Procedură : 2016/0151(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0192/2017

Texte depuse :

A8-0192/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/05/2017 - 11.8
CRE 18/05/2017 - 11.8
PV 02/10/2018 - 7.7
CRE 02/10/2018 - 7.7

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0364

RAPORT     ***I
PDF 2243kWORD 377k
10.5.2017
PE 587.655v03-00 A8-0192/2017

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluția realităților pieței

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

Comisia pentru cultură și educație

Raportoare: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice
 AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluția realităților pieței

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0287),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 53 alineatul (1) și articolul 62 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0193/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ...(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 7 decembrie 2016(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, al Comisiei pentru afaceri juridice și cel al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0192/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Titlul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluția realităților pieței

de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluția realităților pieței (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale)

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Ultima modificare substanțială a Directivei 89/552/CEE a Consiliului27, ulterior codificată prin Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului28, a fost efectuată în 2007, odată cu adoptarea Directivei 2007/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului29. De atunci, piața serviciilor mass-media audiovizuale a evoluat în mod semnificativ și rapid. Progresele tehnice permit noi tipuri de servicii și de experiențe ale utilizatorilor. Obiceiurile de vizionare, în special ale generațiilor mai tinere, s-au modificat în mod semnificativ. Deși ecranul principal al televizorului rămâne un instrument important pentru a face schimb de experiențe audiovizuale, o mare parte a publicului a trecut la alte dispozitive, portabile, pentru a viziona conținutul audiovizual. Conținutul TV tradițional reprezintă încă o mare parte din media zilnică a timpului de vizionare. Cu toate acestea, noi tipuri de conținut, cum ar fi materialele video scurte sau conținutul generat de utilizatori, devin tot mai importante și noi actori, inclusiv furnizorii de servicii video la cerere și platformele de partajare a materialelor video, sunt în prezent consacrați.

(1)  Ultima modificare substanțială a Directivei 89/552/CEE a Consiliului27, ulterior codificată prin Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului28, a fost efectuată în 2007, odată cu adoptarea Directivei 2007/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului29. De atunci, piața serviciilor mass-media audiovizuale a evoluat în mod semnificativ și rapid datorită convergenței care are loc între televiziune și serviciile prin internet. Progresele tehnice permit noi tipuri de servicii și de experiențe ale utilizatorilor. Obiceiurile de vizionare, în special ale generațiilor mai tinere, s-au modificat în mod semnificativ. Deși ecranul principal al televizorului rămâne un instrument important pentru a face schimb de experiențe audiovizuale, o mare parte a publicului a trecut la alte dispozitive, portabile, pentru a viziona conținutul audiovizual. Conținutul TV tradițional reprezintă încă o mare parte din media zilnică a timpului de vizionare. Cu toate acestea, noi tipuri de conținut, cum ar fi materialele video scurte sau conținutul generat de utilizatori, devin tot mai importante și noi actori, inclusiv furnizorii de servicii video la cerere și platformele de partajare a materialelor video, sunt în prezent consacrați. Această convergență media necesită un cadru juridic actualizat pentru a reflecta evoluțiile de pe piață și pentru a atinge un echilibru între accesul la serviciile de conținuturi online, protecția consumatorilor și competitivitate.

__________________

__________________

27 Directiva 89/552/CEE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 octombrie 1989 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau norme administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO L 298, 17.10.1989, p. 23).

27 Directiva 89/552/CEE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 octombrie 1989 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau norme administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO L 298, 17.10.1989, p. 23).

28 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).

28 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).

29 Directiva 2007/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivei 89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege și acte administrative ale statelor membre cu privire la desfășurarea activităților de difuzare a programelor de televiziune (JO L 332, 18.12.2007, p. 27).

29 Directiva 2007/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivei 89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege și acte administrative ale statelor membre cu privire la desfășurarea activităților de difuzare a programelor de televiziune (JO L 332, 18.12.2007, p. 27).

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  La data de 6 mai 2015, Comisia a adoptat „O strategie privind piața unică digitală pentru Europa”30, în care a anunțat o revizuire a Directivei 2010/13/UE.

(2)  La data de 6 mai 2015, Comisia a adoptat „O strategie privind piața unică digitală pentru Europa”30, în care a anunțat o revizuire a Directivei 2010/13/UE. În rezoluția sa din 19 ianuarie 2016, intitulată „Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală”30a, Parlamentul European a stabilit care ar fi așteptările sale de la această revizuire. Parlamentul European solicitase anterior o revizuire, la 4 iulie 2013, în Rezoluția sa privind televiziunea conectată30b și la 12 martie 2014, în Rezoluția sa referitoare la pregătirea pentru convergența deplină a lumii audiovizuale30c și indicase care sunt obiectivele revizuirii respective.

__________________

__________________

30 COM(2015) 0192 final

30 COM(2015) 0192 final

 

30a P8_TA(2016)0009

 

30b P7_TA(2013)0329

 

30c P7_TA(2014)0232

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Directiva 2010/13/UE ar trebui să rămână aplicabilă numai serviciilor al căror scop principal este furnizarea de programe în scop informativ, de divertisment sau educativ. Cerința privind scopul principal ar trebui, de asemenea, să fie considerată ca fiind îndeplinită dacă serviciul are un conținut audiovizual și o formă care este disociabilă de activitatea principală a furnizorului serviciului, cum ar fi elementele autonome ale ziarelor online care prezintă programe audiovizuale sau materiale video generate de utilizatori, în cazul în care respectivele elemente pot fi considerate disociabile de activitatea lor principală. Serviciile oferite de mijloacele de comunicare sociale nu sunt incluse, cu excepția cazului în care acestea furnizează un serviciu care se încadrează în definiția unei platforme de partajare a materialelor video. Un serviciu ar trebui considerat ca fiind doar un complement indisociabil al activității principale ca urmare a legăturilor dintre oferta audiovizuală și activitatea principală. Ca atare, canalele sau orice alte servicii audiovizuale sub responsabilitatea editorială a unui furnizor pot constitui în sine servicii mass-media audiovizuale, chiar dacă acestea sunt oferite în cadrul unei platforme de partajare a materialelor video care se caracterizează prin lipsa responsabilității editoriale. În astfel de cazuri, va fi la latitudinea furnizorilor cu responsabilitate editorială să respecte dispozițiile prezentei directive.

(3)  Directiva 2010/13/UE ar trebui să fie aplicabilă numai serviciilor al căror scop principal este furnizarea de programe în scop informativ, de divertisment sau educativ. Cerința privind scopul principal ar trebui, de asemenea, să fie considerată ca fiind îndeplinită dacă serviciul are un conținut audiovizual și o formă care este disociabilă de activitatea principală a furnizorului serviciului. Întrucât serviciile de platforme de comunicare socială se bazează din ce în ce mai mult pe conținut audiovizual, acestea sunt relevante în sensul Directivei 2010/13/UE în măsura în care oferă servicii care îndeplinesc criteriile care definesc o platformă de partajare a materialelor video. Un serviciu ar trebui considerat ca fiind doar un complement indisociabil al activității principale ca urmare a legăturilor dintre oferta audiovizuală și activitatea principală. Ca atare, canalele sau orice alte servicii audiovizuale sub responsabilitatea editorială a unui furnizor pot constitui în sine servicii mass-media audiovizuale, chiar dacă acestea sunt oferite în cadrul unei platforme de partajare a materialelor video. În astfel de cazuri, va fi la latitudinea furnizorilor cu responsabilitate editorială să respecte dispozițiile prezentei directive. Jocurile de noroc având drept miză o sumă de bani, inclusiv loteriile, pariurile și alte forme de jocuri de noroc, precum și jocurile online și motoarele de căutare ar trebuie să fie în continuare excluse din domeniul de aplicare al Directivei 2010/13/UE.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Deciziile editoriale constau în decizii adoptate zilnic, în special de directorii de programe sau de redactorii-șef, în cadrul unei grile de programe aprobate. Locul în care sunt adoptate deciziile editoriale este locul obișnuit de muncă al persoanelor care le adoptă

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Pentru a asigura punerea în aplicare eficace a prezentei directive, este esențial ca statele membre să țină registre actualizate ale furnizorilor de servicii mass-media audiovizuale și de platforme de partajare a materialelor video aflați sub jurisdicția lor și să transmită periodic aceste registre autorităților lor de reglementare independente competente și Comisiei. Aceste registre ar trebui să includă informații cu privire la criteriile pe care se bazează jurisdicția.

(4)  Pentru a asigura punerea în aplicare eficace a prezentei directive, este esențial ca statele membre să țină registre actualizate și transparente ale furnizorilor de servicii mass-media audiovizuale și de platforme de partajare a materialelor video aflați sub jurisdicția lor și să transmită periodic aceste registre autorităților și/sau organismelor lor de reglementare independente competente și Comisiei. Aceste registre ar trebui să includă informații cu privire la criteriile pe care se bazează jurisdicția.

 

(Partea din acest amendament referitoare la „autoritățile și/sau organismele de reglementare” se aplică în întregul text. Adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Stabilirea jurisdicției necesită o evaluare a situațiilor de fapt pe baza criteriilor stabilite în Directiva 2010/13/UE. Evaluarea respectivelor situații de fapt ar putea conduce la rezultate contradictorii. În aplicarea procedurilor privind cooperarea prevăzute la articolele 3 și 4 din Directiva 2010/13/UE, este important ca Comisia să își poată întemeia constatările pe date fiabile. Grupul autorităților europene de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale (ERGA) ar trebui, prin urmare, să fie împuternicit să emită avize privind jurisdicția la solicitarea Comisiei.

(5)  Stabilirea jurisdicției necesită o evaluare a situațiilor de fapt pe baza criteriilor stabilite în Directiva 2010/13/UE. Evaluarea respectivelor situații de fapt ar putea conduce la rezultate contradictorii. În aplicarea articolelor 2, 3 și 4 din Directiva 2010/13/UE, este important ca Comisia să își poată întemeia constatările pe date fiabile. Grupul autorităților europene de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale (ERGA), alcătuit din autorități și/sau organisme independente de reglementare în domeniul serviciilor mass-media audiovizuale, ar trebui, prin urmare, să fie împuternicit să emită avize fără caracter obligatoriu privind jurisdicția la solicitarea Comisiei. Este important ca ERGA și comitetul de contact să se informeze reciproc și să coopereze cu autoritățile și/sau organismele de reglementare.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  În comunicarea sa către Parlamentul European și Consiliu privind o mai bună legiferare pentru rezultate mai bune – O agendă a UE31, Comisia a subliniat faptul că, atunci când analizează soluții de politică, va avea în vedere atât mijloace de reglementare, cât și modalități bine concepute de altă natură, elaborate după modelul comunității de practici și al principiilor pentru o mai bună autoreglementare și coreglementare32. O serie de coduri instituite în domeniile coordonate de directivă s-au dovedit a fi bine concepute, în conformitate cu principiile pentru o mai bună autoreglementare și coreglementare. Existența unei protecții legislative a fost considerată un factor important de succes în promovarea conformității cu un cod de autoreglementare sau coreglementare. Este la fel de important ca aceste coduri să stabilească ținte și obiective specifice care să poată fi monitorizate și evaluate în mod regulat, transparent și independent. Sancțiunile progresive care mențin un element de proporționalitate sunt considerate de obicei ca fiind o abordare eficace în aplicarea unei scheme. Aceste principii ar trebui să fie urmate de coduri de autoreglementare și coreglementare adoptate în domeniile coordonate de prezenta directivă.

(7)  În comunicarea sa către Parlamentul European și Consiliu privind o mai bună legiferare pentru rezultate mai bune – O agendă a UE31, Comisia a subliniat faptul că, atunci când analizează soluții de politică, va avea în vedere atât mijloace de reglementare, cât și modalități de altă natură, elaborate după modelul comunității de practici și al principiilor pentru o mai bună autoreglementare și coreglementare32. O serie de coduri instituite în domeniile coordonate de directivă s-au dovedit a fi bine concepute, în conformitate cu principiile pentru o mai bună autoreglementare și coreglementare, fapt care constituie un mijloc suplimentar sau complementar de acțiune legislativă. Existența unei protecții legislative a fost considerată un factor important de succes în promovarea conformității cu un cod de autoreglementare sau coreglementare. Este la fel de important ca aceste coduri să stabilească ținte și obiective specifice care să poată fi monitorizate și evaluate în mod regulat, transparent și independent. Aceste principii ar trebui să fie urmate de coduri de autoreglementare și coreglementare adoptate în domeniile coordonate de prezenta directivă.

__________________

__________________

31 COM(2015) 0215 final

31 COM(2015) 0215 final

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Pentru a garanta coerența și a asigura un climat de siguranță pentru întreprinderi și autoritățile statelor membre, noțiunea de „incitare la ură” ar trebui, în măsura corespunzătoare, să fie aliniată la definiția din Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal care definește discursul de incitare la ură ca „instigarea publică la violență sau la ură”. Aceasta ar trebui să includă alinierea motivelor pe care se bazează incitarea la violență sau la ură.

(8)  Pentru a garanta coerența și siguranța juridică pentru cetățenii Uniunii, întreprinderi și autoritățile statelor membre, noțiunea de „incitare la ură” ar trebui aliniată la definiția din Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal care definește discursul de incitare la ură ca „instigarea publică la violență sau la ură”. Motivele pe care se bazează incitarea la violență sau la ură ar trebui extinse în conformitate cu motivele enumerate la articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (Carta).

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Pentru a putea avea acces la informații, a face alegeri în cunoștință de cauză, a evalua contextele mass-media și a utiliza, a evalua în mod critic și a crea un conținut audiovizual în mod responsabil, cetățenii trebuie să dispună de competențe avansate în domeniul media. Astfel de competențe în domeniul media le-ar permite să înțeleagă natura conținutului și a serviciilor, valorificând întreaga gamă de oportunități oferite de tehnologiile comunicațiilor, astfel încât să poată utiliza mijloacele de comunicare în mod eficient și în siguranță. Competențele în domeniul media nu ar trebui să se limiteze la cunoașterea instrumentelor și tehnologiilor, ci ar trebui să aibă ca scop înzestrarea cetățenilor cu capacități de gândire critică necesare pentru a-și folosi discernământul, pentru a analiza realități complexe, pentru a recunoaște diferența dintre opinii și fapte și pentru a se opune oricăror forme de discursuri de incitare la ură. Ar trebui promovată dezvoltarea competențelor în domeniul media pentru toți cetățenii, indiferent de vârstă.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Pentru a permite publicului, inclusiv părinților și copiilor, să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la conținutul care urmează să fie urmărit, este necesar ca furnizorii de servicii mass-media audiovizuale să ofere informații suficiente referitoare la conținutul care poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor. Acest lucru ar putea fi realizat, de exemplu, prin intermediul unui sistem de descriptori de conținut care să indice natura conținutului. Descriptorii de conținut ar putea fi furnizați prin mijloace scrise, grafice sau acustice.

(9)  Pentru a permite publicului, mai ales părinților și minorilor, să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la conținutul care urmează să fie urmărit, este necesar ca furnizorii de servicii mass-media audiovizuale să ofere informații suficiente referitoare la acest conținut, în special la conținutul care poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor. Furnizorii de platforme de partajare a materialelor video ar trebui, de asemenea, să furnizeze astfel de informații, în limitele prevăzute la articolele 14 și 15 din Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Asigurarea accesibilității conținutului audiovizual reprezintă o cerință esențială în contextul punerii în aplicare a Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. Dreptul persoanelor cu handicap și al persoanelor în vârstă de a participa și de a se integra în viața socială și culturală a Uniunii este legat de furnizarea de servicii media audiovizuale accesibile. Prin urmare, statele membre ar trebui să adopte, fără întârzieri nejustificate, măsuri adecvate și proporționale pentru a se asigura că furnizorii de servicii media aflați sub jurisdicția lor acționează în mod activ pentru a face accesibile conținuturi pentru persoanele cu deficiențe de vedere sau de auz. Cerințele de accesibilitate ar trebui să fie îndeplinite printr-un proces progresiv și continuu, ținând seama, în același timp, de constrângerile practice și inevitabile care ar putea împiedica accesibilitatea deplină, cum ar fi difuzarea programelor sau a evenimentelor în timp real. Ar trebui ca măsurile de accesibilitate corespunzătoare să poată fi elaborate prin autoreglementare și coreglementare. Pentru a înlesni accesul la informații și a soluționa plângerile legate de accesibilitate, statele membre ar trebui să instituie un ghișeu unic, care ar trebui să fie pe deplin accesibil online.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  La nivel național și internațional există anumite orientări în materie de nutriție recunoscute pe scară largă, cum ar fi modelul de profil nutrițional al Biroului regional pentru Europa al OMS, în vederea diferențierii produselor alimentare pe baza compoziției lor nutriționale în contextul publicității televizate adresate copiilor pentru aceste produse. Statele membre ar trebui încurajate să asigure faptul că aceste coduri de conduită de autoreglementare și coreglementare sunt utilizate pentru a reduce în mod eficace expunerea copiilor și a minorilor la comunicările comerciale audiovizuale privind produsele alimentare și băuturile cu un conținut ridicat de sare, zaharuri sau grăsimi ori care nu corespund în alt mod acestor orientări în materie de nutriție de la nivel național sau internațional.

(10)  Statele membre ar trebui încurajate să asigure faptul că autoreglementarea și coreglementarea, inclusiv codurile de conduită, contribuie efectiv la realizarea obiectivului de reducere a expunerii copiilor la comunicările comerciale audiovizuale privind produsele alimentare și băuturile cu un conținut ridicat de sare, zaharuri sau grăsimi ori care nu corespund în alt mod acestor orientări în materie de nutriție de la nivel național sau internațional. Autoreglementarea și coreglementarea ar trebui să contribuie la realizarea acestui obiectiv și ar trebui monitorizate îndeaproape.

Amendamentul     14

Propunere de directivă

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  În plus, statele membre ar trebui să se asigure că codurile de conduită de autoreglementare și coreglementare vizează reducerea în mod eficace a expunerii copiilor și a minorilor la comunicările comerciale audiovizuale privind promovarea jocurilor de noroc. La nivelul Uniunii și la nivel național, există mai multe sisteme de coreglementare sau autoreglementare pentru promovarea practicării responsabile a jocurilor de noroc, inclusiv în comunicările comerciale audiovizuale. Aceste sisteme ar trebui încurajate în continuare, în special cele care au drept scop asigurarea faptului că mesajele privind practicarea responsabilă a jocurilor de noroc însoțesc comunicările comerciale audiovizuale pentru jocuri de noroc.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Pentru a elimina obstacolele din calea liberei circulații a serviciilor transfrontaliere în cadrul Uniunii, este necesar să se asigure eficacitatea măsurilor de autoreglementare și coreglementare care vizează, în special, protejarea consumatorilor sau a sănătății publice. Dacă sunt bine aplicate și monitorizate, codurile de conduită la nivelul Uniunii ar putea fi o bună modalitate de a asigura o abordare mai coerentă și mai eficace.

(12)  Pentru a elimina obstacolele din calea liberei circulații a serviciilor transfrontaliere în cadrul Uniunii, este necesar să se asigure eficacitatea măsurilor de autoreglementare și coreglementare care vizează, în special, protejarea consumatorilor sau a sănătății publice.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Piața transmisiilor de televiziune a evoluat și este nevoie de o mai mare flexibilitate în ceea ce privește comunicările comerciale audiovizuale, în special pentru normele cantitative referitoare la serviciile mass-media audiovizuale liniare, poziționarea de produse și sponsorizarea. Apariția unor noi servicii, inclusiv fără publicitate, a dus la o paletă mai largă de opțiuni pentru public, care poate trece cu ușurință la alte oferte.

(13)  Piața serviciilor mass-media audiovizuale a evoluat și este nevoie de o mai mare claritate și flexibilitate pentru a asigura condiții de concurență cu adevărat echitabile pentru comunicările comerciale audiovizuale, sponsorizare și poziționarea de produse. Apariția unor noi servicii, inclusiv fără publicitate, a dus la o paletă mai largă de opțiuni pentru public, care poate trece cu ușurință la alte oferte.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Pentru a asigura eficiența prezentei directive, în special în ceea ce privește responsabilitatea editorială a furnizorilor de servicii mass-media, ar trebui protejată integritatea programelor și a serviciilor. Ar trebui permise modificările în afișarea programelor și a serviciilor care au fost inițiate de către beneficiar.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13b)  Este necesară o măsurare independentă a audienței pentru serviciile mass-media audiovizuale, inclusiv pentru comunicările comerciale audiovizuale, pentru a asigura transmiterea unor informații adecvate și transparente furnizorilor de servicii mass-media audiovizuale și autorităților și/sau organismelor de reglementare.

Justificare

Acest nou considerent urmărește să sublinieze că măsurarea normelor cantitative, de exemplu cotele de opere europene, presupune măsurarea independentă pentru a garanta că datele sunt corecte și că respectivele dispoziții sunt utile.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Sponsorizarea reprezintă un mijloc important de finanțare a serviciilor sau a programelor mass-media audiovizuale, promovându-se totodată numele, marca, imaginea, activitățile sau produsele unei persoane fizice ori juridice. Astfel, pentru ca sponsorizarea să reprezinte o formă valoroasă a tehnicii publicitare pentru agențiile de publicitate și furnizorii de servicii mass-media audiovizuale, anunțurile de sponsorizare pot conține mențiuni cu caracter promoțional ale produselor sau serviciilor sponsorului, fără a se încuraja însă în mod direct achiziția bunurilor și a serviciilor. Anunțurile de sponsorizare ar trebui să informeze în continuare în mod clar publicul cu privire la existența unui acord de sponsorizare. Conținutul programelor sponsorizate nu ar trebui să fie influențat într-un mod care să afecteze independența editorială a furnizorului de servicii mass-media audiovizuale.

(14)  Sponsorizarea reprezintă un mijloc important de finanțare a conținutului audiovizual. Anunțurile de sponsorizare ar trebui să informeze în continuare în mod clar publicul cu privire la existența unui acord de sponsorizare. Conținutul sponsorizat nu ar trebui să fie influențat într-un mod care să afecteze independența editorială a furnizorului de servicii.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Liberalizarea poziționării de produse nu a condus la dezvoltarea preconizată a acestei forme de comunicare comercială audiovizuală. În special, interdicția generală a poziționării de produse, cu unele excepții, nu a creat un climat de securitate juridică pentru furnizorii de servicii mass-media audiovizuale. Poziționarea de produse ar trebui, prin urmare, să fie autorizată în toate serviciile mass-media audiovizuale, sub rezerva unor excepții.

(15)  Liberalizarea poziționării de produse nu a condus la dezvoltarea preconizată a acestei forme de comunicare comercială audiovizuală. În special, interdicția generală a poziționării de produse, cu unele excepții, nu a creat un climat de securitate juridică pentru furnizorii de servicii mass-media audiovizuale. Poziționarea de produse ar trebui, prin urmare, să fie autorizată în toate serviciile mass-media audiovizuale și serviciile de platforme de partajare a materialelor video, sub rezerva unor excepții, întrucât poate crea venituri suplimentare pentru furnizorii de servicii mass-media audiovizuale.

Justificare

Este necesar să se sublinieze integrarea materialelor video generate de consumatori în normele privind poziționarea produselor referitoare la serviciile mass-media audiovizuale.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Pentru a se proteja responsabilitatea editorială a furnizorilor de servicii mass-media și a lanțului valoric audiovizual, este esențială garantarea integrității programelor și a serviciilor furnizate de către furnizorii de servicii mass-media. Programele și serviciile ar trebui transmise fără a fi scurtate, modificate sau întrerupte. Programele și serviciile nu ar trebui modificate fără acordul furnizorului de servicii mass-media.

Justificare

Nu ar trebui să li se permită părților terțe să modifice programe și servicii fără acordul furnizorului de servicii mass-media.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Nu ar trebui să se admită poziționarea de produse în programele de știri și de actualități, în programele dedicate consumatorilor, în programele religioase și în programele al căror public îl constituie într-o proporție semnificativă copiii. În special, dovezile arată că poziționarea de produse și mesajele publicitare încorporate pot afecta comportamentul copiilor, deoarece adesea aceștia nu sunt în măsură să recunoască un conținut comercial. Prin urmare, este necesar să se interzică în continuare poziționarea de produse în cadrul programelor al căror public îl constituie într-o proporție semnificativă copiii. Programele dedicate consumatorilor sunt programe care oferă consiliere publicului sau care conțin prezentări privind achiziționarea de produse și servicii. Autorizarea poziționării de produse în cadrul unor astfel de programe ar estompa distincția dintre publicitate și conținut editorial din perspectiva publicului care se poate aștepta la o prezentare reală și onestă a produselor sau a serviciilor în cadrul unor astfel de programe.

(16)  Nu ar trebui să se admită poziționarea de produse în programele de știri și de actualități, în programele dedicate consumatorilor, în programele religioase și în programele pentru copii, precum și în conținuturile destinate în primul rând copiilor. În special, dovezile arată că poziționarea de produse și mesajele publicitare încorporate pot afecta comportamentul copiilor, deoarece adesea aceștia nu sunt în măsură să recunoască un conținut comercial. Prin urmare, este necesar să se interzică în continuare poziționarea de produse în cadrul programelor pentru copii și al conținuturilor destinate în primul rând copiilor. Programele dedicate consumatorilor sunt programe care oferă consiliere publicului sau care conțin prezentări privind achiziționarea de produse și servicii. Autorizarea poziționării de produse în cadrul unor astfel de programe ar estompa distincția dintre publicitate și conținut editorial din perspectiva publicului care se poate aștepta la o prezentare reală și onestă a produselor sau a serviciilor în cadrul unor astfel de programe.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Regula conform căreia un produs nu ar trebui să fie scos în mod exagerat în evidență s-a dovedit dificil de aplicat în practică. De asemenea, această regulă restricționează dezvoltarea poziționării de produse care, prin definiție, implică un anumit grad de expunere accentuată pentru a putea genera valoare. Prin urmare, cerințele privind programele care conțin poziționări de produse ar trebui să se axeze pe informarea clară a publicului cu privire la existența poziționării de produse și pe asigurarea faptului că independența editorială a furnizorului de servicii mass-media audiovizuale nu este afectată.

eliminat

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Deși prezenta directivă nu crește timpul global admisibil de publicitate pentru perioada cuprinsă între orele 7.00 și 23.00, este important ca radiodifuzorii să beneficieze de o mai mare flexibilitate și să fie în măsură să decidă când plasează publicitatea pentru a maximiza cererea agențiilor de publicitate și fluxul de telespectatori. Prin urmare, ar trebui să se elimine limita orară, introducându-se totodată o limită zilnică de 20 % din publicitate în perioada cuprinsă între orele 7.00 și 23.00.

(19)  Este important ca radiodifuzorii să beneficieze de o mai mare flexibilitate și să fie în măsură să decidă când plasează publicitatea pentru a maximiza cererea de difuzare de publicitate și fluxul de telespectatori. Prin urmare, ar trebui să se elimine limita orară, introducându-se totodată o limită zilnică de 20 % de publicitate. Trebuie însă menținut un nivel adecvat de protecție a consumatorilor în această privință deoarece o astfel de flexibilitate i-ar putea expune pe telespectatori la un volum excesiv de publicitate în perioada de audiență maximă. Prin urmare, ar trebui să se aplice limite specifice în intervalele de audiență maximă.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Numeroși radiodifuzori fac parte din grupuri media mai mari și prezintă anunțuri nu numai în legătură cu propriile programe și cu produse auxiliare derivate în mod direct din aceste programe, ci și în legătură cu programe ale altor entități care aparțin aceluiași grup media. Timpul de emisie alocat anunțurilor prezentate de radiodifuzor în legătură cu programele altor entități care aparțin aceluiași grup media nu ar trebui să fie inclus în timpul de emisie zilnic maxim care poate fi alocat publicității și teleshoppingului.

(20)  Numeroși radiodifuzori fac parte din grupuri de radiodifuziune mai mari și prezintă anunțuri nu numai în legătură cu propriile programe și cu produse auxiliare și servicii mass-media audiovizuale derivate în mod direct din aceste programe, ci și în legătură cu programe, produse și servicii ale altor entități care aparțin aceluiași grup de radiodifuziune. Timpul de emisie alocat anunțurilor prezentate de radiodifuzor în legătură cu programele altor entități care aparțin aceluiași grup de radiodifuziune nu ar trebui, de asemenea, să fie inclus în timpul de emisie zilnic maxim care poate fi alocat publicității și teleshoppingului.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Furnizorii de servicii mass-media audiovizuale la cerere ar trebui să promoveze producția și distribuția de opere europene prin asigurarea faptului că propriile cataloage conțin o cotă minimă de opere europene și că acestea sunt scoase suficient în evidență.

(21)  Furnizorii de servicii mass-media audiovizuale la cerere ar trebui să promoveze producția și distribuția de opere europene prin asigurarea faptului că propriile cataloage conțin o cotă minimă de opere europene și că acestea sunt scoase suficient în evidență. Acest lucru ar trebui să le permită utilizatorilor de servicii mass-media audiovizuale la cerere să descopere și să găsească cu ușurință opere europene, promovându-se totodată diversitatea culturală. În acest scop, titularii de drepturi ar trebui să poată eticheta ca atare în metadatele lor conținutul audiovizual difuzat de aceștia care intră în categoria operelor europene și să îl pună la dispoziția furnizorilor de servicii mass-media.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Pentru asigurarea unor niveluri adecvate ale investițiilor în opere europene, statele membre ar trebui să poată impune obligații financiare furnizorilor de servicii la cerere stabiliți pe teritoriul lor. Obligațiile respective pot lua forma unor contribuții directe la producția operelor europene și la achiziționarea de drepturi asupra acestora. Statele membre ar putea, de asemenea, să impună taxe care să se plătească unui fond, în funcție de veniturile obținute din serviciile la cerere care sunt furnizate pe teritoriul lor și sunt orientate către teritoriul lor. Prezenta directivă clarifică faptul că, având în vedere legătura directă dintre obligațiile financiare și politicile culturale diferite ale statelor membre, acestea sunt autorizate, de asemenea, să impună astfel de obligații financiare furnizorilor stabiliți într-un alt stat membru care oferă servicii la cerere orientate către teritoriul său. În acest caz, obligațiile financiare ar trebui să vizeze doar veniturile generate prin intermediul publicului din statul membru respectiv.

(22)  Pentru asigurarea unor niveluri adecvate ale investițiilor în opere europene, statele membre ar trebui să poată impune obligații financiare furnizorilor de servicii la cerere stabiliți sub jurisdicția lor. Obligațiile respective pot lua forma unor contribuții directe la producția operelor europene și la achiziționarea de drepturi asupra acestora. Statele membre ar putea, de asemenea, să impună taxe care să se plătească unui fond, în funcție de veniturile obținute din serviciile la cerere care sunt furnizate pe teritoriul lor și sunt orientate către teritoriul lor. Prezenta directivă clarifică faptul că, având în vedere legătura directă dintre obligațiile financiare și politicile culturale diferite ale statelor membre, acestea sunt autorizate, de asemenea, să impună astfel de obligații financiare furnizorilor stabiliți într-un alt stat membru care oferă servicii la cerere orientate către teritoriul său. În acest caz, obligațiile financiare ar trebui să vizeze doar veniturile rezultate din serviciile la cerere și generate prin intermediul publicului din statul membru respectiv. Dacă statul membru în care este stabilit furnizorul impune o contribuție financiară, acesta ar trebui să țină seama de orice contribuție financiară impusă de statul membru vizat.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Considerentul 26

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Au apărut noi provocări, în special în ceea ce privește platformele de partajare a materialelor video, pe care utilizatorii – în special minorii – consumă din ce în ce mai mult conținut audiovizual. În acest context, conținutul dăunător și discursurile de incitare la ură stocate pe platformele de partajare a materialelor video au suscitat tot mai multe preocupări. Este necesar, pentru a-i proteja pe minori de conținutul dăunător și pe toți cetățenii de conținutul care cuprinde incitări la violență sau la ură, să se stabilească norme proporționale cu privire la aceste aspecte.

(26)  Au apărut noi provocări, în special în ceea ce privește platformele de partajare a materialelor video, pe care utilizatorii – în special minorii – consumă din ce în ce mai mult conținut audiovizual. Conținutul ilegal, dăunător, rasist și xenofob și discursurile de incitare la ură stocate pe platformele de partajare a materialelor video au suscitat tot mai multe preocupări. În plus, decizia de a elimina astfel de conținut, depinzând deseori de o interpretare subiectivă, poate submina libertatea de exprimare și de informare. În acest context, este necesar, pentru a-i proteja pe minori de conținutul dăunător și pe toți cetățenii de conținutul care cuprinde incitări la violență sau la ură găzduit pe platformele de partajare a materialelor video, precum și pentru a proteja și garanta drepturile fundamentale ale utilizatorilor, să se stabilească norme comune și proporționale cu privire la aceste aspecte. Astfel de norme ar trebui, în special, să definească în continuare la nivelul Uniunii caracteristicile „conținutului dăunător” și „incitarea la violență și la ură”, ținând seama de intenția și efectul unui astfel de conținut. Măsurile de autoreglementare și de coreglementare puse în aplicare sau aprobate de statele membre sau de Comisie ar trebui să respecte în totalitate drepturile, obligațiile și principiile stabilite în Cartă, în special articolul 52. Organismele și/sau autoritățile de reglementare ar trebui să mențină competențe efective de asigurare a respectării normelor.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26a)  În Directiva (UE) 2017/XXX [a se înlocui cu trimiterea la Directiva privind combaterea terorismului când aceasta se publică și a se actualiza numărul articolului], instigarea publică la comiterea de infracțiuni teroriste este definită ca fiind o infracțiune legată de activitățile teroriste și se pedepsește ca infracțiune penală. Statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru a asigura eliminarea promptă a conținutului care constituie o instigare publică la comiterea de infracțiuni teroriste.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  În ceea ce privește comunicările comerciale de pe platformele de partajare a materialelor video, acestea sunt deja reglementate de Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului, care interzice practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor față de consumatori, inclusiv practicile înșelătoare și agresive care apar în cadrul serviciilor societății informaționale. În ceea ce privește comunicările comerciale referitoare la produsele din tutun și produsele conexe de pe platformele de partajare a materialelor video, interdicțiile existente prevăzute în Directiva 2003/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului, precum și interdicțiile aplicabile comunicărilor privind țigaretele electronice și flacoanele de reumplere în temeiul Directivei 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului asigură o protecție suficientă a consumatorilor. Prin urmare, măsurile prevăzute în prezenta directivă le completează pe cele prevăzute în Directivele 2005/29/CE, 2003/33/CE și 2014/40/UE.

(27)  În ceea ce privește comunicările comerciale de pe platformele de partajare a materialelor video, acestea sunt deja reglementate de Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului, care interzice practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor față de consumatori, inclusiv practicile înșelătoare și agresive care apar în cadrul serviciilor societății informaționale. În ceea ce privește comunicările comerciale referitoare la produsele din tutun și produsele conexe de pe platformele de partajare a materialelor video, interdicțiile existente prevăzute în Directiva 2003/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului, precum și interdicțiile aplicabile comunicărilor privind țigaretele electronice și flacoanele de reumplere în temeiul Directivei 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului asigură o protecție suficientă a consumatorilor și ar trebui să se aplice tuturor serviciilor mass-media audiovizuale. Prin urmare, măsurile prevăzute în prezenta directivă le completează pe cele prevăzute în Directivele 2005/29/CE, 2003/33/CE și 2014/40/UE și stabilesc condiții de concurență echitabile comune pentru serviciile mass-media audiovizuale, serviciile de platforme de partajare a materialelor video și materialele video generate de utilizatori.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  O parte importantă a conținutului stocat pe platformele de partajare a materialelor video nu se află sub responsabilitatea editorială a furnizorului platformei de partajare a materialelor video. Totuși, acești furnizori stabilesc, de regulă, modul de organizare a conținutului, și anume a programelor sau a materialelor video generate de utilizatori, inclusiv prin mijloace automate sau algoritmi. Prin urmare, acești furnizori ar trebui să aibă obligația de a lua măsurile corespunzătoare pentru a-i proteja pe minori de conținutul care le poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală și pentru a-i proteja pe toți cetățenii de incitare la violență sau la ură împotriva unui grup de persoane sau a unui membru al unui astfel de grup, definit prin referire la sex, rasă, culoare, religie, descendență sau origine națională ori etnică.

(28)  O parte a conținutului găzduit pe platformele de partajare a materialelor video sau de comunicare socială nu se află sub responsabilitatea editorială a furnizorului platformei. Totuși, acești furnizori stabilesc, de regulă, modul de organizare a conținutului, și anume a programelor sau a materialelor video generate de utilizatori, inclusiv prin mijloace automate sau algoritmi. Prin urmare, acești furnizori ar trebui să aibă obligația de a lua măsurile corespunzătoare pentru a-i proteja pe minori de conținutul care le poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală și pentru a-i proteja pe toți utilizatorii de incitare la comiterea unor acte de terorism sau la violență sau ură împotriva unui grup de persoane sau a unui membru al unui astfel de grup, definit prin referire la rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, proprietate, naștere, dizabilitate, vârstă, gen, exprimare de gen, identitate de gen, orientare sexuală, statut de rezidență sau sănătate. Aceste motive sunt menite să specifice și mai bine caracteristicile „incitării publice la violență sau ură”, dar nu ar trebui considerate ele singure ca bază pentru restricționarea difuzării de conținut audiovizual.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Având în vedere natura implicării furnizorilor în ceea ce privește conținutul stocat pe platformele de partajare a materialelor video, aceste măsuri corespunzătoare ar trebui să se refere la organizarea conținutului, și nu la conținutul ca atare. Cerințele în această privință prevăzute în prezenta directivă ar trebui, prin urmare, să se aplice fără a aduce atingere articolului 14 din Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului34 , care prevede exonerarea de răspundere pentru informațiile ilicite stocate de anumiți furnizori de servicii ale societății informaționale. Atunci când furnizează serviciile care intră sub incidența articolului 14 din Directiva 2000/31/CE, aceste cerințe ar trebui, de asemenea, să se aplice fără a aduce atingere articolului 15 din directiva menționată, care interzice ca acestor furnizori să li se impună obligații generale de a supraveghea respectivele informații și de a căuta în mod activ fapte sau circumstanțe din care să rezulte că activitățile sunt ilicite, fără însă ca această interdicție să privească obligațiile de supraveghere aplicabile într-un caz specific și, mai ales, fără să afecteze deciziile autorităților naționale luate în conformitate cu legislația internă.

(29)  Având în vedere natura relației furnizorilor cu conținutul găzduit pe platformele de partajare a materialelor video, aceste măsuri corespunzătoare ar trebui să se refere la organizarea conținutului, și nu la conținutul ca atare. Cerințele în această privință prevăzute în prezenta directivă ar trebui, prin urmare, să se aplice fără a aduce atingere articolului 14 din Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului34, care prevede exonerarea de răspundere pentru informațiile ilicite stocate de anumiți furnizori de servicii ale societății informaționale. Atunci când furnizează serviciile care intră sub incidența articolului 14 din Directiva 2000/31/CE, aceste cerințe ar trebui, de asemenea, să se aplice fără a aduce atingere articolului 15 din directiva menționată, care interzice ca acestor furnizori să li se impună obligații generale de a supraveghea respectivele informații și de a căuta în mod activ fapte sau circumstanțe din care să rezulte că activitățile sunt ilicite, fără însă ca această interdicție să privească obligațiile de supraveghere aplicabile într-un caz specific și, mai ales, fără să afecteze deciziile autorităților naționale luate în conformitate cu legislația internă.

__________________

__________________

34 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

34 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Este oportun ca furnizorii de platforme de partajare a materialelor video să fie implicați cât mai mult posibil la punerea în aplicare a măsurilor corespunzătoare care trebuie luate în temeiul prezentei directive. Prin urmare, coreglementarea ar trebui încurajată. În vederea asigurării unei abordări clare și coerente în această privință în întreaga Uniune, statele membre nu ar trebui să aibă dreptul de a solicita furnizorilor de platforme de partajare a materialelor video să ia măsuri mai stricte pentru a-i proteja pe minori de conținutul dăunător și pe toți cetățenii de conținutul care cuprinde incitări la violență sau la ură, altele decât cele prevăzute în prezenta directivă. Totuși, ar trebui ca statele membre să aibă în continuare posibilitatea de a lua măsuri mai stricte în cazul în care conținutul respectiv este ilicit, cu condiția ca acestea să respecte articolele 14 și 15 din Directiva 2000/31/CE, și să ia măsuri cu privire la conținutul paginilor de internet care conțin sau difuzează pornografie infantilă, astfel cum se prevede la articolul 25 din Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului și cum este permis în temeiul acestui articol35 . De asemenea, ar trebui ca furnizorii de platforme de partajare a materialelor video să aibă în continuare posibilitatea de a lua măsuri mai stricte pe bază de voluntariat.

(30)  Este oportun ca furnizorii de platforme de partajare a materialelor video să fie implicați cât mai mult posibil la punerea în aplicare a măsurilor corespunzătoare care trebuie luate în temeiul prezentei directive. Prin urmare, autoreglementarea și coreglementarea ar trebui încurajate. Ar trebui ca statele membre să aibă în continuare posibilitatea de a lua măsuri mai stricte în cazul în care conținutul este ilicit, cu condiția ca acestea să respecte articolele 14 și 15 din Directiva 2000/31/CE, și să ia măsuri cu privire la conținutul paginilor de internet care conțin sau difuzează pornografie infantilă, astfel cum se prevede la articolul 25 din Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului35 și cum este permis în temeiul acestui articol. De asemenea, ar trebui ca furnizorii de platforme de partajare a materialelor video să aibă în continuare posibilitatea de a lua măsuri mai stricte pe bază de voluntariat, în conformitate cu dreptul Uniunii, respectând cu libertatea de expresie și de informare și pluralismul mass-mediei.

__________________

__________________

35 Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului (JO L 335, 17.12.2011, p. 1).

35 Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului (JO L 335, 17.12.2011, p. 1).

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Furnizorii de platforme de partajare a materialelor video care intră sub incidența prezentei directive oferă servicii ale societății informaționale în sensul articolului 2 litera (a) din Directiva 2000/31/CE. Prin urmare, acești furnizori fac obiectul normelor privind piața internă prevăzute la articolul 3 din directiva menționată, în cazul în care sunt stabiliți într-un stat membru. Este oportun să se asigure faptul că aceleași norme se aplică furnizorilor de platforme de partajare a materialelor video care nu sunt stabiliți într-un stat membru în vederea garantării eficacității măsurilor de protecție a minorilor și a cetățenilor prevăzute în prezenta directivă și în vederea asigurării, cât mai mult posibil, a unor condiții de concurență echitabile, în măsura în care furnizorii respectivi au fie o societate-mamă, fie o filială care este stabilită într-un stat membru sau în cazul în care furnizorii respectivi fac parte dintr-un grup și o altă entitate din grupul respectiv este stabilită într-un stat membru. În acest sens, ar trebui să se prevadă dispoziții pentru a determina statul membru în care ar trebui să se considere că sunt stabiliți furnizorii respectivi. În aplicarea normelor privind stabilirea prevăzute în prezenta directivă și în Directiva 2000/31/CE, Comisia ar trebui să fie informată cu privire la furnizorii aflați sub jurisdicția fiecărui stat membru.

(32)  Furnizorii de platforme de partajare a materialelor video care intră sub incidența prezentei directive oferă servicii ale societății informaționale în sensul articolului 2 litera (a) din Directiva 2000/31/CE și furnizează, în general, servicii de găzduire în conformitate cu articolul 14 din respectiva directivă. Prin urmare, acești furnizori fac obiectul normelor privind piața internă prevăzute la articolul 3 din directiva menționată, în cazul în care sunt stabiliți într-un stat membru. Este oportun să se asigure faptul că aceleași norme se aplică furnizorilor de platforme de partajare a materialelor video care nu sunt stabiliți într-un stat membru în vederea garantării eficacității măsurilor de protecție a minorilor și a cetățenilor prevăzute în prezenta directivă și în vederea asigurării, cât mai mult posibil, a unor condiții de concurență echitabile, în măsura în care furnizorii respectivi au fie o societate-mamă, fie o filială care este stabilită într-un stat membru sau în cazul în care furnizorii respectivi fac parte dintr-un grup și o altă entitate din grupul respectiv este stabilită într-un stat membru. În acest sens, ar trebui să se prevadă dispoziții pentru a determina statul membru în care ar trebui să se considere că sunt stabiliți furnizorii respectivi. Dat fiind publicul numeros al platformelor de partajare a materialelor video și al mijloacelor de comunicare sociale, este oportun ca statele membre care au jurisdicție asupra unei astfel de platforme să își coordoneze cu alte state membre implicate eforturile de reglementare a acestor platforme. În aplicarea normelor privind stabilirea prevăzute în prezenta directivă și în Directiva 2000/31/CE, Comisia ar trebui să fie informată cu privire la furnizorii aflați sub jurisdicția fiecărui stat membru. În această privință, noțiunea de „furnizor de platformă de partajare a materialelor video” ar trebui înțeleasă în sensul cel mai larg al acestui termen, astfel încât să cuprindă și distribuitorii de servicii liniare și platformele de retransmisie a serviciilor media audiovizuale, indiferent de modalitatea tehnică de retransmisie utilizată, cum ar fi cablu, satelit sau internet.

Justificare

Platformele de partajare a materialelor video și mijloacele de comunicare sociale se pot adresa unui public din întreaga Uniune, dar numai statul membru în care se consideră că ele își au sediul va avea jurisdicție asupra lor. Prin urmare, statele membre trebuie să coopereze în mod eficace pentru reglementarea acestor platforme, cu scopul de a garanta o funcționare uniformă a pieței unice digitale și pentru a-i proteja în mod real pe cetățenii europeni.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Autoritățile de reglementare ale statelor membre pot ajunge la gradul necesar de independență structurală numai în cazul în care sunt instituite ca entități juridice distincte. Prin urmare, statele membre ar trebui să garanteze independența autorităților naționale de reglementare, deopotrivă față de guvern, organisme publice și industrie, în vederea asigurării imparțialității deciziilor acestora. Cerința respectivă de independență nu ar trebui să afecteze posibilitatea statelor membre de a institui autorități de reglementare care să aibă competențe de supraveghere asupra unor sectoare diferite, cum ar fi audiovizualul și telecomunicațiile. Autoritățile naționale de reglementare ar trebui să dețină competențele de asigurare a respectării normelor și resursele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în ceea ce privește personalul, expertiza și mijloacele financiare. Activitățile autorităților naționale de reglementare instituite în temeiul prezentei directive ar trebui să asigure respectarea obiectivelor pe care le reprezintă pluralismul mass-mediei, diversitatea culturală, protecția consumatorilor, piața internă și promovarea concurenței loiale.

(33)  Statele membre ar trebui să garanteze independența autorităților și/sau organismelor naționale de reglementare, deopotrivă față de guvern, organisme publice și industrie, în vederea asigurării imparțialității deciziilor acestora. Cerința respectivă de independență nu ar trebui să afecteze posibilitatea statelor membre de a institui autorități de reglementare care să aibă competențe de supraveghere asupra unor sectoare diferite, cum ar fi audiovizualul și telecomunicațiile. Autoritățile și/sau organismele de reglementare ar trebui să dețină competențele de asigurare a respectării normelor și resursele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în ceea ce privește personalul, expertiza și mijloacele financiare. Activitățile autorităților și/sau organismelor de reglementare instituite în temeiul prezentei directive ar trebui să asigure respectarea obiectivelor pe care le reprezintă pluralismul mass-mediei, diversitatea culturală, protecția consumatorilor, piața internă și promovarea concurenței loiale. În acest sens, este necesar ca autoritățile și/sau organismele de reglementare să-i sprijine pe furnizorii de servicii mass-media audiovizuale în exercitarea independenței lor editoriale.

Amendamentul     36

Propunere de directivă

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  În vederea asigurării aplicării coerente a cadrului de reglementare al Uniunii în domeniul audiovizualului în toate statele membre, Comisia a instituit ERGA prin decizia sa din 3 februarie 201436. Rolul ERGA este de a consilia și de a asista Comisia în activitatea sa de asigurare a unei puneri în aplicare coerente a Directivei 2010/13/UE în toate statele membre, precum și de a facilita cooperarea în rândul autorităților naționale de reglementare și cooperarea dintre autoritățile naționale de reglementare și Comisie.

(35)  În vederea asigurării aplicării coerente a cadrului de reglementare al Uniunii în domeniul audiovizualului în toate statele membre, Comisia a instituit ERGA prin decizia sa din 3 februarie 201436. Rolul ERGA este de a acționa ca un grup consultativ de experți independenți și de a asista Comisia în activitatea sa de asigurare a unei puneri în aplicare coerente a Directivei 2010/13/UE în toate statele membre, precum și de a facilita cooperarea în rândul autorităților și/sau organismelor de reglementare și cooperarea dintre acestea și Comisie.

_________________

_________________

36 Decizia C(2014) 462 final a Comisiei din 3 februarie 2014 privind instituirea Grupului autorităților europene de reglementare din domeniul serviciilor mass-media audiovizuale.

36 Decizia C(2014) 462 final a Comisiei din 3 februarie 2014 privind instituirea Grupului autorităților europene de reglementare din domeniul serviciilor mass-media audiovizuale.

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  ERGA a avut o contribuție pozitivă la asigurarea unei practici de reglementare coerente și a furnizat Comisiei consiliere la nivel înalt privind aspectele în materie de punere în aplicare. Acest fapt impune recunoașterea formală și consolidarea rolului său în prezenta directivă. Prin urmare, grupul ar trebui să fie reinstituit în temeiul prezentei directive.

(36)  ERGA și comitetul de contact au avut o contribuție pozitivă la asigurarea unei practici de reglementare coerente și au furnizat Comisiei consiliere independentă și la nivel înalt privind aspectele în materie de punere în aplicare.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  Comisia ar trebui să aibă libertatea de a consulta ERGA cu privire la orice aspect referitor la serviciile mass-media audiovizuale și la platformele de partajare a materialelor video. ERGA ar trebui să asiste Comisia prin furnizarea de expertiză și consiliere și prin facilitarea schimbului de cele mai bune practici. În special, Comisia ar trebui să consulte ERGA în ceea ce privește aplicarea Directivei 2010/13/UE pentru a facilita implementarea convergentă a acesteia pe piața unică digitală. La solicitarea Comisiei, ERGA ar trebui să emită avize, inclusiv privind jurisdicția și codurile de conduită ale Uniunii în domeniul protecției minorilor și al discursurilor de incitare la ură, precum și privind comunicările comerciale audiovizuale pentru produsele alimentare cu conținut ridicat de grăsimi, sare/sodiu și zaharuri.

(37)  Comisia ar trebui să aibă libertatea de a consulta comitetul de contact cu privire la orice aspect referitor la serviciile mass-media audiovizuale și la platformele de partajare a materialelor video. ERGA ar trebui, de asemenea, să poată să asiste Comisia prin furnizarea de expertiză și consiliere și prin facilitarea schimbului de bune practici. Comisia ar trebui să poată să consulte comitetul de contact în ceea ce privește aplicarea Directivei 2010/13/UE pentru a facilita implementarea coerentă a acesteia pe piața unică digitală. Comitetul de contact ar trebui să hotărască cu privire la avize, inclusiv privind jurisdicția și normele și codurile de conduită ale Uniunii în domeniul protecției minorilor și al discursurilor de incitare la ură, precum și privind comunicările comerciale audiovizuale pentru produsele alimentare cu conținut ridicat de grăsimi, sare/sodiu și zaharuri, elaborate de ERGA, pentru a facilita coordonarea cu dreptul statelor membre.

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  Prezenta directivă nu aduce atingere competenței statelor membre de a impune obligații pentru a garanta vizibilitatea și accesibilitatea conținutului de interes general în cadrul obiectivelor de interes general definite, cum ar fi pluralismul mass-mediei, libertatea de exprimare și diversitatea culturală. Aceste obligații ar trebui să fie impuse numai în cazul în care sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor de interes general clar definite de statele membre, în conformitate cu dreptul Uniunii. În această privință, statele membre ar trebui în special să analizeze necesitatea unei intervenții de reglementare în raport cu rezultatele forțelor pieței. În cazul în care statele membre decid să impună norme privind vizibilitatea, acestea ar trebui să impună doar obligații proporționale întreprinderilor, din considerații ce țin de interesul public legitim.

(38)  Prezenta directivă nu aduce atingere competenței statelor membre de a impune obligații pentru a garanta acordarea unei importanțe corespunzătoare conținutului de interes general în cadrul obiectivelor de interes general definite, cum ar fi pluralismul mass-mediei, libertatea de exprimare și diversitatea culturală. Aceste obligații ar trebui să fie impuse numai în cazul în care sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor de interes general clar definite de statele membre, în conformitate cu dreptul Uniunii. În cazul în care statele membre decid să impună norme privind acordarea unei importanțe corespunzătoare, acestea ar trebui să impună doar obligații proporționale întreprinderilor, din considerații legitime ce țin de politicile publice.

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Considerentul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(38a)  Mijloacele de realizare a accesibilității ar trebui să includă servicii de acces precum interpretarea în limbajul semnelor, subtitrarea pentru persoanele surde și cu deficiențe de auz, subtitrări audio, descrieri audio și navigarea ușor de înțeles prin meniuri, fără a se limita însă la acestea. Furnizorii de servicii mass-media ar trebui să acționeze în mod transparent și proactiv în ceea ce privește îmbunătățirea acestor servicii de acces pentru persoanele cu dizabilități și pentru persoanele în vârstă, indicând în mod clar disponibilitatea acestora în informațiile privind programul, precum și în grila electronică de programe, enumerând elementele de accesibilitate a serviciilor și explicând modul lor de utilizare și asigurându-se că acestea sunt accesibile pentru persoanele cu dizabilități.

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute mai ales de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În special, prezenta directivă urmărește să asigure respectarea deplină a dreptului la libertatea de exprimare, a libertății de a desfășura o activitate comercială și a dreptului la controlul jurisdicțional și să promoveze aplicarea drepturilor copilului, consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(39)  Atunci când pun în aplicare prezenta directivă, statele membre au obligația de a respecta drepturile fundamentale și principiile recunoscute mai ales de Cartă. În special, statele membre ar trebuise asigure că actele cu putere de lege și acte administrative de la nivel național care transpun prezenta directivă nu subminează, direct sau indirect, dreptul la libertatea de exprimare, libertatea de a desfășura o activitate comercială și dreptul la controlul jurisdicțional și la promovarea aplicării drepturilor copilului, precum și dreptul la nediscriminare, consacrate în Cartă.

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a

Directiva 2010/13/UE

Articolul 1 – alineatul 1 – litera a – punctul i

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  un serviciu, astfel cum este definit la articolele 56 și 57 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru care scopul său principal sau al unei secțiuni disociabile a acestuia este dedicat furnizării de programe, sub responsabilitatea editorială a unui furnizor de servicii mass-media, în scop informativ, de divertisment sau educativ, pentru publicul larg, prin rețele de comunicații electronice în sensul articolului 2 litera (a) din Directiva 2002/21/CE. Un astfel de serviciu mass-media audiovizual reprezintă fie o difuzare de televiziune, astfel cum este definită la litera (e) din prezentul alineat, fie un serviciu mass-media audiovizual la cerere, astfel cum este definit la litera (g) din prezentul alineat;

(i)  un serviciu, astfel cum este definit la articolele 56 și 57 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în cazul în care scopul principal al serviciului sau al unei secțiuni disociabile a unui serviciu mai larg este dedicat furnizării de programe, sub responsabilitatea editorială a unui furnizor de servicii mass-media, în scop informativ, de divertisment sau educativ, pentru publicul larg, prin rețele de comunicații electronice în sensul articolului 2 litera (a) din Directiva 2002/21/CE. Un astfel de serviciu mass-media audiovizual reprezintă fie o difuzare de televiziune, astfel cum este definită la litera (e) din prezentul alineat, fie un serviciu mass-media audiovizual la cerere, astfel cum este definit la litera (g) din prezentul alineat;

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Directiva 2010/13/UE

Articolul 1 – alineatul 1 – litera aa

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(aa)   «serviciu de platformă de partajare a materialelor video» înseamnă un serviciu, astfel cum este definit la articolele 56 și 57 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care îndeplinește următoarele cerințe:

„(aa)  «serviciu de platformă de partajare a materialelor video» înseamnă un serviciu, astfel cum este definit la articolele 56 și 57 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care îndeplinește toate cerințele următoare:

(i)  serviciul constă în stocarea unui volum mare de programe sau de materiale video generate de utilizatori, pentru care furnizorul platformei de partajare a materialelor video nu are responsabilitate editorială;

(i)  o funcție principală a serviciului constă în punerea la dispoziția publicului larg a unor programe sau materiale video generate de utilizatori, pentru care furnizorul platformei de partajare a materialelor video nu are responsabilitate editorială;

(ii)  organizarea conținutului stocat este stabilită de către furnizorul serviciului, inclusiv prin mijloace automate sau algoritmi, în special prin hosting, afișare, marcare și secvenționare;

(ii)  organizarea conținutului pus la dispoziția publicului este stabilită de către furnizorul serviciului, inclusiv prin mijloace automate sau algoritmi, în special prin hosting, afișare, marcare și secvenționare;

(iii)  în cazul în care scopul principal al serviciului sau al secțiunii disociabile a acestuia este dedicat furnizării de programe și de materiale video generate de utilizatori către publicul larg, în scop informativ, de divertisment sau educativ;

(iii)  în cazul în care scopul principal al serviciului sau al unui serviciu care reprezintă o secțiune disociabilă a unui serviciu mai larg este dedicat furnizării de programe și de materiale video generate de utilizatori către publicul larg, în scop informativ, de divertisment sau educativ sau dacă serviciul respectiv joacă un rol semnificativ în furnizarea de programe și de materiale video generate de utilizatori către publicul larg, în scop informativ, de divertisment sau educativ; și

(iv)  serviciul este pus la dispoziție prin rețele de comunicații electronice în sensul articolului 2 litera (a) din Directiva 2002/21/CE.”

(iv)  serviciul este pus la dispoziție prin rețele de comunicații electronice în sensul articolului 2 litera (a) din Directiva 2002/21/CE.”

Amendamentul     44

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c

Directiva 2010/13/UE

Articolul 1 – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  «program» înseamnă o serie de imagini în mișcare cu sau fără sunet care constituie un articol individual în cadrul unei grile sau al unui catalog realizat de un furnizor de servicii mass-media, inclusiv filme artistice de lung metraj, materiale video de scurtă durată, evenimente sportive, comedii de situație, documentare, programe pentru copii și piese de teatru;”;

(b)  «program» înseamnă o serie de imagini în mișcare cu sau fără sunet care constituie un articol individual în cadrul unei grile sau al unui catalog realizat de un furnizor de servicii mass-media, inclusiv filme artistice de lung metraj, materiale video de scurtă durată, evenimente sportive, comedii de situație, documentare, programe pentru copii, emisiuni de divertisment și reality-show-uri și producții dramatice originale;

Justificare

Fiind vorba de programe de difuzare vizate de restricții sau adaptări publicitare, definiția noțiunii „program” trebuie extinsă la programe pentru familie, precum emisiunile de divertisment și reality-show-urile, al căror public îl constituie atât adulții, cât și copiii.

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera d

Directiva 2010/13/UE

Articolul 1 – alineatul 1 – litera ba

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ba)  «materiale video generate de utilizatori» înseamnă o serie de imagini în mișcare cu sau fără sunet care constituie un articol individual care este creat și/sau încărcat pe o platformă de partajare a materialelor video de către unul sau mai mulți utilizatori;

(ba)  «materiale video generate de utilizatori» înseamnă o serie de imagini în mișcare cu sau fără sunet care constituie un articol individual care este încărcat pe o platformă de partajare a materialelor video;

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera da (nouă)

Directiva 2010/13/UE

Articolul 1 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  se introduce următoarea literă (bb):

 

„(bb)  «decizie editorială» înseamnă o decizie luată zilnic în scopul exercitării responsabilității editoriale;”

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera db (nouă)

Directiva 2010/13/UE

Articolul 1 – alineatul 1 – litera bc (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db)  se introduce următoarea literă (bc):

 

„(bc)  «serviciu de acces» înseamnă o caracteristică suplimentară a serviciului mass-media audiovizual care îmbunătățește accesibilitatea programelor pentru persoanele cu limitări funcționale, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități;”

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera ea (nouă)

Directiva 2010/13/UE

Articolul 1 – alineatul 1 – litera k

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ea)  litera (k) se înlocuiește cu următorul text:

„(k)  «sponsorizare» înseamnă orice contribuție din partea unor întreprinderi publice sau private sau din partea unor persoane fizice neangajate în activități de furnizare de servicii mass-media audiovizuale sau în realizarea de opere audiovizuale, la finanțarea de servicii sau programe mass-media audiovizuale în vederea promovării numelui, a mărcii, a imaginii, a activității sau a produselor proprii;”

„(k)  «sponsorizare» înseamnă orice contribuție directă sa indirectă din partea unor întreprinderi publice sau private sau din partea unor persoane fizice neangajate în activități de furnizare de servicii mass-media audiovizuale, de servicii de platformă de partajare a materialelor video sau de materiale video generate de utilizatori sau în realizarea de opere audiovizuale, la finanțarea unor servicii mass-media audiovizuale sau servicii de platformă de partajare a materialelor video sau materiale video generate de utilizatori sau programe mass-media audiovizuale, în vederea promovării numelui, a mărcii, a imaginii, a activității sau a produselor proprii;”

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera eb (nouă)

Directiva 2010/13/UE

Articolul 1 – alineatul 1 – litera m

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(eb)  litera (m) se înlocuiește cu următorul text:

„(m)  «poziționare de produse» înseamnă orice formă de comunicații comerciale audiovizuale constând în includerea unui produs, serviciu sau a mărcii acestuia sau menționarea unui produs, serviciu sau a mărcii acestuia, astfel încât acesta să fie prezentat în cadrul unui program, în schimbul unei plăți sau retribuții similare;”

„(m)  «poziționare de produse» înseamnă orice formă de comunicare comercială audiovizuală constând în includerea unui produs, serviciu sau a mărcii acestuia sau menționarea unui produs, serviciu sau a mărcii acestuia, astfel încât acesta să fie prezentat în cadrul unui program sau al unui material video generat de utilizatori, în schimbul unei plăți sau retribuții similare;”

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a

Directiva 2010/13/UE

Articolul 2 – alineatul 3 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)   la alineatul (3), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„(b)  în cazul în care un furnizor de servicii mass-media are sediul principal într-un stat membru, dar deciziile editoriale privind serviciul mass-media audiovizual se iau într-un alt stat membru, furnizorul se consideră ca fiind stabilit în statul membru în care își desfășoară activitatea majoritatea forței de muncă implicate în furnizarea de servicii mass-media audiovizuale;”;

 

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera aa (nouă)

Directiva 2010/13/UE

Articolul 2 – alineatul 4

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(aa)  alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

4.  Furnizorii de servicii mass-media care nu intră sub incidența dispozițiilor alineatului (3) se consideră a se afla sub jurisdicția unui stat membru în următoarele cazuri:

„4.  Furnizorii de servicii mass-media care nu intră sub incidența dispozițiilor alineatului (3) se consideră a se afla sub jurisdicția unui stat membru în următoarele cazuri:

(a)  utilizează o stație de emisie de la sol spre un satelit situat în statul membru respectiv;

(a)  utilizează o stație de emisie de la sol spre un satelit situat în statul membru respectiv; sau

(b)  nu utilizează o stație de emisie de la sol spre un satelit situat în statul membru respectiv, dar utilizează, cu toate acestea, o capacitate de satelit aparținând statului membru respectiv.

(b)  utilizează o capacitate de satelit aparținând statului membru respectiv.”

[Scopul acestui amendament este de a modifica o dispoziție din actul legislativ în vigoare - articolul 2 alineatul (4) litera (m) - la care nu s-a făcut referire în propunerea Comisiei. Trebuie reținut însă faptul că acest amendament nu introduce nicio modificare de fond nouă în revizuirea directivei, ci numai o modificare necesară pentru asigurarea coerenței juridice cu poziția raportorilor.]

Justificare

Amplasamentul stației de emisie de la sol se poate schimba foarte repede. Clarificarea acestei dispoziții permite organismelor naționale de reglementare să stabilească rapid ce jurisdicție este aplicabilă într-un anumit moment.

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b

Directiva 2010/13/UE

Articolul 2 – alineatele 5 a și 5 b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5a.  Statele membre transmit Comisiei o listă a furnizorilor de servicii mass-media audiovizuale aflați sub jurisdicția lor și criteriile stabilite la alineatele (2)-(5) pe care se întemeiază competența acestora. Ulterior, statele membre informează fără întârzieri nejustificate Comisia cu privire la orice modificare adusă acestei liste. Comisia se asigură că autoritățile de reglementare independente competente au acces la aceste informații.

5a.  Statele membre mențin o listă a furnizorilor de servicii mass-media audiovizuale aflați sub jurisdicția lor și criteriile stabilite la alineatele (2)-(5) pe care se întemeiază competența acestora. De asemenea, lista include informații despre statele membre cărora li se oferă acces la serviciile mass-media audiovizuale și despre versiunile lingvistice ale serviciului. Statele membre se asigură că organismele și/sau autoritățile de reglementare pun această listă la dispoziția Comisiei și a Grupului autorităților europene de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale (ERGA) prin intermediul unei baze de date centrale și le pun la dispoziția publicului. Listele respective sunt actualizate fără întârzieri nejustificate, ori de câte ori apar modificări.

5b.  În cazul în care, în aplicarea articolelor 3 și 4 din prezenta directivă, statele membre în cauză nu ajung la un acord cu privire la statul membru care are jurisdicție, respectivele state membre aduc acest lucru la cunoștința Comisiei, fără întârzieri nejustificate. Comisia poate solicita Grupului autorităților europene de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale (ERGA) să emită un aviz cu privire la această chestiune în termen de 15 zile lucrătoare de la prezentarea solicitării Comisiei. În cazul în care Comisia solicită un aviz din partea ERGA, termenele stabilite la articolul 3 alineatul (5) și la articolul 4 alineatul (5) se suspendă până la adoptarea de către ERGA a unui aviz.

5b.  În cazul în care, în aplicarea articolelor 3 și 4 din prezenta directivă, statele membre în cauză nu ajung la un acord cu privire la statul membru care are jurisdicție, respectivele state membre aduc acest lucru la cunoștința Comisiei, fără întârzieri nejustificate. Comisia poate solicita ERGA să emită un aviz cu privire la această chestiune în termen de 15 zile lucrătoare de la prezentarea solicitării Comisiei. De asemenea, avizul ERGA este transmis comitetului de contact. În cazul în care Comisia solicită un aviz din partea ERGA, termenele stabilite la articolul 3 alineatul (5) și la articolul 4 alineatul (5) se suspendă până la adoptarea de către ERGA a unui aviz.

 

Comisia decide cu privire la statul membru care are jurisdicția în urma cererii formulate de statul membru în cauză sau a avizului furnizat de ERGA.

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera ba (nouă)

Directiva 2010/13/UE

Articolul 2 – alineatul 5 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  Se introduce următorul alineat:

 

„5ba.  Comisia decide în termen de o lună de la primirea notificării menționate la alineatul (5b) sau a avizului formulat de ERGA.

Justificare

Scopul amendamentului este de a stabili un termen până la care Comisia Europeană poate lua o decizie prin care să se soluționeze disputa referitoare la jurisdicția competentă.

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 2010/13/UE

Articolul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Articolul 3

„Articolul 3

1.  Statele membre garantează libertatea de recepționare și nu restricționează retransmisia pe teritoriul lor a serviciilor mass-media audiovizuale din alte state membre din motive care se încadrează în domeniile coordonate de prezenta directivă.

1.  Statele membre garantează libertatea de recepționare și nu restricționează retransmisia pe teritoriul lor a serviciilor mass-media audiovizuale din alte state membre din motive care se încadrează în domeniile coordonate de prezenta directivă.

2.  Statele membre pot deroga provizoriu de la alineatul (1) în cazul în care un serviciu mass-media audiovizual prestat de un furnizor de servicii mass-media aflat sub jurisdicția altui stat membru:

2.  Statele membre pot deroga provizoriu de la alineatul (1), fără a aduce atingere libertății de exprimare și de informare și pluralismului mass-mediei, în cazul în care un serviciu mass-media audiovizual prestat de un furnizor de servicii mass-media aflat sub jurisdicția altui stat membru:

(a)  încălcă manifest, serios și grav articolul 6 sau 12 ori ambele articole;

(a)  încalcă manifest, serios și grav articolul 6 sau articolul 6a alineatul (1); sau

(b)  aduce atingere ori prezintă un risc serios și grav de a aduce atingere securității publice, inclusiv protecției securității și apărării naționale sau

(b)  aduce atingere ori prezintă un risc serios și grav de a aduce atingere securității publice, inclusiv protecției securității și apărării naționale sau sănătății publice.

(c)  aduce atingere ori prezintă un risc serios și grav de a aduce atingere sănătății publice.

 

3.  Statele membre pot aplica alineatul (2) numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

3.  Statele membre pot aplica alineatul (2) numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)   pe parcursul celor 12 luni care preced notificarea menționată la litera (b) din prezentul alineat, furnizorul de servicii mass-media a încălcat, în opinia statului membru în cauză, alineatul (2) litera (a), (b) sau (c) de cel puțin două ori;

(a)  furnizorul de servicii mass-media a încălcat, în opinia statului membru în cauză, alineatul (2) litera (a)sau (b);

(b)  statul membru în cauză a notificat în scris furnizorului de servicii mass-media, statului membru care are jurisdicție asupra furnizorului și Comisiei presupusele încălcări și măsurile pe care intenționează să le ia în cazul în care respectivele presupuse încălcări se repetă;

(b)  statul membru în cauză a notificat în scris furnizorului de servicii mass-media, statului membru care are jurisdicție asupra furnizorului și Comisiei presupusa încălcare și măsurile pe care intenționează să le ia în cazul în care respectiva presupusă încălcare se repetă;

(c)  consultările cu statul membru care are jurisdicție asupra furnizorului și cu Comisia nu au condus la o soluționare amiabilă în termen de o lună de la notificarea prevăzută la litera (b);

(c)  consultările cu statul membru care are jurisdicție asupra furnizorului și cu Comisia nu au condus la o soluționare amiabilă în termen de o lună de la notificarea prevăzută la litera (b);

(d)  furnizorul de servicii mass-media a încălcat alineatul (2) litera (a), (b) sau (c) cel puțin o dată după notificarea prevăzută la litera (b) din prezentul alineat;

(d)  furnizorul de servicii mass-media a încălcat alineatul (2) litera (b) sau (c) cel puțin o dată după notificarea prevăzută la litera (b) din prezentul alineat;

(e)  statul membru care a efectuat notificarea a respectat dreptul la apărare al furnizorului de servicii mass-media în cauză și, în special, a oferit furnizorului de servicii mass-media posibilitatea de a-și exprima opiniile cu privire la presupusele încălcări și măsurile pe care respectivul stat membru intenționează să le ia. Acesta ține cont în mod corespunzător de respectivele opinii, precum și de opiniile statului membru de jurisdicție.

(e)  statul membru care a efectuat notificarea a respectat dreptul la apărare al furnizorului de servicii mass-media în cauză și, în special, a oferit furnizorului de servicii mass-media posibilitatea de a-și exprima opiniile cu privire la presupusa încălcare și măsurile pe care respectivul stat membru intenționează să le ia. Acesta ține cont în mod corespunzător de respectivele opinii, precum și de opiniile statului membru de jurisdicție.

Alineatul (3) literele (a) și (d) se aplică numai în ceea ce privește serviciile liniare.

 

4.  În termen de trei luni de la notificarea măsurilor luate de statul membru în aplicarea alineatelor (2) și (3) și după consultarea ERGA, Comisia ia o decizie privind compatibilitatea sau incompatibilitatea acestor măsuri cu dreptul Uniunii. Termenul curge din ziua următoare primirii unei notificări complete. Notificarea se consideră completă dacă, în termen de trei luni de la primirea acesteia sau de la primirea oricărei informații suplimentare solicitate, Comisia nu mai solicită alte informații.

4.  În termen de trei luni de la notificarea măsurilor luate de statul membru în aplicarea alineatelor (2) și (3) și după consultarea ERGA, Comisia ia o decizie privind compatibilitatea sau incompatibilitatea acestor măsuri cu dreptul Uniunii. Termenul curge din ziua următoare primirii unei notificări complete. Notificarea se consideră completă dacă, în termen de o lună de la primirea acesteia sau de la primirea oricărei informații suplimentare solicitate, Comisia nu mai solicită alte informații

În cazul în care consideră că notificarea este incompletă, Comisia solicită toate informațiile suplimentare necesare. Comisia informează statul membru cu privire la primirea răspunsului la această solicitare.

În cazul în care consideră că notificarea este incompletă, Comisia solicită toate informațiile suplimentare necesare. Comisia informează statul membru cu privire la primirea răspunsului la această solicitare.

În cazul în care statul membru în cauză nu furnizează informațiile solicitate în termenul stabilit de Comisie sau în cazul în care furnizează informații incomplete, Comisia ia o decizie privind incompatibilitatea cu dreptul Uniunii a măsurilor luate de statul membru în conformitate cu alineatul (2). În cazul în care Comisia decide că măsurile sunt incompatibile cu dreptul Uniunii, statul membru încetează de urgență măsurile în cauză.

În cazul în care statul membru în cauză nu furnizează informațiile solicitate în termenul stabilit de Comisie sau în cazul în care furnizează informații incomplete, Comisia decide că măsurile luate de statul membru în conformitate cu alineatul (2) sunt incompatibile cu dreptul Uniunii. În cazul în care Comisia decide că măsurile sunt incompatibile cu dreptul Uniunii, statul membru încetează de urgență măsurile în cauză, în termen de două săptămâni de la data deciziei.

5.  Alineatele (3) și (4) nu aduc atingere aplicării oricărei proceduri, căi de atac sau sancțiuni care vizează încălcările în cauză în statul membru sub a cărui jurisdicție se află respectivul furnizor de servicii mass-media.

5.  Alineatele (3) și (4) nu aduc atingere aplicării oricărei proceduri, căi de atac sau sancțiuni care vizează încălcarea în cauză în statul membru sub a cărui jurisdicție se află respectivul furnizor de servicii mass-media.

6.  Statele membre pot deroga, în cazuri de urgență, de la condițiile prevăzute la alineatul (3) literele (b) și (c). În acest caz, măsurile sunt notificate în cel mai scurt timp posibil Comisiei și statului membru care are jurisdicție asupra furnizorului de servicii mass-media, menționând motivele pentru care statul membru consideră că există o situație de urgență care face necesară derogarea de la aceste condiții.

6.  Statele membre pot deroga, în cazuri de urgență, de la condițiile prevăzute la alineatul (3) literele (b) și (c). În acest caz, măsurile sunt notificate în cel mai scurt timp posibil Comisiei și statului membru care are jurisdicție asupra furnizorului de servicii mass-media, menționând motivele pentru care statul membru consideră că există o situație de urgență care face necesară derogarea de la aceste condiții.

7.  Fără a aduce atingere posibilității statului membru de a lua măsurile prevăzute la alineatul (6), Comisia examinează compatibilitatea măsurilor notificate cu dreptul Uniunii în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care ajunge la concluzia că măsurile sunt incompatibile cu dreptul Uniunii, Comisia solicită statului membru în cauză să se abțină de la luarea oricăror măsuri preconizate sau să înceteze de urgență măsurile în cauză.

7.  Fără a aduce atingere posibilității statului membru de a lua măsurile prevăzute la alineatul (6), Comisia examinează compatibilitatea măsurilor notificate cu dreptul Uniunii în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care ajunge la concluzia că măsurile sunt incompatibile cu dreptul Uniunii, Comisia solicită statului membru în cauză să se abțină de la luarea oricăror măsuri preconizate sau să înceteze de urgență măsurile în cauză, în termen de două săptămâni din momentul în care Comisia ajunge la concluzia că măsurile respective sunt incompatibile cu dreptul Uniunii.

8.  Statele membre și Comisia fac cu regularitate schimburi de experiență și de cele mai bune practici în ceea ce privește procedura stabilită la alineatele (2)-(7) în cadrul Comitetului de contact instituit în temeiul articolului 29 și în cadrul ERGA.

8.  Statele membre și Comisia fac cu regularitate schimburi de experiență și de bune practici în ceea ce privește procedura stabilită la alineatele (2)-(7) în cadrul comitetului de contact și al ERGA.

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Directiva 2010/13/UE

Articolul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(5)  Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

(a)   alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

(a)   alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

„Articolul 4

1.  Statele membre își păstrează libertatea de a solicita furnizorilor de servicii mass-media aflați sub jurisdicția lor să respecte norme mai detaliate sau mai stricte în ceea ce privește articolele 5, 6, 6a, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19-26, 30 și 30a, cu condiția ca normele respective să fie conforme cu dreptul Uniunii.

1.  Statele membre își păstrează libertatea de a solicita furnizorilor de servicii mass-media aflați sub jurisdicția lor să respecte norme mai detaliate sau mai stricte în ceea ce privește articolele 5, 6, 6a, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19-26, 30 și 30a, cu condiția ca normele respective să fie conforme cu dreptul Uniunii, să respecte libertatea de exprimare și de informare și pluralismul mass-mediei și să nu conțină dispoziții discriminatorii referitoare la naționalitatea sau locul de reședință al furnizorului de servicii. Statele membre informează Comisia, ERGA și comitetul de contact cu privire la orice măsuri mai detaliate sau mai stricte, pe care le face publice.

 

(aa)   alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

2.  În cazurile în care un stat membru:

2.  În cazurile în care un stat membru:

(a)  și-a exercitat libertatea prevăzută la alineatul (1) pentru adoptarea unor norme mai detaliate sau mai stricte de interes public general; și

(a)  și-a exercitat libertatea prevăzută la alineatul (1) pentru adoptarea unor norme mai detaliate sau mai stricte de interes public general; și

(b)  estimează că un radiodifuzor aflat sub jurisdicția unui alt stat membru difuzează programe de televiziune care sunt adresate în întregime sau în majoritate teritoriului său;

(b)  estimează că un furnizor de servicii mass-media aflat sub jurisdicția unui alt stat membru furnizează un serviciu mass-media audiovizual care este adresat în întregime sau în majoritate teritoriului său;

statul membru în cauză poate contacta statul membru competent în vederea adoptării unei soluții satisfăcătoare pentru ambele părți față de orice probleme ridicate. La primirea unei cereri motivate din partea statului membru în cauză, statul membru de jurisdicție solicită radiodifuzorului să se conformeze normelor respective de interes public general. Statul membru de jurisdicție informează statul membru în cauză asupra rezultatelor obținute în urma cererii respective în termen de două luni. Orice stat membru poate invita comitetul de contact instituit la articolul 29 să examineze cazul.

statul membru în cauză poate contacta statul membru competent în vederea adoptării unei soluții satisfăcătoare pentru ambele părți față de orice probleme ridicate. La primirea unei cereri motivate din partea statului membru în cauză, statul membru de jurisdicție solicită furnizorului de servicii mass-media să se conformeze normelor respective de interes public general. Statul membru de jurisdicție informează statul membru în cauză asupra rezultatelor obținute în urma cererii respective în termen de două luni. Orice stat membru poate invita comitetul de contact să examineze cazul.

(b)   la alineatul (3), se introduce următorul al doilea paragraf după litera (b) din primul paragraf:

(b)   alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

3.  Statul membru în cauză poate adopta măsurile corespunzătoare față de stația de emisie când estimează că:

3.  Statul membru în cauză poate adopta măsurile corespunzătoare față de furnizorul de servicii mass-media când estimează că:

(a)  rezultatele obținute prin aplicarea alineatului (2) nu sunt satisfăcătoare; și

(a)  rezultatele obținute prin aplicarea alineatului (2) nu sunt satisfăcătoare; și

(b)  stația de emisie respectivă s-a stabilit în statul membru competent pentru a eluda normele mai stricte, în domeniile coordonate prin prezenta directivă, care i s-ar aplica în cazul în care s-ar fi stabilit pe teritoriul statului membru în cauză.

(b)  furnizorul de servicii mass-media în cauză s-a stabilit în statul membru de jurisdicție pentru a eluda normele mai stricte, în domeniile coordonate prin prezenta directivă, care i s-ar aplica în cazul în care s-ar fi stabilit pe teritoriul statului membru în cauză.

Statul membru care a luat măsuri în conformitate cu alineatul (2) literele (a) și (b) trebuie să justifice motivele pe care își întemeiază evaluarea cu privire la pretinsa eludare.

Statul membru care a luat măsuri în conformitate cu alineatul (2) literele (a) și (b) trebuie să justifice motivele pe care își întemeiază evaluarea cu privire la pretinsa eludare.

Măsurile respective trebuie să fie necesare din punct de vedere obiectiv, aplicate nediscriminatoriu și proporționale cu obiectivele pe care le urmăresc.

Măsurile respective trebuie să fie necesare din punct de vedere obiectiv, aplicate nediscriminatoriu și proporționale cu obiectivele pe care le urmăresc.

(c)   alineatele (4) și (5) se înlocuiesc cu următorul text:

(c)   alineatele (4) și (5) se înlocuiesc cu următorul text:

4.  Un stat membru poate lua măsuri în temeiul alineatului (3) numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

4.  Un stat membru poate lua măsuri în temeiul alineatului (3) numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)  a notificat Comisiei și statului membru în care este stabilit radiodifuzorul intenția sa de a lua măsurile respective, prezentând totodată motivele pe care își întemeiază evaluarea;

(a)  a notificat Comisiei și statului membru în care este stabilit furnizorul de servicii mass-media intenția sa de a lua măsurile respective, prezentând totodată motivele pe care își întemeiază evaluarea;

(b)  a respectat dreptul la apărare al radiodifuzorului în cauză și, în special, a oferit radiodifuzorului posibilitatea de a-și exprima opiniile cu privire la presupusa eludare și măsurile pe care statul membru care a efectuat notificarea intenționează să le ia;

(b)  a respectat dreptul la apărare al furnizorului de servicii mass-media în cauză și, în special, a oferit furnizorului de servicii mass-media posibilitatea de a-și exprima opiniile cu privire la presupusa eludare și măsurile pe care statul membru care a efectuat notificarea intenționează să le ia;

(c)  Comisia a decis, după consultarea ERGA, că măsurile sunt compatibile cu dreptul Uniunii, în special că evaluările efectuate de statul membru care ia aceste măsuri în temeiul alineatelor (2) și (3) sunt corect fundamentate.

(c)  Comisia a decis, după consultarea comitetului de contact și a ERGA, că măsurile sunt compatibile cu dreptul Uniunii, în special că evaluările efectuate de statul membru care ia aceste măsuri în temeiul alineatelor (2) și (3) sunt corect fundamentate.

5.  Comisia decide în termen de 3 luni de la notificarea prevăzută la alineatul (4) litera (a). Termenul curge din ziua următoare primirii unei notificări complete. Notificarea se consideră completă dacă, în termen de 3 luni de la primirea acesteia sau de la primirea oricărei informații suplimentare solicitate, Comisia nu mai solicită alte informații.

5.  Comisia decide în termen de trei luni de notificarea prevăzută la alineatul (4) litera (a). Termenul curge din ziua următoare primirii unei notificări complete. Notificarea se consideră completă dacă, în termen de o lună de la primirea acesteia sau de la primirea oricărei informații suplimentare solicitate, Comisia nu mai solicită alte informații

În cazul în care consideră că notificarea este incompletă, Comisia solicită toate informațiile suplimentare necesare. Comisia informează statul membru cu privire la primirea răspunsului la această solicitare.

În cazul în care consideră că notificarea este incompletă, Comisia solicită toate informațiile suplimentare necesare. Comisia informează statul membru cu privire la primirea răspunsului la această solicitare.

În cazul în care statul membru în cauză nu furnizează informațiile solicitate în termenul stabilit de Comisie sau furnizează informații incomplete, Comisia ia o decizie privind incompatibilitatea cu dreptul Uniunii a măsurilor luate de statul membru în conformitate cu alineatul (3). În cazul în care Comisia decide că măsurile sunt incompatibile cu dreptul Uniunii, statul membru în cauză se abține de la luarea măsurilor preconizate.

În cazul în care statul membru în cauză nu furnizează informațiile solicitate în termenul stabilit de Comisie sau furnizează informații incomplete, Comisia decide că măsurile luate de statul membru în conformitate cu alineatul (3) sunt incompatibile cu dreptul Uniunii. În cazul în care Comisia decide că măsurile sunt incompatibile cu dreptul Uniunii, statul membru în cauză se abține de la luarea măsurilor preconizate.

 

(ca)   alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

6.  Statele membre garantează, prin mijloace adecvate, în limitele cadrului lor juridic, respectarea efectivă a dispozițiilor prezentei directive de către furnizorii de servicii mass-media aflați sub jurisdicția lor.

6.  Statele membre garantează, prin mijloace adecvate, în limitele cadrului lor juridic, respectarea efectivă a dispozițiilor prezentei directive de către furnizorii de servicii mass-media aflați sub jurisdicția lor.

(d)   alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

(d)   alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

7.  Statele membre încurajează coreglementarea și autoreglementarea prin intermediul codurilor de conduită adoptate la nivel național în domeniile coordonate de prezenta directivă în măsura permisă de sistemele lor juridice. Aceste coduri trebuie să fie concepute astfel încât să fie larg acceptate de principalele părți interesate din statele membre în cauză. Codurile de conduită își stabilesc în mod clar și neechivoc obiectivele. Acestea prevăd că realizarea obiectivelor pe care le vizează este monitorizată și evaluată în mod regulat, transparent și independent. Codurile prevăd dispoziții privind asigurarea efectivă a respectării normelor, inclusiv, atunci când este cazul, sancțiuni eficace și proporționale.

7.  Comisia și statele membre încurajează și facilitează coreglementarea și autoreglementarea prin intermediul codurilor de conduită adoptate la nivel național în domeniile coordonate de prezenta directivă în măsura permisă de sistemele lor juridice. Aceste coduri sunt larg acceptate de părțile interesate care acționează sub jurisdicția statelor membre în cauză. Codurile de conduită își stabilesc în mod clar și neechivoc obiectivele. Autoritățile și/sau organismele de reglementare se asigură că realizarea obiectivelor pe care le vizează în aceste coduri este monitorizată și evaluată în mod regulat, transparent și independent. Codurile de conduită prevăd asigurarea respectării efective și transparente a normelor de către autoritățile și/sau organismele de reglementare, inclusiv sancțiuni eficace și proporționale.

 

ERGA încurajează furnizorii de servicii mass-media să facă schimb de bune practici privind sistemele de coreglementare în întreaga Uniune.

Proiectele de coduri de conduită ale Uniunii menționate la articolul 6a alineatul (3) și la articolul 9 alineatele (2) și (4), precum și modificările sau extinderile codurilor de conduită ale Uniunii aflate în vigoare sunt înaintate Comisiei de către semnatarii acestor coduri.

În cooperare cu statele membre, Comisia facilitează dezvoltarea unor coduri de conduită ale Uniunii, după caz, în conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității și consultându-se cu comitetul de contact, cu ERGA și cu furnizorii de servicii mass-media ținând seama de cele mai bune practici identificate. Proiectele de coduri de conduită ale Uniunii și modificările sau extinderile codurilor de conduită ale Uniunii în vigoare sunt înaintate Comisiei de către semnatarii acestor coduri. Comisia asigură o publicitate corespunzătoare pentru aceste coduri pentru a promova schimbul de bune practici.

Comisia poate solicita ERGA să emită un aviz privind proiectele, modificările sau extinderile acestor coduri. Comisia poate publica aceste coduri, după caz.

ERGA monitorizează cu regularitate și pune la dispoziția Comisiei și a comitetului de contact o evaluare regulată, transparentă și independentă a îndeplinirii obiectivelor pe care le vizează aceste coduri de conduită ale Uniunii.

 

(da)   după alineatul (7) se adaugă următorul alineat:

 

(7a)  În cazul în care un organism și sau o autoritate național(ă) de reglementare independent(ă) ajunge la concluzia că un cod de conduită sau anumite părți din acesta s-au dovedit a nu fi suficient de eficiente, statul membru al organismului și/sau autorității de reglementare în cauză are libertatea de a solicita furnizorilor de servicii mass-media aflați sub jurisdicția sa să respecte norme mai detaliate sau mai stricte în conformitate cu prezenta directivă și cu dreptul Uniunii și respectând libertatea de exprimare și de informare și pluralismul mass-media. Aceste norme sunt raportate Comisiei fără întârziere.

 

(db)   alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:

8.  În absența unor dispoziții contrare în prezenta directivă, se aplică Directiva 2000/31/CE. În caz de conflict între o dispoziție a Directivei 2000/31/CE și o dispoziție a prezentei directive, au prioritate dispozițiile prezentei directive, în absența unor dispoziții contrare în prezenta directivă.

8.  În absența unor dispoziții contrare în prezenta directivă, se aplică Directiva 2000/31/CE. În caz de conflict între o dispoziție a Directivei 2000/31/CE și o dispoziție a prezentei directive, au prioritate dispozițiile prezentei directive, în absența unor dispoziții contrare în prezenta directivă.”

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Directiva 2010/13/UE

Articolul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  La articolul 5, litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

(7)  Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 5

 

Statele membre se asigură că furnizorii de servicii audiovizuale aflați sub jurisdicția lor oferă beneficiarilor unui serviciu un acces simplu, direct și permanent cel puțin la următoarele informații:

 

(a)  denumirea;

 

(b)  adresa geografică la care este stabilit;

 

(c)  datele de contact, inclusiv adresa de e-mail sau a site-ului, care vor permite contactarea rapidă și în mod direct și eficace;

„(d)  statul membru care are jurisdicție asupra furnizorilor de servicii mass-media și autoritățile de reglementare competente sau organismele de supraveghere.”

(d)  statul membru care are jurisdicție asupra lor și autoritățile și/sau organismele de reglementare competente sau organismele de supraveghere.”

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 2010/13/UE

Articolul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre asigură prin mijloace corespunzătoare faptul că serviciile mass-media audiovizuale prestate de furnizorii de servicii mass-media aflați sub jurisdicția lor nu conțin nicio incitare la violență sau la ură împotriva unui grup de persoane sau a unui membru al unui astfel de grup, definit prin referire la sex, origine rasială sau etnică, religie ori credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală.”

Statele membre asigură prin mijloace corespunzătoare faptul că serviciile mass-media audiovizuale prestate de furnizorii de servicii mass-media aflați sub jurisdicția lor nu conțin niciunul din următoarele aspecte:

 

(a)  incitare la subminarea demnității umane;

 

(b)  incitare la violență sau la ură împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane, definite prin referire la naționalitate, sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, trăsături genetice, limbă, religie sau credință, opinii de natură politică sau de altă natură, apartenența la o minoritate națională, proprietate, naștere, dizabilitate, vârstă, gen, exprimare de gen, identitate de gen, orientare sexuală, statutul de rezidență sau sănătate;

 

(c)  incitare la acte de terorism.”

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Directiva 2010/13/UE

Articolul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Se introduce următorul articol 6a:

(9)  Se introduce următorul articol 6a:

„Articolul 6a

„Articolul 6a

 

1.  Statele membre iau măsuri adecvate, proporționale și eficiente pentru a se asigura că serviciile mass-media audiovizuale oferite de furnizorii de servicii mass-media aflați sub jurisdicția lor, care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor sunt puse la dispoziție numai într-un mod care să asigure faptul că, în mod normal, minorii nu le vor auzi sau vedea. Printre măsurile respective se pot număra selectarea orei de difuzare, instrumente de verificare a vârstei sau alte măsuri tehnice. Acestea sunt proporționale cu potențialele efecte negative ale programului, nu conduc la o prelucrare suplimentară a datelor cu caracter personal și nu aduc atingere articolului 8 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

Conținutul cel mai dăunător, cum ar fi violența nejustificată și pornografia, face obiectul celor mai stricte măsuri.

1.  Statele membre se asigură că furnizorii de servicii mass-media audiovizuale oferă publicului informații suficiente cu privire la conținutul care poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor. În acest scop, statele membre pot utiliza un sistem de descriptori care indică natura conținutului unui serviciu mass-media audiovizual.

2.  Statele membre se asigură că furnizorii de servicii mass-media oferă publicului informații suficiente cu privire la conținutul care poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor. În acest scop, statele membre pot utiliza un sistem de descriptori care indică natura conținutului unui serviciu mass-media audiovizual.

 

2a.  Statele membre se asigură că măsurile luate pentru protejarea minorilor împotriva serviciilor mass-media audiovizuale oferite de furnizorii de servicii mass-media aflați sub jurisdicția lor, care le-ar putea afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală, sunt necesare și proporționale și respectă pe deplin drepturile, libertățile și principiile stabilite în Cartă, în special cele stabilite la titlul III și la articolul 52.

2.  Pentru punerea în aplicare a prezentului articol, statele membre încurajează coreglementarea.

4.  Pentru punerea în aplicare a prezentului articol, statele membre încurajează autoreglementarea și coreglementarea.

3.  Comisia și ERGA încurajează furnizorii de servicii mass-media să facă schimb de cele mai bune practici privind sistemele de coreglementare în întreaga Uniune. Dacă este cazul, Comisia facilitează elaborarea unor coduri de conduită ale Uniunii.

5.  Comisia și ERGA încurajează furnizorii de servicii mass-media să facă schimb de bune practici privind sistemele de autoreglementare și coreglementare în întreaga Uniune. Dacă este cazul, Comisia facilitează elaborarea unor coduri de conduită ale Uniunii.

 

________________

 

1a Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul    59

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10

Directiva 2010/13/UE

Articolul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Articolul 7 se elimină.

(10)  Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 7

 

1.  Statele membre elaborează, fără întârzieri nejustificate, măsuri pentru a se asigura că serviciile prestate de furnizorii de servicii mass-media aflați sub jurisdicția lor devin continuu și treptat mai accesibile persoanelor cu dizabilități. Aceste măsuri se elaborează în consultare cu părțile interesate pertinente, inclusiv cu furnizorii de servicii mass-media și cu organizații ale persoanelor cu dizabilități.

 

2.  Măsurile menționate la alineatul 1 conțin o cerință conform căreia furnizorii de servicii mass-media trebuie să prezinte rapoarte anuale statelor membre cu privire la măsurile luate și progresele realizate în ceea ce privește îmbunătățirea treptată a accesibilității serviciilor lor pentru persoanele cu dizabilități. Statele membre prezintă Comisiei rapoarte referitoare la măsurile luate de furnizorii de servicii mass-media aflați sub jurisdicția lor.

 

3.  Măsurile menționate la alineatul 1 încurajează furnizorii de servicii mass-media să dezvolte, în cooperare cu reprezentanții organizațiilor persoanelor cu dizabilități și cu organismele de reglementare, planuri de acțiune privind îmbunătățirea continuă și treptată a accesibilității serviciilor lor pentru persoanele cu dizabilități. ceste planuri de acțiune sunt elaborate fără întârzieri nejustificate și comunicate autorităților și/sau organismelor naționale de reglementare.

 

4.  Măsurile elaborate în temeiul alineatului (1) sunt notificate Comisiei, comitetului de contact și ERGA fără întârzieri nejustificate. Comisia și ERGA facilitează schimbul de bune practici între furnizorii de servicii mass-media.

 

5.  Statele membre se asigură că informațiile de urgență, inclusiv comunicatele publice și anunțurile în cazuri de catastrofe naturale, puse la dispoziția publicului prin intermediul serviciilor mass-media audiovizuale, sunt furnizate într-o manieră accesibilă persoanelor cu dizabilități, inclusiv prin subtitrări pentru persoanele surde și cu deficiențe de auz, prin mesaje audio și descrieri audio în cazul oricărei informații vizuale și, unde se poate, prin interpretariat în limbajul semnelor.

 

6.  Statele membre se asigură că furnizorii de servicii mass-media urmăresc, prin politicile lor editoriale, de achiziție de conținut și de programare, furnizarea de servicii de acces în cadrul pachetelor producătorilor de conținut.

 

7.  Statele membre încurajează furnizorii de servicii mass-media să le permită consumatorilor să găsească și să vizioneze conținuturi accesibile și să asigure o mai mare accesibilitate, într-o manieră coerentă și adecvată, a site-urilor internet, playerelor media, aplicațiilor online și serviciilor mobile, inclusiv a aplicațiilor pentru telefonul mobil, utilizate pentru a furniza serviciul, astfel încât utilizatorii să le poată percepe, opera și înțelege, precum și într-o manieră robustă, care să faciliteze interoperabilitatea cu diverși agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional.”

Amendamentul    60

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)

Directiva 2010/13/UE

Articolul 7 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Se introduce următorul articol 7a:

 

„Articolul 7a

 

Statele membre au în continuare libertatea de a impune obligații pentru a asigura vizibilitatea corespunzătoare a serviciilor mass-media audiovizuale de interes general.

 

Impunerea acestor obligații este proporțională și respectă obiective de interes general precum pluralismul mass-mediei, libertatea de exprimare, diversitatea culturală și egalitatea de gen, definite în mod clar de statele membre în conformitate cu dreptul Uniunii.”

Amendamentul    61

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 b (nou)

Directiva 2010/13/UE

Articolul 7 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10b)  Se introduce următorul articol 7b:

 

„Articolul 7b

 

Statele membre se asigură că programele și serviciile oferite de furnizorii de servicii mass-media nu sunt modificate sau suprapuse fără consimțământul lor explicit, cu excepția serviciilor inițiate de beneficiarul unui serviciu pentru uz personal.”

Amendamentul    62

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 c (nou)

Directiva 2010/13/UE

Articolul 8 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(10c)  la articolul 8, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

Statele membre se asigură că furnizorii de servicii mass-media audiovizuale aflați sub jurisdicția lor nu transmit opere cinematografice în afara perioadelor convenite cu titularii de drepturi.

Statele membre se asigură că furnizorii de servicii mass-media și furnizorii de platforme de partajare a materialelor video aflați sub jurisdicția lor nu transmit opere cinematografice în afara perioadelor convenite cu titularii de drepturi.

Amendamentul    63

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Directiva 2010/13/UE

Articolul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Articolul 9 se modifică după cum urmează:

(11)  Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

 

(-a)   alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1.  Statele membre garantează că comunicațiile comerciale audiovizuale prestate de furnizorii de servicii mass-media aflați sub jurisdicția lor îndeplinesc următoarele cerințe:

1.  Statele membre garantează că comunicațiile comerciale audiovizuale prestate de furnizorii de servicii mass-media aflați sub jurisdicția lor îndeplinesc următoarele cerințe:

(a)  comunicațiile comerciale audiovizuale pot fi ușor recunoscute ca atare. Comunicațiile audiovizuale cu conținut comercial mascat sunt interzise;

(a)  comunicările comerciale audiovizuale sunt ușor de recunoscut ca atare și se pot distinge de conținutul editorial; comunicările audiovizuale cu conținut comercial mascat sunt interzise;

(b)  comunicațiile comerciale audiovizuale nu fac uz de tehnici subliminale;

(b)  comunicările comerciale audiovizuale nu fac uz de tehnici subliminale;

(c)  comunicațiile comerciale audiovizuale:

(c)  comunicările comerciale audiovizuale:

(i)  nu aduc atingere respectului demnității umane;

(i)  nu aduc atingere respectului demnității umane;

(ii)  nu includ și nu promovează orice discriminare bazată pe sex, origine rasială sau etnică, naționalitate, religie sau credință, handicap sau orientare sexuală;

(ii)  nu includ și nu promovează nicio discriminare bazată pe sex, origine rasială sau etnică, naționalitate, religie sau credință, dizabilitate sau orientare sexuală;

(iii)  nu încurajează comportamente care dăunează sănătății și siguranței;

(iii)  nu încurajează comportamente care dăunează sănătății și siguranței;

(iv)  nu încurajează comportamente care dăunează în mod flagrant protecției mediului;

(iv)  nu încurajează comportamente care dăunează protecției mediului;

(d)  sunt interzise toate comunicațiile audiovizuale destinate comercializării țigărilor și a altor produse pe bază de tutun;

(d)  sunt interzise toate comunicările audiovizuale destinate comercializării țigărilor, țigărilor electronice și a altor produse pe bază de tutun;

(e)  comunicațiile audiovizuale destinate comercializării de băuturi alcoolice nu vizează în mod special minorii și nu încurajează consumul excesiv al băuturilor respective;

(e)  comunicările audiovizuale destinate comercializării de băuturi alcoolice nu vizează minorii și nu încurajează consumul excesiv al băuturilor respective;

(f)  sunt interzise comunicațiile audiovizuale destinate comercializării produselor medicamentoase și tratamentelor disponibile numai pe bază de prescripție medicală în statul membru sub a cărui jurisdicție se află furnizorul de servicii mass-media;

(f)  sunt interzise comunicările audiovizuale destinate comercializării produselor medicamentoase și tratamentelor disponibile numai pe bază de prescripție medicală în statul membru sub a cărui jurisdicție se află furnizorul de servicii mass-media;

(g)  comunicațiile comerciale audiovizuale nu afectează negativ minorii din punct de vedere fizic sau moral. Prin urmare, acestea nu incită în mod direct minorii să cumpere un produs sau să angajeze un serviciu abuzând de lipsa de experiență sau credulitatea acestora, nu îi încurajează în mod direct să își convingă părinții sau alte persoane să cumpere bunurile sau serviciile cărora li se face publicitate, nu exploatează încrederea specială pe care minorii o au în propriii părinți, profesori sau alte persoane și de care fac dovadă minorii în mod nejustificat în situații periculoase.

(g)  comunicările comerciale audiovizuale nu afectează negativ minorii din punct de vedere fizic sau moral. Prin urmare, acestea nu incită în mod direct minorii să cumpere un produs sau să angajeze un serviciu abuzând de lipsa de experiență sau de credulitatea acestora și nu prezintă în mod nejustificat minori în situații periculoase.

(a)   alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

(a)   alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

2.  Statele membre și Comisia încurajează elaborarea unor coduri de conduită de autoreglementare și coreglementare referitoare la comunicările comerciale audiovizuale inadecvate care însoțesc programele al căror public îl constituie într-o proporție semnificativă copiii sau care sunt incluse în aceste programe, privind produsele alimentare și băuturile care conțin nutrienți și substanțe cu efect nutrițional sau fiziologic al căror consum excesiv nu este recomandat în regimul alimentar global, în special grăsimi, acizi grași trans, sare sau sodiu și zaharuri.

2.  Statele membre și Comisia încurajează elaborarea unor coduri de conduită de autoreglementare și coreglementare referitoare la comunicările comerciale audiovizuale inadecvate pentru băuturile alcoolice. Aceste coduri au ca scop reducerea în mod eficace a expunerii minorilor la comunicările comerciale audiovizuale inadecvate pentru băuturile alcoolice.

(b)   se introduc următoarele alineate (3) și (4):

(b)   se introduc următoarele alineate (3) și (4):

3.  Statele membre și Comisia încurajează elaborarea unor coduri de conduită de autoreglementare și coreglementare privind comunicările comerciale audiovizuale inadecvate pentru băuturile alcoolice. Aceste coduri ar trebui utilizate pentru a limita în mod eficace expunerea minorilor la comunicările comerciale audiovizuale pentru băuturile alcoolice.

3.  Statele membre și Comisia încurajează elaborarea unor coduri de conduită de autoreglementare și coreglementare privind comunicările comerciale audiovizuale inadecvate, care însoțesc programele pentru copii sau care sunt incluse în aceste programe, pentru produse alimentare și băuturi care conțin nutrienți și substanțe cu efect nutrițional sau fiziologic al căror consum excesiv nu este recomandat în regimul alimentar global, în special grăsimi, acizi grași trans, sare sau sodiu și zaharuri. Aceste coduri au ca scop reducerea în mod eficace a expunerii minorilor la comunicările comerciale audiovizuale inadecvate pentru astfel de produse alimentare și băuturi. Aceste coduri au ca scop să dispună ca astfel de comunicări comerciale audiovizuale să nu scoată în evidență calitatea pozitivă a aspectelor nutriționale ale unor astfel de produse alimentare și băuturi.

4.  Comisia și ERGA încurajează schimbul de cele mai bune practici privind sistemele de autoreglementare și coreglementare în întreaga Uniune. Dacă se consideră că acest lucru este oportun, Comisia facilitează elaborarea unor coduri de conduită ale Uniunii.

4.  Comisia și ERGA asigură schimbul de bune practici privind sistemele de autoreglementare și coreglementare în întreaga Uniune.

 

După caz, Comisia și ERGA facilitează, în cooperare cu statele membre, elaborarea, promovarea și adoptarea unor coduri de conduită ale Uniunii.

Amendamentul    64

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Directiva 2010/13/UE

Articolul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  La articolul 10, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

(12)  Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 10

 

1.  Serviciile sau programele mass-media audiovizuale care sunt sponsorizate trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 

(a)  conținutul și, în cazul transmisiilor de televiziune, intervalul orar alocat acestora nu sunt în nicio circumstanță influențate într-un mod care să afecteze responsabilitatea și independența editorială a furnizorului de servicii mass-media;

(b)  acestea nu încurajează în mod direct cumpărarea sau închirierea de produse sau servicii;

(b)  acestea nu încurajează în mod direct cumpărarea sau închirierea de produse sau servicii;

 

(c)  publicul este informat în mod clar cu privire la existența unui acord de sponsorizare; programele sponsorizate sunt identificate clar ca atare prin specificarea numelui, a siglei și/sau a oricărui alt simbol al sponsorului, cum ar fi mențiuni privind produsul (produsele) sau serviciul (serviciile) acestuia sau un semn distinctiv, prezentate în mod adecvat pentru astfel de programe, la începutul, în cuprinsul și/sau la sfârșitul acestora.

 

2.  Serviciile sau programele mass-media audiovizuale nu sunt sponsorizate de întreprinderi al căror obiect de activitate principal îl constituie fabricarea sau vânzarea de țigări, țigarete electronice și alte produse din tutun.

 

3.  Sponsorizarea serviciilor sau programelor mass-media audiovizuale de către întreprinderi ale căror activități cuprind fabricarea sau vânzarea de produse medicamentoase și tratamente medicale poate promova numele și imaginea întreprinderii, dar nu promovează anumite produse medicamentoase sau tratamente medicale care sunt disponibile numai pe bază de prescripție medicală în statul membru sub a cărui jurisdicție se află furnizorul de servicii mass-media.

 

4.  Nu pot fi sponsorizate programele de știri și de actualități. Statele membre pot interzice sponsorizarea programelor pentru copii sau a conținuturilor destinate în primul rând copiilor.

Amendamentul    65

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13

Directiva 2010/13/UE

Articolul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Alineatele (2), (3) și (4) se aplică numai programelor produse ulterior datei de 19 decembrie 2009.

1.  Prezentul articol se aplică numai programelor produse ulterior datei de 19 decembrie 2009.

2.  Poziționarea de produse se admite în toate serviciile mass-media audiovizuale, cu excepția programelor de știri și de actualități, a programelor dedicate consumatorilor, a programelor religioase și a programelor al căror public îl constituie într-o proporție semnificativă copiii.

2.  Poziționarea de produse se admite în toate serviciile mass-media audiovizuale, cu excepția programelor de știri și de actualități, a programelor dedicate consumatorilor, a programelor religioase și a programelor pentru copii sau a conținuturilor destinate în primul rând copiilor.

3.  Programele care conțin poziționări de produse îndeplinesc următoarele cerințe:

3.  Programele care conțin poziționări de produse îndeplinesc următoarele cerințe:

(a)  conținutul și, în cazul transmisiilor de televiziune, intervalul orar alocat acestora nu sunt în nicio circumstanță influențate într-un mod care să afecteze responsabilitatea și independența editorială a furnizorului de servicii mass-media;

(a)  conținutul și, în cazul transmisiilor de televiziune, intervalul orar alocat acestora nu sunt în nicio circumstanță influențate într-un mod care să afecteze responsabilitatea și independența editorială a furnizorului de servicii mass-media;

(b)  acestea nu încurajează în mod direct cumpărarea sau închirierea de produse sau servicii;

(b)  acestea nu încurajează în mod direct cumpărarea sau închirierea de produse sau servicii;

 

(ba)  nu scot exagerat în evidență produsul în cauză;

(c)  publicul este informat în mod clar cu privire la existența poziționării de produse.

(c)  publicul este informat în mod clar cu privire la existența poziționării de produse.

Programele care conțin poziționări de produse sunt identificate în mod corespunzător la început și la sfârșit, precum și atunci când se reiau după o pauză publicitară, pentru evitarea oricărei confuzii din partea publicului.

Programele care conțin poziționări de produse sunt identificate în mod corespunzător la început și la sfârșit.

Cu titlu de excepție, statele membre pot opta să acorde derogări de la cerințele prevăzute la litera (c), cu condiția ca programul în cauză să nu fi fost nici produs, nici comandat de furnizorul de servicii mass-media sau de o societate afiliată furnizorului de servicii mass-media.

Cu titlu de excepție, statele membre pot opta să acorde derogări de la cerințele prevăzute la litera (c), cu condiția ca programul în cauză să nu fi fost nici produs, nici comandat de furnizorul de servicii mass-media sau de o societate afiliată furnizorului de servicii mass-media.

4.  În niciun caz, programele nu trebuie să cuprindă poziționări de produse pentru:

4.  În niciun caz, programele nu trebuie să cuprindă poziționări de produse pentru:

(a)  produse din tutun sau țigări ori poziționări de produse pentru întreprinderi a căror activitate principală este fabricarea sau vânzarea de țigări și de alte produse din tutun;

(a)  produse din tutun, țigări sau țigări electronice ori poziționări de produse pentru întreprinderi a căror activitate principală este fabricarea sau vânzarea de țigări, țigări electronice și de alte produse din tutun;

(b)  medicamente sau tratamente medicale specifice care sunt disponibile numai pe bază de prescripție în statul membru sub a cărui jurisdicție se află furnizorul de servicii mass-media.”

(b)  medicamente sau tratamente medicale specifice care sunt disponibile numai pe bază de prescripție în statul membru sub a cărui jurisdicție se află furnizorul de servicii mass-media.”

Amendamentul    66

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14

Directiva 2010/13/UE

Articolul 12

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text și se mută în capitolul III:

(14)  Articolul 12 se elimină;

Articolul 12

 

Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a garanta că programele oferite de furnizorii de servicii mass-media aflați sub jurisdicția lor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor sunt puse la dispoziție numai întrun mod care să asigure că, în mod normal, minorii nu le vor auzi sau vedea. Printre măsurile respective se pot număra selectarea orei de difuzare, instrumente de verificare a vârstei sau alte măsuri tehnice. Acestea sunt proporționale cu potențialele efecte negative ale programului.

 

Conținutul cel mai dăunător, cum ar fi violența nejustificată și pornografia, face obiectul celor mai stricte măsuri, cum ar fi criptarea și sistemele eficace de control parental.”

 

Justificare

A se vedea articolul -2, amendamentul 32.

Amendamentul    67

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15

Directiva 2010/13/UE

Articolul 13 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că furnizorii de servicii mass-media audiovizuale la cerere aflați sub jurisdicția lor alocă cel puțin 20 % din cataloagele lor operelor europene și garantează scoaterea în evidență a acestor opere.

1.  Statele membre se asigură că furnizorii de servicii mass-media audiovizuale la cerere aflați sub jurisdicția lor alocă cel puțin 30 % din cataloagele lor operelor europene și garantează scoaterea în evidență a acestor opere. Această cotă include opere în limbile oficiale ale teritoriului în care sunt distribuite.

Amendamentul    68

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15

Directiva 2010/13/UE

Articolul 13 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre pot solicita furnizorilor de servicii mass-media audiovizuale la cerere aflați sub jurisdicția lor să contribuie din punct de vedere financiar la producția operelor europene, inclusiv prin investiții directe în conținut și contribuții la fonduri naționale. Statele membre pot solicita furnizorilor de servicii mass-media audiovizuale la cerere care vizează publicul de pe teritoriul lor, dar sunt stabiliți în alte state membre să facă astfel de contribuții financiare. În acest caz, contribuția financiară se bazează numai pe veniturile câștigate în statul membru vizat. Dacă statul membru în care este stabilit furnizorul impune o contribuție financiară, acesta ține seama de orice contribuție financiară impusă de statul membru vizat. Orice contribuție financiară este conformă cu dreptul Uniunii, în special cu normele privind ajutoarele de stat.

2.  Statele membre pot solicita furnizorilor de servicii mass-media audiovizuale la cerere aflați sub jurisdicția lor să contribuie din punct de vedere financiar la producția operelor europene, ținând seama de diversitatea culturală și lingvistică a zonei teritoriale în care se află sau în care prestează serviciul, inclusiv prin investiții directe în conținut și contribuții la fonduri naționale. Statele membre pot solicita furnizorilor de servicii mass-media audiovizuale la cerere care vizează publicul de pe teritoriul lor, dar care nu sunt stabiliți pe acest teritoriu, să facă astfel de contribuții financiare. În acest caz, contribuția financiară se bazează numai pe veniturile provenite din serviciile la cerere câștigate în statul membru vizat. Dacă statul membru în care este stabilit furnizorul impune o contribuție financiară, acesta ține seama de orice contribuție financiară impusă de statul membru vizat. Orice contribuție financiară este conformă cu dreptul Uniunii, în special cu normele privind ajutoarele de stat.

Amendamentul    69

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15

Directiva 2010/13/UE

Articolul 13 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statele membre acordă derogări de la cerințele prevăzute la alineatele (1) și (2) pentru furnizorii cu o cifră de afaceri redusă sau cu niveluri scăzute de audiență ori dacă sunt întreprinderi mici și microîntreprinderi. Statele membre pot, de asemenea, să acorde derogări de la cerințele respective în cazurile în care acestea ar fi imposibil de respectat sau nejustificate, dată fiind natura ori tema serviciilor mass-media audiovizuale la cerere.

5.  Statele membre acordă derogări de la cerințele prevăzute la alineatele (1) și (2) pentru furnizorii cu o cifră de afaceri redusă sau cu niveluri scăzute de audiență ori dacă sunt întreprinderi mici și microîntreprinderi sau producători independenți. Statele membre acordă, de asemenea, derogări de la cerințele respective în cazurile în care acestea ar fi imposibil de respectat sau nejustificate, dată fiind natura ori tema serviciilor mass-media audiovizuale la cerere.

Amendamentul    70

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 a (nou)

Directiva 2010/13/UE

Articolul 19 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(15a)  La articolul 19, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1.  Publicitatea televizată și emisiunile de teleshopping trebuie să fie imediat identificabile ca atare și separate de conținutul editorial. Fără a aduce atingere utilizării de noi tehnici publicitare, se păstrează o separare prin mijloace optice și/sau acustice și/sau spațiale între publicitatea televizată și teleshopping și, respectiv, celelalte părți ale programelor.

1.  Publicitatea televizată și emisiunile de teleshopping trebuie să fie imediat identificabile ca atare și separate de conținutul editorial. Fără a aduce atingere utilizării de noi tehnici publicitare, se păstrează o separare clară prin mijloace optice și/sau acustice și/sau spațiale între publicitatea televizată și teleshopping și, respectiv, celelalte părți ale programelor.

(Scopul acestui amendament este de a modifica o dispoziție din actul legislativ în vigoare - articolul 19 alineatul (1) - la care nu s-a făcut referire în propunerea Comisiei.)

Amendamentul    71

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 b (nou)

Directiva 2010/13/UE

Articolul 19 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(15b)  La articolul 19, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

2.  Constituie o excepție spoturile publicitare și de teleshopping izolate, altele decât în cadrul transmisiilor sportive.

„2.  Se pot admite spoturile publicitare și de teleshopping izolate în cadrul transmisiilor sportive. Exceptând transmisiile sportive, spoturile publicitare și de teleshopping izolate se pot admite sub rezerva condițiilor stabilite la articolul 20 alineatul (2).”

(Scopul acestui amendament este de a modifica o dispoziție din actul legislativ în vigoare - articolul 19 alineatul (2) - la care nu s-a făcut referire în propunerea Comisiei.)

Amendamentul    72

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16

Directiva 2010/13/UE

Articolul 20 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  La articolul 20 alineatul (2), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

(16)  La articolul 20, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

Transmisia filmelor realizate pentru televiziune (cu excepția seriilor, a serialelor și a documentarelor), a operelor cinematografice și a programelor de știri poate fi întreruptă de publicitate televizată și/sau de teleshopping o singură dată pentru fiecare perioadă programată de cel puțin 20 de minute.

Transmisia filmelor realizate pentru televiziune (cu excepția seriilor, a serialelor și a documentarelor), a operelor cinematografice și a programelor de știri poate fi întreruptă de publicitate televizată și/sau de teleshopping o singură dată pentru fiecare perioadă programată de cel puțin 30 de minute. Transmisia programelor pentru copii poate fi întreruptă de publicitate televizată o singură dată pentru fiecare perioadă programată de cel puțin 30 de minute, cu condiția ca durata prevăzută a programului să depășească 30 de minute. Difuzarea de teleshopping este interzisă în timpul programelor pentru copii. Nu se inserează publicitate televizată sau teleshopping în timpul serviciilor religioase.

Amendamentul    73

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17

Directiva 2010/13/UE

Articolul 23 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Proporția zilnică de spoturi publicitare televizate și de spoturi de teleshopping în perioada cuprinsă între orele 7.00 și 23.00 nu depășește 20 %.

1.  Proporția zilnică de spoturi publicitare televizate și de spoturi de teleshopping nu depășește 20 %. Statele membre au în continuare libertatea de a stabili un interval de audiență maximă a cărui durată nu depășește patru ore consecutive. În acest interval de audiență maximă, proporția de spoturi publicitare televizate și de spoturi de teleshopping nu depășește 20 %.

Amendamentul    74

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17

Directiva 2010/13/UE

Articolul 23 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Alineatul (1) nu se aplică:

2.  Alineatul (1) nu se aplică:

(a)  anunțurilor făcute de radiodifuzor în legătură cu propriile programe și cu produsele auxiliare derivate în mod direct din aceste programe sau în legătură cu programele altor entități care aparțin aceluiași grup media;

(a)  anunțurilor de auto promovare și de promovare încrucișată făcute de radiodifuzor în legătură cu propriile programe și cu produsele auxiliare și serviciile mass-media audiovizuale derivate în mod direct din aceste programe sau în legătură cu programele, produsele și serviciile altor entități care aparțin aceluiași grup de radiodifuziune;

(b)  anunțurilor de sponsorizare;

(b)  anunțurilor de sponsorizare;

(c)  poziționărilor de produse.

(c)  poziționărilor de produse.

 

(ca)  anunțurilor de serviciu public și solicitărilor de ajutor umanitar;

 

(cb)  cadrelor neutre folosite pentru a face distincția între conținutul editorial și comunicările comerciale audiovizuale, precum și între comunicările comerciale audiovizuale.

Amendamentul    75

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19

Directiva 2010/13/UE

Articolul 28 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fără a aduce atingere articolelor 14 și 15 din Directiva 2000/31/CE, statele membre se asigură că furnizorii de platforme de partajare a materialelor video iau măsuri corespunzătoare pentru:

1.  Fără a aduce atingere articolelor 14 și 15 din Directiva 2000/31/CE, statele membre se asigură că furnizorii de platforme de partajare a materialelor video iau măsuri adecvate, proporționale și eficiente pentru:

(a)  a-i proteja pe minori de conținutul care le poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală;

(a)  a-i proteja pe toți cetățenii de conținutul care cuprinde incitare la subminarea demnității umane sau de conținutul care cuprinde incitare la violență sau la ură împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane, definite prin referirea la naționalitate, sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, trăsături genetice, limbă, religie sau convingere, opinii de natură politică sau de altă natură, apartenența la o minoritate națională, proprietate, naștere, dizabilitate, vârstă, gen, exprimare de gen, identitate de gen, orientare sexuală, statutul de rezidență sau sănătate;

(b)  a-i proteja pe toți cetățenii de conținutul care cuprinde incitare la violență sau la ură împotriva unui grup de persoane ori a unui membru al unui astfel de grup, definit prin referire la sex, rasă, culoare, religie, descendență sau origine națională ori etnică.

(b)  a-i proteja pe minori de conținutul care le poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală.

2.  După caz, aceste măsuri constau în:

2.  După caz, aceste măsuri constau în:

(a)  definirea și aplicarea, în termenii și condițiile furnizorilor de platforme de partajare a materialelor video, a noțiunii de incitare la violență sau la ură, prevăzute la alineatul (1) litera (b), și a noțiunii de conținut care poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, în conformitate cu articolele 6 și, respectiv, 12;

(a)  definirea și aplicarea, în termenii și condițiile furnizorilor de platforme de partajare a materialelor video, a noțiunii de incitare la violență sau la ură, prevăzute la alineatul (1) litera (a), și a noțiunii de conținut care poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, în conformitate cu articolul 6 literele (a) și (b) și, respectiv, articolul 6a; În sensul alineatului (1), statele membre se asigură că astfel de măsuri bazate pe termeni și condiții sunt permise numai în cazul în care normele de procedură naționale oferă utilizatorilor posibilitatea să își exercite drepturile în fața unei instanțe după ce au aflat de astfel de măsuri;

(b)  instituirea și utilizarea unor mecanisme care să le permită utilizatorilor de platforme de partajare a materialelor video să raporteze sau să semnaleze respectivului furnizor al platformei de partajare a materialelor video conținutul menționat la alineatul (1) care este stocat pe platforma sa;

(b)  instituirea și utilizarea unor mecanisme transparente și ușor de utilizat care să le permită utilizatorilor de platforme de partajare a materialelor video să raporteze sau să semnaleze respectivului furnizor al platformei de partajare a materialelor video conținutul menționat la alineatul (1) care este găzduit pe platforma sa;

 

(ba)  instituirea și utilizarea unor sisteme prin intermediul cărora furnizorii de platforme de partajare a materialelor video să le explice utilizatorilor acestor platforme care au fost efectele raportării și semnalării menționate la litera (b);

(c)  instituirea și utilizarea unor sisteme care să permită verificarea vârstei utilizatorilor de platforme de partajare a materialelor video în ceea ce privește conținutul care poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor;

(c)  instituirea și utilizarea unor sisteme care să permită verificarea vârstei utilizatorilor de platforme de partajare a materialelor video în ceea ce privește conținutul care poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor; astfel de sisteme nu conduc la o prelucrare suplimentară a datelor cu caracter personal și nu aduc atingere articolului 8 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679;

(d)  instituirea și utilizarea unor sisteme care să le permită utilizatorilor de platforme de partajare a materialelor video să clasifice conținutul menționat la alineatul (1);

(d)  instituirea și utilizarea unor sisteme ușor de utilizat, care să le permită utilizatorilor de platforme de partajare a materialelor video să clasifice conținutul menționat la alineatul (1);

(e)  furnizarea unor sisteme de control parental în ceea ce privește conținutul care poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor;

(e)  furnizarea unor sisteme de control parental aflate sub controlul utilizatorilor finali și proporționale cu măsurile menționate la prezentul alineat și la alineatul (3) în ceea ce privește conținutul care poate afecta dezvoltarea fizică sau mentală a minorilor; autoritățile și/sau organismele de reglementare oferă orientările necesare pentru a se asigura că măsurile luate respectă libertatea de exprimare și includ cerința de a informa utilizatorii;

(f)  instituirea și utilizarea unor sisteme prin intermediul cărora furnizorii de platforme de partajare a materialelor video să le explice utilizatorilor acestor platforme care au fost efectele raportării și ale semnalării menționate la litera (b).

(f)  instituirea și utilizarea unor proceduri transparente, ușor de utilizat și eficiente de gestionare și soluționare a litigiilor dintre furnizorii de platforme de partajare a materialelor video și utilizatorii acestora în ceea ce privește aplicarea măsurilor menționate la literele (b) - (f).

Ce constituie o măsură corespunzătoare în sensul alineatului (1) se stabilește în funcție de natura conținutului în cauză, de daunele pe care le poate cauza, de caracteristicile categoriei de persoane care trebuie protejate, precum și de drepturile și interesele legitime aflate în joc, inclusiv cele ale furnizorilor de platforme de partajare a materialelor video și ale utilizatorilor care au creat și/sau au încărcat conținutul, precum și de interesul public.

2a.  Ce constituie o măsură corespunzătoare în sensul alineatului (1) se stabilește în funcție de natura conținutului în cauză, de daunele pe care le poate cauza, de caracteristicile categoriei de persoane care trebuie protejate, precum și de drepturile și interesele legitime aflate în joc, inclusiv cele ale furnizorilor de platforme de partajare a materialelor video și ale utilizatorilor care au încărcat conținutul, precum și de interesul public. Măsurile adecvate respectă libertatea de exprimare și de informare și pluralismul mass-mediei. Conținutul cel mai dăunător face obiectul celor mai stricte măsuri. Aceste măsuri nu conduc la nicio măsură de control ex-ante sau la filtrarea conținutului la încărcare.

3.  În scopul punerii în aplicare a măsurilor prevăzute la alineatele (1) și (2), statele membre încurajează coreglementarea, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (7).

3.  În scopul punerii în aplicare a măsurilor prevăzute la alineatele (1) și (2), statele membre și Comisia încurajează și facilitează autoreglementarea și coreglementarea, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatele (7) și (7a), asigurând conformitatea codurilor de conduită cu prevederile prezentei directive și respectarea de către acestea pe deplin a drepturilor, libertăților și principiilor prevăzute în Cartă , în special la articolul 52.

 

Statele membre se asigură că furnizorii de platforme de partajare a materialelor video realizează și publică audituri periodice privind performanța lor, în conformitate cu măsurile menționate la alineatul (1).

4.  Statele membre instituie mecanismele necesare pentru a evalua pertinența măsurilor menționate la alineatele (2) și (3), luate de către furnizorii de platforme de partajare a materialelor video. Statele membre încredințează această sarcină autorităților desemnate în conformitate cu articolul 30.

4.  Statele membre instituie mecanismele necesare pentru a evalua și a raporta cu privire la implementarea și eficacitatea măsurilor luate, ținând seama de legalitatea, transparența, necesitatea, eficacitatea și proporționalitatea lor. Statele membre încredințează această sarcină autorităților desemnate în conformitate cu articolul 30. Autoritățile și/sau organismele de reglementare oferă orientările necesare pentru a se asigura că măsurile luate respectă libertatea de exprimare și includ cerința de a informa utilizatorii;

5.  Statele membre nu impun furnizorilor de platforme de partajare a materialelor video măsuri mai stricte decât cele prevăzute la alineatele (1) și (2). Nu se interzice statelor membre să impună măsuri mai stricte în ceea ce privește conținutul ilicit. Atunci când adoptă măsurile respective, acestea respectă condițiile stabilite de dreptul aplicabil al Uniunii, cum ar fi, după caz, cele prevăzute la articolele 14 și 15 din Directiva 2000/31/CE sau la articolul 25 din Directiva 2011/93/UE.

5.  Articolul 8 se aplică furnizorilor de platforme de partajare a materialelor video:

 

5a.  Statele membre prevăd că sponsorizarea și comunicările comerciale audiovizuale care sunt comercializate, vândute sau organizate de furnizorii de platforme de partajare a materialelor video respectă cerințele de la articolele 9 și 10.

 

Fără a aduce atingere articolelor 14 și 15 din Directiva 2000/31/CE, statele membre prevăd că pe platformele de partajare a materialelor video li se cere utilizatorilor care încarcă conținut să declare dacă acest conținut conține mesaje publicitare, conținut sponsorizat sau poziționare de produse.

 

Statele membre solicită ca platformele de partajare a materialelor video să prevadă ca beneficiarii serviciului să fie clar informați cu privire la conținutul declarat sau cunoscut, incluzând mesaje publicitare, conținut sponsorizat sau poziționare de produse.

6.  Statele membre se asigură că există mecanisme pentru introducerea plângerilor și exercitarea căilor de atac în vederea soluționării litigiilor dintre utilizatori și furnizorii de platforme de partajare a materialelor video referitoare la aplicarea măsurilor corespunzătoare menționate la alineatele (1) și (2).

 

7.  Comisia și ERGA încurajează furnizorii de platforme de partajare a materialelor video să facă schimb de cele mai bune practici privind sistemele de coreglementare în întreaga Uniune. Dacă este cazul, Comisia facilitează elaborarea unor coduri de conduită ale Uniunii.

7.  Comisia și ERGA încurajează furnizorii de platforme de partajare a materialelor video să facă schimb de bune practici privind sistemele de autoreglementare și coreglementare în întreaga Uniune. Dacă este cazul, Comisia facilitează elaborarea unor coduri de conduită ale Uniunii.

8.  Furnizorii de platforme de partajare a materialelor video sau, după caz, organizațiile care îi reprezintă pe furnizorii respectivi în această privință prezintă Comisiei proiecte de coduri de conduită ale Uniunii și modificări ale codurilor de conduită ale Uniunii aflate în vigoare. Comisia poate solicita ERGA să emită un aviz privind proiectele, modificările sau extinderile acestor coduri de conduită. Comisia poate asigura o publicitate corespunzătoare acestor coduri de conduită.

8.  Furnizorii de platforme de partajare a materialelor video sau, după caz, organizațiile care îi reprezintă pe furnizorii respectivi în această privință prezintă Comisiei proiecte de coduri de conduită ale Uniunii și modificări ale codurilor de conduită ale Uniunii aflate în vigoare. Comisia poate solicita ERGA să emită un aviz privind proiectele, modificările sau extinderile acestor coduri de conduită. Comisia publică aceste coduri pentru a promova schimbul de bune practici.

Amendamentul    76

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19

Directiva 2010/13/UE

Articolul 28 b – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre transmit Comisiei o listă a furnizorilor de platforme de partajare a materialelor video aflați sub jurisdicția lor și criteriile, stabilite la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2000/31/CE și la alineatul (1), pe care se întemeiază jurisdicția lor. Acestea actualizează lista în mod regulat. Comisia se asigură că autoritățile de reglementare independente competente au acces la aceste informații.

2.  Statele membre transmit Comisiei o listă a furnizorilor de platforme de partajare a materialelor video aflați sau considerați a se afla sub jurisdicția lor în conformitate cu criteriile stabilite la alineatul (1), pe care se întemeiază jurisdicția lor. Acestea actualizează lista în mod regulat. Comisia se asigură că autoritățile și/sau organismele de reglementare independente competente și publicul au acces, într-un mod simplu și eficace, la aceste informații.

Amendamentul    77

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19

Directiva 2010/13/UE

Articolul 28 b – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În cazul în care, în aplicarea alineatului (1), statele membre vizate nu cad de acord asupra statului membru care are jurisdicție, aduc problema în atenția Comisiei, fără întârzieri nejustificate. Comisia poate solicita ERGA să emită un aviz cu privire la acest aspect în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea solicitării Comisiei.

Justificare

Întrucât platformele de partajare a materialelor video vizează, de obicei, publicul din întreaga Uniune, ar putea exista dezacorduri între statele membre în ceea ce privește stabilirea statelor membre competente în sensul prezentei directive. Prin urmare, Comisia ar trebui să poată lua măsuri pentru a stabili ce stat membru are jurisdicție, așa cum procedează și în cazul celorlalte servicii mass-media audiovizuale, în temeiul articolului 3

Amendamentul    78

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 a (nou)

Directiva 2010/13/UE

Articolul 28 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a)  se introduce următorul articol 28c:

 

„Articolul 28c

 

Statele membre se asigură că furnizorii de platforme de partajare a materialelor video aflați sub jurisdicția lor oferă utilizatorilor acces simplu, direct și permanent cel puțin la următoarele informații:

 

(a)  denumirea;

 

(b)  adresa geografică la care este stabilit;

 

(c)  datele de contact, inclusiv adresa de e-mail sau a site-ului, care vor permite contactarea rapidă și în mod direct și eficace;

 

(d)  statul membru care are jurisdicție asupra lor și autoritățile și/sau organismele de reglementare competente sau organismele de supraveghere.”

Amendamentul    79

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 b (nou)

Directiva 2010/13/UE

Articolul 29

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(19b)  Articolul 29 se modifică după cum urmează:

„Articolul 29

„Articolul 29

1.  Un comitet de contact este instituit sub auspiciile Comisiei. În componența acestuia intră reprezentanți ai autorităților competente din statele membre. Comitetul este prezidat de către un reprezentant al Comisiei și se reunește din proprie inițiativă sau la solicitarea delegației unui stat membru.

1.  Un comitet de contact este instituit sub auspiciile Comisiei. În componența acestuia intră reprezentanți ai autorităților sau organismelor competente din statele membre și patru deputați din Parlamentul European, ca observatori, numiți o dată la trei ani. Comitetul este prezidat de către un reprezentant al Comisiei și se reunește din proprie inițiativă sau la solicitarea delegației unui stat membru. Se încurajează paritatea de gen în componența comitetului de contact.

2.  Sarcinile comitetului de contact sunt următoarele:

2.  Sarcinile comitetului de contact sunt următoarele:

(a)  să faciliteze punerea în aplicare eficientă a prezentei directive prin consultări periodice privind orice probleme practice apărute pe parcursul aplicării directivei, mai ales referitoare la articolul 2, precum și orice alte aspecte pe marginea cărora schimburile de opinii sunt considerate utile;

(a)  să faciliteze punerea în aplicare eficientă a prezentei directive prin consultări periodice privind orice probleme practice apărute pe parcursul aplicării directivei, mai ales referitoare la articolul 2, precum și orice alte aspecte pe marginea cărora schimburile de opinii sunt considerate utile;

(b)  să elaboreze, din proprie inițiativă sau la solicitarea Comisiei, avize privind modul în care statele membre aplică prezenta directivă;

(b)  să elaboreze, din proprie inițiativă sau la solicitarea Comisiei, avize privind modul în care statele membre aplică prezenta directivă;

(c)  să se constituie într-un forum pentru schimbul de opinii privind aspectele care trebuie prezentate în rapoartele care trebuie înaintate de către statele membre în temeiul articolului 16 alineatul (3) și metodologia acestora;

(c)  să se constituie într-un forum pentru schimbul de opinii privind aspectele care trebuie prezentate în rapoartele care trebuie înaintate de către statele membre în temeiul articolului 16 alineatul (3) și metodologia acestora;

(d)  să dezbată rezultatele consultărilor periodice pe care Comisia le are cu reprezentanți ai organizațiilor de difuzare a programelor de televiziune, ai producătorilor, consumatorilor, realizatorilor, furnizorilor de servicii și sindicatelor, precum și ai comunității de creație;

(d)  să dezbată rezultatele consultărilor periodice pe care Comisia le are cu reprezentanți ai organizațiilor de difuzare a programelor de televiziune, ai producătorilor, consumatorilor, realizatorilor, furnizorilor de servicii și sindicatelor, precum și ai comunității de creație;

(e)  să faciliteze schimbul de informații între statele membre și Comisie privind situația și evoluția activității de reglementare a serviciilor mass-media audiovizuale, având în vedere politica Uniunii în domeniul audiovizualului, precum și evoluțiile relevante din domeniul tehnic;

(e)  să faciliteze schimbul de informații între statele membre și Comisie privind situația și evoluția activității de reglementare a serviciilor mass-media audiovizuale, având în vedere politica Uniunii în domeniul audiovizualului, precum și evoluțiile relevante din domeniul tehnic;

(f)  să examineze orice evoluție survenită în cadrul sectorului, pe marginea căreia schimbul de opinii pare util.”

(f)  să examineze și să emită avize pentru Comisie cu privire la orice evoluție survenită în cadrul sectorului, pe marginea căreia schimbul de opinii pare util.”

(Scopul amendamentului este de a modifica o dispoziție din actul legislativ în vigoare - articolul 29 - la care nu s-a făcut referire în propunerea Comisiei.)

Amendamentul    80

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21

Directiva 2010/13/UE

Articolul 30

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Articolul 30

„Articolul 30

1.  Fiecare stat membru desemnează una sau mai multe autorități naționale de reglementare independente. Statele membre se asigură că acestea sunt distincte din punct de vedere juridic și independente din punct de vedere funcțional de orice alt organism public sau privat. Această dispoziție se aplică fără a afecta posibilitatea statelor membre de a institui autorități de reglementare care să aibă competențe de supraveghere asupra unor sectoare diferite.

1.  Fiecare stat membru desemnează una/unul sau mai multe autorități și sau organisme naționale de reglementare independente. Statele membre se asigură că acestea sunt independente din punct de vedere funcțional și cu adevărat de guvernele lor respective și de orice alt organism public sau privat. Această dispoziție se aplică fără a afecta posibilitatea statelor membre de a institui autorități de reglementare care să aibă competențe de supraveghere asupra unor sectoare diferite.

2.  Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare își exercită competențele în mod imparțial și transparent și în conformitate cu obiectivele prezentei directive, în special pluralismul mass-mediei, diversitatea culturală, protecția consumatorilor, piața internă și promovarea concurenței loiale.

2.  Statele membre se asigură că autoritățile și/sau organismele naționale de reglementare își exercită competențele în mod imparțial și transparent și în conformitate cu obiectivele prezentei directive, în special pluralismul mass-mediei, diversitatea culturală și lingvistică, protecția consumatorilor, accesibilitatea, nediscriminarea, piața internă și promovarea concurenței loiale. Statele membre se asigură că autoritățile și/sau organismele naționale de reglementare nu exercită nicio influență ex ante asupra deciziilor, opțiunilor sau formatelor editoriale. Sarcinile lor se limitează la monitorizarea punerii în aplicare a prezentei directive, a punerii în aplicare a dreptului național și a îndeplinirii obligațiilor statutare.

Autoritățile naționale de reglementare nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea niciunui alt organism în legătură cu îndeplinirea sarcinilor care le revin în temeiul legislației naționale de punere în aplicare a dreptului Uniunii. Acest lucru nu exclude supravegherea în conformitate cu dreptul constituțional național.

Autoritățile și/sau organismele naționale de reglementare nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea niciunui alt organism în legătură cu îndeplinirea sarcinilor care le revin în temeiul legislației naționale de punere în aplicare a dreptului Uniunii. Acest lucru nu exclude supravegherea în conformitate cu dreptul constituțional național.

3.  Competențele și prerogativele autorităților de reglementare independente, precum și modalitățile de tragere la răspundere a acestora sunt clar definite în lege.

3.  Competențele și prerogativele autorităților și/sau organismelor de reglementare independente, precum și modalitățile de tragere la răspundere a acestora sunt clar definite în lege.

4.  Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare dispun de competențele adecvate de asigurare a respectării normelor pentru a-și îndeplini funcțiile în mod eficace.

4.  Statele membre se asigură că autoritățile și/sau organismele naționale de reglementare dispun de competențele adecvate de asigurare a respectării normelor pentru a-și îndeplini funcțiile în mod eficace.

 

4a.  Statele membre se asigură că autoritățile și/sau organismele naționale de reglementare desemnează un ghișeu unic și disponibil publicului pentru informații și plângeri cu privire la problemele de accesibilitate menționate la articolul 7.

5.  Șeful unei autorități naționale de reglementare sau membrii organismului colectiv care îndeplinește această funcție în cadrul unei autorități naționale de reglementare nu pot fi demiși decât în cazul în care nu mai îndeplinesc condițiile necesare pentru exercitarea atribuțiilor lor, care sunt prevăzute în prealabil în legislația națională. Decizia de concediere și expunerea de motive care a stat la baza acesteia sunt făcute publice.

5.  Statele membre prevăd în legislația națională condițiile și procedurile pentru numirea și demiterea șefului autorității și/sau organismului național(e) de reglementare sau a membrilor organismului colectiv care îndeplinește această funcție, inclusiv durata mandatului. Modificările efectuate înainte de terminarea mandatului sunt justificate în mod corespunzător, fac obiectul unei notificări prealabile și sunt făcute publice. Procedurile sunt transparente și nediscriminatorii și garantează gradul necesar de independență.

6.  Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare independente au bugete anuale separate. Bugetele se fac publice. Statele membre se asigură, de asemenea, că autoritățile naționale de reglementare au resursele financiare și umane adecvate pentru a-și putea îndeplini sarcinile care le sunt încredințate și pentru a participa în mod activ și a contribui la ERGA.

6.  Statele membre se asigură că autoritățile și/sau organismele naționale de reglementare independente au alocări bugetare anuale separate pentru a-și putea îndeplini sarcinile care le sunt încredințate și pentru a participa în mod activ și a contribui la ERGA. Bugetele se fac publice.

7.  Statele membre se asigură că la nivel național există mecanisme eficace în temeiul cărora orice utilizator sau furnizor de servicii mass-media ori de platforme de partajare a materialelor video care este afectat de o decizie a unei autorități naționale de reglementare are dreptul de a exercita o cale de atac împotriva deciziei respective în fața unui organism competent să soluționeze calea de atac. Organismul competent să soluționeze calea de atac este independent de părțile implicate în calea de atac.

7.  Statele membre se asigură că la nivel național există mecanisme eficace în temeiul cărora orice beneficiar al unui serviciu ale cărui drepturi sunt direct afectate de conținutul audiovizual sau orice furnizor de servicii mass-media audiovizuale ori de platforme de partajare a materialelor video care este afectat de o decizie a unei autorități naționale de reglementare are dreptul de a exercita o cale de atac împotriva deciziei respective în fața unui organism competent să soluționeze calea de atac. Organismul competent să soluționeze calea de atac este independent de părțile implicate în calea de atac.

Acest organism competent să soluționeze calea de atac, care ar trebui să fie o instanță, dispune de expertiza corespunzătoare pentru a-și putea îndeplini funcțiile în mod eficace. Statele membre se asigură că elementele cauzei sunt luate în considerare în mod corespunzător și că există un mecanism eficace de exercitare a unei căi de atac.

Acest organism competent să soluționeze calea de atac, care ar trebui să fie o instanță, dispune de expertiza corespunzătoare pentru a-și putea îndeplini funcțiile în mod eficace. Statele membre se asigură că elementele cauzei sunt luate în considerare în mod corespunzător și că există un mecanism eficace de exercitare a unei căi de atac.

Până la soluționarea căii de atac, se aplică decizia autorității naționale de reglementare, cu excepția cazului în care sunt stabilite măsuri provizorii în conformitate cu dreptul intern.”

Până la soluționarea căii de atac, se aplică decizia autorității naționale de reglementare, cu excepția cazului în care sunt stabilite măsuri provizorii în conformitate cu dreptul intern.”

Amendamentul    81

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22

Directiva 2010/13/UE

Articolul 30 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Articolul 30a

„Articolul 30a

1.  Se instituie Grupul autorităților europene de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale (ERGA).

1.  Se instituie Grupul autorităților europene de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale (ERGA).

2.  Acesta este compus din autoritățile naționale de reglementare independente în domeniul serviciilor mass-media audiovizuale. Aceste autorități sunt reprezentate de șefii sau de reprezentanții la nivel înalt desemnați ai autorității naționale de reglementare, având ca principală responsabilitate supravegherea serviciilor massmedia audiovizuale sau, în cazurile în care nu există o autoritate națională de reglementare, de alți reprezentanți, aleși conform procedurilor lor. Un reprezentant al Comisiei participă la reuniunile grupului.

2.  Acesta este compus din autoritățile și/sau organismele naționale de reglementare care pot include autoritățile și organismele regionale de reglementare independente ce dețin competențe depline în domeniul serviciilor mass-media audiovizuale. Aceste autorități sunt reprezentate de șefii sau de reprezentanții la nivel înalt desemnați ai autorității naționale de reglementare, având ca principală responsabilitate supravegherea serviciilor mass-media audiovizuale sau, în cazurile în care nu există o autoritate și/sau un organism național(ă) de reglementare, de alți reprezentanți, aleși conform procedurilor lor. Un reprezentant al Comisiei participă la reuniunile grupului.

3.  ERGA are următoarele sarcini:

3.  ERGA are următoarele sarcini:

(a)  să consilieze și să asiste Comisia în activitatea sa de asigurare a unei puneri în aplicare coerente în toate statele membre a cadrului de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale;

(a)  să consilieze și să asiste Comisia, la cererea acesteia, în sarcina sa de asigurare a unei puneri în aplicare coerente a prezentei directive în toate statele membre;

(b)  să consilieze și să asiste Comisia în privința oricărui aspect legat de serviciile mass-media audiovizuale care țin de competența Comisiei. În cazul în care acest lucru este justificat pentru a consilia Comisia cu privire la anumite aspecte, grupul se poate consulta cu participanții la piață, cu consumatorii și cu utilizatorii finali, în vederea colectării informațiilor necesare;

(b)  să consilieze și să asiste Comisia, la cererea acesteia, în privința aspectelor legat de serviciile mass-media audiovizuale care țin de competența sa.

(c)  să asigure schimbul de experiență și de bune practici în ceea ce privește punerea în aplicare a cadrului de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale;

(c)  să asigure schimbul de experiență și de bune practici în ceea ce privește punerea în aplicare a cadrului de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale;

(d)  să coopereze și să furnizeze membrilor săi informațiile necesare pentru aplicarea prezentei directive, în special în ceea ce privește articolele 3 și 4;

(d)  să coopereze și să furnizeze membrilor săi și comitetului de contact informațiile necesare pentru aplicarea prezentei directive, în special în ceea ce privește articolele 3, 4 și 7;

(e)  să emită avize, la solicitarea Comisiei, cu privire la aspectele prevăzute la articolul 2 alineatul (5b), la articolul 6a alineatul (3) și la articolul 9 alineatele (2) și (4), precum și cu privire la orice aspect referitor la serviciile mass-media audiovizuale, în special în materie de protecție a minorilor și instigare la ură.

(e)  să emită avize, la solicitarea Comisiei, cu privire la aspectele prevăzute la articolul 2 alineatul (5b), la articolul 6a alineatul (3) și la articolul 9 alineatele (2) și (4), precum și cu privire la orice aspect referitor la serviciile mass-media audiovizuale, în special în materie de protecție a minorilor și instigare la ură.

4.  Comisia este împuternicită să adopte, printr-un act de punere în aplicare, regulamentul de procedură al ERGA.”;

4.  Comisia este împuternicită să adopte, printr-un act de punere în aplicare, regulamentul de procedură al ERGA.

 

4a.  ERGA dispune de resurse financiare și umane adecvate pentru a-și îndeplini sarcinile. Autoritățile și/sau organismele de reglementare participă activ și contribuie la ERGA.”;

Amendamentul    82

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23

Directiva 2010/13/UE

Articolul 33 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până cel mai târziu la [data – cel mult patru ani de la adoptare] și, ulterior, la fiecare trei ani, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind aplicarea prezentei directive.

Până cel mai târziu la [data – cel mult trei ani de la adoptare] și, ulterior, la fiecare trei ani, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind aplicarea prezentei directive și, după caz, face propuneri suplimentare pentru a o adapta la evoluțiile din domeniul serviciilor mass-media audiovizuale, având în vedere în special evoluțiile tehnologice recente, competitivitatea în cadrul sectorului, precum și un raport privind practicile, politicile și măsurile de însoțire susținute de statele membre în ceea ce privește educația în domeniul mass-mediei.

(1)

JO C 0, 0.0.0000, p. 0. .

(2)

JO C 0, 0.0.0000, p. 0. .


EXPUNERE DE MOTIVE

La 25 mai 2016, Comisia a publicat propunerea de modificare a așa-numitei Directive SMAV.

În timpul ultimului său mandat, Parlamentul European, în special Comisia CULT, care are competența exclusivă în această privință, a solicitat în numeroase rânduri o astfel de revizuire ținând seama de evoluțiile tehnologice și de pe piață rapide, de apariția unor noi furnizori de servicii, precum și de schimbările legate de comportamentul consumatorilor, care au făcut ca diferența dintre serviciile tradiționale și cele la cerere să nu mai fie așa de clară.

În Rezoluția sa din 19 ianuarie 2016 referitoare la pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală, în Rezoluția sa din 12 martie 2014 referitoare la Pregătirea pentru convergența deplină a lumii audiovizuale, în Rezoluția sa din 4 iulie 2013 privind televiziunea conectată și în Rezoluția sa din 22 mai 2013 privind aplicarea Directivei SMAV, Parlamentul European a recomandat Comisiei să actualizeze directiva, dând indicații clare cu privire la o astfel de revizuire.

Prin urmare, raportoarele au salutat inițiativa Comisiei de a propune o astfel de revizuire în acest moment crucial pentru serviciile audiovizuale.

Principalele aspecte pe care raportoarele ar dori să le abordeze sunt următoarele:

I. Convergența mass-media: alinierea dispozițiilor privind serviciile liniare și neliniare, articolele -2 – -2f

Scopul revizuirii directivei este de a adapta normele în vigoare la convergența sporită a piețelor și tehnologiilor mass-media din Europa. Domeniul de aplicare al directivei a fost extins pentru a include nu numai serviciile tradiționale de radiodifuziune și la cerere, ci și serviciile de platformă de partajare a materialelor video și materialele video generate de utilizatori.

Pentru a alinia dispozițiile privind aceste servicii și a crea condiții de concurență cu adevărat echitabile, capitolul I a fost restructurat pentru a stabili norme comune pentru serviciile mass-media audiovizuale, serviciile de platformă de partajare a materialelor video și materialele video generate de utilizatori. Dispozițiile din acest capitol se aplică în același mod tuturor serviciilor acoperite de domeniul de aplicare al directivei. Au fost introduse șapte articole noi (amendamentele 32 - 38), acestea reunind mai multe articole din directiva în vigoare și propunerea privind:

-  incitarea la violență sau ură, discriminarea (articolul -2);

-  protejarea minorilor de conținutul dăunător (articolul -2a);

-  comunicările comerciale audiovizuale, sponsorizarea (articolul -2b) și poziționarea de produse (articolul -2c);

-  protejarea operelor cinematografice (articolul -2d);

-  drepturile de informare ale beneficiarilor unui serviciu (articolul -2e);

-  coreglementarea și autoreglementarea și codurile de conduită (articolul -2f).

Aceste modificări ale structurii directivei au un rol esențial pentru obținerea unui nivel mai ridicat de aliniere între serviciile liniare și cele neliniare. Directiva ia astfel în considerare realitățile convergenței actuale ale mass-media, stabilind, totodată, norme echitabile privind concurența de pe piețele de media. Având în vedere schimbările majore legate de comportamentul consumatorilor și de consumul de conținut și pentru a asigura, pe de-o parte, un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și, pe de altă parte, condiții de concurență cu adevărat echitabile, ar trebui stabilite aceleași cerințe minime pentru toate serviciile audiovizuale, adică serviciile mass-media audiovizuale, precum și materialele video sponsorizate generate de utilizatori sau materialele video generate de utilizatori.

II. Protecția minorilor

Raportoarele doresc menținerea unui nivel ridicat de protecție a minorilor prin păstrarea unui nivel progresiv de protecție în funcție de gravitatea unei posibile încălcări a normelor, astfel cum se menționează la articolul -2 alineatul (1) litera (b) și alineatul (2) (amendamentul 32).

Raportoarele doresc să sublinieze că există metode tehnice de identificare a materialelor video cu conținut dăunător și de eliminare a acestora. Cu toate acestea, astfel de instrumente nu trebuie să limiteze libertățile în materie de comunicare. Se aplică, prin urmare, principiul bazat pe notificare și retragere, menționat la articolul 14 și la articolul 15 din Directiva 2000/31/CE (Directiva privind comerțul electronic).

III. Codurile de conduită pentru coreglementare și autoreglementare

Raportoarele nu susțin propunerea Comisiei privind armonizarea deplină prin coreglementare și autoreglementare cu privire la serviciile de platformă de partajare a materialelor video. Având în vedere că obiectivul directivei constă în simpla coordonare a politicilor naționale, se creează un nivel minim de armonizare, care permite statelor membre să stabilească norme mai stricte.

Pentru a asigura coerența, la articolul -2f (amendamentul 38) se prevede aplicarea unor coduri de conduită pentru coreglementare și autoreglementare. În cazul în care un stat membru a dovedit că un cod de conduită nu este eficient, acesta are libertatea de a pune în aplicare o serie de legi privind chestiunea în cauză.

IV. Normele cantitative referitoare la publicitate, comunicările comerciale și poziționarea de produse

Este nevoie de un grad mai ridicat de flexibilitate privind normele cantitative referitoare la publicitate.

În ceea ce privește durata maximă a spoturilor publicitare, este nevoie de mai multă flexibilitate, dar trebuie menținut și un nivel satisfăcător de protecție a consumatorilor. Limita zilnică propusă de 20 % ar putea expune telespectatorii la un volum prea mare de publicitate în timpul perioadei de maximă audiență. Prin urmare, raportoarele propun la articolul 23 alineatul (1) (amendamentul 77) ca în intervalul orar 20.00 - 23.00 să se aplice limite mai stricte, și anume de 20 % pentru perioada respectivă.

De asemenea, la noul articol -2c din directivă (amendamentul 35) ar trebui păstrată prevederea privind scoaterea exagerată în evidență în cadrul poziționării de produse.

Comunicările comerciale privind băuturile alcoolice, tutunul și produsele medicale ar trebui să fie în continuare limitate.

Limitările privind comunicările comerciale legate de nutriție ar trebui convenite și introduse în coduri de conduită pentru a asigura un grad mai ridicat de protecție.

V. Promovarea operelor audiovizuale europene

Raportoarele salută propunerea Comisiei de a consolida promovarea operelor audiovizuale europene. Furnizorii de servicii mass-media audiovizuale la cerere ar trebui să promoveze producția și distribuția de opere europene prin asigurarea faptului că propriile cataloage conțin o cotă minimă de opere europene de 30 % și că acestea sunt scoase suficient în evidență (amendamentul 75).

Raportoarele propun și la considerentul (21) (amendamentul 16) că statele membre ar trebui să se asigure că titularii de drepturi aflați sub jurisdicția lor încadrează ca atare în metadate conținutul audiovizual difuzat de aceștia care intră în categoria lucrărilor europene și îl pun la dispoziția furnizorilor de servicii, astfel încât aceștia să poată stabili cu ușurință care sunt lucrările europene.

VI. Grupul autorităților europene de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale (ERGA)

Raportoarele apreciază contribuția ERGA în calitate de organism de informare și consultare. Aceștia sunt însă de părere că, pentru a menține prerogativele statelor membre, acest organism nu ar trebuie să aibă competențe decizionale. Mai multe competențe ar trebui să i se confere, în schimb, comitetului de contact, înființat în temeiul articolului 29 din prezenta directivă (amendamentul 82).

Comitetul de contact ar trebui să fie singurul organism competent să ia decizii, inclusiv cu privire la avizele elaborate de ERGA. În acest sens, articolul -2f, articolul 2 alineatul (5b), articolul 3 alineatul (4), articolul 4 alineatul (1) și articolul 4 alineatul (3) (amendamentele 38, 42, 51, 54, 55, 56 și 57) se modifică în consecință.

VII. Accesibilitatea

Raportoarele propun ca dispozițiile legate de accesibilitate să fie păstrate în textul directivei. Articolul 7 din directiva în vigoare se modifică după cum urmează: furnizorii de servicii mass-media trebuie să depună mai multe eforturi privind accesibilitatea serviciilor pentru persoanele cu deficiențe de văz sau auz. O astfel de accesibilitate ar trebui asigurată până la sfârșitul lui 2027. Formularea propusă (amendamentul 67) ține seama de Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap, lăsând suficient spațiu de manevră privind modalitatea în care este îndeplinit acest obiectiv.

VIII. Alte aspecte

- Programele al căror public îl constituie într-o proporție semnificativă copiii

Raportoarele consideră că această noțiune, în forma sugerată de Comisie în propunerea sa, nu este nici clară, nici corectă din punct de vedere juridic, deoarece și o serie de programe care nu vizează în mod inițial copiii, cum ar fi evenimentele sportive sau concursurile muzicale televizate, pot intra în această categorie.

Raportoarele propun ca la considerentul 16 (amendamentul 12) și la articolele -2c și 10, precum și la articolul 33 alineatul (2) (amendamentele 35, 72 și 94) să se păstreze terminologia folosită în prezent „conținuturi al căror public îl constituie copiii” și „programe pentru copii”.

- Vizibilitatea corespunzătoare a serviciilor mass-media audiovizuale de interes general (articolul 9a)

Pentru a proteja pluralismul și diversitatea mass-media, statele membre au dreptul să ia măsuri pentru a asigura vizibilitatea corespunzătoare a serviciilor mass-media audiovizuale de interes general (amendamentul 70).

- Protejarea integrității de semnal a furnizorilor de servicii mass-media [considerentul (13a)]

Este extrem de important să se garanteze integritatea de semnal a furnizorilor de servicii mass-media. Părțile terțe, altele decât beneficiarii unui serviciu, nu ar trebui să poată modifica programele și serviciile fără acordul respectivului furnizor de servicii mass-media (amendamentul 10).


AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (1.2.2017)

destinat Comisiei pentru cultură și educație

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluția realităților pieței

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

Raportor pentru aviz: Herbert Dorfmann

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 25 mai 2016, Comisia European a publicat propunerea sa de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluția realităților pieței

Propunerea încearcă să răspundă schimbărilor survenite pe piață, în modelele de consum și în domeniul tehnologic din peisajul media audiovizual, ca urmare a gradului tot mai ridicat de convergență între televiziune și serviciile distribuite prin intermediul internetului. În UE, radiodifuziunea tradițională rămâne puternică în ceea ce privește audiența, veniturile din publicitate și investițiile în conținut (aproximativ 30 % din venituri). Totuși radiodifuzorii își extind activitățile online și noii actori care oferă conținut audiovizual prin intermediul internetului (de exemplu, furnizorii de servicii video la cerere și platformele de partajare a materialelor video) sunt din ce în ce mai puternici și concurează pentru același public. Cu toate acestea, transmisiile de televiziune, serviciile video la cerere și conținutul generat de utilizatori fac obiectul unor norme diferite și al unor niveluri diverse de protecție a consumatorilor.

Obiectivele generale ale propunerii sunt (1) consolidarea protecției minorilor și a consumatorilor, în general prin intermediul, în măsura în care este posibil, standardelor europene armonizate audiovizuale; (2) asigurarea unor condiții de concurență echitabile între societățile clasice de radiodifuziune și televiziune, serviciile mass-media audiovizuale la cerere și platformele de partajare a materialelor video și (3) simplificarea cadrului legislativ, în special în ceea ce privește comunicarea comercială.

Raportorul salută inițiativa Comisiei de a propune o revizuire a cadrului legislativ actual pentru toți furnizorii de servicii audiovizuale.

În ceea ce privește cadrul de reglementare, raportorul consideră că este esențial să se consolideze rolul codurilor de conduită pentru autoritățile de reglementare și solicită o mai mare armonizare în cadrul codurilor de conduită naționale, precum și dezvoltarea unor coduri de conduită ale Uniunii.

Raportorul subliniază, de asemenea, necesitatea de a găsi un echilibru între garantarea libertății de exprimare și protecția telespectatorilor, în special a telespectatorilor vulnerabili. Acest lucru este valabil în special pentru comunicațiile comerciale audiovizuale privind alimentele și băuturile cu un conținut ridicat de sare, zaharuri sau grăsimi sau băuturile alcoolice. Protecția telespectatorilor, în special a copiilor, trebuie să fie consolidată în mod eficient, în special prin utilizarea unor standarde și a unei terminologii uniforme în propunere. Limitarea comunicărilor comerciale neadecvate pentru minori și copii, precum și interzicerea poziționării de produse ar trebui să acopere toate programele pentru copii și conținutul al căror public îl constituie copiii, mai degrabă decât programele al căror public îl constituie într-o proporție semnificativă copiii.

Platformele de partajare a materialelor video și platformele de comunicare socială includ din ce în ce mai mult în ofertele lor materiale audiovizuale. Adesea, aceste servicii nu intră în domeniul de aplicare a DSMAV fie pentru că furnizorii nu controlează selecția și organizarea conținutului, fie pentru că scopul principal al acestora nu este de a oferi conținut audiovizual. Raportorul este de părere că platformele de partajare a materialelor video, care funcționează în prezent în temeiul unui regim mai puțin strict în temeiul Directivei privind comerțul electronic, ar trebui să fie incluse într-un mecanism obligatoriu de monitorizare prin care să se asigure că nu se încarcă conținut ilegal sau dăunător. Toate dispozițiile care vizează consolidarea protecției telespectatorilor vulnerabili ar trebui să includă un mecanism adecvat de monitorizare și aplicare.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru cultură și educație, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul     1

Propunere de directivă

Referirea 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1) și articolul 62,

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1), articolul 62 și articolul 168,

Amendamentul     2

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Ultima modificare substanțială a Directivei 89/552/CEE a Consiliului27, ulterior codificată prin Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului28, a fost efectuată în 2007, odată cu adoptarea Directivei 2007/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului29. De atunci, piața serviciilor mass-media audiovizuale a evoluat în mod semnificativ și rapid. Progresele tehnice permit noi tipuri de servicii și de experiențe ale utilizatorilor. Obiceiurile de vizionare, în special ale generațiilor mai tinere, s-au modificat în mod semnificativ. Deși ecranul principal al televizorului rămâne un instrument important pentru a face schimb de experiențe audiovizuale, o mare parte a publicului a trecut la alte dispozitive, portabile, pentru a viziona conținutul audiovizual. Conținutul TV tradițional reprezintă încă o mare parte din media zilnică a timpului de vizionare. Cu toate acestea, noi tipuri de conținut, cum ar fi materialele video scurte sau conținutul generat de utilizatori, devin tot mai importante și noi actori, inclusiv furnizorii de servicii video la cerere și platformele de partajare a materialelor video, sunt în prezent consacrați.

(1)  Ultima modificare substanțială a Directivei 89/552/CEE a Consiliului27, ulterior codificată prin Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului28, a fost efectuată în 2007, odată cu adoptarea Directivei 2007/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului29. De atunci, piața serviciilor mass-media audiovizuale a evoluat în mod semnificativ și rapid. Progresele tehnice permit noi tipuri de servicii și de experiențe ale utilizatorilor. Obiceiurile de vizionare, în special ale generațiilor mai tinere, s-au modificat în mod semnificativ. Deși ecranul principal al televizorului rămâne un instrument important pentru a face schimb de experiențe audiovizuale, o mare parte a publicului a trecut la alte dispozitive, portabile, pentru a viziona conținutul audiovizual. Conținutul TV tradițional reprezintă încă o mare parte din media zilnică a timpului de vizionare. Cu toate acestea, noi tipuri de conținut, cum ar fi materialele video scurte sau conținutul generat de utilizatori, devin tot mai importante și noi actori, inclusiv furnizorii de servicii video la cerere, rețelele sociale și platformele de partajare a materialelor video, sunt în prezent consacrați.

_________________

_________________

27 Directiva 89/552/CEE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 octombrie 1989 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau norme administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO L 298, 17.10.1989, p. 23).

27 Directiva 89/552/CEE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 octombrie 1989 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau norme administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO L 298, 17.10.1989, p. 23).

28 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).

28 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).

29 Directiva 2007/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivei 89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege și acte administrative ale statelor membre cu privire la desfășurarea activităților de difuzare a programelor de televiziune (JO L 332, 18.12.2007, p. 27).

29 Directiva 2007/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivei 89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege și acte administrative ale statelor membre cu privire la desfășurarea activităților de difuzare a programelor de televiziune (JO L 332, 18.12.2007, p. 27).

Amendamentul     3

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Directiva 2010/13/UE ar trebui să rămână aplicabilă numai serviciilor al căror scop principal este furnizarea de programe în scop informativ, de divertisment sau educativ. Cerința privind scopul principal ar trebui, de asemenea, să fie considerată ca fiind îndeplinită dacă serviciul are un conținut audiovizual și o formă care este disociabilă de activitatea principală a furnizorului serviciului, cum ar fi elementele autonome ale ziarelor online care prezintă programe audiovizuale sau materiale video generate de utilizatori, în cazul în care respectivele elemente pot fi considerate disociabile de activitatea lor principală. Serviciile oferite de mijloacele de comunicare sociale nu sunt incluse, cu excepția cazului în care acestea furnizează un serviciu care se încadrează în definiția unei platforme de partajare a materialelor video. Un serviciu ar trebui considerat ca fiind doar un complement indisociabil al activității principale ca urmare a legăturilor dintre oferta audiovizuală și activitatea principală. Ca atare, canalele sau orice alte servicii audiovizuale sub responsabilitatea editorială a unui furnizor pot constitui în sine servicii mass-media audiovizuale, chiar dacă acestea sunt oferite în cadrul unei platforme de partajare a materialelor video care se caracterizează prin lipsa responsabilității editoriale. În astfel de cazuri, va fi la latitudinea furnizorilor cu responsabilitate editorială să respecte dispozițiile prezentei directive.

(3)  Directiva 2010/13/UE ar trebui să rămână aplicabilă numai serviciilor al căror scop principal este furnizarea de programe în scop informativ, de divertisment sau educativ. Cerința privind scopul principal ar trebui, de asemenea, să fie considerată ca fiind îndeplinită dacă serviciul are un conținut audiovizual și o formă care este disociabilă de activitatea principală a furnizorului serviciului, cum ar fi elementele autonome ale ziarelor online care prezintă programe audiovizuale sau materiale video generate de utilizatori, în cazul în care respectivele elemente pot fi considerate disociabile de activitatea lor principală. Întrucât rețelele sociale sunt o modalitate importantă pentru consumatori de a accesa informații și întrucât acestea se bazează tot mai mult pe conținutul audiovizual generat sau furnizat de către utilizatorii lor, este necesar să se includă rețelele sociale în domeniul de aplicare al Directivei 2010/13/UE în cazul în care se încadrează în definiția unei platforme de partajare a materialelor video. Un serviciu ar trebui considerat ca fiind doar un complement indisociabil al activității principale ca urmare a legăturilor dintre oferta audiovizuală și activitatea principală. Ca atare, canalele sau orice alte servicii audiovizuale sub responsabilitatea editorială a unui furnizor pot constitui în sine servicii mass-media audiovizuale, chiar dacă acestea sunt oferite în cadrul unei platforme de partajare a materialelor video care se caracterizează prin lipsa responsabilității editoriale. În astfel de cazuri, va fi la latitudinea furnizorilor cu responsabilitate editorială să respecte dispozițiile prezentei directive.

Amendamentul     4

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  În comunicarea sa către Parlamentul European și Consiliu privind o mai bună legiferare pentru rezultate mai bune – O agendă a UE31, Comisia a subliniat faptul că, atunci când analizează soluții de politică, va avea în vedere atât mijloace de reglementare, cât și modalități bine concepute de altă natură, elaborate după modelul comunității de practici și al principiilor pentru o mai bună autoreglementare și coreglementare32. O serie de coduri instituite în domeniile coordonate de directivă s-au dovedit a fi bine concepute, în conformitate cu principiile pentru o mai bună autoreglementare și coreglementare. Existența unei protecții legislative a fost considerată un factor important de succes în promovarea conformității cu un cod de autoreglementare sau coreglementare. Este la fel de important ca aceste coduri să stabilească ținte și obiective specifice care să poată fi monitorizate și evaluate în mod regulat, transparent și independent. Sancțiunile progresive care mențin un element de proporționalitate sunt considerate de obicei ca fiind o abordare eficace în aplicarea unei scheme. Aceste principii ar trebui să fie urmate de coduri de autoreglementare și coreglementare adoptate în domeniile coordonate de prezenta directivă.

(7)  În comunicarea sa către Parlamentul European și Consiliu privind o mai bună legiferare pentru rezultate mai bune – O agendă a UE31, Comisia a subliniat faptul că, atunci când analizează soluții de politică, va avea în vedere atât mijloace de reglementare, cât și modalități bine concepute de altă natură, elaborate după modelul comunității de practici și al principiilor pentru o mai bună autoreglementare și coreglementare32. O serie de coduri instituite în domeniile coordonate de directivă s-au dovedit a fi bine concepute, în conformitate cu principiile pentru o mai bună autoreglementare și coreglementare, care pot constitui mijloace auxiliare sau complementare utile pentru acțiuni legislative. Existența unei protecții legislative a fost considerată un factor important de succes în promovarea conformității cu un cod de autoreglementare sau coreglementare. Este la fel de important ca aceste coduri să stabilească ținte și obiective specifice care să poată fi monitorizate și evaluate în mod regulat, transparent și independent. Sancțiunile progresive care mențin un element de proporționalitate sunt considerate de obicei ca fiind o abordare eficace în aplicarea unei scheme. Aceste principii ar trebui să fie urmate de coduri de autoreglementare și coreglementare adoptate în domeniile coordonate de prezenta directivă.

_________________

_________________

31 COM(2015) 215 final.

31 COM(2015)0215.

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Pentru a permite publicului, inclusiv părinților și copiilor, să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la conținutul care urmează să fie urmărit, este necesar ca furnizorii de servicii mass-media audiovizuale să ofere informații suficiente referitoare la conținutul care poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor. Acest lucru ar putea fi realizat, de exemplu, prin intermediul unui sistem de descriptori de conținut care să indice natura conținutului. Descriptorii de conținut ar putea fi furnizați prin mijloace scrise, grafice sau acustice.

(9)  Pentru a permite publicului, în special părinților și copiilor, să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la conținutul care urmează să fie urmărit, este necesar ca furnizorii de servicii mass-media audiovizuale, inclusiv furnizorii de platforme de partajare a materialelor video, să ofere toate informațiile necesare referitoare la conținutul care poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor. Acest lucru ar putea fi realizat, de exemplu, prin intermediul unui sistem de descriptori de conținut care să indice natura conținutului. Descriptorii de conținut ar putea fi furnizați prin mijloace scrise, grafice sau acustice.

Amendamentul     6

Propunere de directivă

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Dreptul persoanelor cu deficiențe și al persoanelor în vârstă de a participa la viața socială și culturală și de a fi integrate în cadrul acesteia este legat de furnizarea unor servicii mass-media audiovizuale accesibile. Prin urmare, statele membre ar trebui să ia măsuri adecvate și proporționale pentru a se asigura că furnizorii de servicii mass-media aflați sub jurisdicția lor caută în mod activ să asigure, cât mai curând posibil, accesibilitatea conținutului pentru persoanele cu deficiențe de vedere sau de auz.

Amendamentul     7

Propunere de directivă

Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9b)  Dispozițiile existente privind îmbunătățirea accesului la serviciile mass-media pentru persoanele cu deficiențe de vedere sau de auz ar trebui consolidate, pentru a asigura progresele și continuitatea eforturilor statelor membre și ale furnizorilor de servicii mass-media.

Amendamentul     8

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  La nivel național și internațional există anumite orientări în materie de nutriție recunoscute pe scară largă, cum ar fi modelul de profil nutrițional al Biroului regional pentru Europa al OMS, în vederea diferențierii produselor alimentare pe baza compoziției lor nutriționale în contextul publicității televizate adresate copiilor pentru aceste produse. Statele membre ar trebui încurajate să asigure faptul că aceste coduri de conduită de autoreglementare și coreglementare sunt utilizate pentru a reduce în mod eficace expunerea copiilor și a minorilor la comunicările comerciale audiovizuale privind produsele alimentare și băuturile cu un conținut ridicat de sare, zaharuri sau grăsimi ori care nu corespund în alt mod acestor orientări în materie de nutriție de la nivel național sau internațional.

(10)  La nivel național și internațional există anumite orientări în materie de nutriție recunoscute pe scară largă în vederea diferențierii produselor alimentare pe baza compoziției lor nutriționale în contextul publicității televizate adresate copiilor pentru aceste produse. Statele membre ar trebui încurajate să asigure faptul că aceste coduri de conduită de autoreglementare și coreglementare, precum inițiativa EU Pledge și alte măsuri elaborate în cadrul Platformei de acțiune a Comisiei privind alimentația, activitatea fizică și sănătatea, sunt utilizate pentru a reduce în mod eficace expunerea copiilor la comunicările comerciale audiovizuale privind produsele alimentare și băuturile cu un conținut ridicat de sare, zaharuri sau grăsimi ori care nu corespund în alt mod acestor orientări în materie de nutriție de la nivel național sau internațional.

Amendamentul     9

Propunere de directivă

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  În plus, statele membre ar trebui să se asigure că codurile de conduită de autoreglementare și coreglementare vizează reducerea în mod eficace a expunerii copiilor și a minorilor la comunicările comerciale audiovizuale privind promovarea jocurilor de noroc. La nivelul Uniunii și la nivel național, există anumite sisteme de coreglementare sau autoreglementare pentru promovarea practicării responsabile a jocurilor de noroc responsabile, inclusiv în comunicările comerciale audiovizuale. Aceste sisteme ar trebui încurajate în continuare, în special cele care au drept scop asigurarea faptului că mesajele privind practicarea responsabilă a jocurilor de noroc însoțesc comunicările comerciale audiovizuale pentru jocuri de noroc.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  În mod similar, statele membre ar trebui încurajate să asigure faptul că aceste coduri de conduită de autoreglementare și coreglementare sunt utilizate pentru a limita în mod eficace expunerea copiilor și a minorilor la comunicările comerciale audiovizuale pentru băuturi alcoolice. La nivelul Uniunii și la nivel național există anumite sisteme de coreglementare sau autoreglementare pentru comercializarea responsabilă a băuturilor alcoolice, inclusiv în comunicările comerciale audiovizuale. Aceste sisteme ar trebui încurajate în continuare, în special cele care au drept scop asigurarea faptului că mesajele privind consumul responsabil însoțesc comunicările comerciale audiovizuale pentru băuturi alcoolice.

(11)  În mod similar, statele membre ar trebui să asigure faptul că aceste coduri de conduită de autoreglementare și coreglementare sunt utilizate pentru a limita în mod eficace expunerea copiilor și a minorilor la comunicările comerciale audiovizuale pentru băuturi alcoolice. La nivelul Uniunii și la nivel național există anumite sisteme de coreglementare sau autoreglementare pentru comercializarea responsabilă a băuturilor alcoolice, inclusiv în comunicările comerciale audiovizuale. Aceste sisteme ar trebui încurajate în continuare, în special cele care au drept scop asigurarea faptului că mesajele privind consumul responsabil însoțesc comunicările comerciale audiovizuale pentru băuturi alcoolice.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Pentru a elimina obstacolele din calea liberei circulații a serviciilor transfrontaliere în cadrul Uniunii, este necesar să se asigure eficacitatea măsurilor de autoreglementare și coreglementare care vizează, în special, protejarea consumatorilor sau a sănătății publice. Dacă sunt bine aplicate și monitorizate, codurile de conduită la nivelul Uniunii ar putea fi o bună modalitate de a asigura o abordare mai coerentă și mai eficace.

(12)  Pentru a elimina obstacolele din calea liberei circulații a serviciilor transfrontaliere în cadrul Uniunii, este necesar să se asigure eficacitatea măsurilor de autoreglementare și coreglementare care vizează, în special, protejarea consumatorilor sau a sănătății publice. Dacă sunt bine aplicate și monitorizate, codurile de conduită la nivelul Uniunii ar trebui să asigure o abordare mai coerentă și mai eficace.

Amendamentul     12

Propunere de directivă

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Statele membre ar trebui să elaboreze un cadru pentru perioadele de audiență maximă. Acest cadru ar trebui fie utilizat la aplicarea dispozițiilor referitoare la protecția minorilor din prezenta directivă.

Amendamentul   13

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Piața transmisiilor de televiziune a evoluat și este nevoie de o mai mare flexibilitate în ceea ce privește comunicările comerciale audiovizuale, în special pentru normele cantitative referitoare la serviciile mass-media audiovizuale liniare, poziționarea de produse și sponsorizarea. Apariția unor noi servicii, inclusiv fără publicitate, a dus la o paletă mai largă de opțiuni pentru public, care poate trece cu ușurință la alte oferte.

eliminat

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Nu ar trebui să se admită poziționarea de produse în programele de știri și de actualități, în programele dedicate consumatorilor, în programele religioase și în programele al căror public îl constituie într-o proporție semnificativă copiii. În special, dovezile arată că poziționarea de produse și mesajele publicitare încorporate pot afecta comportamentul copiilor, deoarece adesea aceștia nu sunt în măsură să recunoască un conținut comercial. Prin urmare, este necesar să se interzică în continuare poziționarea de produse în cadrul programelor al căror public îl constituie într-o proporție semnificativă copiii. Programele dedicate consumatorilor sunt programe care oferă consiliere publicului sau care conțin prezentări privind achiziționarea de produse și servicii. Autorizarea poziționării de produse în cadrul unor astfel de programe ar estompa distincția dintre publicitate și conținut editorial din perspectiva publicului care se poate aștepta la o prezentare reală și onestă a produselor sau a serviciilor în cadrul unor astfel de programe.

(16)  Nu ar trebui să se admită poziționarea de produse în programele de știri și de actualități, în programele dedicate consumatorilor, în programele religioase și în programele pentru copii, precum și în conținuturile destinate copiilor. În special, dovezile arată că poziționarea de produse și mesajele publicitare încorporate pot afecta comportamentul copiilor, deoarece adesea aceștia nu sunt în măsură să recunoască un conținut comercial. Prin urmare, este necesar să se interzică în continuare poziționarea de produse în cadrul programelor și conținuturilor destinate copiilor. Programele dedicate consumatorilor sunt programe care oferă consiliere publicului sau care conțin prezentări privind achiziționarea de produse și servicii. Autorizarea poziționării de produse în cadrul unor astfel de programe ar estompa distincția dintre publicitate și conținut editorial din perspectiva publicului care se poate aștepta la o prezentare reală și onestă a produselor sau a serviciilor în cadrul unor astfel de programe.

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Au apărut noi provocări, în special în ceea ce privește platformele de partajare a materialelor video, pe care utilizatorii – în special minorii – consumă din ce în ce mai mult conținut audiovizual. În acest context, conținutul dăunător și discursurile de incitare la ură stocate pe platformele de partajare a materialelor video au suscitat tot mai multe preocupări. Este necesar, pentru a-i proteja pe minori de conținutul dăunător și pe toți cetățenii de conținutul care cuprinde incitări la violență sau la ură, să se stabilească norme proporționale cu privire la aceste aspecte.

(26)  Au apărut noi provocări, în special în ceea ce privește platformele de partajare a materialelor video și rețelele sociale, pe care utilizatorii – în special minorii – consumă din ce în ce mai mult conținut audiovizual. În acest context, conținutul dăunător și discursurile de incitare la ură stocate pe platformele de partajare a materialelor video au suscitat tot mai multe preocupări. Este necesar, pentru a-i proteja pe minori de conținutul dăunător și pe toți cetățenii de conținutul care cuprinde incitări la violență, ură, sau terorism să se stabilească norme efective și mecanisme de monitorizare cu privire la aceste aspecte.

Amendamentul     16

Propunere de directivă

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  O parte importantă a conținutului stocat pe platformele de partajare a materialelor video nu se află sub responsabilitatea editorială a furnizorului platformei de partajare a materialelor video. Totuși, acești furnizori stabilesc, de regulă, modul de organizare a conținutului, și anume a programelor sau a materialelor video generate de utilizatori, inclusiv prin mijloace automate sau algoritmi. Prin urmare, acești furnizori ar trebui să aibă obligația de a lua măsurile corespunzătoare pentru a-i proteja pe minori de conținutul care le poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală și pentru a-i proteja pe toți cetățenii de incitare la violență sau la ură împotriva unui grup de persoane sau a unui membru al unui astfel de grup, definit prin referire la sex, rasă, culoare, religie, descendență sau origine națională ori etnică.

(28)  O parte importantă a conținutului stocat pe platformele de partajare a materialelor video sau pe rețelele sociale nu se află sub responsabilitatea editorială a furnizorului platformei de partajare a materialelor video. Totuși, acești furnizori stabilesc, de regulă, modul de organizare a conținutului, și anume a programelor sau a materialelor video generate de utilizatori, inclusiv prin mijloace automate sau algoritmi. Prin urmare, acești furnizori au obligația de a lua măsuri eficace pentru a-i proteja pe minori de conținutul care le poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală și pentru a-i proteja pe toți cetățenii de incitare la terorism, violență sau la ură împotriva unui grup de persoane sau a unui membru al unui astfel de grup, definit prin referire la sex, rasă, culoare, religie, descendență sau origine națională ori etnică.

Amendamentul     17

Propunere de directivă

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Atunci când se iau măsurile corespunzătoare pentru a-i proteja pe minori de conținutul dăunător și pe toți cetățenii de conținutul care cuprinde incitări la violență sau la ură, în conformitate cu prezenta directivă, drepturile fundamentale aplicabile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene ar trebui să fie atent echilibrate. Acest fapt se referă în special, după caz, la dreptul la respectarea vieții private și de familie și la protecția datelor cu caracter personal, la libertatea de exprimare și de informare, la libertatea de a desfășura o activitate comercială, la interzicerea discriminării și la drepturile copilului.

(31)  Atunci când se iau măsurile corespunzătoare pentru a-i proteja pe minori de conținutul dăunător și pe toți cetățenii de conținutul care cuprinde incitări la terorism, la violență sau la ură, în conformitate cu prezenta directivă, drepturile fundamentale aplicabile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene ar trebui să fie atent echilibrate. Statele membre ar trebui să se asigure că furnizorii de servicii mass-media țin seama de principiile fundamentale aplicabile. Acest fapt se referă în special, după caz, la dreptul la respectarea vieții private și de familie și la protecția datelor cu caracter personal, la dreptul la proprietate privată, la libertatea de exprimare și de informare, la libertatea de a desfășura o activitate comercială, la interzicerea discriminării și la drepturile copilului.

Amendamentul     18

Propunere de directivă

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Autoritățile de reglementare ale statelor membre pot ajunge la gradul necesar de independență structurală numai în cazul în care sunt instituite ca entități juridice distincte. Prin urmare, statele membre ar trebui să garanteze independența autorităților naționale de reglementare, deopotrivă față de guvern, organisme publice și industrie, în vederea asigurării imparțialității deciziilor acestora. Cerința respectivă de independență nu ar trebui să afecteze posibilitatea statelor membre de a institui autorități de reglementare care să aibă competențe de supraveghere asupra unor sectoare diferite, cum ar fi audiovizualul și telecomunicațiile. Autoritățile naționale de reglementare ar trebui să dețină competențele de asigurare a respectării normelor și resursele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în ceea ce privește personalul, expertiza și mijloacele financiare. Activitățile autorităților naționale de reglementare instituite în temeiul prezentei directive ar trebui să asigure respectarea obiectivelor pe care le reprezintă pluralismul mass-mediei, diversitatea culturală, protecția consumatorilor, piața internă și promovarea concurenței loiale.

(33)  Autoritățile de reglementare ale statelor membre pot ajunge la gradul necesar de independență structurală numai în cazul în care sunt instituite ca entități juridice distincte. Prin urmare, statele membre ar trebui să garanteze independența autorităților naționale de reglementare, deopotrivă față de guvern, organisme publice și industrie, în vederea asigurării independenței și, astfel, a imparțialității deciziilor acestora. Cerința respectivă de independență nu ar trebui să afecteze posibilitatea statelor membre de a institui autorități de reglementare care să aibă competențe de supraveghere asupra unor sectoare diferite, cum ar fi audiovizualul și telecomunicațiile. Autoritățile naționale de reglementare ar trebui să dețină competențele de asigurare a respectării normelor și resursele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în ceea ce privește personalul, expertiza și mijloacele financiare. Activitățile autorităților naționale de reglementare instituite în temeiul prezentei directive ar trebui să asigure respectarea obiectivelor pe care le reprezintă pluralismul mass-mediei, diversitatea culturală, protecția consumatorilor, piața internă și promovarea concurenței loiale.

Amendamentul     19

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Directiva 2010/13/UE

Articolul 1 – alineatul 1 – litera aa – punctul i

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  serviciul constă în stocarea unui volum mare de programe sau de materiale video generate de utilizatori, pentru care furnizorul platformei de partajare a materialelor video nu are responsabilitate editorială;

(i)  serviciul constă în stocarea sau punerea la dispoziție a unui volum mare de programe sau de materiale video generate de utilizatori, pentru care furnizorul platformei de partajare a materialelor video nu are responsabilitate editorială;

Amendamentul     20

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c

Directiva 2010/13/UE

Articolul 1 – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  «program» înseamnă o serie de imagini în mișcare cu sau fără sunet care constituie un articol individual în cadrul unei grile sau al unui catalog realizat de un furnizor de servicii mass-media, inclusiv filme artistice de lung metraj, materiale video de scurtă durată, evenimente sportive, comedii de situație, documentare, programe pentru copii și piese de teatru;”;

(b)  «program» înseamnă o serie de imagini în mișcare cu sau fără sunet care constituie un articol individual în cadrul unei grile sau al unui catalog realizat de un furnizor de servicii mass-media, inclusiv filme artistice de lung metraj, materiale video de scurtă durată, evenimente sportive, comedii de situație, documentare, programe pentru copii, emisiuni de divertisment și reality-show-uri și piese de teatru;

Justificare

Fiind vorba de programe de difuzare vizate de restricții sau adaptări publicitare, este necesar să se extindă definiția noțiunii „program” la programele pentru familie, precum emisiunile de divertisment și reality-show-urile, al căror public îl constituie atât adulții, cât și copiii.

Amendamentul     21

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 2010/13/UE

Articolul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre asigură prin mijloace corespunzătoare faptul că serviciile mass-media audiovizuale prestate de furnizorii de servicii mass-media aflați sub jurisdicția lor nu conțin nicio incitare la violență sau la ură împotriva unui grup de persoane sau a unui membru al unui astfel de grup, definit prin referire la sex, origine rasială sau etnică, religie ori credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

Statele membre asigură prin mijloace corespunzătoare faptul că serviciile mass-media audiovizuale prestate de furnizorii de servicii mass-media aflați sub jurisdicția lor nu conțin nicio incitare la terorism, la violență sau la ură împotriva unui grup de persoane sau a unui membru al unui astfel de grup, definit prin referire la sex, origine rasială sau etnică, religie ori credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

Amendamentul     22

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Directiva 2010/13/UE

Articolul 6a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.   Statele membre se asigură că furnizorii de servicii mass-media audiovizuale oferă publicului informații suficiente cu privire la conținutul care poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor. În acest scop, statele membre pot utiliza un sistem de descriptori care indică natura conținutului unui serviciu mass-media audiovizual.

1.   Statele membre se asigură că furnizorii de servicii mass-media audiovizuale și furnizorii de platforme de partajare a materialelor video oferă efectiv publicului informații clare, înaintea programului și în timpul acestuia, precum și înainte și după orice întrerupere de program, cu privire la conținutul care îi poate afecta sau deranja pe minori și care, în special, poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a acestora. În acest scop, statele membre utilizează un sistem de descriptori care indică natura conținutului unui serviciu mass-media audiovizual.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Directiva 2010/13/UE

Articolul 6a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.   Comisia și ERGA încurajează furnizorii de servicii mass-media să facă schimb de cele mai bune practici privind sistemele de coreglementare în întreaga Uniune. Dacă este cazul, Comisia facilitează elaborarea unor coduri de conduită ale Uniunii.

3.   Comisia și ERGA încurajează furnizorii de servicii mass-media să facă schimb de cele mai bune practici privind sistemele de coreglementare în întreaga Uniune. Dacă este necesar, Comisia și ERGA elaborează și promovează adoptarea unor coduri de conduită ale Uniunii.

Amendamentul     24

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10

Directiva 2010/13/UE

Articolul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Articolul 7 se elimină.

(10)  Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Statele membre adoptă măsuri pentru a se asigura că serviciile oferite de furnizorii de servicii mass-media aflați sub jurisdicția lor sunt făcute treptat accesibile persoanelor cu handicap vizual sau auditiv, în conformitate cu obligațiile lor stabilite în Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD).

 

Statele membre impun radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția lor să difuzeze evenimentele de importanță majoră pentru societate într-o manieră accesibilă pentru persoanele cu limitări funcționale, inclusiv pentru persoanele cu handicap.”

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera -a (nouă)

Directiva 2010/13/UE

Articolul 9 – alineatul 1 – litera e

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-a)   la alineatul (1), litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)  comunicațiile audiovizuale destinate comercializării de băuturi alcoolice nu vizează în mod special minorii și nu încurajează consumul excesiv al băuturilor respective; ”

„(e)  expunerea copiilor și a minorilor la comunicările comerciale audiovizuale pentru băuturi alcoolice este redusă la minimum, iar aceste comunicări nu încurajează consumul excesiv al băuturilor respective și nu însoțesc un program ce vizează copiii, sub forma unei pauze publicitare în timpul, imediat înainte sau imediat după un astfel de program și nu sunt incluse într-un astfel de program; de asemenea, acestea sunt interzise în timpul orelor de vârf pentru publicul reprezentat de copii;

Amendamentul     26

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera -aa (nouă)

Directiva 2010/13/UE

Articolul 9 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-aa)  la alineatul (1), se introduce următoarea literă:

 

„(fa)  comunicările comerciale audiovizuale privind serviciile de jocuri de noroc nu vizează în mod special minorii și conțin un mesaj clar în care se indică vârsta minimă sub care nu sunt permise jocurile de noroc.”

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a (nouă)

Directiva 2010/13/UE

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre și Comisia încurajează elaborarea unor coduri de conduită de autoreglementare și coreglementare referitoare la comunicările comerciale audiovizuale inadecvate care însoțesc programele al căror public îl constituie într-o proporție semnificativă copiii sau care sunt incluse în aceste programe, privind produsele alimentare și băuturile care conțin nutrienți și substanțe cu efect nutrițional sau fiziologic al căror consum excesiv nu este recomandat în regimul alimentar global, în special grăsimi, acizi grași trans, sare sau sodiu și zaharuri.

Statele membre se asigură că comunicările comerciale privind produse alimentare și băuturi nealcoolice cu un conținut ridicat de grăsimi, sare sau zaharuri nu însoțesc și nu sunt incluse în programele care vizează copii sau programele difuzate în timpul orelor de vârf pentru publicul reprezentat de copii. Statele membre se asigură, de asemenea, că furnizorii de platforme de partajare a materialelor video iau măsurile adecvate pentru a preveni ca astfel de comunicări comerciale audiovizuale să însoțească conținuturi al căror public îl constituie copiii sau să fie incluse în acestea.

Amendamentul     28

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera aa (nouă)

Directiva 2010/13/UE

Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  se introduce următorul alineat:

 

„2a. În scopurile alineatului (1) literele (e) și (ea), statele membre stabilesc orele de vârf pentru publicul reprezentat de copii pe teritoriul lor, în funcție de situația lor națională.”

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b

Directiva 2010/13/UE

Articolul 9 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.   Statele membre și Comisia încurajează elaborarea unor coduri de conduită de autoreglementare și coreglementare privind comunicările comerciale audiovizuale inadecvate pentru băuturile alcoolice. Aceste coduri ar trebui utilizate pentru a limita în mod eficace expunerea minorilor la comunicările comerciale audiovizuale pentru băuturile alcoolice.

3.   Statele membre adoptă măsuri pentru a reduce la minimum expunerea minorilor la comunicările comerciale pentru băuturile alcoolice. Fără a aduce atingere adoptării de măsuri de reglementare, statele membre și Comisia încurajează dezvoltarea unor inițiative de autoreglementare și coreglementare, inclusiv a unor coduri de conduită, pentru a reduce în continuare la minimum expunerea minorilor la astfel de comunicări comerciale, care însoțesc programe al căror public îl constituie într-o proporție semnificativă copiii sau care sunt incluse în astfel de programe.

Amendamentul     30

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b

Directiva 2010/13/UE

Articolul 9 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Statele membre și Comisia asigură elaborarea unor coduri de conduită de coreglementare privind comunicările comerciale audiovizuale inadecvate pentru jocurile de noroc. Aceste coduri de conduită sunt utilizate pentru a limita în mod eficace expunerea minorilor la comunicările comerciale audiovizuale pentru jocurile de noroc.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b

Directiva 2010/13/UE

Articolul 9 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.   Comisia și ERGA încurajează schimbul de cele mai bune practici privind sistemele de autoreglementare și coreglementare în întreaga Uniune. Dacă se consideră că acest lucru este oportun, Comisia facilitează elaborarea unor coduri de conduită ale Uniunii.

4.   Comisia și ERGA asigură schimbul de cele mai bune practici privind sistemele de autoreglementare și coreglementare în întreaga Uniune. Dacă este necesar, Comisia și ERGA elaborează și promovează adoptarea unor coduri de conduită ale Uniunii.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13

Directiva 2010/13/UE

Articolul 11 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.   Poziționarea de produse se admite în toate serviciile mass-media audiovizuale, cu excepția programelor de știri și de actualități, a programelor dedicate consumatorilor, a programelor religioase și a programelor al căror public îl constituie într-o proporție semnificativă copiii.

2.   Poziționarea de produse se admite în toate serviciile mass-media audiovizuale, cu excepția programelor de știri și de actualități, a programelor dedicate consumatorilor, a programelor religioase, a programelor pentru copii și conținuturi al căror public îl constituie copiii.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14

Directiva 2010/13/UE

Articolul 12 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a garanta că programele oferite de furnizorii de servicii mass-media aflați sub jurisdicția lor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor sunt puse la dispoziție numai într-un mod care să asigure că, în mod normal, minorii nu le vor auzi sau vedea. Printre măsurile respective se pot număra selectarea orei de difuzare, instrumente de verificare a vârstei sau alte măsuri tehnice. Acestea sunt proporționale cu potențialele efecte negative ale programului.

Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a garanta că programele oferite de furnizorii de servicii mass-media aflați sub jurisdicția lor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor sunt puse la dispoziție numai într-un mod care să asigure că minorii nu le vor auzi sau vedea. Printre măsurile respective se pot număra selectarea orei de difuzare, instrumente de verificare a vârstei sau alte măsuri tehnice. Acestea sunt proporționale cu potențialele efecte negative ale programului. Comisia și ERGA elaborează standarde tehnice în acest sens și asigură un mecanism efectiv de punere în aplicare.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19

Directiva 2010/13/UE

Articolul 28 a – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fără a aduce atingere articolelor 14 și 15 din Directiva 2000/31/CE, statele membre se asigură că furnizorii de platforme de partajare a materialelor video iau măsuri corespunzătoare pentru:

1.  Fără a aduce atingere articolelor 14 și 15 din Directiva 2000/31/CE, statele membre se asigură că furnizorii de platforme de partajare a materialelor video iau măsuri toate măsurile necesare pentru:

Amendamentul     35

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19

Directiva 2010/13/UE

Articolul 28 a – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  a-i proteja pe toți cetățenii de conținutul care cuprinde incitare la violență sau la ură împotriva unui grup de persoane ori a unui membru al unui astfel de grup, definit prin referire la sex, rasă, culoare, religie, descendență sau origine națională ori etnică.

(b)  a-i proteja pe toți cetățenii de conținutul care cuprinde incitare la terorism, la violență sau la ură împotriva unui grup de persoane ori a unui membru al unui astfel de grup, definit prin referire la sex, rasă, culoare, religie, descendență sau origine națională ori etnică.

Amendamentul     36

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19

Directiva 2010/13/UE

Articolul 28a – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că programele oferite de furnizorii de platforme de partajare a materialelor video aflați sub jurisdicția lor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor sunt puse la dispoziție numai într-un mod care să asigure că, în mod normal, minorii nu le vor auzi sau vedea.

 

Printre măsurile respective, se pot număra instrumente de verificare a vârstei sau alte măsuri tehnice. Acestea sunt proporționale cu potențialele efecte negative ale programului.

 

Conținutul cel mai dăunător, cum ar fi violența nejustificată și pornografia, face obiectul celor mai stricte măsuri, cum ar fi criptarea și sistemele eficace de control parental.

Justificare

Amendamentul vizează consolidarea protecției minorilor în contextul platformelor de partajare a materialelor video.

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19

Directiva 2010/13/UE

Articolul 28a – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

După caz, aceste măsuri constau în:

Comisia și ERGA elaborează standarde tehnice în acest sens și asigură un mecanism efectiv de punere în aplicare. După caz, aceste măsuri constau în:

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19

Directiva 2010/13/UE

Articolul 28a – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Comisia și ERGA încurajează furnizorii de platforme de partajare a materialelor video să facă schimb de cele mai bune practici privind sistemele de coreglementare în întreaga Uniune. Dacă este cazul, Comisia facilitează elaborarea unor coduri de conduită ale Uniunii.

7.  Comisia și ERGA încurajează furnizorii de platforme de partajare a materialelor video să facă schimb de cele mai bune practici privind sistemele de coreglementare în întreaga Uniune. Dacă este necesar, Comisia și ERGA elaborează și promovează adoptarea unor coduri de conduită ale Uniunii.

Amendamentul     39

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23

Directiva 2010/13/UE

Articolul 33 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până cel mai târziu la [data – cel mult patru ani de la adoptare] și, ulterior, la fiecare trei ani, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind aplicarea prezentei directive.

Până cel mai târziu la [data – cel mult patru ani de la adoptare] și, ulterior, la fiecare trei ani, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind aplicarea prezentei directive. Raportul evaluează eficacitatea practicilor de autoreglementare și coreglementare în toate statele membre, în special având în vedere practicile publicitare atunci când sunt vizați copiii și familiile. În cazul în care raportul concluzionează că codurile de conduită de autoreglementare privind comunicările comerciale audiovizuale, de exemplu pentru produse alimentare nesănătoase și băuturi îndulcite, nu au asigurat rezultatele așteptate în ceea ce privește reducerea la minimum a expunerii copiilor și minorilor la astfel de comunicări comerciale audiovizuale, Comisia prezintă o propunere de reglementare cu privire la această chestiune specifică.

Justificare

Este important să se stabilească o clauză privind revizuirea, în special în cazul practicilor publicitare, pentru a proteja în mod adecvat drepturile, sănătatea și bunăstarea copiilor.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluțiile de pe piață

Referințe

COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

CULT

9.6.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ENVI

9.6.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Herbert Dorfmann

14.7.2016

Examinare în comisie

29.11.2016

 

 

 

Data adoptării

31.1.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

7

30

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, Inés Ayala Sender, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tibor Szanyi, Tiemo Wölken

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Dieter-Lebrecht Koch, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández


AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (19.12.2016)

destinat Comisiei pentru cultură și educație

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluția realităților pieței

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

Raportoare pentru aviz: Emma McClarkin

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Începând cu 2010, Directiva serviciilor mass-media audiovizuale (Directiva 2010/13/UE) a asigurat un cadru de reglementare solid care a încurajat sectorul cultural și pe cel de creație și a protejat consumatorii vulnerabili, precum minorii, printr-o abordare de minimă armonizare față de standardele privind sectorul european al serviciilor mass-media audiovizuale.

Având în vedere tehnologiile noi, cererea din partea consumatorilor și trecerea continuă aferentă de la metodele liniare de radiodifuziune la cele neliniare, revizuirea DSMAV vizează crearea unor condiții de concurență echitabile pentru a permite radiodifuzorilor și producătorilor de conținut care folosesc atât tehnologiile noi, cât și pe cele tradiționale să concureze, să protejeze, să distribuie și să investească în conținutul cultural.

Domeniul de aplicare

Raportoarea consideră că este extrem de important ca nicio extindere a domeniului de aplicare, în special cu privire la platformele de partajare a materialelor video, să nu încalce Directiva 2000/31/CE (Directiva privind comerțul electronic) și toate extinderile să fie specifice numai sectorului audiovizual. Parametrii actuali ai DSMAV sunt utili deoarece includ deja multe tehnologii noi printr-o definiție care se concentrează mai mult pe tipul de produs și nu pe mijlocul de difuzare.

Orice extindere a domeniului de aplicare trebuie să asigure respectarea aceluiași standard de protecție. Din punct de vedere geografic, domeniul de aplicare al reglementării în vigoare este în continuare adecvat și duce la o piață unică solidă pentru serviciile de radiodifuziune.

Definiții

În general, definițiile folosite în prezent prevăzute în Directiva 2010/13/UE sunt în continuare aplicabile. Specifică faptul că, în cazul în care există o convergență a mass-media, este util să se facă o diferență între conținutul care implică responsabilitate editorială și cel care nu implică o astfel de responsabilitate. Astfel este împiedicată încălcarea Directivei privind comerțul electronic, menținând astfel interpretarea regimului privind răspunderea furnizorilor intermediari de servicii.

Țara de origine

Principiul țării de origine reprezintă coloana vertebrală a acestei reglementări și orice demers de a schimba acest lucru ar fi contraproductiv pentru sectorul serviciilor mass-media audiovizuale, piața unică și capacitatea de a distribui conținut la nivel transfrontalier. Principiul țării de origine reduce sarcina în materie de reglementare pentru radiodifuzori și prevede o responsabilitate legală și editorială clară a proprietarilor conținutului.

Propunerea Comisiei de a permite aplicarea unor taxe naționale pentru difuzarea de conținuturi la nivel transfrontalier este contrară principiului țării de origine și reprezintă un prim pas către o abordare bazată pe țara de destinație. Din acest motiv, raportoarea a eliminat această prevedere din acest proiect de aviz al Comisiei IMCO. Comisia IMCO trebuie să își ia angajamentul de a respecta principiul țării de origine, deoarece acesta are un rol fundamental pentru o serie de reglementări ce țin de competența Comisiei IMCO, în special Directiva 2000/31/CE.

Cu toate acestea, trebuie abordate preocupările legate de eludarea normelor naționale prin aplicarea principiului țării de origine. Prin urmare, ar trebui analizată în continuare posibilitatea consolidării cooperării și a creării unor mecanisme naționale de recurs mai solide și mai rapide.

Normele privind comunicările comerciale

Deși, pe de-o parte, creșterea flexibilității în legătură cu normele privind comunicările comerciale este binevenită, pe de altă parte, modificările aduse acestor prevederi nu ar trebui să reducă gradul de protecție a consumatorilor. Salutăm eliminarea „scoaterii justificate în evidență” cu privire la plasarea de produse, deoarece ambiguitatea în materie de reglementare a acestui termen a limitat, în trecut, capacitatea radiodifuzorilor de a folosi acest flux de venituri comerciale.

Creșterea flexibilității cu privire la minutaj și limitele de ordin cantitativ nu țin însă cont de diversele moduri în care sunt finanțate anunțurile publicitare la nivelul întregii UE în ceea ce privește atât impactul, cât și numărul de minute. Această măsură nu va duce însă la creșterea cheltuielilor cu publicitatea pentru radiodifuziunea liniară. Această flexibilitate va avea ca rezultat ore de maximă audiență congestionate, slăbirea impactului publicității, apariția unor perioade de saturație în detrimentul consumatorilor. Acest proiect de aviz elimină, în interesul consumatorilor, măsurile menite să dereglementeze minutajul publicității.

Operele europene

Raportoarea consideră că, deși promovarea operelor europene ar trebui încurajată, abordarea adoptată ar trebui să fie una dictată de piață și să nu prevadă scoaterea în evidență sau vizibilitatea conținutului. Folosirea cotelor ar trebui limitată și nu ar trebui sub nicio formă să depășească propunerile Comisiei. Cotele mai mari și normele mai specifice seamănă cu protecționismul legat de piețele culturale și nu țin cont de piața mondială mai largă, din care face parte piața unică digitală a UE. Investițiile în conținutul european cresc la maximum atunci când sunt generate prin concurență și cererea de pe piață, nu de praguri de referință artificiale și de taxe.

Autoritățile naționale de reglementare

Propunerile Comisiei privind creșterea eficienței autorităților naționale de reglementare sunt necesare pentru a asigura punerea în aplicare universală și cuprinzătoare a DSMAV. Deși ERGA are un rol important în coordonarea autorităților de reglementare și în schimburile efectuate de acestea, sarcina privind punerea în aplicare a DSMAV este a statelor membre și a autoritățile naționale de reglementare. Statele membre ar trebui să aloce suficiente resurse acestor organisme pentru a dezvolta capacitatea acestora și a asigura procese clare de recurs și de depunere a plângerilor.

Protecția minorilor

Având în vedere convergența mass-media, revizuirea DSMAV oferă ocazia de a aduce, dacă e necesar, la același nivel, superior, protecția minorilor în sfera neliniară. Este important ca orice definiție sau modificare a domeniului de aplicare al DSMAV să vizeze creșterea gradului de protecție a minorilor, statele membre având însă în continuare flexibilitatea de a se ocupa de activitățile ilegale.

Accesibilitatea

Deși este extrem de important să se depună în continuare eforturi în vederea armonizării accesibilității, articolul 7 din DSMAV în vigoare ar trebui păstrat și îmbunătățit prin trimiteri la SMAV eliminate din Actul european privind accesibilitatea. Actul european privind accesibilitatea, care combină atât aspectele dure, cât și pe cele mai puțin dure ale furnizării serviciilor mass-media audiovizuale(1) , nu recunoaște în mod suficient realitățile și nevoile sectorului mass-media audiovizual, ceea ce ar putea bloca inovația adevărată, care va fi, în viitor, cea mai bună metodă de a veni în întâmpinarea nevoilor consumatorilor.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru cultură și educație, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Ultima modificare substanțială a Directivei 89/552/CEE a Consiliului27, ulterior codificată prin Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului28, a fost efectuată în 2007, odată cu adoptarea Directivei 2007/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului29. De atunci, piața serviciilor mass-media audiovizuale a evoluat în mod semnificativ și rapid. Progresele tehnice permit noi tipuri de servicii și de experiențe ale utilizatorilor. Obiceiurile de vizionare, în special ale generațiilor mai tinere, s-au modificat în mod semnificativ. Deși ecranul principal al televizorului rămâne un instrument important pentru a face schimb de experiențe audiovizuale, o mare parte a publicului a trecut la alte dispozitive, portabile, pentru a viziona conținutul audiovizual. Conținutul TV tradițional reprezintă încă o mare parte din media zilnică a timpului de vizionare. Cu toate acestea, noi tipuri de conținut, cum ar fi materialele video scurte sau conținutul generat de utilizatori, devin tot mai importante și noi actori, inclusiv furnizorii de servicii video la cerere și platformele de partajare a materialelor video, sunt în prezent consacrați.

(1)  Ultima modificare substanțială a Directivei 89/552/CEE a Consiliului27, ulterior codificată prin Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului28, a fost efectuată în 2007, odată cu adoptarea Directivei 2007/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului29. De atunci, piața serviciilor mass-media audiovizuale a evoluat în mod semnificativ și rapid. Progresele tehnice permit noi tipuri de servicii și de experiențe ale utilizatorilor. Obiceiurile de vizionare, în special ale generațiilor mai tinere, s-au modificat în mod semnificativ. Deși ecranul principal al televizorului rămâne un instrument important pentru a face schimb de experiențe audiovizuale, o mare parte a publicului a trecut la alte dispozitive, portabile, pentru a viziona conținutul audiovizual. Conținutul TV tradițional reprezintă încă o mare parte din media zilnică a timpului de vizionare. Cu toate acestea, noi tipuri de conținut, cum ar fi materialele video scurte sau conținutul generat de utilizatori, devin tot mai importante și noi actori, inclusiv furnizorii de servicii video la cerere, platformele de comunicare socială și platformele de partajare a materialelor video, sunt în prezent consacrați.

__________________

__________________

27 Directiva 89/552/CEE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 octombrie 1989 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau norme administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO L 298, 17.10.1989, p. 23).

27 Directiva 89/552/CEE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 octombrie 1989 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau norme administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO L 298, 17.10.1989, p. 23).

28 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).

28 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).

29 Directiva 2007/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivei 89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege și acte administrative ale statelor membre cu privire la desfășurarea activităților de difuzare a programelor de televiziune (JO L 332, 18.12.2007, p. 27).

29 Directiva 2007/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivei 89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege și acte administrative ale statelor membre cu privire la desfășurarea activităților de difuzare a programelor de televiziune (JO L 332, 18.12.2007, p. 27).

Justificare

Rolul platformelor de comunicare socială în societatea noastră este din ce în ce mai important, mai ales pentru noile generații, iar în prezent constituie un punct privilegiat de acces la conținutul mass-media audiovizual

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Directiva 2010/13/UE ar trebui să rămână aplicabilă numai serviciilor al căror scop principal este furnizarea de programe în scop informativ, de divertisment sau educativ. Cerința privind scopul principal ar trebui, de asemenea, să fie considerată ca fiind îndeplinită dacă serviciul are un conținut audiovizual și o formă care este disociabilă de activitatea principală a furnizorului serviciului, cum ar fi elementele autonome ale ziarelor online care prezintă programe audiovizuale sau materiale video generate de utilizatori, în cazul în care respectivele elemente pot fi considerate disociabile de activitatea lor principală. Serviciile oferite de mijloacele de comunicare sociale nu sunt incluse, cu excepția cazului în care acestea furnizează un serviciu care se încadrează în definiția unei platforme de partajare a materialelor video. Un serviciu ar trebui considerat ca fiind doar un complement indisociabil al activității principale ca urmare a legăturilor dintre oferta audiovizuală și activitatea principală. Ca atare, canalele sau orice alte servicii audiovizuale sub responsabilitatea editorială a unui furnizor pot constitui în sine servicii mass-media audiovizuale, chiar dacă acestea sunt oferite în cadrul unei platforme de partajare a materialelor video care se caracterizează prin lipsa responsabilității editoriale. În astfel de cazuri, va fi la latitudinea furnizorilor cu responsabilitate editorială să respecte dispozițiile prezentei directive.

(3)  Directiva 2010/13/UE ar trebui să rămână aplicabilă numai serviciilor menite a fi recepționate de o mare parte a publicului larg și care ar putea avea un impact evident asupra acesteia și al căror scop principal este furnizarea de programe în scop informativ, de divertisment sau educativ. Cerința privind scopul principal ar trebui, de asemenea, să fie considerată ca fiind îndeplinită dacă serviciul are un conținut audiovizual și o formă care este disociabilă de activitatea principală a furnizorului serviciului, cum ar fi elementele autonome ale ziarelor online care prezintă programe audiovizuale sau materiale video generate de utilizatori, în cazul în care respectivele elemente pot fi considerate disociabile de activitatea lor principală. Serviciile mass-media sociale reprezintă un important punct de acces la informații pentru consumatori și se bazează din ce în ce mai mult pe conținutul audiovizual generat sau pus la dispoziție de către utilizatorii lor. Serviciile mass-media sociale nu sunt, în general, incluse în domeniul de aplicare al prezentei directive, dar este necesar ca acestea să fie incluse dacă serviciile lor îndeplinesc toate criteriile care definesc o platformă de partajare de conținut video. În mod similar, nu ar trebui incluse serviciile mass-media audiovizuale care furnizează și distribuie conținuturi media audiovizuale și care nu concurează cu transmisiile de televiziune, de exemplu, prin furnizarea și distribuirea de conținut audiovizual al unor utilizatori privați în scopul partajării în cadrul unor comunități de interes. Un serviciu ar trebui considerat ca fiind doar un complement indisociabil al activității principale ca urmare a legăturilor dintre oferta audiovizuală și activitatea principală. Ca atare, canalele sau orice alte servicii audiovizuale sub responsabilitatea editorială a unui furnizor pot constitui în sine servicii mass-media audiovizuale, chiar dacă acestea sunt oferite în cadrul unei platforme de partajare a materialelor video care se caracterizează prin lipsa responsabilității editoriale. În astfel de cazuri, va fi la latitudinea furnizorilor cu responsabilitate editorială să respecte dispozițiile prezentei directive.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Deciziile editoriale sunt decizii adoptate zilnic, în special de directorii de programe sau de redactorii-șef, în cadrul unei grile de programe aprobate. Locul în care sunt adoptate deciziile editoriale este locul obișnuit de muncă al persoanelor care le adoptă.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b)  Serviciile mass-media audiovizuale la cerere concurează pentru aceeași audiență ca transmisiile de televiziune, iar caracterul și posibilitățile de acces la aceste servicii mass-media audiovizuale la cerere ar determina utilizatorii să se aștepte, în mod firesc, la o protecție normativă în cadrul domeniului de aplicare al prezentei directive. Având în vedere acest fapt, și pentru a împiedica apariția unor discrepanțe privind libera circulație și concurența, conceptul de „program” ar trebui să fie interpretat într-un mod dinamic, care ține seama de evoluțiile legate de furnizarea de servicii mass-media audiovizuale ce vizează o mare parte a publicului și considerate mass-media.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Stabilirea jurisdicției necesită o evaluare a situațiilor de fapt pe baza criteriilor stabilite în Directiva 2010/13/UE. Evaluarea respectivelor situații de fapt ar putea conduce la rezultate contradictorii. În aplicarea procedurilor privind cooperarea prevăzute la articolele 3 și 4 din Directiva 2010/13/UE, este important ca Comisia să își poată întemeia constatările pe date fiabile. Grupul autorităților europene de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale (ERGA) ar trebui, prin urmare, să fie împuternicit să emită avize privind jurisdicția la solicitarea Comisiei.

(5)  Stabilirea jurisdicției necesită o evaluare a situațiilor de fapt pe baza criteriilor stabilite în Directiva 2010/13/UE. Evaluarea respectivelor situații de fapt ar putea conduce la rezultate contradictorii. În aplicarea procedurilor privind cooperarea prevăzute la articolele 3 și 4 din Directiva 2010/13/UE, este important ca Comisia să își poată întemeia constatările pe date fiabile. Grupul autorităților europene de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale (ERGA) ar trebui, prin urmare, să fie împuternicit să emită, împreună cu autoritățile naționale de reglementare, avize privind jurisdicția la solicitarea Comisiei

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Pentru a garanta coerența și a asigura un climat de siguranță pentru întreprinderi și autoritățile statelor membre, noțiunea de „incitare la ură” ar trebui, în măsura corespunzătoare, să fie aliniată la definiția din Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal care definește discursul de incitare la ură ca „instigarea publică la violență sau la ură”. Aceasta ar trebui să includă alinierea motivelor pe care se bazează incitarea la violență sau la ură.

(8)  Pentru a garanta coerența și a asigura un climat de siguranță pentru întreprinderi și autoritățile statelor membre, noțiunea de „incitare la ură” ar trebui, în măsura corespunzătoare și atunci când acest lucru se aplică statelor membre, să fie aliniată la definiția din Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal care definește discursul de incitare la ură ca „instigarea publică la violență sau la ură”. Aceasta ar trebui să includă alinierea motivelor pe care se bazează incitarea la violență sau la ură.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Pentru a permite publicului, inclusiv părinților și copiilor, să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la conținutul care urmează să fie urmărit, este necesar ca furnizorii de servicii mass-media audiovizuale să ofere informații suficiente referitoare la conținutul care poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor. Acest lucru ar putea fi realizat, de exemplu, prin intermediul unui sistem de descriptori de conținut care să indice natura conținutului. Descriptorii de conținut ar putea fi furnizați prin mijloace scrise, grafice sau acustice.

(9)  Pentru a permite publicului, inclusiv părinților și copiilor, să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la conținutul care urmează să fie urmărit, este necesar ca furnizorii de servicii mass-media audiovizuale să ofere informații suficiente referitoare la conținutul care poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor. Acest lucru ar putea fi realizat, de exemplu, prin intermediul unui sistem de descriptori de conținut care să indice natura conținutului. Descriptorii de conținut ar putea fi furnizați prin mijloace scrise, grafice sau acustice. Diferitele forme de descriptori de conținut ar trebui să fie suficient de clare pentru a indica dacă conținutul în cauză poate fi dăunător minorilor.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  La nivel național și internațional există anumite orientări în materie de nutriție recunoscute pe scară largă, cum ar fi modelul de profil nutrițional al Biroului regional pentru Europa al OMS, în vederea diferențierii produselor alimentare pe baza compoziției lor nutriționale în contextul publicității televizate adresate copiilor pentru aceste produse. Statele membre ar trebui încurajate să asigure faptul că aceste coduri de conduită de autoreglementare și coreglementare sunt utilizate pentru a reduce în mod eficace expunerea copiilor și a minorilor la comunicările comerciale audiovizuale privind produsele alimentare și băuturile cu un conținut ridicat de sare, zaharuri sau grăsimi ori care nu corespund în alt mod acestor orientări în materie de nutriție de la nivel național sau internațional.

(10)  Statele membre ar trebui încurajate să asigure faptul că aceste coduri de conduită de autoreglementare și coreglementare, inclusiv codurile de conduită, sunt utilizate pentru a reduce cu eficacitate la minimum expunerea copiilor și a minorilor la comunicările comerciale audiovizuale privind produsele alimentare și băuturile cu un conținut ridicat de sare, zaharuri sau grăsimi ori care nu corespund în alt mod acestor orientări în materie de nutriție de la nivel național sau internațional, cum ar fi cele dezvoltate în cadrul Platformei de acțiune a Comisiei privind alimentația, activitatea fizică și sănătatea și al modelului de profil nutrițional al Biroului regional pentru Europa al OMS. Autoreglementarea și coreglementarea ar trebui să contribuie la realizarea acestui obiectiv.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  În mod similar, statele membre ar trebui încurajate să asigure faptul că aceste coduri de conduită de autoreglementare și coreglementare sunt utilizate pentru a limita în mod eficace expunerea copiilor și a minorilor la comunicările comerciale audiovizuale pentru băuturi alcoolice. La nivelul Uniunii și la nivel național există anumite sisteme de coreglementare sau autoreglementare pentru comercializarea responsabilă a băuturilor alcoolice, inclusiv în comunicările comerciale audiovizuale. Aceste sisteme ar trebui încurajate în continuare, în special cele care au drept scop asigurarea faptului că mesajele privind consumul responsabil însoțesc comunicările comerciale audiovizuale pentru băuturi alcoolice.

(11)  În mod similar, statele membre trebuie se asigure că aceste coduri de conduită de autoreglementare și coreglementare sunt utilizate pentru a limita în mod eficace expunerea copiilor și a minorilor la comunicările comerciale audiovizuale pentru băuturi alcoolice. La nivelul Uniunii și la nivel național există anumite sisteme de coreglementare sau autoreglementare pentru comercializarea responsabilă a băuturilor alcoolice, inclusiv în comunicările comerciale audiovizuale. Aceste sisteme ar trebui încurajate în continuare, în special cele care au drept scop asigurarea faptului că mesajele privind consumul responsabil însoțesc comunicările comerciale audiovizuale pentru băuturi alcoolice.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Pentru a elimina obstacolele din calea liberei circulații a serviciilor transfrontaliere în cadrul Uniunii, este necesar să se asigure eficacitatea măsurilor de autoreglementare și coreglementare care vizează, în special, protejarea consumatorilor sau a sănătății publice. Dacă sunt bine aplicate și monitorizate, codurile de conduită la nivelul Uniunii ar putea fi o bună modalitate de a asigura o abordare mai coerentă și mai eficace.

(12)  Pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și de sănătate publică, odată cu eliminarea obstacolelor din calea liberei circulații a serviciilor transfrontaliere în cadrul Uniunii, este necesar să se asigure eficacitatea măsurilor de autoreglementare și coreglementare. Dacă sunt bine aplicate și monitorizate, codurile de conduită la nivelul Uniunii ar putea fi o bună modalitate de a asigura o abordare mai coerentă și mai eficace. Ele ar trebui să ajute autoritățile naționale de reglementare atunci când acestea elaborează codurile de conduită naționale și ar trebui să contribuie la creșterea coerenței în cadrul punerii în aplicare a Directivei 2010/13/UE.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Piața transmisiilor de televiziune a evoluat și este nevoie de o mai mare flexibilitate în ceea ce privește comunicările comerciale audiovizuale, în special pentru normele cantitative referitoare la serviciile mass-media audiovizuale liniare, poziționarea de produse și sponsorizarea. Apariția unor noi servicii, inclusiv fără publicitate, a dus la o paletă mai largă de opțiuni pentru public, care poate trece cu ușurință la alte oferte.

eliminat

Justificare

Norma cantitativă existentă în ceea ce privește publicitatea s-a dovedit a fi eficace în stabilirea unui echilibru între protecția consumatorilor și finanțarea serviciilor mass-media audiovizuale. Creșterea ofertei audiovizuale nu ar trebui să justifice o scădere generală a nivelului de protecție oferit consumatorului față de conținutul publicitar. O eliminare a normei cantitative ar afecta și sectoare vitale care nu sunt audiovizuale, precum presa, care se bazează în mare măsură pe publicitate și care se confruntă deja cu dificultăți financiare.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Pentru a asigura eficacitatea Directivei 2010/13/UE, în special în ceea ce privește responsabilitatea editorială a furnizorilor de servicii mass-media, ar trebui protejată integritatea programelor și a serviciilor. Părțile terțe, altele decât beneficiarii serviciului, nu ar trebui să modifice programele și serviciile fără acordul furnizorului de servicii mass-media vizat. Modificările în afișarea programelor și a serviciilor care au fost autorizate sau inițiate de către beneficiar ar trebui permise.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Sponsorizarea reprezintă un mijloc important de finanțare a serviciilor sau a programelor mass-media audiovizuale, promovându-se totodată numele, marca, imaginea, activitățile sau produsele unei persoane fizice ori juridice. Astfel, pentru ca sponsorizarea să reprezinte o formă valoroasă a tehnicii publicitare pentru agențiile de publicitate și furnizorii de servicii mass-media audiovizuale, anunțurile de sponsorizare pot conține mențiuni cu caracter promoțional ale produselor sau serviciilor sponsorului, fără a se încuraja însă în mod direct achiziția bunurilor și a serviciilor. Anunțurile de sponsorizare ar trebui să informeze în continuare în mod clar publicul cu privire la existența unui acord de sponsorizare. Conținutul programelor sponsorizate nu ar trebui să fie influențat într-un mod care să afecteze independența editorială a furnizorului de servicii mass-media audiovizuale.

(14)  Sponsorizarea reprezintă un mijloc important de finanțare a serviciilor sau a programelor mass-media audiovizuale, promovându-se totodată numele, marca, imaginea, activitățile sau produsele unei persoane fizice ori juridice. Astfel, pentru ca sponsorizarea să reprezinte o formă valoroasă a tehnicii publicitare pentru agențiile de publicitate și furnizorii de servicii mass-media audiovizuale, anunțurile de sponsorizare pot conține mențiuni cu caracter promoțional ale produselor sau serviciilor sponsorului, fără a putea încuraja însă în mod direct achiziția bunurilor și a serviciilor. Anunțurile de sponsorizare ar trebui să informeze în continuare în mod clar publicul cu privire la existența unui acord de sponsorizare. Conținutul programelor sponsorizate nu ar trebui să fie influențat într-un mod care să afecteze independența editorială a furnizorului de servicii mass-media audiovizuale.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Pentru a se proteja responsabilitatea editorială a furnizorului de servicii mass-media și a lanțului valoric audiovizual, este esențială garantarea integrității programelor și a serviciilor furnizate de către furnizorii de servicii mass-media. Programele și serviciile trebuie transmise fără a fi scurtate, modificate sau întrerupte. Programele și serviciile nu trebuie modificate fără acordul furnizorului de servicii mass-media.

Justificare

Nu ar trebui să li se permită părților terțe să modifice programe și servicii fără acordul furnizorului de servicii mass-media.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Nu ar trebui să se admită poziționarea de produse în programele de știri și de actualități, în programele dedicate consumatorilor, în programele religioase și în programele al căror public îl constituie într-o proporție semnificativă copiii. În special, dovezile arată că poziționarea de produse și mesajele publicitare încorporate pot afecta comportamentul copiilor, deoarece adesea aceștia nu sunt în măsură să recunoască un conținut comercial. Prin urmare, este necesar să se interzică în continuare poziționarea de produse în cadrul programelor al căror public îl constituie într-o proporție semnificativă copiii. Programele dedicate consumatorilor sunt programe care oferă consiliere publicului sau care conțin prezentări privind achiziționarea de produse și servicii. Autorizarea poziționării de produse în cadrul unor astfel de programe ar estompa distincția dintre publicitate și conținut editorial din perspectiva publicului care se poate aștepta la o prezentare reală și onestă a produselor sau a serviciilor în cadrul unor astfel de programe.

(16)  Nu ar trebui să se admită poziționarea de produse în programele de știri și de actualități, în programele dedicate consumatorilor, în programele religioase și în programele pentru copii. În special, dovezile arată că poziționarea de produse și mesajele publicitare încorporate pot afecta comportamentul copiilor, deoarece adesea aceștia nu sunt în măsură să recunoască un conținut comercial. Prin urmare, este necesar să se interzică în continuare poziționarea de produse în cadrul programelor pentru copii. Programele dedicate consumatorilor sunt programe care oferă consiliere publicului sau care conțin prezentări privind achiziționarea de produse și servicii. Autorizarea poziționării de produse în cadrul unor astfel de programe ar estompa distincția dintre publicitate și conținut editorial din perspectiva publicului care se poate aștepta la o prezentare reală și onestă a produselor sau a serviciilor în cadrul unor astfel de programe.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Regula conform căreia un produs nu ar trebui să fie scos în mod exagerat în evidență s-a dovedit dificil de aplicat în practică. De asemenea, această regulă restricționează dezvoltarea poziționării de produse care, prin definiție, implică un anumit grad de expunere accentuată pentru a putea genera valoare. Prin urmare, cerințele privind programele care conțin poziționări de produse ar trebui să se axeze pe informarea clară a publicului cu privire la existența poziționării de produse și pe asigurarea faptului că independența editorială a furnizorului de servicii mass-media audiovizuale nu este afectată.

(17)  Prin urmare, cerințele privind programele care conțin poziționări de produse ar trebui să se axeze pe informarea clară a publicului cu privire la existența poziționării de produse și pe asigurarea faptului că independența editorială a furnizorului de servicii mass-media audiovizuale nu este afectată.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Întrucât creșterea numărului de servicii noi a dus la o paletă mai largă de opțiuni pentru public, radiodifuzorii dispun de o flexibilitate sporită în ceea ce privește inserarea spoturilor publicitare și de teleshopping acolo unde această inserare nu afectează în mod nejustificat integritatea programelor. Cu toate acestea, pentru a proteja caracterul specific al peisajului televizual european, întreruperile operelor cinematografice și ale filmelor realizate pentru televiziune, precum și ale anumitor categorii de programe care necesită încă protecție specifică ar trebui să rămână limitate.

(18)  Deși creșterea numărului de servicii noi a dus la o paletă mai largă de opțiuni pentru public, este în continuare necesar să se protejeze integritatea programelor și consumatorii față de frecvența disproporționată a spoturilor publicitare și de teleshopping. Prin urmare, pentru a proteja caracterul specific al peisajului televizual european, întreruperile operelor cinematografice și ale filmelor realizate pentru televiziune, precum și ale anumitor categorii de programe care necesită încă protecție specifică ar trebui să rămână limitate și nu ar trebui să facă obiectul unei flexibilități suplimentare.

Justificare

Subliniază importanța menținerii normelor privind o durată de 30 de minute între întreruperile publicitare în cazul operelor cinematografice, întrucât aceasta ar afecta în mod disproporționat integritatea programelor și nu corespunde obiceiurilor consumatorilor, nici unei nevoi imperative pentru serviciile mass-media audiovizuale.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Deși prezenta directivă nu crește timpul global admisibil de publicitate pentru perioada cuprinsă între orele 7.00 și 23.00, este important ca radiodifuzorii să beneficieze de o mai mare flexibilitate și să fie în măsură să decidă când plasează publicitatea pentru a maximiza cererea agențiilor de publicitate și fluxul de telespectatori. Prin urmare, ar trebui să se elimine limita orară, introducându-se totodată o limită zilnică de 20 % din publicitate în perioada cuprinsă între orele 7.00 și 23.00.

eliminat

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Numeroși radiodifuzori fac parte din grupuri media mai mari și prezintă anunțuri nu numai în legătură cu propriile programe și cu produse auxiliare derivate în mod direct din aceste programe, ci și în legătură cu programe ale altor entități care aparțin aceluiași grup media. Timpul de emisie alocat anunțurilor prezentate de radiodifuzor în legătură cu programele altor entități care aparțin aceluiași grup media nu ar trebui să fie inclus în timpul de emisie zilnic maxim care poate fi alocat publicității și teleshoppingului.

eliminat

Justificare

Dacă grupurilor media li s-ar permite să transmită anunțuri în mod liber, în cadrul tuturor instituțiilor de radiodifuziune pe care le dețin, în legătură cu programele acestora din urmă, concurența loială în sector ar putea afectată, întrucât actorii dominanți ar beneficia de un avantaj necuvenit. De asemenea, acest fapt ar conduce și la creșterea inutilă a volumului de publicitate, întrucât aceste anunțuri nu ar face obiectul normelor cantitative.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Furnizorii de servicii mass-media audiovizuale la cerere ar trebui să promoveze producția și distribuția de opere europene prin asigurarea faptului că propriile cataloage conțin o cotă minimă de opere europene și că acestea sunt scoase suficient în evidență.

(21)  Furnizorii de servicii mass-media audiovizuale la cerere ar trebui să promoveze producția și distribuția de opere europene, asigurându-se că în cataloagele lor există o cotă minimă de opere europene, dacă este posibil și prin mijloace adecvate, fără a afecta principiul pluralismului în mass-media și cu condiția ca aceste măsuri să nu afecteze serviciile furnizate consumatorului.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  Furnizorii de servicii mass-media audiovizuale la cerere ar trebui să fie încurajați să promoveze producția și distribuția de opere europene, asigurându-se că în cataloagele lor există o cotă de opere europene și că experiența de vizualizare a consumatorului nu este afectată de acest fapt.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Pentru asigurarea unor niveluri adecvate ale investițiilor în opere europene, statele membre ar trebui să poată impune obligații financiare furnizorilor de servicii la cerere stabiliți pe teritoriul lor. Obligațiile respective pot lua forma unor contribuții directe la producția operelor europene și la achiziționarea de drepturi asupra acestora. Statele membre ar putea, de asemenea, să impună taxe care să se plătească unui fond, în funcție de veniturile obținute din serviciile la cerere care sunt furnizate pe teritoriul lor și sunt orientate către teritoriul lor. Prezenta directivă clarifică faptul că, având în vedere legătura directă dintre obligațiile financiare și politicile culturale diferite ale statelor membre, acestea sunt autorizate, de asemenea, să impună astfel de obligații financiare furnizorilor stabiliți într-un alt stat membru care oferă servicii la cerere orientate către teritoriul său. În acest caz, obligațiile financiare ar trebui să vizeze doar veniturile generate prin intermediul publicului din statul membru respectiv.

(22)  Pentru asigurarea unor niveluri adecvate ale investițiilor în opere europene, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a impune obligații financiare furnizorilor de servicii la cerere stabiliți pe teritoriul lor. Obligațiile respective pot lua forma unor contribuții directe la producția operelor europene și la achiziționarea de drepturi asupra acestora. Obligațiile financiare pot fi aplicate numai la nivel național de statele membre pentru serviciile la cerere aflate în jurisdicția lor, în conformitate cu principiul țării de origine.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Atunci când evaluează, de la caz la caz, dacă un serviciu mass-media audiovizual la cerere stabilit într-un alt stat membru vizează publicul de pe teritoriul său, un stat membru se raportează la indicatori cum ar fi publicitatea sau alte acțiuni de promovare orientate în mod specific către clienții de pe teritoriul său, principala limbă a serviciului sau existența unui conținut ori a unor comunicări comerciale care sunt orientate în mod specific către publicul din statul membru de recepție.

eliminat

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Atunci când statele membre impun contribuții financiare furnizorilor de servicii la cerere, aceste contribuții vizează promovarea corespunzătoare a operelor europene, evitând totodată riscurile dublei impuneri pentru furnizorii de servicii. În acest scop, dacă statul membru în care este stabilit furnizorul impune o contribuție financiară, acesta ține seama de orice contribuție financiară impusă de statul membru vizat.

eliminat

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Pentru a asigura faptul că obligațiile privind promovarea operelor europene nu subminează dezvoltarea pieței și pentru a permite intrarea pe piață a unor actori noi, societățile care nu au o prezență semnificativă pe piață nu ar trebui să facă obiectul acestor cerințe. Acest lucru este valabil în special pentru societățile cu o cifră de afaceri redusă și cu niveluri scăzute de audiență și pentru întreprinderile mici și microîntreprinderi, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei33. De asemenea, ar putea fi neadecvat să se impună astfel de cerințe în cazurile în care – dată fiind natura sau tema serviciilor mass-media audiovizuale la cerere – acestea ar fi imposibil de respectat ori nejustificate.

(25)  Pentru a asigura faptul că obligațiile privind promovarea operelor europene nu subminează dezvoltarea pieței și pentru a permite intrarea pe piață a unor actori noi, societățile care nu au o prezență semnificativă pe piață nu ar trebui să facă obiectul acestor cerințe. Acest lucru este valabil în special pentru societățile cu o cifră de afaceri redusă și cu niveluri scăzute de audiență și pentru întreprinderile mici și microîntreprinderi, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei33. De asemenea, este neadecvat să se impună astfel de cerințe în cazurile în care – dată fiind natura sau tema serviciilor mass-media audiovizuale la cerere sau concurența cu opere europene echivalente – acestea ar fi imposibil de respectat ori nejustificate. Totodată, ar putea fi util să existe un sistem care să stimuleze contribuțiile financiare la producția operelor europene de calitate, de exemplu, prin măsuri fiscale avantajoase.

__________________

__________________

33 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definiția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

33 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definiția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a)  Comisia ar trebui să asigure finanțarea adecvată și diversificată din punct de vedere geografic în cadrul programului media Europa creativă, pentru a sprijini circulația transfrontalieră a conținutului creativ, inclusiv îmbunătățirea distribuției digitale a operelor audiovizuale europene și dezvoltarea unor modele de finanțare inovatoare pentru conținutul creativ.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Au apărut noi provocări, în special în ceea ce privește platformele de partajare a materialelor video, pe care utilizatorii – în special minorii – consumă din ce în ce mai mult conținut audiovizual. În acest context, conținutul dăunător și discursurile de incitare la ură stocate pe platformele de partajare a materialelor video au suscitat tot mai multe preocupări. Este necesar, pentru a-i proteja pe minori de conținutul dăunător și pe toți cetățenii de conținutul care cuprinde incitări la violență sau la ură, să se stabilească norme proporționale cu privire la aceste aspecte.

(26)  Au apărut noi provocări, în special în ceea ce privește platformele de partajare a materialelor video, pe care utilizatorii – în special minorii – consumă din ce în ce mai mult conținut audiovizual. În acest context, conținutul dăunător și discursurile de incitare la ură stocate pe platformele de partajare a materialelor video au suscitat tot mai multe preocupări. Deși eliminarea arbitrară a acestui conținut, fiind adesea dependentă de interpretări subiective, poate submina libertatea de exprimare și de informare, este necesar să se protejeze minorii de conținutul dăunător și toți cetățenii de conținutul care cuprinde, printre altele, incitarea la violență, ură sau terorism. Este, de asemenea, necesar, ca furnizorii de platforme de partajare a materialelor video fie încurajați să introducă măsuri voluntare în legătură cu aceste aspecte, în conformitate cu dreptul național și dreptul Uniunii, precum și cu orientările emise de autorități și fără a aduce atingere articolelor 14 și 15 din Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a. Conținutul cel mai dăunător, cum ar fi violența gratuită și pornografia, ar trebui să facă obiectul celor mai stricte măsuri.

 

______________________

 

1a  Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  O parte importantă a conținutului stocat pe platformele de partajare a materialelor video nu se află sub responsabilitatea editorială a furnizorului platformei de partajare a materialelor video. Totuși, acești furnizori stabilesc, de regulă, modul de organizare a conținutului, și anume a programelor sau a materialelor video generate de utilizatori, inclusiv prin mijloace automate sau algoritmi. Prin urmare, acești furnizori ar trebui să aibă obligația de a lua măsurile corespunzătoare pentru a-i proteja pe minori de conținutul care le poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală și pentru a-i proteja pe toți cetățenii de incitare la violență sau la ură împotriva unui grup de persoane sau a unui membru al unui astfel de grup, definit prin referire la sex, rasă, culoare, religie, descendență sau origine națională ori etnică.

(28)  O parte importantă a conținutului stocat pe platformele de partajare a materialelor video nu se află sub responsabilitatea editorială a furnizorului platformei de partajare a materialelor video. Totuși, unii furnizori demonstrează că dețin capacitatea de a stabili organizarea conținutului, și anume a programelor sau a materialelor video generate de utilizatori, inclusiv prin mijloace automate sau algoritmi, în special prin marcare și secvenționare. Prin urmare, acești furnizori ar trebui să aibă obligația de a lua măsurile corespunzătoare pentru a-i proteja pe minori de conținutul care le poate afecta dezvoltarea fizică și mentală, în măsura în care aceștia au avut efectiv cunoștință de conținutul respectiv, și pentru a-i proteja pe toți cetățenii de incitare la violență sau la ură împotriva unui grup de persoane sau a unui membru al unui astfel de grup, definit prin referire la sex, rasă, culoare, religie, descendență sau origine națională ori etnică. Atunci când acest lucru este practic și fezabil, ar putea evaluată posibilitatea de a elimina acest conținut prin utilizarea unor sisteme fiabile de recunoaștere automată.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Este oportun ca furnizorii de platforme de partajare a materialelor video să fie implicați cât mai mult posibil la punerea în aplicare a măsurilor corespunzătoare care trebuie luate în temeiul prezentei directive. Prin urmare, coreglementarea ar trebui încurajată.

(30)  Este oportun ca părțile interesate pertinente, inclusiv organizațiile societății civile și furnizorii de platforme de partajare a materialelor video, să fie implicați cât mai mult posibil la punerea în aplicare a măsurilor corespunzătoare care trebuie luate în temeiul prezentei directive. Coreglementarea transparentă și responsabilă ar trebui, prin urmare, să fie încurajată și monitorizată de către autoritățile naționale de reglementare competente.

În vederea asigurării unei abordări clare și coerente în această privință în întreaga Uniune, statele membre nu ar trebui să aibă dreptul de a solicita furnizorilor de platforme de partajare a materialelor video să ia măsuri mai stricte pentru a-i proteja pe minori de conținutul dăunător și pe toți cetățenii de conținutul care cuprinde incitări la violență sau la ură, altele decât cele prevăzute în prezenta directivă. Totuși, ar trebui ca statele membre să aibă în continuare posibilitatea de a lua măsuri mai stricte în cazul în care conținutul respectiv este ilicit, cu condiția ca acestea să respecte articolele 14 și 15 din Directiva 2000/31/CE, și să ia măsuri cu privire la conținutul paginilor de internet care conțin sau difuzează pornografie infantilă, astfel cum se prevede la articolul 25 din Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului și cum este permis în temeiul acestui articol35. De asemenea, ar trebui ca furnizorii de platforme de partajare a materialelor video să aibă în continuare posibilitatea de a lua măsuri mai stricte pe bază de voluntariat.

În vederea asigurării unei abordări clare și coerente în această privință în întreaga Uniune, statele membre nu ar trebui să aibă dreptul de a solicita furnizorilor de platforme de partajare a materialelor video să ia măsuri mai stricte pentru a-i proteja pe minori de conținutul dăunător și pe toți cetățenii de conținutul care cuprinde incitări la violență sau la ură, altele decât cele prevăzute în prezenta directivă. Totuși, ar trebui ca statele membre să aibă în continuare posibilitatea de a lua măsuri mai stricte în cazul în care conținutul respectiv este ilicit, cu condiția ca acestea să respecte articolele 14 și 15 din Directiva 2000/31/CE, și să ia măsuri cu privire la conținutul paginilor de internet care conțin sau difuzează pornografie infantilă, astfel cum se prevede la articolul 25 din Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului și cum este permis în temeiul acestui articol35. De asemenea, ar trebui ca furnizorii de platforme de partajare a materialelor video să aibă în continuare posibilitatea de a lua măsuri mai stricte pe bază de voluntariat.

__________________

__________________

35 Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului (JO L 335, 17.12.2011, p. 1).

35 Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului (JO L 335, 17.12.2011, p. 1).

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(31a)  Pentru a se asigura că drepturile fundamentale ale utilizatorilor sunt protejate, autoritățile de reglementare ale statelor membre, în cooperare cu ERGA și cu Comisia, ar trebui să emită în mod periodic orientări privind termenii și condițiile aplicabile eliminării conținutului dăunător, în conformitate cu dreptul național și cu dreptul Uniunii, precum și cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Furnizorii de platforme de partajare a materialelor video care intră sub incidența prezentei directive oferă servicii ale societății informaționale în sensul articolului 2 litera (a) din Directiva 2000/31/CE. Prin urmare, acești furnizori fac obiectul normelor privind piața internă prevăzute la articolul 3 din directiva menționată, în cazul în care sunt stabiliți într-un stat membru. Este oportun să se asigure faptul că aceleași norme se aplică furnizorilor de platforme de partajare a materialelor video care nu sunt stabiliți într-un stat membru în vederea garantării eficacității măsurilor de protecție a minorilor și a cetățenilor prevăzute în prezenta directivă și în vederea asigurării, cât mai mult posibil, a unor condiții de concurență echitabile, în măsura în care furnizorii respectivi au fie o societate-mamă, fie o filială care este stabilită într-un stat membru sau în cazul în care furnizorii respectivi fac parte dintr-un grup și o altă entitate din grupul respectiv este stabilită într-un stat membru. În acest sens, ar trebui să se prevadă dispoziții pentru a determina statul membru în care ar trebui să se considere că sunt stabiliți furnizorii respectivi. În aplicarea normelor privind stabilirea prevăzute în prezenta directivă și în Directiva 2000/31/CE, Comisia ar trebui să fie informată cu privire la furnizorii aflați sub jurisdicția fiecărui stat membru.

(32)  Furnizorii de platforme de partajare a materialelor video care intră sub incidența prezentei directive oferă servicii ale societății informaționale în sensul articolului 2 litera (a) din Directiva 2000/31/CE. Prin urmare, acești furnizori fac obiectul normelor privind piața internă prevăzute la articolul 3 din directiva menționată, în cazul în care sunt stabiliți într-un stat membru. Este oportun să se asigure faptul că aceleași norme se aplică furnizorilor de platforme de partajare a materialelor video care nu sunt stabiliți într-un stat membru în vederea garantării eficacității măsurilor de protecție a minorilor și a cetățenilor prevăzute în prezenta directivă și în vederea asigurării, cât mai mult posibil, a unor condiții de concurență echitabile, în măsura în care furnizorii respectivi au fie o societate-mamă, fie o filială care este stabilită într-un stat membru sau în cazul în care furnizorii respectivi fac parte dintr-un grup și o altă entitate din grupul respectiv este stabilită într-un stat membru. În acest sens, ar trebui să se prevadă dispoziții pentru a determina statul membru în care ar trebui să se considere că sunt stabiliți furnizorii respectivi. În aplicarea normelor privind stabilirea prevăzute în prezenta directivă și în Directiva 2000/31/CE, Comisia ar trebui să fie informată cu privire la furnizorii aflați sub jurisdicția fiecărui stat membru. În această privință, noțiunea de „furnizor de platformă de partajare a materialelor video” ar trebui înțeleasă în sensul cel mai larg al acestui termen, astfel încât să cuprindă și distribuitorii de servicii liniare și platformele de retransmisie a serviciilor media audiovizuale, indiferent de modalitatea tehnică de retransmisie utilizată, cum ar fi cablu, satelit sau internet.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Autoritățile de reglementare ale statelor membre pot ajunge la gradul necesar de independență structurală numai în cazul în care sunt instituite ca entități juridice distincte. Prin urmare, statele membre ar trebui să garanteze independența autorităților naționale de reglementare, deopotrivă față de guvern, organisme publice și industrie, în vederea asigurării imparțialității deciziilor acestora. Cerința respectivă de independență nu ar trebui să afecteze posibilitatea statelor membre de a institui autorități de reglementare care să aibă competențe de supraveghere asupra unor sectoare diferite, cum ar fi audiovizualul și telecomunicațiile. Autoritățile naționale de reglementare ar trebui să dețină competențele de asigurare a respectării normelor și resursele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în ceea ce privește personalul, expertiza și mijloacele financiare. Activitățile autorităților naționale de reglementare instituite în temeiul prezentei directive ar trebui să asigure respectarea obiectivelor pe care le reprezintă pluralismul mass-mediei, diversitatea culturală, protecția consumatorilor, piața internă și promovarea concurenței loiale.

(33)  Autoritățile de reglementare ale statelor membre pot ajunge la gradul necesar de independență structurală numai în cazul în care sunt instituite ca entități juridice distincte și ca organe independente din punct de vedere funcțional ale unor astfel de entități. Prin urmare, statele membre ar trebui să garanteze independența autorităților naționale de reglementare, deopotrivă față de guvern, organisme publice și industrie, în vederea asigurării imparțialității deciziilor acestora. Cerința respectivă de independență nu ar trebui să afecteze posibilitatea statelor membre de a institui autorități de reglementare care să aibă competențe de supraveghere asupra unor sectoare diferite, cum ar fi audiovizualul și telecomunicațiile. Autoritățile naționale de reglementare ar trebui să dețină competențele de asigurare a respectării normelor și resursele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în ceea ce privește personalul, expertiza și mijloacele financiare. Activitățile autorităților naționale de reglementare instituite în temeiul prezentei directive ar trebui să asigure respectarea obiectivelor pe care le reprezintă pluralismul mass-mediei, diversitatea culturală, protecția consumatorilor, piața internă și promovarea concurenței loiale. Este necesar să se impună statelor membre obligația de a dispune de autorități de reglementare independente și eficace. În acest scop, statele membre ar trebui să stabilească un set de cerințe administrative și financiare pentru a facilita crearea acestor autorități de reglementare independente și eficace.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  Comisia ar trebui să aibă libertatea de a consulta ERGA cu privire la orice aspect referitor la serviciile mass-media audiovizuale și la platformele de partajare a materialelor video. ERGA ar trebui să asiste Comisia prin furnizarea de expertiză și consiliere și prin facilitarea schimbului de cele mai bune practici. În special, Comisia ar trebui să consulte ERGA în ceea ce privește aplicarea Directivei 2010/13/UE pentru a facilita implementarea convergentă a acesteia pe piața unică digitală. La solicitarea Comisiei, ERGA ar trebui să emită avize, inclusiv privind jurisdicția și codurile de conduită ale Uniunii în domeniul protecției minorilor și al discursurilor de incitare la ură, precum și privind comunicările comerciale audiovizuale pentru produsele alimentare cu conținut ridicat de grăsimi, sare/sodiu și zaharuri.

(37)  Comisia ar trebui să aibă libertatea de a consulta ERGA cu privire la orice aspect referitor la serviciile mass-media audiovizuale și la platformele de partajare a materialelor video. ERGA ar trebui să asiste Comisia prin furnizarea de expertiză și consiliere și prin facilitarea schimbului de cele mai bune practici. În special, Comisia ar trebui să consulte ERGA în ceea ce privește aplicarea Directivei 2010/13/UE pentru a facilita implementarea consecventă a acesteia pe piața unică digitală. La solicitarea Comisiei, ERGA ar trebui să emită avize, inclusiv privind jurisdicția și codurile de conduită ale Uniunii în domeniul protecției minorilor și al discursurilor de incitare la ură.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  Prezenta directivă nu aduce atingere competenței statelor membre de a impune obligații pentru a garanta vizibilitatea și accesibilitatea conținutului de interes general în cadrul obiectivelor de interes general definite, cum ar fi pluralismul mass-mediei, libertatea de exprimare și diversitatea culturală. Aceste obligații ar trebui să fie impuse numai în cazul în care sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor de interes general clar definite de statele membre, în conformitate cu dreptul Uniunii. În această privință, statele membre ar trebui în special să analizeze necesitatea unei intervenții de reglementare în raport cu rezultatele forțelor pieței. În cazul în care statele membre decid să impună norme privind vizibilitatea, acestea ar trebui să impună doar obligații proporționale întreprinderilor, din considerații ce țin de interesul public legitim.

(38)  Prezenta directivă nu aduce atingere competenței statelor membre de a lua măsuri pentru a garanta vizibilitatea nediscriminatorie și accesul la conținutul de interes general în cadrul obiectivelor de interes general definite, cum ar fi pluralismul mass-mediei, libertatea de exprimare și diversitatea culturală. Aceste obligații ar trebui să fie introduse numai în cazul în care sunt necesare și proporționale pentru îndeplinirea obiectivelor de interes general clar definite de statele membre, în conformitate cu dreptul Uniunii. În această privință, statele membre ar trebui în special să analizeze necesitatea unei intervenții de reglementare în raport cu rezultatele forțelor pieței. În cazul în care statele membre decid să introducă norme privind vizibilitatea, acestea ar trebui să adopte doar măsuri proporționale privind întreprinderile, din considerații ce țin de interesul public legitim.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Considerentul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(38a)  Drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor în vârstă de a participa și de a se integra în viața socială și culturală a Uniunii sunt legate în mod indisolubil de furnizarea de servicii mass-media audiovizuale accesibile. Prin urmare, este important să se asigure faptul că accesibilitatea este tratată și promovată în mod adecvat în cadrul Directivei 2010/13/UE, în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Considerentul 38 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(38b)  Mijloacele de realizare a accesibilității ar trebui să cuprindă servicii de acces precum interpretarea în limbajul semnelor, subtitrarea pentru persoanele surde și cu deficiențe de auz, subtitrări audio, descrieri audio și navigarea ușor de înțeles prin meniuri, fără a se limita însă la acestea. Furnizorii de servicii mass-media audiovizuale ar trebui să acționeze în mod transparent și proactiv în ceea ce privește îmbunătățirea accesului la astfel de servicii pentru persoanele cu handicap și pentru persoanele în vârstă, indicând în mod clar disponibilitatea acestora în informațiile privind programul, precum și în grila electronică de programe, enumerând elementele de accesibilitate a serviciilor și explicând modul lor de utilizare, precum și asigurându-se că acestea sunt accesibile pentru persoanele cu dizabilități.

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Considerentul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(39a)  Orice măsură de autoreglementare și de coreglementare pusă în aplicare la nivelul statelor membre ar trebui să respecte pe deplin obligațiile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale, în special articolul 52 din aceasta.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Directiva 2010/13/UE

Articolul 1 – alineatul 1 – litera aa – punctul i

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  serviciul constă în stocarea unui volum mare de programe sau de materiale video generate de utilizatori, pentru care furnizorul platformei de partajare a materialelor video nu are responsabilitate editorială;

(i)  serviciul constă în stocarea sau punerea la dispoziție a unui volum mare de programe sau de materiale video generate de utilizatori, pentru care furnizorul platformei de partajare a materialelor video nu are responsabilitate editorială;

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Directiva 2010/13/UE

Articolul 1 – alineatul 1 – litera aa – punctul ii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  organizarea conținutului stocat este stabilită de către furnizorul serviciului, inclusiv prin mijloace automate sau algoritmi, în special prin hosting, afișare, marcare și secvenționare;

(ii)  organizarea conținutului stocat este stabilită de către furnizorul serviciului;

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Directiva 2010/13/UE

Articolul 1 – alineatul 1 – litera aa – punctul iii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii)  în cazul în care scopul principal al serviciului sau al secțiunii disociabile a acestuia este dedicat furnizării de programe și de materiale video generate de utilizatori către publicul larg, în scop informativ, de divertisment sau educativ;

(iii)  în cazul în care scopul principal al serviciului sau al secțiunii acestuia este dedicat furnizării de programe și de materiale video generate de utilizatori către publicul larg, în scop informativ, de divertisment sau educativ;

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera da (nouă)

Directiva 2010/13/UE

Articolul 1 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  se introduc următoarele litere:

 

(bb)  „serviciu de acces“ înseamnă o caracteristică suplimentară a serviciului mass-media audiovizual care îmbunătățește accesibilitatea programelor pentru persoanele cu limitări funcționale, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Serviciile de acces includ subtitrări pentru persoanele surde și cu deficiențe de auz, descrieri audio, subtitrări vorbite sau subtitrări audio și interpretare în limbajul semnelor;

 

(bc)  „subtitrări pentru persoanele surde și cu deficiențe de auz“ înseamnă text vizual sincronizat, alternativ pentru informațiile audio verbale și non-verbale, necesar pentru înțelegerea conținutului mass-media;

 

(bd)  „descriere audio“ înseamnă text audio suplimentar, intercalat în cadrul dialogului, ce descrie aspectele semnificative ale conținutului vizual al programului ce nu pot fi înțelese doar din pista sonoră principală;

 

(be)  „subtitrare vorbită” sau „subtitrare audio” înseamnă citirea cu voce tare a subtitrărilor în limba națională când dialogul este într-o limbă diferită;

 

(bf)  „interpretare în limbajul semnelor“ înseamnă traducerea simultană a informațiilor audio verbale și non-verbale necesare pentru înțelegerea programului, în limbajul național al semnelor.

Justificare

Amendament legat de reintroducerea cerințelor privind accesibilitatea.

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a

Directiva 2010/13/UE

Articolul 2 – alineatul 3 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în cazul în care un furnizor de servicii mass-media are sediul principal într-un stat membru, dar deciziile editoriale privind serviciul mass-media audiovizual se iau într-un alt stat membru, furnizorul se consideră ca fiind stabilit în statul membru în care își desfășoară activitatea majoritatea forței de muncă implicate în furnizarea de servicii mass-media audiovizuale;

(b)  în cazul în care un furnizor de servicii mass-media are sediul principal într-un stat membru, dar deciziile editoriale privind serviciul mass-media audiovizual se iau într-un alt stat membru, furnizorul se consideră ca fiind stabilit în statul membru în care își desfășoară activitatea o parte semnificativă a forței de muncă implicate în furnizarea de servicii mass-media audiovizuale. Dacă o parte semnificativă a forței de muncă implicate în furnizarea de servicii mass-media audiovizuale își desfășoară activitatea în ambele state membre, furnizorul de servicii mass-media se consideră a fi stabilit în statul membru în care majoritatea deciziilor editoriale sunt luate în furnizarea de servicii mass-media audiovizuale;

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 2010/13/UE

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  încălcă manifest, serios și grav articolul 6 sau 12 ori ambele articole;

(a)  încalcă manifest, serios și grav articolele 6, 7 sau 12;

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 2010/13/UE

Articolul 3 – alineatul 3 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  pe parcursul celor 12 luni care preced notificarea menționată la litera (b) din prezentul alineat, furnizorul de servicii mass-media a încălcat, în opinia statului membru în cauză, alineatul (2) litera (a), (b) sau (c) de cel puțin două ori;

eliminat

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 2010/13/UE

Articolul 3 – alineatul 3 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  furnizorul de servicii mass-media a încălcat alineatul (2) litera (a), (b) sau (c) cel puțin o dată după notificarea prevăzută la litera (b) din prezentul alineat;

eliminat

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 2010/13/UE

Articolul 3 – alineatul 3 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)   statul membru care a efectuat notificarea a respectat dreptul la apărare al furnizorului de servicii mass-media în cauză și, în special, a oferit furnizorului de servicii mass-media posibilitatea de a-și exprima opiniile cu privire la presupusele încălcări și măsurile pe care respectivul stat membru intenționează să le ia. Acesta ține cont în mod corespunzător de respectivele opinii, precum și de opiniile statului membru de jurisdicție.

(e)  statul membru care a efectuat notificarea a respectat dreptul la apărare al furnizorului de servicii mass-media în cauză și, în special, a oferit furnizorului de servicii mass-media posibilitatea de a-și exprima opiniile cu privire la presupusele încălcări și măsurile pe care respectivul stat membru intenționează să le ia în termen de 15 zile de la notificarea prevăzută la litera (b). Acesta ține cont în mod corespunzător de respectivele opinii, precum și de opiniile statului membru de jurisdicție.

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 2010/13/UE

Articolul 3 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În termen de trei luni de la notificarea măsurilor luate de statul membru în aplicarea alineatelor (2) și (3) și după consultarea ERGA, Comisia ia o decizie privind compatibilitatea sau incompatibilitatea acestor măsuri cu dreptul Uniunii. Termenul curge din ziua următoare primirii unei notificări complete. Notificarea se consideră completă dacă, în termen de trei luni de la primirea acesteia sau de la primirea oricărei informații suplimentare solicitate, Comisia nu mai solicită alte informații.

4.  În termen de două luni de la notificarea măsurilor luate de statul membru în aplicarea alineatelor (2) și (3) și după consultarea ERGA, Comisia ia o decizie privind compatibilitatea sau incompatibilitatea acestor măsuri cu dreptul Uniunii. Termenul curge din ziua următoare primirii unei notificări complete. Notificarea se consideră completă dacă, în termen de două luni de la primirea acesteia sau de la primirea oricărei informații suplimentare solicitate, Comisia nu mai solicită alte informații.

În cazul în care consideră că notificarea este incompletă, Comisia solicită toate informațiile suplimentare necesare. Comisia informează statul membru cu privire la primirea răspunsului la această solicitare.

În cazul în care consideră că notificarea este incompletă, Comisia solicită toate informațiile suplimentare necesare o singură dată. Comisia informează statul membru cu privire la primirea răspunsului la această solicitare.

În cazul în care statul membru în cauză nu furnizează informațiile solicitate în termenul stabilit de Comisie sau în cazul în care furnizează informații incomplete, Comisia ia o decizie privind incompatibilitatea cu dreptul Uniunii a măsurilor luate de statul membru în conformitate cu alineatul (2). În cazul în care Comisia decide că măsurile sunt incompatibile cu dreptul Uniunii, statul membru încetează de urgență măsurile în cauză.

În cazul în care statul membru în cauză nu furnizează informațiile solicitate în termenul stabilit de Comisie sau în cazul în care furnizează informații incomplete, Comisia ia o decizie privind incompatibilitatea cu dreptul Uniunii a măsurilor luate de statul membru în conformitate cu alineatul (2). În cazul în care Comisia decide că măsurile sunt incompatibile cu dreptul Uniunii, statul membru încetează de urgență măsurile în cauză, în termen de două săptămâni de la decizia Comisia.

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 2010/13/UE

Articolul 3 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Statele membre pot deroga, în cazuri de urgență, de la condițiile prevăzute la alineatul (3) literele (b) și (c). În acest caz, măsurile sunt notificate în cel mai scurt timp posibil Comisiei și statului membru care are jurisdicție asupra furnizorului de servicii mass-media, menționând motivele pentru care statul membru consideră că există o situație de urgență care face necesară derogarea de la aceste condiții.

6.  Dacă serviciul furnizat de un furnizor de servicii mass-media încalcă în mod grav condițiile prevăzute la alineatul (2) literele (a), (b) și (c), statele membre pot deroga, în cazuri de urgență, de la condițiile prevăzute la alineatul (3) literele (b) și (c). În acest caz, măsurile sunt notificate în cel mai scurt timp posibil Comisiei și statului membru care are jurisdicție asupra furnizorului de servicii mass-media, menționând motivele pentru care statul membru consideră că există o situație de urgență care face necesară derogarea de la aceste condiții.

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 2010/13/UE

Articolul 3 – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Fără a aduce atingere posibilității statului membru de a lua măsurile prevăzute la alineatul (6), Comisia examinează compatibilitatea măsurilor notificate cu dreptul Uniunii în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care ajunge la concluzia că măsurile sunt incompatibile cu dreptul Uniunii, Comisia solicită statului membru în cauză să se abțină de la luarea oricăror măsuri preconizate sau să înceteze de urgență măsurile în cauză.

7.  Fără a aduce atingere posibilității statului membru de a lua măsurile prevăzute la alineatul (6), Comisia examinează compatibilitatea măsurilor notificate cu dreptul Uniunii în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care ajunge la concluzia că măsurile sunt incompatibile cu dreptul Uniunii, Comisia solicită statului membru în cauză să se abțină de la luarea oricăror măsuri preconizate sau să înceteze de urgență măsurile în cauză, în cel mai scurt timp.

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a

Directiva 2010/13/UE

Articolul 4 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre își păstrează libertatea de a solicita furnizorilor de servicii mass-media aflați sub jurisdicția lor să respecte norme mai detaliate sau mai stricte în ceea ce privește articolele 5, 6, 6a, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19-26, 30 și 30a, cu condiția ca normele respective să fie conforme cu dreptul Uniunii.

Statele membre își păstrează libertatea de a solicita furnizorilor de servicii mass-media aflați sub jurisdicția lor să respecte norme mai detaliate sau mai stricte în ceea ce privește articolele 5, 6, 6a, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19-26, 30 și 30a, cu condiția ca normele respective să fie conforme cu dreptul Uniunii și să nu conțină dispoziții discriminatorii referitoare la naționalitatea sau locul de reședință al furnizorului de servicii

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera c

Directiva 2010/13/UE

Articolul 4 – alineatul 4 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  Comisia a decis, după consultarea ERGA, că măsurile sunt compatibile cu dreptul Uniunii, în special că evaluările efectuate de statul membru care ia aceste măsuri în temeiul alineatelor (2) și (3) sunt corect fundamentate.

(c)  Comisia a decis, în termen de două luni după consultarea ERGA, că măsurile sunt compatibile cu dreptul Uniunii, în special că evaluările efectuate de statul membru care ia aceste măsuri în temeiul alineatelor (2) și (3) sunt corect fundamentate

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera c

Directiva 2010/13/UE

Articolul 4 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia decide în termen de 3 luni de la notificarea prevăzută la alineatul (4) litera (a). Termenul curge din ziua următoare primirii unei notificări complete. Notificarea se consideră completă dacă, în termen de 3 luni de la primirea acesteia sau de la primirea oricărei informații suplimentare solicitate, Comisia nu mai solicită alte informații.

5.  Comisia decide în termen de două luni de la notificarea electronică și formală prevăzută la alineatul (4) litera (a). Termenul curge din ziua următoare primirii unei notificări complete. Notificarea se consideră completă dacă, în termen de șase săptămâni de la primirea acesteia sau de la primirea oricărei informații suplimentare solicitate, Comisia nu mai solicită alte informații

În cazul în care consideră că notificarea este incompletă, Comisia solicită toate informațiile suplimentare necesare. Comisia informează statul membru cu privire la primirea răspunsului la această solicitare.

În cazul în care consideră că notificarea este incompletă, Comisia solicită toate informațiile suplimentare necesare o singură dată. Comisia informează statul membru cu privire la primirea răspunsului la această solicitare.

În cazul în care statul membru în cauză nu furnizează informațiile solicitate în termenul stabilit de Comisie sau furnizează informații incomplete, Comisia ia o decizie privind incompatibilitatea cu dreptul Uniunii a măsurilor luate de statul membru în conformitate cu alineatul (3). În cazul în care Comisia decide că măsurile sunt incompatibile cu dreptul Uniunii, statul membru în cauză se abține de la luarea măsurilor preconizate.

În cazul în care statul membru în cauză nu furnizează informațiile solicitate în termenul stabilit de Comisie sau furnizează informații incomplete, în termen de două săptămâni de la expirarea perioadei stabilite sau în urma primirii informațiilor incomplete, Comisia ia o decizie privind incompatibilitatea cu dreptul Uniunii a măsurilor luate de statul membru în conformitate cu alineatul (3). În cazul în care Comisia decide că măsurile sunt incompatibile cu dreptul Uniunii, statul membru în cauză se abține de la luarea măsurilor preconizate.

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera d

Directiva 2010/13/UE

Articolul 4 – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Statele membre încurajează coreglementarea și autoreglementarea prin intermediul codurilor de conduită adoptate la nivel național în domeniile coordonate de prezenta directivă în măsura permisă de sistemele lor juridice. Aceste coduri trebuie să fie concepute astfel încât să fie larg acceptate de principalele părți interesate din statele membre în cauză. Codurile de conduită își stabilesc în mod clar și neechivoc obiectivele. Acestea prevăd că realizarea obiectivelor pe care le vizează este monitorizată și evaluată în mod regulat, transparent și independent. Codurile prevăd dispoziții privind asigurarea efectivă a respectării normelor, inclusiv, atunci când este cazul, sancțiuni eficace și proporționale.

7.  Statele membre încurajează regimurile de coreglementare și/sau de autoreglementare, de exemplu prin intermediul codurilor de conduită adoptate la nivel național în domeniile coordonate de prezenta directivă în măsura permisă de sistemele lor juridice. Aceste coduri trebuie să fie concepute astfel încât să fie larg acceptate de principalele părți interesate aflate sub jurisdicția statelor membre în cauză. Codurile de conduită își stabilesc în mod clar și neechivoc obiectivele. Acestea prevăd că realizarea obiectivelor pe care le vizează este monitorizată și evaluată în mod regulat, transparent și independent. Codurile prevăd dispoziții privind asigurarea efectivă a respectării normelor, inclusiv, atunci când este cazul, sancțiuni eficace și proporționale în cadrul jurisdicției statului membru.

Proiectele de coduri de conduită ale Uniunii menționate la articolul 6a alineatul (3) și la articolul 9 alineatele (2) și (4), precum și modificările sau extinderile codurilor de conduită ale Uniunii aflate în vigoare sunt înaintate Comisiei de către semnatarii acestor coduri.

Proiectele de coduri de conduită ale Uniunii menționate la articolul 6a alineatul (3) și la articolul 9 alineatele (2) și (4), precum și modificările sau extinderile codurilor de conduită ale Uniunii aflate în vigoare sunt înaintate Comisiei de către semnatarii acestor coduri spre informare.

Comisia poate solicita ERGA să emită un aviz privind proiectele, modificările sau extinderile acestor coduri. Comisia poate publica aceste coduri, după caz.

Comisia poate solicita ERGA să emită un aviz privind proiectele, modificările sau extinderile acestor coduri. Comisia publică și poate populariza aceste coduri, după caz.

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera da (nouă)

Directiva 2010/13/UE

Articolul 4 – alineatul 8 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  Se adaugă un nou alineat după cum urmează:

 

„8a.  Prezenta directivă nu aduce atingere competenței statelor membre de a impune obligații pentru a garanta accesul la conținutul de interes general și vizibilitatea corespunzătoare a acestuia în cadrul obiectivelor de interes general definite, cum ar fi pluralismul mass-mediei, libertatea de exprimare și diversitatea culturală.“;

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 2010/13/UE

Articolul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre asigură prin mijloace corespunzătoare faptul că serviciile mass-media audiovizuale prestate de furnizorii de servicii mass-media aflați sub jurisdicția lor nu conțin nicio incitare la violență sau la ură împotriva unui grup de persoane sau a unui membru al unui astfel de grup, definit prin referire la sex, origine rasială sau etnică, religie ori credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

Statele membre asigură prin mijloace corespunzătoare și aplicabile faptul că serviciile mass-media audiovizuale prestate de furnizorii de servicii mass-media aflați sub jurisdicția lor nu conțin nicio incitare la violență sau la ură împotriva unui grup de persoane sau a unui membru al unui astfel de grup, definit prin referire la sex, origine rasială sau etnică, religie ori credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Directiva 2010/13/UE

Articolul 6 a – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia încurajează statele membre să dezvolte educația în domeniul mass-mediei, ca instrument orientat spre viitor de dezvoltare a capacităților copiilor de a înțelege diferența dintre conținut și comunicări comerciale.

Justificare

Copiii urmăresc numeroase conținuturi care s-ar putea să nu le fi fost destinate inițial. Dezvoltarea educației în domeniul mass-mediei este un instrument eficace și orientat spre viitor de dezvoltare a capacităților copiilor de a înțelege diferența dintre conținut și comunicări comerciale.

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Directiva 2010/13/UE

Articolul 6 a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia și ERGA încurajează furnizorii de servicii mass-media să facă schimb de cele mai bune practici privind sistemele de coreglementare în întreaga Uniune. Dacă este cazul, Comisia facilitează elaborarea unor coduri de conduită ale Uniunii.

3.  Comisia și ERGA încurajează furnizorii de servicii mass-media să facă schimb de cele mai bune practici privind sistemele de coreglementare în întreaga Uniune. Comisia, împreună cu ERGA, sunt încurajate să elaboreze coduri de conduită ale Uniunii.

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10

Directiva 2010/13/UE

Articolul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Articolul 7 se elimină.

(10)  Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 7

 

1.  Statele membre elaborează măsuri pentru a se asigura că serviciile prestate de furnizorii de servicii mass-media audiovizuale aflați sub jurisdicția lor devin treptat mai accesibile pentru persoanele cu handicap. Aceste măsuri se elaborează în consultare cu părțile interesate pertinente, precum furnizorii de servicii mass-media și organizațiile persoanelor cu handicap.

 

2.  Comisia și ERGA facilitează schimbul de bune practici între furnizorii de servicii mass-media audiovizuale.

 

3.  Măsurile menționate la alineatul 1 conțin o cerință conform căreia furnizorii de servicii mass-media trebuie să prezinte rapoarte anuale statelor membre cu privire la măsurile luate și progresele realizate în ceea ce privește îmbunătățirea treptată a accesibilității serviciilor lor pentru persoanele cu handicap. Statele membre se asigură că aceste informații sunt făcute publice.

 

4.  Măsurile menționate la alineatul 1 încurajează furnizorii de servicii mass-media să dezvolte și să pună la dispoziția publicului planuri de acțiune privind îmbunătățirea treptată a accesibilității serviciilor lor pentru persoanele cu handicap. Aceste planuri de acțiune sunt comunicate autorităților naționale de reglementare.

 

5.  Statele membre se asigură că informațiile de urgență, inclusiv comunicatele publice și anunțurile în cazuri de catastrofe naturale, puse la dispoziția publicului prin intermediul serviciilor mass-media audiovizuale, sunt furnizate într-o manieră accesibilă pentru persoanele cu handicap, inclusiv prin subtitrări pentru persoanele surde și cu deficiențe de auz, prin interpretariat în limbajul semnelor și prin mesaje audio și descrieri audio pentru orice informație vizuală.

 

6.  Statele membre se asigură că furnizorii de servicii mass-media audiovizuale urmăresc, prin politicile lor editoriale, de achiziție de conținut și de programare, furnizarea de servicii de acces în cadrul pachetelor producătorilor de conținut.

 

7.  Statele membre se asigură că furnizorii de servicii mass-media audiovizuale iau măsuri pentru ca site-urile internet, aplicațiile online și serviciile mobile, inclusiv aplicațiile pentru telefonul mobil, utilizate de aceștia pentru a furniza serviciul, să fie accesibile într-o manieră coerentă și adecvată pentru percepțiile, înțelegerea și modul de operare ale utilizatorilor, de o manieră robustă, care să faciliteze interoperabilitatea cu o serie de diverși agenți utilizatori și de tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional.

Amendamentul    59

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera -a (nouă)

Directiva 2010/13/UE

Articolul 9 – alineatul 1 – litera c – punctul ii

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-a)  alineatul (1), litera (c) punctul (ii) se modifică după cum urmează:

„(ii)  nu includ și nu promovează orice discriminare bazată pe sex, origine rasială sau etnică, naționalitate, religie sau credință, handicap sau orientare sexuală;

„(ii)  nu includ și nu promovează orice discriminare bazată pe sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau credință, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0013)

Justificare

În conformitate cu articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a UE.

Amendamentul    60

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera -aa (nouă)

Directiva 2010/13/UE

Articolul 9 – alineatul 1 – litera c – punctul iva (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-aa)  se adaugă următorul punct:

 

„(iva)  nu vizează minorii;”

Amendamentul    61

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera -ab (nouă)

Directiva 2010/13/UE

Articolul 9 – alineatul 1 – litera e

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-ab)  alineatul (1), litera (e) se modifică după cum urmează:

(e)  comunicațiile audiovizuale destinate comercializării de băuturi alcoolice nu vizează în mod special minorii și nu încurajează consumul excesiv al băuturilor respective;

(e)  comunicațiile audiovizuale destinate comercializării de băuturi alcoolice sau cu conținut ridicat de cafeină nu vizează în mod special minorii și nu încurajează consumul excesiv al băuturilor respective;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=FR)

Justificare

Pentru a limita publicitatea pentru băuturi energizante.

Amendamentul    62

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera -ac (nouă)

Directiva 2010/13/UE

Articolul 9 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-ac)  se adaugă următoarea literă:

 

„(ga)  sunt interzise orice comunicări comerciale audiovizuale care însoțesc programele al căror public îl constituie într-o proporție semnificativă copiii sau care sunt incluse în aceste programe.”

Amendamentul    63

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a

Directiva 2010/13/UE

Articolul 9 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„2.  Statele membre și Comisia încurajează elaborarea unor coduri de conduită de autoreglementare și coreglementare referitoare la comunicările comerciale audiovizuale inadecvate care însoțesc programele al căror public îl constituie într-o proporție semnificativă copiii sau care sunt incluse în aceste programe, privind produsele alimentare și băuturile care conțin nutrienți și substanțe cu efect nutrițional sau fiziologic al căror consum excesiv nu este recomandat în regimul alimentar global, în special grăsimi, acizi grași trans, sare sau sodiu și zaharuri.

 

Aceste coduri ar trebui utilizate pentru a reduce în mod eficace expunerea minorilor la comunicările comerciale audiovizuale privind produsele alimentare și băuturile cu un conținut ridicat de sare, zaharuri sau grăsimi ori care nu corespund în alt mod orientărilor în materie de nutriție de la nivel național sau internațional. Aceste coduri ar trebui să prevadă pentru comunicările comerciale audiovizuale interdicția de a scoate în evidență calitatea pozitivă a aspectelor nutriționale ale unor astfel de produse alimentare și băuturi.

 

Comisia și ERGA încurajează schimbul de cele mai bune practici privind sistemele de autoreglementare și coreglementare în întreaga Uniune. Dacă este cazul, Comisia facilitează elaborarea unor coduri de conduită ale Uniunii. ”

 

Amendamentul    64

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b

Directiva 2010/13/UE

Articolul 9 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre și Comisia încurajează elaborarea unor coduri de conduită de autoreglementare și coreglementare privind comunicările comerciale audiovizuale inadecvate pentru băuturile alcoolice. Aceste coduri ar trebui utilizate pentru a limita în mod eficace expunerea minorilor la comunicările comerciale audiovizuale pentru băuturile alcoolice.

3.  Statele membre și Comisia încurajează elaborarea unor coduri de conduită de autoreglementare și coreglementare privind comunicările comerciale audiovizuale inadecvate pentru băuturile alcoolice. Aceste coduri, bazate pe cele mai bune practici din statele membre, ar trebui utilizate pentru a limita în mod eficace expunerea minorilor la comunicările comerciale audiovizuale pentru băuturile alcoolice.

Amendamentul    65

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b

Directiva 2010/13/UE

Articolul 9 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia și ERGA încurajează schimbul de cele mai bune practici privind sistemele de autoreglementare și coreglementare în întreaga Uniune. Dacă este cazul, Comisia facilitează elaborarea unor coduri de conduită ale Uniunii.

4.  Comisia și ERGA încurajează schimbul de cele mai bune practici privind sistemele de autoreglementare și coreglementare în întreaga Uniune. Dacă este cazul și în conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității, Comisia analizează posibilitatea de a elabora coduri de conduită ale Uniunii, pe baza celor mai bune practici din statele membre;

Amendamentul    66

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 a (nou)

Directiva 2010/13/UE

Articolul 9 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)   Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 9a

 

Statele membre au libertatea de a lua măsuri adecvate și nediscriminatorii prin care să asigure vizibilitatea corespunzătoare a serviciilor mass-media audiovizuale de interes general. Aceste măsuri sunt proporționale și respectă obiectivele generale precum pluralismul mass-mediei, libertatea de exprimare și diversitatea culturală, definite în mod clar de statele membre în conformitate cu dreptul Uniunii.

 

Aceste măsuri ar trebui să fie impuse numai în cazul în care sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor de interes general definite în mod clar de statele membre, în conformitate cu dreptul Uniunii. În această privință, statele membre ar trebui, în special, să analizeze necesitatea unei intervenții de reglementare în raport cu rezultatele acțiunii forțelor pieței. În cazul în care statele membre decid să impună norme privind vizibilitatea, acestea ar trebui să impună doar obligații proporționale întreprinderilor, din considerații ce țin de interesul public legitim.”

Amendamentul    67

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 b (nou)

Directiva 2010/13/UE

Articolul 9 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 9b

 

Statele membre se asigură că programele și serviciile furnizorilor de servicii mass-media nu pot fi modificate prin suprapuneri comerciale, de exemplu, fără acordul lor.”

Justificare

Nu ar trebui să li se permită părților terțe să modifice programe și servicii fără acordul furnizorului de servicii mass-media.

Amendamentul    68

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Directiva 2010/13/UE

Articolul 10 – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  acestea nu încurajează în mod direct cumpărarea sau închirierea de produse sau servicii;

(b)  acestea nu încurajează cumpărarea sau închirierea de produse sau servicii;

Amendamentul    69

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13

Directiva 2010/13/UE

Articolul 11 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Poziționarea de produse se admite în toate serviciile mass-media audiovizuale, cu excepția programelor de știri și de actualități, a programelor dedicate consumatorilor, a programelor religioase și a programelor al căror public îl constituie într-o proporție semnificativă copiii.

2.  Poziționarea de produse se admite în toate serviciile mass-media audiovizuale, cu excepția programelor de știri și de actualități, a programelor dedicate consumatorilor, a programelor religioase și a programelor pentru copii.

Amendamentul    70

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13

Directiva 2010/13/UE

Articolul 11 – alineatul 3 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)   acestea nu încurajează în mod direct cumpărarea sau închirierea de produse sau servicii;

(b)   acestea nu încurajează cumpărarea sau închirierea de produse sau servicii;

Amendamentul    71

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14

Directiva 2010/13/UE

Articolul 12 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a garanta că programele oferite de furnizorii de servicii mass-media aflați sub jurisdicția lor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor sunt puse la dispoziție numai întrun mod care să asigure că, în mod normal, minorii nu le vor auzi sau vedea. Printre măsurile respective se pot număra selectarea orei de difuzare, instrumente de verificare a vârstei sau alte măsuri tehnice. Acestea sunt proporționale cu potențialele efecte negative ale programului.

Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a garanta că programele oferite de furnizorii de servicii mass-media aflați sub jurisdicția lor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, cum ar fi publicitatea pentru băuturi alcoolice sau jocuri de noroc, sunt puse la dispoziție numai într-un mod care să asigure că, în mod normal, minorii nu le vor auzi sau vedea. Printre măsurile respective se pot număra selectarea orei de difuzare, instrumente de verificare a vârstei sau alte măsuri tehnice. Acestea sunt proporționale cu potențialele efecte negative ale programului.

Amendamentul    72

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14

Directiva 2010/13/UE

Articolul 12 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Conținutul cel mai dăunător, cum ar fi violența nejustificată și pornografia, face obiectul celor mai stricte măsuri, cum ar fi criptarea și sistemele eficace de control parental.

Conținutul cel mai dăunător, cum ar fi violența nejustificată și pornografia, face obiectul celor mai stricte măsuri, cum ar fi criptarea și sistemele eficace de control parental, împreună cu măsurile menționate la alineatul 1.

Amendamentul    73

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15

Directiva 2010/13/UE

Articolul 13 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că furnizorii de servicii mass-media audiovizuale la cerere aflați sub jurisdicția lor alocă cel puțin 20 % din cataloagele lor operelor europene și garantează scoaterea în evidență a acestor opere.

1.  Statele membre se asigură, în măsura în care este posibil și prin mijloace adecvate, că furnizorii de servicii mass-media audiovizuale la cerere aflați sub jurisdicția lor alocă cel puțin 20 % din cataloagele lor operelor europene. Orice contribuție financiară respectă dreptul Uniunii, în special cu normele privind ajutoarele de stat.

Amendamentul    74

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15

Directiva 2010/13/UE

Articolul 13 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre pot solicita furnizorilor de servicii mass-media audiovizuale la cerere aflați sub jurisdicția lor să contribuie din punct de vedere financiar la producția operelor europene, inclusiv prin investiții directe în conținut și contribuții la fonduri naționale. Statele membre pot solicita furnizorilor de servicii mass-media audiovizuale la cerere care vizează publicul de pe teritoriul lor, dar sunt stabiliți în alte state membre să facă astfel de contribuții financiare. În acest caz, contribuția financiară se bazează numai pe veniturile câștigate în statul membru vizat. Dacă statul membru în care este stabilit furnizorul impune o contribuție financiară, acesta ține seama de orice contribuție financiară impusă de statul membru vizat. Orice contribuție financiară este conformă cu dreptul Uniunii, în special cu normele privind ajutoarele de stat.

2.  Statele membre pot solicita furnizorilor de servicii mass-media audiovizuale la cerere stabiliți sub jurisdicția lor să contribuie din punct de vedere financiar la producția operelor europene, inclusiv prin investiții directe în conținut și contribuții la fonduri naționale.

Amendamentul    75

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15

Directiva 2010/13/UE

Articolul 13 – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Comisia asigură finanțarea adecvată și diversificată din punct de vedere geografic în cadrul programului media Europa creativă, pentru a sprijini circulația transfrontalieră a conținutului creativ, inclusiv îmbunătățirea distribuției digitale a operelor audiovizuale europene și dezvoltarea unor modele de finanțare inovatoare pentru conținutul creativ.

Amendamentul    76

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 a (nou)

Directiva 2010/13/UE

Articolul 14 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(15a)  La articolul 14, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

„1.  Fiecare stat membru poate lua măsuri în conformitate cu legislația Uniunii pentru a garanta faptul că stațiile de emisie aflate sub jurisdicția sa nu dețin exclusivitatea asupra transmisiei unor evenimente considerate de statul membru respectiv ca fiind de importanță majoră pentru societate, de asemenea manieră încât să prejudicieze o parte substanțială a publicului statului membru de posibilitatea de a urmări astfel de evenimente fie în direct, fie înregistrate la televiziunea gratuită. În cazul în care ia asemenea măsuri, statul membru elaborează o listă de evenimente, naționale și internaționale, pe care le consideră ca fiind de importanță majoră pentru societate. Lista trebuie pregătită în timp util, într-un mod clar și transparent. În redactarea acesteia, statul membru determină dacă astfel de evenimente ar trebui puse la dispoziție prin transmisii în direct parțiale sau în întregime sau, în cazul în care este necesar sau oportun din motive obiective legate de interesul public, dacă astfel de evenimente ar trebui puse la dispoziție prin transmisii integrale sau parțiale înregistrate.”

„1.  Fiecare stat membru poate lua măsuri în conformitate cu legislația Uniunii pentru a garanta faptul că stațiile de emisie aflate sub jurisdicția sa nu dețin exclusivitatea asupra transmisiei unor evenimente considerate de statul membru respectiv ca fiind de importanță majoră pentru societate, de asemenea manieră încât să prejudicieze o parte substanțială a publicului statului membru de posibilitatea de a urmări astfel de evenimente fie în direct, fie înregistrate la televiziunea gratuită. Statele membre solicită, de asemenea, instituțiilor de radiodifuziune aflate sub jurisdicția lor să transmită aceste evenimente cu o importanță majoră pentru societate în mod accesibil pentru persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu dizabilități. În cazul în care ia asemenea măsuri, statul membru elaborează o listă de evenimente, naționale și internaționale, pe care le consideră ca fiind de importanță majoră pentru societate. Lista trebuie pregătită în timp util, într-un mod clar și transparent. În redactarea acesteia, statul membru determină dacă astfel de evenimente ar trebui puse la dispoziție prin transmisii în direct parțiale sau în întregime sau, în cazul în care este necesar sau oportun din motive obiective legate de interesul public, dacă astfel de evenimente ar trebui puse la dispoziție prin transmisii integrale sau parțiale înregistrate.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=FR)

Justificare

Amendament legat de reintroducerea cerințelor de accesibilitate la articolul 7.

Amendamentul    77

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16

Directiva 2010/13/UE

Articolul 20 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Transmisia filmelor realizate pentru televiziune (cu excepția seriilor, a serialelor și a documentarelor), a operelor cinematografice și a programelor de știri poate fi întreruptă de publicitate televizată și/sau de teleshopping o singură dată pentru fiecare perioadă programată de cel puțin 20 de minute.

Transmisia filmelor realizate pentru televiziune (cu excepția seriilor, a serialelor și a documentarelor), a operelor cinematografice și a programelor de știri poate fi întreruptă de publicitate televizată și/sau de teleshopping o singură dată pentru fiecare perioadă programată de cel puțin 30 de minute. Nu este permisă inserarea de publicitate televizată sau de teleshopping în timpul serviciilor religioase sau al programelor pentru copii.

Amendamentul    78

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 a (nou)

Directiva 2010/13/UE

Articolul 22

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(16a)  Articolul 22 se modifică după cum urmează:

„Publicitatea prin televiziune și teleshoppingul pentru băuturi alcoolice trebuie să respecte următoarele criterii:

„Publicitatea prin televiziune și teleshoppingul pentru băuturi alcoolice și băuturi cu un conținut ridicat de cafeină trebuie să respecte următoarele criterii:

(a)  să nu vizeze cu precădere minorii și mai ales să nu prezinte minori consumând astfel de băuturi;

(a)  să nu vizeze cu precădere minorii și mai ales să nu prezinte minori consumând astfel de băuturi;

(b)  să nu stabilească o corelație între consumul de alcool și performanța fizică mărită sau ușurința în conducerea mașinii;

(b)  să nu stabilească o corelație între consumul de alcool sau de conținut ridicat de cofeină și performanța fizică mărită sau ușurința în conducerea mașinii;

(c)  să nu creeze impresia că consumul de alcool favorizează succesul social și sexual;

(c)  să nu creeze impresia că consumul de alcool sau de conținut ridicat de cofeină favorizează succesul social și sexual;

(d)  să nu pretindă că alcoolul posedă calități terapeutice sau că este un stimulent, un sedativ sau un mijloc de rezolvare a conflictelor personale;

(d)  să nu pretindă că alcoolul sau conținutul ridicat de cofeină posedă calități terapeutice sau că este un stimulent, un sedativ sau un mijloc de rezolvare a conflictelor personale;

(e)  să nu încurajeze consumul nemăsurat de alcool și să nu prezinte abstinența sau moderația într-o lumină negativă;

(e)  să nu încurajeze consumul nemăsurat de alcool sau de conținut ridicat de cofeină și să nu prezinte abstinența sau moderația într-o lumină negativă;

(f)  să nu scoată în evidență conținutul ridicat de alcool drept atribut pozitiv al băuturilor.

(f)  să nu scoată în evidență conținutul ridicat de alcool sau conținutul ridicat de cafeină drept atribut pozitiv al băuturilor.

Justificare

Pentru a limita publicitatea pentru băuturi energizante.

Amendamentul    79

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17

Directiva 2010/13/UE

Articolul 23 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Proporția zilnică de spoturi publicitare televizate și de spoturi de teleshopping în perioada cuprinsă între orele 7.00 și 23.00 nu depășește 20 %.

1.  Proporția de spoturi publicitare televizate și de spoturi de teleshopping într-o anumită oră nu depășește 20 %.

Amendamentul    80

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17

Directiva 2010/13/UE

Articolul 23 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Alineatul (1) nu se aplică:

eliminat

(a)   anunțurilor făcute de radiodifuzor în legătură cu propriile programe și cu produsele auxiliare derivate în mod direct din aceste programe sau în legătură cu programele altor entități care aparțin aceluiași grup media;

 

(b)   anunțurilor de sponsorizare;

 

(c)   poziționărilor de produse.

 

Amendamentul    81

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Capitolul VIII se elimină.

eliminat

Justificare

Acest amendament vizează reinstaurarea articolului 27 din Directiva 2010/13/UE, care conține măsuri importante privind protecția minorilor în transmisiile de televiziune.

Amendamentul    82

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19

Directiva 2010/13/UE

Articolul 28 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fără a aduce atingere articolelor 14 și 15 din Directiva 2000/31/CE, statele membre se asigură că furnizorii de platforme de partajare a materialelor video iau măsuri corespunzătoare pentru:

1.  Fără a aduce atingere articolelor 14 și 15 din Directiva 2000/31/CE, statele membre încurajează și se asigură că furnizorii de platforme de partajare a materialelor video iau măsuri corespunzătoare pentru:

(a)  a-i proteja pe minori de conținutul care le poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală;

(a)   a-i proteja pe minori de conținutul care le poate afecta dezvoltarea fizică și mentală;

(b)  a-i proteja pe toți cetățenii de conținutul care cuprinde incitare la violență sau la ură împotriva unui grup de persoane ori a unui membru al unui astfel de grup, definit prin referire la sex, rasă, culoare, religie, descendență sau origine națională ori etnică.

(b)  a-i proteja pe toți cetățenii de conținutul care cuprinde incitare la violență sau la ură împotriva unui grup de persoane ori a unui membru al unui astfel de grup, definit prin referire la sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie ori credință, opinie politică sau de orice altă natură, apartenență la o minoritate națională, avere, naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

 

(ba)  a limita expunerea copiilor la publicitatea pentru produse alimentare și băuturi nesănătoase pe platformele de partajare a materialelor video;

2.  Ce constituie o măsură corespunzătoare în sensul alineatului (1) se stabilește în funcție de natura conținutului în cauză, de daunele pe care le poate cauza, de caracteristicile categoriei de persoane care trebuie protejate, precum și de drepturile și interesele legitime aflate în joc, inclusiv cele ale furnizorilor de platforme de partajare a materialelor video și ale utilizatorilor care au creat și/sau au încărcat conținutul, precum și de interesul public.

 

După caz, aceste măsuri constau în:

2.  După caz, măsurile pot consta în:

(a)   definirea și aplicarea, în termenii și condițiile furnizorilor de platforme de partajare a materialelor video, a noțiunii de incitare la violență sau la ură, prevăzute la alineatul (1) litera (b), și a noțiunii de conținut care poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, în conformitate cu articolele 6 și, respectiv, 12;

(a)   stabilirea drepturilor și a obligațiilor utilizatorilor și definirea, în termenii și condițiile furnizorilor de platforme de partajare a materialelor video, a noțiunii de incitare la violență sau la ură, prevăzute la alineatul (1) litera (b), și a noțiunii de conținut care poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, în conformitate cu articolele 6 și, respectiv, 12, precum și cu orientările emise de autoritățile de reglementare din statele membre, astfel cum sunt prevăzute la alineatul (4);

(b)   instituirea și utilizarea unor mecanisme care să le permită utilizatorilor de platforme de partajare a materialelor video să raporteze sau să semnaleze respectivului furnizor al platformei de partajare a materialelor video conținutul menționat la alineatul (1) care este stocat pe platforma sa;

(b)   instituirea și utilizarea unor mecanisme ușor de utilizat care să le permită utilizatorilor de platforme de partajare a materialelor video să raporteze sau să semnaleze respectivului furnizor al platformei de partajare a materialelor video conținutul menționat la alineatul (1) care este stocat pe platforma sa;

(c)   instituirea și utilizarea unor sisteme care să permită verificarea vârstei utilizatorilor de platforme de partajare a materialelor video în ceea ce privește conținutul care poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor;

(c)   instituirea și utilizarea unor sisteme sau a altor măsuri tehnice, care să permită verificarea vârstei utilizatorilor de platforme de partajare a materialelor video în ceea ce privește conținutul cunoscut care poate afecta dezvoltarea fizică sau mentală a minorilor;

(d)   instituirea și utilizarea unor sisteme care să le permită utilizatorilor de platforme de partajare a materialelor video să clasifice conținutul menționat la alineatul (1);

(d)   instituirea și utilizarea unor sisteme care să le permită utilizatorilor de platforme de partajare a materialelor video să clasifice conținutul menționat la alineatul (1);

(e)   furnizarea unor sisteme de control parental în ceea ce privește conținutul care poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor;

(e)   furnizarea unor sisteme de control parental în ceea ce privește conținutul care poate afecta dezvoltarea fizică și mentală a minorilor;

(f)   instituirea și utilizarea unor sisteme prin intermediul cărora furnizorii de platforme de partajare a materialelor video să le explice utilizatorilor acestor platforme care au fost efectele raportării și ale semnalării menționate la litera (b).

(f)   instituirea și utilizarea unor sisteme transparente, ușor de utilizat și eficiente și a unor proceduri prin intermediul cărora furnizorii de platforme de partajare a materialelor video să trateze și să rezolve problemele ridicate de utilizatorii acestor platforme și să comunice, după caz, cu privire la efectele punerii în aplicare a măsurilor menționate la literele (a) la (f).

 

statele membre încurajează platformele de partajare a materialelor video, care au luat cunoștință de conținutul ilegal, să acționeze fără întârziere pentru a înlătura sau a dezactiva accesul la acest conținut în conformitate cu Directiva 2000/31/CE;

 

2a.  Caracterul corespunzător al unei măsuri în sensul alineatului (1) se stabilește în funcție de natura conținutului în cauză, de daunele pe care le poate cauza, de caracteristicile categoriei de persoane care trebuie protejate, precum și de drepturile și interesele legitime aflate în joc, inclusiv cele ale furnizorilor de platforme de partajare a materialelor video și ale utilizatorilor care au creat și/sau au încărcat conținutul, precum și de interesul public, de protecția libertății de exprimare și de informare.

3.  În scopul punerii în aplicare a măsurilor prevăzute la alineatele (1) și (2), statele membre încurajează coreglementarea, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (7).

3.  În scopul punerii în aplicare a măsurilor prevăzute la alineatele (1) și (2), statele membre încurajează coreglementarea, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (7).

4.  Statele membre instituie mecanismele necesare pentru a evalua pertinența măsurilor menționate la alineatele (2) și (3), luate de către furnizorii de platforme de partajare a materialelor video. Statele membre încredințează această sarcină autorităților desemnate în conformitate cu articolul 30.

4.  Statele membre instituie mecanismele necesare pentru a evalua transparența, necesitatea, eficacitatea și proporționalitatea măsurilor menționate la alineatele (2) și (3), luate de către furnizorii de platforme de partajare a materialelor video. Statele membre încredințează această sarcină autorităților desemnate în conformitate cu articolul 30. Prin urmare, statele membre emit orientările necesare pentru a se asigura că măsurile luate respectă libertatea de exprimare și de informare a utilizatorilor. Aceste orientări ar putea fi elaborate în cooperare cu Comisia și ERGA;

5.  Statele membre nu impun furnizorilor de platforme de partajare a materialelor video măsuri mai stricte decât cele prevăzute la alineatele (1) și (2). Nu se interzice statelor membre să impună măsuri mai stricte în ceea ce privește conținutul ilicit. Atunci când adoptă măsurile respective, acestea respectă condițiile stabilite de dreptul aplicabil al Uniunii, cum ar fi, după caz, cele prevăzute la articolele 14 și 15 din Directiva 2000/31/CE sau la articolul 25 din Directiva 2011/93/UE.

5.  Statele membre nu impun furnizorilor de platforme de partajare a materialelor video măsuri mai stricte decât cele prevăzute la alineatele (1) și (2). Nu se interzice statelor membre să impună măsuri mai stricte în ceea ce privește conținutul ilicit. Atunci când adoptă măsurile respective, acestea respectă condițiile stabilite de dreptul aplicabil al Uniunii, cum ar fi, după caz, cele prevăzute la articolele 14 și 15 din Directiva 2000/31/CE sau la articolul 25 din Directiva 2011/93/UE.

6.  Statele membre se asigură că există mecanisme pentru introducerea plângerilor și exercitarea căilor de atac în vederea soluționării litigiilor dintre utilizatori și furnizorii de platforme de partajare a materialelor video referitoare la aplicarea măsurilor corespunzătoare menționate la alineatele (1) și (2).

 

7.  Comisia și ERGA încurajează furnizorii de platforme de partajare a materialelor video să facă schimb de cele mai bune practici privind sistemele de coreglementare în întreaga Uniune. Dacă este cazul, Comisia facilitează elaborarea unor coduri de conduită ale Uniunii.

7.   Comisia și ERGA încurajează furnizorii de platforme de partajare a materialelor video să facă schimb de cele mai bune practici privind sistemele de coreglementare în întreaga Uniune. Dacă este cazul, Comisia facilitează elaborarea unor coduri de conduită ale Uniunii.

8.  Furnizorii de platforme de partajare a materialelor video sau, după caz, organizațiile care îi reprezintă pe furnizorii respectivi în această privință prezintă Comisiei proiecte de coduri de conduită ale Uniunii și modificări ale codurilor de conduită ale Uniunii aflate în vigoare. Comisia poate solicita ERGA să emită un aviz privind proiectele, modificările sau extinderile acestor coduri de conduită. Comisia poate asigura o publicitate corespunzătoare acestor coduri de conduită.

8.  Furnizorii de platforme de partajare a materialelor video sau, după caz, organizațiile care îi reprezintă pe furnizorii respectivi în această privință prezintă Comisiei proiecte de coduri de conduită ale Uniunii și modificări ale codurilor de conduită ale Uniunii aflate în vigoare, conform orientărilor prevăzute la alineatul (4). Comisia poate solicita ERGA să emită un aviz privind proiectele, modificările sau extinderile acestor coduri de conduită. Comisia asigură o publicitate corespunzătoare pentru aceste coduri de conduită, promovând cele mai bune practici.

Amendamentul    83

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19

Directiva 2010/13/UE

Articolul 28 b – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că furnizorii de platforme de partajare a materialelor video care nu sunt stabiliți pe teritoriul lor, dar care au fie o societate-mamă, fie o filială care este stabilită pe teritoriul lor sau care fac parte dintr-un grup și o altă entitate din grupul respectiv este stabilită pe teritoriul lor sunt considerați a fi stabiliți pe teritoriul lor în sensul articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2000/31/CEE.

Statele membre se asigură că furnizorii de platforme de partajare a materialelor video

 

(a)   care nu sunt stabiliți pe teritoriul lor, dar care au fie o societate-mamă, fie o filială care este stabilită pe teritoriul lor sau care fac parte dintr-un grup și o altă entitate din grupul respectiv este stabilită pe teritoriul lor,

 

(b)   care sunt stabiliți în alt stat membru, dar vizează publicul pe de teritoriul lor, sunt considerați a fi stabiliți pe teritoriul lor în sensul articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2000/31/CEE.

Amendamentul    84

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19

Directiva 2010/13/UE

Articolul 28 b – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În scopul aplicării celui de al doilea paragraf, în cazul în care există mai multe filiale, fiecare dintre acestea fiind stabilite în state membre diferite sau în cazul în care există mai multe alte entități ale grupului care sunt stabilite fiecare în state membre diferite, statele membre în cauză se asigurăfurnizorul specifică în care dintre aceste state membre se consideră că este stabilit.

În scopul aplicării celui de al doilea paragraf, în cazul în care există mai multe filiale, fiecare dintre acestea fiind stabilite în state membre diferite sau în cazul în care există mai multe alte entități ale grupului care sunt stabilite fiecare în state membre diferite, se va considerasunt stabilite în statul membru unde operează majoritatea forței de muncă.

Justificare

Faptul de a permite platformelor de partajare a materialelor video să aleagă statul membru în care sunt considerate a fi stabilite în temeiul prezentei directive ar fi disproporționat, pentru că ar permite alegerea celei mai favorabile jurisdicții. Localizarea majorității forței de muncă este un criteriu clar și fiabil pentru a determina unde este stabilită platforma în Uniune.

Amendamentul    85

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19

Directiva 2010/13/UE

Articolul 28 b – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre transmit Comisiei o listă a furnizorilor de platforme de partajare a materialelor video aflați sub jurisdicția lor și criteriile, stabilite la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2000/31/CE și la alineatul (1), pe care se întemeiază jurisdicția lor. Acestea actualizează lista în mod regulat. Comisia se asigură că autoritățile de reglementare independente competente au acces la aceste informații.

2.  Statele membre transmit Comisiei o listă a furnizorilor de platforme de partajare a materialelor video aflați sau considerați că sunt stabiliți sub jurisdicția lor și criteriile stabilite la articolul 3 alineatul (1) și la alineatul (1), pe care se întemeiază jurisdicția lor. Acestea actualizează lista în mod regulat. Comisia se asigură că autoritățile de reglementare independente competente au acces la aceste informații.

Amendamentul    86

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19

Directiva 2010/13/UE

Articolul 28 b – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În cazul în care, în aplicarea alineatului (1), statele membre vizate nu cad de acord asupra statului membru care are jurisdicție, vor aduce problema în atenția Comisiei, fără întârziere nejustificată. Comisia poate solicita ERGA să emită un aviz cu privire la acest aspect în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

Justificare

Din moment ce platformele de partajare a materialelor video vizează, de obicei, publicul din întreaga Uniune, ar putea exista dezacorduri între statele membre în ceea ce privește stabilirea statelor membre competente în sensul prezentei directive. Prin urmare, Comisia ar trebui să poată lua măsuri pentru a stabili ce stat membru are jurisdicție, așa cum procedează și în cazul celorlalte servicii mass-media audiovizuale, în temeiul articolului 3.

Amendamentul    87

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21

Directiva 2010/13/UE

Articolul 30 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare dispun de competențele adecvate de asigurare a respectării normelor pentru a-și îndeplini funcțiile în mod eficace.

4.  Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare dispun de competențele și de resursele adecvate de asigurare a respectării normelor pentru a-și îndeplini funcțiile în mod eficace.

Amendamentul    88

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21

Directiva 2010/13/UE

Articolul 30 – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare desemnează un ghișeu unic și disponibil publicului pentru informații și plângeri cu privire la problemele de accesibilitate menționate la articolul 7.

Amendamentul    89

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21

Directiva 2010/13/UE

Articolul 30 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare independente au bugete anuale separate. Bugetele se fac publice. Statele membre se asigură, de asemenea, că autoritățile naționale de reglementare au resursele financiare și umane adecvate pentru a-și putea îndeplini sarcinile care le sunt încredințate și pentru a participa în mod activ și a contribui la ERGA.

6.  Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare independente au bugete anuale separate. Bugetele se fac publice. Statele membre se asigură, de asemenea, că autoritățile naționale de reglementare au suficiente resurse financiare și umane pentru a-și putea îndeplini sarcinile care le sunt încredințate și pentru a participa în mod activ și a contribui la ERGA.

Amendamentul    90

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22

Directiva 2010/13/UE

Articolul 30 a – alineatul 3 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  să coopereze și să furnizeze membrilor săi informațiile necesare pentru aplicarea prezentei directive, în special în ceea ce privește articolele 3 și 4;

(d)  să coopereze și să furnizeze membrilor săi informațiile necesare pentru aplicarea prezentei directive, în special în ceea ce privește articolele 3, 4 și 7;

Amendamentul    91

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22

Directiva 2010/13/UE

Articolul 30 a – alineatul 3 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  să emită avize, la solicitarea Comisiei, cu privire la aspectele prevăzute la articolul 2 alineatul (5b), la articolul 6a alineatul (3) și la articolul 9 alineatele (2) și (4), precum și cu privire la orice aspect referitor la serviciile mass-media audiovizuale, în special în materie de protecție a minorilor și instigare la ură.

(e)  să emită avize, la solicitarea Comisiei, cu privire la aspectele prevăzute la articolul 2 alineatul (5b), la articolul 6a alineatul (3) și la articolul 9 alineatele (2) și (4), precum și cu privire la orice aspect referitor la serviciile mass-media audiovizuale, în special în materie de protecție a minorilor, instigare la ură, pluralismul mass-mediei, protecția libertății de exprimare și de informare.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluția realităților pieței

Referințe

COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

CULT

9.6.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

IMCO

9.6.2016

Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Emma McClarkin

17.6.2016

Examinare în comisie

10.10.2016

9.11.2016

28.11.2016

 

Data adoptării

5.12.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

3

2

Membri titulari prezenți la votul final

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Jussi Halla-aho, Anna Hedh, Kaja Kallas, Emma McClarkin, Roberta Metsola, Julia Reda

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Andrejs Mamikins, Andrey Novakov, Tonino Picula, Traian Ungureanu

(1)

„servicii mass-media audiovizuale și echipamente aferente cu capacități informatice avansate”, Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (COM(2015)0615), 2015/0278(COD)


AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice (16.1.2017)

destinat Comisiei pentru cultură și educație

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluțiile de pe piață

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

Raportor pentru aviz: Daniel Buda

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluțiile de pe piață urmărește să modernizeze peisajul media audiovizual și să-l adapteze schimbărilor produse pe piață, în consum și în domeniul tehnologic. Convergența în constantă creștere dintre televiziune, serviciile distribuite prin internet și noile modele de afaceri emergente, precum video la cerere și conținuturile create de utilizatori, impune o reanaliză a domeniului de aplicare a DSMAV, precum și a naturii normelor aplicabile tuturor actorilor pieței, inclusiv a normelor privind protecția minorilor și publicitatea.

Ca atare, prezenta propunere face parte din Strategia pentru piața unică digitală, adoptată la 6 mai 2016, și se bazează pe concluziile evaluării REFIT prevăzute în programul de lucru al Comisiei pentru 2015. Acest cadru juridic îmbunătățit ar trebui să creeze un echilibru între competitivitate și protecția consumatorilor, să faciliteze accesul la serviciile de conținuturi online și să garanteze un nivel adecvat și uniform de protecție a cetățenilor, în special a minorilor, împotriva conținuturilor dăunătoare și a discursurilor de incitare la ură de pe internet.

Concret, principalele obiective ale propunerii sunt axate pe trei aspecte problematice majore: a) protecția minorilor și a consumatorilor pe platformele de partajare a materialelor video; b) promovarea unor condiții de concurență echitabile între societățile clasice de radiodifuziune, serviciile media audiovizuale la cerere și platformele de partajare a materialelor video; și c) simplificarea cadrului legislativ global prin norme mai clare și mai flexibile privind comunicările comerciale.

DSMAV include în prezent, în sfera sa de aplicare, societățile de radiodifuziune și anumite servicii video la cerere și impune statelor membre să aplice o serie de norme minime de reglementare a serviciilor media audiovizuale în anumite domenii coordonate. Directiva stabilește astfel principiul țării de origine pentru reglementarea serviciilor media din domeniul său de aplicare, cu anumite excepții, pentru a evita abuzurile. Noua propunere urmărește să aducă platformele de partajare a materialelor video în domeniul său de aplicare și impune noi obligații pentru serviciile la cerere.

Propunerea prevede alinierea standardelor de protecție a minorilor, în privința programelor care le-ar putea afecta negativ dezvoltarea fizică, mentală sau morală, între televiziune și serviciile la cerere. Propunerea introduce, de asemenea, contingente cantitative pentru a asigura promovarea conținuturilor din UE în serviciile la cerere, precum și posibilitatea ca statele membre să impună obligații financiare serviciilor la cerere din jurisdicțiile lor și, în anumite circumstanțe, serviciilor stabilite într-un alt stat membru, în măsura în care acestea se adresează propriului public național, creând astfel condiții de concurență mai echitabile. Se introduce, de asemenea, o mai mare flexibilitate pentru toate serviciile media audiovizuale, inclusiv pentru televiziune, în ceea ce privește poziționarea produselor și sponsorizarea, realizând astfel un echilibru între competitivitate și protecția consumatorilor. În fine, propunerea include în domeniul său de reglementare serviciile platformelor de partajare a materialelor video - care nu au responsabilitate editorială pentru conținutul pe care în stochează, dar care organizează acest conținut -impunând o serie de norme privind protecția minorilor împotriva conținuturilor dăunătoare și protecția tuturor cetățenilor împotriva discursurilor de incitare la ură.

Raportorul este de părere că această propunere ar trebui să vizeze și impunerea efectivă a respectării drepturilor de proprietate intelectuală. În acest context, producerea și promovarea operelor europene reprezintă un obiectiv important, diversitatea culturală în Europa putând fi păstrată prin asigurarea unui nivel ridicat de protecție a drepturilor de autor, care să garanteze autorilor și titularilor de drepturi o remunerare echitabilă, precum și prin încurajarea investițiilor în sectoarele culturale și creative. În acest sens, atât principiul teritorialității, cât și valoarea creată de drepturile exclusive sunt elemente importante pentru succesul sectorului audiovizual și pentru viabilitatea sa financiară, ținând seama de caracteristicile și interesele specifice ale statelor membre mici și mijlocii, precum și de mediul și diversitatea lor culturală.

Raportorul consideră că noile norme introduse prin propunerea de modificare ar trebui să asigure și conformitatea cu legislația Uniunii, impunând, inter alia, respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor europeni în privința principiului proporționalității și transparenței.

În plus, în ceea ce privește măsurile împotriva conținutului dăunător și a discursurilor de incitare la ură, ar trebui luat în considerare faptul că libertatea de exprimare este un drept fundamental, care nu trebuie utilizat ca pretext pentru a oculta aceste practici.

În contextul extinderii domeniului de aplicare al Directivei 2010/13/UE, raportorul subliniază necesitatea și importanța alinierii serviciilor media audiovizuale liniare și a celor neliniare. Drepturile și obligațiile serviciilor tradiționale trebuie aliniate cu cele ale noilor actori mediatici; acest aspect ar trebui integrat în totalitate în procesul de revizuire a DSMAV.

În concluzie, raportorul salută propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluțiile de pe piață, și propune următoarele amendamente pentru a consolida rolul sectorului media audiovizual în toate domeniile: economic, social și cultural deopotrivă.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru cultură și educație, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Ultima modificare substanțială a Directivei 89/552/CEE a Consiliului27, ulterior codificată prin Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului28, a fost efectuată în 2007, odată cu adoptarea Directivei 2007/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului29. De atunci, piața serviciilor mass-media audiovizuale a evoluat în mod semnificativ și rapid. Progresele tehnice permit noi tipuri de servicii și de experiențe ale utilizatorilor. Obiceiurile de vizionare, în special ale generațiilor mai tinere, s-au modificat în mod semnificativ. Deși ecranul principal al televizorului rămâne un instrument important pentru a face schimb de experiențe audiovizuale, o mare parte a publicului a trecut la alte dispozitive, portabile, pentru a viziona conținutul audiovizual. Conținutul TV tradițional reprezintă încă o mare parte din media zilnică a timpului de vizionare. Cu toate acestea, noi tipuri de conținut, cum ar fi materialele video scurte sau conținutul generat de utilizatori, devin tot mai importante și noi actori, inclusiv furnizorii de servicii video la cerere și platformele de partajare a materialelor video, sunt în prezent consacrați.

(1)  Ultima modificare substanțială a Directivei 89/552/CEE a Consiliului27, ulterior codificată prin Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului28, a fost efectuată în 2007, odată cu adoptarea Directivei 2007/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului29. De atunci, piața serviciilor mass-media audiovizuale a evoluat în mod semnificativ și rapid datorită convergenței progresive dintre televiziune și serviciile prin internet. Progresele tehnice permit noi tipuri de servicii și de experiențe ale utilizatorilor. Obiceiurile de vizionare, în special ale generațiilor mai tinere, s-au modificat în mod semnificativ. Deși ecranul principal al televizorului rămâne un instrument important pentru a face schimb de experiențe audiovizuale, o mare parte a publicului a trecut la alte dispozitive, portabile, pentru a viziona conținutul audiovizual. Conținutul TV tradițional reprezintă încă o mare parte din media zilnică a timpului de vizionare. Cu toate acestea, noi tipuri de conținut, cum ar fi materialele video scurte sau conținutul generat de utilizatori, devin tot mai importante și noi actori, inclusiv furnizorii de servicii video la cerere și platformele de partajare a materialelor video, sunt în prezent consacrați. Prin urmare, este necesar un cadru juridic actualizat pentru a reflecta evoluțiile de pe piață și pentru a atinge un echilibru între accesul la serviciile de conținuturi online, protecția consumatorilor și competitivitate.

__________________

__________________

27 Directiva 89/552/CEE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 octombrie 1989 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau norme administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO L 298, 17.10.1989, p. 23).

27 Directiva 89/552/CEE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 octombrie 1989 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau norme administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO L 298, 17.10.1989, p. 23).

28 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).

28 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).

29 Directiva 2007/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivei 89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege și acte administrative ale statelor membre cu privire la desfășurarea activităților de difuzare a programelor de televiziune (JO L 332, 18.12.2007, p. 27).

29 Directiva 2007/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivei 89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege și acte administrative ale statelor membre cu privire la desfășurarea activităților de difuzare a programelor de televiziune (JO L 332, 18.12.2007, p. 27).

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Stabilirea jurisdicției necesită o evaluare a situațiilor de fapt pe baza criteriilor stabilite în Directiva 2010/13/UE. Evaluarea respectivelor situații de fapt ar putea conduce la rezultate contradictorii. În aplicarea procedurilor privind cooperarea prevăzute la articolele 3 și 4 din Directiva 2010/13/UE, este important ca Comisia să își poată întemeia constatările pe date fiabile. Grupul autorităților europene de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale (ERGA) ar trebui, prin urmare, să fie împuternicit să emită avize privind jurisdicția la solicitarea Comisiei.

(5)  Stabilirea jurisdicției necesită o evaluare a situațiilor de fapt pe baza criteriilor stabilite în Directiva 2010/13/UE. Evaluarea respectivelor situații de fapt ar putea conduce la rezultate contradictorii. În aplicarea procedurilor privind cooperarea prevăzute la articolele 3 și 4 din Directiva 2010/13/UE, este important ca Comisia să își poată întemeia constatările pe date fiabile. Comisia trebuie să aibă posibilitatea de a solicita Grupului autorităților europene de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale (ERGA), care este compus din autoritățile naționale independente de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale, să prezinte avize fără caracter obligatoriu privind jurisdicția, pentru a facilita coordonarea cu legislația statelor membre.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  În comunicarea sa către Parlamentul European și Consiliu privind o mai bună legiferare pentru rezultate mai bune – O agendă a UE31, Comisia a subliniat faptul că, atunci când analizează soluții de politică, va avea în vedere atât mijloace de reglementare, cât și modalități bine concepute de altă natură, elaborate după modelul comunității de practici și al principiilor pentru o mai bună autoreglementare și coreglementare32. O serie de coduri instituite în domeniile coordonate de directivă s-au dovedit a fi bine concepute, în conformitate cu principiile pentru o mai bună autoreglementare și coreglementare. Existența unei protecții legislative a fost considerată un factor important de succes în promovarea conformității cu un cod de autoreglementare sau coreglementare. Este la fel de important ca aceste coduri să stabilească ținte și obiective specifice care să poată fi monitorizate și evaluate în mod regulat, transparent și independent. Sancțiunile progresive care mențin un element de proporționalitate sunt considerate de obicei ca fiind o abordare eficace în aplicarea unei scheme. Aceste principii ar trebui să fie urmate de coduri de autoreglementare și coreglementare adoptate în domeniile coordonate de prezenta directivă.

(7)  În comunicarea sa către Parlamentul European și Consiliu privind o mai bună legiferare pentru rezultate mai bune – O agendă a UE31, Comisia a subliniat faptul că, atunci când analizează soluții de politică, va avea în vedere atât mijloace de reglementare, cât și modalități bine concepute de altă natură, elaborate după modelul comunității de practici și al principiilor pentru o mai bună autoreglementare și coreglementare32. O serie de coduri instituite în domeniile coordonate de directivă s-au dovedit a fi bine concepute, constituind o alternativă utilă sau mijloace complementare pentru acțiunea legislativă, în conformitate cu principiile pentru o mai bună autoreglementare și coreglementare. Existența unei protecții legislative a fost considerată un factor important de succes în promovarea conformității cu un cod de autoreglementare sau coreglementare. Statele membre ar trebui să asigure aplicarea codurilor de autoreglementare sau coreglementare. Este la fel de important ca aceste coduri să stabilească ținte și obiective specifice care să poată fi monitorizate și evaluate în mod regulat, eficient, transparent și independent. Sancțiunile progresive care mențin un element de proporționalitate sunt considerate de obicei ca fiind o abordare eficace în aplicarea unei scheme. Aceste principii ar trebui să fie urmate de coduri de autoreglementare și coreglementare adoptate în domeniile coordonate de prezenta directivă.

__________________

__________________

31 COM(2015) 215 final.

31 COM(2015) 215 final.

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Pentru a garanta coerența și a asigura un climat de siguranță pentru întreprinderi și autoritățile statelor membre, noțiunea de „incitare la ură” ar trebui, în măsura corespunzătoare, să fie aliniată la definiția din Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal care definește discursul de incitare la ură ca „instigarea publică la violență sau la ură”. Aceasta ar trebui să includă alinierea motivelor pe care se bazează incitarea la violență sau la ură.

(8)  Pentru a garanta coerența și a asigura un climat de siguranță pentru cetățenii Uniunii, întreprinderi și autoritățile statelor membre, noțiunea de „incitare la ură” ar trebui aliniată la definiția din Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal care definește discursul de incitare la ură ca „instigarea publică la violență sau la ură”. Aceasta ar trebui să includă alinierea motivelor pe care se bazează incitarea la violență sau la ură.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Pentru a permite publicului, inclusiv părinților și copiilor, să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la conținutul care urmează să fie urmărit, este necesar ca furnizorii de servicii mass-media audiovizuale să ofere informații suficiente referitoare la conținutul care poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor. Acest lucru ar putea fi realizat, de exemplu, prin intermediul unui sistem de descriptori de conținut care să indice natura conținutului. Descriptorii de conținut ar putea fi furnizați prin mijloace scrise, grafice sau acustice.

(9)  Pentru a permite publicului, în special părinților și copiilor, să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la conținutul care urmează să fie urmărit, este necesar ca furnizorii de servicii mass-media audiovizuale să ofere toate informațiile necesare referitoare la conținutul care poate afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor. Acest lucru ar putea fi realizat, de exemplu, prin intermediul unui sistem de descriptori de conținut care să indice natura conținutului. Descriptorii de conținut ar putea fi furnizați prin mijloace scrise, grafice sau acustice și, atunci când este posibil, s-ar putea conforma sistemelor locale disponibile de evaluare a descriptorilor.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Dreptul persoanelor cu dizabilități și al persoanelor în vârstă de a participa și de a se integra în viața socială și culturală a Uniunii este legat de oferta de servicii mass-media audiovizuale accesibile. Prin urmare, statele membre ar trebui să adopte, până în 2027, măsuri adecvate și proporționale pentru a se asigura că furnizorii de servicii mass-media aflați sub jurisdicția lor acționează în mod real pentru a face accesibile conținuturi pentru persoanele cu deficiențe de vedere sau de auz. Cerințele de accesibilitate ar trebui să fie îndeplinite printr-un proces progresiv și continuu, ținând seama, în același timp, de constrângerile practice inevitabile care ar putea împiedica accesibilitatea deplină, de exemplu în cazul difuzării programelor sau a evenimentelor în timp real.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  În mod similar, statele membre ar trebui încurajate să asigure faptul că aceste coduri de conduită de autoreglementare și coreglementare sunt utilizate pentru a limita în mod eficace expunerea copiilor și a minorilor la comunicările comerciale audiovizuale pentru băuturi alcoolice. La nivelul Uniunii și la nivel național există anumite sisteme de coreglementare sau autoreglementare pentru comercializarea responsabilă a băuturilor alcoolice, inclusiv în comunicările comerciale audiovizuale. Aceste sisteme ar trebui încurajate în continuare, în special cele care au drept scop asigurarea faptului că mesajele privind consumul responsabil însoțesc comunicările comerciale audiovizuale pentru băuturi alcoolice.

(11)  În mod similar, statele membre ar trebui încurajate să asigure faptul că autoreglementarea și coreglementarea sunt utilizate pentru a împiedica în mod eficace expunerea copiilor și a minorilor la comunicările comerciale audiovizuale pentru produse alcoolice. La nivelul Uniunii și la nivel național există anumite sisteme de coreglementare sau autoreglementare pentru comercializarea responsabilă a băuturilor alcoolice, inclusiv în comunicările comerciale audiovizuale. Aceste sisteme ar trebui încurajate în continuare, iar statelor membre ar trebui să li se permită să ia măsuri suplimentare la elaborarea orientărilor naționale, în special cele care au drept scop asigurarea faptului că mesajele privind consumul responsabil însoțesc comunicările comerciale audiovizuale pentru produse alcoolice.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Piața transmisiilor de televiziune a evoluat și este nevoie de o mai mare flexibilitate în ceea ce privește comunicările comerciale audiovizuale, în special pentru normele cantitative referitoare la serviciile mass-media audiovizuale liniare, poziționarea de produse și sponsorizarea. Apariția unor noi servicii, inclusiv fără publicitate, a dus la o paletă mai largă de opțiuni pentru public, care poate trece cu ușurință la alte oferte.

(13)  Piața serviciilor media audiovizuale a evoluat și este nevoie de o mai mare flexibilitate și claritate în ceea ce pri