Procedūra : 2015/0278(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0188/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0188/2017

Debates :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Balsojumi :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Balsojumu skaidrojumi
PV 13/03/2019 - 11.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 2958kWORD 353k
8.5.2017
PE 597.391v02-00 A8-0188/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Referents: Morten Løkkegaard

Atzinumu sagatavoja (*):

Ádám Kósa, Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Keith Taylor, Transporta un tūrisma komiteja

(*)  Iesaistītās komitejas — Reglamenta 54. pants

KĻŪDAS LABOJUMS/ PAPILDINĀJUMS
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Nodarbinātības un sociālo lietu komitejAS ATZINUMS(*)
 Transporta un tūrisma komitejAS ATZINUMS(*)
  Kultūras un izglītības komitejAS ATZINUMS
  Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejAS ATZINUMS
  Lūgumrakstu komitejAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0615),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0387/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 25. maija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Transporta un tūrisma komitejas, Kultūras un izglītības komitejas, Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas un Lūgumrakstu komitejas atzinumus (A8-0188/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam(-ai) nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

1.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, jo īpaši tās 26. pantu,

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Šīs direktīvas mērķis ir veicināt iekšējā tirgus pienācīgu darbību, tuvinot dalībvalstu normatīvos un administratīvos aktus un likvidējot šķēršļus konkrētu pieejamu produktu un pakalpojumu brīvai apritei. Tādējādi tiks uzlabota pieejamu produktu un pakalpojumu pieejamība iekšējā tirgū.

(1)  Šīs direktīvas mērķis ir veicināt iekšējā tirgus pienācīgu darbību, tuvinot dalībvalstu normatīvos un administratīvos aktus un likvidējot šķēršļus konkrētu pieejamu produktu un pakalpojumu brīvai apritei. Tādējādi tiks uzlabota pieejamu produktu un pakalpojumu pieejamība iekšējā tirgū un uzlabota piekļuve par tiem sniegtajai informācijai, kā arī šāda informācija būs praktiskāka.

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Pieejamu produktu un pakalpojumu pieprasījums ir liels, un tādu iedzīvotāju skaits, kuriem ir invaliditāte un/vai funkcionāli ierobežojumi, ievērojami pieaugs līdz ar Eiropas Savienības iedzīvotāju novecošanu. Vide, kurā produkti un pakalpojumi ir pieejamāki, veido iekļaujošāku sabiedrību un veicina spēju dzīvot neatkarīgi.

(2)  Pieejamu produktu un pakalpojumu pieprasījums ir liels, un tādu iedzīvotāju skaits, kuriem ir funkcionāli ierobežojumi, tostarp invaliditāte Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (“Konvencija”) 1. panta izpratnē, ievērojami pieaugs līdz ar Savienības iedzīvotāju novecošanu. Vide, kurā produkti un pakalpojumi ir pieejamāki, veido iekļaujošāku sabiedrību un ir priekšnosacījums spējai dzīvot neatkarīgi.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Attiecībā uz produktiem, rīkiem, ierīcēm un pakalpojumiem būtu jānodrošina vispārēja pieejamība, universālais dizains un dzimumu līdztiesības aspekts, lai tos vispārēji varētu izmantot personas ar invaliditāti.

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Atšķirības tiesību aktos un administratīvos pasākumos, ko dalībvalstis pieņēmušas attiecībā uz produktu un pakalpojumu pieejamību personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personām ar invaliditāti, rada šķēršļus šādu produktu un pakalpojumu brīvai apritei un kropļo efektīvu konkurenci iekšējā tirgū. Šādi šķēršļi īpaši skar uzņēmējus, jo īpaši mazos un vidējos uzņēmumus (MVU).

(3)  Atšķirības tiesību aktos un administratīvos pasākumos, ko dalībvalstis pieņēmušas attiecībā uz dažu produktu un pakalpojumu pieejamību personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personām ar invaliditāti, rada šķēršļus to brīvai apritei un kropļo efektīvu konkurenci iekšējā tirgū. Attiecībā uz citiem produktiem atšķirības, visticamāk, palielināsies sakarā ar Konvencijas stāšanos spēkā. Šādi šķēršļi īpaši skar uzņēmējus, jo īpaši mazos un vidējos uzņēmumus (MVU).

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Sakarā ar ierobežotu konkurenci starp piegādātājiem pieejamu produktu patērētāji un pieejamu pakalpojumu saņēmēji saskaras ar augstām cenām. Valstu noteikumu sadrumstalotība mazina potenciālos ieguvumus no pieredzes apmaiņas ar valstu un starptautiskajiem partneriem, pielāgojoties sabiedrības un tehnoloģiju attīstībai.

(5)  Sakarā ar ierobežotu konkurenci starp piegādātājiem pieejamu produktu, tostarp jo īpaši tehnisko palīglīdzekļu, patērētāji un pieejamu pakalpojumu saņēmēji saskaras ar augstām cenām. Valstu noteikumu sadrumstalotība mazina potenciālos ieguvumus no pieredzes apmaiņas ar valstu un starptautiskajiem partneriem, pielāgojoties sabiedrības un tehnoloģiju attīstībai.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Tādēļ, lai likvidētu pieejamu produktu un pakalpojumu tirgus sadrumstalotību, radītu apjomradītus ietaupījumus, veicinātu pārrobežu tirdzniecību un mobilitāti, kā arī lai palīdzētu uzņēmējiem koncentrēt resursus uz inovācijām nevis tos izmantot, nodrošinot atbilstību sadrumstalotām tiesiskajām prasībām Savienībā, un lai nodrošinātu iekšējā tirgus pienācīgu darbību, Savienības līmenī būtu jātuvina valstu pasākumi.

(6)  Tādēļ, lai likvidētu pieejamu produktu un pakalpojumu tirgus sadrumstalotību, radītu apjomradītus ietaupījumus, veicinātu pārrobežu tirdzniecību un produktu un pakalpojumu brīvu apriti, un personu, tostarp personu ar invaliditāti, pārvietošanās brīvību, kā arī lai palīdzētu uzņēmējiem koncentrēt resursus uz inovācijām, nevis tos izmantot sadrumstalotu tiesību aktu radīto izmaksu segšanai, un lai nodrošinātu iekšējā tirgus pienācīgu darbību, Savienības līmenī būtu jātuvina valstu pasākumi.

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 10. pantā ir prasīts, lai Savienība, nosakot un īstenojot savu politiku un darbības, apkaro diskrimināciju invaliditātes dēļ. Ar 19. pantu Savienībai ir piešķirtas pilnvaras pieņemt tiesību aktus, lai cīnītos pret šādu diskrimināciju.

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Šī direktīva respektē pamattiesības un ievēro principus, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Ar šo direktīvu jo īpaši tiecas nodrošināt, lai pilnībā tiktu ievērotas personu ar invaliditāti tiesības izmantot pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu viņu neatkarību, sociālo un profesionālo integrāciju un dalību sabiedrības dzīvē, un veicināt Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 26. panta piemērošanu.

(9)  Šī direktīva respektē pamattiesības un ievēro principus, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Ar šo direktīvu jo īpaši tiecas nodrošināt, lai pilnībā tiktu ievērotas personu ar invaliditāti un vecāku cilvēku tiesības izmantot pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu viņu neatkarību, sociālo un profesionālo integrāciju un dalību sabiedrības dzīvē, un veicināt Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21., 25. un 26. panta piemērošanu.

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  Labāka produktu un pakalpojumu pieejamība uzlabos dzīves kvalitāti ne tikai cilvēkiem ar invaliditāti, bet arī personām ar citiem pastāvīgiem vai pagaidu funkcionāliem ierobežojumiem, piemēram, vecākiem cilvēkiem, grūtniecēm un personām, kuras ceļo ar bagāžu. Tomēr nolūkā pielāgot šo direktīvu Konvencijai un nodrošināt uzņēmējiem juridisko noteiktību ir svarīgi šīs direktīvas darbības jomu attiecināt tikai uz personām ar invaliditāti un nepaplašināt darbības jomu, ietverot tajā arī personas ar pagaidu vai pastāvīgiem funkcionāliem ierobežojumiem vispār.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9b)  Eiropas Savienībā sieviešu ar invaliditāti ir vairāk nekā vīriešu ar invaliditāti. Sievietes ar invaliditāti saskaras ar vairākiemeslu diskrimināciju un pieredz nopietnus šķēršļus savu pamattiesību un brīvību īstenošanā. Pie tiem pieder fiziska, emocionāla, seksuāla, ekonomiska un institucionāla vardarbība. Tie ietver arī diskrimināciju attiecībā uz piekļuvi izglītībai un nodarbinātībai, kas var izraisīt sociālo izolāciju un psiholoģiskas traumas. Sievietes arī nesamērīgi cieš kā ģimenes locekļu ar invaliditāti aprūpētājas, un viņas biežāk nekā vīrieši cieš no diskriminācijas saistības dēļ. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir steidzami jārīkojas, lai nodrošinātu, ka vienlīdzīga attieksme pret sievietēm ar invaliditāti un bērnu ar invaliditāti mātēm un viņām labvēlīgi pasākumi un politika ir cilvēka pamattiesības un ētisks pienākums.

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

10. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  "Digitālā vienotā tirgus stratēģijas" vispārējais mērķis ir ilgtspējīgi ekonomiski un sociāli ieguvumi, ko sniedz savienots digitālais vienotais tirgus. Savienības patērētāji vēl joprojām neizmanto visas cenu un izvēles priekšrocības, ko var sniegt vienotais tirgus, jo pārrobežu darījumu skaits tiešsaistē joprojām ir ļoti neliels. Sadrumstalotība ierobežo arī pieprasījumu pēc pārrobežu e-komercijas darījumiem. Tāpat ir vajadzīga saskaņota darbība, lai nodrošinātu jaunā elektroniskā satura pilnīgu pieejamību arī personām ar invaliditāti. Tāpēc digitālajā vienotajā tirgū ir jāsaskaņo pieejamības prasības un jānodrošina, ka visi Savienības iedzīvotāji neatkarīgi no to spējām var pilnībā izmantot minētā tirgus priekšrocības.

(10)  "Digitālā vienotā tirgus stratēģijas" vispārējais mērķis ir ilgtspējīgi ekonomiski un sociāli ieguvumi, ko sniedz savienots digitālais vienotais tirgus, veicinot tirdzniecību un nostiprinot nodarbinātību Savienībā. Savienības patērētāji vēl joprojām neizmanto visas cenu un izvēles priekšrocības, ko var sniegt vienotais tirgus, jo pārrobežu darījumu skaits tiešsaistē joprojām ir ļoti neliels. Sadrumstalotība ierobežo arī pieprasījumu pēc pārrobežu e-komercijas darījumiem. Tāpat ir vajadzīga saskaņota darbība, lai nodrošinātu jaunā elektroniskā satura pilnīgu pieejamību arī personām ar invaliditāti. Tāpēc digitālajā vienotajā tirgū ir jāsaskaņo pieejamības prasības un jānodrošina, ka visi Savienības iedzīvotāji neatkarīgi no to spējām var pilnībā izmantot minētā tirgus priekšrocības.

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a)  Konvencijas 4. pantā iekļauts aicinājums tās dalībvalstīm veikt vai veicināt personām ar invaliditāti piemērotu jauno tehnoloģiju, tostarp informācijas un sakaru tehnoloģiju, pārvietošanās palīglīdzekļu, ierīču un tehnisko palīglīdzekļu, pētniecību un izstrādi, kā arī veicināt to pieejamību un izmantošanu. Konvencijā arī aicināts dot priekšroku tehnoloģijām, kurām ir pieejama cena.

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13b)  Papildus šajā direktīvā noteiktajām prasībām būtu jāveicina arī to Savienības regulu īstenošana un izpilde, kuras attiecas uz to pasažieru tiesībām, kuri izmanto gaisa, autobusu, dzelzceļa un ūdensceļu transporta pakalpojumus. Šiem centieniem vajadzētu būt vērstiem uz vairākveidu pārvadājumu aspektiem attiecībā uz bezšķēršļu pieejamības sekmēšanu, tostarp uz tādiem aspektiem kā infrastruktūra un transportlīdzekļi.

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

13.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13c)  Komisijai būtu jāmudina pilsētu iestādes iekļaut pilsētu transporta pakalpojumu bezšķēršļu pieejamību savos ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānos, kā arī regulāri publicēt sarakstus ar paraugprakses piemēriem, kā nodrošināt pilsētu sabiedriskā transporta un mobilitātes bezšķēršļu pieejamību.

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Ar Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā (2010–2020); atjaunināta apņemšanās veidot Eiropu bez šķēršļiem33, kas ir saskaņā ar Konvenciju, pieejamību nosaka par vienu no astoņām rīcības jomām, un tās mērķis ir nodrošināt produktu un pakalpojumu pieejamību.

(15)  Komisijas 2010. gada 15. novembra paziņojums “Eiropas stratēģija invaliditātes jomā (2010–2020); atjaunināta apņemšanās veidot Eiropu bez šķēršļiem”, kas ir saskaņā ar Konvenciju, pieejamību, kas ir priekšnoteikums līdzdalībai sabiedrībā, nosaka par vienu no astoņām rīcības jomām, un tās mērķis ir nodrošināt produktu un pakalpojumu pieejamību.

__________________

 

33 COM(2010) 636.

 

Grozījums Nr.    17

Direktīvas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Produkti un pakalpojumi, kas ietilpst šīs direktīvas darbības jomā, tika izvēlēti pārbaudes pasākumā, kuru veica ietekmes novērtējuma sagatavošanas laikā un ar kuru noteica personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personām ar invaliditāti un vecākiem cilvēkiem, svarīgus produktus un pakalpojumus; par svarīgiem produktiem un pakalpojumiem noteica tādus, attiecībā uz kuriem dalībvalstis ir pieņēmušas vai, visticamāk, pieņems atšķirīgas pieejamības valsts prasības.

(16)  Produkti un pakalpojumi, kas ietilpst šīs direktīvas darbības jomā, tika izvēlēti pārbaudes pasākumā, kuru veica ietekmes novērtējuma sagatavošanas laikā un ar kuru noteica personām ar invaliditāti svarīgus produktus un pakalpojumus; par svarīgiem produktiem un pakalpojumiem noteica tādus, attiecībā uz kuriem dalībvalstis ir pieņēmušas vai, visticamāk, pieņems atšķirīgas pieejamības valsts prasības.

Grozījums Nr.    18

Direktīvas priekšlikums

16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16a)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/13/ES1a ir noteiktas daudzas prasības audiovizuālo mediju pakalpojumu sniedzējiem. Tāpēc pieejamības prasības atbilstīgāk ir iekļaut minētajā Direktīvā. Tomēr attiecībā uz tīmekļa vietnēm un uz mobilajiem sakariem balstītiem pakalpojumiem Direktīva 2010/13/ES attiecas tikai uz audiovizuālo mediju saturu. Tāpēc ir pamatoti šīs direktīvas darbības jomā iekļaut tīmekļa vietņu un uz mobilajiem sakariem balstītu pakalpojumu arhitektūru un visu saturu, uz ko neattiecas Direktīva 2010/13/ES. Šajā direktīvā būtu jāietver telefonijas pakalpojumu iekārtu un tīmekļa vietņu pieejamības prasības. Šajā direktīvā būtu jāietver arī telefonijas pakalpojumu pieejamības prasības, izņemot gadījumos, kad tās ir paredzētas citā Savienības aktā. Šādos gadījumos minētajam Savienības aktam jābūt pārākam par šo direktīvu.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 10. marta Direktīva 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva) (OV L 95, 15.4.2010., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Katram produktam un pakalpojumam, lai tas būtu pieejams personām ar invaliditāti un vecākiem cilvēkiem, jāatbilst 3. pantā noteiktajām un I pielikumā uzskaitītajām pieejamības prasībām. Pienākums nodrošināt e-komercijas pieejamību attiecas arī uz pakalpojumu tirdzniecību tiešsaistē saskaņā ar šīs direktīvas 1. panta 2. punkta a)–e) apakšpunktu.

(17)  Katram produktam un pakalpojumam, uz kuru attiecas šīs direktīvas darbības joma un kurš tiek laists tirgū pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā, lai tas būtu pieejams personām ar invaliditāti, jāatbilst 3. pantā noteiktajām un I pielikumā uzskaitītajām pieejamības prasībām. Pienākums nodrošināt e-komercijas pieejamību attiecas arī uz pakalpojumu tirdzniecību tiešsaistē saskaņā ar šīs direktīvas 1. panta 2. punkta a)–e) apakšpunktu.

Grozījums Nr.    20

Direktīvas priekšlikums

17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17a)  Pat ja pakalpojums vai pakalpojuma daļa ir ar apakšlīgumu nodota trešai personai, šā pakalpojuma pieejamība nedrīkst tikt apdraudēta, un pakalpojuma sniedzējiem ir jāpilda šajā direktīvā paredzētās saistības. Pakalpojumu sniedzējiem ir arī jānodrošina darbinieku pienācīga un pastāvīga apmācība, lai nodrošinātu, ka viņi zina, kā izmantot pieejamus produktus un pakalpojumus. Šādai apmācībai jāietver tādi jautājumi kā informācijas sniegšana, konsultācijas un reklāma.

Grozījums Nr.    21

Direktīvas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Pieejamības prasības jāievieš uzņēmējus un dalībvalstis vismazāk apgrūtinošā veidā, darbības jomā iekļaujot tikai rūpīgi atlasītus produktus un pakalpojumus.

(18)  No vienas puses, pieejamības prasības jāievieš visefektīvākajā un uzņēmējus un dalībvalstis vismazāk apgrūtinošā veidā, darbības jomā iekļaujot tikai rūpīgi atlasītus produktus un pakalpojumus, kuri tiek laisti tirgū pēc šīs direktīvas piemērošanas datuma. No otras puses, ir svarīgi nodrošināt, ka uzņēmēji var efektīvi īstenot šajā direktīvā noteiktās pieejamības prasības, jo īpaši ņemot vērā pašapkalpošanās terminālu, biļešu automātu un reģistrācijas automātu ekspluatācijas laiku. Būtu jāņem vērā arī MVU īpašā loma iekšējā tirgū. Turklāt nevajadzētu prasīt, lai mikrouzņēmumi, ņemot vērā to lielumu, resursus un īpatnības, nodrošinātu atbilstību šajā direktīvā noteiktajām prasībām vai pildītu pienākumu izmantot 12. pantā noteikto procedūru, lai iegūtu atbrīvojumu no šajā direktīvā paredzētajām saistībām.

Grozījums Nr.    22

Direktīvas priekšlikums

20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(20a)  Lai nodrošinātu labāk funkcionējošu iekšējo tirgu, valstu iestādēm būtu jāizmanto šajā direktīvā noteiktās pieejamības prasības, piemērojot ar pieejamību saistītos nosacījumus, kas paredzēti citos Savienības tiesību aktos, kuri attiecas uz šo direktīvu. Šai direktīvai tomēr nevajadzētu mainīt minētajos citos Savienības tiesību aktos paredzēto obligāto vai brīvprātīgo noteikumu raksturu. Tādējādi šai direktīvai būtu jānodrošina, ka, piemērojot pieejamības prasības saskaņā ar minēto citu tiesību aktu noteikumiem, šīs prasības visā Savienībā ir vienādas.

Grozījums Nr.    23

Direktīvas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Komisijas priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai34 ietvertas pieejamības prasības noteiktam valsts sektora struktūru tīmekļa vietņu kopumam. Turklāt tajā ierosināts izveidot pamatu metodoloģijai, kas būtu paredzēta, lai pārraudzītu un ziņotu par attiecīgo tīmekļa vietņu atbilstību minētajā direktīvā izklāstītajām prasībām. Gan pieejamības prasības, gan arī pārraudzības un ziņošanas metodoloģija, kas iekļautas minētajā direktīvā, ir jāpiemēro valsts sektora struktūru tīmekļa vietnēm. Nolūkā jo īpaši nodrošināt to, ka attiecīgās iestādes īsteno vienādas pieejamības prasības neatkarīgi no reglamentēto tīmekļa vietņu veida, šajā direktīvā noteiktās pieejamības prasības būtu jāsaskaņo ar prasībām, kas noteiktas priekšlikumā direktīvai par publiskā sektora struktūru tīmekļa vietņu pieejamību. Valsts sektora tīmekļa vietņu e-komercijas darbības, uz kurām neattiecas minētā direktīva, ietilpst šī priekšlikuma darbības jomā, lai nodrošinātu, ka produktu un pakalpojumu tirdzniecība tiešsaistē neatkarīgi no tā, vai tā ir privāta vai publiska tirdzniecība, ir pieejama personām ar invaliditāti un vecākiem cilvēkiem.

(21)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2016/210234 ietvertas pieejamības prasības valsts sektora struktūru tīmekļa vietnēm un mobilajām lietotnēm. Taču minētajā direktīvā ir iekļauts īpašs izņēmumu saraksts, jo noteikta tīmekļa vietņu un mobilo lietotņu satura un konkrētu tīmekļa vietņu un mobilo lietotņu veidu pilnīgas pieejamības nodrošināšana rada nesamērīgu slogu. Turklāt tajā noteikts pamats metodoloģijai, kas būtu paredzēta, lai pārraudzītu un ziņotu par attiecīgo tīmekļa vietņu un mobilo lietotņu atbilstību minētajā direktīvā noteiktajām prasībām. Gan pieejamības prasības, gan arī pārraudzības un ziņošanas metodoloģija, kas iekļautas minētajā direktīvā, ir jāpiemēro valsts sektora struktūru tīmekļa vietnēm un mobilajām lietotnēm. Nolūkā jo īpaši nodrošināt to, ka attiecīgās iestādes īsteno vienādas pieejamības prasības neatkarīgi no reglamentēto tīmekļa vietņu un mobilo lietotņu veida, šajā direktīvā noteiktās pieejamības prasības būtu jāsaskaņo ar prasībām, kas noteiktas Direktīvā (ES) 2016/2102. Valsts sektora struktūru tīmekļa vietņu un mobilo lietotņu e-komercijas darbības, uz kurām neattiecas minētā direktīva, ietilpst šīs direktīvas darbības jomā, lai nodrošinātu, ka produktu un pakalpojumu tirdzniecība tiešsaistē neatkarīgi no tā, vai tā ir privāta vai publiska tirdzniecība, ir pieejama personām ar invaliditāti.

__________________

__________________

34 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par publiskā sektora struktūru tīmekļa vietņu pieejamību, COM(2012) 721.

34 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Direktīva (ES) 2016/2102 par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību (OV L 327, 2.12.2016, 1. lpp.).

Grozījums Nr.    24

Direktīvas priekšlikums

22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22a)  Uz dažiem šajā direktīvā noteikto pieejamības prasību elementiem, jo īpaši tiem, kas izklāstīti I pielikumā attiecībā uz informācijas sniegšanu, jau attiecas spēkā esošie Savienības tiesību akti transporta jomā. Šie tiesību akti ietver Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1371/2007 1a un (ES) Nr. 1300/20141b un Komisijas Regulu (ES) Nr. 454/20111c attiecībā uz dzelzceļa transportu; Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 181/20111d attiecībā uz autobusu pārvadājumiem un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1177/20101e attiecībā uz jūras transportu. Lai nodrošinātu regulējuma saskaņotību un paredzamību uzņēmējiem, uz kuriem attiecas minētie tiesību akti, attiecīgās šīs direktīvas prasības būtu jāuzskata par izpildītām, ja ir izpildītas iepriekš minēto tiesību aktu attiecīgās daļas. Tomēr, ja šajos aktos nav iekļautas pieejamības prasības, piemēram, prasība darīt pieejamas aviokompāniju tīmekļa vietnes, būtu jāpiemēro šīs direktīvas noteikumi.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regula (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (OV L 315, 3.12.2007., 14. lpp.).

 

1b Komisijas 2014. gada 18. novembra Regula (ES) Nr. 1300/2014 par savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām attiecībā uz Savienības dzelzceļa sistēmas pieejamību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām (OV L 356, 12.12.2014., 110. lpp.).

 

1c Komisijas 2011. gada 5. maija Regula (ES) Nr. 454/2011 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas dzelzceļu sistēmas pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu (OV L 123, 12.5.2011., 11. lpp.).

 

1d Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 181/2011 par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 (OV L 55, 28.2.2011., 1. lpp.).

 

1e Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1177/2010 par pasažieru tiesībām, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (OV L 334, 17.12.2010., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    25

Direktīvas priekšlikums

22.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22b)  Ar šo direktīvu paredzēts papildināt Savienības nozaru tiesību aktus aspektos, kas nav ietverti šīs direktīvas darbības jomā.

Grozījums Nr.    26

Direktīvas priekšlikums

22.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22c)  Nosakot šīs direktīvas darbības jomu attiecībā uz gaisa, autobusu, dzelzceļa un ūdensceļu pasažieru pārvadājumiem, būtu jāņem vērā spēkā esošie nozaru tiesību akti, kas saistīti ar pasažieru tiesībām. Ja šī direktīva neattiecas uz atsevišķiem transporta pakalpojumu veidiem, dalībvalstīm vajadzētu mudināt pakalpojumu sniedzējus piemērot attiecīgās pieejamības prasības, kas noteiktas šajā direktīvā.

Grozījums Nr.    27

Direktīvas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Dažkārt vienādas pieejamības prasības būvētai videi veicinātu ar to saistītu pakalpojumu brīvu apriti un personu ar invaliditāti brīvu pārvietošanos. Tādēļ šī direktīva dalībvalstīm dod iespēju būvēto vidi, ko izmanto pakalpojumu sniegšanai, iekļaut šīs direktīvas darbības jomā, nodrošinot atbilstību X pielikumā noteiktajām pieejamības prasībām.

(23)  Dažkārt būvētās vides pieejamība ir priekšnoteikums tam, lai personas ar invaliditāti varētu pienācīgi izmantot saistītos pakalpojumus. Tādēļ šai direktīvai būtu dalībvalstīm jāuzliek par pienākumu būvēto vidi, ko izmanto pakalpojumu sniegšanai, iekļaut šīs direktīvas darbības jomā, nodrošinot atbilstību X pielikumā noteiktajām pieejamības prasībām. Taču dalībvalstīm nebūtu jāpieprasa grozīt vai ieviest valsts noteikumus par būvētās vides pieejamību, ja tās jau ir pieņēmušas valsts tiesību aktus, kuros pienācīgi aptverta saistīto pakalpojumu sniegšanai nepieciešamā būvētā vide. Turklāt pieejamības prasības būtu jāpiemēro tikai tad, ja tiek būvēta jauna infrastruktūra vai tiek veikti būtiski atjaunošanas darbi.

Grozījums Nr.    28

Direktīvas priekšlikums

23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(23a)  Ja spēkā esošie Savienības tiesību akti paredz pieejamības prasību brīvprātīgu ievērošanu, šī direktīva negroza šādus tiesību aktus.

Grozījums Nr.    29

Direktīvas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Ir jāparedz, ka attiecībā uz Savienības leģislatīvajiem aktiem, ar kuriem nosaka pienākumu nodrošināt pieejamību, bet nenosaka pieejamības prasības vai specifikācijas, pieejamību definē, atsaucoties uz šajā direktīvā noteiktajām pieejamības prasībām. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/23/ES35, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/24/ES36 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/25/ES37 ir paredzēta prasība, ka tādu koncesiju, būvdarbu vai pakalpojumu tehniskajās specifikācijās un tehniskajās vai funkcionālajās prasībās, kas ietilpst šo direktīvu darbības jomā, ņem vērā pieejamības kritērijus attiecībā uz personām ar invaliditāti vai attiecībā uz "plašam lietotāju lokam paredzēto pakalpojumu un produktu izstrādes" principa lietotājiem.

(24)  Ir jāparedz, ka attiecībā uz Savienības leģislatīvajiem aktiem, ar kuriem nosaka pienākumu nodrošināt pieejamību, bet nenosaka pieejamības prasības vai specifikācijas, pieejamību definē, atsaucoties uz šajā direktīvā noteiktajām pieejamības prasībām. Šie akti ir Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/23/ES35, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES36 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/25/ES37, kurās ir paredzēta prasība, ka tādu koncesiju, būvdarbu vai pakalpojumu tehniskajās specifikācijās un tehniskajās vai funkcionālajās prasībās, kas ietilpst šo direktīvu darbības jomā, ņem vērā pieejamības kritērijus attiecībā uz personām ar invaliditāti vai attiecībā uz "plašam lietotāju lokam paredzēto pakalpojumu un produktu izstrādes" principa lietotājiem.

__________________

__________________

35 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/23/ES par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (OV L 94, 28.3.2014., 1. lpp.).

35 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/23/ES par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (OV L 94, 28.3.2014., 1. lpp.).

36 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.).

36 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.).

37 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK (OV L 94, 28.3.2014., 243. lpp.).

37 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK (OV L 94, 28.3.2014., 243. lpp.).

Grozījums Nr.    30

Direktīvas priekšlikums

24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(24a)  Pienākums nodrošināt transporta infrastruktūras pieejamību Eiropas transporta tīklā ir noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1315/20131a. Pieejamības prasības, kas paredzētas šajā direktīvā, būtu jāattiecina arī uz dažiem transporta infrastruktūras elementiem, ko reglamentē minētā regula, ciktāl tās attiecas uz produktiem un pakalpojumiem, kuri ietilpst šīs direktīvas darbības jomā, un infrastruktūra un būvētā vide, kas saistīta ar šiem pakalpojumiem, ir paredzēta pasažieru lietošanai.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1315/2013 par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai (OV L 348, 20.12.2013., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    31

Direktīvas priekšlikums

24.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(24b)  Šai direktīvai tomēr nevajadzētu mainīt minētajos citos Savienības tiesību aktos, piemēram, Direktīvas 2014/24/ES par publisko iepirkumu 67. pantā paredzēto obligāto vai brīvprātīgo noteikumu raksturu, ko līgumslēdzējas iestādes var izmantot, lai noteiktu ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu. Ja uzskata, ka tie ir saistīti ar attiecīgā iepirkuma priekšmetu, var iekļaut arī sociālo aspektu iespēju. Tādējādi šai direktīvai būtu jānodrošina, ka, piemērojot pieejamības prasības saskaņā ar minēto citu Savienības tiesību aktu noteikumiem, šīs prasības visā Savienībā ir vienādas.

Grozījums Nr.    32

Direktīvas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Pieejamība būtu jāpanāk, likvidējot un novēršot šķēršļus, vēlams, izmantojot universālo dizainu vai "plašam lietotāju lokam paredzēto pakalpojumu un produktu izstrādes" principu. Pieejamībai nevajadzētu izslēgt atbilstošu pasākumu veikšanu, ja to pieprasa valsts vai Savienības tiesību akti.

(25)  Pieejamība būtu jāpanāk, likvidējot un novēršot šķēršļus, vēlams, izmantojot universālo dizainu vai "plašam lietotāju lokam paredzēto pakalpojumu un produktu izstrādes" principu. Saskaņā ar Konvenciju šī pieeja nozīmē "tādu produktu, vides, programmu un pakalpojumu dizainu, kurus, cik vien iespējams, visi cilvēki var izmantot bez pielāgošanas vai īpaša dizaina nepieciešamības". Saskaņā ar Konvenciju "universālajam dizainam" būtu jāietver arī personu ar invaliditāti grupām paredzētas palīgierīces, ja tās ir nepieciešamas. Pieejamībai nevajadzētu izslēgt atbilstošu pasākumu veikšanu, ja to pieprasa valsts vai Savienības tiesību akti.

Grozījums Nr.    33

Direktīvas priekšlikums

25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(25a)  Tāpēc, ka uz kādu produktu vai pakalpojumu attiecas šīs direktīvas darbības joma, attiecīgais produkts vai pakalpojums nav automātiski jāiekļauj Padomes Direktīvas 93/42/EEK1a darbības jomā.

 

__________________

 

Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīva 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm (OV L 169, 12.7.1993., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    34

Direktīvas priekšlikums

25.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(25b)  Nosakot un klasificējot tās personu ar invaliditāti vajadzības, kuru apmierināšanai šis produkts vai pakalpojums paredzēts, universālā dizaina princips jāinterpretē saskaņā ar ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejas Vispārējo komentāru Nr. 2(2014) par Konvencijas 9. pantu.

Grozījums Nr.    35

Direktīvas priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27)  Šīs direktīvas pamatā vajadzētu būt Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam Nr. 768/2008/EK38, jo tas attiecas uz produktiem, kam jau piemēro citus Savienības tiesību aktus, tādējādi nodrošinot Savienības tiesību aktu konsekvenci.

(27)  Šīs direktīvas pamatā vajadzētu būt Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam Nr. 768/2008/EK38, jo tas attiecas uz produktiem, kam jau piemēro citus Savienības tiesību aktus, tādējādi nodrošinot Savienības tiesību aktu konsekvenci. Tomēr minētā lēmuma noteikumiem drošības jomā, piemēram, attiecībā uz atsaukšanu, nevajadzētu veidot daļu no šīs direktīvas, jo nepieejams produkts nav bīstams produkts.

__________________

__________________

38 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Lēmums Nr. 768/2008/EK par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu (OV L 218, 13.8.2008., 82. lpp.).

38 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Lēmums Nr. 768/2008/EK par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu (OV L 218, 13.8.2008., 82. lpp.).

Grozījums Nr.    36

Direktīvas priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28)  Visiem uzņēmējiem, kas veido piegādes un izplatīšanas ķēdi, būtu jānodrošina, ka tirgū tiek darīti pieejami tikai tādi produkti, kas atbilst šajā direktīvā izklāstītajām pieejamības prasībām. Jāparedz skaidra un samērīga pienākumu sadale atbilstīgi katra uzņēmēja lomai piegādes un izplatīšanas procesā.

(28)  Visiem uzņēmējiem, uz ko attiecas šīs direktīvas darbības joma un kas veido piegādes un izplatīšanas ķēdi, būtu jānodrošina, ka tirgū tiek darīti pieejami tikai tādi produkti, kas atbilst šajā direktīvā izklāstītajām pieejamības prasībām. Jāparedz skaidra un samērīga pienākumu sadale atbilstīgi katra uzņēmēja lomai piegādes un izplatīšanas procesā.

Grozījums Nr.    37

Direktīvas priekšlikums

29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29)  Lai nodrošinātu augstu pieejamības līmeni un garantētu taisnīgu konkurenci Savienības tirgū, uzņēmējiem būtu jāatbild par produktu un pakalpojumu atbilstību, ņemot vērā viņu attiecīgos uzdevumus piegādes ķēdē.

(29)  Lai uzlabotu pieejamību un garantētu taisnīgu konkurenci Savienības tirgū, uzņēmējiem būtu jāatbild par produktu un pakalpojumu atbilstību, ņemot vērā viņu attiecīgos uzdevumus piegādes ķēdē.

Grozījums Nr.    38

Direktīvas priekšlikums

30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(30)  Tā kā ražotājs sīki pārzina projektēšanas un ražošanas procesu, tas vislabāk var veikt pilnu atbilstības novērtējuma procedūru. Atbilstības novērtējuma veikšanai vajadzētu būt ražotāja kompetencē.

(30)  Tā kā ražotājs sīki pārzina projektēšanas un ražošanas procesu, tas vislabāk var veikt pilnu atbilstības novērtējumu. Tomēr par novērtējuma veikšanu atbildīgam vajadzētu būt ne tikai ražotājam. Novērtējuma procedūrā izšķirīga nozīme varētu būt pastiprinātai tirgus uzraudzības iestādei.

Grozījums Nr.    39

Direktīvas priekšlikums

32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(32)  Importētājiem būtu jānodrošina, lai produkti no trešām valstīm, kuri nonāk Savienības tirgū, atbilstu šīs direktīvas pieejamības prasībām un jo īpaši lai ražotāji šiem produktiem būtu veikuši attiecīgas atbilstības novērtēšanas procedūras.

(32)  Importētājiem būtu jānodrošina, lai produkti no trešām valstīm, kuri nonāk Savienības tirgū, atbilstu šīs direktīvas pieejamības prasībām, un lai kompetentajai tirgus uzraudzības iestādei tiktu sniegta visa informācija, kas nepieciešama, lai veiktu šiem produktiem piemērojamās atbilstības novērtēšanas procedūras.

Grozījums Nr.    40

Direktīvas priekšlikums

36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(36)  Proporcionalitātes apsvērumu dēļ pieejamības prasības būtu jāpiemēro tikai tiktāl, ciktāl tās attiecīgajam uzņēmējam nerada nesamērīgu slogu vai neprasa veikt tādas produktu un pakalpojumu izmaiņas, kuru rezultātā tie, salīdzinot ar noteiktajiem kritērijiem, tiktu būtiski pārmainīti.

(36)  Proporcionalitātes apsvērumu dēļ pieejamības prasības nedrīkstētu attiecīgajam uzņēmējam radīt nesamērīgu slogu vai prasīt veikt tādas produktu un pakalpojumu izmaiņas, kuru rezultātā tie, salīdzinot ar noteiktajiem kritērijiem, tiktu būtiski pārmainīti. Tomēr ir jāievieš kontroles mehānismi, lai pārbaudītu, vai pieejamības prasību piemērošanas izņēmumi ir pamatoti.

Grozījums Nr.    41

Direktīvas priekšlikums

36.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(36a)  Lai novērtētu, vai atbilstības nodrošināšana pieejamības prasībām rada uzņēmējiem nesamērīgu slogu, jāņem vērā šo uzņēmumu lielums, resursi un īpatnības un atbilstības nodrošināšanas izmaksu un ieguvumu salīdzinājums ar aplēsēm par personu ar invaliditāti ieguvumiem. Šajā izmaksu un ieguvumu analīzē cita starpā jāņem vērā konkrētā produkta vai pakalpojuma lietošanas biežums un ilgums, tostarp aptuvenais to personu ar invaliditāti skaits, kuras lieto konkrēto produktu vai pakalpojumu, pakalpojuma sniegšanā izmantotās infrastruktūras un produktu kalpošanas laiks un tas, kādā apmērā bez maksas ir pieejamas alternatīvas, tostarp tādas, ko nodrošina pasažieru transporta pakalpojumu sniedzēji. Novērtējot to, vai pieejamības prasības nevar izpildīt tāpēc, ka tās radītu nesamērīgu slogu, būtu jāņem vērā tikai leģitīmi iemesli. Prioritātes, laika vai zināšanu trūkums nav jāuzskata par leģitīmiem iemesliem.

Grozījums Nr.    42

Direktīvas priekšlikums

39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(39)  Lai būtu vieglāk novērtēt atbilstību piemērojamām prasībām, jāparedz pieņēmums par to produktu un pakalpojumu atbilstību, kuri atbilst brīvprātīgi saskaņotajiem standartiem, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1025/201239 ar mērķi formulēt sīki izstrādātas minēto prasību tehniskās specifikācijas. Komisija attiecībā uz pieejamību ir iesniegusi jau vairākus standartizācijas pieprasījumus Eiropas standartizācijas organizācijām; šie pieprasījumi attiecas uz saskaņoto standartu sagatavošanu.

(39)  Lai būtu vieglāk novērtēt atbilstību piemērojamām pieejamības prasībām, jāparedz pieņēmums par to produktu un pakalpojumu atbilstību, kuri atbilst brīvprātīgi saskaņotajiem standartiem, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1025/201239 ar mērķi formulēt sīki izstrādātas minēto prasību tehniskās specifikācijas. Komisija attiecībā uz pieejamību ir iesniegusi jau vairākus standartizācijas pieprasījumus Eiropas standartizācijas organizācijām; šie pieprasījumi attiecas uz saskaņoto standartu sagatavošanu.

__________________

__________________

39 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK (OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.).

39 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK (OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.).

Grozījums Nr.    43

Direktīvas priekšlikums

39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(39a)  Regulā (ES) Nr. 1025/2012 ir paredzēta procedūra formālu iebildumu izteikšanai pret saskaņotajiem standartiem, ja minētie standarti neatbilst šīs direktīvas prasībām.

Grozījums Nr.    44

Direktīvas priekšlikums

40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(40)  Saskaņoto standartu neesamības gadījumā un, ja tie nepieciešami tirgus saskaņošanas nolūkos, Komisijai vajadzētu būt iespējai pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem izveido kopējās tehniskās specifikācijas pieejamības prasībām, kas noteiktas šajā direktīvā.

(40)  Eiropas standartiem ir jābūt vērstiem uz tirgu, tajos jāņem vērā sabiedrības intereses un Komisijas pieprasījumā vienai vai vairākām Eiropas standartizācijas organizācijām izstrādāt saskaņotus standartus skaidri noteiktie politikas mērķi, un tiem ir jābalstās uz vienprātību. Tāpēc tehniskās specifikācijas jāizmanto tikai kā pēdējais līdzeklis. Komisijai vajadzētu spēt pieņemt tehniskās specifikācijas, piemēram, gadījumos, kad standartizācijas procesu bloķē ieinteresēto personu vienprātības trūkums, kas nevajadzīgi kavē tādas prasības, piemēram, prasības par savstarpēju izmantojamību, noteikšanu, kuru nebūtu iespējams īstenot, ja netiks pieņemts atbilstīgs standarts. Komisijai būtu jāparedz pietiekama laika rezerve starp prasības pieņemšanu vienai vai vairākām Eiropas standartizācijas organizācijām izstrādāt saskaņotus standartus un ar šo pašu pieejamības prasību saistītas tehniskās specifikācijas pieņemšanu. Komisija nedrīkstētu pieņemt tehnisko specifikāciju, ja tā pirms tam nav mēģinājusi panākt pieejamības prasību paredzēšanu Eiropas standartizācijas sistēmā. Komisijai nebūtu jāizmanto tehnisko specifikāciju pieņemšanas procedūra ar nolūku apiet Eiropas standartizācijas sistēmu.

Grozījums Nr.    45

Direktīvas priekšlikums

40.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(40a)  Lai izveidotu saskaņotus standartus un tehniskās specifikācijas, kas visefektīvāk atbilst šajā direktīvā noteiktajām produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām, Komisijai, ja iespējams, lēmumu pieņemšanas procesā būtu jāiesaista Eiropas personu ar invaliditāti jumta organizācijas un citas ieinteresētās personas.

Grozījums Nr.    46

Direktīvas priekšlikums

42.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(42a)  Veicot produktu tirgus uzraudzību, tirgus uzraudzības iestādēm novērtējums būtu jāpārskata sadarbībā ar personām ar invaliditāti un organizācijām, kuras pārstāv šīs personas un viņu intereses.

Grozījums Nr.    47

Direktīvas priekšlikums

44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(44)  CE zīmes izmantošana, kas liecina par produkta atbilstību šīs direktīvas pieejamības prasībām, ir redzamais pabeigta atbilstības novērtēšanas procesa rezultāts plašā nozīmē. Šajā direktīvā būtu jāievēro vispārējie principi, kuri reglamentē CE marķējumu un kuri noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 765/200840, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības produktu tirdzniecībai.

(44)  Šajā direktīvā būtu jāievēro vispārējie principi, kuri reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 765/200840, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības produktu tirdzniecībai. Papildus atbilstības deklarācijai ražotājam izmaksu ziņā efektīvā, vienkāršā un precīzā veidā jāinformē patērētāji par sava produkta pieejamību, iekļaujot paziņojumu uz iepakojuma.

__________________

__________________

40 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 765/2008 , ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.).

40 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 765/2008 , ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.).

Grozījums Nr.    48

Direktīvas priekšlikums

45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(45)  Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 765/2008, uzliekot produktam CE zīmi, ražotājs apliecina, ka produkts atbilst visām piemērojamajām pieejamības prasībām un ka viņš uzņemas par to pilnu atbildību.

(45)  Produkta neatbilstība šīs direktīvas 3. pantā paredzētajām pieejamības prasībām pati par sevi nerada nopietnu risku Regulas (EK) Nr. 765/2008 20. panta izpratnē.

Grozījums Nr.    49

Direktīvas priekšlikums

48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(48)  Dalībvalstīm būs jānodrošina, ka tirgus uzraudzības iestādes saskaņā ar V nodaļu pārbauda uzņēmēju atbilstību 12. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem.

(48)  Dalībvalstīm būs jānodrošina, ka tirgus uzraudzības iestādes saskaņā ar V nodaļu pārbauda uzņēmēju atbilstību 12. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem un ka tās regulāri apspriežas ar organizācijām, kas pārstāv personas ar invaliditāti.

Grozījums Nr.    50

Direktīvas priekšlikums

48.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(48a)  Izveidojot valstu datubāzes, kas saturētu visu attiecīgo informāciju par šajā direktīvā uzskaitīto produktu un pakalpojumu pieejamības pakāpi, tirgus uzraudzībā varētu labāk iekļaut personas invaliditāti un viņu organizācijas.

Grozījums Nr.    51

Direktīvas priekšlikums

49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(49)  Dalībvalstīm būs jānodrošina, ka 22. pantā norādītās kompetentās iestādes saskaņā ar VI nodaļu informē Komisiju par 22. panta 1. punktā minēto izņēmumu izmantošanu, kā arī šajā informācijā ietver novērtējumu, kas minēts 2. punktā.

(49)  Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka kompetentās iestādes informē Komisiju par 22. pantā noteikto izņēmumu izmantošanu. Attiecīgo kompetento iestāžu veikto sākotnējo novērtējumu iesniedz Komisijai pēc tās pieprasījuma. Lai novērtētu, vai atbilstības nodrošināšana pieejamības prasībām rada kompetentajām iestādēm nesamērīgu slogu, jāņem vērā šo kompetento iestāžu lielums, resursi un īpatnības un atbilstības nodrošināšanas izmaksu un ieguvumu salīdzinājums ar aplēsēm par personu ar invaliditāti ieguvumiem. Šajā izmaksu un ieguvumu analīzē cita starpā jāņem vērā konkrētā produkta vai pakalpojuma lietošanas biežums un ilgums, tostarp aptuvenais to personu ar invaliditāti skaits, kuras lieto konkrēto produktu vai pakalpojumu, pakalpojuma sniegšanā izmantotās infrastruktūras un produktu kalpošanas laiks un tas, kādā apmērā bez maksas ir pieejamas alternatīvas, tostarp tādas, ko nodrošina pasažieru transporta pakalpojumu sniedzēji. Novērtējot to, vai pieejamības prasības radītu nesamērīgu slogu, būtu jāņem vērā tikai leģitīmi iemesli. Prioritātes, laika vai zināšanu trūkums nav jāuzskata par leģitīmiem iemesliem.

Grozījums Nr.    52

Direktīvas priekšlikums

50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(50)  Būtu jāizveido drošības procedūra, kuru piemēro tikai tad, ja dalībvalstis nepiekrīt pasākumiem, ko veikusi kāda dalībvalsts, un kuras ietvaros informē ieinteresētās personas par pasākumiem, ko paredzēts veikt attiecībā uz produktiem, kuri neatbilst šīs direktīvas pieejamības prasībām. Tai būtu jādod iespēja tirgus uzraudzības iestādēm sadarbībā ar attiecīgajiem uzņēmējiem savlaicīgāk rīkoties attiecībā uz šādiem produktiem.

(50)  Būtu jāizveido drošības procedūra, kuru piemēro tikai tad, ja dalībvalstis nepiekrīt pasākumiem, ko veikusi kāda dalībvalsts, un kuras ietvaros informē ieinteresētās personas par pasākumiem, ko paredzēts veikt attiecībā uz produktiem, kuri neatbilst šīs direktīvas pieejamības prasībām. Tai būtu jādod iespēja tirgus uzraudzības iestādēm sadarbībā ar personu ar invaliditāti pārstāvības organizācijām un attiecīgajiem uzņēmējiem savlaicīgāk rīkoties attiecībā uz šādiem produktiem.

Grozījums Nr.    53

Direktīvas priekšlikums

51.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(51a)  Lai nodrošinātu proporcionalitātes principa pareizu piemērošanu saistībām, kas skar uzņēmēju identifikāciju, un kritērijus, kuri jāizmanto, novērtējot, vai šajā direktīvā paredzēta pienākuma pildīšana radītu nesamērīgu slogu, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz tā laikposma noteikšanu, kurā uzņēmējiem ir jāspēj identificēt ikviens uzņēmums, kas ir piegādājis tiem produktu vai kam tie ir piegādājuši produktu, un attiecībā uz pamatnostādņu pieņemšanu, kā arī attiecībā uz to konkrēto kritēriju turpmāku precizēšanu, kuri jāņem vērā attiecībā uz visiem šīs direktīvas piemērošanas jomā ietilpstošajiem produktiem un pakalpojumiem, kad tiek izvērtēts, vai attiecīgais slogs ir uzskatāms par nesamērīgu, nemainot šos kritērijus. Šis laikposms būtu jānosaka proporcionāli produkta aprites ciklam. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu1a. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaikus ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

 

__________________

 

1a OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Grozījums Nr.    54

Direktīvas priekšlikums

51.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(51b)  Dalībvalstīm jānodrošina, ka pastāv pietiekami un iedarbīgi līdzekļi, ar kuriem nodrošināt atbilstību šai direktīvai un tādējādi jāizveido pienācīgi kontroles mehānismi, piemēram, tirgus uzraudzības iestāžu veiktas a posteriori kontroles nolūkā pārliecināties, ka atbrīvojums no pieejamības prasību piemērošanas ir pamatots. Izskatot ar pieejamību saistītas sūdzības, dalībvalstīm ir jāievēro labas pārvaldības vispārējais princips un jo īpaši amatpersonu pienākums nodrošināt, ka lēmums par katru sūdzību tiek pieņemts saprātīgā termiņā.

Grozījums Nr.    55

Direktīvas priekšlikums

52.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(52a)  Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka pret līgumslēdzēju iestāžu un līgumslēdzēju lēmumiem par to, vai konkrēts līgums ietilpst Direktīvu 2014/24/ES un 2014/25/ES darbības jomā, ir pieejami efektīvi un ātri tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Ņemot vērā spēkā esošo tiesisko regulējumu attiecībā uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem jomās, kurām piemēro Direktīvas 2014/24/ES un 2014/25/ES, minētās jomas būtu jāizslēdz no šīs direktīvas noteikumiem, kuri attiecas uz izpildes nodrošināšanu un sankcijām. Šāda izslēgšana neskar dalībvalstu pienākumus, kas izriet no Līgumiem, veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Savienības tiesību aktu piemērošanu un efektivitāti.

Grozījums Nr.    56

Direktīvas priekšlikums

53.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(53a)  Šajā direktīvā paredzētās pieejamības prasības būtu jāattiecina uz produktiem, ko laiž Savienības tirgū pēc dienas, kurā sāk piemērot valstu pasākumus šīs direktīvas transponēšanai, tostarp uz lietotiem produktiem, kas importēti no trešās valsts un laisti Savienības tirgū pēc minētās dienas.

Grozījums Nr.    57

Direktīvas priekšlikums

53.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(53b)  Taču publiskā iepirkuma līgumi par piegādēm, darbiem vai pakalpojumiem, uz kuriem attiecas Direktīva 2014/24/ES vai Direktīva 2014/25/ES un kuri ir noslēgti pirms šīs direktīvas piemērošanas datuma, būtu jāturpina pildīt saskaņā ar šajos publiskā iepirkuma līgumos noteiktajām pieejamības prasībām, ja tādas ir.

Grozījums Nr.    58

Direktīvas priekšlikums

53.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(53c)  Lai nodrošinātu pakalpojumu sniedzējiem pietiekami daudz laika, lai pielāgotos šīs direktīvas prasībām, ir jāparedz pārejas periods, kurā produktiem, ko izmanto pakalpojuma sniegšanai, nav jāatbilst šajā direktīvā noteiktajām pieejamības prasībām. Ņemot vērā bankomātu, biļešu automātu un reģistrācijas automātu izmaksas un ilgo aprites ciklu, ir lietderīgi paredzēt, ka tad, ja šādus automātus izmanto pakalpojumu sniegšanai, tos var turpināt lietot līdz to ekonomiski lietderīgā lietošanas laika beigām.

Grozījums Nr.    59

Direktīvas priekšlikums

54.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(54a)  Izvēršot lietojumprogrammas, kas nodrošina informāciju uz telpisko datu pakalpojumu pamata, tiek veicināta personu ar invaliditāti neatkarīga un droša pārvietošanās. Šādu lietojumprogrammu telpiskajiem datiem būtu jānodrošina tāds informācijas saturs, kas ir pielāgots personu ar invaliditāti īpašajām vajadzībām.

Grozījums Nr.    60

Direktīvas priekšlikums

- 1. pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1. pants

 

Priekšmets

 

Šīs direktīvas mērķis ir likvidēt un novērst šķēršļus, kas izriet no atšķirīgām pieejamības prasībām to produktu un pakalpojumu brīvai apritei dalībvalstīs, uz kuriem attiecas šī direktīva. Tās mērķis ir arī veicināt iekšējā tirgus pienācīgu darbību, tuvinot dalībvalstu normatīvos un administratīvos aktus attiecībā uz pieejamu produktu un pakalpojumu brīvu apriti.

Grozījums Nr.    61

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Direktīvas I, II–V un VII nodaļu piemēro šādiem produktiem:

1.  Direktīvas I, II–V un VII nodaļu piemēro šādiem produktiem, ko laiž Savienības tirgū pēc ... [šīs direktīvas spēkā stāšanās diena]:

Grozījums Nr.    62

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  universāldatoru aparatūrai un operētājsistēmām;

(a)  universāldatoru aparatūrai un tās iegultajām operētājsistēmām, kas paredzētas patērētāju lietošanai;

Grozījums Nr.    63

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

iiia)  maksājumu termināliem;

Grozījums Nr.    64

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  ar telefonijas pakalpojumiem saistītām patērētāju galiekārtām ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju;

(c)  ar telefonijas pakalpojumiem saistītām patērētāju galiekārtām;

Grozījums Nr.    65

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  ar audiovizuālo mediju pakalpojumiem saistītām patērētāju galiekārtām ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju.

(d)  ar audiovizuālo mediju pakalpojumiem saistītām patērētāju galiekārtām.

Grozījums Nr.    66

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  e-grāmatu lasītājiem;

Grozījums Nr.    67

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Direktīvas I, II–V un VII nodaļu piemēro šādiem pakalpojumiem:

2.  Neskarot 27. pantu, direktīvas I, II–V un VII nodaļu piemēro šādiem pakalpojumiem, kurus sniedz pēc ...[šīs direktīvas spēkā stāšanās diena]:

Grozījums Nr.    68

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-a)  operētājsistēmām, kuras nav iegultas datoru aparatūrā un patērētājiem tiek nodrošinātas kā nemateriālais īpašums;

Grozījums Nr.    69

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  telefonijas pakalpojumiem un saistītām patērētāju galiekārtām ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju;

(a)  telefonijas pakalpojumiem un saistītām patērētāju galiekārtām;

Grozījums Nr.    70

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  audiovizuālo mediju pakalpojumiem un saistītām patērētāju iekārtām ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju;

(b)  audiovizuālo mediju pakalpojumu tīmekļa vietnēm un uz mobilajām iekārtām balstītajiem pakalpojumiem;

Grozījums Nr.    71

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  banku pakalpojumi;

(d)  patērētājiem paredzētiem banku pakalpojumiem;

Grozījums Nr.    72

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  e-grāmatām;

(e)  e-grāmatām un saistītām iekārtām, ko izmanto minēto pakalpojumu sniegšanā un ko nodrošina pakalpojumu sniedzējs, un piekļuvei tām;

Grozījums Nr.    73

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  publiskā iepirkuma līgumiem un koncesijām, uz kuriem attiecas Direktīva 2014/23/ES42, Direktīva 2014/24/ES un Direktīva 2014/25/ES;

(a)  publiskā iepirkuma līgumiem un koncesijām, uz kuriem attiecas Direktīva 2014/23/ES, Direktīva 2014/24/ES un Direktīva 2014/25/ES un kas attiecīgi sastādīti, noslēgti vai piešķirti pēc ... [šīs direktīvas spēkā stāšanās diena];

__________________

 

42 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/23/ES par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (OV L 94, 28.3.2014., 1. lpp.).

 

Grozījums Nr.    74

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  programmu sagatavošanai un īstenošanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu43, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1304/201344;

(b)  to programmu sagatavošanai un īstenošanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/201343 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1304/201344, kas pieņemtas vai īstenotas pēc ... [šīs direktīvas spēkā stāšanās diena];

__________________

__________________

43 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).

43 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).

44 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006.

44 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 470. lpp.).

Grozījums Nr.    75

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  konkursa procedūrām sabiedriskā transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1370/200745

(c)  publiskiem pakalpojumu līgumiem, kas konkursa kārtībā vai tiešā veidā ir piešķirti pēc ... [šīs direktīvas spēkā stāšanās diena], par sabiedriskā transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1370/200745.

__________________

__________________

45 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regula (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70 (OV L 315, 3.12.2007., 1. lpp.).

45 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regula (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70 (OV L 315, 3.12.2007., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    76

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  transporta infrastruktūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1315/201346.

(d)  transporta infrastruktūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1315/2013, kas projektēta vai būvēta pēc ... [šīs direktīvas spēkā stāšanās diena].

__________________

 

46 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1315/2013 par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai (OV L 348, 20.12.2013., 1. lpp.).

 

Grozījums Nr.    77

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  spēkā esošajām regulām, kas attiecas uz transporta pakalpojumiem, lai panāktu lielāku saskaņotību starp tām, kā arī ietvertu vairākveidu transporta aspektus, kuri ir nepieciešami, lai nodrošinātu pieejamību bez šķēršļiem; šīs regulas būs pamats noteikumiem par transporta un mobilitātes pakalpojumu pieejamību.

Grozījums Nr.    78

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Šā panta 3. punktu piemēro tikai tiem produktiem un pakalpojumiem, kas minēti 1. un 2. punktā.

Grozījums Nr.    79

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b  Šo direktīvu nepiemēro šādam tīmekļa vietņu un uz mobilajām iekārtām balstītu lietotņu saturam:

 

(a)   biroja datņu formātiem, kas publicēti pirms ... [šīs direktīvas spēkā stāšanās diena];

 

(b)  tiešsaistes kartēm un kartogrāfijas pakalpojumiem, ja vien būtiska informācija tiek sniegta piekļūstamā digitālā formātā attiecībā uz kartēm, kas paredzētas izmantošanai navigācijā;

 

(c)   trešo personu saturam, kuru attiecīgais uzņēmums vai kompetentā iestāde nedz finansē, nedz izstrādā, nedz kontrolē;

 

(d)  tādu tīmekļa vietņu un uz mobilajām iekārtām balstītu lietotņu saturam, ko var uzskatīt par arhīvu, kas nozīmē, ka tajos ir tikai saturs, kas nav atjaunināts vai rediģēts pēc ... [šīs direktīvas spēkā stāšanās diena].

Grozījums Nr.    80

Direktīvas priekšlikums

1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a pants

 

Mikrouzņēmumu izslēgšana

 

Šo direktīvu nepiemēro mikrouzņēmumiem, kuri ražo, importē vai izplata produktus un pakalpojumus, kas ietilpst tās darbības jomā.

Grozījums Nr.    81

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  "pieejami produkti un pakalpojumi" ir produkti un pakalpojumi, kas personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personām ar invaliditāti, ir uztverami, izmantojami un izprotami vienlīdzīgi ar citām personām;

(1)  "pieejami produkti un pakalpojumi" ir produkti un pakalpojumi, kas ir uztverami, izmantojami un izprotami personām ar invaliditāti un ir pietiekami robusti, lai šīs personas tos varētu lietot;

Grozījums Nr.    82

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  "universālais dizains", arī – "plašam lietotāju lokam paredzēto pakalpojumu un produktu izstrādes" princips, ir tādu produktu, vides, programmu un pakalpojumu dizains, kurus, cik vien iespējams, visi cilvēki var izmantot bez pielāgošanas vai īpaša dizaina nepieciešamības; "universālais dizains" ietver arī noteiktām personu ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personu ar invaliditāti, grupām paredzētas atbalsta ierīces, ja tās ir nepieciešamas;

svītrots

Grozījums Nr.    83

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  "pakalpojums" ir pakalpojums, kā tas definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/123/EK 4. panta 1. punktā1a;

 

____________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīva 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū (OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.).

Grozījums Nr.    84

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5b)  "pakalpojumu sniedzējs" ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas piedāvā vai sniedz pakalpojumu Savienības tirgū;

Grozījums Nr.    85

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16a)  "MVU" ir mazais vai vidējais uzņēmums, kā definēts Komisijas Ieteikumā 2003/361/EK1a;

 

____________________

 

1a Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikums 2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.).

Grozījums Nr.    86

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  "atsaukšana" ir jebkāds pasākums ar mērķi saņemt atpakaļ produktu, kas jau darīts pieejams gala patērētājam;

svītrots

Grozījums Nr.    87

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 20.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(20a)  "patērētājiem paredzēti banku pakalpojumi" ir pakalpojumi, kas ļauj patērētājiem Savienībā atvērt un lietot maksājumu kontus ar pamata funkcijām Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/92/ES izpratnē1a;

 

____________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Direktīva 2014/92/ES par maksājumu kontu tarifu salīdzināmību, maksājumu kontu maiņu un piekļuvi maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām (OV L 257, 28.8.2014., 214. lpp.).

Grozījums Nr.    88

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 21. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  "e-komercija" ir produktu un pakalpojumu tirdzniecība tiešsaistē.

(21)  "e-komercija" ir tāda produktu un pakalpojumu tirdzniecība tiešsaistē, kuras ietvaros uzņēmumi veic darījumus ar patērētājiem un kas ietilpst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/31/EK darbības jomā1a.

 

____________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību) (OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    89

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 21.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21a)  "pasažieru gaisa transporta pakalpojumi" ir pakalpojumi, ko sniedz gaisa pārvadātāji, ceļojumu rīkotāji un lidostu vadības dienesti, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1107/2006 2. panta b) līdz f) apakšpunktā1a;

 

____________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regula (EK) Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu (OV L 204, 26.7.2006., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    90

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 21.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21b)  "autobusu pasažieru transporta pakalpojumi" ir pakalpojumi, uz ko attiecas Regulas (ES) Nr. 181/2011 2. panta 1. un 2. punkts;

Grozījums Nr.    91

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 21.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21c)  "dzelzceļa pasažieru transporta pakalpojumi" ir pakalpojumi, uz ko attiecas Regulas (EK) Nr. 1371/2007 2. panta 1. un 2. punkts;

Grozījums Nr.    92

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 21.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21d)  "pasažieru ūdensceļu transporta pakalpojumi" ir pakalpojumi, uz ko attiecas Regulas (ES) Nr. 1177/2010 2. panta 1. punkts;

Grozījums Nr.    93

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Šādi pašapkalpošanās termināli: bankomāti, biļešu automāti un reģistrācijas automāti atbilst I pielikuma II iedaļā noteiktajām prasībām.

3.  Šādi pašapkalpošanās termināli: bankomāti, biļešu automāti, reģistrācijas automāti un maksājumu termināli atbilst I pielikuma II iedaļā noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr.    94

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Telefonijas pakalpojumi, tostarp palīdzības dienesti un saistītās patērētāju galiekārtas ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju, atbilst I pielikuma III iedaļā noteiktajām prasībām.

4.  Telefonijas pakalpojumi, tostarp palīdzības dienesti un saistītās patērētāju galiekārtas, atbilst I pielikuma III iedaļā noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr.    95

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Audiovizuālo mediju pakalpojumi un saistītās patērētāju iekārtas ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju atbilst I pielikuma IV iedaļā noteiktajām prasībām.

5.  Audiovizuālo mediju pakalpojumu tīmekļa vietnes un uz mobilajām iekārtām balstītie pakalpojumi un saistītās patērētāju iekārtas atbilst I pielikuma IV iedaļā noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr.    96

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Gaisa, autobusu, dzelzceļa un ūdens pasažieru transporta pakalpojumi, tīmekļa vietnes, uz mobilajām iekārtām balstīti pakalpojumi, viedās biļešu pārdošanas termināli, reāllaika informācijas termināli un pašapkalpošanās termināli, biļešu automāti un reģistrācijas automāti, ko izmanto, sniedzot pasažieru transporta pakalpojumus, atbilst attiecīgajām I pielikuma V iedaļā noteiktajām prasībām.

6.  Gaisa, autobusu, dzelzceļa un ūdens pasažieru transporta pakalpojumi, tīmekļa vietnes, uz mobilajām iekārtām balstīti pakalpojumi, viedās biļešu pārdošanas termināli, reāllaika informācijas termināli un pašapkalpošanās termināli, biļešu automāti un reģistrācijas automāti, ko izmanto, sniedzot pasažieru transporta pakalpojumus, atbilst attiecīgajām I pielikuma V iedaļā noteiktajām prasībām, ja šīs prasības jau nav paredzētas turpmāk minētajos tiesību aktos:

 

(a)  Regula (EK) Nr. 1371/2007, Regula (ES) Nr. 1300/2014 un Regula (ES) Nr. 454/2011 attiecībā uz dzelzceļa transportu,

 

(b)  Regula (ES) Nr. 181/2011 attiecībā uz autobusu pārvadājumiem,

 

(c)  Regula (ES) Nr. 1177/2010 attiecībā uz jūras un iekšzemes ūdensceļu pārvadājumiem, vai

 

(d)   Regula (EK) Nr. 1107/2006 attiecībā uz gaisa pārvadājumiem.

Grozījums Nr.    97

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Banku pakalpojumi, tīmekļa vietnes, uz mobilajām iekārtām balstītie banku pakalpojumi, pašapkalpošanās termināli, tostarp bankomāti, ko izmanto banku pakalpojumu sniegšanai, atbilst I pielikuma VI iedaļā noteiktajām prasībām.

7.  Patērētājiem paredzēti banku pakalpojumi, tīmekļa vietnes, uz mobilajām iekārtām balstītie banku pakalpojumi, pašapkalpošanās termināli, tostarp maksājumu termināli un bankomāti, ko izmanto banku pakalpojumu sniegšanai, atbilst I pielikuma VI iedaļā noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr.    98

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  E-grāmatas atbilst I pielikuma VII iedaļā noteiktajām prasībām.

8.  E-grāmatas un saistītās iekārtas atbilst I pielikuma VII iedaļā noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr.    99

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10.  Dalībvalstis, ņemot vērā valsts apstākļus, var nolemt, ka būvētā vide, ko izmanto pasažieru transporta pakalpojumu klienti, tostarp vide, ko pārvalda pakalpojumu sniedzēji un infrastruktūras operatori, kā arī būvētā vide, ko izmanto banku pakalpojumu klienti, telefonsakaru operatoru darbības jomā ietilpstošu klientu apkalpošanas centru klienti un veikalu klienti atbilst I pielikuma X iedaļā noteiktajām pieejamības prasībām, lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, to maksimāli izmantotu.

10.  Dalībvalstis nodrošina, ka būvētā vide, ko izmanto pasažieru transporta pakalpojumu klienti, tostarp vide, ko pārvalda pakalpojumu sniedzēji un infrastruktūras operatori, kā arī būvētā vide, ko izmanto patērētājiem paredzētu banku pakalpojumu klienti, telefonsakaru operatoru darbības jomā ietilpstošu klientu apkalpošanas centru klienti un veikalu klienti, attiecībā uz jaunas infrastruktūras būvniecību un atjaunošanas darbiem, kuru rezultātā esošajā ēkā tiek veiktas būtiskas izmaiņas, atbilst I pielikuma X iedaļā noteiktajām pieejamības prasībām, lai personas ar invaliditāti to maksimāli izmantotu. Šis noteikums neskar Savienības un valstu tiesību aktus par nacionālo mākslas, vēstures un arheoloģisko vērtību aizsardzību.

 

Dalībvalstis, kurās jau ir spēkā valsts tiesību akti par pieejamības prasībām attiecībā uz būvēto vidi to teritorijā, šajā direktīvā noteiktās prasības attiecībā uz būvēto vidi pilda tikai tādā apmērā, kādā šie tiesību akti neattiecas uz šā punkta pirmajā daļā minētajiem pakalpojumiem.

Grozījums Nr.    100

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis savā teritorijā netraucē darīt pieejamus tirgū šai direktīvai atbilstošus produktus un pakalpojumus tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar pieejamības prasībām.

Dalībvalstis tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar pieejamības prasībām, savā teritorijā netraucē darīt pieejamus tirgū šai direktīvai atbilstošus produktus. Dalībvalstis tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar pieejamības prasībām, savā teritorijā netraucē sniegt šai direktīvai atbilstošus pakalpojumus.

Grozījums Nr.    101

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Laižot savus produktus tirgū, ražotāji nodrošina, ka produkti ir projektēti un ražoti saskaņā ar piemērojamajām pieejamības prasībām, kas noteiktas 3. pantā.

1.  Laižot savus produktus tirgū, ražotāji nodrošina, ka produkti ir projektēti un ražoti saskaņā ar piemērojamajām pieejamības prasībām, kas noteiktas 3. pantā, izņemot gadījumus, kad šīs prasības nav izpildāmas, jo attiecīgā produkta pielāgošanai nepieciešamas minētā produkta pamatbūtības būtiskas izmaiņas vai tā attiecīgajam ražotājam radītu 12. pantā paredzēto nesamērīgo slogu.

Grozījums Nr.    102

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja ar šo procedūru apliecina, ka produkts atbilst piemērojamajām pieejamības prasībām, ražotāji sastāda ES atbilstības deklarāciju un uzliek CE zīmi.

Ja ar šo atbilstības novērtējuma procedūru apliecina, ka produkts atbilst 3. pantā noteiktajām piemērojamajām pieejamības prasībām, ražotāji sastāda ES atbilstības deklarāciju, kurā skaidri norāda, ka produkts ir pieejams.

Grozījums Nr.    103

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ražotāji uztur sūdzību, neatbilstīgu produktu un produktu atsaukšanas reģistru un pastāvīgi informē izplatītājus par šādu pārraudzību.

4.  Ražotāji uztur sūdzību un neatbilstīgu produktu reģistru.

Grozījums Nr.    104

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Ražotāji nodrošina, ka produktam ir pievienotas instrukcijas un drošības informācija, kas sagatavota patērētājiem un galalietotājiem saprotamā valodā, kā noteikusi attiecīgā dalībvalsts.

7.  Ražotāji nodrošina, ka produktam ir pievienotas instrukcijas, kas sagatavotas patērētājiem un galalietotājiem saprotamā valodā, kā noteikusi attiecīgā dalībvalsts.

Grozījums Nr.    105

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka produkts, kuru tie ir laiduši tirgū, neatbilst šai direktīvai, nekavējoties veic nepieciešamos korektīvos pasākumus, lai panāktu minētā produkta atbilstību vai arī vajadzības gadījumā to izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja produkts rada ar pieejamību saistītu risku, ražotāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi produktu darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un jebkuriem veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.

8.  Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka produkts, kuru tie ir laiduši tirgū, neatbilst šai direktīvai, nekavējoties veic nepieciešamos korektīvos pasākumus, lai panāktu minētā produkta atbilstību vai arī vajadzības gadījumā to izņemtu no tirgus. Turklāt, ja produkts neatbilst šai direktīvai, ražotāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi produktu darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un jebkuriem veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.

Grozījums Nr.    106

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Pēc valsts kompetentās iestādes pamatota pieprasījuma ražotāji sniedz tai saprotamā valodā visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai apliecinātu produkta atbilstību. Ražotāji pēc minētās iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos pasākumos, kas veikti, lai novērstu to produktu radītos riskus, kurus viņi laiduši tirgū, un lai nodrošinātu atbilstību 3. pantā minētajām prasībām.

9.  Pēc valsts kompetentās iestādes pamatota pieprasījuma ražotāji sniedz tai saprotamā valodā visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai apliecinātu produkta atbilstību. Ražotāji pēc minētās iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos pasākumos, kas veikti, lai nodrošinātu atbilstību šai direktīvai.

Grozījums Nr.    107

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  pēc pamatota valsts kompetentās iestādes pieprasījuma sniegt tai visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu produkta atbilstību;

(a)  pēc valsts kompetentās iestādes pieprasījuma sniegt tai visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu produkta atbilstību;

Grozījums Nr.    108

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  pēc kompetento valsts iestāžu pieprasījuma sadarboties ar tām jebkādos pasākumos, kas veikti, lai novērstu to produktu radītos riskus, uz kuriem attiecas viņu pilnvaras.

(b)  pēc kompetento valsts iestāžu pieprasījuma sadarboties ar tām jebkādos pasākumos, kas veikti, lai nodrošinātu to produktu atbilstību šai direktīvai, uz kuriem attiecas viņu pilnvaras.

Grozījums Nr.    109

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pirms produkta laišanas tirgū importētāji pārliecinās, ka ražotājs ir veicis II pielikumā noteikto atbilstības novērtēšanas procedūru. Viņi nodrošina, ka ražotājs ir sagatavojis tehnisko dokumentāciju, kas paredzēta minētajā pielikumā, produktam ir CE zīme, tam ir pievienoti vajadzīgie dokumenti un ka ražotājs ir izpildījis 5. panta 5. un 6. punktā noteiktās prasības.

2.  Pirms produkta laišanas tirgū importētāji pārliecinās, ka ražotājs ir veicis II pielikumā noteikto atbilstības novērtēšanas procedūru. Viņi nodrošina, ka ražotājs ir sagatavojis tehnisko dokumentāciju, kas paredzēta minētajā pielikumā, produktam ir pievienoti vajadzīgie dokumenti, un ka ražotājs ir izpildījis 5. panta 5. un 6. punktā noteiktās prasības.

Grozījums Nr.    110

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja importētājs uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka produkts neatbilst 3. pantā minētajām pieejamības prasībām, tas šo produktu nelaiž tirgū, kamēr nav panākta produkta atbilstība. Turklāt, ja produkts rada risku, importētājs par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādes.

3.  Ja importētājs uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka produkts neatbilst 3. pantā minētajām pieejamības prasībām, tas šo produktu nelaiž tirgū, kamēr nav panākta produkta atbilstība. Turklāt, ja produkts neatbilst šai direktīvai, importētājs par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādes.

Grozījums Nr.    111

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Importētāji nodrošina, ka produktam ir pievienotas instrukcijas un informācija, kas sagatavota patērētājiem un citiem galalietotājiem saprotamā valodā, kā noteikusi attiecīgā dalībvalsts.

5.  Importētāji nodrošina, ka produktam ir pievienotas instrukcijas, kas sagatavotas patērētājiem un citiem galalietotājiem saprotamā valodā, kā noteikusi attiecīgā dalībvalsts.

Grozījums Nr.    112

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Importētāji uztur sūdzību, neatbilstīgu produktu un produktu atsaukšanas reģistru un pastāvīgi informē izplatītājus par šādu pārraudzību.

7.  Importētāji uztur sūdzību un neatbilstīgu produktu reģistru.

Grozījums Nr.    113

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Importētāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka produkts, kuru tie ir laiduši tirgū, neatbilst 3. pantā minētajām prasībām, nekavējoties veic nepieciešamos korektīvos pasākumus, lai panāktu attiecīgā produkta atbilstību vai arī vajadzības gadījumā to izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja produkts rada risku, importētāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi produktu darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

8.  Importētāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka produkts, kuru tie ir laiduši tirgū, neatbilst šai direktīvai, nekavējoties veic nepieciešamos korektīvos pasākumus, lai panāktu attiecīgā produkta atbilstību vai arī vajadzības gadījumā to izņemtu no tirgus. Turklāt, ja produkts neatbilst šai direktīvai, importētāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi produktu darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

Grozījums Nr.    114

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Pēc kompetentas valsts iestādes pamatota pieprasījuma importētāji sniedz tai saprotamā valodā visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai apliecinātu produkta atbilstību. Importētāji pēc šīs iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos pasākumos, kas veikti, lai novērstu to produktu radītos riskus, kurus viņi laiduši tirgū.

9.  Pēc kompetentas valsts iestādes pamatota pieprasījuma importētāji sniedz tai saprotamā valodā visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai apliecinātu produkta atbilstību. Importētāji pēc šīs iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos pasākumos, kas veikti, lai nodrošinātu produktu, kurus viņi laiduši tirgū, atbilstību 3. pantā minētajām prasībām.

Grozījums Nr.    115

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pirms produkts tiek darīts pieejams tirgū, izplatītāji pārliecinās, vai produktam ir CE zīme, vai tam ir pievienoti vajadzīgie dokumenti, instrukcijas un informācija valodā, kas ir saprotama patērētājiem un citiem galalietotājiem tajā dalībvalstī, kurā produkts tiks darīts pieejams tirgū, un vai ražotājs un importētājs ir ievērojis 5. panta 5. un 6. punktā un 7. panta 4. punktā noteiktās prasības.

2.  Pirms produkts tiek darīts pieejams tirgū, izplatītāji pārliecinās, vai produkts atbilst šai direktīvai, vai tam ir pievienoti vajadzīgie dokumenti un instrukcijas valodā, kas ir saprotama patērētājiem un citiem galalietotājiem tajā dalībvalstī, kurā produkts tiks darīts pieejams tirgū, un vai ražotājs un importētājs ir ievērojis 5. panta 5. un 6. punktā un 7. panta 4. punktā noteiktās prasības.

Grozījums Nr.    116

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja izplatītājs uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka produkts neatbilst 3. pantā minētajām pieejamības prasībām, tas šo produktu nedara pieejamu tirgū, kamēr nav panākta produkta atbilstība. Turklāt, ja produkts rada risku, izplatītājs par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādes.

3.  Ja izplatītājs uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka produkts neatbilst 3. pantā minētajām pieejamības prasībām, tas šo produktu nedara pieejamu tirgū, kamēr nav panākta produkta atbilstība. Turklāt, ja produkts neatbilst šai direktīvai, izplatītājs par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādes.

Grozījums Nr.    117

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka produkts, kuru tie ir darījuši pieejamu tirgū, neatbilst šai direktīvai, pārliecinās, ka ir veikti nepieciešamie korektīvie pasākumi, lai panāktu produkta atbilstību vai arī vajadzības gadījumā lai to izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja produkts rada risku, izplatītāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi produktu darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un jebkuriem veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

5.  Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka produkts, kuru tie ir darījuši pieejamu tirgū, neatbilst šai direktīvai, pārliecinās, ka ir veikti nepieciešamie korektīvie pasākumi, lai panāktu produkta atbilstību vai arī vajadzības gadījumā lai to izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja produkts neatbilst šai direktīvai, izplatītāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi produktu darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un jebkuriem veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

Grozījums Nr.    118

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Pēc kompetentas valsts iestādes pamatota pieprasījuma izplatītāji sniedz tai visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu produkta atbilstību. Izplatītāji pēc šīs iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos pasākumos, kas veikti, lai novērstu to produktu radītos riskus, kurus viņi darījuši pieejamus tirgū.

6.  Pēc kompetentas valsts iestādes pieprasījuma izplatītāji sniedz tai visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu produkta atbilstību. Izplatītāji pēc šīs iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos pasākumos, kas veikti, lai nodrošinātu produktu, kurus viņi darījuši pieejamus tirgū, atbilstību 3. pantā minētajām prasībām.

Grozījums Nr.    119

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Uzņēmēji spēj sniegt 1. punktā minēto informāciju 10 gadus pēc tam, kad produkts tiem piegādāts, un 10 gadus pēc tam, kad tie ir piegādājuši produktu.

2.  Uzņēmēji spēj sniegt 1. punktā minēto informāciju konkrētu periodu, kura ilgums ir vismaz pieci gadi pēc tam, kad produkts tiem piegādāts vai pēc tam, kad tie ir piegādājuši produktu.

Grozījums Nr.    120

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 23.a pantu pieņemt deleģētos aktus, kuri papildina šo direktīvu, lai precizētu šā panta 2. punktā minēto periodu. Šis periods ir proporcionāls attiecīgā produkta aprites ciklam.

Grozījums Nr.    121

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pakalpojumu sniedzēji vajadzīgo informāciju sagatavo saskaņā ar III pielikumu, izskaidrojot, kā pakalpojumi atbilst 3. pantā minētajām pieejamības prasībām. Informāciju sabiedrībai dara pieejamu rakstiski un mutiski, tostarp veidā, kas ir pieejams personām ar funkcionāliem ierobežojumiem un personām ar invaliditāti. Pakalpojumu sniedzēji informāciju glabā tik ilgi, kamēr vien pakalpojums darbojas.

2.  Pakalpojumu sniedzēji vajadzīgo informāciju sagatavo saskaņā ar III pielikumu, izskaidrojot, kā viņu pakalpojumi atbilst 3. pantā minētajām pieejamības prasībām. Informāciju sabiedrībai dara pieejamu veidā, kas ir pieejams personām ar invaliditāti. Pakalpojumu sniedzēji informāciju glabā tik ilgi, kamēr vien pakalpojums darbojas.

Grozījums Nr.    122

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Pēc kompetentas iestādes pamatota pieprasījuma pakalpojumu sniedzēji sniedz tai visu informāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu pakalpojuma atbilstību 3. pantā minētajām pieejamības prasībām. Pēc minēto iestāžu pieprasījuma pakalpojumu sniedzēji sadarbojas ar tām jebkādos pasākumos, kas veikti, lai panāktu pakalpojuma atbilstību minētajām prasībām.

4.  Pēc kompetentas iestādes pieprasījuma pakalpojumu sniedzēji sniedz tai visu informāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu pakalpojuma atbilstību 3. pantā minētajām pieejamības prasībām. Pēc minēto iestāžu pieprasījuma pakalpojumu sniedzēji sadarbojas ar tām jebkādos pasākumos, kas veikti, lai panāktu pakalpojuma atbilstību minētajām prasībām.

Grozījums Nr.    123

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Slogu neuzskata par nesamērīgu, ja to kompensē ar finansējumu (publisko vai privāto) no citiem avotiem, kas nav uzņēmēju pašu finansējums.

4.  Slogu neuzskata par nesamērīgu, ja to kompensē ar privātu vai publisku finansējumu no citiem avotiem, kas nav uzņēmēju pašu finansējums un kas ir nodrošināts, lai uzlabotu pieejamību.

Grozījums Nr.    124

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Uzņēmējs novērtē, vai produktu vai pakalpojumu atbilstība pieejamības prasībām rada būtiskas izmaiņas vai nesamērīgu slogu.

5.  Uzņēmējs sākotnēji novērtē, vai produktu vai pakalpojumu atbilstība pieejamības prasībām rada būtiskas izmaiņas vai nesamērīgu slogu.

Grozījums Nr.    125

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 23.a pantu, lai papildinātu šā panta 3. punktu, vēl vairāk precizējot konkrētos kritērijus, kas jāņem vērā attiecībā uz visiem šīs direktīvas piemērošanas jomā ietilpstošajiem produktiem un pakalpojumiem, kad tiek izvērtēts, vai attiecīgais slogs ir uzskatāms par nesamērīgu, nemainot šos kritērijus.

 

Komisija pirmo šādu deleģēto aktu, kas attiecas uz visiem šīs direktīvas piemērošanas jomā ietilpstošajiem produktiem un pakalpojumiem, pieņem līdz ... [viens gads pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas].

Grozījums Nr.    126

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Ja uzņēmēji attiecībā uz konkrētu produktu vai pakalpojumu ir izmantojuši izņēmumu, kas paredzēts 1.–5. punktā, tie par to paziņo attiecīgajai tirgus uzraudzības iestādei tajā dalībvalstī, kurā produkts vai pakalpojums ir laists tirgū vai darīts pieejams. Paziņojumā ietver 3. punktā minēto novērtējumu. Mikrouzņēmumi ir atbrīvoti no šīs paziņošanas prasības, bet pēc attiecīgās tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma tiem jāspēj iesniegt attiecīgos dokumentus.

6.  Ja uzņēmēji attiecībā uz konkrētu produktu vai pakalpojumu ir izmantojuši izņēmumu, kas paredzēts 1.–5. punktā, tie par to paziņo attiecīgajai tirgus uzraudzības iestādei tajā dalībvalstī, kurā produkts vai pakalpojums ir laists tirgū vai darīts pieejams. Šā panta 3. punktā minēto novērtējumu iesniedz tirgus uzraudzības iestādei pēc tās pieprasījuma. MVU ir atbrīvoti no šīs paziņošanas prasības, bet pēc attiecīgās tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma tie spēj iesniegt attiecīgos dokumentus.

Grozījums Nr.    127

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka paziņojuma paraugu šā panta 6. punkta piemērošanas nolūkā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 24. panta 1.a punktā minēto konsultēšanās procedūru. Pirmo šādu īstenošanas aktu Komisija pieņem līdz ... [divi gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas].

Grozījums Nr.    128

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.b  Starp attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp personām ar invaliditāti un viņu pārstāvības organizācijām, un tirgus uzraudzības iestādēm izveido strukturētu dialogu, lai nodrošinātu, ka tiek noteikti atbilstoši izņēmumu izvērtēšanas principi nolūkā garantēt to saskaņotību.

Grozījums Nr.    129

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 6.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.c  Dalībvalstis tiek mudinātas sniegt stimulus un nodrošināt pamatnostādnes mikrouzņēmumiem, lai atvieglotu šīs direktīvas īstenošanu. Procedūras un pamatnostādnes izstrādā, apspriežoties ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp personām ar invaliditāti un viņu pārstāvības organizācijām.

Grozījums Nr.    130

Direktīvas priekšlikums

IV nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Saskaņotie standarti, kopējās tehniskās specifikācijas un produktu un pakalpojumu atbilstība

Saskaņotie standarti, tehniskās specifikācijas un produktu un pakalpojumu atbilstība

Grozījums Nr.    131

Direktīvas priekšlikums

13. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Produktus un pakalpojumus, kas atbilst tiem saskaņotajiem standartiem vai to daļām, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, pieņem par atbilstīgiem 3. pantā minētajām pieejamības prasībām, kas iekļautas minētajos standartos vai to daļās.

1.   Produktus un pakalpojumus, kas atbilst tiem saskaņotajiem standartiem vai to daļām, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, pieņem par atbilstīgiem 3. pantā minētajām pieejamības prasībām, kas iekļautas minētajos standartos vai to daļās.

Grozījums Nr.    132

Direktīvas priekšlikums

13. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a   Komisija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1025/2012 10. pantu pieprasa vienai vai vairākām Eiropas standartizācijas organizācijām izstrādāt saskaņotus standartus katrai no 3. pantā izklāstītajām pieejamības prasībām. Komisija šīs prasības pieņem līdz ... [divi gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas].

Grozījums Nr.    133

Direktīvas priekšlikums

13. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b   Komisija var pieņem īstenošanas aktus, ar ko nosaka tehniskās specifikācijas, kuras atbilst 3. pantā izklāstītajām pieejamības prasībām. Tomēr Komisija to dara tikai tad, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

 

(a)  Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nav publicēta atsauce uz saskaņotiem standartiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1025/2012;

 

(b)  Komisija ir pieņēmusi šā panta 2. punktā minētu prasību; un

 

(c)  Komisija konstatē nepamatotu kavēšanos standartizācijas procedūrā.

 

Pirms 3. punktā minēto īstenošanas aktu pieņemšanas Komisija apspriežas ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp ar organizācijām, kas pārstāv personas ar invaliditāti.

 

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar šīs direktīvas 24. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.    134

Direktīvas priekšlikums

13. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.c   Ja Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nav publicēta šā panta 1. punktā minētā atsauce uz saskaņotiem standartiem, produktus un pakalpojumus, kas atbilst šā panta 3. punktā minētajām tehniskajām specifikācijām vai to daļām, uzskata par atbilstošiem 3. pantā izklāstītajām pieejamības prasībām, kuras ir ietvertas minētajās tehniskajās specifikācijas vai to daļās.

Grozījums Nr.    135

Direktīvas priekšlikums

14. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

14. pants

svītrots

Kopējās tehniskās specifikācijas

 

1.  Ja Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nav publicēta neviena atsauce uz saskaņotajiem standartiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1025/2012 un ja tirgus saskaņošanas nolūkā būtu nepieciešama sīkāka informācija par konkrētu produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām, Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka kopējās tehniskās specifikācijas ("KTS") pieejamības prasībām, kas noteiktas šīs direktīvas I pielikumā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar šīs direktīvas 24. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

 

2.  Produktus un pakalpojumus, kas atbilst 1. punktā minētajām KTS vai to daļām, uzskata par atbilstošiem pieejamības prasībām, kuras minētas 3. pantā un uz kurām attiecas minētās KTS vai to daļas.

 

Grozījums Nr.    136

Direktīvas priekšlikums

15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  ES atbilstības deklarācijai ir Lēmuma Nr. 768/2008/EK III pielikumā noteiktā parauga struktūra. Tajā ir ietverti šīs direktīvas II pielikumā norādītie elementi, un šo deklarāciju regulāri atjaunina. Prasības attiecībā uz tehnisko dokumentāciju nerada nesamērīgu slogu mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem. Atbilstības deklarāciju tulko tās dalībvalsts noteiktajā valodā vai valodās, kuras tirgū produkts ir laists vai darīts pieejams.

2.  ES atbilstības deklarācijai ir Lēmuma Nr. 768/2008/EK III pielikumā noteiktā parauga struktūra. Tajā ir ietverti šīs direktīvas II pielikumā norādītie elementi, un šo deklarāciju regulāri atjaunina. Prasības attiecībā uz tehnisko dokumentāciju nerada nesamērīgu slogu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Atbilstības deklarāciju tulko tās dalībvalsts noteiktajā valodā vai valodās, kuras tirgū produkts ir laists vai darīts pieejams.

Grozījums Nr.    137

Direktīvas priekšlikums

15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja uz produktu attiecas vairāk nekā viens Savienības akts, kurš prasa ES atbilstības deklarāciju, tiek sagatavota vienota ES atbilstības deklarācija attiecībā uz visiem šādiem Savienības aktiem. Minētajā deklarācijā norāda attiecīgos tiesību aktus ar atsaucēm uz publikācijām.

3.  Ja uz produktu attiecas vairāk nekā viens Savienības akts, kurš prasa ES atbilstības deklarāciju, tiek sagatavota šī ES atbilstības deklarācija attiecībā uz visiem šādiem Savienības aktiem. Minētajā deklarācijā norāda attiecīgos tiesību aktus ar atsaucēm uz publikācijām.

Grozījums Nr.    138

Direktīvas priekšlikums

15. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Papildus ES atbilstības deklarācijai ražotājs uz iepakojuma iekļauj paziņojumu, ar ko izmaksu ziņā efektīvā, vienkāršā un precīzā veidā informē patērētājus, ka produkts ietver pieejamības elementus.

Grozījums Nr.    139

Direktīvas priekšlikums

16. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

16. pants

svītrots

Produktu CE zīmes vispārējie principi

 

Uz CE zīmi attiecas vispārējie principi, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 765/2008 30. pantā.

 

Grozījums Nr.    140

Direktīvas priekšlikums

-17. pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-17. pants

 

Valsts datubāze

 

Ikviena dalībvalsts izveido publiski pieejamu datubāzi, lai reģistrētu pieejamības prasībām neatbilstošus produktus. Patērētājiem tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar informāciju par pieejamības prasībām neatbilstošiem produktiem un to ievadīt. Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai informētu patērētājus vai citas ieinteresētās personas par iespēju iesniegt sūdzības. Paredz interaktīvu sistēmu starp valstu datubāzēm — par kuru, ja iespējams, atbild Komisija vai attiecīgās pārstāvības organizācijas —, lai informāciju par pieejamības prasībām neatbilstošiem produktiem varētu izplatīt visā Savienībā.

Grozījums Nr.    141

Direktīvas priekšlikums

18. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka sabiedrība ir informēta par pirmajā daļā minēto iestāžu esamību, pienākumiem un identitāti. Minētās iestādes informāciju dara pieejamu pēc pieprasījuma un saprotamā formātā.

Dalībvalstis nodrošina, ka sabiedrība ir informēta par pirmajā daļā minēto iestāžu esamību, pienākumiem un identitāti. Minētās iestādes informāciju par savu darbu un pieņemtajiem lēmumiem dara pieejamu piekļūstamos formātos pēc attiecīgās sabiedrības locekļu pieprasījuma.

Grozījums Nr.    142

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādes ir veikušas pasākumus atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 765/2008 20. pantam vai ja tām ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka produkts, uz kuru attiecas šī direktīva, rada ar tādiem pieejamības aspektiem saistītu risku, uz kuriem attiecas šī direktīva, tās veic attiecīgā produkta novērtēšanu, aptverot visas šajā direktīvā noteiktās prasības. Attiecīgie uzņēmēji pilnībā sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm.

Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādes ir veikušas pasākumus atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 765/2008 20. pantam vai ja tām ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka produkts, uz kuru attiecas šī direktīva, neatbilst šīs direktīvas prasībām, tās veic attiecīgā produkta novērtēšanu, aptverot visas šajā direktīvā noteiktās attiecīgās prasības. Attiecīgie uzņēmēji pilnībā sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm.

Grozījums Nr.    143

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja šajā novērtēšanā tirgus uzraudzības iestādes atklāj, ka produkts neatbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām, tās nekavējoties lūdz attiecīgajam uzņēmējam veikt visus vajadzīgos koriģējošos pasākumus, lai panāktu produkta atbilstību šīm prasībām vai lai proporcionāli riskam to izņemtu no tirgus vai atsauktu šo iestāžu noteiktā pienācīgā termiņā.

Ja šajā novērtēšanā tirgus uzraudzības iestādes atklāj, ka produkts neatbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām, tās nekavējoties lūdz attiecīgajam uzņēmējam veikt visus vajadzīgos koriģējošos pasākumus, lai panāktu attiecīgā produkta atbilstību šīm prasībām. Ja attiecīgais uzņēmējs neveic nekādus atbilstošus korektīvus pasākumus, tirgus uzraudzības iestādes pieprasa, lai tas pieņemamā laikposmā šo produktu izņemtu no tirgus.

Grozījums Nr.    144

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja attiecīgais uzņēmējs 1. punkta otrajā daļā noteiktajā laikposmā neveic pienācīgus koriģējošos pasākumus, tirgus uzraudzības iestādes veic visus vajadzīgos pagaidu pasākumus, lai aizliegtu vai ierobežotu to, ka produkti tiek darīti pieejami valsts tirgū, izņemtu produktus no tirgus vai atsauktu tos. Par minētajiem pasākumiem tirgus uzraudzības iestādes nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

4.  Ja attiecīgais uzņēmējs 1. punkta otrajā daļā noteiktajā laikposmā neveic pienācīgus koriģējošos pasākumus, tirgus uzraudzības iestādes veic visus vajadzīgos pagaidu pasākumus, lai aizliegtu vai ierobežotu to, ka produkti tiek darīti pieejami valsts tirgū, izņemtu produktus no tirgus. Par minētajiem pasākumiem tirgus uzraudzības iestādes nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

Grozījums Nr.    145

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Šā panta 4. punktā minētajā informācijā ietver visas pieejamās ziņas, jo īpaši datus neatbilstīgā produkta identificēšanai, datus par tā izcelsmi, iespējamās neatbilstības veidu un ar to saistīto risku, veikto valsts pasākumu veidu un ilgumu un attiecīgā uzņēmēja sniegtos argumentus. Tirgus uzraudzības iestādes jo īpaši norāda, vai neatbilstība ir saistīta ar kādu no šiem iemesliem:

5.  Šā panta 4. punktā minētajā informācijā ietver visas pieejamās ziņas, jo īpaši datus neatbilstīgā produkta identificēšanai, datus par tā izcelsmi, iespējamās neatbilstības veidu, veikto valsts pasākumu veidu un ilgumu un attiecīgā uzņēmēja sniegtos argumentus. Tirgus uzraudzības iestādes jo īpaši norāda, vai neatbilstība ir saistīta ar kādu no šiem iemesliem:

Grozījums Nr.    146

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  produkta neatbilstība prasībām, kas noteiktas šīs direktīvas 3. pantā, vai

(a)  produkta neatbilstība attiecīgajām prasībām, kas noteiktas 3. pantā, vai

Grozījums Nr.    147

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Dalībvalstis nodrošina, ka saistībā ar attiecīgo produktu nekavējoties tiek veikti atbilstīgi ierobežojošie pasākumi, piemēram, produkta izņemšana no dalībvalstu tirgus.

8.  Dalībvalstis nodrošina, ka saistībā ar attiecīgo produktu nekavējoties tiek veikti atbilstīgi un samērīgi ierobežojošie pasākumi, piemēram, produkta izņemšana no dalībvalstu tirgus.

Grozījums Nr.    148

Direktīvas priekšlikums

20. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja, pabeidzot 19. panta 3. un 4. punktā noteikto procedūru, ir izteikti iebildumi pret kādas dalībvalsts veiktu pasākumu vai Komisija uzskata, ka valsts pasākums ir pretrunā Savienības tiesību aktiem, Komisija nekavējoties sāk apspriešanos ar dalībvalstīm un attiecīgo uzņēmēju vai uzņēmējiem un veic valsts pasākuma novērtēšanu. Pamatojoties uz minētā novērtējuma rezultātiem, Komisija pieņem lēmumu par to, vai valsts pasākums ir pamatots.

Ja, pabeidzot 19. panta 3. un 4. punktā noteikto procedūru, ir izteikti iebildumi pret kādas dalībvalsts veiktu pasākumu vai ja Komisijas rīcībā ir pamatoti pierādījumi, kas liecina par to, ka valsts pasākums ir pretrunā Savienības tiesību aktiem, Komisija nekavējoties sāk apspriešanos ar dalībvalstīm un attiecīgo uzņēmēju vai uzņēmējiem un veic valsts pasākuma novērtēšanu. Pamatojoties uz minētā novērtējuma rezultātiem, Komisija pieņem lēmumu par to, vai valsts pasākums ir pamatots.

Grozījums Nr.    149

Direktīvas priekšlikums

20.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

20.a pants

 

Darba grupa

 

1.  Komisija izveido darba grupu.

 

Šī darba grupa sastāv no valsts tirgus uzraudzības iestāžu pārstāvjiem un attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp personām ar invaliditāti un tās pārstāvošajām organizācijām.

 

2.  Darba grupa veic šādus uzdevumus:

 

(a)  atvieglo informācijas un paraugprakses apmaiņu starp tirgus uzraudzības iestādēm;

 

(b)  nodrošina saskaņotību 3. pantā izklāstīto pieejamības prasību piemērošanā;

 

(c)  pauž viedokli par izņēmumiem no 3. pantā izklāstīto pieejamības prasību piemērošanas gadījumos, kad to uzskata par nepieciešamu pēc Komisijas pieprasījuma saņemšanas.

Grozījums Nr.    150

Direktīvas priekšlikums

21. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  pārskatot Savienības regulas, kas nosaka to pasažieru tiesības, kuri izmanto gaisa, dzelzceļa, autobusu un ūdenstransportu, tostarp to intermodālos aspektus;

Grozījums Nr.    151

Direktīvas priekšlikums

21. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  izstrādājot pieejamības prasības, kuras saistītas ar sociāliem un kvalitātes kritērijiem un kurus kompetentās iestādes noteikušas sabiedriskā transporta pakalpojumu, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, konkursa procedūrās saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1370/2007;

svītrots

Grozījums Nr.    152

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Direktīvas 21. pantā minētās pieejamības prasības piemēro, ciktāl tās nerada nesamērīgu slogu kompetentajām iestādēm minētā panta izpratnē.

1.  Direktīvas 21. pantā minētās pieejamības prasības piemēro, ciktāl tās nerada nesamērīgu slogu kompetentajām iestādēm vai to nolīgtajiem operatoriem minētā panta piemērošanas nolūkā.

Grozījums Nr.    153

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Novērtēšanu par to, vai atbilstība 21. pantā minētajām pieejamības prasībām rada nesamērīgu slogu, veic attiecīgās kompetentās iestādes.

3.  Sākotnējo novērtēšanu par to, vai atbilstība 21. pantā minētajām pieejamības prasībām rada nesamērīgu slogu, veic attiecīgās kompetentās iestādes.

Grozījums Nr.    154

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 23.a pantu, lai papildinātu šā panta 2. punktu, vēl vairāk precizējot konkrētos kritērijus, kas jāņem vērā attiecībā uz visiem šīs direktīvas piemērošanas jomā ietilpstošajiem produktiem un pakalpojumiem, kad tiek izvērtēts, vai attiecīgais slogs ir uzskatāms par nesamērīgu, nemainot šos kritērijus.

 

Komisija pirmo šādu deleģēto aktu, kas attiecas uz visiem šīs direktīvas piemērošanas jomā ietilpstošajiem produktiem un pakalpojumiem, pieņem līdz ... [viens gads pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas].

Grozījums Nr.    155

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja kompetentā iestāde attiecībā uz konkrētu produktu vai pakalpojumu ir izmantojusi 1., 2. un 3. punktā paredzēto izņēmumu, tā par šo faktu paziņo Komisijai. Paziņojumā ietver novērtējumu, kas minēts 2. punktā.

4.  Ja kompetentā iestāde attiecībā uz konkrētu produktu vai pakalpojumu ir izmantojusi 1., 2. un 3. punktā paredzēto izņēmumu, tā par šo faktu paziņo Komisijai. Šā panta 2. punktā minēto novērtējumu iesniedz Komisijai pēc tās pieprasījuma.

Grozījums Nr.    156

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Ja Komisijai ir pamats apšaubīt attiecīgās kompetentās iestādes lēmumu, Komisija var pieprasīt 19.a pantā minētajai darba grupai pārbaudīt šā panta 2. punktā minēto novērtējumu un sniegt atzinumu.

Grozījums Nr.    157

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.b  Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar ko nosaka paziņojuma paraugu šā panta 4. punkta piemērošanas nolūkā. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 24. panta 1.a punktā minēto konsultēšanās procedūru. Pirmo šādu īstenošanas aktu Komisija pieņem līdz ... [divi gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas].

Grozījums Nr.    158

Direktīvas priekšlikums

VII nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ĪSTENOŠANAS PILNVARAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

DELEĢĒTIE AKTI, ĪSTENOŠANAS PILNVARAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Grozījums Nr.    159

Direktīvas priekšlikums

23.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

23.a pants

 

Deleģēšanas īstenošana

 

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

 

2.   Pilnvaras pieņemt 10. panta 2.a punktā, 12. panta 5.a punktā un 22. panta 3.a punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no …. [šīs direktīvas spēkā stāšanās diena].

 

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 10. panta 2.a punktā, 12. panta 5.a punktā un 22. panta 3.a punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

 

4.   Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

 

5.   Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

6.   Saskaņā ar 10. panta 2.a punktu, 12. panta 5.a punktu un 22. panta 3.a punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Grozījums Nr.    160

Direktīvas priekšlikums

24. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.

Grozījums Nr.    161

Direktīvas priekšlikums

25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šā panta 1. punktā minētie līdzekļi ietver:

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    162

Direktīvas priekšlikums

25. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  noteikumus, kas paredz, ka patērētājs saskaņā ar valsts tiesību aktiem var iesniegt prasību tiesā vai kompetentās pārvaldes iestādēs, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti valsts noteikumi, ar kuriem transponē šo direktīvu;

(a)  iespēju patērētājam, ko tieši skar produkta vai pakalpojuma neatbilstība, saskaņā ar valsts tiesību aktiem iesniegt prasību tiesā vai kompetentās pārvaldes iestādēs, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti valsts noteikumi, ar kuriem transponē šo direktīvu;

Grozījums Nr.    163

Direktīvas priekšlikums

25. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  noteikumus, kas paredz, ka publiskas iestādes vai privātas asociācijas, organizācijas vai citas juridiskas personas, kurām ir likumīga interese nodrošināt, ka šīs direktīvas noteikumi tiek ievēroti, patērētāju vārdā saskaņā ar valsts tiesību aktiem var iesniegt prasību tiesā vai kompetentās pārvaldes iestādēs, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti valsts noteikumi, ar kuriem transponē šo direktīvu.

(b)  iespēju publiskām iestādēm vai privātām asociācijām, organizācijām vai citām juridiskām personām, kurām šā ieteikuma noteikumu ievērošanas nodrošināšanā ir likumīgas intereses patērētāju vārdā saskaņā ar valsts tiesību aktiem iesniegt prasību tiesā vai kompetentās pārvaldes iestādēs, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti valsts noteikumi, ar kuriem transponē šo ieteikumu. Šīs likumīgās intereses varētu būt to patērētāju pārstāvēšana, kurus tieši skar produkta vai pakalpojuma neatbilstība;

Grozījums Nr.    164

Direktīvas priekšlikums

25. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  iespēju patērētājam, ko tieši skar produkta vai pakalpojuma neatbilstība, izmantot sūdzību izskatīšanas mehānismu. Šo mehānismu varētu pārvaldīt kāda jau pastāvoša institūcija, piemēram, valsts ombuds.

Grozījums Nr.    165

Direktīvas priekšlikums

25. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Dalībvalstis nodrošina, ka pirms prasības iesniegšanas 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētājās tiesās vai kompetentajās pārvaldes iestādēs ir ieviesti alternatīvi strīdu izšķiršanas mehānismi, lai novērstu jebkādu iespējamu neatbilstību šai direktīvai, par kuru ir paziņots, izmantojot 1. punkta ba) apakšpunktā minēto sūdzību izskatīšanas mehānismu.

Grozījums Nr.    166

Direktīvas priekšlikums

25. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Šo pantu nepiemēro līgumiem, uz kuriem attiecas Direktīva 2014/24/ES vai Direktīva 2014/25/ES.

Grozījums Nr.    167

Direktīvas priekšlikums

26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un preventīvas.

2.  Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un preventīvas, taču tās netiek izmantotas kā alternatīva uzņēmēju pienākuma nodrošināt savu produktu vai pakalpojumu pieejamību pildīšanai.

Grozījums Nr.    168

Direktīvas priekšlikums

26. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Nosakot sankcijas, ņem vērā neatbilstības pakāpi, tostarp attiecīgo neatbilstīgo produktu vai pakalpojumu vienību skaitu, kā arī skarto cilvēku skaitu.

4.  Nosakot sankcijas, ņem vērā neatbilstības pakāpi, tostarp tās smagumu, un attiecīgo neatbilstīgo produktu vai pakalpojumu vienību skaitu, kā arī skarto cilvēku skaitu.

Grozījums Nr.    169

Direktīvas priekšlikums

27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Tās piemēro minētos noteikumus no [… insert date - six years after the entry into force of this Directive].

2.  Tās piemēro minētos noteikumus no ... [pieci gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas].

Grozījums Nr.    170

Direktīvas priekšlikums

27. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Neskarot šā panta 2.b punktu, dalībvalstis paredz piecu gadu pārejas periodu no … [seši gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas], kura laikā pakalpojumu sniedzēji var turpināt sniegt pakalpojumus, izmantojot produktus, ko tie likumīgi izmantoja līdzīgu pakalpojumu sniegšanai pirms minētās dienas.

Grozījums Nr.    171

Direktīvas priekšlikums

27. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Dalībvalstis var paredzēt, ka pašapkalpošanās termināļus, kurus pakalpojumu sniedzēji likumīgi lietoja pakalpojumu sniegšanai pirms … [seši gadi pirms šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas], drīkst turpināt lietot līdzīgu pakalpojumu sniegšanai līdz to saimnieciski lietderīgās izmantošanas laika beigām.

Grozījums Nr.    172

Direktīvas priekšlikums

27. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Dalībvalstis, izmantojot 3. panta 10. punktā paredzēto iespēju, dara Komisijai zināmus to valsts tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem šajā saistībā, un ziņo Komisijai par progresu to īstenošanā.

5.  Attiecīgā gadījumā dalībvalstis dara Komisijai zināmus to valsts tiesību aktu galvenos noteikumus, kurus tās pieņem 3. panta 10. punkta piemērošanas nolūkā, un ziņo Komisijai par progresu to īstenošanā.

Grozījums Nr.    173

Direktīvas priekšlikums

28. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Līdz […insert date - five years after the application of this Directive] un pēc tam reizi piecos gados Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu.

-1. Līdz [trīs gadi pēc šīs direktīvas piemērošanas dienas] un pēc tam reizi piecos gados Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu.

Grozījums Nr.    174

Direktīvas priekšlikums

28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lai novērtētu nepieciešamību pārskatīt šo direktīvu, ņemot vērā sociālos, ekonomikas un tehnoloģiskos sasniegumus, ziņojumā cita starpā izvērtē produktu un pakalpojumu pieejamību un ietekmi uz uzņēmējiem un personām ar invaliditāti, ja iespējams, apzinot jomas, kurās var samazināt slogu.

1.  Šajos ziņojumos, pamatojoties uz paziņojumiem, kas saņemti saskaņā ar 12. panta 6. pantu un 22. panta 4. punktu, izvērtē to, vai, īstenojot šo direktīvu, ir sasniegti tās mērķi, jo īpaši attiecībā uz pieejamu produktu un pakalpojumu brīvas aprites veicināšanu. Turklāt minētajos ziņojumos, lai novērtētu nepieciešamību pārskatīt šo direktīvu un ņemot vērā sociālās, ekonomiskās un tehnoloģiskās norises, izvērtē produktu un pakalpojumu pieejamības attīstību, nepieciešamību iekļaut jaunus produktus un pakalpojumus šīs direktīvas piemērošanas jomā vai izslēgt no tās atsevišķus produktus vai pakalpojumus, kā arī šīs direktīvas ietekmi uz uzņēmējiem un personām ar invaliditāti, ja iespējams, identificējot jomas, kurās ir jāsamazina slogs.

Grozījums Nr.    175

Direktīvas priekšlikums

28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis laicīgi dara zināmu Komisijai visu tai nepieciešamo informāciju šāda ziņojuma sagatavošanai.

2.  Dalībvalstis laicīgi dara zināmu Komisijai visu tai nepieciešamo informāciju šādu ziņojumu sagatavošanai.

Grozījums Nr.    176

Direktīvas priekšlikums

28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Komisijas ziņojumā ņem vērā ekonomiski ieinteresēto personu un attiecīgo nevalstisko organizāciju, tostarp personu ar invaliditāti un vecākus cilvēkus pārstāvošu organizāciju, viedokli.

3.  Komisijas ziņojumā ņem vērā ekonomiski ieinteresēto personu un attiecīgo nevalstisko organizāciju, tostarp personu ar invaliditāti pārstāvošu organizāciju, viedokli.

Grozījums Nr.    177

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – I iedaļa – A daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

A.   Operētājsistēmas

 

1.   Lai panāktu to, ka personas ar invaliditāti maksimāli un saprātīgi paredzamā veidā izmanto attiecīgos pakalpojumus, tos sniedz, ievērojot C daļā izklāstītās funkcionālā snieguma prasības, un šāda pakalpojumu sniegšana ietver:

 

(a)   informāciju par attiecīgā pakalpojuma funkcionēšanu un par tā pieejamības īpašībām un struktūru; un

 

(b)   attiecīgā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo elektronisko informāciju, tostarp tīmekļa vietnes.

Grozījums Nr.    178

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – I iedaļa – B daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

B.   Universālā datortehnika un tās iebūvētās operētājsistēmas

Grozījums Nr.    179

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – I iedaļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Projektēšana un ražošana

1.  Projektēšana un ražošana

Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti un personas ar traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus tos projektē un ražo, padarot pieejamus šādus elementus:

Lai panāktu to, ka personas ar invaliditāti maksimāli un saprātīgi paredzamā veidā izmanto attiecīgos produktus, tos projektē un ražo, ievērojot C daļā izklāstītās funkcionālā snieguma prasības.

 

Produktu projektēšanu un ražošanu dara pieejamu, tostarp dara pieejamu:

a)   uz paša produkta sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumus, instrukcijas, brīdinājumus), kam:

a)   uz paša produkta sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumu, instrukciju un brīdinājumu), kas ir saprotama un viegli uztverama, lai maksimāli palielinātu tās salasāmību paredzamos lietošanas apstākļos. Šo informāciju sniedz arī pieejamos digitālos formātos;

i)   jābūt uztveramai ar vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

 

ii)   jābūt saprotamai,

 

iii)   jābūt viegli uztveramai,

 

iv)   un tā ir sagatavota, izmantojot attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā paredzētos izmantošanas apstākļus;

 

b)   produkta iepakojumu, tostarp tajā sniegto informāciju (par atvēršanu, aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu);

b)   produkta iepakojumu, tostarp tajā sniegto informāciju (par atvēršanu, aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu), lai maksimāli palielinātu tās salasāmību paredzamos lietošanas apstākļos. Šo informāciju sniedz arī pieejamos digitālos formātos, un tā informē lietotājus par to, ka attiecīgajam produktam piemīt pieejamības elementi un ka tas ir saderīgs ar attiecīgajām palīgtehnoloģijām;

c)   produkta lietošanas, uzstādīšanas un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas instrukciju, kas atbilst šādām prasībām:

c)   produkta lietošanas, uzstādīšanas un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas instrukciju vai nu atsevišķi, vai arī integrētu produktā. Šo instrukciju sniedz arī pieejamos digitālos formātos, un tajā uzskaita attiecīgā produkta pieejamības elementus, paskaidro, kā tos lietot, un norāda, ka produkts ir saderīgs ar attiecīgajām palīgtehnoloģijām;

i)   instrukcijas saturs ir pieejams teksta formātos, kas izmantojami, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu, un

 

ii)   bezteksta saturam instrukcijā nodrošina alternatīvu;

 

d)   produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. punktu;

d)   produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi);

e)   produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;

e)   produkta funkcionalitāti, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar invaliditāti vajadzību apmierināšanai;

f)   produkta sasaisti ar palīgierīcēm.

f)   produkta sasaisti ar palīgierīcēm un tehnoloģijām, ja tās ir būtiskas produkta lietošanai.

Grozījums Nr.    180

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – I iedaļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[.....]

svītrots

Grozījums Nr.    181

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – I iedaļa – C daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

C.   Funkcionālā snieguma prasības

 

Lai darītu pieejamu produktu un pakalpojumu projektēšanu un lietotāja saskarni, attiecīgā gadījumā tos projektē šādi:

 

a)  lietošana bez redzes spējas

 

Ja ir paredzēti vizuāli produkta darbības režīmi, nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, kam nav vajadzīga redze;

 

b)  lietošana ar ierobežotu redzes spēju

 

Ja ir paredzēti vizuāli produkta darbības režīmi, nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, kas ļauj šo produktu izmantot lietotājiem ar ierobežotu redzes spēju. To var panākt, piemēram, izmantojot elementus, kas saistīti ar elastīgu kontrastu un spilgtumu, elastīgu palielināšanu, nezaudējot saturu vai funkcijas, elastīgus veidus, kā atdalīt priekšplāna vizuālos elementus no fona vizuālajiem elementiem un kontrolēt tos, un elastīgu kontroli pār prasīto redzamības lauku;

 

c)  lietošana bez krāsu uztveres

 

Ja ir paredzēti vizuāli produkta darbības režīmi, nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga krāsu uztvere;

 

d)  lietošana bez dzirdes spējas

 

Ja ir paredzēti produkta darbības audiorežīmi, nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga dzirde;

 

e)  lietošana ar ierobežotu dzirdes spēju

 

Ja ir paredzēti produkta darbības audiorežīmi, nodrošina vismaz vienu darbības režīmu ar pastiprinātiem audioelementiem. To var panākt, piemēram, nodrošinot lietotājam iespēju kontrolēt skaļumu un izmantojot elastīgus veidus, kā atdalīt priekšplāna skaņu no fona skaņas un kontrolēt tās, ja balss un fons ir pieejami kā atsevišķas audioplūsmas;

 

f)  lietošana bez vokālās spējas

 

Ja produkta izmantošanai ir nepieciešama lietotāja vokāla iejaukšanās, nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, kas neprasa lietotāja iejaukšanos vokālā veidā. Vokāla iejaukšanās ir jebkādas mutiski radītas skaņas, piemēram, runāšana, svilpšana vai klakšķināšana;

 

g)  lietošana ar ierobežotu manipulācijas spēju vai spēku

 

ja produkta izmantošanai ir nepieciešamas manuālas darbības, nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, kas lietotājiem ļauj izmantot šo produktu, veicot citas darbības, kuras neprasa vadību ar motoriku un manipulāciju, roku spēku vai vairāk nekā vienas vadības ierīces vienlaicīgu darbināšanu;

 

h)  lietošana ar ierobežotu sasniedzamību

 

Ja produkti ir autonomi vai uzstādīti, to darbības elementi ir sasniedzami visiem lietotājiem;

 

i)  ar gaismjutīgumu saistīta kairinājuma izraisīšanas riska samazināšana līdz minimumam

 

Ja ir paredzēti vizuāli produkta darbības režīmi, izvairās no tādiem darbības režīmiem, par kuriem ir zināms, ka tie izraisa ar gaismjutīgumu saistītu kairinājumu;

 

j)  lietošana ar ierobežotām izzināšanas spējām

 

Nodrošina vismaz vienu produkta darbības režīmu, kas ietver elementus, kuri vienkāršo un atvieglo tā lietošanu;

 

k)  privātums

 

Ja produkts ietver pieejamības atvieglošanai paredzētus elementus, nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, kas saglabā privātumu, kad tiek izmantoti pieejamības atvieglošanai paredzētie elementi.

Grozījums Nr.    182

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – I iedaļa – D daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

D.  Atbalsta dienesti

 

Ja iespējams, atbalsta dienesti, izmantojot personām ar invaliditāti pieejamus saziņas veidus, sniedz informāciju par produkta pieejamību un tā savietojamību ar palīgtehnoloģijām.

Grozījums Nr.    183

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – II iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pašapkalpošanās termināli: bankomāti, biļešu automāti un reģistrācijas automāti

Pašapkalpošanās termināļi: bankomāti, biļešu automāti, reģistrācijas automāti un maksājumu termināļi

Grozījums Nr.    184

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – II iedaļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Projektēšana un ražošana

1.  Projektēšana un ražošana

Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti un personas ar traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus, tos projektē un ražo, padarot pieejamus šādus elementus:

Lai panāktu to, ka personas ar invaliditāti maksimāli un saprātīgi paredzamā veidā izmanto attiecīgos produktus, tos projektē un ražo, ievērojot I iedaļas C daļā izklāstītās funkcionālā snieguma prasības. Šajā sakarā nodrošina to, ka nav nepieciešams aktivēt produktu pieejamības elementu, lai lietotāji, kuriem tas ir vajadzīgs, varētu to ieslēgt.

 

Produktu projektēšanu un ražošanu dara pieejamu, tostarp dara pieejamu:

a)   uz paša produkta sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumus, instrukcijas, brīdinājumus), kam:

a)  uz paša produkta sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumu, instrukciju un brīdinājumu);

i)   jābūt uztveramai ar vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

 

ii)   jābūt saprotamai,

 

iii)   jābūt viegli uztveramai,

 

iv)   un tā ir sagatavota, izmantojot attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā paredzētos izmantošanas apstākļus;

 

b)   produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. punktu;

b)   produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi);

c)   produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;

c)   produkta funkcionalitāti, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar invaliditāti vajadzību apmierināšanai; to var panākt, piemēram, paredzot iespēju izmantot personiskās austiņas — kad atbilde ir jāsniedz ierobežotā laikā —, brīdinot lietotāju pa vairāk nekā vienu sensoro kanālu un dodot iespēju pagarināt atļauto laiku, un nodrošinot atbilstošu kontrastu un ar tausti izšķiramas atslēgas un kontrolierīces;

d)   produkta sasaisti ar palīgierīcēm.

d)   produkta sasaisti ar palīgierīcēm.

Grozījums Nr.    185

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – II iedaļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[....]

svītrots

Grozījums Nr.    186

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – III iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Telefonijas pakalpojumi, tostarp palīdzības dienesti, un saistītās patērētāju galiekārtas ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju

Telefonijas pakalpojumi, tostarp palīdzības dienesti, un saistītās patērētājiem paredzētās galiekārtas

Grozījums Nr.    187

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – III iedaļa – A daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.   Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:

1.   Lai panāktu to, ka personas ar invaliditāti maksimāli un saprātīgi paredzamā veidā izmanto attiecīgos pakalpojumus, tos sniedz, ievērojot I iedaļas C daļā izklāstītās funkcionālā snieguma prasības, un šāda pakalpojumu sniegšana ietver:

a)   nodrošinot pakalpojuma sniegšanā izmantoto produktu pieejamību saskaņā ar B punktā "Patērētāju izmantotās saistītās galiekārtas ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju" paredzētajiem noteikumiem;

a)   produktus, ko pakalpojumu sniedzēji izmanto attiecīgā pakalpojuma sniegšanai saskaņā ar šīs iedaļas B daļā paredzētajiem noteikumiem;

b)   informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru nodrošinot šādi:

b)   informāciju par attiecīgā pakalpojuma darbību un par pieejamības īpašībām un struktūru;

i)   informācija ir pieejama teksta formātos, ko lietotāji var izmantot, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

 

ii)   bezteksta saturam nodrošina alternatīvu,

 

iii)   elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar c) apakšpunktu;

ba)   elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, kas nepieciešamas attiecīgā pakalpojuma sniegšanai;

c)   tīmekļa vietnes padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;

c)   tīmekļa vietnes darīšanu pieejamu konsekventā un lietotāju uztverei, darbībai un izpratnei atbilstošā veidā, tostarp satura izklāsta un mijiedarbības pielāgojamības nodrošināšanu, nepieciešamības gadījumā nodrošinot pieejamu elektronisku alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;

 

ca)  uz mobilām iekārtām balstītas lietojumprogrammas;

d)   sniedzot pieejamu informāciju par papildināmību ar palīdzības pakalpojumiem;

d)   informāciju, kas nepieciešama, lai atvieglotu papildināmību ar palīdzības pakalpojumiem;

e)   ietverot funkcijas, prakses, politikas un procedūras, kā arī izmaiņas pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzības.

e)   funkcijas, praksi, politikas nostādnes, procedūras un izmaiņas pakalpojuma darbībā, kuras paredzētas, lai apmierinātu personu ar invaliditāti vajadzības un nodrošinātu sadarbspēju; to var panākt, piemēram, atbalstot balss saziņu, videosaziņu un tekstveida saziņu reāllaikā — vienu no šiem saziņas veidiem vai to kombināciju (pilnīga saruna) — starp diviem lietotājiem vai starp lietotāju un neatliekamās palīdzības dienestu.

Grozījums Nr.    188

Direktīvas priekšlikums

I pielikums– III iedaļa – B daļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

B.  Patērētāju izmantotās saistītās galiekārtas ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju

B.  Patērētāju izmantotās saistītās galiekārtas

Grozījums Nr.    189

Direktīvas priekšlikums

I pielikums– III iedaļa – B daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Projektēšana un ražošana

1.  Projektēšana un ražošana

Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti un personas ar traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus, tos projektē un ražo, padarot pieejamus šādus elementus:

Lai panāktu to, ka personas ar invaliditāti maksimāli un saprātīgi paredzamā veidā izmanto attiecīgos produktus, tos projektē un ražo, ievērojot I iedaļas C daļā izklāstītās funkcionālā snieguma prasības, un šāda projektēšana un ražošana ietver:

a)   pašā produktā sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumus, instrukcijas, brīdinājumus), kam:

a)   uz paša produkta sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumu, instrukciju un brīdinājumu);

i)   jābūt uztveramai ar vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

 

ii)   jābūt saprotamai,

 

iii)   jābūt viegli uztveramai,

 

iv)   un tā ir sagatavota, izmantojot attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā paredzētos izmantošanas apstākļus;

 

b)   produkta iepakojumu, tostarp tajā sniegto informāciju (par atvēršanu, aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu);

b)   produkta iepakojumu, tostarp tajā sniegto informāciju (par atvēršanu, aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu);

c)   produkta lietošanas, uzstādīšanas un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas instrukciju, kas atbilst šādām prasībām:

c)   produkta lietošanas, uzstādīšanas un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas instrukciju;

i)   instrukcijas saturs ir pieejams teksta formātos, kas izmantojami, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu, un

 

ii)   bezteksta saturam instrukcijā nodrošina alternatīvu;

 

d)   produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. punktu;

d)   produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi);

e)   produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;

e)   produkta funkcionalitāti, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar invaliditāti vajadzību apmierināšanai un sadarbspējas nodrošināšanai; to, piemēram, var panākt, atbalstot augstas kvalitātes skaņu, tādu videoizšķirtspēju, kas dara iespējamu saziņu zīmju valodā, tekstveida saziņu reāllaikā — vienu pašu vai kombinācijā ar balss un videosaziņu — vai nodrošinot efektīvu bezvadu savienojumu ar dzirdes tehnoloģijām;

f)   produkta sasaisti ar palīgierīcēm.

f)   produkta sasaisti ar palīgierīcēm.

Grozījums Nr.    190

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – III iedaļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[....]

svītrots

Grozījums Nr.    191

Direktīvas priekšlikums

I pielikums– IV iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Audiovizuālo mediju pakalpojumi un saistītās patērētāju iekārtas ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju

Audiovizuālo mediju pakalpojumu tīmekļa vietnes un tiešsaistes lietojumprogrammas un saistītās patērētājiem paredzētās iekārtas

Grozījums Nr.    192

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – IV iedaļa– A daļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

A.  Pakalpojumi

A.  Tīmekļa vietnes un tiešsaistes lietojumprogrammas

Grozījums Nr.    193

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – IV iedaļa– A daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.   Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:

1.  Lai panāktu to, ka personas ar invaliditāti maksimāli un saprātīgi paredzamā veidā izmanto attiecīgos pakalpojumus, tos sniedz, ievērojot I iedaļas C daļā izklāstītās funkcionālā snieguma prasības, un šāda pakalpojumu sniegšana ietver:

a)   nodrošinot pakalpojuma sniegšanā izmantoto produktu pieejamību saskaņā ar B punktā "Saistītās patērētāju iekārtas ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju" paredzētajiem noteikumiem;

a)   tīmekļa vietnes darīšanu pieejamu konsekventā un lietotāju uztverei, darbībai un izpratnei atbilstošā veidā, tostarp satura izklāsta un mijiedarbības pielāgojamības nodrošināšanu, nepieciešamības gadījumā nodrošinot pieejamu elektronisku alternatīvu; un tādā veidā, kas atvieglo sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un palīgtehnoloģijām, kuras ir pieejamas Savienības un starptautiskā līmenī;

b)   informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru nodrošinot šādi:

b)  uz mobilajām iekārtām balstītas lietojumprogrammas.

i)   informācija ir pieejama teksta formātos, ko lietotāji var izmantot, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

 

ii)   bezteksta saturam nodrošina alternatīvu,

 

iii)   elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar c) apakšpunktu;

 

c)   tīmekļa vietnes padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;

 

 

 

d)   sniedzot pieejamu informāciju par papildināmību ar palīdzības pakalpojumiem;

 

e)   ietverot funkcijas, prakses, politikas un procedūras, kā arī izmaiņas pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzības.

 

Grozījums Nr.    194

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – IV iedaļa– B daļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

B.  Saistītās patērētāju iekārtas ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju

B.  Saistītās patērētājiem paredzētās iekārtas

Grozījums Nr.    195

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – IV iedaļa– B daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Projektēšana un ražošana

1.  Projektēšana un ražošana

Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti un personas ar traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus, tos projektē un ražo, padarot pieejamus šādus elementus:

Lai panāktu to, ka personas ar invaliditāti maksimāli un saprātīgi paredzamā veidā izmanto attiecīgos produktus, tos projektē un ražo, ievērojot I iedaļas C daļā izklāstītās funkcionālā snieguma prasības, un šāda projektēšana un ražošana ietver:

a)   pašā produktā sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumus, instrukcijas, brīdinājumus), kam:

a)   uz paša produkta sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumu, instrukciju un brīdinājumu);

i)  jābūt uztveramai ar vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

 

ii)   jābūt saprotamai,

 

iii)   jābūt viegli uztveramai,

 

iv)   un tā ir sagatavota, izmantojot attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā paredzētos izmantošanas apstākļus;

 

b)   produkta iepakojumu, tostarp tajā sniegto informāciju (par atvēršanu, aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu);

b)   produkta iepakojumu, tostarp tajā sniegto informāciju (par atvēršanu, aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu);

c)   produkta lietošanas, uzstādīšanas un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas instrukciju, kas atbilst šādām prasībām:

c)   produkta lietošanas, uzstādīšanas un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas instrukciju;

i)  instrukcijas saturs ir pieejams teksta formātos, kas izmantojami, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu, un

 

ii)   bezteksta saturam instrukcijā nodrošina alternatīvu;

 

d)   produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. punktu;

d)   produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi);

e)   produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;

e)   produkta funkcionalitāti, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar invaliditāti vajadzību apmierināšanai; to, piemēram, var panākt, atbalstot iespēju atlasīt, personalizēt un attēlot piekļuves pakalpojumus, piemēram, subtitrus nedzirdīgām vai vājdzirdīgām personām, audioaprakstu, ierunātus subtitrus un tulkojumu zīmju valodā, nodrošinot līdzekļus efektīvam bezvadu savienojumam ar dzirdes tehnoloģijām vai nodrošinot lietotāja kontrolierīces, lai lietotājs varētu aktivēt piekļuves pakalpojumus attiecībā uz audiovizuālajiem pakalpojumiem tajā pašā līmenī kā galveno mediju kontrolierīces;

f)   produkta sasaisti ar palīgierīcēm.

f)   produkta sasaisti ar palīgierīcēm.

Grozījums Nr.    196

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – IV iedaļa– B daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[....]

svītrots

Grozījums Nr.    197

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – V iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Gaisa, autobusu, dzelzceļa un ūdens pasažieru transporta pakalpojumi; tīmekļa vietnes, ko izmanto pasažieru transporta pakalpojumu sniegšanai; uz mobilajām iekārtām balstīti pakalpojumi, viedā biļešu pārdošana un reāllaika informācijas sniegšana; pašapkalpošanās termināli, biļešu automāti un reģistrācijas automāti, ko izmanto, sniedzot pasažieru transporta pakalpojumus

Gaisa, autobusu, dzelzceļa un ūdens pasažieru transporta pakalpojumi; tīmekļa vietnes, ko izmanto pasažieru transporta pakalpojumu sniegšanai; uz mobilajām iekārtām balstīti pakalpojumi, viedā biļešu pārdošana un reāllaika informācijas sniegšana; pašapkalpošanās termināļi, tostarp maksājumu termināļi, biļešu automāti un reģistrācijas automāti, ko izmanto, sniedzot pasažieru transporta pakalpojumus

Grozījums Nr.    198

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – V iedaļa – A daļa– 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.   Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:

1.  Lai panāktu to, ka personas ar invaliditāti maksimāli un saprātīgi paredzamā veidā izmanto attiecīgos pakalpojumus, tos sniedz, ievērojot I iedaļas C daļā izklāstītās funkcionālā snieguma prasības, un šāda pakalpojumu sniegšana ietver:

a)   informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru nodrošinot šādi:

a)   informāciju par attiecīgā pakalpojuma darbību un par pieejamības īpašībām un struktūru;

i)   informācija ir pieejama teksta formātos, ko lietotāji var izmantot, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

 

ii)   bezteksta saturam nodrošina alternatīvu,

 

iii)   elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar b) apakšpunktu;

aa)   elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, kas nepieciešamas attiecīgā pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar b) apakšpunktu;

b)   tīmekļa vietnes padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;

b)   tīmekļa vietnes darīšanu pieejamu konsekventā un lietotāju uztverei, darbībai un izpratnei atbilstošā veidā, tostarp satura izklāsta un mijiedarbības pielāgojamības nodrošināšanu, nepieciešamības gadījumā nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas atvieglo sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un palīgtehnoloģijām, kuras ir pieejamas Savienības un starptautiskā līmenī;

c)   ietverot funkcijas, prakses, politikas un procedūras, kā arī izmaiņas pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzības.

c)   funkcijas, praksi, politikas nostādnes, procedūras un izmaiņas pakalpojuma darbībā, kas paredzētas, lai apmierinātu personu ar invaliditāti vajadzības; to var, piemēram, panākt, nodrošinot viedo biļešu pārdošanu (elektronisku biļešu rezervēšanu, to iepriekšēju iegādi utt.), pasažieru informēšanu reāllaikā (kustības sarakstus, informāciju par satiksmes traucējumiem, savienojumiem, turpmākas ceļošanas iespējām ar citiem transporta veidiem utt.) un papildu informācijas sniegšanu (piemēram, par staciju nodrošinātību ar darbiniekiem, par liftiem, kas nedarbojas, vai par pakalpojumiem, kuri īslaicīgi nav pieejami);

 

ca)  uz mobilajām ierīcēm balstītus pakalpojumus, viedo biļešu pārdošanu un informācijas sniegšanu reāllaikā.

Grozījums Nr.    199

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – V iedaļa – B daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

B.   Tīmekļa vietnes, ko izmanto pasažieru transporta pakalpojumu sniegšanai

svītrots

a)   Tīmekļa vietnes padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, vajadzības gadījumā nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām Savienības un starptautiskā mērogā.

 

Grozījums Nr.    200

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – V iedaļa – C daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

C.   Uz mobilajām iekārtām balstīti pakalpojumi, viedā biļešu pārdošana un reāllaika informācijas sniegšana

svītrots

1.   Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:

 

a)   informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru nodrošinot šādi:

 

i)   informācija ir pieejama teksta formātos, ko lietotāji var izmantot, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

 

ii)   bezteksta saturam nodrošina alternatīvu,

 

iii)   elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar b) apakšpunktu;

 

b)   tīmekļa vietnes padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;

 

Grozījums Nr.    201

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – V iedaļa – D daļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

D.  Pašapkalpošanās termināli, biļešu automāti un reģistrācijas automāti, ko izmanto, sniedzot pasažieru transporta pakalpojumus

D.  pašapkalpošanās termināļi, tostarp maksājumu termināļi, biļešu automāti un reģistrācijas automāti, ko izmanto, sniedzot pasažieru transporta pakalpojumus

Grozījums Nr.    202

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – V iedaļa – D daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Projektēšana un ražošana

1.  Projektēšana un ražošana

Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti un personas ar traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus, tos projektē un ražo, padarot pieejamus šādus elementus:

Lai panāktu to, ka personas ar invaliditāti maksimāli un saprātīgi paredzamā veidā izmanto attiecīgos produktus, tos projektē un ražo, ievērojot I iedaļas C daļā izklāstītās funkcionālā snieguma prasības, un šāda projektēšana un ražošana ietver:

a)  pašā produktā sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumus, instrukcijas, brīdinājumus), kam:

a)  uz paša produkta sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumu, instrukciju un brīdinājumu);

i)  jābūt uztveramai ar vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

 

ii)  jābūt saprotamai,

 

iii)  jābūt viegli uztveramai,

 

iv)  un tā ir sagatavota, izmantojot attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā paredzētos izmantošanas apstākļus;

 

b)  produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. punktu;

b)  produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi);

c)  produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;

c)  produkta funkcionalitāti, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar invaliditāti vajadzību apmierināšanai;

d)  produkta sasaisti ar palīgierīcēm.

d)  produkta sasaisti ar palīgierīcēm.

Grozījums Nr.    203

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – V iedaļa – D daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[....]

svītrots

Grozījums Nr.    204

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – VI iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Banku pakalpojumi; tīmekļa vietnes, ko izmanto banku pakalpojumu sniegšanai; uz mobilajām iekārtām balstītie banku pakalpojumi; pašapkalpošanās termināli, tostarp bankomāti, ko izmanto banku pakalpojumu sniegšanai

Patērētājiem paredzētie banku pakalpojumi; tīmekļa vietnes, ko izmanto banku pakalpojumu sniegšanai; uz mobilajām iekārtām balstītie banku pakalpojumi; pašapkalpošanās termināļi, tostarp maksājumu termināļi un bankomāti, ko izmanto banku pakalpojumu sniegšanai

Grozījums Nr.    205

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – VI iedaļa – A daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:

1.  Lai panāktu to, ka personas ar invaliditāti maksimāli un saprātīgi paredzamā veidā izmanto attiecīgos pakalpojumus, tos sniedz, ievērojot I iedaļas C daļā izklāstītās funkcionālā snieguma prasības, un šāda pakalpojumu sniegšana ietver:

a)  nodrošinot pakalpojuma sniegšanā izmantoto produktu pieejamību saskaņā ar D punktā paredzētajiem noteikumiem;

a)  produktus, ko pakalpojumu sniedzēji izmanto attiecīgā pakalpojuma sniegšanai saskaņā ar šīs iedaļas D punktā paredzētajiem noteikumiem;

b)  informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru nodrošinot šādi:

b)  informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru;

i)  informācija ir pieejama teksta formātos, ko lietotāji var izmantot, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

 

ii)  bezteksta saturam nodrošina alternatīvu,

 

iii)  elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar c) apakšpunktu;

ba)  elektronisko informāciju, tostarp saistītās tīmekļa vietnes un tiešsaistes lietojumprogrammas, kas nepieciešamas attiecīgā pakalpojuma sniegšanai. Tas var attiekties, piemēram, uz attiecīgā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo elektronisko identifikāciju, drošību un maksāšanas metodēm;

c)  tīmekļa vietnes padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;

 

d)  ietverot funkcijas, prakses, politikas un procedūras, kā arī izmaiņas pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzības.

d)  funkcijas, praksi, politikas nostādnes, procedūras un izmaiņas pakalpojuma darbībā, kas paredzētas, lai apmierinātu personu ar invaliditāti vajadzības;

 

da)  uz mobilajām iekārtām balstītus banku pakalpojumus.

Grozījums Nr.    206

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – VI iedaļa – B daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

B. Tīmekļa vietnes, ko izmanto banku pakalpojumu sniegšanai

svītrots

Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:

 

a) tīmekļa vietnes padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;

 

Grozījums Nr.    207

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – VI iedaļa – C daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

C.  Uz mobilajām iekārtām balstītie banku pakalpojumi

svītrots

1.  Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:

 

a) informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru nodrošinot šādi:

 

i)  informācija ir pieejama teksta formātos, ko lietotāji var izmantot, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

 

ii)bezteksta saturam nodrošina alternatīvu,

 

iii) elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar b) apakšpunktu;

 

b)  tīmekļa vietnes padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;

 

Grozījums Nr.    208

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – VI iedaļa – D daļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

D.   Pašapkalpošanās termināli, tostarp bankomāti, ko izmanto banku pakalpojumu sniegšanai

D.   Pašapkalpošanās termināļi, tostarp maksājumu termināļi un bankomāti, ko izmanto patērētājiem paredzētu banku pakalpojumu sniegšanai

Grozījums Nr.    209

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – VI iedaļa – D daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.   Projektēšana un ražošana

1.   Projektēšana un ražošana

Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti un personas ar traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus, tos projektē un ražo, padarot pieejamus šādus elementus:

Lai panāktu to, ka personas ar invaliditāti maksimāli un saprātīgi paredzamā veidā izmanto attiecīgos produktus, tos projektē un ražo, ievērojot I iedaļas C daļā izklāstītās funkcionālā snieguma prasības, un šāda projektēšana un ražošana ietver:

a)  pašā produktā sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumus, instrukcijas, brīdinājumus), kam:

a)  uz paša produkta sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumu, instrukciju un brīdinājumu);

i)  jābūt uztveramai ar vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

 

ii)  jābūt saprotamai,

 

iii)  jābūt viegli uztveramai,

 

iv)  un tā ir sagatavota, izmantojot attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā paredzētos izmantošanas apstākļus;

 

b)  produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. punktu;

b)  produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi);

c)  produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;

c)  produkta funkcionalitāti, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar invaliditāti vajadzību apmierināšanai;

d)  produkta sasaisti ar palīgierīcēm.

d)  produkta sasaisti ar palīgierīcēm.

Grozījums Nr.    210

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – VI iedaļa – D daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[....]

svītrots

Grozījums Nr.    211

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – VII iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

E-grāmatas

E-grāmatas un saistītais aprīkojums

Grozījums Nr.    212

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – VII iedaļa – A daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:

1.  Lai panāktu to, ka personas ar invaliditāti maksimāli un saprātīgi paredzamā veidā izmanto attiecīgos pakalpojumus, tos sniedz, ievērojot I iedaļas C daļā izklāstītās funkcionālā snieguma prasības, un šāda pakalpojumu sniegšana ietver:

a)  nodrošinot pakalpojuma sniegšanā izmantoto produktu pieejamību saskaņā ar B punktā "Produkti" paredzētajiem noteikumiem;

a)  produktus, ko pakalpojumu sniedzēji izmanto attiecīgā pakalpojuma sniegšanai saskaņā ar šīs iedaļas B daļā paredzētajiem noteikumiem;

b)  informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru nodrošinot šādi:

b)  informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru;

i)  informācija ir pieejama teksta formātos, ko lietotāji var izmantot, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

 

ii)  bezteksta saturam nodrošina alternatīvu,

 

iii)  elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar c) apakšpunktu;

ba)  elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas un e-grāmatas ierīci, kas nepieciešamas attiecīgā pakalpojuma sniegšanai;

c)  tīmekļa vietnes padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;

c)  tīmekļa vietņu un uz mobilajām iekārtām balstītu lietojumprogrammu darīšanu pieejamu konsekventā un lietotāju uztverei, darbībai un izpratnei atbilstošā veidā, tostarp satura izklāsta un mijiedarbības pielāgojamības nodrošināšanu, nepieciešamības gadījumā nodrošinot pieejamu elektronisku alternatīvu; un tādā veidā, kas atvieglo sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un palīgtehnoloģijām, kuras ir pieejamas Savienības un starptautiskā līmenī;

d)  sniedzot pieejamu informāciju par papildināmību ar palīdzības pakalpojumiem;

d)  pieejamas informācijas par papildināmību ar palīdzības pakalpojumiem nodrošināšanu;

e)  ietverot funkcijas, prakses, politikas un procedūras, kā arī izmaiņas pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzības.

e)  funkcijas, praksi, politikas nostādnes, procedūras un izmaiņas pakalpojuma darbībā, kas paredzētas, lai apmierinātu personu ar invaliditāti vajadzības.

Grozījums Nr.    213

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – VII iedaļa – B daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

B.  Produkti

B.  Produkti

1.  Projektēšana un ražošana

1.  Projektēšana un ražošana

Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti un personas ar traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus, tos projektē un ražo, padarot pieejamus šādus elementus:

Lai panāktu to, ka personas ar invaliditāti maksimāli un saprātīgi paredzamā veidā izmanto attiecīgos produktus, tos projektē un ražo, ievērojot I iedaļas C daļā izklāstītās funkcionālā snieguma prasības, un šāda projektēšana un ražošana ietver:

a)  uz paša produkta sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumus, instrukcijas, brīdinājumus), kam:

a)  uz paša produkta sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumu, instrukciju un brīdinājumu);

i)  jābūt uztveramai ar vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

 

ii)  jābūt saprotamai,

 

iii)  jābūt viegli uztveramai,

 

iv)  un tā ir sagatavota, izmantojot attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā paredzētos izmantošanas apstākļus;

 

b)  produkta iepakojumu, tostarp tajā sniegto informāciju (par atvēršanu, aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu);

b)  produkta iepakojumu, tostarp tajā sniegto informāciju (par atvēršanu, aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu);

c)  produkta lietošanas, uzstādīšanas un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas instrukciju, kas atbilst šādām prasībām:

c)  produkta lietošanas, uzstādīšanas un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas instrukciju;

i)  instrukcijas saturs ir pieejams teksta formātos, kas izmantojami, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu, un

 

ii)  bezteksta saturam instrukcijā nodrošina alternatīvu;

 

d)  produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. punktu;

d)  produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi);

e)  produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;

e)  produkta funkcionalitāti;

f)  produkta sasaisti ar palīgierīcēm.

f)  produkta sasaisti ar palīgierīcēm.

Grozījums Nr.    214

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – VII iedaļa – B daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[...]

svītrots

Grozījums Nr.    215

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – VIII iedaļa – A daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:

1.  Lai panāktu to, ka personas ar invaliditāti maksimāli un saprātīgi paredzamā veidā izmanto attiecīgos pakalpojumus, tos sniedz, ievērojot I iedaļas C daļā izklāstītās funkcionālā snieguma prasības, un šāda pakalpojumu sniegšana ietver:

a)  informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru nodrošinot šādi:

a)  informāciju par attiecīgā pakalpojuma darbību un par pieejamības īpašībām un struktūru;

i)  informācija ir pieejama teksta formātos, ko lietotāji var izmantot, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

 

ii)  bezteksta saturam nodrošina alternatīvu,

 

iii)  elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar b) apakšpunktu;

aa)  elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, kas nepieciešamas attiecīgā pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar b) apakšpunktu; var attiekties, piemēram, uz attiecīgā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo elektronisko identifikāciju, drošību un maksāšanas metodēm;

b)  tīmekļa vietnes padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;

b)  tīmekļa vietnes darīšanu pieejamu konsekventā un lietotāju uztverei, darbībai un izpratnei atbilstošā veidā, tostarp satura izklāsta un mijiedarbības pielāgojamības nodrošināšanu, nepieciešamības gadījumā nodrošinot pieejamu elektronisku alternatīvu; un tādā veidā, kas atvieglo sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un palīgtehnoloģijām, kuras ir pieejamas Savienības un starptautiskā līmenī;

Grozījums Nr.    216

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Projektēšana un ražošana

1.  Projektēšana un ražošana

Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti un personas ar traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus, tos projektē un ražo, padarot pieejamus šādus elementus:

Lai panāktu to, ka personas ar invaliditāti maksimāli un saprātīgi paredzamā veidā izmanto attiecīgos produktus, tos projektē un ražo, ievērojot I iedaļas C daļā izklāstītās funkcionālā snieguma prasības, un šāda projektēšana un ražošana ietver:

(a)  pašā produktā sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumus, instrukcijas, brīdinājumus), kam:

(a)  pašā produktā sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumu, instrukciju un brīdinājumu);

i)  jābūt uztveramai ar vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

 

ii)  jābūt saprotamai,

 

iii)  jābūt viegli uztveramai,

 

iv)  un tā ir sagatavota, izmantojot attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā paredzētos izmantošanas apstākļus;

 

(b)  produkta iepakojumu, tostarp tajā sniegto informāciju (par atvēršanu, aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu);

(b)  produkta iepakojumu, tostarp tajā sniegto informāciju (par atvēršanu, aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu);

(c)  produkta lietošanas, uzstādīšanas un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas instrukciju, kas atbilst šādām prasībām:

(c)  produkta lietošanas, uzstādīšanas un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas instrukciju;

i)  instrukcijas saturs ir pieejams teksta formātos, kas izmantojami, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu, un

 

ii)  bezteksta saturam instrukcijā nodrošina alternatīvu;

 

(d)  produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. punktu;

(d)  produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi);

(e)  produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;

(e)  produkta funkcionalitāti, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar invaliditāti vajadzību apmierināšanai;

(f)  produkta sasaisti ar palīgierīcēm.

(f)  produkta sasaisti ar palīgierīcēm.

Grozījums Nr.    217

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[...]

svītrots

Grozījums Nr.    218

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – IX iedaļa – B daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:

1.  Lai panāktu to, ka personas ar invaliditāti maksimāli un saprātīgi paredzamā veidā izmanto attiecīgos pakalpojumus, tos sniedz, ievērojot I iedaļas C daļā izklāstītās funkcionālā snieguma prasības, un šāda pakalpojumu sniegšana ietver:

(a)  darot pieejamu būvēto vidi, kurā sniedz pakalpojumu, tostarp transporta infrastruktūru, saskaņā ar C daļu, neskarot valsts un Savienības tiesību aktus par nacionālo mākslas, vēstures un arheoloģisko vērtību aizsardzību;

(a)  būvēto vidi, kurā sniedz attiecīgo pakalpojumu, tostarp transporta infrastruktūru, saskaņā ar C daļu, neskarot valsts un Savienības tiesību aktus par nacionālo mākslas, vēstures un arheoloģisko vērtību aizsardzību;

(b)  pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās iekārtas, tostarp transportlīdzekļus, kuģus un aprīkojumu, darot pieejamu šādi:

(b)  pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās iekārtas, tostarp transportlīdzekļus, kuģus un aprīkojumu:

i)  būvētās telpas projekts attiecībā uz iekāpšanu tajā, izkāpšanu no tās un tās pārvietošanos un izmantošanu atbilst C daļas prasībām,

i)  būvētās telpas projekts attiecībā uz iekāpšanu tajā, izkāpšanu no tās un tās pārvietošanos un izmantošanu atbilst C daļā izklāstītajām prasībām;

ii)  informācija ir pieejama dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

 

iii)  bezteksta vizuālajam saturam nodrošina alternatīvu;

 

(c)  nodrošinot pakalpojuma sniegšanā izmantoto produktu pieejamību saskaņā ar A daļā paredzētajiem noteikumiem;

(c)  attiecīgā pakalpojuma sniegšanai izmantotos produktus saskaņā ar A daļā paredzētajiem noteikumiem;

(d)  informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru nodrošinot šādi:

(d)  informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru;

i)  informācija ir pieejama teksta formātos, ko lietotāji var izmantot, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

 

ii)  bezteksta saturam nodrošina alternatīvu,

 

iii)  elektronisko informāciju, tostarp tiešsaistes lietojumprogrammas, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar e) apakšpunktu;

 

(e)  tīmekļa vietnes padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;

(e)  tīmekļa vietņu un uz mobilajām iekārtām balstītu iekārtu darīšanu pieejamu konsekventā un lietotāju uztverei, darbībai un izpratnei atbilstošā veidā, tostarp satura izklāsta un mijiedarbības pielāgojamības nodrošināšanu, nepieciešamības gadījumā nodrošinot pieejamu elektronisku alternatīvu; un tādā veidā, kas atvieglo sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un palīgtehnoloģijām, kuras ir pieejamas Savienības un starptautiskā līmenī;

(f)  sniedzot pieejamu informāciju par papildināmību ar palīdzības pakalpojumiem;

(f)  informāciju, kas nepieciešama, lai atvieglotu papildināmību ar palīdzības pakalpojumiem;

(g)  ietverot funkcijas, prakses, politikas un procedūras, kā arī izmaiņas pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzības.

(g)  funkcijas, praksi, politikas nostādnes, procedūras un izmaiņas attiecīgā pakalpojuma darbībā, kas paredzētas, lai apmierinātu personu ar invaliditāti vajadzības.

Grozījums Nr.    219

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – IX iedaļa – C daļa – 1. punkts– ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Būvētās vides pieejamība tās neatkarīgai izmantošanai paredzētajā veidā personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personām ar invaliditāti, attiecībā uz koplietošanas teritorijām ietver šādus aspektus:

1.  Būvētās vides pieejamība tās neatkarīgai izmantošanai paredzētajā veidā personām ar invaliditāti attiecībā uz koplietošanas teritorijām ietver šādus aspektus:

Grozījums Nr.    220

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – X iedaļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Būvētās vides, kurā sniedz 3. panta 10. punktā minēto pakalpojumu tā neatkarīgai izmantošanai paredzētajā veidā, pieejamība personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personām ar invaliditāti, attiecībā uz koplietošanas teritorijām ietver šādus aspektus:

Būvētās vides, kurā sniedz 3. panta 10. punktā minēto pakalpojumu tā neatkarīgai izmantošanai paredzētajā veidā, pieejamība personām ar invaliditāti attiecībā uz koplietošanas teritorijām ietver šādus aspektus:

Grozījums Nr.    221

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.1.  Ražotājs uzliek šajā direktīvā minēto CE zīmi katram atsevišķam produktam, kas atbilst piemērojamajām šīs direktīvas prasībām.

svītrots

(1)

OV C 303, 19.8.2016., 103. lpp.


PASKAIDROJUMS

Ievadpiezīmes

ES tiesību akta par pieejamību (turpmāk — Akts) mērķis ir uzlabot pieejamu produktu un pakalpojumu iekšējā tirgus darbību, likvidējot šķēršļus, ko rada atšķirības tiesību aktos, un nepieļaujot jaunu šķēršļu radīšanu, kas, visticamāk, notiks to pienākumu dēļ, kuri dalībvalstīm noteikti saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (turpmāk — Konvencija). Savienības tiesību akti nereti tiek pieņemti a posteriori, lai likvidētu gadu gaitā dalībvalstu radītos šķēršļus. Šis tiesību akts ir preventīvas darbības piemērs.

Komisijas priekšlikums ir labs darba pamats, taču tajā ir jāizdara vairāki pielāgojumi, lai nodrošinātu, ka tiek sasniegti Akta mērķi, proti, panākt pareizo līdzsvaru starp personu ar invaliditāti vajadzībām, radīt iespējas inovatīviem jauniem produktiem un pakalpojumiem un tajā pašā laikā samazināt nesamērīgas izmaksas uzņēmumiem. Referents apzinās, ka par Aktu tika paziņots jau Komisijas 2010. gada stratēģijā invaliditātes jomā, un uzskata, ka ir pienācis laiks rīkoties.

Atbilstība starptautiskajam kontekstam

Referents ir centies Aktu pieskaņot starptautiskajam kontekstam. Piemēram, Komisijas priekšlikumā ir paredzēts paplašināt direktīvas piemērošanas jomu, tajā iekļaujot arī personas ar funkcionāliem ierobežojumiem. Ņemot vērā to, ka Konvencija attiecas tikai uz pirmo kategoriju un ka Akta mērķis ir ierobežot jaunu tās piemērošanas radītus šķēršļus, referents nav pārņemis šo Komisijas priekšlikumu. Personu ar funkcionāliem ierobežojumiem definīcija ir Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ekskluzīva kompetence, un tāpēc tā netika grozīta. Tomēr tās izmantošana aprobežojas ar jaunu apsvērumu.

Šajā apsvērumā paskaidrots, ka Aktam būs pozitīva ietekme uz personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, piemēram, uz vecāka gadagājuma cilvēkiem vai grūtniecēm. Ir pierādīts, ka preču un pakalpojumu labāka pieejamība uzlabo arī citu cilvēku — ne tikai cilvēku ar invaliditāti — dzīves kvalitāti.

Kad vien iespējams — nozaru pieeja

Referents saprot nepieciešamību pēc horizontālas pieejas dažiem produktiem un pakalpojumiem, taču uzskata, ka nozaru pieeja ir labāks variants, ja tā ir iespējama. Tādēļ referents ir ņēmis vērā attiecībā uz priekšlikumu direktīvai par audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem izraudzīto referentu ieceri tās piemērošanas jomā iekļaut dažas pieejamības prasības. Referents ir nolēmis ziņojuma projektā neizslēgt minētos pakalpojumus un aprīkojumu no šīs direktīvas darbības jomas. Tomēr viņš analizēs sarunās Kultūrās komitejā panākto progresu un izņems minētos pakalpojumus un aprīkojumu, ja uzskatīs, ka tie ir pietiekami aptverti direktīvā par audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem.

Līdzīgi telefonijas pakalpojumus un aprīkojumu reglamentē nesen ierosinātā direktīva par Eiropas elektronisko sakaru kodeksu. Referents ir nolēmis ziņojuma projektā neizslēgt šos pakalpojumus un aprīkojumu no šīs direktīvas piemērošanas jomas un nesaskaņot to definīciju. Ja izrādīsies, ka šos produktus un pakalpojumus var pietiekami aptvert Eiropas elektronisko sakaru kodekss, referents ierosinās uz to pārcelt attiecīgos noteikumus.

Saskaņots Eiropas tiesiskais regulējums

Komisijas priekšlikumā ir ierosināts izmantot Aktu kā drošības tīklu attiecībā uz pieejamības prasībām, tādējādi ļaujot to piemērot papildus spēkā esošajiem tiesību aktiem, lai nodrošinātu, ka attiecībā uz atsevišķiem produktiem un pakalpojumiem visā Eiropā ir sasniegts vienāds prasību līmenis. Referents uzskata, ka šī pieeja ir pamatota gadījumos, kad spēkā esošajos tiesību aktos nav sniegta sīkāka informācija par to, kā panākt pieejamību, taču neatbalsta šīs pieejas izmantošanu nozarēs, kurās nesen ir ieviestas jaunās Eiropas līmeņa prasības vai kuras pieejamības ziņā jau tiek regulētas, piemēram, transporta nozare. Noteikumu maiņa procesa vidū nav labākas likumdošanas piemērs, un tā var būt ļoti kaitējoša.

Tādēļ referents ir raudzījies, lai gadījumos, kad operatoriem jau tiek piemēroti Eiropas tiesību akti par pieejamību, šis tiesību akts nekļūtu par papildu slāni. Referents arī ir likvidējis ekonomikas dalībniekiem piemērojamo prasību pārklāšanos un iespējamu neatbilstību starp prasībām. Ir svarīgi arī paskaidrot, ka šī direktīva nemainīs pašreiz spēkā esošo tiesību aktu obligāto vai brīvprātīgo raksturu. Tās mērķis ir tikai paskaidrot, kādas ir pieejamības prasības, ja tādas ir iekļautas tiesību aktos.

Jaunā tiesiskā regulējuma pielāgošana pieejamībai

Referents atbalsta Komisijas lēmumu šajā direktīvā izmantot jauno tiesisko regulējumu(1). Tomēr, lai minētais regulējums atbilstu Aktam, tas ir nedaudz jāpielāgo. Piemēram, tirgus uzraudzības iestādes parasti pieprasa atsaukt produktus tikai tad, ja produkts nav drošs patērētājiem vai ir kaitīgs videi. Nepieejams produkts neatbilst nevienam no šiem gadījumiem. Ja ražotājs neievēro šīs direktīvas noteikumus, varēs piemērot citus korektīvus pasākumus un sankcijas, piemēram, kā galējo līdzekli — produkta izņemšanu no pārdošanas, ja ražotājs, piemēram, neraugoties uz attiecīgās iestādes pieprasījumiem, turpina laist tirgū nepieejamu produktu, kas ietilpst šīs direktīvas piemērošanas jomā. Turklāt nepieejams produkts nedrīkst radīt risku kā tādu. Lai atspoguļotu šo realitāti, tika pielāgots Komisijas priekšlikums.

Vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem

Mikrouzņēmumi nespētu tikt galā ar pienākumiem, kas izriet no šīs direktīvas. Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu nelielam neatkarīgam mazumtirdzniecības tirgotājam vai grāmatu pārdevējam, kas nolemtu izveidot tīmekļa vietni savu preču pārdošanai, būtu jānodrošina tās pilnīga pieejamība personām ar invaliditāti. Referents šo prasību uzskata par nesamērīgu. Šāds neliels pārdevējs kā iespējamu problēmas risinājumu nevarētu izmantot arī 12. un 22. pantā paredzēto atkāpes klauzulu, jo tādā gadījumā pēc attiecīgās iestādes pieprasījuma būtu jāveic analīze par “aplēstajām uzņēmēju izmaksām un ieguvumiem attiecībā pret aplēstajiem ieguvumiem personām ar invaliditāti, ņemot vērā konkrētā produkta vai pakalpojuma lietošanas biežumu un ilgumu”.

Mums būtu jāsamazina šīs direktīvas prasību radītais slogs maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tomēr ir svarīgi tos paturēt direktīvas piemērošanas jomā. Tādēļ tiek ierosināts tiem noteikt vieglāku režīmu. Šajā nolūkā referents ierosina izņemt prasību MVU informēt iestādes, ja tie vēlas izmantot 12. un 22. pantā noteikto atkāpi.

Nobeiguma piezīmes

Referents pilnībā atbalsta Komisijas mērķi panākt lielāku pieejamību personām ar invaliditāti. To var sasniegt ar vienotā tirgus palīdzību. Pašreizējo šķēršļu likvidēšana un turpmāku šķēršļu nepieļaušana stiprinās vienoto tirgu, un no tā labumu gūs visi Eiropas iedzīvotāji un uzņēmumi. Labāka regulējuma principiem vajadzētu būt virzītājspēkam, lai nodrošinātu, ka šis Eiropas tiesību akts atbilst izvirzītajam mērķim.

Inovācija ir neapšaubāmi svarīgs priekšnosacījums šī priekšlikuma mērķa sasniegšanai, un tāpēc referents ierosina paredzēt pietiekamas iespējas inovatīviem uzņēmumiem. Balstoties uz iepriekšējo veiksmīgo pieredzi, viņš ierosina pieejamības prasības balstīt uz funkcionalitāti, nevis uz tehniskām specifikācijām.

(1)

Jaunais tiesiskais regulējums sastāv no divām regulām (Regulas (EK) Nr. 764/2008 un Regulas (EK) Nr. 765/2008) un viena lēmuma (Lēmums Nr. 768/2008). Tas ir pasākumu kopums, kura mērķis ir uzlabot tirgus uzraudzību un atbilstības izvērtējumu kvalitāti. Tas arī precizē CE zīmes izmantošanu un nosaka instrumentu kopumu izmantošanai tiesību aktos, ar ko reglamentē produktus. Komisijas galvenais mērķis ir panākt, lai produktu saskaņošanas tiesību akti atbilstu Lēmuma Nr. 768/2008 atsauces noteikumiem. Tas arī ir tas, kas tika izdarīts šīs direktīvas kontekstā.


Nodarbinātības un sociālo lietu komitejAS ATZINUMS(*) (6.4.2017)

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

Atzinuma sagatavotājs (*): Ádám Kósa

(*)  Iesaistītā komiteja — Reglamenta 54. pants

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Šīs direktīvas mērķis ir veicināt iekšējā tirgus pienācīgu darbību, tuvinot dalībvalstu normatīvos un administratīvos aktus un likvidējot šķēršļus konkrētu pieejamu produktu un pakalpojumu brīvai apritei. Tādējādi tiks uzlabota pieejamu produktu un pakalpojumu pieejamība iekšējā tirgū.

(1)  Šīs direktīvas mērķis ir veicināt iekšējā tirgus pienācīgu darbību, tuvinot dalībvalstu normatīvos un administratīvos aktus un likvidējot šķēršļus konkrētu pieejamu produktu un pakalpojumu brīvai apritei. Tādējādi tiks uzlabota pieejamu produktu un pakalpojumu pieejamība iekšējā tirgū un uzlabota piekļuve par tiem sniegtajai informācijai, kā arī šāda informācija būs praktiskāka.

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Pieejamu produktu un pakalpojumu pieprasījums ir liels, un tādu iedzīvotāju skaits, kuriem ir invaliditāte un/vai funkcionāli ierobežojumi, ievērojami pieaugs līdz ar Eiropas Savienības iedzīvotāju novecošanu. Vide, kurā produkti un pakalpojumi ir pieejamāki, veido iekļaujošāku sabiedrību un veicina spēju dzīvot neatkarīgi.

(2)  Pieejamu produktu un pakalpojumu pieprasījums ir liels, un tādu iedzīvotāju skaits, kuriem ir funkcionāli ierobežojumi, tostarp invaliditāte, kā definēts Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD) 1. pantā, ievērojami pieaugs līdz ar Eiropas Savienības iedzīvotāju novecošanu. Vide, kurā produkti un pakalpojumi ir pieejamāki, veido iekļaujošāku sabiedrību un ir priekšnosacījums spējai dzīvot neatkarīgi.

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Valstu dažādo pieejamības prasību dēļ jo īpaši individuāliem saimnieciskās darbības veicējiem, MVU un mikrouzņēmumiem nav stimula sākt uzņēmējdarbību ārpus savas valsts tirgus. Valstu un pat reģionālās vai vietējās pieejamības prasības, ko dalībvalstis pašreiz ir ieviesušas, atšķiras gan attiecībā uz darbības jomu, gan detalizācijas pakāpi. Sakarā ar papildu izmaksām, kas rodas, katram valsts tirgum atsevišķi izstrādājot un tirgojot pieejamus produktus un pakalpojumus, minētās atšķirības negatīvi ietekmē konkurētspēju un izaugsmi.

(4)  Valstu dažādo pieejamības prasību dēļ jo īpaši individuāliem saimnieciskās darbības veicējiem, MVU un mikrouzņēmumiem nav stimula sākt uzņēmējdarbību ārpus savas valsts tirgus. Valstu un pat reģionālās vai vietējās pieejamības prasības, ko dalībvalstis pašreiz ir ieviesušas, atšķiras gan attiecībā uz darbības jomu, gan detalizācijas pakāpi. Sakarā ar papildu izmaksām, kas rodas, katram valsts tirgum atsevišķi izstrādājot un tirgojot pieejamus produktus un pakalpojumus, minētās atšķirības negatīvi ietekmē konkurētspēju un ekonomikas attīstību. Savukārt valsts iestādes, ražotāji un pakalpojumu sniedzēji saskaras ar neskaidrībām par iespējamo pārrobežu pakalpojumu pieejamības prasībām, kā arī pieejamības politikas pamatregulējumu.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Sakarā ar ierobežotu konkurenci starp piegādātājiem pieejamu produktu patērētāji un pieejamu pakalpojumu saņēmēji saskaras ar augstām cenām. Valstu noteikumu sadrumstalotība mazina potenciālos ieguvumus no pieredzes apmaiņas ar valstu un starptautiskajiem partneriem, pielāgojoties sabiedrības un tehnoloģiju attīstībai.

(5)  Sakarā ar ierobežotu konkurenci starp piegādātājiem pieejamu produktu, tostarp jo īpaši atbalsta tehnoloģiju, patērētāji un pieejamu pakalpojumu saņēmēji saskaras ar augstām cenām. Valstu noteikumu sadrumstalotība mazina potenciālos ieguvumus no pieredzes apmaiņas ar valstu un starptautiskajiem partneriem, pielāgojoties sabiedrības un tehnoloģiju attīstībai.

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Tādēļ, lai likvidētu pieejamu produktu un pakalpojumu tirgus sadrumstalotību, radītu apjomradītus ietaupījumus, veicinātu pārrobežu tirdzniecību un mobilitāti, kā arī lai palīdzētu uzņēmējiem koncentrēt resursus uz inovācijām nevis tos izmantot, nodrošinot atbilstību sadrumstalotām tiesiskajām prasībām Savienībā, un lai nodrošinātu iekšējā tirgus pienācīgu darbību, Savienības līmenī būtu jātuvina valstu pasākumi.

(6)  Tādēļ, lai samazinātu pieejamu produktu un pakalpojumu tirgus sadrumstalotību, radītu apjomradītus ietaupījumus, kā arī preču, pakalpojumu un personu apriti bez šķēršļiem, veicinātu pārrobežu tirdzniecību un personu ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp ar personu ar invaliditāti, mobilitāti, kā arī lai palīdzētu uzņēmējiem koncentrēt resursus uz inovācijām nevis tos izmantot, nodrošinot atbilstību sadrumstalotām tiesiskajām prasībām Savienībā, un lai sekmētu iekšējā tirgus labāku darbību, Savienības līmenī būtu jātuvina valstu pasākumi.

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Šī direktīva respektē pamattiesības un ievēro principus, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Ar šo direktīvu jo īpaši tiecas nodrošināt, lai pilnībā tiktu ievērotas personu ar invaliditāti tiesības izmantot pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu viņu neatkarību, sociālo un profesionālo integrāciju un dalību sabiedrības dzīvē, un veicināt Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 26. panta piemērošanu.

(9)  Šī direktīva respektē pamattiesības un ievēro principus, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Ar šo direktīvu jo īpaši tiecas nodrošināt, lai pilnībā tiktu ievērotas personu ar invaliditāti un vecāku cilvēku tiesības izmantot pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu viņu neatkarību, sociālo un profesionālo integrāciju un dalību sabiedrības dzīvē, un veicināt Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21., 25. un 26. panta piemērošanu.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  "Digitālā vienotā tirgus stratēģijas” vispārējais mērķis ir ilgtspējīgi ekonomiski un sociāli ieguvumi, ko sniedz savienots digitālais vienotais tirgus. Savienības patērētāji vēl joprojām neizmanto visas cenu un izvēles priekšrocības, ko var sniegt vienotais tirgus, jo pārrobežu darījumu skaits tiešsaistē joprojām ir ļoti neliels. Sadrumstalotība ierobežo arī pieprasījumu pēc pārrobežu e-komercijas darījumiem. Tāpat ir vajadzīga saskaņota darbība, lai nodrošinātu jaunā elektroniskā satura pilnīgu pieejamību arī personām ar invaliditāti. Tāpēc digitālajā vienotajā tirgū ir jāsaskaņo pieejamības prasības un jānodrošina, ka visi Savienības iedzīvotāji neatkarīgi no to spējām var pilnībā izmantot minētā tirgus priekšrocības.

(10)  "Digitālā vienotā tirgus stratēģijas” vispārējais mērķis ir ilgtspējīgi ekonomiski un sociāli ieguvumi, ko sniedz savienots digitālais vienotais tirgus, veicinot tirdzniecību un uzlabojot nodarbinātību Savienībā. Savienības patērētāji vēl joprojām neizmanto visas cenu un izvēles priekšrocības, ko var sniegt vienotais tirgus, jo pārrobežu darījumu skaits tiešsaistē joprojām ir ļoti neliels. Sadrumstalotība ierobežo arī pieprasījumu pēc pārrobežu e-komercijas darījumiem. Tāpat ir vajadzīga saskaņota darbība, lai nodrošinātu jaunā elektroniskā satura pilnīgu pieejamību arī personām ar invaliditāti. Tāpēc digitālajā vienotajā tirgū ir jāsaskaņo pieejamības prasības un jānodrošina, ka visi Savienības iedzīvotāji neatkarīgi no to spējām var pilnībā izmantot minētā tirgus priekšrocības.

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Sakarā ar konvencijas stāšanos spēkā dalībvalstu tiesību sistēmās būs nepieciešamība pieņemt papildu valsts noteikumus par produktu un pakalpojumu pieejamību, kas savukārt, ja nebūs Savienības līmeņa rīcības, vēl vairāk palielinātu atšķirības valstu noteikumu starpā.

(13)  Konvencijas stāšanās spēkā ietver vajadzību dalībvalstu tiesību sistēmās pieņemt papildu valsts noteikumus par produktu, pakalpojumu un būvētās vides pieejamību saistībā ar pakalpojumu un preču nodrošināšanu, kas savukārt, ja nebūs Savienības līmeņa rīcības, vēl vairāk palielinātu atšķirības valstu noteikumu starpā.

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Ar Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā (2010–2020); atjaunināta apņemšanās veidot Eiropu bez šķēršļiem33, kas ir saskaņā ar Konvenciju, pieejamību nosaka par vienu no astoņām rīcības jomām, un tās mērķis ir nodrošināt produktu un pakalpojumu pieejamību.

(15)  Ar Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā (2010–2020); atjaunināta apņemšanās veidot Eiropu bez šķēršļiem33, kas ir saskaņā ar Konvenciju, pieejamību nosaka par vienu no astoņām rīcības jomām, kas ir galvenais priekšnosacījums līdzdalībai sabiedrībā, un tās mērķis ir nodrošināt produktu un pakalpojumu pieejamību.

__________________

__________________

33 COM(2010) 636.

33 COM(2010) 636.

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Katram produktam un pakalpojumam, lai tas būtu pieejams personām ar invaliditāti un vecākiem cilvēkiem, jāatbilst 3. pantā noteiktajām un I pielikumā uzskaitītajām pieejamības prasībām. Pienākums nodrošināt e-komercijas pieejamību attiecas arī uz pakalpojumu tirdzniecību tiešsaistē saskaņā ar šīs direktīvas 1. panta 2. punkta a)–e) apakšpunktu.

(17)  Par katru šīs direktīvas darbības jomas produktu un pakalpojumu vajadzētu būt pieejamam pieejamības ziņojumam, kurā būtu izklāstīts, kuras no 3. pantā noteiktajām un I pielikumā uzskaitītajām pieejamības prasībām ir īstenotas, lai produkts vai pakalpojums būtu pieejams personām ar invaliditāti un vecākiem cilvēkiem Pieejamības ziņojums ir saraksts vai paziņojums par tām pieejamības funkcijām, kas ir daļa no produkta vispārīgā apraksta, kā noteikts II pielikumā, un daļa no pakalpojumu vispārīgā apraksta, kā noteikts III pielikumā. Pienākums nodrošināt e-komercijas pieejamību attiecas arī uz pakalpojumu tirdzniecību tiešsaistē saskaņā ar šīs direktīvas 1. panta 2. punkta a)–e) apakšpunktu.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Pieejamības prasības jāievieš uzņēmējus un dalībvalstis vismazāk apgrūtinošā veidā, darbības jomā iekļaujot tikai rūpīgi atlasītus produktus un pakalpojumus.

(18)  Jāievieš pieejamības prasības, kas ļautu visām personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personām ar invaliditāti, pilnībā izmantot produktus, pakalpojumus un infrastruktūru, uz ko attiecas šī direktīva. Pieejamības prasības būtu jāievieš uzņēmējus un dalībvalstis vismazāk apgrūtinošā veidā.

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Dažkārt vienādas pieejamības prasības būvētai videi veicinātu ar to saistītu pakalpojumu brīvu apriti un personu ar invaliditāti brīvu pārvietošanos. Tādēļ šī direktīva dalībvalstīm dod iespēju būvēto vidi, ko izmanto pakalpojumu sniegšanai, iekļaut šīs direktīvas darbības jomā, nodrošinot atbilstību X pielikumā noteiktajām pieejamības prasībām.

(23)  Ir svarīgi, lai produktiem piemērotu vienādas pieejamības prasības attiecībā uz būvētu vidi, un tās ir būtiskas, lai nodrošinātu pieejamus pakalpojumus, un šādām prasībām būtu jāveicina ar to saistītu pakalpojumu brīva aprite un personu ar invaliditāti brīva pārvietošanās. Tādēļ šī direktīva uzliek pienākumu dalībvalstīm būvēto vidi, ko izmanto pakalpojumu sniegšanai, pilnībā iekļaut šīs direktīvas darbības jomā, nodrošinot atbilstību X pielikumā noteiktajām pieejamības prasībām.

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(25a)  Nosakot un klasificējot personu ar invaliditāti vajadzības, kuru apmierināšanai attiecīgais produkts vai pakalpojums ir paredzēts, būtu jāņem vērā universālā dizaina princips saskaņā ar ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejas vispārējo komentāru Nr. 2 (2014) par 9. pantu1a.

 

__________________

 

1a https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28)  Visiem uzņēmējiem, kas veido piegādes un izplatīšanas ķēdi, būtu jānodrošina, ka tirgū tiek darīti pieejami tikai tādi produkti, kas atbilst šajā direktīvā izklāstītajām pieejamības prasībām. Jāparedz skaidra un samērīga pienākumu sadale atbilstīgi katra uzņēmēja lomai piegādes un izplatīšanas procesā.

(28)  Visiem uzņēmējiem, kas veido piegādes un izplatīšanas ķēdi, būtu jānodrošina, ka tirgū tiek darīti pieejami tikai tādi produkti, kas atbilst šajā direktīvā izklāstītajām pieejamības prasībām, tostarp ziņošanas prasībām. Jāparedz skaidra un samērīga pienākumu sadale atbilstīgi katra uzņēmēja lomai piegādes un izplatīšanas procesā.

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(37)  Direktīvā būtu jāievēro princips "vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem" un jāņem vērā administratīvais slogs, ar ko saskaras MVU. Tā vietā, lai paredzētu vispārējus izņēmumus un atkāpes, direktīvā būtu jāparedz uzņēmējiem atviegloti noteikumi attiecībā uz atbilstības novērtēšanu un drošības klauzulas. Līdz ar to, izstrādājot noteikumus vispiemērotāko atbilstības novērtēšanas procedūru izvēlei un īstenošanai, būtu jāņem vērā MVU stāvoklis, un pienākumi novērtēt pieejamības prasību atbilstību būtu jānosaka tādā apmērā, kādā tie nerada nesamērīgu slogu MVU. Turklāt tirgus uzraudzības iestādēm būtu jārīkojas samērīgā veidā atbilstīgi uzņēmumu lielumam un tam, vai tie ražo nelielu sēriju vai individuālus produktus, neradot nevajadzīgus šķēršļu MVU un nepakļaujot apdraudējumam sabiedrības interešu aizsardzību.

(37)  Direktīvai vajadzētu būt visaptverošai, vienlaikus ņemot vērā administratīvo slogu un finansiālās izmaksas, ar ko saskaras MVU. Direktīvā būtu jāparedz precīzi un efektīvi noteikumi attiecībā uz atbilstības novērtēšanu. Atbilstības novērtējuma noteikumu izņēmumi būtu jāinterpretē ciešā saskaņā ar šo direktīvu. Līdz ar to, izstrādājot noteikumus vispiemērotāko atbilstības novērtēšanas procedūru izvēlei un īstenošanai, būtu jāņem vērā MVU stāvoklis, un pienākumi novērtēt pieejamības prasību atbilstību būtu jānosaka tādā apmērā, kādā tie nerada nesamērīgu slogu MVU. Turklāt tirgus uzraudzības iestādēm būtu jārīkojas samērīgā veidā atbilstīgi uzņēmumu lielumam un tam, vai tie ražo nelielu sēriju vai individuālus produktus, neradot nevajadzīgus šķēršļu MVU un nepakļaujot apdraudējumam sabiedrības interešu aizsardzību.

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(39)  Lai būtu vieglāk novērtēt atbilstību piemērojamām prasībām, jāparedz pieņēmums par to produktu un pakalpojumu atbilstību, kuri atbilst brīvprātīgi saskaņotajiem standartiem, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1025/201239 ar mērķi formulēt sīki izstrādātas minēto prasību tehniskās specifikācijas. Komisija attiecībā uz pieejamību ir iesniegusi jau vairākus standartizācijas pieprasījumus Eiropas standartizācijas organizācijām; šie pieprasījumi attiecas uz saskaņoto standartu sagatavošanu.

(39)  Lai būtu vieglāk novērtēt atbilstību piemērojamām pieejamības prasībām, jāparedz pieņēmums par to produktu un pakalpojumu atbilstību, kuri atbilst brīvprātīgi saskaņotajiem standartiem, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1025/201239 ar mērķi formulēt sīki izstrādātas minēto prasību tehniskās specifikācijas. Komisija attiecībā uz pieejamību ir iesniegusi jau vairākus standartizācijas pieprasījumus Eiropas standartizācijas organizācijām; šie pieprasījumi attiecas uz saskaņoto standartu sagatavošanu.

__________________

__________________

39 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK (OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.).

39 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK (OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.).

Grozījums Nr.    17

Direktīvas priekšlikums

40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(40)  Saskaņoto standartu neesamības gadījumā un, ja tie nepieciešami tirgus saskaņošanas nolūkos, Komisijai vajadzētu būt iespējai pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem izveido kopējās tehniskās specifikācijas pieejamības prasībām, kas noteiktas šajā direktīvā.

(40)  Saskaņoto standartu neesamības gadījumā un, ja tie vajadzīgi tirgus saskaņošanas nolūkos, Komisijai vajadzētu būt iespējai pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem izveido kopējās tehniskās specifikācijas pieejamības prasībām, kas noteiktas šajā direktīvā.

Grozījums Nr.    18

Direktīvas priekšlikums

42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(42)  Šajā direktīvā produktu atbilstības novērtēšanai būtu jāizmanto iekšējā ražošanas kontrole (A modulis), kas aprakstīta Lēmuma Nr. 768/2008/EK II pielikumā, jo tā ļauj uzņēmējiem pierādīt un kompetentajām iestādēm nodrošināt, ka produkti, kas darīti pieejami tirgū, atbilst pieejamības prasībām, vienlaikus neuzliekot nesamērīgu slogu.

(42)  Šajā direktīvā produktu atbilstības novērtēšanai būtu jāizmanto iekšējā ražošanas kontrole (A modulis), kas aprakstīta Lēmuma Nr. 768/2008/EK II pielikumā, jo tā ļauj uzņēmējiem pierādīt un kompetentajām iestādēm nodrošināt, ka produkti, kas darīti pieejami tirgū, atbilst pieejamības prasībām saskaņā ar ražotāja ziņojumu par pieejamības funkcijām, kas pievienots attiecīgajai ierīcei, vienlaikus neuzliekot nesamērīgu slogu.

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(44)  CE zīmes izmantošana, kas liecina par produkta atbilstību šīs direktīvas pieejamības prasībām, ir redzamais pabeigta atbilstības novērtēšanas procesa rezultāts plašā nozīmē. Šajā direktīvā būtu jāievēro vispārējie principi, kuri reglamentē CE marķējumu un kuri noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 765/200840, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības produktu tirdzniecībai.

(44)  CE zīmes izmantošana, kas liecina par produkta atbilstību šīs direktīvas pieejamības prasībām, ir redzamais pabeigta atbilstības novērtēšanas procesa rezultāts plašā nozīmē. Šajā direktīvā būtu jāievēro vispārējie principi, kuri reglamentē CE marķējumu un kuri noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 765/200840. Dalībvalstīm būtu jāapmainās ar labu praksi attiecībā uz pieejamo produktu un pakalpojumu novērtēšanas procedūrām, kā arī sadarbībā ar centrālajām organizācijām, kas darbojas pieejamības jomā un pārstāv personas ar invaliditāti, būtu citai cita jāinformē par ekspertu pieejamību pieejamo preču un produktu jomā.

__________________

__________________

40 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 765/2008 , ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.).

40 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 765/2008 , ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.).

Grozījums Nr.    20

Direktīvas priekšlikums

-1. pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1. pants

 

Mērķi

 

Lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību, šīs direktīvas mērķis ir tuvināt dalībvalstu normatīvos un administratīvos aktus un likvidēt šķēršļus pieejamu produktu un pakalpojumu brīvai apritei.

Grozījums Nr.    21

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  universāldatoru aparatūrai un operētājsistēmām;

(a)  universāldatoru aparatūrai un operētājsistēmām, kā arī sadzīves tehnikai, kas darbojas ar IKT lietotāja saskarni;

Grozījums Nr.    22

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  šādiem pašapkalpošanās termināliem:

(b)  pašapkalpošanās termināļiem, piemēram:

(i)  bankomātiem;

(i)  bankomātiem;

 

(ii)  maksājumu termināļiem;

(ii)  biļešu automātiem;

(iii)  biļešu automātiem;

(iii)  reģistrācijas automātiem;

(iv)  reģistrācijas automātiem;

Grozījums Nr.    23

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  audiovizuālo mediju pakalpojumiem un saistītām patērētāju iekārtām ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju;

(b)  audiovizuālo mediju pakalpojumiem, komerciāliem un valsts finansētiem medijiem un ziņu portāliem un saistītām patērētāju iekārtām ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju;

Grozījums Nr.    24

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  gaisa, autobusu, dzelzceļa un ūdens pasažieru transporta pakalpojumiem;

(c)  gaisa, autobusu, dzelzceļa un ūdens pasažieru transporta pakalpojumiem un saistītai infrastruktūrai;

Grozījums Nr.    25

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  "universālais dizains", arī "plašam lietotāju lokam paredzēto pakalpojumu un produktu izstrādes" princips, ir tādu produktu, vides, programmu un pakalpojumu dizains, kurus, cik vien iespējams, visi cilvēki var izmantot bez pielāgošanas vai īpaša dizaina nepieciešamības; "universālais dizains" ietver arī noteiktām personu ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personu ar invaliditāti, grupām paredzētas atbalsta ierīces, ja tās ir nepieciešamas;

(2)  "universālais dizains", arī "plašam lietotāju lokam paredzēto pakalpojumu un produktu izstrādes" princips, ir tādu produktu, vides, programmu un pakalpojumu dizains, kurus, cik vien iespējams, visi cilvēki var izmantot bez pielāgošanas vai īpaša dizaina nepieciešamības; "universālais dizains" ietver arī noteiktām personu, tostarp personu ar invaliditāti, grupām paredzētas atbalsta ierīces, ja tās ir nepieciešamas;

Grozījums Nr.    26

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  "produkts" ir ražošanas procesā radīta viela, preparāts vai prece, izņemot pārtiku, barību, dzīvus augus un dzīvniekus, cilvēku izcelsmes produktus un augu un dzīvnieku produktus, kuri ir tieši saistīti ar to turpmāku pavairošanu;

(5)  "produkts" ir ražošanas procesā radīta viela, preparāts vai prece, izņemot pārtiku, barību, dzīvus augus un dzīvniekus, cilvēku izcelsmes produktus un augu un dzīvnieku produktus, kuri ir tieši saistīti ar to turpmāku pavairošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/95/EK46a, kā arī ar šajā direktīvā paredzētajiem izņēmumiem;

 

_____________________________

 

46a Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra Direktīva 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību (OV L 11, 15.1.2002., 4. lpp.).

Grozījums Nr.    27

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  “pakalpojumu sniedzējs” ir jebkura Savienības fiziska vai juridiska persona, kura minēta Līguma par Eiropas Savienības darbību 56. pantā un reģistrēta kādā dalībvalstī un kura piedāvā vai sniedz pakalpojumu, kas ietilpst šīs direktīvas darbības jomā;

Grozījums Nr.    28

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 21. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  "e-komercija" ir produktu un pakalpojumu tirdzniecība tiešsaistē.

(21)  "e-komercija" ir produktu un pakalpojumu tirdzniecība tiešsaistē, ietverot jebkādus trešās puses elementus, kas vajadzīgi tirdzniecībai tiešsaistē.

Grozījums Nr.    29

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 21.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21a)  “tehniskais palīglīdzeklis” ir jebkurš priekšmets, aprīkojuma daļa vai produktu sistēma, ko izmanto, lai palielinātu, saglabātu vai uzlabotu funkcionālās spējas personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personām ar invaliditāti;

Grozījums Nr.    30

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 21.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21b)  “piekļuves pakalpojumi” ir tādi pakalpojumi kā audioapraksti, subtitri nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem un zīmes, kas uzlabo audiovizuālā satura pieejamību personām ar invaliditāti;

Grozījums Nr.    31

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 21.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21c)  “audioapraksts” ir dzirdams papildu vēstījums, kas papildina dialogu un apraksta audiovizuālā materiāla vizuālās daļas būtiskos aspektus, kuri nav saprotami, ja ir dzirdams tikai galvenais skaņu celiņš;

Grozījums Nr.    32

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 21.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21d)  “subtitri nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem” jeb SDH ir audio formāta runas vai cita veida informācijas vizuāla, sinhronizēta alternatīva teksta formātā, kas nepieciešama, lai saprastu plašsaziņas līdzekļu saturu;

Grozījums Nr.    33

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 21.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21e)  “ierunāti subtitri” jeb audiosubtitri ir subtitru teksta atskaņošana valsts valodā gadījumos, kad ierunātais teksts ir citā valodā;

Grozījums Nr.    34

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 21.f punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21f)  “teksta pārraide reāllaikā” ir komunikācija, kas notiek, pārraidot tekstu tā, ka terminālis rakstzīmes pārraida to rakstīšanas laikā un lietotājs uztver komunikāciju kā nepārtrauktu;

Grozījums Nr.    35

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 21.g punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21g)  “autorēšanas rīks” ir jebkura programmatūra vai programmatūras komponentu kopums, ko autori individuāli vai sadarbojoties var izmantot, lai izveidotu vai mainītu saturu, ko paredzēts izmantot citiem, tostarp citiem autoriem;

Grozījums Nr.    36

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 21.h punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21h)  “retranslācijas pakalpojumi” ir pa tālruni sniegti tulku vai tulkošanas programmatūras pakalpojumi, kas nedzirdīgiem vai vājdzirdīgiem cilvēkiem vai cilvēkiem ar runas traucējumiem ļauj ar tulka (programmatūras) starpniecību sazināties pa tālruni ar dzirdīgu personu tādā veidā, kurš ir “funkcionāli līdzvērtīgs” personas bez invaliditātes saziņas veidam;

Grozījums Nr.    37

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Universāldatoru aparatūra un operētājsistēmas atbilst I pielikuma I iedaļā noteiktajām prasībām.

2.  Universāldatoru aparatūra un operētājsistēmas, kā arī sadzīves tehnika, kas darbojas ar IKT lietotāja saskarni, atbilst I pielikuma I iedaļā noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr.    38

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Šādi pašapkalpošanās termināli: bankomāti, biļešu automāti un reģistrācijas automāti atbilst I pielikuma II iedaļā noteiktajām prasībām.

3.  Pašapkalpošanās termināļi: bankomāti, biļešu automāti, maksājumu termināļi un reģistrācijas automāti atbilst I pielikuma II iedaļā noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr.    39

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Telefonijas pakalpojumi, tostarp palīdzības dienesti un saistītās patērētāju galiekārtas ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju, atbilst I pielikuma III iedaļā noteiktajām prasībām.

4.  Telefonijas pakalpojumi, tostarp palīdzības dienesti un saistītās patērētāju galiekārtas ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju, atbilst I pielikuma III iedaļā noteiktajām prasībām. Dalībvalstis visā savā teritorijā nodrošina vismaz viena teksta un viena video formāta retranslācijas pakalpojuma pieejamību un, apspriežoties ar lietotāju organizācijām, tostarp personu ar invaliditāti pārstāvības organizācijām, nodrošina, ka šie retranslācijas pakalpojumi ir sadarbspējīgi ar telefonijas pakalpojumiem. Dalībvalstis nodrošina arī audio un video formāta komunikāciju un teksta formāta komunikāciju reāllaikā ar valsts, reģionālā un vietējā līmeņa neatliekamās palīdzības dienestiem, kā to paredz pilnīgas sarunas (Total Conversation) koncepcija.

Grozījums Nr.    40

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Audiovizuālo mediju pakalpojumi un saistītās patērētāju iekārtas ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju atbilst I pielikuma IV iedaļā noteiktajām prasībām.

5.  Audiovizuālo mediju pakalpojumi, komerciāli un valsts finansēti mediji un ziņu portāli un saistītās patērētāju iekārtas ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju atbilst I pielikuma IV iedaļā noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr.    41

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Līdz 27. panta 2. punktā noteiktajai dienai audiovizuālo mediju pakalpojumu sniedzēji, kuri translē ES, sāk nodrošināt savu pakalpojumu pieejamību šādi:

 

– vismaz 75 % no kopējā raidlaika tiek nodrošināti subtitri nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem (SDH),

 

– vismaz 75 % no kopējā raidlaika, kam tiek nodrošināti subtitri valsts valodā, tiek nodrošināti ierunāti subtitri,

 

– vismaz 5% no kopējā raidlaika tiek nodrošināts audio apraksts,

 

– vismaz 5 % no kopējā raidlaika tiek nodrošināta tulkošana zīmju valodā.

Grozījums Nr.    42

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Gaisa, autobusu, dzelzceļa un ūdens pasažieru transporta pakalpojumi, tīmekļa vietnes, uz mobilajām iekārtām balstīti pakalpojumi, viedās biļešu pārdošanas termināli, reāllaika informācijas termināli un pašapkalpošanās termināli, biļešu automāti un reģistrācijas automāti, ko izmanto, sniedzot pasažieru transporta pakalpojumus, atbilst attiecīgajām I pielikuma V iedaļā noteiktajām prasībām.

6.  Gaisa, autobusu, dzelzceļa un ūdens pasažieru transporta infrastruktūra, pakalpojumi, tīmekļa vietnes, uz mobilajām iekārtām balstīti pakalpojumi, viedās biļešu pārdošanas termināļi, reāllaika informācijas termināļi un pašapkalpošanās termināļi, biļešu automāti un reģistrācijas automāti, ko izmanto, sniedzot pasažieru transporta pakalpojumus, atbilst attiecīgajām I pielikuma V un X iedaļā noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr.    43

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Banku pakalpojumi, tīmekļa vietnes, uz mobilajām iekārtām balstītie banku pakalpojumi, pašapkalpošanās termināli, tostarp bankomāti, ko izmanto banku pakalpojumu sniegšanai, atbilst I pielikuma VI iedaļā noteiktajām prasībām.

7.  Banku pakalpojumi, tīmekļa vietnes, uz mobilajām iekārtām balstītie banku pakalpojumi un maksājumu termināļi, pašapkalpošanās termināļi, tostarp bankomāti, ko izmanto banku pakalpojumu sniegšanai, atbilst I pielikuma VI iedaļā noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr.    44

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 9. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Lai gan pieejamajiem autorēšanas rīkiem ir jābūt pieejamiem personām ar invaliditāti un jāveicina pieejama satura izveide saskaņā ar šajā direktīvā paredzētajiem noteikumiem, uz lietotāja izveidoto saturu neattiecas prasības, kas izklāstītas I pielikuma VIII iedaļā.

Grozījums Nr.    45

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10.  Dalībvalstis, ņemot vērā valsts apstākļus, var nolemt, ka būvētā vide, ko izmanto pasažieru transporta pakalpojumu klienti, tostarp vide, ko pārvalda pakalpojumu sniedzēji un infrastruktūras operatori, kā arī būvētā vide, ko izmanto banku pakalpojumu klienti, telefonsakaru operatoru darbības jomā ietilpstošu klientu apkalpošanas centru klienti un veikalu klienti atbilst I pielikuma X iedaļā noteiktajām pieejamības prasībām, lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, to maksimāli izmantotu.

10.  Dalībvalstis nodrošina, ka būvētā vide, ko izmanto pasažieru transporta pakalpojumu klienti, tostarp vide, ko pārvalda pakalpojumu sniedzēji un infrastruktūras operatori, kā arī būvētā vide, ko izmanto banku pakalpojumu klienti, telefonsakaru operatoru darbības jomā ietilpstošu klientu apkalpošanas centru klienti un veikalu klienti atbilst I pielikuma X iedaļā noteiktajām pieejamības prasībām, lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, to maksimāli izmantotu.

Grozījums Nr.    46

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja ar šo procedūru apliecina, ka produkts atbilst piemērojamajām pieejamības prasībām, ražotāji sastāda ES atbilstības deklarāciju un uzliek CE zīmi.

Ja ar šo procedūru apliecina, ka produkts atbilst piemērojamajām pieejamības prasībām, ražotāji sastāda ES atbilstības deklarāciju un uzliek CE zīmi. Deklarācija un CE zīme ietver skaidru atsauci uz pieejamību, piemēram, “Pieejams produkts”.

Grozījums Nr.    47

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ražotāji uztur sūdzību, neatbilstīgu produktu un produktu atsaukšanas reģistru un pastāvīgi informē izplatītājus par šādu pārraudzību.

4.  Ražotāji uztur sūdzību ar atsauci uz noteiktajām personu ar invaliditāti grupām, neatbilstīgu produktu un produktu atsaukšanas reģistru un pastāvīgi informē izplatītājus par šādu pārraudzību.

Grozījums Nr.    48

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Ražotāji nodrošina, ka produktam ir pievienotas instrukcijas un drošības informācija, kas sagatavota patērētājiem un galalietotājiem saprotamā valodā, kā noteikusi attiecīgā dalībvalsts.

7.  Ražotāji nodrošina, ka produktam ir pievienotas instrukcijas un drošības informācija, kas vairākos pieejamos formātos ir sagatavota patērētājiem un galalietotājiem saprotamā valodā, kā noteikusi attiecīgā dalībvalsts.

Grozījums Nr.    49

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka produkts, kuru tie ir laiduši tirgū, neatbilst šai direktīvai, nekavējoties veic nepieciešamos korektīvos pasākumus, lai panāktu minētā produkta atbilstību vai arī vajadzības gadījumā to izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja produkts rada ar pieejamību saistītu risku, ražotāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi produktu darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un jebkuriem veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.

8.  Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka produkts, kuru tie ir laiduši tirgū, neatbilst šai direktīvai, nekavējoties veic nepieciešamos korektīvos pasākumus, lai panāktu minētā produkta atbilstību vai arī vajadzības gadījumā to izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja produkta pieejamības raksturlielumi ir nepietiekami, ražotāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi produktu darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un jebkuriem veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.

Grozījums Nr.    50

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pirms produkta laišanas tirgū importētāji pārliecinās, ka ražotājs ir veicis II pielikumā noteikto atbilstības novērtēšanas procedūru. Viņi nodrošina, ka ražotājs ir sagatavojis tehnisko dokumentāciju, kas paredzēta minētajā pielikumā, produktam ir CE zīme, tam ir pievienoti vajadzīgie dokumenti un ka ražotājs ir izpildījis 5. panta 5. un 6. punktā noteiktās prasības.

2.  Pirms produkta laišanas tirgū importētāji pārliecinās, ka ražotājs ir veicis II pielikumā noteikto atbilstības novērtēšanas procedūru, pamatojoties uz ražotāja pieejamības ziņojumu. Viņi nodrošina, ka ražotājs ir sagatavojis tehnisko dokumentāciju, kas paredzēta minētajā pielikumā, produktam ir CE zīme, tam ir pievienoti vajadzīgie dokumenti un ka ražotājs ir izpildījis 5. panta 5. un 6. punktā noteiktās prasības.

Grozījums Nr.    51

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pakalpojumu sniedzēji vajadzīgo informāciju sagatavo saskaņā ar III pielikumu, izskaidrojot, kā pakalpojumi atbilst 3. pantā minētajām pieejamības prasībām. Informāciju sabiedrībai dara pieejamu rakstiski un mutiski, tostarp veidā, kas ir pieejams personām ar funkcionāliem ierobežojumiem un personām ar invaliditāti. Pakalpojumu sniedzēji informāciju glabā tik ilgi, kamēr vien pakalpojums darbojas.

2.  Pakalpojumu sniedzēji vajadzīgo informāciju sagatavo saskaņā ar III pielikumu, izskaidrojot, kā viņu pakalpojumi atbilst 3. pantā minētajām pieejamības prasībām. Informāciju sabiedrībai dara pieejamu vairākos pieejamos formātos. Pakalpojumu sniedzēji informāciju glabā tik ilgi, kamēr vien attiecīgais pakalpojums darbojas.

Grozījums Nr.    52

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka pastāv procedūras, ar kurām nodrošina, ka pakalpojumu nepārtraukta sniegšana saglabājas atbilstīga 3. pantā minētajām pieejamības prasībām. Pakalpojumu sniedzēji pienācīgi ņem vērā pakalpojuma sniegšanas īpatnību izmaiņas un 3. pantā minēto pieejamības prasību izmaiņas. Neatbilstības gadījumā pakalpojumu sniedzēji veic nepieciešamos korektīvos pasākumus, lai panāktu pakalpojuma atbilstību 3. pantā minētajām pieejamības prasībām.

3.  Pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka pastāv procedūras, ar kurām garantē, ka pakalpojumu nepārtraukta sniegšana saglabājas atbilstīga 3. pantā minētajām pieejamības prasībām, un nodrošina, ka no viņu piedāvātā pakalpojumu klāsta visām personu ar invaliditāti grupām pēc iespējas ir piekļuve pieejamajiem pakalpojumiem, kas atbilst to vajadzībām pieejamības ziņā. Pakalpojumu sniedzēji pienācīgi ņem vērā pakalpojuma sniegšanas īpatnību izmaiņas un 3. pantā minēto pieejamības prasību izmaiņas. Neatbilstības gadījumos pakalpojumu sniedzēji veic nepieciešamos korektīvos pasākumus, lai panāktu pakalpojuma atbilstību 3. pantā minētajām pieejamības prasībām.

Grozījums Nr.    53

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Direktīvas 3. pantā minētās pieejamības prasības piemēro tādā mērā, kādā tās būtiski neizmaina kāda produkta vai pakalpojuma īpašības vai iezīmes, kā rezultātā mainās attiecīgā produkta vai pakalpojuma pamatbūtība.

1.  Direktīvas 3. pantā minētās pieejamības prasības piemēro tādā mērā, kādā tās būtiski neizmaina kāda produkta vai pakalpojuma īpašības vai iezīmes, kā rezultātā mainās attiecīgā produkta vai pakalpojuma pamatbūtība. Ražotāji var izvēlēties izpildīt pieejamības prasības, iekļaujot saderīgus trešās puses komponentus, ja šāda iekļaušana kļūst par produkta neatņemamu daļu un nerada papildu izmaksas lietotājam.

Grozījums Nr.    54

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  aplēstās uzņēmēju izmaksas un ieguvumus attiecībā pret aplēstajiem ieguvumiem personām ar invaliditāti, ņemot vērā konkrētā produkta vai pakalpojuma lietošanas biežumu un ilgumu.

b)  aplēstās uzņēmēju papildu izmaksas un ieguvumus attiecībā pret aplēstajiem ieguvumiem personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personām ar invaliditāti, ņemot vērā konkrētā produkta vai pakalpojuma lietošanas biežumu un ilgumu.

Grozījums Nr.    55

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Slogu neuzskata par nesamērīgu, ja to kompensē ar finansējumu (publisko vai privāto) no citiem avotiem, kas nav uzņēmēju pašu finansējums.

4.  Slogu neuzskata par nesamērīgu, ja to kompensē ar finansējumu (publisko vai privāto) no citiem avotiem, kas nav uzņēmēju pašu finansējums. Prioritātes, laika vai zināšanu trūkumu neuzskata par likumīgu iemeslu, lai varētu sūdzēties par nesamērīgu slogu.

Grozījums Nr.    56

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Uzņēmējs novērtē, vai produktu vai pakalpojumu atbilstība pieejamības prasībām rada būtiskas izmaiņas vai nesamērīgu slogu.

5.  Uzņēmējs, apspriežoties ar lietotāju organizācijām un valsts tirgus uzraudzības iestādes pieejamības prasību ekspertiem, novērtē, vai produktu vai pakalpojumu atbilstība pieejamības prasībām rada būtiskas izmaiņas vai nesamērīgu slogu.

Grozījums Nr.    57

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Ja uzņēmēji attiecībā uz konkrētu produktu vai pakalpojumu ir izmantojuši izņēmumu, kas paredzēts 1.–5. punktā, tie par to paziņo attiecīgajai tirgus uzraudzības iestādei tajā dalībvalstī, kurā produkts vai pakalpojums ir laists tirgū vai darīts pieejams. Paziņojumā ietver 3. punktā minēto novērtējumu. Mikrouzņēmumi ir atbrīvoti no šīs paziņošanas prasības, bet pēc attiecīgās tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma tiem jāspēj iesniegt attiecīgos dokumentus.

6.  Ja uzņēmēji attiecībā uz konkrētu produktu vai pakalpojumu ir izmantojuši izņēmumu, kas paredzēts 1.–5. punktā, tie par to paziņo attiecīgajai tirgus uzraudzības iestādei tajā dalībvalstī, kurā produkts vai pakalpojums ir laists tirgū vai darīts pieejams. Paziņojumā ietver 3. punktā minēto novērtējumu. Lai saskaņā ar šādu izņēmumu varētu piemērot atbrīvojumu, tirgus uzraudzības iestāde pārbauda visus novērtējumus, izņemot gadījumu, kad uzņēmējs ir iesniedzis tirgus uzraudzības iestādes oficiāli atzītas neatkarīgas trešās puses novērtējumu. Mikrouzņēmumi ir atbrīvoti no šīs paziņošanas prasības, bet pēc attiecīgās tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma tiem jāspēj iesniegt attiecīgos dokumentus.

Grozījums Nr.    58

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Starp attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp personām ar invaliditāti un viņu pārstāvības organizācijām, un tirgus uzraudzības iestādēm izveido strukturētu dialogu, lai nodrošinātu, ka tiek izveidoti atbilstīgi, saskaņoti izņēmumu novērtēšanas principi.

Grozījums Nr.    59

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.b  Lai atvieglotu šīs direktīvas īstenošanu, dalībvalstis tiek mudinātas mikrouzņēmumiem nodrošināt stimulus un vadlīnijas. Procedūras un vadlīnijas izstrādā, apspriežoties ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp personām ar invaliditāti un viņu pārstāvības organizācijām.

Grozījums Nr.    60

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādes ir veikušas pasākumus atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 765/2008 20. pantam vai ja tām ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka produkts, uz kuru attiecas šī direktīva, rada ar tādiem pieejamības aspektiem saistītu risku, uz kuriem attiecas šī direktīva, tās veic attiecīgā produkta novērtēšanu, aptverot visas šajā direktīvā noteiktās prasības. Attiecīgie uzņēmēji pilnībā sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm.

Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādes ir veikušas pasākumus atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 765/2008 20. pantam vai ja tām ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka produktu, uz kuru attiecas šī direktīva, jebkurā aspektā nepārprotami un galīgi raksturo pieejamības trūkums, kā paredz šī direktīva, tās veic attiecīgā produkta novērtēšanu, aptverot visas šajā direktīvā noteiktās prasības. Attiecīgie uzņēmēji pilnībā sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm.

Grozījums Nr.    61

Direktīvas priekšlikums

21. pants – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  vajadzības gadījumā visiem attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem vai tiem Savienības tiesību aktu nosacījumiem, kas attiecas uz pieejamību personām ar invaliditāti;

Grozījums Nr.    62

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  aplēstās attiecīgās kompetentās iestādes izmaksas un ieguvumus attiecībā pret aplēstajiem ieguvumiem personām ar invaliditāti, ņemot vērā konkrētā produkta vai pakalpojuma lietošanas biežumu un ilgumu.

(b)  aplēstās attiecīgās kompetentās iestādes papildu izmaksas un ieguvumus attiecībā pret aplēstajiem ieguvumiem personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personām ar invaliditāti, ņemot vērā konkrētā produkta vai pakalpojuma lietošanas biežumu un ilgumu.

Grozījums Nr.    63

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Novērtēšanu par to, vai atbilstība 21. pantā minētajām pieejamības prasībām rada nesamērīgu slogu, veic attiecīgās kompetentās iestādes.

3.  Novērtēšanu par to, vai atbilstība 21. pantā minētajām pieejamības prasībām rada nesamērīgu slogu, veic attiecīgās kompetentās iestādes. Prioritātes, laika vai zināšanu trūkumu neuzskata par likumīgiem iemesliem, lai varētu sūdzēties par nesamērīgu slogu.

Grozījums Nr.    64

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja kompetentā iestāde attiecībā uz konkrētu produktu vai pakalpojumu ir izmantojusi 1., 2. un 3. punktā paredzēto izņēmumu, tā par šo faktu paziņo Komisijai. Paziņojumā ietver novērtējumu, kas minēts 2. punktā.

4.  Ja kompetentā iestāde attiecībā uz konkrētu produktu vai pakalpojumu ir izmantojusi 1., 2. un 3. punktā paredzēto izņēmumu, tā par šo faktu paziņo Komisijai. Paziņojumā ietver novērtējumu, kas minēts 2. punktā, un to publisko pieejamos formātos.

Grozījums Nr.    65

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Ja Komisijai ir iemesli apšaubīt attiecīgās kompetentās iestādes lēmumu, Komisija var pieprasīt 25. panta 2.a punktā minētajai darba grupai sniegt atzinumu par šā panta 2. punktā minēto novērtējumu.

Grozījums Nr.    66

Direktīvas priekšlikums

25. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  noteikumus, kas paredz, ka patērētājs saskaņā ar valsts tiesību aktiem var iesniegt prasību tiesā vai kompetentās pārvaldes iestādēs, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti valsts noteikumi, ar kuriem transponē šo direktīvu;

(a)  noteikumus, kas paredz, ka patērētājs pieejama un visaptveroša sūdzību mehāniska ietvaros saskaņā ar valsts tiesību aktiem var iesniegt prasību tiesā vai kompetentās pārvaldes iestādēs, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti valsts noteikumi, ar kuriem transponē šo direktīvu;

Grozījums Nr.    67

Direktīvas priekšlikums

25. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Lai nodrošinātu šajā direktīvā noteikto prasību saskaņotu piemērošanu un atvieglotu informācijas un labas prakses apmaiņu starp tirgus uzraudzības iestādēm, Komisija izveido darba grupu, kas sastāv no valsts iestāžu un attiecīgo ieinteresēto personu pārstāvības organizāciju pārstāvjiem, ietverot personas ar invaliditāti un to pārstāvības organizācijas. Ja Komisija uzskata par nepieciešamu, darba grupa sniedz atzinumu par attaisnotiem atbrīvojumiem no attiecīgajām prasībām.

Grozījums Nr.    68

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 2. sleja – I iedaļa – 1. aile – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Universāldatoru aparatūra un operētājsistēmas

Universāldatoru aparatūra un operētājsistēmas, un sadzīves tehnika, kas darbojas ar IKT lietotāja saskarni

Grozījums Nr.    69

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 2. sleja – I iedaļa – 2. aile – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Projektēšana un ražošana Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti un personas ar traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus, tos projektē un ražo, padarot pieejamus šādus elementus:

1.  Projektēšana un ražošana Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus, tos projektē un ražo, ievērojot šādas pieejamības prasības:

a)  uz paša produkta sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumus, instrukcijas, brīdinājumus), kam:

a)  uz paša produkta sniegtā produkta lietošanas informācija (marķējums, instrukcijas, brīdinājumi), ko nodrošina vairākos pieejamos formātos,

i)  jābūt uztveramai ar vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

i)  i) ir uztverama ar vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

ii)  jābūt saprotamai,

ii)  ir saprotama,

iii)  jābūt viegli uztveramai,

iii)  ir viegli uztverama,

iv)  un tā ir sagatavota, izmantojot attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā paredzētos izmantošanas apstākļus;

iv)  un tā ir sagatavota, izmantojot attiecīga lieluma burtus ar pietiekamu rakstzīmju un fona kontrastu, lai maksimāli palielinātu tās lasāmību, ņemot vērā paredzētos lietošanas apstākļus;

b)  produkta iepakojumu, tostarp tajā sniegto informāciju (par atvēršanu, aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu);

b)  produkta iepakojumu, tostarp tajā sniegto informāciju (par atvēršanu, aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu), un norādi par produkta zīmolu, nosaukumu un veidu, kas:

 

i)  atbilst 1. punkta a) apakšpunktā noteiktajām prasībām,

 

ii)  vienkārši un precīzi informē lietotājus par to, kā produktā ir iekļauti pieejamības elementi un ka tas ir sadarbspējīgs ar tehniskajiem palīglīdzekļiem;

c)  produkta lietošanas, uzstādīšanas un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas instrukciju, kas atbilst šādām prasībām:

c)  atsevišķi nodrošināta vai produktā integrēta produkta lietošanas, uzstādīšanas un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas instrukcija atbilst šādām prasībām:

i)  instrukcijas saturs ir pieejams teksta formātos, kas izmantojami, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu, un

i)  tā tiek nodrošināta pieejamā tīmekļa formātā un elektroniskā ārpustīmekļa dokumenta formātā, kas ir saprotams, viegli uztverams un izmantojams, kā arī

ii)  bezteksta saturam instrukcijā nodrošina alternatīvu;

ii)  ražotājs uzskaita un izskaidro, kā lietot produkta pieejamības funkcijas, un tā saderību ar atbalsta tehnoloģijām;

 

iii)  to pēc pieprasījuma sniedz arī citā neelektroniskā formātā. Cits neelektroniskais formāts var būt teksts lielizmēra drukā, Braila rakstā vai viegli lasāmā formātā,

 

d)  atsevišķi nodrošināta vai produktā integrēta produkta lietošanas, uzstādīšanas un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas instrukcija atbilst šādām prasībām:

d)  produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. punktu;

e)  produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. punktu;

e)  produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;

f)  produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;

f)  produkta sasaisti ar palīgierīcēm.

g)  attiecīgā gadījumā — saderību ar atbalsta ierīcēm un tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā līmenī, tostarp dzirdes tehnoloģijām, piemēram, dzirdes aparātiem, indukcijas spolēm, kohleāriem implantiem un klausīšanās palīgierīcēm;

Grozījums Nr.    70

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 2. sleja – I iedaļa – 2. aile – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Atbalsta pakalpojumi. Ja ir pieejami atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, zvanu centri, tehniskais atbalsts, retranslācijas pakalpojumi un mācību pakalpojumi), ar tiem personām ar invaliditāti pieejamos komunikāciju veidos sniedz informāciju par produktu pieejamību un to saderību ar tehniskiem palīglīdzekļiem.

Grozījums Nr.    71

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 2. sleja – I iedaļa – 2. aile – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Lietotāja saskarnes un funkcionalitātes dizains

2.  Lietotāja saskarnes un funkcionālās veiktspējas prasības

Lai 1. punkta d) un e) apakšpunktā minēto produktu funkcionalitāti un lietotāja saskarni darītu pieejamu, produkti attiecīgā gadījumā jāprojektē šādi:

Lai 1. punkta e) un f) apakšpunktā minētos produktus un lietotāja saskarni darītu pieejamus, produktus attiecīgā gadījumā projektē šādi:

a)  komunikāciju un orientēšanos nodrošina, izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu;

a)  komunikāciju un orientēšanos nodrošina, izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu, tostarp:

 

i)  ja produkts nodrošina vizuālus komunikācijas un darbības režīmus, tas nodrošina vismaz vienu komunikācijas un darbības režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga redze,

 

ii)  ja produkts nodrošina informācijas un darbības audiorežīmus, tas nodrošina vismaz vienu informācijas un darbības režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga dzirde;

b)  komunikācijas un orientēšanās nolūkā runāšanai nodrošina alternatīvas;

b)  ja produkts no lietotājiem prasa balss saziņu, produkts nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, kam nav vajadzīgs, lai lietotājs sazinātos, izmantojot balsi;

c)  nodrošina elastīgu palielinājumu un kontrastu;

c)  ja produkts nodrošina vizuālus komunikācijas un darbības režīmus, tas nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, ar ko lietotājiem ar redzes traucējumiem ļauj labāk izmantot redzi, tostarp nodrošina elastīgu palielinājumu bez satura vai funkcionalitātes zuduma, elastīgu kontrastu un spilgtumu un, ja iespējams, produktā integrē elastīgus režīmus, kā atdalīt priekšplānu no fona vizuālajiem elementiem un pārvaldīt tos, un nodrošina nepieciešamā redzes lauka elastīgu vadību;

d)  informācijas sniegšanai nodrošina alternatīvas krāsas;

d)  Ja produkts nodrošina vizuālus darbības režīmus, tas nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga krāsu uztvere;

e)  nodrošina elastīgus veidus, kā atdalīt priekšplānu no fona un pārvaldīt tos, tostarp nodrošina iespēju samazināt fona troksni un uzlabot skaidrību;

e)  ja produkts nodrošina darbības audio režīmus, lietotāja kontrolētu skaļumu vai pilnveidotas audio funkcijas, ar ko uzlabot audio skaidrību, produkts nodrošina vismaz vienu darbības režīmu ar integrētām pilnveidotām audio, skaidrības un skaļuma funkcijām, un nodrošina elastīgus veidus, kā atdalīt priekšplāna skaņu no fona skaņas un pārvaldīt tās, ja balss un fons ir pieejami kā atsevišķas audio plūsmas;

f)  nodrošina lietotāja kontrolētu skaļumu;

 

g)  nodrošina secīgo vadību un alternatīvu vadībai ar motoriku;

f)  ja ar produktu ir jāveic manuālas darbības, tas nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, ar ko lietotāji var lietot produktu alternatīvos darbības režīmos, kam nav vajadzīga vadība ar motoriku, manipulācijas vai darbības, kuru veikšanai nepieciešams roku spēks, un nav vajadzīgs vienlaikus lietot vairākus vadības elementus;

h)  nodrošina darbības režīmus ar ierobežotu sniedzamību un spēku;

g)  ja produkts ir savrupstāvošs vai uzstādīts, tā informācijas un darbības elementi ir sasniedzami visiem lietotājiem vai arī visi lietotāji spēj to novietot sasniedzamā attālumā, tostarp lietotāji ar ierobežotu sniedzamību un spēku;

i)  nodrošina izvairīšanos no gaismjutīguma lēkmju izraisīšanas.

h)  ja produkts nodrošina vizuālus informācijas režīmus, tas nodrošina arī vismaz vienu informācijas režīmu, kas līdz minimumam samazina gaismjutīguma lēkmju izraisīšanas iespēju;

 

i)  produkts nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, ar ko vienkāršo un atvieglo lietošanu visiem lietotājiem, tostarp lietotājiem ar ierobežotām izziņas spējām;

 

j)  ja produktam piemīt funkcijas, kas nodrošina pieejamību, tas nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, ar ko saglabā lietotāju privātumu laikā, kad tiek izmantotas attiecīgās funkcijas, kas nodrošina pieejamību.

Grozījums Nr.    72

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 3. sleja – II iedaļa – 1. aile - virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pašapkalpošanās termināli: bankomāti, biļešu automāti un reģistrācijas automāti

Pašapkalpošanās termināļi: bankomāti, biļešu automāti, reģistrācijas automāti un maksājumu termināļi

Grozījums Nr.    73

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 3. sleja – II iedaļa – 2. aile - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Projektēšana un ražošana Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti un personas ar traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus tos projektē un ražo, padarot pieejamus šādus elementus:

1.  Projektēšana un ražošana Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus, tos projektē un ražo, ievērojot šādas pieejamības prasības:

a)  uz paša produkta sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumus, instrukcijas, brīdinājumus), kam:

a)  uz paša produkta sniegtā produkta lietošanas informācija (marķējums, instrukcijas, brīdinājumi), ko nodrošina vairākos pieejamos formātos:

i)  jābūt uztveramai ar vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

i)  ir uztverama ar vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

ii)  jābūt saprotamai,

ii)  ir saprotama,

iii)  jābūt viegli uztveramai,

iii)  ir viegli uztverama,

iv)  un tā ir sagatavota, izmantojot attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā paredzētos izmantošanas apstākļus;

iv)  un tā ir sagatavota, izmantojot attiecīga lieluma un veida burtus ar pietiekamu rakstzīmju un fona kontrastu, lai maksimāli palielinātu tās lasāmību, ņemot vērā paredzētos lietošanas apstākļus;

b)  produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. punktu;

b)  produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. punktu;

c)  produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;

c)  produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;

d)  produkta sasaisti ar palīgierīcēm.

d)  attiecīgā gadījumā — saderību ar atbalsta ierīcēm un tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības līmenī, tostarp dzirdes tehnoloģijām, piemēram, dzirdes aparātiem, indukcijas spolēm, kohleāriem implantiem un klausīšanās palīgierīcēm;

Grozījums Nr.    74

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 3. sleja – II iedaļa – 2. aile - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Lietotāja saskarnes un funkcionalitātes dizains

 

2.  Lietotāja saskarnes un funkcionālās veiktspējas prasības

Lai 1. punkta b) un c) apakšpunktā minēto produktu funkcionalitāti un lietotāja saskarni darītu pieejamu, produkti attiecīgā gadījumā jāprojektē šādi:

Lai 1. punkta b) un c) apakšpunktā minēto produktu funkcionalitāti un lietotāja saskarni darītu pieejamu, produktus attiecīgā gadījumā projektē šādi:

a)  komunikāciju un orientēšanos nodrošina, izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu;

a)  komunikāciju un orientēšanos nodrošina, izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu, tostarp:

 

i)  ja produkts nodrošina vizuālus komunikācijas un darbības režīmus, tas nodrošina vismaz vienu komunikācijas un darbības režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga redze,

 

ii)  ja produkts nodrošina informācijas un darbības audiorežīmus, tas nodrošina vismaz vienu informācijas un darbības režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga dzirde;

b)  komunikācijas un orientēšanās nolūkā runāšanai nodrošina alternatīvas;

b)  ja produkts no lietotājiem prasa balss saziņu, produkts nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, kam nav vajadzīgs, lai lietotājs sazinātos, izmantojot balsi;

c)  nodrošina elastīgu palielinājumu un kontrastu;

c)  ja produkts nodrošina vizuālus komunikācijas un darbības režīmus, tas nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, ar ko lietotājiem ar redzes traucējumiem ļauj labāk izmantot redzi, tostarp nodrošina elastīgu palielinājumu bez satura vai funkcionalitātes zuduma, elastīgu kontrastu un spilgtumu un, ja iespējams, produktā integrē elastīgus režīmus, kā atdalīt priekšplānu no fona vizuālajiem elementiem un pārvaldīt tos, un nodrošina nepieciešamā redzes lauka elastīgu vadību;

d)  informācijas sniegšanai nodrošina alternatīvas krāsas;

d)  ja produkts nodrošina vizuālus darbības režīmus, tas nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga krāsu uztvere;

e)  nodrošina elastīgus veidus, kā atdalīt priekšplānu no fona un pārvaldīt tos, tostarp nodrošina iespēju samazināt fona troksni un uzlabot skaidrību;

e)  ja produkts nodrošina darbības audio režīmus, lietotāja kontrolētu skaļumu vai pilnveidotas audio funkcijas, ar ko uzlabot audio skaidrību, produkts nodrošina vismaz vienu darbības režīmu ar integrētām pilnveidotām audio, skaidrības un skaļuma funkcijām, un nodrošina elastīgus veidus, kā atdalīt priekšplāna skaņu no fona skaņas un pārvaldīt tās, ja balss un fons ir pieejami kā atsevišķas audio plūsmas;

f)  nodrošina lietotāja kontrolētu skaļumu;

 

g)  nodrošina secīgo vadību un alternatīvu vadībai ar motoriku;

f)  ja ar produktu ir jāveic manuālas darbības, tas nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, ar ko lietotāji var lietot produktu alternatīvos darbības režīmos, kam nav vajadzīga vadība ar motoriku, manipulācijas vai darbības, kuru veikšanai nepieciešams roku spēks, un nav vajadzīgs vienlaikus lietot vairākus vadības elementus;

h)  nodrošina darbības režīmus ar ierobežotu sniedzamību un spēku;

g)  ja produkts ir savrupstāvošs vai uzstādīts, tā informācijas un darbības elementi ir sasniedzami visiem lietotājiem vai arī visi lietotāji spēj to novietot sasniedzamā attālumā, tostarp lietotāji ar ierobežotu sniedzamību un spēku;

i)  nodrošina izvairīšanos no gaismjutīguma lēkmju izraisīšanas.

h)  ja produkts nodrošina vizuālus informācijas režīmus, tas nodrošina vismaz vienu informācijas režīmu, kas līdz minimumam samazina gaismjutīguma lēkmju izraisīšanas iespēju;

 

i)  produkts nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, ar ko vienkāršo un atvieglo lietošanu visiem lietotājiem, tostarp lietotājiem ar ierobežotām izziņas spējām;

 

j)  ja produktam piemīt funkcijas, kas nodrošina pieejamību, tas nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, ar ko saglabā lietotāju privātumu laikā, kad tiek izmantotas attiecīgās funkcijas, kas nodrošina pieejamību;

 

k)  produkts ir projektēts tā, lai lietotājam, kam nepieciešama pieejamības funkcija, to neprasītu ieslēgt;

 

l)  ja nepieciešama atbilde noteiktā laikā, lietotāju brīdina vizuāli, kā arī ar pieskārienu vai skaņu un sniedz iespēju attiecīgo laiku pagarināt;

 

m)  produkts ir izmantojams, tostarp produkta izmantojamām daļām, piemēram, taustiņiem un vadībai, ir atbilstīgs kontrasts starp taustiņiem un vadību un to fonu, un šīs daļas ir atšķiramas ar tausti;

 

n)  ja tiek nodrošinātas atslēgas, biļetes vai kartes, to orientācijai jābūt atšķiramai ar tausti gadījumos, kad orientācija ir svarīga atslēgas, biļetes vai kartes turpmākai lietošanai;

 

o)  ja produkts izmanto lietotāja bioloģiskās īpašības, konkrētas bioloģiskās īpašības nedrīkst būt vienīgais līdzeklis lietotāja identificēšanai vai produkta vadīšanai.

Grozījums Nr.    75

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 3. sleja – II iedaļa – 2. aile - 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Atbalsta pakalpojumi.

 

Ja ir pieejami atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, zvanu centri, tehniskais atbalsts, retranslācijas pakalpojumi un mācību pakalpojumi), ar tiem lietotājiem, tostarp personām ar invaliditāti, pieejamos komunikāciju veidos sniedz informāciju par produkta pieejamību un tā saderību ar tehniskiem palīglīdzekļiem.

Grozījums Nr.    76

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 4. sleja – III iedaļa – 2. aile – A punkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:

1.  Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pakalpojumus izmantotu tādā veidā, kas maksimāli palielina to paredzēto lietojumu, veic šādas darbības:

a)  nodrošinot pakalpojuma sniegšanā izmantoto produktu pieejamību saskaņā ar B punktā "Patērētāju izmantotās saistītās galiekārtas ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju" paredzētajiem noteikumiem;

a)  pakalpojuma sniegšanā izmantotie produkti ir saskaņā ar B punktā "Patērētāju izmantotās saistītās galiekārtas ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju" paredzētajiem noteikumiem;

b)  informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru nodrošinot šādi:

b)  informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru daudzos pieejamos formātos nodrošina šādi:

i)  informācija ir pieejama teksta formātos, ko lietotāji var izmantot, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu;

i)  informāciju nodrošina pieejamā tīmekļa formātā un elektroniskā ārpustīmekļa dokumenta formātā, kas ir saprotams, viegli uztverams un izmantojams;

ii)  bezteksta saturam nodrošina alternatīvu;

ii)  uzņēmējs izveido sarakstu un izskaidro, kā lietot pakalpojuma pieejamības funkcijas un tā saderību ar tehniskiem palīglīdzekļiem;

iii)  elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar c) apakšpunktu;

iii)  elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes un mobilās lietojumprogrammas un tīmekļa vietnes, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar c) apakšpunktu;

 

iv)  informāciju pēc pieprasījuma sniedz arī citā neelektroniskā formātā. Cits neelektroniskais formāts var būt teksts lielizmēra drukā, Braila rakstā vai viegli lasāmā formātā;

c)  tīmekļa vietnes padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;

c)  tīmekļa vietnes un uz mobilajiem sakariem bāzētus pakalpojumus, tostarp pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās mobilās lietojumprogrammas, padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;

d)  sniedzot pieejamu informāciju par papildināmību ar palīdzības pakalpojumiem;

d)  sniedzot pieejamu informāciju par papildināmību ar palīdzības pakalpojumiem;

e)  ietverot funkcijas, prakses, politikas un procedūras, kā arī izmaiņas pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzības.

e)  funkcijas, prakses, politikas un procedūras, kā arī izmaiņas pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu personu ar invaliditāti vajadzības:

 

i)  ja pakalpojums nodrošina divvirzienu balss sakarus, vienam un tam pašam zvanam paralēli nodrošina arī reāllaika tekstu;

 

ii)  ja pakalpojums nodrošina divvirzienu sakarus un ir paredzēts lietošanai ar retranslācijas pakalpojumiem, atbalstu sniedz balss, reāllaika teksta un/vai video formātā, atsevišķi vai jebkurā kombinācijā gan izejošajiem, gan ienākošajiem zvaniem;

 

iii)  ja pakalpojums nodrošina divvirzienu sakarus un ir paredzēts lietošanai ar ārkārtas zvana pakalpojumiem, atbalstu sniedz balss, reāllaika teksta un/vai video formātā, atsevišķi vai jebkurā kombinācijā gan izejošajiem, gan ienākošajiem zvaniem.

Grozījums Nr.    77

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 4. sleja – III iedaļa – 2. aile – A punkts – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Atbalsta pakalpojumi

 

Ja ir pieejami atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, zvanu centri, tehniskais atbalsts, retranslācijas pakalpojumi un mācību pakalpojumi), ar tiem lietotājiem ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personām ar invaliditāti, pieejamos komunikāciju veidos sniedz informāciju par pakalpojuma pieejamību un tā saderību ar tehniskiem palīglīdzekļiem.

Grozījums Nr.    78

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 4. sleja – III iedaļa – 2. aile – B punkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Projektēšana un ražošana Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti un personas ar traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus tos projektē un ražo, padarot pieejamus šādus elementus:

1.  Projektēšana un ražošana Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus, tos projektē un ražo, ievērojot šādas pieejamības prasības:

a)  uz paša produkta sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumus, instrukcijas, brīdinājumus), kam:

a)  uz paša produkta sniegtā produkta lietošanas informācija (marķējums, instrukcijas, brīdinājumi), ko nodrošina vairākos pieejamos formātos:

i)  jābūt uztveramai ar vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

i)  ir uztverama ar vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

ii)  jābūt saprotamai,

ii)  ir saprotama,

iii)  jābūt viegli uztveramai,

iii)  ir viegli uztverama,

iv)  un tā ir sagatavota, izmantojot attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā paredzētos izmantošanas apstākļus;

iv)  un tā ir sagatavota, izmantojot attiecīga lieluma burtus ar pietiekamu rakstzīmju un fona kontrastu, lai maksimāli palielinātu tās lasāmību, ņemot vērā paredzētos lietošanas apstākļus;

b)  produkta iepakojumu, tostarp tajā sniegto informāciju (par atvēršanu, aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu);

b)  produkta iepakojumu, tostarp tajā sniegto informāciju (par atvēršanu, aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu), un norādi par produkta zīmolu, nosaukumu un veidu, kas:

 

i)  atbilst 1. punkta a) apakšpunktā noteiktajām prasībām,

 

ii)  vienkārši un precīzi informē lietotājus par to, kā produktā ir iekļauti pieejamības elementi un ka tas ir sadarbspējīgs ar tehniskajiem palīglīdzekļiem;

c)  produkta lietošanas, uzstādīšanas un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas instrukciju, kas atbilst šādām prasībām:

c)  atsevišķi nodrošināta vai produktā integrēta produkta lietošanas, uzstādīšanas un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas instrukcija, kas atbilst šādām prasībām:

i)  instrukcijas saturs ir pieejams teksta formātos, kas izmantojami, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu, un

i)  instrukcija tiek nodrošināta pieejamā tīmekļa formātā un elektroniska ārpustīmekļa dokumenta formātā, kas ir gan saprotams, gan izmantojams, kā arī

ii)  bezteksta saturam instrukcijā nodrošina alternatīvu;

ii)  ražotājs uzskaita un izskaidro, kā lietot produkta pieejamības funkcijas, un tā saderību ar tehniskiem palīglīdzekļiem;

 

iii)  informāciju pēc pieprasījuma sniedz arī citā neelektroniskā formātā. Cits neelektroniskais formāts var būt teksts lielizmēra drukā, Braila rakstā vai viegli lasāmā formātā;

 

c)  atsevišķi nodrošināta vai produktā integrēta produkta lietošanas, uzstādīšanas un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas instrukcija atbilst šādām prasībām:

d)  produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. punktu;

d)  produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. punktu;

e)  produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;

e)  produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;

f)  produkta sasaisti ar palīgierīcēm.

f)  attiecīgā gadījumā — saderību ar atbalsta ierīcēm un tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības līmenī, tostarp dzirdes tehnoloģijām, piemēram, dzirdes aparātiem, indukcijas spolēm, kohleāriem implantiem un klausīšanās palīgierīcēm.

Grozījums Nr.    79

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 4. sleja – III iedaļa – 2. aile – B punkts – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Lietotāja saskarnes un funkcionalitātes dizains

2.  Lietotāja saskarnes un funkcionālās veiktspējas prasības

Lai 1. punkta d) un e) apakšpunktā minēto produktu funkcionalitāti un lietotāja saskarni darītu pieejamu, produkti attiecīgā gadījumā jāprojektē šādi:

Lai 1. punkta d) un e) apakšpunktā minēto produktu funkcionalitāti un lietotāja saskarni darītu pieejamu, produktus attiecīgā gadījumā projektē šādi:

a)  komunikāciju un orientēšanos nodrošina, izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu;

a)  komunikāciju un orientēšanos nodrošina, izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu, tostarp:

 

i)  ja produkts nodrošina vizuālus komunikācijas un darbības režīmus, tas nodrošina vismaz vienu komunikācijas un darbības režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga redze,

 

ii)  ja produkts nodrošina informācijas un darbības audiorežīmus, tas nodrošina vismaz vienu informācijas un darbības režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga dzirde;

b)  komunikācijas un orientēšanās nolūkā runāšanai nodrošina alternatīvas;

b)  ja produkts no lietotājiem prasa balss saziņu, produkts nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, kam nav vajadzīgs, lai lietotājs sazinātos, izmantojot balsi;

c)  nodrošina elastīgu palielinājumu un kontrastu;

c)  ja produkts nodrošina vizuālus komunikācijas un darbības režīmus, tas nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, ar ko lietotājiem ar redzes traucējumiem ļauj labāk izmantot redzi, tostarp nodrošina elastīgu palielinājumu bez satura vai funkcionalitātes zuduma, elastīgu kontrastu un spilgtumu un, ja iespējams, produktā integrē elastīgus režīmus, kā atdalīt priekšplānu no fona vizuālajiem elementiem un pārvaldīt tos, un nodrošina nepieciešamā redzes lauka elastīgu vadību;

d)  informācijas sniegšanai nodrošina alternatīvas krāsas;

d)  ja produkts nodrošina vizuālus darbības režīmus, tas nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga krāsu uztvere;

e)  nodrošina elastīgus veidus, kā atdalīt priekšplānu no fona un pārvaldīt tos, tostarp nodrošina iespēju samazināt fona troksni un uzlabot skaidrību;

e)  ja produkts nodrošina darbības audio režīmus, lietotāja kontrolētu skaļumu vai pilnveidotas audio funkcijas, ar ko uzlabot audio skaidrību, produkts nodrošina vismaz vienu darbības režīmu ar integrētām pilnveidotām audio, skaidrības un skaļuma funkcijām, un nodrošina elastīgus veidus, kā atdalīt priekšplāna skaņu no fona skaņas un pārvaldīt tās, ja balss un fons ir pieejami kā atsevišķas audio plūsmas;

f)  nodrošina lietotāja kontrolētu skaļumu;

 

g)  nodrošina secīgo vadību un alternatīvu vadībai ar motoriku;

f)  ja ar produktu ir jāveic manuālas darbības, tas nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, ar ko lietotāji var lietot produktu alternatīvos darbības režīmos, kam nav vajadzīga vadība ar motoriku, manipulācijas vai darbības, kuru veikšanai nepieciešams roku spēks, un nav vajadzīgs vienlaikus lietot vairākus vadības elementus;

h)  nodrošina darbības režīmus ar ierobežotu sniedzamību un spēku;

g)  ja produkts ir savrupstāvošs vai uzstādīts, tā informācijas un darbības elementi ir sasniedzami visiem lietotājiem vai arī visi lietotāji spēj to novietot sasniedzamā attālumā, tostarp lietotāji ar ierobežotu sniedzamību un spēku;

i)  nodrošina izvairīšanos no gaismjutīguma lēkmju izraisīšanas.

h)  ja produkts nodrošina vizuālus informācijas režīmus, tas nodrošina vismaz vienu informācijas režīmu, kas līdz minimumam samazina gaismjutīguma lēkmju izraisīšanas iespēju;

 

i)  produkts nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, ar ko vienkāršo un atvieglo lietošanu visiem lietotājiem, tostarp lietotājiem ar ierobežotām izziņas spējām;

 

j)  ja produktam piemīt funkcijas, kas nodrošina pieejamību, tas nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, ar ko saglabā lietotāju privātumu laikā, kad tiek izmantotas attiecīgās funkcijas, kas nodrošina pieejamību.

Grozījums Nr.    80

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 4. sleja – III iedaļa – 2. aile – B punkts – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Atbalsta pakalpojumi

 

Ja ir pieejami atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, zvanu centri, tehniskais atbalsts, retranslācijas pakalpojumi un mācību pakalpojumi), ar tiem lietotājiem ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personām ar invaliditāti, pieejamos komunikāciju veidos sniedz informāciju par produkta pieejamību un tā saderību ar tehniskiem palīglīdzekļiem.

Grozījums Nr.    81

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 5. sleja – IV iedaļa – 2. aile – A punkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:

1.  Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pakalpojumus izmantotu tādā veidā, kas maksimāli palielina to paredzēto lietojumu, veic šādas darbības:

a)  nodrošinot pakalpojuma sniegšanā izmantoto produktu pieejamību saskaņā ar B punktā "Saistītās patērētāju iekārtas ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju" paredzētajiem noteikumiem;

a)  pakalpojuma sniegšanā izmantotie produkti ir saskaņā ar B punktā "Patērētāju izmantotās saistītās galiekārtas ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju" paredzētajiem noteikumiem;

b)  informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru nodrošinot šādi:

b)  informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru daudzos pieejamos formātos nodrošina šādi:

i)  informācija ir pieejama teksta formātos, ko lietotāji var izmantot, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

i)  informāciju dara pieejamu piekļūstamā tīmekļa formātā un elektroniska ārpustīmekļa dokumenta formātā, padarot to saprotamu, uztveramu un izmantojamu;

ii)  bezteksta saturam nodrošina alternatīvu,

ii)  uzņēmējs izveido sarakstu un izskaidro, kā lietot pakalpojuma pieejamības funkcijas, un tā saderību ar tehniskiem palīglīdzekļiem;

iii)  elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar c) apakšpunktu;

iii)  elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes un mobilās lietojumprogrammas un tīmekļa vietnes, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar c) apakšpunktu;

c)  tīmekļa vietnes padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;

c)  tīmekļa vietnes un uz mobilajiem sakariem bāzētus pakalpojumus, tostarp pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās mobilās lietojumprogrammas, padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;

d)  sniedzot pieejamu informāciju par papildināmību ar palīdzības pakalpojumiem;

d)  sniedzot pieejamu informāciju par papildināmību ar palīdzības pakalpojumiem;

e)  ietverot funkcijas, prakses, politikas un procedūras, kā arī izmaiņas pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzības.

e)  funkcijas, prakses, politikas un procedūras, kā arī izmaiņas pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzības, ietverot personas ar invaliditāti.

Grozījums Nr.    82

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 5. sleja – IV iedaļa – 2. aile – A punkts – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Apspriežoties ar lietotāju organizācijām, tostarp organizācijām, kas pārstāv personas ar invaliditāti, audiovizuālo mediju pakalpojumu sniedzēji nodrošina, pamatojoties uz pakāpenisku un pamatotu laika grafiku, piekļuves pakalpojumu kvalitāti; ja pakalpojums nodrošina divvirzienu sakarus un ir paredzēts lietošanai ar retranslācijas pakalpojumiem, atbalstu sniedz balss, reāllaika teksta un/vai video formātā, atsevišķi vai jebkurā kombinācijā gan izejošajiem, gan ienākošajiem zvaniem;

 

i)  pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka subtitri nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem (SDH) ir pareizi sinhronizēti ar atbilstošo video un ir viegli izlasāmi, precīzi un saprotami, lai efektīvi atspoguļotu audio informāciju. Tas ietver kvalitātes specifikāciju izstrādi, aptverot vismaz izmantojamo burtu tipu, burtu lielumu, kontrastu un krāsas, kā arī, ja iespējams, nepieciešamās prasības, lai varētu nodrošināt lietotāju kontroli pār SDH;

 

ii)  pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka audio apraksts un mutiskie subtitri ir pareizi sinhronizēti ar atbilstošo video. Tas ietver kvalitātes specifikāciju izstrādi attiecībā uz audio apraksta un mutisko subtitru audio izvietojumu un skaidrību, kā arī nepieciešamajām prasībām, lai varētu nodrošināt lietotāju kontroli pār tiem;

 

iii)  pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka tulkojums zīmju valodā ir precīzs un saprotams, lai efektīvi atspoguļotu audio informāciju. Tas ietver profesionālo prasību izstrādi attiecīgajiem tulkiem un kvalitātes specifikācijas attiecībā uz zīmju tulkojuma nodrošināšanas veidu. Ja tehniski iespējams, izstrādā prasības, lai varētu nodrošināt lietotāju kontroli pār zīmju tulkojuma sniegšanu.

Grozījums Nr.    83

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 5. sleja – IV iedaļa – 2. aile – A punkts – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b  Atbalsta pakalpojumi

 

Ja ir pieejami atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, zvanu centri, tehniskais atbalsts, retranslācijas pakalpojumi un mācību pakalpojumi), ar tiem lietotājiem, tostarp personām ar invaliditāti, pieejamos komunikāciju veidos sniedz informāciju par pakalpojuma pieejamību un tā saderību ar tehniskiem palīglīdzekļiem.

Grozījums Nr.    84

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 5. sleja – IV iedaļa – 2. aile – B punkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Projektēšana un ražošana Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti un personas ar traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus tos projektē un ražo, padarot pieejamus šādus elementus:

1.  Projektēšana un ražošana Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus, tos projektē un ražo, ievērojot šādas pieejamības prasības:

a)  uz paša produkta sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumus, instrukcijas, brīdinājumus), kam:

a)  uz paša produkta sniegtā produkta lietošanas informācija (marķējums, instrukcijas, brīdinājumi), ko nodrošina vairākos pieejamos formātos:

i)  jābūt uztveramai ar vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

i)  ir uztverama ar vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

ii)  jābūt saprotamai,

ii)  ir saprotama,

iii)  jābūt viegli uztveramai,

iii)  ir viegli uztverama,

iv)  un tā ir sagatavota, izmantojot attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā paredzētos izmantošanas apstākļus;

iv)  un tā ir sagatavota, izmantojot attiecīga lieluma burtus ar pietiekamu rakstzīmju un fona kontrastu, lai maksimāli palielinātu tās lasāmību, ņemot vērā paredzētos lietošanas apstākļus;

b)  produkta iepakojumu, tostarp tajā sniegto informāciju (par atvēršanu, aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu);

b)  produkta iepakojumu, tostarp tajā sniegto informāciju (par atvēršanu, aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu), un norādi par produkta zīmolu, nosaukumu un veidu, kas:

 

i)  atbilst 1. punkta a) apakšpunktā noteiktajām prasībām,

 

ii)  vienkārši un precīzi informē lietotājus, ka produktam ir pieejamības elementi un ka tas ir sadarbspējīgs ar tehniskajiem palīglīdzekļiem;

c)  produkta lietošanas, uzstādīšanas un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas instrukciju, kas atbilst šādām prasībām:

c)  atsevišķi nodrošināta vai produktā integrēta produkta lietošanas, uzstādīšanas un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas instrukcija atbilst šādām prasībām:

i)  instrukcijas saturs ir pieejams teksta formātos, kas izmantojami, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu, un

i)  instrukcija tiek nodrošināta pieejamā tīmekļa formātā un elektroniska ārpustīmekļa dokumenta formātā, kas ir gan saprotams, gan izmantojams, kā arī

ii)  bezteksta saturam instrukcijā nodrošina alternatīvu;

ii)  ražotājs uzskaita un izskaidro, kā lietot produkta pieejamības funkcijas, un tā saderību ar tehniskiem palīglīdzekļiem;

 

iii)  informāciju pēc pieprasījuma sniedz arī citā neelektroniskā formātā. Cits neelektroniskais formāts var būt teksts lielizmēra drukā, Braila rakstā vai viegli lasāmā formātā;

 

c)  atsevišķi nodrošināta vai produktā integrēta produkta lietošanas, uzstādīšanas un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas instrukcija atbilst šādām prasībām:

d)  produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. punktu;

d)  produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. punktu;

e)  produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;

e)  produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;

f)  produkta sasaisti ar palīgierīcēm.

f)  attiecīgā gadījumā — saderību ar palīgierīcēm un tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības līmenī, tostarp dzirdes tehnoloģijām, piemēram, dzirdes aparātiem, indukcijas spolēm, kohleāriem implantiem un klausīšanās palīgierīcēm.

Grozījums Nr.    85

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 5. sleja – IV iedaļa – 2. aile – B punkts – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Lietotāja saskarnes un funkcionalitātes dizains

2.  Lietotāja saskarnes un funkcionālās veiktspējas prasības

Lai 1. punkta d) un e) apakšpunktā minēto produktu funkcionalitāti un lietotāja saskarni darītu pieejamu, produkti attiecīgā gadījumā jāprojektē šādi:

Lai 1. punkta d) un e) apakšpunktā minēto produktu funkcionalitāti un lietotāja saskarni darītu pieejamu, produktus attiecīgā gadījumā projektē šādi:

a)  komunikāciju un orientēšanos nodrošina, izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu;

a)  komunikāciju un orientēšanos nodrošina, izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu, tostarp:

 

i)  ja produkts nodrošina vizuālus komunikācijas un darbības režīmus, tas nodrošina vismaz vienu komunikācijas un darbības režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga redze;

 

ii)  ja produkts nodrošina informācijas un darbības audiorežīmus, tas nodrošina vismaz vienu informācijas un darbības režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga dzirde;

b)  komunikācijas un orientēšanās nolūkā runāšanai nodrošina alternatīvas;

b)  ja produkts no lietotājiem prasa balss saziņu, produkts nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, kam nav vajadzīgs, lai lietotājs sazinātos, izmantojot balsi;

c)  nodrošina elastīgu palielinājumu un kontrastu;

c)  ja produkts nodrošina vizuālus komunikācijas un darbības režīmus, tas nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, ar ko lietotājiem ar redzes traucējumiem ļauj labāk izmantot redzi, tostarp nodrošina elastīgu palielinājumu bez satura vai funkcionalitātes zuduma, elastīgu kontrastu un spilgtumu un, ja iespējams, produktā integrē elastīgus režīmus, kā atdalīt priekšplānu no fona vizuālajiem elementiem un pārvaldīt tos, un nodrošina nepieciešamā redzes lauka elastīgu vadību;

d)  informācijas sniegšanai nodrošina alternatīvas krāsas;

d)  ja produkts nodrošina vizuālus darbības režīmus, tas nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga krāsu uztvere;

e)  nodrošina elastīgus veidus, kā atdalīt priekšplānu no fona un pārvaldīt tos, tostarp nodrošina iespēju samazināt fona troksni un uzlabot skaidrību;

e)  ja produkts nodrošina darbības audio režīmus, lietotāja kontrolētu skaļumu vai pilnveidotas audio funkcijas, ar ko uzlabot audio skaidrību, produkts nodrošina vismaz vienu darbības režīmu ar integrētām pilnveidotām audio, skaidrības un skaļuma funkcijām, un nodrošina elastīgus veidus, kā atdalīt priekšplāna skaņu no fona skaņas un pārvaldīt tās, ja balss un fons ir pieejami kā atsevišķas audio plūsmas;

f)  nodrošina lietotāja kontrolētu skaļumu;

 

g)  nodrošina secīgo vadību un alternatīvu vadībai ar motoriku;

f)  ja ar produktu ir jāveic manuālas darbības, tas nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, ar ko lietotāji var lietot produktu alternatīvos darbības režīmos, kam nav vajadzīga vadība ar motoriku, manipulācijas vai darbības, kuru veikšanai nepieciešams roku spēks, un nav vajadzīgs vienlaikus lietot vairākus vadības elementus;

h)  nodrošina darbības režīmus ar ierobežotu sniedzamību un spēku;

g)  ja produkts ir savrupstāvošs vai uzstādīts, tā informācijas un darbības elementi ir sasniedzami visiem lietotājiem vai arī visi lietotāji spēj to novietot sasniedzamā attālumā, tostarp lietotāji ar ierobežotu sniedzamību un spēku;

i)  nodrošina izvairīšanos no gaismjutīguma lēkmju izraisīšanas.

h)  ja produkts nodrošina vizuālus informācijas režīmus, tas nodrošina vismaz vienu informācijas režīmu, kas līdz minimumam samazina gaismjutīguma lēkmju izraisīšanas iespēju;

 

i)  produkts nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, ar ko vienkāršo un atvieglo lietošanu visiem lietotājiem, tostarp lietotājiem ar ierobežotām izziņas spējām;

 

j)  ja produktam piemīt funkcijas, kas nodrošina pieejamību, tas nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, ar ko saglabā lietotāju privātumu laikā, kad tiek izmantotas attiecīgās funkcijas, kas nodrošina pieejamību.

Grozījums Nr.    86

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 5. sleja – IV iedaļa – 2. aile – B punkts – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Atbalsta pakalpojumi

 

Ja ir pieejami atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, zvanu centri, tehniskais atbalsts, retranslācijas pakalpojumi un mācību pakalpojumi), ar tiem lietotājiem, tostarp personām ar invaliditāti, pieejamos komunikāciju veidos sniedz informāciju par produkta pieejamību un tā saderību ar tehniskiem palīglīdzekļiem.

Grozījums Nr.    87

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 6. sleja – V iedaļa – 2. aile – A punkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:

1.  Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pakalpojumus izmantotu tādā veidā, kas maksimāli palielina to paredzēto lietojumu, veic šādas darbības:

a)  informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru nodrošinot šādi:

a)  informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru daudzos pieejamos formātos nodrošina šādi:

i)  informācija ir pieejama teksta formātos, ko lietotāji var izmantot, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

i)  informāciju dara pieejamu piekļūstamā tīmekļa formātā un elektroniska ārpustīmekļa dokumenta formātā, padarot to saprotamu, uztveramu un izmantojamu;

ii)  bezteksta saturam nodrošina alternatīvu,

ii)  uzņēmējs izveido sarakstu un izskaidro, kā lietot pakalpojuma pieejamības funkcijas, un tā saderību ar tehniskiem palīglīdzekļiem;

iii)  elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar b) apakšpunktu;

iii)  elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes un mobilās lietojumprogrammas un tīmekļa vietnes, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar b) apakšpunktu;

b)  tīmekļa vietnes padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;

b)  tīmekļa vietnes un uz mobilajiem sakariem bāzētus pakalpojumus, tostarp pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās mobilās lietojumprogrammas, padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;

c)  ietverot funkcijas, prakses, politikas un procedūras, kā arī izmaiņas pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzības.

c)  funkcijas, prakses, politikas un procedūras, kā arī izmaiņas pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzības, ietverot personas ar invaliditāti.

Grozījums Nr.    88

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 6. sleja – V iedaļa – 2. aile – A punkts – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Atbalsta pakalpojumi

Ja ir pieejami atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, zvanu centri, tehniskais atbalsts, retranslācijas pakalpojumi un mācību pakalpojumi), ar tiem lietotājiem, tostarp personām ar invaliditāti, pieejamos komunikāciju veidos sniedz informāciju par pakalpojuma pieejamību un tā saderību ar tehniskiem palīglīdzekļiem.

Grozījums Nr.    89

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 6. sleja – V iedaļa – 2. aile – B punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  tīmekļa vietnes padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;

a)  tīmekļa vietnes un uz mobilajiem sakariem bāzētus pakalpojumus, tostarp pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās mobilās lietojumprogrammas, padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;

Grozījums Nr.    90

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 6. sleja – V iedaļa – 2. aile – C punkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:

1.  Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pakalpojumus izmantotu tādā veidā, kas maksimāli palielina to paredzēto lietojumu, veic šādas darbības:

a)  informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru nodrošinot šādi:

a)  informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru daudzos pieejamos formātos nodrošina šādi:

i)  informācija ir pieejama teksta formātos, ko lietotāji var izmantot, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

i)  informāciju dara pieejamu piekļūstamā tīmekļa formātā un elektroniska ārpustīmekļa dokumenta formātā, padarot to saprotamu, uztveramu un izmantojamu;

ii)  bezteksta saturam nodrošina alternatīvu,

ii)  uzņēmējs izveido sarakstu un izskaidro, kā lietot pakalpojuma pieejamības funkcijas, un tā saderību ar tehniskiem palīglīdzekļiem;

iii)  elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar b) apakšpunktu;

iii)  elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes un mobilās lietojumprogrammas un tīmekļa vietnes, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar b) apakšpunktu;

b)  tīmekļa vietnes padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;

b)  tīmekļa vietnes un uz mobilajiem sakariem bāzētus pakalpojumus, tostarp pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās mobilās lietojumprogrammas, padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;

Grozījums Nr.    91

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 6. sleja – V iedaļa – 2. aile – D punkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Projektēšana un ražošana Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti un personas ar traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus tos projektē un ražo, padarot pieejamus šādus elementus:

1.  Projektēšana un ražošana Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus, tos projektē un ražo, ievērojot šādas pieejamības prasības:

a)  uz paša produkta sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumus, instrukcijas, brīdinājumus), kam:

a)  uz paša produkta sniegtā produkta lietošanas informācija (marķējums, instrukcijas, brīdinājumi) ir vairākos pieejamos formātos un:

i)  jābūt uztveramai ar vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

i)  ir uztverama ar vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

ii)  jābūt saprotamai,

ii)  ir saprotama,

iii)  jābūt viegli uztveramai,

iii)  ir viegli uztverama,

iv)  un tā ir sagatavota, izmantojot attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā paredzētos izmantošanas apstākļus;

iv)  un tā ir sagatavota, izmantojot attiecīga lieluma burtus ar pietiekamu rakstzīmju un fona kontrastu, lai maksimāli palielinātu tās lasāmību, ņemot vērā paredzētos lietošanas apstākļus;

b)  produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. punktu;

b)  produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. punktu;

c)  produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;

c)  produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;

d)  produkta sasaisti ar palīgierīcēm.

d)  attiecīgā gadījumā — saderību ar atbalsta ierīcēm un tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības līmenī, tostarp dzirdes tehnoloģijām, piemēram, dzirdes aparātiem, indukcijas spolēm, kohleāriem implantiem un klausīšanās palīgierīcēm.

Grozījums Nr.    92

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 6. sleja – V iedaļa – 2. aile – D punkts – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Atbalsta pakalpojumi

 

Ja ir pieejami atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, zvanu centri, tehniskais atbalsts, retranslācijas pakalpojumi un mācību pakalpojumi), ar tiem lietotājiem ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personām ar invaliditāti, pieejamos komunikāciju veidos sniedz informāciju par produkta pieejamību un tā saderību ar tehniskiem palīglīdzekļiem.

Grozījums Nr.    93

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 6. sleja – V iedaļa – 2. aile – D punkts – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Lietotāja saskarnes un funkcionalitātes dizains

2.  Lietotāja saskarnes un funkcionālās veiktspējas prasības

Lai 1. punkta b) un c) apakšpunktā minēto produktu funkcionalitāti un lietotāja saskarni darītu pieejamu, produkti attiecīgā gadījumā jāprojektē šādi:

Lai 1. punkta b) un c) apakšpunktā minēto produktu funkcionalitāti un lietotāja saskarni darītu pieejamu, produktus attiecīgā gadījumā projektē šādi:

a)  komunikāciju un orientēšanos nodrošina, izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu;

a)  komunikāciju un orientēšanos nodrošina, izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu, tostarp:

 

i)  ja produkts nodrošina vizuālus komunikācijas un darbības režīmus, tas nodrošina vismaz vienu komunikācijas un darbības režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga redze;

 

ii)  ja produkts nodrošina informācijas un darbības audiorežīmus, tas nodrošina vismaz vienu informācijas un darbības režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga dzirde;

b)  komunikācijas un orientēšanās nolūkā runāšanai nodrošina alternatīvas;

b)  ja produkts no lietotājiem prasa balss saziņu, produkts nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, kam nav vajadzīgs, lai lietotājs sazinātos, izmantojot balsi;

c)  nodrošina elastīgu palielinājumu un kontrastu;

c)  ja produkts nodrošina vizuālus komunikācijas un darbības režīmus, tas nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, ar ko lietotājiem ar redzes traucējumiem ļauj labāk izmantot redzi, tostarp nodrošina elastīgu palielinājumu bez satura vai funkcionalitātes zuduma, elastīgu kontrastu un spilgtumu un, ja iespējams, produktā integrē elastīgus režīmus, kā atdalīt priekšplānu no fona vizuālajiem elementiem un pārvaldīt tos, un nodrošina nepieciešamā redzes lauka elastīgu vadību;

d)  informācijas sniegšanai nodrošina alternatīvas krāsas;

d)  ja produkts nodrošina vizuālus darbības režīmus, tas nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga krāsu uztvere;

e)  nodrošina elastīgus veidus, kā atdalīt priekšplānu no fona un pārvaldīt tos, tostarp nodrošina iespēju samazināt fona troksni un uzlabot skaidrību;

e)  ja produkts nodrošina darbības audio režīmus, lietotāja kontrolētu skaļumu vai pilnveidotas audio funkcijas, ar ko uzlabot audio skaidrību, produkts nodrošina vismaz vienu darbības režīmu ar integrētām pilnveidotām audio, skaidrības un skaļuma funkcijām, un nodrošina elastīgus veidus, kā atdalīt priekšplāna skaņu no fona skaņas un pārvaldīt tās, ja balss un fons ir pieejami kā atsevišķas audio plūsmas;

f)  nodrošina lietotāja kontrolētu skaļumu;

 

g)  nodrošina secīgo vadību un alternatīvu vadībai ar motoriku;

f)  ja ar produktu ir jāveic manuālas darbības, tas nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, ar ko lietotāji var lietot produktu alternatīvos darbības režīmos, kam nav vajadzīga vadība ar motoriku, manipulācijas vai darbības, kuru veikšanai nepieciešams roku spēks, un nav vajadzīgs vienlaikus lietot vairākus vadības elementus;

h)  nodrošina darbības režīmus ar ierobežotu sniedzamību un spēku;

g)  ja produkts ir savrupstāvošs vai uzstādīts, tā informācijas un darbības elementi ir sasniedzami visiem lietotājiem vai arī visi lietotāji spēj to novietot sasniedzamā attālumā, tostarp lietotāji ar ierobežotu sniedzamību un spēku;

i)  nodrošina izvairīšanos no gaismjutīguma lēkmju izraisīšanas.

h)  ja produkts nodrošina vizuālus informācijas režīmus, tas nodrošina vismaz vienu informācijas režīmu, kas līdz minimumam samazina gaismjutīguma lēkmju izraisīšanas iespēju;

 

i)  produkts nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, ar ko vienkāršo un atvieglo lietošanu visiem lietotājiem, tostarp lietotājiem ar ierobežotām izziņas spējām;

 

j)  ja produktam piemīt funkcijas, kas nodrošina pieejamību, tas nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, ar ko saglabā lietotāju privātumu laikā, kad tiek izmantotas attiecīgās funkcijas, kas nodrošina pieejamību.

Grozījums Nr.    94

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 7. sleja – VI iedaļa – 1. aile – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Banku pakalpojumi; tīmekļa vietnes, ko izmanto banku pakalpojumu sniegšanai; uz mobilajām iekārtām balstītie banku pakalpojumi; pašapkalpošanās termināli, tostarp bankomāti, ko izmanto banku pakalpojumu sniegšanai

Banku pakalpojumi; tīmekļa vietnes, ko izmanto banku pakalpojumu sniegšanai; uz mobilajām iekārtām balstītie banku pakalpojumi; pašapkalpošanās termināļi, tostarp bankomāti, ko izmanto banku pakalpojumu sniegšanai un maksājumu termināļi

Grozījums Nr.    95

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 7. sleja – VI iedaļa – 2. aile – A punkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:

1.  Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pakalpojumus izmantotu tādā veidā, kas maksimāli palielina to paredzēto lietojumu, veic šādas darbības:

a)  nodrošinot pakalpojuma sniegšanā izmantoto produktu pieejamību saskaņā ar D punktā paredzētajiem noteikumiem;

a)  pakalpojuma sniegšanā izmantotie produkti ir saskaņā ar D punktā paredzētajiem noteikumiem;

b)  informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru nodrošinot šādi:

b)  informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru daudzos pieejamos formātos nodrošina šādi:

i)  informācija ir pieejama teksta formātos, ko lietotāji var izmantot, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

i)  informāciju dara pieejamu piekļūstamā tīmekļa formātā un elektroniska ārpustīmekļa dokumenta formātā, padarot to saprotamu, uztveramu un izmantojamu;

ii)  bezteksta saturam nodrošina alternatīvu,

ii)  uzņēmējs izveido sarakstu un izskaidro, kā lietot pakalpojuma pieejamības funkcijas, un tā saderību ar tehniskiem palīglīdzekļiem;

iii)  elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar c) apakšpunktu;

iii)  elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes un mobilās lietojumprogrammas un tīmekļa vietnes, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar c) apakšpunktu;

c)  tīmekļa vietnes padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;

c)  tīmekļa vietnes un uz mobilajiem sakariem bāzētus pakalpojumus, tostarp pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās mobilās lietojumprogrammas, padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;

d)  ietverot funkcijas, prakses, politikas un procedūras, kā arī izmaiņas pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzības.

d)  funkcijas, prakses, politikas un procedūras, kā arī izmaiņas pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzības, ietverot personas ar invaliditāti.

Grozījums Nr.    96

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 7. sleja – VI iedaļa – 2. aile – A punkts – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Atbalsta pakalpojumi

 

Ja ir pieejami atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, zvanu centri, tehniskais atbalsts, retranslācijas pakalpojumi un mācību pakalpojumi), ar tiem lietotājiem, tostarp personām ar invaliditāti, pieejamos komunikāciju veidos sniedz informāciju par pakalpojuma pieejamību un tā saderību ar tehniskiem palīglīdzekļiem.

 

 

Grozījums Nr.    97

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 7. sleja – VI iedaļa – 2. aile – B punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  tīmekļa vietnes padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;

a)  tīmekļa vietnes un uz mobilajiem sakariem bāzētus pakalpojumus, tostarp pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās mobilās lietojumprogrammas, padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;

Grozījums Nr.    98

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 7. sleja – VI iedaļa – 2. aile – C punkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:

1.  Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pakalpojumus izmantotu tādā veidā, kas maksimāli palielina to paredzēto lietojumu, veic šādas darbības:

a)  informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru nodrošinot šādi:

a)  informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru daudzos pieejamos formātos nodrošina šādi:

i)  informācija ir pieejama teksta formātos, ko lietotāji var izmantot, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

i)  informāciju dara pieejamu piekļūstamā tīmekļa formātā un elektroniska ārpustīmekļa dokumenta formātā, padarot to saprotamu, uztveramu un izmantojamu;

ii)  bezteksta saturam nodrošina alternatīvu,

ii)  uzņēmējs izveido sarakstu un izskaidro, kā lietot pakalpojuma pieejamības funkcijas, un tā saderību ar tehniskiem palīglīdzekļiem;

iii)  elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar b) apakšpunktu;

iii)  elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes un mobilās lietojumprogrammas un tīmekļa vietnes, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar b) apakšpunktu;

b)  tīmekļa vietnes padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;

b)  tīmekļa vietnes un uz mobilajiem sakariem bāzētus pakalpojumus, tostarp pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās mobilās lietojumprogrammas, padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;

Grozījums Nr.    99

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 7. sleja – VI iedaļa – 2. aile – D punkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Projektēšana un ražošana Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti un personas ar traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus, tos projektē un ražo, padarot pieejamus šādus elementus:

1.  Projektēšana un ražošana Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus, tos projektē un ražo, ievērojot šādas pieejamības prasības:

a)  uz paša produkta sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumus, instrukcijas, brīdinājumus), kam:

a)  uz paša produkta sniegtā produkta lietošanas informācija (marķējums, instrukcijas, brīdinājumi) ir vairākos pieejamos formātos un:

i)  jābūt uztveramai ar vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

i)  ir uztverama ar vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

ii)  jābūt saprotamai,

ii)  ir saprotama,

iii)  jābūt viegli uztveramai,

iii)  ir viegli uztverama,

iv)  un tā ir sagatavota, izmantojot attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā paredzētos izmantošanas apstākļus;

iv)  un tā ir sagatavota, izmantojot attiecīga lieluma burtus ar pietiekamu rakstzīmju un fona kontrastu, lai maksimāli palielinātu tās lasāmību, ņemot vērā paredzētos lietošanas apstākļus;

b)  produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. punktu;

b)  produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. punktu;

c)  produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;

c)  produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;

d)  produkta sasaisti ar palīgierīcēm.

d)  attiecīgā gadījumā — saderību ar atbalsta ierīcēm un tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības līmenī, tostarp dzirdes tehnoloģijām, piemēram, dzirdes aparātiem, indukcijas spolēm, kohleāriem implantiem un klausīšanās palīgierīcēm;

Grozījums Nr.    100

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 7. sleja – VI iedaļa – 2. aile – D punkts – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Atbalsta pakalpojumi

 

Ja ir pieejami atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, zvanu centri, tehniskais atbalsts, retranslācijas pakalpojumi un mācību pakalpojumi), ar tiem lietotājiem ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personām ar invaliditāti, pieejamos komunikāciju veidos sniedz informāciju par produkta pieejamību un tā saderību ar tehniskiem palīglīdzekļiem.

Grozījums Nr.    101

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 7. sleja – VI iedaļa – 2. aile – D punkts – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Lietotāja saskarnes un funkcionalitātes dizains

2.  Lietotāja saskarnes un funkcionālās veiktspējas prasības

Lai 1. punkta b) un c) apakšpunktā minēto produktu funkcionalitāti un lietotāja saskarni darītu pieejamu, produkti attiecīgā gadījumā jāprojektē šādi:

Lai 1. punkta b) un c) apakšpunktā minēto produktu funkcionalitāti un lietotāja saskarni darītu pieejamu, produktus attiecīgā gadījumā projektē šādi:

a)  komunikāciju un orientēšanos nodrošina, izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu;

a)  komunikāciju un orientēšanos nodrošina, izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu, tostarp:

 

i)  ja produkts nodrošina vizuālus komunikācijas un darbības režīmus, tas nodrošina vismaz vienu komunikācijas un darbības režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga redze,

 

ii)  ja produkts nodrošina informācijas un darbības audiorežīmus, tas nodrošina vismaz vienu informācijas un darbības režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga dzirde;

b)  komunikācijas un orientēšanās nolūkā runāšanai nodrošina alternatīvas;

b)  ja produkts no lietotājiem prasa balss saziņu, produkts nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, kam nav vajadzīgs, lai lietotājs sazinātos, izmantojot balsi;

c)  nodrošina elastīgu palielinājumu un kontrastu;

c)  ja produkts nodrošina vizuālus komunikācijas un darbības režīmus, tas nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, ar ko lietotājiem ar redzes traucējumiem ļauj labāk izmantot redzi, tostarp nodrošina elastīgu palielinājumu bez satura vai funkcionalitātes zuduma, elastīgu kontrastu un spilgtumu un, ja iespējams, produktā integrē elastīgus režīmus, kā atdalīt priekšplānu no fona vizuālajiem elementiem un pārvaldīt tos, un nodrošina nepieciešamā redzes lauka elastīgu vadību;

d)  informācijas sniegšanai nodrošina alternatīvas krāsas;

d)  ja produkts nodrošina vizuālus darbības režīmus, tas nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga krāsu uztvere;

e)  nodrošina elastīgus veidus, kā atdalīt priekšplānu no fona un pārvaldīt tos, tostarp nodrošina iespēju samazināt fona troksni un uzlabot skaidrību;

e)  ja produkts nodrošina darbības audio režīmus, lietotāja kontrolētu skaļumu vai pilnveidotas audio funkcijas, ar ko uzlabot audio skaidrību, produkts nodrošina vismaz vienu darbības režīmu ar integrētām pilnveidotām audio, skaidrības un skaļuma funkcijām, un nodrošina elastīgus veidus, kā atdalīt priekšplāna skaņu no fona skaņas un pārvaldīt tās, ja balss un fons ir pieejami kā atsevišķas audio plūsmas;

f)  nodrošina lietotāja kontrolētu skaļumu;

 

g)  nodrošina secīgo vadību un alternatīvu vadībai ar motoriku;

f)  ja ar produktu ir jāveic manuālas darbības, tas nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, ar ko lietotāji var lietot produktu alternatīvos darbības režīmos, kam nav vajadzīga vadība ar motoriku, manipulācijas vai darbības, kuru veikšanai nepieciešams roku spēks, un nav vajadzīgs vienlaikus lietot vairākus vadības elementus;

h)  nodrošina darbības režīmus ar ierobežotu sniedzamību un spēku;

g)  ja produkts ir savrupstāvošs vai uzstādīts, tā informācijas un darbības elementi ir sasniedzami visiem lietotājiem vai arī visi lietotāji spēj to novietot sasniedzamā attālumā, tostarp lietotāji ar ierobežotu sniedzamību un spēku;

i)  nodrošina izvairīšanos no gaismjutīguma lēkmju izraisīšanas.

h)  ja produkts nodrošina vizuālus informācijas režīmus, tas nodrošina vismaz vienu informācijas režīmu, kas līdz minimumam samazina gaismjutīguma lēkmju izraisīšanas iespēju;

 

i)  produkts nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, ar ko vienkāršo un atvieglo lietošanu visiem lietotājiem, tostarp lietotājiem ar ierobežotām izziņas spējām;

 

j)  ja produktam piemīt funkcijas, kas nodrošina pieejamību, tas nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, ar ko saglabā lietotāju privātumu laikā, kad tiek izmantotas attiecīgās funkcijas, kas nodrošina pieejamību.

Grozījums Nr.    102

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 8. sleja – VII iedaļa – 2. aile – A punkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:

1.  Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pakalpojumus izmantotu tādā veidā, kas maksimāli palielina to paredzēto lietojumu, veic šādas darbības:

a)  nodrošinot pakalpojuma sniegšanā izmantoto produktu pieejamību saskaņā ar B punktā "Produkti" paredzētajiem noteikumiem;

a)  pakalpojuma sniegšanā izmantotie produkti ir saskaņā ar B punktā "Produkti" paredzētajiem noteikumiem;

b)  informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru nodrošinot šādi:

b)  informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru daudzos pieejamos formātos nodrošina šādi:

i)  informācija ir pieejama teksta formātos, ko lietotāji var izmantot, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

i)  informāciju dara pieejamu piekļūstamā tīmekļa formātā un elektroniska ārpustīmekļa dokumenta formātā, padarot to saprotamu, uztveramu un izmantojamu;

ii)  bezteksta saturam nodrošina alternatīvu,

ii)  uzņēmējs izveido sarakstu un izskaidro, kā lietot pakalpojuma pieejamības funkcijas, un tā saderību ar tehniskiem palīglīdzekļiem;

iii)  elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar c) apakšpunktu;

iii)  elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes un mobilās lietojumprogrammas un tīmekļa vietnes, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar c) apakšpunktu;

c)  tīmekļa vietnes padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;

c)  tīmekļa vietnes un uz mobilajiem sakariem bāzētus pakalpojumus, tostarp pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās mobilās lietojumprogrammas, padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;

d)  sniedzot pieejamu informāciju par papildināmību ar palīdzības pakalpojumiem;

d)  sniedzot pieejamu informāciju par papildināmību ar palīdzības pakalpojumiem;

e)  ietverot funkcijas, prakses, politikas un procedūras, kā arī izmaiņas pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzības.

e)  funkcijas, prakses, politikas un procedūras, kā arī izmaiņas pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzības, ietverot personas ar invaliditāti.

Grozījums Nr.    103

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 8. sleja – VII iedaļa – 2. aile – A punkts – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Atbalsta pakalpojumi

Ja ir pieejami atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, zvanu centri, tehniskais atbalsts, retranslācijas pakalpojumi un mācību pakalpojumi), ar tiem lietotājiem, tostarp personām ar invaliditāti, pieejamos komunikāciju veidos sniedz informāciju par pakalpojuma pieejamību un tā saderību ar tehniskiem palīglīdzekļiem.

Grozījums Nr.    104

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 8. sleja – VII iedaļa – 2. aile – B punkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Projektēšana un ražošana Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti un personas ar traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus tos projektē un ražo, padarot pieejamus šādus elementus:

1.  Projektēšana un ražošana Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus, tos projektē un ražo, ievērojot šādas pieejamības prasības:

a)  uz paša produkta sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumus, instrukcijas, brīdinājumus), kam:

a)  uz paša produkta sniegtā produkta lietošanas informācija (marķējums, instrukcijas, brīdinājumi) ir vairākos pieejamos formātos un:

i)  jābūt uztveramai ar vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

i)  ir uztverama ar vairāk nekā vienu sensoro kanālu,

ii)  jābūt saprotamai,

ii)  ir saprotama,

iii)  jābūt viegli uztveramai,

iii)  ir viegli uztverama,

iv)  un tā ir sagatavota, izmantojot attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā paredzētos izmantošanas apstākļus;

iv)  un tā ir sagatavota, izmantojot attiecīga lieluma burtus ar pietiekamu rakstzīmju un fona kontrastu, lai maksimāli palielinātu tās lasāmību, ņemot vērā paredzētos lietošanas apstākļus;

b)  produkta iepakojumu, tostarp tajā sniegto informāciju (par atvēršanu, aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu);

b)  produkta iepakojumu, tostarp tajā sniegto informāciju (par atvēršanu, aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu), un norādi par produkta zīmolu, nosaukumu un veidu, kas:

 

i)  atbilst 1. punkta a) apakšpunktā noteiktajām prasībām,

 

ii)  vienkārši un precīzi informē lietotājus, ka produktam ir pieejamības elementi un ka tas ir sadarbspējīgs ar tehniskajiem palīglīdzekļiem;

c)  produkta lietošanas, uzstādīšanas un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas instrukciju, kas atbilst šādām prasībām:

c)  atsevišķi nodrošināta vai produktā integrēta produkta lietošanas, uzstādīšanas un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas instrukcija, kas atbilst šādām prasībām:

i)  instrukcijas saturs ir pieejams teksta formātos, kas izmantojami, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu, un

i)  instrukcija tiek nodrošināta pieejamā tīmekļa formātā un elektroniska ārpustīmekļa dokumenta formātā, kas ir gan saprotams, gan izmantojams, kā arī

ii)  bezteksta saturam instrukcijā nodrošina alternatīvu;

ii)  ražotājs uzskaita un izskaidro, kā lietot produkta pieejamības funkcijas, un tā saderību ar tehniskiem palīglīdzekļiem;

 

iii)  informāciju pēc pieprasījuma sniedz arī citā neelektroniskā formātā. Cits neelektroniskais formāts var būt teksts lielizmēra drukā, Braila rakstā vai viegli lasāmā formātā;

 

c)  atsevišķi nodrošināta vai produktā integrēta produkta lietošanas, uzstādīšanas un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas instrukcija atbilst šādām prasībām:

d)  produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. punktu;

d)  produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. punktu;

e)  produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;

e)