POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev glede na spreminjajoče se tržne razmere

10.5.2017 - (COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) - ***I

Odbor za kulturo in izobraževanje
Poročevalki: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert


Postopek : 2016/0151(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0192/2017
Predložena besedila :
A8-0192/2017
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev glede na spreminjajoče se tržne razmere

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0287),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 53(1) in 62 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0193/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ...[1],

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 8. decembra 2016[2],

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje ter mnenj Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbora za pravne zadeve in Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8–0192/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti z drugim besedilom, bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog

Predlog

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev glede na spreminjajoče se tržne razmere

o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev glede na spreminjajoče se tržne razmere (direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah)

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Zadnja vsebinska sprememba Direktive Sveta 89/552/EGS27, ki je bila pozneje kodificirana v Direktivi 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta28, je bila izvedena leta 2007 s sprejetjem Direktive 2007/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta29. Trg avdiovizualnih medijskih storitev se je od takrat precej in zelo hitro spremenil. Tehnološki razvoj omogoča nove vrste storitev in uporabniških izkušenj. Gledalske navade, zlasti mlajših generacij, so se precej spremenile. Medtem ko glavni televizijski zasloni ostajajo pomembno orodje za izmenjavo avdiovizualnih izkušenj, so mnogi gledalci začeli uporabljati druge, prenosne naprave za gledanje avdiovizualnih vsebin. Tradicionalne televizijske vsebine še vedno predstavljajo velik delež povprečnega dnevnega časa gledanja televizije. Vendar so nove vrste vsebin, na primer kratki videi ali vsebine, ki jih ustvarijo uporabniki, vedno pomembnejše, novi udeleženci na trgu, vključno s ponudniki storitev videa za zahtevo in platform za izmenjavo videov, pa so zdaj že uveljavljeni.

(1)  Zadnja vsebinska sprememba Direktive Sveta 89/552/EGS27, ki je bila pozneje kodificirana v Direktivi 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta28, je bila izvedena leta 2007 s sprejetjem Direktive 2007/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta29. Trg avdiovizualnih medijskih storitev se je od takrat precej in zelo hitro spremenil zaradi tekočega zbliževanja televizije in internetnih storitev. Tehnološki razvoj omogoča nove vrste storitev in uporabniških izkušenj. Gledalske navade, zlasti mlajših generacij, so se precej spremenile. Medtem ko glavni televizijski zasloni ostajajo pomembno orodje za izmenjavo avdiovizualnih izkušenj, so mnogi gledalci začeli uporabljati druge, prenosne naprave za gledanje avdiovizualnih vsebin. Tradicionalne televizijske vsebine še vedno predstavljajo velik delež povprečnega dnevnega časa gledanja televizije. Vendar so nove vrste vsebin, na primer kratki videi ali vsebine, ki jih ustvarijo uporabniki, vedno pomembnejše, novi udeleženci na trgu, vključno s ponudniki storitev videa za zahtevo in platform za izmenjavo videov, pa so zdaj že uveljavljeni. To zbliževanje medijev zahteva posodobljen pravni okvir, ki bo odražal razvoj na trgu in omogočil doseganje ravnovesja med dostopom do storitev spletnih vsebin ter in varstvom potrošnikov in konkurenčnostjo.

 

 

27 Direktiva Sveta 89/552/EGS z dne 3. oktobra 1989 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL L 298, 17.10.1989, str. 23).

27 Direktiva Sveta 89/552/EGS z dne 3. oktobra 1989 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL L 298, 17.10.1989, str. 23).

28 Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1).

28 Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1).

29 Direktiva 2007/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o spremembi Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (UL L 332, 18.12.2007, str. 27).

29 Direktiva 2007/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o spremembi Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (UL L 332, 18.12.2007, str. 27).

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Komisija je 6. maja 2015 sprejela „Strategijo za enotni digitalni trg za Evropo“30, v kateri je napovedala pregled Direktive 2010/13/EU.

(2)  Komisija je 6. maja 2015 sprejela „Strategijo za enotni digitalni trg za Evropo“30, v kateri je napovedala pregled Direktive 2010/13/EU. Evropski parlament je 19. januarja 2016 sprejel resolucijo z naslovom Aktu za enotni digitalni trg naproti30a, v kateri je navedel, kaj si od pregleda obeta. Evropski parlament je k pregledu pozval že večkrat, denimo 4. julija 2013 v resoluciji o povezani televiziji30b ter 12. marca 2014 v resoluciji o pripravah na popolnoma zlit avdiovizualni svet30c, v katerih je navedel cilje omenjenega pregleda.

__________________

__________________

30 COM(2015)0192.

30 COM(2015)0192.

 

30a P8_TA(2016)0009

 

30b P7_TA(2013)0329

 

30c P7_TA(2014)0232

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Direktivo 2010/13/EU bi bilo treba še naprej uporabljati samo za tiste storitve, katerih glavni namen je zagotavljanje programov za obveščanje, zabavo ali izobraževanje. Za zahtevo v zvezi z glavnim namenom bi se moralo tudi šteti, da je izpolnjena, če storitev zagotavlja avdiovizualno vsebino in obliko, ki jo je mogoče ločiti od glavne dejavnosti ponudnika storitve, kot so samostojni deli spletnih časopisov, ki prikazujejo avdiovizualne programe ali videe, ki jih ustvarijo uporabniki, kadar se za navedene dele lahko šteje, da jih je mogoče ločiti od glavne dejavnosti ponudnika. Storitve družabnih medijev niso vključene, razen če zagotavljajo storitev, ki je zajeta v opredelitev platforme za izmenjavo videov. Storitev bi bilo treba obravnavati zgolj kot dopolnitev, ki je neločljivo povezana z glavno dejavnostjo zaradi povezav med avdiovizualno ponudbo in glavno dejavnostjo. Kanali ali kakršne koli druge avdiovizualne storitve pod uredniško odgovornostjo ponudnika lahko predstavljajo avdiovizualne medijske storitve, tudi če se zagotavljajo v okviru platforme za izmenjavo videov, za katero ponudniki nimajo uredniške odgovornosti. V takih primerih bo upoštevanje določb te direktive odvisno od ponudnikov z uredniško odgovornostjo.

(3)  Direktivo 2010/13/EU bi bilo treba uporabljati samo za tiste storitve, katerih glavni namen je zagotavljanje programov za obveščanje, zabavo ali izobraževanje. Za zahtevo v zvezi z glavnim namenom bi se moralo tudi šteti, da je izpolnjena, če storitev zagotavlja avdiovizualno vsebino in obliko, ki jo je mogoče ločiti od glavne dejavnosti ponudnika storitve. Ker storitve platform družbenih medijev vse pogosteje uporabljajo avdiovizualne vsebine, so pomembni za namene Direktive 2010/13/EU, če opravljajo storitve, ki izpolnjujejo merila za opredelitev kot platforme za izmenjavo videoposnetkov. Storitev bi bilo treba obravnavati zgolj kot dopolnitev, ki je neločljivo povezana z glavno dejavnostjo zaradi povezav med avdiovizualno ponudbo in glavno dejavnostjo. Kanali ali kakršne koli druge avdiovizualne storitve pod uredniško odgovornostjo ponudnika lahko predstavljajo avdiovizualne medijske storitve, tudi če se zagotavljajo v okviru platforme za izmenjavo videov. V takih primerih bo upoštevanje določb te direktive odvisno od ponudnikov z uredniško odgovornostjo. Igre na srečo z denarnim vložkom, vključno z loterijami, stavami in drugimi oblikami storitev s področja igralništva, pa tudi spletne igre in spletni iskalniki bi morali biti še naprej izključeni iz področja uporabe Direktive 2010/13/EU.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Uredniške odločitve so vsakodnevne odločitve, ki jih sprejemajo zlasti programski direktorji ali glavni uredniki, v okviru potrjenega programskega sporeda. Kraj, kjer se sprejemajo uredniške odločitve, je običajni kraj dela oseb, ki sprejemajo te odločitve.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Da se zagotovi učinkovito izvajanje te direktive, je ključnega pomena, da države članice vzdržujejo posodobljene evidence ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev in platform za izmenjavo videov pod njihovo pristojnostjo ter si te evidence redno izmenjujejo z njihovimi pristojnimi neodvisnimi regulativnimi organi in Komisijo. Te evidence bi morale zajeti informacije o merilih, na katerih temelji njihova pristojnost.

(4)  Da se zagotovi učinkovito izvajanje te direktive, je ključnega pomena, da države članice vzdržujejo posodobljene in pregledne evidence ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev in platform za izmenjavo videov pod njihovo pristojnostjo ter si te evidence redno izmenjujejo z njihovimi pristojnimi neodvisnimi regulativnimi organi in/ali telesi ter Komisijo. Te evidence bi morale zajeti informacije o merilih, na katerih temelji njihova pristojnost.

 

(Del tega predloga spremembe o neodvisnih regulativnih organih in/ali telesih se uporablja za celotno besedilo. Če bo sprejet, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Ugotavljanje pristojnosti zahteva oceno dejanskih okoliščin glede na merila, opredeljena v Direktivi 2010/13/EU. Ocena takih dejanskih okoliščin bi lahko povzročila nasprotujoče si rezultate. Pri uporabi postopkov sodelovanja, ki so določeni v členih 3 in 4 Direktive 2010/13/EU, je pomembno, da lahko Komisija utemelji svoje ugotovitve na zanesljivih dejstvih. Skupina evropskih regulatorjev za avdiovizualne medijske storitve (ERGA) bi torej morala imeti pooblastila, da na zahtevo Komisije zagotovi mnenja o pristojnosti.

(5)  Ugotavljanje pristojnosti zahteva oceno dejanskih okoliščin glede na merila, opredeljena v Direktivi 2010/13/EU. Ocena takih dejanskih okoliščin bi lahko povzročila nasprotujoče si rezultate. Pri uporabi členov 2, 3 in 4 Direktive 2010/13/EU je pomembno, da lahko Komisija utemelji svoje ugotovitve na zanesljivih dejstvih. Skupina evropskih regulatorjev za avdiovizualne medijske storitve (ERGA), ki jo sestavljajo neodvisni nacionalni regulativni organi in/ali telesa na področju avdiovizualnih medijskih storitev, bi torej morala imeti pooblastila, da na zahtevo Komisije zagotovi mnenja o pristojnosti. Pomembno je, da se skupina ERGA in odbor za stike medsebojno obveščata in sodelujeta z regulativnimi organi in/ali telesi.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Komisija je v svojem Sporočilu Evropskemu parlamentu in Svetu „Boljše pravno urejanje za boljše rezultate – agenda EU“31 poudarila, da bo pri rešitvah glede politike obravnavala regulativna in dobro zasnovana neregulativna sredstva, ki bodo temeljila na praksi Skupnosti ter načelih za boljše samourejanje in sourejanje32. Izkazalo se je, da je več pravil, vzpostavljenih na področjih, ki jih usklajuje direktiva, dobro zasnovanih in v skladu z načeli za boljše samourejanje in sourejanje. Obstoj zakonodajnih varovalnih mehanizmov se obravnava kot pomemben dejavnik uspeha pri spodbujanju usklajenosti s pravili samourejanja ali sourejanja. Enako pomembno je tudi, da pravila postavljajo določene cilje, ki omogočajo redno, pregledno in neodvisno spremljanje ter ocenjevanje ciljev, v katere so pravila usmerjena. Stopnjevanje sankcije, ki ohranjajo element sorazmernosti, se običajno obravnavajo kot učinkovit pristop k izvrševanju sheme. Pravila samourejanja in sourejanja, sprejeta na področjih, ki jih usklajuje ta direktiva, bi morala slediti tem načelom.

(7)  Komisija je v svojem Sporočilu Evropskemu parlamentu in Svetu „Boljše pravno urejanje za boljše rezultate – agenda EU“31 poudarila, da bo pri rešitvah glede politike obravnavala regulativna in neregulativna sredstva, ki bodo temeljila na praksi Skupnosti ter načelih za boljše samourejanje in sourejanje32. Izkazalo se je, da je več pravil, vzpostavljenih na področjih, ki jih usklajuje direktiva, dobro zasnovanih in v skladu z načeli za boljše samourejanje in sourejanje, ki so koristen dodaten ali dopolnilen način za zakonodajno ukrepanje. Obstoj zakonodajnih varovalnih mehanizmov se obravnava kot pomemben dejavnik uspeha pri spodbujanju usklajenosti s pravili samourejanja ali sourejanja. Enako pomembno je tudi, da pravila postavljajo določene cilje, ki omogočajo redno, pregledno in neodvisno spremljanje ter ocenjevanje ciljev, v katere so pravila usmerjena. Pravila samourejanja in sourejanja, sprejeta na področjih, ki jih usklajuje ta direktiva, bi morala slediti tem načelom.

__________________

__________________

31 COM(2015)0215

31 COM(2015)0215

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Da bi se zagotovila usklajenost in varnost za podjetja in organe držav članic, bi bilo treba pojem „spodbujanje sovraštva“ v ustreznem obsegu uskladiti z opredelitvijo iz Okvirnega sklepa Sveta 2008/913/PNZ z dne 28. novembra 2008 o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije s kazensko-pravnimi sredstvi, ki opredeljuje sovražni govor kot „javno spodbujanje k nasilju ali sovraštvu“. To bi moralo zajeti uskladitev razlogov, na katerih temelji spodbujanje nasilja ali sovraštva.

(8)  Da bi se zagotovila usklajenost in pravna varnost za državljane Unije, podjetja in organe držav članic, bi bilo treba „spodbujanje sovraštva“ uskladiti z opredelitvijo iz Okvirnega sklepa Sveta 2008/913/PNZ z dne 28. novembra 2008 o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije s kazensko-pravnimi sredstvi, ki opredeljuje sovražni govor kot „javno spodbujanje k nasilju ali sovraštvu“. Razloge, na katerih temelji spodbujanje nasilja ali sovraštva, bi bilo treba razširiti v skladu z razlogi iz člena 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: Listina).

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Da bi lahko državljani dostopali do informacij, ozaveščeno izbirali, ocenjevali medijske okvire ter na odgovoren način uporabljali, kritično ocenjevali in ustvarjali avdiovizualno medijsko vsebino, morajo imeti visoko stopnjo medijske pismenosti. Takšna medijska pismenost bi jim omogočila, da bi razumeli naravo vsebine in storitev, izkoristili vse priložnosti, ki jih ponujajo komunikacijske tehnologije, da bodo lahko učinkovito in varno uporabljali medije. Medijska pismenost naj ne bo omejena le na učenje o orodjih in tehnologijah, temveč bi si morala biti namenjena temu, da državljanom zagotovi spretnosti kritičnega razmišljanja, ki ga potrebujejo, da bi lahko ustrezno presojali, analizirali zapletene realnosti, razlikovali med mnenji in dejstvi ter bili odporni na vse oblike sovražnega govora. Spodbujati je treba medijsko pismenost vseh državljanov, ne glede na starost.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Da bi se lahko gledalci, vključno s starši in mladoletniki, utemeljeno odločali o vsebini, ki jo želijo gledati, bi morali ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev zagotoviti dovolj informacij o vsebini, ki bi lahko ogrozila telesni, duševni in moralni razvoj mladoletnikov. To bi se lahko na primer izvedlo s sistemom deskriptorjev vsebine, ki bi opisovali naravo vsebine. Deskriptorji vsebine bi se lahko zagotovili na podlagi pisnih, grafičnih ali zvočnih sredstev.

(9)  Da bi se lahko gledalci, zlasti starši in mladoletniki, utemeljeno odločali o vsebini, ki jo želijo gledati, bi morali ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev zagotoviti dovolj informacij o takšni vsebini, zlasti o vsebini, ki bi lahko ogrozila telesni, duševni in moralni razvoj mladoletnikov. Ponudniki platforme za izmenjavo videov bi morali prav tako zagotavljati takšne informacije v okviru omejitev iz členov 14 in 15 Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Zagotavljanje dostopnosti avdiovizualne vsebine osebam je bistvena zahteva v okviru izvajanja Konvencije OZN o pravicah invalidov. Pravica invalidov in starejših oseb do udeležbe v kulturnem in družbenem življenju Unije ter vključevanja vanj je povezana z zagotavljanjem dostopnih avdiovizualnih medijskih storitev. Države članice bi morale zato nemudoma sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev, da si ponudniki medijskih storitev pod njihovo pristojnostjo dejavno prizadevajo, da bi bila vsebina dostopna osebam z okvaro vida ali sluha. Zahteve glede dostopnosti bi se morale izpolnjevati postopoma in neprekinjeno, ob upoštevanju praktičnih in neizogibnih omejitev, ki bi lahko preprečile polno dostopnost, kot so programi ali dogodki, ki se predvajajo v realnem času. Omogočiti bi bilo treba razvoj ustreznih ukrepov za zagotavljanje dostopnosti s samourejanjem in sourejanjem. Da bi olajšale dostop do informacij in obravnavo pritožb v zvezi z vprašanji dostopnosti, bi morale države članice vzpostaviti enotne kontaktne točke, ki morajo biti popolnoma dostopne na spletu.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Na nacionalni in mednarodni ravni obstajajo določene splošno priznane prehranske smernice, kot je model prehranskega profila Evropskega regionalnega urada Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), za razlikovanje hrane na podlagi njene hranilne sestave v okviru televizijskega oglaševanja hrane za otroke. Države članice bi bilo treba spodbujati k zagotavljanju, da se pravila ravnanja za samourejanje in sourejanje uporabljajo za učinkovito zmanjševanje izpostavljenosti otrok in mladoletnikov avdiovizualnim komercialnim sporočilom o hrani in pijači, ki imata visoko vsebnost soli, sladkorja ali maščob ali ki drugače ne ustrezata tem nacionalnim ali mednarodnim prehranskim smernicam.

(10)  Države članice bi bilo treba spodbujati k zagotavljanju, da samourejanje in sourejanje, vključno s pravili ravnanja, učinkovito prispevata k cilju zmanjševanje izpostavljenosti otrok in mladoletnikov avdiovizualnim komercialnim sporočilom o hrani in pijači, ki imata visoko vsebnost soli, sladkorja ali maščob ali ki drugače ne ustrezata tem nacionalnim ali mednarodnim prehranskim smernicam. Samourejanje in sourejanje bi morala prispevati k temu cilju in bi ju bilo treba podrobno nadzorovati.

Predlog spremembe   14

Predlog direktive

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Države članice bi morale tudi zagotavljati, da je namen pravil ravnanja za samourejanje in sourejanje učinkovito zmanjšanje izpostavljenosti otrok in mladoletnikov avdiovizualnim komercialnim sporočilom za oglaševanje iger na srečo. Na ravni Unije in nacionalni ravni obstajajo določeni sistemi sourejanja in samourejanja za spodbujanje odgovornega ravnanja pri igrah na srečo, tudi v avdiovizualnih komercialnih sporočilih. Te sisteme bi bilo treba nadalje spodbujati, zlasti tiste, ki so usmerjeni v zagotavljanje tega, da avdiovizualna komercialna sporočila o igrah na srečo spremljajo informacije o odgovornem ravnanju pri igrah na srečo.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Da bi se odstranile ovire za prost pretok čezmejnih storitev v Uniji, je treba zagotoviti učinkovitost ukrepov za samourejanje in sourejanje, predvsem z namenom varstva potrošnikov ali javnega zdravja. Pravila ravnanja na ravni Unije, ki se dobro izvršujejo in spremljajo, bi lahko bili dobro orodje za zagotavljanje bolj usklajenega in učinkovitega pristopa.

(12)  Da bi se odstranile ovire za prost pretok čezmejnih storitev v Uniji, je treba zagotoviti učinkovitost ukrepov za samourejanje in sourejanje, predvsem z namenom varstva potrošnikov ali javnega zdravja.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Trg za razširjanje televizijskih programov se je razvil, zato bi bilo treba omogočiti več prožnosti v zvezi z avdiovizualnimi komercialnimi sporočili, zlasti glede kvantitativnih pravil za linearne avdiovizualne medijske storitve, promocijsko prikazovanje izdelkov in sponzorstvo. Pojav novih storitev, tudi brez oglaševanja, je omogočil več izbire za gledalce, ki lahko preprosto preklopijo na druge ponudbe.

(13)  Trg za avdiovizualne medijske storitve se je razvil, zato bi bilo treba omogočiti večjo jasnost in več prožnosti, da bi zagotovili bolj enake konkurenčne pogoje za vsa avdiovizualna komercialna sporočila, sponzorstvo in promocijsko prikazovanje izdelkov. Pojav novih storitev, tudi brez oglaševanja, je omogočil več izbire za gledalce, ki lahko preprosto preklopijo na druge ponudbe.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Ohraniti je treba celovitost programov in storitev, da bi zagotovili učinkovitost te direktive, zlasti v zvezi z uredniško odgovornostjo ponudnikov medijskih storitev. Dovoljene bi morale biti spremembe v prikazu programov in storitev, ki ji zahteva prejemnik storitve.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13b)  Za zagotavljanje ustreznih in preglednih informacij ponudnikom avdiovizualnih medijskih storitev in regulativnim organom in/ali telesom je potrebno neodvisno merjenje odziva občinstva na avdiovizualne medijske storitve, vključno s komercialnimi sporočili.

Obrazložitev

Namen te nove uvodne izjave je poudariti, da mora biti merjenje kvantitativnih pravil, na primer kvot evropskih del, neodvisno, da se zagotovita točnosti podatkov in smiselnost takih določb.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Sponzorstvo predstavlja pomembno sredstvo financiranja avdiovizualnih medijskih storitev ali programov, hkrati pa promovira ime, blagovno znamko, podobo, dejavnosti ali izdelke pravne ali fizične osebe. Če naj bi sponzorstvo predstavljalo dragoceno obliko oglaševalske tehnike za oglaševalce in ponudnike avdiovizualnih medijskih storitev, lahko sponzorirane objave vsebujejo promocijska sklicevanja na blago ali storitve sponzorja, pri čemer ne spodbujajo neposredno nakup blaga ali storitev. Sponzorirane objave bi morale še naprej obveščati gledalce o obstoju sponzorskega sporazuma. Vpliv na vsebino sponzoriranih programov ne bi smel posegati uredniško neodvisnost ponudnika avdiovizualnih medijskih storitev.

(14)  Sponzorstvo predstavlja pomembno sredstvo financiranja avdiovizualnih vsebin. Sponzorirane objave bi morale še naprej obveščati gledalce o obstoju sponzorskega sporazuma. Z vplivanjem na sponzorirano vsebino se ne bi smelo posegati v uredniško neodvisnost ponudnika storitev.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Liberalizacija promocijskega prikazovanja izdelkov ni zagotovila pričakovane uvedbe te oblike avdiovizualne komercialne komunikacije. Zlasti splošna prepoved promocijskega prikazovanja izdelkov z nekaterimi izjemami ni zagotovila pravne varnosti za ponudnike avdiovizualnih medijskih storitev. Promocijsko prikazovanje izdelkov bi torej moralo biti dovoljeno v vseh avdiovizualnih medijskih storitvah, pri čemer bi morale veljati nekatere izjeme.

(15)  Liberalizacija promocijskega prikazovanja izdelkov ni zagotovila pričakovane uvedbe te oblike avdiovizualne komercialne komunikacije. Zlasti splošna prepoved promocijskega prikazovanja izdelkov z nekaterimi izjemami ni zagotovila pravne varnosti za ponudnike avdiovizualnih medijskih storitev. Promocijsko prikazovanje izdelkov bi torej moralo biti dovoljeno v vseh avdiovizualnih medijskih storitvah in storitvah platform za izmenjavo videov, saj lahko ponudnikom teh storitev zagotovi dodaten dohodek, pri čemer bi morale veljati nekatere izjeme.

Obrazložitev

Besedilo mora izražati vključenost videov, ki jih ustvarijo uporabniki, v predpise o sponzorskem prikazovanju izdelkov v okviru avdiovizualnih medijskih storitev.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Za zaščito uredniške odgovornosti ponudnika medijskih storitev in avdiovizualne vrednostne verige je nujno treba zagotoviti celovitost programov in storitev ponudnikov medijskih storitev. Programe in storitve je treba prenašati v neskrajšani in nespremenjeni obliki ter brez prekinitve. Programov in storitev se ne bi smelo spreminjati brez soglasja ponudnikov medijskih storitev.

Obrazložitev

Tretjim osebam ne bi smelo biti dovoljeno, da oddaje in storitve spremenijo brez soglasja ponudnika medijskih storitev.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Promocijsko prikazovanje izdelkov se ne bi smelo dovoliti v poročilih in aktualno informativnih programih, programih za varstvo potrošnikov, programih za verske vsebine in programih s pomembnim deležem otroškega občinstva. Iz dokazov je zlasti razvidno, da lahko promocijsko prikazovanje izdelkov in umeščenih oglasov vpliva na vedenje otrok, saj otroci pogosto ne morejo prepoznati komercialnih vsebin. Zato bi torej še naprej bilo treba prepovedovati promocijsko prikazovanje izdelkov v programih s pomembnim deležem otroškega občinstva. Programi za varstvo potrošnikov so programi, ki gledalcem zagotavljajo nasvete ali vključujejo ocene o nakupu izdelkov in storitev. Če bi se promocijsko prikazovanje izdelkov omogočilo v takih programih, bi to zabrisalo ločnico med oglaševanjem in uredniško vsebino za gledalce, ki morda pričakujejo pristno in odkrito oceno izdelkov ali storitev v takih programih.

(16)  Promocijsko prikazovanje izdelkov se ne bi smelo dovoliti v poročilih in aktualno informativnih programih, programih za verske vsebine in programih za otroke ter vsebinah, namenjenih predvsem otrokom. Iz dokazov je zlasti razvidno, da lahko promocijsko prikazovanje izdelkov in umeščenih oglasov vpliva na vedenje otrok, saj otroci pogosto ne morejo prepoznati komercialnih vsebin. Zato bi torej še naprej bilo treba prepovedovati promocijsko prikazovanje izdelkov v programih za otroke in vsebinah, namenjenih predvsem otrokom. Programi za varstvo potrošnikov so programi, ki gledalcem zagotavljajo nasvete ali vključujejo ocene o nakupu izdelkov in storitev. Če bi se promocijsko prikazovanje izdelkov omogočilo v takih programih, bi to zabrisalo ločnico med oglaševanjem in uredniško vsebino za gledalce, ki morda pričakujejo pristno in odkrito oceno izdelkov ali storitev v takih programih.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Za pravilo, da se izdelku ne sme pripisati neutemeljenega pomena, se je izkazalo, da ga je težko uporabiti v praksi. Omejuje tudi uvajanje promocijskega prikazovanja izdelkov, ki že po opredelitvi zajema določeno raven pomembne izpostavljenosti, da lahko ustvarja vrednost. Zahteve za programe s promocijskim prikazovanjem izdelkov bi se torej morale osredotočiti na jasno obveščanje gledalcev o obstoju promocijskega prikazovanja izdelkov in na zagotavljanje, da se ne posega v uredniško neodvisnost ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev.

črtano

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Medtem ko ta direktiva ne povečuje skupnega obsega časa za dovoljeno oglaševanje v času od 7:00 do 23:00, je za izdajatelje televizijskih programov pomembna večja prožnost in možnost odločanja, kdaj oglaševati, da bi čim bolj izpolnili zahteve oglaševalcev in čim bolj povečali pretok gledalcev. Odpraviti bi bilo torej treba urno omejitev in uvesti 20-odstotno dnevno omejitev za oglaševanje v času od 7:00 do 23:00.

(19)  Za izdajatelje televizijskih programov je pomembno, da imajo večjo prožnost in da se lahko odločajo, kdaj bodo predvajali oglase, da bi zagotovili čim večje povpraševanje oglaševalcev in čim večji pretok gledalcev. Odpraviti bi bilo torej treba urno omejitev in uvesti 20-odstotno dnevno omejitev. Vseeno bi bilo treba pri tem ohraniti ustrezno raven varstva potrošnikov, ker bi lahko bili gledalci ob taki prožnosti izpostavljeni čezmernemu oglaševanju v časovnem pasu z največjo gledanostjo. V času največje gledanosti bi bilo zato treba uporabiti posebne omejitve.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Veliko izdajateljev televizijskih programov je del večjih medijskih skupin, zato njihove objave niso povezane samo z njihovimi programi in pomožnimi izdelki, ki izhajajo neposredno iz teh programov, ampak tudi s programi drugih subjektov, ki pripadajo isti medijski skupini. Oddajni čas, ki je dodeljen objavam izdajatelja televizijskih programov v povezavi s programi drugih subjektov, ki so del iste medijske skupine, ne bi smel biti vključen v največji obseg dnevnega oddajnega časa, ki se lahko dodeli oglaševanju in televizijski prodaji.

(20)  Veliko izdajateljev televizijskih programov je del večjih skupin za radiofuzijo, zato njihove objave niso povezane samo z njihovimi programi in pomožnimi izdelki in avdiovizualnimi medijskimi storitvami, ki izhajajo neposredno iz teh programov, ampak tudi s programi, izdelki in storitvami drugih subjektov, ki pripadajo isti skupini za radiofuzijo. Oddajni čas, ki je dodeljen objavam izdajatelja televizijskih programov v povezavi s programi drugih subjektov, ki so del iste skupine za radiofuzijo, tudi ne bi smel biti vključen v največji obseg dnevnega oddajnega časa, ki se lahko dodeli oglaševanju in televizijski prodaji.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo bi morali spodbujati produkcijo in distribucijo evropskih del z zagotavljanjem, da njihovi katalogi vsebujejo minimalni delež evropskih del in da tem delom pripišejo zadosten pomen.

(21)  Ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo bi morali spodbujati produkcijo in distribucijo evropskih del z zagotavljanjem, da njihovi katalogi vsebujejo minimalni delež evropskih del in da tem delom pripišejo zadosten pomen. Uporabnikom storitve na zahtevo bi to moralo omogočiti, da zlahka odkrijejo in najdejo evropska dela, obenem pa bo spodbujalo kulturno raznolikost. Zato bi bilo treba zagotoviti, da bodo lahko imetniki pravic v svojih metapodatkih označevali avdiovizualno vsebino, ki velja za evropsko delo ter ga dajali na voljo ponudnikom medijskih storitev.

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Da bi se zagotovila ustrezna raven naložb v evropska dela, bi države članice morale imeti možnost, da ponudnikom storitev na zahtevo s sedežem na njihovem ozemlju naložijo finančne obveznosti. Te obveznosti so lahko v obliki neposrednih prispevkov k produkciji evropskih del in pridobitvi pravic za ta dela. Države članice bi lahko naložile tudi davke, ki se plačajo v sklad, na podlagi prihodkov iz storitev na zahtevo, ki se zagotavljajo na njihovem ozemlju in so vanj ciljno usmerjene. Ta direktiva pojasnjuje, glede na neposredno povezavo med finančnimi obveznostmi in različnimi kulturnimi politikami držav članic, da je državam članicam tudi dovoljeno naložiti take finančne obveznosti za ponudnike storitev na zahtevo, ki imajo sedež v drugi državi članici, pri čemer so storitve teh ponudnikov ciljno usmerjene v njihova ozemlja. V tem primeru bi se morale finančne obveznosti nanašati le na prihodke, ki so nastali na podlagi občinstva v navedeni državi članici.

(22)  Da bi se zagotovila ustrezna raven naložb v evropska dela, bi države članice morale imeti možnost, da ponudnikom storitev na zahtevo s sedežem pod njihovo pristojnostjo naložijo finančne obveznosti. Te obveznosti so lahko v obliki neposrednih prispevkov k produkciji evropskih del in pridobitvi pravic za ta dela. Države članice bi lahko naložile tudi davke, ki se plačajo v sklad, na podlagi prihodkov iz storitev na zahtevo, ki se zagotavljajo na njihovem ozemlju in so vanj ciljno usmerjene. Ta direktiva pojasnjuje, glede na neposredno povezavo med finančnimi obveznostmi in različnimi kulturnimi politikami držav članic, da je državam članicam tudi dovoljeno naložiti take finančne obveznosti za ponudnike storitev na zahtevo, ki imajo sedež v drugi državi članici, pri čemer so storitve teh ponudnikov ciljno usmerjene v njihova ozemlja. V tem primeru bi se morale finančne obveznosti nanašati le na prihodke, ustvarjene s storitvami na zahtevo in ki so nastali na podlagi občinstva v navedeni državi članici. Kadar država članica, v kateri ima ponudnik sedež, naloži finančni prispevek, morala upoštevati vse finančne prispevke, ki so jih naložile države članice, v ozemlja katerih so storitve usmerjene.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Uvodna izjava 26

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  So tudi novi izzivi, predvsem v zvezi s platformami za izmenjavo videov, na katerih uporabniki, zlasti mladoletniki, vedno bolj gledajo avdiovizualno vsebino. V tem okviru sta škodljiva vsebina in sovražni govor, shranjena na platformah za izmenjavo videov, vedno bolj zaskrbljujoča. Za zaščito mladoletnikov pred škodljivo vsebino in vseh državljanov pred vsebino, ki vsebuje spodbujanje nasilja ali sovraštva, bi bilo treba opredeliti sorazmerna pravila za ta področja.

(26)  So tudi novi izzivi, predvsem v zvezi s platformami za izmenjavo videov, na katerih uporabniki, zlasti mladoletniki, vedno bolj gledajo avdiovizualno vsebino. Nezakonita, škodljiva, rasistična in ksenofobna vsebina in sovražni govor, ki gostujeta na platformah za izmenjavo videov, sta vedno bolj zaskrbljujoča. Poleg tega lahko odločitev o odstranitvi teh vsebin, ki je pogosto posledica subjektivne razlage, ogroža svobodo izražanja in obveščanja. V tem okviru je treba za zaščito mladoletnikov pred škodljivo vsebino in vseh državljanov pred vsebino, ki vsebuje spodbujanje nasilja ali sovraštva in ki je na voljo na platformah za izmenjavo videov, pa tudi za zaščito in zagotavljanje temeljnih pravic uporabnikov opredeliti enotna in sorazmerna pravila za ta področja. Takšna pravila bi morala zlasti natančneje opredeliti značilnosti „škodljive vsebine“ in „spodbujanja nasilja ali sovraštva“ na ravni Unije, pri tem pa upoštevati namen in učinke takšne vsebine. V ukrepih za samourejanje in sourejanje, ki jih izvajajo ali odobrijo države članice ali Komisija, bi bilo treba v celoti spoštovati pravice, svoboščine in načela iz Listine, zlasti njen člen 52. Regulativni organi in/ali telesa ohranijo dejanska pooblastila za izvrševanje v zvezi s tem.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(26a)  Z Direktivo (EU) 2017/XXX [nadomestiti s sklicevanjem na direktivo o boju proti terorizmu, ko bo objavljena, in ustrezno spremeniti številko člena] je javno ščuvanje k storitvi terorističnega dejanja opredeljeno kot kaznivo dejanje v povezavi s terorističnimi dejavnostmi in se kaznuje kot kaznivo dejanje. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev takojšnje odstranitve vsebin, ki pomenijo javno ščuvanje k storitvi terorističnega dejanja.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Kar zadeva komercialna sporočila na platformah za izmenjavo videov, ta že ureja Direktiva 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki prepoveduje nepoštene poslovne prakse podjetij v razmerju do potrošnikov, vključno z zavajajočimi in agresivnimi praksami, ki se pojavljajo v storitvah informacijske družbe. Kar zadeva komercialna sporočila v zvezi s tobačnimi in povezanimi izdelki na platformah za izmenjavo videov, obstoječe prepovedi iz Direktive 2003/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter prepovedi, ki se uporabljajo za sporočila v zvezi z elektronskimi cigaretami in posodicami za ponovno polnjenje v skladu z Direktivo 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta, zagotavljajo, da so potrošniki dovolj zaščiteni. Ukrepi, opredeljeni v tej direktivi, torej dopolnjujejo ukrepe, opredeljene v direktivah 2005/29/ES, 2003/33/ES in 2014/40/EU.

(27)  Kar zadeva komercialna sporočila na platformah za izmenjavo videov, ta že ureja Direktiva 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki prepoveduje nepoštene poslovne prakse podjetij v razmerju do potrošnikov, vključno z zavajajočimi in agresivnimi praksami, ki se pojavljajo v storitvah informacijske družbe. Kar zadeva komercialna sporočila v zvezi s tobačnimi in povezanimi izdelki na platformah za izmenjavo videov, obstoječe prepovedi iz Direktive 2003/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter prepovedi, ki se uporabljajo za sporočila v zvezi z elektronskimi cigaretami in posodicami za ponovno polnjenje v skladu z Direktivo 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta, zagotavljajo, da so potrošniki dovolj zaščiteni, in se morajo uporabljati za vse avdiovizualne medije. Ukrepi, opredeljeni v tej direktivi, torej dopolnjujejo ukrepe, opredeljene v direktivah 2005/29/ES, 2003/33/ES in 2014/40/EU o vzpostavitvi enakih konkurenčnih pogojev za avdiovizualne medijske storitve, storitve platforme za izmenjavo videov in videe, ki jih ustvari uporabnik.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Ponudnik platforme za izmenjavo videov nima uredniške odgovornosti za pomemben delež vsebine, shranjene na platformah za izmenjavo videov. Vendar ti ponudniki običajno določajo organizacijo vsebine, in sicer programov ali videov, ki jih ustvarijo uporabniki, vključno s samodejnimi orodji ali algoritmi. Od teh ponudnikov bi se torej moralo zahtevati, da sprejmejo ustrezne ukrepe za zaščito mladoletnikov pred vsebino, ki bi lahko ogrozila njihov telesni, duševni in moralni razvoj, in za zaščito vseh državljanov pred spodbujanjem nasilja ali sovraštva, usmerjenega v skupino oseb ali člana take skupine, ki jo opredeljuje spol, rasa, barva, vera, poreklo ali nacionalna ali etnična pripadnost.

(28)  Ponudnik platforme za izmenjavo videov nima uredniške odgovornosti za nekaj vsebine, ki gostuje na platformah za izmenjavo videov ali družabnih medijev. Vendar ti ponudniki običajno določajo organizacijo vsebine, in sicer programov ali videov, ki jih ustvarijo uporabniki, vključno s samodejnimi orodji ali algoritmi. Od teh ponudnikov bi se torej moralo zahtevati, da sprejmejo ustrezne ukrepe za zaščito mladoletnikov pred vsebino, ki bi lahko ogrozila njihov telesni, duševni ali moralni razvoj, in za zaščito vseh uporabnikov pred ščuvanjem k terorizmu ali spodbujanjem nasilja ali sovraštva, usmerjenega v skupino oseb ali člana take skupine, ki jo opredeljuje rasa, barva , etnično ali socialno poreklo, genetske značilnosti, jezik, vera ali prepričanje, politično ali drugo mnenje, pripadnost nacionalni manjšini, premoženje, rojstvo, invalidnost, starost, spol, spolni izraz, spolna identiteta, spolna usmerjenost, status v zvezi s prebivališčem ali zdravstveno stanje. Te podlage so namenjene natančnejši opredelitvi značilnosti „javnega spodbujanja k nasilju ali sovraštvu“, vendar same ne bi smele biti edina podlaga za omejevanje dostopa do avdiovizualnih vsebin.

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Glede na naravo vključenosti ponudnikov v vsebino, shranjeno na platformah za izmenjavo videov, bi morali ti ustrezni ukrepi biti povezani z organizacijo vsebine, ne pa s samo vsebino. Zahteve v zvezi s tem, kot so opredeljene tej direktivi, bi se torej morale uporabljati brez poseganja v člen 14 Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta34, ki opredeljuje izjemo od odgovornosti za nezakonite podatke, ki jih shranjujejo določeni ponudniki storitev informacijske družbe. Pri zagotavljanju storitev iz člena 14 Direktive 2000/31/ES bo se te zahteve morale uporabljati tudi brez poseganja v člen 15 navedene direktive, ki onemogoča predpisovanje splošnih obveznosti za nadzor takih podatkov ali dejavno raziskovanje dejstev ali okoliščin, na podlagi katerih se domneva, da gre za nezakonito dejavnost, za navedene ponudnike, kar pa ne zadeva obveznosti spremljanja v posebnih primerih in predvsem ne posega v ukrepe nacionalnih organov v skladu z nacionalno zakonodajo.

(29)  Glede na naravo odnosa ponudnikov z vsebino, ki jo gostijo platforme za izmenjavo videov, bi morali ti ustrezni ukrepi biti povezani z organizacijo vsebine, ne pa s samo vsebino. Zahteve v zvezi s tem, kot so opredeljene tej direktivi, bi se torej morale uporabljati brez poseganja v člen 14 Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta34, ki opredeljuje izjemo od odgovornosti za nezakonite podatke, ki jih shranjujejo določeni ponudniki storitev informacijske družbe. Pri zagotavljanju storitev iz člena 14 Direktive 2000/31/ES bo se te zahteve morale uporabljati tudi brez poseganja v člen 15 navedene direktive, ki onemogoča predpisovanje splošnih obveznosti za nadzor takih podatkov ali dejavno raziskovanje dejstev ali okoliščin, na podlagi katerih se domneva, da gre za nezakonito dejavnost, za navedene ponudnike, kar pa ne zadeva obveznosti spremljanja v posebnih primerih in predvsem ne posega v ukrepe nacionalnih organov v skladu z nacionalno zakonodajo.

__________________

__________________

34 Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (UL L 178, 17.7.2000, str. 1).

34 Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (UL L 178, 17.7.2000, str. 1).

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Pri izvajanju ustreznih ukrepov, ki bi jih bilo treba sprejeti v skladu s to direktivo, bi bilo primerno v čim večji meri vključiti ponudnike platform za izmenjavo videov. Spodbujati bi torej bilo treba sourejanje. Za zagotavljanje jasnega in doslednega pristopa v zvezi s tem v celotni Uniji, države članice ne bi smele biti upravičene do tega, da od ponudnikov platform za izmenjavo videov zahtevajo sprejetje strožjih ukrepov za zaščito mladoletnikov pred škodljivo vsebino in vseh državljanov pred vsebino, ki vsebuje spodbujanje nasilja ali sovraštva, od teh, ki so zagotovljeni s to direktivo. Države članice pa bi morale še naprej imeti možnost sprejetja takih strožjih ukrepov, kadar je navedena vsebina nezakonita, če je to v skladu s členoma 14 in 15 Direktive 2000/31/ES, in sprejetja ukrepov v zvezi s vsebino na spletnih straneh, ki vsebujejo ali širijo otroško pornografijo, kot to zahteva in omogoča člen 25 Direktive 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta35. Ponudnikom platform za izmenjavo videov bi se tudi morala še naprej zagotavljati možnost prostovoljnega sprejetja strožjih ukrepov.

(30)  Pri izvajanju ustreznih ukrepov, ki bi jih bilo treba sprejeti v skladu s to direktivo, bi bilo primerno v čim večji meri vključiti ponudnike platform za izmenjavo videov. Spodbujati bi torej bilo treba samourejanje in sourejanje. Države članice bi morale še naprej imeti možnost sprejetja strožjih ukrepov, kadar je vsebina nezakonita, če je to v skladu s členoma 14 in 15 Direktive 2000/31/ES, in sprejetja ukrepov v zvezi z vsebino na spletnih straneh, ki vsebujejo ali širijo otroško pornografijo, kot to zahteva in omogoča člen 25 Direktive 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta35. Ponudniki platform za izmenjavo videov bi morali še naprej imeti možnost, da v skladu z pravom Unije in ob spoštovanju svobode izražanja, obveščanja in medijskega pluralizma prostovoljno sprejmejo strožje ukrepe.

__________________

__________________

35 Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ (UL L 335, 17.12.2011, str. 1).

35 Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ (UL L 335, 17.12.2011, str. 1).

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32)  Ponudniki platforme za izmenjavo videov, ki so zajeti v to direktivo, zagotavljajo storitve informacijske družbe v smislu točke (a) člena 2 Direktive 2000/31/ES. Za navedene ponudnike zato veljajo pravila o notranjem trgu, ki so opredeljena v členu 3 navedene direktive, če imajo sedež v državi članici. Ustrezno bi bilo zagotoviti, da enaka pravila veljajo za ponudnike platforme za izmenjavo videov, ki nimajo sedeža v državi članici, da se zaščiti učinkovitost ukrepov za zaščito mladoletnikov in državljanov, opredeljenih v tej direktivi, in zagotovijo čim bolj enaki konkurenčni pogoji, če imajo ti ponudniki matično ali hčerinsko družbo s sedežem v državi članici ali so del skupine, drug subjekt te skupine pa ima sedež v državi članici. V tem okviru bi bilo treba sprejeti ureditve, da se opredeli, v kateri državi članici bi se moralo šteti, da imajo navedeni ponudniki svoj sedež. Komisijo bi bilo treba obvestiti o ponudnikih v pristojnosti vsake države članice pri uporabi pravil o sedežu, ki so opredeljena v tej direktivi in Direktivi 2000/31/ES.

(32)  Ponudniki platforme za izmenjavo videov, ki so zajeti v to direktivo, zagotavljajo storitve informacijske družbe v smislu točke (a) člena 2 Direktive 2000/31/ES, na splošno pa tudi storitve gostovanja v skladu s členom 14 navedene direktive. Za navedene ponudnike zato veljajo pravila o notranjem trgu, ki so opredeljena v členu 3 navedene direktive, če imajo sedež v državi članici. Ustrezno bi bilo zagotoviti, da enaka pravila veljajo za ponudnike platforme za izmenjavo videov, ki nimajo sedeža v državi članici, da se zaščiti učinkovitost ukrepov za zaščito mladoletnikov in državljanov, opredeljenih v tej direktivi, in zagotovijo čim bolj enaki konkurenčni pogoji, če imajo ti ponudniki matično ali hčerinsko družbo s sedežem v državi članici ali so del skupine, drug subjekt te skupine pa ima sedež v državi članici. V tem okviru bi bilo treba sprejeti ureditve, da se opredeli, v kateri državi članici bi se moralo šteti, da imajo navedeni ponudniki svoj sedež. Zaradi širokega občinstva, ki ga imajo platforme za izmenjavo videov in družabni mediji, je primerno, da se država članica, ki je pristojna za tako platformo, pri urejanju zadevnih platform usklajuje z drugimi zadevnimi državami članicami. Komisijo bi bilo treba obvestiti o ponudnikih v pristojnosti vsake države članice pri uporabi pravil o sedežu, ki so opredeljena v tej direktivi in Direktivi 2000/31/ES. V zvezi s tem bi morali pojem „ponudnik platforme za izmenjavo videov“ razumeti v najširšem pomenu besede, tako da bi zajeli ponudnike linearnih storitev in platform za ponovno razširjanje avdiovizualnih medijskih storitev, ne glede na uporabljena tehnična sredstva za ponovno razširjanje (kabelsko, satelitsko ali po internetu).

Obrazložitev

Platforme za izmenjavo videov in družabni mediji so lahko ciljno usmerjeni v občinstvo v celotni Uniji, vendar je zanje pristojna le država članica, v kateri imajo sedež. Zato morajo države članice učinkovito sodelovati pri urejanju teh platform, da bi zagotovile nemoteno delovanje digitalnega enotnega trga in učinkovito zaščitile evropske državljane.

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  Regulativni organi držav članic lahko dosežejo potrebno stopnjo strukturne neodvisnosti, samo če imajo sedež kot ločeni pravni subjekti. Države članice bi torej morale zagotoviti neodvisnost nacionalnih regulativnih organov od vlade, javnih organov in industrije, da se zagotovi nepristranskost njihovih odločitev. Ta zahteva po neodvisnosti pa ne bi smela posegati v možnost držav članic, da ustanovijo regulatorje, ki nadzirajo različne sektorje, na primer avdiovizualni in telekomunikacijski sektor. Nacionalni regulativni organi bi morali imeti potrebna izvršilna pooblastila in vire za opravljanje svojih nalog, v smislu osebja, strokovnega znanja in finančnih sredstev. Dejavnosti nacionalnih regulativnih organov, ustanovljenih v skladu s to direktivo, bi morale zagotoviti upoštevanje ciljev v zvezi s pluralnostjo medijev, kulturno raznolikostjo, varstvom potrošnikov, notranjim trgom in spodbujanjem poštene konkurence.

(33)  Države članice bi torej morale zagotoviti neodvisnost regulativnih organov in/ali teles od vlade, javnih organov in industrije, da se zagotovi nepristranskost njihovih odločitev. Ta zahteva po neodvisnosti pa ne bi smela posegati v možnost držav članic, da ustanovijo regulatorje, ki nadzirajo različne sektorje, na primer avdiovizualni in telekomunikacijski sektor. Regulativni organi in/ali telesa bi morali imeti vsa potrebna izvršilna pooblastila in vire za opravljanje svojih nalog, v smislu osebja, strokovnega znanja in finančnih sredstev. Dejavnosti regulativnih organov in/ali teles, ustanovljenih v skladu s to direktivo, bi morale zagotoviti upoštevanje ciljev v zvezi s pluralnostjo medijev, kulturno raznolikostjo, varstvom potrošnikov, notranjim trgom in spodbujanjem poštene konkurence. Glede tega je potrebno, da regulativni organi in/ali telesa podpirajo ponudnike avdiovizualnih medijskih storitev pri uveljavljanju njihove uredniške neodvisnosti.

Predlog spremembe   36

Predlog direktive

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  Da bi Komisija v vseh državah članicah zagotovila dosledno uporabo regulativnega okvira Unije za avdiovizualne medijske storitve, je ustanovila skupino ERGA s sklepom Komisije z dne 3. februarja 201436. Vloga skupine ERGA je svetovati in pomagati Komisiji pri njenem delu, da se zagotovi dosledno izvajanje Direktive 2010/13/EU v vseh državah članicah in da olajša sodelovanje med nacionalnimi regulativnimi organi ter med nacionalnimi regulativnimi organi in Komisijo.

(35)  Da bi Komisija v vseh državah članicah zagotovila dosledno uporabo regulativnega okvira Unije za avdiovizualne medijske storitve, je ustanovila skupino ERGA s sklepom Komisije z dne 3. februarja 201436. Vloga skupine ERGA je delovati kot neodvisna strokovna svetovalna skupina in pomagati Komisiji pri njenem delu, da se zagotovi dosledno izvajanje Direktive 2010/13/EU v vseh državah članicah in da olajša sodelovanje med regulativnimi organi in/ali telesi ter med regulativnimi organi in/ali telesi in Komisijo.

_________________

_________________

35 Sklep Komisije C(2014) 462 final z dne 3. februarja 2014 o ustanovitvi skupine evropskih regulatorjev za avdiovizualne medijske storitve.

35 Sklep Komisije C(2014) 462 final z dne 3. februarja 2014 o ustanovitvi skupine evropskih regulatorjev za avdiovizualne medijske storitve.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36)  Skupina ERGA je pozitivno prispevala k dosledni regulativni praksi, Komisiji pa je zagotovila nasvete na visoki ravni o zadevah v zvezi z izvajanjem. Zaradi tega bi ji bilo treba zagotoviti uradno priznanje in okrepitev njene vloge v tej direktivi. Skupino bi torej bilo treba znova ustanoviti s to direktivo.

(36)  Skupina ERGA in odbor za stike sta pozitivno prispevala k dosledni regulativni praksi, Komisiji pa sta zagotovila neodvisne nasvete na visoki ravni o zadevah v zvezi z izvajanjem.

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  Komisija bi morala imeti možnost posvetovanja s skupino ERGA o kateri koli zadevi v zvezi z avdiovizualnimi medijskimi storitvami in platformami za izmenjavo videov. Skupina ERGA bi morala pomagati Komisiji, tako da zagotavlja svoje strokovno znanje in nasvete ter lajša izmenjavo dobrih praks. Komisija bi se zlasti morala posvetovati s skupino ERGA glede uporabe Direktive 2010/13/EU, zato da bi se olajšalo združeno izvajanje te direktive na celotnem enotnem digitalnem trgu. Skupina ERGA bi morala na zahtevo Komisije zagotoviti mnenja, vključno z mnenji o pristojnosti in pravilih ravnanja Unije na področju zaščite mladoletnikov in sovražnega govora ter avdiovizualnih komercialnih sporočil za hrano z visoko vsebnostjo maščob, soli/natrija in sladkorja.

(37)  Komisija bi morala imeti možnost posvetovanja z odborom za stike o kateri koli zadevi v zvezi z avdiovizualnimi medijskimi storitvami in platformami za izmenjavo videov. Skupina ERGA pa bi morala imeti možnost, da Komisiji pomaga, tako da zagotavlja svoje strokovno znanje in nasvete ter lajša izmenjavo dobrih praks. Komisija bi morala imeti možnost, da se z odborom za stike posvetuje glede uporabe Direktive 2010/13/EU, zato da bi se olajšalo dosledno izvajanje te direktive na celotnem enotnem digitalnem trgu. Ta odbor bi moral odločati o mnenjih, vključno z mnenji o pristojnosti in pravilih ravnanja Unije na področju zaščite mladoletnikov in sovražnega govora ter avdiovizualnih komercialnih sporočil za hrano z visoko vsebnostjo maščob, soli/natrija in sladkorja, ki jih oblikuje skupina ERGA, da se omogoči usklajevanje z zakonodajo držav članic.

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38)  Ta direktiva ne posega v možnost držav članic, da predpišejo obveznosti za zagotavljanje odkrivljivosti in dostopnosti vsebine, ki je v splošnem interesu, v okviru opredeljenih ciljev glede splošnih interesov, na primer pluralnost medijev, svoboda izražanja in kulturna raznolikost. Take obveznosti bi se morale predpisati samo, kadar so potrebne za izpolnitev ciljev glede splošnih interesov, ki so jih države članice jasno opredelile v skladu s pravom Unije. V zvezi s tem bi morale države članice preučiti predvsem potrebo po regulativnem ukrepanju glede na rezultate, ki izhajajo iz tržnih sil. Kadar se države članice odločijo, da bodo predpisale pravila o odkrivljivosti, bi morale naložiti samo sorazmerne obveznosti za podjetja v interesu legitimnih vidikov javnega reda.

(38)  Ta direktiva ne posega v možnost držav članic, da predpišejo obveznosti za zagotavljanje ustreznega pomena vsebine, ki je v splošnem interesu, v okviru opredeljenih ciljev glede splošnih interesov, na primer pluralnost medijev, svoboda izražanja in kulturna raznolikost. Take obveznosti bi se morale predpisati samo, kadar so potrebne za izpolnitev ciljev glede splošnih interesov, ki so jih države članice jasno opredelile v skladu s pravom Unije. Kadar se države članice odločijo, da bodo predpisale pravila o ustreznem pomenu, bi morale naložiti samo sorazmerne obveznosti za podjetja, ki so v interesu legitimnih vidikov javnega reda.

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Uvodna izjava 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(38a)  Načini zagotavljanja dostopnosti bi morali med drugim vključevati storitve dostopa, kot so razlaga znakovnega jezika, podnaslavljanje za gluhe in naglušne, govorjene podnapise, zvočne opise in preproste menije. Ponudniki medijskih storitev bi morali biti pri izboljševanju takih storitev dostopa za invalide in starejše pregledni in proaktivni, razpoložljivost teh storitev jasno navesti v informacijah o programu ter v elektronskem programskem vodniku, razložiti, kako uporabljati elemente storitve o dostopnosti, in zagotoviti, da bodo dostopne invalidom.

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(39)  Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki so opredeljeni zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah. Ta direktiva si še zlasti prizadeva, da bi zagotovila polno spoštovanje pravice do svobode izražanja, pravice do svobode gospodarske pobude in pravice sodne presoje ter da bi spodbudila uporabo pravic otroka iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

(39)  Države članice morajo pri izvajanju te direktive spoštovati temeljne pravice in upoštevati načela, ki so opredeljeni zlasti v Listini. Zlasti bi morale zagotoviti, da nacionalni zakoni in drugi predpisi za prenos te direktive ne bodo neposredno ali posredno slabili pravice do svobode izražanja, pravice do svobode gospodarske pobude in pravice sodne presoje ter da bi spodbudila uporabo pravic otroka in pravice do nediskriminacije iz Listine.

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a

Direktiva 2010/13/EU

Člen 1 – odstavek 1 – točka a – točka i

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  storitev, kakor je opredeljena v členih 56 in 57 Pogodbe o delovanju Evropske unije, pri čemer je glavni namen storitve ali dela te storitve, ki ga je mogoče obravnavati ločeno, zagotavljanje programov, pod uredniško odgovornostjo ponudnika medijskih storitev, za obveščanje, zabavo ali izobraževanje splošne javnosti po elektronskih komunikacijskih omrežjih v smislu člena 2(a) Direktive 2002/21/ES. Tovrstna avdiovizualna medijska storitev je bodisi razširjanje televizijskih programov, kakor je opredeljeno v točki (e) tega odstavka, bodisi avdiovizualna medijska storitev na zahtevo, kakor je opredeljena v točki (g) tega odstavka;

(i)  storitev, kakor je opredeljena v členih 56 in 57 Pogodbe o delovanju Evropske unije, kadar je glavni namen storitve ali dela te storitve, ki ga je mogoče obravnavati ločeno, da se z njo oz. njim pod uredniško odgovornostjo ponudnika medijskih storitev zagotavljajo programi za obveščanje, zabavo ali izobraževanje splošne javnosti po elektronskih komunikacijskih omrežjih v smislu člena 2(a) Direktive 2002/21/ES. Tovrstna avdiovizualna medijska storitev je bodisi razširjanje televizijskih programov, kakor je opredeljeno v točki (e) tega odstavka, bodisi avdiovizualna medijska storitev na zahtevo, kakor je opredeljena v točki (g) tega odstavka;

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Direktiva 2010/13/EU

Člen 1 – odstavek 1 – točka a a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„(aa)  „storitev platforme za izmenjavo videov“ pomeni storitev, kakor je opredeljena v členih 56 in 57 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

„(aa)  „storitev platforme za izmenjavo videov“ pomeni storitev, kakor je opredeljena v členih 56 in 57 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki izpolnjuje vse naslednje zahteve:

(i)  storitev zajema shranjevanje velike količine programov ali videov, ki jih ustvarijo uporabniki, za katere ponudnik platforme za izmenjavo videov nima uredniške odgovornosti;

(i)  poglavitna funkcionalnost storitve zajema dajanje na voljo javnosti programov ali videov, ki jih ustvarijo uporabniki, za katere ponudnik platforme za izmenjavo videov nima uredniške odgovornosti;

(ii)  ponudnik storitve določa organizacijo shranjene vsebine, vključno s samodejnimi orodji ali algoritmi, zlasti z gostovanjem, prikazovanjem, označevanjem in določanjem zaporedja;

(ii)  ponudnik storitve, ki se da na voljo javnosti, določa organizacijo vsebine, vključno s samodejnimi orodji ali algoritmi, zlasti z gostovanjem, prikazovanjem, označevanjem in določanjem zaporedja;

(iii)  glavni namen storitve ali dela te storitve, ki ga je mogoče obravnavati ločeno, je zagotavljanje programov in videov, ki jih ustvarijo uporabniki, za obveščanje, zabavo ali izobraževanje splošne javnosti;

(iii)  glavni namen storitve ali dela te storitve, ki ga je mogoče obravnavati ločeno, je zagotavljanje programov in videov, ki jih ustvarijo uporabniki, za obveščanje, zabavo ali izobraževanje splošne javnosti, ali pa ima storitev pomembno vlogo pri tem; ter

(iv)  storitev se zagotavlja po elektronskih komunikacijskih omrežjih v smislu člena 2(a) Direktive 2002/21/ES.“

(iv)  storitev se zagotavlja po elektronskih komunikacijskih omrežjih v smislu člena 2(a) Direktive 2002/21/ES.“

Predlog spremembe   44

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka c

Direktiva 2010/13/EU

Člen 1 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  „program“ pomeni niz gibljivih slik z ali brez zvoka, ki predstavlja posamezno točko znotraj sporeda ali kataloga, ki ga oblikuje ponudnik medijskih storitev, vključno s celovečernimi igranimi filmi, kratkimi videi, športnimi dogodki, situacijskimi komedijami, dokumentarci, programi za otroke in izvirnimi televizijskimi dramami;

(b)  „program“ pomeni niz gibljivih slik z ali brez zvoka, ki predstavlja posamezno točko znotraj sporeda ali kataloga, ki ga oblikuje ponudnik medijskih storitev, vključno s celovečernimi igranimi filmi, kratkimi videi, športnimi dogodki, situacijskimi komedijami, dokumentarci, programi za otroke, razvedrilnimi in resničnostnimi oddajami in izvirnimi televizijskimi dramami;

Obrazložitev

Ker gre za programe, za katere veljajo omejitve ali s potrebne prilagoditve oglaševanja, je treba razširiti opredelitev programa na programe namenjene družinam, kot so razvedrilne ali resničnostne oddaje, ki jih odrasli in otroci spremljajo skupaj.

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka d

Direktiva 2010/13/EU

Člen 1 – odstavek 1 – točka b a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ba)  „video, ki ga ustvari uporabnik“ pomeni niz gibljivih slik z zvokom ali brez njega, ki predstavlja posamezno točko, ki jo ustvari in/ali naloži en ali več uporabnikov na platformo za izmenjavo videov;

(ba)  „video, ki ga ustvari uporabnik“ pomeni niz gibljivih slik z zvokom ali brez njega, ki predstavlja posamezno točko, ki se naloži na platformo za izmenjavo videov;

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka d a (novo)

Direktiva 2010/13/EU

Člen 1 – odstavek 1 – točka b b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  vstavi se naslednja točka (bb):

 

„(bb)  „uredniška odločitev“ pomeni odločitev, ki se sprejme vsak dan v okviru izvrševanja uredniške odgovornosti;“

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka d b (novo)

Direktiva 2010/13/EU

Člen 1 – odstavek 1 – točka b c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db)  vstavi se naslednja točka (bc):

 

„(bc)  „storitev dostopa“ pomeni dodaten element avdiovizualne medijske storitve, ki izboljšuje dostopnost programov za osebe s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi;“

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka e a (novo)

Direktiva 2010/13/EU

Člen 1 – odstavek 1 – točka k

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ea)  točka (k) se nadomesti z naslednjim:

„(k)  „sponzorstvo“ pomeni vsak prispevek, javnih ali zasebnih podjetij ali fizičnih osebe, ki se ne ukvarjajo z opravljanjem avdiovizualnih medijskih storitev ali produkcijo avdiovizualnih del, za financiranje avdiovizualnih medijskih storitev ali programov, da bi uveljavile svoje ime, blagovno znamko, podobo, dejavnosti ali izdelke;

‘(k)  „sponzorstvo“ pomeni vsak posreden ali neposreden prispevek, javnih ali zasebnih podjetij ali fizičnih osebe, ki se ne ukvarjajo z opravljanjem avdiovizualnih medijskih storitev, storitev platforme za izmenjavo videov in videe, ki jih ustvari uporabnik, ali produkcijo avdiovizualnih del, za financiranje avdiovizualnih medijskih storitev ali storitev platforme za izmenjavo videov in videe, ki jih ustvarjajo uporabniki, ali programov, da bi uveljavile svoje ime, blagovno znamko, podobo, dejavnosti ali izdelke;

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka e b (novo)

Direktiva 2010/13/EU

Člen 1 – odstavek 1 – točka m

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(eb)  točka (m) se nadomesti z naslednjim:

„(m)  „promocijsko prikazovanje izdelkov“ pomeni kakršno koli obliko avdiovizualnega komercialnega sporočila, ki vključuje izdelek, storitev ali njuno blagovno znamko ali sklicevanje nanje, tako da se jih pokaže v programu, v zameno za plačilo ali podobno nadomestilo;

‘(m)  „promocijsko prikazovanje izdelkov“ pomeni kakršno koli obliko avdiovizualnega komercialnega sporočila, ki vključuje izdelek, storitev ali njuno blagovno znamko ali sklicevanje nanje, tako da se jih pokaže v programu ali videu, ki ga ustvari uporabnik, v zameno za plačilo ali podobno nadomestilo;“

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a

Direktiva 2010/13/EU

Člen 2 – odstavek 3 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)   v odstavku 3 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

črtano

„(b)  če ima ponudnik medijskih storitev svojo glavno pisarno v eni državi članici, uredniške odločitve v zvezi z avdiovizualnimi medijskimi storitvami pa se sprejemajo v drugi državi članici, se šteje, da ima sedež v tisti državi članici, v kateri dela večina delovne sile, vključene v opravljanje dejavnosti avdiovizualnih medijskih storitev;“

 

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a a (novo)

Direktiva 2010/13/EU

Člen 2 – odstavek 4

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(aa)  Odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

4.  Šteje se, da ponudniki medijskih storitev, za katere se določbe odstavka 3 ne uporabljajo, sodijo pod pristojnost države članice v naslednjih primerih:

4.  Šteje se, da ponudniki medijskih storitev, za katere se določbe odstavka 3 ne uporabljajo, sodijo pod pristojnost države članice v naslednjih primerih:

(a)  uporabljajo satelitsko povezavo v tej državi članici;

(a)  uporabljajo satelitsko povezavo v tej državi članici;

(b)  čeprav ne uporabljajo satelitske priključitve, ki je v tej državi članici, uporabljajo satelitske zmogljivosti, ki pripadajo tej državi članici.

(b)  uporabljajo satelitske zmogljivosti, ki pripadajo tej državi članici.

(Namen predloga je spremeniti določbo v veljavnem aktu – točka (m) člena 2(4) –, ki ni naveden v predlogu Komisije. Predlog spremembe ne navaja nove vsebinske točke pri spremembi direktive, ampak le uvaja spremembo, ki zagotavlja pravno usklajenost s stališčem poročevalk.)

Obrazložitev

Lokacija priključitve se lahko v zelo kratkem času spremeni. S pojasnitvijo te določbe bomo nacionalnim regulativnim telesom omogočili hitro določitev, katera pristojnost se uporablja v posameznem obdobju.

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b

Direktiva 2010/13/EU

Člen 2 – odstavka 5 a in 5 b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5a.  Države članice Komisiji predložijo seznam ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev pod njihovo pristojnostjo in merila iz odstavkov 2 in 5, na katerih temelji njihova pristojnost. Komisijo nato nemudoma obvestijo o kakršnih koli spremembah tega seznama. Komisija zagotovi, da imajo pristojni neodvisni regulativni organi dostop do teh podatkov.

5a.  Države članice vodijo seznam ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev pod njihovo pristojnostjo in merila iz odstavkov 2 in 5, na katerih temelji njihova pristojnost. Ta seznam vključuje tudi informacije o državah članicah, v katerih je na voljo avdiovizualna medijska storitev, in o jezikovnih različicah storitve. Država članica zagotovi, da regulativni organi in/ali telesa take sezname na podlagi centralne zbirke podatkov izmenjujejo s Komisijo in skupino evropskih regulatorjev za avdiovizualne medijske storitve (ERGA) in jih objavijo. V primeru sprememb take sezname nemudoma posodobijo.

5b.  Kadar se zadevne države članice ob uporabi členov 3 in 4 te direktive ne strinjajo o tem, katera država članica ima pristojnost, o tem nemudoma obvestijo Komisijo. Komisija lahko od skupine evropskih regulatorjev za avdiovizualne medijske storitve (ERGA) zahteva, da zagotovi mnenje o zadevi v roku 15 delovnih dni od predložitve zahteve Komisije; Če Komisija zahteva mnenje skupine ERGA, se časovne omejitve iz člena 3(5) in člena 4(5) začasno prekinejo, dokler skupina ERGA ne sprejme mnenja;

5b.  Kadar se zadevne države članice ob uporabi členov 3 in 4 te direktive ne strinjajo o tem, katera država članica ima pristojnost, o tem nemudoma obvestijo Komisijo. Komisija lahko zahteva, da skupina ERGA v roku 15 delovnih dni od predložitve zahteve Komisije o zadevi pripravi mnenje. Mnenje skupine ERGA se pošlje tudi odboru za stike. Če Komisija zahteva mnenje skupine ERGA, se časovne omejitve iz člena 3(5) in člena 4(5) začasno prekinejo, dokler skupina ERGA ne sprejme mnenja.

 

Komisija na zahtevo zadevne države članice ali na podlagi mnenja, ki ga zagotovi ERGA, odloči, katera država članica ima pristojnost.

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b a (novo)

Direktiva 2010/13/EU

Člen 2 – odstavek 5 b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  Vstavi se naslednji odstavek:

 

„5ba.  Komisija odločitev sprejme v enem mesecu po prejemu uradnega obvestila iz odstavka 5b ali mnenja skupine ERGA.“

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je določiti rok, v katerem mora Evropska komisija sprejeti odločitev o razrešitvi spora v zvezi z ustrezno pristojnostjo.

Predlog spremembe    54

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2010/13/EU

Člen 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Člen 3

„Člen 3

1.  Države članice zagotovijo svobodo sprejemanja avdiovizualnih medijskih storitev iz drugih držav članic in ne omejujejo njihovega ponovnega razširjanja na svojem ozemlju zaradi razlogov, ki sodijo na področja, ki jih usklajuje ta direktiva.

1.  Države članice zagotovijo svobodo sprejemanja avdiovizualnih medijskih storitev iz drugih držav članic in ne omejujejo njihovega ponovnega razširjanja na svojem ozemlju zaradi razlogov, ki sodijo na področja, ki jih usklajuje ta direktiva.

2.  Državam članicam je dovoljeno začasno odstopanje od odstavka 1, če avdiovizualna medijska storitev, ki jo zagotavlja ponudnik medijskih storitev pod pristojnostjo druge države članice:

2.  Državam članicam je dovoljeno začasno odstopanje od odstavka 1, brez poseganja v svobodo izražanja in sporočanja ter pluralnost medijev, če avdiovizualna medijska storitev, ki jo zagotavlja ponudnik medijskih storitev pod pristojnostjo druge države članice:

(a)  očitno, resno in huje krši člen 6 ali 12 ali oba;

(a)  očitno, resno in huje krši člen 6 ali člen 6a(1); ali

  posega ali predstavlja resno in hudo tveganje poseganja v javno varnost, vključno z varovanjem nacionalne varnosti in obrambe; ali

(b)  posega ali predstavlja resno in hudo tveganje poseganja v javno varnost, vključno z varovanjem nacionalne varnosti in obrambe, ali ogroža javno zdravje;

(c)  posega ali predstavlja resno in hudo tveganje poseganja v javno zdravje.

 

3.  Države članice lahko uporabijo odstavek 2 samo v primeru, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:

3.  Države članice lahko uporabijo odstavek 2 samo v primeru, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)  ponudnik medijskih storitev je po mnenju zadevne države članice v zadnjih 12 mesecih pred uradnim obvestilom iz točke (b) tega odstavka kršil odstavek 2(a), 2(b) ali 2(c) v vsaj dveh primerih;

(a)  ponudnik medijskih storitev je po mnenju zadevne države članice kršil odstavek 2(a)ali 2(b);

(b)  zadevna država članica je pisno uradno obvestila ponudnika medijskih storitev, državo članico s pristojnostjo nad ponudnikom in Komisijo o domnevnih kršitvah in ukrepih, ki jih namerava sprejeti, če znova pride do takih domnevnih kršitev;

(b)  zadevna država članica je pisno uradno obvestila ponudnika medijskih storitev, državo članico s pristojnostjo nad ponudnikom in Komisijo o domnevni kršitvi in ukrepih, ki jih namerava sprejeti, če znova pride do take domnevne kršitve;

(c)  na podlagi posvetovanj z državo članico s pristojnostjo nad ponudnikom in Komisijo ni prišlo do sporazumne poravnave v enem mesecu od uradnega obvestila iz točke (b);

(c)  na podlagi posvetovanj z državo članico s pristojnostjo nad ponudnikom in Komisijo ni prišlo do sporazumne poravnave v enem mesecu od uradnega obvestila iz točke (b);

(d)  ponudnik medijske storitve je kršil odstavek 2(a), 2(b) ali 2(c) vsaj enkrat po uradnem obvestilu iz točke (b) tega odstavka;

(d)  ponudnik medijske storitve je kršil odstavek 2(b) ali 2(c) vsaj enkrat po uradnem obvestilu iz točke (b) tega odstavka;

(e)  država članica, ki pošlje uradno sporočilo je spoštovala pravico zadevnega ponudnika medijske storitve do obrambe, predvsem pa je ponudniku medijskih storitev omogočila, da izrazi svoje mnenje o domnevnih kršitvah in ukrepih, ki jih namerava sprejeti navedena država članica. Ta mnenja in mnenja države članice s pristojnostjo bo ustrezno upoštevala.

(e)  država članica, ki pošlje uradno sporočilo je spoštovala pravico zadevnega ponudnika medijske storitve do obrambe, predvsem pa je ponudniku medijskih storitev omogočila, da izrazi svoje mnenje o domnevni kršitvi in ukrepih, ki jih namerava sprejeti navedena država članica. Ta mnenja in mnenja države članice s pristojnostjo bo ustrezno upoštevala.

Točki 3(a) in 3(d) se uporabljata samo v zvezi z linearnimi storitvami.

 

4.  Komisija se v treh mesecih po uradnem obvestilu o ukrepih, ki jih je sprejela država članica ob uporabi odstavkov 2 in 3, ter po posvetovanju s skupino ERGA odloči, ali so ti ukrepi združljivi s pravom Unije. Navedeni rok začne teči na dan po prejemu popolnega uradnega obvestila. Uradno obvestilo se šteje za popolno, če v treh mesecih od njegovega prejema ali od prejema kakršnih koli zahtevanih dodatnih podatkov, Komisija ne zahteva nobenih dodatnih podatkov.

4.  Komisija se v treh mesecih po uradnem obvestilu o ukrepih, ki jih je sprejela država članica ob uporabi odstavkov 2 in 3, ter po posvetovanju s skupino ERGA odloči, ali so ti ukrepi združljivi s pravom Unije. Navedeni rok začne teči na dan po prejemu popolnega uradnega obvestila. Uradno obvestilo se šteje za popolno, če v enem mesecu od njegovega prejema ali od prejema kakršnih koli zahtevanih dodatnih podatkov, Komisija ne zahteva nobenih dodatnih podatkov.

Kadar Komisija meni, da je uradno obvestilo nepopolno, zahteva vse potrebne dodatne podatke. Komisija obvesti državo članico o prejemu odziva na navedeno zahtevo.

Kadar Komisija meni, da je uradno obvestilo nepopolno, zahteva vse potrebne dodatne podatke. Komisija obvesti državo članico o prejemu odziva na navedeno zahtevo.

Kadar zadevna država članica ne zagotovi zahtevanih podatkov v roku, ki ga je določila Komisija, ali zagotovi nepopolne podatke, se Komisija odloči, da so ukrepi, ki jih je sprejela država članica v skladu z odstavkom 2, nezdružljivi s pravom Unije. Če se Komisija odloči, da so ukrepi nezdružljivi s pravom Unije, država članica nemudoma prekliče zadevne ukrepe.

Kadar zadevna država članica ne zagotovi zahtevanih podatkov v roku, ki ga je določila Komisija, ali zagotovi nepopolne podatke, se Komisija odloči, da so ukrepi, ki jih je sprejela država članica v skladu z odstavkom 2, nezdružljivi s pravom Unije. Če se Komisija odloči, da so ukrepi nezdružljivi s pravom Unije, jih država članica nemudoma oziroma najkasneje v dveh tednih po sprejetju odločitve prekliče.

5.  Odstavka 3 in 4 ne posegata v uporabo kakršnega koli postopka, pravnega sredstva ali sankcije za zadevne kršitve v državi članici s pristojnostjo nad zadevnim ponudnikom medijskih storitev.

5.  Odstavka 3 in 4 ne posegata v uporabo kakršnega koli postopka, pravnega sredstva ali sankcije za zadevno kršitev v državi članici s pristojnostjo nad zadevnim ponudnikom medijskih storitev.

6.  Države članice lahko v nujnih primerih odstopajo od pogojev iz odstavkov 3(b) in 3(c). V takem primeru je treba o ukrepih čim prej uradno obvestiti Komisijo in državo članico, pod katere pristojnost spada ponudnik medijskih storitev, in navesti razloge, zaradi katerih država članica meni, da gre za tako nujen primer, da je treba uporabiti odstopanje od navedenih pogojev.

6.  Države članice lahko v nujnih primerih odstopajo od pogojev iz odstavkov 3(b) in 3(c). V takem primeru je treba o ukrepih čim prej uradno obvestiti Komisijo in državo članico, pod katere pristojnost spada ponudnik medijskih storitev, in navesti razloge, zaradi katerih država članica meni, da gre za tako nujen primer, da je treba uporabiti odstopanje od navedenih pogojev.

7.  Komisija brez poseganja v možnost države članice, da sprejme ukrepe iz odstavka 6, čim prej preveri združljivost uradno sporočenih ukrepov s pravom Unije. Če Komisija ugotovi, da ukrepi niso združljivi s pravom Unije, Komisija od zadevne države članice zahteva, da opusti sprejetje načrtovanih ukrepov ali da navedene ukrepe nemudoma prekliče.

7.  Komisija brez poseganja v možnost države članice, da sprejme ukrepe iz odstavka 6, čim prej preveri združljivost uradno sporočenih ukrepov s pravom Unije. Če Komisija ugotovi, da ukrepi niso združljivi s pravom Unije, Komisija od zadevne države članice zahteva, da opusti sprejetje načrtovanih ukrepov ali da navedene ukrepe čim prej prekliče, in sicer v dveh tednih po ugotovitvi Komisije, da niso združljivi s pravom Unije.

8.  Države članice in Komisija si redno izmenjujejo izkušnje in dobre prakse v zvezi s postopkom iz odstavkov 2 do 7 v okviru odbora za stike, ustanovljenega v skladu s členom 29 in skupino ERGA.

8.  Države članice in Komisija med seboj redno izmenjujejo izkušnje in dobre prakse v zvezi s postopkom iz odstavkov 2 do 7 v okviru odbora za stike in skupine ERGA.

Predlog spremembe    55

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2010/13/EU

Člen 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Člen 4 se spremeni:

(5)  člen 4 se nadomesti z naslednjim:

(a)   odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

(a)   odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

„Člen 4

1.  Države članice lahko od ponudnikov medijskih storitev pod svojo pristojnostjo zahtevajo, da ravnajo v skladu s podrobnejšimi ali strožjimi pravili v zvezi s členoma 5 in 6, členom 6a, členi 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, členi od 19 do 26, členom 30 in členom 30a, če so ta pravila v skladu s pravom Unije.

1.  Države članice lahko od ponudnikov medijskih storitev pod svojo pristojnostjo zahtevajo, da ravnajo v skladu s podrobnejšimi ali strožjimi pravili v zvezi s členi 5, 6, 6a, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 1926, 30 in 30a, če so ta pravila v skladu s pravom Unije, spoštujejo svobodo izražanja in obveščanja ter pluralnost medijev in ne vsebujejo diskriminatornih določb glede državljanstva ali prebivališča ponudnika medijskih storitev. Države članice Evropsko komisijo, skupino ERGA in odbor za stike obvestijo o podrobnejših in strožjih pravilih ter jih objavijo.

 

(aa)   Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

2.  V primerih, ko:

2.  V primerih, ko:

(a)  je država članica izkoristila možnost na podlagi odstavka 1 za sprejetje natančnejših ali strožjih pravil splošnega javnega interesa; ter

(a)  je država članica izkoristila možnost na podlagi odstavka 1 za sprejetje natančnejših ali strožjih pravil splošnega javnega interesa; ter

(b)  država članica oceni, da izdajatelj televizijskega programa pod pristojnostjo druge države članice razširja televizijske programe, ki so v celoti ali večinoma usmerjeni proti njenemu ozemlju,

(b)  država članica oceni, da ponudnik medijskih storitev pod pristojnostjo druge države članice zagotavlja avdiovizualno medijsko storitev, ki je v celoti ali večinoma usmerjena proti njenemu ozemlju,

lahko vzpostavi stik z državo članico, ki pristojnost ima, da bi prišli do vzajemno zadovoljive rešitve vseh obstoječih problemov. Ob prejemu utemeljene zahteve prve države članice država članica s pristojnostjo od izdajatelja televizijskega programa zahteva, naj spoštuje zadevna pravila splošnega javnega interesa. Država članica s pristojnostjo v dveh mesecih obvesti prvo državo članico o rezultatih, ki jih je dosegla v zvezi s to zahtevo. Katera koli država članica lahko zaprosi odbor za stike, ustanovljen v skladu s členom 29, naj preuči primer.

lahko vzpostavi stik z državo članico, ki pristojnost ima, da bi prišli do vzajemno zadovoljive rešitve vseh obstoječih problemov. Ob prejemu utemeljene zahteve prve države članice država članica s pristojnostjo od ponudnika medijskih storitev zahteva, naj spoštuje zadevna pravila splošnega javnega interesa. Država članica s pristojnostjo v dveh mesecih obvesti prvo državo članico o rezultatih, ki jih je dosegla v zvezi s to zahtevo. Katera koli država članica lahko zaprosi odbor za stike, naj preuči primer.

(b)   v odstavek 3 se za točko (b) prvega pododstavka vstavi naslednji drugi pododstavek:

(b)   odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

3.  Prva država članica lahko sprejme ustrezne ukrepe proti zadevnemu izdajatelju televizijskega programa, kadar oceni, da:

3.  Prva država članica lahko sprejme ustrezne ukrepe proti zadevnemu ponudniku medijskih storitev, kadar oceni, da:

(a)  rezultati, doseženi z uporabo odstavka 2 niso zadovoljivi; ter

(a)  rezultati, doseženi z uporabo odstavka 2 niso zadovoljivi; ter

(b)  ima zadevni izdajatelj televizijskega programa sedež v državi članici s pristojnostjo, da bi zaobšel strožja pravila, ki bi zanj veljala na področjih, ki jih usklajuje ta direktiva, če bi imel sedež v prvi državi članici.

(b)  ima zadevni ponudnik medijskih storitev sedež v pristojni državi članici, da bi se izognil strožjim pravilom, ki bi zanj veljala na področjih, ki jih usklajuje ta direktiva, če bi imel sedež v prvi državi članici.

Država članica, ki je ukrepala v skladu z odstavkom 2(a) in odstavkom 2(b), mora utemeljiti razloge, na katerih temelji njena ocena domnevnega izogibanja.“;

Država članica, ki je ukrepala v skladu z odstavkom 2(a) in odstavkom 2(b), mora utemeljiti razloge, na katerih temelji njena ocena domnevnega izogibanja.“;

Takšni ukrepi so objektivno potrebni, se uporabljajo na nediskriminatoren način in so sorazmerni glede na cilje, ki jih zasledujejo.

Takšni ukrepi so objektivno potrebni, se uporabljajo na nediskriminatoren način in so sorazmerni glede na cilje, ki jih zasledujejo.

(c)   odstavka 4 in 5 se nadomestita z naslednjim:

(c)   odstavka 4 in 5 se nadomestita z naslednjim:

4.  Država članica lahko sprejme ukrepe v skladu z odstavkom 3 samo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

4.  Država članica lahko sprejme ukrepe v skladu z odstavkom 3 samo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)  Komisijo in državo članico, v kateri ima izdajatelj televizijskega programa sedež, je uradno obvestila o svojem namenu sprejetja takšnih ukrepov, pri tem pa utemeljila razloge, na katerih temelji njena ocena;

(a)  Komisijo in državo članico, v kateri ima ponudnik medijskih storitev sedež, je uradno obvestila o svojem namenu sprejetja takšnih ukrepov, pri tem pa utemeljila razloge, na katerih temelji njena ocena;

(b)  spoštovala je pravico zadevnega izdajatelja televizijskih programov do obrambe, predvsem pa je izdajatelju televizijskih programov omogočila, da izrazi svoje mnenje o domnevni kršitvi in ukrepih, ki jih namerava sprejeti država članica priglasiteljica;

(b)  spoštovala je pravico zadevnega ponudnika medijskih storitev do obrambe, predvsem pa je ponudniku medijskih storitev omogočila, da izrazi svoje mnenje o domnevni kršitvi in ukrepih, ki jih namerava sprejeti država članica priglasiteljica;

(c)  Komisija je po posvetovanju s skupino ERGA odločila, da so ukrepi združljivi s pravom Unije in zlasti, da so ocene države članice, ki sprejme te ukrepe v skladu z odstavkoma 2 in 3, pravilno utemeljene.

(c)  Komisija je po posvetovanju z odborom za stike in skupino ERGA odločila, da so ukrepi združljivi s pravom Unije in zlasti, da so ocene države članice, ki sprejme te ukrepe v skladu z odstavkoma 2 in 3, pravilno utemeljene.

5.  Komisija odloči v treh mesecih po prejemu uradnega obvestila iz odstavka 4(a). Navedeni rok začne teči na dan po prejemu popolnega uradnega obvestila. Uradno obvestilo se šteje za popolno, če v treh mesecih od njegovega prejema ali od prejema kakršnih koli zahtevanih dodatnih podatkov, Komisija ne zahteva nobenih dodatnih podatkov.

5.  Komisija odloči v treh mesecih po prejemu uradnega obvestila iz odstavka 4(a). Navedeni rok začne teči na dan po prejemu popolnega uradnega obvestila. Uradno obvestilo se šteje za popolno, če v enem mesecu od njegovega prejema ali od prejema kakršnih koli zahtevanih dodatnih podatkov, Komisija ne zahteva nobenih dodatnih podatkov.

Kadar Komisija meni, da je uradno obvestilo nepopolno, zahteva vse potrebne dodatne podatke. Komisija obvesti državo članico o prejemu odziva na navedeno zahtevo.

Kadar Komisija meni, da je uradno obvestilo nepopolno, zahteva vse potrebne dodatne podatke. Komisija obvesti državo članico o prejemu odziva na navedeno zahtevo.

Kadar zadevna država članica ne zagotovi zahtevanih podatkov v roku, ki ga je določila Komisija, ali zagotovi nepopolne podatke, se Komisija odloči, da so ukrepi, ki jih je sprejela država članica v skladu z odstavkom 3, nezdružljivi s pravom Unije. Če Komisija odloči, da ukrepi niso združljivi s pravom Unije, se zadevna država članica vzdrži sprejetja načrtovanih ukrepov.

Kadar zadevna država članica ne zagotovi zahtevanih podatkov v roku, ki ga je določila Komisija, ali zagotovi nepopolne podatke, se Komisija odloči, da so ukrepi, ki jih je sprejela država članica v skladu z odstavkom 3, nezdružljivi s pravom Unije. Če Komisija odloči, da ukrepi niso združljivi s pravom Unije, se zadevna država članica vzdrži sprejetja načrtovanih ukrepov.

 

(ca)   odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

6.  Države članice s primernimi sredstvi v okviru svoje zakonodaje zagotovijo, da ponudniki medijskih storitev pod njihovo pristojnostjo učinkovito izpolnjujejo določbe te direktive.

6.  Države članice s primernimi sredstvi v okviru svoje zakonodaje zagotovijo, da ponudniki medijskih storitev pod njihovo pristojnostjo učinkovito izpolnjujejo določbe te direktive.

(d)   odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:

(d)   odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:

7.  Države članice spodbujajo sourejanje in samourejanje na podlagi pravil ravnanja, sprejetih na nacionalni ravni na področjih, ki jih usklajuje ta direktiva, v obsegu, ki ga dopuščajo njihovi pravni sistemi. Ta pravila so takšna, da jih glavne zainteresirane strani v zadevnih državah članicah na splošno sprejemajo. Pravila ravnanja jasno in nedvoumno opredeljujejo svoje cilje. Zagotavljajo redno, pregledno in neodvisno spremljanje ter ocenjevanje doseganja opredeljenih ciljev. Zagotavljajo učinkovito izvrševanje, vključno z učinkovitimi in sorazmernimi sankcijami, kadar je to ustrezno.

7.  Komisija in države članice spodbujajo in omogočajo samourejanje in sourejanje na podlagi pravil ravnanja, sprejetih na nacionalni ravni na področjih, ki jih usklajuje ta direktiva, v obsegu, ki ga dopuščajo njihovi pravni sistemi. Ta pravila zainteresirane strani pod pristojnostjo držav članic na splošno sprejemajo. Pravila ravnanja jasno in nedvoumno opredeljujejo svoje cilje. Nacionalni regulativni organi in/ali telesa zagotavljajo redno, pregledno in neodvisno spremljanje ter ocenjevanje doseganja ciljev, opredeljenih v navedenih pravilih. Pravila ravnanja zagotavljajo učinkovito in pregledno izvrševanje s strani regulativnih organov in/ali teles, vključno z učinkovitimi in sorazmernimi sankcijami.

 

Skupina ERGA spodbuja ponudnike medijskih storitev, da si izmenjajo dobre prakse o sistemih sourejanja v Uniji.

Osnutke pravil ravnanja Unije iz člena 6a (3), člena 9(2) in člena 9(4) ter spremembe ali razširitve obstoječih pravil ravnanja Unije Komisiji predložijo podpisniki teh pravil.

Komisija v sodelovanju z državami članicami po potrebi spodbuja oblikovanje pravil ravnanja Unije v skladu z načeli subsidiarnosti in sorazmernosti in po posvetovanju z odborom za stike, skupino ERGA ter ponudniki medijskih storitev, pri čemer se upoštevajo dobre prakse. Osnutke pravil ravnanja Unije ter spremembe ali razširitve obstoječih pravil ravnanja Unije Komisiji predložijo podpisniki teh pravil. Komisija zagotovi ustrezno oglaševanje teh pravil ravnanja, da bi spodbujala izmenjavo dobrih praks.

Komisija lahko od skupine ERGA zahteva, da zagotovi mnenje o osnutkih, spremembah ali razširitvah navedenih pravil. Komisija lahko objavi ta pravila kot ustrezna.;

Skupina ERGA redno spremlja ter Komisijo in odbor za stike redno, pregledno in neodvisno ocenjuje doseganje ciljev, opredeljenih v teh pravilih ravnanja Unije.

 

(da)   za odstavkom 7 se doda naslednji odstavek:

 

(7a)  Če nacionalni neodvisni regulativni organ in/ali telo sklene, da pravila ravnanja ali njihovi deli niso bili dovolj učinkoviti, lahko država članica tega regulativnega organa in/ali telesa od ponudnikov medijskih storitev pod njeno pristojnostjo zahteva, da ravnajo v skladu s podrobnejšimi ali strožjimi pravili v skladu s to direktivo in zakonodajo Unije ter spoštujejo svobodo izražanja in obveščanja ter medijski pluralizem. O teh pravilih je treba nemudoma obvestiti Komisijo.

 

(db)   odstavek 8 se nadomesti z naslednjim:

8.  Direktiva 2000/31/ES se uporablja, razen če je v tej direktivi določeno drugače. V primeru neskladja med določbo Direktive 2000/31/ES in določbo te direktive prevladajo določbe te direktive, razen če ni v tej direktivi določeno drugače.“

8.  Direktiva 2000/31/ES se uporablja, razen če je v tej direktivi določeno drugače. V primeru neskladja med določbo Direktive 2000/31/ES in določbo te direktive prevladajo določbe te direktive, razen če ni v tej direktivi določeno drugače.“

Predlog spremembe    56

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Direktiva 2010/13/EU

Člen 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  v členu 5 se točka (d) nadomesti z naslednjim:

(7)  Člen 5 se nadomesti z naslednjim:

 

„Člen 5

 

Države članice zagotovijo, da ponudniki medijske storitve pod njihovo pristojnostjo prejemnikom storitve omogočijo enostaven, neposreden in stalen dostop vsaj do naslednjih informacij:

 

(a)  naziv;

 

(b)  geografski naslov njihovega sedeža;

 

(c)  podatke, vključno z elektronskim naslovom ali spletno stranjo, s pomočjo katerih jih je mogoče hitro, neposredno in učinkovito kontaktirati;

„(d)  države članice, ki ima pristojnost nad ponudniki medijskih storitev, in pristojnih regulativnih ali nadzornih organov.

(d)  država članica, ki ima pristojnost nad njimi, ter pristojni regulativni organi in/ali telesa ali nadzorni organi.

Predlog spremembe    57

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 2010/13/EU

Člen 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice s primernimi sredstvi zagotovijo, da avdiovizualne medijske storitve, ki jih opravljajo ponudniki medijskih storitev pod njihovo sodno pristojnostjo, ne vsebujejo nobenega spodbujanja nasilja ali sovraštva, usmerjenega v skupino oseb ali člana take skupine, ki jo opredeljuje spol, rasno ali etnično poreklo, vera ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolna usmerjenost.

Države članice na ustrezen način zagotovijo, da avdiovizualne medijske storitve, ki jih zagotavljajo ponudniki medijskih storitev pod njihovo pristojnostjo, ne vsebujejo:

 

(a)  spodbujanja napadov na človekovo dostojanstvo,

 

(b)  spodbujanja nasilja ali sovraštva, usmerjenega v osebo ali skupino oseb, ki je opredeljena s sklicevanjem na narodnost, spol, raso, barvo, etnično ali socialno poreklo, genetske značilnosti, jezik, vero ali prepričanje, politično ali drugo mnenje, pripadnost nacionalni manjšini, premoženje, rojstvo, invalidnost, starost, spol, spolno izražanje, spolno identiteto, spolno usmerjenost, prebivališče ali zdravstveno stanje;

 

(c)  spodbujanja terorizma.“

Predlog spremembe    58

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9

Direktiva 2010/13/EU

Člen 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  vstavi se naslednji člen 6a:

(9)  vstavi se naslednji člen 6a:

„Člen 6a

„Člen 6a

 

1.  Države članice z ustreznimi, sorazmernimi in učinkovitimi ukrepi zagotovijo, da so avdiovizualne medijske vsebine, ki jih zagotavljajo ponudniki medijskih storitev pod njihovo pristojnostjo in ki bi lahko resno ogrozili telesni, duševni in moralni razvoj mladoletnikov, dostopni le na način, ki zagotavlja, da jih mladoletniki praviloma ne bodo mogli slišati ali videti. Taki ukrepi lahko vključujejo izbiro časa razširjanja, orodja za preverjanje starosti ali druge tehnične ukrepe. Ti ukrepi so sorazmerni z morebitnim škodljivim učinkom programa, ne vodijo v dodatno obdelovanje osebnih podatkov in ne posegajo v člen 8 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

Za najbolj škodljivo vsebino, kot sta neupravičeno nasilje in pornografija, veljajo najstrožja merila.

1.  Države članice zagotovijo, da ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev za gledalce zagotovijo dovolj informacij o vsebini, ki bi lahko ogrozila telesni, duševni in moralni razvoj mladoletnikov. Države članice lahko v ta namen uporabijo sistem deskriptorjev, ki opisuje naravo vsebine avdiovizualne medijske storitve.

2.  Države članice zagotovijo, da ponudniki medijskih storitev gledalcem zagotovijo dovolj informacij o vsebini, ki bi lahko škodila telesnemu, duševnemu in moralnemu razvoju mladoletnikov. Države članice lahko v ta namen uporabijo sistem deskriptorjev, ki opisuje naravo vsebine avdiovizualne medijske storitve.

 

2a.  Države članice zagotovijo, da so ukrepi za zaščito mladoletnikov pred avdiovizualnimi medijskimi storitvami, ki jih zagotavljajo ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev pod njihovo pristojnostjo, ki bi lahko ogrozili njihov telesni, duševni ali moralni razvoj, potrebni in sorazmerni ter v celoti spoštujejo pravice, svoboščine in načela iz Listine, zlasti tiste iz naslova III in člena 52 Listine.

2.  Pri izvajanju tega člena države članice spodbujajo sourejanje.

4.  Pri izvajanju tega člena države članice spodbujajo samourejanje in sourejanje.

3.  Komisija in skupina ERGA spodbujata ponudnike medijskih storitev, da si izmenjajo dobre prakse o sistemih sourejanja iz celotne Unije. Kadar je to ustrezno, Komisija olajša oblikovanje pravil ravnanja Unije.

5.  Komisija in skupina ERGA spodbujata ponudnike medijskih storitev, da si izmenjajo dobre prakse o sistemih samourejanja in sourejanja iz celotne Unije. Kadar je to ustrezno, Komisija olajša oblikovanje pravil ravnanja Unije.

 

________________

 

1a Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe    59

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10

Direktiva 2010/13/EU

Člen 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  člen 7 se črta;

(10)  Člen 7 se nadomesti z naslednjim:

 

„Člen 7

 

1.  Države članice nemudoma oblikujejo ukrepe za zagotovitev, da se dostopnost storitev, ki jih ponujajo ponudniki medijskih storitev pod njihovo pristojnostjo, za invalide nenehno in postopno izboljšuje. Ti ukrepi se pripravijo v posvetovanju z ustreznimi deležniki, vključno s ponudniki medijskih storitev in invalidskimi organizacijami.

 

2.  Ukrepi iz odstavka 1 zajemajo zahtevo, da ponudniki medijskih storitev državam članicam letno poročajo o sprejetih ukrepih in doseženem napredku v zvezi s postopnim izboljšanjem dostopnosti njihovih storitev za invalide. Države članice Komisiji poročajo o ukrepih, ki jih sprejmejo ponudniki medijskih storitev pod njihovo pristojnostjo.

 

3.  Ukrepi iz odstavka 1 spodbujajo ponudnike medijskih storitev, da v sodelovanju s predstavniki invalidskih organizacij in regulativnimi organi pripravijo akcijski načrt o dostopnosti, ki se nanaša na nenehno in postopno izboljševanje dostopnosti njihovih storitev za invalide. Ti akcijski načrti se čim prej oblikujejo in posredujejo nacionalnim regulativnim organom in/ali telesom.

 

4.  O ukrepih, oblikovanih v skladu z odstavkom 1, se nemudoma obvesti Komisijo, odbor za stike in skupino ERGA. Komisija in skupina ERGA spodbujata izmenjavo dobrih praks med ponudniki medijskih storitev.

 

5.  Države članice zagotovijo, da se nujne informacije, tudi javna sporočila in obvestila v primeru naravnih nesreč, ki se objavljajo prek avdiovizualnih medijskih storitev, zagotavljajo na dostopen način za invalide, kar vključuje podnapise za gluhe in naglušne, zvočna sporočila in zvočni opis za vse vizualne informacije, po možnosti pa tudi tolmačenje v znakovni jezik.

 

6.  Države članice zagotovijo, da si ponudniki medijskih storitev s pridobivanjem vsebin ter programskimi in uredniškimi politikami prizadevajo zagotavljati storitve dostopa kot del svežnjev ustvarjalcev vsebine.

 

7.  Države članice ponudnike medijskih storitev spodbujajo, da potrošnikom omogočijo, da bodo lahko našli in gledali dostopne vsebine, ter poskrbijo, da bodo njihova spletišča, medijski predvajalniki, spletne aplikacije in storitve na osnovi mobilnih naprav, vključno z mobilnimi aplikacijami, ki se uporabljajo za zagotavljanje storitev, bolj dosegljivi na dosleden in primeren način za uporabnikovo zaznavanje, uporabo in razumevanje, pa tudi na zanesljiv način za zagotavljanje interoperabilnosti z različnimi uporabniškimi sredstvi in podpornimi tehnologijami, ki so na voljo v Uniji in po svetu.“

Predlog spremembe    60

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 a (novo)

Direktiva 2010/13/EU

Člen 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Vstavi se naslednji člen 7a:

 

„Člen 7a

 

Države članice lahko nalagajo obveznosti za zagotovitev, da se avdiovizualni medijski storitvam splošnega interesa pripisuje ustrezen pomen.

 

Nalaganje teh obveznosti je sorazmerno in v skladu s cilji splošnega interesa, kot so pluralnost medijev, svoboda izražanja, kulturna raznolikost in enakost spolov, ki jih države članice jasno opredelijo v skladu s pravom Unije.“

Predlog spremembe    61

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 b (novo)

Direktiva 2010/13/EU

Člen 7 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10b)  Vstavi se naslednji člen 7b:

 

„Člen 7b

 

Države članice zagotovijo, da se programi in storitve ponudnikov medijskih storitev ne spremenijo ali prekrijejo brez njihovega izrecnega soglasja, z izjemo storitev, ki jih prejemnik storitve zahteva za zasebno rabo.“

Predlog spremembe    62

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 c (novo)

Direktiva 2010/13/EU

Člen 8 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(10c)  v členu 8 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

Države članice zagotovijo, da ponudniki medijskih storitev pod njihovo pristojnostjo ne prenašajo kinematografskih del zunaj terminov, dogovorjenih z imetniki pravic.

„Države članice zagotovijo, da ponudniki medijskih storitev in ponudniki platforme za izmenjavo videov pod njihovo pristojnostjo ne prenašajo kinematografskih del zunaj terminov, dogovorjenih z imetniki pravic.“

Predlog spremembe    63

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Direktiva 2010/13/EU

Člen 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  člen 9 se spremeni:

(11)  člen 9 se nadomesti z naslednjim:

 

(-a)   odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

1.  Države članice zagotovijo, da so avdiovizualna komercialna sporočila, ki jih predvajajo ponudniki medijskih storitev pod njihovo pristojnostjo, v skladu z naslednjimi zahtevami:

1.  Države članice zagotovijo, da so avdiovizualna komercialna sporočila, ki jih predvajajo ponudniki medijskih storitev pod njihovo pristojnostjo, v skladu z naslednjimi zahtevami:

(a)  avdiovizualna komercialna sporočila so jasno razpoznavna kot taka. Prikrita avdiovizualna komercialna sporočila so prepovedana;

(a)  avdiovizualna komercialna sporočila so jasno razpoznavna kot taka in razločljiva od uredniške vsebine; prikrita avdiovizualna komercialna sporočila so prepovedana;

(b)  avdiovizualna komercialna sporočila ne uporabljajo subliminalnih tehnik;

(b)  avdiovizualna komercialna sporočila ne uporabljajo subliminalnih tehnik;

(c)  avdiovizualna komercialna sporočila ne:

(c)  avdiovizualna komercialna sporočila ne:

(i)  ogrožajo spoštovanja človekovega dostojanstva;

(i)  ogrožajo spoštovanja človekovega dostojanstva;

(ii)  vsebujejo ali spodbujajo kakršne koli diskriminacije na podlagi spola, rase ali etnične pripadnosti, državljanstva, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti;

(ii)  vsebujejo ali spodbujajo kakršne koli diskriminacije na podlagi spola, rase ali etnične pripadnosti, državljanstva, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti;

(iii)  spodbujajo vedenja, ki ogroža zdravje ali varnost;

(iii)  spodbujajo vedenja, ki ogroža zdravje ali varnost;

(iv)  spodbujajo vedenja, izjemno škodljivega za varstvo okolja;

(iv)  spodbujajo vedenja, škodljivega za varstvo okolja;

(d)  prepovedane so vse oblike avdiovizualnih komercialnih sporočil za cigarete in druge tobačne izdelke;

(d)  prepovedane so vse oblike avdiovizualnih komercialnih sporočil za cigarete, elektronske cigarete in druge tobačne izdelke;

(e)  avdiovizualna komercialna sporočila za alkoholne pijače niso izrecno namenjena mladoletnikom in ne spodbujajo čezmernega uživanja takšnih pijač;

(e)  avdiovizualna komercialna sporočila za alkoholne pijače niso namenjena mladoletnikom in ne spodbujajo čezmernega uživanja takšnih pijač;

(f)  avdiovizualno komercialno sporočilo za zdravila in zdravljenje, ki jih je mogoče dobiti le na recept v tisti državi članici, pod katere pristojnostjo je ponudnik medijskih storitev, je prepovedano;

(f)  avdiovizualno komercialno sporočilo za zdravila in zdravljenje, ki jih je mogoče dobiti le na recept v tisti državi članici, pod katere pristojnostjo je ponudnik medijskih storitev, je prepovedano;

(g)  avdiovizualna komercialna sporočila ne smejo povzročati telesne ali moralne škode mladoletnikom. Zato ne smejo neposredno spodbujati mladoletnikov, da zaradi svoje neizkušenosti ali lahkovernosti kupujejo ali najemajo proizvode ali storitve, jih neposredno spodbujati, da prepričujejo svoje starše ali druge, naj kupujejo oglaševano blago ali storitve, izkoriščati zaupanje mladoletnikov v starše, učitelje ali druge osebe, ali nepremišljeno prikazovati mladoletnike v nevarnih situacijah.

(g)  avdiovizualna komercialna sporočila ne smejo povzročati telesne škode mladoletnikom. Zato ne smejo neposredno spodbujati mladoletnikov, da zaradi svoje neizkušenosti ali lahkovernosti kupujejo ali najemajo proizvode ali storitve, ali nepremišljeno prikazovati mladoletnike v nevarnih situacijah.

(a)   odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

(a)   odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

2.  Države članice in Komisija spodbujajo oblikovanje pravil ravnanja za samourejanje in sourejanje v zvezi z neprimernimi avdiovizualnimi komercialnimi sporočili, ki spremljajo programe s pomembnim deležem otroškega občinstva ali so njihov del, o hrani in pijači, ki vsebuje hranila in snovi s prehranskim ali fiziološkim učinkom, katerih prekomerno uživanje v celotni prehrani ni priporočljivo, kot so zlasti maščobe, transmaščobne kisline, sol ali natrij in sladkorji.

2.  Države članice in Komisija spodbujajo oblikovanje pravil ravnanja na podlagi samourejanja in sourejanja v zvezi z neprimernimi avdiovizualnimi komercialnimi sporočili za alkoholne pijače. Ta pravila so namenjena učinkovitemu zmanjšanju izpostavljenosti mladoletnikov neprimernim avdiovizualnim komercialnim sporočilom za alkoholne pijače.

(b)   vstavita se naslednja odstavka 3 in 4:

(b)   vstavita se naslednja odstavka 3 in 4:

3.  Države članice in Komisija spodbujajo oblikovanje pravil ravnanja na podlagi samourejanja in sourejanja v zvezi z neprimernimi avdiovizualnimi komercialnimi sporočili za alkoholne pijače. Ta pravila je treba uporabljati za učinkovito omejevanje izpostavljenosti mladoletnikov avdiovizualnim komercialnim sporočilom za alkoholne pijače.

3.  Države članice in Komisija spodbujajo oblikovanje pravil ravnanja za samourejanje in sourejanje v zvezi z neprimernimi avdiovizualnimi komercialnimi sporočili, ki spremljajo otroške programe ali so njihov del, o hrani in pijači, ki vsebuje hranila in snovi s prehranskim ali fiziološkim učinkom, katerih prekomerno uživanje v celotni prehrani ni priporočljivo, kot so zlasti maščobe, transmaščobne kisline, sol ali natrij in sladkorji. Ta pravila so namenjena učinkovitemu zmanjšanju izpostavljenosti otrok avdiovizualnim komercialnim sporočilom za tako hrano in pijačo. Namen teh pravil je preprečiti, da bi taka avdiovizualna komercialna sporočila poudarjala pozitivne lastnosti prehranskih vidikov take hrane in pijače.

4.  Komisija in skupina ERGA spodbujata izmenjavo dobrih praks o sistemih samourejanja in sourejanja iz celotne Unije. Kadar se šteje za ustrezno, Komisija olajša oblikovanje pravil ravnanja Unije.

4.  Komisija in skupina ERGA zagotavljata izmenjavo dobrih praks o sistemih samourejanja in sourejanja iz celotne Unije.

 

Po potrebi Komisija in skupina ERGA v sodelovanju z državami članicami olajšata pripravo, spodbujanje in sprejetje pravil ravnanja Unije.

Predlog spremembe    64

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Direktiva 2010/13/EU

Člen 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  v členu 10 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

(12)  člen 10 se nadomesti z naslednjim:

 

„Člen 10

 

1.  Avdiovizualne medijske storitve ali programi, ki so sponzorirani, izpolnjujejo naslednje zahteve:

 

(a)  na vsebino in – kadar gre za razširjanje televizijskih programov – na spored se nikakor ne sme vplivati tako, da bi to posegalo v odgovornost in uredniško neodvisnost ponudnika medijske storitve;

(b)  ne smejo neposredno spodbujati nakupa ali najema blaga ali storitev;

(b)  ne smejo neposredno spodbujati nakupa ali najema blaga ali storitev;

 

(c)  gledalci so jasno obveščeni o obstoju sponzorskega sporazuma; sponzorirani programi morajo biti kot taki jasno označeni z imenom, logotipom in/ali katerim koli drugim simbolom sponzorja, na primer z navedbo njegovega izdelka/njegovih izdelkov ali storitve/storitev ali njegovim razpoznavnim znakom na ustrezen način na začetku, med in/ali na koncu programa.

 

2.  Avdiovizualnih medijskih storitev ali programov ne sponzorirajo podjetja, katerih glavna dejavnost je izdelava ali prodaja cigaret, elektronskih cigaret in drugih tobačnih izdelkov.

 

3.  Kadar avdiovizualne medijske storitve ali programe sponzorirajo podjetja, katerih dejavnosti vključujejo izdelavo ali prodajo zdravil in zdravljenja, se lahko promovira ime ali podoba podjetja, ne smejo pa se promovirati posamična zdravila ali zdravljenje, ki so na voljo le na recept v državi članici, pod katere pristojnostjo spada ponudnik medijskih storitev.

 

4.  Poročila in aktualno informativni programi se ne sponzorirajo. Države članice lahko prepovejo sponzoriranje otroških programov ali vsebin, namenjenih predvsem otrokom.“

Predlog spremembe    65

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13

Direktiva 2010/13/EU

Člen 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Odstavki 2, 3 in 4 se uporabljajo le za programe, ustvarjene po 19. decembru 2009.

1.  Ta člen se uporablja le za programe, ustvarjene po 19. decembru 2009.

2.  Promocijsko prikazovanje izdelkov je dovoljeno v vseh avdiovizualnih medijskih storitvah, razen v poročilih in aktualno informativnih programih, programih za varstvo potrošnikov, programih za verske vsebine in programih s pomembnim deležem otroškega občinstva.

2.  Promocijsko prikazovanje izdelkov je dovoljeno v vseh avdiovizualnih medijskih storitvah, razen v poročilih in aktualno informativnih programih, programih za varstvo potrošnikov, programih za verske vsebine in otroških programih ali vsebinah, namenjenih predvsem otrokom.

3.  Programi s promocijskim prikazovanjem izdelkov izpolnjujejo naslednje zahteve:

3.  Programi s promocijskim prikazovanjem izdelkov izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)  na njihovo vsebino in v primeru razširjanja televizijskih programov na njihov spored se nikakor ne sme vplivati tako, da bi to posegalo v odgovornost in uredniško neodvisnost ponudnika medijskih storitev;

(a)  na njihovo vsebino in v primeru razširjanja televizijskih programov na njihov spored se nikakor ne sme vplivati tako, da bi to posegalo v odgovornost in uredniško neodvisnost ponudnika medijskih storitev;

(b)  ne smejo neposredno spodbujati nakupa ali najema blaga ali storitev;

(b)  ne smejo neposredno spodbujati nakupa ali najema blaga ali storitev;

 

(ba)  zadevnemu izdelku ne pripisujejo neutemeljenega pomena;

(c)  gledalci so jasno obveščeni o obstoju promocijskega prikazovanja izdelkov.

(c)  gledalci so jasno obveščeni o obstoju promocijskega prikazovanja izdelkov.

Programi s promocijskim prikazovanjem izdelkov so ustrezno označeni na začetku in koncu programa ter ob nadaljevanju predvajanja programa po oglaševalskem premoru, da gledalci ne bi bili zmedeni;

Programi s promocijskim prikazovanjem izdelkov so ustrezno označeni na začetku in koncu programa.

Države članice lahko izjemoma opustijo zahteve iz točke (c), če zadevnega programa ni ustvaril niti ga ni naročil sam ponudnik medijskih storitev oziroma z njim povezano podjetje.

Države članice lahko izjemoma opustijo zahteve iz točke (c), če zadevnega programa ni ustvaril niti ga ni naročil sam ponudnik medijskih storitev oziroma z njim povezano podjetje.

4.  V vsakem primeru pa programi ne vsebujejo promocijskega prikazovanja:

4.  V vsakem primeru pa programi ne vsebujejo promocijskega prikazovanja:

(a)  tobačnih izdelkov ali cigaret ali promocijskega prikazovanja izdelkov podjetij, katerih glavna dejavnost je izdelava ali prodaja cigaret in drugih tobačnih izdelkov;

(a)  tobačnih izdelkov, cigaret ali elektronskih cigaret ali promocijskega prikazovanja izdelkov podjetij, katerih glavna dejavnost je izdelava ali prodaja cigaret, elektronskih cigaret ali drugih tobačnih izdelkov;

(b)  posamičnih zdravil ali zdravljenja, ki so na voljo le na recept v državi članici, pod katere pristojnost spada ponudnik medijskih storitev.“

(b)  posamičnih zdravil ali zdravljenja, ki so na voljo le na recept v državi članici, pod katere pristojnost spada ponudnik medijskih storitev.“

Predlog spremembe    66

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14

Direktiva 2010/13/EU

Člen 12

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  člen 12 se nadomesti z naslednjim in prestavi v poglavje III:

(14)  člen 12 se črta;

Člen 12

 

Države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da so programi, ki jih zagotavljajo ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev pod njihovo pristojnostjo in ki bi lahko resno ogrozili telesni, duševni in moralni razvoj mladoletnikov, dostopni le na način, ki zagotavlja, da jih mladoletniki praviloma ne bodo mogli slišati ali videti. Taki ukrepi lahko vključujejo izbiro časa razširjanja, orodja za preverjanje starosti ali druge tehnične ukrepe. Ti ukrepi so sorazmerni z morebitnim škodljivim učinkom programa.

 

Za najbolj škodljivo vsebino, kot sta neupravičeno nasilje in pornografija, veljajo najstrožja merila, na primer kodiranje podatkov in učinkovit starševski nadzor.

 

Obrazložitev

Glej člen -2, predlog spremembe 32.

Predlog spremembe    67

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 15

Direktiva 2010/13/EU

Člen 13 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo pod njihovo pristojnostjo namenijo evropskih delom vsaj 20-odstotni delež v svojih katalogih in jim pripišejo ustrezen pomen.

1.  Države članice zagotovijo, da ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo pod njihovo pristojnostjo namenijo evropskih delom vsaj 30-odstotni delež v svojih katalogih in jim pripišejo ustrezen pomen. Ta delež vključuje dela v uradnih jezikih območja, kjer se distribuirajo.

Predlog spremembe    68

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 15

Direktiva 2010/13/EU

Člen 13 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice lahko od ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo pod njihovo pristojnostjo zahtevajo, da finančno prispevajo k produkciji evropskih del, vključno z neposredno naložbo v vsebino in prispevki v nacionalne sklade. Države članice lahko take finančne prispevke zahtevajo od ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, ki so ciljno usmerjeni v občinstva na njihovem ozemlju, ampak imajo sedež v drugih državah članicah. V tem primeru finančni prispevek temelji le na prihodkih, ki so ustvarjeni na ozemljih držav članic, v katera so usmerjene storitve. Kadar država članica, v kateri ima ponudnik sedež, naloži finančni prispevek, upošteva vse finančne prispevke, ki so jih naložile države članice, v ozemlja katerih so storitve usmerjene. Vsi finančni prispevki so skladni s pravom Unije, zlasti s pravili o državni pomoči.

2.  Države članice lahko od ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, ki imajo sedež na območju pod njihovo pristojnostjo, zahtevajo, da finančno prispevajo k produkciji evropskih del, pri čemer se upošteva kulturna in jezikovna raznolikost na ozemlju, kjer se nahajajo ali kjer zagotavljajo svoje storitve, vključno z neposredno naložbo v vsebino in prispevki v nacionalne sklade. Države članice lahko take finančne prispevke zahtevajo od ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, ki so ciljno usmerjeni v občinstva na njihovem ozemlju, vendar tam nimajo sedeža. V tem primeru finančni prispevek temelji le na prihodkih od vsebin na zahtevo, ki so ustvarjeni na ozemljih držav članic, v katera so usmerjene storitve. Kadar država članica, v kateri ima ponudnik sedež, naloži finančni prispevek, upošteva vse finančne prispevke, ki so jih naložile države članice, v ozemlja katerih so storitve usmerjene. Vsi finančni prispevki so skladni s pravom Unije, zlasti s pravili o državni pomoči.

Predlog spremembe    69

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 15

Direktiva 2010/13/EU

Člen 13 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Države članice opustijo zahteve iz odstavkov 1 in 2 za ponudnike z majhnim prometom ali majhnim občinstvom ali če so ponudniki mala in mikropodjetja. Države članice lahko opustijo take zahteve v primerih, kadar bi bile težko izvedljive ali neupravičene zaradi narave ali področja avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo.

5.  Države članice opustijo zahteve iz odstavkov 1 in 2 za ponudnike z majhnim prometom ali majhnim občinstvom ali če so ponudniki mala in mikropodjetja ali neodvisni producenti. Države članice opustijo take zahteve v primerih, kadar bi bile težko izvedljive ali neupravičene zaradi narave ali področja avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo.

Predlog spremembe    70

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 a (novo)

Direktiva 2010/13/EU

Člen 19 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(Ne zadeva slovenske različice.)  

1.  Televizijsko oglaševanje in televizijska prodaja sta jasno razpoznavna in ju je mogoče razločiti od uredniške vsebine. Brez poseganja v uporabo novih oglaševalskih tehnik sta televizijsko oglaševanje in televizijska prodaja z optičnimi in/ali akustičnimi in/ali prostorskimi sredstvi jasno ločena od drugih delov programske sheme.

  

(Namen predloga je spremeniti določbo v veljavnem aktu – člen 19, odstavek 1–, ki ni navedena v predlogu Komisije.)

Predlog spremembe    71

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 b (novo)

Direktiva 2010/13/EU

Člen 19 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(15b)  V členu 19 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

2.  Posamezni oglaševalni in prodajni vložki ostajajo izjema, razen med prenosi športnih dogodkov.

„2.  Posamezni oglaševalni in prodajni vložki med prenosi športnih dogodkov so dopustni. Drugje kot med prenosi športnih dogodkov so posamezni oglaševalni in prodajni vložki dopustni v skladu s pogoji iz člena 20(2).“

(Namen predloga je spremeniti določbo v veljavnem aktu – člen 19, odstavek 2–, ki ni navedena v predlogu Komisije.)

Predlog spremembe    72

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 16

Direktiva 2010/13/EU

Člen 20 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  v členu 20 se prvi stavek odstavka 2 nadomesti z naslednjim:

(16)  člen 20(2) se nadomesti z naslednjim:

„Prenašanje televizijskih filmov (iz česar so izvzete nadaljevanke, nanizanke in dokumentarci), kinematografskih del in poročil lahko televizijsko oglaševanje in/ali televizijska prodaja prekine enkrat v rednem časovnem intervalu, ki traja najmanj 20 minut.“;

„Prenašanje televizijskih filmov (iz česar so izvzete nadaljevanke, nanizanke in dokumentarci), kinematografskih del in poročil lahko televizijsko oglaševanje in/ali televizijska prodaja prekine enkrat v rednem časovnem intervalu, ki traja najmanj 30 minut.“; Prenašanje programov za otroke lahko oglaševanje prekine enkrat v rednem časovnem intervalu, ki traja najmanj 30 minut, pod pogojem, da je predvideno trajanje programa daljše od 30 minut. Prenašanje televizijske prodaje med programi za otroke je prepovedano. Televizijsko oglaševanje ali televizijska prodaja se ne predvajata med prenosom verskih obredov.

Predlog spremembe    73

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 17

Direktiva 2010/13/EU

Člen 23 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Dnevni delež televizijskih oglaševalskih vložkov in vložkov televizijske prodaje v času od 7:00 do 23:00 ne sme preseči 20 %.

1.  Dnevni delež televizijskih oglaševalskih vložkov in vložkov televizijske prodaje ne sme preseči 20 %. Države članice ohranijo svobodo pri določanju časa največje gledanosti, ki pa ne sme trajati več kot štiri ure skupaj. Delež televizijskih oglaševalskih vložkov in vložkov televizijske prodaje v tako določenem času največje gledanosti ne sme preseči 20 %.

Predlog spremembe    74

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 17

Direktiva 2010/13/EU

Člen 23 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Odstavek 1 se ne uporablja za:

2.  Odstavek 1 se ne uporablja za:

(a)  napovedi, ki jih izdajatelj televizijskega programa predvaja v zvezi s svojimi programi in pomožnimi izdelki, ki izhajajo neposredno iz teh programov, ali v zvezi s programi drugih subjektov, ki so del iste medijske skupine;

(a)  napovedi za lastno in navzkrižno promocijo, ki jih izdajatelj televizijskega programa predvaja v zvezi s svojimi programi, pomožnimi izdelki in avdiovizualnimi medijskimi storitvami, ki izhajajo neposredno iz teh programov, ali v zvezi s programi, izdelki in storitvami subjektov, ki so del iste skupine za radiodifuzijo;

(b)  sponzorirane objave;

(b)  sponzorirane objave;

(c)  promocijsko umeščanje izdelkov;

(c)  promocijsko umeščanje izdelkov;

 

(ca)  napovedi javnih storitev in za dobrodelne pozive;

 

(cb)  nevtralne kadre, ki se uporabljajo za razlikovanje med uredniško vsebino in avdiovizualnimi komercialnimi sporočili ter med avdiovizualnimi komercialnimi sporočili;

Predlog spremembe    75

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19

Direktiva 2010/13/EU

Člen 28 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice brez poseganja v člena 14 in 15 Direktive 2000/31/ES zagotovijo, da ponudniki platforme za izmenjavo videov sprejmejo ustrezne ukrepe za:

1.  Države članice brez poseganja v člena 14 in 15 Direktive 2000/31/ES zagotovijo, da ponudniki platforme za izmenjavo videov sprejmejo ustrezne, sorazmerne in učinkovite ukrepe za:

(a)  zaščito mladoletnikov pred vsebino, ki bi lahko ogrozila njihov telesni, duševni in moralni razvoj;

(a)  zaščito vseh državljanov pred vsebino, ki vsebuje spodbujanje napadov na človekovo dostojanstvo, ali vsebino, ki vsebuje spodbujanje nasilja ali sovraštva, usmerjenega v osebo ali skupino oseb, ki je opredeljena s sklicevanjem na narodnost, spol, raso, barvo, etnično ali socialno poreklo, genetske značilnosti, jezik, vero ali prepričanje, politično ali drugo mnenje, pripadnost nacionalni manjšini, premoženje, rojstvo, invalidnost, starost, spol, spolno izražanje, spolno identiteto, spolno usmerjenost, prebivališče ali zdravstveno stanje;

(b)  zaščito vseh državljanov pred vsebino, ki vsebuje spodbujanje nasilja ali sovraštva, usmerjenega v skupino oseb ali člana take skupine, ki jo opredeljuje spol, rasa, barva, vera, poreklo ali nacionalna ali etnična pripadnost.

(b)  zaščito mladoletnikov pred vsebino, ki bi lahko ogrozila njihov telesni, duševni ali moralni razvoj.

2.  Ti ukrepi zajemajo, kot je to ustrezno:

2.  Ti ukrepi zajemajo, kot je to ustrezno:

(a)  opredelitev in uporabo pojmov spodbujanja nasilja ali sovraštva iz odstavka 1(b) in vsebine, ki bi lahko ogrozila telesni, duševni in moralni razvoj mladoletnikov, v skladu s členom 6 oziroma 12, v pogojih ponudnikov platforme za izmenjavo videov;

(a)  opredelitev in uporabo pojmov spodbujanja nasilja ali sovraštva iz odstavka 1(a) in vsebine, ki bi lahko ogrozila telesni, duševni in moralni razvoj mladoletnikov, v skladu s členom 6(a) in (b) oziroma 6a, v pogojih ponudnikov platforme za izmenjavo videov; Države članice za namene odstavka 1 zagotovijo, da so ti ukrepi na podlagi pogojev in določb dovoljeni le, če nacionalna postopkovna pravila uporabnikom omogočajo možnost, da svoje pravice uveljavljajo pred sodiščem, ko se s takimi ukrepi seznanijo;

(b)  vzpostavitev in upravljanje mehanizmov, s katerimi lahko uporabniki platform za izmenjavo videov zadevnega ponudnika platforme za izmenjavo videov o vsebini iz odstavka 1, ki je shranjena na njegovi platformi, obvestijo ali tako vsebino označijo;

(b)  vzpostavitev in upravljanje preglednih in uporabniku prijaznih mehanizmov, s katerimi lahko uporabniki platform za izmenjavo videov zadevnega ponudnika platforme za izmenjavo videov obvestijo o vsebini iz odstavka 1, ki jo gostijo na svoji platformi, ali tako vsebino označijo;

 

(ba)  vzpostavitev in upravljanje sistemov, s katerimi ponudniki platform za izmenjavo videov uporabnikom takih platform pojasnijo, kako so obravnavali obveščanje in označevanje iz točke (b);

(c)  vzpostavitev in upravljanje sistemov za preverjanje starosti za uporabnike platform za izmenjavo videov v zvezi z vsebino, ki bi lahko ogrozila telesni, duševni ali moralni razvoj mladoletnikov;

(c)  vzpostavitev in upravljanje sistemov za preverjanje starosti za uporabnike platform za izmenjavo videov v zvezi z vsebino, ki bi lahko ogrozila telesni, duševni ali moralni razvoj mladoletnikov; ti sistemi ne vodijo v dodatno obdelovanje osebnih podatkov in ne posegajo v člen 8 Uredbe (EU) 2016/679;

(d)  vzpostavitev in upravljanje sistemov, ki uporabnikom platform za izmenjavo videov omogočajo ocenjevanje vsebine iz odstavka 1;

(d)  vzpostavitev in upravljanje sistemov, ki so preprosti za uporabo in uporabnikom platform za izmenjavo videov omogočajo ocenjevanje vsebine iz odstavka 1;

(e)  zagotavljanje sistemov starševskega nadzora v zvezi z vsebino, ki bi lahko ogrozila telesni, duševni ali moralni razvoj mladoletnikov;

(e)  zagotavljanje sistemov starševskega nadzora, ki ga upravlja končni uporabnik in je sorazmeren z ukrepi iz tega odstavka in odstavka 3 v zvezi z vsebino, ki bi lahko ogrozila telesni, duševni ali moralni razvoj mladoletnikov; regulativna telesa in/ali organi pripravijo potrebne smernice, s katerimi zagotovijo, da sprejeti ukrepi upoštevajo svobodo izražanja in vsebujejo zahtevo po obveščanju uporabnikov.

(f)  vzpostavitev in upravljanje sistemov, s katerimi ponudniki platform za izmenjavo videov uporabnikom takih platform pojasnijo, kako so obravnavali obveščanje in označevanje iz točke (b);

(f)  vzpostavitev in izvajanje preglednih, preprostih in učinkovitih postopkov za obravnavanje in reševanje sporov med ponudniki platforme za izmenjavo videov in njihovimi uporabniki v zvezi z izvajanjem ukrepov iz točk (b) do (f).

To, kar določa ustrezen ukrep za namene odstavka 1, se opredeli v okviru narave zadevne vsebine, škode, ki jo lahko povzroči, značilnosti kategorije oseb, ki se jih zaščiti, ter zadevnih pravic in legitimnih interesov, vključno s temi, ki jih imajo ponudniki platforme za izmenjavo videov, in uporabniki, ki so ustvarili in/ali naložili vsebino, ter javnih interesov.

2a.  To, kar določa ustrezen ukrep za namene odstavka 1, se opredeli v okviru narave zadevne vsebine, škode, ki jo lahko povzroči, značilnosti kategorije oseb, ki se jih zaščiti, ter zadevnih pravic in legitimnih interesov, vključno s temi, ki jih imajo ponudniki platforme za izmenjavo videov, in uporabniki, ki so naložili vsebino, ter javnih interesov. Ustrezni ukrepi spoštujejo svobodo izražanja in obveščanja ter medijski pluralizem. Za najbolj škodljivo vsebino veljajo najstrožja merila. Ti ukrepi nikakor ne vodijo v ukrepe predhodnega nadzora ali filtriranje vsebine pri nalaganju.

3.  Države članice za namene izvajanja ukrepov iz odstavkov 1 in 2 spodbujajo sourejanje, kot je določeno v členu 4(7).

3.  Države članice in Komisija za namene izvajanja ukrepov iz odstavkov 1 in 2 spodbujajo in lajšajo samourejanje in sourejanje iz člena 4(7) in 7a, pri čemer se zagotavlja, da so pravila ravnanja skladna z določbami te direktive in v celoti spoštujejo pravice, svoboščine in načela iz Listine o temeljnih pravicah, zlasti člena 52 Listine.

 

Države članice zagotovijo, da ponudniki platforme za izmenjavo videov izvajajo in objavljajo redne revizije delovanja v skladu z ukrepi iz odstavka 1.

4.  Države članice vzpostavijo potrebne mehanizme za ocenjevanje ustreznosti ukrepov iz odstavkov 2 in 3, ki jih sprejmejo ponudniki platforme za izmenjavo videov. Države članice prenesejo to nalogo na organe, imenovane v skladu s členom 30.

4.  Države članice vzpostavijo potrebne mehanizme za ocenjevanje in poročanje o izvajanju in učinkovitosti sprejetih ukrepov ob upoštevanju njihove zakonitosti, preglednosti, nujnosti, učinkovitosti in sorazmernosti. Države članice prenesejo to nalogo na organe, imenovane v skladu s členom 30. Regulativna telesa in/ali organi pripravijo potrebne smernice, s katerimi zagotovijo, da sprejeti ukrepi upoštevajo svobodo izražanja in vsebujejo zahtevo po obveščanju uporabnikov.

5.  Države članice ponudnikom platforme za izmenjavo videov ne naložijo ukrepov, ki so strožji od tistih iz odstavkov 1 in 2. Državam članicam ni preprečeno nalaganje strožjih ukrepov v zvezi z nezakonito vsebino. Ob sprejetju takih ukrepov upoštevajo pogoje iz prava Unije, ki se uporablja, kot so, kadar je to ustrezno, pogoji iz členov 14 in 15 Direktive 2000/31/ES ali člena 25 Direktive 2011/93/EU.

5.  Člen 8 se uporablja za ponudnike platforme za izmenjavo videov.

 

5a.  Države članice zagotovijo, da sponzorstvo ali avdiovizualna komercialna sporočila, ki jih tržijo, prodajajo ali urejajo ponudniki platforme za izmenjavo videov, izpolnjujejo zahteve iz členov 9 in 10.

 

Države članice brez poseganja v člena 14 in 15 Direktive 2000/31/ES zagotovijo, da platforme za izmenjavo videov od uporabnikov zahtevajo, da prijavijo morebitne oglase, sponzorsko vsebino ali promocijsko prikazovanje izdelkov v vsebini, ki jo nalagajo.

 

Države članice od platform za izmenjavo videov zahtevajo, da zagotovijo, da so prejemniki storitev jasno obveščeni o prijavljeni ali znani vsebini, ki vsebuje oglase, sponzorsko vsebino ali promocijsko prikazovanje izdelkov.

6.  Države članice zagotovijo, da so na voljo mehanizmi reševanja pritožb in pravnih sredstev za reševanje sporov med uporabniki in ponudniki platforme za izmenjavo videov v zvezi z uporabo ustreznih ukrepov iz odstavkov 1 in 2.

 

7.  Komisija in skupina ERGA spodbujata ponudnike platforme za izmenjavo videov, da si izmenjajo dobre prakse o sistemih sourejanja iz celotne Unije. Kadar je to ustrezno, Komisija olajša oblikovanje pravil ravnanja Unije.

7.  Komisija in skupina ERGA spodbujata ponudnike platforme za izmenjavo videov, da si izmenjajo dobre prakse o sistemih samourejanja in sourejanja iz celotne Unije. Kadar je to ustrezno, Komisija olajša oblikovanje pravil ravnanja Unije.

8.  Ponudniki platforme za izmenjavo videov ali, kadar je to ustrezno, organizacije, ki predstavljajo te ponudnike v zvezi s tem, Komisiji predložijo osnutke pravil ravnanja Unije in spremembe obstoječih pravil ravnanja Unije. Komisija lahko od skupine ERGA zahteva, da zagotovi mnenje o osnutkih, spremembah ali razširitvah teh pravil ravnanja. Komisija lahko ta pravila ravnanja ustrezno oglašuje.

8.  Ponudniki platforme za izmenjavo videov ali, kadar je to ustrezno, organizacije, ki predstavljajo te ponudnike v zvezi s tem, Komisiji predložijo osnutke pravil ravnanja Unije in spremembe obstoječih pravil ravnanja Unije. Komisija lahko od skupine ERGA zahteva, da zagotovi mnenje o osnutkih, spremembah ali razširitvah teh pravil ravnanja. Komisija ta pravila ravnanja objavi ter tako spodbuja izmenjavo primerov dobre prakse.

Predlog spremembe    76

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19

Direktiva 2010/13/EU

Člen 28 b – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice Komisiji sporočijo seznam ponudnikov platforme za izmenjavo videov s sedežem na njihovem ozemlju in merila iz člena 3(1) Direktive 2000/31/ES in odstavka 1, na katerih temelji njihova pristojnost. Seznam redno posodabljajo. Komisija zagotovi, da imajo pristojni neodvisni regulativni organi dostop do teh podatkov.

2.  Države članice Komisiji sporočijo seznam ponudnikov platforme za izmenjavo videov, ki imajo ali za katere se šteje, da imajo sedež na njihovem ozemlju v skladu z merili iz odstavka 1, na katerih temelji njihova pristojnost. Seznam redno posodabljajo. Komisija zagotovi, da imajo pristojni neodvisni regulativni organi in/ali telesa ter javnost enostaven in učinkovit dostop do teh podatkov.

Predlog spremembe    77

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19

Direktiva 2010/13/EU

Člen 28 b – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Kadar se zadevne države članice pri uporabi odstavka 1 ne strinjajo o tem, katera med njimi ima pristojnost, o tem nemudoma obvestijo Komisijo. Komisija lahko od skupine ERGA zahteva, da v roku 15 delovnih dni od predložitve zahteve Komisije o zadevi pripravi mnenje.

Obrazložitev

Ker se ciljna publika platform za izmenjavo videov običajno nahaja v vsej Uniji, bi lahko med državami članicami prišlo do nesoglasij glede tega, katera med njimi je za namene te direktive pristojna država članica. Zato je prav, da se Komisiji omogoči ukrepanje pri določanju pristojnosti, kot to že velja za druge avdiovizualne medijske storitve po členu 3.

Predlog spremembe    78

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 a (novo)

Direktiva 2010/13/EU

Člen 28 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a)  vstavi se naslednji člen 28c:

 

„Člen 28c

 

Države članice zagotovijo, da ponudniki platforme za izmenjavo videov pod njihovo pristojnostjo uporabnikom omogočijo enostaven, neposreden in stalen dostop vsaj do naslednjih informacij:

 

(a)  naziv;

 

(b)  geografski naslov njihovega sedeža;

 

(c)  podatke, vključno z elektronskim naslovom ali spletno stranjo, s pomočjo katerih jih je mogoče hitro, neposredno in učinkovito kontaktirati;

 

(d)  država članica, ki ima pristojnost nad njimi, ter zanje pristojni regulativni organi in/ali telesa ali nadzorni organi.“

Predlog spremembe    79

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 b (novo)

Direktiva 2010/13/EU

Člen 29

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(19b)  člen 29 se spremeni:

„Člen 29

„Člen 29

1.  Pod pokroviteljstvom Komisije se uvede odbor za stike. Sestavljajo ga predstavniki pristojnih organov držav članic. Predseduje mu predstavnik Komisije, sestaja pa se bodisi na njegovo pobudo ali na željo delegacije države članice.

1.  Pod pokroviteljstvom Komisije se uvede odbor za stike. Sestavljajo ga predstavniki pristojnih organov ali teles držav članic in štirje poslanci Evropskega parlamenta v funkciji opazovalcev, ki so imenovani vsaka tri leta. Predseduje mu predstavnik Komisije, sestaja pa se bodisi na njegovo pobudo ali na željo delegacije države članice. Spodbuja se enaka zastopanost spolov v odboru za stike.

2.  Naloge odbora za stike  so:

2.  Naloge odbora za stike  so:

(a)  spodbujanje učinkovitega izvajanja te direktive z rednimi posvetovanji o vseh praktičnih problemih, ki bi se pojavili med njeno uporabo, še zlasti med uporabo člena 2, in o vseh drugih zadevah, pri katerih je koristna izmenjava izkušenj;

(a)  spodbujanje učinkovitega izvajanja te direktive z rednimi posvetovanji o vseh praktičnih problemih, ki bi se pojavili med njeno uporabo, še zlasti med uporabo člena 2, in o vseh drugih zadevah, pri katerih je koristna izmenjava izkušenj;

(b)  dajanje mnenj na lastno pobudo ali mnenj, ki jih zahteva Komisija v zvezi z uporabo te direktive s strani držav članic;

(b)  dajanje mnenj na lastno pobudo ali mnenj, ki jih zahteva Komisija, v zvezi z uporabo te direktive s strani držav članic;

(c)  vzpostavljanje foruma za izmenjavo pogledov o tem, katerim zadevam je treba posvečati pozornost v poročilih, ki jih morajo države članice oddajati v skladu s členom 16(3) in o njihovih študijah;

(c)  vzpostavljanje foruma za izmenjavo pogledov o tem, katerim zadevam je treba posvečati pozornost v poročilih, ki jih morajo države članice oddajati v skladu s členom 16(3), in o njihovi metodologiji;

(d)  razpravljanje o izidu rednih posvetovanj, ki jih ima Komisija s predstavniki televizijskih organizacij, producentov, potrošnikov, proizvajalcev, izvajalcev storitev in sindikatov ter umetniških ustvarjalcev v širšem smislu;

(d)  razpravljanje o izidu rednih posvetovanj, ki jih ima Komisija s predstavniki televizijskih organizacij, producentov, potrošnikov, proizvajalcev, izvajalcev storitev in sindikatov ter umetniških ustvarjalcev v širšem smislu;

(e)  omogočanje izmenjave informacij med državami članicami in Komisijo o stanju in razvoju regulatornih dejavnosti na področju avdiovizualnih medijskih storitev, pri čemer se upoštevajo avdiovizualna politika Unije in ustrezna dogajanja na tehničnem področju;

(e)  omogočanje izmenjave informacij med državami članicami in Komisijo o stanju in razvoju regulatornih dejavnosti na področju avdiovizualnih medijskih storitev, pri čemer se upoštevata avdiovizualna politika Unije in ustrezno dogajanje na tehničnem področju;

(f)  preučevanje vsakega pojava, ki se pojavi znotraj sektorja in za katerega se zdi, da bi bilo o njem koristno izmenjati stališča.“

(f)  preučevanje vsakega pojava, ki se pojavi znotraj sektorja in za katerega se zdi, da bi bilo o njem koristno izmenjati stališča, ter priprava mnenj za Komisijo v zvezi s tem.“

(Namen predloga je spremeniti določbo v veljavnem aktu – člen 29 –, ki ni navedena v predlogu Komisije.)

Predlog spremembe    80

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21

Direktiva 2010/13/EU

Člen 30

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Člen 30

„Člen 30

1.  Vsaka država članica imenuje enega ali več neodvisnih nacionalnih regulativnih organov. Države članice zagotovijo, da so ti organi ločeni s pravnega vidika in funkcionalno neodvisni od katerega koli drugega javnega ali zasebnega organa. To ne posega v možnost držav članic, da ustanovijo regulatorje, ki nadzirajo različne sektorje.

1.  Vsaka država članica imenuje enega ali več neodvisnih nacionalnih regulativnih organov in/ali teles. Države članice zagotovijo, da so ti organi funkcionalno in dejansko neodvisni od svojih vlad in vseh drugih javnih ali zasebnih organov. To ne posega v možnost držav članic, da ustanovijo regulatorje, ki nadzirajo različne sektorje.

2.  Države članice zagotovijo, da nacionalni regulativni organi izvajajo svoja pooblastila nepristransko, pregledno in v skladu s cilji te direktive, zlasti v zvezi s pluralnostjo medijev, kulturno raznolikostjo, varstvom potrošnikov, notranjim trgom in spodbujanjem poštene konkurence.

2.  Države članice zagotovijo, da nacionalni regulativni organi in/ali telesa izvajajo svoja pooblastila nepristransko, pregledno in v skladu s cilji te direktive, zlasti v zvezi s pluralnostjo medijev, kulturno in jezikovno raznolikostjo, varstvom potrošnikov, dostopnostjo, nediskriminacijo, notranjim trgom in spodbujanjem poštene konkurence. Države članice zagotovijo, da nacionalni regulatorni organi in/ali telesa ne izvajajo predhodnega vplivanja na uredniške odločitve, uredniške izbire ali programski načrt. Njihove naloge so omejene na spremljanje izvajanja te direktive, izvajanje nacionalnega prava in izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

Nacionalni regulativni organi ne bodo zahtevali navodila ali jih sprejeli od katerega koli drugega organa v zvezi z izvajanjem nalog, ki so jim bile dodeljene v skladu z nacionalno zakonodajo, ki izvaja pravo Unije. To ne preprečuje nadziranja teh organov v skladu z nacionalnim ustavnim pravom.

Pri izvajanju nalog, ki so jim bile dodeljene v skladu z nacionalno zakonodajo, s katero se izvaja pravo Unije, nacionalni regulativni organi in/ali telesa ne smejo zahtevati ali sprejemati navodil od drugih organov. To ne preprečuje nadziranja teh organov v skladu z nacionalnim ustavnim pravom.

3.  Pristojnosti in pooblastila neodvisnih regulativnih organov in načini, ki omogočajo, da ti organi sprejmejo odgovornost, so jasno opredeljeni v zakonodaji.

3.  Pristojnosti in pooblastila neodvisnih regulativnih organov in/ali teles ter načini zagotavljanja, da ti organi in/ali telesa sprejmejo odgovornost, so jasno opredeljeni v zakonodaji.

4.  Države članice zagotovijo, da imajo nacionalni regulativni organi ustrezna izvršilna pooblastila za učinkovito opravljanje svojih nalog.

4.  Države članice zagotovijo, da imajo nacionalni regulativni organi in/ali telesa ustrezna izvršilna pooblastila za učinkovito opravljanje svojih nalog.

 

4a.  Države članice zagotovijo, da nacionalni regulativni organi in/ali telesa določijo skupno in javno razpoložljivo kontaktno točko za obveščanje in pritožbe glede vprašanj dostopnosti iz člena 7.

5.  Vodjo nacionalnega regulativnega organa ali člane kolektivnega telesa, ki izvršujejo to nalogo v okviru nacionalnega regulativnega organa, je mogoče odpustiti, samo če ne izpolnjujejo več pogojev, zahtevanih za opravljanje njihovih dolžnosti, ki so vnaprej opredeljene v nacionalni zakonodaji. Odločitev o odpustitvi in obrazložitev se javno objavita.

5.  Države članice v nacionalni zakonodaji določijo pogoje in postopke za imenovanje in razrešitev vodje nacionalnega regulativnega organa in/ali telesa ali članov kolektivnega telesa, ki izvršujejo to nalogo, vključno s trajanjem mandata. Spremembe pred iztekom mandata se ustrezno utemeljijo, predhodno najavijo in dajo na voljo javnosti. Postopki so pregledni, niso diskriminatorni in zagotavljajo potrebno stopnjo neodvisnosti.

6.  Države članice zagotovijo, da imajo neodvisni nacionalni regulativni organi ločene letne proračune. Proračuni se objavijo. Države članice tudi zagotovijo, da imajo nacionalni regulativni organi ustrezna finančna sredstva in človeške vire, ki jim omogočajo opravljanje dodeljenih nalog ter dejavno sodelovanje in prispevanje k skupini ERGA.

6.  Države članice zagotovijo, da imajo regulativni organi in/ali telesa ločena letna proračunska sredstva, ki jim omogočajo opravljanje dodeljenih nalog ter dejavno sodelovanje in prispevanje k skupini ERGA. Proračuni se objavijo.

7.  Države članice zagotovijo, da na nacionalni ravni obstajajo učinkoviti mehanizmi, ki vsem uporabnikom, ponudnikom medijskih storitev ali ponudnikom platforme za izmenjavo videov, za katere je nacionalni regulativni organ izdal odločbo, omogočajo pravico do pritožbe zoper odločbo pri pritožbenem organu. Pritožbeni organ je neodvisen od strani, ki so udeležene v pritožbi.

7.  Države članice zagotovijo, da na nacionalni ravni obstajajo učinkoviti mehanizmi, ki vsem prejemnikom storitve, katerih pravice neposredno zadeva avdiovizualna vsebina, ali ponudnikom avdiovizualnih medijskih storitev ali ponudnikom platforme za izmenjavo videov, za katere je nacionalni regulativni organ in/ali telo izdal odločbo, omogočajo pravico do pritožbe zoper odločbo pri pritožbenem organu. Pritožbeni organ je neodvisen od strani, ki so udeležene v pritožbi.

Ta pritožbeni organ, ki bi moralo biti sodišče, ima ustrezno strokovno znanje za učinkovito opravljanje svojih nalog. Države članice zagotovijo, da se vsebina same zadeve primerno upošteva in da je na voljo učinkovit pritožbeni mehanizem.

Ta pritožbeni organ, ki bi moralo biti sodišče, ima ustrezno strokovno znanje za učinkovito opravljanje svojih nalog. Države članice zagotovijo, da se vsebina same zadeve primerno upošteva in da je na voljo učinkovit pritožbeni mehanizem.

Odločba nacionalnega regulativnega organa velja, dokler ni znan rezultat pritožbe, razen če so v skladu z nacionalno zakonodajo sprejeti začasni ukrepi.“

Odločba nacionalnega regulativnega organa velja, dokler ni znan rezultat pritožbe, razen če so v skladu z nacionalnim pravom sprejeti začasni ukrepi.“

Predlog spremembe    81

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22

Direktiva 2010/13/EU

Člen 30 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Člen 30a

„Člen 30a

1.  S to direktivo se ustanovi skupina evropskih regulatorjev za avdiovizualne medijske storitve (ERGA).

1.  S to direktivo se ustanovi skupina evropskih regulatorjev za avdiovizualne medijske storitve (ERGA).

2.  Sestavljajo jo neodvisni nacionalni regulativni organi na področju avdiovizualnih medijskih storitev. Predstavljajo jih vodje ali imenovani visoki predstavniki nacionalnega regulativnega organa z glavno odgovornostjo za nadzor avdiovizualnih medijskih storitev, če pa nacionalni regulativni organ ne obstaja, jih predstavljajo drugi predstavniki, ki so izbrani na podlagi njihovih postopkov. Na srečanjih skupine sodeluje predstavnik Komisije.

2.  Sestavljajo jo nacionalni regulativni organi in/ali telesa, ki lahko vključujejo neodvisne regionalne regulativne organe in telesa s polnimi pooblastili na področju avdiovizualnih medijskih storitev. Predstavljajo jih vodje ali imenovani visoki predstavniki nacionalnega regulativnega organa z glavno odgovornostjo za nadzor avdiovizualnih medijskih storitev, če pa nacionalni regulativni organ in/ali telo ne obstaja, jih predstavljajo drugi predstavniki, ki so izbrani na podlagi njihovih postopkov. Na srečanjih skupine sodeluje predstavnik Komisije.

3.  Skupina ERGA opravlja naslednje naloge:

3.  Skupina ERGA opravlja naslednje naloge:

(a)  svetovanje in pomoč Komisiji pri njenem delu, da zagotovi dosledno izvajanje regulativnega okvira za avdiovizualne medijske storitve v vseh državah članicah;

(a)  svetovanje in pomoč Komisiji na njeno zahtevo pri njeni nalogi, da zagotovi dosledno izvajanje te direktive v vseh državah članicah;

(b)  svetovanje in pomoč Komisiji v zvezi z vsemi zadevami, ki so povezane z avdiovizualnimi medijskimi storitvami in so pod pristojnostjo Komisije. Skupina se lahko posvetuje z udeleženci na trgu, potrošniki in končnimi uporabniki, da zbere potrebne podatke, če je to upravičeno, da lahko svetuje Komisiji o določenih vprašanjih;

(b)  svetovanje in pomoč Komisiji na njeno zahtevo v zvezi z zadevami, ki so povezane z avdiovizualnimi medijskimi storitvami in so pod njeno pristojnostjo.

(c)  zagotavljanje izmenjave izkušenj in dobre prakse v zvezi z uporabo regulativnega okvira za avdiovizualne medijske storitve;

(c)  zagotavljanje izmenjave izkušenj in dobre prakse v zvezi z uporabo regulativnega okvira za avdiovizualne medijske storitve;

(d)  sodelovanje in zagotavljanje informacij njenim članom, ki so potrebne za uporabo te direktive, zlasti v zvezi s členoma 3 in 4 te direktive;

(d)  sodelovanje in zagotavljanje informacij svojim članom in odboru za stike, ki so potrebne za uporabo te direktive, zlasti v zvezi s členi 3, 4 in 7 te direktive;

(e)  zagotavljanje mnenj na zahtevo Komisije o vprašanjih, ki so predvidena v členu 2(5b), členu 6a(3), členu 9(2) in členu 9(4), ter o kakršnih koli zadevah v zvezi z avdiovizualnimi medijskimi storitvami, zlasti zaščito mladoletnikov in spodbujanjem sovraštva.

(e)  zagotavljanje mnenj na zahtevo Komisije o vprašanjih, ki so predvidena v členu 2(5b), členu 6a(3), členu 9(2) in členu 9(4), ter o kakršnih koli zadevah v zvezi z avdiovizualnimi medijskimi storitvami, zlasti zaščito mladoletnikov in spodbujanjem sovraštva.

4.  Komisija ima pooblastila za sprejetje poslovnika skupine ERGA z izvedbenim aktom.“;

4.  Komisija ima pooblastila za sprejetje poslovnika skupine ERGA z izvedbenim aktom.

 

4a.  Skupina ERGA ima primerne finančne in človeške vire za opravljanje svojih nalog. Regulativni organi in/ali telesa dejavno sodelujejo in prispevajo k delovanju skupine ERGA.“;

Predlog spremembe    82

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 23

Direktiva 2010/13/EU

Člen 33 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija najpozneje [datum – najpozneje štiri leta po sprejetju], nato pa vsake tri leta Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo o uporabi te direktive.

Komisija najpozneje [datum – najpozneje tri leta po sprejetju], nato pa vsake tri leta Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo o uporabi te direktive in po potrebi poda dodatne predloge za njeno prilagoditev razvoju na področju avdiovizualnih medijskih storitev, zlasti ob upoštevanju najnovejšega tehnološkega razvoja, konkurenčnosti sektorja ter poročila o praksah, politiki in spremljevalnih ukrepih, ki jih podpirajo države članice na področju medijske pismenosti.

  • [1]  UL C 0, 0.0.0000, str. 0. .
  • [2]  UL C 0, 0.0.0000, str. 0. .

OBRAZLOŽITEV

Komisija je 25. maja 2016 objavila svoj predlog za spremembo direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah.

V zadnjem zakonodajnem obdobju je Evropski parlament, zlasti odbor za kulturo, ki ima izključno pristojnost za to področje, večkrat pozval k takemu pregledu glede na hiter tehnološki in tržni razvoj, prihod novih ponudnikov storitev ter spremembe v vedenju potrošnikov, kar vse je zabrisalo mejo med tradicionalnimi storitvami in storitvami na zahtevo.

Evropski parlament je svojih resolucijah z dne 19. januarja 2016 „Aktu za enotni digitalni trg naproti“, z dne 12. marca 2014 o pripravah na popolnoma zlit avdiovizualni svet, z dne 4. julija 2013 o povezani televiziji in z dne 22. maja 2013 o izvajanju direktive o avdiovizualnih storitvah podal jasne predhodne pobude za tak pregled in pozval Komisijo, naj to direktivo posodobi.

Poročevalki zato pozdravljata pobudo Komisije za predlog pregleda v tem kritičnem času za avdiovizualne storitve.

Glavne točke, ki jih želita obravnavati poročevalki, so:

I. Zbliževanje medijev: uskladitev določb o linearnih in nelinearnih storitvah, členi -2 do -2f

Namen pregleda direktive je sedanje predpise prilagoditi vse večjemu zbliževanju medijskih trgov in tehnologij v Evropi. Področje uporabe te direktive se z zgolj tradicionalne radiodifuzije in storitev na zahtevo širi na storitve platforme za izmenjavo videov in videe, ki jih ustvari uporabnik.

Da bi uskladili določbe za te storitve in ustvarili dejansko enake konkurenčne pogoje, se preoblikuje Poglavje I: določijo se skupna pravila za avdiovizualne medijske storitve, storitve platforme za izmenjavo videov in videe, ki jih ustvari uporabnik. Določbe iz Poglavja I se enako uporabljajo za vse storitve s področja uporabe te direktive. Dodanih je sedem novih členov (predlogi sprememb 32–38), kjer je združenih več členov iz veljavne direktive in predloga, in sicer o:

–  spodbujanju nasilja ali sovraštva, diskriminacije (člen -2),

–  varstvu mladoletnikov pred škodljivo vsebino (člen -2a),

–  avdiovizualnih komercialnih sporočilih, sponzorstvu (člen -2b) in promocijskem prikazovanju izdelkov (člen -2c),

–  zaščiti kinematografskih del (člen -2d),

–  pravici prejemnikov storitev do informacij (člen -2e),

–  sourejanju in samourejanju ter pravilih ravnanja (člen -2f).

Te spremembe v strukturi direktive so bistvene za večjo usklajenost med linearnimi in nelinearnimi storitvami. S tem se pri direktivi upošteva stvarnost današnjega zbliževanja medijev, hkrati pa se določijo poštena pravila za konkurenco na medijskih trgih. Močno sta se spremenila vedenje potrošnikov in poraba vsebine, tako da je treba določiti enake minimalne zahteve za vse avdiovizualne storitve, torej za avdiovizualne medijske storitve in sponzorirane ali nesponzorirane videe, ki jih ustvari uporabnik; s tem bi po eni strani zagotovili visoko raven varstva potrošnikov, po drugi pa dejansko enake konkurenčne pogoje.

II. Varstvo mladoletnikov

Poročevalki želita ohraniti visoko raven varstva mladoletnikov, in sicer tako, da ohranjata stopenjsko raven varstva glede na resnost morebitne škode, kot je določeno v členu -2(1)(b) in (2) (predlog spremembe št. 32).

Poročevalki bi radi poudarili, da obstajajo tehnični načini za opredelitev videov s škodljivo vsebino in njihov umik, vendar ti instrumenti ne smejo omejevati svobode sporočanja, zato bi moralo veljati načelo „ugotovi in umakni“, navedeno v členih 14 in 15 Direktive št. 2000/31/ES (direktiva o elektronskem poslovanju).

III. Pravila ravnanja s sourejanjem in samourejanjem

Poročevalki ne podpirata predloga Komisije za popolno harmonizacijo v obliki sourejanja in samourejanja za storitve platforme za izmenjavo videov. Namen direktive je zgolj uskladiti nacionalne politike, zato je določena minimalna raven harmonizacije, države članice pa lahko določijo strožja pravila.

V členu -2f (predlog spremembe 38) je tako usklajena določitev pravil ravnanja s sourejanjem in samourejanjem, s čimer se zagotavlja doslednost. Če država članica dokaže, da nobena pravila ravnanja ne delujejo učinkovito, še vedno lahko sprejme zakone o tej zadevi.

IV. Kvantitativna pravila o oglaševanju, komercialna sporočila in promocijsko prikazovanje izdelkov

Kvantitativna pravila o oglaševanju morajo biti bolj prilagodljiva.

Tako je mora biti določanje časovnih omejitev za vložke bolj prilagodljivo, hkrati pa je treba ohraniti zadostno raven varstva potrošnikov. S predlagano dnevno omejitvijo 20 % bi lahko gledalci bili deležni preveč oglaševanja v časovnem pasu z največjo gledanostjo. Zato poročevalki v členu 23(1) (predlog spremembe 77) predlagata strožjo omejitev med 20. in 23. uro, ko bi veljala 20-odstotna omejitev.

Poleg tega je v novem členu -2c direktive (predlog spremembe 35) treba ohraniti določbo o neutemeljenem pomenu glede promocijskega prikazovanja izdelkov.

Ravno tako morajo biti še naprej omejena komercialna sporočila o alkoholnih pijačah, tobačnih izdelkih in medicinskih proizvodih.

Pri pravilih ravnanja se je treba dogovoriti glede omejitev komercialnih sporočil o prehrani ter tako določiti visoko raven varstva.

V. Spodbujanje evropskih avdiovizualnih del

Poročevalki pozdravljata predlog Komisije za večje spodbujanje evropskih avdiovizualnih del. Ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo bi morali spodbujati produkcijo in distribucijo evropskih del, tako da njihovi katalogi vsebujejo minimalni 30-odstotni delež evropskih del in da tem delom namenijo zadostno prepoznavnost (predlog spremembe 75).

Poročevalki v uvodni izjavi št. 21 (predlog spremembe 16) tudi predlagata, naj države članice zagotovijo, da imetniki pravic pod njihovo pristojnostjo v svojih metapodatkih označujejo avdiovizualno vsebino, ki velja za evropsko delo, ter ga dajejo na voljo ponudnikom storitev, tako da ti zlahka ugotovijo, ali so dela evropska.

VI. Skupina evropskih regulatorjev za avdiovizualne medijske storitve (ERGA)

Poročevalki cenita prispevek skupine evropskih regulatorjev za avdiovizualne medijske storitve (ERGA) kot organa za obveščanje in posvetovanje. Hkrati menita, da zaradi zaščite pravic držav članic ta organ ne bi smel imeti pristojnosti odločanja. Namesto tega bi moral več pristojnosti imeti odbor za stike, ustanovljen na podlagi člena 29 veljavne direktive (predlog spremembe 82).

Zgolj ta odbor bi moral biti pristojen za sprejemanje odločitev in mnenj, ki jih pripravi skupina ERGA, zato se ustrezno spremenijo členi -2f, 2(5b), 3(4), 4(1) ter 4(3) (predlogi sprememb 38, 42, 51, 54, 55, 56 in 57).

VII. Dostopnost

Poročevalki predlagata, da določbe o dostopnosti ostanejo v besedilu direktive. Spremeni se člen 7 veljavne direktive: ponudniki medijskih storitev morajo storiti več za dostopnost storitev osebam z okvaro vida ali sluha, kar je treba doseči do konca leta 2027. Pri predlaganem besedilu (predlog spremembe 67) se upošteva Konvencija ZN o pravicah invalidov, hkrati pa se omogoča dovolj prostora, kako doseči ta cilj.

VIII. Druge točke

– Programi s pomembnim deležem otroškega občinstva

Poročevalki menita, da ideja, ki jo v svojem predlogu predlaga Komisija, ni niti jasna niti pravno utemeljena, saj se lahko v to kategorijo uvrstijo tudi programi, ki prvotno niso namenjeni otrokom, kot so športni dogodki ali televizijska pevska tekmovanja.

Zato predlagata, da se ohranita sedanja izraza „otroško občinstvo“ in „otroški programi“ v uvodni izjavi 16 (predlog spremembe št. 12) ter členi -2c, 10 in 33(2) (predlogi sprememb 35, 72 in 94).

Ustrezen pomen avdiovizualnih medijskih storitev v splošnem interesu (člen 9a)

Države članice imajo pravico, da sprejmejo ukrepe za ustrezen pomen storitev avdiovizualnih medijskih storitev v splošnem interesu (predlog spremembe št. 70), s čimer se zaščitita medijski pluralizem in raznolikost.

Zaščita integritete signala za ponudnike medijskih storitev (uvodna izjava 13a)

Zelo pomembno je zaščititi integriteto signala ponudnikov medijskih storitev. Tretje osebe, ki niso prejemniki storitev, ne bi smeli imeti možnosti, da spreminjajo programe in storitve brez odobritve ustreznega ponudnika medijskih storitev (predlog spremembe 10).

MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (1.2.2017)

za Odbor za kulturo in izobraževanje

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev glede na spreminjajoče se tržne razmere
(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

Pripravljavec mnenja: Herbert Dorfmann

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska komisija je 25. maja 2016 objavila svoj predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev glede na spreminjajoče se tržne razmere.

Namen predloga je odzvati se na trg, potrošnjo in tehnološke spremembe na področju avdiovizualnih medijev, saj se televizija in storitve, ki se zagotavljajo prek spleta, vse bolj zbližujejo. Tradicionalno razširjanje televizijskih programov je še vedno močno prisotno v EU v smislu gledanosti, prihodkov od oglaševanja in naložb v vsebino (približno 30 % prihodkov). Vendar izdajatelji televizijskih programov širijo svoje spletne dejavnosti, novi udeleženci na trgu, ki ponujajo avdiovizualne vsebine prek spleta (npr. ponudniki videov na zahtevo in platforme za izmenjavo videov), pa postajajo močnejši in tekmujejo za isto občinstvo. Za razširjanje televizijskih programov, videe na zahtevo in vsebine, ki jih ustvarijo uporabniki, pa veljajo različna pravila in ravni varstva potrošnikov.

Splošni cilji predloga so: (1) okrepiti varstvo mladoletnikov in potrošnikov na splošno s pomočjo, kjer je mogoče, harmoniziranih evropskih avdiovizualnih standardov; (2) zagotoviti enake konkurenčne pogoje za tradicionalne izdajatelje televizijskih programov, avdiovizualne medijske storitve na zahtevo in platforme za izmenjavo videov ter (3) poenostaviti zakonodajni okvir, zlasti glede komercialnih sporočil.

Pripravljavec mnenja pozdravlja pobudo Komisije, da predlaga pregled sedanjega zakonodajnega okvira za vse ponudnike avdiovizualnih storitev.

Pripravljavec glede zakonodajnega okvira meni, da je bistveno okrepiti vlogo pravil ravnanja za regulativne organe, in obenem poziva k večji harmonizaciji nacionalnih pravil ravnanja ter pripravi takih pravil na ravni Unije.

Poudarja tudi, da je treba najti ravnovesje med zaščito svobode izražanja ter varstvom gledalcev, zlasti ranljivih med njimi. To predvsem velja za avdiovizualna komercialna sporočila o hrani in pijači z visoko vsebnostjo soli, sladkorja ali maščob ter o alkoholnih pijačah. Treba je učinkovito okrepiti varstvo gledalcev, zlasti otrok, predvsem s pomočjo enotnih standardov in terminologije v predlogu. Omejitev neprimernih komercialnih sporočil za mladoletnike in otroke ter prepoved promocijskega prikazovanja izdelkov bi morala vključevati vse programe za otroke in vsebino, namenjeno otroškemu občinstvu, in ne zgolj programov s pomembnim deležem otroškega občinstva.

V ponudbe platform za izmenjavo videov in družbenih medijev je v vse večji meri vključeno tudi avdiovizualno gradivo. Te storitve pogosto ne sodijo na področje uporabe direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah, saj ponudniki ne nadzorujejo izbora in organizacije vsebine ali pa njihov glavni namen ni ponujanje avdiovizualne vsebine. Pripravljavec meni, da bi za platforme za izmenjavo videov, ki trenutno delujejo na podlagi milejše ureditve iz direktive o elektronski trgovini, moral veljati mehanizem obveznega spremljanja, s katerim bi preprečili nalaganje nezakonite ali škodljive vsebine. Vse določbe za krepitev varstva ranljivih gledalcev bi morale vključevati ustrezen mehanizem spremljanja in izvrševanja.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe   1

Predlog direktive

Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 53(1) in člena 62 Pogodbe,

–  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti členov 53(1), 62 in 168 Pogodbe,

Predlog spremembe   2

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Zadnja vsebinska sprememba Direktive Sveta 89/552/EGS27, ki je bila pozneje kodificirana v Direktivi 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta28, je bila izvedena leta 2007 s sprejetjem Direktive 2007/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta29. Trg avdiovizualnih medijskih storitev se je od takrat precej in zelo hitro spremenil. Tehnološki razvoj omogoča nove vrste storitev in uporabniških izkušenj. Gledalske navade, zlasti mlajših generacij, so se precej spremenile. Medtem ko glavni televizijski zasloni ostajajo pomembno orodje za izmenjavo avdiovizualnih izkušenj, so mnogi gledalci začeli uporabljati druge, prenosne naprave za gledanje avdiovizualnih vsebin. Tradicionalne televizijske vsebine še vedno predstavljajo velik delež povprečnega dnevnega časa gledanja televizije. Vendar so nove vrste vsebin, na primer kratki videi ali vsebine, ki jih ustvarijo uporabniki, vedno pomembnejše, novi udeleženci na trgu, vključno s ponudniki storitev videa za zahtevo in platform za izmenjavo videov, pa so zdaj že uveljavljeni.

(1)  Zadnja vsebinska sprememba Direktive Sveta 89/552/EGS27, ki je bila pozneje kodificirana v Direktivi 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta28, je bila izvedena leta 2007 s sprejetjem Direktive 2007/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta29. Trg avdiovizualnih medijskih storitev se je od takrat precej in zelo hitro spremenil. Tehnološki razvoj omogoča nove vrste storitev in uporabniških izkušenj. Gledalske navade, zlasti mlajših generacij, so se precej spremenile. Medtem ko glavni televizijski zasloni ostajajo pomembno orodje za izmenjavo avdiovizualnih izkušenj, so mnogi gledalci začeli uporabljati druge, prenosne naprave za gledanje avdiovizualnih vsebin. Tradicionalne televizijske vsebine še vedno predstavljajo velik delež povprečnega dnevnega časa gledanja televizije. Vendar so nove vrste vsebin, na primer kratki videi ali vsebine, ki jih ustvarijo uporabniki, vedno pomembnejše, novi udeleženci na trgu, vključno s ponudniki storitev videa za zahtevo, družabnimi omrežji in platformami za izmenjavo videov, pa so zdaj že uveljavljeni.

_________________

_________________

27Direktiva Sveta 89/552/EGS z dne 3. oktobra 1989 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL L 298, 17.10.1989, str. 23).

27Direktiva Sveta 89/552/EGS z dne 3. oktobra 1989 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL L 298, 17.10.1989, str. 23).

28Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1).

28Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1).

29 Direktiva 2007/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o spremembi Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (UL L 332, 18.12.2007, str. 27).

29 Direktiva 2007/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o spremembi Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (UL L 332, 18.12.2007, str. 27).

Predlog spremembe   3

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Direktivo 2010/13/EU bi bilo treba še naprej uporabljati samo za tiste storitve, katerih glavni namen je zagotavljanje programov za obveščanje, zabavo ali izobraževanje. Za zahtevo v zvezi z glavnim namenom bi se moralo tudi šteti, da je izpolnjena, če storitev zagotavlja avdiovizualno vsebino in obliko, ki jo je mogoče ločiti od glavne dejavnosti ponudnika storitve, kot so samostojni deli spletnih časopisov, ki prikazujejo avdiovizualne programe ali videe, ki jih ustvarijo uporabniki, kadar se za navedene dele lahko šteje, da jih je mogoče ločiti od glavne dejavnosti ponudnika. Storitve družabnih medijev niso vključene, razen če zagotavljajo storitev, ki je zajeta v opredelitev platforme za izmenjavo videov. Storitev bi bilo treba obravnavati zgolj kot dopolnitev, ki je neločljivo povezana z glavno dejavnostjo zaradi povezav med avdiovizualno ponudbo in glavno dejavnostjo. Kanali ali kakršne koli druge avdiovizualne storitve pod uredniško odgovornostjo ponudnika lahko predstavljajo avdiovizualne medijske storitve, tudi če se zagotavljajo v okviru platforme za izmenjavo videov, za katero ponudniki nimajo uredniške odgovornosti. V takih primerih bo upoštevanje določb te direktive odvisno od ponudnikov z uredniško odgovornostjo.

(3)  Direktivo 2010/13/EU bi bilo treba še naprej uporabljati samo za tiste storitve, katerih glavni namen je zagotavljanje programov za obveščanje, zabavo ali izobraževanje. Za zahtevo v zvezi z glavnim namenom bi se moralo tudi šteti, da je izpolnjena, če storitev zagotavlja avdiovizualno vsebino in obliko, ki jo je mogoče ločiti od glavne dejavnosti ponudnika storitve, kot so samostojni deli spletnih časopisov, ki prikazujejo avdiovizualne programe ali videe, ki jih ustvarijo uporabniki, kadar se za navedene dele lahko šteje, da jih je mogoče ločiti od glavne dejavnosti ponudnika. Družabna omrežja predstavljajo pomembno orodje za potrošnike pri dostopu do informacij in vse pogosteje temeljijo na avdiovizualnih vsebinah, ki jih ustvarijo ali dajo na razpolago njihovi uporabniki, zato jih je treba vključiti v področje uporabe Direktive 2010/13/EU, če ustrezajo opredelitvi platforme za izmenjavo videov. Storitev bi bilo treba obravnavati zgolj kot dopolnitev, ki je neločljivo povezana z glavno dejavnostjo zaradi povezav med avdiovizualno ponudbo in glavno dejavnostjo. Kanali ali kakršne koli druge avdiovizualne storitve pod uredniško odgovornostjo ponudnika lahko predstavljajo avdiovizualne medijske storitve, tudi če se zagotavljajo v okviru platforme za izmenjavo videov, za katero ponudniki nimajo uredniške odgovornosti. V takih primerih bo upoštevanje določb te direktive odvisno od ponudnikov z uredniško odgovornostjo.

Predlog spremembe   4

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Komisija je v svojem Sporočilu Evropskemu parlamentu in Svetu „Boljše pravno urejanje za boljše rezultate – agenda EU“31 poudarila, da bo pri rešitvah glede politike obravnavala regulativna in dobro zasnovana neregulativna sredstva, ki bodo temeljila na praksi Skupnosti ter načelih za boljše samourejanje in sourejanje32. Izkazalo se je, da je več pravil, vzpostavljenih na področjih, ki jih usklajuje direktiva, dobro zasnovanih in v skladu z načeli za boljše samourejanje in sourejanje. Obstoj zakonodajnih varovalnih mehanizmov se obravnava kot pomemben dejavnik uspeha pri spodbujanju usklajenosti s pravili samourejanja ali sourejanja. Enako pomembno je tudi, da pravila postavljajo določene cilje, ki omogočajo redno, pregledno in neodvisno spremljanje ter ocenjevanje ciljev, v katere so pravila usmerjena. Stopnjevanje sankcije, ki ohranjajo element sorazmernosti, se običajno obravnavajo kot učinkovit pristop k izvrševanju sheme. Pravila samourejanja in sourejanja, sprejeta na področjih, ki jih usklajuje ta direktiva, bi morala slediti tem načelom.

(7)  Komisija je v svojem Sporočilu Evropskemu parlamentu in Svetu „Boljše pravno urejanje za boljše rezultate – agenda EU“31 poudarila, da bo pri rešitvah glede politike obravnavala regulativna in dobro zasnovana neregulativna sredstva, ki bodo temeljila na praksi Skupnosti ter načelih za boljše samourejanje in sourejanje32. Izkazalo se je, da je več pravil, vzpostavljenih na področjih, ki jih usklajuje direktiva, dobro zasnovanih in v skladu z načeli za boljše samourejanje in sourejanje, ki so lahko koristen pomožen ali dopolnilen način za zakonodajno ukrepanje. Obstoj zakonodajnih varovalnih mehanizmov se obravnava kot pomemben dejavnik uspeha pri spodbujanju usklajenosti s pravili samourejanja ali sourejanja. Enako pomembno je tudi, da pravila postavljajo določene cilje, ki omogočajo redno, pregledno in neodvisno spremljanje ter ocenjevanje ciljev, v katere so pravila usmerjena. Stopnjevanje sankcije, ki ohranjajo element sorazmernosti, se običajno obravnavajo kot učinkovit pristop k izvrševanju sheme. Pravila samourejanja in sourejanja, sprejeta na področjih, ki jih usklajuje ta direktiva, bi morala slediti tem načelom.

_________________

_________________

31 COM(2015)0215 final.

31 COM(2015)0215 final.

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Da bi se lahko gledalci, vključno s starši in mladoletniki, utemeljeno odločali o vsebini, ki jo želijo gledati, bi morali ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev zagotoviti dovolj informacij o vsebini, ki bi lahko ogrozila telesni, duševni in moralni razvoj mladoletnikov. To bi se lahko na primer izvedlo s sistemom deskriptorjev vsebine, ki bi opisovali naravo vsebine. Deskriptorji vsebine bi se lahko zagotovili na podlagi pisnih, grafičnih ali zvočnih sredstev.

(9)  Da bi se lahko gledalci, zlasti starši in mladoletniki, utemeljeno odločali o vsebini, ki jo želijo gledati, bi morali ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev in ponudniki platform za izmenjavo videov zagotoviti vse potrebne informacije o vsebini, ki bi lahko ogrozila telesni, duševni in moralni razvoj mladoletnikov. To bi se lahko na primer izvedlo s sistemom deskriptorjev vsebine, ki bi opisovali naravo vsebine. Deskriptorji vsebine bi se lahko zagotovili na podlagi pisnih, grafičnih ali zvočnih sredstev.

Predlog spremembe   6

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Pravica invalidov in starejših oseb do udeležbe v kulturnem in družbenem življenju Unije je neločljivo povezana z zagotavljanjem dostopnih avdiovizualnih medijskih storitev. Zato bi morale države članice z ustreznimi in sorazmernimi ukrepi zagotoviti, da si bodo ponudniki medijskih storitev pod njihovo pristojnostjo dejavno prizadevali, da čim prej zagotovijo dostop do vsebin za osebe z okvarami vida ali sluha.

Predlog spremembe   7

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9b)  Obstoječe določbe o izboljšanju dostopa do medijskih storitev za osebe z okvaro vida ali sluha bi bilo treba okrepiti, da bi zagotovili napredek in kontinuiteto prizadevanj držav članic in ponudnikov medijskih storitev.

Predlog spremembe   8

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Na nacionalni in mednarodni ravni obstajajo določene splošno priznane prehranske smernice, kot je model prehranskega profila Evropskega regionalnega urada Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), za razlikovanje hrane na podlagi njene hranilne sestave v okviru televizijskega oglaševanja hrane za otroke. Države članice bi bilo treba spodbujati k zagotavljanju, da se pravila ravnanja za samourejanje in sourejanje uporabljajo za učinkovito zmanjševanje izpostavljenosti otrok in mladoletnikov avdiovizualnim komercialnim sporočilom o hrani in pijači, ki imata visoko vsebnost soli, sladkorja ali maščob ali ki drugače ne ustrezata tem nacionalnim ali mednarodnim prehranskim smernicam.

(10)  Na nacionalni in mednarodni ravni obstajajo določene splošno priznane prehranske smernice za razlikovanje hrane na podlagi njene hranilne sestave v okviru televizijskega oglaševanja hrane za otroke. Države članice bi bilo treba spodbujati k zagotavljanju, da se pravila ravnanja za samourejanje in sourejanje, na primer pobuda EU Pledge (zaveza EU) in druge, oblikovane v okviru platforme Komisije za prehrano, telesno dejavnost in zdravje, uporabljajo za učinkovito zmanjševanje izpostavljenosti otrok in mladoletnikov avdiovizualnim komercialnim sporočilom o hrani in pijači, ki imata visoko vsebnost soli, sladkorja ali maščob ali ki drugače ne ustrezata tem nacionalnim ali mednarodnim prehranskim smernicam.

Predlog spremembe   9

Predlog direktive

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Države članice bi morale zagotavljati, da je namen pravil ravnanja za samourejanje in sourejanje učinkovito zmanjšanje izpostavljenosti otrok in mladoletnikov avdiovizualnim komercialnim sporočilom za oglaševanje iger na srečo. Na ravni Unije in nacionalni ravni obstajajo določeni sistemi sourejanja in samourejanja za spodbujanje odgovornega ravnanja pri igrah na srečo, tudi v avdiovizualnih komercialnih sporočilih. Te sisteme bi bilo treba nadalje spodbujati, zlasti tiste, ki so usmerjeni v zagotavljanje tega, da avdiovizualna komercialna sporočila o igrah na srečo spremljajo informacije o odgovornem ravnanju pri igrah na srečo.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Države članice bi bilo treba spodbujati tudi k zagotavljanju, da se pravila ravnanja za samourejanje in sourejanje uporabljajo za učinkovito omejevanje izpostavljenosti otrok in mladoletnikov avdiovizualnim komercialnim sporočilom za alkoholne pijače. Na ravni Unije in nacionalni ravni obstajajo določeni sistemi sourejanja in samourejanja za odgovorno oglaševanje alkoholnih pijač, tudi v avdiovizualnih komercialnih sporočilih. Te sisteme, zlasti tiste, ki so usmerjeni v zagotavljanje tega, da avdiovizualna komercialna sporočila za alkoholne pijače spremljajo odgovorna sporočila za odgovorno pitje, bi bilo treba nadalje spodbujati.

(11)  Države članice bi morale tudi zagotavljati, da se pravila ravnanja za samourejanje in sourejanje uporabljajo za učinkovito omejevanje izpostavljenosti otrok in mladoletnikov avdiovizualnim komercialnim sporočilom o alkoholnih pijačah. Na ravni Unije in nacionalni ravni obstajajo določeni sistemi sourejanja in samourejanja za odgovorno oglaševanje alkoholnih pijač, tudi v avdiovizualnih komercialnih sporočilih. Te sisteme, zlasti tiste, ki so usmerjeni v zagotavljanje tega, da avdiovizualna komercialna sporočila o alkoholnih pijačah spremljajo sporočila o odgovornem pitju, bi bilo treba nadalje spodbujati.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Da bi se odstranile ovire za prost pretok čezmejnih storitev v Uniji, je treba zagotoviti učinkovitost ukrepov za samourejanje in sourejanje, predvsem z namenom varstva potrošnikov ali javnega zdravja. Pravila ravnanja na ravni Unije, ki se dobro izvršujejo in spremljajo, bi lahko bili dobro orodje za zagotavljanje bolj usklajenega in učinkovitega pristopa.

(12)  Da bi se odstranile ovire za prost pretok čezmejnih storitev v Uniji, je treba zagotoviti učinkovitost ukrepov za samourejanje in sourejanje, predvsem z namenom varstva potrošnikov ali javnega zdravja. Pravila ravnanja na ravni Unije, ki se dobro izvršujejo in spremljajo, bi morala zagotavljati bolj usklajen in učinkovit pristop.

Predlog spremembe   12

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Države članice bi morale razviti okvir za obdobja največje gledanosti. Ta okvir bi bilo treba uporabljati pri izvajanju določb te direktive, ki se nanašajo na varstvo mladoletnikov.

Predlog spremembe   13

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Trg za razširjanje televizijskih programov se je razvil, zato bi bilo treba omogočiti več prožnosti v zvezi z avdiovizualnimi komercialnimi sporočili, zlasti glede kvantitativnih pravil za linearne avdiovizualne medijske storitve, promocijsko prikazovanje izdelkov in sponzorstvo. Pojav novih storitev, tudi brez oglaševanja, je omogočil več izbire za gledalce, ki lahko preprosto preklopijo na druge ponudbe.

črtano

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Promocijsko prikazovanje izdelkov se ne bi smelo dovoliti v poročilih in aktualno informativnih programih, programih za varstvo potrošnikov, programih za verske vsebine in programih s pomembnim deležem otroškega občinstva. Iz dokazov je zlasti razvidno, da lahko promocijsko prikazovanje izdelkov in umeščenih oglasov vpliva na vedenje otrok, saj otroci pogosto ne morejo prepoznati komercialnih vsebin. Zato bi torej še naprej bilo treba prepovedovati promocijsko prikazovanje izdelkov v programih s pomembnim deležem otroškega občinstva. Programi za varstvo potrošnikov so programi, ki gledalcem zagotavljajo nasvete ali vključujejo ocene o nakupu izdelkov in storitev. Če bi se promocijsko prikazovanje izdelkov omogočilo v takih programih, bi to zabrisalo ločnico med oglaševanjem in uredniško vsebino za gledalce, ki morda pričakujejo pristno in odkrito oceno izdelkov ali storitev v takih programih.

(16)  Promocijsko prikazovanje izdelkov se ne bi smelo dovoliti v poročilih in aktualno informativnih programih, programih za varstvo potrošnikov, programih za verske vsebine ter programih za otroke in vsebinah, namenjenih otroškemu občinstvu. Iz dokazov je zlasti razvidno, da lahko promocijsko prikazovanje izdelkov in umeščenih oglasov vpliva na vedenje otrok, saj otroci pogosto ne morejo prepoznati komercialnih vsebin. Zato bi torej še naprej bilo treba prepovedovati promocijsko prikazovanje izdelkov v programih in vsebinah, namenjenih otroškemu občinstvu. Programi za varstvo potrošnikov so programi, ki gledalcem zagotavljajo nasvete ali vključujejo ocene o nakupu izdelkov in storitev. Če bi se promocijsko prikazovanje izdelkov omogočilo v takih programih, bi to zabrisalo ločnico med oglaševanjem in uredniško vsebino za gledalce, ki morda pričakujejo pristno in odkrito oceno izdelkov ali storitev v takih programih.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  So tudi novi izzivi, predvsem v zvezi s platformami za izmenjavo videov, na katerih uporabniki, zlasti mladoletniki, vedno bolj gledajo avdiovizualno vsebino. V tem okviru sta škodljiva vsebina in sovražni govor, shranjena na platformah za izmenjavo videov, vedno bolj zaskrbljujoča. Za zaščito mladoletnikov pred škodljivo vsebino in vseh državljanov pred vsebino, ki vsebuje spodbujanje nasilja ali sovraštva, bi bilo treba opredeliti sorazmerna pravila za ta področja.

(26)  So tudi novi izzivi, predvsem v zvezi s platformami za izmenjavo videov in družabnimi omrežji, na katerih uporabniki, zlasti mladoletniki, vedno bolj gledajo avdiovizualno vsebino. V tem okviru sta škodljiva vsebina in sovražni govor, shranjena na platformah za izmenjavo videov, vedno bolj zaskrbljujoča. Za zaščito mladoletnikov pred škodljivo vsebino in vseh državljanov pred vsebino, ki vsebuje spodbujanje nasilja, sovraštva ali terorizma, bi bilo treba opredeliti sorazmerna pravila za ta področja.

Predlog spremembe   16

Predlog direktive

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Ponudnik platforme za izmenjavo videov nima uredniške odgovornosti za pomemben delež vsebine, shranjene na platformah za izmenjavo videov. Vendar ti ponudniki običajno določajo organizacijo vsebine, in sicer programov ali videov, ki jih ustvarijo uporabniki, vključno s samodejnimi orodji ali algoritmi. Od teh ponudnikov bi se torej moralo zahtevati, da sprejmejo ustrezne ukrepe za zaščito mladoletnikov pred vsebino, ki bi lahko ogrozila njihov telesni, duševni in moralni razvoj, in za zaščito vseh državljanov pred spodbujanjem nasilja ali sovraštva, usmerjenega v skupino oseb ali člana take skupine, ki jo opredeljuje spol, rasa, barva, vera, poreklo ali nacionalna ali etnična pripadnost.

(28)  Ponudnik platforme za izmenjavo videov nima uredniške odgovornosti za pomemben delež vsebine, shranjene na platformah za izmenjavo videov ali družbenih omrežjih. Vendar ti ponudniki običajno določajo organizacijo vsebine, in sicer programov ali videov, ki jih ustvarijo uporabniki, vključno s samodejnimi orodji ali algoritmi. Od teh ponudnikov je treba zahtevati, da sprejmejo učinkovite ukrepe za zaščito mladoletnikov pred vsebino, ki bi lahko ogrozila njihov telesni, duševni in moralni razvoj, in za zaščito vseh državljanov pred spodbujanjem terorizma ali spodbujanjem nasilja ali sovraštva, usmerjenega v skupino oseb ali člana take skupine, ki jo opredeljuje spol, rasa, barva, vera, poreklo ali nacionalna ali etnična pripadnost.

Predlog spremembe   17

Predlog direktive

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Pri sprejemanju ustreznih ukrepov za zaščito mladoletnikov pred škodljivo vsebino in vseh državljanov pred vsebino, ki vsebuje spodbujanje nasilja ali sovraštva, v skladu s to direktivo, bi bilo treba previdno upoštevati veljavne temeljne pravice, kot je opredeljeno v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah. To predvsem zadeva, glede na primer, pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, varstva osebnih podatkov, svobode izražanja in obveščanja, svobode gospodarske pobude, prepovedi diskriminacije in pravice otroka.

(31)  Pri sprejemanju ustreznih ukrepov za zaščito mladoletnikov pred škodljivo vsebino in vseh državljanov pred vsebino, ki vsebuje spodbujanje terorizma, nasilja ali sovraštva, v skladu s to direktivo, bi bilo treba previdno upoštevati veljavne temeljne pravice, kot je opredeljeno v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah. Države članice bi morale zagotoviti, da vsi ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev upoštevajo veljavna temeljna načela. To predvsem zadeva, glede na primer, pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, varstvo osebnih podatkov, pravico do zasebne lastnine, svobodo izražanja in obveščanja, svobodo gospodarske pobude, prepoved diskriminacije in pravice otroka.

Predlog spremembe   18

Predlog direktive

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  Regulativni organi držav članic lahko dosežejo potrebno stopnjo strukturne neodvisnosti, samo če imajo sedež kot ločeni pravni subjekti. Države članice bi torej morale zagotoviti neodvisnost nacionalnih regulativnih organov od vlade, javnih organov in industrije, da se zagotovi nepristranskost njihovih odločitev. Ta zahteva po neodvisnosti pa ne bi smela posegati v možnost držav članic, da ustanovijo regulatorje, ki nadzirajo različne sektorje, na primer avdiovizualni in telekomunikacijski sektor. Nacionalni regulativni organi bi morali imeti potrebna izvršilna pooblastila in vire za opravljanje svojih nalog, v smislu osebja, strokovnega znanja in finančnih sredstev. Dejavnosti nacionalnih regulativnih organov, ustanovljenih v skladu s to direktivo, bi morale zagotoviti upoštevanje ciljev v zvezi s pluralnostjo medijev, kulturno raznolikostjo, varstvom potrošnikov, notranjim trgom in spodbujanjem poštene konkurence.

(33)  Regulativni organi držav članic lahko dosežejo potrebno stopnjo strukturne neodvisnosti, samo če imajo sedež kot ločeni pravni subjekti. Države članice bi torej morale zagotoviti neodvisnost nacionalnih regulativnih organov od vlade, javnih organov in industrije, da se zagotovi njihova neodvisnost in s tem nepristranskost njihovih odločitev. Ta zahteva po neodvisnosti pa ne bi smela posegati v možnost držav članic, da ustanovijo regulatorje, ki nadzirajo različne sektorje, na primer avdiovizualni in telekomunikacijski sektor. Nacionalni regulativni organi bi morali imeti potrebna izvršilna pooblastila in vire za opravljanje svojih nalog, v smislu osebja, strokovnega znanja in finančnih sredstev. Dejavnosti nacionalnih regulativnih organov, ustanovljenih v skladu s to direktivo, bi morale zagotoviti upoštevanje ciljev v zvezi s pluralnostjo medijev, kulturno raznolikostjo, varstvom potrošnikov, notranjim trgom in spodbujanjem poštene konkurence.

Predlog spremembe   19

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Direktiva 2010/13/EU

Člen 1 – odstavek 1 – točka a a – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  storitev zajema shranjevanje velike količine programov ali videov, ki jih ustvarijo uporabniki, za katere ponudnik platforme za izmenjavo videov nima uredniške odgovornosti;

(i)  storitev zajema shranjevanje ali omogočanje dostopa do velike količine programov ali videov, ki jih ustvarijo uporabniki, za katere ponudnik platforme za izmenjavo videov nima uredniške odgovornosti;

Predlog spremembe   20

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka c

Direktiva 2010/13/EU

Člen 1 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  „program“ pomeni niz gibljivih slik z ali brez zvoka, ki predstavlja posamezno točko znotraj sporeda ali kataloga, ki ga oblikuje ponudnik medijskih storitev, vključno s celovečernimi igranimi filmi, kratkimi videi, športnimi dogodki, situacijskimi komedijami, dokumentarci, programi za otroke in izvirnimi televizijskimi dramami;“;

(b)  „program“ pomeni niz gibljivih slik z ali brez zvoka, ki predstavlja posamezno točko znotraj sporeda ali kataloga, ki ga oblikuje ponudnik medijskih storitev, vključno s celovečernimi igranimi filmi, kratkimi videi, športnimi dogodki, situacijskimi komedijami, dokumentarci, programi za otroke, razvedrilnimi in resničnostnimi oddajami in izvirnimi televizijskimi dramami;

Obrazložitev

Ker gre za programe, za katere veljajo omejitve ali so potrebne prilagoditve oglaševanja, je treba razširiti opredelitev programa na programe, namenjene družinam, kot so razvedrilne ali resničnostne oddaje, ki jih odrasli in otroci spremljajo skupaj.

Predlog spremembe   21

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 2010/13/EU

Člen 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice s primernimi sredstvi zagotovijo, da avdiovizualne medijske storitve, ki jih opravljajo ponudniki medijskih storitev pod njihovo sodno pristojnostjo, ne vsebujejo nobenega spodbujanja nasilja ali sovraštva, usmerjenega v skupino oseb ali člana take skupine, ki jo opredeljuje spol, rasno ali etnično poreklo, vera ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolna usmerjenost.

Države članice s primernimi sredstvi zagotovijo, da avdiovizualne medijske storitve, ki jih opravljajo ponudniki medijskih storitev pod njihovo sodno pristojnostjo, ne vsebujejo nobenega spodbujanja terorizma ali spodbujanja nasilja ali sovraštva, usmerjenega v skupino oseb ali člana take skupine, ki jo opredeljuje spol, rasno ali etnično poreklo, vera ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolna usmerjenost.

Predlog spremembe   22

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9

Direktiva 2010/13/EU

Člen 6a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.   Države članice zagotovijo, da ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev za gledalce zagotovijo dovolj informacij o vsebini, ki bi lahko ogrozila telesni, duševni in moralni razvoj mladoletnikov. Države članice lahko v ta namen uporabijo sistem deskriptorjev, ki opisuje naravo vsebine avdiovizualne medijske storitve.

1.   Države članice zagotovijo, da ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev in ponudniki platform za izmenjavo videov za gledalce pred programom in med njim ter pred vsako prekinitvijo programa in po njej učinkovito zagotovijo jasne informacije o vsebini, ki bi lahko škodovala mladoletnikom ali jih vznemirjala ter zlasti ogrozila njihov telesni, duševni in moralni razvoj. Države članice v ta namen uporabijo sistem deskriptorjev, ki opisuje naravo vsebine avdiovizualne medijske storitve.

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9

Direktiva 2010/13/EU

Člen 6a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.   Komisija in skupina ERGA spodbujata ponudnike medijskih storitev, da si izmenjajo dobre prakse o sistemih sourejanja iz celotne Unije. Kadar je to ustrezno, Komisija olajša oblikovanje pravil ravnanja Unije.

3.   Komisija in skupina ERGA spodbujata ponudnike medijskih storitev, da si izmenjajo dobre prakse o sistemih sourejanja iz celotne Unije. Po potrebi Komisija in skupina ERGA pripravita in spodbujata sprejetje pravil ravnanja Unije.

Predlog spremembe   24

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10

Direktiva 2010/13/EU

Člen 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  člen 7 se črta;

(10)  člen 7 se nadomesti z naslednjim:

 

„Države članice sprejmejo ukrepe, s katerimi v skladu s svojimi obveznostmi iz Konvencije Organizacije združenih narodov o pravicah invalidov (UNCRPD) zagotovijo, da ponudniki medijskih storitev pod njihovo pristojnostjo osebam z okvaro vida ali sluha postopoma zagotovijo dostop do svojih storitev.

 

Države članice od izdajateljev televizijskih programov pod svojo pristojnostjo zahtevajo, da dogodke velikega družbenega pomena oddajajo tako, da so dostopni za osebe s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi.“

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka -a (novo)

Direktiva 2010/13/EU

Člen 9 – odstavek 1 – točka e

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-a)   točka (e) odstavka 1 se nadomesti z naslednjim:

„(e)   avdiovizualna komercialna sporočila za alkoholne pijače niso izrecno namenjena mladoletnikom in ne spodbujajo čezmernega uživanja takšnih pijač; "

„(e)   izpostavljenost otrok in mladoletnikov avdiovizualnim komercialnim sporočilom o alkoholnih pijačah se čim bolj zmanjša in taka sporočila ne spodbujajo čezmernega uživanja takšnih pijač in ne spremljajo programa, namenjenega otroškemu občinstvu, v obliki oglaševalskega premora, ki se predvaja med takim programom, neposredno pred njim in neposredno za njim, niso vključena v tak program ter so prepovedana v terminih največje gledanosti med otroškim občinstvom;“

Predlog spremembe   26

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka -a a (novo)

Direktiva 2010/13/EU

Člen 9 – odstavek 1 – točka f a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-aa)  v odstavek 1 se vstavi naslednja točka:

 

„(fa)  avdiovizualna komercialna sporočila o storitvah iger na srečo niso izrecno namenjena mladoletnikom in vsebujejo jasno sporočilo o najnižji starosti, pod katero igranje iger na srečo ni dovoljeno.“

Predlog spremembe  27

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a

Direktiva 2010/13/EU

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice in Komisija spodbujajo oblikovanje pravil ravnanja za samourejanje in sourejanje v zvezi z neprimernimi avdiovizualnimi komercialnimi sporočili, ki spremljajo programe s pomembnim deležem otroškega občinstva ali so njihov del, o hrani in pijači, ki vsebuje hranila in snovi s prehranskim ali fiziološkim učinkom, katerih prekomerno uživanje v celotni prehrani ni priporočljivo, kot so zlasti maščobe, transmaščobne kisline, sol ali natrij in sladkorji.

Države članice zagotovijo, da avdiovizualna komercialna sporočila o hrani in brezalkoholnih pijačah z visoko vsebnostjo maščob, soli ali sladkorjev ne spremljajo programov, namenjenih otrokom, ali programov, predvajanih v terminih največje gledanosti med otroškim občinstvom, ter niso vključena v take programe. Države članice zagotovijo tudi, da ponudniki platform za izmenjavo videov sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev, da taka avdiovizualne komercialne sporočila ne spremljajo vsebine, namenjene otroškemu občinstvu, in niso vključena vanjo.

Predlog spremembe   28

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a a (novo)

Direktiva 2010/13/EU

Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  vstavi se naslednji odstavek:

 

„2a. Države članice za namene točk (e) in (ea) odstavka 1 določijo ure največje gledanosti med otroškim občinstvom na svojem teritoriju v skladu z nacionalnimi okoliščinami.“

Predlog spremembe  29

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka b

Direktiva 2010/13/EU

Člen 9 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.   Države članice in Komisija spodbujajo oblikovanje pravil ravnanja na podlagi samourejanja in sourejanja v zvezi z neprimernimi avdiovizualnimi komercialnimi sporočili za alkoholne pijače. Ta pravila je treba uporabljati za učinkovito omejevanje izpostavljenosti mladoletnikov avdiovizualnim komercialnim sporočilom za alkoholne pijače.

3.   Države članice sprejmejo ukrepe, s katerimi čim bolj zmanjšajo izpostavljenost mladoletnikov komercialnim sporočilom o alkoholnih pijačah. Brez poseganja v sprejetje regulativnih ukrepov države članice in Komisija spodbujajo oblikovanje pobud za samourejanje in sourejanje, vključno s pravili ravnanja, da bi še bolj zmanjšali izpostavljenost mladoletnikov tem komercialnim sporočilom, ki spremljajo ali so vključena v programe s pomembnim deležem otroškega občinstva.

Predlog spremembe   30

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka b

Direktiva 2010/13/EU

Člen 9 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Države članice in Komisija zagotavljajo oblikovanje pravil ravnanja na podlagi sourejanja v zvezi z neprimernimi avdiovizualnimi komercialnimi sporočili o igrah na srečo. Ta pravila ravnanja je treba uporabljati za učinkovito omejevanje izpostavljenosti mladoletnikov avdiovizualnim komercialnim sporočilom o igrah na srečo.

Predlog spremembe  31

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka b

Direktiva 2010/13/EU

Člen 9 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.   Komisija in skupina ERGA spodbujata izmenjavo dobrih praks o sistemih samourejanja in sourejanja iz celotne Unije. Kadar se šteje za ustrezno, Komisija olajša oblikovanje pravil ravnanja Unije.

4.   Komisija in skupina ERGA zagotavljata izmenjavo dobrih praks o sistemih samourejanja in sourejanja iz celotne Unije. Po potrebi Komisija in skupina ERGA pripravita in spodbujata sprejetje pravil ravnanja Unije.

Predlog spremembe  32

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13

Direktiva 2010/13/EU

Člen 11 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.   Promocijsko prikazovanje izdelkov je dovoljeno v vseh avdiovizualnih medijskih storitvah, razen v poročilih in aktualno informativnih programih, programih za varstvo potrošnikov, programih za verske vsebine in programih s pomembnim deležem otroškega občinstva.

2.   Promocijsko prikazovanje izdelkov je dovoljeno v vseh avdiovizualnih medijskih storitvah, razen v poročilih in aktualno informativnih programih, programih za varstvo potrošnikov, programih za verske vsebine in programih za otroke ter vsebinah, namenjenih otroškemu občinstvu.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14

Direktiva 2010/13/EU

Člen 12 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da so programi, ki jih zagotavljajo ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev pod njihovo pristojnostjo in ki bi lahko resno ogrozili telesni, duševni in moralni razvoj mladoletnikov, dostopni le na način, ki zagotavlja, da jih mladoletniki praviloma ne bodo mogli slišati ali videti. Taki ukrepi lahko vključujejo izbiro časa razširjanja, orodja za preverjanje starosti ali druge tehnične ukrepe. Ti ukrepi so sorazmerni z morebitnim škodljivim učinkom programa.

Države članice z vsemi potrebnimi ukrepi zagotovijo, da so programi, ki jih zagotavljajo ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev pod njihovo pristojnostjo in ki bi lahko resno ogrozili telesni, duševni in moralni razvoj mladoletnikov, dostopni le na način, ki zagotavlja, da jih mladoletniki ne bodo mogli slišati ali videti. Taki ukrepi lahko vključujejo izbiro časa razširjanja, orodja za preverjanje starosti ali druge tehnične ukrepe. Ti ukrepi so sorazmerni z morebitnim škodljivim učinkom programa. Komisija in skupina ERGA v ta namen pripravita tehnične standarde in zagotovita mehanizem učinkovitega izvajanja.

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19

Direktiva 2010/13/EU

Člen 28 a – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice brez poseganja v člena 14 in 15 Direktive 2000/31/ES zagotovijo, da ponudniki platforme za izmenjavo videov sprejmejo ustrezne ukrepe za:

1.  Države članice brez poseganja v člena 14 in 15 Direktive 2000/31/ES zagotovijo, da ponudniki platform za izmenjavo videov sprejmejo vse potrebne ukrepe za:

Predlog spremembe   35

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19

Direktiva 2010/13/EU

Člen 28 a – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  zaščito vseh državljanov pred vsebino, ki vsebuje spodbujanje nasilja ali sovraštva, usmerjenega v skupino oseb ali člana take skupine, ki jo opredeljuje spol, rasa, barva, vera, poreklo ali nacionalna ali etnična pripadnost.

(b)  zaščito vseh državljanov pred vsebino, ki vsebuje spodbujanje terorizma ali spodbujanje nasilja ali sovraštva, usmerjenega v skupino oseb ali člana take skupine, ki jo opredeljuje spol, rasa, barva, vera, poreklo ali nacionalna ali etnična pripadnost.

Predlog spremembe   36

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19

Direktiva 2010/13/EU

Člen 28a – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da so programi, ki jih zagotavljajo ponudniki platform za izmenjavo videov pod njihovo pristojnostjo in ki bi lahko resno ogrozili telesni, duševni ali moralni razvoj mladoletnikov, dostopni le na način, ki zagotavlja, da jih mladoletniki praviloma ne bodo mogli slišati ali videti.

 

Taki ukrepi lahko vključujejo orodja za preverjanje starosti ali druge tehnične ukrepe. Ti ukrepi so sorazmerni s potencialnim škodljivim učinkom programa.

 

Za najbolj škodljivo vsebino, kot sta neupravičeno nasilje in pornografija, veljajo najstrožja merila, na primer kodiranje podatkov in učinkovit starševski nadzor.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je okrepiti varstvo mladoletnikov v okviru platform za izmenjavo videov.

Predlog spremembe  37

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19

Direktiva 2010/13/EU

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ti ukrepi zajemajo, kot je to ustrezno:

Komisija in skupina ERGA v ta namen pripravita tehnične standarde in zagotovita mehanizem učinkovitega izvajanja. Ti ukrepi zajemajo, kot je to ustrezno:

Predlog spremembe  38

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19

Direktiva 2010/13/EU

Člen 28a – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Komisija in skupina ERGA spodbujata ponudnike platforme za izmenjavo videov, da si izmenjajo dobre prakse o sistemih sourejanja iz celotne Unije. Kadar je to ustrezno, Komisija olajša oblikovanje pravil ravnanja Unije.

7.  Komisija in skupina ERGA spodbujata ponudnike platforme za izmenjavo videov, da si izmenjajo dobre prakse o sistemih sourejanja iz celotne Unije. Po potrebi Komisija in skupina ERGA pripravita in spodbujata sprejetje pravil ravnanja Unije.

Predlog spremembe   39

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 23

Direktiva 2010/13/EU

Člen 33 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija najpozneje [datum – najpozneje štiri leta po sprejetju], nato pa vsake tri leta Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo o uporabi te direktive.

Komisija najpozneje [datum – najpozneje štiri leta po sprejetju], nato pa vsake tri leta Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo o uporabi te direktive, v katerem oceni uspešnost samourejanja in sourejanja v vseh državah članicah, zlasti v zvezi z oglaševalskimi praksami, usmerjenimi na otroke in družine. Če v poročilu pride do zaključka, da samourejevalna pravila ravnanja v zvezi z avdiovizualnimi komercialnimi sporočili, na primer za nezdravo hrano in sladkane pijače, niso dosegla želenih rezultatov glede zmanjšanja izpostavljenosti otrok in mladoletnikov takim avdiovizualnim komercialnim sporočilom, Komisija poda predlog za ureditev tega vprašanja.

Obrazložitev

Pomembno je vključiti klavzulo o pregledu, posebno za oglaševalske prakse, da bi ustrezno zaščitili pravice, zdravje in dobro počutje otrok.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Usklajevanje nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev glede na spreminjajoče se tržne razmere

Referenčni dokumenti

COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

CULT

9.6.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

9.6.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Herbert Dorfmann

14.7.2016

Obravnava v odboru

29.11.2016

 

 

 

Datum sprejetja

31.1.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

7

30

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Inés Ayala Sender, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tibor Szanyi, Tiemo Wölken

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Dieter-Lebrecht Koch, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (19.12.2016)

za Odbor za kulturo in izobraževanje

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev glede na spreminjajoče se tržne razmere
(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

Pripravljavka mnenja: Emma McClarkin

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah (Direktiva 2010/13/EU) od leta 2010 naprej zagotavlja močan regulativni okvir, ki opogumlja kulturni in ustvarjalni sektor ter z minimalnim usklajenim pristopom do standardov, ki jim mora slediti industrija avdiovizualnih medijskih storitev, zagotavlja varstvo ranljivih potrošnikov, npr. mladostnikov.

Ob novi tehnologiji, povpraševanju potrošnikov in posledično nenehnem prehajanju od linearnih do nelinearnih metod razširjanja programov si pregledana direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah prizadeva ustvariti bolj enakovredne pogoje, v katerih bodo lahko izdajatelji televizijskih programov in producenti vsebine, ki uporabljajo tako nove kot tradicionalne tehnologije, konkurenčni ter bodo varovali, širili in investirali v kulturne vsebine.

Področje uporabe

Pripravljavka mnenja meni, da je izredno pomembno, da razširjeno področje uporabe, zlasti na platforme za izmenjavo videov, ne bo posegalo v določbe Direktive 2000/31/ES (direktiva o elektronskem poslovanju) in se bo nanašalo izključno na avdiovizualni sektor. Veljavni parametri direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah so koristni, ker vključujejo številne nove tehnologije, zajete z definicijo, ki se osredotoča na vrsto programa in ne na načine distribucije.

Vsakršno širjenje področja uporabe mora zagotoviti, da bodo isti standardi zaščite veljali vsepovsod. Geografsko gledano je področje uporabe veljavnih predpisov še naprej ustrezno in primerno za doseganje močnega enotnega trga za storitve radiodifuzije.

Opredelitve pojmov

Na splošno so opredelitve pojmov iz uredbe 2010/13/EU še naprej ustrezne. Omeniti velja, da se je povsod tam, kjer je že prišlo do zbliževanja medijev, izkazalo, da je koristno razlikovati med vsebino z uredniško odgovornostjo in vsebino brez te odgovornosti. Na ta način ne bo prišlo do poseganja v direktivo o elektronskem poslovanju, kar pomeni, da se razlaga odgovornosti posrednih ponudnikov storitev ne bo spremenila.

Država izvora

Načelo države izvora je steber tega predpisa, zato bi bil vsak odmik od tega načela za industrijo avdiovizualnih medijskih storitev, enotni trg in zmožnost čezmejnega širjenja vsebin kontraproduktiven. To načelo omogoča, da se poenostavi regulativno breme za izdajatelje televizijskih programov in se zagotovi jasna pravna in uredniška odgovornost glede lastništva vsebine.

Predlog Komisije, naj se dovoli nacionalno nalaganje davkov za čezmejno dostavo, je v nasprotju z načelom države izvora in je prvi korak v smeri pristopa glede na državo namembnosti. Zaradi tega ga je pripravljavka mnenja umaknila iz tega osnutka mnenja odbora IMCO. Odbor IMCO se mora odločno zavzeti za ohranitev načela države izvora, ki je osrednje načelo kar nekaj uredb, ki sodijo v njegovo pristojnost, zlasti Direktive 2000/31/ES.

Ne glede na to pa je treba poiskati odgovore na opozorila, da bi na osnovi načela države izvora lahko prišlo do neupoštevanja nacionalnih pravil. Zaradi tega bi bilo treba še dodatno raziskati načine za tesnejše sodelovanje ter bolj dosledna in hitrejša pravna sredstva za države.

Pravila o komercialnih sporočilih

Prav je, da so pravila o komercialnih sporočilih bolj prožna, vseeno pa njihove spremembe ne bi smele negativno vplivati na varstvo potrošnikov. Pozitivno je črtanje „utemeljenega pomena“ pri promocijskem prikazovanju izdelkov, regulativna dvoumnost tega termina je pred tem omejevala možnosti izdajateljev televizijskih programov za uporabo tega pritoka prihodkov iz komercialne dejavnosti.

Vseeno pa ob večji prožnosti pri minutaži in kvantitativnih omejitvah niso upoštevani različni načini financiranja reklamnih oglasov po EU, tako glede učinka kot glede minut. Ker se izdatki za oglaševanje za linearno razširjanje televizijskih programov ne bodo povečali, bodo posledica te prožnosti oglaševalske konice, oglasi bodo manj učinkoviti, obdobja zasičenosti pa bodo na škodo potrošnikov. V njihovem interesu smo iz tega osnutka mnenja odstranili ukrepe za deregulacijo oglaševalskega časa.

Evropska dela

Evropska dela je po prepričanju pripravljavke mnenja dejansko treba spodbujati, a s tržno naravnanim pristopom, ne z izpostavljanjem ali odkrivnostjo vsebin. Kvote bi morale biti omejene in v nobenem primeru ne bi smele presegati predlogov Komisije. Večje kvote in podrobnejše predpisovanje gredo z roko v roki s protekcionizmom kulturnih trgov in torej zavirajo večji globalni trg, čigar del je digitalni enotni trg EU. Naložbe v evropske vsebine bodo najbolj učinkovite, če bodo nastajale zaradi konkurence in povpraševanja na trgu, ne pa zaradi umetno postavljenih ciljev in davkov.

Nacionalni regulativni organi

Predlogi Komisije za večjo učinkovitost nacionalnih regulativnih organov so potrebni za univerzalno in celovito izvajanje direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah. Čeprav je vloga skupine ERGA pri usklajevanju in izmenjavi med regulativnimi organi pomembna, pa je breme direktive na državah članicah in nacionalnih regulativnih organih. Države članice bi morale tem organom zagotoviti ustrezne vire, da bi lahko razvili zmogljivosti in zagotavljali nedvoumna pravna sredstva in vodili pritožbene postopke.

Varstvo mladoletnikov

Glede na zbliževanje medijev je pregled direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah priložnost za dvig stopnje varstva mladoletnikov v nelinearni sferi, če se to izkaže za potrebno. Pomembno je, da gredo nove opredelitve pojmov ali spremembe področja uporabe te direktive v smeri večje zaščite mladoletnikov, čeprav morajo države članice še naprej imeti možnost, da prožno nastopijo v primeru nezakonitih dejavnosti.

Dostopnost

Nadaljnja prizadevanja za čim večjo dostopnost so izredno pomembna, zato bi bilo treba člen 7 veljavne direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah ohraniti in dopolniti z referencami na avdiovizualne medijske storitve, izbrisane iz evropskega akta o dostopnosti. Z evropskim aktom o dostopnosti, ki obravnava tako zavezujoče kot nezavezujoče vidike opravljanja avdiovizualnih medijskih storitev[1] niso dovolj zajete realnost in potrebe avdiovizualnega medijskega sektorja, kar bi lahko zadušilo pristno inovativnost, ki bo v prihodnosti najboljši način za odzivanje na potrebe posameznih potrošnikov.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Zadnja vsebinska sprememba Direktive Sveta 89/552/EGS27, ki je bila pozneje kodificirana v Direktivi 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta28, je bila izvedena leta 2007 s sprejetjem Direktive 2007/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta29. Trg avdiovizualnih medijskih storitev se je od takrat precej in zelo hitro spremenil. Tehnološki razvoj omogoča nove vrste storitev in uporabniških izkušenj. Gledalske navade, zlasti mlajših generacij, so se precej spremenile. Medtem ko glavni televizijski zasloni ostajajo pomembno orodje za izmenjavo avdiovizualnih izkušenj, so mnogi gledalci začeli uporabljati druge, prenosne naprave za gledanje avdiovizualnih vsebin. Tradicionalne televizijske vsebine še vedno predstavljajo velik delež povprečnega dnevnega časa gledanja televizije. Vendar so nove vrste vsebin, na primer kratki videi ali vsebine, ki jih ustvarijo uporabniki, vedno pomembnejše, novi udeleženci na trgu, vključno s ponudniki storitev videa za zahtevo in platform za izmenjavo videov, pa so zdaj že uveljavljeni.

(1)  Zadnja vsebinska sprememba Direktive Sveta 89/552/EGS27, ki je bila pozneje kodificirana v Direktivi 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta28, je bila izvedena leta 2007 s sprejetjem Direktive 2007/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta29. Trg avdiovizualnih medijskih storitev se je od takrat precej in zelo hitro spremenil. Tehnološki razvoj omogoča nove vrste storitev in uporabniških izkušenj. Gledalske navade, zlasti mlajših generacij, so se precej spremenile. Medtem ko glavni televizijski zasloni ostajajo pomembno orodje za izmenjavo avdiovizualnih izkušenj, so mnogi gledalci začeli uporabljati druge, prenosne naprave za gledanje avdiovizualnih vsebin. Tradicionalne televizijske vsebine še vedno predstavljajo velik delež povprečnega dnevnega časa gledanja televizije. Vendar so nove vrste vsebin, na primer kratki videi ali vsebine, ki jih ustvarijo uporabniki, vedno pomembnejše, novi udeleženci na trgu, vključno s ponudniki storitev videa na zahtevo, družabnih medijev in platform za izmenjavo videov, pa so zdaj že uveljavljeni.

__________________

__________________

27 Direktiva Sveta 89/552/EGS z dne 3. oktobra 1989 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL L 298, 17.10.1989, str. 23).

27 Direktiva Sveta 89/552/EGS z dne 3. oktobra 1989 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL L 298, 17.10.1989, str. 23).

28 Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1).

28 Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1).

29 Direktiva 2007/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o spremembi Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (UL L 332, 18.12.2007, str. 27).

29 Direktiva 2007/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o spremembi Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (UL L 332, 18.12.2007, str. 27).

Obrazložitev

Družbeni mediji v naši družbi postajajo vse bolj pomembni, zlasti za mlade generacije, in zdaj pomenijo privilegiran dostop do avdiovizualnih medijskih vsebin.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Direktivo 2010/13/EU bi bilo treba še naprej uporabljati samo za tiste storitve, katerih glavni namen je zagotavljanje programov za obveščanje, zabavo ali izobraževanje. Za zahtevo v zvezi z glavnim namenom bi se moralo tudi šteti, da je izpolnjena, če storitev zagotavlja avdiovizualno vsebino in obliko, ki jo je mogoče ločiti od glavne dejavnosti ponudnika storitve, kot so samostojni deli spletnih časopisov, ki prikazujejo avdiovizualne programe ali videe, ki jih ustvarijo uporabniki, kadar se za navedene dele lahko šteje, da jih je mogoče ločiti od glavne dejavnosti ponudnika. Storitve družabnih medijev niso vključene, razen če zagotavljajo storitev, ki je zajeta v opredelitev platforme za izmenjavo videov. Storitev bi bilo treba obravnavati zgolj kot dopolnitev, ki je neločljivo povezana z glavno dejavnostjo zaradi povezav med avdiovizualno ponudbo in glavno dejavnostjo. Kanali ali kakršne koli druge avdiovizualne storitve pod uredniško odgovornostjo ponudnika lahko predstavljajo avdiovizualne medijske storitve, tudi če se zagotavljajo v okviru platforme za izmenjavo videov, za katero ponudniki nimajo uredniške odgovornosti. V takih primerih bo upoštevanje določb te direktive odvisno od ponudnikov z uredniško odgovornostjo.

(3)  Direktivo 2010/13/EU bi bilo treba še naprej uporabljati samo za tiste storitve, ki so namenjene pomembnemu deležu splošne javnosti in bi lahko nanjo imele precejšen vpliv ter katerih glavni namen je zagotavljanje programov za obveščanje, zabavo ali izobraževanje. Za zahtevo v zvezi z glavnim namenom bi se moralo tudi šteti, da je izpolnjena, če storitev zagotavlja avdiovizualno vsebino in obliko, ki jo je mogoče ločiti od glavne dejavnosti ponudnika storitve, kot so samostojni deli spletnih časopisov, ki prikazujejo avdiovizualne programe ali videe, ki jih ustvarijo uporabniki, kadar se za navedene dele lahko šteje, da jih je mogoče ločiti od glavne dejavnosti ponudnika. Storitve družabnih medijev predstavljajo za potrošnike pomembno točko dostopa in vse bolj temeljijo na avdiovizualnih vsebinah, ki jih ustvarijo ali dajo na voljo njihovi uporabniki. Storitve družabnih medijev ponavadi niso vključene v področje delovanja te direktive, vendar jih je treba vključiti vanju, če njihove storitve izpolnjujejo vsa merila za opredelitev platforme za izmenjavo videov. Podobno naj ne bi bile vključene avdiovizualne medijske storitve, ki zagotavljajo in širijo avdiovizualno vsebino in niso konkurenčne oddajanju televizijskih programov, ampak na primer zagotavljajo in širijo avdiovizualno vsebino zasebnih uporabnikov za izmenjavo v interesnih skupnostih. Storitev bi bilo treba obravnavati zgolj kot dopolnitev, ki je neločljivo povezana z glavno dejavnostjo zaradi povezav med avdiovizualno ponudbo in glavno dejavnostjo. Kanali ali kakršne koli druge avdiovizualne storitve pod uredniško odgovornostjo ponudnika lahko predstavljajo avdiovizualne medijske storitve, tudi če se zagotavljajo v okviru platforme za izmenjavo videov, za katero ponudniki nimajo uredniške odgovornosti. V takih primerih bo upoštevanje določb te direktive odvisno od ponudnikov z uredniško odgovornostjo.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Uredniške odločitve so vsakodnevne odločitve, ki jih sprejemajo zlasti programski direktorji ali glavni uredniki, v okviru potrjenega programskega sporeda. Kraj, kjer se sprejemajo uredniške odločitve, je običajni kraj dela oseb, ki sprejemajo te odločitve.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b)  Avdiovizualne medijske storitve na zahtevo se potegujejo za isto občinstvo kot izdajatelji televizijskih programov, zaradi narave in sredstev za dostop do teh avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo pa bi lahko uporabniki upravičeno pričakovali regulativno zaščito v okviru te direktive. Iz tega razloga in zato, da se preprečijo razhajanja pri prostem pretoku in konkurenci, bi bilo treba koncept „programa“ razlagati dinamično, da se bo lahko upošteval razvoj v zagotavljanju vsebine avdiovizualnih medijskih storitev, ki so namenjene pomembnemu deležu občinstva in veljajo za množične medije.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Ugotavljanje pristojnosti zahteva oceno dejanskih okoliščin glede na merila, opredeljena v Direktivi 2010/13/EU. Ocena takih dejanskih okoliščin bi lahko povzročila nasprotujoče si rezultate. Pri uporabi postopkov sodelovanja, ki so določeni v členih 3 in 4 Direktive 2010/13/EU, je pomembno, da lahko Komisija utemelji svoje ugotovitve na zanesljivih dejstvih. Skupina evropskih regulatorjev za avdiovizualne medijske storitve (ERGA) bi torej morala imeti pooblastila, da na zahtevo Komisije zagotovi mnenja o pristojnosti.

(5)  Ugotavljanje pristojnosti zahteva oceno dejanskih okoliščin glede na merila, opredeljena v Direktivi 2010/13/EU. Ocena takih dejanskih okoliščin bi lahko povzročila nasprotujoče si rezultate. Pri uporabi postopkov sodelovanja, ki so določeni v členih 3 in 4 Direktive 2010/13/EU, je pomembno, da lahko Komisija utemelji svoje ugotovitve na zanesljivih dejstvih. Skupina evropskih regulatorjev za avdiovizualne medijske storitve (ERGA) bi torej morala imeti pooblastila, da skupaj z nacionalnimi regulativnimi organi na zahtevo Komisije zagotovi mnenja o pristojnosti.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Da bi se zagotovila usklajenost in varnost za podjetja in organe držav članic, bi bilo treba pojem „spodbujanje sovraštva“ v ustreznem obsegu uskladiti z opredelitvijo iz Okvirnega sklepa Sveta 2008/913/PNZ z dne 28. novembra 2008 o boju proti nekaterim oblikami in izrazom rasizma in ksenofobije s kazensko-pravnimi sredstvi, ki opredeljuje sovražni govor kot „javno spodbujanje k nasilju ali sovraštvu“. To bi moralo zajeti uskladitev razlogov, na katerih temelji spodbujanje nasilja ali sovraštva.

(8)  Da bi se zagotovila usklajenost in varnost za podjetja in organe držav članic ter, kadar je to ustrezno za države članice, bi bilo treba pojem „spodbujanje sovraštva“ v ustreznem obsegu uskladiti z opredelitvijo iz Okvirnega sklepa Sveta 2008/913/PNZ z dne 28. novembra 2008 o boju proti nekaterim oblikami in izrazom rasizma in ksenofobije s kazensko-pravnimi sredstvi, ki opredeljuje sovražni govor kot „javno spodbujanje k nasilju ali sovraštvu“. To bi moralo zajeti uskladitev razlogov, na katerih temelji spodbujanje nasilja ali sovraštva.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Da bi se lahko gledalci, vključno s starši in mladoletniki, utemeljeno odločali o vsebini, ki jo želijo gledati, bi morali ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev zagotoviti dovolj informacij o vsebini, ki bi lahko ogrozila telesni, duševni in moralni razvoj mladoletnikov. To bi se lahko na primer izvedlo s sistemom deskriptorjev vsebine, ki bi opisovali naravo vsebine. Deskriptorji vsebine bi se lahko zagotovili na podlagi pisnih, grafičnih ali zvočnih sredstev.

(9)  Da bi se lahko gledalci, vključno s starši in mladoletniki, utemeljeno odločali o vsebini, ki jo želijo gledati, bi morali ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev zagotoviti dovolj informacij o vsebini, ki bi lahko ogrozila telesni, duševni in moralni razvoj mladoletnikov. To bi se lahko na primer izvedlo s sistemom deskriptorjev vsebine, ki bi opisovali naravo vsebine. Deskriptorji vsebine bi se lahko zagotovili na podlagi pisnih, grafičnih ali zvočnih sredstev. Različna sredstva za zagotavljanje deskriptorjev vsebine bi morala biti dovolj jasna, da bi določala, ali je posamezna vsebina lahko škodljiva za mladoletnike.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Na nacionalni in mednarodni ravni obstajajo določene splošno priznane prehranske smernice, kot je model prehranskega profila Evropskega regionalnega urada Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), za razlikovanje hrane na podlagi njene hranilne sestave v okviru televizijskega oglaševanja hrane za otroke. Države članice bi bilo treba spodbujati k zagotavljanju, da se pravila ravnanja za samourejanje in sourejanje uporabljajo za učinkovito zmanjševanje izpostavljenosti otrok in mladoletnikov avdiovizualnim komercialnim sporočilom o hrani in pijači, ki imata visoko vsebnost soli, sladkorja ali maščob ali ki drugače ne ustrezata tem nacionalnim ali mednarodnim prehranskim smernicam.

(10)  Države članice bi bilo treba spodbujati k zagotavljanju, da se samourejanje in sourejanje, vključno s pravili ravnanja, uporabljata za učinkovito zmanjševanje izpostavljenosti otrok in mladoletnikov avdiovizualnim komercialnim sporočilom o hrani in pijači, ki imata visoko vsebnost soli, sladkorja ali maščob ali ki drugače ne ustrezata nacionalnim ali mednarodnim prehranskim smernicam, kot so smernice iz modela prehranskega profila, ki sta ga pripravila platforma Komisije za prehrano, telesno dejavnost in zdravje ter regionalni urad Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo. Samourejanje in sourejanje bi morala prispevati k temu cilju.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Države članice bi bilo treba spodbujati tudi k zagotavljanju, da se pravila ravnanja za samourejanje in sourejanje uporabljajo za učinkovito omejevanje izpostavljenosti otrok in mladoletnikov avdiovizualnim komercialnim sporočilom za alkoholne pijače. Na ravni Unije in nacionalni ravni obstajajo določeni sistemi sourejanja in samourejanja za odgovorno oglaševanje alkoholnih pijač, tudi v avdiovizualnih komercialnih sporočilih. Te sisteme, zlasti tiste, ki so usmerjeni v zagotavljanje tega, da avdiovizualna komercialna sporočila za alkoholne pijače spremljajo odgovorna sporočila za odgovorno pitje, bi bilo treba nadalje spodbujati.

(11)  Države članice bi morale tudi zagotoviti, da se pravila ravnanja za samourejanje in sourejanje uporabljajo za učinkovito omejevanje izpostavljenosti otrok in mladoletnikov avdiovizualnim komercialnim sporočilom za alkoholne pijače. Na ravni Unije in nacionalni ravni obstajajo določeni sistemi sourejanja in samourejanja za odgovorno oglaševanje alkoholnih pijač, tudi v avdiovizualnih komercialnih sporočilih. Te sisteme, zlasti tiste, ki so usmerjeni v zagotavljanje tega, da avdiovizualna komercialna sporočila za alkoholne pijače spremljajo odgovorna sporočila za odgovorno pitje, bi bilo treba nadalje spodbujati.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Da bi se odstranile ovire za prost pretok čezmejnih storitev v Uniji, je treba zagotoviti učinkovitost ukrepov za samourejanje in sourejanje, predvsem z namenom varstva potrošnikov ali javnega zdravja. Pravila ravnanja na ravni Unije, ki se dobro izvršujejo in spremljajo, bi lahko bili dobro orodje za zagotavljanje bolj usklajenega in učinkovitega pristopa.

(12)  Da bi zagotovili visoko raven varstva potrošnikov in javnega zdravja, hkrati pa odstranili ovire za prost pretok čezmejnih storitev v Uniji, je treba zagotoviti učinkovitost ukrepov za samourejanje in sourejanje, predvsem z namenom varstva potrošnikov ali javnega zdravja. Pravila ravnanja na ravni Unije, ki se dobro izvršujejo in spremljajo, bi lahko bila dobro orodje za zagotavljanje bolj usklajenega in učinkovitega pristopa. Nacionalnim regulativnim organom bi morala biti v pomoč pri pripravljanju nacionalnih pravil ravnanja ter pri povečevanju skladnosti pri izvajanju Direktive 2010/13/EU.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Trg za razširjanje televizijskih programov se je razvil, zato bi bilo treba omogočiti več prožnosti v zvezi z avdiovizualnimi komercialnimi sporočili, zlasti glede kvantitativnih pravil za linearne avdiovizualne medijske storitve, promocijsko prikazovanje izdelkov in sponzorstvo. Pojav novih storitev, tudi brez oglaševanja, je omogočil več izbire za gledalce, ki lahko preprosto preklopijo na druge ponudbe.

črtano

Obrazložitev

Obstoječe kvantitativno pravila za oglaševanje se je izkazalo za učinkovito sredstvo pri iskanju ravnotežja med varstvom potrošnikov in financiranjem avdiovizualnih medijev. Povečanje avdiovizualne ponudbe ne bi smelo upravičevati splošnega znižanja ravni varstva potrošnikov pred oglaševalskimi vsebinami. Odprava kvantitativnega pravila bi poleg tega vplivala na pomembne sektorje izven avdiovizualnega sektorja, kot je tisk, ki so močno odvisni od oglaševanja in se že sedaj soočajo s finančnimi težavami.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Za zagotovitev učinkovitost Direktive 2010/13/EU, zlasti kar zadeva uredniško odgovornost ponudnikov medijskih storitev, je treba ohraniti celovitost programov in storitev. Tretje osebe, ki niso prejemniki storitev, programov in storitev ne bi smeli spreminjati brez soglasja zadevnega ponudnika medijskih storitev. Spremembe v prikazu programov in storitev, s katerimi prejemnik soglaša oz. ki jih je zahteval, bi morale biti dovoljene.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Sponzorstvo predstavlja pomembno sredstvo financiranja avdiovizualnih medijskih storitev ali programov, hkrati pa promovira ime, blagovno znamko, podobo, dejavnosti ali izdelke pravne ali fizične osebe. Če naj bi sponzorstvo predstavljalo dragoceno obliko oglaševalske tehnike za oglaševalce in ponudnike avdiovizualnih medijskih storitev, lahko sponzorirane objave vsebujejo promocijska sklicevanja na blago ali storitve sponzorja, pri čemer ne spodbujajo neposredno nakup blaga ali storitev. Sponzorirane objave bi morale še naprej obveščati gledalce o obstoju sponzorskega sporazuma. Vpliv na vsebino sponzoriranih programov ne bi smel posegati uredniško neodvisnost ponudnika avdiovizualnih medijskih storitev.

(14)  Sponzorstvo predstavlja pomembno sredstvo financiranja avdiovizualnih medijskih storitev ali programov, hkrati pa promovira ime, blagovno znamko, podobo, dejavnosti ali izdelke pravne ali fizične osebe. Če naj bi sponzorstvo predstavljalo dragoceno obliko oglaševalske tehnike za oglaševalce in ponudnike avdiovizualnih medijskih storitev, lahko sponzorirane objave vsebujejo promocijska sklicevanja na blago ali storitve sponzorja, pri čemer pa ne smejo neposredno spodbujati k nakupu blaga ali storitev. Sponzorirane objave bi morale še naprej obveščati gledalce o obstoju sponzorskega sporazuma. Vpliv na vsebino sponzoriranih programov ne bi smel posegati uredniško neodvisnost ponudnika avdiovizualnih medijskih storitev.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Za zaščito uredniške odgovornosti ponudnika medijskih storitev in avdiovizualne vrednostne verige je nujno treba zagotoviti celovitost programov in storitev ponudnikov medijskih storitev. Programe in storitve je treba prenašati v neskrajšani in nespremenjeni obliki ter brez prekinitve, spremenijo pa se lahko samo s soglasjem ponudnika medijskih storitev.

Obrazložitev

Tretjim osebam ne bi smelo biti dovoljeno, da oddaje in storitve spremenijo brez soglasja ponudnika medijskih storitev.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Promocijsko prikazovanje izdelkov se ne bi smelo dovoliti v poročilih in aktualno informativnih programih, programih za varstvo potrošnikov, programih za verske vsebine in programih s pomembnim deležem otroškega občinstva. Iz dokazov je zlasti razvidno, da lahko promocijsko prikazovanje izdelkov in umeščenih oglasov vpliva na vedenje otrok, saj otroci pogosto ne morejo prepoznati komercialnih vsebin. Zato bi torej še naprej bilo treba prepovedovati promocijsko prikazovanje izdelkov v programih s pomembnim deležem otroškega občinstva. Programi za varstvo potrošnikov so programi, ki gledalcem zagotavljajo nasvete ali vključujejo ocene o nakupu izdelkov in storitev. Če bi se promocijsko prikazovanje izdelkov omogočilo v takih programih, bi to zabrisalo ločnico med oglaševanjem in uredniško vsebino za gledalce, ki morda pričakujejo pristno in odkrito oceno izdelkov ali storitev v takih programih.

(16)  Promocijsko prikazovanje izdelkov se ne bi smelo dovoliti v poročilih in aktualno informativnih programih, programih za varstvo potrošnikov, programih za verske vsebine in otroških programih. Iz dokazov je zlasti razvidno, da lahko promocijsko prikazovanje izdelkov in umeščenih oglasov vpliva na vedenje otrok, saj otroci pogosto ne morejo prepoznati komercialnih vsebin. Zato bi torej še naprej bilo treba prepovedovati promocijsko prikazovanje izdelkov v otroških programih. Programi za varstvo potrošnikov so programi, ki gledalcem zagotavljajo nasvete ali vključujejo ocene o nakupu izdelkov in storitev. Če bi se promocijsko prikazovanje izdelkov omogočilo v takih programih, bi to zabrisalo ločnico med oglaševanjem in uredniško vsebino za gledalce, ki morda pričakujejo pristno in odkrito oceno izdelkov ali storitev v takih programih.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Za pravilo, da se izdelku ne sme pripisati neutemeljenega pomena, se je izkazalo, da ga je težko uporabiti v praksi. Omejuje tudi uvajanje promocijskega prikazovanja izdelkov, ki že po opredelitvi zajema določeno raven pomembne izpostavljenosti, da lahko ustvarja vrednost. Zahteve za programe s promocijskim prikazovanjem izdelkov bi se torej morale osredotočiti na jasno obveščanje gledalcev o obstoju promocijskega prikazovanja izdelkov in na zagotavljanje, da se ne posega v uredniško neodvisnost ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev.

(17)  Zahteve za programe s promocijskim prikazovanjem izdelkov bi se torej morale osredotočiti na jasno obveščanje gledalcev o obstoju promocijskega prikazovanja izdelkov in na zagotavljanje, da se ne posega v uredniško neodvisnost ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Ker je večje število novih storitev omogočilo več izbire za gledalce, je bila izdajateljem televizijskih programov zagotovljena večja prilagodljivost v zvezi z vstavljanjem oglaševalskih vložkov in vložkov televizijske prodaje, kadar to ne ogroža neupravičeno celovitosti programa. Da bi se ohranil poseben značaj evropske televizije, bi morale prekinitve pri kinematografskih delih in televizijskih filmih ter pri nekaterih kategorijah programov, ki še vedno potrebujejo posebno zaščito, ostati omejene.

(18)  Čeprav je večje število novih storitev omogočilo več izbire za gledalce, je treba še naprej varovati celovitost programov in ščititi potrošnike pred nesorazmerno pogostimi oglaševalskimi vložki in vložki televizijske prodaje. Da bi se ohranil poseben značaj evropske televizije, bi zato morale prekinitve pri kinematografskih delih in televizijskih filmih ter pri nekaterih kategorijah programov, ki še vedno potrebujejo posebno zaščito, ostati omejene in ne postati še bolj prožne.

Obrazložitev

Da se poudari, kako pomembno je ohraniti pravilo 30-minutnega intervala med prekinitvami zaradi oglaševanja za kinematografska dela, ker bi te sicer nesorazmerno vplivale na integriteto programov in ne bi sovpadale z navadami potrošnikov, pa tudi ne z nujno potrebo avdiovizualnih medijskih storitev.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Medtem ko ta direktiva ne povečuje skupnega obsega časa za dovoljeno oglaševanje v času od 7:00 do 23:00, je za izdajatelje televizijskih programov pomembna večja prožnost in možnost odločanja, kdaj oglaševati, da bi čim bolj izpolnili zahteve oglaševalcev in čim bolj povečali pretok gledalcev. Odpraviti bi bilo torej treba urno omejitev in uvesti 20-odstotno dnevno omejitev za oglaševanje v času od 7:00 do 23:00.

črtano

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Veliko izdajateljev televizijskih programov je del večjih medijskih skupin, zato njihove objave niso povezane samo z njihovimi programi in pomožnimi izdelki, ki izhajajo neposredno iz teh programov, ampak tudi s programi drugih subjektov, ki pripadajo isti medijski skupini. Oddajni čas, ki je dodeljen objavam izdajatelja televizijskih programov v povezavi s programi drugih subjektov, ki so del iste medijske skupine, ne bi smel biti vključen v največji obseg dnevnega oddajnega časa, ki se lahko dodeli oglaševanju in televizijski prodaji.

črtano

Obrazložitev

Če bi se medijskim skupinam omogočilo, da preko vseh programov, ki so v njihovi lasti, svobodno objavljajo napovedi v zvezi s programi, ki jih imajo v lasti, bi bilo to škodljivo za pošteno konkurenco v tem sektorju, ker bi imeli prevladujoči akterji s tem neupravičeno prednost. Poleg tega bi to privedlo tudi do nepotrebnega povečanja obsega oglaševanja, saj te objave ne bi bile vključene v kvantitativna pravila.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo bi morali spodbujati produkcijo in distribucijo evropskih del z zagotavljanjem, da njihovi katalogi vsebujejo minimalni delež evropskih del in da tem delom pripišejo zadosten pomen.

(21)  Ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo bi morali spodbujati produkcijo in distribucijo evropskih del z zagotavljanjem, da njihovi katalogi, kjer je to praktično mogoče in z ustreznimi sredstvi, vsebujejo minimalni delež evropskih del in da tem delom pripišejo zadosten pomen, ne da bi bilo pri tem ogroženo načelo pluralnosti medijev in če takšni ukrepi ne vplivajo na storitve, ki se opravljajo za potrošnika.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a)  Ponudnike avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo bi bilo treba spodbujati k temu, da podpirajo produkcijo in distribucijo evropskih del tako, da zagotovijo, da njihovi katalogi vsebujejo evropska dela in da to ne vpliva na gledalsko izkušnjo potrošnika.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Da bi se zagotovila ustrezna raven naložb v evropska dela, bi države članice morale imeti možnost, da ponudnikom storitev na zahtevo s sedežem na njihovem ozemlju naložijo finančne obveznosti. Te obveznosti so lahko v obliki neposrednih prispevkov k produkciji evropskih del in pridobitvi pravic za ta dela. Države članice bi lahko naložile tudi davke, ki se plačajo v sklad, na podlagi prihodkov iz storitev na zahtevo, ki se zagotavljajo na njihovem ozemlju in so vanj ciljno usmerjene. Ta direktiva pojasnjuje, glede na neposredno povezavo med finančnimi obveznostmi in različnimi kulturnimi politikami držav članic, da je državam članicam tudi dovoljeno naložiti take finančne obveznosti za ponudnike storitev na zahtevo, ki imajo sedež v drugi državi članici, pri čemer so storitve teh ponudnikov ciljno usmerjene v njihova ozemlja. V tem primeru bi se morale finančne obveznosti nanašati le na prihodke, ki so nastali na podlagi občinstva v navedeni državi članici.

(22)  Da bi se zagotovila ustrezna raven naložb v evropska dela, bi morali biti državam članicam omogočeno, da ponudnikom storitev na zahtevo s sedežem na njihovem ozemlju naložijo finančne obveznosti. Te obveznosti so lahko v obliki neposrednih prispevkov k produkciji evropskih del in pridobitvi pravic za ta dela. Države članice lahko finančne obveznosti uvedejo zgolj doma, za storitve na zahtevo v okviru svoje jurisdikcije in v skladu z načelom države izvora.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Ko država članica pri posameznih primerih ocenjuje, ali je ponudnik avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo s sedežem v drugi državi članici ciljno usmerjen v njeno občinstvo, mora upoštevati kazalnike, kot so oglaševanje ali druge promocijske dejavnosti, ki so izrecno namenjeni potrošnikom na njenem ozemlju, glavni jezik storitve ali obstoj vsebine ali komercialnih sporočil, ki so izrecno namenjena občinstvu v državi članici sprejemanja.

črtano

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Kadar države članice ponudnikom storitev na zahtevo naložijo finančne prispevke, bi morali taki prispevki po možnosti ustrezno spodbujati evropska dela, hkrati pa se izogniti tveganju dvojnega nalaganja obveznosti ponudnikom storitev. Kadar država članica, v kateri ima ponudnik sedež, naloži finančni prispevek, upošteva vse finančne prispevke, ki so jih naložile države članice, v ozemlja katerih so storitve usmerjene.

črtano

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Da se zagotovi, da obveznosti glede spodbujanja evropskih del ne bi ogrožale razvoja trga in da bi omogočile vstop novih udeležencev na trg, take zahteve ne bi smele veljati za podjetja, ki nimajo pomembnega tržnega deleža. To zlasti velja za podjetja z majhnim prometom in majhnim občinstvom ter za mala in mikropodjetja, kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES33. Lahko bi bilo tudi neprimerno naložiti take zahteve v primerih, kadar bi bili glede na naravo ali področje avdiovizualne medijske storitve na zahtevo težko izvedljive ali neupravičene.

(25)  Da se zagotovi, da obveznosti glede spodbujanja evropskih del ne bi ogrožale razvoja trga in da bi omogočile vstop novih udeležencev na trg, take zahteve ne bi smele veljati za podjetja, ki nimajo pomembnega tržnega deleža. To zlasti velja za podjetja z majhnim prometom in majhnim občinstvom ter za mala in mikropodjetja, kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES33. Neprimerno je tudi naložiti take zahteve v primerih, kadar bi bile glede na naravo ali področje avdiovizualne medijske storitve na zahtevo ali konkurenco enakovrednih evropskih del težko izvedljive ali neupravičene. Obenem bi bilo dobro imeti sistem, ki bi spodbujal finančno pomoč za produkcijo kakovostnih evropskih del, na primer z davčnimi spodbudami.

__________________

__________________

33 Priporočilo Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro-, malih in srednjih podjetij (UL L 124, 20.5.2003, str. 36).

33 Priporočilo Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro-, malih in srednjih podjetij (UL L 124, 20.5.2003, str. 36).

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(25a)  Komisija bi morala zagotoviti ustrezna in geografsko diverzificirana sredstva po programu MEDIA – Ustvarjalna Evropa, da podpre kroženje ustvarjalnih vsebin preko meja, vključno z izboljšanjem digitalne distribucije evropskih avdiovizualnih del in razvojem inovativnih modelov financiranja za ustvarjalne vsebine;

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  So tudi novi izzivi, predvsem v zvezi s platformami za izmenjavo videov, na katerih uporabniki, zlasti mladoletniki, vedno bolj gledajo avdiovizualno vsebino. V tem okviru sta škodljiva vsebina in sovražni govor, shranjena na platformah za izmenjavo videov, vedno bolj zaskrbljujoča. Za zaščito mladoletnikov pred škodljivo vsebino in vseh državljanov pred vsebino, ki vsebuje spodbujanje nasilja ali sovraštva, bi bilo treba opredeliti sorazmerna pravila za ta področja.

(26)  So tudi novi izzivi, predvsem v zvezi s platformami za izmenjavo videov, na katerih uporabniki, zlasti mladoletniki, vedno bolj gledajo avdiovizualno vsebino. V tem okviru sta škodljiva vsebina in sovražni govor, shranjena na platformah za izmenjavo videov, vedno bolj zaskrbljujoča. Čeprav lahko samovoljna odstranitev te vsebine, ki je pogosto posledica subjektivne razlage, ogrozi svobodo izražanja in obveščanja, je treba zaščititi mladoletnike pred škodljivo vsebino in vse državljane pred vsebino, ki med drugim vsebuje spodbujanje nasilja, sovraštva ali terorizma. Ponudnike platform za izmenjavo videov je treba tudi spodbujati, naj sprejmejo prostovoljne ukrepe za ta področja, v skladu z nacionalnim pravom in pravom Unije ter v skladu s rednimi smernicami, ki jih izdajo regulativni organi, in brez poseganja v člena 14 in 15 Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a. Za najbolj škodljivo vsebino, kot sta neupravičeno nasilje in pornografija, bi morala veljati najstrožja merila.

 

______________________

 

1a  Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (UL L 178, 17.7.2000, str. 1).

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Ponudnik platforme za izmenjavo videov nima uredniške odgovornosti za pomemben delež vsebine, shranjene na platformah za izmenjavo videov. Vendar ti ponudniki običajno določajo organizacijo vsebine, in sicer programov ali videov, ki jih ustvarijo uporabniki, vključno s samodejnimi orodji ali algoritmi. Od teh ponudnikov bi se torej moralo zahtevati, da sprejmejo ustrezne ukrepe za zaščito mladoletnikov pred vsebino, ki bi lahko ogrozila njihov telesni, duševni in moralni razvoj, in za zaščito vseh državljanov pred spodbujanjem nasilja ali sovraštva, usmerjenega v skupino oseb ali člana take skupine, ki jo opredeljuje spol, rasa, barva, vera, poreklo ali nacionalna ali etnična pripadnost.

(28)  Ponudnik platforme za izmenjavo videov nima uredniške odgovornosti za pomemben delež vsebine, shranjene na platformah za izmenjavo videov. Vendar nekateri ponudniki imajo očitno možnost določanja organizacije vsebine, in sicer programov ali videov, ki jih ustvarijo uporabniki, vključno s samodejnimi orodji ali algoritmi, zlasti z označevanjem in določanjem zaporedja. Od teh ponudnikov bi se torej moralo zahtevati, da sprejmejo ustrezne ukrepe za zaščito mladoletnikov pred vsebino, ki bi lahko ogrozila njihov telesni ali duševni razvoj, če so se dejansko seznanili z omenjeno vsebino, in za zaščito vseh državljanov pred spodbujanjem nasilja ali sovraštva, usmerjenega v skupino oseb ali člana skupine, ki jo opredeljuje spol, rasa, barva, vera, poreklo ali nacionalna ali etnična pripadnost. Kjer je to praktično in mogoče, bi bilo treba obravnavati trajni umik vsebine z uporabo zanesljivih sistemov za samodejno prepoznavanje.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Pri izvajanju ustreznih ukrepov, ki bi jih bilo treba sprejeti v skladu s to direktivo, bi bilo primerno v čim večji meri vključiti ponudnike platform za izmenjavo videov. Spodbujati bi torej bilo treba sourejanje.

(30)  Pri izvajanju ustreznih ukrepov, ki bi jih bilo treba sprejeti v skladu s to direktivo, bi bilo primerno v čim večji meri vključiti ustrezne deležnike, vključno z organizacijami civilne družbe in ponudniki platform za izmenjavo videov. Spodbujati bi torej morali pregledno in odgovorno sourejanje, ki bi ga morali spremljati pristojni nacionalni regulativni organi.

Za zagotavljanje jasnega in doslednega pristopa v zvezi s tem v celotni Uniji, države članice ne bi smele biti upravičene do tega, da od ponudnikov platform za izmenjavo videov zahtevajo sprejetje strožjih ukrepov za zaščito mladoletnikov pred škodljivo vsebino in vseh državljanov pred vsebino, ki vsebuje spodbujanje nasilja ali sovraštva, od teh, ki so zagotovljeni s to direktivo. Države članice pa bi morale še naprej imeti možnost sprejetja takih strožjih ukrepov, kadar je navedena vsebina nezakonita, če je to v skladu s členoma 14 in 15 Direktive 2000/31/ES, in sprejetja ukrepov v zvezi s vsebino na spletnih straneh, ki vsebujejo ali širijo otroško pornografijo, kot to zahteva in omogoča člen 25 Direktive 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta35. Ponudnikom platform za izmenjavo videov bi se tudi morala še naprej zagotavljati možnost prostovoljnega sprejetja strožjih ukrepov.

Za zagotavljanje jasnega in doslednega pristopa v zvezi s tem v celotni Uniji, države članice ne bi smele biti upravičene do tega, da od ponudnikov platform za izmenjavo videov zahtevajo sprejetje strožjih ukrepov za zaščito mladoletnikov pred škodljivo vsebino in vseh državljanov pred vsebino, ki vsebuje spodbujanje nasilja ali sovraštva, od teh, ki so zagotovljeni s to direktivo. Države članice pa bi morale še naprej imeti možnost sprejetja takih strožjih ukrepov, kadar je navedena vsebina nezakonita, če je to v skladu s členoma 14 in 15 Direktive 2000/31/ES, in sprejetja ukrepov v zvezi s vsebino na spletnih straneh, ki vsebujejo ali širijo otroško pornografijo, kot to zahteva in omogoča člen 25 Direktive 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta35. Ponudnikom platform za izmenjavo videov bi se tudi morala še naprej zagotavljati možnost prostovoljnega sprejetja strožjih ukrepov.

__________________

__________________

35 Direktiva 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ (UL L 335, 17.12.2011, str. 1).

35 Direktiva 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ (UL L 335, 17.12.2011, str. 1).

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(31a)  Države članice in skupina ERGA ter Komisija bi morale v skladu z nacionalno zakonodajo in zakonodajo Unije ter Listino Evropske unije o temeljnih pravicah redno izdajati smernice o pogojih, ki veljajo za odstranitev škodljive vsebine, da bi zagotovile varstvo temeljnih pravic uporabnikov.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32)  Ponudniki platforme za izmenjavo videov, ki so zajeti v to direktivo, zagotavljajo storitve informacijske družbe v smislu točke (a) člena 2 Direktive 2000/31/ES. Za navedene ponudnike zato veljajo pravila o notranjem trgu, ki so opredeljena v členu 3 navedene direktive, če imajo sedež v državi članici. Ustrezno bi bilo zagotoviti, da enaka pravila veljajo za ponudnike platforme za izmenjavo videov, ki nimajo sedeža v državi članici, da se zaščiti učinkovitost ukrepov za zaščito mladoletnikov in državljanov, opredeljenih v tej direktivi, in zagotovijo čim bolj enaki konkurenčni pogoji, če imajo ti ponudniki matično ali hčerinsko družbo s sedežem v državi članici ali so del skupine, drug subjekt te skupine pa ima sedež v državi članici. V tem okviru bi bilo treba sprejeti ureditve, da se opredeli, v kateri državi članici bi se moralo šteti, da imajo navedeni ponudniki svoj sedež. Komisijo bi bilo treba obvestiti o ponudnikih v pristojnosti vsake države članice pri uporabi pravil o sedežu, ki so opredeljena v tej direktivi in Direktivi 2000/31/ES.

(32)  Ponudniki platforme za izmenjavo videov, ki so zajeti v to direktivo, zagotavljajo storitve informacijske družbe v smislu točke (a) člena 2 Direktive 2000/31/ES. Za navedene ponudnike zato veljajo pravila o notranjem trgu, ki so opredeljena v členu 3 navedene direktive, če imajo sedež v državi članici. Ustrezno bi bilo zagotoviti, da enaka pravila veljajo za ponudnike platforme za izmenjavo videov, ki nimajo sedeža v državi članici, da se zaščiti učinkovitost ukrepov za zaščito mladoletnikov in državljanov, opredeljenih v tej direktivi, in zagotovijo čim bolj enaki konkurenčni pogoji, če imajo ti ponudniki matično ali hčerinsko družbo s sedežem v državi članici ali so del skupine, drug subjekt te skupine pa ima sedež v državi članici. V tem okviru bi bilo treba sprejeti ureditve, da se opredeli, v kateri državi članici bi se moralo šteti, da imajo navedeni ponudniki svoj sedež. Komisijo bi bilo treba obvestiti o ponudnikih v pristojnosti vsake države članice pri uporabi pravil o sedežu, ki so opredeljena v tej direktivi in Direktivi 2000/31/ES. V zvezi s tem bi morali pojem „ponudnik platforme za izmenjavo videov“ razumeti v najširšem pomenu besede, tako da bi zajeli ponudnike linearnih storitev/platforme za ponovno razširjanje avdiovizualnih medijskih storitev, ne glede na uporabljena tehnična sredstva za ponovno razširjanje (kabelsko, satelitsko ali po internetu).

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  Regulativni organi držav članic lahko dosežejo potrebno stopnjo strukturne neodvisnosti, samo če imajo sedež kot ločeni pravni subjekti. Države članice bi torej morale zagotoviti neodvisnost nacionalnih regulativnih organov od vlade, javnih organov in industrije, da se zagotovi nepristranskost njihovih odločitev. Ta zahteva po neodvisnosti pa ne bi smela posegati v možnost držav članic, da ustanovijo regulatorje, ki nadzirajo različne sektorje, na primer avdiovizualni in telekomunikacijski sektor. Nacionalni regulativni organi bi morali imeti potrebna izvršilna pooblastila in vire za opravljanje svojih nalog, v smislu osebja, strokovnega znanja in finančnih sredstev. Dejavnosti nacionalnih regulativnih organov, ustanovljenih v skladu s to direktivo, bi morale zagotoviti upoštevanje ciljev v zvezi s pluralnostjo medijev, kulturno raznolikostjo, varstvom potrošnikov, notranjim trgom in spodbujanjem poštene konkurence.

(33)  Regulativni organi držav članic lahko dosežejo potrebno stopnjo strukturne neodvisnosti, samo če so ustanovljeni kot ločeni pravni subjekti in funkcionalno neodvisni organi teh subjektov. Države članice bi torej morale zagotoviti neodvisnost nacionalnih regulativnih organov od vlade, javnih organov in industrije, da se zagotovi nepristranskost njihovih odločitev. Ta zahteva po neodvisnosti pa ne bi smela posegati v možnost držav članic, da ustanovijo regulatorje, ki nadzirajo različne sektorje, na primer avdiovizualni in telekomunikacijski sektor. Nacionalni regulativni organi bi morali imeti potrebna izvršilna pooblastila in vire za opravljanje svojih nalog, v smislu osebja, strokovnega znanja in finančnih sredstev. Dejavnosti nacionalnih regulativnih organov, ustanovljenih v skladu s to direktivo, bi morale zagotoviti upoštevanje ciljev v zvezi s pluralnostjo medijev, kulturno raznolikostjo, varstvom potrošnikov, notranjim trgom in spodbujanjem poštene konkurence. Uvesti bi bilo treba nekatere obveznosti za države članice, da bi imele neodvisne in uspešne regulativne organe. S tem ciljem v mislim bi morale države članice določiti vrsto upravnih in finančnih zahtev v podporo tem neodvisnim in uspešnim regulativnim organom.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  Komisija bi morala imeti možnost posvetovanja s skupino ERGA o kateri koli zadevi v zvezi z avdiovizualnimi medijskimi storitvami in platformami za izmenjavo videov. Skupina ERGA bi morala pomagati Komisiji, tako da zagotavlja svoje strokovno znanje in nasvete ter lajša izmenjavo dobrih praks. Komisija bi se zlasti morala posvetovati s skupino ERGA glede uporabe Direktive 2010/13/EU, zato da bi se olajšalo združeno izvajanje te direktive na celotnem enotnem digitalnem trgu. Skupina ERGA bi morala na zahtevo Komisije zagotoviti mnenja, vključno z mnenji o pristojnosti in pravilih ravnanja Unije na področju zaščite mladoletnikov in sovražnega govora ter avdiovizualnih komercialnih sporočil za hrano z visoko vsebnostjo maščob, soli/natrija in sladkorja.

(37)  Komisija bi morala imeti možnost posvetovanja s skupino ERGA o kateri koli zadevi v zvezi z avdiovizualnimi medijskimi storitvami in platformami za izmenjavo videov. Skupina ERGA bi morala pomagati Komisiji, tako da zagotavlja svoje strokovno znanje in nasvete ter lajša izmenjavo dobrih praks. Komisija bi se zlasti morala posvetovati s skupino ERGA glede uporabe Direktive 2010/13/EU, zato da bi se olajšalo dosledno izvajanje te direktive na celotnem enotnem digitalnem trgu. Skupina ERGA bi morala na zahtevo Komisije zagotoviti mnenja, vključno z mnenji o pristojnosti in pravilih ravnanja Unije na področju zaščite mladoletnikov in sovražnega govora.

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38)  Ta direktiva ne posega v možnost držav članic, da predpišejo obveznosti za zagotavljanje odkrivljivosti in dostopnosti vsebine, ki je v splošnem interesu, v okviru opredeljenih ciljev glede splošnih interesov, na primer pluralnost medijev, svoboda izražanja in kulturna raznolikost. Take obveznosti bi se morale predpisati samo takrat, kadar so potrebne, da se izpolnijo cilji glede splošnih interesov, ki so jih države članice jasno opredelile v skladu s pravom Unije. S tem v zvezi bi morale države članice zlasti preučiti potrebo po regulativnem ukrepanju v zvezi z rezultati tržnih sil. Kadar se države članice odločijo, da bodo predpisale pravila o odkrivljivosti, bi morale naložiti samo sorazmerne obveznosti za podjetja v interesu legitimnih vidikov javnega reda.

(38)  Ta direktiva ne posega v možnost držav članic, da sprejmejo ukrepe za zagotavljanje nediskriminatorne odkrivnosti in dostopa do vsebine, ki je v splošnem interesu, v okviru opredeljenih ciljev glede splošnih interesov, kot so pluralnost medijev, svoboda izražanja in kulturna raznolikost. Take obveznosti bi se morale uvesti samo takrat, kadar so potrebne in sorazmerne za izpolnitev ciljev glede splošnih interesov, ki so jih države članice jasno opredelile v skladu s pravom Unije. S tem v zvezi bi morale države članice zlasti preučiti potrebo po regulativnem ukrepanju v zvezi z rezultati tržnih sil. Kadar se države članice odločijo, da bodo uvedle pravila o odkrivnosti, bi smele v interesu legitimnih vidikov javnega reda sprejeti samo sorazmerne ukrepe za podjetja.

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Uvodna izjava 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(38a)  Pravice invalidov in starejših oseb do udeležbe in vključenosti v družbeno in kulturno življenje Unije so neločljivo povezane z zagotavljanjem dostopnih avdiovizualnih medijskih storitev. Zato je pomembno zagotoviti, da Direktiva 2010/13/EU ustrezno obravnava in spodbuja dostopnost, v skladu s splošnimi načeli Konvencije Organizacije združenih narodov o pravicah invalidov.

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Uvodna izjava 38 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(38b)  Načini zagotavljanja dostopnosti bi morali med drugim vključevati storitve dostopa, kot so razlaga znakovnega jezika, podnaslavljanje za gluhe in naglušne, govorjene podnapise, zvočne opise in preproste menije. Ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev bi morali biti pri izboljševanju takih storitev dostopa za invalide in starejše pregledni in proaktivni, razpoložljivost teh storitev jasno navesti v informacijah o programu ter v elektronskem programskem vodniku, razložiti, kako dostopati do teh storitev, in zagotoviti, da so dostopne invalidom.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Uvodna izjava 39 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(39a)  Vsi ukrepi za samourejanje in sourejanje, ki se izvajajo na ravni držav članic, bi morali biti povsem skladni z obveznostmi iz Listine o temeljnih pravicah, zlasti s členom 52.

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Direktiva 2010/13/EU

Člen 1 – odstavek 1 – točka aa – točka i

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  storitev zajema shranjevanje velike količine programov ali videov, ki jih ustvarijo uporabniki, za katere ponudnik platforme za izmenjavo videov nima uredniške odgovornosti;

(i)  storitev zajema shranjevanje ali dajanje na voljo velike količine programov ali videov, ki jih ustvarijo uporabniki, za katere ponudnik platforme za izmenjavo videov nima uredniške odgovornosti;

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Direktiva 2010/13/EU

Člen 1 – odstavek 1 – točka aa – točka ii

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii)  ponudnik storitve določa organizacijo shranjene vsebine, vključno s samodejnimi orodji ali algoritmi, zlasti z gostovanjem, prikazovanjem, označevanjem in določanjem zaporedja;

(ii)  ponudnik storitve določa organizacijo shranjene vsebine;

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Direktiva 2010/13/EU

Člen 1 – odstavek 1 – točka aa – točka iii

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii)  glavni namen storitve ali dela te storitve, ki ga je mogoče obravnavati ločeno, je zagotavljanje programov in videov, ki jih ustvarijo uporabniki, za obveščanje, zabavo ali izobraževanje splošne javnosti;

(iii)  glavni namen storitve ali dela te storitve je zagotavljanje programov in videov, ki jih ustvarijo uporabniki, za obveščanje, zabavo ali izobraževanje splošne javnosti;

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka d a (novo)

Direktiva 2010/13/EU

Člen 1 – odstavek 1 – točka b b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  vstavijo se naslednje točke:

 

(bb)  „storitev dostopa“ pomeni dodaten element avdiovizualne medijske storitve, ki izboljšuje dostopnost programov za osebe s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi. Storitve dostopa vključujejo podnapise za gluhe in naglušne, zvočni opis, govorjene ali zvočne podnapise in tolmačenje v znakovni jezik;

 

(bc)  „podnapisi za gluhe in naglušne“ pomeni pomožno sinhronizirano vizualno besedilo za govorjene in negovorjene zvočne informacije, potrebne za razumevanje medijskih vsebin;

 

(bd)  „zvočni opis“ pomeni dodatno zvočno sporočilo, prepleteno z dialogom, ki opiše pomembne vidike vizualne vsebine programa, ki jih ni mogoče razbrati samo iz glavnega zvočnega zapisa;

 

(be)  „govorjeni podnapisi“ ali „zvočni podnapisi“ pomenijo glasno branje podnapisov v nacionalnem jeziku, če je govor v drugem jeziku;

 

(bf)  „tolmačenje v znakovni jezik“ pomeni istočasen prevod govorjenih in negovorjenih zvočnih informacij, potrebnih za razumevanje programa, podan v nacionalnem znakovnem jeziku.

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan s ponovno uvedbo zahtev glede dostopnosti.

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a

Direktiva 2010/13/EU

Člen 2 – odstavek 3 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  če ima ponudnik medijskih storitev svojo glavno pisarno v eni državi članici, uredniške odločitve v zvezi z avdiovizualnimi medijskimi storitvami pa se sprejemajo v drugi državi članici, se šteje, da ima sedež v tisti državi članici, v kateri dela večina delovne sile, vključene v opravljanje dejavnosti avdiovizualnih medijskih storitev;

(b)  če ima ponudnik medijskih storitev svojo glavno pisarno v eni državi članici, uredniške odločitve v zvezi z avdiovizualnimi medijskimi storitvami pa se sprejemajo v drugi državi članici, se šteje, da ima sedež v tisti državi članici, v kateri dela znaten delež delovne sile, vključene v opravljanje dejavnosti avdiovizualnih medijskih storitev. Če v vsaki od teh držav članic dela znaten delež delovne sile, vključene v opravljanje dejavnosti avdiovizualnih medijskih storitev, se šteje, da ima ponudnik medijskih storitev sedež v tisti državi članici, v kateri se sprejema večina uredniških odločitev glede opravljanja dejavnosti avdiovizualnih medijskih storitev;

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2010/13/EU

Člen 3 – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  očitno, resno in huje krši člen 6 ali 12 ali oba;

(a)  očitno, resno in huje krši člen 6, 7 ali 12;

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2010/13/EU

Člen 3 – odstavek 3 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ponudnik medijskih storitev je po mnenju zadevne države članice v zadnjih 12 mesecih pred uradnim obvestilom iz točke (b) tega odstavka kršil odstavek 2(a), 2(b) ali 2(c) v vsaj dveh primerih;

črtano

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2010/13/EU

Člen 3 – odstavek 3 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  ponudnik medijske storitve je kršil odstavek 2(a), 2(b) ali 2(c) vsaj enkrat po uradnem obvestilu iz točke (b) tega odstavka;

črtano

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2010/13/EU

Člen 3 – odstavek 3 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)   država članica, ki pošlje uradno sporočilo je spoštovala pravico zadevnega ponudnika medijske storitve do obrambe, predvsem pa je ponudniku medijskih storitev omogočila, da izrazi svoje mnenje o domnevnih kršitvah in ukrepih, ki jih namerava sprejeti navedena država članica. Ta mnenja in mnenja države članice s pristojnostjo bo ustrezno upoštevala.

(e)  država članica, ki pošlje uradno sporočilo je spoštovala pravico zadevnega ponudnika medijske storitve do obrambe, predvsem pa je ponudniku medijskih storitev omogočila, da izrazi svoje mnenje o domnevnih kršitvah in ukrepih, ki jih namerava v 15 dneh od uradnega obvestila iz točke (b) sprejeti navedena država članica. Ta mnenja in mnenja države članice s pristojnostjo bo ustrezno upoštevala.

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2010/13/EU

Člen 3 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija se v treh mesecih po uradnem obvestilu o ukrepih, ki jih je sprejela država članica ob uporabi odstavkov 2 in 3, ter po posvetovanju s skupino ERGA odloči, ali so ti ukrepi združljivi s pravom Unije. Navedeni rok začne teči na dan po prejemu popolnega uradnega obvestila. Uradno obvestilo se šteje za popolno, če v treh mesecih od njegovega prejema ali od prejema kakršnih koli zahtevanih dodatnih podatkov, Komisija ne zahteva nobenih dodatnih podatkov.

4.  Komisija se v dveh mesecih po uradnem obvestilu o ukrepih, ki jih je sprejela država članica ob uporabi odstavkov 2 in 3, ter po posvetovanju s skupino ERGA odloči, ali so ti ukrepi združljivi s pravom Unije. Navedeni rok začne teči na dan po prejemu popolnega uradnega obvestila. Uradno obvestilo se šteje za popolno, če v dveh mesecih od njegovega prejema ali od prejema kakršnih koli zahtevanih dodatnih podatkov, Komisija ne zahteva nobenih dodatnih podatkov.

Kadar Komisija meni, da je uradno obvestilo nepopolno, zahteva vse potrebne dodatne podatke. Komisija obvesti državo članico o prejemu odziva na navedeno zahtevo.

Kadar Komisija meni, da je uradno obvestilo nepopolno, samo enkrat zahteva vse potrebne dodatne podatke. Komisija obvesti državo članico o prejemu odziva na navedeno zahtevo.

Kadar zadevna država članica ne zagotovi zahtevanih podatkov v roku, ki ga je določila Komisija, ali zagotovi nepopolne podatke, se Komisija odloči, da so ukrepi, ki jih je sprejela država članica v skladu z odstavkom 2, nezdružljivi s pravom Unije. Če se Komisija odloči, da so ukrepi nezdružljivi s pravom Unije, država članica nemudoma prekliče zadevne ukrepe.

Kadar zadevna država članica ne zagotovi zahtevanih podatkov v roku, ki ga je določila Komisija, ali zagotovi nepopolne podatke, se Komisija odloči, da so ukrepi, ki jih je sprejela država članica v skladu z odstavkom 2, nezdružljivi s pravom Unije. Če se Komisija odloči, da so ukrepi nezdružljivi s pravom Unije, jih država članica nemudoma, oziroma najkasneje v dveh tednih, prekliče.

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2010/13/EU

Člen 3 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Države članice lahko v nujnih primerih odstopajo od pogojev iz odstavkov 3(b) in 3(c). V takem primeru je treba o ukrepih čim prej uradno obvestiti Komisijo in državo članico, pod katere pristojnost spada ponudnik medijskih storitev, in navesti razloge, zaradi katerih država članica meni, da gre za tako nujen primer, da je treba uporabiti odstopanje od navedenih pogojev.

6.  Države članice lahko, če storitev, ki jo zagotavlja ponudnik medijskih storitev, grobo krši pogoje, določene v točkah (a), (b) in (c) odstavka 2, in v nujnih primerih odstopajo od pogojev iz odstavkov 3(b) in 3(c). V takem primeru je treba o ukrepih čim prej uradno obvestiti Komisijo in državo članico, pod katere pristojnost spada ponudnik medijskih storitev, in navesti razloge, zaradi katerih država članica meni, da gre za tako nujen primer, da je treba uporabiti odstopanje od navedenih pogojev.

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2010/13/EU

Člen 3 – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Komisija brez poseganja v možnost države članice, da sprejme ukrepe iz odstavka 6, čim prej preveri združljivost uradno sporočenih ukrepov s pravom Unije. Če Komisija ugotovi, da ukrepi niso združljivi s pravom Unije, Komisija od zadevne države članice zahteva, da opusti sprejetje načrtovanih ukrepov ali da navedene ukrepe nemudoma prekliče.

7.  Komisija brez poseganja v možnost države članice, da sprejme ukrepe iz odstavka 6, čim prej preveri združljivost uradno sporočenih ukrepov s pravom Unije. Če Komisija ugotovi, da ukrepi niso združljivi s pravom Unije, Komisija od zadevne države članice zahteva, da opusti sprejetje načrtovanih ukrepov ali da navedene ukrepe karseda hitro prekliče.

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a

Direktiva 2010/13/EU

Člen 4 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko od ponudnikov medijskih storitev pod svojo pristojnostjo zahtevajo, da ravnajo v skladu s podrobnejšimi ali strožjimi pravili v zvezi s členoma 5 in 6, členom 6a, členi 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, členi od 19 do 26, členom 30 in členom 30a, če so ta pravila v skladu s pravom Unije.

Države članice lahko od ponudnikov medijskih storitev pod svojo pristojnostjo zahtevajo, da ravnajo v skladu s podrobnejšimi ali strožjimi pravili v zvezi s členi 5, 6, 6a, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19-26, 30 in 30a, če so ta pravila v skladu s pravom Unije in ne vsebujejo diskriminatornih določb glede državljanstva ali prebivališča ponudnika storitev.

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c

Direktiva 2010/13/EU

Člen 4 – odstavek 4 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  Komisija je po posvetovanju s skupino ERGA odločila, da so ukrepi združljivi s pravom Unije in zlasti da so ocene države članice, ki sprejme te ukrepe v skladu z odstavkoma 2 in 3, pravilno utemeljene.

(c)  Komisija je v dveh mesecih po posvetovanju s skupino ERGA odločila, da so ukrepi združljivi s pravom Unije in zlasti da so ocene države članice, ki sprejme te ukrepe v skladu z odstavkoma 2 in 3, pravilno utemeljene.

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c

Direktiva 2010/13/EU

Člen 4 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija odloči v treh mesecih po prejemu uradnega obvestila iz odstavka 4(a). Navedeni rok začne teči na dan po prejemu popolnega uradnega obvestila. Uradno obvestilo se šteje za popolno, če v treh mesecih od njegovega prejema ali od prejema kakršnih koli zahtevanih dodatnih podatkov, Komisija ne zahteva nobenih dodatnih podatkov.

5.  Komisija odloči v dveh mesecih po prejemu elektronskega in uradnega obvestila iz odstavka 4(a). Navedeni rok začne teči na dan po prejemu popolnega uradnega obvestila. Uradno obvestilo se šteje za popolno, če v šestih tednih od njegovega prejema ali od prejema kakršnih koli zahtevanih dodatnih podatkov, Komisija ne zahteva nobenih dodatnih podatkov.

Kadar Komisija meni, da je uradno obvestilo nepopolno, zahteva vse potrebne dodatne podatke. Komisija obvesti državo članico o prejemu odziva na navedeno zahtevo.

Kadar Komisija meni, da je uradno obvestilo nepopolno, samo enkrat zahteva vse potrebne dodatne podatke. Komisija obvesti državo članico o prejemu odziva na navedeno zahtevo.

Kadar zadevna država članica ne zagotovi zahtevanih podatkov v roku, ki ga je določila Komisija, ali zagotovi nepopolne podatke, se Komisija odloči, da so ukrepi, ki jih je sprejela država članica v skladu z odstavkom 3, nezdružljivi s pravom Unije. Če Komisija odloči, da ukrepi niso združljivi s pravom Unije, se zadevna država članica vzdrži sprejetja načrtovanih ukrepov.

Kadar zadevna država članica ne zagotovi zahtevanih podatkov v roku, ki ga je določila Komisija, ali zagotovi nepopolne podatke, se Komisija v dveh tednih od preteka določenega obdobja ali po prejemu nepopolne informacije odloči, ali so ukrepi, ki jih je sprejela država članica v skladu z odstavkom 3, združljivi s pravom Unije. Če Komisija odloči, da ukrepi niso združljivi s pravom Unije, se zadevna država članica vzdrži sprejetja načrtovanih ukrepov.

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka d

Direktiva 2010/13/EU

Člen 4 – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Države članice spodbujajo sourejanje in samourejanje na podlagi pravil ravnanja, sprejetih na nacionalni ravni na področjih, ki jih usklajuje ta direktiva, v obsegu, ki ga dopuščajo njihovi pravni sistemi. Ta pravila so takšna, da jih glavne zainteresirane strani v zadevnih državah članicah na splošno sprejemajo. Pravila ravnanja jasno in nedvoumno opredeljujejo svoje cilje. Zagotavljajo redno, pregledno in neodvisno spremljanje ter ocenjevanje doseganja opredeljenih ciljev. Zagotavljajo učinkovito izvrševanje, vključno z učinkovitimi in sorazmernimi sankcijami, kadar je to ustrezno.

7.  Države članice spodbujajo ureditve sourejanja in/ali samourejanja, na primer na podlagi pravil ravnanja, sprejetih na nacionalni ravni na področjih, ki jih usklajuje ta direktiva, v obsegu, ki ga dopuščajo njihovi pravni sistemi. Ta pravila so takšna, da jih glavni deležniki pod pristojnostjo zadevnih držav članic na splošno sprejemajo. Pravila ravnanja jasno in nedvoumno opredeljujejo svoje cilje. Zagotavljajo redno, pregledno in neodvisno spremljanje ter ocenjevanje doseganja opredeljenih ciljev. Zagotavljajo učinkovito izvrševanje, vključno z učinkovitimi in sorazmernimi sankcijami v pristojnosti držav članic, kadar je to ustrezno.

Osnutke pravil ravnanja Unije iz člena 6a (3), člena 9(2) in člena 9(4) ter spremembe ali razširitve obstoječih pravil ravnanja Unije Komisiji predložijo podpisniki teh pravil.

Osnutke pravil ravnanja Unije iz člena 6a (3), člena 9(2) in člena 9(4) ter spremembe ali razširitve obstoječih pravil ravnanja Unije Komisiji predložijo podpisniki teh pravil v vednost.

Komisija lahko od skupine ERGA zahteva, da zagotovi mnenje o osnutkih, spremembah ali razširitvah navedenih pravil. Komisija lahko objavi ta pravila kot ustrezna.

Komisija lahko od skupine ERGA zahteva, da zagotovi mnenje o osnutkih, spremembah ali razširitvah navedenih pravil. Komisija objavi ta pravila kot ustrezna in lahko o njih ozavešča.

Predlog spremembe    54

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka d a (novo)

Direktiva 2010/13/EU

Člen 4 – odstavek 8 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  Vstavi se nov odstavek:

 

„8a.  Ta direktiva ne posega v možnost držav članic, da predpišejo obveznosti za zagotavljanje ustrezne prepoznavnosti in dostopa do vsebine, ki je v splošnem interesu, v okviru opredeljenih ciljev glede splošnih interesov, kot so pluralnost medijev, svoboda izražanja in kulturna raznolikost.“;

Predlog spremembe    55

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 2010/13/EU

Člen 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice s primernimi sredstvi zagotovijo, da avdiovizualne medijske storitve, ki jih opravljajo ponudniki medijskih storitev pod njihovo sodno pristojnostjo, ne vsebujejo nobenega spodbujanja nasilja ali sovraštva, usmerjenega v skupino oseb ali člana take skupine, ki jo opredeljuje spol, rasno ali etnično poreklo, vera ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolna usmerjenost.

Države članice s primernimi in ustreznimi sredstvi zagotovijo, da avdiovizualne medijske storitve, ki jih opravljajo ponudniki medijskih storitev pod njihovo sodno pristojnostjo, ne vsebujejo nobenega spodbujanja nasilja ali sovraštva, usmerjenega v skupino oseb ali člana take skupine, ki jo opredeljuje spol, rasno ali etnično poreklo, vera ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolna usmerjenost.

Predlog spremembe    56

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9

Direktiva 2010/13/EU

Člen 6a – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija spodbuja države članice, naj krepijo medijsko pismenost kot v prihodnost usmerjeno orodje za razvoj zmogljivosti otrok za razumevanje razlike med vsebino in komercialnimi sporočili.

Obrazložitev

Otroci spremljajo veliko vsebin, ki v osnovi morda niso namenjene njim. Krepitev medijske pismenosti je dobro in v prihodnost usmerjeno orodje za razvoj zmogljivosti otrok za razumevanje razlike med vsebino in komercialnimi sporočili.

Predlog spremembe    57

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9

Direktiva 2010/13/EU

Člen 6 a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija in skupina ERGA spodbujata ponudnike medijskih storitev, da si izmenjajo dobre prakse o sistemih sourejanja iz celotne Unije. Kadar je to ustrezno, Komisija olajša oblikovanje pravil ravnanja Unije.

3.  Komisija in skupina ERGA spodbujata ponudnike medijskih storitev, da si izmenjajo dobre prakse o sistemih sourejanja iz celotne Unije. Komisijo in skupino ERGA se spodbuja k oblikovanju pravil ravnanja Unije.

Predlog spremembe    58

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10

Direktiva 2010/13/EU

Člen 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  člen 7 se črta;

(10)  člen 7 se nadomesti z naslednjim:

 

„Člen 7

 

1.  Države članice sprejmejo ukrepe, s katerimi bodo zagotovile, da se dostopnost storitev, ki jih ponujajo ponudniki medijskih storitev pod njihovo pristojnostjo, za invalide postopno izboljšuje. Te storitve se razvijajo v posvetovanju z ustreznimi deležniki, vključno s ponudniki medijskih storitev in invalidskimi organizacijami.

 

2.  Komisija in skupina ERGA spodbujata izmenjavo dobre prakse med ponudniki medijskih storitev.

 

3.  Ukrepi iz odstavka 1 zajemajo zahtevo, da ponudniki medijskih storitev državam članicam letno poročajo o sprejetih ukrepih in doseženem napredku v zvezi s postopnim izboljšanjem dostopnosti njihovih storitev za invalide. Države članice zagotovijo, da se te informacije objavijo.

 

4.  Ukrepi iz odstavka 1 spodbujajo ponudnike avdiovizualnih medijskih storitev, da pripravijo akcijski načrt o dostopnosti, ki se nanaša na postopno izboljšanje dostopnosti njihovih storitev za invalide, in ga objavijo. Ti akcijski načrti se posredujejo nacionalnim regulativnim organom.

 

5.  Države članice zagotovijo, da se nujne informacije, tudi javna sporočila in obvestila v primeru naravnih nesreč, ki so na voljo javnosti prek avdiovizualnih medijskih storitev, kjer je to praktično mogoče, zagotovijo na dostopen način za invalide, skupaj s podnapisi za gluhe in naglušne, tolmačenjem v znakovni jezik, zvočnimi sporočili in zvočnim opisom za vse vizualne informacije.

 

6.  Države članice zagotovijo, da si ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev s pridobivanjem vsebin ter programskimi in uredniškimi politikami prizadevajo zagotavljati storitve dostopa kot del svežnjev ustvarjalcev vsebine.

 

7.  Države članice zagotovijo, da ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev poskrbijo, da so njihova spletišča, spletne aplikacije in storitve na osnovi mobilnih naprav, vključno z mobilnimi aplikacijami, ki se uporabljajo za zagotavljanje storitev, bolj dosegljivi na dosleden in primeren način za uporabnikovo zaznavanje, uporabo in razumevanje, pa tudi na zanesljiv način, ki omogoča interoperabilnost z različnimi uporabniškimi sredstvi in podpornimi tehnologijami, ki so na voljo v Uniji in po svetu.

Predlog spremembe    59

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka -a (novo)

Direktiva 2010/13/EU

Člen 9 – odstavek 1 – točka c – točka ii

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-a)  v odstavku 1(c) se točka ii spremeni tako, da se glasi:

„(ii)  vsebujejo ali spodbujajo kakršne koli diskriminacije na podlagi spola, rase ali etnične pripadnosti, državljanstva, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti;

„(ii)  vsebujejo ali spodbujajo kakršne koli diskriminacije na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0013)

Obrazložitev

V skladu s členom 21 Listine EU o temeljnih pravicah.

Predlog spremembe    60

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka -a a (novo)

Direktiva 2010/13/EU

Člen 9 – odstavek 1 – točka c – točka iv a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-aa)  Doda se naslednja točka:

 

„(iva)  so usmerjeni v mladoletnike;“

Predlog spremembe    61

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka -a b (novo)

Direktiva 2010/13/EU

Člen 9 – odstavek 1 – točka e

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-ab)  V odstavku 1 se točka (e) spremeni tako, da se glasi:

(e)  avdiovizualna komercialna sporočila za alkoholne pijače niso izrecno namenjena mladoletnikom in ne spodbujajo čezmernega uživanja takšnih pijač;

(e)  avdiovizualna komercialna sporočila za alkoholne pijače ali pijače z visoko vsebnostjo kofeina niso izrecno namenjena mladoletnikom in ne spodbujajo čezmernega uživanja takšnih pijač;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=FR)

Obrazložitev

Omejitev oglaševanja energetskih napitkov.

Predlog spremembe    62

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka -a c (novo)

Direktiva 2010/13/EU

Člen 9 – odstavek 1 – točka g a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-ac)  Doda se naslednja točka:

 

„(ga)  Vsa avdiovizualna komercialna sporočila, ki spremljajo programe s pomembnim deležem otroškega občinstva ali so njihov del, so prepovedana.“

Predlog spremembe    63

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a

Direktiva 2010/13/EU

Člen 9 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

črtano

‘2.  Države članice in Komisija spodbujajo oblikovanje pravil ravnanja za samourejanje in sourejanje v zvezi z neprimernimi avdiovizualnimi komercialnimi sporočili, ki spremljajo programe s pomembnim deležem otroškega občinstva ali so njihov del, o hrani in pijači, ki vsebuje hranila in snovi s prehranskim ali fiziološkim učinkom, katerih prekomerno uživanje v celotni prehrani ni priporočljivo, kot so zlasti maščobe, transmaščobne kisline, sol ali natrij in sladkorji.

 

Ta pravila ravnanja bi bilo treba uporabljati za učinkovito zmanjševanje izpostavljenosti mladoletnikov avdiovizualnim komercialnim sporočilom o hrani in pijači, ki imata visoko vsebnost soli, sladkorja ali maščob ali ki drugače ne ustrezata nacionalnim ali mednarodnim prehranskim smernicam. Ta pravila bi morala zagotoviti, da avdiovizualna komercialna sporočila ne smejo poudarjati pozitivnih lastnosti prehranskih vidikov take hrane in pijače.

 

Komisija in skupina ERGA spodbujata izmenjavo dobrih praks o sistemih samourejanja in sourejanja iz celotne Unije. Kadar je to ustrezno, Komisija olajša oblikovanje pravil ravnanja Unije. ’

 

Predlog spremembe    64

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka b

Direktiva 2010/13/EU

Člen 9 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice in Komisija spodbujajo oblikovanje pravil ravnanja na podlagi samourejanja in sourejanja v zvezi z neprimernimi avdiovizualnimi komercialnimi sporočili za alkoholne pijače. Ta pravila je treba uporabljati za učinkovito omejevanje izpostavljenosti mladoletnikov avdiovizualnim komercialnim sporočilom za alkoholne pijače.

3.  Države članice in Komisija spodbujajo oblikovanje pravil ravnanja na podlagi samourejanja in sourejanja v zvezi z neprimernimi avdiovizualnimi komercialnimi sporočili za alkoholne pijače. Ta pravila, ki temeljijo na najboljši praksi v državah članicah, je treba uporabljati za učinkovito omejevanje izpostavljenosti mladoletnikov avdiovizualnim komercialnim sporočilom za alkoholne pijače.

Predlog spremembe    65

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka b

Direktiva 2010/13/EU

Člen 9 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija in skupina ERGA spodbujata izmenjavo dobrih praks o sistemih samourejanja in sourejanja iz celotne Unije. Kadar je to ustrezno, Komisija olajša oblikovanje pravil ravnanja Unije;

4.  Komisija in skupina ERGA spodbujata izmenjavo dobrih praks o sistemih samourejanja in sourejanja iz celotne Unije. Kadar je to ustrezno in v skladu z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti, Komisija razmisli o oblikovanju pravil ravnanja Unije na podlagi najboljše prakse v državah članicah;

Predlog spremembe    66

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 a (novo)

Direktiva 2010/13/EU

Člen 9 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)   Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 9a

 

Države članice lahko še naprej sprejemajo ustrezne in nediskriminatorne ukrepe, s katerimi zagotovijo ustrezen pomen avdiovizualnih medijskih storitev splošnega interesa. Ti ukrepi so sorazmerni in izpolnjujejo splošne cilje, kot so pluralnost medijev, svoboda izražanja in kulturna raznolikost in jih države članice jasno opredelijo v skladu s pravom Unije.

 

Taki ukrepi bi se morali določiti samo, kadar so potrebni za izpolnitev ciljev glede splošnih interesov, ki so jih države članice jasno opredelile v skladu s pravom Unije. V zvezi s tem države članice preučijo predvsem potrebo po regulativnem ukrepanju glede na rezultate, ki izhajajo iz tržnih sil. Kadar se države članice odločijo, da bodo predpisale pravila o odkrivnosti, v interesu legitimnih vidikov javnega reda naložijo samo sorazmerne obveznosti za podjetja.“

Predlog spremembe    67

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 b (novo)

Direktiva 2010/13/EU

Člen 9 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11b)  Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 9b

 

Države članice zagotovijo, da programov in storitev ponudnikov medijskih storitev ni mogoče spremeniti brez njihovega soglasja, na primer z uporabo komercialnih pasic.“

Obrazložitev

Tretjim osebam ne bi smelo biti dovoljeno, da oddaje in storitve spremenijo brez soglasja ponudnika medijskih storitev.

Predlog spremembe    68

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Direktiva 2010/13/EU

Člen 10 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  ne smejo neposredno spodbujati nakupa ali najema blaga ali storitev;

(b)  ne smejo spodbujati nakupa ali najema blaga ali storitev;

Predlog spremembe    69

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13

Direktiva 2010/13/EU

Člen 11 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Promocijsko prikazovanje izdelkov je dovoljeno v vseh avdiovizualnih medijskih storitvah, razen v poročilih in aktualno informativnih programih, programih za varstvo potrošnikov, programih za verske vsebine in programih s pomembnim deležem otroškega občinstva.

2.  Promocijsko prikazovanje izdelkov je dovoljeno v vseh avdiovizualnih medijskih storitvah, razen v poročilih in aktualno informativnih programih, programih za varstvo potrošnikov, programih za verske vsebine in otroških programih.

Predlog spremembe    70

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13

Direktiva 2010/13/EU

Člen 11 – odstavek 3 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)   ne smejo neposredno spodbujati nakupa ali najema blaga ali storitev;

(b)   ne smejo spodbujati nakupa ali najema blaga ali storitev;

Predlog spremembe    71

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14

Direktiva 2010/13/EU

Člen 12 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da so programi, ki jih zagotavljajo ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev pod njihovo pristojnostjo in ki bi lahko resno ogrozili telesni, duševni in moralni razvoj mladoletnikov, dostopni le na način, ki zagotavlja, da jih mladoletniki praviloma ne bodo mogli slišati ali videti. Taki ukrepi lahko vključujejo izbiro časa razširjanja, orodja za preverjanje starosti ali druge tehnične ukrepe. Ti ukrepi so sorazmerni z morebitnim škodljivim učinkom programa.

Države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da so programi, ki jih zagotavljajo ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev pod njihovo pristojnostjo in ki bi lahko resno ogrozili telesni, duševni in moralni razvoj mladoletnikov, kot je oglaševanje alkoholnih pijač ali igralništvo, dostopni le na način, ki zagotavlja, da jih mladoletniki praviloma ne bodo mogli slišati ali videti. Taki ukrepi lahko vključujejo izbiro časa razširjanja, orodja za preverjanje starosti ali druge tehnične ukrepe. Ti ukrepi so sorazmerni z morebitnim škodljivim učinkom programa.

Predlog spremembe    72

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14

Direktiva 2010/13/EU

Člen 12 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za najbolj škodljivo vsebino, kot sta neupravičeno nasilje in pornografija, veljajo najstrožja merila, na primer kodiranje podatkov in učinkovit starševski nadzor.

Za najbolj škodljivo vsebino, kot sta neupravičeno nasilje in pornografija, veljajo najstrožja merila, kot sta ob ukrepih iz odstavka 1 še kodiranje podatkov in učinkovit starševski nadzor.

Predlog spremembe    73

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 15

Direktiva 2010/13/EU

Člen 13 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo pod njihovo pristojnostjo namenijo evropskih delom vsaj 20-odstotni delež v svojih katalogih in jim pripišejo ustrezen pomen.

1.  Države članice, kjer je to praktično mogoče in z ustreznimi sredstvi zagotovijo, da ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo pod njihovo pristojnostjo namenijo evropskih delom vsaj 20-odstotni delež v svojih katalogih. Vsi finančni prispevki so skladni s pravom Unije, zlasti s pravili o državni pomoči, in nimajo negativnih posledic za potrošnike.

Predlog spremembe    74

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 15

Direktiva 2010/13/EU

Člen 13 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice lahko od ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo pod njihovo pristojnostjo zahtevajo, da finančno prispevajo k produkciji evropskih del, vključno z neposredno naložbo v vsebino in prispevki v nacionalne sklade. Države članice lahko take finančne prispevke zahtevajo od ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, ki so ciljno usmerjeni v občinstva na njihovem ozemlju, ampak imajo sedež v drugih državah članicah. V tem primeru finančni prispevek temelji le na prihodkih, ki so ustvarjeni na ozemljih držav članic, v katera so usmerjene storitve. Kadar država članica, v kateri ima ponudnik sedež, naloži finančni prispevek, upošteva vse finančne prispevke, ki so jih naložile države članice, v ozemlja katerih so storitve usmerjene. Vsi finančni prispevki so skladni s pravom Unije, zlasti s pravili o državni pomoči.

2.  Države članice lahko od ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, katerih sedež je pod njihovo pristojnostjo, zahtevajo, da finančno prispevajo k produkciji evropskih del, vključno z neposredno naložbo v vsebino in prispevki v nacionalne sklade.

Predlog spremembe    75

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 15

Direktiva 2010/13/EU

Člen 13 – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Komisija zagotovi ustrezna in geografsko diverzificirana sredstva po programu MEDIA – Ustvarjalna Evropa, da podpre kroženje ustvarjalnih vsebin preko meja, vključno z izboljšanjem digitalne distribucije evropskih avdiovizualnih del in razvojem inovativnih modelov financiranja za ustvarjalne vsebine.

Predlog spremembe    76

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 a (novo)

Direktiva 2010/13/EU

Člen 14 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(15a)  Člen 14(1) se spremeni:

‘1.  Vsaka država članica lahko sprejme ukrepe v skladu s pravom Unije, s katerimi zagotovi, da izdajatelji televizijskih programov pod njeno pristojnostjo ne oddajajo tistih dogodkov, ki v tej državi članici veljajo za dogodke velikega družbenega pomena, na ekskluzivni osnovi, s čimer bi večji delež javnosti v tej državi članici prikrajšali za možnost spremljanja takšnih dogodkov prek neposrednega prenosa ali prek poznejšega prenosa na brezplačni televiziji. Če država članica sprejme takšne ukrepe, mora sestaviti seznam določenih nacionalnih ali drugih dogodkov, za katere meni, da so velikega družbenega pomena. To stori na jasen in pregleden način ter pravočasno. Pri tem zadevna država članica določi tudi to, ali morajo biti takšni dogodki dostopni bodisi v celotnem ali delnem neposrednem prenosu bodisi v primerih, ko je to potrebno ali primerno iz objektivnih razlogov javnega interesa, v celotnem ali delnem poznejšem prenosu.

‘1.  Vsaka država članica lahko sprejme ukrepe v skladu s pravom Unije, s katerimi zagotovi, da izdajatelji televizijskih programov pod njeno pristojnostjo ne oddajajo tistih dogodkov, ki v tej državi članici veljajo za dogodke velikega družbenega pomena, na ekskluzivni osnovi, s čimer bi večji delež javnosti v tej državi članici prikrajšali za možnost spremljanja takšnih dogodkov prek neposrednega prenosa ali prek poznejšega prenosa na brezplačni televiziji. Države članice od izdajateljev televizijskih programov pod njihovo pristojnostjo tudi zahtevajo, da te dogodke velikega družbenega pomena oddajajo tako, da bodo dostopni ljudem s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi. Če država članica sprejme takšne ukrepe, mora sestaviti seznam določenih nacionalnih ali drugih dogodkov, za katere meni, da so velikega družbenega pomena. To stori na jasen in pregleden način ter pravočasno. Pri tem zadevna država članica določi tudi to, ali morajo biti takšni dogodki dostopni bodisi v celotnem ali delnem neposrednem prenosu bodisi v primerih, ko je to potrebno ali primerno iz objektivnih razlogov javnega interesa, v celotnem ali delnem poznejšem prenosu.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=FR)

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan s ponovno navedbo zahtev po dostopnosti v členu 7.

Predlog spremembe    77

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 16

Direktiva 2010/13/EU

Člen 20 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prenašanje televizijskih filmov (iz česar so izvzete nadaljevanke, nanizanke in dokumentarci), kinematografskih del in poročil lahko televizijsko oglaševanje in/ali televizijska prodaja prekine enkrat v rednem časovnem intervalu, ki traja najmanj 20 minut.

Prenašanje televizijskih filmov (iz česar so izvzete nadaljevanke, nanizanke in dokumentarci), kinematografskih del in poročil lahko televizijsko oglaševanje in/ali televizijska prodaja prekine enkrat v rednem časovnem intervalu, ki traja najmanj 30 minut. Televizijsko oglaševanje ali televizijska prodaja se ne predvajata med prenosom verskih obredov ali med otroškimi programi.

Predlog spremembe    78

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 a (novo)

Direktiva 2010/13/EU

Člen 22

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(16a)  Člen 22 se spremeni:

Televizijsko oglaševanje in televizijska prodaja alkoholnih pijač morata izpolnjevati naslednja merila:

Televizijsko oglaševanje in televizijska prodaja alkoholnih pijač in pijač z visoko vsebnostjo kofeina morata izpolnjevati naslednja merila:

(a)  ne sme biti izrecno namenjeno mladoletnikom in še zlasti ne sme prikazovati mladoletnikov, ki takšne pijače uživajo;

(a)  ne sme biti izrecno namenjeno mladoletnikom in še zlasti ne sme prikazovati mladoletnikov, ki takšne pijače uživajo;

(b)  ne sme povezovati uživanja alkohola s povečano telesno zmogljivostjo ali z vožnjo;

(b)  ne sme povezovati uživanja alkohola ali visoke vsebnosti kofeina s povečano telesno zmogljivostjo ali z vožnjo;

(c)  ne sme ustvarjati videza, da uživanje alkohola prispeva k uspehom v družabnem in spolnem življenju;

(c)  ne sme ustvarjati videza, da uživanje alkohola ali visoka vsebnost kofeina prispeva k uspehom v družabnem in spolnem življenju;

(d)  ne sme poudarjati, da ima alkohol zdravilne učinke ali da je poživilo, pomirilo ali sredstvo za reševanje osebnih težav;

(d)  ne sme poudarjati, da ima alkohol ali visoka vsebnost kofeina zdravilne učinke ali da je poživilo, pomirilo ali sredstvo za reševanje osebnih težav;

(e)  ne sme spodbujati nezmernega uživanja alkohola ter vzdržnosti ali zmernega pitja predstavljati v negativni luči;

(e)  ne sme spodbujati nezmernega uživanja alkohola ali visoke vsebnosti kofeina ter vzdržnosti ali zmernega pitja predstavljati v negativni luči;

(f)  ne sme poudarjati visoke vsebnosti alkohola kot posebne kakovosti pijač.

(f)  ne sme poudarjati visoke vsebnosti alkohola ali visoke vsebnosti kofeina kot posebne kakovosti pijač.

Obrazložitev

Omejitev oglaševanja energetskih napitkov.

Predlog spremembe    79

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 17

Direktiva 2010/13/EU

Člen 23 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Dnevni delež televizijskih oglaševalskih vložkov in vložkov televizijske prodaje v času od 7:00 do 23:00 ne sme preseči 20 %.

1.  Dnevni delež televizijskih oglaševalskih vložkov in vložkov televizijske prodaje ne sme preseči 20 % posamezne ure.

Predlog spremembe    80

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 17

Direktiva 2010/13/EU

Člen 23 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Odstavek 1 se ne uporablja za:

črtano

(a)   napovedi, ki jih izdajatelj televizijskega programa predvaja v zvezi s svojimi programi in pomožnimi izdelki, ki izhajajo neposredno iz teh programov, ali v zvezi s programi drugih subjektov, ki so del iste medijske skupine;

 

(b)   sponzorirane objave;

 

(c)   promocijsko prikazovanje izdelkov.

 

Predlog spremembe    81

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  poglavje VIII se črta;

črtano

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe želimo ohraniti člen 27 Direktive 2010/13/EU, ki vsebuje pomembne ukrepe za zaščito mladoletnikov pri razširjanju televizijskih programov.

Predlog spremembe    82

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19

Direktiva 2010/13/EU

Člen 28a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice brez poseganja v člena 14 in 15 Direktive 2000/31/ES zagotovijo, da ponudniki platforme za izmenjavo videov sprejmejo ustrezne ukrepe za:

1.  Države članice brez poseganja v člena 14 in 15 Direktive 2000/31/ES spodbujajo in zagotovijo, da ponudniki platforme za izmenjavo videov sprejmejo ustrezne ukrepe za:

(a)  zaščito mladoletnikov pred vsebino, ki bi lahko ogrozila njihov telesni, duševni in moralni razvoj;

(a)   zaščito mladoletnikov pred vsebino, ki bi lahko ogrozila njihov telesni ali duševni razvoj;

(b)  zaščito vseh državljanov pred vsebino, ki vsebuje spodbujanje nasilja ali sovraštva, usmerjenega v skupino oseb ali člana take skupine, ki jo opredeljuje spol, rasa, barva, vera, poreklo ali nacionalna ali etnična pripadnost.

(b)  zaščito vseh državljanov pred vsebino, ki vsebuje spodbujanje nasilja ali sovraštva, usmerjenega v skupino oseb ali člana take skupine, ki jo opredeljuje spol, rasa, barva, vera ali prepričanje, invalidnost, poreklo ali nacionalna ali etnična ali socialna pripadnost, genetske značilnosti, jezik, politična ali drugačna opredelitev, pripadnost narodnostni manjšini, lastnina, rojstvo, invalidnost, starost ali spolna usmerjenost;

 

(ba)  omejitev izpostavljenosti otrok oglaševanju nezdrave hrane in pijače na platformah za izmenjavo videov.

2.  To, kar določa ustrezen ukrep za namene odstavka 1, se opredeli v okviru narave zadevne vsebine, škode, ki jo lahko povzroči, značilnosti kategorije oseb, ki se jih zaščiti, ter zadevnih pravic in legitimnih interesov, vključno s temi, ki jih imajo ponudniki platforme za izmenjavo videov, in uporabniki, ki so ustvarili in/ali naložili vsebino, ter javnim interesom.

 

Ti ukrepi zajemajo, kot je to ustrezno:

2.  Ukrepi lahko zajemajo, kot je to ustrezno:

(a)   opredelitev in uporabo pojmov spodbujanja nasilja ali sovraštva iz odstavka 1(b) in vsebine, ki bi lahko ogrozila telesni, duševni in moralni razvoj mladoletnikov, v skladu s členom 6 oziroma 12, v pogojih ponudnikov platforme za izmenjavo videov;

(a)   določanje pravic in dolžnosti uporabnikov ter opredelitev pojmov spodbujanja nasilja ali sovraštva iz odstavka 1(b) in vsebine, ki bi lahko ogrozila telesni, duševni in moralni razvoj mladoletnikov, v skladu s členom 6 oziroma 12 in s smernicami držav članic iz odstavka 4, v pogojih ponudnikov platforme za izmenjavo videov;

(b)   vzpostavitev in upravljanje mehanizmov, s katerimi lahko uporabniki platform za izmenjavo videov zadevnega ponudnika platforme za izmenjavo videov o vsebini iz odstavka 1, ki je shranjena na njegovi platformi, obvestijo ali tako vsebino označijo;

(b)   vzpostavitev in upravljanje uporabniku prijaznih mehanizmov, s katerimi lahko uporabniki platform za izmenjavo videov zadevnega ponudnika platforme za izmenjavo videov o vsebini iz odstavka 1, ki je shranjena na njegovi platformi, obvestijo ali tako vsebino označijo;

(c)   vzpostavitev in upravljanje sistemov za preverjanje starosti za uporabnike platform za izmenjavo videov v zvezi z vsebino, ki bi lahko ogrozila telesni, duševni in moralni razvoj mladoletnikov;

(c)   vzpostavitev in upravljanje sistemov za preverjanje starosti ali drugih tehničnih ukrepov za uporabnike platform za izmenjavo videov v zvezi s poznano vsebino, ki bi lahko ogrozila telesni ali duševni razvoj mladoletnikov;

(d)   vzpostavitev in upravljanje sistemov, ki uporabnikom platform za izmenjavo videov omogočajo ocenjevanje vsebine iz odstavka 1;

(d)   vzpostavitev in upravljanje sistemov, ki uporabnikom platform za izmenjavo videov omogočajo ocenjevanje vsebine iz odstavka 1;

(e)   zagotavljanje sistemov starševskega nadzora v zvezi z vsebino, ki bi lahko ogrozila telesni, duševni in moralni razvoj mladoletnikov;

(e)   zagotavljanje sistemov starševskega nadzora v zvezi z vsebino, ki bi lahko ogrozila telesni in duševni razvoj mladoletnikov;

(f)   vzpostavitev in upravljanje sistemov, s katerimi ponudniki platform za izmenjavo videov uporabnikom takih platform pojasnijo, kako so obravnavali obveščanje in označevanje iz točke (b).

(f)   vzpostavitev in upravljanje preglednih, preprostih in uspešnih sistemov in postopkov, s katerimi ponudniki platform za izmenjavo videov obravnavajo in rešujejo težave, ki jih izpostavijo uporabniki takih platform, in jim pojasnijo, kot je to ustrezno, kako so obravnavali izvajanje ukrepov iz točk (a) do (f).

 

Države članice spodbujajo platforme za izmenjavo videov, naj ob pridobitvi informacij o nezakoniti vsebini takoj odstranijo to vsebino ali onemogočijo dostop do nje, v skladu z Direktivo 2000/31/ES;

 

2a.  To, kar določa ustrezen ukrep za namene odstavka 1, se opredeli v okviru narave zadevne vsebine, škode, ki jo lahko povzroči, značilnosti kategorije oseb, ki se jih zaščiti, ter zadevnih pravic in legitimnih interesov, vključno s temi, ki jih imajo ponudniki platform za izmenjavo videov, in uporabniki, ki so ustvarili in/ali naložili vsebino, ter javnih interesov, zaščite svobode izražanja in obveščanja.

3.  Države članice za namene izvajanja ukrepov iz odstavkov 1 in 2 spodbujajo sourejanje, kot je določeno v členu 4(7).

3.  Države članice za namene izvajanja ukrepov iz odstavkov 1 in 2 spodbujajo sourejanje, kot je določeno v členu 4(7).

4.  Države članice vzpostavijo potrebne mehanizme za ocenjevanje ustreznosti ukrepov iz odstavkov 2 in 3, ki jih sprejmejo ponudniki platforme za izmenjavo videov. Države članice prenesejo to nalogo na organe, imenovane v skladu s členom 30.

4.  Države članice vzpostavijo potrebne mehanizme za ocenjevanje in poročanje o preglednosti, nujnosti, uspešnosti in ustreznosti ukrepov iz odstavkov 2 in 3, ki jih sprejmejo ponudniki platforme za izmenjavo videov. Države članice prenesejo to nalogo na organe, imenovane v skladu s členom 30. Države članice objavijo potrebne smernice, da se s sprejetimi ukrepi spoštuje svoboda izražanja in potreba po obveščanju uporabnikov. Te smernice bi lahko oblikovali v sodelovanju s Komisijo in skupino ERGA;

5.  Države članice ponudnikom platforme za izmenjavo videov ne naložijo ukrepov, ki so strožji od tistih iz odstavkov 1 in 2. Državam članicam ni preprečeno nalaganje strožjih ukrepov v zvezi z nezakonito vsebino. Ob sprejetju takih ukrepov upoštevajo pogoje iz prava Unije, ki se uporablja, kot so, kadar je to ustrezno, pogoji iz členov 14 in 15 Direktive 2000/31/ES ali člena 25 Direktive 2011/93/EU.

5.  Države članice ponudnikom platforme za izmenjavo videov ne naložijo ukrepov, ki so strožji od tistih iz odstavkov 1 in 2. Državam članicam ni preprečeno nalaganje strožjih ukrepov v zvezi z nezakonito vsebino. Ob sprejetju takih ukrepov upoštevajo pogoje iz prava Unije, ki se uporablja, kot so, kadar je to ustrezno, pogoji iz členov 14 in 15 Direktive 2000/31/ES ali člena 25 Direktive 2011/93/EU.

6.  Države članice zagotovijo, da so na voljo mehanizmi reševanja pritožb in pravnih sredstev za reševanje sporov med uporabniki in ponudniki platforme za izmenjavo videov v zvezi z uporabo ustreznih ukrepov iz odstavkov 1 in 2.

 

7.  Komisija in skupina ERGA spodbujata ponudnike platforme za izmenjavo videov, da si izmenjajo dobre prakse o sistemih sourejanja iz celotne Unije. Kadar je to ustrezno, Komisija olajša oblikovanje pravil ravnanja Unije.

7.   Komisija in skupina ERGA spodbujata ponudnike platforme za izmenjavo videov, da si izmenjajo dobre prakse o sistemih sourejanja iz celotne Unije. Kadar je to ustrezno, Komisija olajša oblikovanje pravil ravnanja Unije.

8.  Ponudniki platforme za izmenjavo videov ali, kadar je to ustrezno, organizacije, ki predstavljajo te ponudnike v zvezi s tem, Komisiji predložijo osnutke pravil ravnanja Unije in spremembe obstoječih pravil ravnanja Unije. Komisija lahko od skupine ERGA zahteva, da zagotovi mnenje o osnutkih, spremembah ali razširitvah teh pravil ravnanja. Komisija lahko ta pravila ravnanja ustrezno oglašuje.

8.  Ponudniki platforme za izmenjavo videov ali, kadar je to ustrezno, organizacije, ki predstavljajo te ponudnike v zvezi s tem, Komisiji predložijo osnutke pravil ravnanja Unije in spremembe obstoječih pravil ravnanja Unije, v skladu s smernicami iz odstavka 4. Komisija lahko od skupine ERGA zahteva, da zagotovi mnenje o osnutkih, spremembah ali razširitvah teh pravil ravnanja. Komisija ta pravila ravnanja ustrezno oglašuje pri spodbujanju dobre prakse.

Predlog spremembe    83

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19

Direktiva 2010/13/EU

Člen 28 b – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se za ponudnike platforme za izmenjavo videov, ki nimajo sedeža na njihovem ozemlju, vendar imajo matično ali hčerinsko družbo s sedežem na njihovem ozemlju ali so del skupine, drug subjekt te skupine pa ima sedež na njihovem ozemlju, šteje, da imajo sedež na njihovem ozemlju za namene člena 3(1) Direktive 2000/31/ES.

Države članice zagotovijo, da se za ponudnike platforme za izmenjavo videov, ki

 

(a)   nimajo sedeža na njihovem ozemlju, vendar imajo matično ali hčerinsko družbo s sedežem na njihovem ozemlju ali so del skupine, drug subjekt te skupine pa ima sedež na njihovem ozemlju,

 

(b)   imajo sedež v drugi državi članici, vendar imajo ciljno občinstvo na njihovem ozemlju, šteje, da imajo sedež na njihovem ozemlju za namene člena 3(1) Direktive 2000/31/ES.

Predlog spremembe    84

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19

Direktiva 2010/13/EU

Člen 28 b – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za namene uporabe drugega pododstavka, kadar je več hčerinskih družb, vsaka od teh pa ima sedež v drugi državi članici, ali kadar je več drugih subjektov skupine, vsak od teh pa ima sedež v drugi državi članici, zadevne države članice zagotovijo, da ponudnik določi, v kateri od teh držav članic se šteje, da ima sedež.

Za namene uporabe drugega pododstavka, kadar je več hčerinskih družb, vsaka od teh pa ima sedež v drugi državi članici, ali kadar je več drugih subjektov skupine, vsak od teh pa ima sedež v drugi državi članici, se šteje, da je sedež v državi članici, kjer dela večina delovne sile.

Obrazložitev

Če bi s to direktivo omogočili, da platforme za izmenjavo videov same izbirajo, v kateri državi članici bodo imele svoje sedež, bi bilo to nesorazmerno, saj bi jih navajalo na to, da bi si izbirale najugodnejša sodišča. Kraj, kjer se nahaja večina delovne sile, je jasno in zanesljivo merilo za določanje, kje v Uniji ima platforma svoj sedež.

Predlog spremembe    85

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19

Direktiva 2010/13/EU

Člen 28 b – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice Komisiji sporočijo seznam ponudnikov platforme za izmenjavo videov s sedežem na njihovem ozemlju in merila iz člena 3(1) Direktive 2000/31/ES in odstavka 1, na katerih temelji njihova pristojnost. Seznam redno posodabljajo. Komisija zagotovi, da imajo pristojni neodvisni regulativni organi dostop do teh podatkov.

2.  Države članice Komisiji sporočijo seznam ponudnikov platforme za izmenjavo videov s sedežem na njihovem ozemlju ali se zanje šteje, da imajo sedež na njihovem ozemlju, in merila iz člena 3(1) in odstavka 1, na katerih temelji njihova pristojnost. Seznam redno posodabljajo. Komisija zagotovi, da imajo pristojni neodvisni regulativni organi dostop do teh podatkov.

Predlog spremembe    86

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19

Direktiva 2010/13/EU

Člen 28 b – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Kadar se zadevne države članice pri uporabi odstavka 1 ne strinjajo o tem, katera med njimi ima pristojnost, o tem nemudoma obvestijo Komisijo. Komisija lahko od skupine ERGA zahteva, da v roku 15 delovnih dni od predložitve zahteve Komisije o zadevi pripravi mnenje.

Obrazložitev

Ker se ciljna publike platform za izmenjavo videov običajno nahaja v vsej Uniji, bi lahko med državami članicami prišlo do nesoglasij glede tega, katera med njimi je za namene te direktive pristojna država članica. Zato je prav, da se ukrepanje pri določanju pristojnosti omogoči Komisiji, kot to velja že druge avdiovizualne medijske storitve po členu 3.

Predlog spremembe    87

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21

Direktiva 2010/13/EU

Člen 30 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice zagotovijo, da imajo nacionalni regulativni organi ustrezna izvršilna pooblastila za učinkovito opravljanje svojih nalog.

4.  Države članice zagotovijo, da imajo nacionalni regulativni organi ustrezna izvršilna pooblastila in vire za učinkovito opravljanje svojih nalog.

Predlog spremembe    88

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21

Direktiva 2010/13/EU

Člen 30 – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Države članice zagotovijo, da nacionalni regulativni organi določijo skupno in javno razpoložljivo kontaktno točko za obveščanje in pritožbe glede vprašanj dostopnosti iz člena 7.

Predlog spremembe    89

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21

Direktiva 2010/13/EU

Člen 30 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Države članice zagotovijo, da imajo neodvisni nacionalni regulativni organi ločene letne proračune. Proračuni se objavijo. Države članice tudi zagotovijo, da imajo nacionalni regulativni organi ustrezna finančna sredstva in človeške vire, ki jim omogočajo opravljanje dodeljenih nalog ter dejavno sodelovanje in prispevanje k skupini ERGA.

6.  Države članice zagotovijo, da imajo neodvisni nacionalni regulativni organi ločene letne proračune. Proračuni se objavijo. Države članice tudi zagotovijo, da imajo nacionalni regulativni organi zadostna finančna sredstva in človeške vire, ki jim omogočajo opravljanje dodeljenih nalog ter dejavno sodelovanje in prispevanje k skupini ERGA.

Predlog spremembe    90

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22

Direktiva 2010/13/EU

Člen 30 a – odstavek 3 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  sodelovanje in zagotavljanje informacij njenim članom, ki so potrebne za uporabo te direktive, zlasti v zvezi s členoma 3 in 4 te direktive;

(d)  sodelovanje in zagotavljanje informacij njenim članom, ki so potrebne za uporabo te direktive, zlasti v zvezi s členi 3, 4 in 7 te direktive;

Predlog spremembe    91

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22

Direktiva 2010/13/EU

Člen 30 a – odstavek 3 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  zagotavljanje mnenj na zahtevo Komisije o vprašanjih, ki so predvidena v členu 2(5b), členu 6a(3), členu 9(2) in členu 9(4), ter o kakršnih koli zadevah v zvezi z avdiovizualnimi medijskimi storitvami, zlasti zaščito mladoletnikov in spodbujanjem sovraštva.“;

(e)  zagotavljanje mnenj na zahtevo Komisije o vprašanjih, ki so predvidena v členu 2(5b), členu 6a(3), členu 9(2) in členu 9(4), ter o kakršnih koli zadevah v zvezi z avdiovizualnimi medijskimi storitvami, zlasti zaščito mladoletnikov in spodbujanjem sovraštva, pluralnostjo medijev ter zaščito svobode izražanja in obveščanja.“;

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Usklajevanje nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev glede na spreminjajoče se tržne razmere

Referenčni dokumenti

COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

CULT

9.6.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

9.6.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Emma McClarkin

17.6.2016

Obravnava v odboru

10.10.2016

9.11.2016

28.11.2016

 

Datum sprejetja

5.12.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

3

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jussi Halla-aho, Anna Hedh, Kaja Kallas, Emma McClarkin, Roberta Metsola, Julia Reda

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Andrejs Mamikins, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Tonino Picula, Traian Ungureanu

  • [1]  „avdiovizualne medijske storitve in s tem povezana oprema za potrošnike z naprednimi računalniškimi zmogljivostmi“, predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov držav v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev, COM(2015)0615, 2015/0278(COD)

MNENJE Odbora za pravne zadeve (16.1.2017)

za Odbor za kulturo in izobraževanje

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev glede na spreminjajoče se tržne razmere
(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

Pripravljavec mnenja: Daniel Buda

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev glede na spreminjajoče se tržne razmere je posodobiti področje avdiovizualnih medijev in ga uskladiti s spremembami, ki so se zgodile na trgu, pri potrošnikih in v tehnologiji. Zaradi vedno večjega zbliževanja televizije in storitev, ki se zagotavljajo prek spleta, ter pojava novih poslovnih modelov, kot je video na zahtevo in vsebine, ki jih ustvarijo posamezniki, je treba ponovno preučiti področje uporabe direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah ter naravo predpisov, ki se uporabljajo za vse udeležence na trgu, vključno s predpisi o zaščiti mladoletnikov ter o oglaševanju.

Predlog je del strategije za enotni digitalni trg, sprejete 6. maja 2016, in temelji na ugotovitvah iz vrednotenja programa ustreznosti in uspešnosti predpisov, predvidenega v delovnem programu Komisije za leto 2015. Posodobljen pravni okvir bo zagotovil ravnovesje med konkurenčnostjo in varstvom potrošnikov, olajšal dostop do storitev spletnih vsebin in zagotovil ustrezno in enotno raven zaščite, zlasti mladoletnikov in državljanov, pred škodljivimi vsebinami ter sovražnim govorom na internetu.

Glavni cilji predloga so posebej osredotočeni na tri glavna problematična vprašanja: a) zaščita mladoletnikov in potrošnikov na platformah za izmenjavo videov; b) spodbujanje enakih konkurenčnih pogojev med tradicionalnimi izdajatelji televizijskega programa in avdiovizualnimi medijskimi storitvami na zahtevo ter platformami za izmenjavo videov in (c) poenostavitev celotnega zakonodajnega okvira z jasnejšimi in prožnejšimi pravili o komercialnih sporočilih.

Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah vključuje izdajatelje televizijskega programa in nekatere storitve videa na zahtevo, državam članicam pa nalaga, da določijo minimalna pravila za urejanje avdiovizualnih medijskih storitev na določenih usklajenih področjih. Tako v področje uporabe uvaja načelo države izvora za urejanje medijskih storitev z nekaj izjemami, ki naj bi preprečevale zlorabe. Namen novega predloga je vključiti platforme za izmenjavo videov v področje uporabe in uvesti nove obveznosti za storitve na zahtevo.

Predlog omogoča uskladitev standardov za zaščito mladoletnikov pred vsebino, ki bi lahko ogrozila njihov telesni, duševni in moralni razvoj, za razširjanje televizijskih programov in storitve na zahtevo. Uvaja tudi količinske kvote, ki naj bi zagotovile, da se bodo v storitvah na zahtevo spodbujale vsebine EU, ter možnost, da države članice naložijo finančne obveznosti za storitve na zahtevo v okviru njihove pristojnosti in, pod določenimi pogoji, za storitve, ki imajo sedež v drugi državi članici, vendar so ciljno usmerjene v njihovo nacionalno občinstvo, to pa ustvarja bolj enakovredne konkurenčne pogoje. Poleg tega uvaja več prilagodljivosti za vse avdiovizualne medijske storitve, tudi za razširjanje televizijskih programov, glede promocijskega prikazovanja izdelkov in sponzorstva, s čimer uravnoveša konkurenčnost in varstvo potrošnikov. Slednjič se v regulativni okvir predloga vključujejo storitve platform za izmenjavo videov, ki nimajo uredniške odgovornosti za vsebino, ki jo shranjujejo, vendar to vsebino organizirajo, in se jim nalagajo pravila o zaščiti mladoletnikov pred škodljivo vsebino in vseh državljanov pred sovražnim govorom.

Pripravljavec mnenja meni, da bi moral biti namen predloga tudi zagotavljanje učinkovitega izvajanja pravic intelektualne lastnine. Pomemben cilj v zvezi s tem je produkcija in spodbujanje evropskih del, kulturna raznolikost v Evropi pa se lahko zaščiti z zagotovitvijo visoke ravni varstva avtorskih pravic, s poštenim nadomestilom avtorjem in imetnikom pravic in spodbujanjem naložb v ustvarjalni in kulturni sektor. Zato sta tako načelo teritorialnosti kot vrednost, ki se ustvarja z izključnimi pravicami, pomembna elementa, ki zagotavljata uspeh in finančno vzdržnost avdiovizualnega sektorja ob upoštevanju posebnih značilnosti in interesov srednje velikih in majhnih držav članic ter njihovega kulturnega okolja in raznolikosti.

Pripravljavec mnenja meni, da bi morala nova pravila, ki se uvajajo s predlogom o spremembi, zagotavljati tudi skladnost z zakonodajo Unije, med drugim spoštovanje temeljnih pravic evropskih državljanov ter načel sorazmernosti in preglednosti.

Poleg tega je treba pri ukrepih proti škodljivi vsebini in sovražnemu govoru upoštevati, da je svoboda govora in izražanja temeljna pravica, ki ne bi smela biti izgovor za prikrivanje teh praks.

V kontekstu širitve področja uporabe Direktive 2010/13/EU pripravljavec mnenja poudarja, da je nujno in pomembno uskladiti linearne in nelinearne avdiovizualne medijske storitve. Pravice in dolžnosti tradicionalnih storitev ter novih medijskih akterjev bi bilo treba uskladiti. Ta vidik bi bilo treba v celoti vključiti v proces pregleda direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah.

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev glede na spreminjajoče se tržne razmere in predlaga naslednje predloge sprememb, s katerimi bi se okrepila vloga sektorja avdiovizualnih medijev na vseh področjih: gospodarskem, socialnem in kulturnem.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Zadnja vsebinska sprememba Direktive Sveta 89/552/EGS27, ki je bila pozneje kodificirana v Direktivi 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta28, je bila izvedena leta 2007 s sprejetjem Direktive 2007/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta29. Trg avdiovizualnih medijskih storitev se je od takrat precej in zelo hitro spremenil. Tehnološki razvoj omogoča nove vrste storitev in uporabniških izkušenj. Gledalske navade, zlasti mlajših generacij, so se precej spremenile. Medtem ko glavni televizijski zasloni ostajajo pomembno orodje za izmenjavo avdiovizualnih izkušenj, so mnogi gledalci začeli uporabljati druge, prenosne naprave za gledanje avdiovizualnih vsebin. Tradicionalne televizijske vsebine še vedno predstavljajo velik delež povprečnega dnevnega časa gledanja televizije. Vendar so nove vrste vsebin, na primer kratki videi ali vsebine, ki jih ustvarijo uporabniki, vedno pomembnejše, novi udeleženci na trgu, vključno s ponudniki storitev videa za zahtevo in platform za izmenjavo videov, pa so zdaj že uveljavljeni.

(1)  Zadnja vsebinska sprememba Direktive Sveta 89/552/EGS27, ki je bila pozneje kodificirana v Direktivi 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta28, je bila izvedena leta 2007 s sprejetjem Direktive 2007/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta29. Trg avdiovizualnih medijskih storitev se je od takrat precej in zelo hitro spremenil zaradi postopnega zbliževanja televizije in storitev, ki se zagotavljajo prek spleta. Tehnološki razvoj omogoča nove vrste storitev in uporabniških izkušenj. Gledalske navade, zlasti mlajših generacij, so se precej spremenile. Medtem ko glavni televizijski zasloni ostajajo pomembno orodje za izmenjavo avdiovizualnih izkušenj, so mnogi gledalci začeli uporabljati druge, prenosne naprave za gledanje avdiovizualnih vsebin. Tradicionalne televizijske vsebine še vedno predstavljajo velik delež povprečnega dnevnega časa gledanja televizije. Vendar so nove vrste vsebin, na primer kratki videi ali vsebine, ki jih ustvarijo uporabniki, vedno pomembnejše, novi udeleženci na trgu, vključno s ponudniki storitev videa za zahtevo in platform za izmenjavo videov, pa so zdaj že uveljavljeni. Zato je potreben posodobljen pravni okvir, ki bo odražal razvoj na trgu in omogočil doseganje ravnovesja med dostopom do storitev spletnih vsebin ter in varstvom potrošnikov in konkurenčnostjo.

__________________

__________________

27 Direktiva Sveta 89/552/EGS z dne 3. oktobra 1989 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL L 298, 17.10.1989, str. 23).

27 Direktiva Sveta 89/552/EGS z dne 3. oktobra 1989 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL L 298, 17.10.1989, str. 23).

28 Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1).

28 Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1).

29 Direktiva 2007/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o spremembi Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (UL L 332, 18.12.2007, str. 27).

29 Direktiva 2007/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o spremembi Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (UL L 332, 18.12.2007, str. 27).

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Ugotavljanje pristojnosti zahteva oceno dejanskih okoliščin glede na merila, opredeljena v Direktivi 2010/13/EU. Ocena takih dejanskih okoliščin bi lahko povzročila nasprotujoče si rezultate. Pri uporabi postopkov sodelovanja, ki so določeni v členih 3 in 4 Direktive 2010/13/EU, je pomembno, da lahko Komisija utemelji svoje ugotovitve na zanesljivih dejstvih. Skupina evropskih regulatorjev za avdiovizualne medijske storitve (ERGA) bi torej morala imeti pooblastila, da na zahtevo Komisije zagotovi mnenja o pristojnosti.

(5)  Ugotavljanje pristojnosti zahteva oceno dejanskih okoliščin glede na merila, opredeljena v Direktivi 2010/13/EU. Ocena takih dejanskih okoliščin bi lahko povzročila nasprotujoče si rezultate. Pri uporabi postopkov sodelovanja, ki so določeni v členih 3 in 4 Direktive 2010/13/EU, je pomembno, da lahko Komisija utemelji svoje ugotovitve na zanesljivih dejstvih. Komisija bi morala imeti možnost, da od skupine evropskih regulatorjev za avdiovizualne medijske storitve (ERGA), ki ga sestavljajo neodvisni nacionalni regulativni organi na področju avdiovizualnih medijskih storitev, zagotovi nezavezujoča mnenja o pristojnosti, da bi olajšali usklajevanje s pravom držav članic.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Komisija je v svojem Sporočilu Evropskemu parlamentu in Svetu „Boljše pravno urejanje za boljše rezultate – agenda EU“31 poudarila, da bo pri rešitvah glede politike obravnavala regulativna in dobro zasnovana neregulativna sredstva, ki bodo temeljila na praksi Skupnosti ter načelih za boljše samourejanje in sourejanje32. Izkazalo se je, da je več pravil, vzpostavljenih na področjih, ki jih usklajuje direktiva, dobro zasnovanih in v skladu z načeli za boljše samourejanje in sourejanje. Obstoj zakonodajnih varovalnih mehanizmov se obravnava kot pomemben dejavnik uspeha pri spodbujanju usklajenosti s pravili samourejanja ali sourejanja. Enako pomembno je tudi, da pravila postavljajo določene cilje, ki omogočajo redno, pregledno in neodvisno spremljanje ter ocenjevanje ciljev, v katere so pravila usmerjena. Stopnjevanje sankcije, ki ohranjajo element sorazmernosti, se običajno obravnavajo kot učinkovit pristop k izvrševanju sheme. Pravila samourejanja in sourejanja, sprejeta na področjih, ki jih usklajuje ta direktiva, bi morala slediti tem načelom.

(7)  Komisija je v svojem Sporočilu Evropskemu parlamentu in Svetu „Boljše pravno urejanje za boljše rezultate – agenda EU“ poudarila, da bo pri rešitvah glede politike obravnavala regulativna in dobro zasnovana neregulativna sredstva, ki bodo temeljila na praksi Skupnosti ter načelih za boljše samourejanje in sourejanje. Izkazalo se je, da je več pravil, vzpostavljenih na področjih, ki jih usklajuje direktiva, dobro zasnovanih in da so koristen pomožen ali dopolnilen način za zakonodajno ukrepanje ter v skladu z načeli za boljše samourejanje in sourejanje. Obstoj zakonodajnih varovalnih mehanizmov se obravnava kot pomemben dejavnik uspeha pri spodbujanju usklajenosti s pravili samourejanja ali sourejanja. Države članice bi morale zagotoviti izvajanje pravil samourejanja ali sourejanja. Enako pomembno je tudi, da pravila postavljajo določene cilje, ki omogočajo redno, učinkovito, pregledno in neodvisno spremljanje ter ocenjevanje ciljev, v katere so pravila usmerjena. Stopnjevanje sankcije, ki ohranjajo element sorazmernosti, se običajno obravnavajo kot učinkovit pristop k izvrševanju sheme. Pravila samourejanja in sourejanja, sprejeta na področjih, ki jih usklajuje ta direktiva, bi morala slediti tem načelom.

__________________

__________________

31 COM(2015)0215.

31 COM(2015)0215.

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Da bi se zagotovila usklajenost in varnost za podjetja in organe držav članic, bi bilo treba pojem „spodbujanje sovraštva“ v ustreznem obsegu uskladiti z opredelitvijo iz Okvirnega sklepa Sveta 2008/913/PNZ z dne 28. novembra 2008 o boju proti nekaterim oblikami in izrazom rasizma in ksenofobije s kazensko-pravnimi sredstvi, ki opredeljuje sovražni govor kot „javno spodbujanje k nasilju ali sovraštvu“. To bi moralo zajeti uskladitev razlogov, na katerih temelji spodbujanje nasilja ali sovraštva.

(8)  Da bi se zagotovila usklajenost in varnost za državljane Unije, podjetja in organe držav članic, bi bilo treba pojem „spodbujanje sovraštva“ uskladiti z opredelitvijo iz Okvirnega sklepa Sveta 2008/913/PNZ z dne 28. novembra 2008 o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije s kazensko-pravnimi sredstvi, ki opredeljuje sovražni govor kot „javno spodbujanje k nasilju ali sovraštvu“. To bi moralo zajeti uskladitev razlogov, na katerih temelji spodbujanje nasilja ali sovraštva.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Da bi se lahko gledalci, vključno s starši in mladoletniki, utemeljeno odločali o vsebini, ki jo želijo gledati, bi morali ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev zagotoviti dovolj informacij o vsebini, ki bi lahko ogrozila telesni, duševni in moralni razvoj mladoletnikov. To bi se lahko na primer izvedlo s sistemom deskriptorjev vsebine, ki bi opisovali naravo vsebine. Deskriptorji vsebine bi se lahko zagotovili na podlagi pisnih, grafičnih ali zvočnih sredstev.

(9)  Da bi se lahko gledalci, zlasti starši in mladoletniki, utemeljeno odločali o vsebini, ki jo želijo gledati, bi morali ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev zagotoviti vse potrebne informacije o vsebini, ki bi lahko ogrozila telesni, duševni in moralni razvoj mladoletnikov. To bi se lahko na primer izvedlo s sistemom deskriptorjev vsebine, ki bi opisovali naravo vsebine. Deskriptorji vsebine bi se lahko zagotovili na podlagi pisnih, grafičnih ali zvočnih sredstev in so, kjer je to mogoče, v skladu z razpoložljivimi lokalnimi sistemi ocenjevanja deskriptorjev.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Pravica invalidov in starejših oseb do udeležbe v kulturnem in družbenemu življenju Unije ter do vključevanja vanj je povezana z zagotavljanjem dostopnih avdiovizualnih medijskih storitev. Države članice bi morale zato sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev, da si ponudniki medijskih storitev pod njihovo pristojnostjo dejavno prizadevajo, da bi bila vsebina do leta 2027 dostopna osebam z okvaro vida ali sluha. Zahteve glede dostopnosti bi se morale izpolnjevati postopoma in neprekinjeno, ob upoštevanju praktičnih in neizogibnih omejitev, ki bi lahko preprečile popolno dostopnost, kot so programi ali dogodki, ki se predvajajo v realnem času.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Države članice bi bilo treba spodbujati tudi k zagotavljanju, da se pravila ravnanja za samourejanje in sourejanje uporabljajo za učinkovito omejevanje izpostavljenosti otrok in mladoletnikov avdiovizualnim komercialnim sporočilom za alkoholne pijače. Na ravni Unije in nacionalni ravni obstajajo določeni sistemi sourejanja in samourejanja za odgovorno oglaševanje alkoholnih pijač, tudi v avdiovizualnih komercialnih sporočilih. Te sisteme, zlasti tiste, ki so usmerjeni v zagotavljanje tega, da avdiovizualna komercialna sporočila za alkoholne pijače spremljajo odgovorna sporočila za odgovorno pitje, bi bilo treba nadalje spodbujati.

(11)  Države članice bi bilo treba spodbujati tudi k zagotavljanju, da se samourejanje in sourejanje uporabljata za učinkovito odpravo izpostavljenosti otrok in mladoletnikov avdiovizualnim komercialnim sporočilom za izdelke, ki vsebujejo alkohol. Na ravni Unije in nacionalni ravni obstajajo določeni sistemi sourejanja in samourejanja za odgovorno oglaševanje alkoholnih pijač, tudi v avdiovizualnih komercialnih sporočilih. Te sisteme, zlasti tiste, ki so usmerjeni v zagotavljanje tega, da avdiovizualna komercialna sporočila za izdelke, ki vsebujejo alkohol, spremljajo odgovorna sporočila za odgovorno pitje, bi bilo treba nadalje spodbujati, državam članicam pa bi moralo biti omogočeno, da nadaljujejo s pripravo nacionalnih smernic.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Trg za razširjanje televizijskih programov se je razvil, zato bi bilo treba omogočiti več prožnosti v zvezi z avdiovizualnimi komercialnimi sporočili, zlasti glede kvantitativnih pravil za linearne avdiovizualne medijske storitve, promocijsko prikazovanje izdelkov in sponzorstvo. Pojav novih storitev, tudi brez oglaševanja, je omogočil več izbire za gledalce, ki lahko preprosto preklopijo na druge ponudbe.

(13)  Trg za avdiovizualne medijske storitve se je razvil, zato bilo treba omogočiti več prožnosti in jasnosti, predvsem glede veljavnih predpisov o povečanju konkurenčnosti, o omogočanju resnično enakih konkurenčnih pogojev za avdiovizualna komercialna sporočila in za promocijsko prikazovanje izdelkov in sponzorstvo. Pojav novih storitev, tudi brez oglaševanja, je omogočil več izbire za gledalce, ki lahko preprosto preklopijo na druge ponudbe.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Sponzorstvo predstavlja pomembno sredstvo financiranja avdiovizualnih medijskih storitev ali programov, hkrati pa promovira ime, blagovno znamko, podobo, dejavnosti ali izdelke pravne ali fizične osebe. Če naj bi sponzorstvo predstavljalo dragoceno obliko oglaševalske tehnike za oglaševalce in ponudnike avdiovizualnih medijskih storitev, lahko sponzorirane objave vsebujejo promocijska sklicevanja na blago ali storitve sponzorja, pri čemer ne spodbujajo neposredno nakup blaga ali storitev. Sponzorirane objave bi morale še naprej obveščati gledalce o obstoju sponzorskega sporazuma. Vpliv na vsebino sponzoriranih programov ne bi smel posegati uredniško neodvisnost ponudnika avdiovizualnih medijskih storitev.

(14)  Sponzorstvo predstavlja pomembno sredstvo financiranja avdiovizualnih medijskih storitev ali programov, hkrati pa promovira ime, blagovno znamko, podobo, dejavnosti ali izdelke pravne ali fizične osebe. Če naj bi sponzorstvo predstavljalo dragoceno obliko oglaševalske tehnike za oglaševalce in ponudnike avdiovizualnih medijskih storitev, lahko sponzorirane objave vsebujejo promocijska sklicevanja na blago ali storitve sponzorja, pri čemer pa ne smejo neposredno spodbujati k nakupu blaga ali storitev. Sponzorirane objave bi morale še naprej obveščati gledalce o obstoju sponzorskega sporazuma. Vpliv na vsebino sponzoriranih programov ne bi smel posegati uredniško neodvisnost ponudnika avdiovizualnih medijskih storitev.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Liberalizacija promocijskega prikazovanja izdelkov ni zagotovila pričakovane uvedbe te oblike avdiovizualne komercialne komunikacije. Zlasti splošna prepoved promocijskega prikazovanja izdelkov z nekaterimi izjemami ni zagotovila pravne varnosti za ponudnike avdiovizualnih medijskih storitev. Promocijsko prikazovanje izdelkov bi torej moralo biti dovoljeno v vseh avdiovizualnih medijskih storitvah, pri čemer bi morale veljati nekatere izjeme.

(15)  Liberalizacija promocijskega prikazovanja izdelkov ni zagotovila pričakovane uvedbe te oblike avdiovizualne komercialne komunikacije. Zlasti splošna prepoved promocijskega prikazovanja izdelkov z nekaterimi izjemami ni zagotovila pravne varnosti za ponudnike avdiovizualnih medijskih storitev. Promocijsko prikazovanje izdelkov bi torej moralo biti dovoljeno v vseh avdiovizualnih medijskih storitvah, saj lahko ponudnikom teh storitev zagotovi dodaten dohodek, pri čemer pa bi morale veljati nekatere izjeme.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Ker je večje število novih storitev omogočilo več izbire za gledalce, je bila izdajateljem televizijskih programov zagotovljena večja prilagodljivost v zvezi z vstavljanjem oglaševalskih vložkov in vložkov televizijske prodaje, kadar to ne ogroža neupravičeno celovitosti programa. Da bi se ohranil poseben značaj evropske televizije, bi morale prekinitve pri kinematografskih delih in televizijskih filmih ter pri nekaterih kategorijah programov, ki še vedno potrebujejo posebno zaščito, ostati omejene.

(18)  Čeprav je večje število novih storitev omogočilo več izbire za gledalce, je treba še naprej varovati celovitost programov in ščititi potrošnike pred nesorazmerno pogostimi oglaševalskimi vložki in vložki televizijske prodaje. Da bi se ohranil poseben značaj evropske televizije, bi zato morale prekinitve pri kinematografskih delih in televizijskih filmih ter pri nekaterih kategorijah programov, ki še vedno potrebujejo posebno zaščito, ostati omejene in ne postati še bolj prožne.

Obrazložitev

Poudariti je treba, da je pomembno ohraniti pravilo 30 minut med oglasnimi prekinitvami za kinematografska dela, saj bi sicer nesorazmerno ogrozili celovitost programov in to ne bi ustrezalo navadam potrošnikov ali nujnosti avdiovizualnih medijskih storitev.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Medtem ko ta direktiva ne povečuje skupnega obsega časa za dovoljeno oglaševanje v času od 7:00 do 23:00, je za izdajatelje televizijskih programov pomembna večja prožnost in možnost odločanja, kdaj oglaševati, da bi čim bolj izpolnili zahteve oglaševalcev in čim bolj povečali pretok gledalcev. Odpraviti bi bilo torej treba urno omejitev in uvesti 20-odstotno dnevno omejitev za oglaševanje v času od 7:00 do 23:00.

črtano

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se črta predlog Komisije, da bi odpravili sedanji pristop 20 % komercialnih sporočil na uro. Sedanji sistem iz Direktive 2010/13/EU je učinkovit ter omogoča ustvarjanje prihodkov in njihovo vlaganje v kakovostno vsebino, obenem pa preprečuje zasičenost z oglasi v času največje gledanosti, ki bi lahko škodila potrošnikom. Glej tudi obrazložitev predloga spremembe k uvodni izjavi 13.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo bi morali spodbujati produkcijo in distribucijo evropskih del z zagotavljanjem, da njihovi katalogi vsebujejo minimalni delež evropskih del in da tem delom pripišejo zadosten pomen.

(21)  Ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo bi morali spodbujati produkcijo in distribucijo evropskih del z zagotavljanjem, s primernimi sredstvi, da njihovi katalogi vsebujejo minimalno količino različnih evropskih del in da tem delom pripišejo zadosten pomen. Pri ohranjanju in spodbujanju evropske produkcije ter kulturne različnosti je treba spoštovati načeli teritorialnosti in države izvora.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  So tudi novi izzivi, predvsem v zvezi s platformami za izmenjavo videov, na katerih uporabniki, zlasti mladoletniki, vedno bolj gledajo avdiovizualno vsebino. V tem okviru sta škodljiva vsebina in sovražni govor, shranjena na platformah za izmenjavo videov, vedno bolj zaskrbljujoča. Za zaščito mladoletnikov pred škodljivo vsebino in vseh državljanov pred vsebino, ki vsebuje spodbujanje nasilja ali sovraštva, bi bilo treba opredeliti sorazmerna pravila za ta področja.

(26)  So tudi novi izzivi, predvsem v zvezi s platformami za izmenjavo videov, na katerih uporabniki, zlasti mladoletniki, vedno bolj gledajo avdiovizualno vsebino. V tem okviru sta škodljiva vsebina in sovražni govor, shranjena na platformah za izmenjavo videov, vedno bolj skrb vzbujajoča. Za zaščito državljanov, zlasti mladoletnikov, pred škodljivo vsebino, vsebuje spodbujanje nasilja ali sovraštva, bi bilo treba opredeliti skupne in sorazmerne predpise o teh vprašanjih, ne da bi pri tem kakorkoli ogrozili temeljno pravico do svobode izražanja in brez poseganja v Direktivo 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

__________________

 

1a Direktiva 2000/31/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (UL L 178, 17.7.2000, str. 1).

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Kar zadeva komercialna sporočila na platformah za izmenjavo videov, ta že ureja Direktiva 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki prepoveduje nepoštene poslovne prakse podjetij v razmerju do potrošnikov, vključno z zavajajočimi in agresivnimi praksami, ki se pojavljajo v storitvah informacijske družbe. Kar zadeva komercialna sporočila v zvezi s tobačnimi in povezanimi izdelki na platformah za izmenjavo videov, obstoječe prepovedi iz Direktive 2003/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter prepovedi, ki se uporabljajo za sporočila v zvezi z elektronskimi cigaretami in posodicami za ponovno polnjenje v skladu z Direktivo 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta, zagotavljajo, da so potrošniki dovolj zaščiteni. Ukrepi, opredeljeni v tej direktivi torej dopolnjujejo ukrepe, opredeljene v direktivah 2005/29/ES, 2003/33/ES in 2014/40/EU.

27.  Kar zadeva komercialna sporočila na platformah za izmenjavo videov, ta že ureja Direktiva 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki prepoveduje nepoštene poslovne prakse podjetij v razmerju do potrošnikov, vključno z zavajajočimi in agresivnimi praksami, ki se pojavljajo v storitvah informacijske družbe. Kar zadeva komercialna sporočila v zvezi s tobačnimi in povezanimi izdelki na platformah za izmenjavo videov, obstoječe prepovedi iz Direktive 2003/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter prepovedi, ki se uporabljajo za sporočila v zvezi z elektronskimi cigaretami in posodicami za ponovno polnjenje v skladu z Direktivo 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta, zagotavljajo, da so potrošniki dovolj zaščiteni, in se morajo izvajati v vseh avdiovizualnih medijih. Ukrepi, opredeljeni v tej direktivi, torej dopolnjujejo ukrepe, opredeljene v direktivah 2005/29/ES, 2003/33/ES in 2014/40/EU.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Pri izvajanju ustreznih ukrepov, ki bi jih bilo treba sprejeti v skladu s to direktivo, bi bilo primerno v čim večji meri vključiti ponudnike platform za izmenjavo videov. Spodbujati bi torej bilo treba sourejanje.

(30)  Pri izvajanju ustreznih ukrepov, ki bi jih bilo treba sprejeti v skladu s to direktivo, bi bilo primerno dejavno vključiti ponudnike platform za izmenjavo videov. Spodbujati bi torej bilo treba sourejanje.

Za zagotavljanje jasnega in doslednega pristopa v zvezi s tem v celotni Uniji, države članice ne bi smele biti upravičene do tega, da od ponudnikov platform za izmenjavo videov zahtevajo sprejetje strožjih ukrepov za zaščito mladoletnikov pred škodljivo vsebino in vseh državljanov pred vsebino, ki vsebuje spodbujanje nasilja ali sovraštva, od teh, ki so zagotovljeni s to direktivo. Države članice pa bi morale še naprej imeti možnost sprejetja takih strožjih ukrepov, kadar je navedena vsebina nezakonita, če je to v skladu s členoma 14 in 15 Direktive 2000/31/ES, in sprejetja ukrepov v zvezi s vsebino na spletnih straneh, ki vsebujejo ali širijo otroško pornografijo, kot to zahteva in omogoča člen 25 Direktive 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta35. Ponudnikom platform za izmenjavo videov bi se tudi morala še naprej zagotavljati možnost prostovoljnega sprejetja strožjih ukrepov.

Za zagotavljanje jasnega in doslednega pristopa v zvezi s tem v celotni Uniji, države članice ne bi smele biti upravičene do tega, da od ponudnikov platform za izmenjavo videov zahtevajo sprejetje strožjih ukrepov za zaščito mladoletnikov pred škodljivo vsebino in vseh državljanov pred vsebino, ki vsebuje spodbujanje nasilja ali sovraštva, od teh, ki so zagotovljeni s to direktivo. Države članice pa bi morale še naprej imeti možnost sprejetja takih strožjih ukrepov, kadar je navedena vsebina nezakonita, če je to v skladu s členoma 14 in 15 Direktive 2000/31/ES, in sprejetja ukrepov v zvezi s vsebino na spletnih straneh, ki vsebujejo ali širijo otroško pornografijo, kot to zahteva in omogoča člen 25 Direktive 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta35. Ponudnikom platform za izmenjavo videov bi se tudi morala še naprej zagotavljati možnost prostovoljnega sprejetja strožjih ukrepov.

__________________

__________________

35 Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ (UL L 335, 17.12.2011, str. 1).

35 Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ (UL L 335, 17.12.2011, str. 1).

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32)  Ponudniki platforme za izmenjavo videov, ki so zajeti v to direktivo, zagotavljajo storitve informacijske družbe v smislu točke (a) člena 2 Direktive 2000/31/ES. Za navedene ponudnike zato veljajo pravila o notranjem trgu, ki so opredeljena v členu 3 navedene direktive, če imajo sedež v državi članici. Ustrezno bi bilo zagotoviti, da enaka pravila veljajo za ponudnike platforme za izmenjavo videov, ki nimajo sedeža v državi članici, da se zaščiti učinkovitost ukrepov za zaščito mladoletnikov in državljanov, opredeljenih v tej direktivi, in zagotovijo čim bolj enaki konkurenčni pogoji, če imajo ti ponudniki matično ali hčerinsko družbo s sedežem v državi članici ali so del skupine, drug subjekt te skupine pa ima sedež v državi članici. V tem okviru bi bilo treba sprejeti ureditve, da se opredeli, v kateri državi članici bi se moralo šteti, da imajo navedeni ponudniki svoj sedež. Komisijo bi bilo treba obvestiti o ponudnikih v pristojnosti vsake države članice pri uporabi pravil o sedežu, ki so opredeljena v tej direktivi in Direktivi 2000/31/ES.

(32)  Ponudniki platforme za izmenjavo videov, ki so zajeti v to direktivo, zagotavljajo storitve informacijske družbe v smislu točke (a) člena 2 Direktive 2000/31/ES, na splošno pa tudi storitve gostovanja v skladu s členom 14 navedene direktive. Za navedene ponudnike zato veljajo pravila o notranjem trgu, ki so opredeljena v členu 3 navedene direktive, če imajo sedež v državi članici. Ustrezno bi bilo zagotoviti, da enaka pravila veljajo za ponudnike platforme za izmenjavo videov, ki nimajo sedeža v državi članici, da se zaščiti učinkovitost ukrepov za zaščito mladoletnikov in državljanov, opredeljenih v tej direktivi, in zagotovijo čim bolj enaki konkurenčni pogoji, če imajo ti ponudniki matično ali hčerinsko družbo s sedežem v državi članici ali so del skupine, drug subjekt te skupine pa ima sedež v državi članici. V tem okviru bi bilo treba sprejeti ureditve, da se opredeli, v kateri državi članici bi se moralo šteti, da imajo navedeni ponudniki svoj sedež. Komisijo bi bilo treba obvestiti o ponudnikih v pristojnosti vsake države članice pri uporabi pravil o sedežu, ki so opredeljena v tej direktivi in Direktivi 2000/31/ES.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(32a)  Cilj te direktive je v skladu z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti členom 11, določiti neodvisnost regulatorjev za avdiovizualne medijske storitve v pravu Unije, tako da se zagotovi pravno razlikovanje in neodvisno delovanje teh regulatorjev od industrije in vlade, da regulatorji ne prosijo ali prejemajo navodil industrije in vlad in delujejo pregledno in odgovorno, kot je določeno z zakonom, ter imajo zadostna pooblastila.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  Regulativni organi držav članic lahko dosežejo potrebno stopnjo strukturne neodvisnosti, samo če imajo sedež kot ločeni pravni subjekti. Države članice bi torej morale zagotoviti neodvisnost nacionalnih regulativnih organov od vlade, javnih organov in industrije, da se zagotovi nepristranskost njihovih odločitev. Ta zahteva po neodvisnosti pa ne bi smela posegati v možnost držav članic, da ustanovijo regulatorje, ki nadzirajo različne sektorje, na primer avdiovizualni in telekomunikacijski sektor. Nacionalni regulativni organi bi morali imeti potrebna izvršilna pooblastila in vire za opravljanje svojih nalog, v smislu osebja, strokovnega znanja in finančnih sredstev. Dejavnosti nacionalnih regulativnih organov, ustanovljenih v skladu s to direktivo, bi morale zagotoviti upoštevanje ciljev v zvezi s pluralnostjo medijev, kulturno raznolikostjo, varstvom potrošnikov, notranjim trgom in spodbujanjem poštene konkurence.

(33)  Regulativni organi držav članic lahko dosežejo potrebno stopnjo strukturne neodvisnosti, samo če so ustanovljeni kot pravni subjekti, ki so ločeni od vlade. Države članice bi torej morale zagotoviti neodvisnost nacionalnih regulativnih organov od vlade, javnih organov in industrije, da se zagotovi njihova neodvisnost in s tem nepristranskost njihovih odločitev. Ta zahteva po neodvisnosti pa ne bi smela posegati v možnost držav članic, da ustanovijo regulatorje, ki nadzirajo različne sektorje, na primer avdiovizualni in telekomunikacijski sektor. Nacionalni regulativni organi bi morali imeti potrebna izvršilna pooblastila in vire za opravljanje svojih nalog, v smislu osebja, strokovnega znanja in finančnih sredstev. Dejavnosti nacionalnih regulativnih organov, ustanovljenih v skladu s to direktivo, bi morale zagotoviti upoštevanje ciljev v zvezi s pluralnostjo medijev, kulturno raznolikostjo, varstvom potrošnikov, notranjim trgom in spodbujanjem poštene konkurence.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36)  Skupina ERGA je pozitivno prispevala k dosledni regulativni praksi, Komisiji pa je zagotovila nasvete na visoki ravni o zadevah v zvezi z izvajanjem. Zaradi tega bi ji bilo treba zagotoviti uradno priznanje in okrepitev njene vloge v tej direktivi. Skupino bi torej bilo treba znova ustanoviti s to direktivo.

(36)  Skupina ERGA je pozitivno prispevala k dosledni regulativni praksi, Komisiji pa je zagotovila neodvisne nasvete na visoki ravni o zadevah v zvezi z izvajanjem. Zaradi tega bi ji bilo treba zagotoviti uradno priznanje in okrepitev ter dodatno razjasnitev njene usklajevalne vloge v tej direktivi. V tej direktivi je formalno določena vloga skupine ERGA, ki jo ima kot neodvisni strokovni organ, ki svetuje Komisiji, in forum za izmenjavo izkušenj in primerov dobre prakse med nacionalnimi regulatorji. Skupini ERGA bi bilo treba zlasti podeliti posebno posvetovalno vlogo v zvezi z vprašanji pristojnosti in izdajanja mnenj o pravilih ravnanja v Uniji na podlagi sourejanja.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  Komisija bi morala imeti možnost posvetovanja s skupino ERGA o kateri koli zadevi v zvezi z avdiovizualnimi medijskimi storitvami in platformami za izmenjavo videov. Skupina ERGA bi morala pomagati Komisiji, tako da zagotavlja svoje strokovno znanje in nasvete ter lajša izmenjavo dobrih praks. Komisija bi se zlasti morala posvetovati s skupino ERGA glede uporabe Direktive 2010/13/EU, zato da bi se olajšalo združeno izvajanje te direktive na celotnem enotnem digitalnem trgu. Skupina ERGA bi morala na zahtevo Komisije zagotoviti mnenja, vključno z mnenji o pristojnosti in pravilih ravnanja Unije na področju zaščite mladoletnikov in sovražnega govora ter avdiovizualnih komercialnih sporočil za hrano z visoko vsebnostjo maščob, soli/natrija in sladkorja.

(37)  Komisija bi morala imeti možnost posvetovanja s skupino ERGA o kateri koli zadevi v zvezi z avdiovizualnimi medijskimi storitvami in platformami za izmenjavo videov. Skupina ERGA bi morala pomagati Komisiji, tako da zagotavlja svoje strokovno znanje in nasvete ter lajša izmenjavo dobrih praks. Komisija bi se zlasti lahko posvetovala s skupino ERGA glede uporabe Direktive 2010/13/EU, zato da bi se olajšalo združeno izvajanje te direktive na celotnem enotnem digitalnem trgu. Skupina ERGA bi morala na zahtevo Komisije zagotoviti mnenja, vključno z mnenji o pristojnosti in pravilih ravnanja Unije na področju zaščite mladoletnikov in sovražnega govora ter avdiovizualnih komercialnih sporočil za hrano z visoko vsebnostjo maščob, soli/natrija in sladkorja, da se zagotovi usklajevanje s pravom držav članic.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38)  Ta direktiva ne posega v možnost držav članic, da predpišejo obveznosti za zagotavljanje odkrivljivosti in dostopnosti vsebine, ki je v splošnem interesu, v okviru opredeljenih ciljev glede splošnih interesov, na primer pluralnost medijev, svoboda izražanja in kulturna raznolikost. Take obveznosti bi se morale predpisati samo takrat, kadar so potrebne, da se izpolnijo cilji glede splošnih interesov, ki so jih države članice jasno opredelile v skladu s pravom Unije. S tem v zvezi bi morale države članice zlasti preučiti potrebo po regulativnem ukrepanju v zvezi z rezultati tržnih sil. Kadar se države članice odločijo, da bodo predpisale pravila o odkrivljivosti, bi morale naložiti samo sorazmerne obveznosti za podjetja v interesu legitimnih vidikov javnega reda.

(38)  Ta direktiva ne posega v možnost držav članic, da predpišejo obveznosti za zagotavljanje ustrezne in nediskriminatorne odkrivljivosti in dostopnosti vsebine, ki je v splošnem interesu, v okviru opredeljenih ciljev glede splošnih interesov, na primer zagotavljanje neodvisnosti in pluralnosti medijev, svoboda govora in izražanja, pravice intelektualne lastnine in kulturna raznolikost. Take obveznosti bi se morale predpisati samo takrat, kadar so potrebne, da se izpolnijo cilji glede splošnih interesov, ki so jih države članice jasno opredelile v skladu s pravom Unije, ob upoštevanju uporabe načela sorazmernosti.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka d

Direktiva 2010/13/EU

Člen 1 – odstavek 1 – točka b a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ba)  „video, ki ga ustvari uporabnik“ pomeni niz gibljivih slik z zvokom ali brez njega, ki predstavlja posamezno točko, ki jo ustvari in/ali naloži en ali več uporabnikov na platformo za izmenjavo videov;“

(ba)  „video, ki ga ustvari uporabnik“ pomeni avdiovizualno delo, ki vsebuje niz gibljivih slik z zvokom ali brez njega, ki predstavlja posamezno točko, ki jo ustvari in/ali naloži en ali več uporabnikov na platformo za izmenjavo videov;“

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Člen 1 – točka 3 – točka b

Direktiva 2010/13/EU

Člen 2 – odstavek 5 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5a.  Države članice Komisiji predložijo seznam ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev pod njihovo pristojnostjo in merila iz odstavkov 2 in 5, na katerih temelji njihova pristojnost. Komisijo nato nemudoma obvestijo o kakršnih koli spremembah tega seznama. Komisija zagotovi, da imajo pristojni neodvisni regulativni organi dostop do teh podatkov.

5a.  Države članice Komisiji predložijo seznam ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev pod njihovo pristojnostjo in merila iz odstavkov 2 in 5, na katerih temelji njihova pristojnost. Komisijo nato nemudoma obvestijo o kakršnih koli spremembah tega seznama. Komisija zagotovi, da imajo pristojni neodvisni regulativni organi dostop do teh podatkov. Komisija v skladu z načelom preglednosti zagotovi, da je seznam iz tega odstavka javno dostopen.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2010/13/EU

Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar Komisija meni, da je uradno obvestilo nepopolno, zahteva vse potrebne dodatne podatke. Komisija obvesti državo članico o prejemu odziva na navedeno zahtevo.

Če Komisija meni, da je uradno obvestilo nepopolno, nemudoma zahteva vse potrebne dodatne podatke. Komisija obvesti državo članico o prejemu odziva na navedeno zahtevo.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2010/13/EU

Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar zadevna država članica ne zagotovi zahtevanih podatkov v roku, ki ga je določila Komisija, ali zagotovi nepopolne podatke, se Komisija odloči, da so ukrepi, ki jih je sprejela država članica v skladu z odstavkom 2, nezdružljivi s pravom Unije. Če se Komisija odloči, da so ukrepi nezdružljivi s pravom Unije, država članica nemudoma prekliče zadevne ukrepe.

Kadar zadevna država članica ne zagotovi zahtevanih podatkov v roku, ki ga je določila Komisija, ali zagotovi nepopolne podatke, se Komisija odloči, ali so ukrepi, ki jih je sprejela država članica v skladu z odstavkom 2, združljivi s pravom Unije. Če se Komisija odloči, da so ukrepi nezdružljivi s pravom Unije, država članica nemudoma prekliče zadevne ukrepe.

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 1 – točka 5 – točka a

Direktiva 2010/13/EU

Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Države članice obvestijo Evropsko komisijo, regulativne organe drugih držav članic in skupino ERGA o podrobnejših in strožjih predpisih, sprejetih na podlagi odstavka 1.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 1 – točka 5 – točka c

Direktiva 2010/13/EU

Člen 4 – odstavek 4 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  Komisija je po posvetovanju s skupino ERGA odločila, da so ukrepi združljivi s pravom Unije in zlasti da so ocene države članice, ki sprejme te ukrepe v skladu z odstavkoma 2 in 3, pravilno utemeljene.

(c)  Komisija je po posvetovanju z odborom za stike, ustanovljenim v skladu s členom 29, da so ukrepi združljivi s pravom Unije in zlasti, da so ocene države članice, ki sprejme te ukrepe v skladu z odstavkoma 1 in 3, pravilno utemeljene.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 1 – točka 5 – točka c

Direktiva 2010/13/EU

Člen 4 – odstavek 5 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar zadevna država članica ne zagotovi zahtevanih podatkov v roku, ki ga je določila Komisija, ali zagotovi nepopolne podatke, se Komisija odloči, da so ukrepi, ki jih je sprejela država članica v skladu z odstavkom 3, nezdružljivi s pravom Unije. Če Komisija odloči, da ukrepi niso združljivi s pravom Unije, se zadevna država članica vzdrži sprejetja načrtovanih ukrepov.;

Kadar zadevna država članica ne zagotovi zahtevanih podatkov v roku, ki ga je določila Komisija, ali zagotovi nepopolne podatke, se Komisija odloči, ali so ukrepi, ki jih je sprejela država članica v skladu z odstavkom 3, združljivi s pravom Unije. Če Komisija odloči, da ukrepi niso združljivi s pravom Unije, se zadevna država članica vzdrži sprejetja načrtovanih ukrepov;

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8

Direktiva 2010/13/EU

Člen 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice s primernimi sredstvi zagotovijo, da avdiovizualne medijske storitve, ki jih opravljajo ponudniki medijskih storitev pod njihovo sodno pristojnostjo, ne vsebujejo nobenega spodbujanja nasilja ali sovraštva, usmerjenega v skupino oseb ali člana take skupine, ki jo opredeljuje spol, rasno ali etnično poreklo, vera ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolna usmerjenost.

Države članice s primernimi sredstvi zagotovijo, da avdiovizualne medijske storitve, ki jih opravljajo ponudniki medijskih storitev pod njihovo sodno pristojnostjo, ne vsebujejo nobenega spodbujanja nasilja ali sovraštva, usmerjenega v skupino oseb ali člana take skupine, ki jo opredeljuje spol, rasa, barva kože, etnično ali socialno poreklo, jezik, vera, prepričanje, mnenje, invalidnost, starost ali spolna usmerjenost.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 1 – točka 9

Direktiva 2010/13/EU

Člen 6a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija in skupina ERGA spodbujata ponudnike medijskih storitev, da si izmenjajo dobre prakse o sistemih sourejanja iz celotne Unije. Kadar je to ustrezno, Komisija olajša oblikovanje pravil ravnanja Unije.

3.  Komisija in skupina ERGA podpirata ponudnike medijskih storitev pri izmenjavi primerov dobre prakse o sistemih sourejanja iz celotne Unije. Kadar je to ustrezno, Komisija olajša oblikovanje pravil ravnanja Unije.

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 1 – točka 10

Direktiva 2010/13/EU

Člen 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  člen 7 se črta;

(10)  člen 7 se nadomesti z naslednjim:

 

1.   „Države članice spodbujajo oblikovanje pravil ravnanja za samourejanje in sourejanje, da ponudniki medijskih storitev pod njihovo pristojnostjo osebam z okvaro vida ali sluha postopoma zagotovijo dostop do svojih storitev, in si prizadevajo za popolno dostopnost do konca leta 2022. Komisija Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru vsaka tri leta po začetku veljavnosti te direktive predloži redno poročilo o uporabi te določbe.

 

2.   Komisija in skupina ERGA spodbujata izmenjavo dobre prakse med ponudniki medijskih storitev.

 

3.   Ta pravila ravnanja zajemajo zahtevo, kot navedeno v odstavku 1, da ponudniki medijskih storitev državam članicam letno poročajo o sprejetih ukrepih in napredku v zvezi s postopnim izboljšanjem dostopnosti njihovih storitev za osebe z okvaro vida in/ali sluha. Države članice zagotovijo, da se te informacije objavijo.

 

4.   Ta pravila ravnanja spodbujajo ponudnike medijskih storitev, da pripravijo akcijski načrt o dostopnosti, ki se nanaša na postopno izboljšanje dostopnosti njihovih storitev za osebe z okvaro vida in/ali sluha, in ga objavijo. Ti akcijski načrti se posredujejo nacionalnim regulativnim organom.“

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 1 – točka 11 – točka a

Direktiva 2010/13/EU

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice in Komisija spodbujajo oblikovanje pravil ravnanja za samourejanje in sourejanje v zvezi z neprimernimi avdiovizualnimi komercialnimi sporočili, ki spremljajo programe s pomembnim deležem otroškega občinstva ali so njihov del, o hrani in pijači, ki vsebuje hranila in snovi s prehranskim ali fiziološkim učinkom, katerih prekomerno uživanje v celotni prehrani ni priporočljivo, kot so zlasti maščobe, transmaščobne kisline, sol ali natrij in sladkorji.

Države članice in Komisija spodbujajo oblikovanje pravil ravnanja za samourejanje in sourejanje v zvezi z neprimernimi avdiovizualnimi komercialnimi sporočili, ki spremljajo programe, za katere se razumno pričakuje, da imajo pomemben delež otroškega občinstva ali so njihov del, o hrani in pijači, ki vsebuje hranila in snovi s prehranskim ali fiziološkim učinkom, katerih prekomerno uživanje v celotni prehrani ni priporočljivo, kot so zlasti maščobe, transmaščobne kisline, sol ali natrij in sladkorji.

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 1 – točka 11 – točka a

Direktiva 2010/13/EU

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija in skupina ERGA spodbujata izmenjavo dobrih praks o sistemih samourejanja in sourejanja iz celotne Unije. Kadar je to ustrezno, Komisija olajša oblikovanje pravil ravnanja Unije.

Komisija in skupina ERGA podpirata izmenjavo primerov dobre prakse o sistemih samourejanja in sourejanja iz celotne Unije. Kadar je to ustrezno, Komisija olajša oblikovanje pravil ravnanja Unije.

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 1 – točka 11 – točka b

Direktiva 2010/13/EU

Člen 9 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice in Komisija spodbujajo oblikovanje pravil ravnanja na podlagi samourejanja in sourejanja v zvezi z neprimernimi avdiovizualnimi komercialnimi sporočili za alkoholne pijače. Ta pravila je treba uporabljati za učinkovito omejevanje izpostavljenosti mladoletnikov avdiovizualnim komercialnim sporočilom za alkoholne pijače.

3.  Države članice in Komisija spodbujajo vzpostavitev samourejanja in sourejanja v zvezi z neprimernimi avdiovizualnimi komercialnimi sporočili za alkoholne izdelke. Takšno samourejanje in sourejanje je treba uporabljati za učinkovito omejevanje izpostavljenosti mladoletnikov avdiovizualnim komercialnim sporočilom za alkoholne izdelke, na primer s prepovedjo komercialnih sporočil za alkoholne izdelke v času, ko je najbolj verjetno, da jim bodo preko avdiovizualnih medijskih storitev izpostavljeni otroci.

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 1 – točka 11 a (novo)

Direktiva 2010/13/EU

Člen 9 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)   Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 9a

 

Države članice lahko sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotavljanje ustrezne odkrivljivosti in dostopnosti avdiovizualnih medijskih storitev splošnega interesa. Ti ukrepi so sorazmerni in izpolnjujejo splošne cilje, kot so neodvisnost in pluralnost medijev, svoboda izražanja in obveščanja ter kulturna raznolikost in jih jasno opredelijo države članice v skladu s pravom Unije. Države članice lahko od ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev, ki so ciljno usmerjeni v občinstva na njihovem ozemlju, ampak imajo sedež v drugih državah članicah, zahtevajo, da sprejmejo te ukrepe.“

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 1 – točka 13

Direktiva 2010/13/EU

Člen 11 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Promocijsko prikazovanje izdelkov je dovoljeno v vseh avdiovizualnih medijskih storitvah, razen v poročilih in aktualno informativnih programih, programih za varstvo potrošnikov, programih za verske vsebine in programih s pomembnim deležem otroškega občinstva.

2.  Promocijsko prikazovanje izdelkov je dovoljeno v vseh avdiovizualnih medijskih storitvah, razen v poročilih in aktualno informativnih programih, programih za varstvo potrošnikov, programih za verske vsebine in programih, za katere se lahko razumno pričakuje pomemben delež otroškega občinstva.

Predlog spremembe      38

Predlog direktive

Člen 1 – točka 13

Direktiva 2010/13/EU

Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko izjemoma opustijo zahteve iz točke (c), če zadevnega programa ni ustvaril niti ga ni naročil sam ponudnik medijskih storitev oziroma z njim povezano podjetje.

črtano

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 1 – točka 14

Direktiva 2010/13/EU

Člen 12 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za najbolj škodljivo vsebino, kot sta neupravičeno nasilje in pornografija, veljajo najstrožja merila, na primer kodiranje podatkov in učinkovit starševski nadzor;

Za najbolj škodljivo vsebino, kot so spodbujanje k terorizmu, neupravičeno nasilje in pornografija, veljajo najstrožja merila, na primer kodiranje podatkov in učinkovit starševski nadzor;

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 1 – točka 15

Direktiva 2010/13/EU

Člen 13 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Države članice opustijo zahteve iz odstavkov 1 in 2 za ponudnike z majhnim prometom ali majhnim občinstvom ali če so ponudniki mala in mikropodjetja. Države članice lahko opustijo take zahteve v primerih, kadar bi bile težko izvedljive ali neupravičene zaradi narave ali področja avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo;

5.  Države članice lahko opustijo zahteve iz odstavkov 1 in 2 za ponudnike z zlasti majhnim prometom ali majhnim občinstvom, še posebej glede na tekmece na ciljnem trgu, ali če so ponudniki mala in mikropodjetja. Države članice lahko opustijo take zahteve v primerih, kadar bi bile težko izvedljive ali neupravičene zaradi narave ali področja avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, če takšno odstopanje ne bo nesorazmerno izkrivljalo konkurence na ciljnem trgu;

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 1 – točka 16

Direktiva 2010/13/EU

Člen 20 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prenašanje televizijskih filmov (iz česar so izvzete nadaljevanke, nanizanke in dokumentarci), kinematografskih del in poročil lahko televizijsko oglaševanje in/ali televizijska prodaja prekine enkrat v rednem časovnem intervalu, ki traja najmanj 20 minut;

Prenašanje televizijskih filmov (iz česar so izvzete nadaljevanke, nanizanke in dokumentarci), kinematografskih del in poročil lahko televizijsko oglaševanje in/ali televizijska prodaja prekine enkrat v rednem časovnem intervalu, ki traja najmanj 30 minut;

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 1 – točka 17

Direktiva 2010/13/EU

Člen 23 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Dnevni delež televizijskih oglaševalskih vložkov in vložkov televizijske prodaje v času od 7:00 do 23:00 ne sme preseči 20 %.

1.  Delež televizijskih oglaševalskih vložkov in vložkov televizijske prodaje v posamezni uri med 7:00 in 23:00 ne sme preseči 20 %.

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 1 – točka 17

Direktiva 2010/13/EU

Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Izjema glede dnevnega deleža televizijskih oglaševalskih vložkov in vložkov televizijske prodaje iz odstavka 1 je lahko dovoljena, kadar država članica in ponudniki medijskih storitev v njeni pristojnosti določijo okvir, v skladu s katerim je določeno število ur opredeljeno kot „čas največje gledanosti“. V času največje gledanosti delež komercialnih sporočil ne bi smel presegati 20 % in ne sme biti omejen na vsako uro posebej.

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 1 – točka 17

Direktiva 2010/13/EU

Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V času največje gledanosti imajo države članice možnost, da sprejmejo konkretne ukrepe proti avdiovizualnim komercialnim sporočilom za alkoholne izdelke, da na ta način zaščitijo zlasti ranljive gledalce in mladoletniki. Takšni ukrepi lahko zajemajo prepoved avdiovizualnih komercialnih sporočil v času največje gledanosti.

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 1 – točka 17

Direktiva 2010/13/EU

Člen 23 – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  napovedi, ki jih izdajatelj televizijskega programa predvaja v zvezi s svojimi programi in pomožnimi izdelki, ki izhajajo neposredno iz teh programov, ali v zvezi s programi drugih subjektov, ki so del iste medijske skupine;

(a)  napovedi, ki jih izdajatelj televizijskega programa predvaja v zvezi s svojimi programi in pomožnimi izdelki, ki izhajajo neposredno iz teh programov;

Obrazložitev

Če bi se medijskim skupinam omogočilo, da preko vseh programov, ki so v njihovi lasti, svobodno objavljajo napovedi v zvezi s programi, ki jih imajo v lasti, bi bilo to škodljivo za pošteno konkurenco v tem sektorju, ker bi imeli prevladujoči akterji s tem neupravičeno prednost. Poleg tega bi to privedlo tudi do nepotrebnega povečanja obsega oglaševanja, saj te objave ne bi bile vključene v kvantitativna pravila.

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 1 – točka 17

Direktiva 2010/13/EU

Člen 23 – odstavek 2 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) promocijsko prikazovanje izdelkov

(c)  promocijsko prikazovanje izdelkov, ki niso v nasprotju s členom 11(4).

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 1 – točka 19

Direktiva 2010/13/EU

Člen 28 a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice brez poseganja v člena 14 in 15 Direktive 2000/31/ES zagotovijo, da ponudniki platforme za izmenjavo videov sprejmejo ustrezne ukrepe za:

1.  Komisija in države članice brez poseganja v člena 14 in 15 Direktive 2000/31/ES zagotovijo, da ponudniki platforme za izmenjavo videov sprejmejo ustrezne ukrepe za:

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 1 – točka 19

Direktiva 2010/13/EU

Člen 28 a – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  zaščito vseh državljanov pred vsebino, ki vsebuje spodbujanje nasilja ali sovraštva, usmerjenega v skupino oseb ali člana take skupine, ki jo opredeljuje spol, rasa, barva, vera, poreklo ali nacionalna ali etnična pripadnost.

(b)  zaščito vseh državljanov pred vsebino, ki vsebuje spodbujanje nasilja ali sovraštva, usmerjenega v skupino oseb ali člana take skupine, ki jo opredeljuje spol, rasa, barva kože, etnično ali socialno poreklo, jezik, vera, prepričanje, mnenje, invalidnost, starost ali spolna usmerjenost;

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 1 – točka 19

Direktiva 2010/13/EU

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  opredelitev in uporabo pojmov spodbujanja nasilja ali sovraštva iz odstavka 1(b) in vsebine, ki bi lahko ogrozila telesni, duševni in moralni razvoj mladoletnikov, v skladu s členom 6 oziroma 12, v pogojih ponudnikov platforme za izmenjavo videov;

(a)  opredelitev in uporabo pojmov spodbujanja k terorističnim dejanjem, nasilju ali sovraštvu iz odstavka 1(b) in vsebine, ki bi lahko ogrozila telesni, duševni in moralni razvoj mladoletnikov, v skladu s členom 6 oziroma 12, v pogojih ponudnikov platforme za izmenjavo videov;

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 1 – točka 19

Direktiva 2010/13/EU

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  vzpostavitev in upravljanje mehanizmov, s katerimi lahko uporabniki platform za izmenjavo videov zadevnega ponudnika platforme za izmenjavo videov o vsebini iz odstavka 1, ki je shranjena na njegovi platformi, obvestijo ali tako vsebino označijo;

(b)  vzpostavitev in upravljanje preglednih mehanizmov, s katerimi lahko uporabniki platform za izmenjavo videov zadevnega ponudnika platforme za izmenjavo videov o vsebini iz odstavka 1, ki je shranjena na njegovi platformi, obvestijo ali tako vsebino označijo;

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Člen 1 – točka 19

Direktiva 2010/13/EU

Člen 28 a – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice vzpostavijo potrebne mehanizme za ocenjevanje ustreznosti ukrepov iz odstavkov 2 in 3, ki jih sprejmejo ponudniki platforme za izmenjavo videov. Države članice prenesejo to nalogo na organe, imenovane v skladu s členom 30.

4.  Države članice vzpostavijo potrebne mehanizme za ocenjevanje in poročanje o nujnosti, učinkovitosti, ustreznosti in sorazmernosti ukrepov iz odstavkov 2 in 3, ki jih sprejmejo ponudniki platforme za izmenjavo videov. Države članice prenesejo to nalogo na organe, imenovane v skladu s členom 30.

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Člen 1 – točka 19

Direktiva 2010/13/EU

Člen 28 a – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Države članice ponudnikom platforme za izmenjavo videov ne naložijo ukrepov, ki so strožji od tistih iz odstavkov 1 in 2. Državam članicam ni preprečeno nalaganje strožjih ukrepov v zvezi z nezakonito vsebino. Ob sprejetju takih ukrepov upoštevajo pogoje iz prava Unije, ki se uporablja, kot so, kadar je to ustrezno, pogoji iz členov 14 in 15 Direktive 2000/31/ES ali člena 25 Direktive 2011/93/EU.

5.  Države članice ponudnikom platforme za izmenjavo videov ne naložijo ukrepov, ki so strožji od tistih iz odstavkov 1 in 2. Državam članicam ni preprečeno nalaganje strožjih ukrepov v zvezi z nezakonito vsebino, če je morebitni ukrep, sprejet za namene te direktive, za omejevanje spletne distribucije nezakonite vsebine ali drugih načinov zagotavljanja te vsebine javnosti skladen z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, omejen na to, kar je potrebno in sorazmerno, in se izvršuje na podlagi predhodne sodne odobritve. Ob sprejetju takih ukrepov upoštevajo pogoje iz prava Unije, ki se uporablja, kot so, kadar je to ustrezno, pogoji iz členov 14 in 15 Direktive 2000/31/ES ali člena 25 Direktive 2011/93/EU.

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Člen 1 – točka 19

Direktiva 2010/13/EU

Člen 28 a – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Komisija in skupina ERGA spodbujata ponudnike platforme za izmenjavo videov, da si izmenjajo dobre prakse o sistemih sourejanja iz celotne Unije. Kadar je to ustrezno, Komisija olajša oblikovanje pravil ravnanja Unije.

7.  Komisija in skupina ERGA podirata ponudnike platforme za izmenjavo videov pri izmenjavi primerov dobre prakse o sistemih sourejanja iz celotne Unije. Kadar je to ustrezno, Komisija olajša oblikovanje pravil ravnanja Unije.

Predlog spremembe    54

Predlog direktive

Člen 1 – točka 19

Direktiva 2010/13/EU

Člen 28 a – odstavek 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Ponudniki platforme za izmenjavo videov ali, kadar je to ustrezno, organizacije, ki predstavljajo te ponudnike v zvezi s tem, Komisiji predložijo osnutke pravil ravnanja Unije in spremembe obstoječih pravil ravnanja Unije. Komisija lahko od skupine ERGA zahteva, da zagotovi mnenje o osnutkih, spremembah ali razširitvah teh pravil ravnanja. Komisija lahko ta pravila ravnanja ustrezno oglašuje.

8.  Ponudniki platforme za izmenjavo videov ali, kadar je to ustrezno, organizacije, ki predstavljajo te ponudnike v zvezi s tem, Komisiji predložijo osnutke pravil ravnanja Unije in spremembe obstoječih pravil ravnanja Unije. Komisija ob spoštovanju načela preglednosti ta pravila ravnanja ustrezno oglašuje.

Predlog spremembe    55

Predlog direktive

Člen 1 – točka 19

Direktiva 2010/13/EU

Člen 28 b – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za namene uporabe drugega pododstavka, kadar je več hčerinskih družb, vsaka od teh pa ima sedež v drugi državi članici, ali kadar je več drugih subjektov skupine, vsak od teh pa ima sedež v drugi državi članici, zadevne države članice zagotovijo, da ponudnik določi, v kateri od teh držav članic se šteje, da ima sedež.

Za namene uporabe drugega pododstavka, kadar je več hčerinskih družb, vsaka od teh pa ima sedež v drugi državi članici, ali kadar je več drugih subjektov skupine, vsak od teh pa ima sedež v drugi državi članici, se šteje, da ima ponudnik sedež v državi članici, kjer dela večina delovne sile.

Obrazložitev

Če bi s to direktivo omogočili, da platforme za izmenjavo videov same izbirajo, v kateri državi članici bodo imele svoje sedež, bi bilo to nesorazmerno, saj bi jih navajalo na to, da bi si izbirale najugodnejša sodišča. Kraj, kjer je večina delovne sile, je jasno in zanesljivo merilo za določanje, kje v Uniji ima platforma svoj sedež.

Predlog spremembe    56

Predlog direktive

Člen 1 – točka 19

Direktiva 2010/13/EU

Člen 28 b – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Kadar se zadevne države članice pri uporabi odstavka 1 ne strinjajo o tem, katera med njimi ima pristojnost, o tem nemudoma obvestijo Komisijo. Komisija lahko od skupine ERGA zahteva, da v roku 15 delovnih dni od predložitve zahteve Komisije o zadevi pripravi mnenje.

Obrazložitev

Ker se ciljna publike platform za izmenjavo videov običajno nahaja v vsej Uniji, bi lahko med državami članicami prišlo do nesoglasij glede tega, katera med njimi je za namene te direktive pristojna država članica. Zato je prav, da se ukrepanje pri določanju pristojnosti omogoči Komisiji, kot to velja že druge avdiovizualne medijske storitve po členu 3.

Predlog spremembe    57

Predlog direktive

Člen 1 – točka 21

Direktiva 2010/13/EU

Člen 30 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka država članica imenuje enega ali več neodvisnih nacionalnih regulativnih organov. Države članice zagotovijo, da so ti organi ločeni s pravnega vidika in funkcionalno neodvisni od katerega koli drugega javnega ali zasebnega organa. To ne posega v možnost držav članic, da ustanovijo regulatorje, ki nadzirajo različne sektorje.

1.  Vsaka država članica imenuje enega ali več neodvisnih nacionalnih regulativnih organov. Države članice zagotovijo, da so ti organi pregledni, ločeni s pravnega vidika in funkcionalno neodvisni od vlad ali katerega koli drugega javnega ali zasebnega organa. To ne posega v možnost držav članic, da ustanovijo regulatorje, ki nadzirajo različne sektorje.

Predlog spremembe    58

Predlog direktive

Člen 1 – točka 21

Direktiva 2010/13/EU

Člen 30 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Države članice zagotovijo, da je postopek imenovanja vodje nacionalnega regulativnega organa ali članov kolegijskega organa, ki to funkcijo opravljajo v okviru nacionalnega regulativnega organa, pregleden in zagotavlja potrebno stopnjo neodvisnosti za izpolnjevanje njegovih funkcij.

Predlog spremembe    59

Predlog direktive

Člen 1 – točka 21

Direktiva 2010/13/EU

Člen 30 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da nacionalni regulativni organi izvajajo svoja pooblastila nepristransko, pregledno in v skladu s cilji te direktive, zlasti v zvezi s pluralnostjo medijev, kulturno raznolikostjo, varstvom potrošnikov, notranjim trgom in spodbujanjem poštene konkurence.

Države članice zagotovijo, da nacionalni regulativni organi izvajajo svoja pooblastila neodvisno, nepristransko, pregledno in v skladu s cilji te direktive, v zvezi z neodvisnostjo in pluralnostjo medijev, nediskriminatornostjo, kulturno raznolikostjo, varstvom potrošnikov in spodbujanjem poštene konkurence na notranjem trgu.

Predlog spremembe    60

Predlog direktive

Člen 1 – točka 21

Direktiva 2010/13/EU

Člen 30 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nacionalni regulativni organi ne bodo zahtevali navodila ali jih sprejeli od katerega koli drugega organa v zvezi z izvajanjem nalog, ki so jim bile dodeljene v skladu z nacionalno zakonodajo, ki izvaja pravo Unije. To ne preprečuje nadziranja teh organov v skladu z nacionalnim ustavnim pravom.

Nacionalni regulativni organi ne bodo zahtevali navodila ali jih sprejeli od katerega koli drugega javnega ali zasebnega organa v zvezi z izvajanjem nalog, ki so jim bile dodeljene v skladu z nacionalno zakonodajo, ki izvaja pravo Unije. To ne preprečuje nadziranja teh organov v skladu z nacionalnim ustavnim pravom.

Predlog spremembe    61

Predlog direktive

Člen 1 – točka 21

Direktiva 2010/13/EU

Člen 30 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice zagotovijo, da imajo nacionalni regulativni organi ustrezna izvršilna pooblastila za učinkovito opravljanje svojih nalog.

4.  Države članice zagotovijo, da imajo nacionalni regulativni organi ustrezne izkušnje in izvršilna pooblastila za učinkovito opravljanje svojih nalog v skladu s to direktivo in pravom Unije.

Predlog spremembe    62

Predlog direktive

Člen 1 – točka 21

Direktiva 2010/13/EU

Člen 30 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Vodjo nacionalnega regulativnega organa ali člane kolektivnega telesa, ki izvršujejo to nalogo v okviru nacionalnega regulativnega organa, je mogoče odpustiti, samo če ne izpolnjujejo več pogojev, zahtevanih za opravljanje njihovih dolžnosti, ki so vnaprej opredeljene v nacionalni zakonodaji. Odločitev o odpustitvi in obrazložitev se javno objavita.