BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster med anledning av ändrade marknadsförhållanden
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
Utskottet för kultur och utbildning
Föredragande: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert

10.5.2017


Förfarande : 2016/0151(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0192/2017
Ingivna texter :
A8-0192/2017
Debatter :
Antagna texter :

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: