Διαδικασία : 2016/0151(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0192/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0192/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2017 - 11.8
CRE 18/05/2017 - 11.8
PV 02/10/2018 - 7.7
CRE 02/10/2018 - 7.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0364

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 2276kWORD 373k
10.5.2017
PE 587.655v03-00 A8-0192/2017

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Εισηγήτριες: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0287),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, και τα άρθρα 53 παράγραφος 1 και 62 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8 0193/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ...(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 7ης Δεκεμβρίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0192/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς

για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων)

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η τελευταία ουσιώδης τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου27, που κωδικοποιήθηκε στη συνέχεια από την οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28, επήλθε το 2007 με την έκδοση της οδηγίας 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου29. Έκτοτε, υπήρξαν σημαντικές και ταχείες εξελίξεις στην αγορά των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Οι τεχνικές εξελίξεις παρέχουν δυνατότητες για νέα είδη υπηρεσιών και εμπειριών των χρηστών. Οι συνήθειες τηλεθέασης, ιδίως των νεότερων γενεών, έχουν αλλάξει σημαντικά. Αν και η κύρια οθόνη τηλεόρασης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική συσκευή για την ανταλλαγή οπτικοακουστικών εμπειριών, πολλοί τηλεθεατές έχουν μεταστραφεί σε άλλες, φορητές συσκευές για την παρακολούθηση οπτικοακουστικού περιεχομένου. Το παραδοσιακό τηλεοπτικό περιεχόμενο εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει σημαντικό μερίδιο του μέσου ημερήσιου χρόνου τηλεθέασης. Ωστόσο, νέοι τύποι περιεχομένου, όπως τα βίντεο σύντομης διάρκειας ή το περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες, αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία ενώ έχουν πλέον καθιερωθεί νέοι παράγοντες, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών βίντεο κατά παραγγελία και οι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο.

(1)  Η τελευταία ουσιώδης τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου27, που κωδικοποιήθηκε στη συνέχεια από την οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28, επήλθε το 2007 με την έκδοση της οδηγίας 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου29. Έκτοτε, υπήρξαν σημαντικές και ταχείες εξελίξεις στην αγορά των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων λόγω της συνεχούς σύγκλισης των τηλεοπτικών και διαδικτυακών υπηρεσιών. Οι τεχνικές εξελίξεις παρέχουν δυνατότητες για νέα είδη υπηρεσιών και εμπειριών των χρηστών. Οι συνήθειες τηλεθέασης, ιδίως των νεότερων γενεών, έχουν αλλάξει σημαντικά. Αν και η κύρια οθόνη τηλεόρασης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική συσκευή για την ανταλλαγή οπτικοακουστικών εμπειριών, πολλοί τηλεθεατές έχουν μεταστραφεί σε άλλες, φορητές συσκευές για την παρακολούθηση οπτικοακουστικού περιεχομένου. Το παραδοσιακό τηλεοπτικό περιεχόμενο εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει σημαντικό μερίδιο του μέσου ημερήσιου χρόνου τηλεθέασης. Ωστόσο, νέοι τύποι περιεχομένου, όπως τα βίντεο σύντομης διάρκειας ή το περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες, αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία ενώ έχουν πλέον καθιερωθεί νέοι παράγοντες, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών βίντεο κατά παραγγελία και οι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο. Η σύγκλιση αυτή των μέσων επιβάλλει ένα επικαιροποιημένο νομικό πλαίσιο που θα αποτυπώνει τις εξελίξεις στην αγορά και θα επιφέρει ισορροπία μεταξύ της πρόσβασης σε υπηρεσίες τηλεματικού περιεχομένου, της προστασίας των καταναλωτών και της ανταγωνιστικότητας.

__________________

__________________

27 Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 1989, για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 298 της 17.10.1989, σ. 23).

27 Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 1989, για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 298 της 17.10.1989, σ. 23).

28 Οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1).

28 Οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1).

29 Οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ, για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (ΕΕ L 332 της 18.12.2007, σ. 27).

29 Οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ, για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (ΕΕ L 332 της 18.12.2007, σ. 27).

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Στις 6 Μαΐου 2015, η Επιτροπή ενέκρινε «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης»30 στην οποία ανακοίνωσε την επανεξέταση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ.

(2)  Στις 6 Μαΐου 2015, η Επιτροπή ενέκρινε «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης»30 στην οποία ανακοίνωσε την επανεξέταση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ. Στο ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016 με τίτλο «Πορεία προς μία νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά»30α, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διευκρινίζει τί αναμένει από την επανεξέταση αυτή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε προηγουμένως ζητήσει επανεξέταση στις 4 Ιουλίου 2013 στο ψήφισμά του με τίτλο «Συνδεδεμένη τηλεόραση»30β και στις 12 Μαρτίου 2014 στο ψήφισμά του με τίτλο «Προετοιμασία για την πλήρη σύγκλιση στον οπτικοακουστικό κόσμο»30γ και καθόρισε τους στόχους αυτής της επανεξέτασης.

__________________

__________________

30 COM(2015) 192 final

30 COM(2015) 192 final

 

30α P8_TA(2016)0009

 

30β P7_TA(2013)0329

 

30γ P7_TA(2014)0232

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η οδηγία 2010/13/ΕΕ θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει μόνο για τις υπηρεσίες που έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή προγραμμάτων ενημερωτικού, ψυχαγωγικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Η απαίτηση ως προς τον κύριο αυτό σκοπό θα πρέπει επίσης να θεωρηθεί ότι ικανοποιείται, εάν η υπηρεσία έχει οπτικοακουστικό περιεχόμενο και μορφή που μπορούν να διαχωριστούν από την κύρια δραστηριότητα του παρόχου υπηρεσιών, όπως τα αυτοτελή τμήματα ηλεκτρονικών εφημερίδων που περιέχουν οπτικοακουστικά προγράμματα ή βίντεο που παράγονται από χρήστες, όταν τα τμήματα αυτά μπορούν να θεωρηθούν διαχωρίσιμα από την κύρια δραστηριότητά τους. Δεν περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες κοινωνικών μέσων δικτύωσης, εκτός εάν παρέχουν κάποια υπηρεσία που εμπίπτει στον ορισμό της πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο. Μια υπηρεσία θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι απλώς αναπόσπαστο συμπλήρωμα της κύριας δραστηριότητας λόγω των δεσμών μεταξύ της προσφοράς οπτικοακουστικής υπηρεσίας και της κύριας δραστηριότητας. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί ή κάθε άλλη οπτικοακουστική υπηρεσία υπό τη συντακτική ευθύνη ενός παρόχου υπηρεσιών μπορεί να συνιστούν από μόνα τους υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, ακόμη και εάν παρέχονται στο πλαίσιο πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο, χαρακτηριστικό της οποίας είναι η απουσία συντακτικής ευθύνης. Στις περιπτώσεις αυτές, εναπόκειται στους παρόχους που φέρουν τη συντακτική ευθύνη να τηρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

(3)  Η οδηγία 2010/13/ΕΕ θα πρέπει να ισχύει μόνο για τις υπηρεσίες που έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή προγραμμάτων ενημερωτικού, ψυχαγωγικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Η απαίτηση ως προς τον κύριο αυτό σκοπό θα πρέπει επίσης να θεωρηθεί ότι ικανοποιείται, εάν η υπηρεσία έχει οπτικοακουστικό περιεχόμενο και μορφή που μπορούν να διαχωριστούν από την κύρια δραστηριότητα του παρόχου υπηρεσιών. Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης βασίζονται όλο και περισσότερο σε οπτικοακουστικό περιεχόμενο, είναι σημαντικές για τους σκοπούς της οδηγίας 2010/13/ΕΕ στο βαθμό που παρέχουν υπηρεσίες που πληρούν τα κριτήρια που ορίζουν την πλατφόρμα ανταλλαγής βίντεο. Μια υπηρεσία θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι απλώς αναπόσπαστο συμπλήρωμα της κύριας δραστηριότητας λόγω των δεσμών μεταξύ της προσφοράς οπτικοακουστικής υπηρεσίας και της κύριας δραστηριότητας. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί ή κάθε άλλη οπτικοακουστική υπηρεσία υπό τη συντακτική ευθύνη ενός παρόχου υπηρεσιών μπορεί να συνιστούν από μόνα τους υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, ακόμη και εάν παρέχονται στο πλαίσιο πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο. Στις περιπτώσεις αυτές, εναπόκειται στους παρόχους που φέρουν τη συντακτική ευθύνη να τηρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Τα τυχερά παιχνίδια με λαχνούς, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν χρηματικά ποσά, συμπεριλαμβανομένης της λοταρίας, των στοιχημάτων και άλλων μορφών τυχερών παιχνιδιών, καθώς επίσης διαδικτυακά παιχνίδια και μηχανές αναζήτησης, θα πρέπει να συνεχίσουν να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2010/13/ΕΕ.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Οι συντακτικές αποφάσεις συνίστανται σε αποφάσεις που λαμβάνονται σε καθημερινή βάση, ιδίως από τους διευθυντές προγραμμάτων ή τους αρχισυντάκτες, στο πλαίσιο ενός εγκεκριμένου προγράμματος. Ο χώρος στον οποίο λαμβάνονται οι συντακτικές αποφάσεις είναι ο συνήθης χώρος εργασίας των ατόμων που τις λαμβάνουν.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει απαραιτήτως να τηρούν ενημερωμένα μητρώα των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο, οι οποίοι υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, και να ανταλλάσσουν τακτικά τα μητρώα αυτά με τις αρμόδιες ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές τους και την Επιτροπή. Τα μητρώα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων θεμελιώνεται η δικαιοδοσία.

(4)  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει απαραιτήτως να τηρούν ενημερωμένα και διαφανή μητρώα των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο, οι οποίοι υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, και να ανταλλάσσουν τακτικά τα μητρώα αυτά με τις αρμόδιες ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές τους και/ή τους αρμόδιους ανεξάρτητους ρυθμιστικούς φορείς και την Επιτροπή. Τα μητρώα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων θεμελιώνεται η δικαιοδοσία.

 

(Το τμήμα της τροπολογίας που αφορά τις «ρυθμιστικές αρχές και/ή τους ρυθμιστικούς φορείς» ισχύει για ολόκληρο το κείμενο. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Για να διαπιστωθεί η δικαιοδοσία απαιτείται εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία 2010/13/ΕΕ. Η αξιολόγηση τέτοιων πραγματικών καταστάσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλληλοσυγκρουόμενα αποτελέσματα. Κατά την εφαρμογή των διαδικασιών συνεργασίας που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 της οδηγίας 2010/13/ΕΕ, είναι σημαντικό να μπορεί η Επιτροπή να στηρίζει τα συμπεράσματά της σε αξιόπιστα πραγματικά περιστατικά. Η ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ERGA) θα πρέπει, ως εκ τούτου, να έχει την εξουσιοδότηση να εκδίδει γνώμες σε θέματα δικαιοδοσίας κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής.

(5)  Για να διαπιστωθεί η δικαιοδοσία απαιτείται εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία 2010/13/ΕΕ. Η αξιολόγηση τέτοιων πραγματικών καταστάσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλληλοσυγκρουόμενα αποτελέσματα. Κατά την εφαρμογή των άρθρων 2, 3 και 4 της οδηγίας 2010/13/ΕΕ, είναι σημαντικό να μπορεί η Επιτροπή να στηρίζει τα συμπεράσματά της σε αξιόπιστα πραγματικά περιστατικά. Η ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ERGA) που απαρτίζεται από ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές και/ή ανεξάρτητους ρυθμιστικούς φορείς στον τομέα των οπτικοακουστικών υπηρεσιών θα πρέπει, ως εκ τούτου, να έχει την εξουσιοδότηση να εκδίδει μη δεσμευτικές γνώμες σε θέματα δικαιοδοσίας κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής. Είναι σημαντικό η ERGA και η επιτροπή επαφής να αλληλοενημερώνονται και να συνεργάζονται με τις ρυθμιστικές αρχές και/ή τους ρυθμιστικούς φορείς.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Στην ανακοίνωσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας για καλύτερα αποτελέσματα – ένα θεματολόγιο της ΕΕ»31, η Επιτροπή τονίζει ότι, κατά την εξέταση πολιτικών λύσεων, εξετάζει τόσο κανονιστικά όσο και άρτια σχεδιασμένα μη κανονιστικά μέσα, με βάση τις κοινές πρακτικές και τις αρχές για καλύτερη αυτορρύθμιση και συρρύθμιση32. Ορισμένοι κώδικες που δημιουργήθηκαν σε τομείς που συντονίζονται από την οδηγία έχει αποδειχθεί ότι είναι καλά σχεδιασμένοι, σύμφωνα με τις αρχές για καλύτερη αυτορρύθμιση και συρρύθμιση. Η ύπαρξη ενός νομοθετικού συστήματος στήριξης θεωρείται σημαντικός παράγοντας επιτυχίας για την προώθηση της συμμόρφωσης με τον κώδικα αυτορρύθμισης ή συρρύθμισης. Είναι εξίσου σημαντικό οι κώδικες να καθορίζουν συγκεκριμένους στόχους που μπορούν να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται κατά τακτά διαστήματα, με διαφάνεια και ανεξαρτησία. Οι κλιμακούμενες κυρώσεις που διατηρούν ένα στοιχείο αναλογικότητας συνήθως θεωρούνται ως αποτελεσματική προσέγγιση για την επιβολή ενός καθεστώτος. Οι εν λόγω αρχές θα πρέπει να τηρούνται από τους κώδικες αυτορρύθμισης και συρρύθμισης στους τομείς που συντονίζει η παρούσα οδηγία.

(7)  Στην ανακοίνωσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας για καλύτερα αποτελέσματα – ένα θεματολόγιο της ΕΕ»31, η Επιτροπή τονίζει ότι, κατά την εξέταση πολιτικών λύσεων, εξετάζει τόσο κανονιστικά όσο και άρτια σχεδιασμένα μη κανονιστικά μέσα, με βάση τις κοινές πρακτικές και τις αρχές για καλύτερη αυτορρύθμιση και συρρύθμιση32. Ορισμένοι κώδικες που δημιουργήθηκαν σε τομείς που συντονίζονται από την οδηγία έχει αποδειχθεί ότι είναι καλά σχεδιασμένοι, σύμφωνα με τις αρχές για καλύτερη αυτορρύθμιση και συρρύθμιση οι οποίες αποτελούν χρήσιμο επικουρικό ή συμπληρωματικό μέσο για τη νομοθετική δράση. Η ύπαρξη ενός νομοθετικού συστήματος στήριξης θεωρείται σημαντικός παράγοντας επιτυχίας για την προώθηση της συμμόρφωσης με τον κώδικα αυτορρύθμισης ή συρρύθμισης. Είναι εξίσου σημαντικό οι κώδικες να καθορίζουν συγκεκριμένους στόχους που μπορούν να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται κατά τακτά διαστήματα, με διαφάνεια και ανεξαρτησία. Οι εν λόγω αρχές θα πρέπει να τηρούνται από τους κώδικες αυτορρύθμισης και συρρύθμισης στους τομείς που συντονίζει η παρούσα οδηγία.

__________________

__________________

31 COM(2015) 215 final

31 COM(2015) 215 final

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Για να διασφαλιστεί η συνοχή και να υπάρχει ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και τις αρχές των κρατών μελών, η έννοια της «υποκίνησης μίσους» θα πρέπει να εναρμονιστεί, στον κατάλληλο βαθμό, με τον ορισμό στην απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008 για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, η οποία ορίζει τη ρητορική μίσους ως «δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους». Τούτο θα πρέπει να συνίσταται κυρίως στην εναρμόνιση των λόγων στους οποίους βασίζεται η υποκίνηση βίας ή μίσους.

(8)  Για να διασφαλιστεί η συνοχή και να υπάρχει ασφάλεια δικαίου για τους πολίτες της Ένωσης, τις επιχειρήσεις και τις αρχές των κρατών μελών, η έννοια της «υποκίνησης μίσους» θα πρέπει να εναρμονιστεί με τον ορισμό στην απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008 για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, η οποία ορίζει τη ρητορική μίσους ως «δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους». Οι λόγοι στους οποίους βασίζεται η υποκίνηση βίας ή μίσους θα πρέπει να διευρυνθούν, σύμφωνα με τους λόγους που περιλαμβάνονται στο άρθρο 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο Χάρτης).

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Για να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, να προβαίνουν σε συνειδητές επιλογές, να αξιολογούν γενικά πλαίσια μέσων και να χρησιμοποιούν, να αξιολογούν με πνεύμα κριτικής και να δημιουργούν οπτικοακουστικό περιεχόμενο με υπευθυνότητα, οι πολίτες πρέπει να διαθέτουν προηγμένες δεξιότητες σε σχέση με τα μέσα. Οι εν λόγω δεξιότητες σε σχέση με τα μέσα θα τους επιτρέπουν να κατανοούν τη φύση του περιεχόμενου και των υπηρεσιών, αξιοποιώντας το πλήρες εύρος ευκαιριών που παρέχονται από τις τεχνολογίες επικοινωνιών ούτως ώστε να χρησιμοποιούν τα μέσα με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Ο γραμματισμός στα μέσα δεν περιορίζεται στην εκμάθηση εργαλείων και τεχνολογιών, αλλά θα πρέπει να αποσκοπεί στο να παρέχει στους πολίτες τις απαραίτητες δεξιότητες κριτικής σκέψης για να αναπτύσσουν την κρίση τους, να αναλύουν σύνθετες πραγματικότητες, να αναγνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ απόψεων και πραγματικών περιστατικών και να αντιστέκονται σε όλες τις μορφές ρητορικής μίσους. Η ανάπτυξη του γραμματισμού στα μέσα για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, θα πρέπει να προωθηθεί.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Για να παρέχεται στους τηλεθεατές, συμπεριλαμβανομένων των γονέων και των ανηλίκων, η δυνατότητα να επιλέγουν εμπεριστατωμένα το περιεχόμενο που θα παρακολουθήσουν, είναι απαραίτητο οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων να τους παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για το περιεχόμενο που ενδέχεται να βλάψει τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. Οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν να παρέχονται, για παράδειγμα, μέσω ενός συστήματος με περιγραφικούς δείκτες περιεχομένου που δηλώνουν τη φύση του περιεχομένου. Οι περιγραφικοί δείκτες περιεχομένου μπορεί να παρέχονται με γραπτά, γραφικά ή ακουστικά μέσα.

(9)  Για να παρέχεται στους τηλεθεατές, ιδίως στους γονείς και τους ανηλίκους, η δυνατότητα να επιλέγουν εμπεριστατωμένα το περιεχόμενο που θα παρακολουθήσουν, είναι απαραίτητο οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων να τους παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για το περιεχόμενο αυτό, ιδίως για περιεχόμενο που ενδέχεται να βλάψει τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. Οι πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο θα πρέπει επίσης να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές εντός των ορίων που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Η διασφάλιση της προσβασιμότητας σε οπτικοακουστικό περιεχόμενο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση στο πλαίσιο της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων να συμμετέχουν και να εντάσσονται στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Ένωσης συνδέεται με την παροχή προσβάσιμων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν αμελλητί κατάλληλα και αναλογικά μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους επιδιώκουν ενεργά να καταστήσουν το περιεχόμενο προσβάσιμο από άτομα με οπτική ή ακουστική αναπηρία. Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας θα πρέπει να εκπληρώνονται μέσω μιας προοδευτικής και συνεχούς διαδικασίας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τους πρακτικούς και αναπόφευκτους περιορισμούς που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την πλήρη προσβασιμότητα, όπως προγράμματα ή γεγονότα που μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο. Πρέπει να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη κατάλληλων μέτρων προσβασιμότητας μέσω αυτορρύθμισης και συρρύθμισης. Προκειμένου να διευκολύνουν την πρόσβαση σε πληροφορίες και να αντιμετωπίσουν καταγγελίες για προβλήματα προσβασιμότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν ένα ενιαίο σημείο επαφής, που θα είναι πλήρως προσβάσιμο ηλεκτρονικά.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Υπάρχουν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ορισμένες ευρέως αποδεκτές διατροφικές οδηγίες, όπως το πρότυπο θρεπτικών χαρακτηριστικών του περιφερειακού γραφείου του ΠΟΥ για την Ευρώπη, που αποσκοπούν στη διαφοροποίηση των τροφίμων με βάση τη διατροφική σύστασή τους κατά τις τηλεοπτικές διαφημίσεις τροφίμων που απευθύνονται σε παιδιά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να διασφαλίζουν τη χρήση κωδίκων δεοντολογίας αυτορρύθμισης και συρρύθμισης για την αποτελεσματική μείωση της έκθεσης των παιδιών και των ανηλίκων στις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με τα τρόφιμα και τα ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, σάκχαρα και λιπαρές ουσίες, ή που με κάποιον άλλον τρόπο δεν τηρούν τις εν λόγω εθνικές ή διεθνείς διατροφικές οδηγίες.

(10)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να διασφαλίζουν ότι η αυτορρύθμιση και η συρρύθμιση, συμπεριλαμβανομένων κωδίκων δεοντολογίας συμβάλλουν αποτελεσματικά στον στόχο της μείωσης της έκθεσης των παιδιών στις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με τα τρόφιμα και τα ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, σάκχαρα και λιπαρές ουσίες, ή που με κάποιον άλλον τρόπο δεν τηρούν τις εθνικές ή διεθνείς διατροφικές οδηγίες. Η αυτορρύθμιση και η συρρύθμιση θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου αυτού και να παρακολουθούνται στενά.

Τροπολογία     14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Επίσης, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι κώδικες δεοντολογίας βάσει αυτορρύθμισης και συρρύθμισης αποσκοπούν στην αποτελεσματική μείωση της έκθεσης των παιδιών και των ανηλίκων στις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με την προώθηση των τυχερών παιχνιδιών. Υπάρχουν σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο πολλά συστήματα συρρύθμισης ή αυτορρύθμισης για την προώθηση τυχερών παιχνιδιών με υπευθυνότητα, συμπεριλαμβανομένων των οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων. Θα πρέπει να ενθαρρύνονται περαιτέρω τα εν λόγω συστήματα, και ιδίως εκείνα που στοχεύουν στο να διασφαλίζεται ότι οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για τυχερά παιχνίδια συνοδεύονται με μηνύματα για υπεύθυνη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Για να εξαλειφθούν τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των διασυνοριακών υπηρεσιών στο εσωτερικό της Ένωσης, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτορρύθμισης και συρρύθμισης που στοχεύουν, ιδίως, στην προστασία των καταναλωτών ή της δημόσιας υγείας. Όταν εφαρμόζονται ορθά και παρακολουθούνται, οι κώδικες δεοντολογίας σε ενωσιακό επίπεδο θα ήταν ενδεχομένως ένα καλό μέσο για την εξασφάλιση μιας περισσότερο συνεκτικής και αποτελεσματικής προσέγγισης.

(12)  Για να εξαλειφθούν τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των διασυνοριακών υπηρεσιών στο εσωτερικό της Ένωσης, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτορρύθμισης και συρρύθμισης που στοχεύουν, ιδίως, στην προστασία των καταναλωτών ή της δημόσιας υγείας.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Η αγορά τηλεοπτικών υπηρεσιών έχει εξελιχθεί και υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις, ιδίως όσον αφορά τους ποσοτικούς κανόνες για γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, τοποθέτηση προϊόντων και χορηγία. Χάρη στην εμφάνιση νέων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών χωρίς διαφήμιση, έχουν διευρυνθεί οι δυνατότητες επιλογής των τηλεθεατών, οι οποίοι μπορούν να στραφούν εύκολα σε εναλλακτικές προσφορές.

(13)  Η αγορά υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων έχει εξελιχθεί και υπάρχει ανάγκη για περισσότερη διαφάνεια και μεγαλύτερη ευελιξία, με σκοπό τη διασφάλιση πραγματικά ίσων όρων ανταγωνισμού στις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις, τη χορηγία και την τοποθέτηση προϊόντων. Χάρη στην εμφάνιση νέων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών χωρίς διαφήμιση, έχουν διευρυνθεί οι δυνατότητες επιλογής των τηλεθεατών, οι οποίοι μπορούν να στραφούν εύκολα σε εναλλακτικές προσφορές.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Για να είναι η παρούσα οδηγία αποτελεσματική, ιδίως όσον αφορά τη συντακτική ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, πρέπει να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των προγραμμάτων και υπηρεσιών. Θα πρέπει να επιτρέπονται αλλαγές στην προβολή των προγραμμάτων και των υπηρεσιών που έχουν εγκριθεί ή δρομολογηθεί από τον αποδέκτη.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13β)  Είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση ανεξάρτητης μέτρησης ακροαματικότητας για υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η παροχή επαρκών και διαφανών πληροφοριών στους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και στις ρυθμιστικές αρχές και/ή τους ρυθμιστικούς φορείς.

Αιτιολόγηση

Σκοπός αυτής της νέας αιτιολογικής σκέψης είναι να υπογραμμίσει ότι η μέτρηση των ποσοτικών κανόνων, όπως για παράδειγμα είναι οι ποσοστώσεις ευρωπαϊκών έργων, πρέπει να είναι ανεξάρτητη ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα δεδομένα είναι ακριβή και ότι οι εν λόγω διατάξεις έχουν νόημα.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Η χορηγία αποτελεί σημαντικό μέσο για τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή προγραμμάτων, ενώ συγχρόνως επιτρέπει την προώθηση του ονόματος ενός νομικού ή φυσικού προσώπου, ενός εμπορικού σήματος, μιας εικόνας, δραστηριοτήτων ή προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό, για να αποτελέσει η χορηγία πολύτιμη μορφή διαφημιστικής τεχνικής για τους διαφημιστές και τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, οι ανακοινώσεις χορηγίας μπορούν να περιέχουν διαφημιστικές αναφορές για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του χορηγού, ακόμη και αν δεν ενθαρρύνουν άμεσα την αγορά των αγαθών και υπηρεσιών. Οι ανακοινώσεις χορηγίας θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ενημερώνουν με σαφήνεια τους τηλεθεατές για την ύπαρξη συμφωνίας χορηγίας. Το περιεχόμενο των χρηματοδοτούμενων με χορηγία προγραμμάτων δεν θα πρέπει να επηρεάζεται κατά τρόπο που θίγει τη συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

(14)  Η χορηγία αποτελεί σημαντικό μέσο για τη χρηματοδότηση του οπτικοακουστικού περιεχομένου. Οι ανακοινώσεις χορηγίας θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ενημερώνουν με σαφήνεια τους τηλεθεατές για την ύπαρξη συμφωνίας χορηγίας. Το χρηματοδοτούμενο με χορηγία περιεχόμενο δεν θα πρέπει να επηρεάζεται κατά τρόπο που θίγει τη συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Η απελευθέρωση της τοποθέτησης προϊόντων δεν έχει αποφέρει την αναμενόμενη αξιοποίηση αυτής της μορφής οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης. Ειδικότερα, η γενική απαγόρευση της τοποθέτησης προϊόντος με ορισμένες εξαιρέσεις δεν έχει δημιουργήσει ασφάλεια δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Η τοποθέτηση προϊόντων θα πρέπει, συνεπώς, να επιτραπεί σε όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, με την επιφύλαξη εξαιρέσεων.

(15)  Η απελευθέρωση της τοποθέτησης προϊόντων δεν έχει αποφέρει την αναμενόμενη αξιοποίηση αυτής της μορφής οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης. Ειδικότερα, η γενική απαγόρευση της τοποθέτησης προϊόντος με ορισμένες εξαιρέσεις δεν έχει δημιουργήσει ασφάλεια δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Η τοποθέτηση προϊόντων θα πρέπει, συνεπώς, να επιτραπεί σε όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και τις υπηρεσίες πλατφορμών ανταλλαγής βίντεο, με την επιφύλαξη εξαιρέσεων, καθώς μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετους πόρους για τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να αποτυπωθεί η ενσωμάτωση των βίντεο που παράγονται από χρήστες στους κανόνες περί τοποθέτησης προϊόντων στο πλαίσιο των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Προκειμένου να προστατεύεται η συντακτική ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και η οπτικοακουστική αλυσίδα προστιθέμενης αξίας, είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των προγραμμάτων και των υπηρεσιών των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Τα προγράμματα και οι υπηρεσίες θα πρέπει να μεταδίδονται χωρίς περικοπές, τροποποιήσεις ή διακοπές. Τα προγράμματα και οι υπηρεσίες δεν θα πρέπει να τροποποιούνται χωρίς τη συγκατάθεση του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα και οι υπηρεσίες δεν θα πρέπει να τροποποιούνται από τρίτους χωρίς τη συναίνεση του αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Η τοποθέτηση προϊόντος δεν θα πρέπει να είναι αποδεκτή σε ειδησεογραφικά προγράμματα και προγράμματα επικαιρότητας, σε προγράμματα για θέματα καταναλωτών, σε θρησκευτικά προγράμματα και σε προγράμματα που παρακολουθούνται σε μεγάλο βαθμό από παιδιά. Ειδικότερα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η τοποθέτηση προϊόντος και οι ενσωματωμένες διαφημίσεις μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των παιδιών, διότι τα παιδιά δεν είναι συνήθως σε θέση να αναγνωρίσουν το εμπορικό περιεχόμενο. Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να συνεχιστεί η απαγόρευση της τοποθέτησης προϊόντων σε προγράμματα που παρακολουθούνται σε μεγάλο βαθμό από παιδιά. Οι εκπομπές για θέματα καταναλωτών είναι προγράμματα που παρέχουν συμβουλές στους τηλεθεατές ή περιλαμβάνουν έρευνες σχετικά με την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Το να επιτραπεί η τοποθέτηση προϊόντος σε τέτοια προγράμματα θα δυσχέραινε τη διάκριση μεταξύ της διαφήμισης και του συντακτικού περιεχομένου για τους τηλεθεατές οι οποίοι μπορεί να αναμένουν από τα εν λόγω προγράμματα γνήσια και ειλικρινή αξιολόγηση προϊόντων ή υπηρεσιών.

(16)  Η τοποθέτηση προϊόντος δεν θα πρέπει να είναι αποδεκτή σε ειδησεογραφικά προγράμματα και προγράμματα επικαιρότητας, σε προγράμματα για θέματα καταναλωτών, σε θρησκευτικά προγράμματα, καθώς και σε παιδικά προγράμματα και σε περιεχόμενο που απευθύνεται κυρίως σε παιδικό κοινό. Ειδικότερα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η τοποθέτηση προϊόντος και οι ενσωματωμένες διαφημίσεις μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των παιδιών, διότι τα παιδιά δεν είναι συνήθως σε θέση να αναγνωρίσουν το εμπορικό περιεχόμενο. Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να συνεχιστεί η απαγόρευση της τοποθέτησης προϊόντων σε παιδικά προγράμματα και περιεχόμενο που απευθύνονται κυρίως σε παιδικό κοινό. Οι εκπομπές για θέματα καταναλωτών είναι προγράμματα που παρέχουν συμβουλές στους τηλεθεατές ή περιλαμβάνουν έρευνες σχετικά με την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Το να επιτραπεί η τοποθέτηση προϊόντος σε τέτοια προγράμματα θα δυσχέραινε τη διάκριση μεταξύ της διαφήμισης και του συντακτικού περιεχομένου για τους τηλεθεατές οι οποίοι μπορεί να αναμένουν από τα εν λόγω προγράμματα γνήσια και ειλικρινή αξιολόγηση προϊόντων ή υπηρεσιών.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο δεν πρέπει να δίνεται υπερβολική προβολή σε ένα προϊόν έχει αποδειχτεί ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη. Περιορίζει επίσης την πρόσληψη της τοποθέτησης προϊόντος η οποία, εξ ορισμού, προϋποθέτει σχετικά έντονη προβολή για να μπορεί να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία. Οι απαιτήσεις για τα προγράμματα που περιέχουν τοποθέτηση προϊόντος θα πρέπει, συνεπώς, να εστιάζονται στη σαφή ενημέρωση των τηλεθεατών για την ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντος και να διασφαλίζουν ότι δεν επηρεάζεται η συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

διαγράφεται

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Παρότι η παρούσα οδηγία δεν αυξάνει τον συνολικό χρόνο αποδεκτής διαφήμισης μεταξύ των ωρών 7:00 και 23:00, είναι σημαντικό για τους τηλεοπτικούς φορείς να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία και να μπορούν να επιλέγουν τον χρόνο προβολής της διαφήμισης, ώστε να μεγιστοποιούν τη ζήτηση των διαφημιζομένων και τη ροή των τηλεθεατών. Το ωριαίο όριο θα πρέπει συνεπώς να καταργηθεί και να θεσπιστεί ημερήσιο όριο 20% του χρόνου των διαφημίσεων μεταξύ των ωρών 07:00 και 23:00.

(19)  Είναι σημαντικό για τους τηλεοπτικούς φορείς να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία και να μπορούν να επιλέγουν τον χρόνο προβολής της διαφήμισης, ώστε να μεγιστοποιούν τη ζήτηση των διαφημιζομένων και τη ροή των τηλεθεατών. Το ωριαίο όριο θα πρέπει συνεπώς να καταργηθεί και να θεσπιστεί ημερήσιο όριο 20% του χρόνου των διαφημίσεων μεταξύ των ωρών 07:00 και 24:00. Πρέπει, εντούτοις, να διατηρηθεί επαρκές επίπεδο προστασίας των καταναλωτών ως προς το ζήτημα αυτό, επειδή η ευελιξία αυτή θα μπορούσε να εκθέσει τους θεατές σε υπερβολική ποσότητα διαφήμισης κατά τη διάρκεια των ζωνών υψηλής τηλεθέασης. Θα πρέπει συνεπώς να εφαρμόζονται εντός συγκεκριμένων ορίων παράθυρα υψηλής τηλεθέασης. Πρέπει συνεπώς να ισχύσουν συγκεκριμένα όρια κατά τις ώρες υψηλής τηλεθέασης.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Πολλοί τηλεοπτικοί φορείς ανήκουν σε μεγαλύτερους ομίλους μέσων ενημέρωσης και προβάλλουν ανακοινώσεις όχι μόνο σε σχέση με τα δικά τους προγράμματα και τα δευτερεύοντα προϊόντα που είναι άμεσα παράγωγα αυτών των προγραμμάτων, αλλά και σε σχέση με προγράμματα άλλων οντοτήτων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο μέσων επικοινωνίας. Ο χρόνος μετάδοσης που διατίθεται για ανακοινώσεις του τηλεοπτικού φορέα σχετικά με τα προγράμματα άλλων οντοτήτων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο μέσων επικοινωνίας δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον μέγιστο χρόνο ημερησίας μετάδοσης που μπορεί να διατίθεται για διαφήμιση και τηλεαγορά.

(20)  Πολλοί τηλεοπτικοί φορείς ανήκουν σε μεγαλύτερους τηλεοπτικούς ομίλους μέσων ενημέρωσης και προβάλλουν ανακοινώσεις όχι μόνο σε σχέση με τα δικά τους προγράμματα και τα δευτερεύοντα προϊόντα και τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που είναι άμεσα παράγωγα αυτών των προγραμμάτων, αλλά και σε σχέση με προγράμματα, προϊόντα και υπηρεσίες άλλων οντοτήτων που ανήκουν στον ίδιο τηλεοπτικό όμιλο. Ο χρόνος μετάδοσης που διατίθεται για ανακοινώσεις του τηλεοπτικού φορέα σχετικά με τα προγράμματα άλλων οντοτήτων που ανήκουν στον ίδιο τηλεοπτικό όμιλο δεν θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται στον μέγιστο χρόνο ημερησίας μετάδοσης που μπορεί να διατίθεται για διαφήμιση και τηλεαγορά.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Οι πάροχοι κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων θα πρέπει να προωθούν την παραγωγή και τη διανομή ευρωπαϊκών έργων εξασφαλίζοντας ότι οι κατάλογοί τους περιέχουν ένα ελάχιστο ποσοστό ευρωπαϊκών έργων και ότι παρέχεται σε αυτά αρκετή προβολή.

(21)  Οι πάροχοι κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων θα πρέπει να προωθούν την παραγωγή και τη διανομή ευρωπαϊκών έργων εξασφαλίζοντας ότι οι κατάλογοί τους περιέχουν ένα ελάχιστο ποσοστό ευρωπαϊκών έργων και ότι παρέχεται σε αυτά αρκετή προβολή. Αυτό θα επιτρέπει στους χρήστες κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων να εντοπίζουν και να βρίσκουν εύκολα ευρωπαϊκά έργα και παράλληλα θα προάγει την πολιτιστική ποικιλομορφία. Προς τούτο οι κάτοχοι των δικαιωμάτων θα πρέπει να μπορούν να επισημαίνουν στα μεταδεδομένα τους το οπτικοακουστικό περιεχόμενο που τα χαρακτηρίζει ως ευρωπαϊκά έργα και να το θέτουν στη διάθεση των παρόχων υπηρεσιών μέσων.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Για να διασφαλιστεί ικανοποιητικό επίπεδο επενδύσεων σε ευρωπαϊκά έργα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλουν οικονομικές υποχρεώσεις στους παρόχους υπηρεσιών κατά παραγγελία που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους. Οι υποχρεώσεις αυτές μπορεί να λάβουν τη μορφή άμεσων συνεισφορών για την παραγωγή και την απόκτηση δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκά έργα. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιβάλλουν εισφορές που καταβάλλονται σε ένα ταμείο, με βάση τα έσοδα από τις κατά παραγγελία υπηρεσίες που παρέχονται στο έδαφός τους και προορίζονται για αυτό. Η παρούσα οδηγία διευκρινίζει ότι, επειδή υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και των διαφορετικών πολιτιστικών πολιτικών των κρατών μελών, επιτρέπεται επίσης στα κράτη μέλη να επιβάλλουν τέτοιες οικονομικές υποχρεώσεις σε εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος παρόχους κατά παραγγελία υπηρεσιών οι οποίες προορίζονται για την επικράτειά τους. Στην περίπτωση αυτή, οι οικονομικές υποχρεώσεις θα πρέπει να επιβάλλονται μόνον επί των εσόδων που προκύπτουν από τους τηλεθεατές στο εν λόγω κράτος μέλος.

(22)  Για να διασφαλιστεί ικανοποιητικό επίπεδο επενδύσεων σε ευρωπαϊκά έργα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλουν οικονομικές υποχρεώσεις στους υπαγόμενους στη δικαιοδοσία τους παρόχους υπηρεσιών κατά παραγγελία. Οι υποχρεώσεις αυτές μπορεί να λάβουν τη μορφή άμεσων συνεισφορών για την παραγωγή και την απόκτηση δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκά έργα. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιβάλλουν εισφορές που καταβάλλονται σε ένα ταμείο, με βάση τα έσοδα από τις κατά παραγγελία υπηρεσίες που παρέχονται στο έδαφός τους και προορίζονται για αυτό. Η παρούσα οδηγία διευκρινίζει ότι, επειδή υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και των διαφορετικών πολιτιστικών πολιτικών των κρατών μελών, επιτρέπεται επίσης στα κράτη μέλη να επιβάλλουν τέτοιες οικονομικές υποχρεώσεις σε εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος παρόχους κατά παραγγελία υπηρεσιών οι οποίες προορίζονται για την επικράτειά τους. Στην περίπτωση αυτή, οι οικονομικές υποχρεώσεις θα πρέπει να επιβάλλονται μόνον επί των εσόδων από υπηρεσίες κατά παραγγελία που προκύπτουν από τους τηλεθεατές στο εν λόγω κράτος μέλος. Αν το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο πάροχος επιβάλλει οικονομική συμβολή, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις που επιβάλλουν τα κράτη μέλη προορισμού.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Νέες προκλήσεις εμφανίζονται, ιδίως σε σχέση με τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο, στις οποίες οι χρήστες, και ιδιαίτερα οι ανήλικοι, καταναλώνουν όλο και περισσότερο οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Στο πλαίσιο αυτό, το επιβλαβές περιεχόμενο και η ρητορική μίσους που αποθηκεύονται σε πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο προκαλούν ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία. Για τους σκοπούς της προστασίας των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο και όλων των πολιτών από περιεχόμενο που περιέχει στοιχεία υποκίνησης βίας ή μίσους, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν αναλογικοί κανόνες για τα θέματα αυτά.

(26)  Νέες προκλήσεις εμφανίζονται, ιδίως σε σχέση με τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο, στις οποίες οι χρήστες, και ιδιαίτερα οι ανήλικοι, καταναλώνουν όλο και περισσότερο οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Το παράνομο, επιβλαβές, ρατσιστικό και ξενοφοβικό περιεχόμενο και η ρητορική μίσους που αποθηκεύονται σε πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο προκαλούν ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία. Επιπλέον, η απόφαση περί απομάκρυνσης του περιεχομένου αυτού, που συχνά βασίζεται σε υποκειμενική ερμηνεία, μπορεί να υπονομεύσει την ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης. Στο πλαίσιο αυτό, για τους σκοπούς της προστασίας των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο και όλων των πολιτών από περιεχόμενο που περιέχει στοιχεία υποκίνησης βίας ή μίσους και διατίθεται σε πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο και για να προστατευθούν και να διασφαλιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κοινοί και αναλογικοί κανόνες για τα θέματα αυτά. Πιο συγκεκριμένα, οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει να προσδιορίζουν περαιτέρω τα χαρακτηριστικά του «επιβλαβούς περιεχομένου» και της «υποκίνησης βίας ή μίσους» σε ενωσιακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο και τις συνέπειες αυτού του περιεχομένου. Τα μέτρα αυτορρύθμισης και συρρύθμισης που έχουν εφαρμοστεί ή εγκριθεί από τα κράτη μέλη ή την Επιτροπή θα πρέπει να σέβονται πλήρως τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που θεσπίζονται στον Χάρτη, και ιδίως με το άρθρο 52. Οι ρυθμιστικές αρχές ή/και οι ρυθμιστικοί φορείς θα πρέπει να διατηρούν αποτελεσματικές εξουσίες επιβολής στον τομέα αυτό.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

26α)  Σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2017/XXX [να αντικατασταθεί με παραπομπή στην οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, μόλις αυτή δημοσιευτεί, και να αναφερθεί το σχετικό άρθρο] η δημόσια πρόσκληση για την διάπραξη μιας τρομοκρατικής πράξης ορίζεται ως αδίκημα που συναρτάται με τρομοκρατικές δραστηριότητες και είναι αξιόποινο ως εγκληματική πράξη. Τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζουν την άμεση απομάκρυνση περιεχομένου που συνίσταται σε δημόσια πρόσκληση για την τέλεση μιας τρομοκρατικής πράξης.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Όσον αφορά τις εμπορικές ανακοινώσεις σε πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο, αυτές έχουν ήδη ρυθμιστεί από την οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία απαγορεύει τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των παραπλανητικών και επιθετικών πρακτικών που χρησιμοποιούνται σε υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας. Όσον αφορά τις εμπορικές ανακοινώσεις για τα προϊόντα καπνού και τα συναφή προϊόντα σε πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο, οι υφιστάμενες απαγορεύσεις που προβλέπονται στην οδηγία 2003/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και οι απαγορεύσεις που ισχύουν για τις ανακοινώσεις σχετικά με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης, βάσει της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, διασφαλίζουν την επαρκή προστασία των καταναλωτών. Ως εκ τούτου, τα μέτρα που ορίζονται στην παρούσα οδηγία συμπληρώνουν τα μέτρα που ορίζονται στις οδηγίες 2005/29/ΕΚ, 2003/33/ΕΚ και 2014/40/ΕΕ.

(27)  Όσον αφορά τις εμπορικές ανακοινώσεις σε πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο, αυτές έχουν ήδη ρυθμιστεί από την οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία απαγορεύει τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των παραπλανητικών και επιθετικών πρακτικών που χρησιμοποιούνται σε υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας. Όσον αφορά τις εμπορικές ανακοινώσεις για τα προϊόντα καπνού και τα συναφή προϊόντα σε πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο, οι υφιστάμενες απαγορεύσεις που προβλέπονται στην οδηγία 2003/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και οι απαγορεύσεις που ισχύουν για τις ανακοινώσεις σχετικά με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης, βάσει της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, διασφαλίζουν την επαρκή προστασία των καταναλωτών και θα πρέπει να τηρούνται σε όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Ως εκ τούτου, τα μέτρα που ορίζονται στην παρούσα οδηγία συμπληρώνουν τα μέτρα που ορίζονται στις οδηγίες 2005/29/ΕΚ, 2003/33/ΕΚ και 2014/40/ΕΕ και δημιουργούν ίσους όρους ανταγωνισμού για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, τις υπηρεσίες πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο και τα βίντεο παραγόμενα από χρήστες.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Ένα σημαντικό μέρος του αποθηκευμένου περιεχομένου σε πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο δεν υπόκειται στη συντακτική ευθύνη του παρόχου της πλατφόρμας για την ανταλλαγή βίντεο. Ωστόσο, οι εν λόγω πάροχοι εν γένει καθορίζουν την οργάνωση του περιεχομένου, δηλαδή των προγραμμάτων ή των βίντεο που παράγουν οι χρήστες, μεταξύ άλλων και με αυτοματοποιημένα μέσα ή αλγορίθμους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι εν λόγω πάροχοι να υποχρεούνται να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από περιεχόμενο που θα μπορούσε να βλάψει τη σωματική, πνευματική ή ηθική τους ανάπτυξη, καθώς και για την προστασία όλων των πολιτών από την υποκίνηση βίας ή μίσους ενάντια ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας τα αίτια της οποίας σχετίζονται με το φύλο, τη φυλετική καταγωγή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές ή την εθνική ή εθνοτική καταγωγή.

(28)  Μέρος του διατιθέμενου περιεχομένου σε πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν υπόκειται στη συντακτική ευθύνη του παρόχου της πλατφόρμας. Ωστόσο, οι εν λόγω πάροχοι εν γένει καθορίζουν την οργάνωση του περιεχομένου, δηλαδή των προγραμμάτων ή των βίντεο που παράγουν οι χρήστες, μεταξύ άλλων και με αυτοματοποιημένα μέσα ή αλγορίθμους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι εν λόγω πάροχοι να υποχρεούνται να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από περιεχόμενο που θα μπορούσε να βλάψει τη σωματική, πνευματική ή ηθική τους ανάπτυξη, καθώς και για την προστασία όλων των χρηστών από την υποκίνηση τρομοκρατίας, βία ή μίσους ενάντια ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας τα αίτια της οποίας σχετίζονται με τη φυλετική καταγωγή, το χρώμα, την εθνοτική καταγωγή ή την κοινωνική προέλευση, τα γενετικά χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, τα πολιτικά φρονήματα ή κάθε άλλη γνώμη, την ιδιότητα μέλους εθνικής μειονότητας, την περιουσία, τη γέννηση, την αναπηρία, την ηλικία, το φύλο, την έκφραση φύλου, την ταυτότητα φύλου, τον γενετήσιο προσανατολισμό, το καθεστώς διαμονής ή την υγεία. Βάσει των παραγόντων αυτών προσδιορίζονται ακριβέστερα τα χαρακτηριστικά της «δημόσιας υποκίνησης βίας ή μίσους», ωστόσο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μεμονωμένα ως βάση για τον περιορισμό της διαθεσιμότητας οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Δεδομένης της φύσης της συμμετοχής των παρόχων στο περιεχόμενο που αποθηκεύεται στις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο, αυτά τα κατάλληλα αυτά θα πρέπει να αφορούν την οργάνωση του περιεχομένου και όχι το περιεχόμενο καθαυτό. Οι σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει, επομένως, να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του άρθρου 14 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34, το οποίο προβλέπει απαλλαγή από ευθύνη για παράνομες πληροφορίες που αποθηκεύονται από ορισμένους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας. Κατά την παροχή υπηρεσιών καλυπτόμενων από το άρθρο 14 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης με την επιφύλαξη του άρθρου 15 της εν λόγω οδηγίας, το οποίο απαλλάσσει αυτούς τους παρόχους από τις γενικές υποχρεώσεις ελέγχου των εν λόγω πληροφοριών ή δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες, χωρίς ωστόσο να αφορούν τις υποχρεώσεις ελέγχου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και, ιδίως, χωρίς να θίγουν τις εντολές των εθνικών αρχών σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

(29)  Δεδομένης της φύσης της σχέσης των παρόχων στο περιεχόμενο που διατίθεται στις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο, αυτά τα κατάλληλα αυτά θα πρέπει να αφορούν την οργάνωση του περιεχομένου και όχι το περιεχόμενο καθαυτό. Οι σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει, επομένως, να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του άρθρου 14 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34, το οποίο προβλέπει απαλλαγή από ευθύνη για παράνομες πληροφορίες που αποθηκεύονται από ορισμένους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας. Κατά την παροχή υπηρεσιών καλυπτόμενων από το άρθρο 14 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης με την επιφύλαξη του άρθρου 15 της εν λόγω οδηγίας, το οποίο απαλλάσσει αυτούς τους παρόχους από τις γενικές υποχρεώσεις ελέγχου των εν λόγω πληροφοριών ή δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες, χωρίς ωστόσο να αφορούν τις υποχρεώσεις ελέγχου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και, ιδίως, χωρίς να θίγουν τις εντολές των εθνικών αρχών σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

__________________

__________________

34 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 178 της 17.07.2000, σ. 1).

34 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 178 της 17.07.2000, σ. 1).

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Οι πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο θα πρέπει να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο στην εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων που λαμβάνονται βάσει της παρούσας οδηγίας. Θα πρέπει, συνεπώς, να ενθαρρύνεται η συρρύθμιση. Για να εξασφαλιστεί σαφής και συνεκτική προσέγγιση ως προς αυτό το ζήτημα σε όλη την Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μην έχουν το δικαίωμα να απαιτούν από τους παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο να λαμβάνουν αυστηρότερα από τα προβλεπόμενα στην παρούσα οδηγία μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο και των πολιτών γενικά από περιεχόμενο υποκίνησης βίας ή μίσους. Θα πρέπει, ωστόσο, να διατηρηθεί η δυνατότητα των κρατών μελών να λαμβάνουν τέτοια αυστηρότερα μέτρα όταν το περιεχόμενο είναι παράνομο, υπό τον όρο ότι συμμορφώνονται με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, και να λαμβάνουν μέτρα σε σχέση με περιεχόμενο σε δικτυακούς τόπους που περιέχουν ή διαδίδουν υλικό παιδικής πορνογραφίας, όπως απαιτείται από και επιτρέπεται βάσει του άρθρου 25 της οδηγίας 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35. Θα πρέπει, επίσης, να διατηρηθεί η δυνατότητα για τους παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο να λαμβάνουν αυστηρότερα μέτρα σε εθελοντική βάση.

(30)  Οι πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο θα πρέπει να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο στην εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων που λαμβάνονται βάσει της παρούσας οδηγίας. Θα πρέπει, συνεπώς, να ενθαρρύνεται η αυτορρύθμιση και η συρρύθμιση. Θα πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα των κρατών μελών να λαμβάνουν αυστηρότερα μέτρα όταν το περιεχόμενο είναι παράνομο, υπό τον όρο ότι συμμορφώνονται με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, και να λαμβάνουν μέτρα σε σχέση με περιεχόμενο σε δικτυακούς τόπους που περιέχουν ή διαδίδουν υλικό παιδικής πορνογραφίας, όπως απαιτείται από και επιτρέπεται βάσει του άρθρου 25 της οδηγίας 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35. Θα πρέπει, επίσης, να διατηρηθεί η δυνατότητα για τους παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο να λαμβάνουν αυστηρότερα μέτρα σε εθελοντική βάση, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης που σέβεται την ελευθερία της έκφρασης και την πολυφωνία στην ενημέρωση και τα μέσα.

__________________

__________________

35 Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ.1).

35 Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ.1).

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Οι καλυπτόμενοι από την παρούσα οδηγία πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο παρέχουν υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2000/31/ΕΚ. Οι εν λόγω πάροχοι υπόκεινται, συνεπώς, στους κανόνες για την εσωτερική αγορά που ορίζονται στο άρθρο 3 της εν λόγω οδηγίας, εάν είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος. Είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες στους παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο που δεν είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος, με σκοπό να διαφυλαχθεί η αποτελεσματικότητα των προβλεπόμενων στην παρούσα οδηγία μέτρων προστασίας των ανηλίκων και των πολιτών και να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού κατά τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, όταν οι εν λόγω πάροχοι έχουν είτε μητρική εταιρεία είτε θυγατρική εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, ή όταν οι εν λόγω πάροχοι ανήκουν σε όμιλο του οποίου μία άλλη οντότητα είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος. Προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να θεσπιστούν ρυθμίσεις για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους στο οποίο θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν την έδρα τους οι εν λόγω πάροχοι. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνεται για τους παρόχους που υπάγονται στη δικαιοδοσία κάθε κράτους μέλους κατ’ εφαρμογή των κανόνων σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης οι οποίοι θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία και στην οδηγία 2000/31/ΕΚ.

(32)  Οι καλυπτόμενοι από την παρούσα οδηγία πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο παρέχουν υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2000/31/ΕΚ και κατά κανόνα παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας σύμφωνα με το άρθρο 14 της εν λόγω οδηγίας. Οι εν λόγω πάροχοι υπόκεινται, συνεπώς, στους κανόνες για την εσωτερική αγορά που ορίζονται στο άρθρο 3 της εν λόγω οδηγίας, εάν είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος. Είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες στους παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο που δεν είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος, με σκοπό να διαφυλαχθεί η αποτελεσματικότητα των προβλεπόμενων στην παρούσα οδηγία μέτρων προστασίας των ανηλίκων και των πολιτών και να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού κατά τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, όταν οι εν λόγω πάροχοι έχουν είτε μητρική εταιρεία είτε θυγατρική εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, ή όταν οι εν λόγω πάροχοι ανήκουν σε όμιλο του οποίου μία άλλη οντότητα είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος. Προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να θεσπιστούν ρυθμίσεις για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους στο οποίο θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν την έδρα τους οι εν λόγω πάροχοι. Δεδομένου του μεγάλου κοινού των πλατφορμών ανταλλαγής βίντεο και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι σκόπιμο το κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται μια τέτοια πλατφόρμα να συντονιστεί με τα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη για τη ρύθμιση των εν λόγω πλατφορμών. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνεται για τους παρόχους που υπάγονται στη δικαιοδοσία κάθε κράτους μέλους κατ’ εφαρμογή των κανόνων σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης οι οποίοι θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία και στην οδηγία 2000/31/ΕΚ. Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια του «παρόχου πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο» θα πρέπει να είναι ευρύτατη, προκειμένου να συμπεριλάβει και τους διανομείς γραμμικών υπηρεσιών και τις πλατφόρμες αναμετάδοσης υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, ανεξάρτητα από το τεχνικό μέσο αναμετάδοσης που χρησιμοποιείται, όπως καλώδιο, δορυφόρος ή το διαδίκτυο.

Αιτιολόγηση

Οι πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να απευθύνονται σε τηλεθεατές σε ολόκληρη την Ένωση, αλλά θα υπάγονται στη δικαιοδοσία μόνο του κράτους μέλους στο οποίο θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένα τα μέσα αυτά. Είναι, ως εκ τούτου, απαραίτητο τα κράτη μέλη να συνεργάζονται αποτελεσματικά για τη ρύθμιση των πλατφορμών αυτών προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και η αποτελεσματική προστασία των ευρωπαίων πολιτών.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτύχουν τον απαιτούμενο βαθμό διαρθρωτικής ανεξαρτησίας μόνο εάν έχουν συσταθεί ως χωριστές νομικές οντότητες. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγγυώνται την ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών από την κυβέρνηση, από τους δημόσιους οργανισμούς και από τον βιομηχανικό κλάδο, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία των αποφάσεών τους. Η εν λόγω απαίτηση ανεξαρτησίας δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα των κρατών μελών να ιδρύουν ρυθμιστικές αρχές που έχουν την εποπτεία σε διάφορους τομείς, όπως στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και των τηλεπικοινωνιών. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να διαθέτουν τις εκτελεστικές εξουσίες και τους πόρους που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όσον αφορά το προσωπικό, την εμπειρογνωσία και τα οικονομικά μέσα. Οι δραστηριότητες των εθνικών ρυθμιστικών αρχών που καθορίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να διασφαλίζουν τον σεβασμό των στόχων της πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας, της πολιτισμικής πολυμορφίας, της προστασίας των καταναλωτών, της εσωτερικής αγοράς και της προώθησης του θεμιτού ανταγωνισμού.

(33)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγγυώνται την ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και/ή των εθνικών ρυθμιστικών φορέων από την κυβέρνηση, από τους δημόσιους οργανισμούς και από τον βιομηχανικό κλάδο, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία των αποφάσεών τους. Η εν λόγω απαίτηση ανεξαρτησίας δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα των κρατών μελών να ιδρύουν ρυθμιστικές αρχές που έχουν την εποπτεία σε διάφορους τομείς, όπως στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και των τηλεπικοινωνιών. Οι ρυθμιστικές αρχές και/ή οι ρυθμιστικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν πλήρεις εκτελεστικές εξουσίες και τους πόρους που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όσον αφορά το προσωπικό, την εμπειρογνωσία και τα οικονομικά μέσα. Οι δραστηριότητες των ρυθμιστικών αρχών και/ή των ρυθμιστικών φορέων που καθορίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εξασφαλίζουν τον σεβασμό των στόχων της πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας, της πολιτισμικής πολυμορφίας, της προστασίας των καταναλωτών, της εσωτερικής αγοράς και της προώθησης του θεμιτού ανταγωνισμού.» Στη συνάρτηση αυτή οι ρυθμιστικές αρχές και/ή οι ρυθμιστικοί φορείς πρέπει να υποστηρίζουν τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων κατά την άσκηση της συντακτικής τους ανεξαρτησίας.

Τροπολογία     36

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Για να διασφαλιστεί η συνεκτική εφαρμογή του ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου του οπτικοακουστικού τομέα σε όλα τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θέσπισε την ERGA με απόφαση της 3ης Φεβρουαρίου 201436. Ο ρόλος της ERGA είναι να συμβουλεύει και να επικουρεί την Επιτροπή στο έργο της για την εξασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής της οδηγίας 2010/13/ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη και για τη διευκόλυνση τη συνεργασίας μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, καθώς και μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και της Επιτροπής.

(35)  Για να διασφαλιστεί η συνεκτική εφαρμογή του ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου του οπτικοακουστικού τομέα σε όλα τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θέσπισε την ERGA με απόφαση της 3ης Φεβρουαρίου 201436. Ο ρόλος της ERGA είναι να ενεργεί ως ανεξάρτητη συμβουλευτική ομάδα εμπειρογνωμόνων και να επικουρεί την Επιτροπή στο έργο της για την εξασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής της οδηγίας 2010/13/ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη και για τη διευκόλυνση τη συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και/ή των ρυθμιστικών φορέων, καθώς και μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και/ή των ρυθμιστικών φορέων και της Επιτροπής.

_________________

_________________

36 Απόφαση C(2014)462 final της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη σύσταση της ομάδας ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.

36 Απόφαση C(2014)462 final της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη σύσταση της ομάδας ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Η ERGA συνέβαλε θετικά στην ανάπτυξη συνεκτικών κανονιστικών πρακτικών και έχει παράσχει στην Επιτροπή νομικές συμβουλές υψηλού επιπέδου σχετικά με θέματα εφαρμογής. Για τον λόγο αυτό, ο ρόλος της πρέπει να αναγνωριστεί επίσημα και να ενισχυθεί στην παρούσα οδηγία. Επομένως, η ομάδα θα πρέπει να ανασυσταθεί δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

(36)  Η ERGA και η επιτροπή επαφών έχουν συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη συνεκτικών κανονιστικών πρακτικών και έχουν παράσχει στην Επιτροπή νομικές συμβουλές υψηλού επιπέδου σχετικά με θέματα εφαρμογής.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την ευχέρεια να συμβουλεύεται την ERGA για κάθε ζήτημα που συνδέεται με τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας και τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο. Η ERGA θα πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή, παρέχοντας την εμπειρογνωσία και τις συμβουλές της, καθώς και διευκολύνοντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να ζητεί τη γνώμη της ERGA κατά την εφαρμογή της οδηγίας 2010/13/ΕΕ με σκοπό να διευκολυνθεί η συγκλίνουσα εφαρμογή της σε όλη την ψηφιακή ενιαία αγορά. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η ERGA θα πρέπει να διατυπώνει τη γνώμη της για διάφορα θέματα, ιδίως όσον αφορά τη δικαιοδοσία, τους κώδικες δεοντολογίας της Ένωσης στον τομέα της προστασίας των ανηλίκων και της ρητορικής μίσους, καθώς και τις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για τρόφιμα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι/νάτριο και σάκχαρα.

(37)  Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την ευχέρεια να συμβουλεύεται την επιτροπή επαφών για κάθε ζήτημα που συνδέεται με τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας και τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο. Η ERGA θα πρέπει να μπορεί να επικουρεί την Επιτροπή, παρέχοντας την εμπειρογνωσία και τις συμβουλές της, καθώς και διευκολύνοντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να ζητεί τη γνώμη της επιτροπής επαφών κατά την εφαρμογή της οδηγίας 2010/13/ΕΕ με σκοπό να διευκολυνθεί η συνεκτική εφαρμογή της σε όλη την ψηφιακή ενιαία αγορά. Η επιτροπή επαφών θα πρέπει να αποφασίζει για γνώμες επί διαφόρων θεμάτων, ιδίως όσον αφορά τη δικαιοδοσία, τους κανόνες και κώδικες δεοντολογίας της Ένωσης στον τομέα της προστασίας των ανηλίκων και της ρητορικής μίσους, καθώς και τις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για τρόφιμα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι/νάτριο και σάκχαρα, ώστε να διασφαλιστεί ο συντονισμός με το δίκαιο των κρατών μελών.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ικανότητα των κρατών μελών να επιβάλλουν υποχρεώσεις για να διασφαλίσουν τη δυνατότητα εντοπισμού περιεχομένου γενικού ενδιαφέροντος και την προσβασιμότητα σ’ αυτό βάσει καθορισμένων στόχων γενικού συμφέροντος, όπως η πολυφωνία των μέσων επικοινωνίας, η ελευθερία του λόγου και η πολιτισμική πολυμορφία. Οι εν λόγω υποχρεώσεις θα πρέπει να επιβάλλονται μόνον όταν είναι απαραίτητες για να επιτευχθούν οι στόχοι γενικού συμφέροντος που καθορίζονται σαφώς από τα κράτη μέλη σε συμφωνία με το ενωσιακό δίκαιο. Εν προκειμένω, τα κράτη μέλη θα πρέπει ειδικότερα να εξετάσουν την ανάγκη για ρυθμιστική παρέμβαση ως προς τα αποτελέσματα που απορρέουν από τις δυνάμεις της αγοράς. Όταν αποφασίζουν να επιβάλουν κανόνες για τις δυνατότητες εντοπισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιβάλλουν μόνον αναλογικές υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις, για την εξυπηρέτηση θεμιτών στόχων δημόσιας πολιτικής.

(38)  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ικανότητα των κρατών μελών να επιβάλλουν υποχρεώσεις για να διασφαλίσουν την κατάλληλη προβολή περιεχομένου γενικού ενδιαφέροντος βάσει καθορισμένων στόχων γενικού συμφέροντος, όπως η πολυφωνία των μέσων επικοινωνίας, η ελευθερία του λόγου και η πολιτισμική πολυμορφία. Οι εν λόγω υποχρεώσεις θα πρέπει να επιβάλλονται μόνον όταν είναι απαραίτητες για να επιτευχθούν οι στόχοι γενικού συμφέροντος που καθορίζονται σαφώς από τα κράτη μέλη σε συμφωνία με το ενωσιακό δίκαιο. Όταν αποφασίζουν να επιβάλουν κανόνες για την κατάλληλη προβολή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιβάλλουν μόνον αναλογικές υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις, με σκοπό την εξυπηρέτηση θεμιτών στόχων δημόσιας πολιτικής.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(38α)  Τα μέσα επίτευξης της προσβασιμότητας θα πρέπει να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, υπηρεσίες πρόσβασης, όπως διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, υποτιτλισμό για κωφούς και άτομα με προβλήματα ακοής, προφορική εκφορά υποτίτλων, ακουστική περιγραφή και εύκολα κατανοητή περιήγηση στο μενού. Οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και προορατικότητα κατά τη βελτίωση αυτών των υπηρεσιών πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρίες και τους ηλικιωμένους, αναφέροντας με σαφήνεια στις πληροφορίες του προγράμματος, καθώς και στον ηλεκτρονικό οδηγό προγραμμάτων, ότι οι υπηρεσίες αυτές διατίθενται, απαριθμώντας και εξηγώντας τον τρόπο χρήσης των δυνατοτήτων προσβασιμότητάς τους, και εξασφαλίζοντας ότι είναι προσβάσιμες από άτομα με αναπηρία.

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία επιδιώκει να διασφαλίσει τον απόλυτο σεβασμό του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας του επιχειρείν, του δικαιώματος δικαστικού ελέγχου και της προώθησης της εφαρμογής των δικαιωμάτων του παιδιού που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(39)  Τα κράτη μέλη, κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, υποχρεούνται να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και να τηρούν τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο δεν υπονομεύει κατά τρόπο έμμεσο ή άμεσο το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης, την ελευθερία του επιχειρείν, το δικαίωμα δικαστικού ελέγχου και της προώθησης της εφαρμογής των δικαιωμάτων του παιδιού καθώς και το δικαίωμα σε αμερόληπτη μεταχείριση που κατοχυρώνονται στον Χάρτη.

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εδάφιο i

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  υπηρεσία όπως ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας ή ενός διαχωρίσιμου μέρους της είναι η παροχή προγραμμάτων, υπό τη συντακτική ευθύνη παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση του ευρέος κοινού μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2002/21/ΕΚ. Οι εν λόγω υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων είναι είτε τηλεοπτικές εκπομπές, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο ε) της παρούσας παραγράφου, είτε κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο ζ) της παρούσας παραγράφου·

i)  υπηρεσία όπως ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας ή ενός διαχωρίσιμου μέρους μιας ευρύτερης υπηρεσίας είναι η παροχή προγραμμάτων, υπό τη συντακτική ευθύνη παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση του ευρέος κοινού μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2002/21/ΕΚ. Οι εν λόγω υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων είναι είτε τηλεοπτικές εκπομπές, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο ε) της παρούσας παραγράφου, είτε κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο ζ) της παρούσας παραγράφου·

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«α α)  «υπηρεσία πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο»: υπηρεσία, όπως ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

«α α)  «υπηρεσία πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο»: υπηρεσία, όπως ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πληροί όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

i)  η υπηρεσία συνίσταται στην αποθήκευση μεγάλου όγκου προγραμμάτων ή βίντεο παραγόμενων από χρήστες, για τα οποία ο πάροχος πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο δεν φέρει συντακτική ευθύνη·

i)  μια βασική λειτουργία της υπηρεσίας συνίσταται στη διάθεση στο κοινό προγραμμάτων ή βίντεο παραγόμενων από χρήστες, για τα οποία ο πάροχος πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο δεν φέρει συντακτική ευθύνη·

ii)  η οργάνωση του αποθηκευμένου περιεχομένου καθορίζεται από τον πάροχο της υπηρεσίας, με τη βοήθεια ιδίως αυτοματοποιημένων μέσων και αλγορίθμων, ιδίως με τη φιλοξενία, την απεικόνιση, τη σήμανση και τον καθορισμό αλληλουχίας·

ii)  η οργάνωση του περιεχομένου που διατίθεται στο κοινό καθορίζεται από τον πάροχο της υπηρεσίας, με τη βοήθεια ιδίως αυτοματοποιημένων μέσων και αλγορίθμων, ιδίως με τη φιλοξενία, την απεικόνιση, τη σήμανση και τον καθορισμό αλληλουχίας·

iii)  ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας ή ενός διαχωρίσιμου τμήματός της είναι να παρέχει στο ευρύ κοινό προγράμματα και βίντεο παραγόμενα από χρήστες, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση·

iii)  ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας ή μιας υπηρεσίας που αποτελεί διαχωρίσιμο τμήμα μιας ευρύτερης υπηρεσίας είναι να παρέχει στο ευρύ κοινό προγράμματα και βίντεο παραγόμενα από χρήστες ή να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παροχή τέτοιων προγραμμάτων και βίντεο, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση· και

iv)  η υπηρεσία διατίθεται μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2002/21/ΕΚ.»·

iv)  η υπηρεσία διατίθεται μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2002/21/ΕΚ.»·

Τροπολογία     44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  «πρόγραμμα»: σειρά κινούμενων εικόνων με ή χωρίς ήχο, η οποία συνιστά μεμονωμένο στοιχείο στο πλαίσιο προγραμματισμού ή καταλόγου καταρτιζόμενου από τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, το οποίο περιλαμβάνει ταινίες μεγάλου μήκους, βίντεο μικρής διάρκειας, αθλητικά γεγονότα, κωμικές σειρές, ντοκιμαντέρ, παιδικά προγράμματα και δραματοποιημένα έργα·

β)  «πρόγραμμα»: σειρά κινούμενων εικόνων με ή χωρίς ήχο, η οποία συνιστά μεμονωμένο στοιχείο στο πλαίσιο προγραμματισμού ή καταλόγου καταρτιζόμενου από τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, το οποίο περιλαμβάνει ταινίες μεγάλου μήκους, βίντεο μικρής διάρκειας, αθλητικά γεγονότα, κωμικές σειρές, ντοκιμαντέρ, παιδικά προγράμματα, ψυχαγωγικές εκπομπές και ριάλιτι σόου και δραματοποιημένα έργα·

Αιτιολόγηση

Καθώς πρόκειται για προγράμματα μετάδοσης που υπόκεινται σε περιορισμούς ή διαφημιστικές προσαρμογές, είναι απαραίτητο να διευρυνθεί ο ορισμός του «προγράμματος» ώστε να περιλαμβάνει τα οικογενειακά προγράμματα τα οποία, όπως οι ψυχαγωγικές εκπομπές και τα ριάλιτι σόου, παρακολουθούνται τόσο από ενήλικες όσο και από παιδιά.

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β α)  «βίντεο παραγόμενα από χρήστες»: σειρά κινούμενων εικόνων με ή χωρίς ήχο, η οποία συνιστά μεμονωμένο στοιχείο που δημιουργείται και/ή μεταφορτώνεται σε πλατφόρμα ανταλλαγής βίντεο από έναν ή περισσότερους χρήστες·

β α)  «βίντεο παραγόμενα από χρήστες»: σειρά κινούμενων εικόνων με ή χωρίς ήχο, η οποία συνιστά μεμονωμένο στοιχείο που μεταφορτώνεται σε πλατφόρμα ανταλλαγής βίντεο·

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο β β):

 

«β β)  «συντακτική απόφαση»: απόφαση που λαμβάνεται σε καθημερινή βάση με σκοπό την άσκηση της συντακτικής ευθύνης·»

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ β)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο β γ):

 

«β γ)  «υπηρεσία πρόσβασης»: πρόσθετη δυνατότητα της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων που βελτιώνει την προσβασιμότητα των προγραμμάτων για άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία·»

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

ε α)  το στοιχείο ια) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ια)  «χορηγία»: κάθε συνεισφορά δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή φυσικών προσώπων, που δεν παρέχουν υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ή δεν παράγουν οπτικοακουστικά έργα, για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή προγραμμάτων, με σκοπό την προώθηση της επωνυμίας, του εμπορικού σήματος, της εικόνας, των δραστηριοτήτων ή των προϊόντων τους·»

«ια)  «χορηγία»: κάθε άμεση ή έμμεση συνεισφορά δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή φυσικών προσώπων, που δεν παρέχουν υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, υπηρεσίες πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο ή βίντεο παραγόμενων από χρήστες ή δεν παράγουν οπτικοακουστικά έργα, για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή υπηρεσιών πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο ή βίντεο παραγόμενων από χρήστες ή προγραμμάτων, με σκοπό την προώθηση της επωνυμίας, του εμπορικού σήματος, της εικόνας, των δραστηριοτήτων ή των προϊόντων τους·»

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

ε β)  Το στοιχείο ιγ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ιγ)  «τοποθέτηση προϊόντος»: κάθε μορφή οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης που συνίσταται στην παρουσίαση ή στην αναφορά προϊόντος, υπηρεσίας ή του αντίστοιχου εμπορικού σήματος ώστε να εμφανίζεται εντός προγράμματος, έναντι πληρωμής ή αναλόγου ανταλλάγματος·»

«ιγ)  «τοποθέτηση προϊόντος» κάθε μορφή οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης που συνίσταται στην παρουσίαση ή στην αναφορά προϊόντος, υπηρεσίας ή του αντίστοιχου εμπορικού σήματος ώστε να εμφανίζεται εντός προγράμματος ή βίντεο παραγόμενου από χρήστη, έναντι πληρωμής ή αναλόγου ανταλλάγματος·»

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)   στην παράγραφο 3, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«β)  εάν ένας πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων έχει τα κεντρικά γραφεία του σε ένα κράτος μέλος αλλά οι συντακτικές αποφάσεις για την υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων λαμβάνονται σε άλλο κράτος μέλος, ο πάροχος αυτός θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος στο οποίο εργάζεται η πλειονότητα του προσωπικού του που ασχολείται με τη δραστηριότητα της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων·»

 

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α α (νέο)

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 2 – παράγραφος 4

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

α α)  η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

4.  Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, στους οποίους δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3, θεωρούνται ότι υπόκεινται στη δικαιοδοσία ενός κράτους μέλους στις ακόλουθες περιπτώσεις:

«4.  Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, στους οποίους δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3, θεωρούνται ότι υπόκεινται στη δικαιοδοσία ενός κράτους μέλους στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  χρησιμοποιούν ανερχόμενη ζεύξη προς δορυφόρο (up-link) που ανήκει σε αυτό το κράτος μέλος·

α)  χρησιμοποιούν ανερχόμενη ζεύξη προς δορυφόρο (up-link) που ανήκει σε αυτό το κράτος μέλος· ή

β)  μολονότι δεν χρησιμοποιούν ανερχόμενη ζεύξη προς δορυφόρο (up-link) που ανήκει σε αυτό το κράτος μέλος, χρησιμοποιούν δορυφορικό δυναμικό ευρισκόμενο σε αυτό το κράτος μέλος.

β)  χρησιμοποιούν δορυφορικό δυναμικό ευρισκόμενο σε αυτό το κράτος μέλος·»

(Η τροπολογία επιδιώκει την τροποποίηση διάταξης της υφιστάμενης πράξης – άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο ιγ – που δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής. Να σημειωθεί πάντως ότι η τροπολογία δεν θίγει κανένα ουσιώδες στοιχείο στην αναθεώρηση της οδηγίας, αλλά απλώς εισάγει μια αλλαγή που είναι απαραίτητη για να υπάρχει νομική συνέπεια με τις θέσεις των εισηγητριών.)

Αιτιολόγηση

Η θέση της ανερχόμενης ζεύξης μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα. Η διευκρίνιση αυτής της διάταξης επιτρέπει στους εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς να προσδιορίζουν άμεσα ποια δικαιοδοσία εφαρμόζεται σε μια πολύ συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 2 – παράγραφοι 5 α και 5 β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5α.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κατάλογο των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, καθώς και τα κριτήρια που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5 βάσει των οποίων θεμελιώνεται αυτή η δικαιοδοσία. Στη συνέχεια, κοινοποιούν στην Επιτροπή αμελλητί τυχόν αλλαγές στον κατάλογο αυτό. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι αρμόδιες ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.

5α.  Τα κράτη μέλη διατηρούν κατάλογο των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, καθώς και τα κριτήρια που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5 βάσει των οποίων θεμελιώνεται αυτή η δικαιοδοσία. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τα κράτη μέλη στα οποία απευθύνεται η υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων και τις γλωσσικές εκδόσεις της υπηρεσίας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ρυθμιστικές αρχές και/ή οι ρυθμιστικοί φορείς διαθέτουν από κοινού με την Επιτροπή και την ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ERGA) τους καταλόγους αυτούς μέσω μιας κεντρικής βάσης δεδομένων και τους καθιστούν προσβάσιμους στο κοινό. Οι κατάλογοι αυτοί επικαιροποιούνται αμελλητί σε περίπτωση αλλαγών.

5β.  Εάν, κατά την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη δεν συμφωνούν για το ποιο κράτος μέλος έχει δικαιοδοσία, παραπέμπουν το θέμα στην Επιτροπή αμελλητί. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ERGA) να διατυπώσει τη γνώμη της επί του θέματος εντός 15 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος της Επιτροπής. Εάν η Επιτροπή ζητήσει τη γνώμη της ERGA, οι προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 και το άρθρο 4 παράγραφος 5 αναστέλλονται μέχρι να εκδοθεί η γνώμη της ERGA.

5β.  Εάν, κατά την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη δεν συμφωνούν για το ποιο κράτος μέλος έχει δικαιοδοσία, παραπέμπουν το θέμα στην Επιτροπή αμελλητί. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την ERGA να διατυπώσει τη γνώμη της επί του θέματος εντός 15 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος της Επιτροπής. Η γνώμη της ERGA θα πρέπει επίσης να αποστέλλεται στην επιτροπή επαφών. Εάν η Επιτροπή ζητήσει τη γνώμη της ERGA, οι προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 και το άρθρο 4 παράγραφος 5 αναστέλλονται μέχρι να εκδοθεί η γνώμη της ERGA.

 

Η Επιτροπή ορίζει το κράτος μέλος δικαιοδοσίας μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή μετά την έκδοση της γνώμης της ERGA.

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β α (νέο)

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 2 – παράγραφος 5 β α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«5β α.  Η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 5β ή από την έκδοση της γνώμης της ERGA.»

Αιτιολόγηση

Στόχος της είναι να οριστεί προθεσμία εντός της οποίας Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει την απόφαση για την επίλυση της διαφοράς σχετικά με την αρμόδια δικαιοδοσία.

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Άρθρο 3

«Άρθρο 3

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ελευθερία λήψεως και δεν περιορίζουν την αναμετάδοση στην επικράτειά τους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, για λόγους που εμπίπτουν στα πεδία τα οποία διέπει η παρούσα οδηγία.

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ελευθερία λήψεως και δεν περιορίζουν την αναμετάδοση στην επικράτειά τους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, για λόγους που εμπίπτουν στα πεδία τα οποία διέπει η παρούσα οδηγία.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν προσωρινά από την παράγραφο 1, εάν μια υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων παρεχόμενη από πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών υπό τη δικαιοδοσία άλλου κράτους μέλους:

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν προσωρινά από την παράγραφο 1, χωρίς να θίγονται η ελευθερία της έκφρασης και ο πλουραλισμός στην ενημέρωση και τα μέσα επικοινωνίας, εάν μια υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων παρεχόμενη από πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών υπό τη δικαιοδοσία άλλου κράτους μέλους:

α)  παραβαίνει προφανώς, σοβαρός και βαρέως τα άρθρα 6 ή 12, ή και τα δύο·

α)  παραβαίνει προφανώς, σοβαρώς και βαρέως το άρθρο 6 ή το άρθρο 6α παράγραφος 1· ή

β)  βλάπτει ή συνιστά σοβαρό κίνδυνο που απειλεί να βλάψει τη δημόσια ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της προάσπισης της εθνικής ασφάλειας και άμυνας· ή

β)  βλάπτει ή συνιστά σοβαρό κίνδυνο που απειλεί να βλάψει τη δημόσια ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της προάσπισης της εθνικής ασφάλειας και άμυνας, ή τη δημόσια υγεία·

γ)  βλάπτει ή συνιστά σοβαρό κίνδυνο που απειλεί να βλάψει τη δημόσια υγεία.

 

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν την παράγραφο 2 μόνον όταν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν την παράγραφο 2 μόνον όταν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της κοινοποίησης που αναφέρεται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου, ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων έχει, κατά τη γνώμη του οικείου κράτους μέλους, παραβεί τις διατάξεις των στοιχείων α), β) ή γ) της παραγράφου 2 τουλάχιστον δύο φορές·

α)  ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων έχει, κατά τη γνώμη του οικείου κράτους μέλους, παραβεί τις διατάξεις των στοιχείων α) ή β) της παραγράφου 2·

β)  το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει γραπτώς στον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, στο κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος και στην Επιτροπή τις καταγγελλόμενες παραβάσεις, καθώς και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει σε περίπτωση νέας διάπραξης των καταγγελλόμενων παραβάσεων·

β)  το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει γραπτώς στον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, στο κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος και στην Επιτροπή την καταγγελλόμενη παράβαση, καθώς και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει σε περίπτωση νέας διάπραξης της καταγγελλόμενης παράβασης·

γ)  οι διαβουλεύσεις με το κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος και με την Επιτροπή δεν κατέληξαν σε φιλικό διακανονισμό εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση του στοιχείου β)·

γ)  οι διαβουλεύσεις με το κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος και με την Επιτροπή δεν κατέληξαν σε φιλικό διακανονισμό εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση του στοιχείου β)·

δ)  ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων έχει παραβιάσει τις διατάξεις των στοιχείων α), β) ή γ) της παραγράφου 2 τουλάχιστον μία φορά μετά την κοινοποίηση που προβλέπεται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου·

δ)  ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων έχει παραβιάσει τις διατάξεις των στοιχείων β) ή γ) της παραγράφου 2 τουλάχιστον μία φορά μετά την κοινοποίηση που προβλέπεται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου·

ε)  το κοινοποιούν κράτος μέλος έχει σεβαστεί τα δικαιώματα της υπεράσπισης του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και, ιδίως, έχει δώσει στον εν λόγω πάροχο τη δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με τις εικαζόμενες παραβάσεις και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει. Λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις αυτές καθώς και τις απόψεις του κράτους μέλους δικαιοδοσίας.

ε)  το κοινοποιούν κράτος μέλος έχει σεβαστεί τα δικαιώματα της υπεράσπισης του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και, ιδίως, έχει δώσει στον εν λόγω πάροχο τη δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με την εικαζόμενη παράβαση και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει. Λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις αυτές καθώς και τις απόψεις του κράτους μέλους δικαιοδοσίας.

Τα στοιχεία α) και δ) της παραγράφου 3 εφαρμόζονται μόνο στις γραμμικές υπηρεσίες.

 

4.  Εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση των μέτρων που έχει λάβει το κράτος μέλος, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 και έπειτα από διαβούλευση με την ERGA, η Επιτροπή αποφασίζει για το κατά πόσον τα εν λόγω μέτρα είναι συμβατά με το ενωσιακό δίκαιο. Η προθεσμία αυτή αρχίζει την επομένη της παραλαβής της πλήρους κοινοποίησης. Η κοινοποίηση θεωρείται πλήρης εάν, εντός τριών μηνών από την παραλαβή της ή από την παραλαβή οποιασδήποτε πρόσθετης πληροφορίας που ζητήθηκε, η Επιτροπή δεν ζητήσει επιπλέον πληροφορίες.

4.  Εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση των μέτρων που έχει λάβει το κράτος μέλος, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 και έπειτα από διαβούλευση με την ERGA, η Επιτροπή αποφασίζει για το κατά πόσον τα εν λόγω μέτρα είναι συμβατά με το ενωσιακό δίκαιο. Η προθεσμία αυτή αρχίζει την επομένη της παραλαβής της πλήρους κοινοποίησης. Η κοινοποίηση θεωρείται πλήρης εάν, εντός ενός μηνός από την παραλαβή της ή από την παραλαβή οποιασδήποτε πρόσθετης πληροφορίας που ζητήθηκε, η Επιτροπή δεν ζητήσει επιπλέον πληροφορίες.

Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι η κοινοποίηση είναι ελλιπής, ζητεί όλες τις αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες. Η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος για την παραλαβή της απάντησης στο εν λόγω αίτημα.

Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι η κοινοποίηση είναι ελλιπής, ζητεί όλες τις αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες. Η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος για την παραλαβή της απάντησης στο εν λόγω αίτημα.

Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν παράσχει τις ζητηθείσες πληροφορίες εντός της προθεσμίας που όρισε η Επιτροπή ή τις παράσχει κατά τρόπο ελλιπή, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σύμφωνα με την οποία τα μέτρα που έλαβε το κράτος μέλος δυνάμει της παραγράφου 2 δεν συμβιβάζονται με το ενωσιακό δίκαιο. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει ότι τα μέτρα δεν συμβιβάζονται προς το ενωσιακό δίκαιο, το κράτος μέλος αίρει επειγόντως τα εν λόγω μέτρα.

Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν παράσχει τις ζητηθείσες πληροφορίες εντός της προθεσμίας που όρισε η Επιτροπή ή τις παράσχει κατά τρόπο ελλιπή, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σύμφωνα με την οποία τα μέτρα που έλαβε το κράτος μέλος δυνάμει της παραγράφου 2 δεν συμβιβάζονται με το ενωσιακό δίκαιο. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει ότι τα μέτρα δεν συμβιβάζονται προς το ενωσιακό δίκαιο, το κράτος μέλος αίρει επειγόντως τα εν λόγω μέτρα εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία της απόφασης της Επιτροπής.

5.  Οι παράγραφοι 3 και 4 ισχύουν με την επιφύλαξη της εφαρμογής κάθε διαδικασίας, ένδικου μέσου προστασίας ή κύρωσης για τις εν λόγω παραβάσεις στο κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο ενδιαφερόμενος πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

5.  Οι παράγραφοι 3 και 4 ισχύουν με την επιφύλαξη της εφαρμογής κάθε διαδικασίας, ένδικου μέσου προστασίας ή κύρωσης για την εν λόγω παράβαση στο κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο ενδιαφερόμενος πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

6.  Τα κράτη μέλη μπορούν, σε επείγουσες περιπτώσεις, να παρεκκλίνουν από τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 3 στοιχεία β) και γ). Στην περίπτωση αυτή, τα μέτρα κοινοποιούνται το συντομότερο δυνατό στην Επιτροπή και στο κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, μαζί με τους λόγους για τους οποίους το κράτος μέλος κρίνει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη παρέκκλισης από τους εν λόγω όρους.

6.  Τα κράτη μέλη μπορούν, σε επείγουσες περιπτώσεις, να παρεκκλίνουν από τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 3 στοιχεία β) και γ). Στην περίπτωση αυτή, τα μέτρα κοινοποιούνται το συντομότερο δυνατό στην Επιτροπή και στο κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, μαζί με τους λόγους για τους οποίους το κράτος μέλος κρίνει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη παρέκκλισης από τους εν λόγω όρους.

7.  Με την επιφύλαξη του δικαιώματος του κράτους μέλους να λάβει τα μέτρα της παραγράφου 6, η Επιτροπή εξετάζει τη συμβατότητα των κοινοποιηθέντων μέτρων με το ενωσιακό δίκαιο το ταχύτερο δυνατό. Εάν συμπεράνει ότι τα μέτρα δεν συμβιβάζονται με το ενωσιακό δίκαιο, η Επιτροπή καλεί το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να μην λάβει τα σχεδιαζόμενα μέτρα ή να τερματίσει επειγόντως τα εν λόγω μέτρα..

7.  Με την επιφύλαξη του δικαιώματος του κράτους μέλους να λάβει τα μέτρα της παραγράφου 6, η Επιτροπή εξετάζει τη συμβατότητα των κοινοποιηθέντων μέτρων με το ενωσιακό δίκαιο το ταχύτερο δυνατό. Εάν συμπεράνει ότι τα μέτρα δεν συμβιβάζονται με το ενωσιακό δίκαιο, η Επιτροπή καλεί το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να μην λάβει τα σχεδιαζόμενα μέτρα ή να τερματίσει επειγόντως τα εν λόγω μέτρα, εντός δύο εβδομάδων από το χρονικό σημείο κατά το οποίο η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα εν λόγω μέτρα δεν είναι συμβατά με το ενωσιακό δίκαιο.

8.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ανταλλάσσουν τακτικά εμπειρίες και ορθές πρακτικές όσον αφορά τη διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 7, στο πλαίσιο της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 29 και της ERGA.»

8.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ανταλλάσσουν τακτικά εμπειρίες και ορθές πρακτικές όσον αφορά τη διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 7, στο πλαίσιο της επιτροπής επαφών και της ERGA.»

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

(5)  το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

α)   η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

α)   η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 4

«Άρθρο 4

1.  Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να απαιτούν από τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους να συμμορφώνονται με αυστηρότερους ή λεπτομερέστερους κανόνες όσον αφορά τα άρθρα 5, 6, 6α, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19 έως 26, 30 και 30α, υπό την προϋπόθεση ότι οι κανόνες αυτοί συνάδουν με το ενωσιακό δίκαιο.

1.  Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να απαιτούν από τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους να συμμορφώνονται με αυστηρότερους ή λεπτομερέστερους κανόνες όσον αφορά τα άρθρα 6, 6α, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19 έως 26, 30 και 30α, υπό την προϋπόθεση ότι οι κανόνες αυτοί συνάδουν με το ενωσιακό δίκαιο, σέβονται την ελευθερία της έκφρασης και την πολυφωνία στην ενημέρωση και τα μέσα επικοινωνίας, και δεν περιλαμβάνουν διατάξεις που εισάγουν διακρίσεις σε σχέση με την ιθαγένεια ή τον τόπο κατοικίας του παρόχου υπηρεσιών· Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή, την ERGA και την επιτροπή επαφών για κάθε λεπτομερέστερο ή αυστηρότερο μέτρο και το δημοσιοποιούν.

 

α α)   η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.  Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος:

2.  Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος:

α)  κάνει χρήση της δυνατότητας που του παρέχεται μέσω της παραγράφου 1 για τη θέσπιση λεπτομερέστερων ή αυστηρότερων κανόνων γενικού δημοσίου συμφέροντος· και

α)  κάνει χρήση της δυνατότητας που του παρέχεται μέσω της παραγράφου 1 για τη θέσπιση λεπτομερέστερων ή αυστηρότερων κανόνων γενικού δημοσίου συμφέροντος· και

β)  εκτιμά ότι ένας τηλεοπτικός οργανισμός ο οποίος εμπίπτει στη δικαιοδοσία άλλου κράτους μέλους παρέχει τηλεοπτική εκπομπή η οποία κατευθύνεται στο σύνολό της ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της στην επικράτειά του·

β)  εκτιμά ότι ένας πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ο οποίος εμπίπτει στη δικαιοδοσία άλλου κράτους μέλους παρέχει υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων η οποία κατευθύνεται στο σύνολό της ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της στην επικράτειά του,

μπορεί να έλθει σε επαφή με το κράτος μέλος που έχει δικαιοδοσία προκειμένου να εξεύρουν αμοιβαία ικανοποιητική λύση σε προβλήματα που ανακύπτουν. Αφού λάβει τεκμηριωμένο αίτημα από το πρώτο κράτος μέλος, το κράτος μέλος που έχει δικαιοδοσία καλεί τον τηλεοπτικό οργανισμό να συμμορφωθεί προς τους εν λόγω κανόνες γενικού δημοσίου συμφέροντος. Το κράτος μέλος που έχει δικαιοδοσία ενημερώνει εντός δύο μηνών το πρώτο κράτος μέλος σχετικά με τα αποτελέσματα που είχε το αίτημά του. Οιοδήποτε των κρατών μελών μπορεί να ζητήσει από την επιτροπή επαφών που συστήνεται βάσει του άρθρου 29 να εξετάσει την υπόθεση.

μπορεί να έλθει σε επαφή με το κράτος μέλος που έχει δικαιοδοσία προκειμένου να εξεύρουν αμοιβαία ικανοποιητική λύση σε προβλήματα που ανακύπτουν. Αφού λάβει τεκμηριωμένο αίτημα από το πρώτο κράτος μέλος, το κράτος μέλος που έχει δικαιοδοσία καλεί τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων να συμμορφωθεί προς τους εν λόγω κανόνες γενικού δημοσίου συμφέροντος. Το κράτος μέλος που έχει δικαιοδοσία ενημερώνει εντός δύο μηνών το πρώτο κράτος μέλος σχετικά με τα αποτελέσματα που είχε το αίτημά του. Οιοδήποτε των κρατών μελών μπορεί να ζητήσει από την επιτροπή επαφών να εξετάσει την υπόθεση.

β)   στην παράγραφο 3, το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο παρεμβάλλεται μετά το στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου:

β)   η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3.  Το πρώτο κράτος μέλος μπορεί να λάβει μέτρα κατά του εν λόγω τηλεοπτικού οργανισμού στην περίπτωση που εκτιμήσει ότι:

3.  Το πρώτο κράτος μέλος μπορεί να λάβει κατάλληλα μέτρα κατά του εν λόγω παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων στην περίπτωση που εκτιμήσει ότι:

α)  τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν κατόπιν εφαρμογής της παραγράφου 2 δεν είναι ικανοποιητικά· και

α)  τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν κατόπιν εφαρμογής της παραγράφου 2 δεν είναι ικανοποιητικά· και

β)  ο εν λόγω τηλεοπτικός οργανισμός έχει εγκατασταθεί στο κράτος μέλος που έχει τη δικαιοδοσία με σκοπό να παρακάμψει τους αυστηρότερους κανόνες, στους τομείς που συντονίζει η παρούσα οδηγία, οι οποίοι θα ίσχυαν στην περίπτωσή του εάν είχε εγκατασταθεί στο πρώτο κράτος μέλος.

β)  ο εν λόγω πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων έχει εγκατασταθεί στο κράτος μέλος που έχει δικαιοδοσία με σκοπό να παρακάμψει τους αυστηρότερους κανόνες, στους τομείς που συντονίζει η παρούσα οδηγία, οι οποίοι θα ίσχυαν στην περίπτωσή του εάν είχε εγκατασταθεί στο πρώτο κράτος μέλος.

Το κράτος μέλος που έχει λάβει μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχεία α) και β) θα πρέπει να τεκμηριώσει τους λόγους στους οποίους βασίζεται η εκτίμησή του σχετικά με την καταγγελλόμενη καταστρατήγηση.

Το κράτος μέλος που έχει λάβει μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχεία α) και β) θα πρέπει να τεκμηριώσει τους λόγους στους οποίους βασίζεται η εκτίμησή του σχετικά με την καταγγελλόμενη καταστρατήγηση.

Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι αντικειμενικώς αναγκαία, να εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν επιφέρει διακρίσεις και να είναι ανάλογα προς τους επιδιωκόμενους στόχους τους.»

Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι αντικειμενικώς αναγκαία, να εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν επιφέρει διακρίσεις και να είναι ανάλογα προς τους επιδιωκόμενους στόχους τους.»

γ)   οι παράγραφοι 4 και 5 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

γ)   οι παράγραφοι 4 και 5 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

4.  Ένα κράτος μέλος δύναται να λαμβάνει μέτρα κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

4.  Ένα κράτος μέλος δύναται να λαμβάνει μέτρα κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)  έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή και στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο τηλεοπτικός φορέας την πρόθεσή του να λάβει τα μέτρα αυτά θεμελιώνοντας επίσης τους λόγους στους οποίους στηρίζει την εκτίμησή του·

α)  έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή και στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων την πρόθεσή του να λάβει τα μέτρα αυτά θεμελιώνοντας επίσης τους λόγους στους οποίους στηρίζει την εκτίμησή του·

β)  έχει σεβαστεί τα δικαιώματα της υπεράσπισης του οικείου τηλεοπτικού φορέα και, ιδίως, έχει δώσει στον εν λόγω τηλεοπτικό φορέα τη δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με τις εικαζόμενες παραβάσεις, καθώς και για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει το εν λόγω κράτος μέλος·

β)  έχει σεβαστεί τα δικαιώματα της υπεράσπισης του οικείου παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και, ιδίως, έχει δώσει στον εν λόγω πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων τη δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με τις εικαζόμενες παραβάσεις, καθώς και για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει το εν λόγω κράτος μέλος·

γ)  η Επιτροπή έχει αποφασίσει, έπειτα από διαβούλευση με την ERGA ότι τα μέτρα είναι συμβατά με το ενωσιακό δίκαιο, και ιδίως ότι οι εκτιμήσεις του κράτους μέλους που λαμβάνει τα εν λόγω μέτρα βάσει των παραγράφων 2 και 3 είναι ορθώς θεμελιωμένες.

γ)  η Επιτροπή έχει αποφασίσει, έπειτα από διαβούλευση με την επιτροπή επαφών και την ERGA ότι τα μέτρα είναι συμβατά με το ενωσιακό δίκαιο, και ιδίως ότι οι εκτιμήσεις του κράτους μέλους που λαμβάνει τα εν λόγω μέτρα βάσει των παραγράφων 2 και 3 είναι ορθώς θεμελιωμένες.

5.  Η Επιτροπή αποφασίζει εντός τριμήνου μετά την κοινοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 στοιχείο α). Η προθεσμία αυτή αρχίζει την επομένη της παραλαβής της πλήρους κοινοποίησης. Η κοινοποίηση θεωρείται πλήρης εάν, εντός 3 μηνών από την παραλαβή της ή από την παραλαβή οποιασδήποτε πρόσθετης πληροφορίας που ζητήθηκε, η Επιτροπή δεν ζητήσει επιπλέον πληροφορίες.

5.  Η Επιτροπή αποφασίζει εντός τριμήνου μετά την κοινοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 4, στοιχείο α). Η προθεσμία αυτή αρχίζει την επομένη της παραλαβής της πλήρους κοινοποίησης. Η κοινοποίηση θεωρείται πλήρης εάν, εντός ενός μηνός από την παραλαβή της ή από την παραλαβή οποιασδήποτε πρόσθετης πληροφορίας που ζητήθηκε, η Επιτροπή δεν ζητήσει επιπλέον πληροφορίες.

Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι η κοινοποίηση είναι ελλιπής, ζητεί όλες τις αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες. Η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος για την παραλαβή της απάντησης στο εν λόγω αίτημα.

Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι η κοινοποίηση είναι ελλιπής, ζητεί όλες τις αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες. Η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος για την παραλαβή της απάντησης στο εν λόγω αίτημα.

Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν παράσχει τις ζητηθείσες πληροφορίες εντός της προθεσμίας που όρισε η Επιτροπή ή τις παράσχει κατά τρόπο ελλιπή, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σύμφωνα με την οποία τα μέτρα που έλαβε το κράτος μέλος δυνάμει της παραγράφου 3 δεν συμβιβάζονται με το ενωσιακό δίκαιο. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει ότι τα μέτρα δεν συμβιβάζονται με το ενωσιακό δίκαιο, το εν λόγω κράτος μέλος δεν λαμβάνει τα προτεινόμενα μέτρα.

Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν παράσχει τις ζητηθείσες πληροφορίες εντός της προθεσμίας που όρισε η Επιτροπή ή τις παράσχει κατά τρόπο ελλιπή, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σύμφωνα με την οποία τα μέτρα που έλαβε το κράτος μέλος δυνάμει της παραγράφου 3 δεν συμβιβάζονται με το ενωσιακό δίκαιο. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει ότι τα μέτρα δεν συμβιβάζονται με το ενωσιακό δίκαιο, το εν λόγω κράτος μέλος δεν λαμβάνει τα προτεινόμενα μέτρα.

 

γ α)   η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

6.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν, με κατάλληλα μέσα και στα πλαίσια της νομοθεσίας τους, ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους να τηρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

6.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν, με κατάλληλα μέσα και στα πλαίσια της νομοθεσίας τους, ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους να τηρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

δ)   η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

δ)   η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

7.  Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη συρρύθμιση και την αυτορρύθμιση με την έκδοση κωδίκων δεοντολογίας σε εθνικό επίπεδο στους τομείς που συντονίζει η παρούσα οδηγία, στον βαθμό που το επιτρέπουν τα νομικά τους συστήματα. Οι εν λόγω κώδικες σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε να είναι ευρύτερα αποδεκτοί από τους κύριους ενδιαφερόμενους στα οικεία κράτη μέλη. Οι κώδικες δεοντολογίας ορίζουν σαφώς και επακριβώς τους στόχους τους. Τα κράτη μέλη προβλέπουν τακτική, διαφανή και ανεξάρτητη παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων. Προβλέπουν αποτελεσματικά μέτρα επιβολής, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσματικών και αναλογικών κυρώσεων, κατά περίπτωση.

7.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την αυτορρύθμιση και τη συρρύθμιση με την έκδοση κωδίκων δεοντολογίας σε εθνικό επίπεδο στους τομείς που συντονίζει η παρούσα οδηγία, στον βαθμό που το επιτρέπουν τα νομικά τους συστήματα. Οι εν λόγω κώδικες είναι ευρύτερα αποδεκτοί από τους ενδιαφερόμενους που υπάγονται στη δικαιοδοσία των κρατών μελών. Οι κώδικες δεοντολογίας ορίζουν σαφώς και επακριβώς τους στόχους τους. Οι ρυθμιστικές αρχές και/ή οι ρυθμιστικοί φορείς προβλέπουν τακτική, διαφανή και ανεξάρτητη παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων που επιδιώκουν αυτοί οι κώδικες. Οι κώδικες δεοντολογίας προβλέπουν την αποτελεσματική και εμφανή επιβολή από τις ρυθμιστικές αρχές και/ή τους ρυθμιστικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικών και αναλογικών κυρώσεων.

 

Η ERGA ενθαρρύνει τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τα συστήματα συρρύθμισης που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.

Τα σχέδια κωδίκων δεοντολογίας της Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 4, καθώς και οι τροποποιήσεις ή οι επεκτάσεις των ισχυόντων κωδίκων δεοντολογίας της Ένωσης, υποβάλλονται στην Επιτροπή από τα υπογράφοντα μέρη των εν λόγω κωδίκων.

Η Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη διευκολύνει την ανάπτυξη κωδίκων δεοντολογίας της Ένωσης, εφόσον αυτό απαιτείται, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και μετά από διαβούλευση με την επιτροπή επαφών, την ERGA και τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, λαμβάνοντας υπόψη τις καθιερωμένες βέλτιστες πρακτικές. Τα σχέδια κωδίκων δεοντολογίας της Ένωσης καθώς και οι τροποποιήσεις ή οι επεκτάσεις των ισχυόντων κωδίκων δεοντολογίας της Ένωσης, υποβάλλονται στην Επιτροπή από τα υπογράφοντα μέρη των εν λόγω κωδίκων. Η Επιτροπή δίνει την κατάλληλη δημοσιότητα στους εν λόγω κώδικες δεοντολογίας για να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την ERGA να διατυπώσει τη γνώμη της σχετικά με τα σχέδια, τις τροποποιήσεις ή τις επεκτάσεις των εν λόγω κωδίκων. Η Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύει τους εν λόγω κώδικες, κατά περίπτωση.

Η ERGA παρακολουθεί την επίτευξη των στόχων που επιδιώκουν οι εν λόγω ενωσιακοί κώδικες δεοντολογίας και παρέχει στην Επιτροπή και στην επιτροπή επαφών τακτική, διαφανή και ανεξάρτητη αξιολόγηση.

 

δ α)   μετά την παράγραφο 7 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

(7α)  Εάν ένας εθνικός ανεξάρτητος ρυθμιστικός φορέας και/ή μια εθνική ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή διαπιστώσει ότι ένας κώδικας δεοντολογίας ή τμήματά του δεν είναι αποδεδειγμένα αρκούντως αποτελεσματικά, το κράτος μέλος του σχετικού ρυθμιστικού φορέα και/ή της ρυθμιστικής αρχής δύναται να ζητήσει από τους παρόχους υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του να τηρήσουν λεπτομερέστερους ή αυστηρότερους κανόνες, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και το ενωσιακό δίκαιο και τηρουμένης της ελευθερίας της έκφρασης και της πολυφωνίας στην ενημέρωση και τα μέσα επικοινωνίας. Οι κανόνες αυτοί κοινοποιούνται αμελλητί στην Επιτροπή.

 

δ β)   η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

8.  Εκτός εάν ορίζεται άλλως στην παρούσα οδηγία, εφαρμόζεται η οδηγία 2000/31/ΕΚ. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ διάταξης της οδηγίας 2000/31/ΕΚ και διάταξης της παρούσας οδηγίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας, εκτός εάν η παρούσα οδηγία ορίζει άλλως.»

8.  Εκτός εάν ορίζεται άλλως στην παρούσα οδηγία, εφαρμόζεται η οδηγία 2000/31/ΕΚ. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ διάταξης της οδηγίας 2000/31/ΕΚ και διάταξης της παρούσας οδηγίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας, εκτός εάν η παρούσα οδηγία ορίζει άλλως.»

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  στο άρθρο 5, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(7)  το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«Άρθρο 5

 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο πάροχος υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων που υπάγεται στη δικαιοδοσία τους να διαθέτει στους αποδέκτες μιας υπηρεσίας εύκολη, άμεση και μόνιμη πρόσβαση τουλάχιστον στις ακόλουθες πληροφορίες που αφορούν:

 

α)  το όνομά του·

 

β)  τη γεωγραφική διεύθυνση όπου είναι εγκατεστημένος·

 

γ)  τα στοιχεία του, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του δικτυακού τόπου του, ώστε να είναι δυνατή η ταχεία, άμεση και αποτελεσματική επαφή μαζί του·

«δ)  το κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγονται οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές ή οργανισμοί εποπτείας.»

δ)  το κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται και τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και/ή τους αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς ή οργανισμοί εποπτείας.»

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν με τα ενδεδειγμένα μέσα ώστε οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων υπό τη δικαιοδοσία τους να μην εμπεριέχουν οποιαδήποτε υποκίνηση βίας ή μίσους ενάντια ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας τα αίτια της οποίας σχετίζονται με το φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή την πίστη, την αναπηρία, την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.»

Τα κράτη μέλη μεριμνούν με τα ενδεδειγμένα μέσα ώστε οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων υπό τη δικαιοδοσία τους να μην εμπεριέχουν:

 

α)  υποκίνηση που θίγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια·

 

β)  υποκίνηση βίας ή μίσους ενάντια προσώπου ή ομάδας προσώπων τα αίτια της οποίας σχετίζονται με την εθνικότητα, το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, την εθνοτική καταγωγή ή την κοινωνική προέλευση, τα γενετικά χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, τη θρησκεία ή την πίστη, τα πολιτικά φρονήματα ή κάθε άλλη γνώμη, την ιδιότητα μέλους εθνικής μειονότητας, την περιουσία, τη γέννηση, την αναπηρία, την ηλικία, το φύλο, την έκφραση φύλου, την ταυτότητα φύλου, τον γενετήσιο προσανατολισμό, το καθεστώς διαμονής και την υγεία.

 

γ)  υποκίνηση σε τρομοκρατικές πράξεις.

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 6 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 6α:

(9)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 6α:

«Άρθρο 6α

«Άρθρο 6α

 

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα αναλογικά και αποτελεσματικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες οπτιακοακουστικών μέσων που παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, οι οποίες θα μπορούσαν να βλάψουν σοβαρά τη φυσική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων, διατίθενται μόνο κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι, κανονικά, οι ανήλικοι δεν τα ακούν ούτε τα βλέπουν. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν την επιλογή της ώρας μετάδοσης, μέσα εξακρίβωσης της ηλικίας ή άλλα τεχνικά μέτρα. Είναι αναλογικά ως προς την δυνητική βλάβη που μπορεί να προκαλέσει το πρόγραμμα, δεν οδηγούν σε οποιαδήποτε πρόσθετη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν θίγουν το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ)2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

Το πλέον επιβλαβές περιεχόμενο, όπως η αδικαιολόγητη βία και η πορνογραφία, υπόκειται σε αυστηρότατα μέτρα.

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων να παρέχουν στους τηλεθεατές επαρκείς πληροφορίες για το περιεχόμενο που μπορεί να βλάψει τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν ένα σύστημα περιγραφικών δεικτών οι οποίοι προσδιορίζουν τη φύση του περιεχομένου μιας υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων.

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων να παρέχουν στους τηλεθεατές επαρκείς πληροφορίες για το περιεχόμενο που μπορεί να βλάψει τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν ένα σύστημα περιγραφικών δεικτών οι οποίοι προσδιορίζουν τη φύση του περιεχομένου μιας υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων.

 

2α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέτρα, τα οποία λαμβάνονται για την προστασία των ανηλίκων από προγράμματα και περιεχόμενο που διατίθενται από παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους και ενδέχεται να είναι επιβλαβή για τη σωματική και πνευματική και ηθική ανάπτυξή τους, θα είναι αναγκαία και αναλογικά και θα σέβονται πλήρως τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που απορρέουν από τον Χάρτη, ιδίως εκείνες που προβλέπονται στον τίτλο III και το άρθρο 52 αυτού.

2.  Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη συρρύθμιση.

4.  Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την αυτορρύθμιση και τη συρρύθμιση.

3.  Η Επιτροπή και η ERGA ενθαρρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τα συστήματα συρρύθμισης που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή διευκολύνει την εκπόνηση ενωσιακών κωδίκων δεοντολογίας.

5.  Η Επιτροπή και η ERGA ενθαρρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τα συστήματα αυτορρύθμισης και συρρύθμισης που εφαρμόζονται ανά την Ένωση. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή διευκολύνει την εκπόνηση ενωσιακών κωδίκων δεοντολογίας.

 

________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία    59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  το άρθρο 7 απαλείφεται·

(10)  το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«Άρθρο 7

 

1.  Τα κράτη μέλη εκπονούν αμελλητί μέτρα με σκοπό να εξασφαλισθεί ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους καθίστανται αδιαλείπτως και προοδευτικά περισσότερο προσβάσιμες από άτομα με αναπηρία. Τα μέτρα αυτά εκπονούνται σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων καθώς και οργανώσεων που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία.

 

2.  Τα μέτρα, μνεία των οποίων γίνεται στην παράγραφο 1, περιλαμβάνουν την υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων να υποβάλλουν στα κράτη μέλη έκθεση σε ετήσια βάση σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν και την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά τη σταδιακή επίτευξη μεγαλύτερης προσβασιμότητας των υπηρεσιών τους στα άτομα με αναπηρίες. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τα μέτρα που έχουν λάβει οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους.

 

3.  Τα μέτρα, μνεία των οποίων γίνεται στην παράγραφο 1, ενθαρρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων να αναπτύσσουν σε συνεργασία με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία και ρυθμιστικούς φορείς σχέδια δράσης για την προσβασιμότητα τα οποία αποσκοπούν να καταστήσουν βαθμιαία τις υπηρεσίες τους πιο προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρίες. Τα εν λόγω σχέδια δράσης πρέπει να αναπτύσσονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και να κοινοποιούνται στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και/ή τους εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς.

 

4.  Τα μέτρα που αναπτύσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 κοινοποιούνται αμελλητί στην Επιτροπή, την επιτροπή επαφών και την ERGA. Η Επιτροπή και η ERGA διευκολύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

 

5.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε πληροφορίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων κοινοποιήσεων και ανακοινώσεων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, που καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό μέσω υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων παρέχονται κατά τρόπο προσβάσιμο από άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπότιτλους για κωφούς και άτομα με προβλήματα ακοής, ηχητικά μηνύματα και ακουστικές περιγραφές για τυχόν οπτικές πληροφορίες, και, όπου αυτό είναι εφικτό, διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα.

 

6.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων να προωθούν, μέσω των πολιτικών τους για την απόκτηση περιεχόμενου, τον προγραμματισμό και τη σύνταξη, την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης ως μέρος των πακέτων που προσφέρουν οι παραγωγοί περιεχομένου.

 

7.  Τα κράτη μέλη προτρέπουν τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων να βοηθούν τους καταναλωτές να βρίσκουν και να παρακολουθούν προσβάσιμο περιεχόμενο και να καθιστούν τις ιστοσελίδες τους, τις διαδικτυακές εφαρμογές και τις υπηρεσίες που βασίζονται στην κινητή τηλεφωνία, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας, περισσότερο προσβάσιμες ούτως ώστε οι χρήστες να τις αντιλαμβάνονται, να τις χειρίζονται και να τις κατανοούν, κατά τρόπο συνεκτικό και κατάλληλο, καθώς και κατά τρόπο σταθερό που διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με διάφορους παράγοντες χρηστών και τεχνολογίες υποβοήθησης που διατίθενται σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο.»

Τροπολογία    60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 α (νέο)

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 7 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

( 10α)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 7α:

 

«Άρθρο 7a

 

Τα κράτη μέλη δύνανται να επιβάλλουν υποχρεώσεις για να διασφαλίσουν την δέουσα προβολή των γενικού ενδιαφέροντος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

 

Οι υποχρεώσεις αυτές θα είναι αναλογικές και θα επιδιώκουν στόχους γενικού ενδιαφέροντος, όπως η πολυφωνία των μέσων, η ελευθερία του λόγου, η πολιτισμική πολυμορφία και η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, οι οποίοι θα προσδιορίζονται σαφώς από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης.».

Τροπολογία    61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 β (νέο)

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 7 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10β)  προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 7β:

 

«Άρθρο 7β

 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα προγράμματα και οι υπηρεσίες των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων δεν μεταβάλλονται ή αλλοιώνονται χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους, εκτός εάν πρόκειται για υπηρεσίες που εισήγαγε ο αποδέκτης υπηρεσίας για προσωπική χρήση.»

Τροπολογία    62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 γ (νέο)

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(10γ)  στο άρθρο 8, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων υπό τη δικαιοδοσία τους να μη μεταδίδουν κινηματογραφικά έργα εκτός των συμφωνημένων με τους κατόχους των δικαιωμάτων χρονικών περιόδων.

«Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και οι πάροχοι πλατφορμών ανταλλαγής βίντεο υπό τη δικαιοδοσία τους να μη μεταδίδουν κινηματογραφικά έργα εκτός των συμφωνημένων με τους κατόχους των δικαιωμάτων χρονικών περιόδων.»

Τροπολογία    63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

(11)  το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

-α)   η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις που μεταδίδονται από παρόχους που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία τους να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις που μεταδίδονται από παρόχους που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία τους να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις να αναγνωρίζονται εύκολα ως τέτοιες. Οι συγκεκαλυμμένες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύονται·

α)  οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις να αναγνωρίζονται και να διακρίνονται σαφώς από το συντακτικό περιεχόμενο· οι συγκεκαλυμμένες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύονται·

β)  οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τεχνικές που απευθύνονται στο υποσυνείδητο·

β)  οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τεχνικές που απευθύνονται στο υποσυνείδητο·

γ)  οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται:

γ)  οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται:

i)  να θίγουν τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας·

i)  να θίγουν τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας·

ii)  να εισάγουν ή να προάγουν διακρίσεις βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού·

ii)  να εισάγουν ή να προάγουν διακρίσεις βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού·

iii)  να ενθαρρύνουν τρόπους συμπεριφοράς επιζήμιους για την υγεία ή την ασφάλεια·

iii)  να ενθαρρύνουν τρόπους συμπεριφοράς επιζήμιους για την υγεία ή την ασφάλεια·

iv)  να ενθαρρύνουν τρόπους συμπεριφοράς καταφανώς επιβλαβείς για την προστασία του περιβάλλοντος·

iv)  να ενθαρρύνουν τρόπους συμπεριφοράς επιβλαβείς για την προστασία του περιβάλλοντος·

δ)  απαγορεύονται όλες οι μορφές οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων για τσιγάρα και λοιπά προϊόντα καπνού·

δ)  απαγορεύονται όλες οι μορφές οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων για τσιγάρα, ηλεκτρονικά τσιγάρα και λοιπά προϊόντα καπνού·

ε)  οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για αλκοολούχα ποτά απαγορεύεται να απευθύνονται ειδικά σε ανήλικους και να ενθαρρύνουν υπέρμετρη κατανάλωση των ποτών αυτών·

ε)  οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για αλκοολούχα ποτά απαγορεύεται να απευθύνονται σε ανήλικους και να ενθαρρύνουν υπέρμετρη κατανάλωση των ποτών αυτών·

στ)  απαγορεύονται οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για φάρμακα και θεραπευτικές αγωγές που διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή στο κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων·

στ)  απαγορεύονται οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για φάρμακα και θεραπευτικές αγωγές που διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή στο κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων·

ζ)  οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται να θίγουν ηθικά ή σωματικά τους ανήλικους. Κατά συνέπεια, δεν τους παρακινούν ευθέως στην αγορά ή ενοικίαση προϊόντος ή υπηρεσίας εκμεταλλευόμενες την απειρία ή την ευπιστία τους, δεν τους ενθαρρύνουν ευθέως να πείσουν τους γονείς τους ή άλλους για την αγορά των διαφημιζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, δεν εκμεταλλεύονται την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη των ανηλίκων στους γονείς, στους διδάσκοντες ή σε άλλα πρόσωπα και δεν παρουσιάζουν αναίτια ανήλικους σε επικίνδυνες καταστάσεις·

ζ)  οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται να θίγουν σωματικά τους ανήλικους. Κατά συνέπεια, δεν τους παρακινούν ευθέως στην αγορά ή ενοικίαση προϊόντος ή υπηρεσίας εκμεταλλευόμενες την απειρία ή την ευπιστία τους και δεν παρουσιάζουν αναίτια ανήλικους σε επικίνδυνες καταστάσεις·

α)   η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

α)   η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας για την αυτορρύθμιση και τη συρρύθμιση όσον αφορά ακατάλληλες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις οι οποίες συνοδεύουν προγράμματα που παρακολουθούνται σε μεγάλο βαθμό από παιδιά, ή περιλαμβάνονται στα προγράμματα αυτά, σχετικά με τρόφιμα και ποτά που περιέχουν συστατικά και ουσίες με επιπτώσεις στη διατροφή και τη φυσιολογία, των οποίων δεν συνιστάται η υπερβολική πρόσληψη στη συνολική διατροφή, και ιδίως τα λιπαρά, τα trans-λιπαρά οξέα, το αλάτι ή το νάτριο και τα σάκχαρα.

2.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας για την αυτορρύθμιση και συρρύθμιση όσον αφορά ακατάλληλες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για οινοπνευματώδη ποτά. Οι κώδικες αυτοί αποβλέπουν στον αποτελεσματικό περιορισμό της έκθεσης ανηλίκων σε ακατάλληλες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για αλκοολούχα ποτά.

β)   παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι 3 και 4:

β)   παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι 3 και 4:

3.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας για την αυτορρύθμιση και συρρύθμιση όσον αφορά ακατάλληλες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για οινοπνευματώδη ποτά. Οι κώδικες αυτοί θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να περιορίζουν αποτελεσματικά την έκθεση ανηλίκων σε οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για οινοπνευματώδη ποτά.

3.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας για την αυτορρύθμιση και τη συρρύθμιση όσον αφορά ακατάλληλες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις οι οποίες συνοδεύουν προγράμματα για παιδιά, ή περιλαμβάνονται στα προγράμματα αυτά, σχετικά με τρόφιμα και ποτά που περιέχουν συστατικά και ουσίες με επιπτώσεις στη διατροφή και τη φυσιολογία, των οποίων δεν συνιστάται η υπερβολική πρόσληψη στη συνολική διατροφή, και ιδίως τα λιπαρά, τα trans-λιπαρά οξέα, το αλάτι ή το νάτριο και τα σάκχαρα. Οι κώδικες αυτοί αποβλέπουν στον αποτελεσματικό περιορισμό της έκθεσης ανηλίκων σε οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για τα εν λόγω τρόφιμα και ποτά. Οι εν λόγω κώδικες ορίζουν ότι στις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις δεν πρέπει να δίδεται έμφαση στις θετικές διατροφικές ιδιότητες των λόγω τροφίμων και ποτών.

4.  Η Επιτροπή και η ERGA ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τα συστήματα αυτορρύθμισης και συρρύθμισης που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. Εάν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή διευκολύνει την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας της Ένωσης.

4.  Η Επιτροπή και η ERGA διασφαλίζουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τα συστήματα αυτορρύθμισης και συρρύθμισης που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.

 

Εν ανάγκη, η Επιτροπή και η ERGA διευκολύνουν, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, την εκπόνηση, προώθηση και έγκριση κωδίκων δεοντολογίας της Ένωσης.

Τροπολογία    64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  στο άρθρο 10, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(12)  το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«Άρθρο 10

 

1.  Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ή τα προγράμματα που δέχονται χορηγία πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α)  το περιεχόμενό τους και, όσον αφορά τις τηλεοπτικές εκπομπές, ο προγραμματισμός τους δεν επηρεάζεται σε καμία περίπτωση κατά τρόπον ώστε να θίγεται η ευθύνη και η συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων·

β)  δεν ενθαρρύνουν ευθέως την αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών·

β)  δεν ενθαρρύνουν ευθέως την αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών·

 

γ)  οι θεατές ενημερώνονται σαφώς για την ύπαρξη συμφωνίας χορηγίας. Προγράμματα τα οποία δέχονται χορηγία πρέπει να επισημαίνονται σαφώς με την επωνυμία, το λογότυπο ή/και κάθε άλλο σύμβολο του χορηγού, όπως π.χ. αναφορά στο προϊόν ή τα προϊόντα ή στην υπηρεσία ή τις υπηρεσίες ή με διακριτικό σήμα κατά κατάλληλο τρόπο για προγράμματα, κατά την έναρξη, τη διάρκεια ή/και το τέλος των προγραμμάτων.

 

2.  Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ή τα προγράμματα δεν επιτρέπεται να δέχονται χορηγία από επιχειρήσεις των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η παρασκευή ή η πώληση τσιγάρων, ηλεκτρονικών τσιγάρων και λοιπών προϊόντων καπνού.

 

3.  Η χορηγία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή προγραμμάτων από επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν την παρασκευή ή πώληση φαρμάκων και θεραπευτικών αγωγών δύναται να προωθεί το όνομα ή την εικόνα της επιχείρησης, αλλά όχι συγκεκριμένα φάρμακα ή θεραπευτικές αγωγές που διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή στο κράτος μέλος, στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

 

4.  Τα προγράμματα ειδησεογραφίας και επικαιρότητας δεν δέχονται χορηγία. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαγορεύουν τη χορηγία για παιδικά προγράμματα ή για περιεχόμενο που απευθύνεται κυρίως σε παιδικό κοινό.»

Τροπολογία    65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 εφαρμόζονται μόνον σε προγράμματα που δημιουργήθηκαν μετά τις 19 Δεκεμβρίου 2009.

1.  Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον σε προγράμματα που παρήχθησαν μετά τις 19 Δεκεμβρίου 2009.

2.  Η τοποθέτηση προϊόντος επιτρέπεται σε όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, εκτός από τα ειδησεογραφικά προγράμματα και προγράμματα επικαιρότητας, τα προγράμματα για θέματα καταναλωτών, θρησκευτικά προγράμματα και προγράμματα που παρακολουθούνται σε μεγάλο βαθμό από παιδιά.

2.  Η τοποθέτηση προϊόντος επιτρέπεται σε όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, εκτός από τα ειδησεογραφικά προγράμματα και προγράμματα επικαιρότητας, τα προγράμματα για θέματα καταναλωτών, θρησκευτικά προγράμματα, παιδικά προγράμματα και περιεχόμενο που απευθύνεται κυρίως σε παιδικό κοινό.

3.  Τα προγράμματα που περιέχουν τοποθέτηση προϊόντος πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

3.  Τα προγράμματα που περιέχουν τοποθέτηση προϊόντος πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)  το περιεχόμενό τους και, όσον αφορά τις τηλεοπτικές εκπομπές, ο προγραμματισμός τους δεν επηρεάζεται σε καμία περίπτωση κατά τρόπον ώστε να θίγεται η ευθύνη και η συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων·

α)  το περιεχόμενό τους και, όσον αφορά τις τηλεοπτικές εκπομπές, ο προγραμματισμός τους δεν επηρεάζεται σε καμία περίπτωση κατά τρόπον ώστε να θίγεται η ευθύνη και η συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων·

β)  δεν ενθαρρύνουν ευθέως την αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών·

β)  δεν ενθαρρύνουν ευθέως την αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών·

 

β α)  δεν δίνουν υπερβολική προβολή σε αυτά τα προϊόντα·

γ)  οι τηλεθεατές ενημερώνονται σαφώς για την ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντος.

γ)  οι τηλεθεατές ενημερώνονται σαφώς για την ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντος.

Προγράμματα τα οποία περιλαμβάνουν τοποθέτηση προϊόντος επισημαίνονται σαφώς κατά την έναρξη και το τέλος του προγράμματος και κατά τη συνέχιση του προγράμματος έπειτα από διαφημιστικό διάλειμμα, για την αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης εκ μέρους των τηλεθεατών.

Προγράμματα τα οποία περιλαμβάνουν τοποθέτηση προϊόντος επισημαίνονται σαφώς κατά την έναρξη και το τέλος του προγράμματος.

Κατ’ εξαίρεση, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να παρεκκλίνουν από τις απαιτήσεις του στοιχείου γ), υπό τον όρο ότι το εν λόγω πρόγραμμα δεν είναι παραγωγή ούτε ανάθεση του ίδιου του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή επιχείρησης συνδεόμενης με τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

Κατ’ εξαίρεση, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να παρεκκλίνουν από τις απαιτήσεις του στοιχείου γ), υπό τον όρο ότι το εν λόγω πρόγραμμα δεν είναι παραγωγή ούτε ανάθεση του ίδιου του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή επιχείρησης συνδεόμενης με τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

4.  Εν πάση περιπτώσει, τα προγράμματα δεν περιέχουν τοποθέτηση προϊόντος:

4.  Εν πάση περιπτώσει, τα προγράμματα δεν περιέχουν τοποθέτηση προϊόντος:

α)  για προϊόντα καπνού ή τσιγάρα ή τοποθέτηση προϊόντος από επιχειρήσεις των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι η κατασκευή ή πώληση τσιγάρων και λοιπών προϊόντων καπνού·

α)  για προϊόντα καπνού ή τσιγάρα ή ηλεκτρονικά τσιγάρα ή τοποθέτηση προϊόντος από επιχειρήσεις των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι η κατασκευή ή πώληση τσιγάρων, ηλεκτρονικών τσιγάρων ή λοιπών προϊόντων καπνού·

β)  για ειδικά φαρμακευτικά προϊόντα ή θεραπευτικές αγωγές που διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή στο κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.»

β)  για ειδικά φαρμακευτικά προϊόντα ή θεραπευτικές αγωγές που διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή στο κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.»

Τροπολογία    66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 12

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο και μετατοπίζεται στο κεφάλαιο III:

(14)  το άρθρο 12 διαγράφεται·

Άρθρο 12

 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν ότι τα προγράμματα που παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, τα οποία θα μπορούσαν να βλάψουν σοβαρά τη φυσική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων, διατίθενται μόνο κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι, κανονικά, οι ανήλικοι δεν τα ακούν ούτε τα βλέπουν. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν την επιλογή της ώρας μετάδοσης, μέσα εξακρίβωσης της ηλικίας ή άλλα τεχνικά μέτρα. Είναι αναλογικά προς την δυνητική βλάβη που μπορεί να προκαλέσει το πρόγραμμα.

 

Το πλέον επιβλαβές περιεχόμενο, όπως η αδικαιολόγητη βία και η πορνογραφία, υπόκειται σε αυστηρότατα μέτρα, όπως η κρυπτογράφηση και ο αποφασιστικός γονικός έλεγχος.·

 

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο -2, Τροπ. 32.

Τροπολογία    67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους διαθέτουν μερίδιο τουλάχιστον 20% των ευρωπαϊκών έργων στον κατάλογό τους και εξασφαλίζουν την προβολή των έργων αυτών.

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους διαθέτουν μερίδιο τουλάχιστον 30% των ευρωπαϊκών έργων στον κατάλογό τους και εξασφαλίζουν την προβολή των έργων αυτών. Στο μερίδιο αυτό περιλαμβάνονται έργα στις επίσημες γλώσσες της επικράτειας όπου διανέμονται.

Τροπολογία    68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τους παρόχους κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους να συνεισφέρουν οικονομικά στην παραγωγή ευρωπαϊκών έργων, μεταξύ άλλων με άμεσες επενδύσεις σε περιεχόμενο και συνεισφορές σε εθνικά ταμεία. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τους παρόχους κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που απευθύνονται σε τηλεθεατές στην επικράτειά τους αλλά είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη να προβαίνουν σε τέτοιες χρηματοοικονομικές συνεισφορές. Στην περίπτωση αυτή, η χρηματοοικονομική συνεισφορά θα πρέπει να βασίζεται μόνο στα έσοδα που πραγματοποιούνται στα κράτη μέλη που είναι αποδέκτες των υπηρεσιών. Εάν το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών επιβάλλει χρηματοοικονομική συνεισφορά, το εν λόγω κράτος λαμβάνει υπόψη όλες τις χρηματοοικονομικές συνεισφορές που επιβάλλονται από τα κράτη μέλη που είναι αποδέκτες των υπηρεσιών. Κάθε χρηματοοικονομική συνεισφορά είναι συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο, και ιδίως με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τους παρόχους κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους να συνεισφέρουν οικονομικά στην παραγωγή ευρωπαϊκών έργων, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της εδαφικής περιοχής όπου είναι εγκατεστημένοι ή παρέχουν την υπηρεσία τους, μεταξύ άλλων με άμεσες επενδύσεις σε περιεχόμενο και συνεισφορές σε εθνικά ταμεία. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τους παρόχους κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που απευθύνονται σε τηλεθεατές στην επικράτειά τους αλλά δεν είναι εγκατεστημένοι σε αυτή να προβαίνουν σε τέτοιες χρηματοοικονομικές συνεισφορές. Στην περίπτωση αυτή, η χρηματοοικονομική συνεισφορά θα πρέπει να βασίζεται μόνο στα έσοδα που πραγματοποιούνται από υπηρεσίες κατά παραγγελία στα κράτη μέλη που είναι αποδέκτες των υπηρεσιών. Εάν το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών επιβάλλει χρηματοοικονομική συνεισφορά, το εν λόγω κράτος λαμβάνει υπόψη όλες τις χρηματοοικονομικές συνεισφορές που επιβάλλονται από τα κράτη μέλη που είναι αποδέκτες των υπηρεσιών. Κάθε χρηματοοικονομική συνεισφορά είναι συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο, και ιδίως με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

Τροπολογία    69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 13 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα κράτη μέλη αίρουν τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 για τους παρόχους με χαμηλό κύκλο εργασιών ή μικρό αριθμό τηλεθεατών ή που αποτελούν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να παρεκκλίνουν από αυτές τις απαιτήσεις στην περίπτωση που δεν είναι εφαρμόσιμες ή δικαιολογημένες λόγω του χαρακτήρα ή του θέματος των κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

5.  Τα κράτη μέλη αίρουν τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 για τους παρόχους με χαμηλό κύκλο εργασιών ή μικρό αριθμό τηλεθεατών ή που αποτελούν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ή ανεξάρτητους παραγωγούς. Τα κράτη μέλη παρεκκλίνουν επίσης από αυτές τις απαιτήσεις στην περίπτωση που δεν είναι εφαρμόσιμες ή δικαιολογημένες λόγω του χαρακτήρα ή του θέματος των κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

Τροπολογία    70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 α (νέο)

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

15α)  Στο άρθρο 19, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.  Η τηλεοπτική διαφήμιση και οι τηλεπωλήσεις πρέπει να είναι άμεσα αναγνωρίσιμες και διακριτές από το συντακτικό περιεχόμενο. Με την επιφύλαξη της χρήσης νέων διαφημιστικών τεχνικών, η τηλεοπτική διαφήμιση και οι τηλεπωλήσεις διακρίνονται σαφώς από τα άλλα μέρη της υπηρεσίας του προγράμματος μέσω οπτικών ή/και ακουστικών ή/και χωρικών μέσων.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία    71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 α (νέο)

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 19 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

15β)  Στο άρθρο 19, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.  Τα μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα και τα μηνύματα τηλεπώλησης, εξαιρουμένων των μεταδόσεων αθλητικών εκδηλώσεων, παραμένουν εξαίρεση.

«2.  Τα μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα και τα μηνύματα τηλεπώλησης επιτρέπονται σε αθλητικές εκδηλώσεις. Εκτός από τις αθλητικές εκδηλώσεις, τα μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα και τα μηνύματα τηλεπώλησης επιτρέπονται υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2.»

(Η τροπολογία επιδιώκει την τροποποίηση διάταξης της υφιστάμενης πράξης – άρθρο 19 παράγραφος 2 – που δεν περιλαμβανόταν στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία    72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  στο άρθρο 20 παράγραφος 2, η πρώτη φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(16)  Στο άρθρο 20, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

Η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών (εκτός των σειρών αυτοτελών εκπομπών, των σίριαλ και των ντοκιμαντέρ), κινηματογραφικών έργων και ειδησεογραφικών προγραμμάτων είναι δυνατόν να διακόπτεται για διαφημίσεις και/ή τηλεπωλήσεις μία φορά για κάθε προγραμματισμένη χρονική περίοδο διάρκειας τουλάχιστον 20 λεπτών.

Η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών (εκτός των σειρών αυτοτελών εκπομπών, των σίριαλ και των ντοκιμαντέρ), κινηματογραφικών έργων και ειδησεογραφικών προγραμμάτων είναι δυνατόν να διακόπτεται για διαφημίσεις και/ή τηλεπωλήσεις μία φορά για κάθε προγραμματισμένη χρονική περίοδο διάρκειας τουλάχιστον 30 λεπτών.»· Η μετάδοση προγραμμάτων για παιδιά μπορεί να διακόπτεται για διαφημίσεις μία φορά για κάθε προγραμματισμένη χρονική περίοδο διάρκειας τουλάχιστον 30 λεπτών, υπό την προϋπόθεση ότι η προγραμματισμένη διάρκεια του προγράμματος υπερβαίνει τα 30 λεπτά. Η μετάδοση μηνυμάτων τηλεπώλησης απαγορεύεται κατά τη διάρκεια παιδικών προγραμμάτων. Κατά τη διάρκεια εκπομπών θρησκευτικού περιεχομένου δεν θα παρεμβάλλονται τηλεοπτικά διαφημιστικά μηνύματα και μηνύματα τηλεπώλησης.

Τροπολογία    73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 23 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η ημερήσια αναλογία τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης κατά το διάστημα από 7:00 έως 23:00 δεν υπερβαίνει το 20%.

1.  Η ημερήσια αναλογία τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης δεν υπερβαίνει το 20%. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν μία ζώνη υψηλής τηλεθέασης, η διάρκεια της οποίας δεν θα υπερβαίνει ένα χρονικό διάστημα τεσσάρων συνεχών ωρών. Στο πλαίσιο της εν λόγω ζώνης υψηλής τηλεθέασης, η ημερήσια αναλογία τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης δεν υπερβαίνει το 20%.

Τροπολογία    74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 23 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται:

2.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται:

α)  σε ανακοινώσεις τηλεοπτικού φορέα για τα δικά του προγράμματα και δευτερεύοντα προϊόντα και άμεσα παράγωγα προϊόντα των εν λόγω προγραμμάτων ή για προγράμματα άλλων οντοτήτων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο μέσων επικοινωνίας·

α)  σε ανακοινώσεις αυτοπροβολής και αμοιβαίας προβολής τηλεοπτικού φορέα για τα δικά του προγράμματα και δευτερεύοντα προϊόντα και υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων άμεσα παράγωγα προϊόντα των εν λόγω προγραμμάτων ή για προγράμματα, προϊόντα και υπηρεσίες οντοτήτων που ανήκουν στον ίδιο τηλεοπτικό οργανισμό·

β)  στις ανακοινώσεις χορηγίας·

β)  στις ανακοινώσεις χορηγίας·

γ)  στις τοποθετήσεις προϊόντων·

γ)  στις τοποθετήσεις προϊόντων·

 

γ α)  σε ανακοινώσεις δημοσίων υπηρεσιών και φιλανθρωπικές εκκλήσεις·

 

γ β)  σε ουδέτερα πλαίσια που χρησιμοποιούνται για τη διάκριση μεταξύ συντακτικού περιεχομένου και οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων, καθώς και μεταξύ οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων·

Τροπολογία    75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 28 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 14 και 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για:

1.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 14 και 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο να λαμβάνουν κατάλληλα, αναλογικά και αποτελεσματικά μέτρα για:

α)  την προστασία των ανηλίκων από περιεχόμενο που μπορεί να βλάψει τη φυσική, πνευματική ή ηθική τους ανάπτυξη·

α)  την προστασία όλων των πολιτών από περιεχόμενο που εμπεριέχει υποκίνηση σε προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, υποκίνηση βίας ή μίσους ενάντια προσώπου ή ομάδας προσώπων τα αίτια της οποίας σχετίζονται με την εθνικότητα, το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, την εθνοτική καταγωγή ή την κοινωνική προέλευση, τα γενετικά χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, τη θρησκεία ή την πίστη, τα πολιτικά φρονήματα ή κάθε άλλη γνώμη, την ιδιότητα μέλους εθνικής μειονότητας, την περιουσία, τη γέννηση, την αναπηρία, την ηλικία, το φύλο, την έκφραση φύλου, την ταυτότητα φύλου, τον γενετήσιο προσανατολισμό, το καθεστώς διαμονής και την υγεία.

β)  την προστασία όλων των πολιτών από περιεχόμενο που εμπεριέχει υποκίνηση βίας ή μίσους ενάντια ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας τα αίτια της οποίας σχετίζονται με το φύλο, τη φυλετική καταγωγή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές ή την εθνική ή εθνοτική καταγωγή.

β)  την προστασία των ανηλίκων από περιεχόμενο που μπορεί να βλάψει τη φυσική, πνευματική ή ηθική τους ανάπτυξη·

2.  Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση:

2.  Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση:

α)  τον καθορισμό και την εφαρμογή, στους όρους και τις προϋποθέσεις των παρόχων πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο, των εννοιών της υποκίνησης βίας ή μίσους, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), και του περιεχομένου που μπορεί να βλάψει τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 12 αντίστοιχα·

α)  τον καθορισμό και την εφαρμογή, στους όρους και τις προϋποθέσεις των παρόχων πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο, των εννοιών της υποκίνησης βίας ή μίσους, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), και του περιεχομένου που μπορεί να βλάψει τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων, σύμφωνα με τα άρθρα 6 στοιχεία α) και β) και 6α αντίστοιχα· Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα μέτρα που βασίζονται στους όρους και τις προϋποθέσεις να επιτρέπονται μόνο εάν οι εθνικοί δικονομικοί κανόνες προβλέπουν τη δυνατότητα των χρηστών να διεκδικούν τα δικαιώματά τους ενώπιον δικαστηρίου αφού πληροφορήθηκαν αυτά τα μέτρα·

β)  τη θέσπιση και χρησιμοποίηση μηχανισμών που επιτρέπουν στους χρήστες πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο να αναφέρουν ή να επισημαίνουν στον εκάστοτε πάροχο της πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο στην πλατφόρμα του·

β)  τη θέσπιση και χρησιμοποίηση διαφανών και φιλικών προς τον χρήστη μηχανισμών που επιτρέπουν στους χρήστες πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο να αναφέρουν ή να επισημαίνουν στον εκάστοτε πάροχο της πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 περιεχόμενο που διατίθεται στην πλατφόρμα του·

 

β α)  τη θέσπιση και εφαρμογή συστημάτων μέσω των οποίων οι πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο εξηγούν στους χρήστες της πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο τη συνέχεια που δόθηκε στην αναφερόμενη στο στοιχείο β) αναφορά ή επισήμανσή τους.

γ)  τη θέσπιση και χρησιμοποίηση συστημάτων επαλήθευσης της ηλικίας των χρηστών της πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο σε σχέση με το περιεχόμενο που μπορεί να βλάψει τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων·

γ)  τη θέσπιση και χρησιμοποίηση συστημάτων επαλήθευσης της ηλικίας των χρηστών της πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο σε σχέση με το περιεχόμενο που μπορεί να βλάψει τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων· Τα συστήματα αυτά δεν οδηγούν σε οποιαδήποτε πρόσθετη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν θίγουν το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ)2016/679·

δ)  τη θέσπιση και χρησιμοποίηση συστημάτων που επιτρέπουν στους χρήστες της πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο να αξιολογούν το περιεχόμενο που αναφέρεται στην παράγραφο 1·

δ)  τη θέσπιση και χρησιμοποίηση εύχρηστων συστημάτων που επιτρέπουν στους χρήστες της πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο να αξιολογούν το περιεχόμενο που αναφέρεται στην παράγραφο 1·

ε)  την παροχή συστημάτων γονικού ελέγχου σε σχέση με περιεχόμενο που μπορεί να βλάψει τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων·

ε)  την παροχή συστημάτων γονικού ελέγχου, τα οποία τελούν υπό τον έλεγχο των τελικών χρηστών και είναι αναλογικά ως προς τα μέτρα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και στην παράγραφο 3, σε σχέση με περιεχόμενο που μπορεί να βλάψει τη σωματική ή πνευματική ανάπτυξη των ανηλίκων· Οι ρυθμιστικές αρχές και/ή οι ρυθμιστικοί φορείς παρέχουν τις αναγκαίες κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται σέβονται την ελευθερία της έκφρασης και περιλαμβάνουν την υποχρέωση ενημέρωσης των χρηστών.

στ)  τη θέσπιση και εφαρμογή συστημάτων μέσω των οποίων οι πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο εξηγούν στους χρήστες της πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο τη συνέχεια που δόθηκε στην αναφερόμενη στο στοιχείο β) αναφορά ή επισήμανσή τους.

στ)  θέσπιση και εφαρμογή διαφανών, εύχρηστων και αποτελεσματικών διαδικασιών για τον χειρισμό και την επίλυση διαφορών μεταξύ του παρόχου της πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο και των χρηστών αυτού σε σχέση με την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στα στοιχεία από β) έως στ).

Η καταλληλότητα των μέτρων κατά την έννοια της παραγράφου 1 καθορίζεται με βάση τη φύση του επίμαχου περιεχομένου, τη βλάβη που μπορεί να προκαλέσει, τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας προσώπων που πρέπει να προστατεύονται, καθώς και τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα που διακυβεύονται, συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων των παρόχων πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο και των χρηστών που έχουν δημιουργήσει και/ή μεταφορτώσει το περιεχόμενο, καθώς και το δημόσιο συμφέρον.

2α.  Η καταλληλότητα των μέτρων κατά την έννοια της παραγράφου 1 καθορίζεται με βάση τη φύση του επίμαχου περιεχομένου, τη βλάβη που μπορεί να προκαλέσει, τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας προσώπων που πρέπει να προστατεύονται, καθώς και τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα που διακυβεύονται, συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων των παρόχων πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο και των χρηστών που έχουν μεταφορτώσει το περιεχόμενο, καθώς και το δημόσιο συμφέρον. Τα κατάλληλα μέτρα σέβονται την ελευθερία της έκφρασης και την πολυφωνία στην ενημέρωση και τα μέσα επικοινωνίας. Το πιο επιβλαβές περιεχόμενο υπόκειται σε αυστηρότατα μέτρα Τα μέτρα αυτά δεν οδηγούν σε εκ των προτέρων μέτρα ελέγχου ή στη μεταφόρτωση φίλτρου περιεχομένου.

3.  Για τους σκοπούς της εφαρμογής των μέτρων των παραγράφων 1 και 2, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη συρρύθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 7.

3.  Για τους σκοπούς της εφαρμογής των μέτρων των παραγράφων 1 και 2, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την αυτορρύθμιση και τη συρρύθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 7 και διασφαλίζουν ότι οι κώδικες δεοντολογίας θα συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και θα σέβονται πλήρως τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που ορίζονται στον Χάρτη, ιδίως στο άρθρο 52 αυτού.

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο διενεργούν και δημοσιεύουν τακτικούς ελέγχους των επιδόσεών τους σύμφωνα με τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

4.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους αναγκαίους μηχανισμούς αξιολόγησης της καταλληλότητας των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, τα οποία λαμβάνονται από τους παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο. Τα κράτη μέλη αναθέτουν αυτό το καθήκον στις αρχές που έχουν διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 30.

4.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους αναγκαίους μηχανισμούς αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με την υλοποίηση και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν λάβει, λαμβάνοντας υπόψη τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, την αναγκαιότητα, την αποτελεσματικότητα και την αναλογικότητά τους. Τα κράτη μέλη αναθέτουν αυτό το καθήκον στις αρχές που έχουν διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 30. Οι ρυθμιστικές αρχές και/ή οι ρυθμιστικοί φορείς παρέχουν τις αναγκαίες κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται σέβονται την ελευθερία της έκφρασης και περιλαμβάνουν την υποχρέωση ενημέρωσης των χρηστών.

5.  Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν στους παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο μέτρα τα οποία είναι αυστηρότερα από τα μέτρα των παραγράφων 1 και 2. Δεν απαγορεύεται στα κράτη μέλη να επιβάλλουν αυστηρότερα μέτρα όσον αφορά το παράνομο περιεχόμενο. Κατά τη λήψη αυτών των μέτρων, τα κράτη μέλη τηρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης, όπως, ανάλογα με την περίπτωση, εκείνων που καθορίζονται στα άρθρα 14 και 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ ή του άρθρου 25 της οδηγίας 2011/93/ΕΕ.

5.  Το άρθρο 8 ισχύει για τους παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο.

 

5α.  Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι η χορηγία ή οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις που τίθενται σε κυκλοφορία στην αγορά, πωλούνται, ή ρυθμίζονται από παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο είναι συμβατές με τις απαιτήσεις των άρθρων 9 και 10.

 

Με την επιφύλαξη των άρθρων 14 και 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο απαιτούν από τους χρήστες που μεταφορτώνουν περιεχόμενο να δηλώνουν αν το περιεχόμενο αυτό περιέχει διαφημίσεις, περιεχόμενο που αποτελεί χορηγία ή τοποθέτηση προϊόντος.

 

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο να ορίζουν ότι οι αποδέκτες υπηρεσίας έχουν σαφή πληροφόρηση για δηλωμένο ή γνωστό περιεχόμενο που περιλαμβάνει διαφημίσεις, περιεχόμενο που αποτελεί χορηγία ή τοποθέτηση προϊόντος.

6.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα μηχανισμών υποβολής καταγγελιών και προσφυγής για την επίλυση διαφορών μεταξύ των χρηστών και παρόχων πλατφορμών ανταλλαγής βίντεο σχετικά με την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

 

7.  Η Επιτροπή και η ERGA ενθαρρύνουν τους παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τα συστήματα συρρύθμισης που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή διευκολύνει την εκπόνηση ενωσιακών κωδίκων δεοντολογίας.

7.  Η Επιτροπή και η ERGA ενθαρρύνουν τους παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τα συστήματα αυτορρύθμισης και συρρύθμισης που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή διευκολύνει την εκπόνηση ενωσιακών κωδίκων δεοντολογίας.

8.  Οι πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο ή, κατά περίπτωση, οι οργανώσεις που τους εκπροσωπούν για τα θέματα αυτά, υποβάλλουν στην Επιτροπή σχέδιο κωδίκων δεοντολογίας της Ένωσης, καθώς και τροποποιήσεις των υφιστάμενων ενωσιακών κωδίκων δεοντολογίας. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την ERGA να διατυπώσει τη γνώμη της σχετικά με τα σχέδια, τις τροποποιήσεις ή τις επεκτάσεις του πεδίου εφαρμογής των εν λόγω κωδίκων δεοντολογίας. Η Επιτροπή μπορεί να δώσει την κατάλληλη δημοσιότητα στους εν λόγω κώδικες δεοντολογίας.

8.  Οι πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο ή, κατά περίπτωση, οι οργανώσεις που τους εκπροσωπούν για τα θέματα αυτά, υποβάλλουν στην Επιτροπή σχέδιο κωδίκων δεοντολογίας της Ένωσης, καθώς και τροποποιήσεις των υφιστάμενων ενωσιακών κωδίκων δεοντολογίας. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την ERGA να διατυπώσει τη γνώμη της σχετικά με τα σχέδια, τις τροποποιήσεις ή τις επεκτάσεις του πεδίου εφαρμογής των εν λόγω κωδίκων δεοντολογίας. Η Επιτροπή δίνει δημοσιότητα στους εν λόγω κώδικες για να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Τροπολογία    76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 28 β – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κατάλογο των παρόχων πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους και τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 βάσει των οποίων θεμελιώνεται η δικαιοδοσία τους. Επικαιροποιούν τον κατάλογο σε τακτική βάση. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι αρμόδιες ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κατάλογο των παρόχων πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο που είναι εγκατεστημένοι ή θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 1 βάσει των οποίων θεμελιώνεται η δικαιοδοσία τους. Επικαιροποιούν τον κατάλογο σε τακτική βάση. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι αρμόδιες ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές και/ή οι αρμόδιοι ανεξάρτητοι ρυθμιστικοί φορείς και το κοινό έχουν εύκολη και ουσιαστική πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες·

Τροπολογία    77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 28 β – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Εάν, κατά την εφαρμογή της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη δεν συμφωνούν για το ποιο κράτος μέλος έχει δικαιοδοσία, παραπέμπουν το θέμα στην Επιτροπή αμελλητί. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την ERGA να διατυπώσει τη γνώμη της επί του θέματος εντός 15 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος της Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Καθώς οι πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο συνήθως απευθύνονται σε τηλεθεατές σε ολόκληρη την Ένωση, θα μπορούσαν να προκύψουν διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών κατά τον προσδιορισμό των αρμόδιων κρατών μελών για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να δρα προκειμένου να καθορίζει το κράτος μέλος που έχει δικαιοδοσία, όπως κάνει για τις άλλες υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 3.

Τροπολογία    78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 α (νέο)

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 28 γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

19α)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 28 γ:

 

«Άρθρο 28γ

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ένας πάροχος υπηρεσιών πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο που υπόκειται στη δικαιοδοσία τους καθιστά κατά τρόπο εύκολο, άμεσο και μόνιμο στο χρήστη τις ακόλουθες πληροφορίες:

 

α)  το όνομά του·

 

β)  τη γεωγραφική διεύθυνση όπου είναι εγκατεστημένος·

 

γ)  τα στοιχεία του, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του δικτυακού τόπου του, ώστε να είναι δυνατή η ταχεία, άμεση και αποτελεσματική επαφή μαζί του·

 

δ)  το κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπόκειται καθώς και τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και/ή τους αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς ή τα εποπτικά όργανα

Τροπολογία    79

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 β (νέο)

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 29

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(19β)  το άρθρο 29 τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 29

«Άρθρο 29

1.  Στα πλαίσια της Επιτροπής, συνιστάται επιτροπή επαφών η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών. Η επιτροπή επαφών προεδρεύεται από εκπρόσωπο της Επιτροπής και συνέρχεται είτε με πρωτοβουλία του είτε κατόπιν αιτήσεως της αντιπροσωπείας ενός κράτους μέλους.

1.  Στα πλαίσια της Επιτροπής, συνιστάται επιτροπή επαφών η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των αρμόδιων αρχών ή φορέων των κρατών μελών και τέσσερις βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως παρατηρητές, διοριζόμενους ανά τρία έτη. Η επιτροπή επαφών προεδρεύεται από εκπρόσωπο της Επιτροπής και συνέρχεται είτε με πρωτοβουλία του είτε κατόπιν αιτήσεως της αντιπροσωπείας ενός κράτους μέλους. Κατά τη σύνθεση της επιτροπής επαφών προωθείται η ισότητα των φύλων.

2.  Τα καθήκοντα της επιτροπής επαφών είναι τα εξής:

2.  Τα καθήκοντα της επιτροπής επαφών είναι τα εξής:

α)  να διευκολύνει την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας με τακτικές διαβουλεύσεις για όλα τα πρακτικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της, και ιδίως κατά την εφαρμογή του άρθρου 2, καθώς και για όλα τα ζητήματα για τα οποία κρίνεται χρήσιμη η ανταλλαγή απόψεων·

α)  να διευκολύνει την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας με τακτικές διαβουλεύσεις για όλα τα πρακτικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της, και ιδίως κατά την εφαρμογή του άρθρου 2, καθώς και για όλα τα ζητήματα για τα οποία κρίνεται χρήσιμη η ανταλλαγή απόψεων·

β)  να εκδίδει γνωμοδοτήσεις εξ ιδίας πρωτοβουλίας ή κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή εκ μέρους των κρατών μελών της παρούσας οδηγίας·

β)  να εκδίδει γνωμοδοτήσεις εξ ιδίας πρωτοβουλίας ή κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή εκ μέρους των κρατών μελών της παρούσας οδηγίας·

γ)  να αποτελεί τον χώρο ανταλλαγής απόψεων για τα θέματα που θα πρέπει να καλύπτονται από τις εκθέσεις που υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 και σχετικά με τη μεθοδολογία τους·

γ)  να αποτελεί τον χώρο ανταλλαγής απόψεων για τα θέματα που θα πρέπει να καλύπτονται από τις εκθέσεις που υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 και σχετικά με τη μεθοδολογία τους·

δ)  να συζητά τα αποτελέσματα των τακτικών διαβουλεύσεων της Επιτροπής με τους εκπροσώπους των τηλεοπτικών οργανισμών, τους παραγωγούς, τους καταναλωτές, τους κατασκευαστές, τους παρέχοντες υπηρεσίες και τα συνδικάτα και τους καλλιτεχνικούς δημιουργούς·

δ)  να συζητά τα αποτελέσματα των τακτικών διαβουλεύσεων της Επιτροπής με τους εκπροσώπους των τηλεοπτικών οργανισμών, τους παραγωγούς, τους καταναλωτές, τους κατασκευαστές, τους παρέχοντες υπηρεσίες και τα συνδικάτα και τους καλλιτεχνικούς δημιουργούς·

ε)  να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και της Επιτροπής όσον αφορά την κατάσταση και την εξέλιξη των ρυθμιστικών δραστηριοτήτων των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική της Ένωσης στον οπτικοακουστικό τομέα, καθώς και τις σχετικές εξελίξεις στον τεχνικό τομέα·

ε)  να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και της Επιτροπής όσον αφορά την κατάσταση και την εξέλιξη των ρυθμιστικών δραστηριοτήτων των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική της Ένωσης στον οπτικοακουστικό τομέα, καθώς και τις σχετικές εξελίξεις στον τεχνικό τομέα·

στ)  να εξετάζει όλες τις εξελίξεις του τομέα για τις οποίες κρίνεται χρήσιμη η ανταλλαγή απόψεων.»

στ)  να εξετάζει και να γνωμοδοτεί στην Επιτροπή σχετικά με όλες τις εξελίξεις του τομέα για τις οποίες κρίνεται χρήσιμη η ανταλλαγή απόψεων.»

Η τροπολογία αποσκοπεί στην τροποποίηση διάταξης της ισχύουσας πράξης – άρθρο 29 – που δεν αναφερόταν στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία    80

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 21

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 30

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Άρθρο 30

«Άρθρο 30

1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή περισσότερες ανεξάρτητες εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές είναι νομικά διακριτές και λειτουργικά ανεξάρτητες από κάθε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της δυνατότητας των κρατών μελών να θεσπίζουν ρυθμιστικές αρχές που έχουν την εποπτεία διαφόρων τομέων.

1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια ή περισσότερες ανεξάρτητες εθνικές ρυθμιστικές αρχές και/ή ρυθμιστικούς φορείς. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές και οι φορείς είναι λειτουργικά και ουσιαστικά ανεξάρτητοι από τις οικείες κυβερνήσεις τους και κάθε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της δυνατότητας των κρατών μελών να θεσπίζουν ρυθμιστικές αρχές που έχουν την εποπτεία διαφόρων τομέων.

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ασκούν τις εξουσίες τους με αμεροληψία και διαφάνεια και σύμφωνα με τους στόχους της παρούσας οδηγίας, ιδίως της πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας, της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, της προστασίας των καταναλωτών, της εσωτερικής αγοράς και της προώθησης του θεμιτού ανταγωνισμού.

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και/ή οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς ασκούν τις εξουσίες τους με αμεροληψία και διαφάνεια και σύμφωνα με τους στόχους της παρούσας οδηγίας, ιδίως της πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας, της πολιτισμικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας, της προστασίας των καταναλωτών, της προσβασιμότητας, της εισαγωγής διακρίσεων, της εσωτερικής αγοράς και της προώθησης του θεμιτού ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και/ή οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς να μην ασκούν καμία εκ των προτέρων επιρροή στις συντακτικές αποφάσεις, στις συντακτικές επιλογές ή στη διάταξη/εμφάνιση. Τα καθήκοντά τους πρέπει να περιορίζονται στην παρακολούθηση της μεταφοράς της παρούσας οδηγίας, της εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας και της εκπλήρωσης των εκ του νόμου υποχρεώσεων.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από κανέναν άλλον φορέα όσον αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί βάσει εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων δυνάμει των οποίων εφαρμόζεται το ενωσιακό δίκαιο. Αυτό δεν εμποδίζει την εποπτεία σύμφωνα με το εθνικό συνταγματικό δίκαιο.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και/ή οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από κανέναν άλλον φορέα όσον αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί βάσει εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων δυνάμει των οποίων εφαρμόζεται το ενωσιακό δίκαιο. Αυτό δεν εμποδίζει την εποπτεία σύμφωνα με το εθνικό συνταγματικό δίκαιο.

3.  Οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες των ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών, καθώς οι τρόποι με τους οποίους καθίστανται υπόλογες καθορίζονται με σαφήνεια από τη νομοθεσία.

3.  Οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες των ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών και/ή ανεξάρτητων ρυθμιστικών φορέων, καθώς οι τρόποι με τους οποίους καθίστανται υπόλογες καθορίζονται με σαφήνεια από τη νομοθεσία.

4.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να διαθέτουν επαρκείς εξουσίες επιβολής της νομοθεσίας για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους.

4.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και/ή οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς να διαθέτουν επαρκείς εξουσίες επιβολής της νομοθεσίας για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους.

 

4α.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και/ή οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς ορίζουν ένα ενιαίο και δημοσίως διαθέσιμο σημείο επαφής για πληροφορίες και υποβολή καταγγελιών σχετικά με τα ζητήματα προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 7.

5.  Ο διευθυντής μιας εθνικής ρυθμιστικής αρχής ή τα μέλη του συλλογικού οργάνου που ασκούν αυτά τα καθήκοντα στο πλαίσιο εθνικής ρυθμιστικής αρχής μπορεί να απολυθούν μόνον εφόσον πάψουν να πληρούν τους απαιτούμενους όρους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως αυτά ορίζονται εκ των προτέρων στην εθνική νομοθεσία. Μια απόφαση απόλυσης με τη σχετική αιτιολογία δημοσιοποιείται.

5.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν στο εθνικό δίκαιο τους όρους και τη διαδικασία διορισμού ή παύσης του διευθυντή μιας εθνικής ρυθμιστικής αρχής και/ή ενός εθνικού ρυθμιστικού φορέα ή των μελών του συλλογικού οργάνου που ασκούν αυτά τα καθήκοντα. Αλλαγές πριν από την λήξη της θητείας τους θα πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες, να κοινοποιούνται εκ των προτέρων και να διατίθενται στο κοινό. Οι διαδικασίες πρέπει να είναι διαφανείς, αμερόληπτες και να εξασφαλίζουν τον απαιτούμενο βαθμό ανεξαρτησίας.

6.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι ανεξάρτητες εθνικές ρυθμιστικές αρχές να έχουν χωριστούς ετήσιους προϋπολογισμούς. Οι προϋπολογισμοί δημοσιοποιούνται. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που τους επιτρέπουν να εκτελούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, καθώς και να συμμετέχουν και να συμβάλλουν ενεργά στην ERGA.

6.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και/ή οι ρυθμιστικοί φορείς να έχουν χωριστά ετήσια κονδύλια προϋπολογισμού που τους επιτρέπουν να εκτελούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, καθώς και να συμμετέχουν και να συμβάλλουν ενεργά στην ERGA. Οι προϋπολογισμοί δημοσιοποιούνται.

7.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ύπαρξη αποτελεσματικών μηχανισμών σε εθνικό επίπεδο, βάσει των οποίων κάθε χρήστης ή φορέας παροχής υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή πάροχος πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο που θίγεται από απόφαση εθνικής ρυθμιστικής αρχής έχει δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης ενώπιον οργάνου προσφυγής. Το όργανο προσφυγής είναι ανεξάρτητο από τα μέρη που εμπλέκονται στην προσφυγή.

7.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ύπαρξη αποτελεσματικών μηχανισμών σε εθνικό επίπεδο, βάσει των οποίων κάθε αποδέκτης του οποίου τα δικαιώματα θίγονται άμεσα από το οπτικοακουστικό περιεχόμενο, ή φορέας παροχής υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή πάροχος πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο που θίγεται από απόφαση εθνικής ρυθμιστικής αρχής και/ή εθνικού ρυθμιστικού φορέα έχει δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης ενώπιον οργάνου προσφυγής. Το όργανο προσφυγής είναι ανεξάρτητο από τα μέρη που εμπλέκονται στην προσφυγή.

Το εν λόγω όργανο προσφυγής, το οποίο θα πρέπει να είναι δικαστήριο, διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρογνωσία για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα στοιχεία της υπόθεσης και να υπάρχει αποτελεσματικός μηχανισμός προσφυγής.

Το εν λόγω όργανο προσφυγής, το οποίο θα πρέπει να είναι δικαστήριο, διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρογνωσία για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα στοιχεία της υπόθεσης και να υπάρχει αποτελεσματικός μηχανισμός προσφυγής.

Έως την ολοκλήρωση της προσφυγής ισχύει η απόφαση της εθνικής ρυθμιστικής αρχής, εκτός εάν χορηγηθούν προσωρινά μέτρα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.»

Έως την ολοκλήρωση της προσφυγής ισχύει η απόφαση της εθνικής ρυθμιστικής αρχής, εκτός εάν χορηγηθούν προσωρινά μέτρα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.»

Τροπολογία    81

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 30 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Άρθρο 30α

«Άρθρο 30α

1.  Θεσπίζεται η ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ERGA).

1.  Θεσπίζεται η ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ERGA).

2.  Η ομάδα αυτή απαρτίζεται από εθνικές ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές του τομέα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Οι αρχές εκπροσωπούνται από τους διευθυντές ή από διορισμένους υψηλόβαθμους εκπροσώπους της εθνικής ρυθμιστικής αρχής με πρωταρχικό καθήκον την εποπτεία των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εθνική ρυθμιστική αρχή, από άλλους αντιπροσώπους που επιλέγονται μέσω των οικείων διαδικασιών. Ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής συμμετέχει στις συνεδριάσεις της ομάδας.

2.  Η ομάδα αυτή απαρτίζεται από εθνικές ρυθμιστικές αρχές και/ ή εθνικούς ανεξάρτητους ρυθμιστικούς φορείς με πλήρη αρμοδιότητα στον τομέα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, που μπορεί να περιλαμβάνουν τους περιφερειακούς ανεξάρτητους ρυθμιστικούς φορείς και αρχές που έχουν πλήρεις αρμοδιότητες στον τομέα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Οι αρχές και/ή οι φορείς εκπροσωπούνται από τους διευθυντές ή από διορισμένους υψηλόβαθμους εκπροσώπους της εθνικής ρυθμιστικής αρχής με πρωταρχικό καθήκον την εποπτεία των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εθνική ρυθμιστική αρχή και/ή εθνικός ρυθμιστικός φορέας, από άλλους αντιπροσώπους που επιλέγονται μέσω των οικείων διαδικασιών. Ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής συμμετέχει στις συνεδριάσεις της ομάδας.

3.  Η ERGA είναι επιφορτισμένη με τα ακόλουθα καθήκοντα:

3.  Η ERGA είναι επιφορτισμένη με τα εξής καθήκοντα:

α)  να παρέχει συμβουλές και να επικουρεί την Επιτροπή στο έργο της ώστε να εξασφαλίζεται η συνεκτική εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη του κανονιστικού πλαισίου για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων·

α)  να παρέχει συμβουλές και να επικουρεί την Επιτροπή μετά από αίτησή της στα καθήκοντά της ώστε να εξασφαλίζεται η συνεκτική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε όλα τα κράτη μέλη·

β)  να παρέχει συμβουλές και να επικουρεί την Επιτροπή για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής. Για την παροχή συμβουλών στην Επιτροπή σχετικά με συγκεκριμένα θέματα, η ομάδα μπορεί, ενδεχομένως, να συμβουλεύεται τους φορείς της αγοράς, τους καταναλωτές και τους τελικούς χρήστες με σκοπό να συγκεντρώνει τις αναγκαίες πληροφορίες·

β)  να παρέχει συμβουλές και να επικουρεί την Επιτροπή μετά από αίτησή της για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της·

γ)  να καθιστά δυνατή την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών όσον αφορά την εφαρμογή των κανονιστικών πλαισίων για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων·

γ)  να καθιστά δυνατή την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών όσον αφορά την εφαρμογή των κανονιστικών πλαισίων για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων·

δ)  να συνεργάζεται και να παρέχει στα μέλη της τις αναγκαίες πληροφορίες για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τα άρθρα 3 και 4·

δ)  να συνεργάζεται και να παρέχει στα μέλη της και στην επιτροπή επαφών τις αναγκαίες πληροφορίες για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τα άρθρα 3, 4 και 7·

ε)  να διατυπώνει γνώμες, όταν της το ζητεί η Επιτροπή, για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο β), στο άρθρο 6α παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 4, καθώς και για κάθε ζήτημα που συνδέεται με τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, ιδίως με την προστασία των ανηλίκων και την υποκίνηση μίσους.»·

ε)  να διατυπώνει γνώμες, όταν της το ζητεί η Επιτροπή, για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο β), στο άρθρο 6α παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 4, καθώς και για κάθε ζήτημα που συνδέεται με τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, ιδίως με την προστασία των ανηλίκων και την υποκίνηση μίσους.»·

4.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει, μέσω εκτελεστικής πράξης, τον εσωτερικό κανονισμό της ERGA.»

4.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει, μέσω εκτελεστικής πράξης, τον εσωτερικό κανονισμό της ERGA.»·

 

4α.  Η ERGA διαθέτει επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους προκειμένου να ασκεί τα καθήκοντά της. Οι ρυθμιστικές αρχές και/ή οι ρυθμιστικοί φορείς συμμετέχουν ενεργά και συμβάλλουν στο έργο της ERGA.»

Τροπολογία    82

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 23

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 33 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το αργότερο έως την [ημερομηνία – όχι αργότερα από τέσσερα έτη μετά την έγκριση], και εφεξής ανά τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Το αργότερο έως την [ημερομηνία – όχι αργότερα από τρία έτη μετά την έγκριση], και εφεξής ανά τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, και, εφόσον απαιτείται, διατυπώνει περαιτέρω προτάσεις για την προσαρμογή της στις εξελίξεις στο πεδίο των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, ιδίως υπό το πρίσμα των πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων και της ανταγωνιστικότητας του τομέα, καθώς και έκθεση σχετικά με τις πρακτικές, τις πολιτικές και τα συμπληρωματικά μέτρα που υποστηρίζονται από τα κράτη μέλη στον τομέα του γραμματισμού στα οπτικοακουστικά μέσα.

(1)

ΕΕ C 0 της 0.0.0000, σ. 0. .

(2)

ΕΕ C 0 της 0.0.0000, σ. 0. .


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 25 Μαΐου 2016, η Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της για την τροποποίηση της λεγόμενης οδηγίας AVMS (για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων).

Κατά την τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ειδικότερα η Επιτροπή CULT η οποία είναι η καθ’ ύλην αρμόδια, ζήτησε επανειλημμένα μια τέτοια αναθεώρηση υπό το πρίσμα των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και των εξελίξεων της αγοράς, της εμφάνισης νέων παρόχων υπηρεσιών, καθώς και των αλλαγών στη συμπεριφορά των καταναλωτών, που έχουν κάνει ασαφή τα όρια μεταξύ των παραδοσιακών και των «κατά παραγγελία» υπηρεσιών.

Στα ψηφίσματά του της 1ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την πορεία προς μια Πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά, της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την προετοιμασία για την πλήρη σύγκλιση στον οπτικοακουστικό κόσμο, της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με συνδεδεμένη τηλεόραση — Connected TV, και της 22ας Μαΐου 2013 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρείχε σαφείς προκαταρκτικές υποδείξεις για την επανεξέταση αυτή και παράλληλα καλούσε την Επιτροπή να επικαιροποιήσει την οδηγία.

Ως εκ τούτου, οι εισηγήτριες χαιρετίζουν την πρωτοβουλία της Επιτροπής να προτείνει την παρούσα επανεξέταση σε αυτή την κρίσιμη για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες συγκυρία.

Τα κύρια σημεία που οι εισηγήτριες επιθυμούν να εξετάσουν είναι:

I. Σύγκλιση των μέσων: εναρμόνιση των διατάξεων που ισχύουν για γραμμικές και μη γραμμικές υπηρεσίες, άρθρο -2 έως άρθρο -2στ

Η αναθεώρηση της οδηγίας έχει ως στόχο την προσαρμογή των ισχυόντων κανόνων στην αυξανόμενη σύγκλιση των αγορών οπτικοακουστικών μέσων και των τεχνολογιών στην Ευρώπη. Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας επεκτείνεται ώστε να καλύπτει όχι μόνο τις παραδοσιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες και τις κατά παραγγελία υπηρεσίες, αλλά επίσης τις υπηρεσίες πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο καθώς και τα βίντεο που παράγονται από τους χρήστες.

Για να εναρμονιστούν οι διατάξεις για τις υπηρεσίες αυτές και να δημιουργηθούν συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού, το Κεφάλαιο Ι έχει αναδιαρθρωθεί, ώστε να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, τις υπηρεσίες πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο και τα βίντεο που παράγονται από τους χρήστες. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου Ι θα ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας με τον ίδιο τρόπο. Επτά νέα άρθρα (τροπολογίες 32 έως 38) έχουν εισαχθεί που συγχωνεύουν διάφορα άρθρα της ισχύουσας οδηγίας και της πρότασης και που αφορούν:

-  υποκίνηση βίας ή μίσους, των διακρίσεων (άρθρο -2),

-  προστασία των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο (άρθρο -2α),

-  οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις, χορηγία (άρθρο -2β) και τοποθέτηση προϊόντων (άρθρο -2γ),

-  προστασία των κινηματογραφικών έργων (άρθρο -2δ),

-  δικαιώματα πληροφόρησης για τους αποδέκτες μιας υπηρεσίας (άρθρο -2ε),

-  συρρύθμιση και αυτορρύθμιση και κώδικες δεοντολογίας (άρθρο -2στ).

Οι αλλαγές αυτές στη δομή της οδηγίας είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να επιτευχθεί υψηλότερος βαθμός εναρμόνισης μεταξύ γραμμικών και μη γραμμικών υπηρεσιών. Με αυτόν τον τρόπο, η οδηγία λαμβάνει υπόψη τη σημερινή πραγματικότητα της σύγκλισης των μέσων ενημέρωσης, ενώ για τον καθορισμό δίκαιων κανόνων για τον ανταγωνισμό στις αγορές των μέσων ενημέρωσης. Με δραστικές αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών και κατανάλωσης περιεχομένου, και για να εξασφαλιστεί, αφενός, υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και αφετέρου πραγματικά ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, οι ίδιοι ελάχιστοι όροι πρέπει να καθοριστούν για όλες τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες, δηλαδή υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων καθώς και βίντεο που παράγεται από τους χρήστες ή βίντεο που παράγεται από τους χρήστες.

II. Προστασία ανηλίκων

Οι εισηγήτριες επιθυμούν να διατηρήσουν ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για τους ανηλίκους, προκρίνοντας μια διαβάθμιση των επιπέδων προστασίας ανάλογα με τη σοβαρότητα της πιθανής βλάβης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο -2, παράγραφος 1, στοιχείο β), και παράγραφος 2 (τροπολογία 32).

Οι εισηγήτριες επιθυμούν να τονίσουν ότι υπάρχουν τεχνικές μέθοδοι για τον εντοπισμό των βίντεο με επιβλαβές περιεχόμενο και για τον αποκλεισμό τους. Όμως, οι μέθοδοι αυτές δεν πρέπει να περιορίζουν τις επικοινωνιακές ελευθερίες. Θα πρέπει, επομένως, να ισχύει η αρχή της notice-and-take-down (κοινοποίηση και απόσυρση), όπως ορίζεται στο άρθρο 14 και στο άρθρο 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»).

III. Κώδικες δεοντολογίες με συρρύθμιση και αυτορρύθμιση

Οι εισηγήτριες δεν δέχονται την πρόταση της Επιτροπής για πλήρη εναρμόνιση με τη μορφή συρρύθμισης και της αυτορρύθμισης για υπηρεσίες πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο. Εφόσον σκοπός της οδηγίας είναι απλώς ο συντονισμός των εθνικών πολιτικών, δημιουργείται ένα ελάχιστο επίπεδο εναρμόνισης, που επιτρέπει στα κράτη μέλη να θεσπίζουν αυστηρότερους κανόνες.

Για λόγους συνοχής, η θέσπιση κωδίκων δεοντολογίας με συρρύθμιση και αυτορρύθμιση οργανώνεται στο άρθρο -2στ (τροπολογία 38). Εάν ένα κράτος μέλος αποδείξει ότι κάποιος κώδικας δεοντολογίας δεν λειτουργεί αποτελεσματικά, διατηρεί την ευχέρεια να θεσπίσει νόμους για το υπό εξέταση θέμα.

IV. Ποσοτικοί κανόνες για τις διαφημίσεις, τις εμπορικές ανακοινώσεις και την τοποθέτηση προϊόντων

Απαιτείται ένας μεγαλύτερος βαθμός ευελιξίας στους ποσοτικούς κανόνες για τη διαφήμιση.

Ως προς τη διάταξη για τα χρονικά όρια στις περιόδους τηλεθέασης, αν και απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία, είναι απαραίτητο να διατηρηθεί ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Το προτεινόμενο ημερήσιο όριο του 20% θα μπορούσε να εκθέσει τους τηλεθεατές σε υπερβολική ποσότητα διαφημίσεων κατά τη διάρκεια των περιόδων υψηλής τηλεθέασης. Οι εισηγήτριες προτείνουν συνεπώς στο άρθρο 23, εδάφιο 1 (τροπολογία 77) να εφαρμόζονται αυστηρότερα όρια μεταξύ 20.00 και 23.00 με όριο 20% κατά την εν λόγω περίοδο.

Επιπλέον, η διάταξη περί υπερβολικής προβολής κατά την τοποθέτηση προϊόντων θα πρέπει να διατηρηθεί στο νέο άρθρο -2γ της οδηγίας (τροπ. 35).

Θα πρέπει ακόμη να υπάρχουν περιορισμοί στις εμπορικές ανακοινώσεις που αφορούν αλκοολούχα ποτά, καπνό και φάρμακα.

Θα πρέπει να εγκριθούν με κώδικες δεοντολογίας περιορισμοί για τις εμπορικές ανακοινώσεις που αφορούν τη διατροφή, ώστε να επιτευχθεί ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας.

V. Προώθηση των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων

Οι εισηγήτριες χαιρετίζουν την πρόταση της Επιτροπής να προωθηθούν περισσότερο τα ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα. Οι πάροχοι κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων πρέπει να προωθούν την παραγωγή και διανομή ευρωπαϊκών έργων, μεριμνώντας ώστε οι κατάλογοί τους να περιλαμβάνουν ευρωπαϊκά έργα σε ποσοστό τουλάχιστον 30% και να τους δίδεται η κατάλληλη προβολή (τροπ. 75).

Οι εισηγήτριες προτείνουν επίσης στην αιτιολογική σκέψη 21 (τροπολογία 16) να μεριμνούν τα κράτη μέλη ώστε οι δικαιούχοι που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους να επισημαίνουν στα μεταδεδομένα τους το οπτικοακουστικό περιεχόμενο που χαρακτηρίζει το έργο τους ως ευρωπαϊκό και να τα θέτουν στη διάθεση των παρόχων υπηρεσιών, για να μπορούν αυτοί εύκολα να προσδιορίζουν κατά πόσο ένα έργο είναι ευρωπαϊκό.

VI. Ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ERGA)

Οι εισηγήτριες επικροτούν τη συμβολή της ERGA ως ενημερωτικό και συμβουλευτικό όργανο. Θεωρούν, ωστόσο, ότι για να διασφαλισθούν οι αρμοδιότητες των κρατών μελών, δεν θα πρέπει να έχει εξουσία λήψης αποφάσεων. Αντίθετα, θα πρέπει να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες στην επιτροπή επαφών που προβλέπεται στο άρθρο 29 της τρέχουσας οδηγίας (τροπολογία 82).

The contact committee should be solely competent to make decisions, including on opinions drafted by the ERGA. Από αυτήν την άποψη, το άρθρο -2στ, το άρθρο 2 παράγραφος 5β, το άρθρο 3 παράγραφος 4, το άρθρο 4 παράγραφος 1 και το άρθρο 4 παράγραφος 3 (τροπολογίες 38, 42, 51, 54, 55, 56, και 57) τροποποιούνται αναλόγως.

VII. Προσβασιμότητα

Οι εισηγήτριες προτείνουν να παραμείνουν στο κείμενο της οδηγίας οι διατάξεις για την προσβασιμότητα. Το άρθρο 7 της τρέχουσας οδηγίας τροποποιείται: οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων υποχρεούνται να καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες για την προσβασιμότητα των υπηρεσιών σε άτομα με οπτική ή ακουστική αναπηρία. Η προσβασιμότητα αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2027. Η προτεινόμενη διατύπωση (τροπ. 67) λαμβάνει υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, ενώ παράλληλα αφήνει επαρκή περιθώρια ελιγμών ως προς τον τρόπο επίτευξης του στόχου αυτού.

VIII. Άλλα θέματα

- προγράμματα με σημαντικό παιδικό κοινό

Οι εισηγήτριες εκτιμούν πως η έννοια αυτή, όπως προτείνεται από την Επιτροπή στην πρότασή της, δεν έχει σαφήνεια και δεν είναι νομικά σωστή, δεδομένου ότι τα προγράμματα που αρχικά δεν απευθύνονται σε παιδιά, όπως οι αθλητικές εκδηλώσεις ή οι τηλεοπτικοί διαγωνισμοί τραγουδιού, μπορούν να υπαχθούν σε αυτήν την κατηγορία.

Οι εισηγήτριες προτείνουν να διατηρηθεί η τρέχουσα ορολογία του «παιδικού κοινού» και «των παιδικών προγραμμάτων» στην αιτιολογική σκέψη 16 (τροπ. 12), καθώς και στο άρθρο -2γ, στο άρθρο 10 και στο άρθρο 33 παράγραφος 2 (τροπ. 35, 72 και 94).

- κατάλληλη προβολή των οπτικοακουστικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος (άρθρο 9α)

Για να διασφαλίσουν την πολυφωνία και την πολυμορφία στα μέσα ενημέρωσης, τα κράτη μέλη θα έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέτρα για την κατάλληλη προβολή των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων γενικού ενδιαφέροντος (τροπ. 70).

- Προστασία της ακεραιότητας του σήματος των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (αιτιολογική σκέψη 13α)

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του σήματος των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσω. Τρίτοι, εκτός από τους αποδέκτες μιας υπηρεσίας, δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να τροποποιούν τα προγράμματα και τις υπηρεσίες χωρίς τη συναίνεση του ενδιαφερόμενου παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (τροπ. 10).


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (1.2.2017)

προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Herbert Dorfmann

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 25 Μαΐου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της για έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς.

Σκοπός της πρότασης είναι να υπάρξει προσαρμογή με την αγορά, την κατανάλωση και τις τεχνολογικές αλλαγές στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων, που οφείλονται στη διαρκώς αυξανόμενη σύγκλιση μεταξύ τηλεόρασης και υπηρεσιών που παρέχονται μέσω διαδικτύου. Οι παραδοσιακές τηλεοπτικές υπηρεσίες στην ΕΕ εξακολουθούν να κατέχουν ισχυρή θέση όσον αφορά την τηλεθέαση, τα διαφημιστικά έσοδα και τις επενδύσεις σε περιεχόμενο (περίπου το 30% των εσόδων). Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί, ωστόσο, επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στο διαδίκτυο και νέοι δρώντες, οι οποίοι προσφέρουν οπτικοακουστικό περιεχόμενο μέσω διαδικτύου (π.χ. πάροχοι βίντεο κατά παραγγελία και πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο), αποκτούν περισσότερη ισχύ και ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ίδιο κοινό. Ωστόσο, οι τηλεοπτικές εκπομπές, τα βίντεο κατά παραγγελία και το περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες και σε διαφορετικά επίπεδα προστασίας του καταναλωτή.

Οι γενικοί στόχοι της πρότασης είναι (1) να ενισχύσει την προστασία των ανηλίκων και των καταναλωτών εν γένει, ει δυνατόν, μέσω εναρμονισμένων ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών προτύπων, (2) να διασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ παραδοσιακών τηλεοπτικών φορέων, κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και πλατφόρμων ανταλλαγής βίντεο και (3) να απλουστεύσει το νομοθετικό πλαίσιο, ιδίως όσον αφορά τις εμπορικές ανακοινώσεις.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να προτείνει την επανεξέταση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για όλους τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

Όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο ρόλος των κωδίκων δεοντολογίας για τις ρυθμιστικές αρχές, και απευθύνει έκκληση για μεγαλύτερη εναρμόνιση των εθνικών κωδίκων δεοντολογίας, καθώς και για την εκπόνηση ενωσιακών κωδίκων δεοντολογίας.

Τονίζει, επίσης, την ανάγκη να βρεθεί ισορροπία μεταξύ της διασφάλισης της ελευθερίας έκφρασης και της προστασίας των τηλεθεατών, ιδίως των ευάλωτων ατόμων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις που αφορούν τρόφιμα και ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε λίπη, σάκχαρα ή αλάτι ή που αφορούν αλκοολούχα ποτά. Η προστασία των τηλεθεατών, ιδίως των παιδιών, πρέπει να ενισχυθεί αποτελεσματικά, ιδίως με τη χρήση ενιαίων προτύπων και ενιαίας ορολογίας στην πρόταση. Ο περιορισμός των μη ενδεδειγμένων για ανηλίκους και παιδιά εμπορικών ανακοινώσεων, καθώς και η απαγόρευση τοποθέτησης προϊόντων, θα πρέπει να ισχύει για όλα τα προγράμματα για παιδιά και το περιεχόμενο που απευθύνεται σε παιδικό κοινό, και όχι μόνο τα προγράμματα που παρακολουθούνται σε μεγάλο βαθμό από παιδιά.

Οι πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιλαμβάνουν στις προσφορές τους ολοένα και συχνότερα οπτικοακουστικό υλικό. Οι υπηρεσίες αυτές συχνά δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, είτε επειδή οι πάροχοι δεν ελέγχουν την επιλογή και την οργάνωση του περιεχομένου είτε επειδή ο κύριος σκοπός τους δεν είναι να προσφέρουν οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Ο συντάκτης γνωμοδότησης είναι της άποψης ότι οι πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο, που λειτουργούν επί του παρόντος υπό ελαστικότερο καθεστώς βάσει της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, θα πρέπει να εξοπλιστούν με υποχρεωτικό μηχανισμό παρακολούθησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποφυγή της μεταφόρτωσης παράνομου ή επιβλαβούς περιεχομένου. Όλες οι διατάξεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της προστασίας των ευάλωτων τηλεθεατών πρέπει να προβλέπουν κατάλληλο μηχανισμό παρακολούθησης και εφαρμογής.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία     1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

  Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1 και το άρθρο 62,

  Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 53 παράγραφος 1, 62 και 168,

Τροπολογία     2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η τελευταία ουσιώδης τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου27 , που κωδικοποιήθηκε στη συνέχεια από την οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28, επήλθε το 2007 με την έκδοση της οδηγίας 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου29. Έκτοτε, υπήρξαν σημαντικές και ταχείες εξελίξεις στην αγορά των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Οι τεχνικές εξελίξεις παρέχουν δυνατότητες για νέα είδη υπηρεσιών και εμπειριών των χρηστών. Οι συνήθειες τηλεθέασης, ιδίως των νεότερων γενεών, έχουν αλλάξει σημαντικά. Αν και η κύρια οθόνη τηλεόρασης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική συσκευή για την ανταλλαγή οπτικοακουστικών εμπειριών, πολλοί τηλεθεατές έχουν μεταστραφεί σε άλλες, φορητές συσκευές για την παρακολούθηση οπτικοακουστικού περιεχομένου. Το παραδοσιακό τηλεοπτικό περιεχόμενο εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει σημαντικό μερίδιο του μέσου ημερήσιου χρόνου τηλεθέασης. Ωστόσο, νέοι τύποι περιεχομένου, όπως τα βίντεο σύντομης διάρκειας ή το περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες, αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία ενώ έχουν πλέον καθιερωθεί νέοι παράγοντες, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών βίντεο κατά παραγγελία και οι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο.

(1)  Η τελευταία ουσιώδης τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου27 , που κωδικοποιήθηκε στη συνέχεια από την οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28, επήλθε το 2007 με την έκδοση της οδηγίας 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου29. Έκτοτε, υπήρξαν σημαντικές και ταχείες εξελίξεις στην αγορά των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Οι τεχνικές εξελίξεις παρέχουν δυνατότητες για νέα είδη υπηρεσιών και εμπειριών των χρηστών. Οι συνήθειες τηλεθέασης, ιδίως των νεότερων γενεών, έχουν αλλάξει σημαντικά. Αν και η κύρια οθόνη τηλεόρασης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική συσκευή για την ανταλλαγή οπτικοακουστικών εμπειριών, πολλοί τηλεθεατές έχουν μεταστραφεί σε άλλες, φορητές συσκευές για την παρακολούθηση οπτικοακουστικού περιεχομένου. Το παραδοσιακό τηλεοπτικό περιεχόμενο εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει σημαντικό μερίδιο του μέσου ημερήσιου χρόνου τηλεθέασης. Ωστόσο, νέοι τύποι περιεχομένου, όπως τα βίντεο σύντομης διάρκειας ή το περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες, αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία ενώ έχουν πλέον καθιερωθεί νέοι παράγοντες, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών βίντεο κατά παραγγελία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο.

_________________

_________________

27 Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 1989, για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 298 της 17.10.1989, σ. 23).

27 Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 1989, για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 298 της 17.10.1989, σ. 23).

28 Οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1).

28 Οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1).

29 Οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ, για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (ΕΕ L 332 της 18.12.2007, σ. 27).

29 Οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ, για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (ΕΕ L 332 της 18.12.2007, σ. 27).

Τροπολογία     3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η οδηγία 2010/13/ΕΕ θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει μόνο για τις υπηρεσίες που έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή προγραμμάτων ενημερωτικού, ψυχαγωγικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Η απαίτηση ως προς τον κύριο αυτό σκοπό θα πρέπει επίσης να θεωρηθεί ότι ικανοποιείται, εάν η υπηρεσία έχει οπτικοακουστικό περιεχόμενο και μορφή που μπορούν να διαχωριστούν από την κύρια δραστηριότητα του παρόχου υπηρεσιών, όπως τα αυτοτελή τμήματα ηλεκτρονικών εφημερίδων που περιέχουν οπτικοακουστικά προγράμματα ή βίντεο που παράγονται από χρήστες, όταν τα τμήματα αυτά μπορούν να θεωρηθούν διαχωρίσιμα από την κύρια δραστηριότητά τους. Δεν περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες κοινωνικών μέσων δικτύωσης, εκτός εάν παρέχουν κάποια υπηρεσία που εμπίπτει στον ορισμό της πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο. Μια υπηρεσία θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι απλώς αναπόσπαστο συμπλήρωμα της κύριας δραστηριότητας λόγω των δεσμών μεταξύ της προσφοράς οπτικοακουστικής υπηρεσίας και της κύριας δραστηριότητας. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί ή κάθε άλλη οπτικοακουστική υπηρεσία υπό τη συντακτική ευθύνη ενός παρόχου υπηρεσιών μπορεί να συνιστούν από μόνα τους υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, ακόμη και εάν παρέχονται στο πλαίσιο πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο, χαρακτηριστικό της οποίας είναι η απουσία συντακτικής ευθύνης. Στις περιπτώσεις αυτές, εναπόκειται στους παρόχους που φέρουν τη συντακτική ευθύνη να τηρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

(3)  Η οδηγία 2010/13/ΕΕ θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει μόνο για τις υπηρεσίες που έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή προγραμμάτων ενημερωτικού, ψυχαγωγικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Η απαίτηση ως προς τον κύριο αυτό σκοπό θα πρέπει επίσης να θεωρηθεί ότι ικανοποιείται, εάν η υπηρεσία έχει οπτικοακουστικό περιεχόμενο και μορφή που μπορούν να διαχωριστούν από την κύρια δραστηριότητα του παρόχου υπηρεσιών, όπως τα αυτοτελή τμήματα ηλεκτρονικών εφημερίδων που περιέχουν οπτικοακουστικά προγράμματα ή βίντεο που παράγονται από χρήστες, όταν τα τμήματα αυτά μπορούν να θεωρηθούν διαχωρίσιμα από την κύρια δραστηριότητά τους. Στον βαθμό που τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν σημαντικό μέσο για την πρόσβαση των καταναλωτών στις πληροφορίες και στηρίζονται ολοένα και περισσότερο στο οπτικοακουστικό περιεχόμενο που παράγεται ή διατίθεται από τους χρήστες τους, είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν τα δίκτυα αυτά στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2010/13/ΕΕ εφόσον εμπίπτουν στον ορισμό της πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο. Μια υπηρεσία θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι απλώς αναπόσπαστο συμπλήρωμα της κύριας δραστηριότητας λόγω των δεσμών μεταξύ της προσφοράς οπτικοακουστικής υπηρεσίας και της κύριας δραστηριότητας. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί ή κάθε άλλη οπτικοακουστική υπηρεσία υπό τη συντακτική ευθύνη ενός παρόχου υπηρεσιών μπορεί να συνιστούν από μόνα τους υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, ακόμη και εάν παρέχονται στο πλαίσιο πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο, χαρακτηριστικό της οποίας είναι η απουσία συντακτικής ευθύνης. Στις περιπτώσεις αυτές, εναπόκειται στους παρόχους που φέρουν τη συντακτική ευθύνη να τηρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία     4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Στην ανακοίνωσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας για καλύτερα αποτελέσματα – ένα θεματολόγιο της ΕΕ»31, η Επιτροπή τονίζει ότι, κατά την εξέταση πολιτικών λύσεων, εξετάζει τόσο κανονιστικά όσο και άρτια σχεδιασμένα μη κανονιστικά μέσα, με βάση τις κοινές πρακτικές και τις αρχές για καλύτερη αυτορρύθμιση και συρρύθμιση32 . Ορισμένοι κώδικες που δημιουργήθηκαν σε τομείς που συντονίζονται από την οδηγία έχει αποδειχθεί ότι είναι καλά σχεδιασμένοι, σύμφωνα με τις αρχές για καλύτερη αυτορρύθμιση και συρρύθμιση. Η ύπαρξη ενός νομοθετικού συστήματος στήριξης θεωρείται σημαντικός παράγοντας επιτυχίας για την προώθηση της συμμόρφωσης με τον κώδικα αυτορρύθμισης ή συρρύθμισης. Είναι εξίσου σημαντικό οι κώδικες να καθορίζουν συγκεκριμένους στόχους που μπορούν να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται κατά τακτά διαστήματα, με διαφάνεια και ανεξαρτησία. Οι κλιμακούμενες κυρώσεις που διατηρούν ένα στοιχείο αναλογικότητας συνήθως θεωρούνται ως αποτελεσματική προσέγγιση για την επιβολή ενός καθεστώτος. Οι εν λόγω αρχές θα πρέπει να τηρούνται από τους κώδικες αυτορρύθμισης και συρρύθμισης στους τομείς που συντονίζει η παρούσα οδηγία.

(7)  Στην ανακοίνωσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας για καλύτερα αποτελέσματα – ένα θεματολόγιο της ΕΕ»31, η Επιτροπή τονίζει ότι, κατά την εξέταση πολιτικών λύσεων, εξετάζει τόσο κανονιστικά όσο και άρτια σχεδιασμένα μη κανονιστικά μέσα, με βάση τις κοινές πρακτικές και τις αρχές για καλύτερη αυτορρύθμιση και συρρύθμιση32 . Ορισμένοι κώδικες που δημιουργήθηκαν σε τομείς που συντονίζονται από την οδηγία έχει αποδειχθεί ότι είναι καλά σχεδιασμένοι, σύμφωνα με τις αρχές για καλύτερη αυτορρύθμιση και συρρύθμιση, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο βοηθητικό ή συμπληρωματικό μέσο για τη λήψη νομοθετικών μέτρων. Η ύπαρξη ενός νομοθετικού συστήματος στήριξης θεωρείται σημαντικός παράγοντας επιτυχίας για την προώθηση της συμμόρφωσης με τον κώδικα αυτορρύθμισης ή συρρύθμισης. Είναι εξίσου σημαντικό οι κώδικες να καθορίζουν συγκεκριμένους στόχους που μπορούν να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται κατά τακτά διαστήματα, με διαφάνεια και ανεξαρτησία. Οι κλιμακούμενες κυρώσεις που διατηρούν ένα στοιχείο αναλογικότητας συνήθως θεωρούνται ως αποτελεσματική προσέγγιση για την επιβολή ενός καθεστώτος. Οι εν λόγω αρχές θα πρέπει να τηρούνται από τους κώδικες αυτορρύθμισης και συρρύθμισης στους τομείς που συντονίζει η παρούσα οδηγία.

_________________

_________________

31 COM(2015) 215 final.

31 COM(2015) 215 final.

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Για να παρέχεται στους τηλεθεατές, συμπεριλαμβανομένων των γονέων και των ανηλίκων, η δυνατότητα να επιλέγουν εμπεριστατωμένα το περιεχόμενο που θα παρακολουθήσουν, είναι απαραίτητο οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων να τους παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για το περιεχόμενο που ενδέχεται να βλάψει τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. Οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν να παρέχονται, για παράδειγμα, μέσω ενός συστήματος με περιγραφικούς δείκτες περιεχομένου που δηλώνουν τη φύση του περιεχομένου. Οι περιγραφικοί δείκτες περιεχομένου μπορεί να παρέχονται με γραπτά, γραφικά ή ακουστικά μέσα.

(9)  Για να παρέχεται στους τηλεθεατές, ιδίως στους γονείς και στους ανηλίκους, η δυνατότητα να επιλέγουν εμπεριστατωμένα το περιεχόμενο που θα παρακολουθήσουν, είναι απαραίτητο οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και οι πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο να τους παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για το περιεχόμενο που ενδέχεται να βλάψει τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. Οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν να παρέχονται, για παράδειγμα, μέσω ενός συστήματος με περιγραφικούς δείκτες περιεχομένου που δηλώνουν τη φύση του περιεχομένου. Οι περιγραφικοί δείκτες περιεχομένου μπορεί να παρέχονται με γραπτά, γραφικά ή ακουστικά μέσα.

Τροπολογία     6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων να συμμετέχουν και να εντάσσονται στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή συνδέεται με την παροχή προσβάσιμων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν κατάλληλα και αναλογικά μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους επιδιώκουν ενεργά να καταστήσουν το περιεχόμενο προσβάσιμο από άτομα με οπτική ή ακουστική αναπηρία το συντομότερο δυνατόν.

Τροπολογία     7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9β)  Οι ισχύουσες διατάξεις για τη βελτίωση της πρόσβασης ατόμων με οπτική ή ακουστική αναπηρία σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων θα πρέπει να ενισχυθούν για να εξασφαλιστούν η πρόοδος και η συνέχιση των προσπαθειών των κρατών μελών και των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

Τροπολογία     8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Υπάρχουν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ορισμένες ευρέως αποδεκτές διατροφικές οδηγίες, όπως το πρότυπο θρεπτικών χαρακτηριστικών του περιφερειακού γραφείου του ΠΟΥ για την Ευρώπη, που αποσκοπούν στη διαφοροποίηση των τροφίμων με βάση τη διατροφική σύστασή τους κατά τις τηλεοπτικές διαφημίσεις τροφίμων που απευθύνονται σε παιδιά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να διασφαλίζουν τη χρήση κωδίκων δεοντολογίας αυτορρύθμισης και συρρύθμισης για την αποτελεσματική μείωση της έκθεσης των παιδιών και των ανηλίκων στις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με τα τρόφιμα και τα ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, σάκχαρα και λιπαρές ουσίες, ή που με κάποιον άλλον τρόπο δεν τηρούν τις εν λόγω εθνικές ή διεθνείς διατροφικές οδηγίες.

(10)  Υπάρχουν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ορισμένες ευρέως αποδεκτές διατροφικές οδηγίες που αποσκοπούν στη διαφοροποίηση των τροφίμων με βάση τη διατροφική σύστασή τους κατά τις τηλεοπτικές διαφημίσεις τροφίμων που απευθύνονται σε παιδιά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να διασφαλίζουν τη χρήση κωδίκων δεοντολογίας αυτορρύθμισης και συρρύθμισης, όπως η πρωτοβουλία «EU Pledge» (Ενωσιακή Δέσμευση) και άλλες πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της πλατφόρμας δράσης της Επιτροπής για τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και την υγεία, για την αποτελεσματική μείωση της έκθεσης των παιδιών στις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με τα τρόφιμα και τα ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, σάκχαρα και λιπαρές ουσίες, ή που με κάποιον άλλον τρόπο δεν τηρούν τις εν λόγω εθνικές ή διεθνείς διατροφικές οδηγίες.

Τροπολογία     9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10a)  Επίσης, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν τη χρήση κωδίκων δεοντολογίας αυτορρύθμισης και συρρύθμισης για την αποτελεσματική μείωση της έκθεσης των παιδιών και των ανηλίκων στις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια. Υπάρχουν σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο ορισμένα συστήματα συρρύθμισης ή αυτορρύθμισης που αποσκοπούν στην υπεύθυνη προώθηση τυχερών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων των οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων. Θα πρέπει να ενθαρρύνονται περαιτέρω τα εν λόγω συστήματα, και ιδίως εκείνα που στοχεύουν στο να διασφαλίζεται ότι οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για τυχερά παιχνίδια συνοδεύονται με μηνύματα για υπεύθυνη κατανάλωση.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Παρομοίως, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να διασφαλίζουν τη χρήση κωδίκων δεοντολογίας αυτορρύθμισης και συρρύθμισης για να περιορίζουν αποτελεσματικά την έκθεση παιδιών και ανηλίκων σε οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για οινοπνευματώδη ποτά. Υπάρχουν ορισμένα συστήματα συρρύθμισης ή αυτορρύθμισης σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο που αποσκοπούν στην υπεύθυνη εμπορία οινοπνευματωδών ποτών, συμπεριλαμβανομένων των οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων. Θα πρέπει να ενθαρρύνονται περαιτέρω τα εν λόγω συστήματα, και ιδίως εκείνα που στοχεύουν στο να διασφαλίζεται ότι οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για οινοπνευματώδη ποτά συνοδεύονται με μηνύματα για υπεύθυνη κατανάλωση.

(11)  Παρομοίως, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τη χρήση κωδίκων δεοντολογίας αυτορρύθμισης και συρρύθμισης για να περιορίζουν αποτελεσματικά την έκθεση παιδιών και ανηλίκων σε οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για οινοπνευματώδη ποτά. Υπάρχουν ορισμένα συστήματα συρρύθμισης ή αυτορρύθμισης σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο που αποσκοπούν στην υπεύθυνη εμπορία οινοπνευματωδών ποτών, συμπεριλαμβανομένων των οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων. Θα πρέπει να ενθαρρύνονται περαιτέρω τα εν λόγω συστήματα, και ιδίως εκείνα που στοχεύουν στο να διασφαλίζεται ότι οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για οινοπνευματώδη ποτά συνοδεύονται με μηνύματα για υπεύθυνη κατανάλωση.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Για να εξαλειφθούν τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των διασυνοριακών υπηρεσιών στο εσωτερικό της Ένωσης, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτορρύθμισης και συρρύθμισης που στοχεύουν, ιδίως, στην προστασία των καταναλωτών ή της δημόσιας υγείας. Όταν εφαρμόζονται ορθά και παρακολουθούνται, οι κώδικες δεοντολογίας σε ενωσιακό επίπεδο θα ήταν ενδεχομένως ένα καλό μέσο για την εξασφάλιση μιας περισσότερο συνεκτικής και αποτελεσματικής προσέγγισης.

(12)  Για να εξαλειφθούν τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των διασυνοριακών υπηρεσιών στο εσωτερικό της Ένωσης, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτορρύθμισης και συρρύθμισης που στοχεύουν, ιδίως, στην προστασία των καταναλωτών ή της δημόσιας υγείας. Όταν εφαρμόζονται ορθά και παρακολουθούνται, οι κώδικες δεοντολογίας σε ενωσιακό επίπεδο θα πρέπει να εξασφαλίζουν μια περισσότερο συνεκτική και αποτελεσματική προσέγγιση.

Τροπολογία     12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν ένα πλαίσιο για τις ώρες που αποτελούν «ζώνη υψηλής τηλεθέασης». Το πλαίσιο αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας που αφορούν την προστασία των ανηλίκων.

Τροπολογία   13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Η αγορά τηλεοπτικών υπηρεσιών έχει εξελιχθεί και υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις, ιδίως όσον αφορά τους ποσοτικούς κανόνες για γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, τοποθέτηση προϊόντων και χορηγία. Χάρη στην εμφάνιση νέων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών χωρίς διαφήμιση, έχουν διευρυνθεί οι δυνατότητες επιλογής των τηλεθεατών, οι οποίοι μπορούν να στραφούν εύκολα σε εναλλακτικές προσφορές.

διαγράφεται

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Η τοποθέτηση προϊόντος δεν θα πρέπει να είναι αποδεκτή σε ειδησεογραφικά προγράμματα και προγράμματα επικαιρότητας, σε προγράμματα για θέματα καταναλωτών, σε θρησκευτικά προγράμματα και σε προγράμματα που παρακολουθούνται σε μεγάλο βαθμό από παιδιά. Ειδικότερα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η τοποθέτηση προϊόντος και οι ενσωματωμένες διαφημίσεις μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των παιδιών, διότι τα παιδιά δεν είναι συνήθως σε θέση να αναγνωρίσουν το εμπορικό περιεχόμενο. Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να συνεχιστεί η απαγόρευση της τοποθέτησης προϊόντων σε προγράμματα που παρακολουθούνται σε μεγάλο βαθμό από παιδιά. Οι εκπομπές για θέματα καταναλωτών είναι προγράμματα που παρέχουν συμβουλές στους τηλεθεατές ή περιλαμβάνουν έρευνες σχετικά με την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Το να επιτραπεί η τοποθέτηση προϊόντος σε τέτοια προγράμματα θα δυσχέραινε τη διάκριση μεταξύ της διαφήμισης και του συντακτικού περιεχομένου για τους τηλεθεατές οι οποίοι μπορεί να αναμένουν από τα εν λόγω προγράμματα γνήσια και ειλικρινή αξιολόγηση προϊόντων ή υπηρεσιών.

(16)  Η τοποθέτηση προϊόντος δεν θα πρέπει να είναι αποδεκτή σε ειδησεογραφικά προγράμματα και προγράμματα επικαιρότητας, σε προγράμματα για θέματα καταναλωτών, σε θρησκευτικά προγράμματα, καθώς και σε παιδικά προγράμματα και σε περιεχόμενο που απευθύνεται σε παιδικό κοινό. Ειδικότερα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η τοποθέτηση προϊόντος και οι ενσωματωμένες διαφημίσεις μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των παιδιών, διότι τα παιδιά δεν είναι συνήθως σε θέση να αναγνωρίσουν το εμπορικό περιεχόμενο. Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να συνεχιστεί η απαγόρευση της τοποθέτησης προϊόντων σε προγράμματα και περιεχόμενο που απευθύνονται σε παιδικό κοινό. Οι εκπομπές για θέματα καταναλωτών είναι προγράμματα που παρέχουν συμβουλές στους τηλεθεατές ή περιλαμβάνουν έρευνες σχετικά με την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Το να επιτραπεί η τοποθέτηση προϊόντος σε τέτοια προγράμματα θα δυσχέραινε τη διάκριση μεταξύ της διαφήμισης και του συντακτικού περιεχομένου για τους τηλεθεατές οι οποίοι μπορεί να αναμένουν από τα εν λόγω προγράμματα γνήσια και ειλικρινή αξιολόγηση προϊόντων ή υπηρεσιών.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Νέες προκλήσεις εμφανίζονται, ιδίως σε σχέση με τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο, στις οποίες οι χρήστες, και ιδιαίτερα οι ανήλικοι, καταναλώνουν όλο και περισσότερο οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Στο πλαίσιο αυτό, το επιβλαβές περιεχόμενο και η ρητορική μίσους που αποθηκεύονται σε πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο προκαλούν ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία. Για τους σκοπούς της προστασίας των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο και όλων των πολιτών από περιεχόμενο που περιέχει στοιχεία υποκίνησης βίας ή μίσους, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν αναλογικοί κανόνες για τα θέματα αυτά.

(26)  Νέες προκλήσεις εμφανίζονται, ιδίως σε σχέση με τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία οι χρήστες, και ιδιαίτερα οι ανήλικοι, καταναλώνουν όλο και περισσότερο οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Στο πλαίσιο αυτό, το επιβλαβές περιεχόμενο και η ρητορική μίσους που αποθηκεύονται σε πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο προκαλούν ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία. Για τους σκοπούς της προστασίας των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο και όλων των πολιτών από περιεχόμενο που περιέχει στοιχεία υποκίνησης βίας, μίσους ή τρομοκρατίας, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν αποτελεσματικοί κανόνες και μηχανισμοί παρακολούθησης για τα θέματα αυτά.

Τροπολογία     16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Ένα σημαντικό μέρος του αποθηκευμένου περιεχομένου σε πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο δεν υπόκειται στη συντακτική ευθύνη του παρόχου της πλατφόρμας για την ανταλλαγή βίντεο. Ωστόσο, οι εν λόγω πάροχοι εν γένει καθορίζουν την οργάνωση του περιεχομένου, δηλαδή των προγραμμάτων ή των βίντεο που παράγουν οι χρήστες, μεταξύ άλλων και με αυτοματοποιημένα μέσα ή αλγορίθμους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι εν λόγω πάροχοι να υποχρεούνται να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από περιεχόμενο που θα μπορούσε να βλάψει τη σωματική, πνευματική ή ηθική τους ανάπτυξη, καθώς και για την προστασία όλων των πολιτών από την υποκίνηση βίας ή μίσους ενάντια ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας τα αίτια της οποίας σχετίζονται με το φύλο, τη φυλετική καταγωγή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές ή την εθνική ή εθνοτική καταγωγή.

(28)  Ένα σημαντικό μέρος του αποθηκευμένου περιεχομένου σε πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν υπόκειται στη συντακτική ευθύνη του παρόχου της πλατφόρμας για την ανταλλαγή βίντεο. Ωστόσο, οι εν λόγω πάροχοι εν γένει καθορίζουν την οργάνωση του περιεχομένου, δηλαδή των προγραμμάτων ή των βίντεο που παράγουν οι χρήστες, μεταξύ άλλων και με αυτοματοποιημένα μέσα ή αλγορίθμους. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω πάροχοι υποχρεούνται να λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από περιεχόμενο που θα μπορούσε να βλάψει τη σωματική, πνευματική ή ηθική τους ανάπτυξη, καθώς και για την προστασία όλων των πολιτών από την υποκίνηση τρομοκρατίας, βίας ή μίσους ενάντια ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας τα αίτια της οποίας σχετίζονται με το φύλο, τη φυλετική καταγωγή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές ή την εθνική ή εθνοτική καταγωγή.

Τροπολογία     17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Κατά τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την προστασία των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο, καθώς και όλων των πολιτών από περιεχόμενο υποκίνησης βίας ή μίσους σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, θα πρέπει να σταθμίζονται με προσοχή τα ισχύοντα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως ορίζονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αφορά ειδικότερα, ανάλογα με την περίπτωση, το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, την επιχειρηματική ελευθερία, την απαγόρευση των διακρίσεων και τα δικαιώματα του παιδιού.

(31)  Κατά τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την προστασία των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο, καθώς και όλων των πολιτών από περιεχόμενο υποκίνησης τρομοκρατίας, βίας ή μίσους σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, θα πρέπει να σταθμίζονται με προσοχή τα ισχύοντα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως ορίζονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ισχύουσες θεμελιώδεις αρχές λαμβάνονται υπόψη από όλους τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Αυτό αφορά ειδικότερα, ανάλογα με την περίπτωση, το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα στην ατομική ιδιοκτησία, την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, την επιχειρηματική ελευθερία, την απαγόρευση των διακρίσεων και τα δικαιώματα του παιδιού.

Τροπολογία     18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτύχουν τον απαιτούμενο βαθμό διαρθρωτικής ανεξαρτησίας μόνο εάν έχουν συσταθεί ως χωριστές νομικές οντότητες. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγγυώνται την ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών από την κυβέρνηση, από τους δημόσιους οργανισμούς και από τον βιομηχανικό κλάδο, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία των αποφάσεών τους. Η εν λόγω απαίτηση ανεξαρτησίας δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα των κρατών μελών να ιδρύουν ρυθμιστικές αρχές που έχουν την εποπτεία σε διάφορους τομείς, όπως στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και των τηλεπικοινωνιών. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να διαθέτουν τις εκτελεστικές εξουσίες και τους πόρους που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όσον αφορά το προσωπικό, την εμπειρογνωσία και τα οικονομικά μέσα. Οι δραστηριότητες των εθνικών ρυθμιστικών αρχών που καθορίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να διασφαλίζουν τον σεβασμό των στόχων της πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας, της πολιτισμικής πολυμορφίας, της προστασίας των καταναλωτών, της εσωτερικής αγοράς και της προώθησης του θεμιτού ανταγωνισμού.

(33)  Οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτύχουν τον απαιτούμενο βαθμό διαρθρωτικής ανεξαρτησίας μόνο εάν έχουν συσταθεί ως χωριστές νομικές οντότητες. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγγυώνται την ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών από την κυβέρνηση, από τους δημόσιους οργανισμούς και από τον βιομηχανικό κλάδο, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους και επομένως η αμεροληψία των αποφάσεών τους. Η εν λόγω απαίτηση ανεξαρτησίας δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα των κρατών μελών να ιδρύουν ρυθμιστικές αρχές που έχουν την εποπτεία σε διάφορους τομείς, όπως στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και των τηλεπικοινωνιών. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να διαθέτουν τις εκτελεστικές εξουσίες και τους πόρους που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όσον αφορά το προσωπικό, την εμπειρογνωσία και τα οικονομικά μέσα. Οι δραστηριότητες των εθνικών ρυθμιστικών αρχών που καθορίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να διασφαλίζουν τον σεβασμό των στόχων της πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας, της πολιτισμικής πολυμορφίας, της προστασίας των καταναλωτών, της εσωτερικής αγοράς και της προώθησης του θεμιτού ανταγωνισμού.

Τροπολογία     19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο αα – σημείο i

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(i)  η υπηρεσία συνίσταται στην αποθήκευση μεγάλου όγκου προγραμμάτων ή βίντεο παραγόμενων από χρήστες, για τα οποία ο πάροχος πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο δεν φέρει συντακτική ευθύνη·

(i)  η υπηρεσία συνίσταται στην αποθήκευση ή επιτρέπει τη διάθεση μεγάλου όγκου προγραμμάτων ή βίντεο παραγόμενων από χρήστες, για τα οποία ο πάροχος πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο δεν φέρει συντακτική ευθύνη·

Τροπολογία     20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  «πρόγραμμα»: σειρά κινούμενων εικόνων με ή χωρίς ήχο, η οποία συνιστά μεμονωμένο στοιχείο στο πλαίσιο προγραμματισμού ή καταλόγου καταρτιζόμενου από τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, το οποίο περιλαμβάνει ταινίες μεγάλου μήκους, βίντεο μικρής διάρκειας, αθλητικά γεγονότα, κωμικές σειρές, ντοκιμαντέρ, παιδικά προγράμματα και δραματοποιημένα έργα·»·

β)  «πρόγραμμα»: σειρά κινούμενων εικόνων με ή χωρίς ήχο, η οποία συνιστά μεμονωμένο στοιχείο στο πλαίσιο προγραμματισμού ή καταλόγου καταρτιζόμενου από τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, το οποίο περιλαμβάνει ταινίες μεγάλου μήκους, βίντεο μικρής διάρκειας, αθλητικά γεγονότα, κωμικές σειρές, ντοκιμαντέρ, παιδικά προγράμματα, ψυχαγωγικές εκπομπές και εκπομπές τύπου «ριάλιτι σόου» καθώς και δραματοποιημένα έργα·»·

Αιτιολόγηση

Καθώς πρόκειται για εκπομπές προγράμματα που υπόκεινται σε διαφημιστικούς περιορισμούς ή διαφημιστικές προσαρμογές, είναι απαραίτητο να διευρυνθεί ο ορισμός του «προγράμματος» ώστε να περιλαμβάνει τα οικογενειακά προγράμματα τα οποία, όπως οι ψυχαγωγικές εκπομπές και τα ριάλιτι σόου, παρακολουθούνται τόσο από ενήλικες όσο και από παιδιά.

Τροπολογία     21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν με τα ενδεδειγμένα μέσα ώστε οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων υπό τη δικαιοδοσία τους να μην εμπεριέχουν οποιαδήποτε υποκίνηση βίας ή μίσους ενάντια ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας τα αίτια της οποίας σχετίζονται με το φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή την πίστη, την αναπηρία, την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν με τα ενδεδειγμένα μέσα ώστε οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων υπό τη δικαιοδοσία τους να μην εμπεριέχουν οποιαδήποτε υποκίνηση τρομοκρατίας, βίας ή μίσους ενάντια ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας τα αίτια της οποίας σχετίζονται με το φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή την πίστη, την αναπηρία, την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

Τροπολογία     22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 6 α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων να παρέχουν στους τηλεθεατές επαρκείς πληροφορίες για το περιεχόμενο που μπορεί να βλάψει τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν ένα σύστημα περιγραφικών δεικτών οι οποίοι προσδιορίζουν τη φύση του περιεχομένου μιας υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων.

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και οι πάροχοι πλατφορμών ανταλλαγής βίντεο όντως να παρέχουν στους τηλεθεατές σαφείς πληροφορίες, πριν από το πρόγραμμα και κατά τη διάρκειά του καθώς και πριν και μετά από κάθε διακοπή, για το περιεχόμενο που μπορεί να προκαλέσει ζημία ή να αναστατώσει τους ανηλίκους και ιδίως να βλάψει την σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξή τους. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν ένα σύστημα περιγραφικών δεικτών οι οποίοι προσδιορίζουν τη φύση του περιεχομένου μιας υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 6 α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.   Η Επιτροπή και η ERGA ενθαρρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τα συστήματα συρρύθμισης που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή διευκολύνει την εκπόνηση ενωσιακών κωδίκων δεοντολογίας.

3.   Η Επιτροπή και η ERGA ενθαρρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τα συστήματα συρρύθμισης που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. Εν ανάγκη, η Επιτροπή και η ERGA εκπονούν ενωσιακούς κώδικες δεοντολογίας και προωθούν την έγκρισή τους.

Τροπολογία     24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10.  το άρθρο 7 απαλείφεται·

(10)  Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι υπηρεσίες που παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους καθίστανται σταδιακά προσβάσιμες από άτομα με οπτική ή ακουστική αναπηρία σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (UNCRPD).

 

«Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους τηλεοπτικούς οργανισμούς που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους να μεταδίδουν γεγονότα μείζονος σημασίας για την κοινωνία κατά τρόπο προσβάσιμο στα άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.»

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο -α (νέο)

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-α)   Το στοιχείο ε) της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"ε)   οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για αλκοολούχα ποτά απαγορεύεται να απευθύνονται ειδικά σε ανήλικους και να ενθαρρύνουν υπέρμετρη κατανάλωση των ποτών αυτών· "

"ε)   η έκθεση παιδιών και ανηλίκων σε οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για αλκοολούχα ποτά ελαχιστοποιείται και οι ανακοινώσεις αυτές δεν ενθαρρύνουν υπέρμετρη κατανάλωση των ποτών αυτών και δεν συνοδεύουν προγράμματα που απευθύνονται σε παιδικό κοινό, υπό μορφή μεταδόσεων στο πλαίσιο διαφημιστικού διαλείμματος αμέσως πριν, αμέσως μετά ή κατά τη διάρκεια των εν λόγω προγραμμάτων, ούτε περιλαμβάνονται στα εν λόγω προγράμματα, και απαγορεύονται κατά τη διάρκεια των ωρών υψηλής τηλεθέασης από παιδικό κοινό·»

Τροπολογία     26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο -αα (νέο)

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο στ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- αα)  στην παράγραφο 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«στ α)  οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών απαγορεύεται να απευθύνονται ειδικά σε ανηλίκους και πρέπει να περιλαμβάνουν ένα σαφές μήνυμα για το όριο ηλικίας κάτω από το οποίο δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια.»

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας για την αυτορρύθμιση και τη συρρύθμιση όσον αφορά ακατάλληλες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις οι οποίες συνοδεύουν προγράμματα που παρακολουθούνται σε μεγάλο βαθμό από παιδιά, ή περιλαμβάνονται στα προγράμματα αυτά, σχετικά με τρόφιμα και ποτά που περιέχουν συστατικά και ουσίες με επιπτώσεις στη διατροφή και τη φυσιολογία, των οποίων δεν συνιστάται η υπερβολική πρόσληψη στη συνολική διατροφή, και ιδίως τα λιπαρά, τα trans-λιπαρά οξέα, το αλάτι ή το νάτριο και τα σάκχαρα.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, αλάτι ή σάκχαρα δεν συνοδεύουν και δεν περιλαμβάνονται σε προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά ή σε προγράμματα που προβάλλονται κατά τις ώρες υψηλής τηλεθέασης από παιδικό κοινό. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι οι πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα που απαγορεύουν οι οπτικοακουστικές αυτές εμπορικές ανακοινώσεις να συνοδεύουν ή να συμπεριλαμβάνονται σε περιεχόμενο που απευθύνεται σε παιδικό κοινό.

Τροπολογία     28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο αα (νέο)

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«2α. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχεία ε) και εα), τα κράτη μέλη καθορίζουν τις ώρες υψηλής τηλεθέασης από παιδικό κοινό στην επικράτειά τους σύμφωνα με τα ισχύοντα δεδομένα σε κάθε κράτος μέλος.»

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.   Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας για την αυτορρύθμιση και συρρύθμιση όσον αφορά ακατάλληλες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για οινοπνευματώδη ποτά. Οι κώδικες αυτοί θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να περιορίζουν αποτελεσματικά την έκθεση ανηλίκων σε οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για οινοπνευματώδη ποτά.

3.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης των ανηλίκων σε εμπορικές ανακοινώσεις για οινοπνευματώδη ποτά. Με την επιφύλαξη της έγκρισης κανονιστικών μέτρων, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ενθαρρύνουν την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την αυτορρύθμιση και συρρύθμιση, συμπεριλαμβανομένων κωδίκων δεοντολογίας, για την περαιτέρω ελαχιστοποίηση της έκθεσης ανηλίκων στις εν λόγω εμπορικές ανακοινώσεις οι οποίες συνοδεύουν ή περιλαμβάνονται σε προγράμματα που παρακολουθούνται σε μεγάλο βαθμό από ανηλίκους.

Τροπολογία     30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξασφαλίζουν την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας για την αυτορρύθμιση και συρρύθμιση όσον αφορά ακατάλληλες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για τυχερά παιχνίδια. Οι κώδικες αυτοί θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να περιορίζουν αποτελεσματικά την έκθεση ανηλίκων σε οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για τυχερά παιχνίδια.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.   Η Επιτροπή και η ERGA ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τα συστήματα αυτορρύθμισης και συρρύθμισης που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. Εάν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή διευκολύνει την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας της Ένωσης.

4.   Η Επιτροπή και η ERGA διασφαλίζουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τα συστήματα αυτορρύθμισης και συρρύθμισης που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. Εν ανάγκη, η Επιτροπή και η ERGA εκπονούν ενωσιακούς κώδικες δεοντολογίας και προωθούν την έγκρισή τους.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.   Η τοποθέτηση προϊόντος επιτρέπεται σε όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, εκτός από τα ειδησεογραφικά προγράμματα και προγράμματα επικαιρότητας, τα προγράμματα για θέματα καταναλωτών, θρησκευτικά προγράμματα και προγράμματα που παρακολουθούνται σε μεγάλο βαθμό από παιδιά.

2.   Η τοποθέτηση προϊόντος επιτρέπεται σε όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, εκτός από τα ειδησεογραφικά προγράμματα και προγράμματα επικαιρότητας, τα προγράμματα για θέματα καταναλωτών, θρησκευτικά προγράμματα, παιδικά προγράμματα και περιεχόμενο που απευθύνεται σε παιδικό κοινό.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν ότι τα προγράμματα που παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, τα οποία θα μπορούσαν να βλάψουν σοβαρά τη φυσική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων, διατίθενται μόνο κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι, κανονικά, οι ανήλικοι δεν τα ακούν ούτε τα βλέπουν. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν την επιλογή της ώρας μετάδοσης, μέσα εξακρίβωσης της ηλικίας ή άλλα τεχνικά μέτρα. Είναι αναλογικά προς την δυνητική βλάβη που μπορεί να προκαλέσει το πρόγραμμα.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να εξασφαλίζουν ότι τα προγράμματα που παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, τα οποία θα μπορούσαν να βλάψουν σοβαρά τη φυσική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων, διατίθενται μόνο κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι, οι ανήλικοι δεν τα ακούν ούτε τα βλέπουν. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν την επιλογή της ώρας μετάδοσης, μέσα εξακρίβωσης της ηλικίας ή άλλα τεχνικά μέτρα. Είναι αναλογικά προς την δυνητική βλάβη που μπορεί να προκαλέσει το πρόγραμμα. Η Επιτροπή και η ERGA αναπτύσσουν για τον σκοπό αυτό τεχνικά πρότυπα και εξασφαλίζουν έναν αποτελεσματικό μηχανισμό υλοποίησης.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 28 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 14 και 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για:

1.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 14 και 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για:

Τροπολογία     35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 28 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την προστασία όλων των πολιτών από περιεχόμενο που εμπεριέχει υποκίνηση βίας ή μίσους ενάντια ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας τα αίτια της οποίας σχετίζονται με το φύλο, τη φυλετική καταγωγή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές ή την εθνική ή εθνοτική καταγωγή.

β)  την προστασία όλων των πολιτών από περιεχόμενο που εμπεριέχει υποκίνηση τρομοκρατίας, βίας ή μίσους ενάντια ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας τα αίτια της οποίας σχετίζονται με το φύλο, τη φυλετική καταγωγή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές ή την εθνική ή εθνοτική καταγωγή.

Τροπολογία     36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 28 α – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν ότι τα προγράμματα που παρέχονται από παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, τα οποία μπορούν να βλάψουν σοβαρά τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων, διατίθενται μόνο κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι κανονικά οι ανήλικοι δεν τα ακούν ούτε τα βλέπουν.

 

Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν μέσα εξακρίβωσης της ηλικίας ή άλλα τεχνικά μέτρα. Είναι αναλογικά προς την δυνητική βλάβη που μπορεί να προκαλέσει το πρόγραμμα.

 

Το πλέον επιβλαβές περιεχόμενο, όπως η αδικαιολόγητη βία και η πορνογραφία, υπόκειται σε αυστηρότατα μέτρα, όπως η κρυπτογράφηση και ο αποτελεσματικός γονικός έλεγχος.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να ενισχυθεί η προστασία των ανηλίκων στο πλαίσιο των πλατφορμών ανταλλαγής βίντεο.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 28 α – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση:

Η Επιτροπή και η ERGA αναπτύσσουν για τον σκοπό αυτό τεχνικά πρότυπα και εξασφαλίζουν έναν αποτελεσματικό μηχανισμό υλοποίησης. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση:

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 28 α – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Η Επιτροπή και η ERGA ενθαρρύνουν τους παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τα συστήματα συρρύθμισης που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή διευκολύνει την εκπόνηση ενωσιακών κωδίκων δεοντολογίας.

7.  Η Επιτροπή και η ERGA ενθαρρύνουν τους παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τα συστήματα συρρύθμισης που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. Εν ανάγκη, η Επιτροπή και η ERGA εκπονούν ενωσιακούς κώδικες δεοντολογίας και προωθούν την έγκρισή τους.

Τροπολογία     39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 23

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 33 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το αργότερο έως την [ημερομηνία – όχι αργότερα από τέσσερα έτη μετά την έγκριση], και εφεξής ανά τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Το αργότερο έως την [ημερομηνία – όχι αργότερα από τέσσερα έτη μετά την έγκριση], και εφεξής ανά τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Στην έκθεση αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των πρακτικών αυτορρύθμισης και συρρύθμισης σε όλα τα κράτη μέλη, ιδίως υπό το πρίσμα των διαφημιστικών πρακτικών, όταν εστιάζουν σε παιδιά και οικογένειες. Αν το συμπέρασμα της έκθεσης είναι ότι οι κώδικες δεοντολογίας για την αυτορρύθμιση όσον αφορά τις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις, π.χ. για ανθυγιεινά τρόφιμα και ποτά με γλυκαντικά, δεν έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα ως προς την ελαχιστοποίηση της έκθεσης των παιδιών και των ανηλίκων, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση κανονισμού για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί μια ρήτρα επανεξέτασης, ιδίως για τις διαφημιστικές πρακτικές, προκειμένου να προστατεύονται κατάλληλα τα δικαιώματα, η υγεία και η ευημερία των παιδιών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συντονισμός ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων εν όψει της μεταβαλλόμενης πραγματικότητας της αγοράς

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

9.6.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

9.6.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Herbert Dorfmann

14.7.2016

Εξέταση στην επιτροπή

29.11.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

31.1.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

7

30

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Inés Ayala Sender, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tibor Szanyi, Tiemo Wölken

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dieter-Lebrecht Koch, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (19.12.2016)

προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Emma McClarkin

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Από το 2010, η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία 2010/13/ΕΕ) προβλέπει ένα ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο που ενθαρρύνει τις βιομηχανίες στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας και προστατεύει τους ευάλωτους καταναλωτές, όπως είναι οι ανήλικοι, μέσω μιας προσέγγισης ελάχιστης εναρμόνισης όσον αφορά τα πρότυπα για τον ευρωπαϊκό κλάδο των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

Υπό το πρίσμα της νέας τεχνολογίας, της καταναλωτικής ζήτησης και της επακόλουθης συνεχούς μετάβασης από τις γραμμικές στις μη γραμμικές μεθόδους αναμετάδοσης εκπομπών, με την αναθεώρηση της οδηγίας ΥΟΜ επιδιώκεται η δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού στον ύψιστο βαθμό ώστε να είναι σε θέση οι τηλεοπτικοί φορείς και οι παραγωγοί περιεχομένου που χρησιμοποιούν τόσο τις νέες όσο και τις παραδοσιακές τεχνολογίες, να είναι ανταγωνιστικοί, να προστατεύονται, να διανέμουν πολιτιστικό περιεχόμενο και να επενδύουν σε αυτό.

Πεδίο εφαρμογής

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας η όποια διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, ιδίως όσον αφορά τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο, να μην θίγει τις διατάξεις της οδηγίας 2000/31/ΕΚ (οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο) και να αφορά μόνο τον οπτικοακουστικό τομέα. Οι ισχύουσες παράμετροι της ΟΥΟΑΜ είναι χρήσιμες διότι καλύπτουν ήδη πολλές νέες τεχνολογίες μέσω ενός ορισμού επικεντρωνόμενου στη μορφή του τελικού προϊόντος και όχι στους τρόπους διανομής.

Κάθε διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής πρέπει να εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο προστασίας σε ολόκληρη τη διαδικασία. Από γεωγραφικής σκοπιάς, το πεδίο εφαρμογής του ισχύοντος κανονισμού εξακολουθεί να είναι το καταλληλότερο και το πλέον πρόσφορο για την επίτευξη μιας ισχυρής ενιαίας αγοράς για υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.

Ορισμοί

Οι υφιστάμενοι ορισμοί του κανονισμού 2010/13/ΕΕ εξακολουθούν να παραμένουν σε ισχύ στο σύνολό τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπου έχει πραγματοποιηθεί σύγκλιση των μέσων, είναι σκόπιμο να διαφοροποιείται το περιεχόμενο ανάλογα με το αν υπάρχει ή όχι συντακτική ευθύνη. Αυτό θα αποτρέψει παρέμβαση στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, διασφαλίζοντας κυρίως την ερμηνεία του καθεστώτος ευθύνης των ενδιάμεσων φορέων παροχής υπηρεσιών.

Χώρα καταγωγής

Η αρχή της «χώρας καταγωγής» αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του παρόντος κανονισμού και κάθε προσπάθεια περιορισμού του εύρους της ενδέχεται να αποβεί σε βάρος του τομέα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, της ενιαίας αγοράς και της ικανότητας διανομής του περιεχομένου πέραν των εθνικών συνόρων. Η αρχή της χώρας καταγωγής απλοποιεί τον κανονιστικό φόρτο για τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και παρέχει σαφή νομική και συντακτική ευθύνη της κυριότητας του περιεχομένου.

Η πρόταση της Επιτροπής να επιτραπεί η επιβολή εθνικών εισφορών για τις διασυνοριακές παραδόσεις αντιστρατεύεται την προσέγγιση με βάση τη χώρα καταγωγής και συνιστά ένα πρώτο βήμα προς την προσέγγιση με βάση τη χώρα προορισμού. Για τον λόγο αυτό η συντάκτρια έχει αφαιρέσει αυτό το στοιχείο από το παρόν σχέδιο γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO. Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) οφείλει να δεσμευτεί να διασφαλίσει την αρχή της χώρας καταγωγής δεδομένου ότι αυτή αποτελεί το κεντρικό σημείο μίας ολόκληρης σειράς κανονιστικών διατάξεων που εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της επιτροπής IMCO, και συγκεκριμένα της οδηγίας 2000/31/ΕΚ.

Ωστόσο, πρέπει να εξετασθούν οι ανησυχίες που αφορούν την παράκαμψη τυχόν εθνικών διατάξεων μέσω της αρχής της χώρας καταγωγής. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω η δυνατότητα μεγαλύτερης συνεργασίας και η καθιέρωση ισχυρότερων και ταχύτερων μηχανισμών προσφυγής για τα κράτη.

Κανόνες περί εμπορικής επικοινωνίας

Ενώ είναι ευπρόσδεκτη η μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τους κανόνες περί εμπορικής επικοινωνίας, οι τροποποιήσεις στις διατάξεις αυτών των κανόνων δεν θα πρέπει να αποδυναμώνουν την προστασία των καταναλωτών. Είναι θετικό βήμα, όσον αφορά την τοποθέτηση προϊόντων, η άρση της επισήμανσης «δέουσα προσοχή» δεδομένου ότι στο παρελθόν η συγκεκριμένη κανονιστική ασάφεια του όρου αυτού περιόρισε τη δυνατότητα των ραδιοτηλεοπτικών φορέων να χρησιμοποιούν αυτή την εμπορική πηγή εσόδων.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη χρονική διάρκεια και τα ποσοτικά όρια δεν λαμβάνει υπόψη τους διάφορους τρόπους χρηματοδότησης των διαφημίσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, τόσο από άποψη αντικτύπου και από άποψη χρονικής διάρκειας του προγράμματος. Αυτό δεν θα αυξήσει τη διαφημιστική δαπάνη που προορίζεται για γραμμικές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες. Αυτή η ευελιξία θα οδηγήσει σε κορεσμό των ωρών υψηλής τηλεθέασης, θα μειώσει τον αντίκτυπο των διαφημίσεων και θα δημιουργήσει περιόδους κορεσμού εις βάρος των καταναλωτών. Το παρόν σχέδιο γνωμοδότησης προσβλέπει στην κατάργηση, προς το συμφέρον των καταναλωτών, τυχόν μέτρων που αποσκοπούν στην απορρύθμιση της χρονικής διάρκειας των διαφημίσεων.

Τα ευρωπαϊκά έργα

Η συντάκτρια πιστεύει ότι, ενώ θα πρέπει να παρέχονται κίνητρα για την προώθηση ευρωπαϊκών έργων, η προσέγγιση που υιοθετείται θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη στην αγορά και, στο πλαίσιο αυτό, να μην επιβάλλεται η προβολή ή η αναζήτηση του περιεχομένου. Η χρήση ποσοστώσεων πρέπει να είναι περιορισμένη και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τις προτάσεις της Επιτροπής. Οι μεγαλύτερες ποσοστώσεις και οι πιο εξειδικευμένες προδιαγραφές ισοδυναμούν με προστατευτισμό των αγορών στον πολιτιστικό τομέα και δεν θα επέτρεπαν να λαμβάνεται υπόψη η ευρύτερη παγκόσμια αγορά τμήμα της οποίας αποτελεί η ψηφιακή ενιαία αγορά της ΕΕ. Οι επενδύσεις σε ευρωπαϊκό περιεχόμενο μεγιστοποιούνται όταν είναι προϊόν του ανταγωνισμού και της ζήτησης στην αγορά και όχι προϊόν τεχνητών στόχων αναφοράς και επιβολής τελών.

Εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ)

Οι προτάσεις της Επιτροπής για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ΕΡΑ είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της καθολικής και πλήρους εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Μολονότι η Ομάδα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ERGA) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον συντονισμό και τις ανταλλαγές μεταξύ των ρυθμιστικών φορέων, την ευθύνη για την εφαρμογή της ΟΥΟΑΜ επωμίζονται τα κράτη μέλη και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Τα κράτη μέλη πρέπει να αφιερώσουν επαρκείς πόρους στους εν λόγω φορείς προκειμένου αυτοί να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να εξασφαλίζουν σαφείς διαδικασίες προσφυγής και καταγγελίας.

Προστασία των ανηλίκων

Δεδομένης της σύγκλισης των μέσων ενημέρωσης, η αναθεώρηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων προσφέρει την ευκαιρία αύξησης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, του επιπέδου προστασίας των ανηλίκων στο πλαίσιο των µη γραµµικών υπηρεσιών. Είναι σημαντικό ότι κάθε νέος ορισμός ή τροποποίηση στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΥΟΜ επιδιώκει να βελτιώσει την προστασία των ανηλίκων, εξασφαλίζοντας ωστόσο στα κράτη μέλη την ευελιξία που απαιτείται για να αντιμετωπίζουν τις παράνομες δραστηριότητες.

Προσβασιμότητα

Ενώ είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενσωμάτωση του ζητήματος της προσβασιμότητας στις συναφείς πολιτικές, θα πρέπει ωστόσο να διατηρηθεί το άρθρο 7 της ισχύουσας οδηγίας ΥΟΑΜ και να βελτιωθεί με αναφορές σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων οι οποίες έχουν διαγραφεί από την Ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα (EAA). Η Ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα, η οποία περιλαμβάνει τόσο υλικές όσο και άυλες πτυχές σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων(1), δεν αναγνωρίζει επαρκώς τις πραγματικότητες και τις ανάγκες του τομέα των οπτικοακουστικών μέσων, γεγονός που θα μπορούσε να παρεμποδίσει τις πραγματικές καινοτομίες με τις οποίες θα μπορούσαν στο μέλλον να ικανοποιηθούν καλύτερα οι ατομικές ανάγκες των καταναλωτών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η τελευταία ουσιώδης τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου27, που κωδικοποιήθηκε στη συνέχεια από την οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28 , επήλθε το 2007 με την έκδοση της οδηγίας 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου29. Έκτοτε, υπήρξαν σημαντικές και ταχείες εξελίξεις στην αγορά των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Οι τεχνικές εξελίξεις παρέχουν δυνατότητες για νέα είδη υπηρεσιών και εμπειριών των χρηστών. Οι συνήθειες τηλεθέασης, ιδίως των νεότερων γενεών, έχουν αλλάξει σημαντικά. Αν και η κύρια οθόνη τηλεόρασης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική συσκευή για την ανταλλαγή οπτικοακουστικών εμπειριών, πολλοί τηλεθεατές έχουν μεταστραφεί σε άλλες, φορητές συσκευές για την παρακολούθηση οπτικοακουστικού περιεχομένου. Το παραδοσιακό τηλεοπτικό περιεχόμενο εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει σημαντικό μερίδιο του μέσου ημερήσιου χρόνου τηλεθέασης. Ωστόσο, νέοι τύποι περιεχομένου, όπως τα βίντεο σύντομης διάρκειας ή το περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες, αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία ενώ έχουν πλέον καθιερωθεί νέοι παράγοντες, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών βίντεο κατά παραγγελία και οι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο.

(1)  Η τελευταία ουσιώδης τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου27, που κωδικοποιήθηκε στη συνέχεια από την οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28 , επήλθε το 2007 με την έκδοση της οδηγίας 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου29. Έκτοτε, υπήρξαν σημαντικές και ταχείες εξελίξεις στην αγορά των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Οι τεχνικές εξελίξεις παρέχουν δυνατότητες για νέα είδη υπηρεσιών και εμπειριών των χρηστών. Οι συνήθειες τηλεθέασης, ιδίως των νεότερων γενεών, έχουν αλλάξει σημαντικά. Αν και η κύρια οθόνη τηλεόρασης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική συσκευή για την ανταλλαγή οπτικοακουστικών εμπειριών, πολλοί τηλεθεατές έχουν μεταστραφεί σε άλλες, φορητές συσκευές για την παρακολούθηση οπτικοακουστικού περιεχομένου. Το παραδοσιακό τηλεοπτικό περιεχόμενο εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει σημαντικό μερίδιο του μέσου ημερήσιου χρόνου τηλεθέασης. Ωστόσο, νέοι τύποι περιεχομένου, όπως τα βίντεο σύντομης διάρκειας ή το περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες, αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία ενώ έχουν πλέον καθιερωθεί νέοι παράγοντες, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών βίντεο κατά παραγγελία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο.

__________________

__________________

27Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 1989, για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 298 της 17.10.1989, σ. 23).

27Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 1989, για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 298 της 17.10.1989, σ. 23).

28Οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1).

28Οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1).

29Οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ, για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (ΕΕ L 332 της 18.12.2007, σ. 27).

29Οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ, για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (ΕΕ L 332 της 18.12.2007, σ. 27).

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην κοινωνία μας καθίσταται ολοένα και πιο σημαντικός, ιδίως για τις νέες γενιές, και αποτελεί σήμερα ένα σημείο προνομιακής πρόσβασης σε περιεχόμενο οπτικοακουστικών μέσων.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η οδηγία 2010/13/ΕΕ θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει μόνο για τις υπηρεσίες που έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή προγραμμάτων ενημερωτικού, ψυχαγωγικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Η απαίτηση ως προς τον κύριο αυτό σκοπό θα πρέπει επίσης να θεωρηθεί ότι ικανοποιείται, εάν η υπηρεσία έχει οπτικοακουστικό περιεχόμενο και μορφή που μπορούν να διαχωριστούν από την κύρια δραστηριότητα του παρόχου υπηρεσιών, όπως τα αυτοτελή τμήματα ηλεκτρονικών εφημερίδων που περιέχουν οπτικοακουστικά προγράμματα ή βίντεο που παράγονται από χρήστες, όταν τα τμήματα αυτά μπορούν να θεωρηθούν διαχωρίσιμα από την κύρια δραστηριότητά τους. Δεν περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες κοινωνικών μέσων δικτύωσης, εκτός εάν παρέχουν κάποια υπηρεσία που εμπίπτει στον ορισμό της πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο. Μια υπηρεσία θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι απλώς αναπόσπαστο συμπλήρωμα της κύριας δραστηριότητας λόγω των δεσμών μεταξύ της προσφοράς οπτικοακουστικής υπηρεσίας και της κύριας δραστηριότητας. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί ή κάθε άλλη οπτικοακουστική υπηρεσία υπό τη συντακτική ευθύνη ενός παρόχου υπηρεσιών μπορεί να συνιστούν από μόνα τους υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, ακόμη και εάν παρέχονται στο πλαίσιο πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο, χαρακτηριστικό της οποίας είναι η απουσία συντακτικής ευθύνης. Στις περιπτώσεις αυτές, εναπόκειται στους παρόχους που φέρουν τη συντακτική ευθύνη να τηρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

(3)  Η οδηγία 2010/13/ΕΕ θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει μόνο για τις υπηρεσίες που προορίζονται για λήψη από ένα σημαντικό ποσοστό του ευρέος κοινού, και οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σαφή επίδραση σε αυτό, και οι οποίες έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή προγραμμάτων ενημερωτικού, ψυχαγωγικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Η απαίτηση ως προς τον κύριο αυτό σκοπό θα πρέπει επίσης να θεωρηθεί ότι ικανοποιείται, εάν η υπηρεσία έχει οπτικοακουστικό περιεχόμενο και μορφή που μπορούν να διαχωριστούν από την κύρια δραστηριότητα του παρόχου υπηρεσιών, όπως τα αυτοτελή τμήματα ηλεκτρονικών εφημερίδων που περιέχουν οπτικοακουστικά προγράμματα ή βίντεο που παράγονται από χρήστες, όταν τα τμήματα αυτά μπορούν να θεωρηθούν διαχωρίσιμα από την κύρια δραστηριότητά τους. Οι υπηρεσίες κοινωνικών μέσων δικτύωσης αποτελούν σημαντικό σημείο πρόσβασης σε πληροφορίες για τους καταναλωτές και στηρίζονται ολοένα και περισσότερο σε οπτικοακουστικό περιεχόμενο που δημιουργείται ή τίθεται στη διάθεσή τους από τους χρήστες τους. Οι υπηρεσίες κοινωνικών μέσων δικτύωσης δεν εμπίπτουν γενικώς στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, είναι όμως αναγκαίο να περιλαμβάνονται όταν οι υπηρεσίες τους ανταποκρίνονται σε όλα τα κριτήρια που καθορίζουν μια πλατφόρμα ανταλλαγής βίντεο. Ομοίως, θα πρέπει να αποκλείονται οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που παρέχουν και διανέμουν το οπτικοακουστικό περιεχόμενο και δεν ανταγωνίζονται τις τηλεοπτικές εκπομπές, για παράδειγμα, παρέχοντας και διανέμοντας το οπτικοακουστικό περιεχόμενο που δημιουργείται από ιδιώτες χρήστες για κοινή χρήση στο πλαίσιο κοινοτήτων κοινών ενδιαφερόντων. Μια υπηρεσία θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι απλώς αναπόσπαστο συμπλήρωμα της κύριας δραστηριότητας λόγω των δεσμών μεταξύ της προσφοράς οπτικοακουστικής υπηρεσίας και της κύριας δραστηριότητας. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί ή κάθε άλλη οπτικοακουστική υπηρεσία υπό τη συντακτική ευθύνη ενός παρόχου υπηρεσιών μπορεί να συνιστούν από μόνα τους υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, ακόμη και εάν παρέχονται στο πλαίσιο πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο, χαρακτηριστικό της οποίας είναι η απουσία συντακτικής ευθύνης. Στις περιπτώσεις αυτές, εναπόκειται στους παρόχους που φέρουν τη συντακτική ευθύνη να τηρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Οι συντακτικές αποφάσεις συνίστανται σε αποφάσεις που λαμβάνονται σε καθημερινή βάση, ιδίως από τους διευθυντές προγραμμάτων ή τους αρχισυντάκτες, στο πλαίσιο ενός εγκεκριμένου προγράμματος. Ο χώρος στον οποίο λαμβάνονται οι συντακτικές αποφάσεις είναι ο συνήθης χώρος εργασίας των ατόμων που τις λαμβάνουν.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β)  Οι κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ανταγωνίζονται για το ίδιο κοινό όπως οι τηλεοπτικές εκπομπές, και η φύση καθώς και οι τρόποι πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες θα οδηγήσουν τον χρήστη να αναμένει ευλόγως κανονιστική προστασία στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό, και προκειμένου να αποφεύγονται ανισότητες όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία και τον ανταγωνισμό, η έννοια του «προγράμματος» πρέπει να ερμηνεύεται κατά τρόπο δυναμικό που να λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις στην παροχή του περιεχομένου των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας οι οποίες απευθύνονται σε ευρύ φάσμα κοινού και θεωρούνται μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Για να διαπιστωθεί η δικαιοδοσία απαιτείται εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία 2010/13/ΕΕ. Η αξιολόγηση τέτοιων πραγματικών καταστάσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλληλοσυγκρουόμενα αποτελέσματα. Κατά την εφαρμογή των διαδικασιών συνεργασίας που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 της οδηγίας 2010/13/ΕΕ, είναι σημαντικό να μπορεί η Επιτροπή να στηρίζει τα συμπεράσματά της σε αξιόπιστα πραγματικά περιστατικά. Η ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ERGA) θα πρέπει, ως εκ τούτου, να έχει την εξουσιοδότηση να εκδίδει γνώμες σε θέματα δικαιοδοσίας κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής.

(5)  Για να διαπιστωθεί η δικαιοδοσία απαιτείται εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία 2010/13/ΕΕ. Η αξιολόγηση τέτοιων πραγματικών καταστάσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλληλοσυγκρουόμενα αποτελέσματα. Κατά την εφαρμογή των διαδικασιών συνεργασίας που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 της οδηγίας 2010/13/ΕΕ, είναι σημαντικό να μπορεί η Επιτροπή να στηρίζει τα συμπεράσματά της σε αξιόπιστα πραγματικά περιστατικά. Η ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ERGA) θα πρέπει, ως εκ τούτου, να έχει την εξουσιοδότηση να εκδίδει, από κοινού με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, γνώμες σε θέματα δικαιοδοσίας κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Για να διασφαλιστεί η συνοχή και να υπάρχει ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και τις αρχές των κρατών μελών, η έννοια της «υποκίνησης μίσους» θα πρέπει να εναρμονιστεί, στον κατάλληλο βαθμό, με τον ορισμό στην απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008 για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, η οποία ορίζει τη ρητορική μίσους ως «δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους». Τούτο θα πρέπει να συνίσταται κυρίως στην εναρμόνιση των λόγων στους οποίους βασίζεται η υποκίνηση βίας ή μίσους.

(8)  Για να διασφαλιστεί η συνοχή και να υπάρχει ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και τις αρχές των κρατών μελών, η έννοια της «υποκίνησης μίσους» θα πρέπει να εναρμονιστεί, στον κατάλληλο βαθμό και κατά περίπτωση στα κράτη μέλη, με τον ορισμό στην απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008 για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, η οποία ορίζει τη ρητορική μίσους ως «δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους». Τούτο θα πρέπει να συνίσταται κυρίως στην εναρμόνιση των λόγων στους οποίους βασίζεται η υποκίνηση βίας ή μίσους.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Για να παρέχεται στους τηλεθεατές, συμπεριλαμβανομένων των γονέων και των ανηλίκων, η δυνατότητα να επιλέγουν εμπεριστατωμένα το περιεχόμενο που θα παρακολουθήσουν, είναι απαραίτητο οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων να τους παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για το περιεχόμενο που ενδέχεται να βλάψει τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. Οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν να παρέχονται, για παράδειγμα, μέσω ενός συστήματος με περιγραφικούς δείκτες περιεχομένου που δηλώνουν τη φύση του περιεχομένου. Οι περιγραφικοί δείκτες περιεχομένου μπορεί να παρέχονται με γραπτά, γραφικά ή ακουστικά μέσα.

9.  Για να παρέχεται στους τηλεθεατές, συμπεριλαμβανομένων των γονέων και των ανηλίκων, η δυνατότητα να επιλέγουν εμπεριστατωμένα το περιεχόμενο που θα παρακολουθήσουν, είναι απαραίτητο οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων να τους παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για το περιεχόμενο που ενδέχεται να βλάψει τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. Οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν να παρέχονται, για παράδειγμα, μέσω ενός συστήματος με περιγραφικούς δείκτες περιεχομένου που δηλώνουν τη φύση του περιεχομένου. Οι περιγραφικοί δείκτες περιεχομένου μπορεί να παρέχονται με γραπτά, γραφικά ή ακουστικά μέσα. Τα διαφορετικά μέσα περιγραφικών δεικτών περιεχομένου θα πρέπει να είναι αρκετά σαφή ώστε να ορίζουν κατά πόσον το συγκεκριμένο περιεχόμενο μπορεί να βλάψει ανηλίκους.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Υπάρχουν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ορισμένες ευρέως αποδεκτές διατροφικές οδηγίες, όπως το πρότυπο θρεπτικών χαρακτηριστικών του περιφερειακού γραφείου του ΠΟΥ για την Ευρώπη, που αποσκοπούν στη διαφοροποίηση των τροφίμων με βάση τη διατροφική σύστασή τους κατά τις τηλεοπτικές διαφημίσεις τροφίμων που απευθύνονται σε παιδιά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να διασφαλίζουν τη χρήση κωδίκων δεοντολογίας αυτορρύθμισης και συρρύθμισης για την αποτελεσματική μείωση της έκθεσης των παιδιών και των ανηλίκων στις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με τα τρόφιμα και τα ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, σάκχαρα και λιπαρές ουσίες, ή που με κάποιον άλλον τρόπο δεν τηρούν τις εν λόγω εθνικές ή διεθνείς διατροφικές οδηγίες.

(10)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να διασφαλίζουν ότι γίνεται χρήση αυτορρύθμισης και συρρύθμισης, περιλαμβανομένων και κωδίκων δεοντολογίας για την αποτελεσματική μείωση της έκθεσης των παιδιών και των ανηλίκων στις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με τα τρόφιμα και τα ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, σάκχαρα και λιπαρές ουσίες, ή που με κάποιον άλλον τρόπο δεν τηρούν τις εν λόγω εθνικές ή διεθνείς διατροφικές οδηγίες, όπως αυτές που εκπονούνται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πλατφόρμας δράσης της Επιτροπής για τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και την υγεία και του προτύπου θρεπτικών χαρακτηριστικών του περιφερειακού γραφείου του ΠΟΥ για την Ευρώπη. Η αυτορρύθμιση και η συρρύθμιση θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου αυτού.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Παρομοίως, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να διασφαλίζουν τη χρήση κωδίκων δεοντολογίας αυτορρύθμισης και συρρύθμισης για να περιορίζουν αποτελεσματικά την έκθεση παιδιών και ανηλίκων σε οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για οινοπνευματώδη ποτά. Υπάρχουν ορισμένα συστήματα συρρύθμισης ή αυτορρύθμισης σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο που αποσκοπούν στην υπεύθυνη εμπορία οινοπνευματωδών ποτών, συμπεριλαμβανομένων των οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων. Θα πρέπει να ενθαρρύνονται περαιτέρω τα εν λόγω συστήματα, και ιδίως εκείνα που στοχεύουν στο να διασφαλίζεται ότι οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για οινοπνευματώδη ποτά συνοδεύονται με μηνύματα για υπεύθυνη κατανάλωση.

(11)  Παρομοίως, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν τη χρήση κωδίκων δεοντολογίας αυτορρύθμισης και συρρύθμισης για να περιορίζουν αποτελεσματικά την έκθεση παιδιών και ανηλίκων σε οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για οινοπνευματώδη ποτά. Υπάρχουν ορισμένα συστήματα συρρύθμισης ή αυτορρύθμισης σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο που αποσκοπούν στην υπεύθυνη εμπορία οινοπνευματωδών ποτών, συμπεριλαμβανομένων των οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων. Θα πρέπει να ενθαρρύνονται περαιτέρω τα εν λόγω συστήματα, και ιδίως εκείνα που στοχεύουν στο να διασφαλίζεται ότι οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για οινοπνευματώδη ποτά συνοδεύονται με μηνύματα για υπεύθυνη κατανάλωση.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Για να εξαλειφθούν τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των διασυνοριακών υπηρεσιών στο εσωτερικό της Ένωσης, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτορρύθμισης και συρρύθμισης που στοχεύουν, ιδίως, στην προστασία των καταναλωτών ή της δημόσιας υγείας. Όταν εφαρμόζονται ορθά και παρακολουθούνται, οι κώδικες δεοντολογίας σε ενωσιακό επίπεδο θα ήταν ενδεχομένως ένα καλό μέσο για την εξασφάλιση μιας περισσότερο συνεκτικής και αποτελεσματικής προσέγγισης.

(12)  Για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή και της δημόσιας υγείας, και να εξαλειφθούν ταυτόχρονα τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των διασυνοριακών υπηρεσιών στο εσωτερικό της Ένωσης, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτορρύθμισης και συρρύθμισης, ιδίως, στην προστασία των καταναλωτών ή της δημόσιας υγείας. Όταν εφαρμόζονται ορθά και παρακολουθούνται, οι κώδικες δεοντολογίας σε ενωσιακό επίπεδο θα ήταν ενδεχομένως ένα καλό μέσο για την εξασφάλιση μιας περισσότερο συνεκτικής και αποτελεσματικής προσέγγισης. Θα πρέπει να βοηθούν τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές στην κατάρτιση των εθνικών τους κωδίκων δεοντολογίας και να συμβάλλουν στη βελτίωση της συνοχής κατά την εφαρμογή της οδηγίας 2010/13/ΕΕ.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Η αγορά τηλεοπτικών υπηρεσιών έχει εξελιχθεί και υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις, ιδίως όσον αφορά τους ποσοτικούς κανόνες για γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, τοποθέτηση προϊόντων και χορηγία. Χάρη στην εμφάνιση νέων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών χωρίς διαφήμιση, έχουν διευρυνθεί οι δυνατότητες επιλογής των τηλεθεατών, οι οποίοι μπορούν να στραφούν εύκολα σε εναλλακτικές προσφορές.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο ισχύων ποσοτικός κανόνας για τη διαφήμιση αποδείχθηκε αποτελεσματικός για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του καταναλωτή και της χρηματοδότησης των οπτικοακουστικών μέσων. Η αύξηση στην προσφορά οπτικοακουστικών υπηρεσιών δεν θα πρέπει να δικαιολογεί μια γενική μείωση στο επίπεδο προστασίας που προσφέρεται στους καταναλωτές από το διαφημιστικό περιεχόμενο. Η κατάργηση του ποσοτικού κανόνα θα επηρέαζε επίσης μη οπτικοακουστικούς τομείς ζωτικής σημασίας, όπως ο Τύπος, οι οποίοι στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στη διαφήμιση και αντιμετωπίζουν ήδη χρηματοδοτικές δυσκολίες.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της οδηγίας 2010/13/EΕ, ιδιαιτέρως όσον αφορά τη συντακτική ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα των προγραμμάτων και υπηρεσιών. Τρίτοι, εκτός από τον αποδέκτη της υπηρεσίας, δεν θα πρέπει να τροποποιούν προγράμματα και υπηρεσίες χωρίς τη συναίνεση του αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Θα πρέπει να επιτρέπονται αλλαγές στην προβολή των προγραμμάτων και των υπηρεσιών που έχουν εγκριθεί ή δρομολογηθεί από τον αποδέκτη.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Η χορηγία αποτελεί σημαντικό μέσο για τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή προγραμμάτων, ενώ συγχρόνως επιτρέπει την προώθηση του ονόματος ενός νομικού ή φυσικού προσώπου, ενός εμπορικού σήματος, μιας εικόνας, δραστηριοτήτων ή προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό, για να αποτελέσει η χορηγία πολύτιμη μορφή διαφημιστικής τεχνικής για τους διαφημιστές και τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, οι ανακοινώσεις χορηγίας μπορούν να περιέχουν διαφημιστικές αναφορές για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του χορηγού, ακόμη και αν δεν ενθαρρύνουν άμεσα την αγορά των αγαθών και υπηρεσιών. Οι ανακοινώσεις χορηγίας θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ενημερώνουν με σαφήνεια τους τηλεθεατές για την ύπαρξη συμφωνίας χορηγίας. Το περιεχόμενο των χρηματοδοτούμενων με χορηγία προγραμμάτων δεν θα πρέπει να επηρεάζεται κατά τρόπο που θίγει τη συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

(14)  Η χορηγία αποτελεί σημαντικό μέσο για τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή προγραμμάτων, ενώ συγχρόνως επιτρέπει την προώθηση του ονόματος ενός νομικού ή φυσικού προσώπου, ενός εμπορικού σήματος, μιας εικόνας, δραστηριοτήτων ή προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό, για να αποτελέσει η χορηγία πολύτιμη μορφή διαφημιστικής τεχνικής για τους διαφημιστές και τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, οι ανακοινώσεις χορηγίας μπορούν να περιέχουν διαφημιστικές αναφορές για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του χορηγού, ακόμη και αν δεν επιτρέπεται να ενθαρρύνουν άμεσα την αγορά των αγαθών και υπηρεσιών. Οι ανακοινώσεις χορηγίας θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ενημερώνουν με σαφήνεια τους τηλεθεατές για την ύπαρξη συμφωνίας χορηγίας. Το περιεχόμενο των χρηματοδοτούμενων με χορηγία προγραμμάτων δεν θα πρέπει να επηρεάζεται κατά τρόπο που θίγει τη συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Προκειμένου να προστατεύεται η συντακτική ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και η οπτικοακουστική αλυσίδα προστιθέμενης αξίας, είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των προγραμμάτων και των υπηρεσιών των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Τα προγράμματα και οι υπηρεσίες πρέπει να μεταδίδονται χωρίς περικοπές, τροποποιήσεις ή διακοπές. Τα προγράμματα και οι υπηρεσίες δεν θα πρέπει να τροποποιούνται χωρίς τη συγκατάθεση του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα και οι υπηρεσίες δεν θα πρέπει να τροποποιούνται από τρίτους χωρίς τη συναίνεση του αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Η τοποθέτηση προϊόντος δεν θα πρέπει να είναι αποδεκτή σε ειδησεογραφικά προγράμματα και προγράμματα επικαιρότητας, σε προγράμματα για θέματα καταναλωτών, σε θρησκευτικά προγράμματα και σε προγράμματα που παρακολουθούνται σε μεγάλο βαθμό από παιδιά. Ειδικότερα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η τοποθέτηση προϊόντος και οι ενσωματωμένες διαφημίσεις μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των παιδιών, διότι τα παιδιά δεν είναι συνήθως σε θέση να αναγνωρίσουν το εμπορικό περιεχόμενο. Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να συνεχιστεί η απαγόρευση της τοποθέτησης προϊόντων σε προγράμματα που παρακολουθούνται σε μεγάλο βαθμό από παιδιά. Οι εκπομπές για θέματα καταναλωτών είναι προγράμματα που παρέχουν συμβουλές στους τηλεθεατές ή περιλαμβάνουν έρευνες σχετικά με την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Το να επιτραπεί η τοποθέτηση προϊόντος σε τέτοια προγράμματα θα δυσχέραινε τη διάκριση μεταξύ της διαφήμισης και του συντακτικού περιεχομένου για τους τηλεθεατές οι οποίοι μπορεί να αναμένουν από τα εν λόγω προγράμματα γνήσια και ειλικρινή αξιολόγηση προϊόντων ή υπηρεσιών.

(16)  Η τοποθέτηση προϊόντος δεν θα πρέπει να είναι αποδεκτή σε ειδησεογραφικά προγράμματα και προγράμματα επικαιρότητας, σε προγράμματα για θέματα καταναλωτών, σε θρησκευτικά προγράμματα και σε προγράμματα για παιδιά. Ειδικότερα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η τοποθέτηση προϊόντος και οι ενσωματωμένες διαφημίσεις μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των παιδιών, διότι τα παιδιά δεν είναι συνήθως σε θέση να αναγνωρίσουν το εμπορικό περιεχόμενο. Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να συνεχιστεί η απαγόρευση της τοποθέτησης προϊόντων σε προγράμματα για παιδιά. Οι εκπομπές για θέματα καταναλωτών είναι προγράμματα που παρέχουν συμβουλές στους τηλεθεατές ή περιλαμβάνουν έρευνες σχετικά με την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Το να επιτραπεί η τοποθέτηση προϊόντος σε τέτοια προγράμματα θα δυσχέραινε τη διάκριση μεταξύ της διαφήμισης και του συντακτικού περιεχομένου για τους τηλεθεατές οι οποίοι μπορεί να αναμένουν από τα εν λόγω προγράμματα γνήσια και ειλικρινή αξιολόγηση προϊόντων ή υπηρεσιών.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο δεν πρέπει να δίνεται υπερβολική προβολή σε ένα προϊόν έχει αποδειχτεί ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη. Περιορίζει επίσης την πρόσληψη της τοποθέτησης προϊόντος η οποία, εξ ορισμού, προϋποθέτει σχετικά έντονη προβολή για να μπορεί να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία. Οι απαιτήσεις για τα προγράμματα που περιέχουν τοποθέτηση προϊόντος θα πρέπει, συνεπώς, να εστιάζονται στη σαφή ενημέρωση των τηλεθεατών για την ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντος και να διασφαλίζουν ότι δεν επηρεάζεται η συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

(17)  Οι απαιτήσεις για τα προγράμματα που περιέχουν τοποθέτηση προϊόντος θα πρέπει, συνεπώς, να εστιάζονται στη σαφή ενημέρωση των τηλεθεατών για την ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντος και να διασφαλίζουν ότι δεν επηρεάζεται η συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Δεδομένου ότι η αύξηση του αριθμού νέων υπηρεσιών παρέχει στους τηλεθεατές περισσότερες επιλογές, οι τηλεοπτικοί φορείς έχουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την παρεμβολή διαφημίσεων και μηνυμάτων τηλεαγοράς, όταν αυτό δεν θίγει την ακεραιότητα του προγράμματος. Ωστόσο, για να διασφαλιστεί ο ειδικός χαρακτήρας του ευρωπαϊκού τηλεοπτικού τοπίου, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι περιορισμοί στις διακοπές κινηματογραφικών έργων και τηλεοπτικών ταινιών, καθώς και ορισμένων κατηγοριών προγραμμάτων για τα οποία εξακολουθεί να απαιτείται ειδική προστασία.

(18)  Παρότι η αύξηση του αριθμού νέων υπηρεσιών παρέχει στους τηλεθεατές περισσότερες επιλογές, εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η προστασία του συνόλου των προγραμμάτων και των καταναλωτών από τη δυσανάλογα συχνή προβολή διαφημίσεων και μηνυμάτων τηλεαγοράς. Ως εκ τούτου, για να διασφαλιστεί ο ειδικός χαρακτήρας του ευρωπαϊκού τηλεοπτικού τοπίου, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι περιορισμοί στις διακοπές κινηματογραφικών έργων και τηλεοπτικών ταινιών, καθώς και ορισμένων κατηγοριών προγραμμάτων για τα οποία εξακολουθεί να απαιτείται ειδική προστασία και να μην προβλεφθεί περαιτέρω ευελιξία.

Αιτιολόγηση

Υπογραμμίζει τη σημασία διατήρησης των κανόνων των 30 λεπτών μεταξύ διακοπών για διαφημίσεις σε κινηματογραφικά έργα, καθώς κάτι τέτοιο θα επηρέαζε δυσανάλογα την ακεραιότητα των προγραμμάτων και δεν αντιστοιχεί στις συνήθειες των καταναλωτών, ούτε συνιστά επιτακτική ανάγκη για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Παρότι η παρούσα οδηγία δεν αυξάνει τον συνολικό χρόνο αποδεκτής διαφήμισης μεταξύ των ωρών 7:00και 23:00, είναι σημαντικό για τους τηλεοπτικούς φορείς να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία και να μπορούν να επιλέγουν τον χρόνο προβολής της διαφήμισης, ώστε να μεγιστοποιούν τη ζήτηση των διαφημιζομένων και τη ροή των τηλεθεατών. Το ωριαίο όριο θα πρέπει συνεπώς να καταργηθεί και να θεσπιστεί ημερήσιο όριο 20% του χρόνου των διαφημίσεων μεταξύ των ωρών 07:00 και 23:00.

διαγράφεται

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Πολλοί τηλεοπτικοί φορείς ανήκουν σε μεγαλύτερους ομίλους μέσων ενημέρωσης και προβάλλουν ανακοινώσεις όχι μόνο σε σχέση με τα δικά τους προγράμματα και τα δευτερεύοντα προϊόντα που είναι άμεσα παράγωγα αυτών των προγραμμάτων, αλλά και σε σχέση με προγράμματα άλλων οντοτήτων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο μέσων επικοινωνίας. Ο χρόνος μετάδοσης που διατίθεται για ανακοινώσεις του τηλεοπτικού φορέα σχετικά με τα προγράμματα άλλων οντοτήτων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο μέσων επικοινωνίας δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον μέγιστο χρόνο ημερησίας μετάδοσης που μπορεί να διατίθεται για διαφήμιση και τηλεαγορά.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η παροχή της δυνατότητας σε ομίλους μέσων επικοινωνίας να προβάλλουν ανακοινώσεις σε όλους τους τηλεοπτικούς φορείς που κατέχουν σε σχέση με τα προγράμματα των τηλεοπτικών φορέων που κατέχουν θα ήταν επιζήμια για τον θεμιτό ανταγωνισμό στον τομέα, καθώς θα έδινε αδικαιολόγητο πλεονέκτημα στους κυρίαρχους τομείς. Θα οδηγούσε επίσης σε μη αναγκαία αύξηση του όγκου των διαφημίσεων καθώς οι ανακοινώσεις αυτές θα αποκλείονταν από τους ποσοτικούς κανόνες.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Οι πάροχοι κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων θα πρέπει να προωθούν την παραγωγή και τη διανομή ευρωπαϊκών έργων εξασφαλίζοντας ότι οι κατάλογοί τους περιέχουν ένα ελάχιστο ποσοστό ευρωπαϊκών έργων και ότι παρέχεται σε αυτά αρκετή προβολή.

(21)  Οι πάροχοι κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων θα πρέπει να προωθούν την παραγωγή και τη διανομή ευρωπαϊκών έργων εξασφαλίζοντας, όπου είναι εφικτό και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα, ότι οι κατάλογοί τους περιέχουν ένα ελάχιστο ποσοστό ευρωπαϊκών έργων χωρίς να επηρεάζουν την αρχή της πολυφωνίας των μέσων και εφόσον τέτοιου είδους μέτρα δεν επηρεάζουν τις υπηρεσίες που παρέχονται στον καταναλωτή.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)  Οι πάροχοι κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων θα πρέπει να ενθαρρύνονται να προωθούν την παραγωγή και τη διανομή ευρωπαϊκών έργων εξασφαλίζοντας ότι οι κατάλογοί τους περιέχουν ένα ποσοστό ευρωπαϊκών έργων και ότι η εμπειρία τηλεθέασης του καταναλωτή δεν επηρεάζεται από αυτό.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Για να διασφαλιστεί ικανοποιητικό επίπεδο επενδύσεων σε ευρωπαϊκά έργα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλουν οικονομικές υποχρεώσεις στους παρόχους υπηρεσιών κατά παραγγελία που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους. Οι υποχρεώσεις αυτές μπορεί να λάβουν τη μορφή άμεσων συνεισφορών για την παραγωγή και την απόκτηση δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκά έργα. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιβάλλουν εισφορές που καταβάλλονται σε ένα ταμείο, με βάση τα έσοδα από τις κατά παραγγελία υπηρεσίες που παρέχονται στο έδαφός τους και προορίζονται για αυτό. Η παρούσα οδηγία διευκρινίζει ότι, επειδή υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και των διαφορετικών πολιτιστικών πολιτικών των κρατών μελών, επιτρέπεται επίσης στα κράτη μέλη να επιβάλλουν τέτοιες οικονομικές υποχρεώσεις σε εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος παρόχους κατά παραγγελία υπηρεσιών οι οποίες προορίζονται για την επικράτειά τους. Στην περίπτωση αυτή, οι οικονομικές υποχρεώσεις θα πρέπει να επιβάλλονται μόνον επί των εσόδων που προκύπτουν από τους τηλεθεατές στο εν λόγω κράτος μέλος.

(22)  Για να διασφαλιστεί ικανοποιητικό επίπεδο επενδύσεων σε ευρωπαϊκά έργα, θα πρέπει τα κράτη μέλη να μπορούν να επιβάλλουν οικονομικές υποχρεώσεις στους παρόχους υπηρεσιών κατά παραγγελία που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους. Οι υποχρεώσεις αυτές μπορεί να λάβουν τη μορφή άμεσων συνεισφορών για την παραγωγή και την απόκτηση δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκά έργα. Οικονομικές υποχρεώσεις μπορούν να επιβάλλονται μόνο σε εθνικό επίπεδο από τα κράτη μέλη στις κατά παραγγελία υπηρεσίες εντός της δικαιοδοσίας τους, σύμφωνα με την αρχή της χώρας καταγωγής.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Όταν ένα κράτος μέλος αξιολογεί, κατά περίπτωση, κατά πόσον μια κατά παραγγελία υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος απευθύνεται σε τηλεθεατές στην επικράτειά του, το κράτος αυτό μπορεί να αναφερθεί σε δείκτες, όπως η διαφήμιση ή άλλες ενέργειες προώθησης, που προορίζονται ειδικά για πελάτες στη δική του επικράτεια, δεδομένου ότι η κύρια γλώσσα της υπηρεσίας ή η ύπαρξη περιεχομένου ή εμπορικών ανακοινώσεων προορίζονται ειδικά για τους τηλεθεατές του κράτους μέλους λήψης.

διαγράφεται

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Όταν τα κράτη μέλη επιβάλλουν χρηματοοικονομικές συνεισφορές σε παρόχους κατά παραγγελία υπηρεσιών, οι συνεισφορές αυτές θα πρέπει να επιδιώκουν την κατάλληλη προώθηση των ευρωπαϊκών έργων, κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι διπλής επιβολής για τους παρόχους υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, εάν το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών επιβάλλει χρηματοοικονομική συνεισφορά, το εν λόγω κράτος λαμβάνει υπόψη όλες τις χρηματοοικονομικές συνεισφορές που επιβάλλονται από τα κράτη μέλη που είναι αποδέκτες των υπηρεσιών.

διαγράφεται

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Για να διασφαλιστεί ότι οι υποχρεώσεις σχετικά με την προώθηση ευρωπαϊκών έργων δεν υπονομεύουν την ανάπτυξη της αγοράς και για να καταστεί δυνατή η είσοδος νέων παραγόντων στην αγορά, οι επιχειρήσεις που δεν έχουν σημαντική παρουσία στην αγορά δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε τέτοιες απαιτήσεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις με μικρό κύκλο εργασιών και χαμηλό αριθμό τηλεθεατών, καθώς και για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά τα οριζόμενα στη σύσταση 2003/361/EΚ33της Επιτροπής. Επίσης, ενδέχεται να μην είναι ενδεδειγμένο να επιβάλλονται τέτοιες απαιτήσεις, στις περιπτώσεις στις οποίες – λόγω του χαρακτήρα ή του θεματικού τομέα των κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων – οι απαιτήσεις αυτές θα ήταν ανέφικτες ή αδικαιολόγητες.

(25)  Για να διασφαλιστεί ότι οι υποχρεώσεις σχετικά με την προώθηση ευρωπαϊκών έργων δεν υπονομεύουν την ανάπτυξη της αγοράς και για να καταστεί δυνατή η είσοδος νέων παραγόντων στην αγορά, οι επιχειρήσεις που δεν έχουν σημαντική παρουσία στην αγορά δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε τέτοιες απαιτήσεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις με μικρό κύκλο εργασιών και χαμηλό αριθμό τηλεθεατών, καθώς και για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά τα οριζόμενα στη σύσταση 2003/361/EΚ33της Επιτροπής. Επίσης, δεν θα ήταν ενδεδειγμένο να επιβάλλονται τέτοιες απαιτήσεις, στις περιπτώσεις στις οποίες – λόγω του χαρακτήρα ή του θεματικού τομέα των κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή του ανταγωνισμού με ισοδύναμα ευρωπαϊκά έργα – οι απαιτήσεις αυτές θα ήταν ανέφικτες ή αδικαιολόγητες. Ωστόσο, θα θεωρούσαμε χρήσιμο ένα σύστημα το οποίο θα ενισχύσει τις χρηματοδοτικές συνεισφορές για την παραγωγή ευρωπαϊκών έργων υψηλής ποιότητας, για παράδειγμα, μέσω ευνοϊκών φορολογικών μέτρων.

__________________

__________________

33 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).

33 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει επαρκή και γεωγραφικά διαφοροποιημένη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του υποπρογράμματος Media του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» για τη στήριξη της κυκλοφορίας δημιουργικού περιεχομένου μεταξύ των συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ψηφιακής διανομής ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων και της ανάπτυξης καινοτόμων μοντέλων χρηματοδότησης για δημιουργικό περιεχόμενο.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Νέες προκλήσεις εμφανίζονται, ιδίως σε σχέση με τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο, στις οποίες οι χρήστες, και ιδιαίτερα οι ανήλικοι, καταναλώνουν όλο και περισσότερο οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Στο πλαίσιο αυτό, το επιβλαβές περιεχόμενο και η ρητορική μίσους που αποθηκεύονται σε πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο προκαλούν ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία. Για τους σκοπούς της προστασίας των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο και όλων των πολιτών από περιεχόμενο που περιέχει στοιχεία υποκίνησης βίας ή μίσους, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν αναλογικοί κανόνες για τα θέματα αυτά.

(26)  Νέες προκλήσεις εμφανίζονται, ιδίως σε σχέση με τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο, στις οποίες οι χρήστες, και ιδιαίτερα οι ανήλικοι, καταναλώνουν όλο και περισσότερο οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Στο πλαίσιο αυτό, το επιβλαβές περιεχόμενο και η ρητορική μίσους που αποθηκεύονται σε πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο προκαλούν ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία. Ενώ η αυθαίρετη αφαίρεση τέτοιας μορφής περιεχομένου, η οποία συχνά βασίζεται σε υποκειμενική ερμηνεία, μπορεί να υπονομεύσει την ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης, είναι αναγκαίο, να προστατεύονται οι ανήλικοι από επιβλαβές περιεχόμενο και όλοι οι πολίτες από περιεχόμενο που περιέχει στοιχεία υποκίνησης, μεταξύ άλλων, βίας, μίσους ή τρομοκρατίας. Είναι επίσης αναγκαίο να ενθαρρύνονται οι πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο να εφαρμόζουν εκούσια μέτρα για τα θέματα αυτά, σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών και το δίκαιο της Ένωσης, και με τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται σε τακτική βάση από τις αρχές, και με την επιφύλαξη των άρθρων 14 και 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το πλέον επιβλαβές περιεχόμενο, όπως η αδικαιολόγητη βία και η πορνογραφία, θα πρέπει να υπόκειται σε αυστηρότατα μέτρα.

 

______________________

 

  Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 178 της 17.07.2000, σ. 1).

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Ένα σημαντικό μέρος του αποθηκευμένου περιεχομένου σε πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο δεν υπόκειται στη συντακτική ευθύνη του παρόχου της πλατφόρμας για την ανταλλαγή βίντεο. Ωστόσο, οι εν λόγω πάροχοι εν γένει καθορίζουν την οργάνωση του περιεχομένου, δηλαδή των προγραμμάτων ή των βίντεο που παράγουν οι χρήστες, μεταξύ άλλων και με αυτοματοποιημένα μέσα ή αλγορίθμους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι εν λόγω πάροχοι να υποχρεούνται να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από περιεχόμενο που θα μπορούσε να βλάψει τη σωματική, πνευματική ή ηθική τους ανάπτυξη, καθώς και για την προστασία όλων των πολιτών από την υποκίνηση βίας ή μίσους ενάντια ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας τα αίτια της οποίας σχετίζονται με το φύλο, τη φυλετική καταγωγή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές ή την εθνική ή εθνοτική καταγωγή.

(28)  Ένα σημαντικό μέρος του αποθηκευμένου περιεχομένου σε πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο δεν υπόκειται στη συντακτική ευθύνη του παρόχου της πλατφόρμας για την ανταλλαγή βίντεο. Ωστόσο, ορισμένοι πάροχοι αποδεικνύουν ότι έχουν την ικανότητα να καθορίζουν την οργάνωση του περιεχομένου, δηλαδή των προγραμμάτων ή των βίντεο που παράγουν οι χρήστες, μεταξύ άλλων και με αυτοματοποιημένα μέσα ή αλγορίθμους, ιδίως με τη σήμανση και τον καθορισμό αλληλουχίας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι εν λόγω πάροχοι να υποχρεούνται να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από περιεχόμενο που θα μπορούσε να βλάψει τη σωματική και την πνευματική τους ανάπτυξη, στον βαθμό που έχουν λάβει πραγματική γνώση του εν λόγω περιεχομένου, καθώς και για την προστασία όλων των πολιτών από την υποκίνηση βίας ή μίσους ενάντια ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας τα αίτια της οποίας σχετίζονται με το φύλο, τη φυλετική καταγωγή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές ή την εθνική ή εθνοτική καταγωγή. Στις περιπτώσεις που αυτό είναι πρακτικό και εφικτό, πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα απόσυρσης του εν λόγω περιεχομένου μέσω της χρήσης αξιόπιστων συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Οι πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο θα πρέπει να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο στην εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων που λαμβάνονται βάσει της παρούσας οδηγίας. Θα πρέπει, συνεπώς, να ενθαρρύνεται η συρρύθμιση.

(30)  Οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς, μεταξύ άλλων οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο, θα πρέπει να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο στην εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων που λαμβάνονται βάσει της παρούσας οδηγίας. Θα πρέπει, συνεπώς, να ενθαρρύνεται η συρρύθμιση που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και λογοδοσία υπό την παρακολούθηση των αρμόδιων εθνικών ρυθμιστικών φορέων.

Για να εξασφαλιστεί σαφής και συνεκτική προσέγγιση ως προς αυτό το ζήτημα σε όλη την Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μην έχουν το δικαίωμα να απαιτούν από τους παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο να λαμβάνουν αυστηρότερα από τα προβλεπόμενα στην παρούσα οδηγία μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο και των πολιτών γενικά από περιεχόμενο υποκίνησης βίας ή μίσους. Θα πρέπει, ωστόσο, να διατηρηθεί η δυνατότητα των κρατών μελών να λαμβάνουν τέτοια αυστηρότερα μέτρα όταν το περιεχόμενο είναι παράνομο, υπό τον όρο ότι συμμορφώνονται με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, και να λαμβάνουν μέτρα σε σχέση με περιεχόμενο σε δικτυακούς τόπους που περιέχουν ή διαδίδουν υλικό παιδικής πορνογραφίας, όπως απαιτείται από και επιτρέπεται βάσει του άρθρου 25 της οδηγίας 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35. Θα πρέπει, επίσης, να διατηρηθεί η δυνατότητα για τους παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο να λαμβάνουν αυστηρότερα μέτρα σε εθελοντική βάση.

Για να εξασφαλιστεί σαφής και συνεκτική προσέγγιση ως προς αυτό το ζήτημα σε όλη την Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μην έχουν το δικαίωμα να απαιτούν από τους παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο να λαμβάνουν αυστηρότερα από τα προβλεπόμενα στην παρούσα οδηγία μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο και των πολιτών γενικά από περιεχόμενο υποκίνησης βίας ή μίσους. Θα πρέπει, ωστόσο, να διατηρηθεί η δυνατότητα των κρατών μελών να λαμβάνουν τέτοια αυστηρότερα μέτρα όταν το περιεχόμενο είναι παράνομο, υπό τον όρο ότι συμμορφώνονται με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, και να λαμβάνουν μέτρα σε σχέση με περιεχόμενο σε δικτυακούς τόπους που περιέχουν ή διαδίδουν υλικό παιδικής πορνογραφίας, όπως απαιτείται από και επιτρέπεται βάσει του άρθρου 25 της οδηγίας 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35. Θα πρέπει, επίσης, να διατηρηθεί η δυνατότητα για τους παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο να λαμβάνουν αυστηρότερα μέτρα σε εθελοντική βάση.

__________________

__________________

35 Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ.1).

35 Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ.1).

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(31α)  Για να εξασφαλίσουν την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των χρηστών, οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών, σε συνεργασία με την ERGA και την Επιτροπή, θα πρέπει να εκδίδουν τακτικά κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την αφαίρεση επιβλαβούς περιεχομένου, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Οι καλυπτόμενοι από την παρούσα οδηγία πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο παρέχουν υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2000/31/ΕΚ. Οι εν λόγω πάροχοι υπόκεινται, συνεπώς, στους κανόνες για την εσωτερική αγορά που ορίζονται στο άρθρο 3 της εν λόγω οδηγίας, εάν είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος. Είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες στους παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο που δεν είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος, με σκοπό να διαφυλαχθεί η αποτελεσματικότητα των προβλεπόμενων στην παρούσα οδηγία μέτρων προστασίας των ανηλίκων και των πολιτών και να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού κατά τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, όταν οι εν λόγω πάροχοι έχουν είτε μητρική εταιρεία είτε θυγατρική εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, ή όταν οι εν λόγω πάροχοι ανήκουν σε όμιλο του οποίου μία άλλη οντότητα είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος. Προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να θεσπιστούν ρυθμίσεις για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους στο οποίο θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν την έδρα τους οι εν λόγω πάροχοι. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνεται για τους παρόχους που υπάγονται στη δικαιοδοσία κάθε κράτους μέλους κατ’ εφαρμογή των κανόνων σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης οι οποίοι θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία και στην οδηγία 2000/31/ΕΚ.

(32)  Οι καλυπτόμενοι από την παρούσα οδηγία πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο παρέχουν υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2000/31/ΕΚ. Οι εν λόγω πάροχοι υπόκεινται, συνεπώς, στους κανόνες για την εσωτερική αγορά που ορίζονται στο άρθρο 3 της εν λόγω οδηγίας, εάν είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος. Είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες στους παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο που δεν είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος, με σκοπό να διαφυλαχθεί η αποτελεσματικότητα των προβλεπόμενων στην παρούσα οδηγία μέτρων προστασίας των ανηλίκων και των πολιτών και να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού κατά τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, όταν οι εν λόγω πάροχοι έχουν είτε μητρική εταιρεία είτε θυγατρική εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, ή όταν οι εν λόγω πάροχοι ανήκουν σε όμιλο του οποίου μία άλλη οντότητα είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος. Προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να θεσπιστούν ρυθμίσεις για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους στο οποίο θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν την έδρα τους οι εν λόγω πάροχοι. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνεται για τους παρόχους που υπάγονται στη δικαιοδοσία κάθε κράτους μέλους κατ’ εφαρμογή των κανόνων σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης οι οποίοι θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία και στην οδηγία 2000/31/ΕΚ. Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια του «παρόχου πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο» θα πρέπει να είναι ευρύτερη, προκειμένου να συμπεριλάβει και τους διανομείς γραμμικών υπηρεσιών ή τις πλατφόρμες αναμετάδοσης υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, ανεξάρτητα από το τεχνικό μέσο αναμετάδοσης που χρησιμοποιείται, όπως καλώδιο, δορυφόρος, διαδίκτυο.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτύχουν τον απαιτούμενο βαθμό διαρθρωτικής ανεξαρτησίας μόνο εάν έχουν συσταθεί ως χωριστές νομικές οντότητες. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγγυώνται την ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών από την κυβέρνηση, από τους δημόσιους οργανισμούς και από τον βιομηχανικό κλάδο, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία των αποφάσεών τους. Η εν λόγω απαίτηση ανεξαρτησίας δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα των κρατών μελών να ιδρύουν ρυθμιστικές αρχές που έχουν την εποπτεία σε διάφορους τομείς, όπως στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και των τηλεπικοινωνιών. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να διαθέτουν τις εκτελεστικές εξουσίες και τους πόρους που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όσον αφορά το προσωπικό, την εμπειρογνωσία και τα οικονομικά μέσα. Οι δραστηριότητες των εθνικών ρυθμιστικών αρχών που καθορίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να διασφαλίζουν τον σεβασμό των στόχων της πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας, της πολιτισμικής πολυμορφίας, της προστασίας των καταναλωτών, της εσωτερικής αγοράς και της προώθησης του θεμιτού ανταγωνισμού.

(33)  Οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτύχουν τον απαιτούμενο βαθμό διαρθρωτικής ανεξαρτησίας μόνο εάν έχουν συσταθεί ως χωριστές νομικές οντότητες και λειτουργικά ανεξάρτητα όργανα αυτών των οντοτήτων. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγγυώνται την ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών από την κυβέρνηση, από τους δημόσιους οργανισμούς και από τον βιομηχανικό κλάδο, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία των αποφάσεών τους. Η εν λόγω απαίτηση ανεξαρτησίας δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα των κρατών μελών να ιδρύουν ρυθμιστικές αρχές που έχουν την εποπτεία σε διάφορους τομείς, όπως στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και των τηλεπικοινωνιών. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να διαθέτουν τις εκτελεστικές εξουσίες και τους πόρους που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όσον αφορά το προσωπικό, την εμπειρογνωσία και τα οικονομικά μέσα. Οι δραστηριότητες των εθνικών ρυθμιστικών αρχών που καθορίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να διασφαλίζουν τον σεβασμό των στόχων της πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας, της πολιτισμικής πολυμορφίας, της προστασίας των καταναλωτών, της εσωτερικής αγοράς και της προώθησης του θεμιτού ανταγωνισμού. Θεωρείται αναγκαία η θέσπιση της υποχρέωσης για τα κράτη μέλη να έχουν ανεξάρτητες και αποτελεσματικές ρυθμιστικές αρχές. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να προβούν στην ίδρυση μιας σειράς διοικητικών και οικονομικών απαιτήσεων για τη διευκόλυνση αυτών των ανεξάρτητων και αποτελεσματικών ρυθμιστικών αρχών.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την ευχέρεια να συμβουλεύεται την ERGA για κάθε ζήτημα που συνδέεται με τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας και τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο. Η ERGA θα πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή, παρέχοντας την εμπειρογνωσία και τις συμβουλές της, καθώς και διευκολύνοντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να ζητεί τη γνώμη της ERGA κατά την εφαρμογή της οδηγίας 2010/13/ΕΕ με σκοπό να διευκολυνθεί η συγκλίνουσα εφαρμογή της σε όλη την ψηφιακή ενιαία αγορά. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η ERGA θα πρέπει να διατυπώνει τη γνώμη της για διάφορα θέματα, ιδίως όσον αφορά τη δικαιοδοσία, τους κώδικες δεοντολογίας της Ένωσης στον τομέα της προστασίας των ανηλίκων και της ρητορικής μίσους, καθώς και τις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για τρόφιμα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι/νάτριο και σάκχαρα.

(37)  Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την ευχέρεια να συμβουλεύεται την ERGA για κάθε ζήτημα που συνδέεται με τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας και τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο. Η ERGA θα πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή, παρέχοντας την εμπειρογνωσία και τις συμβουλές της, καθώς και διευκολύνοντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να ζητεί τη γνώμη της ERGA κατά την εφαρμογή της οδηγίας 2010/13/ΕΕ με σκοπό να διευκολυνθεί η συνεπής εφαρμογή της σε όλη την ψηφιακή ενιαία αγορά. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η ERGA θα πρέπει να διατυπώνει τη γνώμη της για διάφορα θέματα, ιδίως όσον αφορά τη δικαιοδοσία, τους κώδικες δεοντολογίας της Ένωσης στον τομέα της προστασίας των ανηλίκων και της ρητορικής μίσους.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ικανότητα των κρατών μελών να επιβάλλουν υποχρεώσεις για να διασφαλίσουν τη δυνατότητα εντοπισμού περιεχομένου γενικού ενδιαφέροντος και την προσβασιμότητα σ’ αυτό βάσει καθορισμένων στόχων γενικού συμφέροντος, όπως η πολυφωνία των μέσων επικοινωνίας, η ελευθερία του λόγου και η πολιτισμική πολυμορφία. Οι εν λόγω υποχρεώσεις θα πρέπει να επιβάλλονται μόνον όταν είναι απαραίτητες για να επιτευχθούν οι στόχοι γενικού συμφέροντος που καθορίζονται σαφώς από τα κράτη μέλη σε συμφωνία με το ενωσιακό δίκαιο. Εν προκειμένω, τα κράτη μέλη θα πρέπει ειδικότερα να εξετάσουν την ανάγκη για ρυθμιστική παρέμβαση ως προς τα αποτελέσματα που απορρέουν από τις δυνάμεις της αγοράς. Όταν αποφασίζουν να επιβάλουν κανόνες για τις δυνατότητες εντοπισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιβάλλουν μόνον αναλογικές υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις, για την εξυπηρέτηση θεμιτών στόχων δημόσιας πολιτικής.

(38)  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ικανότητα των κρατών μελών να λαμβάνουν μέτρα για να διασφαλίσουν τη χωρίς διακρίσεις δυνατότητα εντοπισμού περιεχομένου γενικού ενδιαφέροντος και την πρόσβαση σ’ αυτό βάσει καθορισμένων στόχων γενικού συμφέροντος, όπως η πολυφωνία των μέσων επικοινωνίας, η ελευθερία του λόγου και η πολιτισμική πολυμορφία. Οι εν λόγω υποχρεώσεις θα πρέπει να θεσπίζονται μόνον όταν είναι απαραίτητες και αναλογικές για να επιτευχθούν οι στόχοι γενικού συμφέροντος που καθορίζονται σαφώς από τα κράτη μέλη σε συμφωνία με το ενωσιακό δίκαιο. Εν προκειμένω, τα κράτη μέλη θα πρέπει ειδικότερα να εξετάσουν την ανάγκη για ρυθμιστική παρέμβαση ως προς τα αποτελέσματα που απορρέουν από τις δυνάμεις της αγοράς. Όταν αποφασίζουν να θεσπίσουν κανόνες για τις δυνατότητες εντοπισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν μόνον αναλογικά μέτρα σε σχέση με τις επιχειρήσεις, για την εξυπηρέτηση θεμιτών στόχων δημόσιας πολιτικής.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(38α)  Τα δικαιώματα των προσώπων με αναπηρία και των ηλικιωμένων να συμμετέχουν και να εντάσσονται στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Ένωσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την παροχή προσιτών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Είναι, ως εκ τούτου, σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι η προσβασιμότητα καλύπτεται επαρκώς και προβάλλεται στην οδηγία 2010/13/ΕΕ, σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 38 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(38β)  Τα μέσα επίτευξης της προσβασιμότητας θα πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες πρόσβασης, όπως διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, υποτιτλισμό για κωφούς και άτομα με προβλήματα ακοής, προφορική εκφορά υποτίτλων, ακουστική περιγραφή και εύκολα κατανοητή περιήγηση στο μενού. Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και προορατικότητα κατά τη βελτίωση αυτών των υπηρεσιών πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρίες και τους ηλικιωμένους, αναφέροντας με σαφήνεια στις πληροφορίες του προγράμματος, καθώς και στον ηλεκτρονικό οδηγό προγραμμάτων, ότι οι υπηρεσίες αυτές διατίθενται, απαριθμώντας και εξηγώντας τον τρόπο χρήσης των δυνατοτήτων προσβασιμότητάς τους, και εξασφαλίζοντας ότι είναι προσβάσιμες από άτομα με αναπηρία.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(39α)  Οποιοδήποτε μέτρο αυτορρύθμισης και συρρύθμισης που εφαρμόζεται σε επίπεδο κράτους μέλους πρέπει να τηρεί πλήρως τις υποχρεώσεις σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ιδίως δε του άρθρου 52.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο αα – στοιχείο i

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(i)  η υπηρεσία συνίσταται στην αποθήκευση μεγάλου όγκου προγραμμάτων ή βίντεο παραγόμενων από χρήστες, για τα οποία ο πάροχος πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο δεν φέρει συντακτική ευθύνη·

(i)  η υπηρεσία συνίσταται στην αποθήκευση ή στη διάθεση μεγάλου όγκου προγραμμάτων ή βίντεο παραγόμενων από χρήστες, για τα οποία ο πάροχος πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο δεν φέρει συντακτική ευθύνη·

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο αα– στοιχείο ii

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ii)  η οργάνωση του αποθηκευμένου περιεχομένου καθορίζεται από τον πάροχο της υπηρεσίας, με τη βοήθεια ιδίως αυτοματοποιημένων μέσων και αλγορίθμων, ιδίως με τη φιλοξενία, την απεικόνιση, τη σήμανση και τον καθορισμό αλληλουχίας·

(ii)  η οργάνωση του αποθηκευμένου περιεχομένου καθορίζεται από τον πάροχο της υπηρεσίας·

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο αα – σημείο iii

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(iii)  ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας ή ενός διαχωρίσιμου τμήματός της είναι να παρέχει στο ευρύ κοινό προγράμματα και βίντεο παραγόμενα από χρήστες, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση·

(iii)  ο σκοπός της υπηρεσίας ή ενός τμήματός της είναι να παρέχει στο ευρύ κοινό προγράμματα και βίντεο παραγόμενα από χρήστες, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση·

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ββ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  παρεμβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 

β β)  «υπηρεσία πρόσβασης»: πρόσθετη δυνατότητα της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων που βελτιώνει την προσβασιμότητα των προγραμμάτων για άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία. Οι υπηρεσίες πρόσβασης περιλαμβάνουν υπότιτλους για κωφούς και άτομα με προβλήματα ακοής, ακουστική περιγραφή, προφορική εκφορά υποτίτλων ή ακουστικούς υπότιτλους και διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα·»

 

β γ)  «υποτίτλοι για κωφούς και άτομα με προβλήματα ακοής»: συγχρονισμένες εναλλακτικές λύσεις οπτικού κειμένου τόσο για ομιλιακές όσο και για μη ομιλιακές ακουστικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης·

 

β δ)  «ακουστική περιγραφή»: πρόσθετη ακουστική αφήγηση, με παρεμβαλλόμενο διάλογο, που περιγράφει τις σημαντικές πτυχές του οπτικού περιεχομένου του προγράμματος οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές μόνον από την κύρια εγγραφή ήχου·

 

β ε)  «εκφωνούμενοι υπότιτλοι» ή «ακουστικοί υπότιτλοι»: μεγαλόφωνη ανάγνωση υποτίτλων στην εθνική γλώσσα όταν η ομιλία είναι σε διαφορετική γλώσσα·

 

β στ)  «διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα»: ταυτόχρονη μετάφραση τόσο των ομιλιακών όσο και των μη ομιλιακών ακουστικών πληροφοριών που απαιτούνται για την κατανόηση του προγράμματος, η οποία παρέχεται στην εθνική νοηματική γλώσσα·

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που συνδέεται με την εκ νέου εισαγωγή των απαιτήσεων προσβασιμότητας.

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εάν ένας πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων έχει τα κεντρικά γραφεία του σε ένα κράτος μέλος αλλά οι συντακτικές αποφάσεις για την υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων λαμβάνονται σε άλλο κράτος μέλος, ο πάροχος αυτός θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος στο οποίο εργάζεται η πλειονότητα του προσωπικού του που ασχολείται με τη δραστηριότητα της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων·»·

β)  εάν ένας πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων έχει τα κεντρικά γραφεία του σε ένα κράτος μέλος αλλά οι συντακτικές αποφάσεις για την υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων λαμβάνονται σε άλλο κράτος μέλος, ο πάροχος αυτός θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος στο οποίο εργάζεται σημαντικό μέρος του προσωπικού του που ασχολείται με τη δραστηριότητα της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων. Εάν σημαντικό μέρος του προσωπικού του που ασχολείται με τη δραστηριότητα της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων εργάζεται και στα δύο αυτά κράτη μέλη, θεωρείται ότι ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος όπου λαμβάνονται οι περισσότερες συντακτικές αποφάσεις κατά την άσκηση της δραστηριότητας της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων·

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  παραβαίνει προφανώς, σοβαρώς και βαρέως τα άρθρα 6 ή 12, ή και τα δύο·

α)  παραβαίνει προφανώς, σοβαρώς και βαρέως τα άρθρα 6, 7 ή 12·

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της κοινοποίησης που αναφέρεται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου, ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων έχει, κατά τη γνώμη του οικείου κράτους μέλους, παραβεί τις διατάξεις των στοιχείων α), β) ή γ) της παραγράφου 2 τουλάχιστον δύο φορές·

διαγράφεται

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων έχει παραβιάσει τις διατάξεις των στοιχείων α), β) ή γ) της παραγράφου 2 τουλάχιστον μία φορά μετά την κοινοποίηση που προβλέπεται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου·

διαγράφεται

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2010/13/ΕΕ

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)   το κοινοποιούν κράτος μέλος έχει σεβαστεί τα δικαιώματα της υπεράσπισης του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και, ιδίως, έχει δώσει στον εν λόγω πάροχο τη δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με τις εικαζόμενες παραβάσεις και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει. Λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις αυτές καθώς και τις απόψεις του κράτους μέλους δικαιοδοσίας.

ε)  το κοινοποιούν κράτος μέλος έχει σεβαστεί τα δικαιώματα της υπεράσπισης του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και, ιδίως, έχει δώσει στον εν λόγω πάροχο τη δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με τις εικαζόμενες παραβάσεις