Procedură : 2015/0278(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0188/2017

Texte depuse :

A8-0188/2017

Dezbateri :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Voturi :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Explicaţii privind voturile
PV 13/03/2019 - 11.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

RAPORT     ***I
PDF 3116kWORD 480k
8.5.2017
PE 597.391v02-00 A8-0188/2017

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raportor: Morten Løkkegaard

Raportori pentru aviz (*):

Ádám Kósa, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Keith Taylor, Comisia pentru transport și turism

(*)  Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

ERATE/ADDENDA
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 AVIZ al Comisiei pentru transport și turism
 AVIZ al Comisiei pentru cultură și educație
 AVIZ al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
 AVIZ al Comisiei pentru petiții
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0615),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0387/2015),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 mai 2016(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru transport și turism, Comisiei pentru cultură și educație, Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen și Comisiei pentru petiții (A8-0188/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Referirea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 26,

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Scopul prezentei directive este de a contribui la buna funcționare a pieței interne, prin apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre și prin eliminarea barierelor din calea liberei circulații a anumitor produse și servicii accesibile. Acest lucru va spori disponibilitatea produselor și a serviciilor accesibile pe piața internă.

(1)  Scopul prezentei directive este de a contribui la buna funcționare a pieței interne, prin apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre și prin eliminarea barierelor din calea liberei circulații a anumitor produse și servicii accesibile. Acest lucru va spori disponibilitatea și va îmbunătăți accesibilitatea și latura practică a produselor și a serviciilor accesibile pe piața internă.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Cererea de produse și servicii accesibile este ridicată și numărul de persoane cu handicap și/sau cu limitări funcționale va crește semnificativ, odată cu îmbătrânirea populației Uniunii Europene. Un mediu în care produsele și serviciile sunt mai accesibile contribuie la o societate mai favorabilă incluziunii și permite o viață independentă.

(2)  Cererea de produse și servicii accesibile este ridicată și numărul de persoane cu limitări funcționale, inclusiv persoane cu handicap în sensul articolului 1 din Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități („Convenția”), va crește semnificativ, odată cu îmbătrânirea populației Uniunii. Un mediu în care produsele și serviciile sunt mai accesibile contribuie la o societate mai favorabilă incluziunii și reprezintă o condiție necesară pentru o viață independentă.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Accesul universal, proiectarea pentru toți și „perspectiva de gen” ar trebui asigurate pentru produse, instrumente, dispozitive și servicii, pentru ca ele să poată fi utilizate în mod curent de persoanele cu dizabilități.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Disparitățile dintre actele cu putere de lege și măsurile administrative adoptate de statele membre în ceea ce privește accesibilitatea produselor și a serviciilor pentru persoanele cu limitări funcționale, inclusiv pentru persoanele cu handicap, creează obstacole în calea liberei circulații a acestor produse și servicii și denaturează concurența efectivă pe piața internă. Operatorii economici, în special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile), sunt deosebit de afectați de aceste bariere.

(3)  Disparitățile dintre actele cu putere de lege și măsurile administrative adoptate de statele membre în ceea ce privește accesibilitatea anumitor produse și servicii pentru persoanele cu limitări funcționale, inclusiv pentru persoanele cu handicap, creează obstacole în calea liberei circulații a acestora și denaturează concurența efectivă pe piața internă. În cazul altor produse, disparitățile pot crește ca urmare a intrării în vigoare a Convenției. Operatorii economici, în special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile), sunt deosebit de afectați de aceste bariere.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Consumatorii și beneficiarii de servicii accesibile se confruntă cu un nivel ridicat al prețurilor din cauza concurenței limitate între furnizori. Fragmentarea reglementărilor naționale reduce beneficiile care ar putea rezulta în urma împărtășirii experiențelor cu omologii de la nivel național și internațional ca răspuns la progresele societale și tehnologice.

(5)  Consumatorii și beneficiarii de servicii accesibile, mai ales de tehnologii de asistență, se confruntă cu un nivel ridicat al prețurilor din cauza concurenței limitate între furnizori. Fragmentarea reglementărilor naționale reduce beneficiile care ar putea rezulta în urma împărtășirii experiențelor cu omologii de la nivel național și internațional ca răspuns la progresele societale și tehnologice.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Apropierea măsurilor naționale la nivelul Uniunii este, prin urmare, necesară pentru buna funcționare a pieței interne, cu scopul de a pune capăt fragmentării pieței de produse și servicii accesibile, de a crea economii de scară, de a facilita comerțul transfrontalier și mobilitatea, precum și de a ajuta operatorii economici să-și concentreze resursele asupra inovării, în loc să utilizeze aceste resurse pentru respectarea cerințelor juridice fragmentate din întreaga Uniune.

(6)  Apropierea măsurilor naționale la nivelul Uniunii este, prin urmare, necesară pentru buna funcționare a pieței interne, cu scopul de a pune capăt fragmentării pieței de produse și servicii accesibile, de a crea economii de scară, de a facilita comerțul transfrontalier, libera circulație a produselor și serviciilor și libera circulație a persoanelor, inclusiv a persoanelor cu handicap, precum și de a ajuta operatorii economici să-și concentreze resursele asupra inovării, în loc să utilizeze aceste resurse pentru acoperirea cheltuielilor generate de legislația fragmentată.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Articolul 10 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) îi impune Uniunii să combată discriminarea pe motive de dizabilități, în definirea și aplicarea politicilor și acțiunilor sale. Articolul 19 din TFUE îi conferă Uniunii puterea de a adopta acte legislative pentru a combate acest tip de discriminare.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În special, prezenta directivă urmărește să asigure respectarea deplină a drepturilor persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri care să le asigure independența, integrarea socială și profesională și participarea la viața comunității, precum și să promoveze aplicarea articolului 26 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(9)  Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În special, prezenta directivă urmărește să asigure respectarea deplină a drepturilor persoanelor cu dizabilități și a persoanelor vârstnice de a beneficia de măsuri care să le asigure independența, integrarea socială și profesională și participarea la viața comunității, precum și să promoveze aplicarea articolelor 21, 25 și 26 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Accesibilitatea mai mare a produselor și serviciilor va îmbunătăți nu doar viața persoanelor cu handicap, ci și a persoanelor cu limitări funcționale permanente sau temporare, cum ar fi persoanele în vârstă, femeile însărcinate și persoanele care călătoresc cu bagaje. Cu toate acestea, pentru a alinia directiva la Convenție și pentru a garanta securitatea juridică pentru operatorii economici, este important ca domeniul de aplicare al prezentei directive să fie limitat doar la persoanele cu handicap și să nu fie extins la persoanele cu limitări funcționale temporare și permanente în general.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9b)  Prevalența dizabilităților este mai mare în rândul femeilor decât în rândul bărbaților la nivelul Uniunii Europene. Femeile cu dizabilități se confruntă cu forme multiple de discriminare și întâmpină obstacole semnificative în exercitarea drepturilor și libertăților lor de bază. Printre acestea se numără violența fizică, sexuală, economică și instituțională. Aici intră și discriminarea în accesul la educație și în ocuparea unui loc de muncă, ceea ce poate duce la izolare socială și traume psihologice. Femeile sunt, de asemenea, afectate în mod disproporționat de dizabilitate, ca persoane care îngrijesc membrii de familie cu dizabilități și au parte de discriminare prin asociere mai des decât bărbații. Având în vedere aceste aspecte, trebuie acționat pentru a asigura egalitatea de tratament, iar măsurile și politicile pozitive care vizează femeile cu dizabilități și mamele copiilor cu dizabilități reprezintă un drept fundamental al omului și o obligație etică;

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Obiectivul general al „Strategiei privind piața unică digitală” este de a genera beneficii economice și sociale durabile cu ajutorul unei piețe unice digitale conectate. Consumatorii europeni nu beneficiază încă de toate avantajele în materie de prețuri și de opțiuni pe care le oferă piața unică, deoarece tranzacțiile transfrontaliere online sunt, în continuare, foarte limitate. Fragmentarea limitează, de asemenea, cererea de tranzacții comerciale electronice transfrontaliere. Totodată, sunt necesare acțiuni concertate pentru a se garanta că noul conținut electronic este complet accesibil pentru persoanele cu handicap. Prin urmare, este necesar să se armonizeze cerințele de accesibilitate pe piața unică digitală și să se garanteze că toți cetățenii Uniunii, indiferent de abilitățile lor, pot să se bucure de avantajele acesteia.

(10)  Obiectivul general al „Strategiei privind piața unică digitală” este de a genera beneficii economice și sociale durabile cu ajutorul unei piețe unice digitale conectate, facilitând comerțul și promovând ocuparea forței de muncă în interiorul Uniunii. Consumatorii europeni nu beneficiază încă de toate avantajele în materie de prețuri și de opțiuni pe care le oferă piața unică, deoarece tranzacțiile transfrontaliere online sunt, în continuare, foarte limitate. Fragmentarea limitează, de asemenea, cererea de tranzacții comerciale electronice transfrontaliere. Totodată, sunt necesare acțiuni concertate pentru a se garanta că noul conținut electronic este complet accesibil pentru persoanele cu handicap. Prin urmare, este necesar să se armonizeze cerințele de accesibilitate pe piața unică digitală și să se garanteze că toți cetățenii Uniunii, indiferent de abilitățile lor, pot să se bucure de avantajele acesteia.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Articolul 4 din convenție le solicită statelor semnatare să se angajeze să promoveze cercetarea și dezvoltarea, precum și disponibilitatea și utilizarea tehnologiilor noi, inclusiv a tehnologiilor informației și comunicațiilor, a ajutoarelor pentru mobilitate, a dispozitivelor și tehnologiilor de asistare, adecvate pentru persoanele cu handicap. În convenție se solicită, de asemenea, să se acorde prioritate tehnologiilor care au un preț accesibil.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13b)  În plus față de cerințele prevăzute de prezenta directivă, ar trebui să se depună eforturi pentru a pune în aplicare și a asigura respectarea legislației Uniunii privind drepturile pasagerilor care utilizează servicii de transport aerian, feroviar, cu autobuzul și pe căi navigabile interioare. Aceste eforturi ar trebui să pună accentul pe aspectele intermodale în vederea promovării unei accesibilități fără bariere, incluzând aspecte precum infrastructura și vehiculele de transport.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 13 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13c)  Comisia ar trebui să încurajeze autoritățile urbane să integreze accesibilitatea fără bariere la serviciile de transport urban în planurile lor de mobilitate urbană sustenabilă (PMUS) și să publice cu regularitate liste cu cele mai bune practici privind accesibilitatea fără bariere la transportul public urban și la mobilitatea urbană.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap – un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere33, în conformitate cu convenția, stabilește accesibilitatea drept unul dintre cele opt domenii de acțiune ale sale și urmărește să asigure accesibilitatea produselor și a serviciilor.

(15)  Comunicarea Comisiei din 15 noiembrie 2010 intitulată „Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap – un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere”, în conformitate cu convenția, stabilește accesibilitatea, o condiție necesară pentru participarea în societate, drept unul dintre cele opt domenii de acțiune ale sale și urmărește să asigure accesibilitatea produselor și serviciilor.

__________________

 

33 COM(2010)636.

 

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Produsele și serviciile care intră sub incidența prezentei directive au fost selectate în urma unui exercițiu de examinare efectuat în timpul pregătirii evaluării impactului, care a permis identificarea acelor produse și servicii relevante pentru persoanele cu limitări funcționale, inclusiv pentru persoanele cu handicap și persoanele în vârstă, pentru care statele membre au adoptat sau sunt pe cale să adopte cerințe naționale divergente în materie de accesibilitate.

(16)  Produsele și serviciile care intră sub incidența prezentei directive au fost selectate în urma unui exercițiu de examinare efectuat în timpul pregătirii evaluării impactului, care a permis identificarea acelor produse și servicii relevante pentru persoanele cu dizabilități, pentru care statele membre au adoptat sau sunt pe cale să adopte cerințe naționale divergente în materie de accesibilitate.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a impune o serie de obligații pentru furnizorii de servicii mass-media audiovizuale. Prin urmare, este mai adecvat să se includă cerințe de accesibilitate în acea Directivă. Cu toate acestea, în privința site-urilor web și a serviciilor bazate pe telefonul mobil, Directiva 2010/13/UE acoperă numai conținutul media audiovizual. De aceea, este indicat să se includă arhitectura site-urilor web și serviciile bazate pe telefonul mobil și toate conținuturile care nu sunt cuprinse în domeniul de aplicare al Directivei 2010/13/UE în domeniul de aplicare al prezentei directive. Prezenta directivă ar trebui să acopere cerințele de accesibilitate pentru echipamente aferente serviciilor de telefonie și site-uri web. Prezenta directivă ar trebui să acopere și cerințele de accesibilitate pentru servicii de telefonie, dacă nu sunt tratate în alt act legislativ al Uniunii. În acest din urmă caz, actul Uniunii ar trebui să aibă întâietate în fața prezentei directive.

 

__________________

 

1a Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Fiecare produs și serviciu trebuie să respecte cerințele de accesibilitate stabilite la articolul 3 și enumerate în anexa I pentru a fi accesibil pentru persoanele cu handicap și persoanele în vârstă. Obligațiile în materie de accesibilitate a comerțului electronic se aplică, de asemenea, în cazul vânzării online de servicii în temeiul articolului 1 alineatul (2) literele (a)-(e) din prezenta directivă.

(17)  Fiecare produs și serviciu care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive și introdus pe piață după data de aplicare a prezentei directive ar trebui să respecte cerințele de accesibilitate stabilite la articolul 3 și enumerate în anexa I pentru a fi accesibil pentru persoanele cu handicap. Obligațiile în materie de accesibilitate a comerțului electronic se aplică, de asemenea, în cazul vânzării online de servicii în temeiul articolului 1 alineatul (2) literele (a)-(e) din prezenta directivă.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Chiar dacă un serviciu, sau o parte a unui serviciu, este subcontractat unei părți terțe, accesibilitatea respectivului serviciu nu ar trebui să fie compromisă și furnizorii de servicii ar trebui să se conformeze obligațiilor prevăzute în prezenta directivă. Furnizorii de servicii ar trebui, de asemenea, să asigure formarea adecvată și continuă a angajaților pentru a fi siguri că aceștia cunosc modul de utilizare a produselor și a serviciilor accesibile. Formarea ar trebui să includă aspecte precum furnizarea informațiilor, consilierea și publicitatea.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Este necesar ca cerințele de accesibilitate să fie introduse în modul cel mai puțin împovărător cu putință pentru operatorii economici și statele membre, în special prin includerea în domeniul lor de aplicare numai a produselor și serviciilor care au fost atent selectate.

(18)  Pe de o parte, este necesar ca cerințele de accesibilitate să fie introduse în modul cel mai eficace și mai puțin împovărător cu putință pentru operatorii economici și statele membre, în special prin includerea în domeniul lor de aplicare numai a produselor și serviciilor care au fost atent selectate și care vor fi introduse pe piață după punerea în aplicare a prezentei directive. Pe de altă parte, este necesar să se permită operatorilor economici aplicarea eficientă a cerințelor de accesibilitate stabilite în prezenta directivă, ținând seama, în special, de ciclul de viață al terminalelor pentru autoservire, al automatelor pentru tichete și al automatelor de check-in. De asemenea, ar trebui ținut seama și de poziția specială al IMM-urilor pe piața internă. În plus, date fiind mărimea, resursele și natura lor, microîntreprinderile nu ar trebui să fie obligate să respecte cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă, nici să urmeze procedura stabilită la articolul 12 pentru a fi scutite de obligațiile aferente prezentei directive.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  Pentru a asigura o mai bună funcționare a pieței interne, autoritățile naționale ar trebui să utilizeze cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă atunci când aplică dispozițiile legate de accesibilitate în actele juridice ale Uniunii menționate în directivă. Prezenta directivă nu ar trebui, totuși, să modifice caracterul obligatoriu sau voluntar al dispozițiilor din celelalte acte juridice ale Uniunii. Prezenta directivă ar trebui să se asigure că, atunci când cerințele de accesibilitate sunt utilizate în conformitate cu celelalte acte, cerințele respective sunt aceleași la nivelul întregii Uniuni.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Propunerea Comisiei de directivă a Parlamentului European și a Consiliului34 conține cerințe de accesibilitate pentru o serie specifică de site-uri web aparținând organismelor din sectorul public. De asemenea, aceasta își propune să stabilească baza pentru o metodologie de monitorizare și de raportare a conformității site-urilor web în cauză cu cerințele enumerate în directiva respectivă. Atât cerințele de accesibilitate, cât și metodologia de monitorizare și de raportare incluse în directiva menționată urmează să se aplice în cazul site-urilor web ale organismelor din sectorul public. Cu scopul de a garanta, în special, că autoritățile competente pun în aplicare aceleași cerințe în materie de accesibilitate, indiferent de tipul de site web reglementat, cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă ar trebui să fie aliniate cu cele din propunerea de directivă privind accesibilitatea site-urilor web ale organismelor din sectorul public. Activitățile de comerț electronic ale site-urilor web din sectorul public care nu intră sub incidența directivei în cauză fac obiectul domeniului de aplicare al prezentei propuneri, în scopul de a se garanta că vânzarea online a produselor și a serviciilor este accesibilă pentru persoanele cu handicap și persoanele în vârstă, indiferent dacă vânzarea acestora este publică sau privată.

(21)  Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului34 conține cerințe de accesibilitate pentru o serie specifică de site-uri web și aplicații mobile aparținând organismelor din sectorul public. Totuși, directiva conține o listă specifică de excepții, deoarece realizarea accesibilității depline pentru anumite tipuri de conținut de pe site-urile web și de pe aplicațiile mobile și pentru anumite tipuri de site-uri web creează o sarcină disproporționată. De asemenea, ea stabilește baza pentru o metodologie de monitorizare și de raportare a conformității site-urilor web și a aplicațiilor mobile în cauză cu cerințele prevăzute în directiva respectivă. Atât cerințele de accesibilitate, cât și metodologia de monitorizare și de raportare incluse în directiva menționată urmează să se aplice în cazul site-urilor web și al aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public. Cu scopul de a garanta, în special, că autoritățile competente pun în aplicare aceleași cerințe în materie de accesibilitate, indiferent de tipul de site web reglementat și de aplicațiile mobile, cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă ar trebui să fie aliniate cu cele din Directiva (UE) 2016/2102. Activitățile de comerț electronic ale site-urilor web și ale aplicațiilor mobile propuse de organismele din sectorul public care nu intră sub incidența directivei în cauză intră în domeniul de aplicare al prezentei directive, în scopul de a se garanta că vânzarea online a produselor și a serviciilor este accesibilă pentru persoanele cu dizabilități, indiferent dacă vânzarea acestora este publică sau privată.

__________________

__________________

34 Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web ale organismelor din sectorul public, COM(2012) 721.

34 Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public (JO L 327, 2.12.2016, p. 1).

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a)  Anumite elemente ale cerințelor de accesibilitate prevăzute de prezenta directivă, în special cele prevăzute în anexa I referitoare la furnizarea de informații, sunt deja reglementate de actele legislative în vigoare ale Uniunii în domeniul transporturilor. Printre aceste acte se numără Regulamentele (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului 1a și (UE) nr. 1300/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 1b și Regulamentul (UE) nr. 454/2011 al Comisiei1c, cu privire la transportul feroviar; Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului1d, cu privire la transportul cu autobuzul și cu autocarul; și Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului1e, cu privire la transportul maritim. În vederea garantării coerenței normative și a predictibilității pentru agenții economici care fac obiectul acestor acte, cerințele relevante în temeiul prezentei directive se consideră îndeplinite dacă sunt respectate părțile relevante din aceste acte. Cu toate acestea, în cazul în care cerințele de accesibilitate nu sunt acoperite de aceste acte, de exemplu, obligația ca site-urile companiilor aeriene să fie accesibile, ar trebui să se aplice prezenta directivă.

 

__________________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (JO L 315, 3.12.2007, p. 14).

 

1b Regulamentul (UE) nr. 1300/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 noiembrie 2014 privind specificațiile tehnice de interoperabilitate referitoare la accesibilitatea sistemului feroviar al Uniunii pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă (JO L 356, 12.12.2014, p. 110).

 

1c Regulamentul (UE) nr. 454/2011 al Comisiei din 5 mai 2011 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „aplicații telematice pentru serviciile de călători” al sistemului feroviar transeuropean (JO L 123, 12.5.2011, p. 11).

 

1d Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 55, 28.2.2011, p. 1).

 

1e Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 334, 17.12.2010, p. 1).

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Considerentul 22 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22b)  Prezenta directivă urmărește să completeze legislația sectorială a Uniunii cu privire la aspectele care nu sunt acoperite de prezenta directivă.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Considerentul 22 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22c)  Stabilirea domeniului de aplicare al prezentei directive în ceea ce privește serviciile de transport de pasageri aerian, cu autobuzul, feroviar și naval ar trebui să se bazeze pe legislația sectorială existentă privind drepturile pasagerilor. În cazul în care prezenta directivă nu se aplică anumitor tipuri de servicii de transport, statele membre ar trebui să poată încuraja furnizorii de servicii să aplice cerințele de accesibilitate relevante prevăzute în prezenta directivă.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  În anumite situații, cerințele comune în materie de accesibilitate a mediului construit ar facilita libera circulație a serviciilor conexe și a persoanelor cu handicap. Prin urmare, prezenta directivă permite statelor membre să includă mediul construit utilizat la prestarea de servicii în domeniul de aplicare al prezentei directive, asigurând conformitatea cu cerințele în materie de accesibilitate prevăzute în anexa X.

(23)  În anumite situații, accesibilitatea mediului construit este o condiție necesară pentru ca persoanele cu dizabilități să aibă acces efectiv la serviciile conexe. Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să oblige statele membre să includă mediul construit utilizat la prestarea de servicii în domeniul de aplicare al prezentei directive, asigurând conformitatea cu cerințele în materie de accesibilitate prevăzute în anexa X. Cu toate acestea, statele membre nu ar trebui să fie obligate să modifice sau să introducă norme de drept național cu privire la accesibilitatea mediului construit dacă au adoptat deja legi naționale care tratează în mod corespunzător mediul construit utilizat și serviciile conexe. În plus, cerințele în materie de accesibilitate ar trebui să se aplice doar la construirea de infrastructuri noi sau în cazul unor renovări semnificative.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a)  În cazul în care legislația Uniunii în vigoare prevede un caracter voluntar al cerințelor în materie de accesibilitate, acesta nu este modificat prin prezenta directivă.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Este necesar să se prevadă că, pentru actele legislative ale Uniunii care stabilesc obligații de accesibilitate fără a furniza cerințe sau specificații privind accesibilitatea, aceasta din urmă este definită prin trimitere la cerințele de accesibilitate ale prezentei directive. Acesta este cazul Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului35, al Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului36 și al Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului37, care prevăd că specificațiile tehnice și cerințele tehnice sau funcționale ale concesiunilor, lucrărilor sau serviciilor care intră în domeniul lor de aplicare țin cont de criteriile de accesibilitate pentru persoanele cu handicap sau de „proiectarea pentru toți” utilizatorii.

(24)  Este necesar să se prevadă că, pentru actele legislative ale Uniunii care stabilesc obligații de accesibilitate fără a furniza cerințe sau specificații privind accesibilitatea, aceasta din urmă este definită prin trimitere la cerințele de accesibilitate ale prezentei directive. Printre aceste acte se numără Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului35, Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului36 și Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului37, care prevăd că specificațiile tehnice și cerințele tehnice sau funcționale ale concesiunilor, lucrărilor sau serviciilor care intră în domeniul lor de aplicare țin cont de criteriile de accesibilitate pentru persoanele cu handicap sau de „proiectarea pentru toți” utilizatorii.

__________________

__________________

35 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1).

35 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1).

36 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).

36 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).

37 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 28.3.2014, p. 243).

37 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 28.3.2014, p. 243).

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a)  Obligația de a garanta accesibilitatea infrastructurilor de transport ale rețelei transeuropene de transport este prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului1a. Cerințele de accesibilitate specificate în prezenta directivă ar trebui să se aplice și anumitor elemente ale infrastructurii de transport reglementate de regulamentul în cauză, în măsura în care sunt implicate produsele și serviciile incluse în prezenta directivă, iar infrastructura și mediul construit aferente acestor servicii sunt destinate utilizării de către călători.

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (JO L 348, 20.12.2013, p.1).

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Considerentul 24 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24b)  Prezenta directivă nu ar trebui, însă, să modifice caracterul obligatoriu sau voluntar al dispozițiilor din alte acte legislative ale Uniunii, cum ar fi articolul 67 din Directiva 2014/24/UE privind criteriile de atribuire a contractelor, pe care autoritățile contractante le pot utiliza pentru a stabili oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Dacă se consideră că există o legătură cu obiectul achizițiilor în cauză, ar putea fi incluse unele aspecte sociale. Prezenta directivă ar trebui deci să garanteze că, atunci când cerințele în materie de accesibilitate sunt utilizate în conformitate cu acele alte acte legislative ale Uniunii, cerințele respective sunt aceleași în întreaga Uniune.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Accesibilitatea ar trebui să fie obținută prin eliminarea și prevenirea barierelor, de preferință printr-o abordare care să ia în calcul proiectarea universală sau „proiectarea pentru toți”. Accesibilitatea nu ar trebui să excludă punerea la dispoziție a unor amenajări rezonabile, atunci când acest lucru este impus de legislația națională sau a Uniunii.

(25)  Accesibilitatea ar trebui să fie obținută prin eliminarea și prevenirea barierelor, de preferință printr-o abordare care să ia în calcul proiectarea universală sau „proiectarea pentru toți”. Potrivit Convenției, această abordare „înseamnă proiectarea produselor, spațiilor, programelor și serviciilor astfel încât să fie accesibile tuturor, în cea mai mare măsură posibilă, fără a fi nevoie de adaptări sau proiectare specializată”. În conformitate cu Convenția, „proiectarea universală” nu ar trebui să excludă dispozitivele de asistență pentru categorii speciale de persoane cu dizabilități, atunci când sunt necesare. Accesibilitatea nu ar trebui să excludă punerea la dispoziție a unor amenajări rezonabile, atunci când acest lucru este impus de legislația națională sau a Uniunii.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a)  Faptul că un produs sau un serviciu intră în domeniul de aplicare al prezentei directive nu înseamnă automat că acest produs sau serviciu este inclus în domeniul de aplicare al Directivei 93/42/CEE a Consiliului1a.

 

__________________

 

1a Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale (JO L 169, 12.7.1993, p. 1).

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Considerentul 25 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25b)  Atunci când se stabilesc și se clasifică nevoile persoanelor cu dizabilități pe care trebuie să le satisfacă produsul sau serviciul, principiul proiectării universale ar trebui interpretat în conformitate cu Comentariul General nr. 2(2014) făcut de Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități cu privire la articolul 9 al Convenției.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Prezenta directivă ar trebui să aibă la bază Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului, întrucât aceasta reglementează produse care fac deja obiectul altor acte legislative ale Uniunii, asigurând astfel coerența legislației Uniunii.

(27)  Prezenta directivă ar trebui să aibă la bază Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului, întrucât aceasta reglementează produse care fac deja obiectul altor acte legislative ale Uniunii, asigurând astfel coerența legislației Uniunii. Cu toate acestea, dispozițiile în materie de siguranță din respectiva decizie, cum ar fi cele legate de rechemări, nu ar trebui să facă parte din prezenta directivă, întrucât un produs care nu este accesibil nu este un produs periculos.

__________________

__________________

38 Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor (JO L 218, 13.8.2008, p. 82).

38 Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor (JO L 218, 13.8.2008, p. 82).

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Toți operatorii economici care intervin în lanțul de furnizare și de distribuție ar trebui să se asigure că pun la dispoziție pe piață numai produse care sunt în conformitate cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă. Este necesar să se prevadă o distribuire clară și proporțională a obligațiilor care corespund rolului fiecărui operator în procesul de aprovizionare și de distribuție.

(28)  Toți operatorii economici care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive și intervin în lanțul de furnizare și de distribuție ar trebui să se asigure că pun la dispoziție pe piață numai produse care sunt în conformitate cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă. Este necesar să se prevadă o distribuire clară și proporțională a obligațiilor care corespund rolului fiecărui operator în procesul de aprovizionare și de distribuție.

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Operatorii economici ar trebui să fie răspunzători pentru conformitatea produselor și a serviciilor, în funcție de rolul care le revine în lanțul de aprovizionare, astfel încât să asigure un nivel ridicat de protecție a accesibilității și să garanteze o concurență loială pe piața Uniunii.

(29)  Operatorii economici ar trebui să fie răspunzători pentru conformitatea produselor și a serviciilor, în funcție de rolul care le revine în lanțul de aprovizionare, astfel încât să realizeze o mai bună accesibilitate și să garanteze o concurență loială pe piața Uniunii.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Producătorul, fiind persoana cu cele mai detaliate cunoștințe privind procesul de proiectare și de producție, este cel mai în măsură să efectueze procedura completă de evaluare a conformității. Obligațiile de evaluare a conformității ar trebui să îi revină producătorului.

(30)  Producătorul, fiind persoana cu cele mai detaliate cunoștințe privind procesul de proiectare și de producție, este cel mai în măsură să efectueze evaluarea completă a conformității. Cu toate acestea, responsabilitatea pentru această evaluare nu ar trebui să îi revină numai producătorului. Dacă ar dispune de prerogative mai vaste, autoritatea de supraveghere a pieței ar putea juca un rol esențial în procedura de evaluare.

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Importatorii ar trebui să se asigure că produsele din țările terțe care intră pe piața Uniunii respectă cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă, în special că producătorii au aplicat procedurile de evaluare a conformității adecvate pentru produsele în cauză.

(32)  Importatorii ar trebui să se asigure că produsele din țările terțe care intră pe piața Uniunii respectă cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă, furnizând toate informațiile necesare autorității de supraveghere competente a pieței, în scopul aplicării procedurilor de evaluare a conformității adecvate pentru produsele în cauză.

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  Din motive de proporționalitate, cerințele de accesibilitate ar trebui să se aplice numai în măsura în care nu impun o sarcină disproporționată asupra operatorului economic în cauză sau nu necesită o schimbare a produselor și a serviciilor care ar putea conduce la modificarea fundamentală a acestora în conformitate cu criteriile specificate.

(36)  Din motive de proporționalitate, cerințele de accesibilitate nu ar trebui să impună o sarcină disproporționată asupra operatorului economic în cauză, nici o schimbare a produselor și a serviciilor care ar putea conduce la modificarea fundamentală a acestora în conformitate cu criteriile specificate. Cu toate acestea, trebuie să existe mecanisme de control pentru a verifica dacă exonerarea de la aplicarea cerințelor de accesibilitate este justificată.

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Considerentul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(36a)  Pentru a evalua dacă conformitatea cu cerințele de accesibilitate aplicabile produselor sau serviciilor le impune o sarcină disproporționată operatorilor economici, ar trebui să se țină cont de dimensiunea, de resursele și de natura operatorilor economici în cauză, precum și de costurile și beneficiile estimate ale acestora în raport cu beneficiul estimat pentru persoanele cu dizabilități. Analiza respectivă costuri/beneficii ar trebui să ia în calcul, printre altele, frecvența și durata de utilizare a produsului sau serviciului în cauză, inclusiv de numărul estimat de persoane cu dizabilități care folosește produsul sau serviciul în cauză, durata de viață a infrastructurii și produselor utilizate cu prilejul furnizării unui serviciu și măsura în care există alternative disponibile gratuit, inclusiv din partea furnizorilor de servicii de transport de călători. Ar trebui luate în considerare numai motivele legitime atunci când se apreciază că cerințele privind accesibilitatea nu pot fi îndeplinite pentru că ar impune o sarcină disproporționată. Lipsa priorității, a timpului sau a cunoștințelor nu constituie motive legitime.

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  Pentru a înlesni evaluarea conformității cu cerințele aplicabile, este necesar să se prevadă prezumția de conformitate pentru produsele și serviciile care sunt în conformitate cu standardele armonizate voluntare adoptate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului39, în scopul exprimării specificațiilor tehnice detaliate ale cerințelor respective. Comisia a emis o serie de solicitări de standardizare pentru organizațiile europene de standardizare privind accesibilitatea, care ar putea fi relevante pentru elaborarea de standarde armonizate.

(39)  Pentru a înlesni evaluarea conformității cu cerințele de accesibilitate aplicabile, este necesar să se prevadă prezumția de conformitate pentru produsele și serviciile care sunt în conformitate cu standardele armonizate voluntare adoptate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului39, în scopul exprimării specificațiilor tehnice detaliate ale cerințelor respective. Comisia a emis o serie de solicitări de standardizare pentru organizațiile europene de standardizare privind accesibilitatea, care ar putea fi relevante pentru elaborarea de standarde armonizate.

__________________

__________________

39 Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).

39 Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Considerentul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(39a)  Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 prevede o procedură pentru formularea de obiecții formale asupra standardelor armonizate despre care se consideră că nu respectă cerințele prezentei directive.

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  În absența unor standarde armonizate și, dacă este necesar, în scopul armonizării pieței, Comisia ar trebui să poată adopta acte de punere în aplicare pentru stabilirea specificațiilor tehnice comune privind cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă.

(40)  Standardele europene ar trebui dictate de piață, să țină cont de interesul public, precum și de obiectivele politice specificate clar în cererea Comisiei către una sau mai multe organizații de standardizare europene de a redacta standarde armonizate, și să bazeze pe consens. Se va recurge la specificații tehnice numai în ultimă instanță. Comisia ar trebui să poată adopta specificații tehnice, de exemplu atunci când procesul de standardizare este blocat pentru că părțile interesate nu reușesc să ajungă la un consens, creând întârzieri nedorite în stabilirea unei cerințe care, fără adoptarea unui standard corespunzător, ar fi imposibil de implementat, de pildă interoperabilitatea. Comisia ar trebui să lase o perioadă suficientă de timp între adoptarea unei cereri către una sau mai multe organizații de standardizare europene de a redacta standarde armonizate și adoptarea unei specificații tehnice legate de aceeași cerință de accesibilitate. Comisia nu ar trebui să aibă permisiunea de a adopta o specificație tehnică dacă nu a încercat în prealabil să acopere cerințele de accesibilitate prin intermediul sistemului european de standardizare. Comisia nu ar trebui să recurgă la procedura de adoptare de specificații tehnice pentru a șunta sistemul european de standardizare.

Amendamentul  45

Propunere de directivă

Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(40a)  În scopul stabilirii unor standarde armonizate și a unor specificații tehnice comune care să respecte cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă pentru produse și servicii în modul cel mai eficient, Comisia ar trebui să implice în procesul decizional, dacă este fezabil, organizațiile-umbrelă europene pentru persoanele cu dizabilități și toate părțile interesate relevante.

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Considerentul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(42a)  Atunci când efectuează supravegherea pe piață a produselor, autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să revizuiască procedura de evaluare în cooperare cu persoanele cu dizabilități și organizațiile care îi reprezintă și le apără interesele.

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Considerentul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44)  Marcajul CE, ca indicație concretă a conformității unui produs cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă, este consecința vizibilă a unui întreg proces cuprinzând evaluarea conformității în sensul larg. Prezenta directivă ar trebui să respecte principiile generale care guvernează marcajul CE, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului40 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor.

(44)  Prezenta directivă ar trebui să respecte principiile generale după care se ghidează Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului40 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor. Pe lângă declarația de conformitate, producătorul prevede pe ambalaj o notă prin care informează consumatorii, într-un mod necostisitor, în legătură cu caracteristicile de accesibilitate ale produselor lor.

__________________

__________________

40 Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).

40 Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Considerentul 45

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(45)  În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008, prin aplicarea marcajului CE pe un produs, producătorul declară că produsul este conform cu toate cerințele de accesibilitate aplicabile și că își asumă întreaga responsabilitate pentru aceasta.

(45)  Neconformitatea unui produs cu cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 3 nu ar trebui să constituie în sine un risc grav în sensul articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Considerentul 48

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48)  Se așteaptă din partea statelor membre să garanteze că autoritățile de supraveghere a pieței verifică îndeplinirea de către operatorii economici a criteriilor prevăzute la articolul 12 alineatul (3), în conformitate cu capitolul V.

(48)  Se așteaptă din partea statelor membre să garanteze că autoritățile de supraveghere a pieței verifică operatorii economici îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 12 alineatul (3), în conformitate cu capitolul V, și că organizează consultări periodice cu organizațiile care reprezintă persoanele cu dizabilități.

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Considerentul 48 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(48a)  Bazele de date naționale care conțin toate informațiile relevante privind gradul de accesibilitate a produselor și a serviciilor enumerate în prezenta directivă ar trebui să permită o mai bună includere în supravegherea pe piață a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor care îi reprezintă.

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Considerentul 49

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(49)  Se așteaptă din partea statelor membre să garanteze că autoritățile competente prevăzute la articolul 22 informează Comisia cu privire la utilizarea excepțiilor menționate la articolul 22 alineatul (1) și includ în notificarea lor evaluarea menționată la alineatul (2), în conformitate cu capitolul VI.

(49)  Statele membre ar trebui să se asigure că autoritățile competente informează Comisia cu privire la utilizarea excepțiilor menționate la articolul 22. Evaluarea inițială efectuată de autoritățile competente în cauză ar trebui transmisă Comisiei la cererea acesteia. Pentru a evalua dacă conformitatea cu cerințele de accesibilitate aplicabile produselor sau serviciilor le impune o sarcină disproporționată autorităților competente, ar trebui să se țină cont de dimensiunea, de resursele și de natura autorităților competente în cauză, precum și de costurile și beneficiile estimate ale acestora în raport cu beneficiul estimat pentru persoanele cu dizabilități. Analiza respectivă costuri/beneficii ar trebui să ia în calcul, printre altele, frecvența și durata de utilizare a produsului sau serviciului în cauză, inclusiv de numărul estimat de persoane cu dizabilități care folosește produsul sau serviciul în cauză, durata de viață a infrastructurii și produselor utilizate cu prilejul furnizării unui serviciu și măsura în care există alternative disponibile gratuit, inclusiv din partea furnizorilor de servicii de transport de călători. Ar trebui luate în considerare numai motivele legitime atunci când se apreciază că cerințele privind accesibilitatea ar impune o sarcină disproporționată. Lipsa priorității, a timpului sau a cunoștințelor nu constituie motive legitime.

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Considerentul 50

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(50)  Ar trebui stabilită o procedură de salvgardare care să se aplice numai în cazul unui dezacord între statele membre asupra unor măsuri luate de către un stat membru, în baza căreia părțile interesate să fie informate cu privire la acțiunile preconizate în legătură cu produsele neconforme cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă. Aceasta ar trebui să permită autorităților de supraveghere a pieței ca, în cooperare cu operatorii economici relevanți, să acționeze din timp cu privire la astfel de produse.

(50)  Ar trebui stabilită o procedură de salvgardare care să se aplice numai în cazul unui dezacord între statele membre asupra unor măsuri luate de către un stat membru, în baza căreia părțile interesate să fie informate cu privire la acțiunile preconizate în legătură cu produsele neconforme cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă. Aceasta ar trebui să permită autorităților de supraveghere a pieței ca, în cooperare cu organizațiile reprezentative ale persoanelor cu handicap, precum și cu operatorii economici relevanți, să acționeze din timp cu privire la astfel de produse.

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Considerentul 51 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(51a)  Pentru a garanta aplicarea adecvată a principiului proporționalității în ceea ce privește obligațiile de identificare a operatorilor economici și criteriile ce urmează a fi folosite pentru a aprecia dacă conformitatea cu o obligație care decurge din prezenta directivă ar impune o sarcină disproporționată, ar trebui să i se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE pentru a stabili perioada în care operatorii economici trebuie să poată să identifice toți operatorii economici care le-au furnizat un produs sau cărora le-au furnizat un produs și adoptarea orientărilor și pentru a specifica, de asemenea, criteriile specifice ce trebuie avute în vedere pentru toate produsele și serviciile vizate de prezenta directivă atunci când se evaluează dacă obligația poate fi considerată disproporționată, fără modificarea respectivelor criterii. Respectiva perioadă ar trebui să fie stabilită în funcție de ciclul de viață al produsului. Este deosebit de important ca, în cadrul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016 1a. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

 

__________________

 

1a JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Considerentul 51 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(51b)  Statele membre ar trebui să găsească mijloace adecvate și eficace pentru a asigura conformitatea cu prezenta directivă și să stabilească deci mecanisme de control corespunzătoare, precum controale a posteriori din partea autorităților de supraveghere a pieței pentru a verifica dacă exonerarea de respectarea cerințelor de accesibilitate este justificată. Când au de a face cu reclamații privind accesibilitatea, statele membre ar trebui să acționeze în conformitate cu principiul bunei administrări și îndeosebi cu obligația funcționarilor de a garanta luarea unei decizii în legătură cu fiecare reclamație într-un termen rezonabil.

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Considerentul 52 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(52a)  Statele membre ar trebui să se asigure că sunt disponibile căi de atac eficace și rapide împotriva deciziilor luate de autoritățile contractante și de entitățile contractante în ceea ce privește includerea unui anumit contract în domeniul de aplicare al Directivelor 2014/24/UE și 2014/25/UE. Având în vedere cadrul juridic existent privind căile de atac în domeniile reglementate de Directivele 2014/24/UE și 2014/25/UE, domeniile în cauză ar trebui să fie excluse de la aplicarea dispozițiilor prezentei directive referitoare la punerea în aplicare și sancțiuni. O astfel de excludere nu aduce atingere obligațiilor statelor membre care decurg din tratate de a lua toate măsurile necesare pentru a garanta aplicarea și eficacitatea dreptului Uniunii.

Amendamentul  56

Propunere de directivă

Considerentul 53 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(53a)  Cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă ar trebui să se aplice produselor introduse pe piața Uniunii după data aplicării măsurilor naționale de transpunere a prezentei directive, inclusiv produselor folosite și la mâna a doua importate dintr-o țară terță, introduse pe piața Uniunii după data respectivă.

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Considerentul 53 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(53b)  Cu toate acestea, contractele de achiziții publice de produse, lucrări sau servicii care fac obiectul Directivei 2014/24/UE sau al Directivei 2014/25/UE și care au fost atribuite înainte de data punerii în aplicare a prezentei directive, ar trebui să fie executate în continuare în conformitate cu cerințele de accesibilitate, dacă este cazul, specificate în contractele publice respective.

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Considerentul 53 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(53c)  Pentru a oferi prestatorilor de servicii timp suficient pentru a se adapta la cerințele stabilite în prezenta directivă, este necesar să se prevadă o perioadă de tranziție pe parcursul căreia produsele utilizate pentru a furniza un serviciu nu trebuie să respecte cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă. Având în vedere costurile aferente bancomatelor (ATM-uri), automatelor pentru tichete și automatelor de check-in și ciclul de viață lung al acestora, este oportun să se prevadă ca, atunci când astfel de aparate sunt utilizate pentru a furniza servicii, ele să poată fi utilizate în continuare până la sfârșitul duratei lor de viață economică utilă.

Amendamentul    59

Propunere de directivă

Considerentul 54 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(54a)  Implementarea de aplicații care furnizează informații bazate pe serviciile de date spațiale contribuie la circulația independentă și în condiții de siguranță a persoanelor cu dizabilități. Datele spațiale utilizate de astfel de aplicații ar trebui să ofere posibilitatea de a furniza informații adaptate la nevoile specifice ale persoanelor cu dizabilități.

Amendamentul    60

Propunere de directivă

Articolul - 1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul -1

 

Obiect

 

Obiectivul prezentei directive este de a elimina și de a preveni obstacolele create de cerințele de accesibilitate divergente în calea liberei circulații a produselor și serviciilor care fac obiectul prezentei directive în statele membre. Ea mai are, de asemenea, obiectivul de a contribui la buna funcționare a pieței interne, prin apropierea legilor, a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la cerințele de accesibilitate pentru anumite produse și servicii.

Amendamentul    61

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Capitolele I, II-V și VII se aplică următoarelor produse:

1.  Capitolele I, II-V și VII se aplică următoarelor produse introduse pe piața Uniunii la [data de aplicare a prezentei directive]

Amendamentul    62

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  echipamente informatice și sisteme de operare de uz general;

(a)  echipamente informatice și sistemele de operare de uz general incorporate în acestea destinate utilizării de către consumatori;

Amendamentul    63

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – litera b – punctul iii a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiia)  terminale de plăți;

Amendamentul    64

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  echipamente terminale aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori, legate de serviciile de telefonie;

(c)  echipamente terminale legate de serviciile de telefonie utilizate de consumatori;

Amendamentul    65

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  echipamente terminale aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori, legate de serviciile mass-media audiovizuale.

(d)  echipamente terminale aferente utilizate de consumatori, legate de serviciile mass-media audiovizuale.

Amendamentul    66

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  cititoare de cărți electronice.

Amendamentul    67

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Capitolele I, II-V și VII se aplică următoarelor servicii:

2.  Fără a aduce atingere articolului 27, capitolele I, II-V și VII se aplică următoarelor servicii furnizate după...[data de aplicare a prezentei directive]:

Amendamentul    68

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2 – litera - a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  sisteme de operare, atunci când nu sunt incorporate în echipamentul fizic al computerului și sunt oferite ca imobilizări necorporale;

Amendamentul    69

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  servicii de telefonie și echipamente terminale aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori;

(a)  servicii de telefonie și echipamente terminale aferente;

Amendamentul    70

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  servicii mass-media audiovizuale și echipamente aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori;

(b)  site-uri web și servicii integrate mass-media audiovizuale pe dispozitive mobile;

Amendamentul    71

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  servicii bancare;

(d)  servicii bancare pentru consumatori;

Amendamentul    72

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  cărți electronice;

(e)  cărți electronice și echipamente aferente utilizate pentru prestarea serviciilor în cauză furnizate de prestatorul de servicii și accesul la ele;

Amendamentul    73

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  contractele de achiziții publice și de concesiune care fac obiectul Directivei 2014/23/UE42, al Directivei 2014/24/UE și al Directivei 2014/25/UE;

(a)  contractele de achiziții publice și de concesiune care fac obiectul Directivei 2014/23/UE, al Directivei 2014/24/UE și al Directivei 2014/25/UE încheiate sau acordate după... [data de aplicare a prezentei directive]:

__________________

 

42Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1).

 

Amendamentul    74

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  pregătirea și punerea în aplicare a programelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime43; și al Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului44;

(b)  pregătirea și punerea în aplicare a programelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului43 și al Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului44, adoptate sau puse în aplicare după... [data de aplicare a prezentei directive]:

__________________

__________________

43 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

43 Regulamentul (UE) nr.1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

44 Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului.

44 Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului (OJ L 347, 20.12.2013, p. 470).

Amendamentul    75

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  procedurile de atribuire a contractelor pentru serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului; 45

(c)  contractele de servicii publice după ... [data de aplicare a prezentei directive], sunt atribuite fie pe bază competitivă prin proceduri de licitație sau direct pentru serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului45;

__________________

__________________

45 Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului (JO L 315, 3.12.2007, p. 1).

45 Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului (JO L 315, 3.12.2007, p. 1).

Amendamentul    76

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  infrastructura de transport, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului46.

(d)  infrastructura de transport, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1315/2013 proiectată sau construită după ... [data de aplicare a prezentei directive]:

__________________

 

46Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (JO L 348, 20.12.2013, p.1).

 

Amendamentul    77

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  regulamente existente privind serviciile de transport pentru a obține o mai mare coerență între aceste acte legislative și a include aspecte intermodale, care sunt necesare pentru o accesibilitate fără bariere; aceste regulamente sunt baza pentru normele privind accesibilitatea la serviciile de transport și de mobilitate.

Amendamentul    78

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Alineatul (3) se aplică numai produselor și serviciilor menționate la alineatele (1) și (2).

Amendamentul    79

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Prezenta directivă nu se aplică următoarelor tipuri de conținut al site-urilor web și al aplicațiilor mobile:

 

(a)   formatele de fișiere asociate activităților de birou, publicate înainte de ... [data de aplicare a prezentei directive];

 

(b)  hărți și servicii de cartografiere online, dacă informațiile esențiale sunt furnizate într-un format digital accesibil pentru hărțile destinate navigației;

 

(c)   conținut aparținând unor terți care nu este nici finanțat, nici elaborat ori aflat sub controlul operatorului economic sau autorității competente în cauză;

 

(d)  conținutul site-urilor web și al aplicațiilor mobile care pot fi încadrate ca arhive, ceea ce înseamnă că pot conține doar conținut care nu este actualizat nici editat după ... [data de aplicare a prezentei directive]:

Amendamentul    80

Propunere de directivă

Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1a

 

Excluderea microîntreprinderilor

 

Prezenta directivă nu se aplică microîntreprinderilor care produc, importă sau distribuie produse și servicii care intră în domeniul său de aplicare.

Amendamentul    81

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „produse și servicii accesibile” înseamnă produse și servicii care sunt perceptibile, utilizabile și ușor de înțeles pentru persoanele cu limitări funcționale, inclusiv pentru persoanele cu handicap, în condiții de egalitate cu ceilalți;

(1)  „produse și servicii accesibile” înseamnă produse și servicii care pot fi percepute, operate și înțelese de persoanele cu dizabilități și sunt suficient de rezistente pentru a fi utilizate de acestea;

Amendamentul    82

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  „proiectare universală” (denumită și „proiectare pentru toți”) înseamnă proiectarea produselor, spațiilor, programelor și serviciilor astfel încât acestea să fie accesibile tuturor, în cea mai mare măsură posibilă, fără necesitatea adaptărilor sau a proiectării speciale. „Proiectarea universală” nu exclude dispozitivele de asistență pentru categorii speciale de persoane cu limitări funcționale, inclusiv de persoane cu handicap, acolo unde sunt necesare;

eliminat

Amendamentul    83

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  „serviciu” înseamnă un serviciu, astfel cum este definit la articolul 4 punctul 1 din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a;

 

____________________

 

1a Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (JO L 376, 27.12.2006, p. 36).

Amendamentul    84

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b)  „prestator de servicii” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care oferă sau prestează un serviciu care este destinat pieței Uniunii;

Amendamentul    85

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 16a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  „IMM” înseamnă o întreprindere mică sau mijlocie, în conformitate cu definiția din Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei1a;

 

____________________

 

1a Recomandarea 2003/361/EC a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

Amendamentul    86

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  „rechemare” înseamnă orice măsură care are ca scop returnarea unui produs ce a fost pus deja la dispoziția utilizatorului final;

eliminat

Amendamentul    87

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 20a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  „servicii bancare pentru consumatori” înseamnă servicii care le permit consumatorilor să deschidă și să folosească conturi de plată cu servicii de bază în Uniune în sensul Directivei 2014/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a;

 

____________________

 

1a Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază (JO L 257, 28.8.2014, p. 214).

Amendamentul    88

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  „comerț electronic” înseamnă vânzarea online de produse și servicii.

(21)  „comerț electronic” înseamnă vânzarea online de produse și servicii de la societăți comerciale la consumatori care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a.

 

____________________

 

1a Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

Amendamentul    89

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  „servicii de transport aerian de pasageri” înseamnă servicii prestate de transportatorii aerieni, operatorii de turism și organismele de conducere a aeroporturilor, astfel cum sunt definite la articolul 2 literele (b) - (f) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului1a;

 

____________________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului (JO L 204, 26.7.2006, p. 1).

Amendamentul    90

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21b)  „servicii de transport de pasageri cu autobuzul” înseamnă serviciile reglementate la articolul 2 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 181/2011;

Amendamentul    91

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 21 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21c)  „servicii de transport feroviar de călători” înseamnă serviciile reglementate la articolul 2 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1371/2007;

Amendamentul    92

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 21 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21d)  „servicii de transport naval de pasageri” înseamnă serviciile reglementate la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1177/2010.

Amendamentul    93

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Următoarele terminale pentru autoservire: bancomatele, automatele pentru tichete și automatele de check-in sunt conforme cu cerințele stabilite în secțiunea II a anexei I.

3.  Următoarele terminale pentru autoservire: bancomatele, automatele pentru tichete, automatele de check-in și terminalele de plată sunt conforme cu cerințele stabilite în secțiunea II a anexei I.

Amendamentul    94

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Serviciile de telefonie, inclusiv serviciile de urgență și echipamentele terminale aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori sunt conforme cu cerințele stabilite în secțiunea III a anexei I.

4.  Serviciile de telefonie, inclusiv serviciile de urgență și echipamentele terminale aferente utilizate de consumatori sunt conforme cu cerințele stabilite în secțiunea III a anexei I.

Amendamentul    95

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Serviciile mass-media audiovizuale și echipamentele aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori sunt conforme cu cerințele stabilite în secțiunea IV a anexei I.

5.  Site-urile web, serviciile mobile ale serviciilor mass-media audiovizuale și echipamentele aferente utilizate de consumatori sunt conforme cu cerințele stabilite în secțiunea IV a anexei I.

Amendamentul    96

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Serviciile de transport de călători aerian, feroviar, maritim și cu autobuzul, site-urile web, serviciile integrate pe dispozitive mobile, sistemele inteligente de emitere a biletelor și transmiterea în timp real a informațiilor, precum și terminalele pentru autoservire, automatele pentru tichete și automatele de check-in utilizate pentru prestarea de servicii de transport de călători sunt conforme cu cerințele corespunzătoare stabilite în secțiunea V a anexei I.

6.  Serviciile de transport de călători aerian, feroviar, maritim și cu autobuzul, site-urile web, serviciile integrate pe dispozitive mobile, sistemele inteligente de emitere a biletelor și transmiterea în timp real a informațiilor, precum și terminalele pentru autoservire, automatele pentru tichete și automatele de check-in utilizate pentru prestarea de servicii de transport de călători sunt conforme cu cerințele corespunzătoare stabilite în secțiunea V a anexei I atunci când cerințele respective nu sunt deja acoperite de următoarele acte:

 

(a)  în materie de transport feroviar, Regulamentul (CE) nr. 1371/2007, Regulamentul (UE) nr. 1300/2014 și Regulamentul (UE) nr. 454/2011;

 

(b)  în materie de transport cu autobuzul și autocarul, Regulamentul (UE) nr. 181/2011;

 

(c)  în materie de transport pe mare și pe căi navigabile interioare, Regulamentul (UE) nr. 1177/2010; sau

 

(d)   în materie de transport aerian, Regulamentul (CE) nr. 1107/2006.

Amendamentul    97

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Serviciile bancare, site-urile web, serviciile bancare integrate pe dispozitive mobile, terminalele pentru autoservire, inclusiv bancomatele utilizate pentru prestarea de servicii bancare sunt conforme cu cerințele stabilite în secțiunea VI a anexei I.

7.  Serviciile bancare pentru consumatori, site-urile web, serviciile bancare integrate pe dispozitive mobile, terminalele pentru autoservire, inclusiv terminalele de plată și bancomatele utilizate pentru prestarea serviciilor bancare amintite sunt conforme cu cerințele stabilite în secțiunea VI a anexei I.

Amendamentul    98

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Cărțile electronice sunt conforme cu cerințele stabilite în secțiunea VII a anexei I.

8.  Cărțile electronice și echipamentele aferente sunt conforme cu cerințele stabilite în secțiunea VII a anexei I.

Amendamentul    99

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10.  Statele membre pot decide, luând în considerare condițiile naționale, că mediul construit utilizat de clienții serviciilor de transport de călători, inclusiv mediul gestionat de prestatorii de servicii și de operatorii de infrastructură și mediul construit utilizat de clienții serviciilor bancare, de centrele de servicii pentru clienți și de magazinele gestionate de operatori de telefonie trebuie să respecte cerințele de accesibilitate din secțiunea X a anexei I, în scopul de a maximiza utilizarea acestora de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv de către persoanele cu handicap.

10.  Statele membre se asigură că mediul construit utilizat de clienții serviciilor de transport de călători, inclusiv mediul gestionat de prestatorii de servicii și de operatorii de infrastructură și mediul construit utilizat de clienții serviciilor bancare pentru consumatori, de centrele de servicii pentru clienți și de magazinele gestionate de operatori de telefonie trebuie să respecte cerințele de accesibilitate din secțiunea X a anexei I la construirea de noi infrastructuri sau la efectuarea de renovări care au ca efect modificarea substanțială a structurii unei clădiri existente, în scopul de a maximiza utilizarea acestora de către persoanele cu dizabilități. Aceste măsuri nu aduc atingere legislației naționale și a Uniunii privind protecția patrimoniului național cu valoare artistică, istorică sau arheologică;

 

Statele membre care au introdus deja o legislație națională privind cerințele de accesibilitate aferente mediului construit pe teritoriul lor îndeplinesc cerințele aferente mediului construit stabilite în prezenta directivă numai în măsura în care serviciile menționate la primul paragraf nu sunt acoperite de legislația amintită.

Amendamentul    100

Propunere de directivă

Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre nu pot împiedica punerea la dispoziție pe piață, pe teritoriul lor, a produselor și a serviciilor care sunt conforme cu prezenta directivă din motive legate de cerințele de accesibilitate.

Statele membre nu împiedică, din motive legate de cerințele de accesibilitate, punerea la dispoziție pe piață, pe teritoriul lor, a produselor care sunt conforme cu prezenta directivă. Statele membre nu împiedică, din motive legate de cerințele de accesibilitate, prestarea pe teritoriul lor a unor servicii care sunt conforme cu prezenta directivă.

Amendamentul    101

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atunci când își introduc pe piață produsele, producătorii trebuie să se asigure că acestea au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele de accesibilitate aplicabile prevăzute la articolul 3.

1.  Atunci când își introduc pe piață produsele, producătorii trebuie să se asigure că acestea au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele de accesibilitate aplicabile prevăzute la articolul 3, cu excepția cazului în care cerințele nu pot fi îndeplinite, deoarece adaptarea produsului ar presupune o modificare fundamentală a naturii de bază a produsului respectiv sau ar impune o sarcină disproporționată pentru producătorul în cauză, potrivit dispozițiilor de la articolul 12.

Amendamentul    102

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care s-a demonstrat conformitatea unui produs cu cerințele de accesibilitate aplicabile prin procedura menționată, producătorii întocmesc o declarație de conformitate UE și aplică marcajul CE.

În cazul în care s-a demonstrat conformitatea unui produs cu cerințele de accesibilitate aplicabile prin procedura de evaluare a conformității menționată, producătorii întocmesc o declarație de conformitate UE care indică clar că produsul este accesibil.

Amendamentul    103

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Producătorii păstrează un registru de plângeri, de produse neconforme și de rechemări de produse și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.

4.  Producătorii păstrează un registru de plângeri și de produse neconforme.

Amendamentul    104

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Producătorii se asigură că produsul este însoțit de instrucțiuni și informații de siguranță, într-o limbă ușor de înțeles pentru consumatori și utilizatorii finali, după cum se stabilește de către statul membru în cauză.

7.  Producătorii se asigură că produsul este însoțit de instrucțiuni într-o limbă ușor de înțeles pentru consumatori și utilizatorii finali, după cum se stabilește de către statul membru în cauză.

Amendamentul    105

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au introdus pe piață nu este conform prezentei directive iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce în conformitate respectivul produs, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care produsul prezintă un risc legat de accesibilitate, producătorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață produsul, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.

8.  Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au introdus pe piață nu este conform prezentei directive iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce în conformitate respectivul produs sau pentru a-l retrage, după caz. În plus, în cazul în care produsul nu este în conformitate cu prezenta directivă, producătorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață produsul, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.

Amendamentul    106

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea produsului, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea în cauză. Ei cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele pe care le-au introdus pe piață, cu scopul de a asigura conformitatea cu cerințele menționate la articolul 3.

9.  Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, îi furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea produsului, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea în cauză. Ei cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru a asigura conformitatea cu prezenta directivă.

Amendamentul    107

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, să furnizeze acestei autorități toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea produsului;

(a)  în urma unei cereri din partea unei autorități naționale competente, să îi furnizeze acestei autorități toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea produsului;

Amendamentul    108

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  să coopereze cu autoritățile naționale competente, la cererea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele acoperite de mandatul lor.

(b)  să coopereze cu autoritățile naționale competente, la cererea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru asigurarea conformității produselor acoperite de mandatul lor cu prezenta directivă.

Amendamentul    109

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Înainte de introducerea unui produs pe piață, importatorii se asigură că procedura de evaluare a conformității stabilită în anexa II a fost efectuată de către producător. Aceștia se asigură că producătorul a întocmit documentația tehnică cerută în anexa respectivă, că produsul poartă marcajul CE și este însoțit de documentele necesare și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la articolul 5 alineatele (5) și (6).

2.  Înainte de introducerea unui produs pe piață, importatorii se asigură că procedura de evaluare a conformității stabilită în anexa II a fost efectuată de către producător. Aceștia se asigură că producătorul a întocmit documentația tehnică cerută în anexa respectivă, că produsul este însoțit de documentele necesare și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la articolul 5 alineatele (5) și (6).

Amendamentul    110

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care un importator consideră sau are motive să creadă că un produs nu este în conformitate cu cerințele de accesibilitate menționate la articolul 3, el nu introduce produsul pe piață până când acesta nu devine conform. În plus, atunci când produsul prezintă un risc, importatorul informează producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.

3.  În cazul în care un importator consideră sau are motive să creadă că un produs nu este în conformitate cu cerințele de accesibilitate menționate la articolul 3, el nu introduce produsul pe piață până când acesta nu devine conform. În plus, atunci când produsul nu este în conformitate cu prezenta directivă, importatorul informează producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.

Amendamentul    111

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Importatorii se asigură că produsul este însoțit de instrucțiuni și informații într-o limbă ușor de înțeles pentru consumatori și utilizatorii finali, după cum se stabilește de către statul membru în cauză.

5.  Importatorii se asigură că produsul este însoțit de instrucțiuni într-o limbă ușor de înțeles pentru consumatori și utilizatorii finali, după cum se stabilește de către statul membru în cauză.

Amendamentul    112

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Importatorii păstrează un registru de plângeri, de produse neconforme și de rechemări de produse și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.

7.  Importatorii păstrează un registru de plângeri și de produse neconforme.

Amendamentul    113

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au introdus pe piață nu este conform cerințelor menționate la articolul 3 iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul produs în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care produsul prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață produsul, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.

8.  Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au introdus pe piață nu este conform prezentei directive iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce în conformitate respectivul produs sau pentru a-l retrage, după caz. În plus, în cazul în care produsul nu este în conformitate cu prezenta directivă, importatorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață produsul, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.

Amendamentul    114

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea unui produs, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele pe care le-au introdus pe piață.

9.  Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea unui produs, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru asigurarea conformității produselor pe care le-au introdus pe piață cu cerințele de accesibilitate menționate la articolul 3.

Amendamentul    115

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Înainte de a pune la dispoziție un produs pe piață, distribuitorii verifică dacă produsul poartă marcajul CE, dacă acesta este însoțit de documentele prevăzute și de instrucțiuni și informații într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și alți utilizatori finali din statul membru în care produsul este pus la dispoziție pe piață și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la articolul 5 alineatele (5) și (6) și la articolul 7 alineatul (4).

2.  Înainte de a pune la dispoziție un produs pe piață, distribuitorii verifică dacă produsul este conform cu prezenta directivă și dacă acesta este însoțit de documentele prevăzute și de instrucțiuni într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și alți utilizatori finali din statul membru în care produsul este pus la dispoziție pe piață și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la articolul 5 alineatele (5) și (6) și la articolul 7 alineatul (4).

Amendamentul    116

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care un distribuitor consideră sau are motive să creadă că un produs nu este în conformitate cu cerințele de accesibilitate menționate la articolul 3, el nu pune la dispoziție produsul pe piață până când acesta nu devine conform. În plus, în cazul în care produsul prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.

3.  În cazul în care un distribuitor consideră sau are motive să creadă că un produs nu este în conformitate cu cerințele de accesibilitate menționate la articolul 3, el nu pune la dispoziție produsul pe piață până când acesta nu devine conform. În plus, atunci când produsul nu este în conformitate cu prezenta directivă, distribuitorul informează producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.

Amendamentul    117

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au pus la dispoziție pe piață nu este conform cu prezenta directivă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul produs în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care produsul prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață produsul, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.

5.  Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au pus la dispoziție pe piață nu este conform cu prezenta directivă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul produs în conformitate sau pentru a-l retrage, după caz. În plus, în cazul în care produsul nu este în conformitate cu prezenta directivă, distribuitorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață produsul, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.

Amendamentul    118

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Distribuitorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea produsului. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune de eliminare a riscurilor prezentate de produsele puse la dispoziție pe piață.

6.  Distribuitorii, în urma unei cereri din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea produsului. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru asigurarea conformității produselor pe care le-au introdus pe piață cu cerințele de accesibilitate menționate la articolul 3.

Amendamentul    119

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Operatorii economici sunt în măsură să prezinte informațiile prevăzute la alineatul (1) timp de 10 ani după ce le-a fost furnizat produsul și timp de 10 ani după ce au furnizat produsul.

2.  Operatorii economici sunt în măsură să prezinte informațiile prevăzute la alineatul (1) pentru o anumită perioadă, care este de cel puțin cinci ani, după ce le-a fost furnizat produsul sau după ce au furnizat produsul.

Amendamentul    120

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în conformitate cu articolul 23a pentru a preciza perioada menționată la alineatul (2) din prezentul articol. Respectiva perioadă este stabilită în funcție de ciclul de viață al produsului în cauză.

Amendamentul    121

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prestatorii de servicii pregătesc informațiile necesare în conformitate cu anexa III, explicând modul în care serviciile îndeplinesc cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 3. Informațiile sunt puse la dispoziția publicului în formă scrisă și orală, inclusiv într-un mod accesibil pentru persoanele cu limitări funcționale și persoanele cu handicap. Prestatorii de servicii păstrează informațiile atât timp cât serviciul este disponibil.

2.  Prestatorii de servicii pregătesc informațiile necesare în conformitate cu anexa III, explicând modul în care serviciile furnizate de ei îndeplinesc cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 3. Informațiile sunt puse la dispoziția publicului într-un mod accesibil pentru persoanele cu handicap. Prestatorii de servicii păstrează informațiile atât timp cât serviciul este disponibil.

Amendamentul    122

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În urma unei cereri motivate din partea unei autorități competente, prestatorii de servicii îi furnizează acesteia toate informațiile necesare pentru a demonstra conformitatea serviciului cu cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 3. Ei cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru a aduce serviciul în conformitate cu aceste cerințe.

4.  În urma unei cereri din partea unei autorități competente, prestatorii de servicii îi furnizează acesteia toate informațiile necesare pentru a demonstra conformitatea serviciului cu cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 3. Ei cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru a aduce serviciul în conformitate cu aceste cerințe.

Amendamentul    123

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Această sarcină nu este considerată a fi disproporționată atunci când este compensată prin finanțare din alte surse decât resursele proprii ale operatorului economic, indiferent dacă acestea sunt publice sau private.

4.  Această sarcină nu este considerată a fi disproporționată atunci când este compensată prin finanțare din alte surse decât resursele proprii ale operatorului economic, puse la dispoziție în vederea îmbunătățirii accesibilității, indiferent dacă acestea sunt publice sau private.

Amendamentul    124

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Evaluarea măsurii în care conformitatea cu cerințele de accesibilitate aplicabile produselor sau serviciilor impune o modificare fundamentală sau o sarcină disproporționată se efectuează de către operatorul economic.

5.  Evaluarea inițială a măsurii în care conformitatea cu cerințele de accesibilitate aplicabile produselor sau serviciilor impune o modificare fundamentală sau o sarcină disproporționată se efectuează de către operatorul economic.

Amendamentul    125

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 23a pentru completarea alineatului (3) de la prezentul articol prin detalierea criteriilor specifice ce trebuie avute în vedere pentru toate produsele și serviciile vizate de prezenta directivă atunci când se evaluează dacă obligația poate fi considerată disproporționată fără modificarea respectivelor criterii.

 

Comisia adoptă primul act delegat de acest fel care reglementează toate produsele și serviciile care intră sub incidența domeniului de aplicare al prezentei directive până la ... [un an de la data intrării în vigoare a prezentei directive].

Amendamentul    126

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În cazul în care operatorii economici au aplicat excepția prevăzută la alineatele (1)-(5) pentru un produs sau un serviciu specific, ei notifică autoritatea relevantă de supraveghere a pieței din statul membru pe teritoriul căruia produsul sau serviciul este introdus sau pus la dispoziție pe piață. Notificarea include evaluarea menționată la alineatul (3). Microîntreprinderile sunt exceptate de la această cerință de notificare, dar trebuie să fie în măsură să prezinte documentele relevante la cererea unei autorități relevante de supraveghere a pieței.

6.  În cazul în care operatorii economici au aplicat excepția prevăzută la alineatele (1)-(5) pentru un produs sau un serviciu specific, ei notifică autoritatea relevantă de supraveghere a pieței din statul membru pe teritoriul căruia produsul sau serviciul este introdus sau pus la dispoziție pe piață. Evaluarea menționată la alineatul (3) este prezentată autorității de supraveghere a pieței în urma unei cereri. IMM sunt exceptate de la această cerință de notificare, dar trebuie să fie în măsură să prezinte documentele relevante la cererea unei autorități relevante de supraveghere a pieței.

Amendamentul    127

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare de stabilire a unui model de notificare în sensul alineatului (6) de la prezentul articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 24 alineatul (1a). Comisia adoptă primul act delegat de acest fel până la... [doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive].

Amendamentul    128

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 6b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6b.  Se instituie un dialog structurat între actorii implicați, inclusiv persoanele cu dizabilități, organizațiile lor reprezentative și autoritățile de supraveghere a pieței, în vederea stabilirii unor principii adecvate coerente pentru evaluarea excepțiilor.

Amendamentul    129

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 6c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6c.  Statele membre sunt încurajate să ofere stimulente și orientări microîntreprinderilor pentru a facilita aplicarea prezentei directive. Procedurile și orientările se elaborează în consultare cu actorii implicați, inclusiv cu persoanele cu dizabilități și cu organizațiile reprezentative ale acestora.

Amendamentul    130

Propunere de directivă

Capitolul IV – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Standarde armonizate, specificații tehnice comune și conformitatea produselor și a serviciilor

Standarde armonizate, specificații tehnice și conformitatea produselor și a serviciilor

Amendamentul    131

Propunere de directivă

Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Produsele și serviciile care sunt conforme cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt considerate a fi în conformitate cu cerințele de accesibilitate vizate de acele standarde sau părți ale acestora, menționate la articolul 3.

1.   Produsele și serviciile care respectă standardele armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt considerate a fi în conformitate cu cerințele de accesibilitate, menționate la articolul 3, care sunt vizate de acele standarde sau părți ale acestora.

Amendamentul    132

Propunere de directivă

Articolul 13 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.   Comisia solicită, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012, uneia sau mai multor organizații de standardizare europene să elaboreze proiecte de standarde armonizate pentru fiecare dintre cerințele de accesibilitate pentru produse prevăzute la articolul 3. Comisia adoptă respectivele cereri până la … [doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive].

Amendamentul    133

Propunere de directivă

Articolul 13 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.   Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care să instituie specificațiile tehnice ce întrunesc cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 3. Comisia recurge însă la o astfel de soluție numai dacă se întrunesc următoarele condiții:

 

(a)  nu a fost publicată nicio trimitere la standardele armonizate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 1025/2012;

 

(b)  Comisia a adoptat o cerere specificată la alineatul (2) de la prezentul articol; precum și

 

(c)  Comisia constată întârzieri nejustificate în procedura de standardizare.

 

Anterior adoptării actelor de punere în aplicare menționate la alineatul (3), Comisia consultă părțile interesate relevante, inclusiv organizațiile ce reprezintă persoanele cu dizabilități.

 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 24 alineatul (2) din prezenta directivă.

Amendamentul    134

Propunere de directivă

Articolul 13 – paragraful 1c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1c.   În cazul în care nu a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nicio trimitere la standardele armonizate vizate la articolul (1) de la prezentul articol, produsele și serviciile care respectă specificațiile tehnice de la alineatul (3) de la prezentul articol sau părți ale acestora sunt considerate a fi în conformitate cu cerințele privind accesibilitatea prevăzute la articolul 3, care sunt vizate de respectivele specificații tehnice sau părți ale acestora.

Amendamentul    135

Propunere de directivă

Articolul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 14

eliminat

Specificațiile tehnice comune

 

1.  În cazul în care nicio trimitere la standardele armonizate nu a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 și în care, pentru armonizarea pieței, ar fi necesare mai multe detalii privind cerințele de accesibilitate aplicabile anumitor produse și servicii, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care să stabilească specificații tehnice comune („STC”) pentru cerințele de accesibilitate prevăzute în anexa I la prezenta directivă. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 24 alineatul (2) din prezenta directivă.

 

2.  Produsele și serviciile care sunt conforme cu STC menționate la alineatul (1) sau cu părți ale acestora sunt considerate a fi conforme cu cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 3, vizate de respectivele STC sau părți ale acestora.

 

Amendamentul    136

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Declarația de conformitate UE este stabilită conform modelului prevăzut în anexa III la Decizia nr. 768/2008/CE. Ea conține elementele stipulate în anexa II la prezenta directivă și este actualizată constant. Cerințele privind documentația tehnică evită impunerea unei sarcini disproporționate asupra microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii. Declarația se traduce în limba sau limbile cerute de statul membru pe a cărui piață este introdus sau pus la dispoziție produsul.

2.  Declarația de conformitate UE este stabilită conform modelului prevăzut în anexa III la Decizia nr. 768/2008/CE. Ea conține elementele stipulate în anexa II la prezenta directivă și este actualizată constant. Cerințele privind documentația tehnică evită impunerea unei sarcini disproporționate asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Declarația se traduce în limba sau limbile cerute de statul membru pe a cărui piață este introdus sau pus la dispoziție produsul.

Amendamentul    137

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care un produs intră sub incidența mai multor acte ale Uniunii prin care se solicită o declarație de conformitate UE, se întocmește o singură declarație de conformitate UE în temeiul tuturor acestor acte ale Uniunii. Declarația respectivă menționează actele în cauză, inclusiv referințele de publicare.

3.  În cazul în care un produs intră sub incidența mai multor acte ale Uniunii prin care se solicită o declarație de conformitate UE, se întocmește declarația de conformitate UE în temeiul tuturor acestor acte ale Uniunii. Declarația respectivă menționează actele în cauză, inclusiv referințele de publicare.

Amendamentul    138

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Pe lângă declarația de conformitate a UE, producătorul prevede pe ambalaj o notă prin care informează consumatorii, într-un mod rentabil, simplu și precis, că produsul prezintă caracteristici de accesibilitate.

Amendamentul    139

Propunere de directivă

Articolul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 16

eliminat

Principii generale ale marcajului CE pentru produse

 

Marcajul CE face obiectul principiilor generale prevăzute la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

 

Amendamentul    140

Propunere de directivă

Articolul -17 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul -17

 

Baza de date naționale

 

Statele membre creează un registru public de baze de date cu produsele inaccesibile. Consumatorii au posibilitatea de a consulta și de a introduce informații cu privire la produsele inaccesibile. Statele membre iau măsurile necesare pentru a informa consumatorii și alte părți interesate cu privire la posibilitatea de a depune plângeri. Se are în vedere un sistem interactiv între bazele de date naționale, eventual sub responsabilitatea Comisiei sau a organizațiilor reprezentative relevante, astfel încât informațiile privind produsele inaccesibile să poată fi difuzate în întreaga Uniune.

Amendamentul    141

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre garantează că publicul este informat cu privire la existența, competențele și identitatea autorităților menționate în primul paragraf. Autoritățile respective furnizează aceste informații la cerere și în formate accesibile.

Statele membre garantează că publicul este informat cu privire la existența, competențele și identitatea autorităților menționate în primul paragraf. Autoritățile respective furnizează aceste informații privind activitatea și deciziile lor la cererea cetățenilor în cauză și în formate accesibile.

Amendamentul    142

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au luat măsuri în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau în cazul în care au motive suficiente să considere că un produs care face obiectul prezentei directive prezintă un risc legat de aspectele de accesibilitate reglementate de prezenta directivă, acestea realizează o evaluare cu privire la produsul în cauză, acoperind toate cerințele prevăzute în prezenta directivă. Operatorii economici relevanți cooperează pe deplin cu autoritățile de supraveghere a pieței.

În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au luat măsuri în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau în cazul în care au motive suficiente să considere că un produs care face obiectul prezentei directive nu este în conformitate cu aceasta, acestea realizează o evaluare cu privire la produsul în cauză, acoperind toate cerințele relevante prevăzute în prezenta directivă. Operatorii economici relevanți cooperează pe deplin cu autoritățile de supraveghere a pieței.

Amendamentul    143

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care, pe parcursul evaluării respective, autoritățile de supraveghere a pieței constată că produsul nu este conform cerințelor stabilite în prezenta directivă, acestea solicită de îndată operatorului economic relevant să întreprindă toate acțiunile corective adecvate pentru a aduce produsul în conformitate cu acele cerințe sau pentru a retrage produsul de pe piață ori pentru a-l rechema în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului și stabilită de autoritățile respective.

În cazul în care, pe parcursul evaluării respective, autoritățile de supraveghere a pieței constată că produsul nu este conform cerințelor stabilite în prezenta directivă, acestea solicită de îndată operatorului economic relevant să întreprindă toate acțiunile corective adecvate pentru a aduce produsul respectiv în conformitate cu acele cerințe. În cazul în care respectivul agent economic nu ia măsurile corective ce se impun, autoritățile de supraveghere a pieței solicită acestuia să retragă produsul de pe piață în decursul unei perioade rezonabile.

Amendamentul    144

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care operatorul economic relevant nu întreprinde măsurile corective adecvate în termenul menționat la alineatul (1) al doilea paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziție a produsului pe piețele lor naționale, pentru a retrage produsul de pe piață sau pentru a-l rechema. Autoritățile de supraveghere a pieței informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile respective.

4.  În cazul în care operatorul economic relevant nu întreprinde măsurile corective adecvate în termenul menționat la alineatul (1) al doilea paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziție a produsului pe piețele lor naționale sau pentru a retrage produsul de pe piață. Autoritățile de supraveghere a pieței informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile respective.

Amendamentul    145

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Informațiile menționate la alineatul (4) includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea produsului neconform, originea produsului, natura neconformității invocate și riscul pe care aceasta îl implică, natura și durata măsurilor naționale adoptate, precum și argumentele prezentate de operatorul economic relevant. Autoritățile de supraveghere a pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situații:

5.  Informațiile menționate la alineatul (4) includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea produsului neconform, originea produsului, natura neconformității invocate, natura și durata măsurilor naționale adoptate, precum și argumentele prezentate de operatorul economic relevant. Autoritățile de supraveghere a pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situații:

Amendamentul    146

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  neconformității produsului cu cerințe legate de cele stabilite la articolul 3 din prezenta directivă sau

(a)  neconformității produsului cu cerințe relevante stabilite la articolul 3 sau

Amendamentul    147

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Statele membre se asigură că se iau măsurile restrictive corespunzătoare în legătură cu produsul în cauză, cum ar fi retragerea fără întârziere a produsului de pe piețele lor.

8.  Statele membre se asigură că se iau măsurile restrictive proporționale și corespunzătoare în legătură cu produsul în cauză, cum ar fi retragerea fără întârziere a produsului de pe piețele lor.

Amendamentul    148

Propunere de directivă

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la articolul 19 alineatele (3) și (4), se ridică obiecții la adresa unei măsuri luate de un stat membru sau în cazul în care Comisia consideră că o măsură națională contravine legislației Uniunii, Comisia inițiază de îndată consultări cu statele membre și cu operatorul (operatorii) economic(i) în cauză și evaluează măsura națională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia decide dacă măsura națională este justificată sau nu.

În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la articolul 19 alineatele (3) și (4), se ridică obiecții la adresa unei măsuri luate de un stat membru sau în cazul în care Comisia are dovezi rezonabile că o măsură națională contravine legislației Uniunii, Comisia inițiază de îndată consultări cu statele membre și cu operatorul (operatorii) economic(i) în cauză și evaluează măsura națională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia decide dacă măsura națională este justificată sau nu.

Amendamentul    149

Propunere de directivă

Articolul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 20a

 

Grupul de lucru

 

1.  Comisia instituie un grup de lucru.

 

Respectivul grup de lucru se compune din reprezentanți ai autorităților naționale de supraveghere a pieței și din părți interesate relevante, inclusiv persoane cu dizabilități sau organizații care-i reprezintă.

 

2.  Grupul de lucru are următoarele misiuni:

 

(a)  îmbunătățirea schimbului de informații și de bune practici între autoritățile de supraveghere a pieței;

 

(b)  asigurarea coerenței în aplicarea cerințelor de accesibilitate stabilite la articolul 3;

 

(c)  formularea unui aviz cu privire la derogarea de la cerințele de accesibilitate stabilite la articolul 3, în cazurile în care acest lucru se impune și doar la solicitarea Comisiei.

Amendamentul    150

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  la revizuirea regulamentelor Uniunii care stabilesc drepturile pasagerilor care utilizează servicii de transport aerian, feroviar, maritim și cu autobuzul, inclusiv aspectele intermodale ale acestora;

Amendamentul    151

Propunere de directivă

Articolul 21 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  la stabilirea cerințelor de accesibilitate legate de criteriile sociale și de calitate, stabilite de autoritățile competente în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor pentru serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1370/2007;

eliminat

Amendamentul    152

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 21 se aplică în măsura în care ele nu impun o sarcină disproporționată asupra autorităților competente în sensul respectivului articol.

1.  Cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 21 se aplică în măsura în care ele nu impun o sarcină disproporționată asupra autorităților competente sau asupra furnizorilor, în calitate de parte contractantă, în sensul respectivului articol.

Amendamentul    153

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Evaluarea măsurii în care conformitatea cu cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 21 impune o sarcină disproporționată se efectuează de către autoritățile competente în cauză.

3.  Evaluarea inițială a măsurii în care conformitatea cu cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 21 impune o sarcină disproporționată se efectuează de către autoritățile competente în cauză.

Amendamentul    154

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 23a pentru completarea alineatului (2) de la prezentul articol prin detalierea criteriilor specifice ce trebuie avute în vedere pentru toate produsele și serviciile vizate de prezenta directivă atunci când se evaluează dacă obligația poate fi considerată disproporționată fără modificarea respectivelor criterii.

 

Comisia adoptă primul act delegat de acest fel care reglementează toate produsele și serviciile care intră sub incidența domeniului de aplicare al prezentei directive până la ... [un an de la data intrării în vigoare a prezentei directive].

Amendamentul    155

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care o autoritate competentă a aplicat excepția prevăzută la alineatele (1), (2) și (3) pentru un produs sau un serviciu specific, ea informează Comisia în acest sens. Notificarea include evaluarea menționată la alineatul (2).

4.  În cazul în care o autoritate competentă a aplicat excepția prevăzută la alineatele (1), (2) și (3) pentru un produs sau un serviciu specific, ea informează Comisia în acest sens. Evaluarea menționată la alineatul (2) este prezentată Comisiei la cererea acesteia.

Amendamentul    156

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  În cazul în care are dubii cu privire la decizia autorității competente în cauză, Comisia poate cere grupului de lucru menționat la articolul 19a să verifice evaluarea menționată la alineatul (2) de la prezentul articol și să emită un aviz.

Amendamentul    157

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare de stabilire a unui model de notificare în sensul alineatului 4 de la prezentul articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 24 alineatul (1a). Comisia adoptă primul act delegat de acest fel până la... [doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive].

Amendamentul    158

Propunere de directivă

Capitolul VII – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

COMPETENȚE DE EXECUTARE ȘI DISPOZIȚII FINALE

ACTE DELEGATE, COMPETENȚE DE EXECUTARE ȘI DISPOZIȚII FINALE

Amendamentul    159

Propunere de directivă

Articolul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 23a

 

Exercitarea delegării

 

1.   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

 

2.   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 10 alineatul (2a), articolul 12 alineatul (5a) și articolul 22 alineatul (3a) se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la … [data intrării în vigoare a prezentei directive].

 

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 10 alineatul (2a), la articolul 12 alineatul (5a) și la articolul 22 alineatul (3a) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

4.   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

 

5.   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

6.   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 10 alineatul (2a), al articolului 12 alineatul (5a) și al articolului 22 alineatul (3a) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    160

Propunere de directivă

Articolul 24 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul    161

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Mijloacele menționate la alineatul (1) cuprind:

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    162

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  dispoziții în baza cărora un consumator poate sesiza instanțele sau organismele administrative competente în temeiul dreptului intern, pentru a garanta respectarea dispozițiilor naționale de transpunere a prezentei directive;

(a)  posibilitatea, pentru un consumator afectat în mod direct de lipsa de conformitate a unui produs sau a unui serviciu, de a sesiza instanțele sau organismele administrative competente în temeiul dreptului intern, pentru a garanta respectarea dispozițiilor naționale de transpunere a prezentei directive.

Amendamentul    163

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  dispoziții în baza cărora organismele publice sau asociațiile, organizațiile sau alte entități juridice private care au un interes legitim în a se asigura că dispozițiile prezentei directive sunt respectate pot sesiza instanțele sau organismele administrative competente în temeiul dreptului intern, pentru a garanta respectarea dispozițiilor naționale de transpunere a prezentei directive.

(b)  posibilitatea, pentru organismele publice sau asociațiile, organizațiile sau alte entități juridice private care au un interes legitim în a se asigura că dispozițiile prezentei directive sunt respectate, de a sesiza instanțele sau organismele administrative competente în temeiul dreptului intern, pentru a garanta respectarea dispozițiilor naționale de transpunere a prezentei directive. Interesul legitim invocat poate fi reprezentarea consumatorilor direct afectați de lipsa de conformitate a unui product sau serviciu;

Amendamentul    164

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  posibilitatea, pentru consumatorul direct afectat de lipsa de conformitate a unui produs sau serviciu, de a recurge la mecanism de depunere a plângerilor. Respectivul mecanism ar putea fi operat de o instituție deja existentă, precum cea a ombudsmanului național.

Amendamentul    165

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre se asigură că, înaintea intentării unei acțiuni în justiție sau în fața forurilor administrative competente, astfel cum se prevede la alineatul (1) literele (a) și (b), sunt în vigoare și mecanisme alternative de soluționare a litigiilor pentru cazurile de nerespectare prezumată a prezentei directive, raportate printr-unul dintre mecanismele de depunere a plângerilor prevăzute la alineatul (1) litera (ba).

Amendamentul    166

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Prezentul articol nu se aplică contractelor care sunt reglementate de Directivele 2014/24/UE sau 2014/25/UE.

Amendamentul    167

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Sancțiunile prevăzute sunt eficiente, proporționale și disuasive.

2.  Sancțiunile prevăzute sunt eficiente, proporționale și disuasive, dar nu constituie o alternativă la îndeplinirea de către operatorii economici a obligației acestora de a face produsele sau serviciile lor accesibile.

Amendamentul    168

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Sancțiunile țin cont de gradul de neconformitate, inclusiv de numărul de unități de produse sau de servicii neconforme, precum și de numărul de persoane afectate.

4.  Sancțiunile țin cont de gradul de neconformitate, inclusiv de gravitatea acesteia și de numărul de unități de produse sau de servicii neconforme, precum și numărul de persoane afectate.

Amendamentul    169

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre aplică dispozițiile respective începând cu [… a se introduce data - șase ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive].

2.  Statele membre aplică dispozițiile respective începând cu ... [cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive].

Amendamentul    170

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Fără a aduce atingere alineatului 2b de la prezentul articol, statele membre prevăd o perioadă de tranziție de cinci ani de la... [șase ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive] în care furnizorii de servicii pot continua să presteze serviciile, utilizând produsele pe care le-au folosit în mod legal pentru a furniza servicii similare înainte de această dată.

Amendamentul    171

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Statele membre pot să prevadă că terminalele pentru autoservire, utilizate în mod legal de către prestatorii de servicii pentru prestarea de servicii înainte de… [șase ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive] pot continua să fie utilizate pentru prestarea de servicii similare până la sfârșitul duratei lor de viață utilă din punct de vedere economic.

Amendamentul    172

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statele membre care utilizează posibilitatea prevăzută la articolul 3 alineatul (10) comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în acest scop și informează Comisia cu privire la progresele realizate în punerea în aplicare a acestora.

5.  Acolo unde este cazul, statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în scopul articolului 3 alineatul (10) și informează Comisia cu privire la progresele realizate în punerea în aplicare a acestora.

Amendamentul    173

Propunere de directivă

Articolul 28 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la [… a se introduce data - cinci ani de la punerea în aplicare a prezentei directive] și ulterior la fiecare cinci ani, Comisia transmite Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor un raport privind aplicarea prezentei directive.

-1. Până la ... [trei ani de la data punerii în aplicare a prezentei directive] și ulterior la fiecare cinci ani, Comisia transmite Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor un raport privind aplicarea prezentei directive.

Amendamentul    174

Propunere de directivă

Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Ținând cont de evoluțiile sociale, economice și tehnologice, raportul abordează, printre altele, evoluția accesibilității produselor și a serviciilor și impactul asupra operatorilor economici și a persoanelor cu handicap, identificând, acolo unde este posibil, oportunități de reducere a sarcinii administrative, în vederea evaluării necesității de a revizui prezenta directivă.

1.  Pe baza notificărilor primite în conformitate cu articolele 12 alineatul (6) și articolul 22 alineatul (4), rapoartele respective evaluează dacă prezenta directivă și-a atins obiectivele, în special cu privire la consolidarea liberei circulații a produselor și a serviciilor accesibile. Totodată, ținând cont de evoluțiile sociale, economice și tehnologice, rapoartele abordează evoluția accesibilității produselor și a serviciilor și oportunitatea integrării de noi produse și servicii în domeniul de aplicare al prezentei directive, respectiv a excluderii de produse, precum și impactul prezentei directive asupra operatorilor economici și a persoanelor cu dizabilități, identificând, acolo unde este posibil, oportunități de reducere a sarcinii administrative, în vederea evaluării necesității de a revizui prezenta directivă.

Amendamentul    175

Propunere de directivă

Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre comunică în timp util Comisiei toate informațiile necesare pentru întocmirea de către Comisie a unui astfel de raport.

2.  Statele membre comunică în timp util Comisiei toate informațiile necesare pentru întocmirea de către Comisie a unor astfel de rapoarte.

Amendamentul    176

Propunere de directivă

Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Raportul Comisiei ține cont de punctele de vedere ale actorilor economici și ale organizațiilor neguvernamentale relevante, inclusiv ale organizațiilor care reprezintă persoanele cu handicap și persoanele în vârstă.

3.  Raportul Comisiei ține cont de punctele de vedere ale actorilor economici și ale organizațiilor neguvernamentale relevante, inclusiv ale organizațiilor care reprezintă persoanele cu dizabilități.

Amendamentul    177

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea I – partea A (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

A.   Sisteme de operare

 

1.   Pentru a garanta o utilizare rezonabil previzibilă optimă de către persoanele cu dizabilități, serviciile prestate trebuie să respecte cerințele de performanță funcțională prevăzute în partea C și să includă:

 

(a)   informații cu privire la modul de funcționare al serviciului respectiv și la caracteristicile și funcționalitățile acestuia în materie de accesibilitate; precum și

 

(b)   informații electronice, inclusiv site-urile web necesare pentru prestarea serviciului respectiv.

Amendamentul    178

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea I – partea B (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

B.   Echipamente informatice și sisteme de operare integrate de uz general

Amendamentul    179

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea I – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Proiectare și fabricare

1.  Proiectare și fabricare

Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap și cele cu deficiențe legate de vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să fie accesibile următoarele elemente:

Pentru a garanta o utilizare rezonabil previzibilă optimă de către persoanele cu dizabilități, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să respecte cerințele de performanță funcțională prevăzute în partea C.

 

Proiectarea și fabricarea produselor este accesibilă și cuprinde inclusiv:

(a)   informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), care:

(a)   informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni și mesaje de avertizare) sunt inteligibile și sesizabile, pentru a optimiza astfel lizibilitatea informațiilor în condiții normale de utilizare. Aceste informații sunt furnizate și în formate digitale accesibile;

(i)   trebuie să fie disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;

 

(ii)   trebuie să fie ușor de înțeles;

 

(iii)   trebuie să fie sesizabile;

 

(iv)   trebuie să fie disponibile în caractere de dimensiuni adecvate condițiilor de utilizare previzibile;

 

(b)   ambalajul produsului, inclusiv informațiile furnizate în cadrul acestuia (deschidere, închidere, utilizare, eliminare);

(b)   ambalajul produsului, inclusiv informațiile furnizate în cadrul acestuia (deschidere, închidere, utilizare, eliminare), pentru a optimiza astfel lizibilitatea informațiilor în condiții normale de utilizare. Aceste informații sunt furnizate și în formate digitale accesibile, utilizatorii fiind informați că produsul respectiv conține caracteristici de accesibilitate și este compatibil cu tehnologiile de asistență relevante;

(c)   instrucțiunile privind utilizarea, instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului, care trebuie să respecte următoarele cerințe:

(c)   instrucțiunile privind utilizarea, instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului, oferite separat sau integrate în produs. Respectivele instrucțiuni sunt furnizate și în formate digitale accesibile, enumerând caracteristicile de accesibilitate ale produsului respectiv și explicând modalitățile de utilizare a acestora, precizând totodată că produsul compatibil cu tehnologiile de asistență relevante;

(i)   conținutul instrucțiunilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri și prin intermediul mai multor canale senzoriale; și

 

(ii)   instrucțiunile trebuie să ofere alternative la conținutul netextual;

 

(d)   interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;

(d)   interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, introducere și ieșire de date).

(e)   funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;

(e)   funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități;

(f)   interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.

(f)   interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență și cu tehnologiile de asistență, atunci când acest lucru este relevant pentru utilizarea produsului.

Amendamentul    180

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea I – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[.....]

eliminat

Amendamentul    181

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea I – partea C (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

C.   Cerințe cu privire la performanțele funcționale

 

Pentru ca proiectarea și interfața pentru utilizatori să fie accesibile, produsele și serviciile sunt concepute astfel încât să respecte, după caz, următoarele cerințe:

 

(a)  Utilizare pentru nevăzători

 

Ori de câte ori produsul oferă moduri de operare vizuale, oferă cel puțin un mod de operare pentru nevăzători.

 

(b)  Utilizare pentru persoane cu tulburări de vedere

 

Ori de câte ori produsul oferă moduri de operare vizuale, oferă cel puțin un mod de operare care permite utilizatorilor să opereze produsul cu capacități vizuale limitate; acest lucru poate fi asigurat prin caracteristici ca contrast și luminozitate flexibile, funcții flexibile de mărire a imaginii, fără pierderi de conținut sau de funcționalitate, metode flexibile pentru separarea și controlul elementelor vizuale din prim plan și a celor din fundal, precum și un control flexibil asupra câmpului vizual necesar.

 

(c)  Utilizare fără percepția culorilor

 

Ori de câte ori produsul oferă moduri de operare vizuale, oferă cel puțin un mod de operare care nu presupune din partea utilizatorului percepția culorilor.

 

(d)  Utilizare fără sonor

 

Ori de câte ori produsul oferă moduri de operare bazate pe auz, oferă cel puțin un mod de operare pentru persoanele fără auz.

 

(e)  Utilizare pentru persoane cu tulburări de auz

 

Ori de câte ori produsul oferă moduri de operare auditive, oferă cel puțin un mod de operare cu caracteristici audio amplificate. acest lucru poate fi asigurat, de exemplu, prin exercitarea de către utilizator a controlului asupra volumului și metode flexibile pentru separarea și controlul sunetelor din prim plan și a celor din fundal în cazul în care vocea și zgomotul de fond sunt disponibile ca fluxuri audio separate.

 

(f)  Utilizare fără funcție vocală

 

În cazul în care produsul presupune comenzi vocale date de utilizator, acesta oferă cel puțin un mod de operare care nu presupune intervenția vocală a acestora. Prin intervenție vocală se înțelege orice sunet generat la nivel oral, precum vorbirea, fluierăturile, interjecțiile.

 

(g)  Utilizare cu manipulare sau forță limitată

 

În cazul în care presupune acționarea manuală, produsul oferă cel puțin un mod de operare care le permite utilizatorilor să folosească produsul prin acțiuni alternative care nu presupun o motricitate fină, manipularea precisă sau forță manuală, și nici acționarea mai multor comenzi în același timp.

 

(h)  Utilizare pentru persoane cu rază de acțiune limitată

 

Ori de câte ori produsele sunt de sine stătătoare sau instalate, elementele lor de comandă trebuie să fie situate în raza de acțiune a tuturor utilizatorilor.

 

(i)  Reducerea la minimum a riscului declanșării unor reacții fotosensibile

 

Ori de câte ori produsul oferă moduri de operare vizuale, acestea evită moduri de operare dovedite ca declanșatoare de reacții fotosensibile violente.

 

(j)  Utilizare pentru persoane cu capacități cognitive limitate

 

Produsul oferă cel puțin un mod de operare cu caracteristici care fac produsul mai simplu și mai ușor de utilizat.

 

(k)  Viața privată

 

Ori de câte ori produsul oferă funcții care asigură accesibilitatea, oferă cel puțin un mod de operare care protejează viața privată a utilizatorilor care folosesc acele caracteristici care asigură accesibilitatea.

Amendamentul    182

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea I – partea D (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

D.  Servicii de asistență

 

Dacă sunt disponibile, serviciile de asistență oferă informații cu privire la accesibilitatea produsului și la compatibilitatea sa cu tehnologiile de asistență, în moduri accesibile de comunicare pentru persoane cu dizabilități.

Amendamentul    183

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea II – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Terminale pentru autoservire: bancomate, automate pentru tichete și automate de check-in

Terminale pentru autoservire: bancomate, automate pentru tichete, automate de check-in și terminale de plată

Amendamentul    184

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea II – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Proiectare și fabricare

1.  Proiectare și fabricare

Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap și cele cu deficiențe legate de vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să fie accesibile următoarele elemente:

Pentru a garanta o utilizare rezonabil previzibilă optimă de către persoanele cu dizabilități, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să respecte cerințele de performanță funcțională prevăzute în partea C din secțiunea I. În acest sens, produsele nu necesită ca o caracteristică de accesibilitate să fie activată pentru ca un utilizator care are nevoie de aceasta să o pornească.

 

Proiectarea și fabricarea produselor este accesibilă și cuprinde inclusiv:

(a)   informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), care:

(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni și mesaje de avertizare)

(i)   trebuie să fie disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;

 

(ii)   trebuie să fie ușor de înțeles;

 

(iii)   trebuie să fie sesizabile;

 

(iv)   trebuie să fie disponibile în caractere de dimensiuni adecvate condițiilor de utilizare previzibile;

 

(b)   interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;

(b)   interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, introducere și ieșire de date).

(c)   funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;

(c)   funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități; acest lucru poate fi asigurat, de exemplu, prin utilizarea de căști personale, atunci când se impune o reacție în timp util, prin alertarea utilizatorului prin mai multe canale senzoriale și permițându-i acestuia să prelungească intervalul, dispunând totodată de taste și butoane de control ușor de deosebit la nivel tactil și de un nivel adecvat de contrast la nivelul comenzilor;

(d)   interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.

(d)   interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.

Amendamentul    185

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea II – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[....]

eliminat

Amendamentul    186

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea III – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Servicii de telefonie, inclusiv serviciile de urgență și echipamentele terminale aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori

Servicii de telefonie, inclusiv serviciile de urgență și echipamentele terminale aferente

Amendamentul    187

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea III – partea A – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.   Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:

1.   Pentru a garanta o utilizare rezonabil previzibilă optimă de către persoanele cu dizabilități, serviciile prestate trebuie să respecte cerințele de performanță funcțională prevăzute în partea C din secțiunea I și să includă:

(a)   garantarea accesibilității produselor utilizate pentru prestarea serviciului, în conformitate cu cerințele prevăzute în partea B „Echipamente terminale aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori”;

(a)   produsele utilizate de prestatorii de servicii pentru prestarea serviciului respectiv, în conformitate cu cerințele prevăzute în partea B de la prezenta secțiune;

(b)   furnizarea de informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate după cum urmează:

(b)   informații cu privire la modul de funcționare al serviciului respectiv și la caracteristicile și funcționalitățile acestuia în materie de accesibilitate;

(i)   conținutul informațiilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri de către utilizatori și prin intermediul mai multor canale senzoriale;

 

(ii)   trebuie oferite alternative la conținutul netextual;

 

(iii)   informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (c).

(ba)   informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului respectiv;

(c)   realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

(c)   realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

 

(ca)  aplicații pentru dispozitive mobile;

(d)   furnizarea de informații accesibile pentru a facilita complementaritatea cu serviciile de asistență;

(d)   informații pentru a facilita complementaritatea cu serviciile de asistență;

(e)   includerea unor funcții, practici, politici și proceduri, precum și a unor modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu limitări funcționale.

(e)   funcții, practici, politici și proceduri, precum și modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu dizabilități și să asigure interoperabilitatea; acest lucru poate fi asigurat, de exemplu, prin permiterea de comunicare vocală, video sau prin text în timp real, individual sau într-o combinație (conversație totală), între doi utilizatori sau între un utilizator și un serviciu de urgență.

Amendamentul    188

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea III – partea B – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

B.  Echipamente terminale aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori

B.  Echipamente terminale utilizate de consumatori

Amendamentul    189

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea III – partea B – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Proiectare și fabricare

1.  Proiectare și fabricare

Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap și cele cu deficiențe legate de vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să fie accesibile următoarele elemente:

Pentru a garanta o utilizare rezonabil previzibilă optimă de către persoanele cu dizabilități, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să respecte cerințele de performanță funcțională prevăzute în partea C din secțiunea I și includ:

(a)   informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), care:

(a)   informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni și mesaje de avertizare)

(i)   trebuie să fie disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;

 

(ii)   trebuie să fie ușor de înțeles;

 

(iii)   trebuie să fie sesizabile;

 

(iv)   trebuie să fie disponibile în caractere de dimensiuni adecvate condițiilor de utilizare previzibile;

 

(b)   ambalajul produsului, inclusiv informațiile furnizate în cadrul acestuia (deschidere, închidere, utilizare, eliminare);

(b)   ambalajul produsului, inclusiv informațiile furnizate în cadrul acestuia (deschidere, închidere, utilizare, eliminare);

(c)   instrucțiunile privind utilizarea, instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului, care trebuie să respecte următoarele cerințe:

(c)   instrucțiunile privind utilizarea, instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului;

(i)   conținutul instrucțiunilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri și prin intermediul mai multor canale senzoriale; și

 

(ii)   instrucțiunile trebuie să ofere alternative la conținutul netextual;

 

(d)   interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;

(d)   interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, introducere și ieșire de date).

(e)   funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;

(e)   funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități și asigurând interoperabilitatea; acest lucru poate fi asigurat, de exemplu, printr-o calitate ridicată a sunetului, o calitate a imaginii care să permită comunicarea în limbajul semnelor, comunicare prin text în timp real, individual sau în combinație cu comunicare vocală sau video sau printr-o conexiune fără fir eficientă cu tehnologii auditive;

(f)   interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.

(f)   interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.

Amendamentul    190

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea III – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[....]

eliminat

Amendamentul    191

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea VI – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Servicii mass-media audiovizuale și echipamente aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori

Site-uri de internet și aplicații online de servicii mass-media audiovizuale și echipamente aferente pentru consumatori

Amendamentul    192

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea IV– partea A – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

A.  Servicii

A.  Site-uri web și aplicații mobile:

Amendamentul    193

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea IV – partea A – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.   Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:

1.  Pentru a garanta o utilizare rezonabil previzibilă optimă de către persoanele cu dizabilități, serviciile prestate trebuie să respecte cerințele de performanță funcțională prevăzute în partea C din secțiunea I și să includă:

(a)   garantarea accesibilității produselor utilizate pentru prestarea serviciului, în conformitate cu cerințele prevăzute în partea B „Echipamente terminale aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori”;

(a)   realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

(b)   furnizarea de informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate după cum urmează:

(b)  aplicații pentru dispozitivele mobile;

(i)   conținutul informațiilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri de către utilizatori și prin intermediul mai multor canale senzoriale;

 

(ii)   trebuie oferite alternative la conținutul netextual;

 

(iii)   informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (c).

 

(c)   realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

 

 

 

(d)   furnizarea de informații accesibile pentru a facilita complementaritatea cu serviciile de asistență;

 

(e)   includerea unor funcții, practici, politici și proceduri, precum și a unor modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu limitări funcționale.

 

Amendamentul    194

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea IV – partea B – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

B.  Echipamente aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori

B.  Echipamente aferente utilizate de consumatori

Amendamentul    195

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea IV – partea B – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Proiectare și fabricare

1.  Proiectare și fabricare

Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap și cele cu deficiențe legate de vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să fie accesibile următoarele elemente:

Pentru a garanta o utilizare rezonabil previzibilă optimă de către persoanele cu dizabilități, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să respecte cerințele de performanță funcțională prevăzute în partea C din secțiunea I și să includă:

(a)   informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), care:

(a)   informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare);

(i)  trebuie să fie disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;

 

(ii)   trebuie să fie ușor de înțeles;

 

(iii)   trebuie să fie sesizabile;

 

(iv)   trebuie să fie disponibile în caractere de dimensiuni adecvate condițiilor de utilizare previzibile;

 

(b)   ambalajul produsului, inclusiv informațiile furnizate în cadrul acestuia (deschidere, închidere, utilizare, eliminare);

(b)   ambalajul produsului, inclusiv informațiile furnizate în cadrul acestuia (deschidere, închidere, utilizare, eliminare);

(c)   instrucțiunile privind utilizarea, instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului, care trebuie să respecte următoarele cerințe:

(c)   instrucțiunile privind utilizarea, instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului;

(i)  conținutul instrucțiunilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri și prin intermediul mai multor canale senzoriale; și

 

(ii)   instrucțiunile trebuie să ofere alternative la conținutul netextual;

 

(d)   interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;

(d)   interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, introducere și ieșire de date).

(e)   funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;

(e)   funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități; acest lucru ar putea fi asigurat, de exemplu, prin posibilitatea de a selecționa, personaliza sau accesa servicii precum subtitrări pentru hipoacuzici, descrieri audio, subtitrări vorbite și interpretare în limbajul semnelor, conectare prin tehnologie fără fir la tehnologiile auditive sau permițând utilizatorului accesul la servicii de accesare a conținutului audiovizual la același nivel de control ca cel al controlului primar al dispozitivelor;

(f)   interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.

(f)   interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.

Amendamentul    196

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea IV – partea B – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[....]

eliminat

Amendamentul    197

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea V – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Servicii de transport de călători aerian, feroviar, maritim și cu autobuzul; site-uri web utilizate pentru prestarea de servicii de transport de călători; servicii integrate pe dispozitivele mobile, sisteme inteligente de emitere a biletelor și transmitere în timp real a informațiilor; terminale pentru autoservire, automate pentru tichete și automate de check-in utilizate pentru prestarea de servicii de transport de călători

Servicii de transport de călători aerian, feroviar, maritim și cu autobuzul; site-uri web utilizate pentru prestarea de servicii de transport de călători; servicii integrate pe dispozitivele mobile, sisteme inteligente de emitere a biletelor și transmitere în timp real a informațiilor; terminale pentru autoservire, inclusiv terminale de plăți automate pentru tichete și automate de check-in utilizate pentru prestarea de servicii de transport de călători.

Amendamentul    198

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea V – partea A – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.   Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:

1.  Pentru a garanta o utilizare rezonabil previzibilă optimă de către persoanele cu dizabilități, serviciile prestate trebuie să respecte cerințele de performanță funcțională prevăzute în partea C din secțiunea I și să includă:

(a)   furnizarea de informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate după cum urmează:

(a)   informații cu privire la modul de funcționare al serviciului respectiv și la caracteristicile și funcționalitățile acestuia în materie de accesibilitate;

(i)   conținutul informațiilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri de către utilizatori și prin intermediul mai multor canale senzoriale;

 

(ii)   trebuie oferite alternative la conținutul netextual;

 

(iii)   informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (b).

(aa)   informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului respectiv trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (b);

(b)   realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

(b)   realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

(c)   includerea unor funcții, practici, politici și proceduri, precum și a unor modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu limitări funcționale.

(c)   funcții, practici, politici, proceduri și modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu dizabilități; acest lucru poate fi asigurat, de exemplu, prin servicii de ticketing inteligent (rezervări electronice, rezervări de bilete), informații în timp real pentru pasageri (orare, informații cu privire la perturbări ale traficului, legături de transport, continuarea călătoriei cu alte tipuri de transport etc.) și informații suplimentare (prezența personalului în stații, ascensoare care nu funcționează sau servicii indisponibile temporar);

 

(ca)  servicii integrate pe dispozitivele mobile, sisteme inteligente de emitere a biletelor și transmitere în timp real a informațiilor;

Amendamentul    199

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea V – partea B

Textul propus de Comisie

Amendamentul

B.   Site-uri web utilizate pentru prestarea de servicii de transport de călători

eliminat

(a)   Realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional.

 

Amendamentul    200

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea V – partea C

Textul propus de Comisie

Amendamentul

C.   servicii integrate pe dispozitivele mobile, sisteme inteligente de emitere a biletelor și transmitere în timp real a informațiilor;

eliminat

1.   Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:

 

(a)   furnizarea de informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate după cum urmează:

 

(i)   conținutul informațiilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri de către utilizatori și prin intermediul mai multor canale senzoriale;

 

(ii)   trebuie oferite alternative la conținutul netextual;

 

(iii)   informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (b).

 

(b)   Realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional.

 

Amendamentul    201

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea V– partea D – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

D.  terminale pentru autoservire, automate pentru tichete și automate de check-in utilizate pentru prestarea de servicii de transport de călători

D.  terminale pentru autoservire, inclusiv terminale de plăți automate pentru tichete și automate de check-in utilizate pentru prestarea de servicii de transport de călători.

Amendamentul    202

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea V – partea D – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Proiectare și fabricare

1.  Proiectare și fabricare

Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap și cele cu deficiențe legate de vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să fie accesibile următoarele elemente:

Pentru a garanta o utilizare rezonabil previzibilă optimă de către persoanele cu dizabilități, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să respecte cerințele de performanță funcțională prevăzute în partea C din secțiunea I și includ:

(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), care:

(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni și mesaje de avertizare)

(i)  trebuie să fie disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;

 

(ii)  trebuie să fie ușor de înțeles;

 

(iii)  trebuie să fie sesizabile;

 

(iv)  trebuie să fie disponibile în caractere de dimensiuni adecvate condițiilor de utilizare previzibile;

 

(b)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;

(b)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, introducere și ieșire de date).

(c)  funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;

(c)  funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități;

(d)  interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.

(d)  interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.

Amendamentul    203

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea V – partea D – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[....]

eliminat

Amendamentul    204

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea VI – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Servicii bancare; site-uri web utilizate pentru prestarea de servicii bancare; servicii bancare integrate pe dispozitivele mobile; terminale pentru autoservire, inclusiv bancomate utilizate pentru prestarea de servicii bancare

servicii bancare pentru consumatori; site-uri web utilizate pentru prestarea de servicii bancare; servicii bancare integrate pe dispozitivele mobile; terminale pentru autoservire, inclusiv terminale de plăți și bancomate utilizate pentru prestarea de servicii bancare

Amendamentul    205

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea VI – partea A – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:

1.  Pentru a garanta o utilizare rezonabil previzibilă optimă de către persoanele cu dizabilități, serviciile prestate trebuie să respecte cerințele de performanță funcțională prevăzute în partea C din secțiunea I și să includă:

(a)  garantarea accesibilității produselor utilizate pentru prestarea serviciului, în conformitate cu cerințele prevăzute în partea D;

(a)  produsele utilizate de prestatorii de servicii pentru prestarea serviciului respectiv, în conformitate cu cerințele prevăzute în partea D de la prezenta secțiune;

(b)  furnizarea de informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate după cum urmează:

(b)  informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate;

(i)  conținutul informațiilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri de către utilizatori și prin intermediul mai multor canale senzoriale;

 

(ii)  trebuie oferite alternative la conținutul netextual;

 

(iii)  informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (c).

(ba)  informațiile electronice, inclusiv site-urile web și aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului respectiv; identificarea electronică, metode de securitate și plată necesare pentru furnizarea serviciului;

(c)  Realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional.

 

(d)  includerea unor funcții, practici, politici și proceduri, precum și a unor modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu limitări funcționale.

(d)  funcții, practici, politici, proceduri și modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu dizabilități;

 

(da)  servicii bancare integrate pe dispozitivele mobile.

Amendamentul    206

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea VI – partea B

Textul propus de Comisie

Amendamentul

B. site-uri web utilizate pentru prestarea de servicii bancare;

eliminat

Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:

 

(a) Realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional.

 

Amendamentul    207

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea VI – partea C

Textul propus de Comisie

Amendamentul

C.  servicii bancare integrate pe dispozitivele mobile;

eliminat

1.  Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:

 

(a) furnizarea de informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate după cum urmează:

 

(i)  conținutul informațiilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri de către utilizatori și prin intermediul mai multor canale senzoriale;

 

(ii)trebuie oferite alternative la conținutul netextual;

 

(iii) informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (b).

 

(b)  Realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional.

 

Amendamentul    208

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea VI – partea D – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

D.   terminale pentru autoservire, inclusiv bancomate utilizate pentru prestarea de servicii bancare

D.   Terminale pentru autoservire, inclusiv terminale de plăți, bancomate utilizate pentru prestarea de servicii bancare pentru consumatori

Amendamentul    209

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea VI – partea D – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.   Proiectare și fabricare

1.   Proiectare și fabricare

Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap și cele cu deficiențe legate de vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să fie accesibile următoarele elemente:

Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu dizabilități, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să respecte cerințele de performanță funcțională prevăzute în partea C din secțiunea I și să includă:

(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), care:

(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare);

(i)  trebuie să fie disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;

 

(ii)  trebuie să fie ușor de înțeles;

 

(iii)  trebuie să fie sesizabile;

 

(iv)  trebuie să fie disponibile în caractere de dimensiuni adecvate condițiilor de utilizare previzibile;

 

(b)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;

(b)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, introducere și ieșire de date).

(c)  funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;

(c)  funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități;

(d)  interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.

(d)  interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.

Amendamentul    210

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea VI – partea D – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[....]

eliminat

Amendamentul    211

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea VII – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cărți electronice

Cărți electronice și echipamente aferente

Amendamentul    212

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea VII – partea A – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:

1.  Pentru a garanta o utilizare rezonabil previzibilă optimă de către persoanele cu dizabilități, serviciile prestate trebuie să respecte cerințele de performanță funcțională prevăzute în partea C din secțiunea I și să includă:

(a)  garantarea accesibilității produselor utilizate pentru prestarea serviciului, în conformitate cu cerințele prevăzute în partea B „Produse”;

(a)  produsele utilizate de prestatorii de servicii pentru prestarea serviciului respectiv, în conformitate cu cerințele prevăzute în partea B de la prezenta secțiune;

(b)  furnizarea de informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate după cum urmează:

(b)  informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate;

(i)  conținutul informațiilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri de către utilizatori și prin intermediul mai multor canale senzoriale;

 

(ii)  trebuie oferite alternative la conținutul netextual;

 

(iii)  informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (c).

(ba)  informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe și dispozitivele de citire necesare pentru prestarea serviciului respectiv;

(c)  Realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional.

(c)  realizarea accesibilității site-urilor web și a aplicațiilor pentru dispozitive mobile într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

(d)  furnizarea de informații accesibile pentru a facilita complementaritatea cu serviciile de asistență;

(d)  furnizarea de informații accesibile pentru a facilita complementaritatea cu serviciile de asistență;

(e)  includerea unor funcții, practici, politici și proceduri, precum și a unor modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu limitări funcționale.

(e)  funcții, practici, politici, proceduri și modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu dizabilități.

Amendamentul    213

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea VII – partea B

Textul propus de Comisie

Amendamentul

B.  „Produse”

B.  Produse

1.  Proiectare și fabricare

1.  Proiectare și fabricare

Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap și cele cu deficiențe legate de vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să fie accesibile următoarele elemente:

Pentru a garanta în mod rezonabil o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu dizabilități și cele cu deficiențe legate de vârstă, produsele sunt proiectate și fabricate în așa fel încât să îndeplinească cerințele de performanță funcțională prevăzute în partea C de la secțiunea I și să includă:

(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), care:

(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni și mesaje de avertizare);

(i)  trebuie să fie disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;

 

(ii)  trebuie să fie ușor de înțeles;

 

(iii)  trebuie să fie sesizabile;

 

(iv)  trebuie să fie disponibile în caractere de dimensiuni adecvate condițiilor de utilizare previzibile;

 

(b)  ambalajul produsului, inclusiv informațiile furnizate în cadrul acestuia (deschidere, închidere, utilizare, eliminare);

(b)  ambalajul produsului, inclusiv informațiile furnizate în cadrul acestuia (deschidere, închidere, utilizare, eliminare);

(c)  instrucțiunile privind utilizarea, instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului, care trebuie să respecte următoarele cerințe:

(c)  instrucțiunile privind utilizarea, instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului;

(i)  conținutul instrucțiunilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri și prin intermediul mai multor canale senzoriale; și

 

(ii)  instrucțiunile trebuie să ofere alternative la conținutul netextual;

 

(d)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;

(d)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, introducere și ieșire de date).

(e)  funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;

(e)  funcționalitatea produsului;

(f)  interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.

(f)  interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.

Amendamentul    214

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea VII – partea B – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Amendamentul    215

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea VII – partea A – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:

1.  Pentru a garanta o utilizare rezonabil previzibilă optimă de către persoanele cu dizabilități, serviciile prestate trebuie să respecte cerințele de performanță funcțională prevăzute în partea C din secțiunea I și să includă:

(a)  furnizarea de informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate după cum urmează:

(a)  informații cu privire la modul de funcționare al serviciului respectiv și la caracteristicile și funcționalitățile acestuia în materie de accesibilitate;

(i)  conținutul informațiilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri de către utilizatori și prin intermediul mai multor canale senzoriale;

 

(ii)  trebuie oferite alternative la conținutul netextual;

 

(iii)  informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (b).

(aa)  informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului respectiv trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (b); care poate însemna, de exemplu, identificarea electronică, metode de securitate și plată necesare pentru furnizarea serviciului;

(b)  Realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional.

(b)  realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

Amendamentul    216

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea IX – partea A – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Proiectare și fabricare

1.  Proiectare și fabricare

Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap și cele cu deficiențe legate de vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să fie accesibile următoarele elemente:

Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu dizabilități și cele cu deficiențe legate de vârstă, produsele sunt proiectate și fabricate în așa fel încât să îndeplinească cerințele de performanță funcțională prevăzute în partea C de la secțiunea I și să includă:

(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), care:

(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare);

(i)  trebuie să fie disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;

 

(ii)  trebuie să fie ușor de înțeles;

 

(iii)  trebuie să fie sesizabile;

 

(iv)  trebuie să fie disponibile în caractere de dimensiuni adecvate condițiilor de utilizare previzibile;

 

(b)  ambalajul produsului, inclusiv informațiile furnizate în cadrul acestuia (deschidere, închidere, utilizare, eliminare);

(b)  ambalajul produsului, inclusiv informațiile furnizate în cadrul acestuia (deschidere, închidere, utilizare, eliminare);

(c)  instrucțiunile privind utilizarea, instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului, care trebuie să respecte următoarele cerințe:

(c)  instrucțiunile privind utilizarea, instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului;

(i)  conținutul instrucțiunilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri și prin intermediul mai multor canale senzoriale; și

 

(ii)  instrucțiunile trebuie să ofere alternative la conținutul netextual;

 

(d)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;

(d)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, introducere și ieșire de date).

(e)  funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;

(e)  funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități;

(f)  interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.

(f)  interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.

Amendamentul    217

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea IX – partea A – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Amendamentul    218

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea IX – partea B – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:

1.  Pentru a garanta o utilizare rezonabil previzibilă optimă de către persoanele cu dizabilități, serviciile prestate trebuie să respecte cerințele de performanță funcțională prevăzute în partea C din secțiunea I și să includă:

(a)  realizarea accesibilității mediului construit în care este prestat serviciul, inclusiv infrastructura de transport în conformitate cu partea C, fără a aduce atingere legislației naționale și a Uniunii privind protecția patrimoniului național cu valoare artistică, istorică sau arheologică;

(a)  mediul construit în care este prestat serviciul, inclusiv infrastructura de transport în conformitate cu partea C, fără a aduce atingere legislației naționale și a Uniunii privind protecția patrimoniului național cu valoare artistică, istorică sau arheologică;

(b)  realizarea accesibilității instalațiilor, inclusiv vehiculele, ambarcațiunile și echipamentele necesare pentru prestarea serviciului după cum urmează:

(b)  instalațiile, inclusiv vehiculele, ambarcațiunile și echipamentele necesare pentru prestarea serviciului după cum urmează:

(i)  proiectarea spațiului construit trebuie să fie conformă cu cerințele prevăzute în partea C în ceea ce privește îmbarcarea, debarcarea, circulația și utilizarea;

(i)  proiectarea spațiului construit trebuie să fie conformă cu cerințele prevăzute în partea C în ceea ce privește îmbarcarea, debarcarea, circulația și utilizarea;

(ii)  informațiile trebuie să fie disponibile în diferite moduri și prin intermediul mai multor canale senzoriale;

 

(iii)  trebuie oferite alternative la conținutul vizual netextual;

 

(c)  garantarea accesibilității produselor utilizate pentru prestarea serviciului, în conformitate cu cerințele prevăzute în partea A;

(c)  produsele utilizate pentru prestarea serviciului, în conformitate cu cerințele prevăzute în partea A;

(d)  furnizarea de informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate după cum urmează:

(d)  informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate;

(i)  conținutul informațiilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri de către utilizatori și prin intermediul mai multor canale senzoriale;

 

(ii)  trebuie oferite alternative la conținutul netextual;

 

(iii)  informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (e).

 

(e)  Realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional.

(e)  realizarea accesibilității site-urilor web și a aplicațiilor pentru dispozitive mobile într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

(f)  furnizarea de informații accesibile pentru a facilita complementaritatea cu serviciile de asistență;

(f)  informații pentru a facilita complementaritatea cu serviciile de asistență;

(g)  includerea unor funcții, practici, politici și proceduri, precum și a unor modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu limitări funcționale.

(g)  funcții, practici, politici și proceduri, precum și modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu dizabilități.

Amendamentul    219

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea IX – partea C – punctul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a garanta o utilizare previzibilă autonomă a mediului construit de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, cerințele de accesibilitate trebuie să includă următoarele aspecte ale zonelor destinate accesului public:

1.  Pentru a garanta o utilizare previzibilă autonomă a mediului construit de către persoanele cu dizabilități, cerințele de accesibilitate trebuie să includă următoarele aspecte ale zonelor destinate accesului public:

Amendamentul    220

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea X – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a garanta o utilizare previzibilă autonomă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, a mediului construit în care este prestat serviciul menționat la articolul 3 alineatul (10), cerințele de accesibilitate trebuie să includă următoarele aspecte ale zonelor destinate accesului public:

Pentru a garanta o utilizare previzibilă autonomă de către persoanele cu dizabilități, a mediului construit în care este prestat serviciul menționat la articolul 3 alineatul (10), cerințele de accesibilitate trebuie să includă următoarele aspecte ale zonelor destinate accesului public:

Amendamentul    221

Propunere de directivă

Anexa II – secțiunea 4 – punctul 4.1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.1.  Producătorul aplică marcajul CE menționat în prezenta directivă pe fiecare produs în parte care respectă cerințele aplicabile ale prezentei directive.

eliminat

(1)

JO C 303, 19.8.2016, p. 103.


EXPUNERE DE MOTIVE

Observații preliminare

Actul european privind accesibilitatea (AEA), denumit în continuare „actul”, are ca obiectiv de a îmbunătăți funcționarea pieței interne pentru produse și servicii accesibile prin eliminarea obstacolelor create de legislația divergentă și prin prevenirea creării de noi obstacole care ar putea fi generate de obligațiile statelor membre în temeiul Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRD), denumită în continuare „convenția”. Actele Uniunii intervin adesea a posteriori pentru a elimina barierele create de statele membre de-a lungul anilor. Această legislație este un exemplu de acțiune preventivă.

Propunerea Comisiei reprezintă o bună bază de lucru, însă are nevoie de o serie de modificări pentru a garanta că actul își atinge obiectivele: găsirea unui just echilibru între nevoile persoanelor cu dizabilități, crearea de posibilități pentru inovarea de noi produse și servicii, reducând în același timp costurile disproporționate pentru societăți. Raportorul este conștient de faptul că acest act a fost anunțat deja în Strategia 2010 a Comisiei pentru persoanele cu dizabilități și consideră că a sosit momentul să trecem la acțiune.

Coerența cu contextul internațional

Raportorul a avut grijă ca actul să se alinieze la contextul internațional. De exemplu, propunerea Comisiei a urmărit extinderea domeniului de aplicare al directivei la „persoane cu limitări funcționale”. Având în vedere faptul că UNCRD se referă numai la prima categorie și că obiectivul actului este de a limita apariția de noi bariere în urma convenției, raportorul nu a adoptat această propunerea Comisiei. Definiția persoanelor cu limitări funcționale ține de competența exclusivă a Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și, prin urmare, nu a fost atinsă. Cu toate acestea, utilizarea sa este limitată la un considerent nou.

Acest considerent explică faptul că actul va avea un efect pozitiv asupra persoanelor cu limitări funcționale, cum ar fi persoanele în vârstă sau femeile însărcinate. Într-adevăr, este dovedit faptul că o mai bună accesibilitate a produselor și a serviciilor îmbunătățește și viața altor persoane, nu numai a celor cu dizabilități.

Ori de câte ori este posibil, o abordare sectorială

Raportorul înțelege nevoia de a dispune de o abordare orizontală pentru anumite produse sau servicii, însă consideră că o abordare sectorială este o opțiune mai bună ori de câte ori este posibil. Astfel, raportorul a luat act de intenția raportorilor pentru propunerea de directivă privind serviciile mass-media audiovizuale (DSMAV) pentru a include în domeniul său de aplicare o serie de cerințe în materie de accesibilitate. Raportorul a decis să nu excludă aceste servicii și echipamente din domeniul de aplicare al prezentei directive în proiectul de raport. Cu toate acestea, el va analiza progresele înregistrate în negocierile din cadrul Comisiei pentru cultură și le va elimina în cazul în care consideră că acestea sunt acoperite suficient în DSMAV.

În mod similar, serviciile și echipamentele de telefonie sunt, de asemenea, reglementate în recenta propunere de directivă privind Codul european de comunicații electronice (EECC). Raportorul a decis să nu excludă aceste servicii și echipamente din domeniul de aplicare al prezentei directive în proiectul de raport și să nu alinieze definiția acestora. În cazul în care aceste produse și servicii pot fi acoperite suficient în EECC, raportorul va propune, de asemenea, ca aceste dispoziții să fie deplasate în acesta.

Un cadru juridic european coerent

În propunerea Comisiei se sugera să se utilizeze actul ca un dispozitiv de siguranță pentru cerințele de accesibilitate, în care actul s-ar aplica pe lângă legislația existentă, pentru a se asigura că se ajunge la același nivel de cerințe în întreaga Europă pentru o serie de produse și servicii. Raportorul consideră că această abordare este justificată atunci când legislația existentă nu oferă niciun fel de detalii în privința modului în care accesibilitatea ar trebui să fie obținută, dar nu susține această abordare atunci când este vorba de sectoare care până în prezent au pus în aplicare noi cerințe europene sau care sunt deja reglementate în ceea ce privește accesibilitatea, cum ar fi sectorul transporturilor. Modificarea normelor la mijlocul drumului nu este un exemplu de bună legiferare și poate fi extrem de dăunătoare.

Prin urmare, raportorul s-a asigurat că, atunci când operatorii au fost deja reglementați de legislația europeană privind accesibilitatea, această legislație nu ar veni ca un strat suplimentar. Raportorul a eliminat, de asemenea, suprapuneri ale cerințelor pentru operatorii economici și posibilele inconsecvențe între cerințe. De asemenea, este important să se clarifice faptul că prezenta directivă nu va schimba caracterul obligatoriu sau voluntar al legislațiilor existente. Ea intenționează numai să clarifice care sunt cerințele de accesibilitate atunci când legislațiile conțin cerințe de accesibilitate.

Noul cadru legislativ adaptat la accesibilitate

Raportorul susține decizia Comisiei de a utiliza noul cadru legislativ în prezenta directivă(1). Cu toate acestea, cadrul trebuie să fie ușor adaptat pentru a fi conform cu actul. De exemplu, rechemările de produse sunt, de obicei, solicitate de autoritățile de supraveghere a pieței numai atunci când un produs este nesigur pentru consumatori sau dăunător pentru mediu. Un produs inaccesibil nu se încadrează în niciuna din cele două categorii. Alte măsuri corective și sancțiuni vor fi aplicabile în continuare în cazul în care directiva nu este respectată de către un producător, cum ar fi, în ultimă instanță, retragerea de pe piață a produsului, în cazul în care un producător ar continua, de exemplu, în pofida cererilor autorității, să introducă pe piață un produs inaccesibil care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive. De asemenea, un produs inaccesibil nu prezintă un risc în sine. Propunerea Comisiei a fost adaptată pentru a reflecta această realitate.

Gândiți mai întâi la scară mică

Microîntreprinderile nu vor fi în măsură să facă față obligațiilor care decurg din prezenta directivă. Potrivit propunerii Comisiei, un mic comerciant cu amănuntul independent sau o librărie care ar decide să creeze un site internet pentru a-și vinde produsele ar trebui să asigure accesibilitatea deplină pentru persoanele cu dizabilități. Raportorul nu consideră că este proporțional. Utilizarea clauzei derogatorii de la articolele 12 și 22, de asemenea, nu ar fi o soluție pentru acești mici vânzători, dat fiind că aceasta ar impune să efectueze, la cererea autorității competente, o analiză a „costurilor și beneficiilor estimate pentru operatorii economici în raport cu beneficiul estimat pentru persoanele cu handicap, luând în considerare frecvența și durata de utilizare a unui produs sau a unui serviciu specific”.

Ar trebui să limităm sarcina pe care întreprinderile mici și mijlocii o vor avea ca urmare a acestei directive. Cu toate acestea, este important ca ele să fie păstrate în domeniul de aplicare. Prin urmare, se propune să li se acorde un regim mai puțin strict. Raportorul propune, așadar, eliminarea obligației IMM-urilor de a notifica autoritățile în cazul în care doresc să utilizeze articolele 12 și 22.

Observații finale

Raportorul sprijină pe deplin obiectivul Comisiei de a asigura o mai bună accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități. Elementul esențial al acestei propuneri este piața unică. Prin înlăturarea barierelor și evitarea viitoarelor obstacole, piața unică va fi consolidată în continuare, în beneficiul tuturor cetățenilor și întreprinderilor europene. Principiile unei mai bune reglementări ar trebui să fie o forță motrice pentru a se asigura faptul că un act legislativ european este adecvat scopului.

Inovarea este absolut esențială pentru îndeplinirea obiectivului propunerii, motiv pentru care raportorul propune să se lase suficiente posibilități de inovare pentru întreprinderi. Prin urmare, raportorul propune ca cerințele de accesibilitate să se bazeze pe funcționalitate, mai degrabă decât pe specificații tehnice, soluție care s-a dovedit deja de succes.

(1)

Noul cadru legislativ constă în două regulamente [Regulamentul (CE) nr. 764/2008 și Regulamentul (CE) nr. 765/2008] și o decizie (Decizia 768/2008). Acesta este un pachet de măsuri care vizează îmbunătățirea supravegherii pieței și creșterea calității evaluărilor de conformitate. De asemenea, clarifică utilizarea marcajului CE și creează un set de măsuri de utilizat în legislația privind produsele. Unul dintre principalele obiective ale Comisiei este de a aduce legislația de armonizare a produselor în conformitate cu dispozițiile de referință din Decizia 768/2008/CE. Este, de altfel, ceea ce s-a realizat în contextul prezentei directive.


AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (6.4.2017)

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

Raportor pentru aviz (*): Ádám Kósa

(*)  Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Scopul prezentei directive este de a contribui la buna funcționare a pieței interne, prin apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre și prin eliminarea barierelor din calea liberei circulații a anumitor produse și servicii accesibile. Acest lucru va spori disponibilitatea produselor și a serviciilor accesibile pe piața internă.

(1)  Scopul prezentei directive este de a contribui la buna funcționare a pieței interne, prin apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre și prin eliminarea barierelor din calea liberei circulații a anumitor produse și servicii accesibile. Acest lucru va spori disponibilitatea produselor și a serviciilor accesibile pe piața internă, precum și accesul la acestea și la informațiile despre ele.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Cererea de produse și servicii accesibile este ridicată și numărul de persoane cu handicap și/sau cu limitări funcționale va crește semnificativ, odată cu îmbătrânirea populației Uniunii Europene. Un mediu în care produsele și serviciile sunt mai accesibile contribuie la o societate mai favorabilă incluziunii și permite o viață independentă.

(2)  Cererea de produse și servicii accesibile este ridicată și numărul de persoane cu limitări funcționale, inclusiv cu handicap în sensul articolului 1 din Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, va crește semnificativ, odată cu îmbătrânirea populației Uniunii Europene. Un mediu în care produsele și serviciile sunt mai accesibile contribuie la o societate mai favorabilă incluziunii și constituie o precondiție pentru o viață independentă.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Din cauza diferențelor naționale în ceea ce privește cerințele de accesibilitate, profesioniștii independenți, IMM-urile și microîntreprinderile, în special, nu sunt stimulate să caute oportunități de afaceri în afara piețelor lor naționale. Cerințele naționale, sau chiar regionale și locale, în materie de accesibilitate pe care statele membre le-au pus în aplicare diferă în prezent în ceea ce privește atât domeniul de aplicare, cât și nivelul detaliilor. Aceste diferențe afectează negativ competitivitatea și creșterea, din cauza costurilor suplimentare suportate pentru elaborarea și comercializarea unor produse și servicii accesibile pentru fiecare piață națională.

(4)  Din cauza diferențelor naționale în ceea ce privește cerințele de accesibilitate, profesioniștii independenți, IMM-urile și microîntreprinderile, în special, nu sunt stimulate să caute oportunități de afaceri în afara piețelor lor naționale. Cerințele naționale, sau chiar regionale și locale, în materie de accesibilitate pe care statele membre le-au pus în aplicare diferă în prezent în ceea ce privește atât domeniul de aplicare, cât și nivelul detaliilor. Aceste diferențe afectează negativ competitivitatea și dezvoltarea economică, din cauza costurilor suplimentare suportate pentru elaborarea și comercializarea unor produse și servicii accesibile pentru fiecare piață națională. Autoritățile naționale, producătorii și prestatorii de servicii se confruntă cu incertitudini cu privire la cerințele de accesibilitate pentru potențialele servicii transfrontaliere, precum și cu privire la dispozițiile de cadru de politică în materie de accesibilitate.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Consumatorii și beneficiarii de servicii accesibile se confruntă cu un nivel ridicat al prețurilor din cauza concurenței limitate între furnizori. Fragmentarea reglementărilor naționale reduce beneficiile care ar putea rezulta în urma împărtășirii experiențelor cu omologii de la nivel național și internațional ca răspuns la progresele societale și tehnologice.

(5)  Consumatorii și beneficiarii de servicii accesibile, mai ales de tehnologii de asistență se confruntă cu un nivel ridicat al prețurilor din cauza concurenței limitate între furnizori. Fragmentarea reglementărilor naționale reduce beneficiile care ar putea rezulta în urma împărtășirii experiențelor cu omologii de la nivel național și internațional ca răspuns la progresele societale și tehnologice.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Apropierea măsurilor naționale la nivelul Uniunii este, prin urmare, necesară pentru buna funcționare a pieței interne, cu scopul de a pune capăt fragmentării pieței de produse și servicii accesibile, de a crea economii de scară, de a facilita comerțul transfrontalier și mobilitatea, precum și de a ajuta operatorii economici să-și concentreze resursele asupra inovării, în loc să utilizeze aceste resurse pentru respectarea cerințelor juridice fragmentate din întreaga Uniune.

(6)  Apropierea măsurilor naționale la nivelul Uniunii promovează, prin urmare, buna funcționare a pieței interne, cu scopul de a reduce fragmentarea pieței de produse și servicii accesibile, de a crea economii de scară, de a facilita comerțul transfrontalier și libera circulație a produselor, a serviciilor și a persoanelor, și mobilitatea persoanelor cu limitări funcționale, inclusiv a persoanelor cu handicap, precum și de a ajuta operatorii economici să-și concentreze resursele asupra inovării, în loc să utilizeze aceste resurse pentru respectarea cerințelor juridice fragmentate din întreaga Uniune.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În special, prezenta directivă urmărește să asigure respectarea deplină a drepturilor persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri care să le asigure independența, integrarea socială și profesională și participarea la viața comunității, precum și să promoveze aplicarea articolului 26 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(9)  Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În special, prezenta directivă urmărește să asigure respectarea deplină a drepturilor persoanelor cu handicap și a persoanelor vârstnice de a beneficia de măsuri care să le asigure independența, integrarea socială și profesională și participarea la viața comunității, precum și să promoveze aplicarea articolelor 21, 25 și 26 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Obiectivul general al „Strategiei privind piața unică digitală” este de a genera beneficii economice și sociale durabile cu ajutorul unei piețe unice digitale conectate. Consumatorii europeni nu beneficiază încă de toate avantajele în materie de prețuri și de opțiuni pe care le oferă piața unică, deoarece tranzacțiile transfrontaliere online sunt, în continuare, foarte limitate. Fragmentarea limitează, de asemenea, cererea de tranzacții comerciale electronice transfrontaliere. Totodată, sunt necesare acțiuni concertate pentru a se garanta că noul conținut electronic este complet accesibil pentru persoanele cu handicap. Prin urmare, este necesar să se armonizeze cerințele de accesibilitate pe piața unică digitală și să se garanteze că toți cetățenii Uniunii, indiferent de abilitățile lor, pot să se bucure de avantajele acesteia.

(10)  Obiectivul general al „Strategiei privind piața unică digitală” este de a genera beneficii economice și sociale durabile cu ajutorul unei piețe unice digitale conectate, facilitând comerțul și consolidând ocuparea forței de muncă în interiorul Uniunii. Consumatorii europeni nu beneficiază încă de toate avantajele în materie de prețuri și de opțiuni pe care le oferă piața unică, deoarece tranzacțiile transfrontaliere online sunt, în continuare, foarte limitate. Fragmentarea limitează, de asemenea, cererea de tranzacții comerciale electronice transfrontaliere. Totodată, sunt necesare acțiuni concertate pentru a se garanta că noul conținut electronic este complet accesibil pentru persoanele cu handicap. Prin urmare, este necesar să se armonizeze cerințele de accesibilitate pe piața unică digitală și să se garanteze că toți cetățenii Uniunii, indiferent de abilitățile lor, pot să se bucure de avantajele acesteia.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Intrarea în vigoare a convenției în ordinea juridică a statelor membre implică necesitatea de a adopta dispoziții naționale suplimentare privind accesibilitatea produselor și a serviciilor, care, fără o acțiune a Uniunii, ar duce la accentuarea în continuare a diferențelor dintre dispozițiile naționale.

(13)  Intrarea în vigoare a convenției în ordinea juridică a statelor membre implică necesitatea de a adopta dispoziții naționale suplimentare privind accesibilitatea produselor și a serviciilor și infrastructura aferentă furnizării de bunuri și servicii, care, fără o acțiune a Uniunii, ar duce la accentuarea în continuare a diferențelor dintre dispozițiile naționale.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap – un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere33, în conformitate cu convenția, stabilește accesibilitatea drept unul dintre cele opt domenii de acțiune ale sale și urmărește să asigure accesibilitatea produselor și a serviciilor.

(15)  Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap – un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere, în conformitate cu convenția, stabilește accesibilitatea drept unul dintre cele opt domenii de acțiune ale sale, care este o precondiție fundamentală pentru participarea la viața în societate și urmărește să asigure accesibilitatea produselor și a serviciilor.

__________________

__________________

33 COM(2010)0636.

33 COM(2010)0636.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Fiecare produs și serviciu trebuie să respecte cerințele de accesibilitate stabilite la articolul 3 și enumerate în anexa I pentru a fi accesibil pentru persoanele cu handicap și persoanele în vârstă. Obligațiile în materie de accesibilitate a comerțului electronic se aplică, de asemenea, în cazul vânzării online de servicii în temeiul articolului 1 alineatul (2) literele (a)-(e) din prezenta directivă.

(17)  Ar trebui să existe un raport de accesibilitate pentru fiecare produs și serviciu acoperit de prezenta directivă, descriind care dintre cerințele de accesibilitate stabilite la articolul 3 și enumerate în anexa I au fost puse în aplicare pentru a face produsul sau serviciul accesibil pentru persoanele cu handicap și persoanele în vârstă. Raportul de accesibilitate este o listă sau o declarație privind caracteristicile de accesibilitate ce constituie unul din elementele descrierii generale a produsului, astfel cum se prevede în anexa II, respectiv al serviciului, astfel cum se prevede în anexa III. Obligațiile în materie de accesibilitate a comerțului electronic se aplică, de asemenea, în cazul vânzării online de servicii în temeiul articolului 1 alineatul (2) literele (a)-(e) din prezenta directivă.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Este necesar ca cerințele de accesibilitate să fie introduse în modul cel mai puțin împovărător cu putință pentru operatorii economici și statele membre, în special prin includerea în domeniul lor de aplicare numai a produselor și serviciilor care au fost atent selectate.

(18)  Este necesar să fie introduse cerințe de accesibilitate carepermită tuturor persoanelor cu limitări funcționale, inclusiv persoanelor cu handicap, să dispună pe deplin de produsele și serviciile și infrastructura vizată de prezenta directivă. Cerințele de accesibilitate ar trebui introduse în modul cel mai puțin împovărător cu putință pentru operatorii economici și statele membre.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  În anumite situații, cerințele comune în materie de accesibilitate a mediului construit ar facilita libera circulație a serviciilor conexe și a persoanelor cu handicap. Prin urmare, prezenta directivă permite statelor membre să includă mediul construit utilizat la prestarea de servicii în domeniul de aplicare al prezentei directive, asigurând conformitatea cu cerințele în materie de accesibilitate prevăzute în anexa X.

(23)  Cerințele comune în materie de accesibilitate a mediului construit sunt importante pentru produse și esențial din punct de vedere al asigurării accesului la servicii și ar trebui să faciliteze libera circulație a serviciilor conexe și a persoanelor cu handicap. Prin urmare, prezenta directivă angajează statele membre să includă mediul construit utilizat la prestarea de servicii în domeniul de aplicare al prezentei directive, asigurând conformitatea cu cerințele în materie de accesibilitate prevăzute în anexa X.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a)  La stabilirea și clasificarea nevoilor persoanelor cu handicap pe care produsul sau serviciul trebuie să le satisfacă, ar trebui avut în vedere principiul proiectării universale, în conformitate cu Comentariul general nr. 2 (2014) privind articolul 9 al Convenției ONU pentru drepturile persoanelor cu handicap.

 

__________________

 

1a https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Toți operatorii economici care intervin în lanțul de furnizare și de distribuție ar trebui să se asigure că pun la dispoziție pe piață numai produse care sunt în conformitate cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă. Este necesar să se prevadă o distribuire clară și proporțională a obligațiilor care corespund rolului fiecărui operator în procesul de aprovizionare și de distribuție.

(28)  Toți operatorii economici care intervin în lanțul de furnizare și de distribuție ar trebui să se asigure că pun la dispoziție pe piață numai produse care sunt în conformitate cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă, inclusiv cu cerințele în materie de raportare. Este necesar să se prevadă o distribuire clară și proporțională a obligațiilor care corespund rolului fiecărui operator în procesul de aprovizionare și de distribuție.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  Prezenta directivă ar trebui să urmeze principiul „a gândi mai întâi la scară mică” și ar trebui să țină seama de sarcinile administrative cu care se confruntă IMM-urile. Aceasta ar trebui să stabilească norme minime în ceea ce privește evaluarea conformității și să includă clauze de salvgardare pentru operatorii economici, mai degrabă decât să prevadă excepții și derogări generale pentru întreprinderile respective. În consecință, la elaborarea normelor de selecție și de punere în aplicare a celor mai adecvate proceduri de evaluare a conformității ar trebui să fie luată în considerare situația IMM-urilor, iar obligațiile de evaluare a conformității cu cerințele de accesibilitate ar trebui să fie limitate astfel încât acestea să nu reprezinte o sarcină disproporționată pentru IMM-uri. În plus, autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să funcționeze în mod proporțional, în funcție de dimensiunea întreprinderilor, precum și de caracterul de serie sau de volum redus al producției în cauză, fără a crea obstacole inutile pentru IMM-uri și fără a compromite protecția intereselor publice.

(37)  Prezenta directivă ar trebui să aibă un domeniu larg de aplicare, ținând cont și de sarcinile administrative și costurile financiare cu care se confruntă IMM-urile. Aceasta ar trebui să stabilească norme precise și efective în ceea ce privește evaluarea conformității. Excepțiile de la normele de evaluare a conformității ar trebui interpretate strict în spiritul prezentei directive. În consecință, la elaborarea normelor de selecție și de punere în aplicare a celor mai adecvate proceduri de evaluare a conformității ar trebui să fie luată în considerare situația IMM-urilor, iar obligațiile de evaluare a conformității cu cerințele de accesibilitate ar trebui să fie limitate astfel încât acestea să nu reprezinte o sarcină disproporționată pentru IMM-uri. În plus, autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să funcționeze în mod proporțional, în funcție de dimensiunea întreprinderilor, precum și de caracterul de serie sau de volum redus al producției în cauză, fără a crea obstacole inutile pentru IMM-uri și fără a compromite protecția intereselor publice.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  Pentru a înlesni evaluarea conformității cu cerințele aplicabile, este necesar să se prevadă prezumția de conformitate pentru produsele și serviciile care sunt în conformitate cu standardele armonizate voluntare adoptate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului39, în scopul exprimării specificațiilor tehnice detaliate ale cerințelor respective. Comisia a emis o serie de solicitări de standardizare pentru organizațiile europene de standardizare privind accesibilitatea, care ar putea fi relevante pentru elaborarea de standarde armonizate.

(39)  Pentru a înlesni evaluarea conformității cu cerințele de accesibilitate aplicabile, este necesar să se prevadă prezumția de conformitate pentru produsele și serviciile care sunt în conformitate cu standardele armonizate voluntare adoptate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului39, în scopul exprimării specificațiilor tehnice detaliate ale cerințelor respective. Comisia a emis o serie de solicitări de standardizare pentru organizațiile europene de standardizare privind accesibilitatea, care ar putea fi relevante pentru elaborarea de standarde armonizate.

__________________

__________________

39 Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).

39 Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  În absența unor standarde armonizate și, dacă este necesar, în scopul armonizării pieței, Comisia ar trebui să poată adopta acte de punere în aplicare pentru stabilirea specificațiilor tehnice comune privind cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42)  Pentru evaluarea conformității produselor, prezenta directivă ar trebui să urmeze procedura de control intern al producției din „Modulul A”, descrisă în anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE, întrucât aceasta permite operatorilor economici să demonstreze, și autorităților competente să garanteze, că produsele puse la dispoziție pe piață sunt conforme cu cerințele de accesibilitate, evitând, în același timp, impunerea unei sarcini disproporționate.

(42)  Pentru evaluarea conformității produselor, prezenta directivă ar trebui să urmeze procedura de control intern al producției din „Modulul A”, descrisă în anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE, întrucât aceasta permite operatorilor economici să demonstreze, și autorităților competente să garanteze, că produsele puse la dispoziție pe piață sunt conforme cu cerințele de accesibilitate, conform raportului producătorului privind caracteristicile de accesibilitate ale dispozitivului respectiv, evitând, în același timp, impunerea unei sarcini disproporționate.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44)  Marcajul CE, ca indicație concretă a conformității unui produs cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă, este consecința vizibilă a unui întreg proces cuprinzând evaluarea conformității în sensul larg. Prezenta directivă ar trebui să respecte principiile generale care guvernează marcajul CE, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului40 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor.

(44)  Marcajul CE, ca indicație concretă a conformității unui produs cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă, este consecința vizibilă a unui întreg proces cuprinzând evaluarea conformității în sensul larg. Prezenta directivă ar trebui să respecte principiile generale care guvernează marcajul CE, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului40. Statele membre ar trebui să facă schimb de bune practici în ce privește procedurile de evaluare a produselor și serviciilor accesibile și ar trebui să se informeze reciproc despre disponibilitatea experților din domeniul bunurilor și produselor accesibile, în colaborare cu organizațiile umbrelă care își desfășoară activitatea în domeniul accesibilității și reprezintă persoanele cu handicap.

__________________

__________________

40 Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).

40 Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul -1

 

Obiective

 

Pentru a contribui la îmbunătățirea funcționării pieței interne, scopul prezentei directive este de a apropia actele cu putere de lege și actele administrative ale statelor membre și de a elimina barierele din calea liberei circulații a produselor și serviciilor accesibile.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  echipamente informatice și sisteme de operare de uz general;

(a)  echipamente informatice și sisteme de operare de uz general și aparate de uz casnic cu interfața pentru utilizatori bazată pe tehnologie TIC;

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  următoarelor terminalele pentru autoservire:

(b)  terminalelor pentru autoservire precum:

(i)  bancomate;

(i)  bancomate;

 

(ii)  terminale de plăți;

(ii)  automate pentru tichete;

(iii)  automate pentru tichete;

(iii)  automate de check-in.

(iv)  automate de check-in.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Servicii mass-media audiovizuale și echipamente aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori

(b)  Servicii mass-media audiovizuale, site-uri de comunicare socială și site-uri de știri comerciale și finanțate din bani publici și echipamente aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  servicii de transport de călători aerian, feroviar, maritim și cu autobuzul;

(c)  servicii de transport de călători aerian, feroviar, maritim și cu autobuzul și infrastructura aferentă;

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  „proiectare universală” (denumită și „proiectare pentru toți”) înseamnă proiectarea produselor, spațiilor, programelor și serviciilor astfel încât acestea să fie accesibile tuturor, în cea mai mare măsură posibilă, fără necesitatea adaptărilor sau a proiectării speciale. „Proiectarea universală” nu exclude dispozitivele de asistență pentru categorii speciale de persoane cu limitări funcționale, inclusiv de persoane cu handicap, acolo unde sunt necesare;

(2)  „proiectare universală”, denumită și „proiectare pentru toți”, înseamnă proiectarea produselor, spațiilor, programelor și serviciilor astfel încât acestea să fie accesibile tuturor, în cea mai mare măsură posibilă, fără necesitatea adaptărilor sau a proiectării speciale; „proiectarea universală” nu exclude dispozitivele de asistență pentru categorii speciale de persoane, inclusiv de persoane cu handicap, acolo unde sunt necesare;

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  „produs” înseamnă o substanță, preparat sau bun produs printr-un proces de prelucrare, altul decât produsele alimentare, furajele, plantele și animalele vii, produsele de origine umană și produsele de origine vegetală și animală care sunt direct legate de reproducerea lor viitoare;

(5)  „produs” înseamnă o substanță, preparat sau bun produs printr-un proces de prelucrare, altul decât produsele alimentare, furajele, plantele și animalele vii, produsele de origine umană și produsele de origine vegetală și animală care sunt direct legate de reproducerea lor viitoare, în conformitate cu Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului46a, cu excepțiile prevăzute în prezenta directivă;

 

_____________________________

 

46a Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor (JO L 11, 15.1.2002, p. 4).

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  „furnizor de servicii” înseamnă o persoană fizică sau juridică din Uniune, astfel cum este menționată la articolul 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care este stabilită într-un stat membru și care oferă sau furnizează un serviciu ce se încadrează în domeniul de aplicare al prezentei directive;

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  „comerț electronic” înseamnă vânzarea online de produse și servicii.

(21)  „comerț electronic” înseamnă vânzarea online de produse și servicii, inclusiv elemente ale terțelor părți, necesare pentru asigurarea vânzării online.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  „tehnologie de asistență” înseamnă un obiect, o piesă de echipament sau un sistem de produse utilizat pentru a mări, a menține sau a îmbunătăți capacitățile funcționale ale persoanelor cu limitări funcționale, inclusiv ale persoanelor cu handicap;

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21b)  „servicii de acces” înseamnă un serviciu, precum descrierile audio, subtitrările pentru persoanele surde și cu deficiențe de auz sau interpretarea în limbajul semnelor, care îmbunătățește accesibilitatea conținuturilor audiovizuale pentru persoanele cu handicap;

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 21 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21c)  „descriere audio” înseamnă descriere sonoră suplimentară, intercalată cu dialog, care descrie aspectele relevante ale conținutului vizual al unui mesaj audiovizual, ce nu poate fi înțeles numai din coloana sonoră principală;

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 21 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21d)  „subtitrări pentru persoanele surde și cu deficiențe de auz” înseamnă echivalentul vizual sincronizat sub formă de text al informației audio, vocală sau non-vocală, necesar pentru a înțelege conținutul media;

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 21 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21e)  „subtitrare vorbită” sau „subtitrare audio” înseamnă citirea cu voce tare a subtitrărilor în limba națională când dialogul este într-o limbă diferită;

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 21 f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21f)  „text în timp real” înseamnă comunicare folosind transmiterea unui text în care caracterele sunt transmise de un terminal pe măsură ce sunt introduse, astfel încât comunicarea să fie percepută de utilizatori ca fiind continuă;

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 21 g (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21g)  „instrument de creare” înseamnă un software sau o colecție de componente software care poate fi folosit de autori, individual sau în colaborare cu alții, pentru a crea sau a modifica conținutul, astfel încât să fie folosit de alte persoane, inclusiv de alți autori;

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 21 h (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21h)  „servicii de retransmisie” înseamnă serviciile prestate de interpret (interpreți) sau de un software pentru interpretare, care permit persoanelor surde sau cu deficiențe de auz sau care au tulburări de vorbire să comunice prin telefon prin intermediul unui interpret (software), cu o persoană care aude/comunică într-un mod care este „echivalent din punct de vedere funcțional” cu capacitatea unei persoane fără handicap;

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Echipamentele informatice și sistemele de operare de uz general sunt conforme cu cerințele stabilite în secțiunea I a anexei I.

2.  Echipamentele informatice și sistemele de operare de uz general și aparatele de uz casnic cu interfața pentru utilizatori bazată pe TIC sunt conforme cu cerințele stabilite în secțiunea I a anexei I.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Următoarele terminale pentru autoservire: bancomatele, automatele pentru tichete și automatele de check-in sunt conforme cu cerințele stabilite în secțiunea II a anexei I.

3.  Terminale pentru autoservire: bancomatele, automatele pentru tichete, terminalele de plăți și automatele de check-in sunt conforme cu cerințele stabilite în secțiunea II a anexei I.

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Serviciile de telefonie, inclusiv serviciile de urgență și echipamentele terminale aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori sunt conforme cu cerințele stabilite în secțiunea III a anexei I.

4.  Serviciile de telefonie, inclusiv serviciile de urgență și echipamentele terminale aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori sunt conforme cu cerințele stabilite în secțiunea III a anexei I. Statele membre asigură disponibilitatea a cel puțin unui serviciu de retransmisie pe bază de texte și a unui serviciu de retransmisie pe bază de material video pe întreg teritoriul statului membru și în consultare cu organizațiile utilizatorilor, inclusiv cu organizațiile care reprezintă persoanele cu handicap, și se asigură că aceste servicii de retransmisie sunt interoperabile cu serviciile de telefonie. De asemenea, statele membre asigură disponibilitatea unei comunicații sonore, vizuale și textuale în timp real cu serviciile de urgență de la nivel național, regional și local urmând abordarea „conversație totală”.

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5  Serviciile mass-media audiovizuale și echipamentele aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori sunt conforme cu cerințele stabilite în secțiunea IV a anexei I.

5.  Serviciile mass-media audiovizuale, site-uri de comunicare socială și site-uri de știri comerciale și finanțate din bani public, precum și echipamentele aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori sunt conforme cu cerințele stabilite în secțiunea IV a anexei I.

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Până la data prevăzută la articolul 27 alineatul (2), furnizorii de servicii media audiovizuale care transmit în UE își fac serviciile accesibile după cum urmează:

 

- cel puțin 75 % din toate programele conțin subtitrări pentru persoanele surde și cu deficiențe de auz;

 

- cel puțin 75 % din toate programele subtitrate în limba națională includ subtitrări audio;

 

- cel puțin 5% din toate programele conțin descriere audio;

 

- cel puțin 5 % din toate programele conțin interpretare în limbajul semnelor.

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Serviciile de transport de călători aerian, feroviar, maritim și cu autobuzul, site-urile web, serviciile integrate pe dispozitive mobile, sistemele inteligente de emitere a biletelor și transmiterea în timp real a informațiilor, precum și terminalele pentru autoservire, automatele pentru tichete și automatele de check-in utilizate pentru prestarea de servicii de transport de călători sunt conforme cu cerințele corespunzătoare stabilite în secțiunea V a anexei I.

6.  Infrastructura de transport de călători aerian, feroviar, maritim și cu autobuzul, serviciile, site-urile web, serviciile integrate pe dispozitive mobile, sistemele inteligente de emitere a biletelor și transmiterea în timp real a informațiilor, precum și terminalele pentru autoservire, automatele pentru tichete și automatele de check-in utilizate pentru prestarea de servicii de transport de călători sunt conforme cu cerințele corespunzătoare stabilite în secțiunile V și X ale anexei I.

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Serviciile bancare, site-urile web, serviciile bancare integrate pe dispozitive mobile, terminalele pentru autoservire, inclusiv bancomatele utilizate pentru prestarea de servicii bancare sunt conforme cu cerințele stabilite în secțiunea VI a anexei I.

7.  Serviciile bancare, site-urile web, serviciile bancare integrate pe dispozitive mobile și terminalele de plată, terminalele pentru autoservire, inclusiv bancomatele utilizate pentru prestarea de servicii bancare sunt conforme cu cerințele stabilite în secțiunea VI a anexei I.

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 9 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Conținutul generat de utilizatori este scutit de cerințele stabilite în secțiunea VIII a anexei I, în timp ce instrumentele de creare disponibile sunt accesibile pentru persoanele cu handicap și permit crearea de conținut accesibil conform normelor stabilite în prezenta directivă.

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10.  Statele membre pot decide, luând în considerare condițiile naționale, că mediul construit utilizat de clienții serviciilor de transport de călători, inclusiv mediul gestionat de prestatorii de servicii și de operatorii de infrastructură și mediul construit utilizat de clienții serviciilor bancare, de centrele de servicii pentru clienți și de magazinele gestionate de operatori de telefonie trebuie să respecte cerințele de accesibilitate din secțiunea X a anexei I, în scopul de a maximiza utilizarea acestora de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv de către persoanele cu handicap.

10.  Statele membre se asigură că mediul construit utilizat de clienții serviciilor de transport de călători, inclusiv mediul gestionat de prestatorii de servicii și de operatorii de infrastructură și mediul construit utilizat de clienții serviciilor bancare, de centrele de servicii pentru clienți și de magazinele gestionate de operatori de telefonie respectă cerințele de accesibilitate din secțiunea X a anexei I, în scopul de a maximiza utilizarea acestora de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv de către persoanele cu handicap.

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care s-a demonstrat conformitatea unui produs cu cerințele de accesibilitate aplicabile prin procedura menționată, producătorii întocmesc o declarație de conformitate UE și aplică marcajul CE.

În cazul în care s-a demonstrat conformitatea unui produs cu cerințele de accesibilitate aplicabile prin procedura menționată, producătorii întocmesc o declarație de conformitate UE și aplică marcajul CE. Acestea includ o trimitere suplimentară clară la accesibilitate, cum ar fi mențiunea „Produs accesibil”.

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Producătorii păstrează un registru de plângeri, de produse neconforme și de rechemări de produse și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.

4.  Producătorii păstrează un registru de plângeri privind grupurile de persoane cu dizabilități identificate, de produse neconforme și de rechemări de produse și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Producătorii se asigură că produsul este însoțit de instrucțiuni și informații de siguranță, într-o limbă ușor de înțeles pentru consumatori și utilizatorii finali, după cum se stabilește de către statul membru în cauză.

7.  Producătorii se asigură că produsul este însoțit de instrucțiuni și informații de siguranță, într-o limbă ușor de înțeles pentru consumatori și utilizatorii finali și în diferite formate accesibile, după cum se stabilește de către statul membru în cauză.

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au introdus pe piață nu este conform prezentei directive iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce în conformitate respectivul produs, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care produsul prezintă un risc legat de accesibilitate, producătorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață produsul, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.

8.  Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au introdus pe piață nu este conform prezentei directive iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce în conformitate respectivul produs, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care produsul este caracterizat de lipsa accesibilității, producătorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață produsul, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Înainte de introducerea unui produs pe piață, importatorii se asigură că procedura de evaluare a conformității stabilită în anexa II a fost efectuată de către producător. Aceștia se asigură că producătorul a întocmit documentația tehnică cerută în anexa respectivă, că produsul poartă marcajul CE și este însoțit de documentele necesare și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la articolul 5 alineatele (5) și (6).

2.  Înainte de introducerea unui produs pe piață, importatorii se asigură că procedura de evaluare a conformității stabilită în anexa II, pe baza raportului privind accesibilitatea elaborat de producător, a fost efectuată de către producător. Aceștia se asigură că producătorul a întocmit documentația tehnică cerută în anexa respectivă, că produsul poartă marcajul CE și este însoțit de documentele necesare și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la articolul 5 alineatele (5) și (6).

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prestatorii de servicii pregătesc informațiile necesare în conformitate cu anexa III, explicând modul în care serviciile îndeplinesc cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 3. Informațiile sunt puse la dispoziția publicului în formă scrisă și orală, inclusiv într-un mod accesibil pentru persoanele cu limitări funcționale și persoanele cu handicap. Prestatorii de servicii păstrează informațiile atât timp cât serviciul este disponibil.

2.  Prestatorii de servicii pregătesc informațiile necesare în conformitate cu anexa III, explicând modul în care serviciile furnizate de ei îndeplinesc cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 3. Informațiile sunt puse la dispoziția publicului în diferite formate accesibile. Prestatorii de servicii păstrează informațiile atât timp cât serviciul respectiv este disponibil.

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Prestatorii de servicii se asigură că sunt instituite proceduri care garantează că prestarea continuă de servicii rămâne în conformitate cu cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 3. Modificările referitoare la caracteristicile prestării serviciului și la cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 3 sunt luate în considerare în mod corespunzător de către prestatorii de servicii. În caz de neconformitate, prestatorii de servicii iau măsurile corective necesare pentru a aduce serviciul în conformitate cu cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 3.

3.  Prestatorii de servicii se asigură că sunt instituite proceduri care garantează că prestarea continuă de servicii rămâne în conformitate cu cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 3 și că, în cadrul portofoliului pus la dispoziție de aceștia, toate grupurile de persoane cu dizabilități identificate au acces, cât se poate de mult, la serviciile existente care le satisfac nevoile legate de accesibilitate. Modificările referitoare la caracteristicile prestării serviciului și la cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 3 sunt luate în considerare în mod corespunzător de către prestatorii de servicii. În cazurile de neconformitate, prestatorii de servicii iau măsurile corective necesare pentru a aduce serviciul în conformitate cu cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 3.

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 3 se aplică numai în măsura în care ele nu introduc o modificare semnificativă a unui element sau a unei caracteristici a unui produs sau serviciu care duce la modificarea naturii de bază a produsului sau a serviciului.

1.  Cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 3 se aplică numai în măsura în care ele nu introduc o modificare semnificativă a unui element sau a unei caracteristici a unui produs sau serviciu care duce la vreo modificare a naturii de bază a produsului sau a serviciului în cauză. Producătorul poate alege să îndeplinească cerințele de accesibilitate prin integrarea de componente compatibile provenite din alte surse, cu condiția ca acestea să devină astfel o parte integrantă a produsului și să nu atragă costuri suplimentare pentru utilizator.

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  costurile și beneficiile estimate pentru operatorii economici în raport cu beneficiul estimat pentru persoanele cu handicap, luând în considerare frecvența și durata de utilizare a unui produs sau a unui serviciu specific.

(b)  costurile și beneficiile suplimentare estimate pentru operatorii economici în raport cu beneficiul estimat pentru persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, luând în considerare frecvența și durata de utilizare a unui produs sau a unui serviciu specific.

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Această sarcină nu este considerată a fi disproporționată atunci când este compensată prin finanțare din alte surse decât resursele proprii ale operatorului economic, indiferent dacă acestea sunt publice sau private.

4.  Această sarcină nu este considerată a fi disproporționată atunci când este compensată prin finanțare din alte surse decât resursele proprii ale operatorului economic, indiferent dacă acestea sunt publice sau private. Caracterul neprioritar, absența unui calendar sau lipsa de cunoștințe nu sunt considerate motive legitime pentru a pretinde că sarcina este disproporționată.

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Evaluarea măsurii în care conformitatea cu cerințele de accesibilitate aplicabile produselor sau serviciilor impune o modificare fundamentală sau o sarcină disproporționată se efectuează de către operatorul economic.

5.  Evaluarea măsurii în care conformitatea cu cerințele de accesibilitate aplicabile produselor sau serviciilor impune o modificare fundamentală sau o sarcină disproporționată se efectuează de către operatorul economic, în consultare cu organizații ale consumatorilor și experți în materie de accesibilitate ai autorității naționale de supraveghere a pieței.

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În cazul în care operatorii economici au aplicat excepția prevăzută la alineatele (1)-(5) pentru un produs sau un serviciu specific, ei notifică autoritatea relevantă de supraveghere a pieței din statul membru pe teritoriul căruia produsul sau serviciul este introdus sau pus la dispoziție pe piață. Notificarea include evaluarea menționată la alineatul (3). Microîntreprinderile sunt exceptate de la această cerință de notificare, dar trebuie să fie în măsură să prezinte documentele relevante la cererea unei autorități relevante de supraveghere a pieței.

6.  În cazul în care operatorii economici au aplicat excepția prevăzută la alineatele (1)-(5) pentru un produs sau un serviciu specific, ei notifică autoritatea relevantă de supraveghere a pieței din statul membru pe teritoriul căruia produsul sau serviciul este introdus sau pus la dispoziție pe piață. Notificarea include evaluarea menționată la alineatul (3). Pentru acordarea unei excepții, în temeiul unei astfel de derogări, autoritatea de supraveghere a pieței verifică toate evaluările, cu excepția cazului în care operatorul economic a prezentat o evaluare emisă de o organizație terță independentă, autorizată de o autoritate de supraveghere a pieței. Microîntreprinderile sunt exceptate de la această cerință de notificare, dar trebuie să fie în măsură să prezinte documentele relevante la cererea unei autorități relevante de supraveghere a pieței.

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Se instituie un dialog structurat între actorii implicați, inclusiv persoanele cu handicap, organizațiile lor reprezentative și autoritățile de supraveghere a pieței, în vederea stabilirii unor principii adecvate coerente pentru evaluarea excepțiilor.

Amendamentul    59

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6b.  Statele membre sunt încurajate să ofere stimulente și orientări microîntreprinderilor pentru a facilita aplicarea prezentei directive. Procedurile și orientările se elaborează în consultare cu actorii implicați, inclusiv cu persoanele cu handicap și cu organizațiile reprezentative ale acestora.

Amendamentul    60

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au luat măsuri în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau în cazul în care au motive suficiente să considere că un produs care face obiectul prezentei directive prezintă un risc legat de aspectele de accesibilitate reglementate de prezenta directivă, acestea realizează o evaluare cu privire la produsul în cauză, acoperind toate cerințele prevăzute în prezenta directivă. Operatorii economici relevanți cooperează pe deplin cu autoritățile de supraveghere a pieței.

În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au luat măsuri în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau în cazul în care au motive suficiente să considere că un produs care face obiectul prezentei directive este în mod evident și definitiv caracterizat din orice punct de vedere de lipsa accesibilității, astfel cum se prevede în prezenta directivă, acestea realizează o evaluare cu privire la produsul în cauză, acoperind toate cerințele prevăzute în prezenta directivă. Operatorii economici relevanți cooperează pe deplin cu autoritățile de supraveghere a pieței.

Amendamentul    61

Propunere de directivă

Articolul 21 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  Dacă este cazul, întregii legislații relevante a Uniunii sau dispozițiilor din legislația Uniunii referitoare la accesibilitatea pentru persoanele cu handicap.

Amendamentul    62

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  costurile și beneficiile estimate pentru autoritățile competente în cauză în raport cu beneficiul estimat pentru persoanele cu handicap, luând în considerare frecvența și durata de utilizare a unui produs sau a unui serviciu specific.

(b)  costurile și beneficiile suplimentare estimate pentru autoritățile competente în cauză în raport cu beneficiul estimat pentru persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, luând în considerare frecvența și durata de utilizare a unui produs sau a unui serviciu specific;

Amendamentul    63

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Evaluarea măsurii în care conformitatea cu cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 21 impune o sarcină disproporționată se efectuează de către autoritățile competente în cauză.

3.  Evaluarea măsurii în care conformitatea cu cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 21 impune o sarcină disproporționată se efectuează de către autoritățile competente în cauză. Caracterul neprioritar, lipsa timpului sau lipsa de cunoștințe nu sunt considerate motive legitime pentru a pretinde că sarcina este disproporționată.

Amendamentul    64

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care o autoritate competentă a aplicat excepția prevăzută la alineatele (1), (2) și (3) pentru un produs sau un serviciu specific, ea informează Comisia în acest sens. Notificarea include evaluarea menționată la alineatul (2).

4.  În cazul în care o autoritate competentă a aplicat excepția prevăzută la alineatele (1), (2) și (3) pentru un produs sau un serviciu specific, ea informează Comisia în acest sens. Notificarea include evaluarea menționată la alineatul (2) și este pusă la dispoziția publicului în formate accesibile.

Amendamentul    65

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  În cazul în care are motive să se îndoiască de decizia autorității competente în cauză, Comisia poate cere grupului de lucru menționat la articolul 25 alineatul (2a) să emită un aviz cu privire la evaluarea menționată la alineatul (2) de la prezentul articol.

Amendamentul    66

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  dispoziții în baza cărora un consumator poate sesiza instanțele sau organismele administrative competente în temeiul dreptului intern, pentru a garanta respectarea dispozițiilor naționale de transpunere a prezentei directive;

(a)  dispoziții în baza cărora un consumator poate sesiza, în cadrul unui mecanism accesibil și cuprinzător de soluționare a diferendelor, instanțele sau organismele administrative competente în temeiul dreptului intern, pentru a garanta respectarea dispozițiilor naționale de transpunere a prezentei directive;

Amendamentul    67

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Pentru a asigura coerența în aplicarea dispozițiilor prezentei directive și pentru a facilita schimburile de informații și de bune practici între autoritățile de supraveghere a pieței, Comisia înființează un grup de lucru compus din reprezentanți ai autorităților naționale și ai organizațiilor reprezentative ale actorilor relevanți, inclusiv persoanele cu handicap și organizațiile reprezentative ale acestora. Dacă Comisia consideră necesar, grupul de lucru emite un aviz cu privire la derogările justificate de la respectivele dispoziții.

Amendamentul    68

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 2 - secțiunea I - coloana 1 - titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Echipamente informatice și sisteme de operare de uz general

echipamente informatice și sisteme de operare de uz general și aparate de uz casnic cu interfața pentru utilizatori bazată pe TIC;

Amendamentul    69

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 2 - secțiunea I - coloana 2 - punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Proiectare și fabricare Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap și cele cu deficiențe legate de vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să fie accesibile următoarele elemente:

1.  Proiectare și fabricare Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv de către persoanele cu handicap, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să se respecte următoarele cerințe de accesibilitate:

(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), care:

(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), sunt puse la dispoziție în formate accesibile multiple și:

(i)  trebuie să fie disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(i)  sunt disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(ii)  trebuie să fie ușor de înțeles;

(ii)  sunt ușor de înțeles;

(iii)  trebuie să fie sesizabile;

(iii)  sunt sesizabile;

(iv)  trebuie să fie disponibile în caractere de dimensiuni adecvate condițiilor de utilizare previzibile;

(iv)  sunt disponibile în caractere de dimensiuni adecvate și tipuri de scriere cu un contrast suficient între caractere și fundal pentru a maximiza lizibilitatea în condiții de utilizare previzibile;

(b)  ambalajul produsului, inclusiv informațiile furnizate în cadrul acestuia (deschidere, închidere, utilizare, eliminare);

(b)  ambalajul produsului, inclusiv informațiile furnizate în acesta (deschidere, închidere, utilizare, eliminare) și indicarea mărcii, a numelui și a tipului produsului, care:

 

(i)  să îndeplinească cerințele prevăzute la litera (a);

 

(ii)  informează în mod simplu și precis utilizatorii cu privire la faptul că produsul încorporează funcții de accesibilitate și cu privire la compatibilitatea acestuia cu tehnologiile de asistență;

(c)  instrucțiunile privind utilizarea, instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului, care trebuie să respecte următoarele cerințe:

(c)  instrucțiunile privind utilizarea, instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului, oferite separat sau integrate în produs, care respectă următoarele cerințe:

(i)  conținutul instrucțiunilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri și prin intermediul mai multor canale senzoriale; și

(i)  sunt disponibile într-un format web accesibil și sub formă de document electronic non-web, astfel încât să fie ușor de înțeles, sesizabile și utilizabile; și

(ii)  instrucțiunile trebuie să ofere alternative la conținutul netextual;

(ii)  producătorul trebuie să enumere și să explice cum se utilizează caracteristicile de accesibilitate ale produsului și compatibilitatea sa cu tehnologiile de asistență;

 

(iii)  sunt furnizate în formate non-electronice alternative la cerere. Formatele non-electronice alternative pot include caractere mărite, scrierea Braille sau texte ușor de citit;

 

(d)  instrucțiunile privind utilizarea, instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului, oferite separat sau integrate în produs, care respectă următoarele cerințe:

(d)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;

(e)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;

(e)  funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;

(f)  funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;

(f)  interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.

(g)  după caz, produsul este compatibil cu dispozitive și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și cel internațional, inclusiv cu tehnologiile auditive, cum ar fi protezele auditive, bobinele de telefon, implanturile cohleare și dispozitivele de ascultare asistată.

Amendamentul    70

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 2 - secțiunea I - coloana 2 - punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Servicii de asistență: Dacă sunt disponibile, serviciile de asistență (centre de asistență, centre de apel, asistență tehnică, servicii de retransmisie și servicii de formare) oferă informații cu privire la accesibilitatea produsului și la compatibilitatea sa cu tehnologiile de asistență, în moduri accesibile de comunicare pentru persoane cu handicap.

Amendamentul    71

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 2 - secțiunea I - coloana 2 - punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Proiectarea interfeței pentru utilizatori și a funcționalității

2.  Cerințe privind interfața pentru utilizatori și performanța funcțională

Pentru ca proiectarea și interfața pentru utilizatori a produselor, astfel cum sunt menționate la literele (d) și (e) de la punctul 1, să fie făcute accesibile, ele trebuie concepute astfel încât să respecte, după caz, următoarele cerințe:

Pentru ca proiectarea și interfața pentru utilizatori a produselor, astfel cum sunt menționate la literele (e) și (f) de la punctul 1, să fie făcute accesibile, ele sunt concepute astfel încât să respecte, după caz, următoarele cerințe:

(a)  disponibilitatea comunicărilor și a orientărilor prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(a)  disponibilitatea comunicărilor și a orientărilor prin intermediul mai multor canale senzoriale, inclusiv:

 

(i)  în cazul în care oferă moduri de operare și de comunicare vizuale, produsul oferă cel puțin un mod de informare și operare pentru nevăzători;

 

(ii)  în cazul în care oferă moduri de operare și de informare auditive, produsul oferă cel puțin un mod de informare și operare pentru care nu este nevoie de auz;

(b)  disponibilitatea unor moduri de comunicare și de orientare altele decât discursul;

(b)  în cazul în care cere introducerea vocală de date de către utilizatori, produsul oferă cel puțin un mod de operare care nu presupune generarea de către utilizator de comenzi vocale;

(c)  disponibilitatea unor funcții flexibile de mărire a imaginii și de contrast;

(c)  în cazul în care produsul oferă moduri vizuale de comunicare și operare, disponibilitatea cel puțin a unui mod de operare care le permite utilizatorilor cu deficiențe de vedere să își folosească mai bine capacitatea vizuală, inclusiv prin funcții flexibile de mărire a imaginii, fără pierderi de conținut sau de caracteristici funcționale, prin contrast și luminozitate adaptabile și, dacă este posibil, prin modalități adaptabile de separare și control al elementelor vizuale din prim plan și al celor din fundal, precum și un control flexibil al câmpului vizual necesar;

(d)  disponibilitatea unei culori alternative pentru transmiterea informațiilor;

(d)  în cazul în care oferă moduri de operare vizuale, produsul oferă cel puțin un mod de operare care nu presupune din partea utilizatorului percepția culorilor;

(e)  disponibilitatea unor metode flexibile pentru separarea și controlul informațiilor din prim plan și a celor din fundal, inclusiv pentru reducerea zgomotului de fond și îmbunătățirea clarității;

(e)  în cazul în care oferă moduri de operare auditive, facilitarea controlului volumului de către utilizatori sau a unor caracteristici audio amplificate pentru a îmbunătăți claritatea sunetului, produsul oferă cel puțin un mod de operare ce conține caracteristici audio amplificate, inclusiv în ceea ce privește claritatea și volumul, precum și metode flexibile pentru separarea și controlul sunetelor din prim plan și al celor din fundal în cazul în care vocea și zgomotul de fond sunt disponibile ca fluxuri audio separate;

(f)  disponibilitatea unei funcții de reglare a volumului de către utilizator;

 

(g)  disponibilitatea unei comenzi secvențiale și a unor posibilități de comandă altele decât cele bazate pe motricitatea fină;

(f)  în cazul în care presupune acționarea manuală, produsul oferă un mod de operare care le permite utilizatorilor să folosească produsul prin acțiuni alternative care nu presupun o motricitate fină, manipularea precisă sau forță manuală, și nici acționarea mai multor comenzi în același timp;

(h)  disponibilitatea unor moduri de funcționare cu rază de acțiune și intensitate limitate;

(g)  în cazul în care produsul este de sine stătător sau instalat, elementele operaționale și de informare ale acestuia se află în raza de acțiune a oricărui utilizator sau orice utilizator are posibilitatea de a-l plasa în raza sa de acțiune, inclusiv utilizatorii ale căror mișcări sau a căror putere sunt limitate;

(i)  disponibilitatea unei funcții care să permită evitarea declanșării unor crize declanșate de fotosensibilitate.

(h)  în cazul în care oferă moduri de informare vizuale, produsul oferă cel puțin un mod de informare care reduce la minimum posibilitatea declanșării unor crize de fotosensibilitate;

 

(i)  produsul oferă cel puțin un mod de operare mai simplu și mai ușor de utilizat de către toți utilizatorii, inclusiv de către cei cu capacități cognitive reduse;

 

(j)  în cazul în care oferă funcții care asigură accesibilitatea, produsul oferă cel puțin un mod de operare care asigură confidențialitatea utilizatorilor atunci când folosesc funcțiile respective.

Amendamentul    72

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 3 - secțiunea I - coloana 1 - titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Terminale pentru autoservire: bancomate, automate pentru tichete și automate de check-in

Terminale pentru autoservire: bancomate, automate pentru tichete, automate de check-in și terminale de plată

Amendamentul    73

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 3 - secțiunea II - coloana 2 - punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Proiectare și fabricare Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap și cele cu deficiențe legate de vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să fie accesibile următoarele elemente:

1.  Proiectare și fabricare Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv de către persoanele cu handicap, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să se respecte următoarele cerințe de accesibilitate:

(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), care:

(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), sunt puse la dispoziție în formate accesibile multiple și:

(i)  trebuie să fie disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(i)  sunt disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(ii)  trebuie să fie ușor de înțeles;

(ii)  sunt ușor de înțeles;

(iii)  trebuie să fie sesizabile;

(iii)  sunt sesizabile;

(iv)  trebuie să fie disponibile în caractere de dimensiuni adecvate condițiilor de utilizare previzibile;

(iv)  sunt disponibile în caractere de dimensiuni adecvate și tipuri de font cu un contrast suficient între caractere și fundal pentru a maximiza lizibilitatea în condiții de utilizare previzibile;

(b)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;

(b)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;

(c)  funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;

(c)  funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;

(d)  interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.

(d)  după caz, produsul este compatibil cu dispozitive și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii, inclusiv cu tehnologiile auditive, cum ar fi protezele auditive, bobinele de telefon, implanturile cohleare și dispozitivele de ascultare asistată.

Amendamentul    74

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 3 - secțiunea II - coloana 2 - punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Proiectarea interfeței pentru utilizatori și a funcționalității

 

2.  Cerințe privind interfața pentru utilizatori și performanța funcțională

Pentru ca proiectarea și interfața pentru utilizatori a produselor, astfel cum sunt menționate la literele (b) și (c) de la punctul 1, să fie făcute accesibile, ele trebuie concepute astfel încât să respecte, după caz, următoarele cerințe:

Pentru ca proiectarea și interfața pentru utilizatori a produselor, astfel cum sunt menționate la literele (b) și (c) de la punctul 1, să fie făcute accesibile, ele sunt concepute astfel încât să respecte, după caz, următoarele cerințe:

(a)  disponibilitatea comunicărilor și a orientărilor prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(a)  disponibilitatea comunicărilor și a orientărilor prin intermediul mai multor canale senzoriale, inclusiv:

 

(i)  în cazul în care oferă moduri de operare și de comunicare vizuale, produsul oferă cel puțin un mod de informare și operare pentru nevăzători;

 

(ii)  în cazul în care oferă moduri de operare și de informare auditive, produsul oferă cel puțin un mod de informare și operare pentru care nu este nevoie de auz;

(b)  disponibilitatea unor moduri de comunicare și de orientare altele decât discursul;

(b)  în cazul în care cere introducerea vocală de date de către utilizatori, produsul oferă cel puțin un mod de operare care nu presupune generarea de către utilizator de comenzi vocale;

(c)  disponibilitatea unor funcții flexibile de mărire a imaginii și de contrast;

(c)  în cazul în care produsul oferă moduri vizuale de comunicare și operare, disponibilitatea cel puțin a unui mod de operare care le permite utilizatorilor cu deficiențe de vedere să își folosească mai bine capacitatea vizuală, inclusiv prin funcții flexibile de mărire a imaginii, fără pierderi de conținut sau de caracteristici funcționale, prin contrast și luminozitate adaptabile și, dacă este posibil, prin modalități adaptabile de separare și control al elementelor vizuale din prim plan și al celor din fundal, precum și un control flexibil al câmpului vizual necesar;

(d)  disponibilitatea unei culori alternative pentru transmiterea informațiilor;

(d)  în cazul în care oferă moduri de operare vizuale, produsul oferă cel puțin un mod de operare care nu presupune din partea utilizatorului percepția culorilor;

(e)  disponibilitatea unor metode flexibile pentru separarea și controlul informațiilor din prim plan și a celor din fundal, inclusiv pentru reducerea zgomotului de fond și îmbunătățirea clarității;

(e)  în cazul în care oferă moduri de operare auditive, disponibilitatea controlului volumului de către utilizatori sau a unor caracteristici audio amplificate pentru a îmbunătăți claritatea sunetului, produsul oferă cel puțin un mod de operare ce conține caracteristici audio amplificate, inclusiv în ceea ce privește claritatea și volumul, precum și metode flexibile pentru separarea și controlul sunetelor din prim plan și al celor din fundal în cazul în care vocea și zgomotul de fond sunt disponibile ca fluxuri audio separate;

(f)  disponibilitatea unei funcții de reglare a volumului de către utilizator;

 

(g)  disponibilitatea unei comenzi secvențiale și a unor posibilități de comandă altele decât cele bazate pe motricitatea fină;

(f)  în cazul în care presupune acționarea manuală, produsul oferă un mod de operare care le permite utilizatorilor să folosească produsul prin acțiuni alternative care nu presupun mișcări precise, manipularea precisă sau forță manuală, și nici acționarea mai multor comenzi în același timp;

(h)  disponibilitatea unor moduri de funcționare cu rază de acțiune și intensitate limitate;

(g)  în cazul în care produsul este de sine stătător sau instalat, elementele operaționale și de informare ale acestuia se află în raza de acțiune a oricărui utilizator sau orice utilizator are posibilitatea de a-l plasa în raza sa de acțiune, inclusiv utilizatorii ale căror mișcări sau a căror putere sunt limitate;

(i)  disponibilitatea unei funcții care să permită evitarea declanșării unor crize declanșate de fotosensibilitate.

(h)  în cazul în care oferă moduri de informare vizuale, produsul oferă cel puțin un mod de informare care reduce la minimum posibilitatea declanșării unor crize de fotosensibilitate;

 

(i)  produsul oferă cel puțin un mod de operare mai simplu și mai ușor de utilizat de către toți utilizatorii, inclusiv de către cei cu capacități cognitive reduse;

 

(j)  în cazul în care oferă funcții care asigură accesibilitatea, produsul oferă cel puțin un mod de operare care asigură confidențialitatea utilizatorilor atunci când folosesc funcțiile respective.

 

(k)  să nu necesite ca o caracteristică de accesibilitate să fie pornită pentru ca un utilizator care are nevoie de aceasta să o pornească;

 

(l)  atunci când este nevoie de un răspuns temporizat, utilizatorul să fie avertizat vizual, precum și printr-o atingere sau un sunet, și să i se ofere posibilitatea de a prelungi timpul permis;

 

(m)  produsul să fie utilizabil, inclusiv părțile operabile ale produsului, cum ar fi tastele și comenzile, să aibă un contrast adecvat între taste și comenzi și fundalul acestora și, de asemenea, să fie perceptibil tactil;

 

(n)  în cazul în care sunt furnizate chei, tichete sau cartele, acestea să dispună de o orientare perceptibilă în mod tactil dacă orientarea este importantă pentru utilizarea în continuare a cheii, a tichetului sau a cartelei;

 

o)  în cazul în care produsul utilizează caracteristicile biologice ale utilizatorului, să nu se bazeze doar pe utilizarea unei anumite caracteristici biologice ca unic mijloc de identificare a utilizatorului pentru controlul produsului.

Amendamentul    75

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 3 - secțiunea II - coloana 2 - punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Servicii de asistență:

 

Dacă sunt disponibile, serviciile de asistență (centre de asistență, centre de apel, asistență tehnică, servicii de retransmisie și servicii de formare) oferă informații cu privire la accesibilitatea produsului și la compatibilitatea sa cu tehnologiile de asistență, în moduri accesibile de comunicare pentru utilizatori, inclusiv pentru cei cu dizabilități.

Amendamentul    76

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 4 – secțiunea III – coloana 2 – partea A – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:

1.  Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile trebuie prestate astfel încât să respecte următoarele cerințe:

(a)  garantarea accesibilității produselor utilizate pentru prestarea serviciului, în conformitate cu cerințele prevăzute în partea B „Echipamente terminale aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori”;

(a)  produsele utilizate pentru prestarea serviciului, în conformitate cu cerințele prevăzute în partea B „Echipamente terminale aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori”;

(b)  furnizarea de informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate după cum urmează:

(b)  informațiile cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate sunt oferite în formate accesibile și multiple, după cum urmează:

(i)  conținutul informațiilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri de către utilizatori și prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(i)  informațiile sunt puse la dispoziție într-un format web accesibil și sub formă de document electronic non-web, astfel încât să fie ușor de înțeles, perceptibile și utilizabile;

(ii)  trebuie oferite alternative la conținutul netextual;

(ii)  operatorul economic enumeră și explică modul de utilizare a caracteristicilor de accesibilitate ale serviciului și compatibilitatea sa cu tehnologiile de asistență;

(iii)  informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (c).

(iii)  informațiile electronice, inclusiv aplicațiile și site-urile web online și mobile conexe necesare pentru prestarea serviciului sunt furnizate în conformitate cu litera (c);

 

(iv)  sunt furnizate în formate non-electronice alternative la cerere. Formatele non-electronice alternative pot include caractere mărite, scrierea Braille sau texte ușor de citit.

(c)  realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

(c)  să facă accesibile site-urile de internet, serviciile mobile, inclusiv aplicațiile mobile necesare pentru furnizarea serviciului, într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

(d)  furnizarea de informații accesibile pentru a facilita complementaritatea cu serviciile de asistență;

(d)  furnizarea de informații accesibile pentru a facilita complementaritatea cu serviciile de asistență;

(e)  includerea unor funcții, practici, politici și proceduri, precum și a unor modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu limitări funcționale.

(e)  funcții, practici, politici și proceduri, precum și modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, inclusiv ale persoanelor cu handicap:

 

(i)  în cazul în care un serviciu asigură o comunicare vocală bidirecțională, acesta asigură, în paralel, și comunicații textuale în timp real și în timpul aceluiași apel;

 

(ii)  în cazul în care un serviciu asigură o comunicare bidirecțională, iar serviciul respectiv este intenționat pentru utilizarea cu servicii de retransmisie, se asigură asistență pentru comunicațiile vocale, textuale în timp real și/sau vizuale, separat sau în orice combinație, atât pentru apelurile lansate, cât și pentru cele primite;

 

(iii)  în cazul în care un serviciu asigură o comunicare vocală bidirecțională, iar acesta este intenționat pentru utilizarea cu servicii de urgență, se asigură asistență pentru comunicațiile vocale, textuale în timp real și/sau vizuale, separat sau în orice combinație, atât pentru apelurile lansate, cât și pentru cele primite;

Amendamentul    77

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 4 – secțiunea III – coloana 2 – partea A – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Servicii de asistență

 

Dacă sunt disponibile, serviciile de asistență (centre de asistență, centre de apel, asistență tehnică, servicii de retransmisie și servicii de formare) furnizează informații cu privire la accesibilitatea serviciului și la compatibilitatea lui cu tehnologiile de asistență, în moduri accesibile de comunicare pentru utilizatorii cu limitări de operare, inclusiv pentru cei cu dizabilități.

Amendamentul    78

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 4 – secțiunea III – coloana 2 – partea B – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Proiectare și fabricare Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap și cele cu deficiențe legate de vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să fie accesibile următoarele elemente:

1.  Proiectare și fabricare Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv de către persoanele cu handicap, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să se respecte următoarele cerințe de accesibilitate:

(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), care:

(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), sunt puse la dispoziție în formate accesibile multiple și:

(i)  trebuie să fie disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(i)  sunt disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(ii)  trebuie să fie ușor de înțeles;

(ii)  sunt ușor de înțeles;

(iii)  trebuie să fie sesizabile;

(iii)  sunt sesizabile;

(iv)  trebuie să fie disponibile în caractere de dimensiuni adecvate condițiilor de utilizare previzibile;

(iv)  sunt disponibile în caractere de dimensiuni adecvate și tipuri de scriere cu un contrast suficient între caractere și fundal pentru a maximiza lizibilitatea în condiții de utilizare previzibile;

(b)  ambalajul produsului, inclusiv informațiile furnizate în cadrul acestuia (deschidere, închidere, utilizare, eliminare);

(b)  ambalajul produsului, inclusiv informațiile furnizate în acesta (deschidere, închidere, utilizare, eliminare) și indicarea mărcii, a numelui și a tipului produsului, care:

 

(i)  trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la litera (a);

 

(ii)  informează în mod simplu și precis utilizatorii cu privire la faptul că produsul încorporează funcții de accesibilitate și cu privire la compatibilitatea acestuia cu tehnologiile de asistență;

(c)  instrucțiunile privind utilizarea, instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului, care trebuie să respecte următoarele cerințe:

(c)  instrucțiunile privind utilizarea, instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului, oferite separat sau integrate în produs, care respectă următoarele cerințe:

(i)  conținutul instrucțiunilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri și prin intermediul mai multor canale senzoriale; și

(i)  sunt disponibile într-un format web accesibil și sub formă de document electronic non-web, astfel încât să fie perceptibile și utilizabile; și

(ii)  instrucțiunile trebuie să ofere alternative la conținutul netextual;

(ii)  producătorul trebuie să enumere și să explice cum se utilizează caracteristicile de accesibilitate ale produsului și compatibilitatea sa cu tehnologiile de asistență;

 

(iii)  sunt furnizate în formate non-electronice alternative la cerere. Formatele non-electronice alternative pot include caractere mărite, scrierea Braille sau texte ușor de citit;

 

(c)  instrucțiunile privind utilizarea, instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului, oferite separat sau integrate în produs, care respectă următoarele cerințe:

(d)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;

(d)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;

(e)  funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;

(e)  funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;

(f)  interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.

(f)  după caz, produsul este compatibil cu dispozitive și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii, inclusiv cu tehnologiile auditive, cum ar fi protezele auditive, bobinele de telefon, implanturile cohleare și dispozitivele de ascultare asistată.

Amendamentul    79

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 4 – secțiunea III – coloana 2 – partea B – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Proiectarea interfeței pentru utilizatori și a funcționalității

2.  Cerințe privind interfața pentru utilizatori și performanța funcțională

Pentru ca proiectarea și interfața pentru utilizatori a produselor, astfel cum sunt menționate la literele (d) și (e) de la punctul 1, să fie făcute accesibile, ele trebuie concepute astfel încât să respecte, după caz, următoarele cerințe:

Pentru ca proiectarea și interfața pentru utilizatori a produselor, astfel cum sunt menționate la literele (d) și (e) de la punctul 1, să fie făcute accesibile, ele sunt concepute astfel încât să respecte, după caz, următoarele cerințe:

(a)  disponibilitatea comunicărilor și a orientărilor prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(a)  disponibilitatea comunicărilor și a orientărilor prin intermediul mai multor canale senzoriale, inclusiv:

 

(i)  în cazul în care oferă moduri de operare și de comunicare vizuale, produsul oferă cel puțin un mod de informare și operare pentru nevăzători;

 

(ii)  în cazul în care oferă moduri de operare și de informare auditive, produsul oferă cel puțin un mod de informare și operare pentru care nu este nevoie de auz;

(b)  disponibilitatea unor moduri de comunicare și de orientare altele decât discursul;

(b)  în cazul în care cere introducerea vocală de date de către utilizatori, produsul oferă cel puțin un mod de operare care nu presupune generarea de către utilizator de comenzi vocale;

(c)  disponibilitatea unor funcții flexibile de mărire a imaginii și de contrast;

(c)  în cazul în care produsul oferă moduri vizuale de comunicare și operare, disponibilitatea cel puțin a unui mod de operare care le permite utilizatorilor cu deficiențe de vedere să își folosească mai bine capacitatea vizuală, inclusiv prin funcții flexibile de mărire a imaginii, fără pierderi de conținut sau de caracteristici funcționale, prin contrast și luminozitate flexibile și, dacă este posibil, prin modalități flexibile de separare și control al elementelor vizuale din prim plan și al celor din fundal, precum și un control flexibil al câmpului vizual necesar;

(d)  disponibilitatea unei culori alternative pentru transmiterea informațiilor;

(d)  în cazul în care oferă moduri de operare vizuale, produsul oferă cel puțin un mod de operare care nu presupune din partea utilizatorului percepția culorilor;

(e)  disponibilitatea unor metode flexibile pentru separarea și controlul informațiilor din prim plan și a celor din fundal, inclusiv pentru reducerea zgomotului de fond și îmbunătățirea clarității;

(e)  în cazul în care oferă moduri de operare auditive, disponibilitatea controlului volumului de către utilizatori sau a unor caracteristici audio amplificate pentru a îmbunătăți claritatea sunetului, produsul oferă cel puțin un mod de operare ce conține caracteristici audio amplificate, inclusiv în ceea ce privește claritatea și volumul, precum și metode flexibile pentru separarea și controlul sunetelor din prim plan și al celor din fundal în cazul în care vocea și zgomotul de fond sunt disponibile ca fluxuri audio separate;

(f)  disponibilitatea unei funcții de reglare a volumului de către utilizator;

 

(g)  disponibilitatea unei comenzi secvențiale și a unor posibilități de comandă altele decât cele bazate pe motricitatea fină;

(f)  în cazul în care presupune acționarea manuală, produsul oferă un mod de operare care le permite utilizatorilor să folosească produsul prin acțiuni alternative care nu presupun mișcări precise, manipularea precisă sau forță manuală, și nici acționarea mai multor comenzi în același timp;

(h)  disponibilitatea unor moduri de funcționare cu rază de acțiune și intensitate limitate;

(g)  în cazul în care produsul este de sine stătător sau instalat, elementele operaționale și de informare ale acestuia se află în raza de acțiune a oricărui utilizator sau orice utilizator are posibilitatea de a-l plasa în raza sa de acțiune, inclusiv utilizatorii ale căror mișcări sau a căror putere sunt limitate;

(i)  disponibilitatea unei funcții care să permită evitarea declanșării unor crize declanșate de fotosensibilitate.

(h)  în cazul în care oferă moduri de informare vizuale, produsul oferă cel puțin un mod de informare care reduce la minimum posibilitatea declanșării unor crize de fotosensibilitate;

 

(i)  produsul oferă cel puțin un mod de operare mai simplu și mai ușor de utilizat de către toți utilizatorii, inclusiv de către cei cu capacități cognitive reduse;

 

(j)  în cazul în care oferă funcții care asigură accesibilitatea, produsul oferă cel puțin un mod de operare care asigură confidențialitatea utilizatorilor atunci când folosesc funcțiile respective.

Amendamentul    80

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 4 – secțiunea III – coloana 2 – partea B – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Servicii de asistență

 

Dacă sunt disponibile, serviciile de asistență (centre de asistență, centre de apel, asistență tehnică, servicii de retransmisie și servicii de formare) oferă informații cu privire la accesibilitatea produsului și la compatibilitatea sa cu tehnologiile de asistență, în moduri accesibile de comunicare pentru utilizatorii cu limitări funcționale, inclusiv pentru persoanele cu handicap.

Amendamentul    81

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 5 – secțiunea IV – coloana 2 – partea A – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:

1.  Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile trebuie prestate astfel încât să respecte următoarele cerințe:

(a)  garantarea accesibilității produselor utilizate pentru prestarea serviciului, în conformitate cu cerințele prevăzute în partea B „Echipamente terminale aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori”

(a)  produsele utilizate pentru prestarea serviciului respectă cerințele prevăzute în partea B „Echipamente terminale aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori”;

(b)  furnizarea de informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate după cum urmează:

(b)  informațiile cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate sunt oferite în formate accesibile și multiple, după cum urmează:

(i)  conținutul informațiilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri de către utilizatori și prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(i)  informațiile sunt puse la dispoziție într-un format web accesibil și sub formă de document electronic non-web, astfel încât să fie ușor de înțeles, perceptibile și utilizabile;

(ii)  trebuie oferite alternative la conținutul netextual;

(ii)  operatorul economic enumeră și explică modul de utilizare a caracteristicilor de accesibilitate ale serviciului și compatibilitatea sa cu tehnologiile de asistență;

(iii)  informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (c).

(iii)  informațiile electronice, inclusiv aplicațiile și site-urile web online și mobile conexe necesare pentru prestarea serviciului sunt furnizate în conformitate cu litera (c);

(c)  realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

(c)  realizarea accesibilității site-urilor web și a serviciilor mobile, inclusiv a aplicațiilor mobile necesare pentru furnizarea serviciului, într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

(d)  furnizarea de informații accesibile pentru a facilita complementaritatea cu serviciile de asistență;

(d)  furnizarea de informații accesibile pentru a facilita complementaritatea cu serviciile de asistență;

(e)  includerea unor funcții, practici, politici și proceduri, precum și a unor modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu limitări funcționale.

(e)  funcții, practici, politici și proceduri, precum și modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, inclusiv ale persoanelor cu handicap.

Amendamentul    82

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 5 – secțiunea IV – coloana 2 – partea A – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Furnizorii de servicii mass-media audiovizuale asigură, prin consultare cu organizațiile utilizatorilor, inclusiv cu cele care reprezintă persoanele cu dizabilități, pe baza unui calendar progresiv și rezonabil, calitatea serviciilor de acces; în cazul în care un serviciu asigură o comunicare bidirecțională, iar serviciul respectiv este intenționat pentru utilizarea cu servicii de retransmisie, se asigură asistență pentru comunicațiile vocale, textuale în timp real și/sau vizuale, separat sau în orice combinație, atât pentru apelurile lansate, cât și pentru cele primite;

 

(i)  Furnizorii de servicii garantează că subtitrările pentru persoanele surde sau cu deficiențe de auz sunt bine sincronizate cu materialul video aferent, sunt lizibile, exacte și ușor de înțeles, astfel încât să reflecte efectiv informațiile audio. Această cerință include stabilirea de specificații de calitate privind, cel puțin, tipul și dimensiunea caracterelor, contrastul și culorile utilizate, precum și, dacă este posibil, cerințele necesare pentru a se asigura controlul subtitrărilor pentru persoanele surde sau cu deficiențe de auz de către utilizatori.

 

(ii)  Furnizorii de servicii garantează că descrierea audio și subtitrările audio sunt bine sincronizate cu materialul video aferent. Această cerință include stabilirea de specificații privind calitatea legate de plasarea audio și claritatea descrierii audio și a subtitrărilor audio, precum și cerințele necesare pentru a se asigura controlul acestora de către utilizatori.

 

(iii)  Furnizorii de servicii se asigură că interpretarea în limbajul semnelor este corectă și ușor de înțeles, astfel încât să reflecte efectiv informația audio. Aceasta include stabilirea de cerințe profesionale pentru interpreți și specificații de calitate pentru modul în care se asigură exprimarea în limbajul semnelor. Dacă este posibil din punct de vedere tehnic, se stabilesc cerințe pentru a se asigura controlul de către utilizatori al exprimării în limbajul semnelor.

Amendamentul    83

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 5 – secțiunea IV – coloana 2 – partea A – punctul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Servicii de asistență

 

Dacă sunt disponibile, serviciile de asistență (centre de asistență, centre de apel, asistență tehnică, servicii de retransmisie și servicii de formare) oferă informații cu privire la accesibilitatea serviciului și la compatibilitatea sa cu tehnologiile de asistență, în moduri accesibile de comunicare pentru utilizatori, inclusiv pentru cei cu dizabilități.

Amendamentul    84

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 5 – secțiunea IV – coloana 2 – partea B – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Proiectare și fabricare Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap și cele cu deficiențe legate de vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să fie accesibile următoarele elemente:

1.  Proiectare și fabricare Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv de către persoanele cu handicap, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să se respecte următoarele cerințe de accesibilitate:

(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), care:

(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), sunt puse la dispoziție în formate accesibile multiple și:

(i)  trebuie să fie disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(i)  sunt disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(ii)  trebuie să fie ușor de înțeles;

(ii)  sunt ușor de înțeles;

(iii)  trebuie să fie sesizabile;

(iii)  sunt sesizabile;

(iv)  trebuie să fie disponibile în caractere de dimensiuni adecvate condițiilor de utilizare previzibile;

(iv)  sunt disponibile în caractere de dimensiuni adecvate și tipuri de font cu un contrast suficient între caractere și fundal pentru a maximiza lizibilitatea în condiții de utilizare previzibile;

(b)  ambalajul produsului, inclusiv informațiile furnizate în cadrul acestuia (deschidere, închidere, utilizare, eliminare);

(b)  ambalajul produsului, inclusiv informațiile furnizate în acesta (deschidere, închidere, utilizare, eliminare) și indicarea mărcii, a numelui și a tipului produsului, care:

 

(i)  trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la litera (a);

 

(ii)  informează în mod simplu și precis utilizatorii cu privire la faptul că produsul încorporează funcții de accesibilitate și cu privire la compatibilitatea acestuia cu tehnologiile de asistență;

(c)  instrucțiunile privind utilizarea, instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului, care trebuie să respecte următoarele cerințe:

(c)  instrucțiunile privind utilizarea, instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului, oferite separat sau integrate în produs, care trebuie să respecte următoarele cerințe:

(i)  conținutul instrucțiunilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri și prin intermediul mai multor canale senzoriale; și

(i)  sunt disponibile într-un format web accesibil și sub formă de document electronic non-web, astfel încât să fie perceptibile și utilizabile; și

(ii)  instrucțiunile trebuie să ofere alternative la conținutul netextual;

(ii)  producătorul trebuie să enumere și să explice cum se utilizează caracteristicile de accesibilitate ale produsului și compatibilitatea sa cu tehnologiile de asistență;

 

(iii)  sunt furnizate în formate non-electronice alternative la cerere. Formatele non-electronice alternative pot include caractere mărite, scrierea Braille sau texte ușor de citit.

 

(c)  instrucțiunile privind utilizarea, instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului, oferite separat sau integrate în produs, care respectă următoarele cerințe:

(d)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;

(d)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;

(e)  funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;

(e)  funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;

(f)  interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.

(f)  după caz, produsul este compatibil cu dispozitive și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii, inclusiv cu tehnologiile auditive, cum ar fi protezele auditive, bobinele de telefon, implanturile cohleare și dispozitivele de ascultare asistată.

Amendamentul    85

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 5 – secțiunea IV – coloana 2 – partea B – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Proiectarea interfeței pentru utilizatori și a funcționalității

2.  Cerințe privind interfața pentru utilizatori și performanța funcțională

Pentru ca proiectarea și interfața pentru utilizatori a produselor, astfel cum sunt menționate la literele (d) și (e) de la punctul 1, să fie făcute accesibile, ele trebuie concepute astfel încât să respecte, după caz, următoarele cerințe:

Pentru ca proiectarea și interfața pentru utilizatori a produselor, astfel cum sunt menționate la literele (d) și (e) de la punctul 1, să fie făcute accesibile, ele sunt concepute astfel încât să respecte, după caz, următoarele cerințe:

(a)  disponibilitatea comunicărilor și a orientărilor prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(a)  disponibilitatea comunicărilor și a orientărilor prin intermediul mai multor canale senzoriale, inclusiv:

 

(i)  în cazul în care oferă moduri de operare și de comunicare vizuale, produsul oferă cel puțin un mod de informare și operare pentru nevăzători;

 

(ii)  în cazul în care oferă moduri de operare și de informare auditive, produsul oferă cel puțin un mod de informare și operare pentru care nu este nevoie de auz;

(b)  disponibilitatea unor moduri de comunicare și de orientare altele decât discursul;

(b)  în cazul în care cere introducerea vocală de date de către utilizatori, produsul oferă cel puțin un mod de operare care nu presupune generarea de către utilizator de comenzi vocale;

(c)  disponibilitatea unor funcții flexibile de mărire a imaginii și de contrast;

(c)  în cazul în care produsul oferă moduri vizuale de comunicare și operare, disponibilitatea cel puțin a unui mod de operare care le permite utilizatorilor cu deficiențe de vedere să își folosească mai bine capacitatea vizuală, inclusiv prin funcții flexibile de mărire a imaginii, fără pierderi de conținut sau de caracteristici funcționale, prin contrast și luminozitate flexibile și, dacă este posibil, prin modalități flexibile de separare și control al elementelor vizuale din prim plan și al celor din fundal, precum și un control flexibil al câmpului vizual necesar;

(d)  disponibilitatea unei culori alternative pentru transmiterea informațiilor;

(d)  în cazul în care oferă moduri de operare vizuale, produsul oferă cel puțin un mod de operare care nu presupune din partea utilizatorului percepția culorilor;

(e)  disponibilitatea unor metode flexibile pentru separarea și controlul informațiilor din prim plan și a celor din fundal, inclusiv pentru reducerea zgomotului de fond și îmbunătățirea clarității;

(e)  în cazul în care oferă moduri de operare auditive, disponibilitatea controlului volumului de către utilizatori sau a unor caracteristici audio amplificate pentru a îmbunătăți claritatea sunetului, produsul oferă cel puțin un mod de operare ce conține caracteristici audio amplificate, inclusiv în ceea ce privește claritatea și volumul, precum și metode flexibile pentru separarea și controlul sunetelor din prim plan și al celor din fundal în cazul în care vocea și zgomotul de fond sunt disponibile ca fluxuri audio separate;

(f)  disponibilitatea unei funcții de reglare a volumului de către utilizator;

 

(g)  disponibilitatea unei comenzi secvențiale și a unor posibilități de comandă altele decât cele bazate pe motricitatea fină;

(f)  în cazul în care presupune acționarea manuală, produsul oferă un mod de operare care le permite utilizatorilor să folosească produsul prin acțiuni alternative care nu presupun mișcări precise, manipularea precisă sau forță manuală, și nici acționarea mai multor comenzi în același timp;

(h)  disponibilitatea unor moduri de funcționare cu rază de acțiune și intensitate limitate;

(g)  în cazul în care produsul este de sine stătător sau instalat, elementele operaționale și de informare ale acestuia se află în raza de acțiune a oricărui utilizator sau orice utilizator are posibilitatea de a-l plasa în raza sa de acțiune, inclusiv utilizatorii ale căror mișcări sau a căror putere sunt limitate;

(i)  disponibilitatea unei funcții care să permită evitarea declanșării unor crize declanșate de fotosensibilitate.

(h)  în cazul în care oferă moduri de informare vizuale, produsul oferă cel puțin un mod de informare care reduce la minimum posibilitatea declanșării unor crize de fotosensibilitate;

 

(i)  produsul oferă cel puțin un mod de operare mai simplu și mai ușor de utilizat de către toți utilizatorii, inclusiv de către cei cu capacități cognitive reduse;

 

(j)  în cazul în care oferă funcții care asigură accesibilitatea, produsul oferă cel puțin un mod de operare care asigură confidențialitatea utilizatorilor atunci când folosesc funcțiile respective.

Amendamentul    86

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 5 – secțiunea IV – coloana 2 – partea B – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Servicii de asistență

 

Dacă sunt disponibile, serviciile de asistență (centre de asistență, centre de apel, asistență tehnică, servicii de retransmisie și servicii de formare) oferă informații cu privire la accesibilitatea produsului și la compatibilitatea sa cu tehnologiile de asistență, în moduri accesibile de comunicare pentru utilizatori, inclusiv pentru cei cu dizabilități.

Amendamentul    87

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 6 – secțiunea V – coloana 2 – partea A – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:

1.  Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile trebuie prestate astfel încât să respecte următoarele cerințe:

(a)  furnizarea de informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate după cum urmează:

(a)  informațiile cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate sunt oferite în formate accesibile și multiple, după cum urmează:

(i)  conținutul informațiilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri de către utilizatori și prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(i)  informațiile sunt puse la dispoziție într-un format web accesibil și sub formă de document electronic non-web, astfel încât să fie ușor de înțeles, perceptibile și utilizabile;

(ii)  trebuie oferite alternative la conținutul netextual;

(ii)  operatorul economic enumeră și explică modul de utilizare a caracteristicilor de accesibilitate ale serviciului și compatibilitatea sa cu tehnologiile de asistență;

(iii)  informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (b).

(iii)  informațiile electronice, inclusiv aplicațiile și site-urile web online și mobile conexe necesare pentru prestarea serviciului sunt furnizate în conformitate cu litera (b);

(b)  realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

(b)  realizarea accesibilității site-urilor web și a serviciilor mobile, inclusiv a aplicațiilor mobile necesare pentru furnizarea serviciului, într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

(c)  includerea unor funcții, practici, politici și proceduri, precum și a unor modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu limitări funcționale.

(c)  funcții, practici, politici și proceduri, precum și modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, inclusiv ale persoanelor cu handicap.

Amendamentul    88

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 6 – secțiunea V – coloana 2 – partea A – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Servicii de asistență

Dacă sunt disponibile, serviciile de asistență (centre de asistență, centre de apel, asistență tehnică, servicii de retransmisie și servicii de formare) oferă informații cu privire la accesibilitatea serviciului și la compatibilitatea sa cu tehnologiile de asistență, în moduri accesibile de comunicare pentru utilizatori, inclusiv pentru cei cu dizabilități.

Amendamentul    89

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 6 – secțiunea V – coloana 2 – partea B – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

(a)  realizarea accesibilității site-urilor web și a serviciilor mobile, inclusiv a aplicațiilor mobile necesare pentru furnizarea serviciului, într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

Amendamentul    90

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 6 – secțiunea V – coloana 2 – partea C – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:

1.  Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile trebuie prestate astfel încât să respecte următoarele cerințe:

(a)  furnizarea de informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate după cum urmează:

(a)  informațiile cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate sunt oferite în formate accesibile și multiple, după cum urmează:

(i)  conținutul informațiilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri de către utilizatori și prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(i)  informațiile sunt puse la dispoziție într-un format web accesibil și sub formă de document electronic non-web, astfel încât să fie ușor de înțeles, perceptibile și utilizabile;

(ii)  trebuie oferite alternative la conținutul netextual;

(ii)  operatorul economic enumeră și explică modul de utilizare a caracteristicilor de accesibilitate ale serviciului și compatibilitatea sa cu tehnologiile de asistență;

(iii)  informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (b).

(iii)  informațiile electronice, inclusiv aplicațiile și site-urile web online și mobile conexe necesare pentru prestarea serviciului sunt furnizate în conformitate cu litera (b);

(b)  realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

(b)  realizarea accesibilității site-urilor web și a serviciilor mobile, inclusiv a aplicațiilor mobile necesare pentru furnizarea serviciului, într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

Amendamentul    91

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 6 – secțiunea V – coloana 2 – partea D – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Proiectare și fabricare Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap și cele cu deficiențe legate de vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să fie accesibile următoarele elemente:

1.  Proiectare și fabricare Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv de către persoanele cu handicap, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să se respecte următoarele cerințe de accesibilitate:

(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), care:

(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), sunt puse la dispoziție în formate accesibile multiple și:

(i)  trebuie să fie disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(i)  sunt disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(ii)  trebuie să fie ușor de înțeles;

(ii)  sunt ușor de înțeles;

(iii)  trebuie să fie sesizabile;

(iii)  sunt sesizabile;

(iv)  trebuie să fie disponibile în caractere de dimensiuni adecvate condițiilor de utilizare previzibile;

(iv)  sunt disponibile în caractere de dimensiuni adecvate și tipuri de font cu un contrast suficient între caractere și fundal pentru a maximiza lizibilitatea în condiții de utilizare previzibile;

(b)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;

(b)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;

(c)  funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;

(c)  funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;

(d)  interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.

(d)  după caz, produsul este compatibil cu dispozitive și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii, inclusiv cu tehnologiile auditive, cum ar fi protezele auditive, bobinele de telefon, implanturile cohleare și dispozitivele de ascultare asistată.

Amendamentul    92

Propunere de directivă

Anexa I – secțiunea V – coloana 2 – partea D – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Servicii de asistență

 

Dacă sunt disponibile, serviciile de asistență (centre de asistență, centre de apel, asistență tehnică, servicii de retransmisie și servicii de formare) oferă informații cu privire la accesibilitatea produsului și la compatibilitatea sa cu tehnologiile de asistență, în moduri accesibile de comunicare pentru utilizatorii cu limitări funcționale, inclusiv pentru persoanele cu handicap.

Amendamentul    93

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 6 – secțiunea V – coloana 2 – partea D – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Proiectarea interfeței pentru utilizatori și a funcționalității

2.  Cerințe privind interfața pentru utilizatori și performanța funcțională

Pentru ca proiectarea și interfața pentru utilizatori a produselor, astfel cum sunt menționate la literele (b) și (c) de la punctul 1, să fie făcute accesibile, ele trebuie concepute astfel încât să respecte, după caz, următoarele cerințe:

Pentru ca proiectarea și interfața pentru utilizatori a produselor, astfel cum sunt menționate la literele (b) și (c) de la punctul 1, să fie făcute accesibile, ele sunt concepute astfel încât să respecte, după caz, următoarele cerințe:

(a)  disponibilitatea comunicărilor și a orientărilor prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(a)  disponibilitatea comunicărilor și a orientărilor prin intermediul mai multor canale senzoriale, inclusiv:

 

(i)  în cazul în care oferă moduri de operare și de comunicare vizuale, produsul oferă cel puțin un mod de informare și operare pentru nevăzători;

 

(ii)  în cazul în care oferă moduri de operare și de informare auditive, produsul oferă cel puțin un mod de informare și operare pentru care nu este nevoie de auz;

(b)  disponibilitatea unor moduri de comunicare și de orientare altele decât discursul;

(b)  în cazul în care cere introducerea vocală de date de către utilizatori, produsul oferă cel puțin un mod de operare care nu presupune generarea de către utilizator de comenzi vocale;

(c)  disponibilitatea unor funcții flexibile de mărire a imaginii și de contrast;

(c)  în cazul în care produsul oferă moduri vizuale de comunicare și operare, disponibilitatea cel puțin a unui mod de operare care le permite utilizatorilor cu deficiențe de vedere să își folosească mai bine capacitatea vizuală, inclusiv prin funcții flexibile de mărire a imaginii, fără pierderi de conținut sau de caracteristici funcționale, prin contrast și luminozitate flexibile și, dacă este posibil, prin modalități flexibile de separare și control al elementelor vizuale din prim plan și al celor din fundal, precum și un control flexibil al câmpului vizual necesar;

(d)  disponibilitatea unei culori alternative pentru transmiterea informațiilor;

(d)  în cazul în care oferă moduri de operare vizuale, produsul oferă cel puțin un mod de operare care nu presupune din partea utilizatorului percepția culorilor;

(e)  disponibilitatea unor metode flexibile pentru separarea și controlul informațiilor din prim plan și a celor din fundal, inclusiv pentru reducerea zgomotului de fond și îmbunătățirea clarității;

(e)  în cazul în care oferă moduri de operare auditive, disponibilitatea controlului volumului de către utilizatori sau a unor caracteristici audio amplificate pentru a îmbunătăți claritatea sunetului, produsul oferă cel puțin un mod de operare ce conține caracteristici audio amplificate, inclusiv în ceea ce privește claritatea și volumul, precum și metode flexibile pentru separarea și controlul sunetelor din prim plan și al celor din fundal în cazul în care vocea și zgomotul de fond sunt disponibile ca fluxuri audio separate;

(f)  disponibilitatea unei funcții de reglare a volumului de către utilizator;

 

(g)  disponibilitatea unei comenzi secvențiale și a unor posibilități de comandă altele decât cele bazate pe motricitatea fină;

(f)  în cazul în care presupune acționarea manuală, produsul oferă un mod de operare care le permite utilizatorilor să folosească produsul prin acțiuni alternative care nu presupun mișcări precise, manipularea precisă sau forță manuală, și nici acționarea mai multor comenzi în același timp;

(h)  disponibilitatea unor moduri de funcționare cu rază de acțiune și intensitate limitate;

(g)  în cazul în care produsul este de sine stătător sau instalat, elementele operaționale și de informare ale acestuia se află în raza de acțiune a oricărui utilizator sau orice utilizator are posibilitatea de a-l plasa în raza sa de acțiune, inclusiv utilizatorii ale căror mișcări sau a căror putere sunt limitate;

(i)  disponibilitatea unei funcții care să permită evitarea declanșării unor crize declanșate de fotosensibilitate.

(h)  în cazul în care oferă moduri de informare vizuale, produsul oferă cel puțin un mod de informare care reduce la minimum posibilitatea declanșării unor crize de fotosensibilitate;

 

(i)  produsul oferă cel puțin un mod de operare mai simplu și mai ușor de utilizat de către toți utilizatorii, inclusiv de către cei cu capacități cognitive reduse;

 

(j)  în cazul în care oferă funcții care asigură accesibilitatea, produsul oferă cel puțin un mod de operare care asigură confidențialitatea utilizatorilor atunci când folosesc funcțiile respective.

Amendamentul    94

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 7 - secțiunea VI - coloana 1 - titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Servicii bancare; site-uri web utilizate pentru prestarea de servicii bancare; servicii integrate pe dispozitivele mobile; terminale pentru autoservire, inclusiv bancomate utilizate pentru prestarea de servicii bancare

Servicii bancare; site-uri web utilizate pentru prestarea de servicii bancare; servicii integrate pe dispozitivele mobile; terminale pentru autoservire, inclusiv bancomate utilizate pentru prestarea de servicii bancare și terminale de plată.

Amendamentul    95

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 7 – secțiunea VI – coloana 2 – partea A – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:

1.  Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile trebuie prestate astfel încât să respecte următoarele cerințe:

(a)  garantarea accesibilității produselor utilizate pentru prestarea serviciului, în conformitate cu cerințele prevăzute în partea D

(a)  produsele utilizate pentru prestarea serviciului respectă cerințele prevăzute în partea D;

(b)  furnizarea de informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate după cum urmează:

(b)  informațiile cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate sunt oferite în formate accesibile și multiple, după cum urmează:

(i)  conținutul informațiilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri de către utilizatori și prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(i)  informațiile sunt puse la dispoziție într-un format web accesibil și sub formă de document electronic non-web, astfel încât să fie ușor de înțeles, perceptibile și utilizabile;

(ii)  trebuie oferite alternative la conținutul netextual;

(ii)  operatorul economic enumeră și explică modul de utilizare a caracteristicilor de accesibilitate ale serviciului și compatibilitatea sa cu tehnologiile de asistență;

(iii)  informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (c).

(iii)  informațiile electronice, inclusiv aplicațiile și site-urile web online și mobile conexe necesare pentru prestarea serviciului sunt furnizate în conformitate cu litera (c);

(c)  realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

(c)  realizarea accesibilității site-urilor web și a serviciilor mobile, inclusiv a aplicațiilor mobile necesare pentru furnizarea serviciului, într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

(d)  includerea unor funcții, practici, politici și proceduri, precum și a unor modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu limitări funcționale.

(d)  funcții, practici, politici și proceduri, precum și modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, inclusiv ale persoanelor cu handicap.

Amendamentul    96

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 7 – secțiunea VI – coloana 2 – partea A – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Servicii de asistență

 

Dacă sunt disponibile, serviciile de asistență (centre de asistență, centre de apel, asistență tehnică, servicii de retransmisie și servicii de formare) oferă informații cu privire la accesibilitatea serviciului și la compatibilitatea sa cu tehnologiile de asistență, în moduri accesibile de comunicare pentru utilizatori, inclusiv pentru cei cu dizabilități.

 

 

Amendamentul    97

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 7 – secțiunea VI – coloana 2 – partea B – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

(a)  realizarea accesibilității site-urilor web și a serviciilor mobile, inclusiv a aplicațiilor mobile necesare pentru furnizarea serviciului, într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

Amendamentul    98

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 7 – secțiunea VI – coloana 2 – partea C – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:

1.  Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile trebuie prestate astfel încât să respecte următoarele cerințe:

(a)  furnizarea de informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate după cum urmează:

(a)  informațiile cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate sunt oferite în formate accesibile și multiple, după cum urmează:

(i)  conținutul informațiilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri de către utilizatori și prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(i)  informațiile sunt puse la dispoziție într-un format web accesibil și sub formă de document electronic non-web, astfel încât să fie ușor de înțeles, perceptibile și utilizabile;

(ii)  trebuie oferite alternative la conținutul netextual;

(ii)  operatorul economic enumeră și explică modul de utilizare a caracteristicilor de accesibilitate ale serviciului și compatibilitatea sa cu tehnologiile de asistență;

(iii)  informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (b).

(iii)  informațiile electronice, inclusiv aplicațiile și site-urile web online și mobile conexe necesare pentru prestarea serviciului sunt furnizate în conformitate cu litera (b);

(b)  realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

(b)  realizarea accesibilității site-urilor web și a serviciilor mobile, inclusiv a aplicațiilor mobile necesare pentru furnizarea serviciului, într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

Amendamentul    99

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 7 – secțiunea VI – coloana 2 – partea D – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Proiectare și fabricare Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap și cele cu deficiențe legate de vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să fie accesibile următoarele elemente:

1.  Proiectare și fabricare Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv de către persoanele cu handicap, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să se respecte următoarele cerințe de accesibilitate:

(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), care:

(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), sunt puse la dispoziție în formate accesibile multiple și:

(i)  trebuie să fie disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(i)  sunt disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(ii)  trebuie să fie ușor de înțeles;

(ii)  sunt ușor de înțeles;

(iii)  trebuie să fie sesizabile;

(iii)  sunt sesizabile;

(iv)  trebuie să fie disponibile în caractere de dimensiuni adecvate condițiilor de utilizare previzibile;

(iv)  sunt disponibile în caractere de dimensiuni adecvate și tipuri de font cu un contrast suficient între caractere și fundal pentru a maximiza lizibilitatea în condiții de utilizare previzibile;

(b)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;

(b)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;

(c)  funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;

(c)  funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;

(d)  interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.

(d)  după caz, produsul este compatibil cu dispozitive și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii, inclusiv cu tehnologiile auditive, cum ar fi protezele auditive, bobinele de telefon, implanturile cohleare și dispozitivele de ascultare asistată.

Amendamentul    100

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 7 – secțiunea VI – coloana 2 – partea D – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Servicii de asistență

 

Dacă sunt disponibile, serviciile de asistență (centre de asistență, centre de apel, asistență tehnică, servicii de retransmisie și servicii de formare) oferă informații cu privire la accesibilitatea produsului și la compatibilitatea sa cu tehnologiile de asistență, în moduri accesibile de comunicare pentru utilizatorii cu limitări funcționale, inclusiv pentru persoanele cu handicap.

Amendamentul    101

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 7 – secțiunea VI – coloana 2 – partea D – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Proiectarea interfeței pentru utilizatori și a funcționalității

2.  Cerințe privind interfața pentru utilizatori și performanța funcțională

Pentru ca proiectarea și interfața pentru utilizatori a produselor, astfel cum sunt menționate la literele (b) și (c) de la punctul 1, să fie făcute accesibile, ele trebuie concepute astfel încât să respecte, după caz, următoarele cerințe:

Pentru ca proiectarea și interfața pentru utilizatori a produselor, astfel cum sunt menționate la literele (b) și (c) de la punctul 1, să fie făcute accesibile, ele sunt concepute astfel încât să respecte, după caz, următoarele cerințe:

(a)  disponibilitatea comunicărilor și a orientărilor prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(a)  disponibilitatea comunicărilor și a orientărilor prin intermediul mai multor canale senzoriale, inclusiv:

 

(i)  în cazul în care oferă moduri de operare și de comunicare vizuale, produsul oferă cel puțin un mod de informare și operare pentru nevăzători;

 

(ii)  în cazul în care oferă moduri de operare și de informare auditive, produsul oferă cel puțin un mod de informare și operare pentru care nu este nevoie de auz;

(b)  disponibilitatea unor moduri de comunicare și de orientare altele decât discursul;

(b)  în cazul în care cere introducerea vocală de date de către utilizatori, produsul oferă cel puțin un mod de operare care nu presupune generarea de către utilizator de comenzi vocale;

(c)  disponibilitatea unor funcții flexibile de mărire a imaginii și de contrast;

(c)  în cazul în care produsul oferă moduri vizuale de comunicare și operare, disponibilitatea cel puțin a unui mod de operare care le permite utilizatorilor cu deficiențe de vedere să își folosească mai bine capacitatea vizuală, inclusiv prin funcții flexibile de mărire a imaginii, fără pierderi de conținut sau de caracteristici funcționale, prin contrast și luminozitate flexibile și, dacă este posibil, prin modalități flexibile de separare și control al elementelor vizuale din prim plan și al celor din fundal, precum și un control flexibil al câmpului vizual necesar;

(d)  disponibilitatea unei culori alternative pentru transmiterea informațiilor;

(d)  în cazul în care oferă moduri de operare vizuale, produsul oferă cel puțin un mod de operare care nu presupune din partea utilizatorului percepția culorilor;

(e)  disponibilitatea unor metode flexibile pentru separarea și controlul informațiilor din prim plan și a celor din fundal, inclusiv pentru reducerea zgomotului de fond și îmbunătățirea clarității;

(e)  în cazul în care oferă moduri de operare auditive, disponibilitatea controlului volumului de către utilizatori sau a unor caracteristici audio amplificate pentru a îmbunătăți claritatea sunetului, produsul oferă cel puțin un mod de operare ce conține caracteristici audio amplificate, inclusiv în ceea ce privește claritatea și volumul, precum și metode flexibile pentru separarea și controlul sunetelor din prim plan și al celor din fundal în cazul în care vocea și zgomotul de fond sunt disponibile ca fluxuri audio separate;

(f)  disponibilitatea unei funcții de reglare a volumului de către utilizator;

 

(g)  disponibilitatea unei comenzi secvențiale și a unor posibilități de comandă altele decât cele bazate pe motricitatea fină;

(f)  în cazul în care presupune acționarea manuală, produsul oferă un mod de operare care le permite utilizatorilor să folosească produsul prin acțiuni alternative care nu presupun mișcări precise, manipularea precisă sau forță manuală, și nici acționarea mai multor comenzi în același timp;

(h)  disponibilitatea unor moduri de funcționare cu rază de acțiune și intensitate limitate;

(g)  în cazul în care produsul este de sine stătător sau instalat, elementele operaționale și de informare ale acestuia se află în raza de acțiune a oricărui utilizator sau orice utilizator are posibilitatea de a-l plasa în raza sa de acțiune, inclusiv utilizatorii ale căror mișcări sau a căror putere sunt limitate;

(i)  disponibilitatea unei funcții care să permită evitarea declanșării unor crize declanșate de fotosensibilitate.

(h)  în cazul în care oferă moduri de informare vizuale, produsul oferă cel puțin un mod de informare care reduce la minimum posibilitatea declanșării unor crize de fotosensibilitate;

 

(i)  produsul oferă cel puțin un mod de operare mai simplu și mai ușor de utilizat de către toți utilizatorii, inclusiv de către cei cu capacități cognitive reduse;

 

(j)  în cazul în care oferă funcții care asigură accesibilitatea, produsul oferă cel puțin un mod de operare care asigură confidențialitatea utilizatorilor atunci când folosesc funcțiile respective.

Amendamentul    102

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 8 – secțiunea VII – coloana 2 – partea A – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:

1.  Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile trebuie prestate astfel încât să respecte următoarele cerințe:

(a)  garantarea accesibilității produselor utilizate pentru prestarea serviciului, în conformitate cu cerințele prevăzute în partea B „Produse”;

(a)  produsele utilizate pentru prestarea serviciului respectă cerințele prevăzute în partea D „Produse”;

(b)  furnizarea de informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate după cum urmează:

(b)  informațiile cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate sunt oferite în formate accesibile și multiple, după cum urmează:

(i)  conținutul informațiilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri de către utilizatori și prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(i)  informațiile sunt puse la dispoziție într-un format web accesibil și sub formă de document electronic non-web, astfel încât să fie ușor de înțeles, perceptibile și utilizabile;

(ii)  trebuie oferite alternative la conținutul netextual;

(ii)  operatorul economic enumeră și explică modul de utilizare a caracteristicilor de accesibilitate ale serviciului și compatibilitatea sa cu tehnologiile de asistență;

(iii)  informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (c).

(iii)  informațiile electronice, inclusiv aplicațiile și site-urile web online și mobile conexe necesare pentru prestarea serviciului sunt furnizate în conformitate cu litera (c);

(c)  realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

(c)  realizarea accesibilității site-urilor web și a serviciilor mobile, inclusiv a aplicațiilor mobile necesare pentru furnizarea serviciului, într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

(d)  furnizarea de informații accesibile pentru a facilita complementaritatea cu serviciile de asistență;

(d)  furnizarea de informații accesibile pentru a facilita complementaritatea cu serviciile de asistență;

(e)  includerea unor funcții, practici, politici și proceduri, precum și a unor modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu limitări funcționale.

(e)  funcții, practici, politici și proceduri, precum și modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, inclusiv ale persoanelor cu handicap.

Amendamentul    103

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 8 – secțiunea VII – coloana 2 – partea A – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Servicii de asistență

Dacă sunt disponibile, serviciile de asistență (centre de asistență, centre de apel, asistență tehnică, servicii de retransmisie și servicii de formare) oferă informații cu privire la accesibilitatea serviciului și la compatibilitatea sa cu tehnologiile de asistență, în moduri accesibile de comunicare pentru utilizatori, inclusiv pentru cei cu dizabilități.

Amendamentul    104

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 8 – secțiunea VII – coloana 2 – partea B – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Proiectare și fabricare Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap și cele cu deficiențe legate de vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să fie accesibile următoarele elemente:

1.  Proiectare și fabricare Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv de către persoanele cu handicap, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să se respecte următoarele cerințe de accesibilitate:

(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), care:

(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), sunt puse la dispoziție în formate accesibile multiple și:

(i)  trebuie să fie disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(i)  sunt disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(ii)  trebuie să fie ușor de înțeles;

(ii)  sunt ușor de înțeles;

(iii)  trebuie să fie sesizabile;

(iii)  sunt sesizabile;

(iv)  trebuie să fie disponibile în caractere de dimensiuni adecvate condițiilor de utilizare previzibile;

(iv)  sunt disponibile în caractere de dimensiuni adecvate și tipuri de font cu un contrast suficient între caractere și fundal pentru a maximiza lizibilitatea în condiții de utilizare previzibile;

(b)  ambalajul produsului, inclusiv informațiile furnizate în cadrul acestuia (deschidere, închidere, utilizare, eliminare);

(b)  ambalajul produsului, inclusiv informațiile furnizate în acesta (deschidere, închidere, utilizare, eliminare) și indicarea mărcii, a numelui și a tipului produsului, care:

 

(i)  trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la litera (a);

 

(ii)  informează în mod simplu și precis utilizatorii cu privire la faptul că produsul încorporează funcții de accesibilitate și cu privire la compatibilitatea acestuia cu tehnologiile de asistență;

(c)  instrucțiunile privind utilizarea, instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului, care trebuie să respecte următoarele cerințe:

(c)  instrucțiunile privind utilizarea, instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului, oferite separat sau integrate în produs, care respectă următoarele cerințe:

(i)  conținutul instrucțiunilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri și prin intermediul mai multor canale senzoriale; și

(i)  sunt disponibile într-un format web accesibil și sub formă de document electronic non-web, astfel încât să fie perceptibile și utilizabile; și

(ii)  instrucțiunile trebuie să ofere alternative la conținutul netextual;

(ii)  producătorul trebuie să enumere și să explice cum se utilizează caracteristicile de accesibilitate ale produsului și compatibilitatea sa cu tehnologiile de asistență;

 

(iii)  sunt furnizate în formate non-electronice alternative la cerere. Formatele non-electronice alternative pot include caractere mărite, scrierea Braille sau texte ușor de citit;

 

(c)  instrucțiunile privind utilizarea, instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului, oferite separat sau integrate în produs, care trebuie să respecte următoarele cerințe:

(d)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;

(d)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;

(e)  funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;

(e)  funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;

(f)  interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.

(f)  după caz, produsul este compatibil cu dispozitive și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii, inclusiv cu tehnologiile auditive, cum ar fi protezele auditive, bobinele de telefon, implanturile cohleare și dispozitivele de ascultare asistată.

Amendamentul    105

Propunere de directivă

Anexa I – rândul 8 – secțiunea VII – coloana 2 – partea B – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie