Postup : 2016/0308(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0193/2017

Předložené texty :

A8-0193/2017

Rozpravy :

PV 31/05/2017 - 16
CRE 31/05/2017 - 16

Hlasování :

PV 01/06/2017 - 7.5
CRE 01/06/2017 - 7.5
Vysvětlení hlasování
PV 04/07/2017 - 6.11
CRE 04/07/2017 - 6.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0236
P8_TA(2017)0285

ZPRÁVA     ***I
PDF 784kWORD 105k
10.5.2017
PE 592.280v02-00 A8-0193/2017

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady na zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní koncese v rámci dohody o přidružení

(COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Jarosław Wałęsa

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady na zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní koncese v rámci dohody o přidružení

(COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2016)0631),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0392/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0193/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, pokud návrh nahradí, podstatně jej změní nebo bude mít v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  S ohledem na úsilí o hospodářské reformy, které Ukrajina vyvinula, a s cílem podpořit rozvoj bližších hospodářských vztahů s Evropskou unií je vhodné zvýšit obchodní toky týkající se dovozu určitých zemědělských produktů a udělit koncese u vybraných průmyslových výrobků ve formě autonomních obchodních opatření v souladu se zrychleným odstraňováním cel uplatňovaných na obchod mezi Evropskou unií a Ukrajinou.

(2)  S ohledem na posílení úsilí o hospodářské a politické reformy vyvíjeného Ukrajinou a s cílem podpořit a urychlit rozvoj bližších hospodářských vztahů s Unií je vhodné a nezbytné zvýšit obchodní toky týkající se dovozu určitých zemědělských produktů a udělit koncese u vybraných průmyslových výrobků ve formě autonomních obchodních opatření v souladu se zrychleným odstraňováním cel uplatňovaných na obchod mezi Unií a Ukrajinou.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Autonomní obchodní opatření by byla poskytnuta formou bezcelních kvót na produkty uvedené v přílohách I a II vedle preferenčních celních kvót stanovených v dohodě a formou částečného nebo úplného odstranění dovozních cel na průmyslové výrobky uvedené v příloze III.

(3)  Poté, co Komise zveřejní svou analýzu případného dopadu tohoto nařízení, která by měla zohlednit potenciální konečné příjemce autonomních obchodních opatření stanovených tímto nařízením a soustředit se zejména na malé a střední výrobce na Ukrajině, by měla být autonomní obchodní opatření poskytnuta u produktů, jež budou na základě výsledků této analýzy vyhodnoceny jako přínosné. Tato autonomní obchodní opatření by měla mít formu bezcelních kvót na produkty uvedené v přílohách I a II vedle preferenčních celních kvót stanovených v dohodě o přidružení a formu částečného nebo úplného odstranění dovozních cel na průmyslové výrobky uvedené v příloze III.

Odůvodnění

Komise provedla hodnocení dopadů navrhovaných opatření, jehož výsledky ústně představila na zasedání výboru, nejednalo se ovšem o obvyklé formální hodnocení dopadů na udržitelnost. V zájmu spravedlnosti, transparentnosti a demokratického zákonodárství a s cílem umožnit spolunormotvůrcům činit informovaná rozhodnutí by měly být podrobnosti této analýzy zveřejněny.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Aby se předešlo rizikům podvodu, nárok na výhody plynoucí z dodatečných bezcelních kvót by měl být podmíněn tím, že Ukrajina bude dodržovat příslušná pravidla původu dotčených produktů a související postupy a že naváže těsnou administrativní spolupráci s Evropskou unií podle této dohody.

(4)  Aby se předešlo rizikům podvodu, nárok na výhody plynoucí z dodatečných bezcelních kvót na produkty uvedené v přílohách I a II a z částečného nebo úplného odstranění dovozních cel na průmyslové výrobky uvedené v příloze III by měl být podmíněn tím, že Ukrajina bude dodržovat veškeré příslušné podmínky pro získání výhod plynoucích z dohody o přidružení, včetně pravidel původu dotčených produktů a souvisejících postupů, a že naváže těsnou administrativní spolupráci s Unií podle této dohody.

Odůvodnění

Pravidla původu a další podmínky uvedené v dohodě je nutné dodržovat u všech produktů, nejen u zemědělských produktů uvedených v přílohách I a II, ale rovněž u průmyslových výrobků uvedených v příloze III.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Článek 2 dohody o přidružení stanoví, že dodržování demokratických zásad, lidských práv a základních svobod a dodržování zásady právního státu představují základní prvky této dohody. Je vhodné zavést možnost dočasného pozastavení preferencí v případě porušování základních zásad lidských práv, demokracie a právního státu ze strany Ukrajiny.

(9)  Články 2 a 3 dohody o přidružení stanoví, že dodržování demokratických zásad, lidských práv, základních svobod a zásady právního státu i boj proti korupci a organizovanému zločinu, jakož i opatření na podporu udržitelného rozvoje a účinného multilateralismu představují základní prvky vztahů s Ukrajinou, které tato dohoda upravuje. V případě porušování obecných zásad dohody o přidružení ze strany Ukrajiny je vhodné zavést možnost dočasného pozastavení preferencí, jako je tomu i v případě jiných dohod o přidružení podepsaných Unií.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Výroční zpráva Komise o provádění prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu by měla zahrnovat podrobné hodnocení týkající se provádění dočasných autonomních obchodních opatření stanovených v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nárok na výhody plynoucí z celních kvót zavedených článkem 1 je podmíněn:

Nárok na výhody plynoucí z celních kvót a preferenčních celních sazeb na dovoz zavedených článkem 1 je podmíněn:

Odůvodnění

Pravidla původu a další podmínky uvedené v dohodě je nutné dodržovat u všech produktů, nejen u zemědělských produktů uvedených v přílohách I a II, ale rovněž u průmyslových výrobků uvedených v příloze III.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  dodržováním pravidel původu produktů a souvisejících postupů stanovených v dohodě o přidružení, zejména protokolu I, který se týká definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce, a protokolu II o vzájemné správní pomoci v celních otázkách;

a)  dodržováním pravidel původu produktů a souvisejících postupů stanovených v dohodě o přidružení, zejména protokolu I, který se týká definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce, a protokolu II o vzájemné správní pomoci v celních otázkách; pokud jde o výrobky vyrobené na území, které není pod faktickou kontrolou ukrajinské vlády, nebo z takového území dovezené, předložením průvodního osvědčení EUR.1 uvedeného v čl. 16 odst. 1 písm. a) protokolu 1 dohody o přidružení, které vydají celní orgány ukrajinské vlády poté, co v souladu s čl. 17 odst. 5 a článkem 33 tohoto protokolu provedou kontrolu účtů vývozce v jeho prostorách a jakékoli další kontroly, jež uznají za vhodné, včetně posouzení toho, zda existují oprávněné důvody pro podezření, že hospodářské subjekty využívající dočasná autonomní obchodní opatření oslabují boj proti korupci nebo jsou zapojeny do nelegální hospodářské činnosti;

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  tím, že Ukrajina nezavede nová cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem a nová množstevní omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem na dovoz produktů pocházejících z Unie, nezvýší úroveň platných cel nebo poplatků a nezavede žádné jiné omezení ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost;

b)  tím, že Ukrajina nezavede nová cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem a nová množstevní omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem na dovoz produktů pocházejících z Unie, nezvýší úroveň platných cel nebo poplatků a nezavede žádné jiné omezení, včetně diskriminačních předpisů uplatňovaných za hranicemi, ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost;

Odůvodnění

Článek je pravděpodobně zaměřen na pohraniční a fiskální opatření, a tudíž je třeba objasnit, že i diskriminační předpisy mohou vést ke zrušení autonomních obchodních opatření.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  dodržováním demokratických zásad, lidských práv a základních svobod a dodržováním zásad právního státu, jak stanoví článek 2 dohody o přidružení.

c)  dodržováním demokratických zásad, lidských práv a základních svobod a dodržováním zásad právního státu i pokračujícím a setrvalým úsilím v oblasti boje proti korupci a protiprávní činnosti, jak stanovují články 2, 3 a 22 dohody o přidružení.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  pokračujícím dodržováním závazků spolupracovat v otázkách týkajících se zaměstnanosti, sociální politiky a rovných příležitostí v souladu s hlavou IV kapitolou 13 (obchod a udržitelný rozvoj) a hlavou V kapitolou 21 (spolupráce v oblasti zaměstnanosti, sociální politiky a rovných příležitostí) dohody o přidružení a dodržováním cílů stanovených v článku 420 této dohody.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud Komise shledá, že existují dostatečné důkazy o nedodržení podmínek stanovených v článku 2, může přezkumným postupem podle čl. 5 odst. 2 úplně nebo částečně pozastavit preferenční režim upravený tímto nařízením.

Pokud Komise shledá, že existují dostatečné důkazy o nedodržení podmínek stanovených v článku 2 tohoto nařízení, může přezkumným postupem podle čl. 5 odst. 2 úplně nebo částečně pozastavit preferenční režim upravený tímto nařízením.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Požádá-li členský stát Komisi, aby z důvodu nedodržování podmínek stanovených v čl. 2 písm. b) pozastavila některý z preferenčních režimů, Komise do dvou měsíců od této žádosti předloží odůvodněné stanovisko ohledně toho, zda je tvrzení o nedodržování podmínek opodstatněné. Dospěje-li Komise k závěru, že toto tvrzení je opodstatněné, zahájí postup uvedený v prvním odstavci tohoto článku.

Odůvodnění

Z historie vyplývá, že Komise se obvykle zdráhá zavádět opatření omezující obchod, pokud jsou již zavedena liberalizační opatření, a proto je nutné posílit postavení členských států ve vztahu ke Komisi.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud je produkt pocházející z Ukrajiny dovážen za podmínek, které způsobují nebo mohou způsobit vážné obtíže výrobci přímo nebo nepřímo konkurujících produktů ze Společenství, mohou být Radou kvalifikovanou většinou na návrh Komise kdykoli na tento produkt znovu zavedena cla společného celního sazebníku.

1.  Pokud je produkt pocházející z Ukrajiny dovážen za podmínek, které způsobují nebo mohou způsobit vážné obtíže výrobci přímo nebo nepřímo konkurujících produktů z Unie, mohou být na tento produkt znovu kdykoli zavedena cla společného celního sazebníku.

Odůvodnění

Požadavek, aby se u ochranných postupů usnášelo kvalifikovanou většinou, způsobil naprostou nepoužitelnost ochranných mechanismů. Ochranná doložka má zajistit skutečnou, nikoli teoretickou, ochranu průmyslu, pokud se octne v neobvykle obtížné situaci. Zavedení prosté většiny hlasů u ochranných postupů umožní jejich využití v průmyslu. Komise si ponechává kontrolu nad výsledkem, jelikož právě ona tyto postupy řídí a navrhuje jejich výsledek.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Komise pozorně sleduje dopad tohoto nařízení na výrobce v Unii s ohledem na výrobky uvedené v příloze I a II, mj. pokud jde o ceny na unijním trhu, a přihlíží k příslušným dostupným informacím týkajícím se unijních výrobců, jako je podíl na trhu, výroba, zásoby, výrobní kapacity a míra jejich využívání.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu přijme Komise v přiměřené lhůtě formální rozhodnutí o zahájení šetření. Pokud se Komise rozhodne zahájit šetření, zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení o zahájení šetření. Oznámení musí obsahovat souhrn obdržených informací a uvádět, že všechny důležité informace by měly být zaslány Komisi. Stanoví lhůtu ne delší než čtyři měsíce ode dne zveřejnění oznámení, během níž se mohou zúčastněné strany písemně vyjádřit.

2.  Na žádost členského státu, kterékoli právnické osoby nebo sdružení bez právní subjektivity, které jedná jménem průmyslu Unie, tj. jménem všech výrobců obdobných nebo přímo konkurujících produktů z Unie či jejich značné části, nebo z vlastního podnětu přijme Komise v přiměřené lhůtě formální rozhodnutí o zahájení šetření, pokud považuje za zřejmé, že o dané záležitosti existují jasné důkazy. Pro účely tohoto článku se „značnou částí“ rozumějí výrobci Unie, jejichž souhrnná výroba tvoří více než 50 % celkové výroby obdobných nebo přímo konkurujících produktů vyráběných touto částí průmyslových podniků Unie, jež podnět podporují nebo jej odmítly, a alespoň 25 % celkové výroby obdobných nebo přímo konkurujících produktů vyráběných průmyslovými podniky z Unie. Pokud se Komise rozhodne zahájit šetření, zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení o zahájení šetření. Oznámení musí obsahovat souhrn obdržených informací a uvádět, že všechny důležité informace by měly být zaslány Komisi. Stanoví lhůtu ne delší než čtyři měsíce ode dne zveřejnění oznámení, během níž se mohou zúčastněné strany písemně vyjádřit.

Odůvodnění

Stejně jako tomu je u jiných postupů na ochranu obchodu, měl by mít průmysl EU možnost požádat Komisi o zahájení ochranného postupu.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Komise přijme rozhodnutí do tří měsíců postupem podle článku 5. Toto rozhodnutí vstoupí v platnost do jednoho měsíce od zveřejnění.

6.  Komise přijme rozhodnutí do tří měsíců postupem podle článku 5. Toto rozhodnutí vstoupí v platnost do jednoho měsíce od zveřejnění. Cla společného celního sazebníku se znovu zavedou na nezbytně dlouhou dobu, aby se zabránilo zhoršování hospodářské nebo finanční situace výrobců z Unie, nebo na tak dlouho, dokud bude existovat riziko jejího zhoršení. Doba platnosti těchto cel však nepřesáhne jeden rok, pokud není v odůvodněných případech prodloužena. Je-li na základě zjištěných skutečností zřejmé, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 nejsou splněny, přijme Komise prováděcí akt, kterým šetření a řízení prováděné v souladu s přezkumným postupem podle čl. 5 odst. 2 ukončí.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5a

 

Posuzování uplatňování autonomních obchodních opatření

 

Výroční zpráva Komise o provádění prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu zahrnuje podrobné hodnocení týkající se uplatňování dočasných autonomních obchodních opatření stanovených v tomto nařízení a v případě nutnosti i posouzení sociálního dopadu těchto opatření na Ukrajině a v Unii. Informace o využívání celních kvót v oblasti zemědělství jsou k dispozici na internetových stránkách Komise.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – řádek 4

 

Znění navržené Komisí

09.6752

2002

Rajčata připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové

 

5 000

Pozměňovací návrh

vypouští se

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Příloha II – tabulka 1 – řádek 2

 

Znění navržené Komisí

Obyčejná pšenice, pšenice špalda a sourež, mouka, krupice, krupička a pelety

1001 99 00, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 90 90, 1103 11 90, 1103 20 60

100 000 tun/rok

Pozměňovací návrh

vypouští se

Odůvodnění

Z obchodních statistik vyplývá, že vývozní kapacita ukrajinského průmyslu je u těchto skupin produktů již v současnosti vysoká. Dodatečná podpora pravděpodobně nepřinese impulz k nezbytné diverzifikaci vývozu, a tudíž se nedoporučuje. Celní kvóty na pšenici z Ukrajiny dosahují 950 000 tun, zatímco v posledních letech činil skutečný dovoz do EU 3-4 miliony tun/rok. To dokládá, že i bez preferenčních cel je vývoz pšenice z Ukrajiny konkurenceschopný a přispívá k nízkým cenám plodin v EU. Mimoto bylo zemědělské odvětví EU nedávno zasaženo závažnými krizemi, což je spolu s rekordně nízkou sklizní v případě několika členských států mimořádně znepokojivé. V jiných částech světa (USA, Kanada, Brazílie, Argentina) je situace zcela opačná (rekordně vysoká sklizeň).

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Příloha II – řádek 3

 

Znění navržené Komisí

Kukuřice, jiná než semena, krupice, krupička, pelety a zrna

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 tun/rok

Pozměňovací návrh

Kukuřice, jiná než semena, mouka, krupice, krupička, pelety a zrna

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 050 kg/rok

Odůvodnění

Z obchodních statistik vyplývá, že vývozní kapacita ukrajinského průmyslu je u těchto skupin produktů již v současnosti vysoká. Dodatečná podpora pravděpodobně nepřinese impulz k nezbytné diverzifikaci vývozu, a tudíž se nedoporučuje. Mimoto bylo zemědělské odvětví EU nedávno zasaženo závažnými krizemi, což je spolu s rekordně nízkou sklizní v případě několika členských států mimořádně znepokojivé. V jiných částech světa (USA, Kanada, Brazílie, Argentina) je situace zcela opačná (rekordně vysoká sklizeň).

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Příloha III – tabulka 1 – řádek 3

 

Znění navržené Komisí

3102 10 10

Močovina, též ve vodném roztoku, obsahující více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině (jiná než v peletách nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)

3 %

Pozměňovací návrh

vypouští se


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Prohloubená a komplexní zóna volného obchodu (DCFTA), hospodářský a obchodní pilíř dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Ukrajinou, je prozatímně uplatňována od 1. ledna 2016. Zóna DCFTA zavádí zónu volného obchodu pro obchod se zbožím na přechodné období maximálně deseti let.

Liberalizace cel v rámci DCFTA je asymetrické, jelikož EU svá cla snižuje nebo ruší rychleji než Ukrajina. Tato asymetrická liberalizace byla zahájena již před využitím DCFTA, s dočasnými jednostrannými obchodními preferencemi nabízenými v rámci nařízení EU č. 374/2014 o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny, které vstoupilo v platnost dne 23. dubna 2014. V roce 2014 bylo přijato řešení spočívající v tom, že s ohledem na mimořádně obtížnou bezpečnostní, politickou a hospodářskou situaci na Ukrajině byla udělena autonomní obchodní opatření. Tato opatření měla vypršet nejpozději dne 1. listopadu 2014, a poté byla prodloužena pozměňujícím nařízením. Tato autonomní obchodní opatření přestala platit dne 1. ledna 2016, kdy se se začala prozatímně uplatňovat dohoda DCFTA.

Stávající návrh Komise jde nad rámec již platných koncesí EU v rámci dohody DCFTA, a to s ohledem na přetrvávající obtížnou hospodářskou situaci a na úsilí Ukrajiny o hospodářské reformy. V souladu s cíli dohody o přidružení je cílem tohoto návrhu zvýšit stávající obchodní toky mezi EU a Ukrajinou. Autonomní obchodní opatření jsou navržena v podobě zvýšených bezcelních kvót na kukuřici, pšenici, ječmen, oves, přírodní med, zpracovaná rajčata a na hroznovou šťávu a částečného nebo úplného odstranění dovozních cel (předsunutí finančních prostředků) na průmyslové výrobky, například na hnojiva, obuv, výrobky z hliníku a elektrická zařízení. Navrhovaná doba platnosti je tři roky.

Zvýšené kvóty na zemědělské produkty jsou navrženy s ohledem na kvóty uplatňované v rámci DCFTA. Od 1. ledna 2016 do června 2016 využila Ukrajina 100 % bezcelních kvót, které byly v rámci DCFTA k dispozici na med, cukr, kroupy, pelety, obilí, slad a lepek, konzervovaná rajčata, hroznovou a jablečnou šťávu, pšenici a na kukuřici. Z nich jsou navrženy další obchodní koncese na obiloviny, zpracovaná rajčata, med a hroznovou šťávu. Bezcelní kvóty se však u jiných celních položek využívají jen málo nebo vůbec kvůli nedodržování sanitárních a fytosanitárních (SPS) požadavků EU (např. u většiny mléčných a masných výrobků). Většina koncesí na průmyslové výrobky je mimo jiné navrhována s cílem podpořit odvětví malých a středních podniků a s ohledem na nutnost vynahradit ztrátu ruského trhu. U hnojiv lze potřebu těchto opatření odůvodnit koncentrací výrobních zařízení na východní Ukrajině, která je částečně zapříčiněna jejich přesunem z Doněcké oblasti.

Hospodářské a politické souvislosti

Zpravodaj připouští, že další preference pro Ukrajinu mohou podpořit její úsilí o hospodářskou obnovu a změnit zaměření jejích trhů směrem k EU. Ukrajina je skutečně v hospodářských nesnázích, a to kvůli probíhajícímu konfliktu na východní Ukrajině, obchodním sankcím ze strany Ruska, následné ztrátě trhů na východě a kvůli nepříznivému globálnímu hospodářskému prostředí. V roce 2015 poklesl hrubý domácí produkt o 9,8 % a v roce 2015 poklesl podíl na obchodu s Ruskem na 16 % v porovnání s 27,3 % v roce 2013. V roce 2015 poklesl dvoustranný obchod s EU o 13,1 % v porovnání s rokem 2014. V současné době obchod Ukrajiny s EU neustále narůstá. V období od října 2015 do září 2016 vzrostl o 7,5 % v porovnání se stejným obdobím v letech 2014 a 2015. Dopady celkové recese však nejsou zcela překonány.

Zpravodaj vítá prodloužení omezujících opatření EU ve vztahu k Ruské federaci, o němž bylo rozhodnuto v červnu a září 2016. Souhlasí s doporučeními čtvrtého zasedání Parlamentního výboru pro přidružení EU-Ukrajina, které se konalo v Kyjevě ve dnech 20. a 21. září 2016, tedy že tato opatření zůstanou v platnosti až do doby, kdy budou v plné míře uplatněny dohody z Minsku a bude obnovena územní celistvost Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic. Zpravodaj zdůrazňuje, že EU si musí v této věci zachovat jednotný postoj.

Další obchodní preference v souvislosti s reformním procesem

Ukrajinu je třeba pochválit za její úsilí při provádění nebývalých reforem. Reformy však s sebou často nesou rovněž krátkodobé socioekonomické obtíže, proto je oprávněné uvažovat o další podpoře EU pro Ukrajinu v podobě dalších obchodních preferencí. Současně je velmi důležité zajistit, aby veškerá podpůrná opatření směřovala k cílům dohody o přidružení dosáhnout na Ukrajině fungujícího tržního hospodářství a dále jej začleňovat do vnitřního trhu EU. Je tudíž třeba nabídnout další preference tam, kde přispějí k tolik nutné hospodářské diverzifikaci a k podpoře odvětví malých a středních podniků. Naopak by neměly být nabízeny výrobcům, jejichž vývozní kapacita se ukázala jako značná.

Jednostranné preference mohou posílit určitá odvětví v období hospodářských nesnází, avšak dlouhodobých účinků lze dosáhnout pouze pomocí skutečných reforem, včetně těch, k nimž se Ukrajina zavázala v rámci dohody DCFTA a členství ve WTO. Stále je nutné zabývat se spornými oblastmi, jako je zákaz vývozu nezpracovaného dřeva a sanitární a fytosanitární požadavky, a také přijmout konkrétní opatření ke zlepšení ochrany a prosazování práv k duševnímu vlastnictví na Ukrajině.

Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora o Ukrajině, zveřejněná dne 7. prosince 2016, dokládá nutnost zintenzivnit reformní úsilí. V posouzení účinnosti pomoci EU v oblasti řízení veřejných financí, boje proti korupci a plynárenského odvětví v období 2007–2015 dospěl Evropský účetní dvůr k závěru, že dosavadní výsledky zůstávají křehké, a to navzdory novému impulzu k reformám od roku 2014. Výsledky protikorupčních opatření se zatím nedostavily.

Transparentnost a platnost výběru produktů

Politováníhodné je, že před předložením návrhu zákonodárcům neproběhlo žádné aktualizované posouzení dopadů, nekonaly se formální konzultace se zúčastněnými stranami a nebyla k dispozici analýza potenciálních ekonomických přínosů pro Ukrajinu ani potenciálních rizik, která by pro výrobce EU plynula ze zařazení zmíněných výrobků do příloh.

Zpravodaj je znepokojen tím, že Komise v důvodové zprávě odkazuje na jiné nedávno uzavřené dohody o volném obchodu, které u některých zemědělských produktů, na něž se vztahuje toto nařízení, zajistily neomezený bezcelní přístup. Je třeba mít na paměti, že obchodní koncese pro Ukrajinu jsou asymetrické a že Ukrajina se od jiných partnerů výrazně liší, a to geografickou blízkostí k EU, a tím rovněž náklady na dopravu. Z těchto důvodů není vhodné tento návrh vztahovat k jiným nedávno uzavřeným dohodám o volném obchodu.

Je důležité nalézt správnou rovnováhu mezi okamžitou a dlouhodobou pomocí Ukrajině. Z toho důvodu by se EU měla v dlouhodobém horizontu zaměřit na pomoc Ukrajině v oblastech, jako jsou sanitární a fytosanitární normy, podpora investic v zemědělském odvětví a podpora uvolnění vízového režimu.


STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (14.3.2017)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní koncese v rámci dohody o přidružení

(COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

Navrhovatel: Czesław Adam Siekierski

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Projednávaný návrh má za cíl rozšířit obchodní preference, které již byly Ukrajině uděleny v rámci prohloubené a komplexní obchodní zóny volného obchodu (DCFTA), o dodatečné autonomní obchodní preference, a to převážně v odvětví zemědělství. Tyto autonomní obchodní preference spočívají ve zvýšení ročních celních kvót, které jsou již stanoveny v rámci DCFTA v poměru 50 % pro určité produkty (hroznová šťáva, zpracovaná rajčata, med) a 100 % pro ostatní produkty (kukuřice, pšenice, ječmen, oves, ječmen a jiné druhy krupice). Tyto autonomní obchodní preference by vstoupily v platnost prvním dnem po vyhlášení nařízení v Úředním věstníku Evropské unie a uplatňovaly by se po tři roky.

Při čtení důvodové zprávy připojené k tomuto návrhu se nelze nepodivovat nad tím, jak stručně je odůvodněno to, co by mělo být jasně považováno za zcela politickou iniciativu. Odkazuje se v něm na „obtížnou hospodářskou situaci na Ukrajině“ a na potřebu „zvýšit stávající obchodní toky dovozu některých zemědělských produktů pocházejících z Ukrajiny do Unie a podpořit dvoustranný obchod a hospodářskou spolupráci s Unií“, aniž by však bylo vysvětleno, proč se obchodní preference již udělené Ukrajině v rámci DCFTA již nyní jeví jako nedostatečné, a to tak krátce poté, co DFCTA začaly být prozatímně uplatňovány (od 1. ledna 2016), a z jakého důvodu je legitimní udělit takové dodatečné obchodní preference bez jakékoli spoluúčasti dotčeného obchodního partnera.

Ještě více zneklidňující je tvrzení, že „nedávné dohody o volném obchodu vyjednané Evropskou unií (zejména s Peru a Kolumbií, se Střední Amerikou, s Vietnamem a s Kanadou) již poskytují neomezený bezcelní přístup u některých zemědělských produktů, na něž se vztahuje toto nařízení“, což Komise představuje jako odůvodnění samo o sobě, proč by takové dodatečné obchodní preference měly být Ukrajině uděleny. Navrhovatel by rád zdůraznil, jak je takový přístup nebezpečný, když se použije v citlivých odvětvích zemědělství v době, kdy má tento výbor oprávněné obavy z kumulativního dopadu obchodních dohod v oblasti zemědělství (jimiž se nedávno zabývala studie vypracovaná Společným výzkumným střediskem EU). Nehledě na to, jaké stanovisko bude Parlament ve věci tohoto návrhu nakonec zastávat, navrhovatel doporučuje, aby bylo výboru INTA a Komisi jasně sděleno, že výbor AGRI s touto ukvapenou liberalizací cel v oblasti zemědělství ze strany našich tvůrců obchodních politiky a vyjednavačů nesouhlasí.

V souvislosti s dopadem obchodních preferenci na příslušná výrobní odvětví v EU je rovněž politováníhodné a nepřijatelné, že v tomto případě nebylo vypracováno vůbec žádné posouzení dopadů, a to jednoduše proto, že s „ohledem na obtížnou hospodářskou situaci na Ukrajině, je důležité, aby toto nařízení vstoupilo v platnost co nejdříve“. To by podle navrhovatele mělo být vnímáno jako další důkaz toho, jak neuváženě Komise přistupuje k této otázce negativních dopadů liberalizace obchodu na citlivá zemědělská odvětví v EU.

V podstatě jde o to, že navrhované autonomní obchodní preference jsou zacíleny na určitá velmi citlivá odvětví zemědělství EU, která byla nedávno zasažena vážnými krizemi a negativně ovlivněna embargem ze strany Ruska, a to zejména pokud jde o ovoce, zeleninu a obiloviny. Načasování zmíněných preferencí tedy nemůže být horší. Zejména tato krize v odvětví obilovin byla předmětem diskuse na schůzi výboru AGRI dne 12. října 2016, přičemž kampaň 2016–2017 vyvolává v několika členských státech velmi vážné obavy v kombinaci s rekordně nízkou sklizní (-20 % ve Francii a Německu, - 30 % v Rumunsku a Bulharsku) a rekordně nízkými cenami způsobenými opačnou situací (rekordně vysokou sklizní) v jiných částech světa (Spojené státy, Kanada, Brazílie, Argentina).

Navzdory politickým a hospodářským obtížím, kterým Ukrajina v současné době čelí, zůstává tato sousední země EU stále velmi důležitým a konkurenceschopným producentem obilovin a u těchto produktů již má s naším Společenstvím značný obchodní přebytek (v roce 2015 činil přes 100 milionů EUR). Dostupné údaje navíc ukazují, že cla, která EU kromě celních kvót ukládá, nepředstavují pro dovoz z Ukrajiny obtíže a pouze do určité míry zabraňují, aby ceny zemědělsko-potravinářských výrobků z Ukrajiny nespadly příliš nízko. Přesto se podle srovnání cen obilovin v členských státech EU zdá, že tyto ceny jsou nejnižší v zemích, které s Ukrajinou přímo sousedí.

Ukrajina již udělené celní kvóty plně využívá (100 %) a očekává se, že stejně tak bude i plně využívat nové autonomní obchodní preference, které navrhuje Komise. Navrhovatel vyjadřuje své obavy, že možná destabilizace situace na zemědělských trzích EU způsobená dodatečnými autonomními obchodními preferencemi pro Ukrajinu by mohla vést k nárůstu negativního smýšlení vůči rozvoji integračních procesů s touto zemí.

Za těchto okolností a s cílem vyhnout se prohloubení strádání, jemuž jsou výrobci EU v odvětvích, která jsou nejvíce zasažena dodatečnými preferenčními dovozy z Ukrajiny, již vystaveni, navrhovatel doporučuje vyjmout z celních kvót pšenici, kukuřici a rajčata připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, uvedené v Příloze I a II.

Nicméně pokud by se výbor INTA nebo plénum nakonec rozhodli nebrat na uvedené doporučení ohled, pak navrhovatel přinejmenším doporučuje, aby před přijetím takového rozhodnutí byla Komise požádána o vypracování a dodání řádného posouzení dopadů dotčených opatření.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Celní kvóty týkající se určitých zemědělských produktů uvedené v příloze II spravuje Komise v souladu s pravidly stanovenými podle článku 184 nařízení (EU) č. 1308/2013.

3.  Celní kvóty týkající se určitých zemědělských produktů uvedené v příloze II spravuje Komise v souladu s pravidly stanovenými podle článku 184 nařízení (EU) č. 1308/2013. Za účelem stanovení plánů provádění a opatření pro monitorování a posuzování lze podávat zprávy o využívání celních kvót v oblasti zemědělství elektronicky prostřednictvím webových stránek Komise.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  dodržováním zásad stanovených v článku 3 dohody o přidružení včetně boje proti korupci.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud je produkt pocházející z Ukrajiny dovážen za podmínek, které způsobují nebo mohou způsobit vážné obtíže výrobci přímo nebo nepřímo konkurujících produktů ze Společenství, mohou být Radou kvalifikovanou většinou na návrh Komise kdykoli na tento produkt znovu zavedena cla společného celního sazebníku.

1.  Pokud je produkt pocházející z Ukrajiny dovážen za podmínek, které způsobují nebo mohou způsobit vážné obtíže výrobci přímo nebo nepřímo konkurujících produktů ze Společenství, mohou být Radou kvalifikovanou většinou na návrh Komise kdykoli na tento produkt znovu zavedena cla společného celního sazebníku. Komise zavede systém pro monitorování objemů, na které byly uděleny koncese, propojený s úrovněmi cen dotčených produktů na vnitřním trhu, aby bylo možné společný celní sazebník v případě, že se situace na těchto trzích zhorší a výrobci v Unii budou mít potíže, neprodleně obnovit.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu přijme Komise v přiměřené lhůtě formální rozhodnutí o zahájení šetření. Pokud se Komise rozhodne zahájit šetření, zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení o zahájení šetření. Oznámení musí obsahovat souhrn obdržených informací a uvádět, že všechny důležité informace by měly být zaslány Komisi. Stanoví lhůtu ne delší než čtyři měsíce ode dne zveřejnění oznámení, během níž se mohou zúčastněné strany písemně vyjádřit.

2.  Na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu přijme Komise v přiměřené lhůtě formální rozhodnutí o zahájení šetření. Pokud se Komise rozhodne zahájit šetření, zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení o zahájení šetření. Oznámení musí obsahovat souhrn obdržených informací a uvádět, že všechny důležité informace by měly být zaslány Komisi. Stanoví lhůtu ne delší než dva měsíce ode dne zveřejnění oznámení, během níž se mohou zúčastněné strany písemně vyjádřit.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  environmentální standardy

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Šetření musí být dokončeno do šesti měsíců od zveřejnění oznámení uvedeného v odstavci 2. Komise může za mimořádných okolností tuto lhůtu prodloužit postupem podle článku 5.

5.  Šetření musí být dokončeno do čtyř měsíců od zveřejnění oznámení uvedeného v odstavci 2.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Pokud mimořádné okolnosti vyžadující okamžité jednání znemožní šetření, může Komise poté, co informuje výbor, přijmout jakákoli nezbytně nutná preventivní opatření.

7.  Komise může poté, co informuje výbor, přijmout jakákoli nezbytně nutná preventivní opatření.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4a

 

Přezkum v polovině období

 

1.  Komise provede posouzení dopadu tohoto nařízení na trh Unie s ohledem na produkty uvedené v přílohách I a II od jeho vstupu v platnost a závěry tohoto posouzení předloží Evropskému parlamentu a Radě.

 

2.  Ovlivňují-li ustanovení tohoto nařízení trh Unie s ohledem na produkty uvedené v přílohách I a II, může Komise prostřednictvím prováděcích aktů zavést pro výrobce v Unii, které postihuje odstranění cla u jakéhokoli z těchto výrobků, kompenzační opatření. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 5 odst. 2.

Odůvodnění

Rychlost, s jakou má toto nařízení vstoupit v platnost, nezbavuje Komisi povinnosti provést posouzení dopadu, který budou mít tato opatření na trhy EU, ani povinnosti poskytnout stejně rychle evropským výrobcům případné kompenzace.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Zvažuje-li se obnova opatření uvedených v tomto nařízení, přezkoumá Komise jejich dopad ještě před uplynutím tříletého období stanoveného v odstavci 2, a bude-li to vhodné, předloží legislativní návrh.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – řádek 4

 

Znění navržené Komisí

09.6752

2002

Rajčata připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové

 

5000

 

Pozměňovací návrh

vypouští se

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – řádek 2

 

Znění navržené Komisí

Obyčejná pšenice, pšenice špalda a sourež, mouka, krupice, krupička a pelety

1001 99 00 1101 00 15, 1101 00 90 1102 90 90 1103 11 90 1103 20 60

100 000 tun/rok

 

Pozměňovací návrh

vypouští se

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – řádek 3

 

Znění navržené Komisí

Kukuřice, jiná než semena, krupice, krupička, pelety a zrna

1005 90 00 1102 20 1103 13 1103 20 40 1104 23

650 000 tun/rok

 

Pozměňovací návrh

vypouští se

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Příloha II – tabulka 1 – řádek 4 – sloupec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

350 000 tun/rok

50 000 tun/rok

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní koncese v rámci dohody o přidružení

Referenční údaje

COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

6.10.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

6.10.2016

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Czesław Adam Siekierski

12.10.2016

Datum přijetí

13.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

9

16

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Bas Belder, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Angélique Delahaye, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Manolis Kefalogiannis, Norbert Lins, Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Susanne Melior, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

19

+

ECR

Richard Ashworth, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Paolo De Castro

9

-

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Rosa D'Amato, Marco Zullo

ENF

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

S&D

Momchil Nekov

16

0

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi

Verts/ALE

Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní koncese v rámci dohody o přidružení

Referenční údaje

COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD)

Datum předložení EP

29.9.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

6.10.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

6.10.2016

AGRI

6.10.2016

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

10.10.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Jarosław Wałęsa

12.10.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

29.11.2016

24.1.2017

20.3.2017

 

Datum přijetí

4.5.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

4

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Danuta Jazłowiecka, Marco Zanni

Datum předložení

10.5.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

30

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

Edward Czesak, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

4

-

ENF

Edouard Ferrand, Franz Obermayr, Marco Zanni

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

0

GUE/NGL

Stelios Kouloglou

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí