ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на временни автономни търговски мерки за Украйна за допълване на търговските отстъпки, предоставени в рамките на Споразумението за асоцииране

10.5.2017 - (COM(2016)0631 – C8‑0392/2016 – 2016/0308(COD)) - ***I

Комисия по международна търговия
Докладчик: Ярослав Валенса


Процедура : 2016/0308(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0193/2017

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на временни автономни търговски мерки за Украйна за допълване на търговските отстъпки, предоставени в рамките на Споразумението за асоцииране

(COM(2016)0631 – C8‑0392/2016 – 2016/0308(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0631),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0392/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0193/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че внесе или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или в случай че го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за решение

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  С оглед на усилията за икономическа реформа, предприети от Украйна, и с цел подпомагане на развитието на по-тесни икономически връзки с Европейския съюз, уместно е да бъдат увеличени търговските потоци по отношение на вноса на някои селскостопански продукти и да бъдат предоставени отстъпки под формата на автономни търговски мерки за избрани промишлени продукти в съответствие с ускоряването на премахването на митата върху търговията между Европейския съюз и Украйна.

(2)  С цел засилване на усилията за икономическа и политическа реформа, предприети от Украйна, и с цел подпомагане и ускоряване на развитието на по-тесни икономически връзки със Съюза, уместно и необходимо е да бъдат увеличени търговските потоци по отношение на вноса на някои селскостопански продукти и да бъдат предоставени отстъпки под формата на автономни търговски мерки за избрани промишлени продукти в съответствие с ускоряването на премахването на митата върху търговията между Съюза и Украйна.

Изменение     2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Автономните търговски мерки ще бъдат предоставени под формата на квоти с нулеви мита за продуктите, изброени в приложения I и II, в допълнение към преференциалните тарифни квоти, предвидени в Споразумението, и частичното или пълното премахване на вносните мита върху промишлените продукти, изброени в приложение III.

(3)  След като Комисията публикува своя анализ на потенциалното въздействие на настоящия регламент, който следва да вземе предвид потенциалните крайни бенефициери на автономните търговски мерки, включени в настоящия регламент, и да насочи вниманието по-специално към малките и средните производители в Украйна, автономните търговски мерки следва да бъдат предоставени за продукти, които са счетени за благоприятни в светлината на този анализ. Тези автономни търговски мерки следва да бъдат под формата на квоти с нулеви мита за продуктите, изброени в приложения I и II, в допълнение към преференциалните тарифни квоти, предвидени в Споразумението за асоцииране, и частичното или пълното премахване на вносните мита върху промишлените продукти, изброени в приложение III.

Обосновка

Въпреки че Комисията е извършила проучване на въздействието на мерките, които предлага, и го е представила устно в комисията, това не е официална оценка на въздействието върху устойчивото развитие, каквато обикновено се извършва. В интерес на справедливостта, прозрачността и демократичното законотворчество, както и за да се даде възможност на съзаконодателите да вземат информирани решения, подробностите от този анализ следва да бъдат публикувани.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  С цел да се избегне опасността от измами, правото да се ползват допълнителните квоти с нулеви мита следва да се предостави в зависимост от спазването от Украйна на съответните правила за произход на продуктите и процедурите, свързани с тях, както и от участието ѝ в тясно административно сътрудничество със Съюза, както е предвидено в Споразумението.

(4)  С цел да се избегне опасността от измами, правото да се ползват допълнителните квоти с нулеви мита за продуктите, посочени в приложения I и II, и частичното или пълно премахване на вносните мита за промишлените продукти, посочени в приложение III, следва да се предостави в зависимост от спазването от Украйна на всички съответни условия за извличане на ползи от Споразумението за асоцииране, включително правилата за произход на продуктите и процедурите, свързани с тях, както и от участието ѝ в тясно административно сътрудничество със Съюза, както е предвидено в това споразумение.

Обосновка

Правилата за произход и другите условия, определени в Споразумението, трябва да бъдат изпълнени за всички продукти, а не само за земеделските продукти, посочени в приложения I и II, както и за промишлените продукти, посочени в приложение III.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  В член 2 от Споразумението за асоцииране се предвижда, че зачитането на демократичните принципи, правата на човека и основните свободи и зачитането на принципа на върховенството на закона представляват основни елементи от това споразумение. Целесъобразно е да се въведе възможността за временно спиране на преференциите в случай на неспазване на основните принципи за правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава в Украйна.

(9)  В членове 2 и 3 от Споразумението за асоцииране се предвижда, че зачитането на демократичните принципи, правата на човека и основните свободи и зачитането на принципа на върховенството на закона, както и усилията за борба с корупцията и организираната престъпност и мерките за насърчаване на устойчивото развитие и ефективното многостранно сътрудничество, представляват основни елементи на отношенията с Украйна, които са уредени с това споразумение. Целесъобразно е да се въведе възможността за временно спиране на преференциите в случай на неспазване от страна на Украйна на общите принципи на Споразумението за асоцииране, както беше направено в други споразумения за асоцииране, подписани от Съюза.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Годишният доклад на Комисията относно прилагането на задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия следва да включва подробна оценка на прилагането на временните автономни търговски мерки, предвидени в настоящия регламент.

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Правото на ползване на тарифните квоти, въведени с член 1, зависи от:

Правото на ползване на тарифните квоти и преференциалните мита при внос, въведени с член 1, зависи от:

Обосновка

Правилата за произход и другите условия, определени в Споразумението, трябва да бъдат изпълнени за всички продукти, а не само за земеделските продукти, посочени в приложения I и II, както и за промишлените продукти, посочени в приложение III.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  спазването на правилата относно произхода на продуктите и свързаните с това процедури, както е предвидено в Споразумението за асоцииране, и по-специално в протокол I относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество, и в протокол II относно административната взаимопомощ по митнически въпроси;

a)  спазването на правилата относно произхода на продуктите и свързаните с това процедури, както е предвидено в Споразумението за асоцииране, и по-специално в протокол I относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество, и в протокол II относно административната взаимопомощ по митнически въпроси; що се отнася до продуктите, произведени в или транспортирани от територия, която не е под ефективния контрол на правителството на Украйна, представянето на сертификат EUR.1, както е посочено в член 16, параграф 1, буква а) от протокол I към Споразумението за асоцииране, който се издава от митническите органи на правителството на Украйна след извършването на проверка на сметките на износителя в помещенията на износителя и всякакви други проверки, които са считани за целесъобразни, в съответствие с член 17, параграф 5, и член 33 от посочения протокол, включително оценка дали са налице разумни основания да се подозира, че икономическите оператори, които се ползват от временните автономни търговски мерки, подкопават борбата с корупцията или участват в незаконни икономически дейности;

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  въздържането от страна на Украйна от въвеждане на нови мита или такси с равностоен ефект и нови количествени ограничения или мерки с равностоен ефект върху вноса с произход от Съюза, или от повишаване на съществуващите нива на мита или такси, или от въвеждане на други ограничения от деня на влизане в сила на настоящия регламент;

б)  въздържането от страна на Украйна от въвеждане на нови мита или такси с равностоен ефект и нови количествени ограничения или мерки с равностоен ефект върху вноса с произход от Съюза, или от повишаване на съществуващите нива на мита или такси, или от въвеждане на други ограничения, включително вътрешни дискриминационни разпоредби, от деня на влизане в сила на настоящия регламент;

Обосновка

Тъй като този член изглежда е насочен към граничните и фискалните мерки, следва да се поясни, че дискриминационните разпоредби също могат да доведат до отмяната на автономните търговски мерки.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  зачитане на демократичните принципи, правата на човека и основните свободи и зачитане на принципа на върховенството на закона, предвидени в член 2 от Споразумението за асоцииране.

в)  зачитане на демократичните принципи, правата на човека и основните свободи и зачитане на принципа на върховенството на закона, както и постоянни и непрекъснати усилия по отношение на борбата с корупцията и незаконните дейности, предвидени в членове 2, 3 и 22 от Споразумението за асоцииране.

Изменение     10

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  постоянно спазване на задълженията за сътрудничество по въпроси, свързани с трудовата заетост, социалната политика и равните възможности в съответствие с глава 13 от дял IV (Търговия и устойчиво развитие) и глава 21 от дял V (Сътрудничество в областта на трудовата заетост, социалната политика и равните възможности) на Споразумението за асоцииране и целите, посочени в член 420 от него.

Изменение     11

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато Комисията установи, че са налице достатъчно доказателства за неспазване на условията, определени в член 2, тя може да преустанови изцяло или частично прилагането на преференциалния режим, предвиден в настоящия регламент, в съответствие с процедурата по разглеждане, предвидена в член 5, параграф 2.

Когато Комисията установи, че са налице достатъчно доказателства за неспазване на условията, определени в член 2 от настоящия регламент, тя може да преустанови изцяло или частично прилагането на преференциалния режим, предвиден в настоящия регламент, в съответствие с процедурата по разглеждане, предвидена в член 5, параграф 2.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато държава членка поиска от Комисията да прекрати преференциален режим поради неспазване на условията, посочени в член 2, буква б), Комисията предоставя мотивирано становище в двумесечен срок от внасяне на искането относно обосноваността на твърдението за неспазване. Ако Комисията заключи, че случаят е такъв, тя стартира процедурата, посочена в параграф 1 от настоящия член.

Обосновка

Тъй като в миналото Комисията не беше склонна да въведе ограничителни търговски мерки, след въвеждането на мерките за либерализация позицията на държавите членки спрямо Комисията следва да бъде засилена.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато продукт с произход от Украйна е внесен при условия, които причиняват или заплашват да причинят сериозни затруднения на производител от Общността на подобни или пряко конкурентни продукти, по всяко време Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията може да въведе повторно митата от Общата митническа тарифа за такъв продукт.

1.  Когато продукт с произход от Украйна е внесен при условия, които причиняват или заплашват да причинят сериозни затруднения на производител от Съюза на подобни или пряко конкурентни продукти, по всяко време може повторно да се въведат митата от Общата митническа тарифа за такъв продукт.

Обосновка

Изискването за гласуване на предпазните процедури чрез квалифицирано мнозинство направи защитните механизми напълно неизползваеми. Предпазната клауза трябва да осигурява реална, а не теоретична защита за промишлеността, когато тя е изправена пред необичайно трудни обстоятелства. Въвеждането на гласуване с обикновено мнозинство във връзка с предпазните процедури ще позволи използването им от промишлеността. Комисията си запазва контрола по отношение на резултатите, тъй като тя е институцията, която прилага процедурите и предлага решения.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Комисията следи отблизо въздействието на настоящия регламент върху производителите от Съюза по отношение на продуктите, изброени в приложения I и II, включително по отношение на цените на пазара на Съюза и като се взема предвид съответната налична информация относно производителите от Съюза, като например пазарен дял, производство, запаси, производствени мощности и степен на използване на капацитета.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  По искане на държава членка или по инициатива на Комисията, Комисията взема официално решение да започне разследване в рамките на разумен период от време. Когато Комисията реши да започне разследване, тя публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз, обявявайки разследването. Известието съдържа резюме на получената информация и гласи, че всяка съответна информация трябва да се изпраща на Комисията. В него се посочва срокът — не повече от четири месеца от датата на публикуване на известието — в който заинтересованите страни могат да представят писмено становищата си.

2.  По искане на държава членка, юридическо лице или сдружение без правосубектност, действащо от името на промишлеността на Съюза, т.е. всички или голяма част от производителите от Съюза на подобни или пряко конкурентни продукти, или по собствена инициатива на Комисията, ако според нея е видно, че са налице достатъчно prima facie доказателства, Комисията взема официално решение да започне разследване в рамките на разумен период от време. За целите на настоящия член „голяма част“ означава производителите от Съюза, чието съвкупно производство представлява повече от 50% от общото производство на Съюза на подобни или пряко конкурентни продукти, произведени от тази част от промишлеността на Съюза, която или подкрепя, или се противопоставя на искането, и не по-малко от 25% от общото производство на подобни или пряко конкурентни продукти, произведени от промишлеността на Съюза. Когато Комисията реши да започне разследване, тя публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз, обявявайки разследването. Известието съдържа резюме на получената информация и гласи, че всяка съответна информация трябва да се изпраща на Комисията. В него се посочва срокът — не повече от четири месеца от датата на публикуване на известието — в който заинтересованите страни могат да представят писмено становищата си.

Обосновка

Както и при други процедури за търговска защита, промишлеността на ЕС следва да има възможността да поиска от Комисията стартиране на предпазна процедура.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Комисията взема решение в рамките на три месеца в съответствие с процедурата, посочена в член 5. Посоченото решение влиза в сила в рамките на един месец след публикуването му.

6.  Комисията взема решение в рамките на три месеца в съответствие с процедурата, посочена в член 5. Посоченото решение влиза в сила в рамките на един месец след публикуването му. Митата по Общата митническа тарифа се въвеждат повторно дотогава, докато е необходимо да се противодейства на влошаването на икономическото и/или финансовото положение на производителите от Съюза или докато продължава да съществува заплахата от такова влошаване. Срокът на повторно въвеждане не надвишава една година, освен ако не бъде продължен при надлежно обосновани обстоятелства. Когато окончателно установените факти сочат, че не са изпълнени условията, определени в член 4, параграф 1, Комисията приема акт за изпълнение за прекратяване на разследването и процедурата в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 5, параграф 2.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5a

 

Оценка на прилагането на автономните търговски мерки

 

Годишният доклад на Комисията относно прилагането на задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия включва подробна оценка на прилагането на временните автономни търговски мерки, предвидени в настоящия регламент, и доколкото е целесъобразно, оценка на социалното въздействие на тези мерки в Украйна и Съюза. Чрез уебсайтовете на Комисията ще бъде предоставена информация относно използването на тарифните квоти за селскостопански продукти.

Изменение    18

Предложение за регламент

Приложение І – таблица 1 – ред 4

 

Текст, предложен от Комисията

09.6752

2002

Домати, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина

 

5 000

Изменение

заличава се

Изменение    19

Предложение за регламент

Приложение ІІ – таблица 1 – ред 2

 

Текст, предложен от Комисията

Мека пшеница и смес от пшеница и ръж, брашно, едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати под формата на гранули

1001 99 00, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 90 90, 1103 11 90, 1103 20 60

100 000 тона/година

Изменение

заличава се

Обосновка

Търговските статистики показват вече значителен капацитет за износ на промишлеността на Украйна в тези продуктови групи. Допълнителната подкрепа няма вероятност да предостави стимули за необходимата диверсификация на износа и следователно не се препоръчва. Тарифната квота за пшеница от Украйна възлиза на 950 000 тона, докато през последните години действителният внос в ЕС е бил 3–4 милиона тона годишно. Това доказва факта, че дори без преференциални мита износът на пшеница от Украйна вече е конкурентоспособен и допринася за ниските цени на зърнените култури в ЕС. Освен това, секторът на ЕС за обработка на почвата неотдавна беше засегнат от тежки кризи, което, наред с рекордно ниските реколти, е изключително обезпокояващ сигнал за множество държави членки. Обратната ситуация (рекордно високи реколти) се наблюдава в други части на света (САЩ, Канада, Бразилия, Аржентина).

Изменение    20

Предложение за регламент

Приложение II – ред 3

 

Текст, предложен от Комисията

Царевица, различна от тази за посев, брашно, едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати под формата на гранули и зърна

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 тона/година

Изменение

Царевица, различна от тази за посев, брашно, едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати под формата на гранули и зърна

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 тона/година

Обосновка

Търговските статистики показват вече значителен капацитет за износ на промишлеността на Украйна в тези продуктови групи. Допълнителната подкрепа няма вероятност да предостави стимули за необходимата диверсификация на износа и следователно не се препоръчва. Освен това, секторът на ЕС за обработка на почвата неотдавна беше засегнат от тежки кризи, което, наред с рекордно ниските реколти, е изключително обезпокояващ сигнал за множество държави членки. Обратната ситуация (рекордно високи реколти) се наблюдава в други части на света (САЩ, Канада, Бразилия, Аржентина).

Изменение    21

Предложение за регламент

Приложение III – таблица 1 – ред 3

 

Текст, предложен от Комисията

3102 10 10

Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот, превишаващо 45% спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти, представени под формата на гранули или в други подобни форми, или в опаковки с брутно тегло, непревишаващо 10 kg).

3%

Изменение

заличава се

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

Задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) – икономическият и търговски стълб на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Украйна, се прилага временно от 1 януари 2016 г. ЗВЗСТ създава зона за свободна търговия за търговията със стоки за преходен период от най-много десет години.

Либерализацията на митата по ЗВЗСТ е асиметрична, тъй като ЕС намалява или премахва своите мита по-бързо от Украйна. Тази асиметрична либерализация започна още преди прилагането на ЗВЗСТ, с временни едностранни търговски преференции, предоставяни по Регламент (ЕС) № 374/2014 за намаляване или премахване на митата върху стоки с произход от Украйна, който влезе в сила на 23 април 2014 г. През 2014 г. решението за прилагане на автономни търговски мерки беше прието в контекста на изключително трудната ситуация в Украйна от гледна точка на сигурността, политическото и икономическото положение. Прилагането на тези мерки трябваше да бъде преустановено най-късно до 1 ноември 2014 г.; впоследствие те бяха разширени с регламента за изменение. Прилагането на автономните търговски мерки беше преустановено от 1 януари 2016 г., когато ЗВЗСТ започна да се прилага временно.

Настоящото предложение на Комисията допълва вече действащите отстъпки на ЕС по линия на ЗВЗСТ, с оглед на продължаващата трудна икономическа ситуация и усилията на Украйна за провеждане на икономическа реформа. В съответствие с целите на Споразумението за асоцииране, предложението цели увеличаване на съществуващите търговски потоци между ЕС и Украйна. Автономните търговски мерки са предложени под формата на увеличени нулеви тарифни квоти за царевица, пшеница, ечемик, овес, естествен мед, преработени домати и гроздов сок, и частично или пълно премахване на вносните мита (предварително предоставяне на средства) за промишлени продукти, като например торове, обувки, продукти от алуминий и електрически машини. Предложеният период за прилагане на мерките е три години.

Увеличените квоти за селскостопанските продукти са предложени, като се взема предвид ползването на квотите по ЗВЗСТ. В периода от 1 януари 2016 г. до юни 2016 г. Украйна е използвала 100% от наличната нулева тарифна квота по ЗВЗСТ за мед, захар, едрозърнест грис, агломерати под формата на гранули и зърна, малц и глутен, консервирани домати, гроздов и ябълков сок, пшеница и царевица. Предлагат се допълнителни търговски отстъпки за зърнени култури, преработени домати, мед и гроздов сок. В същото време нулевата тарифна квота не се използва или се ползва малко за някои други тарифни линии поради несъответствие със санитарните и фитосанитарните изисквания на ЕС (например, при повечето на млечни и месни продукти). Повечето отстъпки за промишлените продукти са предложени, наред с другото, за подпомагане на малките и средните предприятия (МСП) и във връзка с необходимостта от компенсиране на загубата на руския пазар. За торовете необходимостта от такива мерки може да бъде обоснована с концентрацията на производствени съоръжения в Източна Украйна, отчасти в резултат на прехвърлянето им от Донецка област.

Икономически и политически контекст

Докладчикът признава, че допълнителните преференции за Украйна могат да подкрепят нейните усилия за икономическо възстановяване и пренасочването на нейните пазари към ЕС. Всъщност, поради продължаващия конфликт в Източна Украйна, търговските санкции от страна на Русия, произтичащата от това загуба на пазари на Изток, както и неблагоприятната обща икономическа среда, Украйна е изправена пред икономически трудности. През 2015 г. брутният вътрешен продукт на страната намаля с 9,8%, а делът на търговията с Русия спадна до 16% през 2015 г., в сравнение с 27,3% през 2013 г. През 2015 г. двустранната търговия с ЕС спадна с 13,1% в сравнение с 2014 г. Понастоящем търговията на Украйна с ЕС се увеличава. Тя е нараснала със 7,5% през периода от октомври 2015 г. до септември 2016 г., в сравнение със същия период през 2014 и 2015 г. При все това, последиците от общата рецесия не са напълно преодолени.

Докладчикът приветства удължаването на ограничителните мерки на ЕС спрямо Руската федерация, за които беше взето решение през юни и септември 2016 г. Той изразява съгласие с препоръките, отправени по време на четвъртото заседание на Парламентарния комитет за асоцииране ЕС — Украйна, проведено в Киев на 20 и 21 септември 2016 г., както и за запазването на тези мерки до пълното прилагане на споразуменията от Минск и възстановяването на териториалната цялост на Украйна в рамките на международно признатите граници. Докладчикът подчертава необходимостта от поддържането на единна позиция на ЕС по този въпрос.

Допълнителни търговски преференции в рамките на процеса на реформи

Украйна следва да бъде приветствана за нейните усилия за извършването на безпрецедентни реформи. Но реформите често водят и до краткосрочни социално-икономически трудности. Поради това е целесъобразно да се обмисли предоставянето на допълнителна подкрепа от ЕС за Украйна под формата на допълнителни търговски преференции. В същото време е важно да се гарантира, че всяка мярка за подкрепа поддържа целите на Споразумението за асоцииране, с оглед постигане на функционираща пазарна икономика в Украйна и по-нататъшно интегриране на страната във вътрешния пазар на ЕС. По този начин следва да се предоставят допълнителни преференции, допринасящи за така необходимата икономическа диверсификация и за подпомагане на сектора на МСП. Но те не следва да се предоставят на производители с вече доказано голям капацитет за износ.

Докато едностранните преференции могат да дадат тласък на някои сектори в периоди на икономически затруднения, дългосрочното въздействие може да се постигне само чрез провеждането на истински реформи, включително и реформите, за които Украйна е поела ангажимент в контекста на ЗВЗСТ и членството си в СТО. Все още не са разгледани някои проблеми, като например забраната за износ на непреработена дървесина, както и проблемите, свързани със санитарните и фитосанитарните въпроси, и трябва да се предприемат конкретни действия за подобряване на защитата и прилагането на правата върху интелектуалната собственост в Украйна.

Специалният доклад на Европейската сметна палата относно Украйна, публикуван на 7 декември 2016 г., потвърждава необходимостта от засилване на усилията за реформа. Оценявайки ефективността на помощта на ЕС в областта на управлението на публичните финанси, борбата срещу корупцията и в сектора на природния газ за периода 2007—2015 г., Сметната палата заключава, че постигнатите до момента резултати продължават да бъдат несигурни, въпреки новия импулс за провеждане на реформи от 2014 г. Резултатите от мерките за борба с корупцията все още не са налице.

Прозрачност и валидност на избора на продукти

За съжаление, до подаването на предложението на законодателите не е правена актуална оценка на въздействието или официални консултации със заинтересованите страни и не е извършван анализ на потенциалните икономически ползи за Украйна или на потенциалните заплахи за производителите от ЕС в резултат на включването на съответните продукти в приложенията.

Докладчикът изразява загриженост за това, че в обяснителния меморандум Комисията посочва други наскоро сключени споразумения за свободна търговия, които са предоставили неограничен безмитен достъп за някои селскостопански продукти, обхванати от настоящото предложение. Следва да се отбележи, че търговските отстъпки за Украйна са асиметрични и че Украйна се различава съществено от някои други партньори по отношение на географската близост до ЕС, както и че транспортните разходи варират значително. По тези причини не е целесъобразно настоящото предложение да се свързва с други наскоро сключени споразумения за свободна търговия.

Важно е да се намери точният баланс между подпомагането на Украйна в краткосрочен и дългосрочен план. Поради това, в дългосрочен план ЕС следва да се съсредоточи върху подпомагането на Украйна в някои области като санитарните и фитосанитарните стандарти, подкрепата за влагане на инвестиции в селскостопанския сектор и насърчаване на либерализирането на визовия режим.

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони (14.3.2017)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на временни автономни търговски мерки за Украйна за допълване на търговските отстъпки, предоставени в рамките на Споразумението за асоцииране
(COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

Докладчик (по становище): Чеслав Адам Шекерски

КРАТКА ОБОСНОВКА

Въпросното предложение има за цел да допълни търговските преференции, вече предоставени на Украйна в рамките на Задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ), с допълнителни автономни търговски преференции, най-вече в сектора на селското стопанство. Тези автономни търговски преференции са под формата на увеличение на годишните тарифни квоти, вече установени в рамките на ЗВЗСТ в съотношение 50% за някои продукти (гроздов сок, преработени домати, мед) и 100% за други продукти (царевица, пшеница, ечемик, овес и друг дребнозърнест грис). Те ще влязат в сила в деня след датата на публикуване на регламента в Официален вестник и ще се прилагат в продължение на три години.

При четенето на обяснителния меморандум, приложен към настоящото предложение, не може да не се забележи много слабата аргументация за това, което очевидно следва да се разглежда като изцяло политическа инициатива. Посочва се „трудната икономическа ситуация в Украйна“ и необходимостта от „увеличаване на съществуващите търговски потоци, отнасящи се до вноса на определени селскостопански продукти от Украйна в Съюза, и насърчаване на двустранната търговия и икономическото сътрудничество със Съюза“, но без да се обяснява защо търговските преференции, предоставени на Украйна в рамките на ЗВЗСТ, вече се оказват недостатъчни толкова скоро след временното прилагане на ЗВЗСТ (от 1 януари 2016 г.) и защо трябва да се предоставят такива допълнителни търговски преференции, без никакви насрещни мерки от страна на въпросния търговски партньор.

Още по-обезпокояващ е аргументът, че „неотдавнашните споразумения за свободна търговия, сключени от Европейския съюз (по-специално с Перу и Колумбия, с Централна Америка, с Виетнам и с Канада), вече са предоставили неограничен безмитен достъп за някои селскостопански продукти, обхванати от настоящия регламент“, който е представен от Комисията като обосновка за предоставянето на такива допълнителни търговски преференции на Украйна. Докладчикът желае да подчертае опасността от прилагането на такъв подход за някои чувствителни селскостопански сектори в момент, когато комисията е основателно притеснена от кумулативния ефект на търговските споразумения в областта на селското стопанство (което е предмет на скорошно проучване на Съвместния научноизследователски център на ЕС). Следователно каквато и позиция да заеме Парламентът по внесеното предложение, се предлага изпращането на силно послание до комисията по международна търговия и до Комисията за това, че комисията по земеделие и развитие на селските райони не приема това стремглаво бързане към либерализация на митата в селското стопанство от страна на преговарящите екипи и лицата, отговарящи за изготвянето на търговската политика.

Говорейки за влиянието на търговските преференции върху съответните сектори на производство в ЕС, също така е възмутително и неприемливо, че в този случай не е извършена никаква оценка на въздействието, просто защото „с оглед на трудното икономическо положение в Украйна е важно регламентът да влезе в сила възможно най-скоро“. Според докладчика това следва да се разглежда като още един пример за лековерния подход на Комисията към въпроса за неблагоприятните последици от либерализацията на търговията за някои чувствителни сектори на селското стопанство в ЕС.

По същество предложените автономни търговски преференции са насочени към някои силно чувствителни сектори на селското стопанство в ЕС, които наскоро бяха засегнати от сериозни кризи и бяха негативно повлияни от руското ембарго, като например плодовете, зеленчуците и зърнените култури, а избраният момент за въвеждането им не би могъл да бъде по-неподходящ. На 12 октомври 2016 г. в комисията по земеделие и развитие на селските райони беше обсъдена по-специално кризата в сектора на зърнените култури, като кампанията за периода 2016 – 2017 г. се счита като изключително обезпокояваща в няколко държави членки, с комбинация от рекордно ниски реколти (- 20% във Франция и Германия, - 30% в Румъния и България) и рекордно ниски цени поради точно противоположната ситуация (рекордно високи реколти) в други части на света (САЩ, Канада, Бразилия, Аржентина).

Въпреки че в момента Украйна е изправена пред политически и икономически трудности, тази съседна на ЕС държава си остава много важен и конкурентоспособен производител на зърнени храни, и тя вече има значителен търговски излишък с Общността за тези продукти (над 100 милиона евро през 2015 г.). Нещо повече, наличните данни показват, че митата, налагани от ЕС извън тарифните квоти, не представляват проблем за вноса от Украйна и само до известна степен спират прекомерното спадане на цените на украинските селскостопански хранителни продукти. Въпреки това, при сравняване на цените на зърнените култури в държавите – членки на ЕС, се оказва, че те са най-ниски в държавите, които са преки съседи на Украйна.

Украйна използва напълно (100%) вече предоставените й тарифни квоти и се очаква да използва също толкова пълноценно и новите автономни търговски преференции, предложени от Комисията. Докладчикът изразява загрижеността си за това, че една потенциална дестабилизация на положението със селскостопанските пазари в ЕС, предизвикана от допълнителните автономни търговски преференции за Украйна, може да доведе до засилване на негативните настроения по отношение на развитието на интеграционни процеси с тази страна.

При тези обстоятелства и с оглед избягване на задълбочаването на проблемите, от които вече страдат производителите от ЕС в секторите, които са най-силно засегнати от допълнителния преференциален внос от Украйна, докладчикът препоръчва да се изключат предложените тарифни квоти за пшеница, царевица и домати, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, посочени в приложения I и II.

И накрая, ако комисията по международна търговия или пленарното заседание реши да не вземе предвид тази препоръка, предлага това да не се прави, поне докато не се поиска и получи от Комисията подходяща оценка за въздействието на предлаганите мерки.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по международна търговия да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Тарифните квоти за определени селскостопански продукти, посочени в приложение II, се управляват от Комисията съгласно правилата, определени в съответствие с член 184 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

3.  Тарифните квоти за определени селскостопански продукти, посочени в приложение II, се управляват от Комисията съгласно правилата, определени в съответствие с член 184 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. За целите на изготвянето на плановете за изпълнение и мерките за мониторинг и оценка, на специално предназначени за тази цел уебсайтове на Комисията ще бъдат публикувани електронните доклади за използването на тарифните квоти за селскостопански продукти.

Изменение    2

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  зачитането на принципите, предвидени в член 3 от Споразумението за асоцииране, включително борбата с корупцията.

Изменение    3

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато продукт с произход от Украйна е внесен при условия, които причиняват или заплашват да причинят сериозни затруднения на производител от Общността на подобни или пряко конкурентни продукти, по всяко време Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията може да въведе повторно митата от Общата митническа тарифа за такъв продукт.

1.  Когато продукт с произход от Украйна е внесен при условия, които причиняват или заплашват да причинят сериозни затруднения на производител от Общността на подобни или пряко конкурентни продукти, по всяко време Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията може да въведе повторно митата от Общата митническа тарифа за такъв продукт. Комисията установява система за проследяване на ползващите отстъпки обеми, във връзка с равнището на цените на въпросните продукти на вътрешните пазари, така че в случай на влошаване на пазарите и възникване на трудности за отделни производители от Съюза, Общата митническа тарифа да може незабавно да бъде въведена отново.

Изменение    4

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  По искане на държава членка или по инициатива на Комисията, Комисията взема официално решение да започне разследване в рамките на разумен период от време. Когато Комисията реши да започне разследване, тя публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз, обявявайки разследването. Известието съдържа резюме на получената информация и гласи, че всяка съответна информация трябва да се изпраща на Комисията. В него се посочва срокът — не повече от четири месеца от датата на публикуване на известието — в който заинтересованите страни могат да представят писмено становищата си.

2.  По искане на държава членка или по инициатива на Комисията, Комисията взема официално решение да започне разследване в рамките на разумен период от време. Когато Комисията реши да започне разследване, тя публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз, обявявайки разследването. Известието съдържа резюме на получената информация и гласи, че всяка съответна информация трябва да се изпраща на Комисията. В него се посочва срокът — не повече от два месеца от датата на публикуване на известието — в който заинтересованите страни могат да представят писмено становищата си.

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 – тире 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– екологични стандарти

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Разследването приключва в рамките на шест месеца след публикуване на известието, посочено в параграф 2. При изключителни обстоятелства Комисията може да удължи този срок в съответствие с процедурата, посочена в член 5.

5.  Разследването приключва в рамките на четири месеца след публикуване на известието, посочено в параграф 2.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Ако изключителни обстоятелства, налагащи незабавни мерки, доведат до невъзможност за провеждане на разследване, след като уведоми комитета, Комисията може да предприеме всички строго необходими превантивни мерки.

7.  След като уведоми комитета, Комисията може да предприеме всички строго необходими превантивни мерки.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4a

 

Междинен преглед

 

1.  Комисията извършва оценка на въздействието на настоящия регламент върху пазара на Съюза във връзка с продуктите, изброени в приложения I и II, от момента на влизането му в сила, и представя заключенията от тази оценка на Европейския парламент и на Съвета.

 

2.  Ако се установи, че разпоредбите на настоящия регламент засягат пазара на Съюза във връзка с продуктите, изброени в приложения I и II, Комисията може чрез актове за изпълнение да въведе компенсаторни мерки за производителите от Съюза, засегнати от премахването на митата за всеки от тези продукти. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 5, параграф 2.

Обосновка

Бързото влизане в сила на настоящия регламент не пречи на Комисията да извърши оценка на въздействието на тези мерки върху пазарите на ЕС и да действа също толкова бързо за компенсиране на европейските производители, когато това е необходимо.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Когато се обмисля подновяване на посочените в настоящия регламент мерки, Комисията прави преглед на тяхното въздействие преди края на тригодишния период, посочен в параграф 2, и ако е целесъобразно, представя законодателно предложение.

Изменение    10

Предложение за регламент

Приложение I – таблица 1 – ред 4

 

Текст, предложен от Комисията

09.6752

2002

Домати, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина

 

5000

 

Изменение

заличава се

Изменение    11

Предложение за регламент

Приложение I – таблица 1 – ред 2

 

Текст, предложен от Комисията

Мека пшеница и смес от пшеница и ръж, брашно, едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати под формата на гранули

1001 99 00 1101 00 15, 1101 00 90 1102 90 90 1103 11 90 1103 20 60

100 000 тона/година

 

Изменение

заличава се

Изменение    12

Предложение за регламент

Приложение II – таблица 1 – ред 3

 

Текст, предложен от Комисията

Царевица, различна от тази за посев, брашно, едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати под формата на гранули и зърна

1005 90 00 1102 20 1103 13 1103 20 40 1104 23

650 000 тона/година

 

Изменение

заличава се

Изменение    13

Предложение за регламент

Приложение II – таблица 1 – ред 4 – колона 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

350 000 тона/година

50 000 тона/година

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Въвеждане на временни автономни търговски мерки за Украйна за допълване на търговските отстъпки, предоставени в рамките на Споразумението за асоцииране

Позовавания

COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

INTA

6.10.2016

 

 

 

Становище, дадено от

Дата на обявяване в заседание

AGRI

6.10.2016

Докладчик по становище

Дата на назначаване

Czesław Adam Siekierski

12.10.2016

Дата на приемане

13.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

9

16

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Bas Belder, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Angélique Delahaye, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Manolis Kefalogiannis, Norbert Lins, Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Susanne Melior, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ECR

Richard Ashworth, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Paolo De Castro

9

-

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Rosa D'Amato, Marco Zullo

ENF

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

S&D

Momchil Nekov

16

0

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi

Verts/ALE

Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

Легенда:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Въвеждане на временни автономни търговски мерки за Украйна за допълване на търговските отстъпки, предоставени в рамките на Споразумението за асоцииране

Позовавания

COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD)

Дата на представяне на ЕП

29.9.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

6.10.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

6.10.2016

AGRI

6.10.2016

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

10.10.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Jarosław Wałęsa

12.10.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

29.11.2016

24.1.2017

20.3.2017

 

Дата на приемане

4.5.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

4

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Danuta Jazłowiecka, Marco Zanni

Дата на внасяне

10.5.2017

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

30

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

Edward Czesak, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

4

-

ENF

Edouard Ferrand, Franz Obermayr, Marco Zanni

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

0

GUE/NGL

Stelios Kouloglou

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

Легенда:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“