Procedura : 2016/0374(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0189/2017

Teksty złożone :

A8-0189/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 01/06/2017 - 7.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0233

SPRAWOZDANIE     *
PDF 780kWORD 94k
9.5.2017
PE 599.762v02-00 A8-0189/2017

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej stosowanego do książek, gazet i czasopism

(COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Tom Vandenkendelaere

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Kultury i Edukacji
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej stosowanego do książek, gazet i czasopism

(COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2016)0758),

–  uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0529/2016),

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Kultury i Edukacji (A8-0189/2017),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka     1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1)  Różnica między spodziewanymi dochodami z VAT a VAT rzeczywiście pobranym (tzw. luka w podatku VAT) w Unii wyniosła w 2013 r. ok. 170 mld EUR, a oszustwa transgraniczne przyczyniają się do ubytku dochodów z tytułu VAT w Unii w wysokości ok. 50 mld EUR rocznie, w związku z czym VAT jest istotną kwestią wymagającą rozwiązania na szczeblu UE.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Dyrektywa Rady 2006/112/WE1 stanowi, że państwa członkowskie mają prawo stosować obniżone stawki podatku od wartości dodanej (VAT) do publikacji na wszystkich nośnikach fizycznych. Obniżonej stawki podatku VAT nie można jednak stosować do publikacji dostarczanych drogą elektroniczną, które podlegają podstawowej stawce VAT.

(1)  Dyrektywa Rady 2006/112/WE1 stanowi, że państwa członkowskie mają prawo stosować obniżone stawki podatku od wartości dodanej (VAT) do publikacji na wszystkich nośnikach fizycznych. Obniżonej stawki podatku VAT nie można jednak stosować do publikacji dostarczanych drogą elektroniczną, które podlegają podstawowej stawce VAT, co stawia publikacje dostarczane drogą elektroniczną w niekorzystnej sytuacji oraz hamuje rozwój tego rynku. Ta niekorzystna sytuacja może utrudnić rozwój gospodarki cyfrowej w Unii.

____________

_____________

Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).

Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  W rezolucji w sprawie przyszłości podatku VAT z dnia 13 października 2011 r.1a Parlament Europejski przypomniał, że jedną z kluczowych cech podatku VAT jest zasada neutralności, a zatem „wszystkie książki, gazety i czasopisma, niezależnie od ich formatu, powinny podlegać takiemu samemu opodatkowaniu”.

 

_________________

 

1a P7_TA(2011)0436.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Zgodnie z realizowaną przez Komisję strategią jednolitego rynku cyfrowego1 oraz aby nadążyć za postępem technologicznym w gospodarce cyfrowej, należy umożliwić państwom członkowskim dostosowanie stawek VAT na publikacje dostarczane drogą elektroniczną do niższych stawek VAT na publikacje dostarczane na wszystkich nośnikach fizycznych.

(2)  Zgodnie z realizowaną przez Komisję strategią jednolitego rynku cyfrowego1 oraz z określonym w niej celem, aby Europa była konkurencyjna w kontekście globalnym i by była światowym liderem gospodarki cyfrowej, należy umożliwić państwom członkowskim dostosowanie stawek VAT na publikacje dostarczane drogą elektroniczną do niższych stawek VAT na publikacje dostarczane na wszystkich nośnikach fizycznych, a tym samym pobudzić innowacje, zachęcić do tworzenia i produkowania nowych treści oraz inwestowania w nie, a także wesprzeć cyfrowe uczenie się, transfer wiedzy oraz dostęp do kultury w środowisku cyfrowym oraz jej promocję,

____________

_____________

COM(2015) 0192 final

COM(2015) 0192 final

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Możliwość zastosowania przez państwa członkowskie obniżonej, nadzwyczajnie obniżonej lub zerowej stawki podatkowej w odniesieniu do publikacji drukowanych i publikacji elektronicznych powinna doprowadzić do transferu korzyści ekonomicznych na konsumentów, a tym samym promocji czytelnictwa, a także na wydawców, których zachęci do inwestycji w nowe treści, a w przypadku gazet i czasopism – zmniejszy zależność od reklamodawców.

Poprawka     6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W planie działania w sprawie VAT9 Komisja wskazała, że publikacje dostarczane drogą elektroniczną powinny być objęte takim samym preferencyjnym traktowaniem pod względem stawki VAT jak publikacje dostarczane na wszystkich nośnikach fizycznych. Aby osiągnąć powyższy cel, należy umożliwić wszystkim państwom członkowskim stosowanie obniżonej stawki VAT lub niższych obniżonych stawek VAT, w tym przyznawanie zwolnień z prawem do odliczenia VAT zapłaconego na poprzednim etapie, w odniesieniu do dostaw książek, gazet i czasopism.

(3)  W planie działania w sprawie VAT9 Komisja wskazała, że publikacje dostarczane drogą elektroniczną powinny być objęte takim samym preferencyjnym traktowaniem pod względem stawki VAT jak publikacje dostarczane na wszystkich nośnikach fizycznych. Aby osiągnąć powyższy cel, należy umożliwić wszystkim państwom członkowskim stosowanie obniżonej stawki VAT lub niższych obniżonych stawek VAT, w tym przyznawanie zwolnień z prawem do odliczenia VAT zapłaconego na poprzednim etapie, w odniesieniu do dostaw książek, gazet i czasopism. Ta propozycja jest zgodna z celem przyznania państwom członkowskim większej swobody w ustalaniu własnych stawek VAT w ostatecznym systemie VAT opartym na miejscu przeznaczenia.

_________________

_________________

9 COM(2016) 148 final

9 COM(2016) 148 final

Poprawka     7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Zgodnie z planem działania w sprawie VAT celem tej dyrektywy jest stworzenie w państwach członkowskich prostszych, bardziej odpornych na oszustwa i przyjaznych dla biznesu systemów VAT, jak również dotrzymanie kroku rozwojowi dzisiejszej gospodarki cyfrowej i mobilnej.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Aby uniknąć nadmiernego wykorzystania obniżonych stawek VAT w odniesieniu do treści audiowizualnych, państwa członkowskie powinny mieć możliwość stosowania obniżonej stawki do książek, gazet i czasopism jedynie w przypadku, gdy te publikacje, dostarczane zarówno na wszystkich nośnikach fizycznych, jak i drogą elektroniczną, nie składają się w całości lub w przeważającej mierze z treści muzycznych lub wideo.

(5)  Aby uniknąć nadmiernego wykorzystania obniżonych stawek VAT w odniesieniu do treści audiowizualnych, państwa członkowskie powinny mieć możliwość stosowania obniżonej stawki do książek, gazet i czasopism jedynie w przypadku, gdy te publikacje, dostarczane zarówno na wszystkich nośnikach fizycznych, jak i drogą elektroniczną, nie składają się w całości lub w przeważającej mierze z treści muzycznych lub wideo. Mając na uwadze znaczenie, jakie ma ułatwienie dostępu do książek, gazet i czasopism osobom niewidomym, słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnością uniemożliwiającą zapoznawanie się z drukiem w myśl dyrektywy ... Parlamentu Europejskiego i Rady1a, książki, gazety i czasopisma w formie dostosowanej do potrzeb tych osób oraz w elektronicznej wersji audio należy uznawać za materiały, które nie składają się w całości lub w przeważającej mierze z treści muzycznych lub wideo. W związku z tym można by do nich również zastosować obniżone stawki VAT.

 

__________________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnością uniemożliwiającą zapoznawanie się z drukiem, oraz w sprawie zmiany dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (COM(2016) 596 final, 2016/0278 (COD)) (Dz.U. ..., s. ...).

Poprawka     9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Przyznanie państwom członkowskim swobody stosowania obniżonych lub nadzwyczajnie obniżonych stawek VAT w odniesieniu do e-książek, e-gazet i e-czasopism mogłoby zapewnić wydawcom możliwość nowych marż zysku oraz inwestowania w nowe treści w porównaniu z obecnym modelem zależnym w dużym stopniu od reklam. Na szczeblu unijnym należy też zainicjować bardziej ogólną analizę modelu finansowania treści elektronicznych.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6a)  Elastyczność zapewniona państwom członkowskim na mocy obecnego wniosku w żaden sposób nie przesądza o ostatecznym systemie VAT, który ma zostać wprowadzony i w ramach którego każde zwiększenie elastyczności trzeba będzie rozważyć w kontekście skutków dla funkcjonowania jednolitego rynku, zakresu oszustw związanych z VAT, wzrostu kosztów prowadzenia działalności oraz ryzyka nieuczciwej konkurencji.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6b)  Niniejsza dyrektywa umożliwia państwom członkowskim wyeliminowanie nierównego traktowania, nie likwiduje jednak potrzeby zapewnienia bardziej skoordynowanego, efektywnego i prostszego systemu obniżonych stawek VAT, przewidującego mniejszą liczbę wyjątków.

Poprawka     12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3

Dyrektywa 2006/112/WE

Załącznik III – punkt 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  dostarczanie książek, również w formie wypożyczeń w bibliotekach, dzienników i czasopism, z wyłączeniem materiałów, które w całości lub w przeważającej mierze służą celom reklamowym, oraz materiałów, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści muzycznych lub wideo;

(6)  dostarczanie książek, również w formie wypożyczeń w bibliotekach, dzienników i czasopism, z wyłączeniem materiałów, które w całości lub w przeważającej mierze służą celom reklamowym, oraz materiałów, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści muzycznych lub wideo, łącznie z broszurami, ulotkami i podobnymi materiałami drukowanymi, książeczkami obrazkowymi, książeczkami do rysowania lub kolorowania dla dzieci, nutami drukowanymi lub w postaci rękopisu, mapami, mapami hydrograficznymi lub podobnymi.

Uzasadnienie

W obecnej dyrektywie ww. kategorie ujęto w załączniku III pkt 6). W tekście proponowanym przez Komisję kategorie te w ogóle nie występują. A zatem w celu uniknięcia różnych interpretacji w państwach członkowskich Komisja powinna wyjaśnić, czy proponowana dyrektywa ma też zastosowanie do broszur, ulotek i podobnych materiałów drukowanych, książeczek obrazkowych, do rysowania lub kolorowania dla dzieci, nut drukowanych lub w postaci rękopisu, map, map hydrograficznych lub podobnych.

Poprawka     13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 2a

 

Monitorowanie

 

W ciągu trzech lat po wejściu w życie niniejszej dyrektywy Komisja Europejska sporządza sprawozdanie określające, które państwa członkowskie przyjęły podobne obniżone lub nadzwyczajnie obniżone stawki VAT w odniesieniu do książek, dzienników i czasopism oraz ich elektronicznych odpowiedników, a ponadto ocenia wpływ tych środków na budżet i rozwój sektora kultury.


UZASADNIENIE

Na mocy obowiązującej dyrektywy VAT usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym publikacje elektroniczne, można opodatkowywać wyłącznie podstawową stawką VAT (co najmniej 15 %). W odniesieniu do publikacji drukowanych państwa członkowskie mogą jednak podjąć decyzję o zastosowaniu obniżonej stawki VAT (minimum 5 %). Niektórym państwom członkowskim zezwolono nawet na stosowanie stawek nadzwyczajnie obniżonych (niższych od 5 %) lub stawki zerowej.

Taką różnicę w traktowaniu publikacji drukowanych i elektronicznych jest coraz trudniej uzasadnić w świetle dynamicznego rozwoju gospodarki cyfrowej. W związku z tym Komisja proponuje zmianę dyrektywy VAT, zapewniającą wszystkim państwom członkowskim możliwość stosowania takiej samej obniżonej, nadzwyczajnie obniżonej lub zerowej stawki VAT w odniesieniu do publikacji dostarczanych drogą elektroniczną jak stawka stosowana do publikacji drukowanych.

Dostawa treści czysto muzycznych lub wideo byłaby nadal opodatkowana według stawki podstawowej VAT, to samo obowiązywałoby wobec publikacji, które w przeważającej mierze składają się z treści muzycznych lub wideo. Z zastrzeżeniem uprawnień interpretacyjnych Trybunału Sprawiedliwości wniosek nie narusza swobody państw członkowskich w zakresie określania znaczenia sformułowań „książki, gazety i czasopisma” oraz „w przeważającej mierze składają się”.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje przedstawiony wniosek mający na celu likwidację nierównego traktowania publikacji drukowanych i elektronicznych pod względem podatku VAT, wskutek czego publikacje elektroniczne znajdują się w znacznie mniej korzystnej sytuacji podatkowej. Sprawozdawca zgadza się z decyzją Komisji, aby oddzielić tę kwestię od zbliżającej się ogólnej propozycji w sprawie stawek VAT, i wzywa Radę do sprawnego przyjęcia tej długo oczekiwanej zmiany ustawodawczej.


OPINIA Komisji Kultury i Edukacji (26.4.2017)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej stosowanego do książek, gazet i czasopism

(COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Bogdan Andrzej Zdrojewski

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Cel i zakres

Wniosek Komisji jest częścią większego pakietu o VAT, którego celem jest dostosowanie przepisów dotyczących VAT do coraz bardziej cyfrowej gospodarki. W całym pakiecie dąży się do obniżenia kosztów przestrzegania przepisów, do redukcji obciążeń spoczywających na przedsiębiorcach, obniżenia kwoty utraconych przez państwa członkowskie dochodów w wyniku nieprzestrzegania przepisów oraz do zagwarantowania, że unijne przedsiębiorstwa nie będą się znajdowały na gorszej pozycji wobec przedsiębiorstw spoza UE z powodu przepisów o VAT dotyczących towarów importowanych. Pakiet został już zapowiedziany w strategii jednolitego rynku cyfrowego i w planie działania w sprawie VAT.

Dzięki wnioskowi w sprawie zmiany dyrektywy 2006/112/WE (dyrektywa VAT) państwa członkowskie miałyby możliwość stosowania takiej samej stawki VAT do publikacji elektronicznych (na przykład elektronicznych książek, gazet i czasopism) i drukowanych. Na podstawie obowiązujących obecnie przepisów publikacje elektroniczne są traktowane jako „usługi dostarczane drogą elektroniczną” i podlegają w związku z tym stawce podatkowej wynoszącej co najmniej 15 %. Tymczasem publikacje na papierze mogą być opodatkowywane przez państwa członkowskie stawką obniżoną (minimum 5 %), a niektóre państwa członkowskie otrzymały nawet prawo do zastosowania stawki poniżej 5 % (stawki nadzwyczajnie obniżone) lub do stosowania stawki zerowej w przypadku niektórych publikacji.

We wniosku proponuje się zatem drobne zmiany techniczne w dyrektywie VAT, aby umożliwić państwom członkowskim stosowanie obniżonych, nadzwyczajnie obniżonych lub zerowych stawek VAT do publikacji elektronicznych.

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca przyjmuje wniosek z zadowoleniem, ponieważ odzwierciedla on głoszony od dawna przez Parlament pogląd, że w epoce cyfrowej odmienne stosowanie przepisów o VAT w przypadku publikacji na papierze i publikacji elektronicznych nie znajduje uzasadnienia. Dzięki nowym przepisom rynek mediów i rynek wydawniczy uzyskają jasną wykładnię, przedsiębiorcy uzyskają zachętę do korzystania z nowych modeli (oferty łączące książki papierowe i elektroniczne, wcześniej niemożliwe), a ponadto spadną ceny oferowane konsumentom, co zwiększy dostęp do produkcji kulturalnej.

Sprawozdawca złożył dwie celowe poprawki do wniosku Komisji. W pierwszej z nich podkreśla, że stworzenie równych szans pod względem przepisów o VAT stosowanych do publikacji w formacie papierowym i elektronicznym powinno pomóc w napędzaniu innowacji i inwestycji w treści kreatywne, a więc poprawić ogólny dostęp do dóbr kultury i materiałów dydaktycznych. Sprawozdawca podkreśla w tym kontekście rosnącą rolę cyfrowej dystrybucji treści kulturalnych i kreatywnych, która ułatwia dostęp do produkcji kulturalnej i umożliwia autorom i dostawcom treści dotarcie do nowych odbiorców i powiększenie ich liczby. Druga poprawka ma na celu tylko doprecyzowanie treści. Materiały audio traktowane są obecnie do celów VAT w taki sam sposób jak tradycyjne publikacje papierowe, dlatego wersje adaptowane i wersje audio publikacji elektronicznych mają być traktowane w taki sam sposób jak zwykłe publikacje elektroniczne. Ma to znaczenie dla osób niewidomych, słabowidzących lub z niepełnosprawnością uniemożliwiającą zapoznawanie się z drukiem, które mogą odczuć zalety takiej zmiany przepisów o VAT. Komisja wyjaśnia, że adaptowane publikacje elektroniczne lub ich wersje audio będą mogły się kwalifikować do obniżonej stawki VAT w świetle nowego wniosku. Poprawka do motywu została zatem wprowadzona, aby podkreślić ten aspekt i wyjaśnić stojącą za nim argumentację.

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  W rezolucji w sprawie przyszłości podatku VAT z dnia 13 października 2011 r.1a Parlament Europejski przypomniał, że jedną z kluczowych cech podatku VAT jest zasada neutralności, a zatem „wszystkie książki, gazety i czasopisma, niezależnie od formatu, powinny podlegać takiemu samemu opodatkowaniu”.

 

_________________

 

1a P7_TA(2011)0436.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Zgodnie z realizowaną przez Komisję strategią jednolitego rynku cyfrowego8 oraz aby nadążyć za postępem technologicznym w gospodarce cyfrowej, należy umożliwić państwom członkowskim dostosowanie stawek VAT na publikacje dostarczane drogą elektroniczną do niższych stawek VAT na publikacje dostarczane na wszystkich nośnikach fizycznych.

(2)  Zgodnie z realizowaną przez Komisję strategią jednolitego rynku cyfrowego8 oraz aby nadążyć za postępem technologicznym w gospodarce cyfrowej oraz pobudzić innowacje i zachęcić do tworzenia i produkowania nowych treści oraz inwestowania w nie, a także aby wesprzeć cyfrowe uczenie się, transfer wiedzy oraz dostęp do kultury w środowisku cyfrowym oraz jej promocję, należy umożliwić państwom członkowskim dostosowanie stawek VAT na publikacje dostarczane drogą elektroniczną do niższych stawek VAT na publikacje dostarczane na wszystkich nośnikach fizycznych. Dochody zgromadzone dzięki ujednoliceniu stawek VAT dotyczących publikacji na nośnikach fizycznych i cyfrowych należy reinwestować, aby zadbać o wzrost tego sektora.

__________________

__________________

8 COM(2015) 0192 final

8 COM(2015) 0192 final

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Możliwość zastosowania przez państwa członkowskie obniżonej, nadzwyczajnie obniżonej lub zerowej stawki podatkowej w odniesieniu do publikacji drukowanych i publikacji elektronicznych powinna doprowadzić do transferu korzyści ekonomicznych na konsumentów i tym samym promocji czytelnictwa, a także do transferu korzyści na wydawców, których zachęci do inwestycji w nowe treści, a w przypadku gazet i czasopism – zmniejszy zależność od reklamodawców.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Aby uniknąć nadmiernego wykorzystania obniżonych stawek VAT w odniesieniu do treści audiowizualnych, państwa członkowskie powinny mieć możliwość stosowania obniżonej stawki do książek, gazet i czasopism jedynie w przypadku, gdy te publikacje, dostarczane zarówno na wszystkich nośnikach fizycznych, jak i drogą elektroniczną, nie składają się w całości lub w przeważającej mierze z treści muzycznych lub wideo.

(5)  Aby uniknąć nadmiernego wykorzystania obniżonych stawek VAT w odniesieniu do treści audiowizualnych, państwa członkowskie powinny mieć możliwość stosowania obniżonej stawki do książek, gazet i czasopism jedynie w przypadku, gdy te publikacje, dostarczane zarówno na wszystkich nośnikach fizycznych, jak i drogą elektroniczną, nie składają się w całości lub w przeważającej mierze z treści muzycznych lub wideo. Mając na uwadze znaczenie, jakie ma ułatwienie dostępu do książek, gazet i czasopism osobom niewidomym, słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnością uniemożliwiającą zapoznawanie się z drukiem w myśl dyrektywy ... Parlamentu Europejskiego i Rady1a, książki, gazety i czasopisma w formie dostosowanej do potrzeb tych osób oraz w elektronicznej wersji audio należy uznawać za materiały, które nie składają się w całości lub w przeważającej mierze z treści muzycznych lub wideo. W związku z tym można do nich również zastosować obniżone stawki VAT.

 

__________________

 

1aDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnością uniemożliwiającą zapoznawanie się z drukiem, oraz w sprawie zmiany dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (COM(2016) 596 final, 2016/0278 (COD)) (Dz.U. ..., s. ...).

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Stawki podatku od wartości dodanej stosowane do książek, gazet i czasopism

Odsyłacze

COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

16.1.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

16.1.2017

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Bogdan Andrzej Zdrojewski

15.2.2017

Rozpatrzenie w komisji

22.3.2017

 

 

 

Data przyjęcia

25.4.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Norbert Erdős, Elena Gentile, Dietmar Köster, Ilhan Kyuchyuk, Emma McClarkin

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

30

+

ECR

Angel Dzhambazki, Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Elena Gentile, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward, Krystyna Łybacka

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

0

-

-

-

0

0

-

-

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Stawki podatku od wartości dodanej stosowanego do książek, gazet i czasopism

Odsyłacze

COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS)

Data konsultacji z PE

20.12.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

16.1.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

16.1.2017

CULT

16.1.2017

JURI

16.1.2017

 

Opinie niewydane

       Data wydania decyzji

IMCO

25.1.2017

JURI

25.1.2017

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Tom Vandenkendelaere

8.12.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

27.3.2017

3.5.2017

 

 

Data przyjęcia

3.5.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

48

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

David Coburn, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Siegfried Mureşan, Catherine Stihler, Nils Torvalds, Auke Zijlstra

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Lucy Anderson, Jussi Halla-aho, Ska Keller, Juan Fernando López Aguilar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Csaba Sógor

Data złożenia

9.5.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

48

+

ALDE

Petr Ježek, Michael Theurer, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Ashley Fox, Jussi Halla-aho, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Csaba Sógor, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Lucy Anderson, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Costas Mavrides, Emilian Pavel, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Catherine Stihler, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Ska Keller, Philippe Lamberts

1

-

EFDD

David Coburn

2

0

ENF

Marco Zanni, Auke Zijlstra

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności