Procedūra : 2016/0151(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0192/2017

Pateikti tekstai :

A8-0192/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/05/2017 - 11.8
CRE 18/05/2017 - 11.8
PV 02/10/2018 - 7.7
CRE 02/10/2018 - 7.7

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0364

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 2008kWORD 250k
10.5.2017
PE 587.655v03-00 A8-0192/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

Kultūros ir švietimo komitetas

Pranešėjos: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ
 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ
 Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ
 Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0287),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 53 straipsnio 1 dalį ir į 62 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0193/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į ... Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 7 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos, Teisės reikalų bei Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetų nuomones (A8-0192/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo

kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva)

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  paskutinis esminis Tarybos direktyvos 89/552/EEB27, vėliau kodifikuotos Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES28, pakeitimas padarytas 2007 m. priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/65/EB29. Nuo to laiko audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų rinka smarkiai ir sparčiai keitėsi. Techninė plėtra sudaro sąlygas teikti naujų tipų paslaugas, o naudotojams – įgyti naujų tipų patirčių. Žiūrėjimo įpročiai, ypač jaunesnės kartos, gerokai pasikeitė. Nors pagrindinis TV ekranas lieka svarbiu audiovizualinės patirties teikimo įrenginiu, daugelis žiūrovų, norėdami susipažinti su audiovizualiniu turiniu, vis dažniau naudojasi kitais – nešiojamaisiais – įrenginiais. Didžioji dalis vidutinio dienos žiūrėjimo laiko iki šiol skiriama tradiciniam TV turiniui. Tačiau naujų tipų turinys, toks kaip trumpi vaizdo siužetai ar vartotojų sukurtas turinys, tampa vis svarbesnis, ir nauji rinkos dalyviai, įskaitant užsakomųjų vaizdo programų paslaugų teikėjus ir vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformas, dabar yra gerai įsitvirtinę;

(1)  paskutinis esminis Tarybos direktyvos 89/552/EEB27, vėliau kodifikuotos Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES28, pakeitimas padarytas 2007 m. priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/65/EB29. Nuo to laiko audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų rinka smarkiai ir sparčiai keitėsi dėl nuolatinės televizijos paslaugų ir internetu teikiamų paslaugų konvergencijos. Techninė plėtra sudaro sąlygas teikti naujų tipų paslaugas, o naudotojams – įgyti naujų tipų patirčių. Žiūrėjimo įpročiai, ypač jaunesnės kartos, gerokai pasikeitė. Nors pagrindinis TV ekranas lieka svarbiu audiovizualinės patirties teikimo įrenginiu, daugelis žiūrovų, norėdami susipažinti su audiovizualiniu turiniu, vis dažniau naudojasi kitais – nešiojamaisiais – įrenginiais. Didžioji dalis vidutinio dienos žiūrėjimo laiko iki šiol skiriama tradiciniam TV turiniui. Tačiau naujų tipų turinys, toks kaip trumpi vaizdo siužetai ar vartotojų sukurtas turinys, tampa vis svarbesnis, ir nauji rinkos dalyviai, įskaitant užsakomųjų vaizdo programų paslaugų teikėjus ir vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformas, dabar yra gerai įsitvirtinę. Dėl šios žiniasklaidų priemonių konvergencijos reikia atnaujintos teisinės sistemos, siekiant atsižvelgti į pokyčius rinkoje ir suderinti prieigą prie internetinių turinio paslaugų, vartotojų apsaugą ir konkurencingumą;

__________________

__________________

27 1989 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (OL L 298, 1989 10 17, p. 23).

27 1989 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (OL L 298, 1989 10 17, p. 23).

28 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (OL L 95, 2010 4 15, p. 1).

28 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (OL L 95, 2010 4 15, p. 1).

29 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/65/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo (OL L 332, 2007 12 18, p. 27).

29 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/65/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo (OL L 332, 2007 12 18, p. 27).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  2015 m. gegužės 6 d. Komisija priėmė komunikatą „Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija“30, kuriame paskelbė apie Direktyvos 2010/13/ES persvarstymą;

(2)  2015 m. gegužės 6 d. Komisija priėmė komunikatą „Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija“30, kuriame paskelbė apie Direktyvos 2010/13/ES persvarstymą. Savo 2016 m. sausio 19 d. rezoliucijoje dėl kuriamo Bendrosios skaitmeninės rinkos akto30a, Europos Parlamentas išdėstė, ko jis tikėtųsi iš šio persvarstymo. Europos Parlamentas anksčiau yra raginęs atlikti persvarstymą, pvz., savo 2013 m. liepos 4 d. rezoliucijoje dėl televizijos su ryšio galimybėmis30b ir savo 2014 m. kovo 12 d. rezoliucijoje dėl pasirengimo visiškam audiovizualinės aplinkos integravimui30c, ir nurodė šio persvarstymo tikslus;

__________________

__________________

30 COM(2015) 192 final

30 COM(2015) 192 final

 

30a P8_TA(2016)0009

 

30b P7_TA(2013)0329

 

30c P7_TA(2014)0232

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  Direktyvą 2010/13/ES reikėtų toliau taikyti tik toms paslaugoms, kurių pagrindinė paskirtis yra teikti programas informavimo, pramogų ar švietimo tikslais. Laikytina, kad pagrindinės paskirties reikalavimas yra įvykdytas, jei paslaugoje esama nuo paslaugų teikėjo pagrindinės veiklos atsiejamo audiovizualinio turinio ir formos, tokio kaip atskiros internetinių laikraščių dalys su audiovizualinėmis programomis arba vartotojų sukurta vaizdo medžiaga, kai šios dalys gali būti laikomos atsiejamomis nuo jų pagrindinės veiklos. Socialinių tinklų paslaugos nėra įtraukiamos, nebent jomis teikiama paslauga, kurią aprėpia vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos apibrėžtis. Dėl audiovizualinių paslaugų pasiūlos ir pagrindinės veiklos sąsajų paslauga turėtų būti laikoma tik neatsiejamu pagrindinės veiklos papildu. Kanalai ar bet kokios kitos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos, kurių atžvilgiu paslaugų teikėjas turi redakcinę atsakomybę, iš esmės gali būti automatiškai laikomi audiovizualinės žiniasklaidos paslauga, net jeigu jos yra siūlomos per vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformą, kuriai įprasta netaikyti redakcinės atsakomybės. Tokiais atvejais direktyvos nuostatų turės laikytis paslaugų teikėjai, kurie turi redakcinę atsakomybę;

(3)  Direktyvą 2010/13/ES reikėtų taikyti tik toms paslaugoms, kurių pagrindinė paskirtis yra teikti programas informavimo, pramogų ar švietimo tikslais. Laikytina, kad pagrindinės paskirties reikalavimas yra įvykdytas, jei paslaugoje esama nuo paslaugų teikėjo pagrindinės veiklos atsiejamo audiovizualinio turinio ir formos. Kadangi socialinių tinklų platformų paslaugos vis labiau grindžiamos audiovizualiniu turiniu, jos svarbios taikant Direktyvą 2010/13/ES, jei tos platformos teikia paslaugas, atitinkančias kriterijus, kuriais apibrėžiama vaizdo medžiagos bendro naudojimo platforma. Dėl audiovizualinių paslaugų pasiūlos ir pagrindinės veiklos sąsajų paslauga turėtų būti laikoma tik neatsiejamu pagrindinės veiklos papildu. Kanalai ar bet kokios kitos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos, kurių atžvilgiu paslaugų teikėjas turi redakcinę atsakomybę, iš esmės gali būti automatiškai laikomi audiovizualinės žiniasklaidos paslauga, net jeigu jos yra siūlomos per vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformą. Tokiais atvejais direktyvos nuostatų turės laikytis paslaugų teikėjai, kurie turi redakcinę atsakomybę. Direktyva 2010/13/ES ir toliau neturėtų būti taikoma sėkmės žaidimams, kuriuose statoma pinigų suma, įskaitant loterijas bei lažybas ir kitas azartinių lošimų formas, taip pat prijungties režimo žaidimams ir paieškos sistemoms;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  redakciniai sprendimai yra sprendimai, priimami kasdien, inter alia, programų direktorių arba vyriausiųjų redaktorių, pagal patvirtintą programų tvarkaraštį. Vieta, kurioje priimami redakciniai sprendimai, yra įprasta juos priimančių asmenų darbo vieta;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  siekiant užtikrinti efektyvų direktyvos įgyvendinimą, valstybėms narėms nepaprastai svarbu turėti naujausius jų jurisdikcijoje veikiančių audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų ir vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjų sąrašus ir reguliariai dalytis šiais sąrašais su savo kompetentingomis nepriklausomomis reguliavimo institucijomis ir Komisija. Šiuose sąrašuose turėtų būti informacija apie kriterijus, kurias pagrįsta jurisdikcija;

(4)  siekiant užtikrinti efektyvų direktyvos įgyvendinimą, valstybėms narėms nepaprastai svarbu turėti naujausius skaidrius jų jurisdikcijoje veikiančių audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų ir vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjų sąrašus ir reguliariai dalytis šiais sąrašais su savo kompetentingomis nepriklausomomis reguliavimo institucijomis ir (arba) įstaigomis bei Komisija. Šiuose sąrašuose turėtų būti informacija apie kriterijus, kurias pagrįsta jurisdikcija;

 

(Šio pakeitimo dalis, susijusi su „reguliavimo institucijomis ir (arba) įstaigomis“ taikoma visame tekste. Jei jis bus priimtas, reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  nustatant jurisdikciją reikia įvertinti faktines aplinkybes pagal Direktyvoje 2010/13/ES išdėstytus kriterijus. Įvertinus tokias faktines aplinkybes, gali būti gauti prieštaringi rezultatai. Taikant Direktyvos 2010/13/ES 3 ir 4 straipsnyje nustatytas bendradarbiavimo procedūras, Komisijai svarbu galėti pagrįsti savo išvadas patikimais faktais. Todėl Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupė (ERGA) turėtų būti įgaliota Komisijos prašymu reikšti nuomones dėl jurisdikcijos;

(5)  nustatant jurisdikciją reikia įvertinti faktines aplinkybes pagal Direktyvoje 2010/13/ES išdėstytus kriterijus. Įvertinus tokias faktines aplinkybes, gali būti gauti prieštaringi rezultatai. Taikant Direktyvos 2010/13/ES 2, 3 ir 4 straipsnius, Komisijai svarbu galėti pagrįsti savo išvadas patikimais faktais. Todėl Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupė (ERGA), kurią sudaro audiovizualinės žiniasklaidos srities nepriklausomos reguliavimo institucijos ir (arba) įstaigos, turėtų būti įgaliota Komisijos prašymu reikšti neprivalomas nuomones dėl jurisdikcijos. Svarbu, kad ERGA ir ryšių komitetas vienas kitą nuolat informuotų ir bendradarbiautų su reguliavimo institucijomis ir (arba) įstaigomis;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  komunikate „Geresnis reglamentavimas – geresni rezultatai. ES darbotvarkė“31 Komisija pabrėžė, kad svarstydama politikos sprendimus ji atsižvelgs ir į reglamentavimo, ir į gerai sudarytas ne teisės aktų priemones, parengtas pagal praktikos bendrijos principus ir geresnio savireguliavimo bei bendro reglamentavimo principus32. Patirtis rodo, kad keleto sričių, kuriose pagal direktyvą vykdomas koordinavimas, kodeksai yra parengti gerai, laikantis geresnio savireguliavimo ir bendro reglamentavimo principų Esama teisinė atrama laikyta svarbiu sėkmės veiksniu skatinant laikytis savireguliavimo ar bendro reguliavimo kodekso. Ne mažiau svarbu tai, kad kodeksuose nustatomi konkretūs tiksliniai rodikliai ir uždaviniai, sudarantys sąlygas reguliariai, skaidriai ir nepriklausomai stebėti ir vertinti, kaip sprendžiami kodeksuose iškelti uždaviniai. Efektyvia schemos vykdymo užtikrinimo priemone paprastai laikomos laipsniškos sankcijos, turinčios proporcingumo elementą. Šių principų turėtų būti laikomasi direktyva koordinuojamų sričių savireguliavimo ir bendro reguliavimo kodeksuose;

(7)  komunikate „Geresnis reglamentavimas – geresni rezultatai. ES darbotvarkė“31 Komisija pabrėžė, kad svarstydama politikos sprendimus ji atsižvelgs ir į reglamentavimo, ir į ne teisės aktų priemones, parengtas pagal praktikos bendrijos principus ir geresnio savireguliavimo bei bendro reglamentavimo principus32. Patirtis rodo, kad keleto sričių, kuriose pagal direktyvą vykdomas koordinavimas, kodeksai yra parengti gerai, laikantis geresnio savireguliavimo ir bendro reglamentavimo principų, kurie yra naudinga papildoma arba teisės aktus papildanti priemonė. Esama teisinė atrama laikyta svarbiu sėkmės veiksniu skatinant laikytis savireguliavimo ar bendro reguliavimo kodekso. Ne mažiau svarbu tai, kad kodeksuose nustatomi konkretūs tiksliniai rodikliai ir uždaviniai, sudarantys sąlygas reguliariai, skaidriai ir nepriklausomai stebėti ir vertinti, kaip sprendžiami kodeksuose iškelti uždaviniai. Šių principų turėtų būti laikomasi direktyva koordinuojamų sričių savireguliavimo ir bendro reguliavimo kodeksuose;

__________________

__________________

31 COM(2015) 215 final

31 COM(2015) 215 final

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  siekiant užtikrinti derėjimą ir suteikti tikrumo įmonėms ir valstybių narių institucijoms, „neapykantos kurstymo“ sąvoka turėtų, kiek tinkama, būti suderinta su apibrėžtimi, pateikta 2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatiniame sprendime 2008/913/TVR dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis, kuriame neapykantą kurstanti kalba apibrėžiama kaip „viešas smurto ar neapykantos kurstymas“. Be to, reikėtų suderinti nuostatas dėl argumentų, kuriais grindžiamas smurto ar neapykantos kurstymas;

(8)  siekiant užtikrinti derėjimą ir suteikti teisinio tikrumo Sąjungos piliečiams, įmonėms ir valstybių narių institucijoms, „neapykantos kurstymo“ sąvoka turėtų būti suderinta su apibrėžtimi, pateikta 2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatiniame sprendime 2008/913/TVR dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis, kuriame neapykantą kurstanti kalba apibrėžiama kaip „viešas smurto ar neapykantos kurstymas“. Vadovaujantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 21 straipsnyje išdėstytomis nuostatomis dėl argumentų, reikėtų išplėsti nuostatas dėl argumentų, kuriais grindžiamas smurto ar neapykantos kurstymas;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  siekiant sudaryti piliečiams galimybę gauti informaciją, priimti informacija pagrįstus sprendimus, vertinti žiniasklaidos kontekstus ir atsakingai naudoti, kritiškai vertinti ir kurti audiovizualinį turinį, jiems reikalingas aukštesnio lygmens gebėjimas naudotis žiniasklaidos priemonėmis. Toks gebėjimas naudotis žiniasklaidos priemonėmis padėtų jiems suvokti turinio ir paslaugų pobūdį ir pasinaudoti visomis galimybėmis, kurias teikia ryšių technologijos, ir jie galėtų veiksmingai ir saugiai naudotis žiniasklaidos priemonėmis. Gebėjimas naudotis žiniasklaidos priemonėmis neturėtų apsiriboti tik mokymusi apie priemones ir technologijas, taip pat reikėtų siekti ugdyti piliečių įgūdžius mąstyti kritiškai, kurių reikia siekiant priimti sprendimus, analizuoti sudėtingą tikrovę, atskirti nuomones ir faktus ir atsilaikyti prieš visų rūšių neapykantos kurstymą. Reikėtų skatinti visų piliečių, nepaisant jų amžiaus, gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis ugdymą;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  siekiant suteikti galių žiūrovams ir nepilnamečiams, kad jie galėtų priimti informacija pagrįstus sprendimus apie žiūrėtiną turinį, būtina, kad audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai pateiktų pakankamai informacijos apie turinį, kuris galėtų rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam nepilnamečių vystymuisi, Tai būtų galima padaryti naudojant turinio teikiamųjų terminų, rodančių turinio pobūdį, sistemą. Turinio teikiamieji terminai galėtų būtų pateikti rašytinėmis, grafinėmis ar akustinėmis priemonėmis;

(9)  siekiant suteikti galių žiūrovams, visų pirma, nepilnamečiams ir jų tėvams, kad jie galėtų priimti informacija pagrįstus sprendimus apie žiūrėtiną turinį, būtina, kad audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai pateiktų pakankamai informacijos apie tokį turinį ir ypač turinį, kuris galėtų rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam nepilnamečių vystymuisi. Vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugų teikėjai turėtų taip pat teikti tokią informaciją tiek, kiek numatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB33a 14 ir 15 straipsniuose;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  audiovizualinio turinio prieinamumo užtikrinimas yra esminis reikalavimas, susijęs su Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos taikymu. Negalią turinčių asmenų ir pagyvenusių asmenų teisė dalyvauti Sąjungos socialiniame ir kultūriniame gyvenime bei būti jo dalimi yra susijusi su galimybe naudotis audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis. Todėl valstybės narės turėtų nedelsdamos imtis tinkamų ir proporcingų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad jų jurisdikcijai priklausantys žiniasklaidos paslaugų teikėjai aktyviai siektų užtikrinti prieigą prie turinio asmenims, turintiems regos ar klausos negalią. Prieigos reikalavimų turėtų būti laikomasi vykdant laipsnišką ir nuolatinį procesą, kartu atsižvelgiant į praktinius ir neišvengiamus apribojimus, dėl kurių visapusiška prieiga negalėtų būti užtikrinta, pvz., į tiesiogiai transliuojamas programas ar renginius; Reikėtų užtikrinti galimybę parengti tinkamas prieigos priemones taikant savireguliavimą ir bendrą reguliavimą. Kad būtų sudarytos sąlygos gauti informaciją ir nagrinėti skundus dėl prieigos problemų, valstybės narės turėtų įsteigti vieną bendrą informacinį punktą, kuris būtų visapusiškai prieinamas internetu;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu esama tam tikrų plačiai pripažintų mitybos gairių, tokių kaip Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioninio biuro mitybinės sudėties modelis, skirtų maisto produktams skirstyti pagal jų mitybinę sudėtį per televiziją transliuojamos maisto reklamos vaikams kontekste. Valstybes nares reikėtų paraginti užtikrinti, kad savireguliavimo ir bendro reguliavimo elgesio kodeksai būtų naudojami siekiant veiksmingai sumažinti vaikų ir nepilnamečių galimybę pamatyti komercinius audiovizualinius pranešimus apie maistą ir gėrimus, kuriuose daug druskos, cukrų ar riebalų arba kurie kitaip neatitinka nacionalinių ar tarptautinių gairių;

(10)  Valstybes nares reikėtų paraginti užtikrinti, kad savireguliavimas ir bendras reguliavimas, įskaitant elgesio kodeksus, veiksmingai padėtų siekti veiksmingai sumažinti vaikų galimybę pamatyti komercinius audiovizualinius pranešimus apie maistą ir gėrimus, kuriuose daug druskos, cukrų ar riebalų arba kurie kitaip neatitinka nacionalinių ar tarptautinių gairių. Savireguliavimas ir bendras reguliavimas turėtų padėti siekti šio tikslo ir turėtų būti atidžiai stebimi;

Pakeitimas     14

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  be to, valstybes nares reikėtų paraginti užtikrinti savireguliavimo ir bendro reguliavimo elgesio kodeksų naudojimą, siekiant veiksmingai sumažinti vaikų ir nepilnamečių galimybę pamatyti komercinius audiovizualinius pranešimus, susijusius su azartiniais lošimais. Kad būtų populiarinami atsakingi azartiniai lošimai, be kita ko, komerciniuose audiovizualiniuose pranešimuose, Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis egzistuoja keletas savireguliavimo ir bendro reguliavimo sistemų. Šios sistemos turėtų būti toliau skatinamos, ypač tos, kuriomis siekiama užtikrinti, kad komercinius audiovizualinius pranešimus apie azartinius lošimus lydėtų raginimas juos naudoti atsakingai;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  siekiant pašalinti laisvo tarpvalstybinių paslaugų judėjimo Sąjungoje kliūtis, būtina užtikrinti savireguliavimo ir bendro reguliavimo priemonių, ypač tų, kuriomis siekiama saugoti vartotojus ar visuomenės sveikatą, efektyvumą. Sąjungos lygmens elgesio kodeksai, kai gerai užtikrinamas jų vykdymas ir stebėjimas, galėtų būti geromis nuoseklesnį ir efektyvesnį modelį įtvirtinančiomis priemonėmis;

(12)  siekiant pašalinti laisvo tarpvalstybinių paslaugų judėjimo Sąjungoje kliūtis, būtina užtikrinti savireguliavimo ir bendro reguliavimo priemonių, ypač tų, kuriomis siekiama saugoti vartotojus ar visuomenės sveikatą, efektyvumą;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  TV transliavimo rinka pakito, todėl reikia daugiau lankstumo komercinių audiovizualinių pranešimų atžvilgiu, visų pirma taikant kiekybines taisykles linijinėms audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms, prekių rodymui ir rėmimui. Sukūrus naujas paslaugas, įskaitant tas, kuriose nėra reklamos, žiūrovai turi daugiau pasirinkimo, nes jie gali lengvai persiorientuoti prie alternatyvių pasiūlymų;

(13)  Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų rinka pakito, todėl reikia daugiau aiškumo ir lankstumo siekiant užtikrinti iš tikrųjų vienodas sąlygas komercinių audiovizualinių pranešimų, rėmimo ir prekių rodymo atžvilgiu. Sukūrus naujas paslaugas, įskaitant tas, kuriose nėra reklamos, žiūrovai turi daugiau pasirinkimo, nes jie gali lengvai persiorientuoti prie alternatyvių pasiūlymų;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  siekiant užtikrinti šios direktyvos veiksmingumą, ypač žiniasklaidos paslaugų teikėjų redakcinės atsakomybės atžvilgiu, reikėtų apsaugoti programų ir paslaugų vientisumą. Paslaugos gavėjo inicijuoti programų ir paslaugų rodymo pakeitimai turėtų būti leidžiami;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13b)  siekiant užtikrinti tinkamą ir skaidrią informaciją audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjams ir nacionalinėms reguliavimo institucijoms ir (arba) įstaigoms, reikalingas nepriklausomas audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų auditorijos nustatymas;

Pagrindimas

Šia nauja konstatuojama dalimi siekiama pabrėžti, kad kiekybinių taisyklių matavimai, pavyzdžiui, Europos kūrinių kvota, turi būti nepriklausomi siekiant užtikrinti tikslius duomenis ir jų teikimo prasmingumą.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  rėmimas yra svarbi audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų arba programų finansavimo priemonė, kurią taikant reklamuojama juridinio ar fizinio asmens asmenvardis, prekės ženklas, įvaizdis, veikla ar prekės. Kad reklamuotojai ir audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai rėmimą galėtų taikyti kaip reklamos technologiją ir iš to gauti naudos, rėmimo skelbimuose gali būti reklaminių nuorodų į rėmėjo prekes ir paslaugas, tačiau be tiesioginių paskatų pirkti prekes ir paslaugas. Rėmimo skelbimuose ir toliau reikėtų aiškiai informuoti žiūrovus apie veikiantį rėmimo susitarimą. Remiamų programų turinys neturėtų būti paveiktas taip, kad nukentėtų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjo redakcinė nepriklausomybė;

(14)  rėmimas yra svarbi audiovizualinio turinio finansavimo priemonė. Rėmimo skelbimuose ir toliau reikėtų aiškiai informuoti žiūrovus apie veikiantį rėmimo susitarimą. Remiamas turinys neturėtų būti paveiktas taip, kad nukentėtų paslaugų teikėjo redakcinė nepriklausomybė;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  liberalizavus prekių rodymo taisykles, šios formos audiovizualiniai komerciniai pranešimai netapo populiarūs, kaip buvo tikėtasi. Visų pirma, audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai neturėjo teisinio tikrumo, nes prekių rodymas, išskyrus kelias išimtis, apskritai buvo draudžiamas. Todėl turėtų būti leidžiama rodyti prekes teikiant visas audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, išskyrus išimtinius atvejus;

(15)  liberalizavus prekių rodymo taisykles, šios formos audiovizualiniai komerciniai pranešimai netapo populiarūs, kaip buvo tikėtasi. Visų pirma, audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai neturėjo teisinio tikrumo, nes prekių rodymas, išskyrus kelias išimtis, apskritai buvo draudžiamas. Todėl turėtų būti leidžiama rodyti prekes teikiant visas audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas ir vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugas, išskyrus išimtinius atvejus, nes tai gali užtikrinti papildomas pajamas audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjams;

Pagrindimas

Reikia atspindėti vartotojų sukurtos vaizdo medžiagos integravimą į produktų rodymo audiovizualinėje žiniasklaidoje taisykles.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  siekiant apsaugoti žiniasklaidos paslaugų teikėjų redakcinę atsakomybę ir audiovizualinio sektoriaus vertės grandinę, būtina užtikrinti programų ir žiniasklaidos paslaugų teikėjų paslaugų vientisumą. Programos ir paslaugos turėtų būti perduodamos nesutrumpintos, nepakeistos ir be pertrūkių. Programos ir paslaugos negali būti keičiamos negavus žiniasklaidos paslaugų teikėjo sutikimo;

Pagrindimas

Trečiosios šalys, negavusios žiniasklaidos paslaugų teikėjo sutikimo, neturėtų keisti programų ir paslaugų.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  rodyti prekes neturėtų būti leidžiama per žinių ir naujienų programas, vartotojų reikalų programas, religines programas ir programas, kurių auditorijoje daug vaikų. Konkrečiai, faktai rodo, kad prekių rodymas ir įterptinės reklamos gali paveikti vaikų elgesį, nes vaikai dažnai nepajėgia atpažinti komercinio turinio. Todėl reikia toliau drausti rodyti prekes programose, kurių auditorijoje daug vaikų. Vartotojų reikalų programos yra programos, kuriose žiūrovams duodama patarimų, įskaitant atsiliepimus apie prekių pirkimą ir paslaugas. Leidus rodyti prekes per tokias programas, žiūrovams, kurie tokiose programose gali tikėtis tikrų ir sąžiningų atsiliepimų apie produktus ar paslaugas, išsitrintų skirtumas tarp reklamos ir redakcinio turinio;

(16)  rodyti prekes neturėtų būti leidžiama per žinių ir naujienų programas, vartotojų reikalų programas, religines programas, vaikų programas ir rodant pirmiausiai vaikų auditorijai skirtą turinį. Konkrečiai, faktai rodo, kad prekių rodymas ir įterptinės reklamos gali paveikti vaikų elgesį, nes vaikai dažnai nepajėgia atpažinti komercinio turinio. Todėl reikia toliau drausti rodyti prekes per vaikų programas ir rodant pirmiausiai vaikų auditorijai skirtą turinį. Vartotojų reikalų programos yra programos, kuriose žiūrovams duodama patarimų, įskaitant atsiliepimus apie prekių pirkimą ir paslaugas. Leidus rodyti prekes per tokias programas, žiūrovams, kurie tokiose programose gali tikėtis tikrų ir sąžiningų atsiliepimų apie produktus ar paslaugas, išsitrintų skirtumas tarp reklamos ir redakcinio turinio;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  taisyklė, pagal kurią prekės negalima rodyti pernelyg išskiriant, pasirodė sunkiai pritaikoma praktiškai. Ji riboja prekių rodymą, nes rodant prekę vertė gali būti sukurta tik ją padarius gerokai matomesnę. Todėl reikalavimais programoms, kuriose rodomi produktai, turėtų būti siekiama aiškiai informuoti žiūrovus apie prekių rodymą ir užtikrinti, kad nenukentėtų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjo redakcinė nepriklausomybė;

Išbraukta.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  nors šioje direktyvoje nedidinama bendra leistina reklamos trukmė laikotarpiu nuo 7.00 iki 23.00, transliuotojams svarbu turėti daugiau lankstumo ir galėti nuspręsti, kada įterpti skelbimą, kad reklamuotojų paklausa ir žiūrovų srautas būtų didžiausi. Todėl tikslinga panaikinti valandinę ribą ir įvesti 20 proc. dienos reklamavimo limitą laikotarpiu nuo 7.00 iki 23.00;

(19)  transliuotojams svarbu turėti daugiau lankstumo ir galėti nuspręsti, kada įterpti skelbimą, kad reklamuotojų paklausa ir žiūrovų srautas būtų didžiausi. Todėl tikslinga panaikinti valandinę ribą ir įvesti 20 proc. dienos reklamavimo limitą. Vis dėlto šiuo požiūriu taip pat reikia išlaikyti pakankamą vartotojų apsaugos lygį, nes dėl tokio lankstumo žiūrovams geriausiu transliavimo laiku gali būti rodoma pernelyg daug reklamų. Todėl per geriausią transliavimo laiką reikėtų taikyti konkrečius apribojimus;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  daug transliuotojų priklauso didesnėms žiniasklaidos grupėms ir įterpia skelbimus ne tik į savo programas ir su jais tiesiogiai susijusius papildomus produktus, bet ir į kitų tai pačiai žiniasklaidos grupei priklausančių subjektų programas. Skelbimų, kuriuos transliuotojai įterpia transliuodami kitas tai pačiai žiniasklaidos grupei priklausančių subjektų programas, transliavimo laikas neturėtų būti įskaičiuotas į didžiausią reklamai ir teleparduotuvei leistiną dienos transliavimo laiko kiekį;

(20)  daug transliuotojų priklauso didesnėms transliuotojų grupėms ir įterpia skelbimus ne tik į savo programas ir su jais tiesiogiai susijusius papildomus produktus bei audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, bet ir į kitų tai pačiai transliuotojų grupei priklausančių subjektų programas, produktus ir paslaugas. Skelbimų, kuriuos transliuotojai įterpia transliuodami kitas tai pačiai transliuotojų grupei priklausančių subjektų programas, transliavimo laikas neturėtų būti įskaičiuotas į didžiausią reklamai ir teleparduotuvei leistiną dienos transliavimo laiko kiekį;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai turėtų skatinti Europos kūrinių gamybą ir platinimą užtikrindami, kad jų kataloguose būtų minimali Europos kūrinių dalis ir šie būtų pakankamai pastebimi;

(21)  užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai turėtų skatinti Europos kūrinių gamybą ir platinimą užtikrindami, kad jų kataloguose būtų minimali Europos kūrinių dalis ir šie būtų pakankamai pastebimi. Tokiu būdu užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų naudotojai galėtų lengvai atrasti ir rasti Europos kūrinius ir būtų skatinama kultūros įvairovė. Todėl teisių turėtojai turėtų turėti galimybę savo audiovizualinį turinį, kurį galima laikyti Europos kūriniu, savo metaduomenyse pažymėti kaip Europos kūrinį ir padaryti jį prieinamą žiniasklaidos paslaugų teikėjams;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  siekiant užtikrinti tinkamą investicijų į Europos kūrinius lygį, valstybėms narėms reikėtų suteikti galimybę nustatyti finansines prievoles jų teritorijoje įsisteigusiems užsakomųjų paslaugų teikėjams. Galimos šių prievolių formos – tiesioginiai įnašai į gamybą ir teisių į Europos kūrinius įsigijimą. Valstybės narės taip pat galėtų nustatyti rinkliavas, mokėtinas į fondą pagal pajamas, gautas už užsakomąsias paslaugas, kurios suteiktos jų teritorijoje ir į ją orientuotos. Šioje direktyvoje paaiškinama, kad, kadangi finansinės prievolės ir skirtinga valstybių narių kultūros politika yra tiesiogiai susijusios, valstybėms narėms taip pat leidžiama nustatyti tokias finansines prievoles kitoje valstybėje narėje įsisteigusiems užsakomųjų paslaugų teikėjams, kurių veikla orientuota į jos teritoriją. Tokiu atveju finansinės prievolės turi būti susietos tik su pajamomis, gautomis naudojantis auditorija toje valstybėje narėje;

(22)  siekiant užtikrinti tinkamą investicijų į Europos kūrinius lygį, valstybėms narėms reikėtų suteikti galimybę nustatyti finansines prievoles jų jurisdikcijoje įsisteigusiems užsakomųjų paslaugų teikėjams. Galimos šių prievolių formos – tiesioginiai įnašai į gamybą ir teisių į Europos kūrinius įsigijimą. Valstybės narės taip pat galėtų nustatyti rinkliavas, mokėtinas į fondą pagal pajamas, gautas už užsakomąsias paslaugas, kurios suteiktos jų teritorijoje ir į ją orientuotos. Šioje direktyvoje paaiškinama, kad, kadangi finansinės prievolės ir skirtinga valstybių narių kultūros politika yra tiesiogiai susijusios, valstybėms narėms taip pat leidžiama nustatyti tokias finansines prievoles kitoje valstybėje narėje įsisteigusiems užsakomųjų paslaugų teikėjams, kurių veikla orientuota į jos teritoriją. Tokiu atveju finansinės prievolės turi būti susietos tik su pajamomis, gautomis teikiant užsakomąsias paslaugas ir naudojantis auditorija toje valstybėje narėje. Jei valstybė narė, kurioje įsisteigęs paslaugų teikėjas, nustato finansinį įnašą, ji turėtų atsižvelgti į visus finansinius įnašus, kurie nustatyti valstybėse narėse, į kuriuos jis orientuotas;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  kilo naujų iššūkių, kurie susiję visų pirma su vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformomis, kurių naudotojai, ypač nepilnamečiai, vis dažniau žiūri audiovizualinį turinį. Todėl vis didesnį nerimą kelia vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformose laikomas žalingas turinys ar neapykantą kurstančios kalbos. Siekiant apsaugoti nepilnamečius nuo žalingo turinio, o visus piliečius – nuo turinio, kuriame kurstomas smurtas ir neapykanta, būtina šioje srityje nustatyti proporcingas taisykles;

(26)  kilo naujų iššūkių, kurie susiję visų pirma su vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformomis, kurių naudotojai, ypač nepilnamečiai, vis dažniau žiūri audiovizualinį turinį. Vis didesnį nerimą kelia neteisėtas, žalingas, rasistinis ir ksenofobinis turinys ar neapykantą kurstančios kalbos, pateikiami bendro naudojimo platformose. Be to, sprendimas pašalinti tokį turinį, dažnai paremtas subjektyviu vertinimu, gali varžyti saviraiškos ir informacijos laisvę. Šiuo atveju, siekiant apsaugoti nepilnamečius nuo žalingo turinio, o visus piliečius – nuo vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformose pateikiamo turinio, kuriame kurstomas smurtas ir neapykanta, taip pat siekiant apsaugoti ir užtikrinti naudotojų pagrindines teises, būtina šioje srityje nustatyti bendras ir proporcingas taisykles. Šiose taisyklėse, visų pirma, Sąjungos lygmeniu turėtų būti papildomai apibrėžtos „žalingo turinio“ ir „smurto ir neapykantos kurstymo“ ypatybės atsižvelgiant į tokio turinio tikslą ir poveikį. Valstybių narių arba Komisijos įgyvendinamose ar patvirtintose savireguliavimo ir bendro reguliavimo priemonėse turėtų būti visapusiškai atsižvelgiama į Chartijoje, visų pirma jos 52 straipsnyje, nustatytas teises, laisves ir principus. Reguliavimo institucijos ir (arba) įstaigos turėtų išlaikyti veiksmingus vykdymo užtikrinimo įgaliojimus;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26a)  Direktyvoje (ES) 2017/XXX [pakeisti nuoroda į Direktyvą dėl kovos su terorizmu, kai ji bus paskelbta, ir atnaujinti straipsnio numerį] viešas teroristinio nusikaltimo kurstymas apibrėžtas kaip su teroristine veikla susijęs nusikaltimas ir už jį baudžiama kaip už nusikalstamą veiką. Valstybės narės turėtų imtis priemonių, būtinų užtikrinti, kad būtų skubiai pašalintas turinys, kuriuo viešai kurstoma įvykdyti teroristinį nusikaltimą;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  komerciniai pranešimai vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformose jau reglamentuojami Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB, kurioje draudžiama nesąžininga įmonių komercinė veikla vartotojų atžvilgiu, įskaitant klaidinančią ir agresyvią veiklą, pasitaikančią teikiant informacinės visuomenės paslaugas. Galiojančiais komercinių pranešimų apie tabaką ir su juo susijusius produktus vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformose draudimais, nustatytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/33/EB, ir pranešimų apie elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas draudimais, nustatytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/40/ES, užtikrinama pakankama vartotojų apsauga. Taigi šioje direktyvoje nustatytos priemonės papildo priemones, nustatytas direktyvose 2005/29/EB, 2003/33/EB ir 2014/40/ES;

(27)  komerciniai pranešimai vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformose jau reglamentuojami Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB, kurioje draudžiama nesąžininga įmonių komercinė veikla vartotojų atžvilgiu, įskaitant klaidinančią ir agresyvią veiklą, pasitaikančią teikiant informacinės visuomenės paslaugas. Galiojančiais komercinių pranešimų apie tabaką ir su juo susijusius produktus vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformose draudimais, nustatytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/33/EB, ir pranešimų apie elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas draudimais, nustatytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/40/ES, užtikrinama pakankama vartotojų apsauga ir šie draudimai turėtų būti taikomi visoms audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms. Taigi šioje direktyvoje nustatytos priemonės papildo priemones, nustatytas direktyvose 2005/29/EB, 2003/33/EB ir 2014/40/ES, ir jomis nustatomos vienodos sąlygos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms, vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugoms ir vartotojų sukurtai vaizdo medžiagai;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  didelei daliai vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformose laikomo turinio negalioja vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjo redakcinė atsakomybė. Tačiau tie paslaugų teikėjai paprastai nustato, kaip organizuojamas turinys, konkrečiai, programos arba vartotojų sukurta vaizdo medžiaga, be kita ko, taikydami automatines priemones arba algoritmus. Todėl tie paslaugų teikėjai turėtų būti įpareigoti imtis tinkamų priemonių, kad nepilnamečiai būtų apsaugoti nuo turinio, kuris galėtų rimtai pakenkti jų fiziniam, protiniam ar moraliniam vystymuisi, o visi piliečiai – nuo smurto ar neapykantos kurstymo prieš asmenų grupę, apibrėžiamą naudojant nuorodą į lytį, rasę, odos spalvą, religiją, kilmę, tautinę ar etninę kilmę, ar tokios grupės narį;

(28)  daliai vaizdo medžiagos bendro naudojimo ar socialinės žiniasklaidos platformose pateikiamo turinio negalioja platformos paslaugos teikėjo redakcinė atsakomybė. Tačiau tie paslaugų teikėjai paprastai nustato, kaip organizuojamas turinys, konkrečiai, programos arba vartotojų sukurta vaizdo medžiaga, be kita ko, taikydami automatines priemones arba algoritmus. Todėl tie paslaugų teikėjai turėtų būti įpareigoti imtis tinkamų priemonių, kad nepilnamečiai būtų apsaugoti nuo turinio, kuris galėtų rimtai pakenkti jų protiniam ar moraliniam vystymuisi, o visi naudotojai – nuo terorizmo kurstymo arba smurto ar neapykantos kurstymo prieš asmenų grupę, apibrėžiamą naudojant nuorodą į rasę, odos spalvą, etninę ar socialinę kilmę, genetinius bruožus, kalbą, religiją ar tikėjimą, politinę ar bet kurią kitą nuomonę, priklausymą tautinei mažumai, nuosavybę, gimimą, negalią, amžių, lytį, lyties raišką, lytinę tapatybę, lytinę orientaciją, leidimą gyventi ar sveikatą, arba tokios grupės narį. Šiomis nuostatomis siekiama tiksliau apibrėžti „viešo smurto ar neapykantos kurstymo“ ypatybes, tačiau neketinama remtis tik jomis siekiant varžyti audiovizualinio turinio pateikimą;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  atsižvelgiant į tai, kiek paslaugų teikėjas susijęs su vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformose laikomu turiniu, tos tinkamos priemonės turėtų būti susijusios su turinio organizavimu, o ne su pačiu turiniu. Šiuo tikslu šioje direktyvoje nustatytos priemonės turėtų būti taikomos nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB34 14 straipsnio, kuriame nustatyta, kad tam tikrų informacinės visuomenės paslaugų teikėjai, saugantys neteisėtą informaciją, atleidžiami nuo atsakomybės. Kai teikiamos paslaugos, kurioms taikomas Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnis, šis reikalavimas taip pat turėtų būti taikomas nepažeidžiant tos direktyvos 15 straipsnio, kuriame draudžiama tuos paslaugų teikėjus bendrai įpareigoti stebėti tokią informaciją ir aktyviai domėtis faktais arba aplinkybėmis, rodančiomis neteisėtą veiklą, tačiau neatleidžiant nuo stebėjimo prievolės specifiniais atvejais ir, visų pirma, nenusižengiant pagal nacionalinės teisės aktus priimtiems nacionalinių valdžios institucijų nurodymams;

(29)  atsižvelgiant į tai, kiek paslaugų teikėjas susijęs su vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformose pateikiamu turiniu, tos tinkamos priemonės turėtų būti susijusios su turinio organizavimu, o ne su pačiu turiniu. Šiuo tikslu šioje direktyvoje nustatytos priemonės turėtų būti taikomos nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB34 14 straipsnio, kuriame nustatyta, kad tam tikrų informacinės visuomenės paslaugų teikėjai, saugantys neteisėtą informaciją, atleidžiami nuo atsakomybės. Kai teikiamos paslaugos, kurioms taikomas Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnis, šis reikalavimas taip pat turėtų būti taikomas nepažeidžiant tos direktyvos 15 straipsnio, kuriame draudžiama tuos paslaugų teikėjus bendrai įpareigoti stebėti tokią informaciją ir aktyviai domėtis faktais arba aplinkybėmis, rodančiomis neteisėtą veiklą, tačiau neatleidžiant nuo stebėjimo prievolės specifiniais atvejais ir, visų pirma, nenusižengiant pagal nacionalinės teisės aktus priimtiems nacionalinių valdžios institucijų nurodymams;

__________________

__________________

34 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).

34 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  įgyvendinant tinkamas priemones, kurios turi būti priimtos pagal šią direktyvą, tikslinga kuo labiau įtraukti vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjus. Todėl tikslinga skatinti bendrą reguliavimą. Siekiant visoje Sąjungoje užtikrinti aiškų ir nuoseklų požiūrį šiuo klausimu, valstybėms narėms neturėtų būti leista reikalauti vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjų imtis nepilnamečių apsaugos nuo žalingo turinio ir visų piliečių apsaugos nuo turinio, kuriame kurstomas smurtas ar neapykanta, priemonių, kurios būtų griežtesnės už numatytąsias šioje direktyvoje. Tačiau, kai tas turinys yra neteisėtas, valstybėms narėms turėtų likti galimybė imtis tokių griežtesnių priemonių laikantis Direktyvos 2000/31/EB 14 ir 15 straipsnio, ir imtis priemonių tinklaviečių, kuriose yra vaikų pornografijos arba per kurias ji platinama, turinio atžvilgiu, kaip reikalaujama ir leidžiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/93/ES35 25 straipsnį. Be to, vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjams turėtų ir toliau būti leidžiama savanoriškai imtis griežtesnių priemonių;

(30)  įgyvendinant tinkamas priemones, kurios turi būti priimtos pagal šią direktyvą, tikslinga kuo labiau įtraukti vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjus. Todėl tikslinga skatinti savireguliavimą ir bendrą reguliavimą. Kai turinys yra neteisėtas, valstybėms narėms turėtų likti galimybė imtis griežtesnių priemonių laikantis Direktyvos 2000/31/EB 14 ir 15 straipsnio, ir imtis priemonių tinklaviečių, kuriose yra vaikų pornografijos arba per kurias ji platinama, turinio atžvilgiu, kaip reikalaujama ir leidžiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/93/ES35 25 straipsnį. Be to, vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjams turėtų ir toliau būti leidžiama, laikantis Sąjungos teisės aktų ir užtikrinant saviraiškos laisvę, informacijos laisvę bei žiniasklaidos pliuralizmą, savanoriškai imtis griežtesnių priemonių;

__________________

__________________

35 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR (OL L 335, 2011 12 17, p. 1).

35 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR (OL L 335, 2011 12 17, p. 1).

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjai, kuriems taikoma ši direktyva, teikia informacinės visuomenės paslaugas, kaip apibrėžta Direktyvos 2000/31/EB 2 straipsnio a punkte. Todėl, kai tie paslaugų teikėjai įsisteigę valstybėje narėje, jiems taikomos tos direktyvos 3 straipsnyje nustatytos vidaus rinkos taisyklės. Tikslinga užtikrinti, kad tos pačios taisyklės būtų taikomos vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjams, kurie įsisteigę ne valstybėje narėje, siekiant išsaugoti nepilnamečių ir piliečių apsaugos priemonių, nustatytų šia direktyva, efektyvumą ir kiek įmanoma užtikrinti vienodas sąlygas, kai valstybėje narėje yra įsisteigusi tų paslaugos teikėjų patronuojančioji įmonė arba patronuojamoji įmonė arba kai tie paslaugų teikėjai priklauso grupei, ir kitas tos grupės subjektas yra įsisteigęs valstybėje narėje. Todėl reikėtų susitarti, kaip nustatyti, kuri valstybė narė turėtų būti laikoma tų paslaugų teikėjų įsisteigimo vieta. Taikant šioje direktyvoje ir Direktyvoje 2000/31/ES nustatytas su įsisteigimu susijusias taisykles, Komisijai turėtų būti pranešta apie kiekvienos valstybės narės jurisdikcijai priklausančius paslaugų teikėjus;

(32)  vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjai, kuriems taikoma ši direktyva, teikia informacinės visuomenės paslaugas, kaip apibrėžta Direktyvos 2000/31/EB 2 straipsnio a punkte, ir apskritai teikia prieglobos paslaugas pagal šios direktyvos 14 straipsnį. Todėl, kai tie paslaugų teikėjai įsisteigę valstybėje narėje, jiems taikomos tos direktyvos 3 straipsnyje nustatytos vidaus rinkos taisyklės. Tikslinga užtikrinti, kad tos pačios taisyklės būtų taikomos vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjams, kurie įsisteigę ne valstybėje narėje, siekiant išsaugoti nepilnamečių ir piliečių apsaugos priemonių, nustatytų šia direktyva, efektyvumą ir kiek įmanoma užtikrinti vienodas sąlygas, kai valstybėje narėje yra įsisteigusi tų paslaugos teikėjų patronuojančioji įmonė arba patronuojamoji įmonė arba kai tie paslaugų teikėjai priklauso grupei, ir kitas tos grupės subjektas yra įsisteigęs valstybėje narėje. Todėl reikėtų susitarti, kaip nustatyti, kuri valstybė narė turėtų būti laikoma tų paslaugų teikėjų įsisteigimo vieta. Atsižvelgiant į plačią vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformų ir socialinės žiniasklaidos auditoriją, tikslinga, kad valstybė narė, kurios jurisdikcijai tokia platforma priklauso, koordinuotų veiksmus su kitomis tų platformų reguliavimu suinteresuotomis valstybėmis narėmis. Taikant šioje direktyvoje ir Direktyvoje 2000/31/ES nustatytas su įsisteigimu susijusias taisykles, Komisijai turėtų būti pranešta apie kiekvienos valstybės narės jurisdikcijai priklausančius paslaugų teikėjus; Šiuo atžvilgiu „vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugų teikėjo“ sąvoka turėtų būti suprantama plačiau, kad apimtų linijinių paslaugų teikėjus ir audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų perdavimo platformas, neatsižvelgiant į naudojamas technines retransliavimo priemones (pvz., kabelinį ryšį, palydovą ar internetą);

Pagrindimas

Vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos ir socialinė žiniasklaida gali būti orientuotos į visos Sąjungos auditoriją, tačiau jos priklausys tik tos valstybės narės, kurioje laikomos įsteigtomis, jurisdikcijai. Todėl, siekiant užtikrinti sklandų bendrosios skaitmeninės rinkos veikimą ir veiksmingai apsaugoti Europos piliečius, valstybėms narėms būtina veiksmingai bendradarbiauti šių platformų reguliavimo srityje.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  valstybių narių reguliavimo institucijos gali pasiekti reikiamo laipsnio struktūrinį nepriklausomumą tik jeigu jos įsteigtos kaip atskiri teisiniai subjektai. Todėl, siekdamos užtikrinti nacionalinių reguliavimo institucijų sprendimų nešališkumą, valstybės narės turėtų užtikrinti jų nepriklausomumą nuo vyriausybės, viešųjų institucijų ir pramonės. Šis nepriklausomumo reikalavimas neturėtų iš valstybių narių atimti galimybės įsteigti skirtingus sektorius kontroliuojančias reguliavimo įstaigas. Nacionalinėms reguliavimo institucijoms turėtų būti suteikti vykdymo užtikrinimo įgaliojimai ir ištekliai, kurių reikia jų užduotims įvykdyti (kvalifikuoti darbuotojai ir finansiniai ištekliai). Pagal šią direktyvą įsteigtos nacionalinių reguliavimo institucijų veikla turėtų neleisti nukrypti nuo žiniasklaidos pliuralizmo, kultūrų įvairovės, vartotojų apsaugos, vidaus rinkos ir sąžiningos konkurencijos skatinimo tikslų;

(33)  Siekdamos užtikrinti nacionalinių reguliavimo institucijų ir (arba) įstaigų sprendimų nešališkumą, valstybės narės turėtų užtikrinti jų nepriklausomumą nuo vyriausybės, viešųjų institucijų ir pramonės. Šis nepriklausomumo reikalavimas neturėtų iš valstybių narių atimti galimybės įsteigti skirtingus sektorius, pvz., audiovizualinį ir telekomunikacijų, kontroliuojančias reguliavimo įstaigas. Reguliavimo institucijoms ir (arba) įstaigoms turėtų būti suteikti vykdymo užtikrinimo įgaliojimai ir ištekliai, kurių reikia jų užduotims įvykdyti (kvalifikuoti darbuotojai ir finansiniai ištekliai). Pagal šią direktyvą įsteigtų nacionalinių reguliavimo institucijų ir (arba) įstaigų vykdoma veikla turėtų būti užtikrinta, kad būtų laikomasi žiniasklaidos pliuralizmo, kultūrų įvairovės, vartotojų apsaugos, vidaus rinkos ir sąžiningos konkurencijos skatinimo tikslų. Atsižvelgiant į tai, būtina, kad reguliavimo institucijos ir (arba) įstaigos remtų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjus šiems naudojantis savo redakcine nepriklausomybe;

Pakeitimas     36

Pasiūlymas dėl direktyvos

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  siekdama užtikrinti nuoseklų Sąjungos audiovizualinių paslaugų reguliavimo sistemos taikymą visose valstybėse narėse, Komisija 2014 m. vasario 3 d. sprendimu36 įsteigė Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupę (ERGA). ERGA vaidmuo yra konsultuoti Komisiją ir padėti jai užtikrinti nuoseklų Direktyvos 2010/13/ES įgyvendinimą visose valstybėse narėse ir palengvinti bendradarbiavimą tarp nacionalinių reguliavimo institucijų ir tarp nacionalinių reguliavimo institucijų ir Komisijos;

(35)  siekdama užtikrinti nuoseklų Sąjungos audiovizualinių paslaugų reguliavimo sistemos taikymą visose valstybėse narėse, Komisija 2014 m. vasario 3 d. sprendimu36 įsteigė Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupę (ERGA). ERGA vaidmuo yra atlikti nepriklausomų ekspertų patariamosios grupės funkcijas ir padėti Komisijai užtikrinti nuoseklų Direktyvos 2010/13/ES įgyvendinimą visose valstybėse narėse ir palengvinti bendradarbiavimą tarp reguliavimo institucijų ir (arba) įstaigų ir tarp reguliavimo institucijų ir (arba) įstaigų ir Komisijos;

_________________

_________________

36 2014 m. vasario 3 d. Komisijos sprendimas dėl Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupės įsteigimo, C(2014) 462 final.

36 2014 m. vasario 3 d. Komisijos sprendimas dėl Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupės įsteigimo, C(2014) 462 final.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  ERGA labai prisidėjo prie to, kad reguliavimo praktika būtų nuosekli, ir suteikė Komisijai vertingų konsultacijų įgyvendinimo klausimais. Taigi direktyvoje jos vaidmenį reikėtų oficialiai pripažinti ir sustiprinti. Todėl šia direktyva grupę reikėtų įsteigti dar kartą;

(36)  ERGA ir ryšių komitetas labai prisidėjo prie to, kad reguliavimo praktika būtų nuosekli, ir suteikė Komisijai vertingų ir nepriklausomų konsultacijų įgyvendinimo klausimais.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  Komisijai reikėtų suteikti teisę konsultuotis su ERGA bet kuriuo su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis ir vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugomis susijusiu klausimu. ERGA turėtų padėti Komisijai: teikti technines rekomendacijas, konsultuoti, padėti keistis geriausia praktika. Visų pirma Komisija turėtų konsultuotis su ERGA dėl Direktyvos 2010/13/ES taikymo siekdama, kad visoje bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ji būtų įgyvendinama panašiau ir sklandžiau. Komisijai paprašius, ERGA turėtų pateikti nuomones, be kita ko, dėl jurisdikcijos ir Sąjungos elgesio kodeksų nepilnamečių apsaugos, kovos su neapykantą kurstančiomis kalbomis, komercinių audiovizualinių pranešimų apie riebalingą, daug druskos ir (arba) natrio ir cukrų turintį maistą srityse;

(37)  Komisijai reikėtų suteikti teisę konsultuotis su ryšių komitetu bet kuriuo su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis ir vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugomis susijusiu klausimu. ERGA turėtų galėti padėti Komisijai: teikti technines rekomendacijas, konsultuoti, padėti keistis geriausia praktika. Komisija turėtų galėti konsultuotis su ryšių komitetu dėl Direktyvos 2010/13/ES taikymo siekdama sudaryti palankesnes sąlygas nuosekliai ją įgyvendinti visoje bendrojoje skaitmeninėje rinkoje. Ryšių komitetas turėtų spręsti dėl ERGA parengtų nuomonių, be kita ko, dėl jurisdikcijos ir Sąjungos taisyklių bei elgesio kodeksų nepilnamečių apsaugos, kovos su neapykantą kurstančiomis kalbomis ir komercinių audiovizualinių pranešimų apie riebalingą, daug druskos ir (arba) natrio ir cukrų turintį maistą srityse, siekiant užtikrinti koordinavimą su valstybių narių teisės aktais;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  direktyva nedaro poveikio valstybių narių galimybei nustatyti visuotinės svarbos turinio, sukurto laikantis apibrėžtų visuotinės svarbos tikslų, tokių kaip žiniasklaidos pliuralizmas, žodžio laisvė ir kultūrų įvairovė, surandamumo ir prieinamumo užtikrinimo prievoles. Tokios prievolės turėtų būti nustatytos tik kai jos būtinos siekiant visuotinės svarbos tikslų, kuriuos valstybės narės aiškiai apibrėžė laikydamosi Sąjungos teisės aktų. Todėl valstybės turėtų visų pirma išnagrinėti, ar reikia imtis reguliavimo priemonių, kuriomis keičiama pagal rinkos jėgas susiklosčiusi padėtis. Nusprendusios nustatyti surandamumo taisykles, valstybės narės įmonėms turėtų nustatyti tik proporcingas prievoles, kurios svarbios dėl teisėtų viešosios politikos aspektų;

(38)  Direktyva nedaro poveikio valstybių narių galimybei nustatyti visuotinės svarbos turinio, sukurto laikantis apibrėžtų visuotinės svarbos tikslų, tokių kaip žiniasklaidos pliuralizmas, žodžio laisvė ir kultūrų įvairovė, tinkamo pastebimumo užtikrinimo prievoles. Tokios prievolės turėtų būti nustatytos tik kai jos būtinos siekiant visuotinės svarbos tikslų, kuriuos valstybės narės aiškiai apibrėžė laikydamosi Sąjungos teisės aktų. Nusprendusios nustatyti tinkamo pastebimumo taisykles, valstybės narės įmonėms turėtų nustatyti tik proporcingas prievoles, kurios svarbios dėl teisėtų viešosios politikos aspektų;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(38a)  prieinamumo užtikrinimo priemonės turėtų apimti (neapsiribojant) tokias prieigos paslaugas, kaip vertimas į gestų kalbą, subtitravimas kurtiesiems ir klausos sutrikimų turintiems asmenims, įgarsinti subtitrai, garsinis apibūdinimas ir nesudėtinga meniu naršyklė. Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai turėtų skaidriai ir iniciatyviai tobulinti tokias prieigos paslaugas neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus asmenims, aiškiai pranešdami apie tokių paslaugų prieinamumą informacijoje apie programą ir elektroniniame programų vadove, nurodydami šių paslaugų prieinamumo savybes ir paaiškindami, kaip tomis paslaugomis naudotis, taip pat užtikrindami, kad minėtos paslaugos būtų prieinamos neįgaliesiems;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  šioje direktyvoje užtikrinamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, ypač tų, kurie pripažinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Šia direktyva visų pirma siekiama visapusiškai užtikrinti teisę į saviraiškos laisvę, laisvę užsiimti verslu bei teisę į teisminę peržiūrą ir skatinti užtikrinti vaiko teises, įtvirtintas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje;

(39)  valstybės narės, įgyvendindamos šią direktyvą, privalo gerbti pagrindines teises ir laikytis principų, ypač tų, kurie pripažinti Chartijoje. Valstybės narės visų pirma turėtų užtikrinti, kad nacionaliniais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva, nebūtų tiesiogiai ar netiesiogiai pažeidžiama Chartijoje įtvirtinta teisė į saviraiškos laisvę, laisvė užsiimti verslu, teisė į teisminę peržiūrą, teisė skatinti užtikrinti vaiko teises ir teisė nebūti diskriminuojamam;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Direktyva 2010/13/ES

1 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  paslauga, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 56 ir 57 straipsniuose, kai pagrindinis paslaugos arba nuo jos atsiejamos dalies tikslas yra, žiniasklaidos paslaugų teikėjui prisiimant redakcinę atsakomybę, informavimo, pramogų ar švietimo tikslais teikti programas plačiajai visuomenei elektroninių ryšių tinklais, kaip apibrėžta Direktyvos 2002/21/EB 2 straipsnio a punkte. Tokia audiovizualinės žiniasklaidos paslauga – tai televizijos programų transliavimas, kaip apibrėžta šios dalies e punkte, arba užsakomosios audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos, kaip apibrėžta šios dalies g punkte;

i)  paslauga, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 56 ir 57 straipsniuose, kai pagrindinis paslaugos arba nuo jos atsiejamos platesnio masto paslaugos dalies tikslas yra, žiniasklaidos paslaugų teikėjui prisiimant redakcinę atsakomybę, informavimo, pramogų ar švietimo tikslais teikti programas plačiajai visuomenei elektroninių ryšių tinklais, kaip apibrėžta Direktyvos 2002/21/EB 2 straipsnio a punkte. Tokia audiovizualinės žiniasklaidos paslauga – tai televizijos programų transliavimas, kaip apibrėžta šios dalies e punkte, arba užsakomosios audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos, kaip apibrėžta šios dalies g punkte;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Direktyva 2010/13/ES

1 straipsnio 1 dalies a a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„aa)  vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslauga – tai paslauga, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 56 ir 57 straipsniuose, kuri atitinka tokius reikalavimus:

„aa)  vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslauga – tai paslauga, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 56 ir 57 straipsniuose, kuri atitinka visus šiuos reikalavimus:

i)  paslauga – tai didelio kiekio programų ar vartotojų sukurtos vaizdo medžiagos, kurių atžvilgiu vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugų teikėjas neturi redakcinės atsakomybės, saugojimas;

i)  pagrindinė paslaugos funkcija – tai programų ar vartotojų sukurtos vaizdo medžiagos, kurių atžvilgiu vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugų teikėjas neturi redakcinės atsakomybės, padarymas prieinamomis plačiajai visuomenei;

ii)  laikomo turinio organizavimą nustato paslaugų teikėjas, be kita ko, automatinėmis priemonėmis arba algoritmais, konkrečiai, užtikrindamas prieglobą ir rodymą, įdiegdamas žymas ir nustatydamas seką;

ii)  paviešinto turinio organizavimą nustato paslaugų teikėjas, be kita ko, automatinėmis priemonėmis arba algoritmais, konkrečiai, užtikrindamas prieglobą ir rodymą, įdiegdamas žymas ir nustatydamas seką;

iii)  pagrindinis paslaugos arba nuo jos atsiejamos dalies tikslas yra teikti plačiajai visuomenei programas ir vartotojų sukurtą vaizdo medžiagą informavimo, pramogų ar švietimo tikslais;

iii)  pagrindinis paslaugos arba nuo jos atsiejamos platesnio masto paslaugos dalies tikslas yra teikti plačiajai visuomenei programas ir vartotojų sukurtą vaizdo medžiagą informavimo, pramogų ar švietimo tikslais arba ta paslauga atlieka svarbų vaidmenį jas teikiant ir

iv)  paslauga teikiama elektroninių ryšių tinklais, kaip apibrėžta Direktyvos 2002/21/EB 2 straipsnio a punkte.“

iv)  paslauga teikiama elektroninių ryšių tinklais, kaip apibrėžta Direktyvos 2002/21/EB 2 straipsnio a punkte.“;

Pakeitimas     44

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunktis

Direktyva 2010/13/ES

1 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  programa – vaizdų, perteikiančių judesį, lydimą arba nelydimą garso, visuma, sudaranti atskirą vienetą žiniasklaidos paslaugų teikėjo nustatytame tvarkaraštyje arba kataloge, įskaitant pilnametražius vaidybinius filmus, trumpus vaizdo įrašus, sporto renginius, situacijų komedijas, dokumentinius filmus, programas vaikams ir originalius dramos kūrinius;“;

b)  programa – vaizdų, perteikiančių judesį, lydimą arba nelydimą garso, visuma, sudaranti atskirą vienetą žiniasklaidos paslaugų teikėjo nustatytame tvarkaraštyje arba kataloge, įskaitant pilnametražius vaidybinius filmus, trumpus vaizdo įrašus, sporto renginius, situacijų komedijas, dokumentinius filmus, programas vaikams, pramogines laidas, realybės šou ir originalius dramos kūrinius;“;

Pagrindimas

Apibūdinant transliuojamas programas, kurioms taikomi reklamos apribojimai arba derinimai, labai svarbu sąvokos „programa“ apibrėžtį išplėsti įtraukiant šeimai skirtas programas, kurias kartu žiūri suaugusieji ir vaikai, kaip antai pramogines laidas ir realybės šou.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto d papunktis

Direktyva 2010/13/ES

1 straipsnio 1 dalies b a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ba)  vartotojų sukurta vaizdo medžiaga – vaizdų, perteikiančių judesį, lydimą arba nelydimą garso, visuma, sudaranti atskirą vienetą, kurį sukūrė ir (arba) į vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformą įkėlė vienas ar daugiau naudotojų;

ba)  vartotojų sukurta vaizdo medžiaga – vaizdų, perteikiančių judesį, lydimą arba nelydimą garso, visuma, sudaranti atskirą vienetą, įkeliama į vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformą;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto d a papunktis (naujas)

Direktyva 2010/13/ES

1 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  įterpiamas šis bb punktas:

 

„bb)  redakciniai sprendimai – sprendimai, kasdien priimami siekiant pasinaudoti redakcine atsakomybe;“;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto d b papunktis (naujas)

Direktyva 2010/13/ES

1 straipsnio 1 dalies b c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db)  įterpiamas šis bc punktas:

 

„bc)  prieigos paslauga – tai papildoma audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos priemonė, kuria didinamas programų prieinamumas asmenims, turintiems funkcinių sutrikimų, įskaitant neįgaliuosius.“;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto e a punktas (naujas)

Direktyva 2010/13/ES

1 straipsnio 1 dalies k punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ea)  k punktas pakeičiamas taip:

„k)  rėmimas – bet kokia pagalba, kurią viešosios ar privačios įmonės arba fiziniai asmenys, nedalyvaujantys teikiant audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas ar kuriant audiovizualinius kūrinius, teikia audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms arba programoms finansuoti, siekdami garsinti savo vardą (pavadinimą), prekės ženklą, įvaizdį, veiklą ar produktus;

„k)  rėmimas – bet kokia tiesioginė ar netiesioginė pagalba, kurią viešosios ar privačios įmonės arba fiziniai asmenys, nedalyvaujantys teikiant audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugas, vartotojų sukurtą vaizdo medžiagą ar kuriant audiovizualinius kūrinius, teikia audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms, vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugoms, vartotojų sukurtai vaizdo medžiagai arba programoms finansuoti, siekdami garsinti savo vardą (pavadinimą), prekės ženklą, įvaizdį, veiklą ar produktus;“;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto e b punktas (naujas)

Direktyva 2010/13/ES

1 straipsnio 1 dalies m punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

eb)  m punktas pakeičiamas taip:

„m)  prekių rodymas – bet kokios formos komercinis audiovizualinis pranešimas, kuriame už mokestį ar kitą panašų atlygį pateikiama informacija apie produktą, paslaugą ar jų prekės ženklą ar nuoroda į juos, taip, kad ji būtų aiškiai rodoma programos metu;

„m)  prekių rodymas – bet kokios formos komercinis audiovizualinis pranešimas, kuriame už mokestį ar kitą panašų atlygį programos metu ar vartotojų sukurtoje vaizdo medžiagoje rodomas ar nurodomas produktas, paslauga ar prekės ženklas;“;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis

Direktyva 2010/13/ES

2 straipsnio 3 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)   3 dalies b punktas pakeičiamas taip:

Išbraukta.

„b)  kai žiniasklaidos paslaugų teikėjo pagrindinė buveinė yra vienoje valstybėje narėje, o redakciniai sprendimai dėl audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų yra priimami kitoje valstybėje narėje, jis yra laikomas įsisteigusiu toje valstybėje narėje, kurioje vykdo veiklą dauguma audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų veikla užsiimančių jo darbuotojų;“;

 

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a a papunktis (naujas)

Direktyva 2010/13/ES

2 straipsnio 4 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

aa)  4 dalis pakeičiama taip:

4.  Žiniasklaidos paslaugų teikėjai, kuriems netaikomos 3 dalies nuostatos, laikomi priklausančiais valstybės narės jurisdikcijai, kai:

„4.  Žiniasklaidos paslaugų teikėjai, kuriems netaikomos 3 dalies nuostatos, laikomi priklausančiais valstybės narės jurisdikcijai, kai:

a)  jie naudojasi toje valstybėje narėje esančiu ryšiu su palydovu;

a)  jie naudojasi toje valstybėje narėje esančiu ryšiu su palydovu arba

b)  jie nesinaudoja toje valstybėje narėje esančiu ryšiu su palydovu, bet naudojasi tai valstybei narei priklausančiais ryšio palydovo pajėgumais.“;

b)  jie naudojasi tai valstybei narei priklausančiais ryšio palydovo pajėgumais.“;

(Šiuo pakeitimu siekiama pakeisti dabartinio akto nuostatą – 2 straipsnio 4 dalies m punktą, kuris Komisijos pasiūlyme nenurodomas. Vis dėlto reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad šis pakeitimas direktyvos persvarstymui neduoda nieko naujo ar esminio, juo tik padaromas pakeitimas, reikalingas teisiniam nuoseklumui su pranešėjų pozicija užtikrinti.)

Pagrindimas

Ryšio su palydovu vieta gali labai greitai pasikeisti. Paaiškinus šią nuostatą nacionalinės reguliavimo įstaigos galės greitai nustatyti, kieno jurisdikcija taikoma tam tikru konkrečiu metu.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis

Direktyva 2010/13/ES

2 straipsnio 5 a ir 5 b dalys (naujos)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5a.  Valstybės narės perduoda Komisijai jų jurisdikcijai priklausančių audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų sąrašą ir praneša apie 2–5 dalyse nurodytus kriterijus, kuriais remiantis nustatyta jų jurisdikcija. Vėliau jos nedelsdamos informuoja Komisija apie padarytus sąrašo pakeitimus. Komisija užtikrina, kad kompetentingos nepriklausomos reguliavimo institucijos galėtų gauti šią informaciją.

5a.  Valstybės narės tvarko jų jurisdikcijai priklausančių audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų sąrašą ir praneša apie 2–5 dalyse nurodytus kriterijus, kuriais remiantis nustatyta jų jurisdikcija. Į šį sąrašą taip pat įtraukiama informacija apie valstybes nares, kurioms audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos yra prieinamos, ir paslaugos kalbų versijas. Valstybės narės užtikrina, kad reguliavimo institucijos ir (arba) įstaigos tokius sąrašus pateiktų Komisijai ir Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupei (ERGA) naudodamosi centrine duomenų baze ir paskelbtų juos viešai. Šie sąrašai nepagrįstai nedelsiant atnaujinami, kai tik atsiranda pasikeitimų.

5b.  Kai taikydamos šios direktyvos 3 ir 4 straipsnius atitinkamos valstybės narės nesutaria, kuriai valstybei narei tenka jurisdikcija, jos be nepagrįsto vilkinimo apie tai praneša Komisijai. Komisija gali paprašyti Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupės (ERGA) per 15 darbo dienų po Komisijos prašymo pateikimo pareikšti nuomonę šiuo klausimu. Jei Komisija paprašo ERGA nuomonės, 3 straipsnio 5 dalyje ir 4 straipsnio 5 dalyje nustatytų terminų taikymas sustabdomas, kol ERGA priims savo nuomonę.

5b.  Kai taikydamos šios direktyvos 3 ir 4 straipsnius atitinkamos valstybės narės nesutaria, kuriai valstybei narei tenka jurisdikcija, jos be nepagrįsto vilkinimo apie tai praneša Komisijai. Komisija gali paprašyti, kad ERGA per 15 darbo dienų po Komisijos prašymo pateikimo pareikštų nuomonę šiuo klausimu. ERGA nuomonė taip pat nusiunčiama ryšių komitetui. Jei Komisija paprašo ERGA nuomonės, 3 straipsnio 5 dalyje ir 4 straipsnio 5 dalyje nustatytų terminų taikymas sustabdomas, kol ERGA priims savo nuomonę.

 

Atitinkamai valstybei narei pateikus prašymą arba ERGA pateikus nuomonę Komisija nusprendžia, kuriai valstybei narei tenka jurisdikcija.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto b a papunktis (naujas)

Direktyva 2010/13/ES

2 straipsnio 5 b a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  Įterpiama ši dalis:

 

„5ba.  Komisija priima sprendimą per vieną mėnesį nuo 5b dalyje nurodyto pranešimo arba ERGA nuomonės pateikimo.“;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti EK sprendimo, kuriuo išsprendžiamas ginčas dėl kompetentingos jurisdikcijos, priėmimo terminą.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2010/13/ES

3 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„3 straipsnis

„3 straipsnis

1.  Valstybės narės užtikrina audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų priėmimo laisvę ir savo teritorijoje neriboja jų perdavimo iš kitų valstybių narių dėl priežasčių, kurios patenka į šia direktyva koordinuojamas sritis.

1.  Valstybės narės užtikrina audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų priėmimo laisvę ir savo teritorijoje neriboja jų perdavimo iš kitų valstybių narių dėl priežasčių, kurios patenka į šia direktyva koordinuojamas sritis.

2.  Valstybės narės gali laikinai nukrypti nuo 1 dalies, jei paslaugų teikėjo, priklausančio kitos valstybės narės jurisdikcijai, teikiama audiovizualinės žiniasklaidos paslauga:

2.  Nepažeisdamos saviraiškos, informacijos ir žiniasklaidos pliuralizmo laisvių, valstybės narės gali laikinai nukrypti nuo 1 dalies, jei paslaugų teikėjo, priklausančio kitos valstybės narės jurisdikcijai, teikiama audiovizualinės žiniasklaidos paslauga:

a)  akivaizdžiai, rimtai ir sunkiai pažeidžia 6 ar 12 straipsnį arba juos abu;

a)  akivaizdžiai, rimtai ir sunkiai pažeidžia 6 straipsnį arba 6a straipsnio 1 dalį arba

b)  kenkia arba kelia rimtą ir didelį pavojų visuomenės saugumui, be kita ko, valstybės saugumo ir gynybos užtikrinimui, arba

b)  kenkia arba kelia rimtą ir didelį pavojų visuomenės saugumui, be kita ko, valstybės saugumo ir gynybos užtikrinimui, arba visuomenės sveikatai.

c)  kenkia arba kuri kelia rimtą ir didelį pavojų visuomenės sveikatai.

 

3.  Valstybės narės gali taikyti 2 dalį tik tada, kai tenkinamos tokios sąlygos:

3.  Valstybės narės gali taikyti 2 dalį tik tada, kai tenkinamos tokios sąlygos:

a)  per 12 mėnesių iki šios dalies b punkte nurodyto pranešimo žiniasklaidos paslaugų teikėjas, atitinkamos valstybės narės nuomone, bent du kartus nusižengė 2 dalies a, b ar c punktams;

a)  žiniasklaidos paslaugų teikėjas, atitinkamos valstybės narės nuomone, nusižengė 2 dalies a arba b punktui;

b)  atitinkama valstybė narė raštu pranešė žiniasklaidos paslaugų teikėjui, valstybei narei, kurios jurisdikcijai jis priklauso, ir Komisijai apie įtariamus pažeidimus ir apie priemones, kurių ji ketina imtis, jei tokie įtariami pažeidimai pasikartotų;

b)  atitinkama valstybė narė raštu pranešė žiniasklaidos paslaugų teikėjui, valstybei narei, kurios jurisdikcijai jis priklauso, ir Komisijai apie įtariamą pažeidimą ir apie priemones, kurių ji ketina imtis, jei toks įtariamas pažeidimas pasikartotų;

c)  konsultuojantis su valstybe nare, kurios jurisdikcijai priklauso paslaugų teikėjas, ir Komisija, nepavyko draugiškai susitarti per vieną mėnesį nuo b punkte numatyto pranešimo;

c)  konsultuojantis su valstybe nare, kurios jurisdikcijai priklauso paslaugų teikėjas, ir Komisija, nepavyko draugiškai susitarti per vieną mėnesį nuo b punkte numatyto pranešimo;

d)  žiniasklaidos paslaugų teikėjas bent kartą nuo šios dalies b punkte numatyto pranešimo nusižengė 2 dalies a, b ar c punktams;

d)  žiniasklaidos paslaugų teikėjas bent kartą nuo šios dalies b punkte numatyto pranešimo nusižengė 2 dalies b arba c punktui;

e)  pranešančioji valstybė narė gerbė atitinkamo žiniasklaidos paslaugų teikėjo teisę į gynybą ir visų pirma suteikė žiniasklaidos paslaugų teikėjui galimybę pareikšti savo nuomonę dėl įtariamų nusižengimų ir priemonių, kurių ketina imtis ta valstybė narė. Ji tinkamai atsižvelgia į tas nuomones ir į jurisdikcijos valstybės narės nuomonę.

e)  pranešančioji valstybė narė gerbė atitinkamo žiniasklaidos paslaugų teikėjo teisę į gynybą ir visų pirma suteikė žiniasklaidos paslaugų teikėjui galimybę pareikšti savo nuomonę dėl įtariamo nusižengimo ir priemonių, kurių ketina imtis ta valstybė narė. Ji tinkamai atsižvelgia į tas nuomones ir į jurisdikcijos valstybės narės nuomonę.

3 dalies a ir d punktai taikomi tik linijinėms paslaugoms.

 

4.  Per tris mėnesius po pranešimo apie priemones, kurių ėmėsi valstybė narė, taikydama 2 ir 3 dalis, ir pasikonsultavusi su ERGA, Komisija sprendžia, ar tos priemonės suderinamos su Sąjungos teise. Tas laikotarpis prasideda kitą dieną po išsamaus pranešimo gavimo dienos. Pranešimas laikomas išsamiu, jeigu per tris mėnesius po jo arba papildomos informacijos pateikimo Komisija neprašo pateikti daugiau informacijos.

4.  Per tris mėnesius po pranešimo apie priemones, kurių ėmėsi valstybė narė, taikydama 2 ir 3 dalis, ir pasikonsultavusi su ERGA, Komisija sprendžia, ar tos priemonės suderinamos su Sąjungos teise. Tas laikotarpis prasideda kitą dieną po išsamaus pranešimo gavimo dienos. Pranešimas laikomas išsamiu, jeigu per vieną mėnesį po jo arba papildomos prašytos informacijos gavimo Komisija neprašo pateikti daugiau informacijos.

Kai Komisija pranešimą laiko neišsamiu, ji paprašo visos reikiamos papildomos informacijos. Komisija informuoja valstybę narę apie atsakymo į tą užklausą gavimą.

Kai Komisija pranešimą laiko neišsamiu, ji paprašo visos reikiamos papildomos informacijos. Komisija informuoja valstybę narę apie atsakymo į tą užklausą gavimą.

Jeigu atitinkama valstybė narė per Komisijos nustatytą laikotarpį nepateikia reikalaujamos informacijos arba pateikia nepilną informaciją, Komisija nusprendžia, kad priemonės, kurių ėmėsi valstybė narė pagal 2 dalis, nesuderinamos su Sąjungos teise. Jei Komisija nusprendžia, kad priemonės nesuderinamos su Sąjungose teise, valstybė narė skubiai nustoja taikyti tas priemones.

Jeigu atitinkama valstybė narė per Komisijos nustatytą laikotarpį nepateikia reikalaujamos informacijos arba pateikia nepilną informaciją, Komisija nusprendžia, kad priemonės, kurių ėmėsi valstybė narė pagal 2 dalis, nesuderinamos su Sąjungos teise. Jei Komisija nusprendžia, kad priemonės nesuderinamos su Sąjungos teise, valstybė narė skubiai, per dvi savaites nuo Komisijos sprendimo, nustoja taikyti tas priemones.

5.  3 ir 4 dalys netrukdo taikyti jokių procedūrų, teisių gynimo priemonių ar sankcijų už minėtus pažeidimus valstybėje narėje, kurios jurisdikcijai priklauso žiniasklaidos paslaugų teikėjas.

5.  3 ir 4 dalys netrukdo taikyti jokių procedūrų, teisių gynimo priemonių ar sankcijų už minėtą pažeidimą valstybėje narėje, kurios jurisdikcijai priklauso žiniasklaidos paslaugų teikėjas.

6.  Skubos atvejais valstybės narės gali nukrypti nuo 3 dalies b ir c punktuose nustatytų sąlygų. Tokiu atveju apie priemones reikia kuo greičiau pranešti Komisijai ir valstybei narei, kurios jurisdikcijai priklauso žiniasklaidos paslaugų teikėjas, nurodant priežastis, kodėl valstybė narė mano, kad šis atvejis tiek skubus, kad būtina nukrypti nuo tų sąlygų.

6.  Skubos atvejais valstybės narės gali nukrypti nuo 3 dalies b ir c punktuose nustatytų sąlygų. Tokiu atveju apie priemones reikia kuo greičiau pranešti Komisijai ir valstybei narei, kurios jurisdikcijai priklauso žiniasklaidos paslaugų teikėjas, nurodant priežastis, kodėl valstybė narė mano, kad šis atvejis tiek skubus, kad būtina nukrypti nuo tų sąlygų.

7.  Nedarydama poveikio valstybės narės galimybei taikyti 6 dalyje nurodytas priemones, Komisija kuo greičiau išnagrinėja priemonių, apie kurias pranešta, suderinamumą su Sąjungos teise. Jei Komisija padaro išvadą, kad priemonės nesuderinamos su Sąjungos teise, ji paprašo tos valstybės narės nesiimti numatytų priemonių arba skubiai nustoti taikyti tas priemones.

7.  Nedarydama poveikio valstybės narės galimybei taikyti 6 dalyje nurodytas priemones, Komisija kuo greičiau išnagrinėja priemonių, apie kurias pranešta, suderinamumą su Sąjungos teise. Jei Komisija padaro išvadą, kad priemonės nesuderinamos su Sąjungos teise, ji paprašo tos valstybės narės nesiimti numatytų priemonių arba skubiai – per dvi savaites nuo to laiko, kai Komisija padarė išvadą, kad tos priemonės nesuderinamos su Sąjungos teise – nustoti taikyti tas priemones.

8.  Valstybės narės ir Komisija reguliariai dalijasi patirtimi ir geriausia praktika, susijusia su 2–7 dalyse nustatyta procedūra, pagal 29 straipsnį įsteigtame komitete ir ERGA kontekste.“;

8.  Valstybės narės ir Komisija per ryšių komitetą ir ERGA reguliariai dalijasi patirtimi ir geriausia praktika, susijusia su 2–7 dalyse nustatyta procedūra.“;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Direktyva 2010/13/ES

4 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5)  4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

5)  4 straipsnis pakeičiamas taip:

a)   1 dalis pakeičiama taip:

a)   1 dalis pakeičiama taip:

4 straipsnis

4 straipsnis

1.  Valstybės narės turi teisę reikalauti, kad jų jurisdikcijai priklausantys žiniasklaidos paslaugų teikėjai laikytųsi išsamesnių ar griežtesnių, negu 5, 6, 6a, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19–26, 30 ir 30a straipsniai, taisyklių su sąlyga, kad tokios taisyklės atitinka Sąjungos teisę.“;

1.  Valstybės narės turi teisę reikalauti, kad jų jurisdikcijai priklausantys žiniasklaidos paslaugų teikėjai laikytųsi išsamesnių ar griežtesnių negu 5, 6, 6a, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19–26, 30 ir 30a straipsniai taisyklių su sąlyga, kad tokios taisyklės atitinka Sąjungos teisę, jomis užtikrinama saviraiškos laisvė, informacijos laisvė bei žiniasklaidos pliuralizmas ir į jas neįtraukta su žiniasklaidos paslaugų teikėjo pilietybe arba gyvenamąja vieta susijusių diskriminacinių nuostatų. Valstybės narės praneša Komisijai, ERGA ir ryšių komitetui apie bet kokias išsamesnes ar griežtesnes priemones ir atskleidžia jas viešai.“;

 

aa)   2 dalis pakeičiama taip:

2.  Tais atvejais, kai valstybė narė:

2.  Tais atvejais, kai valstybė narė:

a)  pasinaudojo laisve pagal 1 dalį priimti išsamesnes ar griežtesnes bendro visuomenės intereso taisykles; ir

a)  pasinaudojo laisve pagal 1 dalį priimti išsamesnes ar griežtesnes bendro visuomenės intereso taisykles ir

b)  nustato, kad kitos valstybės narės jurisdikcijai priklausantis transliuotojas transliuoja televizijos programą, kurios visa arba didžioji dalis skirta jos teritorijai,

b)  nustato, kad kitos valstybės narės jurisdikcijai priklausantis žiniasklaidos paslaugų teikėjas teikia audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, kurių visa arba didžioji dalis skirta jos teritorijai,

ji gali susisiekti su jurisdikciją turinčia valstybe nare siekiant abi puses tenkinančio bet kokios iškeltos problemos sprendimo. Gavusi pagrįstą pirmosios valstybės narės prašymą, jurisdikciją turinti valstybė narė kreipiasi į transliuotoją su prašymu laikytis konkrečius bendrus visuomenės interesus ginančių taisyklių. Jurisdikciją turinti valstybė narė praneša pirmajai valstybei narei apie pasiektus rezultatus per du mėnesius po šio prašymo. Bet kuri valstybė narė gali paprašyti, kad atvejį išnagrinėtų pagal 29 straipsnį įsteigtas ryšių komitetas.

ji gali susisiekti su jurisdikciją turinčia valstybe nare siekiant abi puses tenkinančio bet kokios iškeltos problemos sprendimo. Gavusi pagrįstą pirmosios valstybės narės prašymą, jurisdikciją turinti valstybė narė kreipiasi į žiniasklaidos paslaugų teikėją su prašymu laikytis atitinkamų bendro visuomenės intereso taisyklių. Jurisdikciją turinti valstybė narė praneša pirmajai valstybei narei apie pasiektus rezultatus per du mėnesius po šio prašymo. Bet kuri valstybė narė gali paprašyti, kad atvejį išnagrinėtų ryšių komitetas.“;

b)   3 dalyje po pirmos dalies b punkto įterpiama tokia antra pastraipa:

b)  3 dalis pakeičiama taip:

3.  Pirmoji valstybė narė gali imtis tinkamų priemonių prieš atitinkamą transliuotoją, kai nustato, kad:

3.  Pirmoji valstybė narė gali imtis tinkamų priemonių prieš atitinkamą žiniasklaidos paslaugų teikėją, kai nustato, kad:

a)  taikant 2 dalį pasiekti rezultatai nėra pakankami; ir

a)  taikant 2 dalį pasiekti rezultatai nėra pakankami ir

b)  konkretus transliuotojas įsisteigė jurisdikciją turinčioje valstybėje narėje siekdamas išvengti griežtesnių taisyklių šia direktyva koordinuojamose srityse, kurios jam būtų taikomos, jei jis būtų įsisteigęs pirmojoje valstybėje narėje.

b)  atitinkamas žiniasklaidos paslaugų teikėjas įsisteigė jurisdikciją turinčioje valstybėje narėje siekdamas išvengti griežtesnių taisyklių šia direktyva koordinuojamose srityse, kurios jam būtų taikomos, jei jis būtų įsisteigęs pirmojoje valstybėje narėje.

Valstybė narė, kuri imasi priemonių pagal 2 dalies a ir b punktus, turėtų nurodyti priežastis, kuriomis ji grindžia savo teiginį apie įtariamą apėjimą.“;

„Valstybė narė, kuri imasi priemonių pagal 2 dalies a ir b punktus, turėtų nurodyti priežastis, kuriomis ji grindžia savo teiginį apie įtariamą apėjimą.“;

Tokios priemonės turi būti objektyviai būtinos, taikomos nediskriminuojant ir proporcingos tikslams, kurių jomis siekiama.

Tokios priemonės turi būti objektyviai būtinos, taikomos nediskriminuojant ir proporcingos tikslams, kurių jomis siekiama.“;

c)  4 ir 5 dalys pakeičiamos taip:

c)  4 ir 5 dalys pakeičiamos taip:

4.  Valstybė narė gali imtis priemonių pagal 3 dalį tik tokiu atveju, jei įvykdomos šios sąlygos:

4.  Valstybė narė gali imtis priemonių pagal 3 dalį tik tokiu atveju, jei įvykdytos šios sąlygos:

a)  ji pranešė Komisijai ir valstybei narei, kurioje įsisteigęs transliuotojas, apie ketinimą imtis tokių priemonių, kartu nurodydama priežastis, kuriomis ji grindžia savo vertinimą;

a)  ji pranešė Komisijai ir valstybei narei, kurioje įsisteigęs žiniasklaidos paslaugų teikėjas, apie ketinimą imtis tokių priemonių, kartu nurodydama priežastis, kuriomis ji grindžia savo vertinimą;

b)  ji gerbė atitinkamo transliuotojo teisę į gynybą ir visų pirma suteikė transliuotojui galimybę pareikšti savo nuomonę dėl įtariamo apėjimo ir priemonių, kurių ketina imtis pranešančiosios valstybės narės.

b)  ji gerbė atitinkamo žiniasklaidos paslaugų teikėjo teisę į gynybą ir visų pirma suteikė žiniasklaidos paslaugų teikėjui galimybę pareikšti savo nuomonę dėl įtariamo apėjimo ir priemonių, kurių ketina imtis pranešančiosios valstybės narės.

c)  pasikonsultavusi su ERGA, Komisija nusprendė, kad priemonės yra suderinamos su Sąjungos teise, visų pirma, kad vertinimai, kuriuos valstybė narė atliko pagal 2 ir 3 dalis imdamasi tų priemonių, yra teisingai pagrįsti.

c)  pasikonsultavusi su ryšių komitetu ir ERGA, Komisija nusprendė, kad priemonės yra suderinamos su Sąjungos teise, visų pirma, kad vertinimai, kuriuos valstybė narė atliko pagal 2 ir 3 dalis imdamasi tų priemonių, yra teisingai pagrįsti.

5.  Gavusi 4 dalies a punkte numatytą pranešimą, Komisija per tris mėnesius priima sprendimą. Tas laikotarpis prasideda kitą dieną po išsamaus pranešimo gavimo dienos. Pranešimas laikomas išsamiu, jeigu per tris mėnesius po jo arba papildomos informacijos pateikimo Komisija neprašo pateikti daugiau informacijos.

5.  Gavusi 4 dalies a punkte numatytą pranešimą, Komisija per tris mėnesius priima sprendimą. Tas laikotarpis prasideda kitą dieną po išsamaus pranešimo gavimo dienos. Pranešimas laikomas išsamiu, jeigu per vieną mėnesį po jo arba papildomos prašytos informacijos gavimo Komisija neprašo pateikti daugiau informacijos.

Kai Komisija pranešimą laiko neišsamiu, ji paprašo visos reikiamos papildomos informacijos. Komisija informuoja valstybę narę apie atsakymo į tą užklausą gavimą.

Kai Komisija pranešimą laiko neišsamiu, ji paprašo visos reikiamos papildomos informacijos. Komisija informuoja valstybę narę apie atsakymo į tą užklausą gavimą.

Jeigu atitinkama valstybė narė per Komisijos nustatytą laikotarpį nepateikia reikalaujamos informacijos arba pateikia nepilną informaciją, Komisija nusprendžia, kad priemonės, kurių ėmėsi valstybė narė pagal 3 dalis, nesuderinamos su Sąjungose teise. Jei Komisija nusprendžia, kad priemonės nesuderinamos su Sąjungos teise, konkreti valstybė narė numatytų priemonių nesiima;

Jeigu atitinkama valstybė narė per Komisijos nustatytą laikotarpį nepateikia reikalaujamos informacijos arba pateikia nepilną informaciją, Komisija nusprendžia, kad priemonės, kurių ėmėsi valstybė narė pagal 3 dalis, nesuderinamos su Sąjungose teise. Jei Komisija nusprendžia, kad priemonės nesuderinamos su Sąjungos teise, konkreti valstybė narė numatytų priemonių nesiima;“;

 

ca)  6 dalis pakeičiama taip:

6.  Valstybės narės pagal savo teisės aktus tinkamomis priemonėmis užtikrina, kad jų jurisdikcijai priklausantys žiniasklaidos paslaugų teikėjai veiksmingai laikytųsi šios direktyvos nuostatų.

6.  Valstybės narės pagal savo teisės aktus tinkamomis priemonėmis užtikrina, kad jų jurisdikcijai priklausantys žiniasklaidos paslaugų teikėjai veiksmingai laikytųsi šios direktyvos nuostatų.

d)  7 dalis pakeičiama taip:

d)  7 dalis pakeičiama taip:

7.  Valstybės narės šia direktyva koordinuojamose srityse skatina, kiek tai leidžiama pagal jų teisines sistemas, bendrą reguliavimą ir savireguliavimą taikant nacionaliniu lygmeniu priimtus elgesio kodeksus. Šie kodeksai turi būti parengti taip, kad juos plačiai remtų pagrindiniai suinteresuotieji subjektai atitinkamose valstybėse narėse. Elgesio kodeksuose turėtų būti aiškiai ir nedviprasmiškai išdėstyti jų tikslai. Juose turi būti numatytas reguliarus, skaidrus ir nepriklausomas stebėjimas ir vertinimas, kaip sprendžiami iškelti uždaviniai. Juose turi būti numatytas efektyvus vykdymo užtikrinimas, įskaitant, kai tinka, atitinkamas efektyvias ir proporcingas sankcijas.

„7.  Komisija ir valstybės narės šia direktyva koordinuojamose srityse skatina, kiek tai leidžiama pagal jų teisines sistemas, savireguliavimą ir bendrą reguliavimą taikant nacionaliniu lygmeniu priimtus elgesio kodeksus ir sudaro tam palankesnes sąlygas. Šie kodeksai turi būti plačiai remiami atitinkamų valstybių narių jurisdikcijose veikiančių suinteresuotųjų subjektų. Elgesio kodeksuose turėtų būti aiškiai ir nedviprasmiškai išdėstyti jų tikslai. Reguliavimo institucijos ir (arba) įstaigos turi numatyti reguliarų, skaidrų ir nepriklausomą stebėjimą ir vertinimą, kaip įgyvendinami šiuose kodeksuose iškelti tikslai. Elgesio kodeksuose numatytas veiksmingas ir skaidrus reguliavimo institucijų ir (arba) įstaigų vykdymo užtikrinimas, įskaitant veiksmingas ir proporcingas sankcijas.

 

ERGA skatina žiniasklaidos paslaugų teikėjus keistis geriausia patirtimi apie bendro reguliavimo sistemas visoje Sąjungoje.

6a straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje ir 9 straipsnio 4 dalyje nurodytų Sąjungos elgesio kodeksų projektus ir galiojančių Sąjungos kodeksų pakeitimus ar papildymus tų kodeksų signatarai pateikia Komisijai.

Prireikus bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, Komisija sudaro palankesnes sąlygas parengti Sąjungos elgesio kodeksus, laikantis subsidiarumo ir proporcingumo principų ir konsultuojantis su ryšių komitetu, ERGA ir žiniasklaidos paslaugų teikėjais bei atsižvelgiant į nustatytą geriausią praktiką. Sąjungos elgesio kodeksų projektus ir galiojančių Sąjungos kodeksų pakeitimus ar papildymus šiuos kodeksus pasirašiusieji asmenys pateikia Komisijai. Komisija, siekdama skatinti keitimąsi geriausia patirtimi, užtikrina tinkamą šių kodeksų paviešinimą.

Komisija gali paprašyti ERGA pateikti nuomonę apie tų kodeksų projektus, pakeitimus ar papildymus. Jei reikia, Komisija gali paskelbti tuos kodeksus.

ERGA reguliariai vykdo šiuose Sąjungos elgesio kodeksuose iškeltų tikslų įgyvendinimo stebėseną ir reguliariai teikia Komisijai ir ryšių komitetui skaidrų ir nepriklausomą jų įgyvendinimo vertinimą.“;

 

da)  po 7 dalies įterpiama ši pastraipa:

 

„7a)  Jei nepriklausoma reguliavimo institucija ir (arba) įstaiga padaro išvadą, jog pasitvirtino, kad koks nors elgesio kodeksas ar jo dalys nėra pakankamai veiksmingi, šios reguliavimo institucijos ir (arba) įstaigos valstybė narė ir toliau turi teisę reikalauti, kad jos jurisdikcijai priklausantys žiniasklaidos paslaugų teikėjai laikytųsi išsamesnių ar griežtesnių taisyklių, laikydamasi šios direktyvos, Sąjungos teisės nuostatų ir užtikrindama saviraiškos laisvę, informacijos laisvę bei žiniasklaidos pliuralizmą. Komisijai turi būti nedelsiant pranešama apie tokias taisykles.“;

 

db)  8 dalis pakeičiama taip:

8.  Jei šioje direktyvoje nenumatyta kitaip, Direktyva 2000/31/EB taikoma visais atvejais. Jei šioje direktyvoje nenumatyta kitaip, kilus Direktyvos 2000/31/EB ir šios direktyvos nuostatų prieštaravimams, vadovaujamasi šios direktyvos nuostatomis.

8.  Jei šioje direktyvoje nenumatyta kitaip, Direktyva 2000/31/EB taikoma visais atvejais. Jei šioje direktyvoje nenumatyta kitaip, kilus Direktyvos 2000/31/EB ir šios direktyvos nuostatų prieštaravimams, vadovaujamasi šios direktyvos nuostatomis.“;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Direktyva 2010/13/ES

5 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7)  5 straipsnio d punktas pakeičiamas taip:

7)  5 straipsnis pakeičiamas taip:

 

„5 straipsnis

 

Valstybės narės užtikrina, kad jų jurisdikcijai priklausantis audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjas sudarytų paslaugos gavėjams galimybę nesudėtingai, tiesiogiai ir nuolat gauti bent šią informaciją:

 

a)  pavadinimą;

 

b)  geografinį adresą, kuriuo jis yra įsisteigęs;

 

c)  duomenis, įskaitant jo elektroninio pašto ar interneto svetainės adresą, kurie sudarytų sąlygas greitai, tiesiogiai ir veiksmingai į jį kreiptis;

„d)  valstybė narė, kurios jurisdikcijai priklauso žiniasklaidos paslaugų teikėjai, ir kompetentingos reguliavimo institucijos arba priežiūros įstaigos.

d)  kurios valstybės narės jurisdikcijai jis priklauso ir kurios kompetentingos reguliavimo institucijos ir (arba) įstaigos arba priežiūros įstaigos yra atsakingos.“;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Direktyva 2010/13/ES

6 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės tinkamomis priemonėmis užtikrina, kad jų jurisdikcijai priklausančių audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų teikiamomis audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis nebūtų kurstomas smurtas ar neapykanta prieš asmenų grupę, apibrėžiamą nurodant lytį, rasinę ar etninę kilmę, religiją ar įsitikinimus, neįgalumą, amžių ar lytinę orientaciją, arba prieš tokios grupės narį.“

Valstybės narės tinkamomis priemonėmis užtikrina, kad jų jurisdikcijai priklausančių audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų teikiamomis audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis nebūtų:

 

a)  kurstomas žmogaus orumo pažeidimas;

 

b)  kurstomas smurtas ar neapykanta prieš asmenį ar asmenų grupę, apibrėžiamą nurodant tautybę, biologinę lytį, rasę, odos spalvą, etninę ar socialinę kilmę, genetines ypatybes, kalbą, religiją ar tikėjimą, politines ar kitas pažiūras, priklausymą tautinei mažumai, turtinę padėtį, gimimo aplinkybes, negalią, amžių, socialinę lytį, lyties raišką, lytinę tapatybę, lytinę orientaciją, gyvenimo šalyje statusą ar sveikatą;

 

c)  kurstomas terorizmas.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Direktyva 2010/13/ES

6 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9)  Įterpiamas šis 6 a straipsnis:

9)  Įterpiamas šis 6 a straipsnis:

„6a straipsnis

„6a straipsnis

 

1.  Valstybės narės imasi tinkamų, proporcingų ir veiksmingų priemonių, kad jų jurisdikcijai priklausančių žiniasklaidos paslaugų teikėjų teikiamos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos, kurios gali rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam nepilnamečių vystymuisi, būtų teikiamos tik taip, kad nepilnamečiai jų paprastai negalėtų girdėti ar matyti. Tokios priemonės, be kita ko, gali būti transliavimo laiko parinkimas, amžiaus tikrinimo priemonės ar kitos techninės priemonės. Jos turi būti proporcingos galimai programos žalai, jas taikant neturi būti jokio papildomo asmens duomenų tvarkymo ir jomis neturi būti pažeidžiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/6791a 8 straipsnis.

 

Žalingiausiam turiniui, tokiam kaip savitikslis smurtas ir pornografija, taikomos griežčiausios priemonės.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai suteiktų žiūrovams pakankamai informacijos apie turinį, kuris gali rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam nepilnamečių vystymuisi. Tuo tikslu valstybės narės gali naudoti teikiamųjų terminų, kuriais nurodomas audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos turinio pobūdis, sistemą.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad žiniasklaidos paslaugų teikėjai suteiktų žiūrovams pakankamai informacijos apie turinį, kuris gali pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam nepilnamečių vystymuisi. Tuo tikslu valstybės narės gali naudoti teikiamųjų terminų, kuriais nurodomas audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos turinio pobūdis, sistemą.

 

2a.  Valstybės narės užtikrina, kad priemonės, kurių imamasi siekiant apsaugoti nepilnamečius nuo jų jurisdikcijai priklausančių žiniasklaidos paslaugų teikėjų teikiamų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, kurios gali pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam vystymuisi, būtų būtinos ir proporcingos ir kad jas taikant būtų visapusiškai laikomasi Chartijoje, ypač jos III antraštinėje dalyje ir 52 straipsnyje, nustatytų teisių, laisvių ir principų.

2.  Šio straipsnio įgyvendinimo tikslais valstybės narės skatina bendrą reguliavimą.

4.  Šio straipsnio įgyvendinimo tikslais valstybės narės skatina savireguliavimą ir bendrą reguliavimą.

3.  Komisija ir ERGA skatina žiniasklaidos paslaugų teikėjus keistis geriausia patirtimi apie bendro reguliavimo sistemas visoje Sąjungoje. Kai tinka, Komisija palengvina Sąjungos elgesio kodekso rengimą.

5.  Komisija ir ERGA skatina žiniasklaidos paslaugų teikėjus keistis geriausia patirtimi savireguliavimo ir bendro reguliavimo sistemų visoje Sąjungoje klausimais. Kai tinka, Komisija palengvina Sąjungos elgesio kodekso rengimą.“;

 

________________

 

1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Direktyva 2010/13/ES

7 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10)  7 straipsnis išbraukiamas.

10)  7 straipsnis pakeičiamas taip:

 

„7 straipsnis

 

1.  Valstybės narės nepagrįstai nedelsdamos parengia priemones, siekdamos užtikrinti, kad jų jurisdikcijai priklausančių žiniasklaidos paslaugų teikėjų paslaugos nuolat ir palaipsniui būtų daromos labiau prieinamos neįgaliesiems. Tos priemonės parengiamos konsultuojantis su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant žiniasklaidos paslaugų teikėjus ir neįgaliųjų organizacijas.

 

2.  Į 1 dalyje nurodytas priemones įtraukiamas reikalavimas, kad žiniasklaidos paslaugų teikėjai teiktų metines ataskaitas valstybėms narėms dėl veiksmų, kurių imtasi, ir pažangos siekiant užtikrinti, kad jų paslaugos palaipsniui taptų labiau prieinamos neįgaliesiems. Valstybės narės praneša Komisijai apie veiksmus, kurių ėmėsi jų jurisdikcijai priklausantys žiniasklaidos paslaugų teikėjai.

 

3.  1 dalyje nurodytomis priemonėmis žiniasklaidos paslaugų teikėjai skatinami, bendradarbiaujant su neįgaliųjų organizacijų ir reguliavimo įstaigų atstovais, rengti su prieiga susijusius veiksmų planus, parengtus siekiant, kad jų paslaugos nuolat ir palaipsniui būtų daromos labiau prieinamos neįgaliesiems. Tokie veiksmų planai parengiami nepagrįstai nedelsiant ir apie juos pranešama nacionalinėms reguliavimo institucijoms ir (arba) įstaigoms.

 

4.  Apie priemones, parengtas pagal 1 dalį, nepagrįstai nedelsiant pranešama Komisijai, ryšių komitetui ir ERGA. Komisija ir ERGA padeda žiniasklaidos paslaugų teikėjams keistis geriausios praktikos pavyzdžiais.

 

5.  Valstybės narės užtikrina, kad ekstremalių įvykių informacija, įskaitant viešuosius pranešimus kilus gaivalinėms nelaimėms, kuri visuomenei teikiama teikiant audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, būtų teikiama prieinama neįgaliesiems forma, be kita ko, su bet kokiai vaizdo informacijai skirtais subtitrais kurtiesiems ir neprigirdintiesiems, garsiniais pranešimais ir bet kurios vaizdinės informacijos garsiniu apibūdinimu ir, kai praktiškai įmanoma, vertimu į gestų kalbą.

 

6.  Valstybės narės užtikrina, kad savo turinio įsigijimo, programų rengimo ir redakcine politika žiniasklaidos paslaugų teikėjai siektų teikti prieigos paslaugas kaip turinio gamintojų paketų dalį.

 

7.  Valstybės narės skatina žiniasklaidos paslaugų teikėjus sudaryti vartotojams galimybę rasti ir žiūrėti prieinamą turinį ir užtikrinti, kad teikiant paslaugas naudojamų jų svetainių, medijos leistuvių (angl. media-players), internetinių taikomųjų programų ir mobiliuoju ryšiu grindžiamų paslaugų, įskaitant mobiliąsias programėles, didesnis prieinamumas būtų nuoseklus ir tinkamas, kad naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir suprasti, ir patikimas, kad jas būtų galima lengviau derinti su įvairia Sąjungos ir tarptautiniu lygmeniu esama naudotojo programine įranga ir pagalbinėmis technologijomis.“

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 10 a punktas (naujas)

Direktyva 2010/13/ES

7 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a)  Įterpiamas šis 7a straipsnis:

 

„7a straipsnis

 

Valstybėms narėms paliekama laisvė nustatyti prievoles, kad būtų užtikrintas deramas visuotinės svarbos audiovizualinių žiniasklaidos paslaugų pastebimumas.

 

Tokios nustatytos prievolės turi būti proporcingos ir atitikti valstybių narių pagal Sąjungos teisę aiškiai apibrėžtus bendro intereso tikslus, kaip antai žiniasklaidos pliuralizmas, žodžio laisvė, kultūrų įvairovė ir lyčių lygybė.“

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 10 b punktas (naujas)

Direktyva 2010/13/ES

7 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10b)  Įterpiamas šis 7b straipsnis:

 

„7b straipsnis

 

Valstybės narės užtikrina, kad žiniasklaidos paslaugų teikėjų programos ir paslaugos, išskyrus paslaugas, kurias privataus naudojimo tikslu inicijuoja paslaugos gavėjas, nebūtų keičiamos ar uždengiamos be aiškaus jų sutikimo.“

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 10 c punktas (naujas)

Direktyva 2010/13/ES

8 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

10c)  8 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

Valstybės narės užtikrina, kad jų jurisdikcijai priklausantys žiniasklaidos paslaugų teikėjai neperduotų kinematografijos kūrinių kitu laikotarpiu nei buvo susitarta su teisių turėtojais.

„Valstybės narės užtikrina, kad jų jurisdikcijai priklausantys žiniasklaidos paslaugų teikėjai ir vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjai neperduotų kinematografijos kūrinių kitu laikotarpiu, nei buvo susitarta su teisių turėtojais.“;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Direktyva 2010/13/ES

9 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11)  9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

11)  9 straipsnis pakeičiamas taip:

 

-a)   1 dalis pakeičiama taip:

1.  Valstybės narės užtikrina, kad jų jurisdikcijai priklausančių žiniasklaidos teikėjų perduodami komerciniai audiovizualiniai pranešimai atitiktų šiuos reikalavimus:

1.  Valstybės narės užtikrina, kad jų jurisdikcijai priklausančių žiniasklaidos teikėjų perduodami komerciniai audiovizualiniai pranešimai atitiktų šiuos reikalavimus:

a)  galima iš karto atpažinti, kad tai yra komercinis audiovizualinis pranešimas. Paslėpti komerciniai audiovizualiniai pranešimai draudžiami;

a)  būtų galima iš karto atpažinti, kad tai yra komercinis audiovizualinis pranešimas, ir atskirti jį nuo redakcinio turinio; paslėpti komerciniai audiovizualiniai pranešimai draudžiami;

b)  komerciniuose audiovizualiniuose pranešimuose negali būti naudojamos pasąmonę veikiančios technologijos;

b)  komerciniuose audiovizualiniuose pranešimuose negali būti naudojamos pasąmonę veikiančios technologijos;

c)  komerciniuose audiovizualiniuose pranešimuose negali būti:

c)  komerciniuose audiovizualiniuose pranešimuose negali būti:

i)  žmogaus orumo žeminimo;

i)  žmogaus orumo žeminimo;

ii)  jokių diskriminavimo dėl lyties, rasės ar etninės kilmės, pilietybės, religijos arba tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos apraiškų arba skatinimo;

ii)  jokių diskriminavimo dėl lyties, rasės ar etninės kilmės, pilietybės, religijos arba tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos apraiškų arba skatinimo;

iii)  sveikatai ar saugai pavojingo elgesio skatinimo;

iii)  sveikatai ar saugai pavojingo elgesio skatinimo;

iv)  aplinkos apsaugai ypač žalingo elgesio skatinimo;

iv)  aplinkos apsaugai žalingo elgesio skatinimo;

d)  draudžiami bet kokie komerciniai audiovizualiniai pranešimai, skirti cigarečių ir kitų tabako gaminių reklamai;

d)  draudžiami bet kokie komerciniai audiovizualiniai pranešimai, skirti cigarečių, elektroninių cigarečių ir kitų tabako gaminių reklamai;

e)  alkoholinių gėrimų reklamai skirti komerciniai audiovizualiniai pranešimai negali būti konkrečiai skirti nepilnamečiams ir neturi skatinti besaikio tokių gėrimų vartojimo;

e)  alkoholinių gėrimų reklamai skirti komerciniai audiovizualiniai pranešimai negali būti skirti nepilnamečiams ir neturi skatinti besaikio tokių gėrimų vartojimo;

f)  draudžiami vaistų bei medicininių gydymo būdų, kurie valstybėje narėje, kurios jurisdikcijai priklauso žiniasklaidos paslaugų tiekėjas, galimi tik pagal receptus, reklamai skirti audiovizualiniai komerciniai pranešimai;

f)  draudžiami vaistų bei medicininių gydymo būdų, kurie valstybėje narėje, kurios jurisdikcijai priklauso žiniasklaidos paslaugų tiekėjas, galimi tik pagal receptus, reklamai skirti audiovizualiniai komerciniai pranešimai;

g)  komerciniai audiovizualiniai pranešimai negali daryti žalingo fizinio ar moralinio poveikio nepilnamečiams. Todėl pasinaudojant nepilnamečių nepatyrimu ar patiklumu komerciniais audiovizualiniais pranešimais negalima tiesiogiai skatinti juos pirkti ar išsinuomoti produktą ar paslaugą, tiesiogiai skatinti nepilnamečius įtikinti savo tėvus ar kitus asmenis pirkti reklamuojamas prekes ar paslaugas, naudotis ypatingu nepilnamečių pasitikėjimu tėvais, mokytojais ar kitais asmenimis arba juose be reikalo rodyti į pavojingą padėtį patekusius nepilnamečius.

g)  komerciniai audiovizualiniai pranešimai negali daryti žalingo fizinio poveikio nepilnamečiams. Todėl pasinaudojant nepilnamečių nepatyrimu ar patiklumu komerciniais audiovizualiniais pranešimais negalima tiesiogiai skatinti juos pirkti ar išsinuomoti produktą ar paslaugą arba be reikalo rodyti į pavojingą padėtį patekusius nepilnamečius.

a)   2 dalis pakeičiama taip:

a)   2 dalis pakeičiama taip:

2.  Valstybės narės ir Komisija skatina rengti savireguliavimo ir bendro reguliavimo elgesio kodeksus dėl programas, kurių auditorijoje daug vaikų, lydinčių arba į jas įtrauktų netinkamų komercinių audiovizualinių pranešimų apie maisto produktus ir gėrimus, kurių sudėtyje yra maistinių medžiagų ir maistiniu arba fiziologiniu poveikiu pasižyminčių medžiagų, visų pirma riebalų, riebalų rūgščių transizomerų, druskos ir (arba) natrio ir cukrų, kurių nerekomenduojama vartoti per daug.

2.  Valstybės narės ir Komisija skatina rengti savireguliavimo ir bendro reguliavimo elgesio kodeksus netinkamų komercinių audiovizualinių pranešimų apie alkoholinius gėrimus klausimais. Tais kodeksais siekiama veiksmingai sumažinti galimybę nepilnamečiams pamatyti netinkamus komercinius audiovizualinius pranešimus apie alkoholinius gėrimus.

b)   įterpiamos 3 ir 4 dalys:

b)   įterpiamos 3 ir 4 dalys:

3.  Valstybės narės ir Komisija skatina rengti savireguliavimo ir bendro reguliavimo elgesio kodeksus netinkamų komercinių audiovizualinių pranešimų apie alkoholinius gėrimus klausimais. Tie kodeksai turėtų būti naudojami siekiant efektyviai sumažinti nepilnamečių galimybę pamatyti audiovizualinius komercinius pranešimus apie alkoholinius gėrimus.

3.  Valstybės narės ir Komisija skatina rengti savireguliavimo ir bendro reguliavimo elgesio kodeksus dėl vaikams skirtas programas lydinčių arba į jas įtrauktų netinkamų komercinių audiovizualinių pranešimų apie maisto produktus ir gėrimus, kurių sudėtyje yra maistinių medžiagų ir maistiniu arba fiziologiniu poveikiu pasižyminčių medžiagų, visų pirma riebalų, riebalų rūgščių transizomerų, druskos ir (arba) natrio ir cukrų, kurių nerekomenduojama vartoti per daug. Tais kodeksais siekiama veiksmingai sumažinti galimybę vaikams pamatyti netinkamus komercinius audiovizualinius pranešimus apie tokius maisto produktus ir gėrimus. Šiais kodeksais siekiama nustatyti, kad tokiuose komerciniuose audiovizualiniuose pranešimuose nebūtų pabrėžiamas teigiamas tokių maisto produktų ir gėrimų maistingumo aspektų bruožas.

4.  Komisija ir ERGA skatina keistis geriausia patirtimi apie savireguliavimo ir bendro reguliavimo sistemas visoje Sąjungoje. Kai atrodo tinkama, Komisija palengvina Sąjungos elgesio kodeksų rengimą.“;

4.  Komisija ir ERGA užtikrina, kad būtų keičiamasi geriausia patirtimi apie savireguliavimo ir bendro reguliavimo sistemas visoje Sąjungoje.

 

Prireikus Komisija ir ERGA, bendradarbiaudamos su valstybėmis narėmis, sudaro palankesnes sąlygas parengti, propaguoti ir priimti Sąjungos elgesio kodeksus.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Direktyva 2010/13/ES

10 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12)  10 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

12)  10 straipsnis pakeičiamas taip:

 

10 straipsnis

 

1.  Remiamos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos ar programos turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

a)  jokiomis aplinkybėmis jų turiniui, o televizijos programų transliavimo atveju – jų rodymo laikui, nedaroma įtaka taip, kad būtų paveikta žiniasklaidos paslaugų teikėjo atsakomybė ir redakcinis nepriklausomumas;

b)  jomis tiesiogiai neskatinama pirkti ar nuomoti prekių ar paslaugų;

b)  jomis tiesiogiai neskatinama pirkti ar nuomoti prekių ar paslaugų;

 

c)  žiūrovai aiškiai informuojami apie esamą rėmimo susitarimą; programų pradžioje, jų metu ir (arba) pabaigoje tinkamu būdu pateikiant rėmėjo vardą (pavadinimą), logotipą ir (arba) kitą ženklą, pavyzdžiui, nuorodą į jo produktą (-us) ar paslaugą (-as) arba jų skiriamąjį ženklą yra aiškiai parodoma, kad programos yra remiamos.

 

2.  Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų arba programų negali remti įmonės, kurių pagrindinė veikla yra cigarečių, elektroninių cigarečių ir kitų tabako gaminių gamyba arba pardavimas.

 

3.  Jei įmonės, kurių veikla apima medicinos produktų gamybą arba pardavimą ir medicininį gydymą, remia audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas arba programas, jose gali būti reklamuojamas įmonės pavadinimas ar jos įvaizdis, tačiau negalima reklamuoti konkrečių medicinos produktų ar medicininių gydymo būdų, kurie toje valstybėje narėje, kurios jurisdikcijai priklauso žiniasklaidos paslaugų teikėjas, galimi tik pagal receptus.

 

4.  Žinių ir naujienų programos negali būti remiamos. Valstybės narės gali uždrausti remti programas vaikams ar visų pirma vaikams skirtą turinį.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Direktyva 2010/13/ES

11 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  2, 3 ir 4 dalys taikomos tik programoms, sukurtoms po 2009 m. gruodžio 19 d.

1.  Šis straipsnis taikomas tik programoms, sukurtoms po 2009 m. gruodžio 19 d.

2.  Rodyti prekes leidžiama teikiant visas audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, išskyrus per žinių ir naujienų programas, vartotojų reikalų programas, religines programas ir programas, kurių auditorijoje daug vaikų.

2.  Rodyti prekes leidžiama teikiant visas audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, išskyrus per žinių ir naujienų programas, vartotojų reikalų programas, religines programas, programas vaikams ar visų pirma vaikams skirtą turinį.

3.  Programos, į kurias įtrauktas prekių rodymas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

3.  Programos, į kurias įtrauktas prekių rodymas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)  jokiomis aplinkybėmis jų turiniui, o televizijos programų transliavimo atveju – jų rodymo laikui, nedaroma įtaka taip, kad būtų paveikta žiniasklaidos paslaugų teikėjo atsakomybė ir redakcinis nepriklausomumas;

a)  jokiomis aplinkybėmis jų turiniui, o televizijos programų transliavimo atveju – jų rodymo laikui, nedaroma įtaka taip, kad būtų paveikta žiniasklaidos paslaugų teikėjo atsakomybė ir redakcinis nepriklausomumas;

b)  jomis tiesiogiai neskatinama pirkti ar nuomoti prekių ar paslaugų;

b)  jomis tiesiogiai neskatinama pirkti ar nuomoti prekių ar paslaugų;

 

ba)  jose nėra nepagrįstai didinamas konkretaus produkto pastebimumas;

c)  žiūrovai aiškiai informuojami apie prekių rodymą.

c)  žiūrovai aiškiai informuojami apie prekių rodymą.

Kad žiūrovas nebūtų klaidinamas, apie prekių rodymą aiškiai informuojama programos pradžioje ir pabaigoje, taip pat atnaujinus programos rodymą po reklamos pertraukos.

Programos, kuriose rodomi produktai, turi būti tinkamai ir aiškiai identifikuojamos programos pradžioje ir pabaigoje.

Darydamos išimtį valstybės narės gali netaikyti c punkte išdėstytų reikalavimų, jei konkrečios programos nekūrė arba neužsakė sukurti pats žiniasklaidos paslaugų teikėjas arba su žiniasklaidos paslaugų teikėju susijusi bendrovė.

Darydamos išimtį valstybės narės gali netaikyti c punkte išdėstytų reikalavimų, jei konkrečios programos nekūrė arba neužsakė sukurti pats žiniasklaidos paslaugų teikėjas arba su žiniasklaidos paslaugų teikėju susijusi bendrovė.

4.  Bet kokiu atveju programose nerodomos šios prekės:

4.  Bet kokiu atveju programose nerodomos šios prekės:

a)  tabako gaminiai ar cigaretės arba įmonių, kurių pagrindinė veikla yra cigarečių ir kitų tabako gaminių gamyba arba pardavimas, produktai;

a)  tabako gaminiai, cigaretės ar elektroninės cigaretės arba įmonių, kurių pagrindinė veikla yra cigarečių, elektroninių cigarečių ar kitų tabako gaminių gamyba arba pardavimas, produktai;

b)  konkretūs vaistiniai preparatai ar medicininis gydymas, kurie toje valstybėje narėje, kurios jurisdikcijai priklauso žiniasklaidos paslaugų teikėjas, galimi tik pagal receptus.“

b)  konkretūs vaistai ar medicininio gydymo būdai, valstybėje narėje, kurios jurisdikcijai priklauso žiniasklaidos paslaugų teikėjas, galimi tik pagal receptus.“

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 14 punktas

Direktyva 2010/13/ES

12 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

14)  12 straipsnis perkeliamas į III skyrių ir pakeičiamas taip:

14)  12 straipsnis išbraukiamas.

12 straipsnis

 

Valstybės narės imasi tinkamų priemonių, kad jų jurisdikcijai priklausančių žiniasklaidos paslaugų teikėjų programos, kurios gali rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam nepilnamečių vystymuisi, būtų teikiamos tik taip, kad nepilnamečiai jų paprastai negalėtų girdėti ar matyti. Tokios priemonės, be kita ko, gali būti transliavimo laiko parinkimas, amžiaus tikrinimo priemonės ar kitos techninės priemonės. Jos turi būti proporcingos galimai programos žalai.

 

Žalingiausiam turiniui, toks kaip savitikslis smurtas ir pornografija, taikomos griežčiausios priemonės, tokios kaip šifravimas ir veiksminga tėvų kontrolė.;

 

Pagrindimas

Žr. -2 straipsnį, 32 pakeitimą.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 15 punktas

Direktyva 2010/13/ES

13 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad jų jurisdikcijoje užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai bent 20 proc. savo katalogų sudarytų iš Europos kūrinių ir užtikrintų tų kūrinių pastebimumą.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad jų jurisdikcijoje užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai bent 30 proc. savo katalogų sudarytų iš Europos kūrinių ir užtikrintų tų kūrinių pastebimumą. Ši kvota apima kūrinius oficialiomis teritorijos, kurioje jie platinami, kalbomis.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 15 punktas

Direktyva 2010/13/ES

13 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės gali reikalauti, kad jų jurisdikcijose veikiantys užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai finansiškai prisidėtų prie Europos kūrinių gamybos, be kita ko, tiesioginėmis investicijomis į turinį ir įnašais į nacionalinius fondus. Valstybės narės gali reikalauti, kad tokius įnašus mokėtų užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai, kurie orientuojasi į jų nacionalines auditorijas, nors yra įsisteigę kitose valstybėse narėse. Šiuo atveju finansinis įnašas grindžiamas tik pajamomis, gautomis valstybėse narėse, į kurias orientuotas paslaugų teikėjas. Jei valstybė, kurioje įsisteigęs paslaugų teikėjas, nustato finansinį įnašą, ji atsižvelgia į visus finansinius įnašus, kurie nustatyti valstybėse narėse, į kuriuos jis orientuotas. Bet koks finansinis įnašas turi atitikti Sąjungos teisę, ypač valstybės pagalbos taisykles.

2.  Valstybės narės gali reikalauti, kad jų jurisdikcijose įsisteigę užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai finansiškai prisidėtų prie Europos kūrinių gamybos, atsižvelgiant į kultūrų ir kalbų įvairovę teritorijoje, kurioje jie veikia arba teikia savo paslaugą, be kita ko, tiesioginėmis investicijomis į turinį ir įnašais į nacionalinius fondus. Valstybės narės gali reikalauti, kad tokius įnašus mokėtų užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai, kurie orientuojasi į jų nacionalines auditorijas, nors nėra jose įsisteigę. Šiuo atveju finansinis įnašas grindžiamas tik pajamomis, gautomis iš užsakomųjų paslaugų valstybėse narėse, į kurias orientuotas paslaugų teikėjas. Jei valstybė, kurioje įsisteigęs paslaugų teikėjas, nustato finansinį įnašą, ji atsižvelgia į visus finansinius įnašus, kurie nustatyti valstybėse narėse, į kuriuos jis orientuotas. Bet koks finansinis įnašas turi atitikti Sąjungos teisę, ypač valstybės pagalbos taisykles.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 15 punktas

Direktyva 2010/13/ES

13 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Nuo 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų valstybės narės atleidžia paslaugų teikėjus, kurių apyvarta arba auditorija maža, jei tai mažos įmonės ir mikroįmonės. Valstybės narės gali nekelti tokių reikalavimų tais atvejais, kai jie neįgyvendinami arba nepagrįsti dėl audiovizualinės žiniasklaidos užsakomųjų paslaugų pobūdžio ar temos.

5.  Nuo 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų valstybės narės atleidžia paslaugų teikėjus, kurių apyvarta arba auditorija maža, jei tai mažos įmonės ir mikroįmonės arba nepriklausomi prodiuseriai. Valstybės narės taip pat nekelia tokių reikalavimų tais atvejais, kai jie neįgyvendinami arba nepagrįsti dėl audiovizualinės žiniasklaidos užsakomųjų paslaugų pobūdžio ar temos.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 15 a punktas (naujas)

Direktyva 2010/13/ES

19 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

15a)  19 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1.  Televizijos reklama ir teleparduotuvė yra lengvai atpažįstamos ir atskiriamos nuo redakcinio programos turinio. Nedarant poveikio naujų reklamos technologijų naudojimui, televizijos reklama ir teleparduotuvė optinėmis ir (arba) akustinėmis ir (arba) erdvinėmis priemonėmis yra pakankamai atskiriamos nuo kitų programos dalių.

„1.  Televizijos reklama ir teleparduotuvė yra lengvai atpažįstamos ir atskiriamos nuo redakcinio programos turinio. Nedarant poveikio naujų reklamos technologijų naudojimui, televizijos reklama ir teleparduotuvė optinėmis ir (arba) akustinėmis ir (arba) erdvinėmis priemonėmis yra aiškiai atskiriamos nuo kitų programos dalių.“

(Šiuo pakeitimu siekiama pakeisti dabartinio akto nuostatą – 19 straipsnio 1 dalį, kuri Komisijos pasiūlyme nenurodoma.)

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 15 b punktas (naujas)

Direktyva 2010/13/ES

19 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

15b)  19 straipsnio 2 dalis pakeičiamas taip:

2.  Atskiri reklamos ir teleparduotuvės intarpai, išskyrus sporto renginių perdavimo metu, turi likti išimtimi.

„2.  Atskiri reklamos ir teleparduotuvės intarpai leistini sporto renginių metu. Išskyrus sporto renginius, atskiri reklamos ir teleparduotuvės intarpai leistini tik 20 straipsnio 2 dalyje nurodytomis sąlygomis.“

(Šiuo pakeitimu siekiama pakeisti dabartinio akto nuostatą – 19 straipsnio 2 dalį, kuri Komisijos pasiūlyme nenurodoma.)

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 16 punktas

Direktyva 2010/13/ES

20 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

16)  20 straipsnio 2 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

16)  20 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

Transliuojant televizijos filmus (išskyrus kelių serijų filmus, serialus ir dokumentinius filmus), kinematografijos kūrinius ir naujienų programas, televizijos reklama ir (arba) teleparduotuvė gali būti rodomos vieną kartą per kiekvieną programoje nustatytą ne trumpesnį kaip 20 minučių laikotarpį.

Transliuojant televizijos filmus (išskyrus kelių serijų filmus, serialus ir dokumentinius filmus), kinematografijos kūrinius ir naujienų programas televizijos reklama ir (arba) teleparduotuvė gali būti rodomos vieną kartą per kiekvieną programoje nustatytą ne trumpesnį kaip 30 minučių laikotarpį. Transliuojant vaikams skirtas programas, televizijos reklama gali būti rodoma vieną kartą per kiekvieną programoje nustatytą ne trumpesnį kaip 30 minučių laikotarpį, jeigu numatoma programos trukmė yra ilgesnė nei 30 minučių. Teleparduotuvių transliacija per vaikams skirtas programas draudžiama. Televizijos reklama ar teleparduotuvė negali būti įterpiamos į religines apeigas.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 17 punktas

Direktyva 2010/13/ES

23 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Televizijos reklamos ir teleparduotuvės intarpams skirta dienos laiko dalis nuo 7.00 iki 23.00 neviršija 20 proc.

1.  Televizijos reklamos ir teleparduotuvės intarpams skirta dienos laiko dalis neviršija 20 proc. Valstybės narės lieka laisvos apibrėžti geriausią transliavimo laiką, kurio trukmė neturi viršyti keturių valandų iš eilės laikotarpio. Televizijos reklamos ir teleparduotuvės intarpams skirta laiko dalis neviršija 20 proc. viso geriausio transliavimo laiko.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 17 punktas

Direktyva 2010/13/ES

23 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalis netaikoma:

2.  1 dalis netaikoma:

a)  transliuotojo pranešimams apie savo programas ir su jais tiesiogiai susijusiems papildomiems produktams arba kitų tai pačiai žiniasklaidos grupei priklausančių subjektų programoms;

a)  savireklamos ir kryžminės reklamos (angl. cross-promotion) pobūdžio transliuotojo pranešimams apie savo programas ir su jais tiesiogiai susijusiems papildomiems produktams ir audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms arba tai pačiai transliuotojų grupei priklausančių subjektų programoms, produktui ir paslaugoms;

b)  rėmimo pranešimams;

b)  rėmimo pranešimams;

c)  prekių rodymui;

c)  prekių rodymui;

 

ca)  pranešimams apie viešąsias paslaugas ir kreipimąsi dėl labdaros;

 

cb)  neutraliems kadrams, kurie naudojami siekiant atskirti redakcinį turinį nuo audiovizualinių komercinių pranešimų ir audiovizualinius komercinius pranešimus vienus nuo kitų;

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 19 punktas

Direktyva 2010/13/ES

28 a straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nepažeisdamos Direktyvos 2000/31/EB 14 ir 15 straipsnių, valstybės narės užtikrina, kad vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugų teikėjai imtųsi tinkamų priemonių:

1.  Nepažeisdamos Direktyvos 2000/31/EB 14 ir 15 straipsnių, valstybės narės užtikrina, kad vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugų teikėjai imtųsi tinkamų, proporcingų ir veiksmingų priemonių:

a)  apsaugoti nepilnamečius nuo turinio, kuris gali rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam jų vystymuisi;

a)  apsaugoti visus piliečius nuo turinio, kuriuo kurstoma pažeisti žmogaus orumą, arba nuo turinio, kuriuo kurstomas smurtas ar neapykanta asmenims ar asmenų grupėms, apibrėžiamiems nurodant tautybę, lytį, rasę, odos spalvą, etninę ar socialinę kilmę, genetines ypatybes, kalbą, religiją ar tikėjimą, politines ar bet kokias kitas pažiūras, priklausymą tautinei mažumai, nuosavybę, gimimo aplinkybes, negalią, amžių, lytį, lyties raišką, lytinę tapatybę, lytinę orientaciją, gyvenimo šalyje statusą ar sveikatą;

b)  apsaugoti visus piliečius nuo smurto ar neapykantos kurstymo prieš asmenų grupę, apibrėžiamą nurodant lytį, rasę, odos spalvą, religiją, kilmę, tautinę ar etninę kilmę, ar tokios grupės narį.

b)  apsaugoti nepilnamečius nuo turinio, kuris gali rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam jų vystymuisi.

2.  Tos priemonės, kai tinka, – tai:

2.  Tos priemonės, kai tinka, – tai:

a)  vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjų sąlygose apibrėžti ir taikyti smurto ir neapykantos kurstymo sąvokas, nurodytas 1 dalies b punkte, ir turinio, kuris gali rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam nepilnamečių vystymuisi, sąvoką, laikantis atitinkamai 6 ir 12 straipsnių;

a)  vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjų sąlygose apibrėžti ir taikyti smurto ir neapykantos kurstymo sąvokas, nurodytas 1 dalies a punkte, ir turinio, kuris gali rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam nepilnamečių vystymuisi, sąvoką, laikantis atitinkamai 6 straipsnio a ir b punktų ir 6a straipsnio. Pagal 1 dalį valstybės narės užtikrina, kad sąlygomis grindžiamas priemones būtų leidžiama taikyti tik tuo atveju, jei nacionalinėse procedūrinėse taisyklėse numatyta galimybė naudotojams, sužinojus apie tokias priemones, ginti savo teises teisme;

b)  sukurti ir taikyti mechanizmus, kuriais naudodamiesi vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformų naudotojai atitinkamam vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjui praneštų ir pažymėtų 1 dalyje nurodytą turinį, kuris laikomas jo platformoje;

b)  sukurti ir taikyti skaidrius ir paprastus naudoti mechanizmus, kuriais naudodamiesi vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformų naudotojai atitinkamam vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjui praneštų ir pažymėtų 1 dalyje nurodytą turinį, kuris pateikiamas jo platformoje;

 

ba)  sukurti ir taikyti sistemas, kuriomis vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjai paaiškina vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformų naudotojams, kokį rezultatą davė b punkte nurodytas pranešimas ir pažymėjimas.

c)  sukurti ir vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformų naudotojams taikyti amžiaus tikrinimo priemones turinio, kuris gali rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam nepilnamečių vystymuisi, atžvilgiu;

c)  sukurti ir vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformų naudotojams taikyti amžiaus tikrinimo priemones turinio, kuris gali rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam nepilnamečių vystymuisi, atžvilgiu; taikant tokias sistemas neturi būti jokio papildomo asmens duomenų tvarkymo ir jomis neturi būti pažeidžiamas Reglamento (ES) 2016/679 8 straipsnis;

d)  sukurti ir taikyti sistemas, leidžiančias vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos naudotojams reitinguoti 1 dalyje nurodytą turinį;

d)  sukurti ir taikyti lengvas naudoti sistemas, leidžiančias vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos naudotojams reitinguoti 1 dalyje nurodytą turinį;

e)  sukurti tėvų kontrolės sistemas turinio, kuris gali rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam nepilnamečių vystymuisi, atžvilgiu;

e)  sukurti galutinių naudotojų valdomas ir šioje bei 3 dalyse nurodytoms priemonėms proporcingas tėvų kontrolės sistemas turinio, kuris gali rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam nepilnamečių vystymuisi, atžvilgiu; reguliavimo institucijos ir (arba) įstaigos pateikia gaires, kurios būtinos siekiant užtikrinti, kad taikant priemones būtų paisoma saviraiškos laisvės ir kad jos apimtų reikalavimą informuoti naudotojus;

f)  sukurti ir taikyti sistemas, kuriomis vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjai paaiškina vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformų naudotojams, kokį rezultatą davė b punkte nurodytas pranešimas ir pažymėjimas.

f)  sukurti ir taikyti skaidrias, lengvas naudoti ir veiksmingas vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjų ir jos naudotojų ginčų, susijusių su b–f punktuose nurodytų priemonių įgyvendinimu nagrinėjimo ir sprendimo procedūras.

Kas yra 1 dalies tinkama priemonė, nustatoma atsižvelgiant į svarstomo turinio pobūdį, žalą, kurią jis gali sukelti, saugotinų asmenų kategorijos savybes, paliečiamas teises ir teisėtus interesus, be kita ko, vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjų ir naudotojų, kurie sukūrė ir (arba) įkėlė turinį, ir viešąjį interesą.

2a.  Kas yra 1 dalies tinkama priemonė, nustatoma atsižvelgiant į svarstomo turinio pobūdį, žalą, kurią jis gali sukelti, saugotinų asmenų kategorijos savybes, paliečiamas teises ir teisėtus interesus, be kita ko, vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjų ir naudotojų, kurie įkėlė turinį, ir viešąjį interesą. Atitinkamomis priemonėmis užtikrinama saviraiškos ir informacijos laisvė ir žiniasklaidos pliuralizmas. Žalingiausiam turiniui taikomos griežčiausios priemonės. Tokios priemonės nesudaro sąlygų kurti jokių ex ante kontrolės priemonių ar filtruoti įkeliamą turinį.

3.  1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių įgyvendinimo tikslais valstybės narės skatina bendrą reguliavimą, kaip nustatyta 4 straipsnio 7 dalyje.

3.  1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių įgyvendinimo tikslais valstybės narės ir Komisija skatina ir palengvina savireguliaciją ir bendrą reguliavimą, kaip nustatyta 4 straipsnio 7 ir 7a dalyse, užtikrindama, kad elgesio kodeksai atitiktų šios direktyvos nuostatas ir juose būtų visapusiškai laikomasi Pagrindinių teisių chartijoje nustatytų teisių, laisvių ir principų, ypač jos 52 straipsnio nuostatų.

 

Valstybės narės užtikrina, kad vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjai, laikydamiesi 1 dalyje nurodytų priemonių, vykdytų ir skelbtų reguliarius savo veiklos rezultatų auditus.

4.  Valstybės narės sukuria reikiamus mechanizmus 2 ir 3 dalyse nurodytų priemonių, kurių ėmėsi vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjai, tinkamumui įvertinti. Valstybės narės paveda šią užduotį pagal 30 straipsnį paskirtoms institucijoms.

4.  Valstybės narės sukuria reikiamus mechanizmus, kuriuos taikant būtų vertinami taikomų priemonių rezultatai ir veiksmingumas, atsižvelgiant į jų teisėtumą, skaidrumą, būtinumą, veiksmingumą ir proporcingumą, ir už juos atsiskaitoma. Valstybės narės paveda šią užduotį pagal 30 straipsnį paskirtoms institucijoms. Reguliavimo institucijos ir (arba) įstaigos pateikia gaires, kurios būtinos siekiant užtikrinti, kad taikant priemones būtų paisoma saviraiškos laisvės ir kad jos apimtų reikalavimą informuoti naudotojus;

5.  Valstybės narės vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjams netaiko griežtesnių priemonių, negu nurodytosios 1 ir 2 dalyse. Valstybėms narėms lieka teisė nustatyti griežtesnes priemones neteisėto turinio atžvilgiu. Jos tvirtina tokias priemones, laikydamosi sąlygų, nustatytų galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose, tokiuose kaip, atitinkamai, Direktyvos 2000/31/EB 14 ir 15 straipsniai arba Direktyvos 2011/93/ES 25 straipsnis.

5.  8 straipsnis taikomas vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjams.

 

5a.  Valstybės narės numato, kad rėmimas arba komerciniai audiovizualiniai pranešimai, kuriais prekiauja, parduoda ar tvarko vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjai, atitiktų 9–10 straipsnių reikalavimus.

 

Nepažeisdamos Direktyvos 2000/31/EB 14 ir 15 straipsnių, valstybės narės numato, kad vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformose būtų reikalaujama, kad naudotojai, kurie įkelia turinį, deklaruotų, ar tame turinyje yra reklamos, remiamo turinio ar prekių rodymo.

 

Valstybės narės reikalauja, kad vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos užtikrintų, kad paslaugos gavėjai būtų aiškiai informuojami apie deklaruotą ar žinomą turinį, kuriame yra reklamos, remiamo turinio ar prekių rodymo.

6.  Valstybės narės užtikrina, kad, sprendžiant naudotojų ir vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjų ginčus, susijusius su 1 ir 2 dalyse nurodytų tinkamų priemonių taikymu, veiktų skundų nagrinėjimo ir teisių gynimo mechanizmai.

 

7.  Komisija ir ERGA skatina vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjus keistis geriausia patirtimi apie bendro reguliavimo sistemas visoje Sąjungoje. Kai tinka, Komisija palengvina Sąjungos elgesio kodekso rengimą.

7.  Komisija ir ERGA skatina vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjus keistis geriausia patirtimi savireguliavimo ir bendro reguliavimo sistemų visoje Sąjungoje klausimais. Kai tinka, Komisija palengvina Sąjungos elgesio kodekso rengimą.

8.  Vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjai arba, kai tinka, tiems paslaugų teikėjams šioje srityje atstovaujančios organizacijos pateikia Komisijai Sąjungos elgesio kodeksų projektus ir galiojančių Sąjungos elgesio kodeksų pakeitimus. Komisija gali paprašyti ERGA pateikti nuomonę apie tų elgesio kodeksų projektus, pakeitimus ar papildymus. Komisija gali tinkamai populiarinti tuos elgesio kodeksus.

8.  Vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjai arba, kai tinka, tiems paslaugų teikėjams šioje srityje atstovaujančios organizacijos pateikia Komisijai Sąjungos elgesio kodeksų projektus ir galiojančių Sąjungos elgesio kodeksų pakeitimus. Komisija gali paprašyti ERGA pateikti nuomonę apie tų elgesio kodeksų projektus, pakeitimus ar papildymus. Komisija, siekdama skatinti keitimąsi geriausia patirtimi, skelbia tuos elgesio kodeksus.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 19 punktas

Direktyva 2010/13/ES

28 b straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės perduoda Komisijai jų teritorijose įsisteigusių vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjų sąrašą ir praneša apie Direktyvos 2000/31/EB 3 straipsnio 1 dalyje ir 1 dalyje nurodytus kriterijus, kuriais remiantis nustatyta jų jurisdikcija. Jos sąrašą reguliariai atnaujina. Komisija užtikrina, kad kompetentingos nepriklausomos reguliavimo institucijos galėtų gauti šią informaciją.

2.  Valstybės narės perduoda Komisijai jų teritorijose įsisteigusių arba laikomų įsisteigusiais pagal 1 dalyje nurodytus kriterijus, kuriais remiantis nustatyta jų jurisdikcija, vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjų sąrašą. Jos sąrašą reguliariai atnaujina. Komisija užtikrina, kad kompetentingos nepriklausomos reguliavimo institucijos ir (arba) įstaigos bei visuomenė galėtų lengvai ir veiksmingai gauti šią informaciją.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 19 punktas

Direktyva 2010/13/ES

28 b straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Kai taikydamos 1 dalį atitinkamos valstybės narės nesutaria, kuriai valstybei narei tenka jurisdikcija, jos be nepagrįsto delsimo apie tai praneša Komisijai. Komisija gali paprašyti, kad ERGA pareikštų nuomonę šiuo klausimu per 15 darbo dienų po Komisijos prašymo pateikimo.

Pagrindimas

Kadangi paprastai vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos skirtos visos Sąjungos auditorijai, šios direktyvos tikslu nustatant kompetentingas valstybes nares tarp valstybių narių gali kilti nesutarimų. Todėl Komisija, kaip ir dėl kitų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų pagal 3 straipsnį, turėtų turėti galimybę imtis veiksmų, siekdama nustatyti valstybę narę, kuriai tenka jurisdikcija.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 19 a punktas (naujas)

Direktyva 2010/13/ES

28 c straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

19a)  Įterpiamas šis 28 c straipsnis:

 

„28c straipsnis

 

Valstybės narės užtikrina, kad jų jurisdikcijai priklausantis vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjas sudarytų naudotojams galimybę lengvai, tiesiogiai ir nuolat gauti bent tokią informaciją:

 

a)  pavadinimą;

 

b)  geografinį adresą, kuriuo jis yra įsisteigęs;

 

c)  duomenis, įskaitant jo elektroninio pašto ar interneto svetainės adresą, kurie sudarytų sąlygas greitai, tiesiogiai ir veiksmingai į jį kreiptis;

 

d)  kurios valstybės narės jurisdikcijai jis priklauso ir kurios kompetentingos reguliavimo institucijos ir (arba) įstaigos arba priežiūros įstaigos yra atsakingos.“;

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 19 b punktas (naujas)

Direktyva 2010/13/ES

29 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

19b)  29 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

„29 straipsnis

„29 straipsnis

1.  Įsteigiamas Komisijos globojamas ryšių komitetas. Jį sudaro valstybių narių kompetentingų institucijų atstovai. Komitetui pirmininkauja Komisijos atstovas; komitetas susirenka jo iniciatyva arba valstybės narės delegacijos prašymu.

1.  Įsteigiamas Komisijos globojamas ryšių komitetas. Jį sudaro valstybių narių kompetentingų institucijų ar įstaigų atstovai ir kas trejus metus paskiriami keturi Europos Parlamento nariai, kurie dalyvauja kaip stebėtojai. Komitetui pirmininkauja Komisijos atstovas; komitetas susirenka jo iniciatyva arba valstybės narės delegacijos prašymu. Ryšių komitete raginama užtikrinti lyčių lygybę.

2.  Ryšių komiteto uždaviniai yra šie:

2.  Ryšių komiteto uždaviniai yra šie:

a)  padėti veiksmingai įgyvendinti šią direktyvą reguliariai konsultuojantis dėl visų su jos taikymu susijusių praktinių problemų, visų pirma kylančių taikant 2 straipsnį, bei aptariant visus kitus reikalus, dėl kurių keistis nuomonėmis laikoma naudinga;

a)  padėti veiksmingai įgyvendinti šią direktyvą reguliariai konsultuojantis dėl visų su jos taikymu susijusių praktinių problemų, visų pirma kylančių taikant 2 straipsnį, bei aptariant visus kitus reikalus, dėl kurių keistis nuomonėmis laikoma naudinga;

b)  pateikti nuomones savo iniciatyva arba pateikti nuomones, kurių prašo Komisija, dėl šios direktyvos taikymo valstybėse narėse;

b)  pateikti nuomones savo iniciatyva arba pateikti nuomones, kurių prašo Komisija, dėl šios direktyvos taikymo valstybėse narėse;

c)  tapti nuomonių keitimosi forumu svarstant, kokie klausimai turėtų būti aptarti ataskaitose, kurias valstybės narės turi pateikti pagal 16 straipsnio 3 dalį ir kokia metodologija jose turėtų būti vadovaujamasi;

c)  tapti nuomonių keitimosi forumu svarstant, kokie klausimai turėtų būti aptarti ataskaitose, kurias valstybės narės turi pateikti pagal 16 straipsnio 3 dalį ir kokia metodologija jose turėtų būti vadovaujamasi;

d)  aptarti reguliarių konsultacijų, kurias Komisija rengia su transliuotojų organizacijų atstovais, laidų kūrėjais, vartotojais, gamybininkais, paslaugų tiekėjais, profesinėmis sąjungomis ir kūrybine bendruomene, rezultatus;

d)  aptarti reguliarių konsultacijų, kurias Komisija rengia su transliuotojų organizacijų atstovais, laidų kūrėjais, vartotojais, gamybininkais, paslaugų tiekėjais, profesinėmis sąjungomis ir kūrybine bendruomene, rezultatus;

e)  padėti valstybėms narėms ir Komisijai keistis informacija apie padėtį ir pokyčius reguliavimo veikloje, susijusioje su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis, atsižvelgiant į Sąjungos audiovizualinę politiką ir atitinkamus pokyčius technikos srityje;

e)  padėti valstybėms narėms ir Komisijai keistis informacija apie padėtį ir pokyčius reguliavimo veikloje, susijusioje su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis, atsižvelgiant į Sąjungos audiovizualinę politiką ir atitinkamus pokyčius technikos srityje;

f)  ištirti visus pokyčius, vykstančius sektoriuje, dėl kurio veiklos būtų naudinga keistis nuomonėmis.“

f)  ištirti visus pokyčius, vykstančius sektoriuje, dėl kurių būtų naudinga keistis nuomonėmis, ir teikti Komisijai nuomones dėl šių pokyčių.“

(Šiuo pakeitimu siekiama iš dalies pakeisti galiojančio teisės akto nuostatą – 29 straipsnį –, kuri Komisijos pasiūlyme nenurodoma.)

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Direktyva 2010/13/ES

30 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„30 straipsnis

„30 straipsnis

1.  Kiekviena valstybė narė paskiria vieną ar daugiau nepriklausomų nacionalinių reguliavimo institucijų. Valstybės narės užtikrina, kad jos būtų teisiškai atskirtos ir funkciškai nepriklausomos nuo visų kitų viešųjų ar privačiųjų įstaigų. Tai nedaro poveikio valstybių narių galimybei įsteigti skirtingus sektorius kontroliuojančias reguliavimo įstaigas.

1.  Kiekviena valstybė narė paskiria vieną ar kelias [...] nacionalines reguliavimo institucijas ir (arba) įstaigas. Valstybės narės užtikrina, kad jos būtų funkciškai ir faktiškai nepriklausomos nuo jų atitinkamų vyriausybių ir bet kokių kitų viešųjų ar privačiųjų įstaigų. Tai nedaro poveikio valstybių narių galimybei įsteigti skirtingus sektorius kontroliuojančias reguliavimo įstaigas.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės reguliavimo institucijos savo įgaliojimus vykdytų nešališkai, skaidriai ir vadovaudamosi šios direktyvos tikslais, visų pirma, žiniasklaidos pliuralizmu, kultūrų įvairove, vartotojų apsauga, vidaus rinka ir sąžiningos konkurencijos skatinimu.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės reguliavimo institucijos ir (arba) įstaigos savo įgaliojimus vykdytų nešališkai, skaidriai ir vadovaudamosi šios direktyvos tikslais, visų pirma, žiniasklaidos pliuralizmu, kultūrų ir kalbų įvairove, vartotojų apsauga, prieinamumu, nediskriminavimu, vidaus rinka ir sąžiningos konkurencijos skatinimu. Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės reguliavimo institucijos ir (arba) įstaigos nedarytų ex ante įtakos redakciniams sprendimams, pasirinkimams ar formatams. Jų užduotys apsiriboja stebėjimu, kaip įgyvendinama ši direktyva, taikoma nacionalinė teisė ir vykdomos teisės aktais nustatytos prievolės.

Nacionalinės reguliavimo institucijos iš jokio subjekto nesiekia gauti ir nepriima jokių nurodymų dėl joms pagal nacionalinės teisės aktus, kuriais įgyvendinami Sąjungos teisės aktai, pavestų užduočių vykdymo. Tai nekliudo vykdyti jų priežiūrą pagal nacionalinę konstitucinę teisę.

Nacionalinės reguliavimo institucijos ir (arba) įstaigos iš jokio subjekto nesiekia gauti ir nepriima jokių nurodymų dėl joms pagal nacionalinės teisės aktus, kuriais įgyvendinami Sąjungos teisės aktai, pavestų užduočių vykdymo. Tai nekliudo vykdyti jų priežiūrą pagal nacionalinę konstitucinę teisę.

3.  Teisės aktuose aiškiai apibrėžiama nepriklausomų reguliavimo institucijų kompetencija, įgaliojimai ir atskaitomybės tvarka.

3.  Teisės aktuose aiškiai apibrėžiama nepriklausomų reguliavimo institucijų ir (arba) įstaigų kompetencija, įgaliojimai ir atskaitomybės tvarka.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų pakankamus vykdymo užtikrinimo įgaliojimus, kad galėtų tinkamai vykdyti savo funkcijas.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės reguliavimo institucijos ir (arba) įstaigos turėtų pakankamus vykdymo užtikrinimo įgaliojimus, kad galėtų tinkamai vykdyti savo funkcijas.

 

4a.  Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės reguliavimo institucijos ir (arba) įstaigos paskirtų vieną viešai prieinamą informacijos centrą informacijai 7 straipsnyje nurodytais prieinamumo klausimais teikti ir šios srities skundams nagrinėti.

5.  Nacionalinės reguliavimo institucijos vadovas arba kolegialaus organo, vykdančio tą funkciją nacionalinėje reguliavimo institucijoje, nariai gali būti atleisti tik tuo atveju, jei nebeatitinka jų pareigoms eiti reikalingų sąlygų, iš anksto nustatytų nacionaliniuose teisės aktuose. Sprendimas dėl atleidimo skelbiamas viešai, ir pateikiamas atleidimo pagrindas.

5.  Valstybės narės nacionalinės teisės aktuose nustato nacionalinės reguliavimo institucijos ir (arba) įstaigos vadovo arba kolegialaus organo, vykdančio tą funkciją, narių skyrimo sąlygas ir procedūras, be kita ko, jų įgaliojimų trukmę. Nesibaigus įgaliojimų vykdymui daromi pakeitimai tinkamai pagrindžiami, apie juos pranešama iš anksto ir jie viešai paskelbiami. Procedūros turi būti skaidrios, nediskriminacinės ir jomis užtikrinamas reikiamo laipsnio nepriklausomumas.

6.  Valstybės narės užtikrina, kad nepriklausomos nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų atskirus metinius biudžetus. Biudžetai skelbiami viešai. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų pakankamus finansinius ir žmogiškuosius išteklius, kurie joms leistų atlikti gautas užduotis, aktyviai dalyvauti ERGA veikloje ir prie jos prisidėti.

6.  Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės reguliavimo institucijos ir (arba) įstaigos turėtų atskirus metinius biudžeto asignavimus, kurie joms leistų atlikti skirtas užduotis, aktyviai dalyvauti ERGA veikloje ir prie jos prisidėti. Biudžetai skelbiami viešai.

7.  Valstybės narės užtikrina, kad nacionaliniu lygmeniu veiktų efektyvūs mechanizmai, pagal kuriuos bet kuris naudotojas ar žiniasklaidos paslaugų teikėjas arba vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjas, kuris patyrė nacionalinės reguliavimo institucijos sprendimo poveikį, turėtų teisę apeliacine tvarka apskųsti tą sprendimą apeliacijos institucijai. Apeliacijos institucija turi būti nepriklausoma nuo apeliacijos bylos šalių.

7.  Valstybės narės užtikrina, kad nacionaliniu lygmeniu veiktų efektyvūs mechanizmai, pagal kuriuos bet kuris paslaugos gavėjas, kurio teisės tiesiogiai pažeidžiamos dėl audiovizualinio turinio, ar audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjas arba vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjas, kuris patyrė nacionalinės reguliavimo institucijos ir (arba) įstaigos sprendimo poveikį, turėtų teisę apeliacine tvarka apskųsti tą sprendimą apeliacijos institucijai. Apeliacijos institucija turi būti nepriklausoma nuo apeliacijos bylos šalių.

Ši apeliacijos institucija, kuri turėtų būti teismas, privalo turėti atitinkamų žinių, kad galėtų veiksmingai atlikti savo funkcijas. Valstybės narės užtikrina, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į bylos esmę ir kad veiktų veiksmingas apeliacijų mechanizmas.

Ši apeliacijos institucija, kuri turėtų būti teismas, privalo turėti atitinkamų žinių, kad galėtų veiksmingai atlikti savo funkcijas. Valstybės narės užtikrina, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į bylos esmę ir kad veiktų veiksmingas apeliacijų mechanizmas.

Kol nagrinėjamas apeliacinis skundas, galioja nacionalinės reguliavimo institucijos sprendimas, išskyrus tuos atvejus, kai pagal nacionalinę teisę nustatomos laikinosios priemonės.“

Kol nagrinėjamas apeliacinis skundas, galioja nacionalinės reguliavimo institucijos sprendimas, išskyrus tuos atvejus, kai pagal nacionalinę teisę nustatomos laikinosios priemonės.“

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 22 punktas

Direktyva 2010/13/ES

30 a straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„30 a straipsnis

„30 a straipsnis

1.  Įsteigiama Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupė (ERGA).

1.  Įsteigiama Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupė (ERGA).

2.  Ją sudaro audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų srities nacionalinės nepriklausomos reguliavimo institucijos. Joms atstovauja nacionalinių reguliavimo institucijų vadovai arba paskirti aukšto lygio atstovai, kuriems tenka pirminė atsakomybė už audiovizualinių žiniasklaidos paslaugų priežiūrą, o kai nacionalinių reguliavimo institucijos nėra – kiti pagal jų procedūras atrinkti atstovai. Grupės posėdžiuose dalyvauja Komisijos atstovas.

2.  Ją sudaro audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų srities nacionalinės reguliavimo institucijos ir (arba) įstaigos, kurios gali apimti audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų srityje visapusiškai kompetentingas regionines nepriklausomas reguliavimo įstaigas ir institucijas. Joms atstovauja nacionalinių reguliavimo institucijų vadovai arba paskirti aukšto lygio atstovai, kuriems tenka pirminė atsakomybė už audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų priežiūrą, o kai nacionalinės reguliavimo institucijos ir (arba) įstaigos nėra – kiti pagal jų procedūras atrinkti atstovai. Grupės posėdžiuose dalyvauja Komisijos atstovas.

3.  ERGA keliami šie uždaviniai:

3.  ERPF vykdo šias užduotis:

a)  konsultuoti Komisiją ir padėti jai užtikrinti nuoseklų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliavimo sistemos įgyvendinimą visose valstybėse narėse;

a)  konsultuoti Komisiją ir, jai paprašius, padėti jai vykdyti jos užduotį užtikrinti nuoseklų šios direktyvos įgyvendinimą visose valstybėse narėse;

b)  konsultuoti Komisiją ir padėti jai visais Komisijos kompetencijos klausimais, susijusiais su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis. Grupė gali konsultuotis su rinkos dalyviais, vartotojais ir galutiniais naudotojais, kad surinktų reikiamą informaciją, jei to reikia siekiant konsultuoti Komisiją tam tikrais klausimais;

b)  konsultuoti Komisiją ir, jai paprašius, padėti Komisijai jos kompetencijai priklausančiais klausimais, susijusiais su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis;

c)  sudaryti sąlygas keistis audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliavimo sistemos taikymo patirtimi ir geriausia praktika;

c)  sudaryti sąlygas keistis audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliavimo sistemos taikymo patirtimi ir geriausia praktika;

d)  bendradarbiauti ir suteikti nariams informaciją, kurios reikia siekiant taikyti šią direktyvą, ypač jos 3 ir 4 straipsnius;

d)  bendradarbiauti ir suteikti nariams ir ryšių komitetui informaciją, kurios reikia siekiant taikyti šią direktyvą, ypač jos 3, 4 ir 7 straipsnius;

e)  Komisijai paprašius, teikti nuomones 2 straipsnio 5b dalyje, 6a straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje ir 9 straipsnio 4 dalyje nurodytais ir visais kitais su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis susijusiais klausimais, ypač dėl nepilnamečių apsaugos ir neapykantos kurstymo.

e)  Komisijai paprašius, teikti nuomones 2 straipsnio 5b dalyje, 6a straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje ir 9 straipsnio 4 dalyje nurodytais ir visais kitais su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis susijusiais klausimais, ypač dėl nepilnamečių apsaugos ir neapykantos kurstymo.

4.  Komisija įgaliojama įgyvendinimo aktu priimti ERGA darbo tvarkos taisykles.“;

4.  Komisija įgaliojama įgyvendinimo aktu priimti ERGA darbo tvarkos taisykles.

 

4a.  ERGA turi pakankamų finansinių ir žmogiškųjų išteklių, kad galėtų vykdyti savo užduotis. Reguliavimo įstaigos ir (arba) institucijos aktyviai dalyvauja ERGA veikloje ir prie jos prisideda.“;

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 23 punktas

Direktyva 2010/13/ES

33 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne vėliau kaip [data – ne vėliau kaip per ketverius metus nuo priėmimo] ir vėliau kas trejus metus Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui teikia šios direktyvos taikymo ataskaitas.

Ne vėliau kaip [data – ne vėliau kaip per trejus metus nuo priėmimo] ir vėliau kas trejus metus Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui teikia šios direktyvos taikymo ataskaitas ir, prireikus, tolesnius pasiūlymus dėl direktyvos pritaikymo, atsižvelgiant į pokyčius audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų srityje, visų pirma atsižvelgiant į naujausią technologijų pažangą, šio sektoriaus konkurencingumą ir į gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis srities praktikos, politikos ir valstybių narių remiamų papildomų priemonių ataskaitą.

(1)

OL C 0, 0000 0 0, p. 0.

(2)

OL C 0, 0000 0 0, p. 0.


AIŠKINAMOJI DALIS

2016 m. gegužės 25 d. Komisija paskelbė pasiūlymą dėl vadinamosios Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos dalinio keitimo.

Praėjusią kadenciją Europos Parlamentas, ypač CULT komitetas (šiuo klausimu išimtinę kompetenciją turintis komitetas), daug kartų ragino atlikti tokią peržiūrą, atsižvelgiant į sparčius technologijų ir rinkos pokyčius, tai, kad randasi naujų paslaugų teikėjų, taip pat vartotojų elgesio pokyčius – visos šios aplinkybės ištrynė ribas tarp tradicinių ir užsakomųjų paslaugų.

Europos Parlamentas 2016 m. sausio 19 d. rezoliucijoje dėl kuriamo Bendrosios skaitmeninės rinkos akto, 2014 m. kovo 12 d. rezoliucijoje dėl pasirengimo visiškam audiovizualinės aplinkos integravimui, 2013 m. liepos 4 d. rezoliucijoje dėl televizijos su ryšio galimybėmis ir 2013 m. gegužės 22 d. rezoliucijoje dėl Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos taikymo, duodamas aiškių preliminarių tokios peržiūros ženklų, primygtinai ragino Komisiją atnaujinti šią direktyvą.

Taigi, pranešėjos palankiai vertina Komisijos iniciatyvą, pagal kurią siūloma peržiūra šiuo itin svarbiu audiovizualinėms paslaugoms metu.

Pagrindiniai aspektai, kuriuos norėtų aptarti pranešėjos, yra šie:

I. Žiniasklaidos priemonių konvergencija. Nuostatų dėl linijinių ir nelinijinių paslaugų derinimas (-2 straipsnis – -2f straipsnis)

Šios direktyvos peržiūros tikslas – pritaikyti dabartines taisykles prie didėjančios žiniasklaidos rinkų ir technologijų konvergencijos Europoje. Išplečiama direktyvos taikymo sritis – įtraukiamos ne tik tradicinės transliavimo ir užsakomosios paslaugos, bet ir vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos, taip pat vartotojų sukurta vaizdo medžiaga.

Siekiant suderinti šias paslaugas reglamentuojančias nuostatas ir užtikrinti tikrai vienodas veiklos sąlygas, I skyrius buvo pertvarkytas, kad būtų galima nustatyti bendras taisykles, taikomas audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms, vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugoms ir vartotojų sukurtai vaizdo medžiagai. Šio I skyriaus nuostatos taikomos visoms paslaugoms, kurios patenka į šios direktyvos taikymo sritį. Įtraukiami septyni nauji straipsniai (32–38 pakeitimai), juose sujungiama keletas dabartinės direktyvos ir pasiūlymo straipsnių dėl:

–  smurto ar neapykantos kurstymo, diskriminacijos (-2 straipsnis),

–  nepilnamečių apsaugos nuo žalingo turinio (-2a straipsnis),

–  komercinių audiovizualinių pranešimų, rėmimo (-2b straipsnis) ir prekių rodymo (-2c straipsnis),

–  kinematografijos kūrinių apsaugos (-2d straipsnis),

–  paslaugos gavėjų teisės gauti informaciją (-2e straipsnis),

–  savireguliavimo ir bendro reguliavimo, taip pat elgesio kodeksų (-2f straipsnis).

Tokie direktyvos struktūros pokyčiai yra itin svarbūs siekiant užtikrinti kuo didesnį linijinių ir nelinijinių paslaugų suderinimą. Tokiu būdu direktyvoje atsižvelgiama į šiandienos žiniasklaidos priemonių konvergencijos realijas, tačiau taip pat nustatomos sąžiningos taisyklės, taikomos konkurencijai žiniasklaidos rinkose. Labai smarkiai pasikeitus vartotojų elgesiui ir turinio vartojimui, siekiant užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą ir tikrai vienodas veiklos sąlygas, visoms audiovizualinėms paslaugoms, t. y. audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms, remiamai vartotojų sukurtai vaizdo medžiagai ar vartotojų sukurtai vaizdo medžiagai reikėtų nustatyti tokius pačius būtiniausius reikalavimus.

II. Nepilnamečių apsauga

Pranešėjos pageidauja, kad būtų išlaikytas aukštas nepilnamečių apsaugos lygis, išsaugant laipsnišką apsaugą, priklausomai nuo galimų pažeidimų sunkumo, kaip nurodyta -2 straipsnio 1 dalies b punkte ir 2 dalyje (32 pakeitimas).

Pranešėjos norėtų pabrėžti, kad yra techninių priemonių, kuriomis galima nustatyti žalingo turinio turinčią vaizdo medžiagą ir ją pašalinti. Vis dėlto tokios priemonės neturi riboti komunikacinių laisvių. Todėl taikomas pranešimo ir turinio šalinimo principas, kaip nurodyta Direktyvos 2000/31/EB (Elektroninės komercijos direktyva) 14 ir 15 straipsniuose.

III. Savireguliavimo ir bendro reguliavimo elgesio kodeksai

Pranešėjos nepritaria Komisijos pasiūlymui visiškai suderinti vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugas savireguliavimo ir bendro reguliavimo forma. Kadangi direktyva siekiama tik koordinuoti nacionalinę politiką, užtikrinamas būtiniausias suderinimo lygis, o valstybėms narėms suteikiama galimybė nustatyti griežtesnes taisykles.

Siekiant užtikrinti nuoseklumą, -2f straipsnyje (38 pakeitimas) supaprastintas bendro reguliavimo ir savireguliavimo elgesio kodeksų rengimas. Jei valstybė narė įrodo, kad kuris nors elgesio kodeksas yra neveiksmingas, ji gali pati priimti atitinkamą klausimą reglamentuojančius teisės aktus.

IV. Kiekybinės reklamos taisyklės, komerciniai pranešimai ir prekių rodymas

Kiekybinių reklamos taisyklių atžvilgiu reikia daugiau lankstumo.

Siekiant nustatyti intarpams taikomus laiko apribojimus, nors reikia daugiau lankstumo, būtina išlaikyti pakankamą vartotojų apsaugos lygį. Dėl siūlomo 20 proc. dienos limito geriausiu transliavimo laiku žiūrovams gali būti rodoma pernelyg daug reklamos. Todėl pranešėjos siūlo 23 straipsnio 1 dalyje (77 pakeitimas) nustatyti, kad 20.00–23.00 val. būtų taikomi griežtesni apribojimai, nustatant šiam laikui taikomą 20 proc. limitą.

Be to, naujame direktyvos -2c straipsnyje (35 pakeitimas) reikėtų išlaikyti nuostatas dėl nederamo pastebimumo, susijusio su prekių rodymu.

Vis dar reikėtų riboti komercinius pranešimus apie alkoholinius gėrimus, tabako gaminius ir vaistus.

Siekiant užtikrinti aukštesnio lygio apsaugą, elgesio kodeksuose reikėtų susitarti dėl apribojimų, taikomų komerciniams pranešimams apie mitybą.

V. Europos audiovizualinių kūrinių skatinimas

Pranešėjos palankiai vertina Komisijos pasiūlymą stiprinti Europos audiovizualinių kūrinių skatinimą. Užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai turėtų skatinti Europos kūrinių gamybą ir platinimą užtikrindami, kad jų kataloguose bent 30 proc. sudarytų Europos kūriniai ir jie būtų pakankamai pastebimi (75 pakeitimas).

Be to, pranešėjos 21 konstatuojamoje dalyje (16 pakeitimas) siūlo, kad valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų jurisdikcijai priklausantys teisių turėtojai savo audiovizualinį turinį, kurį galima laikyti Europos kūriniu, savo metaduomenyse pažymėtų kaip Europos kūrinį ir padarytų jį prieinamą paslaugų teikėjams, kad šie galėtų lengvai nustatyti, ar kūriniai yra Europos.

VI. Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupė (ERGA)

Pranešėjos vertina ERGA, kaip informacinio ir konsultacinio organo, indėlį. Tačiau jos mano, kad siekiant apsaugoti valstybių narių prerogatyvas, šis organas neturėtų turėti jokių sprendimų priėmimų įgaliojimų. Vietoj to daugiau įgaliojimų reikėtų suteikti ryšių komitetui, įsteigtam pagal dabartinės direktyvos 29 straipsnį (82 pakeitimas).

Ryšių komiteto kompetencija turėtų būti tik priimti sprendimus, taip pat dėl ERGA parengtų nuomonių. Šiuo atveju atitinkamai keičiami -2f straipsnis, 2 straipsnio 5bdalis, 3 straipsnio 4 dalis, 4 straipsnio 1 dalis ir 4 straipsnio 3 dalis (38, 42, 51, 54, 55, 56 ir 57 pakeitimai).

VII. Prieinamumas

Pranešėjos siūlo direktyvos tekste palikti nuostatas dėl prieinamumo. Keičiamas dabartinės direktyvos 7 straipsnis: reikalaujama, kad žiniasklaidos paslaugų teikėjai labiau stengtųsi užtikrinti paslaugų prieinamumą asmenims, turintiems regėjimo ar klausos negalią. Toks prieinamumas turėtų būti užtikrintas iki 2027 m. pabaigos. Siūlomame tekste (67 pakeitimas) atsižvelgiama į JT neįgaliųjų teisių konvenciją, tačiau paliekama pakankamai veiksmų laisvės šiam tikslui pasiekti.

VIII. Kiti aspektai

– Programos, kurių auditorijoje daug vaikų

Pranešėjų nuomone, ši sąvoka (tokia, kokią ją pasiūlė Komisija) nėra nei aiški, nei teisiškai pagrįsta, nes programos, kurios iš pradžių nėra skirtos vaikams, pvz., sporto renginiai ar TV dainų konkursai, gali būti priskiriamos šiai kategorijai.

Pranešėjos siūlo išlaikyti dabartinius terminus „vaikų auditorija“ ir „vaikų programos“ 16 konstatuojamoje dalyje (12 pakeitimas), taip pat -2c straipsnyje, 10 straipsnyje ir 33 straipsnio 2 dalyje (35, 72 ir 94 pakeitimai).

Deramas visuotinės svarbos audiovizualinių žiniasklaidos paslaugų pastebimumas (9a straipsnis)

Siekiant išsaugoti žiniasklaidos pliuralizmą ir įvairovę, valstybės narės turi teisę imtis priemonių, kad užtikrintų deramą visuotinės svarbos audiovizualinių žiniasklaidos paslaugų pastebimumą (70 pakeitimas).

Žiniasklaidos paslaugų teikėjų signalų vientisumo apsauga (13a konstatuojamoji dalis)

Itin svarbu užtikrinti žiniasklaidos paslaugų teikėjų signalų vientisumą. Trečiosios šalys, kurios nėra paslaugos gavėjai, neturėtų galėti modifikuoti programų ir paslaugų be atitinkamo žiniasklaidos paslaugų teikėjo sutikimo (10 pakeitimas).


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ (1.2.2017)

pateikta Kultūros ir švietimo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo

(COM(2016) 0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

Nuomonės referentas: Herbert Dorfmann

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2016 m. gegužės 25 d. Europos Komisija paskelbė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo.

Pasiūlymu siekiama reaguoti į rinkos, vartojimo ir technologijų pokyčius audiovizualinės žiniasklaidos aplinkoje, atsižvelgiant į tai, kad televizija ir internetu teikiamos paslaugos tampa vis panašesnės. Tradicinis transliavimas ES ir toliau pritraukia daug žiūrovų, reklamos pajamų ir investicijų į turinį (maždaug 30 proc. pajamų). Tačiau televizijos transliuotojai plečia veiklą internete, o nauji audiovizualinį turinį internetu siūlantys rinkos dalyviai (pavyzdžiui, užsakomųjų vaizdo programų paslaugų teikėjai ir vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos) stiprėja ir konkuruoja dėl tos pačios auditorijos. Vis dėlto TV transliavimui, užsakomųjų vaizdo programų paslaugoms ir vartotojų sukurtam turiniui taikomos skirtingos taisyklės ir nevienodo lygio vartotojų apsauga.

Bendrieji pasiūlymo tikslai yra: 1) padidinti nepilnamečių ir apskritai vartotojų apsaugą, kai įmanoma, nustatant suderintus Europos audiovizualinio sektoriaus standartus, 2) užtikrinti vienodas tradicinių transliuotojų, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų ir vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformų veiklos sąlygas ir 3) supaprastinti teisinę sistemą, ypač komercinių pranešimų atžvilgiu.

Nuomonės referentas palankiai vertina Komisijos iniciatyvą pasiūlyti peržiūrėti dabartinę visiems audiovizualinių paslaugų teikėjams taikomą teisės sistemą.

Reguliavimo sistemos klausimu nuomonės referentas mano, kad būtina stiprinti reguliavimo institucijų elgesio kodeksus, ir ragina labiau suderinti nacionalinius elgesio kodeksus, taip pat parengti Sąjungos elgesio kodeksus.

Be to, nuomonės referentas pabrėžia, kad reikia rasti pusiausvyrą tarp saviraiškos laisvės užtikrinimo ir žiūrovų, ypač pažeidžiamų žiūrovų, apsaugos. Tai visų pirma pasakytina apie komercinius audiovizualinius pranešimus apie maistą ir gėrimus, kuriuose daug druskos, cukrų ar riebalų, arba apie alkoholinius gėrimus. Žiūrovų, ypač vaikų, apsauga turi būti veiksmingai įgyvendinama, visų pirma pasiūlyme teikiant bendrus standartus ir terminiją. Netinkamų komercinių pranešimų nepilnamečiams ir vaikams apribojimas ir prekių rodymo draudimas turėtų apimti visas programas vaikams ir vaikų auditorijai skirtą turinį, o ne programas, kurių auditorijoje daug vaikų.

Vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos ir socialinė žiniasklaida siūlo vis daugiau audiovizualinės medžiagos. Šios paslaugos dažnai nepatenka į AVŽPD taikymo sritį arba todėl, kad paslaugų teikėjai nekontroliuoja turinio atrankos ir organizavimo, arba todėl, kad jų pagrindinis tikslas nėra teikti audiovizualinį turinį. Nuomonės referentas mano, kad vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformoms, kurioms šiuo metu taikoma paprastesnė tvarka pagal E. prekybos direktyvą, turėtų būti privaloma turėti stebėsenos mechanizmą, skirtą užtikrinti, kad nebūtų įkelta neteisėto ar žalingo turinio. Į visas nuostatas, kuriomis siekiama sustiprinti pažeidžiamų žiūrovų apsaugą, turėtų būti įtrauktas tinkamas stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo mechanizmas.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas     1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 1 dalį ir 62 straipsnį,

–  atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 1 dalį, 62 ir 168 straipsnius,

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  paskutinis esminis Tarybos direktyvos 89/552/EEB27, vėliau kodifikuotos Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES28, pakeitimas padarytas 2007 m. priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/65/EB29. Nuo to laiko audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų rinka smarkiai ir sparčiai keitėsi. Techninė plėtra sudaro sąlygas teikti naujų tipų paslaugas, o naudotojams – įgyti naujų tipų patirčių. Žiūrėjimo įpročiai, ypač jaunesnės kartos, gerokai pasikeitė. Nors pagrindinis TV ekranas lieka svarbiu audiovizualinės patirties teikimo įrenginiu, daugelis žiūrovų, norėdami susipažinti su audiovizualiniu turiniu, vis dažniau naudojasi kitais – nešiojamaisiais – įrenginiais. Didžioji dalis vidutinio dienos žiūrėjimo laiko iki šiol skiriama tradiciniam TV turiniui. Tačiau naujų tipų turinys, toks kaip trumpi vaizdo siužetai ar vartotojų sukurtas turinys, tampa vis svarbesnis, ir nauji rinkos dalyviai, įskaitant užsakomųjų vaizdo programų paslaugų teikėjus ir vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformas, dabar yra gerai įsitvirtinę;

(1)  paskutinis esminis Tarybos direktyvos 89/552/EEB27, vėliau kodifikuotos Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES28, pakeitimas padarytas 2007 m. priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/65/EB29. Nuo to laiko audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų rinka smarkiai ir sparčiai keitėsi. Techninė plėtra sudaro sąlygas teikti naujų tipų paslaugas, o naudotojams – įgyti naujų tipų patirčių. Žiūrėjimo įpročiai, ypač jaunesnės kartos, gerokai pasikeitė. Nors pagrindinis TV ekranas lieka svarbiu audiovizualinės patirties teikimo įrenginiu, daugelis žiūrovų, norėdami susipažinti su audiovizualiniu turiniu, vis dažniau naudojasi kitais – nešiojamaisiais – įrenginiais. Didžioji dalis vidutinio dienos žiūrėjimo laiko iki šiol skiriama tradiciniam TV turiniui. Tačiau naujų tipų turinys, toks kaip trumpi vaizdo siužetai ar vartotojų sukurtas turinys, tampa vis svarbesnis, ir nauji rinkos dalyviai, įskaitant užsakomųjų vaizdo programų paslaugų teikėjus, socialinius tinklus ir vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformas, dabar yra gerai įsitvirtinę;

_________________

_________________

271989 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (OL L 298, 1989 10 17, p. 23).

271989 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (OL L 298, 1989 10 17, p. 23).

282010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (OL L 95, 2010 4 15, p. 1).

282010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (OL L 95, 2010 4 15, p. 1).

292007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/65/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo (OL L 332, 2007 12 18, p. 27).

292007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/65/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo (OL L 332, 2007 12 18, p. 27).

Pakeitimas     3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  Direktyvą 2010/13/ES reikėtų toliau taikyti tik toms paslaugoms, kurių pagrindinė paskirtis yra teikti programas informavimo, pramogų ar švietimo tikslais. Laikytina, kad pagrindinės paskirties reikalavimas yra įvykdytas, jei paslaugoje esama nuo paslaugų teikėjo pagrindinės veiklos atsiejamo audiovizualinio turinio ir formos, tokio kaip atskiros internetinių laikraščių dalys su audiovizualinėmis programomis arba vartotojų sukurta vaizdo medžiaga, kai šios dalys gali būti laikomos atsiejamomis nuo jų pagrindinės veiklos. Socialinių tinklų paslaugos nėra įtraukiamos, nebent jomis teikiama paslauga, kurią aprėpia vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos apibrėžtis. Dėl audiovizualinių paslaugų pasiūlos ir pagrindinės veiklos sąsajų paslauga turėtų būti laikoma tik neatsiejamu pagrindinės veiklos papildu. Kanalai ar bet kokios kitos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos, kurių atžvilgiu paslaugų teikėjas turi redakcinę atsakomybę, iš esmės gali būti automatiškai laikomi audiovizualinės žiniasklaidos paslauga, net jeigu jos yra siūlomos per vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformą, kuriai įprasta netaikyti redakcinės atsakomybės. Tokiais atvejais direktyvos nuostatų turės laikytis paslaugų teikėjai, kurie turi redakcinę atsakomybę;

(3)  Direktyvą 2010/13/ES reikėtų toliau taikyti tik toms paslaugoms, kurių pagrindinė paskirtis yra teikti programas informavimo, pramogų ar švietimo tikslais. Laikytina, kad pagrindinės paskirties reikalavimas yra įvykdytas, jei paslaugoje esama nuo paslaugų teikėjo pagrindinės veiklos atsiejamo audiovizualinio turinio ir formos, tokio kaip atskiros internetinių laikraščių dalys su audiovizualinėmis programomis arba vartotojų sukurta vaizdo medžiaga, kai šios dalys gali būti laikomos atsiejamomis nuo jų pagrindinės veiklos. Kadangi socialiniai tinklai yra svarbi priemonė informacijos norintiems gauti vartotojams ir kadangi vis dažniau šių tinklų pagrindą sudaro audiovizualinis turinys, kurį sukūrė arba pateikė naudoti tinklų naudotojai, socialinius tinklus būtina įtraukti į Direktyvos 2010/13/ES taikymo sritį, jeigu jie patenka į vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos apibrėžtį. Dėl audiovizualinių paslaugų pasiūlos ir pagrindinės veiklos sąsajų paslauga turėtų būti laikoma tik neatsiejamu pagrindinės veiklos papildu. Kanalai ar bet kokios kitos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos, kurių atžvilgiu paslaugų teikėjas turi redakcinę atsakomybę, iš esmės gali būti automatiškai laikomi audiovizualinės žiniasklaidos paslauga, net jeigu jos yra siūlomos per vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformą, kuriai įprasta netaikyti redakcinės atsakomybės. Tokiais atvejais direktyvos nuostatų turės laikytis paslaugų teikėjai, kurie turi redakcinę atsakomybę;

Pakeitimas     4

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  komunikate „Geresnis reglamentavimas – geresni rezultatai. ES darbotvarkė“31 Komisija pabrėžė, kad svarstydama politikos sprendimus ji atsižvelgs ir į reglamentavimo, ir į gerai sudarytas ne teisės aktų priemones, parengtas pagal praktikos bendrijos principus ir geresnio savireguliavimo bei bendro reglamentavimo principus32. Patirtis rodo, kad keleto sričių, kuriose pagal direktyvą vykdomas koordinavimas, kodeksai yra parengti gerai, laikantis geresnio savireguliavimo ir bendro reglamentavimo principų Esama teisinė atrama laikyta svarbiu sėkmės veiksniu skatinant laikytis savireguliavimo ar bendro reguliavimo kodekso. Ne mažiau svarbu tai, kad kodeksuose nustatomi konkretūs tiksliniai rodikliai ir uždaviniai, sudarantys sąlygas reguliariai, skaidriai ir nepriklausomai stebėti ir vertinti, kaip sprendžiami kodeksuose iškelti uždaviniai. Efektyvia schemos vykdymo užtikrinimo priemone paprastai laikomos laipsniškos sankcijos, turinčios proporcingumo elementą. Šių principų turėtų būti laikomasi direktyva koordinuojamų sričių savireguliavimo ir bendro reguliavimo kodeksuose;

(7)  komunikate „Geresnis reglamentavimas – geresni rezultatai. ES darbotvarkė“31 Komisija pabrėžė, kad svarstydama politikos sprendimus ji atsižvelgs ir į reglamentavimo, ir į gerai sudarytas ne teisės aktų priemones, parengtas pagal praktikos bendrijos principus ir geresnio savireguliavimo bei bendro reglamentavimo principus32. Patirtis rodo, kad keleto sričių, kuriose pagal direktyvą vykdomas koordinavimas, kodeksai yra parengti gerai, laikantis geresnio savireguliavimo ir bendro reglamentavimo principų, kurie gali būti naudinga teisėkūros veiksmų pagalbinė arba juos papildanti priemonė. Esama teisinė atrama laikyta svarbiu sėkmės veiksniu skatinant laikytis savireguliavimo ar bendro reguliavimo kodekso. Ne mažiau svarbu tai, kad kodeksuose nustatomi konkretūs tiksliniai rodikliai ir uždaviniai, sudarantys sąlygas reguliariai, skaidriai ir nepriklausomai stebėti ir vertinti, kaip sprendžiami kodeksuose iškelti uždaviniai. Efektyvia schemos vykdymo užtikrinimo priemone paprastai laikomos laipsniškos sankcijos, turinčios proporcingumo elementą. Šių principų turėtų būti laikomasi direktyva koordinuojamų sričių savireguliavimo ir bendro reguliavimo kodeksuose;

_________________

_________________

31 COM(2015) 215 final.

31 COM(2015) 215 final.

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  siekiant suteikti galių žiūrovams ir nepilnamečiams, kad jie galėtų priimti informacija pagrįstus sprendimus apie žiūrėtiną turinį, būtina, kad audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai pateiktų pakankamai informacijos apie turinį, kuris galėtų rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam nepilnamečių vystymuisi, Tai būtų galima padaryti naudojant turinio teikiamųjų terminų, rodančių turinio pobūdį, sistemą. Turinio teikiamieji terminai galėtų būtų pateikti rašytinėmis, grafinėmis ar akustinėmis priemonėmis;

(9)  siekiant suteikti galių žiūrovams, visų pirma tėvams ir nepilnamečiams, kad jie galėtų priimti informacija pagrįstus sprendimus apie žiūrėtiną turinį, būtina, kad audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai ir vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugų teikėjai pateiktų visą būtiną informaciją apie turinį, kuris galėtų pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam nepilnamečių vystymuisi. Tai būtų galima padaryti naudojant turinio teikiamųjų terminų, rodančių turinio pobūdį, sistemą. Turinio teikiamieji terminai galėtų būtų pateikti rašytinėmis, grafinėmis ar akustinėmis priemonėmis;

Pakeitimas     6

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  asmenų su negalia ir pagyvenusių asmenų teisė dalyvauti socialiniame ir kultūriniame gyvenime bei būti jo dalimi yra susijusi su prieinamų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu. Todėl valstybės narės turėtų imtis tinkamų ir proporcingų priemonių siekdamos užtikrinti, kad jų jurisdikcijai priklausantys žiniasklaidos paslaugų teikėjai aktyviai siektų kuo greičiau padaryti turinį prieinamą asmenims, kurie turi regos ar klausos negalią;

Pakeitimas     7

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9b)  galiojančios nuostatos dėl geresnių galimybių naudotis žiniasklaidos paslaugomis suteikimo regos ar klausos negalią turintiems asmenims turėtų būti stiprinamos, siekiant užtikrinti valstybių narių ir žiniasklaidos paslaugų teikėjų pažangą šioje srityje ir pastangų tęstinumą;

Pakeitimas     8

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu esama tam tikrų plačiai pripažintų mitybos gairių, tokių kaip Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioninio biuro mitybinės sudėties modelis, skirtų maisto produktams skirstyti pagal jų mitybinę sudėtį per televiziją transliuojamos maisto reklamos vaikams kontekste. Valstybes nares reikėtų paraginti užtikrinti, kad savireguliavimo ir bendro reguliavimo elgesio kodeksai būtų naudojami siekiant veiksmingai sumažinti vaikų ir nepilnamečių galimybę pamatyti komercinius audiovizualinius pranešimus apie maistą ir gėrimus, kuriuose daug druskos, cukrų ar riebalų arba kurie kitaip neatitinka tų nacionalinių ar tarptautinių gairių;

(10)  nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu esama tam tikrų plačiai pripažintų mitybos gairių, skirtų maisto produktams skirstyti pagal jų mitybinę sudėtį per televiziją transliuojamos maisto reklamos vaikams kontekste. Valstybes nares reikėtų paraginti užtikrinti, kad savireguliavimo ir bendro reguliavimo elgesio kodeksai, pvz., atsakingos reklamos vaikams iniciatyva „EU Pledge“ ir kitos iniciatyvos, parengtos įgyvendinant Komisijos veiklos programą, skirtą tinkamai mitybai, fiziniam aktyvumui ir sveikatingumui skatinti, būtų naudojami siekiant veiksmingai sumažinti vaikų galimybę pamatyti komercinius audiovizualinius pranešimus apie maistą ir gėrimus, kuriuose daug druskos, cukrų ar riebalų arba kurie kitaip neatitinka tų nacionalinių ar tarptautinių mitybos gairių;

Pakeitimas     9

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  be to, valstybes nares reikėtų paraginti užtikrinti savireguliavimo ir bendro reguliavimo elgesio kodeksų naudojimą, siekiant veiksmingai sumažinti vaikų ir nepilnamečių galimybę pamatyti komercinius audiovizualinius pranešimus, susijusius su azartiniais lošimais. Tam tikros savireguliavimo ir bendro reguliavimo elgesio sistemos galioja Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis siekiant, kad būtų populiarinami atsakingi azartiniai lošimai, be kita ko, komerciniuose audiovizualiniuose pranešimuose. Šios sistemos turėtų būti toliau skatinamos, ypač tos, kuriomis siekiama užtikrinti, kad komercinius audiovizualinius pranešimus apie azartinius lošimus lydėtų raginimas juos naudoti atsakingai;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  panašiai valstybes nares reikėtų paraginti užtikrinti savireguliavimo ir bendro reguliavimo elgesio kodeksų naudojimą siekiant veiksmingai apriboti vaikų ir nepilnamečių galimybę pamatyti komercinius audiovizualinius pranešimus apie alkoholinius gėrimus. Tam tikros savireguliavimo ir bendro reguliavimo elgesio sistemos galioja Sąjungos ir nacionaliniu lygmeniu siekiant, kad alkoholinių gėrimų rinkodara būtų atsakinga, be kita ko, komerciniuose audiovizualiniuose pranešimuose. Šios sistemos turėtų būti toliau skatinamos, ypač tos, kuriomis siekiama užtikrinti, kad komercinius audiovizualinius pranešimus apie alkoholinius gėrimus lydėtų raginimas juos vartoti atsakingai;

(11)  panašiai valstybės narės turėtų užtikrinti savireguliavimo ir bendro reguliavimo elgesio kodeksų naudojimą siekiant veiksmingai apriboti vaikų ir nepilnamečių galimybę pamatyti komercinius audiovizualinius pranešimus apie alkoholinius gėrimus. Tam tikros savireguliavimo ir bendro reguliavimo elgesio sistemos galioja Sąjungos ir nacionaliniu lygmeniu siekiant, kad alkoholinių gėrimų rinkodara būtų atsakinga, be kita ko, komerciniuose audiovizualiniuose pranešimuose. Šios sistemos turėtų būti toliau skatinamos, ypač tos, kuriomis siekiama užtikrinti, kad komercinius audiovizualinius pranešimus apie alkoholinius gėrimus lydėtų raginimas juos vartoti atsakingai;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  siekiant pašalinti laisvo tarpvalstybinių paslaugų judėjimo Sąjungoje kliūtis, būtina užtikrinti savireguliavimo ir bendro reguliavimo priemonių, ypač tų, kuriomis siekiama saugoti vartotojus ar visuomenės sveikatą, efektyvumą. Sąjungos lygmens elgesio kodeksai, kai gerai užtikrinamas jų vykdymas ir stebėjimas, galėtų būti geromis nuoseklesnį ir efektyvesnį modelį įtvirtinančiomis priemonėmis;

(12)  siekiant pašalinti laisvo tarpvalstybinių paslaugų judėjimo Sąjungoje kliūtis, būtina užtikrinti savireguliavimo ir bendro reguliavimo priemonių, ypač tų, kuriomis siekiama saugoti vartotojus ar visuomenės sveikatą, efektyvumą. Sąjungos lygmens elgesio kodeksai, kai gerai užtikrinamas jų vykdymas ir stebėjimas, turėtų užtikrinti nuoseklesnį ir efektyvesnį modelį;

Pakeitimas     12

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  valstybės narės turėtų parengti sistemą, pagal kurią nustatomos „pagrindinį transliavimo laiką“ sudarančios valandos. Šia sistema turėtų būti naudojamasi taikant šios direktyvos nuostatas, susijusias su nepilnamečių apsauga;

Pakeitimas   13

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  TV transliavimo rinka pakito, todėl reikia daugiau lankstumo komercinių audiovizualinių pranešimų atžvilgiu, visų pirma taikant kiekybines taisykles linijinėms audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms, prekių rodymui ir rėmimui. Sukūrus naujas paslaugas, įskaitant tas, kuriose nėra reklamos, žiūrovai turi daugiau pasirinkimo, nes jie gali lengvai persiorientuoti prie alternatyvių pasiūlymų;

Išbraukta.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  rodyti prekes neturėtų būti leidžiama per žinių ir naujienų programas, vartotojų reikalų programas, religines programas ir programas, kurių auditorijoje daug vaikų. Konkrečiai, faktai rodo, kad prekių rodymas ir įterptinės reklamos gali paveikti vaikų elgesį, nes vaikai dažnai nepajėgia atpažinti komercinio turinio. Todėl reikia toliau drausti rodyti prekes programose, kurių auditorijoje daug vaikų. Vartotojų reikalų programos yra programos, kuriose žiūrovams duodama patarimų, įskaitant atsiliepimus apie prekių pirkimą ir paslaugas. Leidus rodyti prekes per tokias programas, žiūrovams, kurie tokiose programose gali tikėtis tikrų ir sąžiningų atsiliepimų apie produktus ar paslaugas, išsitrintų skirtumas tarp reklamos ir redakcinio turinio;

(16)  rodyti prekes neturėtų būti leidžiama per žinių ir naujienų programas, vartotojų reikalų programas, religines programas, programas vaikams ir vaikų auditorijai skirtame turinyje. Konkrečiai, faktai rodo, kad prekių rodymas ir įterptinės reklamos gali paveikti vaikų elgesį, nes vaikai dažnai nepajėgia atpažinti komercinio turinio. Todėl reikia toliau drausti rodyti prekes vaikų auditorijai skirtose programose ir turinyje. Vartotojų reikalų programos yra programos, kuriose žiūrovams duodama patarimų, įskaitant atsiliepimus apie prekių pirkimą ir paslaugas. Leidus rodyti prekes per tokias programas, žiūrovams, kurie tokiose programose gali tikėtis tikrų ir sąžiningų atsiliepimų apie produktus ar paslaugas, išsitrintų skirtumas tarp reklamos ir redakcinio turinio;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  kilo naujų iššūkių, kurie susiję visų pirma su vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformomis, kurių naudotojai, ypač nepilnamečiai, vis dažniau žiūri audiovizualinį turinį. Todėl vis didesnį nerimą kelia vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformose laikomas žalingas turinys ar neapykantą kurstančios kalbos. Siekiant apsaugoti nepilnamečius nuo žalingo turinio, o visus piliečius – nuo turinio, kuriame kurstomas smurtas ir neapykanta, būtina šioje srityje nustatyti proporcingas taisykles;

(26)  kilo naujų iššūkių, kurie susiję visų pirma su vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformomis ir socialiniais tinklais, kurių naudotojai, ypač nepilnamečiai, vis dažniau žiūri audiovizualinį turinį. Todėl vis didesnį nerimą kelia vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformose laikomas žalingas turinys ar neapykantą kurstančios kalbos. Siekiant apsaugoti nepilnamečius nuo žalingo turinio, o visus piliečius – nuo turinio, kuriame kurstomas smurtas, neapykanta ir terorizmas, būtina šioje srityje nustatyti veiksmingas taisykles ir stebėsenos mechanizmus;

Pakeitimas     16

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  didelei daliai vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformose laikomo turinio negalioja vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjo redakcinė atsakomybė. Tačiau tie paslaugų teikėjai paprastai nustato, kaip organizuojamas turinys, konkrečiai, programos arba vartotojų sukurta vaizdo medžiaga, be kita ko, taikydami automatines priemones arba algoritmus. Todėl tie paslaugų teikėjai turėtų būti įpareigoti imtis tinkamų priemonių, kad nepilnamečiai būtų apsaugoti nuo turinio, kuris galėtų rimtai pakenkti jų fiziniam, protiniam ar moraliniam vystymuisi, o visi piliečiai – nuo smurto ar neapykantos kurstymo prieš asmenų grupę, apibrėžiamą naudojant nuorodą į lytį, rasę, odos spalvą, religiją, kilmę, tautinę ar etninę kilmę, ar tokios grupės narį;

(28)  didelei daliai vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformose arba socialiniuose tinkluose laikomo turinio negalioja vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjo redakcinė atsakomybė. Tačiau tie paslaugų teikėjai paprastai nustato, kaip organizuojamas turinys, konkrečiai, programos arba vartotojų sukurta vaizdo medžiaga, be kita ko, taikydami automatines priemones arba algoritmus. Todėl tie paslaugų teikėjai turi būti įpareigoti imtis veiksmingų priemonių, kad nepilnamečiai būtų apsaugoti nuo turinio, kuris galėtų rimtai pakenkti jų fiziniam, protiniam ar moraliniam vystymuisi, o visi piliečiai – nuo terorizmo, smurto ar neapykantos kurstymo prieš asmenų grupę, apibrėžiamą naudojant nuorodą į lytį, rasę, odos spalvą, religiją, kilmę, tautinę ar etninę kilmę, ar tokios grupės narį;

Pakeitimas     17

Pasiūlymas dėl direktyvos

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  pagal šią direktyvą imantis tinkamų priemonių, kuriomis nepilnamečiai būtų apsaugoti nuo žalingo turinio, o visi piliečiai – nuo turinio, kuriame kurstomas smurtas ar neapykanta, reikėtų rūpestingai išlaikyti pusiausvyrą tarp galiojančių pagrindinių teisių, nustatytų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Tai ypač pasakytina, kai tinka, apie teisę į privatų ir šeimos gyvenimą ir teisę į asmens duomenų apsaugą, saviraiškos ir informacijos laisvę, laisvę užsiimti verslu, diskriminacijos draudimą ir vaiko teises;

(31)  pagal šią direktyvą imantis tinkamų priemonių, kuriomis nepilnamečiai būtų apsaugoti nuo žalingo turinio, o visi piliečiai – nuo turinio, kuriame kurstomas terorizmas, smurtas ar neapykanta, reikėtų rūpestingai išlaikyti pusiausvyrą tarp galiojančių pagrindinių teisių, nustatytų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visi žiniasklaidos paslaugų teikėjai atsižvelgia į esminius taikytinus principus. Tai ypač pasakytina, kai tinka, apie teisę į privatų ir šeimos gyvenimą ir teisę į asmens duomenų apsaugą, teisę į privačią nuosavybę, saviraiškos ir informacijos laisvę, laisvę užsiimti verslu, diskriminacijos draudimą ir vaiko teises;

Pakeitimas     18

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  valstybių narių reguliavimo institucijos gali pasiekti reikiamo laipsnio struktūrinį nepriklausomumą tik jeigu jos įsteigtos kaip atskiri teisiniai subjektai. Todėl, siekdamos užtikrinti nacionalinių reguliavimo institucijų sprendimų nešališkumą, valstybės narės turėtų užtikrinti jų nepriklausomumą nuo vyriausybės, viešųjų institucijų ir pramonės. Šis nepriklausomumo reikalavimas neturėtų iš valstybių narių atimti galimybės įsteigti skirtingus sektorius kontroliuojančias reguliavimo įstaigas. Nacionalinėms reguliavimo institucijoms turėtų būti suteikti vykdymo užtikrinimo įgaliojimai ir ištekliai, kurių reikia jų užduotims įvykdyti (kvalifikuoti darbuotojai ir finansiniai ištekliai). Pagal šią direktyvą įsteigtos nacionalinių reguliavimo institucijų veikla turėtų neleisti nukrypti nuo žiniasklaidos pliuralizmo, kultūrų įvairovės, vartotojų apsaugos, vidaus rinkos ir sąžiningos konkurencijos skatinimo tikslų;

(33)  valstybių narių reguliavimo institucijos gali pasiekti reikiamo laipsnio struktūrinį nepriklausomumą tik jeigu jos įsteigtos kaip atskiri teisiniai subjektai. Todėl, siekdamos užtikrinti nacionalinių reguliavimo institucijų nepriklausomumą, taigi ir jų sprendimų nešališkumą, valstybės narės turėtų užtikrinti jų nepriklausomumą nuo vyriausybės, viešųjų institucijų ir pramonės. Šis nepriklausomumo reikalavimas neturėtų iš valstybių narių atimti galimybės įsteigti skirtingus sektorius kontroliuojančias reguliavimo įstaigas. Nacionalinėms reguliavimo institucijoms turėtų būti suteikti vykdymo užtikrinimo įgaliojimai ir ištekliai, kurių reikia jų užduotims įvykdyti (kvalifikuoti darbuotojai ir finansiniai ištekliai). Pagal šią direktyvą įsteigtos nacionalinių reguliavimo institucijų veikla turėtų neleisti nukrypti nuo žiniasklaidos pliuralizmo, kultūrų įvairovės, vartotojų apsaugos, vidaus rinkos ir sąžiningos konkurencijos skatinimo tikslų;

Pakeitimas     19

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis

Direktyva 2010/13/ES

1 straipsnio 1 dalies aa punkto i papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  paslauga – tai didelio kiekio programų ar vartotojų sukurtos vaizdo medžiagos, kurių atžvilgiu vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugų teikėjas neturi redakcinės atsakomybės, saugojimas;

i)  paslauga – tai didelio kiekio programų ar vartotojų sukurtos vaizdo medžiagos, kurių atžvilgiu vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugų teikėjas neturi redakcinės atsakomybės, saugojimas arba leidimo juo naudotis suteikimas;

Pakeitimas     20

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto c papunktis

Direktyva 2010/13/ES

1 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  programa – vaizdų, perteikiančių judesį, lydimą arba nelydimą garso, visuma, sudaranti atskirą vienetą žiniasklaidos paslaugų teikėjo nustatytame tvarkaraštyje arba kataloge, įskaitant pilnametražius vaidybinius filmus, trumpus vaizdo įrašus, sporto renginius, situacijų komedijas, dokumentinius filmus, programas vaikams ir originalius dramos kūrinius;“;

b)  programa – vaizdų, perteikiančių judesį, lydimą arba nelydimą garso, visuma, sudaranti atskirą vienetą žiniasklaidos paslaugų teikėjo nustatytame tvarkaraštyje arba kataloge, įskaitant pilnametražius vaidybinius filmus, trumpus vaizdo įrašus, sporto renginius, situacijų komedijas, dokumentinius filmus, programas vaikams, pramogines laidas, realybės šou ir originalius dramos kūrinius;“;

Pagrindimas

Apibūdinant transliuojamas programas, kurioms taikomi reklamos apribojimai arba derinimai, labai svarbu sąvokos „programa“ apibrėžtį išplėsti įtraukiant šeimai skirtas programas, kurias kartu žiūri suaugusieji ir vaikai, kaip antai pramogines laidas ir realybės šou.

Pakeitimas     21

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Direktyva 2010/13/ES

6 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės tinkamomis priemonėmis užtikrina, kad jų jurisdikcijai priklausančių audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų teikiamomis audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis nebūtų kurstomas smurtas ar neapykanta prieš asmenų grupę, apibrėžiamą nurodant lytį, rasinę ar etninę kilmę, religiją ar įsitikinimus, neįgalumą, amžių ar lytinę orientaciją, arba prieš tokios grupės narį.

Valstybės narės tinkamomis priemonėmis užtikrina, kad jų jurisdikcijai priklausančių audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų teikiamomis audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis nebūtų kurstomas terorizmas, smurtas ar neapykanta prieš asmenų grupę, apibrėžiamą nurodant lytį, rasinę ar etninę kilmę, religiją ar įsitikinimus, neįgalumą, amžių ar lytinę orientaciją, arba prieš tokios grupės narį.

Pakeitimas     22

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas

Direktyva 2010/13/ES

6a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.   Valstybės narės užtikrina, kad audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai suteiktų žiūrovams pakankamai informacijos apie turinį, kuris gali rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam nepilnamečių vystymuisi. Tuo tikslu valstybės narės gali naudoti teikiamųjų terminų, kuriais nurodomas audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos turinio pobūdis, sistemą.

1.   Valstybės narės užtikrina, kad audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai ir vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjai prieš ir per programas, taip pat prieš bet kokius programų pertraukimus ir po jų veiksmingai suteiktų žiūrovams aiškią informaciją apie turinį, kuris gali pakenkti nepilnamečiams ar juos sugluminti ir visų pirma rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam vystymuisi. Tuo tikslu valstybės narės naudoja teikiamųjų terminų, kuriais nurodomas audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos turinio pobūdis, sistemą.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas

Direktyva 2010/13/ES

6a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.   Komisija ir ERGA skatina žiniasklaidos paslaugų teikėjus keistis geriausia patirtimi apie bendro reguliavimo sistemas visoje Sąjungoje. Kai tinka, Komisija palengvina Sąjungos elgesio kodekso rengimą.

3.   Komisija ir ERGA skatina žiniasklaidos paslaugų teikėjus keistis geriausia patirtimi apie bendro reguliavimo sistemas visoje Sąjungoje. Prireikus Komisija ir ERGA parengia Sąjungos elgesio kodeksus ir skatina juos priimti.

Pakeitimas     24

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas

Direktyva 2010/13/ES

7 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10)  7 straipsnis išbraukiamas.

10)  7 straipsnis pakeičiamas taip:

 

„Valstybės narės, laikydamosi savo įsipareigojimų pagal Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją (angl. UNCRPD), imasi priemonių užtikrinti, kad jų jurisdikcijai priklausantys žiniasklaidos paslaugų teikėjai laipsniškai padarytų savo paslaugas prieinamas asmenims, turintiems regėjimo ar klausos negalią.

 

Valstybės narės reikalauja, kad jos jurisdikcijai priklausantys transliuotojai transliuotų visuomenei reikšmingus renginius taip, kad jie būtų prieinami funkcinių apribojimų turintiems asmenims, įskaitant neįgaliuosius.“

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto -a papunktis (naujas)

Direktyva 2010/13/ES

9 straipsnio 1 dalies e punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a)   1 dalies e punktas pakeičiamas taip:

„e)   alkoholinių gėrimų reklamai skirti komerciniai audiovizualiniai pranešimai negali būti konkrečiai skirti nepilnamečiams ir neturi skatinti besaikio tokių gėrimų vartojimo;

„e)   vaikų ir nepilnamečių galimybė pamatyti alkoholinių gėrimų reklamai skirtus komercinius audiovizualinius pranešimus turi būti kuo labiau sumažinta ir tokie pranešimai neturi skatinti besaikio tokių gėrimų vartojimo bei neturi lydėti vaikų auditorijai skirtos programos ar būti į ją įtraukti, rodant juos per reklamos pertrauką tokios programos metu, prieš pat jos pradžią arba iš karto po jos pabaigos, ir juos draudžiama rodyti pikinėmis vaikų auditorijos žiūrėjimo valandomis;

Pakeitimas     26

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto -a a papunktis (naujas)

Direktyva 2010/13/ES

9 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-aa)  1 dalyje įterpiamas šis punktas:

 

„fa)   komerciniai audiovizualiniai pranešimai apie azartinių lošimų paslaugas negali būti skirti konkrečiai nepilnamečiams ir jie turi apimti aiškų pranešimą, kuriame nurodoma minimali amžiaus riba, iki kurios azartiniai lošimai neleidžiami.“

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto a papunktis

Direktyva 2010/13/ES

9 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės ir Komisija skatina rengti savireguliavimo ir bendro reguliavimo elgesio kodeksus dėl programas, kurių auditorijoje daug vaikų, lydinčių arba į jas įtrauktų netinkamų komercinių audiovizualinių pranešimų apie maisto produktus ir gėrimus, kurių sudėtyje yra maistinių medžiagų ir maistiniu arba fiziologiniu poveikiu pasižyminčių medžiagų, visų pirma riebalų, riebalų rūgščių transizomerų, druskos ir (arba) natrio ir cukrų, kurių nerekomenduojama vartoti per daug.

Valstybės narės užtikrina, kad komerciniai audiovizualiniai pranešimai apie maisto produktus ir nealkoholinius gėrimus, kuriuose daug riebalų, druskos ar cukrų, nelydėtų vaikų auditorijai skirtų arba pikinėmis vaikų auditorijos žiūrėjimo valandomis rodomų programų ar nebūtų į jas įtraukti. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugų teikėjai imtųsi tinkamų priemonių, siekdami neleisti, kad tokie komerciniai audiovizualiniai pranešimai lydėtų vaikų auditorijai skirtą turinį arba būtų į jį įtraukiami.

Pakeitimas     28

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto a a papunktis (naujas)

Direktyva 2010/13/ES

9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  įterpiamas ši dalis:

 

„2a. 1 dalies e ir ea punktų taikymo tikslais valstybės narės, atsižvelgdamos į atitinkamas nacionalinę sąlygas, nustato pikines vaikų auditorijos žiūrėjimo valandas savo teritorijoje.“

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto b papunktis

Direktyva 2010/13/ES

9 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.   Valstybės narės ir Komisija skatina rengti savireguliavimo ir bendro reguliavimo elgesio kodeksus netinkamų komercinių audiovizualinių pranešimų apie alkoholinius gėrimus klausimais. Tie kodeksai turėtų būti naudojami siekiant efektyviai sumažinti nepilnamečių galimybę pamatyti audiovizualinius komercinius pranešimus apie alkoholinius gėrimus.

3.   Valstybės narės priima priemones, kuriomis būtų sumažinta nepilnamečių galimybė pamatyti komercinius pranešimus apie alkoholinius gėrimus. Nedarant poveikio galimybei priimti reguliavimo priemones, valstybės narės ir Komisija skatina rengti savireguliavimo ir bendro reguliavimo iniciatyvas, įskaitant elgesio kodeksus, siekiant toliau mažinti nepilnamečių galimybę pamatyti tokius komercinius pranešimus, lydinčius arba įtrauktus į programas, kurių auditorijoje yra daug vaikų.

Pakeitimas     30

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto b papunktis

Direktyva 2010/13/ES

9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Valstybės narės ir Komisija skatina rengti bendro reguliavimo elgesio kodeksus netinkamų komercinių audiovizualinių pranešimų apie azartinius lošimus klausimais. Tie elgesio kodeksai naudojami siekiant efektyviai sumažinti nepilnamečių galimybę pamatyti audiovizualinius komercinius pranešimus, susijusius su azartiniais lošimais.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto b papunktis

Direktyva 2010/13/ES

9 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.   Komisija ir ERGA skatina keistis geriausia patirtimi apie savireguliavimo ir bendro reguliavimo sistemas visoje Sąjungoje. Kai atrodo tinkama, Komisija palengvina Sąjungos elgesio kodeksų rengimą.

4.   Komisija ir ERGA užtikrina, kad būtų keičiamasi geriausia patirtimi apie savireguliavimo ir bendro reguliavimo sistemas visoje Sąjungoje. Prireikus Komisija ir ERGA parengia Sąjungos elgesio kodeksus ir skatina juos priimti.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas

Direktyva 2010/13/ES

11 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.   Rodyti prekes leidžiama teikiant visas audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, išskyrus per žinių ir naujienų programas, vartotojų reikalų programas, religines programas ir programas, kurių auditorijoje daug vaikų.

2.   Rodyti prekes leidžiama teikiant visas audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, išskyrus per žinių ir naujienų programas, vartotojų reikalų programas, religines programas, programas vaikams ir vaikų auditorijai skirtą turinį.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas

Direktyva 2010/13/ES

12 straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės imasi tinkamų priemonių, kad jų jurisdikcijai priklausančių žiniasklaidos paslaugų teikėjų programos, kurios gali rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam nepilnamečių vystymuisi, būtų teikiamos tik taip, kad nepilnamečiai jų paprastai negalėtų girdėti ar matyti. Tokios priemonės, be kita ko, gali būti transliavimo laiko parinkimas, amžiaus tikrinimo priemonės ar kitos techninės priemonės. Jos turi būti proporcingos galimai programos žalai.

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad jų jurisdikcijai priklausančių žiniasklaidos paslaugų teikėjų programos, kurios gali rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam nepilnamečių vystymuisi, būtų teikiamos tik taip, kad nepilnamečiai jų paprastai negalėtų girdėti ar matyti. Tokios priemonės, be kita ko, gali būti transliavimo laiko parinkimas, amžiaus tikrinimo priemonės ar kitos techninės priemonės. Jos turi būti proporcingos galimai programos žalai. Komisija ir ERGA šiuo tikslu nustato techninius standartus ir užtikrina veiksmingą įgyvendinimo mechanizmą.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 19 punktas

Direktyva 2010/13/ES

28a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nepažeisdamos Direktyvos 2000/31/EB 14 ir 15 straipsnių, valstybės narės užtikrina, kad vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugų teikėjai imtųsi tinkamų priemonių:

1.  Nepažeisdamos Direktyvos 2000/31/EB 14 ir 15 straipsnių, valstybės narės užtikrina, kad vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugų teikėjai imtųsi visų būtinų priemonių:

Pakeitimas     35

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 19 punktas

Direktyva 2010/13/ES

28a straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  apsaugoti visus piliečius nuo smurto ar neapykantos kurstymo prieš asmenų grupę, apibrėžiamą nurodant lytį, rasę, odos spalvą, religiją, kilmę, tautinę ar etninę kilmę, ar tokios grupės narį.

b)  apsaugoti visus piliečius nuo turinio, apimančio terorizmo, smurto ar neapykantos kurstymą prieš asmenų grupę, apibrėžiamą nurodant lytį, rasę, odos spalvą, religiją, kilmę, tautinę ar etninę kilmę, ar tokios grupės narį.

Pakeitimas     36

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 19 punktas

Direktyva 2010/13/ES

28a straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Valstybės narės imasi tinkamų priemonių, kad jų jurisdikcijai priklausančių vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugų teikėjų programos, kurios gali pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam nepilnamečių vystymuisi, būtų teikiamos tik taip, kad nepilnamečiai jų paprastai negalėtų girdėti ar matyti.

 

Tokios priemonės gali apimti amžiaus tikrinimo ar kitas technines priemones. Jos turi būti proporcingos galimai programos žalai.

 

Žalingiausiam turiniui, pvz., savitiksliam smurtui ir pornografijai, taikomos griežčiausios priemonės, tokios kaip šifravimas ir veiksminga tėvų kontrolė.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama apsaugoti nepilnamečius, kai jie naudojasi vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformų paslaugomis.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 19 punktas

Direktyva 2010/13/ES

28a straipsnio 2 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tos priemonės, kai tinka, – tai:

Komisija ir ERGA šiuo tikslu nustato techninius standartus ir užtikrina veiksmingą įgyvendinimo mechanizmą. Tos priemonės, kai tinka, – tai:

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 19 punktas

Direktyva 2010/13/ES

28a straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Komisija ir ERGA skatina vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjus keistis geriausia patirtimi apie bendro reguliavimo sistemas visoje Sąjungoje. Kai tinka, Komisija palengvina Sąjungos elgesio kodekso rengimą.

7.  Komisija ir ERGA skatina vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjus keistis geriausia patirtimi apie bendro reguliavimo sistemas visoje Sąjungoje. Prireikus Komisija ir ERGA parengia Sąjungos elgesio kodeksus ir skatina juos priimti.

Pakeitimas     39

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 23 punktas

Direktyva 2010/13/ES

33 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne vėliau kaip [data – ne vėliau kaip per ketverius metus nuo priėmimo] ir vėliau kas trejus metus Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui teikia šios direktyvos taikymo ataskaitas.

Ne vėliau kaip [data – ne vėliau kaip per ketverius metus nuo priėmimo] ir vėliau kas trejus metus Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui teikia šios direktyvos taikymo ataskaitą. Ataskaitoje įvertinamas savireguliavimo ir bendro reguliavimo praktikos veiksmingumas visose valstybėse narėse, ypač atsižvelgiant į vaikams ir šeimai skirtos reklamos praktiką. Jeigu ataskaitoje padaroma išvada, kad savireguliavimo elgesio kodeksai dėl komercinių audiovizualinių pranešimų, pvz., apie nesveiką maistą ir saldintus gėrimus, nepadėjo pasiekti numatytų rezultatų mažinant vaikų ir nepilnamečių galimybę pamatyti tokio pobūdžio audiovizualinius komercinius pranešimus, Komisija pateikia pasiūlymą dėl reglamento šio konkretaus klausimo srityje.

Pagrindimas

Siekiant tinkamai apsaugoti vaikų teises, sveikatą ir gerovę, svarbu įtraukti peržiūros nuostatą, ypač taikytiną reklamos praktikai.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimas atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas

Nuorodos

COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

9.6.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

9.6.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Herbert Dorfmann

14.7.2016

Svarstymas komitete

29.11.2016

 

 

 

Priėmimo data

31.1.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

7

30

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Clara Eugenia Aguilera García, Inés Ayala Sender, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tibor Szanyi, Tiemo Wölken

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Dieter-Lebrecht Koch, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández


Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ (19.12.2016)

pateikta Kultūros ir švietimo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo

(COM(2016) 0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

Nuomonės referentė: Emma McClarkin

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuo 2010 m. Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva (Direktyva 2010/13/ES) buvo suteikta tvirta reglamentavimo sistema, kuria buvo paskatinta kultūros ir kūrybos pramonė ir apsaugoti pažeidžiami vartotojai, pvz., nepilnamečiai, nustačius minimalaus suderinimo požiūrį į Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų pramonei taikomus standartus.

Atsižvelgiant į naujas technologijas, vartotojų paklausą ir dėl jų vykstantį perėjimą nuo linijinių prie nelinijinių transliavimo metodų, Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos peržiūra siekiama sukurti vienodesnes veiklos sąlygas, kad tiek naujas, tiek tradicines technologijas naudojantys transliuotojai ir turinio kūrėjai galėtų konkuruoti, saugoti, paskirstyti kultūrinį turinį ir į jį investuoti.

Taikymo sritis

Nuomonės referentė mano, jog labai svarbu, kad taikymo srities išplėtimu, visų pirma susijusiu su vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformomis, nebūtų kėsinamasi į Direktyvos 2000/31/EB (E. komercijos direktyva) taikymo sritį ir jis būtų taikomas tik audiovizualiniam sektoriui. Dabartiniai Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos parametrai naudingi, nes jau apima daug naujų technologijų, taikant apibrėžtį, kurioje svarbiausia gamybos pobūdis, o ne platinimo priemones.

Išplečiant taikymo sritį reikia užtikrinti, kad apsauga išliktų vienodo lygio. Geografiniu požiūriu dabartinio reglamento taikymo sritis tebėra tinkama ir palanki tam, kad būtų sukurta stipri bendroji transliavimo paslaugų rinka.

Terminų apibrėžtys

Apskritai dabartinės Reglamente 2010/13/ES nustatytos apibrėžtys tebėra aktualios. Nuomonės referentė atkreipia dėmesį į tai, kad ten, kur įvyko žiniasklaidos priemonių konvergencija, vertėtų skirti turinį, kuriam taikoma redakcinė atsakomybė, nuo turinio, kuriam ji netaikoma. Tai padės išvengti, kad nebūtų pasikėsinta į E. komercijos direktyvos taikymo sritį, visų pirma išsaugant tarpininkavimo paslaugų teikėjų atsakomybės tvarkos aiškinimą.

Kilmės šalis

Kilmės šalies principas sudaro šio reglamento pagrindą ir bet kokie bandymai jį sumenkinti pakenktų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų pramonei, bendrajai rinkai ir galimybėms platinti turinį tarp valstybių. Kilmės šalies principu supaprastinama reguliavimo našta transliuotojams ir nustatoma aiški su turinio nuosavybe susijusi teisinė ir redakcinė atsakomybė.

Komisijos pasiūlymas tarpvalstybinių paslaugų teikimui leisti taikyti nacionalines rinkliavas prieštarauja kilmės šalies principui ir yra pirmasis žingsnis link paskirties šalies principo. Todėl nuomonės referentė išbraukė jį iš šio IMCO komiteto nuomonės projekto. IMCO komitetas turi įsipareigoti užtikrinti kilmės šalies principą, nes jis itin svarbus daugelio IMCO komiteto kompetencijos sričiai priklausančių teisės aktų, ypač Direktyvos 2000/31/EB, požiūriu.

Vis dėlto reikia atsižvelgti į susirūpinimą dėl nacionalinių taisyklių apėjimo taikant kilmės šalies principą. Todėl reikia apsvarstyti šalių glaudesnio bendradarbiavimo ir tvirtesnių bei spartesnių teisių gynimo mechanizmų galimybę.

Komercinių pranešimų taisyklės

Nors komercinių pranešimų srityje pageidautina daugiau lankstumo, šių nuostatų pakeitimai neturėtų susilpninti vartotojų apsaugos. Teigiamas aspektas yra tai, kad pašalinta su prekių rodymu susijusi „nederamo pastebimumo“ sąvoka, nes anksčiau jos nevienareikšmiškumas reglamentavimo požiūriu ribojo transliuotojų galimybes naudotis šiuo komerciniu pajamų šaltinu.

Tačiau didesniu lankstumu nustatant minutes ir kiekybinius apribojimus neatsižvelgiama į įvairius reklamos finansavimo ES būdus – ir poveikio, ir minučių požiūriu. Tai nepadidins linijinio transliavimo reklamos išlaidų. Dėl šio lankstumo atsiras perkrova piko valandomis ir susilpnės reklamos poveikis, nes susidarys vartotojams žalingi perpildymo laikotarpiai. Atsižvelgiant į vartotojų interesus, šiame nuomonės projekte pašalinamos priemonės, kuriomis panaikinamas reklamos minučių nustatymo reguliavimas.

Europos kūriniai

Nuomonės referentė mano, kad nors Europos kūrinių propagavimas turėtų būti skatinimas, turėtų būti laikomasi į rinką orientuoto požiūrio ir neturėtų būti nustatomas turinio pastebimumas ar surandamumas. Kvotų naudojimas turėtų būti ribojamas ir jokiu būdu neviršyti Komisijos pasiūlymų. Didesnės kvotos ir konkretesni nurodymai prilygsta kultūros rinkų protekcionizmui ir trukdo įvertinti platesnę pasaulinę rinką, kurios dalį sudaro ES bendroji skaitmeninė rinka. Investicijos į Europos turinį maksimaliai padidinamos tada, kai generuojamos konkurencijos sąlygomis ir atsižvelgiant į rinkos paklausą, o ne taikant dirbtinius rodiklius ar rinkliavas.

Nacionalinės reguliavimo institucijos

Siekiant užtikrinti visuotinį ir visapusišką Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos įgyvendinimą, būtini Komisijos pasiūlymai dėl nacionalinių reguliavimo institucijų efektyvumo pagerinimo. Nors ERGA atlieka svarbų vaidmenį reguliavimo institucijų koordinavimo ir keitimosi informacija srityje, atsakomybė už Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos įgyvendinimą tenka valstybėms narėms ir nacionalinėms reguliavimo institucijoms. Valstybės narės turėtų skirti šioms institucijoms pakankamai išteklių, kad jos galėtų pagerinti savo gebėjimus ir užtikrinti aiškius žalos atlyginimo ir skundų nagrinėjimo procesus.

Nepilnamečių apsauga

Atsižvelgiant į žiniasklaidos priemonių konvergenciją, Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos peržiūra suteikia galimybę, jei reikia, sustiprinti nepilnamečių apsaugą nelinijinio transliavimo srityje. Svarbu, kad bet kokia nauja apibrėžtimi ar Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos taikymo srities keitimu būtų siekiama pagerinti nepilnamečių apsaugą, tačiau kartu suteikiama valstybėms narėms lankstumo spręsti neteisėtos veiklos problemas.

Prieinamumas

Kadangi labai svarbu ir toliau dėti pastangas, kad būtų integruotas prieinamumas, dabartinės Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos 7 straipsnis turėtų būti išlaikytas ir patobulintas, o iš Europos prieinamumo akto reikėtų išbraukti nuorodas į audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas. Europos prieinamumo akte, apimančiame ir privalomus, ir neprivalomus audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo aspektus(1), nepakankamai pripažįstamos audiovizualinės žiniasklaidos sektoriaus realijos ir poreikiai, o tai gali slopinti tikrąsias naujoves, kurios ateityje bus geriausia priemonė individualiems vartotojų poreikiams patenkinti.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  paskutinis esminis Tarybos direktyvos 89/552/EEB27, vėliau kodifikuotos Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES28, pakeitimas padarytas 2007 m. priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/65/EB29. Nuo to laiko audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų rinka smarkiai ir sparčiai keitėsi. Techninė plėtra sudaro sąlygas teikti naujų tipų paslaugas, o naudotojams – įgyti naujų tipų patirčių. Žiūrėjimo įpročiai, ypač jaunesnės kartos, gerokai pasikeitė. Nors pagrindinis TV ekranas lieka svarbiu audiovizualinės patirties teikimo įrenginiu, daugelis žiūrovų, norėdami susipažinti su audiovizualiniu turiniu, vis dažniau naudojasi kitais – nešiojamaisiais – įrenginiais. Didžioji dalis vidutinio dienos žiūrėjimo laiko iki šiol skiriama tradiciniam TV turiniui. Tačiau naujų tipų turinys, toks kaip trumpi vaizdo siužetai ar vartotojų sukurtas turinys, tampa vis svarbesnis, ir nauji rinkos dalyviai, įskaitant užsakomųjų vaizdo programų paslaugų teikėjus ir vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformas, dabar yra gerai įsitvirtinę;

(1)  paskutinis esminis Tarybos direktyvos 89/552/EEB27, vėliau kodifikuotos Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES28, pakeitimas padarytas 2007 m. priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/65/EB29. Nuo to laiko audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų rinka smarkiai ir sparčiai keitėsi. Techninė plėtra sudaro sąlygas teikti naujų tipų paslaugas, o naudotojams – įgyti naujų tipų patirčių. Žiūrėjimo įpročiai, ypač jaunesnės kartos, gerokai pasikeitė. Nors pagrindinis TV ekranas lieka svarbiu audiovizualinės patirties teikimo įrenginiu, daugelis žiūrovų, norėdami susipažinti su audiovizualiniu turiniu, vis dažniau naudojasi kitais – nešiojamaisiais – įrenginiais. Didžioji dalis vidutinio dienos žiūrėjimo laiko iki šiol skiriama tradiciniam TV turiniui. Tačiau naujų tipų turinys, toks kaip trumpi vaizdo siužetai ar vartotojų sukurtas turinys, tampa vis svarbesnis, ir nauji rinkos dalyviai, įskaitant užsakomųjų vaizdo programų paslaugų teikėjus, socialinius tinklus ir vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformas, dabar yra gerai įsitvirtinę;

__________________

__________________

27 1989 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (OL L 298, 1989 10 17, p. 23).

27 1989 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (OL L 298, 1989 10 17, p. 23).

28 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (OL L 95, 2010 4 15, p. 1).

28 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (OL L 95, 2010 4 15, p. 1).

29 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/65/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo (OL L 332, 2007 12 18, p. 27).

29 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/65/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo (OL L 332, 2007 12 18, p. 27).

Pagrindimas

Socialiniai tinklai mūsų visuomenei, ypač naujoms kartoms, vis svarbesni; dabar jie yra privilegijuotas prieigos prie audiovizualinės žiniasklaidos turinio taškas.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  Direktyvą 2010/13/ES reikėtų toliau taikyti tik toms paslaugoms, kurių pagrindinė paskirtis yra teikti programas informavimo, pramogų ar švietimo tikslais. Laikytina, kad pagrindinės paskirties reikalavimas yra įvykdytas, jei paslaugoje esama nuo paslaugų teikėjo pagrindinės veiklos atsiejamo audiovizualinio turinio ir formos, tokio kaip atskiros internetinių laikraščių dalys su audiovizualinėmis programomis arba vartotojų sukurta vaizdo medžiaga, kai šios dalys gali būti laikomos atsiejamomis nuo jų pagrindinės veiklos. Socialinių tinklų paslaugos nėra įtraukiamos, nebent jomis teikiama paslauga, kurią aprėpia vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos apibrėžtis. Dėl audiovizualinių paslaugų pasiūlos ir pagrindinės veiklos sąsajų paslauga turėtų būti laikoma tik neatsiejamu pagrindinės veiklos papildu. Kanalai ar bet kokios kitos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos, kurių atžvilgiu paslaugų teikėjas turi redakcinę atsakomybę, iš esmės gali būti automatiškai laikomi audiovizualinės žiniasklaidos paslauga, net jeigu jos yra siūlomos per vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformą, kuriai įprasta netaikyti redakcinės atsakomybės. Tokiais atvejais direktyvos nuostatų turės laikytis paslaugų teikėjai, kurie turi redakcinę atsakomybę;

(3)  Direktyvą 2010/13/ES reikėtų toliau taikyti tik toms paslaugoms, kurios skirtos didelei plačiosios visuomenės daliai, kurios gali turėti jai didelį poveikį ir kurių pagrindinė paskirtis yra teikti programas informavimo, pramogų ar švietimo tikslais. Laikytina, kad pagrindinės paskirties reikalavimas yra įvykdytas, jei paslaugoje esama nuo paslaugų teikėjo pagrindinės veiklos atsiejamo audiovizualinio turinio ir formos, tokio kaip atskiros internetinių laikraščių dalys su audiovizualinėmis programomis arba vartotojų sukurta vaizdo medžiaga, kai šios dalys gali būti laikomos atsiejamomis nuo jų pagrindinės veiklos. Socialinių tinklų paslaugos yra svarbi vartotojų prieigos prie informacijos vieta ir jos vis labiau grindžiamos vartotojų pagamintu ar pateiktu audiovizualiniu turiniu. Socialinių tinklų paslaugos paprastai nėra įtraukiamos į šios direktyvos taikymo sritį, tačiau jas būtina įtraukti, jei jos atitinka visus kriterijus, kuriais apibrėžiama vaizdo medžiagos bendro naudojimo platforma. Taip pat neturėtų būti įtraukiamos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos, kuriomis teikiamas ir platinamas audiovizualinės žiniasklaidos turinys ir kurios nekonkuruoja su televizijos programomis, o apima, pvz., privačių naudotojų audiovizualinio turinio teikimą ir platinimą, kad juo būtų dalijamasi interesų bendruomenėse. Dėl audiovizualinių paslaugų pasiūlos ir pagrindinės veiklos sąsajų paslauga turėtų būti laikoma tik neatsiejamu pagrindinės veiklos papildu. Kanalai ar bet kokios kitos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos, kurių atžvilgiu paslaugų teikėjas turi redakcinę atsakomybę, iš esmės gali būti automatiškai laikomi audiovizualinės žiniasklaidos paslauga, net jeigu jos yra siūlomos per vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformą, kuriai įprasta netaikyti redakcinės atsakomybės. Tokiais atvejais direktyvos nuostatų turės laikytis paslaugų teikėjai, kurie turi redakcinę atsakomybę;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  redakciniai sprendimai yra sprendimai, priimami kasdien, inter alia, programų direktorių arba vyriausiųjų redaktorių, pagal patvirtintą programų tvarkaraštį. Vieta, kurioje priimami redakciniai sprendimai, yra įprasta juos priimančių asmenų darbo vieta;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b)  užsakomosios audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos konkuruoja dėl tos pačios auditorijos kaip ir televizijos programos, ir dėl šių užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų pobūdžio ir prieigos prie jų priemonių naudotojas galėtų pagrįstai tikėtis reguliavimo apsaugos šios direktyvos taikymo srityje. Atsižvelgiant į tai ir siekiant užkirsti kelią skirtumams laisvo judėjimo ir konkurencijos srityse, „programos“ sąvoka turėtų būti aiškinama dinamiškai, atsižvelgiant į pokyčius teikiant audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, kurios orientuojamos į plačią auditoriją ir laikomos masinės žiniasklaidos priemonėmis, turinį;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  nustatant jurisdikciją reikia įvertinti faktines aplinkybes pagal Direktyvoje 2010/13/ES išdėstytus kriterijus. Įvertinus tokias faktines aplinkybes, gali būti gauti prieštaringi rezultatai. Taikant Direktyvos 2010/13/ES 3 ir 4 straipsnyje nustatytas bendradarbiavimo procedūras, Komisijai svarbu galėti pagrįsti savo išvadas patikimais faktais. Todėl Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupė (ERGA) turėtų būti įgaliota Komisijos prašymu reikšti nuomones dėl jurisdikcijos;

(5)  nustatant jurisdikciją reikia įvertinti faktines aplinkybes pagal Direktyvoje 2010/13/ES išdėstytus kriterijus. Įvertinus tokias faktines aplinkybes, gali būti gauti prieštaringi rezultatai. Taikant Direktyvos 2010/13/ES 3 ir 4 straipsnyje nustatytas bendradarbiavimo procedūras, Komisijai svarbu galėti pagrįsti savo išvadas patikimais faktais. Todėl Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupė (ERGA) kartu su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis turėtų būti įgaliota Komisijos prašymu reikšti nuomones dėl jurisdikcijos;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  siekiant užtikrinti derėjimą ir suteikti tikrumo įmonėms ir valstybių narių institucijoms, „neapykantos kurstymo“ sąvoka turėtų, kiek tinkama, būti suderinta su apibrėžtimi, pateikta 2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatiniame sprendime 2008/913/TVR dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis, kuriame neapykantą kurstanti kalba apibrėžiama kaip „viešas smurto ar neapykantos kurstymas“. Be to, reikėtų suderinti nuostatas dėl argumentų, kuriais grindžiamas smurto ar neapykantos kurstymas;

(8)  siekiant užtikrinti derėjimą ir suteikti tikrumo įmonėms ir valstybių narių institucijoms, „neapykantos kurstymo“ sąvoka turėtų, kiek tinkama ir jei taikoma valstybėms narėms, būti suderinta su apibrėžtimi, pateikta 2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatiniame sprendime 2008/913/TVR dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis, kuriame neapykantą kurstanti kalba apibrėžiama kaip „viešas smurto ar neapykantos kurstymas“. Be to, reikėtų suderinti nuostatas dėl argumentų, kuriais grindžiamas smurto ar neapykantos kurstymas;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  siekiant suteikti galių žiūrovams ir nepilnamečiams, kad jie galėtų priimti informacija pagrįstus sprendimus apie žiūrėtiną turinį, būtina, kad audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai pateiktų pakankamai informacijos apie turinį, kuris galėtų rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam nepilnamečių vystymuisi, Tai būtų galima padaryti naudojant turinio teikiamųjų terminų, rodančių turinio pobūdį, sistemą. Turinio teikiamieji terminai galėtų būtų pateikti rašytinėmis, grafinėmis ar akustinėmis priemonėmis;

(9)  siekiant suteikti galių žiūrovams ir nepilnamečiams, kad jie galėtų priimti informacija pagrįstus sprendimus apie žiūrėtiną turinį, būtina, kad audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai pateiktų pakankamai informacijos apie turinį, kuris galėtų rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam nepilnamečių vystymuisi, Tai būtų galima padaryti naudojant turinio teikiamųjų terminų, rodančių turinio pobūdį, sistemą. Turinio teikiamieji terminai galėtų būtų pateikti rašytinėmis, grafinėmis ar akustinėmis priemonėmis. Įvairiomis turinio teikiamųjų terminų priemonėmis turėtų būti pakankamai aiškiai numatyta, ar konkretus turinys gali padaryti žalą nepilnamečiams;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu esama tam tikrų plačiai pripažintų mitybos gairių, tokių kaip Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioninio biuro mitybinės sudėties modelis, skirtų maisto produktams skirstyti pagal jų mitybinę sudėtį per televiziją transliuojamos maisto reklamos vaikams kontekste. Valstybes nares reikėtų paraginti užtikrinti, kad savireguliavimo ir bendro reguliavimo elgesio kodeksai būtų naudojami siekiant veiksmingai sumažinti vaikų ir nepilnamečių galimybę pamatyti komercinius audiovizualinius pranešimus apie maistą ir gėrimus, kuriuose daug druskos, cukrų ar riebalų arba kurie kitaip neatitinka nacionalinių ar tarptautinių gairių;

(10)  Valstybes nares reikėtų paraginti užtikrinti, kad savireguliavimas ir bendras reguliavimas, įskaitant elgesio kodeksus, būtų naudojami siekiant veiksmingai kuo labiau sumažinti vaikų ir nepilnamečių galimybę pamatyti komercinius audiovizualinius pranešimus apie maistą ir gėrimus, kuriuose daug druskos, cukrų ar riebalų arba kurie kitaip neatitinka nacionalinių ar tarptautinių mitybos gairių, pvz., gairių, parengtų įgyvendinant Komisijos veiklos programą, skirtą tinkamai mitybai, fiziniam aktyvumui ir sveikatingumui skatinti, ir Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioninio biuro mitybinės sudėties modelio. Šio tikslo turėtų padėti siekti savireguliavimas ir bendras reguliavimas;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  panašiai valstybes nares reikėtų paraginti užtikrinti savireguliavimo ir bendro reguliavimo elgesio kodeksų naudojimą siekiant veiksmingai apriboti vaikų ir nepilnamečių galimybę pamatyti komercinius audiovizualinius pranešimus apie alkoholinius gėrimus. Tam tikros savireguliavimo ir bendro reguliavimo elgesio sistemos galioja Sąjungos ir nacionaliniu lygmeniu siekiant, kad alkoholinių gėrimų rinkodara būtų atsakinga, be kita ko, komerciniuose audiovizualiniuose pranešimuose. Šios sistemos turėtų būti toliau skatinamos, ypač tos, kuriomis siekiama užtikrinti, kad komercinius audiovizualinius pranešimus apie alkoholinius gėrimus lydėtų raginimas juos vartoti atsakingai;

(11)  panašiai valstybės narės turi užtikrinti savireguliavimo ir bendro reguliavimo elgesio kodeksų naudojimą siekiant veiksmingai apriboti vaikų ir nepilnamečių galimybę pamatyti komercinius audiovizualinius pranešimus apie alkoholinius gėrimus. Tam tikros savireguliavimo ir bendro reguliavimo elgesio sistemos galioja Sąjungos ir nacionaliniu lygmeniu siekiant, kad alkoholinių gėrimų rinkodara būtų atsakinga, be kita ko, komerciniuose audiovizualiniuose pranešimuose. Šios sistemos turėtų būti toliau skatinamos, ypač tos, kuriomis siekiama užtikrinti, kad komercinius audiovizualinius pranešimus apie alkoholinius gėrimus lydėtų raginimas juos vartoti atsakingai;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  siekiant pašalinti laisvo tarpvalstybinių paslaugų judėjimo Sąjungoje kliūtis, būtina užtikrinti savireguliavimo ir bendro reguliavimo priemonių, ypač tų, kuriomis siekiama saugoti vartotojus ar visuomenės sveikatą, efektyvumą. Sąjungos lygmens elgesio kodeksai, kai gerai užtikrinamas jų vykdymas ir stebėjimas, galėtų būti geromis nuoseklesnį ir efektyvesnį modelį įtvirtinančiomis priemonėmis.

(12)  siekiant užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą ir visuomenės sveikatą, o kartu ir pašalinti laisvo tarpvalstybinių paslaugų judėjimo Sąjungoje kliūtis, būtina užtikrinti savireguliavimo ir bendro reguliavimo priemonių, ypač tų, kuriomis siekiama saugoti vartotojus ar visuomenės sveikatą, efektyvumą. Sąjungos lygmens elgesio kodeksai, kai gerai užtikrinamas jų vykdymas ir stebėjimas, galėtų būti geromis nuoseklesnį ir efektyvesnį modelį įtvirtinančiomis priemonėmis. Jomis naudojantis nacionalinėms reguliavimo institucijoms turėtų būti lengviau rengti savo nacionalinius elgesio kodeksus ir didinti Direktyvos 2010/13/ES įgyvendinimo nuoseklumą;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  TV transliavimo rinka pakito, todėl reikia daugiau lankstumo komercinių audiovizualinių pranešimų atžvilgiu, visų pirma taikant kiekybines taisykles linijinėms audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms, prekių rodymui ir rėmimui. Sukūrus naujas paslaugas, įskaitant tas, kuriose nėra reklamos, žiūrovai turi daugiau pasirinkimo, nes jie gali lengvai persiorientuoti prie alternatyvių pasiūlymų;

Išbraukta.

Pagrindimas

Dabartinė kiekybinė reklamos taisyklė pasirodė esanti veiksminga nustatant vartotojų apsaugos ir audiovizualinės žiniasklaidos finansavimo pusiausvyrą. Audiovizualinių paslaugų pasiūlos padidėjimu neturėtų būti pateisinamas bendrasis vartotojų apsaugos lygio sumažėjimas reklamuojant turinį. Kiekybinės taisyklės panaikinimas taip pat turėtų įtakos labai svarbiems neaudiovizualiniams, pvz., spaudos, sektoriams, kuriems labai svarbi reklama ir kurie jau dabar patiria finansavimo sunkumų.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  siekiant užtikrinti šios direktyvos veiksmingumą, ypač žiniasklaidos paslaugų teikėjų redakcinės atsakomybės atžvilgiu, reikėtų apsaugoti programų ir paslaugų vientisumą. Trečiosios šalys, kurios nėra paslaugos gavėjai, neturėtų modifikuoti programų ir paslaugų be atitinkamo žiniasklaidos paslaugų teikėjo sutikimo. Gavėjo leisti arba inicijuoti programų ir paslaugų rodymo pakeitimai turėtų būti leidžiami;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  rėmimas yra svarbi audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų arba programų finansavimo priemonė, kurią taikant reklamuojama juridinio ar fizinio asmens asmenvardis, prekės ženklas, įvaizdis, veikla ar prekės. Kad reklamuotojai ir audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai rėmimą galėtų taikyti kaip reklamos technologiją ir iš to gauti naudos, rėmimo skelbimuose gali būti reklaminių nuorodų į rėmėjo prekes ir paslaugas, tačiau be tiesioginių paskatų pirkti prekes ir paslaugas. Rėmimo skelbimuose ir toliau reikėtų aiškiai informuoti žiūrovus apie veikiantį rėmimo susitarimą. Remiamų programų turinys neturėtų būti paveiktas taip, kad nukentėtų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjo redakcinė nepriklausomybė;

(14)  rėmimas yra svarbi audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų arba programų finansavimo priemonė, kurią taikant reklamuojama juridinio ar fizinio asmens asmenvardis, prekės ženklas, įvaizdis, veikla ar prekės. Kad reklamuotojai ir audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai rėmimą galėtų taikyti kaip reklamos technologiją ir iš to gauti naudos, rėmimo skelbimuose gali būti reklaminių nuorodų į rėmėjo prekes ir paslaugas, tačiau neleidžiama teikti tiesioginių paskatų pirkti prekes ir paslaugas. Rėmimo skelbimuose ir toliau reikėtų aiškiai informuoti žiūrovus apie veikiantį rėmimo susitarimą. Remiamų programų turinys neturėtų būti paveiktas taip, kad nukentėtų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjo redakcinė nepriklausomybė;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  siekiant apsaugoti žiniasklaidos paslaugų teikėjo redakcinę atsakomybę ir audiovizualinio sektoriaus vertės grandinę, būtina užtikrinti programų ir žiniasklaidos paslaugų teikėjų paslaugų vientisumą. Programos ir paslaugos turi būti perduodamos nesutrumpintos, nepakeistos ir be pertrūkių. Programos ir paslaugos negali būti keičiamos negavus žiniasklaidos paslaugų teikėjo sutikimo;

Pagrindimas

Trečiosios šalys, negavusios žiniasklaidos paslaugų teikėjo sutikimo, neturėtų keisti programų ir paslaugų.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  rodyti prekes neturėtų būti leidžiama per žinių ir naujienų programas, vartotojų reikalų programas, religines programas ir programas, kurių auditorijoje daug vaikų. Konkrečiai, faktai rodo, kad prekių rodymas ir įterptinės reklamos gali paveikti vaikų elgesį, nes vaikai dažnai nepajėgia atpažinti komercinio turinio. Todėl reikia toliau drausti rodyti prekes programose, kurių auditorijoje daug vaikų. Vartotojų reikalų programos yra programos, kuriose žiūrovams duodama patarimų, įskaitant atsiliepimus apie prekių pirkimą ir paslaugas. Leidus rodyti prekes per tokias programas, žiūrovams, kurie tokiose programose gali tikėtis tikrų ir sąžiningų atsiliepimų apie produktus ar paslaugas, išsitrintų skirtumas tarp reklamos ir redakcinio turinio;

(16)  rodyti prekes neturėtų būti leidžiama per žinių ir naujienų programas, vartotojų reikalų programas, religines programas ir vaikų programas. Konkrečiai, faktai rodo, kad prekių rodymas ir įterptinės reklamos gali paveikti vaikų elgesį, nes vaikai dažnai nepajėgia atpažinti komercinio turinio. Todėl reikia toliau drausti rodyti prekes programose vaikams. Vartotojų reikalų programos yra programos, kuriose žiūrovams duodama patarimų, įskaitant atsiliepimus apie prekių pirkimą ir paslaugas. Leidus rodyti prekes per tokias programas, žiūrovams, kurie tokiose programose gali tikėtis tikrų ir sąžiningų atsiliepimų apie produktus ar paslaugas, išsitrintų skirtumas tarp reklamos ir redakcinio turinio;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  taisyklė, pagal kurią prekės negalima rodyti pernelyg išskiriant, pasirodė sunkiai pritaikoma praktiškai. Ji riboja prekių rodymą, nes rodant prekę vertė gali būti sukurta tik ją padarius gerokai matomesnę. Todėl reikalavimais programoms, kuriose rodomi produktai, turėtų būti siekiama aiškiai informuoti žiūrovus apie prekių rodymą ir užtikrinti, kad nenukentėtų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjo redakcinė nepriklausomybė;

(17)  Todėl reikalavimais programoms, kuriose rodomi produktai, turėtų būti siekiama aiškiai informuoti žiūrovus apie prekių rodymą ir užtikrinti, kad nenukentėtų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjo redakcinė nepriklausomybė;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  gausėjant naujų paslaugų skaičiui, vartotojams padaugėjo galimybių rinktis, todėl transliuotojai gali lanksčiau įterpti reklamos ir teleparduotuvės intarpus, kai tai pernelyg nekenkia programos vientisumui. Tačiau siekiant apsaugoti Europos televizijos savitumą, reikėtų toliau riboti pertraukimų skaičių kinematografijos kūriniuose ir televizijos filmuose, taip pat tam tikrų kategorijų programose, kurioms vis dar reikia ypatingos apsaugos;

(18)  nors, gausėjant naujų paslaugų skaičiui, žiūrovams padaugėjo galimybių rinktis, tebėra būtina toliau saugoti programų vientisumą, o vartotojus – nuo neproporcingai dažnos reklamos ir teleparduotuvės intarpų. Todėl, siekiant apsaugoti Europos televizijos savitumą, reikėtų ne nustatyti didesnį lankstumą, bet toliau riboti pertraukimų skaičių kinematografijos kūriniuose ir televizijos filmuose, taip pat tam tikrų kategorijų programose, kurioms vis dar reikia ypatingos apsaugos;

Pagrindimas

Pabrėžiama, kad svarbu išlaikyti 30 minučių trukmės tarp reklamos intarpų į kino kūrinius taisykles, nes šie intarpai darytų neproporcingą poveikį programų vientisumui ir neatitinka nei vartotojų įpročių, nei būtino audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų poreikio.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  nors šioje direktyvoje nedidinama bendra leistina reklamos trukmė laikotarpiu nuo 7.00 iki 23.00, transliuotojams svarbu turėti daugiau lankstumo ir galėti nuspręsti, kada įterpti skelbimą, kad reklamuotojų paklausa ir žiūrovų srautas būtų didžiausi. Todėl tikslinga panaikinti valandinę ribą ir įvesti 20 proc. dienos reklamavimo limitą laikotarpiu nuo 7.00 iki 23.00;

Išbraukta.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  daug transliuotojų priklauso didesnėms žiniasklaidos grupėms ir įterpia skelbimus ne tik į savo programas ir su jais tiesiogiai susijusius papildomus produktus, bet ir į kitų tai pačiai žiniasklaidos grupei priklausančių subjektų programas. Skelbimų, kuriuos transliuotojai įterpia transliuodami kitas tai pačiai žiniasklaidos grupei priklausančių subjektų programas, transliavimo laikas neturėtų būti įskaičiuotas į didžiausią reklamai ir teleparduotuvei leistiną dienos transliavimo laiko kiekį;

Išbraukta.

Pagrindimas

Žiniasklaidos grupėms leidus laisvai įterpti pranešimus į visas joms priklausančių transliuotojų programas, būtų pakenkta sąžiningai konkurencijai sektoriuje, nes dominuojantiems rinkos dalyviams būtų suteikiama nepagrįsto pranašumo. Taip pat nereikalingai padidėtų reklamos kiekis, nes šie pranešimai būtų neįtraukiami į kiekybines taisykles.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai turėtų skatinti Europos kūrinių gamybą ir platinimą užtikrindami, kad jų kataloguose būtų minimali Europos kūrinių dalis ir šie būtų pakankamai pastebimi;

(21)  užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai turėtų skatinti Europos kūrinių gamybą ir platinimą, kai tai praktiškai įmanoma ir naudodamiesi tinkamomis priemonėmis, nepažeisdami žiniasklaidos pliuralizmo principo ir jei šiomis priemonėmis nepaveikiamos vartotojams teikiamos paslaugos, užtikrindami, kad jų kataloguose būtų minimali Europos kūrinių dalis;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai turėtų būti raginami skatinti Europos kūrinių gamybą ir platinimą užtikrindami, kad jų kataloguose būtų dalis Europos kūrinių ir kad šiuo skatinimu nebūtų nemažinama vartotojų žiūrėjimo kokybė;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  siekiant užtikrinti tinkamą investicijų į Europos kūrinius lygį, valstybėms narėms reikėtų suteikti galimybę nustatyti finansines prievoles jų teritorijoje įsisteigusiems užsakomųjų paslaugų teikėjams. Galimos šių prievolių formos – tiesioginiai įnašai į gamybą ir teisių į Europos kūrinius įsigijimą. Valstybės narės taip pat galėtų nustatyti rinkliavas, mokėtinas į fondą pagal pajamas, gautas už užsakomąsias paslaugas, kurios suteiktos jų teritorijoje ir į ją orientuotos. Šioje direktyvoje paaiškinama, kad, kadangi finansinės prievolės ir skirtinga valstybių narių kultūros politika yra tiesiogiai susijusios, valstybėms narėms taip pat leidžiama nustatyti tokias finansines prievoles kitoje valstybėje narėje įsisteigusiems užsakomųjų paslaugų teikėjams, kurių veikla orientuota į jos teritoriją. Tokiu atveju finansinės prievolės turi būti susietos tik su pajamomis, gautomis naudojantis auditorija toje valstybėje narėje;

(22)  siekiant užtikrinti tinkamą investicijų į Europos kūrinius lygį, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama nustatyti finansines prievoles jų teritorijoje įsisteigusiems užsakomųjų paslaugų teikėjams. Galimos šių prievolių formos – tiesioginiai įnašai į gamybą ir teisių į Europos kūrinius įsigijimą. Valstybės narės gali taikyti finansinius įsipareigojimus tik savo šalies viduje jų vidaus jurisdikcijai priklausančioms užsakomosioms paslaugoms, laikydamosi kilmės šalies principo;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  valstybė narė, vertindama, ar kitoje valstybėje narėje įsisteigusi užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas teikianti įmonė orientuojasi į auditorijas jos teritorijoje, atsižvelgia į tokius rodiklius kaip reklama ar kitokios į konkrečiai jos teritorijoje esančius vartotojus nukreiptos pardavimo skatinimo priemonės, pagrindinė paslaugos kalba ir ar esama turinio arba komercinių pranešimų, skirtų konkrečiai priimančiosios valstybės narės žiūrovams;

Išbraukta.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  kai valstybės narės nustato finansinius įnašus užsakomųjų paslaugų teikėjams, tokiais įnašais turi būti siekiama tinkamo Europos kūrinių populiarinimo vengiant dvigubo paslaugų teikėjų apmokestinimo rizikos. Todėl, kai valstybė narė, kurioje įsisteigęs paslaugų teikėjas, nustato finansinį įnašą, ji atsižvelgia į visus finansinius įnašus, kuriuos yra nustačiusios valstybės narės, į kurias orientuota jo veikla;

Išbraukta.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  siekiant užtikrinti, kad Europos kūrinių populiarinimo prievolė nestabdytų rinkos plėtros, ir sudaryti sąlygas naujiems dalyviams įžengti į rinką, tokie reikalavimai neturėtų būti taikomi įmonėms, kurie užima nedidelę rinkos dalį. Tai visų pirma pasakytina apie įmones, kurių apyvarta maža ir auditorijos nedidelės, ir mažąsias įmones bei mikroįmones, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB33. Šiais atvejais nustatyti tokius reikalavimus gali būti netikslinga dėl audiovizualinės žiniasklaidos užsakomųjų paslaugų pobūdžio ar temos – jie būtų neįgyvendinami arba nepagrįsti;

(25)  siekiant užtikrinti, kad Europos kūrinių populiarinimo prievolė nestabdytų rinkos plėtros, ir sudaryti sąlygas naujiems dalyviams įžengti į rinką, tokie reikalavimai neturėtų būti taikomi įmonėms, kurie užima nedidelę rinkos dalį. Tai visų pirma pasakytina apie įmones, kurių apyvarta maža ir auditorijos nedidelės, ir mažąsias įmones bei mikroįmones, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB33. Šiais atvejais nustatyti tokius reikalavimus taip pat yra netikslinga dėl audiovizualinės žiniasklaidos užsakomųjų paslaugų pobūdžio ar temos arba dėl konkuravimo su lygiaverčiais Europos kūriniais – jie būtų neįgyvendinami arba nepagrįsti. Kartu gali būti pravartu taikyti sistemą, kuria, pvz., taikant mokestines lengvatas, būtų skatinama finansinė parama kokybiškų Europos kūrinių gamybai;

__________________

__________________

33 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl mikroįmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžčių (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

33 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl mikroįmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžčių (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a)  siekdama remti tarpvalstybinį kūrybinio turinio judėjimą, įskaitant skaitmeninio Europos audiovizualinių kūrinių platinimo gerinimą ir novatoriškų kūrybinio turinio finansavimo modelių kūrimą, Komisija turėtų užtikrinti tinkamą ir geografiškai diversifikuotą finansavimą pagal programos „Kūrybiška programa“ paprogramę MEDIA;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  kilo naujų iššūkių, kurie susiję visų pirma su vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformomis, kurių naudotojai, ypač nepilnamečiai, vis dažniau žiūri audiovizualinį turinį. Todėl vis didesnį nerimą kelia vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformose laikomas žalingas turinys ar neapykantą kurstančios kalbos. Siekiant apsaugoti nepilnamečius nuo žalingo turinio, o visus piliečius – nuo turinio, kuriame kurstomas smurtas ir neapykanta, būtina šioje srityje nustatyti proporcingas taisykles;

(26)  kilo naujų iššūkių, kurie susiję visų pirma su vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformomis, kurių naudotojai, ypač nepilnamečiai, vis dažniau žiūri audiovizualinį turinį. Todėl vis didesnį nerimą kelia vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformose laikomas žalingas turinys ar neapykantą kurstančios kalbos. Nors savavališkai, dažnai remiantis subjektyviu vertinimu pašalinant tokį turinį, gali būti apribojama saviraiškos ir informacijos laisvė, būtina apsaugoti nepilnamečius nuo žalingo turinio, o visus piliečius – nuo turinio, kuriame kurstomas, be kita ko, smurtas, neapykanta arba terorizmas. Būtina paskatinti vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformų paslaugų teikėjus, vadovaujantis nacionaline ir Sąjungos teise bei laikantis valdžios institucijų reguliariai skelbiamų gairių ir nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB1a 14 ir 15 straipsnių, tais klausimais taikyti savanoriškas priemones. Žalingiausiam turiniui, tokiam kaip savitikslis smurtas ir pornografija, turėtų būti taikomos griežčiausios priemonės;

 

______________________

 

1a  2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  didelei daliai vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformose laikomo turinio negalioja vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjo redakcinė atsakomybė. Tačiau tie paslaugų teikėjai paprastai nustato, kaip organizuojamas turinys, konkrečiai, programos arba vartotojų sukurta vaizdo medžiaga, be kita ko, taikydami automatines priemones arba algoritmus. Todėl tie paslaugų teikėjai turėtų būti įpareigoti imtis tinkamų priemonių, kad nepilnamečiai būtų apsaugoti nuo turinio, kuris galėtų rimtai pakenkti jų fiziniam, protiniam ar moraliniam vystymuisi, o visi piliečiai – nuo smurto ar neapykantos kurstymo prieš asmenų grupę, apibrėžiamą naudojant nuorodą į lytį, rasę, odos spalvą, religiją, kilmę, tautinę ar etninę kilmę, ar tokios grupės narį;

(28)  didelei daliai vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformose laikomo turinio negalioja vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjo redakcinė atsakomybė. Tačiau kai kurie paslaugų teikėjai parodo gebantys nustatyti, kaip organizuojamas turinys, konkrečiai, programos arba vartotojų sukurta vaizdo medžiaga, be kita ko, taikydami automatines priemones arba algoritmus, visų pirma įdiegdami žymas ir nustatydami seką. Todėl tie paslaugų teikėjai turėtų būti įpareigoti imtis tinkamų priemonių, kad nepilnamečiai būtų apsaugoti nuo turinio, kuris, jei jie faktiškai apie jį sužinotų, galėtų rimtai pakenkti jų fiziniam ir protiniam vystymuisi, o visi piliečiai – nuo smurto ar neapykantos kurstymo prieš asmenų grupę, apibrėžiamą naudojant nuorodą į lytį, rasę, odos spalvą, religiją, kilmę, tautinę ar etninę kilmę, ar tokios grupės narį. Reikėtų apsvarstyti galimybę šalinti tokį turinį pasinaudojant patikimomis automatinio atpažinimo sistemomis, kai tai praktiškai įmanoma ir esama galimybių;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  įgyvendinant tinkamas priemones, kurios turi būti priimtos pagal šią direktyvą, tikslinga kuo labiau įtraukti vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjus. Todėl tikslinga skatinti bendrą reguliavimą.

(30)  įgyvendinant tinkamas priemones, kurios turi būti priimtos pagal šią direktyvą, tikslinga kuo labiau įtraukti susijusius suinteresuotuosius subjektus, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas, ir vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjus. Todėl tikslinga skatinti skaidrų ir atskaitingą kompetentingų nacionalinių reguliavimo institucijų prižiūrimą bendrą reguliavimą.

Siekiant visoje Sąjungoje užtikrinti aiškų ir nuoseklų požiūrį šiuo klausimu, valstybėms narėms neturėtų būti leista reikalauti vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjų imtis nepilnamečių apsaugos nuo žalingo turinio ir visų piliečių apsaugos nuo turinio, kuriame kurstomas smurtas ar neapykanta, priemonių, kurios būtų griežtesnės už numatytąsias šioje direktyvoje. Tačiau, kai tas turinys yra neteisėtas, valstybėms narėms turėtų likti galimybė imtis tokių griežtesnių priemonių laikantis Direktyvos 2000/31/EB 14 ir 15 straipsnio, ir imtis priemonių tinklaviečių, kuriose yra vaikų pornografijos arba per kurias ji platinama, turinio atžvilgiu, kaip reikalaujama ir leidžiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/93/ES 25 straipsnį35. Be to, vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjams turėtų ir toliau būti leidžiama savanoriškai imtis griežtesnių priemonių;

Siekiant visoje Sąjungoje užtikrinti aiškų ir nuoseklų požiūrį šiuo klausimu, valstybėms narėms neturėtų būti leista reikalauti vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjų imtis nepilnamečių apsaugos nuo žalingo turinio ir visų piliečių apsaugos nuo turinio, kuriame kurstomas smurtas ar neapykanta, priemonių, kurios būtų griežtesnės už numatytąsias šioje direktyvoje. Tačiau, kai tas turinys yra neteisėtas, valstybėms narėms turėtų likti galimybė imtis tokių griežtesnių priemonių laikantis Direktyvos 2000/31/EB 14 ir 15 straipsnio, ir imtis priemonių tinklaviečių, kuriose yra vaikų pornografijos arba per kurias ji platinama, turinio atžvilgiu, kaip reikalaujama ir leidžiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/93/ES 25 straipsnį35. Be to, vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjams turėtų ir toliau būti leidžiama savanoriškai imtis griežtesnių priemonių;

__________________

__________________

35 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR (OL L 335, 2011 12 17, p. 1).

35 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR (OL L 335, 2011 12 17, p. 1).

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(31a)  siekdamos užtikrinti naudotojų pagrindinių teisių apsaugą, valstybių narių reguliavimo institucijos, bendradarbiaudamos su ERGA ir Komisija, laikydamosi nacionalinės ir Sąjungos teisės aktų ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos turėtų reguliariai skelbti žalingo turinio šalinimui taikomų sąlygų gaires;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjai, kuriems taikoma ši direktyva, teikia informacinės visuomenės paslaugas, kaip apibrėžta Direktyvos 2000/31/EB 2 straipsnio a punkte. Todėl, kai tie paslaugų teikėjai įsisteigę valstybėje narėje, jiems taikomos tos direktyvos 3 straipsnyje nustatytos vidaus rinkos taisyklės. Tikslinga užtikrinti, kad tos pačios taisyklės būtų taikomos vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjams, kurie įsisteigę ne valstybėje narėje, siekiant išsaugoti nepilnamečių ir piliečių apsaugos priemonių, nustatytų šia direktyva, efektyvumą ir kiek įmanoma užtikrinti vienodas sąlygas, kai valstybėje narėje yra įsisteigusi tų paslaugos teikėjų patronuojančioji įmonė arba patronuojamoji įmonė arba kai tie paslaugų teikėjai priklauso grupei, ir kitas tos grupės subjektas yra įsisteigęs valstybėje narėje. Todėl reikėtų susitarti, kaip nustatyti, kuri valstybė narė turėtų būti laikoma tų paslaugų teikėjų įsisteigimo vieta. Taikant šioje direktyvoje ir Direktyvoje 2000/31/ES nustatytas su įsisteigimu susijusias taisykles, Komisijai turėtų būti pranešta apie kiekvienos valstybės narės jurisdikcijai priklausančius paslaugų teikėjus;

(32)  vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjai, kuriems taikoma ši direktyva, teikia informacinės visuomenės paslaugas, kaip apibrėžta Direktyvos 2000/31/EB 2 straipsnio a punkte. Todėl, kai tie paslaugų teikėjai įsisteigę valstybėje narėje, jiems taikomos tos direktyvos 3 straipsnyje nustatytos vidaus rinkos taisyklės. Tikslinga užtikrinti, kad tos pačios taisyklės būtų taikomos vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjams, kurie įsisteigę ne valstybėje narėje, siekiant išsaugoti nepilnamečių ir piliečių apsaugos priemonių, nustatytų šia direktyva, efektyvumą ir kiek įmanoma užtikrinti vienodas sąlygas, kai valstybėje narėje yra įsisteigusi tų paslaugos teikėjų patronuojančioji įmonė arba patronuojamoji įmonė arba kai tie paslaugų teikėjai priklauso grupei, ir kitas tos grupės subjektas yra įsisteigęs valstybėje narėje. Todėl reikėtų susitarti, kaip nustatyti, kuri valstybė narė turėtų būti laikoma tų paslaugų teikėjų įsisteigimo vieta. Taikant šioje direktyvoje ir Direktyvoje 2000/31/ES nustatytas su įsisteigimu susijusias taisykles, Komisijai turėtų būti pranešta apie kiekvienos valstybės narės jurisdikcijai priklausančius paslaugų teikėjus. Šiuo atžvilgiu „vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugų teikėjo“ sąvoka turėtų būti suprantama plačiau, kad apimtų linijinių paslaugų teikėjus ir audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų perdavimo platformas, neatsižvelgiant į naudojamas technines retransliavimo priemones (pvz., kabelinį ryšį, palydovą ar internetą);

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  valstybių narių reguliavimo institucijos gali pasiekti reikiamo laipsnio struktūrinį nepriklausomumą tik jeigu jos įsteigtos kaip atskiri teisiniai subjektai. Todėl, siekdamos užtikrinti nacionalinių reguliavimo institucijų sprendimų nešališkumą, valstybės narės turėtų užtikrinti jų nepriklausomumą nuo vyriausybės, viešųjų institucijų ir pramonės. Šis nepriklausomumo reikalavimas neturėtų iš valstybių narių atimti galimybės įsteigti skirtingus sektorius kontroliuojančias reguliavimo įstaigas. Nacionalinėms reguliavimo institucijoms turėtų būti suteikti vykdymo užtikrinimo įgaliojimai ir ištekliai, kurių reikia jų užduotims įvykdyti (kvalifikuoti darbuotojai ir finansiniai ištekliai). Pagal šią direktyvą įsteigtos nacionalinių reguliavimo institucijų veikla turėtų neleisti nukrypti nuo žiniasklaidos pliuralizmo, kultūrų įvairovės, vartotojų apsaugos, vidaus rinkos ir sąžiningos konkurencijos skatinimo tikslų;

(33)  valstybių narių reguliavimo institucijos gali pasiekti reikiamo laipsnio struktūrinį nepriklausomumą tik jeigu jos įsteigtos kaip atskiri teisiniai subjektai ir funkciškai nepriklausomi šių subjektų organai. Todėl, siekdamos užtikrinti nacionalinių reguliavimo institucijų sprendimų nešališkumą, valstybės narės turėtų užtikrinti jų nepriklausomumą nuo vyriausybės, viešųjų institucijų ir pramonės. Šis nepriklausomumo reikalavimas neturėtų iš valstybių narių atimti galimybės įsteigti skirtingus sektorius kontroliuojančias reguliavimo įstaigas. Nacionalinėms reguliavimo institucijoms turėtų būti suteikti vykdymo užtikrinimo įgaliojimai ir ištekliai, kurių reikia jų užduotims įvykdyti (kvalifikuoti darbuotojai ir finansiniai ištekliai). Pagal šią direktyvą įsteigtos nacionalinių reguliavimo institucijų veikla turėtų neleisti nukrypti nuo žiniasklaidos pliuralizmo, kultūrų įvairovės, vartotojų apsaugos, vidaus rinkos ir sąžiningos konkurencijos skatinimo tikslų. Reikia nustatyti tam tikrus valstybių narių įpareigojimus turėti nepriklausomas ir veiksmingas reguliavimo institucijas. Šiuo tikslu valstybės narės turėtų nustatyti administracinių ir finansinių reikalavimų rinkinį, kad būtų lengviau įgyvendinti šias nepriklausomas ir veiksmingas reguliavimo institucijas;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  Komisijai reikėtų suteikti teisę konsultuotis su ERGA bet kuriuo su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis ir vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugomis susijusiu klausimu. ERGA turėtų padėti Komisijai: teikti technines rekomendacijas, konsultuoti, padėti keistis geriausia praktika. Visų pirma Komisija turėtų konsultuotis su ERGA dėl Direktyvos 2010/13/ES taikymo siekdama, kad visoje bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ji būtų įgyvendinama panašiau ir sklandžiau. Komisijai paprašius, ERGA turėtų pateikti nuomones, be kita ko, dėl jurisdikcijos ir Sąjungos elgesio kodeksų nepilnamečių apsaugos, kovos su neapykantą kurstančiomis kalbomis, komercinių audiovizualinių pranešimų apie riebalingą, daug druskos ir (arba) natrio ir cukrų turintį maistą srityse;

(37)  Komisijai reikėtų suteikti teisę konsultuotis su ERGA bet kuriuo su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis ir vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugomis susijusiu klausimu. ERGA turėtų padėti Komisijai: teikti technines rekomendacijas, konsultuoti, padėti keistis geriausia praktika. Visų pirma Komisija turėtų konsultuotis su ERGA dėl Direktyvos 2010/13/ES taikymo siekdama, kad visoje bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ji būtų nuosekliai ir sklandžiai įgyvendinama. Komisijai paprašius, ERGA turėtų pateikti nuomones, be kita ko, dėl jurisdikcijos ir Sąjungos elgesio kodeksų nepilnamečių apsaugos, kovos su neapykantą kurstančiomis kalbomis;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  direktyva nedaro poveikio valstybių narių galimybei nustatyti visuotinės svarbos turinio, sukurto laikantis apibrėžtų visuotinės svarbos tikslų, tokių kaip žiniasklaidos pliuralizmas, žodžio laisvė ir kultūrų įvairovė, surandamumo ir prieinamumo užtikrinimo prievoles. Tokios prievolės turėtų būti nustatytos tik kai jos būtinos siekiant visuotinės svarbos tikslų, kuriuos valstybės narės aiškiai apibrėžė laikydamosi Sąjungos teisės aktų. Todėl valstybės turėtų visų pirma išnagrinėti, ar reikia imtis reguliavimo priemonių, kuriomis keičiama pagal rinkos jėgas susiklosčiusi padėtis. Nusprendusios nustatyti surandamumo taisykles, valstybės narės įmonėms turėtų nustatyti tik proporcingas prievoles, kurios svarbios dėl teisėtų viešosios politikos aspektų;

(38)  direktyva nedaro poveikio valstybių narių galimybei imtis priemonių visuotinės svarbos turinio, sukurto laikantis apibrėžtų visuotinės svarbos tikslų, tokių kaip žiniasklaidos pliuralizmas, žodžio laisvė ir kultūrų įvairovė, nediskriminuojamam surandamumui ir prieigai prie jo užtikrinti. Šios prievolės turėtų būti taikomos tik kai jos būtinos ir proporcingos siekiant visuotinės svarbos tikslų, kuriuos valstybės narės aiškiai apibrėžė laikydamosi Sąjungos teisės aktų. Todėl valstybės turėtų visų pirma išnagrinėti, ar reikia imtis reguliavimo priemonių, kuriomis keičiama pagal rinkos jėgas susiklosčiusi padėtis. Nusprendusios pradėti taikyti surandamumo taisykles, valstybės narės įmonių atžvilgiu turėtų imtis tik proporcingų priemonių, kurios svarbios dėl teisėtų viešosios politikos aspektų;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(38a)  neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių teisės dalyvauti Sąjungos socialiniame bei kultūriniame gyvenime ir būti jo dalimi yra neatsiejamai susijusios su prieinamų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu. Todėl svarbu užtikrinti, kad prieinamumo klausimas būtų tinkamai sprendžiamas ir remiamas Direktyvoje 2010/13/ES, vadovaujantis Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(38b)  prieinamumo užtikrinimo priemonės turėtų apimti (neapsiribojant) tokias prieigos paslaugas, kaip vertimas į gestų kalbą, subtitravimas kurtiesiems ir klausos sutrikimų turintiems asmenims, įgarsinti subtitrai, garsinis apibūdinimas ir nesudėtinga meniu naršyklė. Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai turėtų skaidriai ir iniciatyviai tobulinti tokias prieigos paslaugas neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus asmenims, aiškiai pranešdami apie tokių paslaugų prieinamumą informacijoje apie programą ir elektroniniame programų vadove, nurodydami šių paslaugų prieinamumo savybes ir paaiškindami, kaip tomis paslaugomis naudotis, taip pat užtikrindami, kad minėtos paslaugos būtų prieinamos neįgaliesiems;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(39a)  kiekviena valstybės narės lygmeniu įgyvendinama savireguliavimo ir bendro reguliavimo priemone turėtų būti visapusiškai atsižvelgiama į Pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma jos 52 straipsnyje, nustatytus įpareigojimus;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Direktyva 2010/13/ES

1 straipsnio 1 dalies aa punkto i papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  paslauga – tai didelio kiekio programų ar vartotojų sukurtos vaizdo medžiagos, kurių atžvilgiu vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugų teikėjas neturi redakcinės atsakomybės, saugojimas;

i)  paslauga – tai didelio kiekio programų ar vartotojų sukurtos vaizdo medžiagos, kurių atžvilgiu vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugų teikėjas neturi redakcinės atsakomybės, saugojimas arba perdavimas naudotis;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Direktyva 2010/13/ES

1 straipsnio 1 dalies aa punkto ii papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  laikomo turinio organizavimą nustato paslaugų teikėjas, be kita ko, automatinėmis priemonėmis arba algoritmais, konkrečiai, užtikrindamas prieglobą ir rodymą, įdiegdamas žymas ir nustatydamas seką;

ii)  laikomo turinio organizavimą nustato paslaugų teikėjas;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Direktyva 2010/13/ES

1 straipsnio 1 dalies aa punkto iii papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii)  pagrindinis paslaugos arba nuo jos atsiejamos dalies tikslas yra teikti plačiajai visuomenei programas ir vartotojų sukurtą vaizdo medžiagą informavimo, pramogų ar švietimo tikslais;

iii)  pagrindinis paslaugos arba jos dalies tikslas yra teikti plačiajai visuomenei programas ir vartotojų sukurtą vaizdo medžiagą informavimo, pramogų ar švietimo tikslais;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto d a papunktis (naujas)

Direktyva 2010/13/ES

1 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  įterpiami šie punktai:

 

bb)  prieigos paslauga – tai papildoma audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos priemonė, kuria didinamas programų prieinamumas asmenims, turintiems funkcinių sutrikimų, įskaitant neįgaliuosius. Prieigos paslaugos apima subtitrus kurtiesiems ir neprigirdintiesiems, garsinį apibūdinimą, įgarsintus subtitrus ar garsinius subtitrus ir vertimą į gestų kalbą;

 

bc)  subtitrai kurtiesiems ir neprigirdintiesiems – sinchronizuota vaizdinė teksto alternatyva tiek kalbinei, tiek nekalbinei garso informacijai, kad būtų suprastas žiniasklaidos turinys;

 

bd)  garsinis apibūdinimas – tai papildomas girdimas pasakojimas, įskaitant įterptą dialogą, apibūdinantis svarbius vizualinio programos turinio aspektus, kurių vien iš pagrindinio garso takelio suprasti nebūtų įmanoma;

 

be)  įgarsinti subtitrai – tai garsiai skaitomi subtitrai nacionaline kalba, kai garso kalba yra kita kalba;

 

bf)  vertimas į gestų kalbą – vienalaikis kalbamosios ir nekalbamosios garsinės informacijos vertimas į valstybinę gestų kalbą, būtinas programai suprasti;

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su iš naujo nustatytais prieinamumo reikalavimais.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis

Direktyva 2010/13/ES

2 straipsnio 3 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kai žiniasklaidos paslaugų teikėjo pagrindinė buveinė yra vienoje valstybėje narėje, o redakciniai sprendimai dėl audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų yra priimami kitoje valstybėje narėje, jis yra laikomas įsisteigusiu toje valstybėje narėje, kurioje vykdo veiklą dauguma audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų veikla užsiimančių jo darbuotojų;

b)  kai žiniasklaidos paslaugų teikėjo pagrindinė buveinė yra vienoje valstybėje narėje, o redakciniai sprendimai dėl audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų yra priimami kitoje valstybėje narėje, jis yra laikomas įsisteigusiu toje valstybėje narėje, kurioje vykdo veiklą didelė audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų veikla užsiimančių jo darbuotojų dalis. Jei didelė audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų veikla užsiimančių darbuotojų dalis vykdo veiklą abiejose valstybėse narėse, žiniasklaidos paslaugų teikėjas laikomas įsisteigusiu toje valstybėje narėje, kurioje priimama dauguma vykdant audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų veiklą priimamų redakcinių sprendimų;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2010/13/ES

3 straipsnio 2 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  akivaizdžiai, rimtai ir sunkiai pažeidžia 6 ar 12 straipsnį arba juos abu;

a)  akivaizdžiai, rimtai ir sunkiai pažeidžia 6, 7 arba 12 straipsnį;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2010/13/ES

3 straipsnio 3 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  per 12 mėnesių iki šios dalies b punkte nurodyto pranešimo žiniasklaidos paslaugų teikėjas, atitinkamos valstybės narės nuomone, bent du kartus nusižengė 2 dalies a, b ar c punktams;

Išbraukta.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2010/13/ES

3 straipsnio 3 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  žiniasklaidos paslaugų teikėjas bent kartą nuo šios dalies b punkte numatyto pranešimo nusižengė 2 dalies a, b ar c punktams;

Išbraukta.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2010/13/ES

3 straipsnio 3 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)   pranešančioji valstybė narė gerbė atitinkamo žiniasklaidos paslaugų teikėjo teisę į gynybą ir visų pirma suteikė žiniasklaidos paslaugų teikėjui galimybę pareikšti savo nuomonę dėl įtariamų nusižengimų ir priemonių, kurių ketina imtis ta valstybė narė. Ji tinkamai atsižvelgia į tas nuomones ir į jurisdikcijos valstybės narės nuomonę.

e)  pranešančioji valstybė narė gerbė atitinkamo žiniasklaidos paslaugų teikėjo teisę į gynybą ir visų pirma suteikė žiniasklaidos paslaugų teikėjui galimybę pareikšti savo nuomonę dėl įtariamų nusižengimų ir priemonių, kurių ketina imtis ta valstybė narė, per 15 dienų nuo b punkte numatyto pranešimo. Ji tinkamai atsižvelgia į tas nuomones ir į jurisdikcijos valstybės narės nuomonę.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2010/13/ES

3 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Per tris mėnesius po pranešimo apie priemones, kurių ėmėsi valstybė narė, taikydama 2 ir 3 dalis, ir pasikonsultavusi su ERGA, Komisija sprendžia, ar tos priemonės suderinamos su Sąjungos teise. Tas laikotarpis prasideda kitą dieną po išsamaus pranešimo gavimo dienos. Pranešimas laikomas išsamiu, jeigu per tris mėnesius po jo arba papildomos informacijos pateikimo Komisija neprašo pateikti daugiau informacijos.

4.  Per du mėnesius po pranešimo apie priemones, kurių ėmėsi valstybė narė, taikydama 2 ir 3 dalis, ir pasikonsultavusi su ERGA, Komisija sprendžia, ar tos priemonės suderinamos su Sąjungos teise. Tas laikotarpis prasideda kitą dieną po išsamaus pranešimo gavimo dienos. Pranešimas laikomas išsamiu, jeigu per du mėnesius po jo arba papildomos informacijos pateikimo Komisija neprašo pateikti daugiau informacijos.

Kai Komisija pranešimą laiko neišsamiu, ji paprašo visos reikiamos papildomos informacijos. Komisija informuoja valstybę narę apie atsakymo į tą užklausą gavimą.

Kai Komisija pranešimą laiko neišsamiu, ji tik vieną kartą paprašo visos reikiamos papildomos informacijos. Komisija informuoja valstybę narę apie atsakymo į tą užklausą gavimą.

Jeigu atitinkama valstybė narė per Komisijos nustatytą laikotarpį nepateikia reikalaujamos informacijos arba pateikia nepilną informaciją, Komisija nusprendžia, kad priemonės, kurių ėmėsi valstybė narė pagal 2 dalis, nesuderinamos su Sąjungos teise. Jei Komisija nusprendžia, kad priemonės nesuderinamos su Sąjungose teise, valstybė narė skubiai nustoja taikyti tas priemones.

Jeigu atitinkama valstybė narė per Komisijos nustatytą laikotarpį nepateikia reikalaujamos informacijos arba pateikia nepilną informaciją, Komisija nusprendžia, kad priemonės, kurių ėmėsi valstybė narė pagal 2 dalis, nesuderinamos su Sąjungos teise. Jei Komisija nusprendžia, kad priemonės nesuderinamos su Sąjungos teise, valstybė narė skubiai, per dvi savaites nuo Komisijos sprendimo, nustoja taikyti tas priemones.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2010/13/ES

3 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Skubos atvejais valstybės narės gali nukrypti nuo 3 dalies b ir c punktuose nustatytų sąlygų. Tokiu atveju apie priemones reikia kuo greičiau pranešti Komisijai ir valstybei narei, kurios jurisdikcijai priklauso žiniasklaidos paslaugų teikėjas, nurodant priežastis, kodėl valstybė narė mano, kad šis atvejis tiek skubus, kad būtina nukrypti nuo tų sąlygų.

6.  Jei žiniasklaidos paslaugų teikėjo teikiama paslauga sunkiai pažeidžiamos 2 dalies a, b ir c punktuose nustatytos sąlygos, taip pat skubos atvejais valstybės narės gali nukrypti nuo 3 dalies b ir c punktuose nustatytų sąlygų. Tokiu atveju apie priemones reikia kuo greičiau pranešti Komisijai ir valstybei narei, kurios jurisdikcijai priklauso žiniasklaidos paslaugų teikėjas, nurodant priežastis, kodėl valstybė narė mano, kad šis atvejis tiek skubus, kad būtina nukrypti nuo tų sąlygų.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2010/13/ES

3 straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Nedarydama poveikio valstybės narės galimybei taikyti 6 dalyje nurodytas priemones, Komisija kuo greičiau išnagrinėja priemonių, apie kurias pranešta, suderinamumą su Sąjungos teise. Jei Komisija padaro išvadą, kad priemonės nesuderinamos su Sąjungos teise, ji paprašo tos valstybės narės nesiimti numatytų priemonių arba skubiai nustoti taikyti tas priemones.

7.  Nedarydama poveikio valstybės narės galimybei taikyti 6 dalyje nurodytas priemones, Komisija kuo greičiau išnagrinėja priemonių, apie kurias pranešta, suderinamumą su Sąjungos teise. Jei Komisija padaro išvadą, kad priemonės nesuderinamos su Sąjungos teise, ji paprašo tos valstybės narės nesiimti numatytų priemonių arba skubiai kuo greičiau nustoti taikyti tas priemones.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis

Direktyva 2010/13/ES

4 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės turi teisę reikalauti, kad jų jurisdikcijai priklausantys žiniasklaidos paslaugų teikėjai laikytųsi išsamesnių ar griežtesnių, negu 5, 6, 6a, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19–26, 30 ir 30a straipsniai, taisyklių su sąlyga, kad tokios taisyklės atitinka Sąjungos teisę.

Valstybės narės turi teisę reikalauti, kad jų jurisdikcijai priklausantys žiniasklaidos paslaugų teikėjai laikytųsi išsamesnių ar griežtesnių negu 5, 6, 6a, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19–26, 30 ir 30a straipsniai taisyklių su sąlyga, kad tokios taisyklės atitinka Sąjungos teisę ir į jas neįtraukta su paslaugos teikėjo pilietybe arba gyvenamąja vieta susijusių diskriminacinių nuostatų.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto c papunktis

Direktyva 2010/13/ES

4 straipsnio 4 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  pasikonsultavusi su ERGA, Komisija nusprendė, kad priemonės yra suderinamos su Sąjungos teise, visų pirma, kad vertinimai, kuriuos valstybė narė atliko pagal 2 ir 3 dalis imdamasi tų priemonių, yra teisingai pagrįsti.

c)  pasikonsultavusi su ERGA, Komisija per du mėnesius nusprendė, kad priemonės yra suderinamos su Sąjungos teise, visų pirma, kad vertinimai, kuriuos valstybė narė atliko pagal 2 ir 3 dalis imdamasi tų priemonių, yra teisingai pagrįsti.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto c papunktis

Direktyva 2010/13/ES

4 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Gavusi 4 dalies a punkte numatytą pranešimą, Komisija per tris mėnesius priima sprendimą. Tas laikotarpis prasideda kitą dieną po išsamaus pranešimo gavimo dienos. Pranešimas laikomas išsamiu, jeigu per tris mėnesius po jo arba papildomos informacijos pateikimo Komisija neprašo pateikti daugiau informacijos.

5.  Gavusi 4 dalies a punkte numatytą oficialų elektroninį pranešimą, Komisija per du mėnesius priima sprendimą. Tas laikotarpis prasideda kitą dieną po išsamaus pranešimo gavimo dienos. Pranešimas laikomas išsamiu, jeigu per šešias savaites po jo arba papildomos prašytos informacijos gavimo Komisija neprašo pateikti daugiau informacijos.

Kai Komisija pranešimą laiko neišsamiu, ji paprašo visos reikiamos papildomos informacijos. Komisija informuoja valstybę narę apie atsakymo į tą užklausą gavimą.

Kai Komisija pranešimą laiko neišsamiu, ji tik vieną kartą paprašo visos reikiamos papildomos informacijos. Komisija informuoja valstybę narę apie atsakymo į tą užklausą gavimą.

Jeigu atitinkama valstybė narė per Komisijos nustatytą laikotarpį nepateikia reikalaujamos informacijos arba pateikia nepilną informaciją, Komisija nusprendžia, kad priemonės, kurių ėmėsi valstybė narė pagal 3 dalis, nesuderinamos su Sąjungose teise. Jei Komisija nusprendžia, kad priemonės nesuderinamos su Sąjungos teise, konkreti valstybė narė numatytų priemonių nesiima.

Jeigu atitinkama valstybė narė per Komisijos nustatytą laikotarpį nepateikia reikalaujamos informacijos arba pateikia nepilną informaciją, Komisija, per dvi savaites nuo nustatyto termino pabaigos arba nuo nepilnos informacijos gavimo, nusprendžia, kad priemonės, kurių ėmėsi valstybė narė pagal 3 dalį, nesuderinamos su Sąjungose teise. Jeigu Komisija nusprendžia, kad priemonės nesuderinamos su Sąjungos teise, konkreti valstybė narė numatytų priemonių nesiima.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto d papunktis

Direktyva 2010/13/ES

4 straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Valstybės narės šia direktyva koordinuojamose srityse skatina, kiek tai leidžiama pagal jų teisines sistemas, bendrą reguliavimą ir savireguliavimą taikant nacionaliniu lygmeniu priimtus elgesio kodeksus. Šie kodeksai turi būti parengti taip, kad juos plačiai remtų pagrindiniai suinteresuotieji subjektai atitinkamose valstybėse narėse. Elgesio kodeksuose turėtų būti aiškiai ir nedviprasmiškai išdėstyti jų tikslai. Juose turi būti numatytas reguliarus, skaidrus ir nepriklausomas stebėjimas ir vertinimas, kaip sprendžiami iškelti uždaviniai. Juose turi būti numatytas efektyvus vykdymo užtikrinimas, įskaitant, kai tinka, atitinkamas efektyvias ir proporcingas sankcijas.

7.  Valstybės narės šia direktyva koordinuojamose srityse skatina, kiek tai leidžiama pagal jų teisines sistemas, bendro reguliavimo ir (arba) savireguliavimo režimus, pavyzdžiui, taikant nacionaliniu lygmeniu priimtus elgesio kodeksus. Šie kodeksai turi būti parengti taip, kad juos plačiai remtų pagrindiniai suinteresuotieji atitinkamų valstybių narių jurisdikcijose veikiantys subjektai. Elgesio kodeksuose turėtų būti aiškiai ir nedviprasmiškai išdėstyti jų tikslai. Juose turi būti numatytas reguliarus, skaidrus ir nepriklausomas stebėjimas ir vertinimas, kaip sprendžiami iškelti uždaviniai. Juose turi būti numatomas efektyvus vykdymo užtikrinimas, įskaitant, kai tinka, atitinkamas efektyvias ir proporcingas sankcijas valstybės narės jurisdikcijoje.

6a straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje ir 9 straipsnio 4 dalyje nurodytų Sąjungos elgesio kodeksų projektus ir galiojančių Sąjungos kodeksų pakeitimus ar papildymus tų kodeksų signatarai pateikia Komisijai.

6a straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje ir 9 straipsnio 4 dalyje nurodytų Sąjungos elgesio kodeksų projektus ir galiojančių Sąjungos kodeksų pakeitimus ar papildymus tų kodeksų signatarai pateikia Komisijai susipažinti.

Komisija gali paprašyti ERGA pateikti nuomonę apie tų kodeksų projektus, pakeitimus ar papildymus. Jei reikia, Komisija gali paskelbti tuos kodeksus.

Komisija gali paprašyti ERGA pateikti nuomonę apie tų kodeksų projektus, pakeitimus ar papildymus. Jei reikia, Komisija tuos kodeksus paskelbia ir gali didinti informuotumą apie juos.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto d a papunktis (naujas)

Direktyva 2010/13/ES

4 straipsnio 8 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  įterpiama ši nauja dalis:

 

„8a.  direktyva nedaro poveikio valstybių narių galimybei nustatyti visuotinės svarbos turinio, sukurto laikantis apibrėžtų visuotinės svarbos tikslų, tokių kaip žiniasklaidos pliuralizmas, žodžio laisvė ir kultūrų įvairovė, surandamumo ir prieinamumo užtikrinimo prievoles.“;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Direktyva 2010/13/ES

6 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės tinkamomis priemonėmis užtikrina, kad jų jurisdikcijai priklausančių audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų teikiamomis audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis nebūtų kurstomas smurtas ar neapykanta prieš asmenų grupę, apibrėžiamą nurodant lytį, rasinę ar etninę kilmę, religiją ar įsitikinimus, neįgalumą, amžių ar lytinę orientaciją, arba prieš tokios grupės narį.

Valstybės narės tinkamomis ir taikytinomis priemonėmis užtikrina, kad jų jurisdikcijai priklausančių audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų teikiamomis audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis nebūtų kurstomas smurtas ar neapykanta prieš asmenų grupę, apibrėžiamą nurodant lytį, rasinę ar etninę kilmę, religiją ar įsitikinimus, neįgalumą, amžių ar lytinę orientaciją, arba prieš tokios grupės narį.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Direktyva 2010/13/ES

6a straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisija turi skatinti valstybes nares ugdyti gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis kaip ateičiai tinkamą priemonę, kuria būtų ugdomi vaikų gebėjimai suprasti skirtumą tarp turinio ir komercinių pranešimų.

Pagrindimas

Vaikai žiūri daug turinio, kuris iš pradžių galėjo būti skirtas ne jiems. Gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis didinimas yra gera ir ateičiai tinkama priemonė ugdyti vaikų gebėjimus suprasti skirtumą tarp turinio ir komercinių pranešimų.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Direktyva 2010/13/ES

6 a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija ir ERGA skatina žiniasklaidos paslaugų teikėjus keistis geriausia patirtimi apie bendro reguliavimo sistemas visoje Sąjungoje. Kai tinka, Komisija palengvina Sąjungos elgesio kodekso rengimą.

3.  Komisija ir ERGA skatina žiniasklaidos paslaugų teikėjus keistis geriausia patirtimi apie bendro reguliavimo sistemas visoje Sąjungoje. Komisija kartu su ERGA raginamos rengti Sąjungos elgesio kodeksus.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Direktyva 2010/13/ES

7 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  7 straipsnis išbraukiamas.

(10)  7 straipsnis pakeičiamas taip:

 

„7 straipsnis

 

1.  Valstybės narės parengia priemones, siekdamos užtikrinti, kad jų jurisdikcijai priklausančių žiniasklaidos paslaugų teikėjų paslaugos palaipsniui taptų labiau prieinamos neįgaliems asmenims. Šios priemonės parengiamos konsultuojantis su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant žiniasklaidos paslaugų teikėjus ir neįgaliųjų organizacijas.

 

2.  Komisija ir ERGA sudaro palankias sąlygas audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjams keistis geriausios praktikos pavyzdžiais.

 

3.  Į 1 dalyje nurodytas priemones įtraukiamas reikalavimas, kad žiniasklaidos paslaugų teikėjai teiktų metines ataskaitas valstybėms narėms dėl veiksmų, kurių imtasi, ir pažangos siekiant užtikrinti, kad jų paslaugos palaipsniui taptų labiau prieinamos neįgaliesiems. Valstybės narės užtikrina, kad ši informacija būtų viešai prieinama.

 

4.  1 dalyje nurodytomis priemonėmis audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai skatinami rengti ir viešai skelbti su prieiga susijusius veiksmų planus, parengtus siekiant užtikrinti, kad jų paslaugos palaipsniui taptų labiau prieinamos neįgaliesiems. Šie veiksmų planai pateikiami nacionalinėms reguliavimo institucijoms.

 

5.  Valstybės narės užtikrina, kad ekstremalių įvykių informacija, įskaitant viešuosius pranešimus kilus gaivalinėms nelaimėms, kuri visuomenei teikiama teikiant audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, kai praktiškai įmanoma, būtų teikiama prieinama neįgaliesiems forma, be kita ko, su bet kokiai vaizdo informacijai skirtais subtitrais kurtiesiems ir neprigirdintiesiems, vertimu į gestų kalbą, garsiniais pranešimais ir garsiniu apibūdinimu.

 

6.  Valstybės narės užtikrina, kad savo turinio įsigijimo, programų rengimo ir redakcine politika audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai siektų teikti prieigos paslaugas kaip turinio gamintojų paketų dalį.

 

7.  Valstybės narės užtikrina, jog audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai užtikrintų, kad teikiant paslaugas naudojamų jų svetainių, internetinių taikomųjų programų ir mobiliuoju ryšiu grindžiamų paslaugų, įskaitant mobiliąsias programėles, didesnis prieinamumas būtų nuoseklus ir tinkamas, kad naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir suprasti, ir patikimas, kad jas būtų galima lengviau derinti su įvairia Sąjungos ir tarptautiniu lygmeniu esama naudotojo programine įranga ir pagalbinėmis technologijomis.“

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto -a papunktis (naujas)

Direktyva 2010/13/ES

9 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a)  1 dalies c punkto ii papunktis iš dalies keičiamas taip:

„ii)  jokių diskriminavimo dėl lyties, rasės ar etninės kilmės, pilietybės, religijos arba tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos apraiškų arba skatinimo;

„ii)  jokių diskriminavimo dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos arba tikėjimo, politinių ar kitų pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, kilmės, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos apraiškų arba skatinimo;“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0013)

Pagrindimas

Derinama su ES pagrindinių teisių chartijos 21 straipsniu.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto -a a papunktis (naujas)

Direktyva 2010/13/ES

9 straipsnio 1 dalies c punkto iv a papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-aa)  pridedamas šis punktas:

 

„iva)  ir jei negali būti skirtas nepilnamečiams;“

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto -a b papunktis (naujas)

Direktyva 2010/13/ES

9 straipsnio 1 dalies e punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-ab)  1 dalies e punktas iš dalies keičiamas taip:

e)  alkoholinių gėrimų reklamai skirti komerciniai audiovizualiniai pranešimai negali būti konkrečiai skirti nepilnamečiams ir neturi skatinti besaikio tokių gėrimų vartojimo;

e)  alkoholinių arba didelio kofeino kiekio gėrimų reklamai skirti komerciniai audiovizualiniai pranešimai negali būti konkrečiai skirti nepilnamečiams ir neturi skatinti besaikio tokių gėrimų vartojimo;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=LT)

Pagrindimas

Ribojama energinių gėrimų reklama.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto -a c papunktis (naujas)

Direktyva 2010/13/ES

9 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-ac)  Pridedamas šis punktas:

 

„ga)  draudžiami bet kokie programas, kurių auditorijoje daug vaikų, lydintys arba į jas įtraukti audiovizualiniai komerciniai pranešimai.“;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto a papunktis

Direktyva 2010/13/ES

9 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  2 dalis pakeičiama taip:

Išbraukta.

„2.  Valstybės narės ir Komisija skatina rengti savireguliavimo ir bendro reguliavimo elgesio kodeksus dėl programas, kurių auditorijoje daug vaikų, lydinčių arba į jas įtrauktų netinkamų komercinių audiovizualinių pranešimų apie maisto produktus ir gėrimus, kurių sudėtyje yra maistinių medžiagų ir maistiniu arba fiziologiniu poveikiu pasižyminčių medžiagų, visų pirma riebalų, riebalų rūgščių transizomerų, druskos ir (arba) natrio ir cukrų, kurių nerekomenduojama vartoti per daug.

 

Šie kodeksai turėtų būti naudojami siekiant efektyviai sumažinti nepilnamečių galimybę pamatyti komercinius audiovizualinius pranešimus apie maistą ir gėrimus, kuriuose daug druskos, cukrų ar riebalų, arba kurie kitaip neatitinka nacionalinių ar tarptautinių mitybos gairių. Šiuose kodeksuose turėtų būti nustatyta, kad komerciniuose audiovizualiniuose pranešimuose neturi būti pabrėžtas teigiamas tokių maisto produktų ir gėrimų maistingumo aspektų bruožas.

 

Komisija ir ERGA skatina keistis geriausia patirtimi apie savireguliavimo ir bendro reguliavimo sistemas visoje Sąjungoje. Kai tinka, Komisija palengvina Sąjungos elgesio kodeksų rengimą.“;

 

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto b papunktis

Direktyva 2010/13/ES

9 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės ir Komisija skatina rengti savireguliavimo ir bendro reguliavimo elgesio kodeksus netinkamų komercinių audiovizualinių pranešimų apie alkoholinius gėrimus klausimais. Tie kodeksai turėtų būti naudojami siekiant efektyviai sumažinti nepilnamečių galimybę pamatyti audiovizualinius komercinius pranešimus apie alkoholinius gėrimus.

3.  Valstybės narės ir Komisija skatina plėtoti savireguliavimą ir bendrą reguliavimą, įskaitant elgesio kodeksus netinkamų komercinių audiovizualinių pranešimų apie alkoholinius gėrimus klausimais. Tie geriausia patirtimi valstybėse narėse grindžiami kodeksai turėtų būti naudojami siekiant efektyviai sumažinti nepilnamečių galimybę pamatyti audiovizualinius komercinius pranešimus apie alkoholinius gėrimus.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto b papunktis

Direktyva 2010/13/ES

9 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija ir ERGA skatina keistis geriausia patirtimi apie savireguliavimo ir bendro reguliavimo sistemas visoje Sąjungoje. Kai tinka, Komisija palengvina Sąjungos elgesio kodeksų rengimą.

4.  Komisija ir ERGA skatina keistis geriausia patirtimi apie savireguliavimo ir bendro reguliavimo sistemas visoje Sąjungoje. Kai tinka ir laikydamasi subsidiarumo ir proporcingumo principų, Komisija apsvarsto galimybę sudaryti palankesnes sąlygas parengti geriausia patirtimi valstybėse narėse grindžiamus Sąjungos elgesio kodeksus;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 11 a punktas (naujas)

Direktyva 2010/13/ES

9 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a)  įterpiamas šis straipsnis:

 

„9a straipsnis

 

Valstybėms narėms paliekama laisvė imtis atitinkamų nediskriminacinių priemonių, kuriomis užtikrinamas deramas visuotinės svarbos audiovizualinių žiniasklaidos paslaugų pastebimumas. Šios priemonės turi būti proporcingos ir atitikti tokius bendruosius, valstybių narių pagal Sąjungos teisę aiškiai apibrėžtus tikslus, kaip žiniasklaidos pliuralizmas, žodžio laisvė ir kultūrų įvairovė.

 

Šios priemonės turi būti nustatomos, jei jos būtinos, kad būtų pasiekti visuotinės svarbos tikslai, kuriuos valstybės narės aiškiai apibrėžė laikydamosi Sąjungos teisės aktų. Todėl valstybės turi visų pirma išnagrinėti, ar reikia imtis reguliavimo priemonių, kuriomis keičiama pagal rinkos jėgas susiklosčiusi padėtis. Nusprendusios nustatyti surandamumo taisykles, valstybės narės įmonėms turi nustatyti tik proporcingas prievoles, kurios svarbios dėl teisėtų viešosios politikos aspektų.“;

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 11 b punktas (naujas)

Direktyva 2010/13/ES

9 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11b)  įterpiamas šis straipsnis:

 

„9b straipsnis

 

Valstybės narės užtikrina, kad žiniasklaidos paslaugų teikėjų programos ir paslaugos negalėtų būti keičiamos be jų sutikimo, pvz., uždengiant turinį reklama.“;

Pagrindimas

Trečiosios šalys, negavusios žiniasklaidos paslaugų teikėjo sutikimo, neturėtų keisti programų ir paslaugų.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Direktyva 2010/13/ES

10 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  jomis tiesiogiai neskatinama pirkti ar nuomoti prekių ar paslaugų;

b)  jomis neskatinama pirkti ar nuomoti prekių ar paslaugų;

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Direktyva 2010/13/ES

11 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Rodyti prekes leidžiama teikiant visas audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, išskyrus per žinių ir naujienų programas, vartotojų reikalų programas, religines programas ir programas, kurių auditorijoje daug vaikų.

2.  Rodyti prekes leidžiama teikiant visas audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, išskyrus per žinių ir naujienų programas, vartotojų reikalų programas, religines programas ir vaikams skirtas programas.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Direktyva 2010/13/ES

11 straipsnio 3 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)   jomis tiesiogiai neskatinama pirkti ar nuomoti prekių ar paslaugų;

b)   jomis neskatinama pirkti ar nuomoti prekių ar paslaugų;

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 14 punktas

Direktyva 2010/13/ES

12 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės imasi tinkamų priemonių, kad jų jurisdikcijai priklausančių žiniasklaidos paslaugų teikėjų programos, kurios gali rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam nepilnamečių vystymuisi, būtų teikiamos tik taip, kad nepilnamečiai jų paprastai negalėtų girdėti ar matyti. Tokios priemonės, be kita ko, gali būti transliavimo laiko parinkimas, amžiaus tikrinimo priemonės ar kitos techninės priemonės. Jos turi būti proporcingos galimai programos žalai.

Valstybės narės imasi tinkamų priemonių, kad jų jurisdikcijai priklausančių žiniasklaidos paslaugų teikėjų programos, kurios gali rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam nepilnamečių vystymuisi, būtų teikiamos, pvz., alkoholiniai gėrimai arba azartiniai lošimai, būtų reklamuojami, tik taip, kad nepilnamečiai jų paprastai negalėtų girdėti ar matyti. Tokios priemonės, be kita ko, gali būti transliavimo laiko parinkimas, amžiaus tikrinimo priemonės ar kitos techninės priemonės. Jos turi būti proporcingos galimai programos žalai.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 14 punktas

Direktyva 2010/13/ES

12 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Žalingiausiam turiniui, toks kaip savitikslis smurtas ir pornografija, taikomos griežčiausios priemonės, tokios kaip šifravimas ir veiksminga tėvų kontrolė;

Žalingiausiam turiniui, tokiam kaip savitikslis smurtas ir pornografija, taikomos griežčiausios priemonės, tokios kaip šifravimas ir veiksminga tėvų kontrolė, drauge su 1 dalyje minėtomis priemonėmis;

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 15 punktas

Direktyva 2010/13/ES

13 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad jų jurisdikcijoje užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai bent 20 proc. savo katalogų sudarytų iš Europos kūrinių ir užtikrintų tų kūrinių pastebimumą.

1.  Valstybės narės, kai praktiškai įmanoma, tinkamomis priemonėmis užtikrina, kad jų jurisdikcijai priklausantys užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai bent 20 proc. savo katalogų sudarytų iš Europos kūrinių. Bet koks finansinis įnašas turi atitikti Sąjungos teisę, ypač valstybės pagalbos taisykles, ir neturi daryti neigiamo poveikio vartotojui.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 15 punktas

Direktyva 2010/13/ES

13 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės gali reikalauti, kad jų jurisdikcijose veikiantys užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai finansiškai prisidėtų prie Europos kūrinių gamybos, be kita ko, tiesioginėmis investicijomis į turinį ir įnašais į nacionalinius fondus. Valstybės narės gali reikalauti, kad tokius įnašus mokėtų užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai, kurie orientuojasi į jų nacionalines auditorijas, nors yra įsisteigę kitose valstybėse narėse. Šiuo atveju finansinis įnašas grindžiamas tik pajamomis, gautomis valstybėse narėse, į kurias orientuotas paslaugų teikėjas. Jei valstybė, kurioje įsisteigęs paslaugų teikėjas, nustato finansinį įnašą, ji atsižvelgia į visus finansinius įnašus, kurie nustatyti valstybėse narėse, į kuriuos jis orientuotas. Bet koks finansinis įnašas turi atitikti Sąjungos teisę, ypač valstybės pagalbos taisykles.

2.  Valstybės narės gali reikalauti, kad jų jurisdikcijose įsisteigę užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai finansiškai prisidėtų prie Europos kūrinių gamybos, be kita ko, tiesioginėmis investicijomis į turinį ir įnašais į nacionalinius fondus.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 15 punktas

Direktyva 2010/13/ES

13 straipsnio 4a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Siekdama remti tarpvalstybinį kūrybinio turinio judėjimą, įskaitant skaitmeninio Europos audiovizualinių kūrinių platinimo gerinimą ir novatoriškų kūrybinio turinio finansavimo modelių kūrimą, Komisija užtikrina tinkamą ir geografiškai diversifikuotą finansavimą pagal programos „Kūrybiška programa“ paprogramę MEDIA.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 15 a punktas (naujas)

Direktyva 2010/13/ES

14 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

15a)  14 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

„1.  Kiekviena valstybė narė gali imtis Sąjungos teisę atitinkančių priemonių, kad užtikrintų, jog jos jurisdikcijai priklausantys transliuotojai, pasinaudodami išskirtine teise, renginių, kurie tos valstybės narės laikomi itin reikšmingais visuomenei, netransliuotų taip, kad žymi tos valstybės narės gyventojų dalis negalėtų jų nemokamai matyti tiesiogiai ar žiūrėdami įrašą. Jei atitinkama valstybė narė imasi tokių priemonių, ji sudaro atitinkamų nacionalinių ar nenacionalinių renginių, kuriuos ji laiko itin reikšmingais visuomenei, sąrašą. Sąrašas sudaromas aiškiai, nedviprasmiškai ir tinkamu laiku. Atlikdama šį darbą, atitinkama valstybė narė taip pat nusprendžia, ar turėtų būti vykdoma viso renginio ar jo dalies tiesioginė transliacija, arba, jei to reikia arba dėl objektyvių priežasčių būtų geriau visuomenei, būtų rodomas viso renginio ar jo dalies įrašas.“;

„1.  Kiekviena valstybė narė gali imtis Sąjungos teisę atitinkančių priemonių, kad užtikrintų, jog jos jurisdikcijai priklausantys transliuotojai, pasinaudodami išskirtine teise, renginių, kurie tos valstybės narės laikomi itin reikšmingais visuomenei, netransliuotų taip, kad žymi tos valstybės narės gyventojų dalis negalėtų jų nemokamai matyti tiesiogiai ar žiūrėdami įrašą. Valstybės narės taip pat reikalauja, kad jų jurisdikcijai priklausantys transliuotojai transliuotų šiuos visuomenei reikšmingus renginius taip, kad jie būtų prieinami funkcinių apribojimų turintiems asmenims, įskaitant neįgaliuosius. Jei atitinkama valstybė narė imasi tokių priemonių, ji sudaro atitinkamų nacionalinių ar nenacionalinių renginių, kuriuos ji laiko itin reikšmingais visuomenei, sąrašą. Sąrašas sudaromas aiškiai, nedviprasmiškai ir tinkamu laiku. Atlikdama šį darbą, atitinkama valstybė narė taip pat nusprendžia, ar turėtų būti vykdoma viso renginio ar jo dalies tiesioginė transliacija, arba, jei to reikia arba dėl objektyvių priežasčių būtų geriau visuomenei, būtų rodomas viso renginio ar jo dalies įrašas.“;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=LT) Pagrindimas

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 7 straipsnyje iš naujo nustatytais prieinamumo reikalavimais.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 16 punktas

Direktyva 2010/13/ES

20 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Transliuojant televizijos filmus (išskyrus kelių serijų filmus, serialus ir dokumentinius filmus), kinematografijos kūrinius ir naujienų programas, televizijos reklama ir (arba) teleparduotuvė gali būti rodomos vieną kartą per kiekvieną programoje nustatytą ne trumpesnį kaip 20 minučių laikotarpį.

Transliuojant televizijos filmus (išskyrus kelių serijų filmus, serialus ir dokumentinius filmus), kinematografijos kūrinius ir naujienų programas, televizijos reklama ir (arba) teleparduotuvė gali būti rodomos vieną kartą per kiekvieną programoje nustatytą ne trumpesnį kaip 30 minučių laikotarpį. Televizijos reklama ar teleparduotuvė negali būti įterpiamos į religines apeigas arba programas vaikams.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 16 a punktas (naujas)

Direktyva 2010/13/ES

22 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

16a)  22 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

„Alkoholinių gėrimų televizijos reklama ir teleparduotuvė turi atitikti šiuos reikalavimus:

„Alkoholinių ir didelio kofeino kiekio gėrimų televizijos reklama ir teleparduotuvė turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)  ji negali būti skirta būtent nepilnamečiams ir visų pirma neturėtų rodyti alkoholinius gėrimus vartojančių nepilnamečių;

a)  ji negali būti skirta būtent nepilnamečiams ir visų pirma neturėtų rodyti alkoholinius gėrimus vartojančių nepilnamečių;

b)  ji nesieja alkoholio vartojimo su padidėjusia fizine energija ar vairavimu;

b)  ji nesieja alkoholio arba didelio kofeino kiekio vartojimo su padidėjusia fizine energija ar vairavimu;

c)  ji nesudaro įspūdžio, kad alkoholio vartojimas prisideda prie sėkmės socialiniame ar seksualiniame gyvenime;

c)  ji nesudaro įspūdžio, kad alkoholio arba didelio kofeino kiekio vartojimas prisideda prie sėkmės socialiniame ar seksualiniame gyvenime;

d)  joje nėra teigiama, kad alkoholis turi gydomųjų savybių arba kad jis yra stimuliuojanti, raminanti ar asmenines problemas padedanti išspręsti priemonė;

d)  joje nėra teigiama, kad alkoholis arba didelis kofeino kiekis turi gydomųjų savybių arba kad jis yra stimuliuojanti, raminanti ar asmenines problemas padedanti išspręsti priemonė;

e)  joje nėra skatinamas besaikis alkoholio vartojimas, o abstinencija ar saikingas jo vartojimas nėra nušviečiamas neigiamai;

e)  joje nėra skatinamas besaikis alkoholio arba didelio kofeino kiekio vartojimas, o abstinencija ar saikingas jo vartojimas nėra nušviečiamas neigiamai;

f)  joje nėra pabrėžiama, kad didelis alkoholio kiekis (stiprumas) yra teigiama gėrimo savybė.

f)  joje nėra pabrėžiama, kad didelis alkoholio kiekis (stiprumas) arba didelis kofeino kiekis yra teigiama gėrimo savybė.“;

Pagrindimas

Energinių gėrimų reklamos apribojimas.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 17 punktas

Direktyva 2010/13/ES

23 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Televizijos reklamos ir teleparduotuvės intarpams skirta dienos laiko dalis nuo 7.00 iki 23.00 neviršija 20 proc.

1.  Televizijos reklamos ir teleparduotuvės intarpams skirta dienos laiko dalis per vieną astronominę valandą neviršija 20 proc.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 17 punktas

Direktyva 2010/13/ES

23 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalis netaikoma:

Išbraukta.

a)   transliuotojo pranešimams apie savo programas ir su jais tiesiogiai susijusiems papildomiems produktams arba kitų tai pačiai žiniasklaidos grupei priklausančių subjektų programoms;

 

b)   rėmimo pranešimams;

 

c)   prekių rodymui.

 

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

18)  VIII skyrius išbraukiamas;

Išbraukta.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atkurti Direktyvos 2010/13/ES 27 straipsnį, į kurį įtrauktos svarbios nepilnamečių apsaugos transliuojant televizijos programas priemonės.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 19 punktas

Direktyva 2010/13/ES

28 a straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nepažeisdamos Direktyvos 2000/31/EB 14 ir 15 straipsnių, valstybės narės užtikrina, kad vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugų teikėjai imtųsi tinkamų priemonių:

1.  Nepažeisdamos Direktyvos 2000/31/EB 14 ir 15 straipsnių, valstybės narės skatina ir užtikrina, kad vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugų teikėjai imtųsi tinkamų priemonių:

a)  apsaugoti nepilnamečius nuo turinio, kuris gali rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam jų vystymuisi;

a)   apsaugoti visus nepilnamečius nuo turinio, kuris gali rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ir moraliniam jų vystymuisi;

b)  apsaugoti visus piliečius nuo smurto ar neapykantos kurstymo prieš asmenų grupę, apibrėžiamą nurodant lytį, rasę, odos spalvą, religiją, kilmę, tautinę ar etninę kilmę, ar tokios grupės narį.

b)  apsaugoti visus piliečius nuo smurto ar neapykantos kurstymo prieš asmenų grupę, apibrėžiamą nurodant lytį, rasę, odos spalvą, etninę ar socialinę kilmę, genetinius bruožus, kalbą, religiją arba tikėjimą, negalią, kilmę arba tautinę, etninę ar socialinę kilmę, genetinius bruožus, kalbą, politines ar kitas pažiūras, priklausymą tautinei mažumai, turtinę padėtį, kilmę, amžių arba seksualinę orientaciją, ar tokios grupės narį.

 

ba)  riboti vaikų galimybę pamatyti nesveiko maisto ir gėrimų reklamą vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformose;

2.  Kas yra 1 dalies tinkama priemonė, nustatoma atsižvelgiant į svarstomo turinio pobūdį, žalą, kurią jis gali sukelti, saugotinų asmenų kategorijos savybes, paliečiamas teises ir teisėtus interesus, be kita ko, vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjų ir naudotojų, kurie sukūrė ir (arba) įkėlė turinį, ir viešąjį interesą.

 

Tos priemonės, kai tinka, – tai:

2.  Priemonės, kai tinka, gali būti:

a)   vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjų sąlygose apibrėžti ir taikyti smurto ir neapykantos kurstymo sąvokas, nurodytas 1 dalies b punkte, ir turinio, kuris gali rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam nepilnamečių vystymuisi, sąvoką, laikantis atitinkamai 6 ir 12 straipsnių;

a)   vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjų sąlygose nustatyti ir apibrėžti naudotojų teises ir pareigas, smurto ir neapykantos kurstymo sąvokas, nurodytas 1 dalies b punkte, ir turinio, kuris gali rimtai pakenkti fiziniam, protiniam nepilnamečių vystymuisi, sąvoką, laikantis atitinkamai 6 ir 12 straipsnių ir valstybių narių reguliavimo institucijų paskelbtų gairių, kurios nurodytos 4 dalyje;

b)   sukurti ir taikyti mechanizmus, kuriais naudodamiesi vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformų naudotojai atitinkamam vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjui praneštų ir pažymėtų 1 dalyje nurodytą turinį, kuris laikomas jo platformoje;

b)   sukurti ir taikyti lengvai taikomus mechanizmus, kuriais naudodamiesi vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformų naudotojai atitinkamam vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjui praneštų ir pažymėtų 1 dalyje nurodytą turinį, kuris laikomas jo platformoje;

c)   sukurti ir vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformų naudotojams taikyti amžiaus tikrinimo priemones turinio, kuris gali rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam nepilnamečių vystymuisi, atžvilgiu;

c)   sukurti ir vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformų naudotojams taikyti amžiaus tikrinimo priemones arba kitas technines priemones žinomo turinio, kuris gali rimtai pakenkti fiziniam ir protiniam nepilnamečių vystymuisi, atžvilgiu;

d)   sukurti ir taikyti sistemas, leidžiančias vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos naudotojams reitinguoti 1 dalyje nurodytą turinį;

d)   sukurti ir taikyti sistemas, leidžiančias vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos naudotojams reitinguoti 1 dalyje nurodytą turinį;

e)   sukurti tėvų kontrolės sistemas turinio, kuris gali rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam nepilnamečių vystymuisi, atžvilgiu;

e)   sukurti tėvų kontrolės sistemas turinio, kuris gali rimtai pakenkti fiziniam ir protiniam nepilnamečių vystymuisi, atžvilgiu;

f)   sukurti ir taikyti sistemas, kuriomis vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjai paaiškina vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformų naudotojams, kokį rezultatą davė b punkte nurodytas pranešimas ir pažymėjimas.

f)   sukurti ir taikyti skaidrias, lengvas naudoti ir veiksmingas sistemas ir procedūras, kuriomis vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjai valdo ir sprendžia vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformų naudotojų iškeltus klausimus ir, jei tinkama, praneša, kokį rezultatą davė a–f punktuose nurodytų priemonių įgyvendinimas.

 

Valstybės narės skatina, kad vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformų paslaugų teikėjai, imdamiesi veiksmų gavę žinių arba sužinoję apie turinio neteisėtumą, skubiai imtųsi veiksmų siekiant pašalinti tą turinį arba panaikinti prieigą prie jo, vadovaudamiesi Direktyva 2000/31/EB.

 

2a.  Kas yra 1 dalies tinkama priemonė, nustatoma atsižvelgiant į svarstomo turinio pobūdį, žalą, kurią jis gali sukelti, saugotinų asmenų kategorijos savybes, paliečiamas teises ir teisėtus interesus, be kita ko, vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjų ir naudotojų, kurie sukūrė ir (arba) įkėlė turinį, viešąjį interesą, taip pat saviraiškos ir informacijos laisvės apsaugą.

3.  1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių įgyvendinimo tikslais valstybės narės skatina bendrą reguliavimą, kaip nustatyta 4 straipsnio 7 dalyje.

3.  1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių įgyvendinimo tikslais valstybės narės skatina bendrą reguliavimą, kaip nustatyta 4 straipsnio 7 dalyje.

4.  Valstybės narės sukuria reikiamus mechanizmus 2 ir 3 dalyse nurodytų priemonių, kurių ėmėsi vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjai, tinkamumui įvertinti. Valstybės narės paveda šią užduotį pagal 30 straipsnį paskirtoms institucijoms.

4.  Valstybės narės sukuria reikiamus mechanizmus 2 ir 3 dalyse nurodytų priemonių, kurių ėmėsi vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjai, skaidrumui, būtinumui, veiksmingumui ir tinkamumui įvertinti. Valstybės narės paveda šią užduotį pagal 30 straipsnį paskirtoms institucijoms. Valstybės narės paskelbia būtinas gaires, siekdamos užtikrinti, kad taikant priemones, kurių imtasi, būtų gerbiama žodžio laisvė ir būtinybė informuoti vartotojus. Tokios gairės galėtų būti rengiamos bendradarbiaujant su Komisija ir ERGA.

5.  Valstybės narės vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjams netaiko griežtesnių priemonių, negu nurodytosios 1 ir 2 dalyse. Valstybėms narėms lieka teisė nustatyti griežtesnes priemones neteisėto turinio atžvilgiu. Jos tvirtina tokias priemones, laikydamosi sąlygų, nustatytų galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose, tokiuose kaip, atitinkamai, Direktyvos 2000/31/EB 14 ir 15 straipsniai arba Direktyvos 2011/93/ES 25 straipsnis.

5.  Valstybės narės vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjams netaiko griežtesnių priemonių, negu nurodytosios 1 ir 2 dalyse. Valstybėms narėms lieka teisė nustatyti griežtesnes priemones neteisėto turinio atžvilgiu. Jos tvirtina tokias priemones, laikydamosi sąlygų, nustatytų galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose, tokiuose kaip, atitinkamai, Direktyvos 2000/31/EB 14 ir 15 straipsniai arba Direktyvos 2011/93/ES 25 straipsnis.

6.  Valstybės narės užtikrina, kad, sprendžiant naudotojų ir vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjų ginčus, susijusius su 1 ir 2 dalyse nurodytų tinkamų priemonių taikymu, veiktų skundų nagrinėjimo ir teisių gynimo mechanizmai.

 

7.  Komisija ir ERGA skatina vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjus keistis geriausia patirtimi apie bendro reguliavimo sistemas visoje Sąjungoje. Kai tinka, Komisija palengvina Sąjungos elgesio kodekso rengimą.

7.   Komisija ir ERGA skatina vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjus keistis geriausia patirtimi apie bendro reguliavimo sistemas visoje Sąjungoje. Kai tinka, Komisija palengvina Sąjungos elgesio kodekso rengimą.

8.  Vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjai arba, kai tinka, tiems paslaugų teikėjams šioje srityje atstovaujančios organizacijos pateikia Komisijai Sąjungos elgesio kodeksų projektus ir galiojančių Sąjungos elgesio kodeksų pakeitimus. Komisija gali paprašyti ERGA pateikti nuomonę apie tų elgesio kodeksų projektus, pakeitimus ar papildymus. Komisija gali tinkamai populiarinti tuos elgesio kodeksus.

8.  Laikydamiesi 4 dalyje pateiktų gairių, vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjai arba, kai tinka, tiems paslaugų teikėjams šioje srityje atstovaujančios organizacijos pateikia Komisijai Sąjungos elgesio kodeksų projektus ir galiojančių Sąjungos elgesio kodeksų pakeitimus. Komisija gali paprašyti ERGA pateikti nuomonę apie tų elgesio kodeksų projektus, pakeitimus ar papildymus. Komisija tinkamai informuoja apie tuos elgesio kodeksus skatindama taikyti geriausią patirtį.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 19 punktas

Direktyva 2010/13/ES

28 b straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, jei vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjai nėra įsisteigę jų teritorijoje, tačiau joje įsisteigusi jų patronuojančioji įmonė ar patronuojamoji įmonė arba jie priklauso grupei, kurios kitas subjektas yra įsisteigęs jų teritorijoje, jie būtų laikomi įsisteigę jų teritorijoje Direktyvos 2000/31/EB 3 straipsnio 1 dalies taikymo tikslais.

Valstybės narės užtikrina, kad, jei vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjai

 

a)   nėra įsisteigę jų teritorijoje, tačiau joje įsisteigusi jų patronuojančioji įmonė ar patronuojamoji įmonė arba jie priklauso grupei, kurios kitas subjektas yra įsisteigęs jų teritorijoje,

 

b)   yra įsisteigę kitoje valstybėje narėje, bet jų veikla orientuota į jų nacionalinę auditoriją, jie būtų laikomi įsisteigusiais jų teritorijoje Direktyvos 2000/31/EB 3 straipsnio 1 dalies taikymo tikslais.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 19 punktas

Direktyva 2010/13/ES

28 b straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taikant antrą pastraipą, kai yra kelios patronuojamosios įmonės, kurių visos įsisteigusios skirtingose valstybėse narėse, arba kai yra keli kiti grupės subjektai, kurie visi įsisteigę skirtingose valstybėse narėse, atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad paslaugų teikėjas nurodytų, kuri iš tų valstybių narių laikytina jo įsisteigimo šalimi.

Taikant antrą pastraipą, kai yra kelios patronuojamosios įmonės, kurių visos įsisteigusios skirtingose valstybėse narėse, arba kai yra keli kiti grupės subjektai, kurie visi įsisteigę skirtingose valstybėse narėse, laikoma, kad jie yra įsisteigę toje valstybėje narėje, kurioje vykdo veiklą dauguma paslaugų teikėjo darbuotojų.

Pagrindimas

Suteikti pagal šią direktyvą vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformoms galimybę pasirinkti valstybę narę, kuri laikytina jos įsisteigimo valstybe nare, būtų neproporcinga, nes būtų sudaromos sąlygos ieškoti palankiausių forumų. Daugumos darbuotojų buvimo vieta yra aiškus ir patikimas platformos įsisteigimo Sąjungoje vietos nustatymo kriterijus.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 19 punktas

Direktyva 2010/13/ES

28 b straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės perduoda Komisijai jų teritorijose įsisteigusių vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjų sąrašą ir praneša apie Direktyvos 2000/31/EB 3 straipsnio 1 dalyje ir 1 dalyje nurodytus kriterijus, kuriais remiantis nustatyta jų jurisdikcija. Jos sąrašą reguliariai atnaujina. Komisija užtikrina, kad kompetentingos nepriklausomos reguliavimo institucijos galėtų gauti šią informaciją.

2.  Valstybės narės perduoda Komisijai jų teritorijose įsisteigusių arba laikomų įsisteigusiais vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjų sąrašą pagal 3 straipsnio 1 dalyje ir 1 dalyje nurodytus kriterijus, kuriais remiantis nustatyta jų jurisdikcija. Jos sąrašą reguliariai atnaujina. Komisija užtikrina, kad kompetentingos nepriklausomos reguliavimo institucijos galėtų gauti šią informaciją.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 19 punktas

Direktyva 2010/13/ES

28 b straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Kai taikydamos 1 dalį atitinkamos valstybės narės nesutaria, kuriai valstybei narei tenka jurisdikcija, jos be nepagrįsto vilkinimo apie tai praneša Komisijai. Komisija gali paprašyti ERGA per 15 darbo dienų po prašymo gavimo pareikšti nuomonę šiuo klausimu.

Pagrindimas

Kadangi paprastai vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos skirtos visos Sąjungos auditorijai, nustatant kompetentingas valstybes nares pagal šią direktyvą, valstybės narės gali nesutarti. Todėl Komisija, kaip ir dėl kitų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų pagal 3 straipsnį, turėtų turėti galimybę imtis veiksmų, siekdama nustatyti valstybę narę, kuriai tenka jurisdikcija.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Direktyva 2010/13/ES

30 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų pakankamus vykdymo užtikrinimo įgaliojimus, kad galėtų tinkamai vykdyti savo funkcijas.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų pakankamus vykdymo užtikrinimo įgaliojimus ir išteklius, kad galėtų tinkamai vykdyti savo funkcijas.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Direktyva 2010/13/ES

30 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės reguliavimo institucijos paskirtų vieną viešai prieinamą informacijos centrą informacijai 7 straipsnyje nurodytais prieinamumo klausimais teikti ir šios srities skundams nagrinėti.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Direktyva 2010/13/ES

30 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Valstybės narės užtikrina, kad nepriklausomos nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų atskirus metinius biudžetus. Biudžetai skelbiami viešai. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų pakankamus finansinius ir žmogiškuosius išteklius, kurie joms leistų atlikti gautas užduotis, aktyviai dalyvauti ERGA veikloje ir prie jos prisidėti.

6.  Valstybės narės užtikrina, kad nepriklausomos nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų atskirus metinius biudžetus. Biudžetai skelbiami viešai. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų pakankamus finansinius ir žmogiškuosius išteklius, kurie joms leistų atlikti gautas užduotis, aktyviai dalyvauti ERGA veikloje ir prie jos prisidėti.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 22 punktas

Direktyva 2010/13/ES

30a straipsnio 3 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  bendradarbiauti ir suteikti nariams informaciją, kurios reikia siekiant taikyti šią direktyvą, ypač jos 3 ir 4 straipsnius;

d)  bendradarbiauti ir suteikti nariams informaciją, kurios reikia siekiant taikyti šią direktyvą, ypač jos 3, 4 ir 7 straipsnius;

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 22 punktas

Direktyva 2010/13/ES

30a straipsnio 3 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  Komisijai paprašius, teikti nuomones 2 straipsnio 5b dalyje, 6a straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje ir 9 straipsnio 4 dalyje nurodytais ir visais kitais su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis susijusiais klausimais, ypač dėl nepilnamečių apsaugos ir neapykantos kurstymo.“;

e)  Komisijai paprašius, teikti nuomones 2 straipsnio 5b dalyje, 6a straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje ir 9 straipsnio 4 dalyje nurodytais ir visais kitais su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis susijusiais klausimais, ypač dėl nepilnamečių apsaugos, neapykantos kurstymo, žiniasklaidos pliuralizmo ir saviraiškos bei informacijos laisvės apsaugos.“;

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimas atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas

Nuorodos

COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

9.6.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

9.6.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Emma McClarkin

17.6.2016

Svarstymas komitete

10.10.2016

9.11.2016

28.11.2016

 

Priėmimo data

5.12.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

3

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jussi Halla-aho, Anna Hedh, Kaja Kallas, Emma McClarkin, Roberta Metsola, Julia Reda

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Andrejs Mamikins, Andrey Novakov, Tonino Picula, Traian Ungureanu

(1)

„audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos ir susijusi vartotojų įranga su pažangiais kompiuteriniais gebėjimais“, pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais, suderinimo COM(2015) 615 final, 2015/0278(COD).


Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ (16.1.2017)

pateikta Kultūros ir švietimo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

Nuomonės referentas: Daniel Buda

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo, siekiant atsižvelgti į kintančias rinkos realijas, tikslas – atnaujinti audiovizualinės žiniasklaidos aplinką ir priderinti ją prie rinkos, vartojimo ir technologijų pokyčių. Dėl vis didesnių televizijos ir internetu platinamų paslaugų sąsajų ir atsirandančių naujų verslo modelių, pavyzdžiui, užsakomųjų vaizdo programų ir vartotojų sukurto turinio, reikia naujai įvertinti Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos taikymo sritį ir visiems rinkos subjektams taikomų taisyklių pobūdį, taip pat taisykles, taikomas nepilnamečių apsaugai ir reklamai.

Pats šis pasiūlymas yra 2016 m. gegužės 6 d. priimtos Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos dalis ir pagrįstas Komisijos 2015 m. darbo programoje numatytu įvertinimu pagal reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT). Ši atnaujina teisinė sistema užtikrins konkurencingumo ir vartotojų apsaugos pusiausvyrą, palengvins prieigą prie internetinių turinio paslaugų ir garantuos tinkamą bei vienodą apsaugos lygmenį, visų pirma kalbant apie nepilnamečių ir piliečių apsaugą nuo žalingo turinio ir neapykantos kalbos internete.

Pasiūlymo pagrindiniai tikslai visų pirma sutelkti į tris didžiausias problemas keliančius klausimus: a) nepilnamečių ir vartotojų apsauga vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformose; b) vienodų sąlygų užtikrinimas tradiciniams transliuotojams ir užsakomosioms audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms bei vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformoms ir c) visos teisinės sistemos supaprastinimas taikant aiškesnes ir lankstesnes komercinių pranešimų taisykles.

Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva dabar taikoma transliuotojams ir tam tikroms užsakomųjų vaizdo programų paslaugoms, pagal ją reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų minimalias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliavimo tam tikrose koordinuojamose srityse taisykles. Taip direktyvos taikymo srityje žiniasklaidos paslaugoms nustatytas kilmės šalies principas, numatant kai kurias išimtis, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo. Nauju pasiūlymu siekiama taikymo sritį išplėsti ir vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformoms, taip pat numatyti naujas pareigas užsakomosioms paslaugoms.

Pasiūlyme reikalaujama, kad būtų suvienodinti nepilnamečių apsaugos nuo TV transliuotojų ar užsakomųjų paslaugų programų, kurios gali pakenkti jų fiziniam, psichiniam ar moraliniam vystymuisi. Pasiūlymu taip pat nustatomos kiekybinės kvotos siekiant užtikrinti, kad užsakomosiomis paslaugomis būtų propaguojamas ES turinys, ir valstybės narės turėtų galimybę nustatyti finansines pareigas užsakomosioms paslaugoms, teikiamoms jų jurisdikcijoje ir tam tikromis aplinkybėmis – toms paslaugoms, kurios orientuojamos į jų nacionalines auditorijas, nors jų teikėjai yra įsisteigę kitose valstybėse narėse, taip sukuriant sąžiningesnes sąlygas. Pagal pasiūlymą teikiant visas audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, įskaitant TV transliavimą, leidžiama daugiau lankstumo rodyti prekes ir vykdyti rėmimą, taigi pasiekiama pusiausvyra tarp konkurencingumo ir vartotojų apsaugos. Pagaliau pasiūlymo taikymo sritis išplečiama vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugų teikėjams, kurie įvairiais būdais organizuoja laikomą turinį, tačiau jo atžvilgiu neturi redakcinės atsakomybės, ir nustato nepilnamečių apsaugos nuo žalingo turinio ir visų piliečių – nuo neapykantos kalbos internete taisykles.

Nuomonės referentas mano, kad šiuo pasiūlymu taip pat turėtų būti siekiama veiksmingo intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo. Atsižvelgiant į tai Europos kūrinių gamyba ir propagavimas yra svarbus tikslas ir Europos kultūros įvairovė galėtų būti apsaugota užtikrinant aukšto lygio autorių teisių apsaugą, garantuojant sąžiningą atlyginimą autoriams ir teisių turėtojams, taip pat skatinant investicijas į kultūros ir kūrybos sektorius. Šiuo požiūriu teritorinis principas ir vertė, sukuriama taikant išimtines teises, yra svarbūs elementai siekiant užtikrinti audiovizualinio sektoriaus sėkmę ir finansinį stabilumą atsižvelgiant į mažų ir vidutinių valstybių narių bruožus ir konkrečius interesus, taip pat į jų kultūrines aplinkybes ir įvairovę.

Nuomonės referentas mano, kad naujomis taisyklėmis, priimtomis iš dalies pakeitus pasiūlymą turėtų būti užtikrintas Sąjungos teisės aktų laikymasis, inter alia, pagarba Sąjungos piliečių pagrindinėms teisėms, proporcingumo principui ir skaidrumui.

Be to, kalbant apie kovos su žalingu turiniu ir neapykantos kalba priemones reikia atsižvelgti į tai, kad kalbos ir saviraiškos laisvė yra pagrindinė teisė ir ja neturėtų būti naudojamasi šioms priemonėms pridengti.

Atsižvelgdamas į tai, kad išplėsta Direktyvos 2010/13/ES taikymo sitis, nuomonės referentas pabrėžia, kad būtina ir labai svarbu suderinti linijines ir nelinijines audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas. Tradicinių paslaugų teikėjų teisės ir pareigos turėtų būti suderintos su naujų žiniasklaidos subjektų teisėmis ir pareigomis; ir šis aspektas turi būti visiškai įtrauktas persvarstant Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvą.

Nuomonės referentas, darydamas išvadą, teigiamai vertina pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo, siekiant atsižvelgti į kintančias rinkos realijas ir siūlo šiuos pakeitimus, kuriais siekiama sutvirtinti audiovizualinio sektoriaus vaidmenį visose srityse: ekonominėje, socialinėje ir kultūros.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  paskutinis esminis Tarybos direktyvos 89/552/EEB27, vėliau kodifikuotos Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES28, pakeitimas padarytas 2007 m. priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/65/EB29. Nuo to laiko audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų rinka smarkiai ir sparčiai keitėsi. Techninė plėtra sudaro sąlygas teikti naujų tipų paslaugas, o naudotojams – įgyti naujų tipų patirčių. Žiūrėjimo įpročiai, ypač jaunesnės kartos, gerokai pasikeitė. Nors pagrindinis TV ekranas lieka svarbiu audiovizualinės patirties teikimo įrenginiu, daugelis žiūrovų, norėdami susipažinti su audiovizualiniu turiniu, vis dažniau naudojasi kitais – nešiojamaisiais – įrenginiais. Didžioji dalis vidutinio dienos žiūrėjimo laiko iki šiol skiriama tradiciniam TV turiniui. Tačiau naujų tipų turinys, toks kaip trumpi vaizdo siužetai ar vartotojų sukurtas turinys, tampa vis svarbesnis, ir nauji rinkos dalyviai, įskaitant užsakomųjų vaizdo programų paslaugų teikėjus ir vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformas, dabar yra gerai įsitvirtinę;

(1)  paskutinis esminis Tarybos direktyvos 89/552/EEB27, vėliau kodifikuotos Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES28, pakeitimas padarytas 2007 m. priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/65/EB29. Nuo to laiko audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų rinka smarkiai ir sparčiai keitėsi, nes televizijos paslaugos ir internetu teikiamos paslaugos tampa vis panašesnės. Techninė plėtra sudaro sąlygas teikti naujų tipų paslaugas, o naudotojams – įgyti naujų tipų patirčių. Žiūrėjimo įpročiai, ypač jaunesnės kartos, gerokai pasikeitė. Nors pagrindinis TV ekranas lieka svarbiu audiovizualinės patirties teikimo įrenginiu, daugelis žiūrovų, norėdami susipažinti su audiovizualiniu turiniu, vis dažniau naudojasi kitais – nešiojamaisiais – įrenginiais. Didžioji dalis vidutinio dienos žiūrėjimo laiko iki šiol skiriama tradiciniam TV turiniui. Tačiau naujų tipų turinys, toks kaip trumpi vaizdo siužetai ar vartotojų sukurtas turinys, tampa vis svarbesnis, ir nauji rinkos dalyviai, įskaitant užsakomųjų vaizdo programų paslaugų teikėjus ir vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformas, dabar yra gerai įsitvirtinę. Todėl būtina atnaujinti teisinę sistemą, siekiant atsižvelgti į pokyčius rinkoje ir subalansuoti prieigą prie internetinių turinio paslaugų ir vartotojų apsaugą bei konkurencingumą;

__________________

__________________

27 1989 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (OL L 298, 1989 10 17, p. 23).

27 1989 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (OL L 298, 1989 10 17, p. 23).

28 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (OL L 95, 2010 4 15, p. 1).

28 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (OL L 95, 2010 4 15, p. 1).

292007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/65/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo (OL L 332, 2007 12 18, p. 27).

292007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/65/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo (OL L 332, 2007 12 18, p. 27).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  nustatant jurisdikciją reikia įvertinti faktines aplinkybes pagal Direktyvoje 2010/13/ES išdėstytus kriterijus. Įvertinus tokias faktines aplinkybes, gali būti gauti prieštaringi rezultatai. Taikant Direktyvos 2010/13/ES 3 ir 4 straipsnyje nustatytas bendradarbiavimo procedūras, Komisijai svarbu galėti pagrįsti savo išvadas patikimais faktais. Todėl Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupė (ERGA) turėtų būti įgaliota Komisijos prašymu reikšti nuomones dėl jurisdikcijos;

(5)  nustatant jurisdikciją reikia įvertinti faktines aplinkybes pagal Direktyvoje 2010/13/ES išdėstytus kriterijus. Įvertinus tokias faktines aplinkybes, gali būti gauti prieštaringi rezultatai. Taikant Direktyvos 2010/13/ES 3 ir 4 straipsnyje nustatytas bendradarbiavimo procedūras, Komisijai svarbu galėti pagrįsti savo išvadas patikimais faktais. Komisija turėtų turėti galimybę prašyti Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupės (ERGA), sudaromos nacionalinių nepriklausomų reguliavimo institucijų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų srityje, teikti neprivalomas nuomones dėl jurisdikcijos, kad būtų palengvintas koordinavimas su valstybių narių teisės aktais;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  komunikate „Geresnis reglamentavimas – geresni rezultatai. ES darbotvarkė“31 Komisija pabrėžė, kad svarstydama politikos sprendimus ji atsižvelgs ir į reglamentavimo, ir į gerai sudarytas ne teisės aktų priemones, parengtas pagal praktikos bendrijos principus ir geresnio savireguliavimo bei bendro reglamentavimo principus32. Patirtis rodo, kad keleto sričių, kuriose pagal direktyvą vykdomas koordinavimas, kodeksai yra parengti gerai, laikantis geresnio savireguliavimo ir bendro reglamentavimo principų Esama teisinė atrama laikyta svarbiu sėkmės veiksniu skatinant laikytis savireguliavimo ar bendro reguliavimo kodekso. Ne mažiau svarbu tai, kad kodeksuose nustatomi konkretūs tiksliniai rodikliai ir uždaviniai, sudarantys sąlygas reguliariai, skaidriai ir nepriklausomai stebėti ir vertinti, kaip sprendžiami kodeksuose iškelti uždaviniai. Efektyvia schemos vykdymo užtikrinimo priemone paprastai laikomos laipsniškos sankcijos, turinčios proporcingumo elementą. Šių principų turėtų būti laikomasi direktyva koordinuojamų sričių savireguliavimo ir bendro reguliavimo kodeksuose;

(7)  komunikate „Geresnis reglamentavimas – geresni rezultatai. ES darbotvarkė“31 Komisija pabrėžė, kad svarstydama politikos sprendimus ji atsižvelgs ir į reglamentavimo, ir į ne teisės aktų priemones, parengtas pagal praktikos bendrijos principus ir geresnio savireguliavimo bei bendro reglamentavimo principus32. Patirtis rodo, kad keleto sričių, kuriose pagal direktyvą vykdomas koordinavimas, kodeksai yra parengti gerai, laikantis geresnio savireguliavimo ir bendro reglamentavimo principų, ir yra naudinga teisėkūros veiksmų alternatyva arba papildoma priemonė. Esama teisinė atrama laikyta svarbiu sėkmės veiksniu skatinant laikytis savireguliavimo ar bendro reguliavimo kodekso. Valstybės narės turėtų užtikrinti savireguliavimo ar bendro reguliavimo kodeksų taikymą. Ne mažiau svarbu tai, kad kodeksuose nustatomi konkretūs tiksliniai rodikliai ir uždaviniai, sudarantys sąlygas reguliariai, veiksmingai, skaidriai ir nepriklausomai stebėti ir vertinti, kaip sprendžiami kodeksuose iškelti uždaviniai. Efektyvia schemos vykdymo užtikrinimo priemone paprastai laikomos laipsniškos sankcijos, turinčios proporcingumo elementą. Šių principų turėtų būti laikomasi direktyva koordinuojamų sričių savireguliavimo ir bendro reguliavimo kodeksuose;

__________________

__________________

COM(2015) 215 final.

COM(2015) 215 final.

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation.

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  siekiant užtikrinti derėjimą ir suteikti tikrumo įmonėms ir valstybių narių institucijoms, neapykantos kurstymo sąvoka turėtų, kiek tinkama, būti suderinta su apibrėžtimi, pateikta 2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatiniame sprendime 2008/913/TVR dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis, kuriame neapykantą kurstanti kalba apibrėžiama kaip „viešas smurto ar neapykantos kurstymas“. Be to, reikėtų suderinti nuostatas dėl argumentų, kuriais grindžiamas smurto ar neapykantos kurstymas;

(8)  siekiant užtikrinti derėjimą ir suteikti tikrumo Sąjungos piliečiams, įmonėms ir valstybių narių institucijoms, neapykantos kurstymo sąvoka turėtų būti suderinta su apibrėžtimi, pateikta 2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatiniame sprendime 2008/913/TVR dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis, kuriame neapykantą kurstanti kalba apibrėžiama kaip „viešas smurto ar neapykantos kurstymas“. Be to, reikėtų suderinti nuostatas dėl argumentų, kuriais grindžiamas smurto ar neapykantos kurstymas;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  siekiant suteikti galių žiūrovams ir nepilnamečiams, kad jie galėtų priimti informacija pagrįstus sprendimus apie žiūrėtiną turinį, būtina, kad audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai pateiktų pakankamai informacijos apie turinį, kuris galėtų rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam nepilnamečių vystymuisi, Tai būtų galima padaryti naudojant turinio teikiamųjų terminų, rodančių turinio pobūdį, sistemą. Turinio teikiamieji terminai galėtų būtų pateikti rašytinėmis, grafinėmis ar akustinėmis priemonėmis;

(9)  siekiant suteikti galių žiūrovams, visų pirma, nepilnamečiams ir jų tėvams, kad jie galėtų priimti informacija pagrįstus sprendimus apie žiūrėtiną turinį, būtina, kad audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai pateiktų visą reikiamą informaciją apie turinį, kuris galėtų rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam nepilnamečių vystymuisi. Tai būtų galima padaryti naudojant turinio teikiamųjų terminų, rodančių turinio pobūdį, sistemą. Turinio teikiamieji terminai galėtų būtų pateikti rašytinėmis, grafinėmis ar akustinėmis priemonėmis ir, jei įmanoma, būti suderinami su prieinamomis vietos sistemomis teikiamiesiems terminams reitinguoti;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  sutrikimų turinčių ir pagyvenusių asmenų teisė dalyvauti Sąjungos socialiniame ir kultūriniame gyvenime bei būti jo dalimi yra susijusi su galimybe naudotis prieinamomis audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis. Todėl valstybės turėtų imtis tinkamų ir proporcingų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad jų jurisdikcijai priklausantys žiniasklaidos paslaugų teikėjai aktyviai siektų iki 2027 m. užtikrinti prieigą prie turinio asmenims, turintiems regos ar klausos negalią. Prieigos reikalavimų turėtų būti laikomasi vykdant laipsnišką ir nuolatinį procesą, kartu atsižvelgiant į praktinius ir neišvengiamus apribojimus, dėl kurių visapusiška prieiga negalėtų būti užtikrinta, pvz., į tiesiogiai transliuojamas programas ar renginius;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  panašiai valstybes nares reikėtų paraginti užtikrinti savireguliavimo ir bendro reguliavimo elgesio kodeksų naudojimą siekiant veiksmingai apriboti vaikų ir nepilnamečių galimybę pamatyti komercinius audiovizualinius pranešimus apie alkoholinius gėrimus. Tam tikros savireguliavimo ir bendro reguliavimo elgesio sistemos galioja Sąjungos ir nacionaliniu lygmeniu siekiant, kad alkoholinių gėrimų rinkodara būtų atsakinga, be kita ko, komerciniuose audiovizualiniuose pranešimuose. Šios sistemos turėtų būti toliau skatinamos, ypač tos, kuriomis siekiama užtikrinti, kad komercinius audiovizualinius pranešimus apie alkoholinius gėrimus lydėtų raginimas juos vartoti atsakingai;

(11)  panašiai valstybes nares reikėtų paraginti užtikrinti savireguliavimą ir bendrą reguliavimą siekiant faktiškai panaikinti vaikų ir nepilnamečių galimybę matyti komercinius audiovizualinius pranešimus apie alkoholio gaminius. Tam tikros savireguliavimo ir bendro reguliavimo elgesio sistemos galioja Sąjungos ir nacionaliniu lygmeniu siekiant, kad alkoholinių gėrimų rinkodara būtų atsakinga, be kita ko, komerciniuose audiovizualiniuose pranešimuose. Šios sistemos turėtų būti toliau skatinamos, o valstybėms narėms turėtų būti leidžiama imtis tolesnių veiksmų rengiant nacionalines gaires, ypač tokias, kuriomis būtų siekiama užtikrinti, kad komercinius audiovizualinius pranešimus apie alkoholio gaminius lydėtų raginimas juos vartoti atsakingai;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  TV transliavimo rinka pakito, todėl reikia daugiau lankstumo komercinių audiovizualinių pranešimų atžvilgiu, visų pirma taikant kiekybines taisykles linijinėms audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms, prekių rodymui ir rėmimui. Sukūrus naujas paslaugas, įskaitant tas, kuriose nėra reklamos, žiūrovai turi daugiau pasirinkimo, nes jie gali lengvai persiorientuoti prie alternatyvių pasiūlymų;

(13)  Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų rinka pakito, todėl reikia daugiau lankstumo ir aiškumo, visų pirma kalbant apie esamas taisykles, susijusias su konkurencingumo didinimu, išties vienodų sąlygų užtikrinimu audiovizualinių komercinių pranešimų srityje bei prekių rodymu ir rėmimu. Sukūrus naujas paslaugas, įskaitant tas, kuriose nėra reklamos, žiūrovai turi daugiau pasirinkimo, nes jie gali lengvai persiorientuoti prie alternatyvių pasiūlymų;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  rėmimas yra svarbi audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų arba programų finansavimo priemonė, kurią taikant reklamuojama juridinio ar fizinio asmens asmenvardis, prekės ženklas, įvaizdis, veikla ar prekės. Kad reklamuotojai ir audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai rėmimą galėtų taikyti kaip reklamos technologiją ir iš to gauti naudos, rėmimo skelbimuose gali būti reklaminių nuorodų į rėmėjo prekes ir paslaugas, tačiau be tiesioginių paskatų pirkti prekes ir paslaugas. Rėmimo skelbimuose ir toliau reikėtų aiškiai informuoti žiūrovus apie veikiantį rėmimo susitarimą. Remiamų programų turinys neturėtų būti paveiktas taip, kad nukentėtų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjo redakcinė nepriklausomybė;

(14)  rėmimas yra svarbi audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų arba programų finansavimo priemonė, kurią taikant reklamuojama juridinio ar fizinio asmens asmenvardis, prekės ženklas, įvaizdis, veikla ar prekės. Kad reklamuotojai ir audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai rėmimą galėtų taikyti kaip reklamos technologiją ir iš to gauti naudos, rėmimo skelbimuose gali būti reklaminių nuorodų į rėmėjo prekes ir paslaugas, tačiau neleidžiama tiesiogiai skatinti pirkti prekes ir paslaugas. Rėmimo skelbimuose ir toliau reikėtų aiškiai informuoti žiūrovus apie veikiantį rėmimo susitarimą. Remiamų programų turinys neturėtų būti paveiktas taip, kad nukentėtų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjo redakcinė nepriklausomybė;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  liberalizavus prekių rodymo taisykles, šios formos audiovizualiniai komerciniai pranešimai netapo populiarūs, kaip buvo tikėtasi. Visų pirma, audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai neturėjo teisinio tikrumo, nes prekių rodymas, išskyrus kelias išimtis, apskritai buvo draudžiamas. Todėl turėtų būti leidžiama rodyti prekes teikiant visas audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, išskyrus išimtinius atvejus;

(15)  liberalizavus prekių rodymo taisykles, šios formos audiovizualiniai komerciniai pranešimai netapo populiarūs, kaip buvo tikėtasi. Visų pirma, audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai neturėjo teisinio tikrumo, nes prekių rodymas, išskyrus kelias išimtis, apskritai buvo draudžiamas. Todėl turėtų būti leidžiama rodyti prekes teikiant visas audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, išskyrus išimtinius atvejus, nes tai gali užtikrinti papildomas pajamas audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjams;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  gausėjant naujų paslaugų skaičiui, vartotojams padaugėjo galimybių rinktis, todėl transliuotojai gali lanksčiau įterpti reklamos ir teleparduotuvės intarpus, kai tai pernelyg nekenkia programos vientisumui. Tačiau siekiant apsaugoti Europos televizijos savitumą, reikėtų toliau riboti pertraukimų skaičių kinematografijos kūriniuose ir televizijos filmuose, taip pat tam tikrų kategorijų programose, kurioms vis dar reikia ypatingos apsaugos;

(18)  nors, gausėjant naujų paslaugų skaičiui, žiūrovams padaugėjo galimybių rinktis, vis dar būtina toliau saugoti programų vientisumą, o vartotojus – nuo neproporcingai dažnos reklamos ir teleparduotuvės intarpų. Todėl, siekiant apsaugoti Europos televizijos savitumą, reikėtų ne numatyti didesnį lankstumą, o toliau riboti pertraukimų skaičių kinematografijos kūriniuose ir televizijos filmuose, taip pat tam tikrų kategorijų programose, kurioms vis dar reikia ypatingos apsaugos;

Pagrindimas

Reikia pabrėžti, kad svarbu išlaikyti 30 minučių trukmės tarp reklamos intarpų į kino kūrinius taisyklę, nes šie intarpai darytų neproporcingą poveikį programų vientisumui, be to, jie neatitinka nei vartotojų įpročių, nei būtino audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų poreikio.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  nors šioje direktyvoje nedidinama bendra leistina reklamos trukmė laikotarpiu nuo 7.00 iki 23.00, transliuotojams svarbu turėti daugiau lankstumo ir galėti nuspręsti, kada įterpti skelbimą, kad reklamuotojų paklausa ir žiūrovų srautas būtų didžiausi. Todėl tikslinga panaikinti valandinę ribą ir įvesti 20 proc. dienos reklamavimo limitą laikotarpiu nuo 7.00 iki 23.00;

Išbraukta.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama panaikinti Komisijos pasiūlymą nebetaikyti dabartinio 20 proc. per valandą apribojimo komerciniams pranešimams. Galiojanti sistema, nustatyta Direktyvoje 2010/13/ES, yra veiksminga ir sudaro galimybes gauti pajamas bei jas vėl investuoti į kokybišką turinį, tuo pačiu išvengiant per didelės reklamos koncentracijos piko valandomis, nes tai gali būti nepalanku vartotojams. Žr. 13 konstatuojamosios dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai turėtų skatinti Europos kūrinių gamybą ir platinimą užtikrindami, kad jų kataloguose būtų minimali Europos kūrinių dalis ir šie būtų pakankamai pastebimi;

(21)  užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai turėtų skatinti Europos kūrinių gamybą ir platinimą tinkamais būdais užtikrindami, kad jų kataloguose būtų minimali Europos kūrinių dalis ir šie būtų pakankamai pastebimi. Apsaugant ir remiant Europos kūrinių gamybą ir kultūrų įvairovę turėtų būti paisoma teritoriškumo ir kilmės šalies principų;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  kilo naujų iššūkių, kurie susiję visų pirma su vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformomis, kurių naudotojai, ypač nepilnamečiai, vis dažniau žiūri audiovizualinį turinį. Todėl vis didesnį nerimą kelia vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformose laikomas žalingas turinys ar neapykantą kurstančios kalbos. Siekiant apsaugoti nepilnamečius nuo žalingo turinio, o visus piliečius – nuo turinio, kuriame kurstomas smurtas ir neapykanta, būtina šioje srityje nustatyti proporcingas taisykles;

(26)  kilo naujų iššūkių, kurie susiję visų pirma su vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformomis, kurių naudotojai, ypač nepilnamečiai, vis dažniau žiūri audiovizualinį turinį. Todėl vis didesnį nerimą kelia vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformose laikomas žalingas turinys ar neapykantą kurstančios kalbos. Siekiant apsaugoti piliečius ir ypač nepilnamečius nuo žalingo turinio ir turinio, apimančio smurto ar neapykantos kurstymą, šioje srityje būtina nustatyti bendras ir proporcingas taisykles jokiu būdu nepakenkiant pagrindinei teisei į saviraiškos laisvę ir nedarant poveikio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2000/31/EB1a;

 

__________________

 

1a 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  komerciniai pranešimai vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformose jau reglamentuojami Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB, kurioje draudžiama nesąžininga įmonių komercinė veikla vartotojų atžvilgiu, įskaitant klaidinančią ir agresyvią veiklą, pasitaikančią teikiant informacinės visuomenės paslaugas. Galiojančiais komercinių pranešimų apie tabaką ir su juo susijusius produktus vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformose draudimais, nustatytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/33/EB, ir pranešimų apie elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas draudimais, nustatytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/40/ES, užtikrinama pakankama vartotojų apsauga. Taigi šioje direktyvoje nustatytos priemonės papildo priemones, nustatytas direktyvose 2005/29/EB, 2003/33/EB ir 2014/40/ES;

27.  komerciniai pranešimai vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformose jau reglamentuojami Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB, kurioje draudžiama nesąžininga įmonių komercinė veikla vartotojų atžvilgiu, įskaitant klaidinančią ir agresyvią veiklą, pasitaikančią teikiant informacinės visuomenės paslaugas. Galiojančiais komercinių pranešimų apie tabaką ir su juo susijusius produktus vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformose draudimais, nustatytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/33/EB, ir pranešimų apie elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas draudimais, nustatytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/40/ES, užtikrinama pakankama vartotojų apsauga ir šie draudimai turėtų būti taikomi visai audiovizualinei žiniasklaidai. Taigi šioje direktyvoje nustatytos priemonės papildo priemones, nustatytas direktyvose 2005/29/EB, 2003/33/EB ir 2014/40/ES;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  įgyvendinant tinkamas priemones, kurios turi būti priimtos pagal šią direktyvą, tikslinga kuo labiau įtraukti vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjus. Todėl tikslinga skatinti bendrą reguliavimą.

(30)  įgyvendinant tinkamas priemones, kurios turi būti priimtos pagal šią direktyvą, tikslinga aktyviai įtraukti vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjus. Todėl tikslinga skatinti bendrą reguliavimą.

Siekiant visoje Sąjungoje užtikrinti aiškų ir nuoseklų požiūrį šiuo klausimu, valstybėms narėms neturėtų būti leista reikalauti vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjų imtis nepilnamečių apsaugos nuo žalingo turinio ir visų piliečių apsaugos nuo turinio, kuriame kurstomas smurtas ar neapykanta, priemonių, kurios būtų griežtesnės už numatytąsias šioje direktyvoje. Tačiau, kai tas turinys yra neteisėtas, valstybėms narėms turėtų likti galimybė imtis tokių griežtesnių priemonių laikantis Direktyvos 2000/31/EB 14 ir 15 straipsnio, ir imtis priemonių tinklaviečių, kuriose yra vaikų pornografijos arba per kurias ji platinama, turinio atžvilgiu, kaip reikalaujama ir leidžiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/93/ES 25 straipsnį35. Be to, vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjams turėtų ir toliau būti leidžiama savanoriškai imtis griežtesnių priemonių;

Siekiant visoje Sąjungoje užtikrinti aiškų ir nuoseklų požiūrį šiuo klausimu, valstybėms narėms neturėtų būti leista reikalauti vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjų imtis nepilnamečių apsaugos nuo žalingo turinio ir visų piliečių apsaugos nuo turinio, kuriame kurstomas smurtas ar neapykanta, priemonių, kurios būtų griežtesnės už numatytąsias šioje direktyvoje. Tačiau, kai tas turinys yra neteisėtas, valstybėms narėms turėtų likti galimybė imtis tokių griežtesnių priemonių laikantis Direktyvos 2000/31/EB 14 ir 15 straipsnio, ir imtis priemonių tinklaviečių, kuriose yra vaikų pornografijos arba per kurias ji platinama, turinio atžvilgiu, kaip reikalaujama ir leidžiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/93/ES35 25 straipsnį35. Be to, vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjams turėtų ir toliau būti leidžiama savanoriškai imtis griežtesnių priemonių;

__________________

__________________

352011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR (OL L 335, 2011 12 17, p. 1).

352011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR (OL L 335, 2011 12 17, p. 1).

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjai, kuriems taikoma ši direktyva, teikia informacinės visuomenės paslaugas, kaip apibrėžta Direktyvos 2000/31/EB 2 straipsnio a punkte. Todėl, kai tie paslaugų teikėjai įsisteigę valstybėje narėje, jiems taikomos tos direktyvos 3 straipsnyje nustatytos vidaus rinkos taisyklės. Tikslinga užtikrinti, kad tos pačios taisyklės būtų taikomos vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjams, kurie įsisteigę ne valstybėje narėje, siekiant išsaugoti nepilnamečių ir piliečių apsaugos priemonių, nustatytų šia direktyva, efektyvumą ir kiek įmanoma užtikrinti vienodas sąlygas, kai valstybėje narėje yra įsisteigusi tų paslaugos teikėjų patronuojančioji įmonė arba patronuojamoji įmonė arba kai tie paslaugų teikėjai priklauso grupei, ir kitas tos grupės subjektas yra įsisteigęs valstybėje narėje. Todėl reikėtų susitarti, kaip nustatyti, kuri valstybė narė turėtų būti laikoma tų paslaugų teikėjų įsisteigimo vieta. Taikant šioje direktyvoje ir Direktyvoje 2000/31/ES nustatytas su įsisteigimu susijusias taisykles, Komisijai turėtų būti pranešta apie kiekvienos valstybės narės jurisdikcijai priklausančius paslaugų teikėjus;

(32)  vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjai, kuriems taikoma ši direktyva, teikia informacinės visuomenės paslaugas, kaip apibrėžta Direktyvos 2000/31/EB 2 straipsnio a punkte, ir apskritai teikia prieglobos paslaugas pagal šios direktyvos 14 straipsnį. Todėl, kai tie paslaugų teikėjai įsisteigę valstybėje narėje, jiems taikomos tos direktyvos 3 straipsnyje nustatytos vidaus rinkos taisyklės. Tikslinga užtikrinti, kad tos pačios taisyklės būtų taikomos vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugos teikėjams, kurie įsisteigę ne valstybėje narėje, siekiant išsaugoti nepilnamečių ir piliečių apsaugos priemonių, nustatytų šia direktyva, efektyvumą ir kiek įmanoma užtikrinti vienodas sąlygas, kai valstybėje narėje yra įsisteigusi tų paslaugos teikėjų patronuojančioji įmonė arba patronuojamoji įmonė arba kai tie paslaugų teikėjai priklauso grupei, ir kitas tos grupės subjektas yra įsisteigęs valstybėje narėje. Todėl reikėtų susitarti, kaip nustatyti, kuri valstybė narė turėtų būti laikoma tų paslaugų teikėjų įsisteigimo vieta. Taikant šioje direktyvoje ir Direktyvoje 2000/31/ES nustatytas su įsisteigimu susijusias taisykles, Komisijai turėtų būti pranešta apie kiekvienos valstybės narės jurisdikcijai priklausančius paslaugų teikėjus;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32a)  vadovaujantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, ypač jos 11 straipsniu, šia direktyva siekiama Sąjungos teisėje įtvirtinti audiovizualinės žiniasklaidos reguliavimo institucijų nepriklausomumą užtikrinant, kad šios reguliavimo institucijos būtų teisiškai atskirtos ir funkciniu požiūriu nepriklausomos nuo sektoriaus ir vyriausybės, t. y. nesiektų gauti sektoriaus ar vyriausybės atstovų nurodymų ir jų nevykdytų, veiktų skaidriai ir atskaitingai, kaip nustatyta pagal teisės principus, bei naudotųsi pakankamais įgaliojimais;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  valstybių narių reguliavimo institucijos gali pasiekti reikiamo laipsnio struktūrinį nepriklausomumą tik jeigu jos įsteigtos kaip atskiri teisiniai subjektai. Todėl, siekdamos užtikrinti nacionalinių reguliavimo institucijų sprendimų nešališkumą, valstybės narės turėtų užtikrinti jų nepriklausomumą nuo vyriausybės, viešųjų institucijų ir pramonės. Šis nepriklausomumo reikalavimas neturėtų iš valstybių narių atimti galimybės įsteigti skirtingus sektorius kontroliuojančias reguliavimo įstaigas. Nacionalinėms reguliavimo institucijoms turėtų būti suteikti vykdymo užtikrinimo įgaliojimai ir ištekliai, kurių reikia jų užduotims įvykdyti (kvalifikuoti darbuotojai ir finansiniai ištekliai). Pagal šią direktyvą įsteigtos nacionalinių reguliavimo institucijų veikla turėtų neleisti nukrypti nuo žiniasklaidos pliuralizmo, kultūrų įvairovės, vartotojų apsaugos, vidaus rinkos ir sąžiningos konkurencijos skatinimo tikslų;

(33)  valstybių narių reguliavimo institucijos gali pasiekti reikiamo laipsnio struktūrinį nepriklausomumą tik jeigu jos įsteigtos kaip atskiri nuo vyriausybės teisiniai subjektai. Todėl, siekdamos užtikrinti nacionalinių reguliavimo institucijų nepriklausomumą ir, savo ruožtu, jų sprendimų nešališkumą, valstybės narės turėtų užtikrinti jų nepriklausomumą nuo vyriausybės, viešųjų institucijų ir pramonės. Šis nepriklausomumo reikalavimas neturėtų iš valstybių narių atimti galimybės įsteigti skirtingus sektorius kontroliuojančias reguliavimo įstaigas. Nacionalinėms reguliavimo institucijoms turėtų būti suteikti vykdymo užtikrinimo įgaliojimai ir ištekliai, kurių reikia jų užduotims įvykdyti (kvalifikuoti darbuotojai ir finansiniai ištekliai). Pagal šią direktyvą įsteigtos nacionalinių reguliavimo institucijų veikla turėtų neleisti nukrypti nuo žiniasklaidos pliuralizmo, kultūrų įvairovės, vartotojų apsaugos, vidaus rinkos ir sąžiningos konkurencijos skatinimo tikslų;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  ERGA labai prisidėjo prie to, kad reguliavimo praktika būtų nuosekli, ir suteikė Komisijai vertingų konsultacijų įgyvendinimo klausimais. Taigi direktyvoje jos vaidmenį reikėtų oficialiai pripažinti ir sustiprinti. Todėl šia direktyva grupę reikėtų įsteigti dar kartą;

(36)  ERGA labai prisidėjo prie to, kad reguliavimo praktika būtų nuosekli, ir suteikė Komisijai vertingų nepriklausomų konsultacijų įgyvendinimo klausimais. Taigi direktyvoje jos koordinuojamąjį vaidmenį reikėtų oficialiai pripažinti, sustiprinti ir išsamiau paaiškinti. Todėl šia direktyva turėtų būti formalizuotas ERGA, kaip nepriklausomos Komisiją konsultuojančios ekspertų įstaigos, taip pat nacionalinių reguliavimo institucijų patirties ir geriausios praktikos mainų forumo, vaidmuo. Visų pirma ERGA turėtų būti patikėtas konkretus patariamasis vaidmuo nagrinėjant jurisdikcijos klausimus ir teikiant nuomones dėl Sąjungos elgesio kodeksų remiantis bendro reguliavimo principu;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  Komisijai reikėtų suteikti teisę konsultuotis su ERGA bet kuriuo su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis ir vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugomis susijusiu klausimu. ERGA turėtų padėti Komisijai: teikti technines rekomendacijas, konsultuoti, padėti keistis geriausia praktika. Visų pirma Komisija turėtų konsultuotis su ERGA dėl Direktyvos 2010/13/ES taikymo siekdama, kad visoje bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ji būtų įgyvendinama panašiau ir sklandžiau. Komisijai paprašius, ERGA turėtų pateikti nuomones, be kita ko, dėl jurisdikcijos ir Sąjungos elgesio kodeksų nepilnamečių apsaugos, kovos su neapykantą kurstančiomis kalbomis, komercinių audiovizualinių pranešimų apie riebalingą, daug druskos ir (arba) natrio ir cukrų turintį maistą srityse;

(37)  Komisijai reikėtų suteikti teisę konsultuotis su ERGA bet kuriuo su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis ir vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos paslaugomis susijusiu klausimu. ERGA turėtų padėti Komisijai: teikti technines rekomendacijas, konsultuoti, padėti keistis geriausia praktika. Visų pirma Komisija gali konsultuotis su ERGA dėl Direktyvos 2010/13/ES taikymo siekdama, kad visoje bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ji būtų įgyvendinama panašiau ir sklandžiau. Komisijai paprašius, ERGA turėtų pateikti nuomones, be kita ko, dėl jurisdikcijos ir Sąjungos taisyklių bei elgesio kodeksų nepilnamečių apsaugos, kovos su neapykantą kurstančiomis kalbomis, komercinių audiovizualinių pranešimų apie riebalingą, daug druskos ir (arba) natrio ir cukrų turintį maistą srityse, siekiant užtikrinti koordinavimą su valstybių narių teisės aktais;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  direktyva nedaro poveikio valstybių narių galimybei nustatyti visuotinės svarbos turinio, sukurto laikantis apibrėžtų visuotinės svarbos tikslų, tokių kaip žiniasklaidos pliuralizmas, žodžio laisvė ir kultūrų įvairovė, surandamumo ir prieinamumo užtikrinimo prievoles. Tokios prievolės turėtų būti nustatytos tik kai jos būtinos siekiant visuotinės svarbos tikslų, kuriuos valstybės narės aiškiai apibrėžė laikydamosi Sąjungos teisės aktų. Todėl valstybės turėtų visų pirma išnagrinėti, ar reikia imtis reguliavimo priemonių, kuriomis keičiama pagal rinkos jėgas susiklosčiusi padėtis. Nusprendusios nustatyti surandamumo taisykles, valstybės narės įmonėms turėtų nustatyti tik proporcingas prievoles, kurios svarbios dėl teisėtų viešosios politikos aspektų;

(38)  direktyva nedaro poveikio valstybių narių galimybei nustatyti tinkamas ir nediskriminuojamas visuotinės svarbos turinio, sukurto laikantis apibrėžtų visuotinės svarbos tikslų, tokių kaip žiniasklaidos nepriklausomumo ir pliuralizmo, žodžio ir saviraiškos laisvės, intelektinės nuosavybės teisių ir kultūrų įvairovės užtikrinimas, surandamumo ir prieinamumo užtikrinimo prievoles. Tokios prievolės turėtų būti nustatytos tik kai jos būtinos siekiant visuotinės svarbos tikslų, kuriuos valstybės narės aiškiai apibrėžė laikydamosi Sąjungos teisės aktų ir atsižvelgdamos į proporcingumo principo taikymą;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punkto d papunktis

Direktyva 2010/13/ES

1 straipsnio 1 dalies b a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ba)  vartotojų sukurta vaizdo medžiaga – vaizdų, perteikiančių judesį, lydimą arba nelydimą garso, visuma, sudaranti atskirą vienetą, kurį sukūrė ir (arba) į vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformą įkėlė vienas ar daugiau naudotojų;

ba)  vartotojų sukurta vaizdo medžiaga – audiovizualinis kūrinys, sudaromas vaizdų, perteikiančių judesį, lydimą arba nelydimą garso, visumos, sudarantis atskirą vienetą, kurį sukūrė ir (arba) į vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformą įkėlė vienas ar daugiau naudotojų;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 3 punkto b papunktis

Direktyva 2010/13/ES

2 straipsnio 5 a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5a.  Valstybės narės perduoda Komisijai jų jurisdikcijai priklausančių audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų sąrašą ir praneša apie 2–5 dalyse nurodytus kriterijus, kuriais remiantis nustatyta jų jurisdikcija. Vėliau jos nedelsdamos informuoja Komisija apie padarytus sąrašo pakeitimus. Komisija užtikrina, kad kompetentingos nepriklausomos reguliavimo institucijos galėtų gauti šią informaciją.

5a.  Valstybės narės perduoda Komisijai jų jurisdikcijai priklausančių audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų sąrašą ir praneša apie 2–5 dalyse nurodytus kriterijus, kuriais remiantis nustatyta jų jurisdikcija. Vėliau jos nedelsdamos informuoja Komisija apie padarytus sąrašo pakeitimus. Komisija užtikrina, kad kompetentingos nepriklausomos reguliavimo institucijos galėtų gauti šią informaciją. Laikydamasi skaidrumo principo, Komisija šioje dalyje nurodytą sąrašą paskelbia viešai.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2010/13/ES

3 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai Komisija pranešimą laiko neišsamiu, ji paprašo visos reikiamos papildomos informacijos. Komisija informuoja valstybę narę apie atsakymo į tą užklausą gavimą.

Kai Komisija pranešimą laiko neišsamiu, ji be reikalo nedelsdama paprašo visos reikiamos papildomos informacijos. Komisija informuoja valstybę narę apie atsakymo į tą užklausą gavimą.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2010/13/ES

3 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu atitinkama valstybė narė per Komisijos nustatytą laikotarpį nepateikia reikalaujamos informacijos arba pateikia nepilną informaciją, Komisija nusprendžia, kad priemonės, kurių ėmė