Menettely : 2016/0151(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0192/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0192/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/05/2017 - 11.8
CRE 18/05/2017 - 11.8
PV 02/10/2018 - 7.7
CRE 02/10/2018 - 7.7

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0364

MIETINTÖ     ***I
PDF 1758kWORD 259k
10.5.2017
PE 587.655v03-00 A8-0192/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU muuttamisesta vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

Esittelijät: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU muuttamisesta vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0287),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 53 artiklan 1 kohdan ja 62 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0193/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 7. joulukuuta 2016 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A8‑0192/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

1 otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU muuttamisesta vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi

audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) muuttamisesta vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Viimeisin merkittävä muutos neuvoston direktiiviin 89/552/ETY27, joka myöhemmin kodifioitiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2010/13/EU28, tehtiin vuonna 2007 antamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/65/EY29. Sittemmin audiovisuaalisten mediapalvelujen markkinat ovat kehittyneet merkittävästi ja nopeasti. Tekninen kehitys mahdollistaa uudentyyppisiä palveluja ja käyttäjäkokemuksia. Etenkin nuorempien sukupolvien katselutottumukset ovat muuttuneet tuntuvasti. Vaikka televisiovastaanotin on edelleen tärkeä väline jakaa audiovisuaalisia kokemuksia, monet katsojat ovat siirtyneet katselemaan audiovisuaalista sisältöä muilla, kannettavilla laitteilla. Perinteisen TV-sisällön osuus on edelleen merkittävä keskimääräisestä päivittäisestä katseluajasta. Uudentyyppisen sisällön, kuten lyhytvideoiden tai käyttäjien tuottaman sisällön, merkitys kuitenkin kasvaa jatkuvasti, ja uudet toimijat, kuten tilausvideopalvelut ja videonjakoalustat, ovat nyt vakiinnuttaneet asemansa.

(1)  Viimeisin merkittävä muutos neuvoston direktiiviin 89/552/ETY27, joka myöhemmin kodifioitiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2010/13/EU28, tehtiin vuonna 2007 antamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/65/EY29. Sittemmin audiovisuaalisten mediapalvelujen markkinat ovat kehittyneet merkittävästi ja nopeasti, koska televisiopalvelut ja internetin välityksellä tarjottavat palvelut lähentyvät toisiaan. Tekninen kehitys mahdollistaa uudentyyppisiä palveluja ja käyttäjäkokemuksia. Etenkin nuorempien sukupolvien katselutottumukset ovat muuttuneet tuntuvasti. Vaikka televisiovastaanotin on edelleen tärkeä väline jakaa audiovisuaalisia kokemuksia, monet katsojat ovat siirtyneet katselemaan audiovisuaalista sisältöä muilla, kannettavilla laitteilla. Perinteisen TV-sisällön osuus on edelleen merkittävä keskimääräisestä päivittäisestä katseluajasta. Uudentyyppisen sisällön, kuten lyhytvideoiden tai käyttäjien tuottaman sisällön, merkitys kuitenkin kasvaa jatkuvasti, ja uudet toimijat, kuten tilausvideopalvelut ja videonjakoalustat, ovat nyt vakiinnuttaneet asemansa. Tämä tiedotusvälineiden lähentyminen edellyttää ajantasaista oikeudellista kehystä, jotta voidaan ottaa huomioon markkinoiden muutokset ja saavuttaa tasapaino verkkosisältöpalvelujen saatavuuden, kuluttajansuojan ja kilpailukyvyn välille.

__________________

__________________

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 89/552/ETY, annettu 3 päivänä lokakuuta 1989, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (EYVL L 298, 17.10.1989, s. 23).

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 89/552/ETY, annettu 3 päivänä lokakuuta 1989, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (EYVL L 298, 17.10.1989, s. 23).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/65/EY, annettu 11 päivänä joulukuuta 2007, televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY muuttamisesta (EUVL L 332, 18.12.2007, s. 27).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/65/EY, annettu 11 päivänä joulukuuta 2007, televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY muuttamisesta (EUVL L 332, 18.12.2007, s. 27).

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Komissio hyväksyi 6 päivänä toukokuuta 2015 Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian Euroopalle30, jossa se ilmoitti direktiivin 2010/13/EU tarkistamisesta.

(2)  Komissio hyväksyi 6 päivänä toukokuuta 2015 Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian Euroopalle30, jossa se ilmoitti direktiivin 2010/13/EU tarkistamisesta. Euroopan parlamentti esitti digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketista 19 päivänä tammikuuta 2016 antamassaan päätöslauselmassa30 a, mitä se odotti tältä tarkistamiselta. Euroopan parlamentti oli pyytänyt tarkistamista aikaisemmin 4 päivänä heinäkuuta 2013 hybriditelevisiosta (”Connected TV”) antamassaan päätöslauselmassa30 b sekä 12 päivänä maaliskuuta 2014 valmistautumisesta täysin konvergoituneeseen audiovisuaaliseen maailmaan antamassaan päätöslauselmassa30 c ja esittänyt tarkistamisen tavoitteet.

__________________

__________________

30 COM(2015)0192

30 COM(2015)0192

 

30 a P8_TA(2016)0009

 

30 b P7_TA(2013)0329

 

30 c P7_TA(2014)0232

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Direktiiviä 2010/13/EU olisi edelleen sovellettava ainoastaan sellaisiin palveluihin, joiden päätarkoituksena on tarjota ohjelmia tiedonvälitys-, viihdytys- tai valistustarkoituksessa. Päätarkoitusta koskevan vaatimuksen tulisi katsoa täyttyvän myös siinä tapauksessa, että palvelulla on audiovisuaalista sisältöä ja muotoa, joka on erotettavissa kyseisen palveluntarjoajan päätoiminnasta, esimerkkeinä verkkolehtien erilliset osat, jotka sisältävät audiovisuaalisia ohjelmia tai käyttäjien tuottamia videoita, jos kyseisten osien voidaan katsoa olevan erotettavissa verkkolehtien pääasiallisesta toiminnasta. Sosiaalisen median palveluja ei lueta mukaan lukuun ottamatta tapauksia, joissa ne tarjoavat videonjakoalustan määritelmään kuuluvaa palvelua. Audiovisuaalisen tarjonnan ja pääasiallisen toiminnan välisten kytkösten vuoksi palvelu olisi katsottava pelkäksi pääasiallisen toiminnan erottamattomaksi täydennykseksi. Näin ollen kanavat tai muut audiovisuaaliset palvelut, joista palveluntarjoajalla on toimituksellinen vastuu, voivat itsessään muodostaa audiovisuaalisia mediapalveluja, vaikka ne tarjottaisiin videonjakoalustoilla, joille on ominaista toimituksellisen vastuun puuttuminen. Tällaisissa tapauksissa palveluntarjoajilla, joilla on toimituksellinen vastuu, on velvollisuus noudattaa tämän direktiivin säännöksiä.

(3)  Direktiiviä 2010/13/EU olisi sovellettava ainoastaan sellaisiin palveluihin, joiden päätarkoituksena on tarjota ohjelmia tiedonvälitys-, viihdytys- tai valistustarkoituksessa. Päätarkoitusta koskevan vaatimuksen tulisi katsoa täyttyvän myös siinä tapauksessa, että palvelulla on audiovisuaalista sisältöä ja muotoa, joka on erotettavissa kyseisen palveluntarjoajan päätoiminnasta. Koska sosiaalisen median alustojen palveluissa hyödynnytetään yhä enemmän audiovisuaalista sisältöä, direktiivi 2010/13/EU kattaa ne silloin, kun niissä tarjotaan palveluja, jotka ovat videonjakoalustojen määritelmän mukaisia. Audiovisuaalisen tarjonnan ja pääasiallisen toiminnan välisten kytkösten vuoksi palvelu olisi katsottava pelkäksi pääasiallisen toiminnan erottamattomaksi täydennykseksi. Näin ollen kanavat tai muut audiovisuaaliset palvelut, joista palveluntarjoajalla on toimituksellinen vastuu, voivat itsessään muodostaa audiovisuaalisia mediapalveluja, vaikka ne tarjottaisiin videonjakoalustoilla. Tällaisissa tapauksissa palveluntarjoajilla, joilla on toimituksellinen vastuu, on velvollisuus noudattaa tämän direktiivin säännöksiä. Direktiivin 2010/13/EU soveltamisalan ulkopuolelle olisi edelleen jätettävä rahallisen panoksen käsittävät pelit, kuten arpajaiset, vedonlyönnit ja muu rahapelitoiminta, sekä online-pelit ja hakukoneet.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Toimituksellisilla päätöksillä tarkoitetaan muun muassa ohjelmajohtajien tai päätoimittajien hyväksytyn ohjelmasuunnitelman puitteissa tekemiä päivittäisiä päätöksiä. Paikka, jossa toimitukselliset päätökset tehdään, on näitä päätöksiä tekevien henkilöjen tavanomainen työpaikka.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Tämän direktiivin tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi on tärkeää, että jäsenvaltiot pitävät ajantasaista kirjaa lainkäyttövaltaansa kuuluvista audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajista ja videonjakoalustojen tarjoajista ja antavat säännöllisesti nämä tiedot toimivaltaisten riippumattomien sääntelyviranomaistensa ja komission käyttöön. Näihin tietoihin olisi sisällyttävä tiedot kriteereistä, joihin lainkäyttövalta perustuu.

(4)  Tämän direktiivin tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi on tärkeää, että jäsenvaltiot pitävät avoimesti ajantasaista kirjaa lainkäyttövaltaansa kuuluvista audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajista ja videonjakoalustojen tarjoajista ja antavat säännöllisesti nämä tiedot toimivaltaisten riippumattomien sääntelyviranomaistensa ja/tai -elintensä ja komission käyttöön. Näihin tietoihin olisi sisällyttävä tiedot kriteereistä, joihin lainkäyttövalta perustuu.

 

(Tätä osaa tarkistuksesta, joka koskee ’sääntelyviranomaisia ja/tai -elimiä’ sovelletaan koko tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Lainkäyttövallan määrittäminen edellyttää tosiasiallisten tilanteiden arviointia direktiivissä 2010/13/EU vahvistetuin kriteerein. Tosiasiallisten tilanteiden arviointi voi johtaa ristiriitaisiin tuloksiin. Direktiivin 2010/13/EU 3 ja 4 artiklassa säädettyjen yhteistyömenettelyjen soveltamiseksi on tärkeää, että komissio voi perustaa löydöksensä luotettaviin tosiseikkoihin. Audiovisuaalisten mediapalvelujen eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmälle (ERGA) olisi sen vuoksi annettava valtuudet antaa lausuntoja lainkäyttövallasta komission pyynnöstä.

(5)  Lainkäyttövallan määrittäminen edellyttää tosiasiallisten tilanteiden arviointia direktiivissä 2010/13/EU vahvistetuin kriteerein. Tosiasiallisten tilanteiden arviointi voi johtaa ristiriitaisiin tuloksiin. Direktiivin 2010/13/EU 2, 3 ja 4 artiklan soveltamiseksi on tärkeää, että komissio voi perustaa löydöksensä luotettaviin tosiseikkoihin. Audiovisuaalisten mediapalvelujen alan riippumattomista sääntelyviranomaisista ja/tai -elimistä koostuvan audiovisuaalisten mediapalvelujen eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmälle (ERGA) olisi sen vuoksi annettava valtuudet antaa ei-sitovia lausuntoja lainkäyttövallasta komission pyynnöstä. On tärkeää, että ERGA ja yhteyskomitea tiedottavat asioista toisilleen ja että ne tekevät yhteistyötä sääntelyviranomaisten ja/tai -elinten kanssa.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Tiedonannossaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle EU-agenda: paremmalla sääntelyllä parempiin tuloksiin31 komissio painotti, että politiikkaratkaisuja tarkastellessaan se ottaa huomioon sekä sääntelykeinot että hyvin suunnitellut muut keinot käytänneyhteisön sekä itse- ja yhteissääntelyn periaatteiden pohjalta32. Itse- ja yhteissääntelyn periaatteiden mukaisesti käyttöön otetut käytännesäännöt ovat osoittautuneet hyvin suunnitelluiksi aloilla, joita direktiivin mukainen yhteensovittaminen koskee. Lainsäädännöllisen turvaverkon olemassaoloa on pidetty tärkeänä tekijänä edistettäessä itse- tai yhteissääntelyyn perustuvien käytännesääntöjen noudattamista. Yhtä tärkeää on, että käytännesäännöissä vahvistetaan erityiset päämäärät ja tavoitteet, jotta voidaan seurata ja arvioida säännöllisesti, läpinäkyvästi ja riippumattomasti tavoitteita, joihin käytännesäännöillä pyritään. Porrastetut seuraamukset, jotka pidetään oikeasuhteisina, katsotaan yleensä tehokkaaksi lähestymistavaksi järjestelmän täytäntöönpanossa. Itse- ja yhteissääntelyyn perustuvissa käytännesäännöissä, joita hyväksytään tällä direktiivillä yhteen sovitetuilla aloilla, olisi noudatettava näitä periaatteita.

(7)  Tiedonannossaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle EU-agenda: paremmalla sääntelyllä parempiin tuloksiin31 komissio painotti, että politiikkaratkaisuja tarkastellessaan se ottaa huomioon sekä sääntelykeinot että hyvin suunnitellut muut keinot käytänneyhteisön sekä itse- ja yhteissääntelyn periaatteiden pohjalta32. Itse- ja yhteissääntelyn periaatteiden mukaisesti käyttöön otetut käytännesäännöt ovat osoittautuneet hyvin suunnitelluiksi aloilla, joita direktiivin mukainen yhteensovittaminen koskee, ja ne ovat hyödyllinen lisäväline lainsäädäntötoimissa. Lainsäädännöllisen turvaverkon olemassaoloa on pidetty tärkeänä tekijänä edistettäessä itse- tai yhteissääntelyyn perustuvien käytännesääntöjen noudattamista. Yhtä tärkeää on, että käytännesäännöissä vahvistetaan erityiset päämäärät ja tavoitteet, jotta voidaan seurata ja arvioida säännöllisesti, läpinäkyvästi ja riippumattomasti tavoitteita, joihin käytännesäännöillä pyritään. Itse- ja yhteissääntelyyn perustuvissa käytännesäännöissä, joita hyväksytään tällä direktiivillä yhteen sovitetuilla aloilla, olisi noudatettava näitä periaatteita.

__________________

__________________

31 COM(2015)0215.

31 COM(2015)0215

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus ja antaa varmuus yrityksille ja jäsenvaltioiden viranomaisille, vihaan yllyttämisen käsite olisi soveltuvin osin mukautettava rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin 28 päivänä marraskuuta 2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/913/YOS määritelmään, jonka mukaan vihapuhe on ”julkista yllyttämistä väkivaltaan tai vihaan”. Tämän olisi katettava myös syyt, joihin yllyttäminen väkivaltaan tai vihaan perustuu.

(8)  Jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus ja antaa oikeusvarmuus unionin kansalaisille, yrityksille ja jäsenvaltioiden viranomaisille, vihaan yllyttämisen käsite olisi mukautettava rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin 28 päivänä marraskuuta 2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/913/YOS määritelmään, jonka mukaan vihapuhe on ”julkista yllyttämistä väkivaltaan tai vihaan”. Syitä, joihin yllyttäminen väkivaltaan tai vihaan perustuu, olisi laajennettava Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä ’perusoikeuskirja’) 21 artiklassa mainittujen syiden mukaisesti.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Kansalaiset tarvitsevat edistynyttä medialukutaitoa, jotta he voivat hankkia tietoa, tehdä tietoon perustuvia valintoja, arvioida median sisältöä sekä vastuullisella tavalla käyttää, arvioida kriittisesti ja luoda mediasisältöä. Medialukutaito auttaa heitä ymmärtämään sisällön ja palvelujen luonnetta ja hyödyntämään kaikkia viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia, niin että he voivat käyttää mediaa tehokkaasti ja turvallisesti. Medialukutaitoa ei pitäisi rajoittaa työkaluista ja teknologiasta oppimiseen, vaan sen tavoitteena olisi oltava antaa kansalaisille kriittisen ajattelun taito, jota tarvitaan harkinnan käyttämiseen, monimutkaisten tosiasioiden analysoimiseen, mielipiteiden ja tosiasioiden välisen eron tunnistamiseen ja vihapuheen kaikkien muotojen vastustamiseen. Medialukutaidon kehittämistä olisi edistettävä kaikkien kansalaisten parissa iästä riippumatta.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Jotta katsojat, muun muassa vanhemmat ja alaikäiset, voisivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä esitettävästä sisällöstä, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajilta edellytetään riittävien tietojen antamista sisällöstä, joka voi haitata alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi sisällön luonteen ilmaisevien kuvausten (deskriptoreiden) järjestelmällä. Sisällön deskriptorit voitaisiin toteuttaa kirjallisin, graafisin tai akustisin keinoin.

(9)  Jotta katsojat, erityisesti vanhemmat ja alaikäiset, voisivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä esitettävästä sisällöstä, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajilta edellytetään riittävien tietojen antamista sisällöstä ja eritoten sisällöstä, joka voi haitata alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä. Myös videonjakoalustojen tarjoajien olisi annettava nämä tiedot Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklassa säädetyissä rajoissa.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Audiovisuaalisen sisällön saavutettavuuden varmistaminen on yksi keskeisistä vaatimuksista pantaessa täytäntöön vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaa YK:n yleissopimusta. Vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden oikeuteen osallistua sosiaaliseen ja kulttuurielämään unionissa ja olla osa sitä liittyy saavutettavien audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjonta. Tästä syystä jäsenvaltioissa olisi viipymättä toteutettava asianmukaisia ja oikeasuhteisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat mediapalvelujen tarjoajat pyrkivät aktiivisesti asettamaan sisältöä näkö- tai kuulovammaisten henkilöiden saataville. Saavutettavuusvaatimukset olisi täytettävä vaiheittaisen ja jatkuvan prosessin myötä ottaen huomioon väistämättömät käytännön rajoitteet, jotka saattavat estää täyden saavutettavuuden muun muassa reaaliaikaisesti lähetetyissä ohjelmissa tai tapahtumissa. Asianmukaisten saavutettavuustoimien kehittämisen olisi oltava mahdollista itsesääntelyn ja yhteissääntelyn avulla. Tiedonsaannin helpottamiseksi ja saavutettavuuskysymyksiä koskevien valitusten käsittelemiseksi jäsenvaltioiden olisi perustettava keskitetty yhteyspiste, jonka olisi oltava kaikin tavoin käytettävissä verkossa.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Kansallisella ja kansainvälisellä tasolla on olemassa tiettyjä laajalti tunnustettuja ravinto-ohjeita, kuten Maailman terveysjärjestön Euroopan aluetoimiston ravintosisältöprofiili, elintarvikkeiden erottelemiseksi niiden ravitsemuksellisen koostumuksen perusteella lapsille suunnatussa elintarvikkeiden televisiomainonnassa. Jäsenvaltioita olisi kannustettava varmistamaan, että itse- ja yhteissääntelyyn perustuvia käytännesääntöjä käytetään vähentämään tuloksekkaasti lasten ja alaikäisten altistumista audiovisuaaliselle kaupalliselle viestinnälle, joka koskee runsaasti suolaa, sokereita tai rasvaa sisältäviä elintarvikkeita ja juomia tai joka muulla tavoin ei sovi yhteen kyseisten kansallisten tai kansainvälisten ravinto-ohjeiden kanssa.

(10)  Jäsenvaltioita olisi kannustettava varmistamaan, että itse- ja yhteissääntely, käytännesäännöt mukaan lukien, edistävät tuloksekkaasti tavoitetta vähentää lasten altistumista audiovisuaaliselle kaupalliselle viestinnälle, joka koskee runsaasti suolaa, sokereita tai rasvaa sisältäviä elintarvikkeita ja juomia tai joka muulla tavoin ei sovi yhteen kyseisten kansallisten tai kansainvälisten ravinto-ohjeiden kanssa. Itse- ja yhteissääntelyllä olisi edistettävä tämän tavoitteen saavuttamista, ja sitä olisi seurattava tiiviisti.

Tarkistus     14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, että itse- ja yhteissääntelyyn perustuvilla käytännesäännöillä pyritään tosiasiallisesti rajoittamaan lasten ja alaikäisten altistumista rahapelejä koskevalle audiovisuaaliselle kaupalliselle viestinnälle. Unionin ja kansallisella tasolla on useita yhteis- tai itsesääntelyyn perustuvia järjestelmiä vastuullisen rahapelien pelaamisen edistämiseksi, myös audiovisuaalisessa kaupallisessa viestinnässä. Näitä järjestelmiä olisi tuettava edelleen, erityisesti niitä, joilla pyritään varmistamaan, että rahapelejä koskevan audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän yhteydessä viestitään vastuullisesta pelaamisesta.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Jotta voidaan poistaa esteitä rajat ylittävien palvelujen vapaalta liikkuvuudelta unionissa, on tarpeen varmistaa erityisesti kuluttajien tai kansanterveyden suojeluun tähtäävien itse- ja yhteissääntelytoimenpiteiden tuloksekkuus. Onnistuneen täytäntöönpanon ja seurannan avulla unionin tason käytännesäännöt voivat olla hyvä keino varmistaa johdonmukaisempi ja tuloksekkaampi lähestymistapa.

(12)  Jotta voidaan poistaa esteitä rajat ylittävien palvelujen vapaalta liikkuvuudelta unionissa, on tarpeen varmistaa erityisesti kuluttajien tai kansanterveyden suojeluun tähtäävien itse- ja yhteissääntelytoimenpiteiden tuloksekkuus.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Televisiolähetysten markkinat ovat muuttuneet, ja audiovisuaaliseen kaupalliseen viestintään tarvitaan lisää joustavuutta erityisesti lineaarisia audiovisuaalisia mediapalveluja, tuotesijoittelua ja sponsorointia koskevissa määrällisissä säännöissä. Uusien, myös mainonnattomien palvelujen syntyminen on tuonut lisää valinnanvaraa katsojille, jotka voivat helposti siirtyä vaihtoehtoiseen tarjontaan.

(13)  Audiovisuaalisten mediapalvelujen markkinat ovat muuttuneet, ja tarvitaan lisää selkeyttä ja joustavuutta, jotta audiovisuaaliselle kaupalliselle viestinnälle, sponsoroinnille ja tuotesijoittelulle voidaan taata aidommin yhtäläiset toimintaedellytykset. Uusien, myös mainonnattomien palvelujen syntyminen on tuonut lisää valinnanvaraa katsojille, jotka voivat helposti siirtyä vaihtoehtoiseen tarjontaan.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Jotta voitaisiin varmistaa tämän direktiivin vaikuttavuus etenkin mediapalvelujen tarjoajien toimituksellisen vastuun osalta, olisi turvattava ohjelmien ja palvelujen eheys. Palvelun vastaanottajan käynnistämät muutokset ohjelmien ja palvelujen näyttämisessä olisi sallittava.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 b)  Audiovisuaalisten mediapalvelujen, audiovisuaalinen kaupallinen viestintä mukaan luettuna, yleisöosuuksien riippumatonta mittausta tarvitaan asianmukaisen ja avoimen tiedon tuottamiseksi audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajille ja sääntelyviranomaisille ja/tai -elimille.

Perustelu

Tässä uudessa johdanto-osan kappaleessa pyritään painottamaan, että määrällisten sääntöjen, kuten esimerkiksi eurooppalaisten teosten kiintiöiden, mittaaminen edellyttää riippumatonta mittausta, sen varmistamiseksi, että tiedot ovat täsmällisiä ja säännökset merkityksellisiä.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Sponsorointi on tärkeä keino rahoittaa audiovisuaalisia mediapalveluja tai ohjelmia samalla kun edistetään oikeus- tai luonnollisen henkilön nimeä, tavaramerkkiä, imagoa, toimintaa tai tuotteita. Jotta sponsorointi muodostaisi arvokkaan mainontamuodon mainostajille ja audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajille, sponsorointi-ilmoitukset voivat sisältää viittauksia sponsorin tavaroihin tai palveluihin niiden myynnin edistämiseksi ilman, että suoraan kannustettaisiin ostamaan näitä tavaroita ja palveluja. Sponsorointi-ilmoituksissa olisi edelleen selvästi ilmoitettava katsojille sponsorointisopimuksen olemassaolosta. Sponsoroitujen ohjelmien sisältöön ei saisi vaikuttaa siten, että se vaikuttaa audiovisuaalisen mediapalvelun tarjoajan toimitukselliseen riippumattomuuteen.

(14)  Sponsorointi on tärkeä keino rahoittaa audiovisuaalista sisältöä. Sponsorointi-ilmoituksissa olisi edelleen selvästi ilmoitettava katsojille sponsorointisopimuksen olemassaolosta. Sponsoroituun sisältöön ei saisi vaikuttaa siten, että se vaikuttaa audiovisuaalisen mediapalvelun tarjoajan toimitukselliseen riippumattomuuteen.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Tuotesijoittelun vapauttaminen ei ole johtanut tämän audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän muodon ennakoituun laajenemiseen. Toisaalta tuotesijoittelun kieltäminen joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta ei ole luonut oikeusvarmuutta audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajille. Tuotesijoittelu olisi näin ollen sallittava kaikissa audiovisuaalisissa mediapalveluissa tietyin poikkeuksin.

(15)  Tuotesijoittelun vapauttaminen ei ole johtanut tämän audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän muodon ennakoituun laajenemiseen. Toisaalta tuotesijoittelun kieltäminen joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta ei ole luonut oikeusvarmuutta audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajille. Tuotesijoittelu olisi näin ollen sallittava kaikissa audiovisuaalisissa mediapalveluissa ja videonjakoalustapalveluissa tietyin poikkeuksin, koska se voi tuottaa lisätuloja audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajille.

Perustelu

Käyttäjien tuottamien videoiden sisällyttäminen on tarpeen ottaa huomioon audiovisuaalisten mediapalvelujen tuotesijoittelusääntöjen mukaisesti.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Mediapalvelujen tarjoajien toimituksellisen vastuun ja audiovisuaalialan arvoketjun suojaamiseksi on välttämätöntä taata mediapalvelujen tarjoajien ohjelmien ja palvelujen eheys. Ohjelmat ja palvelut olisi lähetettävä lyhentämättöminä, muuttamattomina ja ilman keskeytyksiä. Ohjelmia ja palveluja ei pitäisi muuttaa ilman mediapalvelujen tarjoajan suostumusta.

Perustelu

Kolmannet osapuolet eivät saisi muuttaa ohjelmia ja palveluja ilman mediapalvelun tarjoajan suostumusta.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Tuotesijoittelua ei saisi kuitenkaan sallia uutis- ja ajankohtaisohjelmissa, kuluttaja-asioiden ohjelmissa, uskonnollisissa ohjelmissa eikä ohjelmissa, joiden yleisöstä merkittävä osa on lapsia. On näyttöä siitä, että tuotesijoittelu ja ohjelmiin sisällytetyt mainokset voivat vaikuttaa lasten käyttäytymiseen, sillä lapset eivät usein pysty tunnistamaan kaupallista sisältöä. Tämän vuoksi on edelleen tarpeen kieltää tuotesijoittelu ohjelmissa, joiden yleisöstä merkittävä osa on lapsia. Kuluttaja-asioiden ohjelmat ovat ohjelmia, jotka tarjoavat katsojille neuvontaa tai arvosteluja ostettavista tuotteista ja palveluista. Tuotesijoittelun salliminen tällaisissa ohjelmissa hämärtäisi mainonnan ja toimituksellisen sisällön välistä eroa katsojille, joilla on oikeus odottaa aitoa ja vilpitöntä tuotteiden tai palvelujen arviointia tällaisissa ohjelmissa.

(16)  Tuotesijoittelua ei saisi kuitenkaan sallia uutis- ja ajankohtaisohjelmissa, kuluttaja-asioiden ohjelmissa, uskonnollisissa ohjelmissa eikä lastenohjelmissa ja etupäässä lapsille suunnatussa sisällössä. On näyttöä siitä, että tuotesijoittelu ja ohjelmiin sisällytetyt mainokset voivat vaikuttaa lasten käyttäytymiseen, sillä lapset eivät usein pysty tunnistamaan kaupallista sisältöä. Tämän vuoksi on edelleen tarpeen kieltää tuotesijoittelu lastenohjelmissa ja etupäässä lapsille suunnatussa sisällössä. Kuluttaja-asioiden ohjelmat ovat ohjelmia, jotka tarjoavat katsojille neuvontaa tai arvosteluja ostettavista tuotteista ja palveluista. Tuotesijoittelun salliminen tällaisissa ohjelmissa hämärtäisi mainonnan ja toimituksellisen sisällön välistä eroa katsojille, joilla on oikeus odottaa aitoa ja vilpitöntä tuotteiden tai palvelujen arviointia tällaisissa ohjelmissa.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Sääntö, jonka mukaan tuotetta ei saa korostaa aiheettomasti, on osoittautunut vaikeaksi soveltaa käytännössä. Se myös rajoittaa tuotesijoittelua, johon lähtökohtaisesti liittyy jossakin määrin korostettua esilletuomista, jotta tuotesijoittelu tuottaisi arvoa. Tuotesijoittelua sisältäviä ohjelmia koskevissa vaatimuksissa olisi näin ollen keskityttävä siihen, että katsojille ilmoitetaan selvästi tuotesijoittelun olemassaolosta, ja varmistamaan, ettei tuotesijoittelu vaikuta audiovisuaalisen mediapalvelun tarjoajan toimitukselliseen riippumattomuuteen.

Poistetaan.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Tällä direktiivillä ei lisätä sallitun mainonta-ajan määrää aikavälillä klo 7.00–23.00, mutta lähetystoiminnan harjoittajien on tärkeää saada enemmän joustavuutta ja voida päättää ajankohdista, joihin mainonta sijoitetaan, jotta voidaan maksimoida mainostajien kysyntä ja katsojien virta. Sen vuoksi olisi poistettava tuntikohtainen rajoitus ja otettava käyttöön päivittäinen 20 prosentin enimmäiskesto mainonnalle aikavälillä klo 7.00–23.00.

(19)  Lähetystoiminnan harjoittajien on tärkeää saada enemmän joustavuutta ja voida päättää ajankohdista, joihin mainonta sijoitetaan, jotta voidaan maksimoida mainostajien kysyntä ja katsojien virta. Sen vuoksi olisi poistettava tuntikohtainen rajoitus ja otettava käyttöön päivittäinen 20 prosentin enimmäiskesto mainonnalle. Tähän liittyen on kuitenkin myös tarpeen säilyttää riittävän tasoinen kuluttajansuoja, koska tällainen joustavuus voisi altistaa katsojat liialliselle määrälle mainontaa parhaaseen katseluaikaan. Tiettyjä rajoituksia olisi näin ollen sovellettava parhaaseen katseluaikaan.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Monet lähetystoiminnan harjoittajat kuuluvat laajempiin mediaryhmiin ja niiden ilmoitukset liittyvät paitsi niiden omiin ohjelmiin ja niistä suoraan johdettuihin oheistuotteisiin myös muiden saman mediaryhmän yhteisöjen ohjelmiin. Sellaisille ilmoituksille osoitettua lähetysaikaa, jotka lähetystoiminnan harjoittaja tekee muiden samaan mediaryhmään kuuluvien yhteisöjen ohjelmiin liittyen, ei tulisi lukea mukaan mainonnalle ja teleostoslähetyksille osoitettuun päivittäiseen enimmäislähetysaikaan.

(20)  Monet lähetystoiminnan harjoittajat kuuluvat laajempiin lähetystoiminnan harjoittajien ryhmiin, ja niiden ilmoitukset liittyvät paitsi niiden omiin ohjelmiin ja niistä suoraan johdettuihin oheistuotteisiin ja audiovisuaalisiin mediapalveluihin myös muiden samaan lähetystoiminnan harjoittajien ryhmään kuuluvien yhteisöjen ohjelmiin, tuotteisiin ja palveluihin. Sellaisille ilmoituksille osoitettua lähetysaikaa, jotka lähetystoiminnan harjoittaja tekee muiden samaan lähetystoiminnan harjoittajien ryhmään kuuluvien yhteisöjen ohjelmiin liittyen, ei tulisi myöskään lukea mukaan mainonnalle ja teleostoslähetyksille osoitettuun päivittäiseen enimmäislähetysaikaan.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Tilattavien audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajien olisi edistettävä eurooppalaisten teosten tuotantoa ja jakelua varmistamalla, että niiden ohjelmaluettelot sisältävät tietyn vähimmäisosuuden eurooppalaisia teoksia ja että kyseisille teoksille annetaan riittävästi näkyvyyttä.

(21)  Tilattavien audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajien olisi edistettävä eurooppalaisten teosten tuotantoa ja jakelua varmistamalla, että niiden ohjelmaluettelot sisältävät tietyn vähimmäisosuuden eurooppalaisia teoksia ja että kyseisille teoksille annetaan riittävästi näkyvyyttä. Näin mahdollistettaisiin se, että tilattavien audiovisuaalisten mediapalvelujen käyttäjät löytävät helposti eurooppalaiset teokset, ja edistettäisiin kulttuurista monimuotoisuutta. Tätä varten oikeudenhaltijoiden olisi voitava merkitä eurooppalaisten teosten ehdot täyttävä audiovisuaalinen sisältö sellaiseksi metatiedoissaan ja antaa tieto mediapalvelujen tarjoajien saataville.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Jotta eurooppalaisille teoksille voidaan varmistaa riittävät investoinnit, jäsenvaltioiden olisi voitava määrätä rahoitusvelvoitteita alueelleen sijoittautuneille tilattavien palvelujen tarjoajille. Nämä velvoitteet voidaan toteuttaa eurooppalaisten teosten tuotantoon ja oikeuksien hankintaan suoraan maksettavina osuuksina. Jäsenvaltiot voivat myös määrätä maksuja, jotka veloitetaan erityiseen rahastoon jäsenvaltion alueella tarjottavista tai sinne suunnattavista tilattavista palveluista saatujen tulojen perusteella. Tässä direktiivissä selvennetään, että taloudellisten velvoitteiden ja jäsenvaltioiden erilaisten kulttuuripolitiikkojen välisen suoran kytköksen vuoksi jäsenvaltiot voivat asettaa tällaisia taloudellisia velvoitteita alueelleen suunnattujen tilattavien palvelujen tarjoajille, jotka ovat sijoittautuneet toiseen jäsenvaltioon. Tällöin rahoitusvelvoitteet olisi veloitettava yksinomaan kyseisessä jäsenvaltiossa saaduista yleisötuloista.

(22)  Jotta eurooppalaisille teoksille voidaan varmistaa riittävät investoinnit, jäsenvaltioiden olisi voitava määrätä rahoitusvelvoitteita lainkäyttöalueelleen sijoittautuneille tilattavien palvelujen tarjoajille. Nämä velvoitteet voidaan toteuttaa eurooppalaisten teosten tuotantoon ja oikeuksien hankintaan suoraan maksettavina osuuksina. Jäsenvaltiot voivat myös määrätä maksuja, jotka veloitetaan erityiseen rahastoon jäsenvaltion alueella tarjottavista tai sinne suunnattavista tilattavista palveluista saatujen tulojen perusteella. Tässä direktiivissä selvennetään, että taloudellisten velvoitteiden ja jäsenvaltioiden erilaisten kulttuuripolitiikkojen välisen suoran kytköksen vuoksi jäsenvaltiot voivat asettaa tällaisia taloudellisia velvoitteita alueelleen suunnattujen tilattavien palvelujen tarjoajille, jotka ovat sijoittautuneet toiseen jäsenvaltioon. Tällöin rahoitusvelvoitteet olisi veloitettava yksinomaan kyseisessä jäsenvaltiossa tilattavista palveluista saaduista yleisötuloista. Jos jäsenvaltio, johon palveluntarjoaja on sijoittautunut, määrää suoritettavaksi rahoitusosuuden, sen olisi otettava huomioon mahdolliset kohdevaltion määräämät rahoitusosuudet.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 26 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Uusia haasteita liittyy erityisesti videonjakoalustoihin, joilla käyttäjät – varsinkin alaikäiset – yhä enemmän käyttävät audiovisuaalista sisältöä. Tähän liittyen videonjakoalustoille tallennettu haitallinen sisältö ja vihapuhe ovat yhä enenevässä määrin antaneet aihetta huoleen. Jotta voidaan suojella alaikäisiä haitalliselta sisällöltä ja kaikkia kansalaisia sisällöltä, joka sisältää yllyttämistä väkivaltaan tai vihaan, on tarpeen vahvistaa oikeasuhteiset säännöt näissä kysymyksissä.

(26)  Uusia haasteita liittyy erityisesti videonjakoalustoihin, joilla käyttäjät – varsinkin alaikäiset – yhä enemmän käyttävät audiovisuaalista sisältöä. Videonjakoalustoilla säilytettävä laiton, haitallinen, rasistinen ja muukalaisvihamielinen sisältö ja vihapuhe ovat yhä enenevässä määrin antaneet aihetta huoleen. Lisäksi, koska päätös poistaa kyseinen sisältö perustuu usein subjektiiviseen tulkintaan, se voi heikentää sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta. Jotta voidaan suojella alaikäisiä haitalliselta sisällöltä ja kaikkia kansalaisia väkivaltaan tai vihaan yllyttämistä sisältävältä sisällöltä, jota säilytetään videonjakoalustoilla, ja samalla turvata ja taata käyttäjien perusoikeudet, on tarpeen vahvistaa yhteiset ja oikeasuhteiset säännöt näissä kysymyksissä. Säännöissä olisi eritoten määriteltävä unionin tasolla tarkemmin ’haitallisen sisällön’ ja ’väkivaltaan ja vihaan yllyttämisen’ tunnusmerkit ottaen huomioon tällaisen sisällön tarkoitus ja vaikutus. Jäsenvaltioiden tai komission toteuttamien tai hyväksymien itsesääntely- ja yhteissääntelytoimenpiteiden olisi oltava täysin perusoikeuskirjassa ja erityisesti sen 52 artiklassa vahvistettujen oikeuksien, vapauksien ja periaatteiden mukaisia. Sääntelyviranomaisilla ja/tai -elimillä olisi oltava tosiasialliset täytäntöönpanovaltuudet tässä suhteessa.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 a)  Direktiivissä (EU) 2017/XXX [korvataan viittauksella terrorismin torjuntaa koskevaan direktiiviin sen julkaisemisen jälkeen ja päivitetään artiklanumero] julkinen yllytys terrorismirikokseen määritellään terroritoimintaan liittyväksi rikokseksi, josta rangaistaan rikoksena. Jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä tarvittaviin toimiin sen varmistamiseksi, että sisältö, joka muodostaa julkisen yllytyksen terrorismirikokseen, poistetaan nopeasti.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Videonjakoalustojen kaupallista viestintää säännellään jo Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2005/29/EY, jolla kielletään elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien väliset sopimattomat kaupalliset menettelyt, myös harhaanjohtavat ja aggressiiviset menettelyt tietoyhteiskunnan palveluissa. Mitä tulee tupakkatuotteita ja vastaavia tuotteita koskevaan kaupalliseen viestintään videonjakoalustoilla, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/33/EY säädetyillä nykyisillä kielloilla sekä sähkösavukkeita ja täyttösäiliöitä koskevaan viestintään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/40/EU nojalla sovellettavilla kielloilla varmistetaan, että kuluttajat ovat riittävän hyvin suojattuja. Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet täydentävät näin ollen direktiiveissä 2005/29/EY, 2003/33/EY ja 2014/40/EU säädettyjä toimenpiteitä.

(27)  Videonjakoalustojen kaupallista viestintää säännellään jo Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2005/29/EY, jolla kielletään elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien väliset sopimattomat kaupalliset menettelyt, myös harhaanjohtavat ja aggressiiviset menettelyt tietoyhteiskunnan palveluissa. Mitä tulee tupakkatuotteita ja vastaavia tuotteita koskevaan kaupalliseen viestintään videonjakoalustoilla, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/33/EY säädetyillä nykyisillä kielloilla sekä sähkösavukkeita ja täyttösäiliöitä koskevaan viestintään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/40/EU nojalla sovellettavilla kielloilla varmistetaan, että kuluttajat ovat riittävän hyvin suojattuja ja että niitä sovelletaan kaikkiin audiovisuaalisiin mediapalveluihin. Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet täydentävät näin ollen direktiiveissä 2005/29/EY, 2003/33/EY ja 2014/40/EU säädettyjä toimenpiteitä, ja niillä luodaan yhtäläiset toimintaedellytykset audiovisuaalisille mediapalveluille, videonjakoalustapalveluille sekä käyttäjien tuottamille videoille.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Merkittävä osa videonjakoalustoille tallennetusta sisällöstä ei ole videonjakoalustan tarjoajan toimituksellisella vastuulla. Nämä palveluntarjoajat yleensä kuitenkin vastaavat sisällön eli ohjelmien tai käyttäjien tuottamien videoiden organisoinnista, myös automaattisilla keinoilla tai algoritmeilla. Nämä palveluntarjoajat olisi sen vuoksi velvoitettava asianmukaisiin toimenpiteisiin alaikäisten suojelemiseksi sisällöltä, jotka saattaa haitata heidän fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystään, ja kaikkien kansalaisten suojelemiseksi yllyttämiseltä väkivaltaan tai vihaan, joka kohdistuu ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän jäseneen sukupuolen, rodun, ihonvärin, uskonnon, syntyperän taikka kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella.

(28)  Osa videonjakoalustoilla tai sosiaalisen median alustoilla säilytettävästä sisällöstä ei ole alustan tarjoajan toimituksellisella vastuulla. Nämä palveluntarjoajat yleensä kuitenkin vastaavat sisällön eli ohjelmien tai käyttäjien tuottamien videoiden organisoinnista, myös automaattisilla keinoilla tai algoritmeilla. Nämä palveluntarjoajat olisi sen vuoksi velvoitettava asianmukaisiin toimenpiteisiin alaikäisten suojelemiseksi sisällöltä, jotka saattaa haitata heidän fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystään, ja kaikkien käyttäjien suojelemiseksi yllyttämiseltä terrorismiin tai yllyttämiseltä väkivaltaan tai vihaan, joka kohdistuu ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän jäseneen rodun, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisen tai muun mielipiteen, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän, sukupuolen, sukupuolen ilmaisun, sukupuoli-identiteetin, seksuaalisen suuntautumisen, oleskeluoikeuden tai terveydentilan perusteella. Näillä syillä pyritään täsmentämään ’julkisen väkivaltaan tai vihaan yllyttämisen’ tunnusmerkistöä, mutta niiden ei pitäisi olla yksinomainen peruste rajoittaa audiovisuaalisen sisällön saatavuutta.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Ottaen huomioon, minkä luonteisesti palvelutarjoajat ovat tekemisissä videonjakoalustoille tallennetun sisällön kanssa, kyseisten asianmukaisten toimenpiteiden olisi kohdistuttava sisällön organisoimiseen eikä itse sisältöön. Tässä direktiivissä esitettyjä vaatimuksia olisi sen vuoksi sovellettava rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY34 14 artiklaa, jossa säädetään vastuuvapautuksesta tiettyjen tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien tallentamien laittomien tietojen osalta. Direktiivin 2000/31/EY 14 artiklan soveltamisalaan kuuluvia palveluja tarjottaessa kyseisiä vaatimuksia olisi myös sovellettava rajoittamatta mainitun direktiivin 15 artiklaa, jossa kielletään asettamasta näille palveluntarjoajille yleisiä velvoitteita valvoa tällaisia tietoja ja pyrkiä aktiivisesti saamaan selville laitonta toimintaa osoittavia tosiasioita tai olosuhteita, lukuun ottamatta valvontavelvoitteita tietyissä tapauksissa ja rajoittamatta kansallisten viranomaisten kansallisen lainsäädännön mukaisesti antamia määräyksiä.

(29)  Ottaen huomioon, minkä luonteinen on palveluntarjoajien suhde videonjakoalustoilla säilytettävään sisältöön, kyseisten asianmukaisten toimenpiteiden olisi kohdistuttava sisällön organisoimiseen eikä itse sisältöön. Tässä direktiivissä esitettyjä vaatimuksia olisi sen vuoksi sovellettava rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY34 14 artiklaa, jossa säädetään vastuuvapautuksesta tiettyjen tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien tallentamien laittomien tietojen osalta. Direktiivin 2000/31/EY 14 artiklan soveltamisalaan kuuluvia palveluja tarjottaessa kyseisiä vaatimuksia olisi myös sovellettava rajoittamatta mainitun direktiivin 15 artiklaa, jossa kielletään asettamasta näille palveluntarjoajille yleisiä velvoitteita valvoa tällaisia tietoja ja pyrkiä aktiivisesti saamaan selville laitonta toimintaa osoittavia tosiasioita tai olosuhteita, lukuun ottamatta valvontavelvoitteita tietyissä tapauksissa ja rajoittamatta kansallisten viranomaisten kansallisen lainsäädännön mukaisesti antamia määräyksiä.

__________________

__________________

34 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

34 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  On aiheellista, että videonjakoalustojen tarjoajat osallistuvat mahdollisimman pitkälti asianmukaisten toimenpiteiden täytäntöönpanoon tämän direktiivin mukaisesti. Sen vuoksi olisi kannustettava yhteissääntelyyn. Koska pyrkimyksenä on varmistaa selkeä ja johdonmukainen lähestymistapa koko unionissa, jäsenvaltioilla ei saisi olla oikeutta velvoittaa videonjakoalustojen tarjoajia tiukempiin toimenpiteisiin alaikäisten suojelemiseksi haitalliselta sisällöltä ja kaikkien kansalaisten suojelemiseksi yllyttämiseltä väkivaltaan tai vihaan kuin mitä tässä direktiivissä säädetään. Jäsenvaltioilla olisi kuitenkin edelleen oltava mahdollisuus tällaisiin tiukempiin toimenpiteisiin, jos kyseessä on laiton sisältö, edellyttäen että ne noudattavat direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklaa, ja toimenpiteisiin lapsipornografiaa sisältävien tai levittävien verkkosivustojen sisällön suhteen siten kuin edellytetään ja sallitaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/93/EU35 25 artiklassa. Lisäksi videonjakoalustojen tarjoajilla olisi oltava mahdollisuus tiukempiin toimenpiteisiin vapaaehtoiselta pohjalta.

(30)  On aiheellista, että videonjakoalustojen tarjoajat osallistuvat mahdollisimman pitkälti asianmukaisten toimenpiteiden täytäntöönpanoon tämän direktiivin mukaisesti. Sen vuoksi olisi kannustettava itsesääntelyyn ja yhteissääntelyyn. Jäsenvaltioilla olisi edelleen oltava mahdollisuus tällaisiin tiukempiin toimenpiteisiin, jos kyseessä on laiton sisältö, edellyttäen että ne noudattavat direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklaa, ja toimenpiteisiin lapsipornografiaa sisältävien tai levittävien verkkosivustojen sisällön suhteen siten kuin edellytetään ja sallitaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/93/EU35 25 artiklassa. Lisäksi videonjakoalustojen tarjoajilla olisi oltava mahdollisuus tiukempiin toimenpiteisiin vapaaehtoiselta pohjalta unionin oikeuden mukaisesti ja sanan- ja tiedonvälityksen vapautta sekä tiedotusvälineiden moniarvoisuutta kunnioittaen.

__________________

__________________

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/93/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta (EUVL L 335, 17.12.2011, s. 1).

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/93/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta (EUVL L 335, 17.12.2011, s. 1).

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat videonjakoalustojen tarjoajat tarjoavat direktiivin 2000/31/EY 2 artiklan a alakohdassa tarkoitettuja tietoyhteiskunnan palveluja. Näihin palveluntarjoajiin sovelletaan näin ollen mainitun direktiivin 3 artiklassa esitettyjä sisämarkkinasääntöjä, jos ne ovat sijoittautuneet jäsenvaltioon. Jotta voidaan taata tässä direktiivissä alaikäisten ja kansalaisten suojelemiseksi säädettyjen toimenpiteiden tehokkuus ja mahdollisimman tasapuoliset toimintaedellytykset, on aiheellista varmistaa, että samoja sääntöjä sovelletaan muihin kuin jäsenvaltioon sijoittautuneisiin videonjakoalustojen tarjoajiin, jos kyseisillä tarjoajilla on joko jäsenvaltioon sijoittautunut emoyhtiö tai tytäryhtiö tai ne ovat osa ryhmää ja jokin toinen saman ryhmän yhteisö on sijoittautunut johonkin jäsenvaltioon. Tätä varten olisi vahvistettava järjestelyt sen määrittämiseksi, mihin jäsenvaltioon palveluntarjoajien olisi katsottava sijoittautuneen. Komissiolle olisi ilmoitettava kunkin jäsenvaltion lainkäyttöalueen palveluntarjoajista tässä direktiivissä ja direktiivissä 2000/31/EY esitettyjen sijoittautumista koskevien sääntöjen mukaisesti.

(32)  Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat videonjakoalustojen tarjoajat tarjoavat direktiivin 2000/31/EY 2 artiklan a alakohdassa tarkoitettuja tietoyhteiskunnan palveluja sekä kyseisen direktiivin 14 artiklassa tarkoitettuja säilytyspalveluja yleensä. Näihin palveluntarjoajiin sovelletaan näin ollen mainitun direktiivin 3 artiklassa esitettyjä sisämarkkinasääntöjä, jos ne ovat sijoittautuneet jäsenvaltioon. Jotta voidaan taata tässä direktiivissä alaikäisten ja kansalaisten suojelemiseksi säädettyjen toimenpiteiden tehokkuus ja mahdollisimman tasapuoliset toimintaedellytykset, on aiheellista varmistaa, että samoja sääntöjä sovelletaan muihin kuin jäsenvaltioon sijoittautuneisiin videonjakoalustojen tarjoajiin, jos kyseisillä tarjoajilla on joko jäsenvaltioon sijoittautunut emoyhtiö tai tytäryhtiö tai ne ovat osa ryhmää ja jokin toinen saman ryhmän yhteisö on sijoittautunut johonkin jäsenvaltioon. Tätä varten olisi vahvistettava järjestelyt sen määrittämiseksi, mihin jäsenvaltioon palveluntarjoajien olisi katsottava sijoittautuneen. Ottaen huomioon videonjakoalustojen ja sosiaalisten medioiden laaja yleisö on tarkoituksenmukaista, että jäsenvaltio, jonka lainkäyttövaltaan alusta kuuluu, koordinoi muiden asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa näiden alustojen sääntelyä. Komissiolle olisi ilmoitettava kunkin jäsenvaltion lainkäyttöalueen palveluntarjoajista tässä direktiivissä ja direktiivissä 2000/31/EY esitettyjen sijoittautumista koskevien sääntöjen mukaisesti. Tähän liittyen käsitettä ’videonjakoalustojen tarjoaja’ olisi tulkittava sen laajemmassa merkityksessä, jotta se kattaisi myös lineaaristen palvelujen tarjoajat ja audiovisuaalisten mediapalvelujen edelleenlähetysalustat riippumatta käytettävästä edelleenlähetystekniikasta (esimerkiksi kaapeli, satelliitti tai internet).

Perustelu

Videonjakoalustoilla ja sosiaalisilla medioilla voi olla kohdeyleisöä koko unionin alueella, mutta vain jäsenvaltiolla, johon niiden katsotaan olevan sijoittautuneita, on lainkäyttövaltaa niihin. Siksi on tarpeen, että jäsenvaltiot toimivat tehokkaasti yhteistyössä näiden alustojen sääntelemiseksi, jotta voidaan taata digitaalisten sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja suojella tehokkaasti unionin kansalaisia.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisilla voi olla riittävä rakenteellinen riippumattomuus vain, jos ne perustetaan erillisinä oikeushenkilöinä. Jäsenvaltioiden olisi taattava kansallisten sääntelyviranomaisten riippumattomuus sekä hallituksesta ja julkisista elimistä että teollisuudesta, jotta voidaan varmistaa niiden tekemien päätösten puolueettomuus. Tämä riippumattomuuden vaatimus ei saisi rajoittaa jäsenvaltioiden mahdollisuutta perustaa sääntelyviranomaisia, joilla on valvottavanaan eri aloja, kuten audiovisuaaliala ja televiestintäala. Kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi oltava tehtäviensä hoitamiseksi tarpeelliset valvontavaltuudet ja voimavarat henkilöstön, asiantuntemuksen ja rahoituksen osalta. Tämän direktiivin mukaisesti perustettujen kansallisten sääntelyviranomaisten toiminnassa olisi noudatettava tiedotusvälineiden moniarvoisuuden, kulttuurisen monimuotoisuuden, kuluttajansuojan, sisämarkkinoiden ja tasapuolinen kilpailun edistämisen tavoitteita.

(33)  Jäsenvaltioiden olisi taattava sääntelyviranomaisten ja/tai -elinten riippumattomuus sekä hallituksesta ja julkisista elimistä että teollisuudesta, jotta voidaan varmistaa niiden tekemien päätösten puolueettomuus. Tämä riippumattomuuden vaatimus ei saisi rajoittaa jäsenvaltioiden mahdollisuutta perustaa sääntelyviranomaisia, joilla on valvottavanaan eri aloja, kuten audiovisuaaliala ja televiestintäala. Sääntelyviranomaisilla ja/tai -elimillä olisi oltava tehtäviensä hoitamiseksi tarpeelliset valvontavaltuudet ja voimavarat henkilöstön, asiantuntemuksen ja rahoituksen osalta. Tämän direktiivin mukaisesti perustettujen sääntelyviranomaisten ja/tai -elinten toiminnassa olisi noudatettava tiedotusvälineiden moniarvoisuuden, kulttuurisen monimuotoisuuden, kuluttajansuojan, sisämarkkinoiden ja tasapuolinen kilpailun edistämisen tavoitteita. Niinpä sääntelyviranomaisten ja/tai -elinten olisi tuettava audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajia niiden harjoittaessa toimituksellista riippumattomuuttaan.

Tarkistus     36

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Komissio on perustanut ERGAn 3 päivänä helmikuuta 2014 tehdyllä komission päätöksellä36unionin audiovisuaalialan sääntelykehyksen yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa. ERGAn tehtävänä on neuvoa ja avustaa komissiota sen työssä direktiivin 2010/13/EU johdonmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa ja helpottaa yhteistyötä kansallisten sääntelyviranomaisten kesken sekä kansallisten sääntelyviranomaisten ja komission välillä.

(35)  Komissio on perustanut ERGAn 3 päivänä helmikuuta 2014 tehdyllä komission päätöksellä36 unionin audiovisuaalialan sääntelykehyksen yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa. ERGAn tehtävänä on toimia riippumattomana neuvoa-antavana asiantuntijaryhmänä ja avustaa komissiota sen työssä direktiivin 2010/13/EU johdonmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa ja helpottaa yhteistyötä sääntelyviranomaisten ja/tai -elinten kesken sekä sääntelyviranomaisten ja/tai -elinten ja komission välillä.

_________________

_________________

36 Komission päätös C(2014) 462, annettu 3 päivänä helmikuuta 2014, audiovisuaalisten mediapalvelujen eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmän perustamisesta.

36 Komission päätös C(2014) 462, annettu 3 päivänä helmikuuta 2014, audiovisuaalisten mediapalvelujen eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmän perustamisesta.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  ERGA on myötävaikuttanut johdonmukaisiin sääntelykäytänteisiin ja toiminut korkean tason neuvonantajana komissiolle täytäntöönpanokysymyksissä. Tämän vuoksi sen rooli olisi tunnustettava ja vahvistettava virallisesti tässä direktiivissä. Ryhmä olisi näin ollen perustettava uudelleen tämän direktiivin nojalla.

(36)  ERGA ja yhteyskomitea ovat myötävaikuttaneet johdonmukaisiin sääntelykäytänteisiin ja toimineet riippumattomina korkean tason neuvonantajina komissiolle täytäntöönpanokysymyksissä.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Komission olisi voitava kuulla ERGAa kaikissa audiovisuaalisiin mediapalveluihin ja videonjakoalustoihin liittyvissä kysymyksissä. ERGAn olisi avustettava komissiota tarjoamalla asiantuntemustaan ja neuvontaa ja helpottamalla parhaiden käytäntöjen vaihtamista. Komission olisi erityisesti kuultava ERGAa direktiivin 2010/13/EU soveltamisesta, jotta helpotetaan sen johdonmukaista täytäntöönpanoa digitaalisilla sisämarkkinoilla. Komission pyynnöstä ERGAn olisi annettava lausuntoja muun muassa lainkäyttövallasta ja unionin käytännesäännöistä kysymyksissä, jotka koskevat alaikäisten suojelua ja vihapuhetta sekä audiovisuaalista kaupallista viestintää paljon rasvaa, suolaa/natriumia ja sokereita sisältävistä elintarvikkeista.

(37)  Komission olisi voitava kuulla yhteyskomiteaa kaikissa audiovisuaalisiin mediapalveluihin ja videonjakoalustoihin liittyvissä kysymyksissä. ERGAn olisi myös voitava avustaa komissiota tarjoamalla asiantuntemustaan ja neuvontaa ja helpottamalla parhaiden käytäntöjen vaihtamista. Komission olisi voitava kuulla yhteyskomiteaa direktiivin 2010/13/EU soveltamisesta, jotta helpotetaan sen johdonmukaista täytäntöönpanoa digitaalisilla sisämarkkinoilla. Yhteyskomitean olisi tehtävä päätökset ERGAn laatimista lausunnoista muun muassa lainkäyttövallasta ja unionin säännöistä ja käytännesäännöistä kysymyksissä, jotka koskevat alaikäisten suojelua ja vihapuhetta sekä audiovisuaalista kaupallista viestintää paljon rasvaa, suolaa/natriumia ja sokereita sisältävistä elintarvikkeista, jotta helpotetaan koordinointia jäsenvaltioiden lainsäädännön kanssa.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Tämä direktiivi ei rajoita jäsenvaltioiden mahdollisuutta määrätä velvoitteita, joilla varmistetaan yleisen edun mukaisen sisällön löydettävyys ja saatavuus noudattaen määriteltyjä yleistä etua koskevia tavoitteita, joita ovat tiedotusvälineiden moniarvoisuus, sananvapaus ja kulttuurinen monimuotoisuus. Tällaisia velvoitteita olisi asetettava vain silloin, kun se on välttämätöntä jäsenvaltioiden selkeästi määrittelemien yleisen edun mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi unionin oikeuden mukaisesti. Tähän liittyen jäsenvaltioiden olisi erityisesti tarkasteltava sääntelytoimien tarvetta suhteessa tuloksiin, jotka saadaan markkinavoimien vaikutuksesta. Jos jäsenvaltiot päättävät asettaa löydettävyyttä koskevia sääntöjä, niiden olisi määrättävä yrityksille yksinomaan oikeasuhteisia velvoitteita perustellun yleisen edun nimissä.

(38)  Tämä direktiivi ei rajoita jäsenvaltioiden mahdollisuutta määrätä velvoitteita, joilla varmistetaan yleisen edun mukaisen sisällön asianmukainen näkyvyys noudattaen määriteltyjä yleistä etua koskevia tavoitteita, joita ovat tiedotusvälineiden moniarvoisuus, sananvapaus ja kulttuurinen monimuotoisuus. Tällaisia velvoitteita olisi asetettava vain silloin, kun se on välttämätöntä jäsenvaltioiden selkeästi määrittelemien yleisen edun mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi unionin oikeuden mukaisesti. Jos jäsenvaltiot päättävät asettaa asianmukaista näkyvyyttä koskevia sääntöjä, niiden olisi määrättävä yrityksille yksinomaan oikeasuhteisia velvoitteita perustellun yleisen edun nimissä.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(38 a)  Saavutettavuuteen olisi pyrittävä käyttämällä muun muassa saavutettavuuspalveluja, kuten viittomakielistä tulkkausta, ohjelmien tekstitystä kuuroille ja kuulovammaisille, puhuttua tekstitystä, kuvailutulkkausta ja helppolukuisia valikkoja. Mediapalvelujen tarjoajien olisi toimittava avoimesti ja ennakoivasti parantaakseen vammaisille ja ikääntyneille henkilöille tarkoitettuja saavutettavuuspalveluja, ilmoitettava selkeästi ohjelmatiedoissa ja sähköisessä ohjelmaoppaassa palvelujen saatavuudesta, lueteltava palvelujen saavutettavuutta koskevat ominaisuudet ja selitettävä niiden käyttöä sekä varmistettava, että kyseiset palvelut ovat saavutettavia vammaisille henkilöille.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39)  Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Erityisesti tällä direktiivillä pyritään varmistamaan sananvapauden, elinkeinovapauden ja muutoksenhakuoikeuden kunnioittaminen ja edistämään Euroopan unionin perusoikeuskirjassa turvattujen lapsen oikeuksien soveltamista.

(39)  Jäsenvaltioilla on tätä direktiiviä täytäntöön pannessaan velvollisuus kunnioittaa perusoikeuksia ja ottaa huomioon erityisesti perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Jäsenvaltioiden olisi erityisesti varmistettava, ettei millään tämän direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä hyväksyttävällä kansallisella lailla, asetuksella tai hallinnollisella määräyksellä suoraan tai välillisesti heikennetä sananvapautta, elinkeinovapautta ja muutoksenhakuoikeutta sekä perusoikeuskirjassa turvattujen lapsen oikeuksien ja syrjintäkiellon soveltamista.

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

1 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”i)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 56 ja 57 artiklan mukaista palvelua, kun palvelun tai siitä erotettavissa olevan osan pääasiallisena tarkoituksena on tarjota ohjelmia mediapalvelun tarjoajan toimituksellisella vastuulla tiedonvälitys-, viihdytys- tai valistustarkoituksessa yleisölle direktiivin 2002/21/EY 2 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen sähköisten viestintäverkkojen välityksellä. Tällaiset audiovisuaaliset mediapalvelut ovat joko tämän kohdan e alakohdassa määriteltyjä televisiolähetyksiä tai tämän kohdan g alakohdassa määriteltyjä tilattavia audiovisuaalisia mediapalveluja;”;

”i)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 56 ja 57 artiklan mukaista palvelua, kun palvelun tai laajemmasta palvelusta erotettavissa olevan osan pääasiallisena tarkoituksena on tarjota ohjelmia mediapalvelun tarjoajan toimituksellisella vastuulla tiedonvälitys-, viihdytys- tai valistustarkoituksessa yleisölle direktiivin 2002/21/EY 2 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen sähköisten viestintäverkkojen välityksellä. Tällaiset audiovisuaaliset mediapalvelut ovat joko tämän kohdan e alakohdassa määriteltyjä televisiolähetyksiä tai tämän kohdan g alakohdassa määriteltyjä tilattavia audiovisuaalisia mediapalveluja;”;

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

1 artikla – 1 kohta – a a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”aa)  ’videonjakoalustan palvelulla’ Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 56 ja 57 artiklan mukaista palvelua, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

”aa)  ’videonjakoalustan palvelulla’ Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 56 ja 57 artiklan mukaista palvelua, joka täyttää kaikki seuraavat vaatimukset:

i)  palvelu tapahtuu tallentamalla suuri määrä ohjelmia tai käyttäjien tuottamia videoita, joiden toimituksellinen vastuu ei kuulu videonjakoalustan tarjoajalle;

i)  palvelun pääasiallinen tarkoitus on asettaa yleisön saataville ohjelmia tai käyttäjien tuottamia videoita, joiden toimituksellinen vastuu ei kuulu videonjakoalustan tarjoajalle;

ii)  tallennetun sisällön organisoinnin määrittää palvelun tarjoaja, myös automaattisilla keinoilla tai algoritmeilla, erityisesti sisällön säilyttämisen (hosting), esittämisen, taggauksen ja sekvensoinnin avulla;

ii)  yleisesti saataville asetetun sisällön organisoinnin määrittää palvelun tarjoaja, myös automaattisilla keinoilla tai algoritmeilla, erityisesti sisällön säilyttämisen (hosting), esittämisen, taggauksen ja sekvensoinnin avulla;

iii)  palvelun tai siitä erotettavissa olevan osan pääasiallisena tarkoituksena on tarjota ohjelmia ja käyttäjien tuottamia videoita tiedonvälitys-, viihdytys- tai valistustarkoituksessa yleisölle;

iii)  palvelun tai palvelun, joka on laajemmasta palvelusta erotettavissa oleva osa, pääasiallisena tarkoituksena on tarjota ohjelmia ja käyttäjien tuottamia videoita tiedonvälitys-, viihdytys- tai valistustarkoituksessa yleisölle tai palvelulla on merkittävä rooli ohjelmien ja käyttäjien tuottamien videoiden tarjoamisessa tiedonvälitys-, viihdytys- tai valistustarkoituksessa yleisölle; ja

iv)  palvelu on saatavilla direktiivin 2002/21/EY 2 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen sähköisten viestintäverkkojen välityksellä.”;

iv)  palvelu on saatavilla direktiivin 2002/21/EY 2 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen sähköisten viestintäverkkojen välityksellä.”;

Tarkistus     44

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

1 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”b)  ’ohjelmalla’ ääntä sisältävää tai ääntä sisältämätöntä liikkuvien kuvien sarjaa, joka muodostaa yhden yksittäisen ohjelman mediapalvelun tarjoajan laatimassa ohjelma-aikataulussa tai ohjelmaluettelossa, mukaan lukien esimerkiksi pitkät elokuvat, lyhytkestoiset videot, urheilutapahtumat, tilannekomediat, dokumenttiohjelmat, lastenohjelmat ja draamaohjelmat;”;

”b)  ’ohjelmalla’ ääntä sisältävää tai ääntä sisältämätöntä liikkuvien kuvien sarjaa, joka muodostaa yhden yksittäisen ohjelman mediapalvelun tarjoajan laatimassa ohjelma-aikataulussa tai ohjelmaluettelossa, mukaan lukien esimerkiksi pitkät elokuvat, lyhytkestoiset videot, urheilutapahtumat, tilannekomediat, dokumenttiohjelmat, lastenohjelmat, viihdeohjelmat ja tositelevisio-ohjelmat sekä draamaohjelmat;”;

Perustelu

Nyt puhutaan ohjelmista, joiden kohdalla mainoksia rajoitetaan ja mukautetaan, joten ohjelman käsite on syytä laajentaa koskemaan perheohjelmia, kuten viihdelähetyksiä ja tositelevisio-ohjelmia, sillä niitä katselevat niin aikuiset kuin lapset.

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

1 artikla – 1 kohta – b a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”ba)  ’käyttäjien tuottamalla videolla’ ääntä sisältävää tai ääntä sisältämätöntä liikkuvien kuvien sarjaa, joka muodostaa yhden yksittäisen videon, jonka yksi tai useampi käyttäjä luo ja/tai lataa videonjakoalustalle;”

”ba)  ’käyttäjien tuottamalla videolla’ ääntä sisältävää tai ääntä sisältämätöntä liikkuvien kuvien sarjaa, joka muodostaa yhden yksittäisen videon, joka ladataan videonjakoalustalle;”;

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Direktiivi 2010/13/EU

1 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  lisätään b b alakohta seuraavasti:

 

”b b)  ’toimituksellisella päätöksellä’ päivittäin tehtäviä päätöksiä toimituksellisen vastuun kantamiseksi;”

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d b alakohta (uusi)

Direktiivi 2010/13/EU

1 artikla – 1 kohta – b c alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

d b)  lisätään b c alakohta seuraavasti:

 

”b c)  ’saavutettavuuspalvelulla’ audiovisuaalisen mediapalvelun lisäominaisuutta, jolla parannetaan ohjelmiensaavutettavuutta henkilöille, joilla on toimintarajoitteita, kuten vammaiset henkilöt;”

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Direktiivi 2010/13/EU

1 artikla – 1 kohta – k alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

e a)  korvataan k alakohta seuraavasti:

k)  ’sponsoroinnilla’ kaikkea osallistumista audiovisuaalisten mediapalvelujen tai ohjelmien rahoitukseen, jos rahoittaja on sellainen julkinen tai yksityinen yritys taikka luonnollinen henkilö, joka ei harjoita audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista eikä audiovisuaalisten teosten tuotantoa, ja jos tarkoituksena on edistää yrityksen tai henkilön nimeä, tavaramerkkiä, julkista kuvaa, toimintaa tai sen tuotteiden myyntiä;

k)  ’sponsoroinnilla’ kaikkea suoraa tai epäsuoraa osallistumista audiovisuaalisten mediapalvelujen, videonjakoalustojen palvelujen tai käyttäjien tuottamien videoiden tai ohjelmien rahoitukseen, jos rahoittaja on sellainen julkinen tai yksityinen yritys taikka luonnollinen henkilö, joka ei harjoita audiovisuaalisten mediapalvelujen, videonjakoalustoihin liittyvien palvelujen tai käyttäjien tuottamien videoiden tarjoamista eikä audiovisuaalisten teosten tuotantoa, ja jos tarkoituksena on tehdä tunnetuksi yrityksen tai henkilön nimeä, tavaramerkkiä, julkista kuvaa, toimintaa tai tuotteita;

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e b alakohta (uusi)

Direktiivi 2010/13/EU

1 artikla – 1 kohta – m alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

e b)  korvataan m alakohta seuraavasti:

m)  ’tuotesijoittelulla’ kaikenlaista audiovisuaalista kaupallista viestintää, jossa ohjelmaan sisällytetään tuote, palvelu, tavaramerkki tai näitä koskeva viittaus maksua tai muuta samankaltaista vastiketta vastaan;

m)  ’tuotesijoittelulla’ kaikenlaista audiovisuaalista kaupallista viestintää, jossa ohjelmaan tai käyttäjän tuottamaan videoon sisällytetään tuote, palvelu, tavaramerkki tai näitä koskeva viittaus maksua tai muuta samankaltaista vastiketta vastaan;

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

2 artikla – 3 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)   korvataan 3 kohdan b alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

“b)  jos mediapalvelun tarjoajan päätoimipaikka on yhdessä jäsenvaltiossa, mutta audiovisuaalista mediapalvelua koskevat toimitukselliset päätökset tehdään toisessa jäsenvaltiossa, mediapalvelun tarjoajan katsotaan olevan sijoittautunut siihen jäsenvaltioon, jossa suurin osa audiovisuaalisen mediapalvelun tarjonnan harjoittamiseen osallistuvista työntekijöistä työskentelee;”;

 

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – -a a alakohta (uusi)

Direktiivi 2010/13/EU

2 artikla – 4 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

a a)  korvataan 4 kohta seuraavasti:

4.  Mediapalvelun tarjoajien, joihin ei voida soveltaa 3 kohdan säännöksiä, katsotaan kuuluvan jäsenvaltion lainkäyttövallan piiriin seuraavissa tapauksissa:

4.  Mediapalvelun tarjoajien, joihin ei voida soveltaa 3 kohdan säännöksiä, katsotaan kuuluvan jäsenvaltion lainkäyttövallan piiriin seuraavissa tapauksissa:

a)  ne käyttävät kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevaa maa-satelliittiyhteyttä;

a)  ne käyttävät kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevaa maa-satelliittiyhteyttä; tai

b)  ne eivät käytä jäsenvaltiossa sijaitsevaa maa-satelliittiyhteyttä, mutta ne käyttävät kyseiselle jäsenvaltiolle kuuluvaa satelliittikapasiteettia.

b)  ne käyttävät kyseiselle jäsenvaltiolle kuuluvaa satelliittikapasiteettia.

(Tällä tarkistuksella muutetaan nykyisen säädöksen 2 artiklan 4 kohdan m alakohtaa, johon ei puututtu komission ehdotuksessa. On kuitenkin huomattava, ettei tämä tarkistus tuo sisällöllisesti mitään uutta direktiivin tarkistamiseen, vaan sen avulla vain esitetään muutos, joka on tarpeen lainsäädännöllisen yhdenmukaisuuden säilyttämiseksi esittelijän kantaan nähden.)

Perustelu

Maa–satelliittiyhteyden sijainti voi muuttua hyvin nopeasti. Säännöksen selventämisen ansiosta kansalliset sääntelyelimet voivat määrittää nopeasti, mitä lainkäyttövaltaa sovelletaan määrättynä hetkenä.

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

2 artikla – 5 a–5 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

”5 a.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle luettelo lainkäyttövaltaansa kuuluvista audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajista ja 2–5 kohdassa esitetyt perusteet, joihin niiden toimivalta perustuu. Niiden on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava komissiolle kaikista tähän luetteloon tehdyistä muutoksista. Komissio varmistaa, että toimivaltaisilla riippumattomilla sääntelyviranomaisilla on pääsy kyseisiin tietoihin.

”5 a.  Jäsenvaltioiden on ylläpidettävä luetteloa lainkäyttövaltaansa kuuluvista audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajista ja 2–5 kohdassa esitetyistä perusteista, joihin niiden toimivalta perustuu. Luettelon on sisällettävä myös tiedot jäsenvaltioista, joissa audiovisuaalinen mediapalvelu on saatavilla, sekä palvelun kieliversioista. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sääntelyviranomaiset ja/tai -elimet antavat nämä luettelot tiedoksi komissiolle ja audiovisuaalisten mediapalvelujen eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmälle (ERGA) keskustietokannan kautta ja julkistavat ne. Luetteloja on päivitettävä viipymättä, kun muutoksia tapahtuu.

5 b.  Jos asianomaiset jäsenvaltiot eivät tämän direktiivin 3 ja 4 artiklaa soveltaessaan pääse yhteisymmärrykseen siitä, mille jäsenvaltiolle lainkäyttövalta kuuluu, niiden on ilmoitettava asiasta komissiolle ilman aiheetonta viivytystä. Komissio voi pyytää audiovisuaalisten mediapalvelujen eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmää (ERGA) antamaan lausuntonsa asiasta 15 työpäivän kuluessa komission pyynnön esittämisestä. Jos komissio pyytää ERGAlta lausuntoa, 3 artiklan 5 kohdassa ja 4 artiklan 5 kohdassa vahvistettujen määräaikojen kuluminen keskeytyy, kunnes ERGA on antanut lausunnon.”;

5 b.  Jos asianomaiset jäsenvaltiot eivät tämän direktiivin 3 ja 4 artiklaa soveltaessaan pääse yhteisymmärrykseen siitä, mille jäsenvaltiolle lainkäyttövalta kuuluu, niiden on ilmoitettava asiasta komissiolle ilman aiheetonta viivytystä. Komissio voi pyytää ERGAa antamaan lausuntonsa asiasta 15 työpäivän kuluessa komission pyynnön esittämisestä. ERGAn lausunto lähetetään myös yhteyskomitealle. Jos komissio pyytää ERGAlta lausuntoa, 3 artiklan 5 kohdassa ja 4 artiklan 5 kohdassa vahvistettujen määräaikojen kuluminen keskeytyy, kunnes ERGA on antanut lausunnon.

 

Komissio päättää, mille jäsenvaltiolle lainkäyttövalta kuuluu, asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä tai ERGAn antaman lausunnon jälkeen.

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b a alakohta (uusi)

Direktiivi 2010/13/EU

2 artikla – 5 b a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  lisätään kohta seuraavasti:

 

”5 b a.  Komissio päättää asiasta kuukauden kuluessa 5 b kohdassa säädetyn ilmoituksen vastaanottamisesta tai ERGAn lausunnon antamisesta.”

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on asettaa komissiolle aikaraja, johon mennessä sen on tehtävä päätös lainkäyttövaltaa koskevan kiistan ratkaisemisesta.

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

”3 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

3 artikla

”3 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava alueellaan vapaus vastaanottaa audiovisuaalisia mediapalveluja muista jäsenvaltioista, eivätkä ne saa rajoittaa niiden edelleen lähettämistä alueellaan perustein, jotka liittyvät tällä direktiivillä yhteensovitettaviin aloihin.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava alueellaan vapaus vastaanottaa audiovisuaalisia mediapalveluja muista jäsenvaltioista, eivätkä ne saa rajoittaa niiden edelleen lähettämistä alueellaan perustein, jotka liittyvät tällä direktiivillä yhteensovitettaviin aloihin.

2.  Jäsenvaltiot voivat tilapäisesti poiketa 1 kohdasta, jos audiovisuaalinen mediapalvelu, jonka toisen jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluva mediapalvelun tarjoaja tarjoaa,

2.  Jäsenvaltiot voivat tilapäisesti poiketa 1 kohdasta rajoittamatta sanan- ja tiedonvälityksen vapautta sekä tiedotusvälineiden moniarvoisuutta, jos audiovisuaalinen mediapalvelu, jonka toisen jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluva mediapalvelun tarjoaja tarjoaa,

a)  on ilmiselvästi, törkeästi ja vakavasti vastoin 6 tai 12 artiklaa tai molempia;

a)  on ilmiselvästi, törkeästi ja vakavasti vastoin 6 artiklaa tai 6 a artiklan 1 kohtaa; tai

b)  vaarantaa tai vakavalla ja törkeällä tavalla saattaa vaarantaa yleisen turvallisuuden, mukaan lukien kansallisen turvallisuuden ja puolustuksen turvaaminen;

b)  vaarantaa tai vakavalla ja törkeällä tavalla saattaa vaarantaa yleisen turvallisuuden, mukaan lukien kansallisen turvallisuuden ja puolustuksen turvaaminen, tai kansanterveyden.

c)  vaarantaa tai vakavalla ja törkeällä tavalla saattaa vaarantaa kansanterveyden.

 

3.  Jäsenvaltiot voivat soveltaa 2 kohtaa ainoastaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

3.  Jäsenvaltiot voivat soveltaa 2 kohtaa ainoastaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)  asianomainen jäsenvaltio katsoo, että tämän kohdan b alakohdassa tarkoitettua ilmoitusta edeltävien 12 kuukauden aikana mediapalvelun tarjoaja on rikkonut 2 kohdan a, b tai alakohtaa vähintään kaksi kertaa;

a)  asianomainen jäsenvaltio katsoo, että mediapalvelun tarjoaja on rikkonut 2 kohdan a tai alakohtaa;

b)  asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut kirjallisesti mediapalvelun tarjoajalle, sille jäsenvaltiolle, jonka lainkäyttövaltaan palveluntarjoaja kuuluu, ja komissiolle väitetyistä rikkomuksista sekä toimenpiteistä, joita se aikoo toteuttaa tällaisten väitettyjen rikkomusten toistuessa;

b)  asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut kirjallisesti mediapalvelun tarjoajalle, sille jäsenvaltiolle, jonka lainkäyttövaltaan palveluntarjoaja kuuluu, ja komissiolle väitetystä rikkomuksesta sekä toimenpiteistä, joita se aikoo toteuttaa tällaisen väitetyn rikkomuksen toistuessa;

c)  jäsenvaltion, jonka lainkäyttövaltaan palveluntarjoaja kuuluu, ja komission kanssa käydyissä neuvotteluissa ei ole päästy sovintoratkaisuun kuukauden kuluessa b alakohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta;

c)  jäsenvaltion, jonka lainkäyttövaltaan palveluntarjoaja kuuluu, ja komission kanssa käydyissä neuvotteluissa ei ole päästy sovintoratkaisuun kuukauden kuluessa b alakohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta;

d)  mediapalvelun tarjoaja on rikkonut 2 kohdan a, b tai c alakohtaa vähintään kerran tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen jälkeen;

d)  mediapalvelun tarjoaja on rikkonut 2 kohdan a, b tai c alakohtaa vähintään kerran tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen jälkeen;

e)  ilmoituksen tehnyt jäsenvaltio on noudattanut asianomaisen mediapalvelun tarjoajan puolustautumisoikeutta ja erityisesti antanut mediapalvelun tarjoajalle mahdollisuuden ilmaista näkemyksensä väitetyistä rikkomuksista sekä toimenpiteistä, jotka jäsenvaltio aikoo toteuttaa. Sen on otettava asianmukaisesti huomioon nämä näkemykset ja lainkäyttövaltaa käyttävän jäsenvaltion näkemykset.

e)  ilmoituksen tehnyt jäsenvaltio on noudattanut asianomaisen mediapalvelun tarjoajan puolustautumisoikeutta ja erityisesti antanut mediapalvelun tarjoajalle mahdollisuuden ilmaista näkemyksensä väitetystä rikkomuksesta sekä toimenpiteistä, jotka jäsenvaltio aikoo toteuttaa. Sen on otettava asianmukaisesti huomioon nämä näkemykset ja lainkäyttövaltaa käyttävän jäsenvaltion näkemykset.

Tämän kohdan a ja d alakohtaa sovelletaan ainoastaan lineaarisiin palveluihin.

 

4.  Komissio päättää kolmen kuukauden kuluessa jäsenvaltion 2 ja 3 kohdan nojalla toteuttamien toimenpiteiden ilmoittamisesta ja ERGAa kuultuaan, ovatko kyseiset toimenpiteet yhteensopivia unionin oikeuden kanssa. Tämä määräaika alkaa täydellisen ilmoituksen vastaanottamista seuraavasta päivästä. Ilmoitusta pidetään täydellisenä, jos komissio ei pyydä lisätietoja kolmen kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta tai muun pyydetyn lisätiedon vastaanottamisesta.

4.  Komissio päättää kolmen kuukauden kuluessa jäsenvaltion 2 ja 3 kohdan nojalla toteuttamien toimenpiteiden ilmoittamisesta ja ERGAa kuultuaan, ovatko kyseiset toimenpiteet yhteensopivia unionin oikeuden kanssa. Tämä määräaika alkaa täydellisen ilmoituksen vastaanottamista seuraavasta päivästä. Ilmoitusta pidetään täydellisenä, jos komissio ei pyydä lisätietoja yhden kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta tai muun pyydetyn lisätiedon vastaanottamisesta.

Jos komissio katsoo, että ilmoitus on epätäydellinen, se pyytää kaikki tarvittavat lisätiedot. Komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle tähän pyyntöön saadun vastauksen vastaanottamisesta.

Jos komissio katsoo, että ilmoitus on epätäydellinen, se pyytää kaikki tarvittavat lisätiedot. Komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle tähän pyyntöön saadun vastauksen vastaanottamisesta.

Jos asianomainen jäsenvaltio ei anna pyydettyjä tietoja komission asettamassa määräajassa tai jos se antaa puutteelliset tiedot, komissio päättää, että jäsenvaltion 2 kohdan mukaisesti toteuttamat toimenpiteet ovat ristiriidassa unionin oikeuden kanssa. Jos komissio päättää, että toimenpiteet ovat ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, jäsenvaltion on lopetettava kyseiset toimenpiteet kiireellisesti.

Jos asianomainen jäsenvaltio ei anna pyydettyjä tietoja komission asettamassa määräajassa tai jos se antaa puutteelliset tiedot, komissio päättää, että jäsenvaltion 2 kohdan mukaisesti toteuttamat toimenpiteet ovat ristiriidassa unionin oikeuden kanssa. Jos komissio päättää, että toimenpiteet ovat ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, jäsenvaltion on lopetettava kyseiset toimenpiteet kiireellisesti ja viimeistään kahden viikon kuluessa päätöksen päivämäärästä.

5.  Edellä oleva 3 ja 4 kohta ei rajoita minkään kyseessä olevista rikkomuksista aiheutuvan menettelyn, oikeussuojakeinon tai seuraamuksen soveltamista jäsenvaltiossa, jonka lainkäyttövaltaan asianomainen mediapalvelun tarjoaja kuuluu.

5.  Edellä oleva 3 ja 4 kohta ei rajoita minkään kyseessä olevasta rikkomuksesta aiheutuvan menettelyn, oikeussuojakeinon tai seuraamuksen soveltamista jäsenvaltiossa, jonka lainkäyttövaltaan asianomainen mediapalvelun tarjoaja kuuluu.

6.  Jäsenvaltiot voivat kiireellisissä tapauksissa poiketa 3 kohdan b ja c alakohdassa säädetyistä edellytyksistä. Tällöin toimenpiteistä on ilmoitettava mahdollisimman pian komissiolle ja jäsenvaltiolle, jonka lainkäyttövaltaan mediapalvelun tarjoaja kuuluu, ja esitettävä syyt, joiden perusteella jäsenvaltio katsoo tapauksen niin kiireelliseksi, että edellytyksistä on tarpeen poiketa.

6.  Jäsenvaltiot voivat kiireellisissä tapauksissa poiketa 3 kohdan b ja c alakohdassa säädetyistä edellytyksistä. Tällöin toimenpiteistä on ilmoitettava mahdollisimman pian komissiolle ja jäsenvaltiolle, jonka lainkäyttövaltaan mediapalvelun tarjoaja kuuluu, ja esitettävä syyt, joiden perusteella jäsenvaltio katsoo tapauksen niin kiireelliseksi, että edellytyksistä on tarpeen poiketa.

7.  Rajoittamatta jäsenvaltioiden mahdollisuutta toteuttaa 6 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä komissio tutkii mahdollisimman pian, ovatko ilmoitetut toimenpiteet yhteensopivia unionin oikeuden kanssa. Jos komissio katsoo toimenpiteiden olevan ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, se pyytää kyseistä jäsenvaltiota pidättymään toteuttamasta suunniteltuja toimenpiteitä tai lopettamaan niiden toteuttamisen viipymättä.

7.  Rajoittamatta jäsenvaltioiden mahdollisuutta toteuttaa 6 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä komissio tutkii mahdollisimman pian, ovatko ilmoitetut toimenpiteet yhteensopivia unionin oikeuden kanssa. Jos komissio katsoo toimenpiteiden olevan ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, se pyytää kyseistä jäsenvaltiota pidättymään toteuttamasta suunniteltuja toimenpiteitä tai lopettamaan kiireellisesti niiden toteuttamisen kahden viikon kuluessa ajankohdasta, jolloin komissio on katsonut toimenpiteiden olevan ristiriidassa unionin oikeuden kanssa.

8.  Jäsenvaltioiden ja komission on vaihdettava säännöllisesti kokemuksia ja parhaita käytäntöjä 2–7 kohdassa esitetystä menettelystä 29 artiklan nojalla perustetun yhteyskomitean ja ERGAn puitteissa.”

8.  Jäsenvaltioiden ja komission on vaihdettava säännöllisesti kokemuksia ja parhaita käytäntöjä 2–7 kohdassa esitetystä menettelystä yhteyskomitean ja ERGAn puitteissa.”

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

4 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

5)  Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

5)  Korvataan 4 artikla seuraavasti:

a)   korvataan 1 kohta seuraavasti:

a)   korvataan 1 kohta seuraavasti:

”4 artikla

”4 artikla

”1.  Jäsenvaltiot voivat vaatia, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat mediapalvelun tarjoajat noudattavat yksityiskohtaisempia tai tiukempia sääntöjä kuin 5, 6, 6 a, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19–26, 30 ja 30 a artiklassa säädetään sillä edellytyksellä, että kyseiset säännöt ovat unionin lainsäädännön mukaisia.”;

”1.  Jäsenvaltiot voivat vaatia, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat mediapalvelun tarjoajat noudattavat yksityiskohtaisempia tai tiukempia sääntöjä kuin 5, 6, 6 a, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19–26, 30 ja 30 a artiklassa säädetään sillä edellytyksellä, että kyseiset säännöt ovat unionin oikeuden mukaisia, niissä kunnioitetaan sanan- ja tiedonvälityksen vapautta sekä tiedotusvälineiden moniarvoisuutta eivätkä ne sisällä mediapalvelun tarjoajan kansalaisuuteen tai asuinpaikkaan liittyviä syrjiviä säännöksiä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, ERGAlle ja yhteyskomitealle yksityiskohtaisemmista tai tiukemmista toimenpiteistä ja julkistettava ne.”;

 

a a)   korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.  ”Niissä tapauksissa, joissa jäsenvaltio

”2.  ”Niissä tapauksissa, joissa jäsenvaltio

a)  on käyttänyt 1 kohdan mukaista vapauttaan hyväksyä yksityiskohtaisempia tai tiukempia yleistä etua koskevia sääntöjä; ja

a)  on käyttänyt 1 kohdan mukaista vapauttaan hyväksyä yksityiskohtaisempia tai tiukempia yleistä etua koskevia sääntöjä; ja

b)  katsoo, että toisen jäsenvaltion lainkäyttövallan piiriin kuuluva lähetystoiminnan harjoittaja tarjoaa televisiolähetyksiä, jotka on kokonaan tai suurimmaksi osaksi suunnattu sen alueelle,

b)  katsoo, että toisen jäsenvaltion lainkäyttövallan piiriin kuuluva mediapalvelun tarjoaja tarjoaa audiovisuaalista mediapalvelua, joka on kokonaan tai suurimmaksi osaksi suunnattu sen alueelle,

se voi ottaa yhteyden siihen jäsenvaltioon, jolle lainkäyttövalta kuuluu, löytääkseen molempia tyydyttävän ratkaisun kaikkiin aiheutuneisiin ongelmiin. Saatuaan perustellun pyynnön ensin mainitulta jäsenvaltiolta sen jäsenvaltion, jolle lainkäyttövalta kuuluu, on kehotettava lähetystoiminnan harjoittajaa noudattamaan kyseisiä yleistä etua koskevia sääntöjä. Sen jäsenvaltion, jolle lainkäyttövalta kuuluu, on tiedotettava ensin mainitulle jäsenvaltiolle pyynnön perusteella saaduista tuloksista kahden kuukauden kuluessa. Kumpikin jäsenvaltio voi pyytää 29 artiklan mukaisesti perustettua yhteyskomiteaa tutkimaan asian.”;

se voi ottaa yhteyden siihen jäsenvaltioon, jolle lainkäyttövalta kuuluu, löytääkseen molempia tyydyttävän ratkaisun kaikkiin aiheutuneisiin ongelmiin. Saatuaan perustellun pyynnön ensin mainitulta jäsenvaltiolta sen jäsenvaltion, jolle lainkäyttövalta kuuluu, on kehotettava mediapalvelun tarjoajaa noudattamaan kyseisiä yleistä etua koskevia sääntöjä. Sen jäsenvaltion, jolle lainkäyttövalta kuuluu, on tiedotettava ensin mainitulle jäsenvaltiolle pyynnön perusteella saaduista tuloksista kahden kuukauden kuluessa. Kumpikin jäsenvaltio voi pyytää yhteyskomiteaa tutkimaan asian.”;

b)   lisätään 3 kohtaan ensimmäisen alakohdan b alakohdan jälkeen toinen alakohta seuraavasti:

b)   korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.  ”Ensin mainittu jäsenvaltio voi toteuttaa asianomaiseen lähetystoiminnan harjoittajaan kohdistettavia asianmukaisia toimenpiteitä, jos se katsoo, että

”3.  ”Ensin mainittu jäsenvaltio voi toteuttaa asianomaiseen mediapalvelun tarjoajaan kohdistettavia asianmukaisia toimenpiteitä, jos se katsoo, että

a)  2 kohdan soveltamisessa saavutetut tulokset eivät ole tyydyttäviä; ja

a)  2 kohdan soveltamisessa saavutetut tulokset eivät ole tyydyttäviä; ja

b)  kyseinen lähetystoiminnan harjoittaja on sijoittautunut siihen jäsenvaltioon, jolle lainkäyttövalta kuuluu, kiertääkseen tiukempia sääntöjä, jotka koskevat tällä direktiivillä yhteensovitettuja aloja ja joita siihen sovellettaisiin siinä tapauksessa, että se olisi sijoittautunut ensiksi mainittuun jäsenvaltioon.

b)  kyseinen mediapalvelun tarjoaja on sijoittautunut siihen jäsenvaltioon, jolle lainkäyttövalta kuuluu, kiertääkseen tiukempia sääntöjä, jotka koskevat tällä direktiivillä yhteensovitettuja aloja ja joita siihen sovellettaisiin siinä tapauksessa, että se olisi sijoittautunut ensiksi mainittuun jäsenvaltioon.

Jäsenvaltion, joka on toteuttanut toimenpiteitä 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti, olisi esitettävä syyt, joihin se perustaa arvionsa väitetystä sääntöjen kiertämisestä.

Jäsenvaltion, joka on toteuttanut toimenpiteitä 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti, olisi esitettävä syyt, joihin se perustaa arvionsa väitetystä sääntöjen kiertämisestä.

Tällaisten toimenpiteiden on oltava objektiivisesti katsoen välttämättömiä, niitä on sovellettava ketään syrjimättä ja niiden on oltava suhteutettuja niille asetettuihin tavoitteisiin nähden.”;

Tällaisten toimenpiteiden on oltava objektiivisesti katsoen välttämättömiä, niitä on sovellettava ketään syrjimättä ja niiden on oltava suhteutettuja niille asetettuihin tavoitteisiin nähden.”;

c)   korvataan 4 ja 5 kohta seuraavasti:

c)   korvataan 4 ja 5 kohta seuraavasti:

”4.  Jäsenvaltio voi toteuttaa 3 kohdan nojalla toimenpiteitä ainoastaan, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

”4.  Jäsenvaltio voi toteuttaa 3 kohdan nojalla toimenpiteitä ainoastaan, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

a)  se on ilmoittanut komissiolle ja sille jäsenvaltiolle, johon lähetystoiminnan harjoittaja on sijoittautunut, aikeestaan toteuttaa tällaisia toimenpiteitä esittäen syyt, joihin se perustaa arvionsa;

a)  se on ilmoittanut komissiolle ja sille jäsenvaltiolle, johon mediapalvelun tarjoaja on sijoittautunut, aikeestaan toteuttaa tällaisia toimenpiteitä esittäen syyt, joihin se perustaa arvionsa;

b)  se on noudattanut asianomaisen lähetystoiminnan harjoittajan puolustautumisoikeutta ja erityisesti antanut sille mahdollisuuden ilmaista näkemyksensä väitetystä sääntöjen kiertämisestä ja toimenpiteistä, jotka ilmoituksen tehnyt jäsenvaltio aikoo toteuttaa;

b)  se on noudattanut asianomaisen mediapalvelun tarjoajan puolustautumisoikeutta ja erityisesti antanut sille mahdollisuuden ilmaista näkemyksensä väitetystä sääntöjen kiertämisestä ja toimenpiteistä, jotka ilmoituksen tehnyt jäsenvaltio aikoo toteuttaa;

c)  komissio on päättänyt ERGAa kuultuaan, että toimenpiteet ovat unionin oikeuden mukaisia ja erityisesti että toimenpiteet 2 ja 3 kohdan nojalla toteuttavan jäsenvaltion tekemä arviointi on asianmukaisesti perusteltu.

c)  komissio on päättänyt yhteyskomiteaa ja ERGAa kuultuaan, että toimenpiteet ovat unionin oikeuden mukaisia ja erityisesti että toimenpiteet 2 ja 3 kohdan nojalla toteuttavan jäsenvaltion tekemä arviointi on asianmukaisesti perusteltu.

5.  Komissio päättää asiasta kolmen kuukauden kuluessa 4 kohdan a alakohdassa säädetyn ilmoituksen tekemisestä. Tämä määräaika alkaa täydellisen ilmoituksen vastaanottamista seuraavasta päivästä. Ilmoitusta pidetään täydellisenä, jos komissio ei pyydä lisätietoja kolmen kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta tai muun pyydetyn lisätiedon vastaanottamisesta.

5.  Komissio päättää asiasta kolmen kuukauden kuluessa 4 kohdan a alakohdassa säädetyn ilmoituksen tekemisestä. Tämä määräaika alkaa täydellisen ilmoituksen vastaanottamista seuraavasta päivästä. Ilmoitusta pidetään täydellisenä, jos komissio ei pyydä lisätietoja yhden kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta tai muun pyydetyn lisätiedon vastaanottamisesta.

Jos komissio katsoo, että ilmoitus on epätäydellinen, se pyytää kaikki tarvittavat lisätiedot. Komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle tähän pyyntöön saadun vastauksen vastaanottamisesta.

Jos komissio katsoo, että ilmoitus on epätäydellinen, se pyytää kaikki tarvittavat lisätiedot. Komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle tähän pyyntöön saadun vastauksen vastaanottamisesta.

Jos asianomainen jäsenvaltio ei anna pyydettyjä tietoja komission asettamassa määräajassa tai jos se antaa puutteelliset tiedot, komissio päättää, että jäsenvaltion 3 kohdan mukaisesti toteuttamat toimenpiteet ovat ristiriidassa unionin oikeuden kanssa. Jos komissio päättää, että toimenpiteet ovat ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, kyseisen jäsenvaltion on jätettävä suunnitellut toimenpiteet toteuttamatta.”;

Jos asianomainen jäsenvaltio ei anna pyydettyjä tietoja komission asettamassa määräajassa tai jos se antaa puutteelliset tiedot, komissio päättää, että jäsenvaltion 3 kohdan mukaisesti toteuttamat toimenpiteet ovat ristiriidassa unionin oikeuden kanssa. Jos komissio päättää, että toimenpiteet ovat ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, kyseisen jäsenvaltion on jätettävä suunnitellut toimenpiteet toteuttamatta.”;

 

c a)   korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.  Jäsenvaltioiden on asianmukaisin keinoin ja lainsäädäntönsä mukaisesti varmistettava, että niiden lainkäyttövallan piiriin kuuluvat mediapalvelun tarjoajat tosiasiallisesti noudattavat tämän direktiivin säännöksiä.”;

”6.  Jäsenvaltioiden on asianmukaisin keinoin ja lainsäädäntönsä mukaisesti varmistettava, että niiden lainkäyttövallan piiriin kuuluvat mediapalvelun tarjoajat tosiasiallisesti noudattavat tämän direktiivin säännöksiä.”;

d)   korvataan 7 kohta seuraavasti:

d)   korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7.  Jäsenvaltioiden on oikeusjärjestelmiensä sallimissa rajoissa edistettävä yhteis- ja itsesääntelyä kansallisella tasolla hyväksyttävien käytännesääntöjen avulla niillä aloilla, joita tämän direktiivin mukainen yhteensovittaminen koskee. Kyseisten käytännesääntöjen on oltava kulloisenkin jäsenvaltion keskeisten sidosryhmien laajasti hyväksymiä. Käytännesäännöissä on selkeästi ja yksiselitteisesti esitettävä niiden tavoitteet. Niiden on mahdollistettava säännöllinen, avoin ja riippumaton tavoitteiden saavuttamista koskeva seuranta ja arviointi. Niiden on mahdollistettava tehokas täytäntöönpanon valvonta, tarvittaessa myös tehokkaiden ja oikeasuhteisten seuraamusten avulla.

”7.  Komission ja jäsenvaltioiden on oikeusjärjestelmiensä sallimissa rajoissa edistettävä ja helpotettava itse- ja yhteissääntelyä kansallisella tasolla hyväksyttävien käytännesääntöjen avulla niillä aloilla, joita tämän direktiivin mukainen yhteensovittaminen koskee. Kyseisten käytännesääntöjen on oltava kulloisenkin jäsenvaltion lainkäyttövallan piirissä toimivien sidosryhmien laajasti hyväksymiä. Käytännesäännöissä on selkeästi ja yksiselitteisesti esitettävä niiden tavoitteet. Sääntelyviranomaisten ja/tai -elinten on mahdollistettava säännöllinen, avoin ja riippumaton käytännesääntöjen tavoitteiden saavuttamista koskeva seuranta ja arviointi. Sääntelyviranomaisten ja -elinten on voitava panna käytännesäännöt tehokkaasti ja avoimesti täytäntöön, mihin kuuluvat tehokkaat ja oikeasuhteiset seuraamukset.

 

ERGA kannustaa mediapalvelujen tarjoajia vaihtamaan yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti.

Käytännesääntöjen allekirjoittajien on toimitettava komissiolle 6 a artiklan 3 kohdassa ja 9 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettujen unionin käytännesääntöjen luonnokset sekä olemassa oleviin unionin käytännesääntöihin tehdyt muutokset tai laajennukset.

Tarpeen mukaan komissio edistää yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa unionin käytännesääntöjen kehittämistä noudattaen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita ja kuullen yhteyskomiteaa, ERGAa ja mediapalvelujen tarjoajia ja ottaa tässä huomioon parhaiksi havaitut käytännöt. Käytännesääntöjen allekirjoittajien on esitettävä komissiolle unionin käytännesääntöjen luonnos sekä olemassa oleviin unionin käytännesääntöihin tehdyt muutokset tai laajennukset. Komissio varmistaa, että näistä käytännesäännöistä tiedotetaan sopivalla tavalla, jotta voidaan edistää parhaiden käytäntöjen vaihtoa.

Komissio voi pyytää ERGAa antamaan lausunnon näiden käytännesääntöjen luonnoksista, muutoksista tai laajennuksista. Komissio voi tarvittaessa julkaista nämä käytännesäännöt.”;

ERGAn on seurattava säännöllisesti unionin käytännesääntöjen tavoitteiden saavuttamista ja toimitettava komissiolle ja yhteyskomitealle säännöllinen, avoin ja riippumaton asiaa koskeva arviointi.”;

 

d a)   lisätään 7 kohdan jälkeen uusi kohta seuraavasti:

 

”7 a.  Jos kansallinen riippumaton sääntelyelin ja/tai -viranomainen katsoo, että käytännesäännöt tai niiden osat eivät ole osoittautuneet riittävän tehokkaiksi, tämän sääntelyelimen ja/tai -viranomaisen jäsenvaltio voi vaatia lainkäyttövaltansa piiriin kuuluvia mediapalvelujen tarjoajia noudattamaan yksityiskohtaisempia tai tiukempia sääntöjä tämän direktiivin ja unionin oikeuden mukaisesti ja sanan- ja tiedonvälityksen vapautta sekä tiedotusvälineiden moniarvoisuutta kunnioittaen. Tällaisista säännöistä on ilmoitettava komissiolle viipymättä.”;

 

d b)   korvataan 8 kohta seuraavasti:

”8.  Direktiiviä 2000/31/EY sovelletaan täysimääräisesti, jollei tässä direktiivissä toisin säädetä. Jos direktiivin 2000/31/EY säännös on ristiriidassa tämän direktiivin säännöksen kanssa, sovelletaan tämän direktiivin säännöstä, jollei tässä direktiivissä toisin säädetä.”;

”8.  Direktiiviä 2000/31/EY sovelletaan, jollei tässä direktiivissä toisin säädetä. Jos direktiivin 2000/31/EY säännös on ristiriidassa tämän direktiivin säännöksen kanssa, sovelletaan tämän direktiivin säännöstä, jollei tässä direktiivissä toisin säädetä.”;

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

5 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

7)  Korvataan 5 artiklan d alakohta seuraavasti:

7)  Korvataan 5 artikla seuraavasti:

 

5 artikla

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden lainkäyttövallan piiriin kuuluva mediapalvelun tarjoaja asettaa helposti, suoraan ja pysyvästi palvelun vastaanottajien saataville vähintään seuraavat tiedot:

 

a)  sen nimi;

 

b)  käyntiosoite, johon se on sijoittautunut;

 

c)  tiedot, mukaan lukien sen sähköpostiosoite tai verkko-osoite, jotka mahdollistavat nopean, suoran ja tuloksellisen yhteydenoton kyseiseen tarjoajaan;

”d)  jäsenvaltio, jonka lainkäyttövaltaan mediapalvelun tarjoajat kuuluvat, sekä toimivaltaiset sääntelyviranomaiset tai valvontaelimet.”;

d)  jäsenvaltio, jonka lainkäyttövaltaan se kuuluu, sekä toimivaltaiset sääntelyviranomaiset ja/tai -elimet tai valvontaelimet.”;

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

6 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

”Jäsenvaltioiden on tarkoituksenmukaisin keinoin varmistettava, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvien mediapalvelun tarjoajien tarjoamat audiovisuaaliset mediapalvelut eivät sisällä yllyttämistä väkivaltaan tai vihaan, joka kohdistuu ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän jäseneen sukupuolen, rodun tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella.”;

”Jäsenvaltioiden on tarkoituksenmukaisin keinoin varmistettava, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvien mediapalvelun tarjoajien tarjoamat audiovisuaaliset mediapalvelut eivät sisällä mitään seuraavista:

 

a)  yllyttäminen ihmisarvon loukkaamiseen;

 

b)  yllyttäminen väkivaltaan tai vihaan, joka kohdistuu ihmiseen tai ihmisryhmään kansallisuuden, rodun, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisen tai muun mielipiteen, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän, sukupuolen, sukupuolen ilmaisun, sukupuoli-identiteetin, seksuaalisen suuntautumisen, oleskeluoikeuden tai terveydentilan perusteella.

 

c)  yllyttäminen terrorismiin.”;

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

6 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

9)  Lisätään 6 a artikla seuraavasti:

9)  Lisätään 6 a artikla seuraavasti:

”6 a artikla

”6 a artikla

 

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset, oikeasuhteiset ja vaikuttavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvien mediapalvelujen tarjoajien tarjoamat audiovisuaaliset mediapalvelut, jotka voivat haitata alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä, saatetaan tarjolle ainoastaan tavalla, jolla varmistetaan, etteivät alaikäiset normaalisti kuule tai näe näitä ohjelmia. Tällaisiin toimenpiteisiin voivat sisältyä lähetysajan valinta, iäntarkistuskeinot tai muut tekniset toimenpiteet. Niiden on oltava oikeassa suhteessa ohjelman mahdolliseen haittaan eivätkä ne saa lisätä henkilötietojen käsittelyä eivätkä rajoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/6791 a 8 artiklan soveltamista.

 

Haitallisimpaan sisältöön, kuten perusteettomaan väkivaltaan ja pornografiaan, on sovellettava mahdollisimman tiukkoja toimenpiteitä.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajat antavat katsojille riittävät tiedot sisällöstä, joka saattaa haitata alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä. Tätä varten jäsenvaltiot voivat käyttää audiovisuaalisen mediapalvelun sisällön luonteen ilmaisevien kuvausten (deskriptoreiden) järjestelmää.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että mediapalvelujen tarjoajat antavat katsojille riittävät tiedot sisällöstä, joka saattaa haitata alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä. Tätä varten jäsenvaltiot voivat käyttää audiovisuaalisen mediapalvelun sisällön luonteen ilmaisevien kuvausten (deskriptoreiden) järjestelmää.

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimenpiteet, jotka toteutetaan alaikäisten suojelemiseksi niiden lainkäyttövaltaan kuuluvien mediapalvelujen tarjoajien tarjoamilta audiovisuaalisilta mediapalveluilta, jotka voivat haitata heidän fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystään, ovat välttämättömiä ja oikeasuhteisia ja kaikin puolin perusoikeuskirjassa ja erityisesti sen III luvussa ja 52 artiklassa vahvistettujen oikeuksien, vapauksien ja periaatteiden mukaisia.

2.  Jäsenvaltioiden on tämän artiklan täytäntöönpanemiseksi edistettävä yhteissääntelyä.

4.  Jäsenvaltioiden on tämän artiklan täytäntöönpanemiseksi edistettävä itsesääntelyä ja yhteissääntelyä.

3.  Komissio ja ERGA kannustavat mediapalvelujen tarjoajia vaihtamaan yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. Tarvittaessa komissio helpottaa unionin käytännesääntöjen laatimista.

5.  Komissio ja ERGA kannustavat mediapalvelujen tarjoajia vaihtamaan itsesääntely- ja yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. Tarvittaessa komissio helpottaa unionin käytännesääntöjen laatimista.

 

________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Tarkistus    59

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

7 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

10)  Poistetaan 7 artikla;

10)  Korvataan 7 artikla seuraavasti:

 

”7 artikla

 

1.  Jäsenvaltioiden on viipymättä kehitettävä toimenpiteitä varmistaakseen, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvien mediapalvelujen tarjoajien tarjoamat palvelut ovat jatkuvasti ja yhä paremmin vammaisten henkilöiden saavutettavissa. Näitä toimenpiteitä on kehitettävä kuullen asianomaisia sidosryhmiä, mukaan lukien mediapalvelujen tarjoajat ja vammaisjärjestöt.

 

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa toimenpiteissä on edellytettävä, että mediapalvelujen tarjoajat raportoivat jäsenvaltioille vuosittain toimenpiteiden toteuttamisesta ja edistyksestä siinä, että niiden palvelut ovat yhä paremmin vammaisten henkilöiden saavutettavissa. Jäsenvaltioiden on raportoitava komissiolle lainkäyttövaltaansa kuuluvien mediapalvelujen tarjoajien toteuttamista toimenpiteistä.

 

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä on kannustettava mediapalvelujen tarjoajia laatimaan yhteistyössä vammaisjärjestöjen edustajien ja sääntelyelinten kanssa saavutettavuutta koskevia toimintasuunnitelmia, joiden perusteella niiden palvelut ovat jatkuvasti ja yhä paremmin vammaisten henkilöiden saavutettavissa. Toimintasuunnitelmat on laadittava viipymättä, ja ne on annettava tiedoksi kansallisille sääntelyviranomaisille ja/tai -elimille.

 

4.  Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti laadituista toimenpiteistä ilmoitetaan viipymättä komissiolle, yhteyskomitealle ja ERGAlle. Komissio ja ERGA edistävät parhaiden käytäntöjen vaihtoa mediapalvelujen tarjoajien välillä.

 

5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hätätilanteita koskevat tiedot, mukaan lukien julkiset luonnonkatastrofitilanteissa annettavat tiedonannot ja ilmoitukset, jotka annetaan yleisön saataville audiovisuaalisten mediapalvelujen kautta, ovat vammaisten henkilöiden saavutettavissa, muun muassa kuuroille ja huonokuuloisille tarkoitettuna tekstityksenä, visuaalisten tietojen ääniviesteinä ja äänikuvauksena ja mahdollisuuksien mukaan viittomakielisenä tulkkauksena.

 

6.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että mediapalvelujen tarjoajat pyrkivät edistämään sisällön hankintaa, ohjelmien suunnittelua ja toimitustyötä koskevien toimintalinjojensa avulla saavutettavuuspalvelujen toimittamista osana sisällöntuottajapaketteja.

 

7.  Jäsenvaltioiden on kannustettava mediapalvelujen tarjoajia mahdollistamaan kuluttajille saatavilla olevan sisällön löytymisen ja katsomisen ja tekemään palvelun tarjontaan käytettävistä verkkosivustoistaan, mediasoittimistaan, verkkosovelluksistaan ja mobiilipohjaisista palveluistaan, muun muassa mobiilisovelluksistaan, saavutettavampia johdonmukaisesti ja asianmukaisesti siten, että käyttäjät havaitsevat ne ja voivat käyttää ja ymmärtää niitä, sekä luotettavasti tavalla, joka helpottaa erilaisten unionin ja kansainvälisellä tasolla käytettävissä olevien asiakassovellusten ja aputeknologioiden yhteentoimivuutta.”

Tarkistus    60

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2010/13/EU

7 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a)  Lisätään 7 a artikla seuraavasti:

 

”7 a artikla

 

Jäsenvaltiot voivat vapaasti asettaa velvoitteita yleiseen etuun liittyvien audiovisuaalisten mediapalvelujen asianmukaisen näkyvyyden varmistamisesta.

 

Tällaisten velvoitteiden asettamisen on oltava oikeasuhteista, ja siinä on noudatettava yleiseen etuun liittyviä tavoitteita, kuten tiedotusvälineiden moniarvoisuutta, sananvapautta, kulttuurista monimuotoisuutta sekä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa, jotka jäsenvaltioiden on määriteltävä selkeästi unionin oikeuden mukaisesti.”

Tarkistus    61

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 b alakohta (uusi)

Direktiivi 2010/13/EU

7 b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

10 b)  Lisätään 7 b artikla seuraavasti:

 

”7 b artikla

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että mediapalvelujen tarjoajien ohjelmiin ja palveluihin ei tehdä muutoksia tai lisäyksiä ilman tarjoajien nimenomaista hyväksyntää lukuun ottamatta palveluja, jotka ovat palvelun vastaanottajan käynnistämiä yksityistä käyttöä varten.”

Tarkistus    62

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 c alakohta (uusi)

Direktiivi 2010/13/EU

8 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

10 c)  Korvataan 8 artiklan 1 kohta seuraavasti:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden lainkäyttövallan piiriin kuuluvat mediapalvelun tarjoajat eivät lähetä elokuvateoksia muulloin kuin oikeudenhaltijoiden kanssa sovittuina aikoina.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden lainkäyttövallan piiriin kuuluvat mediapalvelun tarjoajat ja videonjakoalustojen tarjoajat eivät lähetä elokuvateoksia muulloin kuin oikeudenhaltijoiden kanssa sovittuina aikoina.

Tarkistus    63

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

9 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

11)  Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

11)  Korvataan 9 artikla seuraavasti:

 

-a)   korvataan 1 kohta seuraavasti:

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden lainkäyttövallan piiriin kuuluvien mediapalvelun tarjoajien tarjoama audiovisuaalinen kaupallinen viestintä täyttää seuraavat vaatimukset:

”1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden lainkäyttövallan piiriin kuuluvien mediapalvelun tarjoajien tarjoama audiovisuaalinen kaupallinen viestintä täyttää seuraavat vaatimukset:

a)  audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän on oltava helposti tunnistettavissa sellaiseksi. Piilotetusti toteutettu audiovisuaalinen kaupallinen viestintä on kielletty;

a)  audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän on oltava helposti tunnistettavissa sellaiseksi ja erotettavissa toimitetusta sisällöstä; piilotetusti toteutettu audiovisuaalinen kaupallinen viestintä on kielletty;

b)  audiovisuaalisessa kaupallisessa viestinnässä ei saa käyttää alitajunnan kautta vaikuttavia tekniikoita;

b)  audiovisuaalisessa kaupallisessa viestinnässä ei saa käyttää alitajunnan kautta vaikuttavia tekniikoita;

c)  audiovisuaalinen kaupallinen viestintä ei saa:

c)  audiovisuaalinen kaupallinen viestintä ei saa:

i)  loukata ihmisarvoa;

i)  loukata ihmisarvoa;

ii)  sisältää tai edistää minkäänlaista sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, kansallisuuteen, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää;

ii)  sisältää tai edistää minkäänlaista sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, kansallisuuteen, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää;

iii)  suosia terveyttä tai turvallisuutta vahingoittavaa toimintaa;

iii)  suosia terveyttä tai turvallisuutta vahingoittavaa toimintaa;

iv)  kannustaa ympäristönsuojelun kannalta törkeästi haitalliseen toimintaan;

iv)  kannustaa ympäristönsuojelun kannalta haitalliseen toimintaan;

d)  kaikenlainen savukkeita ja muita tupakkatuotteita koskeva audiovisuaalinen kaupallinen viestintä on kielletty;

d)  kaikenlainen savukkeita, sähkösavukkeita ja muita tupakkatuotteita koskeva audiovisuaalinen kaupallinen viestintä on kielletty;

e)  alkoholijuomia koskevaa audiovisuaalista kaupallista viestintää ei saa kohdistaa erityisesti alaikäisille, eikä se saa kannustaa tällaisten juomien kohtuuttomaan käyttöön;

e)  alkoholijuomia koskevaa audiovisuaalista kaupallista viestintää ei saa kohdistaa alaikäisille, eikä se saa kannustaa tällaisten juomien kohtuuttomaan käyttöön;

f)  audiovisuaalinen kaupallinen viestintä, joka koskee sellaisia lääkkeitä ja lääketieteellisiä hoitoja, jotka ovat saatavissa ainoastaan lääkärin määräyksestä siinä jäsenvaltiossa, jonka lainkäyttövallan piiriin mediapalvelun tarjoaja kuuluu, on kielletty;

f)  audiovisuaalinen kaupallinen viestintä, joka koskee sellaisia lääkkeitä ja lääketieteellisiä hoitoja, jotka ovat saatavissa ainoastaan lääkärin määräyksestä siinä jäsenvaltiossa, jonka lainkäyttövallan piiriin mediapalvelun tarjoaja kuuluu, on kielletty;

g)  audiovisuaalinen kaupallinen viestintä ei saa aiheuttaa fyysistä tai moraalista haittaa alaikäisille. Sen vuoksi siinä ei saa suoraan kehottaa alaikäisiä ostamaan tai vuokraamaan tuotetta tai palvelua käyttämällä hyväksi heidän kokemattomuuttaan tai hyväuskoisuuttaan, rohkaista suoraan heitä suostuttelemaan vanhempiaan tai muita henkilöitä ostamaan mainostettuja tavaroita tai palveluja, käyttää hyväksi erityistä luottamusta, jota alaikäiset tuntevat vanhempiaan, opettajiaan tai muita henkilöitä kohtaan, eikä näyttää perusteettomasti alaikäisiä vaarallisissa tilanteissa.

g)  audiovisuaalinen kaupallinen viestintä ei saa aiheuttaa fyysistä haittaa alaikäisille. Sen vuoksi siinä ei saa suoraan kehottaa alaikäisiä ostamaan tai vuokraamaan tuotetta tai palvelua käyttämällä hyväksi heidän kokemattomuuttaan tai hyväuskoisuuttaan eikä näyttää perusteettomasti alaikäisiä vaarallisissa tilanteissa.”;

a)   korvataan 2 kohta seuraavasti:

a)   korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.  Jäsenvaltiot ja komissio kannustavat kehittämään yhteis- ja itsesääntelyyn perustuvia käytännesääntöjä, jotka koskevat sellaisiin ohjelmiin, joiden yleisöstä merkittävä osa on lapsia, liittyvää tai sisältyvää epäasiallista audiovisuaalista kaupallista viestintää elintarvikkeista ja juomista, jotka sisältävät ravitsemuksellisia tai fysiologisia vaikutuksia omaavia ravintoaineita ja ainesosia, erityisesti rasvoja, transrasvahappoja, suolaa tai natriumia sekä sokereita, joiden osuus kokonaisruokavaliosta ei suositusten mukaan saisi olla liiallinen.”;

”2.  Jäsenvaltiot ja komissio kannustavat kehittämään itse- ja yhteissääntelyyn perustuvia käytännesääntöjä, jotka koskevat epäasiallista audiovisuaalista kaupallista viestintää alkoholijuomista. Näillä käytännesäännöillä on pyrittävä vähentämään tuloksekkaasti alaikäisten altistumista epäasialliselle audiovisuaaliselle kaupalliselle viestinnälle, joka koskee alkoholijuomia.”;

b)   lisätään 3 ja 4 kohta seuraavasti:

b)   lisätään 3 ja 4 kohta seuraavasti:

”3.  Jäsenvaltiot ja komissio kannustavat kehittämään itse- ja yhteissääntelyyn perustuvia käytännesääntöjä, jotka koskevat epäasiallista audiovisuaalista kaupallista viestintää alkoholijuomista. Näitä käytännesääntöjä olisi käytettävä vähentämään tuloksekkaasti alaikäisten altistumista alkoholijuomia koskevalle audiovisuaaliselle kaupalliselle viestinnälle.”;

”3.  Jäsenvaltiot ja komissio kannustavat kehittämään itse- ja yhteissääntelyyn perustuvia käytännesääntöjä, jotka koskevat lastenohjelmiin liittyvää tai sisältyvää epäasiallista audiovisuaalista kaupallista viestintää elintarvikkeista ja juomista, jotka sisältävät ravitsemuksellisia tai fysiologisia vaikutuksia omaavia ravintoaineita ja ainesosia, erityisesti rasvoja, transrasvahappoja, suolaa tai natriumia sekä sokereita, joiden osuus kokonaisruokavaliosta ei suositusten mukaan saisi olla liiallinen. Näillä käytännesäännöillä on pyrittävä vähentämään tuloksekkaasti alaikäisten altistumista epäasialliselle audiovisuaaliselle kaupalliselle viestinnälle, joka koskee tällaisia elintarvikkeita ja juomia. Näillä käytännesäännöillä on pyrittävä siihen, että audiovisuaalisessa kaupallisessa viestinnässä ei painoteta tällaisten elintarvikkeiden ja juomien ravitsemuksellisten näkökohtien myönteisyyttä.

4.  Komissio ja ERGA kannustavat vaihtamaan itse- ja yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. Komissio helpottaa unionin käytännesääntöjen laatimista, jos tämä katsotaan aiheelliseksi.”;

4.  Komissio ja ERGA varmistavat, että itse- ja yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä parhaita käytäntöjä vaihdetaan unionin laajuisesti.

 

Tarvittaessa komissio ja ERGA helpottavat yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa unionin käytännesääntöjen laatimista, tunnetuksi tekemistä ja omaksumista.”;

Tarkistus    64

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

10 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

12)  Korvataan 10 artiklan b alakohta seuraavasti:

12)  Korvataan 10 artikla seuraavasti:

 

”10 artikla

 

1.  Audiovisuaalisten mediapalvelujen tai ohjelmien, jotka ovat sponsoroituja, on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 

a)  niiden sisältöön tai televisiolähetysten osalta niiden lähetysaikaan ei saa missään olosuhteissa vaikuttaa siten, että sillä olisi vaikutusta mediapalvelun tarjoajan vastuuseen ja toimitukselliseen riippumattomuuteen;

”b)  niissä ei saa suoraan kannustaa ostamaan tai vuokraamaan tavaroita tai palveluja;

b)  niissä ei saa suoraan kannustaa ostamaan tai vuokraamaan tavaroita tai palveluja;

 

c)  katsojille on ilmoitettava selvästi sponsorointisopimuksen olemassaolosta; sponsoroidut ohjelmat on selkeästi yksilöitävä sellaisiksi käyttämällä ohjelmien kannalta asianmukaisesti sponsorin nimeä, tunnusta ja/tai muuta symbolia, kuten viittausta sponsorin tuotteisiin tai palveluihin, taikka selvästi erottuvaa sponsoroinnin ilmaisevaa merkkiä ohjelmien alussa, aikana ja/tai lopussa.

 

2.  Yritykset, joiden pääasiallisena toimintana on savukkeiden, sähkösavukkeiden, täyttösäiliöiden tai muiden tupakkatuotteiden valmistus tai myynti, eivät saa sponsoroida audiovisuaalisia mediapalveluja tai ohjelmia.

 

3.  Yritykset, joiden toimintaan kuuluu lääkkeiden tai lääketieteellisten hoitojen valmistaminen tai myynti, voivat sponsoroiduissa audiovisuaalisissa mediapalveluissa tai ohjelmissa tehdä tunnetuksi yrityksen nimeä tai edistää sen julkista kuvaa, mutta eivät saa edistää sellaisten yksittäisten lääkkeiden tai lääketieteellisten hoitojen myyntiä, jotka ovat saatavissa ainoastaan lääkärin määräyksestä siinä jäsenvaltiossa, jonka lainkäyttövallan piiriin mediapalvelun tarjoaja kuuluu.

 

4.  Uutis- ja ajankohtaisohjelmat eivät saa olla sponsoroituja. Jäsenvaltiot voivat kieltää lastenohjelmien ja etupäässä lapsille suunnatun sisällön sponsoroinnin.

Tarkistus    65

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

11 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäljempänä olevaa 2, 3 ja 4 kohtaa sovelletaan ainoastaan 19 päivän joulukuuta 2009 jälkeen tuotettuihin ohjelmiin.

1.  Tätä artiklaa sovelletaan ainoastaan 19 päivän joulukuuta 2009 jälkeen tuotettuihin ohjelmiin.

2.  Tuotesijoittelu on sallittu kaikissa audiovisuaalisissa mediapalveluissa lukuun ottamatta uutis- ja ajankohtaisohjelmia, kuluttaja-asioiden ohjelmia, uskonnollisia ohjelmia ja ohjelmia, joiden yleisöstä merkittävä osa on lapsia.

2.  Tuotesijoittelu on sallittu kaikissa audiovisuaalisissa mediapalveluissa lukuun ottamatta uutis- ja ajankohtaisohjelmia, kuluttaja-asioiden ohjelmia, uskonnollisia ohjelmia ja lastenohjelmia tai etupäässä lapsille suunnattua sisältöä.

3.  Tuotesijoittelua sisältävien ohjelmien on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset:

3.  Tuotesijoittelua sisältävien ohjelmien on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset:

a)  niiden sisältöön tai televisiolähetysten osalta niiden lähetysaikaan ei saa missään olosuhteissa vaikuttaa siten, että sillä olisi vaikutusta mediapalvelun tarjoajan vastuuseen ja toimitukselliseen riippumattomuuteen;

a)  niiden sisältöön tai televisiolähetysten osalta niiden lähetysaikaan ei saa missään olosuhteissa vaikuttaa siten, että sillä olisi vaikutusta mediapalvelun tarjoajan vastuuseen ja toimitukselliseen riippumattomuuteen;

b)  niissä ei saa suoraan kannustaa ostamaan tai vuokraamaan tavaroita tai palveluja;

b)  niissä ei saa suoraan kannustaa ostamaan tai vuokraamaan tavaroita tai palveluja;

 

b a)  niissä ei aiheettomasti korosteta kyseistä tuotetta;

c)  katsojille on ilmoitettava selvästi tuotesijoittelusta.

c)  katsojille on ilmoitettava selvästi tuotesijoittelusta.

Tuotesijoittelua sisältävät ohjelmat on asianmukaisesti yksilöitävä sellaisiksi ohjelman alussa ja lopussa sekä, katsojien mahdollisten väärinkäsitysten välttämiseksi, ohjelman alettua uudelleen mainoskatkon jälkeen.

Tuotesijoittelua sisältävät ohjelmat on asianmukaisesti yksilöitävä sellaisiksi ohjelman alussa ja lopussa.

Jäsenvaltiot voivat poikkeuksellisesti päättää luopua c alakohdassa esitetyistä vaatimuksista edellyttäen, ettei mediapalvelun tarjoaja itse tai mediapalvelun tarjoajan sidosyritys ole tuottanut tai tilannut kyseistä ohjelmaa.

Jäsenvaltiot voivat poikkeuksellisesti päättää luopua c alakohdassa esitetyistä vaatimuksista edellyttäen, ettei mediapalvelun tarjoaja itse tai mediapalvelun tarjoajan sidosyritys ole tuottanut tai tilannut kyseistä ohjelmaa.

4.  Ohjelmat eivät saa missään tapauksessa sisältää:

4.  Ohjelmat eivät saa missään tapauksessa sisältää:

a)  tupakkatuotteiden tai savukkeiden tuotesijoittelua tai sellaisten yritysten harjoittamaa tuotesijoittelua, joiden pääasiallisena toimintana on savukkeiden tai muiden tupakkatuotteiden valmistus tai myynti;

a)  tupakkatuotteiden, savukkeiden tai sähkösavukkeiden tuotesijoittelua tai sellaisten yritysten harjoittamaa tuotesijoittelua, joiden pääasiallisena toimintana on savukkeiden, sähkösavukkeiden tai muiden tupakkatuotteiden valmistus tai myynti;

b)  sellaisten yksittäisten lääkkeiden tai lääketieteellisten hoitojen tuotesijoittelua, jotka ovat saatavissa ainoastaan lääkärin määräyksestä siinä jäsenvaltiossa, jonka lainkäyttövaltaan mediapalvelun tarjoaja kuuluu.”;

b)  sellaisten yksittäisten lääkkeiden tai lääketieteellisten hoitojen tuotesijoittelua, jotka ovat saatavissa ainoastaan lääkärin määräyksestä siinä jäsenvaltiossa, jonka lainkäyttövaltaan mediapalvelun tarjoaja kuuluu.”;

Tarkistus    66

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

12 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

14)  Korvataan 12 artikla ja siirretään se III lukuun seuraavasti:

14)  Poistetaan 12 artikla;

”12 artikla

 

Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvien audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajien tarjoamat ohjelmat, jotka voivat haitata alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä, saatetaan tarjolle ainoastaan tavalla, jolla varmistetaan, etteivät alaikäiset normaalisti kuule tai näe näitä ohjelmia. Tällaisiin toimenpiteisiin voivat sisältyä lähetysajan valinta, iäntarkistuskeinot tai muut tekniset toimenpiteet. Niiden on oltava oikeassa suhteessa ohjelman mahdolliseen haittaan.

 

Haitallisimpaan sisältöön, kuten pornografiaan ja perusteettomaan väkivaltaan, on sovellettava tiukimpia toimenpiteitä, kuten salausta ja tehokasta sisällönsuodatusta.”;

 

Perustelu

Ks. -2 artikla, tarkistus 32.

Tarkistus    67

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

13 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat tilattavien audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajat varaavat eurooppalaisille teoksille vähintään 20 prosentin osuuden ohjelmaluetteloissaan ja varmistavat näiden teosten näkyvyyden.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat tilattavien audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajat varaavat eurooppalaisille teoksille vähintään 30 prosentin osuuden ohjelmaluetteloissaan ja varmistavat näiden teosten näkyvyyden. Tähän osuuteen on kuuluttava teoksia sen alueen virallisilla kielillä, jolla niitä levitetään.

Tarkistus    68

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

13 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltiot voivat velvoittaa lainkäyttövaltaansa kuuluvat tilattavien audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajat osallistumaan eurooppalaisten teosten tuotannon rahoitukseen, myös sisältöön tehtävien suorien sijoitusten ja kansallisiin rahastoihin suoritettavien osuuksien avulla. Jäsenvaltiot voivat edellyttää tällaisia rahoitusosuuksia tilattavien audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajilta, joiden kohdeyleisöt sijaitsevat niiden alueella mutta jotka ovat sijoittautuneet muihin jäsenvaltioihin. Tällöin rahoitusosuuden on perustuttava ainoastaan kohdejäsenvaltioissa saatuihin tuloihin. Jos jäsenvaltio, johon palveluntarjoaja on sijoittautunut, määrää suoritettavaksi rahoitusosuuden, sen on otettava huomioon mahdolliset kohdejäsenvaltioiden määräämät rahoitusosuudet. Rahoitusosuuksissa on noudatettava unionin oikeutta ja erityisesti valtiontukisääntöjä.

2.  Jäsenvaltiot voivat velvoittaa lainkäyttövaltaansa kuuluvat tilattavien audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajat osallistumaan eurooppalaisten teosten tuotannon rahoitukseen ottaen huomioon sen alueen kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden, jolle ne ovat sijoittautuneet tai jolla ne tarjoavat palveluaan, myös sisältöön tehtävien suorien sijoitusten ja kansallisiin rahastoihin suoritettavien osuuksien avulla. Jäsenvaltiot voivat edellyttää tällaisia rahoitusosuuksia tilattavien audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajilta, joiden kohdeyleisöt sijaitsevat niiden alueella mutta jotka eivät ole sijoittautuneet niihin. Tällöin rahoitusosuuden on perustuttava ainoastaan kohdejäsenvaltioissa tilattavista palveluista saatuihin tuloihin. Jos jäsenvaltio, johon palveluntarjoaja on sijoittautunut, määrää suoritettavaksi rahoitusosuuden, sen on otettava huomioon mahdolliset kohdejäsenvaltioiden määräämät rahoitusosuudet. Rahoitusosuuksissa on noudatettava unionin oikeutta ja erityisesti valtiontukisääntöjä.

Tarkistus    69

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

13 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jäsenvaltioiden on vapautettava 1 ja 2 kohdassa säädetyistä vaatimuksista palveluntarjoajat, joilla on pieni liikevaihto tai pieni yleisö, sekä pienet ja mikroyritykset. Jäsenvaltiot voivat myös luopua kyseisistä vaatimuksista tapauksissa, joissa ne tilattavien mediapalvelujen luonteen tai teeman vuoksi olisivat käytännössä mahdottomia tai perusteettomia.”;

5.  Jäsenvaltioiden on vapautettava 1 ja 2 kohdassa säädetyistä vaatimuksista palveluntarjoajat, joilla on pieni liikevaihto tai pieni yleisö, sekä pienet ja mikroyritykset ja riippumattomat tuottajat. Jäsenvaltioiden on myös luovuttava kyseisistä vaatimuksista tapauksissa, joissa ne tilattavien mediapalvelujen luonteen tai teeman vuoksi olisivat käytännössä mahdottomia tai perusteettomia.”;

Tarkistus    70

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 15 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2010/13/EU

19 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

15 a)  Korvataan 19 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1.  Televisiomainonnan ja teleostoslähetysten on oltava helposti tunnistettavissa ja erotettavissa toimitetusta sisällöstä. Televisiomainonta ja teleostoslähetykset on erotettava selvästi muista ohjelmapalveluista kuva- ja/tai äänitunnuksella ja/tai tilan käyttöön liittyvin keinoin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta uusien mainostekniikoiden käyttöä.

”1.  Televisiomainonnan ja teleostoslähetysten on oltava helposti tunnistettavissa ja erotettavissa toimitetusta sisällöstä. Televisiomainonta ja teleostoslähetykset on erotettava selkeästi muista ohjelmapalveluista kuva- ja/tai äänitunnuksella ja/tai tilan käyttöön liittyvin keinoin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta uusien mainostekniikoiden käyttöä.

(Tällä tarkistuksella muutetaan nykyisen säädöksen 19 artiklan 1 kohtaa, johon ei viitattu komission ehdotuksessa.)

Tarkistus    71

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 15 b alakohta (uusi)

Direktiivi 2010/13/EU

19 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

15 b)  Korvataan 19 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2.  Yksittäiset mainospalat ja teleostosesitykset ovat muutoin kuin urheilutapahtumien lähetysten yhteydessä sallittuja ainoastaan poikkeuksellisesti.

”2.  Yksittäiset mainospalat ja teleostosesitykset ovat sallittuja urheilutapahtumissa. Urheilutapahtumien lisäksi yksittäiset mainospalat ja teleostosesitykset ovat sallittuja 20 artiklan 2 kohdassa säädetyin edellytyksin.

(Tällä tarkistuksella muutetaan nykyisen säädöksen 19 artiklan 2 kohtaa, johon ei viitattu komission ehdotuksessa.)

Tarkistus    72

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

20 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

16)  Korvataan 20 artiklan 2 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

16)  Korvataan 20 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”Televisiota varten tehtyjen elokuvien – lukuun ottamatta sarjoja, sarjafilmejä ja dokumenttiohjelmia – elokuvateosten ja uutisohjelmien lähetyksen saa keskeyttää televisiomainoksilla ja/tai teleostoslähetyksillä kerran kutakin aikataulun mukaista vähintään 20 minuutin jaksoa kohti.”;

”Televisiota varten tehtyjen elokuvien – lukuun ottamatta sarjoja, sarjafilmejä ja dokumenttiohjelmia – elokuvateosten ja uutisohjelmien lähetyksen saa keskeyttää televisiomainoksilla ja/tai teleostoslähetyksillä kerran kutakin aikataulun mukaista vähintään 30 minuutin jaksoa kohti. Lastenohjelmien lähetyksen saa keskeyttää mainoksilla kerran kutakin aikataulun mukaista vähintään 30 minuutin jaksoa kohti edellyttäen, että ohjelman aikataulun mukainen kesto on pitempi kuin 30 minuuttia. Teleostoslähetykset ovat kiellettyjä lastenohjelmien aikana. Uskonnollisten tilaisuuksien lähetyksiin ei saa sijoittaa televisiomainoksia eikä teleostoslähetyksiä.”;

Tarkistus    73

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

23 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Televisiomainospalojen ja teleostosesitysten päivittäinen osuus klo 7.00:n ja 20.00:n välisenä aikana ei saa olla yli 20 prosenttia.

1.  Televisiomainospalojen ja teleostosesitysten osuus ei saa olla yli 20 prosenttia. Jäsenvaltiot voivat määritellä parhaan katseluajan, jonka kesto ei saa ylittää neljää peräkkäistä tuntia. Parhaaseen katseluaikaan televisiomainospalojen ja teleostosesitysten osuus ei saa olla yli 20 prosenttia.

Tarkistus    74

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

23 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta

2.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta

a)  lähetystoiminnan harjoittajan ilmoituksiin, jotka koskevat sen omia ohjelmia ja niihin suoraan liittyviä oheistuotteita tai muiden samaan mediaryhmään kuuluvien yhteisöjen ohjelmia;

a)  lähetystoiminnan harjoittajan oman toiminnan edistämiseksi tai ristikkäismainontatarkoituksessa antamiin ilmoituksiin, jotka koskevat sen omia ohjelmia ja niihin suoraan liittyviä oheistuotteita ja audiovisuaalisia mediapalveluja tai muiden samalle lähetystoimintaa harjoittavalle ryhmälle kuuluvien yhteisöjen ohjelmia, tuotteita ja palveluja;

b)  sponsorointi-ilmoituksiin;

b)  sponsorointi-ilmoituksiin;

c)  tuotesijoitteluun;”

c)  tuotesijoitteluun;

 

c a)  julkisiin palveluihin liittyviin ilmoituksiin ja hyväntekeväisyyttä koskeviin ilmoituksiin;

 

c b)  neutraaleihin ruutuihin, joilla erotetaan toisistaan toimituksellinen sisältö ja audiovisuaalinen kaupallinen viestintä sekä yksittäiset audiovisuaaliset kaupalliset viestit.”;

Tarkistus    75

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

28 a artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rajoittamatta direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklan soveltamista jäsenvaltioiden on varmistettava, että videonjakoalustojen tarjoajat toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet

1.  Rajoittamatta direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklan soveltamista jäsenvaltioiden on varmistettava, että videonjakoalustojen tarjoajat toteuttavat asianmukaiset, oikeasuhteiset ja vaikuttavat toimenpiteet

a)  alaikäisten suojelemiseksi sisällöltä, joka saattaa haitata heidän fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystään;

a)  kaikkien kansalaisten suojelemiseksi sisällöltä, joka sisältää yllyttämistä ihmisarvon loukkaamiseen tai sisällöltä, joka sisältää yllyttämistä väkivaltaan tai vihaan, joka kohdistuu ihmiseen tai ihmisryhmään kansallisuuden, rodun, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisen tai muun mielipiteen, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän, sukupuolen, sukupuolen ilmaisun, sukupuoli-identiteetin, seksuaalisen suuntautumisen, oleskeluoikeuden tai terveydentilan perusteella;

b)  kaikkien kansalaisten suojelemiseksi sisällöltä, joka sisältää yllyttämistä väkivaltaan tai vihaan, joka kohdistuu ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän jäseneen sukupuolen, rodun, ihonvärin, uskonnon, syntyperän taikka kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella.

b)  alaikäisten suojelemiseksi sisällöltä, joka saattaa haitata heidän fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystään;

2.  Näillä toimenpiteillä tarpeen mukaan

2.  Näillä toimenpiteillä tarpeen mukaan

a)  määritellään 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut väkivaltaan tai vihaan yllyttämisen käsitteet ja sisältö, joka saattaa haitata alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä, ja sovelletaan näitä määritelmiä videonjakoalustojen tarjoajien liiketoimintaehdoissa 6 ja 12 artiklan mukaisesti;

a)  määritellään 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut väkivaltaan tai vihaan yllyttämisen käsitteet ja sisältö, joka saattaa haitata alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä, ja sovelletaan näitä määritelmiä videonjakoalustojen tarjoajien liiketoimintaehdoissa 6 artiklan a ja b alakohdan ja 6 a artiklan mukaisesti; edellä olevan 1 kohdan soveltamista varten jäsenvaltioiden on varmistettava, että ehtoihin perustuvat toimenpiteet sallitaan vain, jos kansalliset oikeusmenettelyjä koskevat säännöt tarjoavat käyttäjille mahdollisuuden puolustaa oikeuksiaan tuomioistuimessa tällaisista toimenpiteistä kuultuaan;

b)  otetaan käyttöön ja ylläpidetään mekanismeja, joilla videonjakoalustojen käyttäjät voivat ilmiantaa tai ilmoittaa kyseiselle videonjakoalustan tarjoajalle sen alustalle ladatun 1 kohdassa tarkoitetun sisällön;

b)  otetaan käyttöön ja ylläpidetään avoimia ja käyttäjäystävällisiä mekanismeja, joilla videonjakoalustojen käyttäjät voivat ilmiantaa tai ilmoittaa kyseiselle videonjakoalustan tarjoajalle sen alustalla säilytettävän 1 kohdassa tarkoitetun sisällön;

 

b a)  otetaan käyttöön ja ylläpidetään järjestelmiä, joiden avulla videonjakoalustojen tarjoajat selittävät videonjakoalustojen käyttäjille, miten b alakohdassa tarkoitetut ilmiannot ja ilmoitukset on otettu huomioon;

c)  otetaan käyttöön ja ylläpidetään videonjakoalustojen käyttäjien iäntarkistusjärjestelmiä sellaiselle sisällölle, joka saattaa haitata alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä;

c)  otetaan käyttöön ja ylläpidetään videonjakoalustojen käyttäjien iäntarkistusjärjestelmiä sellaiselle sisällölle, joka saattaa haitata alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä; tällaiset järjestelmät eivät saa lisätä henkilötietojen käsittelyä eivätkä rajoittaa asetuksen (EU) 2016/679 8 artiklan soveltamista;

d)  otetaan käyttöön ja ylläpidetään järjestelmiä, joiden avulla videonjakoalustojen käyttäjät voivat antaa arvion 1 kohdassa tarkoitetulle sisällölle;

d)  otetaan käyttöön ja ylläpidetään helppokäyttöisiä järjestelmiä, joiden avulla videonjakoalustojen käyttäjät voivat antaa arvion 1 kohdassa tarkoitetulle sisällölle;

e)  tarjotaan käyttöön sisällönsuodatusjärjestelmiä sisällölle, joka saattaa haitata alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä;

e)  tarjotaan käyttöön loppukäyttäjien hallinnassa ja oikeassa suhteessa tähän kohtaan ja 3 kohtaan olevia sisällönsuodatusjärjestelmiä sisällölle, joka saattaa haitata alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä; sääntelyviranomaisten ja/tai -elinten on annettava tarvittavat suuntaviivat, jotta varmistetaan, että toteutettavissa toimenpiteissä noudatetaan sananvapautta ja niissä on vaatimus käyttäjille tiedottamisesta;

f)  otetaan käyttöön ja ylläpidetään järjestelmiä, joiden avulla videonjakoalustojen tarjoajat selittävät videonjakoalustojen käyttäjille, miten b alakohdassa tarkoitetut ilmiannot ja ilmoitukset on otettu huomioon.

f)  otetaan käyttöön ja ylläpidetään avoimia, helppokäyttöisiä ja vaikuttavia menettelyjä, joita sovelletaan käsiteltäessä ja ratkaistaessa videonjakoalustojen tarjoajan ja niiden käyttäjien välisiä riita-asioita, jotka koskevat b–f alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamista.

Se, mikä on asianmukainen toimenpide 1 kohdan soveltamiseksi, määritetään ottaen huomioon kyseessä olevan sisällön luonne, siitä mahdollisesti aiheutuva haitta, suojeltavien henkilöiden luokan ominaisuudet sekä kyseeseen tulevat oikeudet ja oikeutetut edut, mukaan lukien videonjakoalustojen tarjoajien sekä sisällön luoneiden ja/tai videonjakoalustalle ladanneiden käyttäjien oikeudet ja oikeutetut edut samoin kuin yleinen etu.

2 a.  Se, mikä on asianmukainen toimenpide 1 kohdan soveltamiseksi, määritetään ottaen huomioon kyseessä olevan sisällön luonne, siitä mahdollisesti aiheutuva haitta, suojeltavien henkilöiden luokan ominaisuudet sekä kyseeseen tulevat oikeudet ja oikeutetut edut, mukaan lukien videonjakoalustojen tarjoajien sekä sisällön videonjakoalustalle ladanneiden käyttäjien oikeudet ja oikeutetut edut samoin kuin yleinen etu. Asianmukaisissa toimenpiteissä on kunnioitettava sanan- ja tiedonvälityksen vapautta sekä tiedotusvälineiden moniarvoisuutta. Haitallisimpaan sisältöön on sovellettava mahdollisimman tiukkoja toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet eivät saa johtaa sisällön ennakkovalvontaan tai sisällön suodattamiseen latauksen yhteydessä.

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden on kannustettava yhteissääntelyyn siten kuin 4 artiklan 7 kohdassa säädetään.

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltiot ja komissio kannustavat itse- ja yhteissääntelyyn 4 artiklan 7 kohdassa ja 7 a artiklassa säädetyllä tavalla ja varmistamalla, että käytännesäännöt vastaavat tämän direktiivin säännöksiä ja ovat täysin perusoikeuskirjassa ja erityisesti sen 52 artiklassa vahvistettujen oikeuksien, vapauksien ja periaatteiden mukaisia.

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että videonjakelualustojen tarjoajat tarkastavat toimintansa ja julkaisevat tarkastusten tulokset säännöllisesti 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden mukaisesti.

4.  Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tarvittavat mekanismit, joilla arvioidaan videonjakoalustojen tarjoajien toteuttamien 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden asianmukaisuus. Jäsenvaltioiden on annettava tämä tehtävä 30 artiklan mukaisesti nimetyille viranomaisille.

4.  Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tarvittavat mekanismit, joilla arvioidaan toimenpiteiden toteuttamista ja vaikuttavuutta, ja raportoidaan näistä ottaen huomioon toimenpiteiden laillisuus, avoimuus, tarpeellisuus, vaikuttavuus ja oikeasuhteisuus. Jäsenvaltioiden on annettava tämä tehtävä 30 artiklan mukaisesti nimetyille viranomaisille. Sääntelyviranomaisten ja/tai -elinten on annettava tarvittavat suuntaviivat, jotta varmistetaan, että toteutettavissa toimenpiteissä noudatetaan sananvapautta ja niissä on vaatimus käyttäjille tiedottamisesta;

5.  Jäsenvaltiot eivät saa määrätä videonjakoalustojen tarjoajille toimenpiteitä, jotka ovat tiukempia kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet. Jäsenvaltioita ei estetä määräämästä tiukempia toimenpiteitä laittomalle sisällölle. Tällaisia toimenpiteitä määrättäessä niissä on noudatettava sovellettavan unionin lainsäädännön edellytyksiä, kuten soveltuvin osin direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklassa tai direktiivin 2011/93/EU 25 artiklassa vahvistettuja edellytyksiä.

5.  Edellä olevaa 8 artiklaa sovelletaan videonjakoalustojen tarjoajiin.

 

5 a.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että videonjakoalustojen tarjoajien markkinoima, myymä tai järjestämä sponsorointi tai audiovisuaalinen kaupallinen viestintä on 9 ja 10 artiklan vaatimusten mukaista.

 

Rajoittamatta direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklan soveltamista jäsenvaltioiden on säädettävä, että videonjakoalustojen tarjoajien on vaadittava käyttäjiä, jotka lataavat sisältöä, ilmoittamaan, sisältääkö sisältö mainoksia, sponsoroitua sisältöä tai tuotesijoittelua.

 

Jäsenvaltioiden on vaadittava videonjakoalustojen tarjoajia varmistamaan, että palvelun vastaanottajille tiedotetaan selkeästi sisällöstä, jonka on ilmoitettu tai jonka tiedetään sisältävän mainoksia, sponsoroitua sisältöä tai tuotesijoittelua.

6.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytettävissä on valitus- ja oikeussuojamenettelyjä, jotta voidaan ratkaista käyttäjien ja videonjakoalustojen tarjoajien väliset riidat, jotka liittyvät 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen asianmukaisten toimenpiteiden soveltamiseen.

 

7.  Komissio ja ERGA kannustavat videonjakoalustojen tarjoajia vaihtamaan yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. Tarvittaessa komissio helpottaa unionin käytännesääntöjen laatimista.

7.  Komissio ja ERGA kannustavat videonjakoalustojen tarjoajia vaihtamaan itsesääntely- ja yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. Tarvittaessa komissio helpottaa unionin käytännesääntöjen laatimista.

8.  Videonjakoalustojen tarjoajien tai tapauksen mukaan niitä asiassa edustavien organisaatioiden on toimitettava komissiolle unionin käytännesääntöjen luonnokset ja muutokset olemassa oleviin unionin käytännesääntöihin. Komissio voi pyytää ERGAa antamaan lausunnon kyseisten käytännesääntöjen luonnoksista, muutoksista tai laajennuksista. Komissio voi tiedottaa näistä käytännesäännöistä sopivalla tavalla.

8.  Videonjakoalustojen tarjoajien tai tapauksen mukaan niitä asiassa edustavien organisaatioiden on toimitettava komissiolle unionin käytännesääntöjen luonnokset ja muutokset olemassa oleviin unionin käytännesääntöihin. Komissio voi pyytää ERGAa antamaan lausunnon kyseisten käytännesääntöjen luonnoksista, muutoksista tai laajennuksista. Komissio julkaisee nämä käytännesäännöt, jotta voidaan edistää parhaiden käytäntöjen vaihtoa.

Tarkistus    76

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

28 b artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle luettelo alueelleen sijoittautuneista videonjakoalustojen tarjoajista sekä direktiivin 2000/31/EY 3 artiklan 1 kohdassa ja 1 kohdassa esitetyt perusteet, joihin niiden lainkäyttövalta perustuu. Niiden on päivitettävä luetteloa säännöllisesti. Komissio varmistaa, että toimivaltaisilla riippumattomilla sääntelyviranomaisilla on pääsy kyseisiin tietoihin.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle luettelo videonjakoalustojen tarjoajista, jotka ovat sijoittautuneet tai joiden katsotaan sijoittautuneen niiden alueelle 1 kohdassa esitettyjen perusteiden mukaisesti, joihin niiden lainkäyttövalta perustuu. Niiden on päivitettävä luetteloa säännöllisesti. Komissio varmistaa, että toimivaltaisilla riippumattomilla sääntelyviranomaisilla ja/tai -elimillä on helppo ja tosiasiallinen pääsy kyseisiin tietoihin.

Tarkistus    77

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

28 b artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jos asianomaiset jäsenvaltiot eivät 1 kohtaa soveltaessaan pääse yhteisymmärrykseen siitä, mille jäsenvaltiolle lainkäyttövalta kuuluu, niiden on ilmoitettava asiasta komissiolle ilman aiheetonta viivytystä. Komissio voi pyytää ERGAa antamaan lausuntonsa asiasta 15 työpäivän kuluessa komission pyynnön esittämisestä.

Perustelu

Koska videonjakoalustat yleensä kohdistavat palvelunsa yleisöille koko unionissa, jäsenvaltioiden välillä saattaa ilmetä erimielisyyksiä tämän direktiivin kannalta toimivaltaisten jäsenvaltioiden määrittämisessä. Siksi komission pitäisi voida määrittää jäsenvaltio, jolla on lainkäyttövalta, kuten se tekee 3 artiklan nojalla muiden audiovisuaalisten mediapalvelujen osalta.

Tarkistus    78

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 19 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2010/13/EU

28 c artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

19 a)  Lisätään 28 c artikla seuraavasti:

 

”28c artikla

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden lainkäyttövallan piiriin kuuluva videonjakoalustojen tarjoaja asettaa helposti, suoraan ja pysyvästi käyttäjien saataville vähintään seuraavat tiedot:

 

a)  sen nimi;

 

b)  käyntiosoite, johon se on sijoittautunut;

 

c)  tiedot, mukaan lukien sen sähköpostiosoite tai verkko-osoite, jotka mahdollistavat nopean, suoran ja tuloksellisen yhteydenoton kyseiseen tarjoajaan;

 

d)  jäsenvaltio, jonka lainkäyttövaltaan se kuuluu, sekä toimivaltaiset sääntelyviranomaiset ja/tai -elimet tai valvontaelimet.”;

Tarkistus    79

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 19 b alakohta (uusi)

Direktiivi 2010/13/EU

29 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

19 b)  Muutetaan 29 artikla seuraavasti:

29 artikla

29 artikla

1.  Komission alaisuuteen perustetaan yhteyskomitea. Se muodostuu jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten edustajista. Sen puheenjohtajana on komission edustaja, ja se kokoontuu joko puheenjohtajan aloitteesta tai jäsenvaltion valtuuskunnan pyynnöstä.

1.  Komission alaisuuteen perustetaan yhteyskomitea. Se muodostuu jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tai elinten edustajista, ja siihen kuuluu tarkkailijoina neljä Euroopan parlamentin jäsentä, jotka nimitetään kolmen vuoden välein. Sen puheenjohtajana on komission edustaja, ja se kokoontuu joko puheenjohtajan aloitteesta tai jäsenvaltion valtuuskunnan pyynnöstä. Yhteyskomitean kokoonpanossa pyritään sukupuolten tasapuoliseen edustukseen.

2.  Yhteyskomitean tehtävänä on:

2.  Yhteyskomitean tehtävänä on:

a)  edistää tämän direktiivin tosiasiallista täytäntöönpanoa neuvottelemalla säännöllisesti sen soveltamisesta mahdollisesti aiheutuvista käytännön ongelmista ja erityisesti 2 artiklan soveltamisesta sekä mahdollisista muista kysymyksistä, joita koskeva keskustelu katsotaan hyödylliseksi;

a)  edistää tämän direktiivin tosiasiallista täytäntöönpanoa neuvottelemalla säännöllisesti sen soveltamisesta mahdollisesti aiheutuvista käytännön ongelmista ja erityisesti 2 artiklan soveltamisesta sekä mahdollisista muista kysymyksistä, joita koskeva keskustelu katsotaan hyödylliseksi;

b)  antaa omasta aloitteestaan tai komission pyynnöstä lausuntoja tämän direktiivin soveltamisesta jäsenvaltioissa;

b)  antaa omasta aloitteestaan tai komission pyynnöstä lausuntoja tämän direktiivin soveltamisesta jäsenvaltioissa;

c)  toimia keskustelufoorumina siitä, mitä kysymyksiä olisi käsiteltävä kertomuksissa, jotka jäsenvaltioiden on annettava 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja kertomusten metodologiasta;

c)  toimia keskustelufoorumina siitä, mitä kysymyksiä olisi käsiteltävä kertomuksissa, jotka jäsenvaltioiden on annettava 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja kertomusten metodologiasta;

d)  keskustella niiden säännöllisten neuvottelujen tuloksista, joita komissio käy lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden, tuottajien, kuluttajien, valmistajien, palvelujen tarjoajien ja ammattiliittojen ja luovaa työtä tekevien tahojen kanssa;

d)  keskustella niiden säännöllisten neuvottelujen tuloksista, joita komissio käy lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden, tuottajien, kuluttajien, valmistajien, palvelujen tarjoajien ja ammattiliittojen ja luovaa työtä tekevien tahojen kanssa;

e)  edistää jäsenvaltioiden ja komission välistä tiedonvaihtoa audiovisuaalisten mediapalvelujen sääntelytoimintaa koskevasta tilanteesta ja kehityksestä ottaen huomioon unionin politiikan audiovisuaalialalla sekä asiaan vaikuttavan teknisen kehityksen;

e)  edistää jäsenvaltioiden ja komission välistä tiedonvaihtoa audiovisuaalisten mediapalvelujen sääntelytoimintaa koskevasta tilanteesta ja kehityksestä ottaen huomioon unionin politiikan audiovisuaalialalla sekä asiaan vaikuttavan teknisen kehityksen;

f)  tarkastella kaikkea kyseisellä alalla tapahtuvaa kehitystä, josta keskusteleminen vaikuttaa hyödylliseltä.

f)  tarkastella kaikkea kyseisellä alalla tapahtuvaa kehitystä, josta keskusteleminen vaikuttaa hyödylliseltä, ja antaa siitä lausuntoja komissiolle.

(Tällä tarkistuksella pyritään muuttamaan nykyisen säädöksen 29 artiklaa, johon ei viitattu komission ehdotuksessa.)

Tarkistus    80

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

30 artiklan mukaisesti;

 

Komission teksti

Tarkistus

”30 artikla

”30 artikla

1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi riippumaton kansallinen sääntelyviranomainen. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset ovat oikeudellisesti erillisiä ja toiminnallisesti riippumattomia kaikista muista julkisista tai yksityisistä elimistä. Tämä ei rajoita jäsenvaltioiden mahdollisuutta perustaa sääntelyelimiä, jotka suorittavat valvontaa eri aloilla.

1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi riippumaton kansallinen sääntelyviranomainen ja/tai -elin. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset ja/tai -elimet ovat toiminnallisesti ja tosiasiallisesti riippumattomia jäsenvaltion hallituksesta ja kaikista muista julkisista tai yksityisistä elimistä. Tämä ei rajoita jäsenvaltioiden mahdollisuutta perustaa sääntelyelimiä, jotka suorittavat valvontaa eri aloilla.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset käyttävät valtuuksiaan puolueettomasti ja avoimesti ja noudattaen tämän direktiivin tavoitteita, joihin sisältyvät erityisesti tiedotusvälineiden moniarvoisuus, kulttuurinen monimuotoisuus, kuluttajansuoja, sisämarkkinat ja tasapuolisen kilpailun edistäminen.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset ja/tai -elimet käyttävät valtuuksiaan puolueettomasti ja avoimesti ja noudattaen tämän direktiivin tavoitteita, joihin sisältyvät erityisesti tiedotusvälineiden moniarvoisuus, kulttuurinen ja kielellinen monimuotoisuus, kuluttajansuoja, saavutettavuus, syrjimättömyys, sisämarkkinat ja tasapuolisen kilpailun edistäminen. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset ja/tai -elimet eivät vaikuta etukäteen toimituksellisiin päätöksiin, toimituksellisiin valintoihin eivätkä ulkoasuun. Niiden tehtäviin kuuluu vain tämän direktiivin täytäntöönpanon, kansallisen lainsäädännön soveltamisen sekä lakisääteisten velvoitteiden täyttämisen seuranta.

Kansalliset sääntelyviranomaiset eivät saa pyytää tai ottaa vastaan miltään muulta elimeltä ohjeita sellaisten tehtävien hoitamisessa, jotka niille on annettu unionin lainsäädännön täytäntöön panemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön nojalla. Tämä ei estä kansallisen valtiosääntöoikeuden mukaista valvontaa.

Kansalliset sääntelyviranomaiset ja/tai -elimet eivät saa pyytää tai ottaa vastaan miltään muulta elimeltä ohjeita sellaisten tehtävien hoitamisessa, jotka niille on annettu unionin lainsäädännön täytäntöön panemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön nojalla. Tämä ei estä kansallisen valtiosääntöoikeuden mukaista valvontaa.

3.  Riippumattomien sääntelyviranomaisten toimivalta ja valtuudet sekä niiden vastuuvelvollisuuden toteutuminen on määriteltävä selkeästi lainsäädännössä.

3.  Riippumattomien sääntelyviranomaisten ja/tai -elinten toimivalta ja valtuudet sekä niiden vastuuvelvollisuuden toteutuminen on määriteltävä selkeästi lainsäädännössä.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisilla sääntelyviranomaisilla on riittävät täytäntöönpanovaltuudet, jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä tehokkaasti.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisilla sääntelyviranomaisilla ja/tai -elimillä on riittävät täytäntöönpanovaltuudet, jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä tehokkaasti.

 

4 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset ja/tai -elimet nimeävät keskitetyn julkisen yhteyspisteen, josta saa tietoa ja johon voi valittaa 7 artiklassa tarkoitetuista saavutettavuuskysymyksistä.

5.  Kansallisen sääntelyviranomaisen johtaja tai tätä tehtävää kansallisen sääntelyviranomaisen puitteissa hoitavan kollegiaalisen elimen jäsenet voidaan irtisanoa ainoastaan, jos he eivät enää täytä tehtäviensä hoitamisen edellytyksiä, jotka on vahvistettu etukäteen kansallisessa lainsäädännössä. Irtisanomispäätös on julkaistava, ja yhteenveto sen perusteluista on asetettava saataville.

5.  Jäsenvaltioiden on säädettävä kansallisessa lainsäädännössä kansallisen sääntelyviranomaisen ja/tai -elimen johtajan tai tätä tehtävää hoitavan kollegiaalisen elimen jäsenten nimittämisen ja erottamisen ehdoista ja menettelyistä, toimikauden kesto mukaan luettuna. Ennen toimikauden päättymistä tehtävät muutokset on perusteltava asianmukaisesti, niistä on ilmoitettava etukäteen ja ne on julkistettava. Menettelyjen on oltava avoimia ja syrjimättömiä, ja niillä on taattava edellytetty riippumattomuuden taso.

6.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että riippumattomilla kansallisilla sääntelyviranomaisilla on erilliset vuotuiset talousarviot. Talousarviot on julkistettava. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että kansallisilla sääntelyviranomaisilla on riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit, jotta ne voivat hoitaa niille annetun tehtävän sekä osallistua ja myötävaikuttaa aktiivisesti ERGAn työskentelyyn.

6.  Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että kansallisilla sääntelyviranomaisilla ja/tai -elimillä on erilliset vuotuiset talousarviomäärärahat, jotta ne voivat hoitaa niille annetun tehtävän sekä osallistua ja myötävaikuttaa aktiivisesti ERGAn työskentelyyn. Talousarviot on julkistettava.

7.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisella tasolla on käytössä tehokkaita menettelyjä, joiden mukaisesti jokaisella käyttäjällä, mediapalvelun tarjoajalla tai videonjakoalustan tarjoajalla, johon kansallisen sääntelyviranomaisen päätös vaikuttaa, on oikeus hakea päätökseen muutosta muutoksenhakuelimeltä. Muutoksenhakuelimen on oltava riippumaton muutoksenhaun asianosaisista.

7.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisella tasolla on käytössä tehokkaita menettelyjä, joiden mukaisesti jokaisella palvelun vastaanottajalla, jonka oikeuksiin audiovisuaalinen mediasisältö vaikuttaa välittömästi, tai audiovisuaalisen mediapalvelun tarjoajalla tai videonjakoalustan tarjoajalla, johon kansallisen sääntelyviranomaisen ja/tai -elimen päätös vaikuttaa, on oikeus hakea päätökseen muutosta muutoksenhakuelimeltä. Muutoksenhakuelimen on oltava riippumaton muutoksenhaun asianosaisista.

Tällä muutoksenhakuelimellä, jonka olisi oltava tuomioistuin, on oltava tehtäviensä tehokkaan hoitamisen edellyttämä asiantuntemus. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tapaukseen liittyvät tosiseikat otetaan asianmukaisesti huomioon ja että käytettävissä on toimiva muutoksenhakujärjestelmä.

Tällä muutoksenhakuelimellä, jonka olisi oltava tuomioistuin, on oltava tehtäviensä tehokkaan hoitamisen edellyttämä asiantuntemus. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tapaukseen liittyvät tosiseikat otetaan asianmukaisesti huomioon ja että käytettävissä on toimiva muutoksenhakujärjestelmä.

Kansallisen sääntelyviranomaisen päätös on voimassa, kunnes muutoksenhakuprosessissa on annettu ratkaisu, jollei määrätä väliaikaisia toimenpiteitä kansallisen lainsäädännön mukaisesti.”;

Kansallisen sääntelyviranomaisen päätös on voimassa, kunnes muutoksenhakuprosessissa on annettu ratkaisu, jollei määrätä väliaikaisia toimenpiteitä kansallisen lainsäädännön mukaisesti.”;

Tarkistus    81

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

30 a artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

”30 a artikla

”30 a artikla

1.  Perustetaan audiovisuaalisten mediapalvelujen eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmä (ERGA).

1.  Perustetaan audiovisuaalisten mediapalvelujen eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmä (ERGA).

2.  Se koostuu audiovisuaalisten mediapalvelujen alan riippumattomista kansallisista sääntelyviranomaisista. Niitä edustavat kansallisen sääntelyviranomaisen johtaja tai nimetyt korkean tason edustajat, joilla on ensisijainen vastuu valvoa audiovisuaalisia mediapalveluja, tai jos kansallista sääntelyviranomaista ei ole, tarkoituksenmukaisten menettelyjen kautta valitut muut edustajat. Komission edustaja osallistuu ryhmän kokouksiin.

2.  Se koostuu kansallisista sääntelyviranomaisista ja/tai -elimistä, joihin voivat kuulua ne alueelliset riippumattomat sääntelyviranomaiset ja -elimet, joilla on täysi toimivalta audiovisuaalisten mediapalvelujen alalla. Niitä edustavat kansallisen sääntelyviranomaisen johtaja tai nimetyt korkean tason edustajat, joilla on ensisijainen vastuu valvoa audiovisuaalisia mediapalveluja, tai jos kansallista sääntelyviranomaista ja/tai -elintä ei ole, tarkoituksenmukaisten menettelyjen kautta valitut muut edustajat. Komission edustaja osallistuu ryhmän kokouksiin.

3.  ERGAn tehtävänä on

3.  ERGAn tehtävänä on

a)  neuvoa ja avustaa komissiota sen pyrkiessä varmistamaan audiovisuaalisen sääntelyjärjestelmän johdonmukaisen täytäntöönpanon kaikissa jäsenvaltioissa;

a)  neuvoa ja avustaa komissiota sen pyynnöstä komission pyrkiessä varmistamaan tämän direktiivin johdonmukaisen täytäntöönpanon kaikissa jäsenvaltioissa;

b)  neuvoa ja avustaa komissiota kaikissa asioissa, jotka liittyvät audiovisuaalisiin mediapalveluihin komission toimivallan puitteissa. Ryhmä voi kuulla markkinaosapuolia, kuluttajia ja loppukäyttäjiä tarvittavien tietojen keräämiseksi, jos tämä on perusteltua neuvojen antamiseksi komissiolle tietyissä kysymyksissä;

b)  neuvoa ja avustaa komissiota sen pyynnöstä asioissa, jotka liittyvät audiovisuaalisiin mediapalveluihin sen toimivallan puitteissa;

c)  huolehtia kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtamisesta audiovisuaalisten mediapalvelujen sääntelyjärjestelmän soveltamiseen liittyen;

c)  huolehtia kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtamisesta audiovisuaalisten mediapalvelujen sääntelyjärjestelmän soveltamiseen liittyen;

d)  tehdä yhteistyötä ja toimittaa jäsenilleen tarvittavat tiedot tämän direktiivin ja erityisesti sen 3 ja 4 artiklan soveltamiseksi;

d)  tehdä yhteistyötä ja toimittaa jäsenilleen sekä yhteyskomitealle tarvittavat tiedot tämän direktiivin ja erityisesti sen 3, 4 ja 7 artiklan soveltamiseksi;

e)  antaa komission pyynnöstä lausuntoja 2 artiklan 5 b kohdassa, 6 a artiklan 3 kohdassa ja 9 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitetuista kysymyksistä ja kaikista asioista, jotka liittyvät audiovisuaalisiin mediapalveluihin, erityisesti alaikäisten suojeluun ja vihaan yllyttämiseen.

e)  antaa komission pyynnöstä lausuntoja 2 artiklan 5 b kohdassa, 6 a artiklan 3 kohdassa ja 9 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitetuista kysymyksistä ja kaikista asioista, jotka liittyvät audiovisuaalisiin mediapalveluihin, erityisesti alaikäisten suojeluun ja vihaan yllyttämiseen.

4.  Siirretään komissiolle valta vahvistaa täytäntöönpanosäädöksellä ERGAn työjärjestys.”;

4.  Siirretään komissiolle valta vahvistaa täytäntöönpanosäädöksellä ERGAn työjärjestys.

 

4 a.  ERGAlla on oltava riittävät taloudelliset ja henkilöresurssit tehtäviensä hoitamiseksi. Sääntelyviranomaisten ja/tai -elinten on aktiivisesti osallistuttava ja myötävaikutettava ERGAn toimintaan.”;

Tarkistus    82

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 23 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

33 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta viimeistään [date – no later than four years after adoption] ja sen jälkeen kolmen vuoden välein.

Komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta viimeistään [date – no later than three years after adoption] ja sen jälkeen kolmen vuoden välein ja tekee tarvittaessa lisäehdotuksia direktiivin mukauttamiseksi audiovisuaalisten mediapalvelujen alan kehityksen ja erityisesti teknologian uusimman kehityksen, alan kilpailukyvyn sekä jäsenvaltioiden medialukutaidon alalla tukemia käytäntöjä, politiikkoja ja toimenpiteitä koskevan kertomuksen edellyttämällä tavalla.

(1)

EUVL C 0, 0.0.0000, s. 0.

(2)

EUVL C 0, 0.0.0000, s. 0.


PERUSTELUT

Komissio esitti 25. toukokuuta 2016 ehdotuksensa audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin tarkistamiseksi.

Edellisen vaalikauden aikana Euroopan parlamentti ja erityisesti CULT-valiokunta, jolla on yksinomainen toimivalta asiassa, kehottivat toistuvasti tekemään tämän tarkistamisen, jotta voitaisiin ottaa huomioon teknologian ja markkinoiden nopea kehitys, uusien palveluntarjoajien esiinnousu sekä kuluttajien käyttäytymisen muutokset, jotka ovat hämärtäneet perinteisten palvelujen ja tilattavien palvelujen välisiä rajoja.

Euroopan parlamentti esitti digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketista 19. tammikuuta 2016 antamassaan päätöslauselmassa, valmistautumisesta täysin konvergoituneeseen audiovisuaaliseen maailmaan 12. maaliskuuta 2014 antamassaan päätöslauselmassa, hybriditelevisiosta 4. heinäkuuta 2013 antamassaan päätöslauselmassa ja audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin täytäntöönpanosta 22. toukokuuta 2013 antamassaan päätöslauselmassa tällaista tarkistamista koskevia selkeitä ohjeita ja kehotti komissiota päivittämään direktiivin.

Esittelijät pitävät siksi myönteisenä komission aloitetta tarkistamisen ehdottamisesta tällaisessa audiovisuaalisten palvelujen kannalta merkittävässä taitekohdassa.

Tärkeimmät kohdat, joihin esittelijät haluavat puuttua, ovat seuraavat:

I. Medioiden lähentyminen: lineaarisia ja ei-lineaarisia palveluja koskevien säännösten mukauttaminen -2– -2 f artikla

Direktiivin tarkistamisen avulla nykyiset säännöt pyritään mukauttamaan mediamarkkinoiden ja -tekniikan etenevään lähentymiseen Euroopassa. Direktiivin soveltamisalaa laajennetaan niin, että se kattaa perinteisten lähetyspalvelujen ja tilauspalvelujen ohella myös videonjakoalustoihin liittyvät palvelut sekä käyttäjien tuottamat videot.

Näitä palveluja koskevien säännösten mukauttamiseksi ja todellisten yhtäläisten toimintaedellytysten luomiseksi I luvun rakennetta on muutettu tarkoituksena saada aikaa yhteiset säännöt audiovisuaalisille mediapalveluille, videonjakoalustoihin liittyville palveluille sekä käyttäjien tuottamille videoille. Näitä I luvun säännöksiä sovelletaan samalla tavoin kaikkiin direktiivin soveltamisalaan kuuluviin palveluihin. Direktiiviin on lisätty seitsemän uutta artiklaa (tarkistukset 32–38). Niissä yhdistetään useita nykyisen direktiivin ja ehdotuksen artikloja, jotka koskevat

–  yllyttämistä väkivaltaan tai vihaan sekä syrjintää (-2 artikla)

–  alaikäisten suojelua haitalliselta sisällöltä (-2 a artikla)

–  audiovisuaalista kaupallista viestintää, sponsorointia (-2 b artikla) ja tuotesijoittelua (-2 c artikla),

–  elokuvateosten suojelua (-2 d artikla)

–  palvelun vastaanottajien tiedonsaantiin liittyviä oikeuksia (-2 e artikla)

–  yhteis- ja itsesääntelyä sekä käytännesääntöjä (-2 f artikla).

Tällaiset muutokset direktiivin rakenteeseen ovat olennaisen tärkeitä, jota saadaan sovitettua entistä paremmin yhteen lineaariset ja ei-lineaariset palvelut. Näin direktiivissä otetaan huomioon tämänhetkinen medioiden lähentyminen ja samalla asetetaan oikeudenmukaisia sääntöjä mediamarkkinoiden kilpailulle. Kuluttajien käyttäytyminen ja sisällön kulutus ovat muuttumassa merkittävästi. Jotta voidaan toisaalta varmistaa kuluttajansuojan korkea taso ja toisaalta aidosti yhtäläiset toimintaedellytykset, samat vähimmäisvaatimukset olisi määritettävä kaikille audiovisuaalisille palveluille, toisin sanoen audiovisuaalisille mediapalveluille samoin kuin sponsoroiduille käyttäjien tuottamille videoille ja käyttäjien tuottamille videoille.

II. Alaikäisten suojelu

Esittelijät haluavat säilyttää alaikäisten suojelun korkean tason niin, että säilytetään suojelun porrastettu taso mahdollisen haitan mukaisesti, kuten säädetään -2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdassa (tarkistus 32).

Esittelijät haluavat korostaa, että on olemassa teknisiä tapoja tunnistaa ja eliminoida videot, joissa on haitallista sisältöä. Tällaiset välineet eivät saa kuitenkaan rajoittaa viestinnän vapautta. Siksi sovelletaan direktiivin 2000/31/EY (sähköistä kauppaa koskeva direktiivi) 14 ja 15 artiklassa tarkoitettua ilmoittamisen ja poistamisen periaatetta.

III. Yhteis- ja itsesääntelyn käytännesäännöt

Esittelijät eivät tue komission ehdotusta täydellisestä yhdenmukaistamisesta videonjakoalustojen palvelujen yhteis- ja itsesääntelyn kautta. Koska direktiivin tarkoituksena on yksinkertaisesti kansallisten politiikkojen koordinointi, luodaan yhdenmukaistamisen vähimmäistaso, joka mahdollistaa jäsenvaltioille tiukempien sääntöjen asettamisen.

Yhdenmukaisuuden vuoksi yhteis- ja itsesääntelyn käytännesääntöjen määrittämistä on virtaviivaistettu -2 f artiklassa (tarkistus 38). Jos jäsenvaltio on osoittanut, etteivät mitkään käytännesäännöt toimi tehokkaasti, jäsenvaltio voi vapaasti säätää asiaa koskevia lakeja.

IV. Mainonnan määrää koskevat säännöt, kaupallinen viestintä ja tuotesijoittelu

Mainonnan määrää koskevien sääntöjen suhteen tarvitaan nykyistä enemmän joustavuutta.

Mainospalojen aikarajoja koskevien sääntöjen osalta tarvitaan lisää joustavuutta, mutta on kuitenkin säilytettävä riittävä kuluttajansuojan taso. Ehdotettu päivittäinen 20 prosentin raja voi altistaa katsojat liialliselle mainonnalle parhaaseen katseluaikaan. Siksi esittelijät ehdottavat 23 artiklan 1 kohdassa (tarkistus 77), että aikana 20.00–23.00 olisi sovellettava tiukempia rajoja eli 20 prosentin rajaa.

Lisäksi liian näkyvää tuotesijoittelua koskeva säännös olisi säilytettävä direktiivin uudessa -2 c artiklassa (35 artikla).

Alkoholijuomia, tupakkaa ja lääkkeitä koskevaa kaupallista viestintää olisi edelleen rajoitettava.

Ravitsemukseen liittyviä tuotteita koskevaa kaupallista viestintää koskevista rajoituksista olisi sovittava käytännesäännöillä, jotta saavutettaisiin korkeampi suojelun taso.

V. Eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten tukeminen

Esittelijät pitävät myönteisenä komission ehdotusta eurooppalaisten audiovisuaalisten tuotteiden edistämisen vahvistamisesta. Tilattavien audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajien olisi edistettävä eurooppalaisten teosten tuotantoa ja jakelua varmistamalla, että niiden ohjelmaluettelot sisältävät vähintään 30 prosenttia eurooppalaisia teoksia ja että kyseisille teoksille annetaan riittävästi näkyvyyttä (tarkistus 75).

Esittelijät ehdottavat myös johdanto-osan 21 kappaleessa (tarkistus 16), että jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat oikeudenomistajat merkitsevät eurooppalaisten teosten ehdot täyttävän audiovisuaalisen sisällön sellaiseksi metatiedoissaan ja antavat tiedot palveluntarjoajien saataville, jotta nämä voivat helposti selvittää teosten eurooppalaisuuden.

VI. Audiovisuaalisten mediapalvelujen eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmä (ERGA)

Esittelijät arvostavat ERGAn panosta tietoa ja neuvontaa antavana elimenä. Esittelijät katsovat kuitenkin, että jäsenvaltioiden toimivallan säilyttämiseksi sillä ei pitäisi olla päätösvaltaa. Sen sijaan toimivaltaa olisi annettava enemmän nykyisen direktiivin 29 artiklan mukaisesti perustetulle yhteyskomitealle (tarkistus 82).

Vain yhteyskomitealla olisi oltava oikeus tehdä päätöksiä, myös ERGAn laatimista lausunnoista. Siksi -2 f artiklaa, 2 artiklan 5 b kohtaa, 3 artiklan 4 kohtaa, 4 artiklan 1 kohtaa ja 4 artiklan 3 kohtaa (tarkistukset 38, 42, 51, 54, 55, 56 ja 57) muutetaan vastaavasti.

VII. Saavutettavuus

Esittelijä ehdottaa, että direktiivin tekstiin jätetään saavutettavuutta koskevat säännökset. Nykyisen direktiivin 7 artiklaa muutetaan: mediapalvelujen tarjoajien edellytetään panostavan nykyistä enemmän näkö- ja kuulovammaisten palvelujen saavutettavuuteen. Tämä olisi toteutettava vuoden 2027 loppuun mennessä. Ehdotetussa sanamuodossa (tarkistus 67) otetaan huomioon vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva YK:n yleissopimus ja samalla jätetään riittävästi tilaa tämän tavoitteen saavuttamiseen tähtääville toimille.

VIII. Muuta

– Ohjelmat, joiden yleisöstä merkittävä osa on lapsia

Esittelijät katsovat, että tämä komission ehdotuksessaan ehdottama käsite ei ole selkeä eikä lainsäädännöllisesti asianmukainen, koska tähän luokkaan voidaan katsoa kuuluviksi sellaisetkin ohjelmat, joiden kohdeyleisö ei alun perin ole lapsia, kuten urheilutapahtumat ja television laulukilpailut.

Esittelijä ehdottaa, että säilytetään nykyiset termit "lapsiyleisö" ja "lastenohjelmat" johdanto-osan 16 kappaleessa (tarkistus 12) samoin kuin -2 c artiklassa, 10 artiklassa ja 33 artiklan 2 kohdassa (tarkistukset 35, 72 ja 94).

Yleiseen etuun liittyvien audiovisuaalisten mediapalvelujen asianmukainen näkyvyys (9 a artikla)

Tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja monimuotoisuuden turvaamiseksi jäsenvaltioilla pitää olla oikeus toteuttaa toimia, joilla varmistetaan yleiseen etuun liittyvien audiovisuaalisten mediapalvelujen asianmukainen näkyvyys (tarkistus 70).

Mediapalvelujen tarjoajien signaalin loukkaamattomuuden suojelu (johdanto-osan 13 a kappale)

On erittäin tärkeää taata mediapalvelujen tarjoajien signaalin loukkaamattomuus. Muiden kolmansien osapuolten kuin palvelujen vastaanottajien ei tulisi voida muuttaa ohjelmia ja palveluja ilman asianomaisen mediapalvelun tarjoajan suostumusta (tarkistus 10).


YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (1.2.2017)

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU muuttamisesta vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

Valmistelija: Herbert Dorfmann

LYHYET PERUSTELUT

Komissio julkaisi 25. toukokuuta 2016 ehdotuksensa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU muuttamisesta vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi.

Ehdotuksella pyritään vastaamaan markkinoiden, kulutuksen ja teknologian muutoksiin audiovisuaalisen median toimintaympäristössä, koska televisiopalvelut ja internetin välityksellä tarjottavat mediapalvelut lähentyvät jatkuvasti toisiaan. Perinteinen lähetystoiminta on EU:ssa edelleen vahvassa asemassa, kun tarkastellaan yleisömääriä, mainostuloja ja sisältöön tehtäviä investointeja (noin 30 % tuloista). Televisio-ohjelmayritykset ovat kuitenkin laajentamassa toimintaansa verkossa ja uudet toimijat, jotka tarjoavat audiovisuaalista sisältöä internetissä (esim. tilausvideopalvelujen tarjoajat ja videonjakoalustat) vahvistavat asemaansa ja kilpailevat samoista yleisöistä. Televisiolähetyksiin, tilausvideopalveluihin ja käyttäjien tuottamaan sisältöön sovelletaan kuitenkin eri sääntöjä ja eritasoista kuluttajansuojaa.

Ehdotuksen yleiset tavoitteet ovat (1) edistää alaikäisten ja kuluttajien suojelua yleisesti mahdollisuuksien mukaan yhdenmukaisten unionin audiovisuaalinormien avulla, (2) varmistaa yhtäläiset toimintaedellytykset perinteiselle lähetystoiminnalle, tilattaville audiovisuaalisille mediapalveluille ja videonjakoalustoille sekä (3) yksinkertaistaa etenkin kaupallista viestintää koskevaa lainsäädäntökehystä.

Valmistelija pitää myönteisenä komission aloitetta, kun se ehdottaa nykyisen lainsäädäntökehyksen uudelleentarkastelua kaikkien audiovisuaalisten palveluiden tuottajien kannalta.

Valmistelija katsoo, että sääntelykehys edellyttää sääntelyviranomaisten noudattamien käytännesääntöjen roolin lujittamista, ja kehottaa lisäämään kansallisten käytännesääntöjen yhdenmukaistamista sekä kehittämään unionin käytännesääntöjä.

Valmistelija korostaa myös tarvetta löytää tasapaino ilmaisunvapauden turvaamisen ja etenkin haavoittuvien katsojien suojelun välillä. Tämä pätee erityisesti audiovisuaaliseen kaupalliseen viestintään, joka koskee runsaasti suolaa, sokereita tai rasvaa sisältäviä elintarvikkeita ja juomia tai alkoholijuomia. Katsojia, etenkin lapsia, koskeva suojelu on pantava tehokkaasti täytäntöön etenkin käyttämällä ehdotuksessa yhdenmukaisia normeja ja terminologiaa. Alaikäisille ja lapsille suunnatun sopimattoman kaupallisen viestinnän rajoittamisen sekä tuotesijoittelun kieltämisen olisi käsitettävä kaikki lastenohjelmat ja sisällöt, jotka on suunnattu lapsiyleisölle, sen sijaan, että ne käsittävät ohjelmat, joiden yleisöstä merkittävä osa on lapsia.

Videonjakoalustojen ja sosiaalisen median tarjonta sisältää yhä enemmän audiovisuaalista materiaalia. Nämä palvelut jäävät usein audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle joko siksi, että palveluntarjoajat eivät valvo sisällön valikoimaa ja organisointia tai siksi, että niiden pääasiallinen tarkoitus ei ole tarjota audiovisuaalista sisältöä. Valmistelija katsoo, että videonjakoalustoilla, joita tällä hetkellä koskee kevyempi sähköistä kaupankäyntiä koskeva direktiivi, olisi oltava pakollinen seurantamekanismi, jotta varmistetaan, ettei ladata laitonta tai haitallista sisältöä. Kaikkiin haavoittuvien katsojien suojeluun tarkoitettuihin säännöksiin olisi sisällytettävä asianmukainen seuranta- ja valvontamekanismi.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus     1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti

Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan ja 62 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan, 62 artiklan ja 168 artiklan,

Tarkistus     2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Viimeisin merkittävä muutos neuvoston direktiiviin 89/552/ETY27, joka myöhemmin kodifioitiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2010/13/EU28, tehtiin vuonna 2007 antamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/65/EY29. Sittemmin audiovisuaalisten mediapalvelujen markkinat ovat kehittyneet merkittävästi ja nopeasti. Tekninen kehitys mahdollistaa uudentyyppisiä palveluja ja käyttäjäkokemuksia. Etenkin nuorempien sukupolvien katselutottumukset ovat muuttuneet tuntuvasti. Vaikka televisiovastaanotin on edelleen tärkeä väline jakaa audiovisuaalisia kokemuksia, monet katsojat ovat siirtyneet katselemaan audiovisuaalista sisältöä muilla, kannettavilla laitteilla. Perinteisen TV-sisällön osuus on edelleen merkittävä keskimääräisestä päivittäisestä katseluajasta. Uudentyyppisen sisällön, kuten lyhytvideoiden tai käyttäjien tuottaman sisällön, merkitys kuitenkin kasvaa jatkuvasti, ja uudet toimijat, kuten tilausvideopalvelut ja videonjakoalustat, ovat nyt vakiinnuttaneet asemansa.

(1)  Viimeisin merkittävä muutos neuvoston direktiiviin 89/552/ETY27, joka myöhemmin kodifioitiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2010/13/EU28, tehtiin vuonna 2007 antamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/65/EY29. Sittemmin audiovisuaalisten mediapalvelujen markkinat ovat kehittyneet merkittävästi ja nopeasti. Tekninen kehitys mahdollistaa uudentyyppisiä palveluja ja käyttäjäkokemuksia. Etenkin nuorempien sukupolvien katselutottumukset ovat muuttuneet tuntuvasti. Vaikka televisiovastaanotin on edelleen tärkeä väline jakaa audiovisuaalisia kokemuksia, monet katsojat ovat siirtyneet katselemaan audiovisuaalista sisältöä muilla, kannettavilla laitteilla. Perinteisen TV-sisällön osuus on edelleen merkittävä keskimääräisestä päivittäisestä katseluajasta. Uudentyyppisen sisällön, kuten lyhytvideoiden tai käyttäjien tuottaman sisällön, merkitys kuitenkin kasvaa jatkuvasti, ja uudet toimijat, kuten tilausvideopalvelut, sosiaaliset verkostot ja videonjakoalustat, ovat nyt vakiinnuttaneet asemansa.

_________________

_________________

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 89/552/ETY, annettu 3 päivänä lokakuuta 1989, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (EYVL L 298, 17.10.1989, s. 23).

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 89/552/ETY, annettu 3 päivänä lokakuuta 1989, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (EYVL L 298, 17.10.1989, s. 23).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/65/EY, annettu 11 päivänä joulukuuta 2007, televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY muuttamisesta (EUVL L 332, 18.12.2007, s. 27).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/65/EY, annettu 11 päivänä joulukuuta 2007, televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY muuttamisesta (EUVL L 332, 18.12.2007, s. 27).

Tarkistus     3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Direktiiviä 2010/13/EU olisi edelleen sovellettava ainoastaan sellaisiin palveluihin, joiden päätarkoituksena on tarjota ohjelmia tiedonvälitys-, viihdytys- tai valistustarkoituksessa. Päätarkoitusta koskevan vaatimuksen tulisi katsoa täyttyvän myös siinä tapauksessa, että palvelulla on audiovisuaalista sisältöä ja muotoa, joka on erotettavissa kyseisen palveluntarjoajan päätoiminnasta, esimerkkeinä verkkolehtien erilliset osat, jotka sisältävät audiovisuaalisia ohjelmia tai käyttäjien tuottamia videoita, jos kyseisten osien voidaan katsoa olevan erotettavissa verkkolehtien pääasiallisesta toiminnasta. Sosiaalisen median palveluja ei lueta mukaan lukuun ottamatta tapauksia, joissa ne tarjoavat videonjakoalustan määritelmään kuuluvaa palvelua. Audiovisuaalisen tarjonnan ja pääasiallisen toiminnan välisten kytkösten vuoksi palvelu olisi katsottava pelkäksi pääasiallisen toiminnan erottamattomaksi täydennykseksi. Näin ollen kanavat tai muut audiovisuaaliset palvelut, joista palveluntarjoajalla on toimituksellinen vastuu, voivat itsessään muodostaa audiovisuaalisia mediapalveluja, vaikka ne tarjottaisiin videonjakoalustoilla, joille on ominaista toimituksellisen vastuun puuttuminen. Tällaisissa tapauksissa palveluntarjoajilla, joilla on toimituksellinen vastuu, on velvollisuus noudattaa tämän direktiivin säännöksiä.

(3)  Direktiiviä 2010/13/EU olisi edelleen sovellettava ainoastaan sellaisiin palveluihin, joiden päätarkoituksena on tarjota ohjelmia tiedonvälitys-, viihdytys- tai valistustarkoituksessa. Päätarkoitusta koskevan vaatimuksen tulisi katsoa täyttyvän myös siinä tapauksessa, että palvelulla on audiovisuaalista sisältöä ja muotoa, joka on erotettavissa kyseisen palveluntarjoajan päätoiminnasta, esimerkkeinä verkkolehtien erilliset osat, jotka sisältävät audiovisuaalisia ohjelmia tai käyttäjien tuottamia videoita, jos kyseisten osien voidaan katsoa olevan erotettavissa verkkolehtien pääasiallisesta toiminnasta. Sikäli kuin sosiaaliset verkostot ovat kuluttajien kannalta tärkeä keino saada tietoa ja perustuvat entistä enemmän käyttäjien tuottamaan tai saataville asettamaan audiovisuaaliseen sisältöön, sosiaaliset verkostot on sisällytettävä direktiivin 2010/13/EU soveltamisalaan, jos ne täyttävät videonjakoalustan määritelmän. Audiovisuaalisen tarjonnan ja pääasiallisen toiminnan välisten kytkösten vuoksi palvelu olisi katsottava pelkäksi pääasiallisen toiminnan erottamattomaksi täydennykseksi. Näin ollen kanavat tai muut audiovisuaaliset palvelut, joista palveluntarjoajalla on toimituksellinen vastuu, voivat itsessään muodostaa audiovisuaalisia mediapalveluja, vaikka ne tarjottaisiin videonjakoalustoilla, joille on ominaista toimituksellisen vastuun puuttuminen. Tällaisissa tapauksissa palveluntarjoajilla, joilla on toimituksellinen vastuu, on velvollisuus noudattaa tämän direktiivin säännöksiä.

Tarkistus     4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Tiedonannossaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle EU-agenda: paremmalla sääntelyllä parempiin tuloksiin31 komissio painotti, että politiikkaratkaisuja tarkastellessaan se ottaa huomioon sekä sääntelykeinot että hyvin suunnitellut muut keinot käytänneyhteisön sekä itse- ja yhteissääntelyn periaatteiden pohjalta32. Itse- ja yhteissääntelyn periaatteiden mukaisesti käyttöön otetut käytännesäännöt ovat osoittautuneet hyvin suunnitelluiksi aloilla, joita direktiivin mukainen yhteensovittaminen koskee. Lainsäädännöllisen turvaverkon olemassaoloa on pidetty tärkeänä tekijänä edistettäessä itse- tai yhteissääntelyyn perustuvien käytännesääntöjen noudattamista. Yhtä tärkeää on, että käytännesäännöissä vahvistetaan erityiset päämäärät ja tavoitteet, jotta voidaan seurata ja arvioida säännöllisesti, läpinäkyvästi ja riippumattomasti tavoitteita, joihin käytännesäännöillä pyritään. Porrastetut seuraamukset, jotka pidetään oikeasuhteisina, katsotaan yleensä tehokkaaksi lähestymistavaksi järjestelmän täytäntöönpanossa. Itse- ja yhteissääntelyyn perustuvissa käytännesäännöissä, joita hyväksytään tällä direktiivillä yhteen sovitetuilla aloilla, olisi noudatettava näitä periaatteita.

(7)  Tiedonannossaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle EU-agenda: paremmalla sääntelyllä parempiin tuloksiin31 komissio painotti, että politiikkaratkaisuja tarkastellessaan se ottaa huomioon sekä sääntelykeinot että hyvin suunnitellut muut keinot käytänneyhteisön sekä itse- ja yhteissääntelyn periaatteiden pohjalta32. Itse- ja yhteissääntelyn periaatteiden mukaisesti käyttöön otetut käytännesäännöt ovat osoittautuneet hyvin suunnitelluiksi aloilla, joita direktiivin mukainen yhteensovittaminen koskee, ja niistä voi muodostua tärkeä lisä- ja täydentävä väline lainsäädäntötoimissa. Lainsäädännöllisen turvaverkon olemassaoloa on pidetty tärkeänä tekijänä edistettäessä itse- tai yhteissääntelyyn perustuvien käytännesääntöjen noudattamista. Yhtä tärkeää on, että käytännesäännöissä vahvistetaan erityiset päämäärät ja tavoitteet, jotta voidaan seurata ja arvioida säännöllisesti, läpinäkyvästi ja riippumattomasti tavoitteita, joihin käytännesäännöillä pyritään. Porrastetut seuraamukset, jotka pidetään oikeasuhteisina, katsotaan yleensä tehokkaaksi lähestymistavaksi järjestelmän täytäntöönpanossa. Itse- ja yhteissääntelyyn perustuvissa käytännesäännöissä, joita hyväksytään tällä direktiivillä yhteen sovitetuilla aloilla, olisi noudatettava näitä periaatteita.

_________________

_________________

31 COM(2015) 215 final.

31 COM(2015) 215 final.

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Jotta katsojat, muun muassa vanhemmat ja alaikäiset, voisivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä esitettävästä sisällöstä, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajilta edellytetään riittävien tietojen antamista sisällöstä, joka voi haitata alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi sisällön luonteen ilmaisevien kuvausten (deskriptoreiden) järjestelmällä. Sisällön deskriptorit voitaisiin toteuttaa kirjallisin, graafisin tai akustisin keinoin.

(9)  Jotta katsojat, erityisesti vanhemmat ja alaikäiset, voisivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä esitettävästä sisällöstä, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajilta ja videonjakoalustojen tarjoajilta edellytetään kaikkien tarvittavien tietojen antamista sisällöstä, joka voi haitata alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi sisällön luonteen ilmaisevien kuvausten (deskriptoreiden) järjestelmällä. Sisällön deskriptorit voitaisiin toteuttaa kirjallisin, graafisin tai akustisin keinoin.

Tarkistus     6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden oikeuteen osallistua ja integroitua yhteiskunnalliseen elämään ja kulttuurielämään kuuluu mahdollisuus käyttää audiovisuaalisia mediapalveluja. Tästä syystä jäsenvaltioissa olisi toteutettava asianmukaisia ja oikeasuhteisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että mediapalvelujen tarjoajat pyrkivät omalla lainkäyttöalueellaan asettamaan sisältöä näkö- tai kuulovammaisten henkilöiden saataville mahdollisimman pian.

Tarkistus     7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 b)  Olisi vahvistettava nykyisiä säännöksiä, jotka koskevat näkö- tai kuulovammaisten henkilöiden mediapalvelujen saannin parantamista, jotta varmistetaan jäsenvaltioiden ja mediapalvelujen tarjoajien toimien edistyminen ja jatkuvuus.

Tarkistus     8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Kansallisella ja kansainvälisellä tasolla on olemassa tiettyjä laajalti tunnustettuja ravinto-ohjeita, kuten Maailman terveysjärjestön Euroopan aluetoimiston ravintosisältöprofiili, elintarvikkeiden erottelemiseksi niiden ravitsemuksellisen koostumuksen perusteella lapsille suunnatussa elintarvikkeiden televisiomainonnassa. Jäsenvaltioita olisi kannustettava varmistamaan, että itse- ja yhteissääntelyyn perustuvia käytännesääntöjä käytetään vähentämään tuloksekkaasti lasten ja alaikäisten altistumista audiovisuaaliselle kaupalliselle viestinnälle, joka koskee runsaasti suolaa, sokereita tai rasvaa sisältäviä elintarvikkeita ja juomia tai joka muulla tavoin ei sovi yhteen kyseisten kansallisten tai kansainvälisten ravinto-ohjeiden kanssa.

(10)  Kansallisella ja kansainvälisellä tasolla on olemassa tiettyjä laajalti tunnustettuja ravinto-ohjeita elintarvikkeiden erottelemiseksi niiden ravitsemuksellisen koostumuksen perusteella lapsille suunnatussa elintarvikkeiden televisiomainonnassa. Jäsenvaltioita olisi kannustettava varmistamaan, että itse- ja yhteissääntelyyn perustuvia käytännesääntöjä, kuten EU Pledge initiative -aloite ja muut aloitteet, joita on kehitetty komission perustaman ruokavaliota, liikuntaa ja terveyttä käsittelevän toimintafoorumin puitteissa, käytetään vähentämään tuloksekkaasti lasten altistumista audiovisuaaliselle kaupalliselle viestinnälle, joka koskee runsaasti suolaa, sokereita tai rasvaa sisältäviä elintarvikkeita ja juomia tai joka muulla tavoin ei sovi yhteen kyseisten kansallisten tai kansainvälisten ravinto-ohjeiden kanssa.

Tarkistus     9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, että itse- ja yhteissääntelyyn perustuvia käytännesääntöjä käytetään tuloksekkaasti rajoittamaan lasten ja alaikäisten altistumista rahapelejä koskevalle audiovisuaaliselle kaupalliselle viestinnälle. Unionin ja kansallisella tasolla on yhteis- ja itsesääntelyyn perustuvia järjestelmiä rahapelien mainostamiseksi vastuullisesti, myös audiovisuaalisessa kaupallisessa viestinnässä. Näihin järjestelmiin olisi edelleen kannustettava, erityisesti niihin, joilla pyritään varmistamaan, että rahapelejä koskevan audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän yhteydessä annetaan viestit vastuullisesta pelaamisesta.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Jäsenvaltioita olisi myös kannustettava varmistamaan, että itse- ja yhteissääntelyyn perustuvia käytännesääntöjä käytetään tuloksekkaasti rajoittamaan lasten ja alaikäisten altistumista alkoholijuomia koskevalle audiovisuaaliselle kaupalliselle viestinnälle. Unionin ja kansallisella tasolla on yhteis- ja itsesääntelyyn perustuvia järjestelmiä alkoholijuomien markkinoimiseksi vastuullisesti, myös audiovisuaalisessa kaupallisessa viestinnässä. Näihin järjestelmiin olisi edelleen kannustettava, erityisesti niihin, joilla pyritään varmistamaan, että alkoholijuomia koskevan audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän yhteydessä annetaan viestit vastuullisesta alkoholinkäytöstä.

(11)  Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, että itse- ja yhteissääntelyyn perustuvia käytännesääntöjä käytetään tuloksekkaasti rajoittamaan lasten ja alaikäisten altistumista alkoholijuomia koskevalle audiovisuaaliselle kaupalliselle viestinnälle. Unionin ja kansallisella tasolla on yhteis- ja itsesääntelyyn perustuvia järjestelmiä alkoholijuomien markkinoimiseksi vastuullisesti, myös audiovisuaalisessa kaupallisessa viestinnässä. Näihin järjestelmiin olisi edelleen kannustettava, erityisesti niihin, joilla pyritään varmistamaan, että alkoholijuomia koskevan audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän yhteydessä annetaan viestit vastuullisesta alkoholinkäytöstä.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Jotta voidaan poistaa esteitä rajat ylittävien palvelujen vapaalta liikkuvuudelta unionissa, on tarpeen varmistaa erityisesti kuluttajien tai kansanterveyden suojeluun tähtäävien itse- ja yhteissääntelytoimenpiteiden tuloksekkuus. Onnistuneen täytäntöönpanon ja seurannan avulla unionin tason käytännesäännöt voivat olla hyvä keino varmistaa johdonmukaisempi ja tuloksekkaampi lähestymistapa.

(12)  Jotta voidaan poistaa esteitä rajat ylittävien palvelujen vapaalta liikkuvuudelta unionissa, on tarpeen varmistaa erityisesti kuluttajien tai kansanterveyden suojeluun tähtäävien itse- ja yhteissääntelytoimenpiteiden tuloksekkuus. Onnistuneen täytäntöönpanon ja seurannan avulla unionin tason käytännesäännöillä olisi varmistettava johdonmukaisempi ja tuloksekkaampi lähestymistapa.

Tarkistus     12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Jäsenvaltioiden olisi luotava puitteet sille, mitkä ajankohdat ovat ”parasta katseluaikaa”. Tällaisia puitteita olisi käytettävä tämän direktiivin alaikäisten suojelua koskevien säännösten täytäntöön panemiseksi.

Tarkistus   13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Televisiolähetysten markkinat ovat muuttuneet, ja audiovisuaaliseen kaupalliseen viestintään tarvitaan lisää joustavuutta erityisesti lineaarisia audiovisuaalisia mediapalveluja, tuotesijoittelua ja sponsorointia koskevissa määrällisissä säännöissä. Uusien, myös mainonnattomien palvelujen syntyminen on tuonut lisää valinnanvaraa katsojille, jotka voivat helposti siirtyä vaihtoehtoiseen tarjontaan.

Poistetaan.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Tuotesijoittelua ei saisi kuitenkaan sallia uutis- ja ajankohtaisohjelmissa, kuluttaja-asioiden ohjelmissa, uskonnollisissa ohjelmissa eikä ohjelmissa, joiden yleisöstä merkittävä osa on lapsia. On näyttöä siitä, että tuotesijoittelu ja ohjelmiin sisällytetyt mainokset voivat vaikuttaa lasten käyttäytymiseen, sillä lapset eivät usein pysty tunnistamaan kaupallista sisältöä. Tämän vuoksi on edelleen tarpeen kieltää tuotesijoittelu ohjelmissa, joiden yleisöstä merkittävä osa on lapsia. Kuluttaja-asioiden ohjelmat ovat ohjelmia, jotka tarjoavat katsojille neuvontaa tai arvosteluja ostettavista tuotteista ja palveluista. Tuotesijoittelun salliminen tällaisissa ohjelmissa hämärtäisi mainonnan ja toimituksellisen sisällön välistä eroa katsojille, joilla on oikeus odottaa aitoa ja vilpitöntä tuotteiden tai palvelujen arviointia tällaisissa ohjelmissa.

(16)  Tuotesijoittelua ei saisi kuitenkaan sallia uutis- ja ajankohtaisohjelmissa, kuluttaja-asioiden ohjelmissa, uskonnollisissa ohjelmissa eikä lastenohjelmissa ja lapsiyleisölle suunnatussa sisällössä. On näyttöä siitä, että tuotesijoittelu ja ohjelmiin sisällytetyt mainokset voivat vaikuttaa lasten käyttäytymiseen, sillä lapset eivät usein pysty tunnistamaan kaupallista sisältöä. Tämän vuoksi on edelleen tarpeen kieltää tuotesijoittelu lapsiyleisölle suunnatuissa ohjelmissa ja sisällössä. Kuluttaja-asioiden ohjelmat ovat ohjelmia, jotka tarjoavat katsojille neuvontaa tai arvosteluja ostettavista tuotteista ja palveluista. Tuotesijoittelun salliminen tällaisissa ohjelmissa hämärtäisi mainonnan ja toimituksellisen sisällön välistä eroa katsojille, joilla on oikeus odottaa aitoa ja vilpitöntä tuotteiden tai palvelujen arviointia tällaisissa ohjelmissa.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Uusia haasteita liittyy erityisesti videonjakoalustoihin, joilla käyttäjät – varsinkin alaikäiset – yhä enemmän käyttävät audiovisuaalista sisältöä. Tähän liittyen videonjakoalustoille tallennettu haitallinen sisältö ja vihapuhe ovat yhä enenevässä määrin antaneet aihetta huoleen. Jotta voidaan suojella alaikäisiä haitalliselta sisällöltä ja kaikkia kansalaisia sisällöltä, joka sisältää yllyttämistä väkivaltaan tai vihaan, on tarpeen vahvistaa oikeasuhteiset säännöt näissä kysymyksissä.

(26)  Uusia haasteita liittyy erityisesti videonjakoalustoihin ja sosiaalisiin verkostoihin, joilla käyttäjät – varsinkin alaikäiset – yhä enemmän käyttävät audiovisuaalista sisältöä. Tähän liittyen videonjakoalustoille tallennettu haitallinen sisältö ja vihapuhe ovat yhä enenevässä määrin antaneet aihetta huoleen. Jotta voidaan suojella alaikäisiä haitalliselta sisällöltä ja kaikkia kansalaisia sisällöltä, joka sisältää yllyttämistä väkivaltaan, vihaan tai terrorismiin, on tarpeen vahvistaa tehokkaat säännöt ja valvontamekanismit näissä kysymyksissä.

Tarkistus     16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Merkittävä osa videonjakoalustoille tallennetusta sisällöstä ei ole videonjakoalustan tarjoajan toimituksellisella vastuulla. Nämä palveluntarjoajat yleensä kuitenkin vastaavat sisällön eli ohjelmien tai käyttäjien tuottamien videoiden organisoinnista, myös automaattisilla keinoilla tai algoritmeilla. Nämä palveluntarjoajat olisi sen vuoksi velvoitettava asianmukaisiin toimenpiteisiin alaikäisten suojelemiseksi sisällöltä, jotka saattaa haitata heidän fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystään, ja kaikkien kansalaisten suojelemiseksi yllyttämiseltä väkivaltaan tai vihaan, joka kohdistuu ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän jäseneen sukupuolen, rodun, ihonvärin, uskonnon, syntyperän taikka kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella.

(28)  Merkittävä osa videonjakoalustoille tai sosiaalisiin verkostoihin tallennetusta sisällöstä ei ole videonjakoalustan tarjoajan toimituksellisella vastuulla. Nämä palveluntarjoajat yleensä kuitenkin vastaavat sisällön eli ohjelmien tai käyttäjien tuottamien videoiden organisoinnista, myös automaattisilla keinoilla tai algoritmeilla. Nämä palveluntarjoajat ovat sen vuoksi velvollisia toteuttamaan tehokkaita toimenpiteitä alaikäisten suojelemiseksi sisällöltä, jotka saattaa haitata heidän fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystään, ja kaikkien kansalaisten suojelemiseksi yllyttämiseltä terrorismiin tai väkivaltaan tai vihaan, joka kohdistuu ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän jäseneen sukupuolen, rodun, ihonvärin, uskonnon, syntyperän taikka kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella.

Tarkistus     17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)  Tässä direktiivissä tarkoitetut asianmukaiset toimenpiteet alaikäisten suojelemiseksi haitalliselta sisällöltä ja kaikkien kansalaisten suojelemiseksi sisällöltä, joka sisältää yllyttämistä väkivaltaan tai vihaan, olisi huolellisesti tasapainotettava sovellettavien Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettujen perusoikeuksien kanssa. Tämä koskee erityisesti tapauksen mukaan oikeutta yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen ja henkilötietojen suojaan, sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta, elinkeinovapautta, syrjintäkieltoa ja lapsen oikeuksia.

(31)  Tässä direktiivissä tarkoitetut asianmukaiset toimenpiteet alaikäisten suojelemiseksi haitalliselta sisällöltä ja kaikkien kansalaisten suojelemiseksi sisällöltä, joka sisältää yllyttämistä terrorismiin, väkivaltaan tai vihaan, olisi huolellisesti tasapainotettava sovellettavien Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettujen perusoikeuksien kanssa. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kaikki audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajat ottavat huomioon sovellettavat perusperiaatteet. Tämä koskee erityisesti tapauksen mukaan oikeutta yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen ja henkilötietojen suojaan sekä yksityiseen omistamiseen, sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta, elinkeinovapautta, syrjintäkieltoa ja lapsen oikeuksia.

Tarkistus     18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisilla voi olla riittävä rakenteellinen riippumattomuus vain, jos ne perustetaan erillisinä oikeushenkilöinä. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi taattava kansallisten sääntelyviranomaisten riippumattomuus sekä hallituksesta ja julkisista elimistä että teollisuudesta, jotta voidaan varmistaa niiden tekemien päätösten puolueettomuus. Tämä riippumattomuuden vaatimus ei saisi rajoittaa jäsenvaltioiden mahdollisuutta perustaa sääntelyviranomaisia, joilla on valvottavanaan eri aloja, kuten audiovisuaaliala ja televiestintäala. Kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi oltava tehtäviensä hoitamiseksi tarpeelliset valvontavaltuudet ja voimavarat henkilöstön, asiantuntemuksen ja rahoituksen osalta. Tämän direktiivin mukaisesti perustettujen kansallisten sääntelyviranomaisten toiminnassa olisi noudatettava tiedotusvälineiden moniarvoisuuden, kulttuurisen monimuotoisuuden, kuluttajansuojan, sisämarkkinoiden ja tasapuolinen kilpailun edistämisen tavoitteita.

(33)  Jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisilla voi olla riittävä rakenteellinen riippumattomuus vain, jos ne perustetaan erillisinä oikeushenkilöinä. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi taattava kansallisten sääntelyviranomaisten riippumattomuus sekä hallituksesta ja julkisista elimistä että teollisuudesta, jotta voidaan varmistaa niiden tekemien päätösten riippumattomuus ja siten puolueettomuus. Tämä riippumattomuuden vaatimus ei saisi rajoittaa jäsenvaltioiden mahdollisuutta perustaa sääntelyviranomaisia, joilla on valvottavanaan eri aloja, kuten audiovisuaaliala ja televiestintäala. Kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi oltava tehtäviensä hoitamiseksi tarpeelliset valvontavaltuudet ja voimavarat henkilöstön, asiantuntemuksen ja rahoituksen osalta. Tämän direktiivin mukaisesti perustettujen kansallisten sääntelyviranomaisten toiminnassa olisi noudatettava tiedotusvälineiden moniarvoisuuden, kulttuurisen monimuotoisuuden, kuluttajansuojan, sisämarkkinoiden ja tasapuolinen kilpailun edistämisen tavoitteita.

Tarkistus     19

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

1 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

i)  palvelu tapahtuu tallentamalla suuri määrä ohjelmia tai käyttäjien tuottamia videoita, joiden toimituksellinen vastuu ei kuulu videonjakoalustan tarjoajalle;

i)  palvelu tapahtuu tallentamalla suuri määrä ohjelmia tai käyttäjien luomia videoita, joiden toimituksellinen vastuu ei kuulu videonjakoalustan tarjoajalle, tai mahdollistamalla niiden käyttöön asettamisen;

Tarkistus     20

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

1 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”b)  ’ohjelmalla’ ääntä sisältävää tai ääntä sisältämätöntä liikkuvien kuvien sarjaa, joka muodostaa yhden yksittäisen ohjelman mediapalvelun tarjoajan laatimassa ohjelma-aikataulussa tai ohjelmaluettelossa, mukaan lukien esimerkiksi pitkät elokuvat, lyhytkestoiset videot, urheilutapahtumat, tilannekomediat, dokumenttiohjelmat, lastenohjelmat ja draamaohjelmat;”;

”b)  ’ohjelmalla’ ääntä sisältävää tai ääntä sisältämätöntä liikkuvien kuvien sarjaa, joka muodostaa yhden yksittäisen ohjelman mediapalvelun tarjoajan laatimassa ohjelma-aikataulussa tai ohjelmaluettelossa, mukaan lukien esimerkiksi pitkät elokuvat, lyhytkestoiset videot, urheilutapahtumat, tilannekomediat, dokumenttiohjelmat, lastenohjelmat, viihdeohjelmat ja tositelevisio-ohjelmat sekä draamaohjelmat;

Perustelu

Nyt puhutaan ohjelmista, joiden kohdalla mainoksia rajoitetaan ja muokataan, joten ohjelman käsite on syytä laajentaa koskemaan perheohjelmia, kuten viihdelähetyksiä ja tositelevisio-ohjelmia, sillä niitä katselevat niin aikuiset kuin lapset.

Tarkistus     21

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

6 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

”Jäsenvaltioiden on tarkoituksenmukaisin keinoin varmistettava, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvien mediapalvelun tarjoajien tarjoamat audiovisuaaliset mediapalvelut eivät sisällä yllyttämistä väkivaltaan tai vihaan, joka kohdistuu ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän jäseneen sukupuolen, rodun tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella.”;

”Jäsenvaltioiden on tarkoituksenmukaisin keinoin varmistettava, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvien mediapalvelun tarjoajien tarjoamat audiovisuaaliset mediapalvelut eivät sisällä yllyttämistä terrorismiin, väkivaltaan tai vihaan, joka kohdistuu ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän jäseneen sukupuolen, rodun tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella.”;

Tarkistus     22

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

6 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajat antavat katsojille riittävät tiedot sisällöstä, joka saattaa haitata alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä. Tätä varten jäsenvaltiot voivat käyttää audiovisuaalisen mediapalvelun sisällön luonteen ilmaisevien kuvausten (deskriptoreiden) järjestelmää.

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että audiovisuaalisten mediapalvelujen ja videonjakoalustojen tarjoajat todella antavat katsojille selkeät tiedot ennen ohjelmia ja niiden aikana sekä ennen mitä tahansa ohjelmien keskeytystä ja sen jälkeen sisällöstä, joka saattaa vahingoittaa tai järkyttää alaikäisiä ja erityisesti haitata heidän fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystään. Tätä varten jäsenvaltioiden on käytettävä audiovisuaalisen mediapalvelun sisällön luonteen ilmaisevien kuvausten (deskriptoreiden) järjestelmää.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

6 a artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.   Komissio ja ERGA kannustavat mediapalvelujen tarjoajia vaihtamaan yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. Tarvittaessa komissio helpottaa unionin käytännesääntöjen laatimista.

3.   Komissio ja ERGA kannustavat mediapalvelujen tarjoajia vaihtamaan yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. Tarvittaessa komissio ja ERGA laativat unionin käytännesääntöjä ja edistävät niiden omaksumista.

Tarkistus     24

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

7 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

10)  Poistetaan 7 artikla;

10)  Korvataan 7 artikla seuraavasti:

 

”Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että niiden lainkäyttövallan piiriin kuuluvien mediapalvelujen tarjoajien tarjoamat palvelut saatetaan asteittain näkö- ja kuulovammaisten henkilöiden käytettäviksi niiden vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdystä Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksesta johtuvien velvollisuuksien mukaisesti.

 

Jäsenvaltioiden on vaadittava lainkäyttövaltansa piiriin kuuluvia lähetystoiminnan harjoittajia lähettämään tapahtumat, joilla on erityistä yhteiskunnallista merkitystä, niin, että ne ovat toimintarajoitteisten henkilöiden, myös vammaisten henkilöiden, saavutettavissa.”

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – -a alakohta (uusi)

Direktiivi 2010/13/EU

9 artikla – 1 kohta – e alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a)   Korvataan 1 kohdan e alakohta seuraavasti:

”e)   alkoholijuomia koskevaa audiovisuaalista kaupallista viestintää ei saa kohdistaa erityisesti alaikäisille, eikä se saa kannustaa tällaisten juomien kohtuuttomaan käyttöön;”

e)   lasten ja alaikäisten altistuminen alkoholijuomia koskevalle audiovisuaaliselle kaupalliselle viestinnälle on minimoitava, se ei saa kannustaa tällaisten juomien kohtuuttomaan käyttöön, eikä sitä pidä esittää lapsiyleisölle tarkoitettujen ohjelmien yhteydessä mainoskatkon muodossa tällaisen ohjelman aikana, heti ennen sitä tai heti sen jälkeen tai sisällyttää sellaiseen ohjelmaan, ja se on kiellettävä lapsiyleisön parhaana katseluaikana;”

Tarkistus     26

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – -a a alakohta (uusi)

Direktiivi 2010/13/EU

9 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-a a)  lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

f a)   rahapelipalveluihin liittyvää kaupallista audiovisuaalista viestintää ei saa kohdistaa erityisesti alaikäisiin, ja siihen on liitettävä selkeä viesti, jossa mainitaan ikäraja, jota nuoremmilta pelaaminen on kielletty.”

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio kannustavat kehittämään yhteis- ja itsesääntelyyn perustuvia käytännesääntöjä, jotka koskevat sellaisiin ohjelmiin, joiden yleisöstä merkittävä osa on lapsia, liittyvää tai sisältyvää epäasiallista audiovisuaalista kaupallista viestintää elintarvikkeista ja juomista, jotka sisältävät ravitsemuksellisia tai fysiologisia vaikutuksia omaavia ravintoaineita ja ainesosia, erityisesti rasvoja, transrasvahappoja, suolaa tai natriumia sekä sokereita, joiden osuus kokonaisruokavaliosta ei suositusten mukaan saisi olla liiallinen.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että audiovisuaalista kaupallista viestintää paljon suolaa, rasvaa ja sokereita sisältävistä elintarvikkeista ja alkoholittomista juomista ei esitetä sellaisten ohjelmien yhteydessä eikä sisällytetä sellaisiin ohjelmiin, jotka on suunnattu lapsille, tai ohjelmiin, joita esitetään lapsiyleisön parhaana katseluaikana. Jäsenvaltioiden on varmistettava myös, että videonjakoalustojen tarjoajat toteuttavat tarvittavat toimenpiteet sen estämiseksi, että tällaista audiovisuaalista kaupallista viestintää esitetään lapsille suunnattujen ohjelmien yhteydessä tai sisällytetä sellaisiin ohjelmiin.

Tarkistus     28

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – -a a alakohta (uusi)

Direktiivi 2010/13/EU

9 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  lisätään kohta seuraavasti:

 

”2 a. Jäsenvaltiot määrittävät 1 kohdan e ja e a alakohtaan liittyvissä tarkoituksissa lapsiyleisöjen parhaan katseluajan omalla alueellaan kansalliset tilanteet huomioon ottaen.”

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

9 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”3.   Jäsenvaltiot ja komissio kannustavat kehittämään itse- ja yhteissääntelyyn perustuvia käytännesääntöjä, jotka koskevat epäasiallista audiovisuaalista kaupallista viestintää alkoholijuomista. Näitä käytännesääntöjä olisi käytettävä vähentämään tuloksekkaasti alaikäisten altistumista alkoholijuomia koskevalle audiovisuaaliselle kaupalliselle viestinnälle.

”3.   Jäsenvaltiot toteuttavat toimenpiteitä, joilla minimoidaan alaikäisten altistuminen alkoholijuomia koskevalle kaupalliselle viestinnälle. Jäsenvaltiot ja komissio kannustavat kehittämään itse- ja yhteissääntelyaloitteita, myös käytännesääntöjä, niin että rajoitetaan edelleen alaikäisten altistumista tällaiselle kaupalliselle viestinnälle, joka liittyy tai sisältyy ohjelmiin, joiden yleisöstä merkittävä osa on lapsia, tämän kuitenkaan rajoittamatta sääntelytoimenpiteiden käyttöön ottamista.

Tarkistus     30

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

9 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että kehitetään yhteissääntelyyn perustuvia käytännesääntöjä, jotka koskevat epäasiallista audiovisuaalista kaupallista viestintää rahapeleistä. Näitä käytännesääntöjä olisi käytettävä vähentämään tuloksekkaasti alaikäisten altistumista rahapelejä koskevalle audiovisuaaliselle kaupalliselle viestinnälle.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

9 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.   Komissio ja ERGA kannustavat vaihtamaan itse- ja yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. Komissio helpottaa unionin käytännesääntöjen laatimista, jos tämä katsotaan aiheelliseksi.”;

4.   Komissio ja ERGA varmistavat, että itse- ja yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä parhaita käytäntöjä vaihdetaan unionin laajuisesti. Tarvittaessa komissio ja ERGA laativat unionin käytännesääntöjä ja edistävät niiden omaksumista.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

11 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.   Tuotesijoittelu on sallittu kaikissa audiovisuaalisissa mediapalveluissa lukuun ottamatta uutis- ja ajankohtaisohjelmia, kuluttaja-asioiden ohjelmia, uskonnollisia ohjelmia ja ohjelmia, joiden yleisöstä merkittävä osa on lapsia.

2.   Tuotesijoittelu on sallittu kaikissa audiovisuaalisissa mediapalveluissa lukuun ottamatta uutis- ja ajankohtaisohjelmia, kuluttaja-asioiden ohjelmia, uskonnollisia ohjelmia ja lastenohjelmia sekä lapsille suunnattua sisältöä.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

12 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvien audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajien tarjoamat ohjelmat, jotka voivat haitata alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä, saatetaan tarjolle ainoastaan tavalla, jolla varmistetaan, etteivät alaikäiset normaalisti kuule tai näe näitä ohjelmia. Tällaisiin toimenpiteisiin voivat sisältyä lähetysajan valinta, iäntarkistuskeinot tai muut tekniset toimenpiteet. Niiden on oltava oikeassa suhteessa ohjelman mahdolliseen haittaan.

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvien audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajien tarjoamat ohjelmat, jotka voivat haitata alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä, saatetaan tarjolle ainoastaan tavalla, jolla varmistetaan, etteivät alaikäiset kuule tai näe näitä ohjelmia. Tällaisiin toimenpiteisiin voivat sisältyä lähetysajan valinta, iäntarkistuskeinot tai muut tekniset toimenpiteet. Niiden on oltava oikeassa suhteessa ohjelman mahdolliseen haittaan. Komissio ja ERGA kehittävät teknisiä normeja tätä tarkoitusta varten ja varmistavat tehokkaan täytäntöönpanomekanismin.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

28 a artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rajoittamatta direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklan soveltamista jäsenvaltioiden on varmistettava, että videonjakoalustojen tarjoajat toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet

1.  Rajoittamatta direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklan soveltamista jäsenvaltioiden on varmistettava, että videonjakoalustojen tarjoajat toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet

Tarkistus     35

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

28 a artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  kaikkien kansalaisten suojelemiseksi sisällöltä, joka sisältää yllyttämistä väkivaltaan tai vihaan, joka kohdistuu ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän jäseneen sukupuolen, rodun, ihonvärin, uskonnon, syntyperän taikka kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella.

b)  kaikkien kansalaisten suojelemiseksi sisällöltä, joka sisältää yllyttämistä terrorismiin, väkivaltaan tai vihaan, joka kohdistuu ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän jäseneen sukupuolen, rodun, ihonvärin, uskonnon, syntyperän taikka kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella.

Tarkistus     36

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

28a artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvien videonjakoalustojen tarjoajien tarjoamat ohjelmat, jotka voivat haitata alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä, saatetaan tarjolle ainoastaan tavalla, jolla varmistetaan, etteivät alaikäiset normaalisti kuule tai näe näitä ohjelmia.

 

Tällaisiin toimenpiteisiin voivat sisältyä iäntarkistuskeinot tai muut tekniset toimenpiteet. Niiden on oltava oikeassa suhteessa ohjelman mahdolliseen haittaan.

 

Haitallisimpaan sisältöön, kuten pornografiaan ja perusteettomaan väkivaltaan, on sovellettava tiukimpia toimenpiteitä, kuten salausta ja tehokasta sisällönsuodatusta.

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on vahvistaa alaikäisten suojelua videonjakoalustojen kehyksessä.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

28 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

Näillä toimenpiteillä tarpeen mukaan

Komissio ja ERGA kehittävät teknisiä normeja tätä tarkoitusta varten ja varmistavat tehokkaan täytäntöönpanomekanismin. Näillä toimenpiteillä tarpeen mukaan

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

28 a artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7.  Komissio ja ERGA kannustavat videonjakoalustojen tarjoajia vaihtamaan yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. Tarvittaessa komissio helpottaa unionin käytännesääntöjen laatimista.

7.  Komissio ja ERGA kannustavat videonjakoalustojen tarjoajia vaihtamaan yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. Tarvittaessa komissio ja ERGA laativat unionin käytännesääntöjä ja edistävät niiden omaksumista.

Tarkistus     39

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 23 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

33 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta viimeistään [date – no later than four years after adoption] ja sen jälkeen kolmen vuoden välein.

Komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta viimeistään [date – no later than four years after adoption] ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Kertomuksessa arvioidaan itse- ja yhteissääntelykäytäntöjen tehokkuutta kaikissa jäsenvaltioissa, etenkin mainontakäytäntöjen valossa, kun ne kohdistetaan lapsiin ja perheisiin. Jos kertomuksessa todetaan, että itsesääntelyyn perustuvat käytännesäännöt, jotka koskevat esimerkiksi epäterveellisiä elintarvikkeita ja makeutettuja juomia koskevaa audiovisuaalista kaupallista viestintää, eivät ole tuottaneet odotettuja tuloksia lasten ja alaikäisten tällaiselle audiovisuaaliselle viestinnälle altistumisen minimoimisessa, komissio esittää asiaa koskevan sääntelyehdotuksen.

Perustelu

On tärkeää ottaa käyttöön erityisesti mainontakäytäntöjä koskeva tarkistuslauseke, jotta suojellaan asianmukaisesti lasten oikeuksia, terveyttä ja hyvinvointia.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittaminen vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi

Viiteasiakirjat

COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

9.6.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

9.6.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Herbert Dorfmann

14.7.2016

Valiokuntakäsittely

29.11.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

31.1.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

7

30

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Clara Eugenia Aguilera García, Inés Ayala Sender, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tibor Szanyi, Tiemo Wölken

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Dieter-Lebrecht Koch, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández


SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (19.12.2016)

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU muuttamisesta vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

Valmistelija: Emma McClarkin

LYHYET PERUSTELUT

Audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi 2010/13/EU on vuodesta 2010 lähtien merkinnyt vahvaa sääntelykehystä, jolla on kannustettu kulttuurialaa ja luovia toimialoja ja suojeltu alaikäisten kaltaisia haavoittuvassa asemassa olevia kuluttajia ja jolla unionin audiovisuaalisten mediapalvelujen normeihin sovelletaan vähimmäistason yhdenmukaistamista.

Kun otetaan huomioon uusi teknologia, kuluttajien kysyntä ja siitä aiheutuva käynnissä oleva siirtyminen lineaarisesta lähetystoiminnasta ei-lineaariseen, audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin uudelleen tarkastelemisella pyritään luomaan yhdenvertaiset lähtökohdat sekä uusia että perinteisiä menetelmiä hyödyntäville lähetystoiminnan harjoittajille ja sisällöntuottajille, jotta ne voivat tuottaa, suojella ja jakaa kulttuurista sisältöä ja investoida siihen.

Soveltamisala

Valmistelija pitää olennaisena, että soveltamisalan mahdollinen laajentaminen ja sen laajentaminen koskemaan erityisesti videonjakoalustoja ei vaikuta sähköistä kaupankäyntiä koskevaan direktiiviin 2000/31/EY ja että se rajataan koskemaan pelkästään audiovisuaalista alaa. Audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin nykyiset parametrit ovat tässä suhteessa avuksi, koska ne kattavat jo nyt monta uutta teknologiaa, ja määritelmissä keskitytään pikemminkin tuotoksen lajiin kuin jakelukeinoihin.

Mahdollisessa soveltamisalan laajentamisessa on varmistettava, että suoja säilyy saman tasoisena. Nykyisen sääntelyn maantieteellinen soveltamisala on edelleen asianmukainen, ja se edistää lähetystoimintaa koskevien palvelujen sisämarkkinoiden luomista.

Määritelmät

Direktiivin 2010/13/EU nykyiset määritelmät ovat kokonaisuutena tarkastellen edelleen relevantteja. On syytä pitää mielessä, että kun tiedotusvälineiden alalla on ilmentynyt lähentymistä, kannattaa erottaa toisistaan sisältö, johon liittyy toimituksellista vastuuta, ja sisältö, johon tätä vastuuta ei liity. Näin ehkäistään sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin väärinkäyttö ja turvataan välittäjinä toimivien palveluntarjoajien vastuuta koskeva tulkinta.

Alkuperämaa

Alkuperämaan periaate on tämän säädöksen selkäranka, ja pyrkimykset kajota tähän periaatteeseen haittaisivat audiovisuaalisten mediapalvelujen alaa, sisämarkkinoita ja mahdollisuuksia jaella sisältöä rajojen yli. Alkuperämaan periaate huojentaa lähetystoiminnan harjoittajien sääntelyrasitusta ja määrittelee selkeästi sisällön omistamiseen liittyvän oikeudellisen ja toimituksellisen vastuun.

Komission ehdotus, jossa palvelujen tarjoamisesta rajojen yli voitaisiin periä kansallisia maksuja, on vastoin alkuperämaan periaatetta ja ensimmäinen askel kohti määrämaahan perustuvaa lähestymistapaa. Tästä syystä valmistelija ehdottaa IMCO-valiokunnalle laatimassa lausuntoluonnoksessaan kyseisen kohdan poistamista. IMCO-valiokunnan on sitouduttava alkuperämaan periaatteeseen, joka on keskeinen erinäisissä IMCO:n toimivaltaan kuuluvissa säädöksissä ja etenkin direktiivissä 2000/31/EY.

On kuitenkin syytä paneutua huolenaiheisiin siitä, että alkuperämaan periaatetta käytetään kansallisten määräysten kiertämiseen. Siksi olisi tarkasteltava kansakuntien yhteistyön lisäämistä sekä tiukempia ja nopeampia muutoksenhakukeinoja.

Kaupallista viestintää koskevat säännökset

Kaupallista viestintää koskeviin säännöksiin liittyvän joustavuuden lisääminen on suotavaa, mutta tehtävillä muutoksilla ei saisi heikentää kuluttajansuojaa. On myös myönteistä, että tuotesijoittelua koskeva viittaus ”näkyvyyteen” poistetaan, koska ilmauksen monitulkintaisuus on haitannut lähetystoiminnan harjoittajia näiden pyrkiessä hankkimaan kaupallisia tuloja.

Minuuttikohtaisia ja määrällisiä rajoituksia koskevan joustavuuden lisäämisessä ei ole kuitenkaan otettu huomioon eri tapoja, joilla mainoksia rahoitetaan unionissa vaikutuksina ja minuutteina mitaten. Tämä ei kasvata lineaarisen lähetystoiminnan mainoskuluja. Joustavuus johtaa parhaiden katseluaikojen ruuhkautumiseen, heikentää mainonnan vaikuttavuutta ja luo ylitarjonnan ajanjaksoja kuluttajien vahingoksi. Kuluttajien etujen vuoksi tässä lausuntoluonnoksessa poistetaan toimenpiteet, joilla pyrittäisiin purkamaan mainonnan minuuttikestoa koskevat rajoitukset.

Eurooppalaiset teokset

Valmistelija katsoo kyllä, että olisi kannustettava eurooppalaisten teosten markkinointiin, mutta sen olisi tapahduttava markkinavetoisesti eikä siten ole syytä säätää sisällön näkyvyydestä tai löydettävyydestä. Kiintiöiden käyttöä olisi rajattava, eikä asiassa ole syytä mennä komission ehdotuksia pidemmälle. Suuremmat kiintiöt ja yksityiskohtaisemmat säännökset johtavat käytännössä kulttuurialan markkinoiden protektionismiin, eikä niissä oteta huomioon suurempia globaaleja markkinoita, joihin unionin digitaaliset sisämarkkinat kuuluvat. Eurooppalaiseen sisältöön investoiminen maksimoidaan, kun investointeja hankitaan kilpailun ja markkinakysynnän perusteella eikä keinotekoisten vertailuarvojen ja maksujen avulla.

Kansalliset sääntelyviranomaiset

Kansallisten sääntelyviranomaisten tehokkuuden parantamista koskevat komission ehdotukset ovat tarpeen, jotta voidaan varmistaa, että audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi pannaan täytäntöön kokonaisuudessaan ja kattavasti. Vaikka audiovisuaalisten mediapalvelujen eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmä (ERGA) on merkittävässä asemassa sääntelyviranomaisten koordinoinnissa ja tiedonjaossa, vastuu audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin täytäntöönpanosta kuuluu jäsenvaltioille ja kansallisille sääntelyviranomaisille. Jäsenvaltioiden olisi kohdennettava näille viranomaisille riittävät resurssit niiden valmiuksien kehittämiseen ja selkeiden oikaisu- ja muutoksenhakuprosessien hoitamiseen.

Alaikäisten suojelu

Kun otetaan huomioon tiedotusvälineiden lähentyminen, audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin uudelleen tarkasteleminen tarjoaa tilaisuuden tehostaa tarvittaessa alaikäisten suojaa ei-lineaarisen lähetystoiminnan saralla. On tärkeätä, että audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin mahdollisissa uusissa määritelmissä tai soveltamisalan muutoksissa pyritään parantamaan alaikäisten suojelua, samalla kun huolehditaan jäsenvaltioiden tarvitsemasta joustavuudesta puututtaessa laittomaan toimintaan.

Esteettömyys

Voimassa olevan audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin 7 artikla on erittäin tärkeä pyrittäessä varmistamaan esteettömyys, joten se olisi palautettava ja sitä olisi parannettava, samalla kun EU:n esteettömyyssäädöksestä poistetaan viittaukset audiovisuaalisiin mediapalveluihin. EU:n esteettömyyssäädöksessä käsitellään sekä kovia että pehmeitä audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamiseen liittyviä seikkoja(1), eikä siinä oteta riittävässä määrin huomioon audiovisuaalisen media-alan todellista tilannetta ja tarpeita. Tämä saattaa tukahduttaa aitoa innovointia, jonka avulla kyetään jatkossa vastaamaan paremmin yksittäisten kuluttajien tarpeisiin.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Viimeisin merkittävä muutos neuvoston direktiiviin 89/552/ETY27, joka myöhemmin kodifioitiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2010/13/EU28, tehtiin vuonna 2007 antamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/65/EY29. Sittemmin audiovisuaalisten mediapalvelujen markkinat ovat kehittyneet merkittävästi ja nopeasti. Tekninen kehitys mahdollistaa uudentyyppisiä palveluja ja käyttäjäkokemuksia. Etenkin nuorempien sukupolvien katselutottumukset ovat muuttuneet tuntuvasti. Vaikka televisiovastaanotin on edelleen tärkeä väline jakaa audiovisuaalisia kokemuksia, monet katsojat ovat siirtyneet katselemaan audiovisuaalista sisältöä muilla, kannettavilla laitteilla. Perinteisen TV-sisällön osuus on edelleen merkittävä keskimääräisestä päivittäisestä katseluajasta. Uudentyyppisen sisällön, kuten lyhytvideoiden tai käyttäjien tuottaman sisällön, merkitys kuitenkin kasvaa jatkuvasti, ja uudet toimijat, kuten tilausvideopalvelut ja videonjakoalustat, ovat nyt vakiinnuttaneet asemansa.

(1)  Viimeisin merkittävä muutos neuvoston direktiiviin 89/552/ETY27, joka myöhemmin kodifioitiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2010/13/EU28, tehtiin vuonna 2007 antamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/65/EY29. Sittemmin audiovisuaalisten mediapalvelujen markkinat ovat kehittyneet merkittävästi ja nopeasti. Tekninen kehitys mahdollistaa uudentyyppisiä palveluja ja käyttäjäkokemuksia. Etenkin nuorempien sukupolvien katselutottumukset ovat muuttuneet tuntuvasti. Vaikka televisiovastaanotin on edelleen tärkeä väline jakaa audiovisuaalisia kokemuksia, monet katsojat ovat siirtyneet katselemaan audiovisuaalista sisältöä muilla, kannettavilla laitteilla. Perinteisen TV-sisällön osuus on edelleen merkittävä keskimääräisestä päivittäisestä katseluajasta. Uudentyyppisen sisällön, kuten lyhytvideoiden tai käyttäjien tuottaman sisällön, merkitys kuitenkin kasvaa jatkuvasti, ja uudet toimijat, kuten tilausvideopalvelut, sosiaalinen media ja videonjakoalustat, ovat nyt vakiinnuttaneet asemansa.

__________________

__________________

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 89/552/ETY, annettu 3 päivänä lokakuuta 1989, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (EYVL L 298, 17.10.1989, s. 23).

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 89/552/ETY, annettu 3 päivänä lokakuuta 1989, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (EYVL L 298, 17.10.1989, s. 23).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/65/EY, annettu 11 päivänä joulukuuta 2007, televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY muuttamisesta (EUVL L 332, 18.12.2007, s. 27).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/65/EY, annettu 11 päivänä joulukuuta 2007, televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY muuttamisesta (EUVL L 332, 18.12.2007, s. 27).

Perustelu

Sosiaalisten medioiden merkitys yhteiskunnassamme kasvaa jatkuvasti erityisesti uusien sukupolvien keskuudessa, ja ne muodostavat etuoikeutetun kanavan audiovisuaaliseen mediasisältöön.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Direktiiviä 2010/13/EU olisi edelleen sovellettava ainoastaan sellaisiin palveluihin, joiden päätarkoituksena on tarjota ohjelmia tiedonvälitys-, viihdytys- tai valistustarkoituksessa. Päätarkoitusta koskevan vaatimuksen tulisi katsoa täyttyvän myös siinä tapauksessa, että palvelulla on audiovisuaalista sisältöä ja muotoa, joka on erotettavissa kyseisen palveluntarjoajan päätoiminnasta, esimerkkeinä verkkolehtien erilliset osat, jotka sisältävät audiovisuaalisia ohjelmia tai käyttäjien tuottamia videoita, jos kyseisten osien voidaan katsoa olevan erotettavissa verkkolehtien pääasiallisesta toiminnasta. Sosiaalisen median palveluja ei lueta mukaan lukuun ottamatta tapauksia, joissa ne tarjoavat videonjakoalustan määritelmään kuuluvaa palvelua. Audiovisuaalisen tarjonnan ja pääasiallisen toiminnan välisten kytkösten vuoksi palvelu olisi katsottava pelkäksi pääasiallisen toiminnan erottamattomaksi täydennykseksi. Näin ollen kanavat tai muut audiovisuaaliset palvelut, joista palveluntarjoajalla on toimituksellinen vastuu, voivat itsessään muodostaa audiovisuaalisia mediapalveluja, vaikka ne tarjottaisiin videonjakoalustoilla, joille on ominaista toimituksellisen vastuun puuttuminen. Tällaisissa tapauksissa palveluntarjoajilla, joilla on toimituksellinen vastuu, on velvollisuus noudattaa tämän direktiivin säännöksiä.

(3)  Direktiiviä 2010/13/EU olisi edelleen sovellettava ainoastaan sellaisiin palveluihin, joiden vastaanottajiksi on tarkoitettu merkittävä osa suuresta yleisöstä ja joilla voi olla selkeä vaikutus merkittävään osaan suuresta yleisöstä ja joiden päätarkoituksena on tarjota ohjelmia tiedonvälitys-, viihdytys- tai valistustarkoituksessa. Päätarkoitusta koskevan vaatimuksen tulisi katsoa täyttyvän myös siinä tapauksessa, että palvelulla on audiovisuaalista sisältöä ja muotoa, joka on erotettavissa kyseisen palveluntarjoajan päätoiminnasta, esimerkkeinä verkkolehtien erilliset osat, jotka sisältävät audiovisuaalisia ohjelmia tai käyttäjien tuottamia videoita, jos kyseisten osien voidaan katsoa olevan erotettavissa verkkolehtien pääasiallisesta toiminnasta. Sosiaalisen median palvelut ovat kuluttajille tärkeitä tietolähteitä, ja ne perustuvat yhä suuremmassa määrin käyttäjiensä luomaan tai jakamaan audiovisuaaliseen sisältöön. Sosiaalisen median palvelut eivät yleisesti ottaen kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan, mutta ne on tarpeen sisällyttää siihen silloin, kun kyseiset palvelut täyttävät kaikki videonjakoalustan määritelmän kriteerit. Vastaavasti mukaan ei saisi lukea audiovisuaalisia mediapalveluja, joissa tarjotaan ja jaetaan audiovisuaalista mediasisältöä ja joilla ei kilpailla televisiolähetysten kanssa vaan joiden tarkoituksena on esimerkiksi yksityisten käyttäjien audiovisuaalisen sisällön tarjoaminen ja jakaminen asiasta kiinnostuneiden yhteisöjen jaettavaksi. Audiovisuaalisen tarjonnan ja pääasiallisen toiminnan välisten kytkösten vuoksi palvelu olisi katsottava pelkäksi pääasiallisen toiminnan erottamattomaksi täydennykseksi. Näin ollen kanavat tai muut audiovisuaaliset palvelut, joista palveluntarjoajalla on toimituksellinen vastuu, voivat itsessään muodostaa audiovisuaalisia mediapalveluja, vaikka ne tarjottaisiin videonjakoalustoilla, joille on ominaista toimituksellisen vastuun puuttuminen. Tällaisissa tapauksissa palveluntarjoajilla, joilla on toimituksellinen vastuu, on velvollisuus noudattaa tämän direktiivin säännöksiä.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Toimituksellisilla päätöksillä tarkoitetaan muun muassa ohjelmajohtajien tai päätoimittajien hyväksytyn ohjelma-aikataulun puitteissa tekemiä päivittäisiä päätöksiä. Paikka, jossa toimitukselliset päätökset tehdään, on näitä päätöksiä tekevien henkilöiden tavanomainen työpaikka.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b)  Tilattavat audiovisuaaliset mediapalvelut kilpailevat samasta yleisöstä kuin televisiolähetykset, ja näiden tilattavien audiovisuaalisten mediapalvelujen luonne ja saatavuutta koskevat välineet antaisivat käyttäjälle kohtuullisen perusteen odottaa tämän direktiivin soveltamisalan mukaista sääntelysuojaa. Tämän vuoksi ja vapaata liikkuvuutta ja kilpailua koskevien erojen poistamiseksi ”ohjelman” käsitettä olisi tulkittava dynaamisesti ja siten, että otetaan huomioon kehitys sellaisten audiovisuaalisten mediapalvelujen sisällön tarjonnassa, jotka on suunnattu merkittävälle yleisölle ja joita pidetään siten joukkoviestintäpalveluina.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Lainkäyttövallan määrittäminen edellyttää tosiasiallisten tilanteiden arviointia direktiivissä 2010/13/EU vahvistetuin kriteerein. Tosiasiallisten tilanteiden arviointi voi johtaa ristiriitaisiin tuloksiin. Direktiivin 2010/13/EU 3 ja 4 artiklassa säädettyjen yhteistyömenettelyjen soveltamiseksi on tärkeää, että komissio voi perustaa löydöksensä luotettaviin tosiseikkoihin. Audiovisuaalisten mediapalvelujen eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmälle (ERGA) olisi sen vuoksi annettava valtuudet antaa lausuntoja lainkäyttövallasta komission pyynnöstä.

(5)  Lainkäyttövallan määrittäminen edellyttää tosiasiallisten tilanteiden arviointia direktiivissä 2010/13/EU vahvistetuin kriteerein. Tosiasiallisten tilanteiden arviointi voi johtaa ristiriitaisiin tuloksiin. Direktiivin 2010/13/EU 3 ja 4 artiklassa säädettyjen yhteistyömenettelyjen soveltamiseksi on tärkeää, että komissio voi perustaa löydöksensä luotettaviin tosiseikkoihin. Audiovisuaalisten mediapalvelujen eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmälle (ERGA) olisi sen vuoksi annettava valtuudet antaa yhdessä kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa lausuntoja lainkäyttövallasta komission pyynnöstä.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus ja antaa varmuus yrityksille ja jäsenvaltioiden viranomaisille, vihaan yllyttämisen käsite olisi soveltuvin osin mukautettava rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin 28 päivänä marraskuuta 2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/913/YOS määritelmään, jonka mukaan vihapuhe on ”julkista yllyttämistä väkivaltaan tai vihaan”. Tämän olisi katettava myös syyt, joihin yllyttäminen väkivaltaan tai vihaan perustuu.

(8)  Jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus ja antaa varmuus yrityksille ja jäsenvaltioiden viranomaisille, vihaan yllyttämisen käsite olisi soveltuvin osin ja siltä osin kuin se on sovellettavissa jäsenvaltioihin mukautettava rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin 28 päivänä marraskuuta 2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/913/YOS määritelmään, jonka mukaan vihapuhe on ”julkista yllyttämistä väkivaltaan tai vihaan”. Tämän olisi katettava myös syyt, joihin yllyttäminen väkivaltaan tai vihaan perustuu.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Jotta katsojat, muun muassa vanhemmat ja alaikäiset, voisivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä esitettävästä sisällöstä, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajilta edellytetään riittävien tietojen antamista sisällöstä, joka voi haitata alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi sisällön luonteen ilmaisevien kuvausten (deskriptoreiden) järjestelmällä. Sisällön deskriptorit voitaisiin toteuttaa kirjallisin, graafisin tai akustisin keinoin.

(9)  Jotta katsojat, muun muassa vanhemmat ja alaikäiset, voisivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä esitettävästä sisällöstä, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajilta edellytetään riittävien tietojen antamista sisällöstä, joka voi haitata alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi sisällön luonteen ilmaisevien kuvausten (deskriptoreiden) järjestelmällä. Sisällön deskriptorit voitaisiin toteuttaa kirjallisin, graafisin tai akustisin keinoin. Sisällön deskriptoreiden eri toteuttamiskeinojen olisi oltava riittävän selkeitä määrittämään, voiko tietty sisältö olla haitallista alaikäisille.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Kansallisella ja kansainvälisellä tasolla on olemassa tiettyjä laajalti tunnustettuja ravinto-ohjeita, kuten Maailman terveysjärjestön Euroopan aluetoimiston ravintosisältöprofiili, elintarvikkeiden erottelemiseksi niiden ravitsemuksellisen koostumuksen perusteella lapsille suunnatussa elintarvikkeiden televisiomainonnassa. Jäsenvaltioita olisi kannustettava varmistamaan, että itse- ja yhteissääntelyyn perustuvia käytännesääntöjä käytetään vähentämään tuloksekkaasti lasten ja alaikäisten altistumista audiovisuaaliselle kaupalliselle viestinnälle, joka koskee runsaasti suolaa, sokereita tai rasvaa sisältäviä elintarvikkeita ja juomia tai joka muulla tavoin ei sovi yhteen kyseisten kansallisten tai kansainvälisten ravinto-ohjeiden kanssa.

(10)  Jäsenvaltioita olisi kannustettava varmistamaan, että itse- ja yhteissääntelyä, mukaan lukien käytännesäännöt, käytetään minimoimaan tuloksekkaasti lasten ja alaikäisten altistuminen audiovisuaaliselle kaupalliselle viestinnälle, joka koskee runsaasti suolaa, sokereita tai rasvaa sisältäviä elintarvikkeita ja juomia tai joka muulla tavoin on vastoin kyseisiä kansallisia tai kansainvälisiä ravinto-ohjeita, kuten ruokavaliota, liikuntaa ja terveyttä käsittelevän komission toimintafoorumin ja Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimiston ravintosisältöprofiilin yhteydessä kehitettyjä ohjeita. Tämän tavoitteen saavuttamista olisi edistettävä itse- ja yhteissääntelyllä.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Jäsenvaltioita olisi myös kannustettava varmistamaan, että itse- ja yhteissääntelyyn perustuvia käytännesääntöjä käytetään tuloksekkaasti rajoittamaan lasten ja alaikäisten altistumista alkoholijuomia koskevalle audiovisuaaliselle kaupalliselle viestinnälle. Unionin ja kansallisella tasolla on yhteis- ja itsesääntelyyn perustuvia järjestelmiä alkoholijuomien markkinoimiseksi vastuullisesti, myös audiovisuaalisessa kaupallisessa viestinnässä. Näihin järjestelmiin olisi edelleen kannustettava, erityisesti niihin, joilla pyritään varmistamaan, että alkoholijuomia koskevan audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän yhteydessä annetaan viestit vastuullisesta alkoholinkäytöstä.

(11)  Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että itse- ja yhteissääntelyyn perustuvia käytännesääntöjä käytetään tuloksekkaasti rajoittamaan lasten ja alaikäisten altistumista alkoholijuomia koskevalle audiovisuaaliselle kaupalliselle viestinnälle. Unionin ja kansallisella tasolla on yhteis- ja itsesääntelyyn perustuvia järjestelmiä alkoholijuomien markkinoimiseksi vastuullisesti, myös audiovisuaalisessa kaupallisessa viestinnässä. Näihin järjestelmiin olisi edelleen kannustettava, erityisesti niihin, joilla pyritään varmistamaan, että alkoholijuomia koskevan audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän yhteydessä annetaan viestit vastuullisesta alkoholinkäytöstä.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Jotta voidaan poistaa esteitä rajat ylittävien palvelujen vapaalta liikkuvuudelta unionissa, on tarpeen varmistaa erityisesti kuluttajien tai kansanterveyden suojeluun tähtäävien itse- ja yhteissääntelytoimenpiteiden tuloksekkuus. Onnistuneen täytäntöönpanon ja seurannan avulla unionin tason käytännesäännöt voivat olla hyvä keino varmistaa johdonmukaisempi ja tuloksekkaampi lähestymistapa.

(12)  Jotta voidaan taata kuluttajansuojan ja kansanterveyden korkea taso ja samalla poistaa esteitä rajat ylittävien palvelujen vapaalta liikkuvuudelta unionissa, on tarpeen varmistaa itse- ja yhteissääntelytoimenpiteiden tuloksekkuus pyrkien erityisesti suojelemaan kuluttajia tai kansanterveyttä. Onnistuneen täytäntöönpanon ja seurannan avulla unionin tason käytännesäännöt voivat olla hyvä keino varmistaa johdonmukaisempi ja tuloksekkaampi lähestymistapa. Niiden olisi autettava kansallisia sääntelyviranomaisia kansallisten käytännesääntöjen laatimisessa ja auttaa parantamaan direktiivin 2010/13/EU täytäntöönpanon johdonmukaisuutta.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Televisiolähetysten markkinat ovat muuttuneet, ja audiovisuaaliseen kaupalliseen viestintään tarvitaan lisää joustavuutta erityisesti lineaarisia audiovisuaalisia mediapalveluja, tuotesijoittelua ja sponsorointia koskevissa määrällisissä säännöissä. Uusien, myös mainonnattomien palvelujen syntyminen on tuonut lisää valinnanvaraa katsojille, jotka voivat helposti siirtyä vaihtoehtoiseen tarjontaan.

Poistetaan.

Perustelu

Nykyinen mainontaa koskeva määrällinen sääntö osoittautui tehokkaaksi haettaessa tasapainoa kuluttajien suojelun ja audiovisuaalisten medioiden rahoituksen välille. Audiovisuaalisen tarjonnan lisääntymisen ei pitäisi oikeuttaa kuluttajille mainonnalta tarjotun suojelun tason laskua. Määrällisen säännön poistaminen vaikuttaisi merkittävästi myös muihin kuin audiovisuaalisiin aloihin, esimerkiksi lehdistöön, joka tukeutuu voimakkaasti mainontaan ja jolla on jo rahoitusvaikeuksia.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Jotta voitaisiin varmistaa direktiivin 2010/13/EU vaikuttavuus etenkin mediapalvelun tarjoajien toimituksellisen vastuun osalta, olisi turvattava ohjelmien ja palvelujen eheys. Muut kolmannet osapuolet kuin palvelujen vastaanottajat eivät saisi muuttaa ohjelmia ja palveluja ilman asianomaisen mediapalvelun tarjoajan suostumusta. Vastaanottajan hyväksymät tai ehdottamat muutokset ohjelmien ja palvelujen näyttämisessä olisi sallittava.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Sponsorointi on tärkeä keino rahoittaa audiovisuaalisia mediapalveluja tai ohjelmia samalla kun edistetään oikeus- tai luonnollisen henkilön nimeä, tavaramerkkiä, imagoa, toimintaa tai tuotteita. Jotta sponsorointi muodostaisi arvokkaan mainontamuodon mainostajille ja audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajille, sponsorointi-ilmoitukset voivat sisältää viittauksia sponsorin tavaroihin tai palveluihin niiden myynnin edistämiseksi ilman, että suoraan kannustettaisiin ostamaan näitä tavaroita ja palveluja. Sponsorointi-ilmoituksissa olisi edelleen selvästi ilmoitettava katsojille sponsorointisopimuksen olemassaolosta. Sponsoroitujen ohjelmien sisältöön ei saisi vaikuttaa siten, että se vaikuttaa audiovisuaalisen mediapalvelun tarjoajan toimitukselliseen riippumattomuuteen.

(14)  Sponsorointi on tärkeä keino rahoittaa audiovisuaalisia mediapalveluja tai ohjelmia samalla kun edistetään oikeus- tai luonnollisen henkilön nimeä, tavaramerkkiä, imagoa, toimintaa tai tuotteita. Jotta sponsorointi muodostaisi arvokkaan mainontamuodon mainostajille ja audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajille, sponsorointi-ilmoitukset voivat sisältää viittauksia sponsorin tavaroihin tai palveluihin niiden myynnin edistämiseksi ilman, että annetaan lupa kannustaa suoraan ostamaan näitä tavaroita ja palveluja. Sponsorointi-ilmoituksissa olisi edelleen selvästi ilmoitettava katsojille sponsorointisopimuksen olemassaolosta. Sponsoroitujen ohjelmien sisältöön ei saisi vaikuttaa siten, että se vaikuttaa audiovisuaalisen mediapalvelun tarjoajan toimitukselliseen riippumattomuuteen.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Mediapalvelun tarjoajan toimituksellisen vastuun ja audiovisuaalialan arvoketjun suojaamiseksi on välttämätöntä taata ohjelmien ja mediapalvelun tarjoajien ohjelmien ja palvelujen eheys. Ohjelmat ja palvelut on lähetettävä lyhentämättöminä, muuttamattomina ja ilman keskeytyksiä. Ohjelmia ja palveluja ei saa muuttaa ilman mediapalvelun tarjoajan suostumusta.

Perustelu

Kolmannet osapuolet eivät saisi muuttaa ohjelmia ja palveluja ilman mediapalvelun tarjoajan suostumusta.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Tuotesijoittelua ei saisi kuitenkaan sallia uutis- ja ajankohtaisohjelmissa, kuluttaja-asioiden ohjelmissa, uskonnollisissa ohjelmissa eikä ohjelmissa, joiden yleisöstä merkittävä osa on lapsia. On näyttöä siitä, että tuotesijoittelu ja ohjelmiin sisällytetyt mainokset voivat vaikuttaa lasten käyttäytymiseen, sillä lapset eivät usein pysty tunnistamaan kaupallista sisältöä. Tämän vuoksi on edelleen tarpeen kieltää tuotesijoittelu ohjelmissa, joiden yleisöstä merkittävä osa on lapsia. Kuluttaja-asioiden ohjelmat ovat ohjelmia, jotka tarjoavat katsojille neuvontaa tai arvosteluja ostettavista tuotteista ja palveluista. Tuotesijoittelun salliminen tällaisissa ohjelmissa hämärtäisi mainonnan ja toimituksellisen sisällön välistä eroa katsojille, joilla on oikeus odottaa aitoa ja vilpitöntä tuotteiden tai palvelujen arviointia tällaisissa ohjelmissa.

(16)  Tuotesijoittelua ei saisi kuitenkaan sallia uutis- ja ajankohtaisohjelmissa, kuluttaja-asioiden ohjelmissa, uskonnollisissa ohjelmissa eikä lastenohjelmissa. On näyttöä siitä, että tuotesijoittelu ja ohjelmiin sisällytetyt mainokset voivat vaikuttaa lasten käyttäytymiseen, sillä lapset eivät usein pysty tunnistamaan kaupallista sisältöä. Tämän vuoksi on edelleen tarpeen kieltää tuotesijoittelu lastenohjelmissa. Kuluttaja-asioiden ohjelmat ovat ohjelmia, jotka tarjoavat katsojille neuvontaa tai arvosteluja ostettavista tuotteista ja palveluista. Tuotesijoittelun salliminen tällaisissa ohjelmissa hämärtäisi mainonnan ja toimituksellisen sisällön välistä eroa katsojille, joilla on oikeus odottaa aitoa ja vilpitöntä tuotteiden tai palvelujen arviointia tällaisissa ohjelmissa.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Sääntö, jonka mukaan tuotetta ei saa korostaa aiheettomasti, on osoittautunut vaikeaksi soveltaa käytännössä. Se myös rajoittaa tuotesijoittelua, johon lähtökohtaisesti liittyy jossakin määrin korostettua esilletuomista, jotta tuotesijoittelu tuottaisi arvoa. Tuotesijoittelua sisältäviä ohjelmia koskevissa vaatimuksissa olisi näin ollen keskityttävä siihen, että katsojille ilmoitetaan selvästi tuotesijoittelun olemassaolosta, ja varmistamaan, ettei tuotesijoittelu vaikuta audiovisuaalisen mediapalvelun tarjoajan toimitukselliseen riippumattomuuteen.

(17)  Tuotesijoittelua sisältäviä ohjelmia koskevissa vaatimuksissa olisi näin ollen keskityttävä siihen, että katsojille ilmoitetaan selvästi tuotesijoittelun olemassaolosta, ja varmistamaan, ettei tuotesijoittelu vaikuta audiovisuaalisen mediapalvelun tarjoajan toimitukselliseen riippumattomuuteen.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Koska uusien palvelujen määrän kasvu on lisännyt katsojien valinnanvaraa, lähetystoiminnan harjoittajille annetaan enemmän joustavuutta mainosten ja teleostosesitysten sijoitteluun, kunhan tämä ei tarpeettomasti heikennä ohjelmien eheyttä. Eurooppalaisen televisiotoiminnan erityispiirteiden suojaamiseksi olisi edelleen rajoitettava katkojen määrää elokuvateoksissa, televisiota varten tehdyissä elokuvissa sekä joissain ohjelmaluokissa, jotka edelleen tarvitsevat erityissuojelua.

(18)  Vaikka uusien palvelujen määrän kasvu on lisännyt katsojien valinnanvaraa, on tarpeen jatkaa ohjelmien eheyden ja kuluttajien suojaamista kohtuuttoman usein toistuvilta mainoksilta ja teleostoslähetyksiltä. Eurooppalaisen televisiotoiminnan erityispiirteiden suojaamiseksi olisi näin ollen edelleen rajoitettava katkojen määrää elokuvateoksissa, televisiota varten tehdyissä elokuvissa sekä joissain ohjelmaluokissa, jotka edelleen tarvitsevat erityissuojelua, eikä tähän saisi antaa lisää joustavuutta.

Perustelu

Painottaa, että on tärkeää säilyttää 30 minuutin säännöt mainoskatkojen välillä elokuvateoksissa, sillä sääntöjen puuttuminen vaikuttaisi kohtuuttomasti ohjelmien eheyteen eikä vastaisi kuluttajien tapoja tai audiovisuaalisten mediapalvelujen välttämätöntä tarvetta.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Tällä direktiivillä ei lisätä sallitun mainonta-ajan määrää aikavälillä klo 7.00–23.00, mutta lähetystoiminnan harjoittajien on tärkeää saada enemmän joustavuutta ja voida päättää ajankohdista, joihin mainonta sijoitetaan, jotta voidaan maksimoida mainostajien kysyntä ja katsojien virta. Sen vuoksi olisi poistettava tuntikohtainen rajoitus ja otettava käyttöön päivittäinen 20 prosentin enimmäiskesto mainonnalle aikavälillä klo 7.00–23.00.

Poistetaan.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Monet lähetystoiminnan harjoittajat kuuluvat laajempiin mediaryhmiin ja niiden ilmoitukset liittyvät paitsi niiden omiin ohjelmiin ja niistä suoraan johdettuihin oheistuotteisiin myös muiden saman mediaryhmän yhteisöjen ohjelmiin. Sellaisille ilmoituksille osoitettua lähetysaikaa, jotka lähetystoiminnan harjoittaja tekee muiden samaan mediaryhmään kuuluvien yhteisöjen ohjelmiin liittyen, ei tulisi lukea mukaan mainonnalle ja teleostoslähetyksille osoitettuun päivittäiseen enimmäislähetysaikaan.

Poistetaan.

Perustelu

Jos mediaryhmät voivat vapaasti antaa ilmoituksia kaikissa omistamissaan lähetystoiminnan harjoittajissa näiden ohjelmien yhteydessä, se olisi tuhoisaa alan oikeudenmukaiselle kilpailulle tai antaisi epäoikeudenmukaisen kilpailuedun hallitseville toimijoille. Se myös lisäisi tarpeettomasti mainonnan määrää, koska nämä ilmoitukset jäisivät määrää koskevien sääntöjen ulkopuolelle.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Tilattavien audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajien olisi edistettävä eurooppalaisten teosten tuotantoa ja jakelua varmistamalla, että niiden ohjelmaluettelot sisältävät tietyn vähimmäisosuuden eurooppalaisia teoksia ja että kyseisille teoksille annetaan riittävästi näkyvyyttä.

(21)  Tilattavien audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajien olisi edistettävä eurooppalaisten teosten tuotantoa ja jakelua varmistamalla käytännön niin salliessa ja tarkoituksenmukaisin keinoin, että niiden ohjelmaluettelot sisältävät tietyn vähimmäisosuuden eurooppalaisia teoksia, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta tiedotusvälineiden moniarvoisuutta koskevaan periaatteeseen, ja edellyttäen, että tällaiset toimenpiteet eivät vaikuta kuluttajalle tarjottaviin palveluihin.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a)  Tilattavien audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajia olisi kannustettava edistämään eurooppalaisten teosten tuotantoa ja jakelua varmistamalla, että niiden ohjelmaluettelot sisältävät tietyn osuuden eurooppalaisia teoksia eikä tämä vaikuta kuluttajan katselukokemukseen.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Jotta eurooppalaisille teoksille voidaan varmistaa riittävät investoinnit, jäsenvaltioiden olisi voitava määrätä rahoitusvelvoitteita alueelleen sijoittautuneille tilattavien palvelujen tarjoajille. Nämä velvoitteet voidaan toteuttaa eurooppalaisten teosten tuotantoon ja oikeuksien hankintaan suoraan maksettavina osuuksina. Jäsenvaltiot voivat myös määrätä maksuja, jotka veloitetaan erityiseen rahastoon jäsenvaltion alueella tarjottavista tai sinne suunnattavista tilattavista palveluista saatujen tulojen perusteella. Tässä direktiivissä selvennetään, että taloudellisten velvoitteiden ja jäsenvaltioiden erilaisten kulttuuripolitiikkojen välisen suoran kytköksen vuoksi jäsenvaltiot voivat asettaa tällaisia taloudellisia velvoitteita alueelleen suunnattujen tilattavien palvelujen tarjoajille, jotka ovat sijoittautuneet toiseen jäsenvaltioon. Tällöin rahoitusvelvoitteet olisi veloitettava yksinomaan kyseisessä jäsenvaltiossa saaduista yleisötuloista.

(22)  Jotta eurooppalaisille teoksille voidaan varmistaa riittävät investoinnit, jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus määrätä rahoitusvelvoitteita alueelleen sijoittautuneille tilattavien palvelujen tarjoajille. Nämä velvoitteet voidaan toteuttaa eurooppalaisten teosten tuotantoon ja oikeuksien hankintaan suoraan maksettavina osuuksina. Rahoitusvelvoitteita voivat alkuperämaaperiaatteen mukaisesti määrätä ainoastaan jäsenvaltiot omalla lainkäyttöalueellaan tarjottavia tilattavia palveluja varten.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Arvioidessaan tapauskohtaisesti, onko toiseen jäsenvaltioon sijoittautunut tilattava audiovisuaalinen mediapalvelu suunnattu yleisölle sen alueella, jäsenvaltion on viitattava sellaisiin indikaattoreihin kuin nimenomaisesti oman alueensa asiakkaille suunnattu mainonta tai muu myynninedistäminen, palvelun pääkieli tai nimenomaisesti vastaanottavan jäsenvaltion yleisölle suunnatun sisällön tai kaupallisen viestinnän olemassaolo.

Poistetaan.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Kun jäsenvaltiot määräävät rahoitusosuuksia tilattavien palvelujen tarjoajille, tällaisilla osuuksilla olisi pyrittävä edistämään eurooppalaisia teoksia asianmukaisesti välttäen riskit osuuksien kaksinkertaisesta veloittamisesta palveluntarjoajilta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos jäsenvaltio, johon palveluntarjoaja on sijoittautunut, määrää rahoitusosuuden, sen on otettava huomioon mahdolliset kohdejäsenvaltioiden määräämät rahoitusosuudet.

Poistetaan.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Jotta varmistettaisiin, etteivät eurooppalaisten teosten edistämistä koskevat velvoitteet heikennä markkinakehitystä ja että uudet toimijat pääsevät markkinoille, kyseisiä vaatimuksia ei saisi soveltaa yrityksiin, joiden läsnäolo markkinoilla ei ole merkittävä. Tämä koskee erityisesti yrityksiä, joilla on pieni liikevaihto tai pieni yleisö, sekä komission suosituksessa 2003/361/EY33 määriteltyjä pieniä ja mikroyrityksiä. Tällaisten vaatimusten asettaminen voi olla epäasianmukaista myös tapauksissa, joissa ne tilattavien mediapalvelujen luonteen tai teeman vuoksi olisivat käytännössä mahdottomia tai perusteettomia.

(25)  Jotta varmistettaisiin, etteivät eurooppalaisten teosten edistämistä koskevat velvoitteet heikennä markkinakehitystä ja että uudet toimijat pääsevät markkinoille, kyseisiä vaatimuksia ei saisi soveltaa yrityksiin, joiden läsnäolo markkinoilla ei ole merkittävä. Tämä koskee erityisesti yrityksiä, joilla on pieni liikevaihto tai pieni yleisö, sekä komission suosituksessa 2003/361/EY33 määriteltyjä pieniä ja mikroyrityksiä. Tällaisten vaatimusten asettaminen on epäasianmukaista myös tapauksissa, joissa ne tilattavien mediapalvelujen luonteen tai teeman tai vastaavien eurooppalaisten teosten kanssa käytävän kilpailun vuoksi olisivat käytännössä mahdottomia tai perusteettomia. Saattaisi lisäksi olla hyödyllistä luoda järjestelmä, joka kannustaa rahoittamaan laadukkaiden eurooppalaisten teosten tuotantoa esimerkiksi verokannustimilla.

__________________

__________________

33 Komission suositus 2003/361/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

33 Komission suositus 2003/361/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a)  Komission olisi varmistettava Luova Eurooppa -ohjelmassa riittävä ja maantieteellisesti monipuolinen rahoitus luovan sisällön rajatylittävän liikkumisen tukemiseksi, mihin kuuluvat muun muassa eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten digitaalisen levityksen tukeminen ja luovan sisällön innovatiivisten rahoitusmallien kehittäminen.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Uusia haasteita liittyy erityisesti videonjakoalustoihin, joilla käyttäjät – varsinkin alaikäiset – yhä enemmän käyttävät audiovisuaalista sisältöä. Tähän liittyen videonjakoalustoille tallennettu haitallinen sisältö ja vihapuhe ovat yhä enenevässä määrin antaneet aihetta huoleen. Jotta voidaan suojella alaikäisiä haitalliselta sisällöltä ja kaikkia kansalaisia sisällöltä, joka sisältää yllyttämistä väkivaltaan tai vihaan, on tarpeen vahvistaa oikeasuhteiset säännöt näissä kysymyksissä.

(26)  Uusia haasteita liittyy erityisesti videonjakoalustoihin, joilla käyttäjät – varsinkin alaikäiset – yhä enemmän käyttävät audiovisuaalista sisältöä. Tähän liittyen videonjakoalustoille tallennettu haitallinen sisältö ja vihapuhe ovat yhä enenevässä määrin antaneet aihetta huoleen. Vaikka tällaisen sisällön mielivaltainen poistaminen riippuu usein subjektiivisista tulkinnoista ja saattaa heikentää sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta, alaikäisiä on suojeltava haitalliselta sisällöltä ja kaikkia kansalaisia sisällöltä, joka sisältää yllyttämistä muun muassa väkivaltaan, vihaan tai terrorismiin. On myös tarpeen kannustaa siihen, että videonjakoalustoissa toteutetaan näitä kysymyksiä koskevia vapaaehtoisia toimenpiteitä kansallisen ja unionin lainsäädännön mukaisesti ja noudattaen viranomaisten säännöllisesti laatimia suuntaviivoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY1 a 14 ja 15 artiklan soveltamista. Haitallisimpaan sisältöön, kuten pornografiaan ja perusteettomaan väkivaltaan, olisi sovellettava tiukimpia toimenpiteitä.

 

______________________

 

1a  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Merkittävä osa videonjakoalustoille tallennetusta sisällöstä ei ole videonjakoalustan tarjoajan toimituksellisella vastuulla. Nämä palveluntarjoajat yleensä kuitenkin vastaavat sisällön eli ohjelmien tai käyttäjien tuottamien videoiden organisoinnista, myös automaattisilla keinoilla tai algoritmeilla. Nämä palveluntarjoajat olisi sen vuoksi velvoitettava asianmukaisiin toimenpiteisiin alaikäisten suojelemiseksi sisällöltä, jotka saattaa haitata heidän fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystään, ja kaikkien kansalaisten suojelemiseksi yllyttämiseltä väkivaltaan tai vihaan, joka kohdistuu ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän jäseneen sukupuolen, rodun, ihonvärin, uskonnon, syntyperän taikka kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella.

(28)  Merkittävä osa videonjakoalustoille tallennetusta sisällöstä ei ole videonjakoalustan tarjoajan toimituksellisella vastuulla. Jotkut palveluntarjoajat kuitenkin osoittavat voivansa vastata sisällön eli ohjelmien tai käyttäjien tuottamien videoiden organisoinnista, myös automaattisilla keinoilla tai algoritmeilla, ja erityisesti taggauksen ja sekvensoinnin avulla. Nämä palveluntarjoajat olisi sen vuoksi velvoitettava asianmukaisiin toimenpiteisiin alaikäisten suojelemiseksi sisällöltä, joka saattaa haitata heidän fyysistä ja henkistä kehitystään mainitun sisällön ollessa todella heidän tiedossaan, ja kaikkien kansalaisten suojelemiseksi yllyttämiseltä väkivaltaan tai vihaan, joka kohdistuu ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän jäseneen sukupuolen, rodun, ihonvärin, uskonnon, syntyperän taikka kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella. Olisi syytä harkita kyseisen sisällön poistamista käyttämällä luotettavia automaattisia tunnistusjärjestelmiä, kun se on käytännöllistä ja mahdollista.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  On aiheellista, että videonjakoalustojen tarjoajat osallistuvat mahdollisimman pitkälti asianmukaisten toimenpiteiden täytäntöönpanoon tämän direktiivin mukaisesti. Sen vuoksi olisi kannustettava yhteissääntelyyn.

(30)  On aiheellista, että asianomaiset sidosryhmät, mukaan lukien kansalaisjärjestöt, sekä videonjakoalustojen tarjoajat osallistuvat mahdollisimman pitkälti asianmukaisten toimenpiteiden täytäntöönpanoon tämän direktiivin mukaisesti. Sen vuoksi olisi kannustettava avoimeen ja vastuulliseen yhteissääntelyyn, jota toimivaltaiset kansalliset sääntelyviranomaiset valvovat.

Koska pyrkimyksenä on varmistaa selkeä ja johdonmukainen lähestymistapa koko unionissa, jäsenvaltioilla ei saisi olla oikeutta velvoittaa videonjakoalustojen tarjoajia tiukempiin toimenpiteisiin alaikäisten suojelemiseksi haitalliselta sisällöltä ja kaikkien kansalaisten suojelemiseksi yllyttämiseltä väkivaltaan tai vihaan kuin mitä tässä direktiivissä säädetään. Jäsenvaltioilla olisi kuitenkin edelleen oltava mahdollisuus tällaisiin tiukempiin toimenpiteisiin, jos kyseessä on laiton sisältö, edellyttäen että ne noudattavat direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklaa, ja toimenpiteisiin lapsipornografiaa sisältävien tai levittävien verkkosivustojen sisällön suhteen siten kuin edellytetään ja sallitaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/93/EU35 25 artiklassa. Lisäksi videonjakoalustojen tarjoajilla olisi oltava mahdollisuus tiukempiin toimenpiteisiin vapaaehtoiselta pohjalta.

Koska pyrkimyksenä on varmistaa selkeä ja johdonmukainen lähestymistapa koko unionissa, jäsenvaltioilla ei saisi olla oikeutta velvoittaa videonjakoalustojen tarjoajia tiukempiin toimenpiteisiin alaikäisten suojelemiseksi haitalliselta sisällöltä ja kaikkien kansalaisten suojelemiseksi yllyttämiseltä väkivaltaan tai vihaan kuin mitä tässä direktiivissä säädetään. Jäsenvaltioilla olisi kuitenkin edelleen oltava mahdollisuus tällaisiin tiukempiin toimenpiteisiin, jos kyseessä on laiton sisältö, edellyttäen että ne noudattavat direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklaa, ja toimenpiteisiin lapsipornografiaa sisältävien tai levittävien verkkosivustojen sisällön suhteen siten kuin edellytetään ja sallitaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/93/EU35 25 artiklassa. Lisäksi videonjakoalustojen tarjoajilla olisi oltava mahdollisuus tiukempiin toimenpiteisiin vapaaehtoiselta pohjalta.

__________________

__________________

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/93/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta (EUVL L 335, 17.12.2011, s. 1).

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/93/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta (EUVL L 335, 17.12.2011, s. 1).

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(31 a)  Käyttäjien perusoikeuksien suojan takaamiseksi jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten olisi annettava yhteistyössä ERGAn ja komission kanssa säännöllisesti ohjeita haitallisen sisällön poistamiseen sovellettavista ehdoista kansallisen ja unionin lainsäädännön ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisesti.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat videonjakoalustojen tarjoajat tarjoavat direktiivin 2000/31/EY 2 artiklan a alakohdassa tarkoitettuja tietoyhteiskunnan palveluja. Näihin palveluntarjoajiin sovelletaan näin ollen mainitun direktiivin 3 artiklassa esitettyjä sisämarkkinasääntöjä, jos ne ovat sijoittautuneet jäsenvaltioon. Jotta voidaan taata tässä direktiivissä alaikäisten ja kansalaisten suojelemiseksi säädettyjen toimenpiteiden tehokkuus ja mahdollisimman tasapuoliset toimintaedellytykset, on aiheellista varmistaa, että samoja sääntöjä sovelletaan muihin kuin jäsenvaltioon sijoittautuneisiin videonjakoalustojen tarjoajiin, jos kyseisillä tarjoajilla on joko jäsenvaltioon sijoittautunut emoyhtiö tai tytäryhtiö tai ne ovat osa ryhmää ja jokin toinen saman ryhmän yhteisö on sijoittautunut johonkin jäsenvaltioon. Tätä varten olisi vahvistettava järjestelyt sen määrittämiseksi, mihin jäsenvaltioon palveluntarjoajien olisi katsottava sijoittautuneen. Komissiolle olisi ilmoitettava kunkin jäsenvaltion lainkäyttöalueen palveluntarjoajista tässä direktiivissä ja direktiivissä 2000/31/EY esitettyjen sijoittautumista koskevien sääntöjen mukaisesti.

(32)  Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat videonjakoalustojen tarjoajat tarjoavat direktiivin 2000/31/EY 2 artiklan a alakohdassa tarkoitettuja tietoyhteiskunnan palveluja. Näihin palveluntarjoajiin sovelletaan näin ollen mainitun direktiivin 3 artiklassa esitettyjä sisämarkkinasääntöjä, jos ne ovat sijoittautuneet jäsenvaltioon. Jotta voidaan taata tässä direktiivissä alaikäisten ja kansalaisten suojelemiseksi säädettyjen toimenpiteiden tehokkuus ja mahdollisimman tasapuoliset toimintaedellytykset, on aiheellista varmistaa, että samoja sääntöjä sovelletaan muihin kuin jäsenvaltioon sijoittautuneisiin videonjakoalustojen tarjoajiin, jos kyseisillä tarjoajilla on joko jäsenvaltioon sijoittautunut emoyhtiö tai tytäryhtiö tai ne ovat osa ryhmää ja jokin toinen saman ryhmän yhteisö on sijoittautunut johonkin jäsenvaltioon. Tätä varten olisi vahvistettava järjestelyt sen määrittämiseksi, mihin jäsenvaltioon palveluntarjoajien olisi katsottava sijoittautuneen. Komissiolle olisi ilmoitettava kunkin jäsenvaltion lainkäyttöalueen palveluntarjoajista tässä direktiivissä ja direktiivissä 2000/31/EY esitettyjen sijoittautumista koskevien sääntöjen mukaisesti. Tähän liittyen käsitettä ’videonjakoalustojen tarjoajat’ olisi tulkittava sen laajemmassa merkityksessä, jotta se kattaisi myös lineaaristen palvelujen tarjoajat ja audiovisuaalisten mediapalvelujen edelleenlähetysalustat riippumatta käytettävästä edelleenlähetystekniikasta (kuten kaapeli, satelliitti tai internet).

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisilla voi olla riittävä rakenteellinen riippumattomuus vain, jos ne perustetaan erillisinä oikeushenkilöinä. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi taattava kansallisten sääntelyviranomaisten riippumattomuus sekä hallituksesta ja julkisista elimistä että teollisuudesta, jotta voidaan varmistaa niiden tekemien päätösten puolueettomuus. Tämä riippumattomuuden vaatimus ei saisi rajoittaa jäsenvaltioiden mahdollisuutta perustaa sääntelyviranomaisia, joilla on valvottavanaan eri aloja, kuten audiovisuaaliala ja televiestintäala. Kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi oltava tehtäviensä hoitamiseksi tarpeelliset valvontavaltuudet ja voimavarat henkilöstön, asiantuntemuksen ja rahoituksen osalta. Tämän direktiivin mukaisesti perustettujen kansallisten sääntelyviranomaisten toiminnassa olisi noudatettava tiedotusvälineiden moniarvoisuuden, kulttuurisen monimuotoisuuden, kuluttajansuojan, sisämarkkinoiden ja tasapuolinen kilpailun edistämisen tavoitteita.

(33)  Jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisilla voi olla riittävä rakenteellinen riippumattomuus vain, jos ne perustetaan erillisinä oikeushenkilöinä ja jos ne ovat näiden oikeushenkilöiden toiminnallisesti riippumattomia elimiä. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi taattava kansallisten sääntelyviranomaisten riippumattomuus sekä hallituksesta ja julkisista elimistä että teollisuudesta, jotta voidaan varmistaa niiden tekemien päätösten puolueettomuus. Tämä riippumattomuuden vaatimus ei saisi rajoittaa jäsenvaltioiden mahdollisuutta perustaa sääntelyviranomaisia, joilla on valvottavanaan eri aloja, kuten audiovisuaaliala ja televiestintäala. Kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi oltava tehtäviensä hoitamiseksi tarpeelliset valvontavaltuudet ja voimavarat henkilöstön, asiantuntemuksen ja rahoituksen osalta. Tämän direktiivin mukaisesti perustettujen kansallisten sääntelyviranomaisten toiminnassa olisi noudatettava tiedotusvälineiden moniarvoisuuden, kulttuurisen monimuotoisuuden, kuluttajansuojan, sisämarkkinoiden ja tasapuolinen kilpailun edistämisen tavoitteita. Jäsenvaltioille on asetettava tiettyjä velvoitteita, jotta niillä olisi riippumattomat ja tehokkaat sääntelyviranomaiset. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön hallinnollisia ja rahoituksellisia vaatimuksia, joilla edesautetaan riippumattomia ja tehokkaita sääntelyviranomaisia.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Komission olisi voitava kuulla ERGAa kaikissa audiovisuaalisiin mediapalveluihin ja videonjakoalustoihin liittyvissä kysymyksissä. ERGAn olisi avustettava komissiota tarjoamalla asiantuntemustaan ja neuvontaa ja helpottamalla parhaiden käytäntöjen vaihtamista. Komission olisi erityisesti kuultava ERGAa direktiivin 2010/13/EU soveltamisesta, jotta helpotetaan sen johdonmukaista täytäntöönpanoa digitaalisilla sisämarkkinoilla. Komission pyynnöstä ERGAn olisi annettava lausuntoja muun muassa lainkäyttövallasta ja unionin käytännesäännöistä kysymyksissä, jotka koskevat alaikäisten suojelua ja vihapuhetta sekä audiovisuaalista kaupallista viestintää paljon rasvaa, suolaa/natriumia ja sokereita sisältävistä elintarvikkeista.

(37)  Komission olisi voitava kuulla ERGAa kaikissa audiovisuaalisiin mediapalveluihin ja videonjakoalustoihin liittyvissä kysymyksissä. ERGAn olisi avustettava komissiota tarjoamalla asiantuntemustaan ja neuvontaa ja helpottamalla parhaiden käytäntöjen vaihtamista. Komission olisi erityisesti kuultava ERGAa direktiivin 2010/13/EU soveltamisesta, jotta helpotetaan sen johdonmukaista täytäntöönpanoa digitaalisilla sisämarkkinoilla. Komission pyynnöstä ERGAn olisi annettava lausuntoja muun muassa lainkäyttövallasta ja unionin käytännesäännöistä kysymyksissä, jotka koskevat alaikäisten suojelua ja vihapuhetta.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Tämä direktiivi ei rajoita jäsenvaltioiden mahdollisuutta määrätä velvoitteita, joilla varmistetaan yleisen edun mukaisen sisällön löydettävyys ja saatavuus noudattaen määriteltyjä yleistä etua koskevia tavoitteita, joita ovat tiedotusvälineiden moniarvoisuus, sananvapaus ja kulttuurinen monimuotoisuus. Tällaisia velvoitteita olisi asetettava vain silloin, kun se on välttämätöntä jäsenvaltioiden selkeästi määrittelemien yleisen edun mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi unionin oikeuden mukaisesti. Tähän liittyen jäsenvaltioiden olisi erityisesti tarkasteltava sääntelytoimien tarvetta suhteessa tuloksiin, jotka saadaan markkinavoimien vaikutuksesta. Jos jäsenvaltiot päättävät asettaa löydettävyyttä koskevia sääntöjä, niiden olisi määrättävä yrityksille yksinomaan oikeasuhteisia velvoitteita perustellun yleisen edun nimissä.

(38)  Tämä direktiivi ei rajoita jäsenvaltioiden mahdollisuutta toteuttaa toimenpiteitä, joilla varmistetaan yleisen edun mukaisen sisällön syrjimätön löydettävyys ja siihen pääsy noudattaen määriteltyjä yleistä etua koskevia tavoitteita, joita ovat tiedotusvälineiden moniarvoisuus, sananvapaus ja kulttuurinen monimuotoisuus. Tällaisia velvoitteita olisi otettava käyttöön vain silloin, kun se on välttämätöntä ja oikeasuhteista jäsenvaltioiden selkeästi määrittelemien yleisen edun mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi unionin oikeuden mukaisesti. Tähän liittyen jäsenvaltioiden olisi erityisesti tarkasteltava sääntelytoimien tarvetta suhteessa tuloksiin, jotka saadaan markkinavoimien vaikutuksesta. Jos jäsenvaltiot päättävät ottaa käyttöön löydettävyyttä koskevia sääntöjä, niiden olisi yksinomaan toteutettava yrityksiä koskevia oikeasuhteisia toimenpiteitä perustellun yleisen edun nimissä.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(38 a)  Saavutettavien audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoaminen liittyy erottamattomasti vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden oikeuksiin osallistua ja integroitua unionin yhteiskunnalliseen elämään ja kulttuurielämään. Tästä syystä on tärkeää varmistaa, että direktiivissä 2010/13/EU käsitellään ja edistetään asianmukaisesti esteettömyyttä Yhdistyneiden kansakuntien vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 38 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(38 b)  Keinoina tähän esteettömyyteen pääsemiseksi olisi käytettävä muun muassa saavutettavuuspalveluja, kuten viittomakielistä tulkkausta, ohjelmien tekstitystä kuuroille ja huonokuuloisille, puhuttua tekstitystä, kuvailutulkkausta ja helppolukuisia valikkoja. Audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajien olisi toimittava avoimesti ja ennakoivasti parantaakseen saavutettavuuspalveluja vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden kannalta, ilmoitettava selkeästi ohjelmatiedoissa ja sähköisessä ohjelmaoppaassa palvelujen saatavuudesta, lueteltava palvelujen saavutettavuutta koskevat ominaisuudet ja selitettävä niiden käyttöä ja varmistettava, että kyseiset palvelut ovat vammaisten henkilöiden saavutettavissa.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(39 a)  Kaikkien jäsenvaltioiden tasolla toteutettujen itse- ja yhteissääntelytoimenpiteiden olisi oltava täysin perusoikeuskirjassa ja erityisesti sen 52 artiklassa asetettujen velvoitteiden mukaisia.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

1 artikla – 1 kohta – a a kohta – i alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

i)  palvelu tapahtuu tallentamalla suuri määrä ohjelmia tai käyttäjien tuottamia videoita, joiden toimituksellinen vastuu ei kuulu videonjakoalustan tarjoajalle;

i)  palvelu tapahtuu tallentamalla tai antamalla käyttöön suuri määrä ohjelmia tai käyttäjien tuottamia videoita, joiden toimituksellinen vastuu ei kuulu videonjakoalustan tarjoajalle;

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

1 artikla – 1 kohta – a a kohta – ii alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

ii)  tallennetun sisällön organisoinnin määrittää palvelun tarjoaja, myös automaattisilla keinoilla tai algoritmeilla, erityisesti sisällön säilyttämisen (hosting), esittämisen, taggauksen ja sekvensoinnin avulla;

ii)  tallennetun sisällön organisoinnin määrittää palvelun tarjoaja;

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

1 artikla – 1 kohta – a a kohta – ii alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

iii)  palvelun tai siitä erotettavissa olevan osan pääasiallisena tarkoituksena on tarjota ohjelmia ja käyttäjien tuottamia videoita tiedonvälitys-, viihdytys- tai valistustarkoituksessa yleisölle;

iii)  palvelun tai sen osan pääasiallisena tarkoituksena on tarjota ohjelmia ja käyttäjien tuottamia videoita tiedonvälitys-, viihdytys- tai valistustarkoituksessa yleisölle;

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Direktiivi 2010/13/EU

1 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  Lisätään alakohdat seuraavasti:

 

b b)  ’saavutettavuuspalvelulla’ audiovisuaalisen mediapalvelun lisäominaisuutta, joka parantaa ohjelmien saavutettavuutta henkilöille, joilla on toimintarajoitteita, mukaan lukien vammaiset henkilöt. Saavutettavuuspalveluja ovat kuuroille ja huonokuuloisille tarkoitetut tekstitykset, kuvailutulkkaus, puhuttu tekstitys tai äänitekstitys ja viittomakielinen tulkkaus;

 

b c)  ’kuuroille ja huonokuuloisille tarkoitetulla tekstityksellä’ puheen ja mediasisällön ymmärtämiseen tarvittavan muun kuin puheen muodossa olevan ääni-informaation kuvaamista synkronoituna visuaalisena tekstinä;

 

b d)  ’kuvailutulkkauksella’ vuoropuhelun lomassa ääneen esitettyä lisäselostusta, jossa kuvaillaan ohjelman visuaalisen sisällön merkittäviä piirteitä, joita on mahdotonta ymmärtää pelkän ääniraidan perusteella;

 

b e)  ’puhutulla tekstityksellä’ tai ’äänitekstityksellä’ tekstityksen lukemista ääneen kansallisella kielellä, kun puhe on vieraskielistä;

 

b f)  ’viittomakielisellä tulkkauksella’ ohjelman ymmärtämiseksi tarvittavan puheen ja muun kuin puheen muodossa olevan ääni-informaation simultaanitulkkausta kansallisella viittomakielellä.”

Perustelu

Tarkistus liittyy esteettömyysvaatimusten ottamiseen uudelleen käyttöön.

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

2 artikla – 3 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  jos mediapalvelun tarjoajan päätoimipaikka on yhdessä jäsenvaltiossa, mutta audiovisuaalista mediapalvelua koskevat toimitukselliset päätökset tehdään toisessa jäsenvaltiossa, mediapalvelun tarjoajan katsotaan olevan sijoittautunut siihen jäsenvaltioon, jossa suurin osa audiovisuaalisen mediapalvelun tarjonnan harjoittamiseen osallistuvista työntekijöistä työskentelee;”;

b)  jos mediapalvelun tarjoajan päätoimipaikka on yhdessä jäsenvaltiossa, mutta audiovisuaalista mediapalvelua koskevat toimitukselliset päätökset tehdään toisessa jäsenvaltiossa, mediapalvelun tarjoajan katsotaan olevan sijoittautunut siihen jäsenvaltioon, jossa merkittävä osa audiovisuaalisen mediapalvelun tarjonnan harjoittamiseen osallistuvista työntekijöistä työskentelee. Jos kummassakin jäsenvaltiossa työskentelee merkittävä osa audiovisuaalisen mediapalvelun tarjonnan harjoittamiseen osallistuvista työntekijöistä, mediapalvelun tarjoajan katsotaan olevan sijoittautunut siihen jäsenvaltioon, jossa tehdään suurin osa audiovisuaalisen mediapalvelun tarjontaa koskevista toimituksellisista päätöksistä;”;

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  on ilmiselvästi, törkeästi ja vakavasti vastoin 6 tai 12 artiklaa tai molempia;

a)  on ilmiselvästi, törkeästi ja vakavasti vastoin 6, 7 tai 12 artiklaa;

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

3 artikla – 3 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  asianomainen jäsenvaltio katsoo, että tämän kohdan b alakohdassa tarkoitettua ilmoitusta edeltävien 12 kuukauden aikana mediapalvelun tarjoaja on rikkonut 2 kohdan a, b tai c alakohtaa vähintään kaksi kertaa;

Poistetaan.

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

3 artikla – 3 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d)  mediapalvelun tarjoaja on rikkonut 2 kohdan a, b tai c alakohtaa vähintään kerran tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen jälkeen;

Poistetaan.

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

3 artikla – 3 kohta – e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

e)   ilmoituksen tehnyt jäsenvaltio on noudattanut asianomaisen mediapalvelun tarjoajan puolustautumisoikeutta ja erityisesti antanut mediapalvelun tarjoajalle mahdollisuuden ilmaista näkemyksensä väitetyistä rikkomuksista sekä toimenpiteistä, jotka jäsenvaltio aikoo toteuttaa. Sen on otettava asianmukaisesti huomioon nämä näkemykset ja lainkäyttövaltaa käyttävän jäsenvaltion näkemykset.

e)  Ilmoituksen tehnyt jäsenvaltio on noudattanut asianomaisen mediapalvelun tarjoajan puolustautumisoikeutta ja erityisesti antanut mediapalvelun tarjoajalle mahdollisuuden ilmaista näkemyksensä väitetyistä rikkomuksista sekä toimenpiteistä, jotka jäsenvaltio aikoo toteuttaa 15 päivän kuluessa b alakohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta. Sen on otettava asianmukaisesti huomioon nämä näkemykset ja lainkäyttövaltaa käyttävän jäsenvaltion näkemykset.

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

3 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio päättää kolmen kuukauden kuluessa jäsenvaltion 2 ja 3 kohdan nojalla toteuttamien toimenpiteiden ilmoittamisesta ja ERGAa kuultuaan, ovatko kyseiset toimenpiteet yhteensopivia unionin oikeuden kanssa. Tämä määräaika alkaa täydellisen ilmoituksen vastaanottamista seuraavasta päivästä. Ilmoitusta pidetään täydellisenä, jos komissio ei pyydä lisätietoja kolmen kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta tai muun pyydetyn lisätiedon vastaanottamisesta.

4.  Komissio päättää kahden kuukauden kuluessa jäsenvaltion 2 ja 3 kohdan nojalla toteuttamien toimenpiteiden ilmoittamisesta ja ERGAa kuultuaan, ovatko kyseiset toimenpiteet yhteensopivia unionin oikeuden kanssa. Tämä määräaika alkaa täydellisen ilmoituksen vastaanottamista seuraavasta päivästä. Ilmoitusta pidetään täydellisenä, jos komissio ei pyydä lisätietoja kahden kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta tai muun pyydetyn lisätiedon vastaanottamisesta.

Jos komissio katsoo, että ilmoitus on epätäydellinen, se pyytää kaikki tarvittavat lisätiedot. Komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle tähän pyyntöön saadun vastauksen vastaanottamisesta.

Jos komissio katsoo, että ilmoitus on epätäydellinen, se pyytää kaikki tarvittavat lisätiedot vain kerran. Komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle tähän pyyntöön saadun vastauksen vastaanottamisesta.

Jos asianomainen jäsenvaltio ei anna pyydettyjä tietoja komission asettamassa määräajassa tai jos se antaa puutteelliset tiedot, komissio päättää, että jäsenvaltion 2 kohdan mukaisesti toteuttamat toimenpiteet ovat ristiriidassa unionin oikeuden kanssa. Jos komissio päättää, että toimenpiteet ovat ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, jäsenvaltion on lopetettava kyseiset toimenpiteet kiireellisesti.

Jos asianomainen jäsenvaltio ei anna pyydettyjä tietoja komission asettamassa määräajassa tai jos se antaa puutteelliset tiedot, komissio päättää, että jäsenvaltion 2 kohdan mukaisesti toteuttamat toimenpiteet ovat ristiriidassa unionin oikeuden kanssa. Jos komissio päättää, että toimenpiteet ovat ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, jäsenvaltion on lopetettava kyseiset toimenpiteet kiireellisesti ja viimeistään kahden viikon kuluessa komission päätöksestä.

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

3 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jäsenvaltiot voivat kiireellisissä tapauksissa poiketa 3 kohdan b ja c alakohdassa säädetyistä edellytyksistä. Tällöin toimenpiteistä on ilmoitettava mahdollisimman pian komissiolle ja jäsenvaltiolle, jonka lainkäyttövaltaan mediapalvelun tarjoaja kuuluu, ja esitettävä syyt, joiden perusteella jäsenvaltio katsoo tapauksen niin kiireelliseksi, että edellytyksistä on tarpeen poiketa.

6.  Jäsenvaltiot voivat mediapalvelun tarjoajan rikkoessa vakavasti 2 kohdan a, b ja c alakohdassa säädettyjä edellytyksiä ja kiireellisissä tapauksissa poiketa 3 kohdan b ja c alakohdassa säädetyistä edellytyksistä. Tällöin toimenpiteistä on ilmoitettava mahdollisimman pian komissiolle ja jäsenvaltiolle, jonka lainkäyttövaltaan mediapalvelun tarjoaja kuuluu, ja esitettävä syyt, joiden perusteella jäsenvaltio katsoo tapauksen niin kiireelliseksi, että edellytyksistä on tarpeen poiketa.

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

3 artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7.  Rajoittamatta jäsenvaltioiden mahdollisuutta toteuttaa 6 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä komissio tutkii mahdollisimman pian, ovatko ilmoitetut toimenpiteet yhteensopivia unionin oikeuden kanssa. Jos komissio katsoo toimenpiteiden olevan ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, se pyytää kyseistä jäsenvaltiota pidättymään toteuttamasta suunniteltuja toimenpiteitä tai lopettamaan niiden toteuttamisen viipymättä.

7.  Rajoittamatta jäsenvaltioiden mahdollisuutta toteuttaa 6 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä komissio tutkii mahdollisimman pian, ovatko ilmoitetut toimenpiteet yhteensopivia unionin oikeuden kanssa. Jos komissio katsoo toimenpiteiden olevan ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, se pyytää kyseistä jäsenvaltiota pidättymään toteuttamasta suunniteltuja toimenpiteitä tai lopettamaan niiden toteuttamisen viipymättä mahdollisimman pian.

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

4 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vaatia, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat mediapalvelun tarjoajat noudattavat yksityiskohtaisempia tai tiukempia sääntöjä kuin 5, 6, 6 a, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19–26, 30 ja 30 a artiklassa säädetään sillä edellytyksellä, että kyseiset säännöt ovat unionin lainsäädännön mukaisia.”;

Jäsenvaltiot voivat vaatia, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat mediapalvelun tarjoajat noudattavat yksityiskohtaisempia tai tiukempia sääntöjä kuin 5, 6, 6 a, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19–26, 30 ja 30 a artiklassa säädetään sillä edellytyksellä, että kyseiset säännöt ovat unionin lainsäädännön mukaisia eivätkä sisällä syrjiviä säännöksiä, jotka liittyvät palveluntarjoajan kansallisuuteen tai asuinpaikkaan.”;

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

4 artikla – 4 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  komissio on päättänyt ERGAa kuultuaan, että toimenpiteet ovat unionin oikeuden mukaisia ja erityisesti että toimenpiteet 2 ja 3 kohdan nojalla toteuttavan jäsenvaltion tekemä arviointi on asianmukaisesti perusteltu.

c)  komissio on päättänyt kahden kuukauden kuluessa ERGAa kuultuaan, että toimenpiteet ovat unionin oikeuden mukaisia ja erityisesti että toimenpiteet 2 ja 3 kohdan nojalla toteuttavan jäsenvaltion tekemä arviointi on asianmukaisesti perusteltu.

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

4 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio päättää asiasta kolmen kuukauden kuluessa 4 kohdan a alakohdassa säädetyn ilmoituksen tekemisestä. Tämä määräaika alkaa täydellisen ilmoituksen vastaanottamista seuraavasta päivästä. Ilmoitusta pidetään täydellisenä, jos komissio ei pyydä lisätietoja kolmen kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta tai muun pyydetyn lisätiedon vastaanottamisesta.

5.  Komissio päättää asiasta kahden kuukauden kuluessa 4 kohdan a alakohdassa säädetyn sähköisen ja virallisen ilmoituksen tekemisestä. Tämä määräaika alkaa täydellisen ilmoituksen vastaanottamista seuraavasta päivästä. Ilmoitusta pidetään täydellisenä, jos komissio ei pyydä lisätietoja kuuden viikon kuluessa sen vastaanottamisesta tai muun pyydetyn lisätiedon vastaanottamisesta.

Jos komissio katsoo, että ilmoitus on epätäydellinen, se pyytää kaikki tarvittavat lisätiedot. Komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle tähän pyyntöön saadun vastauksen vastaanottamisesta.

Jos komissio katsoo, että ilmoitus on epätäydellinen, se pyytää kaikki tarvittavat lisätiedot vain kerran. Komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle tähän pyyntöön saadun vastauksen vastaanottamisesta.

Jos asianomainen jäsenvaltio ei anna pyydettyjä tietoja komission asettamassa määräajassa tai jos se antaa puutteelliset tiedot, komissio päättää, että jäsenvaltion 3 kohdan mukaisesti toteuttamat toimenpiteet ovat ristiriidassa unionin oikeuden kanssa. Jos komissio päättää, että toimenpiteet ovat ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, kyseisen jäsenvaltion on jätettävä suunnitellut toimenpiteet toteuttamatta.”;

Jos asianomainen jäsenvaltio ei anna pyydettyjä tietoja komission asettamassa määräajassa tai jos se antaa puutteelliset tiedot, komissio päättää kahden viikon kuluessa alun perin asetetun määräajan umpeutumisesta tai puutteellisten tietojen vastaanottamisesta, sopivatko jäsenvaltion 3 kohdan mukaisesti toteuttamat toimenpiteet yhteen unionin oikeuden kanssa. Kun komissio päättää, että toimenpiteet ovat ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, kyseisen jäsenvaltion on jätettävä suunnitellut toimenpiteet toteuttamatta.”;

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

4 artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7.  Jäsenvaltioiden on oikeusjärjestelmiensä sallimissa rajoissa edistettävä yhteis- ja itsesääntelyä kansallisella tasolla hyväksyttävien käytännesääntöjen avulla niillä aloilla, joita tämän direktiivin mukainen yhteensovittaminen koskee. Kyseisten käytännesääntöjen on oltava kulloisenkin jäsenvaltion keskeisten sidosryhmien laajasti hyväksymiä. Käytännesäännöissä on selkeästi ja yksiselitteisesti esitettävä niiden tavoitteet. Niiden on mahdollistettava säännöllinen, avoin ja riippumaton tavoitteiden saavuttamista koskeva seuranta ja arviointi. Niiden on mahdollistettava tehokas täytäntöönpanon valvonta, tarvittaessa myös tehokkaiden ja oikeasuhteisten seuraamusten avulla.

7.  Jäsenvaltioiden on oikeusjärjestelmiensä sallimissa rajoissa edistettävä yhteis- ja/tai itsesääntelyjärjestelmiä esimerkiksi kansallisella tasolla hyväksyttävien käytännesääntöjen avulla niillä aloilla, joita tämän direktiivin mukainen yhteensovittaminen koskee. Kyseisten käytännesääntöjen on oltava kulloisenkin jäsenvaltion lainkäyttövallan piirissä toimivien keskeisten sidosryhmien laajasti hyväksymiä. Käytännesäännöissä on selkeästi ja yksiselitteisesti esitettävä niiden tavoitteet. Niiden on mahdollistettava säännöllinen, avoin ja riippumaton tavoitteiden saavuttamista koskeva seuranta ja arviointi. Niiden on mahdollistettava tehokas täytäntöönpanon valvonta, tarvittaessa myös tehokkaiden ja oikeasuhteisten jäsenvaltion lainkäyttövallan piiriin kuuluvien seuraamusten avulla.

Käytännesääntöjen allekirjoittajien on toimitettava komissiolle 6 a artiklan 3 kohdassa ja 9 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettujen unionin käytännesääntöjen luonnokset sekä olemassa oleviin unionin käytännesääntöihin tehdyt muutokset tai laajennukset.

Käytännesääntöjen allekirjoittajien on toimitettava komissiolle tiedoksi 6 a artiklan 3 kohdassa ja 9 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettujen unionin käytännesääntöjen luonnokset sekä olemassa oleviin unionin käytännesääntöihin tehdyt muutokset tai laajennukset.

Komissio voi pyytää ERGAa antamaan lausunnon näiden käytännesääntöjen luonnoksista, muutoksista tai laajennuksista. Komissio voi tarvittaessa julkaista nämä käytännesäännöt.”;

Komissio voi pyytää ERGAa antamaan lausunnon näiden käytännesääntöjen luonnoksista, muutoksista tai laajennuksista. Komission on tarvittaessa julkaistava nämä käytännesäännöt ja se voi lisätä tietämystä niistä.”;

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d a alakohta (uusi)

Direktiivi 2010/13/EU

4 artikla – 8 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  Lisätään uusi kohta seuraavasti:

 

”8 a.  Tämä direktiivi ei rajoita jäsenvaltioiden mahdollisuutta määrätä velvoitteita, joilla varmistetaan yleisen edun mukaisen sisällön saatavuus ja asianmukainen näkyvyys noudattaen määriteltyjä yleistä etua koskevia tavoitteita, joita ovat esimerkiksi tiedotusvälineiden moniarvoisuus, sananvapaus ja kulttuurinen monimuotoisuus.”;

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

6 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

”Jäsenvaltioiden on tarkoituksenmukaisin keinoin varmistettava, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvien mediapalvelun tarjoajien tarjoamat audiovisuaaliset mediapalvelut eivät sisällä yllyttämistä väkivaltaan tai vihaan, joka kohdistuu ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän jäseneen sukupuolen, rodun tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella.”;

”Jäsenvaltioiden on tarkoituksenmukaisin ja sovellettavissa olevin keinoin varmistettava, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvien mediapalvelun tarjoajien tarjoamat audiovisuaaliset mediapalvelut eivät sisällä yllyttämistä väkivaltaan tai vihaan, joka kohdistuu ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän jäseneen sukupuolen, rodun tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella.”;

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

6a artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komissio kannustaa jäsenvaltioita kehittämään medialukutaitoa tulevaisuuden työkaluksi, jolla voidaan kehittää lasten valmiuksia ymmärtää sisällön ja kaupallisen viestinnän ero.

Perustelu

Lapset katsovat paljon sisältöä, jota ei ehkä ole alun perin tarkoitettu heille. Medialukutaidon kehittäminen on hyvä tulevaisuuden työkalu, jolla voidaan kehittää lasten valmiuksia ymmärtää sisällön ja kaupallisen viestinnän ero.

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

6 a artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio ja ERGA kannustavat mediapalvelujen tarjoajia vaihtamaan yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. Tarvittaessa komissio helpottaa unionin käytännesääntöjen laatimista.

3.  Komissio ja ERGA kannustavat mediapalvelujen tarjoajia vaihtamaan yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. Komissiota kehotetaan laatimaan yhdessä ERGAn kanssa unionin käytännesäännöt.

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

7 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Poistetaan 7 artikla;

(10)  Korvataan 7 artikla seuraavasti:

 

”7 artikla

 

1.  Jäsenvaltioiden on kehitettävä toimenpiteitä varmistaakseen, että niiden lainkäyttöalueella toimivien mediapalvelujen tarjoajien tarjoamat palvelut ovat enenevässä määrin vammaisten henkilöiden saavutettavissa. Näitä toimenpiteitä on kehitettävä kuullen asianomaisia sidosryhmiä, mukaan lukien mediapalvelun tarjoajat ja vammaisjärjestöt.

 

2.  Komissio ja ERGA edistävät audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajien välistä parhaiden käytäntöjen vaihtamista.

 

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa toimenpiteissä on edellytettävä, että mediapalvelujen tarjoajat ilmoittavat jäsenvaltioille vuosittain toimenpiteiden toteuttamisesta ja edistyksestä siinä, että nämä palvelut ovat yhä paremmin vammaisten henkilöiden saavutettavissa. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että nämä tiedot julkistetaan.

 

4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä on kannustettava audiovisuaalisten mediapalveluiden tarjoajia kehittämään ja julkistamaan saavutettavuutta koskevat toimintasuunnitelmat, joiden perusteella niiden palvelut ovat yhä paremmin vammaisten henkilöiden saavutettavissa. Kyseiset toimintasuunnitelmat on esitettävä kansallisille sääntelyviranomaisille.

 

5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hätätilanteita koskevat tiedot, mukaan lukien julkiset tiedonannot ja ilmoitukset luonnonkatastrofeista, joista ilmoitetaan yleisölle audiovisuaalisten mediapalvelujen kautta, annetaan mahdollisuuksien mukaan esteettömästi saataville vammaisille henkilöille, mukaan lukien kuuroille ja huonokuuloisille tarkoitettuna tekstityksenä, viittomakielisenä tulkkauksena ja siten, että kaikki visuaaliset tiedot esitetään ääniviesteinä ja kuvailutulkkauksena.

 

6.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajat pyrkivät edistämään sisällön hankintaa, ohjelmien suunnittelua ja toimitustyötä koskevien toimintalinjojensa avulla saavutettavuuspalvelujen toimittamista osana sisällöntuottajapaketteja.

 

7.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajat parantavat palvelua varten käytettävien verkkosivustojensa, verkkosovellustensa ja mobiilipohjaisten palvelujensa, muun muassa mobiilisovellustensa, esteettömyyttä yhdenmukaisesti ja riittävästi siten, että käyttäjät havaitsevat ne ja voivat käyttää ja ymmärtää niitä, sekä luotettavasti tavalla, joka helpottaa erilaisten unionin ja kansainvälisellä tasolla käytettävissä olevien asiakassovellusten ja aputeknologioiden yhteentoimivuutta.”

Tarkistus    59

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – -a alakohta (uusi)

Direktiivi 2010/13/EU

9 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a)  Muutetaan 1 kohdan c alakohdan ii alakohta seuraavasti:

”ii)  sisältää tai edistää minkäänlaista sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, kansallisuuteen, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää;

”ii)  sisältää tai edistää minkäänlaista sukupuoleen, rotuun, ihonväriin tai etniseen tai sosiaaliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%32010L0013)

Perustelu

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    60

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – -a a alakohta (uusi)

Direktiivi 2010/13/EU

9 artikla – 1 kohta – c alakohta – iv a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-a a)  Lisätään kohta seuraavasti:

 

”iva)  olla suunnattu alaikäisille;”

Tarkistus    61

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – -a b alakohta (uusi)

Direktiivi 2010/13/EU

9 artikla – 1 kohta – e alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a b)  Muutetaan 1 kohdan e alakohta seuraavasti:

e)  alkoholijuomia koskevaa audiovisuaalista kaupallista viestintää ei saa kohdistaa erityisesti alaikäisille, eikä se saa kannustaa tällaisten juomien kohtuuttomaan käyttöön;

e)  alkoholijuomia tai runsaasti kofeiinia sisältäviä juomia koskevaa audiovisuaalista kaupallista viestintää ei saa kohdistaa erityisesti alaikäisille, eikä se saa kannustaa tällaisten juomien kohtuuttomaan käyttöön;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=FR)

Perustelu

Energiajuomien mainonnan rajoittaminen.

Tarkistus    62

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – -a c alakohta (uusi)

Direktiivi 2010/13/EU

9 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-a c)  Lisätään alakohta seuraavasti:

 

”ga)  kaikki audiovisuaalinen kaupallinen viestintä, joka liittyy tai sisältyy ohjelmiin, joiden yleisöstä merkittävä osa on lapsia, on kielletty.”

Tarkistus    63

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

9 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  korvataan 2 kohta seuraavasti:

Poistetaan.

‘2.  Jäsenvaltiot ja komissio kannustavat kehittämään yhteis- ja itsesääntelyyn perustuvia käytännesääntöjä, jotka koskevat sellaisiin ohjelmiin, joiden yleisöstä merkittävä osa on lapsia, liittyvää tai sisältyvää epäasiallista audiovisuaalista kaupallista viestintää elintarvikkeista ja juomista, jotka sisältävät ravitsemuksellisia tai fysiologisia vaikutuksia omaavia ravintoaineita ja ainesosia, erityisesti rasvoja, transrasvahappoja, suolaa tai natriumia sekä sokereita, joiden osuus kokonaisruokavaliosta ei suositusten mukaan saisi olla liiallinen.

 

Näitä käytännesääntöjä olisi käytettävä vähentämään tuloksekkaasti alaikäisten altistumista audiovisuaaliselle kaupalliselle viestinnälle, joka koskee runsaasti suolaa, sokereita tai rasvaa sisältäviä elintarvikkeita ja juomia tai joka muulla tavoin ei sovi yhteen kansallisten tai kansainvälisten ravinto-ohjeiden kanssa. Näillä käytännesäännöillä olisi kiellettävä audiovisuaalista kaupallista viestintää painottamasta tällaisten elintarvikkeiden ja juomien ravitsemuksellisten näkökohtien myönteisyyttä.

 

Komissio ja ERGA kannustavat vaihtamaan itse- ja yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. Tarvittaessa komissio helpottaa unionin käytännesääntöjen laatimista.”; ’

 

Tarkistus    64

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

9 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltiot ja komissio kannustavat kehittämään itse- ja yhteissääntelyyn perustuvia käytännesääntöjä, jotka koskevat epäasiallista audiovisuaalista kaupallista viestintää alkoholijuomista. Näitä käytännesääntöjä olisi käytettävä vähentämään tuloksekkaasti alaikäisten altistumista alkoholijuomia koskevalle audiovisuaaliselle kaupalliselle viestinnälle.

3.  Jäsenvaltiot ja komissio kannustavat kehittämään itse- ja yhteissääntelyyn perustuvia käytännesääntöjä, jotka koskevat epäasiallista audiovisuaalista kaupallista viestintää alkoholijuomista. Näitä jäsenvaltioiden parhaisiin käytäntöihin perustuvia käytännesääntöjä olisi käytettävä vähentämään tuloksekkaasti alaikäisten altistumista alkoholijuomia koskevalle audiovisuaaliselle kaupalliselle viestinnälle.

Tarkistus    65

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

9 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio ja ERGA kannustavat vaihtamaan itse- ja yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. Tarvittaessa komissio helpottaa unionin käytännesääntöjen laatimista.”;

4.  Komissio ja ERGA kannustavat vaihtamaan itse- ja yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. Tarvittaessa sekä toissijaisuus- ja oikeasuhteisuusperiaatteiden mukaisesti komissio harkitsee jäsenvaltioiden parhaisiin käytäntöihin perustuvien unionin käytännesääntöjen laatimista.”;

Tarkistus    66

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2010/13/EU

9 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a)   Lisätään artikla seuraavasti:

 

”9 a artikla

 

Jäsenvaltiot voivat vapaasti toteuttaa asianmukaisia ja syrjimättömiä toimenpiteitä varmistaakseen yleiseen etuun liittyvien audiovisuaalisten mediapalvelujen asianmukaisen näkyvyyden. Tällaisten toimenpiteiden on oltava oikeasuhteisia, ja niiden on vastattava yleisiä tavoitteita, kuten tiedotusvälineiden moniarvoisuutta, sananvapautta ja kulttuurista monimuotoisuutta, jotka jäsenvaltiot määrittelevät selvästi unionin oikeuden mukaisesti.

 

Tällaisia toimenpiteitä on toteutettava vain silloin, kun se on välttämätöntä jäsenvaltioiden selkeästi määrittelemien yleisen edun mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi unionin oikeuden mukaisesti. Tähän liittyen jäsenvaltioiden on erityisesti tarkasteltava sääntelytoimien tarvetta suhteessa tuloksiin, jotka saadaan markkinavoimien vaikutuksesta. Jos jäsenvaltiot päättävät asettaa löydettävyyttä koskevia sääntöjä, niiden on määrättävä yrityksille yksinomaan oikeasuhteisia velvoitteita perustellun yleisen edun nimissä.”

Tarkistus    67

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 11 b alakohta (uusi)

Direktiivi 2010/13/EU

9 b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

11 b)  Lisätään artikla seuraavasti:

 

”9 b artikla

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että mediapalvelun tarjoajien ohjelmia ja palveluja ei voida muuttaa ilman näiden suostumusta esimerkiksi kaupallisilla lisäyksillä.”

Perustelu

Kolmannet osapuolet eivät saisi muuttaa ohjelmia ja palveluja ilman mediapalvelun tarjoajan suostumusta.

Tarkistus    68

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

10 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  niissä ei saa suoraan kannustaa ostamaan tai vuokraamaan tavaroita tai palveluja;

b)  niissä ei saa kannustaa ostamaan tai vuokraamaan tavaroita tai palveluja;

Tarkistus    69

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

11 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tuotesijoittelu on sallittu kaikissa audiovisuaalisissa mediapalveluissa lukuun ottamatta uutis- ja ajankohtaisohjelmia, kuluttaja-asioiden ohjelmia, uskonnollisia ohjelmia ja ohjelmia, joiden yleisöstä merkittävä osa on lapsia.

2.  Tuotesijoittelu on sallittu kaikissa audiovisuaalisissa mediapalveluissa lukuun ottamatta uutis- ja ajankohtaisohjelmia, kuluttaja-asioiden ohjelmia, uskonnollisia ohjelmia ja lastenohjelmia.

Tarkistus    70

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

11 artikla – 3 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)   niissä ei saa suoraan kannustaa ostamaan tai vuokraamaan tavaroita tai palveluja;

b)   niissä ei saa kannustaa ostamaan tai vuokraamaan tavaroita tai palveluja;

Tarkistus    71

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

12 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvien audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajien tarjoamat ohjelmat, jotka voivat haitata alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä, saatetaan tarjolle ainoastaan tavalla, jolla varmistetaan, etteivät alaikäiset normaalisti kuule tai näe näitä ohjelmia. Tällaisiin toimenpiteisiin voivat sisältyä lähetysajan valinta, iäntarkistuskeinot tai muut tekniset toimenpiteet. Niiden on oltava oikeassa suhteessa ohjelman mahdolliseen haittaan.

Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvien audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajien tarjoamat ohjelmat, jotka voivat haitata alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä, kuten alkoholijuomien tai uhkapelien mainonta, saatetaan tarjolle ainoastaan tavalla, jolla varmistetaan, etteivät alaikäiset normaalisti kuule tai näe näitä ohjelmia. Tällaisiin toimenpiteisiin voivat sisältyä lähetysajan valinta, iäntarkistuskeinot tai muut tekniset toimenpiteet. Niiden on oltava oikeassa suhteessa ohjelman mahdolliseen haittaan.

Tarkistus    72

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

12 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Haitallisimpaan sisältöön, kuten pornografiaan ja perusteettomaan väkivaltaan, on sovellettava tiukimpia toimenpiteitä, kuten salausta ja tehokasta sisällönsuodatusta.”;

Haitallisimpaan sisältöön, kuten pornografiaan ja perusteettomaan väkivaltaan, on sovellettava tiukimpia toimenpiteitä, kuten salausta ja tehokasta sisällönsuodatusta yhdistettynä 1 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin.”;

Tarkistus    73

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

13 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat tilattavien audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajat varaavat eurooppalaisille teoksille vähintään 20 prosentin osuuden ohjelmaluetteloissaan ja varmistavat näiden teosten näkyvyyden.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat tilattavien audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajat järjestävät eurooppalaisille teoksille vähintään 20 prosentin osuuden ohjelmaluetteloissaan, mikäli se on käytännössä mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Rahoitusosuuksissa on noudatettava unionin oikeutta ja erityisesti valtiontukisääntöjä, eivätkä ne saa vaikuttaa kielteisesti kuluttajiin.

Tarkistus    74

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

13 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltiot voivat velvoittaa lainkäyttövaltaansa kuuluvat tilattavien audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajat osallistumaan eurooppalaisten teosten tuotannon rahoitukseen, myös sisältöön tehtävien suorien sijoitusten ja kansallisiin rahastoihin suoritettavien osuuksien avulla. Jäsenvaltiot voivat edellyttää tällaisia rahoitusosuuksia tilattavien audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajilta, joiden kohdeyleisöt sijaitsevat niiden alueella mutta jotka ovat sijoittautuneet muihin jäsenvaltioihin. Tällöin rahoitusosuuden on perustuttava ainoastaan kohdejäsenvaltioissa saatuihin tuloihin. Jos jäsenvaltio, johon palveluntarjoaja on sijoittautunut, määrää suoritettavaksi rahoitusosuuden, sen on otettava huomioon mahdolliset kohdejäsenvaltioiden määräämät rahoitusosuudet. Rahoitusosuuksissa on noudatettava unionin oikeutta ja erityisesti valtiontukisääntöjä.

2.  Jäsenvaltiot voivat velvoittaa lainkäyttövaltaansa kuuluvalle alueelle sijoittautuneet tilattavien audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajat osallistumaan eurooppalaisten teosten tuotannon rahoitukseen, myös sisältöön tehtävien suorien sijoitusten ja kansallisiin rahastoihin suoritettavien osuuksien avulla.

Tarkistus    75

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

13 artikla – 4a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Komissio varmistaa Luova Eurooppa -ohjelmassa riittävän ja maantieteellisesti monipuolisen rahoituksen luovan sisällön rajatylittävän liikkumisen tukemiseksi, mukaan lukien eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten digitaalisen levityksen tukeminen ja luovan sisällön innovatiivisten rahoitusmallien kehittäminen.

Tarkistus    76

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 15 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2010/13/EU

14 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

15 a.  Muutetaan 14 artiklan 1 kohta seuraavasti:

‘1.  ˮ1. Kukin jäsenvaltio voi toteuttaa unionin oikeuden mukaisesti toimenpiteitä varmistaakseen, että sen lainkäyttövallan piiriin kuuluvat lähetystoiminnan harjoittajat eivät lähetä yksinoikeudella tapahtumia, joilla kyseinen jäsenvaltio katsoo olevan erityistä yhteiskunnallista merkitystä, siten, että merkittävää osaa jäsenvaltion yleisöstä estetään seuraamasta näitä tapahtumia suorana tai nauhoitettuna lähetyksenä maksuttoman television kautta. Jos se toimii näin, kyseisen jäsenvaltion on laadittava luettelo sellaisista kansallisista tai muista kuin kansallisista tapahtumista, joilla se katsoo olevan erityistä yhteiskunnallista merkitystä. Näin menetellessään jäsenvaltion on toimittava selkeästi ja avoimesti sekä hyvissä ajoin. Sen on myös määritettävä, onko ohjelma näistä tapahtumista lähetettävä kokonaan tai osittain suorana lähetyksenä vai, jos se on tarpeen tai asianmukaista yleisen edun mukaisista objektiivisista syistä, kokonaan tai osittain nauhoitettuna lähetyksenä.”

‘1.  Kukin jäsenvaltio voi toteuttaa unionin oikeuden mukaisesti toimenpiteitä varmistaakseen, että sen lainkäyttövallan piiriin kuuluvat lähetystoiminnan harjoittajat eivät lähetä yksinoikeudella tapahtumia, joilla kyseinen jäsenvaltio katsoo olevan erityistä yhteiskunnallista merkitystä, siten, että merkittävää osaa jäsenvaltion yleisöstä estetään seuraamasta näitä tapahtumia suorana tai nauhoitettuna lähetyksenä maksuttoman television kautta. Jäsenvaltioiden on myös vaadittava niiden lainkäyttövallan piiriin kuuluvia lähetystoiminnan harjoittajia lähettämään nämä tapahtumat, joilla on erityistä yhteiskunnallista merkitystä, siten, että ne ovat saavutettavissa henkilöille, joilla on toimintarajoituksia, muun muassa vammaisille henkilöille. Jos se toimii näin, kyseisen jäsenvaltion on laadittava luettelo sellaisista kansallisista tai muista kuin kansallisista tapahtumista, joilla se katsoo olevan erityistä yhteiskunnallista merkitystä. Näin menetellessään jäsenvaltion on toimittava selkeästi ja avoimesti sekä hyvissä ajoin. Sen on myös määritettävä, onko ohjelma näistä tapahtumista lähetettävä kokonaan tai osittain suorana lähetyksenä vai, jos se on tarpeen tai asianmukaista yleisen edun mukaisista objektiivisista syistä, kokonaan tai osittain nauhoitettuna lähetyksenä.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=FR)

Perustelu

Tarkistus liittyy esteettömyysvaatimusten ottamiseen uudelleen käyttöön 7 artiklassa.

Tarkistus    77

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

20 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Televisiota varten tehtyjen elokuvien – lukuun ottamatta sarjoja, sarjafilmejä ja dokumenttiohjelmia – elokuvateosten ja uutisohjelmien lähetyksen saa keskeyttää televisiomainoksilla ja/tai teleostoslähetyksillä kerran kutakin aikataulun mukaista vähintään 20 minuutin jaksoa kohti.”;

”Televisiota varten tehtyjen elokuvien – lukuun ottamatta sarjoja, sarjafilmejä ja dokumenttiohjelmia – elokuvateosten ja uutisohjelmien lähetyksen saa keskeyttää televisiomainoksilla ja/tai teleostoslähetyksillä kerran kutakin aikataulun mukaista vähintään 30 minuutin jaksoa kohti. Uskonnollisten tilaisuuksien lähetyksiin ja lastenohjelmiin ei saa sijoittaa televisiomainoksia eikä teleostoslähetyksiä.”;

Tarkistus    78

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 16 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2010/13/EU

22 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

16 a)  Muutetaan 22 artikla seuraavasti:

Alkoholijuomien televisiomainonnassa ja teleostoslähetyksissä on noudatettava seuraavia perusteita:

”Alkoholijuomien ja runsaasti kofeiinia sisältävien juomien televisiomainonnassa ja teleostoslähetyksissä on noudatettava seuraavia perusteita:

a)  sitä ei saa kohdistaa erityisesti alaikäisille, eikä siinä saa varsinkaan kuvata alaikäisiä nauttimassa tällaisia juomia;

a)  sitä ei saa kohdistaa erityisesti alaikäisille, eikä siinä saa varsinkaan kuvata alaikäisiä nauttimassa tällaisia juomia;

b)  siinä ei saa yhdistää alkoholin käyttöä lisääntyneeseen fyysiseen suorituskykyyn tai ajoneuvolla ajamiseen;

b)  siinä ei saa yhdistää alkoholin tai runsaasti kofeiinia sisältävien juomien käyttöä lisääntyneeseen fyysiseen suorituskykyyn tai ajoneuvolla ajamiseen;

c)  siinä ei saa luoda kuvaa, että alkoholin nauttiminen edistäisi sosiaalista tai seksuaalista menestystä;

c)  siinä ei saa luoda kuvaa, että alkoholin tai runsaasti kofeiinia sisältävien juomien nauttiminen edistäisi sosiaalista tai seksuaalista menestystä;

d)  siinä ei saa väittää, että alkoholilla on terapeuttisia ominaisuuksia tai että se piristää, rauhoittaa tai on keino henkilökohtaisten ristiriitojen ratkaisemiseksi;

d)  siinä ei saa väittää, että alkoholilla tai runsaasti kofeiinia sisältävillä juomilla on terapeuttisia ominaisuuksia tai että se piristää, rauhoittaa tai on keino henkilökohtaisten ristiriitojen ratkaisemiseksi;

e)  siinä ei saa kannustaa alkoholin kohtuuttomaan käyttöön tai esittää raittiutta tai kohtuullista käyttöä kielteisessä valossa;

e)  siinä ei saa kannustaa alkoholin tai runsaasti kofeiinia sisältävien juomien kohtuuttomaan käyttöön tai esittää raittiutta tai kohtuullista käyttöä kielteisessä valossa;

f)  siinä ei saa korostaa korkean alkoholipitoisuuden olevan juomien myönteinen ominaisuus.

f)  siinä ei saa korostaa korkean alkoholi- tai kofeiinipitoisuuden olevan juomien myönteinen ominaisuus.

Perustelu

Energiajuomien mainonnan rajoittaminen.

Tarkistus    79

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

23 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Televisiomainospalojen ja teleostosesitysten päivittäinen osuus klo 7.00:n ja 23.00:n välisenä aikana ei saa olla yli 20 prosenttia.

1.  Televisiomainospalojen ja teleostosesitysten päivittäinen osuus yhtä tasatuntien välistä tuntia kohti ei saa olla yli 20 prosenttia.

Tarkistus    80

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

23 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta

Poistetaan.

a)   lähetystoiminnan harjoittajan ilmoituksiin, jotka koskevat sen omia ohjelmia ja niihin suoraan liittyviä oheistuotteita tai muiden samaan mediaryhmään kuuluvien yhteisöjen ohjelmia;

 

b)   sponsorointi-ilmoituksiin;

 

c)   tuotesijoitteluun.”;

 

Tarkistus    81

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

18)  Poistetaan VIII luku;

Poistetaan.

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on palauttaa direktiivin 2010/13/EU 27 artiklan soveltaminen, sillä se sisältää tärkeitä toimia alaikäisten suojelemiseksi televisiolähetystoiminnassa.

Tarkistus    82

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

28 a artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rajoittamatta direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklan soveltamista jäsenvaltioiden on varmistettava, että videonjakoalustojen tarjoajat toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet

1.  Rajoittamatta direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklan soveltamista jäsenvaltioiden on kannustettava videonjakoalustojen tarjoajia toteuttamaan asianmukaiset toimenpiteet ja varmistettava, että ne toteutetaan

a)  alaikäisten suojelemiseksi sisällöltä, joka saattaa haitata heidän fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystään;

a)   kaikkien alaikäisten suojelemiseksi sisällöltä, joka saattaa haitata heidän fyysistä tai henkistä kehitystään;

b)  kaikkien kansalaisten suojelemiseksi sisällöltä, joka sisältää yllyttämistä väkivaltaan tai vihaan, joka kohdistuu ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän jäseneen sukupuolen, rodun, ihonvärin, uskonnon, syntyperän taikka kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella.

b)  kaikkien kansalaisten suojelemiseksi sisällöltä, joka sisältää yllyttämistä väkivaltaan tai vihaan, joka kohdistuu ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän jäseneen sukupuolen, rodun, ihonvärin, uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuuden, kansallisen, etnisen tai sosiaalisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, iän tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella;

 

ba)  lasten epäterveellisten elintarvikkeiden ja juomien mainonnalle videonjakoalustoilla altistumisen rajoittamiseksi.

2.  Se, mikä on asianmukainen toimenpide 1 kohdan soveltamiseksi, määritetään ottaen huomioon kyseessä olevan sisällön luonne, siitä mahdollisesti aiheutuva haitta, suojeltavien henkilöiden luokan ominaisuudet sekä kyseeseen tulevat oikeudet ja oikeutetut edut, mukaan lukien videonjakoalustojen tarjoajien sekä sisällön luoneiden ja/tai videonjakoalustalle ladanneiden käyttäjien oikeudet ja oikeutetut edut samoin kuin yleinen etu.

 

Näillä toimenpiteillä tarpeen mukaan

2.  Toimenpiteillä voidaan tarpeen mukaan

a)   määritellään 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut väkivaltaan tai vihaan yllyttämisen käsitteet ja sisältö, joka saattaa haitata alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä, ja sovelletaan näitä määritelmiä videonjakoalustojen tarjoajien liiketoimintaehdoissa 6 ja 12 artiklan mukaisesti;

a)   asettaa käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet ja määritellä videonjakoalustojen tarjoajien liiketoimintaehdoissa 6 ja 12 artiklan sekä 4 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden antamien ohjeiden mukaisesti käsitteet, jotka koskevat 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua väkivaltaan tai vihaan yllyttämistä ja sisältöä, joka saattaa haitata alaikäisten fyysistä ja henkistä kehitystä;

b)   otetaan käyttöön ja ylläpidetään mekanismeja, joilla videonjakoalustojen käyttäjät voivat ilmiantaa tai ilmoittaa kyseiselle videonjakoalustan tarjoajalle sen alustalle ladatun 1 kohdassa tarkoitetun sisällön;

b)   ottaa käyttöön ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä mekanismeja, joilla videonjakoalustojen käyttäjät voivat ilmiantaa tai ilmoittaa kyseiselle videonjakoalustan tarjoajalle sen alustalle ladatun 1 kohdassa tarkoitetun sisällön;

c)   otetaan käyttöön ja ylläpidetään videonjakoalustojen käyttäjien iäntarkistusjärjestelmiä sellaiselle sisällölle, joka saattaa haitata alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä;

c)   ottaa käyttöön ja ylläpitää videonjakoalustojen käyttäjien iäntarkistusjärjestelmiä tai muita teknisiä toimenpiteitä sellaiselle tiedossa olevalle sisällölle, joka saattaa haitata alaikäisten fyysistä tai henkistä kehitystä;

d)   otetaan käyttöön ja ylläpidetään järjestelmiä, joiden avulla videonjakoalustojen käyttäjät voivat antaa arvion 1 kohdassa tarkoitetulle sisällölle;

d)   ottaa käyttöön ja ylläpitää järjestelmiä, joiden avulla videonjakoalustojen käyttäjät voivat antaa arvion 1 kohdassa tarkoitetulle sisällölle;

e)   tarjotaan käyttöön sisällönsuodatusjärjestelmiä sisällölle, joka saattaa haitata alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä;

e)   tarjota käyttöön sisällönsuodatusjärjestelmiä sisällölle, joka saattaa haitata alaikäisten fyysistä tai henkistä kehitystä;

f)   otetaan käyttöön ja ylläpidetään järjestelmiä, joiden avulla videonjakoalustojen tarjoajat selittävät videonjakoalustojen käyttäjille, miten b alakohdassa tarkoitetut ilmiannot ja ilmoitukset on otettu huomioon.

f)   ottaa käyttöön ja ylläpitää avoimia, helppokäyttöisiä ja tehokkaita järjestelmiä ja menettelyjä, joiden avulla videonjakoalustojen tarjoajat käsittelevät ja ratkaisevat videonjakoalustojen käyttäjien esille ottamia kysymyksiä ja tiedottavat tarvittaessa miten a–f alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttaminen on otettu huomioon.

 

Jäsenvaltioiden on kannustettava siihen, että kun videonjakoalustoilla saadaan tietää tai laittomasta sisällöstä tai havaitaan laitonta sisältöä, toteutetaan viivyttelemättä toimia kyseisen sisällön poistamiseksi tai siihen pääsyn estämiseksi direktiivin 2000/31/EY mukaisesti.

 

2 a.  Se, mikä on asianmukainen toimenpide 1 kohdan soveltamiseksi, määritetään ottaen huomioon kyseessä olevan sisällön luonne, siitä mahdollisesti aiheutuva haitta, suojeltavien henkilöiden luokan ominaisuudet sekä kyseeseen tulevat oikeudet ja oikeutetut edut, mukaan lukien videonjakoalustojen tarjoajien sekä sisällön luoneiden ja/tai videonjakoalustalle ladanneiden käyttäjien oikeudet ja oikeutetut edut samoin kuin yleinen etu sekä sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden suojaaminen.

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden on kannustettava yhteissääntelyyn siten kuin 4 artiklan 7 kohdassa säädetään.

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden on kannustettava yhteissääntelyyn siten kuin 4 artiklan 7 kohdassa säädetään.

4.  Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tarvittavat mekanismit, joilla arvioidaan videonjakoalustojen tarjoajien toteuttamien 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden asianmukaisuus. Jäsenvaltioiden on annettava tämä tehtävä 30 artiklan mukaisesti nimetyille viranomaisille.

4.  Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tarvittavat mekanismit, joilla arvioidaan videonjakoalustojen tarjoajien toteuttamien 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden avoimuus, tarpeellisuus, vaikuttavuus ja asianmukaisuus ja raportoidaan näistä tekijöistä. Jäsenvaltioiden on annettava tämä tehtävä 30 artiklan mukaisesti nimetyille viranomaisille. Jäsenvaltioiden on annettava tarvittavat ohjeet sen varmistamiseksi, että toteutettavissa toimenpiteissä kunnioitetaan sananvapautta ja tarvetta pitää käyttäjät ajan tasalla. Tällaiset ohjeet voidaan laatia yhteistyössä komission ja ERGAn kanssa.

5.  Jäsenvaltiot eivät saa määrätä videonjakoalustojen tarjoajille toimenpiteitä, jotka ovat tiukempia kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet. Jäsenvaltioita ei estetä määräämästä tiukempia toimenpiteitä laittomalle sisällölle. Tällaisia toimenpiteitä määrättäessä niissä on noudatettava sovellettavan unionin lainsäädännön edellytyksiä, kuten soveltuvin osin direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklassa tai direktiivin 2011/93/EU 25 artiklassa vahvistettuja edellytyksiä.

5.  Jäsenvaltiot eivät saa määrätä videonjakoalustojen tarjoajille toimenpiteitä, jotka ovat tiukempia kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet. Jäsenvaltioita ei estetä määräämästä tiukempia toimenpiteitä laittomalle sisällölle. Tällaisia toimenpiteitä määrättäessä niissä on noudatettava sovellettavan unionin lainsäädännön edellytyksiä, kuten soveltuvin osin direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklassa tai direktiivin 2011/93/EU 25 artiklassa vahvistettuja edellytyksiä.

6.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytettävissä on valitus- ja oikeussuojamenettelyjä, jotta voidaan ratkaista käyttäjien ja videonjakoalustojen tarjoajien väliset riidat, jotka liittyvät 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen asianmukaisten toimenpiteiden soveltamiseen.

 

7.  Komissio ja ERGA kannustavat videonjakoalustojen tarjoajia vaihtamaan yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. Tarvittaessa komissio helpottaa unionin käytännesääntöjen laatimista.

7.   Komissio ja ERGA kannustavat videonjakoalustojen tarjoajia vaihtamaan yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. Tarvittaessa komissio helpottaa unionin käytännesääntöjen laatimista.

8.  Videonjakoalustojen tarjoajien tai tapauksen mukaan niitä asiassa edustavien organisaatioiden on toimitettava komissiolle unionin käytännesääntöjen luonnokset ja muutokset olemassa oleviin unionin käytännesääntöihin. Komissio voi pyytää ERGAa antamaan lausunnon kyseisten käytännesääntöjen luonnoksista, muutoksista tai laajennuksista. Komissio voi tiedottaa näistä käytännesäännöistä sopivalla tavalla.

8.  Videonjakoalustojen tarjoajien tai tapauksen mukaan niitä asiassa edustavien organisaatioiden on toimitettava komissiolle unionin käytännesääntöjen luonnokset ja muutokset olemassa oleviin unionin käytännesääntöihin 4 kohdassa tarkoitettujen ohjeiden mukaisesti. Komissio voi pyytää ERGAa antamaan lausunnon kyseisten käytännesääntöjen luonnoksista, muutoksista tai laajennuksista. Komissio tiedottaa näistä käytännesäännöistä sopivalla tavalla edistäessään parhaita käytäntöjä.

Tarkistus    83

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

28 b artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että videonjakoalustojen tarjoajat, jotka eivät ole sijoittautuneet niiden alueelle mutta joilla on joko niiden alueelle sijoittautunut emoyhtiö tai tytäryhtiö tai jotka ovat osa ryhmää, jonka jokin toinen yhteisö on sijoittautunut niiden alueelle, katsotaan niiden alueelle sijoittautuneiksi direktiivin 2000/31/ETY 3 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että videonjakoalustojen tarjoajat

 

a)   jotka eivät ole sijoittautuneet niiden alueelle mutta joilla on joko niiden alueelle sijoittautunut emoyhtiö tai tytäryhtiö tai jotka ovat osa ryhmää, jonka jokin toinen yhteisö on sijoittautunut niiden alueelle, ja

 

b)   jotka ovat sijoittautuneet muihin jäsenvaltioihin mutta joiden kohdeyleisöt kuitenkin sijaitsevat niiden alueella, katsotaan niiden alueelle sijoittautuneiksi direktiivin 2000/31/ETY 3 artiklan 1  kohdan soveltamiseksi.

Tarkistus    84

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

28 b artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Sovellettaessa toista alakohtaa tapauksissa, joissa on useita tytäryhtiöitä, joista kukin on sijoittautunut eri jäsenvaltioon, tai useita muita saman ryhmän yhteisöjä, joista kukin on sijoittautunut eri jäsenvaltioon, asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että palveluntarjoaja määrittää näistä jäsenvaltiosta sen, johon se on katsottava sijoittautuneeksi.

Sovellettaessa toista alakohtaa tapauksissa, joissa on useita tytäryhtiöitä, joista kukin on sijoittautunut eri jäsenvaltioon, tai useita muita saman ryhmän yhteisöjä, joista kukin on sijoittautunut eri jäsenvaltioon, nämä katsotaan sijoittautuneiksi siihen jäsenvaltioon, jossa enemmistö työntekijöistä työskentelee.

Perustelu

Jos videonjakoalustat voivat tämän direktiivin nojalla valita jäsenvaltion, johon niiden katsotaan sijoittautuneen, se ei olisi oikeasuhteista, koska alustan voisi valita parhaimpien ehtojen mukaan. Työvoiman suuren enemmistön sijainti on selkeä ja luotettava kriteeri sen määrittämiseksi, missä alusta unionissa sijaitsee.

Tarkistus    85

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

28 b artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle luettelo alueelleen sijoittautuneista videonjakoalustojen tarjoajista sekä direktiivin 2000/31/EY 3 artiklan 1 kohdassa ja 1 kohdassa esitetyt perusteet, joihin niiden lainkäyttövalta perustuu. Niiden on päivitettävä luetteloa säännöllisesti. Komissio varmistaa, että toimivaltaisilla riippumattomilla sääntelyviranomaisilla on pääsy kyseisiin tietoihin.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle luettelo videonjakoalustojen tarjoajista, jotka ovat sijoittautuneet tai jotka katsotaan sijoittautuneiksi niiden alueelle 3 artiklan 1 kohdassa sekä tämän artiklan 1 kohdassa esitettyjen perusteiden mukaisesti, joihin niiden lainkäyttövalta perustuu. Niiden on päivitettävä luetteloa säännöllisesti. Komissio varmistaa, että toimivaltaisilla riippumattomilla sääntelyviranomaisilla on pääsy kyseisiin tietoihin.

Tarkistus    86

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

28 b artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jos asianomaiset jäsenvaltiot eivät 1 kohtaa sovellettaessa pääse yhteisymmärrykseen siitä, mille jäsenvaltiolle lainkäyttövalta kuuluu, niiden on ilmoitettava asiasta komissiolle ilman aiheetonta viivytystä. Komissio voi pyytää ERGAa antamaan lausunnon asiasta 15 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Perustelu

Koska videonjakoalustojen kohteena on tavallisesti koko unioni, jäsenvaltioiden välillä voisi syntyä erimielisyyksiä toimivaltaisen jäsenvaltion määrittämisessä tätä direktiiviä varten. Siksi komission pitäisi voida määrittää jäsenvaltio, jolla on lainkäyttövalta, kuten se tekee 3 artiklan nojalla muiden audiovisuaalisten mediapalvelujen osalta.

Tarkistus    87

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

30 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisilla sääntelyviranomaisilla on riittävät täytäntöönpanovaltuudet, jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä tehokkaasti.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisilla sääntelyviranomaisilla on riittävät täytäntöönpanovaltuudet ja resurssit, jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä tehokkaasti.

Tarkistus    88

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

30 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset nimeävät yhden julkisen yhteyspisteen, josta saa tietoa ja johon voi valittaa 7 artiklassa tarkoitetuista esteettömyyskysymyksistä.

Tarkistus    89

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

30 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että riippumattomilla kansallisilla sääntelyviranomaisilla on erilliset vuotuiset talousarviot. Talousarviot on julkistettava. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että kansallisilla sääntelyviranomaisilla on riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit, jotta ne voivat hoitaa niille annetun tehtävän sekä osallistua ja myötävaikuttaa aktiivisesti ERGAn työskentelyyn.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    90

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

30 a artikla – 3 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d)  tehdä yhteistyötä ja toimittaa jäsenilleen tarvittavat tiedot tämän direktiivin ja erityisesti sen 3 ja 4 artiklan soveltamiseksi;

d)  tehdä yhteistyötä ja toimittaa jäsenilleen tarvittavat tiedot tämän direktiivin ja erityisesti sen 3, 4 ja artiklan soveltamiseksi;

Tarkistus    91

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

30 a artikla – 3 kohta – e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

e)  antaa komission pyynnöstä lausuntoja 2 artiklan 5 b kohdassa, 6 a artiklan 3 kohdassa ja 9 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitetuista kysymyksistä ja kaikista asioista, jotka liittyvät audiovisuaalisiin mediapalveluihin, erityisesti alaikäisten suojeluun ja vihaan yllyttämiseen.

e)  antaa komission pyynnöstä lausuntoja 2 artiklan 5 b kohdassa, 6 a artiklan 3 kohdassa ja 9 artiklan 2 ja 4  kohdassa tarkoitetuista kysymyksistä ja kaikista asioista, jotka liittyvät audiovisuaalisiin mediapalveluihin, erityisesti alaikäisten suojeluun, vihaan yllyttämiseen, tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen sekä sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden suojeluun.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittaminen vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi

Viiteasiakirjat

COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

9.6.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

9.6.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Emma McClarkin

17.6.2016

Valiokuntakäsittely

10.10.2016

9.11.2016

28.11.2016

 

Hyväksytty (pvä)

5.12.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

3

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jussi Halla-aho, Anna Hedh, Kaja Kallas, Emma McClarkin, Roberta Metsola, Julia Reda

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Andrejs Mamikins, Andrey Novakov, Tonino Picula, Traian Ungureanu

(1)

”Audiovisuaaliset mediapalvelut ja niihin liittyvät kuluttajalaitteet, joissa on kehittynyt tietojenkäsittelykapasiteetti”; ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (COM(2015)0615, 2015/0278(COD).


OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (16.1.2017)

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU muuttamisesta vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi

(COM(2016)0287 – C7-0193/2016 – 2016/0151(COD))

Valmistelija: Daniel Buda

LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU muuttamisesta muuttuvien markkinarealiteettien vuoksi pyritään nykyaikaistamaan audiovisuaalisen median toimintaympäristöä ja saattamaan se markkinoiden, kulutuksen ja teknologian muutosten tasalle. Televisio, internetin välityksellä tarjottavat mediapalvelut, uudet liiketoimintamallit, kuten tilausvideopalvelut ja käyttäjien tuottama sisältö, lähentyvät jatkuvasti toisiaan. Tämä edellyttää audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin soveltamisalan uudelleentarkastelua. Sama koskee niiden sääntöjen luonnetta, joita sovelletaan kaikkiin markkinatoimijoihin, alaikäisten suojeluun ja mainontaan.

Tämä ehdotus on osa digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa, joka hyväksyttiin 6. toukokuuta 2016, ja perustuu komission vuoden 2015 työohjelmaan sisältyvän REFIT-arvioinnin tuloksiin. Tällä päivitetyllä oikeudellisella kehyksellä varmistetaan kilpailukyvyn ja kuluttajansuojan välinen tasapaino, helpotetaan verkkopalvelujen sisällön saatavuutta ja varmistetaan etenkin alaikäisten ja kansalaisten asianmukainen ja yhdenmukainen suojelu internetin haitalliselta sisällöltä ja vihapuheelta.

Ehdotuksen ensisijaisissa tavoitteissa keskitytään kolmeen tärkeimpään ongelmaan, jotka ovat a) alaikäisten ja kuluttajien suojelu videonjakoalustoilla, b) tasapuolisten toimintaedellytysten edistäminen perinteisten televisioyhtiöiden, tilattavien audiovisuaalisten mediapalveluien ja videonjakoalustojen välillä ja c) koko oikeudellisen kehyksen yksinkertaistaminen kaupallista viestintää koskevilla selkeämmillä ja joustavammilla säännöillä.

Audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi kattaa tällä hetkellä televisiolähetykset ja tietyt tilausvideopalvelut. Siinä edellytetään jäsenvaltioita asettamaan vähimmäissäännöt audiovisuaalisten mediapalvelujen sääntelemiseksi tietyillä yhteensovitetuilla aloilla. Tällä tavoin direktiivillä vahvistetaan alkuperämaan periaate mediapalvelujen sääntelyssä sen soveltamisalalla. Väärinkäytösten estämiseksi ehdotetaan tiettyjä poikkeuksia. Uudella ehdotuksella pyritään sisällyttämään videonjakoalustat sen soveltamisalaan ja asettamaan uusia velvoitteita tilattaville palveluille.

Direktiiviehdotuksella säädetään alaikäisten suojelua koskevien normien johdonmukaistamisesta television ja tilattavien palvelujen tarjoamissa ohjelmissa, jotka voivat haitata alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä. Ehdotuksella otetaan myös käyttöön kiintiöt sen varmistamiseksi, että tilattavat palvelut edistävät unionissa tuotettua sisältöä. Jäsenvaltiolla on myös mahdollisuus asettaa taloudellisia velvoitteita tilattaville palveluille omalla lainkäyttöalueellaan ja tietyissä olosuhteissa toisiin jäsenvaltioihin sijoittautuneille palvelujen tarjoajille, kun palvelujen kohteena on jäsenvaltion oma yleisö. Näin luodaan tasapuolisemmat toimintaedellytykset. Sillä otetaan myös käyttöön kaikille audiovisuaalisille mediapalveluille, muun muassa televisiolähetyksille, lisää joustavuutta tuotesijoitteluun ja sponsorointiin. Näin saavutetaan tasapaino kilpailukyvyn ja kuluttajansuojan välillä. Lopuksi ehdotuksella sisällytetään direktiivin soveltamisalaan videonjakoalustat, joilla ei ole toimituksellista vastuuta sivustoilleen tallennetusta sisällöstä mutta jotka organisoivat tätä sisältöä eri tavoin, ja velvoitetaan jäsenvaltiot varmistamaan säännöt alaikäisten suojelemiseksi haitalliselta sisällöltä ja kaikkien kansalaisten suojelemiseksi vihapuheelta.

Valmistelija katsoo, että tämän ehdotuksen tavoitteena olisi oltava myös teollis- ja tekijänoikeuksien tehokas täytäntöönpano. Eurooppalaisten teosten tuottaminen ja edistäminen on tärkeä tavoite, ja kulttuurinen monimuotoisuus Euroopassa voitaisiin turvata varmistamalla tasokas tekijänoikeussuoja ja tekijöiden ja oikeudenhaltijoiden oikeanmukaiset palkkiot sekä kannustamalla luoviin toimialoihin ja kulttuurialaan tehtäviin investointeihin. Tässä yhteydessä alueperiaate ja yksinoikeuksien antama arvo ovat tärkeitä tekijöitä audiovisuaalialan menestykselle ja sen taloudelliselle kestävyydelle, kun otetaan huomioon pienten ja keskikokoisten jäsenvaltioiden ominaisuudet ja erityiset edut sekä myös niiden kulttuuritausta ja moninaisuus.

Valmistelija katsoo, että tässä muutosehdotuksessa esitettyjen uusien säännösten olisi myös varmistettava unionin lainsäädännön noudattaminen varmistamalla muun muassa unionin kansalaisten perusoikeuksien, suhteellisuusperiaatteen ja avoimuuden kunnioittaminen.

Valmistelija katsoo, että haitallista sisältöä ja vihapuhetta koskevissa toimenpiteissä on otettava huomioon, että sanan- ja ilmaisunvapaudet ovat perusoikeuksia, joita ei pitäisi käyttää tekosyynä edellä mainittujen käytäntöjen peittelemiseksi.

Direktiivin 2013/13/EU sääntelyalan laajentamisen osalta valmistelija korostaa, että lineaariset ja ei-lineaariset audiovisuaaliset mediapalvelut on johdonmukaistettava. Perinteisiä palveluntarjoajia ja uusia media-alan toimijoita koskevat oikeudet ja velvoitteet olisi yhdenmukaistettava. Tämä seikka olisi sisällytettävä täysimääräisesti audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin tarkistusprosessiin.

Valmistelija pitää tervetulleena ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU muuttamisesta muuttuvien markkinarealiteettien vuoksi. Audiovisuaalisen media-alan roolin vahvistamiseksi taloudellisella, sosiaalisella ja kulttuurisella alalla ehdotetaan tarkistuksia, jotka on esitetty jäljempänä.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Viimeisin merkittävä muutos neuvoston direktiiviin 89/552/ETY27, joka myöhemmin kodifioitiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2010/13/EU28, tehtiin vuonna 2007 antamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/65/EY29. Sittemmin audiovisuaalisten mediapalvelujen markkinat ovat kehittyneet merkittävästi ja nopeasti. Tekninen kehitys mahdollistaa uudentyyppisiä palveluja ja käyttäjäkokemuksia. Etenkin nuorempien sukupolvien katselutottumukset ovat muuttuneet tuntuvasti. Vaikka televisiovastaanotin on edelleen tärkeä väline jakaa audiovisuaalisia kokemuksia, monet katsojat ovat siirtyneet katselemaan audiovisuaalista sisältöä muilla, kannettavilla laitteilla. Perinteisen TV-sisällön osuus on edelleen merkittävä keskimääräisestä päivittäisestä katseluajasta. Uudentyyppisen sisällön, kuten lyhytvideoiden tai käyttäjien tuottaman sisällön, merkitys kuitenkin kasvaa jatkuvasti, ja uudet toimijat, kuten tilausvideopalvelut ja videonjakoalustat, ovat nyt vakiinnuttaneet asemansa.

(1)  Viimeisin merkittävä muutos neuvoston direktiiviin 89/552/ETY27, joka myöhemmin kodifioitiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2010/13/EU28, tehtiin vuonna 2007 antamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/65/EY29. Sittemmin audiovisuaalisten mediapalvelujen markkinat ovat kehittyneet merkittävästi ja nopeasti, koska televisiopalvelut ja internetin välityksellä tarjottavat palvelut ovat vähitellen lähentyneet toisiaan. Tekninen kehitys mahdollistaa uudentyyppisiä palveluja ja käyttäjäkokemuksia. Etenkin nuorempien sukupolvien katselutottumukset ovat muuttuneet tuntuvasti. Vaikka televisiovastaanotin on edelleen tärkeä väline jakaa audiovisuaalisia kokemuksia, monet katsojat ovat siirtyneet katselemaan audiovisuaalista sisältöä muilla, kannettavilla laitteilla. Perinteisen TV-sisällön osuus on edelleen merkittävä keskimääräisestä päivittäisestä katseluajasta. Uudentyyppisen sisällön, kuten lyhytvideoiden tai käyttäjien tuottaman sisällön, merkitys kuitenkin kasvaa jatkuvasti, ja uudet toimijat, kuten tilausvideopalvelut ja videonjakoalustat, ovat nyt vakiinnuttaneet asemansa. Tästä syystä tarvitaan päivitettyä oikeudellista kehystä, jotta voidaan ottaa huomioon markkinoiden muutokset ja saavuttaa tasapaino verkkosisältöpalveluiden saannin, kuluttajansuojan ja kilpailukyvyn välille.

__________________

__________________

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 89/552/ETY, annettu 3 päivänä lokakuuta 1989, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (EYVL L 298, 17.10.1989, s. 23).

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 89/552/ETY, annettu 3 päivänä lokakuuta 1989, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (EYVL L 298, 17.10.1989, s. 23).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/65/EY, annettu 11 päivänä joulukuuta 2007, televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY muuttamisesta (EUVL L 332, 18.12.2007, s. 27).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/65/EY, annettu 11 päivänä joulukuuta 2007, televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY muuttamisesta (EUVL L 332, 18.12.2007, s. 27).

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Lainkäyttövallan määrittäminen edellyttää tosiasiallisten tilanteiden arviointia direktiivissä 2010/13/EU vahvistetuin kriteerein. Tosiasiallisten tilanteiden arviointi voi johtaa ristiriitaisiin tuloksiin. Direktiivin 2010/13/EU 3 ja 4 artiklassa säädettyjen yhteistyömenettelyjen soveltamiseksi on tärkeää, että komissio voi perustaa löydöksensä luotettaviin tosiseikkoihin. Audiovisuaalisten mediapalvelujen eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmälle (ERGA) olisi sen vuoksi annettava valtuudet antaa lausuntoja lainkäyttövallasta komission pyynnöstä.

(5)  Lainkäyttövallan määrittäminen edellyttää tosiasiallisten tilanteiden arviointia direktiivissä 2010/13/EU vahvistetuin kriteerein. Tosiasiallisten tilanteiden arviointi voi johtaa ristiriitaisiin tuloksiin. Direktiivin 2010/13/EU 3 ja 4 artiklassa säädettyjen yhteistyömenettelyjen soveltamiseksi on tärkeää, että komissio voi perustaa löydöksensä luotettaviin tosiseikkoihin. Komission olisi voitava pyytää audiovisuaalisten mediapalvelujen eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmää (ERGA), jonka on koostuttava kansallisista audiovisuaalisten mediapalvelujen alan riippumattomista sääntelyviranomaisista, antamaan ei-sitovia lausuntoja lainkäyttövallasta, jotta helpotetaan koordinointia jäsenvaltioiden lainsäädännön kanssa.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Tiedonannossaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle EU-agenda: paremmalla sääntelyllä parempiin tuloksiin31 komissio painotti, että politiikkaratkaisuja tarkastellessaan se ottaa huomioon sekä sääntelykeinot että hyvin suunnitellut muut keinot käytänneyhteisön sekä itse- ja yhteissääntelyn periaatteiden pohjalta32. Itse- ja yhteissääntelyn periaatteiden mukaisesti käyttöön otetut käytännesäännöt ovat osoittautuneet hyvin suunnitelluiksi aloilla, joita direktiivin mukainen yhteensovittaminen koskee. Lainsäädännöllisen turvaverkon olemassaoloa on pidetty tärkeänä tekijänä edistettäessä itse- tai yhteissääntelyyn perustuvien käytännesääntöjen noudattamista. Yhtä tärkeää on, että käytännesäännöissä vahvistetaan erityiset päämäärät ja tavoitteet, jotta voidaan seurata ja arvioida säännöllisesti, läpinäkyvästi ja riippumattomasti tavoitteita, joihin käytännesäännöillä pyritään. Porrastetut seuraamukset, jotka pidetään oikeasuhteisina, katsotaan yleensä tehokkaaksi lähestymistavaksi järjestelmän täytäntöönpanossa. Itse- ja yhteissääntelyyn perustuvissa käytännesäännöissä, joita hyväksytään tällä direktiivillä yhteen sovitetuilla aloilla, olisi noudatettava näitä periaatteita.

(7)  Tiedonannossaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle EU-agenda: paremmalla sääntelyllä parempiin tuloksiin31 komissio painotti, että politiikkaratkaisuja tarkastellessaan se ottaa huomioon sekä sääntelykeinot että muut keinot käytänneyhteisön sekä itse- ja yhteissääntelyn periaatteiden pohjalta32. Itse- ja yhteissääntelyn periaatteiden mukaisesti käyttöön otetut käytännesäännöt ovat osoittautuneet hyvin suunnitelluiksi aloilla, joita direktiivin mukainen yhteensovittaminen koskee, ja ne ovat lainsäädäntötoimille hyödyllinen vaihtoehto tai niitä täydentävä keino. Lainsäädännöllisen turvaverkon olemassaoloa on pidetty tärkeänä tekijänä edistettäessä itse- tai yhteissääntelyyn perustuvien käytännesääntöjen noudattamista. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että itse- tai yhteissääntelyyn perustuvat käytännesäännöt pannaan täytäntöön. Yhtä tärkeää on, että käytännesäännöissä vahvistetaan erityiset päämäärät ja tavoitteet, jotta voidaan seurata ja arvioida säännöllisesti, tehokkaasti, läpinäkyvästi ja riippumattomasti tavoitteita, joihin käytännesäännöillä pyritään. Porrastetut seuraamukset, jotka pidetään oikeasuhteisina, katsotaan yleensä tehokkaaksi lähestymistavaksi järjestelmän täytäntöönpanossa. Itse- ja yhteissääntelyyn perustuvissa käytännesäännöissä, joita hyväksytään tällä direktiivillä yhteen sovitetuilla aloilla, olisi noudatettava näitä periaatteita.

__________________

__________________

31 COM(2015) 215 final.

31 COM(2015) 215 final.

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation.

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus ja antaa varmuus yrityksille ja jäsenvaltioiden viranomaisille, vihaan yllyttämisen käsite olisi soveltuvin osin mukautettava rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin 28 päivänä marraskuuta 2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/913/YOS määritelmään, jonka mukaan vihapuhe on ”julkista yllyttämistä väkivaltaan tai vihaan”. Tämän olisi katettava myös syyt, joihin yllyttäminen väkivaltaan tai vihaan perustuu.

(8)  Jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus ja antaa varmuus unionin kansalaisille, yrityksille ja jäsenvaltioiden viranomaisille, vihaan yllyttämisen käsite olisi mukautettava rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin 28 päivänä marraskuuta 2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/913/YOS määritelmään, jonka mukaan vihapuhe on ”julkista yllyttämistä väkivaltaan tai vihaan”. Tämän olisi katettava myös syyt, joihin yllyttäminen väkivaltaan tai vihaan perustuu.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Jotta katsojat, muun muassa vanhemmat ja alaikäiset, voisivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä esitettävästä sisällöstä, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajilta edellytetään riittävien tietojen antamista sisällöstä, joka voi haitata alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi sisällön luonteen ilmaisevien kuvausten (deskriptoreiden) järjestelmällä. Sisällön deskriptorit voitaisiin toteuttaa kirjallisin, graafisin tai akustisin keinoin.

(9)  Jotta katsojat, erityisesti vanhemmat ja alaikäiset, voisivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä esitettävästä sisällöstä, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajilta edellytetään kaikkien tarpeellisten tietojen antamista sisällöstä, joka voi haitata alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi sisällön luonteen ilmaisevien kuvausten (deskriptoreiden) järjestelmällä. Sisällön deskriptorit voitaisiin toteuttaa kirjallisin, graafisin tai akustisin keinoin ja mahdollisuuksien mukaan noudattaa saatavilla olevaa, deskriptorien luokittelun paikallista järjestelmää.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Helposti saatavilla olevien audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoaminen liittyy vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden oikeuteen osallistua ja integroitua unionin yhteiskunnalliseen elämään ja kulttuurielämään. Tästä syystä jäsenvaltioissa olisi toteutettava asianmukaisia ja oikeasuhteisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat mediapalvelujen tarjoajat pyrkivät asettamaan sisältöä näkö- tai kuulovammaisten henkilöiden saataville vuoteen 2027 mennessä. Saatavuutta koskevat vaatimukset olisi täytettävä vaiheittaisen ja jatkuvan prosessin avulla ottaen huomioon ne väistämättömät käytännön rajoitteet, jotka saattaisivat estää täydellisen saatavuuden, kuten reaaliaikaisesti lähetetyt ohjelmat tai tapahtumat.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Jäsenvaltioita olisi myös kannustettava varmistamaan, että itse- ja yhteissääntelyyn perustuvia käytännesääntöjä käytetään tuloksekkaasti rajoittamaan lasten ja alaikäisten altistumista alkoholijuomia koskevalle audiovisuaaliselle kaupalliselle viestinnälle. Unionin ja kansallisella tasolla on yhteis- ja itsesääntelyyn perustuvia järjestelmiä alkoholijuomien markkinoimiseksi vastuullisesti, myös audiovisuaalisessa kaupallisessa viestinnässä. Näihin järjestelmiin olisi edelleen kannustettava, erityisesti niihin, joilla pyritään varmistamaan, että alkoholijuomia koskevan audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän yhteydessä annetaan viestit vastuullisesta alkoholinkäytöstä.

(11)  Jäsenvaltioita olisi myös kannustettava varmistamaan, että itse- ja yhteissääntelyä käytetään tuloksekkaasti lopettamaan lasten ja alaikäisten altistuminen alkoholituotteita koskevalle audiovisuaaliselle kaupalliselle viestinnälle. Unionin ja kansallisella tasolla on yhteis- ja itsesääntelyyn perustuvia järjestelmiä alkoholijuomien markkinoimiseksi vastuullisesti, myös audiovisuaalisessa kaupallisessa viestinnässä. Näihin järjestelmiin olisi edelleen kannustettava, erityisesti niihin, joilla pyritään varmistamaan, että alkoholituotteita koskevan audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän yhteydessä annetaan viestit vastuullisesta alkoholinkäytöstä, ja jäsenvaltioiden olisi sallittava toteuttaa lisätoimia kansallisten suuntaviivojen laatimiseksi.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Televisiolähetysten markkinat ovat muuttuneet, ja audiovisuaaliseen kaupalliseen viestintään tarvitaan lisää joustavuutta erityisesti lineaarisia audiovisuaalisia mediapalveluja, tuotesijoittelua ja sponsorointia koskevissa määrällisissä säännöissä. Uusien, myös mainonnattomien palvelujen syntyminen on tuonut lisää valinnanvaraa katsojille, jotka voivat helposti siirtyä vaihtoehtoiseen tarjontaan.

(13)  Audiovisuaalisten mediapalveluiden markkinat ovat muuttuneet, ja tarvitaan lisää joustavuutta ja selkeyttä erityisesti nykyisissä säännöissä, jotka koskevat kilpailukyvyn lisäämistä, todelliset tasapuoliset toimintaedellytykset tarjoavaa audiovisuaalista kaupallista viestintää sekä tuotesijoittelua ja sponsorointia. Uusien, myös mainonnattomien palvelujen syntyminen on tuonut lisää valinnanvaraa katsojille, jotka voivat helposti siirtyä vaihtoehtoiseen tarjontaan.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Sponsorointi on tärkeä keino rahoittaa audiovisuaalisia mediapalveluja tai ohjelmia samalla kun edistetään oikeus- tai luonnollisen henkilön nimeä, tavaramerkkiä, imagoa, toimintaa tai tuotteita. Jotta sponsorointi muodostaisi arvokkaan mainontamuodon mainostajille ja audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajille, sponsorointi-ilmoitukset voivat sisältää viittauksia sponsorin tavaroihin tai palveluihin niiden myynnin edistämiseksi ilman, että suoraan kannustettaisiin ostamaan näitä tavaroita ja palveluja. Sponsorointi-ilmoituksissa olisi edelleen selvästi ilmoitettava katsojille sponsorointisopimuksen olemassaolosta. Sponsoroitujen ohjelmien sisältöön ei saisi vaikuttaa siten, että se vaikuttaa audiovisuaalisen mediapalvelun tarjoajan toimitukselliseen riippumattomuuteen.

(14)  Sponsorointi on tärkeä keino rahoittaa audiovisuaalisia mediapalveluja tai ohjelmia samalla kun edistetään oikeus- tai luonnollisen henkilön nimeä, tavaramerkkiä, imagoa, toimintaa tai tuotteita. Jotta sponsorointi muodostaisi arvokkaan mainontamuodon mainostajille ja audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajille, sponsorointi-ilmoitukset voivat sisältää viittauksia sponsorin tavaroihin tai palveluihin niiden myynnin edistämiseksi ilman, että annetaan lupa suoraan kannustaa ostamaan näitä tavaroita ja palveluja. Sponsorointi-ilmoituksissa olisi edelleen selvästi ilmoitettava katsojille sponsorointisopimuksen olemassaolosta. Sponsoroitujen ohjelmien sisältöön ei saisi vaikuttaa siten, että se vaikuttaa audiovisuaalisen mediapalvelun tarjoajan toimitukselliseen riippumattomuuteen.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Tuotesijoittelun vapauttaminen ei ole johtanut tämän audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän muodon ennakoituun laajenemiseen. Toisaalta tuotesijoittelun kieltäminen joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta ei ole luonut oikeusvarmuutta audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajille. Tuotesijoittelu olisi näin ollen sallittava kaikissa audiovisuaalisissa mediapalveluissa tietyin poikkeuksin.

(15)  Tuotesijoittelun vapauttaminen ei ole johtanut tämän audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän muodon ennakoituun laajenemiseen. Toisaalta tuotesijoittelun kieltäminen joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta ei ole luonut oikeusvarmuutta audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajille. Tuotesijoittelu olisi näin ollen sallittava kaikissa audiovisuaalisissa mediapalveluissa tietyin poikkeuksin, koska se voi tuottaa lisätuloja audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajille.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Koska uusien palvelujen määrän kasvu on lisännyt katsojien valinnanvaraa, lähetystoiminnan harjoittajille annetaan enemmän joustavuutta mainosten ja teleostosesitysten sijoitteluun, kunhan tämä ei tarpeettomasti heikennä ohjelmien eheyttä. Eurooppalaisen televisiotoiminnan erityispiirteiden suojaamiseksi olisi edelleen rajoitettava katkojen määrää elokuvateoksissa, televisiota varten tehdyissä elokuvissa sekä joissain ohjelmaluokissa, jotka edelleen tarvitsevat erityissuojelua.

(18)  Vaikka uusien palvelujen määrän kasvu on lisännyt katsojien valinnanvaraa, on tarpeen jatkaa ohjelmien eheyden ja kuluttajien suojaamista kohtuuttoman usein toistuvilta mainoksilta ja teleostosesityksiltä. Eurooppalaisen televisiotoiminnan erityispiirteiden suojaamiseksi olisi siten edelleen rajoitettava katkojen määrää elokuvateoksissa, televisiota varten tehdyissä elokuvissa sekä joissain ohjelmaluokissa, jotka edelleen tarvitsevat erityissuojelua, eikä joustavuutta pidä lisätä.

Perustelu

On erityisen tärkeää säilyttää 30 minuutin sääntö mainoskatkojen välillä elokuvateoksissa, sillä sääntöjen puuttuminen vaikuttaisi kohtuuttomasti ohjelmien eheyteen eikä vastaisi kuluttajien tapoja eivätkä olisi ehdottoman välttämättömiä audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajille .

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Tällä direktiivillä ei lisätä sallitun mainonta-ajan määrää aikavälillä klo 7.00–23.00, mutta lähetystoiminnan harjoittajien on tärkeää saada enemmän joustavuutta ja voida päättää ajankohdista, joihin mainonta sijoitetaan, jotta voidaan maksimoida mainostajien kysyntä ja katsojien virta. Sen vuoksi olisi poistettava tuntikohtainen rajoitus ja otettava käyttöön päivittäinen 20 prosentin enimmäiskesto mainonnalle aikavälillä klo 7.00–23.00.

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistuksella hylätään komission ehdotus poistaa nykyinen sääntö, joka rajoittaa kaupallisen viestinnän 20 prosenttiin tunnissa. Direktiiviin 2010/13/EU perustuva nykyinen järjestelmä on tehokas ja mahdollistaa tulojen tuottamisen ja uudelleen sijoittamisen laadukkaaseen sisältöön välttäen parhaiden katseluaikojen kyllästämisen mainoksilla, mikä saattaisi olla kuluttajien kannalta haitallista. Ks. myös johdanto-osan 13 kappaletta koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Tilattavien audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajien olisi edistettävä eurooppalaisten teosten tuotantoa ja jakelua varmistamalla, että niiden ohjelmaluettelot sisältävät tietyn vähimmäisosuuden eurooppalaisia teoksia ja että kyseisille teoksille annetaan riittävästi näkyvyyttä.

(21)  Tilattavien audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajien olisi edistettävä eurooppalaisten teosten tuotantoa ja jakelua varmistamalla asianmukaisin keinoin, että niiden ohjelmaluettelot sisältävät tietyn vähimmäismäärän erilaisia eurooppalaisia teoksia ja että kyseisille teoksille annetaan riittävästi näkyvyyttä. Eurooppalaista tuotantoa ja kulttuurista moninaisuutta säilytettäessä ja edistettäessä olisi noudatettava alueellisuuden ja alkuperämaan periaatteita.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Uusia haasteita liittyy erityisesti videonjakoalustoihin, joilla käyttäjät – varsinkin alaikäiset – yhä enemmän käyttävät audiovisuaalista sisältöä. Tähän liittyen videonjakoalustoille tallennettu haitallinen sisältö ja vihapuhe ovat yhä enenevässä määrin antaneet aihetta huoleen. Jotta voidaan suojella alaikäisiä haitalliselta sisällöltä ja kaikkia kansalaisia sisällöltä, joka sisältää yllyttämistä väkivaltaan tai vihaan, on tarpeen vahvistaa oikeasuhteiset säännöt näissä kysymyksissä.

(26)  Uusia haasteita liittyy erityisesti videonjakoalustoihin, joilla käyttäjät – varsinkin alaikäiset – yhä enemmän käyttävät audiovisuaalista sisältöä. Tähän liittyen videonjakoalustoille tallennettu haitallinen sisältö ja vihapuhe ovat yhä enenevässä määrin antaneet aihetta huoleen. Jotta voidaan suojella kansalaisia ja erityisesti alaikäisiä haitalliselta sisällöltä ja sisällöltä, joka sisältää yllyttämistä väkivaltaan tai vihaan, on tarpeen vahvistaa yhteiset ja oikeasuhteiset säännöt näissä kysymyksissä heikentämättä millään tavalla perustavanlaatuista oikeutta ilmaisunvapauteen ja estämättä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY1 a soveltamista.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Videonjakoalustojen kaupallista viestintää säännellään jo Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2005/29/EY, jolla kielletään elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien väliset sopimattomat kaupalliset menettelyt, myös harhaanjohtavat ja aggressiiviset menettelyt tietoyhteiskunnan palveluissa. Mitä tulee tupakkatuotteita ja vastaavia tuotteita koskevaan kaupalliseen viestintään videonjakoalustoilla, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/33/EY säädetyillä nykyisillä kielloilla sekä sähkösavukkeita ja täyttösäiliöitä koskevaan viestintään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/40/EU nojalla sovellettavilla kielloilla varmistetaan, että kuluttajat ovat riittävän hyvin suojattuja. Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet täydentävät näin ollen direktiiveissä 2005/29/EY, 2003/33/EY ja 2014/40/EU säädettyjä toimenpiteitä.

27.  Videonjakoalustojen kaupallista viestintää säännellään jo Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2005/29/EY, jolla kielletään elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien väliset sopimattomat kaupalliset menettelyt, myös harhaanjohtavat ja aggressiiviset menettelyt tietoyhteiskunnan palveluissa. Mitä tulee tupakkatuotteita ja vastaavia tuotteita koskevaan kaupalliseen viestintään videonjakoalustoilla, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/33/EY säädetyillä nykyisillä kielloilla sekä sähkösavukkeita ja täyttösäiliöitä koskevaan viestintään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/40/EU nojalla sovellettavilla kielloilla varmistetaan, että kuluttajat ovat riittävän hyvin suojattuja ja että kaikkien audiovisuaalialan toimijoiden on noudatettava niitä. Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet täydentävät näin ollen direktiiveissä 2005/29/EY, 2003/33/EY ja 2014/40/EU säädettyjä toimenpiteitä.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  On aiheellista, että videonjakoalustojen tarjoajat osallistuvat mahdollisimman pitkälti asianmukaisten toimenpiteiden täytäntöönpanoon tämän direktiivin mukaisesti. Sen vuoksi olisi kannustettava yhteissääntelyyn.

(30)  On aiheellista, että videonjakoalustojen tarjoajat osallistuvat aktiivisesti asianmukaisten toimenpiteiden täytäntöönpanoon tämän direktiivin mukaisesti. Sen vuoksi olisi kannustettava yhteissääntelyyn.

Koska pyrkimyksenä on varmistaa selkeä ja johdonmukainen lähestymistapa koko unionissa, jäsenvaltioilla ei saisi olla oikeutta velvoittaa videonjakoalustojen tarjoajia tiukempiin toimenpiteisiin alaikäisten suojelemiseksi haitalliselta sisällöltä ja kaikkien kansalaisten suojelemiseksi yllyttämiseltä väkivaltaan tai vihaan kuin mitä tässä direktiivissä säädetään. Jäsenvaltioilla olisi kuitenkin edelleen oltava mahdollisuus tällaisiin tiukempiin toimenpiteisiin, jos kyseessä on laiton sisältö, edellyttäen että ne noudattavat direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklaa, ja toimenpiteisiin lapsipornografiaa sisältävien tai levittävien verkkosivustojen sisällön suhteen siten kuin edellytetään ja sallitaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/93/EU35 25 artiklassa. Lisäksi videonjakoalustojen tarjoajilla olisi oltava mahdollisuus tiukempiin toimenpiteisiin vapaaehtoiselta pohjalta.

Koska pyrkimyksenä on varmistaa selkeä ja johdonmukainen lähestymistapa koko unionissa, jäsenvaltioilla ei saisi olla oikeutta velvoittaa videonjakoalustojen tarjoajia tiukempiin toimenpiteisiin alaikäisten suojelemiseksi haitalliselta sisällöltä ja kaikkien kansalaisten suojelemiseksi yllyttämiseltä väkivaltaan tai vihaan kuin mitä tässä direktiivissä säädetään. Jäsenvaltioilla olisi kuitenkin edelleen oltava mahdollisuus tällaisiin tiukempiin toimenpiteisiin, jos kyseessä on laiton sisältö, edellyttäen että ne noudattavat direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklaa, ja toimenpiteisiin lapsipornografiaa sisältävien tai levittävien verkkosivustojen sisällön suhteen siten kuin edellytetään ja sallitaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/93/EU35 25 artiklassa. Lisäksi videonjakoalustojen tarjoajilla olisi oltava mahdollisuus tiukempiin toimenpiteisiin vapaaehtoiselta pohjalta.

__________________

__________________

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/93/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta (EUVL L 335, 17.12.2011, s. 1).

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/93/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta (EUVL L 335, 17.12.2011, s. 1).

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat videonjakoalustojen tarjoajat tarjoavat direktiivin 2000/31/EY 2 artiklan a alakohdassa tarkoitettuja tietoyhteiskunnan palveluja. Näihin palveluntarjoajiin sovelletaan näin ollen mainitun direktiivin 3 artiklassa esitettyjä sisämarkkinasääntöjä, jos ne ovat sijoittautuneet jäsenvaltioon. Jotta voidaan taata tässä direktiivissä alaikäisten ja kansalaisten suojelemiseksi säädettyjen toimenpiteiden tehokkuus ja mahdollisimman tasapuoliset toimintaedellytykset, on aiheellista varmistaa, että samoja sääntöjä sovelletaan muihin kuin jäsenvaltioon sijoittautuneisiin videonjakoalustojen tarjoajiin, jos kyseisillä tarjoajilla on joko jäsenvaltioon sijoittautunut emoyhtiö tai tytäryhtiö tai ne ovat osa ryhmää ja jokin toinen saman ryhmän yhteisö on sijoittautunut johonkin jäsenvaltioon. Tätä varten olisi vahvistettava järjestelyt sen määrittämiseksi, mihin jäsenvaltioon palveluntarjoajien olisi katsottava sijoittautuneen. Komissiolle olisi ilmoitettava kunkin jäsenvaltion lainkäyttöalueen palveluntarjoajista tässä direktiivissä ja direktiivissä 2000/31/EY esitettyjen sijoittautumista koskevien sääntöjen mukaisesti.

(32)  Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat videonjakoalustojen tarjoajat tarjoavat direktiivin 2000/31/EY 2 artiklan a alakohdassa tarkoitettuja tietoyhteiskunnan palveluja sekä yleisesti kyseisen direktiivin 14 artiklassa tarkoitettuja säilytyspalveluja. Näihin palveluntarjoajiin sovelletaan näin ollen mainitun direktiivin 3 artiklassa esitettyjä sisämarkkinasääntöjä, jos ne ovat sijoittautuneet jäsenvaltioon. Jotta voidaan taata tässä direktiivissä alaikäisten ja kansalaisten suojelemiseksi säädettyjen toimenpiteiden tehokkuus ja mahdollisimman tasapuoliset toimintaedellytykset, on aiheellista varmistaa, että samoja sääntöjä sovelletaan muihin kuin jäsenvaltioon sijoittautuneisiin videonjakoalustojen tarjoajiin, jos kyseisillä tarjoajilla on joko jäsenvaltioon sijoittautunut emoyhtiö tai tytäryhtiö tai ne ovat osa ryhmää ja jokin toinen saman ryhmän yhteisö on sijoittautunut johonkin jäsenvaltioon. Tätä varten olisi vahvistettava järjestelyt sen määrittämiseksi, mihin jäsenvaltioon palveluntarjoajien olisi katsottava sijoittautuneen. Komissiolle olisi ilmoitettava kunkin jäsenvaltion lainkäyttöalueen palveluntarjoajista tässä direktiivissä ja direktiivissä 2000/31/EY esitettyjen sijoittautumista koskevien sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(32 a)  Tällä direktiivillä pyritään Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja etenkin sen 11 artiklan mukaisesti kirjaamaan unionin lainsäädäntöön audiovisuaalialan sääntelyviranomaisten riippumattomuus varmistamalla, että sääntelyviranomaiset ovat oikeudellisesti erillisiä ja toiminnallisesti riippumattomia toimialasta ja valtiosta sikäli, että ne eivät pyydä eivätkä ota vastaan ohjeita toimialalta tai miltään hallitukselta, että ne toimivat avoimesti ja vastuullisesti laissa säädetyllä tavalla ja että niillä on riittävät toimivaltuudet.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisilla voi olla riittävä rakenteellinen riippumattomuus vain, jos ne perustetaan erillisinä oikeushenkilöinä. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi taattava kansallisten sääntelyviranomaisten riippumattomuus sekä hallituksesta ja julkisista elimistä että teollisuudesta, jotta voidaan varmistaa niiden tekemien päätösten puolueettomuus. Tämä riippumattomuuden vaatimus ei saisi rajoittaa jäsenvaltioiden mahdollisuutta perustaa sääntelyviranomaisia, joilla on valvottavanaan eri aloja, kuten audiovisuaaliala ja televiestintäala. Kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi oltava tehtäviensä hoitamiseksi tarpeelliset valvontavaltuudet ja voimavarat henkilöstön, asiantuntemuksen ja rahoituksen osalta. Tämän direktiivin mukaisesti perustettujen kansallisten sääntelyviranomaisten toiminnassa olisi noudatettava tiedotusvälineiden moniarvoisuuden, kulttuurisen monimuotoisuuden, kuluttajansuojan, sisämarkkinoiden ja tasapuolinen kilpailun edistämisen tavoitteita.

(33)  Jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisilla voi olla riittävä rakenteellinen riippumattomuus vain, jos ne perustetaan valtiosta erillisinä oikeushenkilöinä. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi taattava kansallisten sääntelyviranomaisten riippumattomuus sekä hallituksesta ja julkisista elimistä että teollisuudesta, jotta voidaan varmistaa niiden tekemien päätösten riippumattomuus ja siten puolueettomuus. Tämä riippumattomuuden vaatimus ei saisi rajoittaa jäsenvaltioiden mahdollisuutta perustaa sääntelyviranomaisia, joilla on valvottavanaan eri aloja, kuten audiovisuaaliala ja televiestintäala. Kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi oltava tehtäviensä hoitamiseksi tarpeelliset valvontavaltuudet ja voimavarat henkilöstön, asiantuntemuksen ja rahoituksen osalta. Tämän direktiivin mukaisesti perustettujen kansallisten sääntelyviranomaisten toiminnassa olisi noudatettava tiedotusvälineiden moniarvoisuuden, kulttuurisen monimuotoisuuden, kuluttajansuojan, sisämarkkinoiden ja tasapuolinen kilpailun edistämisen tavoitteita.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  ERGA on myötävaikuttanut johdonmukaisiin sääntelykäytänteisiin ja toiminut korkean tason neuvonantajana komissiolle täytäntöönpanokysymyksissä. Tämän vuoksi sen rooli olisi tunnustettava ja vahvistettava virallisesti tässä direktiivissä. Ryhmä olisi näin ollen perustettava uudelleen tämän direktiivin nojalla.

(36)  ERGA on myötävaikuttanut johdonmukaisiin sääntelykäytänteisiin ja toiminut korkean tason riippumattomana neuvonantajana komissiolle täytäntöönpanokysymyksissä. Tämän vuoksi sen koordinointirooli olisi tunnustettava ja vahvistettava virallisesti, ja sitä olisi selvennettävä entisestään tässä direktiivissä. Tällä direktiivillä olisi siksi virallistettava ERGAn rooli komission riippumattomana asiantuntijaneuvonantajana sekä kansallisten sääntelyviranomaisten välisenä kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihdon foorumina. ERGAlle olisi annettava erityinen neuvoa-antava rooli lainkäyttövaltaa koskevissa kysymyksissä, ja se antaisi lausuntoja yhteissääntelyyn perustuvista unionin käytännesäännöistä.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Komission olisi voitava kuulla ERGAa kaikissa audiovisuaalisiin mediapalveluihin ja videonjakoalustoihin liittyvissä kysymyksissä. ERGAn olisi avustettava komissiota tarjoamalla asiantuntemustaan ja neuvontaa ja helpottamalla parhaiden käytäntöjen vaihtamista. Komission olisi erityisesti kuultava ERGAa direktiivin 2010/13/EU soveltamisesta, jotta helpotetaan sen johdonmukaista täytäntöönpanoa digitaalisilla sisämarkkinoilla. Komission pyynnöstä ERGAn olisi annettava lausuntoja muun muassa lainkäyttövallasta ja unionin käytännesäännöistä kysymyksissä, jotka koskevat alaikäisten suojelua ja vihapuhetta sekä audiovisuaalista kaupallista viestintää paljon rasvaa, suolaa/natriumia ja sokereita sisältävistä elintarvikkeista.

(37)  Komission olisi voitava kuulla ERGAa kaikissa audiovisuaalisiin mediapalveluihin ja videonjakoalustoihin liittyvissä kysymyksissä. ERGAn olisi avustettava komissiota tarjoamalla asiantuntemustaan ja neuvontaa ja helpottamalla parhaiden käytäntöjen vaihtamista. Komissio voi erityisesti kuulla ERGAa direktiivin 2010/13/EU soveltamisesta, jotta helpotetaan sen johdonmukaista täytäntöönpanoa digitaalisilla sisämarkkinoilla. Komission pyynnöstä ERGAn olisi annettava lausuntoja muun muassa lainkäyttövallasta ja unionin säännöistä ja käytännesäännöistä kysymyksissä, jotka koskevat alaikäisten suojelua ja vihapuhetta sekä audiovisuaalista kaupallista viestintää paljon rasvaa, suolaa/natriumia ja sokereita sisältävistä elintarvikkeista, jotta helpotetaan koordinointia jäsenvaltioiden lainsäädännön kanssa.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Tämä direktiivi ei rajoita jäsenvaltioiden mahdollisuutta määrätä velvoitteita, joilla varmistetaan yleisen edun mukaisen sisällön löydettävyys ja saatavuus noudattaen määriteltyjä yleistä etua koskevia tavoitteita, joita ovat tiedotusvälineiden moniarvoisuus, sananvapaus ja kulttuurinen monimuotoisuus. Tällaisia velvoitteita olisi asetettava vain silloin, kun se on välttämätöntä jäsenvaltioiden selkeästi määrittelemien yleisen edun mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi unionin oikeuden mukaisesti. Tähän liittyen jäsenvaltioiden olisi erityisesti tarkasteltava sääntelytoimien tarvetta suhteessa tuloksiin, jotka saadaan markkinavoimien vaikutuksesta. Jos jäsenvaltiot päättävät asettaa löydettävyyttä koskevia sääntöjä, niiden olisi määrättävä yrityksille yksinomaan oikeasuhteisia velvoitteita perustellun yleisen edun nimissä.

(38)  Tämä direktiivi ei rajoita jäsenvaltioiden mahdollisuutta määrätä velvoitteita, joilla varmistetaan yleisen edun mukaisen sisällön asianmukainen ja syrjimätön löydettävyys ja saatavuus noudattaen määriteltyjä yleistä etua koskevia tavoitteita, joita ovat tiedotusvälineiden riippumattomuuden ja moniarvoisuuden, sanan- ja ilmaisunvapauden, teollis- ja tekijänoikeuksien sekä kulttuurisen monimuotoisuuden takaaminen. Tällaisia velvoitteita olisi asetettava vain silloin, kun se on välttämätöntä jäsenvaltioiden selkeästi määrittelemien yleisen edun mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi unionin oikeuden mukaisesti, ja samalla olisi otettava huomioon suhteellisuusperiaatteen soveltaminen.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – d alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

1 artikla – 1 kohta – b a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b a)  ’käyttäjien tuottamalla videolla’ ääntä sisältävää tai ääntä sisältämätöntä liikkuvien kuvien sarjaa, joka muodostaa yhden yksittäisen videon, jonka yksi tai useampi käyttäjä luo ja/tai lataa videonjakoalustalle;”

b a)  ’käyttäjien tuottamalla videolla’ audiovisuaalista teosta, joka sisältää ääntä sisältävän tai ääntä sisältämättömän liikkuvien kuvien sarjan, joka muodostaa yhden yksittäisen videon, jonka yksi tai useampi käyttäjä luo ja/tai lataa videonjakoalustalle;”

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 kohta – b alakohta

Direktiivi 2010/13/EU

2 artikla – 5 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5 a.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle luettelo lainkäyttövaltaansa kuuluvista audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajista ja 2–5 kohdassa esitetyt perusteet, joihin niiden toimivalta perustuu. Niiden on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava komissiolle kaikista tähän luetteloon tehdyistä muutoksista. Komissio varmistaa, että toimivaltaisilla riippumattomilla sääntelyviranomaisilla on pääsy kyseisiin tietoihin.

5 a.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle luettelo lainkäyttövaltaansa kuuluvista audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajista ja 2–5 kohdassa esitetyt perusteet, joihin niiden toimivalta perustuu. Niiden on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava komissiolle kaikista tähän luetteloon tehdyistä muutoksista. Komissio varmistaa, että toimivaltaisilla riippumattomilla sääntelyviranomaisilla on pääsy kyseisiin tietoihin. Komissio asettaa tässä kohdassa tarkoitetun luettelon julkisesti saataville avoimuusperiaatteen mukaisesti.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta

Direktiivi 2010/13/EU

3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta