VERSLAG
over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten
(COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
Commissie internationale handel
Rapporteur: Morten Løkkegaard

8.5.2017


Procedure : 2015/0278(COD)
Stadium plenaire behandeling

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: