Postopek : 2016/0374(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0189/2017

Predložena besedila :

A8-0189/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 01/06/2017 - 7.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0233

POROČILO     *
PDF 762kWORD 85k
9.5.2017
PE 599.762v02-00 A8-0189/2017

o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede stopenj davka na dodano vrednost, ki se uporabljajo za knjige, časopise in periodične publikacije

(COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Tom Vandenkendelaere

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za kulturo in izobraževanje
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede stopenj davka na dodano vrednost, ki se uporabljajo za knjige, časopise in periodične publikacije

(COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2016)0758),

–  ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval z njim (C8-0529/2016),

–  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in mnenja Odbora za kulturo in izobraževanje (A8-0189/2017),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe   1

Predlog direktive

Uvodna izjava -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1)  Razlika med pričakovanimi prihodki iz DDV in dejansko pobranim DDV (tako imenovana vrzel pri pobiranju DDV) v Uniji je bila leta 2013 približno 170 milijard EUR, čezmejne goljufije pa nanesejo približno 50 milijard EUR letne izgube prihodkov iz DDV v Uniji, tako da gre za pomembno vprašanje, ki ga je treba obravnavati na ravni Unije.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Direktiva Sveta 2006/112/ES1 določa, da lahko države članice za publikacije na kakršnih koli fizičnih nosilcih uporabljajo nižje stopnje davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV). Nižje stopnje DDV pa ni mogoče uporabiti za elektronsko dobavljene publikacije, ki jih je treba obdavčiti po splošni stopnji DDV.

(1)  Direktiva Sveta 2006/112/ES1 določa, da lahko države članice za publikacije na vseh fizičnih nosilcih uporabljajo nižje stopnje davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV). Nižje stopnje DDV pa ni mogoče uporabiti za elektronsko dobavljene publikacije, ki jih je treba obdavčiti po splošni stopnji DDV, tako da so v manj ugodnem položaju, kar zavira razvoj tega trga. Sorazmerno slabši položaj elektronskih publikacij bi utegnil ovirati razvoj digitalnega gospodarstva v Uniji.

____________

_____________

Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 11.12.2006, str. 1).

Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 11.12.2006, str. 1).

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Evropski parlament je v svoji resoluciji o prihodnosti DDV1a poudaril, da je ena od ključnih značilnosti DDV načelo nevtralnosti in da bi bilo zato treba „vse knjige, časopise in revije, ne glede na njihovo obliko, obravnavati enako“.

 

_________________

 

1a P7_TA(2011)0436.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  V skladu s Strategijo Komisije za enotni digitalni trg8 in zaradi omogočanja sledenja tehnološkemu napredku v digitalnem gospodarstvu bi morale imeti države članice možnost, da stopnje DDV za elektronsko dobavljene publikacije uskladijo z nižjimi stopnjami DDV, ki veljajo za publikacije na kakršnih koli fizičnih nosilcih.

(2)  V skladu s Strategijo Komisije za enotni digitalni trg8 in njene težnje, da bi Evropi zagotovila svetovno konkurenčnost in vodilni položaj v digitalnem gospodarstvu, bi morale imeti države članice možnost, da stopnje DDV za elektronsko dobavljene publikacije uskladijo z nižjimi stopnjami DDV, ki veljajo za publikacije na vseh fizičnih nosilcih, in tako spodbudijo inovacije, ustvarjanje, naložbe in oblikovanje novih vsebin ter olajšajo digitalno učenje, prenos znanja ter dostopnost in spodbujanje kulture v digitalnem okolju.

____________

_____________

COM(2015) 0192 final

COM(2015)0192

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Možnost, da države članice uporabijo nižjo, močno znižano ali ničelno stopnjo za tiskane in elektronske publikacije, bi morala prenesti ekonomsko korist na potrošnike ter s tem spodbujati branje, pa tudi na založnike ter s tem spodbujati naložbe v nove vsebine, pri časopisih in revijah pa zmanjšati odvisnost od oglaševanja.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Komisija je v akcijskem načrtu za DDV9 poudarila, da bi moralo biti mogoče za elektronsko dobavljene publikacije izkoristiti isto preferencialno obravnavo z vidika stopenj DDV kot za publikacije na kakršnih koli fizičnih nosilcih. Da bi se ta cilj dosegel, je treba vključiti možnost, da države članice za dobavo knjig, časopisov in periodičnih publikacij uporabljajo bodisi nižjo stopnjo DDV bodisi stopnje, ki so še nižje od nižjih stopenj, vključno z možnostjo odobritve oprostitev s pravico do odbitka DDV, plačanega v predhodni fazi.

(3)  Komisija je v akcijskem načrtu za DDV9 poudarila, da bi moralo biti mogoče za elektronsko dobavljene publikacije izkoristiti enako preferencialno obravnavo z vidika stopenj DDV kot za publikacije na fizičnih nosilcih. Da bi se ta cilj dosegel, je treba vključiti možnost, da države članice za dobavo knjig, časopisov in periodičnih publikacij uporabljajo bodisi nižjo stopnjo DDV bodisi stopnje, ki so še nižje od nižjih stopenj, vključno z možnostjo odobritve oprostitev s pravico do odbitka DDV, plačanega v predhodni fazi. Ta predlog je v skladu s ciljem, da bi državam članicam omogočili večjo svobodo pri določanju svojih stopenj DDV v dokončnem sistemu DDV, ki bi temeljil na namembnem kraju.

_________________

_________________

9 COM(2016) 148 final

9 COM(2016)0148

Predlog spremembe 7

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  V skladu z akcijskim načrtom za DDV je namen te direktive doseči enostavnejše sisteme DDV v državah članicah, ki bodo bolj odporni na goljufije in prijaznejši za podjetja, obenem pa bodo v koraku s sodobnim digitalnim in mobilnim gospodarstvom.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Da se prepreči obsežna uporaba nižjih stopenj DDV za avdiovizualne vsebine, bi bilo treba državam članicam omogočiti, da uporabljajo nižjo stopnjo za knjige, časopise in periodične publikacije le, če teh publikacij, tako na kakršnih koli fizičnih nosilcih kot elektronsko dobavljenih publikacij, v celoti ali v pretežnem delu ne tvorijo glasbene ali video vsebine.

(5)  Da se prepreči obsežna uporaba nižjih stopenj DDV za avdiovizualne vsebine, bi bilo treba državam članicam omogočiti, da uporabijo nižjo stopnjo za knjige, časopise in periodične publikacije le, če teh publikacij, tako na fizičnih nosilcih kot elektronsko dobavljenih, v celoti ali v pretežnem delu ne tvorijo glasbene ali video vsebine. Glede na to, da je pomembno zagotoviti dostop do knjig, časopisov in periodičnih publikacij za slepe, slabovidne in osebe z drugimi motnjami branja, kot so opredeljene v Direktivi ... Evropskega parlamenta in Sveta1a, se za prilagojene in avdio elektronske knjige, časopise in periodične publikacije ne sme šteti, da jih v celoti ali v pretežnem delu tvorijo glasbene ali video vsebine. Zato se lahko tudi za te formate uporabijo nižje stopnje DDV.

 

__________________

 

1a Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določenih dovoljenih uporabah del ali drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja, ter o spremembi Direktive 2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (COM(2016)0596, 2016/0278 (COD)) (UL ..., str. ...).

Predlog spremembe   9

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Dopustitev državam članicam, da smejo uporabiti znižano ali močno znižano stopnjo DDV za e-knjige, e-časopise in e-periodične publikacije, bi bila lahko priložnost za nove stopnje dobička za založnike in za naložbe v nove vsebine v primerjavi s sedanjim modelom, ki je močno odvisen od oglaševanja. Na ravni Unije bi lahko začeli širši razmislek o tem, kako se financirajo elektronske vsebine.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6a)  Prožnost, ki jo državam članicam omogoča sedanji predlog, v ničemer ne predpostavlja dokončne ureditve DDV, kajti pri tem bi bilo treba vsako povečanje prožnosti uravnotežiti glede na učinek na delovanje enotnega trga, obseg goljufij v zvezi z DDV, zvišanje poslovnih stroškov in tveganje nelojalne konkurence.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6b)  Ta direktiva državam članicam sicer omogoča, da popravijo neenako obravnavanje, a je vseeno potreben bolj usklajen, učinkovitejši in enostavnejši sistem znižanih stopenj DDV z manj izjemami.

Predlog spremembe   12

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 2006/112/ES

Priloga III – točka 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  dobava, skupaj s knjižnično izposojo, knjig, časopisov in periodičnih publikacij, razen publikacij, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjene oglaševanju, in razen publikacij, ki jih v celoti ali v pretežnem delu tvorijo glasbene ali video vsebine;

(6)  dobava, skupaj s knjižnično izposojo, knjig, časopisov in periodičnih publikacij, razen publikacij, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjene oglaševanju, in razen publikacij, ki jih v celoti ali v pretežnem delu tvorijo glasbene ali video vsebine; vključno z brošurami, letaki in podobnim tiskanim gradivom, otroškimi slikanicami, risankami ali pobarvankami, tiskanimi ali rokopisnimi glasbenimi deli, zemljevidi in hidrografskimi ali podobnimi kartami.

Obrazložitev

V veljavni direktivi so zgoraj navedene kategorije vključene v Prilogo III, točka (6), v besedilu, ki ga predlaga Komisija, te kategorije niso več omenjene. Da bi preprečili različne razlage držav članic, bi morala torej Komisija pojasniti, ali se predlagana direktiva uporablja tudi za brošure, letake in podobno tiskano gradivo, otroške slikanice, risanke ali pobarvanke, tiskana ali rokopisna glasbena dela ter zemljevide in hidrografske ali podobne karte.

Predlog spremembe   13

Predlog direktive

Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 2a

 

Spremljanje

 

Komisija najpozneje do ... [tri leta po začetku veljavnosti te direktive] pripravi poročilo, v katerem navede države članice, ki so sprejele podobne znižane ali močno znižane stopnje DDV za knjige, časopise in periodične publikacije in njihove elektronske ustreznice, in oceni učinek teh ukrepov v smislu proračunskih posledic ter v smislu razvoja kulturnega sektorja.


OBRAZLOŽITEV

V skladu s sedanjo direktivo o DDV (Direktiva Sveta 2006/12/ES) se lahko elektronsko opravljene storitve, vključno z elektronskimi publikacijami, obdavčijo samo po splošni stopnji DDV, torej najmanj 15 %, medtem ko smejo države članice pri tiskanih publikacijah uporabiti znižano stopnjo DDV (najmanj 5 %). Nekatere države članice so dosegle celo odstopanja, ki jim omogočajo uporabo močno znižane (manj kot 5 %) ali ničelne stopnje.

Taka razlika v obravnavanju tiskanih in elektronskih publikacij postaja z razvojem digitalnega gospodarstva vse manj upravičena. Zato Komisija predlaga, da bi direktivo o DDV spremenili in vsem državam članicam omogočili izbirno uporabo enake znižane, močno znižane ali celo ničelne stopnje za elektronsko dobavljene publikacije, kot je že omogočeno za tiskane publikacije.

Dobava povsem glasbenih in video vsebin bo še naprej obdavčena po splošni stopnji DDV, enako pa velja tudi za publikacije, ki jih v pretežnem delu tvorijo glasbene ali video vsebine. Ne glede na razlagalne pristojnosti Sodišča predlog ne posega v diskrecijsko pravico držav članic, da določijo pojme „knjige, časopisi in periodične publikacije“ in „večinoma“.

Poročevalec pozdravlja ta namenski predlog za odpravo neenakega obravnavanja tiskanih in elektronskih publikacij glede DDV, saj so slednje v davčnem pogledu obravnavane bistveno manj ugodno. Strinja se z odločitvijo Komisije, da to vprašanje uredi ločeno od predloga o prihodnjih splošnih stopnjah, in poziva Svet, naj hitro sprejme to dolgo pričakovano spremembo zakonodaje.


MNENJE Odbora za kulturo in izobraževanje (24.4.2017)

za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede stopenj davka na dodano vrednost, ki se uporabljajo za knjige, časopise in periodične publikacije

(COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS))

Pripravljavec mnenja: Bogdan Andrzej Zdrojewski

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen in področje uporabe

Predlog Komisije je del širšega svežnja predlogov o DDV, s katerim naj bi pravila o DDV uskladili z dejanskim stanjem v vse bolj digitalnem gospodarstvu, pomagal pa naj bi tudi zmanjšati stroške usklajevanja in zapletenost za podjetja, znižati izgube prihodkov zaradi neskladnosti za države članice in zagotoviti, da podjetja iz EU zaradi pravil o DDV na uvoženo blago ne bodo v slabšem položaju kot podjetja iz tretjih držav. Sveženj je bil že napovedan v strategiji za enotni digitalni trg in akcijskem načrtu za DDV.

Predlagane spremembe Direktive 2006/112/ES (direktiva o DDV) bi državam članicam omogočile, da uporabijo enako stopnjo DDV za elektronske (na primer e-knjige, e-časopise in e-periodiko) in tiskane publikacije. Po obstoječih pravilih se elektronske publikacije obravnavajo kot „elektronsko opravljene storitve“, zato se zanje uporablja vsaj 15-odstotna stopnja davka. Po drugi strani lahko države članice obdavčijo fizične publikacije z nižjo stopnjo (najmanj 5 %), in nekatere države članice imajo celo pravico, da za nekatere publikacije uporabijo stopnjo, nižjo od 5 % (močno znižana ali celo ničelna stopnja).

Predlog torej vsebuje manjše tehnične prilagoditve direktive o DDV, tako da bo državam članicam omogočeno za elektronske publikacije uporabiti nižjo, močno znižano ali ničelno stopnjo DDV.

Stališče pripravljavca mnenja

Pripravljavec mnenja odobrava predlog, saj odraža dolgotrajno mnenje Parlamenta, da razlikovanje med fizičnimi in elektronskih publikacijami v zakonodaji o DDV v digitalni dobi ni vzdržno. Nova zakonodaja mora jasno razlikovati med trgom medijev in knjig, pomagati podjetjem iskati nove poslovne modele (kot so ponudbe, kjer je kombinirana fizična in elektronska knjiga, kar je bilo v preteklosti nemogoče) in nenazadnje znižati cene za potrošnike ter s tem povečati dostop do kulturnih vsebin.

Pripravljavec mnenja je k predlogu Komisije dodal dva ciljno usmerjena predloga sprememb. V prvem poudarja, da bi morali enaki konkurenčni pogoji glede pravil o DDV za fizične in elektronske formate publikacij pomagati spodbuditi inovacije in naložbe v ustvarjalne vsebine in s tem izboljšati splošni dostop do kulturnih dobrin in izobraževalnega gradiva. Pripravljavec mnenja v zvezi s tem poudarja, da ima digitalna distribucija kulturnih in ustvarjalnih vsebin vedno pomembnejšo vlogo pri omogočanju dostopa do kulturnih gradiv in avtorjem in dobaviteljem vsebin omogoča, da dosežejo širše občinstvo. Drugi predlog spremembe je le pojasnilo. Avdio publikacije so za namene DDV obravnavane enako kot klasične fizične publikacije, tako da je treba prilagojene e-publikacije in njihove avdio različice obravnavati enako kot običajne e-publikacije. To je pomembno za zagotovitev, da bodo imeli koristi od spremembe pravil o DDV tudi slepi in slabovidni ter osebe z motnjami branja. Komisija je pojasnila, da bi bile po njenem predlogu do znižanih stopenj DDV upravičene tudi prilagojene in avdio oblike elektronskih publikacij. Sprememba uvodne izjave je tu predlagana zato, da se to izrecno poudari in obrazloži.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Evropski parlament je v svoji resoluciji o prihodnosti DDV1a poudaril, da je ena od ključnih značilnosti DDV načelo nevtralnosti in da bi bilo zato treba „vse knjige, časopise in revije, ne glede na njihovo obliko, obravnavati enako“.

 

_________________

 

1a P7_TA(2011)0436.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  V skladu s Strategijo Komisije za enotni digitalni trg8 in zaradi omogočanja sledenja tehnološkemu napredku v digitalnem gospodarstvu bi morale imeti države članice možnost, da stopnje DDV za elektronsko dobavljene publikacije uskladijo z nižjimi stopnjami DDV, ki veljajo za publikacije na kakršnih koli fizičnih nosilcih.

(2)  V skladu s Strategijo Komisije za enotni digitalni trg8 in zaradi omogočanja sledenja tehnološkemu napredku v digitalnem gospodarstvu, da bi spodbudili inovacije, ustvarjanje, naložbe in proizvodnjo novih vsebin ter da bi olajšali digitalno učenje, prenos znanja ter dostopnost in spodbujanje kulture v digitalnem okolju, bi morale imeti države članice možnost, da stopnje DDV za elektronsko dobavljene publikacije uskladijo z nižjimi stopnjami DDV, ki veljajo za publikacije na vseh fizičnih nosilcih. Prihodke, pridobljene z uskladitvijo stopenj DDV za elektronski in fizični format, bi bilo treba vložiti nazaj in tako zagotoviti rast v tem sektorju.

__________________

__________________

8 COM(2015) 0192 final

8 COM(2015)0192

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Možnost, da države članice uporabijo nižjo, močno znižano ali ničelno stopnjo za tiskane in elektronske publikacije, bi morala prenesti ekonomsko korist na potrošnike ter s tem spodbujati branje, pa tudi na založnike ter s tem spodbujati naložbe v nove vsebine, pri časopisih in revijah pa zmanjšati odvisnost od oglaševanja.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Da se prepreči obsežna uporaba nižjih stopenj DDV za avdiovizualne vsebine, bi bilo treba državam članicam omogočiti, da uporabljajo nižjo stopnjo za knjige, časopise in periodične publikacije le, če teh publikacij, tako na kakršnih koli fizičnih nosilcih kot elektronsko dobavljenih publikacij, v celoti ali v pretežnem delu ne tvorijo glasbene ali video vsebine.

(5)  Da se prepreči obsežna uporaba nižjih stopenj DDV za avdiovizualne vsebine, bi bilo treba državam članicam omogočiti, da uporabljajo nižjo stopnjo za knjige, časopise in periodične publikacije le, če teh publikacij, tako na fizičnih nosilcih kot elektronsko dobavljenih publikacij, v celoti ali v pretežnem delu ne tvorijo glasbene ali video vsebine. Glede na to, da je pomembno zagotavljati dostop do knjig, časopisov in periodičnih publikacij za slepe, slabovidne in osebe z drugimi motnjami branja, kot so opredeljene v Direktivi ... Evropskega parlamenta in Sveta1a, se pri prilagojenih in avdio elektronskih knjigah, časopisih in periodičnih publikacijah ne sme šteti, da jih v celoti ali v pretežnem delu tvorijo glasbene ali video vsebine; zato se lahko tudi za te formate uporabijo nižje stopnje DDV.

 

__________________

 

1a Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določenih dovoljenih uporabah del ali drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja, ter o spremembi Direktive 2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (COM(2016)0596, 2016/0278 (COD)) (UL ..., str. ...).

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Stopnja davka na dodano vrednost, ki se uporablja za knjige, časopise in revije

Referenčni dokumenti

COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ECON

16.1.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

CULT

16.1.2017

Pripravljavec mnenja

Datum imenovanja

Bogdan Andrzej Zdrojewski

15.2.2017

Obravnava v odboru

22.3.2017

 

 

 

Datum sprejetja

25.4.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Jorgos Gramatikakis (Giorgos Grammatikakis), Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momčil Nekov (Momchil Nekov), John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis), Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Norbert Erdős, Elena Gentile, Dietmar Köster, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Emma McClarkin

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

30

+

ECR

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter

GUE/NGL

Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Curzio Maltese

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Sabine Verheyen, Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis), Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Elena Gentile, Jorgos Gramatikakis (Giorgos Grammatikakis), Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Julie Ward, Krystyna Łybacka

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Yana Toom

EFDD

Isabella Adinolfi

ENL

Dominique Bilde

0

-

-

-

0

0

-

-

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Stopnja davka na dodano vrednost, ki se uporablja za knjige, časopise in revije

Referenčni dokumenti

COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS)

Datum posvetovanja z EP

20.12.2016

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ECON

16.1.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

16.1.2017

CULT

16.1.2017

JURI

16.1.2017

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

IMCO

25.1.2017

JURI

25.1.2017

 

 

Poročevalec

Datum imenovanja

Tom Vandenkendelaere

8.12.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

27.3.2017

3.5.2017

 

 

Datum sprejetja

3.5.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

48

1

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

David Coburn, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Siegfried Mureșan, Catherine Stihler, Nils Torvalds, Auke Zijlstra

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Lucy Anderson, Jussi Halla-aho, Ska Keller, Juan Fernando López Aguilar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Csaba Sógor

Datum predložitve

9.5.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

48

+

ALDE

Petr Ježek, Michael Theurer, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Ashley Fox, Jussi Halla-aho, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENL

Barbara Kappel

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Csaba Sógor, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Lucy Anderson, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Costas Mavrides, Emilian Pavel, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Catherine Stihler, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Ska Keller, Philippe Lamberts

1

-

EFDD

David Coburn

2

0

ENL

Marco Zanni, Auke Zijlstra

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov