Eljárás : 2016/2065(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0190/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0190/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 13/06/2017 - 5.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0248

JELENTÉS     
PDF 488kWORD 58k
9.5.2017
PE 595.722v02-00 A8-0190/2017

a határokon átnyúló egyesülések és szétválások végrehajtásáról

(2016/2065(INI))

Jogi Bizottság

Előadó: Enrico Gasbarra

INDOKOLÁS – TÉNYÖSSZEFOGLALÓ ÉS MEGÁLLAPÍTÁSOK
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

INDOKOLÁS – TÉNYÖSSZEFOGLALÓ ÉS MEGÁLLAPÍTÁSOK

Eljárás és források

2016. június 14-én az előadó megbízást kapott arra, hogy jelentést készítsen a határokon átnyúló vállalati egyesülésekre és szétválásokra vonatkozó irányelvek végrehajtásáról.

Kijelölését követően az előadó különösen az alábbi forrásokra támaszkodva gyűjtötte össze a szükséges információkat:

  a Bizottság 2012. december 12-i, „Cselekvési terv: Európai társasági jog és vállalatirányítás – a részvényesek nagyobb szerepvállalását és a fenntartható vállalatokat szolgáló modern jogi keret” című közleménye (COM(2012)0740);

  az Európai Parlament 2012. június 14-i állásfoglalása(1) az európai társasági jog jövőjéről;

  az Európai Parlament 2009. március 10-i állásfoglalása a társaságok létesítő okirat szerinti székhelyének határokon átnyúló áthelyezéséről a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal(2);

  a Bizottság 2016. október 25-i „Igazságos, versenyképes és stabil társaságiadó-rendszer kiépítése az Európai Unióban” című közleménye (COM(2016)0682);

  az Európai Unió Bírósága által a letelepedési szabadságra vonatkozóan hozott ítéletek, különösen a következő esetekben: SEVIC Systems AG(3), Cadbury Schweppes plc & Cadbury Schweppes Overseas Ltd kontra Commissioners of Inland Revenue(4), CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt.(5), VALE Építési kft.(6), KA Finanz AG v Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group(7), Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam kontra Inspire Art Ltd.(8), Überseering BV kontra Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC)(9), Centros Ltd kontra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (10), és The Queen kontra H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc.(11);

  a Bizottság 2015. októberi visszajelzési nyilatkozata, amely összefoglalja a 2014. szeptember 8. és 2015. február 2. közötti időszakban a határokon átnyúló egyesülésekkel és szétválásokkal kapcsolatban folytatott nyilvános konzultációra adott válaszokat(12);

  Az Európai Parlament C. Tematikus Főosztálya, az Állampolgári Jogi és Alkotmányügyi Tematikus Főosztály 2016. júniusi, „Határokon átnyúló egyesülések és szétválások, székhelyáthelyezések: szükség van-e jogalkotásra?” című tanulmánya(13);

  az Európai Parlament Kutatószolgálatának „Ex-post analysis of the EU framework in the area of Cross-border mergers and divisions” [A határokon átnyúló egyesülések és szétválások uniós keretének utólagos elemzése] című, 2015. decemberi tanulmánya(14);

A társasági jog Európában és a hatályos jogszabályok végrehajtása

2014 szeptemberében az Európai Bizottság nyilvános konzultációt indított a vállalatok határokon átnyúló egyesüléséről és szétválásáról, amely 2015 februárjában zárult le. A válaszok lehetővé tették a határokon átnyúló műveleteknél fennálló akadályokra és a hatályos jogszabályok, különösképpen a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2005. október 26-i 2005/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv felülvizsgálatához szükséges módosításokra vonatkozó információk gyűjtését. A Bizottság a 2017. évre szóló éves munkaprogramjába beillesztette az irányelv módosítására vonatkozó kezdeményezést. A konzultációra érkezett válaszok alapján az előadó úgy véli, hogy a jogszabályra irányuló jövőbeli javaslat magában foglalhat a vállalatok szétválására vonatkozó új szabályozást is, illetve rögzíthet néhány iránymutatást a vállalati mobilitásra vonatkozó további jogszabályok tárgyában.

A Lisszaboni Szerződés (49–55. cikk) különös figyelmet fordít a társaságok letelepedési szabadságára. A társasági jog e területének közösségi szabályozási kerete ugyanakkor továbbra sem egységes, elsősorban a vállalatok – létesítő okirat szerinti vagy tényleges – székhelyének egyik tagállamból a másikba történő áthelyezésének eseteire vonatkozóan.

A 2005/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv célja a korlátolt felelősségű társaságok határokon átnyúló egyesülésének megkönnyítése volt, ezáltal megszüntetve egy fontos hiányt az Európai Unió társasági jogában azon harmonizációnak köszönhetően, amely lehetővé tette a műveletek költségeinek csökkentését és a határokon átnyúló egyesülések számának jelentős növekedését az elmúlt években.

Az elfogadásától számított több mint tíz év után ezt az irányelvet most felül kell vizsgálni néhány, a végrehajtásához kapcsolódó akadály felszámolása, illetve a társasági jog Európai Unión belüli fejlődésének előmozdítása érdekében, amely fejlődés többek között az Európai Unió Bírósága által a letelepedési szabadságra vonatkozóan hozott ítéleteknek köszönhető.

Fejlesztési irányvonalak és a határokon átnyúló egyesülések és szétválások felülvizsgálata

A Bizottság által elindított konzultáció eredményei és a témáról folyó politikai és tudományos vita, illetve az ítélkezési gyakorlat e téren végbement fejlődése lehetővé teszik nem csupán a vállalatok határokon átnyúló egyesüléseire vonatkozó szabályok módosítását és javítását, hanem az új javaslat kiterjesztését a határokon átnyúló szétválásokra is, amely témában az Európai Unió még nem alkotott jogszabályt. Egy következetesebb szabályozási keret biztosítása érdekében a vállalatok határokon átnyúló egyesüléseinek és államokon belüli szétválásainak végrehajtásáról szóló jelentés tárgya magában foglal néhány elemet, amelyek elősegítik a vállalatok határokon átnyúló átalakítási eljárásai különböző típusainak rendszerezettebb meghatározását.

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0259.

(2)

Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0086.

(3)

C-411/03. sz. ügy, SEVIC Systems AG, 2005. 12. 13., ECLI:EU:C:2005:762.

(4)

C-196/04. sz. ügy, Cadbury Schweppes Overseas Ltd kontra Commissioners of Inland Revenue, 2006. 9. 12., ECLI:EU:C:2006:544.

(5)

C-210/06. sz. ügy, CARTESIO Oktató és Szolgáltató Bt., 2008. 12. 16., ECLI:EU:C:2008:723.

(6)

C-378/10. sz. ügy, VALE Építési Kft., 2012. 07. 12., ECLI:EU:C:2012:440.

(7)

C-483/14. sz. ügy, KA Finanz AG kontra Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group, 2016. 04. 07., ECLI:EU:C:2016:205.

(8)

C-167/01. sz. ügy, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam kontra Inspire Art Ltd., 2003. 09. 30., ECLI:EU:C:2003:512.

(9)

C-208/00. sz. ügy, Überseering BV kontra Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC), 2002. 11. 05., ECLI:EU:C:2002:632.

(10)

C-212/97. sz. ügy, Centros Ltd kontra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 1999. 03. 09., ECLI:EU:C:1999:126.

(11)

C-81/87. sz. ügy, The Queen kontra H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc., 1988. 09. 27., ECLI:EU:C:1988:456.

(12)

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/cross-border-mergers-divisions/docs/summary-of-responses_en.pdf

(13)

PE 556.960, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556960/IPOL_STU%282016%29556960_EN.pdf

(14)

PE 593.796, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593796/EPRS_STU%282016%29593796_EN.pdf


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a határokon átnyúló egyesülések és szétválások végrehajtásáról

(2016/2065(INI))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 49., 54. és 153. cikkére,

–  tekintettel a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja alapján a részvénytársaságok szétválásáról szóló, 1982. december 17-i 82/891/EGK hatodik tanácsi irányelvre(1),

–  tekintettel a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló, 2005. október 26-i 2005/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(2),

–  tekintettel az európai részvénytársaság (SE) statútumáról szóló, 2001. október 8-i 2157/2001/EK tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az európai részvénytársaság statútumának a munkavállalói részvételre vonatkozó kiegészítéséről szóló, 2001. október 8-i 2001/86/EK tanácsi irányelvre(4),

–  tekintettel az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános keretének létrehozásáról szóló, 2002. március 11-i 2002/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(5),

  tekintettel a Bizottság 2012. december 12-i, „Cselekvési terv: Európai társasági jog és vállalatirányítás – a részvényesek nagyobb szerepvállalását és a fenntartható vállalatokat szolgáló modern jogi keret” (COM(2012)0740) című közleményére,

–  tekintettel az európai társasági jog jövőjéről szóló 2012. június 14-i állásfoglalására(6),

–  tekintettel a társaságok létesítő okirat szerinti székhelyének határokon átnyúló áthelyezéséről szóló, a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal kiegészített 2009. március 10-i állásfoglalására(7),

  a Bizottság 2016. október 25-i „Igazságos, versenyképes és stabil társaságiadó-rendszer kiépítése az Európai Unióban” című közleménye (COM(2016)0682);

–  tekintettel az Európai Unió Bírósága által a letelepedési szabadságra vonatkozóan hozott ítéletekre, különösen a következő esetekben: SEVIC Systems AG(8), Cadbury Schweppes plc & Cadbury Schweppes Overseas Ltd kontra Commissioners of Inland Revenue(9), CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt.(10), VALE Építési kft.(11), KA Finanz AG v Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group(12), Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam kontra Inspire Art Ltd.(13), Überseering BV kontra Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC)(14), Centros Ltd kontra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen(15), és The Queen kontra H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc.(16);

–  tekintettel a Bizottság 2015. októberi visszajelzési nyilatkozatára, amely összefoglalja a 2014. szeptember 8. és 2015. február 2. közötti időszakban a határokon átnyúló egyesülésekkel és szétválásokkal kapcsolatban folytatott nyilvános konzultációra adott válaszokat(17);

–  tekintettel az Európai Parlament C. Tematikus Főosztálya, az Állampolgári Jogi és Alkotmányügyi Tematikus Főosztály 2016. júniusi, „Határokon átnyúló egyesülések és szétválások, székhelyáthelyezések: szükséges-e a jogalkotás?” című tanulmányára(18),

–  tekintettel az Európai Parlament Kutatószolgálatának „Ex-post analysis of the EU framework in the area of Cross-border mergers and divisions” [A határokon átnyúló egyesülések és szétválások uniós keretének utólagos elemzése] című, 2016. decemberi tanulmányára(19);

–  tekintettel a Bizottság 2017. évi „Építsünk olyan Európát, amely védelmet nyújt, eszközöket ad polgárai kezébe és garantálja a biztonságot” című munkaprogramjára, illetve II. fejezetének 4. pontjára (COM(2016)0710),

–  tekintettel eljárási szabályzatának 52. cikkére, továbbá az Elnökök Értekezlete saját kezdeményezésű jelentések készítésére vonatkozó engedélyezési eljárásról szóló, 2002. december 12-i határozata 1. cikke (1) bekezdésének e) pontjára, valamint 3. mellékletére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0190/2017),

A.  mivel a társasági jog átfogó reformja és a határokon átnyúló egyesülésekről szóló irányelv teljes végrehajtásának útját álló akadályok fontos jelentős vannak az európai versenyképességre;

B.  mivel a vállalatok határokon átnyúló szétválása még nem képezi uniós jogszabályok tárgyát; mivel a jelenlegi helyzetben az érintett vállalatok egyértelmű eljárási, adminisztratív és pénzügyi nehézségekkel szembesülnek, valamint fennáll a visszaélés és a dömping kockázata;

C.  mivel a Parlament határozottan és folyamatosan felszólított a vállalatok székhelyének határokon átnyúló áthelyezéséről szóló európai jogszabályok bevezetésére; mivel az érdekelt felek többsége általánosan támogatja a Parlament kérését;

D.  mivel a vállalatok EU-n belüli mobilitásának javítása érdekében fontos, hogy legyen egy közös jogi keret a vállalatok egyesüléséről, szétválásáról és transzferműveleteiről;

E.  mivel azon tagállamok közül, amelyekben végrehajtottak határokon átnyúló egyesüléseket és szétválásokat, illetve székhelyek vagy központi irodák áthelyezéseit, nem mindegyik rendelkezik a munkavállalóknak tájékoztatáshoz való, konzultációs és együttdöntési jogot biztosító szabályozással;

F.  mivel a társaságok létesítő okirat szerinti székhelye áthelyezésének nem szabad megkerülnie az Unió és a származási tagállamok jogszabályai által előírt jogi, társadalmi és költségvetési feltételeket, hanem célként kellene kitűzni egy egységes szabályozási keret megalkotását, amely biztosítja az eljárások maximális átláthatóságát és egyszerűsítését és fellép az adócsalás ellen;

G.  mivel a vonatkozó uniós vívmányok széles körűen rendelkeznek a munkavállalók tájékoztatási, konzultációs és részvételi jogairól; mivel a 2009/38/EK irányelv(20) és 2005/56/EK irányelv biztosítja a határ menti ingázók részvételét és megállapítja az előzetesen meglévő jogok elvét; mivel úgy tekintendő, hogy a munkavállalók ezen jogait székhelyáthelyezés esetén is meg kell őrizni;

H.  mivel az európai társasági jog területén minden új kezdeményezésnek a meglévő társasági jogi formák mélyreható értékelésén és vizsgálatán, az az Európai Unió Bírósága által a vállalatok határokon átnyúló mobilitásával kapcsolatosan hozott ítéleteken és az érdekelt felek – többek között részvényesek, hitelezők, beruházók és munkavállalók – érdekeit tükröző hatásvizsgálatokon kell alapulniuk a szubszidiaritás és az arányosság elvének biztosításával;

Horizontális kérdések

1.  felhívja a figyelmet egy olyan keret kialakításának fontosságára, amely átfogóan szabályozza a vállalatok európai szintű mobilitását, hogy egyszerűbbé tegye az áthelyezés, a szétválás és az egyesülés eljárásait és feltételeit, illetve hogy megakadályozza a szociális vagy adódömping céljából elkövetett visszaéléséket és színlelt székhelyáthelyezéseket;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy szenteljen figyelmet a 2014. szeptember 8. és 2015. február 2. közötti időszakban a 2005/56/EK irányelv esetleges felülvizsgálatáról és a határokon átnyúló szétválásokat szabályozó jogszabályi keret lehetséges kialakításáról folytatott nyilvános konzultáció eredményeinek; emlékeztet arra, hogy a konzultáció eredménye bizonyos egyetértést mutatott a határokon átnyúló egyesülésekre és szétválásokra vonatkozó szabályozási prioritásokkal kapcsolatban, a belső piac ösztönzése és a munkavállalói jogok előmozdítása céljainak tekintetében;

3.  fontosnak tartja, hogy a vállalatok mobilitásáról szóló jövőbeli jogalkotási javaslatok rendelkezéseket tartalmazzanak a lehető legnagyobb mértékű harmonizáció vonatkozásában – különösen az eljárási szabályokra, a vállalatirányítás szereplőinek jogaira, elsősorban a kisebb szereplők jogaira, valamint az alkalmazhatóságnak az összes, az EUMSZ 54. cikke értelmében vállalatként meghatározott alanyra való kiterjesztésére vonatkozóan –, amelyeket más ágazati szabályoknak, például a munkavállalók jogaira vonatkozó szabályoknak kell követniük;

4.  úgy véli, hogy a vállalati egyesülésekre, szétválásokra és székhelyáthelyezésekre vonatkozó új jogszabályoknak elő kell segíteniük a vállalatok Unión belüli mobilitását, figyelembe véve azok átszervezésre irányuló üzleti igényeit, a belső piac kínálta lehetőségek jobb kihasználása, valamint a vállalatok szervezési szabadságának megkönnyítése érdekében, tiszteletben tartva a munkavállalók képviseleti jogait; ebben a tekintetben felhívja a figyelmet a jogszabályok kollíziója okozta akadályok megszüntetésének fontosságára az alkalmazandó nemzeti jogszabály meghatározása érdekében; úgy véli, hogy a munkavállalói jogok védelme kezelhető különböző uniós jogi aktusok révén, különösen a munkavállalókra vonatkozó minimumnormákról, illetve a munkavállalóknak az európai jog által meghatározott társasági formákban és az európai jog értelmében létrehozott felügyelőbizottságokban való részvételéről szóló irányelvre irányuló javaslat révén;

Határokon átnyúló egyesülések

5.  kiemeli a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2005/56/EK irányelv pozitív hatását, amely irányelv feladata a határokon átnyúló egyesülések megkönnyítése az Európai Unióban a tőkeegyesítő társaságok között – ugyanis a hivatalos adatok a határokon átnyúló egyesülések jelentős számbeli növekedését mutatják az utóbbi évek során –, illetve azok költségeinek és adminisztratív eljárásainak csökkentése volt;

6.  szükségesnek tartja a 2005/56/EK irányelv felülvizsgálatát végrehajtásának javítása és az Európai Unió Bíróságának a társaságok letelepedési szabadságára vonatkozó ítélkezési gyakorlata közelmúltbeli fejlődésének, illetve az európai társasági jog fejleményeinek figyelembevétele érdekében; úgy véli, hogy a 2005/56/EK irányelvet módosító jövőbeli jogalkotási javaslatnak a vállalatok szétválására kiterjedő új szabályozást kellene tartalmaznia, illetve iránymutatást kell adnia a vállalati mobilitásra vonatkozó további jogalkotás tárgyában;

7.  felkéri a Bizottságot, hogy vegye figyelembe a 2015. októberi konzultáció eredményeit, amelyek kiemelik különösen az egyesüléseknek a vállalat különböző érintett szereplőire gyakorolt hatását szabályozó kritériumok maximális harmonizációjának szükségességét;

8.  elsődlegesnek tartja a vállalatirányítás bizonyos szereplőire és kategóriáira vonatkozó kidolgozottabb szabályok meghatározását, amelyek alkalmazásra kerülnek majd a határokon átnyúló szétválások és a székhelyek vagy központi irodák áthelyezésének jövőbeli közös modelljei esetében is; elengedhetetlennek tartja a határokon átnyúló egyesülési eljárások egyszerűsítését a jogi dokumentációra vonatkozó szabványok egyértelműbb meghatározása – kezdve a részvényesek tájékoztatásának és az egyesülési dokumentumok összeállításának kérdéseivel – és új digitalizálási eljárások révén, feltéve, hogy a 2005/56/EK irányelvben meghatározott alapvető eljárási szabályok és követelmények (többek között egy, az egyesülést megelőző tanúsítvány kibocsátása és a jogszerűség ellenőrzése az irányelv 10. és 11. cikkének megfelelően) továbbra is érvényben maradnak, és megőrzésre kerülnek a közérdekű szempontok, köztük a jogbiztonság és a cégnyilvántartások megbízhatósága;

9.  elvárja, hogy a munkavállalók jogaira vonatkozó új rendelkezéseket oly módon határozzák meg, amely megakadályozza, hogy bizonyos vállalatok kizárólag arra a célra használják fel a határokon átnyúló egyesülésekről szóló irányelvet, hogy a székhelyüket vagy központi irodájukat visszaélésszerű adózási, szociális vagy jogi okok miatt helyezze át másik tagállamba; kiemeli a félreérthetőség elkerülésének fontosságát a munkavállalói jogokra vonatkozó kritériumok be nem tartása miatt kiszabott nemzeti szankciók alkalmazása terén;

10.  fontosnak tartja javítások bevezetését néhány lényeges területen:

– eszköz-forrás gazdálkodás,

– az eszközök értékelési módszere,

– a hitelezők védelmére vonatkozó szabályok;

– a hitelezők védelmi időszakának kezdeti időpontja és időtartama a közgyűlés felelősségének megállapításának elve szerint;

– a vállalati információk továbbítása a tagállamok összekapcsolt és szabványosított nyilvántartásain keresztül,

– a kisebbségi részvényesek jogai,

– minimumnormák megállapítása a munkavállalók tájékoztatása, a velük folytatott konzultáció és a döntéshozatalban való részvételük terén;

– az eljárási követelmények alóli mentesség egyes meghatározott esetekben;

11.  nagy jelentőséget tulajdonít a kisebbségi részvényesek bizonyos jogai védelmének, amelyek közé tartozik többek között az egyesülésekre vonatkozó vizsgálati jog, a kártérítési jog a társaságból az egyesülés ellenzése miatt történő kilépés esetén, valamint a cserearány megfelelőségének megtámadására vonatkozó jog;

12.  támogatja gyorsított határokon átnyúló eljárások bevezetésének lehetőségét az összes részvényes beleegyezése, a munkavállalók hiánya vagy a hitelezőkre gyakorolt hatás jelentéktelen volta esetén;

Határokon átnyúló szétválások

13.  emlékeztet arra, hogy a 82/891/EGK irányelv csak a vállalatok egy tagállamon belüli szétválását szabályozza; emlékeztet arra, hogy bár a több tagállam közötti vállalati szétválás ritkábban fordul elő, ahogy a Bizottság 2015. évi konzultációjából kiderül, a belföldi szétválások adatai valódi igényt mutatnak a határokon átnyúló szétválásokra irányuló külön uniós keret kialakítására; hangsúlyozza, hogy semmilyen új irányelvet nem szabad egy vállalkozásban a szétválások hivatalos eszközeként a legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum kiválasztásának („forum shopping”) céljára, a nemzeti jogszabályokból fakadó jogi kötelezettségek elkerülése érdekében felhasználni;

14.  felkéri a Bizottságot, hogy vegye figyelembe a határokon átnyúló szétválásokra vonatkozó szabályozásból származó fontos gazdasági hatásokat, mint a szervezeti felépítés egyszerűsítése, a jobb alkalmazkodási képesség, az új belső piaci lehetőségek;

15.  rámutat a határokon átnyúló szétválások végrehajtásához szükséges jelenlegi hosszadalmas és összetett eljárásokra, amelyek végrehajtása általában két szakaszban történik; kezdeti belföldi szétválás, majd határokon átnyúló egyesülés; úgy véli, hogy harmonizált szabványok uniós szintű bevezetése a határokon átnyúló szétválások területén a műveletek egyszerűsödéséhez és az eljárások költségének és időtartamának csökkenéséhez vezetne;

16.  felhívja a figyelmet a jogszabályok kollíziója okozta akadályok megszüntetésének fontosságára az alkalmazandó nemzeti jogszabály meghatározása terén;

17.  emlékeztet arra, hogy néhány tagállamban nem léteznek a határokon átnyúló szétválások végrehajtásáról szóló ad hoc nemzeti törvények;

18.  úgy véli, hogy a határokon átnyúló szétválásokra vonatkozó jövőbeli jogalkotási kezdeményezésnek a határokon átnyúló egyesülésekről szóló irányelvvel kapcsolatban felsorolt elveken és követelményeken kellene alapulnia:

– eljárási és egyszerűsítési kérdések, ideértve a vállalatok szétválásának jelenleg alkalmazott főbb formáit („split-up” (különválás), „spin-off” (kiválás), „hive-down”);

– a hitelezők és kisebbségi részvényesek jogai, kiemelve a védelem és a hatékonyság elvét;

– megfelelés a munkavállalók részvételére és védelmére vonatkozó normáknak, azzal a céllal, hogy erősödjön a munkavállalók védelme, elsősorban a szociális dömpinggel szemben;

– elszámolással kapcsolatos kérdések,

– eszközök és források,

– a szabályok és eljárások harmonizációja, például a következők révén: a részvényekhez kapcsolódó jogok, a nyilvántartási és tájékoztatási kötelezettség a cégnyilvántartások között, a tranzakció lezárásának időpontja, a szétválás feltételeinek minimális tartalma, a többségre vonatkozó szabályok, a művelet szabályszerűségének és jogszerűségének nyomon követésére illetékes szerv;

o

o    o

19.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

(1)

HL L 378., 1982.12.31., 47. o.

(2)

HL L 310., 2005.11.25., 1. o.

(3)

HL L 294., 2001.11.10., 1. o.

(4)

HL L 294., 2001.11.10., 22. o.

(5)

HL L 80., 2002.323., 29. o.

(6)

HL C 332. E, 2013.11.15., 78. o.

(7)

HL C 87. E, 2010.4.1., 5. o.

(8)

C-411/03. sz. ügy, SEVIC Systems AG, 2005. 12. 13., ECLI:EU:C:2005:762.

(9)

C-196/04. sz. ügy, Cadbury Schweppes Overseas Ltd kontra Commissioners of Inland Revenue, 2006. 9. 12., ECLI:EU:C:2006:544.

(10)

C-210/06. sz. ügy, CARTESIO Oktató és Szolgáltató Bt., 2008. 12. 16., ECLI:EU:C:2008:723.

(11)

C-378/10. sz. ügy, VALE Építési Kft., 2012. 07. 12., ECLI:EU:C:2012:440.

(12)

C-483/14. sz. ügy, KA Finanz AG kontra Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group, 2016. 04. 07., ECLI:EU:C:2016:205.

(13)

C-167/01. sz. ügy, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam kontra Inspire Art Ltd., 2003. 09. 30., ECLI:EU:C:2003:512.

(14)

C-208/00. sz. ügy, Überseering BV kontra Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC), 2002. 11. 05., ECLI:EU:C:2002:632.

(15)

C-212/97. sz. ügy, Centros Ltd kontra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 1999. 03. 09., ECLI:EU:C:1999:126.

(16)

C81/87. sz. ügy, The Queen kontra H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc., 1988. 09. 27., ECLI:EU:C:1988:456.

(17)

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/cross-border-mergers-divisions/docs/summary-of-responses_en.pdf

(18)

PE 556.960, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556960/IPOL_STU(2016)556960_EN.pdf

(19)

PE 593.796,

(20)

Az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 2009. május 6-i 2009/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás). HL L 122., 2009.5.16., 28. o.


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

4.5.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

2

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Isabella Adinolfi, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Constance Le Grip, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

18

+

ALDE

EFDD

PPE

S&D

VERTS/ALE

António Marinho e Pinto, Jens Rohde

Isabella Adinolfi

Therese Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Constance Le Grip, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Sergio Gaetano Cofferati, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

4

0

ECR

EFDD

GUE/NGL

Angel Dshambazki, Kosma Zlotowski

Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat