Eljárás : 2016/0151(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0192/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0192/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 18/05/2017 - 11.8
CRE 18/05/2017 - 11.8
PV 02/10/2018 - 7.7
CRE 02/10/2018 - 7.7

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0364

JELENTÉS     ***I
PDF 2059kWORD 332k
10.5.2017
PE 587.655v03-00 A8-0192/2017

a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek a változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2016)0287 – C8‑0193/2016 – 2016/0151(COD))

Kulturális és Oktatási Bizottság

Előadó(k): Sabine Verheyen, Petra Kammerevert

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek a változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0287),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 53. cikkének (1) bekezdésére és 62. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C8–0193/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2016. december 7-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére, valamint a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Jogi Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0192/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítja, vagy lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

AZ

AZ

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek a változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról

a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek a változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról (az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv)

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  2007-ben a 2007/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv27 elfogadásával módosult utoljára a 89/552/EGK tanácsi irányelv28, melyet később az Európai Parlament és a Tanács a 2010/13/EU irányelvben29 kodifikált. Azóta az audiovizuális médiaszolgáltatások piaca jelentős és gyors átalakuláson esett át. A műszaki fejlődés új típusú szolgáltatásokat és felhasználói élményeket tesz lehetővé. Jelentősen megváltoztak különösen a fiatalabb generációk nézői szokásai. Ugyan a fő televíziós képernyő továbbra is fontos eszköze az audiovizuális élmények megosztásának, számos néző állt át egyéb hordozható eszközre, és azon nézi az audiovizuális tartalmat. A hagyományos televíziós tartalom még ma is jelentős hányadot képvisel a naponta a képernyő előtt töltött időből. Azonban egyre nagyobb a jelentősége az új típusú, például a felhasználók által létrehozott tartalomnak, és az új szereplők, többek között a lekérhető videót szolgáltatók és a videomegosztó platformok mára már megvetették a lábukat a piacon.

(1)  2007-ben a 2007/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv27 elfogadásával módosult utoljára a 89/552/EGK tanácsi irányelv28, melyet később az Európai Parlament és a Tanács a 2010/13/EU irányelvben29 kodifikált. Azóta az audiovizuális médiaszolgáltatások piaca a televízió és az internetszolgáltatások folyamatos konvergenciája miatt jelentős és gyors átalakuláson esett át. A műszaki fejlődés új típusú szolgáltatásokat és felhasználói élményeket tesz lehetővé. Jelentősen megváltoztak különösen a fiatalabb generációk nézői szokásai. Ugyan a fő televíziós képernyő továbbra is fontos eszköze az audiovizuális élmények megosztásának, számos néző állt át egyéb hordozható eszközre, és azon nézi az audiovizuális tartalmat. A hagyományos televíziós tartalom még ma is jelentős hányadot képvisel a naponta a képernyő előtt töltött időből. Azonban egyre nagyobb a jelentősége az új típusú, például a felhasználók által létrehozott tartalomnak vagy a rövid videóknak, és az új szereplők, többek között a lekérhető videót szolgáltatók és a videómegosztó platformok mára már megvetették a lábukat a piacon. E médiakonvergenciához a piaci fejleményeket tükröző és az online tartalomszolgáltatásokhoz való hozzáférést a fogyasztóvédelemmel és a versenyképességgel egyensúlyba hozó, aktualizált jogi keretre van szükség.

__________________

__________________

27 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. december 11-i 2007/65/EK irányelve a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 332., 2007.12.18., 27. o.).

27 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. december 11-i 2007/65/EK irányelve a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 332., 2007.12.18., 27. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács 1989. október 3-i 89/552/EGK irányelve a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról (HL L 298., 1989.10.17., 23. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács 1989. október 3-i 89/552/EGK irányelve a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról (HL L 298., 1989.10.17., 23. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács 2010. március 10-i 2010/13/EU irányelve a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (HL L 95., 2010.4.15., 1. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács 2010. március 10-i 2010/13/EU irányelve a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (HL L 95., 2010.4.15., 1. o.).

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  2015. május 6-án a Bizottság elfogadta az „Európai digitális egységes piaci stratégiát”30, amelyben bejelentette a 2010/13/EU irányelv felülvizsgálatát.

(2)  2015. május 6-án a Bizottság elfogadta az „Európai digitális egységes piaci stratégiát”30, amelyben bejelentette a 2010/13/EU irányelv felülvizsgálatát. 2016. január 19-i, „A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása felé”30a című állásfoglalásában az Európai Parlament felvázolta, hogy mit vár a felülvizsgálattól. Az Európai Parlament már korábban, a „Csatlakoztatott TV” című, 2013. július 4-i állásfoglalásában30b és „Az audiovizuális világ teljes konvergenciájának előkészítése” című, 2014. március 12-i állásfoglalásában30c is szorgalmazta a felülvizsgálatot, és megadta e felülvizsgálat célkitűzéseit.

__________________

__________________

30 COM(2015) 192 final.

30 COM(2015)0192.

 

30a P8_TA(2016)0009

 

30b P7_TA(2013)0329

 

30c P7_TA(2014)0232

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 2010/13/EU irányelv hatályának a jövőben csak azokra a szolgáltatásokra kellene kiterjednie, amelyek elsődleges célként műsorok szolgáltatása révén kívánnak tájékoztatni, szórakoztatni vagy tanítani. Az elsődleges cél követelményét tanácsos lenne abban az esetben is teljesítettnek tekinteni, ha a szolgáltatásnak olyan audiovizuális tartalma és formája van, amely a szolgáltató fő tevékenységétől elválasztható, például online újságoknak olyan, audiovizuális műsorokat vagy felhasználó által előállított videókat bemutató önálló részei, amelyek az újság fő tevékenységétől elválaszthatónak tekinthetők. A közösségi médiaszolgáltatások nem, illetve csak akkor tartoznak az irányelv hatálya alá, ha olyan szolgáltatást nyújtanak, amely megfelel a videomegosztó platform meghatározásának. Egy-egy szolgáltatás az audiovizuális kínálat és a fő tevékenység közötti kapcsolatok alapján minősül pusztán a fő tevékenység elválaszthatatlan kiegészítésének. Maguk a csatornák vagy a szolgáltató szerkesztői felelősségének körébe tartozó bármely egyéb audiovizuális szolgáltatás önmagukban is audiovizuális médiaszolgáltatást testesíthetnek meg, még akkor is, ha azokat a szerkesztői felelősség körébe nem tartozó videomegosztó platform keretében kínálják. Ilyen esetekben a szerkesztői felelősséget viselő szolgáltató dolga, hogy betartsa ennek az irányelvnek a rendelkezéseit.

(3)  A 2010/13/EU irányelv hatályának csak azokra a szolgáltatásokra kellene kiterjednie, amelyek elsődleges célként műsorok szolgáltatása révén kívánnak tájékoztatni, szórakoztatni vagy tanítani. Az elsődleges cél követelményét tanácsos lenne abban az esetben is teljesítettnek tekinteni, ha a szolgáltatásnak olyan audiovizuális tartalma és formája van, amely a szolgáltató fő tevékenységétől elválasztható. Mivel a közösségimédiaplatform-szolgáltatások egyre nagyobb mértékben támaszkodnak az audiovizuális tartalmakra, ezért relevánsak a 2010/13/EU irányelv alkalmazásában, amennyiben olyan szolgáltatásokról van szó, amelyek megfelelnek a videómegosztó platform meghatározására vonatkozó kritériumoknak. Egy-egy szolgáltatás az audiovizuális kínálat és a fő tevékenység közötti kapcsolatok alapján minősül pusztán a fő tevékenység elválaszthatatlan kiegészítésének. Maguk a csatornák vagy a szolgáltató szerkesztői felelősségének körébe tartozó bármely egyéb audiovizuális szolgáltatás önmagukban is audiovizuális médiaszolgáltatást testesíthetnek meg, még akkor is, ha azokat videómegosztó platform keretében kínálják. Ilyen esetekben a szerkesztői felelősséget viselő szolgáltató dolga, hogy betartsa ennek az irányelvnek a rendelkezéseit. A pénzbeli tétre játszott szerencsejátékokat, beleértve a lottót, a fogadást, a szerencsejáték-szolgáltatások egyéb formáit, valamint az online játékokat és a keresőmotorokat továbbra is ki kell zárni a 2010/13/EU irányelv hatálya alól.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A szerkesztői döntések egyik napról a másikra hozott döntések, amelyeket a programigazgatók vagy a főszerkesztők hoznak egy jóváhagyott programtábla keretében. A szerkesztői döntések meghozatalának a helye azon személyek szokásos munkavégzési helye, akik e döntéseket meghozzák.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az irányelv eredményes megvalósításának érdekében alapvető, hogy a tagállamok naprakész nyilvántartást vezessenek az audiovizuális média és a videomegosztó platformok joghatóságuk alá tartozó szolgáltatóiról, és ezeket a nyilvántartásokat rendszeresen megosszák illetékes független szabályozó hatóságaikkal és a Bizottsággal. Ezeknek a nyilvántartások tartalmazniuk kell a joghatóság alapjául szolgáló kritériumokra vonatkozó információt.

(4)  Az irányelv eredményes megvalósításának érdekében alapvető, hogy a tagállamok naprakész, átlátható nyilvántartást vezessenek az audiovizuális média és a videómegosztó platformok joghatóságuk alá tartozó szolgáltatóiról, és ezeket a nyilvántartásokat rendszeresen megosszák illetékes független szabályozó hatóságaikkal és/vagy szerveikkel és a Bizottsággal. Ezeknek a nyilvántartásoknak tartalmazniuk kell a joghatóság alapjául szolgáló kritériumokra vonatkozó információt.

 

(A módosítás „szabályozó hatóságokra és/vagy szervekre” vonatkozó része a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A joghatóság megállapításához a 2010/13/EU irányelvben rögzített kritériumok fényében értékelni kell a tényállást. A tényállás ilyen értékelése egymásnak ellentmondó eredményekhez vezethet. A 2010/13/EU irányelv 3. és 4. cikke szerinti együttműködési eljárások alkalmazása során fontos, hogy a Bizottság megállapításait megbízható tényekre alapozhassa. Az Audiovizuális Médiaszolgáltatásokat Szabályozó Hatóságok Európai Csoportjának (ERGA) ezért tanácsos felhatalmazást kapnia arra, hogy a Bizottság kérése esetén a joghatóságról véleményt nyilvánítson.

(5)  A joghatóság megállapításához a 2010/13/EU irányelvben rögzített kritériumok fényében értékelni kell a tényállást. A tényállás ilyen értékelése egymásnak ellentmondó eredményekhez vezethet. A 2010/13/EU irányelv 2., 3. és 4. cikkének alkalmazása során fontos, hogy a Bizottság megállapításait megbízható tényekre alapozhassa. Az audiovizuális médiaszolgáltatások területén működő független szabályozó hatóságokból és/vagy szervekből álló Audiovizuális Médiaszolgáltatásokat Szabályozó Hatóságok Európai Csoportjának (ERGA) ezért tanácsos felhatalmazást kapnia arra, hogy a Bizottság kérése esetén a joghatóságról nem jogerős véleményt nyilvánítson. Fontos, hogy az ERGA és a kapcsolattartó bizottság tájékoztassák egymást és együttműködjenek a szabályozó hatóságokkal és/vagy szervekkel.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A Bizottság az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak címzett „Minőségi jogalkotással javítani az eredményeken – uniós program” c.31 közleményében hangsúlyozta, hogy a szakpolitikai megoldások mérlegelése során mind a hatósági eszközöket, mind pedig a Jobb ön- és társszabályozás elvei és a közösségi gyakorlatok32 alapján jól kialakított nem hatósági eszközöket figyelembe fogja venni. Az irányelv által összehangolt területeken kidolgozott több kódex megszerkesztése is jónak bizonyult, összhangban áll a Jobb ön- és társszabályozás javításának elveivel. A jogalkotási védőháló léte jelentős sikertényezőnek tekinthető az ön- vagy társszabályozás révén kialakított kódexek betartásának népszerűsítésében. Legalább ilyen fontos az is, hogy a kódexek konkrét célokat és célkitűzéseket határoznak meg, így lehetőséget kínálnak a kódexek által kitűzött célkitűzések rendszeres, átlátható és független nyomon követésre és értékelésére. Az arányosság fenntartására tekintettel alkalmazott fokozatos szankciókat általában a rendszer kikényszerítésének eredményes eszközeiként tartják nyilván. Az irányelv által összehangolt területeken elfogadott ön- és társszabályozó kódexekben tanácsos ezeket az elveket követni.

(7)  A Bizottság az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak címzett „Minőségi jogalkotással javítani az eredményeken – uniós program” c.31 közleményében hangsúlyozta, hogy a szakpolitikai megoldások mérlegelése során mind a hatósági eszközöket, mind pedig a Jobb ön- és társszabályozás elvei és a közösségi gyakorlatok32 alapján kialakított nem hatósági eszközöket figyelembe fogja venni. Az irányelv által összehangolt területeken kidolgozott több kódex megszerkesztése is jónak bizonyult, összhangban a jogalkotási intézkedésekhez hasznos további vagy kiegészítő eszközt kínáló Jobb ön- és társszabályozás javításának elveivel. A jogalkotási védőháló léte jelentős sikertényezőnek tekinthető az ön- vagy társszabályozás révén kialakított kódexek betartásának népszerűsítésében. Legalább ilyen fontos az is, hogy a kódexek konkrét célokat és célkitűzéseket határoznak meg, így lehetőséget kínálnak a kódexek által kitűzött célkitűzések rendszeres, átlátható és független nyomon követésére és értékelésére. Az irányelv által összehangolt területeken elfogadott ön- és társszabályozó kódexekben tanácsos ezeket az elveket követni.

__________________

__________________

31 COM(2015) 215 final.

31 COM(2015)0215.

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A következetesség valamint a vállalkozások és a tagállami hatóságok biztonsága érdekében a „gyűlöletkeltés” fogalmát a megfelelő mértékben tanácsos összehangolni azzal a meghatározással, amely a Tanács 2008. november 28-án kelt, a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről szóló 2008/913/IB kerethatározatában szerepel, amely szerint a gyűlöletbeszéd „nyilvánosság előtt erőszakra vagy gyűlöletre uszítás”. Ennek magában kell foglalnia az erőszakra vagy gyűlöletre uszítás alapját adó okok összehangolt kezelését.

(8)  A következetesség, valamint az uniós polgárok, a vállalkozások és a tagállami hatóságok jogbiztonsága érdekében a „gyűlöletkeltés” fogalmát tanácsos összehangolni azzal a meghatározással, amely a Tanács 2008. november 28-án kelt, a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről szóló 2008/913/IB kerethatározatában szerepel, amely szerint a gyűlöletbeszéd „nyilvánosság előtt erőszakra vagy gyűlöletre uszítás”. Az erőszakra vagy gyűlöletre uszítás alapját adó okokat ki kell egészíteni, összhangban az Európai Unió Alapjogi Chartájának (a Charta) 21. cikkében foglalt okokkal.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Ahhoz, hogy a polgárok képesek legyenek információkhoz hozzáférni, tájékozottan tudjanak választani, média-összefüggéseket értékelni, valamint felhasználni, kritikusan értékelni és felelősen létrehozni audiovizuális tartalmakat, haladó médiaműveltséggel kell rendelkezniük. A médiaműveltség hozzájárulna ahhoz, hogy a polgárok megértsék a tartalom és a szolgáltatás jellegét, hasznosítva a kommunikációs technológiák által nyújtott lehetőségek teljes körét úgy, hogy hatékonyan és biztonságosan tudják használni a médiát. Nem helyénvaló, hogy a médiaműveltség az eszközökről és a technológiákról való tanulásra korlátozódjon, inkább arra kell irányulnia, hogy felvértezze az egyéneket az értékítéletek meghozatalához, az összetett realitások elemzéséhez, a vélemények és tények közötti különbségtételhez, valamint a gyűlöletbeszéd valamennyi formájának való ellenálláshoz szükséges kritikus gondolkodás készségével. A médiaműveltség fejlesztését kortól függetlenül minden polgárnak népszerűsíteni kell.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Annak érdekében, hogy a néző, így a szülő és a kiskorú is képes lehessen tájékozott döntést hozni arról, milyen tartalmat nézzen, az audiovizuális médiaszolgáltatónak elegendő tájékoztatást kell nyújtania az olyan tartalomról, amely a kiskorú fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésére káros lehet. Ez például a tartalom megjelölésének olyan rendszerével lehetséges, amely utal a tartalom jellegére. A tartalom megjelölése előállítható szöveges, grafikus vagy akusztikus úton.

(9)  Annak érdekében, hogy a néző, különösen a szülő és a kiskorú is képes lehessen tájékozott döntést hozni arról, milyen tartalmat nézzen, az audiovizuális médiaszolgáltatónak elegendő tájékoztatást kell nyújtania különösen az olyan tartalomról, amely a kiskorú fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésére káros lehet. Ehhez hasonlóan a videómegosztóplatform-szolgáltatóknak is tájékoztatást kell nyújtaniuk, a 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. és 15. cikkében meghatározott korlátokon belül.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  Az audiovizuális tartalom elérhetőségének biztosítása szükségszerű követelmény az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményének végrehajtása keretében. A fogyatékossággal élőknek és az időseknek az Unió társadalmi és kulturális életében való részvételre és az abba történő integrációra való joga összekapcsolódik a hozzáférhető audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtásával. A tagállamoknak ezért késedelem nélkül megfelelő és arányos intézkedéseket kell hozniuk azt biztosítandó, hogy a joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók aktívan törekedjenek arra, hogy tartalmat tegyenek hozzáférhetővé a látás- vagy hallássérültek számára. A hozzáférhetőségi követelményeket fokozatosan és folyamatosan kell teljesíteni, azoknak a gyakorlati és elkerülhetetlen akadályoknak a figyelembevétele mellett, amelyek megakadályozhatják a teljes hozzáférhetőséget, mint amilyenek például a valós időben közvetített műsorszámok vagy események. Ön- és társszabályozás révén lehetővé kell tenni megfelelő hozzáféréssel kapcsolatos intézkedések kidolgozását. Az információkhoz való hozzáférés megkönnyítése és a hozzáférhetőségi kérdésekre vonatkozó panaszok kezelése érdekében a tagállamoknak létre kell hozniuk egy egyedüli kapcsolattartó pontot, amelyet teljes mértékben elérhetővé kell tenni online.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Nemzeti és nemzetközi szinten is léteznek bizonyos széles körben elismert táplálkozási iránymutatások, például a WHO Európai Regionális Irodájának tápanyagprofil-modellje, amelyek célja, hogy a gyermekeket célzó televíziós élelmiszer-reklámokkal összefüggésben a tápanyag-összetételük alapján megkülönböztessék az élelmiszereket. A tagállamokat tanácsos lenne annak biztosítására ösztönözni, hogy az ön- és társszabályozó kódexek hatékonyan csökkentsék a kiskorúak és a gyermekek tekintetében a magas só-, cukor- vagy zsírtartalmú, illetve ezekkel a nemzeti vagy nemzetközi táplálkozástani iránymutatásoknak más okból nem megfelelő élelmiszerekre és italokra vonatkozó audiovizuális kereskedelmi közleményeknek való kitettséget.

(10)  A tagállamokat tanácsos lenne annak biztosítására ösztönözni, hogy az ön- és társszabályozás, többek között a magatartási kódexek hatékonyan hozzájáruljanak ahhoz a célkitűzéshez, hogy csökkentsék a gyermekek tekintetében a magas só-, cukor- vagy zsírtartalmú, illetve a nemzeti vagy nemzetközi táplálkozástani iránymutatásoknak más okból nem megfelelő élelmiszerekre és italokra vonatkozó audiovizuális kereskedelmi közleményeknek való kitettséget. E célkitűzéshez az ön- és társszabályozásnak is hozzá kell járulnia, és ezeket szigorúan nyomon kell követni.

Módosítás     14

Irányelvre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  A tagállamoknak továbbá gondoskodniuk kell arról, hogy az ön- és társszabályozó magatartási kódexek célul tűzzék ki a kiskorúak és a gyermekek szerencsejátékokat népszerűsítő audiovizuális kereskedelmi közleményeknek való kitettsége hatékony csökkentését. Uniós és nemzeti szinten is léteznek bizonyos ön- és társszabályozó rendszerek, melyek célja a felelősségteljes szerencsejáték népszerűsítése, többek között az audiovizuális kereskedelmi közleményekben. Ezeket a rendszereket továbbra is ösztönözni kellene, különös tekintettel azokra a rendszerekre, amelyek célja annak biztosítása, hogy a szerencsejátékokra vonatkozó audiovizuális kereskedelmi közlemények a felelős használatra vonatkozó üzenettel egészüljenek ki.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Annak érdekében, hogy az Unióban elháruljanak a határokon átívelő szolgáltatások szabad forgalma elől az akadályok, gondoskodni kell különösen a fogyasztók és a közegészség védelmét célzó ön- és társszabályozó intézkedések eredményességéről. A jól érvényesített és nyomon követett uniós szintű magatartási kódexek jó eszköznek bizonyulhatnak egy következetesebb és eredményesebb megközelítés biztosításához.

(12)  Annak érdekében, hogy az Unióban elháruljanak a határokon átívelő szolgáltatások szabad forgalma elől az akadályok, gondoskodni kell különösen a fogyasztók és a közegészség védelmét célzó ön- és társszabályozó intézkedések eredményességéről.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Átalakult a televíziós műsorszolgáltatás piaca, és az audiovizuális kereskedelmi közlemények területén nagyobb rugalmasságra van szükség, különös tekintettel a lineáris audiovizuális szolgáltatások, a termékmegjelenítés és a szponzorálás területén érvényes mennyiségi szabályokra. Az új, például reklámot nem tartalmazó szolgáltatások megjelenése folytán az alternatív kínálatra könnyen átállni képes nézők nagyobb választékkal szembesülnek.

(13)  Átalakult az audiovizuális médiaszolgáltatások piaca, és nagyobb egyértelműségre, valamint nagyobb rugalmasságra van szükség az audiovizuális kereskedelmi közlemények, a szponzorálás és a termékmegjelenítés terén az egyenlőbb versenyfeltételek biztosításához. Az új, például reklámot nem tartalmazó szolgáltatások megjelenése folytán az alternatív kínálatra könnyen átállni képes nézők nagyobb választékkal szembesülnek.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  Ezen irányelv eredményességének biztosítása érdekében – különösen a médiaszolgáltató szerkesztői felelőssége tekintetében – védelmezni kell a műsorszámok és szolgáltatások integritását. Engedélyezni kell a programok bemutatását és a szolgáltatásokat érintő olyan változásokat, amelyeket a szolgáltatás igénybe vevője maga kezdeményezett.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13b)  Az audiovizuális médiaszolgáltatások, ezen belül az audiovizuális kereskedelmi közlemények tekintetében a nézettség független mérésére van szükség, hogy megfelelő és átlátható információkat biztosítsanak az audiovizuális médiaszolgáltatóknak és a nemzeti szabályozó hatóságoknak és/vagy szerveknek.

Indokolás

Ez az új preambulumbekezdés azt kívánja hangsúlyozni, hogy a mennyiségi szabályok mérése – például az európai alkotások kvótái tekintetében – független méréseket tesz szükségessé annak biztosítása érdekében, hogy az adatok pontosak, a rendelkezések pedig észszerűek legyenek.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Az audiovizuális médiaszolgáltatások, műsorszámok finanszírozásának lényeges eszköze egy jogi vagy természetes személy nevének, védjegyének, arculatának, tevékenységeinek vagy termékeinek népszerűsítésével járó szponzorálás. Ahhoz, hogy maga a szponzorálás a reklámozók és az audiovizuális médiaszolgáltatók szempontjából értékes reklámozási technikának minősüljön, a támogatói közleményekben népszerűsítő céllal a támogató termékére vagy szolgáltatására vonatkozó utalások jelennek meg, amelyek azonban közvetlenül nem ösztönöznek az adott termék megvásárlására vagy szolgáltatás igénybevételére. A támogatói közleményekben továbbra is világosan tájékoztatni kell a nézőt a szponzori szerződés létezéséről. A támogatott programok tartalmát tilos az audiovizuális médiaszolgáltató szerkesztői függetlenségét kikezdő módon befolyásolni.

(14)  A szponzorálás az audiovizuális tartalmak finanszírozásának lényeges eszköze. A támogatói közleményekben továbbra is világosan tájékoztatni kell a nézőt a szponzori szerződés létezéséről. A támogatott tartalmat tilos a szolgáltató szerkesztői függetlenségét kikezdő módon befolyásolni.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A termékmegjelenítés liberalizációjával nem sikerült az audiovizuális kereskedelmi közlemények e formájának terjedését az elvárt mértékben elérni. Különösen a termékmegjelenítés néhány kivételtől eltekintve érvényes általános tilalma az, amivel nem sikerült jogbiztonságot teremteni az audiovizuális médiaszolgáltatók számára. Ezért minden audiovizuális médiaszolgáltatásban, kivételekkel ugyan, de engedélyezni kell a termékmegjelenítést.

(15)  A termékmegjelenítés liberalizációjával nem sikerült az audiovizuális kereskedelmi közlemények e formájának terjedését az elvárt mértékben elérni. Különösen a termékmegjelenítés néhány kivételtől eltekintve érvényes általános tilalma az, amivel nem sikerült jogbiztonságot teremteni az audiovizuális médiaszolgáltatók számára. Ezért minden audiovizuális médiaszolgáltatásban és videómegosztóplatform-szolgáltatásban, kivételekkel ugyan, de engedélyezni kell a termékmegjelenítést, mivel kiegészítő bevételt jelenthet az audiovizuális médiaszolgáltatóknak.

Indokolás

Szükség van arra, hogy a felhasználó által előállított videók beillesztése tükröződjön az audiovizuális médiaszolgáltatások keretében a termékmegjelenítési szabályokban.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  A médiaszolgáltatók szerkesztői felelősségének és az audiovizuális értékteremtési lánc védelme érdekében elengedhetetlen, hogy biztosítsák a médiaszolgáltatók műsorainak és szolgáltatásainak integritását. A műsorokat és szolgáltatásokat teljes terjedelmében, változtatás és megszakítás nélkül kell közvetíteni. A műsorok és szolgáltatások a médiaszolgáltató hozzájárulása nélkül nem módosíthatók.

Indokolás

A médiaszolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik felek nem módosíthatják a műsorokat és szolgáltatásokat.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A termékmegjelenítést nem tanácsos megengedni hírműsorokban, aktuális témákkal foglalkozó műsorokban, fogyasztói ügyekkel foglalkozó műsorokban, vallási műsorokban, illetve azokban a műsorokban, amelyeknek jelentős gyermekközönsége van. Bizonyítékok vannak arra ugyanis, hogy a termékmegjelenítés és a beágyazott reklám befolyásolhatja a gyermek viselkedését, mert a gyermek gyakran képtelen felismerni a kereskedelmi tartalmat. Ezért szükséges a termékmegjelenítés tilalmát fenntartani olyan műsorokban, amelyeknek jelentős gyermekközönsége van. A fogyasztói ügyekkel foglalkozó műsorok a fogyasztónak adnak tanácsot, illetve termékek, szolgáltatások vásárlásáról adnak áttekintést. Ha az ilyen műsorok tartalmazhatnának termékmegjelenítést, az a tőlük a termék vagy a szolgáltatás őszinte és valós ismertetését váró néző szemében elmosná a különbséget a reklám és a szerkesztett tartalom között.

(16)  A termékmegjelenítést nem tanácsos megengedni hírműsorokban, aktuális témákkal foglalkozó műsorokban, fogyasztói ügyekkel foglalkozó műsorokban, vallási műsorokban, illetve a gyermekműsorokban és az elsősorban a gyermekközönséget megcélzó tartalmakban. Bizonyítékok vannak arra ugyanis, hogy a termékmegjelenítés és a beágyazott reklám befolyásolhatja a gyermek viselkedését, mert a gyermek gyakran képtelen felismerni a kereskedelmi tartalmat. Ezért szükséges a termékmegjelenítés tilalmát fenntartani a gyermekműsorokban és az elsősorban a gyermekközönséget megcélzó tartalmakban. A fogyasztói ügyekkel foglalkozó műsorok a fogyasztónak adnak tanácsot, illetve termékek, szolgáltatások vásárlásáról adnak áttekintést. Ha az ilyen műsorok tartalmazhatnának termékmegjelenítést, az a tőlük a termék vagy a szolgáltatás őszinte és valós ismertetését váró néző szemében elmosná a különbséget a reklám és a szerkesztett tartalom között.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Gyakorlatban nehezen alkalmazhatónak bizonyult az a szabály, hogy a termék nem kaphat indokolatlanul nagy hangsúlyt. Ráadásul a termékmegjelenítés terjedését is gátolja, mert ez utóbbi alapjában véve csak akkor képes értéket teremteni, ha az expozíció valamilyen szinten hangsúlyos. A termékmegjelenítést tartalmazó műsoroknak tehát arra kell törekedniük, hogy világosan tájékoztassák a nézőt a termékmegjelenítés tényéről, és arról is gondoskodniuk kell, hogy az audiovizuális médiaszolgáltató szerkesztői függetlensége ne csorbuljon.

törölve

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Ugyan az irányelv nem növeli a megengedett reklámidő teljes mennyiségét a 7:00 órától a 23:00 óráig terjedő időszakban, a műsorszolgáltatók számára fontos a nagyobb rugalmasság és az, hogy a reklámozói kereslet és a nézőforgalom maximalizálása érdekében saját maguk tudják eldönteni, mikor jelenítik meg a reklámot. Az óránkénti korlátot ezért érdemes eltörölni, és tanácsos inkább napi 20% százalékos reklámkorlátot bevezetni a 7:00 és 23:00 óra közötti időszakra.

(19)  A műsorszolgáltatók számára fontos a nagyobb rugalmasság és az, hogy a reklámozói kereslet és a nézőforgalom maximalizálása érdekében saját maguk tudják eldönteni, mikor jelenítik meg a reklámot. Az óránkénti korlátot ezért érdemes eltörölni, és tanácsos inkább napi 20%-os reklámkorlátot bevezetni. Ugyanakkor e tekintetben fenn kell tartani a fogyasztóvédelem megfelelő szintjét is, mivel a rugalmasság ahhoz vezethet, hogy a nézők főműsoridőben túlzott mennyiségű reklámnak vannak kitéve. Ennek érdekében főműsoridőben egyedi korlátokat kell alkalmazni.

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Számos műsorszolgáltató nagyobb médiacsoport tagjaként nem csak a saját műsoraival és a közvetlenül e műsorokból eredő kiegészítő termékekkel kapcsolatosan tesz bejelentéseket, hanem az ugyanazon médiacsoporthoz tartozó más gazdálkodó egységek műsoraira vonatkozóan is. A műsorszolgáltatóknak az ugyanazon médiacsoporthoz tartozó más gazdálkodó egységek műsorairól szóló bejelentéseire fenntartott adásidőt nem tanácsos beleszámítani a reklámra és televíziós vásárlásra naponta engedélyezett maximális adásidőbe.

(20)  Számos műsorszolgáltató nagyobb műsorszolgáltató csoport tagjaként nem csak a saját műsoraival és a közvetlenül e műsorokból eredő kiegészítő termékekkel és audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatosan tesz bejelentéseket, hanem az ugyanazon műsorszolgáltató csoporthoz tartozó más gazdálkodó egységek műsoraira, termékeire és szolgáltatásaira vonatkozóan is. A műsorszolgáltatóknak az ugyanazon műsorszolgáltató csoporthoz tartozó más gazdálkodó egységek műsorairól szóló bejelentéseire fenntartott adásidőt nem tanácsos beleszámítani a reklámra és televíziós vásárlásra naponta engedélyezett maximális adásidőbe.

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  A lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóknak ösztönözniük kell az európai alkotások gyártását és forgalmazását azzal, hogy katalógusaikban biztosítják az ilyen művek arányának egy minimumát, és megfelelő hangsúlyt helyeznek azokra.

(21)  A lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóknak ösztönözniük kell az európai alkotások gyártását és forgalmazását azzal, hogy katalógusaikban biztosítják az ilyen művek arányának egy minimumát, és megfelelő hangsúlyt helyeznek azokra. Ez lehetővé teszi a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatások felhasználói számára, hogy könnyen felfedezzék és kikeressék az európai alkotásokat, egyúttal elősegíti a kulturális sokszínűséget. Ennek érdekében a jogosultak számára lehetővé kell tenni, hogy az európai alkotásnak minősülő audiovizuális tartalmakat ilyen tartalomként címkézzék meg metaadataikban, és bocsássák azokat a szolgáltatók rendelkezésére.

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  A tagállamoknak képeseknek kell lenniük arra, hogy a területükön letelepedett azon szolgáltatók számára, akik lekérhető szolgáltatásokat nyújtanak, pénzügyi kötelezettségeket írhassanak elő az európai alkotásokba irányuló befektetések megfelelő szintjének biztosítása érdekében. E kötelezettségek teljesítése az európai alkotások gyártásához való közvetlen hozzájárulásnak és ilyen alkotásokra vonatkozó jogok megszerzésének a formájában történhet. A tagállamok pénzalapba befizetendő lefölözést is kivethetnének, amelynek alapja azoknak a lekérhető szolgáltatásoknak a bevétele, amelyeket területükön nyújtanak, vagy amelyek célzottan a területükre irányulnak. A pénzügyi kötelezettségek és a tagállamok eltérő kultúrpolitikája közötti közvetlen kapcsolatra tekintettel az irányelv egyértelművé teszi, hogy a tagállamoknak akkor is jogában áll a lekérhető szolgáltatásokat nyújtók számára ilyen pénzügyi kötelezettséget előírni, ha ezek székhelye egy másik tagállamban található, de szolgáltatásaikkal az adott tagállam területét célozzák meg. Ebben az esetben a pénzügyi kötelezettségek csak az adott tagállam közönségétől befolyt árbevételre kell kivetni.

(22)  A tagállamoknak képeseknek kell lenniük arra, hogy a joghatóságuk alá tartozó azon szolgáltatók számára, akik lekérhető szolgáltatásokat nyújtanak, pénzügyi kötelezettségeket írhassanak elő az európai alkotásokba irányuló befektetések megfelelő szintjének biztosítása érdekében. E kötelezettségek teljesítése az európai alkotások gyártásához való közvetlen hozzájárulásnak és ilyen alkotásokra vonatkozó jogok megszerzésének a formájában történhet. A tagállamok pénzalapba befizetendő lefölözést is kivethetnének, amelynek alapja azoknak a lekérhető szolgáltatásoknak a bevétele, amelyeket területükön nyújtanak, vagy amelyek célzottan a területükre irányulnak. A pénzügyi kötelezettségek és a tagállamok eltérő kultúrpolitikája közötti közvetlen kapcsolatra tekintettel az irányelv egyértelművé teszi, hogy a tagállamoknak akkor is jogában áll a lekérhető szolgáltatásokat nyújtók számára ilyen pénzügyi kötelezettséget előírni, ha ezek székhelye egy másik tagállamban található, de szolgáltatásaikkal az adott tagállam területét célozzák meg. Ebben az esetben a pénzügyi kötelezettségeket csak a lekérhető szolgáltatások után az adott tagállam közönségétől befolyt árbevételre kell kivetni. Amennyiben a szolgáltató székhelye szerinti tagállam pénzügyi hozzájárulást ír elő, figyelembe kell vennie a megcélzott tagállam által kivetett valamennyi pénzügyi hozzájárulást..

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Különösen azokkal a videomegosztó platformokkal kapcsolatosan jelentkeznek új kihívások, amelyeknek a felhasználói, különösen a kiskorúak egyre több audiovizuális tartalmat tekintenek meg. Ebben az összefüggésben a videomegosztó platformon tárolt káros tartalom és gyűlöletbeszéd egyre inkább aggodalomra ad okot. A kiskorúaknak a káros tartalomtól és az összes polgárnak az erőszakra és a gyűlöletre való uszítástól való védelme érdekében ezekre az ügyekre nézve arányos szabályokat szükséges alkotni.

(26)  Különösen azokkal a videómegosztó platformokkal kapcsolatosan jelentkeznek új kihívások, amelyeknek a felhasználói, különösen a kiskorúak egyre több audiovizuális tartalmat tekintenek meg. A videómegosztó platformon tárolt jogellenes, káros, rasszista és idegengyűlölő tartalom és gyűlöletbeszéd egyre inkább aggodalomra ad okot. Ezenfelül az ilyen tartalmak – gyakran szubjektív megítélésen alapuló – eltávolítása alááshatja a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát. Ebben az összefüggésben a kiskorúaknak a videómegosztó platformokon tárolt káros tartalomtól és az összes polgárnak az erőszakra és gyűlöletre való uszítástól való védelme, valamint a felhasználók alapvető jogainak védelme és szavatolása érdekében ezekre az ügyekre nézve közös és arányos szabályokat szükséges alkotni. Ezeknek a szabályoknak részletesebben meg kell határozniuk uniós szinten a „káros tartalom” és „az erőszakra és a gyűlöletre való uszítás” jellemzőit, figyelembe véve az ilyen tartalmak szándékát és hatását. A tagállamok vagy a Bizottság által végrehajtott vagy elfogadott ön- és társszabályozó intézkedéseknek maradéktalanul tiszteletben kell tartaniuk az Európai Unió Alapjogi Chartájában, és különösen annak 52. cikkében foglalt jogokat, szabadságokat és elveket. A szabályozó hatóságoknak és/vagy testületeknek ebben a tekintetben tényleges végrehajtási jogkörökkel kell rendelkezniük.

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26a)  Az (EU) 2017/XXX irányelvben [illessze be a terrorizmus elleni küzdelemről szóló irányelvre történő utalást annak közzétételét követően és frissítse a cikk számát] a terrorista bűncselekmény elkövetésére való nyilvános izgatás a terrorista tevékenységekhez kapcsolódó bűncselekményként kerül meghatározásra, és bűncselekményként büntetendő. A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy azonnal eltávolításra kerüljön a terrorista bűncselekmény elkövetésére való nyilvános izgatásnak minősülő tartalom.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  Ami a videomegosztó platformokon megvalósuló kereskedelmi közleményeket illeti, ezek egyébként már az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelvének hatálya alá tartoznak, amely tiltja a vállalkozások és a fogyasztók közötti igazságtalan kereskedelmi gyakorlatot, például az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokban megjelenő félrevezető és az erőszakos gyakorlatokat. A videomegosztó platformon dohányról és a kapcsolódó termékekről megjelenő kereskedelmi közleményekre nézve a jelenleg hatályos tiltásokról az Európai Parlament és a Tanács 2003/33/EK irányelve rendelkezik, míg az e-cigarettára és az utántöltő flakonra vonatkozó tiltásokat az Európai Parlament és a Tanács 2014/40/EK irányelve rögzíti, e két irányelv gondoskodik tehát a fogyasztók megfelelő védelméről. Ezért az ebben az irányelvben lefektetett intézkedések kiegészítik a 2005/29/EK, a 2003/33/EK és a 2014/40/EU irányelv szabályait.

(27)  Ami a videomegosztó platformokon megvalósuló kereskedelmi közleményeket illeti, ezek egyébként már az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelvének hatálya alá tartoznak, amely tiltja a vállalkozások és a fogyasztók közötti igazságtalan kereskedelmi gyakorlatot, például az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokban megjelenő félrevezető és az erőszakos gyakorlatokat. A videómegosztó platformon dohányról és a kapcsolódó termékekről megjelenő kereskedelmi közleményekre nézve a jelenleg hatályos tiltásokról az Európai Parlament és a Tanács 2003/33/EK irányelve rendelkezik, míg az e-cigarettára és az utántöltő flakonra vonatkozó tiltásokat az Európai Parlament és a Tanács 2014/40/EK irányelve rögzíti, e két irányelv gondoskodik tehát a fogyasztók megfelelő védelméről, és minden audiovizuális médiaszolgáltatás esetében alkalmaznia kell azokat. Ezért az ebben az irányelvben lefektetett intézkedések kiegészítik a 2005/29/EK, a 2003/33/EK és a 2014/40/EU irányelv szabályait, és közös, egyenlő versenyfeltételeket alakítanak ki az audiovizuális médiaszolgáltatásokra, videomegosztó platformokra és a felhasználók által előállított videókra vonatkozóan.

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A videomegosztó platformokon tárolt tartalom jelentős hányada immár a platform szolgáltatójának szerkesztői felelőssége alá tartozik. Csakhogy ezek a szolgáltatók a tartalmat, nevezetesen a műsorszámokat vagy a felhasználók által előállított videókat, rendszerint többek között automatikus eszközökkel vagy algoritmusokkal szervezik. Ezért ezeknek a szolgáltatóknak tanácsos lenne előírni, hogy megfelelő intézkedésekkel gondoskodjanak a védelemről a kiskorúak esetében olyan tartalommal szemben, amely fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, általában a polgárokat pedig részesítsék védelemben az olyan tartalommal szemben, amely a nem, faj, bőrszín, vallás, származás illetve nemzeti vagy etnikai hovatartozás alapján meghatározott személyek csoportjával vagy ilyen csoport valamely tagjával szemben erőszakra vagy gyűlöletre uszít.

(28)  A videomegosztó vagy közösségimédia-platformokon tárolt tartalom bizonyos része nem tartozik a platform szolgáltatójának szerkesztői felelőssége alá. Azonban a szolgáltatók a tartalmat, nevezetesen a műsorszámokat vagy a felhasználók által előállított videókat, rendszerint többek között automatikus eszközökkel vagy algoritmusokkal szervezik. Ezért ezeknek a szolgáltatóknak tanácsos lenne előírni, hogy megfelelő intézkedésekkel gondoskodjanak a védelemről a kiskorúak esetében olyan tartalommal szemben, amely fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, általában a polgárokat pedig részesítsék védelemben az olyan tartalommal szemben, amely terrorizmusra, illetve a faj, bőrszín, az etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonságok, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy bármely más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, életkor, nem, nemi identitás és annak kifejezése, szexuális irányultság, tartózkodási státusz vagy egészségi állapot alapján meghatározott személyek csoportjával vagy ilyen csoport valamely tagjával szemben erőszakra vagy gyűlöletre uszít. Ezen típusok felsorolásának célja, hogy tovább egyértelműsítse a „nyilvánosság előtt erőszakra vagy gyűlöletre uszítás” fogalmát, ugyanakkor önmagában nem szolgálhat alapul az audiovizuális tartalom hozzáférhetővé tételének korlátozására.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  Tekintettel annak a viszonynak a jellegére, amely a szolgáltatót a videomegosztó platformon tárolt tartalomhoz fűzi, ezek a megfelelő intézkedések inkább a tartalom szervezésére, semmint magára a tartalomra irányuljanak. Az irányelvben ezzel kapcsolatosan rögzített előírásokat ezért úgy tanácsos alkalmazni, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve34 14. cikkének rendelkezései ne sérüljenek, hiszen abban az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat nyújtó egyes szolgáltatók felmentést kapnak a felelősség alól az általuk tárolt illegális információt illetően. A 2000/31/EK 14. cikkének hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtása során a fenti előírásokat úgy kell alkalmazni, hogy az irányelv 15. cikkének a rendelkezése se sérüljenek, amely kizárja az ilyen információ figyelemmel kísérésének illetve az illegális tevékenységre utaló tények vagy körülmények aktív felderítésének általános kötelezettségét, ami azonban nem vonatkozik az egyedi esetek figyelemmel kísérésének kötelezettségére, és nem vonatkozik konkrétan a nemzeti hatóságoknak a nemzeti jogszabályok alapján kiadott utasításaira sem.

(29)  Tekintettel a kapcsolat jellegére, amely a szolgáltatót a videomegosztó platformon tárolt tartalomhoz fűzi, ezek a megfelelő intézkedések inkább a tartalom szervezésére, semmint magára a tartalomra irányuljanak. Az irányelvben ezzel kapcsolatosan rögzített előírásokat ezért úgy tanácsos alkalmazni, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve34 14. cikkének rendelkezései ne sérüljenek, hiszen abban az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat nyújtó egyes szolgáltatók felmentést kapnak a felelősség alól az általuk tárolt illegális információt illetően. A 2000/31/EK 14. cikkének hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtása során a fenti előírásokat úgy kell alkalmazni, hogy az irányelv 15. cikkének a rendelkezése se sérüljenek, amely kizárja az ilyen információ figyelemmel kísérésének illetve az illegális tevékenységre utaló tények vagy körülmények aktív felderítésének általános kötelezettségét, ami azonban nem vonatkozik az egyedi esetek figyelemmel kísérésének kötelezettségére, és nem vonatkozik konkrétan a nemzeti hatóságoknak a nemzeti jogszabályok alapján kiadott utasításaira sem.

__________________

__________________

34 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. június 8-i 2000/31/EK irányelve a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól (HL L 178., 2000.07.17., 1. o.).

34 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. június 8-i 2000/31/EK irányelve a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól (HL L 178., 2000.07.17., 1. o.).

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  Az irányelv szerinti megfelelő intézkedések végrehajtása során az a helyes eljárás, ha a lehető legnagyobb mértékben bevonjuk a videomegosztó platformok szolgáltatóit. Ennek érdekében érdemes ösztönözni a társszabályozást. Annak érdekében, hogy ehhez a témához az EU teljes területén világos és következetes legyen a hozzáállás, a tagállamokat nem tanácsos feljogosítani arra, hogy a videomegosztó platformok szolgáltatóinak az irányelvben rendelteknél szigorúbb intézkedések megtételét írják elő a kiskorúaknak a káros tartalomtól és az összes polgárnak az erőszakra és a gyűlöletre való uszítástól való védelme érdekében. Ugyanakkor továbbra is legyen lehetősége a tagállamoknak ilyen szigorúbb intézkedéseket foganatosítani olyan esetben, ha a tartalom illegális, ekkor azonban kötelesek betartani a 2000/31/EK irányelv 14. és 15. cikke rendelkezéseit, és legyen lehetőségük a tartalommal kapcsolatosan eljárni a gyermekpornográfiát tartalmazó vagy elosztó honlapokkal szemben annak megfelelően, ahogy azt Európai Parlament és a Tanács a 2011/93/EU irányelvének35 25. cikke előírja és engedélyezi. Emellett a videomegosztó platformok szolgáltatóinak legyen lehetősége továbbra is önkéntes alapon szigorúbb intézkedéseket foganatosítani.

(30)  Az irányelv szerinti megfelelő intézkedések végrehajtása során az a helyes eljárás, ha a lehető legnagyobb mértékben bevonjuk a videomegosztó platformok szolgáltatóit. Ennek érdekében érdemes ösztönözni az önszabályozást és a társszabályozást. Továbbra is lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy szigorúbb intézkedéseket foganatosítsanak olyan esetben, ha a tartalom illegális, ekkor azonban kötelesek betartani a 2000/31/EK irányelv 14. és 15. cikke rendelkezéseit, és legyen lehetőségük a tartalommal kapcsolatosan eljárni a gyermekpornográfiát tartalmazó vagy elosztó honlapokkal szemben annak megfelelően, ahogy azt Európai Parlament és a Tanács a 2011/93/EU irányelvének35 25. cikke előírja és engedélyezi. Emellett a videomegosztó platformok szolgáltatóinak legyen lehetősége továbbra is önkéntes alapon az uniós joggal összhangban szigorúbb intézkedéseket foganatosítani, tiszteletben tartva a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát, valamint a médiapluralizmust.

__________________

__________________

35 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 2011/93/EU irányelve a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról ( HL L 335., 2011.12.17., 1. o.).

35 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 2011/93/EU irányelve a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról ( HL L 335., 2011.12.17., 1. o.).

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  Az irányelv hatálya alá tartozó videomegosztó platformok szolgáltatói a 2000/31/EK irányelv 2. cikk (a) pontjában meghatározott információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat nyújtják. Ezekre a szolgáltatókra emiatt kiterjednek azok a szabályok, amelyeket ugyanannak az irányelvnek a 3. cikke rögzít a belső piacról, amennyiben a szolgáltató székhelye valamelyik tagállamban van, A kiskorúak és a polgárok védelmét biztosító intézkedések eredményességének megóvása és az egyenlő versenyfeltételek lehetőség szerinti legnagyobb mérvű biztosítása érdekében helyénvaló gondoskodni arról, hogy a tagállamokban székhellyel nem rendelkező videomegosztó platformok szolgáltatóira is ugyanazok a szabályok legyenek érvényesek, mint amelyeket ez az irányelv rögzít, amennyiben ezeknek a szolgáltatóknak van tagállamokban székhellyel rendelkező anya- vagy leányvállalata vagy olyan csoporthoz, jogalanyhoz tartoznak amelynek van valamelyik tagállamban székhelye. Ennek érdekében intézkedni kell annak meghatározására, hogy vélelmezhetően melyik tagállamban van e szolgáltatók székhelye. Az itt és a 2000/31/EK irányelvben a székhelyre vonatkozóan rögzített szabályokat alkalmazva a Bizottság kapjon tájékoztatást minden tagállamtól a joghatóságuk alá tartozó szolgáltatókról.

(32)  Az irányelv hatálya alá tartozó videomegosztó platformok szolgáltatói a 2000/31/EK irányelv 2. cikk (a) pontjában meghatározott információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat nyújtják és általában tárhelyszolgáltatásokat biztosítanak az irányelv 14. cikkének megfelelően. Ezekre a szolgáltatókra emiatt kiterjednek azok a szabályok, amelyeket ugyanannak az irányelvnek a 3. cikke rögzít a belső piacról, amennyiben a szolgáltató székhelye valamelyik tagállamban van, A kiskorúak és a polgárok védelmét biztosító intézkedések eredményességének megóvása és az egyenlő versenyfeltételek lehetőség szerinti legnagyobb mérvű biztosítása érdekében helyénvaló gondoskodni arról, hogy a tagállamokban székhellyel nem rendelkező videómegosztó platformok szolgáltatóira is ugyanazok a szabályok legyenek érvényesek, mint amelyeket ez az irányelv rögzít, amennyiben ezeknek a szolgáltatóknak van tagállamokban székhellyel rendelkező anya- vagy leányvállalata vagy olyan csoporthoz, jogalanyhoz tartoznak amelynek van valamelyik tagállamban székhelye. Ennek érdekében intézkedni kell annak meghatározására, hogy vélelmezhetően melyik tagállamban van e szolgáltatók székhelye. Tekintettel a videómegosztó platformok és a közösségi média széles közönségére, helyénvaló, hogy az ilyen platform felett joghatósággal bíró tagállam a szóban forgó platformok szabályozását illetően együttműködjön a többi érintett tagállammal. Az itt és a 2000/31/EK irányelvben a székhelyre vonatkozóan rögzített szabályokat alkalmazva a Bizottság kapjon tájékoztatást minden tagállamtól a joghatóságuk alá tartozó szolgáltatókról. E tekintetben a „videómegosztóplatform-szolgáltató” a fogalom legszélesebben vett jelentése szerint értelmezendő, és kiterjed az audiovizuális médiaszolgáltatásokat továbbító lineáris szolgáltatások szolgáltatóira és platformjaira is, a továbbításhoz felhasznált műszaki eszközöktől függetlenül (kábel, műhold vagy internet).

Indokolás

A videómegosztó platformok és a közösségi média az egész Unióban lévő közönségnek szólhat, de ezek felett csak az a tagállam rendelkezik joghatósággal, amelyben a platform letelepedettnek minősül. Ezért a digitális egységes piac zavartalan működésének és az európai polgárok tényleges védelmének garantálása érdekében a tagállamoknak hatékonyan együtt kell működniük e platformok szabályozása terén.

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  A tagállamok szabályozó hatóságai csak akkor érhetik el a strukturális függetlenség megfelelő szintjét, ha külön jogalanyként létesültek. A tagállamoknak tehát biztosítaniuk kell a nemzeti szabályozó hatóságoknak mind a kormánytól és közjogi intézményektől, mind pedig az ágazattól való függetlenségét, azok határozatai pártatlanságának biztosítása érdekében. A függetlenség e követelménye nem érinti azt a lehetőséget, hogy a tagállamok különböző szektorok – így az audiovizuális és a telekommunikációs ágazat – átfogó felügyeletét végző szabályozó szerveket hozzanak létre. A nemzeti szabályozó hatóságok számára a feladataik ellátásához meg kell adni a szükséges végrehajtási jogköröket és erőforrásokat a személyi állomány, a szakértelem és a pénzügyi eszközök tekintetében. Az ezen irányelv értelmében létrehozott nemzeti szabályozó hatóságok tevékenységeinek biztosítaniuk kell a média pluralizmusa, a kulturális sokszínűség, a fogyasztók védelme, a belső piac és a tisztességes verseny ösztönzése céljainak tiszteletben tartását.

(33)  A tagállamoknak tehát biztosítaniuk kell a nemzeti szabályozó hatóságoknak és/vagy szerveknek mind a kormánytól és közjogi intézményektől, mind pedig az ágazattól való függetlenségét, azok határozatai pártatlanságának biztosítása érdekében. A függetlenség e követelménye nem érinti azt a lehetőséget, hogy a tagállamok különböző szektorok – így az audiovizuális és a telekommunikációs ágazat – átfogó felügyeletét végző szabályozó szerveket hozzanak létre. A szabályozó hatóságok és/vagy szervek számára biztosítani kell a feladataik ellátásához szükséges teljes körű végrehajtási jogköröket és erőforrásokat a személyi állomány, a szakértelem és a pénzügyi eszközök tekintetében. Az ezen irányelv értelmében létrehozott szabályozó hatóságok és/vagy szervek tevékenységeinek biztosítaniuk kell a média pluralizmusa, a kulturális sokszínűség, a fogyasztók védelme, a belső piac és a tisztességes verseny ösztönzése céljainak tiszteletben tartását. Ebben a tekintetben szükséges, hogy a szabályozó hatóságok és/vagy szervek támogassák az audiovizuális médiaszolgáltatókat szerkesztői függetlenségük gyakorlásában.

Módosítás     36

Irányelvre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  Annak érdekében, hogy biztosítsa az uniós audiovizuális szabályozási keretrendszernek a valamennyi tagállamban való következetes alkalmazását, a Bizottság 2014. február 3-i bizottsági határozatával36 létrehozta az ERGA-t. Az ERGA szerepe az, hogy a Bizottságnak tanácsot adjon, és segítse a 2010/13/EU irányelv összes tagállamban való következetes végrehajtásának biztosítására irányuló munkáját, megkönnyítse a nemzeti szabályozó hatóságok egymás közötti együttműködését, valamint a nemzeti szabályozó hatóságok és a Bizottság közötti együttműködést.

(35)  Annak érdekében, hogy biztosítsa az uniós audiovizuális szabályozási keretrendszernek a valamennyi tagállamban való következetes alkalmazását, a Bizottság 2014. február 3-i bizottsági határozatával36 létrehozta az ERGA-t. Az ERGA szerepe az, hogy független szakértői tanácsadó csoportként működjön, és segítse a Bizottságnak a 2010/13/EU irányelv összes tagállamban való következetes végrehajtásának biztosítására irányuló munkáját, megkönnyítse a szabályozó hatóságok és/vagy szervek egymás közötti együttműködését, valamint a szabályozó hatóságok és/vagy szervek és a Bizottság közötti együttműködést.

_________________

_________________

36 A Bizottság 2014. február 3-i C(2014) 462 final határozata az audiovizuális médiaszolgáltatások európai szabályozói csoportjának létrehozásáról.

36 A Bizottság 2014. február 3-i C(2014) 462 final határozata az audiovizuális médiaszolgáltatások európai szabályozói csoportjának létrehozásáról.

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36)  Az ERGA pozitívan hozzájárult a következetes szabályozási gyakorlatok kialakításához, és igen magas színvonalú tanácsadást nyújtott a Bizottságnak a végrehajtási kérdésekben. Ez célszerűvé teszi, hogy ez az irányelv hivatalosan elismerje és megerősítse a szerepét. A csoportot ezért ezen irányelv értelmében újra kell alapítani.

(36)  Az ERGA és a kapcsolattartó bizottság pozitívan hozzájárultak a következetes szabályozási gyakorlatok kialakításához, és igen magas színvonalú és független tanácsadást nyújtottak a Bizottságnak a végrehajtási kérdésekben.

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  A Bizottságnak lehetőséggel kell rendelkeznie arra vonatkozóan, hogy bármely, az audiovizuális médiaszolgáltatásokat és a videomegosztó platformokat érintő kérdésben kikérje az ERGA véleményét. Az ERGA-nak segítenie kell a Bizottságot szakértelmével és tanácsaival, valamint azzal, hogy elősegíti a bevált gyakorlatok cseréjét. A Bizottságnak különösen a 2010/13/EU irányelv alkalmazására vonatkozóan kell kikérnie az ERGA véleményét, annak érdekében, hogy megkönnyítse az irányelvnek a digitális egységes piacon való egységes végrehatását. A Bizottság felkérésére az ERGA megadja véleményét többek között a következő témákban: a joghatóság és a kiskorúak védelmének és a gyűlöletbeszédnek a területére vonatkozó uniós magatartási kódexek, valamint a magas zsír- só/nátrium- vagy cukortartalmú élelmiszerekre vonatkozó audiovizuális kereskedelmi közlemények.

(37)  A Bizottságnak lehetőséggel kell rendelkeznie arra vonatkozóan, hogy bármely, az audiovizuális médiaszolgáltatásokat és a videómegosztó platformokat érintő kérdésben kikérje a kapcsolattartó bizottság véleményét. Az ERGA számára lehetővé kell tenni, hogy segítse a Bizottságot szakértelmével és tanácsaival, valamint azzal, hogy elősegíti a bevált gyakorlatok cseréjét. A Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy a 2010/13/EU irányelv alkalmazására vonatkozóan kikérje a kapcsolattartó bizottság véleményét annak érdekében, hogy megkönnyítse az irányelvnek a digitális egységes piacon való következetes végrehatását. A tagállami jogszabályokkal való összehangolás elősegítése érdekében a kapcsolattartó bizottság dönt az az ERGA által kidolgozott állásfoglalásokról, többek között a következő témákban: a joghatóság és a kiskorúak védelmének és a gyűlöletbeszédnek a területére vonatkozó uniós szabályok és magatartási kódexek, valamint a magas zsír- só/nátrium- vagy cukortartalmú élelmiszerekre vonatkozó audiovizuális kereskedelmi közlemények.

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  Ezen irányelv nem érinti annak lehetőségét, hogy a tagállamok kötelezettségeket írjanak elő a közérdekű tartalmak fellelhetőségének és elérhetőségének biztosítására olyan meghatározott közérdekű célkitűzések keretében, mint a médiapluralizmus, a szólásszabadság és a kulturális sokszínűség. Ilyen kötelezettségeket csak annyiban kell előírni, amennyiben szükségesek a tagállamok által az uniós joggal összhangban világosan meghatározott közérdekű célkitűzéseknek való megfeleléshez. E tekintetben a tagállamoknak többek között meg kell vizsgálniuk a piaci erőviszonyok alakulásának eredményével szembeni szabályozói beavatkozás szükségességét. Amennyiben a tagállamok fellelhetőségre vonatkozó szabályok bevezetéséről határoznak, csak arányos kötelezettségeket írhatnak elő a vállalkozások számára, jogszerű közpolitikai megfontolások érdekében.

(38)  Ezen irányelv nem érinti annak lehetőségét, hogy a tagállamok kötelezettségeket írjanak elő a közérdekű tartalmak megfelelő hangsúlyának biztosítására olyan meghatározott közérdekű célkitűzések keretében, mint a média pluralizmusa, a szólásszabadság és a kulturális sokszínűség. Ilyen kötelezettségeket csak annyiban kell előírni, amennyiben szükségesek a tagállamok által az uniós joggal összhangban világosan meghatározott közérdekű célkitűzéseknek való megfeleléshez. Amennyiben a tagállamok a megfelelő hangsúlyra vonatkozó szabályok bevezetéséről határoznak, csak arányos kötelezettségeket írhatnak elő a vállalkozások számára, jogszerű közpolitikai megfontolások érdekében.

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(38a)  Az akadálymentesség lehetővé tételének módjai magukban foglalják az olyan akadálymentesítési szolgáltatásokat, mint a jelnyelvi tolmácsolás, a feliratozás a siketek és nagyothallók számára, a feliratok felolvasása, a hangos kísérőszöveg és a közérthető képernyőmenük, de nem korlátózódnak kizárólag ezekre. A médiaszolgáltatóknak átlátható és proaktív módon kell javítaniuk az akadálymentesítési szolgáltatásokat a fogyatékossággal élő személyek és az idősek számára, és a műsortájékoztatóban és az elektronikus műsorújságban egyértelműen jelezniük kell, hogy e szolgáltatások rendelkezésre állnak, felsorolva és ismertetve a szolgáltatások akadálymentesítési funkcióinak használatát, valamint biztosítva, hogy minden fogyatékossággal élő személy számára akadálymentesen rendelkezésre álljanak.

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39)  Ez az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és szem előtt tartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert alapelveket. Ez az irányelv különösen a véleménynyilvánítás szabadságának, a vállalkozás szabadságának, a bírósági felülvizsgálathoz való jognak a teljes mértékű tiszteletben tartását, valamint a gyermekeknek az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert jogai alkalmazásának elősegítését célozza.

(39)  A tagállamok ezen irányelv végrehajtása során kötelesek tiszteletben tartani az alapvető jogokat, és szem előtt tartani különösen a Chartában elismert alapelveket. A tagállamoknak különösen arról kell gondoskodniuk, hogy az ezen irányelv átültetése érdekében elfogadott egyetlen nemzeti törvény, rendelet és közigazgatási rendelkezés se korlátozza közvetett vagy közvetlen módon a véleménynyilvánítás szabadságát, a vállalkozás szabadságát, a bírósági felülvizsgálathoz való jognak a teljes mértékű tiszteletben tartását, valamint a gyermekeknek jogai és a megkülönböztetésmentesség joga – amelyeket az Európai Unió Alapjogi Chartája rögzít – alkalmazásának elősegítését.

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

2010/13/EU irányelv

1 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. és 57. cikkében meghatározott olyan szolgáltatás vagy annak olyan elválasztható része, amelynek elsődleges célja, hogy az adott médiaszolgáltató szerkesztői felelősségének tárgyát képző műsorszámokat tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából a 2002/21/EK irányelv 2. cikkének a) pontja értelmében vett elektronikus hírközlő hálózaton keresztül a közönséghez eljuttassa. Az ilyen audiovizuális médiaszolgáltatás vagy az ezen cikk e) pontjában meghatározott televíziós műsorszolgáltatás, vagy az ezen cikk g) pontjában meghatározott lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatás;

i.  az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. és 57. cikkében meghatározott olyan szolgáltatás, illetve egy szélesebb körű szogáltatás olyan elválasztható része, amelynek elsődleges célja, hogy az adott médiaszolgáltató szerkesztői felelősségének tárgyát képző műsorszámokat tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából a 2002/21/EK irányelv 2. cikkének a) pontja értelmében vett elektronikus hírközlő hálózaton keresztül a közönséghez eljuttassa. Az ilyen audiovizuális médiaszolgáltatás vagy az ezen cikk e) pontjában meghatározott televíziós műsorszolgáltatás, vagy az ezen cikk g) pontjában meghatározott lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatás;

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

2010/13/EU irányelv

1 cikk – 1 bekezdés – a a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„aa)  »videomegosztóplatform-szolgáltatás« az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. és 57. cikkében meghatározott olyan szolgáltatás, amely megfelel az alábbi követelményeknek:

„aa)  »videómegosztóplatform-szolgáltatás« az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. és 57. cikkében meghatározott olyan szolgáltatás, amely megfelel az alábbi követelmények mindegyikének:

i.  a szolgáltatás jelentős mennyiségű olyan műsorszám vagy a felhasználó által előállított videó tárolásával jár, amelyért a videomegosztó platform szolgáltatója nem tartozik szerkesztői felelősséggel;

i.  a szolgáltatás egyik fő funkciója olyan műsorszám vagy a felhasználó által előállított videó hozzáférhetővé tételével jár, amelyért a videómegosztó platform szolgáltatója nem tartozik szerkesztői felelősséggel a közönség felé;

ii.  a tárolt tartalom szervezését a szolgáltatás nyújtója határozza meg többek között automatikus úton vagy algoritmussal, különösen tárhelyszolgáltatás, megjelenítés, megjelölés és sorba rendezés révén;

ii.  a nyilvánosan hozzáférhetővé tett tartalom szervezését a szolgáltatás nyújtója határozza meg többek között automatikus úton vagy algoritmussal, különösen tárhelyszolgáltatás, megjelenítés, megjelölés és sorba rendezés révén;

iii.  a szolgáltatás, illetve a szolgáltatás valamely elkülöníthető része azt az elsődleges célt szolgálja, hogy a közönséghez tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából műsorszámok és felhasználó által előállított videók jussanak el;

iii.  a szolgáltatás, illetve egy szélesebb körű szolgáltatás valamely elkülöníthető részét képező szolgáltatás azt az elsődleges célt szolgálja, illetve a szolgáltatás jelentős szerepet játszik abban, hogy a közönséghez tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából műsorszámok és felhasználó által előállított videók jussanak el; valamint

iv.  a szolgáltatás a 2002/21/EK irányelv 2. cikkének a) pontja értelmében vett elektronikus hírközlő hálózaton keresztül érhető el.”

iv.  a szolgáltatás a 2002/21/EK irányelv 2. cikkének a) pontja értelmében vett elektronikus hírközlő hálózaton keresztül érhető el.”

Módosítás     44

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont

2010/13/EU irányelv

1 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  »műsorszám« hangos vagy néma mozgóképek sorozata, amely egy médiaszolgáltató által kialakított műsorrendben vagy műsorkínálatban önálló egységet alkot, ideértve a egész estés filmet, a rövid videót, a sporteseményt, a vígjátékot, a dokumentumfilmet, a gyermekműsort és az eredeti drámát;”;

b)  »műsorszám« hangos vagy néma mozgóképek sorozata, amely egy médiaszolgáltató által kialakított műsorrendben vagy műsorkínálatban önálló egységet alkot, ideértve az egész estés filmet, a rövid videót, a sporteseményt, a vígjátékot, a dokumentumfilmet, a gyermekműsort, a szórakoztató műsort, a valóságshow-t és az eredeti drámát;

Indokolás

A hirdetések tekintetében korlátozások alá eső vagy alkalmazkodást szükségessé tevő műsorszámok vonatkozásában a „műsorszám” fogalommeghatározását feltétlenül ki kell terjeszteni azokra a családi műsorokra, például szórakoztató műsorokra és valóságshow-kra, amelyeket egyszerre néznek felnőttek és gyermekek is.

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont

2010/13/EU irányelv

1 cikk – 1 bekezdés – b a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ba)  »felhasználó által előállított videó« hangos vagy néma mozgóképek sorozatából álló önálló egység, amelyet egy vagy több felhasználó hoz létre és/vagy tölt fel a videomegosztó platformra;

ba)  »felhasználó által előállított videó«: hangos vagy néma mozgóképek sorozatából álló önálló egység, amelyet feltöltöttek egy videómegosztó platformra;

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d a pont (új)

2010/13/EU irányelv

1 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  a szöveg a következő bb) ponttal egészül ki:

 

„bb)  „szerkesztői döntés”: a szerkesztői felelősség gyakorlása céljából nap mint nap meghozott döntés;

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d b pont (új)

2010/13/EU irányelv

1 cikk – 1 bekezdés – b c pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db)  a szöveg a következő bc) ponttal egészül ki:

 

„bc)  „akadálymentesítési szolgáltatás”: az audiovizuális médiaszolgáltatás hozzáadott jellemzője, amely javítja a műsorszámok hozzáférhetőségét a csökkent képességű emberek, köztük a fogyatékossággal élő személyek számára.

Módosítás    48

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e a pont (új)

2010/13/EU irányelv

1 cikk – 1 bekezdés – k pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ea)  A k) pont helyébe a következő szöveg lép:

„k)  „támogatás” olyan hozzájárulás, amelyet audiovizuális médiaszolgáltatás nyújtásával vagy audiovizuális alkotások készítésével nem foglalkozó köz- vagy magánvállalkozások vagy természetes személyek nyújtanak audiovizuális médiaszolgáltatások vagy műsorszámok finanszírozására azzal a céllal, hogy népszerűsítsék nevüket, védjegyüket, arculatukat, tevékenységüket vagy termékeiket;

„k)  „támogatás” olyan közvetlen vagy közvetett hozzájárulás, amelyet audiovizuális médiaszolgáltatás, videómegosztóplatform-szolgáltatások vagy felhasználók által előállított videók nyújtásával vagy audiovizuális alkotások készítésével nem foglalkozó köz- vagy magánvállalkozások vagy természetes személyek nyújtanak audiovizuális médiaszolgáltatások, videómegosztóplatform-szolgáltatások, felhasználók által előállított videók vagy műsorszámok finanszírozására azzal a céllal, hogy népszerűsítsék nevüket, védjegyüket, arculatukat, tevékenységüket vagy termékeiket;

Módosítás    49

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e b pont (új)

2010/13/EU irányelv

1 cikk – 1 bekezdés – m pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

eb)  Az m) pont helyébe a következő szöveg lép:

„m)  „termékmegjelenítés” az audiovizuális kereskedelmi közlemény bármely olyan formája, amely terméket, szolgáltatást, ezek védjegyét vagy ezekre való utalást tartalmaz oly módon, hogy az – fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében – egy műsorszámban jelenik meg;

„m)  „termékmegjelenítés” az audiovizuális kereskedelmi közlemény bármely olyan formája, amely terméket, szolgáltatást, ezek védjegyét vagy ezekre való utalást tartalmaz oly módon, hogy az – fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében – egy műsorszámban vagy felhasználók által előállított videóban jelenik meg;

Módosítás    50

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

2010/13/EU irányelv

2 cikk – 3 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)   a (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„b)  ha a médiaszolgáltató központi ügyintézésének helye az egyik tagállamban található, de az audiovizuális médiaszolgáltatással kapcsolatos szerkesztői döntéseket egy másik tagállamban hozzák, azt abban a tagállamban kell letelepedettnek tekinteni, amelyikben az audiovizuális médiaszolgáltatással kapcsolatos tevékenységben közreműködő munkaerő többsége működik;”

 

Módosítás    51

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a a pont (új)

2010/13/EU irányelv

2 cikk – 4 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

aa)  A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(4)  Azokat a médiaszolgáltatókat, amelyekre a (3) bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók, egy tagállam joghatósága alá tartozónak kell tekinteni a következő esetekben:

(4)  Azokat a médiaszolgáltatókat, amelyekre a (3) bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók, egy tagállam joghatósága alá tartozónak kell tekinteni a következő esetekben:

a)  az adott tagállamban található műholdas feladó-állomást használnak;

a)  az adott tagállamban található műholdas feladó-állomást használnak; vagy

b)  bár nem használnak az adott tagállamban található műholdas feladó-állomást, a műholdnak az adott tagállam tulajdonában lévő átviteli kapacitását használják.

b)  a műholdnak az adott tagállam tulajdonában lévő átviteli kapacitását használják.

(Ez a módosítás a meglévő jogi aktus egyik rendelkezését – a 2. cikk (4) bekezdése m) pontját – kívánja módosítani, amelyet a Bizottság javaslata nem említ.) Megemlítendő azonban, hogy ez a nem nyit meg új érdemi pontot az irányelv felülvizsgálatában, csupán egy változtatást vezet be annak érdekében, hogy jogilag biztosítsa az összhangot az előadó álláspontjával.)

Indokolás

A feladó-állomás helye nagyon rövid időn belül megváltozhat. E rendelkezés pontosítása lehetővé teszi a nemzeti szabályozó szerv számára annak gyors meghatározását, hogy mely joghatóság illetékes egy adott időpontban.

Módosítás    52

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

2010/13/EU irányelv

2 cikk – 5 a és 5 b bekezdések

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5a)  A tagállamok közlik a Bizottsággal a joghatóságuk alá tartozó audiovizuális médiaszolgáltatók listáját, és a joghatóságukat megalapozó, az(2)–(5) bekezdésben rögzített kritériumokat. Ezután a Bizottságot késedelem nélkül tájékoztatják e lista bármilyen változásáról. A Bizottság gondoskodik róla, hogy az illetékes független szabályozó hatóságok hozzáférjenek ehhez az információhoz.

(5a)  A tagállamok listát vezetnek a joghatóságuk alá tartozó audiovizuális médiaszolgáltatókról és a joghatóságukat megalapozó, a (2)–(5) bekezdésben rögzített kritériumokról. A lista emellett információt tartalmaz azokról a tagállamokról, ahol az audiovizuális médiaszolgáltatást elérhetővé tették, valamint a szolgáltatás nyelvi változatairól. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a szabályozó hatóságok és/vagy szervek egy központi adatbázison keresztül megosszák a Bizottsággal és az Audiovizuális Médiaszolgáltatásokat Szabályozó Hatóságok Európai Csoportjával (ERGA) ezeket a listákat, és nyilvánosan hozzáférhetővé tegyék azokat. Ezeket a listákat bármilyen változás esetén késedelem nélkül aktualizálni kell.

(5b)  Ha az irányelv 3. és 4. cikkét alkalmazva az érintett tagállamok nem értenek egyet abban, melyiküknek van joghatósága, kötelesek az ügyet indokolatlan késedelem nélkül a Bizottság tudomására hozni. A Bizottság jogosult az Audiovizuális Médiaszolgáltatásokat Szabályozó Hatóságok Európai Csoportjától (ERGA) az ügyben állásfoglalást kérni, melynek határideje a bizottsági kérelem benyújtásától számított tizenöt munkanap. Ha a Bizottság állásfoglalásért az ERGA-hoz fordul, a 3. cikk (5) és a 4 cikk (5) bekezdésben meghatározott határidőket mindaddig fel kell függeszteni, amíg az ERGA állásfoglalását el nem fogadta.

(5b)  Ha az irányelv 3. és 4. cikkét alkalmazva az érintett tagállamok nem értenek egyet abban, melyiküknek van joghatósága, kötelesek az ügyet indokolatlan késedelem nélkül a Bizottság tudomására hozni. A Bizottság jogosult az ERGA-tól az ügyben állásfoglalást kérni, melynek határideje a bizottsági kérelem benyújtásától számított tizenöt munkanap. Az ERGA véleményét a kapcsolattartó bizottságnak is el kell küldeni. Ha a Bizottság állásfoglalásért az ERGA-hoz fordul, a 3. cikk (5) és a 4 cikk (5) bekezdésben meghatározott határidőket mindaddig fel kell függeszteni, amíg az ERGA állásfoglalását el nem fogadta.

 

A Bizottság az érintett tagállam kérése vagy az ERGA állásfoglalása nyomán határoz arról, hogy melyik tagállam rendelkezik joghatósággal.

Módosítás    53

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b a pont (új)

2010/13/EU irányelv

2 cikk – 5 b a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(5ba)  A Bizottság az (5b) bekezdésben említett értesítéstől vagy az ERGA állásfoglalásának kiadásától számított egy hónapon belül határoz.

Indokolás

A módosítás célja, hogy határidőt tűzzön ki az Európai Bizottság számára az illetékes joghatósággal kapcsolatos jogvita rendezésére.

Módosítás    54

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2010/13/EU irányelv

3. cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„3. cikk

„3. cikk

(1)  A tagállamok biztosítják a más tagállamokból származó audiovizuális médiaszolgáltatások vételének szabadságát, és nem korlátozzák területükön azok továbbközvetítését olyan okokból, amelyek az ezen irányelv által összehangolt területekre vonatkoznak.

(1)  A tagállamok biztosítják a más tagállamokból származó audiovizuális médiaszolgáltatások vételének szabadságát, és nem korlátozzák területükön azok továbbközvetítését olyan okokból, amelyek az ezen irányelv által összehangolt területekre vonatkoznak.

(2)  A tagállamok ideiglenesen eltérhetnek az (1) bekezdés rendelkezéseitől, ha egy másik tagállam joghatósága alá tartozó médiaszolgáltató olyan audiovizuális médiaszolgáltatást nyújt, amely:

(2)  A tagállamok a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága, valamint a médiapluralizmus sérelme nélkül ideiglenesen eltérhetnek az (1) bekezdés rendelkezéseitől, ha egy másik tagállam joghatósága alá tartozó médiaszolgáltató olyan audiovizuális médiaszolgáltatást nyújt, amely:

a)  a 6. vagy a 12. cikket vagy mindkettőt nyilvánvalóan, súlyosan és komolyan megsérti;

a)  a 6. cikket vagy a 6a. cikk (1) bekezdését nyilvánvalóan, súlyosan és komolyan megsérti; vagy

b)  a közbiztonságot megsérti, vagy a közbiztonság, így a nemzetbiztonság és a honvédelem sérelmével fenyegető súlyos és komoly kockázatot képvisel; vagy

b)  a közbiztonságot vagy a közegészséget sérti, vagy a közbiztonság, így a nemzetbiztonság és a honvédelem, illetve a közegészség sérelmével fenyegető súlyos és komoly kockázatot jelent;

c)  a közegészségügyet megsérti, vagy a közegészségügy sérelmével fenyegető súlyos és komoly kockázatot képvisel.

 

(3)  A tagállamok a (2) bekezdést csak akkor alkalmazhatják, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

(3)  A tagállamok a (2) bekezdést csak akkor alkalmazhatják, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

a)  a jelen bekezdés b) pontja szerinti értesítést megelőző 12 hónap alatt a médiaszolgáltató az érintett tagállam álláspontja szerint legalább két ízben megsértette a (2) bekezdés a), b) vagy c) pontját;

a)  a médiaszolgáltató az érintett tagállam álláspontja szerint megsértette a (2) bekezdés a) vagy b) pontját;

b)  az érintett tagállam írásban értesítette a médiaszolgáltatót, azt a tagállamot, amelynek a joghatósága alá a szolgáltató tartozik, valamint a Bizottságot az állítólagos jogsértésről és az általa az állítólagos jogsértés ismételt előfordulása esetén meghozni kívánt intézkedésekről;

b)  az érintett tagállam írásban értesítette a médiaszolgáltatót, azt a tagállamot, amelynek a joghatósága alá a szolgáltató tartozik, valamint a Bizottságot az állítólagos jogsértésről és az általa az állítólagos jogsértés ismételt előfordulása esetén meghozni kívánt intézkedésekről;

c)  a szolgáltató felett joghatósággal rendelkező tagállammal és a Bizottsággal folytatott tárgyalásokon nem sikerült az ügyet a b) pont szerint adott értesítéstől számított egy hónapon belül békésen rendezni;

c)  a szolgáltató felett joghatósággal rendelkező tagállammal és a Bizottsággal folytatott tárgyalásokon nem sikerült az ügyet a b) pont szerint adott értesítéstől számított egy hónapon belül békésen rendezni;

d)  a médiaszolgáltatások nyújtója a jelen bekezdés b) pontja szerint adott értesítés után legalább egyszer megsértette a (2) bekezdés a), b) vagy c) pontját;

d)  a médiaszolgáltatások nyújtója a jelen bekezdés b) pontja szerint adott értesítés után legalább egyszer megsértette a (2) bekezdés b) vagy c) pontját;

e)  az értesítő tagállam tiszteletben tartotta az érintett médiaszolgáltató védelemhez való jogát, továbbá különösen lehetőséget adott számára, hogy az állítólagos jogsértésekről és a tagállam által kilátásba helyezett intézkedésekről kifejtse álláspontját. Az értesítő tagállam köteles ezeket a nézeteket a joghatósággal rendelkező tagállam álláspontjával együtt megfelelően figyelembe venni.

e)  az értesítő tagállam tiszteletben tartotta az érintett médiaszolgáltató védelemhez való jogát, továbbá különösen lehetőséget adott számára, hogy az állítólagos jogsértésről és a tagállam által kilátásba helyezett intézkedésekről kifejtse álláspontját. Az értesítő tagállam köteles ezeket a nézeteket a joghatósággal rendelkező tagállam álláspontjával együtt megfelelően figyelembe venni.

A (3) bekezdés a) és d) pontja kizárólag a lineáris szolgáltatásokra nézve alkalmazható.

 

(4)  A tagállam által a (2) és (3) bekezdésre tekintettel hozott intézkedésekről szóló értesítést követő három hónapon belül, továbbá az ERGA véleményének kikérését követően, a Bizottság határozatot hoz arról, hogy az intézkedések megfelelnek-e az uniós jognak. Ennek az időtartamnak a kezdő időpontja a teljes értesítés kézhezvétele utáni nap. Az értesítés akkor tekinthető teljesnek, ha az annak kézhezvételétől vagy a kért kiegészítő információk átvételétől számított három hónapon belül a Bizottság nem kér további információt.

(4)  A tagállam által a (2) és (3) bekezdésre tekintettel hozott intézkedésekről szóló értesítést követő három hónapon belül, továbbá az ERGA véleményének kikérését követően, a Bizottság határozatot hoz arról, hogy az intézkedések megfelelnek-e az uniós jognak. Ennek az időtartamnak a kezdő időpontja a teljes értesítés kézhezvétele utáni nap. Az értesítés akkor tekinthető teljesnek, ha az annak kézhezvételétől vagy a kért kiegészítő információk átvételétől számított egy hónapon belül a Bizottság nem kér további információt.

Ha a Bizottság az értesítést hiányosnak ítéli, köteles az összes hiányzó információ pótlását kérni. A Bizottság köteles a tagállamot a hiánypótlás iránti kérésre adott válasz átvételéről tájékoztatni.

Ha a Bizottság az értesítést hiányosnak ítéli, köteles az összes hiányzó információ pótlását kérni. A Bizottság köteles a tagállamot a hiánypótlás iránti kérésre adott válasz átvételéről tájékoztatni.

Ha a tagállam a Bizottság által meghatározott határidőre nem vagy hiányosan nyújtja be a kért információt, a Bizottság köteles határozatban kimondani, hogy a tagállam által a (2) bekezdés szerint meghozott intézkedések nem egyeztethetők össze az uniós joggal. Ha a Bizottság határozata szerint az intézkedések nem egyeztethetők össze az uniós joggal, a tagállam a tagállam köteles sürgősséggel megszüntetni a kérdéses intézkedéseket.

Ha a tagállam a Bizottság által meghatározott határidőre nem vagy hiányosan nyújtja be a kért információt, a Bizottság köteles határozatban kimondani, hogy a tagállam által a (2) bekezdés szerint meghozott intézkedések nem egyeztethetők össze az uniós joggal. Ha a Bizottság határozata szerint az intézkedések nem egyeztethetők össze az uniós joggal, a tagállam köteles sürgősséggel, a határozat dátumától számított két héten belül megszüntetni a kérdéses intézkedéseket.

(5)  A (3) és (4) bekezdés nem érinti az érintett médiaszolgáltató felett joghatósággal rendelkező tagállamban a kérdéses jogsértésekkel kapcsolatos bármely eljárás, jogorvoslat vagy szankció alkalmazását.

(5)  A (3) és (4) bekezdés nem érinti az érintett médiaszolgáltató felett joghatósággal rendelkező tagállamban a kérdéses jogsértéssel kapcsolatos bármely eljárás, jogorvoslat vagy szankció alkalmazását.

(6)  A tagállamok sürgős esetekben eltérhetnek a (3) bekezdés b) és c) pontjában előírt feltételektől. Ebben az esetben a tagállam az intézkedésekről a lehető legrövidebb időn belül értesíti a Bizottságot és azon tagállamot, amelynek joghatósága alá a médiaszolgáltató tartozik, megjelölve azokat az okokat, amelyek miatt a tagállam az esetet olyan sürgősnek tekinti, hogy emiatt szükségesnek tartja a feltételektől való eltérést.

(6)  A tagállamok sürgős esetekben eltérhetnek a (3) bekezdés b) és c) pontjában előírt feltételektől. Ebben az esetben a tagállam az intézkedésekről a lehető legrövidebb időn belül értesíti a Bizottságot és azon tagállamot, amelynek joghatósága alá a médiaszolgáltató tartozik, megjelölve azokat az okokat, amelyek miatt a tagállam az esetet olyan sürgősnek tekinti, hogy emiatt szükségesnek tartja a feltételektől való eltérést.

(7)  A tagállam a (6) bekezdésben említett eljáráshoz való lehetőségének sérelme nélkül a Bizottság a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja a közölt intézkedések uniós joggal való összeegyeztethetőségét. Ha arra a következtetésre jut, hogy az intézkedések összeegyeztethetetlenek az uniós joggal, a Bizottság arra kötelezi a tagállamot, hogy tartózkodjon a tervezett intézkedésektől, vagy sürgősen szüntesse meg azokat.

(7)  A tagállam a (6) bekezdésben említett eljáráshoz való lehetőségének sérelme nélkül a Bizottság a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja a közölt intézkedések uniós joggal való összeegyeztethetőségét. Ha arra a következtetésre jut, hogy az intézkedések összeegyeztethetetlenek az uniós joggal, a Bizottság arra kötelezi a tagállamot, hogy tartózkodjon a tervezett intézkedésektől, vagy sürgősen – az uniós joggal való összeegyeztethetetlenség Bizottság általi megállapításától számított két héten belül – szüntesse meg azokat.

(8)  A tagállamok és a Bizottság kötelesek egymással rendszeresen megosztani a (2)–(7) bekezdésben ismertetett eljárással kapcsolatos tapasztalataikat és bevált módszereiket a 29. cikk alapján a kapcsolattartás érdekében létrehozott bizottság és az ERGA keretein belül.”;

(8)  A tagállamok és a Bizottság kötelesek egymással rendszeresen megosztani a (2)–(7) bekezdésben ismertetett eljárással kapcsolatos tapasztalataikat és bevált módszereiket a kapcsolattartó bizottság és az ERGA keretein belül.”;

Módosítás    55

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

2010/13/EU irányelv

4. cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.  A 4. cikk a következőképpen módosul:

5.  a 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

a)   az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

a)   az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

„4. cikk

(1)  A tagállamoknak továbbra is jogukban áll előírni, hogy a joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók az 5., 6., 6a., 9., 10., 11., 12., 13., 16., 17., 19–26, a 30 és a 30a. cikkben rendelteknél részletesebb vagy szigorúbb szabályoknak feleljenek meg, feltéve, hogy e szabályok megfelelnek az uniós jognak.

(1)  A tagállamoknak továbbra is jogukban áll előírni, hogy a joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók az 5., 6., 6a., 7., 9., 10., 11., 13., 16., 17., 19–26., a 30 és a 30a. cikkben rendelteknél részletesebb vagy szigorúbb szabályoknak feleljenek meg, feltéve, hogy e szabályok megfelelnek az uniós jognak, tiszteletben tartják a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát és a médiapluralizmust, továbbá nem tartalmaznak a szolgáltató állampolgárságához vagy székhelyéhez kapcsolódó megkülönböztető rendelkezéseket. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, az ERGA-t és a kapcsolattartó bizottságot minden részletesebb vagy szigorúbb intézkedésről, és nyilvánosságra hozzák azokat.

 

aa)   a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(2)  Ha a tagállam:

(2)  Ha a tagállam:

a)  gyakorolta az (1) bekezdés szerinti, részletesebb vagy szigorúbb általános közérdekű szabályok elfogadására vonatkozó jogát; valamint

a)  gyakorolta az (1) bekezdés szerinti, részletesebb vagy szigorúbb általános közérdekű szabályok elfogadására vonatkozó jogát; valamint

b)  megállapítja, hogy egy másik tagállam joghatósága alá tartozó műsorszolgáltató valamely televíziós műsorszolgáltatását teljes egészében vagy legnagyobbrészt az ő területére irányítja,

b)  megállapítja, hogy egy másik tagállam joghatósága alá tartozó médiaszolgáltató valamely audiovizuális médiaszolgáltatását teljes egészében vagy legnagyobbrészt az ő területére irányítja,

kapcsolatba léphet a műsorszolgáltató tekintetében joghatósággal rendelkező tagállammal annak érdekében, hogy a felmerülő problémákra kölcsönösen kielégítő megoldást találjanak. Az első tagállamtól érkező indokolt kérelem kézhezvételét követően a joghatósággal rendelkező tagállam felszólítja a műsorszolgáltatót, hogy tegyen eleget a kérdéses, általános közérdekű szabályoknak. A joghatósággal rendelkező tagállam a kérelem kézhezvételét követő két hónapon belül tájékoztatja az első tagállamot az elért eredményekről. Bármelyik tagállam felkérheti a 29. cikk szerint létrehozott kapcsolattartó bizottságot az eset kivizsgálására.

kapcsolatba léphet a műsorszolgáltató tekintetében joghatósággal rendelkező tagállammal annak érdekében, hogy a felmerülő problémákra kölcsönösen kielégítő megoldást találjanak. Az első tagállamtól érkező indokolt kérelem kézhezvételét követően a joghatósággal rendelkező tagállam felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy tegyen eleget a kérdéses, általános közérdekű szabályoknak. A joghatósággal rendelkező tagállam a kérelem kézhezvételét követő két hónapon belül tájékoztatja az első tagállamot az elért eredményekről. Bármelyik tagállam felkérheti a kapcsolattartó bizottságot az eset kivizsgálására.

b)   a (3) bekezdés az alábbi második albekezdéssel egészül ki az első albekezdés b) pontja után:

b)   a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(3)  Az első tagállam megfelelő intézkedéseket fogadhat el az érintett műsorszolgáltatóval szemben, ha megállapítja, hogy:

(3)  Az első tagállam megfelelő intézkedéseket fogadhat el az érintett médiaszolgáltatóval szemben, ha megállapítja, hogy:

a)  a (2) bekezdés alkalmazása által elért eredmények nem kielégítők; valamint

a)  a (2) bekezdés alkalmazása által elért eredmények nem kielégítők; valamint

b)  az érintett műsorszolgáltató azért telepedett le a joghatósággal rendelkező tagállamban, hogy kijátssza a szigorúbb szabályokat, amelyek az ezen irányelv által összehangolt területeken alkalmazandók lennének rá, ha a műsorszolgáltató az első tagállamban telepedett volna le.

b)  az érintett médiaszolgáltató azért telepedett le a joghatósággal rendelkező tagállamban, hogy kijátssza a szigorúbb szabályokat, amelyek az ezen irányelv által összehangolt területeken alkalmazandók lennének rá, ha a műsorszolgáltató az első tagállamban telepedett volna le.

A (2) bekezdés a) és b) pontja alapján korábban intézkedéseket meghozó tagállam bizonyítékokkal igazolja, hogy milyen indokokkal támasztja alá az állítólagos jogsértés megállapítását.

A (2) bekezdés a) és b) pontja alapján korábban intézkedéseket meghozó tagállam bizonyítékokkal igazolja, hogy milyen indokokkal támasztja alá az állítólagos jogsértés megállapítását.

Ezen intézkedéseknek objektíve szükségeseknek kell lenniük, azokat megkülönböztetés nélkül kell alkalmazni, és arányosnak kell lenniük az elérni kívánt célokkal.

Ezen intézkedéseknek objektíve szükségeseknek kell lenniük, azokat megkülönböztetés nélkül kell alkalmazni, és arányosnak kell lenniük az elérni kívánt célokkal.

c)   a (4) és (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

c)   a (4) és (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(4)  A tagállamok a (3) bekezdés alapján csak akkor hozhatnak intézkedéseket, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

(4)  A tagállamok a (3) bekezdés alapján csak akkor hozhatnak intézkedéseket, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

a)  a tagállam értesítette a Bizottságot és azt a tagállamot, amelyben a műsorszolgáltató letelepedett, az ilyen intézkedések meghozatalára irányuló szándékáról, és megindokolta megállapítását;

a)  a tagállam értesítette a Bizottságot és azt a tagállamot, amelyben a médiaszolgáltató letelepedett, az ilyen intézkedések meghozatalára irányuló szándékáról, és megindokolta megállapítását;

b)  tiszteletben tartotta az érintett műsorszolgáltató védelemhez való jogát, továbbá különösen lehetőséget adott számára, hogy az állítólagos jogsértésekről és az értesítő tagállam által kilátásba helyezett intézkedésekről kifejtse álláspontját;

b)  tiszteletben tartotta az érintett műsorszolgáltató védelemhez való jogát, továbbá különösen lehetőséget adott számára, hogy az állítólagos jogsértésekről és az értesítő tagállam által kilátásba helyezett intézkedésekről kifejtse álláspontját;

c)  a Bizottság, miután kikérte az ERGA véleményét, úgy határozott, hogy az intézkedések az uniós joggal összeegyeztethetőek, és különösen, hogy a (2) és (3) bekezdés szerint intézkedéseket hozó tagállam megállapításai kellően megalapozottak.

c)  a Bizottság, miután kikérte a kapcsolattartó bizottság és az ERGA véleményét, úgy határozott, hogy az intézkedések az uniós joggal összeegyeztethetőek, és különösen, hogy az (2) és (3) bekezdés szerint intézkedéseket hozó tagállam megállapításai kellően megalapozottak.

(5)  A Bizottság az (4) bekezdés a) pontjában említett értesítéstől számított három hónapon belül határoz. Ennek az időtartamnak a kezdő időpontja a teljes értesítés kézhezvétele utáni nap. A bejelentés akkor tekinthető teljesnek, ha annak kézhezvételétől számított három hónapon belül, vagy a kért kiegészítő információk átvételétől számított két hónapon belül a Bizottság nem kér további információt.

(5)  A Bizottság a (4) bekezdés a) pontjában említett értesítéstől számított három hónapon belül határoz. Ennek az időtartamnak a kezdő időpontja a teljes értesítés kézhezvétele utáni nap. A bejelentés akkor tekinthető teljesnek, ha annak kézhezvételétől, illetve a kért kiegészítő információk átvételétől számított egy hónapon belül a Bizottság nem kér további információt.

Ha a Bizottság az értesítést hiányosnak ítéli, köteles az összes hiányzó információ pótlását kérni. A Bizottság köteles a tagállamot a hiánypótlás iránti kérésre adott válasz átvételéről tájékoztatni.

Ha a Bizottság az értesítést hiányosnak ítéli, köteles az összes hiányzó információ pótlását kérni. A Bizottság köteles a tagállamot a hiánypótlás iránti kérésre adott válasz átvételéről tájékoztatni.

Ha a tagállam a Bizottság által meghatározott határidőre nem vagy hiányosan nyújtja be a kért információt, a Bizottság köteles határozatban kimondani, hogy a tagállam által a (3) bekezdés szerint meghozott intézkedések nem egyeztethetők össze az uniós joggal. Ha a Bizottság megállapítja, hogy az intézkedések összeegyeztethetetlenek az uniós joggal, akkor az érintett tagállam köteles tartózkodni a kilátásba helyezett intézkedések meghozatalától.

Ha a tagállam a Bizottság által meghatározott határidőre nem vagy hiányosan nyújtja be a kért információt, a Bizottság köteles határozatban kimondani, hogy a tagállam által a (3) bekezdés szerint meghozott intézkedések nem egyeztethetők össze az uniós joggal. Ha a Bizottság megállapítja, hogy az intézkedések összeegyeztethetetlenek az uniós joggal, akkor az érintett tagállam köteles tartózkodni a kilátásba helyezett intézkedések meghozatalától.

 

ca)   a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(6)  A tagállamok jogrendszerük keretei között megfelelő eszközökkel biztosítják, hogy a joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók ténylegesen megfeleljenek ezen irányelv rendelkezéseinek.

(6)  A tagállamok jogrendszerük keretei között megfelelő eszközökkel biztosítják, hogy a joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók ténylegesen megfeleljenek ezen irányelv rendelkezéseinek.

d)   a (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

d)   a (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(7)  A tagállamok az ezen irányelv által összehangolt területeken a jogrendszerük által lehetővé tett mértékben ösztönzik a nemzeti szinten elfogadott magatartási kódexek révén létrejövő társszabályozási és önszabályozási rendszereket. Ezeket a kódexeket úgy kell kialakítani, hogy azokat a legfontosabb érdekeltek széles körben elfogadják az érintett tagállamokban. A magatartási kódexekben világosan és félreérthetetlenül meg kell jelölni azok célkitűzéseit. A kódexeknek rendelkezniük kell a kitűzött célok rendszeres, átlátható és független nyomon követéséről és értékeléséről. Rendelkezniük kell az eredményes végrehajtásról, így például szükség esetén eredményes és arányos szankciókról.

(7)  A Bizottság és a tagállamok az ezen irányelv által összehangolt területeken a jogrendszerük által lehetővé tett mértékben ösztönzik és előmozdítják a nemzeti szinten elfogadott magatartási kódexek révén létrejövő önszabályozási és társszabályozási rendszereket. Ezeket a kódexeket az érintett tagállamok joghatósága területén tevékenykedő érdekelteknek széles körben el kell fogadniuk. A magatartási kódexekben világosan és félreérthetetlenül meg kell jelölni azok célkitűzéseit. A szabályozó hatóságoknak és/vagy szerveknek rendelkezniük kell a kódexekben kitűzött célok rendszeres, átlátható és független nyomon követéséről és értékeléséről. A magatartási kódexeknek rendelkezniük kell a szabályozó hatóságok és/vagy szervek általi eredményes és átlátható végrehajtásról, így például az eredményes és arányos szankciókról.

 

Az ERGA arra ösztönzi a médiaszolgáltatókat, hogy az Unióban mindenütt osszák meg egymással a társszabályozási rendszerekre vonatkozó legjobb gyakorlataikat.

A kódexek aláírói kötelesek a Bizottság részére benyújtani a 6a. cikk (3),valamint a 9. cikk (2) és (4) bekezdésében említett uniós magatartási kódextervezeteket, és a létező uniós magatartási kódexek módosításait vagy bővítéseit.

A Bizottság a tagállamokkal együttműködve, adott esetben, a szubszidiaritás és az arányosság elvével összhangban és a kapcsolattartó bizottsággal, az ERGA-val és a médiaszolgáltatókkal konzultálva, az azonosított bevált gyakorlatokat figyelembe véve előmozdítja uniós magatartási kódexek kidolgozását. A kódexek aláírói kötelesek a Bizottság részére benyújtani a magatartási kódextervezeteket és a meglévő uniós magatartási kódexek módosításait vagy bővítéseit. A Bizottság a bevált gyakorlatok megosztásának előmozdítása érdekében kellő nyilvánosságot biztosít e magatartási kódexek számára.

A Bizottság felkérheti az ERGA-t, hogy véleményezze az ilyen kódexek tervezeteit, módosításait vagy bővítéseit. A Bizottság jogosult e kódexeket szükség szerint közzé tenni.

Az ERGA rendszeresen nyomon követi az említett uniós magatartási kódexekben kitűzött célok elérését, és rendszeres, átlátható és független értékelést nyújt azokról a Bizottság és a kapcsolattartó bizottság számára.

 

da)   a (7) bekezdés után a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

 

(7a)  Ha egy független nemzeti szabályozó szerv és/vagy hatóság megállapítja, hogy valamely magatartási kódex vagy annak részei nem bizonyultak eléggé eredményesnek, a szóban forgó szabályozó szerv és/vagy hatóság szerinti tagállamnak jogában áll olyan részletesebb és szigorúbb szabályokat előírni a joghatósága alatt álló médiaszolgáltatók számára, amelyek megfelelnek ezen irányelvnek és az uniós jognak, és tiszteletben tartják a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát, valamint a médiapluralizmust. Az ilyen szabályokat késedelem nélkül be kell jelenteni a Bizottságnak.

 

db)   a (8) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(8)  A 2000/31/EK irányelv alkalmazandó, amennyiben ez az irányelv másként nem rendelkezik. Abban az esetben, ha a 2000/31/EK irányelv valamely rendelkezése ellentétes ezen irányelv valamely rendelkezésével, ezen irányelv rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve, ha ez az irányelv másként rendelkezik.

(8)  A 2000/31/EK irányelv alkalmazandó, amennyiben ez az irányelv másként nem rendelkezik. Abban az esetben, ha a 2000/31/EK irányelv valamely rendelkezése ellentétes ezen irányelv valamely rendelkezésével, ezen irányelv rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve, ha ez az irányelv másként rendelkezik.

Módosítás    56

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

2010/13/EU irányelv

5. cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7.  Az 5. cikk d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

7.  Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

„5. cikk

 

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók egyszerűen, közvetlenül és folyamatosan hozzáférhető formában a szolgáltatás igénybe vevőinek rendelkezésére bocsássák legalább a következők információkat:

 

a)  név;

 

b)  a székhely földrajzi címe;

 

c)  a médiaszolgáltató részletes adatai, többek között e-mail címe, honlapja, amelyek lehetővé teszik a gyors közvetlen és tényleges kapcsolatfelvételt;

„d)  a médiaszolgáltatók felett joghatósággal rendelkező tagállam és az illetékes szabályozó hatóságok vagy felügyeleti szervek.”

d)  a médiaszolgáltató felett joghatósággal rendelkező tagállam és az illetékes szabályozó hatóságok és/vagy szervek vagy felügyeleti szervek.”

Módosítás    57

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

2010/13/EU irányelv

6. cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok kötelesek megfelelő eszközök révén elérni, hogy a joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók által nyújtott audiovizuális médiaszolgáltatások ne tartalmazzanak nem, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor vagy szexuális irányultság alapján meghatározott személyek csoportjával vagy ilyen csoport valamely tagjával szemben erőszakra vagy gyűlöletre való uszítást.”

A tagállamok kötelesek megfelelő eszközök révén elérni, hogy a joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók által nyújtott audiovizuális médiaszolgáltatások ne tartalmazzák a következők egyikét sem:

 

a)  az emberi méltóság megsértésére való uszítás;

 

b)  nemzetiség, nem, faj, bőrszín, etnikai vagy társadalmi hovatartozás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, kor, nem, nemi identitás és annak kifejezése, szexuális irányultság, tartózkodásra való jogosultság vagy egészségi állapot alapján meghatározott személlyel vagy személyek csoportjával szembeni erőszakra vagy gyűlöletre való uszítás;

 

c)  terrorizmusra való uszítás.”

Módosítás    58

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

2010/13/EU irányelv

6 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9.  A szöveg a következő 6a. cikkel egészül ki:

9.  A szöveg a következő 6a. cikkel egészül ki:

„6a. cikk

„6a. cikk

 

(1)  A tagállamok megfelelő, arányos és hatékony intézkedéseket hoznak annak biztosítására, hogy a joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók által nyújtott olyan audiovizuális médiaszolgáltatások, amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai, értelmi vagy erkölcsi fejlődését, csak oly módon legyenek elérhetők, amely biztosítja, hogy a kiskorúak rendes körülmények között ne hallgathassák vagy nézhessék azokat. Ezen intézkedések közé tartozhat a műsorszolgáltatás időpontjának helyes megválasztása, illetve az életkor ellenőrzését szolgáló vagy egyéb technika intézkedések alkalmazása. Az ilyen intézkedéseknek arányosnak kell lenniük a műsorszám potenciális ártalmaival, nem vezethetnek a személyes adatok további feldolgozásához, és nem érinthetik az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének1a 8. cikkét.

 

A legkárosabb tartalmak, például öncélú erőszak és pornográfia esetén, a legszigorúbb intézkedéseket kell alkalmazni.

(1)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatók elégséges információt biztosítsanak a nézőnek az olyan tartalomról, amely károsíthatják a kiskorúak fizikai, értelmi vagy erkölcsi fejlődését. Ennek érdekében a tagállamok olyan jelölési rendszert alkalmazhatnak, amely felhívja a figyelmet az audiovizuális médiaszolgáltatás tartalmának a jellegére.

(2)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a médiaszolgáltatók elégséges információt biztosítsanak a nézőnek az olyan tartalomról, amely károsíthatják a kiskorúak fizikai, értelmi vagy erkölcsi fejlődését. Ennek érdekében a tagállamok olyan jelölési rendszert alkalmazhatnak, amely felhívja a figyelmet az audiovizuális médiaszolgáltatás tartalmának a jellegére.

 

(2a)  A tagállamok biztosítják, hogy a joghatóságuk alá eső médiaszolgáltatók által nyújtott, a kiskorúak fizikai vagy értelmi fejlődését esetlegesen károsító audiovizuális médiaszolgáltatásoktól való védelemre szolgáló intézkedések szükségesek és arányosak legyenek, továbbá teljes mértékben tiszteletben tartsák a Chartában, különösen annak III. címében és 52. cikkében foglalt kötelezettségeket.

(2)  A jelen cikk végrehajtása érdekében a tagállamoknak ösztönözniük kell a társszabályozást.

(4)  A jelen cikk végrehajtása érdekében a tagállamoknak ösztönözniük kell az önszabályozást és a társszabályozást.

(3)  A Bizottság és az ERGA arra ösztönzi a médiaszolgáltatókat, hogy az Unióban mindenütt osszák meg egymással a társszabályozási rendszerekre vonatkozó legjobb gyakorlataikat. Indokolt esetben a Bizottságnak elő kell segítenie az Uniós magatartási kódexek kidolgozását.

(5)  A Bizottság és az ERGA arra ösztönzi a médiaszolgáltatókat, hogy az Unióban mindenütt osszák meg egymással az önszabályozásra és a társszabályozási rendszerekre vonatkozó legjobb gyakorlataikat. Indokolt esetben a Bizottságnak elő kell segítenie az Uniós magatartási kódexek kidolgozását.

 

________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás    59

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

2010/13/EU irányelv

7. cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10.  A 7. cikket el kell hagyni;

10.  A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

„7. cikk

 

(1)  A tagállamok indokolatlan késedelem nélkül intézkedéseket dolgoznak ki annak biztosítása érdekében, hogy a joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók által nyújtott médiaszolgáltatások folyamatosan és fokozatosan egyre hozzáférhetőbbé váljanak a fogyatékossággal élők számára. Ezeket az intézkedéseket az érintett érdekeltekkel, köztük a médiaszolgáltatókkal és a fogyatékossággal élők szervezeteivel konzultálva kell kidolgozni.

 

(2)  Az (1) bekezdésben említett intézkedések részét képezi az az előírás, hogy a médiaszolgáltatóknak évente jelentést kell készíteniük a tagállamok számára a meghozott intézkedésekről és az a tekintetben elért eredményekről, hogy fokozatosan hozzáférhetőbbé tegyék szolgáltatásaikat a fogyatékossággal élő emberek számára. A tagállamok jelentést nyújtanak be a Bizottságnak a joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók által tett lépésekről.

 

(3)  Az (1) bekezdésben említett intézkedések arra ösztönzik a médiaszolgáltatókat, hogy a fogyatékossággal élők szervezeteinek képviselőivel és a szabályozó szervekkel együttműködésben dolgozzanak ki akadálymentesítési cselekvési terveket arra vonatkozóan, hogy szolgáltatásaikat fokozatosan egyre inkább hozzáférhetővé teszik a fogyatékossággal élő személyek számára . Ezeket a terveket indokolatlan késedelem nélkül ki kell dolgozni, és közölni kell a nemzeti szabályozó hatóságokkal és/vagy szervekkel.

 

(4)  Az (1) bekezdésnek megfelelően kidolgozott intézkedésekről indokolatlan késedelem nélkül értesíteni kell a Bizottságot, a kapcsolattartó bizottságot és az ERGA-t. A Bizottság és az ERGA elősegíti a bevált gyakorlatok médiaszolgáltatók közötti cseréjét.

 

(5)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatásokon keresztül nyilvánosságra hozott vészhelyzeti információkat, köztük a természeti katasztrófákkal kapcsolatos nyilvános közleményeket és bejelentéseket a fogyatékossággal élők számára is hozzáférhető módon, többek között a siketek és nagyothallók számára készült feliratok, valamint vizuális információk esetén hangos üzenetek és hangos kísérőszövegek, illetve – amennyiben megvalósítható – jelnyelvi tolmácsolás útján biztosítsák.

 

(6)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a médiaszolgáltatók tartalombeszerzési, műsorkészítési és szerkesztői politikáik keretében törekedjenek a tartalomgyártók csomagjainak részét képező akadálymentesítési szolgáltatások nyújtására.

 

(7)  A tagállamok ösztönzik a médiaszolgáltatókat, hogy tegyék lehetővé fogyasztóik számára az akadálymentesített tartalom megtalálását és megtekintését, valamint hogy következetes és megfelelő módon tegyék akadálymentesebbé a szolgáltatás nyújtásához használt honlapjaikat, médialejátszóikat, online alkalmazásaikat és mobilalapú szolgáltatásaikat, köztük mobilalkalmazásaikat, hogy a felhasználók észlelhessék, működtethessék és megérthessék azokat olyan megbízható módon, amely előmozdítja az uniós és nemzetközi szinten rendelkezésre álló különböző közvetítő eszközökkel és támogató technológiákkal való átjárhatóságot.

Módosítás    60

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)

2010/13/EU irányelv

7 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a.  A szöveg a következő 7a. cikkel egészül ki:

 

„7a. cikk

 

A tagállamok továbbra is előírhatnak kötelezettségeket annak biztosítása érdekében, hogy az általános érdekű audiovizuális médiaszolgáltatások megfelelő hangsúlyt kapjanak.

 

Az említett kötelezettségek előírásának arányosnak kell lennie, és meg kell felelnie a tagállamok által az uniós joggal összhangban egyértelműen meghatározott olyan általános érdekű célkitűzéseknek, mint a médiapluralizmus, a szólásszabadság, a kulturális sokszínűség és a nemek közötti egyenlőség.

Módosítás    61

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 b pont (új)

2010/13/EU irányelv

7 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10b.  A szöveg a következő 7b. cikkel egészül ki:

 

„7b. cikk

 

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a médiaszolgáltatók műsorait és szolgáltatásait– a magánhasználatra szánt szolgáltatások igénybevevői által kezdeményezett szolgáltatások kivételével – a médiaszolgáltatók kifejezett hozzájárulása nélkül ne lehessen módosítani vagy overlay technikával lefedni.”

Módosítás    62

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 c pont (új)

2010/13/EU irányelv

8 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

10c.  A 8. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok biztosítják, hogy a joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók filmszínházban történő bemutatásra szánt filmalkotást ne közvetítsenek a jogosultakkal létrejött megállapodásban kikötött időszakon kívül.”

„A tagállamok biztosítják, hogy a joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók és videómegosztóplatform-szolgáltatók filmszínházban történő bemutatásra szánt filmalkotást ne közvetítsenek a jogosultakkal létrejött megállapodásban kikötött időszakon kívül.”

Módosítás    63

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

2010/13/EU irányelv

9 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11.  A 9. cikk a következőképpen módosul:

11.  A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

-a)   az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók által közölt audiovizuális kereskedelmi közlemény megfeleljen a következő követelményeknek:

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók által közölt audiovizuális kereskedelmi közlemény megfeleljen a következő követelményeknek:

a)  az audiovizuális kereskedelmi közleménynek, mint olyannak, könnyen felismerhetőnek kell lennie. Tilos a burkolt audiovizuális kereskedelmi közlemény;

a)  az audiovizuális kereskedelmi kommunikációnak azonnal felismerhetőnek és a szerkesztői tartalomtól megkülönböztethetőnek kell lennie. Tilos a burkolt audiovizuális kereskedelmi közlemény;

b)  az audiovizuális kereskedelmi közlemény nem alkalmazhat tudatosan nem észlelhető technikákat;

b)  az audiovizuális kereskedelmi közlemény nem alkalmazhat tudatosan nem észlelhető technikákat;

c)  az audiovizuális kereskedelmi közlemény:

c)  az audiovizuális kereskedelmi közlemény:

i.  nem sértheti az emberi méltóságot;

i.  nem sértheti az emberi méltóságot;

ii.  nem tartalmazhat, illetve támogathat a nemen, faji vagy etnikai származáson, nemzetiségen, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést;

ii.  nem tartalmazhat, illetve támogathat a nemen, faji vagy etnikai származáson, nemzetiségen, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést;

iii.  nem bátoríthat az egészségre vagy a biztonságra ártalmas magatartásra;

iii.  nem bátoríthat az egészségre vagy a biztonságra ártalmas magatartásra;

iv.  nem bátoríthat a környezetvédelem szempontjából nagymértékben káros magatartásra;

iv.  nem bátoríthat környezetvédelmi szempontból káros magatartásra;

d)  tilos a cigarettára és más dohánytermékekre vonatkozó audiovizuális kereskedelmi közlemény minden formája;

d)  tilos a cigarettára, elektronikus cigarettára és más dohánytermékekre vonatkozó audiovizuális kereskedelmi közlemény minden formája;

e)  az alkoholtartalmú italokra vonatkozó audiovizuális kereskedelmi közlemény nem célozhat kifejezetten kiskorúakat, és nem bátoríthat az ilyen italok mértéktelen fogyasztására;

e)  az alkoholtartalmú italokra vonatkozó audiovizuális kereskedelmi közlemény nem célozhat kiskorúakat, és nem bátoríthat az ilyen italok mértéktelen fogyasztására;

f)  tilos az olyan gyógyászati termékekre, illetve gyógykezelésekre vonatkozó audiovizuális kereskedelmi közlemény, amelyek csak vényre kaphatók abban a tagállamban, amelynek joghatósága alá a médiaszolgáltató tartozik;

f)  tilos az olyan gyógyászati termékekre, illetve gyógykezelésekre vonatkozó audiovizuális kereskedelmi közlemény, amelyek csak vényre kaphatók abban a tagállamban, amelynek joghatósága alá a médiaszolgáltató tartozik;

g)  az audiovizuális kereskedelmi közlemény nem okozhatja kiskorúak fizikai vagy erkölcsi károsodását. Ennek megfelelően közvetlenül nem buzdíthat kiskorúakat termék vagy szolgáltatás megvásárlására vagy bérbevételére tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával, közvetlenül nem bátoríthat kiskorúakat arra, hogy rábeszéljék szüleiket vagy másokat a reklámozott termék vagy szolgáltatás megvásárlására, nem használhatja ki a kiskorúak szüleik, tanáraik és más személyek iránti különleges bizalmát, és indokolatlanul nem ábrázolhat kiskorút veszélyes helyzetekben;

g)  az audiovizuális kereskedelmi közlemény nem okozhatja kiskorúak fizikai károsodását. Ennek megfelelően közvetlenül nem buzdíthat kiskorúakat termék vagy szolgáltatás megvásárlására vagy bérbevételére tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával, és indokolatlanul nem ábrázolhat kiskorút veszélyes helyzetekben;

a)   a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

a)   a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(2)  A tagállamoknak és a Bizottságnak ösztönözniük kell ön- és társszabályozó magatartási kódexek kidolgozását az olyan élelmiszerekre és italokra vonatkozó, gyermekműsorokat kísérő vagy azokban foglalt, nem megfelelő audiovizuális kereskedelmi közleményeket illetően, amelyek olyan táplálkozási vagy élettani hatással bíró tápanyagokat és egyéb anyagokat tartalmaznak, különösen zsírt, transz-zsírsavakat, sót/nátriumot és cukrokat, amelyek túlzott mértékű bevitele a teljes étrendben nem ajánlott.

(2)  A tagállamoknak és a Bizottságnak ösztönözniük kell ön- és társszabályozó magatartási kódexek kidolgozását az alkoholtartalmú italokra vonatkozó nem megfelelő audiovizuális kereskedelmi közleményeket illetően. Az említett kódexek célja, hogy hatékonyan csökkentsék a kiskorúak kitettségét az alkoholtartalmú italokra vonatkozó nem megfelelő audiovizuális kereskedelmi közleményekkel szemben.

b)   a cikk a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

b)   a cikk a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

(3)  A tagállamoknak és a Bizottságnak ösztönözniük kell ön- és társszabályozó magatartási kódexek kidolgozását az alkoholtartalmú italokra vonatkozó nem megfelelő audiovizuális kereskedelmi közleményeket illetően. Az ilyen kódexeknek hatékonyan kell csökkenteniük a kiskorúak kitettségét az alkoholtartalmú italokra vonatkozó audiovizuális kereskedelmi közleményekkel szemben.

(3)  A tagállamoknak és a Bizottságnak ösztönözniük kell ön- és társszabályozó magatartási kódexek kidolgozását az olyan élelmiszerekre és italokra vonatkozó, gyermekműsorokban megjelenő, nem megfelelő audiovizuális kereskedelmi közleményeket illetően, amelyek olyan táplálkozási vagy élettani hatással bíró tápanyagokat és egyéb anyagokat tartalmaznak, különösen zsírt, transz-zsírsavakat, sót/nátriumot és cukrokat, amelyek túlzott mértékű bevitele a teljes étrendben nem ajánlott. Az említett kódexek célja, hogy hatékonyan csökkentsék a gyermekek kitettségét az ilyen élelmiszerekre és italokra vonatkozó audiovizuális kereskedelmi közleményekkel szemben. A kódexek célja annak előírása, hogy az audiovizuális kereskedelmi közlemények ne hangsúlyozzák az ilyen élelmiszerek és italok előnyös táplálkozástani tulajdonságait.

(4)  A Bizottságnak és az ERGA-nak ösztönöznie kell az ön- és társszabályozási rendszerekre vonatkozó bevált gyakorlatok cseréjét a teljes Unióban. Indokolt esetben a Bizottságnak elő kell segítenie az uniós magatartási kódexek kidolgozását.

(4)  A Bizottságnak és az ERGA-nak gondoskodnia kell az ön- és társszabályozási rendszerekre vonatkozó bevált gyakorlatok cseréjéről a teljes Unióban.

 

Amennyiben szükséges, a Bizottságnak és az ERGA-nak a tagállamokkal együttműködve elő kell segítenie az uniós magatartási kódexek kidolgozását, népszerűsítését és elfogadását.

Módosítás    64

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

2010/13/EU irányelv

10 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12.  a 10. cikk b) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

12.  Az 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

„10. cikk

 

(1)  A támogatott audiovizuális médiaszolgáltatásoknak vagy műsorszámoknak a következő követelményeknek kell megfelelniük:

 

a)  tartalmuk és televíziós műsorszolgáltatás esetén műsorrendjük semmilyen körülmények között nem befolyásolható oly módon, hogy ez hatással legyen a médiaszolgáltató felelősségére és szerkesztői függetlenségére;

b)  közvetlenül nem ösztönözhetik áruk vagy szolgáltatások megvásárlását vagy bérlését;

b)  közvetlenül nem ösztönözhetik áruk vagy szolgáltatások megvásárlását vagy bérlését;

 

c)  a nézőket egyértelműen tájékoztatni kell a támogatási megállapodás létéről. A támogatott műsorszámot a támogató neve, logója és/vagy egyéb, a támogatóra utaló jelzés, például egy vagy több termékére vagy szolgáltatására való utalás vagy ezek megkülönböztető jele feltüntetésével, műsorszámtól függően alkalmas módon a műsorszám elején, folyamán és/vagy végén egyértelműen meg kell jelölni.

 

(2)  Audiovizuális médiaszolgáltatásokat vagy műsorszámokat nem támogathat olyan vállalkozás, amelynek elsődleges tevékenysége cigaretta, elektronikus cigaretta vagy egyéb dohánytermék gyártása vagy értékesítése.

 

(3)  A gyógyszerkészítmények gyártásával vagy értékesítésével, valamint a gyógykezeléssel foglalkozó vállalkozás által támogatott audiovizuális médiaszolgáltatások vagy műsorszámok népszerűsíthetik a vállalkozás nevét vagy arculatát, de nem népszerűsíthetnek olyan konkrét gyógyszerkészítményeket vagy gyógykezeléseket, amelyek abban a tagállamban, amelynek joghatósága alá a médiaszolgáltató tartozik, csak vény ellenében hozzáférhetők.

 

(4)  Hírek és aktuális témákról szóló műsorszámok nem támogathatók. A tagállamok megtilthatják a gyermekműsorok vagy és az elsősorban a gyermekközönséget megcélzó tartalmak támogatását.

Módosítás    65

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

2010/13/EU irányelv

11 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A (2), (3) és (4) bekezdés hatálya kizárólag a 2009. december 19-e után készített műsorszámokra terjed ki.

(1)  Ez a cikk kizárólag a 2009. december 19-e után készített műsorszámokra alkalmazandó.

(2)  A termékmegjelenítés megengedett minden audiovizuális médiaszolgáltatásban, a hírműsorok, az aktuális témákkal foglalkozó műsorok, a fogyasztói ügyekkel foglalkozó műsorok, a vallási műsorok illetve a gyermekműsorok kivételével.

(2)  A termékmegjelenítés megengedett minden audiovizuális médiaszolgáltatásban, a hírműsorok, az aktuális témákkal foglalkozó műsorok, a fogyasztói ügyekkel foglalkozó műsorok, a vallási műsorok, illetve a gyermekműsorok vagy az elsősorban a gyermekközönséget megcélzó tartalmak kivételével.

(3)  A termékmegjelenítést tartalmazó műsorszámoknak az alábbi követelménynek meg kell felelniük:

(3)  A termékmegjelenítést tartalmazó műsorszámoknak az alábbi követelménynek meg kell felelniük:

a)  tartalmuk és televíziós műsorszolgáltatás esetén műsorrendjük semmilyen körülmények között nem befolyásolható oly módon, hogy ez hatással legyen a médiaszolgáltató felelősségére és szerkesztői függetlenségére;

a)  tartalmuk és televíziós műsorszolgáltatás esetén műsorrendjük semmilyen körülmények között nem befolyásolható oly módon, hogy ez hatással legyen a médiaszolgáltató felelősségére és szerkesztői függetlenségére;

b)  közvetlenül nem ösztönözhetik áruk vagy szolgáltatások megvásárlását vagy bérlését;

b)  közvetlenül nem ösztönözhetik áruk vagy szolgáltatások megvásárlását vagy bérlését;

 

ba)  nem adhatnak indokolatlan hangsúlyt a szóban forgó terméknek;

c)  a nézőket egyértelműen tájékoztatni kell a termékmegjelenítés létéről.

c)  a nézőket egyértelműen tájékoztatni kell a termékmegjelenítés létéről.

A termékmegjelenítést tartalmazó műsorszámot a nézők félrevezetésének elkerülése érdekében a megfelelő módon meg kell jelölni a műsorszám elején és végén, valamint akkor, amikor a reklámblokk után a műsorszám folytatódik;

A termékmegjelenítést tartalmazó műsorszámot megfelelő módon meg kell jelölni a műsorszám elején és végén.

Kivételes esetekben a tagállamok dönthetnek úgy, hogy lemondanak a c) pontban meghatározott követelményekről, de csak akkor, ha a kérdéses műsorszámot nem maga a médiaszolgáltató vagy egy azzal kapcsolatban álló társaság készítette vagy rendelte meg.

Kivételes esetekben a tagállamok dönthetnek úgy, hogy lemondanak a c) pontban meghatározott követelményekről, de csak akkor, ha a kérdéses műsorszámot nem maga a médiaszolgáltató vagy egy azzal kapcsolatban álló társaság készítette vagy rendelte meg.

(4)  A műsorszámok semmilyen esetben sem tartalmazhatnak az alábbi termékekre vonatkozó termékmegjelenítést:

(4)  A műsorszámok semmilyen esetben sem tartalmazhatnak az alábbi termékekre vonatkozó termékmegjelenítést:

a)  dohánytermék, cigaretta vagy más, olyan vállalkozástól származó termék, amelynek elsődleges tevékenysége cigaretta vagy egyéb dohánytermék gyártása vagy értékesítése;

a)  dohánytermék, cigaretta vagy elektronikus cigaretta, illetve más, olyan vállalkozástól származó termék, amelynek elsődleges tevékenysége cigaretta, elektronikus cigaretta vagy egyéb dohánytermék gyártása vagy értékesítése;

b)  olyan gyógyszerkészítmények, illetve gyógykezelések, amelyek vénykötelesek abban a tagállamban, amelynek joghatósága alá a média-szolgáltató tartozik.”

b)  olyan gyógyszerkészítmények, illetve gyógykezelések, amelyek vénykötelesek abban a tagállamban, amelynek joghatósága alá a média-szolgáltató tartozik.”

Módosítás    66

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

2010/13/EU irányelv

12. cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

14.  A 12. cikk helyébe az alábbi cikk lép, amely átkerül a III. fejezetbe:

14.  A 12. cikket el kell hagyni;

12. cikk

 

A tagállamok meghozzák a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy a joghatóságuk alá tartozó audiovizuális médiaszolgáltatók által nyújtott olyan műsorok, amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai, értelmi vagy erkölcsi fejlődését, csak oly módon legyenek elérhetők, amely biztosítja, hogy a kiskorúak rendes körülmények között ne hallgathassák vagy nézhessék azokat. Ezen intézkedések közé tartozhat a műsorszolgáltatás időpontjának helyes megválasztása, illetve az életkor ellenőrzését szolgáló vagy egyéb technika intézkedések alkalmazása. Az ilyen intézkedéseknek arányosnak kell lenniük a műsorszám potenciális ártalmaival.

 

A legkárosabb tartalmak esetén, például öncélú erőszak és pornográfia, a legszigorúbb intézkedéseket kell alkalmazni, úgymint titkosítás és hatékony szülői felügyelet.;

 

Indokolás

Lásd a -2. cikket (32. módosítás).

Módosítás    67

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

2010/13/EU irányelv

13 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy azok a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, akik a joghatóságuk alá tartoznak, legalább 20%-ban európai alkotásokat kínáljanak a katalógusukban, továbbá hogy az ilyen művek hangsúlyt kapjanak.

(1)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy azok a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, akik a joghatóságuk alá tartoznak, legalább 30%-ban európai alkotásokat kínáljanak a katalógusukban, továbbá hogy az ilyen művek hangsúlyt kapjanak. Ez a részarány az alkotások forgalmazási területének hivatalos nyelvén készült alkotásokat foglalja magában.

Módosítás    68

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

2010/13/EU irányelv

13 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok megkövetelhetik azoktól a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóktól, akik a joghatóságuk alá tartoznak, hogy pénzügyileg járuljanak hozzá az európai alkotások készítéséhez, ideértve a tartalomra vonatkozó közvetlen befektetéseket valamint a nemzeti alapokhoz történő hozzájárulást. A tagállamok megkövetelhetik az ilyen pénzügyi hozzájárulást a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokat nyújtó azon szolgáltatóktól, amelyek az érintett tagállam területén lévő közönséget célozzák meg, de egy másik tagállamban rendelkeznek székhellyel. Ebben az esetben a pénzügyi hozzájárulás alapja csak a megcélzott tagállamban keletkezett bevétel lehet. Amennyiben a szolgáltatás székhelye szerinti tagállam pénzügyi hozzájárulást ír elő, figyelembe kell vennie minden olyan pénzügyi hozzájárulást, amelyet a megcélzott tagállamok vetnek ki. A pénzügyi hozzájárulásnak összhangban kell lennie az uniós joggal, különös tekintettel az állami támogatásokra vonatkozó szabályokra.

(2)  A tagállamok megkövetelhetik azoktól a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóktól, akik a joghatóságuk alá tartoznak, hogy – figyelembe véve a kulturális és nyelvi sokszínűséget azon a területen, ahol letelepedtek, illetve szolgáltatást nyújtanak – pénzügyileg járuljanak hozzá az európai alkotások készítéséhez, ideértve a tartalomra vonatkozó közvetlen befektetéseket valamint a nemzeti alapokhoz történő hozzájárulást. A tagállamok megkövetelhetik az ilyen pénzügyi hozzájárulást a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokat nyújtó azon szolgáltatóktól, amelyek az érintett tagállam területén lévő közönséget célozzák meg, de nem ott rendelkeznek székhellyel. Ebben az esetben a pénzügyi hozzájárulás alapja csak a megcélzott tagállamban nyújtott lekérhető szolgáltatásokból keletkezett bevétel lehet. Amennyiben a szolgáltatás székhelye szerinti tagállam pénzügyi hozzájárulást ír elő, figyelembe kell vennie minden olyan pénzügyi hozzájárulást, amelyet a megcélzott tagállamok vetnek ki. A pénzügyi hozzájárulásnak összhangban kell lennie az uniós joggal, különös tekintettel az állami támogatásokra vonatkozó szabályokra.

Módosítás    69

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

2010/13/EU irányelv

13 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A tagállamok eltekinthetnek az (1) és (2) bekezdésben foglalt követelményektől az alacsony forgalmú vagy alacsony nézettségű szolgáltatók, valamint kis- és mikrovállalkozások esetén. A tagállamok az említett követelményektől azokban az esetekben is eltekinthetnek, amikor azok a tematikus lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatások természetéből vagy témájából fakadóan kivitelezhetetlenek vagy indokolatlanok volnának.

(5)  A tagállamok eltekinthetnek az (1) és (2) bekezdésben foglalt követelményektől az alacsony forgalmú vagy alacsony nézettségű szolgáltatók, valamint kis- és mikrovállalkozások, illetve független producerek esetén. A tagállamok az említett követelményektől azokban az esetekben is eltekintenek, amikor azok a tematikus lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatások természetéből vagy témájából fakadóan kivitelezhetetlenek vagy indokolatlanok volnának.

Módosítás    70

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 a pont (új)

2010/13/EU irányelv

19 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

15a.  A 19. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(1)  A televíziós reklámnak és a televíziós vásárlásnak azonnal felismerhetőnek és a szerkesztői tartalomtól megkülönböztethetőnek kell lennie. Az új reklámtechnikák használatának sérelme nélkül a televíziós reklámnak és a televíziós vásárlásnak a műsorszám többi részétől képi és/vagy hangeszközökkel és/vagy szünetekkel kellően elhatárolva kell megjelennie.

(1)  A televíziós reklámnak és a televíziós vásárlásnak azonnal felismerhetőnek és a szerkesztői tartalomtól megkülönböztethetőnek kell lennie. Az új reklámtechnikák használatának sérelme nélkül a televíziós reklámnak és a televíziós vásárlásnak a műsorszám többi részétől képi és/vagy hangeszközökkel és/vagy szünetekkel világosan elhatárolva kell megjelennie.

(Ez a módosítás a meglévő jogi aktus egyik rendelkezését – a 19. cikk (1) bekezdését – kívánja módosítani, amelyet a Bizottság javaslata nem említ.)

Módosítás    71

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 b pont (új)

2010/13/EU irányelv

19 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

15b.  A 19. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(2)  Elkülönített reklám- és televíziós vásárlási bejátszások – ide nem értve a sportesemények közvetítésében megjelenőket – kivételesen alkalmazhatók.

(2)  Elkülönített reklám- és televíziós vásárlási bejátszások sportesemények közvetítésében megengedettek. A sportesemények kivételével az elkülönített reklám- és televíziós vásárlási bejátszások a 20. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételek szerint megengedettek.

(Ez a módosítás a meglévő jogi aktus egyik rendelkezését – a 19. cikk (2) bekezdését – kívánja módosítani, amelyet a Bizottság javaslata nem említ.)

Módosítás    72

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

2010/13/EU irányelv

20 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

16.  A 20. cikk (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő szöveg lép:

16.  a 20. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

A televíziós célra készült filmek (a fikciós és nem-fikciós sorozatok, valamint a dokumentumműsorok kivételével), a filmszínházban történő bemutatásra szánt filmalkotások és a hírműsorok közvetítése televíziós reklámmal és/vagy televíziós vásárlással minden egyes, műsorrend szerinti, legalább 20 perc hosszúságú időszakban egyszer szakítható meg.

„A televíziós célra készült filmek (a fikciós és nem-fikciós sorozatok, valamint a dokumentumműsorok kivételével), a filmszínházban történő bemutatásra szánt filmalkotások és a hírműsorok közvetítése televíziós reklámmal és/vagy televíziós vásárlással minden egyes, műsorrend szerinti, legalább 30 perc hosszúságú időszakban egyszer szakítható meg. A gyermekműsorok közvetítése reklámmal minden egyes, műsorrend szerinti, legalább 30 perc hosszúságú időszakban egyszer szakítható meg, feltéve, hogy a műsorszám műsorrend szerinti időtartama a 30 percet meghaladja. A gyermekműsorok sugárzása nem szakítható meg televíziós vásárlással. A vallási szertartások nem szakíthatók meg televíziós reklámmal vagy televíziós vásárlással.

Módosítás    73

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont

2010/13/EU irányelv

23 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A televíziós reklámbejátszások és a televíziós vásárlási bejátszások napi aránya 7:00 és 23:00 óra között nem haladhatja meg a 20 %-ot.

(1)  A televíziós reklámbejátszások és a televíziós vásárlási bejátszások napi aránya nem haladhatja meg a 20%-ot. A tagállamoknak továbbra is jogukban áll a főműsoridő meghatározása, melynek időtartama nem haladhatja meg az egymást követő négy órát. A főműsoridő alatt a televíziós reklámbejátszások és a televíziós vásárlási bejátszások aránya nem haladhatja meg a 20%-ot.

Módosítás    74

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont

2010/13/EU irányelv

23 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni:

(2)  Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni:

a)  a műsorszolgáltató által saját műsorszámairól, a közvetlenül ezekből a műsorszámokból származó termékekről vagy az ugyanazon médiacsoporthoz tartozó más cégek műsorszámairól szóló hirdetésekre;

a)  a) a műsorszolgáltató által saját műsorszámairól, a közvetlenül ezekből a műsorszámokból származó termékekről és audiovizuális médiaszolgáltatásokról vagy az ugyanazon műsorszolgáltató csoporthoz tartozó cégek műsorszámairól, termékeiről és szolgáltatásairól szóló, önreklámozást vagy más cégek műsorainak promócióját célzó hirdetésekre;

b)  a támogatói közleményekre;

b)  a támogatói közleményekre;

c)  a termékmegjelenítésekre;

c)  a termékmegjelenítésekre;

 

ca)  a közszolgálati közleményekre és jótékonysági felhívásokra;

 

cb)  a szerkesztői tartalom és az audiovizuális kereskedelmi közlemények közötti, valamint az audiovizuális kereskedelmi közlemények közötti különbségtételt szolgáló semleges keretek;

Módosítás    75

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

2010/13/EU irányelv

28 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 2000/31/EK irányelv 14. és 15. cikke sérelme nélkül, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a videomegosztóplatform-szolgáltatók meghozzák a megfelelő intézkedéseket az alábbiak érdekében:

(1)  A 2000/31/EK irányelv 14. és 15. cikke sérelme nélkül, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a videómegosztóplatform-szolgáltatók meghozzák a megfelelő, arányos és hatékony intézkedéseket az alábbiak érdekében:

a)  a kiskorúak védelme a fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésükre káros tartalmaktól;

a)  b) minden polgár védelme az olyan tartalomtól, amely az emberi méltóság megsértésére uszít, illetve a nemzetiség, nem, faj, bőrszín, etnikai vagy társadalmi hovatartozás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, kor, nemi identitás és annak kifejezése, szexuális irányultság, tartózkodásra való jogosultság vagy egészségi állapot alapján meghatározott személlyel vagy személyek csoportjával szemben erőszakra vagy gyűlöletre uszít.

b)  minden polgár védelme az olyan tartalomtól, amely a nem, faj, bőrszín, vallás, származás illetve nemzeti vagy etnikai hovatartozás alapján meghatározott személyek csoportjával vagy ilyen csoport valamely tagjával szemben erőszakra vagy gyűlöletre uszít.

b)  a kiskorúak védelme a fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésükre káros tartalmaktól.

(2)  Az intézkedéseknek adott esetben az alábbiakra kell kiterjednie:

(2)  Az intézkedéseknek adott esetben az alábbiakra kell kiterjednie:

a)  a videomegosztó platform szolgáltatója általános szerződési feltételeiben meg kell határozni és alkalmazni kell az (1) bekezdés b) pontjában hivatkozott erőszakra és gyűlöletre való uszítás, illetve a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésére káros tartalmak fogalmát, összhangban a 6. illetve a 12. cikkel;

a)  a videómegosztó platform szolgáltatója általános szerződési feltételeiben meg kell határozni és alkalmazni kell az (1) bekezdés a) pontjában hivatkozott erőszakra és gyűlöletre való uszítás, illetve a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésére káros tartalmak fogalmát, összhangban a 6. cikk a) és b) pontjával, illetve a 6a. cikkel. Az (1) bekezdés alkalmazásában a tagállamok biztosítják, hogy az általános szerződési feltételeken alapuló intézkedések alkalmazása csak akkor megengedett, ha a nemzeti eljárási szabályok lehetőséget adnak a felhasználóknak jogaik bíróság előtt történő érvényesítésére, miután tudomást szereztek ezen intézkedésekről;

b)  olyan mechanizmusok kialakítása és üzemeltetése, amelyek segítségével a videomegosztó platformok felhasználói bejelenthetik vagy megjelölhetik az érintett videomegosztóplatform-szolgáltató számára a platformján tárolt, az (1) bekezdésben hivatkozott tartalmat;

b)  olyan átlátható és felhasználóbarát mechanizmusok kialakítása és üzemeltetése, amelyek segítségével a videómegosztó platformok felhasználói bejelenthetik vagy megjelölhetik az érintett videómegosztóplatform-szolgáltató számára a platformján tárolt, az (1) bekezdésben hivatkozott tartalmat;

 

ba)  olyan rendszerek létrehozása és üzemeltetése, amelyeken keresztül a videómegosztó platformok visszajelezhetnek a videómegosztó platformok felhasználóinak a b) pontban említett bejelentések vagy jelölések nyomán meghozott intézkedésekről.

c)  életkor-ellenőrző rendszerek kialakítása és üzemeltetése a videomegosztó platformok felhasználói számára azon tartalmakkal kapcsolatban, amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai, értelmi vagy erkölcsi fejlődését;

c)  életkor-ellenőrző rendszerek kialakítása és üzemeltetése a videómegosztó platformok felhasználói számára azon tartalmakkal kapcsolatban, amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai, értelmi vagy erkölcsi fejlődését; az ilyen rendszerek nem vezethetnek a személyes adatok további feldolgozásához, és nem érinthetik az (EU) 2016/679 rendelet 8. cikkét;

d)  olyan rendszerek kialakítása és üzemeltetése, amelyek lehetővé teszik a videomegosztó platformok felhasználói számára az (1) bekezdésben hivatkozott tartalom minősítését;

d)  könnyen kezelhető rendszerek kialakítása és üzemeltetése, amelyek lehetővé teszik a videómegosztó platformok felhasználói számára az (1) bekezdésben hivatkozott tartalom minősítését;

e)  szülői felügyeleti rendszerek biztosítása azon tartalmak tekintetében, amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai, értelmi vagy erkölcsi fejlődését;

e)  a végfelhasználó ellenőrzése alatt álló és az e bekezdésben, valamint a (3) bekezdésben említett intézkedésekkel arányos szülői felügyeleti rendszerek biztosítása azon tartalmak tekintetében, amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai vagy értelmi fejlődését; a szabályozó hatóságok és/vagy szervek biztosítják az ahhoz szükséges iránymutatásokat, hogy a meghozott intézkedések tiszteletben tartsák a véleménynyilvánítás szabadságát és magukban foglalják a felhasználók tájékoztatásának követelményét;

f)  olyan rendszerek kialakítása és üzemeltetése, amelyek segítségével a videomegosztó platformok visszajelezhetnek a videomegosztó platformok felhasználóinak a (b) pontban hivatkozott bejelentések vagy jelölések nyomán meghozott intézkedésekről.

f)  átlátható, könnyen alkalmazható és hatékony eljárások kialakítása és üzemeltetése a videómegosztóplatform-szolgáltatók és a felhasználók közötti viták kezelésére és rendezésére a b)–f) pontban említett intézkedések végrehajtásával.

Azt, hogy mi minősül megfelelő intézkedésnek az (1) bekezdés értelmében, a kérdéses tartalom jellege, az általa potenciálisan okozott ártalom, a védendő személyek tulajdonságai, illetve a veszélyeztetett jogok és jogos érdekek fényében kell eldönteni, ideértve a videomegosztóplatform-szolgáltatók, a tartalmat létrehozó és/vagy feltöltő felhasználók és a nyilvánosság jogos érdekeit is.

(2a)  Azt, hogy mi minősül megfelelő intézkedésnek az (1) bekezdés értelmében, a kérdéses tartalom jellege, az általa potenciálisan okozott ártalom, a védendő személyek tulajdonságai, illetve a veszélyeztetett jogok és jogos érdekek fényében kell eldönteni, ideértve a videómegosztóplatform-szolgáltatók, a tartalmat feltöltő felhasználók és a nyilvánosság jogos érdekeit is. A megfelelő intézkedések tiszteletben tartják a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát, valamint a médiapluralizmust. A legkárosabb tartalmak esetén a legszigorúbb intézkedéseket kell alkalmazni. Az ilyen ellenőrzések nem vezethetnek előzetes ellenőrzési intézkedésekhez vagy a tartalom feltöltésének szűréséhez.

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben hivatkozott intézkedések végrehajtása érdekében a tagállamok ösztönzik a 4. cikk (7) bekezdésében hivatkozott társszabályozást.

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben hivatkozott intézkedések végrehajtása érdekében a tagállamok és a Bizottság ösztönzi az önszabályozást és a 4. cikk (7) és (7a) bekezdésében hivatkozott társszabályozást, és biztosítja, hogy a magatartási kódexek megfeleljenek ezen irányelv rendelkezéseinek, és teljes körűen tiszteletben tartsák az Európai Unió Alapjogi Chartájában, különösen annak 52. cikkében foglalt jogokat, szabadságokat és elveket.

 

A tagállamok biztosítják, hogy a videómegosztóplatform-szolgáltatók az (1) bekezdésben említett intézkedéseknek megfelelően rendszeresen ellenőrizzék teljesítményüket és azt nyilvánosságra hozzák.

(4)  A tagállamoknak létre kell hozniuk a videomegosztóplatform-szolgáltatók által a (2) és (3) bekezdés szerint meghozott intézkedések megfelelőségének a felméréséhez szükséges mechanizmusokat. E feladat végrehajtásával a tagállamoknak a 30. cikknek megfelelően kijelölt hatóságokat kell megbízniuk.

(4)  A tagállamoknak létre kell hozniuk a meghozott intézkedések teljesítéséről és eredményességéről való beszámoláshoz szükséges mechanizmusokat, figyelembe véve azok jogszerűségét, átláthatóságát, szükségességét, hatékonyságát és arányosságát. E feladat végrehajtásával a tagállamoknak a 30. cikknek megfelelően kijelölt hatóságokat kell megbízniuk. A szabályozó testületek és/vagy hatóságok biztosítják az ahhoz szükséges iránymutatásokat, hogy a meghozott intézkedések tiszteletben tartsák a véleménynyilvánítás szabadságát és magukban foglalják a felhasználók tájékoztatásának követelményét;

(5)  A tagállamok nem alkalmazhatnak az (1) és (2) bekezdésben hivatkozott intézkedéseknél szigorúbb intézkedéseket a videomegosztóplatform-szolgáltatók tekintetében. A tagállamok nem akadályozhatók meg abban, hogy a jogellenes tartalmakra vonatkozóan szigorúbb intézkedéseket írjanak elő. Ilyen intézkedések elfogadásakor azonban tiszteletben kell tartaniuk az alkalmazandó uniós jogszabályokat, így adott esetben a 2000/31/EK irányelv 14. és 15. cikkében vagy a 2011/93/EU irányelv 25. cikkében meghatározottakat.

(5)  A 8 cikk a videómegosztóplatform-szolgáltatókra alkalmazandó.

 

(5a)  A tagállamok gondoskodnak róla, hogy a videómegosztóplatform-szolgáltatók által forgalmazott, értékesített vagy megszervezett szponzorálás vagy termékmegjelenítés megfelel a 9. és 10. cikkekben foglalt követelményeknek.

 

A 2000/31/EK irányelv 14. és 15. cikke sérelme nélkül a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a videómegosztóplatform-szolgáltatók arra vonatkozó nyilatkozatra kötelezzék a tartalmakat feltöltő felhasználókat, hogy az ilyen tartalmak tartalmaznak-e hirdetéseket, szponzorált tartalmakat vagy termékelhelyezést.

 

A tagállamoknak kötelezniük kell a videómegosztóplatform-szolgáltatókat annak biztosítására, hogy a szolgáltatások igénybevevői világos tájékoztatást kapjanak a bevallott vagy ismert tartalmakról, többek között hirdetésekről, szponzorált tartalmakról vagy termékelhelyezésekről.

(6)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell olyan panasztételi és jogorvoslati mechanizmusok meglétét, amelyek segítségével a felhasználó és a videomegosztó platform szolgáltatója rendezni tudja a közöttük az (1) és a (2) bekezdésben hivatkozott megfelelő intézkedések alkalmazásával kapcsolatban felmerülő jogvitákat.

 

(7)  A Bizottság és az ERGA arra ösztönzi a videomegosztóplatform-szolgáltatókat, hogy osszák meg egymással a társszabályozási rendszerekre vonatkozó legjobb gyakorlataikat a teljes Unióban. Indokolt esetben a Bizottságnak elő kell segítenie az Uniós magatartási kódexek kidolgozását.

(7)  A Bizottság és az ERGA arra ösztönzi a videómegosztóplatform-szolgáltatókat, hogy osszák meg egymással az önszabályozási és társszabályozási rendszerekre vonatkozó legjobb gyakorlataikat az Unió egészében. Indokolt esetben a Bizottságnak elő kell segítenie az Uniós magatartási kódexek kidolgozását.

(8)  A videomegosztóplatform-szolgáltatóknak vagy, az esettől függően, az ilyen szolgáltatókat ebben a tekintetben képviselő szervezeteknek be kell nyújtaniuk a Bizottsághoz az Uniós magatartási kódexek tervezetét, illetve a meglévő Uniós magatartási kódexek módosításait. A Bizottság felkérheti az ERGA-t, hogy véleményezze az ilyen magatartási kódexek tervezeteit, módosításait vagy bővítéseit. A Bizottság megfelelő tájékoztatást nyújthat az ilyen magatartási kódexekről a nyilvánosság számára.

(8)  A videómegosztóplatform-szolgáltatóknak vagy, az esettől függően, az ilyen szolgáltatókat ebben a tekintetben képviselő szervezeteknek be kell nyújtaniuk a Bizottsághoz az Uniós magatartási kódexek tervezetét, illetve a meglévő Uniós magatartási kódexek módosításait. A Bizottság felkérheti az ERGA-t, hogy véleményezze az ilyen magatartási kódexek tervezeteit, módosításait vagy bővítéseit. A Bizottság a bevált gyakorlatok megosztásának előmozdítása érdekében közzéteszi e magatartási kódexeket.

Módosítás    76

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

2010/13/EU irányelv

28 b cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok közlik a Bizottsággal a területükön letelepedett videomegosztóplatform-szolgáltatók listáját, és a joghatóságukat megalapozó, a 2000/31/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében, illetve az (1) bekezdésben rögzített kritériumokat. A tagállamok kötelesek rendszeresen frissíteni a fenti listát. A Bizottság gondoskodik róla, hogy az illetékes független szabályozó hatóságok hozzáférjenek ehhez az információhoz.

(2)  A tagállamok közlik a Bizottsággal a területükön letelepedett vagy a területükön letelepedettnek minősülő videómegosztóplatform-szolgáltatók listáját az (1) bekezdésben rögzített, a joghatóságukat megalapozó kritériumoknak megfelelően. A tagállamok kötelesek rendszeresen frissíteni a fenti listát. A Bizottság gondoskodik róla, hogy az illetékes független szabályozó hatóságok és/vagy szervek, valamint a nyilvánosság könnyen és ténylegesen hozzáférjenek ehhez az információhoz.

Módosítás    77

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

2010/13/EU irányelv

28 b cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Ha az (1) bekezdést alkalmazva az érintett tagállamok nem értenek egyet abban, melyiküknek van joghatósága, kötelesek az ügyet indokolatlan késedelem nélkül a Bizottság tudomására hozni. A Bizottság az ERGA-tól az ügyben állásfoglalást kérhet, amelynek határideje a bizottsági kérelem benyújtásától számított tizenöt munkanap.

Indokolás

Mivel a videómegosztóplatform-szolgáltatók célközönsége rendszerint az egész Unió területét felöleli, nézeteltérés alakulhat ki a tagállamok között annak meghatározását illetően, hogy ezen irányelv alkalmazásában melyik tagállam az illetékes. Ezért a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy meghatározza, melyik tagállam rendelkezik joghatósággal, ahogy azt a 3. cikk hatálya alá tartozó egyéb audiovizuális médiaszolgáltatások esetében is teszi.

Módosítás    78

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 19 a pont (új)

2010/13/EU irányelv

28 c cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

19a.  a rendelet a következő 28c. cikkel egészül ki:

 

„28c. cikk

 

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a joghatóságuk alá tartozó videómegosztóplatform-szolgáltatók egyszerűen, közvetlenül és folyamatosan hozzáférhető formában a felhasználók rendelkezésére bocsássák legalább a következő információkat:

 

a)  név;

 

b)  a székhely földrajzi címe;

 

c)  a videómegosztóplatform-szolgáltató részletes adatai, többek között e-mail címe, honlapja, amelyek lehetővé teszik a gyors közvetlen és tényleges kapcsolatfelvételt;

 

d)  a videómegosztóplatform-szolgáltató felett joghatósággal rendelkező tagállam és az illetékes szabályozó hatóságok vagy felügyeleti szervek.”

Módosítás    79

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 19 b pont (új)

2010/13/EU irányelv

29 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

19b.  A 29. cikk a következőképpen módosul:

„29. cikk

„29. cikk

(1)  Kapcsolattartó bizottság alakul a Bizottság égisze alatt. Ez a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak képviselőiből áll. Elnöke a Bizottság egy képviselője, és az ő kezdeményezésére vagy egy tagállami küldöttség kérésére ül össze.

(1)  Kapcsolattartó bizottság alakul a Bizottság égisze alatt. Ez a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak vagy szerveinek képviselőiből és megfigyelőként négy – háromévente kijelölt – európai parlamenti képviselőből áll. Elnöke a Bizottság egy képviselője, és az ő kezdeményezésére vagy egy tagállami küldöttség kérésére ül össze. A kapcsolattartó bizottság összetételénél ösztönözni kell a nemek közötti egyensúly megvalósulását.

(2)  A kapcsolattartó  bizottság feladatai a következők:

(2)  A kapcsolattartó  bizottság feladatai a következők:

a)  ezen irányelv hatékony végrehajtásának elősegítése, rendszeres konzultáció útján minden olyan gyakorlati problémát illetően, amely ezen irányelv és különösen a 2. cikk alkalmazásából ered, valamint minden más olyan ügyben, amellyel kapcsolatban hasznosnak tartják a véleménycserét;

a)  ezen irányelv hatékony végrehajtásának elősegítése, rendszeres konzultáció útján minden olyan gyakorlati problémát illetően, amely ezen irányelv és különösen a 2. cikk alkalmazásából ered, valamint minden más olyan ügyben, amellyel kapcsolatban hasznosnak tartják a véleménycserét;

b)  saját kezdeményezésű, illetve a Bizottság által kért véleményalkotás ezen irányelv tagállamok általi alkalmazásáról;

b)  saját kezdeményezésű, illetve a Bizottság által kért véleményalkotás ezen irányelv tagállamok általi alkalmazásáról;

c)  véleménycserét biztosító fórumként való működés a tekintetben, hogy milyen ügyek szerepeljenek a jelentésekben, amelyeket a tagállamoknak a 16. cikk (3) bekezdése szerint be kell terjeszteniük és ezek módszertanáról;

c)  véleménycserét biztosító fórumként való működés a tekintetben, hogy milyen ügyek szerepeljenek a jelentésekben, amelyeket a tagállamoknak a 16. cikk (3) bekezdése szerint be kell terjeszteniük és ezek módszertanáról;

d)  a Bizottság által a műsorszolgáltató szervezetek, producerek, fogyasztók, gyártók, szolgáltatást nyújtók és szakszervezetek, valamint a kreatív közösség képviselőivel tartott rendszeres konzultációk eredményeinek megtárgyalása;

d)  a Bizottság által a műsorszolgáltató szervezetek, producerek, fogyasztók, gyártók, szolgáltatást nyújtók és szakszervezetek, valamint a kreatív közösség képviselőivel tartott rendszeres konzultációk eredményeinek megtárgyalása;

e)  az audiovizuális médiaszolgáltatásokat érintő szabályozási tevékenységek helyzetéről és fejlődéséről szóló információcsere megkönnyítése a tagállamok és a Bizottság között, figyelembe véve az Unió audiovizuális politikáját, valamint a technológia területén elért fejlődést;

e)  az audiovizuális médiaszolgáltatásokat érintő szabályozási tevékenységek helyzetéről és fejlődéséről szóló információcsere megkönnyítése a tagállamok és a Bizottság között, figyelembe véve az Unió audiovizuális politikáját, valamint a technológia területén elért fejlődést;

f)  minden fejlemény vizsgálata, amely az ágazatban felmerül és amelyről a véleménycsere hasznosnak tűnik.”

f)  minden fejlemény vizsgálata és véleményezése a Bizottság felé, amely az ágazatban felmerül és amelyről a véleménycsere hasznosnak tűnik.”

(A módosítás a meglévő jogi aktus egyik rendelkezését – a 29. cikket – kívánja módosítani, amelyet a Bizottság javaslata nem említ.)

Módosítás    80

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

2010/13/EU irányelv

30 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„30. cikk

„30. cikk

(1)  Minden tagállamnak ki kell jelölnie egy vagy több független nemzeti szabályozó hatóságot. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy e hatóságok jogilag elkülönüljenek és funkcionálisan függetlenek legyenek minden más állami vagy magánszervezettől. Ez nem érinti a tagállamok azon jogát, hogy a különböző szektorok átfogó felügyeletét ellátó szabályozó hatóságokat hozzanak létre.

(1)  Minden tagállam kijelöl egy vagy több […] független nemzeti szabályozó hatóságot és/vagy szervet. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy e hatóságok funkcionálisan és ténylegesen függetlenek legyenek a kormányoktól vagy minden más állami vagy magánszervezettől. Ez nem érinti a tagállamok azon jogát, hogy a különböző szektorok átfogó felügyeletét ellátó szabályozó hatóságokat hozzanak létre.

(2)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a nemzeti szabályozó hatóságaik részrehajlás nélkül, átláthatóan és ezen irányelv céljaival összhangban gyakorolják a jogköreiket, különös tekintettel a médiapluralizmus, a kulturális sokszínűség, a fogyasztóvédelem, a belső piac és a tisztességes verseny szempontjaira.

(2)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok és/vagy szervek részrehajlás nélkül, átláthatóan és ezen irányelv céljaival összhangban gyakorolják a jogköreiket, különös tekintettel a médiapluralizmus, a kulturális és nyelvi sokszínűség, a fogyasztóvédelem, az akadálymentes hozzáférhetőség, a megkülönböztetésmentesség, a belső piac és a tisztességes verseny szempontjaira. A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok és/vagy szervek nem gyakorolnak előzetes befolyást a szerkesztői döntésekre, választásokra vagy a szerkezetre. Feladataik ezen irányelv végrehajtásának, valamint a nemzeti jog rendelkezéseinek és a jogszabályi kötelezettségek teljesítésének nyomon követésére korlátozódnak.

A nemzeti szabályozó hatóságok a közösségi jogi aktust végrehajtó nemzeti jogszabály értelmében rájuk ruházott feladatok teljesítésével kapcsolatban más szervtől nem kérhetnek, és nem is fogadhatnak el utasításokat. A nemzeti szabályozó hatóságok azonban a nemzeti alkotmányos jogszabályokkal összhangban felügyeletnek vethetők alá.

A nemzeti szabályozó hatóságok és/vagy szervek a közösségi jogot végrehajtó nemzeti jog értelmében rájuk ruházott feladatok ellátása során más szervtől nem kérhetnek és nem fogadhatnak el utasításokat. A nemzeti szabályozó hatóságok azonban a nemzeti alkotmányos jogszabályokkal összhangban felügyeletnek vethetők alá.

(3)  A független szabályozó hatóságok jogköreit és hatásköreit, illetve az elszámoltathatóságuk módszereit egyértelműen rögzíteni kell a jogszabályokban.

(3)  A független szabályozó hatóságok és/vagy szervek jogköreit és hatásköreit, illetve az elszámoltathatóságuk módszereit egyértelműen rögzíteni kell a jogszabályokban.

(4)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a nemzeti szabályozó hatóságaik megfelelő végrehajtó hatáskörökkel rendelkezzenek a feladataik hatékony ellátásához.

(4)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a nemzeti szabályozó hatóságaik és/vagy szerveik megfelelő végrehajtó hatáskörökkel és erőforrásokkal rendelkezzenek a feladataik hatékony ellátásához.

 

(4a)  A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok és/vagy szervek a 7. cikkben említett akadálymentesítési kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatás és panaszkezelés céljából kijelölnek egy egyedüli, nyilvánosan elérhető kapcsolattartó pontot.

(5)  A nemzeti szabályozó hatóság vezetőjét vagy a nemzeti szabályozó hatóságon belül ezen feladatot ellátó testület tagjait csak akkor lehet elbocsátani, ha már nem teljesítik a nemzeti jogban előzetesen rögzített feladataik ellátásához szükséges feltételeket. Az elbocsátásra vonatkozó döntést nyilvánosságra kell hozni, és annak okait fel kell tárni.

(5)  A tagállamok nemzeti jogszabályaikban meghatározzák a nemzeti szabályozó hatóság és/vagy szerv vezetőjének vagy az e feladatot ellátó testület tagjainak kinevezésére és elbocsátására vonatkozó feltételeket és eljárásokat, ideértve a megbízatás időtartamát is. A megbízatás lejárta előtti módosításokat megfelelően indokolni kell, előzetesen be kell jelenteni és nyilvánosságra kell hozni. Ezen eljárásoknak átláthatónak, megkülönböztetésmentesnek kell lenniük és garantálniuk kell a szükséges mértékű függetlenséget.

(6)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a független nemzeti szabályozó hatóságaik önálló éves költségvetéssel rendelkezzenek. A költségvetést nyilvánosságra kell hozni. A tagállamoknak biztosítaniuk kell továbbá, hogy a nemzeti szabályozó hatóságaik megfelelő pénzügyi és humán erőforrásokkal rendelkezzenek a rájuk bízott feladatok ellátásához, illetve az ERGA-ban való aktív részvételhez és hozzájáruláshoz.

(6)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell továbbá, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok és/vagy szervek önálló éves költségvetéssel rendelkezzenek a rájuk bízott feladatok ellátásához, illetve az ERGA-ban való aktív részvételhez és hozzájáruláshoz. A költségvetést nyilvánosságra kell hozni.

(7)  A tagállamoknak gondoskodniuk kell egy olyan nemzeti szintű mechanizmus létrehozásáról, amelynek révén minden olyan felhasználó, audiovizuális médiaszolgáltató vagy videomegosztóplatform-szolgáltató, akit a nemzeti szabályozó hatóság határozata érint, jogorvoslattal fordulhat egy jogorvoslati szervhez. A jogorvoslati szervnek függetlennek kell lennie a jogorvoslattal érintett felektől.

(7)  A tagállamoknak gondoskodniuk kell egy olyan nemzeti szintű mechanizmus létrehozásáról, amelynek révén a szolgáltatást igénybevevő, akinek a jogait az audiovizuális médiatartalom közvetlenül érinti, illetve minden olyan audiovizuális médiaszolgáltató vagy videómegosztóplatform-szolgáltató, akit a nemzeti szabályozó hatóság határozata érint, jogorvoslattal fordulhat egy jogorvoslati szervhez. A jogorvoslati szervnek függetlennek kell lennie a jogorvoslattal érintett felektől.

E szervnek, amelynek igazságszolgáltatási fórumnak kell lennie, rendelkeznie kell a feladatai hatékony elvégzését lehetővé tevő megfelelő szakértelemmel. A tagállamok biztosítják az ügyek érdemi elbírálását, továbbá azt, hogy hatékony jogorvoslati mechanizmus álljon rendelkezésre.

E szervnek, amelynek igazságszolgáltatási fórumnak kell lennie, rendelkeznie kell a feladatai hatékony elvégzését lehetővé tevő megfelelő szakértelemmel. A tagállamok biztosítják az ügyek érdemi elbírálását, továbbá azt, hogy hatékony jogorvoslati mechanizmus álljon rendelkezésre.

A jogorvoslat elbírálásáig a nemzeti szabályozó hatóság határozata hatályban marad, kivéve, ha a nemzeti jogszabályokkal összhangban ideiglenes intézkedéseket hoznak.”

A jogorvoslat elbírálásáig a nemzeti szabályozó hatóság határozata hatályban marad, kivéve, ha a nemzeti jogszabályokkal összhangban ideiglenes intézkedéseket hoznak.”

Módosítás    81

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont

2010/13/EU irányelv

30 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„30a. cikk

„30a. cikk

(1)  Ezennel létrejön az Audiovizuális Médiaszolgáltatásokat Szabályozó Hatóságok Európai Csoportja (ERGA).

(1)  Ezennel létrejön az Audiovizuális Médiaszolgáltatásokat Szabályozó Hatóságok Európai Csoportja (ERGA).

(2)  Az ERGA az audiovizuális médiaszolgáltatások területén működő független nemzeti szabályozó hatóságokból áll. A képviseletet a nemzeti szabályozó hatóságok vezetői, vagy az elsődlegesen az audiovizuális médiaszolgáltatások felügyeletével megbízott kinevezett magas szintű képviselői, illetve – amennyiben nincs nemzeti szabályozó hatóság – az eljárási szabályok szerint kiválasztott egyéb képviselők látják el. A csoport ülésein részt vesz a Bizottság képviselője.

(2)  Az ERGA független nemzeti szabályozó hatóságokból és/vagy szervekből áll, és azokat a független regionális hatóságokat és szerveket is magában foglalhatja, amelyek mindenre kiterjedő hatáskörrel rendelkeznek az audiovizuális médiaszolgáltatások terén. A képviseletet a nemzeti szabályozó hatóságok vezetői, vagy az elsődlegesen az audiovizuális médiaszolgáltatások felügyeletével megbízott kinevezett magas szintű képviselői, illetve – amennyiben nincs nemzeti szabályozó hatóság és/vagy szerv – az eljárási szabályok szerint kiválasztott egyéb képviselők látják el. A csoport ülésein részt vesz a Bizottság képviselője.

(3)  Az ERGA az alábbi feladatokat látja el:

(3)  Az ERGA a következő feladatokat látja el:

a)  tanácsot ad a Bizottságnak és támogatja a munkáját az audiovizuális médiaszolgáltatásokra vonatkozó keretszabályozás valamennyi tagállamban történő következetes végrehajtásának biztosítása érdekében;

a)  kérésre tanácsot ad a Bizottságnak és támogatja a munkáját a jelen irányelv valamennyi tagállamban történő következetes végrehajtásának biztosítása érdekében;

b)  tanácsot ad a Bizottságnak és támogatja bármely olyan, az audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyben, amely a Bizottság hatáskörébe tartozik. Amennyiben bizonyos ügyekben a Bizottságnak nyújtott tanácsadás ezt megkívánja, a csoport konzultálhat a piaci szereplőkkel, a fogyasztókkal és a végfelhasználókkal a szükséges információk összegyűjtése érdekében;

b)  kérésre tanácsot ad a Bizottságnak és támogatja bármely olyan, az audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyben, amely a Bizottság hatáskörébe tartozik;

c)  gondoskodik a tapasztalatok és a jó gyakorlatok cseréjéről az audiovizuális médiaszolgáltatásokra vonatkozó keretszabályozás alkalmazása témakörében;

c)  gondoskodik a tapasztalatok és a jó gyakorlatok cseréjéről az audiovizuális médiaszolgáltatásokra vonatkozó keretszabályozás alkalmazása témakörében;

d)  együttműködik a tagjaival és ellátja őket az ezen irányelv alkalmazásához szükséges információkkal, különös tekintettel a 3. és a 4. cikkre;

d)  együttműködik a tagjaival és a kapcsolattartó bizottsággal, és ellátja őket az ezen irányelv alkalmazásához szükséges információkkal, különös tekintettel annak 3., 4. és a 7. cikkére;

e)  a Bizottság felkérésére véleményt nyilvánít a 2. cikk (5b) bekezdésében, a 6a cikk (3) bekezdésében és a 9. cikk (2) és (4) bekezdésében tárgyalt ügyekben, illetve az audiovizuális médiaszolgáltatásokra vonatkozó minden más ügyben, különös tekintettel a kiskorúak védelmére és a gyűlöletkeltésre.;

e)  a Bizottság felkérésére véleményt nyilvánít a 2. cikk (5b) bekezdésében, a 6a cikk (3) bekezdésében és a 9. cikk (2) és (4) bekezdésében tárgyalt ügyekben, illetve az audiovizuális médiaszolgáltatásokra vonatkozó minden más ügyben, különös tekintettel a kiskorúak védelmére és a gyűlöletkeltésre.;

(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy egy végrehajtási jogi aktus útján meghatározza az ERGA eljárásrendjét.”;

(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy egy végrehajtási jogi aktus útján meghatározza az ERGA eljárásrendjét.

 

(4a)  Az ERGA megfelelő pénzügyi és humán erőforrásokkal kell rendelkezzen a rábízott feladatok ellátásához. A szabályozó hatóságok és/vagy szervek aktívan részt vesznek az ERGA munkájában és hozzájárulnak ahhoz.”;

Módosítás    82

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 23 pont

2010/13/EU irányelv

33 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság legkésőbb [dateno later than four years after adoption]-ig, majd azt követően háromévente jelentést terjeszt az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elé az irányelv alkalmazásáról.

A Bizottság legkésőbb [dátumaz irányelv elfogadása után három évvel]-ig, majd azt követően háromévente jelentést terjeszt az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elé az irányelv alkalmazásáról, és szükség esetén különösen a jelentést megelőző időszakban bekövetkezett technológiai fejlődés és az ágazat versenyképessége fényében további javaslatokat tesz az irányelvnek az audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos fejleményekhez való hozzáigazítására, valamint jelentést nyújt be a tagállamok által a médiaműveltség terén alkalmazott gyakorlatokról, politikákról és kísérő intézkedésekről.

(1)

HL C 0., 0000.0.0., 0. o. .

(2)

HL C 0., 0000.0.0., 0. o. .


INDOKOLÁS

2016. május 25-én a Bizottság közzétette az úgynevezett audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv módosítására irányuló javaslatát.

Az legutóbbi ciklusban az Európai Parlament és különösen a Kulturális és Oktatás Bizottság – amely kizárólagos hatáskörrel rendelkezik ebben az ügyben – a gyors technológiai fejlődés és piaci fejlemények, az új szolgáltatók megjelenése, valamint a fogyasztói magatartás megváltozása fényében, amelyek összemosták a hagyományos és lekérhető szolgáltatások közötti határvonalakat, számos alkalommal kérte ezt a felülvizsgálatot.

„A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása felé” című, 2016. január 19-i állásfoglalásában, „Az audiovizuális világ teljes konvergenciájának előkészítése” című, 2014. március 12-i állásfoglalásában, a „Csatlakoztatott TV” című, 2013. július 4-i állásfoglalásában és az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv végrehajtásáról szóló, 2013. május 22-i állásfoglalásában az Európai Parlament – miközben egyértelmű előzetes utalásokat tett erre a felülvizsgálatra – sürgette a Bizottságot az irányelv aktualizálására.

Az előadók ezért üdvözlik a Bizottság kezdeményezését, hogy az audiovizuális szolgáltatások e kritikus pillanatában javaslatot tett erre a felülvizsgálatra.

Az előadók által megtárgyalni kívánt fő pontok a következők:

I. Médiakonvergencia: A lineáris és nem lineáris szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések összehangolása (-2. cikk – -2f. cikk)

Az irányelv felülvizsgálatának célja, hogy a jelenlegi szabályokat hozzáigazítsa a médiapiacok és technológiák Európában megfigyelhető egyre nagyobb konvergenciájához. Az irányelv alkalmazási körét kiterjesztették, így az már nem csak a hagyományos műsorszolgáltatásra és lekérhető szolgáltatásokra terjed ki, hanem a videómegosztó platformok szolgáltatásaira, valamint a felhasználók által előállított videókra is.

Az ezekre a szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések összehangolása és valóban egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében az I. fejezetet átstrukturáltuk, hogy közös szabályokat állapítsunk meg az audiovizuális médiaszolgáltatásokra, a videómegosztó platformokra és a felhasználók által előállított videókra. Az I. fejezet rendelkezései ugyanúgy alkalmazandók az irányelv alkalmazási körébe tartozó valamennyi szolgáltatásra. Az irányelv hét új cikkel egészült ki (32–38. módosítás), ezek a jelenlegi irányelv több cikkét és a következőkre vonatkozó javaslatokat vonják össze:

-  erőszakra és gyűlöletre való uszítás, megkülönböztetés (-2. cikk);

-  a kiskorúak védelme a káros tartalommal szemben (-2a. cikk);

-  audiovizuális kereskedelmi közlemények, szponzorálás (-2b. cikk) és termékmegjelenítés (-2c. cikk);

-  a filmalkotások védelme (-2d. cikk);

-  a szolgáltatást igénybe vevő tájékoztatáshoz való joga (-2e. cikk);

-  társ- és önszabályozási magatartási kódexek (-2f. cikk).

Ezek az irányelv felépítésében bevezetett változások döntő fontosságúak ahhoz, hogy nagyobb összhangba kerüljenek a lineáris és nem lineáris szolgáltatások. Ennek során az irányelv figyelembe veszi a napjainkban végbemenő médiakonvergenciát, eközben pedig tisztességes szabályokat állapít meg a médiapiacokon folyó versenyre. A fogyasztói magatartás és a tartalomfogyasztás drasztikus megváltozása miatt, valamint egyrészről a magas szintű fogyasztóvédelem, másrészről pedig a valóban egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében ugyanazokat a minimumkövetelményeket kell meghatározni valamennyi audiovizuális médiaszolgáltatásra, azaz az audiovizuális médiaszolgáltatásokra, a videómegosztó platformokra és a felhasználók által előállított videókra.

II. A kiskorúak védelme

Az előadók fenn kívánják tartani a kiskorúak magas fokú védelmét azzal, hogy a lehetséges sérülés súlyossága szerint fokozatosan növelik a védelmet a -2. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és (2) bekezdésében említettek szerint.

Az előadók hangsúlyozni kívánják, hogy vannak technikai módszerek a káros tartalmú videók azonosítására és azok eltávolítására. Ezek az eszközök azonban nem korlátozhatják a kommunikációs szabadságjogokat. Ezért a 2000/31/EK irányelv (az e-kereskedelmi irányelv) 14. és 15. cikkében említett „értesítés-eltávolítás” elvet kell alkalmazni.

III. Társ- és önszabályozási magatartási kódexek

Az előadók nem támogatják a Bizottság teljes harmonizálásra irányuló javaslatát, amely a videómegosztó platformok szolgáltatásainak társ- és önszabályozása formájában történne meg. Mivel az irányelv célja egyszerűen csak a nemzeti politikák koordinálása, ezt egy minimális harmonizációs szinten kell megteremteni, amely lehetővé teszi a tagállamok számára a szigorúbb szabályok meghatározását.

A következetesség biztosítása érdekében a -2f. cikkben az előadók ésszerűsítették a társ- és önszabályozási magatartási kódexek létrehozását (38. módosítás). Amennyiben egy tagállam bizonyította, hogy a magatartási kódex nem működik hatékonyan, saját belátása szerint jogszabályokat léptethet életbe az adott ügyben.

IV. Mennyiségi reklámozási szabályok, kereskedelmi közlemények és termékmegjelenítés

A mennyiségi reklámozási szabályok esetében nagyobb fokú rugalmasságra van szükség.

Ami a bejátszásokra vonatkozó időkorlátozásokat rögzítő rendelkezést illeti, fenn kell tartani a megfelelő szintű fogyasztóvédelmet, ugyanakkor nagyobb rugalmasságra van szükség. A javasolt napi 20%-os korlát miatt a nézők főműsoridőben túlzott mennyiségű reklámnak lehetnek kitéve. Az előadók ezért azt javasolják a 23. cikk (1) bekezdésében (77. módosítás), hogy szigorúbb korlátot alkalmazzanak a 20:00 és 23:00 óra között, és ebben az időszakban 20%-os reklámozási korlátot vezessenek be.

Emellett a termékmegjelenítés indokolatlan előtérbe kerülésére vonatkozó rendelkezést meg kell tartani az irányelv új -2c. cikkében (35. módosítás).

Továbbra is korlátozni kell az alkoholos italokkal, dohánytermékekkel és gyógyszerekkel kapcsolatos kereskedelmi közleményeket.

A tápanyag-összetételre vonatkozó kereskedelmi közleményekről a magasabb szintű védelem elérése érdekében a magatartási kódexekben kell megállapodni.

V. Az európai audiovizuális művek népszerűsítése

Az előadók üdvözlik a Bizottság azon javaslatát, hogy jobban kívánja népszerűsíteni az európai audiovizuális alkotásokat. A lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóknak ösztönözniük kell az európai alkotások gyártását és forgalmazását azzal, hogy katalógusaikban biztosítják az ilyen művek legalább 30%-os arányát, és megfelelő hangsúlyt helyeznek azokra (75. módosítás).

Az előadók azt is javasolják a (21) preambulumbekezdésben (16. módosítás), hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kellene, hogy a joghatóságuk alá tartozó jogosultak az európai alkotásnak minősülő audiovizuális tartalmakat ilyen tartalomként címkézzék meg metaadataikban, és bocsássák azokat a szolgáltatók rendelkezésére, hogy azok könnyen meghatározhassák, hogy az alkotások európaiak-e.

VI. Az Audiovizuális Médiaszolgáltatásokat Szabályozó Hatóságok Európai Csoportja (ERGA)

Az előadók nagyra értékelik az ERGA mint tájékoztatási és konzultációs szerv közreműködését. Úgy vélik azonban, hogy a tagállamok előjogainak védelme érdekében az ERGA nem rendelkezhet döntéshozatali hatáskörrel. Ehelyett a jelenlegi irányelv 29. cikkével létrehozott kapcsolattartó bizottságnak kellene több hatáskört adni (82. módosítás).

A kapcsolattartó bizottságnak kellene egyedül döntéshozatali hatáskört kapnia, ideértve az ERGA által kidolgozott véleményekről szóló határozatokat is. Ennek megfelelően az előadók módosítják a -2f. cikket, a 2. cikk (5b) bekezdését, a 3. cikk (4) bekezdését, a 4. cikk (1) bekezdését és a 4. cikk (3) bekezdését (a 38., 42., 51., 54., 55., 56. és 57. módosítás).

VII. Hozzáférhetőség

Az előadók azt javasolják, hogy a hozzáférhetőségre vonatkozó rendelkezések maradjanak meg az irányelv szövegében. A jelenlegi irányelv 7. cikkét módosítják: A médiaszolgáltatók kötelesek több erőfeszítést tenni, hogy hozzáférhetőbbé tegyék szolgáltatásaikat a látási vagy hallási fogyatékossággal élő személyek számára. Ezt a hozzáférhetőséget 2027 végéig kell megvalósítani. A javasolt szöveg (67. módosítás) figyelembe veszi a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt, ugyanakkor kellő mozgásteret enged e célkitűzés elérésének módjára.

VIII. Egyéb szempontok

- Jelentős gyermekközönséggel rendelkező műsorok

Az előadó úgy véli, hogy ez a Bizottság által javasolt fogalom nem egyértelmű, és jogilag sem megalapozott, mivel az eredetileg nem a gyermekeket megcélzó műsorok, például sportesemények vagy televíziós dalversenyek is ebbe a kategóriába eshetnek.

Az előadók azt javasolják, hogy a (16) preambulumbekezdésben (12. módosítás), valamint a -2c. és 10. cikkben és a 33. cikk (2) bekezdésében (35., 72. és 94. módosítás) tartsák meg a jelenleg használt „gyermekközönség” és „gyermekműsorok” terminológiát.

- Az általános érdekű audiovizuális médiaszolgáltatók megfelelő hangsúlya (9a. cikk)

A médiapluralizmus és -sokszínűség oltalmazása érdekében a tagállamoknak jogukban áll intézkedéseket hozni annak biztosítása érdekében, hogy az általános érdekű audiovizuális médiaszolgáltatók megfelelő hangsúlyt kapjanak (70. módosítás).

- A médiaszolgáltató által adott jel integritásának védelme (a (13a) preambulumbekezdés)

Kiemelkedően fontos, hogy garantálják a médiaszolgáltatók által adott jel integritását. A szolgáltatás igénybe vevőjétől eltérő harmadik felek az adott médiaszolgáltató beleegyezése nélkül nem módosíthatják a programokat és szolgáltatásokat (10. módosítás).


VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (1.2.2017)

a Kulturális és Oktatási Bizottság részére

a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek a változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

A vélemény előadója: Herbert Dorfmann

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság 2016. május 25-én tette közzé a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek a változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatát.

A javaslat célja, hogy reagáljon az audiovizuális szolgáltatások piacán, a fogyasztás terén és technológiai szempontból a televízió és az interneten forgalmazott szolgáltatások egyre erőteljesebb konvergenciája miatt bekövetkezett változásokra. Az EU-ban a hagyományos műsorszolgáltatás a nézettség, a reklámbevételek és a tartalom előállításába irányuló (a bevételek mintegy 30%-át kitevő) befektetések szempontjából továbbra is erőteljes. A műsorszolgáltatók azonban tevékenységüket immár online is folytatják, az interneten új, egyre erősödő, és ugyanazért a közönségért versenyző piaci szereplők (például lekérhető videókat szolgáltatók és videomegosztó platformok) kínálnak audiovizuális tartalmakat. A televíziós műsorszolgáltatásra, a lekérhető videókra és a felhasználók által létrehozott tartalomra ugyanakkor eltérő szabályok érvényesek, és a fogyasztó védelme is más-más szinten érvényesül.

A javaslat általános célja, hogy 1) ahol lehetséges, harmonizált európai audiovizuális szabványokon keresztül fokozza a kiskorúak és a fogyasztók védelmét általában, 2) egyenlő versenyfeltételeket biztosítson a hagyományos műsorszórók, illetve a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatások és a videomegosztó platformok számára, és 3) egyszerűsítse a jogalkotási keretet, különösen a kereskedelmi közlemények tekintetében.

A vélemény előadója üdvözli, hogy a Bizottság kezdeményezte az összes audiovizuális szolgáltatóra vonatkozó hatályos jogszabályi keretrendszer felülvizsgálatát.

A szabályozási keret tekintetében a vélemény előadója alapvető fontosságúnak tartja a szabályozó hatóságokra vonatkozó magatartási kódexek szerepének megerősítését, és szorgalmazza a nemzeti magatartási kódexek szorosabb összehangolását, valamint uniós magatartási kódexek kidolgozását.

A vélemény előadója hangsúlyozza azt is, hogy meg kell találni az egyensúlyt a véleménynyilvánítás szabadságának garantálása és a fogyasztók, különösen a védtelen fogyasztók védelme között. Különösen igaz ez az a magas só-, cukor- vagy zsírtartalmú élelmiszerekre és italokra, valamint az alkoholtartalmú italokra vonatkozó audiovizuális kereskedelmi közleményekre. A fogyasztók, különösen a gyermekek védelmét hatékonyan meg kell erősíteni, elsősorban egységes szabványok és terminológia javaslaton belüli alkalmazása révén. A kiskorúak és a gyermekek számára nem megfelelő kereskedelmi közlemények korlátozásának, valamint a termékelhelyezés tilalmának a jelentős gyermekközönséggel rendelkező műsorok helyett minden gyermekműsorra és gyermekközönségnek szóló tartalomra ki kell terjednie.

A videomegosztó platformok és a közösségi média egyre fokozódó mértékben kínálnak audiovizuális anyagokat. Ezek a szolgáltatások gyakran kívül esnek az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv (AVMS-irányelv) hatályán vagy azért, mert szolgáltatóik nem gyakorolnak ellenőrzést a tartalom kiválasztása és szervezése felett, vagy mert elsődleges céljuk nem audiovizuális tartalom szolgáltatására irányul. A vélemény előadója úgy véli, hogy a jelenleg az e-kereskedelemről szóló irányelv enyhébb szabályozása szerint működő videomegosztó platformoknak kötelező nyomon követési mechanizmussal kellene rendelkezniük annak biztosítására, hogy ne kerüljön sor jogellenes vagy káros tartalmak feltöltésére. A védtelen fogyasztók védelmének fokozására irányuló valamennyi rendelkezésnek megfelelő nyomon követési és jogérvényesítési mechanizmust kell tartalmaznia.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás     1

Irányelvre irányuló javaslat

1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 53. cikke (1) bekezdésére és 62. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 53. cikke (1) bekezdésére, valamint 62. és 168. cikkére,

Módosítás     2

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  2007-ben a 2007/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv27 elfogadásával módosult utoljára a 89/552/EGK tanácsi irányelv28, melyet később az Európai Parlament és a Tanács a 2010/13/EU irányelvben29 kodifikált. Azóta az audiovizuális médiaszolgáltatások piaca jelentős és gyors átalakuláson esett át. A műszaki fejlődés új típusú szolgáltatásokat és felhasználói élményeket tesz lehetővé. Jelentősen megváltoztak különösen a fiatalabb generációk nézői szokásai. Ugyan a fő televíziós képernyő továbbra is fontos eszköze az audiovizuális élmények megosztásának, számos néző állt át egyéb hordozható eszközre, és azon nézi az audiovizuális tartalmat. A hagyományos televíziós tartalom még ma is jelentős hányadot képvisel a naponta a képernyő előtt töltött időből. Azonban egyre nagyobb a jelentősége az új típusú, például a felhasználók által létrehozott tartalomnak, és az új szereplők, többek között a lekérhető videót szolgáltatók és a videomegosztó platformok mára már megvetették a lábukat a piacon.

(1)  2007-ben a 2007/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv27 elfogadásával módosult utoljára a 89/552/EGK tanácsi irányelv28, melyet később az Európai Parlament és a Tanács a 2010/13/EU irányelvben29 kodifikált. Azóta az audiovizuális médiaszolgáltatások piaca jelentős és gyors átalakuláson esett át. A műszaki fejlődés új típusú szolgáltatásokat és felhasználói élményeket tesz lehetővé. Jelentősen megváltoztak különösen a fiatalabb generációk nézői szokásai. Ugyan a fő televíziós képernyő továbbra is fontos eszköze az audiovizuális élmények megosztásának, számos néző állt át egyéb hordozható eszközre, és azon nézi az audiovizuális tartalmat. A hagyományos televíziós tartalom még ma is jelentős hányadot képvisel a naponta a képernyő előtt töltött időből. Azonban egyre nagyobb a jelentősége az új típusú, például a felhasználók által létrehozott tartalomnak, és az új szereplők, többek között a lekérhető videót szolgáltatók, a közösségi hálózatok és a videomegosztó platformok mára már megvetették a lábukat a piacon.

_________________

_________________

27 A tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 1989. október 3-i 89/552/EGK európai parlamenti és tanácsi irányelv (az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (HL L 298., 1989.10.17., 23. o.).

27 A tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 1989. október 3-i 89/552/EGK európai parlamenti és tanácsi irányelv (az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (HL L 298., 1989.10.17., 23. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács 2010. március 10-i 2010/13/EU irányelve a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (HL L 95., 2010.4.15., 1. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács 2010. március 10-i 2010/13/EU irányelve a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (HL L 95., 2010.4.15., 1. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. december 11-i 2007/65/EK irányelve a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 332., 2007.12.18., 27. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. december 11-i 2007/65/EK irányelve a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 332., 2007.12.18., 27. o.).

Módosítás     3

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 2010/13/EU irányelv hatályának a jövőben csak azokra a szolgáltatásokra kellene kiterjednie, amelyek elsődleges célként műsorok szolgáltatása révén kívánnak tájékoztatni, szórakoztatni vagy tanítani. Az elsődleges cél követelményét tanácsos lenne abban az esetben is teljesítettnek tekinteni, ha a szolgáltatásnak olyan audiovizuális tartalma és formája van, amely a szolgáltató fő tevékenységétől elválasztható, például online újságoknak olyan, audiovizuális műsorokat vagy felhasználó által előállított videókat bemutató önálló részei, amelyek az újság fő tevékenységétől elválaszthatónak tekinthetők. A közösségi médiaszolgáltatások nem, illetve csak akkor tartoznak az irányelv hatálya alá, ha olyan szolgáltatást nyújtanak, amely megfelel a videomegosztó platform meghatározásának. Egy-egy szolgáltatás az audiovizuális kínálat és a fő tevékenység közötti kapcsolatok alapján minősül pusztán a fő tevékenység elválaszthatatlan kiegészítésének. Maguk a csatornák vagy a szolgáltató szerkesztői felelősségének körébe tartozó bármely egyéb audiovizuális szolgáltatás önmagukban is audiovizuális médiaszolgáltatást testesíthetnek meg, még akkor is, ha azokat a szerkesztői felelősség körébe nem tartozó videomegosztó platform keretében kínálják. Ilyen esetekben a szerkesztői felelősséget viselő szolgáltató dolga, hogy betartsa ennek az irányelvnek a rendelkezéseit.

(3)  A 2010/13/EU irányelv hatályának a jövőben csak azokra a szolgáltatásokra kellene kiterjednie, amelyek elsődleges célként műsorok szolgáltatása révén kívánnak tájékoztatni, szórakoztatni vagy tanítani. Az elsődleges cél követelményét tanácsos lenne abban az esetben is teljesítettnek tekinteni, ha a szolgáltatásnak olyan audiovizuális tartalma és formája van, amely a szolgáltató fő tevékenységétől elválasztható, például online újságoknak olyan, audiovizuális műsorokat vagy felhasználó által előállított videókat bemutató önálló részei, amelyek az újság fő tevékenységétől elválaszthatónak tekinthetők. Miután a közösségi hálózatok fontos eszközt jelentenek a fogyasztók számára az információkhoz való hozzáférés tekintetében, és azok egyre inkább a felhasználók által készített vagy rendelkezésre bocsátott audiovizuális tartalmakon alapulnak, a közösségi hálózatokat is a 2010/13/EU irányelv hatálya alá kell vonni, amennyiben megfelelnek a videomegosztó platform meghatározásának. Egy-egy szolgáltatás az audiovizuális kínálat és a fő tevékenység közötti kapcsolatok alapján minősül pusztán a fő tevékenység elválaszthatatlan kiegészítésének. Maguk a csatornák vagy a szolgáltató szerkesztői felelősségének körébe tartozó bármely egyéb audiovizuális szolgáltatás önmagukban is audiovizuális médiaszolgáltatást testesíthetnek meg, még akkor is, ha azokat a szerkesztői felelősség körébe nem tartozó videomegosztó platform keretében kínálják. Ilyen esetekben a szerkesztői felelősséget viselő szolgáltató dolga, hogy betartsa ennek az irányelvnek a rendelkezéseit.

Módosítás     4

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A Bizottság az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak címzett „Minőségi jogalkotással javítani az eredményeken – uniós program” c.31 közleményében hangsúlyozta, hogy a szakpolitikai megoldások mérlegelése során mind a hatósági eszközöket, mind pedig a Jobb ön- és társszabályozás elvei és a közösségi gyakorlatok32 alapján jól kialakított nem hatósági eszközöket figyelembe fogja venni. Az irányelv által összehangolt területeken kidolgozott több kódex megszerkesztése is jónak bizonyult, összhangban áll a Jobb ön- és társszabályozás javításának elveivel. A jogalkotási védőháló léte jelentős sikertényezőnek tekinthető az ön- vagy társszabályozás révén kialakított kódexek betartásának népszerűsítésében. Legalább ilyen fontos az is, hogy a kódexek konkrét célokat és célkitűzéseket határoznak meg, így lehetőséget kínálnak a kódexek által kitűzött célkitűzések rendszeres, átlátható és független nyomon követésre és értékelésére. Az arányosság fenntartására tekintettel alkalmazott fokozatos szankciókat általában a rendszer kikényszerítésének eredményes eszközeiként tartják nyilván. Az irányelv által összehangolt területeken elfogadott ön- és társszabályozó kódexekben tanácsos ezeket az elveket követni.

(7)  A Bizottság az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak címzett „Minőségi jogalkotással javítani az eredményeken – uniós program” c.31 közleményében hangsúlyozta, hogy a szakpolitikai megoldások mérlegelése során mind a hatósági eszközöket, mind pedig a Jobb ön- és társszabályozás elvei és a közösségi gyakorlatok32 alapján jól kialakított nem hatósági eszközöket figyelembe fogja venni. Az irányelv által összehangolt területeken kidolgozott több kódex megszerkesztése is jónak bizonyult, összhangban áll a Jobb ön- és társszabályozás javításának elveivel, amelyek a jogalkotási intézkedések hasznos segéd- vagy kiegészítő eszközei lehetnek. A jogalkotási védőháló léte jelentős sikertényezőnek tekinthető az ön- vagy társszabályozás révén kialakított kódexek betartásának népszerűsítésében. Legalább ilyen fontos az is, hogy a kódexek konkrét célokat és célkitűzéseket határoznak meg, így lehetőséget kínálnak a kódexek által kitűzött célkitűzések rendszeres, átlátható és független nyomon követésre és értékelésére. Az arányosság fenntartására tekintettel alkalmazott fokozatos szankciókat általában a rendszer kikényszerítésének eredményes eszközeiként tartják nyilván. Az irányelv által összehangolt területeken elfogadott ön- és társszabályozó kódexekben tanácsos ezeket az elveket követni.

_________________

_________________

31 COM(2015) 215 final.

31 COM(2015)0215.

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Annak érdekében, hogy a néző, így a szülő és a kiskorú is képes lehessen tájékozott döntést hozni arról, milyen tartalmat nézzen, az audiovizuális médiaszolgáltatónak elegendő tájékoztatást kell nyújtania az olyan tartalomról, amely a kiskorú fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésére káros lehet. Ez például a tartalom megjelölésének olyan rendszerével lehetséges, amely utal a tartalom jellegére. A tartalom megjelölése előállítható szöveges, grafikus vagy akusztikus úton.

(9)  Annak érdekében, hogy a néző, különösen a szülő és a kiskorú is képes lehessen tájékozott döntést hozni arról, milyen tartalmat nézzen, az audiovizuális médiaszolgáltatóknak, valamint a videomegosztó platformok szolgáltatóinak minden szükséges tájékoztatást meg kell adniuk az olyan tartalomról, amely a kiskorú fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésére káros lehet. Ez például a tartalom megjelölésének olyan rendszerével lehetséges, amely utal a tartalom jellegére. A tartalom megjelölése előállítható szöveges, grafikus vagy akusztikus úton.

Módosítás     6

Irányelvre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  A fogyatékossággal élőknek és az időseknek a társadalmi és kulturális életben való részvételhez és az abba történő integrációhoz való joga összekapcsolódik a hozzáférhető audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtásával. A tagállamoknak ezért megfelelő és arányos intézkedéseket kell hozniuk annak biztosítására, hogy a joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók aktívan törekedjenek a tartalmak látás- vagy hallássérültek számára történő mielőbbi hozzáférhetővé tételére.

Módosítás     7

Irányelvre irányuló javaslat

9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9b)  A látás- vagy hallássérültek médiaszolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítására vonatkozó meglévő rendelkezéseket meg kell erősíteni, biztosítandó az előrelépést és a tagállamok és a médiaszolgáltatók erőfeszítéseinek folyamatosságát.

Módosítás     8

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Nemzeti és nemzetközi szinten is léteznek bizonyos széles körben elismert táplálkozási iránymutatások, például a WHO Európai Regionális Irodájának tápanyagprofil-modellje, amelyek célja, hogy a gyermekeket célzó televíziós élelmiszer-reklámokkal összefüggésben a tápanyag-összetételük alapján megkülönböztessék az élelmiszereket. A tagállamokat tanácsos lenne annak biztosítására ösztönözni, hogy az ön- és társszabályozó kódexek hatékonyan csökkentsék a kiskorúak és a gyermekek tekintetében a magas só-, cukor- vagy zsírtartalmú, illetve ezekkel a nemzeti vagy nemzetközi táplálkozástani iránymutatásoknak más okból nem megfelelő élelmiszerekre és italokra vonatkozó audiovizuális kereskedelmi közleményeknek való kitettséget.

(10)  Nemzeti és nemzetközi szinten is léteznek bizonyos széles körben elismert táplálkozási iránymutatások, amelyek célja, hogy a gyermekeket célzó televíziós élelmiszer-reklámokkal összefüggésben a tápanyag-összetételük alapján megkülönböztessék az élelmiszereket. A tagállamokat tanácsos lenne annak biztosítására ösztönözni, hogy az ön- és társszabályozó kódexek, például az „EU Pledge” és a Bizottság által létrehozott Táplálkozás, Testmozgás és Egészség Európai Uniós Platform keretében kidolgozott egyéb kezdeményezések hatékonyan csökkentsék a gyermekek tekintetében a magas só-, cukor- vagy zsírtartalmú, illetve az ezeknek a nemzeti vagy nemzetközi táplálkozástani iránymutatásoknak más okból nem megfelelő élelmiszerekre és italokra vonatkozó audiovizuális kereskedelmi közleményeknek való kitettséget.

Módosítás     9

Irányelvre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  A tagállamoknak továbbá gondoskodniuk kell arról, hogy az ön- és társszabályozó kódexek célul tűzzék ki a kiskorúak és a gyermekek szerencsejátékokat népszerűsítő kereskedelmi közleményeknek való kitettsége hatékony csökkentését. Uniós és nemzeti szinten is léteznek bizonyos ön- és társszabályozó rendszerek, melyek célja a felelősségteljes szerencsejáték népszerűsítése, többek között az audiovizuális kereskedelmi közleményekben. Ezeket a rendszereket érdemes továbbra is ösztönözni, különös tekintettel azokra, amelyek révén a szerencsejátékokra vonatkozó audiovizuális kereskedelmi közlemények a felelős használatra vonatkozó üzenettel egészülnek ki.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Arra is tanácsos lenne ösztönözni továbbá a tagállamokat, hogy gondoskodjanak arról, hogy az ön- és társszabályozó kódexek hatékonyan csökkentsék a kiskorúak és a gyermekek alkoholtartalmú italokról szóló kereskedelmi közleményeknek való kitettségét. Uniós és nemzeti szinten is léteznek bizonyos ön- és társszabályozó rendszerek, melyek célja az alkoholos italok felelős forgalmazása, ideértve az audiovizuális kereskedelmi közleményeket is. Ezeket a rendszereket érdemes továbbra is ösztönözni, különös tekintettel azokra, amelyek révén az alkoholos italokról szóló kereskedelmi közlemények a felelős italfogyasztásra vonatkozó üzenettel egészülnek ki.

(11)  A tagállamoknak hasonlóképpen gondoskodniuk kell arról is, hogy az ön- és társszabályozó kódexek hatékonyan csökkentsék a kiskorúak és a gyermekek alkoholtartalmú italokról szóló audiovizuális kereskedelmi közleményeknek való kitettségét. Uniós és nemzeti szinten is léteznek bizonyos ön- és társszabályozó rendszerek, melyek célja az alkoholos italok felelős forgalmazása, ideértve az audiovizuális kereskedelmi közleményeket is. Ezeket a rendszereket érdemes továbbra is ösztönözni, különös tekintettel azokra, amelyek révén az alkoholos italokról szóló kereskedelmi közlemények a felelős italfogyasztásra vonatkozó üzenettel egészülnek ki.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Annak érdekében, hogy az Unióban elháruljanak a határokon átívelő szolgáltatások szabad forgalma elől az akadályok, gondoskodni kell különösen a fogyasztók és a közegészség védelmét célzó ön- és társszabályozó intézkedések eredményességéről. A jól érvényesített és nyomon követett uniós szintű magatartási kódexek jó eszköznek bizonyulhatnak egy következetesebb és eredményesebb megközelítés biztosításához.

(12)  Annak érdekében, hogy az Unióban elháruljanak a határokon átívelő szolgáltatások szabad forgalma elől az akadályok, gondoskodni kell különösen a fogyasztók és a közegészség védelmét célzó ön- és társszabályozó intézkedések eredményességéről. A jól érvényesített és nyomon követett uniós szintű magatartási kódexeknek következetesebb és eredményesebb megközelítést kell biztosítaniuk.

Módosítás     12

Irányelvre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  A tagállamoknak ki kell dolgozniuk a „főműsoridőt” alkotó időszakok keretrendszerét. Ezt a keretet ezen irányelv kiskorúak védelmére vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor kell alkalmazni.

Módosítás   13

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Átalakult a televíziós műsorszolgáltatás piaca, és az audiovizuális kereskedelmi közlemények területén nagyobb rugalmasságra van szükség, különös tekintettel a lineáris audiovizuális szolgáltatások, a termékmegjelenítés és a szponzorálás területén érvényes mennyiségi szabályokra. Az új, például reklámot nem tartalmazó szolgáltatások megjelenése folytán az alternatív kínálatra könnyen átállni képes nézők nagyobb választékkal szembesülnek.

törölve

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A termékmegjelenítést nem tanácsos megengedni hírműsorokban, aktuális témákkal foglalkozó műsorokban, fogyasztói ügyekkel foglalkozó műsorokban, vallási műsorokban, illetve azokban a műsorokban, amelyeknek jelentős gyermekközönsége van. Bizonyítékok vannak arra ugyanis, hogy a termékmegjelenítés és a beágyazott reklám befolyásolhatja a gyermek viselkedését, mert a gyermek gyakran képtelen felismerni a kereskedelmi tartalmat. Ezért szükséges a termékmegjelenítés tilalmát fenntartani olyan műsorokban, amelyeknek jelentős gyermekközönsége van. A fogyasztói ügyekkel foglalkozó műsorok a fogyasztónak adnak tanácsot, illetve termékek, szolgáltatások vásárlásáról adnak áttekintést. Ha az ilyen műsorok tartalmazhatnának termékmegjelenítést, az a tőlük a termék vagy a szolgáltatás őszinte és valós ismertetését váró néző szemében elmosná a különbséget a reklám és a szerkesztett tartalom között.

(16)  A termékmegjelenítést nem tanácsos megengedni hírműsorokban, aktuális témákkal foglalkozó műsorokban, fogyasztói ügyekkel foglalkozó műsorokban, vallási műsorokban, illetve a gyermekműsorokban és a gyermekközönséget megcélzó tartalmakban. Bizonyítékok vannak arra ugyanis, hogy a termékmegjelenítés és a beágyazott reklám befolyásolhatja a gyermek viselkedését, mert a gyermek gyakran képtelen felismerni a kereskedelmi tartalmat. Ezért szükséges a termékmegjelenítés tilalmát fenntartani a gyermekműsorokban és a gyermekközönséget megcélzó tartalmakban. A fogyasztói ügyekkel foglalkozó műsorok a fogyasztónak adnak tanácsot, illetve termékek, szolgáltatások vásárlásáról adnak áttekintést. Ha az ilyen műsorok tartalmazhatnának termékmegjelenítést, az a tőlük a termék vagy a szolgáltatás őszinte és valós ismertetését váró néző szemében elmosná a különbséget a reklám és a szerkesztett tartalom között.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Különösen azokkal a videomegosztó platformokkal kapcsolatosan jelentkeznek új kihívások, amelyeknek a felhasználói, különösen a kiskorúak egyre több audiovizuális tartalmat tekintenek meg. Ebben az összefüggésben a videomegosztó platformon tárolt káros tartalom és gyűlöletbeszéd egyre inkább aggodalomra ad okot. A kiskorúaknak a káros tartalomtól és az összes polgárnak az erőszakra és a gyűlöletre való uszítástól való védelme érdekében ezekre az ügyekre nézve arányos szabályokat szükséges alkotni.

(26)  Különösen azokkal a videomegosztó platformokkal és közösségi hálózatokkal kapcsolatosan jelentkeznek új kihívások, amelyeknek a felhasználói, különösen a kiskorúak egyre több audiovizuális tartalmat tekintenek meg. Ebben az összefüggésben a videomegosztó platformon tárolt káros tartalom és gyűlöletbeszéd egyre inkább aggodalomra ad okot. A kiskorúaknak a káros tartalomtól és az összes polgárnak az erőszakra, gyűlöletre vagy terrorizmusra való uszítástól való védelme érdekében ezekre az ügyekre nézve hatékony szabályokat és nyomon követési mechanizmusokat szükséges meghatározni.

Módosítás     16

Irányelvre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A videomegosztó platformokon tárolt tartalom jelentős hányada immár a platform szolgáltatójának szerkesztői felelőssége alá tartozik. Csakhogy ezek a szolgáltatók a tartalmat, nevezetesen a műsorszámokat vagy a felhasználók által előállított videókat, rendszerint többek között automatikus eszközökkel vagy algoritmusokkal szervezik. Ezért ezeknek a szolgáltatóknak tanácsos lenne előírni, hogy megfelelő intézkedésekkel gondoskodjanak a védelemről a kiskorúak esetében olyan tartalommal szemben, amely fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, általában a polgárokat pedig részesítsék védelemben az olyan tartalommal szemben, amely a nem, faj, bőrszín, vallás, származás illetve nemzeti vagy etnikai hovatartozás alapján meghatározott személyek csoportjával vagy ilyen csoport valamely tagjával szemben erőszakra vagy gyűlöletre uszít.

(28)  A videomegosztó platformokon és a közösségi portálokon tárolt tartalom jelentős hányada nem a platform szolgáltatójának szerkesztői felelőssége alá tartozik. Csakhogy ezek a szolgáltatók a tartalmat, nevezetesen a műsorszámokat vagy a felhasználók által előállított videókat, rendszerint többek között automatikus eszközökkel vagy algoritmusokkal szervezik. Ezért ezeknek a szolgáltatóknak hatékony intézkedésekkel kell gondoskodniuk a védelemről a kiskorúak esetében olyan tartalommal szemben, amely fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, általában a polgárokat pedig részesítsék védelemben az olyan tartalommal szemben, amely terrorizmusra uszít, vagy nem, faj, bőrszín, vallás, származás, illetve nemzeti vagy etnikai hovatartozás alapján meghatározott személyek csoportjával vagy ilyen csoport valamely tagjával szemben erőszakra vagy gyűlöletre uszít.

Módosítás     17

Irányelvre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  Amikor a kiskorúaknak a káros tartalomtól és az összes polgárnak az erőszakra és a gyűlöletre való uszítástól való védelme érdekében az irányelv szerint megfelelő intézkedésekre sor kerül, tanácsos az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített vonatkozó alapjogokat körültekintően mérlegelni. Ez különösen a magán- és családi élet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez fűződő jogra, a szólás- és tájékozódási szabadságra, a vállalkozás szabadságához és a megkülönböztetéstől való mentességhez fűződő jogra valamint a gyermek jogaira vonatkozik.

(31)  Amikor a kiskorúaknak a káros tartalomtól és az összes polgárnak a terrorizmusra, az erőszakra és a gyűlöletre való uszítástól való védelme érdekében az irányelv szerint megfelelő intézkedésekre sor kerül, tanácsos az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített vonatkozó alapjogokat körültekintően mérlegelni. A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy valamennyi audiovizuális médiaszolgáltató figyelembe vegye a vonatkozó alapelveket. Ez különösen a magán- és családi élet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez fűződő jogra, a magántulajdonhoz valójogra, a szólás- és tájékozódási szabadságra, a vállalkozás szabadságához és a megkülönböztetéstől való mentességhez fűződő jogra valamint a gyermek jogaira vonatkozik.

Módosítás     18

Irányelvre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  A tagállamok szabályozó hatóságai csak akkor érhetik el a strukturális függetlenség megfelelő szintjét, ha külön jogalanyként létesültek. A tagállamoknak tehát biztosítaniuk kell a nemzeti szabályozó hatóságoknak mind a kormánytól és közjogi intézményektől, mind pedig az ágazattól való függetlenségét, azok határozatai pártatlanságának biztosítása érdekében. A függetlenség e követelménye nem érinti azt a lehetőséget, hogy a tagállamok különböző szektorok – így az audiovizuális és a telekommunikációs ágazat – átfogó felügyeletét végző szabályozó szerveket hozzanak létre. A nemzeti szabályozó hatóságok számára a feladataik ellátásához meg kell adni a szükséges végrehajtási jogköröket és erőforrásokat a személyi állomány, a szakértelem és a pénzügyi eszközök tekintetében. Az ezen irányelv értelmében létrehozott nemzeti szabályozó hatóságok tevékenységeinek biztosítaniuk kell a média pluralizmusa, a kulturális sokszínűség, a fogyasztók védelme, a belső piac és a tisztességes verseny ösztönzése céljainak tiszteletben tartását.

(33)  A tagállamok szabályozó hatóságai csak akkor érhetik el a strukturális függetlenség megfelelő szintjét, ha külön jogalanyként létesültek. A tagállamoknak tehát biztosítaniuk kell a nemzeti szabályozó hatóságoknak mind a kormánytól és közjogi intézményektől, mind pedig az ágazattól való függetlenségét, azok függetlenségének és ezáltal határozataik pártatlanságának biztosítása érdekében. A függetlenség e követelménye nem érinti azt a lehetőséget, hogy a tagállamok különböző szektorok – így az audiovizuális és a telekommunikációs ágazat – átfogó felügyeletét végző szabályozó szerveket hozzanak létre. A nemzeti szabályozó hatóságok számára a feladataik ellátásához meg kell adni a szükséges végrehajtási jogköröket és erőforrásokat a személyi állomány, a szakértelem és a pénzügyi eszközök tekintetében. Az ezen irányelv értelmében létrehozott nemzeti szabályozó hatóságok tevékenységeinek biztosítaniuk kell a média pluralizmusa, a kulturális sokszínűség, a fogyasztók védelme, a belső piac és a tisztességes verseny ösztönzése céljainak tiszteletben tartását.

Módosítás     19

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

2010/13/EU irányelv

1 cikk – 1 bekezdés – a a pont – i pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  a szolgáltatás jelentős mennyiségű olyan műsorszám vagy a felhasználó által előállított videó tárolásával jár, amelyért a videomegosztó platform szolgáltatója nem tartozik szerkesztői felelősséggel;

i.  a szolgáltatás jelentős mennyiségű olyan műsorszám vagy a felhasználó által előállított videó tárolásával vagy rendelkezésre bocsátásával jár, amelyért a videomegosztó platform szolgáltatója nem tartozik szerkesztői felelősséggel;

Módosítás     20

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont

2010/13/EU irányelv

1 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  »műsorszám« hangos vagy néma mozgóképek sorozata, amely egy médiaszolgáltató által kialakított műsorrendben vagy műsorkínálatban önálló egységet alkot, ideértve a egész estés filmet, a rövid videót, a sporteseményt, a vígjátékot, a dokumentumfilmet, a gyermekműsort és az eredeti drámát;”;

b)  »műsorszám« hangos vagy néma mozgóképek sorozata, amely egy médiaszolgáltató által kialakított műsorrendben vagy műsorkínálatban önálló egységet alkot, ideértve az egész estés filmet, a rövid videót, a sporteseményt, a vígjátékot, a dokumentumfilmet, a gyermekműsort, a szórakoztató műsort, a valóságshow-t és az eredeti drámát;

Indokolás

A hirdetések tekintetében korlátozások alá eső vagy alkalmazkodást szükségessé tevő műsorszámok vonatkozásában a „műsorszám” fogalommeghatározását feltétlenül ki kell terjeszteni azokra a családi műsorokra, például szórakoztató műsorokra és valóságshow-kra, amelyeket egyszerre néznek felnőttek és gyermekek is.

Módosítás     21

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

2010/13/EU irányelv

6 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok kötelesek megfelelő eszközök révén elérni, hogy a joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók által nyújtott audiovizuális médiaszolgáltatások ne tartalmazzanak nem, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor vagy szexuális irányultság alapján meghatározott személyek csoportjával vagy ilyen csoport valamely tagjával szemben erőszakra vagy gyűlöletre való uszítást.

A tagállamok kötelesek megfelelő eszközök révén elérni, hogy a joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók által nyújtott audiovizuális médiaszolgáltatások ne tartalmazzanak nem, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor vagy szexuális irányultság alapján meghatározott személyek csoportjával vagy ilyen csoport valamely tagjával szemben terrorizmusra, erőszakra vagy gyűlöletre való uszítást.

Módosítás     22

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

2010/13/EU irányelv

6 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)   A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatók elégséges információt biztosítsanak a nézőnek az olyan tartalomról, amely károsíthatják a kiskorúak fizikai, értelmi vagy erkölcsi fejlődését. Ennek érdekében a tagállamok olyan jelölési rendszert alkalmazhatnak, amely felhívja a figyelmet az audiovizuális médiaszolgáltatás tartalmának a jellegére.

(1)   A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatók és a videomegosztóplatform-szolgáltatók ténylegesen egyértelmű információt biztosítsanak a nézőnek a műsor előtt és alatt, valamint a műsor bármilyen megszakítása előtt és után az olyan tartalomról, amely károsíthatja vagy megzavarhatja a kiskorúakat, és különösen károsíthatja a kiskorúak fizikai, értelmi vagy erkölcsi fejlődését. Ennek érdekében a tagállamok olyan jelölési rendszert alkalmaznak, amely felhívja a figyelmet az audiovizuális médiaszolgáltatás tartalmának a jellegére.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

2010/13/EU irányelv

6 a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)   A Bizottság és az ERGA arra ösztönzi a médiaszolgáltatókat, hogy az Unióban mindenütt osszák meg egymással a társszabályozási rendszerekre vonatkozó legjobb gyakorlataikat. Indokolt esetben a Bizottságnak elő kell segítenie az Uniós magatartási kódexek kidolgozását.

(3)   A Bizottság és az ERGA arra ösztönzi a médiaszolgáltatókat, hogy az Unióban mindenütt osszák meg egymással a társszabályozási rendszerekre vonatkozó legjobb gyakorlataikat. Amennyiben szükséges, a Bizottságnak és az ERGA-nak uniós magatartási kódexeket kell kidolgoznia, és elő kell mozdítania azok elfogadását.

Módosítás     24

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

2010/13/EU irányelv

7 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10.  A 7. cikket el kell hagyni;

10.  a 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

„A tagállamok a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményben foglalt kötelezettségeikkel összhangban intézkedéseket hoznak annak biztosítása érdekében, hogy a joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokat fokozatosan hozzáférhetővé tegyék a látás- vagy hallássérült személyek részére.

 

A tagállamok a joghatóságuk alá tartozó műsorszolgáltatók számára előírják, hogy a társadalmi szempontból kiemelten jelentős eseményeket a korlátozott képességű személyek, többek között a fogyatékossággal élő személyek számára is hozzáférhető módon közvetítsék.”

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – -a pont (új)

2010/13/EU irányelv

9 cikk – 1 bekezdés – e pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-a)   az (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„e)   az alkoholtartalmú italokra vonatkozó audiovizuális kereskedelmi közlemény nem célozhat kifejezetten kiskorúakat, és nem bátoríthat az ilyen italok mértéktelen fogyasztására;”

„e)   minimalizálni kell a gyermekek és a kiskorúak alkoholtartalmú italokra vonatkozó audiovizuális kereskedelmi közleményeknek való kitettségét, és ezek a közlemények nem bátoríthatnak az ilyen italok mértéktelen fogyasztására, továbbá nem kísérhetnek gyermekközönségnek szóló műsorokat a műsorszám alatt vagy közvetlenül a műsorszám előtt vagy után bejátszott reklámblokk formájában, illetve nem foglalhatók bele ilyen műsorszámokba, és sugárzásuk tilos azokban az idősávokban, amikor a legmagasabb a nézettség a gyermekközönség körében;”

Módosítás     26

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – -a a pont (új)

2010/13/EU irányelv

9 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-aa)  az (1) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

 

„fa)   a szerencsejáték-szolgáltatásokra vonatkozó audiovizuális kereskedelmi közlemények nem irányulhatnak kifejezetten kiskorúakra, és egyértelmű üzenetet kell tartalmazniuk, amely megjelöli azt a korhatárt, amely alatt a szerencsejáték nem megengedett.”

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont

2010/13/EU irányelv

9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamoknak és a Bizottságnak ösztönözniük kell ön- és társszabályozó magatartási kódexek kidolgozását az olyan élelmiszerekre és italokra vonatkozó, gyermekműsorokat kísérő vagy azokban foglalt, nem megfelelő audiovizuális kereskedelmi közleményeket illetően, amelyek olyan táplálkozási vagy élettani hatással bíró tápanyagokat és egyéb anyagokat tartalmaznak, különösen zsírt, transz-zsírsavakat, sót/nátriumot és cukrokat, amelyek túlzott mértékű bevitele a teljes étrendben nem ajánlott.

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy magas zsír-, só- vagy cukortartalmú ételekre és alkoholmentes italokra vonatkozó audiovizuális kereskedelmi közlemények ne kísérjenek gyermekeknek szóló műsorokat, illetve ezeket ne foglalják be ilyen műsorokba vagy olyan műsorokba, amelyeket azokban az idősávokban sugároznak, amikor a legmagasabb a nézettség a gyermekközönség körében. A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról is, hogy a videomegosztó platformok szolgáltatói megfelelő intézkedéseket hozzanak annak megelőzésére, hogy ilyen audiovizuális kereskedelmi közlemények gyermekközönséget megcélzó tartalmakat kísérjenek, vagy belefoglalásra kerüljenek ilyen tartalmakba.

Módosítás     28

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a a pont (új)

2010/13/EU irányelv

9 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(2a) Az (1) bekezdés e) és ea) pontjának alkalmazásában a tagállamok nemzeti viszonyaiknak megfelelően meghatározzák, hogy saját területükön melyek a legnézettebb időszakok a gyermekek körében.”

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b pont

2010/13/EU irányelv

9 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)   A tagállamoknak és a Bizottságnak ösztönözniük kell ön- és társszabályozó magatartási kódexek kidolgozását az alkoholtartalmú italokra vonatkozó nem megfelelő audiovizuális kereskedelmi közleményeket illetően. Az ilyen kódexeknek hatékonyan kell csökkenteniük a kiskorúak kitettségét az alkoholtartalmú italokra vonatkozó audiovizuális kereskedelmi közleményekkel szemben.

(3)   A tagállamoknak intézkedéseket kell elfogadniuk a kiskorúak alkoholtartalmú italokra vonatkozó kereskedelmi közleményekkel szembeni kitettségének minimalizálása érdekében. A szabályozási intézkedések elfogadásának sérelme nélkül a tagállamok és a Bizottság ösztönzik ön- és társszabályozó kezdeményezések, ezen belül magatartási kódexek elfogadását, hogy tovább minimalizálják a kiskorúak kitettségét a jelentős gyermekközönséggel rendelkező műsorokat kísérő vagy azokban foglalt ilyen kereskedelmi közleményekkel szemben.

Módosítás     30

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b pont

2010/13/EU irányelv

9 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A tagállamok és a Bizottság gondoskodnak társszabályozó magatartási kódexek kidolgozásáról a szerencsejátékra vonatkozó nem megfelelő audiovizuális kereskedelmi közleményeket illetően. E magatartási kódexek alkalmazásával hatékonyan csökkenteni kell a kiskorúak kitettségét a szerencsejátékra vonatkozó audiovizuális kereskedelmi közleményekkel szemben.

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b pont

2010/13/EU irányelv

9 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)   A Bizottságnak és az ERGA-nak ösztönöznie kell az ön- és társszabályozási rendszerekre vonatkozó bevált gyakorlatok cseréjét a teljes Unióban. Indokolt esetben a Bizottságnak elő kell segítenie az uniós magatartási kódexek kidolgozását.

(4)   A Bizottságnak és az ERGA-nak gondoskodnia kell az ön- és társszabályozási rendszerekre vonatkozó bevált gyakorlatok cseréjéről a teljes Unióban. Amennyiben szükséges, a Bizottságnak és az ERGA-nak uniós magatartási kódexeket kell kidolgoznia, és elő kell mozdítania azok elfogadását.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

2010/13/EU irányelv

11 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)   A termékmegjelenítés megengedett minden audiovizuális médiaszolgáltatásban, a hírműsorok, az aktuális témákkal foglalkozó műsorok, a fogyasztói ügyekkel foglalkozó műsorok, a vallási műsorok illetve a gyermekműsorok kivételével.

(2)   A termékmegjelenítés megengedett minden audiovizuális médiaszolgáltatásban, a hírműsorok, az aktuális témákkal foglalkozó műsorok, a fogyasztói ügyekkel foglalkozó műsorok, a vallási műsorok illetve a gyermekműsorok és a gyermekközönséget megcélzó tartalmak kivételével.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

2010/13/EU irányelv

12 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok meghozzák a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy a joghatóságuk alá tartozó audiovizuális médiaszolgáltatók által nyújtott olyan műsorok, amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai, értelmi vagy erkölcsi fejlődését, csak oly módon legyenek elérhetők, amely biztosítja, hogy a kiskorúak rendes körülmények között ne hallgathassák vagy nézhessék azokat. Ezen intézkedések közé tartozhat a műsorszolgáltatás időpontjának helyes megválasztása, illetve az életkor ellenőrzését szolgáló vagy egyéb technika intézkedések alkalmazása. Az ilyen intézkedéseknek arányosnak kell lenniük a műsorszám potenciális ártalmaival.

A tagállamok meghoznak minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy a joghatóságuk alá tartozó audiovizuális médiaszolgáltatók által nyújtott olyan műsorok, amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai, értelmi vagy erkölcsi fejlődését, csak oly módon legyenek elérhetők, amely biztosítja, hogy a kiskorúak rendes körülmények között ne hallgathassák vagy nézhessék azokat. Ezen intézkedések közé tartozhat a műsorszolgáltatás időpontjának helyes megválasztása, illetve az életkor ellenőrzését szolgáló vagy egyéb technika intézkedések alkalmazása. Az ilyen intézkedéseknek arányosnak kell lenniük a műsorszám potenciális ártalmaival. A Bizottság és az ERGA technikai standardokat dolgoz ki ennek érdekében, és hatékony végrehajtási mechanizmust biztosít.

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

2010/13/EU irányelv

28 a cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 2000/31/EK irányelv 14. és 15. cikke sérelme nélkül, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a videomegosztóplatform-szolgáltatók meghozzák a megfelelő intézkedéseket az alábbiak érdekében:

(1)  A 2000/31/EK irányelv 14. és 15. cikke sérelme nélkül, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a videomegosztóplatform-szolgáltatók meghozzanak minden szükséges intézkedést az alábbiak érdekében:

Módosítás     35

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

2010/13/EU irányelv

28 a cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  minden polgár védelme az olyan tartalomtól, amely a nem, faj, bőrszín, vallás, származás illetve nemzeti vagy etnikai hovatartozás alapján meghatározott személyek csoportjával vagy ilyen csoport valamely tagjával szemben erőszakra vagy gyűlöletre uszít.

b)  minden polgár védelme az olyan tartalomtól, amely a nem, faj, bőrszín, vallás, származás, illetve nemzeti vagy etnikai hovatartozás alapján meghatározott személyek csoportjával vagy ilyen csoport valamely tagjával szemben terrorizmusra, illetve erőszakra vagy gyűlöletre uszít.

Módosítás     36

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

2010/13/EU irányelv

28 a cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tagállamok meghozzák a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy a joghatóságuk alá tartozó videomegosztóplatform-szolgáltatók által nyújtott olyan műsorok, amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai, értelmi vagy erkölcsi fejlődését, csak oly módon legyenek elérhetők, amely biztosítja, hogy a kiskorúak rendes körülmények között ne hallgathassák vagy nézhessék azokat.

 

Ezen intézkedések közé tartozhat az életkor ellenőrzését szolgáló vagy egyéb technikai intézkedések alkalmazása. Az ilyen intézkedéseknek arányosnak kell lenniük a műsorszám potenciális ártalmaival.

 

A legkárosabb tartalmak esetén, például öncélú erőszak és pornográfia, a legszigorúbb intézkedéseket kell alkalmazni, úgymint titkosítás és hatékony szülői felügyelet.

Indokolás

A módosítás célja a kiskorúak védelmének erősítése a videomegosztó platformok vonatkozásában.

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

2010/13/EU irányelv

28 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az intézkedéseknek adott esetben az alábbiakra kell kiterjednie:

A Bizottság és az ERGA technikai standardokat dolgoz ki ennek érdekében, és hatékony végrehajtási mechanizmust biztosít. Az intézkedéseknek adott esetben az alábbiakra kell kiterjednie:

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

2010/13/EU irányelv

28 a cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A Bizottság és az ERGA arra ösztönzi a videomegosztóplatform-szolgáltatókat, hogy osszák meg egymással a társszabályozási rendszerekre vonatkozó legjobb gyakorlataikat a teljes Unióban. Indokolt esetben a Bizottságnak elő kell segítenie az Uniós magatartási kódexek kidolgozását.

(7)  A Bizottság és az ERGA arra ösztönzi a videomegosztóplatform-szolgáltatókat, hogy osszák meg egymással a társszabályozási rendszerekre vonatkozó legjobb gyakorlataikat a teljes Unióban. Amennyiben szükséges, a Bizottságnak és az ERGA-nak uniós magatartási kódexeket kell kidolgoznia, és elő kell mozdítania azok elfogadását.

Módosítás     39

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 23 pont

2010/13/EU irányelv

33 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság legkésőbb [date – no later than four years after adoption]-ig, majd azt követően háromévente jelentést terjeszt az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elé az irányelv alkalmazásáról.

A Bizottság legkésőbb [date – no later than four years after adoption]-ig, majd azt követően háromévente jelentést terjeszt az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elé az irányelv alkalmazásáról. A jelentés valamennyi tagállam vonatkozásában értékeli az ön- és társszabályozási gyakorlatok hatékonyságát, különösen a gyermekeket és a családokat megcélzó hirdetési gyakorlatok fényében. Amennyiben a jelentés azt állapítja meg, hogy az önszabályozó magatartási kódexek – például az egészségtelen élelmiszerekre és az édesített italokra vonatkozó audiovizuális kereskedelmi közlemények esetében – nem vezettek a várt eredményre a gyermekek és a kiskorúak ilyen audiovizuális kereskedelmi közleményeknek való kitettségének minimalizálása tekintetében, a Bizottság javaslatot terjeszt elő e konkrét kérdéskör szabályozása céljából.

Indokolás

Fontos egy felülvizsgálati záradék felvétele, különösen a hirdetési gyakorlatok vonatkozásában, hogy megfelelően lehessen védeni a gyermekek jogait, egészségét és jólétét.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolása a változó piaci realitásokra tekintettel

Hivatkozások

COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

9.6.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

9.6.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Herbert Dorfmann

14.7.2016

Vizsgálat a bizottságban

29.11.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

31.1.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

7

30

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Clara Eugenia Aguilera García, Inés Ayala Sender, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tibor Szanyi, Tiemo Wölken

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Dieter-Lebrecht Koch, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández


VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről (19.12.2016)

a Kulturális és Oktatási Bizottság részére

a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek a változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

A vélemény előadója: Emma McClarkin

RÖVID INDOKOLÁS

2010 óta az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv (2010/13/EU irányelv) szilárd szabályozási keretet biztosít, amely ösztönzi a kulturális és kreatív iparágakat és védi a kiszolgáltatott, például a kiskorú fogyasztókat azáltal, hogy minimális harmonizációs megközelítést alkalmaz az európai audiovizuális médiaszolgáltatások ágazatára vonatkozó normák tekintetében.

Az új technológia, a fogyasztói igény és abból fakadóan a lineáris műsorszórási módszerekről a nem lineárisra módszerekre való áttérés fényében az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv egyenlő esélyek megteremtésére törekszik, lehetővé téve mind az új, mind pedig a hagyományos technológiákat használó műsorszolgáltatók és tartalom-előállítók számára a kulturális tartalmakkal folytatott versenyt, azok védését, terjesztését és az azokba való beruházást.

Alkalmazási kör

Az előadó elengedhetetlenül fontosnak tartja, hogy az alkalmazási kör kiszélesítése, különösen a videómegosztó platformok esetében, ne sértse a 2000/13/EK irányelvet (az elektronikus kereskedelemre vonatkozó irányelv), és kizárólag az audiovizuális ágazatra vonatkozzon. Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv jelenlegi paraméterei hasznosak, amennyiben már számos új technológiát felölelnek, melyek meghatározása inkább az eredmény típusára, mintsem a terjesztés eszközére összpontosít.

Az alkalmazási kör kiterjesztésekor biztosítani kell, hogy mindenhol ugyanolyan szintű védelmi normák érvényesüljenek. A jelenlegi szabályozás földrajzi hatálya továbbra is megfelelő, és elősegíti a műsorszórási szolgáltatások erős egységes piacának kialakulását.

Fogalommeghatározások

Összességében véve a 2010/13/EU rendeletben rögzített jelenlegi meghatározások továbbra is időszerűek. Megjegyzi, hogy médiakonvergencia esetén hasznos megkülönböztetni a szerkesztői felelősséggel járó, illetve azzal nem járó tartalmakat. Ezáltal nem sérül az elektronikus kereskedelemre vonatkozó irányelv, és nem változik a közvetítő szolgáltatók felelősségére vonatkozó szabályok értelmezése.

Származási ország

A származási ország elve a rendelet gerince, és ennek aláaknázására irányuló bármely lépés negatív hatással lenne az audiovizuális médiaszolgáltatások ágazatára, az egységes piacra és a tartalmak határokon átnyúló terjesztésének lehetőségére. A származási ország elve egyszerűsíti a műsorszolgáltatókra vonatkozó szabályozási terhet, és egyértelműsíti a tartalom tulajdonjogára vonatkozó jogi és szerkesztői felelősséget.

A Bizottság arra irányuló javaslata, hogy a határokon átnyúló szolgáltatásokra tagállami adókat lehessen kivetni, ellentétes a származási ország elvével, és a célország elve irányába történő elmozdulás egyik első lépése. Ezért az előadó ezt kihagyta az IMCO véleménytervezetéből. Az IMCO bizottságnak el kell köteleznie magát a származási ország elve mellett, mivel az az IMCO hatáskörébe tartozó számos szabályozás, így például a 2000/31/EK irányelv központi eleme.

Ugyanakkor a nemzeti szabályok származási ország elvén keresztüli kijátszásával kapcsolatos aggodalmakkal is foglalkozni kell. Ezért alaposabban meg kell vizsgálni a nagyobb együttműködés, a hatékonyabb és gyorsabb nemzeti szintű jogorvoslat lehetőségeit.

Kereskedelmi közleményekre vonatkozó szabályok

Miközben örvendetes a kereskedelmi közleményekkel kapcsolatos szabályokat érintő nagyobb rugalmasság, e rendelkezések módosítása nem gyengítheti a fogyasztóvédelmet. Pozitívan értékelendő a termékmegjelenítésekre vonatkozó „indokolt előtérbe kerülés” kitétel eltávolítása; korábban e kifejezés szabályozási kétértelműsége korlátozta a műsorszolgáltatókat e kereskedelmi bevételi források használatában.

A perckorlátozást és a mennyiségi korlátokat érintő nagyobb rugalmasság ugyanakkor nem veszi figyelembe, hogy Unió-szerte mind hatás, mind percek tekintetében különböző módokon történik a hirdetések finanszírozására. Ez nem fogja növelni a lineáris műsorszórás hirdetési bevételeit. A rugalmasság e téren túlzsúfolt csúcsidőket fog eredményezni, ami gyengíti a hirdetések hatását, és a fogyasztók számára kedvezőtlen, hirdetésekkel telített időszakok keletkeznek. A fogyasztók érdekében a véleménytervezet nem tartalmazza a hirdetések perckorlátozásának deregulációjára vonatkozó intézkedéseket.

Európai alkotások

Az előadó úgy véli, hogy noha ösztönözni kell az európai alkotások támogatását, piaci alapú megközelítést kell elfogadni és nem a tartalom hangsúlyára és fellelhetőségére vonatkozó előírásokat. A kvóták alkalmazását korlátozni kell és semmiképpen sem szabad túllépni a Bizottság javaslatait. A nagyobb kvóták és konkrétabb előírások a kulturális piacok protekcionizmusára emlékeztetnek és nem veszik kellőképpen figyelembe azt a nagyobb globális piacot, melynek része az uniós egységes digitális piac. Az európai tartalomba történő befektetés a verseny és a piaci igény, nem pedig mesterséges referenciaértékek és illetékek révén maximálható.

Nemzeti szabályozó hatóságok

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv univerzális és átfogó végrehajtásához szükség van a nemzeti szabályozó hatóságok hatékonyságának növelésére irányuló bizottsági javaslatokra. Bár az ERGA fontos szerepet játszik a szabályozó testületek közötti koordináció és kommunikáció terén, az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvből fakadó feladatok a tagállamok és a nemzeti szabályozó hatóságok között oszlanak meg. A tagállamoknak megfelelő forrásokat kell biztosítaniuk e testületek számára, hogy képességeik fejlődjenek, és világos jogorvoslati és panasztételi eljárásokat bocsássanak rendelkezésre.

A kiskorúak védelme

Szembesülve a médiakonvergencia jelenségével az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv felülvizsgálatával lehetőség adódik arra, hogy szükség esetén erősödjön a kiskorúak védelme a nem lineáris szférában. Fontos, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv hatályának bármely új meghatározása vagy módosítása a kiskorúak védelmének javítására törekedjen, egyúttal pedig biztosítsa a tagállamok számára az illegális tevékenységek kezeléséhez szükséges rugalmasságot.

Hozzáférhetőség

Miközben döntő fontosságú a hozzáférhetőség általános érvényűvé tételére irányuló erőfeszítések folytatása, az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló hatályos irányelv 7. cikkét meg kell tartani és az európai akadálymentesítési intézkedéscsomagból törölt audiovizuális médiaszolgáltatásokra való hivatkozásokkal kell kiigazítani. Az európai akadálymentesítési intézkedéscsomag, amelyben keverednek az audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtásának szigorúbb és megengedőbb aspektusai(1), nem ismeri el eléggé az audiovizuális médiaágazat valós helyzetét és szükségleteit, ami akadályozhatja a fogyasztók jövőbeli egyéni igényeit legjobban kielégítő valódi innovációt.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  2007-ben a 2007/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv29 elfogadásával módosult utoljára a 89/552/EGK tanácsi irányelv27, melyet később az Európai Parlament és a Tanács a 2010/13/EU irányelvben28 kodifikált. Azóta az audiovizuális médiaszolgáltatások piaca jelentős és gyors átalakuláson esett át. A műszaki fejlődés új típusú szolgáltatásokat és felhasználói élményeket tesz lehetővé. Jelentősen megváltoztak különösen a fiatalabb generációk nézői szokásai. Ugyan a fő televíziós képernyő továbbra is fontos eszköze az audiovizuális élmények megosztásának, számos néző állt át egyéb hordozható eszközre, és azon nézi az audiovizuális tartalmat. A hagyományos televíziós tartalom még ma is jelentős hányadot képvisel a naponta a képernyő előtt töltött időből. Azonban egyre nagyobb a jelentősége az új típusú, például a felhasználók által létrehozott tartalomnak, és az új szereplők, többek között a lekérhető videót szolgáltatók és a videomegosztó platformok mára már megvetették a lábukat a piacon.

(1)  2007-ben a 2007/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv29 elfogadásával módosult utoljára a 89/552/EGK tanácsi irányelv27, melyet később az Európai Parlament és a Tanács a 2010/13/EU irányelvben28 kodifikált. Azóta az audiovizuális médiaszolgáltatások piaca jelentős és gyors átalakuláson esett át. A műszaki fejlődés új típusú szolgáltatásokat és felhasználói élményeket tesz lehetővé. Jelentősen megváltoztak különösen a fiatalabb generációk nézői szokásai. Ugyan a fő televíziós képernyő továbbra is fontos eszköze az audiovizuális élmények megosztásának, számos néző állt át egyéb hordozható eszközre, és azon nézi az audiovizuális tartalmat. A hagyományos televíziós tartalom még ma is jelentős hányadot képvisel a naponta a képernyő előtt töltött időből. Azonban egyre nagyobb a jelentősége az új típusú, például a felhasználók által létrehozott tartalomnak, és az új szereplők, többek között a lekérhető videót szolgáltatók, a közösségi média és a videómegosztó platformok mára már megvetették a lábukat a piacon.

__________________

__________________

27 Az Európai Parlament és a Tanács 1989. október 3-i 89/552/EGK irányelve a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról (HL L 298., 1989.10.17., 23. o.).

27 Az Európai Parlament és a Tanács 1989. október 3-i 89/552/EGK irányelve a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról (HL L 298., 1989.10.17., 23. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács 2010. március 10-i 2010/13/EU irányelve a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (HL L 95., 2010.4.15., 1. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács 2010. március 10-i 2010/13/EU irányelve a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (HL L 95., 2010.4.15., 1. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. december 11-i 2007/65/EK irányelve a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 332., 2007.12.18., 27. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. december 11-i 2007/65/EK irányelve a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 332., 2007.12.18., 27. o.).

Indokolás

A közösségi média egyre fontosabb szerepet tölt be társadalmunkban, különösen az új nemzedékek számára, és jelenleg az audiovizuális médiatartalmak elsőbbségi hozzáférési pontjaként szolgál.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 2010/13/EU irányelv hatályának a jövőben csak azokra a szolgáltatásokra kellene kiterjednie, amelyek elsődleges célként műsorok szolgáltatása révén kívánnak tájékoztatni, szórakoztatni vagy tanítani. Az elsődleges cél követelményét tanácsos lenne abban az esetben is teljesítettnek tekinteni, ha a szolgáltatásnak olyan audiovizuális tartalma és formája van, amely a szolgáltató fő tevékenységétől elválasztható, például online újságoknak olyan, audiovizuális műsorokat vagy felhasználó által előállított videókat bemutató önálló részei, amelyek az újság fő tevékenységétől elválaszthatónak tekinthetők. A közösségi médiaszolgáltatások nem, illetve csak akkor tartoznak az irányelv hatálya alá, ha olyan szolgáltatást nyújtanak, amely megfelel a videomegosztó platform meghatározásának. Egy-egy szolgáltatás az audiovizuális kínálat és a fő tevékenység közötti kapcsolatok alapján minősül pusztán a fő tevékenység elválaszthatatlan kiegészítésének. Maguk a csatornák vagy a szolgáltató szerkesztői felelősségének körébe tartozó bármely egyéb audiovizuális szolgáltatás önmagukban is audiovizuális médiaszolgáltatást testesíthetnek meg, még akkor is, ha azokat a szerkesztői felelősség körébe nem tartozó videomegosztó platform keretében kínálják. Ilyen esetekben a szerkesztői felelősséget viselő szolgáltató dolga, hogy betartsa ennek az irányelvnek a rendelkezéseit.

(3)  A 2010/13/EU irányelv hatályának a jövőben csak azokra a szolgáltatásokra kellene kiterjednie, amelyek a széles nyilvánosság jelentős részének szólnak és arra egyértelmű hatást gyakorolhatnak, valamint amelyek elsődleges célként műsorok szolgáltatása révén kívánnak tájékoztatni, szórakoztatni vagy tanítani. Az elsődleges cél követelményét tanácsos lenne abban az esetben is teljesítettnek tekinteni, ha a szolgáltatásnak olyan audiovizuális tartalma és formája van, amely a szolgáltató fő tevékenységétől elválasztható, például online újságoknak olyan, audiovizuális műsorokat vagy felhasználó által előállított videókat bemutató önálló részei, amelyek az újság fő tevékenységétől elválaszthatónak tekinthetők. A közösségi médiaszolgáltatások az információkhoz való hozzáférés fontos pontját jelentik a fogyasztók számára, és egyre nagyobb mértékben támaszkodnak a felhasználóik által létrehozott vagy rendelkezésre bocsátott audiovizuális tartalmakra. Ezen irányelv hatálya általában nem terjed ki a közösségi médiaszolgáltatásokra, de abban az esetben, amikor e szolgáltatások megfelelnek a videómegosztó-platformot meghatározó kritériumoknak, rájuk is ki kell terjeszteni ezen irányelv hatályát. Hasonlóképpen nem kell az irányelv hatálya alá tartozniuk azon audiovizuális médiaszolgáltatásoknak, amelyek audiovizuális médiatartalmaikat kínálnak és forgalmaznak, és nem versenyeznek a televíziós műsorszolgáltatással, például magánfelhasználók audiovizuális tartalmait kínálják és forgalmazzák, amelyeket az érdekelt közösségek megoszthatnak. Egy-egy szolgáltatás az audiovizuális kínálat és a fő tevékenység közötti kapcsolatok alapján minősül pusztán a fő tevékenység elválaszthatatlan kiegészítésének. Maguk a csatornák vagy a szolgáltató szerkesztői felelősségének körébe tartozó bármely egyéb audiovizuális szolgáltatás önmagukban is audiovizuális médiaszolgáltatást testesíthetnek meg, még akkor is, ha azokat a szerkesztői felelősség körébe nem tartozó videómegosztó platform keretében kínálják. Ilyen esetekben a szerkesztői felelősséget viselő szolgáltató dolga, hogy betartsa ennek az irányelvnek a rendelkezéseit.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A kiadói döntések egyik napról a másikra hozott döntések, amelyeket a programigazgatók vagy a főszerkesztők hoznak egy jóváhagyott programtábla keretében. A kiadói döntések meghozatalának a helye azon személyek szokásos munkavégzési helye, akik e döntéseket meghozzák.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  A lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók ugyanazért a közönségért versengenek, mint a televíziós műsorszolgáltatások, és a felhasználók e lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokhoz való hozzáférés jellegéből és módjából kiindulva érthető módon elvárhatják, hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó szabályok szerinti védelemben részesüljenek. Ennek fényében, valamint a szabad mozgás és a verseny különbségeinek kiküszöbölése érdekében a „műsorszám” fogalmát dinamikusan kell értelmezni, figyelembe véve azon audiovizuális médiaszolgáltatások tartalmának kínálatában végbemenő fejlődést, amelyek jelentős létszámú közönséget céloznak meg és tömegtájékoztatásnak tekinthetők.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A joghatóság megállapításához a 2010/13/EU irányelvben rögzített kritériumok fényében értékelni kell a tényállást. A tényállás ilyen értékelése egymásnak ellentmondó eredményekhez vezethet. A 2010/13/EU irányelv 3. és 4. cikke szerinti együttműködési eljárások alkalmazása során fontos, hogy a Bizottság megállapításait megbízható tényekre alapozhassa. Az Audiovizuális Médiaszolgáltatásokat Szabályozó Hatóságok Európai Csoportjának (ERGA) ezért tanácsos felhatalmazást kapnia arra, hogy a Bizottság kérése esetén a joghatóságról véleményt nyilvánítson.

(5)  A joghatóság megállapításához a 2010/13/EU irányelvben rögzített kritériumok fényében értékelni kell a tényállást. A tényállás ilyen értékelése egymásnak ellentmondó eredményekhez vezethet. A 2010/13/EU irányelv 3. és 4. cikke szerinti együttműködési eljárások alkalmazása során fontos, hogy a Bizottság megállapításait megbízható tényekre alapozhassa. Az Audiovizuális Médiaszolgáltatásokat Szabályozó Hatóságok Európai Csoportjának (ERGA) ezért – a nemzeti szabályozó hatóságokkal együtt – tanácsos felhatalmazást kapnia arra, hogy a Bizottság kérése esetén a joghatóságról véleményt nyilvánítson.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A következetesség valamint a vállalkozások és a tagállami hatóságok biztonsága érdekében a „gyűlöletkeltés” fogalmát a megfelelő mértékben tanácsos összehangolni azzal a meghatározással, amely a Tanács 2008. november 28-án kelt, a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről szóló 2008/913/IB kerethatározatában szerepel, amely szerint a gyűlöletbeszéd „nyilvánosság előtt erőszakra vagy gyűlöletre uszítás”. Ennek magában kell foglalnia az erőszakra vagy gyűlöletre uszítás alapját adó okok összehangolt kezelését.

(8)  A következetesség valamint a vállalkozások és a tagállami hatóságok biztonsága érdekében a „gyűlöletkeltés” fogalmát a megfelelő mértékben és amennyiben a tagállamokra alkalmazandó tanácsos összehangolni azzal a meghatározással, amely a Tanács 2008. november 28-án kelt, a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről szóló 2008/913/IB kerethatározatában szerepel, amely szerint a gyűlöletbeszéd „nyilvánosság előtt erőszakra vagy gyűlöletre uszítás”. Ennek magában kell foglalnia az erőszakra vagy gyűlöletre uszítás alapját adó okok összehangolt kezelését.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Annak érdekében, hogy a néző, így a szülő és a kiskorú is képes lehessen tájékozott döntést hozni arról, milyen tartalmat nézzen, az audiovizuális médiaszolgáltatónak elegendő tájékoztatást kell nyújtania az olyan tartalomról, amely a kiskorú fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésére káros lehet. Ez például a tartalom megjelölésének olyan rendszerével lehetséges, amely utal a tartalom jellegére. A tartalom megjelölése előállítható szöveges, grafikus vagy akusztikus úton.

(9)  Annak érdekében, hogy a néző, így a szülő és a kiskorú is képes lehessen tájékozott döntést hozni arról, milyen tartalmat nézzen, az audiovizuális médiaszolgáltatónak elegendő tájékoztatást kell nyújtania az olyan tartalomról, amely a kiskorú fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésére káros lehet. Ez például a tartalom megjelölésének olyan rendszerével lehetséges, amely utal a tartalom jellegére. A tartalom megjelölése előállítható szöveges, grafikus vagy akusztikus úton. A tartalom megjelölésére szolgáló különböző eszközöknek kellően világosnak kell lenniük annak eldöntéséhez, hogy az adott tartalom káros lehet-e a kiskorúakra nézve.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Nemzeti és nemzetközi szinten is léteznek bizonyos széles körben elismert táplálkozási iránymutatások, például a WHO Európai Regionális Irodájának tápanyagprofil-modellje, amelyek célja, hogy a gyermekeket célzó televíziós élelmiszer-reklámokkal összefüggésben a tápanyag-összetételük alapján megkülönböztessék az élelmiszereket. A tagállamokat tanácsos lenne annak biztosítására ösztönözni, hogy az ön- és társszabályozó kódexek hatékonyan csökkentsék a kiskorúak és a gyermekek tekintetében a magas só-, cukor- vagy zsírtartalmú, illetve ezekkel a nemzeti vagy nemzetközi táplálkozástani iránymutatásoknak más okból nem megfelelő élelmiszerekre és italokra vonatkozó audiovizuális kereskedelmi közleményeknek való kitettséget.

(10)  A tagállamokat tanácsos lenne annak biztosítására ösztönözni, hogy az ön- és társszabályozás – ideértve a magatartási kódexeket – hatékonyan minimalizálja a kiskorúak és a gyermekek olyan audiovizuális kereskedelmi közleményeknek való kitettségét, amelyek magas só-, cukor- vagy zsírtartalmú élelmiszerekre és italokra, illetve a nemzeti vagy nemzetközi táplálkozástani iránymutatásoknak – például a Bizottság által létrehozott Táplálkozás, Testmozgás és Egészség Európai Uniós Platform és a WHO Európai Regionális Irodájának tápanyagprofil-modellje keretében kidolgozott iránymutatásoknak más okból nem megfelelő élelmiszerekre és italokra vonatkoznak. E célkitűzéshez az ön- és társszabályozásnak is hozzá kell járulnia.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Arra is tanácsos lenne ösztönözni továbbá a tagállamokat, hogy gondoskodjanak arról, hogy az ön- és társszabályozó kódexek hatékonyan csökkentsék a kiskorúak és a gyermekek alkoholtartalmú italokról szóló kereskedelmi közleményeknek való kitettségét. Uniós és nemzeti szinten is léteznek bizonyos ön- és társszabályozó rendszerek, melyek célja az alkoholos italok felelős forgalmazása, ideértve az audiovizuális kereskedelmi közleményeket is. Ezeket a rendszereket érdemes továbbra is ösztönözni, különös tekintettel azokra, amelyek révén az alkoholos italokról szóló kereskedelmi közlemények a felelős italfogyasztásra vonatkozó üzenettel egészülnek ki.

(11)  Arra is ösztönözni kell továbbá a tagállamokat, hogy gondoskodjanak arról, hogy az ön- és társszabályozó kódexek hatékonyan csökkentsék a kiskorúak és a gyermekek alkoholtartalmú italokról szóló kereskedelmi közleményeknek való kitettségét. Uniós és nemzeti szinten is léteznek bizonyos ön- és társszabályozó rendszerek, melyek célja az alkoholos italok felelős forgalmazása, ideértve az audiovizuális kereskedelmi közleményeket is. Ezeket a rendszereket érdemes továbbra is ösztönözni, különös tekintettel azokra, amelyek révén az alkoholos italokról szóló kereskedelmi közlemények a felelős italfogyasztásra vonatkozó üzenettel egészülnek ki.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Annak érdekében, hogy az Unióban elháruljanak a határokon átívelő szolgáltatások szabad forgalma elől az akadályok, gondoskodni kell különösen a fogyasztók és a közegészség védelmét célzó ön- és társszabályozó intézkedések eredményességéről. A jól érvényesített és nyomon követett uniós szintű magatartási kódexek jó eszköznek bizonyulhatnak egy következetesebb és eredményesebb megközelítés biztosításához.

(12)  A fogyasztók és a közegészség magas szintű védelmének biztosítása, és emellett az Unióban a határokon átívelő szolgáltatások szabad forgalma előtt álló akadályok felszámolása érdekében gondoskodni kell a különösen a fogyasztók és a közegészség védelmét szolgáló ön- és társszabályozó intézkedések eredményességéről. A jól érvényesített és nyomon követett uniós szintű magatartási kódexek jó eszköznek bizonyulhatnak egy következetesebb és eredményesebb megközelítés biztosításához. Ezek azt a célt szolgálják, hogy segítséget nyújtsanak a nemzeti szabályozó hatóságok számára saját nemzeti magatartási kódexük kidolgozása során, valamint a 2010/13/EU irányelv végrehajtása tekintetében elősegítsék a koherencia erősítését.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Átalakult a televíziós műsorszolgáltatás piaca, és az audiovizuális kereskedelmi közlemények területén nagyobb rugalmasságra van szükség, különös tekintettel a lineáris audiovizuális szolgáltatások, a termékmegjelenítés és a szponzorálás területén érvényes mennyiségi szabályokra. Az új, például reklámot nem tartalmazó szolgáltatások megjelenése folytán az alternatív kínálatra könnyen átállni képes nézők nagyobb választékkal szembesülnek.

törölve

Indokolás

A reklámozással kapcsolatos, meglévő mennyiségi szabály önmagában hatékonynak bizonyult abban, hogy egyensúlyt teremtsen a fogyasztóvédelem és az audiovizuális média finanszírozása között. Az audiovizuális kínálat növekedése nem indokolhatja, hogy általánosságban csökkenjen a fogyasztóknak a reklámtartalmakkal szemben kínált védelem szintje. A mennyiségi szabály eltörlése kihatna az alapvető nem audiovizuális ágazatokra is, többek között a sajtóra, amely erőteljesen támaszkodik a reklámokra, és már most is pénzügyi nehézségekkel küzd.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  A 2010/13/EU irányelv eredményességének biztosítása érdekében – különösen a médiaszolgáltatók szerkesztői felelőssége tekintetében – védelmezni kell a programok és a szolgáltatások integritását. A szolgáltatás igénybe vevőjétől eltérő harmadik felek az adott médiaszolgáltató beleegyezése nélkül nem módosíthatják a programokat és a szolgáltatásokat. Engedélyezni kell a programok bemutatását és a szolgáltatásokat érintő olyan változásokat, amelyeket a szolgáltatás igénybe vevője jóváhagyott vagy maga kezdeményezett.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Az audiovizuális médiaszolgáltatások, műsorszámok finanszírozásának lényeges eszköze egy jogi vagy természetes személy nevének, védjegyének, arculatának, tevékenységeinek vagy termékeinek népszerűsítésével járó szponzorálás. Ahhoz, hogy maga a szponzorálás a reklámozók és az audiovizuális médiaszolgáltatók szempontjából értékes reklámozási technikának minősüljön, a támogatói közleményekben népszerűsítő céllal a támogató termékére vagy szolgáltatására vonatkozó utalások jelennek meg, amelyek azonban közvetlenül nem ösztönöznek az adott termék megvásárlására vagy szolgáltatás igénybevételére. A támogatói közleményekben továbbra is világosan tájékoztatni kell a nézőt a szponzori szerződés létezéséről. A támogatott programok tartalmát tilos az audiovizuális médiaszolgáltató szerkesztői függetlenségét kikezdő módon befolyásolni.

(14)  Az audiovizuális médiaszolgáltatások, műsorszámok finanszírozásának lényeges eszköze egy jogi vagy természetes személy nevének, védjegyének, arculatának, tevékenységeinek vagy termékeinek népszerűsítésével járó szponzorálás. Ahhoz, hogy maga a szponzorálás a reklámozók és az audiovizuális médiaszolgáltatók szempontjából értékes reklámozási technikának minősüljön, a támogatói közleményekben népszerűsítő céllal a támogató termékére vagy szolgáltatására vonatkozó utalások jelennek meg, amelyek esetében azonban nem megengedett, hogy közvetlenül az adott termék megvásárlására vagy szolgáltatás igénybevételére ösztönözzenek. A támogatói közleményekben továbbra is világosan tájékoztatni kell a nézőt a szponzori szerződés létezéséről. A támogatott programok tartalmát tilos az audiovizuális médiaszolgáltató szerkesztői függetlenségét kikezdő módon befolyásolni.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  A médiaszolgáltató szerkesztői felelősségének és az audiovizuális értékteremtési lánc védelme érdekében elengedhetetlen, hogy biztosítsák a médiaszolgáltató műsorainak és szolgáltatásainak integritását. A műsorokat és szolgáltatásokat teljes terjedelmében, változtatás és megszakítás nélkül kell közvetíteni. A műsorok és szolgáltatások a médiaszolgáltató hozzájárulása nélkül nem módosíthatók.

Indokolás

A médiaszolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik felek nem módosíthatják a műsorokat és szolgáltatásokat.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A termékmegjelenítést nem tanácsos megengedni hírműsorokban, aktuális témákkal foglalkozó műsorokban, fogyasztói ügyekkel foglalkozó műsorokban, vallási műsorokban, illetve azokban a műsorokban, amelyeknek jelentős gyermekközönsége van. Bizonyítékok vannak arra ugyanis, hogy a termékmegjelenítés és a beágyazott reklám befolyásolhatja a gyermek viselkedését, mert a gyermek gyakran képtelen felismerni a kereskedelmi tartalmat. Ezért szükséges a termékmegjelenítés tilalmát fenntartani olyan műsorokban, amelyeknek jelentős gyermekközönsége van. A fogyasztói ügyekkel foglalkozó műsorok a fogyasztónak adnak tanácsot, illetve termékek, szolgáltatások vásárlásáról adnak áttekintést. Ha az ilyen műsorok tartalmazhatnának termékmegjelenítést, az a tőlük a termék vagy a szolgáltatás őszinte és valós ismertetését váró néző szemében elmosná a különbséget a reklám és a szerkesztett tartalom között.

(16)  A termékmegjelenítést nem tanácsos megengedni hírműsorokban, aktuális témákkal foglalkozó műsorokban, fogyasztói ügyekkel foglalkozó műsorokban, vallási műsorokban és gyermekműsorokban. Bizonyítékok vannak arra ugyanis, hogy a termékmegjelenítés és a beágyazott reklám befolyásolhatja a gyermek viselkedését, mert a gyermek gyakran képtelen felismerni a kereskedelmi tartalmat. Ezért szükséges a termékmegjelenítés tilalmát fenntartani a gyermekműsorokban. A fogyasztói ügyekkel foglalkozó műsorok a fogyasztónak adnak tanácsot, illetve termékek, szolgáltatások vásárlásáról adnak áttekintést. Ha az ilyen műsorok tartalmazhatnának termékmegjelenítést, az a tőlük a termék vagy a szolgáltatás őszinte és valós ismertetését váró néző szemében elmosná a különbséget a reklám és a szerkesztett tartalom között.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Gyakorlatban nehezen alkalmazhatónak bizonyult az a szabály, hogy a termék nem kaphat indokolatlanul nagy hangsúlyt. Ráadásul a termékmegjelenítés terjedését is gátolja, mert ez utóbbi alapjában véve csak akkor képes értéket teremteni, ha az expozíció valamilyen szinten hangsúlyos. A termékmegjelenítést tartalmazó műsoroknak tehát arra kell törekedniük, hogy világosan tájékoztassák a nézőt a termékmegjelenítés tényéről, és arról is gondoskodniuk kell, hogy az audiovizuális médiaszolgáltató szerkesztői függetlensége ne csorbuljon.

(17)  A termékmegjelenítést tartalmazó műsoroknak tehát arra kell törekedniük, hogy világosan tájékoztassák a nézőt a termékmegjelenítés tényéről, és arról is gondoskodniuk kell, hogy az audiovizuális médiaszolgáltató szerkesztői függetlensége ne csorbuljon.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Az új szolgáltatások számának növekedése folytán a néző szélesebb választékkal szembesül, így a műsorszolgáltatók nagyobb rugalmasságot kapnak arra, hogy reklám- és televíziós vásárlási blokkokat iktassanak be, ha annak a program integritására nincs indokolatlanul káros hatása. Ugyanakkor az európai televíziózás különleges jellegének megőrzése érdekében, továbbra is tanácsos korlátozni a filmszínházban történő bemutatásra szánt filmalkotások és a televízió céljára készült filmek, valamint egyes, továbbra is védendő műsorkategóriák megszakításának lehetőségét.

(18)  Még ha a néző szélesebb választékkal szembesül is az új szolgáltatások számának növekedése folytán, továbbra is szükség van arra, hogy védjék a programok integritását és a fogyasztókat az aránytalanul gyakori reklám- és televíziós vásárlási blokkoktól. Ezért az európai televíziózás különleges jellegének megőrzése érdekében továbbra is tanácsos korlátozni a filmszínházban történő bemutatásra szánt filmalkotások és a televízió céljára készült filmek, valamint egyes, továbbra is védendő műsorkategóriák megszakításának lehetőségét, és nem alkalmazható további rugalmasság.

Indokolás

A filmművészeti alkotások tekintetében hangsúlyozza a reklámmegszakításokkal kapcsolatos harminc perces szabály fenntartásának fontosságát, mivel ez aránytalan hatást gyakorolna a programok integritására, és nem felel meg sem a fogyasztói szokásoknak, sem pedig az audiovizuális médiaszolgáltatások iránti sürgető igénynek.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Ugyan az irányelv nem növeli a megengedett reklámidő teljes mennyiségét a 7:00 órától a 23:00 óráig terjedő időszakban, a műsorszolgáltatók számára fontos a nagyobb rugalmasság és az, hogy a reklámozói kereslet és a nézőforgalom maximalizálása érdekében saját maguk tudják eldönteni, mikor jelenítik meg a reklámot. Az óránkénti korlátot ezért érdemes eltörölni, és tanácsos inkább napi 20% százalékos reklámkorlátot bevezetni a 7:00 és 23:00 óra közötti időszakra.

törölve

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Számos műsorszolgáltató nagyobb médiacsoport tagjaként nem csak a saját műsoraival és a közvetlenül e műsorokból eredő kiegészítő termékekkel kapcsolatosan tesz bejelentéseket, hanem az ugyanazon médiacsoporthoz tartozó más gazdálkodó egységek műsoraira vonatkozóan is. A műsorszolgáltatóknak az ugyanazon médiacsoporthoz tartozó más gazdálkodó egységek műsorairól szóló bejelentéseire fenntartott adásidőt nem tanácsos beleszámítani a reklámra és televíziós vásárlásra naponta engedélyezett maximális adásidőbe.

törölve

Indokolás

Ha lehetővé tennék a médiacsoportok számára, hogy a tulajdonukba tartozó összes műsorszolgáltatón belül szabadon tegyenek bejelentéseket a tulajdonukban lévő műsorszolgáltatók műsoraival kapcsolatban, az az ágazaton belül hátrányosan érintené a tisztességes versenyt, mivel indokolatlan előnyt biztosítana az erőfölénnyel rendelkező piaci szereplők számára. Ez a reklámok mennyiségének szükségtelen növekedéséhez vezetne, mivel ezek a bejelentéseket kizárnák a mennyiségi szabályok alól.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  A lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóknak ösztönözniük kell az európai alkotások gyártását és forgalmazását azzal, hogy katalógusaikban biztosítják az ilyen művek arányának egy minimumát, és megfelelő hangsúlyt helyeznek azokra.

(21)  A lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóknak ösztönözniük kell az európai alkotások gyártását és forgalmazását azzal, hogy – amennyiben kivitelezhető – katalógusaikban megfelelő eszközökkel biztosítják az ilyen művek arányának egy minimumát anélkül, hogy megsértenék a médiapluralizmus elvét, és amennyiben ezek az intézkedések nem érintik hátrányosan a fogyasztónak nyújtott szolgáltatásokat.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  A lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókat az európai alkotások gyártásának és forgalmazásának előmozdítására kell ösztönözni annak biztosításával, hogy katalógusaik tartalmazzák az ilyen művek adott arányát, és ez ne befolyásolja a fogyasztók filmnézési élményét.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  A tagállamoknak képeseknek kell lenniük arra, hogy a területükön letelepedett azon szolgáltatók számára, akik lekérhető szolgáltatásokat nyújtanak, pénzügyi kötelezettségeket írhassanak elő az európai alkotásokba irányuló befektetések megfelelő szintjének biztosítása érdekében. E kötelezettségek teljesítése az európai alkotások gyártásához való közvetlen hozzájárulásnak és ilyen alkotásokra vonatkozó jogok megszerzésének a formájában történhet. A tagállamok pénzalapba befizetendő lefölözést is kivethetnének, amelynek alapja azoknak a lekérhető szolgáltatásoknak a bevétele, amelyeket területükön nyújtanak, vagy amelyek célzottan a területükre irányulnak. A pénzügyi kötelezettségek és a tagállamok eltérő kultúrpolitikája közötti közvetlen kapcsolatra tekintettel az irányelv egyértelművé teszi, hogy a tagállamoknak akkor is jogában áll a lekérhető szolgáltatásokat nyújtók számára ilyen pénzügyi kötelezettséget előírni, ha ezek székhelye egy másik tagállamban található, de szolgáltatásaikkal az adott tagállam területét célozzák meg. Ebben az esetben a pénzügyi kötelezettségek csak az adott tagállam közönségétől befolyt árbevételre kell kivetni.

(22)  Az európai alkotásokba irányuló befektetések megfelelő szintjének biztosítása érdekében a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy pénzügyi kötelezettségeket írhassanak elő a területükön letelepedett azon szolgáltatók számára, akik lekérhető szolgáltatásokat nyújtanak. E kötelezettségek teljesítése az európai alkotások gyártásához való közvetlen hozzájárulásnak és ilyen alkotásokra vonatkozó jogok megszerzésének a formájában történhet. A származási ország elvének megfelelően a tagállamok pénzügyi kötelezettséget csak belföldön vethetnek ki a saját joghatóságuk alá tartozó lekérhető szolgáltatásokra.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Amikor az adott tagállam esetről-esetre megvizsgálja, hogy a valamely másik tagállamban letelepedett lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatás az ő területének közönségét célozza-e meg, a tagállam köteles olyan mutatókra hivatkozni, mint például a konkrétan a területének közönségre célzott reklámok és egyéb promóciók, a szolgáltatás fő nyelve vagy pedig olyan tartalom illetve kereskedelmi közlemények megléte, amelyeket kimondottan a fogadó tagállam közönségének szánnak.

törölve

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Amikor a tagállam pénzügyi terheket vet ki a lekérhető szolgáltatások nyújtóira, akkor e terheknek megfelelően kell szolgálniuk az európai alkotások ösztönzését, ugyanakkor a terhek kétszeres kivetésének kockázatát el kell kerülni. Erre tekintettel, amikor a szolgáltatás székhelye szerinti tagállam pénzügyi terhet vet ki, figyelembe kell vennie minden olyan pénzügyi terhet, amelyet a megcélzott tagállamok vetnek ki.

törölve

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A jelentéktelen piaci jelenléttel rendelkező társaságokra nem vonatkoznának ezek az előírások, nehogy az európai alkotások ösztönzésének kötelezettsége aláássa a piac fejlődését, és megakadályozza az új szereplők piacra lépését. Különösen ilyenek az alacsony forgalmú és alacsony nézettségű társaságok, valamint a 2003/361/EK bizottsági ajánlás33 szerinti kis- és mikrovállalkozások. Ezenfelül az olyan esetekben sem helyénvaló ilyen követelményeket előírni, amikor – a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatások jellegére vagy témájára tekintettel – alkalmazhatatlanok vagy indokolatlanok volnának.

(25)  A jelentéktelen piaci jelenléttel rendelkező társaságokra nem vonatkoznának ezek az előírások, nehogy az európai alkotások ösztönzésének kötelezettsége aláássa a piac fejlődését, és megakadályozza az új szereplők piacra lépését. Különösen ilyenek az alacsony forgalmú és alacsony nézettségű társaságok, valamint a 2003/361/EK bizottsági ajánlás33 szerinti kis- és mikrovállalkozások. Ezenfelül az olyan esetekben sem helyénvaló ilyen követelményeket előírni, amikor – a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatások jellegére vagy témájára vagy az egyenértékű európai művekkel való versenyre tekintettel – alkalmazhatatlanok vagy indokolatlanok volnának. Ugyanakkor hasznos lehet egy olyan rendszert felállítani, amely például adókedvezményekkel ösztönzi a magas színvonalú európai művek előállításának pénzügyi támogatását.

__________________

__________________

33 A Bizottság 2003. május 6-i 2003/361/EK ajánlása a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

33 A Bizottság 2003. május 6-i 2003/361/EK ajánlása a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25a)  A Bizottság a Kreatív Európa médiaprogram keretében megfelelő és földrajzilag diverzifikált finanszírozást biztosít a kreatív tartalmak határon átnyúló terjesztésének támogatásához, ideértve az európai audiovizuális alkotások digitális forgalmazásának javítását és a kreatív tartalmakhoz kapcsolódó innovatív finanszírozási modellek fejlesztését is.

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Különösen azokkal a videomegosztó platformokkal kapcsolatosan jelentkeznek új kihívások, amelyeknek a felhasználói, különösen a kiskorúak egyre több audiovizuális tartalmat tekintenek meg. Ebben az összefüggésben a videomegosztó platformon tárolt káros tartalom és gyűlöletbeszéd egyre inkább aggodalomra ad okot. A kiskorúaknak a káros tartalomtól és az összes polgárnak az erőszakra és a gyűlöletre való uszítástól való védelme érdekében ezekre az ügyekre nézve arányos szabályokat szükséges alkotni.

(26)  Különösen azokkal a videómegosztó platformokkal kapcsolatosan jelentkeznek új kihívások, amelyeknek a felhasználói, különösen a kiskorúak egyre több audiovizuális tartalmat tekintenek meg. Ebben az összefüggésben a videómegosztó platformon tárolt káros tartalom és gyűlöletbeszéd egyre inkább aggodalomra ad okot. Miközben az ilyen tartalmak önkényes eltávolítása, amely gyakran szubjektív megítélés függvénye, alááshatja a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát, meg kell védeni a kiskorúakat a káros tartalomtól és minden polgárt többek között az erőszakra, a gyűlöletre és a terrorizmusra való uszítástól. A videómegosztó platformokat ösztönözni kell arra is, hogy vezessenek be önkéntes intézkedéseket ezekre az ügyekre nézve, összhangban a nemzeti és uniós joggal és a szabályozó hatóságok által kiadott iránymutatásokkal, és a 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1a 14. és 15. cikkének sérelme nélkül. A legkárosabb tartalmak, például öncélú erőszak és pornográfia esetén, a legszigorúbb intézkedéseket kell alkalmazni.

 

______________________

 

1a  Az Európai Parlament és a Tanács 2000. június 8-i 2000/31/EK irányelve a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól (HL L 178., 2000.7.17., 1. o.).

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A videomegosztó platformokon tárolt tartalom jelentős hányada immár a platform szolgáltatójának szerkesztői felelőssége alá tartozik. Csakhogy ezek a szolgáltatók a tartalmat, nevezetesen a műsorszámokat vagy a felhasználók által előállított videókat, rendszerint többek között automatikus eszközökkel vagy algoritmusokkal szervezik. Ezért ezeknek a szolgáltatóknak tanácsos lenne előírni, hogy megfelelő intézkedésekkel gondoskodjanak a védelemről a kiskorúak esetében olyan tartalommal szemben, amely fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, általában a polgárokat pedig részesítsék védelemben az olyan tartalommal szemben, amely a nem, faj, bőrszín, vallás, származás illetve nemzeti vagy etnikai hovatartozás alapján meghatározott személyek csoportjával vagy ilyen csoport valamely tagjával szemben erőszakra vagy gyűlöletre uszít.

(28)  A videómegosztó platformokon tárolt tartalom jelentős hányada immár a platform szolgáltatójának szerkesztői felelőssége alá tartozik. Csakhogy bizonyos szolgáltatók bizonyítottan képesek a tartalmat, nevezetesen a műsorszámokat vagy a felhasználók által előállított videókat, többek között automatikus eszközökkel vagy algoritmusokkal, különösen megjelölés és sorba rendezés révén szervezni. Ezért ezeknek a szolgáltatóknak tanácsos lenne előírni, hogy megfelelő intézkedésekkel gondoskodjanak a védelemről a kiskorúak esetében olyan tartalommal szemben, amely fizikai és szellemi fejlődésüket károsíthatja – amennyiben az említett tartalomról ténylegesen tudomást szereztek –, általában a polgárokat pedig részesítsék védelemben az olyan tartalommal szemben, amely a nem, faj, bőrszín, vallás, származás illetve nemzeti vagy etnikai hovatartozás alapján meghatározott személyek csoportjával vagy ilyen csoport valamely tagjával szemben erőszakra vagy gyűlöletre uszít. Amennyiben lehetséges és megvalósítható, meg kell fontolni az említett tartalom megbízható automatikus felismerőrendszerek alkalmazása révén történő eltávolítását.

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  Az irányelv szerinti megfelelő intézkedések végrehajtása során az a helyes eljárás, ha a lehető legnagyobb mértékben bevonjuk a videomegosztó platformok szolgáltatóit. Ennek érdekében érdemes ösztönözni a társszabályozást.

(30)  Az irányelv szerinti megfelelő intézkedések végrehajtása során az a helyes eljárás, ha a lehető legnagyobb mértékben bevonjuk az érintett érdekelt feleket, köztük a civil társadalmi szervezeteket és a videómegosztóplatform-szolgáltatókat. Ennek érdekében az illetékes nemzeti szabályozó hatóságoknak ösztönözniük és felügyelniük kell az átlátható és számon kérhető társszabályozást.

Annak érdekében, hogy ehhez a témához az EU teljes területén világos és következetes legyen a hozzáállás, a tagállamokat nem tanácsos feljogosítani arra, hogy a videomegosztó platformok szolgáltatóinak az irányelvben rendelteknél szigorúbb intézkedések megtételét írják elő a kiskorúaknak a káros tartalomtól és az összes polgárnak az erőszakra és a gyűlöletre való uszítástól való védelme érdekében. Ugyanakkor továbbra is legyen lehetősége a tagállamoknak ilyen szigorúbb intézkedéseket foganatosítani olyan esetben, ha a tartalom illegális, ekkor azonban kötelesek betartani a 2000/31/EK irányelv 14. és 15. cikke rendelkezéseit, és legyen lehetőségük a tartalommal kapcsolatosan eljárni a gyermekpornográfiát tartalmazó vagy elosztó honlapokkal szemben annak megfelelően, ahogy azt Európai Parlament és a Tanács a 2011/93/EU irányelvének35 25. cikke előírja és engedélyezi. Emellett a videomegosztó platformok szolgáltatóinak legyen lehetősége továbbra is önkéntes alapon szigorúbb intézkedéseket foganatosítani.

Annak érdekében, hogy ehhez a témához az EU teljes területén világos és következetes legyen a hozzáállás, a tagállamokat nem tanácsos feljogosítani arra, hogy a videómegosztó platformok szolgáltatóinak az irányelvben rendelteknél szigorúbb intézkedések megtételét írják elő a kiskorúaknak a káros tartalomtól és az összes polgárnak az erőszakra és a gyűlöletre való uszítástól való védelme érdekében. Ugyanakkor továbbra is legyen lehetősége a tagállamoknak ilyen szigorúbb intézkedéseket foganatosítani olyan esetben, ha a tartalom illegális, ekkor azonban kötelesek betartani a 2000/31/EK irányelv 14. és 15. cikke rendelkezéseit, és legyen lehetőségük a tartalommal kapcsolatosan eljárni a gyermekpornográfiát tartalmazó vagy elosztó honlapokkal szemben annak megfelelően, ahogy azt Európai Parlament és a Tanács a 2011/93/EU irányelvének35 25. cikke előírja és engedélyezi. Emellett a videómegosztó platformok szolgáltatóinak legyen lehetősége továbbra is önkéntes alapon szigorúbb intézkedéseket foganatosítani.

__________________

__________________

35 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 2011/93/EU irányelve a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról ( HL L 335., 2011.12.17., 1. o.).

35 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 2011/93/EU irányelve a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról ( HL L 335., 2011.12.17., 1. o.).

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(31a)  A felhasználók alapvető jogai védelmének biztosítása érdekében a tagállami szabályozó hatóságok az ERGA-val és a Bizottsággal együttműködésben, a nemzeti és az uniós joggal és az Európai Unió Alapjogi Chartájával összhangban rendszeresen iránymutatásokat adnak ki a káros tartalmak eltávolítására vonatkozó feltételekről.

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  Az irányelv hatálya alá tartozó videomegosztó platformok szolgáltatói a 2000/31/EK irányelv 2. cikk (a) pontjában meghatározott információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat nyújtják. Ezekre a szolgáltatókra emiatt kiterjednek azok a szabályok, amelyeket ugyanannak az irányelvnek a 3. cikke rögzít a belső piacról, amennyiben a szolgáltató székhelye valamelyik tagállamban van, A kiskorúak és a polgárok védelmét biztosító intézkedések eredményességének megóvása és az egyenlő versenyfeltételek lehetőség szerinti legnagyobb mérvű biztosítása érdekében helyénvaló gondoskodni arról, hogy a tagállamokban székhellyel nem rendelkező videomegosztó platformok szolgáltatóira is ugyanazok a szabályok legyenek érvényesek, mint amelyeket ez az irányelv rögzít, amennyiben ezeknek a szolgáltatóknak van tagállamokban székhellyel rendelkező anya- vagy leányvállalata vagy olyan csoporthoz, jogalanyhoz tartoznak amelynek van valamelyik tagállamban székhelye. Ennek érdekében intézkedni kell annak meghatározására, hogy vélelmezhetően melyik tagállamban van e szolgáltatók székhelye. Az itt és a 2000/31/EK irányelvben a székhelyre vonatkozóan rögzített szabályokat alkalmazva a Bizottság kapjon tájékoztatást minden tagállamtól a joghatóságuk alá tartozó szolgáltatókról.

(32)  Az irányelv hatálya alá tartozó videómegosztó platformok szolgáltatói a 2000/31/EK irányelv 2. cikk (a) pontjában meghatározott információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat nyújtják. Ezekre a szolgáltatókra emiatt kiterjednek azok a szabályok, amelyeket ugyanannak az irányelvnek a 3. cikke rögzít a belső piacról, amennyiben a szolgáltató székhelye valamelyik tagállamban van, A kiskorúak és a polgárok védelmét biztosító intézkedések eredményességének megóvása és az egyenlő versenyfeltételek lehetőség szerinti legnagyobb mérvű biztosítása érdekében helyénvaló gondoskodni arról, hogy a tagállamokban székhellyel nem rendelkező videómegosztó platformok szolgáltatóira is ugyanazok a szabályok legyenek érvényesek, mint amelyeket ez az irányelv rögzít, amennyiben ezeknek a szolgáltatóknak van tagállamokban székhellyel rendelkező anya- vagy leányvállalata vagy olyan csoporthoz, jogalanyhoz tartoznak amelynek van valamelyik tagállamban székhelye. Ennek érdekében intézkedni kell annak meghatározására, hogy vélelmezhetően melyik tagállamban van e szolgáltatók székhelye. Az itt és a 2000/31/EK irányelvben a székhelyre vonatkozóan rögzített szabályokat alkalmazva a Bizottság kapjon tájékoztatást minden tagállamtól a joghatóságuk alá tartozó szolgáltatókról. E tekintetben a „videómegosztóplatform-szolgáltató” a fogalom legszélesebben vett jelentése szerint értelmezendő, és kiterjed az audiovizuális médiaszolgáltatásokat továbbító lineáris szolgáltatások szolgáltatóira és platformjaira is, a továbbításhoz felhasznált műszaki eszközöktől függetlenül (kábel, műhold vagy internet).

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  A tagállamok szabályozó hatóságai csak akkor érhetik el a strukturális függetlenség megfelelő szintjét, ha külön jogalanyként létesültek. A tagállamoknak tehát biztosítaniuk kell a nemzeti szabályozó hatóságoknak mind a kormánytól és közjogi intézményektől, mind pedig az ágazattól való függetlenségét, azok határozatai pártatlanságának biztosítása érdekében. A függetlenség e követelménye nem érinti azt a lehetőséget, hogy a tagállamok különböző szektorok – így az audiovizuális és a telekommunikációs ágazat – átfogó felügyeletét végző szabályozó szerveket hozzanak létre. A nemzeti szabályozó hatóságok számára a feladataik ellátásához meg kell adni a szükséges végrehajtási jogköröket és erőforrásokat a személyi állomány, a szakértelem és a pénzügyi eszközök tekintetében. Az ezen irányelv értelmében létrehozott nemzeti szabályozó hatóságok tevékenységeinek biztosítaniuk kell a média pluralizmusa, a kulturális sokszínűség, a fogyasztók védelme, a belső piac és a tisztességes verseny ösztönzése céljainak tiszteletben tartását.

(33)  A tagállamok szabályozó hatóságai csak akkor érhetik el a strukturális függetlenség megfelelő szintjét, ha külön jogalanyként létesültek és funkcionálisan független testületekkel rendelkeznek. A tagállamoknak tehát biztosítaniuk kell a nemzeti szabályozó hatóságoknak mind a kormánytól és közjogi intézményektől, mind pedig az ágazattól való függetlenségét, azok határozatai pártatlanságának biztosítása érdekében. A függetlenség e követelménye nem érinti azt a lehetőséget, hogy a tagállamok különböző szektorok – így az audiovizuális és a telekommunikációs ágazat – átfogó felügyeletét végző szabályozó szerveket hozzanak létre. A nemzeti szabályozó hatóságok számára a feladataik ellátásához meg kell adni a szükséges végrehajtási jogköröket és erőforrásokat a személyi állomány, a szakértelem és a pénzügyi eszközök tekintetében. Az ezen irányelv értelmében létrehozott nemzeti szabályozó hatóságok tevékenységeinek biztosítaniuk kell a média pluralizmusa, a kulturális sokszínűség, a fogyasztók védelme, a belső piac és a tisztességes verseny ösztönzése céljainak tiszteletben tartását. Be kell vezetni bizonyos, a tagállamokra vonatkozó kötelezettségeket független és hatékony szabályozó hatóságok felállítására. A tagállamoknak ezt szem előtt tartva elő kell írniuk egy sor adminisztratív és pénzügyi követelményt az említett független és hatékony szabályozó hatóságok előmozdítása érekében.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  A Bizottságnak lehetőséggel kell rendelkeznie arra vonatkozóan, hogy bármely, az audiovizuális médiaszolgáltatásokat és a videomegosztó platformokat érintő kérdésben kikérje az ERGA véleményét. Az ERGA-nak segítenie kell a Bizottságot szakértelmével és tanácsaival, valamint azzal, hogy elősegíti a bevált gyakorlatok cseréjét. A Bizottságnak különösen a 2010/13/EU irányelv alkalmazására vonatkozóan kell kikérnie az ERGA véleményét, annak érdekében, hogy megkönnyítse az irányelvnek a digitális egységes piacon való egységes végrehatását. A Bizottság felkérésére az ERGA megadja véleményét többek között a következő témákban: a joghatóság és a kiskorúak védelmének és a gyűlöletbeszédnek a területére vonatkozó uniós magatartási kódexek, valamint a magas zsír- só/nátrium- vagy cukortartalmú élelmiszerekre vonatkozó audiovizuális kereskedelmi közlemények.

(37)  A Bizottságnak lehetőséggel kell rendelkeznie arra vonatkozóan, hogy bármely, az audiovizuális médiaszolgáltatásokat és a videómegosztó platformokat érintő kérdésben kikérje az ERGA véleményét. Az ERGA-nak segítenie kell a Bizottságot szakértelmével és tanácsaival, valamint azzal, hogy elősegíti a bevált gyakorlatok cseréjét. A Bizottságnak különösen a 2010/13/EU irányelv alkalmazására vonatkozóan kell kikérnie az ERGA véleményét, annak érdekében, hogy megkönnyítse az irányelvnek a digitális egységes piacon való következetes végrehatását. A Bizottság felkérésére az ERGA megadja véleményét többek között a következő témákban: a joghatóság és a kiskorúak védelmének és a gyűlöletbeszédnek a területére vonatkozó uniós magatartási kódexek.

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  Ezen irányelv nem érinti annak lehetőségét, hogy a tagállamok kötelezettségeket írjanak elő a közérdekű tartalmak fellelhetőségének és elérhetőségének biztosítására olyan meghatározott közérdekű célkitűzések keretében, mint a médiapluralizmus, a szólásszabadság és a kulturális sokszínűség. Ilyen kötelezettségeket csak annyiban kell előírni, amennyiben szükségesek a tagállamok által az uniós joggal összhangban világosan meghatározott közérdekű célkitűzéseknek való megfeleléshez. E tekintetben a tagállamoknak többek között meg kell vizsgálniuk a piaci erőviszonyok alakulásának eredményével szembeni szabályozói beavatkozás szükségességét. Amennyiben a tagállamok fellelhetőségre vonatkozó szabályok bevezetéséről határoznak, csak arányos kötelezettségeket írhatnak elő a vállalkozások számára, jogszerű közpolitikai megfontolások érdekében.

(38)  Ezen irányelv nem érinti annak lehetőségét, hogy a tagállamok intézkedéseket hozzanak a közérdekű tartalmak megkülönböztetésmentes fellelhetőségének és elérhetőségének biztosítására olyan meghatározott közérdekű célkitűzések keretében, mint a médiapluralizmus, a szólásszabadság és a kulturális sokszínűség. Ilyen kötelezettségeket csak annyiban kell bevezetni, amennyiben szükségesek és arányosak a tagállamok által az uniós joggal összhangban világosan meghatározott közérdekű célkitűzéseknek való megfeleléshez. E tekintetben a tagállamoknak többek között meg kell vizsgálniuk a piaci erőviszonyok alakulásának eredményével szembeni szabályozói beavatkozás szükségességét. Amennyiben a tagállamok fellelhetőségre vonatkozó szabályok bevezetéséről határoznak, csak arányos intézkedéseket hozhatnak a vállalkozásokra vonatkozóan, jogszerű közpolitikai megfontolások érdekében.

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(38a)  A fogyatékossággal élő személyeknek és az időseknek az Unió társadalmi és kulturális életében való részvételhez és az abba történő integrációhoz fűződő jogai elválaszthatatlanul összekapcsolódnak az audiovizuális médiaszolgáltatások akadálymentes biztosításával. Ezért gondoskodni kell arról, hogy a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény általános elveivel összhangban a 2010/13/EU irányelv megfelelően kezelje és elősegítse az akadálymentesítést.

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

38 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(38b)  A hozzáférhetőség lehetővé tételének módjai magukban foglalják az olyan hozzáférési szolgáltatásokat, mint a jelbeszéd-tolmácsolás, a feliratozás a siketek és nagyothallók számára, a feliratok felolvasása, a hangos kísérőszöveg és a közérthető képernyőmenük, de nem korlátózódnak kizárólag ezekre. Az audiovizuális médiaszolgáltatóknak átlátható és proaktív módon kell javítaniuk az akadálymentesítési szolgáltatásokat a fogyatékossággal élő személyek és az idősek számára, és a műsortájékoztatóban és az elektronikus műsorújságban egyértelműen jelezniük kell, hogy e szolgáltatások rendelkezésre állnak, felsorolva és ismertetve a szolgáltatások akadálymentes funkcióinak használatát, valamint biztosítva, hogy minden fogyatékossággal élő személy számára akadálymentesen rendelkezésre álljanak.

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(39a)  A tagállami szinten végrehajtott minden ön- és társszabályozó intézkedés esetében maradéktalanul eleget kell tenni az Alapjogi Chartában, és különösen annak 52. cikkében foglalt kötelezettségeknek.

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

2010/13/EU irányelv

1 cikk – 1 bekezdés – aa pont – i pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  i. a szolgáltatás jelentős mennyiségű olyan műsorszám vagy a felhasználó által előállított videó tárolásával jár, amelyért a videomegosztó platform szolgáltatója nem tartozik szerkesztői felelősséggel;

i)  a szolgáltatás jelentős mennyiségű olyan műsorszám vagy a felhasználó által előállított videó tárolásával vagy rendelkezésre bocsátásával jár, amelyért a videómegosztó platform szolgáltatója nem tartozik szerkesztői felelősséggel;

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

2010/13/EU irányelv

1 cikk – 1 bekezdés – aa pont – ii pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii)  a tárolt tartalom szervezését a szolgáltatás nyújtója határozza meg többek között automatikus úton vagy algoritmussal, különösen tárhelyszolgáltatás, megjelenítés, megjelölés és sorba rendezés révén;

ii)  a tárolt tartalom szervezését a szolgáltatás nyújtója határozza meg;

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

2010/13/EU irányelv

1 cikk – 1 bekezdés – aa pont – iii pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii)  a szolgáltatás, illetve a szolgáltatás valamely elkülöníthető része azt az elsődleges célt szolgálja, hogy a közönséghez tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából műsorszámok és felhasználó által előállított videók jussanak el;

iii)  a szolgáltatás, illetve a szolgáltatás valamely része azt az elsődleges célt szolgálja, hogy a közönséghez tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából műsorszámok és felhasználó által előállított videók jussanak el;

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont– d a pont (új)

2010/13/EU irányelv

1 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Da.  a szöveg a következő pontokkal egészül ki:

 

bb)  „akadálymentesítési szolgáltatás”: az audiovizuális médiaszolgáltatás hozzáadott jellemzője, amely javítja a műsorszámok hozzáférhetőségét a csökkent képességű emberek, köztük a fogyatékossággal élő személyek számára. Az akadálymentesítési szolgáltatás magában foglalja a siketek és nagyothallók számára készült feliratokat, a hangzó kísérőszöveget, a hangos feliratokat vagy hangzó feliratokat és a jelnyelvi tolmácsolást;

 

bc)  „feliratok siketek és nagyothallók számára”: a beszéd és nem beszéd jellegű hangzó információnak a médiatartalom megértéséhez szükséges szinkronizált, vizuális, szöveges alternatívái;

 

bd)  „hangzó kísérőszöveg”: olyan kiegészítő, a párbeszéddel egybeszőtt hangos narratíva, amely leírja a program vizuális tartalmának azon fontos jellemzőit, amelyeket kizárólag a fő hangsávból nem lehet megérteni;

 

be)  „hangos feliratok” vagy „hangzó feliratok”: a nemzeti nyelven hangosan felolvasott feliratok, amennyiben a hangzó beszéd eltérő nyelven van;

 

bf)  „jelnyelvi tolmácsolás”: a beszéd és nem beszéd jellegű hangzó információnak a műsor megértéséhez szükséges, nemzeti jelnyelven történő egyidejű fordítása;

Indokolás

Az akadálymentesítési követelmények ismételt bevezetéséhez kapcsolódó módosítás.

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

2010/13/EU irányelv

2 cikk – 3 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  ha a médiaszolgáltató központi ügyintézésének helye az egyik tagállamban található, de az audiovizuális médiaszolgáltatással kapcsolatos szerkesztői döntéseket egy másik tagállamban hozzák, azt abban a tagállamban kell letelepedettnek tekinteni, amelyikben az audiovizuális médiaszolgáltatással kapcsolatos tevékenységben közreműködő munkaerő többsége működik;

b)  ha a médiaszolgáltató központi ügyintézésének helye az egyik tagállamban található, de az audiovizuális médiaszolgáltatással kapcsolatos szerkesztői döntéseket egy másik tagállamban hozzák, azt abban a tagállamban kell letelepedettnek tekinteni, amelyikben az audiovizuális médiaszolgáltatással kapcsolatos tevékenységben közreműködő munkaerő jelentős része működik. Ha az audiovizuális médiaszolgáltatással kapcsolatos tevékenység folytatásában közreműködő munkaerő jelentős része mindkét tagállamban működik, akkor a médiaszolgáltatót abban a tagállamban kell letelepedettnek tekinteni, amelyikben meghozzák az audiovizuális médiaszolgáltatással kapcsolatos tevékenység során a szerkesztő döntések többségét.

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2010/13/EU irányelv

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a 6. vagy a 12. cikket vagy mindkettőt nyilvánvalóan, súlyosan és komolyan megsérti;

a)  a 6., a 7. vagy a 12. cikket nyilvánvalóan, súlyosan és komolyan megsérti;

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2010/13/EU irányelv

3 cikk – 3 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a jelen bekezdés b) pontja szerinti értesítést megelőző 12 hónap alatt a médiaszolgáltató az érintett tagállam álláspontja szerint legalább két ízben megsértette a (2) bekezdés a), b) vagy c) pontját;

törölve

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2010/13/EU irányelv

3 cikk – 3 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a médiaszolgáltatások nyújtója a jelen bekezdés b) pontja szerint adott értesítés után legalább egyszer megsértette a (2) bekezdés a), b) vagy c) pontját;

törölve

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2010/13/EU irányelv

3 cikk – 3 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)   az értesítő tagállam tiszteletben tartotta az érintett médiaszolgáltató védelemhez való jogát, továbbá különösen lehetőséget adott számára, hogy az állítólagos jogsértésekről és a tagállam által kilátásba helyezett intézkedésekről kifejtse álláspontját. Az értesítő tagállam köteles ezeket a nézeteket a joghatósággal rendelkező tagállam álláspontjával együtt megfelelően figyelembe venni.

e)  az értesítő tagállam tiszteletben tartotta az érintett médiaszolgáltató védelemhez való jogát, továbbá különösen lehetőséget adott számára, hogy az állítólagos jogsértésekről és a tagállam által kilátásba helyezett intézkedésekről a b) pontban előírt értesítéstől számított 15 napon belül kifejtse álláspontját. Az értesítő tagállam köteles ezeket a nézeteket a joghatósággal rendelkező tagállam álláspontjával együtt megfelelően figyelembe venni.

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2010/13/EU irányelv

3 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállam által a (2) és (3) bekezdésre tekintettel hozott intézkedésekről szóló értesítést követő három hónapon belül, továbbá az ERGA véleményének kikérését követően, a Bizottság határozatot hoz arról, hogy az intézkedések megfelelnek-e az uniós jognak. Ennek az időtartamnak a kezdő időpontja a teljes értesítés kézhezvétele utáni nap. Az értesítés akkor tekinthető teljesnek, ha az annak kézhezvételétől vagy a kért kiegészítő információk átvételétől számított három hónapon belül a Bizottság nem kér további információt.

(4)  A tagállam által a (2) és (3) bekezdésre tekintettel hozott intézkedésekről szóló értesítést követő két hónapon belül, továbbá az ERGA véleményének kikérését követően, a Bizottság határozatot hoz arról, hogy az intézkedések megfelelnek-e az uniós jognak. Ennek az időtartamnak a kezdő időpontja a teljes értesítés kézhezvétele utáni nap. Az értesítés akkor tekinthető teljesnek, ha az annak kézhezvételétől vagy a kért kiegészítő információk átvételétől számított két hónapon belül a Bizottság nem kér további információt.

Ha a Bizottság az értesítést hiányosnak ítéli, köteles az összes hiányzó információ pótlását kérni. A Bizottság köteles a tagállamot a hiánypótlás iránti kérésre adott válasz átvételéről tájékoztatni.

Ha a Bizottság az értesítést hiányosnak ítéli, köteles egy alkalommal az összes hiányzó információ pótlását kérni. A Bizottság köteles a tagállamot a hiánypótlás iránti kérésre adott válasz átvételéről tájékoztatni.

Ha a tagállam a Bizottság által meghatározott határidőre nem vagy hiányosan nyújtja be a kért információt, a Bizottság köteles határozatban kimondani, hogy a tagállam által a (2) bekezdés szerint meghozott intézkedések nem egyeztethetők össze az uniós joggal. Ha a Bizottság határozata szerint az intézkedések nem egyeztethetők össze az uniós joggal, a tagállam a tagállam köteles sürgősséggel megszüntetni a kérdéses intézkedéseket.

Ha a tagállam a Bizottság által meghatározott határidőre nem vagy hiányosan nyújtja be a kért információt, a Bizottság köteles határozatban kimondani, hogy a tagállam által a (2) bekezdés szerint meghozott intézkedések nem egyeztethetők össze az uniós joggal. Ha a Bizottság határozata szerint az intézkedések nem egyeztethetők össze az uniós joggal, a tagállam köteles sürgősséggel, a bizottsági határozatot követő két héten belül megszüntetni a kérdéses intézkedéseket.

Módosítás    48

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2010/13/EU irányelv

3 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A tagállamok sürgős esetekben eltérhetnek a (3) bekezdés b) és c) pontjában előírt feltételektől. Ebben az esetben a tagállam az intézkedésekről a lehető legrövidebb időn belül értesíti a Bizottságot és azon tagállamot, amelynek joghatósága alá a médiaszolgáltató tartozik, megjelölve azokat az okokat, amelyek miatt a tagállam az esetet olyan sürgősnek tekinti, hogy emiatt szükségesnek tartja a feltételektől való eltérést.

(6)  A tagállamok – amennyiben a médiaszolgáltató által kínált szolgáltatás súlyosan sérti a (2) bekezdés a), b), és c) pontjában megállapított feltételeket – sürgős esetekben eltérhetnek a (3) bekezdés b) és c) pontjában előírt feltételektől. Ebben az esetben a tagállam az intézkedésekről a lehető legrövidebb időn belül értesíti a Bizottságot és azon tagállamot, amelynek joghatósága alá a médiaszolgáltató tartozik, megjelölve azokat az okokat, amelyek miatt a tagállam az esetet olyan sürgősnek tekinti, hogy emiatt szükségesnek tartja a feltételektől való eltérést.

Módosítás    49

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2010/13/EU irányelv

3 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A tagállam a (6) bekezdésben említett eljáráshoz való lehetőségének sérelme nélkül a Bizottság a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja a közölt intézkedések uniós joggal való összeegyeztethetőségét. Ha arra a következtetésre jut, hogy az intézkedések összeegyeztethetetlenek az uniós joggal, a Bizottság arra kötelezi a tagállamot, hogy tartózkodjon a tervezett intézkedésektől, vagy sürgősen szüntesse meg azokat.

(7)  A tagállam a (6) bekezdésben említett eljáráshoz való lehetőségének sérelme nélkül a Bizottság a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja a közölt intézkedések uniós joggal való összeegyeztethetőségét. Ha arra a következtetésre jut, hogy az intézkedések összeegyeztethetetlenek az uniós joggal, a Bizottság arra kötelezi a tagállamot, hogy tartózkodjon a tervezett intézkedésektől, vagy a lehető legrövidebb időn belül sürgősen szüntesse meg azokat.

Módosítás    50

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

2010/13/EU irányelv

4 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamoknak továbbra is jogukban áll előírni, hogy a joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók az 5., 6., 6a., 9., 10., 11., 12., 13., 16., 17., 19–26, a 30 és a 30a. cikkben rendelteknél részletesebb vagy szigorúbb szabályoknak feleljenek meg, feltéve, hogy e szabályok megfelelnek az uniós jognak.

A tagállamoknak továbbra is jogukban áll előírni, hogy a joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók az 5., 6., 6a., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 16., 17., 19–26., a 30 és a 30a. cikkben rendelteknél részletesebb vagy szigorúbb szabályoknak feleljenek meg, feltéve, hogy e szabályok megfelelnek az uniós jognak, továbbá nem tartalmaznak a szolgáltató állampolgárságához vagy székhelyéhez kapcsolódó megkülönböztető rendelkezéseket.

Módosítás    51

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont

2010/13/EU irányelv

4 cikk – 4 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a Bizottság, miután kikérte az ERGA véleményét, úgy határozott, hogy az intézkedések az uniós joggal összeegyeztethetőek, és különösen, hogy a (2) és (3) bekezdés szerint intézkedéseket hozó tagállam megállapításai kellően megalapozottak.

c)  a Bizottság, miután kikérte az ERGA véleményét, két hónapon belül úgy határozott, hogy az intézkedések az uniós joggal összeegyeztethetőek, és különösen, hogy a (2) és (3) bekezdés szerint intézkedéseket hozó tagállam megállapításai kellően megalapozottak.

Módosítás    52

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont

2010/13/EU irányelv

4 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Bizottság az (4) bekezdés a) pontjában említett értesítéstől számított három hónapon belül határoz. Ennek az időtartamnak a kezdő időpontja a teljes értesítés kézhezvétele utáni nap. A bejelentés akkor tekinthető teljesnek, ha annak kézhezvételétől vagy a kért kiegészítő információk átvételétől számított három hónapon belül, vagy a kért kiegészítő információk átvételétől számított két hónapon belül a Bizottság nem kér további információt.

(5)  A Bizottság az (4) bekezdés a) pontjában említett elektronikus és hivatalos értesítéstől számított két hónapon belül határoz. Ennek az időtartamnak a kezdő időpontja a teljes értesítés kézhezvétele utáni nap. A bejelentés akkor tekinthető teljesnek, ha annak kézhezvételétől vagy a kért kiegészítő információk átvételétől számított hat héten belül a Bizottság nem kér további információt.

Ha a Bizottság az értesítést hiányosnak ítéli, köteles az összes hiányzó információ pótlását kérni. A Bizottság köteles a tagállamot a hiánypótlás iránti kérésre adott válasz átvételéről tájékoztatni.

Ha a Bizottság az értesítést hiányosnak ítéli, köteles egy alkalommal az összes hiányzó információ pótlását kérni. A Bizottság köteles a tagállamot a hiánypótlás iránti kérésre adott válasz átvételéről tájékoztatni.

Ha a tagállam a Bizottság által meghatározott határidőre nem vagy hiányosan nyújtja be a kért információt, a Bizottság köteles határozatban kimondani, hogy a tagállam által a (3) bekezdés szerint meghozott intézkedések nem egyeztethetők össze az uniós joggal. Ha a Bizottság megállapítja, hogy az intézkedések összeegyeztethetetlenek az uniós joggal, akkor az érintett tagállam köteles tartózkodni a kilátásba helyezett intézkedések meghozatalától.

Ha a tagállam a Bizottság által meghatározott határidőre nem vagy hiányosan nyújtja be a kért információt, a Bizottság a meghatározott határidő leteltétől vagy a hiányos információ kézhezvételétől számított két héten belül köteles határozatban kimondani, hogy a tagállam által a (3) bekezdés szerint meghozott intézkedések nem egyeztethetők össze az uniós joggal. Amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy az intézkedések összeegyeztethetetlenek az uniós joggal, akkor az érintett tagállam köteles tartózkodni a kilátásba helyezett intézkedések meghozatalától.

Módosítás    53

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d pont

2010/13/EU irányelv

4 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A tagállamok az ezen irányelv által összehangolt területeken a jogrendszerük által lehetővé tett mértékben ösztönzik a nemzeti szinten elfogadott magatartási kódexek révén létrejövő társszabályozási és önszabályozási rendszereket. Ezeket a kódexeket úgy kell kialakítani, hogy azokat a legfontosabb érdekeltek széles körben elfogadják az érintett tagállamokban. A magatartási kódexekben világosan és félreérthetetlenül meg kell jelölni azok célkitűzéseit. A kódexeknek rendelkezniük kell a kitűzött célok rendszeres, átlátható és független nyomon követéséről és értékeléséről. Rendelkezniük kell az eredményes végrehajtásról, így például szükség esetén eredményes és arányos szankciókról.

(7)  A tagállamok az ezen irányelv által összehangolt területeken a jogrendszerük által lehetővé tett mértékben ösztönzik például a nemzeti szinten elfogadott magatartási kódexek révén létrejövő társszabályozási és/vagy önszabályozási rendszereket. Ezeket a kódexeket úgy kell kialakítani, hogy azokat az érintett tagállamok joghatósága területén tevékenykedő legfontosabb érdekeltek széles körben elfogadják. A magatartási kódexekben világosan és félreérthetetlenül meg kell jelölni azok célkitűzéseit. A kódexeknek rendelkezniük kell a kitűzött célok rendszeres, átlátható és független nyomon követéséről és értékeléséről. Rendelkezniük kell az eredményes végrehajtásról, így például szükség esetén a tagállam joghatóságán belüli eredményes és arányos szankciókról.

A kódexek aláírói kötelesek a Bizottság részére benyújtani a 6a. cikk (3),valamint a 9. cikk (2) és (4) bekezdésében említett uniós magatartási kódextervezeteket, és a létező uniós magatartási kódexek módosításait vagy bővítéseit.

A kódexek aláírói kötelesek a Bizottság részére tájékoztatás céljából benyújtani a 6a. cikk (3), valamint a 9. cikk (2) és (4) bekezdésében említett uniós magatartási kódextervezeteket, és a létező uniós magatartási kódexek módosításait vagy bővítéseit.

A Bizottság felkérheti az ERGA-t, hogy véleményezze az ilyen kódexek tervezeteit, módosításait vagy bővítéseit. A Bizottság jogosult e kódexeket szükség szerint közzé tenni.

A Bizottság felkérheti az ERGA-t, hogy véleményezze az ilyen kódexek tervezeteit, módosításait vagy bővítéseit. A Bizottság adott esetben közzéteszi e kódexeket és felhívja rájuk a figyelmet.

Módosítás    54

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont– d a pont (új)

2010/13/EU irányelv

4 cikk – 8 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Da.  A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(8a)  Ezen irányelv nem érinti annak lehetőségét, hogy a tagállamok kötelezettségeket írjanak elő a közérdekű tartalmak elérhetőségének és megfelelő hangsúlyának biztosítására olyan meghatározott közérdekű célkitűzések keretében, mint a tömegtájékoztatás sokszínűsége, a szólásszabadság és a kulturális sokszínűség.”;

Módosítás    55

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

2010/13/EU irányelv

6 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok kötelesek megfelelő eszközök révén elérni, hogy a joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók által nyújtott audiovizuális médiaszolgáltatások ne tartalmazzanak nem, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor vagy szexuális irányultság alapján meghatározott személyek csoportjával vagy ilyen csoport valamely tagjával szemben erőszakra vagy gyűlöletre való uszítást.

A tagállamok kötelesek megfelelő és alkalmas eszközök révén elérni, hogy a joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók által nyújtott audiovizuális médiaszolgáltatások ne tartalmazzanak nem, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor vagy szexuális irányultság alapján meghatározott személyek csoportjával vagy ilyen csoport valamely tagjával szemben erőszakra vagy gyűlöletre való uszítást.

Módosítás    56

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

2010/13/EU irányelv

6 a cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A tagállamokat a médiatudatosság fejlesztésére ösztönzik, amely időtálló eszközként a gyermekek arra irányuló képességeinek fejlesztésére szolgál, hogy megértsék a tartalmak és a kereskedelmi közlemények közötti különbséget.

Indokolás

A gyermekek sok olyan tartalmat néznek, amelyek eredetileg nem feltétlenül nekik szólnak. A médiatudatosság növelése egy megfelelő, jövőt álló eszköz, amely a gyermekek arra irányuló képességeinek fejlesztésére szolgál, hogy megértsék a tartalmak és a kereskedelmi közlemények közötti különbséget.

Módosítás    57

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

2010/13/EU irányelv

6 a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság és az ERGA arra ösztönzi a médiaszolgáltatókat, hogy az Unióban mindenütt osszák meg egymással a társszabályozási rendszerekre vonatkozó legjobb gyakorlataikat. Indokolt esetben a Bizottságnak elő kell segítenie az Uniós magatartási kódexek kidolgozását.

(3)  A Bizottság és az ERGA arra ösztönzi a médiaszolgáltatókat, hogy az Unióban mindenütt osszák meg egymással a társszabályozási rendszerekre vonatkozó legjobb gyakorlataikat. A Bizottságnak és az Audiovizuális Médiaszolgáltatásokat Szabályozó Hatóságok Európai Csoportjának (ERGA) közösen ki kell dolgoznia egy uniós magatartási kódexet.

Módosítás    58

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

2010/13/EU irányelv

7 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10.  A 7. cikket el kell hagyni;

10.  A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

„7. cikk

 

(1)  A tagállamok intézkedéseket dolgoznak ki annak biztosítása érdekében, hogy a joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók által nyújtott médiaszolgáltatások fogyatékossággal élők számára is egyre inkább hozzáférhetővé váljanak. Ezeket az intézkedéseket az érintett érdekeltekkel, köztük a médiaszolgáltatókkal és a fogyatékossággal élők szervezeteivel konzultálva kell kidolgozni.

 

(2)  A Bizottság és az ERGA elősegíti a bevált gyakorlatok audiovizuális médiaszolgáltatók közötti cseréjét.

 

(3)  Az (1) bekezdésben említett intézkedések részét képezi az az előírás, hogy a médiaszolgáltatóknak évente jelentést kell készíteniük a tagállamok számára a meghozott intézkedésekről és az a tekintetben elért eredményekről, hogy fokozatosan hozzáférhetőbbé tegyék szolgáltatásaikat a fogyatékossággal élő emberek számára. A tagállamok biztosítják, hogy ezeket az információkat nyilvánosan elérhetővé tegyék.

 

(4)  Az (1) bekezdésben említett intézkedések arra ösztönzik a médiaszolgáltatókat, hogy dolgozzanak ki akadálymentesítési cselekvési terveket azzal kapcsolatban, hogy fokozatosan hozzáférhetőbbé tegyék szolgáltatásaikat a fogyatékossággal élő emberek számára, és hozzák ezeket nyilvánosságra. Ezeket a cselekvési terveket közölni kell a nemzeti szabályozó hatóságokkal.

 

(5)  A tagállamok gondoskodnak róla, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatók által nyilvánosságra hozott vészhelyzeti információkat, köztük a természeti katasztrófákkal kapcsolatos nyilvános közleményeket és bejelentéseket – amennyiben megvalósítható – a fogyatékossággal élők számára is hozzáférhető módon, többek között a siketek és nagyothallók számára készült feliratok, jelnyelvi tolmácsolás, valamint a vizuális információkat illetően hangos üzenetek és hangos kísérőszövegek útján biztosítsák.

 

(6)  A tagállamok gondoskodnak róla, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatók tartalombeszerzési, műsorkészítési és szerkesztői politikáik keretében törekedjenek a tartalomgyártók csomagjainak részét képező akadálymentesítési szolgáltatások nyújtására.

 

(7)  A tagállamok gondoskodnak róla, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatók a szolgáltatásnyújtáshoz használt honlapjukat, online alkalmazásaikat és mobilalapú szolgáltatásaikat, köztük mobilalkalmazásaikat a felhasználói észlelés, működtetés és megértés szempontjából következetes és megfelelő módon, továbbá olyan erőteljes módon tegyék hozzáférhetőbbé, amely előmozdítja a különböző, uniós és nemzetközi szinten rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel és támogató technológiákkal való átjárhatóságot.

Módosítás    59

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – - a pont (új)

2010/13/EU irányelv

9 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-a.  a (1) bekezdés c) pontjának ii. alpontja a következőképpen módosul:

„ii.  nem tartalmazhat, illetve támogathat a nemen, faji vagy etnikai származáson, nemzetiségen, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést;

„ii.  nem tartalmazhat, illetve támogathat a nemen, fajon, színen, etnikai vagy társadalmi származáson, genetikai tulajdonságon, nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politikai vagy más véleményen, nemzeti kisebbséghez tartozáson, vagyoni helyzeten, születésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32010L0013)

Indokolás

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikkével összhangban.

Módosítás    60

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – - a a pont (új)

2010/13/EU irányelv

9 cikk – 1 bekezdés – c pont – iv a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-aa.  A melléklet a következő ponttal egészül ki:

 

„(iva.)  nem célozhat meg kiskorúakat;”

Módosítás    61

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – - a b pont (új)

2010/13/EU irányelv

9 cikk – 1 bekezdés – e pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-ab.  az (1) bekezdés e) pontja a következőképpen módosul:

e)  az alkoholtartalmú italokra vonatkozó audiovizuális kereskedelmi közlemény nem célozhat kifejezetten kiskorúakat, és nem bátoríthat az ilyen italok mértéktelen fogyasztására;

e)  az alkohol- vagy magas koffeintartalmú italokra vonatkozó audiovizuális kereskedelmi közlemény nem célozhat kifejezetten kiskorúakat, és nem bátoríthat az ilyen italok mértéktelen fogyasztására;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=FR)

Indokolás

Az energiaitalok reklámozásának korlátozása.

Módosítás    62

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – - a c pont (új)

2010/13/EU irányelv

9 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-ac.  A melléklet a következő ponttal egészül ki:

 

„ga)  tilos a gyermekműsorokat kísérő vagy azokban foglalt minden audiovizuális kereskedelmi közlemény.”

Módosítás    63

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont

2010/13/EU irányelv

9 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a.  a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„(2)  A tagállamoknak és a Bizottságnak ösztönözniük kell ön- és társszabályozó magatartási kódexek kidolgozását az olyan élelmiszerekre és italokra vonatkozó, gyermekműsorokat kísérő vagy azokban foglalt, nem megfelelő audiovizuális kereskedelmi közleményeket illetően, amelyek olyan táplálkozási vagy élettani hatással bíró tápanyagokat és egyéb anyagokat tartalmaznak, különösen zsírt, transz-zsírsavakat, sót/nátriumot és cukrokat, amelyek túlzott mértékű bevitele a teljes étrendben nem ajánlott.

 

Az ilyen kódexeknek hatékonyan kell csökkenteniük a kiskorúak kitettségét a magas só, cukor vagy zsírtartalmú, illetve a nemzeti vagy nemzetközi táplálkozástani iránymutatásokkal más okból ellentétes élelmiszerekre és italokra vonatkozó audiovizuális kereskedelmi közleményekkel szemben. Az ilyen kódexeknek elő kell írniuk, hogy az audiovizuális kereskedelmi közlemények nem hangsúlyozhatják az ilyen élelmiszerek és italok előnyös táplálkozástani tulajdonságait.

 

A Bizottságnak és az ERGA-nak ösztönöznie kell az ön- és társszabályozási rendszerekre vonatkozó bevált gyakorlatok cseréjét a teljes Unióban. Indokolt esetben a Bizottságnak elő kell segítenie az uniós magatartási kódexek kidolgozását. ”

 

Módosítás    64

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b pont

2010/13/EU irányelv

9 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamoknak és a Bizottságnak ösztönözniük kell ön- és társszabályozó magatartási kódexek kidolgozását az alkoholtartalmú italokra vonatkozó nem megfelelő audiovizuális kereskedelmi közleményeket illetően. Az ilyen kódexeknek hatékonyan kell csökkenteniük a kiskorúak kitettségét az alkoholtartalmú italokra vonatkozó audiovizuális kereskedelmi közleményekkel szemben.

(3)  A tagállamoknak és a Bizottságnak ösztönözniük kell a társszabályozási és önszabályozási rendszerek, többek között a magatartási kódexek kidolgozását az alkoholtartalmú italokra vonatkozó nem megfelelő audiovizuális kereskedelmi közleményeket illetően. A tagállamok bevált gyakorlatain alapuló ilyen kódexeknek hatékonyan kell csökkenteniük a kiskorúak kitettségét az alkoholtartalmú italokra vonatkozó audiovizuális kereskedelmi közleményekkel szemben.

Módosítás    65

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b pont

2010/13/EU irányelv

9 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottságnak és az ERGA-nak ösztönöznie kell az ön- és társszabályozási rendszerekre vonatkozó bevált gyakorlatok cseréjét a teljes Unióban. Indokolt esetben a Bizottságnak elő kell segítenie az uniós magatartási kódexek kidolgozását.

(4)  A Bizottságnak és az ERGA-nak ösztönöznie kell az ön- és társszabályozási rendszerekre vonatkozó bevált gyakorlatok cseréjét a teljes Unióban. Indokolt esetben, valamint a szubszidiaritás és az arányosság elvével összhangban a Bizottságnak meg kell fontolnia a tagállamokban alkalmazott bevált gyakorlatokon alapuló uniós magatartási kódexek kidolgozását.

Módosítás    66

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)

2010/13/EU irányelv

9 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a.   a szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„9a. cikk

 

A tagállamok szabadon megfelelő és megkülönböztetéstől mentes intézkedéseket hozhatnak annak biztosítása érdekében, hogy az általános érdekű audiovizuális médiaszolgáltatók megfelelő hangsúlyt kapjanak. Ezeknek az intézkedéseknek arányosnak kell lenniük, és eleget kell tenniük a tagállamok által az uniós joggal összhangban egyértelműen meghatározott általános célkitűzéseknek, mint amilyen a tömegtájékoztatás sokszínűsége, a szólásszabadság és a kulturális sokszínűség.

 

Ilyen intézkedéseket csak annyiban kell előírni, amennyiben szükségesek a tagállamok által az uniós joggal összhangban világosan meghatározott közérdekű célkitűzéseknek való megfeleléshez. E tekintetben a tagállamoknak többek között meg kell vizsgálniuk a piaci erőviszonyok alakulásának eredményével szembeni szabályozói beavatkozás szükségességét. Amennyiben a tagállamok fellelhetőségre vonatkozó szabályok bevezetéséről határoznak, csak arányos kötelezettségeket írhatnak elő a vállalkozások számára, jogszerű közpolitikai megfontolások érdekében.”

Módosítás    67

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 b pont (új)

2010/13/EU irányelv

9 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11b.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„9a. cikk

 

A tagállamok biztosítják, hogy a médiaszolgáltatók műsorait és szolgáltatásait azok hozzájárulása nélkül ne lehessen módosítani, például beúszó reklámokkal.”

Indokolás

A médiaszolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik felek nem módosíthatják a műsorokat és szolgáltatásokat.

Módosítás    68

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

2010/13/EU irányelv

10 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  közvetlenül nem ösztönözhetik áruk vagy szolgáltatások megvásárlását vagy bérlését;

b)  nem ösztönözhetik áruk vagy szolgáltatások megvásárlását vagy bérlését;

Módosítás    69

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

2010/13/EU irányelv

11 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A termékmegjelenítés megengedett minden audiovizuális médiaszolgáltatásban, a hírműsorok, az aktuális témákkal foglalkozó műsorok, a fogyasztói ügyekkel foglalkozó műsorok, a vallási műsorok illetve a gyermekműsorok kivételével.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    70

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

2010/13/EU irányelv

11 cikk – 3 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)   közvetlenül nem ösztönözhetik áruk vagy szolgáltatások megvásárlását vagy bérlését;

b)   nem ösztönözhetik áruk vagy szolgáltatások megvásárlását vagy bérlését;

Módosítás    71

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

2010/13/EU irányelv

12 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok meghozzák a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy a joghatóságuk alá tartozó audiovizuális médiaszolgáltatók által nyújtott olyan műsorok, amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai, értelmi vagy erkölcsi fejlődését, csak oly módon legyenek elérhetők, amely biztosítja, hogy a kiskorúak rendes körülmények között ne hallgathassák vagy nézhessék azokat. Ezen intézkedések közé tartozhat a műsorszolgáltatás időpontjának helyes megválasztása, illetve az életkor ellenőrzését szolgáló vagy egyéb technika intézkedések alkalmazása. Az ilyen intézkedéseknek arányosnak kell lenniük a műsorszám potenciális ártalmaival.

A tagállamok meghozzák a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy a joghatóságuk alá tartozó audiovizuális médiaszolgáltatók által nyújtott olyan műsorok, amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai, értelmi vagy erkölcsi fejlődését, például az alkoholtartalmú italokkal vagy a szerencsejátékkal kapcsolatos reklámok, csak oly módon legyenek elérhetők, amely biztosítja, hogy a kiskorúak rendes körülmények között ne hallgathassák vagy nézhessék azokat. Ezen intézkedések közé tartozhat a műsorszolgáltatás időpontjának helyes megválasztása, illetve az életkor ellenőrzését szolgáló vagy egyéb technika intézkedések alkalmazása. Az ilyen intézkedéseknek arányosnak kell lenniük a műsorszám potenciális ártalmaival.

Módosítás    72

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

2010/13/EU irányelv

12 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A legkárosabb tartalmak esetén, például öncélú erőszak és pornográfia, a legszigorúbb intézkedéseket kell alkalmazni, úgymint titkosítás és hatékony szülői felügyelet.

A legkárosabb tartalmak esetén, például öncélú erőszak és pornográfia, a legszigorúbb intézkedéseket kell alkalmazni, úgymint titkosítás és hatékony szülői felügyelet, valamint az (1) bekezdésben említett intézkedések;

Módosítás    73

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

2010/13/EU irányelv

13 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy azok a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, akik a joghatóságuk alá tartoznak, legalább 20%-ban európai alkotásokat kínáljanak a katalógusukban, továbbá hogy az ilyen művek hangsúlyt kapjanak.

(1)  A tagállamoknak, amennyiben megvalósítható, megfelelő eszközökkel biztosítaniuk kell, hogy azok a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, akik a joghatóságuk alá tartoznak, legalább 20%-ban európai alkotásokat kínáljanak a katalógusukban. A pénzügyi hozzájárulásnak összhangban kell lennie az uniós joggal, különös tekintettel az állami támogatásokra vonatkozó szabályokra, továbbá nem érintheti hátrányosan a fogyasztókat.

Módosítás    74

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

2010/13/EU irányelv

13 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok megkövetelhetik azoktól a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóktól, akik a joghatóságuk alá tartoznak, hogy pénzügyileg járuljanak hozzá az európai alkotások készítéséhez, ideértve a tartalomra vonatkozó közvetlen befektetéseket valamint a nemzeti alapokhoz történő hozzájárulást. A tagállamok megkövetelhetik az ilyen pénzügyi hozzájárulást a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokat nyújtó azon szolgáltatóktól, amelyek az érintett tagállam területén lévő közönséget célozzák meg, de egy másik tagállamban rendelkeznek székhellyel. Ebben az esetben a pénzügyi hozzájárulás alapja csak a megcélzott tagállamban keletkezett bevétel lehet. Amennyiben a szolgáltatás székhelye szerinti tagállam pénzügyi hozzájárulást ír elő, figyelembe kell vennie minden olyan pénzügyi hozzájárulást, amelyet a megcélzott tagállamok vetnek ki. A pénzügyi hozzájárulásnak összhangban kell lennie az uniós joggal, különös tekintettel az állami támogatásokra vonatkozó szabályokra.

(2)  A tagállamok megkövetelhetik a joghatóságuk alatt létrehozott, lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóktól, hogy pénzügyileg járuljanak hozzá az európai alkotások készítéséhez, ideértve a tartalomra vonatkozó közvetlen befektetéseket valamint a nemzeti alapokhoz történő hozzájárulást.

Módosítás    75

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

2010/13/EU irányelv

13 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A Bizottság a Kreatív Európa médiaprogram keretében megfelelő és földrajzilag diverzifikált finanszírozást biztosít a kreatív tartalmak határon átnyúló terjesztésének támogatásához, ideértve az európai audiovizuális alkotások digitális forgalmazásának javítását és a kreatív tartalmakhoz kapcsolódó innovatív finanszírozási modellek fejlesztését is.

Módosítás    76

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 a pont (új)

2010/13/EU irányelv

14 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

15a.  a 14. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

„(1)  Minden tagállam hozhat intézkedést az uniós joggal összhangban annak biztosítására, hogy a joghatósága alá tartozó műsorszolgáltatók kizárólagos alapon ne közvetíthessenek az adott tagállam számára társadalmi szempontból kiemelten jelentős eseményeket oly módon, hogy az adott tagállamban a közönség jelentős részét kizárják az ilyen események élőben vagy későbbi közvetítés útján, szabadon hozzáférhető televízióadásban való követésének lehetőségéből. Ha így jár el, az érintett tagállam jegyzéket készít azokról a meghatározott nemzeti vagy nem nemzeti eseményekről, amelyeket társadalmi szempontból kiemelkedő jelentőségűnek tart. Erről egyértelmű és átlátható módon és megfelelő időben gondoskodik. Ennek során az érintett tagállam azt is meghatározza, hogy az ilyen események teljes vagy részleges élő közvetítésben kerüljenek műsorra, vagy amennyiben ez objektív közérdekű okokból szükséges vagy megfelelő, teljes vagy részleges későbbi közvetítésre kerüljön sor.”

„(1)  Minden tagállam hozhat intézkedést az uniós joggal összhangban annak biztosítására, hogy a joghatósága alá tartozó műsorszolgáltatók kizárólagos alapon ne közvetíthessenek az adott tagállam számára társadalmi szempontból kiemelten jelentős eseményeket oly módon, hogy az adott tagállamban a közönség jelentős részét kizárják az ilyen események élőben vagy későbbi közvetítés útján, szabadon hozzáférhető televízióadásban való követésének lehetőségéből. A tagállamok a joghatóságuk alá tartozó műsorszolgáltatók számára szintén előírják, hogy e társadalmi szempontból kiemelten jelentős eseményeket a korlátozott képességű személyek, többek között a fogyatékossággal élő személyek számára is hozzáférhető módon közvetítsék. Ha így jár el, az érintett tagállam jegyzéket készít azokról a meghatározott nemzeti vagy nem nemzeti eseményekről, amelyeket társadalmi szempontból kiemelkedő jelentőségűnek tart. Erről egyértelmű és átlátható módon és megfelelő időben gondoskodik. Ennek során az érintett tagállam azt is meghatározza, hogy az ilyen események teljes vagy részleges élő közvetítésben kerüljenek műsorra, vagy amennyiben ez objektív közérdekű okokból szükséges vagy megfelelő, teljes vagy részleges későbbi közvetítésre kerüljön sor.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=FR)

Indokolás

A 7. cikkben foglalt akadálymentesítési követelmények ismételt bevezetéséhez kapcsolódó módosítás.

Módosítás    77

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

2010/13/EU irányelv

20 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A televíziós célra készült filmek (a fikciós és nem-fikciós sorozatok, valamint a dokumentumműsorok kivételével), a filmszínházban történő bemutatásra szánt filmalkotások és a hírműsorok közvetítése televíziós reklámmal és/vagy televíziós vásárlással minden egyes, műsorrend szerinti, legalább 20 perc hosszúságú időszakban egyszer szakítható meg.

A televíziós célra készült filmek (a fikciós és nem-fikciós sorozatok, valamint a dokumentumműsorok kivételével), a filmszínházban történő bemutatásra szánt filmalkotások és a hírműsorok közvetítése televíziós reklámmal és/vagy televíziós vásárlással minden egyes, műsorrend szerinti, legalább 30 perc hosszúságú időszakban egyszer szakítható meg. A vallási szertartások vagy gyermekműsorok nem szakíthatók meg televíziós reklámmal vagy televíziós vásárlással.

Módosítás    78

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 16 a pont (új)

2010/13/EU irányelv

22 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

16a.  A 22. cikk a következőképpen módosul:

„Az alkoholtartalmú italok televíziós hirdetése és televíziós vásárlási műsorai megfelelnek a következő kritériumoknak:

„Az alkohol- és magas koffeintartalmú italok televíziós hirdetése és televíziós vásárlási műsorai megfelelnek a következő kritériumoknak:

a)  nem szólhat kifejezetten kiskorúaknak, illetve különösen nem ábrázolhat kiskorúakat ezen italok fogyasztása közben;

a)  nem szólhat kifejezetten kiskorúaknak, illetve különösen nem ábrázolhat kiskorúakat ezen italok fogyasztása közben;

b)  nem kapcsolhatja össze az alkoholtartalmú italok fogyasztását a jobb fizikai teljesítménnyel, vagy járművezetéssel;

b)  nem kapcsolhatja össze az alkohol- vagy magas koffeintartalmú italok fogyasztását a jobb fizikai teljesítménnyel, vagy járművezetéssel;

c)  nem keltheti azt a benyomást, hogy az alkoholtartalmú italok fogyasztása hozzájárul a társadalmi vagy szexuális sikerhez;

c)  nem keltheti azt a benyomást, hogy az alkohol- vagy a magas koffeintartalmú italok fogyasztása hozzájárul a társadalmi vagy szexuális sikerhez;

d)  nem állíthatja, hogy az alkoholtartalmú italoknak gyógyászati tulajdonsága van, illetve serkentő, nyugtató hatású, illetve a személyes konfliktusok megoldásának eszköze;

d)  nem állíthatja, hogy az alkohol- vagy a magas koffeintartalmú italoknak gyógyászati tulajdonsága van, illetve serkentő, nyugtató hatású, illetve a személyes konfliktusok megoldásának eszköze;

e)  nem ösztönözhet az alkohotartalmú italok mértéktelen fogyasztására, és nem tüntetheti fel negatív fényben az önmegtartóztatást, illetve önmérsékletet;

e)  nem ösztönözhet az alkohol- vagy a magas koffeintartalmú italok mértéktelen fogyasztására, és nem tüntetheti fel negatív fényben az önmegtartóztatást, illetve önmérsékletet;

f)  nem hangsúlyozhatja a magas alkoholtartalmat az italok pozitív minőségi jellemzőjeként.

f)  nem hangsúlyozhatja a magas alkohol- vagy koffeintartalmat az italok pozitív minőségi jellemzőjeként.

Indokolás

Az energiaitalok reklámozásának korlátozása.

Módosítás    79

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont

2010/13/EU irányelv

23 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A televíziós reklámbejátszások és a televíziós vásárlási bejátszások napi aránya 7:00 és 23:00 óra között nem haladhatja meg a 20 %-ot.

(1)  A televíziós reklámbejátszások és a televíziós vásárlási bejátszások napi aránya egész órától egész óráig tartó időtartamon belül nem haladhatja meg a 20%-ot.

Módosítás    80

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont

2010/13/EU irányelv

23 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni:

törölve

a)   a műsorszolgáltató által saját műsorszámairól, a közvetlenül ezekből a műsorszámokból származó termékekről vagy az ugyanazon médiacsoporthoz tartozó más cégek műsorszámairól szóló hirdetésekre;

 

b)   a támogatói közleményekre;

 

c)   a termékmegjelenítésekre.”;

 

Módosítás    81

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A VIII. fejezetet el kell hagyni;

törölve

Indokolás

E módosítása célja a 2010/13/EU irányelv 27. cikkének visszaállítása, amely fontos intézkedéseket tartalmaz a kiskorúak televíziós műsorsugárzás során való védelmét illetően.

Módosítás    82

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

2010/13/EU irányelv

28 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 2000/31/EK irányelv 14. és 15. cikke sérelme nélkül, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a videomegosztóplatform-szolgáltatók meghozzák a megfelelő intézkedéseket az alábbiak érdekében:

(1)  A 2000/31/EK irányelv 14. és 15. cikke sérelme nélkül, a tagállamoknak ösztönözniük és biztosítaniuk kell, hogy a videomegosztóplatform-szolgáltatók meghozzák a megfelelő intézkedéseket az alábbiak érdekében:

a)  a kiskorúak védelme a fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésükre káros tartalmaktól;

a)  a kiskorúak védelme a fizikai vagy szellemi fejlődésükre káros tartalmaktól;

b)  minden polgár védelme az olyan tartalomtól, amely a nem, faj, bőrszín, vallás, származás illetve nemzeti vagy etnikai hovatartozás alapján meghatározott személyek csoportjával vagy ilyen csoport valamely tagjával szemben erőszakra vagy gyűlöletre uszít.

b)  minden polgár védelme az olyan tartalomtól, amely a nem, faj, szín,vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, származás, nemzeti, etnikai vagy társadalmi hovatartozás, genetikai tulajdonság, nyelv, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, életkor vagy szexuális irányultság alapján meghatározott személyek csoportjával vagy ilyen csoport valamely tagjával szemben erőszakra vagy gyűlöletre uszít.

 

ba)  a gyermekek egészségtelen élelmiszerekre és italokra vonatkozó reklámokkal szembeni kitettségének korlátozása a videómegosztó platformokon.

(2)  Azt, hogy mi minősül megfelelő intézkedésnek az (1) bekezdés értelmében, a kérdéses tartalom jellege, az általa potenciálisan okozott ártalom, a védendő személyek tulajdonságai, illetve a veszélyeztetett jogok és jogos érdekek fényében kell eldönteni, ideértve a videomegosztóplatform-szolgáltatók, a tartalmat létrehozó és/vagy feltöltő felhasználók és a nyilvánosság jogos érdekeit is.

 

Az intézkedéseknek adott esetben az alábbiakra kell kiterjednie:

(2)  Az intézkedések adott esetben az alábbiakra terjedhetnek ki:

a)   a videómegosztó platform szolgáltatója általános szerződési feltételeiben meg kell határozni és alkalmazni kell az (1) bekezdés b) pontjában hivatkozott erőszakra és gyűlöletre való uszítás, illetve a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésére káros tartalmak fogalmát, összhangban a 6. illetve a 12. cikkel;

a)   a videómegosztó platform szolgáltatója általános szerződési feltételeiben rögzíteni kell és meg kell határozni a felhasználok jogait és kötelezettségeit az (1) bekezdés b) pontjában hivatkozott erőszakra és gyűlöletre való uszítás, illetve a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésére káros tartalmak fogalmát, összhangban a 6. illetve a 12. cikkel, valamint a (4) bekezdésben említett, tagállami szabályozó hatóságok által kibocsátott iránymutatásokkal;

b)   olyan mechanizmusok kialakítása és üzemeltetése, amelyek segítségével a videomegosztó platformok felhasználói bejelenthetik vagy megjelölhetik az érintett videomegosztóplatform-szolgáltató számára a platformján tárolt, az (1) bekezdésben hivatkozott tartalmat;

b)   olyan felhasználóbarát mechanizmusok kialakítása és üzemeltetése, amelyek segítségével a videómegosztó platformok felhasználói bejelenthetik vagy megjelölhetik az érintett videómegosztóplatform-szolgáltató számára a platformján tárolt, az (1) bekezdésben hivatkozott tartalmat;

c)   életkor-ellenőrző rendszerek kialakítása és üzemeltetése a videomegosztó platformok felhasználói számára azon tartalmakkal kapcsolatban, amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai, értelmi vagy erkölcsi fejlődését;

c)   életkor-ellenőrző rendszerek vagy egyéb technikai intézkedések kialakítása és üzemeltetése a videómegosztó platformok felhasználói számára azon ismert tartalmakkal kapcsolatban, amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai vagy értelmi fejlődését;

d)   olyan rendszerek kialakítása és üzemeltetése, amelyek lehetővé teszik a videomegosztó platformok felhasználói számára az (1) bekezdésben hivatkozott tartalom minősítését;

d)   olyan rendszerek kialakítása és üzemeltetése, amelyek lehetővé teszik a videomegosztó platformok felhasználói számára az (1) bekezdésben hivatkozott tartalom minősítését;

e)   szülői felügyeleti rendszerek biztosítása azon tartalmak tekintetében, amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai, értelmi vagy erkölcsi fejlődését;

e)   szülői felügyeleti rendszerek biztosítása azon tartalmak tekintetében, amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai és értelmi fejlődését;

f)   olyan rendszerek kialakítása és üzemeltetése, amelyek segítségével a videomegosztó platformok visszajelezhetnek a videomegosztó platformok felhasználóinak a (b) pontban hivatkozott bejelentések vagy jelölések nyomán meghozott intézkedésekről.

f)   olyan átlátható, könnyen kezelhető és hatékony rendszerek és eljárások kialakítása és üzemeltetése, amelyek segítségével a videómegosztó platformok kezelhetik és megoldhatják a videómegosztó platformok felhasználói által felvetett problémákat, illetve adott esetben tájékoztathatnak a (b) pontban hivatkozott bejelentések vagy jelölések nyomán meghozott intézkedésekről.

 

A tagállamok – miután a tartalom jogszerűtlenségéről tudomást vagy ismereteket szereztek – arra ösztönzik a videómegosztó platformokat, hogy azonnal lépjenek fel az illegális tartalmak eltávolítása vagy a tartalmakhoz való hozzáférés letiltása érdekében, összhangban a 2000/31/EK irányelvvel.

 

(2a)  Azt, hogy mi minősül megfelelő intézkedésnek az (1) bekezdés értelmében, a kérdéses tartalom jellege, az általa potenciálisan okozott ártalom, a védendő személyek tulajdonságai, illetve a veszélyeztetett jogok és jogos érdekek fényében kell eldönteni, ideértve a videomegosztóplatform-szolgáltatók, a tartalmat létrehozó és/vagy feltöltő felhasználók és a nyilvánosság jogos érdekeit, valamint a véleménynyilvánítás szabadságának és az információszabadság védelmét is.

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben hivatkozott intézkedések végrehajtása érdekében a tagállamok ösztönzik a 4. cikk (7) bekezdésében hivatkozott társszabályozást.

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben hivatkozott intézkedések végrehajtása érdekében a tagállamok ösztönzik a 4. cikk (7) bekezdésében hivatkozott társszabályozást.

(4)  A tagállamoknak létre kell hozniuk a videomegosztóplatform-szolgáltatók által a (2) és (3) bekezdés szerint meghozott intézkedések megfelelőségének a felméréséhez szükséges mechanizmusokat. E feladat végrehajtásával a tagállamoknak a 30. cikknek megfelelően kijelölt hatóságokat kell megbízniuk.

(4)  A tagállamoknak létre kell hozniuk a videómegosztóplatform-szolgáltatók által a (2) és (3) bekezdés szerint meghozott intézkedések átláthatóságának, szükségességének, hatékonyságának és helyénvalóságának felméréséhez és jelentéséhez szükséges mechanizmusokat. E feladat végrehajtásával a tagállamoknak a 30. cikknek megfelelően kijelölt hatóságokat kell megbízniuk. A tagállamoknak rendelkezésre kell bocsátaniuk az annak biztosításához szükséges iránymutatásokat, hogy a meghozott intézkedések tiszteletben tartsák a véleménynyilvánítás szabadságát és a felhasználók tájékoztatásának szükségességét. Ezen iránymutatásokat az ERGA-val és a Bizottsággal együttműködve lehetne kidolgozni.

(5)  A tagállamok nem alkalmazhatnak az (1) és (2) bekezdésben hivatkozott intézkedéseknél szigorúbb intézkedéseket a videomegosztóplatform-szolgáltatók tekintetében. A tagállamok nem akadályozhatók meg abban, hogy a jogellenes tartalmakra vonatkozóan szigorúbb intézkedéseket írjanak elő. Ilyen intézkedések elfogadásakor azonban tiszteletben kell tartaniuk az alkalmazandó uniós jogszabályokat, így adott esetben a 2000/31/EK irányelv 14. és 15. cikkében vagy a 2011/93/EU irányelv 25. cikkében meghatározottakat.

(5)  A tagállamok nem alkalmazhatnak az (1) és (2) bekezdésben hivatkozott intézkedéseknél szigorúbb intézkedéseket a videomegosztóplatform-szolgáltatók tekintetében. A tagállamok nem akadályozhatók meg abban, hogy a jogellenes tartalmakra vonatkozóan szigorúbb intézkedéseket írjanak elő. Ilyen intézkedések elfogadásakor azonban tiszteletben kell tartaniuk az alkalmazandó uniós jogszabályokat, így adott esetben a 2000/31/EK irányelv 14. és 15. cikkében vagy a 2011/93/EU irányelv 25. cikkében meghatározottakat.

(6)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell olyan panasztételi és jogorvoslati mechanizmusok meglétét, amelyek segítségével a felhasználó és a videomegosztó platform szolgáltatója rendezni tudja a közöttük az (1) és a (2) bekezdésben hivatkozott megfelelő intézkedések alkalmazásával kapcsolatban felmerülő jogvitákat.

 

(7)  A Bizottság és az ERGA arra ösztönzi a videomegosztóplatform-szolgáltatókat, hogy osszák meg egymással a társszabályozási rendszerekre vonatkozó legjobb gyakorlataikat a teljes Unióban. Indokolt esetben a Bizottságnak elő kell segítenie az Uniós magatartási kódexek kidolgozását.

(7)   A Bizottság és az ERGA arra ösztönzi a videómegosztóplatform-szolgáltatókat, hogy osszák meg egymással a társszabályozási rendszerekre vonatkozó legjobb gyakorlataikat a teljes Unióban. Indokolt esetben a Bizottságnak elő kell segítenie az Uniós magatartási kódexek kidolgozását.

(8)  A videomegosztóplatform-szolgáltatóknak vagy, az esettől függően, az ilyen szolgáltatókat ebben a tekintetben képviselő szervezeteknek be kell nyújtaniuk a Bizottsághoz az Uniós magatartási kódexek tervezetét, illetve a meglévő Uniós magatartási kódexek módosításait. A Bizottság felkérheti az ERGA-t, hogy véleményezze az ilyen magatartási kódexek tervezeteit, módosításait vagy bővítéseit. A Bizottság megfelelő tájékoztatást nyújthat az ilyen magatartási kódexekről a nyilvánosság számára.

(8)  A videómegosztóplatform-szolgáltatóknak vagy, az esettől függően, az ilyen szolgáltatókat ebben a tekintetben képviselő szervezeteknek be kell nyújtaniuk a Bizottsághoz az Uniós magatartási kódexek tervezetét, illetve a meglévő Uniós magatartási kódexek módosításait, a (4) bekezdésben említett iránymutatásokkal összhangban. A Bizottság felkérheti az ERGA-t, hogy véleményezze az ilyen magatartási kódexek tervezeteit, módosításait vagy bővítéseit. A Bizottságnak megfelelő tájékoztatást kell nyújtania az ilyen magatartási kódexekről a nyilvánosság számára, előmozdítva a bevált gyakorlatokat.

Módosítás    83

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

2010/13/EU irányelv

28 b cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy azon nem a területükön letelepedett videomegosztóplatform-szolgáltatók, amelyeknek ugyanakkor vagy az anyavállalata vagy egy leányvállalata a területükön letelepedett, vagy amelyek egy csoport tagjai és a csoport egy másik tagja a területükön letelepedett, a 2000/31/EK irányelv 3. cikk (1) bekezdése értelmében a saját területükön letelepedett szolgáltatónak minősüljenek.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy azon nem a területükön letelepedett videomegosztóplatform-szolgáltatók,

 

a)   amelyeknek ugyanakkor vagy az anyavállalata vagy egy leányvállalata a területükön letelepedett, vagy amelyek egy csoport tagjai, illetve amennyiben a csoport egy másik tagja a területükön letelepedett,

 

b)   amelyek egy másik tagállam területén telepedtek le, de az ő területükön található közönséget célozzák meg, a 2000/31/EK irányelv 3. cikk (1) bekezdése értelmében a saját területükön letelepedett szolgáltatónak minősüljenek.

Módosítás    84

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

2010/13/EU irányelv

28 b cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A második albekezdés alkalmazásában, amennyiben több, különböző tagállamban letelepedett leányvállalat van, vagy amennyiben a csoportnak több, különböző tagállamban letelepedett tagja van, az érintett tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a szolgáltató kijelölje, hogy a tagállamok közül melyikben minősül letelepedettnek.

A második albekezdés alkalmazásában, amennyiben több, különböző tagállamban letelepedett leányvállalat van, vagy amennyiben a csoportnak több, különböző tagállamban letelepedett tagja van, azt úgy kell tekinteni, mint amely abban a tagállamban rendelkezik székhellyel, ahol a munkaerő többsége dolgozik.

Indokolás

Amennyiben a videómegosztóplatform-szolgáltatóknak lehetőségük lenne eldönteni, hogy ezen irányelv értelmében melyik tagállamot tekintsék a székhelyük szerinti tagállamnak, az aránytalan lenne, mivel lehetővé tenné a legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum kiválasztását (forum shopping). A munkaerő többségének helymeghatározása egyértelmű és megbízható kritérium annak megállapításához, hogy hol van a platform székhelye az Unióban.

Módosítás    85

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

2010/13/EU irányelv

28 b cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok közlik a Bizottsággal a területükön letelepedett videomegosztóplatform-szolgáltatók listáját, és a joghatóságukat megalapozó, a 2000/31/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében, illetve az (1) bekezdésben rögzített kritériumokat. A tagállamok kötelesek rendszeresen frissíteni a fenti listát. A Bizottság gondoskodik róla, hogy az illetékes független szabályozó hatóságok hozzáférjenek ehhez az információhoz.

(2)  A tagállamok közlik a Bizottsággal a területükön letelepedett vagy ott letelepedettnek tekintett videómegosztóplatform-szolgáltatók listáját, és a joghatóságukat megalapozó, a 3. cikk (1) bekezdésében rögzített kritériumokat. A tagállamok kötelesek rendszeresen frissíteni a fenti listát. A Bizottság gondoskodik róla, hogy az illetékes független szabályozó hatóságok hozzáférjenek ehhez az információhoz.

Módosítás    86

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

2010/13/EU irányelv

28 b cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Ha az (1) bekezdést alkalmazva az érintett tagállamok nem értenek egyet abban, melyiküknek van joghatósága, kötelesek az ügyet indokolatlan késedelem nélkül a Bizottság tudomására hozni. A Bizottság jogosult az ERGA-tól az ügyben állásfoglalást kérni, amelynek határideje a kérelem beérkezésétől számított tizenöt munkanap.

Indokolás

Mivel a videomegosztóplatform-szolgáltatók célközönsége rendszerint az egész Unió területét felöleli, nézeteltérés alakulhat ki a tagállamok között annak meghatározását illetően, hogy ezen irányelv alkalmazásában melyik tagállam az illetékes. Ezért a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy meghatározza, melyik tagállam rendelkezik joghatósággal, ahogy azt a 3. cikk hatálya alá tartozó egyéb audiovizuális médiaszolgáltatások esetében is teszi.

Módosítás    87

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

2010/13/EU irányelv

30 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a nemzeti szabályozó hatóságaik megfelelő végrehajtó hatáskörökkel rendelkezzenek a feladataik hatékony ellátásához.

(4)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a nemzeti szabályozó hatóságaik megfelelő végrehajtó hatáskörökkel és erőforrásokkal rendelkezzenek a feladataik hatékony ellátásához.

Módosítás    88

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

2010/13/EU irányelv

30 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok a 7. cikkben említett akadálymentesítési kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatás és panaszkezelés céljából kijelölnek egy egyedüli, nyilvánosan elérhető kapcsolattartó pontot.

Módosítás    89

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

2010/13/EU irányelv

30 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a független nemzeti szabályozó hatóságaik önálló éves költségvetéssel rendelkezzenek. A költségvetést nyilvánosságra kell hozni. A tagállamoknak biztosítaniuk kell továbbá, hogy a nemzeti szabályozó hatóságaik megfelelő pénzügyi és humán erőforrásokkal rendelkezzenek a rájuk bízott feladatok ellátásához, illetve az ERGA-ban való aktív részvételhez és hozzájáruláshoz.

(6)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a független nemzeti szabályozó hatóságaik önálló éves költségvetéssel rendelkezzenek. A költségvetést nyilvánosságra kell hozni. A tagállamoknak biztosítaniuk kell továbbá, hogy a nemzeti szabályozó hatóságaik elegendő pénzügyi és humán erőforrással rendelkezzenek a rájuk bízott feladatok ellátásához, illetve az ERGA-ban való aktív részvételhez és hozzájáruláshoz.

Módosítás    90

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont

2010/13/EU irányelv

30 a cikk – 3 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  együttműködik a tagjaival és ellátja őket az ezen irányelv alkalmazásához szükséges információkkal, különös tekintettel a 3. és a 4. cikkre;

d)  együttműködik a tagjaival és ellátja őket az ezen irányelv alkalmazásához szükséges információkkal, különös tekintettel a 3., a 4. és 7. cikkre;

Módosítás    91

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont

2010/13/EU irányelv

30 a cikk – 3 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a Bizottság felkérésére véleményt nyilvánít a 2. cikk (5b) bekezdésében, a 6a cikk (3) bekezdésében és a 9. cikk (2) és (4) bekezdésében tárgyalt ügyekben, illetve az audiovizuális médiaszolgáltatásokra vonatkozó minden más ügyben, különös tekintettel a kiskorúak védelmére és a gyűlöletkeltésre.;

e)  a Bizottság felkérésére véleményt nyilvánít a 2. cikk (5b) bekezdésében, a 6a cikk (3) bekezdésében és a 9. cikk (2) és (4) bekezdésében tárgyalt ügyekben, illetve az audiovizuális médiaszolgáltatásokra vonatkozó minden más ügyben, különös tekintettel a kiskorúak védelmére, a gyűlöletkeltésre, a tömegtájékoztatás sokszínűségére, valamint a véleménynyilvánítás szabadságának és az információszabadság védelmére.;

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolása a változó piaci realitásokra tekintettel

Hivatkozások

COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

9.6.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

9.6.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Emma McClarkin

17.6.2016

Vizsgálat a bizottságban

10.10.2016

9.11.2016

28.11.2016

 

Az elfogadás dátuma

5.12.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

3

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jussi Halla-aho, Anna Hedh, Kaja Kallas, Emma McClarkin, Roberta Metsola, Julia Reda

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Andrejs Mamikins, Andrey Novakov, Tonino Picula, Traian Ungureanu

(1)

„audiovizuális médiaszolgáltatások és kapcsolódó, fejlett számítástechnikai kapacitású fogyasztói berendezések”, a termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményeire vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat COM(2015) 615, 2015/0278(COD)


VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (16.1.2017)

a Kulturális és Oktatási Bizottság részére

a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek a változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

A vélemény előadója: Daniel Buda

RÖVID INDOKOLÁS

A tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek a változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat az audiovizuális sajtó helyzetképét kívánja korszerűsíteni a piaccal, a fogyasztással és a technológiai változásokkal való lépéstartás végett. A televízió és az interneten forgalmazott szolgáltatások egyre erőteljesebb konvergenciája, illetve az új típusú üzleti modellek előretörése – mint például a lekérhető videók és a felhasználók által létrehozott tartalom – sürgeti az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv (AVMSD) alkalmazási körének felülvizsgálatát, akárcsak a piac valamennyi szereplőjére alkalmazandó szabályok – köztük a kiskorúak védelméről és a reklámozásról szólók – felülvizsgálatát.

Így ez a javaslat a 2016. május 6-án elfogadott digitális egységes piaci stratégia részét képezi, és a Bizottság 2015-ös munkaprogramjában szereplő REFIT értékelés megállapításain alapul. A frissített jogi keretnek a versenyképesség és a fogyasztóvédelem egyensúlyáról kell gondoskodnia, továbbá meg kell könnyítenie az online tartalomszolgáltatásokhoz való hozzáférést és garantálnia kell az interneten található káros tartalmaktól és „gyűlöletszítástól” való, megfelelő, egységes szintű védelmet, különösen a kiskorúak és a polgárok részére.

A javaslat elsődleges célkitűzései konkrétan három problémás kérdés köré csoportosulnak: a) a kiskorúak és a fogyasztók védelme a videómegosztó platformokon; b) a hagyományos műsorszórók, illetve a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatások és a videómegosztó platformok közötti egyenlő versenyfeltételek előmozdítása; c) az átfogó jogalkotási keret egyszerűsítése a kereskedelmi közleményekre (reklámokra) vonatkozó, érthetőbb és rugalmasabb szabályok révén.

Az AVMSD irányelv jelenleg a műsorszórókra és bizonyos lekérhető videoszolgáltatásokra terjed ki, és megköveteli a tagállamoktól, hogy írjanak elő minimumszabályokat a konkrét koordinált területeken az audiovizuális médiaszolgáltatások szabályozására. Ezáltal létrehozza a származási ország elvét a hatályán belül eső médiaszolgáltatások szabályozását illetően, lehetővé téve néhány kivételt a visszaélések megakadályozása érdekében. Az új javaslat a videómegosztó platformokat is hatálya alá szeretné vonni, új kötelezettségeket róva a lekérhető szolgáltatásokra.

A javaslat a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsítani képes programoktól való védelmének standardjait hozza összhangba a televíziós műsorszórás és a lekérhető szolgáltatások terén. A javaslat mennyiségi kvótákat is bevezet, biztosítandó, hogy a lekérhető szolgáltatások európai uniós tartalmakat népszerűsítsenek, illetve lehetőséget ad a tagállamoknak arra, hogy joghatóságukon belül pénzügyi kötelezettségeket rójanak ki a lekérhető szolgáltatásokra és –bizonyos körülmények között – a más tagállamokban nyújtott szolgáltatásokra, amennyiben azok a saját nemzeti nézőközönségüket célozzák meg, tisztességesebb versenyfeltételeket teremtve ezáltal. A termékek reklámozása és a szponzorálás terén növeli egyben az összes audiovizuális médiaszolgáltatás rugalmasságát, ideértve a televíziós műsorszórást is, így érve el a versenyképesség és a fogyasztóvédelem közötti egyensúlyt. Végezetül pedig a javaslat szabályozói hatályát kiterjeszti azon videómegosztóplatform-szolgáltatásokra, amelyeknek nincs szerkesztői felelőssége az általuk tárolt tartalom tekintetében, de amelyek szabályokat írnak elő a kiskorúak és minden polgár káros tartalmaktól és „gyűlöletszítástól” való védelme érdekében.

Az előadó azon a véleményen van, hogy e javaslatnak a szellemi tulajdonjogok hatékony érvényesítésének biztosítására is kellene törekednie. E tekintetben az európai művek előállítása és népszerűsítése fontos célt képez, és a kulturális sokszínűséget a magas szintű szerzőijog-védelem biztosításával lehetne védeni, szavatolva a szerzők és jogtulajdonosok tisztességes javadalmazását, és ösztönözve a kulturális és kreatív ágazatokba való beruházást. Ilyen értelemben mind a területiség elve, mind pedig a kizárólagos jogok teremtette érték lényeges eleme az audiovizuális ágazat sikerének és pénzügyi fenntarthatóságának, figyelembe véve a kis és közepes méretű tagállamok sajátosságait és konkrét érdekeit, valamint kulturális hátterüket és sokszínűségüket.

Az előadó úgy véli, hogy a módosító javaslattal előterjesztett új szabályoknak az uniós joggal való összeegyeztethetőséget is biztosítaniuk kell, így szavatolva többek között az európai polgárok alapvető jogainak, az arányosság elvének és az átláthatóságnak a tiszteletben tartását.

Ezen túlmenően a káros tartalmak és gyűlöletbeszéd kapcsán szem előtt kell tartani, hogy a szólás és az önkifejezés szabadsága alapvető jog, amelyet azonban nem szabad az ilyen gyakorlat ürügyeként használni.

Ami a 2010/13/EU irányelv szabályozói hatáskörének kiterjesztését illeti, az előadó hangsúlyozza a lineáris és a non-lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások összehangolásának szükségességét és fontosságát. A hagyományos szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket össze kell hangolni az új médiaszereplőkével, ezt a szempontot teljes mértékben be kell építeni az AVMSD irányelv felülvizsgálati folyamatába.

Összefoglalásképpen az előadó örömmel fogadja a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek a változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatot és az alábbi módosításokat javasolja az audiovizuális ágazat minden, a gazdasági, társadalmi és kulturális területen játszott szerepének erősítése érdekében.

MÓDOSÍTÁS:

A Jogi Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  2007-ben a 2007/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv27 elfogadásával módosult utoljára a 89/552/EGK tanácsi irányelv28, melyet később az Európai Parlament és a Tanács a 2010/13/EU irányelvben29 kodifikált. Azóta az audiovizuális médiaszolgáltatások piaca jelentős és gyors átalakuláson esett át. A műszaki fejlődés új típusú szolgáltatásokat és felhasználói élményeket tesz lehetővé. Jelentősen megváltoztak különösen a fiatalabb generációk nézői szokásai. Ugyan a fő televíziós képernyő továbbra is fontos eszköze az audiovizuális élmények megosztásának, számos néző állt át egyéb hordozható eszközre, és azon nézi az audiovizuális tartalmat. A hagyományos televíziós tartalom még ma is jelentős hányadot képvisel a naponta a képernyő előtt töltött időből. Azonban egyre nagyobb a jelentősége az új típusú, például a felhasználók által létrehozott tartalomnak, és az új szereplők, többek között a lekérhető videót szolgáltatók és a videomegosztó platformok mára már megvetették a lábukat a piacon.

(1)  2007-ben a 2007/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv27 elfogadásával módosult utoljára a 89/552/EGK tanácsi irányelv28, melyet később az Európai Parlament és a Tanács a 2010/13/EU irányelvben29 kodifikált. Azóta az audiovizuális médiaszolgáltatások piaca a televízió és az interneten forgalmazott szolgáltatások fokozatos konvergenciája miatt jelentős és gyors átalakuláson esett át. A műszaki fejlődés új típusú szolgáltatásokat és felhasználói élményeket tesz lehetővé. Jelentősen megváltoztak különösen a fiatalabb generációk nézői szokásai. Ugyan a fő televíziós képernyő továbbra is fontos eszköze az audiovizuális élmények megosztásának, számos néző állt át egyéb hordozható eszközre, és azon nézi az audiovizuális tartalmat. A hagyományos televíziós tartalom még ma is jelentős hányadot képvisel a naponta a képernyő előtt töltött időből. Azonban egyre nagyobb a jelentősége az új típusú, például a felhasználók által létrehozott tartalomnak, és az új szereplők, többek között a lekérhető videót szolgáltatók és a videomegosztó platformok mára már megvetették a lábukat a piacon. Ezért felfrissített jogi keretekre van szükség, hogy ez tükrözze a piaci fejleményeket és egyensúlyba hozza az online tartalomszolgáltatásokhoz való hozzáférést a fogyasztóvédelemmel és a versenyképességgel.

__________________

__________________

27 Az Európai Parlament és a Tanács 1989. október 3-i 89/552/EGK irányelve a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról (HL L 298., 1989.10.17., 23. o.).

27 Az Európai Parlament és a Tanács 1989. október 3-i 89/552/EGK irányelve a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról (HL L 298., 1989.10.17., 23. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/13/EU irányelve (2010. március 10.) a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (HL L 95., 2010.4.15., 1. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/13/EU irányelve (2010. március 10.) a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (HL L 95., 2010.4.15., 1. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. december 11-i 2007/65/EK irányelve a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 332., 2007.12.18., 27. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. december 11-i 2007/65/EK irányelve a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 332., 2007.12.18., 27. o.).

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A joghatóság megállapításához a 2010/13/EU irányelvben rögzített kritériumok fényében értékelni kell a tényállást. A tényállás ilyen értékelése egymásnak ellentmondó eredményekhez vezethet. A 2010/13/EU irányelv 3. és 4. cikke szerinti együttműködési eljárások alkalmazása során fontos, hogy a Bizottság megállapításait megbízható tényekre alapozhassa. Az Audiovizuális Médiaszolgáltatásokat Szabályozó Hatóságok Európai Csoportjának (ERGA) ezért tanácsos felhatalmazást kapnia arra, hogy a Bizottság kérése esetén a joghatóságról véleményt nyilvánítson.

(5)  A joghatóság megállapításához a 2010/13/EU irányelvben rögzített kritériumok fényében értékelni kell a tényállást. A tényállás ilyen értékelése egymásnak ellentmondó eredményekhez vezethet. A 2010/13/EU irányelv 3. és 4. cikke szerinti együttműködési eljárások alkalmazása során fontos, hogy a Bizottság megállapításait megbízható tényekre alapozhassa. A Bizottságnak lehetőséget kell nyújtani arra, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatások terén illetékes független nemzeti hatóságokból álló Audiovizuális Médiaszolgáltatásokat Szabályozó Hatóságok Európai Csoportját (ERGA) felkérhesse, hogy ez utóbbi nyilvánítson a joghatóságról nem jogerős véleményt a tagállami jogszabályokkal való koordinálás megkönnyítése érdekében.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A Bizottság az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak címzett „Minőségi jogalkotással javítani az eredményeken – uniós program” c.31 közleményében hangsúlyozta, hogy a szakpolitikai megoldások mérlegelése során mind a hatósági eszközöket, mind pedig a Jobb ön- és társszabályozás elvei és a közösségi gyakorlatok32 alapján jól kialakított nem hatósági eszközöket figyelembe fogja venni. Az irányelv által összehangolt területeken kidolgozott több kódex megszerkesztése is jónak bizonyult, összhangban áll a Jobb ön- és társszabályozás javításának elveivel. A jogalkotási védőháló léte jelentős sikertényezőnek tekinthető az ön- vagy társszabályozás révén kialakított kódexek betartásának népszerűsítésében. Legalább ilyen fontos az is, hogy a kódexek konkrét célokat és célkitűzéseket határoznak meg, így lehetőséget kínálnak a kódexek által kitűzött célkitűzések rendszeres, átlátható és független nyomon követésre és értékelésére. Az arányosság fenntartására tekintettel alkalmazott fokozatos szankciókat általában a rendszer kikényszerítésének eredményes eszközeiként tartják nyilván. Az irányelv által összehangolt területeken elfogadott ön- és társszabályozó kódexekben tanácsos ezeket az elveket követni.

(7)  A Bizottság az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak címzett „Minőségi jogalkotással javítani az eredményeken – uniós program” c.31 közleményében hangsúlyozta, hogy a szakpolitikai megoldások mérlegelése során mind a hatósági eszközöket, mind pedig a Jobb ön- és társszabályozás elvei és a közösségi gyakorlatok32 alapján kialakított nem hatósági eszközöket figyelembe fogja venni. Az irányelv által összehangolt területeken kidolgozott több kódex megszerkesztése is jónak bizonyult, hasznos alternatívát vagy kiegészítő eszközt jelent a jogalkotási intézkedések mellett, összhangban áll a Jobb ön- és társszabályozás javításának elveivel. A jogalkotási védőháló léte jelentős sikertényezőnek tekinthető az ön- vagy társszabályozás révén kialakított kódexek betartásának népszerűsítésében. A tagállamoknak biztosítaniuk kell az ön- vagy társszabályozás révén kialakított kódexek betartását. Legalább ilyen fontos az is, hogy a kódexek konkrét célokat és célkitűzéseket határoznak meg, így lehetőséget kínálnak a kódexek által kitűzött célkitűzések rendszeres, eredményes, átlátható és független nyomon követésre és értékelésére. Az arányosság fenntartására tekintettel alkalmazott fokozatos szankciókat általában a rendszer kikényszerítésének eredményes eszközeiként tartják nyilván. Az irányelv által összehangolt területeken elfogadott ön- és társszabályozó kódexekben tanácsos ezeket az elveket követni.

__________________

__________________

31 COM(2015)0215

31 COM(2015)0215

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A következetesség valamint a vállalkozások és a tagállami hatóságok biztonsága érdekében a „gyűlöletkeltés” fogalmát a megfelelő mértékben tanácsos összehangolni azzal a meghatározással, amely a Tanács 2008. november 28-án kelt, a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről szóló 2008/913/IB kerethatározatában szerepel, amely szerint a gyűlöletbeszéd „nyilvánosság előtt erőszakra vagy gyűlöletre uszítás”. Ennek magában kell foglalnia az erőszakra vagy gyűlöletre uszítás alapját adó okok összehangolt kezelését.

(8)  A következetesség valamint az uniós polgárok, a vállalkozások és a tagállami hatóságok biztonsága érdekében a „gyűlöletkeltés” fogalmát a megfelelő mértékben tanácsos összehangolni azzal a meghatározással, amely a Tanács 2008. november 28-án kelt, a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről szóló 2008/913/IB kerethatározatában szerepel, amely szerint a gyűlöletbeszéd „nyilvánosság előtt erőszakra vagy gyűlöletre uszítás”. Ennek magában kell foglalnia az erőszakra vagy gyűlöletre uszítás alapját adó okok összehangolt kezelését.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Annak érdekében, hogy a néző, így a szülő és a kiskorú is képes lehessen tájékozott döntést hozni arról, milyen tartalmat nézzen, az audiovizuális médiaszolgáltatónak elegendő tájékoztatást kell nyújtania az olyan tartalomról, amely a kiskorú fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésére káros lehet. Ez például a tartalom megjelölésének olyan rendszerével lehetséges, amely utal a tartalom jellegére. A tartalom megjelölése előállítható szöveges, grafikus vagy akusztikus úton.

(9)  Annak érdekében, hogy a néző, különösen a szülő és a kiskorú is képes lehessen tájékozott döntést hozni arról, milyen tartalmat nézzen, az audiovizuális médiaszolgáltatónak minden szükséges tájékoztatást meg kell adnia az olyan tartalomról, amely a kiskorú fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésére káros lehet. Ez például a tartalom megjelölésének olyan rendszerével lehetséges, amely utal a tartalom jellegére. A tartalom megjelölése előállítható szöveges, grafikus vagy akusztikus úton, és lehetőség szerint meg kell felelniük a tartalommegjelölés rendelkezésre álló helyi rendszereinek.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  A fogyatékossággal élőknek és az időseknek az Unió társadalmi és kulturális életében való részvételre és az abba történő integrációra való joga összekapcsolódik a hozzáférhető audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtásával. A tagállamoknak ezért megfelelő és arányos intézkedéseket kell hozniuk azt biztosítandó, hogy a joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók aktívan törekedjenek arra, hogy 2027-ig tartalmat tegyenek hozzáférhetővé a látási vagy hallási fogyatékkal élő személyek számára. A hozzáférhetőségi követelményeket fokozatosan és folyamatosan kell teljesíteni, azoknak a gyakorlati és elkerülhetetlen akadályoknak a figyelembevétele mellett, amelyek megakadályozhatják a teljes hozzáférhetőséget, mint amilyenek például a valós időben közvetített műsorszámok vagy események.