I. provedeni kako bi proizvodi ili usluge bili pristupačni osobama s invaliditetom i starijim osobama. Izvješće o pristupačnosti je popis značajki pristupačnosti ili opis značajki pristupačnosti koje su dio glavnog opisa proizvoda u skladu s Prilogom II. i usluga u skladu s Prilogom III. Obveza pristupačnosti e-trgovine odnosi se i na internetsku prodaju usluga prema članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (e) ove Direktive.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Zahtjeve za pristupačnost treba uvesti na način koji najmanje opterećuje gospodarske subjekte i države članice, primjerice, uključenjem samo pomno odabranih proizvoda i usluga u područje primjene.

(18)  Potrebno je uvesti značajke pristupačnosti koje će omogućiti svim osobama s funkcionalnim ograničenjima, uključujući osobe s invaliditetom, da u potpunosti koriste proizvode i usluge te infrastrukturu obuhvaćene ovom Direktivom. Zahtjeve za pristupačnost treba uvesti na način koji najmanje opterećuje gospodarske subjekte i države članice.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  U nekim situacijama, zajedničkim zahtjevima za pristupačnost izgrađenog okoliša olakšalo bi se slobodno kretanje povezanih usluga i osoba s invaliditetom. Stoga se ovom Direktivom omogućuje državama članicama da izgrađeni okoliš koji se koristi za pružanje usluga uključe u područje primjene ove Direktive te tako osiguraju sukladnost sa zahtjevima za pristupačnost iz Priloga X.

(23)  Zajednički zahtjevi za pristupačnost izgrađenog okoliša važni su za proizvode i ključni u pogledu jamčenja pristupačnosti usluga te bi trebali olakšati slobodno kretanje osoba s invaliditetom. Stoga se ovom Direktivom obvezuje države članice da izgrađeni okoliš koji se koristi za pružanje usluga u potpunosti uključe u područje primjene ove Direktive te tako osiguraju sukladnost sa zahtjevima za pristupačnost iz Priloga X.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25a)  Pri utvrđivanju i razvrstavanja potreba osoba s invaliditetom koje proizvod ili usluga trebaju ispuniti, valja slijediti načelo univerzalnog dizajna, s obzirom na opću napomenu br. 2 (2014.) u pogledu članka 9. Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom1a.

 

__________________

 

1a https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Svi gospodarski subjekti koji sudjeluju u opskrbnom i distribucijskom lancu trebali bi osigurati da se na tržište stavljaju isključivo proizvodi koji su u skladu sa zahtjevima za pristupačnost iz ove Direktive. Potrebno je osigurati jasnu i razmjernu raspodjelu obveza koje odgovaraju ulozi svakog subjekta u opskrbnom i distribucijskom procesu.

(28)  Svi gospodarski subjekti koji sudjeluju u opskrbnom i distribucijskom lancu trebali bi osigurati da se na tržište stavljaju isključivo proizvodi koji su u skladu sa zahtjevima za pristupačnost iz ove Direktive, uključujući zahtjeve za izvješćivanje. Potrebno je osigurati jasnu i razmjernu raspodjelu obveza koje odgovaraju ulozi svakog subjekta u opskrbnom i distribucijskom procesu.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  U ovoj bi se Direktivi trebalo slijediti načelo „prvo misli na male” i uzeti u obzir administrativno opterećenje s kojim se suočavaju MSP-ovi. U njoj bi trebalo postaviti manje stroga pravila u pogledu ocjenjivanja sukladnosti te utvrditi zaštitne odredbe za gospodarske subjekte umjesto općih izuzeća i odstupanja za ta poduzeća. Stoga, pri uspostavljanju pravila za odabir i provedbu najprikladnijih postupaka ocjenjivanja sukladnosti trebala bi se uzeti u obzir situacija malih i srednjih poduzeća, a obveze za ocjenjivanje sukladnosti sa zahtjevima za pristupačnost trebalo bi ograničiti na način da one ne predstavljaju nerazmjerno opterećenje za MSP-ove. Osim toga, tijela za nadzor tržišta trebala bi djelovati na način razmjeran veličini poduzeća i voditi računa o tome je li riječ o maloserijskoj ili izvanserijskoj proizvodnji dotičnoga proizvoda, bez stvaranja nepotrebnih prepreka za MSP-ove, ne dovodeći pritom u pitanje zaštitu javnog interesa.

(37)  Direktiva bi trebala imati širok opseg, ali istovremeno uzeti u obzir administrativno opterećenje i financijske troškove s kojim se suočavaju MSP-ovi. Njome bi se trebala postaviti precizna i djelotvorna pravila u pogledu ocjenjivanja sukladnosti. Izuzeća od pravila za ocjenjivanje sukladnosti treba tumačiti strogo u skladu s ovom Direktivom. Stoga, pri uspostavljanju pravila za odabir i provedbu najprikladnijih postupaka ocjenjivanja sukladnosti trebala bi se uzeti u obzir situacija malih i srednjih poduzeća, a obveze za ocjenjivanje sukladnosti sa zahtjevima za pristupačnost trebalo bi ograničiti na način da one ne predstavljaju nerazmjerno opterećenje za MSP-ove. Osim toga, tijela za nadzor tržišta trebala bi djelovati na način razmjeran veličini poduzeća i voditi računa o tome je li riječ o maloserijskoj ili izvanserijskoj proizvodnji dotičnoga proizvoda, bez stvaranja nepotrebnih prepreka za MSP-ove, ne dovodeći pritom u pitanje zaštitu javnog interesa.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  Kako bi se olakšalo ocjenjivanje sukladnosti s primjenjivim zahtjevima, treba predvidjeti pretpostavku sukladnosti za proizvode i usluge koji su u skladu s dobrovoljnim usklađenim normama donesenima u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća39 u svrhu određivanja detaljnih tehničkih specifikacija tih zahtjeva. Komisija je europskim organizacijama za normizaciju već uputila brojne zahtjeve za normizaciju pristupačnosti koji bi bili relevantni za pripremu usklađenih normi.

(39)  Kako bi se olakšalo ocjenjivanje sukladnosti s primjenjivim zahtjevima u pogledu pristupačnosti, treba predvidjeti pretpostavku sukladnosti za proizvode i usluge koji su u skladu s dobrovoljnim usklađenim normama donesenima u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća39 u svrhu određivanja detaljnih tehničkih specifikacija tih zahtjeva. Komisija je europskim organizacijama za normizaciju već uputila brojne zahtjeve za normizaciju pristupačnosti koji bi bili relevantni za pripremu usklađenih normi.

__________________

__________________

39 Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14.11.2012., str. 12.).

39 Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14.11.2012., str. 12.).

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  U nedostatku usklađenih normi i kada je to potrebno radi usklađivanja tržišta, Komisiji bi trebalo biti omogućeno donošenje provedbenih akata o uspostavi zajedničkih tehničkih specifikacija za zahtjeve za pristupačnost utvrđene ovom Direktivom.

(40)  U nedostatku usklađenih normi i kada je to nužno radi usklađivanja tržišta, Komisiji bi trebalo biti omogućeno donošenje provedbenih akata o uspostavi zajedničkih tehničkih specifikacija za zahtjeve za pristupačnost utvrđene ovom Direktivom.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  U pogledu ocjene sukladnosti proizvoda u ovoj bi se Direktivi trebala upotrijebiti unutarnja kontrola proizvodnje „modula A” iz Priloga II. Odluci br. 768/2008/EZ, što omogućuje gospodarskim subjektima da dokažu te nadležnim tijelima da provjere da su proizvodi stavljeni na tržište u skladu sa zahtjevima za pristupačnost, a s druge strane to ne predstavlja nerazmjerno opterećenje.

(42)  U pogledu ocjene sukladnosti proizvoda u ovoj bi se Direktivi trebala upotrijebiti unutarnja kontrola proizvodnje „modula A” iz Priloga II. Odluci br. 768/2008/EZ, što omogućuje gospodarskim subjektima da dokažu te nadležnim tijelima da provjere da su proizvodi stavljeni na tržište u skladu sa zahtjevima za pristupačnost sukladno s izvješćem proizvođača o značajkama pristupačnosti predmetnog uređaja, a s druge strane to ne predstavlja nerazmjerno opterećenje.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(44)  Oznaka CE, kojom se označava sukladnost proizvoda sa zahtjevima za pristupačnost iz ove Direktive, vidljiva je posljedica cijelog postupka koji obuhvaća ocjenjivanje sukladnosti u širem smislu. U ovoj bi se Direktivi trebala slijediti opća načela kojima se uređuje oznaka CE iz Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća40 o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište.

(44)  Oznaka CE, kojom se označava sukladnost proizvoda sa zahtjevima za pristupačnost iz ove Direktive, vidljiva je posljedica cijelog postupka koji obuhvaća ocjenjivanje sukladnosti u širem smislu. U ovoj bi se Direktivi trebala slijediti opća načela kojima se uređuje oznaka CE iz Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća40. Države članice trebale bi razmijeniti dobre prakse u pogledu postupaka za evaluaciju pristupačnih proizvoda i usluga te bi se trebale međusobno držati obaviještenima o dostupnosti stručnjaka u području pristupačne roba i pristupačnih proizvoda u suradnji s krovnim organizacijama koje djeluju u području pristupačnosti i predstavljaju osobe s invaliditetom.

__________________

__________________

40 Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13.8.2008., str. 30.).

40 Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13.8.2008., str. 30.).

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak -1.

 

Ciljevi

 

Radi poboljšanja funkcioniranja unutarnjeg tržišta svrha je ove Direktive usklađivanje zakona, propisa i administrativnih odredbi država članica te uklanjanje prepreka slobodnom kretanju pristupačnih proizvoda i usluga.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  računalnu opremu i operativne sustave opće namjene;

(a)  računalnu opremu i operativne sustave opće namjene te kućanske aparate kojima se upravlja preko korisničkog sučelja s informacijskom i komunikacijskom tehnologijom;

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  sljedeće samoposlužne terminale:

(b)  samoposlužne terminale, kao što su:

(i)  bankomate,

(i)  bankomati,

 

(ii)  terminali za plaćanje,

(ii)  uređaje za naplatu karata,

iii.  uređaji za naplatu karata,

iii.  prijavne uređaje;

(iv)  prijavni uređaji;

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  audiovizualne medijske usluge i odgovarajuću korisničku opremu s naprednim računalnim svojstvima;

(b)  audiovizualne medijske usluge, komercijalne i javno financirane medije i internetske portale s vijestima te odgovarajuću korisničku opremu s naprednim računalnim svojstvima;

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  zrakoplovne, autobusne, željezničke usluge putničkog prijevoza i putničkog prijevoza vodnim putovima;

(c)  zrakoplovne, autobusne, željezničke usluge putničkog prijevoza i putničkog prijevoza vodnim putovima te s njima povezanu infrastrukturu;

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „univerzalni dizajn”, naveden i kao „dizajn za sve”, znači dizajn proizvoda, okruženja, programa i usluga koje u najvećoj mogućoj mjeri mogu upotrebljavati sve osobe, bez potrebe prilagođavanja ili posebnog dizajna. „Univerzalni dizajn” ne isključuje pomoćne naprave za posebne skupine osoba sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući, ako je potrebno, osobe s invaliditetom;

(2)  „univerzalni dizajn”, naveden i kao „dizajn za sve”, znači dizajn proizvoda, okruženja, programa i usluga koje u najvećoj mogućoj mjeri mogu upotrebljavati sve osobe, bez potrebe prilagođavanja ili posebnog dizajna; „univerzalni dizajn” ne isključuje pomoćne naprave za posebne skupine osoba, uključujući, ako je potrebno, osobe s invaliditetom;

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  „proizvod” znači tvar, pripravak ili dobro proizvedeno postupkom proizvodnje, a koji nije hrana, krmivo, živa biljka ili životinja, proizvod ljudskog podrijetla ili proizvod biljaka i životinja izravno povezan s njihovim budućim razmnožavanjem;

(5)  „proizvod” znači tvar, pripravak ili dobro proizvedeno postupkom proizvodnje, a koji nije hrana, krmivo, živa biljka ili životinja, proizvod ljudskog podrijetla ili proizvod biljaka i životinja izravno povezan s njihovim budućim razmnožavanjem u skladu s Direktivom 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća46a, osim iznimaka utvrđenih u ovoj Direktivi;

 

_____________________________

 

46a Direktiva 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. prosinca 2001. o općoj sigurnosti proizvoda (SL L 11, 15.1.2002, str. 4.).

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  „pružatelj usluga” znači svaka fizička ili pravna osoba u Uniji, kako je navedeno u članku 56. Ugovora i s poslovnim nastanom u državi članici, a koja nudi ili pruža uslugu obuhvaćenu područjem primjene ove Direktive;

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  „e-trgovina” znači internetska prodaja proizvoda i usluga.

(21)  „e-trgovina” znači internetska prodaja proizvoda i usluga, uključujući sve elemente treće strane potrebne za internetsku prodaju.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21a)  „pomoćna tehnologija” znači predmet, oprema ili sustav proizvoda koji se upotrebljavaju za povećanje, zadržavanje ili poboljšanje funkcionalnih sposobnosti pojedinaca sa smanjenim funkcionalnim sposobnostima, uključujući osobe s invaliditetom;

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 21.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21b)  „usluga pristupa” znači usluga kao što su zvučni opis, podnaslovi za gluhe i nagluhe osobe te znakovni jezik kojima se poboljšava pristupačnost audiovizualnih sadržaja za osobe s invaliditetom;

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 21.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21c)  „zvučni opis” znači dodatan zvučni sadržaj, isprepleten s dijalogom, koji opisuje važne aspekte vizualnog sadržaja audiovizualnih medija koji se ne mogu razumjeti samo na temelju glavnog zvučnog zapisa;

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 21.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21d)  „podnaslovi za gluhe i nagluhe osobe” znači sinkronizirani vizualni tekst koji služi kao alternativa izgovorenom tekstu i neizgovorenim auditivnim informacijama i koji je potreban za razumijevanje sadržaja medija;

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 21.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21e)  „zvučni podnaslovi” ili auditivni podnaslovi znači čitanje titlova naglas na nacionalnom jeziku kada je auditivni tekst na drugom jeziku;

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 21.f (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21f)  „tekst u stvarnom vremenu” znači komuniciranje prijenosom teksta u kojem terminal prenosi znakove istovremeno dok ih se utipkava, tako da korisnik doživljava komunikaciju kao kontinuiranu;

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 21.g (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21g)  „autorski alat” znači softver ili zbirka softverskih komponenti koje autori mogu koristiti, samostalno ili zajednički, za stvaranje ili izmjenu sadržaja koji će koristiti druge osobe, uključujući i druge autore;

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 21.h (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21h)  „usluge posredovanja” znači telefonske usluge koje pružaju usmeni prevoditelji ili softveri za usmeni prijevod i time gluhim ili nagluhim osobama ili osobama s govornim poteškoćama omogućavaju da posredstvom prevoditelja (softvera) telefonski komuniciraju s osobom koja čuje/komunicira na način koji je „funkcionalno ekvivalentan” komunikaciji osobe bez invaliditeta;

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Računalna oprema i operativni sustavi opće namjene moraju ispuniti zahtjeve navedene u odjeljku I. Priloga I.

2.  Računalna oprema i operativni sustavi opće namjene te kućanski aparati kojima se upravlja preko korisničkog sučelja s informacijskom i komunikacijskom tehnologijom moraju ispuniti zahtjeve navedene u odjeljku I. Priloga I.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Zahtjeve navedene u Odjeljku II. Priloga I. moraju ispuniti sljedeći samoposlužni terminali: bankomati, uređaji za naplatu karata i prijavni uređaji.

3.  Zahtjeve navedene u Odjeljku II. Priloga I. moraju ispuniti samoposlužni terminali za naplatu: bankomati, uređaji za naplatu karata, terminali za plaćanje i prijavni uređaji.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Telefonske usluge uključujući usluge u hitnim slučajevima i odgovarajuća korisnička oprema terminala s naprednim računalnim svojstvima moraju ispuniti zahtjeve navedene u odjeljku III. Priloga I.

4.  Telefonske usluge uključujući usluge u hitnim slučajevima i odgovarajuća korisnička oprema terminala s naprednim računalnim svojstvima moraju ispuniti zahtjeve navedene u odjeljku III. Priloga I. Države članice jamče dostupnost barem jedne usluge slanja tekstualnih poruka i jedne usluge prijenosa video zapisa unutar cijelog teritorija države članice, pri čemu se savjetuju s organizacijama korisnika, uključujući organizacije koje predstavljaju osobe s invaliditetom, te jamče da su te usluge uvijek interoperabilne s telefonskim uslugama. Države članice također jamče dostupnost audio, video i tekstualne komunikacije u stvarnom vremenu s nacionalnim, regionalnim i lokalnim hitnim službama u skladu s pristupom potpunog razgovora (Total Conversation).

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5  Audiovizualne medijske usluge i odgovarajuća korisnička oprema s naprednim računalnim svojstvima moraju ispuniti zahtjeve navedene u odjeljku IV. Priloga I.

5.  Audiovizualne medijske usluge, komercijalni i javno financirani mediji i internetski portali s vijestima te odgovarajuća korisnička oprema s naprednim računalnim svojstvima moraju ispuniti zahtjeve navedene u odjeljku IV. Priloga I.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 5. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Do datuma navedenog u članku 27. stavku 2. pružatelji audiovizualnih medijskih usluga koji emitiraju u EU-u osiguravaju pristupačnost svojih usluga kako slijedi:

 

– barem 75% ukupnog programa uključuje podnaslove za gluhe i nagluhe osobe

 

– barem 75% ukupnog programa s podnaslovima na nacionalnom jeziku uključuje zvučne podnaslove

 

– barem 5% ukupnog programa uključuje zvučni opis

 

– barem 5% ukupnog programa uključuje tumačenje na znakovni jezik.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Zrakoplovne, autobusne, željezničke usluge putničkog prijevoza i putničkog prijevoza vodnim putovima, internetske stranice, usluge na mobilnim uređajima, terminali napredne naplate karata, terminali za informacije u stvarnom vremenu i samoposlužni terminali, uređaji za naplatu karata i prijavni uređaji koji se upotrebljavaju za pružanje usluga javnog putničkog prijevoza moraju ispuniti zahtjeve navedene u odjeljku V. Priloga I.

6.  Infrastrukture zrakoplovnog, autobusnog i željezničkog putničkog prijevoza te putničkog prijevoza vodnim putovima, kao i usluge, internetske stranice, usluge na mobilnim uređajima, terminali napredne naplate karata, terminali za informacije u stvarnom vremenu i samoposlužni terminali, uređaji za naplatu karata i prijavni uređaji koji se upotrebljavaju za pružanje usluga javnog putničkog prijevoza moraju ispuniti zahtjeve navedene u odjeljcima V. i X. Priloga I.

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Bankarske usluge, internetske usluge, bankarske usluge na mobilnim uređajima, samoposlužni terminali uključujući bankomate koji se upotrebljavaju za pružanje bankarskih usluga moraju ispuniti zahtjeve navedene u odjeljku VI. Priloga I.

7.  Bankarske usluge, internetske stranice, bankarske usluge i terminali za plaćanje koji se temelje na mobilnim uređajima te samoposlužni terminali, uključujući bankomate koji se upotrebljavaju za pružanje bankarskih usluga, moraju ispuniti zahtjeve navedene u odjeljku VI. Priloga I.

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 9. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Sadržaj koji su stvorili korisnici nije obuhvaćen zahtjevima iz odjeljka VIII. Priloga I., a dostupni autorski alati dostupni su osobama s invaliditetom i olakšavaju stvaranje pristupačnog sadržaja u skladu s pravilima navedenima u ovoj Direktivi.

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10.  Države članice mogu s obzirom na nacionalne okolnosti odlučiti da izgrađeno okruženje koje upotrebljavaju korisnici javnog putničkog prijevoza, uključujući okruženje koje upotrebljavaju pružatelji usluga i infrastrukturni operateri, kao i izgrađeno okruženje koje upotrebljavaju korisnici bankarskih usluga i okruženje centra za korisnike i trgovina telefonskih operatora, moraju ispunjavati zahtjeve za pristupačnost iz odjeljka X. Priloga I. u cilju optimiziranja njihove uporabe za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom.

10.  Države članice jamče da izgrađeno okruženje koje upotrebljavaju korisnici javnog putničkog prijevoza, uključujući okruženje kojim upravljaju pružatelji usluga i infrastrukturni operateri, kao i izgrađeno okruženje koje upotrebljavaju korisnici bankarskih usluga i okruženje centra za korisnike i trgovina telefonskih operatora, ispunjava zahtjeve za pristupačnost iz odjeljka X. Priloga I. u cilju optimiziranja njihove uporabe za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom.

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je tim postupkom potvrđena sukladnost proizvoda s primjenjivim zahtjevima za pristupačnost, proizvođači sastavljaju EU izjavu o sukladnosti i stavljaju oznaku CE.

Ako je tim postupkom potvrđena sukladnost proizvoda s primjenjivim zahtjevima za pristupačnost, proizvođači sastavljaju EU izjavu o sukladnosti i stavljaju oznaku CE. Potrebno je da bude prisutno i dodatno jasno upućivanje na pristupačnost, na primjer „pristupačan proizvod”.

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Proizvođači vode evidenciju pritužbi, nesukladnih proizvoda i opoziva proizvoda te obavješćuju distributere o svakom takvom praćenju.

4.  Proizvođači vode evidenciju pritužbi u pogledu utvrđenih skupina osoba s invaliditetom, nesukladnih proizvoda i opoziva proizvoda te obavješćuju distributere o svakom takvom praćenju.

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Proizvođači moraju osigurati da su proizvodu priložene upute i sigurnosne informacije na jeziku koji je bez poteškoća razumljiv potrošačima i krajnjim korisnicima, kako je utvrdila predmetna država članica.

7.  Proizvođači moraju osigurati da su proizvodu priložene upute i sigurnosne informacije na jeziku koji je utvrdila predmetna država članica i koji je bez poteškoća razumljiv potrošačima i krajnjim korisnicima te u više pristupačnih oblika.

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da proizvod koji su stavili na tržište nije sukladan s ovom Direktivom moraju odmah poduzeti korektivne mjere kojima će proizvod ispuniti zahtjeve sukladnosti i ako je potrebno, povući ili opozvati proizvod. Osim toga, ako proizvod predstavlja rizik u pogledu pristupačnosti, proizvođači moraju odmah o tome obavijestiti nadležna nacionalna tijela u državama članicama u kojima je proizvod dostupan, posebno pružajući detalje o nesukladnosti i svim poduzetim korektivnim mjerama.

8.  Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da proizvod koji su stavili na tržište nije u skladu s ovom Direktivom, bez odgode poduzimaju sve potrebne korektivne mjere kako bi se navedeni proizvod prema potrebi uskladio, povukao s tržišta ili opozvao. Osim toga, ako proizvod nije pristupačan, proizvođači moraju odmah o tome obavijestiti nadležna nacionalna tijela u državama članicama u kojima je proizvod dostupan, posebno pružajući detalje o nesukladnosti i svim poduzetim korektivnim mjerama.

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Prije stavljanja na tržište uvoznici moraju provjeriti je li proizvođač proveo postupak ocjene sukladnosti naveden u Prilogu II. Moraju provjeriti i je li proizvođač sastavio tehničku dokumentaciju propisanu u tom Prilogu, nosi li proizvod oznaku CE i jesu li proizvodu priloženi potrebni dokumenti te je li proizvođač ispunio zahtjeve iz članka 5. stavaka 5. i 6.

2.  Prije stavljanja na tržište uvoznici moraju provjeriti je li proizvođač proveo postupak ocjene sukladnosti naveden u Prilogu II., na temelju proizvođačeva izvješća o pristupačnosti. Moraju provjeriti i je li proizvođač sastavio tehničku dokumentaciju propisanu u tom Prilogu, nosi li proizvod oznaku CE i jesu li proizvodu priloženi potrebni dokumenti te je li proizvođač ispunio zahtjeve iz članka 5. stavaka 5. i 6.

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pružatelji usluga moraju pripremiti potrebne informacije u skladu s Prilogom III. kojima se objašnjava način na koji se uslugama ispunjavaju zahtjevi za pristupačnost navedeni u članku 3. Informacije moraju u pisanom i usmenom obliku biti dostupne javnosti na način koji je pristupačan osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom. Pružatelji usluga moraju čuvati informacije tijekom cijelog razdoblja u kojem se pruža usluga.

2.  Pružatelji usluga moraju pripremiti potrebne informacije u skladu s Prilogom III. kojima se objašnjava način na koji se njihovim uslugama ispunjavaju zahtjevi za pristupačnost navedeni u članku 3. Informacije moraju biti dostupne javnosti u više pristupačnih oblika. Pružatelji usluga moraju čuvati informacije tijekom cijelog razdoblja u kojem se pruža predmetna usluga.

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pružatelji usluga moraju osigurati provedbu postupaka kojima se jamči da se usluge stalno pružaju u skladu sa zahtjevima za pristupačnost navedenima u članku 3. Pružatelji usluga moraju na odgovarajući način uzeti u obzir promjene svojstava pružanja usluge i promjene zahtjeva za pristupačnost navedenih u članku 3. U slučaju nesukladnosti pružatelji usluga moraju poduzeti potrebne korektivne mjere kojima će usluga ispuniti zahtjeve za pristupačnost navedene u članku 3.

3.  Pružatelji usluga moraju osigurati provedbu postupaka kojima se jamči da se usluge stalno pružaju u skladu sa zahtjevima za pristupačnost navedenima u članku 3. i moraju zajamčiti da, u okviru portfelja koji pružaju, sve skupine osoba s invaliditetom imaju u najvećoj mogućoj mjeri pristup dostupnim uslugama koje ispunjavaju njihove potrebe u pogledu pristupačnosti. Pružatelji usluga moraju na odgovarajući način uzeti u obzir promjene svojstava pružanja usluge i promjene zahtjeva za pristupačnost navedenih u članku 3. U slučajevima nesukladnosti pružatelji usluga moraju poduzeti potrebne korektivne mjere kojima će usluga ispuniti zahtjeve za pristupačnost navedene u članku 3.

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Zahtjevi za pristupačnost navedeni u članku 3. primjenjuju se u mjeri u kojoj ne uzrokuju znatne promjene aspekta ili svojstva proizvoda ili usluge, zbog kojih se mijenja priroda proizvoda ili usluge.

1.  Zahtjevi za pristupačnost navedeni u članku 3. moraju se primjenjivati u mjeri u kojoj ne uzrokuju znatne promjene aspekta ili svojstva proizvoda ili usluge, zbog kojih se na bilo koji način mijenja priroda predmetnog proizvoda ili usluge. Proizvođač može odlučiti da zahtjeve za pristupačnost ispuni inkorporacijom kompatibilnih komponenti treće strane, ako ta inkorporacija postane sastavni dio proizvoda i ne rezultira dodatnim troškom za korisnika.

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  procijenjene troškove i koristi za gospodarske subjekte u odnosu na procijenjene koristi za osobe s invaliditetom, uzimajući u obzir učestalost i trajanje uporabe pojedinačnog proizvoda ili usluge.

(b)  procijenjene dodatne troškove i koristi za gospodarske subjekte u odnosu na procijenjene koristi za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, uzimajući u obzir učestalost i trajanje uporabe pojedinačnog proizvoda ili usluge.

Amandman    55

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Opterećenje se neće smatrati nerazmjernim ako se subjekt na ime tog opterećenja financira iz izvora koji nisu njegovi vlastiti, neovisno jesu li javni ili privatni izvori.

4.  Opterećenje se neće smatrati nerazmjernim ako se subjekt na ime tog opterećenja financira iz izvora koji nisu njegovi vlastiti, neovisno jesu li javni ili privatni izvori. Nedostatak prioriteta, vremenskog rasporeda ili znanja ne smatra se opravdanim razlogom za pozivanje na nerazmjerno opterećenje.

Amandman    56

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Gospodarski subjekti ocjenjuju uzrokuju li se usklađivanjem sa zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga temeljne promjene ili nerazmjerno opterećenje.

5.  Gospodarski subjekti ocjenjuju uzrokuju li se usklađivanjem sa zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga temeljne promjene ili nerazmjerno opterećenje, uz savjetovanje s organizacijama korisnika i sa stručnjacima o zahtjevima za pristupačnost pri nacionalnim tijelu za nadzor tržišta.

Amandman    57

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ako gospodarski subjekti za pojedinačni proizvod ili uslugu primijene iznimku predviđenu u stavcima od 1. do 5., o tome moraju izvijestiti nadležno tijelo za nadzor tržišta u državi članici na čije je tržište proizvod ili usluga stavljen ili stavljen na raspolaganje. Izvješće mora sadržavati ocjenu navedenu u stavku 3. Mikropoduzeća su izuzeta od obveze izvješćivanja no dužna su na zahtjev nadležnog tijela za nadzor tržišta podnijeti relevantnu dokumentaciju tom tijelu.

6.  Ako gospodarski subjekti za određeni proizvod ili uslugu primijene iznimku predviđenu u stavcima od 1. do 5., o tome moraju izvijestiti nadležno tijelo za nadzor tržišta u državi članici na čije je tržište proizvod ili usluga stavljen ili stavljen na raspolaganje. Izvješće mora sadržavati ocjenu navedenu u stavku 3. Kako bi se u skladu s tom iznimkom odobrilo izuzeće, tijela za nadzor tržišta moraju provjeriti sve ocjene, osim ako je gospodarski subjekt pružio ocjenu koju je sastavila neovisna treća organizacija koju tijelo za nadzor tržišta službeno priznaje. Mikropoduzeća su izuzeta od obveze izvješćivanja no dužna su podnijeti relevantnu dokumentaciju na zahtjev relevantnog tijela za nadzor tržišta.

Amandman    58

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a.  Strukturirani dijalog uspostavlja se među relevantnim dionicima, uključujući osobe s invaliditetom i organizacije koje ih predstavljaju te tijela za nadzor tržišta kako bi se osigurala uspostava primjerenih i dosljednih načela za ocjenu izuzeća.

Amandman    59

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 6.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6b.  Potiče se države članice da mikropoduzećima osiguraju poticaje i smjernice radi lakše provedbe ove Direktive. Postupci i smjernice izrađuju se uz savjetovanje s relevantnim dionicima, uključujući osobe s invaliditetom i organizacije koje ih predstavljaju.

Amandman    60

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako tijela za nadzor tržišta države članice poduzmu mjere sukladno članku 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008 ili ako opravdano vjeruju da proizvod obuhvaćen ovom Direktivom predstavlja rizik u pogledu aspekata pristupačnosti uređenih ovom Direktivom, tijela za nadzor tržišta provode evaluaciju predmetnog proizvoda u pogledu svih zahtjeva utvrđenih ovom Direktivom. Relevantni gospodarski subjekti u potpunosti surađuju s tijelima za nadzor tržišta.

Ako tijela za nadzor tržišta države članice poduzmu mjere sukladno članku 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008 ili ako opravdano vjeruju da je proizvod obuhvaćen ovom Direktivom jasno i definitivno nedovoljno pristupačan u bilo kojem pogledu s obzirom na zahtjeve utvrđene ovom Direktivom, tijela za nadzor tržišta provode evaluaciju predmetnog proizvoda u pogledu svih zahtjeva utvrđenih ovom Direktivom. Relevantni gospodarski subjekti u potpunosti surađuju s tijelima za nadzor tržišta.

Amandman    61

Prijedlog direktive

Članak 21. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  gdje je to primjenjivo, svo relevantno zakonodavstvo Unije ili na odredbe u zakonodavstvu Unije koje se tiču pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

Amandman    62

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  procijenjene troškove i koristi za nadležno tijelo u odnosu na procijenjene koristi za osobe s invaliditetom, uzimajući u obzir učestalost i trajanje uporabe pojedinačnog proizvoda ili usluge.

(b)  procijenjene dodatne troškove i koristi za nadležno tijelo u odnosu na procijenjene koristi za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, uzimajući u obzir učestalost i trajanje uporabe pojedinačnog proizvoda ili usluge;

Amandman    63

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Predmetna nadležna tijela provode ocjenjivanje uzrokuje li se usklađivanjem sa zahtjevima za pristupačnost navedenima u članku 21. nerazmjerno opterećenje.

3.  Predmetna nadležna tijela provode ocjenjivanje toga uzrokuje li se usklađivanjem sa zahtjevima za pristupačnost navedenima u članku 21. nerazmjerno opterećenje. Nedostatak prioriteta, vremena ili znanja ne smatra se opravdanim razlogom za pozivanje na nerazmjerno opterećenje.

Amandman    64

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako je nadležno tijelo na pojedinačni proizvod ili uslugu primijenilo iznimku predviđenu u stavcima 1., 2. i 3., o tome mora izvijestiti Komisiju. Izvješće mora sadržavati ocjenu navedenu u stavku 2.

4.  Ako je nadležno tijelo na pojedinačni proizvod ili uslugu primijenilo iznimku predviđenu u stavcima 1., 2. i 3., o tome mora izvijestiti Komisiju. Izvješće mora sadržavati ocjenu navedenu u stavku 2. i biti javno dostupno u pristupačnim formatima.

Amandman    65

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Ako Komisija s razlogom dovede u pitanje odluku dotičnog nadležnog tijela, Komisija može zatražiti od radne skupine iz članka 25. stavka 2.a da sastavi mišljenje o ocjeni iz stavka 2. ovog članka.

Amandman    66

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  odredbe kojima se potrošaču nacionalnim zakonodavstvom omogućuje da se obrati sudovima ili nadležnim upravnim tijelima kako bi se osiguralo provođenje nacionalnih odredaba kojima se prenosi ova Direktiva;

(a)  odredbe kojima se potrošaču u sklopu okvira pristupačnog i sveobuhvatnog mehanizma za podnošenje pritužbi unutar nacionalnog zakonodavstva omogućuje da se obrati sudovima ili nadležnim upravnim tijelima kako bi se osiguralo provođenje nacionalnih odredaba kojima se prenosi ova Direktiva;

Amandman    67

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Kako bi se zajamčila dosljednost u primjeni zahtjeva iz ove Direktive i olakšala razmjena informacija i najboljih praksi među tijelima za nadzor tržišta Komisija uspostavlja radnu skupinu koju čine predstavnici nacionalnih tijela i organizacije koje predstavljaju relevantne dionike, uključujući osobe s invaliditetom i organizacije koje ih predstavljaju. Ako Komisija to smatra potrebnim, radna skupina sastavlja mišljenje o opravdanim iznimkama od tih zahtjeva.

Amandman    68

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 2. – odjeljak I. – stupac 1. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Računalna oprema i operativni sustavi opće namjene

Računalna oprema i operativni sustavi opće namjene te kućanski aparati kojima se upravlja preko korisničkog sučelja s informacijskom i komunikacijskom tehnologijom

Amandman    69

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 2. – odjeljak I. – stupac 2. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Dizajn i proizvodnja: Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom i osobe s poteškoćama povezanim sa starenjem, ostvaruje se:

1.  Dizajn i proizvodnja: Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se poštovanjem sljedećih zahtjeva za pristupačnost:

(a)  informacijama o uporabi priloženima samom proizvodu (označivanje, upute, upozorenja) koje:

(a)  informacijama o uporabi priloženih samom proizvodu (označivanje, upute, upozorenja), koje su dostupne u više pristupačnih oblika i koje su:

(i)  moraju biti dostupne putem više od jednog osjetila;

(i)  dostupne putem više od jednog osjetila;

(ii)  moraju biti razumljive;

(ii)  razumljive;

(iii)  moraju biti zamjetljive;

(iii)  zamjetljive;

(iv)  moraju imati odgovarajuću veličinu natpisa za predviđene uvjete uporabe;

(iv)  odgovarajuće veličine natpisa s dovoljnim kontrastom između znakova i pozadine kako bi se postigla maksimalna čitljivost za predviđene uvjete uporabe;

(b)  pakiranjem proizvoda uključujući i informacijama sadržanim u pakiranju (otvaranje, zatvaranje, uporaba, zbrinjavanje);

(b)  pakiranjem proizvoda uključujući i informacije sadržane u pakiranju (otvaranje, zatvaranje, uporaba, zbrinjavanje) i navođenje marke, naziva i vrste proizvoda kojim se:

 

(i)  poštuju zahtjevi iz točke (a);

 

(ii)  na jednostavan i precizan način informira korisnike o tome da proizvod sadrži značajke pristupačnosti i da je kompatibilan s pomoćnom tehnologijom;

(c)  uputama za uporabu, ugradnju, održavanje, čuvanje i zbrinjavanje proizvoda kojima se moraju ispuniti sljedeći uvjeti:

(c)  uputa za uporabu, ugradnju, održavanje, čuvanje i zbrinjavanje proizvoda, bez obzira na to jesu li odvojene od proizvoda ili integrirane u sam proizvod, kojima se moraju ispuniti sljedeći uvjeti:

(i)  sadržaj uputa mora biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate prikazane na različite načine i putem više od jednog osjetila te

(i)  moraju biti dostupne u pristupačnom internetskom formatu i dokumentu koji nije u elektroničkom internetskom formatu i koji je razumljiv, zamjetljiv i uporabljiv; i

(ii)  upute moraju sadržavati alternative za netekstualni sadržaj;

(ii)  proizvođač navodi i objašnjava kako upotrebljavati značajke pristupačnosti proizvoda i njegovu kompatibilnost s pomoćnim tehnologijama;

 

(iii)  na zahtjev su dostupne u alternativnom neelektroničkom obliku; alternativni neelektronički oblici mogu podrazumijevati uvećani font slova, Brailleovo pismo i tekst koji je jednostavan za čitanje.

 

(d)  upute za uporabu, instalaciju, održavanje, čuvanje i zbrinjavanje proizvoda, bez obzira na to jesu li odvojene od proizvoda ili su integrirane u sam proizvod, kojima se moraju ispuniti sljedeći uvjeti:

(d)  korisničkim sučeljem proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz) sukladno točki 2.;

(e)  korisničkim sučeljem proizvoda (rukovanje, kontrole i povratne informacije, unos i izlaz) sukladno točki 2.;

(e)  funkcionalnošću proizvoda s opcijama namijenjenim osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću sukladno točki 2.;

(f)  funkcionalnošću proizvoda s opcijama namijenjenim osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću sukladno točki 2.;

(f)  sučeljem proizvoda s pomoćnim uređajima.

(g)  gdje je to relevantno, kompatibilnošću s pomoćnim uređajima i tehnologijama dostupnima na razini Unije i na međunarodnoj razini, uključujući tehnološke uređaje za sluh, kao što su slušna pomagala, induktivne petlje (telecoil), umjetne pužnice i pomoćni uređaji za slušanje.

Amandman    70

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 2. – odjeljak I. – stupac 2. – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Usluge podrške: Ako su dostupne, usluge podrške (službe za pomoć korisnicima, pozivni centri, tehnička podrška, usluge posredovanja i usluge obuke) pružaju informacije o pristupačnosti proizvoda i njihovoj kompatibilnosti s pomoćnim tehnologijama, u pristupačnim načinima komunikacije za osobe s invaliditetom.

Amandman    71

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 2. – odjeljak I. – stupac 2. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Korisničko sučelje i dizajn funkcionalnosti

2.  Korisničko sučelje i zahtjevi za funkcionalnu učinkovitost

U cilju ostvarivanja pristupačnosti dizajna proizvoda i njihova sučelja kako je opisano u točki 1. podtočkama (d) i (e), ako je primjenjivo, proizvodi moraju biti dizajnirani za pružanje:

U cilju ostvarivanja pristupačnosti dizajna proizvoda i njihova sučelja kako je opisano u točki 1. podtočkama (e) i (f), ako je primjenjivo, proizvodi su dizajnirani za pružanje sljedećeg:

(a)  komunikacijskih i orijentacijskih opcija putem više od jednog osjetila;

(a)  komunikacijskih i orijentacijskih opcija putem više od jednog osjetila, uključujući sljedeće:

 

(i)  ako proizvod omogućuje vizualne načine komunikacije i upravljanja, proizvod mora omogućivati barem jedan način informiranja i upravljanja koji ne zahtijeva vid,

 

(ii)  ako proizvod omogućuje slušne načine informiranja i upravljanja, proizvod mora omogućivati barem jedan način informiranja i upravljanja koji ne zahtijeva sluh;

(b)  komunikacijskih i orijentacijskih alternativa govoru;

(b)  ako proizvod iziskuje da korisnik daje naredbe glasom, proizvod mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji ne zahtijeva da korisnici govore;

(c)  prilagodbe uvećanja i kontrasta;

(c)  ako proizvod omogućuje vizualne načine komunikacije i upravljanja, također mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji omogućuje da se korisnici s ograničenim vidom mogu bolje koristiti tim vidom, uključujući mogućnost prilagodbe uvećanja bez gubitka sadržaja ili funkcionalnosti, prilagodbe kontrasta i osvjetljenja i, gdje je to moguće, uključujući prilagodljive načine izdvajanja i kontrole glavnog prikaza od pozadine vizualnih elemenata te prilagodbu kontrole potrebnog vidnog polja;

(d)  promjene boje za prikaz informacija;

(d)  ako proizvod omogućuje vizualne načine upravljanja, proizvod mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji ne zahtijeva da korisnici opažaju boje;

(e)  prilagodljivih načina izdvajanja i kontrole glavnog prikaza od pozadine, uključujući smanjivanje pozadinskog šuma radi poboljšanja jasnoće;

(e)  ako proizvod omogućuje slušne načine upravljanja, prilagodbu glasnoće i ojačane auditorne značajke radi poboljšanja jasnoće zvuka, proizvod mora omogućivati barem jedan način rada s uključenim ojačanim auditornim značajkama, jasnoćom i glasnoćom te prilagodljive načine izdvajanja i kontrole glavnog od pozadinskog zvuka kada su glas i pozadina dostupni kao zasebni protoci audiosadržaja;

(f)  prilagodbe glasnoće;

 

(g)  stupnjevitog upravljanja i alternativa upravljanju finim motoričkim pokretima;

(f)  ako proizvod iziskuje ručno upravljanje, proizvod mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji omogućuje da se korisnici koriste proizvodom putem alternativnih načina upravljanja koji ne iziskuju fine motoričke pokrete, rukovanje ili snagu u rukama niti istodobno upravljanje više od jednom naredbom;

(h)  načina upravljanja uz ograničen doseg i snagu udova;

(g)  ako je proizvod samostojeći ili instaliran, njegovi se informacijski i upravljački elementi moraju nalaziti unutar dosega svih korisnika ili mora biti moguće postaviti ga unutar područja dosega za sve korisnike s ograničenim dosegom i snagom udova;

(i)  sprečavanje fotosenzitivnih napadaja.

(h)  ako proizvod omogućuje vizualne načine informiranja, proizvod mora omogućivati barem jedan način informiranja koji minimizira mogućnost fotosenzitivnih napadaja;

 

(i)  proizvod mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji olakšava uporabu svim korisnicima, uključujući korisnike s ograničenim kognitivnim sposobnostima;

 

(j)  ako proizvod ima značajke koje jamče pristupačnost, mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji čuva privatnost korisnika pri uporabi značajki koje jamče pristupačnost.

Amandman    72

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 3. – odjeljak II. – stupac 1. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Samoposlužni terminali: bankomati, uređaji za naplatu karata i prijavni uređaji

Samoposlužni terminali: bankomati, uređaji za naplatu karata, prijavni uređaji i terminali za plaćanje

Amandman    73

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 3. – odjeljak II. – stupac 2. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Dizajn i proizvodnja: Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom i osobe s poteškoćama povezanim sa starenjem, ostvaruje se:

1.  Dizajn i proizvodnja: Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se poštovanjem sljedećih zahtjeva za pristupačnost:

(a)  informacijama o uporabi priloženima samom proizvodu (označivanje, upute, upozorenja) koje:

(a)  informacijama o uporabi priloženih samom proizvodu (označivanje, upute, upozorenja), koje su dostupne u više pristupačnih oblika i koje su:

(i)  moraju biti dostupne putem više od jednog osjetila;

(i)  dostupne putem više od jednog osjetila;

(ii)  moraju biti razumljive;

(ii)  razumljive;

(iii)  moraju biti zamjetljive;

(iii)  zamjetljive;

(iv)  moraju imati odgovarajuću veličinu natpisa za predviđene uvjete uporabe;

(iv)  odgovarajuće veličine natpisa s dovoljnim kontrastom između znakova i pozadine kako bi se postigla maksimalna čitljivost za predviđene uvjete uporabe;

(b)  korisničkim sučeljem proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz) sukladno točki 2.;

(b)  korisničkim sučeljem proizvoda (rukovanje, kontrole i povratne informacije, unos i izlaz) sukladno točki 2.;

(c)  funkcionalnošću proizvoda s opcijama namijenjenim osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću sukladno točki 2.;

(c)  funkcionalnošću proizvoda s opcijama namijenjenim osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću sukladno točki 2.;

(d)  sučeljem proizvoda s pomoćnim uređajima.

(d)  gdje je to primjenjivo, kompatibilnošću s pomoćnim uređajima i tehnologijama dostupnima na razini Unije, uključujući slušnu tehnologiju, kao što su slušna pomagala, induktivne petlje (telecoil), umjetne pužnice i pomoćni uređaji za slušanje.

Amandman    74

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 3. – odjeljak II. – stupac 2. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Korisničko sučelje i dizajn funkcionalnosti:

 

2.  Korisničko sučelje i zahtjevi za funkcionalnu učinkovitost:

U cilju ostvarivanja pristupačnosti dizajna proizvoda i njihova sučelja kako je opisano u točki 1. točkama (b) i (c), ako je primjenjivo, proizvodi moraju biti dizajnirani za pružanje:

U cilju ostvarivanja pristupačnosti dizajna proizvoda i njihova sučelja kako je opisano u točki 1. točkama (b) i (c), ako je primjenjivo, proizvodi su dizajnirani za pružanje:

(a)  komunikacijskih i orijentacijskih opcija putem više od jednog osjetila;

(a)  komunikacijskih i orijentacijskih opcija putem više od jednog osjetila, uključujući sljedeće:

 

(i)  ako proizvod omogućuje vizualne načine komunikacije i upravljanja, proizvod mora omogućivati barem jedan način informiranja i upravljanja koji ne zahtijeva vid,

 

(ii)  ako proizvod omogućuje slušne načine informiranja i upravljanja, proizvod mora omogućivati barem jedan način informiranja i upravljanja koji ne zahtijeva sluh;

(b)  komunikacijskih i orijentacijskih alternativa govoru;

(b)  ako proizvod iziskuje da korisnik daje naredbe glasom, proizvod mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji ne zahtijeva da korisnici govore;

(c)  prilagodbe uvećanja i kontrasta;

(c)  ako proizvod omogućuje vizualne načine komunikacije i upravljanja, također mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji omogućuje da se korisnici s ograničenim vidom mogu bolje koristiti tim vidom, uključujući mogućnost prilagodbe uvećanja bez gubitka sadržaja ili funkcionalnosti, prilagodbe kontrasta i osvjetljenja i, gdje je to moguće, uključujući prilagodljive načine izdvajanja i kontrole glavnog prikaza od pozadine vizualnih elemenata te prilagodbu kontrole potrebnog vidnog polja;

(d)  promjene boje za prikaz informacija;

(d)  ako proizvod omogućuje vizualne načine upravljanja, proizvod mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji ne zahtijeva da korisnici opažaju boje;

(e)  prilagodljivih načina izdvajanja i kontrole glavnog prikaza od pozadine, uključujući smanjivanje pozadinskog šuma radi poboljšanja jasnoće;

(e)  ako proizvod omogućuje slušne načine upravljanja, prilagodbu glasnoće i ojačane auditorne značajke radi poboljšanja jasnoće zvuka, proizvod mora omogućivati barem jedan način rada s uključenim ojačanim auditornim značajkama, jasnoćom i glasnoćom te prilagodljive načine izdvajanja i kontrole glavnog od pozadinskog zvuka kada su glas i pozadina dostupni kao zasebni protoci audiosadržaja;

(f)  prilagodbe glasnoće;

 

(g)  stupnjevitog upravljanja i alternativa upravljanju finim motoričkim pokretima;

(f)  ako proizvod iziskuje ručno upravljanje, proizvod mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji omogućuje da se korisnici koriste proizvodom putem alternativnih načina upravljanja koji ne iziskuju fine motoričke pokrete, rukovanje ili snagu u rukama niti istodobno upravljanje više od jednom naredbom;

(h)  načina upravljanja uz ograničen doseg i snagu udova;

(g)  ako je proizvod samostojeći ili instaliran, njegovi se informacijski i upravljački elementi moraju nalaziti unutar dosega svih korisnika ili mora biti moguće postaviti ga unutar područja dosega za sve korisnike s ograničenim dosegom i snagom udova;

(i)  sprečavanje fotosenzitivnih napadaja.

(h)  ako proizvod omogućuje vizualne načine informiranja, proizvod mora omogućivati barem jedan način informiranja koji minimizira mogućnost fotosenzitivnih napadaja;

 

(i)  proizvod mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji olakšava uporabu svim korisnicima, uključujući korisnike s ograničenim kognitivnim sposobnostima;

 

(j)  ako proizvod ima značajke koje jamče pristupačnost, mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji čuva privatnost korisnika pri uporabi značajki koje jamče pristupačnost;

 

(k)  ne zahtijeva se da značajkapristupačnosti bude uključena kako bi je korisnik kojemu je ta značajka potrebna uključio;

 

(l)  kada je potrebno dati odgovor unutar određenog vremena, korisniku se omogućuje vizualno upozorenje, kao i upozorenje dodirom ili zvukom te se daje mogućnost produljenja dopuštenog vremena;

 

(m)  proizvod mora biti uporabljiv, uključujući dijelove proizvoda kojima se rukuje, kao što su tipke i kontrole, mora imati odgovarajući kontrast između tipki i njihove pozadine te se mora raspoznati na dodir;

 

(n)  kada su pruženi ključevi, ulaznice ili kartice, njihova se orijentacija mora razlikovati na dodir ako je važna za daljnju uporabu ključa, ulaznice ili kartice;

 

o)  kada su za uporabu proizvoda potrebne biološke karakteristike korisnika, ne smije se oslanjati na uporabu određene biološke karakteristike kao jedinog načina identifikacije korisnika ili za kontrolu proizvoda.

Amandman    75

Prijedlog direktive

Prilog I. redak 3. – odjeljak II. – stupac 2. – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Usluge podrške:

 

Ako su dostupne, usluge podrške (službe za pomoć korisnicima, pozivni centri, tehnička podrška, usluge posredovanja i usluge obuke) pružaju informacije o pristupačnosti proizvoda i njegovoj kompatibilnosti s pomoćnim tehnologijama, u dostupnim načinima komunikacije za korisnike, uključujući osobe s invaliditetom.

Amandman    76

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 4. – odjeljak III. – stupac 2. – točka A – podtočka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružanje usluga u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se:

1.  Pružanje usluga na način da se postigne njihova optimalna funkcionalnost za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se sljedećim:

(a)  osiguravanjem pristupačnosti proizvoda koje te osobe upotrebljavaju tijekom pružanja usluge, u skladu s pravilima definiranim u točki B. o „Odgovarajućoj korisničkoj opremi s naprednim računalnim svojstvima koju upotrebljavaju korisnici”;

(a)  proizvodima koje te osobe upotrebljavaju tijekom pružanja usluge, koji su u skladu s pravilima definiranim u točki B. o „Odgovarajućoj korisničkoj opremi s naprednim računalnim svojstvima koju upotrebljavaju korisnici”;

(b)  pružanjem informacija o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi, kako je navedeno u nastavku:

(b)  informacijama o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi, koje također moraju biti dostupne u više pristupačnih oblika, kako je navedeno u nastavku:

(i)  informacije moraju biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate koje na različite načine prikazuju korisnici i putem više od jednog osjetila;

(i)  informacije moraju biti dostupne u pristupačnom internetskom formatu i dokumentu koji nije u elektroničkom internetskom formatu kako bi bile razumljive, zamjetljive i uporabljive;

(ii)  moraju se pružiti alternative netekstualnom sadržaju;

(ii)  gospodarski subjekt navodi i objašnjava kako upotrebljavati značajke pristupačnosti usluge i njezinu komplementarnost s različitim pomoćnim tehnologijama;

(iii)  elektroničke informacije, uključujući s njima povezane internetske aplikacije potrebne za pružanje usluge, moraju biti pružene sukladno točki (c).

(iii)  elektroničke informacije, uključujući internetske i mobilne aplikacije i internetske stranice potrebne za pružanje usluge, moraju biti pružene sukladno točki (c);

 

(iv)  na zahtjev su dostupne u alternativnom neelektroničkom obliku; Alternativni neelektronički oblici mogu podrazumijevati uvećani font slova, Brailleovo pismo i tekst koji je jednostavan za čitanje.

(c)  s pomoću internetskih stranica s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

(c)  s pomoću internetskih stranica i mobilnih usluga, uključujući mobilne aplikacije potrebne za pružanje usluge, s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te, ako je potrebno, pružanjem pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

(d)  pružanjem pristupačnih informacija za poboljšavanje komplementarnosti s pomoćnim uslugama;

(d)  pružanjem pristupačnih informacija za poboljšavanje komplementarnosti s pomoćnim uslugama;

(e)  uključujući i pružanjem opcija, praksi, politika, postupaka i prilagodbi djelovanja usluge namijenjene potrebama osoba sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću.

(e)  pružanjem opcija, praksi, politika, postupaka i prilagodbi djelovanja usluge namijenjene potrebama osoba sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom:

 

(i)  ako usluga omogućuje dvosmjernu komunikaciju, također mora podržavati tekstualnu poruku u stvarnom vremenu, usporedno i u sklopu istog poziva;

 

(ii)  ako usluga omogućuje dvosmjernu komunikaciju i određena je za uporabu s uslugama posredovanja, mora postojati potpora za funkciju glasa, teksta u stvarnom vremenu i/ili videozapisa, samostalno ili u bilo kojoj kombinaciji, za ulazne i izlazne pozive;

 

(iii)  ako usluga omogućuje dvosmjernu komunikaciju i određena je za uporabu s uslugama u hitnim slučajevima, mora postojati potpora za funkciju glasa, teksta u stvarnom vremenu i/ili videozapisa, samostalno ili u bilo kojoj kombinaciji, za ulazne i izlazne pozive;

Amandman    77

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 4. – odjeljak III. – stupac 2. – točka A – podtočka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Usluge podrške

 

Ako su dostupne, usluge podrške (službe za pomoć korisnicima, pozivni centri, tehnička podrška, usluge posredovanja i usluge obuke) pružaju informacije o pristupačnosti usluge i njezinoj kompatibilnosti s pomoćnim tehnologijama, u dostupnim načinima komunikacije za korisnike sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom.

Amandman    78

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 4. – odjeljak III. – stupac 2. – točka B – podtočka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Dizajn i proizvodnja: Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom i osobe s poteškoćama povezanim sa starenjem, ostvaruje se:

1.  Dizajn i proizvodnja: Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se poštovanjem sljedećih zahtjeva za pristupačnost:

(a)  informacijama o uporabi priloženima samom proizvodu (označivanje, upute, upozorenja) koje:

(a)  informacijama o uporabi priloženih samom proizvodu (označivanje, upute, upozorenja), koje su dostupne u više pristupačnih oblika i koje su:

(i)  moraju biti dostupne putem više od jednog osjetila;

(i)  dostupne putem više od jednog osjetila;

(ii)  moraju biti razumljive;

(ii)  razumljive;

(iii)  moraju biti zamjetljive;

(iii)  zamjetljive;

(iv)  moraju imati odgovarajuću veličinu natpisa za predviđene uvjete uporabe;

(iv)  odgovarajuće veličine natpisa s dovoljnim kontrastom između znakova i pozadine kako bi se postigla maksimalna čitljivost za predviđene uvjete uporabe;

(b)  pakiranjem proizvoda uključujući i informacijama sadržanim u pakiranju (otvaranje, zatvaranje, uporaba, zbrinjavanje);

(b)  pakiranjem proizvoda uključujući i informacije sadržane u pakiranju (otvaranje, zatvaranje, uporaba, zbrinjavanje) i navođenje marke, naziva i vrste proizvoda kojim se:

 

(i)  poštuju zahtjevi iz točke (a);

 

(ii)  na jednostavan i precizan način informira korisnike o tome da proizvod sadrži značajke pristupačnosti i da je kompatibilan s pomoćnom tehnologijom;

(c)  uputama za uporabu, ugradnju, održavanje, čuvanje i zbrinjavanje proizvoda kojima se moraju ispuniti sljedeći uvjeti:

(c)  upute za uporabu, instalaciju, održavanje, čuvanje i zbrinjavanje proizvoda, bez obzira na to jesu li odvojene od proizvoda ili su integrirane u sam proizvod, kojima se moraju ispuniti sljedeći uvjeti:

(i)  sadržaj uputa mora biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate prikazane na različite načine i putem više od jednog osjetila te

(i)  moraju biti dostupne u pristupačnom internetskom formatu i dokumentu koji nije u elektroničkom internetskom formatu koji je i uočljiv i uporabljiv; i

(ii)  upute moraju sadržavati alternative za netekstualni sadržaj;

(ii)  proizvođač navodi i objašnjava kako upotrebljavati značajke pristupačnosti proizvoda i njegovu kompatibilnost s različitim pomoćnim tehnologijama;

 

(iii)  na zahtjev su dostupne u alternativnom neelektroničkom obliku; alternativni neelektronički oblici mogu podrazumijevati uvećani font slova, Brailleovo pismo i tekst koji je jednostavan za čitanje.

 

(c)  upute za uporabu, instalaciju, održavanje, čuvanje i zbrinjavanje proizvoda, bez obzira na to jesu li odvojene od proizvoda ili su integrirane u sam proizvod, kojima se moraju ispuniti sljedeći uvjeti:

(d)  korisničkim sučeljem proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz) sukladno točki 2.;

(d)  korisničkim sučeljem proizvoda (rukovanje, kontrole i povratne informacije, unos i izlaz) sukladno točki 2.;

(e)  funkcionalnošću proizvoda s opcijama namijenjenim osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću sukladno točki 2.;

(e)  funkcionalnošću proizvoda s opcijama namijenjenim osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću sukladno točki 2.;

(f)  sučeljem proizvoda s pomoćnim uređajima.

(f)  gdje je to primjenjivo, kompatibilnošću s pomoćnim uređajima i tehnologijama dostupnima na razini Unije, uključujući slušnu tehnologiju, kao što su slušna pomagala, induktivne petlje (telecoil), umjetne pužnice i pomoćni uređaji za slušanje.

Amandman    79

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 4. – odjeljak III. – stupac 2. – točka B – podtočka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Korisničko sučelje i dizajn funkcionalnosti

2.  Korisničko sučelje i funkcionalni izvedbeni zahtjevi

U cilju ostvarivanja pristupačnosti dizajna proizvoda i njihova sučelja kako je opisano u točki 1. podtočkama (d) i (e), ako je primjenjivo, proizvodi moraju biti dizajnirani za pružanje:

U cilju ostvarivanja pristupačnosti dizajna proizvoda i njihova sučelja kako je opisano u točki 1. podtočkama (d) i (e), ako je primjenjivo, proizvodi su dizajnirani za pružanje:

(a)  komunikacijskih i orijentacijskih opcija putem više od jednog osjetila;

(a)  komunikacijskih i orijentacijskih opcija putem više od jednog osjetila, uključujući:

 

(i)  ako proizvod omogućuje vizualne načine komunikacije i upravljanja, proizvod mora omogućivati barem jedan način informiranja i upravljanja koji ne zahtijeva vid,

 

(ii)  ako proizvod omogućuje slušne načine informiranja i upravljanja, proizvod mora omogućivati barem jedan način informiranja i upravljanja koji ne zahtijeva sluh;

(b)  komunikacijskih i orijentacijskih alternativa govoru;

(b)  ako proizvod iziskuje da korisnik daje naredbe glasom, proizvod mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji ne zahtijeva da korisnici govore;

(c)  prilagodbe uvećanja i kontrasta;

(c)  ako proizvod omogućuje vizualne načine komunikacije i upravljanja, također mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji omogućuje da se korisnici s ograničenim vidom mogu bolje koristiti tim vidom, uključujući mogućnost prilagodbe uvećanja bez gubitka sadržaja, prilagodbe kontrasta i osvjetljenja i, gdje je to moguće, uključujući prilagodljive načine izdvajanja i kontrole glavnog prikaza od pozadine vizualnih elemenata te prilagodbu kontrole potrebnog vidnog polja;

(d)  promjene boje za prikaz informacija;

(d)  ako proizvod omogućuje vizualne načine upravljanja, proizvod mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji ne zahtijeva da korisnici opažaju boje;

(e)  prilagodljivih načina izdvajanja i kontrole glavnog prikaza od pozadine, uključujući smanjivanje pozadinskog šuma radi poboljšanja jasnoće;

(e)  ako proizvod omogućuje slušne načine upravljanja, prilagodbu glasnoće i ojačane auditorne značajke radi poboljšanja jasnoće zvuka, proizvod mora omogućivati barem jedan način rada s uključenim ojačanim auditornim značajkama, jasnoćom i glasnoćom te prilagodljive načine izdvajanja i kontrole glavnog od pozadinskog zvuka kada su glas i pozadina dostupni kao zasebni protoci audiosadržaja;

(f)  prilagodbe glasnoće;

 

(g)  stupnjevitog upravljanja i alternativa upravljanju finim motoričkim pokretima;

(f)  ako proizvod iziskuje ručno upravljanje, proizvod mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji omogućuje da se korisnici koriste proizvodom putem alternativnih načina upravljanja koji ne iziskuju fine motoričke pokrete, rukovanje ili snagu u rukama niti istodobno upravljanje više od jednom naredbom;

(h)  načina upravljanja uz ograničen doseg i snagu udova;

(g)  ako je proizvod samostojeći ili instaliran, njegovi se informacijski i upravljački elementi moraju nalaziti unutar dosega svih korisnika ili mora biti moguće postaviti ga unutar područja dosega za sve korisnike s ograničenim dosegom i snagom udova;

(i)  sprečavanje fotosenzitivnih napadaja.

(h)  ako proizvod omogućuje vizualne načine informiranja, proizvod mora omogućivati barem jedan način informiranja koji smanjuje mogućnost fotosenzitivnih napadaja;

 

(i)  proizvod mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji olakšava uporabu svim korisnicima, uključujući korisnike s ograničenim kognitivnim sposobnostima;

 

(j)  ako proizvod ima značajke koje jamče pristupačnost, mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji čuva privatnost korisnika pri uporabi značajki koje jamče pristupačnost.

Amandman    80

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 4. – odjeljak III. – stupac 2. – točka B – podtočka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Usluge podrške

 

Ako su dostupne, usluge podrške (službe za pomoć korisnicima, pozivni centri, tehnička podrška, usluge posredovanja i usluge obuke) pružaju informacije o pristupačnosti proizvoda i njegovoj kompatibilnosti s pomoćnim tehnologijama, u dostupnim načinima komunikacije za korisnike sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom.

Amandman    81

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 5. – odjeljak IV. – stupac 2. – točka A – podtočka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružanje usluga u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se:

1.  Pružanje usluga na način da se postigne njihova optimalna funkcionalnost za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se sljedećim:

(a)  osiguravanjem pristupačnosti proizvoda koje te osobe upotrebljavaju tijekom pružanja usluge, u skladu s pravilima definiranim u točki B. o „Odgovarajućoj opremi terminala s naprednim računalnim svojstvima koju upotrebljavaju korisnici”;

(a)  proizvodi koje te osobe upotrebljavaju tijekom pružanja usluge moraju biti u skladu s pravilima definiranim u točki B. o „Odgovarajućoj opremi terminala s naprednim računalnim svojstvima koju upotrebljavaju korisnici”;

(b)  pružanjem informacija o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi, kako je navedeno u nastavku:

(b)  informacijama o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi, koje će biti dostupne u više pristupačnih formata, kako je navedeno u nastavku:

(i)  informacije moraju biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate koje na različite načine prikazuju korisnici i putem više od jednog osjetila;

(i)  informacije moraju biti dostupne u pristupačnom mrežnom obliku i dokumentu koji nije u elektroničkom mrežnom formatu kako bi bile razumljive, uočljive i uporabljive;

(ii)  moraju se pružiti alternative netekstualnom sadržaju;

(ii)  gospodarski subjekt navodi i objašnjava kako upotrebljavati značajke pristupačnosti usluge i njezinu komplementarnost s različitim pomoćnim tehnologijama;

(iii)  elektroničke informacije, uključujući s njima povezane internetske aplikacije potrebne za pružanje usluge, moraju biti pružene sukladno točki (c).

(iii)  elektroničke informacije, uključujući internetske i mobilne aplikacije i internetske stranice potrebne za pružanje usluge, moraju biti pružene sukladno točki (c);

(c)  s pomoću internetskih stranica s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

(c)  s pomoću internetskih stranica i mobilnih usluga, uključujući mobilne aplikacije potrebne za pružanje usluge s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

(d)  pružanjem pristupačnih informacija za poboljšavanje komplementarnosti s pomoćnim uslugama;

(d)  pružanjem pristupačnih informacija za poboljšavanje komplementarnosti s pomoćnim uslugama;

(e)  uključujući i pružanjem opcija, praksi, politika, postupaka i prilagodbi djelovanja usluge namijenjene potrebama osoba sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću.

(e)  pružanjem opcija, praksi, politika, postupaka i prilagodbi djelovanja usluge namijenjene potrebama osoba sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom.

Amandman    82

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 5. – odjeljak IV. – stupac 2. – točka A – podtočka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Savjetujući se s udrugama korisnika, uključujući i udruge koje zastupaju osobe s invaliditetom, pružatelji audiovizualnih medijskih usluga jamče kvalitetu usluga pristupa na temelju progresivnog i razumnog rasporeda: ako usluga omogućuje dvosmjernu komunikaciju i utvrđena je za uporabu s uslugama posredovanja, mora podržavati funkciju glasa, teksta u stvarnom vremenu i/ili videozapisa, samostalno ili u bilo kojoj kombinaciji, za ulazne i izlazne pozive;

 

(i)  Pružatelji usluge jamče da su podnaslovi za gluhe i nagluhe osobe dobro sinkronizirani s odgovarajućim videosadržajem te da su čitljivi, točni i razumljivi kako bi dobro prenijeli zvučne podatke. To uključuje i utvrđivanje specifikacija kvalitete barem za font, veličinu slova, kontrast i uporabu boja te, kad je to moguće, za uvjete potrebne da bi se korisnicima omogućilo kontroliranje podnaslova za gluhe i nagluhe osobe.

 

(ii)  Pružatelji usluge jamče da su zvučni opisi i zvučni podnaslovi dobro sinkronizirani s odgovarajućim videosadržajem. To uključuje i utvrđivanje specifikacija kvalitete za audiosadržaje te jasnoću zvučnih opisa i zvučnih podnaslova, kao i uvjete potrebne da bi se korisnicima omogućilo kontroliranje tih funkcija.

 

(iii)  Pružatelji usluge jamče da je prijevod na znakovni jezik točan i razumljiv kako bi dobro prenio zvučne podatke. To uključuje i utvrđivanje stručnih uvjeta za predmetne tumače i specifikacija kvalitete za način na koji se pruža ta usluga. U skladu s tehničkim mogućnostima utvrdit će se uvjeti kojima će se korisnicima omogućiti da kontroliraju prijevod na znakovni jezik.

Amandman    83

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 5. – odjeljak IV. – stupac 2. – točka A – podtočka 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b  Usluge podrške

 

Ako su dostupne, usluge podrške (službe za pomoć korisnicima, pozivni centri, tehnička podrška, usluge posredovanja i usluge obuke) pružaju informacije o pristupačnosti usluge i njezinoj kompatibilnosti s pomoćnim tehnologijama, u dostupnim načinima komunikacije za korisnike, uključujući osobe s invaliditetom.

Amandman    84

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 5. – odjeljak IV. – stupac 2. – točka B – podtočka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Dizajn i proizvodnja: Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom i osobe s poteškoćama povezanim sa starenjem, ostvaruje se:

1.  Dizajn i proizvodnja: Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se poštovanjem sljedećih zahtjeva za pristupačnost:

(a)  informacijama o uporabi priloženima samom proizvodu (označivanje, upute, upozorenja) koje:

(a)  informacija o uporabi priloženih samom proizvodu (označivanje, upute, upozorenja), koje se dostupne u više pristupačnih formata i koje su:

(i)  moraju biti dostupne putem više od jednog osjetila;

(i)  dostupne putem više od jednog osjetila;

(ii)  moraju biti razumljive;

(ii)  razumljive;

(iii)  moraju biti zamjetljive;

(iii)  zamjetljive;

(iv)  moraju imati odgovarajuću veličinu natpisa za predviđene uvjete uporabe;

(iv)  odgovarajuće veličine natpisa s dovoljnim kontrastom između znakova i pozadine kako bi se postigla maksimalna čitljivost za predviđene uvjete uporabe;

(b)  pakiranjem proizvoda uključujući i informacijama sadržanim u pakiranju (otvaranje, zatvaranje, uporaba, zbrinjavanje);

(b)  pakiranja proizvoda uključujući i informacija sadržanim u pakiranju (otvaranje, zatvaranje, uporaba, zbrinjavanje) i navođenja zaštitnog znaka, naziva i vrste proizvoda kojima se:

 

(i)  poštuju zahtjevi iz točke (a);

 

(ii)  na jednostavan i precizan način informira korisnike o tome da proizvod sadrži značajke pristupačnosti i da je kompatibilan s pomoćnom tehnologijom;

(c)  uputama za uporabu, ugradnju, održavanje, čuvanje i zbrinjavanje proizvoda kojima se moraju ispuniti sljedeći uvjeti:

(c)  uputa za uporabu, ugradnju, održavanje, čuvanje i zbrinjavanje proizvoda, bez obzira na to jesu li odvojene ili se nalaze na proizvodu, kojima se moraju ispuniti sljedeći uvjeti:

(i)  sadržaj uputa mora biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate prikazane na različite načine i putem više od jednog osjetila te

(i)  moraju biti dostupne u pristupačnom mrežnom obliku i dokumentu koji nije u elektroničkom mrežnom formatu koji je i uočljiv i uporabljiv; i

(ii)  upute moraju sadržavati alternative za netekstualni sadržaj;

(ii)  proizvođač navodi i objašnjava kako upotrebljavati značajke pristupačnosti proizvoda i njegovu komplementarnost s različitim pomoćnim tehnologijama;

 

(iii)  na zahtjev su dostupne u alternativnom neelektroničkom obliku. Alternativni neelektronički oblici mogu podrazumijevati veliki ispis, Brailleovo pismo i tekst koji je jednostavan za čitanje.

 

(c)  uputa za uporabu, ugradnju, održavanje, čuvanje i zbrinjavanje proizvoda, bez obzira na to jesu li odvojene ili na samom proizvodu, kojima se moraju ispuniti sljedeći uvjeti:

(d)  korisničkim sučeljem proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz) sukladno točki 2.;

(d)  korisničkim sučeljem proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz) sukladno točki 2.;

(e)  funkcionalnošću proizvoda s opcijama namijenjenim osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću sukladno točki 2.;

(e)  funkcionalnošću proizvoda s opcijama namijenjenim osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću sukladno točki 2.;

(f)  sučeljem proizvoda s pomoćnim uređajima.

(f)  gdje je to primjenjivo, kompatibilnošću s pomoćnim uređajima i tehnologijama dostupnima na razini Unije, uključujući slušnu tehnologiju, kao što su slušna pomagala, „telecoil” pomagala, umjetne pužnice i pomoćni uređaji za slušanje.

Amandman    85

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 5. – odjeljak IV. – stupac 2. – točka B – podtočka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Korisničko sučelje i dizajn funkcionalnosti

2.  Korisničko sučelje i funkcionalni izvedbeni zahtjevi

U cilju ostvarivanja pristupačnosti dizajna proizvoda i njihova sučelja kako je opisano u točki 1. podtočkama (d) i (e), ako je primjenjivo, proizvodi moraju biti dizajnirani za pružanje:

U cilju ostvarivanja pristupačnosti dizajna proizvoda i njihova sučelja kako je opisano u točki 1. podtočkama (d) i (e), ako je primjenjivo, proizvodi su dizajnirani za pružanje:

(a)  komunikacijskih i orijentacijskih opcija putem više od jednog osjetila;

(a)  komunikacijskih i orijentacijskih opcija putem više od jednog osjetila uključujući:

 

(i)  ako proizvod omogućuje vizualne načine komunikacije i upravljanja, proizvod mora omogućivati barem jedan način informiranja i upravljanja koji ne zahtijeva vid,

 

(ii)  ako proizvod omogućuje slušne načine informiranja i upravljanja, proizvod mora omogućivati barem jedan način informiranja i upravljanja koji ne zahtijeva sluh;

(b)  komunikacijskih i orijentacijskih alternativa govoru;

(b)  ako proizvod iziskuje da korisnik daje naredbe glasom, proizvod mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji ne zahtijeva da korisnici govore;

(c)  prilagodbe uvećanja i kontrasta;

(c)  ako proizvod omogućuje vizualne načine komunikacije i upravljanja, također mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji omogućuje da se korisnici s ograničenim vidom mogu bolje koristiti tim vidom, uključujući mogućnost prilagodbe uvećanja bez gubitka sadržaja, prilagodbe kontrasta i osvjetljenja i, gdje je to moguće, uključujući prilagodljive načine izdvajanja i kontrole glavnog prikaza od pozadine vizualnih elemenata te prilagodbu kontrole potrebnog vidnog polja;

(d)  promjene boje za prikaz informacija;

(d)  ako proizvod omogućuje vizualne načine upravljanja, proizvod mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji ne zahtijeva da korisnici opažaju boje;

(e)  prilagodljivih načina izdvajanja i kontrole glavnog prikaza od pozadine, uključujući smanjivanje pozadinskog šuma radi poboljšanja jasnoće;

(e)  ako proizvod omogućuje slušne načine upravljanja, prilagodbu glasnoće i ojačane auditorne značajke radi poboljšanja jasnoće zvuka, proizvod mora omogućivati barem jedan način rada s uključenim ojačanim auditornim značajkama, jasnoćom i glasnoćom te prilagodljive načine izdvajanja i kontrole glavnog od pozadinskog zvuka kada su glas i pozadina dostupni kao zasebni protoci audiosadržaja;

(f)  prilagodbe glasnoće;

 

(g)  stupnjevitog upravljanja i alternativa upravljanju finim motoričkim pokretima;

(f)  ako proizvod iziskuje ručno upravljanje, proizvod mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji omogućuje da se korisnici koriste proizvodom putem alternativnih načina upravljanja koji ne iziskuju fine motoričke pokrete, rukovanje ili snagu u rukama niti istodobno upravljanje više od jednom naredbom;

(h)  načina upravljanja uz ograničen doseg i snagu udova;

(g)  ako je proizvod samostojeći ili instaliran, njegovi se informacijski i upravljački elementi moraju nalaziti unutar dosega svih korisnika ili mora biti moguće postaviti ga unutar područja dosega za sve korisnike s ograničenim dosegom i snagom udova;

(i)  sprečavanje fotosenzitivnih napadaja.

(h)  ako proizvod omogućuje vizualne načine informiranja, on mora omogućivati barem jedan način informiranja koji smanjuje mogućnost fotosenzitivnih napadaja;

 

(i)  proizvod mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji olakšava uporabu svim korisnicima, uključujući korisnike s ograničenim kognitivnim sposobnostima;

 

(j)  ako proizvod ima značajke koje jamče pristupačnost, mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji čuva privatnost korisnika pri uporabi značajki koje jamče pristupačnost.

Amandman    86

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 5. – odjeljak IV. – stupac 2. – točka B – podtočka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Usluge podrške

 

Ako su dostupne, usluge podrške (službe za pomoć korisnicima, pozivni centri, tehnička podrška, usluge posredovanja i usluge obuke) pružaju informacije o pristupačnosti proizvoda i njegovoj kompatibilnosti s pomoćnim tehnologijama, u dostupnim načinima komunikacije za korisnike, uključujući osobe s invaliditetom.

Amandman    87

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 6. – odjeljak V. – stupac 2. – točka A – podtočka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružanje usluga u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se:

1.  Pružanje usluga na način da se postigne njihova optimalna funkcionalnost za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se sljedećim:

(a)  pružanjem informacija o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi, kako je navedeno u nastavku:

(a)  informacijama o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi, koje također moraju biti dostupne u više pristupačnih formata, kako je navedeno u nastavku:

(i)  informacije moraju biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate koje na različite načine prikazuju korisnici i putem više od jednog osjetila;

(i)  informacije moraju biti dostupne u pristupačnom mrežnom obliku i dokumentu koji nije u elektroničkom mrežnom formatu kako bi bile razumljive, uočljive i uporabljive;

(ii)  moraju se pružiti alternative netekstualnom sadržaju;

(ii)  gospodarski subjekt navodi i objašnjava kako upotrebljavati značajke pristupačnosti usluge i njezinu komplementarnost s različitim pomoćnim tehnologijama;

(iii)  elektroničke informacije, uključujući s njima povezane internetske aplikacije potrebne za pružanje usluge, moraju biti pružene sukladno točki (b).

(iii)  elektroničke informacije, uključujući internetske i mobilne aplikacije i internetske stranice potrebne za pružanje usluge, moraju biti pružene sukladno točki (b);

(b)  s pomoću internetskih stranica s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

(b)  s pomoću internetskih stranica i mobilnih usluga, uključujući mobilne aplikacije potrebne za pružanje usluge s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

(c)  uključujući i pružanjem opcija, praksi, politika, postupaka i prilagodbi djelovanja usluge namijenjene potrebama osoba sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću.

(c)  pružanjem opcija, praksi, politika, postupaka i prilagodbi djelovanja usluge namijenjene potrebama osoba sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom.

Amandman    88

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 6. – odjeljak V. – stupac 2. – točka A – podtočka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Usluge podrške

Ako su dostupne, usluge podrške (službe za pomoć korisnicima, pozivni centri, tehnička podrška, usluge posredovanja i usluge obuke) pružaju informacije o pristupačnosti usluge i njezinoj kompatibilnosti s pomoćnim tehnologijama, u dostupnim načinima komunikacije za korisnike, uključujući osobe s invaliditetom.

Amandman    89

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 6. – odjeljak V. – stupac 2. – točka B – podtočka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  s pomoću internetskih stranica s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

(a)  s pomoću internetskih stranica i mobilnih usluga, uključujući mobilne aplikacije potrebne za pružanje usluge s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

Amandman    90

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 6. – odjeljak V. – stupac 2. – točka C – podtočka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružanje usluga u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se:

1.  Pružanje usluga na način da se postigne njihova optimalna funkcionalnost za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se sljedećim:

(a)  pružanjem informacija o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi, kako je navedeno u nastavku:

(a)  informacijama o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi, koje također moraju biti dostupne u više pristupačnih formata, kako je navedeno u nastavku:

(i)  informacije moraju biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate koje na različite načine prikazuju korisnici i putem više od jednog osjetila;

(i)  informacije moraju biti dostupne u pristupačnom mrežnom obliku i dokumentu koji nije u elektroničkom mrežnom formatu kako bi bile razumljive, uočljive i uporabljive;

(ii)  moraju se pružiti alternative netekstualnom sadržaju;

(ii)  gospodarski subjekt navodi i objašnjava kako upotrebljavati značajke pristupačnosti usluge i njezinu komplementarnost s različitim pomoćnim tehnologijama;

iii.  elektroničke informacije, uključujući s njima povezane internetske aplikacije potrebne za pružanje usluge, moraju biti pružene sukladno točki (b).

iii.  elektroničke informacije, uključujući internetske i mobilne aplikacije i internetske stranice potrebne za pružanje usluge, moraju biti pružene sukladno točki (b);

(b)  s pomoću internetskih stranica s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

(b)  s pomoću internetskih stranica i mobilnih usluga, uključujući mobilne aplikacije potrebne za pružanje usluge s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

Amandman    91

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 6. – odjeljak V. – stupac 2. – točka D – podtočka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Dizajn i proizvodnja: Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom i osobe s poteškoćama povezanim sa starenjem, ostvaruje se:

1.  Dizajn i proizvodnja: Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se poštovanjem sljedećih zahtjeva za pristupačnost:

(a)  informacijama o uporabi priloženima samom proizvodu (označivanje, upute, upozorenja) koje:

(a)  informacija o uporabi priloženih samom proizvodu (označivanje, upute, upozorenja), koje se dostupne u više pristupačnih formata i koje su:

(i)  moraju biti dostupne putem više od jednog osjetila;

(i)  dostupne putem više od jednog osjetila;

(ii)  moraju biti razumljive;

(ii)  razumljive;

iii.  moraju biti zamjetljive;

iii.  zamjetljive;

(iv)  moraju imati odgovarajuću veličinu natpisa za predviđene uvjete uporabe;

(iv)  odgovarajuće veličine natpisa s dovoljnim kontrastom između znakova i pozadine kako bi se postigla maksimalna čitljivost za predviđene uvjete uporabe;

(b)  korisničkim sučeljem proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz) sukladno točki 2.;

(b)  korisničkim sučeljem proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz) sukladno točki 2.;

(c)  funkcionalnošću proizvoda s opcijama namijenjenim osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću sukladno točki 2.;

(c)  funkcionalnošću proizvoda s opcijama namijenjenim osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću sukladno točki 2.;

(d)  sučeljem proizvoda s pomoćnim uređajima.

(d)  gdje je to primjenjivo, kompatibilnošću s pomoćnim uređajima i tehnologijama dostupnima na razini Unije, uključujući slušnu tehnologiju, kao što su slušna pomagala, „telecoil” pomagala, umjetne pužnice i pomoćni uređaji za slušanje.

Amandman    92

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak V. – stupac 2. – točka D – podtočka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Usluge podrške

 

Ako su dostupne, usluge podrške (službe za pomoć korisnicima, pozivni centri, tehnička podrška, usluge posredovanja i usluge obuke) pružaju informacije o pristupačnosti proizvoda i njegovoj kompatibilnosti s pomoćnim tehnologijama, u dostupnim načinima komunikacije za korisnike sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom.

Amandman    93

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 6. – odjeljak V. – stupac 2. – točka D – podtočka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Korisničko sučelje i dizajn funkcionalnosti

2.  Korisničko sučelje i funkcionalni izvedbeni zahtjevi

U cilju ostvarivanja pristupačnosti dizajna proizvoda i njihova sučelja kako je opisano u točki 1. točkama (b) i (c), ako je primjenjivo, proizvodi moraju biti dizajnirani za pružanje:

U cilju ostvarivanja pristupačnosti dizajna proizvoda i njihova sučelja kako je opisano u točki 1. točkama (b) i (c), ako je primjenjivo, proizvodi su dizajnirani za pružanje:

(a)  komunikacijskih i orijentacijskih opcija putem više od jednog osjetila;

(a)  komunikacijskih i orijentacijskih opcija putem više od jednog osjetila, uključujući:

 

(i)  ako proizvod omogućuje vizualne načine komunikacije i upravljanja, proizvod mora omogućivati barem jedan način informiranja i upravljanja koji ne zahtijeva vid,

 

(ii)  ako proizvod omogućuje slušne načine informiranja i upravljanja, proizvod mora omogućivati barem jedan način informiranja i upravljanja koji ne zahtijeva sluh;

(b)  komunikacijskih i orijentacijskih alternativa govoru;

(b)  ako proizvod iziskuje da korisnik daje naredbe glasom, proizvod mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji ne zahtijeva da korisnici govore;

(c)  prilagodbe uvećanja i kontrasta;

(c)  ako proizvod omogućuje vizualne načine komunikacije i upravljanja, također mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji omogućuje da se korisnici s ograničenim vidom mogu bolje koristiti tim vidom, uključujući mogućnost prilagodbe uvećanja bez gubitka sadržaja, prilagodbe kontrasta i osvjetljenja i, gdje je to moguće, uključujući prilagodljive načine izdvajanja i kontrole glavnog prikaza od pozadine vizualnih elemenata te prilagodbu kontrole potrebnog vidnog polja;

(d)  promjene boje za prikaz informacija;

(d)  ako proizvod omogućuje vizualne načine upravljanja, proizvod mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji ne zahtijeva da korisnici opažaju boje;

(e)  prilagodljivih načina izdvajanja i kontrole glavnog prikaza od pozadine, uključujući smanjivanje pozadinskog šuma radi poboljšanja jasnoće;

(e)  ako proizvod omogućuje slušne načine upravljanja, prilagodbu glasnoće i ojačane auditorne značajke radi poboljšanja jasnoće zvuka, proizvod mora omogućivati barem jedan način rada s uključenim ojačanim auditornim značajkama, jasnoćom i glasnoćom te prilagodljive načine izdvajanja i kontrole glavnog od pozadinskog zvuka kada su glas i pozadina dostupni kao zasebni protoci audiosadržaja;

(f)  prilagodbe glasnoće;

 

(g)  stupnjevitog upravljanja i alternativa upravljanju finim motoričkim pokretima;

(f)  ako proizvod iziskuje ručno upravljanje, proizvod mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji omogućuje da se korisnici koriste proizvodom putem alternativnih načina upravljanja koji ne iziskuju fine motoričke pokrete, rukovanje ili snagu u rukama niti istodobno upravljanje više od jednom naredbom;

(h)  načina upravljanja uz ograničen doseg i snagu udova;

(g)  ako je proizvod samostojeći ili instaliran, njegovi se informacijski i upravljački elementi moraju nalaziti unutar dosega svih korisnika ili mora biti moguće postaviti ga unutar područja dosega za sve korisnike s ograničenim dosegom i snagom udova;

(i)  sprečavanje fotosenzitivnih napadaja.

(h)  ako proizvod omogućuje vizualne načine informiranja, proizvod mora omogućivati barem jedan način informiranja koji smanjuje mogućnost fotosenzitivnih napadaja;

 

(i)  proizvod mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji olakšava uporabu svim korisnicima, uključujući korisnike s ograničenim kognitivnim sposobnostima;

 

(j)  ako proizvod ima značajke koje jamče pristupačnost, mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji čuva privatnost korisnika pri uporabi značajki koje jamče pristupačnost.

Amandman    94

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 7. – odjeljak VI. – stupac 1. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Bankarske usluge, internetske stranice za pružanje bankarskih usluga, usluge na mobilnim uređajima, samoposlužni terminali uključujući bankomate koji se upotrebljavaju za pružanje bankarskih usluga

Bankarske usluge, internetske stranice za pružanje bankarskih usluga, usluge na mobilnim uređajima, samoposlužni terminali uključujući bankomate koji se upotrebljavaju za pružanje bankarskih usluga i terminali za naplatu

Amandman    95

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 7. – odjeljak VI. – stupac 2. – točka A – podtočka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružanje usluga u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se:

1.  Pružanje usluga na način da se postigne njihova optimalna funkcionalnost za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se sljedećim:

(a)  osiguravanjem pristupačnosti proizvoda koje te osobe upotrebljavaju tijekom pružanja usluge, u skladu s pravilima definiranim u točki D.;

(a)  proizvodima koje te osobe upotrebljavaju tijekom pružanja usluge, a koji moraju biti u skladu s pravilima definiranim u točki D.;

(b)  pružanjem informacija o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi, kako je navedeno u nastavku:

(b)  informacijama o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi, koje također moraju biti dostupne u više pristupačnih formata, kako je navedeno u nastavku:

(i)  informacije moraju biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate koje na različite načine prikazuju korisnici i putem više od jednog osjetila;

(i)  informacije moraju biti dostupne u pristupačnom mrežnom obliku i dokumentu koji nije u elektroničkom mrežnom formatu kako bi bile razumljive, uočljive i uporabljive;

(ii)  moraju se pružiti alternative netekstualnom sadržaju;

(ii)  gospodarski subjekt navodi i objašnjava kako upotrebljavati značajke pristupačnosti usluge i njezinu komplementarnost s različitim pomoćnim tehnologijama;

iii.  elektroničke informacije, uključujući s njima povezane internetske aplikacije potrebne za pružanje usluge, moraju biti pružene sukladno točki (c).

iii.  elektroničke informacije, uključujući internetske i mobilne aplikacije i internetske stranice potrebne za pružanje usluge, moraju biti pružene sukladno točki (c);

(c)  s pomoću internetskih stranica s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

(c)  s pomoću internetskih stranica i mobilnih usluga, uključujući mobilne aplikacije potrebne za pružanje usluge s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

(d)  uključujući i pružanjem opcija, praksi, politika, postupaka i prilagodbi djelovanja usluge namijenjene potrebama osoba sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću.

(d)  pružanjem opcija, praksi, politika, postupaka i prilagodbi djelovanja usluge namijenjene potrebama osoba sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom.

Amandman    96

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 7. – odjeljak VI. – stupac 2. – točka A – podtočka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Usluge podrške

 

Ako su dostupne, usluge podrške (službe za pomoć korisnicima, pozivni centri, tehnička podrška, usluge posredovanja i usluge obuke) pružaju informacije o pristupačnosti usluge i njezinoj kompatibilnosti s pomoćnim tehnologijama, u dostupnim načinima komunikacije za korisnike, uključujući osobe s invaliditetom.

 

 

Amandman    97

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 7. – odjeljak VI. – stupac 2. – točka B – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  s pomoću internetskih stranica s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

(a)  s pomoću internetskih stranica i mobilnih usluga, uključujući mobilne aplikacije potrebne za pružanje usluge s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

Amandman    98

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 7. – odjeljak VI. – stupac 2. – točka C – podtočka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružanje usluga u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se:

1.  Pružanje usluga na način da se postigne njihova optimalna funkcionalnost za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se sljedećim:

(a)  pružanjem informacija o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi, kako je navedeno u nastavku:

(a)  informacijama o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi, koje će biti dostupne u više pristupačnih formata, kako je navedeno u nastavku:

(i)  informacije moraju biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate koje na različite načine prikazuju korisnici i putem više od jednog osjetila;

(i)  informacije moraju biti dostupne u pristupačnom mrežnom obliku i dokumentu koji nije u elektroničkom mrežnom formatu kako bi bile razumljive, uočljive i uporabljive;

(ii)  moraju se pružiti alternative netekstualnom sadržaju;

(ii)  gospodarski subjekt navodi i objašnjava kako upotrebljavati značajke pristupačnosti usluge i njezinu komplementarnost s različitim pomoćnim tehnologijama;

iii.  elektroničke informacije, uključujući s njima povezane internetske aplikacije potrebne za pružanje usluge, moraju biti pružene sukladno točki (b).

iii.  elektroničke informacije, uključujući internetske i mobilne aplikacije i internetske stranice potrebne za pružanje usluge, moraju biti pružene sukladno točki (b);

(b)  s pomoću internetskih stranica s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

(b)  s pomoću internetskih stranica i mobilnih usluga, uključujući mobilne aplikacije potrebne za pružanje usluge s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

Amandman    99

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 7. – odjeljak VI. – stupac 2. – točka D – podtočka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Dizajn i proizvodnja: Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom i osobe s poteškoćama povezanim sa starenjem, ostvaruje se:

1.  Dizajn i proizvodnja: Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se poštovanjem sljedećih zahtjeva za pristupačnost:

(a)  informacijama o uporabi priloženima samom proizvodu (označivanje, upute, upozorenja) koje:

(a)  informacija o uporabi priloženih samom proizvodu (označivanje, upute, upozorenja), koje se dostupne u više pristupačnih formata i koje su:

(i)  moraju biti dostupne putem više od jednog osjetila;

(i)  dostupne putem više od jednog osjetila;

(ii)  moraju biti razumljive;

(ii)  razumljive;

iii.  moraju biti zamjetljive;

iii.  zamjetljive;

(iv)  moraju imati odgovarajuću veličinu natpisa za predviđene uvjete uporabe;

(iv)  odgovarajuće veličine natpisa s dovoljnim kontrastom između znakova i pozadine kako bi se postigla maksimalna čitljivost za predviđene uvjete uporabe;

(b)  korisničkim sučeljem proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz) sukladno točki 2.;

(b)  korisničkim sučeljem proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz) sukladno točki 2.;

(c)  funkcionalnošću proizvoda s opcijama namijenjenim osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću sukladno točki 2.;

(c)  funkcionalnošću proizvoda s opcijama namijenjenim osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću sukladno točki 2.;

(d)  sučeljem proizvoda s pomoćnim uređajima.

(d)  gdje je to primjenjivo, kompatibilnošću s pomoćnim uređajima i tehnologijama dostupnima na razini Unije, uključujući slušnu tehnologiju, kao što su slušna pomagala, „telecoil” pomagala, umjetne pužnice i pomoćni uređaji za slušanje.

Amandman    100

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 7. – odjeljak VI. – stupac 2. – točka D – podtočka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Usluge podrške

 

Ako su dostupne, usluge podrške (službe za pomoć korisnicima, pozivni centri, tehnička podrška, usluge posredovanja i usluge obuke) pružaju informacije o pristupačnosti proizvoda i njegovoj kompatibilnosti s pomoćnim tehnologijama, u dostupnim načinima komunikacije za korisnike sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom.

Amandman    101

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 7. – odjeljak VI. – stupac 2. – točka D – podtočka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Korisničko sučelje i dizajn funkcionalnosti

2.  Korisničko sučelje i funkcionalni izvedbeni zahtjevi

U cilju ostvarivanja pristupačnosti dizajna proizvoda i njihova sučelja kako je opisano u točki 1. točkama (b) i (c), ako je primjenjivo, proizvodi moraju biti dizajnirani za pružanje:

U cilju ostvarivanja pristupačnosti dizajna proizvoda i njihova sučelja kako je opisano u točki 1. točkama (b) i (c), ako je primjenjivo, proizvodi su dizajnirani za pružanje:

(a)  komunikacijskih i orijentacijskih opcija putem više od jednog osjetila;

(a)  komunikacijskih i orijentacijskih opcija putem više od jednog osjetila, uključujući:

 

(i)  ako proizvod omogućuje vizualne načine komunikacije i upravljanja, proizvod mora omogućivati barem jedan način informiranja i upravljanja koji ne zahtijeva vid,

 

(ii)  ako proizvod omogućuje slušne načine informiranja i upravljanja, proizvod mora omogućivati barem jedan način informiranja i upravljanja koji ne zahtijeva sluh;

(b)  komunikacijskih i orijentacijskih alternativa govoru;

(b)  ako proizvod iziskuje da korisnik daje naredbe glasom, proizvod mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji ne zahtijeva da korisnici govore;

(c)  prilagodbe uvećanja i kontrasta;

(c)  ako proizvod omogućuje vizualne načine komunikacije i upravljanja, također mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji omogućuje da se korisnici s ograničenim vidom mogu bolje koristiti tim vidom, uključujući mogućnost prilagodbe uvećanja bez gubitka sadržaja, prilagodbe kontrasta i osvjetljenja i, gdje je to moguće, uključujući prilagodljive načine izdvajanja i kontrole glavnog prikaza od pozadine vizualnih elemenata te prilagodbu kontrole potrebnog vidnog polja;

(d)  promjene boje za prikaz informacija;

(d)  ako proizvod omogućuje vizualne načine upravljanja, proizvod mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji ne zahtijeva da korisnici opažaju boje;

(e)  prilagodljivih načina izdvajanja i kontrole glavnog prikaza od pozadine, uključujući smanjivanje pozadinskog šuma radi poboljšanja jasnoće;

(e)  ako proizvod omogućuje slušne načine upravljanja, prilagodbu glasnoće i ojačane auditorne značajke radi poboljšanja jasnoće zvuka, proizvod mora omogućivati barem jedan način rada s uključenim ojačanim auditornim značajkama, jasnoćom i glasnoćom te prilagodljive načine izdvajanja i kontrole glavnog od pozadinskog zvuka kada su glas i pozadina dostupni kao zasebni protoci audiosadržaja;

(f)  prilagodbe glasnoće;

 

(g)  stupnjevitog upravljanja i alternativa upravljanju finim motoričkim pokretima;

(f)  ako proizvod iziskuje ručno upravljanje, proizvod mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji omogućuje da se korisnici koriste proizvodom putem alternativnih načina upravljanja koji ne iziskuju fine motoričke pokrete, rukovanje ili snagu u rukama niti istodobno upravljanje više od jednom naredbom;

(h)  načina upravljanja uz ograničen doseg i snagu udova;

(g)  ako je proizvod samostojeći ili instaliran, njegovi se informacijski i upravljački elementi moraju nalaziti unutar dosega svih korisnika ili mora biti moguće postaviti ga unutar područja dosega za sve korisnike s ograničenim dosegom i snagom udova;

(i)  sprečavanje fotosenzitivnih napadaja.

(h)  ako proizvod omogućuje vizualne načine informiranja, proizvod mora omogućivati barem jedan način informiranja koji smanjuje mogućnost fotosenzitivnih napadaja;

 

(i)  proizvod mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji olakšava uporabu svim korisnicima, uključujući korisnike s ograničenim kognitivnim sposobnostima;

 

(j)  ako proizvod ima značajke koje jamče pristupačnost, mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji čuva privatnost korisnika pri uporabi značajki koje jamče pristupačnost.

Amandman    102

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 8. – odjeljak VIII. – stupac 2. – točka A – podtočka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružanje usluga u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se:

1.  Pružanje usluga na način da se postigne njihova optimalna funkcionalnost za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se sljedećim:

(a)  osiguravanjem pristupačnosti proizvoda koje te osobe upotrebljavaju tijekom pružanja usluge, u skladu s pravilima definiranim u točki B. o „Proizvodima”;

(a)  proizvodima koje te osobe upotrebljavaju tijekom pružanja usluge, a koji moraju biti u skladu s pravilima definiranim u točki B. „Proizvodi”;

(b)  pružanjem informacija o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi, kako je navedeno u nastavku:

(b)  informacijama o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi, koje također moraju biti dostupne u više pristupačnih formata, kako je navedeno u nastavku:

(i)  informacije moraju biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate koje na različite načine prikazuju korisnici i putem više od jednog osjetila;

(i)  informacije moraju biti dostupne u pristupačnom mrežnom obliku i dokumentu koji nije u elektroničkom mrežnom formatu kako bi bile razumljive, uočljive i uporabljive;

(ii)  moraju se pružiti alternative netekstualnom sadržaju;

(ii)  gospodarski subjekt navodi i objašnjava kako upotrebljavati značajke pristupačnosti usluge i njezinu komplementarnost s različitim pomoćnim tehnologijama;

(iii)  elektroničke informacije, uključujući s njima povezane internetske aplikacije potrebne za pružanje usluge, moraju biti pružene sukladno točki (c).

(iii)  elektroničke informacije, uključujući internetske i mobilne aplikacije i internetske stranice potrebne za pružanje usluge, moraju biti pružene sukladno točki (c);

(c)  s pomoću internetskih stranica s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

(c)  s pomoću internetskih stranica i mobilnih usluga, uključujući mobilne aplikacije potrebne za pružanje usluge s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

(d)  pružanjem pristupačnih informacija za poboljšavanje komplementarnosti s pomoćnim uslugama;

(d)  pružanjem pristupačnih informacija za poboljšavanje komplementarnosti s pomoćnim uslugama;

(e)  uključujući i pružanjem opcija, praksi, politika, postupaka i prilagodbi djelovanja usluge namijenjene potrebama osoba sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću.

(e)  pružanjem opcija, praksi, politika, postupaka i prilagodbi djelovanja usluge namijenjene potrebama osoba sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom.

Amandman    103

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 8. – odjeljak VII. – stupac 2. – točka A – podtočka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a Usluge podrške

Ako su dostupne, usluge podrške (službe za pomoć korisnicima, pozivni centri, tehnička podrška, usluge posredovanja i usluge obuke) pružaju informacije o pristupačnosti usluge i njezinoj kompatibilnosti s pomoćnim tehnologijama, u dostupnim načinima komunikacije za korisnike, uključujući osobe s invaliditetom.

Amandman    104

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 8. – odjeljak IV. – stupac 2. – točka B – podtočka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Dizajn i proizvodnja: Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom i osobe s poteškoćama povezanim sa starenjem, ostvaruje se:

1.  Dizajn i proizvodnja: Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se poštovanjem sljedećih zahtjeva za pristupačnost:

(a)  informacijama o uporabi priloženima samom proizvodu (označivanje, upute, upozorenja) koje:

(a)  informacija o uporabi priloženih samom proizvodu (označivanje, upute, upozorenja), koje se dostupne u više pristupačnih formata i koje su:

(i)  moraju biti dostupne putem više od jednog osjetila;

(i)  dostupne putem više od jednog osjetila;

(ii)  moraju biti razumljive;

(ii)  razumljive;

(iii)  moraju biti zamjetljive;

(iii)  zamjetljive;

(iv)  moraju imati odgovarajuću veličinu natpisa za predviđene uvjete uporabe;

(iv)  odgovarajuće veličine natpisa s dovoljnim kontrastom između znakova i pozadine kako bi se postigla maksimalna čitljivost za predviđene uvjete uporabe;

(b)  pakiranjem proizvoda uključujući i informacijama sadržanim u pakiranju (otvaranje, zatvaranje, uporaba, zbrinjavanje);

(b)  pakiranja proizvoda uključujući i informacija sadržanim u pakiranju (otvaranje, zatvaranje, uporaba, zbrinjavanje) i navođenja zaštitnog znaka, naziva i vrste proizvoda kojima se:

 

(i)  poštuju zahtjevi iz točke (a);

 

(ii)  na jednostavan i precizan način informira korisnike o tome da proizvod sadrži značajke pristupačnosti i da je kompatibilan s pomoćnom tehnologijom;

(c)  uputama za uporabu, ugradnju, održavanje, čuvanje i zbrinjavanje proizvoda kojima se moraju ispuniti sljedeći uvjeti:

(c)  uputa za uporabu, ugradnju, održavanje, čuvanje i zbrinjavanje proizvoda, bez obzira na to jesu li odvojene ili na samom proizvodu, kojima se moraju ispuniti sljedeći uvjeti:

(i)  sadržaj uputa mora biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate prikazane na različite načine i putem više od jednog osjetila te

(i)  moraju biti dostupne u pristupačnom mrežnom obliku i dokumentu koji nije u elektroničkom mrežnom formatu koji je i uočljiv i uporabljiv; i

(ii)  upute moraju sadržavati alternative za netekstualni sadržaj;

(ii)  proizvođač navodi i objašnjava kako upotrebljavati značajke pristupačnosti proizvoda i njegovu komplementarnost s različitim pomoćnim tehnologijama;

 

(iii)  na zahtjev su dostupne u alternativnom neelektroničkom obliku. Alternativni neelektronički oblici mogu podrazumijevati veliki ispis, Brailleovo pismo i tekst koji je jednostavan za čitanje.

 

(c)  uputa za uporabu, ugradnju, održavanje, čuvanje i zbrinjavanje proizvoda, bez obzira na to jesu li odvojene ili se nalaze na proizvodu, kojima se moraju ispuniti sljedeći uvjeti:

(d)  korisničkim sučeljem proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz) sukladno točki 2.;

(d)  korisničkim sučeljem proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz) sukladno točki 2.;

(e)  funkcionalnošću proizvoda s opcijama namijenjenim osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću sukladno točki 2.;

(e)  funkcionalnošću proizvoda s opcijama namijenjenim osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću sukladno točki 2.;

(f)  sučeljem proizvoda s pomoćnim uređajima.

(f)  gdje je to primjenjivo, kompatibilnošću s pomoćnim uređajima i tehnologijama dostupnima na razini Unije, uključujući slušnu tehnologiju, kao što su slušna pomagala, „telecoil” pomagala, umjetne pužnice i pomoćni uređaji za slušanje.

Amandman    105

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 8. – odjeljak VII. – stupac 2. – točka B – podtočka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Usluge podrške

Ako su dostupne, usluge podrške (službe za pomoć korisnicima, pozivni centri, tehnička podrška, usluge posredovanja i usluge obuke) pružaju informacije o pristupačnosti proizvoda i njegovoj kompatibilnosti s pomoćnim tehnologijama, u dostupnim načinima komunikacije za korisnike, uključujući osobe s invaliditetom.

Amandman    106

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 8. – odjeljak IV. – stupac 2. – točka B – podtočka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Korisničko sučelje i dizajn funkcionalnosti

2.  Korisničko sučelje i funkcionalni izvedbeni zahtjevi

U cilju ostvarivanja pristupačnosti dizajna proizvoda i njihova sučelja kako je opisano u točki 1. podtočkama (d) i (e), ako je primjenjivo, proizvodi moraju biti dizajnirani za pružanje:

U cilju ostvarivanja pristupačnosti dizajna proizvoda i njihova sučelja kako je opisano u točki 1. podtočkama (d) i (e), ako je primjenjivo, proizvodi su dizajnirani za pružanje:

(a)  komunikacijskih i orijentacijskih opcija putem više od jednog osjetila;

(a)  komunikacijskih i orijentacijskih opcija putem više od jednog osjetila, uključujući:

 

(i)  ako proizvod omogućuje vizualne načine komunikacije i upravljanja, proizvod mora omogućivati barem jedan način informiranja i upravljanja koji ne zahtijeva vid,

 

(ii)  ako proizvod omogućuje slušne načine informiranja i upravljanja, proizvod mora omogućivati barem jedan način informiranja i upravljanja koji ne zahtijeva sluh;

(b)  komunikacijskih i orijentacijskih alternativa govoru;

(b)  ako proizvod iziskuje da korisnik daje naredbe glasom, proizvod mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji ne zahtijeva da korisnici govore;

(c)  prilagodbe uvećanja i kontrasta;

(c)  ako proizvod omogućuje vizualne načine komunikacije i upravljanja, također mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji omogućuje da se korisnici s ograničenim vidom mogu bolje koristiti tim vidom, uključujući mogućnost prilagodbe uvećanja bez gubitka sadržaja, prilagodbe kontrasta i osvjetljenja i, gdje je to moguće, uključujući prilagodljive načine izdvajanja i kontrole glavnog prikaza od pozadine vizualnih elemenata te prilagodbu kontrole potrebnog vidnog polja;

(d)  promjene boje za prikaz informacija;

(d)  ako proizvod omogućuje vizualne načine upravljanja, proizvod mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji ne zahtijeva da korisnici opažaju boje;

(e)  prilagodljivih načina izdvajanja i kontrole glavnog prikaza od pozadine, uključujući smanjivanje pozadinskog šuma radi poboljšanja jasnoće;

(e)  ako proizvod omogućuje slušne načine upravljanja, prilagodbu glasnoće i ojačane auditorne značajke radi poboljšanja jasnoće zvuka, proizvod mora omogućivati barem jedan način rada s uključenim ojačanim auditornim značajkama, jasnoćom i glasnoćom te prilagodljive načine izdvajanja i kontrole glavnog od pozadinskog zvuka kada su glas i pozadina dostupni kao zasebni protoci audiosadržaja;

(f)  prilagodbe glasnoće;

 

(g)  stupnjevitog upravljanja i alternativa upravljanju finim motoričkim pokretima;

(f)  ako proizvod iziskuje ručno upravljanje, proizvod mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji omogućuje da se korisnici koriste proizvodom putem alternativnih načina upravljanja koji ne iziskuju fine motoričke pokrete, rukovanje ili snagu u rukama niti istodobno upravljanje više od jednom naredbom;

(h)  načina upravljanja uz ograničen doseg i snagu udova;

(g)  ako je proizvod samostojeći ili instaliran, njegovi se informacijski i upravljački elementi moraju nalaziti unutar dosega svih korisnika ili mora biti moguće postaviti ga unutar područja dosega za sve korisnike s ograničenim dosegom i snagom udova;

(i)  sprečavanje fotosenzitivnih napadaja.

(h)  ako proizvod omogućuje vizualne načine informiranja, proizvod mora omogućivati barem jedan način informiranja koji smanjuje mogućnost fotosenzitivnih napadaja;

 

(i)  proizvod mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji olakšava uporabu svim korisnicima, uključujući korisnike s ograničenim kognitivnim sposobnostima;

 

(j)  ako proizvod ima značajke koje jamče pristupačnost, mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji čuva privatnost korisnika pri uporabi značajki koje jamče pristupačnost;

Amandman    107

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 9. – odjeljak VIII. – stupac 2. – točka A – podtočka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružanje usluga u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se:

1.  Pružanje usluga na način da se postigne njihova optimalna funkcionalnost za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se sljedećim:

(a)  pružanjem informacija o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi, kako je navedeno u nastavku:

(a)  informacijama o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi, koje će biti dostupne u više pristupačnih formata, kako je navedeno u nastavku:

(i)  informacije moraju biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate koje na različite načine prikazuju korisnici i putem više od jednog osjetila;

(i)  informacije moraju biti dostupne u pristupačnom mrežnom obliku i dokumentu koji nije u elektroničkom mrežnom formatu kako bi bile razumljive, uočljive i uporabljive;

(ii)  moraju se pružiti alternative netekstualnom sadržaju;

(ii)  gospodarski subjekt navodi i objašnjava kako upotrebljavati značajke pristupačnosti usluge i njezinu komplementarnost s različitim pomoćnim tehnologijama;

(iii)  elektroničke informacije, uključujući s njima povezane internetske aplikacije potrebne za pružanje usluge, moraju biti pružene sukladno točki (b).

(iii)  elektroničke informacije, uključujući internetske i mobilne aplikacije i internetske stranice potrebne za pružanje usluge, moraju biti pružene sukladno točki (b);

(b)  s pomoću internetskih stranica s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

(b)  s pomoću internetskih stranica i mobilnih usluga, uključujući mobilne aplikacije potrebne za pružanje usluge s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;

Amandman    108

Prijedlog direktive

Prilog I. – redak 9. – odjeljak VIII. – stupac 2. – točka A – podtočka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Usluge podrške: Ako su dostupne, usluge podrške (službe za pomoć korisnicima, pozivni centri, tehnička podrška, usluge posredovanja i usluge obuke) pružaju informacije o pristupačnosti usluge i njezinoj kompatibilnosti s pomoćnim tehnologijama, u dostupnim načinima komunikacije za korisnike sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom.

Amandman    109

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak IX. – dio A – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Dizajn i proizvodnja: Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom i osobe s poteškoćama povezanim sa starenjem, ostvaruje se:

1.  Dizajn i proizvodnja: Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se poštovanjem sljedećih zahtjeva za pristupačnost:

(a)  informacijama o uporabi priloženima samom proizvodu (označivanje, upute, upozorenja) koje:

(a)  informacija o uporabi priloženih samom proizvodu (označivanje, upute, upozorenja), koje se dostupne u više pristupačnih formata i koje su:

(i)  moraju biti dostupne putem više od jednog osjetila;

(i)  dostupne putem više od jednog osjetila;

(ii)  moraju biti razumljive;

(ii)  razumljive;

(iii)  moraju biti zamjetljive;

(iii)  zamjetljive;

(iv)  moraju imati odgovarajuću veličinu natpisa za predviđene uvjete uporabe;

(iv)  odgovarajuće veličine natpisa s dovoljnim kontrastom između znakova i pozadine kako bi se postigla maksimalna čitljivost za predviđene uvjete uporabe;

(b)  pakiranjem proizvoda uključujući i informacijama sadržanim u pakiranju (otvaranje, zatvaranje, uporaba, zbrinjavanje);

(b)  pakiranja proizvoda uključujući i informacija sadržanim u pakiranju (otvaranje, zatvaranje, uporaba, zbrinjavanje) i navođenja zaštitnog znaka, naziva i vrste proizvoda kojima se:

 

(i)  poštuju zahtjevi iz točke 1.a;

 

(ii)  na jednostavan i precizan način informira korisnike o tome da proizvod sadrži značajke pristupačnosti i da je kompatibilan s pomoćnom tehnologijom;

(c)  uputama za uporabu, ugradnju, održavanje, čuvanje i zbrinjavanje proizvoda kojima se moraju ispuniti sljedeći uvjeti:

(c)  uputa za uporabu, ugradnju, održavanje, čuvanje i zbrinjavanje proizvoda, bez obzira na to jesu li odvojene ili se nalaze na proizvodu, kojima se moraju ispuniti sljedeći uvjeti:

(i)  sadržaj uputa mora biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate prikazane na različite načine i putem više od jednog osjetila te

(i)  moraju biti dostupne u pristupačnom mrežnom obliku i dokumentu koji nije u elektroničkom mrežnom formatu koji je i uočljiv i uporabljiv; i

(ii)  upute moraju sadržavati alternative za netekstualni sadržaj;

(ii)  proizvođač mora navesti i objasniti kako upotrebljavati značajke pristupačnosti proizvoda i njegovu komplementarnost s različitim pomoćnim tehnologijama;

 

(iii)  na zahtjev su dostupne u alternativnom neelektroničkom obliku. Alternativni neelektronički oblici mogu podrazumijevati veliki ispis, Brailleovo pismo i tekst koji je jednostavan za čitanje.

 

(c)  uputa za uporabu, ugradnju, održavanje, čuvanje i zbrinjavanje proizvoda kojima se moraju ispuniti sljedeći uvjeti: