Procedură : 2016/0374(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0189/2017

Texte depuse :

A8-0189/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 01/06/2017 - 7.2

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0233

RAPORT     *
PDF 767kWORD 91k
9.5.2017
PE 599.762v01-00 A8-0189/2017

referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată aplicate cărților, ziarelor și periodicelor

(COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: Tom Vandenkendelaere

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru cultură și educație
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată aplicate cărților, ziarelor și periodicelor

(COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2016)0758),

–  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0529/2016),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru cultură și educație (A8-0189/2017),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul     1

Propunere de directivă

Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1)  Diferența în Uniune dintre veniturile preconizate din TVA și veniturile din TVA efectiv colectate (așa-numitul deficit de încasări de TVA) a fost de aproximativ 170 miliarde EUR în 2013, iar fraudele transfrontaliere reprezintă pierderi de venituri din TVA în Uniune de aproximativ 50 de miliarde EUR pe an, ceea ce face ca TVA-ul să fie o problemă importantă, care trebuie abordată la nivelul Uniunii.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Directiva 2006/112/CE1 a Consiliului prevede că statele membre pot aplica cote reduse ale taxei pe valoarea adăugată (TVA) în cazul publicațiilor pe orice tip de suport fizic. Cu toate acestea, publicațiile electronice nu pot beneficia de o cotă redusă de TVA, ci trebuie să fie impozitate la cota standard a taxei pe valoarea adăugată.

(1)  Directiva 2006/112/CE1 a Consiliului prevede că statele membre pot aplica cote reduse ale taxei pe valoarea adăugată (TVA) în cazul publicațiilor pe orice tip de suport fizic. Cu toate acestea, publicațiile electronice nu pot beneficia de o cotă redusă de TVA, ci trebuie să fie impozitate la cota standard a taxei pe valoarea adăugată, acest lucru creând un dezavantaj pentru publicațiile electronice și frânând dezvoltarea acestei piețe. Dezavantajul comparativ ar putea să împiedice dezvoltarea economiei digitale în Uniune.

____________

_____________

Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).

Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  În Rezoluția sa din 13 octombrie 2011 referitoare la viitorul taxei pe valoarea adăugată1a, Parlamentul European a reamintit faptul că una dintre principalele caracteristici ale TVA este principiul neutralității și, din acest motiv, a subliniat că „toate cărțile, ziarele și revistele, indiferent de formatul lor, ar trebui să fie supuse aceluiași regim”.

 

_________________

 

1a P7_TA(2011)0436.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  În conformitate cu Strategia Comisiei privind piața unică digitală1 și pentru a ține pasul cu progresele tehnologice din economia digitală, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a alinia cotele de TVA pentru publicațiile electronice la cotele de TVA reduse aplicate publicațiilor pe orice tip de suport fizic.

(2)  În conformitate cu Strategia Comisiei privind piața unică digitală1 și având în vedere ambiția sa de a asigura competitivitatea Europei la nivel mondial și rolul său de lider mondial în economia digitală, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a alinia cotele de TVA pentru publicațiile electronice la cotele de TVA reduse aplicate publicațiilor pe orice tip de suport fizic, stimulând astfel inovarea, activitatea creativă, investițiile și producția de conținut nou, precum și facilitarea învățării digitale, transferul de cunoștințe și a accesul la cultură, precum și promovarea culturii în mediul digital.

____________

_____________

COM(2015)0192

COM(2015)0192

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Permisiunea dată statelor membre de a aplica cote reduse, super-reduse sau zero în cazul publicațiilor tipărite și electronice ar trebui să se concretizeze în avantaje economice pentru consumatori, promovând astfel lectura, precum și pentru editori, încurajând astfel investițiile în noi conținuturi și, în cazul ziarelor și revistelor, reducând dependența de publicitate.

Amendamentul     6

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În planul de acțiune privind TVA9, Comisia a subliniat faptul că publicațiile electronice ar trebui să poată beneficia de același tratament preferențial în materie de TVA ca publicațiile pe orice tip de suport fizic. Pentru a se atinge acest obiectiv, este necesar ca toate statele membre să aibă posibilitatea de a aplica livrărilor de cărți, ziare și periodice fie o cotă redusă de TVA, fie cote de TVA inferioare; totodată, ar trebui să existe posibilitatea acordării de scutiri, cu drept de deducere a TVA achitate în etapa anterioară.

(3)  În planul de acțiune privind TVA9, Comisia a subliniat faptul că publicațiile electronice ar trebui să poată beneficia de același tratament preferențial în materie de TVA ca publicațiile pe orice tip de suport fizic. Pentru a se atinge acest obiectiv, este necesar ca toate statele membre să aibă posibilitatea de a aplica livrărilor de cărți, ziare și periodice fie o cotă redusă de TVA, fie cote de TVA inferioare; totodată, ar trebui să existe posibilitatea acordării de scutiri, cu drept de deducere a TVA achitate în etapa anterioară. Propunerea este în conformitate cu obiectivul de a acorda mai multă libertate statelor membre de a-și stabili propriile cote de TVA, în cadrul unui sistem definitiv de TVA bazat pe impozitarea în țara de destinație.

_________________

_________________

9 COM(2016)0148

9 COM(2016)0148

Amendamentul     7

Propunere de directivă

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Conform planului de acțiune privind TVA, prezenta directivă își propune un sistem de TVA pentru statele membre mai simplu, mai puțin vulnerabil la fraude și favorabil întreprinderilor, care să țină pasul cu economia digitală și mobilă actuală.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Pentru a preveni utilizarea generalizată a cotelor reduse de TVA pentru conținutul audiovizual, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a aplica o cotă redusă pentru cărți, ziare și periodice numai în cazul în care aceste publicații, atât electronice, cât și pe orice tip de suport fizic, nu constau, în totalitate sau în mod predominant, în conținut muzical sau video.

(5)  Pentru a preveni utilizarea generalizată a cotelor reduse de TVA pentru conținutul audiovizual, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a aplica o cotă redusă pentru cărți, ziare și periodice numai în cazul în care aceste publicații, atât electronice, cât și pe orice tip de suport fizic, nu constau, în totalitate sau în mod predominant, în conținut muzical sau video. Având în vedere importanța facilitării accesului la cărți, ziare și periodice pentru persoanele nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate, în sensul Directivei... a Parlamentului European și a Consiliului1a, cărțile, ziarele și periodicele adaptate și audio electronice nu trebuie considerate ca având în totalitate sau predominant conținut muzical sau video. Prin urmare, cotele reduse de TVA ar putea fi aplicate și acestor formate.

 

__________________

 

1a Directiva ... a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite utilizări permise ale operelor și altor obiecte protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (COM(2016)596, 2016/0278 (COD)) (OJ ..., p. ...).

Amendamentul     9

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Acordarea libertății statelor membre de a aplica cote de TVA reduse și foarte reduse pentru cărți electronice, ziare electronice și periodice electronice ar putea reprezenta o oportunitate de noi marje de profit pentru editori, precum și pentru investiții în conținuturi noi, în comparație cu actualul model, care depinde în mare măsură de publicitate. Ar trebui inițiată, de asemenea, la nivelul Uniunii, o reflecție mai largă pe marginea modelului de finanțare a conținutului digital.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6a)  Flexibilitatea acordată statelor membre în cadrul prezentei propuneri nu aduce în niciun fel atingere regimului definitiv de TVA care urmează să fie introdus, în contextul căruia orice creștere a flexibilității va trebui dozată în funcție de impactul său asupra funcționării pieței unice, asupra amplorii fraudei în domeniul TVA, a creșterii costurilor pentru întreprinderi și a riscului unei concurențe neloiale.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6b)  Deși prezenta directivă le permite statelor membre să remedieze o situație de inegalitate de tratament, aceasta nu elimină necesitatea unui sistem de cote reduse de TVA mai coordonat, mai eficient, mai simplu și cu mai puține excepții.

Amendamentul     12

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Directiva 2006/112/CE

Anexa III – punctul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  livrarea, inclusiv împrumutul de către librării, a cărților, ziarelor și periodicelor, altele decât publicațiile destinate, în totalitate sau în mod predominant, publicității și altele decât publicațiile care constau, în totalitate sau în mod predominant, în conținut muzical sau video;

(6)  livrarea, inclusiv împrumutul de către librării, a cărților, ziarelor și periodicelor, altele decât publicațiile destinate, în totalitate sau în mod predominant, publicității și altele decât publicațiile care constau, în totalitate sau în mod predominant, în conținut muzical sau video; inclusiv broșuri, pliante și imprimate similare, albume, cărți de desenat sau de colorat pentru copii, partituri imprimate sau în manuscris, hărți și hărți hidrografice sau similare.

Justificare

În cadrul prezentei directive, categoriile menționate mai sus sunt incluse în Anexa III, punctul 6. În textul propus de Comisie, aceste categorii nu mai sunt menționate. Așadar, pentru a evita divergențele de interpretare între statele membre, Comisa ar trebui să clarifice dacă directiva propusă se referă și la broșuri, pliante și imprimate similare, albume, cărți de desenat sau de colorat pentru copii, partituri imprimate sau în manuscris, hărți și hărți hidrografice sau similare.

Amendamentul     13

Propunere de directivă

Articolul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 2a

 

Monitorizarea

 

În termen de... trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisa Europeană redactează un raport care să identifice statele membre care au adoptat cote reduse sau foarte reduse similare, pentru cărți, ziare și periodice, și pentru echivalentele lor electronice, și care să evalueze impactul acestor măsuri în ceea ce privește implicațiile bugetare și dezvoltarea sectorului cultural.


EXPUNERE DE MOTIVE

În temeiul actualei Directive TVA (Directiva 2006/112/CE a Consiliului), serviciile furnizate electronic, inclusiv publicațiile furnizate electronic, pot să fie impozitate doar la cota standard de TVA, care este de minimum 15 %. În ceea ce privește însă publicațiile tipărite, statele membre au libertatea de a aplica o cotă redusă de TVA (de minimum 5%). Unele state membre au obținut chiar derogări care le permit să aplice cote foarte reduse (mai mici de 5%) sau cote zero.

Această diferență de tratament al publicațiilor tipărite și electronice a devenit din ce în ce mai greu de justificat pe măsură ce economia digitală s-a dezvoltat tot mai mult. Prin urmare, Comisia propune să se modifice Directiva TVA și să se acorde tuturor statelor membre opțiunea de a aplica în cazul publicațiilor electronice aceleași cote reduse, foarte reduse sau chiar zero de care beneficiază deja publicațiile tipărite.

Pentru furnizarea de conținut audio și video pur ar continua să fie aplicată cota standard de TVA, ca și pentru publicațiile care constau în mod predominant în conținut muzical și video. Fără a aduce atingere competențelor de interpretare ale Curții de Justiție, propunerea nu afectează libertatea statelor membre de a preciza conținutul termenilor „cărți, ziare și periodice” și „care constau, [...] în mod predominant, în”.

Raportorul salută această propunere menită în mod specific să corecteze inegalitatea de tratament în ceea ce privește TVA-ul aplicat publicațiilor tipărite și celor electronice, care a condus la un tratament fiscal mai puțin avantajos pentru publicațiile electronice. Raportorul este acord cu alegerea Comisiei de a decupla această chestiune de propunerea generală privind cotele de TVA și îndeamnă Consiliul să adopte în mod rapid această modificare legislativă, de multă vreme necesară.


AVIZ al Comisiei pentru cultură și educație (26.4.2017)

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată aplicate cărților, ziarelor și periodicelor

(COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS))

Raportor pentru aviz: Bogdan Andrzej Zdrojewski

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Obiect și domeniu de aplicare

Propunerea Comisiei face parte dintr-un pachet mai amplu privind TVA-ul conceput să aducă normele privitoare la TVA în acord cu realitățile unei economii tot mai digitalizate. Pachetul urmărește în general să reducă costurile de conformitate și complexitatea reglementărilor pentru întreprinderi, să diminueze pierderile de venituri pentru statele membre datorate neconfomității și să se asigure că întreprinderile din UE nu sunt defavorizate în raport cu întreprinderile din afara UE din cauza regimului TVA-ului la bunurile importate. Pachetul a fost deja anunțat în Strategia Comisiei privind piața unică digitală și în Planul de acțiune privind TVA.

Propunerea specifică de a modifica Directiva 2006/112/CE (Directiva TVA) le-ar permite statelor membre să aplice publicațiilor electronice (de exemplu, cărți, ziare și periodice electronice) aceleași cote de TVA ca și publicațiilor tipărite. În temeiul normelor existente, publicațiile electronice sunt tratate ca „servicii furnizate pe cale electronică”, fiind, astfel, supuse unei cote de impozitare minime de 15%. Prin contrast, statele membre pot impozita publicațiile pe suport fizic cu o cotă redusă (minimum 5%), în timp ce unele state membre au acordat dreptul de a coborî sub 5% (cote super reduse) sau chiar de a aplica cote zero anumitor publicații.

Prin urmare, propunerea vine cu mici ajustări tehnice la Directiva TVA pentru a le permite statelor membre să aplice cote reduse, super reduse sau zero la TVA-ul pentru publicațiile electronice.

Poziția raportorului pentru aviz

Raportorul pentru aviz apreciază propunerea, care reflectă poziția susținută de multă vreme de Parlament că deosebirea pe care o fac normele în materie de TVA între publicațiile pe format fizic și electronic nu se justifică în era digitală. Noua legislație ar trebui să facă lumină pe piața cărților și a produselor media, să ajute întreprinderile să exploreze noi modele (de pildă oferte care combină cărțile tradiționale cu cele electronice, ceea ce era imposibil înainte) și în ultimă instanță să împingă în jos prețurile pentru consumatori, înlesnind, astfel, accesul la cultură.

Raportorul pentru aviz a propus două amendamente precise la propunerea Comisiei. Primul dintre ele subliniază ideea că crearea unor condiții de concurență echitabile în privința regimurilor de TVA pentru formatele fizic și electronic ar trebui să ajute la impulsionarea inovării și a investițiilor în conținut creativ, îmbogățind, astfel, accesul la bunuri culturale și materiale educative. Raportorul pentru aviz evidențiază, în acest context, rolul tot mai însemnat al distribuției produselor culturale și creative digitale în facilitarea accesului la materialele culturale și în punerea autorilor și a furnizorilor de conținut în contact cu un public nou și mai larg. Al doilea este mai mult o formă de clarificare. Cum publicațiile audio beneficiază în prezent de aceleași regim de TVA ca și publicațiile clasice pe suport fizic, înseamnă că și versiunile adaptate și audio ale publicațiilor electronice trebuie tratate în același mod ca și publicațiile electronice obișnuite. Acest lucru este important pentru ca persoanele nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate să poată beneficia la rândul lor de această modificare a normelor TVA. Comisia a clarificat faptul că publicațiile electronice adaptate și audio ar întruni condițiile pentru a beneficia de cote reduse de TVA în temeiul propunerii. Amendamentul la considerent este introdus tocmai pentru a sublinia această idee și a explica care stau la baza lui.

AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  În rezoluția sa din 13 octombrie 2011 privind viitorul TVA1a, Parlamentul European a reamintit faptul că una dintre principalele caracteristici ale TVA este principiul neutralității și, din acest motiv, a subliniat că „toate cărțile, ziarele și revistele, indiferent de formatul lor, ar trebui să fie supuse aceluiași regim”.

 

_________________

 

1a P7_TA(2011)0436.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  În conformitate cu Strategia Comisiei privind piața unică digitală8 și pentru a ține pasul cu progresele tehnologice din economia digitală, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a alinia cotele de TVA pentru publicațiile electronice la cotele de TVA reduse aplicate publicațiilor pe orice tip de suport fizic.

(2)  În conformitate cu Strategia Comisiei privind piața unică digitală8 și pentru a ține pasul cu progresele tehnologice din economia digitală, pentru a stimula inovarea, creația, investițiile și producerea de conținuturi noi și pentru a facilita învățarea digitală, transferul de cunoștințe și accesul la cultură și promovarea acesteia în mediul digital, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a alinia cotele de TVA pentru publicațiile electronice la cotele de TVA reduse aplicate publicațiilor pe orice tip de suport fizic. Veniturile colectate prin alinierea acestor cote de TVA la publicații electronice și fizice ar trebui reinvestite pentru a asigura creșterea sectorului.

__________________

__________________

8 COM(2015)0192.

8 COM(2015)0192.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Permisiunea dată statelor membre de a aplica cote reduse, super-reduse sau zero în cazul publicațiilor tipărite și electronice ar trebui să se concretizeze în avantaje economice pentru consumatori, promovând astfel lectura, precum și pentru editori, încurajând investițiile în noi conținuturi și, în cazul ziarelor și revistelor, reducând dependența de publicitate.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Pentru a preveni utilizarea generalizată a cotelor reduse de TVA pentru conținutul audiovizual, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a aplica o cotă redusă pentru cărți, ziare și periodice numai în cazul în care aceste publicații, atât electronice, cât și pe orice tip de suport fizic, nu constau, în totalitate sau în mod predominant, în conținut muzical sau video.

(5)  Pentru a preveni utilizarea generalizată a cotelor reduse de TVA pentru conținutul audiovizual, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a aplica o cotă redusă pentru cărți, ziare și periodice numai în cazul în care aceste publicații, atât electronice, cât și pe orice tip de suport fizic, nu constau, în totalitate sau în mod predominant, în conținut muzical sau video. Având în vedere importanța facilitării accesului la cărți, ziare și periodice pentru persoanele nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate, în sensul Directivei... cărțile, ziarele și periodicele adaptate și audio electronice nu trebuie considerate ca având în totalitate sau predominant conținut muzical sau video. Prin urmare, cotele reduse de TVA pot fi aplicate și acestor formate.

 

__________________

 

1a Directiva... a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite utilizări permise ale operelor și altor obiecte protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (COM(2016)596, 2016/0278 (COD)) (OJ ..., p. ...).

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Ratele taxei pe valoarea adăugată aplicate cărților, ziarelor și periodicelor

Referințe

COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ECON

16.1.2017

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

CULT

16.1.2017

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Bogdan Andrzej Zdrojewski

15.2.2017

Examinare în comisie

22.3.2017

 

 

 

Data adoptării

25.4.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Membri supleanți prezenți la votul final

Norbert Erdős, Elena Gentile, Dietmar Köster, Ilhan Kyuchyuk, Emma McClarkin

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

30

+

ECR

Angel Dzhambazki, Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Elena Gentile, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward, Krystyna Łybacka

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

0

-

-

-

0

0

-

-

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Ratele taxei pe valoarea adăugată aplicate cărților, ziarelor și periodicelor

Referințe

COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS)

Data consultării PE

20.12.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ECON

16.1.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

IMCO

16.1.2017

CULT

16.1.2017

JURI

16.1.2017

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

IMCO

25.1.2017

JURI

25.1.2017

 

 

Raportori

       Data numirii

Tom Vandenkendelaere

8.12.2016

 

 

 

Examinare în comisie

27.3.2017

3.5.2017

 

 

Data adoptării

3.5.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

48

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

David Coburn, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Siegfried Mureșan, Catherine Stihler, Nils Torvalds, Auke Zijlstra

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Lucy Anderson, Jussi Halla-aho, Ska Keller, Juan Fernando López Aguilar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Csaba Sógor

Data depunerii

9.5.2017


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

48

+

ALDE

Petr Ježek, Michael Theurer, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Ashley Fox, Jussi Halla-aho, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Ivana Maletić, Siegfried Mureșan, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Csaba Sógor, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Lucy Anderson, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Costas Mavrides, Emilian Pavel, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Catherine Stihler, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Ska Keller, Philippe Lamberts

1

-

EFDD

David Coburn

2

0

ENF

Marco Zanni, Auke Zijlstra

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică - Politica de confidențialitate