Postup : 2016/0151(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0192/2017

Predkladané texty :

A8-0192/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/05/2017 - 11.8
CRE 18/05/2017 - 11.8
PV 02/10/2018 - 7.7
CRE 02/10/2018 - 7.7

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0364

SPRÁVA     ***I
PDF 2118kWORD 334k
10.5.2017
PE 587.655v03-00 A8-0192/2017

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

Spravodajcovia: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0287),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 53 ods. 1 a článok 62 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0193/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z...(1),

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 7. decembra 2016(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre právne veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0192/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Názov 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu

ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu (ďalej len „smernica o audiovizuálnych mediálnych službách“)

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Posledná podstatná zmena smernice Rady 89/552/EHS, neskôr kodifikovaná smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ, sa uskutočnila v roku 2007 prijatím smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES. Odvtedy sa trh audiovizuálnych mediálnych služieb výrazne a závratným tempom zmenil. Technický vývoj umožňuje vznik nových druhov služieb a možností pre používateľov. Návyky sledovania sa výrazne zmenili, najmä u mladšej generácie. Zatiaľ čo televízna obrazovka zostáva dôležitým zariadením na zdieľanie audiovizuálnych diel, množstvo divákov začalo na sledovanie audiovizuálneho obsahu používať iné, prenosné zariadenia. Tradičný televízny obsah stále tvorí hlavný podiel priemerného denného času sledovania. Čoraz dôležitejšie sú však nové typy obsahu, napríklad krátke videá alebo obsah vytvorený používateľmi, a veľmi populárne sú aj nové subjekty vrátane poskytovateľov služieb videa na požiadanie a platforiem na zdieľanie videí.

(1)  Posledná podstatná zmena smernice Rady 89/552/EHS, neskôr kodifikovaná smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ, sa uskutočnila v roku 2007 prijatím smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES. Odvtedy sa trh audiovizuálnych mediálnych služieb výrazne a závratným tempom zmenil v dôsledku prebiehajúceho zbližovania medzi televíziou a internetovými službami. Technický vývoj umožňuje vznik nových druhov služieb a možností pre používateľov. Návyky sledovania sa výrazne zmenili, najmä u mladšej generácie. Zatiaľ čo televízna obrazovka zostáva dôležitým zariadením na zdieľanie audiovizuálnych diel, množstvo divákov začalo na sledovanie audiovizuálneho obsahu používať iné, prenosné zariadenia. Tradičný televízny obsah stále tvorí hlavný podiel priemerného denného času sledovania. Čoraz dôležitejšie sú však nové typy obsahu, napríklad krátke videá alebo obsah vytvorený používateľmi, a veľmi populárne sú aj nové subjekty vrátane poskytovateľov služieb videa na požiadanie a platforiem na zdieľanie videí. Toto zbližovanie médií si vyžaduje aktualizovaný právny rámec, ktorý bude zodpovedať vývoju na trhu a dosiahne rovnováhu medzi prístupom k online obsahovým službám, ochranou spotrebiteľa a konkurencieschopnosťou.

__________________

__________________

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23).

27 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).

28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s. 27).

29 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s. 27).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Komisia 6. mája 2015 prijala dokument „Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe“30, v ktorom oznámila revíziu smernice 2010/13/EÚ.

(2)  Komisia 6. mája 2015 prijala dokument „Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe“30, v ktorom oznámila revíziu smernice 2010/13/EÚ. Vo svojom uznesení z 19. januára 2016 s názvom Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu30a Európsky parlament uviedol, čo bude od revízie očakávať. Európsky parlament predtým vyzval na vypracovanie revízie 4. júla 2013 vo svojom uznesení o hybridnej televízii 30b a 12. marca 2014 vo svojom uznesení o príprave na plne konvergovaný audiovizuálny svet30c, pričom uviedol ciele tejto revízie.

__________________

__________________

30 COM(2015) 192 final

30 COM(2015) 192 final

 

30a P8_TA(2016)0009

 

30b P7_TA(2013)0329

 

30c P7_TA(2014)0232

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Smernica 2010/13/EÚ by sa mala naďalej uplatňovať len na tie služby, ktorých hlavným účelom je poskytovanie programov s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať. Hlavná požiadavka účelu by sa tiež mala považovať za splnenú, ak má služba audiovizuálny obsah a formu, ktoré sú oddeliteľné od hlavnej činnosti poskytovateľa služieb, ako sú samostatné časti online novín s audiovizuálnymi programami alebo videá vytvorené používateľmi, kedy ich hlavné časti možno považovať za oddeliteľné od ich hlavnej činnosti. Služby sociálnych médií nie sú zahrnuté, pokiaľ neposkytujú službu, ktorá spadá pod definíciu platformy na zdieľanie videí. Služba by sa mala považovať len za neoddeliteľný doplnok hlavnej činnosti na základe prepojenia medzi audiovizuálnou ponukou a hlavnou činnosťou. Kanály alebo iné audiovizuálne služby, za ktoré je redakčne zodpovedný poskytovateľ, môžu samy osebe predstavovať audiovizuálne mediálne služby, dokonca aj keď sú ponúkané v rámci platformy na zdieľanie videí, pre ktorú je charakteristická absencia redakčnej zodpovednosti. V takýchto prípadoch budú musieť poskytovatelia s redakčnou zodpovednosťou dodržiavať ustanovenia tejto smernice.

(3)  Smernica 2010/13/EÚ by sa mala uplatňovať len na tie služby, ktorých hlavným účelom je poskytovanie programov s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať. Hlavná požiadavka účelu by sa tiež mala považovať za splnenú, ak má služba audiovizuálny obsah a formu, ktoré sú oddeliteľné od hlavnej činnosti poskytovateľa služieb. Keďže služby platformy sociálnych médií stále viac spočívajú na audiovizuálnom obsahu, sú relevantné na účely smernice 2010/13/EÚ, pokiaľ poskytujú služby, ktoré spĺňajú kritériá vymedzujúce platformu na zdieľanie videí. Služba by sa mala považovať len za neoddeliteľný doplnok hlavnej činnosti na základe prepojenia medzi audiovizuálnou ponukou a hlavnou činnosťou. Kanály alebo iné audiovizuálne služby, za ktoré je redakčne zodpovedný poskytovateľ, môžu samy osebe predstavovať audiovizuálne mediálne služby, dokonca aj keď sú ponúkané v rámci platformy na zdieľanie videí. V takýchto prípadoch budú musieť poskytovatelia s redakčnou zodpovednosťou dodržiavať ustanovenia tejto smernice. Hazardné hry zahŕňajúce vklad predstavujúci sumu peňazí vrátane lotérií, stávok a iných foriem hazardu, ako aj internetových hier a vyhľadávacích služieb by mali byť naďalej vylúčené z rozsahu pôsobnosti smernice 2010/13/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a)  Redakčné rozhodnutia sú rozhodnutia prijímané deň čo deň predovšetkým programovými riaditeľmi a šéfredaktormi, a to v rámci schválenej programovej štruktúry. Miesto, kde sa redakčné rozhodnutia prijímajú, je bežné pracovisko osôb, ktoré ich prijímajú.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  S cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie tejto smernice je rozhodujúce, aby členské štáty udržiavali aktuálne záznamy o poskytovateľoch audiovizuálnych mediálnych služieb a platforiem na zdieľanie videí, ktorí spadajú pod ich právomoc, a pravidelne poskytovali tieto záznamy príslušným nezávislým regulačným orgánom a Komisii. Tieto záznamy by mali obsahovať informácie o kritériách, na ktorých je právomoc založená.

(4)  S cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie tejto smernice je rozhodujúce, aby členské štáty udržiavali aktuálne a transparentné záznamy o poskytovateľoch audiovizuálnych mediálnych služieb a platforiem na zdieľanie videí, ktorí spadajú pod ich právomoc, a pravidelne poskytovali tieto záznamy príslušným nezávislým regulačným orgánom a/alebo úradom a Komisii. Tieto záznamy by mali obsahovať informácie o kritériách, na ktorých je právomoc založená.

 

Časť tohto pozmeňujúceho návrhu o „regulačných orgánoch a/alebo úradoch“ sa týka celého textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Určenie právomoci vyžaduje posúdenie skutkového stavu vzhľadom na kritériá stanovené v smernici 2010/13/EÚ. Posúdenie takéhoto skutkového stavu by mohlo viesť k protichodným výsledkom. Pri uplatňovaní postupov spolupráce stanovených v článkoch 3 a 4 smernice 2010/13/EÚ je dôležité, aby Komisia mohla svoje zistenia založiť na spoľahlivých faktoch. Skupina európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA) by preto mala byť splnomocnená na predkladanie stanovísk o právomoci na žiadosť Komisie.

(5)  Určenie právomoci vyžaduje posúdenie skutkového stavu vzhľadom na kritériá stanovené v smernici 2010/13/EÚ. Posúdenie takéhoto skutkového stavu by mohlo viesť k protichodným výsledkom. Pri uplatňovaní článkov 2, 3 a 4 smernice 2010/13/EÚ je dôležité, aby Komisia mohla svoje zistenia založiť na spoľahlivých faktoch. Skupina európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA) pozostávajúca z nezávislých regulačných orgánov a/alebo úradov v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb by preto mala byť splnomocnená na predkladanie nezáväzných stanovísk o právomoci na žiadosť Komisie. Je dôležité, aby sa skupina ERGA a kontaktný výbor vzájomne informovali a aby spolupracovali s regulačnými orgánmi a/alebo úradmi.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Komisia vo svojom oznámení Európskemu parlamentu a Rade pod názvom „Lepšia právna regulácia v záujme lepších výsledkov – program EÚ31“ zdôraznila, že pri zvažovaní rôznych alternatívnych politických riešení bude brať do úvahy regulačné, ako aj kvalitne navrhnuté neregulačné prostriedky, vychádzajúce zo Spoločenstva praxe a zásad pre lepšiu samoreguláciu a koreguláciu32. Viaceré kódexy stanovené v oblastiach koordinovaných touto smernicou sa ukázali dobre navrhnuté, v súlade so zásadami pre lepšiu samoreguláciu a koreguláciu. Existencia legislatívnej podpory sa považuje za dôležitý faktor úspechu pri podpore dodržiavania samoregulačného alebo koregulačného kódexu. Rovnako je dôležité, aby kódexy stanovili osobitné ciele umožňujúce pravidelné, transparentné a nezávislé monitorovanie a hodnotenie cieľov určených v kódexoch. Odstupňované sankcie, ktorými sa zachová prvok proporcionality, sa zvyčajne považujú za účinný prístup pri presadzovaní programu. Tieto zásady by sa mali dodržiavať v rámci samoregulačných a koregulačných kódexov prijatých v oblastiach koordinovaných touto smernicou.

(7)  Komisia vo svojom oznámení Európskemu parlamentu a Rade pod názvom „Lepšia právna regulácia v záujme lepších výsledkov – program EÚ31“ zdôraznila, že pri zvažovaní rôznych alternatívnych politických riešení bude brať do úvahy regulačné, ako aj neregulačné prostriedky, vychádzajúce zo Spoločenstva praxe a zásad pre lepšiu samoreguláciu a koreguláciu32. Viaceré kódexy stanovené v oblastiach koordinovaných touto smernicou sa ukázali dobre navrhnuté, v súlade so zásadami pre lepšiu samoreguláciu a koreguláciu, ktoré sú užitočným dodatočným alebo doplnkovým prostriedkom prijímania legislatívnych opatrení. Existencia legislatívnej podpory sa považuje za dôležitý faktor úspechu pri podpore dodržiavania samoregulačného alebo koregulačného kódexu. Rovnako je dôležité, aby kódexy stanovili osobitné ciele umožňujúce pravidelné, transparentné a nezávislé monitorovanie a hodnotenie cieľov určených v kódexoch. Tieto zásady by sa mali dodržiavať v rámci samoregulačných a koregulačných kódexov prijatých v oblastiach koordinovaných touto smernicou.

__________________

__________________

31 COM(2015) 215 final

31 COM(2015) 215 final

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  V záujme zabezpečenia súdržnosti a právnej istoty pre podniky a orgány členských štátov by sa pojem „podnecovanie k nenávisti“ mal v primeranej miere zosúladiť s definíciou v rámcovom rozhodnutí Rady 2008/913/JHA z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva, v ktorom sa nenávistné prejavy vymedzujú ako „verejné podnecovanie k násiliu alebo nenávisti“. To by zahŕňalo zosúladenie základov, z ktorých vychádza podnecovanie k násiliu alebo nenávisti.

(8)  V záujme zabezpečenia súdržnosti a právnej istoty pre občanov Únie a podniky a orgány členských štátov by sa „podnecovanie k nenávisti“ malo zosúladiť s definíciou v rámcovom rozhodnutí Rady 2008/913/JHA z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva, v ktorom sa nenávistné prejavy vymedzujú ako „verejné podnecovanie k násiliu alebo nenávisti“. Základy, z ktorých vychádza podnecovanie k násiliu alebo nenávisti, by sa mali rozšíriť v súlade s dôvodmi uvedenými v článku 21 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“).

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a)  S cieľom umožniť prístup občanov k informáciám, vyberať si na základe informácií, posudzovať mediálne kontexty a používať, zodpovedne posudzovať a vytvárať audiovizuálny obsah občania potrebujú pokročilé zručnosti v oblasti mediálnej gramotnosti. Takéto zručnosti v oblasti mediálnej gramotnosti by im umožnili chápať povahu obsahu a služieb využívajúc celé spektrum možností, ktoré ponúkajú komunikačné technológie, aby mohli využívať médiá účinne a bezpečne. Digitálna gramotnosť by sa nemala obmedzovať na učenie sa o nástrojoch a technológiách, ale jej zámerom by malo byť aj vybaviť občanov zručnosťami v oblasti kritického myslenia a digitálnou zvedavosťou potrebnou na posudzovanie, analyzovanie zložitých skutočností, rozpoznanie rozdielu medzi názormi a faktmi a odolnosť voči všetkým formám nenávistných slovných prejavov. Mal by sa presadzovať rozvoj mediálnej gramotnosti všetkých občanov bez ohľadu na vek.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  S cieľom umožniť divákom vrátane rodičov a maloletých prijímať informované rozhodnutia o sledovanom obsahu je nevyhnutné, aby poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb poskytovali dostatočné informácie o obsahu, ktorý môže narušiť telesný, duševný alebo morálny vývin maloletých. Toto sa dá dosiahnuť napríklad vďaka systému deskriptorov obsahu, ktoré označujú jeho povahu. Deskriptory obsahu by sa mohli poskytovať písomne, graficky alebo akusticky.

(9)  S cieľom umožniť divákom, najmä rodičom a maloletým, prijímať informované rozhodnutia o sledovanom obsahu je nevyhnutné, aby poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb poskytovali dostatočné informácie najmä o takom obsahu, ktorý môže narušiť telesný, duševný alebo morálny vývin maloletých. Poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí by mali poskytovať takéto informácie v rámci limitov stanovených v článkoch 14 a 15 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/031/ES.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a)  Zabezpečenie dostupnosti audiovizuálneho obsahu je kľúčovou požiadavkou v súvislosti s uplatňovaním Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Právo osôb s postihnutím a starších osôb podieľať sa na spoločenskom a kultúrnom živote Únie a začleniť sa do tohto života je spojené s poskytovaním prístupných audiovizuálnych mediálnych služieb. Členské štáty by preto mali bezodkladne prijať vhodné a primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa poskytovatelia mediálnych služieb spadajúci pod ich právomoc aktívne snažili sprístupniť obsah zrakovo a sluchovo postihnutým osobám. Požiadavky v oblasti prístupnosti by sa mali plniť postupne a nepretržite, pričom by sa mali zohľadňovať praktické a nevyhnutné obmedzenia, ktoré by mohli zabrániť dosiahnutiu úplnej prístupnosti, ako napríklad programy a udalosti vysielané v reálnom čase. Vhodné opatrenia v oblasti prístupnosti by sa mohli vytvoriť prostredníctvom samoregulácie a koregulácie. Na uľahčenie prístupu k informáciám a na riešenie sťažností týkajúcich sa problémov prístupnosti by členské štáty mali zriadiť jednotné kontaktné miesto, ktoré by malo byť plne prístupné on-line.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Existujú určité všeobecne uznávané usmernenia v oblasti výživy na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, ako je profilový nutričný model Regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu, s cieľom rozlišovať potraviny na základe ich výživového zloženia v kontexte televíznej reklamy na potraviny zameranej na deti. Členské štáty by mali byť podnecované k zabezpečeniu toho, aby sa samoregulačné a koregulačné kódexy správania používali na účinné zníženie vystavenia detí a maloletých audiovizuálnym komerčným oznamom o potravinách a nápojoch, ktoré majú vysoký obsah soli, cukru alebo tuku, prípadne ktoré inak nespĺňajú tieto vnútroštátne alebo medzinárodné výživové usmernenia.

(10)  Členské štáty by mali byť podnecované k zabezpečeniu toho, aby samoregulácia a koregulácia vrátane kódexov správania prispievali k cieľu znížiť vystavenie detí a maloletých audiovizuálnym komerčným oznamom o potravinách a nápojoch, ktoré majú vysoký obsah soli, cukru alebo tuku, prípadne ktoré inak nespĺňajú tieto vnútroštátne alebo medzinárodné výživové usmernenia. Samoregulácia a koregulácia by mali prispievať k dosahovaniu tohto cieľa a mali by sa dôkladne monitorovať.

Pozmeňujúci návrh     14

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10a)  Navyše by členské štáty mali zabezpečiť, aby cieľom samoregulačných a koregulačných kódexov správania bolo účinne znížiť vystavenie detí a maloletých audiovizuálnym komerčným oznamom týkajúcim sa propagovania hazardných hier. Na úrovni Únie a jednotlivých štátov existuje niekoľko koregulačných alebo samoregulačných systémov na propagovanie zodpovedného hrania hazardných hier, a to aj v audiovizuálnych komerčných oznamoch. Tieto systémy by sa mali naďalej podporovať, najmä ak ide o také systémy, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby súčasťou audiovizuálnych komerčných oznamov o hazardných hrách boli upozornenia na dôležitosť zodpovedného hrania hazardných hier.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  S cieľom odstrániť prekážky voľného obehu cezhraničných služieb v rámci Únie je nevyhnutné zabezpečiť účinnosť samoregulačných a koregulačných opatrení zameraných najmä na ochranu spotrebiteľov alebo zdravie obyvateľstva. Riadne presadzované a monitorované kódexy správania na úrovni Únie by mohli byť dobrým prostriedkom na zabezpečenie jednotnejšieho a efektívnejšieho prístupu.

(12)  S cieľom odstrániť prekážky voľného obehu cezhraničných služieb v rámci Únie je nevyhnutné zabezpečiť účinnosť samoregulačných a koregulačných opatrení zameraných najmä na ochranu spotrebiteľov alebo zdravie obyvateľstva.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Trh televízneho vysielania sa rozvinul a je potrebná väčšia pružnosť, pokiaľ ide o audiovizuálne komerčné oznamy, najmä v prípade kvantitatívnych pravidiel pre lineárne audiovizuálne mediálne služby, umiestňovanie produktov a sponzorstvo. Vznik nových služieb vrátane služieb bez reklamy viedol k väčšiemu výberu pre divákov, ktorí môžu ľahko prejsť na alternatívne ponuky.

(13)  Trh audiovizuálnych mediálnych služieb sa rozvinul a je potrebná väčšia jasnosť a pružnosť na zabezpečenie skutočne rovnakých podmienok pre audiovizuálne komerčné oznamy, sponzorstvo a umiestňovanie produktov. Vznik nových služieb vrátane služieb bez reklamy viedol k väčšiemu výberu pre divákov, ktorí môžu ľahko prejsť na alternatívne ponuky.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

13a)  S cieľom zabezpečiť efektívnosť tejto smernice, najmä pokiaľ ide o redakčnú zodpovednosť poskytovateľov mediálnych služieb, by sa sa integrita programov a služieb mala zachovať. Zmeny v zobrazovaní programov a služieb, ktoré boli iniciované príjemcom služby, by mali byť povolené.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

13b)  Na zabezpečenie poskytovania primeraných a transparentných informácií poskytovateľom audiovizuálnych mediálnych služieb a regulačným orgánom a/alebo úradom sú potrebné nezávislé merania sledovanosti audiovizuálnych mediálnych služieb vrátane audiovizuálnych komerčných oznamov.

Odôvodnenie

Zámerom tohto nového odôvodnenia je zdôrazniť, že meranie kvantitatívnych pravidiel, napríklad kvót pre európske diela, si skutočne vyžaduje nezávislé meranie, aby sa zabezpečila presnosť údajov a zmysluplnosť týchto ustanovení.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Sponzorstvo je dôležitým prostriedkom na financovanie audiovizuálnych mediálnych služieb alebo programov, pričom zahŕňa propagáciu mena fyzickej alebo právnickej osoby, ochrannej známky, dobrého mena, činností alebo výrobkov. Na to, aby sponzorstvo ako také predstavovalo hodnotnú formu reklamnej techniky pre inzerentov a poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb, sponzorské odkazy môžu obsahovať propagačné odkazy na výrobky alebo služby sponzora, hoci nemusia priamo podporovať nákup tovarov a služieb. Sponzorské odkazy by mali naďalej jasne informovať divákov o existencii sponzorskej zmluvy. Obsah sponzorovaných programov by nemal byť ovplyvnený tak, aby bola dotknutá redakčná nezávislosť poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby.

(14)  Sponzorstvo je dôležitým prostriedkom na financovanie audiovizuálneho obsahu. Sponzorské odkazy by mali naďalej jasne informovať divákov o existencii sponzorskej zmluvy. Sponzorský obsah by nemal byť ovplyvnený tak, aby bola dotknutá redakčná nezávislosť poskytovateľa služby.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Liberalizácia umiestňovania produktov nepriniesla očakávané zvýšenie podielu využívania tejto formy audiovizuálnych komerčných oznamov. Konkrétne všeobecný zákaz umiestňovania produktov s určitými výnimkami nevytvoril právnu istotu pre poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb. Umiestňovanie produktov by teda malo byť povolené vo všetkých audiovizuálnych mediálnych službách, okrem výnimiek.

(15)  Liberalizácia umiestňovania produktov nepriniesla očakávané zvýšenie podielu využívania tejto formy audiovizuálnych komerčných oznamov. Konkrétne všeobecný zákaz umiestňovania produktov s určitými výnimkami nevytvoril právnu istotu pre poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb. Umiestňovanie produktov by teda malo byť povolené vo všetkých audiovizuálnych mediálnych službách a službách platforiem na zdieľanie videí, okrem výnimiek, keďže to môže predstavovať ďalší príjem pre poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb.

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa odrážalo začlenenie videí vytváraných používateľmi do pravidiel umiestňovania produktov v rámci audiovizuálnych mediálnych služieb.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

15a)  V záujme ochrany redakčnej zodpovednosti poskytovateľov mediálnych služieb a audiovizuálneho hodnotového reťazca je zásadne dôležité, aby bola zaručená integrita programov a služieb dodávaných poskytovateľmi mediálnych služieb. Programy a služby by sa mali prenášať bez skrátenia, pozmenenia či prerušenia. Programy a služby by sa nemali meniť bez súhlasu poskytovateľa mediálnych služieb.

Odôvodnenie

Tretie strany by nemali mať možnosť meniť programy a služby bez súhlasu poskytovateľa mediálnej služby.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Umiestňovanie produktov by nemalo byť prípustné v spravodajských a publicistických programoch, programoch o spotrebiteľských záležitostiach, náboženských programoch a programoch so značným podielom detského publika. Z dôkazov konkrétne vyplýva, že umiestňovanie produktov a vložená reklama môžu ovplyvniť správanie detí, pretože často nedokážu rozpoznať komerčný obsah. Preto treba naďalej zakazovať umiestňovanie produktov v programoch so značným podielom detského publika. Programy o spotrebiteľských záležitostiach sú programy, ktoré ponúkajú divákom poradenstvo vrátane recenzií nákupov výrobkov a služieb. Povolením umiestňovania produktov do takýchto programov by zanikla možnosť jasného rozlišovania medzi reklamným a redakčným obsahom pre divákov, ktorí môžu v takýchto programoch očakávať skutočné a pravdivé hodnotenie výrobkov alebo služieb.

(16)  Umiestňovanie produktov by nemalo byť prípustné v spravodajských a publicistických programoch, programoch o spotrebiteľských záležitostiach, náboženských programoch a detských programoch a v obsahu prednostne zameranom na deti. Z dôkazov konkrétne vyplýva, že umiestňovanie produktov a vložená reklama môžu ovplyvniť správanie detí, pretože často nedokážu rozpoznať komerčný obsah. Preto treba naďalej zakazovať umiestňovanie produktov v detských programoch a v obsahu prednostne zameranom na deti. Programy o spotrebiteľských záležitostiach sú programy, ktoré ponúkajú divákom poradenstvo vrátane recenzií nákupov výrobkov a služieb. Povolením umiestňovania produktov do takýchto programov by zanikla možnosť jasného rozlišovania medzi reklamným a redakčným obsahom pre divákov, ktorí môžu v takýchto programoch očakávať skutočné a pravdivé hodnotenie výrobkov alebo služieb.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Ukázalo sa, že pravidlo, podľa ktorého by výrobku nemala byť pripisovaná neprimeraná dôležitosť, sa v praxi ťažko uplatňuje. Navyše obmedzuje využívanie umiestňovania produktov, ktoré samozrejme zahŕňa určitú úroveň výrazného zobrazenia na účel vytvárania hodnoty. Požiadavky na programy obsahujúce umiestňovanie produktov by sa preto mali zamerať na jasné informovanie divákov o existencii umiestnenia produktu a zabezpečenie toho, aby nebola ovplyvnená redakčná nezávislosť poskytovateľa audiovizuálnych mediálnych služieb.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Hoci táto smernica nezvyšuje celkový objem prípustného reklamného času medzi 7.00 hod. a 23.00 hod., je dôležité, aby vysielatelia mali väčšiu pružnosť a aby mohli rozhodnúť o tom, kedy sa má odvysielať reklama s cieľom maximalizovať dopyt inzerentov a počet divákov. Hodinové obmedzenie by sa preto malo zrušiť, pričom by sa malo zaviesť denné obmedzenie 20 % reklamy medzi 7.00 hod. a 23.00 hod.

(19)  Je dôležité, aby vysielatelia mali väčšiu pružnosť a aby mohli rozhodnúť o tom, kedy sa má odvysielať reklama s cieľom maximalizovať dopyt inzerentov a počet divákov. Hodinové obmedzenie by sa preto malo zrušiť, pričom by sa malo zaviesť denné obmedzenie 20 % reklamy. Aj v tejto súvislosti je však potrebné zachovať dostatočnú úroveň ochrany spotrebiteľa, lebo v dôsledku takejto pružnosti by mohli byť diváci vystavení nadmernému objemu reklamy v hlavnom vysielacom čase. Preto by sa v rámci hlavného vysielacieho času mali uplatňovať osobitné limity.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Mnohí vysielatelia sú súčasťou väčších mediálnych skupín a vysielajú oznámenia nielen v súvislosti s vlastnými programami a vedľajšími produktmi, ktoré sú priamo odvodené od týchto programov, ale aj v súvislosti s programami ostatných subjektov patriacich do tej istej mediálnej skupiny. Vysielací čas vyhradený pre oznamy vysielateľa v súvislosti s programami ostatných subjektov patriacich do tej istej mediálnej skupiny by nemali byť zahrnuté do maximálneho denného vysielacieho času, ktorý je možné vyhradiť pre reklamu a telenákup.

(20)  Mnohí vysielatelia sú súčasťou väčších vysielacích skupín a vysielajú oznámenia nielen v súvislosti s vlastnými programami a vedľajšími produktmi a audiovizuálnymi mediálnymi službami, ktoré sú priamo odvodené od týchto programov, ale aj v súvislosti s programami, produktami a službami ostatných subjektov patriacich do tej istej vysielacej skupiny. Vysielací čas vyhradený pre oznamy vysielateľa v súvislosti s programami ostatných subjektov patriacich do tej istej vysielacej skupiny by takisto nemali byť zahrnuté do maximálneho denného vysielacieho času, ktorý je možné vyhradiť pre reklamu a telenákup.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie by mali podporovať produkciu a distribúciu európskych diel tým, že zabezpečia, aby ich katalógy obsahovali určitý minimálny podiel európskych diel a aby tieto boli dostatočne viditeľné.

(21)  Poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie by mali podporovať produkciu a distribúciu európskych diel tým, že zabezpečia, aby ich katalógy obsahovali určitý minimálny podiel európskych diel a aby tieto boli dostatočne viditeľné. To by používateľom audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie malo umožniť ľahko zistiť a nájsť európske diela a podporovať pritom kultúrnu rozmanitosť. Na tento účel by nositelia práv mali mať možnosť označiť svoj audiovizuálny obsah, ktorý možno považovať za európske dielo, v metadátach ako taký, a sprístupňovať ho poskytovateľom mediálnych služieb.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Na zabezpečenie primeranej úrovne investícií do európskych diel by mali členské štáty môcť stanoviť finančné záväzky voči poskytovateľom služieb na požiadanie so sídlom na ich území. Tieto povinnosti môžu mať podobu priamych príspevkov na produkciu európskych diel a nadobudnutie práv na tieto diela. Členské štáty môžu uložiť aj poplatky splatné fondu na základe príjmov za služby na požiadanie poskytované na ich území a zacielené na toto územie. Táto smernica objasňuje, že vzhľadom na priamu súvislosť medzi finančnými záväzkami a rôznymi kultúrnymi politikami členských štátov môžu členské štáty uložiť takéto finančné záväzky aj poskytovateľom služieb na požiadanie, ktorí majú sídlo v inom členskom štáte, ale zameriavajú sa na ich územie. V tomto prípade by mali byť finančné záväzky platené iba z príjmov vzniknutých na základe publika v tomto členskom štáte.

(22)  Na zabezpečenie primeranej úrovne investícií do európskych diel členské štáty môžu stanoviť finančné záväzky voči poskytovateľom služieb na požiadanie so sídlom spadajúcim do ich právomoci. Tieto povinnosti môžu mať podobu priamych príspevkov na produkciu európskych diel a nadobudnutie práv na tieto diela. Členské štáty môžu uložiť aj poplatky splatné fondu na základe príjmov za služby na požiadanie poskytované na ich území a zacielené na toto územie. Táto smernica objasňuje, že vzhľadom na priamu súvislosť medzi finančnými záväzkami a rôznymi kultúrnymi politikami členských štátov môžu členské štáty uložiť takéto finančné záväzky aj poskytovateľom služieb na požiadanie, ktorí majú sídlo v inom členskom štáte, ale zameriavajú sa na ich územie. V tomto prípade by mali byť finančné záväzky platené iba z príjmov pochádzajúcich zo služieb na požiadanie a vzniknutých na základe publika v tomto členskom štáte. Ak členský štát, v ktorom je poskytovateľ usadený, uloží finančný príspevok, mal by vziať do úvahy aj všetky finančné príspevky uložené štátom, na ktorý sa poskytovateľ zameriava.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Odôvodnenie 26

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Najmä v súvislosti s platformami na zdieľanie videí, na ktorých používatelia – najmä maloletí – čoraz častejšie sledujú audiovizuálny obsah, existujú nové výzvy. V tejto súvislosti sú čoraz výraznejším dôvodom na obavy škodlivý obsah a nenávistné prejavy uložené na platformách na zdieľanie videí. Je nevyhnutné stanoviť primerané pravidlá týkajúce sa uvedených záležitostí s cieľom chrániť maloleté osoby pred škodlivým obsahom a všetkých občanov pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k násiliu alebo nenávisti.

(26)  Najmä v súvislosti s platformami na zdieľanie videí, na ktorých používatelia – najmä maloletí – čoraz častejšie sledujú audiovizuálny obsah, existujú nové výzvy. Nezákonný, škodlivý, rasistický a xenofóbny obsah a nenávistné prejavy hosťované na platformách na zdieľanie videí sú čoraz výraznejším dôvodom na obavy. Navyše rozhodnutie o odstránení takéhoto obsahu, ktoré často závisí od subjektívneho výkladu, môže oslabiť slobodu prejavu a informácií. V tejto súvislosti je nevyhnutné stanoviť spoločné a primerané pravidlá týkajúce sa uvedených záležitostí s cieľom chrániť maloleté osoby pred škodlivým obsahom a všetkých občanov pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k násiliu alebo nenávisti hosťovaným na platformách na zdieľanie videí, ale aj s cieľom chrániť a zaručiť základné práva používateľov. V rámci týchto pravidiel by sa predovšetkým mali na úrovni Únie presnejšie vymedziť charakteristiky „škodlivého obsahu“ a „podnecovania k násiliu a nenávisti“, pričom by sa mal zohľadniť zámer a účinok takéhoto obsahu. Samoregulačné a koregulačné opatrenia vykonávané alebo schválené členskými štátmi alebo Komisiou by mali byť v plnej miere v súlade s právami, slobodami a zásadami stanovenými v charte, najmä jej článku 52. Regulačné orgány a/alebo úrady by si v tejto súvislosti mali ponechať účinné právomoci v oblasti presadzovania práva.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

26a)  V súlade so smernicou (EÚ) 2017/XXX [nahradiť odkazom na smernicu o boji proti terorizmu po jej zverejnení a aktualizovať číslo článku] sa verejné podnecovanie k páchaniu teroristických činov vymedzuje ako trestný čin súvisiaci s teroristickými činnosťami, ktorý je postihnuteľný ako trestný čin, ak je takéto konanie úmyselné. Členské štáty by mali prijať potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť urýchlené odstránenie obsahu, ktorý predstavuje verejné podnecovanie k páchaniu teroristických činov.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Pokiaľ ide o komerčné oznamy na platformách na zdieľanie videí, upravuje ich už smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES, v ktorej sa zakazujú nekalé obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom vrátane zavádzajúcich a agresívnych praktík vyskytujúcich sa v službách informačnej spoločnosti. Pokiaľ ide o komerčné oznamy týkajúce sa tabakových a súvisiacich výrobkov na platformách na zdieľanie videí, existujúce zákazy stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/33/ES, ako aj zákazy týkajúce sa oznamov v súvislosti s elektronickými cigaretami a plniacimi fľaštičkami podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ, zabezpečujú dostatočnú ochranu spotrebiteľov. Opatrenia stanovené v tejto smernici preto dopĺňajú opatrenia stanovené v smerniciach 2005/29/ES, 2003/33/ES a 2014/40/EÚ.

(27)  Pokiaľ ide o komerčné oznamy na platformách na zdieľanie videí, upravuje ich už smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES, v ktorej sa zakazujú nekalé obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom vrátane zavádzajúcich a agresívnych praktík vyskytujúcich sa v službách informačnej spoločnosti. Pokiaľ ide o komerčné oznamy týkajúce sa tabakových a súvisiacich výrobkov na platformách na zdieľanie videí, existujúce zákazy stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/33/ES, ako aj zákazy týkajúce sa oznamov v súvislosti s elektronickými cigaretami a plniacimi fľaštičkami podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ, zabezpečujú dostatočnú ochranu spotrebiteľov a mali by platiť pre všetky audiovizuálne mediálne služby. Opatrenia stanovené v tejto smernici preto dopĺňajú opatrenia stanovené v smerniciach 2005/29/ES, 2003/33/ES a 2014/40/EÚ a zavádzajú rovnaké podmienky v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb, služieb platforiem na zdieľanie videí a videí vytvorených používateľmi.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Významná časť obsahu uloženého na platformách na zdieľanie videí nespadá pod redakčnú zodpovednosť poskytovateľa platformy na zdieľanie videí. Títo poskytovatelia však zvyčajne rozhodujú o organizácii obsahu, konkrétne programov alebo videí vytvorených používateľmi, a to aj automatickými prostriedkami alebo algoritmami. Preto by títo poskytovatelia mali mať povinnosť prijať vhodné opatrenia na ochranu maloletých pred obsahom, ktorý by mohol narušiť ich telesný, duševný alebo morálny vývin, a ochranu všetkých občanov pred podnecovaním k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo členovi takejto skupiny na základe rodovej príslušnosti, rasy, farby pleti, náboženského vyznania, rodového pôvodu či národného alebo etnického pôvodu.

(28)  Časť obsahu hosťovaného na platformách na zdieľanie videí a sociálnych médií nespadá pod redakčnú zodpovednosť poskytovateľa platformy. Títo poskytovatelia však zvyčajne rozhodujú o organizácii obsahu, konkrétne programov alebo videí vytvorených používateľmi, a to aj automatickými prostriedkami alebo algoritmami. Preto by títo poskytovatelia mali mať povinnosť prijať vhodné opatrenia na ochranu maloletých pred obsahom, ktorý by mohol narušiť ich telesný, duševný alebo morálny vývin, a ochranu všetkých používateľov pred podnecovaním k terorizmu alebo pred podnecovaním k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo členovi takejto skupiny na základe rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku, pohlavia, rodového vyjadrenia, rodovej identity, sexuálnej orientácie, povahy pobytu alebo zdravotného stavu. Tieto dôvody sú určené na ďalšie spresnenie charakteristík „verejného podnecovania k násiliu alebo nenávisti“, ale samy osebe by sa nemali považovať za základ na obmedzenie sprístupnenia audiovizuálneho obsahu.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Vzhľadom na povahu účasti poskytovateľov na obsahu uloženom na platformách na zdieľanie videí by tieto vhodné opatrenia mali byť zamerané na organizáciu obsahu a nie obsah ako taký. Príslušné požiadavky stanovené v tejto smernici by sa preto mali uplatňovať bez toho, aby bol dotknutý článok 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES, ktorý stanovuje výnimku zo zodpovednosti za nezákonné informácie uchovávané určitými poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti. Pri poskytovaní služieb uvedených v článku 14 smernice 2000/31/ES by sa tieto požiadavky mali uplatňovať aj bez toho, aby bol dotknutý článok 15 tejto smernice, ktorý vylučuje ukladanie všeobecnej povinnosti monitorovať takéto informácie a aktívne vyhľadávať fakty alebo okolnosti poukazujúce na nezákonné aktivity týmto poskytovateľom, pričom by však zároveň nemali byť dotknuté ani povinnosti monitorovania v konkrétnych prípadoch, a najmä bez vplyvu na nariadenia vnútroštátnych orgánov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

(29)  Vzhľadom na povahu vzťahu poskytovateľov k obsahu hosťovanom na platformách na zdieľanie videí by tieto vhodné opatrenia mali byť zamerané na organizáciu obsahu a nie obsah ako taký. Príslušné požiadavky stanovené v tejto smernici by sa preto mali uplatňovať bez toho, aby bol dotknutý článok 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES, ktorý stanovuje výnimku zo zodpovednosti za nezákonné informácie uchovávané určitými poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti. Pri poskytovaní služieb uvedených v článku 14 smernice 2000/31/ES by sa tieto požiadavky mali uplatňovať aj bez toho, aby bol dotknutý článok 15 tejto smernice, ktorý vylučuje ukladanie všeobecnej povinnosti monitorovať takéto informácie a aktívne vyhľadávať fakty alebo okolnosti poukazujúce na nezákonné aktivity týmto poskytovateľom, pričom by však zároveň nemali byť dotknuté ani povinnosti monitorovania v konkrétnych prípadoch, a najmä bez vplyvu na nariadenia vnútroštátnych orgánov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

__________________

__________________

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

34 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Pri vykonávaní príslušných opatrení, ktoré sa majú prijať na základe tejto smernice, je vhodné zapojiť poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí v čo najväčšej možnej miere. Preto by mala byť podporovaná koregulácia. S cieľom zabezpečiť jasný a jednotný prístup v tejto súvislosti v celej Únii by členské štáty nemali byť oprávnené vyžadovať, aby poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí prijali prísnejšie opatrenia na ochranu maloletých pred škodlivým obsahom a všetkých obyvateľov pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k násiliu alebo nenávisti, než sú opatrenia stanovené v tejto smernici. Treba však zachovať možnosť, aby členské štáty mohli prijať takéto prísnejšie opatrenia, ak je takýto obsah nezákonný, za predpokladu, že zachovajú súlad s článkami 14 a 15 smernice 2000/31/ES, a aby prijali opatrenia týkajúce sa obsahu webových stránok obsahujúcich alebo šíriacich detskú pornografiu, ako sa vyžaduje a povoľuje podľa článku 25 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ. Poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí by takisto mali mať naďalej možnosť prijať prísnejšie opatrenia na dobrovoľnej báze.

(30)  Pri vykonávaní príslušných opatrení, ktoré sa majú prijať na základe tejto smernice, je vhodné zapojiť poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí v čo najväčšej možnej miere. Preto by mala byť podporovaná samoregulácia a koregulácia. Treba zachovať možnosť, aby členské štáty mohli prijať takéto prísnejšie opatrenia, ak je takýto obsah nezákonný, za predpokladu, že zachovajú súlad s článkami 14 a 15 smernice 2000/31/ES, a aby prijali opatrenia týkajúce sa obsahu webových stránok obsahujúcich alebo šíriacich detskú pornografiu, ako sa vyžaduje a povoľuje podľa článku 25 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ35. Poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí by takisto mali mať naďalej možnosť prijať prísnejšie opatrenia na dobrovoľnej báze a v súlade s právom Únie, pričom treba rešpektovať slobodu prejavu a informácií a pluralizmus médií.

__________________

__________________

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1).

35 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, poskytujú služby informačnej spoločnosti v zmysle článku 2 písm. a) smernice 2000/31/ES. Na týchto poskytovateľov sa teda vzťahujú pravidlá vnútorného trhu, ktoré sú stanovené v článku 3 uvedenej smernice, ak majú sídlo v členskom štáte. Je vhodné zabezpečiť, aby sa tie isté pravidlá uplatňovali na poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí, ktorí nemajú sídlo v členskom štáte, s cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení na ochranu maloletých a občanov stanovených v tejto smernici a zabezpečiť čo najvyrovnanejšie podmienky, pokiaľ títo poskytovatelia majú materskú spoločnosť alebo dcérsku spoločnosť, ktorá má sídlo v členskom štáte, alebo ak sú títo poskytovatelia členom skupiny a iný subjekt danej skupiny má sídlo v členskom štáte. Na tento účel by sa mali prijať opatrenia na určenie členského štátu, ktorý by sa mal považovať za sídlo týchto poskytovateľov. Komisia by mala byť informovaná o poskytovateľoch v právomoci každého členského štátu pri uplatňovaní pravidiel o usadení stanovených v tejto smernici a v smernici 2000/31/ES.

(32)  Poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, poskytujú služby informačnej spoločnosti v zmysle článku 2 písm. a) smernice 2000/31/ES a vo všeobecnosti poskytujú hostiteľské služby v súlade s článkom 14 tejto smernice. Na týchto poskytovateľov sa teda vzťahujú pravidlá vnútorného trhu, ktoré sú stanovené v článku 3 uvedenej smernice, ak majú sídlo v členskom štáte. Je vhodné zabezpečiť, aby sa tie isté pravidlá uplatňovali na poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí, ktorí nemajú sídlo v členskom štáte, s cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení na ochranu maloletých a občanov stanovených v tejto smernici a zabezpečiť čo najvyrovnanejšie podmienky, pokiaľ títo poskytovatelia majú materskú spoločnosť alebo dcérsku spoločnosť, ktorá má sídlo v členskom štáte, alebo ak sú títo poskytovatelia členom skupiny a iný subjekt danej skupiny má sídlo v členskom štáte. Na tento účel by sa mali prijať opatrenia na určenie členského štátu, ktorý by sa mal považovať za sídlo týchto poskytovateľov. So zreteľom na široké publikum platforiem na zdieľanie videí a sociálnych médií je vhodné, aby členský štát s právomocou nad takouto platformou koordinoval reguláciu týchto platforiem s ostatnými dotknutými členskými štátmi. Komisia by mala byť informovaná o poskytovateľoch v právomoci každého členského štátu pri uplatňovaní pravidiel o usadení stanovených v tejto smernici a v smernici 2000/31/ES. V tejto súvislosti by sa pojem „poskytovateľ platformy na zdieľanie videí“ mal chápať v najširšom zmysle slova, aby zahŕňal poskytovateľov lineárnych služieb a platformy na retransmisiu audiovizuálnych mediálnych služieb, a to bez ohľadu na technický prostriedok používaný na retransmisiu, ako napríklad káblové rozvody, satelit alebo internet.

Odôvodnenie

Platformy na zdieľanie videí a sociálne médiá môžu mať cieľové publikum v celej EÚ, právomoc nad nimi však bude mať len ten členský štát, ktorý sa považuje za štát, v ktorom majú sídlo. Je preto potrebné, aby členské štáty účinne spolupracovali na regulácii týchto platforiem a zaistili tak hladké fungovanie jednotného digitálneho trhu a účinnú ochranu európskych občanov.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Regulačné orgány členských štátov môžu dosiahnuť požadovaný stupeň štrukturálnej nezávislosti len vtedy, ak majú povahu nezávislých právnych subjektov. Členské štáty by preto mali garantovať nezávislosť národných regulačných orgánov od vlády, verejných orgánov a odvetvia s cieľom zaistiť nezaujatosť ich rozhodnutí. Touto požiadavkou nezávislosti by nemala byť dotknutá možnosť členských štátov menovať regulačné orgány s dohľadom na rôzne sektory, napríklad audiovizuálny alebo telekomunikačný sektor. Národné regulačné orgány by mali disponovať presadzovacími právomocami a zdrojmi potrebnými na výkon ich úloh, pokiaľ ide o personál, odborné znalosti a finančné prostriedky. Národné regulačné orgány ustanovené podľa tejto smernice by mali zabezpečiť rešpektovanie cieľov plurality médií, kultúrnej rozmanitosti, ochrany spotrebiteľa, vnútorného trhu a podporovania spravodlivej hospodárskej súťaže.

(33)  Členské štáty by mali garantovať nezávislosť národných regulačných orgánov a/alebo úradov od vlády, verejných orgánov a odvetvia s cieľom zaistiť nezaujatosť ich rozhodnutí. Touto požiadavkou nezávislosti by nemala byť dotknutá možnosť členských štátov menovať regulačné orgány s dohľadom na rôzne sektory, napríklad audiovizuálny sektor alebo sektor telekomunikácií. Regulačné orgány a/alebo úrady by mali disponovať presadzovacími právomocami a zdrojmi potrebnými na výkon ich úloh, pokiaľ ide o personál, odborné znalosti a finančné prostriedky. Národné regulačné orgány a/alebo úrady ustanovené podľa tejto smernice by mali zabezpečiť rešpektovanie cieľov plurality médií, kultúrnej rozmanitosti, ochrany spotrebiteľa, vnútorného trhu a podporovania spravodlivej hospodárskej súťaže.“ V tejto súvislosti je potrebné, aby regulačné orgány a/alebo úrady podporovali poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb pri zabezpečovaní ich redakčnej nezávislosti,

Pozmeňujúci návrh     36

Návrh smernice

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Komisia s cieľom zabezpečiť konzistentné uplatňovanie audiovizuálneho regulačného rámca Únie vo všetkých členských štátoch ustanovila rozhodnutím Komisie z 3. februára 2014 skupinu európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA)36. Úlohou skupiny ERGA je radiť a asistovať Komisii pri snahe o zabezpečenie konzistentného vykonávania smernice 2010/13/EÚ vo všetkých členských štátoch a uľahčovať spoluprácu medzi národnými regulačnými orgánmi, ako aj medzi národnými regulačnými orgánmi a Komisiou.

(35)  Komisia s cieľom zabezpečiť konzistentné uplatňovanie audiovizuálneho regulačného rámca Únie vo všetkých členských štátoch ustanovila rozhodnutím Komisie z 3. februára 2014 skupinu európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA)36. Úlohou skupiny ERGA je konať ako nezávislá odborná poradenská skupina a asistovať Komisii pri snahe o zabezpečenie konzistentného vykonávania smernice 2010/13/EÚ vo všetkých členských štátoch a uľahčovať spoluprácu medzi národnými regulačnými orgánmi a/alebo úradmi, ako aj medzi národnými regulačnými orgánmi a/alebo úradmi a Komisiou.

_________________

_________________

36 Rozhodnutie Komisie C(2014) 462 final z 3. februára 2014 o ustanovení skupiny európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby.

36 Rozhodnutie Komisie C(2014) 462 final z 3. februára 2014 o ustanovení skupiny európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  Skupina ERGA pozitívne prispieva ku konzistentnej regulačnej praxi a poskytuje Komisii poradenstvo o otázkach vykonávania na vysokej úrovni. Preto sa žiada, aby sa v tejto smernici formálne uznala a posilnila jej úloha. Skupina by preto touto smernicou mala byť opätovne ustanovená.

(36)  Skupina ERGA a kontaktný výbor pozitívne prispievajú ku konzistentnej regulačnej praxi a poskytujú Komisii nezávislé poradenstvo o otázkach vykonávania na vysokej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  Komisia by mala mať možnosť obrátiť sa na skupinu ERGA v akejkoľvek záležitosti súvisiacej s audiovizuálnymi mediálnymi službami a platformami na zdieľanie videí. Skupina ERGA by mala pomáhať Komisii tým, že jej poskytne odborné znalosti a poradenstvo a bude uľahčovať výmenu najlepších postupov. Komisia by predovšetkým mala so skupinou ERGA konzultovať uplatňovanie smernice 2010/13/EÚ s cieľom uľahčiť jej konzistentné vykonávanie na celom jednotného digitálnom trhu. Skupina ERGA by na požiadanie Komisie mala poskytovať stanoviská k takým záležitostiam, ako sú právomoci a kódexy správania Únie v oblasti ochrany maloletých osôb a nenávistných prejavov alebo audiovizuálne komerčné oznamy o potravinách s vysokým obsahom tuku, soli/sodíka a cukrov.

(37)  Komisia by mala mať možnosť obrátiť sa na kontaktný výbor v akejkoľvek záležitosti súvisiacej s audiovizuálnymi mediálnymi službami a platformami na zdieľanie videí. Pre skupinu ERGA by takisto malo byť možné pomáhať Komisii tým, že im poskytne odborné znalosti a poradenstvo a bude uľahčovať výmenu najlepších postupov. Komisia by mala mať možnosť konzultovať s kontaktným výborom uplatňovanie smernice 2010/13/EÚ s cieľom uľahčiť jej konzistentné vykonávanie na celom jednotnom digitálnom trhu. Kontaktný výbor by mal rozhodnúť o stanoviskách k takým záležitostiam, ako sú právomoci a pravidlá a kódexy správania Únie v oblasti ochrany maloletých osôb a nenávistných prejavov, ako aj o audiovizuálnej komerčnej komunikácii o potravinách s vysokým obsahom tuku, soli/sodíka a cukrov , ktoré vypracovala skupina ERGA, a to s cieľom uľahčiť koordináciu s právom členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Touto smernicou nie je dotknutá možnosť členských štátov ukladať povinnosti na zabezpečenie vyhľadateľnosti a dostupnosti obsahu všeobecného záujmu podľa vymedzených cieľov všeobecného záujmu, ako je pluralita médií, sloboda prejavu a kultúrna rozmanitosť. Takéto povinnosti by sa mali uložiť len vtedy, ak je to potrebné na splnenie cieľov všeobecného záujmu jasne vymedzených členskými štátmi v súlade s právom Únie. V tejto súvislosti by mali členské štáty najmä preskúmať potrebu regulačného zásahu s ohľadom na výsledky pôsobenia trhových síl. Ak sa členské štáty rozhodnú zaviesť pravidlá vyhľadateľnosti, mali by podnikom uložiť len primerané povinnosti vychádzajúce z legitímnych verejnopolitických záujmov.

(38)  Touto smernicou nie je dotknutá možnosť členských štátov ukladať povinnosti na zabezpečenie primeranej viditeľnosti obsahu všeobecného záujmu na základe vymedzených cieľov v oblasti všeobecného záujmu, ako sú pluralita médií, sloboda prejavu a kultúrna diverzita, a na zaistenie primeranej viditeľnosti tohto obsahu.“ Takéto povinnosti by sa mali uložiť len vtedy, ak je to potrebné na splnenie cieľov všeobecného záujmu jasne vymedzených členskými štátmi v súlade s právom Únie. Ak sa členské štáty rozhodnú zaviesť pravidlá primeranej viditeľnosti, mali by podnikom ukladať len primerané povinnosti vychádzajúce z legitímnych verejnopolitických záujmov.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Odôvodnenie 38 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

38a)  Prostriedky na dosiahnutie dostupnosti by mali okrem iného zahŕňať, ale neobmedzovať sa len na prístupové služby ako tlmočenie do znakového jazyka, titulky pre nepočujúcich a sluchovo postihnutých, zvukové titulky, audiokomentár a ľahko zrozumiteľná navigácia v ponuke. Poskytovatelia mediálnych služieb by mali byť transparentní a proaktívni pri zlepšovaní takýchto služieb prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím a pre staršie osoby, pričom v informáciách o programe a v elektronickom sprievodcovi programom treba jasne uviesť ich dostupnosť, uviesť prvky prístupnosti služieb a vysvetliť ako ich využívať a zabezpečiť, aby služby boli prístupné osobám so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie. Jej cieľom je najmä zabezpečiť plné rešpektovanie práva na slobodu prejavu, slobody podnikania, ako aj práva na súdne preskúmanie a podporovať uplatňovanie práv dieťaťa zakotvené v Charte základných práv Európskej únie.

(39)  Členské štáty majú pri vykonávaní tejto smernice povinnosť rešpektovať základné práva a dodržiavať zásady uznané najmä v charte. Členské štáty by predovšetkým mali zabezpečiť, aby vnútroštátne zákony, právne predpisy a správne ustanovenia transponujúce túto smernicu priamo ani nepriamo neoslabovali právo na slobodu prejavu, slobodu podnikania, právo na súdne preskúmanie a na podporu uplatňovania práv dieťaťa a práv na nediskrimináciu, ktoré sú zakotvené v charte.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 1 – odsek 1 – písmeno a – bod i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  služba, ako ju vymedzujú články 56 a 57 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ak sa základný účel služby alebo jej oddeliteľná časť týka poskytovania programov pod redakčnou zodpovednosťou poskytovateľa mediálnej služby s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť elektronickými komunikačnými sieťami v zmysle článku 2 písm. a) smernice 2002/21/ES. Takéto audiovizuálne mediálne služby sú televízne vysielanie, ako sa vymedzuje v písmene e) tohto odseku, alebo audiovizuálna mediálna služba na požiadanie, ako sa vymedzuje v písmene g) tohto odseku;“;

i)  služba, ako ju vymedzujú články 56 a 57 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ak sa základný účel služby alebo oddeliteľná časť rozsiahlejšej služby týka poskytovania programov pod redakčnou zodpovednosťou poskytovateľa mediálnej služby s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť elektronickými komunikačnými sieťami v zmysle článku 2 písm. a) smernice 2002/21/ES. Takéto audiovizuálne mediálne služby sú televízne vysielanie, ako sa vymedzuje v písmene e) tohto odseku, alebo audiovizuálna mediálna služba na požiadanie, ako sa vymedzuje v písmene g) tohto odseku;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 1 – odsek 1 – písmeno a a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„aa)  „aa) „služba platformy na zdieľanie videí“ je služba, ako ju vymedzujú články 56 a 57 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorá spĺňa tieto požiadavky:

„aa)  „služba platformy na zdieľanie videí“ je služba, ako ju vymedzujú články 56 a 57 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorá spĺňa všetky tieto požiadavky:

i)  služba pozostáva z ukladacieho priestoru s veľkým množstvom programov alebo videí vytvorených používateľmi, za ktoré poskytovateľ platformy na zdieľanie videí nenesie redakčnú zodpovednosť;

i)  hlavná funkčnosť služby pozostáva zo sprístupňovania programov alebo videí vytvorených používateľmi, za ktoré poskytovateľ platformy na zdieľanie videí nenesie redakčnú zodpovednosť, širokej verejnosti;

ii)  organizáciu uloženého obsahu určuje poskytovateľ služby, a to aj automatickými prostriedkami alebo algoritmami, najmä prostredníctvom hosťovania, zobrazovania, označovania a sekvencovania;

ii)  organizáciu obsahu sprístupneného verejnosti určuje poskytovateľ služby, a to aj automatickými prostriedkami alebo algoritmami, najmä prostredníctvom hosťovania, zobrazovania, označovania a sekvencovania;

iii)  základným účelom služby alebo jej oddeliteľnej časti je poskytovanie programov a videí vytvorených používateľmi širokej verejnosti s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať;

iii)  základným účelom služby alebo služby, ktorá je oddeliteľnou časťou rozsiahlejšej služby, je poskytovanie programov a videí vytvorených používateľmi širokej verejnosti s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať, alebo táto služba zohráva významnú úlohu pri poskytovaní programov a videí vytvorených používateľmi širokej verejnosti s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať; a

iv)  služba je dostupná prostredníctvom elektronických komunikačných sietí v zmysle článku 2 písm. a) smernice 2002/21/ES;“;

iv)  služba je dostupná prostredníctvom elektronických komunikačných sietí v zmysle článku 2 písm. a) smernice 2002/21/ES;“;

Pozmeňujúci návrh     44

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno c

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  „program“ je súbor pohybujúcich sa obrazov so zvukom alebo bez zvuku predstavujúci samostatnú položku v rámci programovej skladby alebo katalógu, ktorý zostavil poskytovateľ mediálnej služby, pričom môže ísť napríklad o kinematografické dlhometrážne filmy, krátke videá, športové podujatia, situačné komédie, dokumentárne filmy, detské programy a pôvodné televízne hry;“;

b)  „program“ je súbor pohybujúcich sa obrazov so zvukom alebo bez zvuku predstavujúci samostatnú položku v rámci programovej skladby alebo katalógu, ktorý zostavil poskytovateľ mediálnej služby, pričom môže ísť napríklad o kinematografické dlhometrážne filmy, krátke videá, športové podujatia, situačné komédie, dokumentárne filmy, detské programy, zábavné programy, reality šou a pôvodné televízne hry;“;

Odôvodnenie

Keďže sa tu zaoberáme programami, na ktoré sa vzťahujú reklamné obmedzenia alebo úpravy, definícia „programu“ sa musí rozšíriť o rodinné programy, ako sú zábavné programy a reality šou, ktoré pozerajú dospelí aj deti.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno d

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ba)  „ba) „video vytvorené používateľmi“ je súbor pohybujúcich sa obrazov so zvukom alebo bez zvuku predstavujúci samostatnú položku, ktorá je vytvorená a/alebo nahratá na platformu na zdieľanie videí jedným alebo viacerými používateľmi;“;

ba)  „video vytvorené používateľmi“ je súbor pohybujúcich sa obrazov so zvukom alebo bez zvuku predstavujúci samostatnú položku, ktorá je nahratá na platformu na zdieľanie videí;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno d a (nové)

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  Vkladá sa toto písmeno bb):

 

„bb)  „redakčné rozhodnutie“ je rozhodnutie prijímané každý deň na účel nesenia redakčnej zodpovednosti;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno d b (nové)

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db)  Vkladá sa toto písmeno bc):

 

„bc)  „služba prístupu“ je doplnková funkcia audiovizuálnej mediálnej služby, ktorá zlepšuje prístupnosť programov pre ľudí s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím.“

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno e a (nové)

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 1 – odsek 1 – písmeno k

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  písmeno k) sa nahrádza takto:

„k)  „sponzorstvo“ je akýkoľvek príspevok poskytnutý verejným alebo súkromným podnikom alebo fyzickou osobou, ktoré nie sú zapojené do poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb alebo výroby audiovizuálnych diel, na financovanie audiovizuálnych mediálnych služieb alebo programov na účely podpory svojho názvu, ochrannej známky, dobrého mena, činností alebo výrobkov;“

„k)  „sponzorstvo“ je akýkoľvek priamy alebo nepriamy príspevok poskytnutý verejným alebo súkromným podnikom alebo fyzickou osobou, ktoré nie sú zapojené do poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb, služieb platforiem na zdieľanie videí alebo videí vytvorených používateľmi alebo do výroby audiovizuálnych diel, na financovanie audiovizuálnych mediálnych služieb alebo služieb platforiem na zdieľanie videí alebo videí vytvorených používateľmi alebo programov na účely podpory svojho názvu, ochrannej známky, dobrého mena, činností alebo výrobkov;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno e b (nové)

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 1 – odsek 1 – písmeno m

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

eb)  písmeno m) sa nahrádza takto:

„m)  „umiestňovanie produktov“ je každá forma audiovizuálneho komerčného oznamu pozostávajúca z uvedenia produktu, služby či príslušnej obchodnej značky alebo zmienky o nich, aby sa zdôraznili v programe za odplatu alebo za podobnú protihodnotu;“

„m)  „umiestňovanie produktov“ je každá forma audiovizuálneho komerčného oznamu pozostávajúca z uvedenia produktu, služby či príslušnej obchodnej značky alebo zmienky o nich, aby sa zdôraznili v programe alebo videu vytvorenom používateľom za odplatu alebo za podobnú protihodnotu;“

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 2 – odsek 3 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)   V odseku 3 sa písmeno b) nahrádza takto:

vypúšťa sa

„b)  ak poskytovateľ mediálnej služby má sídlo v jednom členskom štáte, ale redakčné rozhodnutia o audiovizuálnej mediálnej službe sa prijímajú v inom členskom štáte, považuje sa za poskytovateľa so sídlom v tom členskom štáte, kde pôsobí väčšina zamestnancov zapojených do výkonu činnosti audiovizuálnej mediálnej služby;“;

 

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a a (nové)

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 2 – odsek 4

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  odsek 4 sa nahrádza takto:

4.  Poskytovatelia mediálnej služby, na ktorých sa ustanovenia odseku 3 neuplatňujú, sa považujú za poskytovateľov, na ktorých sa vzťahuje právomoc členského štátu v týchto prípadoch:

„4.  Poskytovatelia mediálnej služby, na ktorých sa ustanovenia odseku 3 neuplatňujú, sa považujú za poskytovateľov, na ktorých sa vzťahuje právomoc členského štátu v týchto prípadoch:

a)  využívajú pozemné satelitné stanice na prenos signálu (satellite up-link) umiestnené v tomto členskom štáte;

a)  využívajú pozemné satelitné stanice na prenos signálu (satellite up-link) umiestnené v tomto členskom štáte; alebo

b)  hoci nevyužívajú pozemné satelitné stanice na prenos signálu (satellite up-link) umiestnené v tomto členskom štáte, využívajú družicovú kapacitu patriacu tomuto členskému štátu.

b)  využívajú družicovú kapacitu patriacu tomuto členskému štátu.

(Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zmeniť ustanovenie v platnom akte – článok 2, ods. 4 písm. m) – , ktoré nie je uvedené v návrhu Komisie. Upozorňujeme však, že týmto pozmeňujúcim návrhom sa neotvára žiaden nový podstatný bod v rámci revízie smernice, zavádza sa ním len zmena, ktorá je potrebná na zabezpečenie právneho súladu so stanoviskom spravodajkýň.)

Odôvodnenie

Umiestnenie pozemnej stanice sa môže zmeniť vo veľmi krátkom časovom úseku. Objasnením tohto ustanovenia sa národným regulačným orgánom umožní rýchlo zistiť, čia právomoc sa uplatní v konkrétnom časovom okamihu.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 2 – odseky 5 a a 5 b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5a.  Členské štáty oznámia Komisii zoznam poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb v ich právomoci a kritériá stanovené v odsekoch 2 až 5, na ktorých je právomoc založená. Následne bez zbytočného odkladu informujú Komisiu o akýchkoľvek zmenách v tomto zozname. Komisia zabezpečí, aby k týmto informáciám mali prístup príslušné nezávislé regulačné orgány.

5a.  Členské štáty vedú zoznam poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb v ich právomoci a kritériá stanovené v odsekoch 2 až 5, na ktorých je právomoc založená. Tento list obsahuje aj informácie o členských štátoch, ktorým je audiovizuálna mediálna služba sprístupnená, a o jazykových verziách tejto služby. Členské štáty zabezpečia, aby regulačné orgány a/alebo úrady poskytli takého zoznamy Komisii a skupine európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA) prostredníctvom ústrednej databázy, a sprístupnia ich verejnosti. Tieto zoznamy sa bez zbytočného odkladu aktualizujú kedykoľvek dôjde k zmenám.

5b.  Ak sa pri uplatňovaní článkov 3 a 4 tejto smernice členské štáty nedohodnú na tom, ktorý členský štát má právomoc, bez zbytočného odkladu predložia túto záležitosť Komisii. Komisia môže požiadať skupinu európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA), aby k záležitosti poskytla stanovisko do 15 pracovných dní od predloženia žiadosti Komisie. Ak Komisia požiada skupinu ERGA o stanovisko, lehoty stanovené v článku 3 ods. 5 a v článku 4 ods. 5 sa pozastavia, kým ERGA neprijme stanovisko.“

5b.  Ak sa pri uplatňovaní článkov 3 a 4 tejto smernice členské štáty nedohodnú na tom, ktorý členský štát má právomoc, bez zbytočného odkladu predložia túto záležitosť Komisii. Komisia môže požiadať, aby skupina ERGA poskytla stanovisko k tejto záležitosti do 15 pracovných dní od predloženia žiadosti Komisie. Stanovisko skupiny ERGA sa posiela aj kontaktnému výboru. Ak Komisia požiada skupinu ERGA o stanovisko, lehoty stanovené v článku 3 ods. 5 a v článku 4 ods. 5 sa pozastavia, kým skupina ERGA neprijme stanovisko.“

 

Komisia rozhodne o tom, ktorý členský štát má právomoc, na základe žiadosti príslušného členského štátu alebo na základe stanoviska poskytnutého skupinou ERGA.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b a (nové)

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 2 – odsek 5 b a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  Vkladá sa tento odsek:

 

„5ba.  Komisia rozhodne do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia uvedeného v odseku 5b alebo poskytnutia stanoviska skupinou ERGA.“

Odôvodnenie

Zámerom tohto pozmeňujúceho návrhu je stanoviť lehotu pre EK, do ktorej má prijať rozhodnutie o vyriešení sporu týkajúceho príslušnej právomoci.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Článok 3

„Článok 3

1.  Členské štáty zabezpečia voľný príjem a neobmedzia retransmisie audiovizuálnych mediálnych služieb z iných členských štátov na svoje územie z dôvodov, ktoré patria do oblastí koordinovaných touto smernicou.

1.  Členské štáty zabezpečia voľný príjem a neobmedzia retransmisie audiovizuálnych mediálnych služieb z iných členských štátov na svoje územie z dôvodov, ktoré patria do oblastí koordinovaných touto smernicou.

2.  Členské štáty môžu dočasne urobiť výnimku z odseku 1, ak audiovizuálna mediálna služba poskytovaná poskytovateľom mediálnej služby v právomoci iného členského štátu:

2.  Členské štáty môžu dočasne urobiť výnimku z odseku 1, bez toho, aby bola dotknutá sloboda prejavu a informácií a pluralizmus médií, ak audiovizuálna mediálna služba poskytovaná poskytovateľom mediálnej služby v právomoci iného členského štátu:

a)  zjavne, závažne a hrubo porušuje článok 6 alebo 12 alebo oba;

a)  zjavne, závažne a hrubo porušuje článok 6 alebo článok 6a ods. 1; alebo

b)  ohrozuje verejnú bezpečnosť vrátane ochrany bezpečnosti a obrany štátu alebo pre ne predstavuje vážne a závažné nebezpečenstvo ohrozenia; alebo

b)  ohrozuje verejnú bezpečnosť vrátane ochrany bezpečnosti a obrany štátu, či verejné zdravie alebo pre ne predstavuje vážne a závažné nebezpečenstvo ohrozenia;

c)  ohrozuje verejné zdravie alebo preň predstavuje vážne a závažné nebezpečenstvo ohrozenia.

 

3.  Členské štáty môžu uplatniť odsek 2, len ak sú splnené tieto podmienky:

3.  Členské štáty môžu uplatniť odsek 2, len ak sú splnené tieto podmienky:

a)  počas 12 mesiacov pred oznámením uvedeným v písmene b) tohto odseku poskytovateľ mediálnej služby podľa názoru dotknutého členského štátu najmenej dva razy porušil odsek 2 písm. a), b) alebo c);

a)  poskytovateľ mediálnej služby podľa názoru dotknutého členského štátu porušil odsek 2 písm. a) alebo b);

b)  dotknutý členský štát písomne oznámil poskytovateľovi mediálnych služieb, členskému štátu, ktorého právomoc sa vzťahuje na poskytovateľa, a Komisii údajné porušenia a opatrenia, ktoré má v úmysle podniknúť, ak by k takýmto údajným porušeniam znova došlo;

b)  dotknutý členský štát písomne oznámil poskytovateľovi mediálnych služieb, členskému štátu, ktorého právomoc sa vzťahuje na poskytovateľa, a Komisii údajné porušenie a opatrenia, ktoré má v úmysle podniknúť, ak by k takémuto údajnému porušeniu znova došlo;

c)  konzultácie s členským štátom, ktorý má právomoc nad poskytovateľom, a s Komisiou nepriniesli priateľské urovnanie sporu do jedného mesiaca od oznámenia uvedeného v písmene b);

c)  konzultácie s členským štátom, ktorý má právomoc nad poskytovateľom, a s Komisiou nepriniesli priateľské urovnanie sporu do jedného mesiaca od oznámenia uvedeného v písmene b);

d)  poskytovateľ mediálnych služieb porušil odsek 2 písm. a), b) alebo c) najmenej raz od oznámenia uvedeného v písmene b) tohto odseku;

d)  poskytovateľ mediálnych služieb porušil odsek 2 písm. b) alebo c) najmenej raz od oznámenia uvedeného v písmene b) tohto odseku;

e)  oznamujúci členský štát dodržal právo na obhajobu dotknutého poskytovateľa mediálnych služieb, a najmä dal poskytovateľovi mediálnych služieb príležitosť vyjadriť názor na údajné porušenia a opatrenia, ktoré tento členský štát plánuje prijať. Tento názor, ako aj názor členského štátu s právomocou, musí náležite zohľadniť.

e)  oznamujúci členský štát dodržal právo na obhajobu dotknutého poskytovateľa mediálnych služieb, a najmä dal poskytovateľovi mediálnych služieb príležitosť vyjadriť názor na údajné porušenie a opatrenia, ktoré tento členský štát plánuje prijať. Tento názor, ako aj názor členského štátu s právomocou, musí náležite zohľadniť.

Odsek 3 písm. a) a d) sa vzťahujú len na lineárne služby.

 

4.  Komisia do troch mesiacov po oznámení opatrení, ktoré prijal členský štát pri uplatňovaní odsekov 2 a 3, a po konzultácii so skupinou ERGA rozhodne o tom, či sú tieto opatrenia zlučiteľné s právom Únie. Uvedená lehota sa začína v deň nasledujúci po doručení úplného oznámenia. Oznámenie sa považuje za úplné, ak do troch mesiacov od jeho doručenia alebo od doručenia akýchkoľvek ďalších požadovaných informácií Komisia nepožiadala o žiadne ďalšie informácie.

4.  Komisia do troch mesiacov po oznámení opatrení, ktoré prijal členský štát pri uplatňovaní odsekov 2 a 3, a po konzultácii so skupinou ERGA rozhodne o tom, či sú tieto opatrenia zlučiteľné s právom Únie. Uvedená lehota sa začína v deň nasledujúci po doručení úplného oznámenia. Oznámenie sa považuje za úplné, ak do jedného mesiaca od jeho doručenia alebo od doručenia akýchkoľvek ďalších požadovaných informácií Komisia nepožiadala o žiadne ďalšie informácie.

Ak Komisia považuje oznámenie za neúplné, požiada o všetky potrebné dodatočné informácie. Komisia informuje členský štát o prijatí odpovede na túto požiadavku.

Ak Komisia považuje oznámenie za neúplné, požiada o všetky potrebné dodatočné informácie. Komisia informuje členský štát o prijatí odpovede na túto požiadavku.

Ak dotknutý členský štát neposkytne požadované informácie v lehote stanovenej Komisiou, alebo ak poskytne neúplné informácie, Komisia rozhodne, že opatrenia prijaté členským štátom v súlade s odsekom 2 sú nezlučiteľné s právom Únie. Ak Komisia rozhodne, že opatrenia sú nezlučiteľné s právom Únie, príslušný členský štát musí čo najskôr ukončiť vykonávanie príslušných opatrení.

Ak dotknutý členský štát neposkytne požadované informácie v lehote stanovenej Komisiou, alebo ak poskytne neúplné informácie, Komisia rozhodne, že opatrenia prijaté členským štátom v súlade s odsekom 2 sú nezlučiteľné s právom Únie. Ak Komisia rozhodne, že opatrenia sú nezlučiteľné s právom Únie, príslušný členský štát musí čo najskôr do dvoch týždňov od dátumu rozhodnutia ukončiť vykonávanie príslušných opatrení.

5.  Odsekmi 3 a 4 nie je dotknuté uplatňovanie akéhokoľvek postupu, opravného prostriedku ani sankcie za príslušné porušenia v členskom štáte, ktorého právomoc sa vzťahuje na dotknutého poskytovateľa mediálnej služby.

5.  Odsekmi 3 a 4 nie je dotknuté uplatňovanie akéhokoľvek postupu, opravného prostriedku ani sankcie za príslušné porušenie v členskom štáte, ktorého právomoc sa vzťahuje na dotknutého poskytovateľa mediálnej služby.

6.  Členské štáty môžu v naliehavých prípadoch prijať výnimku z podmienok ustanovených v odseku 3 písm. b) a c). Ak ide o takýto prípad, opatrenia sa čo najskôr oznámia Komisii a členskému štátu, ktorého právomoc sa vzťahuje na poskytovateľa mediálnej služby, s uvedením dôvodov, prečo je podľa členského štátu prípad taký naliehavý, že je potrebné odchýlenie od podmienok.

6.  Členské štáty môžu v naliehavých prípadoch prijať výnimku z podmienok ustanovených v odseku 3 písm. b) a c). Ak ide o takýto prípad, opatrenia sa čo najskôr oznámia Komisii a členskému štátu, ktorého právomoc sa vzťahuje na poskytovateľa mediálnej služby, s uvedením dôvodov, prečo je podľa členského štátu prípad taký naliehavý, že je potrebné odchýlenie od podmienok.

7.  Bez toho, aby bola dotknutá možnosť členského štátu prikročiť k opatreniam uvedeným v odseku 6, Komisia preskúma v čo najkratšom možnom čase zlučiteľnosť oznámených opatrení s právom Únie. Ak Komisia dospeje k záveru, že opatrenia sú nezlučiteľné s právom Únie, požiada dotknutý členský štát, aby neprijal plánované opatrenia alebo urýchlene ukončil vykonávanie týchto opatrení.

7.  Bez toho, aby bola dotknutá možnosť členského štátu prikročiť k opatreniam uvedeným v odseku 6, Komisia preskúma v čo najkratšom možnom čase zlučiteľnosť oznámených opatrení s právom Únie. Ak Komisia dospeje k záveru, že opatrenia sú nezlučiteľné s právom Únie, požiada dotknutý členský štát, aby neprijal plánované opatrenia alebo urýchlene ukončil vykonávanie týchto opatrení do dvoch týždňov od momentu, keď Komisia došla k záveru, že takéto opatrenia sú nezlučiteľné s právom Únie.

8.  Členské štáty a Komisia si pravidelne vymieňajú skúsenosti a najlepšie postupy týkajúce sa procesu stanoveného v odsekoch 2 až 7 v rámci kontaktného výboru zriadeného podľa článku 29 a skupiny ERGA.“

8.  Členské štáty a Komisia si pravidelne vymieňajú skúsenosti a najlepšie postupy týkajúce sa procesu stanoveného v odsekoch 2 až 7 v rámci kontaktného výboru a skupiny ERGA.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Článok 4 sa mení takto:

(5)  Článok 4 sa nahrádza takto:

a)   Odsek 1 sa nahrádza takto:

a)   Odsek 1 sa nahrádza takto:

„Článok 4

„Článok 4

1.  Členské štáty majú naďalej možnosť požadovať od poskytovateľov mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, aby dodržiavali podrobnejšie alebo prísnejšie pravidlá podľa článkov 5, 6, 6a, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19 až 26, 30 a 30a za predpokladu, že tieto pravidlá sú v súlade s právom Únie.

1.  Členské štáty majú naďalej možnosť požadovať od poskytovateľov mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, aby dodržiavali podrobnejšie alebo prísnejšie pravidlá podľa článkov 5, 6, 6a, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19 až 26, 30 a 30a za predpokladu, že tieto pravidlá sú v súlade s právom Únie, rešpektujú slobodu prejavu a právo na informácie a pluralitu médií a neobsahujú diskriminačné ustanovenia týkajúce sa štátnej príslušnosti alebo miesta pobytu poskytovateľa služby. Členské štáty informujú Komisiu, skupinu ERGA a kontaktný výbor o podrobnejších alebo prísnejších opatreniach a uverejnia ich.

 

aa)   Odsek 2 sa nahrádza takto:

2.  V prípadoch, keď členský štát:

2.  V prípadoch, keď členský štát:

a)  využil svoje právo prijať podrobnejšie alebo prísnejšie pravidlá vo všeobecnom záujme podľa odseku 1 a

a)  využil svoje právo prijať podrobnejšie alebo prísnejšie pravidlá vo všeobecnom záujme podľa odseku 1 a

b)  usúdi, že vysielateľ, na ktorého sa vzťahuje právomoc iného členského štátu, poskytuje televízne vysielanie, ktoré celkom alebo z väčšej časti smeruje na jeho územie,

b)  usúdi, že poskytovateľ mediálnej služby, na ktorého sa vzťahuje právomoc iného členského štátu, poskytuje audiovizuálnu mediálnu službu, ktorá celkom alebo z väčšej časti smeruje na jeho územie,

môže skontaktovať členský štát, ktorý má právomoc, s cieľom dosiahnuť vzájomne uspokojivé riešenie všetkých nastolených problémov. V prípade, že členský štát, ktorý má príslušnú právomoc, dostane od prvého členského štátu odôvodnenú žiadosť, požiada vysielateľa, aby dodržal príslušné pravidlá v záujme širokej verejnosti. Členský štát, ktorý má právomoc, do dvoch mesiacov informuje prvý členský štát o výsledkoch dosiahnutých na základe takejto žiadosti. Každý členský štát môže vyzvať kontaktný výbor zriadený podľa článku 29, aby vec preskúmal.

môže skontaktovať členský štát, ktorý má právomoc, s cieľom dosiahnuť vzájomne uspokojivé riešenie všetkých nastolených problémov. V prípade, že členský štát, ktorý má príslušnú právomoc, dostane od prvého členského štátu odôvodnenú žiadosť, požiada poskytovateľa mediálnej služby, aby dodržal príslušné pravidlá v záujme širokej verejnosti. Členský štát, ktorý má právomoc, do dvoch mesiacov informuje prvý členský štát o výsledkoch dosiahnutých na základe takejto žiadosti. Každý členský štát môže vyzvať kontaktný výbor, aby vec preskúmal.

b)   V odseku 3 sa za prvý pododsek písm. b) vkladá tento druhý pododsek:

b)   Odsek 3 sa nahrádza takto:

3.  Prvý členský štát, môže prijať vhodné opatrenia voči dotknutému vysielateľovi ak usúdi, že:

3.  Prvý členský štát môže prijať vhodné opatrenia voči dotknutému poskytovateľovi mediálnej služby, ak usúdi, že:

a)  výsledky dosiahnuté uplatňovaním odseku 2 nie sú uspokojivé a

a)  výsledky dosiahnuté uplatňovaním odseku 2 nie sú uspokojivé a

b)  dotknutý vysielateľ sa usadil v členskom štáte, ktorý má právomoc, s cieľom obísť prísnejšie pravidlá, ktoré by sa naň vzťahovali, ak by bol usadený v prvom členskom štáte.

b)  dotknutý poskytovateľ mediálnej služby sa usadil v členskom štáte, ktorý má právomoc, s cieľom obísť prísnejšie pravidlá v oblastiach koordinovaných touto smernicou, ktoré by sa naň vzťahovali, ak by bol usadený v prvom členskom štáte.

Členský štát, ktorý prijal opatrenia v súlade s odsekom 2 písm. a) a b), by mal uviesť dôvody, na ktorých zakladá svoje posúdenie údajného obchádzania.

Členský štát, ktorý prijal opatrenia v súlade s odsekom 2 písm. a) a b), by mal uviesť dôvody, na ktorých zakladá svoje posúdenie údajného obchádzania.

Takéto opatrenia sú objektívne nevyhnutné, uplatňované nediskriminačným spôsobom a primerané cieľom, ktoré sledujú.

Takéto opatrenia sú objektívne nevyhnutné, uplatňované nediskriminačným spôsobom a primerané cieľom, ktoré sledujú.

c)   Odseky 4 a 5 sa nahrádzajú takto:

c)   Odseky 4 a 5 sa nahrádzajú takto:

4.  Členský štát môže prijať opatrenia podľa odseku 3 iba vtedy, keď sú splnené tieto podmienky:

4.  Členský štát môže prijať opatrenia podľa odseku 3 iba vtedy, keď sú splnené tieto podmienky:

a)  členský štát oznámil Komisii a členskému štátu, v ktorom je má vysielateľ sídlo, zámer prijať takéto opatrenia a zároveň uviedol dôvody pre svoj úsudok;

a)  členský štát oznámil Komisii a členskému štátu, v ktorom má poskytovateľ mediálnej služby sídlo, zámer prijať takéto opatrenia a zároveň uviedol dôvody pre svoj úsudok;

b)  členský štát dodržal právo na obhajobu dotknutého vysielateľa, a najmä dal vysielateľovi príležitosť vyjadriť názor na údajné obchádzanie a na opatrenia, ktoré oznamujúci členský štát plánuje prijať;

b)  členský štát dodržal právo na obhajobu dotknutého poskytovateľa mediálnej služby a najmä dal poskytovateľovi mediálnej služby príležitosť vyjadriť názor na údajné obchádzanie a na opatrenia, ktoré oznamujúci členský štát plánuje prijať;

c)  Komisia po konzultácii so skupinou ERGA rozhodla, že opatrenia sú v súlade s právom Únie, a najmä, že úsudok členského štátu, ktorý prijíma tieto opatrenia podľa odsekov 2 a 3, je riadne opodstatnený.

c)  Komisia po konzultácii s kontaktným výborom a so skupinou ERGA rozhodla, že opatrenia sú v súlade s právom Únie, a najmä, že úsudok členského štátu, ktorý prijíma tieto opatrenia podľa odsekov 1 a 3, je riadne opodstatnený.

5.  Komisia prijme rozhodnutie do troch mesiacov po oznámení stanovenom v odseku 4 písm. a). Uvedená lehota sa začína v deň nasledujúci po doručení úplného oznámenia. Oznámenie sa považuje za úplné, ak do troch mesiacov od jeho doručenia alebo od doručenia akýchkoľvek ďalších požadovaných informácií Komisia nepožiadala o žiadne ďalšie informácie.

5.  Komisia prijme rozhodnutie do troch mesiacov po oznámení stanovenom v odseku 4 písm. a). Uvedená lehota sa začína v deň nasledujúci po doručení úplného oznámenia. Oznámenie sa považuje za úplné, ak do jedného mesiaca od jeho doručenia alebo od doručenia akýchkoľvek ďalších požadovaných informácií Komisia nepožiadala o žiadne ďalšie informácie.

Ak Komisia považuje oznámenie za neúplné, požiada o všetky potrebné dodatočné informácie. Komisia informuje členský štát o prijatí odpovede na túto požiadavku.

Ak Komisia považuje oznámenie za neúplné, požiada o všetky potrebné dodatočné informácie. Komisia informuje členský štát o prijatí odpovede na túto požiadavku.

Ak dotknutý členský štát neposkytne požadované informácie v lehote stanovenej Komisiou, alebo ak poskytne neúplné informácie, Komisia rozhodne, že opatrenia prijaté členským štátom v súlade s odsekom 3 sú nezlučiteľné s právom Únie. Ak Komisia rozhodne, že opatrenia sú nezlučiteľné s právom Únie, príslušný členský štát nesmie prijať plánované opatrenia.

Ak dotknutý členský štát neposkytne požadované informácie v lehote stanovenej Komisiou, alebo ak poskytne neúplné informácie, Komisia rozhodne, že opatrenia prijaté členským štátom v súlade s odsekom 3 sú nezlučiteľné s právom Únie. Ak Komisia rozhodne, že opatrenia sú nezlučiteľné s právom Únie, príslušný členský štát nesmie prijať plánované opatrenia.

 

ca)   Odsek 6 sa nahrádza takto:

6.  Členské štáty vhodnými prostriedkami v rámci svojich právnych predpisov zabezpečia, aby poskytovatelia mediálnej služby, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, účinne dodržiavali ustanovenia tejto smernice.

6.  Členské štáty vhodnými prostriedkami v rámci svojich právnych predpisov zabezpečia, aby poskytovatelia mediálnej služby, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, účinne dodržiavali ustanovenia tejto smernice.

d)   Odsek 7 sa nahrádza takto:

d)   Odsek 7 sa nahrádza takto:

7.  Členské štáty podporia koreguláciu a samoreguláciu prostredníctvom kódexov správania prijatých na vnútroštátnej úrovni v oblastiach, ktoré koordinuje táto smernica, v takom rozsahu, ako to umožňujú ich právne systémy. Tieto kódexy musia byť všeobecne prijateľné pre hlavné zainteresované strany v dotknutých členských štátoch. Kódexy správania musia svoje ciele formulovať zreteľne a jednoznačne. Poskytujú pravidelné, transparentné a nezávislé monitorovanie a hodnotenie dosahovania požadovaných cieľov. Poskytujú účinné presadzovanie, v prípade potreby aj príslušné účinné a primerané sankcie.

7.  Komisia a členské štáty podporia a uľahčia samoreguláciu a koreguláciu prostredníctvom kódexov správania prijatých na vnútroštátnej úrovni v oblastiach, ktoré koordinuje táto smernica, v takom rozsahu, ako to umožňujú ich právne systémy. Tieto kódexy musia byť všeobecne prijateľné pre zainteresované strany konajúce v oblasti právomoci dotknutých členských štátov. Kódexy správania musia svoje ciele formulovať zreteľne a jednoznačne. Regulačné orgány a/alebo úrady zabezpečujú pravidelné, transparentné a nezávislé monitorovanie a hodnotenie dosahovania cieľov stanovených v týchto kódexoch. V kódexoch správania sa zabezpečuje účinné a transparentné presadzovanie národnými regulačnými orgánmi a/alebo úradmi vrátane účinných a primeraných sankcií.

 

Skupina ERGA podporuje poskytovateľov mediálnych služieb, aby si vymieňali najlepšie postupy týkajúce sa koregulačných systémov v celej Únii.

Návrhy kódexov správania Únie uvedené v článkoch 6a ods. 3, 9 ods. 2 a 9 ods. 4 a zmeny alebo rozšírenia existujúcich kódexov správania Únie predkladajú Komisii signatári týchto kódov.

Komisia v prípade potreby v spolupráci s členskými štátmi podporuje vypracovanie kódexov správania Únie v súlade so zásadami proporcionality a subsidiarity a po porade s kontaktným výborom, skupinou ERGA a poskytovateľmi mediálnych služieb zohľadňuje zistené najlepšie postupy. Návrhy kódexov správania Únie a zmeny alebo rozšírenia existujúcich kódexov správania Únie predkladajú Komisii signatári týchto kódexov. Komisia zabezpečuje náležité zverejnenie týchto kódexov, aby sa podporovala výmena najlepších postupov.

Komisia môže požiadať skupinu ERGA o vydanie stanoviska k návrhom, zmenám alebo rozšíreniam týchto kódexov. Komisia môže podľa potreby tieto kódexy uverejniť.

Skupina ERGA pravidelne monitoruje dosahovanie cieľov stanovených v týchto kódexoch správania Únie a Komisii a kontaktnému výboru poskytuje o tom pravidelné, transparentné a nezávislé hodnotenie.

 

da)   za odsek 7 sa pridáva tento odsek:

 

7a)  Ak nezávislý národný regulačný orgán a/alebo úrad dospeje k záveru, že niektorý kódex správania alebo jeho časti sú preukázateľne nedostatočne účinné, členský štát dotknutého regulačného orgánu a/alebo úradu má naďalej možnosť požadovať od poskytovateľov mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje jeho právomoc, aby dodržiavali podrobnejšie alebo prísnejšie pravidlá v súlade s touto smernicou a právom Únie a rešpektovali slobodu prejavu a právo na informácie a pluralitu médií. Takéto pravidlá sa bezodkladne oznamujú Komisii.

 

db)   Odsek 8 sa nahrádza takto:

8.  Ak táto smernica neustanovuje inak, v plnom rozsahu sa uplatňuje smernica 2000/31/ES. Ak táto smernica neustanovuje inak, v prípade konfliktu medzi ustanovením smernice 2000/31/ES a ustanovením tejto smernice prevážia ustanovenia tejto smernice.“

8.  Ak táto smernica neustanovuje inak, v plnom rozsahu sa uplatňuje smernica 2000/31/ES. Ak táto smernica neustanovuje inak, v prípade konfliktu medzi ustanovením smernice 2000/31/ES a ustanovením tejto smernice prevážia ustanovenia tejto smernice.“

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  V článku 5 sa písmeno d) nahrádza takto:

(7)  Článok 5 sa nahrádza takto:

 

„Článok 5

 

Členské štáty zabezpečia, aby sa poskytovateľ mediálnej služby, na ktorého sa vzťahuje ich právomoc, postaral o ľahký, priamy a stály prístup prijímateľov služby aspoň k týmto informáciám:

 

a)  jeho názov;

 

b)  poštová adresa, na ktorej je usadený;

 

c)  podrobnosti o ňom vrátane jeho adresy elektronickej pošty alebo webového sídla, na ktorej ho možno rýchlo priamym a účinným spôsobom kontaktovať;

„d)  členský štát, ktorý má právomoc nad poskytovateľom mediálnych služieb, a príslušné regulačné orgány alebo orgány dohľadu.“

„d)  členský štát, ktorý má právomoc nad ním, a príslušné regulačné orgány a/alebo úrady alebo orgány dohľadu.“

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty primeranými prostriedkami zabezpečia, aby audiovizuálne mediálne služby poskytované poskytovateľmi mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, neobsahovali žiadne podnecovanie k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo členovi takejto skupiny vymedzenej na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

Členské štáty primeranými prostriedkami zabezpečia, aby audiovizuálne mediálne služby poskytované poskytovateľmi mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, neobsahovali nič z nasledujúceho:

 

a)  podnecovanie k ohrozovaniu ľudskej dôstojnosti;

 

b)  podnecovanie k násiliu alebo nenávisti voči osobe alebo skupine osôb vymedzenej na základe štátnej príslušnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženského vyznania alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku, rodu, rodového vyjadrenia, rodovej identity, sexuálnej orientácie, povahy pobytu alebo zdravotného stavu;

 

c)  podnecovanie k terorizmu.“

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 6 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Vkladá sa tento článok 6a:

(9)  Vkladá sa tento článok 6a:

„Článok 6a

„Článok 6a

 

1.  Členské štáty prijmú vhodné, primerané a účinné opatrenia, aby zabezpečili, že audiovizuálne mediálne služby, ktoré môžu narušiť telesný, duševný alebo morálny vývin maloletých osôb a ktoré poskytujú poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje právomoc týchto členských štátov, budú sprístupnené iba takým spôsobom, ktorým sa zaistí, že ich maloleté osoby nebudú môcť za bežných okolností počuť ani sledovať. Takéto opatrenia môžu zahŕňať výber času vysielania, nástroje na overenie veku alebo iné technické opatrenia. Musia byť úmerné potenciálnemu škodlivému účinku programu, nesmú viesť k žiadnemu dodatočnému spracúvaniu osobných údajov a nesmú mať vplyv na článok 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6791a.

 

Najškodlivejší obsah, ako je bezdôvodné násilie či pornografia, podlieha najprísnejším opatreniam.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb poskytovali divákom dostatočné informácie o obsahu, ktorý môže narušiť telesný, duševný alebo morálny vývin maloletých osôb. Na tento účel môžu členské štáty používať systém deskriptorov, ktoré označujú povahu obsahu audiovizuálnej mediálnej služby.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia mediálnych služieb poskytovali divákom dostatočné informácie o obsahu, ktorý môže narušiť telesný, duševný alebo morálny vývin maloletých osôb. Na tento účel môžu členské štáty používať systém deskriptorov, ktoré označujú povahu obsahu audiovizuálnej mediálnej služby.

 

2a.  Členské štáty zabezpečia, aby opatrenia prijaté na ochranu maloletých osôb pred audiovizuálnymi mediálnymi službami, ktoré môžu narušiť ich telesný, duševný alebo morálny vývin a ktoré poskytujú poskytovatelia mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje právomoc týchto členských štátov, boli nevyhnutné a primerané a v plnej miere rešpektovali práva, slobody a zásady stanovené v charte, najmä tie, ktoré sú uvedené v jej hlave III a článku 52.

2.  Pri uplatňovaní tohto článku členské štáty podporia koreguláciu.

4.  Pri uplatňovaní tohto článku členské štáty podporia samoreguláciu a koreguláciu.

3.  Komisia a skupina ERGA podporia poskytovateľov mediálnych služieb, aby si vymieňali najlepšie postupy týkajúce sa koregulačných systémov v celej Únii. Komisia v prípade potreby uľahčí vypracovanie kódexov správania Únie.

5.  Komisia a skupina ERGA podporia poskytovateľov mediálnych služieb, aby si vymieňali najlepšie postupy týkajúce sa samoregulačných a koregulačných systémov v celej Únii. Komisia v prípade potreby uľahčí vypracovanie kódexov správania Únie.

 

________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Článok 7 sa vypúšťa.

(10)  Článok 7 sa nahrádza takto:

 

„Článok 7

 

1.  Členské štáty bez zbytočného odkladu vypracujú opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa služby poskytované poskytovateľmi mediálnych služieb, ktorí patria do ich právomoci, nepretržite a čoraz viac sprístupňovali osobám so zdravotným postihnutím. Tieto opatrenia sa vypracujú po porade s príslušnými zainteresovanými stranami vrátane poskytovateľov mediálnych služieb a organizácií osôb so zdravotným postihnutím.

 

2.  Opatrenia uvedené v odseku 1 obsahujú požiadavku, aby poskytovatelia mediálnych služieb každoročne podávali členským štátom správu o podniknutých krokoch a dosiahnutom pokroku, pokiaľ ide o to, aby sa ich služby stali čoraz prístupnejšie osobám so zdravotným postihnutím. Členské štáty oznamujú Komisii kroky podniknuté poskytovateľmi mediálnych služieb, ktorí patria do ich právomoci.

 

3.  Opatreniami uvedenými v odseku 1 sa nabádajú poskytovatelia mediálnych služieb, aby v spolupráci so zástupcami organizácií osôb so zdravotným postihnutím a s regulačnými orgánmi vypracovali akčné plány prístupnosti zamerané na to, aby sa ich služby stali nepretržite a čoraz viac prístupnejšie osobám so zdravotným postihnutím. Takéto akčné plány sa vypracujú bez zbytočného odkladu a oznámia sa národným regulačným orgánom a/alebo úradom.

 

4.  Opatrenia vypracované podľa odseku 1 sa bez zbytočného odkladu oznámia Komisii, kontaktnému výboru a skupine ERGA. Komisia a skupina ERGA uľahčujú výmenu najlepších postupov medzi poskytovateľmi mediálnych služieb.

 

5.  Členské štáty zabezpečia, aby núdzové informácie vrátane verejných správ a oznámení v situáciách prírodných katastrof, ktoré sa verejnosti sprístupňujú audiovizuálnymi mediálnymi službami, sa poskytovali spôsobom prístupným osobám so zdravotným postihnutím vrátane titulkov pre nepočujúcich a sluchovo postihnutých, zvukových oznamov a zvukových popisov v súvislosti s akoukoľvek vizuálnou informáciou a v realizovateľných prípadoch tlmočenia do znakovej reči.

 

6.  Členské štáty zabezpečia, aby sa poskytovatelia mediálnych služieb prostredníctvom získavania obsahu, tvorby programu a svojich redakčných politík zameriavali na poskytovanie prístupových služieb v rámci balíkov producentov obsahu.

 

7.  Členské štáty nabádajú poskytovateľov mediálnych služieb, aby umožnili spotrebiteľom nájsť a sledovať prístupný obsah a zaistili väčšiu prístupnosť svojich webových sídiel, mediálnych prehrávačov, internetových aplikácií a mobilných služieb vrátane mobilných aplikácií, používaných na poskytovanie služby, jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj spoľahlivým spôsobom, ktorý uľahčuje interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a podpornými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni.“

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 a (nový)

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 7 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10a)  Vkladá sa tento článok 7a:

 

„Článok 7a

 

Členské štáty majú naďalej možnosť uložiť povinnosti, ktorými sa zabezpečí náležitá viditeľnosť audiovizuálnych mediálnych služieb všeobecného záujmu.

 

Uloženie takýchto povinností musí byť primerané a vyhovovať cieľom všeobecného záujmu, ako je pluralita médií, sloboda prejavu, kultúrna rozmanitosť a rodová rovnosť, ktoré jasne vymedzia členské štáty v súlade s právom Únie.“

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 b (nový)

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 7 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10b)  Vkladá sa tento článok 7b:

 

„Článok 7b

 

Členské štáty zabezpečia, aby sa programy a služby poskytovateľov mediálnych služieb neupravovali alebo neprekrývali bez ich výslovného súhlasu s výnimkou služieb iniciovaných príjemcom služby na súkromné použitie.“

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 c (nový)

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 8 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

10c)  V článku 8 sa odsek 1 nahrádza takto:

Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia mediálnej služby, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, nevysielali kinematografické diela mimo časových lehôt dohodnutých s majiteľmi práv.

Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia mediálnej služby a poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, nevysielali kinematografické diela mimo časových lehôt dohodnutých s nositeľmi práv.“

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Článok 9 sa mení takto:

(11)  Článok 9 sa nahrádza takto:

 

-a)   Odsek 1 sa nahrádza takto:

1.  Členské štáty zabezpečia, aby audiovizuálne komerčné oznamy poskytované poskytovateľmi mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, spĺňali tieto podmienky:

1.  Členské štáty zabezpečia, aby audiovizuálne komerčné oznamy poskytované poskytovateľmi mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, spĺňali tieto podmienky:

a)  audiovizuálne komerčné oznamy musia byť ľahko odlíšiteľné. Skryté audiovizuálne komerčné oznamy sa zakazujú;

a)  audiovizuálne komerčné oznamy musia byť ľahko rozoznateľné ako také a odlíšiteľné od redakčného obsahu; skryté audiovizuálne komerčné oznamy sa zakazujú;

b)  audiovizuálne komerčné oznamy nesmú používať podprahové techniky;

b)  audiovizuálne komerčné oznamy nesmú používať podprahové techniky;

c)  audiovizuálne komerčné oznamy nesmú:

c)  audiovizuálne komerčné oznamy nesmú:

i)  porušovať ľudskú dôstojnosť;

i)  porušovať ľudskú dôstojnosť;

ii)  obsahovať ani podporovať žiadnu diskrimináciu na základe pohlavia, rasového a etnického pôvodu, národnosti, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie;

ii)  obsahovať ani podporovať žiadnu diskrimináciu na základe pohlavia, rasového a etnického pôvodu, štátnej príslušnosti, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie;

iii)  podporovať správanie poškodzujúce zdravie alebo bezpečnosť;

iii)  podporovať správanie poškodzujúce zdravie alebo bezpečnosť;

iv)  podporovať správanie hrubo poškodzujúce ochranu životného prostredia;

iv)  podporovať správanie poškodzujúce ochranu životného prostredia;

d)  všetky formy audiovizuálnych komerčných oznamov, ktoré sa týkajú cigariet a iných tabakových výrobkov, sú zakázané;

d)  všetky formy audiovizuálnych komerčných oznamov, ktoré sa týkajú cigariet, elektronických cigariet a iných tabakových výrobkov; sú zakázané;

e)  audiovizuálne komerčné oznamy týkajúce sa alkoholických nápojov sa nesmú zameriavať špecificky na maloletých a nesmú podporovať nadmerné užívanie takýchto nápojov;

e)  audiovizuálne komerčné oznamy týkajúce sa alkoholických nápojov sa nesmú zameriavať na maloletých a nesmú podporovať nadmernú spotrebu takýchto nápojov;

f)  audiovizuálny komerčný oznam týkajúci sa liekov a liečebných postupov, ktoré sú dostupné iba na lekársky predpis v členskom štáte, ktorého právomoc sa vzťahuje na poskytovateľa mediálnych služieb, je zakázaná;

f)  audiovizuálny komerčný oznam týkajúci sa liekov a liečebných postupov, ktoré sú dostupné iba na lekársky predpis v členskom štáte, ktorého právomoc sa vzťahuje na poskytovateľa mediálnych služieb, je zakázaný;

g)  audiovizuálne komerčné oznamy nesmú spôsobovať fyzickú alebo morálnu ujmu maloletým. Preto nemôžu priamo nabádať maloletých, aby si kúpili alebo požičali nejaký výrobok alebo službu, využívajúc ich neskúsenosť alebo dôverčivosť, priamo ich povzbudzovať, aby presviedčali svojich rodičov či iné osoby, aby im zakúpili ponúkaný tovar alebo služby, zneužívať osobitnú dôveru, ktorú maloletí prechovávajú k svojim rodičom, učiteľom alebo iným osobám, ani bezdôvodne ukazovať maloletých v nebezpečných situáciách.

g)  audiovizuálne komerčné oznamy nesmú spôsobovať fyzickú ujmu maloletým; preto nemôžu priamo nabádať maloletých, aby si kúpili alebo požičali nejaký výrobok alebo službu, využívajúc ich neskúsenosť alebo dôverčivosť, ani bezdôvodne ukazovať maloletých v nebezpečných situáciách.

a)   Odsek 2 sa nahrádza takto:

a)   Odsek 2 sa nahrádza takto:

2.  Členské štáty a Komisia podporia vytvorenie samoregulačných a koregulačných kódexov správania týkajúcich sa neprimeraných audiovizuálnych komerčných oznamov, ktoré sprevádzajú alebo sú zahrnuté do programov so značným podielom detského publika, o potravinách a nápojoch obsahujúcich živiny a látky s výživovým alebo fyziologickým účinkom, ktorých nadmerný príjem v celkovej strave sa neodporúča, najmä tuky, transmastné kyseliny, soľ alebo sodík a cukry.

2.  Členské štáty a Komisia podporia vytvorenie samoregulačných a koregulačných kódexov správania týkajúcich sa neprimeraných audiovizuálnych komerčných oznamov o alkoholických nápojoch. Tieto kódexy majú za cieľ účinne obmedziť vystavenie maloletých osôb neprimeraným audiovizuálnym komerčným oznamom o alkoholických nápojoch.

b)   Vkladajú sa tieto odseky 3 a 4:

b)   Vkladajú sa tieto odseky 3 a 4:

3.  Členské štáty a Komisia podporia vytvorenie samoregulačných a koregulačných kódexov správania týkajúcich sa neprimeraných audiovizuálnych komerčných oznamov o alkoholických nápojoch. Tieto kódexy by mali slúžiť na účinné obmedzenie vystavenia maloletých audiovizuálnym komerčným oznamom o alkoholických nápojoch.

3.  Členské štáty a Komisia podporia vytvorenie samoregulačných a koregulačných kódexov správania týkajúcich sa neprimeraných audiovizuálnych komerčných oznamov, ktoré sprevádzajú detské programy alebo sú do nich zahrnuté, o potravinách a nápojoch obsahujúcich živiny a látky s výživovým alebo fyziologickým účinkom, ktorých nadmerný príjem v celkovej strave sa neodporúča, najmä tuky, transmastné kyseliny, soľ alebo sodík a cukry. Tieto kódexy majú za cieľ účinne obmedziť vystavenie detí audiovizuálnym komerčným oznamom o takýchto potravinách a nápojoch. Ich cieľom je zabezpečiť, aby tieto audiovizuálne komerčné oznamy nezdôrazňovali pozitívne vlastnosti nutričných aspektov takýchto potravín a nápojov.

4.  Komisia a skupina ERGA podporia výmenu osvedčených postupov pre samoregulačné a koregulačné systémy v celej Únii. Komisia v prípade potreby uľahčí vypracovanie kódexov správania Únie.

4.  Komisia a skupina ERGA zabezpečia výmenu najlepších postupov pre samoregulačné a koregulačné systémy v celej Únii.

 

Komisia a skupina ERGA v prípade potreby uľahčia v spolupráci s členskými štátmi vypracovanie, presadzovanie a prijatie kódexov správania Únie.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  V článku 10 sa písmeno b) nahrádza takto:

(12)  Článok 10 sa nahrádza takto:

 

„Článok 10

 

1.  Audiovizuálne mediálne služby alebo programy, ktoré sú sponzorované, spĺňajú tieto požiadavky:

 

a)  ich obsah a v prípade televízie čas ich odvysielania nie sú v žiadnom prípade ovplyvnené takým spôsobom, ktorý by mal vplyv na zodpovednosť a redakčnú nezávislosť poskytovateľa mediálnej služby;

b)  nesmú priamo podnecovať k nákupu alebo prenájmu produktov alebo služieb;

b)  nesmú priamo podnecovať k nákupu alebo prenájmu produktov alebo služieb;

 

c)  diváci musia byť jasne informovaní o existencii sponzorskej zmluvy; sponzorované programy musia byť jasne označené názvom, logom a/alebo akýmkoľvek iným symbolom sponzora, napríklad odkazom na jeho výrobok (výrobky) alebo službu (služby) alebo jeho rozlišovací znak spôsobom vhodným pre programy na začiatku, počas a/alebo na konci programov.

 

2.  Audiovizuálne mediálne služby alebo programy nesmú byť sponzorované podnikmi, ktorých hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj cigariet, elektronických cigariet a iných tabakových výrobkov.

 

3.  Sponzorovanie audiovizuálnych mediálnych služieb alebo programov podnikmi, ktorých činnosti zahŕňajú výrobu alebo predaj liekov a liečebné postupy, môže propagovať názov alebo dobré meno podniku, ale nesmie propagovať určité lieky alebo liečebné postupy, ktoré sú dostupné iba na základe lekárskeho predpisu v členskom štáte, ktorého právomoc sa vzťahuje na poskytovateľa mediálnej služby.

 

4.  Spravodajské a publicistické programy sa nesmú sponzorovať. Členské štáty môžu zakázať sponzorovanie detských programov alebo obsahu prednostne zameraného na deti.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Odseky 2, 3 a 4 sa vzťahujú len na programy vyrobené po 19. decembri 2009.

1.  Tento článok sa vzťahuje len na programy vyrobené po 19. decembri 2009.

2.  Umiestňovanie produktov je prípustné vo všetkých audiovizuálnych mediálnych službách okrem spravodajských a publicistických programov, programov o spotrebiteľských záležitostiach, náboženských programov a programov s významným podielom detského publika.

2.  Umiestňovanie produktov je prípustné vo všetkých audiovizuálnych mediálnych službách okrem spravodajských a publicistických programov, programov o spotrebiteľských záležitostiach, náboženských programov a detských programov alebo obsahu prednostne zameraného na deti.

3.  Programy, ktoré obsahujú umiestňovanie produktov, musia spĺňať tieto požiadavky:

3.  Programy, ktoré obsahujú umiestňovanie produktov, musia spĺňať tieto požiadavky:

a)  ich obsah a v prípade televízie čas ich odvysielania nie sú v žiadnom prípade ovplyvnené takým spôsobom, ktorý by mal vplyv na zodpovednosť a redakčnú nezávislosť poskytovateľa mediálnej služby;

a)  ich obsah a v prípade televízie čas ich odvysielania nie sú v žiadnom prípade ovplyvnené takým spôsobom, ktorý by mal vplyv na zodpovednosť a redakčnú nezávislosť poskytovateľa mediálnej služby;

b)  nesmú priamo podnecovať k nákupu alebo prenájmu produktov alebo služieb;

b)  nesmú priamo podnecovať k nákupu alebo prenájmu produktov alebo služieb;

 

ba)  nepripisujú neprimeranú dôležitosť príslušnému produktu;

c)  diváci musia byť jasne informovaní o existencii umiestňovania produktov.

c)  diváci musia byť jasne informovaní o existencii umiestňovania produktov.

Programy obsahujúce umiestňovanie produktov musia byť primerane označené na začiatku a na konci programu a pri pokračovaní programu po reklamnom bloku, aby sa predišlo akýmkoľvek nejasnostiam zo strany diváka.

Programy obsahujúce umiestňovanie produktov musia byť primerane označené na začiatku a na konci programu.

Výnimočne sa členské štáty môžu rozhodnúť neuplatňovať požiadavky ustanovené v písmene c) za predpokladu, že príslušný program nebol produkovaný ani objednaný poskytovateľom mediálnych služieb alebo spoločnosťou pridruženou k poskytovateľovi mediálnych služieb.

Výnimočne sa členské štáty môžu rozhodnúť neuplatňovať požiadavky ustanovené v písmene c) za predpokladu, že príslušný program nebol produkovaný ani objednaný poskytovateľom mediálnych služieb alebo spoločnosťou pridruženou k poskytovateľovi mediálnych služieb.

4.  Programy v žiadnom prípade nesmú obsahovať umiestňovanie týchto produktov:

4.  Programy v žiadnom prípade nesmú obsahovať umiestňovanie týchto produktov:

a)  tabakových výrobkov či cigariet ani umiestňovanie produktov podnikov, ktorých hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj cigariet a iných tabakových výrobkov;

a)  tabakových výrobkov, cigariet alebo elektronických cigariet ani umiestňovanie produktov podnikov, ktorých hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj cigariet, elektronických cigariet alebo iných tabakových výrobkov;

b)  špecifických liekov alebo liečebných postupov, ktoré sú dostupné iba na lekársky predpis v členskom štáte, ktorého právomoc sa vzťahuje na poskytovateľa mediálnych služieb.“

b)  špecifických liekov alebo liečebných postupov, ktoré sú dostupné iba na lekársky predpis v členskom štáte, ktorého právomoc sa vzťahuje na poskytovateľa mediálnych služieb.“

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 14

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 12

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Článok 12 sa nahrádza takto a presúva sa do kapitoly III:

(14)  Článok 12 sa vypúšťa.

Článok 12

 

Členské štáty prijmú vhodné opatrenia, aby programy, ktoré by mohli narušiť telesný, duševný alebo morálny vývin maloletých, poskytované poskytovateľmi audiovizuálnych mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje právomoc týchto členských štátov, boli sprístupnené iba tak, že ich maloletí nebudú môcť za bežných okolností počuť ani sledovať. Takéto opatrenia môžu zahŕňať výber času vysielania, nástroje na overenie veku alebo iné technické opatrenia. Musia byť úmerné potenciálnemu škodlivému účinku programu.

 

Najškodlivejší obsah, ako napríklad bezdôvodné násilie a pornografia, musia podliehať najprísnejším opatreniam, ako je kódovanie a účinné rodičovské kontroly.“

 

Odôvodnenie

Pozri článok -2, PN 32.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 13 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, zabezpečili aspoň 20-percentný podiel európskych diel vo svojom katalógu a viditeľnosť týchto diel.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, zabezpečili aspoň 30-percentný podiel európskych diel vo svojom katalógu a viditeľnosť týchto diel. Tento podiel zahŕňa diela v úradných jazykoch územia, na ktorom sa distribuujú.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 13 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty môžu vyžadovať, aby poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, finančne prispievali na tvorbu európskych diel, a to aj prostredníctvom priamych investícií do obsahu a príspevkov do národných fondov. Členské štáty môžu takéto finančné príspevky vyžadovať od poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, ktorí sa zameriavajú na divákov na ich území, ale majú sídlo v iných členských štátoch. V takomto prípade sa finančný príspevok zakladá len na príjmoch získaných v členských štátoch, na ktoré sa poskytovatelia zameriavajú. Ak preto členský štát, v ktorom má poskytovateľ sídlo, uloží finančný príspevok, musí vziať do úvahy aj všetky finančné príspevky uložené v členských štátoch, na ktoré sa poskytovateľ zameriava. Všetky finančné príspevky sú v súlade s právom Únie, najmä s pravidlami štátnej pomoci.

2.  Členské štáty môžu vyžadovať, aby poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, ktorí majú sídlo v rámci ich právomoci, finančne prispievali na tvorbu európskych diel, pričom sa zohľadní kultúrna a jazyková rozmanitosť územia, na ktorom sa nachádzajú alebo poskytujú svoje služby, a to aj prostredníctvom priamych investícií do obsahu a príspevkov do národných fondov. Členské štáty môžu takéto finančné príspevky vyžadovať od poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, ktorí sa zameriavajú na divákov na ich území, ale nemajú tam sídlo. V takomto prípade sa finančný príspevok zakladá len na príjmoch získaných zo služieb na požiadanie v členských štátoch, na ktoré sa poskytovatelia zameriavajú. Ak preto členský štát, v ktorom má poskytovateľ sídlo, uloží finančný príspevok, musí vziať do úvahy aj všetky finančné príspevky uložené v členských štátoch, na ktoré sa poskytovateľ zameriava. Všetky finančné príspevky sú v súlade s právom Únie, najmä s pravidlami štátnej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 13 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členské štáty udelia výnimku z požiadaviek stanovených v odsekoch 1 a 2 poskytovateľom s nízkym obratom alebo malou skupinou divákov, prípadne ak ide malé podniky alebo mikropodniky. Členské štáty môžu upustiť od týchto požiadaviek v prípadoch, keď by vzhľadom na povahu alebo tému audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie boli nerealizovateľné alebo neopodstatnené.

5.  Členské štáty udelia výnimku z požiadaviek stanovených v odsekoch 1 a 2 poskytovateľom s nízkym obratom alebo malou skupinou divákov, prípadne ak ide malé podniky alebo mikropodniky alebo nezávislí producenti. Členské štáty upustia od týchto požiadaviek v prípadoch, keď by vzhľadom na povahu alebo tému audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie boli nerealizovateľné alebo neopodstatnené.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 15 a (nový)

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 19 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

15a)  V článku 19 sa odsek 1 nahrádza takto:

1.  Televízna reklama a telenákup sú ľahko odlíšiteľné a oddelené od redakčného obsahu. Bez toho, aby bolo dotknuté používanie nových reklamných techník, televízna reklama a telenákup sú celkom oddelené od ostatných častí programovej služby, a to vizuálnymi a/alebo akustickými a/alebo priestorovými prostriedkami.

„1.  Televízna reklama a telenákup sú ľahko odlíšiteľné a oddelené od redakčného obsahu. Bez toho, aby bolo dotknuté používanie nových reklamných techník, televízna reklama a telenákup sú zreteľne oddelené od ostatných častí programovej služby, a to vizuálnymi a/alebo akustickými a/alebo priestorovými prostriedkami.“

(Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zmeniť ustanovenie v rámci existujúceho aktu – článok 19 ods. 1 –, čo nebolo uvedené v návrhu Komisie.)

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 15 b (nový)

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 19 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

15b)  V článku 19 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.  Samostatné reklamné a telenákupné spoty okrem tých, ktoré sú vo vysielaniach športových udalostí, zostávajú výnimkou.

„2.  Samostatné reklamné a telenákupné spoty sú prípustné počas športových udalostí. Okrem športových udalostí samostatné reklamné a telenákupné spoty sú prípustné s výhradou podmienok stanovených v článku 20 ods. 2.“

(Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zmeniť ustanovenie v rámci existujúceho aktu – článok 19 ods. 2 –, čo nebolo uvedené v návrhu Komisie.)

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 16

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 20 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  V článku 20 ods. 2 sa prvá veta nahrádza takto:

(16)  V článku 20 sa odsek 2 nahrádza takto:

Vysielanie filmov vyrobených pre televíziu (okrem viacdielnych sérií, seriálov a dokumentárnych programov), kinematografických diel a spravodajských programov možno prerušovať televíznou reklamou a/alebo telenákupom jedenkrát za každé plánované obdobie v dĺžke najmenej 20 minút.

Vysielanie filmov vyrobených pre televíziu (okrem viacdielnych sérií, seriálov a dokumentárnych programov), kinematografických diel a spravodajských programov možno prerušovať televíznou reklamou a/alebo telenákupom jedenkrát za každé plánované obdobie v dĺžke najmenej 30 minút. Vysielanie detských programov možno prerušovať televíznou reklamou jedenkrát za každé plánované obdobie v dĺžke najmenej 30 minút v prípade, že plánovaná dĺžka trvania tohto programu je viac ako 30 minút. Vysielanie telenákupu je počas detských programov zakázané. Počas bohoslužieb nie je možné zaraďovať do vysielania televíznu reklamu ani telenákup.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 17

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 23 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Denný podiel televíznych reklamných spotov a telenákupných spotov medzi 7.00 hod. a 23.00 hod. neprekročí 20 %.

1.  Denný podiel televíznych reklamných spotov a telenákupných spotov neprekročí 20 %. Členské štáty majú naďalej možnosť vymedziť hlavný vysielací čas, dĺžka ktorého nepresahuje štyri po sebe idúce hodiny. V tomto hlavnom vysielacom čase podiel televíznych reklamných spotov a telenákupných spotov neprekročí 20 %.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 17

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 23 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Odsek 1 sa neuplatňuje na:

2.  Odsek 1 sa neuplatňuje na:

a)  oznamy, ktoré vysielateľ vykonal v súvislosti s vlastnými programami a pomocnými produktmi, ktoré sú priamo odvodené z týchto programov, alebo s programami iných subjektov patriacich k tej istej mediálnej skupine;

a)  oznamy na vlastnú propagáciu a krížovú propagáciu, ktoré vysielateľ vykonal v súvislosti s vlastnými programami a pomocnými produktmi a audiovizuálnymi mediálnymi službami, ktoré sú priamo odvodené z týchto programov, alebo s programami, produktmi a službami subjektov patriacich k tej istej vysielacej skupine;

b)  sponzorské odkazy;

b)  sponzorské odkazy;

c)  umiestňovanie produktov.

c)  umiestňovanie produktov;

 

ca)  oznamy o verejných službách a výzvy na dobročinné účely;

 

cb)  neutrálne rámy používané na rozlíšenie medzi redakčným obsahom a audiovizuálnymi komerčnými oznamami a medzi audiovizuálnymi komerčnými oznamami.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 19

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 28 a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby boli dotknuté články 14 a 15 smernice 2000/31/ES, členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí prijali primerané opatrenia na:

1.  Bez toho, aby boli dotknuté články 14 a 15 smernice 2000/31/ES, členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí prijali vhodné, primerané a účinné opatrenia na:

a)  ochranu maloletých pred obsahom, ktorý by mohol narušiť ich telesný, duševný alebo morálny vývoj;

a)  ochranu všetkých obyvateľov pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k narúšaniu ľudskej dôstojnosti alebo pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k násiliu alebo nenávisti voči osobe alebo skupine osôb vymedzenej na základe štátnej príslušnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženského vyznania alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku, rodu, rodového vyjadrenia, rodovej identity, sexuálnej orientácie, povahy pobytu alebo zdravotného stavu;

b)  ochranu všetkých obyvateľov pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo členovi takejto skupiny vymedzenej podľa rodovej príslušnosti, rasy, farby pleti, náboženského vyznania, rodového pôvodu či národného alebo etnického pôvodu.

b)  ochranu maloletých osôb pred obsahom, ktorý by mohol narušiť ich telesný, duševný alebo morálny vývoj.

2.  Uvedené opatrenia zahŕňajú v závislosti od konkrétneho prípadu:

2.  Uvedené opatrenia zahŕňajú v závislosti od konkrétneho prípadu:

a)  definovanie a uplatňovanie pojmov podnecovania k násiliu alebo nenávisti, ako je uvedené v odseku 1 písm. b), a obsahu, ktorý môže narušiť telesný, duševný alebo morálny vývin maloletých, v súlade s článkami 6 a 12, v podmienkach poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí;

a)  definovanie a uplatňovanie pojmov podnecovania k násiliu alebo nenávisti, ako je uvedené v odseku 1 písm. a), a obsahu, ktorý môže narušiť telesný, duševný alebo morálny vývin maloletých, v súlade s článkom 6 písm. a) a b) a článkom 6a, v podmienkach poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí; na účely odseku 1 členské štáty zabezpečia, aby takéto opatrenia založené na podmienkach poskytovateľov boli povolené len v prípade, že vnútroštátne procesné pravidlá poskytujú používateľom možnosť uplatniť si svoje práva pred súdom, keď sa o takýchto opatreniach dozvedia;

b)  zriadenie a prevádzkovanie mechanizmov, vďaka ktorým budú používatelia platforiem na zdieľanie videí môcť dotknutým poskytovateľom platforiem na zdieľanie videí nahlasovať alebo označovať obsah uvedený v odseku 1, ktorý je uložený na tejto platforme;

b)  zriadenie a prevádzkovanie transparentných a užívateľsky ústretových mechanizmov, vďaka ktorým budú používatelia platforiem na zdieľanie videí môcť dotknutým poskytovateľom platforiem na zdieľanie videí nahlasovať alebo označovať obsah uvedený v odseku 1, hosťovaný na ich platforme;

 

ba)  zriadenie a prevádzkovanie systémov, prostredníctvom ktorých poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí vysvetľujú používateľom týchto platforiem, na aký účel slúži nahlasovanie a označovanie uvedené v písmene b);

c)  zriadenie a prevádzkovanie systémov na overenie veku pre používateľov platforiem na zdieľanie videí v prípade obsahu, ktorý môže narušiť telesný, duševný alebo morálny vývin maloletých;

c)  zriadenie a prevádzkovanie systémov na overenie veku pre používateľov platforiem na zdieľanie videí v prípade obsahu, ktorý môže narušiť telesný, duševný alebo morálny vývin maloletých; tieto systémy nesmú viesť k žiadnemu dodatočnému spracúvaniu osobných údajov a nesmú mať vplyv na článok 8 nariadenia (EÚ) 2016/679;

d)  zriadenie a prevádzkovanie systémov umožňujúcich používateľom platforiem na zdieľanie videí hodnotiť obsah uvedený v odseku 1;

d)  zriadenie a prevádzkovanie ľahko použiteľných systémov umožňujúcich používateľom platforiem na zdieľanie videí hodnotiť obsah uvedený v odseku 1;

e)  poskytovanie systémov rodičovskej kontroly v prípade obsahu, ktorý môže narušiť telesný, duševný alebo morálny vývin maloletých;

e)  poskytovanie systémov rodičovskej kontroly, ktoré sú ovládané koncovými užívateľmi a primerané opatreniam uvedeným v tomto odseku a odseku 3, v súvislosti s obsahom, ktorý môže narušiť telesný, duševný alebo morálny vývin maloletých; regulačné orgány a/alebo úrady poskytujú potrebné usmernenia na zaistenie toho, aby prijaté opatrenia dodržiavali slobodu prejavu a zahŕňali požiadavku informovať používateľov;

f)  zriadenie a prevádzkovanie systémov, prostredníctvom ktorých poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí vysvetľujú používateľom, na aký účel slúži nahlasovanie a označovanie uvedené v bode b).

f)  zriadenie a prevádzkovanie transparentných, ľahko použiteľných a účinných postupov vybavovania a riešenia sporov medzi poskytovateľom platformy na zdieľanie videí a jej používateľmi, pokiaľ ide o vykonávanie opatrení uvedených v písmenách b) až f).

To, čo predstavuje primerané opatrenie na účely odseku 1, sa určí so zreteľom na povahu predmetného obsahu, poškodenie, ktoré môže spôsobiť, vlastnosti kategórie osôb, ktoré majú byť chránené, ako aj práva a dotknuté oprávnené záujmy vrátane záujmov poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí a používateľov, ktorí vytvorili a/alebo nahrali obsah, ako aj so zreteľom na verejný záujem.

2a.  To, čo predstavuje primerané opatrenie na účely odseku 1, sa určí so zreteľom na povahu predmetného obsahu, poškodenie, ktoré môže spôsobiť, vlastnosti kategórie osôb, ktoré majú byť chránené, ako aj práva a dotknuté oprávnené záujmy vrátane záujmov poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí a používateľov, ktorí nahrali obsah, ako aj so zreteľom na verejný záujem. Primerané opatrenia dodržiavajú slobodu prejavu a právo na informácie a pluralitu médií. Najškodlivejší obsah musí podliehať najprísnejším opatreniam. Takéto opatrenia nevedú k žiadnym kontrolným opatreniam ex ante alebo k filtrovaniu obsahu pri nahrávaní.

3.  Na účely vykonávania opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2 členské štáty podporia koreguláciu podľa článku 4 ods. 7.

3.  Na účely vykonávania opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2 členské štáty a Komisia podporia a uľahčia samoreguláciu a koreguláciu podľa článku 4 ods. 7 a článku 7a, ktorými sa zabezpečí, aby kódexy správania boli v súlade s ustanoveniami tejto smernice a v plnej miere rešpektovali práva, slobody a zásady stanovené v charte, najmä v jej článku 52.

 

Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí vykonávali a uverejňovali pravidelné audity svojej výkonnosti v súlade s opatreniami uvedenými v odseku 1.

4.  Členské štáty zavedú potrebné mechanizmy na posúdenie vhodnosti opatrení uvedených v odsekoch 2 a 3 prijatých poskytovateľmi platformy na zdieľanie videí. Členské štáty zveria túto úlohu orgánom určeným v súlade s článkom 30.

4.  Členské štáty zavedú potrebné mechanizmy na posúdenie a nahlasovanie vykonávania a účinnosti opatrení prijatých s prihliadnutím na ich zákonnosť, transparentnosť, potrebnosť, účinnosť a primeranosť. Členské štáty zveria túto úlohu orgánom určeným v súlade s článkom 30. Regulačné orgány a/alebo úrady poskytujú potrebné usmernenia na zaistenie toho, aby prijaté opatrenia dodržiavali slobodu prejavu a zahŕňali požiadavku informovať používateľov.

5.  Členské štáty nepoužijú voči poskytovateľom platforiem na zdieľanie videí opatrenia, ktoré sú prísnejšie než opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2. Členským štátom to nebráni ukladať prísnejšie opatrenia voči nezákonnému obsahu. V závislosti od konkrétneho prípadu sú pri prijímaní takýchto opatrení povinné dodržiavať podmienky stanovené uplatniteľným právom Únie, napríklad tie, ktoré sú stanovené v článkoch 14 a 15 smernice 2000/31/ES alebo v článku 25 smernice 2011/93/EÚ.

5.  Článok 8 sa vzťahuje na poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí.

 

5a.  Členské štáty zabezpečia, aby sponzorstvo alebo audiovizuálne komerčné oznamy, ktoré poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí uvádzajú na trh, predávajú alebo zaisťujú, boli v súlade s požiadavkami uvedenými v článkoch 9 a 10.

 

Bez toho, aby boli dotknuté články 14 a 15 smernice 2000/31/ES, členské štáty zabezpečia, aby platformy na zdieľanie videí požadovali od používateľov, ktorí nahrávajú obsah, vyhlásenie o tom, či takýto obsah obsahuje reklamy, sponzorovaný obsah alebo umiestňovanie produktov.

 

Členské štáty požadujú od platforiem na zdieľanie videí, aby zabezpečili, že príjemcovia služieb sú jasne informovaní o deklarovanom alebo známom obsahu vrátane reklám, sponzorovaného obsahu alebo umiestňovania produktov.

6.  Členské štáty zabezpečia, aby existovali mechanizmy podávania sťažností a nápravy na urovnávanie sporov medzi používateľmi a poskytovateľmi platforiem na zdieľanie videí týkajúcich sa uplatňovania primeraných opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2.

 

7.  Komisia a skupina ERGA podporia poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí, aby si vymieňali najlepšie postupy týkajúce sa koregulačných systémov v celej Únii. Komisia v prípade potreby uľahčí vypracovanie kódexov správania Únie.

7.  Komisia a skupina ERGA podporia poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí, aby si vymieňali najlepšie postupy týkajúce sa samoregulačných a koregulačných systémov v celej Únii. Komisia v prípade potreby uľahčí vypracovanie kódexov správania Únie.

8.  Poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí, prípadne organizácie zastupujúce týchto poskytovateľov v tejto súvislosti predložia Komisii návrh kódexov správania Únie a zmien existujúcich kódexov správania Únie. Komisia môže požiadať skupinu ERGA o vydanie stanoviska k návrhom, zmenám alebo rozšíreniam týchto kódexov správania. Komisia môže tieto kódexy správania zverejniť, pričom im vyčlení taký priestor, aký uzná za vhodný.

8.  Poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí, prípadne organizácie zastupujúce týchto poskytovateľov v tejto súvislosti predložia Komisii návrh kódexov správania Únie a zmien existujúcich kódexov správania Únie. Komisia môže požiadať skupinu ERGA o vydanie stanoviska k návrhom, zmenám alebo rozšíreniam týchto kódexov správania. Komisia zverejní tieto kódexy, aby sa podporovala výmena najlepších postupov.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 19

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 28 b – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty oznámia Komisii zoznam poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí so sídlom na ich území a kritériá stanovené v článku 3 ods. 1 smernice 2000/31/ES a v bode 1, na ktorých je založená ich právomoc. Zoznam musia pravidelne aktualizovať. Komisia zabezpečí, aby k týmto informáciám mali prístup príslušné nezávislé regulačné orgány.

2.  Členské štáty oznámia Komisii zoznam poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí so sídlom na ich území alebo tých, ktorí sa považujú za usadených na ich území, v súlade s kritériami stanovenými v odseku 1, na ktorých je založená ich právomoc. Zoznam musia pravidelne aktualizovať. Komisia zabezpečí, aby k týmto informáciám mali ľahký a účinný prístup príslušné nezávislé regulačné orgány a/alebo úrady a verejnosť.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 19

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 28 b – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ak pri uplatňovaní odseku 1 dotknuté členské štáty nedospejú k dohode o tom, ktorý členský štát má právomoc, predložia záležitosť bez zbytočného odkladu Komisii. Komisia môže požiadať skupinu ERGA o poskytnutie stanoviska k tejto záležitosti do 15 pracovných dní od podania žiadosti Komisie.

Odôvodnenie

Keďže cieľové publikum platforiem na zdieľanie videí je zvyčajne v celej EÚ, mohol by nastať nesúlad medzi členskými štátmi pri určovaní členského štátu príslušného na účely tejto smernice. Komisia by preto mala mať možnosť konať a určiť členský štát s právomocou, rovnako ako v prípade ostatných audiovizuálnych mediálnych služieb podľa článku 3.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 a (nový)

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 28 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

19a)  Vkladá sa tento článok 28c:

 

„Článok 28c

 

Členské štáty zabezpečia, aby sa poskytovateľ platformy na zdieľanie videí, na ktorého sa vzťahuje ich právomoc, postaral o ľahký, priamy a stály prístup používateľa aspoň k týmto informáciám:

 

a)  jeho názov;

 

b)  poštová adresa, na ktorej je usadený;

 

c)  podrobnosti o ňom vrátane jeho adresy elektronickej pošty alebo webového sídla, na ktorej ho možno rýchlo priamym a účinným spôsobom kontaktovať;

 

d)  členský štát, ktorý má právomoc nad ním, a príslušné regulačné orgány a/alebo úrady alebo orgány dohľadu.“

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 b (nový)

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 29

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

19b)  Článok 29 sa mení takto:

„Článok 29

„Článok 29

1.  Pri Komisii sa zriaďuje Kontaktný výbor. Skladá sa zo zástupcov príslušných orgánov členských štátov. Predsedá mu zástupca Komisie a schádza sa buď na jeho podnet, alebo na základe žiadosti delegácie členského štátu.

1.  Pri Komisii sa zriaďuje Kontaktný výbor. Skladá sa zo zástupcov príslušných orgánov alebo úradov členských štátov a štyroch poslancov Európskeho parlamentu pôsobiacich ako pozorovatelia, ktorí sú nominovaní každé tri roky. Predsedá mu zástupca Komisie a schádza sa buď na jeho podnet, alebo na základe žiadosti delegácie členského štátu. Podporuje sa rodová parita v zložení kontaktného výboru.

2.  Kontaktný výbor má tieto úlohy:

2.  Kontaktný výbor má tieto úlohy:

a)  uľahčiť účinné vykonávanie tejto smernice formou pravidelných porád o akýchkoľvek praktických problémoch vyplývajúcich z jej uplatňovania, a najmä z uplatňovania článku 2, ako aj porád o akýchkoľvek záležitostiach, o ktorých sa výmena názorov pokladá za užitočnú;

a)  uľahčiť účinné vykonávanie tejto smernice formou pravidelných porád o akýchkoľvek praktických problémoch vyplývajúcich z jej uplatňovania, a najmä z uplatňovania článku 2, ako aj porád o akýchkoľvek záležitostiach, o ktorých sa výmena názorov pokladá za užitočnú;

b)  oznamovať z vlastného podnetu a na žiadosť Komisie stanoviská k uplatňovaniu tejto smernice členskými štátmi;

b)  oznamovať z vlastného podnetu a na žiadosť Komisie stanoviská k uplatňovaniu tejto smernice členskými štátmi;

c)  pôsobiť ako fórum pre výmenu názorov o tom, ktoré otázky sa majú riešiť v správach, ktoré musia členské štáty predkladať v súlade s článkom 16 ods. 3 a o ich metodike;

c)  pôsobiť ako fórum pre výmenu názorov o tom, ktoré otázky sa majú riešiť v správach, ktoré musia členské štáty predkladať v súlade s článkom 16 ods. 3, a o ich metodike;

d)  prediskutovanie výsledkov pravidelných porád, ktoré Komisia vedie so zástupcami televíznych organizácií, producentov, spotrebiteľov, výrobcov, poskytovateľov služieb a odborov a tvorivej obce;

d)  prediskutovanie výsledkov pravidelných porád, ktoré Komisia vedie so zástupcami televíznych organizácií, producentov, spotrebiteľov, výrobcov, poskytovateľov služieb a odborov a tvorivej obce;

e)  uľahčiť výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou o situácii a vývoji regulačných činností, ktoré sa týkajú audiovizuálnych mediálnych služieb, pri zohľadnení audiovizuálnej politiky Únie, ako aj príslušného vývoja v technickej oblasti;

e)  uľahčiť výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou o situácii a vývoji regulačných činností, ktoré sa týkajú audiovizuálnych mediálnych služieb, pri zohľadnení audiovizuálnej politiky Únie, ako aj príslušného vývoja v technickej oblasti;

f)  preverenie akéhokoľvek vývoja, ktorý sa v tejto oblasti vyskytne, o ktorom sa akákoľvek výmena názorov javí byť užitočnou.“

f)  preveriť akýkoľvek vývoj a poskytnúť Komisii stanoviská k tomuto vývoju, ktorý sa v tejto oblasti vyskytne, o ktorom sa akákoľvek výmena názorov javí užitočnou.“

(Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zmeniť ustanovenie v platnom akte – článok 29 – , ktoré nie je uvedené v návrhu Komisie.)

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 21

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 30

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Článok 30

„Článok 30

1.  Každý členský štát určí jeden alebo viaceré nezávislé národné regulačné orgány. Členské štáty zabezpečia, aby boli právne oddelené a funkčne nezávislé od akéhokoľvek iného verejného alebo súkromného subjektu. Tým nie je dotknutá možnosť, aby členské štáty zriadili regulačné orgány, ktoré majú dohľad nad rôznymi sektormi.

1.  Každý členský štát určí jeden alebo viaceré nezávislé národné regulačné orgány a/alebo úrady. Členské štáty zabezpečia, aby boli funkčne a skutočne nezávislé od svojich príslušných vlád a akéhokoľvek iného verejného alebo súkromného subjektu. Tým nie je dotknutá možnosť, aby členské štáty zriadili regulačné orgány, ktoré majú dohľad nad rôznymi sektormi.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány vykonávali svoje právomoci nestranne a transparentne a v súlade s cieľmi tejto smernice, najmä čo sa týka plurality médií, kultúrnej rozmanitosti, ochrany spotrebiteľa, vnútorného trhu a podporovania spravodlivej hospodárskej súťaže.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány a/alebo úrady vykonávali svoje právomoci nestranne a transparentne a v súlade s cieľmi tejto smernice, najmä čo sa týka plurality médií, kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, ochrany spotrebiteľa, dostupnosti, nediskriminácie, vnútorného trhu a podporovania spravodlivej hospodárskej súťaže. Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány a/alebo úrady ex ante neovplyvňovali redakčné rozhodnutia, zvolené redakčné riešenia ani grafické návrhy. Ich úlohy sa obmedzujú na monitorovanie vykonávania ustanovení tejto smernice, uplatňovania vnútroštátneho práva a plnenia štatutárnych povinností.

Národné regulačné orgány nemôžu vyžadovať alebo preberať pokyny od akéhokoľvek iného orgánu v súvislosti s vykonávaním úloh, ktorými boli poverené na základe vnútroštátneho práva, ktorým sa vykonáva právo Únie. Tým nie je dotknutý dohľad nad nimi podľa vnútroštátneho ústavného práva.

Národné regulačné orgány a/alebo úrady nemôžu vyžadovať alebo preberať pokyny od žiadneho iného orgánu v súvislosti s vykonávaním úloh, ktorými boli poverené na základe vnútroštátneho práva, ktorým sa vykonáva právo Únie. Tým nie je dotknutý dohľad nad nimi podľa vnútroštátneho ústavného práva.

3.  Kompetencie a právomoci nezávislých regulačných orgánov, ako aj spôsoby, akými preberajú zodpovednosť, musia byť jasne právne vymedzené.

3.  Kompetencie a právomoci nezávislých regulačných orgánov a/alebo úradov, ako aj spôsoby, akými preberajú zodpovednosť, musia byť jasne právne vymedzené.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány mali primerané právomoci na presadzovanie práva, vďaka ktorým si môžu účinne plniť funkcie.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány a/alebo úrady mali primerané právomoci na presadzovanie práva, vďaka ktorým si môžu účinne plniť funkcie.

 

4a.  Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány a/alebo úrady vymenovali jednotné a verejne dostupné kontaktné miesto na poskytovanie informácií a podávanie sťažností týkajúcich sa problémov prístupnosti, ako sa uvádza v článku 7.

5.  Vedúci národného regulačného orgánu alebo členovia kolektívneho orgánu plniaceho túto úlohu v rámci národného regulačného orgánu môžu byť odvolaní z funkcie len v prípade, ak prestali spĺňať požiadavky kladené na plnenie ich povinností, ktoré sú stanovené vopred vo vnútroštátnom práve. Rozhodnutie o odvolaní sa zverejní spolu s jeho odôvodnením.

5.  Členské štáty v rámci vnútroštátneho práva stanovia podmienky a postupy menovania a odvolania vedúceho národného regulačného orgánu a/alebo úradu či členov kolektívneho orgánu plniaceho túto funkciu vrátane trvania mandátu. Zmeny pred ukončením mandátu sa riadne odôvodnia, vopred sa oznámia a sprístupnia sa verejnosti. Tieto postupy sú transparentné, nediskriminačné a zaručujú požadovaný stupeň nezávislosti.

6.  Členské štáty zabezpečia, aby nezávislé národné regulačné orgány mali samostatné ročné rozpočty. Tieto rozpočty sa musia zverejňovať. Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány mali dostatok finančných a ľudských zdrojov na vykonávanie úloh, ktorými sú poverené, a aby sa aktívne zapájali a prispievali do skupiny ERGA.

6.  Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány a/alebo úrady disponovali oddelenými ročnými rozpočtovými prostriedkami, aby mohli vykonávať úlohy, ktorými sú poverené, a aktívne sa zapájať a prispievať do skupiny ERGA. Tieto rozpočty sa musia zverejňovať.

7.  Členské štáty zabezpečia, aby na vnútroštátnej úrovni existovali účinné mechanizmy, v rámci ktorých má každý používateľ alebo poskytovateľ mediálnych služieb alebo poskytovateľ platformy na zdieľanie videí, ktorý je dotknutý rozhodnutím národného regulačného orgánu, právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu odvolaciemu orgánu. Odvolací orgán je nezávislý od strán zapojených do odvolania.

7.  Členské štáty zabezpečia, aby na vnútroštátnej úrovni existovali účinné mechanizmy, v rámci ktorých má každý príjemca služby, ktorého práva sú priamo dotknuté audiovizuálnym obsahom, alebo poskytovateľ audiovizuálnych mediálnych služieb alebo poskytovateľ platformy na zdieľanie videí, ktorý je dotknutý rozhodnutím národného regulačného orgánu, právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu odvolaciemu orgánu. Odvolací orgán je nezávislý od strán zapojených do odvolania.

Odvolací orgán, ktorým by mal byť súd, musí mať zodpovedajúce odborné znalosti na účinné vykonávanie svojich funkcií. Členské štáty zabezpečia, aby sa riadne zohľadnila skutková podstata prípadov a aby existoval účinný odvolací mechanizmus.

Odvolací orgán, ktorým by mal byť súd, musí mať zodpovedajúce odborné znalosti na účinné vykonávanie svojich funkcií. Členské štáty zabezpečia, aby sa riadne zohľadnila skutková podstata prípadov a aby existoval účinný odvolací mechanizmus.

Do rozhodnutia o odvolaní rozhodnutie národného regulačného orgánu zostáva v platnosti, pokiaľ sa v súlade s vnútroštátnym právom nenariadia predbežné opatrenia.“

Do rozhodnutia o odvolaní rozhodnutie národného regulačného orgánu zostáva v platnosti, pokiaľ sa v súlade s vnútroštátnym právom nenariadia predbežné opatrenia.“

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 22

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 30 a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Článok 30a

„Článok 30a

1.  Týmto sa zriaďuje skupina európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA).

1.  Týmto sa zriaďuje skupina európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA).

2.  Pozostáva z nezávislých národných regulačných orgánov v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb. Tie sú zastúpené vedúcimi alebo nominovanými vysokými predstaviteľmi národných regulačných orgánov alebo – v prípade absencie národného regulačného orgánu – inými zástupcami podľa výberu na základe postupov týchto orgánov, pričom ich hlavnou úlohou je dohliadať na audiovizuálne mediálne služby. Na zasadnutiach skupiny sa zúčastňuje zástupca Komisie.

2.  Pozostáva z národných regulačných orgánov a/alebo úradov, ktoré môžu zahŕňať tie regionálne nezávislé regulačné orgány a úrady, ktoré majú plné právomoci v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb. Tie sú zastúpené vedúcimi alebo nominovanými vysokými predstaviteľmi národných regulačných orgánov alebo – v prípade absencie národného regulačného orgánu a/alebo úradu – inými zástupcami podľa výberu na základe postupov týchto orgánov, pričom ich hlavnou úlohou je dohliadať na audiovizuálne mediálne služby. Na zasadnutiach skupiny sa zúčastňuje zástupca Komisie.

3.  Skupina ERGA plní tieto úlohy:

3.  Skupina ERGA plní tieto úlohy:

a)  poskytuje poradenstvo a pomáha Komisii v jej úsilí o zabezpečenie konzistentného vykonávania regulačného rámca pre audiovizuálne mediálne služby vo všetkých členských štátoch;

a)  poskytuje poradenstvo a pomáha Komisii na jej žiadosť pri plnení jej úlohy zabezpečiť konzistentné vykonávanie tejto smernice vo všetkých členských štátoch;

b)  poskytuje poradenstvo a pomáha Komisii v každej záležitosti týkajúcej sa audiovizuálnych mediálnych služieb v právomoci Komisie. Ak je to odôvodnené, na účely informovania Komisie o niektorých otázkach môže skupina konzultovať s účastníkmi trhu, spotrebiteľmi a koncovými používateľmi s cieľom zhromaždiť potrebné informácie;

b)  poskytuje poradenstvo a pomáha Komisii na jej žiadosť v záležitostiach týkajúcich sa audiovizuálnych mediálnych služieb v jej právomoci.

c)  zabezpečuje výmenu skúseností a najlepších postupov pri uplatňovaní regulačného rámca pre audiovizuálne mediálne služby;

c)  zabezpečuje výmenu skúseností a najlepších postupov pri uplatňovaní regulačného rámca pre audiovizuálne mediálne služby;

d)  spolupracuje a poskytuje svojim členom informácie potrebné na uplatňovanie tejto smernice, najmä pokiaľ ide o jej články 3 a 4;

d)  spolupracuje a poskytuje svojim členom a kontaktnému výboru informácie potrebné na uplatňovanie tejto smernice, najmä pokiaľ ide o jej články 3, 4 a 7;

e)  na žiadosť Komisie vydáva stanoviská o otázkach uvedených v článku 2 ods. 5 písm. b), článku 6a ods. 3, článku 9 ods. 2, článku 9 ods. 4 a o každej záležitosti týkajúcej sa audiovizuálnych mediálnych služieb, najmä v oblasti ochrany maloletých a podnecovania k nenávisti.

e)  na žiadosť Komisie vydáva stanoviská o otázkach uvedených v článku 2 ods. 5 písm. b), článku 6a ods. 3, článku 9 ods. 2, článku 9 ods. 4 a o každej záležitosti týkajúcej sa audiovizuálnych mediálnych služieb, najmä v oblasti ochrany maloletých a podnecovania k nenávisti.

4.  Komisia je splnomocnená prijímať rokovací poriadok skupiny ERGA vo vykonávacích aktoch.

4.  Komisia je splnomocnená prijímať rokovací poriadok skupiny ERGA vo vykonávacích aktoch.

 

4a.  Skupina ERGA má dostatok finančných a ľudských zdrojov na vykonávanie svojich úloh. Regulačné orgány a/alebo úrady sa aktívne zapájajú a prispievajú do skupiny ERGA.“.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 23

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 33 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Najneskôr do [dátum – najneskôr štyri roky po prijatí] a potom každé tri roky Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní tejto smernice.

Najneskôr do [dátum – najneskôr tri roky po prijatí] a potom každé tri roky Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní tejto smernice a v prípade potreby podá ďalšie návrhy na jej prispôsobenie vývoju v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb, najmä vzhľadom na najnovší technologický vývoj, konkurencieschopnosť sektora, ako aj správu o postupoch, politikách a sprievodných opatreniach, ktoré podporujú členské štáty v oblasti mediálnej gramotnosti.

(1)

Ú. v. EÚ C 0, 0.0.0000, s. 0. .

(2)

Ú. v. EÚ C 0, 0.0.0000, s. 0. .


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dňa 25. mája 2016 Komisia uverejnila návrh na zmenu tzv. smernice o audiovizuálnych mediálnych službách.

V poslednom volebnom období sa Európsky parlament, najmä výbor CULT, ktorý má v tejto veci výlučnú právomoc, pri viacerých príležitostiach dožadoval takejto revízie vzhľadom na rýchly vývoj technológií a trhu, nástup nových poskytovateľov služieb, ako aj zmeny správania spotrebiteľov, ktoré zmazali hranice medzi tradičnými službami a službami na požiadanie.

Vo svojom uznesení z 19. januára 2015 o iniciatíve s názvom Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu, v uznesení z 12. marca 2014 o príprave na plne konvergovaný audiovizuálny svet, v uznesení zo 4. júla 2013 o hybridnej televízii a v uznesení z 22. mája 2013 o vykonávaní smernice o audiovizuálnych mediálnych službách Európsky parlament jasne naznačoval potrebu takejto revízie a zároveň naliehal na Komisiu, aby predmetnú smernicu zaktualizovala.

Spravodajkyne preto vítajú túto iniciatívu, s ktorou Komisia prichádza v okamihu rozhodujúcom pre audiovizuálne služby.

Spravodajkyne by sa chceli zamerať najmä na tieto body:

I. Zbližovanie médií: zosúladenie ustanovení pre lineárne a nelineárne služby, články -2 až -2f

Cieľom revízie tejto smernice je prispôsobiť súčasné pravidlá čoraz väčšiemu zbližovaniu mediálnych trhov a technológií v Európe. Rozsah pôsobnosti smernice sa rozširuje a zahŕňa nielen tradičné vysielanie a služby na požiadanie, ale aj služby platforiem na zdieľanie videí a videí vytvorených používateľmi.

V záujme zosúladenia ustanovení týchto služieb a vytvorenia skutočne rovnocenných podmienok sa zmenila štruktúra kapitoly I, aby sa tak zaviedli rovnaké podmienky v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb, služieb platforiem na zdieľanie videí a videí vytvorených používateľmi. Ustanovenia kapitoly I platia rovnako pre všetky služby, na ktoré sa vzťahuje rozsah pôsobnosti smernice. Doplnilo sa sedem nových článkov (PN 32 až 38), do ktorých sa zlúčilo viacero článkov zo súčasnej smernice a návrhy týkajúce sa:

-  podnecovania k násiliu alebo nenávisti a diskriminácii (článok -2),

-  ochrany maloletých osôb pred škodlivým obsahom (článok -2a),

-  audiovizuálnych komerčných oznamov vrátane sponzorstva (článok -2b) a umiestňovania produktov (článok -2c),

-  ochrany kinematografických diel (článok -2d),

-  práv príjemcov služby na informácie (článok -2e),

-  koregulácie a samoregulácie a kódexov správania (článok -2f).

Tieto zmeny v štruktúre smernice majú kľúčový význam z hľadiska dosiahnutia lepšieho zosúladenia lineárnych a nelineárnych služieb. Smernica tak zohľadňuje realitu zbližovania médií v súčasnosti a zároveň vytyčuje spravodlivé pravidlá pre hospodársku súťaž na mediálnych trhoch. Vzhľadom na radikálne zmeny v správaní spotrebiteľov a spotrebe obsahu a s cieľom zabezpečiť jednak vysokú mieru ochrany spotrebiteľa a jednak skutočne rovnaké podmienky by sa mali stanoviť tie isté minimálne požiadavky pre všetky audiovizuálne služby, t. j. audiovizuálne mediálne služby aj sponzorované videá vytvorené používateľmi alebo videá vytvorené používateľmi.

II. Ochrana maloletých osôb

Spravodajkyne by rady udržali vysokú mieru ochrany maloletých osôb tým, že sa zachová odstupňovaná úroveň ochrany podľa závažnosti prípadného škodlivého vplyvu, ako sa uvádza v článku -2 ods. 1 písm. b) a ods. 2 (PN 38).

Spravodajkyne by chceli zdôrazniť, že existujú technické prostriedky na odhalenie videí so škodlivým obsahom a ich odstránenie. Tieto nástroje však nesmú obmedzovať komunikačné slobody. Musí sa preto uplatniť zásada oznamovania a odstraňovania nedovoleného obsahu, o ktorej sa hovorí v článkoch 14 a 15 smernice 2000/31/ES (smernica o elektronickom obchode).

III. Koregulačné a samoregulačné kódexy správania

Spravodajkyne nepodporujú návrh Komisie na úplnú harmonizáciu formou koregulácie a samoregulácie v prípade služieb platforiem na zdieľanie videí. Keďže cieľom smernice je iba koordinovať vnútroštátne politiky, treba vytvoriť minimálne harmonizačné prostredie, čo členským štátom umožní stanoviť prísnejšie pravidlá.

Na zabezpečenie súdržnosti sa v článku -2f (PN 38) zjednodušilo vypracovanie koregulačných a samoregulačných kódexov správania. Ak členský štát preukáže, že niektorý kódex správania účinne nefunguje, môže v danej súvislosti schváliť vlastné zákony.

IV. Kvantitatívne pravidlá reklamy, komerčné oznamy a umiestňovanie produktov

Kvantitatívne pravidlá reklamy si vyžadujú vyššiu mieru pružnosti.

Čo sa týka ustanovenia o časových limitoch pre spoty, napriek požadovanej pružnosti je potrebné zachovať dostatočnú úroveň ochrany spotrebiteľa. Navrhovaný 20-percentný denný limit by mohol divákov vystaviť nadmernému objemu reklamy v hlavnom vysielacom čase. Spravodajkyne preto v článku 23 ods. 1 (PN 77) navrhujú, aby medzi 20.00 a 23.00 h platili prísnejšie limity, pričom v uvedenom čase by sa uplatňoval 20-percentný limit.

Navyše v novom článku -2c smernice (PN 35) by sa malo ponechať ustanovenie o neprimeranej viditeľnosti umiestňovaných produktov.

Komerčné oznamy o alkoholických nápojoch, tabakových výrobkoch a liekoch by mali byť naďalej obmedzené.

V záujme dosiahnutia vyššej úrovne ochrany by sa obmedzenia komerčných oznamov týkajúcich sa výživy mali dohodnúť v rámci kódexov správania.

V. Podpora európskych audiovizuálnych diel

Spravodajkyne vítajú návrh Komisie na posilnenie podpory európskych audiovizuálnych diel. Poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie by mali podporovať produkciu a distribúciu európskych diel tým, že zabezpečia, aby ich katalógy obsahovali minimálne 30-percentný podiel európskych diel a tieto diela boli dostatočne viditeľné (PN 75).

V odôvodnení 21 tiež spravodajkyne navrhujú, aby členské štáty zabezpečili, aby nositelia práv, na ktorých sa vzťahuje právomoc týchto členských štátov, označovali ako európske dielo svoj audiovizuálny obsah, ktorý možno ako európske dielo kvalifikovať, vo svojich metaúdajoch a poskytovali ho poskytovateľom služieb, ktorí tak budú môcť poľahky zistiť, či ide o európske diela.

VI. Skupina európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA)

Spravodajkyne oceňujú prínos skupiny ERGA ako informačného a konzultačného orgánu. Domnievajú sa však, že v záujme ochrany výsad členských štátov by táto skupina nemala disponovať rozhodovacími právomocami. Namiesto toho by sa mali rozšíriť právomoci kontaktného výboru zriadeného podľa článku 29 súčasnej smernice (PN 82).

Kontaktný výbor by mal zodpovedať výlučne za prijímanie rozhodnutí, a to aj o stanoviskách vypracovaných skupinou ERGA. V tomto smere preto došlo k úprave článku -2f, článku 2 ods. 5b, článku 3 ods. 4, článku 4 ods. 1 a článku 4 ods. 3 (PN 38, 42, 51, 54, 55, 56 a 57).

VII. Dostupnosť

Spravodajkyne navrhujú, aby v znení smernice zostali ustanovenia týkajúce sa dostupnosti. Mení sa článok 7 platnej smernice: od poskytovateľov mediálnych služieb sa vyžaduje väčšie úsilie o sprístupnenie služieb osobám so zrakovým alebo sluchovým postihnutím. Dostupnosť týchto služieb by sa mala dosiahnuť do konca roku 2017. V navrhovanom znení (PN 67) sa zohľadňuje Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a zároveň sa ponecháva dostatočný priestor, pokiaľ ide o spôsob, ako dosiahnuť tento cieľ.

VIII. Ďalšie body

— Programy so značným podielom detského publika

Spravodajkyne sa domnievajú, že tento pojem, ktorý vo svojom návrhu uvádza Komisia, je nejasný a právne nepodložený, pretože do tejto kategórie sa dajú zaradiť aj programy, ktorých východiskovou cieľovou skupinou nie sú deti, napríklad športové podujatia či televízne spevácke súťaže.

Spravodajkyne navrhujú, aby sa v odôvodnení 16 (PN 12) aj v článku -2c, článku 10 a článku 33 ods. 2 (PN 35, 72 a 94) zachovala súčasná terminológia „detské publikum“ a „detské programy“.

Náležitý význam audiovizuálnych mediálnych služieb všeobecného záujmu (článok 9a)

V záujme ochrany plurality a rozmanitosti médií musia mať členské štáty právo prijať opatrenia na zabezpečenie náležitého významu audiovizuálnych mediálnych služieb všeobecného záujmu (PN 70).

Ochrana integrity signálu poskytovateľov mediálnych služieb (odôvodnenie 13a)

Zaručenie integrity signálu poskytovateľov mediálnych služieb má maximálny význam. Tretie strany, ktoré nie sú príjemcami služby, by nemali mať možnosť upravovať programy a služby bez súhlasu dotknutého poskytovateľa mediálnych služieb (PN 10).


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (1.2.2017)

pre Výbor pre kultúru a vzdelávanie

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Herbert Dorfmann

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska komisia 25. mája 2016 uverejnila návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu.

Cieľom tohto návrhu je reagovať na trhové, spotrebiteľské a technologické zmeny v audiovizuálnej oblasti z dôvodu čoraz väčšej miery zbližovania televízneho vysielania a služieb šírených cez internet. Tradičné vysielanie v EÚ si aj naďalej zachováva význam z hľadiska počtu divákov, príjmov z reklamy a investícií do obsahu (približne 30 % príjmov). Vysielatelia však rozširujú svoje činnosti online a nové subjekty ponúkajúce audiovizuálny obsah na internete (napr. poskytovatelia videa na požiadanie a platformy na zdieľanie videí) sú čoraz silnejšie a súťažia o rovnaké publikum. Na televízne vysielanie, video na požiadanie a obsah vytvorený používateľmi sa však vzťahujú odlišné pravidlá a rozdielne úrovne ochrany spotrebiteľa.

Všeobecným cieľom návrhu je 1) posilniť ochranu maloletých osôb a spotrebiteľov celkove, podľa možnosti prostredníctvom harmonizovaných európskych noriem pre audiovizuálnu oblasť, 2) zabezpečiť rovnaké podmienky pre tradičných vysielateľov, poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a platforiem na zdieľanie videí a 3) zjednodušiť legislatívny rámec, najmä pokiaľ ide o komerčné oznamy.

Spravodajca víta iniciatívu Komisie, ktorá navrhuje revíziu súčasného legislatívneho rámca pre všetkých poskytovateľov audiovizuálnych služieb.

Čo sa týka regulačného rámca, podľa spravodajcu je rozhodujúce posilniť úlohu kódexov správania regulačných orgánov. Požaduje väčšiu harmonizáciu vnútroštátnych kódexov správania a vypracovanie kódexu správania Únie.

Spravodajca tiež zdôrazňuje, že treba nájsť rovnováhu medzi zabezpečením slobody prejavu a ochranou divákov, najmä zraniteľných divákov. Platí to najmä pre audiovizuálne komerčné oznamy týkajúce sa potravín a nápojov s vysokým obsahom soli, cukru alebo tuku, resp. alkoholických nápojov. Treba účinne presadzovať ochranu divákov, najmä detí, a to predovšetkým uplatňovaním jednotných noriem a terminológie v návrhu. Obmedzenie nevhodných komerčných oznamov pre maloleté osoby a deti a zákaz umiestňovania produktov by mali platiť skôr pre všetky detské programy a obsah zameraný na detské publikum ako pre programy so značným podielom detského publika.

Platformy na zdieľanie videí a sociálne médiá v čoraz väčšej miere ponúkajú audiovizuálny materiál. Tieto služby sú často mimo pôsobnosti smernice o audiovizuálnych mediálnych službách – či už preto, že poskytovatelia nekontrolujú výber a organizáciu obsahu, alebo preto, že ponúkanie audiovizuálneho obsahu nie je ich prvoradým účelom. Spravodajca zastáva názor, že platformy na zdieľanie videí, na ktoré sa v súčasnosti podľa smernice o elektronickom obchode vzťahuje voľnejší režim, by mali mať povinný monitorovací mechanizmus, aby sa tak predišlo nahrávaniu nelegálneho alebo škodlivého obsahu. Súčasťou všetkých ustanovení zameraných na zvýšenie ochrany zraniteľných divákov by mal byť náležitý mechanizmus na monitorovanie a presadzovanie.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh     1

Návrh smernice

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 53 ods. 1článok 62,

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 53 ods. 1, článok 62 a článok 168,

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Posledná podstatná zmena smernice Rady 89/552/EHS27, neskôr kodifikovaná smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ28, sa uskutočnila v roku 2007 prijatím smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES29. Odvtedy sa trh audiovizuálnych mediálnych služieb výrazne a závratným tempom zmenil. Technický vývoj umožňuje vznik nových druhov služieb a možností pre používateľov. Návyky sledovania sa výrazne zmenili, najmä u mladšej generácie. Zatiaľ čo televízna obrazovka zostáva dôležitým zariadením na zdieľanie audiovizuálnych diel, množstvo divákov začalo na sledovanie audiovizuálneho obsahu používať iné, prenosné zariadenia. Tradičný televízny obsah stále tvorí hlavný podiel priemerného denného času sledovania. Čoraz dôležitejšie sú však nové typy obsahu, napríklad krátke videá alebo obsah vytvorený používateľmi, a veľmi populárne sú aj nové subjekty vrátane poskytovateľov služieb videa na požiadanie a platforiem na zdieľanie videí.

(1)  Posledná podstatná zmena smernice Rady 89/552/EHS27, neskôr kodifikovaná smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ28, sa uskutočnila v roku 2007 prijatím smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES29. Odvtedy sa trh audiovizuálnych mediálnych služieb výrazne a závratným tempom zmenil. Technický vývoj umožňuje vznik nových druhov služieb a možností pre používateľov. Návyky sledovania sa výrazne zmenili, najmä u mladšej generácie. Zatiaľ čo televízna obrazovka zostáva dôležitým zariadením na zdieľanie audiovizuálnych diel, množstvo divákov začalo na sledovanie audiovizuálneho obsahu používať iné, prenosné zariadenia. Tradičný televízny obsah stále tvorí hlavný podiel priemerného denného času sledovania. Čoraz dôležitejšie sú však nové typy obsahu, napríklad krátke videá alebo obsah vytvorený používateľmi, a veľmi populárne sú aj nové subjekty vrátane poskytovateľov služieb videa na požiadanie, sociálnych sietí a platforiem na zdieľanie videí.

_________________

_________________

27 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23).

27 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23).

28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).

28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).

29 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s. 27).

29 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s. 27).

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Smernica 2010/13/EÚ by sa mala naďalej uplatňovať len na tie služby, ktorých hlavným účelom je poskytovanie programov s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať. Hlavná požiadavka účelu by sa tiež mala považovať za splnenú, ak má služba audiovizuálny obsah a formu, ktoré sú oddeliteľné od hlavnej činnosti poskytovateľa služieb, ako sú samostatné časti online novín s audiovizuálnymi programami alebo videá vytvorené používateľmi, kedy ich hlavné časti možno považovať za oddeliteľné od ich hlavnej činnosti. Služby sociálnych médií nie sú zahrnuté, pokiaľ neposkytujú službu, ktorá spadá pod definíciu platformy na zdieľanie videí. Služba by sa mala považovať len za neoddeliteľný doplnok hlavnej činnosti na základe prepojenia medzi audiovizuálnou ponukou a hlavnou činnosťou. Kanály alebo iné audiovizuálne služby, za ktoré je redakčne zodpovedný poskytovateľ, môžu samy osebe predstavovať audiovizuálne mediálne služby, dokonca aj keď sú ponúkané v rámci platformy na zdieľanie videí, pre ktorú je charakteristická absencia redakčnej zodpovednosti. V takýchto prípadoch budú musieť poskytovatelia s redakčnou zodpovednosťou dodržiavať ustanovenia tejto smernice.

(3)  Smernica 2010/13/EÚ by sa mala naďalej uplatňovať len na tie služby, ktorých hlavným účelom je poskytovanie programov s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať. Hlavná požiadavka účelu by sa tiež mala považovať za splnenú, ak má služba audiovizuálny obsah a formu, ktoré sú oddeliteľné od hlavnej činnosti poskytovateľa služieb, ako sú samostatné časti online novín s audiovizuálnymi programami alebo videá vytvorené používateľmi, kedy ich hlavné časti možno považovať za oddeliteľné od ich hlavnej činnosti. Keďže sociálne siete predstavujú významný zdroj informácií pre spotrebiteľov a v čoraz väčšej miere závisia od audiovizuálneho obsahu vytvoreného alebo sprístupneného ich používateľmi, takéto siete mali byť zahrnuté do rozsahu pôsobnosti smernice 2010/13/EÚ, pokiaľ sa na ne vzťahuje vymedzenie pojmu platforma na zdieľanie videí. Služba by sa mala považovať len za neoddeliteľný doplnok hlavnej činnosti na základe prepojenia medzi audiovizuálnou ponukou a hlavnou činnosťou. Kanály alebo iné audiovizuálne služby, za ktoré je redakčne zodpovedný poskytovateľ, môžu samy osebe predstavovať audiovizuálne mediálne služby, dokonca aj keď sú ponúkané v rámci platformy na zdieľanie videí, pre ktorú je charakteristická absencia redakčnej zodpovednosti. V takýchto prípadoch budú musieť poskytovatelia s redakčnou zodpovednosťou dodržiavať ustanovenia tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Komisia vo svojom oznámení Európskemu parlamentu a Rade pod názvom „Lepšia právna regulácia v záujme lepších výsledkov – program EÚ“31zdôraznila, že pri zvažovaní rôznych alternatívnych politických riešení bude brať do úvahy regulačné, ako aj kvalitne navrhnuté neregulačné prostriedky, vychádzajúce zo Spoločenstva praxe a zásad pre lepšiu samoreguláciu a koreguláciu32. Viaceré kódexy stanovené v oblastiach koordinovaných touto smernicou sa ukázali dobre navrhnuté, v súlade so zásadami pre lepšiu samoreguláciu a koreguláciu. Existencia legislatívnej podpory sa považuje za dôležitý faktor úspechu pri podpore dodržiavania samoregulačného alebo koregulačného kódexu. Rovnako je dôležité, aby kódexy stanovili osobitné ciele umožňujúce pravidelné, transparentné a nezávislé monitorovanie a hodnotenie cieľov určených v kódexoch. Odstupňované sankcie, ktorými sa zachová prvok proporcionality, sa zvyčajne považujú za účinný prístup pri presadzovaní programu. Tieto zásady by sa mali dodržiavať v rámci samoregulačných a koregulačných kódexov prijatých v oblastiach koordinovaných touto smernicou.

(7)  Komisia vo svojom oznámení Európskemu parlamentu a Rade pod názvom „Lepšia právna regulácia v záujme lepších výsledkov – program EÚ“31zdôraznila, že pri zvažovaní rôznych alternatívnych politických riešení bude brať do úvahy regulačné, ako aj kvalitne navrhnuté neregulačné prostriedky, vychádzajúce zo Spoločenstva praxe a zásad pre lepšiu samoreguláciu a koreguláciu32. Viaceré kódexy stanovené v oblastiach koordinovaných touto smernicou sa ukázali dobre navrhnuté, v súlade so zásadami pre lepšiu samoreguláciu a koreguláciu, ktoré môžu predstavovať užitočné vedľajšie alebo doplnkové prostriedky pre legislatívnu činnosť. Existencia legislatívnej podpory sa považuje za dôležitý faktor úspechu pri podpore dodržiavania samoregulačného alebo koregulačného kódexu. Rovnako je dôležité, aby kódexy stanovili osobitné ciele umožňujúce pravidelné, transparentné a nezávislé monitorovanie a hodnotenie cieľov určených v kódexoch. Odstupňované sankcie, ktorými sa zachová prvok proporcionality, sa zvyčajne považujú za účinný prístup pri presadzovaní programu. Tieto zásady by sa mali dodržiavať v rámci samoregulačných a koregulačných kódexov prijatých v oblastiach koordinovaných touto smernicou.

_________________

_________________

31 COM(2015) 215 final.

31 COM(2015)0215 final.

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  S cieľom umožniť divákom vrátane rodičovmaloletých prijímať informované rozhodnutia o sledovanom obsahu je nevyhnutné, aby poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb poskytovali dostatočné informácie o obsahu, ktorý môže narušiť telesný, duševný alebo morálny vývin maloletých. Toto sa dá dosiahnuť napríklad vďaka systému deskriptorov obsahu, ktoré označujú jeho povahu. Deskriptory obsahu by sa mohli poskytovať písomne, graficky alebo akusticky.

(9)  S cieľom umožniť divákom, najmä rodičommaloletým, prijímať informované rozhodnutia o sledovanom obsahu je nevyhnutné, aby poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb a poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí poskytovali všetky potrebné informácie o obsahu, ktorý môže narušiť telesný, duševný alebo morálny vývin maloletých. Toto sa dá dosiahnuť napríklad vďaka systému deskriptorov obsahu, ktoré označujú jeho povahu. Deskriptory obsahu by sa mohli poskytovať písomne, graficky alebo akusticky.

Pozmeňujúci návrh     6

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Právo osôb s postihnutím a starších osôb zúčastňovať sa na spoločenskom a kultúrnom živote a začleniť sa doň je neoddeliteľne späté s poskytovaním prístupných audiovizuálnych mediálnych služieb. Členské štáty by preto mali prijať vhodné a primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa poskytovatelia mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, čo najskôr aktívne snažili sprístupňovať obsah osobám so zrakovým alebo sluchovým postihnutím.

Pozmeňujúci návrh     7

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9b)  Existujúce ustanovenia o zlepšení prístupu osobám so zrakovým a sluchovým postihnutím k mediálnym službám by sa mali posilniť, aby sa zabezpečil pokrok a kontinuita v úsilí členských štátov a mediálnych poskytovateľov.

Pozmeňujúci návrh     8

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Existujú určité všeobecne uznávané usmernenia v oblasti výživy na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, ako je profilový nutričný model Regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu, s cieľom rozlišovať potraviny na základe ich výživového zloženia v kontexte televíznej reklamy na potraviny zameranej na deti. Členské štáty by mali byť podnecované k zabezpečeniu toho, aby sa samoregulačné a koregulačné kódexy správania používali na účinné zníženie vystavenia detí a maloletých audiovizuálnym komerčným oznamom o potravinách a nápojoch, ktoré majú vysoký obsah soli, cukru alebo tuku, prípadne ktoré inak nespĺňajú tieto vnútroštátne alebo medzinárodné výživové usmernenia.

(10)  Existujú určité všeobecne uznávané usmernenia v oblasti výživy na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni s cieľom rozlišovať potraviny na základe ich výživového zloženia v kontexte televíznej reklamy na potraviny zameranej na deti. Členské štáty by mali byť podnecované k zabezpečeniu toho, aby sa samoregulačné a koregulačné kódexy správania, ako je iniciatíva týkajúca sa záväzku EÚ a ostatných záväzkov vypracovaných v rámci platformy Komisie pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie, používali na účinné zníženie vystavenia detí a maloletých audiovizuálnym komerčným oznamom o potravinách a nápojoch, ktoré majú vysoký obsah soli, cukru alebo tuku, prípadne ktoré inak nespĺňajú tieto vnútroštátne alebo medzinárodné výživové usmernenia.

Pozmeňujúci návrh     9

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Podobne by členské štáty mali zabezpečiť, že cieľom samoregulačných a koregulačných kódexov správania bude účinne znížiť vystavenie detí a maloletých audiovizuálnym komerčným oznamom o propagovaní hazardných hier. Na úrovni Únie a jednotlivých štátov existujú určité koregulačné alebo samoregulačné systémy s cieľom propagovať zodpovedné hranie hazardných hier, a to aj v audiovizuálnych komerčných oznamoch. Tieto systémy by sa mali naďalej podporovať, najmä ak je ich cieľom zabezpečiť, aby súčasťou audiovizuálnych komerčných oznamov o hazardných hrách boli upozornenia na dôležitosť zodpovedného hrania hazardných hier.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Podobne by sa členské štáty mali nabádať, aby zabezpečili, že samoregulačné a koregulačné kódexy správania sa budú používať na účinné obmedzenie vystavenia detí a maloletých audiovizuálnym komerčným oznamom o alkoholických nápojoch. Na úrovni Únie a jednotlivých štátov existujú určité koregulačné alebo samoregulačné systémy s cieľom zodpovedne propagovať alkoholické nápoje, a to aj v audiovizuálnych komerčných oznamoch. Tieto systémy by sa mali naďalej podporovať, najmä ak je ich cieľom zabezpečiť, aby súčasťou audiovizuálnych komerčných oznamov o alkoholických nápojoch boli upozornenia na dôležitosť zodpovedného pitia.

(11)  Podobne by členské štáty mali zabezpečiť, že samoregulačné a koregulačné kódexy správania sa budú používať na účinné obmedzenie vystavenia detí a maloletých audiovizuálnym komerčným oznamom o alkoholických nápojoch. Na úrovni Únie a jednotlivých štátov existujú určité koregulačné alebo samoregulačné systémy s cieľom zodpovedne propagovať alkoholické nápoje, a to aj v audiovizuálnych komerčných oznamoch. Tieto systémy by sa mali naďalej podporovať, najmä ak je ich cieľom zabezpečiť, aby súčasťou audiovizuálnych komerčných oznamov o alkoholických nápojoch boli upozornenia na dôležitosť zodpovedného pitia.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  S cieľom odstrániť prekážky voľného obehu cezhraničných služieb v rámci Únie je nevyhnutné zabezpečiť účinnosť samoregulačných a koregulačných opatrení zameraných najmä na ochranu spotrebiteľov alebo zdravie obyvateľstva. Riadne presadzované a monitorované kódexy správania na úrovni Únie by mohli byť dobrým prostriedkom na zabezpečenie jednotnejšiehoefektívnejšieho prístupu.

(12)  S cieľom odstrániť prekážky voľného obehu cezhraničných služieb v rámci Únie je nevyhnutné zabezpečiť účinnosť samoregulačných a koregulačných opatrení zameraných najmä na ochranu spotrebiteľov alebo zdravie obyvateľstva. Riadne presadzované a monitorované kódexy správania na úrovni Únie by mali zabezpečiť jednotnejšíúčinnejší prístup.

Pozmeňujúci návrh     12

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  Členské štáty by mali vytvoriť rámec pre obdobia, ktoré tvoria hlavný vysielací čas. Takýto rámec by sa mal používať pri uplatňovaní ustanovení tejto smernice, pokiaľ ide o ochranu maloletých osôb.

Pozmeňujúci návrh   13

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Trh televízneho vysielania sa rozvinul a je potrebná väčšia pružnosť, pokiaľ ide o audiovizuálne komerčné oznamy, najmä v prípade kvantitatívnych pravidiel pre lineárne audiovizuálne mediálne služby, umiestňovanie produktov a sponzorstvo. Vznik nových služieb vrátane služieb bez reklamy viedol k väčšiemu výberu pre divákov, ktorí môžu ľahko prejsť na alternatívne ponuky.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh  14

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Umiestňovanie produktov by nemalo byť prípustné v spravodajských a publicistických programoch, programoch o spotrebiteľských záležitostiach, náboženských programoch a programoch so značným podielom detského publika. Z dôkazov konkrétne vyplýva, že umiestňovanie produktov a vložená reklama môžu ovplyvniť správanie detí, pretože často nedokážu rozpoznať komerčný obsah. Preto treba naďalej zakazovať umiestňovanie produktov v programoch so značným podielom detského publika. Programy o spotrebiteľských záležitostiach sú programy, ktoré ponúkajú divákom poradenstvo vrátane recenzií nákupov výrobkov a služieb. Povolením umiestňovania produktov do takýchto programov by zanikla možnosť jasného rozlišovania medzi reklamným a redakčným obsahom pre divákov, ktorí môžu v takýchto programoch očakávať skutočné a pravdivé hodnotenie výrobkov alebo služieb.

(16)  Umiestňovanie produktov by nemalo byť prípustné v spravodajských a publicistických programoch, programoch o spotrebiteľských záležitostiach, náboženských programoch a detských programoch a v obsahu zameranom na detské publikum. Z dôkazov konkrétne vyplýva, že umiestňovanie produktov a vložená reklama môžu ovplyvniť správanie detí, pretože často nedokážu rozpoznať komerčný obsah. Preto treba naďalej zakazovať umiestňovanie produktov v programoch a obsahu, ktoré sú zamerané na detské publikum. Programy o spotrebiteľských záležitostiach sú programy, ktoré ponúkajú divákom poradenstvo vrátane recenzií nákupov výrobkov a služieb. Povolením umiestňovania produktov do takýchto programov by zanikla možnosť jasného rozlišovania medzi reklamným a redakčným obsahom pre divákov, ktorí môžu v takýchto programoch očakávať skutočné a pravdivé hodnotenie výrobkov alebo služieb.

Pozmeňujúci návrh  15

Návrh smernice

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Najmä v súvislosti s platformami na zdieľanie videí, na ktorých používatelia – najmä maloletí – čoraz častejšie sledujú audiovizuálny obsah, existujú nové výzvy. V tejto súvislosti sú čoraz výraznejším dôvodom na obavy škodlivý obsah a nenávistné prejavy uložené na platformách na zdieľanie videí. Je nevyhnutné stanoviť primerané pravidlá týkajúce sa uvedených záležitostí s cieľom chrániť maloleté osoby pred škodlivým obsahom a všetkých občanov pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k násiliu alebo nenávisti.

(26)  Najmä v súvislosti s platformami na zdieľanie videí a sociálnymi sieťami, na ktorých používatelia – najmä maloletí – čoraz častejšie sledujú audiovizuálny obsah, existujú nové výzvy. V tejto súvislosti sú čoraz výraznejším dôvodom na obavy škodlivý obsah a nenávistné prejavy uložené na platformách na zdieľanie videí. Je nevyhnutné stanoviť účinné pravidlá a monitorovacie mechanizmy týkajúce sa uvedených záležitostí s cieľom chrániť maloleté osoby pred škodlivým obsahom a všetkých občanov pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k násiliu, nenávisti alebo terorizmu.

Pozmeňujúci návrh     16

Návrh smernice

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Významná časť obsahu uloženého na platformách na zdieľanie videí nespadá pod redakčnú zodpovednosť poskytovateľa platformy na zdieľanie videí. Títo poskytovatelia však zvyčajne rozhodujú o organizácii obsahu, konkrétne programov alebo videí vytvorených používateľmi, a to aj automatickými prostriedkami alebo algoritmami. Preto by títo poskytovatelia mali mať povinnosť prijať vhodné opatrenia na ochranu maloletých pred obsahom, ktorý by mohol narušiť ich telesný, duševný alebo morálny vývin, a ochranu všetkých občanov pred podnecovaním k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo členovi takejto skupiny na základe rodovej príslušnosti, rasy, farby pleti, náboženského vyznania, rodového pôvodu či národného alebo etnického pôvodu.

(28)  Významná časť obsahu uloženého na platformách na zdieľanie videí alebo sociálnych sieťach nespadá pod redakčnú zodpovednosť poskytovateľa platformy na zdieľanie videí. Títo poskytovatelia však zvyčajne rozhodujú o organizácii obsahu, konkrétne programov alebo videí vytvorených používateľmi, a to aj automatickými prostriedkami alebo algoritmami. Preto títo poskytovatelia povinní prijať účinné opatrenia na ochranu maloletých pred obsahom, ktorý by mohol narušiť ich telesný, duševný alebo morálny vývin, a na ochranu všetkých občanov pred podnecovaním k terorizmu, podnecovaním k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo členovi takejto skupiny na základe rodovej príslušnosti, rasy, farby pleti, náboženského vyznania, rodového pôvodu či národného alebo etnického pôvodu.

Pozmeňujúci návrh     17

Návrh smernice

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Pri prijímaní vhodných opatrení na ochranu maloletých pred škodlivým obsahom a na ochranu všetkých občanov pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k násiliu alebo nenávisti v súlade s touto smernicou, by sa mali starostlivo vyvážiť uplatniteľné základné práva zakotvené v Charte základných práv Európskej únie. Týka sa to prípadne najmä práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a ochrany osobných údajov, slobody prejavu a práva na informácie, slobody podnikania, zákazu diskriminácie a práv dieťaťa.

(31)  Pri prijímaní vhodných opatrení na ochranu maloletých pred škodlivým obsahom a na ochranu všetkých občanov pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k terorizmu, násiliu alebo nenávisti v súlade s touto smernicou, by sa mali starostlivo vyvážiť uplatniteľné základné práva zakotvené v Charte základných práv Európskej únie. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby všetci poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb zohľadňovali platné základné zásady. Týka sa to prípadne najmä práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a ochrany osobných údajov, práva na súkromné vlastníctvo, slobody prejavu a práva na informácie, slobody podnikania, zákazu diskriminácie a práv dieťaťa.

Pozmeňujúci návrh     18

Návrh smernice

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Regulačné orgány členských štátov môžu dosiahnuť požadovaný stupeň štrukturálnej nezávislosti len vtedy, ak majú povahu nezávislých právnych subjektov. Členské štáty by preto mali garantovať nezávislosť národných regulačných orgánov od vlády, verejných orgánov a odvetvia s cieľom zaistiť nezaujatosť ich rozhodnutí. Touto požiadavkou nezávislosti by nemala byť dotknutá možnosť členských štátov menovať regulačné orgány s dohľadom na rôzne sektory, napríklad audiovizuálny alebo telekomunikačný sektor. Národné regulačné orgány by mali disponovať presadzovacími právomocami a zdrojmi potrebnými na výkon ich úloh, pokiaľ ide o personál, odborné znalosti a finančné prostriedky. Národné regulačné orgány ustanovené podľa tejto smernice by mali zabezpečiť rešpektovanie cieľov plurality médií, kultúrnej rozmanitosti, ochrany spotrebiteľa, vnútorného trhu a podporovania spravodlivej hospodárskej súťaže.

(33)  Regulačné orgány členských štátov môžu dosiahnuť požadovaný stupeň štrukturálnej nezávislosti len vtedy, ak majú povahu nezávislých právnych subjektov. Členské štáty by preto mali garantovať nezávislosť národných regulačných orgánov od vlády, verejných orgánov a odvetvia s cieľom zaistiť ich nezávislosť a tým nezaujatosť ich rozhodnutí. Touto požiadavkou nezávislosti by nemala byť dotknutá možnosť členských štátov menovať regulačné orgány s dohľadom na rôzne sektory, napríklad audiovizuálny alebo telekomunikačný sektor. Národné regulačné orgány by mali disponovať presadzovacími právomocami a zdrojmi potrebnými na výkon ich úloh, pokiaľ ide o personál, odborné znalosti a finančné prostriedky. Národné regulačné orgány ustanovené podľa tejto smernice by mali zabezpečiť rešpektovanie cieľov plurality médií, kultúrnej rozmanitosti, ochrany spotrebiteľa, vnútorného trhu a podporovania spravodlivej hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci návrh     19

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 1 – odsek 1 – písmeno aa – bod i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  služba pozostáva z ukladacieho priestoru s veľkým množstvom programov alebo videí vytvorených používateľmi, za ktoré poskytovateľ platformy na zdieľanie videí nenesie redakčnú zodpovednosť;

i)  služba pozostáva z ukladacieho priestoru s veľkým množstvom programov alebo videí vytvorených používateľmi, za ktoré poskytovateľ platformy na zdieľanie videí nenesie redakčnú zodpovednosť, alebo z poskytovania prístupu k nim;

Pozmeňujúci návrh     20

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno c

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  „program“ je súbor pohybujúcich sa obrazov so zvukom alebo bez zvuku predstavujúci samostatnú položku v rámci programovej skladby alebo katalógu, ktorý zostavil poskytovateľ mediálnej služby, pričom môže ísť napríklad o kinematografické dlhometrážne filmy, krátke videá, športové podujatia, situačné komédie, dokumentárne filmy, detské programy a pôvodné televízne hry;“;

b)  „program“ je súbor pohybujúcich sa obrazov so zvukom alebo bez zvuku predstavujúci samostatnú položku v rámci programovej skladby alebo katalógu, ktorý zostavil poskytovateľ mediálnej služby, pričom môže ísť napríklad o kinematografické dlhometrážne filmy, krátke videá, športové podujatia, situačné komédie, dokumentárne filmy, detské programy, zábavné programy, reality šou a pôvodné televízne hry;

Odôvodnenie

Keďže sa tu zaoberáme programami, na ktoré sa vzťahujú reklamné obmedzenia alebo úpravy, definícia „programu“ sa musí rozšíriť o rodinné programy, ako sú zábavné programy a reality šou, ktoré pozerajú tak dospelí, ako aj deti.

Pozmeňujúci návrh     21

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Členské štáty primeranými prostriedkami zabezpečia, aby audiovizuálne mediálne služby poskytované poskytovateľmi mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, neobsahovali žiadne podnecovanie k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo členovi takejto skupiny vymedzenej na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.“

„Členské štáty primeranými prostriedkami zabezpečia, aby audiovizuálne mediálne služby poskytované poskytovateľmi mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, neobsahovali žiadne podnecovanie k terorizmu, násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo členovi takejto skupiny vymedzenej na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.“

Pozmeňujúci návrh     22

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 6a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.   Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb poskytovali divákom dostatočné informácie o obsahu, ktorý môže narušiť telesný, duševný alebo morálny vývin maloletých osôb. Na tento účel môžu členské štáty používať systém deskriptorov, ktoré označujú povahu obsahu audiovizuálnej mediálnej služby.

1.   Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb a poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí účinne poskytovali divákom jasné informácie pred programami a počas nich, ako aj pred každým prerušením programu a po ňom, o obsahu, ktorý môže poškodiť alebo narušiť maloletých, a najmä narušiť ich telesný, duševný alebo morálny vývin. Na tento účel používajú členské štáty systém deskriptorov, ktoré označujú povahu obsahu audiovizuálnej mediálnej služby.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 6a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.   Komisia a skupina ERGA podporia poskytovateľov mediálnych služieb, aby si vymieňali najlepšie postupy týkajúce sa koregulačných systémov v celej Únii. Komisia v prípade potreby uľahčí vypracovanie kódexov správania Únie.

3.   Komisia a skupina ERGA podporia poskytovateľov mediálnych služieb, aby si vymieňali najlepšie postupy týkajúce sa koregulačných systémov v celej Únii. Komisia a skupina ERGA v prípade potreby vypracujú kódexy správania Únie a presadzujú ich prijatie.

Pozmeňujúci návrh     24

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Článok 7 sa vypúšťa.

(10)  Článok 7 sa nahrádza takto:

 

„Členské štáty prijmú opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa služby poskytované poskytovateľmi mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, postupne sprístupňovali osobám so zrakovým alebo sluchovým postihnutím, a to v súlade s ich povinnosťami vyplývajúcimi z Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD).

 

Členské štáty musia vyžadujú od vysielateľov patriacich do ich právomoci, aby vysielali udalosti, ktoré majú veľký význam pre spoločnosť, dostupným spôsobom pre osoby s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím.“

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno -a (nové)

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 9 – odsek 1 – písmeno e

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-a)   V odseku 1 sa písmeno e) nahrádza takto:

„e)  audiovizuálne komerčné oznamy týkajúce sa alkoholických nápojov sa nesmú zameriavať špecificky na maloletých a nesmú podporovať nadmerné užívanie takýchto nápojov;

„e)  vystavenie detí a maloletých osôb audiovizuálnym komerčným oznamom týkajúcim sa alkoholických nápojov sa musí minimalizovať a takéto oznamy nesmú podporovať nadmerné užívanie takýchto nápojov a nesmú sa objavovať v programoch zameraných na detské publikum vo forme vysielania reklamnej prestávky počas takéhoto programu, bezprostredne pred ním alebo ihneď po ňom, ani nesmú byť zahrnuté do takéhoto programu, a musia byť zakázané v čase, keď je podiel sledovanosti u detí najvyšší;

Pozmeňujúci návrh     26

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno -a a (nové)

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 9 – bod 1 – písmeno f a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-aa)  V odseku 1 sa vkladá toto písmeno:

 

„fa)  audiovizuálne komerčné oznamy týkajúce sa hazardných hier nesmú byť zamerané konkrétne na maloletých a musia obsahovať jasnú správu označujúcu minimálny vek, do ktorého hazardné hry nie sú povolené.“

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty a Komisia podporia vytvorenie samoregulačnýchkoregulačných kódexov správania týkajúcich sa neprimeraných audiovizuálných komerčných oznamov, ktoré sprevádzajú alebo sú zahrnuté do programov so značným podielom detského publika, o potravinách a nápojoch obsahujúcich živiny a látky s výživovým alebo fyziologickým účinkom, ktorých nadmerný príjem v celkovej strave sa neodporúča, najmä tuky, transmastné kyseliny, soľ alebo sodík a cukry.

Členské štáty zabezpečia, aby sa audiovizuálne komerčné oznamy o potravináchnápojoch, ktoré majú vysoký obsah soli, cukrov alebo tukov, neobjavovali v programoch zameraných na detské publikum alebo programoch vysielaných v čase, keď je podiel sledovanosti u detí najvyšší, ani do takýchto programov neboli zahrnuté. Členské štáty takisto zabezpečia, aby poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí prijali primerané opatrenia s cieľom zabrániť tomu, aby neprimerané audiovizuálne komerčné oznamy sprevádzali obsah zameraný na detské publikum alebo doň boli zahrnuté.

Pozmeňujúci návrh     28

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno -a a (nové)

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 9 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  Vkladá sa tento odsek:

 

„2a. Na účely odseku 1 písm. e) a ea) členské štáty určia čas, keď je na ich území podiel sledovanosti u detí najvyšší, a to v súlade s ich príslušnými vnútroštátnymi podmienkami.“

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 9 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.   Členské štáty a Komisia podporia vytvorenie samoregulačných a koregulačných kódexov správania týkajúcich sa neprimeraných audiovizuálnych komerčných oznamov o alkoholických nápojoch. Tieto kódexy by mali slúžiť na účinné obmedzenie vystavenia maloletých osôb audiovizuálnym komerčným oznamom o alkoholických nápojoch.

3.   Členské štáty prijmú opatrenia na minimalizovanie vystavenia maloletých osôb komerčným oznamom o alkoholických nápojoch. Členské štáty a Komisia bez toho, aby sa to dotklo prijatia regulačných opatrení, podporia vytvorenie samoregulačných a koregulačných iniciatív vrátane kódexov správania s cieľom ďalej minimalizovať vystavenie maloletých osôb takýmto komerčným oznamom, ktoré programy so značným podielom detského publika sprevádzajú alebo sú do nich zahrnuté.

Pozmeňujúci návrh     30

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 9 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Členské štáty a Komisia zabezpečia vytvorenie koregulačných kódexov správania týkajúcich sa neprimeraných audiovizuálnych komerčných oznamov o hazardných hrách. Tieto kódexy správania slúžia na účinné obmedzenie vystavenia maloletých audiovizuálnym komerčným oznamom o hazardných hrách.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 9 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.   Komisia a skupina ERGA podporia výmenu osvedčených postupov pre samoregulačné a koregulačné systémy v celej Únii. Komisia v prípade potreby uľahčí vypracovanie kódexov správania Únie.

4.   Komisia a skupina ERGA zabezpečia výmenu osvedčených postupov pre samoregulačné a koregulačné systémy v celej Únii. Komisia a skupina ERGA v prípade potreby vypracujú kódexy správania Únie a presadzujú ich prijatie.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 11 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.   Umiestňovanie produktov je prípustné vo všetkých audiovizuálnych mediálnych službách okrem spravodajských a publicistických programov, programov o spotrebiteľských záležitostiach, náboženských programov a programov s významným podielom detského publika.

2.   Umiestňovanie produktov je prípustné vo všetkých audiovizuálnych mediálnych službách okrem spravodajských a publicistických programov, programov o spotrebiteľských záležitostiach, náboženských programov a detských programov a obsahu zameraného na detské publikum.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 14

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 12 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú vhodné opatrenia, aby programy, ktoré by mohli narušiť telesný, duševný alebo morálny vývin maloletých, poskytované poskytovateľmi audiovizuálnych mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje právomoc týchto členských štátov, boli sprístupnené iba tak, že ich maloletí nebudú môcť za bežných okolností počuť ani sledovať. Takéto opatrenia môžu zahŕňať výber času vysielania, nástroje na overenie veku alebo iné technické opatrenia. Musia byť úmerné potenciálnemu škodlivému účinku programu.

Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby programy, ktoré by mohli narušiť telesný, duševný alebo morálny vývin maloletých, poskytované poskytovateľmi audiovizuálnych mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje právomoc týchto členských štátov, boli sprístupnené iba tak, že ich maloletí nebudú môcť za bežných okolností počuť ani sledovať. Takéto opatrenia môžu zahŕňať výber času vysielania, nástroje na overenie veku alebo iné technické opatrenia. Musia byť úmerné potenciálnemu škodlivému účinku programu. Komisia a skupina ERGA na tento účel vypracujú technické normy a zabezpečia účinný vykonávací mechanizmus.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 19

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 28a – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby boli dotknuté články 14 a 15 smernice 2000/31/ES, členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí prijali primerané opatrenia na:

1.  Bez toho, aby boli dotknuté články 14 a 15 smernice 2000/31/ES, členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí prijali všetky potrebné opatrenia na:

Pozmeňujúci návrh     35

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 19

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 28a – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  ochranu všetkých obyvateľov pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo členovi takejto skupiny vymedzenej podľa rodovej príslušnosti, rasy, farby pleti, náboženského vyznania, rodového pôvodu či národného alebo etnického pôvodu.

b)  ochranu všetkých obyvateľov pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k terorizmu alebo násiliu, či nenávisti voči skupine osôb alebo členovi takejto skupiny vymedzenej podľa rodovej príslušnosti, rasy, farby pleti, náboženského vyznania, rodového pôvodu či národného alebo etnického pôvodu.

Pozmeňujúci návrh     36

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 19

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 28a – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty prijmú vhodné opatrenia, aby programy, ktoré by mohli narušiť telesný, duševný alebo morálny vývin maloletých, poskytované poskytovateľmi platforiem na zdieľanie videí, na ktorých sa vzťahuje právomoc týchto členských štátov, boli sprístupnené iba tak, že ich maloletí nebudú môcť za bežných okolností počuť ani sledovať.

 

Takéto opatrenia môžu zahŕňať nástroje na overenie veku alebo iné technické opatrenia. Musia byť úmerné potenciálnemu škodlivému účinku programu.

 

Najškodlivejší obsah, ako je bezdôvodné násilie a pornografia, musí podliehať najprísnejším opatreniam, ako sú kódovanie a účinná rodičovská ochrana.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je posilniť ochranu maloletých osôb v kontexte platforiem na zdieľanie videí.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 19

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 28a – odsek 2 – pododsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uvedené opatrenia zahŕňajú v závislosti od konkrétneho prípadu:

Komisia a skupina ERGA na tento účel vypracujú technické normy a zabezpečia účinný vykonávací mechanizmus. Uvedené opatrenia zahŕňajú v závislosti od konkrétneho prípadu:

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 19

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 28a – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Komisia a skupina ERGA podporia poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí, aby si vymieňali najlepšie postupy týkajúce sa koregulačných systémov v celej Únii. Komisia v prípade potreby uľahčí vypracovanie kódexov správania Únie.

7.  Komisia a skupina ERGA podporia poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí, aby si vymieňali najlepšie postupy týkajúce sa koregulačných systémov v celej Únii. Komisia a skupina ERGA v prípade potreby vypracujú kódexy správania Únie a presadzujú ich prijatie.

Pozmeňujúci návrh     39

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 23

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 33 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Najneskôr do [dátum – najneskôr štyri roky po prijatí] a potom každé tri roky Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní tejto smernice.

Najneskôr do [dátum – najneskôr štyri roky po prijatí] a potom každé tri roky Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní tejto smernice. V tejto správe sa posudzuje účinnosť samoregulačných a koregulačných postupov vo všetkých členských štátoch, najmä so zreteľom na reklamné praktiky zamerané na deti a rodiny. Ak sa v správe dospeje k záveru, že samoregulačné kódexy správania týkajúce sa audiovizuálnych komerčných oznamov, napríklad o nezdravých potravinách a sladených nápojoch, nepriniesli očakávané výsledky, pokiaľ ide o minimalizáciu vystavenia detí a maloletých takýmto audiovizuálnym komerčným oznamom, Komisia predloží návrh na reguláciu tejto konkrétnej témy.

Odôvodnenie

Je dôležité stanoviť doložku o preskúmaní, najmä pre reklamné praktiky, s cieľom adekvátne chrániť práva, zdravie a dobré životné podmienky detí.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Koordinácia niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu

Referenčné čísla

COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

9.6.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

9.6.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Herbert Dorfmann

14.7.2016

Prerokovanie vo výbore

29.11.2016

 

 

 

Dátum prijatia

31.1.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

7

30

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Inés Ayala Sender, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tibor Szanyi, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Dieter-Lebrecht Koch, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández


STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (19.12.2016)

pre Výbor pre kultúru a vzdelávanie

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Emma McClarkin

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Od roku 2010 smernica o audiovizuálnych mediálnych službách (smernica 2010/13/EÚ) poskytla silný regulačný rámec, ktorým sa povzbudili kultúrne a tvorivé odvetvia a ochránili zraniteľní spotrebitelia, ako sú maloleté osoby, a to minimálnym zosúlaďovaním noriem pre európske odvetvie audiovizuálnych mediálnych služieb.

Vzhľadom na nové technológie, dopyt spotrebiteľov a výsledný neustály posun od lineárnych k nelineárnym metódam vysielania sa revízia smernice o audiovizuálnych mediálnych službách (smernica o AVMS) usiluje vytvoriť spravodlivejšie podmienky na to, aby vysielatelia a tvorcovia obsahu mohli pomocou nových a tradičných technológií súťažiť, chrániť a rozširovať kultúrny obsah a investovať doň.

Rozsah pôsobnosti

Spravodajkyňa sa domnieva, že je dôležité, aby akékoľvek rozšírenie rozsahu pôsobnosti, najmä pokiaľ ide o platformy na zdieľanie videí, neporušovalo smernicu 2000/31/ES (smernica o elektronickom obchode) a bolo špecifické len pre audiovizuálny sektor. Súčasné parametre smernice o AVMS už prispievajú k zahrnutiu mnohých nových technológií, pričom sa vymedzenie pojmu zameriava na druh výstupu, a nie na spôsoby distribúcie.

Akékoľvek rozšírenie rozsahu pôsobnosti musí zabezpečiť rovnakú úroveň ochrany všade. Z geografického hľadiska zostáva rozsah pôsobnosti súčasného nariadenia primeraný a napomáha pri dosiahnutí silného jednotného trhu služieb vysielania.

Vymedzenia pojmov

Vo všeobecnosti platí, že súčasné vymedzenia pojmov stanovené v nariadení 2010/13/EÚ zostávajú relevantné. Možno konštatovať, že tam, kde došlo ku konvergencii médií, je užitočné rozlišovať medzi obsahom, na ktorý sa vzťahuje redakčná zodpovednosť, a obsahom bez redakčnej zodpovednosti. Zabráni sa tým porušeniu smernice o elektronickom obchode, čo je veľmi dôležité z hľadiska zachovania výkladu režimu zodpovednosti poskytovateľov sprostredkovateľských služieb.

Krajina pôvodu

Zásada krajiny pôvodu je základným prvkom tohto nariadenia a akékoľvek kroky, ktorými by sa mohla narušiť, by boli kontraproduktívne z hľadiska priemyslu audiovizuálnych mediálnych služieb, jednotného trhu a schopnosti šíriť obsah cez hranice. Zásada krajiny pôvodu zjednodušuje regulačné zaťaženie prevádzkovateľov a zaisťuje jasnú právnu a redakčnú zodpovednosť vlastníka obsahu.

Návrh Komisie, aby sa umožnili vnútroštátne poplatky z cezhraničného poskytovania, je v rozpore so zásadou krajiny pôvodu a prvý krok smerom k prístupu založenom na krajine určenia. Z tohto dôvodu ho spravodajkyňa vypustila z tohto návrhu stanoviska výboru IMCO. Výbor IMCO sa musí zaviazať k dodržiavaniu zásady krajiny pôvodu, pretože to má zásadný význam z hľadiska množstva nariadení v rámci právomoci výboru IMCO, konkrétne smernice 2000/31/ES.

Treba však riešiť obavy v súvislosti s obchádzaním vnútroštátnych predpisov uplatnením zásady krajiny pôvodu. Mali by sa preto ďalej skúmať možnosti väčšej spolupráce a silnejších a rýchlejších mechanizmov nápravy pre krajiny.

Pravidlá týkajúce sa komerčných oznamov

Hoci je potrebná väčšia pružnosť v súvislosti s pravidlami týkajúcimi sa komerčných oznamov, zmeny týchto ustanovení by nemali oslabovať ochranu spotrebiteľa. Za pozitívne možno označiť vypustenie „náležitej dôležitosti“, čo sa týka umiestňovania produktov, keďže predtým regulačná nejednoznačnosť tohto výrazu obmedzovala schopnosť vysielateľov využívať tento tok obchodných príjmov.

Väčšia pružnosť v súvislosti s minutážou a kvantitatívnymi obmedzeniami však nezohľadňuje rôzne spôsoby, akými sa financuje reklama v celej EÚ, a to z hľadiska vplyvu aj minutáže. Nezvýšia sa tým výdavky na reklamu v prípade lineárneho vysielania. Táto pružnosť povedie k preťaženiu v čase najväčšej špičky, k oslabeniu vplyvu reklamy, vytvoreniu obdobia nasýtenia, čo bude v neprospech spotrebiteľov. V záujme spotrebiteľov sa týmto návrhom stanoviska odstraňujú opatrenia zamerané na dereguláciu minutáže reklamy.

Európske diela

Spravodajkyňa sa domnieva, že hoci by sa malo nabádať na podporu európskych diel, prijatý prístup by sa mal zameriavať na trh a nepredpisovať viditeľnosť a vyhľadateľnosť obsahu. Využitie kvót by malo byť obmedzené a v žiadnom prípade by nemalo presiahnuť návrhy Komisie. Vyššie kvóty a špecifickejšie predpisy sú podobné protekcionizmu kultúrnych trhov a nedoceňujú väčší globálny trh, ktorého súčasťou je jednotný digitálny trh EÚ. Investície do európskeho obsahu sa maximalizujú, keď vznikli hospodárskou súťažou a dopytom na trhu, a nie na základe umelých referenčných hodnôt a poplatkov.

Národné regulačné orgány

Návrhy Komisie na zlepšenie účinnosti národných regulačných orgánov sú potrebné na zabezpečenie univerzálneho a komplexného vykonávania smernice o AVMS. Hoci skupina ERGA zohráva dôležitú úlohu pri koordinácii a výmene medzi regulačnými orgánmi, zaťaženie smernice o AVMS spadá pod členské štáty a národné regulačné orgány. Členské štáty by mali vyčleniť primerané zdroje týmto orgánom, aby rozvíjali svoje spôsobilosti, a stanoviť jasné postupy podávania sťažností a nápravy.

Ochrana maloletých

Vzhľadom na mediálnu konvergenciu revízia smernice o AVMS poskytuje možnosť, aby sa v prípade potreby zvýšila úroveň ochrany maloletých v nelineárnej oblasti. Je dôležité, aby sa všetky nové vymedzenia pojmov alebo zmena rozsahu pôsobnosti smernice o AVMS zamerali na zlepšenie ochrany maloletých a zároveň poskytovali pružnosť členským štátom pri riešení nezákonnej činnosti.

Prístupnosť

Hoci je nevyhnutné pokračovať v snahách o presadzovanie aspektu prístupnosti, článok 7 súčasnej smernice o AVMS by sa mal zachovať a zlepšiť odkazmi na AVMS, ktoré boli vypustené z Európskeho aktu o prístupnosti (EAA). V európskom akte o prístupnosti, ktorý zmiešava tzv. tvrdé a mäkké hľadiská poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb(1), sa dostatočne neuznáva realita a potreby audiovizuálneho odvetvia, čo by mohlo spomaliť skutočné inovácie, ktoré budú v budúcnosti najlepšie vyhovovať individuálnym potrebám spotrebiteľov.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Posledná podstatná zmena smernice Rady 89/552/EHS27, neskôr kodifikovaná smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ28, sa uskutočnila v roku 2007 prijatím smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES29. Odvtedy sa trh audiovizuálnych mediálnych služieb výrazne a závratným tempom zmenil. Technický vývoj umožňuje vznik nových druhov služieb a možností pre používateľov. Návyky sledovania sa výrazne zmenili, najmä u mladšej generácie. Zatiaľ čo televízna obrazovka zostáva dôležitým zariadením na zdieľanie audiovizuálnych diel, množstvo divákov začalo na sledovanie audiovizuálneho obsahu používať iné, prenosné zariadenia. Tradičný televízny obsah stále tvorí hlavný podiel priemerného denného času sledovania. Čoraz dôležitejšie sú však nové typy obsahu, napríklad krátke videá alebo obsah vytvorený používateľmi, a veľmi populárne sú aj nové subjekty vrátane poskytovateľov služieb videa na požiadanie a platforiem na zdieľanie videí.

(1)  Posledná podstatná zmena smernice Rady 89/552/EHS27, neskôr kodifikovaná smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ28, sa uskutočnila v roku 2007 prijatím smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES29. Odvtedy sa trh audiovizuálnych mediálnych služieb výrazne a závratným tempom zmenil. Technický vývoj umožňuje vznik nových druhov služieb a možností pre používateľov. Návyky sledovania sa výrazne zmenili, najmä u mladšej generácie. Zatiaľ čo televízna obrazovka zostáva dôležitým zariadením na zdieľanie audiovizuálnych diel, množstvo divákov začalo na sledovanie audiovizuálneho obsahu používať iné, prenosné zariadenia. Tradičný televízny obsah stále tvorí hlavný podiel priemerného denného času sledovania. Čoraz dôležitejšie sú však nové typy obsahu, napríklad krátke videá alebo obsah vytvorený používateľmi, a veľmi populárne sú aj nové subjekty vrátane poskytovateľov služieb videa na požiadanie, sociálnych médií a platforiem na zdieľanie videí.

__________________

__________________

27 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23).

27 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23).

28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).

28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).

29 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s. 27).

29Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s. 27).

Odôvodnenie

Úloha sociálnych médií je v našej spoločnosti čoraz významnejšia, najmä pre mladšie generácie, a tieto médiá v súčasnosti predstavujú privilegovaný bod prístupu k audiovizuálnemu obsahu.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Smernica 2010/13/EÚ by sa mala naďalej uplatňovať len na tie služby, ktorých hlavným účelom je poskytovanie programov s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať. Hlavná požiadavka účelu by sa tiež mala považovať za splnenú, ak má služba audiovizuálny obsah a formu, ktoré sú oddeliteľné od hlavnej činnosti poskytovateľa služieb, ako sú samostatné časti online novín s audiovizuálnymi programami alebo videá vytvorené používateľmi, kedy ich hlavné časti možno považovať za oddeliteľné od ich hlavnej činnosti. Služby sociálnych médií nie sú zahrnuté, pokiaľ neposkytujú službu, ktorá spadá pod definíciu platformy na zdieľanie videí. Služba by sa mala považovať len za neoddeliteľný doplnok hlavnej činnosti na základe prepojenia medzi audiovizuálnou ponukou a hlavnou činnosťou. Kanály alebo iné audiovizuálne služby, za ktoré je redakčne zodpovedný poskytovateľ, môžu samy osebe predstavovať audiovizuálne mediálne služby, dokonca aj keď sú ponúkané v rámci platformy na zdieľanie videí, pre ktorú je charakteristická absencia redakčnej zodpovednosti. V takýchto prípadoch budú musieť poskytovatelia s redakčnou zodpovednosťou dodržiavať ustanovenia tejto smernice.

(3)  Smernica 2010/13/EÚ by sa mala naďalej uplatňovať len na tie služby, ktoré sú určené na prijímanie významnou časťou širokej verejnosti a mohli by ju jednoznačne ovplyvňovať, a ktorých hlavným účelom je poskytovanie programov s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať. Hlavná požiadavka účelu by sa tiež mala považovať za splnenú, ak má služba audiovizuálny obsah a formu, ktoré sú oddeliteľné od hlavnej činnosti poskytovateľa služieb, ako sú samostatné časti online novín s audiovizuálnymi programami alebo videá vytvorené používateľmi, kedy ich hlavné časti možno považovať za oddeliteľné od ich hlavnej činnosti. Služby sociálnych médií predstavujú pre spotrebiteľov významný bod prístupu k informáciám a čoraz viac sa spoliehajú na audiovizuálny obsah generovaný alebo sprístupňovaný svojimi používateľmi. Služby sociálnych médií nie sú vo všeobecnosti zahrnuté v rozsahu pôsobnosti tejto smernice, ale je dôležité zahrnúť ich, keď ich služby spĺňajú kritériá vymedzujúce platformu na zdieľanie videí. Podobne by nemali byť zahrnuté audiovizuálne mediálne služby, ktoré poskytujú a šíria audiovizuálny mediálny obsah a nesúťažia s televíznym vysielaním, napríklad poskytovaním a šírením audiovizuálneho obsahu súkromných používateľov na výmenu v záujmových spoločenstvách. Služba by sa mala považovať len za neoddeliteľný doplnok hlavnej činnosti na základe prepojenia medzi audiovizuálnou ponukou a hlavnou činnosťou. Kanály alebo iné audiovizuálne služby, za ktoré je redakčne zodpovedný poskytovateľ, môžu samy osebe predstavovať audiovizuálne mediálne služby, dokonca aj keď sú ponúkané v rámci platformy na zdieľanie videí, pre ktorú je charakteristická absencia redakčnej zodpovednosti. V takýchto prípadoch budú musieť poskytovatelia s redakčnou zodpovednosťou dodržiavať ustanovenia tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3 a)  Redakčné rozhodnutia sú rozhodnutia prijímané deň čo deň predovšetkým programovými riaditeľmi a šéfredaktormi, a to v rámci schválenej programovej štruktúry. Miesto, kde sa redakčné rozhodnutia prijímajú, je bežné pracovisko osôb, ktoré ich prijímajú.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3 b)  Audiovizuálne mediálne služby na požiadanie sa uchádzajú o tých istých divákov ako televízne vysielanie a povaha a spôsob prístupu k týmto audiovizuálnym mediálnym službám na požiadanie by viedli k tomu, že užívatelia by odôvodnene očakávali regulačnú ochranu v rámci rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Vzhľadom na túto skutočnosť a s cieľom predísť rozdielom, čo sa týka voľného pohybu a hospodárskej súťaže, by sa pojem „program“ mal interpretovať dynamickým spôsobom, ktorý zohľadňuje vývoj pri poskytovaní obsahu audiovizuálnych mediálnych služieb, ktoré sú zamerané na významný počet divákov a považujú sa za masmédiá.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Určenie právomoci vyžaduje posúdenie skutkového stavu vzhľadom na kritériá stanovené v smernici 2010/13/EÚ. Posúdenie takéhoto skutkového stavu by mohlo viesť k protichodným výsledkom. Pri uplatňovaní postupov spolupráce stanovených v článkoch 3 a 4 smernice 2010/13/EÚ je dôležité, aby Komisia mohla svoje zistenia založiť na spoľahlivých faktoch. Skupina európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA) by preto mala byť splnomocnená na predkladanie stanovísk o právomoci na žiadosť Komisie.

(5)  Určenie právomoci vyžaduje posúdenie skutkového stavu vzhľadom na kritériá stanovené v smernici 2010/13/EÚ. Posúdenie takéhoto skutkového stavu by mohlo viesť k protichodným výsledkom. Pri uplatňovaní postupov spolupráce stanovených v článkoch 3 a 4 smernice 2010/13/EÚ je dôležité, aby Komisia mohla svoje zistenia založiť na spoľahlivých faktoch. Skupina európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA) by preto mala byť splnomocnená na predkladanie stanovísk o právomoci na žiadosť Komisie, a to v spojení s národnými regulačnými orgánmi.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  V záujme zabezpečenia súdržnosti a právnej istoty pre podniky a orgány členských štátov by sa pojem „podnecovanie k nenávisti“ mal v primeranej miere zosúladiť s definíciou v rámcovom rozhodnutí Rady 2008/913/JHA z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva, v ktorom sa nenávistné prejavy vymedzujú ako „verejné podnecovanie k násiliu alebo nenávisti“. To by zahŕňalo zosúladenie základov, z ktorých vychádza podnecovanie k násiliu alebo nenávisti.

(8)  V záujme zabezpečenia súdržnosti a právnej istoty pre podniky a orgány členských štátov by sa pojem „podnecovanie k nenávisti“ mal v primeranej miere, a pokiaľ sa vzťahuje na členské štáty, zosúladiť s definíciou v rámcovom rozhodnutí Rady 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva, v ktorom sa nenávistné prejavy vymedzujú ako „verejné podnecovanie k násiliu alebo nenávisti“. To by zahŕňalo zosúladenie základov, z ktorých vychádza podnecovanie k násiliu alebo nenávisti.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  S cieľom umožniť divákom vrátane rodičov a maloletých prijímať informované rozhodnutia o sledovanom obsahu je nevyhnutné, aby poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb poskytovali dostatočné informácie o obsahu, ktorý môže narušiť telesný, duševný alebo morálny vývin maloletých. Toto sa dá dosiahnuť napríklad vďaka systému deskriptorov obsahu, ktoré označujú jeho povahu. Deskriptory obsahu by sa mohli poskytovať písomne, graficky alebo akusticky.

(9)  S cieľom umožniť divákom vrátane rodičov a maloletých prijímať informované rozhodnutia o sledovanom obsahu je nevyhnutné, aby poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb poskytovali dostatočné informácie o obsahu, ktorý môže narušiť telesný, duševný alebo morálny vývin maloletých. Toto sa dá dosiahnuť napríklad vďaka systému deskriptorov obsahu, ktoré označujú jeho povahu. Deskriptory obsahu by sa mohli poskytovať písomne, graficky alebo akusticky. Jednotlivé spôsoby uvádzania deskriptorov obsahu by mali dostatočne jednoznačne uvádzať, či daný obsah môže byť pre maloletých škodlivý.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Existujú určité všeobecne uznávané usmernenia v oblasti výživy na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, ako je profilový nutričný model Regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu, s cieľom rozlišovať potraviny na základe ich výživového zloženia v kontexte televíznej reklamy na potraviny zameranej na deti. Členské štáty by mali byť podnecované k zabezpečeniu toho, aby sa samoregulačné a koregulačné kódexy správania používali na účinné zníženie vystavenia detí a maloletých audiovizuálnym komerčným oznamom o potravinách a nápojoch, ktoré majú vysoký obsah soli, cukru alebo tuku, prípadne ktoré inak nespĺňajú tieto vnútroštátne alebo medzinárodné výživové usmernenia.

(10)  Členské štáty by mali byť podnecované k zabezpečeniu toho, aby sa samoregulácia a koregulácia vrátane kódexov správania používali na účinné minimalizovanie vystavenia detí a maloletých audiovizuálnym komerčným oznamom o potravinách a nápojoch, ktoré majú vysoký obsah soli, cukru alebo tuku, prípadne ktoré inak nespĺňajú vnútroštátne alebo medzinárodné výživové usmernenia, ako sú usmernenia vytvorené v rámci Platformy Komisie pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie a profilového nutričného modelu Regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Samoregulácia a koregulácia by mali prispievať k dosahovaniu tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Podobne by sa členské štáty mali nabádať, aby zabezpečili, že samoregulačné a koregulačné kódexy správania sa budú používať na účinné obmedzenie vystavenia detí a maloletých audiovizuálnym komerčným oznamom o alkoholických nápojoch. Na úrovni Únie a jednotlivých štátov existujú určité koregulačné alebo samoregulačné systémy s cieľom zodpovedne propagovať alkoholické nápoje, a to aj v audiovizuálnych komerčných oznamoch. Tieto systémy by sa mali naďalej podporovať, najmä ak je ich cieľom zabezpečiť, aby súčasťou audiovizuálnych komerčných oznamov o alkoholických nápojoch boli upozornenia na dôležitosť zodpovedného pitia.

(11)  Podobne musia členské štáty zabezpečiť, aby sa samoregulačné a koregulačné kódexy správania používali na účinné obmedzenie vystavenia detí a maloletých audiovizuálnym komerčným oznamom o alkoholických nápojoch. Na úrovni Únie a jednotlivých štátov existujú určité koregulačné alebo samoregulačné systémy s cieľom zodpovedne propagovať alkoholické nápoje, a to aj v audiovizuálnych komerčných oznamoch. Tieto systémy by sa mali naďalej podporovať, najmä ak je ich cieľom zabezpečiť, aby súčasťou audiovizuálnych komerčných oznamov o alkoholických nápojoch boli upozornenia na dôležitosť zodpovedného pitia.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  S cieľom odstrániť prekážky voľného obehu cezhraničných služieb v rámci Únie je nevyhnutné zabezpečiť účinnosť samoregulačných a koregulačných opatrení zameraných najmä na ochranu spotrebiteľov alebo zdravie obyvateľstva. Riadne presadzované a monitorované kódexy správania na úrovni Únie by mohli byť dobrým prostriedkom na zabezpečenie jednotnejšieho a efektívnejšieho prístupu.

(12)  S cieľom zaistiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov a zdravia obyvateľstva a pritom odstrániť prekážky voľného obehu cezhraničných služieb v rámci Únie je nevyhnutné zabezpečiť účinnosť samoregulačných a koregulačných opatrení zameraných najmä na ochranu spotrebiteľov alebo zdravie obyvateľstva. Riadne presadzované a monitorované kódexy správania na úrovni Únie by mohli byť dobrým prostriedkom na zabezpečenie jednotnejšieho a efektívnejšieho prístupu. Mali by pomáhať národným regulačným orgánom pri príprave ich vnútroštátnych kódexov správania a pri zlepšovaní jednotnosti vykonávania smernice 2010/13/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Trh televízneho vysielania sa rozvinul a je potrebná väčšia pružnosť, pokiaľ ide o audiovizuálne komerčné oznamy, najmä v prípade kvantitatívnych pravidiel pre lineárne audiovizuálne mediálne služby, umiestňovanie produktov a sponzorstvo. Vznik nových služieb vrátane služieb bez reklamy viedol k väčšiemu výberu pre divákov, ktorí môžu ľahko prejsť na alternatívne ponuky.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Ukázalo sa, že existujúce kvantitatívne pravidlo týkajúce sa reklamy vedie ku skutočnej rovnováhe medzi ochranou spotrebiteľov a financovaním audiovizuálnych médií. Zvýšenie objemu ponuky audiovizuálneho obsahu by nemalo odôvodňovať všeobecné zníženie úrovne ochrany pred reklamným obsahom poskytovanej spotrebiteľom. Zrušenie kvantitatívneho pravidla by malo vplyv aj na zásadne dôležité neaudiovizuálne odvetvia, napríklad tlač, ktoré od reklamy veľmi závisia a už dnes čelia ťažkostiam s financovaním.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13 a)  V záujme zaistenia efektívnosti smernice 2010/13/EÚ, najmä so zreteľom na redakčnú zodpovednosť poskytovateľov mediálnych služieb, by sa mala chrániť integrita programov a služieb. Tretie strany, ktoré nie sú príjemcom služby, by nemali programy a služby meniť bez súhlasu príslušného poskytovateľa mediálnych služieb. Zmeny v zobrazovaní programov a služieb, ktoré boli schválené alebo iniciované príjemcom, by mali byť povolené.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Sponzorstvo je dôležitým prostriedkom na financovanie audiovizuálnych mediálnych služieb alebo programov, pričom zahŕňa propagáciu mena fyzickej alebo právnickej osoby, ochrannej známky, dobrého mena, činností alebo výrobkov. Na to, aby sponzorstvo ako také predstavovalo hodnotnú formu reklamnej techniky pre inzerentov a poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb, sponzorské odkazy môžu obsahovať propagačné odkazy na výrobky alebo služby sponzora, hoci nemusia priamo podporovať nákup tovarov a služieb. Sponzorské odkazy by mali naďalej jasne informovať divákov o existencii sponzorskej zmluvy. Obsah sponzorovaných programov by nemal byť ovplyvnený tak, aby bola dotknutá redakčná nezávislosť poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby.

(14)  Sponzorstvo je dôležitým prostriedkom na financovanie audiovizuálnych mediálnych služieb alebo programov, pričom zahŕňa propagáciu mena fyzickej alebo právnickej osoby, ochrannej známky, dobrého mena, činností alebo výrobkov. Na to, aby sponzorstvo ako také predstavovalo hodnotnú formu reklamnej techniky pre inzerentov a poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb, sponzorské odkazy môžu obsahovať propagačné odkazy na výrobky alebo služby sponzora, hoci nemusia mať povolené priamo podporovať nákup tovaru a služieb. Sponzorské odkazy by mali naďalej jasne informovať divákov o existencii sponzorskej zmluvy. Obsah sponzorovaných programov by nemal byť ovplyvnený tak, aby bola dotknutá redakčná nezávislosť poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15 a)  V záujme ochrany redakčnej zodpovednosti poskytovateľa mediálnych služieb a audiovizuálneho hodnotového reťazca je zásadne dôležité, aby bola zaručená integrita programov a služieb dodávaných poskytovateľmi mediálnych služieb. Programy a služby sa musia prenášať bez skrátenia, pozmenenia či prerušenia. Programy a služby by sa nemali meniť bez súhlasu poskytovateľa mediálnych služieb.

Odôvodnenie

Tretie strany by nemali mať možnosť meniť programy a služby bez súhlasu poskytovateľa mediálnej služby.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Umiestňovanie produktov by nemalo byť prípustné v spravodajských a publicistických programoch, programoch o spotrebiteľských záležitostiach, náboženských programoch a programoch so značným podielom detského publika. Z dôkazov konkrétne vyplýva, že umiestňovanie produktov a vložená reklama môžu ovplyvniť správanie detí, pretože často nedokážu rozpoznať komerčný obsah. Preto treba naďalej zakazovať umiestňovanie produktov v programoch so značným podielom detského publika. Programy o spotrebiteľských záležitostiach sú programy, ktoré ponúkajú divákom poradenstvo vrátane recenzií nákupov výrobkov a služieb. Povolením umiestňovania produktov do takýchto programov by zanikla možnosť jasného rozlišovania medzi reklamným a redakčným obsahom pre divákov, ktorí môžu v takýchto programoch očakávať skutočné a pravdivé hodnotenie výrobkov alebo služieb.

(16)  Umiestňovanie produktov by nemalo byť prípustné v spravodajských a publicistických programoch, programoch o spotrebiteľských záležitostiach, náboženských programoch a detských programoch. Z dôkazov konkrétne vyplýva, že umiestňovanie produktov a vložená reklama môžu ovplyvniť správanie detí, pretože často nedokážu rozpoznať komerčný obsah. Preto treba naďalej zakazovať umiestňovanie produktov v detských programoch. Programy o spotrebiteľských záležitostiach sú programy, ktoré ponúkajú divákom poradenstvo vrátane recenzií nákupov výrobkov a služieb. Povolením umiestňovania produktov do takýchto programov by zanikla možnosť jasného rozlišovania medzi reklamným a redakčným obsahom pre divákov, ktorí môžu v takýchto programoch očakávať skutočné a pravdivé hodnotenie výrobkov alebo služieb.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Ukázalo sa, že pravidlo, podľa ktorého by výrobku nemala byť pripisovaná neprimeraná dôležitosť, sa v praxi ťažko uplatňuje. Navyše obmedzuje využívanie umiestňovania produktov, ktoré samozrejme zahŕňa určitú úroveň výrazného zobrazenia na účel vytvárania hodnoty. Požiadavky na programy obsahujúce umiestňovanie produktov by sa preto mali zamerať na jasné informovanie divákov o existencii umiestnenia produktu a zabezpečenie toho, aby nebola ovplyvnená redakčná nezávislosť poskytovateľa audiovizuálnych mediálnych služieb.

(17)  Požiadavky na programy obsahujúce umiestňovanie produktov by sa preto mali zamerať na jasné informovanie divákov o existencii umiestnenia produktu a zabezpečenie toho, aby nebola ovplyvnená redakčná nezávislosť poskytovateľa audiovizuálnych mediálnych služieb.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Keďže nárast počtu nových služieb priniesol divákom väčšie možnosti výberu, vysielatelia majú väčšiu pružnosť pri vkladaní reklamných a telenákupných spotov, ak to neprimerane nenarúša integritu programov. Na zachovanie špecifického charakteru európskeho televízneho prostredia by však mali prerušenia kinematografických diel a televíznych filmov, ako aj niektorých kategórií programov, ktoré ešte potrebujú špecifickú ochranu, zostať obmedzené.

(18)  Hoci nárast počtu nových služieb priniesol divákom väčšie možnosti výberu, treba naďalej chrániť integritu programov a spotrebiteľov pred neprimerane častými reklamnými a telenákupnými spotmi. Preto by na zachovanie špecifického charakteru európskeho televízneho prostredia mali prerušenia kinematografických diel a televíznych filmov, ako aj niektorých kategórií programov, ktoré ešte potrebujú špecifickú ochranu, zostať obmedzené a nemala by sa v tomto smere zvyšovať pružnosť.

Odôvodnenie

Zdôrazňuje sa význam zachovania 30-minútových pravidiel medzi reklamnými prestávkami v prípade kinematografických diel, keďže by to neprimerane zasiahlo integritu programov a nezodpovedalo by to zvyklostiam spotrebiteľov ani naliehavej potrebe audiovizuálnych mediálnych služieb.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Hoci táto smernica nezvyšuje celkový objem prípustného reklamného času medzi 7.00 hod. a 23.00 hod., je dôležité, aby vysielatelia mali väčšiu pružnosť a aby mohli rozhodnúť o tom, kedy sa má odvysielať reklama s cieľom maximalizovať dopyt inzerentov a počet divákov. Hodinové obmedzenie by sa preto malo zrušiť, pričom by sa malo zaviesť denné obmedzenie 20 % reklamy medzi 7.00 hod. a 23.00 hod.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Mnohí vysielatelia sú súčasťou väčších mediálnych skupín a vysielajú oznámenia nielen v súvislosti s vlastnými programami a vedľajšími produktmi, ktoré sú priamo odvodené od týchto programov, ale aj v súvislosti s programami ostatných subjektov patriacich do tej istej mediálnej skupiny. Vysielací čas vyhradený pre oznamy vysielateľa v súvislosti s programami ostatných subjektov patriacich do tej istej mediálnej skupiny by nemal byť zahrnutý do maximálneho denného vysielacieho času, ktorý je možné vyhradiť pre reklamu a telenákup.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Ak by sa mediálnym skupinám umožnilo voľne vysielať oznámenia v rámci všetkých vysielateľov, ktorých vlastnia, v súvislosti s programami vlastnených vysielateľov, poškodzovalo by to spravodlivú hospodársku súťaž v tomto odvetví, keďže by to neodôvodnene zvýhodňovalo dominantné subjekty. Taktiež by to viedlo ku zbytočne zvýšenému množstvu reklamy, keďže pre tieto oznámenia by platila výnimka z kvantitatívnych pravidiel.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie by mali podporovať produkciu a distribúciu európskych diel tým, že zabezpečia, aby ich katalógy obsahovali určitý minimálny podiel európskych diel a aby tieto boli dostatočne viditeľné.

(21)  Poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie by mali podporovať produkciu a distribúciu európskych diel tým, že v realizovateľných prípadoch a vhodnými prostriedkami zabezpečia, aby ich katalógy obsahovali určitý minimálny podiel európskych diel bez toho, aby to malo vplyv na zásadu plurality médií, a v prípade, že takéto opatrenia nemajú vplyv na služby poskytované spotrebiteľovi.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21 a)  Poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie by sa mali nabádať, aby podporovali produkciu a distribúciu európskych diel zabezpečením toho, aby ich katalógy obsahovali podiel európskych diel a aby sa tým neovplyvnil divácky zážitok spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Na zabezpečenie primeranej úrovne investícií do európskych diel by mali členské štáty môcť stanoviť finančné záväzky voči poskytovateľom služieb na požiadanie so sídlom na ich území. Tieto povinnosti môžu mať podobu priamych príspevkov na produkciu európskych diel a nadobudnutie práv na tieto diela. Členské štáty môžu uložiť aj poplatky splatné fondu na základe príjmov za služby na požiadanie poskytované na ich území a zacielené na toto územie. Táto smernica objasňuje, že vzhľadom na priamu súvislosť medzi finančnými záväzkami a rôznymi kultúrnymi politikami členských štátov môžu členské štáty uložiť takéto finančné záväzky aj poskytovateľom služieb na požiadanie, ktorí majú sídlo v inom členskom štáte, ale zameriavajú sa na ich územie. V tomto prípade by mali byť finančné záväzky platené iba z príjmov vzniknutých na základe publika v tomto členskom štáte.

(22)  Na zabezpečenie primeranej úrovne investícií do európskych diel by sa malo umožniť, aby členské štáty ukladali poskytovateľom služieb na požiadanie so sídlom na ich území finančné povinnosti. Tieto povinnosti môžu mať podobu priamych príspevkov na produkciu európskych diel a nadobudnutie práv na tieto diela. Členské štáty môžu iba vnútroštátne uložiť finančné záväzky, ktoré sa týkajú služieb na požiadanie v rámci ich vnútroštátnej právomoci, a to v súlade so zásadou krajiny pôvodu.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Pri individuálnom posudzovaní toho, či je audiovizuálna mediálna služba na požiadanie so sídlom v inom členskom štáte zameraná na divákov na danom území, by sa členský štát mal riadiť ukazovateľmi, ako sú napríklad reklama alebo iné propagačné akcie konkrétne zacielené na zákazníkov na danom území, hlavný jazyk služby alebo existencia obsahu alebo komerčných oznamov zameraných konkrétne na divákov v členskom štáte, v ktorom sa prijímajú.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Keď členské štáty ukladajú finančné príspevky poskytovateľom služieb na požiadanie, takéto príspevky by mali slúžiť na primeranú podporu európskych diel, pričom treba predchádzať rizikám dvojitého uloženia príspevkov pre poskytovateľov služieb. Ak preto členský štát, v ktorom má poskytovateľ sídlo, uloží finančný príspevok, musí vziať do úvahy aj všetky finančné príspevky uložené v členských štátoch, na ktoré sa poskytovateľ zameriava.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  S cieľom zabezpečiť, aby povinnosti týkajúce sa podpory európskych diel neohrozovali vývoj trhu a umožňovali vstup nových subjektov na trh, by sa tieto požiadavky nemali vzťahovať na spoločnosti bez významného postavenia na trhu. Je to najmä prípad spoločností s nízkym obratom a malou skupinou divákov a malých podnikov a mikropodnikov v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES33. Rovnako by mohlo byť nevhodné ukladať takéto požiadavky v prípadoch, keď by – vzhľadom na povahu alebo tému audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie – boli nerealizovateľné alebo neopodstatnené.

(25)  S cieľom zabezpečiť, aby povinnosti týkajúce sa podpory európskych diel neohrozovali vývoj trhu a umožňovali vstup nových subjektov na trh, by sa tieto požiadavky nemali vzťahovať na spoločnosti bez významného postavenia na trhu. Je to najmä prípad spoločností s nízkym obratom a malou skupinou divákov a malých podnikov a mikropodnikov v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES33. Rovnako je nevhodné ukladať takéto požiadavky v prípadoch, keď by – vzhľadom na povahu alebo tému audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie alebo vzhľadom na hospodársku súťaž s rovnocennými európskymi dielami – boli nerealizovateľné alebo neopodstatnené. Súčasne by mohlo byť užitočné zaviesť systém podporujúci finančnú pomoc pre výrobu kvalitných európskych diel, napríklad prostredníctvom daňových stimulov.

__________________

__________________

33 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení pojmov mikropodniky, malé a stredné podniky (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

33 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení pojmov mikropodniky, malé a stredné podniky (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25 a)  Komisia by mala zaistiť primerané a geograficky diverzifikované financovanie v rámci mediálneho programu Kreatívna Európa na podporu cezhraničného obehu kreatívneho obsahu vrátane zlepšenia digitálnej distribúcie európskych audiovizuálnych diel a rozvoja inovatívnych modelov financovania kreatívneho obsahu.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Najmä v súvislosti s platformami na zdieľanie videí, na ktorých používatelia – najmä maloletí – čoraz častejšie sledujú audiovizuálny obsah, existujú nové výzvy. V tejto súvislosti sú čoraz výraznejším dôvodom na obavy škodlivý obsah a nenávistné prejavy uložené na platformách na zdieľanie videí. Je nevyhnutné stanoviť primerané pravidlá týkajúce sa uvedených záležitostí s cieľom chrániť maloleté osoby pred škodlivým obsahom a všetkých občanov pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k násiliu alebo nenávisti.

(26)  Najmä v súvislosti s platformami na zdieľanie videí, na ktorých používatelia – najmä maloletí – čoraz častejšie sledujú audiovizuálny obsah, existujú nové výzvy. V tejto súvislosti sú čoraz výraznejším dôvodom na obavy škodlivý obsah a nenávistné prejavy uložené na platformách na zdieľanie videí. Aj keď svojvoľné odstraňovanie takéhoto obsahu, ktoré často závisí od subjektívnej interpretácie, môže oslabiť slobodu prejavu a právo na informácie, je nevyhnutné chrániť maloleté osoby pred škodlivým obsahom a všetkých občanov pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie okrem iného k násiliu, nenávisti alebo terorizmu. Je tiež potrebné nabádať platformy na zdieľanie videí, aby zaviedli dobrovoľné opatrenia týkajúce sa uvedených záležitostí, a to v súlade s vnútroštátnym právom a právom Únie a v súlade s pravidelnými usmerneniami vydanými orgánmi a bez toho, aby boli dotknuté články 14 a 15 smernice 200/31/ES Európskeho parlamentu a Rady1a. Najškodlivejší obsah, ako je bezdôvodné násilie či pornografia, by mal podliehať najprísnejším opatreniam.

 

______________________

 

1a  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Významná časť obsahu uloženého na platformách na zdieľanie videí nespadá pod redakčnú zodpovednosť poskytovateľa platformy na zdieľanie videí. Títo poskytovatelia však zvyčajne rozhodujú o organizácii obsahu, konkrétne programov alebo videí vytvorených používateľmi, a to aj automatickými prostriedkami alebo algoritmami. Preto by títo poskytovatelia mali mať povinnosť prijať vhodné opatrenia na ochranu maloletých pred obsahom, ktorý by mohol narušiť ich telesný, duševný alebo morálny vývin, a ochranu všetkých občanov pred podnecovaním k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo členovi takejto skupiny na základe rodovej príslušnosti, rasy, farby pleti, náboženského vyznania, rodového pôvodu či národného alebo etnického pôvodu.

(28)  Významná časť obsahu uloženého na platformách na zdieľanie videí nespadá pod redakčnú zodpovednosť poskytovateľa platformy na zdieľanie videí. Niektorí poskytovatelia však preukazujú schopnosť rozhodovať o organizácii obsahu, konkrétne programov alebo videí vytvorených používateľmi, a to aj automatickými prostriedkami alebo algoritmami, najmä označovaním a sekvencovaním. Preto by títo poskytovatelia mali mať povinnosť prijať vhodné opatrenia na ochranu maloletých pred obsahom, ktorý by mohol narušiť ich telesný a duševný vývin, a to v rozsahu, v akom majú o tomto obsahu vedomosť, a ochranu všetkých občanov pred podnecovaním k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo členovi takejto skupiny na základe rodovej príslušnosti, rasy, farby pleti, náboženského vyznania, rodového pôvodu či národného alebo etnického pôvodu. Keď je to vhodné a možné, mohlo by sa zvážiť odstraňovanie daného obsahu využívaním spoľahlivých systémov automatického rozpoznávania.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Pri vykonávaní príslušných opatrení, ktoré sa majú prijať na základe tejto smernice, je vhodné zapojiť poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí v čo najväčšej možnej miere. Preto by mala byť podporovaná koregulácia.

(30)  Pri vykonávaní príslušných opatrení, ktoré sa majú prijať na základe tejto smernice, je vhodné zapojiť príslušné zainteresované strany vrátane organizácií občianskej spoločnosti a poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí v čo najväčšej možnej miere. Preto by mala byť podporovaná transparentná a zodpovedná koregulácia, ktorú by mali monitorovať príslušné národné regulačné orgány.

S cieľom zabezpečiť jasný a jednotný prístup v tejto súvislosti v celej Únii by členské štáty nemali byť oprávnené vyžadovať, aby poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí prijali prísnejšie opatrenia na ochranu maloletých pred škodlivým obsahom a všetkých obyvateľov pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k násiliu alebo nenávisti, než sú opatrenia stanovené v tejto smernici. Treba však zachovať možnosť, aby členské štáty mohli prijať takéto prísnejšie opatrenia, ak je takýto obsah nezákonný, za predpokladu, že zachovajú súlad s článkami 14 a 15 smernice 2000/31/ES, a aby prijali opatrenia týkajúce sa obsahu webových stránok obsahujúcich alebo šíriacich detskú pornografiu, ako sa vyžaduje a povoľuje podľa článku 25 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ35. Poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí by takisto mali mať naďalej možnosť prijať prísnejšie opatrenia na dobrovoľnej báze.

S cieľom zabezpečiť jasný a jednotný prístup v tejto súvislosti v celej Únii by členské štáty nemali byť oprávnené vyžadovať, aby poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí prijali prísnejšie opatrenia na ochranu maloletých pred škodlivým obsahom a všetkých obyvateľov pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k násiliu alebo nenávisti, než sú opatrenia stanovené v tejto smernici. Treba však zachovať možnosť, aby členské štáty mohli prijať takéto prísnejšie opatrenia, ak je takýto obsah nezákonný, za predpokladu, že zachovajú súlad s článkami 14 a 15 smernice 2000/31/ES, a aby prijali opatrenia týkajúce sa obsahu webových stránok obsahujúcich alebo šíriacich detskú pornografiu, ako sa vyžaduje a povoľuje podľa článku 25 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ35. Poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí by takisto mali mať naďalej možnosť prijať prísnejšie opatrenia na dobrovoľnej báze.

__________________

__________________

35 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1).

35 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Odôvodnenie 31 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(31 a)  S cieľom zabezpečiť ochranu základných práv používateľov by mali regulačné orgány členských štátov v spolupráci so skupinou ERGA a s Komisiou pravidelne vydávať usmernenia k podmienkam vzťahujúcim sa na odstraňovanie škodlivého obsahu, a to v s súlade s vnútroštátnym právom, právom Únie a Chartou základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, poskytujú služby informačnej spoločnosti v zmysle článku 2 písm. a) smernice 2000/31/ES. Na týchto poskytovateľov sa teda vzťahujú pravidlá vnútorného trhu, ktoré sú stanovené v článku 3 uvedenej smernice, ak majú sídlo v členskom štáte. Je vhodné zabezpečiť, aby sa tie isté pravidlá uplatňovali na poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí, ktorí nemajú sídlo v členskom štáte, s cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení na ochranu maloletých a občanov stanovených v tejto smernici a zabezpečiť čo najvyrovnanejšie podmienky, pokiaľ títo poskytovatelia majú materskú spoločnosť alebo dcérsku spoločnosť, ktorá má sídlo v členskom štáte, alebo ak sú títo poskytovatelia členom skupiny a iný subjekt danej skupiny má sídlo v členskom štáte. Na tento účel by sa mali prijať opatrenia na určenie členského štátu, ktorý by sa mal považovať za sídlo týchto poskytovateľov. Komisia by mala byť informovaná o poskytovateľoch v právomoci každého členského štátu pri uplatňovaní pravidiel o usadení stanovených v tejto smernici a v smernici 2000/31/ES.

(32)  Poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, poskytujú služby informačnej spoločnosti v zmysle článku 2 písm. a) smernice 2000/31/ES. Na týchto poskytovateľov sa teda vzťahujú pravidlá vnútorného trhu, ktoré sú stanovené v článku 3 uvedenej smernice, ak majú sídlo v členskom štáte. Je vhodné zabezpečiť, aby sa tie isté pravidlá uplatňovali na poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí, ktorí nemajú sídlo v členskom štáte, s cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení na ochranu maloletých a občanov stanovených v tejto smernici a zabezpečiť čo najvyrovnanejšie podmienky, pokiaľ títo poskytovatelia majú materskú spoločnosť alebo dcérsku spoločnosť, ktorá má sídlo v členskom štáte, alebo ak sú títo poskytovatelia členom skupiny a iný subjekt danej skupiny má sídlo v členskom štáte. Na tento účel by sa mali prijať opatrenia na určenie členského štátu, ktorý by sa mal považovať za sídlo týchto poskytovateľov. Komisia by mala byť informovaná o poskytovateľoch v právomoci každého členského štátu pri uplatňovaní pravidiel o usadení stanovených v tejto smernici a v smernici 2000/31/ES. V tomto smere by sa pojem „poskytovateľ platformy na zdieľanie videí“ mal chápať v najširšom zmysle slova, aby zahŕňal poskytovateľov lineárnych služieb a platformy na retransmisiu audiovizuálnych mediálnych služieb, a to bez ohľadu na technický prostriedok používaný na retransmisiu, ako napríklad káblové rozvody, satelit alebo internet.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Regulačné orgány členských štátov môžu dosiahnuť požadovaný stupeň štrukturálnej nezávislosti len vtedy, ak majú povahu nezávislých právnych subjektov. Členské štáty by preto mali garantovať nezávislosť národných regulačných orgánov od vlády, verejných orgánov a odvetvia s cieľom zaistiť nezaujatosť ich rozhodnutí. Touto požiadavkou nezávislosti by nemala byť dotknutá možnosť členských štátov menovať regulačné orgány s dohľadom na rôzne sektory, napríklad audiovizuálny alebo telekomunikačný sektor. Národné regulačné orgány by mali disponovať presadzovacími právomocami a zdrojmi potrebnými na výkon ich úloh, pokiaľ ide o personál, odborné znalosti a finančné prostriedky. Národné regulačné orgány ustanovené podľa tejto smernice by mali zabezpečiť rešpektovanie cieľov plurality médií, kultúrnej rozmanitosti, ochrany spotrebiteľa, vnútorného trhu a podporovania spravodlivej hospodárskej súťaže.

(33)  Regulačné orgány členských štátov môžu dosiahnuť požadovaný stupeň štrukturálnej nezávislosti vtedy, ak majú povahu nezávislých právnych subjektov a funkčne nezávislých orgánov takýchto subjektov. Členské štáty by preto mali garantovať nezávislosť národných regulačných orgánov od vlády, verejných orgánov a odvetvia s cieľom zaistiť nezaujatosť ich rozhodnutí. Touto požiadavkou nezávislosti by nemala byť dotknutá možnosť členských štátov menovať regulačné orgány s dohľadom na rôzne sektory, napríklad audiovizuálny alebo telekomunikačný sektor. Národné regulačné orgány by mali disponovať presadzovacími právomocami a zdrojmi potrebnými na výkon ich úloh, pokiaľ ide o personál, odborné znalosti a finančné prostriedky. Národné regulačné orgány ustanovené podľa tejto smernice by mali zabezpečiť rešpektovanie cieľov plurality médií, kultúrnej rozmanitosti, ochrany spotrebiteľa, vnútorného trhu a podporovania spravodlivej hospodárskej súťaže. Je potrebné zaviesť určité povinnosti pre členské štáty, aby zriadili nezávislé a účinné regulačné orgány Na tento účel by členské štáty mali vytvoriť súbor administratívnych a finančných požiadaviek s cieľom uľahčiť zriadenie uvedených nezávislých a účinných regulačných orgánov.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  Komisia by mala mať možnosť obrátiť sa na skupinu ERGA v akejkoľvek záležitosti súvisiacej s audiovizuálnymi mediálnymi službami a platformami na zdieľanie videí. Skupina ERGA by mala pomáhať Komisii tým, že jej poskytne odborné znalosti a poradenstvo a bude uľahčovať výmenu najlepších postupov. Komisia by predovšetkým mala so skupinou ERGA konzultovať uplatňovanie smernice 2010/13/EÚ s cieľom uľahčiť jej konzistentné vykonávanie na celom jednotného digitálnom trhu. Skupina ERGA by na požiadanie Komisie mala poskytovať stanoviská k takým záležitostiam, ako sú právomoci a kódexy správania Únie v oblasti ochrany maloletých osôb a nenávistných prejavov alebo audiovizuálne komerčné oznamy o potravinách s vysokým obsahom tuku, soli/sodíka a cukrov.

(37)  Komisia by mala mať možnosť obrátiť sa na skupinu ERGA v akejkoľvek záležitosti súvisiacej s audiovizuálnymi mediálnymi službami a platformami na zdieľanie videí. Skupina ERGA by mala pomáhať Komisii tým, že jej poskytne odborné znalosti a poradenstvo a bude uľahčovať výmenu najlepších postupov. Komisia by predovšetkým mala so skupinou ERGA konzultovať uplatňovanie smernice 2010/13/EÚ s cieľom uľahčiť jej dôsledné vykonávanie na celom jednotného digitálnom trhu. Skupina ERGA by na požiadanie Komisie mala poskytovať stanoviská k takým záležitostiam, ako sú právomoci a kódexy správania Únie v oblasti ochrany maloletých osôb a nenávistných prejavov.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Touto smernicou nie je dotknutá možnosť členských štátov ukladať povinnosti na zabezpečenie vyhľadateľnosti a dostupnosti obsahu všeobecného záujmu podľa vymedzených cieľov všeobecného záujmu, ako je pluralita médií, sloboda prejavu a kultúrna rozmanitosť. Takéto povinnosti by sa mali uložiť len vtedy, ak je to potrebné na splnenie cieľov všeobecného záujmu jasne vymedzených členskými štátmi v súlade s právom Únie. V tejto súvislosti by mali členské štáty najmä preskúmať potrebu regulačného zásahu s ohľadom na výsledky pôsobenia trhových síl. Ak sa členské štáty rozhodnú zaviesť pravidlá vyhľadateľnosti, mali by podnikom uložiť len primerané povinnosti vychádzajúce z legitímnych verejnopolitických záujmov.

(38)  Touto smernicou nie je dotknutá možnosť členských štátov prijímať opatrenia na zabezpečenie nediskriminačnej vyhľadateľnosti a prístupu k obsahu všeobecného záujmu podľa vymedzených cieľov všeobecného záujmu, ako je pluralita médií, sloboda prejavu a kultúrna rozmanitosť. Takéto povinnosti by sa mali zaviesť len vtedy, ak je to potrebné a primerané na splnenie cieľov všeobecného záujmu jasne vymedzených členskými štátmi v súlade s právom Únie. V tejto súvislosti by mali členské štáty najmä preskúmať potrebu regulačného zásahu s ohľadom na výsledky pôsobenia trhových síl. Ak sa členské štáty rozhodnú zaviesť pravidlá vyhľadateľnosti, mali by voči podnikom prijať len primerané opatrenia vychádzajúce z legitímnych verejnopolitických záujmov.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Odôvodnenie 38 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(38a)  Práva osôb so zdravotným postihnutím a starších osôb zapájať sa a začleňovať sa do spoločenského a kultúrneho života Únie sú neoddeliteľne späté s poskytovaním prístupných audiovizuálnych mediálnych služieb. Je preto potrené zabezpečiť, aby sa dostupnosť v smernici 2010/13/EÚ náležite riešila a podporovala v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Odôvodnenie 38 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(38b)  Prostriedky na dosiahnutie dostupnosti by mali okrem iného zahŕňať prístupové služby ako tlmočenie do znakového jazyka, titulky pre nepočujúcich a sluchovo postihnutých, zvukové titulky, audiokomentár a ľahko zrozumiteľnú navigáciu v ponuke. Poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb by mali byť transparentní a proaktívni pri zlepšovaní takýchto prístupových služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a pre staršie osoby, pričom v informáciách o programe a elektronickom sprievodcovi programom sa jasne uvedie ich dostupnosť, naznačí a vysvetlí sa, ako využívať prvky prístupnosti služieb, a zabezpečí sa, aby služby boli prístupné osobám so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Odôvodnenie 39 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(39 a)  Každé samoregulačné a koregulačné opatrenie vykonávané na úrovni členských štátov by malo plne rešpektovať záväzky vyplývajúce z charty základných práv, najmä článku 52.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 1 – odsek 1 – písmeno aa – bod i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  služba pozostáva z ukladacieho priestoru s veľkým množstvom programov alebo videí vytvorených používateľmi, za ktoré poskytovateľ platformy na zdieľanie videí nenesie redakčnú zodpovednosť;

i)  služba pozostáva z uchovávania alebo sprístupňovania veľkého množstva programov alebo videí vytvorených používateľmi, za ktoré poskytovateľ platformy na zdieľanie videí nenesie redakčnú zodpovednosť;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 1 – odsek 1 – písmeno aa – bod ii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  organizáciu uloženého obsahu určuje poskytovateľ služby, a to aj automatickými prostriedkami alebo algoritmami, najmä prostredníctvom hosťovania, zobrazovania, označovania a sekvencovania;

ii)  organizáciu uloženého obsahu určuje poskytovateľ služby;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 1 – odsek 1 – písmeno a – bod iii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii)  základným účelom služby alebo jej oddeliteľnej časti je poskytovanie programov a videí vytvorených používateľmi širokej verejnosti s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať;

iii)  účelom služby alebo jej časti je poskytovanie programov a videí vytvorených používateľmi širokej verejnosti s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno d a (nové)

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  Vkladajú sa tieto písmená:

 

bb)  „služba prístupu“ je doplnková funkcia audiovizuálnej mediálnej služby, ktorá zlepšuje prístupnosť programov pre ľudí s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím. Súčasťou služby prístupu sú titulky pre nepočujúcich a sluchovo postihnutých, zvukový opis, nahovorené titulky alebo zvukové titulky a tlmočenie do posunkovej reči;

 

bc)  „titulky pre nepočujúcich a sluchovo postihnutých“ sú synchronizovaná vizuálna textová alternatíva rečových aj nerečových zvykových informácií potrebných na pochopenie mediálneho obsahu;

 

bd)  „audiokomentár“ je prídavná zvuková stopa, ktorá sa prelína s dialógom a popisuje významné aspekty vizuálneho obsahu programu, ktoré nemožno pochopiť len z hlavnej zvukovej stopy;

 

be)  „hovorené titulky“ alebo „zvukové titulky“ sú nahlas čítané titulky v štátnom jazyku, ak je zvukový prejav v inom jazyku;

 

bf)  „tlmočenie do znakovej reči“ je simultánny preklad rečových aj nerečových zvukových informácií potrebných na pochopenie programu, poskytovaný v národnej znakovej reči.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh súvisiaci z opätovným zavedením požiadaviek na prístupnosť.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 2 – odsek 3 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  ak poskytovateľ mediálnej služby má sídlo v jednom členskom štáte, ale redakčné rozhodnutia o audiovizuálnej mediálnej službe sa prijímajú v inom členskom štáte, považuje sa za poskytovateľa so sídlom v tom členskom štáte, kde pôsobí väčšina zamestnancov zapojených do výkonu činnosti audiovizuálnej mediálnej služby;

b)  ak poskytovateľ mediálnej služby má svoje sídlo v jednom členskom štáte, ale redakčné rozhodnutia o audiovizuálnej mediálnej službe sa prijímajú v inom členskom štáte, považuje sa za poskytovateľa usadeného v tom členskom štáte, kde pôsobí podstatná časť zamestnancov zapojených do výkonu činnosti audiovizuálnej mediálnej služby; ak podstatná časť zamestnancov zapojených do výkonu činnosti audiovizuálnej mediálnej služby pôsobí v oboch členských štátoch, poskytovateľ mediálnej služby sa považuje za usadeného v členskom štáte, kde sa prijíma väčšina redakčných rozhodnutí pri výkone činnosti audiovizuálnej mediálnej služby;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zjavne, závažne a hrubo porušuje článok 6 alebo 12 alebo oba;

a)  zjavne, závažne a hrubo porušuje články 6, 7 alebo 12;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 3 – odsek 3 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  počas 12 mesiacov pred oznámením uvedeným v písmene b) tohto odseku poskytovateľ mediálnej služby podľa názoru dotknutého členského štátu najmenej dva razy porušil odsek 2 písm. a), b) alebo c);

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 3 – odsek 3 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  poskytovateľ mediálnych služieb porušil odsek 2 písm. a), b) alebo c) najmenej raz od oznámenia uvedeného v písmene b) tohto odseku;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 3 – odsek 3 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)   oznamujúci členský štát dodržal právo na obhajobu dotknutého poskytovateľa mediálnych služieb, a najmä dal poskytovateľovi mediálnych služieb príležitosť vyjadriť názor na údajné porušenia a opatrenia, ktoré tento členský štát plánuje prijať. Tento názor, ako aj názor členského štátu s právomocou, musí náležite zohľadniť.

e)  oznamujúci členský štát dodržal právo na obhajobu dotknutého poskytovateľa mediálnych služieb, a najmä dal poskytovateľovi mediálnych služieb príležitosť vyjadriť názor na údajné porušenia a opatrenia, ktoré tento členský štát plánuje prijať, do 15 dní od oznámenia ustanoveného v písmene b). Tento názor, ako aj názor členského štátu s právomocou, musí náležite zohľadniť.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 3 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia do troch mesiacov po oznámení opatrení, ktoré prijal členský štát pri uplatňovaní odsekov 2 a 3, a po konzultácii so skupinou ERGA rozhodne o tom, či sú tieto opatrenia zlučiteľné s právom Únie. Uvedená lehota sa začína v deň nasledujúci po doručení úplného oznámenia. Oznámenie sa považuje za úplné, ak do troch mesiacov od jeho doručenia alebo od doručenia akýchkoľvek ďalších požadovaných informácií Komisia nepožiadala o žiadne ďalšie informácie.

4.  Komisia do dvoch mesiacov po oznámení opatrení, ktoré prijal členský štát pri uplatňovaní odsekov 2 a 3, a po konzultácii so skupinou ERGA rozhodne o tom, či sú tieto opatrenia zlučiteľné s právom Únie. Uvedená lehota sa začína v deň nasledujúci po doručení úplného oznámenia. Oznámenie sa považuje za úplné, ak do dvoch mesiacov od jeho doručenia alebo od doručenia akýchkoľvek ďalších požadovaných informácií Komisia nepožiadala o žiadne ďalšie informácie.

Ak Komisia považuje oznámenie za neúplné, požiada o všetky potrebné dodatočné informácie. Komisia informuje členský štát o prijatí odpovede na túto požiadavku.

Ak Komisia považuje oznámenie za neúplné, požiada o všetky potrebné dodatočné informácie, a to iba raz. Komisia informuje členský štát o prijatí odpovede na túto požiadavku.

Ak dotknutý členský štát neposkytne požadované informácie v lehote stanovenej Komisiou, alebo ak poskytne neúplné informácie, Komisia rozhodne, že opatrenia prijaté členským štátom v súlade s odsekom 2 sú nezlučiteľné s právom Únie. Ak Komisia rozhodne, že opatrenia sú nezlučiteľné s právom Únie, príslušný členský štát musí čo najskôr ukončiť vykonávanie príslušných opatrení.

Ak dotknutý členský štát neposkytne požadované informácie v lehote stanovenej Komisiou, alebo ak poskytne neúplné informácie, Komisia rozhodne, že opatrenia prijaté členským štátom v súlade s odsekom 2 sú nezlučiteľné s právom Únie. Ak Komisia rozhodne, že opatrenia sú nezlučiteľné s právom Únie, príslušný členský štát musí čo najskôr do dvoch týždňov od rozhodnutia Komisie ukončiť vykonávanie príslušných opatrení.'

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 3 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Členské štáty môžu v naliehavých prípadoch prijať výnimku z podmienok ustanovených v odseku 3 písm. b) a c). Ak ide o takýto prípad, opatrenia sa čo najskôr oznámia Komisii a členskému štátu, ktorého právomoc sa vzťahuje na poskytovateľa mediálnej služby, s uvedením dôvodov, prečo je podľa členského štátu prípad taký naliehavý, že je potrebné odchýlenie od podmienok.

6.  Členské štáty môžu, ak služba poskytovaná poskytovateľom mediálnych služieb závažne porušuje podmienky uvedené v odseku 2 písm. a), b) a c), a v naliehavých prípadoch prijať výnimku z podmienok ustanovených v odseku 3 písm. b) a c). Ak ide o takýto prípad, opatrenia sa čo najskôr oznámia Komisii a členskému štátu, ktorého právomoc sa vzťahuje na poskytovateľa mediálnej služby, s uvedením dôvodov, prečo je podľa členského štátu prípad taký naliehavý, že je potrebné odchýlenie od podmienok.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 3 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Bez toho, aby bola dotknutá možnosť členského štátu prikročiť k opatreniam uvedeným v odseku 6, Komisia preskúma v čo najkratšom možnom čase zlučiteľnosť oznámených opatrení s právom Únie. Ak Komisia dospeje k záveru, že opatrenia sú nezlučiteľné s právom Únie, požiada dotknutý členský štát, aby neprijal plánované opatrenia alebo urýchlene ukončil vykonávanie týchto opatrení.

7.  Bez toho, aby bola dotknutá možnosť členského štátu prikročiť k opatreniam uvedeným v odseku 6, Komisia preskúma v čo najkratšom možnom čase zlučiteľnosť oznámených opatrení s právom Únie. Ak Komisia dospeje k záveru, že opatrenia sú nezlučiteľné s právom Únie, požiada dotknutý členský štát, aby neprijal plánované opatrenia alebo urýchlene ukončil vykonávanie týchto opatrení, a to v čo najkratšom možnom čase.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 4 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty majú naďalej možnosť požadovať od poskytovateľov mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, aby dodržiavali podrobnejšie alebo prísnejšie pravidlá podľa článkov 5, 6, 6a, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19 až 26, 30 a 30a za predpokladu, že tieto pravidlá sú v súlade s právom Únie.

Členské štáty majú naďalej možnosť požadovať od poskytovateľov mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, aby dodržiavali podrobnejšie alebo prísnejšie pravidlá podľa článkov 5, 6, 6a, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19 až 26, 30 a 30a za predpokladu, že tieto pravidlá sú v súlade s právom Únie a neobsahujú diskriminačné ustanovenia týkajúce sa štátnej príslušnosti alebo miesta pobytu poskytovateľa služby.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 4 – odsek 4 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  Komisia po konzultácii so skupinou ERGA rozhodla, že opatrenia sú v súlade s právom Únie, a najmä, že úsudok členského štátu, ktorý prijíma tieto opatrenia podľa odsekov 2 a 3, je riadne opodstatnený.

c)  Komisia po konzultácii so skupinou ERGA do dvoch mesiacov rozhodla, že opatrenia sú v súlade s právom Únie, a najmä, že úsudok členského štátu, ktorý prijíma tieto opatrenia podľa odsekov 2 a 3, je riadne opodstatnený.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 4 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia prijme rozhodnutie do troch mesiacov po oznámení stanovenom v odseku 4 písm. a). Uvedená lehota sa začína v deň nasledujúci po doručení úplného oznámenia. Oznámenie sa považuje za úplné, ak do troch mesiacov od jeho doručenia alebo od doručenia akýchkoľvek ďalších požadovaných informácií Komisia nepožiadala o žiadne ďalšie informácie.

5.  Komisia prijme rozhodnutie do dvoch mesiacov po elektronickom a formálnom oznámení stanovenom v odseku 4 písm. a). Uvedená lehota sa začína v deň nasledujúci po doručení úplného oznámenia. Oznámenie sa považuje za úplné, ak do šiestich týždňov od jeho doručenia alebo od doručenia akýchkoľvek ďalších požadovaných informácií Komisia nepožiadala o žiadne ďalšie informácie.

Ak Komisia považuje oznámenie za neúplné, požiada o všetky potrebné dodatočné informácie. Komisia informuje členský štát o prijatí odpovede na túto požiadavku.

Ak Komisia považuje oznámenie za neúplné, požiada o všetky potrebné dodatočné informácie, a to iba raz. Komisia informuje členský štát o prijatí odpovede na túto požiadavku.

Ak dotknutý členský štát neposkytne požadované informácie v lehote stanovenej Komisiou, alebo ak poskytne neúplné informácie, Komisia rozhodne, že opatrenia prijaté členským štátom v súlade s odsekom 3 sú nezlučiteľné s právom Únie. Ak Komisia rozhodne, že opatrenia sú nezlučiteľné s právom Únie, príslušný členský štát nesmie prijať plánované opatrenia.

Ak dotknutý členský štát neposkytne požadované informácie v lehote stanovenej Komisiou, alebo ak poskytne neúplné informácie, Komisia do dvoch týždňov od uplynutia stanovenej lehoty alebo doručení neúplných informácií rozhodne, že opatrenia prijaté členským štátom v súlade s odsekom 3 sú nezlučiteľné s právom Únie. Ak Komisia rozhodne, že opatrenia sú nezlučiteľné s právom Únie, príslušný členský štát nesmie prijať plánované opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno d

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 4 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Členské štáty podporia koreguláciu a samoreguláciu prostredníctvom kódexov správania prijatých na vnútroštátnej úrovni v oblastiach, ktoré koordinuje táto smernica, v takom rozsahu, ako to umožňujú ich právne systémy. Tieto kódexy musia byť všeobecne prijateľné pre hlavné zainteresované strany v dotknutých členských štátoch. Kódexy správania musia svoje ciele formulovať zreteľne a jednoznačne. Poskytujú pravidelné, transparentné a nezávislé monitorovanie a hodnotenie dosahovania požadovaných cieľov. Poskytujú účinné presadzovanie, v prípade potreby aj príslušné účinné a primerané sankcie.

7.  Členské štáty podporia koregulačné a/alebo samoregulačné režimy, napríklad prostredníctvom kódexov správania prijatých na vnútroštátnej úrovni v oblastiach, ktoré koordinuje táto smernica, v takom rozsahu, ako to umožňujú ich právne systémy. Tieto kódexy musia byť všeobecne prijateľné pre hlavné zainteresované strany patriace do právomoci dotknutých členských štátov. Kódexy správania musia svoje ciele formulovať zreteľne a jednoznačne. Poskytujú pravidelné, transparentné a nezávislé monitorovanie a hodnotenie dosahovania požadovaných cieľov. Poskytujú účinné presadzovanie, v prípade potreby aj príslušné účinné a primerané sankcie v oblasti právomoci členského štátu.

Návrhy kódexov správania Únie uvedené v článkoch 6a ods. 3, 9 ods. 2 a 9 ods. 4 a zmeny alebo rozšírenia existujúcich kódexov správania Únie predkladajú Komisii signatári týchto kódov.

Návrhy kódexov správania Únie uvedené v článkoch 6a ods. 3, 9 ods. 2 a 9 ods. 4 a zmeny alebo rozšírenia existujúcich kódexov správania Únie predkladajú Komisii pre informáciu signatári týchto kódov.

Komisia môže požiadať skupinu ERGA o vydanie stanoviska k návrhom, zmenám alebo rozšíreniam týchto kódexov. Komisia môže podľa potreby tieto kódexy uverejniť.

Komisia môže požiadať skupinu ERGA o vydanie stanoviska k návrhom, zmenám alebo rozšíreniam týchto kódexov. Komisia podľa potreby tieto kódexy uverejňuje a môže o nich zvyšovať informovanosť.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno d a (nové)

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 4 – odsek 8 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

d a)  Dopĺňa sa tento nový odsek:

 

„8 a.  Táto smernica nemá vplyv na možnosť členských štátov ukladať povinnosti na zaistenie prístupu k obsahu všeobecného záujmu na základe vymedzených cieľov v oblasti všeobecného záujmu, ako sú pluralita médií, sloboda prejavu a kultúrna diverzita, a na zaistenie primeranej viditeľnosti tohto obsahu.“

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty primeranými prostriedkami zabezpečia, aby audiovizuálne mediálne služby poskytované poskytovateľmi mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, neobsahovali žiadne podnecovanie k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo členovi takejto skupiny vymedzenej na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

Členské štáty primeranými a použiteľnými prostriedkami zabezpečia, aby audiovizuálne mediálne služby poskytované poskytovateľmi mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, neobsahovali žiadne podnecovanie k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo členovi takejto skupiny vymedzenej na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 6a – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 a  Komisia nabáda členské štáty, aby rozvíjali mediálnu gramotnosť ako perspektívny nástroj rozvoja schopnosti detí pochopiť rozdiel medzi obsahom a komerčnými oznamami.

Odôvodnenie

Deti sledujú veľa obsahu, ktorý im pôvodne možno nebol určený. Zvyšovať mediálnu gramotnosť je dobrý a perspektívny nástroj, ako rozvíjať schopnosť detí pochopiť rozdiel medzi obsahom a komerčným oznamom.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 6 a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia a skupina ERGA podporia poskytovateľov mediálnych služieb, aby si vymieňali najlepšie postupy týkajúce sa koregulačných systémov v celej Únii. Komisia v prípade potreby uľahčí vypracovanie kódexov správania Únie.

3.  Komisia a skupina ERGA podporia poskytovateľov mediálnych služieb, aby si vymieňali najlepšie postupy týkajúce sa koregulačných systémov v celej Únii. Komisia sa spolu so skupinou ERGA nabádajú k tomu, aby vypracovali kódexy správania Únie.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Článok 7 sa vypúšťa.

(10)  Článok 7 sa nahrádza takto:

 

„Článok 7

 

1.  Členské štáty vypracujú opatrenia na zabezpečenie toho, aby služby poskytované poskytovateľmi mediálnych služieb, ktorí patria do ich právomoci, boli čoraz prístupnejšie ľuďom so zdravotným postihnutím. Tieto opatrenia sa vypracujú po porade s príslušnými zainteresovanými stranami vrátane poskytovateľov mediálnych služieb a organizácií osôb so zdravotným postihnutím.

 

2.  Komisia a skupina ERGA uľahčujú výmenu najlepších postupov medzi poskytovateľmi audiovizuálnych mediálnych služieb.

 

3.  Opatrenia uvedené v odseku 1 obsahujú požiadavku, aby poskytovatelia mediálnych služieb každoročne podávali členským štátom správu o podniknutých krokoch a dosiahnutom pokroku, pokiaľ ide o to, aby sa ich služby stali čoraz prístupnejšie osobám so zdravotným postihnutím. Členské štáty zabezpečia, aby sa tieto informácie sprístupnili verejnosti.

 

4.  Opatreniami uvedenými v odseku 1 sa nabádajú poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb, aby vypracovali a zverejnili akčné plány prístupnosti zamerané na to, aby sa ich služby stali čoraz prístupnejšie osobám so zdravotným postihnutím. Takéto akčné plány sa oznámia národným regulačným orgánom.

 

5.  Členské štáty zabezpečia, aby núdzové informácie vrátane informovania verejnosti a oznamov v prípade prírodnej katastrofy, sa verejnosti sprístupňovali prostredníctvom audiovizuálnych mediálnych služieb, v realizovateľných prípadoch sa poskytovali spôsobom prístupným osobám so zdravotným postihnutím vrátane titulkov pre nepočujúcich a sluchovo postihnutých, tlmočenia do znakovej reči a zvukových oznamov a zvukových popisov v súvislosti s akoukoľvek vizuálnou informáciou.

 

6.  Členské štáty zabezpečia, aby sa poskytovatelia audiovizuálnych služieb prostredníctvom získavania obsahu, tvorby programu a svojich redakčných politík zameriavali na poskytovanie prístupových služieb v rámci balíkov producentov obsahu.

 

7.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb zaistili väčšiu prístupnosť svojich internetových stránok, internetových aplikácií a mobilných služieb vrátane mobilných aplikácií, používaných na poskytovanie služby, jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj robustným spôsobom uľahčujúcim interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a pomocnými technológiami dostupnými na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno -a (nové)

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 9 – odsek 1 – písmeno c – bod ii

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  V odseku 1 písm. c) sa bod ii) nahrádza takto:

„ii)  obsahovať ani podporovať žiadnu diskrimináciu na základe pohlavia, rasového a etnického pôvodu, národnosti, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie;

„ii)  obsahovať ani podporovať žiadnu diskrimináciu na základe pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0013)

Odôvodnenie

V súlade s článkom 21 Charty základných práv EÚ.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno -a a (nové)

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 9 – odsek 1 – písmeno c – bod iv a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-aa)  Dopĺňa sa tento bod:

 

„iva)  byť určené pre maloletých;“

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno -a b (nové)

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 9 – odsek 1 – písmeno e

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-a b)  V odseku 1 sa písmeno e) nahrádza takto:

e)  audiovizuálne komerčné oznamy týkajúce sa alkoholických nápojov sa nesmú zameriavať špecificky na maloletých a nesmú podporovať nadmerné užívanie takýchto nápojov;

e)  audiovizuálne komerčné oznamy týkajúce sa alkoholických nápojov a nápojov s vysokým obsahom kofeínu sa nesmú zameriavať špecificky na maloletých a nesmú podporovať nadmerné užívanie takýchto nápojov;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=FR)

Odôvodnenie

Obmedzenie reklamy energetických nápojov.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno -a c (nové)

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 9 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-ac)  Dopĺňa sa toto písmeno:

 

„g a)  akékoľvek audiovizuálne komerčné oznamy, ktoré sprevádzajú programy so značným podielom detského publika alebo sa v nich uvádzajú, sú zakázané.“

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 9 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  odsek 2 sa nahrádza takto:

vypúšťa sa

„2.  Členské štáty a Komisia podporia vytvorenie samoregulačných a koregulačných kódexov správania týkajúcich sa neprimeraných audiovizuálnych komerčných oznamov, ktoré sprevádzajú alebo sú zahrnuté do programov so značným podielom detského publika, o potravinách a nápojoch obsahujúcich živiny a látky s výživovým alebo fyziologickým účinkom, ktorých nadmerný príjem v celkovej strave sa neodporúča, najmä tuky, transmastné kyseliny, soľ alebo sodík a cukry.

 

Tieto kódexy by mali slúžiť na účinné zníženie vystavenia maloletých audiovizuálnym komerčným oznamom o potravinách a nápojoch, ktoré majú vysoký obsah soli, cukru alebo tuku alebo ktoré inak nespĺňajú vnútroštátne alebo medzinárodné usmernenia v oblasti výživy. Tieto kódexy by mali stanovovať, aby audiovizuálne komerčné oznamy nezdôrazňovali pozitívne vlastnosti nutričných aspektov takýchto potravín a nápojov.

 

Komisia a skupina ERGA podporia výmenu osvedčených postupov pre samoregulačné a koregulačné systémy v celej Únii. Komisia v prípade potreby uľahčí vypracovanie kódexov správania Únie.“; ’

 

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 9 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty a Komisia podporia vytvorenie samoregulačných a koregulačných kódexov správania týkajúcich sa neprimeraných audiovizuálnych komerčných oznamov o alkoholických nápojoch. Tieto kódexy by mali slúžiť na účinné obmedzenie vystavenia maloletých audiovizuálnym komerčným oznamom o alkoholických nápojoch.

3.  Členské štáty a Komisia podporia vytvorenie samoregulačných a koregulačných kódexov správania týkajúcich sa neprimeraných audiovizuálnych komerčných oznamov o alkoholických nápojoch. Tieto kódexy, založené na najlepších postupoch v členských štátoch, by mali slúžiť na účinné obmedzenie vystavenia maloletých audiovizuálnym komerčným oznamom o alkoholických nápojoch.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 9 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia a skupina ERGA podporia výmenu osvedčených postupov pre samoregulačné a koregulačné systémy v celej Únii. Komisia v prípade potreby uľahčí vypracovanie kódexov správania Únie.

4.  Komisia a skupina ERGA podporia výmenu osvedčených postupov pre samoregulačné a koregulačné systémy v celej Únii. Komisia v prípade potreby a v súlade so zásadou subsidiarity a zásadou proporcionality zváži vypracovanie kódexov správania Únie na základe najlepších postupov členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 a (nový)

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 9 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11 a)   Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 9 a

 

Členským štátom zostáva slobodná možnosť prijať zhodné a nediskriminačné opatrenia zaisťujúce primeranú dôležitosť audiovizuálnych mediálnych služieb všeobecného záujmu. Tieto opatrenia musia byť primerané a musia spĺňať všeobecné ciele ako pluralitu médií, slobodu prejavu a kultúrnu diverzitu, jasne vymedzené členskými štátmi v súlade s právom EÚ.

 

Tieto opatrenia sa ukladajú len tam, kde sú potrebné na dosiahnutie cieľov všeobecného záujmu jasne vymedzených členskými štátmi v súlade s právom EÚ. V tejto súvislosti členské štáty najmä preskúmajú potrebu regulačného zásahu s ohľadom na výsledky pôsobenia trhových síl. Ak sa členské štáty rozhodnú zaviesť pravidlá vyhľadateľnosti, podnikom ukladajú len primerané povinnosti vychádzajúce z legitímnych verejnopolitických záujmov.“

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 b (nový)

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 9 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11b)  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 9 b

 

Členské štáty zabezpečia, aby sa programy a služby poskytovateľov mediálnych služieb nemohli bez ich súhlasnú meniť, napríklad prostredníctvom komerčných prekrývajúcich oznamov.“

Odôvodnenie

Tretie strany by nemali mať možnosť meniť programy a služby bez súhlasu poskytovateľa mediálnej služby.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 10 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  nesmú priamo podnecovať k nákupu alebo prenájmu produktov alebo služieb;

b)  nesmú podnecovať k nákupu alebo prenájmu produktov alebo služieb;

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 11 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Umiestňovanie produktov je prípustné vo všetkých audiovizuálnych mediálnych službách okrem spravodajských a publicistických programov, programov o spotrebiteľských záležitostiach, náboženských programov a programov s významným podielom detského publika.

2.  Umiestňovanie produktov je prípustné vo všetkých audiovizuálnych mediálnych službách okrem spravodajských a publicistických programov, programov o spotrebiteľských záležitostiach, náboženských programov a programov pre deti.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 11 – odsek 3 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)   nesmú priamo podnecovať k nákupu alebo prenájmu produktov alebo služieb;

b)   nesmú podnecovať k nákupu alebo prenájmu produktov alebo služieb;

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 14

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 12 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú vhodné opatrenia, aby programy, ktoré by mohli narušiť telesný, duševný alebo morálny vývin maloletých, poskytované poskytovateľmi audiovizuálnych mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje právomoc týchto členských štátov, boli sprístupnené iba tak, že ich maloletí nebudú môcť za bežných okolností počuť ani sledovať. Takéto opatrenia môžu zahŕňať výber času vysielania, nástroje na overenie veku alebo iné technické opatrenia. Musia byť úmerné potenciálnemu škodlivému účinku programu.

Členské štáty prijmú vhodné opatrenia, aby programy, ktoré by mohli narušiť telesný, duševný alebo morálny vývin maloletých, poskytované poskytovateľmi audiovizuálnych mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje právomoc týchto členských štátov, napríklad reklamy na alkoholické nápoje alebo hazardné hry, boli sprístupnené iba tak, že ich maloletí nebudú môcť za bežných okolností počuť ani sledovať. Takéto opatrenia môžu zahŕňať výber času vysielania, nástroje na overenie veku alebo iné technické opatrenia. Musia byť úmerné potenciálnemu škodlivému účinku programu.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 14

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 12 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Najškodlivejší obsah, ako napríklad bezdôvodné násilie a pornografia, musí podliehať najprísnejším opatreniam, ako je kódovanie a účinné rodičovské kontroly.

Najškodlivejší obsah, ako napríklad bezdôvodné násilie a pornografia, musí podliehať najprísnejším opatreniam, ako je kódovanie a účinné rodičovské kontroly spolu s opatreniami uvedenými v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 13 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, zabezpečili aspoň 20-percentný podiel európskych diel vo svojom katalógu a viditeľnosť týchto diel.

1.  Členské štáty v realizovateľných prípadoch a vhodnými prostriedkami zabezpečia, aby poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, zabezpečili aspoň 20-percentný podiel európskych diel vo svojom katalógu. Všetky finančné príspevky sú v súlade s právom Únie, najmä s pravidlami štátnej pomoci, a nemajú negatívny vplyv na spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 13 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty môžu vyžadovať, aby poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, finančne prispievali na tvorbu európskych diel, a to aj prostredníctvom priamych investícií do obsahu a príspevkov do národných fondov. Členské štáty môžu takéto finančné príspevky vyžadovať od poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, ktorí sa zameriavajú na divákov na ich území, ale majú sídlo v iných členských štátoch. V takomto prípade sa finančný príspevok zakladá len na príjmoch získaných v členských štátoch, na ktoré sa poskytovatelia zameriavajú. Ak preto členský štát, v ktorom má poskytovateľ sídlo, uloží finančný príspevok, musí vziať do úvahy aj všetky finančné príspevky uložené v členských štátoch, na ktoré sa poskytovateľ zameriava. Všetky finančné príspevky sú v súlade s právom Únie, najmä s pravidlami štátnej pomoci.

2.  Členské štáty môžu vyžadovať, aby poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, na ktorých sa podľa sídla vzťahuje ich právomoc, finančne prispievali na tvorbu európskych diel, a to aj prostredníctvom priamych investícií do obsahu a príspevkov do národných fondov.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 13 – odsek 4a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Komisia zabezpečí primerané a geograficky diverzifikované financovanie v podprograme Media v rámci programu Kreatívna Európa na podporu cezhraničného pohybu kreatívneho obsahu vrátane zlepšenia digitálneho šírenia európskych audiovizuálnych diel a rozvoja inovatívnych modelov financovania kreatívneho obsahu.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 15 a (nový)

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 14 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  V článku 14 sa odsek 1 nahrádza takto:

‘1.  Každý členský štát môže prijať opatrenia v súlade s právom Únie, aby zabezpečil, že vysielatelia, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, nebudú exkluzívne vysielať udalosti, ktoré tento členský štát považuje za udalosti veľkého významu pre spoločnosť, takým spôsobom, že pripravia podstatnú časť verejnosti v tomto členskom štáte o možnosť takéto udalosti sledovať prostredníctvom priameho prenosu alebo prostredníctvom záznamu vo voľne dostupnej televízii. V takom prípade dotknutý členský štát vypracuje zoznam stanovených vnútroštátnych alebo vonkajších udalostí, ktoré považuje za udalosti veľkého významu pre spoločnosť. Vypracuje ho zrozumiteľným a prehľadným spôsobom v dostatočnom časovom predstihu. Zároveň dotknutý členský štát určí, či by tieto udalosti mali byť dostupné prostredníctvom úplného alebo čiastočného priameho prenosu, alebo ak je to nevyhnutné alebo z objektívnych dôvodov v záujme verejnosti vhodné, vysielaním úplného alebo čiastočného záznamu.“

„1.  Každý členský štát môže prijať opatrenia v súlade s právom Únie, aby zabezpečil, že vysielatelia, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, nebudú exkluzívne vysielať udalosti, ktoré tento členský štát považuje za udalosti veľkého významu pre spoločnosť, takým spôsobom, že pripravia podstatnú časť verejnosti v tomto členskom štáte o možnosť takéto udalosti sledovať prostredníctvom priameho prenosu alebo prostredníctvom záznamu vo voľne dostupnej televízii. Členské štáty taktiež vyžadujú, aby vysielatelia, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, vysielali tieto udalosti veľkého významu pre spoločnosť spôsobom prístupným pre osoby s funkčným obmedzením vrátane osôb so zdravotným postihnutím. V takom prípade dotknutý členský štát vypracuje zoznam stanovených vnútroštátnych alebo vonkajších udalostí, ktoré považuje za udalosti veľkého významu pre spoločnosť. Vypracuje ho zrozumiteľným a prehľadným spôsobom v dostatočnom časovom predstihu. Zároveň dotknutý členský štát určí, či by tieto udalosti mali byť dostupné prostredníctvom úplného alebo čiastočného priameho prenosu, alebo ak je to nevyhnutné alebo z objektívnych dôvodov v záujme verejnosti vhodné, vysielaním úplného alebo čiastočného záznamu.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=FR)

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh spojený s opätovným zavedením požiadaviek prístupnosti v článku 7.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 16

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 20 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vysielanie filmov vyrobených pre televíziu (okrem viacdielnych sérií, seriálov a dokumentárnych programov), kinematografických diel a spravodajských programov možno prerušovať televíznou reklamou a/alebo telenákupom jedenkrát za každé plánované obdobie, ktoré nesmie byť kratšie než 20 minút.

Vysielanie filmov vyrobených pre televíziu (okrem viacdielnych sérií, seriálov a dokumentárnych programov), kinematografických diel a spravodajských programov možno prerušovať televíznou reklamou a/alebo telenákupom jedenkrát za každé plánované obdobie, ktoré nesmie byť kratšie než 30 minút. Počas bohoslužieb alebo programov pred deti nie je možné zaraďovať do vysielania televíznu reklamu ani telenákup.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 16 a (nový)

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 22

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  Článok 22 sa mení takto:

„Televízna reklama a televízna ponuka alkoholických nápojov musí spĺňať tieto podmienky:

„Televízna reklama a televízna ponuka alkoholických nápojov a nápojov s vysokým obsahom kofeínu musí spĺňať tieto podmienky:

a)  nesmie byť adresovaná osobitne maloletým osobám alebo najmä nesmie zobrazovať maloleté osoby konzumujúce takéto nápoje;

a)  nesmie byť adresovaná osobitne maloletým osobám alebo najmä nesmie zobrazovať maloleté osoby konzumujúce takéto nápoje;

b)  nesmie dávať do súvislosti konzumovanie alkoholických nápojov so zvýšeným fyzickým výkonom alebo riadením vozidla;

b)  nesmie dávať do súvislosti konzumovanie alkoholických nápojov alebo nápojov s vysokým obsahom kofeínu so zvýšeným fyzickým výkonom alebo riadením vozidla;

c)  nesmie vytvárať dojem, že konzumovanie alkoholu prispieva k sociálnemu alebo sexuálnemu úspechu;

c)  nesmie vytvárať dojem, že konzumovanie alkoholu alebo nápojov s vysokým obsahom kofeínu prispieva k sociálnemu alebo sexuálnemu úspechu;

d)  nesmie tvrdiť, že alkohol má liečebné vlastnosti alebo že je povzbudzujúcim prostriedkom, utišujúcim prostriedkom alebo prostriedkom na riešenie osobných konfliktov;

d)  nesmie tvrdiť, že alkohol alebo vysoký obsah kofeínu má liečebné vlastnosti alebo že je povzbudzujúcim prostriedkom, utišujúcim prostriedkom alebo prostriedkom na riešenie osobných konfliktov;

e)  nesmie podporovať nestriedmu konzumáciu alkoholu alebo nesmie zobrazovať abstinenciu alebo striedmosť ako nedostatok;

e)  nesmie podporovať nestriedmu konzumáciu alkoholu alebo nápojov s vysokým obsahom kofeínu alebo nesmie zobrazovať abstinenciu alebo striedmosť ako nedostatok;

f)  nesmie klásť dôraz na vysoký obsah alkoholu ako kladnú vlastnosť nápojov.

f)  nesmie klásť dôraz na vysoký obsah alkoholu alebo vysoký obsah kofeínu ako kladnú vlastnosť nápojov.

Odôvodnenie

Obmedzenie reklamy energetických nápojov.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 17

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 23 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Denný podiel televíznych reklamných spotov a telenákupných spotov medzi 7.00 hod. a 23.00 hod. neprekročí 20 %.

1.  Denný podiel televíznych reklamných spotov a telenákupných spotov v rámci príslušnej hodiny neprekročí 20 %.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 17

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 23 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Odsek 1 sa neuplatňuje na:

vypúšťa sa

a)   oznamy, ktoré vysielateľ vykonal v súvislosti s vlastnými programami a pomocnými produktmi, ktoré sú priamo odvodené z týchto programov, alebo s programami iných subjektov patriacich k tej istej mediálnej skupine;

 

b)   sponzorské odkazy;

 

c)   umiestňovanie produktov.

 

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Kapitola VIII sa vypúšťa.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zámerom tohto pozmeňujúceho návrhu je obnoviť článok 27 smernice 2010/13/EÚ, ktorý obsahuje významné opatrenia v oblasti ochrany maloletých v televíznom vysielaní.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 19

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 28a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby boli dotknuté články 14 a 15 smernice 2000/31/ES, členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí prijali primerané opatrenia na:

1.  Bez toho, aby boli dotknuté články 14 a 15 smernice 2000/31/ES, členské štáty podporujú a zabezpečia, aby poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí prijali primerané opatrenia na:

a)  ochranu maloletých pred obsahom, ktorý by mohol narušiť ich telesný, duševný alebo morálny vývoj;

a)   ochranu všetkých maloletých pred obsahom, ktorý by mohol narušiť ich telesný a duševný vývoj;

b)  ochranu všetkých obyvateľov pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo členovi takejto skupiny vymedzenej podľa rodovej príslušnosti, rasy, farby pleti, náboženského vyznania, rodového pôvodu či národného alebo etnického pôvodu.

b)  ochranu všetkých obyvateľov pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo členovi takejto skupiny vymedzenej podľa rodovej príslušnosti, rasy, farby pleti, náboženského vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia, rodového pôvodu či národného alebo etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, veku alebo sexuálnej orientácie.

 

ba)  obmedzenie vystavenia detí reklame na nezdravé potraviny a nápoje na platformách na zdieľanie videí;

2.  To, čo predstavuje primerané opatrenie na účely odseku 1, sa určí so zreteľom na povahu predmetného obsahu, poškodenie, ktoré môže spôsobiť, vlastnosti kategórie osôb, ktoré majú byť chránené, ako aj práva a dotknuté oprávnené záujmy vrátane záujmov poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí a používateľov, ktorí vytvorili a/alebo nahrali obsah, ako aj so zreteľom na verejný záujem.

 

Uvedené opatrenia zahŕňajú v závislosti od konkrétneho prípadu:

2.  Opatrenia môžu v závislosti od konkrétneho prípadu zahŕňať:

a)   definovanie a uplatňovanie pojmov podnecovania k násiliu alebo nenávisti, ako je uvedené v odseku 1 písm. b), a obsahu, ktorý môže narušiť telesný, duševný alebo morálny vývin maloletých, v súlade s článkami 6 a 12, v podmienkach poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí;

a)   určenie práv a povinností používateľov a definovanie pojmov podnecovania k násiliu alebo nenávisti, ako je uvedené v odseku 1 písm. b), a obsahu, ktorý môže narušiť telesný a duševný vývin maloletých, v súlade s článkami 6 a 12 a s usmerneniami vydanými členskými štátmi uvedenými v odseku 4, a to v podmienkach poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí;

b)   zriadenie a prevádzkovanie mechanizmov, vďaka ktorým budú používatelia platforiem na zdieľanie videí môcť dotknutým poskytovateľom platforiem na zdieľanie videí nahlasovať alebo označovať obsah uvedený v odseku 1, ktorý je uložený na tejto platforme;

b)   zriadenie a prevádzkovanie užívateľsky ústretových mechanizmov, vďaka ktorým budú používatelia platforiem na zdieľanie videí môcť dotknutým poskytovateľom platforiem na zdieľanie videí nahlasovať alebo označovať obsah uvedený v odseku 1, ktorý je uložený na tejto platforme;

c)   zriadenie a prevádzkovanie systémov na overenie veku pre používateľov platforiem na zdieľanie videí v prípade obsahu, ktorý môže narušiť telesný, duševný alebo morálny vývin maloletých;

c)   zriadenie a prevádzkovanie systémov na overenie veku alebo iných technických opatrení pre používateľov platforiem na zdieľanie videí v prípade známeho obsahu, ktorý môže narušiť telesný a duševný vývin maloletých;

d)   zriadenie a prevádzkovanie systémov umožňujúcich používateľom platforiem na zdieľanie videí hodnotiť obsah uvedený v odseku 1;

d)   zriadenie a prevádzkovanie systémov umožňujúcich používateľom platforiem na zdieľanie videí hodnotiť obsah uvedený v odseku 1;

e)   poskytovanie systémov rodičovskej kontroly v prípade obsahu, ktorý môže narušiť telesný, duševný alebo morálny vývin maloletých;

e)   poskytovanie systémov rodičovskej kontroly v prípade obsahu, ktorý môže narušiť telesný a duševný vývin maloletých;

f)   zriadenie a prevádzkovanie systémov, prostredníctvom ktorých poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí vysvetľujú používateľom, na aký účel slúži nahlasovanie a označovanie uvedené v bode b).

f)   zriadenie a prevádzkovanie transparentných, ľahko použiteľných a účinných systémov a postupov, prostredníctvom ktorých poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí rozoberajú a riešia otázky, ktoré vzniesli používatelia platforiem na zdieľanie videí, a oznamujú v závislosti od konkrétneho prípadu, na aký účel slúži vykonávanie opatrení uvedených v bodoch a) až f).

 

Členské štáty nabádajú platformy na zdieľanie videí, aby na základe získaných poznatkov alebo povedomia o nezákonnom obsahu urýchlene konali a odstránili a znemožnili prístup k uvedenému obsahu, a to v súlade so smernicou 2000/31/ES.

 

2a.  To, čo predstavuje primerané opatrenie na účely odseku 1, sa určí so zreteľom na povahu predmetného obsahu, poškodenie, ktoré môže spôsobiť, vlastnosti kategórie osôb, ktoré majú byť chránené, ako aj na práva a dotknuté oprávnené záujmy vrátane záujmov poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí a používateľov, ktorí vytvorili a/alebo nahrali obsah, ako aj vzhľadom na verejný záujem a ochranu slobody prejavu a práva na informácie.

3.  Na účely vykonávania opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2 členské štáty podporia koreguláciu podľa článku 4 ods. 7.

3.  Na účely vykonávania opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2 členské štáty podporia koreguláciu podľa článku 4 ods. 7.

4.  Členské štáty zavedú potrebné mechanizmy na posúdenie vhodnosti opatrení uvedených v odsekoch 2 a 3 prijatých poskytovateľmi platformy na zdieľanie videí. Členské štáty zveria túto úlohu orgánom určeným v súlade s článkom 30.

4.  Členské štáty zavedú potrebné mechanizmy na posúdenie transparentnosti, nevyhnutnosti, účinnosti a vhodnosti opatrení uvedených v odsekoch 2 a 3 prijatých poskytovateľmi platformy na zdieľanie videí a na podávanie o tom správ. Členské štáty zveria túto úlohu orgánom určeným v súlade s článkom 30. Členské štáty vydávajú potrebné usmernenia, ktorými sa zabezpečí, aby prijaté opatrenia dodržiavali slobodu prejavu a potrebu informovať používateľov. Takéto usmernenia by sa mohli vypracúvať v spolupráci s Komisiou a skupinou ERGA.

5.  Členské štáty nepoužijú voči poskytovateľom platforiem na zdieľanie videí opatrenia, ktoré sú prísnejšie než opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2. Členským štátom to nebráni ukladať prísnejšie opatrenia voči nezákonnému obsahu. V závislosti od konkrétneho prípadu sú pri prijímaní takýchto opatrení povinné dodržiavať podmienky stanovené uplatniteľným právom Únie, napríklad tie, ktoré sú stanovené v článkoch 14 a 15 smernice 2000/31/ES alebo v článku 25 smernice 2011/93/EÚ.

5.  Členské štáty nepoužijú voči poskytovateľom platforiem na zdieľanie videí opatrenia, ktoré sú prísnejšie než opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2. Členským štátom to nebráni ukladať prísnejšie opatrenia voči nezákonnému obsahu. V závislosti od konkrétneho prípadu sú pri prijímaní takýchto opatrení povinné dodržiavať podmienky stanovené uplatniteľným právom Únie, napríklad tie, ktoré sú stanovené v článkoch 14 a 15 smernice 2000/31/ES alebo v článku 25 smernice 2011/93/EÚ.

6.  Členské štáty zabezpečia, aby existovali mechanizmy podávania sťažností a nápravy na urovnávanie sporov medzi používateľmi a poskytovateľmi platforiem na zdieľanie videí týkajúcich sa uplatňovania primeraných opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2.

 

7.  Komisia a skupina ERGA podporia poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí, aby si vymieňali najlepšie postupy týkajúce sa koregulačných systémov v celej Únii. Komisia v prípade potreby uľahčí vypracovanie kódexov správania Únie.

7.   Komisia a skupina ERGA podporia poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí, aby si vymieňali najlepšie postupy týkajúce sa koregulačných systémov v celej Únii. Komisia v prípade potreby uľahčí vypracovanie kódexov správania Únie.

8.  Poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí, prípadne organizácie zastupujúce týchto poskytovateľov v tejto súvislosti predložia Komisii návrh kódexov správania Únie a zmien existujúcich kódexov správania Únie. Komisia môže požiadať skupinu ERGA o vydanie stanoviska k návrhom, zmenám alebo rozšíreniam týchto kódexov správania. Komisia môže tieto kódexy správania zverejniť, pričom im vyčlení taký priestor, aký uzná za vhodný.

8.  Poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí, prípadne organizácie zastupujúce týchto poskytovateľov v tejto súvislosti predložia Komisii návrh kódexov správania Únie a zmien existujúcich kódexov správania Únie v súlade s usmerneniami uvedenými v odseku 4. Komisia môže požiadať skupinu ERGA o vydanie stanoviska k návrhom, zmenám alebo rozšíreniam týchto kódexov správania. Komisia tieto kódexy správania náležite zverejní v rámci presadzovania najlepších postupov.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 19

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 28 b – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby sa poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí, ktorí nemajú sídlo na ich území, ale ktorých materská spoločnosť alebo dcérska spoločnosť má sídlo na ich území alebo ktorí sú súčasťou skupiny a iný subjekt tejto skupiny má sídlo na ich území, považovali za usadených na ich území na účely článku 3 ods. 1 smernice 2000/31/EHS.

Členské štáty zabezpečia, aby sa poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí,

 

a)   ktorí nemajú sídlo na ich území, ale ktorých materská spoločnosť alebo dcérska spoločnosť má sídlo na ich území alebo ktorí sú súčasťou skupiny a iný subjekt tejto skupiny má sídlo na ich území,

 

b)   ktorí majú sídlo v inom členskom štáte, ale cieľové publikum na ich území, považovali za usadených na ich území na účely článku 3 ods. 1 smernice 2000/31/EHS.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 19

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 28 b – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely uplatňovania druhého pododseku, ak existujú viaceré dcérske spoločnosti, z ktorých každá má sídlo v inom členskom štáte, alebo ak existuje niekoľko ďalších subjektov skupiny, z ktorých každý má sídlo v inom členskom štáte, dotknuté členské štáty zabezpečia, aby poskytovateľ určil, v ktorom z týchto členských štátov sa považuje za usadeného.

Na účely uplatňovania druhého pododseku, ak existujú viaceré dcérske spoločnosti, z ktorých každá má sídlo v inom členskom štáte, alebo ak existuje niekoľko ďalších subjektov skupiny, z ktorých každý má sídlo v inom členskom štáte, považujú sa za usadené v členskom štáte, v ktorom pôsobí väčšina pracovníkov.

Odôvodnenie

Dať platformám na zdieľanie videí schopnosť vybrať si členský štát, ktorý sa podľa tejto smernice považuje za ich sídlo, by bolo neprimerané, keďže by to umožňovalo zámerný výber jurisdikcie (tzv. forum shopping). Umiestnenie väčšiny pracovníkov je jednoznačné a spoľahlivé kritérium na určenie toho, kde má platforma v EÚ sídlo.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 19

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 28 b – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty oznámia Komisii zoznam poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí so sídlom na ich území a kritériá stanovené v článku 3 ods. 1 smernice 2000/31/ES a v bode 1, na ktorých je založená ich právomoc. Zoznam musia pravidelne aktualizovať. Komisia zabezpečí, aby k týmto informáciám mali prístup príslušné nezávislé regulačné orgány.

2.  Členské štáty oznámia Komisii zoznam poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí so sídlom na ich území alebo považovaných za subjekty so sídlom na ich území a kritériá stanovené v článku 3 ods. 1 a v odseku 1, na ktorých je založená ich právomoc. Zoznam musia pravidelne aktualizovať. Komisia zabezpečí, aby k týmto informáciám mali prístup príslušné nezávislé regulačné orgány.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 19

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 28 b – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ak pri uplatňovaní odseku 1 dotknuté členské štáty nedospejú k dohode o tom, ktorý členský štát má právomoc, predložia záležitosť bez zbytočného odkladu Komisii. Komisia môže požiadať skupinu ERGA, aby do 15 pracovných dní od doručenia žiadosti poskytla stanovisko k tejto záležitosti.

Odôvodnenie

Keďže cieľové publikum platforiem na zdieľanie videí je zvyčajne v celej EÚ, mohol by nastať nesúlad medzi členskými štátmi pri určovaní členského štátu príslušného na účely tejto smernice. Preto by Komisia mala mať možnosť konať a určiť členský štát s právomocou, rovnako ako v prípade ostatných audiovizuálnych mediálnych služieb podľa článku 3.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 21

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 30 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány mali primerané právomoci na presadzovanie práva, vďaka ktorým si môžu účinne plniť funkcie.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány mali primerané právomoci a prostriedky na presadzovanie práva, vďaka ktorým si môžu účinne plniť funkcie.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 21

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 30 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány vymenovali jednotné a verejne dostupné kontaktné miesto na poskytovanie informácií a podávanie sťažností týkajúcich sa problémov prístupnosti, ako sa uvádza v článku 7.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 21

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 30 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Členské štáty zabezpečia, aby nezávislé národné regulačné orgány mali samostatné ročné rozpočty. Tieto rozpočty sa musia zverejňovať. Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány mali dostatok finančných a ľudských zdrojov na vykonávanie úloh, ktorými sú poverené, a aby sa aktívne zapájali a prispievali do skupiny ERGA.

6.  Členské štáty zabezpečia, aby nezávislé národné regulačné orgány mali samostatné ročné rozpočty. Tieto rozpočty sa musia zverejňovať. Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány mali dostatočné finančných a ľudských zdrojov na vykonávanie úloh, ktorými sú poverené, a aby sa aktívne zapájali a prispievali do skupiny ERGA.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 22

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 30a – odsek 3 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  spolupracuje a poskytuje svojim členom informácie potrebné na uplatňovanie tejto smernice, najmä pokiaľ ide o jej články 3 a 4;

d)  spolupracuje a poskytuje svojim členom informácie potrebné na uplatňovanie tejto smernice, najmä pokiaľ ide o jej články 3, 4 a 7;

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 22

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 30a – odsek 3 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  na žiadosť Komisie vydáva stanoviská o otázkach uvedených v článku 2 ods. 5 písm. b), článku 6a ods. 3, článku 9 ods. 2, článku 9 ods. 4 a o každej záležitosti týkajúcej sa audiovizuálnych mediálnych služieb, najmä v oblasti ochrany maloletých a podnecovania k nenávisti.“

e)  na žiadosť Komisie vydáva stanoviská o otázkach uvedených v článku 2 ods. 5 písm. b), článku 6a ods. 3, článku 9 ods. 2, článku 9 ods. 4 a o každej záležitosti týkajúcej sa audiovizuálnych mediálnych služieb, najmä v oblasti ochrany maloletých, podnecovania k nenávisti, plurality médií a ochrany slobody prejavu a práva na informácie.“

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Koordinácia niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu

Referenčné čísla

COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

9.6.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

9.6.2016

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Emma McClarkin

17.6.2016

Prerokovanie vo výbore

10.10.2016

9.11.2016

28.11.2016

 

Dátum prijatia

5.12.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

3

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jussi Halla-aho, Anna Hedh, Kaja Kallas, Emma McClarkin, Roberta Metsola, Julia Reda

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrejs Mamikins, Andrey Novakov, Tonino Picula, Traian Ungureanu

(1)

„audiovizuálne mediálne služby a súvisiace zariadenia s vyspelou počítačovou kapacitou určené pre spotrebiteľov“, návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb, COM(2015) 615 final, 2015/0278(COD).


STANOVISKO Výboru pre právne veci (16.1.2017)

pre Výbor pre kultúru a vzdelávanie

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Daniel Buda

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu, je zmodernizovať audiovizuálne mediálne prostredie a prispôsobiť ho zmenám na trhu, v spotrebe a technológiách. Vzhľadom na čoraz väčšie zbližovanie medzi televíziou a službami distribuovanými prostredníctvom internetu a novými vznikajúcimi obchodnými modelmi, akými sú video na požiadanie a obsah vytvorený používateľmi, je nevyhnutné prehodnotiť rozsah pôsobnosti smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ako aj povahu pravidiel, ktoré sa vzťahujú na všetkých účastníkov trhu vrátane pravidiel o ochrane maloletých a reklame.

Samotný návrh je súčasťou stratégie pre jednotný digitálny trh, ktorá bola prijatá 6. mája 2016, a vychádza zo zistení hodnotenia REFIT, ktoré sa uvádza v pracovnom programe Komisie na rok 2015. Týmto aktualizovaným právnym rámcom sa zaistí rovnováha medzi konkurencieschopnosťou a ochranou spotrebiteľa, uľahčí prístup k online obsahovým službám a zaručí primeraná a jednotná úroveň ochrany najmä maloletých a občanov pred škodlivým obsahom a nenávistnými prejavmi na internete.

Najdôležitejšie ciele návrhu sa konkrétne zameriavajú na tri hlavné problematiky: a) ochrana maloletých a spotrebiteľov na platformách na zdieľanie videí, b) presadzovanie rovnakých podmienok pre tradičných vysielateľov, poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a platforiem na zdieľanie videí a zjednodušenie celého legislatívneho rámca poskytnutím jasnejších a pružnejších pravidiel pre komerčné komunikácie.

Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách sa v súčasnosti vzťahuje na vysielateľov a niektoré služby videa na požiadanie a od členských štátov sa vyžaduje, aby stanovili minimálne pravidlá regulácie audiovizuálnych mediálnych služieb v konkrétnych koordinovaných oblastiach. Týmto sa na účely regulácie mediálnych služieb v rámci jej rozsahu pôsobnosti stanovuje zásada krajiny pôvodu, ako aj určité výnimky, aby sa predišlo zneužívaniu. Za novým návrhom je snaha zaradiť platformy na zdieľanie videí do rozsahu pôsobnosti tejto smernice a nariadiť nové povinnosti týkajúce sa služieb na požiadanie.

Návrh umožňuje zosúladiť normy ochrany maloletých pred programami vysielanými v televízii alebo prostredníctvom služieb na požiadanie, ktoré by mohli narušiť ich telesný, duševný alebo morálny vývin. V návrhu sa tiež zavádzajú množstvové kvóty s cieľom zabezpečiť, aby služby na požiadanie podporovali tvorbu EÚ, ako aj možnosť, aby členské štáty ukladali finančnú povinnosť službám na požiadanie patriacim do ich právomoci a za určitých okolností aj službám so sídlom v inom členskom štáte, ak sú určené pre ich vnútroštátnych divákov, čím sa vytvárajú rovnocennejšie podmienky. Všetkým audiovizuálnym mediálnym službám vrátane televízneho vysielania tiež poskytuje väčšiu pružnosť, pokiaľ ide o umiestňovanie produktov a sponzorstvo, čím sa dosahuje rovnováha medzi konkurencieschopnosťou a ochranou spotrebiteľa. Napokon sa navrhuje zaradiť do regulačného rozsahu pôsobnosti smernice aj služby platforiem na zdieľanie videí, ktoré nemajú redakčnú zodpovednosť za obsah, ktorý ukladajú, ale ktoré tento obsah organizujú, čím sa zavádzajú pravidlá ochrany maloletých pred škodlivým obsahom a všetkých občanov pred nenávistnými prejavmi.

Spravodajca zastáva názor, že tento návrh by sa mal tiež zamerať na zabezpečenie účinného presadzovania práv duševného vlastníctva. Dôležitým cieľom v tejto súvislosti je produkcia a podpora európskych diel, pričom kultúrna rozmanitosť v Európe by sa mohla zachovať tým, že sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany autorských práv, zaručí sa spravodlivé odmeňovanie autorov a držiteľov práv a podporia sa investície do kultúrnych a tvorivých odvetví. V tomto smere sú z hľadiska úspechu audiovizuálneho odvetvia a jeho finančnej udržateľnosti dôležitými prvkami zásada teritoriality, ako aj hodnota vytvorená na základe výlučných práv, pričom treba zohľadniť rysy a osobitné záujmy malých a stredne veľkých členských štátov a ich kultúrne pozadie a rozmanitosť.

Spravodajca sa domnieva, že novými pravidlami, ktoré zavádza tento pozmeňujúci návrh, by sa mal tiež zaručiť súlad s právom Únie a okrem iného aj dodržiavanie základných práv európskych občanov, zásady proporcionality a zásady transparentnosti.

Navyše v súvislosti s opatreniami proti škodlivému obsahu a nenávistným prejavom sa musí zohľadniť skutočnosť, že sloboda prejavu a vyjadrovania je základným právom, ktoré by sa nemalo využívať ako zámienka na zatajovanie týchto praktík.

V súvislosti s rozšírením regulačného rozsahu pôsobnosti smernice 2010/13/EÚ spravodajca zdôrazňuje, že je dôležité a potrebné zosúladiť lineárne a nelineárne audiovizuálne mediálne služby. Práva a povinnosti poskytovateľov tradičných služieb treba zosúladiť s právami a povinnosťami nových mediálnych subjektov a tento aspekt by sa mal v plnej miere začleniť do procesu preskúmania smernice o audiovizuálnych mediálnych službách.

Spravodajca na záver víta návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu, a predkladá tieto pozmeňujúce návrhy s cieľom posilniť úlohu odvetvia audiovizuálnych médií vo všetkých oblastiach – hospodárskej, sociálnej a kultúrnej:

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Posledná podstatná zmena smernice Rady 89/552/EHS27, neskôr kodifikovaná smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ28, sa uskutočnila v roku 2007 prijatím smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES29. Odvtedy sa trh audiovizuálnych mediálnych služieb výrazne a závratným tempom zmenil. Technický vývoj umožňuje vznik nových druhov služieb a možností pre používateľov. Návyky sledovania sa výrazne zmenili, najmä u mladšej generácie. Zatiaľ čo televízna obrazovka zostáva dôležitým zariadením na zdieľanie audiovizuálnych diel, množstvo divákov začalo na sledovanie audiovizuálneho obsahu používať iné, prenosné zariadenia. Tradičný televízny obsah stále tvorí hlavný podiel priemerného denného času sledovania. Čoraz dôležitejšie sú však nové typy obsahu, napríklad krátke videá alebo obsah vytvorený používateľmi, a veľmi populárne sú aj nové subjekty vrátane poskytovateľov služieb videa na požiadanie a platforiem na zdieľanie videí.

(1)  Posledná podstatná zmena smernice Rady 89/552/EHS27, neskôr kodifikovaná smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ28, sa uskutočnila v roku 2007 prijatím smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES29. Odvtedy sa trh audiovizuálnych mediálnych služieb výrazne a závratným tempom zmenil v dôsledku postupného zbližovania medzi televíziou a internetovými službami. Technický vývoj umožňuje vznik nových druhov služieb a možností pre používateľov. Návyky sledovania sa výrazne zmenili, najmä u mladšej generácie. Zatiaľ čo televízna obrazovka zostáva dôležitým zariadením na zdieľanie audiovizuálnych diel, množstvo divákov začalo na sledovanie audiovizuálneho obsahu používať iné, prenosné zariadenia. Tradičný televízny obsah stále tvorí hlavný podiel priemerného denného času sledovania. Čoraz dôležitejšie sú však nové typy obsahu, napríklad krátke videá alebo obsah vytvorený používateľmi, a veľmi populárne sú aj nové subjekty vrátane poskytovateľov služieb videa na požiadanie a platforiem na zdieľanie videí. Preto je potrebný aktualizovaný právny rámec, ktorý bude zodpovedať vývoju na trhu a dosiahne rovnováhu medzi prístupom k online obsahovým službám, ochranou spotrebiteľa a konkurencieschopnosťou.

__________________

__________________

27 Európskeho parlamentu a Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23).

27 Európskeho parlamentu a Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23).

28 Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).

28 Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).

29 Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s. 27).

29 Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s. 27).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Určenie právomoci vyžaduje posúdenie skutkového stavu vzhľadom na kritériá stanovené v smernici 2010/13/EÚ. Posúdenie takéhoto skutkového stavu by mohlo viesť k protichodným výsledkom. Pri uplatňovaní postupov spolupráce stanovených v článkoch 3 a 4 smernice 2010/13/EÚ je dôležité, aby Komisia mohla svoje zistenia založiť na spoľahlivých faktoch. Skupina európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA) by preto mala byť splnomocnená na predkladanie stanovísk o právomoci na žiadosť Komisie.

(5)  Určenie právomoci vyžaduje posúdenie skutkového stavu vzhľadom na kritériá stanovené v smernici 2010/13/EÚ. Posúdenie takéhoto skutkového stavu by mohlo viesť k protichodným výsledkom. Pri uplatňovaní postupov spolupráce stanovených v článkoch 3 a 4 smernice 2010/13/EÚ je dôležité, aby Komisia mohla svoje zistenia založiť na spoľahlivých faktoch. Komisia by mala mať možnosť požiadať skupinu európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA), ktorú majú tvoriť nezávislé národné regulačné orgány v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb, aby poskytovala nezáväzné stanoviská týkajúce sa právomoci, čo by uľahčilo koordináciu s právom členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Komisia vo svojom oznámení Európskemu parlamentu a Rade pod názvom „Lepšia právna regulácia v záujme lepších výsledkov – program EÚ“31 zdôraznila, že pri zvažovaní rôznych alternatívnych politických riešení bude brať do úvahy regulačné, ako aj kvalitne navrhnuté neregulačné prostriedky, vychádzajúce zo Spoločenstva praxe a zásad pre lepšiu samoreguláciu a koreguláciu32. Viaceré kódexy stanovené v oblastiach koordinovaných touto smernicou sa ukázali dobre navrhnuté, v súlade so zásadami pre lepšiu samoreguláciu a koreguláciu. Existencia legislatívnej podpory sa považuje za dôležitý faktor úspechu pri podpore dodržiavania samoregulačného alebo koregulačného kódexu. Rovnako je dôležité, aby kódexy stanovili osobitné ciele umožňujúce pravidelné, transparentné a nezávislé monitorovanie a hodnotenie cieľov určených v kódexoch. Odstupňované sankcie, ktorými sa zachová prvok proporcionality, sa zvyčajne považujú za účinný prístup pri presadzovaní programu. Tieto zásady by sa mali dodržiavať v rámci samoregulačných a koregulačných kódexov prijatých v oblastiach koordinovaných touto smernicou.

(7)  Komisia vo svojom oznámení Európskemu parlamentu a Rade pod názvom „Lepšia právna regulácia v záujme lepších výsledkov – program EÚ“31 zdôraznila, že pri zvažovaní rôznych alternatívnych politických riešení bude brať do úvahy regulačné, ako aj neregulačné prostriedky, vychádzajúce zo Spoločenstva praxe a zásad pre lepšiu samoreguláciu a koreguláciu32. Viaceré kódexy stanovené v oblastiach koordinovaných touto smernicou sa ukázali dobre navrhnuté, vytvárajúc užitočnú alternatívu alebo doplnkový prostriedok pre legislatívne opatrenia, v súlade so zásadami pre lepšiu samoreguláciu a koreguláciu. Existencia legislatívnej podpory sa považuje za dôležitý faktor úspechu pri podpore dodržiavania samoregulačného alebo koregulačného kódexu. Členské štáty by mali zabezpečiť dodržiavanie samoregulačného alebo koregulačného kódexu. Rovnako je dôležité, aby kódexy stanovili osobitné ciele umožňujúce pravidelné, účinné transparentné a nezávislé monitorovanie a hodnotenie cieľov určených v kódexoch. Odstupňované sankcie, ktorými sa zachová prvok proporcionality, sa zvyčajne považujú za účinný prístup pri presadzovaní programu. Tieto zásady by sa mali dodržiavať v rámci samoregulačných a koregulačných kódexov prijatých v oblastiach koordinovaných touto smernicou.

__________________

__________________

31 COM(2015) 215 final.

31 COM(2015) 215 final.

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation.

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  V záujme zabezpečenia súdržnosti a právnej istoty pre podniky a orgány členských štátov by sa pojem „podnecovanie k nenávisti“ mal v primeranej miere zosúladiť s definíciou v rámcovom rozhodnutí Rady 2008/913/JHA z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva, v ktorom sa nenávistné prejavy vymedzujú ako „verejné podnecovanie k násiliu alebo nenávisti“. To by zahŕňalo zosúladenie základov, z ktorých vychádza podnecovanie k násiliu alebo nenávisti.

(8)  V záujme zabezpečenia súdržnosti a právnej istoty pre občanov Únie, podniky a orgány členských štátov by sa pojem „podnecovanie k nenávisti“ mal zosúladiť s definíciou v rámcovom rozhodnutí Rady 2008/913/JHA z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva, v ktorom sa nenávistné prejavy vymedzujú ako „verejné podnecovanie k násiliu alebo nenávisti“. To by zahŕňalo zosúladenie základov, z ktorých vychádza podnecovanie k násiliu alebo nenávisti.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  S cieľom umožniť divákom vrátane rodičov a maloletých prijímať informované rozhodnutia o sledovanom obsahu je nevyhnutné, aby poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb poskytovali dostatočné informácie o obsahu, ktorý môže narušiť telesný, duševný alebo morálny vývin maloletých. Toto sa dá dosiahnuť napríklad vďaka systému deskriptorov obsahu, ktoré označujú jeho povahu. Deskriptory obsahu by sa mohli poskytovať písomne, graficky alebo akusticky.

(9)  S cieľom umožniť divákom, najmä rodičom a maloletým, prijímať informované rozhodnutia o sledovanom obsahu je nevyhnutné, aby poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb poskytovali všetky potrebné informácie o obsahu, ktorý môže narušiť telesný, duševný alebo morálny vývin maloletých. Toto sa dá dosiahnuť napríklad vďaka systému deskriptorov obsahu, ktoré označujú jeho povahu. Deskriptory obsahu by sa mohli poskytovať písomne, graficky alebo akusticky a pokiaľ možno v súlade s dostupnými miestnymi systémami hodnotenia deskriptorov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Právo osôb so zdravotným postihnutím a starších osôb podieľať sa na spoločenskom a kultúrnom živote Únie a začleniť sa do tohto života je spojené s poskytovaním prístupných audiovizuálnych mediálnych služieb. Preto by členské štáty mali prijať vhodné a primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa poskytovatelia mediálnych služieb v ich právomoci aktívne snažili sprístupniť obsah zrakovo a sluchovo postihnutým osobám do roku 2027. Požiadavky v oblasti prístupnosti by sa mali plniť postupne a nepretržite, pričom by sa mali zohľadňovať praktické a nevyhnutné obmedzenia, ktoré by mohli zabrániť dosiahnutiu úplnej prístupnosti, ako napríklad v prípade programov a udalostí vysielaných v reálnom čase.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Podobne by sa členské štáty mali nabádať, aby zabezpečili, že samoregulačné a koregulačné kódexy správania sa budú používať na účinné obmedzenie vystavenia detí a maloletých audiovizuálnym komerčným oznamom o alkoholických nápojoch. Na úrovni Únie a jednotlivých štátov existujú určité koregulačné alebo samoregulačné systémy s cieľom zodpovedne propagovať alkoholické nápoje, a to aj v audiovizuálnych komerčných oznamoch. Tieto systémy by sa mali naďalej podporovať, najmä ak je ich cieľom zabezpečiť, aby súčasťou audiovizuálnych komerčných oznamov o alkoholických nápojoch boli upozornenia na dôležitosť zodpovedného pitia.

(11)  Podobne by sa členské štáty mali nabádať, aby zabezpečili, aby sa samoregulácia a koregulácia používali na skutočné skoncovanie s vystavením detí a maloletých audiovizuálnym komerčným komunikáciám o alkoholických výrobkoch. Na úrovni Únie a jednotlivých štátov existujú určité koregulačné alebo samoregulačné systémy s cieľom zodpovedne propagovať alkoholické nápoje, a to aj v audiovizuálnych komerčných komunikáciách. Tieto systémy by sa mali naďalej podporovať a členské štáty by mali mať možnosť podniknúť ďalšie kroky v oblasti prípravy vnútroštátnych usmernení, najmä ak je ich cieľom zabezpečiť, aby súčasťou audiovizuálnych komerčných komunikácií o alkoholických výrobkoch boli upozornenia na dôležitosť zodpovedného pitia.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Trh televízneho vysielania sa rozvinul a je potrebná väčšia pružnosť, pokiaľ ide o audiovizuálne komerčné oznamy, najmä v prípade kvantitatívnych pravidiel pre lineárne audiovizuálne mediálne služby, umiestňovanie produktov a sponzorstvo. Vznik nových služieb vrátane služieb bez reklamy viedol k väčšiemu výberu pre divákov, ktorí môžu ľahko prejsť na alternatívne ponuky.

(13)  Trh audiovizuálnych mediálnych služieb sa rozvinul a je potrebná väčšia pružnosť a jasnosť, najmä pokiaľ ide o platné pravidlá týkajúce sa zvýšenia konkurencieschopnosti a poskytovania skutočne rovnakých podmienok pre audiovizuálne komerčné komunikácie, umiestňovanie produktov a sponzorstvo. Vznik nových služieb vrátane služieb bez reklamy viedol k väčšiemu výberu pre divákov, ktorí môžu ľahko prejsť na alternatívne ponuky.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Sponzorstvo je dôležitým prostriedkom na financovanie audiovizuálnych mediálnych služieb alebo programov, pričom zahŕňa propagáciu mena fyzickej alebo právnickej osoby, ochrannej známky, dobrého mena, činností alebo výrobkov. Na to, aby sponzorstvo ako také predstavovalo hodnotnú formu reklamnej techniky pre inzerentov a poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb, sponzorské odkazy môžu obsahovať propagačné odkazy na výrobky alebo služby sponzora, hoci nemusia priamo podporovať nákup tovarov a služieb. Sponzorské odkazy by mali naďalej jasne informovať divákov o existencii sponzorskej zmluvy. Obsah sponzorovaných programov by nemal byť ovplyvnený tak, aby bola dotknutá redakčná nezávislosť poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby.

(14)  Sponzorstvo je dôležitým prostriedkom na financovanie audiovizuálnych mediálnych služieb alebo programov, pričom zahŕňa propagáciu mena fyzickej alebo právnickej osoby, ochrannej známky, dobrého mena, činností alebo výrobkov. Na to, aby sponzorstvo ako také predstavovalo hodnotnú formu reklamnej techniky pre inzerentov a poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb, sponzorské odkazy môžu obsahovať propagačné odkazy na výrobky alebo služby sponzora, hoci nemusia mať povolené priamo podporovať nákup tovaru a služieb. Sponzorské odkazy by mali naďalej jasne informovať divákov o existencii sponzorskej zmluvy. Obsah sponzorovaných programov by nemal byť ovplyvnený tak, aby bola dotknutá redakčná nezávislosť poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Liberalizácia umiestňovania produktov nepriniesla očakávané zvýšenie podielu využívania tejto formy audiovizuálnych komerčných oznamov. Konkrétne všeobecný zákaz umiestňovania produktov s určitými výnimkami nevytvoril právnu istotu pre poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb. Umiestňovanie produktov by teda malo byť povolené vo všetkých audiovizuálnych mediálnych službách, okrem výnimiek.

(15)  Liberalizácia umiestňovania produktov nepriniesla očakávané zvýšenie podielu využívania tejto formy audiovizuálnych komerčných komunikáciách. Konkrétne všeobecný zákaz umiestňovania produktov s určitými výnimkami nevytvoril právnu istotu pre poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb. Umiestňovanie produktov by teda malo byť povolené vo všetkých audiovizuálnych mediálnych službách, okrem výnimiek, keďže to môže vytvoriť ďalší príjem pre poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Keďže nárast počtu nových služieb priniesol divákom väčšie možnosti výberu, vysielatelia majú väčšiu pružnosť pri vkladaní reklamných a telenákupných spotov, ak to neprimerane nenarúša integritu programov. Na zachovanie špecifického charakteru európskeho televízneho prostredia by však mali prerušenia kinematografických diel a televíznych filmov, ako aj niektorých kategórií programov, ktoré ešte potrebujú špecifickú ochranu, zostať obmedzené.

(18)  Hoci nárast počtu nových služieb priniesol divákom väčšie možnosti výberu, treba naďalej chrániť integritu programov a spotrebiteľov pred neprimerane častými reklamnými a telenákupnými spotmi. Preto by na zachovanie špecifického charakteru európskeho televízneho prostredia mali prerušenia kinematografických diel a televíznych filmov, ako aj niektorých kategórií programov, ktoré ešte potrebujú špecifickú ochranu, zostať obmedzené a nemala by sa v tomto smere zvyšovať pružnosť.

Odôvodnenie

Je dôležité zdôrazniť význam zachovania 30-minútového pravidla medzi reklamnými prestávkami v prípade kinematografických diel, keďže by to neprimerane zasiahlo integritu programov a nezodpovedalo by to zvyklostiam spotrebiteľov ani naliehavej potrebe audiovizuálnych mediálnych služieb.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Hoci táto smernica nezvyšuje celkový objem prípustného reklamného času medzi 7.00 hod. a 23.00 hod., je dôležité, aby vysielatelia mali väčšiu pružnosť a aby mohli rozhodnúť o tom, kedy sa má odvysielať reklama s cieľom maximalizovať dopyt inzerentov a počet divákov. Hodinové obmedzenie by sa preto malo zrušiť, pričom by sa malo zaviesť denné obmedzenie 20 % reklamy medzi 7.00 hod. a 23.00 hod.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zámerom tohto pozmeňujúceho návrhu je vypustiť Komisiou predložený návrh na odstránenie súčasného prístupu ku komerčným komunikáciám založeného na limite 20 % za jednotlivú hodinu. Súčasný systém, ktorý smernica 2010/13/EÚ ponúka, je účinný a umožňuje vytváranie príjmov a ich opätovné investovanie do kvalitného obsahu, a súčasne bráni zahlteniu hlavného vysielacieho času reklamou, ktoré by mohlo spotrebiteľov poškodzovať. Pozri tiež odôvodnenie pozmeňujúceho návrhu k odôvodneniu 13.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie by mali podporovať produkciu a distribúciu európskych diel tým, že zabezpečia, aby ich katalógy obsahovali určitý minimálny podiel európskych diel a aby tieto boli dostatočne viditeľné.

(21)  Poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie by mali podporovať produkciu a distribúciu európskych diel tým, že vhodnými prostriedkami zabezpečia, aby ich katalógy obsahovali určitý minimálny podiel rôznych európskych diel a aby tieto boli dostatočne viditeľné. Pri udržiavaní a podpore európskej produkcie a kultúrnej rozmanitosti by sa mali dodržiavať zásady teritoriality a krajiny pôvodu.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Najmä v súvislosti s platformami na zdieľanie videí, na ktorých používatelia – najmä maloletí – čoraz častejšie sledujú audiovizuálny obsah, existujú nové výzvy. V tejto súvislosti sú čoraz výraznejším dôvodom na obavy škodlivý obsah a nenávistné prejavy uložené na platformách na zdieľanie videí. Je nevyhnutné stanoviť primerané pravidlá týkajúce sa uvedených záležitostí s cieľom chrániť maloleté osoby pred škodlivým obsahom a všetkých občanov pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k násiliu alebo nenávisti.

(26)  Najmä v súvislosti s platformami na zdieľanie videí, na ktorých používatelia – najmä maloletí – čoraz častejšie sledujú audiovizuálny obsah, existujú nové výzvy. V tejto súvislosti sú čoraz výraznejším dôvodom na obavy škodlivý obsah a nenávistné prejavy uložené na platformách na zdieľanie videí. Je nevyhnutné stanoviť spoločné a primerané pravidlá týkajúce sa uvedených záležitostí s cieľom chrániť občanov, a najmä maloleté osoby pred škodlivým obsahom a pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k násiliu alebo nenávisti a zároveň nijako neoklieštiť základné právo na slobodu prejavu bez toho, aby bola dotknutá smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady1a.

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Pokiaľ ide o komerčné oznamy na platformách na zdieľanie videí, upravuje ich už smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES, v ktorej sa zakazujú nekalé obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom vrátane zavádzajúcich a agresívnych praktík vyskytujúcich sa v službách informačnej spoločnosti. Pokiaľ ide o komerčné oznamy týkajúce sa tabakových a súvisiacich výrobkov na platformách na zdieľanie videí, existujúce zákazy stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/33/ES, ako aj zákazy týkajúce sa oznamov v súvislosti s elektronickými cigaretami a plniacimi fľaštičkami podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ, zabezpečujú dostatočnú ochranu spotrebiteľov. Opatrenia stanovené v tejto smernici preto dopĺňajú opatrenia stanovené v smerniciach 2005/29/ES, 2003/33/ES a 2014/40/EÚ.

27.  Pokiaľ ide o komerčné komunikácie na platformách na zdieľanie videí, upravuje ich už smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES, v ktorej sa zakazujú nekalé obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom vrátane zavádzajúcich a agresívnych praktík vyskytujúcich sa v službách informačnej spoločnosti. Pokiaľ ide o komerčné komunikácie týkajúce sa tabakových a súvisiacich výrobkov na platformách na zdieľanie videí, existujúce zákazy stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/33/ES, ako aj zákazy týkajúce sa komunikácií v súvislosti s elektronickými cigaretami a plniacimi fľaštičkami podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ, zabezpečujú dostatočnú ochranu spotrebiteľov a mali by platiť pre všetky audiovizuálne médiá. Opatrenia stanovené v tejto smernici preto dopĺňajú opatrenia stanovené v smerniciach 2005/29/ES, 2003/33/ES a 2014/40/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Pri vykonávaní príslušných opatrení, ktoré sa majú prijať na základe tejto smernice, je vhodné zapojiť poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí v čo najväčšej možnej miere. Preto by mala byť podporovaná koregulácia.

(30)  Pri vykonávaní príslušných opatrení, ktoré sa majú prijať na základe tejto smernice, je vhodné aktívne zapojiť poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí. Preto by mala byť podporovaná koregulácia.

S cieľom zabezpečiť jasný a jednotný prístup v tejto súvislosti v celej Únii by členské štáty nemali byť oprávnené vyžadovať, aby poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí prijali prísnejšie opatrenia na ochranu maloletých pred škodlivým obsahom a všetkých obyvateľov pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k násiliu alebo nenávisti, než sú opatrenia stanovené v tejto smernici. Treba však zachovať možnosť, aby členské štáty mohli prijať takéto prísnejšie opatrenia, ak je takýto obsah nezákonný, za predpokladu, že zachovajú súlad s článkami 14 a 15 smernice 2000/31/ES, a aby prijali opatrenia týkajúce sa obsahu webových stránok obsahujúcich alebo šíriacich detskú pornografiu, ako sa vyžaduje a povoľuje podľa článku 25 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ35. Poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí by takisto mali mať naďalej možnosť prijať prísnejšie opatrenia na dobrovoľnej báze.

S cieľom zabezpečiť jasný a jednotný prístup v tejto súvislosti v celej Únii by členské štáty nemali byť oprávnené vyžadovať, aby poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí prijali prísnejšie opatrenia na ochranu maloletých pred škodlivým obsahom a všetkých obyvateľov pred obsahom zahŕňajúcim podnecovanie k násiliu alebo nenávisti, než sú opatrenia stanovené v tejto smernici. Treba však zachovať možnosť, aby členské štáty mohli prijať takéto prísnejšie opatrenia, ak je takýto obsah nezákonný, za predpokladu, že zachovajú súlad s článkami 14 a 15 smernice 2000/31/ES, a aby prijali opatrenia týkajúce sa obsahu webových stránok obsahujúcich alebo šíriacich detskú pornografiu, ako sa vyžaduje a povoľuje podľa článku 25 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ35. Poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí by takisto mali mať naďalej možnosť prijať prísnejšie opatrenia na dobrovoľnej báze.

__________________

__________________

35 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1).

35 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, poskytujú služby informačnej spoločnosti v zmysle článku 2 písm. a) smernice 2000/31/ES. Na týchto poskytovateľov sa teda vzťahujú pravidlá vnútorného trhu, ktoré sú stanovené v článku 3 uvedenej smernice, ak majú sídlo v členskom štáte. Je vhodné zabezpečiť, aby sa tie isté pravidlá uplatňovali na poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí, ktorí nemajú sídlo v členskom štáte, s cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení na ochranu maloletých a občanov stanovených v tejto smernici a zabezpečiť čo najvyrovnanejšie podmienky, pokiaľ títo poskytovatelia majú materskú spoločnosť alebo dcérsku spoločnosť, ktorá má sídlo v členskom štáte, alebo ak sú títo poskytovatelia členom skupiny a iný subjekt danej skupiny má sídlo v členskom štáte. Na tento účel by sa mali prijať opatrenia na určenie členského štátu, ktorý by sa mal považovať za sídlo týchto poskytovateľov. Komisia by mala byť informovaná o poskytovateľoch v právomoci každého členského štátu pri uplatňovaní pravidiel o usadení stanovených v tejto smernici a v smernici 2000/31/ES.

(32)  Poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, poskytujú služby informačnej spoločnosti v zmysle článku 2 písm. a) smernice 2000/31/ES a vo všeobecnosti poskytujú hostingové služby v súlade s článkom 14 tejto smernice. Na týchto poskytovateľov sa teda vzťahujú pravidlá vnútorného trhu, ktoré sú stanovené v článku 3 uvedenej smernice, ak majú sídlo v členskom štáte. Je vhodné zabezpečiť, aby sa tie isté pravidlá uplatňovali na poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí, ktorí nemajú sídlo v členskom štáte, s cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení na ochranu maloletých a občanov stanovených v tejto smernici a zabezpečiť čo najvyrovnanejšie podmienky, pokiaľ títo poskytovatelia majú materskú spoločnosť alebo dcérsku spoločnosť, ktorá má sídlo v členskom štáte, alebo ak sú títo poskytovatelia členom skupiny a iný subjekt danej skupiny má sídlo v členskom štáte. Na tento účel by sa mali prijať opatrenia na určenie členského štátu, ktorý by sa mal považovať za sídlo týchto poskytovateľov. Komisia by mala byť informovaná o poskytovateľoch v právomoci každého členského štátu pri uplatňovaní pravidiel o usadení stanovených v tejto smernici a v smernici 2000/31/ES.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 32 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(32a)  Zámerom tejto smernice je, v súlade s Chartou základných práv Európskej únie a najmä jej článkom 11, začleniť do práva EÚ nezávislosť orgánov regulujúcich audiovizuálne médiá zabezpečením toho, aby tieto regulačné orgány boli právne oddelené a funkčne nezávislé od tohto odvetvia aj od štátnej moci (napr. aby nevyhľadávali ani neprijímali pokyny od odvetvia ani od štátnej moci), pôsobili transparentným a zodpovedným právne vymedzeným spôsobom a mali dostatočné právomoci.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Regulačné orgány členských štátov môžu dosiahnuť požadovaný stupeň štrukturálnej nezávislosti len vtedy, ak majú povahu nezávislých právnych subjektov. Členské štáty by preto mali garantovať nezávislosť národných regulačných orgánov od vlády, verejných orgánov a odvetvia s cieľom zaistiť nezaujatosť ich rozhodnutí. Touto požiadavkou nezávislosti by nemala byť dotknutá možnosť členských štátov menovať regulačné orgány s dohľadom na rôzne sektory, napríklad audiovizuálny alebo telekomunikačný sektor. Národné regulačné orgány by mali disponovať presadzovacími právomocami a zdrojmi potrebnými na výkon ich úloh, pokiaľ ide o personál, odborné znalosti a finančné prostriedky. Národné regulačné orgány ustanovené podľa tejto smernice by mali zabezpečiť rešpektovanie cieľov plurality médií, kultúrnej rozmanitosti, ochrany spotrebiteľa, vnútorného trhu a podporovania spravodlivej hospodárskej súťaže.

(33)  Regulačné orgány členských štátov môžu dosiahnuť požadovaný stupeň štrukturálnej nezávislosti len vtedy, ak majú povahu nezávislých právnych subjektov oddelených od štátnej moci. Členské štáty by preto mali garantovať nezávislosť národných regulačných orgánov od vlády, verejných orgánov a odvetvia s cieľom zaistiť ich nezávislosť, a tým aj nezaujatosť ich rozhodnutí. Touto požiadavkou nezávislosti by nemala byť dotknutá možnosť členských štátov menovať regulačné orgány s dohľadom na rôzne sektory, napríklad audiovizuálny alebo telekomunikačný sektor. Národné regulačné orgány by mali disponovať presadzovacími právomocami a zdrojmi potrebnými na výkon ich úloh, pokiaľ ide o personál, odborné znalosti a finančné prostriedky. Národné regulačné orgány ustanovené podľa tejto smernice by mali zabezpečiť rešpektovanie cieľov plurality médií, kultúrnej rozmanitosti, ochrany spotrebiteľa, vnútorného trhu a podporovania spravodlivej hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  Skupina ERGA pozitívne prispieva ku konzistentnej regulačnej praxi a poskytuje Komisii poradenstvo o otázkach vykonávania na vysokej úrovni. Preto sa žiada, aby sa v tejto smernici formálne uznala a posilnila jej úloha. Skupina by preto touto smernicou mala byť opätovne ustanovená.

(36)  Skupina ERGA pozitívne prispieva ku konzistentnej regulačnej praxi a poskytuje Komisii nezávislé poradenstvo o otázkach vykonávania na vysokej úrovni. Preto sa žiada, aby sa v tejto smernici formálne uznala, vyjasnila a posilnila jej koordinačná úloha. Touto smernicou by sa preto mala formalizovať úloha skupiny ERGA ako nezávislého odborného poradcu Komisie a ako fóra na výmenu skúseností a najlepších postupov medzi národnými regulačnými orgánmi. Skupine ERGA by sa mala zveriť určitá poradná úloha, pokiaľ ide o otázky právomoci a vydávanie stanovísk ku kódexom správania Únie založeným na koregulácii.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  Komisia by mala mať možnosť obrátiť sa na skupinu ERGA v akejkoľvek záležitosti súvisiacej s audiovizuálnymi mediálnymi službami a platformami na zdieľanie videí. Skupina ERGA by mala pomáhať Komisii tým, že jej poskytne odborné znalosti a poradenstvo a bude uľahčovať výmenu najlepších postupov. Komisia by predovšetkým mala so skupinou ERGA konzultovať uplatňovanie smernice 2010/13/EÚ s cieľom uľahčiť jej konzistentné vykonávanie na celom jednotného digitálnom trhu. Skupina ERGA by na požiadanie Komisie mala poskytovať stanoviská k takým záležitostiam, ako sú právomoci a kódexy správania Únie v oblasti ochrany maloletých osôb a nenávistných prejavov alebo audiovizuálne komerčné oznamy o potravinách s vysokým obsahom tuku, soli/sodíka a cukrov.

(37)  Komisia by mala mať možnosť obrátiť sa na skupinu ERGA v akejkoľvek záležitosti súvisiacej s audiovizuálnymi mediálnymi službami a platformami na zdieľanie videí. Skupina ERGA by mala pomáhať Komisii tým, že jej poskytne odborné znalosti a poradenstvo a bude uľahčovať výmenu najlepších postupov. Komisia môže konzultovať so skupinou ERGA najmä uplatňovanie smernice 2010/13/EÚ s cieľom uľahčiť jej konzistentné vykonávanie na celom jednotného digitálnom trhu. Skupina ERGA by na požiadanie Komisie mala v záujme uľahčenia koordinácie s právnymi predpismi členských štátov poskytovať stanoviská k takým záležitostiam, ako sú právomoci a kódexy správania Únie v oblasti ochrany maloletých osôb a nenávistných prejavov alebo audiovizuálne komerčné komunikácie o potravinách s vysokým obsahom tuku, soli/sodíka a cukrov.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Touto smernicou nie je dotknutá možnosť členských štátov ukladať povinnosti na zabezpečenie vyhľadateľnosti a dostupnosti obsahu všeobecného záujmu podľa vymedzených cieľov všeobecného záujmu, ako je pluralita médií, sloboda prejavu a kultúrna rozmanitosť. Takéto povinnosti by sa mali uložiť len vtedy, ak je to potrebné na splnenie cieľov všeobecného záujmu jasne vymedzených členskými štátmi v súlade s právom Únie. V tejto súvislosti by mali členské štáty najmä preskúmať potrebu regulačného zásahu s ohľadom na výsledky pôsobenia trhových síl. Ak sa členské štáty rozhodnú zaviesť pravidlá vyhľadateľnosti, mali by podnikom uložiť len primerané povinnosti vychádzajúce z legitímnych verejnopolitických záujmov.

(38)  Touto smernicou nie je dotknutá možnosť členských štátov ukladať povinnosti na zabezpečenie primeranej a nediskriminačnej vyhľadateľnosti a dostupnosti obsahu všeobecného záujmu podľa vymedzených cieľov všeobecného záujmu, ako je zaručenie nezávislosti a plurality médií, slobody slova a prejavu, práv duševného vlastníctva a kultúrnej rozmanitosti. Takéto povinnosti by sa mali uložiť len vtedy, ak je to potrebné na splnenie cieľov všeobecného záujmu jasne vymedzených členskými štátmi v súlade s právom Únie a po zohľadnení uplatňovania zásady proporcionality.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 – písmeno d

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(ba)  „video vytvorené používateľmi“ je súbor pohybujúcich sa obrazov so zvukom alebo bez zvuku predstavujúci samostatnú položku, ktorá je vytvorená a/alebo nahratá na platformu na zdieľanie videí jedným alebo viacerými používateľmi;“;

(ba)  „video vytvorené používateľmi“ je audiovizuálne dielo, ktoré obsahuje súbor pohybujúcich sa obrazov so zvukom alebo bez zvuku predstavujúci samostatnú položku, ktorá je vytvorená a/alebo nahratá na platformu na zdieľanie videí jedným alebo viacerými používateľmi;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3 – písmeno b

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 2 – odsek 5 a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5a.  Členské štáty oznámia Komisii zoznam poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb v ich právomoci a kritériá stanovené v odsekoch 2 až 5, na ktorých je právomoc založená. Následne bez zbytočného odkladu informujú Komisiu o akýchkoľvek zmenách v tomto zozname. Komisia zabezpečí, aby k týmto informáciám mali prístup príslušné nezávislé regulačné orgány.

5a.  Členské štáty oznámia Komisii zoznam poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb v ich právomoci a kritériá stanovené v odsekoch 2 až 5, na ktorých je právomoc založená. Následne bez zbytočného odkladu informujú Komisiu o akýchkoľvek zmenách v tomto zozname. Komisia zabezpečí, aby k týmto informáciám mali prístup príslušné nezávislé regulačné orgány. Komisia v súlade so zásadou transparentnosti zabezpečí sprístupnenie zoznamu uvedeného v tomto odseku.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 3 – odsek 4 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak Komisia považuje oznámenie za neúplné, požiada o všetky potrebné dodatočné informácie. Komisia informuje členský štát o prijatí odpovede na túto požiadavku.

Ak Komisia považuje oznámenie za neúplné, bezodkladne požiada o všetky potrebné dodatočné informácie. Komisia informuje členský štát o prijatí odpovede na túto požiadavku.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 3 – odsek 4 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak dotknutý členský štát neposkytne požadované informácie v lehote stanovenej Komisiou, alebo ak poskytne neúplné informácie, Komisia rozhodne, že opatrenia prijaté členským štátom v súlade s odsekom 2 sú nezlučiteľné s právom Únie. Ak Komisia rozhodne, že opatrenia sú nezlučiteľné s právom Únie, príslušný členský štát musí čo najskôr ukončiť vykonávanie príslušných opatrení.

Ak dotknutý členský štát neposkytne požadované informácie v lehote stanovenej Komisiou, alebo ak poskytne neúplné informácie, Komisia rozhodne, či sú opatrenia prijaté členským štátom v súlade s odsekom 2 zlučiteľné s právom Únie. Ak Komisia rozhodne, že opatrenia sú nezlučiteľné s právom Únie, príslušný členský štát musí čo najskôr ukončiť vykonávanie príslušných opatrení.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 1 – bod 5 – písmeno a

Smernica 2010/13/EÚ

Článok 4 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh