Διαδικασία : 2016/0374(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0189/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0189/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/06/2017 - 7.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0233

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 786kWORD 89k
9.5.2017
PE 599.762v02-00 A8-0189/2017

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζονται σε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά

(COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Tom Vandenkendelaere

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζονται σε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά

(COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2016)0758),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0529/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0189/2017),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία     1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1)  Η διαφορά μεταξύ των προσδοκώμενων εσόδων από τον ΦΠΑ και των εσόδων που εισπράττονται στην πραγματικότητα (το επονομαζόμενο «έλλειμμα ΦΠΑ») στην Ένωση ανήλθε σε περίπου 170 δισεκατομμύρια ευρώ το 2013, ενώ η διασυνοριακή απάτη ευθύνεται για απώλεια εσόδων ΦΠΑ της τάξεως των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, στοιχεία τα οποία καθιστούν τον ΦΠΑ ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1)  Στην οδηγία 2006/112/ΕΚ1 του Συμβουλίου προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σε δημοσιεύσεις κάθε υλικού υποθέματος. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις, οι οποίες πρέπει να φορολογούνται με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ.

1)  Στην οδηγία 2006/112/ΕΚ1 του Συμβουλίου προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σε δημοσιεύσεις κάθε υλικού υποθέματος. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις, οι οποίες πρέπει να φορολογούνται με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, με αποτέλεσμα οι ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και, με τον τρόπο αυτό, να τίθεται φραγμός στην ανάπτυξη της αγοράς αυτής. Αυτό το συγκριτικό μειονέκτημα θα μπορούσε να εμποδίσει την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας στην Ένωση.

____________

_____________

1 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1).

1 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1).

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α)  Στο ψήφισμά του της 13ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ1a, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθύμισε ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ΦΠΑ είναι η αρχή της ουδετερότητας και, για τον λόγο αυτό, πρόβαλε το επιχείρημα ότι «όλα τα βιβλία, οι εφημερίδες και τα περιοδικά πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ανεξάρτητα από τη μορφή τους».

 

_________________

 

1a P7_TA (2011)0436.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2)  Σύμφωνα με τη στρατηγική της Επιτροπής για την ψηφιακή ενιαία αγορά1 και για λόγους προσαρμογής στην τεχνολογική πρόοδο σε μια ψηφιακή οικονομία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να εναρμονίζουν τους συντελεστές ΦΠΑ για ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις με τους χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ για δημοσιεύσεις κάθε υλικού υποθέματος.

2)  Σύμφωνα με τη στρατηγική της Επιτροπής για την ψηφιακή ενιαία αγορά1 και με τη φιλοδοξία του να διατηρήσει η Ευρώπη την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της και την παγκόσμια ηγετική της θέση στην ψηφιακή οικονομία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να εναρμονίζουν τους συντελεστές ΦΠΑ για ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις με τους χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ για δημοσιεύσεις κάθε υλικού υποθέματος, προωθώντας με τον τρόπο αυτό την καινοτομία, τη δημιουργία, τις επενδύσεις και την παραγωγή νέου περιεχομένου και διευκολύνοντας την ψηφιακή μάθηση, τη μεταφορά γνώσεων και την πρόσβαση και προαγωγή του τομέα του πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον.

____________

_____________

COM(2015) 0192 final

COM(2015) 0192 final

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α)  Η δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόζουν μειωμένους, εξαιρετικά μειωμένους ή μηδενικούς συντελεστές σε ηλεκτρονικές και έντυπες δημοσιεύσεις θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα οικονομικά οφέλη θα μεταφέρονται στους καταναλωτές με την προώθηση της ανάγνωσης, και στους εκδότες με την ενθάρρυνση της επένδυσης σε νέο περιεχόμενο και, στην περίπτωση των εφημερίδων και των περιοδικών, με τη μείωση της εξάρτησης από τη διαφήμιση.

Τροπολογία     6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3)  Στο σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ9 , η Επιτροπή επισήμανε ότι οι ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις θα πρέπει να μπορούν να επωφεληθούν από την ίδια προτιμησιακή μεταχείριση από πλευράς συντελεστών ΦΠΑ όπως και οι δημοσιεύσεις κάθε υλικού υποθέματος. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα για όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν στην παράδοση βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών είτε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ είτε χαμηλότερους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, καθώς και η δυνατότητα παροχής απαλλαγών με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο προηγούμενο στάδιο.

3)  Στο σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ9 , η Επιτροπή επισήμανε ότι οι ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις θα πρέπει να μπορούν να επωφεληθούν από την ίδια προτιμησιακή μεταχείριση από πλευράς συντελεστών ΦΠΑ όπως και οι δημοσιεύσεις κάθε υλικού υποθέματος. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα για όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν στην παράδοση βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών είτε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ είτε χαμηλότερους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, καθώς και η δυνατότητα παροχής απαλλαγών με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο προηγούμενο στάδιο. Η πρόταση αυτή συνάδει με τον στόχο για τη χορήγηση περισσότερης ελευθερίας στα κράτη μέλη ώστε να ορίζουν τους δικούς τους συντελεστές ΦΠΑ στο πλαίσιο ενός οριστικού συστήματος ΦΠΑ που θα βασίζεται στον τόπο προορισμού.

_________________

_________________

9 COM(2016) 148 final

9 COM(2016) 148 final

Τροπολογία     7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3 α)  Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ, στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να δημιουργηθούν απλούστερα, πιο ανθεκτικά στην απάτη και πιο φιλικά προς τις επιχειρήσεις συστήματα ΦΠΑ σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και να συμβαδίζουν αυτά με τη σύγχρονη ψηφιακή και κινητή οικονομία.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5)  Προκειμένου να αποφευχθεί η εκτεταμένη χρήση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε οπτικοακουστικό περιεχόμενο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή σε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά, μόνον εφόσον οι εν λόγω δημοσιεύσεις, οι οποίες παρέχονται τόσο με κάθε υλικό υπόθεμα όσο και ηλεκτρονικά, δεν αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο από μουσικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο βίντεο.

5)  Προκειμένου να αποφευχθεί η εκτεταμένη χρήση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε οπτικοακουστικό περιεχόμενο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή σε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά, μόνον εφόσον οι εν λόγω δημοσιεύσεις, οι οποίες παρέχονται τόσο με κάθε υλικό υπόθεμα όσο και ηλεκτρονικά, δεν αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο από μουσικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο βίντεο. Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας της διευκόλυνσης της πρόσβασης τυφλών και ατόμων με μειωμένη όραση ή με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά, υπό την έννοια της οδηγίας ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a, τα διασκευασμένα και ηχογραφημένα ηλεκτρονικά βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά πρέπει να νοείται ότι δεν αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο από μουσικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο βίντεο. Επομένως, οι μειωμένοι συντελεστές του ΦΠΑ μπορούν να εφαρμόζονται και σε αυτές τις μορφές.

 

__________________

 

1a Οδηγία ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (COM(2016)0596 final, 2016/0278 (COD)) (ΕΕ ..., σ. ...).

Τροπολογία     9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5 α)  Η χορήγηση ελευθερίας στα κράτη μέλη, ώστε να εφαρμόζουν μειωμένους ή εξαιρετικά μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ για ηλεκτρονικά βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για νέα περιθώρια κέρδους για τους εκδότες και για επενδύσεις σε νέο περιεχόμενο, σε σύγκριση με το υφιστάμενο μοντέλο που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαφήμιση. Θα πρέπει να εξεταστεί γενικότερα το μοντέλο χρηματοδότησης ηλεκτρονικού περιεχομένου σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6 α)  Η ευελιξία την οποία η παρούσα πρόταση παρέχει στα κράτη μέλη δεν προδικάζει κατά κανένα τρόπο την εφαρμογή του οριστικού καθεστώτος ΦΠΑ, στο πλαίσιο του οποίου οποιαδήποτε αύξηση ευελιξίας θα πρέπει να συνυπολογίζει και να σταθμίζει τις επιπτώσεις στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, τη δυνατότητα να διαπράττονται απάτες ως προς τον ΦΠΑ, την αύξηση του κόστους των επιχειρήσεων και τον κίνδυνο αθέμιτου ανταγωνισμού.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6 β)  Μολονότι η παρούσα οδηγία παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να επανορθώσουν μια κατάσταση άνισης μεταχείρισης, δεν αίρει την ανάγκη για ένα πιο συντονισμένο, αποτελεσματικό και πιο απλό σύστημα μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ το οποίο να προβλέπει λιγότερες εξαιρέσεις.

Τροπολογία     12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Παράρτημα III – σημείο 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6)  η παράδοση, συμπεριλαμβανομένου του χρησιδανεισμού από βιβλιοθήκες, βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών, εκτός από δημοσιεύσεις που προορίζονται εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο για διαφημιστικούς σκοπούς και εκτός από δημοσιεύσεις αποτελούμενες εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο από μουσικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο βίντεο,»

6)  η παράδοση, συμπεριλαμβανομένου του χρησιδανεισμού από βιβλιοθήκες, βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών, εκτός από δημοσιεύσεις που προορίζονται εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο για διαφημιστικούς σκοπούς και εκτός από δημοσιεύσεις αποτελούμενες εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο από μουσικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο βίντεο,» καθώς και παντός είδους φυλλαδίων και παρομοίων εντύπων, εικονογραφημένων βιβλίων και βιβλίων ιχνογραφίας και χρωματισμού για παιδιά, μουσικής τυπωμένης ή χειρόγραφης, χαρτών και υδρογραφικών χαρτών ή παρόμοιων εντύπων.

Αιτιολόγηση

Στην ισχύουσα οδηγία, οι ως άνω κατηγορίες αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 6). Στο κείμενο που προτείνει η Επιτροπή, οι εν λόγω κατηγορίες δεν αναφέρονται πουθενά. Συνεπώς, προκειμένου να αποτραπούν διαφορετικές ερμηνείες στα κράτη μέλη, η Επιτροπή οφείλει να διευκρινίσει κατά πόσον η προτεινόμενη οδηγία εφαρμόζεται και για τα φυλλάδια και παρόμοια έντυπα κάθε είδους, τα εικονογραφημένα βιβλία και βιβλία ιχνογραφίας και χρωματισμού για παιδιά, τη χειρόγραφη ή τυπωμένη μουσική, τους χάρτες και τα υδρογραφικά και άλλα στοιχεία.

Τροπολογία     13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 2 α

 

Παρακολούθηση

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, καταρτίζει έκθεση στην οποία αναφέρονται τα κράτη μέλη που θέσπισαν παρόμοιους μειωμένους ή εξαιρετικά μειωμένους συντελεστές για βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά και την ηλεκτρονική εκδοχή τους, και αξιολογούν τον αντίκτυπο των μέτρων αυτών όσον αφορά τις δημοσιονομικές επιπτώσεις και την ανάπτυξη του τομέα του πολιτισμού.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία για τον ΦΠΑ (οδηγία 2006/12/ΕΚ του Συμβουλίου), οι υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά και οι ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις μπορούν να φορολογούνται μόνο βάσει του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ που είναι τουλάχιστον 15 %. Όσον αφορά, ωστόσο, τις έντυπες εκδόσεις, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (τουλάχιστον 5 %). Ορισμένα κράτη μέλη κατόρθωσαν να αποσπάσουν παρεκκλίσεις που τους επιτρέπουν να εφαρμόζουν ακόμη πιο μειωμένο (μικρότερο του 5 %) ή και μηδενικό συντελεστή.

Όσο περισσότερο αυξάνεται η ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας τόσο λιγότερο δικαιολογείται αυτή η τόσο διαφορετική μεταχείριση μεταξύ έντυπων και ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της οδηγίας για τον ΦΠΑ και τη δυνατότητα σε όλα τα κράτη μέλη να επιλέγουν την εφαρμογή μειωμένου, εξαιρετικά μειωμένου ή ακόμη και μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ στις ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις, όπως ακριβώς ισχύει και με τις έντυπες εκδόσεις.

Η παροχή καθαρά μουσικού περιεχομένου και περιεχομένου βίντεο θα εξακολουθήσει να φορολογείται με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, όπως και η παροχή δημοσιεύσεων που αποτελούνται κατά κύριο λόγο από μουσικό περιεχόμενο και περιεχόμενο βίντεο. Με την επιφύλαξη των ερμηνευτικών αρμοδιοτήτων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρόταση δεν θίγει τη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να προσδιορίζουν τους όρους «βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά» και «οι οποίες συνίστανται κατά κύριο λόγο από».

Ο εισηγητής χαιρετίζει την εν λόγω πρόταση που αποσκοπεί να διορθώσει την άνιση μεταχείριση ως προς τον ΦΠΑ η οποία υφίσταται μεταξύ έντυπων και ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων και η οποία έχει ως αποτέλεσμα την πολύ πιο δυσμενή φορολογική μεταχείριση των ηλεκτρονικών εκδόσεων. Ο εισηγητής συμφωνεί με την επιλογή της Επιτροπής να αποσυνδέσει το θέμα αυτό από την επικείμενη γενική πρόταση σχετικά με τους συντελεστές, και προτρέπει το Συμβούλιο να εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση αυτή την από καιρό αναμενόμενη νομοθετική τροποποίηση.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (26.4.2017)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζονται σε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά

(COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Bogdan Andrzej Zdrojewski

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης δέσμης μέτρων για τον ΦΠΑ, η οποία στοχεύει στο να ευθυγραμμιστούν οι κανόνες για τον ΦΠΑ με τις πραγματικές συνθήκες μιας ολοένα και περισσότερο ψηφιακής οικονομίας. Η δέσμη μέτρων, στο σύνολό της, έχει ως στόχο τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης και της πολυπλοκότητας για τις επιχειρήσεις, την ελάττωση των απωλειών των εσόδων των κρατών μελών λόγω της μη συμμόρφωσης, και τη διασφάλιση ότι οι επιχειρήσεις της ΕΕ δεν βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με επιχειρήσεις εκτός ΕΕ λόγω των κανόνων ΦΠΑ επί των εισαγόμενων εμπορευμάτων. Η δέσμη είχε ήδη εξαγγελθεί στη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά και το σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ.

Η συγκεκριμένη πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ (οδηγία για τον ΦΠΑ) θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ στις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις (για παράδειγμα, ηλεκτρονικά βιβλία ηλεκτρονικά περιοδικά) όπως και στις έντυπες δημοσιεύσεις. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, οι ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις αντιμετωπίζονται ως «υπηρεσίες που παρέχονται με ηλεκτρονικά μέσα» και επομένως υπόκεινται σε έναν ελάχιστο φορολογικό συντελεστή ύψους 15 %. Αντιθέτως, τα κράτη μέλη μπορούν να φορολογούν τις δημοσιεύσεις υλικού υποθέματος με μειωμένο συντελεστή (τουλάχιστον 5 %), ενώ ορισμένα κράτη μέλη έχουν αποκτήσει το δικαίωμα να κατεβαίνουν κάτω από 5 % (εξαιρετικά μειωμένοι συντελεστές) ή ακόμη και να εφαρμόζουν μηδενικούς συντελεστές σε ορισμένες δημοσιεύσεις.

Ως εκ τούτου, η πρόταση προωθεί μικρές τεχνικές προσαρμογές της οδηγίας για τον ΦΠΑ, παρέχοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές, εξαιρετικά μειωμένους συντελεστές ή μηδενικούς συντελεστές ΦΠΑ για τις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις.

Θέση του συντάκτη γνωμοδότησης

Ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση, η οποία αντανακλά την πάγια θέση του Κοινοβουλίου, ότι η διάκριση στη νομοθεσία για τον ΦΠΑ μεταξύ δημοσιεύσεων σε υλικό υπόθεμα και ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων δεν ευσταθεί στην ψηφιακή εποχή. Η νέα νομοθεσία θα πρέπει να δημιουργήσει σαφήνεια στην αγορά μέσων ενημέρωσης και βιβλίων, να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διερευνήσουν νέα μοντέλα (όπως προσφορές που συνδυάζουν βιβλία σε υλικό υπόθεμα και ηλεκτρονικά βιβλία, κάτι που προηγουμένως ήταν αδύνατο) και, τελικά, να μειώσει τις τιμές για τους καταναλωτές, ενισχύοντας έτσι την πρόσβαση στο πολιτιστικό περιεχόμενο.

Ο συντάκτης έχει προτείνει δύο στοχευμένες τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής. Η πρώτη υπογραμμίζει ότι η δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού όσον αφορά τους κανόνες ΦΠΑ μεταξύ των φυσικών και των ηλεκτρονικών μορφών δημοσίευσης θα πρέπει να συμβάλλει στην καινοτομία και στις επενδύσεις σε δημιουργικό περιεχόμενο και, ως εκ τούτου, να βελτιώνει τη γενικότερη πρόσβαση στα πολιτιστικά αγαθά και το εκπαιδευτικό υλικό. Ο συντάκτης υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον αυξανόμενο ρόλο της ψηφιακής διανομής πολιτιστικού και δημιουργικού περιεχομένου στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε πολιτιστικά αγαθά και στην παροχή της δυνατότητας στους δημιουργούς και τους παρόχους περιεχομένου να προσεγγίσουν νέο και ευρύτερο κοινό. Η δεύτερη είναι απλώς μια διευκρίνιση. Όπως επί του παρόντος, από την άποψη του ΦΠΑ, οι ηχητικές δημοσιεύσεις αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι κλασικές δημοσιεύσεις σε υλικό υπόθεμα, έτσι και οι διασκευασμένες και ηχητικές εκδοχές των ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων θα πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο με τις συνήθεις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις. Αυτό είναι σημαντικό για να διασφαλιστεί ότι τα άτομα που είναι τυφλά, με μειωμένη όραση ή με προβλήματα ανάγνωσης εντύπων μπορούν να επωφεληθούν από αυτή την αλλαγή των κανόνων ΦΠΑ. Η Επιτροπή έχει διευκρινίσει ότι οι διασκευασμένες και οι ηχητικές ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις θα πληρούν τις προϋποθέσεις, στο πλαίσιο αυτής της πρότασης, για μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Συνεπώς, η τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη περιλαμβάνεται για να υπογραμμίσει το σημείο αυτό και να εξηγήσει το σκεπτικό του.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Στο ψήφισμά του της 13ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ1a, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθύμισε ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ΦΠΑ είναι η αρχή της ουδετερότητας και, για το λόγο αυτό, δήλωσε ότι «όλα τα βιβλία, οι εφημερίδες και τα περιοδικά πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ανεξάρτητα από τη μορφή τους».

 

_________________

 

1a P7_TA(2011)0436.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Σύμφωνα με τη στρατηγική της Επιτροπής για την ψηφιακή ενιαία αγορά8 και για λόγους προσαρμογής στην τεχνολογική πρόοδο σε μια ψηφιακή οικονομία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να εναρμονίζουν τους συντελεστές ΦΠΑ για ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις με τους χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ για δημοσιεύσεις κάθε υλικού υποθέματος.

2)  Σύμφωνα με τη στρατηγική της Επιτροπής για την ψηφιακή ενιαία αγορά8 και για λόγους προσαρμογής στην τεχνολογική πρόοδο σε μια ψηφιακή οικονομία, με στόχο να ενθαρρυνθούν η καινοτομία, η δημιουργία, οι επενδύσεις και η παραγωγή νέου περιεχομένου και να διευκολυνθούν η ψηφιακή μάθηση, η μεταφορά γνώσεων και η πρόσβαση στον τομέα του πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον, καθώς και η προώθησή του, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να εναρμονίζουν τους συντελεστές ΦΠΑ για ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις με τους χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ για δημοσιεύσεις κάθε υλικού υποθέματος. Τα έσοδα που θα προκύψουν από την εναρμόνιση των συντελεστών αυτών του ΦΠΑ για τις ηλεκτρονικές και τις έντυπες δημοσιεύσεις θα πρέπει να επανεπενδυθούν, ώστε να διασφαλιστεί η ανάπτυξη του τομέα.

__________________

__________________

8 COM(2015) 0192 final

8 COM(2015) 0192 final

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Η δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόζουν μειωμένους, εξαιρετικά μειωμένους ή μηδενικούς συντελεστές σε ηλεκτρονικές και έντυπες δημοσιεύσεις θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα οικονομικά οφέλη θα μεταφέρονται στους καταναλωτές, με την προώθηση της ανάγνωσης, και στους εκδότες, με την ενθάρρυνση της επένδυσης σε νέο περιεχόμενο, και στην περίπτωση των εφημερίδων και των περιοδικών, με τη μείωση της εξάρτησης από τη διαφήμιση.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Προκειμένου να αποφευχθεί η εκτεταμένη χρήση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε οπτικοακουστικό περιεχόμενο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή σε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά, μόνον εφόσον οι εν λόγω δημοσιεύσεις, οι οποίες παρέχονται τόσο με κάθε υλικό υπόθεμα όσο και ηλεκτρονικά, δεν αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο από μουσικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο βίντεο.

(5)  Προκειμένου να αποφευχθεί η εκτεταμένη χρήση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε οπτικοακουστικό περιεχόμενο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή σε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά, μόνον εφόσον οι εν λόγω δημοσιεύσεις, οι οποίες παρέχονται τόσο με κάθε υλικό υπόθεμα όσο και ηλεκτρονικά, δεν αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο από μουσικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο βίντεο. Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας της διευκόλυνσης της πρόσβασης τυφλών και ατόμων με μειωμένη όραση ή με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά, υπό την έννοια της οδηγίας ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a, τα διασκευασμένα και ηχογραφημένα ηλεκτρονικά βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά πρέπει να νοείται ότι δεν αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο από μουσικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο βίντεο. Επομένως, οι μειωμένοι συντελεστές του ΦΠΑ μπορούν να εφαρμόζονται και σε αυτές τις μορφές.

 

__________________

 

1a Οδηγία ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (COM(2016) 596 τελικό, 2016/0278 (COD)) (ΕΕ ..., σ. ...).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζονται σε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

16.1.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

16.1.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Bogdan Andrzej Zdrojewski

15.2.2017

Εξέταση στην επιτροπή

22.3.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.4.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Norbert Erdős, Elena Gentile, Dietmar Köster, Ilhan Kyuchyuk, Emma McClarkin


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30

+

ECR

Angel Dzhambazki, Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Elena Gentile, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward, Krystyna Łybacka

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

0

-

-

-

0

0

-

-

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζονται σε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

20.12.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

16.1.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

16.1.2017

CULT

16.1.2017

JURI

16.1.2017

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσειΗμερομηνία της απόφασης

 

IMCO

25.1.2017

JURI

25.1.2017

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Tom Vandenkendelaere

8.12.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

27.3.2017

3.5.2017

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.5.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Γεώργιος Κύρτσος, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Κώστας Μαυρίδης, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

David Coburn, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Siegfried Mureşan, Catherine Stihler, Nils Torvalds, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Jussi Halla-aho, Ska Keller, Juan Fernando López Aguilar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Csaba Sógor

Ημερομηνία κατάθεσης

9.5.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

48

+

ALDE

Petr Ježek, Michael Theurer, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Ashley Fox, Jussi Halla-aho, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Γεώργιος Κύρτσος, Alain Lamassoure, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Csaba Sógor, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Lucy Anderson, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Κώστας Μαυρίδης, Emilian Pavel, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Catherine Stihler, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Ska Keller, Philippe Lamberts

1

-

EFDD

David Coburn

2

0

ENF

Marco Zanni, Auke Zijlstra

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου