Процедура : 2016/0151(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0192/2017

Внесени текстове :

A8-0192/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/05/2017 - 11.8
CRE 18/05/2017 - 11.8
PV 02/10/2018 - 7.7
CRE 02/10/2018 - 7.7

Приети текстове :

P8_TA(2018)0364

ДОКЛАД     ***I
PDF 2251kWORD 356k
10.5.2017
PE 587.655v03-00 A8-0192/2017

относно предложението за директива на Eвропейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

Комисия по култура и образование

Докладчици: Сабине Ферхайен, Петра Камереверт

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Eвропейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0287),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 53, параграф 1 и член 62 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0193/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от …(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 7 декември 2016 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по правни въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0192/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия

за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия (Директива за аудиовизуалните медийни услуги)

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Последното съществено изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета27, кодифицирано по-късно с Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета28, беше направено през 2007 г. с приемането на Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета29. Оттогава пазарът на аудиовизуалните медийни услуги се разви значително и бързо. Технологичното развитие дава възможност за нови видове услуги и предложения за потребителите. Зрителските навици, по-специално на по-младите поколения, значително са се променили. Макар че основният телевизионен екран продължава да бъде важно устройство за споделяне на аудиовизуални изживявания, много зрители са преминали към други преносими устройства за гледане на аудиовизуално съдържание. На традиционното телевизионно съдържание все още се пада основният дял от среднодневното време, прекарано в гледане. Въпреки това новите видове съдържание, като например кратки видеоклипове или генерирано от зрителите съдържание, придобиват все по-голямо значение, а новите участници, включително доставчиците на услуги за видео по заявка и платформи за споделяне на видеоклипове, вече са добре установени.

(1)  Последното съществено изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета27, кодифицирано по-късно с Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета28, беше направено през 2007 г. с приемането на Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета29. Оттогава пазарът на аудиовизуалните медийни услуги се разви значително и бързо поради протичащото сближаване между телевизионните услуги и интернет услугите. Технологичното развитие дава възможност за нови видове услуги и предложения за потребителите. Зрителските навици, по-специално на по-младите поколения, значително са се променили. Макар че основният телевизионен екран продължава да бъде важно устройство за споделяне на аудиовизуални изживявания, много зрители са преминали към други преносими устройства за гледане на аудиовизуално съдържание. На традиционното телевизионно съдържание все още се пада основният дял от среднодневното време, прекарано в гледане. Въпреки това новите видове съдържание, като например кратки видеоклипове или генерирано от зрителите съдържание, придобиват все по-голямо значение, а новите участници, включително доставчиците на услуги за видео по заявка и платформи за споделяне на видеоклипове, вече са добре установени. Това сближаване на медиите изисква актуализирана правна рамка, с цел да се отразят развитията на пазара и да се постигне баланс между достъпа до услуги за онлайн съдържание, защитата на потребителите и конкурентоспособността.

__________________

__________________

27 Директива 89/552/ЕИО на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 1989 г. относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (ОВ L 298, 17.10.1989 г., стр. 23).

27 Директива 89/552/ЕИО на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 1989 г. относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (ОВ L 298, 17.10.1989 г., стр. 23).

28 Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1).

28 Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1).

29 Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 27).

29 Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 27).

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  На 6 май 2015 г. Комисията прие „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“30, в която обяви преразглеждането на Директива 2010/13/ЕС.

(2)  На 6 май 2015 г. Комисията прие „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“30, в която обяви преразглеждането на Директива 2010/13/ЕС. В своята резолюция от 19 януари 2016 г. относно „Към Акт за единния цифров пазар“30а Европейския парламент посочи какво ще очаква от преразглеждането Европейският парламент и преди това призова за преразглеждане – на 4 юли 2013 г. в своята резолюция относно свързаната телевизия30б и на 12 март 2014 г. в своята резолюция относно подготовка за един напълно интегриран аудиовизуален свят30в, и посочи целите на това преразглеждане.

__________________

__________________

30 COM(2015) 192 final

30 COM(2015) 192 final

 

30а P8_TA(2016)0009

 

30б P7_TA(2013)0329

 

30в P7_TA(2014)0232

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Директива 2010/13/ЕС следва да продължи да се прилага само за онези услуги, чиято основна цел е предоставянето на предавания с цел информиране, развлечение или образоване. Изискването за основната цел следва също да се счита за спазено, ако услугата има аудиовизуално съдържание и форма, която може да бъде отделена от основната дейност на доставчика на услугата, като например самостоятелни части от онлайн вестници, включващи аудиовизуални предавания или генерирани от потребители видеоклипове, когато тези части могат да се считат за отделими от тяхната основна дейност. Услугите на социалните медии не са включени, освен ако не предоставят услуга, която попада в обхвата на определението за платформа за споделяне на видеоклипове. Услугата следва да се счита просто за неделимо допълнение към основната дейност в резултат на връзките между аудиовизуалния продукт и основната дейност. Като такива каналите или всякакви други аудиовизуални услуги под редакторската отговорност на доставчик могат да представляват аудиовизуални услуги сами по себе си дори и ако се предлагат в рамките на платформа за споделяне на видеоклипове, която се характеризира с липсата на редакционна отговорност. В такива случаи зависи от доставчиците с редакционна отговорност да спазват разпоредбите на тази директива.

(3)  Директива 2010/13/ЕС следва да се прилага само за онези услуги, чиято основна цел е предоставянето на предавания с цел информиране, развлечение или образоване. Изискването за основната цел следва също да се счита за спазено, ако услугата има аудиовизуално съдържание и форма, която може да бъде отделена от основната дейност на доставчика на услугата. Тъй като услугите на социалните медийни платформи разчитат все повече на аудиовизуално съдържание, те са от значение за целите на Директива 2010/13/ЕС, доколкото те предоставят услуги, които отговарят на критериите за определяне на платформа за споделяне на видеоклипове. Услугата следва да се счита просто за неделимо допълнение към основната дейност в резултат на връзките между аудиовизуалния продукт и основната дейност. Като такива каналите или всякакви други аудиовизуални услуги под редакторската отговорност на доставчик могат да представляват аудиовизуални услуги сами по себе си дори и ако се предлагат в рамките на платформа за споделяне на видеоклипове. В такива случаи зависи от доставчиците с редакционна отговорност да спазват разпоредбите на тази директива. Игрите на късмета, в които се залагат парични суми, включително лотарии, залагания и други форми на хазарт, както и онлайн игри и търсачки, следва да продължат да бъдат изключени от приложното поле на Директива 2010/13/ЕС.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Редакционните решения са решения, които се вземат всекидневно, в частност от програмните директори и главните редактори в рамките на одобрена програмна схема. Мястото, където се вземат редакционните решения, е обичайното работно място на лицата, които ги вземат.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  За да се гарантира ефективното прилагане на настоящата директива, за държавите членки е от ключово значение да водят актуализирани регистри на доставчиците на аудиовизуални медийни услуги и на платформи за споделяне на видеоклипове в своята юрисдикция, както и редовно да споделят тези регистри със своите компетентни независими регулаторни органи и Комисията. Тези регистри следва да включват информация относно критериите, на които се основава юрисдикцията.

(4)  За да се гарантира ефективното прилагане на настоящата директива, за държавите членки е от ключово значение да водят актуализирани прозрачни регистри на доставчиците на аудиовизуални медийни услуги и на платформи за споделяне на видеоклипове в своята юрисдикция, както и редовно да споделят тези регистри със своите компетентни независими регулаторни органии/или служби и Комисията. Тези регистри следва да включват информация относно критериите, на които се основава юрисдикцията.

 

(Частта от настоящото изменение, отнасяща се до „регулаторни органи и/или служби“, се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Установяването на юрисдикция изисква оценка на фактическите положения спрямо заложените в Директива 2010/13/ЕС критерии. Оценката на такива фактически положения може да доведе до противоречиви резултати. При прилагането на процедурите за сътрудничество, предвидени в членове 3 и 4 от Директива 2010/13/ЕС, е важно Комисията да основава своите констатации на надеждни факти. Поради това на групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) следва да се разреши да предоставя становища относно юрисдикцията по искане на Комисията.

(5)  Установяването на юрисдикция изисква оценка на фактическите положения спрямо заложените в Директива 2010/13/ЕС критерии. Оценката на такива фактически положения може да доведе до противоречиви резултати. При прилагането на членове 2, 3 и 4 от Директива 2010/13/ЕС е важно Комисията да основава своите констатации на надеждни факти. Поради това на Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA), съставена от независими регулаторни органи и/или служби в областта на аудиовизуалните медийни услуги, следва да се разреши да предоставя необвързващи становища относно юрисдикцията по искане на Комисията. Важно е ERGA и контактният комитет да се информират взаимно и да си сътрудничат с регулаторните органи и/или служби.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  В своето „Съобщение до Европейския парламент и до Съвета относно по-добро регулиране за постигането на по-добри резултати — програма на ЕС“31 Комисията подчерта, че при обмислянето на решения за политиката тя ще вземе под внимание както регулаторни, така и добре изготвени нерегулаторни средства по модела на Общността за обмяна на практики и принципите за по-добро саморегулиране и съвместно регулиране.32 Редица кодекси, създадени в координираните от директивата области, се оказаха добре изготвени, в съответствие с принципите за по-добро саморегулиране и съвместно регулиране. Наличието на подкрепящ законодателен механизъм се счита за важен фактор за успех при насърчаването на съответствието с кодекса за саморегулиране или съвместно регулиране. Също толкова важно е с тези кодекси да се поставят конкретни цели, които дават възможност за редовен, прозрачен и независим контрол и оценка на целите, определяни с тези кодекси. Степенуваните санкции, които поддържат елемент на пропорционалност, обикновено се считат за ефективен подход към прилагането на дадена схема. Приетите в координираните от настоящата директива кодекси за саморегулиране и съвместно регулиране следва да бъдат в съответствие с тези принципи.

(7)  В своето „Съобщение до Европейския парламент и до Съвета относно по-добро регулиране за постигането на по-добри резултати – програма на ЕС“31 Комисията подчерта, че при обмислянето на решения за политиката тя ще вземе под внимание както регулаторни, така и нерегулаторни средства по модела на Общността за обмяна на практики и принципите за по-добро саморегулиране и съвместно регулиране.32. Редица кодекси, създадени в координираните от директивата области, се оказаха добре изготвени, в съответствие с принципите за по-добро саморегулиране и съвместно регулиране, които представляват полезен допълнителен или допълващ инструмент на законодателно действие. Наличието на подкрепящ законодателен механизъм се счита за важен фактор за успех при насърчаването на съответствието с кодекса за саморегулиране или съвместно регулиране. Също толкова важно е с тези кодекси да се поставят конкретни цели, които дават възможност за редовен, прозрачен и независим контрол и оценка на целите, определяни с тези кодекси. Приетите в координираните от настоящата директива кодекси за саморегулиране и съвместно регулиране следва да бъдат в съответствие с тези принципи.

__________________

__________________

31 COM(2015) 215 final

31 COM(2015) 215 final

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  За да се гарантира последователност и да се предостави сигурност за предприятията и органите на държавите членки, значението на понятието „подбуждане към омраза“ следва, доколкото е подходящо, да бъде приведено в съответствие с определението в Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г. относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право, което определя изказванията, подбуждащи към омраза, като „публично подбуждане към насилие или омраза“. Това следва да включва уеднаквяване на критериите, на които се основава категоризирането като „подбуждане към насилие или омраза“.

(8)  За да се гарантира последователност и правна сигурност за гражданите на Съюза, предприятията и органите на държавите членки, значението на „подбуждане към омраза“ следва да бъде приведено в съответствие с определението в Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г. относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право, което определя изказванията, подбуждащи към омраза, като „публично подбуждане към насилие или омраза“. Критериите, на които се основава категоризирането като „подбуждане към насилие или омраза“, следва да бъдат разширени в съответствие с критериите, съдържащи се в член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата).

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  За да се предостави на гражданите възможност за достъп до информация, упражняване на информирани избори, оценка на медийния контекст, както и за използване, критична оценка и отговорно създаване на аудиовизуално съдържание, е необходимо те да притежават добре развити умения, свързани с медийната грамотност. Тези умения, свързани с медийната грамотност, също така ще позволят на гражданите да разбират характера на съдържанието и услугите, като извличат полза от пълния обхват на възможностите, които предлагат комуникационните технологии, така че да могат да използват медиите ефективно и безопасно. Медийната грамотност следва да не се ограничава до изучаване на инструменти и технологии, а следва да има за цел и предоставянето на гражданите на умения за критично мислене, които са необходими, за да се направи преценка, да се анализират сложни реалности, да се разпознава разликата между мнение и факт и да се устоява на всички форми на изказвания, подбуждащи към омраза. Развитието на медийна грамотност за всички граждани, независимо от тяхната възраст, следва да се насърчава.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  За да се дадат възможности на зрителите, включително родителите и непълнолетните лица, да вземат информирани решения за съдържанието, което ще се гледа, е необходимо доставчиците на аудиовизуални медийни услуги да предоставят достатъчно информация за съдържание, което може да увреди физическото, умственото или моралното развитие на непълнолетните лица. Това може да стане например чрез система от дескриптори на съдържание, които указват характера на съдържанието. Дескрипторите на съдържание могат да бъдат предоставяни чрез писмени, графични или акустични средства.

(9)  За да се дадат възможности на зрителите, по-специално на родителите и непълнолетните лица, да вземат информирани решения за съдържанието, което ще се гледа, е необходимо доставчиците на аудиовизуални медийни услуги да предоставят достатъчно информация за подобно съдържание, в частност съдържание, което може да увреди физическото, умственото или моралното развитие на непълнолетните лица. Доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове следва също да предоставят такава информация, в рамките на ограниченията, предвидени в членове 14 и 15 от Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Гарантирането на достъпността на аудиовизуалното съдържание е основно изискване в контекста на прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Правото на лицата с увреждания и на възрастните хора да участват и да се интегрират в обществения и културния живот на Съюза е свързано с предоставянето на достъпни аудиовизуални медийни услуги. Поради това държавите членки следва без неоснователно забавяне да предприемат подходящи и пропорционални мерки, за да гарантират, че доставчиците на медийни услуги под тяхната юрисдикция активно се стремят да направят съдържанието достъпно за лицата с увредено зрение или слух. Изискванията за достъпност следва да бъдат изпълнени посредством постепенен и непрекъснат процес, като се вземат под внимание практическите и неизбежните ограничения, които биха могли да възпрепятстват пълната достъпност, като например предавания или събития, излъчвани в реално време. Следва да бъде възможно да се разработят подходящи мерки за достъпност чрез саморегулиране и съвместно регулиране. С цел улесняване на достъпа до информация и разглеждане на жалби относно свързани с достъпността въпроси, държавите членки следва да установят единно звено за контакт, което следва да бъде напълно достъпно онлайн.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  На национално и международно равнище съществуват определени широкопризнати насоки за хранене, като например модела на хранителен профил за Европа на регионалната служба на Световната здравна организация с цел разграничаване на храните въз основа на техния хранителен състав в контекста на рекламирането на хранителни продукти за деца по телевизията. Държавите членки следва да бъдат насърчавани да гарантират, че с цел ефективно намаляване на излагането на деца и непълнолетни лица на аудиовизуални търговски съобщения относно храни и напитки, които имат високо съдържание на сол, захар или мазнини, или които по друг начин не отговарят на тези национални или международни насоки за хранене, се използват кодекси за поведение на базата на саморегулиране и съвместно регулиране.

(10)  Държавите членки следва да бъдат насърчавани да гарантират, че саморегулирането и съвместното регулиране, включително кодекси за поведение, допринасят ефективно за постигането на целта за намаляване на излагането на деца и непълнолетни лица на аудиовизуални търговски съобщения относно храни и напитки, които имат високо съдържание на сол, захар или мазнини, или които по друг начин не отговарят на тези национални или международни насоки за хранене. Саморегулирането и съвместното регулиране следва да допринасят за постигането на тази цел и следва да се наблюдават отблизо.

Изменение     14

Предложение за директива

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Освен това държавите членки следва да гарантират, че кодексите за поведение на базата на саморегулиране и съвместно регулиране имат за цел ефективно намаляване на излагането на деца и непълнолетни лица на аудиовизуални търговски съобщения, свързани с насърчаването на хазартните игри. На равнището на Съюза и на национално равнище съществуват няколко системи за съвместно регулиране и саморегулиране с цел насърчаване на отговорното участие в хазартни игри, включително в аудиовизуални търговски съобщения. Тези системи следва и занапред да се насърчават, и по-специално системите, чиято цел е да се гарантира, че аудиовизуалните търговски съобщения за хазартни игри са придружени от съобщения за отговорно участие в хазартни игри.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  За да се премахнат пречките пред свободното движение на трансгранични услуги в рамките на Съюза, е необходимо да се гарантира ефективността на мерките за саморегулиране и съвместно регулиране, които имат за цел по-специално защитата на потребителите или общественото здраве. Когато са добре прилагани и наблюдавани, кодексите за поведение на равнището на Съюза могат да бъдат добро средство за гарантиране на по-последователен и ефективен подход.

(12)  За да се премахнат пречките пред свободното движение на трансгранични услуги в рамките на Съюза, е необходимо да се гарантира ефективността на мерките за саморегулиране и съвместно регулиране, които имат за цел по-специално защитата на потребителите или общественото здраве.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Пазарът за телевизионно излъчване е претърпял развитие и съществува необходимост от повече гъвкавост по отношение на аудиовизуалните търговски съобщения, по-специално за количествени правила по отношение на линейни аудиовизуални медийни услуги, позициониране на продукти и спонсорство. Появата на нови услуги, включително такива без рекламиране, е довела до по-голям избор за зрителите, които лесно могат да преминат към алтернативни предложения.

(13)  Пазарът за аудиовизуални медийни услуги е претърпял развитие и съществува необходимост от по-голяма яснота и повече гъвкавост с цел осигуряване на по-реални еднакви условия на конкуренция за аудиовизуалните търговски съобщения, спонсорството и позиционирането на продукти. Появата на нови услуги, включително такива без рекламиране, е довела до по-голям избор за зрителите, които лесно могат да преминат към алтернативни предложения.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  С цел осигуряване на ефективността на настоящата директива, особено по отношение на редакционната отговорност на доставчиците на медийни услуги, целостта на предаванията и услугите следва да бъде гарантирана. Следва да бъдат разрешени промени в представянето на предавания и услуги, които са инициирани от получателя на услуга.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13б)  За аудиовизуалните медийни услуги, включително аудиовизуалните търговски съобщения, е необходимо независимо измерване на аудиторията, за да се гарантира предоставянето на адекватна и прозрачна информация за доставчиците на аудиовизуални медийни услуги и за регулаторните органи и/или служби.

Обосновка

Целта на това ново съображение е да се подчертае, че измерването по количествени правила, например квотите за европейски произведения, наистина изисква независимо измерване, за да се гарантира, че данните са надеждни и подобни разпоредби са смислени.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Спонсорството е важно средство за финансиране на аудиовизуалните медийни услуги или предавания, като същевременно се популяризира наименованието на юридическо или физическо лице, марка, образ, дейности или продукти. Като такова, за да бъде спонсорството ценна форма на рекламна техника за рекламодателите и доставчиците на аудиовизуални медийни услуги, съобщенията относно спонсорството могат да съдържат рекламни позовавания на стоките или услугите на спонсора, макар и да не насърчават пряко покупката на стоките и услугите. Съобщенията относно спонсорството следва да продължават ясно да уведомяват зрителите за наличието на споразумение за спонсорство. Съдържанието на спонсорираните предавания не следва да се повлиява по начин, който засяга редакционната зависимост на доставчика на аудиовизуалната медийна услуга.

(14)  Спонсорството е важно средство за финансиране на аудиовизуално съдържание. Съобщенията относно спонсорството следва да продължават ясно да уведомяват зрителите за наличието на споразумение за спонсорство. Спонсорираното съдържание следва да не се повлиява по начин, който засяга редакционната независимост на доставчика на услуги.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Либерализирането на позиционирането на продукти не доведе до очакваното възприемане на тази форма на аудиовизуални търговски съобщения. По-специално общата забрана за позициониране на продукти с някои изключения не създаде правна сигурност за доставчиците на аудиовизуални медийни услуги. Следователно позиционирането на продукти следва да бъде разрешено във всички аудиовизуални медийни услуги, като се предвидят изключения.

(15)  Либерализирането на позиционирането на продукти не доведе до очакваното възприемане на тази форма на аудиовизуални търговски съобщения. По-специално общата забрана за позициониране на продукти с някои изключения не създаде правна сигурност за доставчиците на аудиовизуални медийни услуги. Следователно позиционирането на продукти следва да бъде разрешено във всички аудиовизуални медийни услуги и услуги на платформите за споделяне на видеоклипове, като се предвидят изключения, тъй като това може да бъде източник на допълнителни доходи за доставчиците на аудиовизуални медийни услуги.

Обосновка

Необходимо е да се отрази включването на генерираните от потребители видеоклипове в правилата за позициониране на продукти съгласно разпоредбите относно аудиовизуалните медийни услуги.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  С цел да се защитят редакционната отговорност на доставчиците на медийни услуги и аудиовизуалната верига за създаване на стойност, е абсолютно необходимо да се гарантира целостта на програмите и услугите на доставчиците на медийни услуги. Програмите и услугите следва да се предоставят, без те да бъдат съкращавани, променяни или прекъсвани. Програмите и услугите следва да не се променят без съгласието на доставчика на медийни услуги.

Обосновка

Трети страни следва да не могат да изменят предавания и услуги без съгласието на доставчика на медийни услуги.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Позиционирането на продукти не следва да се допуска в новини и предавания за текущи събития, предавания във връзка с потребителски въпроси, религиозни предавания и предавания със значителна детска аудитория. По-специално данните сочат, че позиционирането на продукти и вградените реклами могат да засегнат поведението на децата, тъй като често те не могат да разпознаят търговското съдържание. Следователно е необходимо да се запази забраната за позициониране на продукти в предаванията със значителна детска аудитория. Предаванията във връзка с потребителски въпроси представляват предавания, които предлагат съвети на зрителите, или включват прегледи на покупката на продукти и услуги. Допускането на позициониране в такива предавания би размило границите между рекламно и редакционно съдържание за зрителите, които може да очакват истински и честен преглед на продуктите или услугите в тези предавания.

(16)  Позиционирането на продукти не следва да се допуска в новини и предавания за текущи събития, предавания във връзка с потребителски въпроси, религиозни предавания и детски предавания и съдържание, предназначено основно за детска аудитория. По-специално данните сочат, че позиционирането на продукти и вградените реклами могат да засегнат поведението на децата, тъй като често те не могат да разпознаят търговското съдържание. Следователно е необходимо да се запази забраната за позициониране на продукти в детски предавания и съдържание, предназначено основно за детска аудитория. Предаванията във връзка с потребителски въпроси представляват предавания, които предлагат съвети на зрителите, или включват прегледи на покупката на продукти и услуги. Допускането на позициониране в такива предавания би размило границите между рекламно и редакционно съдържание за зрителите, които може да очакват истински и честен преглед на продуктите или услугите в тези предавания.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Правилото продуктът да не бъде неоправдано изтъкван се оказа трудноприложимо на практика. Освен това то ограничава възприемането на позициониране на продукт, което по определение включва в известна степен значително изтъкване, за да може да се генерира стойност. Затова и изискванията за предаванията, съдържащи позициониране на продукти, следва да акцентират върху ясното информиране на зрителите за наличието на позициониране на продукт и върху гарантирането, че редакционната независимост на доставчика на аудиовизуални медийни услуги не е засегната.

заличава се

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Макар че с настоящата директива не се увеличава общото количество допустимо рекламно време в интервала от 7,00 до 23,00 часа, е важно излъчващите оператори да разполагат с по-голяма гъвкавост и да могат да решават кога да пускат реклами, за да увеличат максимално търсенето от страна на рекламодателите и зрителския поток. Следователно почасовото ограничение следва да бъде премахнато и да бъде въведено дневно ограничение от 20% реклами в интервала между 7,00 часа и 23,00 часа.

(19)  Важно е излъчващите оператори да разполагат с по-голяма гъвкавост и да могат да решават кога да пускат реклами, за да увеличат максимално търсенето от страна на рекламодателите и зрителския поток. Следователно почасовото ограничение следва да бъде премахнато и да бъде въведено дневно ограничение от 20% реклами. Също така е необходимо обаче да се запази достатъчно високо ниво на защита на потребителите в тази връзка, защото подобна гъвкавост би могла да изложи зрителите на прекомерно количество реклами през най-гледаното време. Следователно в рамките на най-гледаното време следва да се прилагат конкретни ограничения.

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Много излъчващи оператори са част от по-големи медийни групи и правят съобщения не само във връзка със собствените си предавания и пряко произтичащите от тях помощни продукти, но и във връзка с предаванията на други субекти, принадлежащи към същата група. Програмното време, определено за съобщенията на излъчващ оператор във връзка с предавания от други субекти, принадлежащи към същата медийна група, не следва да бъде включено в максималното количество ежедневно програмно време, което може да бъде определено за рекламиране и телевизионно пазаруване.

(20)  Много излъчващи оператори са част от по-големи аудиовизуални групи и правят съобщения не само във връзка със собствените си предавания и пряко произтичащите от тях помощни продукти и аудиовизуални медийни услуги, но и във връзка с предаванията, продуктите и услугите на други субекти, принадлежащи към същата аудиовизуална група. Програмното време, определено за съобщенията на излъчващ оператор във връзка с предавания от други субекти, принадлежащи към същата аудиовизуална група, също следва да не бъде включено в максималното количество ежедневно програмно време, което може да бъде определено за рекламиране и телевизионно пазаруване.

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Доставчиците на медийни услуги по заявка следва да насърчават производството и разпространението на европейски произведения, като гарантират, че каталозите им съдържат минимален дял европейски произведения и че те са достатъчно изтъкнати.

(21)  Доставчиците на медийни услуги по заявка следва да насърчават производството и разпространението на европейски произведения, като гарантират, че каталозите им съдържат минимален дял европейски произведения и че те са достатъчно изтъкнати. Това следва да позволи на ползвателите на аудиовизуални медийни услуги по заявка лесно да намират европейски произведения, като в същото време се насърчава културното многообразие. За тази цел носителите на права следва да са в състояние да обозначават в метаданните си своето аудиовизуално съдържание, което отговаря на критериите за европейско произведение, и да го правят достъпно за доставчиците на медийни услуги.

Изменение    27

Предложение за директива

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  За да се гарантират адекватни нива на инвестиции в европейски произведения, държавите членки следва да могат да налагат финансови задължения за доставчиците на услуги по заявка, установени на тяхната територия. Тези задължения могат да бъдат под формата на пряк принос към производството и придобиването на права над европейски произведения. Държавите членки също така могат да налагат мита, платими в специален фонд, въз основа на приходите от услуги по заявка, предоставяни на тяхната територия и предназначени за нея. С настоящата директива се пояснява, че като се има предвид пряката връзка между финансовите задължения и културните политики на държавите членки, на държавите членки е разрешено също да налагат такива финансови задължения за доставчиците на услуги по заявка, установени в друга държава членка, които са насочени към нейната територия. В такъв случай финансовите задължения следва да се налагат само за приходите, получени от аудиторията в тази държава членка.

(22)  За да се гарантират адекватни нива на инвестиции в европейски произведения, държавите членки следва да могат да налагат финансови задължения за доставчиците на услуги по заявка, установени в тяхната юрисдикция. Тези задължения могат да бъдат под формата на пряк принос към производството и придобиването на права над европейски произведения. Държавите членки също така могат да налагат мита, платими в специален фонд, въз основа на приходите от услуги по заявка, предоставяни на тяхната територия и предназначени за нея. С настоящата директива се пояснява, че като се има предвид пряката връзка между финансовите задължения и културните политики на държавите членки, на държавите членки е разрешено също да налагат такива финансови задължения за доставчиците на услуги по заявка, установени в друга държава членка, които са насочени към нейната територия. В такъв случай финансовите задължения следва да се налагат само за приходите, събрани с услуги по заявка и получени от аудиторията в тази държава членка. Ако държавата членка, в която е установен доставчикът, налага финансов принос, тя следва да вземе предвид всички финансови вноски, наложени от целевата държава.

Изменение    28

Предложение за директива

Съображение 26

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Налице са нови предизвикателства по-специално във връзка с платформите за споделяне на видеоклипове, от които потребителите — и по-специално непълнолетните лица получават все повече аудиовизуално съдържание. В този контекст вредното съдържание и изказванията, подбуждащи към омраза, съхранявани на платформи за споделяне на видеоклипове, все по-често пораждат безпокойство. С оглед на защитата на непълнолетните лица от вредно съдържание и на всички граждани от съдържание, включващо подбуждане към насилие или омраза, е необходимо да се създадат пропорционални правила по тези въпроси.

(26)  Налице са нови предизвикателства по-специално във връзка с платформите за споделяне на видеоклипове, от които потребителите — и по-специално непълнолетните лица получават все повече аудиовизуално съдържание. Незаконното, вредното, расисткото и ксенофобското съдържание и изказванията, подбуждащи към омраза, хоствани на платформи за споделяне на видеоклипове, все по-често пораждат безпокойство. Освен това решението за премахване на това съдържание, което често зависи от субективно тълкуване, може да подкопае свободата на изразяване на мнение и на информация. В този контекст, с оглед на защитата на непълнолетните лица от вредно съдържание и на всички граждани от съдържание, включващо подбуждане към насилие или омраза, хоствано върху платформи за споделяне на видеоклипове, но също и за да се защитят и гарантират основните права на ползвателите, е необходимо да се създадат общи и пропорционални правила по тези въпроси. Тези правила следва по-специално да определят допълнително на равнището на Съюза характеристиките на понятията „вредно съдържание“ и „подбуждане към насилие и омраза“, като се вземат предвид намерението и ефектът на съдържанието. Мерките за саморегулиране и съвместно регулиране, въведени или одобрени от държавите членки или от Комисията, следва да зачитат напълно правата, свободите и принципите, предвидени в Хартата на основните права на Европейския съюз и по-специално в член 52 от нея. Регулаторните органи и/или служби следва да запазят ефективни правомощия за правоприлагане в това отношение.

Изменение    29

Предложение за директива

Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26a)  В Директива (ЕС) 2017/XXX [заменете с позоваване на Директивата за борба с тероризма след публикуването ѝ и актуализирайте номера на члена], публичното подстрекаване към извършване на терористично престъпление се определя като правонарушение, свързано с тероризъм, и е наказуемо като престъпление. Държавите членки следва да предприемат необходимите мерки, за да гарантират бързото премахване на съдържание, представляващо публично подстрекаване към извършване на терористично престъпление.

Изменение    30

Предложение за директива

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Що се отнася до търговските съобщения в платформите за споделяне на видеоклипове, те вече са регулирани с Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, с която се забраняват нелоялните търговски практики, включително подвеждащи и агресивни практики, които се срещат при услугите на информационното общество. По отношение на търговските съобщения относно тютюневи и свързани с тях изделия, съществуващите разпоредби, предвидени в Директива 2003/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, както и приложимите към съобщенията забрани относно електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене съгласно Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета гарантират, че потребителите са достатъчно защитени. Следователно изложените в настоящата директива мерки допълват изложените в директиви 2005/29/ЕО, 2003/33/ЕО и 2014/40/ЕС.

(27)  Що се отнася до търговските съобщения в платформите за споделяне на видеоклипове, те вече са регулирани с Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, с която се забраняват нелоялните търговски практики, включително подвеждащи и агресивни практики, които се срещат при услугите на информационното общество. По отношение на търговските съобщения относно тютюневи и свързани с тях изделия, съществуващите разпоредби, предвидени в Директива 2003/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, както и приложимите към съобщенията забрани относно електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене съгласно Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета гарантират, че потребителите са достатъчно защитени, и следва да се прилагат по отношение на всички аудиовизуални медийни услуги. Следователно изложените в настоящата директива мерки допълват изложените в директиви 2005/29/ЕО, 2003/33/ЕО и 2014/40/ЕС мерки и установяват общи еднакви условия на конкуренция за аудиовизуалните медийни услуги, за услугите на платформите за споделяне на видеоклипове и за генерираните от ползвателите видеоклипове.

Изменение    31

Предложение за директива

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Важен дял от съдържанието, съхранявано в платформи за споделяне на видеоклипове, не спада към редакционната отговорност на доставчика на платформата за споделяне на видеоклипове. Въпреки това тези доставчици обикновено определят структурата на съдържанието, а именно предавания или генерирани от потребители видеоклипове, включително чрез автоматични средства или алгоритми. Следователно от тези доставчици следва да се изисква да предприемат подходящи мерки за защита на непълнолетните лица от съдържание, което може да увреди тяхното физическо, психическо или морално развитие, и за защита на всички граждани от подбуждане към насилие или омраза, насочени срещу група лица или член на такава група, въз основа на пол, раса, цвят на кожата, религия, потекло или национален или етнически произход.

(28)  Част от съдържанието, хоствано в платформи за споделяне на видеоклипове или социални медии, не спада към редакционната отговорност на доставчика на платформата. Въпреки това тези доставчици обикновено определят структурата на съдържанието, а именно предавания или генерирани от потребители видеоклипове, включително чрез автоматични средства или алгоритми. Следователно от тези доставчици следва да се изисква да предприемат подходящи мерки за защита на непълнолетните лица от съдържание, което може да увреди тяхното физическо, психическо или морално развитие, и за защита на всички ползватели от подбуждане към тероризъм или подбуждане към насилие или омраза, насочени срещу група лица или член на такава група, въз основа на раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст, пол, полова принадлежност, полова идентичност, сексуална ориентация, статут на пребиваване или здравословно състояние. Посочените критерии имат за цел да се изяснят допълнително характеристиките на „публично подбуждане към насилие или омраза“, но следва да не се считат сами по себе си за основание за ограничаване на предлагането на аудиовизуално съдържание.

Изменение    32

Предложение за директива

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  В контекста на естеството на ангажираността на доставчиците със съхраняването на съдържание върху платформи за споделяне на видеоклипове тези подходящи мерки следва да бъдат свързани със структурата на съдържанието, а не със съдържанието като такова. Изискванията във връзка с това са изложени в настоящата директива и поради това следва да бъдат приложими без да се засяга член 14 от Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета34 в която се предвижда освобождаване от отговорност за незаконна информация, съхранявана от определени доставчици на услугите на информационното общество. При предоставяне на обхванатите от член 14 от Директива 2000/31/ЕО услуги тези изисквания също така следва да бъдат приложими без да се засяга член 15 от настоящата директива, който изключва налагането на тези доставчици на общи задължения за контрол на такава информация и за активно търсене на факти или обстоятелства, които указват незаконна дейност, без обаче това да се отнася за задълженията за контрол в конкретни случаи, и по-специално без да се засягат разпореждания на национални органи в съответствие с националното законодателство.

(29)  В контекста на естеството на връзката на доставчиците със съдържанието, хоствано върху платформи за споделяне на видеоклипове тези подходящи мерки следва да бъдат свързани със структурата на съдържанието, а не със съдържанието като такова. Изискванията във връзка с това са изложени в настоящата директива и поради това следва да бъдат приложими без да се засяга член 14 от Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета34 в която се предвижда освобождаване от отговорност за незаконна информация, съхранявана от определени доставчици на услугите на информационното общество. При предоставяне на обхванатите от член 14 от Директива 2000/31/ЕО услуги тези изисквания също така следва да бъдат приложими без да се засяга член 15 от настоящата директива, който изключва налагането на тези доставчици на общи задължения за контрол на такава информация и за активно търсене на факти или обстоятелства, които указват незаконна дейност, без обаче това да се отнася за задълженията за контрол в конкретни случаи, и по-специално без да се засягат разпореждания на национални органи в съответствие с националното законодателство.

__________________

__________________

34 Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. относно определени правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).

34 Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. относно определени правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).

Изменение    33

Предложение за директива

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  Уместно е доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове да бъдат колкото е възможно по-ангажирани при прилагането на подходящи мерки, които се приемат в съответствие с настоящата директива. Поради това съвместното регулиране следва да се насърчава. С цел да се гарантира ясен и последователен подход в това отношение в рамките на Съюза, държавите членки не следва да имат правото да изискват от доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове да приемат по-строги мерки за защита на непълнолетните лица от вредно съдържание и на всички граждани от съдържание, подбуждащо към насилие или омраза, отколкото предвидените в настоящата директива. При все това за държавите членки следва да се запази възможността да приемат такива по-строги мерки, когато това съдържание е незаконно, при условие че спазват условията на членове 14 и 15 от Директива 2000/31/ЕО, както и да предприемат мерки, както се изисква или разрешава съгласно член 25 от Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на съдържанието на уебсайтове, които съдържат или разпространяват детска порнография35. За доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове също така следва да се запази възможността да приемат по-строги мерки на доброволна основа.

(30)  Уместно е доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове да бъдат колкото е възможно по-ангажирани при прилагането на подходящи мерки, които се приемат в съответствие с настоящата директива. Поради това саморегулирането и съвместното регулиране следва да се насърчават. За държавите членки следва да се запази възможността да приемат по-строги мерки, когато съдържанието е незаконно, при условие че спазват условията на членове 14 и 15 от Директива 2000/31/ЕО, както и да предприемат мерки, както се изисква или разрешава съгласно член 25 от Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета35, по отношение на съдържанието на уебсайтове, които съдържат или разпространяват детска порнография. За доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове също така следва да се запази възможността да приемат по-строги мерки на доброволна основа в съответствие с правото на Съюза, като се зачитат свободата на изразяване на мнение и на информация и плурализмът в медиите.

__________________

__________________

35 Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета (OВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 1).

35 Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета (OВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 1).

Изменение    34

Предложение за директива

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Обхванатите от настоящата директива доставчици на платформи за споделяне на видеоклипове предоставят услуги на информационно общество по смисъла на буква а) от член 2 от Директива 2000/31/ЕО. Следователно, ако са установени в дадена държава членка, спрямо тези доставчици се прилагат правилата на вътрешния пазар, изложени в член 3 от настоящата директива. Целесъобразно е да се гарантира, че по отношение на доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове, които не са установени в дадена държава членка, се прилагат същите правила, за да се запази ефективността на изложените в настоящата директива мерки за защита на непълнолетните лица и гражданите и да се гарантира във възможно най-голяма степен равнопоставеност, доколкото тези доставчици имат или дружество майка, или дъщерно дружество, установено в държава членка, или ако тези доставчици са част от група и друг субект от тази група е установен в държава членка. За тази цел следва да бъдат създадени механизми за определяне в коя държава членка тези доставчици следва да се считат за установени. Комисията следва да бъде уведомена за доставчиците в рамките на юрисдикцията на всяка държава членка при прилагането на правилата за установяване, изложени в настоящата директива и в Директива 2000/31/ЕО.

(32)  Обхванатите от настоящата директива доставчици на платформи за споделяне на видеоклипове предоставят услуги на информационно общество по смисъла на буква а) от член 2 от Директива 2000/31/ЕО и по принцип предоставят услуги за хостинг в съответствие с член 14 от посочената директива. Следователно, ако са установени в дадена държава членка, спрямо тези доставчици се прилагат правилата на вътрешния пазар, изложени в член 3 от настоящата директива. Целесъобразно е да се гарантира, че по отношение на доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове, които не са установени в дадена държава членка, се прилагат същите правила, за да се запази ефективността на изложените в настоящата директива мерки за защита на непълнолетните лица и гражданите и да се гарантира във възможно най-голяма степен равнопоставеност, доколкото тези доставчици имат или дружество майка, или дъщерно дружество, установено в държава членка, или ако тези доставчици са част от група и друг субект от тази група е установен в държава членка. За тази цел следва да бъдат създадени механизми за определяне в коя държава членка тези доставчици следва да се считат за установени. Предвид широката аудитория на платформите за споделяне на видеоклипове и на социалните медии е целесъобразно държавите членки, които имат юрисдикция над такива платформи, да координират действията си с другите засегнати държави членки с цел регулирането на посочените платформи. Комисията следва да бъде уведомена за доставчиците в рамките на юрисдикцията на всяка държава членка при прилагането на правилата за установяване, изложени в настоящата директива и в Директива 2000/31/ЕО. В тази връзка понятието „доставчик на платформа за споделяне на видеоклипове“ следва да се разбира в най-широк смисъл, така че да включва доставчиците на линейни услуги и платформите за препредаване на аудиовизуални медийни услуги, независимо от техническите средства, използвани за препредаването, като например кабел, сателит или интернет.

Обосновка

Платформите за споделяне на видеоклипове и социалните медии може да са насочени към аудитории в целия Съюз, но юрисдикция над тях има само държавата членка, в която се счита, че те са установени. Поради това за регулирането на тези платформи държавите членки трябва да си сътрудничат ефективно, за да се гарантира гладкото функциониране на цифровия единен пазар и да се защитят ефективно европейските граждани.

Изменение    35

Предложение за директива

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  Регулаторните органи на съответните държави членки могат да постигнат необходимата степен на структурна независимост само ако са учредени като отделни юридически лица. Поради това държавите членки следва да гарантират независимостта на съответните национални регулаторни органи от правителството, публичните органи и промишлеността с оглед осигуряване на безпристрастност на техните решения. Това изискване за независимост не следва да засяга възможността държавите членки да създават регулатори, упражняващи надзор върху различните сектори, като напр. аудиовизуалния сектор и сектора на далекосъобщенията. Националните регулаторни органи следва да притежават правомощията за правоприлагане и ресурсите, необходими за изпълнението на техните задачи, в смисъла на персонал, експертни знания и финансови средства. Дейностите на националните регулаторни власти, установени с настоящата директива, следва да гарантират зачитане на целите на медийния плурализъм, културното многообразие, защита на потребителите, вътрешния пазар и насърчаването на лоялната конкуренция.

(33)  Поради това държавите членки следва да гарантират независимостта на съответните национални регулаторни органи и/или служби от правителството, публичните органи и промишлеността с оглед осигуряване на безпристрастност на техните решения. Това изискване за независимост не следва да засяга възможността държавите членки да създават регулатори, упражняващи надзор върху различните сектори, като например аудиовизуалния сектор и сектора на далекосъобщенията. Регулаторните органи и/или служби следва да притежават пълни правомощия за правоприлагане и ресурсите, необходими за изпълнението на техните задачи, в смисъла на персонал, експертни знания и финансови средства. Дейностите на националните регулаторни органи и/или служби, установени с настоящата директива, следва да гарантират зачитане на целите на медийния плурализъм, културното многообразие, защита на потребителите, вътрешния пазар и насърчаването на лоялната конкуренция. В тази връзка е необходимо регулаторните органи и/или служби да подпомагат доставчиците на аудиовизуални медийни услуги при упражняването на тяхната редакторска независимост.

Изменение     36

Предложение за директива

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  С цел да се гарантира последователното прилагане на регулаторната рамка на Съюза за аудиовизуални медии във всички държави членки, Комисията създаде групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) с решение на Комисията от 3 февруари 2014 г.36. Ролята на ERGA е да съветва и подпомага Комисията в работата ѝ по осигуряване на съгласувано прилагане на Директива 2010/13/ЕС във всички държави членки и да улеснява сътрудничеството на националните регулаторни органи помежду им и с Комисията.

(35)  С цел да се гарантира последователното прилагане на регулаторната рамка на Съюза за аудиовизуални медии във всички държави членки, Комисията създаде групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) с решение на Комисията от 3 февруари 2014 г.36. Ролята на ERGA е да действа като независима експертна консултантска група и да подпомага Комисията в работата ѝ по осигуряване на съгласувано прилагане на Директива 2010/13/ЕС във всички държави членки и да улеснява сътрудничеството на националните регулаторни органи и/или служби помежду им, както и между регулаторните органи и/или служби и Комисията.

_________________

_________________

36 Решение C(2014) 462 final на Комисията от 3 февруари 2014 г. за създаване на група на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги.

36 Решение C(2014) 462 final на Комисията от 3 февруари 2014 г. за създаване на група на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги.

Изменение    37

Предложение за директива

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  ERGA има положителен принос за възникването на съгласувани регулаторни практики и осигурява високо равнище на консултации на Комисията по въпроси, касаещи изпълнението. Поради това е уместно нейната роля да бъде призната официално и засилена в настоящата директива. По тази причина групата следва да бъде възстановена по силата на настоящата директива.

(36)  ERGA и контактният комитет имат положителен принос за възникването на съгласувани регулаторни практики и осигуряват високо равнище на независими консултации на Комисията по въпроси, касаещи изпълнението.

Изменение    38

Предложение за директива

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  Комисията следва да може да иска консултации от ERGA по всякакви въпроси, свързани с аудиовизуалните медийни услуги и платформите за споделянето на видеоклипове. ERGA следва да подпомага Комисията, като предоставя на разположение своите експертни познания, дава консултации и улеснява обмена на най-добри практики. По-специално, Комисията следва да се консултира с ERGA при прилагането на Директива 2010/13/ЕС, с оглед да се улесни нейното последователно прилагане в целия цифров единен пазар. По искане на Комисията ERGA следва да предоставя становища, включително по въпроси на юрисдикцията и кодексите на поведение на равнището на Съюза в областта на защита на малолетните и непълнолетните лица и изказванията, подбуждащи към омраза, както и в областта на аудиовизуалните търговски съобщения за храни с високо съдържание на мазнини, сол/натрий и захари.

(37)  Комисията следва да може да иска консултации от контактния комитет по всякакви въпроси, свързани с аудио-визуалните медийни услуги и платформите за споделянето на видеоклипове. ERGA следва също така да може да подпомага Комисията, като предоставя на разположение своите експертни познания, дава консултации и улеснява обмена на най-добри практики. Комисията следва да може да се консултира с контактния комитет при прилагането на Директива 2010/13/ЕС, с оглед да се улесни нейното съгласувано прилагане в целия цифров единен пазар. Контактният комитет следва да взема решения относно становищата, включително по въпроси на юрисдикцията и правилата и кодексите на поведение на равнището на Съюза в областта на защита на малолетните и непълнолетните лица и изказванията, подбуждащи към омраза, както и в областта на аудиовизуалните търговски съобщения за храни с високо съдържание на мазнини, сол/натрий и захари, изготвени от ERGA, с цел да се улесни координацията със законодателството на държавите членки.

Изменение    39

Предложение за директива

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  Настоящата директива не засяга възможността на държавите членки да налагат задължения за осигуряване на откриваемост и достъпност на съдържание от общ интерес в съответствие с определени цели от общ интерес, като например медиен плурализъм, свобода на словото и културно многообразие. Такива задължения се налагат само когато са необходими за постигането на цели от общ интерес, ясно определени от държавите членки в съответствие с правото на Съюза. В тази връзка държавите членки следва да проучат по-специално необходимостта от регулаторна намеса в сравнение с резултатите от действието на пазарните сили. Когато държавите членки решат да наложат правила относно откриваемостта, те следва да налагат само пропорционални задължения върху предприятията, отразяващи съображения на политиката, отчитащи законните интереси на обществото.

(38)  Настоящата директива не засяга възможността на държавите членки да налагат задължения за осигуряване на необходимата публичност на съдържание от общ интерес в съответствие с определени цели от общ интерес, като например медиен плурализъм, свобода на словото и културно многообразие.“; Такива задължения се налагат само когато са необходими за постигането на цели от общ интерес, ясно определени от държавите членки в съответствие с правото на Съюза. Когато държавите членки решат да наложат правила относно необходимата публичност, те следва да налагат на предприятията само пропорционални задължения в интерес на законните съображения на публичната политика.“;

Изменение    40

Предложение за директива

Съображение 38 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(38a)  Средствата за постигането на достъпност следва да включват, но без да са ограничени до, услуги за достъп, като например жестомимичен превод, субтитри за глухи лица и хора с увреден слух, субтитри с говор, аудиоописание и меню с лесно разбираема навигация. Доставчиците на медийни услуги следва да действат прозрачно и проактивно за подобряването на тези услуги за достъп за лица с увреждания и за възрастните хора, като посочват ясно в информацията за програмите, както и в електронния указател на програмите, тяхната наличност, като посочват и обясняват как да се използват характеристиките по отношение на достъпността на услугите и като гарантират, че те са достъпни за хората с увреждания.

Изменение    41

Предложение за директива

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  В настоящата директива се зачитат основните права и се спазват принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз. По-специално, настоящата директива има за цел да осигури пълно зачитане на правото на свобода на изразяване на мнение, свободата на стопанската инициатива, правото на съдебен контрол и да улесни прилагането на правата на детето, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз.

(39)  При прилагането на настоящата директива държавите членки са длъжни да зачитат основните права и да спазват принципите, възприети по-специално в Хартата. По-специално, държавите членки следва да гарантират, че националните закони, правни уредби и административни разпоредби за транспониране на настоящата директива не накърняват пряко или непряко правото на свобода на изразяване на мнение, свободата на стопанската инициатива и правото на съдебен контрол, както и да насърчават прилагането на правата на детето и на правото на недискриминация, залегнали в Хартата.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Директива 2010/13/ЕС

Член 1 – параграф 1 – буква а – подточка i

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  услуга, така както е определена в членове 56 и 57 от Договора за функционирането на Европейския съюз, като основната цел на услугата или на отделима част от нея е посветена на осигуряването на предавания в рамките на редакционната отговорност на доставчик на медийни услуги с цел информиране, забавление или образоване на широката общественост чрез електронни комуникационни мрежи по смисъла на член 2, буква а) от Директива 2002/21/ЕО. Такава аудиовизуална медийна услуга е телевизионно излъчване, както е определено в буква д) от настоящия параграф, или аудиовизуална медийна услуга по заявка, както е определена в буква ж) от настоящия параграф;“

i)  услуга, така както е определена в членове 56 и 57 от Договора за функционирането на Европейския съюз, като основната цел на услугата или на отделима част от по-широкообхватна услуга е посветена на осигуряването на предавания в рамките на редакционната отговорност на доставчик на медийни услуги с цел информиране, забавление или образоване на широката общественост чрез електронни комуникационни мрежи по смисъла на член 2, буква а) от Директива 2002/21/ЕО. Такава аудиовизуална медийна услуга е телевизионно излъчване, както е определено в буква д) от настоящия параграф, или аудиовизуална медийна услуга по заявка, както е определена в буква ж) от настоящия параграф;“

Изменение    43

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Директива 2010/13/ЕС

Член 1 – параграф 1 – буква а а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„aa)  „услуга на платформа за споделяне на видеоклипове“ означава услуга по смисъла на членове 56 и 57 от Договора за функционирането на Европейския съюз, която отговаря на следните изисквания:

„aa)  „услуга на платформа за споделяне на видеоклипове“ означава услуга по смисъла на членове 56 и 57 от Договора за функционирането на Европейския съюз, която отговаря на всяко от следните изисквания:

i)  услугата се изразява в съхраняването на голямо количество предавания или генерирани от потребители видеоклипове, за които доставчикът на платформата за споделяне на видеоклипове не носи редакционна отговорност;

i)  една от основните функции на услугата се изразява в предоставянето на предавания или генерирани от потребители видеоклипове, за които доставчикът на платформата за споделяне на видеоклипове не носи редакционна отговорност, на широката общественост;

ii)  структурата на съхраняваното съдържание се определя от доставчика на услугата, включително чрез автоматични средства или алгоритми, по-специално чрез хостинг, показване, маркиране и секвенциране;

ii)  структурата на съдържанието, до което е предоставен публичен достъп, се определя от доставчика на услугата, включително чрез автоматични средства или алгоритми, по-специално чрез хостинг, показване, маркиране и секвенциране;

iii)  основната цел на услугата или на отделима част от нея е посветена на осигуряването на предавания и генерирани от потребители видеоклипове за широката общественост с цел информиране, забавление или образоване;

iii)  основната цел на услугата или на услуга, която представлява отделима част от по-широкообхватна услуга, е посветена на осигуряването на предавания и генерирани от потребители видеоклипове за широката общественост с цел информиране, забавление или образоване, или съответната услуга играе значителна роля за тази цел; и

iv)  услугата се предоставя чрез мрежи за електронни комуникации по смисъла на член 2, буква а) от Директива 2002/21/ЕО.“

iv)  услугата се предоставя чрез мрежи за електронни комуникации по смисъла на член 2, буква а) от Директива 2002/21/ЕО.“

Изменение     44

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Директива 2010/13/ЕС

Член 1 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  „предаване“ означава поредица от движещи се образи със или без звук, която представлява обособена част от програмна схема или каталог, утвърдена от доставчик на медийни услуги, включително пълнометражни филми, късометражни филми, спортни събития, комедийни сериали, документални филми, детски предавания и телевизионен театър;“;

б)  „предаване“ означава поредица от движещи се образи със или без звук, която представлява обособена част от програмна схема или каталог, утвърдена от доставчик на медийни услуги, включително пълнометражни филми, късометражни филми, спортни събития, комедийни сериали, документални филми, детски предавания, развлекателни предавания и предавания от типа „риалити шоу“ и телевизионен театър;

Обосновка

Тъй като тук става дума за предаванията, засегнати от ограничения или адаптации на реклами, определението за „предаване“ трябва да се разшири, така че да включва семейните предавания, като например развлекателните предавания и предавания от типа „риалити шоу“, които се гледат както от възрастни, така и от деца.

Изменение    45

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква г

Директива 2010/13/ЕС

Член 1 – параграф 1 – буква б а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ба)  „създадено от потребител видео“ означава поредица от движещи се образи със или без звук, която представлява обособена част, създадена и/или качена на платформа за споделяне на видеоклипове от един или повече потребители;“

ба)  „създадено от потребител видео“ означава поредица от движещи се образи със или без звук, която представлява обособена част, качена на платформа за споделяне на видеоклипове;“

Изменение    46

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква г a (нова)

Директива 2010/13/ЕС

Член 1 – параграф 1 – буква б б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  вмъква се следната буква бб):

 

„бб)  „редакционно решение“ означава решение, което се взема ежедневно с цел да се упражнява редакционна отговорност;“

Изменение    47

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква г б (нова)

Директива 2010/13/ЕС

Член 1 – параграф 1 – буква б в (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб)  вмъква се следната буква бв):

 

„бв)  „услуга за достъп“ означава допълнителна характеристика на аудиовизуалната медийна услуга, която подобрява достъпността на програмите за лица с функционални ограничения, включително хора с увреждания;“

Изменение    48

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква д a (нова)

Директива 2010/13/ЕС

Член 1 – параграф 1 – буква к

 

Текст в сила

Изменение

 

да)  буква к) се заменя със следното:

„к)  „спонсорство“ означава принос от публични или частни предприятия или от физически лица, които не се занимават с доставката на аудио-визуални медийни услуги или с производството на аудио-визуални произведения, към финансирането на аудио-визуални медийни услуги или предавания с оглед рекламиране на тяхното име, търговска марка, имидж, дейност или продукти;

„к)  „спонсорство“ означава пряк или непряк принос от публични или частни предприятия или от физически лица, които не се занимават с доставката на аудио-визуални медийни услуги, на услуги, свързани с платформи за споделяне на видеоклипове, или на генерирани от потребители видеоклипове или с производството на аудио-визуални произведения, към финансирането на аудио-визуални медийни услуги, на услуги, свързани с платформите за споделяне на видеоклипове, на генерираните от потребители видеоклипове или на предаванията с оглед рекламиране на тяхното име, търговска марка, имидж, дейност или продукти;“

Изменение    49

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква д б (нова)

Директива 2010/13/ЕС

Член 1 – параграф 1 – буква м

 

Текст в сила

Изменение

 

дб)  буква м) се заменя със следното:

„м)  „позициониране на продукт“ означава всяка форма на аудио-визуално търговско съобщение, което представлява включване или споменаване на продукт, услуга или тяхната търговска марка, с цел показването им в рамките на предаване срещу заплащане или подобно възнаграждение;

„м)  „позициониране на продукт“ означава всяка форма на аудио-визуално търговско съобщение, което представлява включване или споменаване на продукт, услуга или тяхната търговска марка, с цел показването им в рамките на предаване или на генериран от потребители видеоклип срещу заплащане или подобно възнаграждение;

Изменение    50

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – алинея 3 – буква а

Директива 2010/13/ЕС

Член 2 – параграф 3 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)   в параграф 3 буква б) се заменя със следното:

заличава се

„б)  ако седалището на доставчик на медийни услуги е в една държава членка, но редакционните решения за аудиовизуалните медийни услуги се вземат в друга държава членка, той се смята за установен в държавата членка, където оперира мнозинството от работната сила, заета в извършването на дейността по предоставяне на аудиовизуалните медийни услуги;“;

 

Изменение    51

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – алинея 3 – буква а a (нова)

Директива 2010/13/ЕС

Член 2 – параграф 4

 

Текст в сила

Изменение

 

аа)  Параграф 4 се заменя със следното:

4.  За доставчици на медийни услуги, по отношение на които не се прилагат разпоредбите на параграф 3, се смята, че са под юрисдикцията на дадена държава-членка в следните случаи:

„4.  За доставчици на медийни услуги, по отношение на които не се прилагат разпоредбите на параграф 3, се смята, че са под юрисдикцията на дадена държава-членка в следните случаи:

а)  те използват сателитна връзка, намираща се в тази държава-членка;

а)  те използват сателитна връзка, намираща се в тази държава-членка; или

б)  въпреки че не използват сателитна връзка, намираща се в тази държава-членка, те използват сателитен капацитет, принадлежащ на въпросната държава-членка.

б)  те използват сателитен капацитет, принадлежащ на въпросната държава членка.

(Изменението има за цел да измени разпоредба в действащия акт – член 2, параграф 4, точка м) – която не е посочена в предложението на Комисията. Следва да се отбележи обаче, че това изменение не въвежда съществена новост в преразглеждането на директивата, а само промяна, необходима за осигуряване на правна съгласуваност с позицията на докладчиците.)

Обосновка

Местонахождението на връзката може да се промени много бързо. Разясняването на тази разпоредба дава възможност на националните регулаторни органи бързо да определят коя е приложимата юрисдикция в даден много конкретно определен момент.

Изменение    52

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – алинея 3 – буква б

Директива 2010/13/ЕС

Член 2 – параграфи 5 а и 5 б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5a.  Държавите членки изпращат на Комисията списък с доставчиците на аудиовизуални медийни услуги в своята юрисдикция и изложените в параграфи 2—5 критерии, на които е основана юрисдикцията. Впоследствие те уведомяват Комисията без неоснователно забавяне за всички промени в този списък. Комисията гарантира, че компетентните независими регулаторни органи имат достъп до тази информация.

5a.  Държавите членки поддържат списък с доставчиците на аудио-визуални медийни услуги в своята юрисдикция и изложените в параграфи 2 – 5 критерии, на които е основана юрисдикцията. Списъкът включва също така и информация относно държавите членки, в които се предоставят на разположение аудиовизуалните медийни услуги, както и поддържаните езикови версии на услугите. Държавите членки гарантират, че регулаторните органи и/или служби обменят посочените списъци с Комисията и с групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) чрез централна база данни и ги правят публично достъпни. Посочените списъци се актуализират без неоснователно забавяне при извършването на каквито и да било промени.

5б.  Ако, когато прилагат членове 3 и 4 от настоящата директива, засегнатите държави членки не постигнат съгласие относно държавата членка, която притежава юрисдикция, те отнасят въпроса на вниманието на Комисията без неоснователно забавяне. Комисията може да поиска от групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) да представи становище по въпроса в рамките на 15 работни дни от подаването на искането на Комисията. Ако Комисията поиска становище от ERGA, посочените в член 3, параграф 5 и член 4, параграф 5 срокове се преустановяват до приемане на становище от ERGA.“;

5б.  Ако, когато прилагат членове 3 и 4 от настоящата директива, засегнатите държави членки не постигнат съгласие относно държавата членка, която притежава юрисдикция, те отнасят въпроса на вниманието на Комисията без неоснователно забавяне. Комисията може да поиска от ERGA да представи становище по въпроса в рамките на 15 работни дни от подаването на искането на Комисията. Становището на ERGA също така се изпраща на контактния комитет. Ако Комисията поиска становище от ERGA, посочените в член 3, параграф 5 и член 4, параграф 5 срокове се преустановяват до приемане на становище от ERGA.

 

Комисията решава коя държавата членка има юрисдикцията след искане от страна на засегнатата държава членка или след като ERGA е предоставила своето становище.

Изменение    53

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – алинея 3 – буква б a (нова)

Директива 2010/13/ЕС

Член 2 – параграф 5 б а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  Вмъква се следният параграф:

 

„5ба.  Комисията решава в едномесечен срок след получаване на нотификацията по параграф 5б или след като ERGA е предоставила своето становище.“

Обосновка

Целта на изменението е да се определи краен срок за ЕК, в който тя да вземе решение, уреждащо спора относно компетентната юрисдикция.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2010/13/ЕС

Член 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Член 3

„Член 3

1.  Държавите членки гарантират свобода на приемането и не ограничават на своята територия препредаването на аудиовизуални медийни услуги от други държави членки на основания, които попадат в областите, координирани от настоящата директива.

1.  Държавите членки гарантират свобода на приемането и не ограничават на своята територия препредаването на аудиовизуални медийни услуги от други държави членки на основания, които попадат в областите, координирани от настоящата директива.

2.  Държавите членки могат временно да ползват дерогация от параграф 1, ако аудиовизуална медийна услуга, предоставена от доставчик на медийна услуга в рамките на юрисдикцията на друга държава членка:

2.  Държавите членки могат временно да ползват дерогация от параграф 1, без да се засягат свободата на изразяване на мнение и на информация и плурализмът в медиите, ако аудиовизуална медийна услуга, предоставена от доставчик на медийна услуга в рамките на юрисдикцията на друга държава членка:

а)  открито, сериозно и тежко нарушава член 6 или член 12, или и двата;

а)  открито, сериозно и тежко нарушава член 6 или член 6а, параграф 1; или

б)  накърнява или може сериозно и тежко да накърни обществената сигурност, включително гарантирането на националната сигурност и отбрана; или

б)  накърнява или може сериозно и тежко да накърни обществената сигурност, включително гарантирането на националната сигурност и отбрана, или общественото здраве.

в)  накърнява или може сериозно и тежко да накърни общественото здраве.

 

3.  Държавите членки могат да прилагат параграф 2 само ако са изпълнени следните условия:

3.  Държавите членки могат да прилагат параграф 2 само ако са изпълнени следните условия:

а)  през 12-те месеца, предшестващи уведомлението, посочено в буква б) от настоящия параграф, доставчикът на медийна услуга според съответната държава членка е нарушил буква а), б) или в) от параграф 2 най-малко в два предишни случая;

а)  доставчикът на медийна услуга според съответната държава членка е нарушил буква а) или б) от параграф 2;

б)  съответната държава членка е уведомила писмено доставчика на медийна услуга, държавата членка, която има юрисдикция спрямо доставчика, и Комисията за предполагаемите нарушения и за мерките, които възнамерява да предприеме, ако подобно нарушение възникне отново;

б)  съответната държава членка е уведомила писмено доставчика на медийна услуга, държавата членка, която има юрисдикция спрямо доставчика, и Комисията за твърдението за нарушение и за мерките, които възнамерява да предприеме, ако подобно нарушение възникне отново;

в)  консултациите с държавата членка, която има юрисдикция спрямо доставчика, и Комисията не са довели до приемливо уреждане в рамките на един месец от уведомлението, предвидено в буква в);

в)  консултациите с държавата членка, която има юрисдикция спрямо доставчика, и Комисията не са довели до приемливо уреждане в рамките на един месец от уведомлението, предвидено в буква в);

г)  доставчикът на медийни услуги е нарушил буква а), б) или в) от параграф 2 поне веднъж след уведомлението, предвидено в буква б) от настоящия параграф;

г)  доставчикът на медийни услуги е нарушил буква б) или в) от параграф 2 поне веднъж след уведомлението, предвидено в буква б) от настоящия параграф;

д)  уведомяващата държава членка е спазила правата на защита на съответния доставчик на медийни услуги и по-специално е дала възможност на доставчика на медийни услуги да изрази своето мнение относно предполагаемите нарушения и мерките, които държавата членка възнамерява да приеме. Тя надлежно взема под внимание това мнение, както и мнението на държавата членка на юрисдикцията.

д)  уведомяващата държава членка е спазила правата на защита на съответния доставчик на медийни услуги и по-специално е дала възможност на доставчика на медийни услуги да изрази своето мнение относно твърдението за нарушение и мерките, които държавата членка възнамерява да приеме. Тя надлежно взема под внимание това мнение, както и мнението на държавата членка на юрисдикцията.

Букви а) и г) от параграф 3 се прилагат само по отношение на линейните услуги.

 

4.  Комисията, в рамките на три месеца след уведомлението за приетите от държавата членка мерки в изпълнение на параграфи 2 и 3 и след като се е консултирала с ERGA, взема решение за това дали тези мерки са съвместими с правото на Съюза. Този срок започва да тече от деня, следващ получаването на пълното уведомление. Уведомлението се счита за пълно, ако в рамките на три месеца от получаването му или от получаването на всяка допълнителна поискана информация Комисията не изиска допълнителна информация.

4.  Комисията, в рамките на три месеца след уведомлението за приетите от държавата членка мерки в изпълнение на параграфи 2 и 3 и след като се е консултирала с ERGA, взема решение за това дали тези мерки са съвместими с правото на Съюза. Този срок започва да тече от деня, следващ получаването на пълното уведомление. Уведомлението се счита за пълно, ако в рамките на един месец от получаването му или от получаването на всяка допълнителна поискана информация, Комисията не изиска допълнителна информация.

Ако Комисията счете уведомлението за непълно, тя изисква цялата необходима допълнителна информация. Комисията информира държавата членка за получаването на отговора на това искане.

Ако Комисията счете уведомлението за непълно, тя изисква цялата необходима допълнителна информация. Комисията информира държавата членка за получаването на отговора на това искане.

Ако съответната държава членка не предостави поисканата информация в рамките на предвидения от Комисията срок или ако предостави неизчерпателна информация, Комисията взема решение, че приетите от държавата членка мерки в съответствие с параграф 2 са несъвместими с правото на Съюза. Ако Комисията реши, че мерките са несъвместими с правото на Съюз, държавата членка спешно прекратява съответните мерки.

Ако съответната държава членка не предостави поисканата информация в рамките на предвидения от Комисията срок или ако предостави неизчерпателна информация, Комисията взема решение, че приетите от държавата членка мерки в съответствие с параграф 2 са несъвместими с правото на Съюза. Ако Комисията реши, че мерките са несъвместими с правото на Съюза, държавата членка спешно прекратява съответните мерки в срок от две седмици от вземането на решението.

5.  Параграфи 3 и 4 не накърняват прилагането на която и да е процедура, правно средство или санкция за съответните нарушения в държавата членка, която има юрисдикция спрямо съответния доставчик на медийни услуги.

5.  Параграфи 3 и 4 не накърняват прилагането на която и да е процедура, правно средство или санкция за съответното нарушение в държавата членка, която има юрисдикция спрямо съответния доставчик на медийни услуги.

6.  Държавите членки могат в спешни случаи да не спазят условията, предвидени в параграф 3, букви б) и в). В такива случаи мерките се съобщават във възможно най-кратък срок на Комисията и на държавата членка, която има юрисдикция спрямо доставчика на медийни услуги, като се посочват причините, поради които държавата членка счита, че е налице спешна необходимост от дерогация от тези условия.

6.  Държавите членки могат в спешни случаи да не спазят условията, предвидени в параграф 3, букви б) и в). В такива случаи мерките се съобщават във възможно най-кратък срок на Комисията и на държавата членка, която има юрисдикция спрямо доставчика на медийни услуги, като се посочват причините, поради които държавата членка счита, че е налице спешна необходимост от дерогация от тези условия.

7.  Без да се засяга възможността държавата членка да предприеме мерките, предвидени в параграф 6, Комисията проучва в най-кратки срокове съвместимостта на съобщените мерки с правото на Съюза. Когато тя заключи, че съответните мерки са несъвместими с правото на Съюза, Комисията изисква от съответната държава членка да се въздържи от предприемането на предложените мерки или спешно да спре прилагането им.

7.  Без да се засяга възможността държавата членка да предприеме мерките, предвидени в параграф 6, Комисията проучва в най-кратки срокове съвместимостта на съобщените мерки с правото на Съюза. Когато тя заключи, че съответните мерки са несъвместими с правото на Съюза, Комисията изисква от съответната държава членка да се въздържи от предприемането на предложените мерки или спешно да спре прилагането им в срок от две седмици от момента, в който Комисията стигне до заключението, че тези мерки са несъвместими с правото на Съюза.

8.  Държавите членки и Комисията редовно обменят опит и най-добри практики относно процедурата, изложена в параграфи 2 – 7 в рамките на контактния комитет, създаден съгласно член 29 и ERGA.“;

8.  Държавите членки и Комисията редовно обменят опит и най-добри практики относно процедурата, изложена в параграфи 2 – 7 в рамките на контактния комитет и ERGA.“;

Изменение    55

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 2010/13/ЕС

Член 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  член 4 се изменя, както следва:

(5)  член 4 се заменя със следното:

а)   параграф 1 се заменя със следното:

а)   параграф 1 се заменя със следното:

„Член 4

„Член 4

1.  Държавите членки запазват свободата си да изискват от доставчиците на медийни услуги под тяхна юрисдикция да спазват по-подробни или по-строги правила във връзка с членове 5, 6, 6а, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19 — 26, 30 и 30а, при условие че тези правила са в съответствие с правото на Съюза.

1.  Държавите членки запазват свободата си да изискват от доставчиците на медийни услуги под тяхна юрисдикция да спазват по-подробни или по-строги правила във връзка с членове 5, 6, 6а, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19 – 26, 30 и 30а, при условие че тези правила са в съответствие с правото на Съюза, зачитат свободата на изразяване на мнение и на информация и плурализма в медиите и не съдържат дискриминационни разпоредби, свързани с националността или мястото на пребиваване на доставчика на медийни услуги. Държавите членки информират Комисията, ERGA и контактния комитет за евентуални по-стриктни или по-подробни мерки и ги оповестяват публично.

 

аа)   параграф 2 се заменя със следното:

2.  В случаите когато дадена държава членка:

2.  В случаите когато дадена държава членка:

а)  е упражнила свободата си по силата на параграф 1 да приеме по-подробни или по-строги правила от общ обществен интерес; и

а)  е упражнила свободата си по силата на параграф 1 да приеме по-подробни или по-строги правила от общ обществен интерес; и

б)  прецени, че оператор под юрисдикцията на друга държава-членка предоставя телевизионно излъчване, изцяло или предимно насочено към нейната територия;

б)  прецени, че доставчик на медийни услуги под юрисдикцията на друга държава членка предоставя аудиовизуални медийни услуги, изцяло или предимно насочени към нейната територия;

тя може да установи контакт с държавата-членка, която има юрисдикция над него, с оглед постигането на взаимно удовлетворяващо решение на всички поставени въпроси. При получаването на обоснована молба от първата държава-членка притежаващата юрисдикция държава-членка изисква от телевизионния оператор да спазва въпросните правила от общ обществен интерес. Притежаващата юрисдикция държава-членка уведомява другата държава-членка за резултатите, получени след отправяне на искането, в двумесечен срок. Всяка от двете държави-членки може да покани контактния комитет, създаден по силата на член 29, да разгледа случая.

тя може да установи контакт с държавата членка, която има юрисдикция над него, с оглед постигането на взаимно удовлетворяващо решение на всички поставени въпроси. При получаването на обоснована молба от първата държава членка, притежаващата юрисдикция държава членка изисква от доставчика на медийни услуги да спазва въпросните правила от общ обществен интерес. Притежаващата юрисдикция държава членка уведомява другата държава членка за резултатите, получени след отправяне на искането, в двумесечен срок. Всяка от двете държави членки може да покани контактния комитет да разгледа случая.

б)   в параграф 3 след първа алинея, буква б) се вмъква следната втора алинея:

б)   параграф 3 се заменя със следното:

3.  Първата държава-членка може да приеме необходимите мерки срещу въпросния оператор, когато прецени, че:

3.  Първата държава членка може да приеме необходимите мерки срещу въпросния доставчик на медийни услуги, когато прецени, че:

а)  резултатите, постигнати чрез прилагането на параграф 2, не са удовлетворителни; както и

а)  резултатите, постигнати чрез прилагането на параграф 2, не са удовлетворителни; както и

б)  въпросният телевизионен оператор се е установил в притежаващата юрисдикция държава-членка, за да избегне по-строгите правила в областите, координирани от настоящата директива, които биха били приложими спрямо него при установяване в първата държава-членка.

б)  въпросният доставчик на медийни услуги се е установил в притежаващата юрисдикция държава членка, за да избегне по-строгите правила в областите, координирани от настоящата директива, които биха били приложими спрямо него при установяване в първата държава членка.

„Държавата членка, предприела стъпки в съответствие с букви а) и б) от параграф 2, следва да посочи мотивите, на които основава своята преценка за предполагаемото заобикаляне.

„Държавата членка, предприела стъпки в съответствие с букви а) и б) от параграф 2, следва да посочи мотивите, на които основава своята преценка за предполагаемото заобикаляне.

Такива мерки са обективно необходими, прилагат се по недискриминационен начин и са пропорционални на преследваните от тях цели.

Такива мерки са обективно необходими, прилагат се по недискриминационен начин и са пропорционални на преследваните от тях цели.

в)   параграфи 4 и 5 се заменят със следното:

в)   параграфи 4 и 5 се заменят със следното:

4.  Дадена държава членка може да предприеме мерки в съответствие с параграф 3 само ако са изпълнени следните условия:

4.  Дадена държава членка може да предприеме мерки в съответствие с параграф 3 само ако са изпълнени следните условия:

а)  тя е уведомила Комисията и държавата членка, в която се е установил излъчващият оператор, за намерението си да предприеме такива мерки, като посочи мотивите, на които се основава нейната преценка,

а)  тя е уведомила Комисията и държавата членка, в която се е установил доставчикът на медийни услуги, за намерението си да предприеме такива мерки, като посочи мотивите, на които се основава нейната преценка,

б)  тя е спазила правата на защита на съответния излъчващ оператор и по-специално е дала възможност на излъчващия оператор да изрази своето мнение относно предполагаемите нарушения и мерките, които отправящата уведомлението държава членка възнамерява да приеме;

б)  тя е спазила правата на защита на съответния доставчик на медийни услуги, и по-специално е дала възможност на доставчика на медийни услуги да изрази своето мнение относно предполагаемите нарушения и мерките, които отправящата уведомлението държава членка възнамерява да приеме;

в)  Комисията е решила, след като се е консултирала с ERGA, че мерките са съвместими с правото на Съюза и, по-специално, че преценката на държавата членка, предприемаща тези мерки по силата на параграфи 2 и 3, е правилно обоснована.

в)  Комисията е решила, след като се е консултирала с контактния комитет и ERGA, че мерките са съвместими с правото на Съюза и, по-специално, че преценката на държавата членка, предприемаща тези мерки по силата на параграфи 2 и 3, е правилно обоснована.

5.  Комисията решава в срок от 3 месеца след уведомлението, посочено в параграф 4, буква а). Този срок започва да тече от деня, следващ получаването на пълното уведомление. Уведомлението се счита за пълно, ако в рамките на 3 месеца от получаването му или от получаването на всяка допълнителна поискана информация Комисията не изиска допълнителна информация.

5.  Комисията решава в срок от три месеца след уведомлението, посочено в параграф 4, буква а). Този срок започва да тече от деня, следващ получаването на пълното уведомление. Уведомлението се счита за пълно, ако в рамките на един месец получаването му или от получаването на всяка допълнителна поискана информация Комисията не изиска допълнителна информация.

Ако Комисията счете уведомлението за непълно, тя изисква цялата необходима допълнителна информация. Комисията информира държавата членка за получаването на отговора на това искане.

Ако Комисията счете уведомлението за непълно, тя изисква цялата необходима допълнителна информация. Комисията информира държавата членка за получаването на отговора на това искане.

Ако съответната държава членка не предостави поисканата информация в рамките на предвидения от Комисията период или ако предостави неизчерпателна информация, Комисията взема решение, че приетите от държавата членка мерки в съответствие с параграф 3 са несъвместими с правото на Съюза. Ако Комисията реши, че мерките са несъвместими с правото на Съюза, съответната държава членка се въздържа от предприемането на предвидените мерки.

Ако съответната държава членка не предостави поисканата информация в рамките на предвидения от Комисията период или ако предостави неизчерпателна информация, Комисията взема решение, че приетите от държавата членка мерки в съответствие с параграф 3 са несъвместими с правото на Съюза. Ако Комисията реши, че мерките са несъвместими с правото на Съюза, съответната държава членка се въздържа от предприемането на предвидените мерки.

 

ва)   параграф 6 се заменя със следното:

6.  Държавите-членки гарантират с подходящи средства, в рамките на тяхното законодателство, че доставчиците на медийни услуги под тяхната юрисдикция ефективно се придържат към разпоредбите на настоящата директива.

6.  Държавите членки гарантират с подходящи средства, в рамките на тяхното законодателство, че доставчиците на медийни услуги под тяхната юрисдикция ефективно се придържат към разпоредбите на настоящата директива.

г)   параграф 7 се заменя със следното:

г)   параграф 7 се заменя със следното:

7.  Държавите членки насърчават съвместното регулиране и саморегулиране чрез кодекси за поведение на национално ниво в координираните от настоящата директива области, доколкото техните правни системи позволяват това. Тези кодекси трябва да са като цяло приемливи за основните заинтересовани страни в съответните държави членки. Целите на кодексите за поведение са изложени ясно и недвусмислено. Те предвиждат редовен, прозрачен и независим контрол и оценка на постигането на заложените цели. Те предвиждат ефективно прилагане, включително ефективни и пропорционални санкции, когато това е уместно.

7.  Комисията и държавите членки насърчават и улесняват саморегулирането и съвместното регулиране чрез кодекси за поведение на национално ниво в координираните от настоящата директива области, доколкото техните правни системи позволяват това. Тези кодекси са като цяло приемливи за заинтересованите страни, действащи в юрисдикцията на съответните държави членки. Целите на кодексите за поведение са изложени ясно и недвусмислено. Регулаторните органи и/или служби предвиждат редовен, прозрачен и независим контрол и оценка на постигането на заложените в тези кодекси цели. Кодексите за поведение предвиждат ефективно и прозрачно правоприлагане от страна на регулаторни органи и/или служби, включително ефективни и пропорционални санкции.

 

ERGA насърчава доставчиците на медийни услуги да обменят най-добри практики в областта на системите за съвместно регулиране в рамките на Съюза.

Проектите на кодексите за поведение, посочени в член 6а, параграф 3 и член 9, параграфи 2 и 4 и измененията или разширенията на съществуващите кодекси за поведение на равнището на Съюза се предоставят на Комисията от лицата, подписали тези кодекси.

В сътрудничество с държавите членки Комисията подпомага разработването на кодекси за поведение на равнището на Съюза, по целесъобразност, в съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност и като се консултира с контактния комитет, ERGA и доставчиците на медийни услуги, като взема предвид установените най-добри практики. Проектите на кодексите за поведение на равнището на Съюза и измененията или разширенията на съществуващите кодекси за поведение на равнището на Съюза се предоставят на Комисията от лицата, подписали тези кодекси. Комисията осигурява подходяща публичност на тези кодекси с цел да насърчава обмена на най-добри практики.

Комисията може да поиска от ERGA да представи становище по тези проекти, изменения или разширения на тези кодекси. Комисията може да публикува тези кодекси, когато това е уместно.

ERGA извършва редовно мониторинг и предоставя на Комисията и на контактния комитет редовно, прозрачна и независима оценка относно постигането на целите, заложени в тези кодекси за поведение на равнището на Съюза.

 

га)   следният параграф се добавя след параграф 7:

 

(7a)  Ако национален независим регулаторен орган и/или служба заключи, че са налице данни за недостатъчната ефективност на даден кодекс за поведение или на части от него, държавата членка на съответния регулаторен орган и/или служба си запазва свободата да изиска от доставчиците на аудиовизуални медийни услуги под нейна юрисдикция да спазват по-подробни или по-строги правила в съответствие с настоящата директива и правото на Съюза и като зачитат свободата на изразяване на мнение и на информация и плурализма в медиите. Съответните правила се докладват незабавно на Комисията.

 

гб)   параграф 8 се заменя със следното:

8.  Директива 2000/31/ЕО се прилага, освен ако настоящата директива не предвижда друго. В случай на конфликт между разпоредба на Директива 2000/31/ЕО и разпоредба на настоящата директива, превес имат разпоредбите на настоящата директива, освен ако тя не предвижда друго.

8.  Директива 2000/31/ЕО се прилага, освен ако настоящата директива не предвижда друго. В случай на конфликт между разпоредба на Директива 2000/31/ЕО и разпоредба на настоящата директива, превес имат разпоредбите на настоящата директива, освен ако тя не предвижда друго.

Изменение    56

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Директива 2010/13/ЕС

Член 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  в член 5 буква г) се заменя със следното:

(7)  член 5 се заменя със следното:

 

Член 5

 

Държавите членки гарантират, че доставчиците на медийни услуги под тяхна юрисдикция осигуряват лесен, пряк и постоянен достъп на получателите на услугата най-малко до следната информация:

 

а)  наименование на доставчика;

 

б)  географския адрес, на който той е установен;

 

в)  данните, включително адреса на неговата електронна поща или уебсайт, които позволяват установяване на бърз, пряк и ефективен контакт с него;

„г)  държавите членки, които имат юрисдикция спрямо доставчиците на медийни услуги и компетентните регулаторни орган или надзорни органи.“

г)  държавите членки, които имат юрисдикция спрямо доставчика, и компетентните регулаторни органи и/или служби или надзорни органи.“

Изменение    57

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Директива 2010/13/ЕС

Член 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират по подходящ начин, че аудиовизуалните медийни услуги, осигурени от доставчици на медийни услуги под тяхна юрисдикция, не съдържат никакво подбуждане към насилие или омраза, насочени към група лица или член на такава група, въз основа на пол, расов или етнически произход, религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.“

Държавите членки гарантират по подходящ начин, че аудиовизуалните медийни услуги, осигурени от доставчици на медийни услуги под тяхна юрисдикция, не съдържат никой от следните елементи:

 

а)  подбуждане към накърняване на човешкото достойнство;

 

б)  подбуждане към насилие или омраза, насочени към дадено лице или група лица въз основа на националност, пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религиозна принадлежност или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст, пол, изразяване на половата принадлежност, полова идентичност, сексуална ориентация, статут на пребиваване или здравословно състояние;

 

в)  подбуждане към тероризъм.“

Изменение    58

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9

Директива 2010/13/ЕС

Член 6 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  вмъква се следният член 6a:

(9)  вмъква се следният член 6a:

„Член 6a

„Член 6a

 

1.  Държавите членки вземат подходящи, пропорционални и ефикасни мерки, за да гарантират, че аудиовизуалните медийни услуги, предоставяни от доставчиците на медийни услуги под тяхна юрисдикция, които могат да увредят физическото, умственото или моралното развитие на непълнолетни лица, се предоставят само по начин, който гарантира, че по принцип не могат да бъдат чути или видени от непълнолетни лица. Тези мерки могат да включват избор на времето на излъчване, средства за проверка на възрастта или други технически мерки. Те са пропорционални на потенциалната вреда от предаването, не водят до допълнително обработване на лични данни и не засягат член 8 от Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета1a.

 

Най-вредното съдържание, като например неоправдано насилие и порнография, е предмет на най-строги мерки.

1.  Държавите членки гарантират, че доставчиците на аудиовизуални медийни услуги предоставят достатъчно информация на зрителите относно съдържанието, което може да увреди физическото, умственото или моралното развитие на непълнолетните лица. За тази цел държавите членки могат да използват система от дескриптори, които указват естеството на съдържанието на аудиовизуалната медийна услуга.

2.  Държавите членки гарантират, че доставчиците на медийни услуги предоставят достатъчно информация на зрителите относно съдържанието, което може да увреди физическото, умственото или моралното развитие на непълнолетните лица. За тази цел държавите членки могат да използват система от дескриптори, които указват естеството на съдържанието на аудиовизуалната медийна услуга.

 

2a.  Държавите членки гарантират, че предприетите мерки за защита на непълнолетните лица от аудиовизуални медийни услуги, предоставяни от доставчиците на медийни услуги под тяхна юрисдикция, които могат да увредят тяхното физическо, умствено или морално развитие, са необходими и пропорционални и напълно зачитат правата, свободите и принципите, определени в Хартата, и по-специално посочените в дял III и член 52 от нея.

2.  За прилагането на този член държавите членки насърчават съвместното регулиране.

4.  За прилагането на този член държавите членки насърчават саморегулирането и съвместното регулиране.

3.  Комисията и ERGA насърчават доставчиците на медийни услуги да обменят най-добри практики в областта на системите за съвместно регулиране в Съюза. Ако е уместно, Комисията улеснява разработването на кодекси за поведение на равнището на Съюза.

5.  Комисията и ERGA насърчават доставчиците на медийни услуги да обменят най-добри практики в областта на системите за саморегулиране и съвместно регулиране в Съюза. Ако е уместно, Комисията улеснява разработването на кодекси за поведение на равнището на Съюза.

 

________________

 

1a Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение    59

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 10

Директива 2010/13/ЕС

Член 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  член 7 се заличава;

(10)  член 7 се заменя със следното:

 

„Член 7

 

1.  Държавите членки разработват незабавно мерки с цел да се гарантира, че услугите, предоставяни от доставчиците на медийни услуги под тяхна юрисдикция, непрекъснато и постепенно стават все по-достъпни за лицата с увреждания. Тези мерки се разработват след консултация със съответните заинтересовани страни, включително доставчиците на медийни услуги и организациите на лицата с увреждания.

 

2.  Посочените в параграф 1 мерки включват изискване доставчиците на медийни услуги да докладват ежегодно на държавите членки относно предприетите мерки и напредъка, постигнат по отношение на постепенното увеличаване на достъпността на предоставяните от тях услуги по отношение на лицата с увреждания. Държавите членки докладват на Комисията относно мерките, предприети от доставчиците на медийни услуги под тяхна юрисдикция.

 

3.  Посочените в параграф 1 мерки насърчават доставчиците на медийни услуги да разработват, в сътрудничество с представителите на организациите на лицата с увреждания и регулаторните органи, планове за действие относно достъпността във връзка с непрекъснатото и постепенно увеличаване на достъпността на предоставяните от тях услуги по отношение на лицата с увреждания. Тези планове за действие се разработват без забавяне и се съобщават на националните регулаторни органи и/или служби.

 

4.  Мерките, разработени съгласно параграф 1, се съобщават незабавно на Комисията, контактния комитет и ERGA. Комисията и ERGA улесняват обмена на най-добри практики между доставчиците на медийни услуги.

 

5.  Държавите членки гарантират, че информацията за извънредни ситуации, включително публичните съобщения и обявления при природни бедствия, която се оповестява на обществеността чрез аудиовизуалните медийни услуги, се предоставя по начин, който е достъпен за лицата с увреждания, включително субтитри за лишените от слух лица и за лицата с увреден слух, аудио съобщения и аудио описания на визуалната информация и – когато това е осъществимо – с жестомимичен превод.

 

6.  Държавите членки гарантират, че чрез своите политики за придобиване на съдържание и изготвяне на програмата и редакционни политики доставчиците на медийни услуги целят предоставянето на услуги за достъп като част от пакетите на производителите на съдържание.

 

7.  Държавите членки насърчават доставчиците на медийни услуги да осигурят възможност за потребителите да намират и гледат достъпно съдържание и да правят своите уебсайтове, медийни устройства, онлайн приложения и услуги, базирани на мобилни устройства, включително мобилни приложения, използвани за предоставянето на услугата, по-достъпни по последователен и подходящ начин, за да могат потребителите да ги възприемат, ползват и разбират, както и по надежден начин, който улеснява оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни технологии, съществуващи на равнището на Съюза и на международно равнище.“

Изменение    60

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 10 a (нова)

Директива 2010/13/ЕС

Член 7 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  вмъква се следният член 7а:

 

„Член 7а

 

Държавите членки си запазват свободата да налагат задължения за гарантиране на подходящото изтъкване на аудиовизуалните медийни услуги от общ интерес.

 

Налагането на подобни задължения е пропорционално и изпълнява цели от общ интерес като плурализъм в медиите, свобода на изразяване на мнение, културно многообразие и равенство между половете, които ясно се определят от държавите членки в съответствие с правото на Съюза.“

Изменение    61

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 10 б (нова)

Директива 2010/13/ЕС

Член 7 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10б)  Вмъква се следният член 7б:

 

„Член 7б

 

Държавите членки гарантират, че предаванията и услугите на доставчиците на медийни услуги не се променят или припокриват без тяхното изрично съгласие, с изключение на услугите, инициирани от получателя на услуга за лично ползване.“

Изменение    62

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 10 в (нова)

Директива 2010/13/ЕС

Член 8 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(10в)  в член 8 параграф 1 се заменя със следното:

Държавите-членки гарантират, че доставчиците на медийни услуги под тяхна юрисдикция не разпространяват кинематографични произведения извън периодите, договорени с титулярите на правата.

„Държавите членки гарантират, че доставчиците на медийни услуги и доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове под тяхна юрисдикция не разпространяват кинематографични произведения извън периодите, договорени с титулярите на правата.“

Изменение    63

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 11

Директива 2010/13/ЕС

Член 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  член 9 се изменя, както следва:

(11)  член 9 се заменя със следното:

 

-a)   параграф 1 се заменя със следното:

1.  Държавите-членки гарантират, че аудио-визуалните търговски съобщения, предоставяни от доставчици под тяхна юрисдикция, отговарят на следните изисквания:

1.  Държавите членки гарантират, че аудиовизуалните търговски съобщения, предоставяни от доставчици под тяхна юрисдикция, отговарят на следните изисквания:

а)  аудио-визуалните търговски съобщения трябва лесно да се разпознават като такива. Скритите аудио-визуални търговски съобщения са забранени;

а)  аудиовизуалните търговски съобщения трябва лесно да се разпознават като такива и да могат да бъдат разграничени от редакционното съдържание; скритите аудио-визуални търговски съобщения са забранени;

б)  аудио-визуалните търговски съобщения не трябва да използват техники, действащи на подсъзнанието;

б)  аудио-визуалните търговски съобщения не трябва да използват техники, действащи на подсъзнанието;

в)  аудио-визуалните търговски съобщения не трябва да:

в)  аудио-визуалните търговски съобщения не трябва да:

i)  засягат уважението към човешкото достойнство;

i)  засягат уважението към човешкото достойнство;

ii)  включват или насърчават каквито и да е прояви на дискриминация, основана на пол, раса или етнически произход, националност, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация;

ii)  включват или насърчават каквито и да е прояви на дискриминация, основана на пол, раса или етнически произход, националност, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация;

iii)  насърчават поведение, което накърнява здравето или безопасността;

iii)  насърчават поведение, което накърнява здравето или безопасността;

iv)  насърчават поведение, което сериозно засяга опазването на околната среда;

iv)  насърчават поведение, което засяга опазването на околната среда;

г)  забраняват се всички форми на аудио-визуални търговски съобщения за цигари и други тютюневи изделия;

г)  забраняват се всички форми на аудио-визуални търговски съобщения за цигари, електронни цигари и други тютюневи изделия;

д)  аудио-визуалните търговски съобщения за алкохолни напитки не трябва да бъдат насочени специално към непълнолетните лица и не могат да насърчават прекомерната употреба на такива напитки;

д)  аудио-визуалните търговски съобщения за алкохолни напитки не трябва да бъдат насочени към непълнолетните лица и не могат да насърчават прекомерната употреба на такива напитки;

e)  забраняват се аудио-визуалните търговски съобщения за лекарствени продукти или медицинско лечение, които се предоставят само по лекарско предписание в държавата-членка, под чиято юрисдикция попада доставчикът на медийни услуги;

e)  забраняват се аудио-визуалните търговски съобщения за лекарствени продукти или медицинско лечение, които се предоставят само по лекарско предписание в държавата членка, под чиято юрисдикция попада доставчикът на медийни услуги;

ж)  аудио-визуалните търговски съобщения не трябва да причиняват физическа или морална вреда на непълнолетните лица. Следователно те не убеждават пряко непълнолетните лица да закупят или вземат под наем продукт или услуга, използвайки тяхната неопитност или доверчивост, не ги насърчават пряко да убедят родителите си или други лица да закупят рекламираните стоки или услуги, не злоупотребяват със специалното доверие, което непълнолетните лица имат в своите родители, учители или други лица, и не показват безпричинно непълнолетни в опасни ситуации.

ж)  аудио-визуалните търговски съобщения не трябва да причиняват физическа вреда на непълнолетните лица. Следователно те не убеждават пряко непълнолетните лица да закупят или вземат под наем продукт или услуга, използвайки тяхната неопитност или доверчивост, и не показват безпричинно непълнолетни в опасни ситуации.

а)   параграф 2 се заменя със следното:

а)   параграф 2 се заменя със следното:

2.  Държавите членки и Комисията насърчават разработването на кодекси за поведение за саморегулиране и съвместно регулиране по отношение на неподходящите аудиовизуални търговски съобщения, придружаващи или включени в предавания със значителна детска аудитория, за храни и напитки, съдържащи хранителни съставки и вещества с хранителен или физиологичен ефект, чието прекомерно включване в цялостния хранителен режим не е препоръчително, по-специално мазнини, трансмастни киселини, сол или натрий и захар.

2.  Държавите членки и Комисията насърчават разработването на кодекси за поведение за саморегулиране и съвместно регулиране по отношение на неподходящите аудио-визуални търговски съобщения относно алкохолните напитки. С тези кодекси се цели ефективно ограничаване на излагането на непълнолетни лица на неподходящи аудиовизуални търговски съобщения относно алкохолните напитки.

б)   вмъкват се следните параграфи 3 и 4:

б)   вмъкват се следните параграфи 3 и 4:

3.  Държавите членки и Комисията насърчават разработването на кодекси за поведение за саморегулиране и съвместно регулиране по отношение на неподходящите аудиовизуални търговски съобщения относно алкохолните напитки. Тези кодекси следва да се използват за ефективно ограничаване на излагането на непълнолетни лица на аудиовизуални търговски съобщения за алкохолни напитки.

3.  Държавите членки и Комисията насърчават разработването на кодекси за поведение за саморегулиране и съвместно регулиране по отношение на неподходящите аудиовизуални търговски съобщения, придружаващи или включени в детски предавания, за храни и напитки, съдържащи хранителни съставки и вещества с хранителен или физиологичен ефект, чийто прекомерен прием в рамките на цялостния хранителен режим не е препоръчителен, по-специално мазнини, трансмастни киселини, сол или натрий и захар. С тези кодекси се цели ефективно ограничаване на излагането на деца на аудиовизуални търговски съобщения относно подобни храни и напитки. С тях се цели да се гарантира, че подобни аудиовизуални търговски съобщения не подчертават положителното качество на хранителните аспекти на такива храни и напитки.

4.  Комисията и ERGA насърчават обмена на най-добри практики в системите за саморегулиране и съвместно регулиране в Съюза. Ако бъде счетено за уместно, Комисията улеснява разработването на кодекси за поведение на равнището на Съюза.

4.  Комисията и ERGA осигуряват обмена на най-добри практики в системите за саморегулиране и съвместно регулиране в Съюза.

 

Ако е необходимо, Комисията и ERGA улесняват, в сътрудничество с държавите членки, разработването, популяризирането и приемането на кодекси за поведение на равнището на Съюза.

Изменение    64

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Директива 2010/13/ЕС

Член 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  в член 10 буква б) се заменя със следното:

(12)  Член 10 се заменя със следното:

 

Член 10

 

1.  Спонсорираните аудиовизуални медийни услуги или предавания отговарят на следните изисквания:

 

а)  тяхното съдържание, а при телевизионно излъчване – тяхната програмна схема, при никакви обстоятелства не могат да бъдат повлияни по начин, засягащ отговорността и редакторската независимост на доставчика на медийни услуги;

б)  те не насърчават пряко закупуването или наемането на стоки или услуги;

б)  те не насърчават пряко закупуването или наемането на стоки или услуги;

 

в)  зрителите са ясно информирани за съществуването на споразумение за спонсорство; спонсорираните предавания ясно се разпознават като такива по името, логото и/или друг знак на спонсора, като например споменаване на неговия/те продукт/и или услуга/и или техен отличителен знак по подходящ за програмите начин в началото, по време на и/или в края на предаванията.

 

2.  Аудиовизуалните медийни услуги или предавания не могат да бъдат спонсорирани от предприятия, чиято основна дейност е производството или продажбата на цигари, електронни цигари и други тютюневи изделия.

 

3.  При спонсорирането на аудиовизуални медийни услуги или предавания от предприятия, чиито дейности включват производството или продажбата на лекарствени продукти и медицинско лечение, може да се рекламира името или образът на предприятието, но не може да се рекламират конкретни лекарствени продукти или медицинско лечение, които се предоставят само по лекарско предписание в държавата членка, в чиято юрисдикция попада доставчикът на медийни услуги.

 

4.  Не могат да бъдат спонсорирани новини и предавания за актуални събития. Държавите членки могат да забранят спонсорирането на детски предавания или съдържание, предназначени предимно за деца.

Изменение    65

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 13

Директива 2010/13/ЕС

Член 11

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Параграфи 2, 3 и 4 се прилагат само към предавания, създадени след 19 декември 2009 г.

1.  Настоящият член се прилага само към предавания, създадени след 19 декември 2009 г.

2.  Позиционирането на продукти се допуска във всички аудиовизуални медийни услуги, освен в новини и предавания за текущи събития, предавания във връзка с потребителски въпроси, религиозни предавания и предавания със значителна детска аудитория.

2.  Позиционирането на продукти се допуска във всички аудиовизуални медийни услуги, освен в новини и предавания за текущи събития, предавания във връзка с потребителски въпроси, религиозни предавания и детски предавания или съдържание, предназначено предимно за деца.

3.  Предаванията, които съдържат позициониране на продукти, отговарят на следните изисквания:

3.  Предаванията, които съдържат позициониране на продукти, отговарят на следните изисквания:

а)  тяхното съдържание, а при телевизионното излъчване — тяхната програмна схема, при никакви обстоятелства не могат да бъдат повлияни по начин, засягащ отговорността и редакторската независимост на доставчика на медийни услуги;

а)  тяхното съдържание, а при телевизионното излъчване — тяхната програмна схема, при никакви обстоятелства не могат да бъдат повлияни по начин, засягащ отговорността и редакторската независимост на доставчика на медийни услуги;

б)  те не насърчават пряко закупуването или наемането на стоки или услуги;

б)  те не насърчават пряко закупуването или наемането на стоки или услуги;

 

ба)  те не изтъкват неоправдано съответния продукт;

в)  зрителите са ясно информирани за съществуването на позициониране на продукти.

в)  зрителите са ясно информирани за съществуването на позициониране на продукти.

Предаванията, включващи позициониране на продукти, съдържат съответната идентификация в началото и в края на предаването, както и при подновяването на предаването след рекламна пауза, за да се избегне евентуално объркване от страна на зрителя.

Предаванията, включващи позициониране на продукти, съдържат съответната идентификация в началото и в края на предаването.

По изключение държавите членки могат да решат да премахнат изискванията, предвидени в буква в), по отношение на дадено предаване, при условие че то не е произведено, нито е поръчано от самия доставчик на медийни услуги или от свързано с него дружество.

По изключение държавите членки могат да решат да премахнат изискванията, предвидени в буква в), по отношение на дадено предаване, при условие че то не е произведено, нито е поръчано от самия доставчик на медийни услуги или от свързано с него дружество.

4.  Във всички случаи предаванията не включват позициониране на:

4.  Във всички случаи предаванията не включват позициониране на:

а)  тютюневи изделия или цигари, или позициониране на продукти на предприятия, чиято основна дейност е производството или продажбата на цигари и други тютюневи изделия;

а)  тютюневи изделия, цигари или електронни цигари или позициониране на продукти на предприятия, чиято основна дейност е производството или продажбата на цигари, електронни цигари или други тютюневи изделия;

б)  конкретни лекарствени продукти или медицинско лечение, които се предоставят само по лекарско предписание в държавата членка, под чиято юрисдикция попада доставчикът на медийни услуги.“;

б)  конкретни лекарствени продукти или медицинско лечение, които се предоставят само по лекарско предписание в държавата членка, под чиято юрисдикция попада доставчикът на медийни услуги.“;

Изменение    66

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 14

Директива 2010/13/ЕС

Член 12

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  член 12 се заменя със следното и се премества в глава III:

(14)  член 12 се заличава;

Член 12

 

Държавите членки вземат съответните мерки за гарантиране, че предаванията, предоставяни от доставчиците на аудиовизуални медийни услуги под тяхна юрисдикция, които могат да увредят физическото, умственото или моралното развитие на непълнолетни лица, се предоставят само по начин, гарантиращ, че непълнолетните лица обичайно няма ги да чуят или видят. Тези мерки могат да включват избор на времето на излъчване, инструменти за проверка на възрастта или други технически мерки. Те са пропорционални на потенциалната вреда от предаването.

 

Най-вредното съдържание, като например неоправдано насилие и порнография, е предмет на най-строги мерки, като например криптиране и ефективен родителски контрол.;

 

Обосновка

Вж. член -2, изм. 32.

Изменение    67

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 15

Директива 2010/13/ЕС

Член 13 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че доставчиците на аудиовизуалните медийни услуги по заявка под тяхна юрисдикция гарантират най-малко 20% дял за европейски произведения в своя каталог и гарантират рекламата на тези произведения.

1.  Държавите членки гарантират, че доставчиците на аудиовизуалните медийни услуги по заявка под тяхна юрисдикция гарантират най-малко 30% дял за европейски произведения в своя каталог и гарантират рекламата на тези произведения. Този дял включва произведения на официалните езици на територията, на която те се разпространяват.

Изменение    68

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 15

Директива 2010/13/ЕС

Член 13 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки може да изискват от доставчиците на аудиовизуални медийни услуги по заявка под тяхна юрисдикция да допринасят финансово за производството на европейски произведения, включително чрез преки инвестиции в съдържание и вноски в национални фондове. Държавите членки могат да изискват от доставчиците на аудиовизуални медийни услуги по заявка, насочени към аудиторията на тяхна територия, но установени в други държави членки, да правят такива вноски. В такъв случай финансовото участие се основава само на приходите, реализирани в целевите държави членки. Ако държавата членка, в която е установен доставчикът, налага финансов принос, тя трябва да вземе предвид всички финансови вноски, наложени от целевите държави членки. Всяко финансово участие е в съответствие с правото на Съюза, по-конкретно с правилата за държавна помощ.

2.  Държавите членки може да изискват от доставчиците на аудиовизуални медийни услуги по заявка под тяхна юрисдикция да допринасят финансово за производството на европейски произведения, като вземат под внимание културното и езиковото многообразие на териториалната област, в която се намират или в която предоставят своята услуга, включително чрез преки инвестиции в съдържание и вноски в национални фондове. Държавите членки могат да изискват от доставчиците на аудиовизуални медийни услуги по заявка, насочени към аудиторията на тяхна територия, но не и установени на нея, да правят такива вноски. В такъв случай финансовото участие се основава само на приходите от услуги по заявка, реализирани в целевите държави членки. Ако държавата членка, в която е установен доставчикът, налага финансов принос, тя трябва да вземе предвид всички финансови вноски, наложени от целевите държави членки. Всяко финансово участие е в съответствие с правото на Съюза, по-конкретно с правилата за държавна помощ.

Изменение    69

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 15

Директива 2010/13/ЕС

Член 13 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Държавите членки не прилагат изискванията, предвидени в параграфи 1 и 2, за доставчици с малък оборот или малобройна аудитория, или за доставчици, които са малки и микропредприятия. Държавите членки могат да не прилагат тези изисквания в случаите, когато те биха били невъзможни или необосновани поради естеството или темата на аудиовизуалните медийни услуги по заявка.

5.  Държавите членки не прилагат изискванията, предвидени в параграфи 1 и 2, за доставчици с малък оборот или малобройна аудитория, или за доставчици, които са малки предприятия и микропредприятия или независими производители. Държавите членки не прилагат тези изисквания в случаите, когато те биха били невъзможни или необосновани поради естеството или темата на аудиовизуалните медийни услуги по заявка.

Изменение    70

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 15 a (нова)

Директива 2010/13/ЕС

Член 19 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(15a)  В член 19 параграф 1 се заменя със следното:

1.  Телевизионната реклама и телевизионното пазаруване са лесно разпознаваеми и се различават от редакционното съдържание. Без да се засяга използването на нови рекламни техники, телевизионната реклама и телевизионното пазаруване са ясно отделени от другите части на предаването чрез визуални и/или звукови и/или пространствени средства.

(Не се отнася до българския текст)

(Изменението има за цел да измени разпоредба в действащия акт – член 19, параграф 1 – която не е посочена в предложението на Комисията.)

Изменение    71

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 15 б (нова)

Директива 2010/13/ЕС

Член 19 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(15б)  В член 19 параграф 2 се заменя със следното:

2.  Единични рекламни спотове и спотове за телевизионно пазаруване, освен при излъчването на спортни събития, са изключение.

„2.  Единични рекламни спотове и спотове за телевизионно пазаруване се допускат при спортни събития. Освен при спортни събития, единични рекламни спотове и спотове за телевизионно пазаруване се допускат при условията, посочени в член 20, параграф 2.

(Изменението има за цел да измени разпоредба в действащия акт – член 19, параграф 2 – която не е посочена в предложението на Комисията.)

Изменение    72

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 16

Директива 2010/13/ЕС

Член 20 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  в член 20, параграф 2 първото изречение се заменя със следното:

(16)  в член 20 параграф 2 се заменя със следното:

„Излъчването на филми, създадени за телевизията (с изключение на отделни серии, сериали и документални филми), кинематографични произведения и новинарски предавания може да бъде прекъснато от спот за телевизионна реклама и/или за телевизионно пазаруване веднъж за всеки период програмно време, чиято продължителност е най-малко 20 минути.“;

„Излъчването на филми, създадени за телевизията (с изключение на отделни серии, сериали и документални филми), кинематографични произведения и новинарски предавания може да бъде прекъснато от спот за телевизионна реклама и/или за телевизионно пазаруване веднъж за всеки период програмно време, чиято продължителност е най-малко 30 минути. Излъчването на детски предавания може да бъде прекъснато от телевизионна реклама веднъж за всеки период програмно време, чиято продължителност е най-малко 30 минути, при условие че програмната продължителност на предаването е по-голяма от 30 минути. Излъчването на спот за телевизионно пазаруване е забранено по време на детски предавания. По време на излъчване на религиозна служба не може да бъдат включени спотове за телевизионна реклама или телевизионно пазаруване.

Изменение    73

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 17

Директива 2010/13/ЕС

Член 23 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Дневният дял на телевизионните рекламни спотове и спотовете за телевизионно пазаруване в интервала между 7,00 и 23,00 часа не надхвърля 20%.

1.  Дневният дял на телевизионните рекламни спотове и спотовете за телевизионно пазаруване не надхвърля 20%. Държавите членки са свободни да определят период на най-гледано време, чиято продължителност не надхвърля четири последователни часа. В такъв период на най-гледано време делът на телевизионните рекламни спотове и спотовете за телевизионно пазаруване не надхвърля 20%.

Изменение    74

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 17

Директива 2010/13/ЕС

Член 23 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Параграф 1 не се прилага за:

2.  Параграф 1 не се прилага за:

а)  съобщения, направени от излъчващия оператор във връзка с неговите собствени предавания и допълнителни продукти, пряко свързани с тези предавания, или с предавания на други субекти, принадлежащи към същата медийна група;

а)  съобщения за самореклама и кръстосана реклама, направени от излъчващия оператор във връзка с неговите собствени предавания и допълнителни продукти и аудиовизуални медийни услуги, пряко свързани с тези предавания, или с предавания, продукти и услуги на субекти, принадлежащи към същата аудиовизуална група;

б)  съобщения относно спонсорството;

б)  съобщения относно спонсорството;

в)  позиционирането на продукти;

в)  позиционирането на продукти;

 

ва)  съобщения относно обществена услуга и призиви за благотворителни дейности;

 

вб)  неутрални елементи, използвани за разграничаване между редакционното съдържание и аудиовизуалните търговски съобщения, както и между аудиовизуалните търговски съобщения;

Изменение    75

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 19

Директива 2010/13/ЕС

Член 28 a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Без да се засягат членове 14 и 15 от Директива 2000/31/ЕО, държавите членки гарантират, че доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове вземат подходящи мерки за:

1.  Без да се засягат членове 14 и 15 от Директива 2000/31/ЕО, държавите членки гарантират, че доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове вземат подходящи, пропорционални и ефикасни мерки за:

а)  защита на непълнолетните лица от съдържание, което може да накърни тяхното физическо, умствено или морално развитие;

а)  защита на всички граждани от съдържание, което включва подбуда към накърняване на човешкото достойнство, или съдържание, което включва подбуда към насилие или омраза, насочени към лице или група лица въз основа на националност, пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст, пол, изразяване на половата принадлежност, полова идентичност, сексуална ориентация, статут на пребиваване или здравословно състояние;

б)  защита на всички граждани от съдържание, подбуждащо към насилие или омраза, насочени към група лица или член на такава група, въз основа на пол, раса, цвят на кожата, религия, потекло или национален или етнически произход.

б)  защита на непълнолетните лица от съдържание, което може да накърни тяхното физическо, умствено или морално развитие.

2.  Тези мерки се състоят, ако е уместно, от:

2.  Тези мерки се състоят, ако е уместно, от:

а)  определяне и прилагане в условията на доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове на понятията за подбуждане към насилие или омраза, посочени в параграф 1, буква б), и на съдържанието, което може да накърни физическото, умственото или моралното развитие на непълнолетните лица, в съответствие респективно с член 6 и член 12;

а)  определяне и прилагане в условията на доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове на понятията за подбуждане към насилие или омраза, посочени в параграф 1, буква а), и на съдържанието, което може да накърни физическото, умственото или моралното развитие на непълнолетните лица, в съответствие респективно с член 6, букви а) и б) и член . За целите на параграф 1 държавите членки гарантират, че такива мерки, основани на условия, се допускат единствено ако в националните процедурни правила е предвидена възможността за ползвателите да отстояват правата си пред съда, след като научат за тези мерки;

б)  създаване и привеждане в действие на механизми за ползватели на платформи за споделяне на видеоклипове с цел докладване или предупреждение на съответния доставчик на платформа за споделяне на видеоклипове относно посоченото в параграф 1 съдържание, съхранявано на неговата платформа;

б)  създаване и привеждане в действие на прозрачни и лесни за използване механизми за ползватели на платформи за споделяне на видеоклипове с цел докладване или предупреждение на съответния доставчик на платформа за споделяне на видеоклипове относно посоченото в параграф 1 съдържание, хоствано на неговата платформа;

 

ба)  създаване и привеждане в действие на системи, чрез които доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове обясняват на ползвателите на тези платформи какви са резултатите от докладването и предупреждаването, посочени в буква б);

в)  създаване и привеждане в действие на системи за проверка на възрастта на ползвателите на платформи за споделяне на видеоклипове по отношение на съдържанието, което може да накърни физическото, умственото или моралното развитие на непълнолетните лица;

в)  създаване и привеждане в действие на системи за проверка на възрастта на ползвателите на платформи за споделяне на видеоклипове по отношение на съдържанието, което може да накърни физическото, умственото или моралното развитие на непълнолетните лица; тези системи не водят до допълнително обработване на лични данни и не засягат член 8 от Регламент (ЕС) № 2016/679;

г)  създаване и привеждане в действие на системи, които позволяват на ползвателите на платформи за споделяне на видеоклипове да оценяват посоченото в параграф 1 съдържание;

г)  създаване и привеждане в действие на лесни за използване системи, които позволяват на ползвателите на платформи за споделяне на видеоклипове да оценяват посоченото в параграф 1 съдържание;

д)  осигуряване на системи за родителски контрол по отношение на съдържанието, което може да накърни физическото, умственото или моралното развитие на непълнолетните лица;

д)  осигуряване на системи за родителски контрол, които се контролират от крайните ползватели и са пропорционални на мерките, посочени в настоящия параграф и в параграф 3, по отношение на съдържанието, което може да накърни физическото, умственото или моралното развитие на непълнолетните лица; регулаторните органи и/или служби осигуряват необходимите насоки, за да гарантират, че предприетите мерки зачитат свободата на изразяване на мнение и включват изискване за информиране на ползвателите;

e)  създаване и привеждане в действие на системи, чрез които доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове обясняват на ползвателите на тези платформи какви са резултатите от докладването и предупреждаването, посочени в буква б).

e)  създаване и привеждане в действие на прозрачни, лесни за използване и ефективни процедури за разглеждането и решаването на спорове между доставчик на платформа за споделяне на видеоклипове и ползвателите на тази платформа във връзка с изпълнението на мерките, посочени в букви от б) до е).

Какво представлява подходяща мярка за целите на параграф 1 се определя в зависимост от естеството на въпросното съдържание, вредата, която то може да нанесе, характеристиките на категорията лица, които ще бъдат защитени, както и изложените на риск права и законните интереси, включително тези на доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове и на потребителите, създали и/или качили съдържанието, както и публичния интерес.

2a.  Какво представлява подходяща мярка за целите на параграф 1 се определя в зависимост от естеството на въпросното съдържание, вредата, която то може да нанесе, характеристиките на категорията лица, които ще бъдат защитени, както и изложените на риск права и законните интереси, включително тези на доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове и на потребителите, качили съдържанието, както и публичния интерес. Подходящите мерки зачитат свободата на изразяване на мнение и на информация и плурализма в медиите. Най-вредното съдържание е предмет на най-строги мерки. Тези мерки не водят до мерки за предварителен контрол или филтриране на качването на съдържание.

3.  За целите на прилагането на мерките, посочени в параграфи 1 и 2, държавите членки насърчават съвместното регулиране, предвидено в член 4, параграф 7.

3.  За целите на прилагането на мерките, посочени в параграфи 1 и 2, държавите членки и Комисията насърчават и улесняват саморегулирането и съвместното регулиране, предвидени в член 4, параграфи 7 и 7а, като гарантират, че кодексите за поведение съответстват на разпоредбите на настоящата директива и напълно зачитат правата, свободите и принципите, определени в Хартата, по-специално член 52 от нея.

 

Държавите членки гарантират, че доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове провеждат и публикуват редовни одити на тяхното функциониране в съответствие с мерките, посочени в параграф 1.

4.  Държавите членки създават необходимите механизми за оценка на пригодността на мерките, посочени в параграфи 2 и 3, които вземат доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове. Държавите членки възлагат тази задача на органите, определени в съответствие с член 30.

4.  Държавите членки създават необходимите механизми за оценка и докладване на резултатите и ефективността на предприетите мерки, като вземат предвид тяхната законност, прозрачност, наложителност, ефективност и пропорционалност. Държавите членки възлагат тази задача на органите, определени в съответствие с член 30. Регулаторните органи и/или служби осигуряват необходимите насоки, за да гарантират, че предприетите мерки зачитат свободата на изразяване и включват изискване за информиране на ползвателите.

5.  Държавите членки не налагат на доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове мерки, които са по-строги от посочените в параграфи 1 и 2 мерки. Държавите членки запазват правото си да налагат по-строги мерки по отношение на незаконното съдържание. Когато приемат такива мерки, те спазват условията, определени от приложимото право на Съюза, като например (когато е уместно) условията, определени в членове 14 и 15 от Директива 2000/31/ЕО или член 25 от Директива 2011/93/ЕС.

5.  Член 8 се прилага за доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове.

 

5a.  Държавите членки предвиждат разпоредби, съгласно които спонсорството или аудиовизуалните търговски съобщения, които се предлагат на пазара, продават или съставят от доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове, отговарят на изискванията на членове 9 и 10.

 

Без да се засягат членове 14 и 15 от Директива 2000/31/ЕО, държавите членки предвиждат разпоредби, съгласно които платформите за споделяне на видеоклипове изискват от ползвателите, които качват съдържание, да декларират дали това съдържание съдържа реклами, спонсорирано съдържание или позициониране на продукти.

 

Държавите членки изискват от платформите за споделяне на видеоклипове да предвидят разпоредби, съгласно които получателите на услуги са информирани недвусмислено относно съдържание, за което е декларирано или се знае, че съдържа реклами, спонсорирано съдържание или позициониране на продукти.

6.  Държавите членки гарантират, че са налични механизми за подаване на жалби и за правна защита с цел уреждане на спорове между потребители и доставчици на платформи за споделяне на видеоклипове, свързани с прилагането на подходящите мерки, посочени в параграфи 1 и 2.

 

7.  Комисията и ERGA насърчават доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове да обменят най-добри практики в областта на системите за съвместно регулиране в Съюза. Ако е уместно, Комисията улеснява разработването на кодекси за поведение на равнището на Съюза.

7.  Комисията и ERGA насърчават доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове да обменят най-добри практики в областта на системите за саморегулиране и съвместно регулиране в Съюза. Ако е уместно, Комисията улеснява разработването на кодекси за поведение на равнището на Съюза.

8.  Доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове или, ако е уместно, организациите, представляващи тези доставчици в това отношение, представят на Комисията проекти на кодекси за поведение на равнището на Съюза и изменения на съществуващите кодекси за поведение на равнището на Съюза. Комисията може да изиска от ERGA да представи становище по тези проекти, изменения или разширения на тези кодекси за поведение. Комисията може да даде подходяща публичност на тези кодекси за поведение.

8.  Доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове или, ако е уместно, организациите, представляващи тези доставчици в това отношение, представят на Комисията проекти на кодекси за поведение на равнището на Съюза и изменения на съществуващите кодекси за поведение на равнището на Съюза. Комисията може да изиска от ERGA да представи становище по тези проекти, изменения или разширения на тези кодекси за поведение. Комисията публикува тези кодекси с цел да насърчава обмена на най-добри практики.

Изменение    76

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 19

Директива 2010/13/ЕС

Член 28 б – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки изпращат на Комисията списък с доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове, установени на тяхната територия, както и критериите, изложени в член 3, параграф 1 от Директива 2000/31/ЕО, както и в параграф 1, въз основа на които е основана тяхната юрисдикция. Те редовно актуализират списъка. Комисията гарантира, че компетентните независими регулаторни органи имат достъп до тази информация.

2.  Държавите членки изпращат на Комисията списък с доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове, установени или считани за установени на тяхната територия, в съответствие с критериите, изложени в параграф 1, въз основа на които е основана тяхната юрисдикция. Те редовно актуализират списъка. Комисията гарантира, че компетентните независими регулаторни органи и/или служби и обществеността имат лесен и ефективен достъп до тази информация.

Изменение    77

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 19

Директива 2010/13/ЕС

Член 28 б – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Ако при прилагането на параграф 1 засегнатите държави членки не постигнат съгласие относно държавата членка, която има юрисдикция, те отнасят въпроса на вниманието на Комисията без неоснователно забавяне. Комисията може да поиска от ERGA да представи становище по въпроса в рамките на 15 работни дни от подаването на искането на Комисията.

Обосновка

Тъй като платформите за споделяне на видеоклипове обикновено са насочени към аудитории в целия Съюз, между държавите членки би могло да възникнат разногласия при определянето на компетентните държави членки за целите на разглежданата директива. Поради това Комисията следва да може да предприема действия с цел определяне на държавата членка, която има юрисдикция, както прави за други аудиовизуални медийни услуги съгласно член 3.

Изменение    78

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 19 a (нова)

Директива 2010/13/ЕС

Член 28 в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a)  добавя се следният член 28в:

 

„Член 28в

 

Държавите членки гарантират, че доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове, които са в тяхната юрисдикция, осигуряват лесен, пряк и постоянен достъп на потребителите най-малко до следната информация:

 

а)  наименование на доставчика;

 

б)  географския адрес, на който той е установен;

 

в)  данните, включително адреса на електронната му поща или уебсайта му, които позволяват установяване на бърз, пряк и ефективен контакт с него;

 

г)  държавата членка, която има юрисдикция спрямо него и компетентните регулаторни органи и/или служби или надзорни органи.“

Изменение    79

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 19 б (нова)

Директива 2010/13/ЕС

Член 29

 

Текст в сила

Изменение

 

(19б)  Член 29 се изменя, както следва:

„Член 29

„Член 29

1.  Под егидата на Комисията се създава контактен комитет. Той се състои от представители на компетентните органи на държавите членки. Комитетът се председателства от представител на Комисията и заседава по негова инициатива или по искане на делегацията на държава членка.

1.  Под егидата на Комисията се създава контактен комитет. Той се състои от представители на компетентните органи или служби на държавите членки и от четирима членове на Европейския парламент като наблюдатели, назначени за три години. Комитетът се председателства от представител на Комисията и заседава по негова инициатива или по искане на делегацията на държава членка. Равенството между половете в състава на контактния комитет се насърчава.

2.  Задачите на контактния комитет са:

2.  Задачите на контактния комитет са:

а)  да улесни ефективното прилагане на настоящата директива посредством редовни консултации по всички практически проблеми, произтичащи от нейното прилагане, и по-специално от прилагането на член 2, както и по всички въпроси, за които обменът на мнения се смята за полезен;

а)  да улесни ефективното прилагане на настоящата директива посредством редовни консултации по всички практически проблеми, произтичащи от нейното прилагане, и по-специално от прилагането на член 2, както и по всички въпроси, за които обменът на мнения се смята за полезен;

б)  да дава по собствена инициатива становища или по искане на Комисията относно изпълнението от държавите членки на настоящата директива;

б)  да дава по собствена инициатива становища или по искане на Комисията относно изпълнението от държавите членки на настоящата директива;

в)  да бъде форум за обмен на мнения по всички въпроси, които следва да се разглеждат в докладите, които държавите членки трябва да представят по силата на член 16, параграф 3, и по тяхната методология;

в)  да бъде форум за обмен на мнения по всички въпроси, които следва да се разглеждат в докладите, които държавите членки трябва да представят по силата на член 16, параграф 3, и по тяхната методология;

г)  да обсъжда резултатите от редовните консултации, които Комисията води с представителите на организациите на радио- и телевизионни оператори, продуценти, потребители, производители, доставчици на услуги и синдикати, и творческата общност;

г)  да обсъжда резултатите от редовните консултации, които Комисията води с представителите на организациите на радио- и телевизионни оператори, продуценти, потребители, производители, доставчици на услуги и синдикати, и творческата общност;

д)  да улеснява обмена на информация между държавите членки и Комисията относно положението и развитието на регулаторните дейности, аудио-визуалните медийни услуги, като се взема предвид аудио-визуалната политика на Съюза, както и съответното развитие в техническата област;

д)  да улеснява обмена на информация между държавите членки и Комисията относно положението и развитието на регулаторните дейности, аудиовизуалните медийни услуги, като се взема предвид аудиовизуалната политика на Съюза, както и съответното развитие в техническата област;

e)  да проучи всяко развитие, настъпило в сектора, по което обменът на мнения изглежда полезен.“

e)  да проучи и да предоставя становища на Комисията относно всяко развитие, настъпило в сектора, по което обменът на мнения изглежда полезен.“

(Изменението има за цел да измени разпоредба в действащия акт – член 29 – която не е посочена в предложението на Комисията.)

Изменение    80

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 21

Директива 2010/13/ЕС

Член 30

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Член 30

„Член 30

1.  Всяка държава членка определя един или повече независими регулаторни органи. Държавите членки гарантират, че тези органи са юридически самостоятелни и функционално независими от всеки друг публичен или частен орган. Това не засяга възможността за държавите членки да създават регулаторни органи, които да упражняват надзор над различни сектори.

1.  Всяка държава членка определя един или повече независими национални регулаторни органи и/или служби. Държавите членки гарантират, че тези органи са юридически самостоятелни и функционално и действително независими от съответните си правителства и от всеки друг публичен или частен орган. Това не засяга възможността за държавите членки да създават регулаторни органи, които да упражняват надзор над различни сектори.

2.  Държавите членки гарантират, че националните регулаторни органи упражняват своите правомощия безпристрастно и прозрачно и в съответствие с целите на настоящата директива, по-специално медийния плурализъм, културното многообразие, защитата на потребителите, вътрешния пазар и насърчаването на лоялна конкуренция.

2.  Държавите членки гарантират, че националните регулаторни органи и/или служби упражняват своите правомощия безпристрастно и прозрачно и в съответствие с целите на настоящата директива, по-специално медийния плурализъм, културното и езиковото многообразие, защитата на потребителите, достъпността, недискриминацията, вътрешния пазар и насърчаването на лоялна конкуренция. Държавите членки гарантират, че националните регулаторни органи и/или служби не упражняват предварително влияние върху редакторските решения, редакторския избор или оформление. Техните задачи се ограничават до наблюдение относно изпълнението на настоящата директива, прилагането на националното законодателство и изпълнението на законовите задължения.

Националните регулаторни органи не търсят, нито приемат указания от друг орган във връзка с упражняването на възложените им задачи съгласно националното право за прилагане на правото на Съюза. Това не пречи на упражняването на надзор съгласно националното конституционно право.

Националните регулаторни органи и/или служби не търсят, нито приемат указания от друг орган във връзка с упражняването на възложените им задачи съгласно националното право за прилагане на правото на Съюза. Това не пречи на упражняването на надзор съгласно националното конституционно право.

3.  Компетентностите и правомощията на независимите регулаторни органи, както и начините за засилване на тяхната отговорност, се определят ясно в законодателството.

3.  Компетентностите и правомощията на независимите регулаторни органи и/или служби, както и начините за засилване на тяхната отговорност, се определят ясно в законодателството.

4.  Държавите членки гарантират, че националните регулаторни органи притежават подходящи правомощия за правоприлагане с цел ефективно изпълнение на техните функции.

4.  Държавите членки гарантират, че националните регулаторни органи и/или служби притежават подходящи правомощия за правоприлагане с цел ефективно изпълнение на техните функции.

 

4a.  Държавите членки гарантират, че националните регулаторни органи и/или служби определят единно и публично достъпно звено за контакт за информация и жалби относно въпросите, свързани с достъпността, посочени в член 7.

5.  Ръководителят на национален регулаторен орган или членовете на колегиалния орган, който изпълнява тази функция в рамките на национален регулаторен орган, могат да бъдат освобождавани само ако вече не изпълняват условията, изисквани за изпълнение на техните задължения, определени предварително в националното право. Решението за освобождаване се оповестява публично, като се предоставя изложение на причините.

5.  Държавите членки установяват в националното законодателство условията и процедурите за назначаване и освобождаване от длъжност на ръководителя на националния регулаторен орган и/или служба или членовете на колективния орган, изпълняващ тази функция, включително продължителността на мандата. Евентуални промени преди края на мандата трябва да бъдат надлежно обосновани, след предварително уведомление и да се предоставят на разположение на обществеността. Процедурите са прозрачни, недискриминационни и гарантират необходимата степен на независимост.

6.  Държавите членки гарантират, че независимите национални регулаторни органи имат отделни годишни бюджети. Бюджетите се оповестяват публично. Държавите членки също така гарантират, че националните регулаторни органи разполагат с достатъчно финансови и човешки ресурси, които им позволяват да изпълняват възложената им задача и активно да участват във и да дават своя принос за ERGA.

6.  Държавите членки гарантират, че регулаторните органи и/или служби имат разпределени отделни годишни бюджетни средства, които им позволяват да изпълняват възложената им задача и активно да участват във и да дават своя принос за ERGA. Бюджетите се оповестяват публично.

7.  Държавите членки гарантират, че на национално равнище съществуват ефективни механизми, в рамките на които всеки потребител или доставчик на медийни услуги или на платформа за споделяне на видеоклипове, който е засегнат от решение на национален регулаторен орган, има правото да обжалва решение пред апелативен орган. Апелативният орган е независим от страните, участващи в обжалването.

7.  Държавите членки гарантират, че на национално равнище съществуват ефективни механизми, в рамките на които всеки получател на услуга, чиито права са пряко засегнати от аудиовизуално съдържание, или доставчик на аудиовизуална медийна услуга или на платформа за споделяне на видеоклипове, който е засегнат от решение на национален регулаторен орган и/или служба, има правото да обжалва решение пред апелативен орган. Апелативният орган е независим от страните, участващи в обжалването.

Този апелативен орган, който следва да бъде съдилище, притежава подходящите експертни знания, за да може ефективно да изпълнява функциите си. Държавите членки гарантират, че същността на спора се отчита надлежно и действа ефективен механизъм за обжалване.

Този апелативен орган, който следва да бъде съдилище, притежава подходящите експертни знания, за да може ефективно да изпълнява функциите си. Държавите членки гарантират, че същността на спора се отчита надлежно и действа ефективен механизъм за обжалване.

В зависимост от резултата от обжалването решението на националния регулаторен орган остава в сила, освен ако не са приложени временни мерки в съответствие с националното законодателство.“;

В зависимост от резултата от обжалването решението на националния регулаторен орган остава в сила, освен ако не са приложени временни мерки в съответствие с националното законодателство.“;

Изменение    81

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 22

Директива 2010/13/ЕС

Член 30 a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Член 30a

„Член 30a

1.  С настоящото се създава групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA).

1.  С настоящото се създава групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA).

2.  Тя се състои от национални независими регулаторни органи в областта на аудиовизуалните медийни услуги. Тези органи се представляват от ръководителите или от избрани представители на високо равнище на националния регулаторен орган с основната отговорност да осъществяват надзор над аудиовизуалните медийни услуги или в случаите, в които няма национален регулаторен орган, от други представители, избрани посредством техните процедури. В заседанията на групата участва представител на Комисията.

2.  Тя се състои от национални регулаторни органи и/или служби, които може да включват регионалните независими регулаторни органи и служби с пълни правомощия в областта на аудиовизуалните медийни услуги. Тези органи се представляват от ръководителите или от избрани представители на високо равнище на националния регулаторен орган с основната отговорност да осъществяват надзор над аудиовизуалните медийни услуги или в случаите, в които няма национален регулаторен орган и/или служба, от други представители, избрани посредством техните процедури. В заседанията на групата участва представител на Комисията.

3.  ERGA има следните задачи:

3.  ERGA има следните задачи:

а)  да съветва и подпомага Комисията в работата ѝ с цел гарантиране на последователното прилагане във всички държави членки на регулаторната рамка за аудиовизуалните медийни услуги;

а)  да съветва и подпомага Комисията по нейно искане в задачата ѝ да гарантира последователното прилагане на настоящата директива във всички държави членки;

б)  да съветва и подпомага Комисията по всеки въпрос, свързан с аудиовизуалните медийни услуги, в рамките на компетентността на Комисията. Ако е основателно, с цел да съветва Комисията по определени въпроси, групата може да се консултира с участници на пазара, потребители и крайни потребители, за да събере необходимата информация.

б)  да съветва и подпомага Комисията по нейно искане по въпросите, свързани с аудиовизуалните медийни услуги, в рамките на нейната компетентност;

в)  да осигурява възможност за обмен на опит и добри практики при прилагането на регулаторната рамка за аудиовизуални медийни услуги;

в)  да осигурява възможност за обмен на опит и добри практики при прилагането на регулаторната рамка за аудиовизуални медийни услуги;

г)  да сътрудничи и предоставя на своите членове необходимата информация за прилагането на настоящата директива, по-специално по отношение на членове 3 и 4 от нея;

г)  да сътрудничи и предоставя на своите членове и на контактния комитет необходимата информация за прилагането на настоящата директива, по-специално по отношение на членове 3, 4 и 7 от нея;

д)  да предоставя становища по искане на Комисията по въпросите, предвидени в член 2, параграф 5б, член 6а, параграф 3, член 9, параграфи 2 и 4, както и по всеки въпрос, свързан с аудиовизуалните медийни услуги, и по-специално защитата на непълнолетни лица и подбуждането към омраза.“;

д)  да предоставя становища по искане на Комисията по въпросите, предвидени в член 2, параграф 5б, член 6а, параграф 3, член 9, параграфи 2 и 4, както и по всеки въпрос, свързан с аудиовизуалните медийни услуги, и по-специално защитата на непълнолетни лица и подбуждането към омраза.

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема посредством акт за изпълнение процедурния правилник за ERGA.“;

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема посредством акт за изпълнение процедурния правилник за ERGA.

 

4a.  ERGA разполага с достатъчно финансови и човешки ресурси, за да изпълнява своите задачи. Регулаторните органи и/или служби активно участват във и дават своя принос за ERGA.“;

Изменение    82

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 23

Директива 2010/13/ЕС

Член 33 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Не по-късно от [дата — не по-късно от четири години след приемането] и на всеки три години след това Комисията предоставя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад относно прилагането на настоящата директива.

Не по-късно от [дата – не по-късно от три години след приемането] и на всеки три години след това Комисията предоставя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад относно прилагането на настоящата директива и, ако е необходимо, прави допълнителни предложения за адаптирането ѝ към развитието в областта на аудиовизуалните медийни услуги, по-специално в светлината на последните технологични новости, конкурентоспособността на сектора, както и отчет за практиките, политиките и съпътстващите мерки, подкрепяни от държавите членки в областта на медийната грамотност.

(1)

OВ C 0, 0.0.0000 г., стр. 0. .

(2)

OВ C 0, 0.0.0000 г., стр. 0. .


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 25 май 2016 г. Комисията публикува своето предложение за изменение на т. нар. Директива за аудио-визуалните медийни услуги.

По време на предходния мандат Европейският парламент и в частност комисията CULT, която разполага с изключителна компетентност в тази област, многократно призоваха за такова преразглеждане в контекста на бързото технологично и пазарно развитие, появата на нови доставчици на услуги, както и промените в потребителското поведение, които са размили границите между традиционните услуги и услугите по заявка.

В своите резолюции от 19 януари 2016 г. на тема „Към Акт за цифровия единен пазар“, от 12 март 2014 г. на тема „Подготовка за един напълно интегриран аудио-визуален свят“, от 4 юли 2013 г. относно свързаната телевизия и от 22 май 2013 г. относно прилагането на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги Европейският парламент, като дава ясни предварителни индикации за такова преразглеждане, настоятелно призова Комисията да актуализира директивата.

Поради това докладчиците приветстват инициативата на Комисията да предложи преразглеждане в този решаващ за аудио-визуалните услуги момент.

Основните точки, които докладчиците биха желали да разгледат, са:

I. Сближаване на медиите: привеждане в съответствие на разпоредбите за линейни и нелинейни услуги, членове от -2 до -2е

Преразглеждането на Директивата има за цел да адаптира действащите правила към засилващото се сближаване на медийните пазари и технологиите в Европа. Обхватът на Директивата се разширява, за да включва не само традиционните телевизионни услуги и услугите по заявка, но също така услуги на платформи за споделяне на видеоклипове, както и генерирани от потребители видеоклипове.

С цел привеждане в съответствие на разпоредбите относно тези услуги и създаване на действително еднакви условия на конкуренция, глава I е преструктурирана, за да бъдат създадени общи правила за аудиовизуалните медийни услуги, услугите, свързани с платформи за споделяне на видеоклипове, и генерираните от потребители видеоклипове. Разпоредбите на посочената глава I се прилагат по еднакъв начин за всички услуги в рамките на обхвата на директивата. Въведени са седем нови члена (изм. 32 до изм. 38), които сливат няколко члена от настоящата директива и предложението, свързани с:

-  подбуждане към насилие или омраза, дискриминация (член -2),

-  защита на непълнолетни лица от вредно съдържание (член -2а),

-  аудиовизуални търговски съобщения, спонсориране (член -2б) и позициониране на продукти (член -2в),

-  защита на кинематографичните произведения (член -2г),

-  права за получаване на информация за получателите на услуга (член -2д),

-  съвместно регулиране и саморегулиране и кодекси на поведение (член -2е).

Подобни промени в структурата на Директивата са от решаващо значение за постигане на по-висока степен на съответствие между линейните и нелинейните услуги. По този начин Директивата взема предвид актуалната реалност на сближаване на медиите, като в същото време установява справедливи правила за конкуренцията на медийните пазари. С оглед на драстичните промени в потребителското поведение и потреблението на съдържание, както и с цел гарантиране, от една страна, на високо равнище на защита на потребителите, а от друга страна – на действително еднакви условия на конкуренция, следва да бъдат установени същите минимални изисквания за всички аудиовизуални услуги, т.е. както аудиовизуални медийни услуги, така и спонсорирани генерирани от потребители видеоклипове или генерирани от потребители видеоклипове.

II. Закрила на непълнолетните лица

Докладчиците желаят да запазят високо равнище на защита за непълнолетните лица чрез поддържане на многостепенно равнище на защита според тежестта на възможната вреда, както е посочено в член -2, параграф 1, буква б) и параграф 2 (изм. 32).

Докладчиците биха искали да подчертаят, че има технически начини за откриване на видеоклипове с вредно съдържание и за тяхното премахване. Тези средства обаче не трябва да ограничават свободата на комуникация. Поради това се прилага принципът на уведомяване и премахване, както е посочен в член 14 и член 15 от Директива 2000/31/ЕО (Директива за електронната търговия).

III. Кодекси за поведение за съвместно регулиране и саморегулиране

Докладчиците не подкрепят предложението на Комисията за пълна хармонизация под формата на съвместно регулиране и саморегулиране за услугите на платформи за споделяне на видеоклипове. Тъй като целта на Директивата е просто да координира националните политики, се създава минимално равнище на хармонизиране, което позволява на държавите членки да установяват по-строги правила.

Създаването на кодекси за поведение за съвместно регулиране и саморегулиране е опростено в член -2е (изм. 38). В случай че държава членка е доказала, че кодексите на поведение не функционират ефективно, тя може да приема закони по съответния въпрос.

IV. Количествени правила за реклама, търговски съобщения и позициониране на продукти

Необходима е по-висока степен на гъвкавост по отношение на количествените правила за реклама.

Що се отнася до разпоредбата за времевите ограничения за спотовете, въпреки че е необходима повече гъвкавост, необходимо е и да се запази достатъчно високо равнище на защита на потребителите. Предложеното дневно ограничение от 20% би могло да изложи зрителите на прекомерно количество реклама в най-гледаното време. Поради това докладчиците предлагат в член 23, параграф 1 (изм. 77) да се прилагат по-стриктни ограничения в интервала между 20.00 и 23.00 ч. с ограничение от 20% по време на този период.

Освен това разпоредбата за неоправдано изтъкване, отнасяща се до позициониране на продукти, следва да бъде запазена в новия член -2в от Директивата (изм. 35).

Търговските съобщения, отнасящи се до алкохолни напитки, тютюн и лекарствени продукти, следва да продължават да са ограничени.

В кодексите за поведение следва да бъдат договорени ограничения за търговските съобщения, отнасящи се до храненето, с цел постигане на по-високо равнище на защита.

V. Насърчаване на европейските аудиовизуални произведения

Докладчиците приветстват предложението на Комисията да се засили популяризирането на европейските аудиовизуални продукти. Доставчиците на аудиовизуални медийни услуги по заявка следва да насърчават производството и разпространението на европейски произведения, като гарантират, че каталозите им съдържат минимум 30% европейски произведения, както и че те са достатъчно изтъкнати (изм. 75).

Докладчиците също така предлагат в съображение 21 (изм. 16) държавите членки да следва да гарантират, че носителите на правата под тяхна юрисдикция обозначават своето аудиовизуално съдържание, което отговаря на изискванията за „европейски произведения“, в своите метаданни, и го предоставят на доставчиците на услуги, така че да могат лесно да определят дали произведенията са европейски.

VI. Група на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA)

Докладчиците оценяват приноса на ERGA като информативен и консултативен орган. Те обаче считат, че с цел защита на прерогативите на държавите членки ERGA следва да не разполага с правомощия за вземане на решения. Вместо това следва да бъдат предоставени повече правомощия на контактния комитет, предвиден в член 29 от действащата Директива (изм. 82).

Единствено контактният комитет следва да бъде компетентен да взема решения, включително по изготвените от ERGA становища. Във връзка с това член -2е, член 2, параграф 5б, член 3, параграф 4, член 4, параграф 1 и член 4, параграф 3 (изм. 38, изм. 42, изм. 51, изм. 54, изм. 55, изм. 56 и изм. 57) съответно се изменят.

VII. Достъпност

Докладчиците предлагат разпоредбите, свързани с достъпността, да останат в текста на Директивата. Член 7 от действащата Директива се изменя: от доставчиците на медийни услуги се изисква да положат повече усилия във връзка с достъпността на услугите за хора с увредено зрение или слух. Такава достъпност следва да бъде постигната до края на 2027 г. Предложената формулировка (изм. 67) взема предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, като в същото време оставя достатъчно пространство за маневриране относно начина, по който да бъде постигната тази цел.

VIII. Други въпроси

- Предавания със значителна детска аудитория

Докладчиците считат, че въпросната концепция, във вида, в който е предложена от Комисията в нейното предложение, не е нито ясна, нито издържана от правна гледна точка, защото предаванията, които не са изначално насочени към детска аудитория, като например спортни прояви или телевизионни певчески конкурси, могат да попаднат в тази категория.

Докладчиците предлагат да се запази настоящата терминология – „детска аудитория“ и „детски предавания“, в съображение 16 (изм. 12), както и член -2в, член 10 и член 33, параграф 2 (изм. 35, изм. 72 и изм. 94)

- Подходяща реклама на аудиовизуални медийни услуги от общ интерес (член 9а)

С цел гарантиране на медийния плурализъм и многообразие, държавите членки имат право да предприемат мерки за гарантиране на подходящата реклама на аудиовизуалните медийни услуги от общ интерес (изм. 70).

- Опазване на целостта на сигнала на доставчиците на медийни услуги (съображение 13а)

От първостепенно значение е да се гарантира целостта на сигнала на доставчиците на медийни услуги. Трети страни, различни от получателите на услугата, следва да не могат да променят предавания и услуги без съгласието на съответния доставчик на медийни услуги (изм. 10).


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (1.2.2017)

на вниманието на комисията по култура и образование

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудио-визуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

Докладчик по становище: Херберт Дорфман

КРАТКА ОБОСНОВКА

На 25 май 2016 г. Европейската комисия публикува своето предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудио-визуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия.

С предложението се поставя целта да се реагира на промените на пазара, в потреблението и в технологиите в аудио-визуалната медийна среда, които са следствие от непрекъснато растящото сближаване между телевизията и разпространяваните чрез интернет услуги. Традиционното телевизионно излъчване в ЕС продължава да има силни позиции от гледна точка на зрителска аудитория, приходи от реклама и инвестиции в съдържание (около 30% от приходите). Излъчващите оператори обаче разширяват своята дейност онлайн, а новите участници, предлагащи аудио-визуално съдържание по интернет (напр. доставчици на видео по заявка и платформи за споделяне на видеоклипове), укрепват своите позиции и встъпват в конкуренция за същата аудитория. При все това телевизионното излъчване, видеото по заявка и генерираното от потребители съдържание са предмет на различни правила и равнища на защита на потребителя.

Общите цели на предложението са (1) повишаване на защитата на непълнолетните лица и на потребителите като цяло, по възможност посредством хармонизирани европейски аудио-визуални стандарти, (2) гарантиране на еднакви условия на конкуренция между традиционните излъчващи оператори, аудио-визуалните медийни услуги по заявка и платформите за споделяне на видеоклипове и (3) опростяване на законодателната уредба, по-специално по отношение на търговската комуникация.

Докладчикът приветства инициативата на Комисията да предложи преразглеждане на настоящата правна уредба за всички доставчици на аудио-визуални услуги.

Що се отнася до регулаторната уредба, докладчикът счита, че от съществено значение е да се засили ролята на кодексите за поведение за регулаторните органи, и призовава за по-голямо хармонизиране на националните кодекси за поведение, както и за разработването на кодекси за поведение на равнището на Съюза.

Докладчикът подчертава освен това, че е необходимо да се намери баланс между гарантирането на свободата на изразяване и защитата на зрителите, по-специално на уязвимите зрители. Това се отнася преди всичко до аудио-визуалните търговски съобщения във връзка с храни и напитки, които са с високо съдържание на сол, захар или мазнини, или до алкохолните напитки. Защитата на потребителите, по-специално на децата, трябва да бъде усилена ефективно, по-специално чрез използване в предложението на единни стандарти и единна терминология. Ограничаването на неподходящите търговски съобщения за непълнолетни лица и за деца, както и забраната на позиционирането на продукти следва да се отнасят не само до предавания със значителна детска аудитория, а до всички предавания за деца и всяко съдържание, насочено към детската аудитория.

Платформите за споделяне на видеоклипове и социалните медии все повече включват в своите оферти аудио-визуални материали. Тези услуги често попадат извън обхвата на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги, тъй като доставчиците не контролират подбора и организацията на съдържанието или защото основната им цел не е предлагането на аудио-визуално съдържание. Докладчикът е на мнение, че платформите за споделяне на видеоклипове, които понастоящем работят на облекчен режим по силата на Директивата за електронната търговия, следва да имат задължителен механизъм за мониторинг, за да се гарантира, че в системата не се въвежда незаконно или вредно съдържание. Всички разпоредби, насочени към подобряване на защитата на уязвимите потребители, следва да включват подходящ механизъм за мониторинг и прилагане.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по култура и образование да вземе предвид следните изменения:

Изменение     1

Предложение за директива

Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 53, параграф 1 и член 62 от него,

– като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 53, параграф 1 и членове 62 и 168 от него,

Изменение     2

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Последното съществено изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета27, кодифицирано по-късно с Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета28, беше направено през 2007 г. с приемането на Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета29. Оттогава пазарът на аудиовизуалните медийни услуги се разви значително и бързо. Технологичното развитие дава възможност за нови видове услуги и предложения за потребителите. Зрителските навици, по-специално на по-младите поколения, значително са се променили. Макар че основният телевизионен екран продължава да бъде важно устройство за споделяне на аудиовизуални изживявания, много зрители са преминали към други преносими устройства за гледане на аудиовизуално съдържание. На традиционното телевизионно съдържание все още се пада основният дял от среднодневното време, прекарано в гледане. Въпреки това новите видове съдържание, като например кратки видеоклипове или генерирано от зрителите съдържание, придобиват все по-голямо значение, а новите участници, включително доставчиците на услуги за видео по заявка и платформи за споделяне на видеоклипове, вече са добре установени.

(1)  Последното съществено изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета27, кодифицирано по-късно с Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета28, беше направено през 2007 г. с приемането на Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета29. Оттогава пазарът на аудио-визуалните медийни услуги се разви значително и бързо. Технологичното развитие дава възможност за нови видове услуги и предложения за потребителите. Зрителските навици, по-специално на по-младите поколения, значително са се променили. Макар че основният телевизионен екран продължава да бъде важно устройство за споделяне на аудио-визуални изживявания, много зрители са преминали към други преносими устройства за гледане на аудио-визуално съдържание. На традиционното телевизионно съдържание все още се пада основният дял от среднодневното време, прекарано в гледане. Въпреки това новите видове съдържание, като например кратки видеоклипове или генерирано от зрителите съдържание, придобиват все по-голямо значение, а новите участници, включително доставчиците на услуги за видео по заявка, социални мрежи и платформи за споделяне на видеоклипове, вече са добре установени.

_________________

_________________

27 Директива 89/552/ЕИО на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 1989 г. относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (ОВ L 298, 17.10.1989 г., стр. 23).

27 Директива 89/552/ЕИО на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 1989 г. относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (ОВ L 298, 17.10.1989 г., стр. 23).

28 Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1).

28 Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1).

29 Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 27).

29 Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 27).

Изменение     3

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Директива 2010/13/ЕС следва да продължи да се прилага само за онези услуги, чиято основна цел е предоставянето на предавания с цел информиране, развлечение или образоване. Изискването за основната цел следва също да се счита за спазено, ако услугата има аудиовизуално съдържание и форма, която може да бъде отделена от основната дейност на доставчика на услугата, като например самостоятелни части от онлайн вестници, включващи аудиовизуални предавания или генерирани от потребители видеоклипове, когато тези части могат да се считат за отделими от тяхната основна дейност. Услугите на социалните медии не са включени, освен ако не предоставят услуга, която попада в обхвата на определението за платформа за споделяне на видеоклипове. Услугата следва да се счита просто за неделимо допълнение към основната дейност в резултат на връзките между аудиовизуалния продукт и основната дейност. Като такива каналите или всякакви други аудиовизуални услуги под редакторската отговорност на доставчик могат да представляват аудиовизуални услуги сами по себе си дори и ако се предлагат в рамките на платформа за споделяне на видеоклипове, която се характеризира с липсата на редакционна отговорност. В такива случаи зависи от доставчиците с редакционна отговорност да спазват разпоредбите на тази директива.

(3)  Директива 2010/13/ЕС следва да продължи да се прилага само за онези услуги, чиято основна цел е предоставянето на предавания с цел информиране, развлечение или образоване. Изискването за основната цел следва също да се счита за спазено, ако услугата има аудио-визуално съдържание и форма, която може да бъде отделена от основната дейност на доставчика на услугата, като например самостоятелни части от онлайн вестници, включващи аудио-визуални предавания или генерирани от потребители видеоклипове, когато тези части могат да се считат за отделими от тяхната основна дейност. Тъй като социалните мрежи са важен източник на информация за потребителите и тъй като последните все повече разчитат на създадено или предоставено от своите ползватели аудио-визуално съдържание, социалните мрежи следва да бъдат включени в приложното поле на Директива 2010/13/ЕС, когато попадат в обхвата на определението за платформа за споделяне на видеоклипове. Услугата следва да се счита просто за неделимо допълнение към основната дейност в резултат на връзките между аудио-визуалния продукт и основната дейност. Като такива каналите или всякакви други аудио-визуални услуги под редакторската отговорност на доставчик могат да представляват аудио-визуални услуги сами по себе си дори и ако се предлагат в рамките на платформа за споделяне на видеоклипове, която се характеризира с липсата на редакционна отговорност. В такива случаи зависи от доставчиците с редакционна отговорност да спазват разпоредбите на тази директива.

Изменение     4

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  В своето „Съобщение до Европейския парламент и до Съвета относно по-добро регулиране за постигането на по-добри резултати — програма на ЕС“31 Комисията подчерта, че при обмислянето на решения за политиката тя ще вземе под внимание както регулаторни, така и добре изготвени нерегулаторни средства по модела на Общността за обмяна на практики и принципите за по-добро саморегулиране и съвместно регулиране32. Редица кодекси, създадени в координираните от директивата области, се оказаха добре изготвени, в съответствие с принципите за по-добро саморегулиране и съвместно регулиране. Наличието на подкрепящ законодателен механизъм се счита за важен фактор за успех при насърчаването на съответствието с кодекса за саморегулиране или съвместно регулиране. Също толкова важно е с тези кодекси да се поставят конкретни цели, които дават възможност за редовен, прозрачен и независим контрол и оценка на целите, определяни с тези кодекси. Степенуваните санкции, които поддържат елемент на пропорционалност, обикновено се считат за ефективен подход към прилагането на дадена схема. Приетите в координираните от настоящата директива кодекси за саморегулиране и съвместно регулиране следва да бъдат в съответствие с тези принципи.

(7)  В своето „Съобщение до Европейския парламент и до Съвета относно по-добро регулиране за постигането на по-добри резултати — програма на ЕС“31 Комисията подчерта, че при обмислянето на решения за политиката тя ще вземе под внимание както регулаторни, така и добре изготвени нерегулаторни средства по модела на Общността за обмяна на практики и принципите за по-добро саморегулиране и съвместно регулиране32. Редица кодекси, създадени в координираните от директивата области, се оказаха добре изготвени, в съответствие с принципите за по-добро саморегулиране и съвместно регулиране, и могат да представляват полезен алтернативен или допълващ инструмент за законодателни действия. Наличието на подкрепящ законодателен механизъм се счита за важен фактор за успех при насърчаването на съответствието с кодекса за саморегулиране или съвместно регулиране. Също толкова важно е с тези кодекси да се поставят конкретни цели, които дават възможност за редовен, прозрачен и независим контрол и оценка на целите, определяни с тези кодекси. Степенуваните санкции, които поддържат елемент на пропорционалност, обикновено се считат за ефективен подход към прилагането на дадена схема. Приетите в координираните от настоящата директива кодекси за саморегулиране и съвместно регулиране следва да бъдат в съответствие с тези принципи.

_________________

_________________

31COM(2015) 215 окончателен.

31COM(2015) 215 окончателен.

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  За да се дадат възможности на зрителите, включително родителите и непълнолетните лица, да вземат информирани решения за съдържанието, което ще се гледа, е необходимо доставчиците на аудиовизуални медийни услуги да предоставят достатъчно информация за съдържание, което може да увреди физическото, умственото или моралното развитие на непълнолетните лица. Това може да стане например чрез система от дескриптори на съдържание, които указват характера на съдържанието. Дескрипторите на съдържание могат да бъдат предоставяни чрез писмени, графични или акустични средства.

(9)  За да се дадат възможности на зрителите, по-специално родителите и непълнолетните лица, да вземат информирани решения за съдържанието, което ще се гледа, е необходимо доставчиците на аудио-визуални медийни услуги и доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове, да предоставят цялата необходима информация за съдържание, което може да увреди физическото, умственото или моралното развитие на непълнолетните лица. Това може да стане например чрез система от дескриптори на съдържание, които указват характера на съдържанието. Дескрипторите на съдържание могат да бъдат предоставяни чрез писмени, графични или акустични средства.

Изменение     6

Предложение за директива

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Правото на хората с увреждания и на възрастните хора да участват и да се интегрират в обществения и културния живот е свързано с предоставянето на достъпни аудио-визуални медийни услуги. Следователно държавите членки следва да предприемат подходящи и пропорционални мерки, за да гарантират, че доставчиците на медийни услуги под тяхната юрисдикция се стремят активно да направят във възможно най-кратък срок съдържанието достъпно за хората с увредено зрение или увреден слух.

Изменение     7

Предложение за директива

Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9б)  Съществуващите разпоредби относно подобряването на достъпа до медийни услуги за хора с увредено зрение или увреден слух следва да бъдат засилени, за да се гарантира напредък и непрекъснатост на усилията на държавите членки и доставчиците на медийни услуги.

Изменение     8

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  На национално и международно равнище съществуват определени широкопризнати насоки за хранене, като например модела на хранителен профил за Европа на регионалната служба на Световната здравна организация, с цел разграничаване на храните въз основа на техния хранителен състав в контекста на рекламирането на хранителни продукти за деца по телевизията. Държавите членки следва да бъдат насърчавани да гарантират, че с цел ефективно намаляване на излагането на деца и непълнолетни лица на аудиовизуални търговски съобщения относно храни и напитки, които имат високо съдържание на сол, захар или мазнини, или които по друг начин не отговарят на тези национални или международни насоки за хранене, се използват кодекси за поведение на базата на саморегулиране и съвместно регулиране.

(10)  На национално и международно равнище съществуват определени широкопризнати насоки за хранене с цел разграничаване на храните въз основа на техния хранителен състав в контекста на рекламирането на хранителни продукти за деца по телевизията. Държавите членки следва да бъдат насърчавани да гарантират, че с цел ефективно намаляване на излагането на деца на аудио-визуални търговски съобщения относно храни и напитки, които имат високо съдържание на сол, захар или мазнини или които по друг начин не отговарят на тези национални или международни насоки за хранене, се използват кодекси за поведение на базата на саморегулиране и съвместно регулиране, като инициативата EU Pledge и други, разработени в рамките на Платформата на Комисията за действие относно хранителния режим, физическата активност и здравето.

Изменение     9

Предложение за директива

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Освен това държавите членки следва да гарантират, че кодексите за поведение на базата на саморегулиране и съвместно регулиране имат за цел ефективно намаляване на излагането на деца и непълнолетни лица на аудио-визуални търговски съобщения за насърчаване на хазартните игри. На равнището на Съюза и на национално равнище съществуват определени системи за съвместно регулиране и саморегулиране с цел насърчаване на отговорното участие в хазартни игри, включително в аудио-визуални търговски съобщения. Тези системи и по-специално системите, чиято цел е да се гарантира, че аудио-визуалните търговски съобщения за хазартни игри са придружени от съобщения за отговорно участие в хазартни игри, следва и занапред да се насърчават.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  По подобен начин държавите членки следва бъдат насърчавани да гарантират, че с цел ефективно ограничаване на излагането на деца и непълнолетни лица на аудиовизуални търговски съобщения за алкохолни напитки се използват кодекси за поведение на базата на саморегулиране и съвместно регулиране. На равнището на Съюза и на национално равнище съществуват определени системи за съвместно регулиране и саморегулиране с цел отговорно пускане на пазара на алкохолни напитки, включително в аудиовизуалните търговски съобщения. Тези системи и по-специално системите, чиято цел е да се гарантира, че аудиовизуалните търговски съобщения за алкохолни напитки са придружени от съобщения за отговорно консумиране, следва допълнително да се насърчават.

(11)  По подобен начин държавите членки следва да гарантират, че с цел ефективно ограничаване на излагането на деца и непълнолетни лица на аудио-визуални търговски съобщения за алкохолни напитки се използват кодекси за поведение на базата на саморегулиране и съвместно регулиране. На равнището на Съюза и на национално равнище съществуват определени системи за съвместно регулиране и саморегулиране с цел отговорно пускане на пазара на алкохолни напитки, включително в аудио-визуалните търговски съобщения. Тези системи и по-специално системите, чиято цел е да се гарантира, че аудио-визуалните търговски съобщения за алкохолни напитки са придружени от съобщения за отговорно консумиране, следва допълнително да се насърчават.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  За да се премахнат пречките пред свободното движение на трансгранични услуги в рамките на Съюза, е необходимо да се гарантира ефективността на мерките за саморегулиране и съвместно регулиране, които имат за цел по-специално защитата на потребителите или общественото здраве. Когато са добре прилагани и наблюдавани, кодексите за поведение на равнището на Съюза могат да бъдат добро средство за гарантиране на по-последователен и ефективен подход.

(12)  За да се премахнат пречките пред свободното движение на трансгранични услуги в рамките на Съюза, е необходимо да се гарантира ефективността на мерките за саморегулиране и съвместно регулиране, които имат за цел по-специално защитата на потребителите или общественото здраве. Когато са добре прилагани и наблюдавани, кодексите за поведение на равнището на Съюза следва да гарантират по-последователен и по-ефективен подход.

Изменение     12

Предложение за директива

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  Държавите членки следва да разработят рамка за периодите, представляващи „най-гледано време“. Подобна рамка следва да се използва, когато се прилагат правилата на настоящата директива, отнасящи се до защитата на непълнолетни лица.

Изменение   13

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Пазарът за телевизионно излъчване е претърпял развитие и съществува необходимост от повече гъвкавост по отношение на аудиовизуалните търговски съобщения, по-специално за количествени правила по отношение на линейни аудиовизуални медийни услуги, позициониране на продукти и спонсорство. Появата на нови услуги, включително такива без рекламиране, е довела до по-голям избор за зрителите, които лесно могат да преминат към алтернативни предложения.

заличава се

Изменение     14

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Позиционирането на продукти не следва да се допуска в новини и предавания за текущи събития, предавания във връзка с потребителски въпроси, религиозни предавания и предавания със значителна детска аудитория. По-специално данните сочат, че позиционирането на продукти и вградените реклами могат да засегнат поведението на децата, тъй като често те не могат да разпознаят търговското съдържание. Следователно е необходимо да се запази забраната за позициониране на продукти в предаванията със значителна детска аудитория. Предаванията във връзка с потребителски въпроси представляват предавания, които предлагат съвети на зрителите, или включват прегледи на покупката на продукти и услуги. Допускането на позициониране в такива предавания би размило границите между рекламно и редакционно съдържание за зрителите, които може да очакват истински и честен преглед на продуктите или услугите в тези предавания.

(16)  Позиционирането на продукти не следва да се допуска в новини и предавания за текущи събития, предавания във връзка с потребителски въпроси, религиозни предавания и детски предавания и съдържание, предназначено за детска аудитория. По-специално данните сочат, че позиционирането на продукти и вградените реклами могат да засегнат поведението на децата, тъй като често те не могат да разпознаят търговското съдържание. Следователно е необходимо да се запази забраната за позициониране на продукти в предназначени за детска аудитория предавания и съдържание. Предаванията във връзка с потребителски въпроси представляват предавания, които предлагат съвети на зрителите, или включват прегледи на покупката на продукти и услуги. Допускането на позициониране в такива предавания би размило границите между рекламно и редакционно съдържание за зрителите, които може да очакват истински и честен преглед на продуктите или услугите в тези предавания.

Изменение     15

Предложение за директива

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Налице са нови предизвикателства по-специално във връзка с платформите за споделяне на видеоклипове, от които потребителите и по-специално непълнолетните лица получават все повече аудиовизуално съдържание. В този контекст вредното съдържание и изказванията, подбуждащи към омраза, съхранявани на платформи за споделяне на видеоклипове, все по-често пораждат безпокойство. С оглед на защитата на непълнолетните лица от вредно съдържание и на всички граждани от съдържание, включващо подбуждане към насилие или омраза, е необходимо да се създадат пропорционални правила по тези въпроси.

(26)  Налице са нови предизвикателства по-специално във връзка с платформите за споделяне на видеоклипове и социалните мрежи, от които потребителите и по-специално непълнолетните лица получават все повече аудио-визуално съдържание. В този контекст вредното съдържание и изказванията, подбуждащи към омраза, съхранявани на платформи за споделяне на видеоклипове, все по-често пораждат безпокойство. С оглед на защитата на непълнолетните лица от вредно съдържание и на всички граждани от съдържание, включващо подбуждане към насилие, омраза или тероризъм, е необходимо да се създадат ефективни правила и механизми за мониторинг по тези въпроси.

Изменение     16

Предложение за директива

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Важен дял от съдържанието, съхранявано в платформи за споделяне на видеоклипове, не спада към редакционната отговорност на доставчика на платформата за споделяне на видеоклипове. Въпреки това тези доставчици обикновено определят структурата на съдържанието, а именно предавания или генерирани от потребители видеоклипове, включително чрез автоматични средства или алгоритми. Следователно от тези доставчици следва да се изисква да предприемат подходящи мерки за защита на непълнолетните лица от съдържание, което може да увреди тяхното физическо, психическо или морално развитие, и за защита на всички граждани от подбуждане към насилие или омраза, насочени срещу група лица или член на такава група, въз основа на пол, раса, цвят на кожата, религия, потекло или национален или етнически произход.

(28)  Важен дял от съдържанието, съхранявано в платформи за споделяне на видеоклипове или в социалните мрежи, не спада към редакционната отговорност на доставчика на платформата за споделяне на видеоклипове. Въпреки това тези доставчици обикновено определят структурата на съдържанието, а именно предавания или генерирани от потребители видеоклипове, включително чрез автоматични средства или алгоритми. Следователно от тези доставчици се изисква да предприемат ефективни мерки за защита на непълнолетните лица от съдържание, което може да увреди тяхното физическо, психическо или морално развитие, и за защита на всички граждани от подбуждане към тероризъм или от подбуждане към насилие или омраза, насочени срещу група лица или член на такава група, въз основа на пол, раса, цвят на кожата, религия, потекло или национален или етнически произход.

Изменение     17

Предложение за директива

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Когато, в съответствие с настоящата Директива, се приемат подходящи мерки за защита на непълнолетните лица от вредно съдържание и за защита на всички граждани от съдържание, включващо подбуждане към насилие или омраза, приложимите основни права, изложени в Хартата на основните права на Европейския съюз, следва да бъдат внимателно балансирани. Това се отнася по-специално (според случая) до правото на зачитане на личния и семейния живот и защитата на личните данни, свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, свободата на стопанска инициатива, забраната на дискриминация и правата на детето.

(31)  Когато, в съответствие с настоящата Директива, се приемат подходящи мерки за защита на непълнолетните лица от вредно съдържание и за защита на всички граждани от съдържание, включващо подбуждане към тероризъм, насилие или омраза, приложимите основни права, изложени в Хартата на основните права на Европейския съюз, следва да бъдат внимателно балансирани. Държавите членки следва да гарантират, че всички доставчици на аудио-визуални медийни услуги се съобразяват с приложимите основни принципи. Това се отнася по-специално (според случая) до правото на зачитане на личния и семейния живот и защитата на личните данни, правото на частна собственост, свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, свободата на стопанска инициатива, забраната на дискриминация и правата на детето.

Изменение     18

Предложение за директива

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  Регулаторните органи на съответните държави членки могат да постигнат необходимата степен на структурна независимост само ако са учредени като отделни юридически лица. Поради това държавите членки следва да гарантират независимостта на съответните национални регулаторни органи от правителството, публичните органи и промишлеността с оглед осигуряване на безпристрастност на техните решения. Това изискване за независимост не следва да засяга възможността държавите членки да създават регулатори, упражняващи надзор върху различните сектори, като напр. аудиовизуалния сектор и сектора на далекосъобщенията. Националните регулаторни органи следва да притежават правомощията за правоприлагане и ресурсите, необходими за изпълнението на техните задачи, в смисъла на персонал, експертни знания и финансови средства. Дейностите на националните регулаторни власти, установени с настоящата директива, следва да гарантират зачитане на целите на медийния плурализъм, културното многообразие, защита на потребителите, вътрешния пазар и насърчаването на лоялната конкуренция.

(33)  Регулаторните органи на съответните държави членки могат да постигнат необходимата степен на структурна независимост само ако са учредени като отделни юридически лица. Поради това държавите членки следва да гарантират независимостта на съответните национални регулаторни органи от правителството, публичните органи и промишлеността с оглед осигуряване на тяхната независимост, а по този начин и на безпристрастност на техните решения. Това изискване за независимост не следва да засяга възможността държавите членки да създават регулатори, упражняващи надзор върху различните сектори, като напр. аудио-визуалния сектор и сектора на далекосъобщенията. Националните регулаторни органи следва да притежават правомощията за правоприлагане и ресурсите, необходими за изпълнението на техните задачи, в смисъла на персонал, експертни знания и финансови средства. Дейностите на националните регулаторни власти, установени с настоящата директива, следва да гарантират зачитане на целите на медийния плурализъм, културното многообразие, защита на потребителите, вътрешния пазар и насърчаването на лоялната конкуренция.

Изменение     19

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б

Директива 2010/13/ЕС

Член 1 – параграф 1 – буква а а – подточка i

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  услугата се изразява в съхраняването на голямо количество предавания или генерирани от потребители видеоклипове, за които доставчикът на платформата за споделяне на видеоклипове не носи редакционна отговорност;

i)  услугата се изразява в съхраняването на – или предоставянето на достъп до – голямо количество предавания или генерирани от потребители видеоклипове, за които доставчикът на платформата за споделяне на видеоклипове не носи редакционна отговорност;

Изменение     20

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква в

Директива 2010/13/ЕС

Член 1 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  „предаване“ означава поредица от движещи се образи със или без звук, която представлява обособена част от програмна схема или каталог, утвърдена от доставчик на медийни услуги, включително пълнометражни филми, късометражни филми, спортни събития, комедийни сериали, документални филми, детски предавания и телевизионен театър;“;

б)  „предаване“ означава поредица от движещи се образи със или без звук, която представлява обособена част от програмна схема или каталог, утвърдена от доставчик на медийни услуги, включително пълнометражни филми, късометражни филми, спортни събития, комедийни сериали, документални филми, развлекателни предавания и риалити шоу, и детски предавания и телевизионен театър;

Обосновка

По отношение на излъчваните предавания, засегнати от ограничения или адаптации на реклами, от съществено значение е да се разшири определението за „предаване“, така че да включва семейните предавания, които, като например развлекателните предавания и риалити шоу, се гледат едновременно от възрастни и от деца.

Изменение     21

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Директива 2010/13/ЕС

Член 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират по подходящ начин, че аудиовизуалните медийни услуги, осигурени от доставчици на медийни услуги под тяхна юрисдикция, не съдържат никакво подбуждане към насилие или омраза, насочени към група лица или член на такава група, въз основа на пол, расов или етнически произход, религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

Държавите членки гарантират по подходящ начин, че аудио-визуалните медийни услуги, осигурени от доставчици на медийни услуги под тяхна юрисдикция, не съдържат никакво подбуждане към тероризъм или към насилие или омраза, насочени към група лица или член на такава група, въз основа на пол, расов или етнически произход, религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

Изменение     22

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9

Директива 2010/13/ЕС

Член 6 a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.   Държавите членки гарантират, че доставчиците на аудиовизуални медийни услуги предоставят достатъчно информация на зрителите относно съдържанието, което може да увреди физическото, умственото или моралното развитие на непълнолетните лица. За тази цел държавите членки могат да използват система от дескриптори, които указват естеството на съдържанието на аудиовизуалната медийна услуга.

1.   Държавите членки гарантират, че доставчиците на аудио-визуални медийни услуги и доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове предоставят ефективно ясна информация на зрителите преди и по време на предаването, както и преди и след всяко прекъсване на предаването, което може да навреди на непълнолетните лица или да внесе смут у тях, и по-специално да увреди тяхното физическо, умствено или морално развитие. За тази цел държавите членки използват система от дескриптори, които указват естеството на съдържанието на аудио-визуалната медийна услуга.

Изменение    23

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9

Директива 2010/13/ЕС

Член 6 a – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.   Комисията и ERGA насърчават доставчиците на медийни услуги да обменят най-добри практики в областта на системите за съвместно регулиране в Съюза. Ако е уместно, Комисията улеснява разработването на кодекси за поведение на равнището на Съюза.

3.   Комисията и ERGA насърчават доставчиците на медийни услуги да обменят най-добри практики в областта на системите за съвместно регулиране в Съюза. Ако е необходимо, Комисията и ERGA разработват и насърчават приемането на кодекси за поведение на равнището на Съюза.

Изменение     24

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 10

Директива 2010/13/ЕС

Член 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  член 7 се заличава;

(10)  член 7 се заменя със следното:

 

„В съответствие със своите задължения по Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (UNCRPD) държавите членки предприемат мерки, за да гарантират, че услугите, предоставяни от доставчиците на медийни услуги под тяхна юрисдикция, постепенно стават достъпни за хората с увредено зрение или увреден слух .

 

Държавите членки изискват от излъчващите оператори под своя юрисдикция да излъчват събитията, които са от голямо значение за обществото, по достъпен начин за хората с функционални ограничения, включително за хората с увреждания.“

Изменение    25

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква -а (нова)

Директива 2010/13/ЕС

Член 9 – параграф 1 – буква д

 

Текст в сила

Изменение

 

-a)   в параграф 1 буква д) се заменя със следното:

„д)   аудио-визуалните търговски съобщения за алкохолни напитки не трябва да бъдат насочени специално към непълнолетните лица и не могат да насърчават прекомерната употреба на такива напитки;

„д)   излагането на деца и непълнолетни лица на аудио-визуални търговски съобщения за алкохолни напитки се намалява до минимум, като такива съобщения не насърчават прекомерната употреба на такива напитки и не придружават предаване, насочено към детска аудитория, под формата на излъчена рекламна пауза по време, непосредствено преди или непосредствено след такова предаване или не се включват в такова предаване и се забраняват през пиковите часове на гледане от детски аудитории;

Изменение     26

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква -а а (нова)

Директива 2010/13/ЕС

Член 9 – параграф 1 – буква e a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-aa)  в параграф 1 се създава следната буква:

 

„еа)  аудио-визуалните търговски съобщения за услуги в областта на хазарта не са насочени специално към непълнолетните лица и съдържат ясно указване на минималната възраст, под която хазартът не е разрешен.“

Изменение    27

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а

Директива 2010/13/ЕС

Член 9 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки и Комисията насърчават разработването на кодекси за поведение за саморегулиране и съвместно регулиране по отношение на неподходящите аудиовизуални търговски съобщения, придружаващи или включени в предавания със значителна детска аудитория, за храни и напитки, съдържащи хранителни съставки и вещества с хранителен или физиологичен ефект, чието прекомерно включване в цялостния хранителен режим не е препоръчително, по-специално мазнини, трансмастни киселини, сол или натрий и захар.

Държавите членки гарантират, че аудио-визуалните търговски съобщения за храни и безалкохолни напитки, които имат високо съдържание на мазнини, сол или захар, не придружават и не са включени в предавания, насочени към деца или предавания, излъчвани през пиковите часове на гледане от детски аудитории. Държавите членки също така гарантират, че доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове вземат подходящи мерки, за да се предотвратява придружаването на такива аудио-визуални търговски съобщения или включването им в съдържание, насочено към детска аудитория.

Изменение     28

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а а (нова)

Директива 2010/13/ЕС

Член 9 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  добавя се следният параграф:

 

„2a. За целите на параграф 1, букви д) и да) държавите членки определят пиковите часове на гледане от детски аудитории на своя територия съгласно своите съответни национални особености.“

Изменение    29

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б

Директива 2010/13/ЕС

Член 9 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.   Държавите членки и Комисията насърчават разработването на кодекси за поведение за саморегулиране и съвместно регулиране по отношение на неподходящите аудио-визуални търговски съобщения относно алкохолните напитки. Тези кодекси следва да се използват за ефективно ограничаване на излагането на непълнолетни лица на аудиовизуални търговски съобщения за алкохолни напитки.

3.   Държавите членки приемат мерки за намаляване до минимум на излагането на непълнолетни лица на търговски съобщения за алкохолни напитки. Без да се засяга приемането на регулаторни мерки, държавите членки и Комисията насърчават създаването на инициативи за саморегулиране и съвместно регулиране, включително кодекси за поведение, за да се намали допълнително до минимум излагането на непълнолетни лица на такива търговски съобщения, придружаващи или включени в предавания със значителна детска аудитория.

Изменение     30

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б

Директива 2010/13/ЕС

Член 9 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Държавите членки и Комисията осигуряват разработването на кодекси за поведение за съвместно регулиране по отношение на неподходящите аудио-визуални търговски съобщения за хазартни игри. Тези кодекси се използват за ефективно ограничаване на излагането на непълнолетни лица на аудио-визуални търговски съобщения за хазартни игри.

Изменение    31

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б

Директива 2010/13/ЕС

Член 9 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.   Комисията и ERGA насърчават обмена на най-добри практики в системите за саморегулиране и съвместно регулиране в Съюза. Ако бъде счетено за уместно, Комисията улеснява разработването на кодекси за поведение на равнището на Съюза.

4.   Комисията и ERGA осигуряват обмена на най-добри практики в системите за саморегулиране и съвместно регулиране в Съюза. Ако е необходимо, Комисията и ERGA разработват и насърчават приемането на кодекси за поведение на равнището на Съюза.

Изменение    32

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 13

Директива 2010/13/ЕС

Член 11 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.   Позиционирането на продукти се допуска във всички аудиовизуални медийни услуги, освен в новини и предавания за текущи събития, предавания във връзка с потребителски въпроси, религиозни предавания и предавания със значителна детска аудитория.

2.   Позиционирането на продукти се допуска във всички аудио-визуални медийни услуги, освен в новини и предавания за текущи събития, предавания във връзка с потребителски въпроси, религиозни предавания и детски предавания и съдържание, предназначено за детска аудитория.

Изменение    33

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 14

Директива 2010/13/ЕС

Член 12 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки вземат съответните мерки за гарантиране, че предаванията, предоставяни от доставчиците на аудиовизуални медийни услуги под тяхна юрисдикция, които могат да увредят физическото, умственото или моралното развитие на непълнолетни лица, се предоставят само по начин, гарантиращ, че непълнолетните лица обичайно няма ги да чуят или видят. Тези мерки могат да включват избор на времето на излъчване, инструменти за проверка на възрастта или други технически мерки. Те са пропорционални на потенциалната вреда от предаването.

Държавите членки вземат всички необходими мерки за гарантиране, че предаванията, предоставяни от доставчиците на аудио-визуални медийни услуги под тяхна юрисдикция, които могат да увредят физическото, умственото или моралното развитие на непълнолетни лица, се предоставят само по начин, гарантиращ, че непълнолетните лица няма ги да чуят или видят. Тези мерки могат да включват избор на времето на излъчване, инструменти за проверка на възрастта или други технически мерки. Те са пропорционални на потенциалната вреда от предаването. Комисията и ERGA разработват технически стандарти за тази цел и осигуряват ефективен механизъм за прилагане.

Изменение    34

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 19

Директива 2010/13/ЕС

Член 28 a – параграф 1 – уводни думи

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Без да се засягат членове 14 и 15 от Директива 2000/31/ЕО, държавите членки гарантират, че доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове вземат подходящи мерки за:

1.  Без да се засягат членове 14 и 15 от Директива 2000/31/ЕО, държавите членки гарантират, че доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове вземат всички необходими мерки за:

Изменение     35

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 19

Директива 2010/13/ЕС

Член 28 а – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  защита на всички граждани от съдържание, подбуждащо към насилие или омраза, насочени към група лица или член на такава група, въз основа на пол, раса, цвят на кожата, религия, потекло или национален или етнически произход.

б)  защита на всички граждани от съдържание, подбуждащо към тероризъм или към насилие или омраза, насочени към група лица или член на такава група, въз основа на пол, раса, цвят на кожата, религия, потекло или национален или етнически произход.

Изменение     36

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 19

Директива 2010/13/ЕС

Член 1 а – параграф 28 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Държавите членки вземат съответните мерки, които да гарантират, че предаванията, предоставяни от доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове под тяхна юрисдикция, които могат да увредят физическото, умственото или моралното развитие на непълнолетни лица, се предоставят само по начин, гарантиращ, че непълнолетните лица принципно няма да ги чуят или видят.

 

Тези мерки могат да включват инструменти за проверка на възрастта или други технически мерки. Те са пропорционални на потенциалната вреда от предаването.

 

Най-вредното съдържание, като например неоправдано насилие и порнография, е предмет на най-строги мерки, като например криптиране и ефективен родителски контрол.

Обосновка

Целта на изменението е да се засили защитата на непълнолетните лица в контекста на платформите за споделяне на видеоклипове.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 19

Директива 2010/13/ЕС

Член 28 a– параграф 2 – алинея 2 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези мерки се състоят, ако е уместно, от:

Комисията и ERGA разработват технически стандарти за тази цел и осигуряват ефективен механизъм за прилагане. Тези мерки се състоят, ако е уместно, от:

Изменение    38

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 19

Директива 2010/13/ЕС

Член 28 a – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Комисията и ERGA насърчават доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове да обменят най-добри практики в областта на системите за съвместно регулиране в Съюза. Ако е уместно, Комисията улеснява разработването на кодекси за поведение на равнището на Съюза.

7.  Комисията и ERGA насърчават доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове да обменят най-добри практики в областта на системите за съвместно регулиране в Съюза. Ако е необходимо, Комисията и ERGA разработват и насърчават приемането на кодекси за поведение на равнището на Съюза.

Изменение     39

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 23

Директива 2010/13/ЕС

Член 33 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Не по-късно от [дата не по-късно от четири години след приемането] и на всеки три години след това Комисията предоставя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад относно прилагането на настоящата директива.

Не по-късно от [дата не по-късно от четири години след приемането] и на всеки три години след това Комисията предоставя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад относно прилагането на настоящата директива. В доклада се прави оценка на ефективността на практиките на саморегулиране и съвместно регулиране във всички държави членки, по-специално в светлината на рекламните практики, когато са насочени към деца и семейства. Ако в доклада се стигне до заключението, че кодексите за поведение за саморегулиране по отношение на аудио-визуалните търговски съобщения, например за нездравословни храни и подсладени напитки, не постигат очакваните резултати за намаляване до минимум на излагането на деца и непълнолетни лица на такива аудио-визуални търговски съобщения, Комисията внася предложение за регламент по този конкретен въпрос.

Обосновка

Важно е да се предвиди клауза за преразглеждане, особено за рекламни практики, с цел подходяща защита на правата, здравето и благосъстоянието на децата.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Координиране на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудио-визуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия

Позовавания

COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

CULT

9.6.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

9.6.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Herbert Dorfmann

14.7.2016

Разглеждане в комисия

29.11.2016

 

 

 

Дата на приемане

31.1.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

7

30

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Inés Ayala Sender, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tibor Szanyi, Tiemo Wölken

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Dieter-Lebrecht Koch, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández


СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (19.12.2016)

на вниманието на комисията по култура и образование

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

Докладчик по становище: Ема Маккларкин

КРАТКА ОБОСНОВКА

От 2010 г. насам Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (Директива 2010/13/ЕС) предоставя силна регулаторна рамка, която е в подкрепа на културните и творческите индустрии и защитава уязвимите потребители, като например малолетни и непълнолетни, чрез подход за минимална хармонизация на стандартите за европейската индустрия на аудиовизуалните медийни услуги.

В светлината на новите технологии, потребителското търсене и произтичащият от него непрекъснат преход от линейни към нелинейни методи на излъчване, преразглеждането на Директива за АВМУ има за цел да създаде по-голяма степен на равнопоставеност и да позволи на излъчващите оператори и производители на съдържание посредством нови и традиционни технологии да се конкурират, защитават, разпространяват и инвестират в културно съдържание.

Обхват

Докладчикът счита, че е от съществено значение разширяването на обхвата, по-специално по отношение на платформи за споделяне на видеоматериали, да не нарушава Директива 2000/31/ЕО (Директивата за електронната търговия) и да е специфично само за аудиовизуалния сектор. Настоящите параметри на ДАВМУ са полезни, като те обхващат много нови технологии с определение, съсредоточено върху вида резултат, а не средствата за разпространение.

Всяко разширяване на обхвата трябва да гарантира същия стандарт на защита навсякъде. В географско отношение обхватът на настоящата разпоредба продължава да бъде подходящ и да води към постигане на силен единен пазар за услугите на излъчване.

Определения

Като цяло, настоящите определения, посочени в Регламент 2010/13/ЕС, остават в сила. Отбелязва, че в контекста на медийната конвергенция има смисъл от разграничаването на съдържание, което е с редакционна отговорност, от съдържание без такава. Това ще предотврати посегателство върху Директивата за електронната търговия, която най-вече гарантира тълкуването на режима на отговорност на доставчиците на услуги, действащи като посредници.

Страна на произход (СП)

Принципът на СП е гръбнакът на настоящия регламент и всякакви опити за подкопаване на това биха били в ущърб на сектора на аудиовизуалните медийни услуги, единния пазар и способността за разпространение на съдържание на трансгранично равнище. Принципът на СП опростява регулаторната тежест за операторите и осигурява ясна правна и редакционна отговорност на собствениците на съдържание.

Предложението на Комисията да бъдат позволени национални данъци върху трансграничните доставки е в противоречие с принципа на СП и е първа стъпка към подход на страната на местоназначение. Поради тази причина докладчикът го премахна от това проектостановище на IMCO. Комисията IMCO трябва да поеме ангажимент за запазване на принципа на СП, тъй като той е от централно значение за голям брой разпоредби от компетентностите на тази комисия, по-конкретно Директива 2000/31/ЕО.

Въпреки това, опасенията по отношение на заобикалянето на националните разпоредби чрез принципа на СП трябва да бъдат разгледани. Във връзка с това следва да продължат да бъдат проучвани засилено сътрудничество, по-стабилни и по-бързи механизми за правна защита на нациите.

Правила за търговска комуникация

Въпреки че е желателна по-голяма гъвкавост на правилата за търговска комуникация, измененията на тези разпоредби не следва да отслабват защитата на потребителите. Радостно е да се види премахването на „оправданото изтъкване“ по отношение на пласирането на продукти, като преди регулаторната двусмисленост на този термин ограничаваше възможността на излъчващите оператори да използват този поток на търговски приходи.

Въпреки това, по-голямата гъвкавост в областта на времетраенето в минути и количествените ограничения не взема предвид различните начини, по които реклами са финансирани в рамките на ЕС, от гледна точка на въздействие и времетраене. Това няма да доведе до увеличаване на разходите за реклама за линейно излъчване. Тази гъвкавост ще доведе до претоварени пикови часове, отслабване на въздействието на рекламата, създаване на периоди на насищане във вреда на потребителите. В интерес на потребителите, настоящото проектостановище премахва мерки, предназначени да дерегулират времетраенето на рекламите.

Европейските произведения

Докладчикът счита, че докато популяризирането на европейски произведения следва да бъде насърчавано, подходът следва да е обусловен от пазара и да не изискват реклама или откриваемост на съдържанието. Използването на квоти следва да бъде ограничено и по никакъв начин не надхвърля предложенията на Комисията. По-големи квоти и повече специални предписания са сходни с протекционизма на културни пазари и не признават по-големия световен пазар, от който е част цифровият единен пазар на ЕС. Инвестициите в европейско съдържание стават максимална, когато са генерирани чрез конкуренция и търсене на пазара, а не изкуствени стандарти и налози.

Национални регулаторни органи (НРО)

Предложенията на Комисията за подобряване на ефективността на НРО са необходими, за да се гарантира всеобщо и цялостно прилагане на ДАВМУ. Въпреки че ERGA играе важна роля в координацията и обмена между регулаторните органи, тежестта на ДАВМУ попада в държавите членки и националните регулаторни органи. Държавите членки следва да отделят достатъчно ресурси за тези органи да развиват своите способности и да осигуряват ясни процедури на обезщетение и жалби.

Закрила на непълнолетните

В контекста на медийната конвергенция, преразглеждането на ДАВМУ дава възможност да се изравни, когато е необходимо, защитата на непълнолетните в нелинейна сфера. Важно е всяка нова дефиниция или промяна в обхвата на Директивата да се стреми да подобри защитата на непълнолетни лица, като все пак се осигурява гъвкавост на държавите членки за справяне с незаконните дейности.

Достъпност

Въпреки че е от съществено значение да продължат усилията за интегриране на достъпността, член 7 от действащата ДАВМУ следва да бъде запазен и подобрен, като препратки към аудиовизуалните медийни услуги се заличават от Европейския акт за достъпността (ЕАД). ЕАД, който съчетава „твърди“ и „меки“ аспекти на доставката(1) на аудиовизуалните медийни услуги, не отчита в достатъчна степен реалностите и нуждите на сектора на аудиовизуалните медии, които биха могли да задушат истинските иновации, които в бъдеще ще бъдат в най-добра позиция, за да отговарят на индивидуалните нужди на потребителите.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по култура и образование да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Последното съществено изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета27, кодифицирано по-късно с Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета28, беше направено през 2007 г. с приемането на Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета29. Оттогава пазарът на аудиовизуалните медийни услуги се разви значително и бързо. Технологичното развитие дава възможност за нови видове услуги и предложения за потребителите. Зрителските навици, по-специално на по-младите поколения, значително са се променили. Макар че основният телевизионен екран продължава да бъде важно устройство за споделяне на аудиовизуални изживявания, много зрители са преминали към други преносими устройства за гледане на аудиовизуално съдържание. На традиционното телевизионно съдържание все още се пада основният дял от среднодневното време, прекарано в гледане. Въпреки това новите видове съдържание, като например кратки видеоклипове или генерирано от зрителите съдържание, придобиват все по-голямо значение, а новите участници, включително доставчиците на услуги за видео по заявка и платформи за споделяне на видеоклипове, вече са добре установени.

(1)  Последното съществено изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета27, кодифицирано по-късно с Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета28, беше направено през 2007 г. с приемането на Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета29. Оттогава пазарът на аудиовизуалните медийни услуги се разви значително и бързо. Технологичното развитие дава възможност за нови видове услуги и предложения за потребителите. Зрителските навици, по-специално на по-младите поколения, значително са се променили. Макар че основният телевизионен екран продължава да бъде важно устройство за споделяне на аудиовизуални изживявания, много зрители са преминали към други преносими устройства за гледане на аудиовизуално съдържание. На традиционното телевизионно съдържание все още се пада основният дял от среднодневното време, прекарано в гледане. Въпреки това новите видове съдържание, като например кратки видеоклипове или генерирано от зрителите съдържание, придобиват все по-голямо значение, а новите участници, включително доставчиците на услуги за видео по заявка социалните медии и платформи за споделяне на видеоклипове, вече са добре установени.

__________________

__________________

27 Директива 89/552/ЕИО на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 1989 г. относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (ОВ L 298, 17.10.1989 г., стр. 23).

27 Директива 89/552/ЕИО на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 1989 г. относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (ОВ L 298, 17.10.1989 г., стр. 23).

28 Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудио-визуални медийни услуги (Директива за аудио-визуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1).

28 Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудио-визуални медийни услуги (Директива за аудио-визуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1).

29Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 27).

29Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 27).

Обосновка

Ролята на социалните медии в нашето общество става все по-важна, особено за новите поколения, и сега те представляват предпочитано място за достъп до аудиовизуално медийно съдържание.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Директива 2010/13/ЕС следва да продължи да се прилага само за онези услуги, чиято основна цел е предоставянето на предавания с цел информиране, развлечение или образоване. Изискването за основната цел следва също да се счита за спазено, ако услугата има аудиовизуално съдържание и форма, която може да бъде отделена от основната дейност на доставчика на услугата, като например самостоятелни части от онлайн вестници, включващи аудиовизуални предавания или генерирани от потребители видеоклипове, когато тези части могат да се считат за отделими от тяхната основна дейност. Услугите на социалните медии не са включени, освен ако не предоставят услуга, която попада в обхвата на определението за платформа за споделяне на видеоклипове. Услугата следва да се счита просто за неделимо допълнение към основната дейност в резултат на връзките между аудиовизуалния продукт и основната дейност. Като такива каналите или всякакви други аудиовизуални услуги под редакторската отговорност на доставчик могат да представляват аудиовизуални услуги сами по себе си дори и ако се предлагат в рамките на платформа за споделяне на видеоклипове, която се характеризира с липсата на редакционна отговорност. В такива случаи зависи от доставчиците с редакционна отговорност да спазват разпоредбите на тази директива.

(3)  Директива 2010/13/ЕС следва да продължи да се прилага само за онези услуги, които трябва да бъдат получени от и биха могли да имат ясно влияние върху значителен дял от широката публика и чиято основна цел е предоставянето на предавания с цел информиране, развлечение или образоване. Изискването за основната цел следва също да се счита за спазено, ако услугата има аудиовизуално съдържание и форма, която може да бъде отделена от основната дейност на доставчика на услугата, като например самостоятелни части от онлайн вестници, включващи аудиовизуални предавания или генерирани от потребители видеоклипове, когато тези части могат да се считат за отделими от тяхната основна дейност. Услугите на социалните медии представляват важна точка на достъп до информация за потребителите и разчитат все повече на аудиовизуалното съдържание, което се генерира или предоставя от техните потребители. Социалните медийни услуги като цяло не се включват в приложното поле на настоящата директива, но е необходимо да бъдат включени, когато техните услуги отговарят на всички критерии, които определят платформа за споделяне на видеоклипове. Аналогично, аудиовизуалните медийни услуги, които предоставят и разпространяват аудиовизуално медийно съдържание и не се конкурират с телевизията, например като предоставят и разпространяват аудиовизуално съдържание на частни потребители за споделяне в общности по интереси, не следва да се включват. Услугата следва да се счита просто за неделимо допълнение към основната дейност в резултат на връзките между аудиовизуалния продукт и основната дейност. Като такива каналите или всякакви други аудиовизуални услуги под редакторската отговорност на доставчик могат да представляват аудиовизуални услуги сами по себе си дори и ако се предлагат в рамките на платформа за споделяне на видеоклипове, която се характеризира с липсата на редакционна отговорност. В такива случаи зависи от доставчиците с редакционна отговорност да спазват разпоредбите на тази директива.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Редакционните решения са решения, които се вземат всекидневно, например от главните редактори или програмните директори в рамките на одобрена програмна схема. Мястото, където се вземат редакционните решения, е обичайното работно място на лицата, които ги вземат.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б)  Аудиовизуални медийни услуги по заявка се конкурират за една и съща аудитория заедно с телевизионните излъчвания, и естеството и начините за достъп до тези аудиовизуални медийни услуги биха накарали потребителя основателно да очаква регулаторна защита в рамките на приложното поле на настоящата директива. В светлината на този факт, както и за да се предотвратят несъответствия по отношение на свободното движение и конкуренцията, понятието „предаване“ следва да бъде тълкувано по динамичен начин, който отчита развитието в предоставянето на съдържанието на аудиовизуални медийни услуги, които са насочени към значителна аудитория, и да се считат за средства за масова информация.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Установяването на юрисдикция изисква оценка на фактическите положения спрямо заложените в Директива 2010/13/ЕС критерии. Оценката на такива фактически положения може да доведе до противоречиви резултати. При прилагането на процедурите за сътрудничество, предвидени в членове 3 и 4 от Директива 2010/13/ЕС, е важно Комисията да основава своите констатации на надеждни факти. Поради това на групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) следва да се разреши да предоставя становища относно юрисдикцията по искане на Комисията.

(5)  Установяването на юрисдикция изисква оценка на фактическите положения спрямо заложените в Директива 2010/13/ЕС критерии. Оценката на такива фактически положения може да доведе до противоречиви резултати. При прилагането на процедурите за сътрудничество, предвидени в членове 3 и 4 от Директива 2010/13/ЕС, е важно Комисията да основава своите констатации на надеждни факти. Поради това на групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) следва да се разреши да предоставя становища, заедно с националните регулаторни органи, относно юрисдикцията по искане на Комисията.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  За да се гарантира последователност и да се предостави сигурност за предприятията и органите на държавите членки, значението на понятието „подбуждане към омраза“ следва, доколкото е подходящо, да бъде приведено в съответствие с определението в Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г. относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право, което определя изказванията, подбуждащи към омраза, като „публично подбуждане към насилие или омраза“. Това следва да включва уеднаквяване на критериите, на които се основава категоризирането като „подбуждане към насилие или омраза“.

(8)  За да се гарантира последователност и да се предостави сигурност за предприятията и органите на държавите членки, значението на понятието „подбуждане към омраза“ следва, доколкото е подходящо и приложимо в държавите членки, да бъде приведено в съответствие с определението в Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г. относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право, което определя изказванията, подбуждащи към омраза, като „публично подбуждане към насилие или омраза“. Това следва да включва уеднаквяване на критериите, на които се основава категоризирането като „подбуждане към насилие или омраза“.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  За да се дадат възможности на зрителите, включително родителите и непълнолетните лица, да вземат информирани решения за съдържанието, което ще се гледа, е необходимо доставчиците на аудиовизуални медийни услуги да предоставят достатъчно информация за съдържание, което може да увреди физическото, умственото или моралното развитие на непълнолетните лица. Това може да стане например чрез система от дескриптори на съдържание, които указват характера на съдържанието. Дескрипторите на съдържание могат да бъдат предоставяни чрез писмени, графични или акустични средства.

(9)  За да се дадат възможности на зрителите, включително родителите и непълнолетните лица, да вземат информирани решения за съдържанието, което ще се гледа, е необходимо доставчиците на аудиовизуални медийни услуги да предоставят достатъчно информация за съдържание, което може да увреди физическото, умственото или моралното развитие на непълнолетните лица. Това може да стане например чрез система от дескриптори на съдържание, които указват характера на съдържанието. Дескрипторите на съдържание могат да бъдат предоставяни чрез писмени, графични или акустични средства. Различните видове дескриптори на съдържание следва да са достатъчно ясни, за да се определи дали конкретното съдържание може да е вредно за непълнолетните лица.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  На национално и международно равнище съществуват определени широкопризнати насоки за хранене, като например модела на хранителен профил за Европа на регионалната служба на Световната здравна организация с цел разграничаване на храните въз основа на техния хранителен състав в контекста на рекламирането на хранителни продукти за деца по телевизията. Държавите членки следва да бъдат насърчавани да гарантират, че с цел ефективно намаляване на излагането на деца и непълнолетни лица на аудиовизуални търговски съобщения относно храни и напитки, които имат високо съдържание на сол, захар или мазнини, или които по друг начин не отговарят на тези национални или международни насоки за хранене, се използват кодекси за поведение на базата на саморегулиране и съвместно регулиране.

(10)  Държавите членки следва да бъдат насърчавани да гарантират, че с цел ефективно намаляване до минимум на излагането на деца и непълнолетни лица на аудиовизуални търговски съобщения относно храни и напитки, които имат високо съдържание на сол, захар или мазнини, или които по друг начин не отговарят на тези национални или международни насоки за хранене – като например развитите в рамките на Платформата на Комисията за действие относно хранителния режим, физическата активност и здравето и модела на хранителен профил за Европа на регионалната служба на СЗО, се използват саморегулиране и съвместно регулиране, включително кодекси за поведение. Саморегулирането и съвместното регулиране следва да допринасят за постигането на тази цел.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  По подобен начин държавите членки следва бъдат насърчавани да гарантират, че с цел ефективно ограничаване на излагането на деца и непълнолетни лица на аудиовизуални търговски съобщения за алкохолни напитки се използват кодекси за поведение на базата на саморегулиране и съвместно регулиране. На равнището на Съюза и на национално равнище съществуват определени системи за съвместно регулиране и саморегулиране с цел отговорно пускане на пазара на алкохолни напитки, включително в аудиовизуалните търговски съобщения. Тези системи и по-специално системите, чиято цел е да се гарантира, че аудиовизуалните търговски съобщения за алкохолни напитки са придружени от съобщения за отговорно консумиране, следва допълнително да се насърчават.

(11)  По подобен начин държавите членки трябва да гарантират, че с цел ефективно ограничаване на излагането на деца и непълнолетни лица на аудиовизуални търговски съобщения за алкохолни напитки се използват кодекси за поведение на базата на саморегулиране и съвместно регулиране. На равнището на Съюза и на национално равнище съществуват определени системи за съвместно регулиране и саморегулиране с цел отговорно пускане на пазара на алкохолни напитки, включително в аудиовизуалните търговски съобщения. Тези системи и по-специално системите, чиято цел е да се гарантира, че аудиовизуалните търговски съобщения за алкохолни напитки са придружени от съобщения за отговорно консумиране, следва допълнително да се насърчават.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  За да се премахнат пречките пред свободното движение на трансгранични услуги в рамките на Съюза, е необходимо да се гарантира ефективността на мерките за саморегулиране и съвместно регулиране, които имат за цел по-специално защитата на потребителите или общественото здраве. Когато са добре прилагани и наблюдавани, кодексите за поведение на равнището на Съюза могат да бъдат добро средство за гарантиране на по-последователен и ефективен подход.

(12)  За да се гарантира високо равнище на защита на потребителите и на общественото здраве, като същевременно се премахнат пречките пред свободното движение на трансгранични услуги в рамките на Съюза, е необходимо да се гарантира ефективността на мерките за саморегулиране и съвместно регулиране, които имат за цел по-специално защитата на потребителите или общественото здраве. Когато са добре прилагани и наблюдавани, кодексите за поведение на равнището на Съюза могат да бъдат добро средство за гарантиране на по-последователен и ефективен подход. Те следват да подпомагат националните регулаторни органи при изготвянето на техните национални кодекси за поведение и да спомагат за подобряване на съгласуваността по отношение на изпълнението на Директива 2010/13/ЕС.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Пазарът за телевизионно излъчване е претърпял развитие и съществува необходимост от повече гъвкавост по отношение на аудиовизуалните търговски съобщения, по-специално за количествени правила по отношение на линейни аудиовизуални медийни услуги, позициониране на продукти и спонсорство. Появата на нови услуги, включително такива без рекламиране, е довела до по-голям избор за зрителите, които лесно могат да преминат към алтернативни предложения.

заличава се

Обосновка

Съществуващото количествено правило за рекламирането доказа своята ефективност що се отнася до намирането на баланс между защитата на потребителите и финансирането на аудиовизуалните медии. Увеличаването на аудио-визуалните продукти не следва да оправдава общо намаляване на равнището на защита, предлагано на потребителите от рекламното съдържание. Премахването на количественото правило ще се отрази и на важни сектори, които не са аудиовизуални, като например пресата, които разчитат в много голяма степен на рекламите и вече се сблъскват с финансови затруднения.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  С цел осигуряване на ефективността на Директива 2010/13/ЕС, особено по отношение на редакционната отговорност на доставчиците на медийни услуги, целостта на предаванията и услугите следва да бъде гарантирана. Трети страни, различни от получателя на услугата, не следва да изменят предавания и услуги без съгласието на съответния доставчик на медийни услуги. Следва да бъдат разрешени промени в представянето на предавания и услуги, които са разрешени или инициирани от получателя.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Спонсорството е важно средство за финансиране на аудиовизуалните медийни услуги или предавания, като същевременно се популяризира наименованието на юридическо или физическо лице, марка, образ, дейности или продукти. Като такова, за да бъде спонсорството ценна форма на рекламна техника за рекламодателите и доставчиците на аудиовизуални медийни услуги, съобщенията относно спонсорството могат да съдържат рекламни позовавания на стоките или услугите на спонсора, макар и да не насърчават пряко покупката на стоките и услугите. Съобщенията относно спонсорството следва да продължават ясно да уведомяват зрителите за наличието на споразумение за спонсорство. Съдържанието на спонсорираните предавания не следва да се повлиява по начин, който засяга редакционната зависимост на доставчика на аудио-визуалната медийна услуга.

(14)  Спонсорството е важно средство за финансиране на аудиовизуалните медийни услуги или предавания, като същевременно се популяризира наименованието на юридическо или физическо лице, марка, образ, дейности или продукти. Като такова, за да бъде спонсорството ценна форма на рекламна техника за рекламодателите и доставчиците на аудиовизуални медийни услуги, съобщенията относно спонсорството могат да съдържат рекламни позовавания на стоките или услугите на спонсора, като не им е разрешено да насърчават пряко покупката на стоките и услугите. Съобщенията относно спонсорството следва да продължават ясно да уведомяват зрителите за наличието на споразумение за спонсорство. Съдържанието на спонсорираните предавания не следва да се повлиява по начин, който засяга редакционната зависимост на доставчика на аудио-визуалната медийна услуга.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  С цел да се защитят редакционната отговорност на доставчика на медийни услуги и аудиовизуалната верига за създаване на стойност, е абсолютно необходимо да се гарантира целостта на програмите и услугите на доставчиците на медийни услуги. Програмите и услугите трябва да се предоставят без да бъдат съкращавани, променяни или прекъсвани. Програмите и услугите не следва да се променят без съгласието на доставчика на медийни услуги.

Обосновка

Трети страни не следва да получават разрешение да изменят предавания и услуги без съгласието на доставчика на медийни услуги.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Позиционирането на продукти не следва да се допуска в новини и предавания за текущи събития, предавания във връзка с потребителски въпроси, религиозни предавания и предавания със значителна детска аудитория. По-специално данните сочат, че позиционирането на продукти и вградените реклами могат да засегнат поведението на децата, тъй като често те не могат да разпознаят търговското съдържание. Следователно е необходимо да се запази забраната за позициониране на продукти в предаванията със значителна детска аудитория. Предаванията във връзка с потребителски въпроси представляват предавания, които предлагат съвети на зрителите, или включват прегледи на покупката на продукти и услуги. Допускането на позициониране в такива предавания би размило границите между рекламно и редакционно съдържание за зрителите, които може да очакват истински и честен преглед на продуктите или услугите в тези предавания.

(16)  Позиционирането на продукти не следва да се допуска в новини и предавания за текущи събития, предавания във връзка с потребителски въпроси, религиозни предавания и предавания за деца. По-специално данните сочат, че позиционирането на продукти и вградените реклами могат да засегнат поведението на децата, тъй като често те не могат да разпознаят търговското съдържание. Следователно е необходимо да се запази забраната за позициониране на продукти в предаванията за деца. Предаванията във връзка с потребителски въпроси представляват предавания, които предлагат съвети на зрителите, или включват прегледи на покупката на продукти и услуги. Допускането на позициониране в такива предавания би размило границите между рекламно и редакционно съдържание за зрителите, които може да очакват истински и честен преглед на продуктите или услугите в тези предавания.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Правилото продуктът да не бъде неоправдано изтъкван се оказа трудноприложимо на практика. Освен това то ограничава възприемането на позициониране на продукт, което по определение включва в известна степен значително изтъкване, за да може да се генерира стойност. Затова и изискванията за предаванията, съдържащи позициониране на продукти, следва да акцентират върху ясното информиране на зрителите за наличието на позициониране на продукт и върху гарантирането, че редакционната независимост на доставчика на аудиовизуални медийни услуги не е засегната.

(17)  Затова и изискванията за предаванията, съдържащи позициониране на продукти, следва да акцентират върху ясното информиране на зрителите за наличието на позициониране на продукт и върху гарантирането, че редакционната независимост на доставчика на аудиовизуални медийни услуги не е засегната.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Тъй като увеличението на броя на новите услуги доведе до по-голям избор за зрителите, излъчващите оператори имат по-голяма гъвкавост по отношение на включването на рекламни спотове и спотове за телевизионно пазаруване, когато това не накърнява излишно целостта на предаването. Все пак, за да се съхрани специфичният характер на европейското телевизионно пространство, следва да останат ограничени прекъсванията на кинематографични произведения и филми, създадени за телевизията, както и на някои категории предавания, които все още се нуждаят от специфична защита.

(18)  Въпреки че увеличението на броя на новите услуги доведе до по-голям избор за зрителите, все така необходимо е да продължава да се пази защитата на целостта на предаванията и на потребителите от прекомерно чести рекламни спотове и спотове за телевизионно пазаруване. Следователно, за да се съхрани специфичният характер на европейското телевизионно пространство, следва да останат ограничени и да не подлежат на по-голяма гъвкавост прекъсванията на кинематографични произведения и филми, създадени за телевизията, както и на някои категории предавания, които все още се нуждаят от специфична защита.

Обосновка

Подчертава се колко важно е да се запазят правилата за промеждутък от 30 минути между прекъсванията на кинематографични произведения за реклами, тъй като това би засегнало прекомерно целостта на предаванията и не съответства нито на навиците на потребителите, нито на наложителна необходимост за аудиовизуалните медийни услуги.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Макар че с настоящата директива не се увеличава общото количество допустимо рекламно време в интервала от 7,00 до 23,00 часа, е важно излъчващите оператори да разполагат с по-голяма гъвкавост и да могат да решават кога да пускат реклами, за да увеличат максимално търсенето от страна на рекламодателите и зрителския поток. Следователно почасовото ограничение следва да бъде премахнато и да бъде въведено дневно ограничение от 20 % реклами в интервала между 7,00 часа и 23,00 часа.

заличава се

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Много излъчващи оператори са част от по-големи медийни групи и правят съобщения не само във връзка със собствените си предавания и пряко произтичащите от тях помощни продукти, но и във връзка с предаванията на други субекти, принадлежащи към същата група. Програмното време, определено за съобщенията на излъчващ оператор във връзка с предавания от други субекти, принадлежащи към същата медийна група, не следва да бъде включено в максималното количество ежедневно програмно време, което може да бъде определено за рекламиране и телевизионно пазаруване.

заличава се

Обосновка

Да се позволи на медийните групи свободно да правят съобщения в рамките на всички притежавани от тях излъчващи оператори във връзка с предаванията на притежаваните оператори ще нанесе вреда на лоялната конкуренция в сектора, тъй като така ще се предостави неправомерно предимство на доминиращите участници. Това би довело и до ненужно увеличаване на количеството реклами, тъй като тези съобщения ще бъдат изключени от количествените правила.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Доставчиците на медийни услуги по заявка следва да насърчават производството и разпространението на европейски произведения, като гарантират, че каталозите им съдържат минимален дял европейски произведения и че те са достатъчно изтъкнати.

(21)  Доставчиците на медийни услуги по заявка следва да насърчават производството и разпространението на европейски произведения, като гарантират, когато това е практически възможно и чрез използването на подходящи средства, че каталозите им съдържат минимален дял европейски произведения, без да се засяга принципът на медийния плурализъм и когато такива мерки не засягат услугите, предоставени на потребителя.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)  Доставчиците на медийни услуги по заявка следва да бъдат насърчавани да популяризират производството и разпространението на европейски произведения, като гарантират, че каталозите им съдържат дял европейски произведения и че зрителският опит на потребителя не е засегнат от това.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  За да се гарантират адекватни нива на инвестиции в европейски произведения, държавите членки следва да могат да налагат финансови задължения за доставчиците на услуги по заявка, установени на тяхната територия. Тези задължения могат да бъдат под формата на пряк принос към производството и придобиването на права над европейски произведения. Държавите членки също така могат да налагат мита, платими в специален фонд, въз основа на приходите от услуги по заявка, предоставяни на тяхната територия и предназначени за нея. С настоящата директива се пояснява, че като се има предвид пряката връзка между финансовите задължения и културните политики на държавите членки, на държавите членки е разрешено също да налагат такива финансови задължения за доставчиците на услуги по заявка, установени в друга държава членка, които са насочени към нейната територия. В такъв случай финансовите задължения следва да се налагат само за приходите, получени от аудиторията в тази държава членка.

(22)  За да се гарантират адекватни нива на инвестиции в европейски произведения, за държавите членки следва да бъде възможно да налагат финансови задължения за доставчиците на услуги по заявка, установени на тяхната територия. Тези задължения могат да бъдат под формата на пряк принос към производството и придобиването на права над европейски произведения. Финансовите задължения се налагат само на национално равнище от държавите членки при услуги по заявка в тяхната юрисдикция, в съответствие с принципа на страната на произход.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

  При оценяване за всеки отделен случай на това дали аудиовизуална медийна услуга, установена в друга държава членка, е насочена към аудиториите на нейната територия, държавата членка се позовава на показатели, като например рекламиране или други средства за популяризиране, специално насочени към потребителите на нейната територия, основния език на услугата или наличието на съдържание или търговски съобщения, насочени специално към аудиторията в държавата членка на приемане.

заличава се

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Когато държавите членки налагат финансов принос на доставчиците на услуги по заявка, целта на този принос трябва да е да се насърчават по подходящ начин европейските произведения, като същевременно се избягват рисковете от двойно налагане на задължение за принос на доставчиците на услуги. С оглед на това, ако държавата членка, в която е установен доставчикът, налага финансов принос, тя трябва да вземе предвид всички финансови вноски, наложени от целевите държави членки.

заличава се

Изменение  25

Предложение за директива

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  За да се гарантира, че задълженията за насърчаване на европейските произведения не подкопават развитието на пазара и позволяват навлизането на нови играчи на пазара, дружествата без значително присъствие на пазара не следва да бъдат предмет на тези изисквания. Това се отнася по-специално за предприятията с нисък оборот и малобройна аудитория, както и за малки и микропредприятия, съгласно определеното в Препоръка 2003/361/ЕО33 на Комисията. Възможно е също в някои случаи налагането на такива изисквания да е неподходящо, например, когато поради естеството или темата на аудиовизуалните медийни услуги подобни изисквания биха били невъзможни или необосновани.

(25)  За да се гарантира, че задълженията за насърчаване на европейските произведения не подкопават развитието на пазара и позволяват навлизането на нови играчи на пазара, дружествата без значително присъствие на пазара не следва да бъдат предмет на тези изисквания. Това се отнася по-специално за предприятията с нисък оборот и малобройна аудитория, както и за малки и микропредприятия, съгласно определеното в Препоръка 2003/361/ЕО33 на Комисията. В някои случаи налагането на такива изисквания е неподходящо, например когато поради естеството или темата на аудиовизуалните медийни услуги или конкуренцията с еквивалентни европейски произведения подобни изисквания биха били невъзможни или необосновани. В същото време може би би било полезно да има система, която насърчава финансовото подпомагане на производството на качествени европейски произведения, например чрез данъчни стимули.

__________________

__________________

33 Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

33 Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a)  Комисията следва да осигури подходящо и диверсифицирано на географски принцип финансиране по програма „Медиа“ на програма „Творческа Европа“, за да подпомогне разпространението на творческо съдържание през границите, включително подобряване на цифровото разпространение на европейските аудиовизуални произведения и разработване на иновативни модели за финансиране по отношение на творческото съдържание.

Изменение    27

Предложение за директива

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Налице са нови предизвикателства по-специално във връзка с платформите за споделяне на видеоклипове, от които потребителите – и по-специално непълнолетните лица – получават все повече аудиовизуално съдържание. В този контекст вредното съдържание и изказванията, подбуждащи към омраза, съхранявани на платформи за споделяне на видеоклипове, все по-често пораждат безпокойство. С оглед на защитата на непълнолетните лица от вредно съдържание и на всички граждани от съдържание, включващо подбуждане към насилие или омраза, е необходимо да се създадат пропорционални правила по тези въпроси.

(26)  Налице са нови предизвикателства по-специално във връзка с платформите за споделяне на видеоклипове, от които потребителите – и по-специално непълнолетните лица – получават все повече аудиовизуално съдържание. В този контекст вредното съдържание и изказванията, подбуждащи към омраза, съхранявани на платформи за споделяне на видеоклипове, все по-често пораждат безпокойство. Въпреки че произволното отстраняване на такова съдържание, което често зависи от субективни интерпретации, може да накърни свободата на изразяване и информация, необходима е защитата на непълнолетните лица от вредно съдържание и всички граждани от съдържание, включващо подбуждане, наред с друго, към насилие, омраза или тероризъм. Също така е необходимо насърчаването на платформите за споделяне на видеоклипове да въвеждат доброволни мерки по тези въпроси, в съответствие с националното право и правото на Съюза и в съответствие с насоките, редовно издавани от органи, и без да се засягат членове 14 и 15 от Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1a. Най-вредното съдържание, като например неоправдано насилие и порнография, следва да бъде предмет на най-строги мерки.

 

______________________

 

1a  Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. относно определени правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).

Изменение    28

Предложение за директива

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Важен дял от съдържанието, съхранявано в платформи за споделяне на видеоклипове, не спада към редакционната отговорност на доставчика на платформата за споделяне на видеоклипове. Въпреки това тези доставчици обикновено определят структурата на съдържанието, а именно предавания или генерирани от потребители видеоклипове, включително чрез автоматични средства или алгоритми. Следователно от тези доставчици следва да се изисква да предприемат подходящи мерки за защита на непълнолетните лица от съдържание, което може да увреди тяхното физическо, психическо или морално развитие, и за защита на всички граждани от подбуждане към насилие или омраза, насочени срещу група лица или член на такава група, въз основа на пол, раса, цвят на кожата, религия, потекло или национален или етнически произход.

(28)  Важен дял от съдържанието, съхранявано в платформи за споделяне на видеоклипове, не спада към редакционната отговорност на доставчика на платформата за споделяне на видеоклипове. Въпреки това някои доставчици показват способност да определят структурата на съдържанието, а именно предавания или генерирани от потребители видеоклипове, включително чрез автоматични средства или алгоритми, в частност чрез маркиране и секвенциране. Следователно от тези доставчици следва да се изисква да предприемат подходящи мерки за защита на непълнолетните лица от съдържание, което може да увреди тяхното физическо и психическо развитие, в степента, в която са добили реално знание за посоченото съдържание, и за защита на всички граждани от подбуждане към насилие или омраза, насочени срещу група лица или член на такава група, въз основа на пол, раса, цвят на кожата, религия, потекло или национален или етнически произход. При практическа възможност и достъпност, премахването на това съдържание чрез използване на надеждни системи за автоматично разпознаване би могло да се обмисли.

Изменение    29

Предложение за директива

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  Уместно е доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове да бъдат колкото е възможно по-ангажирани при прилагането на подходящи мерки, които се приемат в съответствие с настоящата директива. Поради това съвместното регулиране следва да се насърчава.

(30)  Уместно е релевантните участници, включително организациите на гражданското общество и доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове да бъдат колкото е възможно по-ангажирани при прилагането на подходящи мерки, които се приемат в съответствие с настоящата директива. Поради това прозрачното и подлежащо на отчетност съвместно регулиране следва да се насърчава и наблюдава от компетентните национални регулаторни органи.

С цел да се гарантира ясен и последователен подход в това отношение в рамките на Съюза, държавите членки не следва да имат правото да изискват от доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове да приемат по-строги мерки за защита на непълнолетните лица от вредно съдържание и на всички граждани от съдържание, подбуждащо към насилие или омраза, отколкото предвидените в настоящата директива. При все това за държавите членки следва да се запази възможността да приемат такива по-строги мерки, когато това съдържание е незаконно, при условие че спазват условията на член 14 и член 15 от Директива 2000/31/ЕО, както и да предприемат мерки, както се изисква или разрешава съгласно член 25 от Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на съдържанието на уебсайтове, които съдържат или разпространяват детска порнография35. За доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове също така следва да се запази възможността да приемат по-строги мерки на доброволна основа.

С цел да се гарантира ясен и последователен подход в това отношение в рамките на Съюза, държавите членки не следва да имат правото да изискват от доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове да приемат по-строги мерки за защита на непълнолетните лица от вредно съдържание и на всички граждани от съдържание, подбуждащо към насилие или омраза, отколкото предвидените в настоящата директива. При все това за държавите членки следва да се запази възможността да приемат такива по-строги мерки, когато това съдържание е незаконно, при условие че спазват условията на член 14 и член 15 от Директива 2000/31/ЕО, както и да предприемат мерки, както се изисква или разрешава съгласно член 25 от Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на съдържанието на уебсайтове, които съдържат или разпространяват детска порнография35. За доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове също така следва да се запази възможността да приемат по-строги мерки на доброволна основа.

__________________

__________________

35Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета (OВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 1).

35Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета (OВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 1).

Изменение    30

Предложение за директива

Съображение 31 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(31a)  За да се гарантира защитата на основните права на потребителите, регулаторните органи на държавите членки, в сътрудничество с ERGA и Комисията, следва редовно да издават насоки относно реда и условията, приложими към премахването на вредно съдържание, в съответствие с националното право и правото на Съюза и Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение    31

Предложение за директива

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Обхванатите от настоящата директива доставчици на платформи за споделяне на видеоклипове предоставят услуги на информационно общество по смисъла на буква а) от член 2 от Директива 2000/31/ЕО. Следователно, ако са установени в дадена държава членка, спрямо тези доставчици се прилагат правилата на вътрешния пазар, изложени в член 3 от настоящата директива. Целесъобразно е да се гарантира, че по отношение на доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове, които не са установени в дадена държава членка, се прилагат същите правила, за да се запази ефективността на изложените в настоящата директива мерки за защита на непълнолетните лица и гражданите и да се гарантира във възможно най-голяма степен равнопоставеност, доколкото тези доставчици имат или дружество майка, или дъщерно дружество, установено в държава членка, или ако тези доставчици са част от група и друг субект от тази група е установен в държава членка. За тази цел следва да бъдат създадени механизми за определяне в коя държава членка тези доставчици следва да се считат за установени. Комисията следва да бъде уведомена за доставчиците в рамките на юрисдикцията на всяка държава членка при прилагането на правилата за установяване, изложени в настоящата директива и в Директива 2000/31/ЕО.

(32)  Обхванатите от настоящата директива доставчици на платформи за споделяне на видеоклипове предоставят услуги на информационно общество по смисъла на буква а) от член 2 от Директива 2000/31/ЕО. Следователно, ако са установени в дадена държава членка, спрямо тези доставчици се прилагат правилата на вътрешния пазар, изложени в член 3 от настоящата директива. Целесъобразно е да се гарантира, че по отношение на доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове, които не са установени в дадена държава членка, се прилагат същите правила, за да се запази ефективността на изложените в настоящата директива мерки за защита на непълнолетните лица и гражданите и да се гарантира във възможно най-голяма степен равнопоставеност, доколкото тези доставчици имат или дружество майка, или дъщерно дружество, установено в държава членка, или ако тези доставчици са част от група и друг субект от тази група е установен в държава членка. За тази цел следва да бъдат създадени механизми за определяне в коя държава членка тези доставчици следва да се считат за установени. Комисията следва да бъде уведомена за доставчиците в рамките на юрисдикцията на всяка държава членка при прилагането на правилата за установяване, изложени в настоящата директива и в Директива 2000/31/ЕО. В тази връзка понятието „доставчик на платформа за споделяне на видеоклипове“ следва да се разбира в широкия смисъл на термина, така че да включва доставчиците на линейни услуги и платформи за излъчване на аудиовизуални медийни услуги, независимо от техническите средства, използвани за препредаването, като например кабел, сателит или интернет.

Изменение    32

Предложение за директива

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  Регулаторните органи на съответните държави членки могат да постигнат необходимата степен на структурна независимост само ако са учредени като отделни юридически лица. Поради това държавите членки следва да гарантират независимостта на съответните национални регулаторни органи от правителството, публичните органи и промишлеността с оглед осигуряване на безпристрастност на техните решения. Това изискване за независимост не следва да засяга възможността държавите членки да създават регулатори, упражняващи надзор върху различните сектори, като напр. аудиовизуалния сектор и сектора на далекосъобщенията. Националните регулаторни органи следва да притежават правомощията за правоприлагане и ресурсите, необходими за изпълнението на техните задачи, в смисъла на персонал, експертни знания и финансови средства. Дейностите на националните регулаторни власти, установени с настоящата директива, следва да гарантират зачитане на целите на медийния плурализъм, културното многообразие, защита на потребителите, вътрешния пазар и насърчаването на лоялната конкуренция.

(33)  Регулаторните органи на съответните държави членки могат да постигнат необходимата степен на структурна независимост само ако са учредени като отделни юридически лица и функционално независими органи на такива структури. Поради това държавите членки следва да гарантират независимостта на съответните национални регулаторни органи от правителството, публичните органи и промишлеността с оглед осигуряване на безпристрастност на техните решения. Това изискване за независимост не следва да засяга възможността държавите членки да създават регулатори, упражняващи надзор върху различните сектори, като напр. аудиовизуалния сектор и сектора на далекосъобщенията. Националните регулаторни органи следва да притежават правомощията за правоприлагане и ресурсите, необходими за изпълнението на техните задачи, в смисъла на персонал, експертни знания и финансови средства. Дейностите на националните регулаторни власти, установени с настоящата директива, следва да гарантират зачитане на целите на медийния плурализъм, културното многообразие, защита на потребителите, вътрешния пазар и насърчаването на лоялната конкуренция. Съществува необходимост от въвеждане на определени задължения за държавите членки да имат независими и ефективни регулаторни органи. За тази цел държавите членки следва да установят набор от административни и финансови изисквания, за да улеснят тези независими и ефективни регулаторни органи.

Изменение    33

Предложение за директива

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  Комисията следва да може да иска консултации от ERGA по всякакви въпроси, свързани с аудиовизуалните медийни услуги и платформите за споделянето на видеоклипове. ERGA следва да подпомага Комисията, като предоставя на разположение своите експертни познания, дава консултации и улеснява обмена на най-добри практики. По-специално, Комисията следва да се консултира с ERGA при прилагането на Директива 2010/13/ЕС, с оглед да се улесни нейното последователно прилагане в целия цифров единен пазар. По искане на Комисията ERGA следва да предоставя становища, включително по въпроси на юрисдикцията и кодексите на поведение на равнището на Съюза в областта на защита на малолетните и непълнолетните лица и изказванията, подбуждащи към омраза, както и в областта на аудиовизуалните търговски съобщения за храни с високо съдържание на мазнини, сол/натрий и захари.

(37)  Комисията следва да може да иска консултации от ERGA по всякакви въпроси, свързани с аудиовизуалните медийни услуги и платформите за споделянето на видеоклипове. ERGA следва да подпомага Комисията, като предоставя на разположение своите експертни познания, дава консултации и улеснява обмена на най-добри практики. По-специално, Комисията следва да се консултира с ERGA при прилагането на Директива 2010/13/ЕС, с оглед да се улесни нейното съгласувано прилагане в целия цифров единен пазар. По искане на Комисията ERGA следва да предоставя становища, включително по въпроси на юрисдикцията и кодексите на поведение на равнището на Съюза в областта на защита на малолетните и непълнолетните лица и изказванията, подбуждащи към омраза.

Изменение    34

Предложение за директива

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  Настоящата директива не засяга възможността на държавите членки да налагат задължения за осигуряване на откриваемост и достъпност на съдържание от общ интерес в съответствие с определени цели от общ интерес, като например медиен плурализъм, свобода на словото и културно многообразие. Такива задължения се налагат само когато са необходими за постигането на цели от общ интерес, ясно определени от държавите членки в съответствие с правото на Съюза. В тази връзка държавите членки следва да проучат по-специално необходимостта от регулаторна намеса в сравнение с резултатите от действието на пазарните сили. Когато държавите членки решат да наложат правила относно откриваемостта, те следва да налагат само пропорционални задължения върху предприятията, отразяващи съображения на политиката, отчитащи законните интереси на обществото.

(38)  Настоящата директива не засяга възможността на държавите членки да предприемат мерки за осигуряване без дискриминация на откриваемост и достъпност на съдържание от общ интерес в съответствие с определени цели от общ интерес, като например медиен плурализъм, свобода на словото и културно многообразие. Такива задължения се въвеждат само когато са необходими и пропорционални за постигането на цели от общ интерес, ясно определени от държавите членки в съответствие с правото на Съюза. В тази връзка държавите членки следва да проучат по-специално необходимостта от регулаторна намеса в сравнение с резултатите от действието на пазарните сили. Когато държавите членки решат да въведат правила относно откриваемостта, те следва да вземат само пропорционални мерки по отношение на предприятията, отразяващи съображения на политиката, отчитащи законните интереси на обществото.

Изменение    35

Предложение за директива

Съображение 38 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(38a)  Правата на хората с увреждания и на възрастните хора да участват и да се интегрират в обществения и културния живот на Съюза е неразривно свързано с предоставянето на достъпни аудиовизуални медийни услуги. Ето защо е важно да се гарантира, че в Директива 2010/13/ЕС въпросът с достъпността е разгледан правилно и насърчен, в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Изменение    36

Предложение за директива

Съображение 38 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(38б)  Средствата за постигането на достъпност следва да включват, но не са ограничени до, услуги за достъп, като жестомимичен превод, субтитри за глухи лица и хора с увреден слух, субтитри с говор, аудиоописание и лесно и разбираемо меню. Доставчиците на аудиовизуални медийни услуги следва да бъдат прозрачни и проактивни при подобряването на такива услуги на достъп за лица с увреждания и за възрастните хора, като посочват ясно в информацията за програмите, както и в електронния указател на програмите, тяхната наличност, като посочват и обясняват как да се използват характеристиките по отношение на достъпността на услугите и като гарантират, че те са достъпни за хора с увреждания.

Изменение    37

Предложение за директива

Съображение 39 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(39a)  Мерките за саморегулиране и съвместно регулиране, прилагани на равнището на държавите членки, следва да зачитат изцяло задълженията по Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 52 от нея.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б

Директива 2010/13/ЕС

Член 1 – параграф 1 – буква аа – подточка i

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  услугата се изразява в съхраняването на голямо количество предавания или генерирани от потребители видеоклипове, за които доставчикът на платформата за споделяне на видеоклипове не носи редакционна отговорност;

i)  услугата се изразява в съхраняването или предоставянето на голямо количество предавания или генерирани от потребители видеоклипове, за които доставчикът на платформата за споделяне на видеоклипове не носи редакционна отговорност;

Изменение    39

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б

Директива 2010/13/ЕС

Член 1 – параграф 1 – буква аа – подточка ii

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  структурата на съхраняваното съдържание се определя от доставчика на услугата, включително чрез автоматични средства или алгоритми, по-специално чрез хостинг, показване, маркиране и секвенциране;

ii)  структурата на съхраняваното съдържание се определя от доставчика на услугата;

Изменение    40

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б

Директива 2010/13/ЕС

Член 1 – параграф 1 – буква аа – подточка iii

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  основната цел на услугата или на отделима част от нея е посветена на осигуряването на предавания и генерирани от потребители видеоклипове за широката общественост с цел информиране, забавление или образоване;

iii)  основната цел на услугата или на част от нея е посветена на осигуряването на предавания и генерирани от потребители видеоклипове за широката общественост с цел информиране, забавление или образоване;

Изменение    41

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква г a (нова)

Директива 2010/13/ЕС

Член 1 – параграф 1 – буква б б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  добавят се следните точки:

 

бб)  „услуга за достъп“ означава допълнителна характеристика на аудиовизуалната медийна услуга, която подобрява достъпа на програмите за хора с функционални ограничения, включително хора с увреждания; услугите за достъп включват субтитри за глухи лица и за лица с увреден слух, аудиоописание, аудиосубтитри и жестомимичен превод;

 

бв)  „субтитри за глухи хора и за хора с увреден слух“ означава синхронизирана визуална текстова алтернатива за словесна и несловесна аудио информация, необходима за разбиране на медийното съдържание;

 

бг)  „аудио описание“ означава допълнителен звуков разказ, комбиниран с диалог, който описва основните аспекти на визуалното съдържание на програмата, което не може да бъде разбрано само от основния звукозапис;

 

бд)  „звукови субтитри“ или „аудиосубтитри“ означава субтитри, четени на глас на националния език, когато диалозите са на различен език;

 

бе)  „жестомимичен език“ означава симултанен превод на говорима и неговорима аудиоинформация, необходима за разбиране на предаването, на националния език на жестовете.

Обосновка

Изменение, свързано с повторното въвеждане на изискванията за достъпност

Изменение    42

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а

Директива 2010/13/ЕС

Член 2 – параграф 3 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  ако седалището на доставчик на медийни услуги е в една държава членка, но редакционните решения за аудиовизуалните медийни услуги се вземат в друга държава членка, той се смята за установен в държавата членка, където оперира мнозинството от работната сила, заета в извършването на дейността по предоставяне на аудиовизуалните медийни услуги;“;

б)  ако седалището на доставчик на медийни услуги е в една държава членка, но редакционните решения за аудиовизуалните медийни услуги се вземат в друга държава членка, той се смята за установен в държавата членка, където оперира значителна част от работната сила, заета в извършването на дейността по предоставяне на аудиовизуалните медийни услуги;“; Ако значителна част от работната сила, заета с извършването на дейността по предоставяне на аудиовизуалните медийни услуги, оперира в двете държави членки, доставчикът на медийни услуги се счита установен в държавата членка, където се взема мнозинството от редакторските решения при извършването на дейността по предоставяне на аудиовизуални медийни услуги;

Изменение    43

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2010/13/ЕС

Член 3 – параграф 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  открито, сериозно и тежко нарушава член 6 или член 12, или и двата;

а)  открито, сериозно и тежко нарушава член 6, член 7 или 12;

Изменение    44

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2010/13/ЕС

Член 3 – параграф 3 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  през 12-те месеца, предшестващи уведомлението, посочено в буква б) от настоящия параграф, доставчикът на медийна услуга според съответната държава членка е нарушил буква а), б) или в) от параграф 2 най-малко в два предишни случая;

заличава се

Изменение    45

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2010/13/ЕС

Член 3 – параграф 3 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  доставчикът на медийни услуги е нарушил буква а), б) или в) от параграф 2 поне веднъж след уведомлението, предвидено в буква б) от настоящия параграф;

заличава се

Изменение    46

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2010/13/ЕС

Член 3 – параграф 3 – буква д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)   уведомяващата държава членка е спазила правата на защита на съответния доставчик на медийни услуги и по-специално е дала възможност на доставчика на медийни услуги да изрази своето мнение относно предполагаемите нарушения и мерките, които държавата членка възнамерява да приеме. Тя надлежно взема под внимание това мнение, както и мнението на държавата членка на юрисдикцията.

д)  уведомяващата държава членка е спазила правата на защита на съответния доставчик на медийни услуги и по-специално е дала възможност на доставчика на медийни услуги да изрази своето мнение относно предполагаемите нарушения и мерките, които държавата членка възнамерява да приеме в рамките на 15 дни от уведомлението, предвидено в буква б). Тя надлежно взема под внимание това мнение, както и мнението на държавата членка на юрисдикцията.

Изменение    47

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2010/13/ЕС

Член 3 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията, в рамките на три месеца след уведомлението за приетите от държавата членка мерки в изпълнение на параграфи 2 и 3 и след като се е консултирала с ERGA, взема решение за това дали тези мерки са съвместими с правото на Съюза. Този срок започва да тече от деня, следващ получаването на пълното уведомление. Уведомлението се счита за пълно, ако в рамките на три месеца от получаването му или от получаването на всяка допълнителна поискана информация Комисията не изиска допълнителна информация.

4.  Комисията, в рамките на два месеца след уведомлението за приетите от държавата членка мерки в изпълнение на параграфи 2 и 3 и след като се е консултирала с ERGA, взема решение за това дали тези мерки са съвместими с правото на Съюза. Този срок започва да тече от деня, следващ получаването на пълното уведомление. Уведомлението се счита за пълно, ако в рамките на два месеца от получаването му или от получаването на всяка допълнителна поискана информация Комисията не изиска допълнителна информация.

Ако Комисията счете уведомлението за непълно, тя изисква цялата необходима допълнителна информация. Комисията информира държавата членка за получаването на отговора на това искане.

Ако Комисията счете уведомлението за непълно, тя изисква цялата необходима допълнителна информация само веднъж. Комисията информира държавата членка за получаването на отговора на това искане.

Ако съответната държава членка не предостави поисканата информация в рамките на предвидения от Комисията срок или ако предостави неизчерпателна информация, Комисията взема решение, че приетите от държавата членка мерки в съответствие с параграф 2 са несъвместими с правото на Съюза. Ако Комисията реши, че мерките са несъвместими с правото на Съюз, държавата членка спешно прекратява съответните мерки.

Ако съответната държава членка не предостави поисканата информация в рамките на определения от Комисията срок или ако предостави неизчерпателна информация, Комисията взема решение, че приетите от държавата членка мерки в съответствие с параграф 2 са несъвместими с правото на Съюза. Ако Комисията реши, че мерките са несъвместими с правото на Съюза, държавата членка спешно прекратява съответните мерки не по-късно от две седмици след вземането на решението от страна на Комисията.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2010/13/ЕС

Член 3 – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Държавите членки могат в спешни случаи да не спазят условията, предвидени в параграф 3, букви б) и в). В такива случаи мерките се съобщават във възможно най-кратък срок на Комисията и на държавата членка, която има юрисдикция спрямо доставчика на медийни услуги, като се посочват причините, поради които държавата членка счита, че е налице спешна необходимост от дерогация от тези условия.

6.  Ако услугата, предоставяна от доставчик на медийни услуги, нарушава тежко условията, предвидени в параграф 2, букви а), б) и в), държавите членки могат в спешни случаи да не спазят условията, предвидени в параграф 3, букви б) и в). В такива случаи мерките се съобщават във възможно най-кратък срок на Комисията и на държавата членка, която има юрисдикция спрямо доставчика на медийни услуги, като се посочват причините, поради които държавата членка счита, че е налице спешна необходимост от дерогация от тези условия.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2010/13/ЕС

Член 3 – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Без да се засяга възможността държавата членка да предприеме мерките, предвидени в параграф 6, Комисията проучва в най-кратки срокове съвместимостта на съобщените мерки с правото на Съюза. Когато тя заключи, че съответните мерки са несъвместими с правото на Съюза, Комисията изисква от съответната държава членка да се въздържи от предприемането на предложените мерки или спешно да спре прилагането им.

7.  Без да се засяга възможността държавата членка да предприеме мерките, предвидени в параграф 6, Комисията проучва в най-кратки срокове съвместимостта на съобщените мерки с правото на Съюза. Когато тя заключи, че съответните мерки са несъвместими с правото на Съюза, Комисията изисква от съответната държава членка да се въздържи от предприемането на предложените мерки или спешно да спре прилагането им във възможно най-кратък срок.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а

Директива 2010/13/ЕС

Член 4 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки си запазват свободата да изискват от доставчиците на медийни услуги под тяхна юрисдикция да спазват по-подробни или по-строги правила във връзка с членове 5, 6, 6а, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19 до 26, 30 и 30а, при условие че тези правила са в съответствие с правото на Съюза.;

Държавите членки запазват свободата си да изискват от доставчиците на медийни услуги под тяхна юрисдикция да спазват по-подробни или по-строги правила във връзка с членове 5, 6, 6а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19 26, 30 и 30а, при условие че тези правила са в съответствие с правото на Съюза и не съдържат дискриминационни разпоредби, свързани с националността или мястото на пребиваване на доставчика на услуги.

Изменение    51

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в

Директива 2010/13/ЕС

Член 4 – параграф 4 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  Комисията е решила, след като се е консултирала с ERGA, че мерките са съвместими с правото на Съюза и, по-специално, че преценката на държавата членка, предприемаща тези мерки по силата на параграфи 2 и 3, е правилно обоснована.

в)  в срок от 2 месеца Комисията е решила, след като се е консултирала с ERGA, че мерките са съвместими с правото на Съюза и, по-специално, че преценката на държавата членка, предприемаща тези мерки по силата на параграфи 2 и 3, е правилно обоснована.

Изменение    52

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в

Директива 2010/13/ЕС

Член 4 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Комисията решава в срок от 3 месеца след уведомлението, посочено в параграф 4, буква а). Този срок започва да тече от деня, следващ получаването на пълното уведомление. Уведомлението се счита за пълно, ако в рамките на 3 месеца от получаването му или от получаването на всяка допълнителна поискана информация Комисията не изиска допълнителна информация.

5.  Комисията решава в срок от 2 месеца след официалното уведомление в електронен формат, посочено в параграф 4, буква а). Този срок започва да тече от деня, следващ получаването на пълното уведомление. Уведомлението се счита за пълно, ако в рамките на 6 седмици от получаването му или от получаването на всяка допълнителна поискана информация, Комисията не изиска допълнителна информация.

Ако Комисията счете уведомлението за непълно, тя изисква цялата необходима допълнителна информация. Комисията информира държавата членка за получаването на отговора на това искане.

Ако Комисията счете уведомлението за непълно, тя изисква цялата необходима допълнителна информация само веднъж. Комисията информира държавата членка за получаването на отговора на това искане.

Ако съответната държава членка не предостави поисканата информация в рамките на предвидения от Комисията период или ако предостави неизчерпателна информация, Комисията взема решение, че приетите от държавата членка мерки в съответствие с параграф 3 са несъвместими с правото на Съюза. Ако Комисията реши, че мерките са несъвместими с правото на Съюза, съответната държава членка се въздържа от предприемането на предвидените мерки.;

Ако съответната държава членка не предостави поисканата информация в рамките на определения от Комисията период или ако предостави неизчерпателна информация, Комисията взема решение, в рамките на период от две седмици след изтичането на предвидения период или след получаването на неизчерпателната информация, че приетите от държавата членка мерки в съответствие с параграф 3 са несъвместими с правото на Съюза. Ако Комисията реши, че мерките са несъвместими с правото на Съюза, съответната държава членка се въздържа от предприемането на предвидените мерки;

Изменение    53

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква г

Директива 2010/13/ЕС

Член 4 – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Държавите членки насърчават съвместното регулиране и саморегулиране чрез кодекси за поведение на национално ниво в координираните от настоящата директива области, доколкото техните правни системи позволяват това. Тези кодекси трябва да са като цяло приемливи за основните заинтересовани страни в съответните държави членки. Целите на кодексите за поведение са изложени ясно и недвусмислено. Те предвиждат редовен, прозрачен и независим контрол и оценка на постигането на заложените цели. Те предвиждат ефективно прилагане, включително ефективни и пропорционални санкции, когато това е уместно.

7.  Държавите членки насърчават съвместното регулиране и/или режимите за саморегулиране, например чрез кодекси за поведение на национално ниво в координираните от настоящата директива области, доколкото техните правни системи позволяват това. Тези кодекси трябва да са като цяло приемливи за основните заинтересовани страни в рамките на юрисдикцията на съответните държави членки. Целите на кодексите за поведение са изложени ясно и недвусмислено. Те предвиждат редовен, прозрачен и независим контрол и оценка на постигането на заложените цели. Те предвиждат ефективно прилагане, включително ефективни и пропорционални санкции в рамките на юрисдикцията на държавата членка, когато това е уместно.

Проектите на кодексите за поведение, посочени в член 6а, параграф 3 и член 9, параграфи 2 и 4 и измененията или разширенията на съществуващите кодекси за поведение на равнището на Съюза се предоставят на Комисията от лицата, подписали тези кодекси.

Проектите на кодексите за поведение, посочени в член 6а, параграф 3 и член 9, параграфи 2 и 4 и измененията или разширенията на съществуващите кодекси за поведение на равнището на Съюза се предоставят на Комисията за сведение от лицата, подписали тези кодекси.

Комисията може да поиска от ERGA да представи становище по проектите, измененията или разширенията на тези кодекси. Комисията може да публикува тези кодекси, когато това е уместно.

Комисията може да поиска от ERGA да представи становище по проектите, измененията или разширенията на тези кодекси. Комисията публикува и може да повишава информираността за тези кодекси, когато това е уместно.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква г а (нова)

Директива 2010/13/ЕС

Член 4 – параграф 8 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  Добавя се нов параграф, както следва:

 

„8a.  Настоящата директива не засяга възможността на държавите членки да налагат задължения за осигуряване на достъп и подходяща реклама на съдържание от общ интерес в съответствие с определени цели от общ интерес, като например медиен плурализъм, свобода на словото и културно многообразие.“;

Изменение    55

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Директива 2010/13/ЕС

Член 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Държавите членки гарантират по подходящ начин, че аудиовизуалните медийни услуги, осигурени от доставчици на медийни услуги под тяхна юрисдикция, не съдържат никакво подбуждане към насилие или омраза, насочени към група лица или член на такава група, въз основа на пол, расов или етнически произход, религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.“;

Държавите членки гарантират по подходящ и изпълним начин, че аудиовизуалните медийни услуги, осигурени от доставчици на медийни услуги под тяхна юрисдикция, не съдържат никакво подбуждане към насилие или омраза, насочени към група лица или член на такава група, въз основа на пол, расов или етнически произход, религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

Изменение    56

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9

Директива 2010/13/ЕС

Член 6а – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Комисията насърчава държавите членки да развиват медийната грамотност като съобразен с бъдещето инструмент за развитие на способностите на децата да разбират разликата между съдържание и търговски съобщения.

Обосновка

Децата гледат много съдържание, което може първоначално да не е било насочено към тях. Увеличаването на медийната грамотност е добър и съобразен с бъдещето инструмент за развитие на способностите на децата да разбират разликата между съдържание и търговски съобщения.

Изменение    57

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9

Директива 2010/13/ЕС

Член 6a – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията и ERGA насърчават доставчиците на медийни услуги да обменят най-добри практики в областта на системите за съвместно регулиране в Съюза. Ако е уместно, Комисията улеснява разработването на кодекси за поведение на равнището на Съюза.