BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine som supplement til de handelsmæssige indrømmelser i associeringsaftalen

10.5.2017 - (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD)) - ***I

Udvalget om International Handel
Ordfører: Jarosław Wałęsa


Procedure : 2016/0308(COD)
Forløb i plenarforsamlingen

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine som supplement til de handelsmæssige indrømmelser i associeringsaftalen

(COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0631),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0392/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0193/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til afgørelse

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  I betragtning af de økonomiske reformer i Ukraine og for at støtte udviklingen af tættere økonomiske forbindelser med Den Europæiske Union bør handelsstrømmene vedrørende import af visse landbrugsprodukter øges, og der bør gives indrømmelser i form af autonome handelsforanstaltninger til udvalgte industriprodukter i overensstemmelse med en fremskyndet afskaffelse af told på handel mellem Den Europæiske Union og Ukraine.

(2)  Med henblik på at styrke de økonomiske og politiske reformer i Ukraine og for at støtte og fremskynde udviklingen af tættere økonomiske forbindelser med Unionen bør og skal handelsstrømmene vedrørende import af visse landbrugsprodukter øges, og der bør gives indrømmelser i form af autonome handelsforanstaltninger til udvalgte industriprodukter i overensstemmelse med en fremskyndet afskaffelse af told på handel mellem Unionen og Ukraine.

Ændringsforslag     2

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  De autonome handelsforanstaltninger vil blive ydet i form af nultoldskontingenter for varerne i bilag I og II ud over de præferentielle toldkontingenter, som er fastsat i aftalen, og hel eller delvis fjernelse af toldsatserne for industrivarerne i bilag III.

(3)  Efter at Kommissionen har offentliggjort sin undersøgelse af konsekvenserne af denne forordning, i hvilken der bør tages hensyn til de potentielle endelige støttemodtagere af de autonome handelsforanstaltninger, der er indeholdt i denne forordning, og fokuseres på især små og mellemstore producenter i Ukraine, bør de autonome handelsforanstaltninger bevilges for varer, der er vurderet til at være fordelagtige på baggrund af denne undersøgelse. Disse autonome handelsforanstaltninger bør have form af nultoldskontingenter for varerne i bilag I og II ud over de præferentielle toldkontingenter, som er fastsat i associeringsaftalen, og hel eller delvis fjernelse af toldsatserne for industrivarerne i bilag III.

Begrundelse

Kommissionen har gennemført en undersøgelse af de foreslåede foranstaltningers konsekvenser, som blev fremlagt mundtligt i udvalget, selv om der ikke var tale om en formel bæredygtighedsvurdering, som ellers typisk gennemføres. Af hensyn til retfærdighed, gennemsigtighed og demokratisk lovgivning og for at medlovgiverne kan træffe velbegrundede beslutninger, bør analysens detaljer offentliggøres.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Med henblik på at forebygge enhver risiko for svig bør retten til at drage fordel af yderligere nultoldskontingenter være betinget af, at Ukraine overholder de relevante oprindelsesregler for de pågældende varer og de dertil knyttede procedurer og indgår i et tæt administrativt samarbejde med Den Europæiske Union som fastsat i aftalen.

(4)  Med henblik på at forebygge enhver risiko for svig bør retten til at drage fordel af yderligere nultoldskontingenter for varer, der er opført i bilag I og II, og hel eller delvis fjernelse af importafgifter på industriprodukter, der er opført i bilag III, være betinget af, at Ukraine overholder alle de relevante betingelser for at drage fordel af associeringsaftalen, herunder oprindelsesreglerne for de pågældende varer og de dertil knyttede procedurer, og indgår i et tæt administrativt samarbejde med Den Europæiske Union som fastsat i denne aftale.

Begrundelse

Oprindelsesregler og andre betingelser, der er opstillet i aftalen, skal opfyldes for alle varer, ikke blot landbrugsprodukter, der er opført i bilag I og II, men også industrivarer, der er opført i bilag III.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  I artikel 2 i associeringsaftalen fastsættes det, at overholdelse af de demokratiske principper, menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder og af retsstatsprincippet udgør væsentlige elementer i aftalen. Det er hensigtsmæssigt at indføre mulighed for midlertidigt at suspendere præferencer, i tilfælde af manglende overholdelse af de grundlæggende principper for menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet i Ukraine.

(9)  I artikel 2 og 3 i associeringsaftalen fastsættes det, at overholdelse af de demokratiske principper, menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder og af retsstatsprincippet, samt bestræbelser på at bekæmpe korruption og organiseret kriminalitet og foranstaltninger til at fremme bæredygtig udvikling og effektiv multilateralisme, udgør væsentlige elementer i relationerne med Ukraine, som er reguleret af denne aftale. Det er hensigtsmæssigt at indføre mulighed for midlertidigt at suspendere præferencer, hvis Ukraine ikke overholder de generelle principper i associeringsaftalen, således som det også er gjort i andre associeringsaftaler, som Unionen har undertegnet.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Kommissionens årlige rapport om gennemførelse af den vidtgående og brede frihandelsaftale bør indeholde en detaljeret vurdering af gennemførelsen af de midlertidige autonome handelsforanstaltninger, der er fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Retten til at gøre brug af de præferenceordninger, der indføres ved artikel 1, er betinget af:

Retten til at gøre brug af de toldkontingenter og præferentielle toldsatser på import, der indføres ved artikel 1, er betinget af:

Begrundelse

Oprindelsesregler og andre betingelser, der er opstillet i aftalen, skal opfyldes for alle varer, ikke blot landbrugsprodukter, der er opført i bilag I og II, men også industrivarer, der er opført i bilag III.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  overholdelse af oprindelsesreglerne for varer og de dertil knyttede procedurer, som er fastsat i associeringsaftalen, og navnlig i protokol I vedrørende definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde, og i protokol II om gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål

a)  overholdelse af oprindelsesreglerne for varer og de dertil knyttede procedurer, som er fastsat i associeringsaftalen, og navnlig i protokol I vedrørende definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde, og i protokol II om gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål. For så vidt angår varer, der er fremstillet i eller afsendes fra områder, der ikke reelt kontrolleres af Ukraines regering, kræves et varecertifikat EUR.1, jf. artikel 16, stk. 1, litra a), i protokol I til associeringsaftalen, der udstedes af de ukrainske toldmyndigheder efter en inspektion af eksportørens regnskaber i eksportørens lokaler og eventuelle andre relevante kontroller i henhold til stk. 17, stk. 5, og artikel 33 i denne protokol, herunder en vurdering af, om der er rimelig grund til at antage, at de erhvervsdrivende, der nyder godt af midlertidige autonome handelsforanstaltninger, undergraver bekæmpelsen af korruption eller er involveret i ulovlige økonomiske aktiviteter;

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at Ukraine afstår fra at indføre ny told eller nye afgifter med tilsvarende virkning og nye kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning for import af varer med oprindelse i Unionen, og afstår fra at forhøje eksisterende told- eller afgiftssatser eller indføre andre restriktioner fra nærværende forordnings ikrafttrædelsesdato

b)  at Ukraine afstår fra at indføre ny told eller nye afgifter med tilsvarende virkning og nye kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning for import af varer med oprindelse i Unionen, og afstår fra at forhøje eksisterende told- eller afgiftssatser eller indføre andre restriktioner, herunder diskriminerende bestemmelser bag grænserne, fra nærværende forordnings ikrafttrædelsesdato

Begrundelse

Eftersom artiklen synes at fokusere på grænse- og skattemæssige foranstaltninger, bør det præciseres, at diskriminerende bestemmelser også kan føre til, at autonome handelsforanstaltninger ophæves.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  overholdelse af de demokratiske principper, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt af retsstatsprincippet som fastsat i artikel 2 i associeringsaftalen.

c)  overholdelse af de demokratiske principper, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt af retsstatsprincippet og fortsatte og vedvarende bestræbelser i bekæmpelsen af korruption og ulovlige økonomiske aktiviteter som fastsat i artikel 2, 3 og 22 i associeringsaftalen.

Ændringsforslag     10

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  vedvarende opfyldelse af forpligtelserne til samarbejde inden for spørgsmål med relation til beskæftigelse, socialpolitik og lige muligheder i henhold til associeringsaftalens kapitel 13 i afsnit IV (handel og bæredygtig udvikling) og i kapitel 21 i afsnit V (samarbejde inden for beskæftigelse, socialpolitik og lige muligheder) og målene fastsat i artikel 420 heri.

Ændringsforslag     11

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Skønner Kommissionen, at der foreligger tilstrækkelige beviser på manglende overholdelse af betingelserne i artikel 2, kan den træffe foranstaltninger til hel eller delvis suspension af de i denne forordning fastsatte præferenceordninger i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 5, stk. 2.

Skønner Kommissionen, at der foreligger tilstrækkelige beviser på manglende overholdelse af betingelserne i artikel 2 i denne forordning, kan den træffe foranstaltninger til hel eller delvis suspension af de i denne forordning fastsatte præferenceordninger i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 5, stk. 2.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hvis en medlemsstat anmoder Kommissionen om at suspendere enhver præferencebehandling på grundlag af manglende overholdelse af de i artikel 2, litra b), fastsatte betingelser, afgiver Kommissionen inden for to måneder efter at have modtaget en sådan anmodning en begrundet udtalelse om, hvorvidt påstanden om manglende overholdelse er underbygget. Hvis Kommissionen konkluderer, at det er tilfældet, indleder den procedure, der er omhandlet i denne artikels første stykke.

Begrundelse

Da Kommissionen historisk set har været tilbageholdende med at indføre handelsrestriktive foranstaltninger, bør medlemsstaternes holdning over for Kommissionen styrkes, når først liberaliseringsforanstaltningerne er blevet indført.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Såfremt en vare med oprindelse i Ukraine indføres på vilkår, der forvolder eller truer med at forvolde alvorlige vanskeligheder for producenter i Fællesskabet af lignende eller direkte konkurrerende varer, kan Rådet med kvalificeret flertal til enhver tid på forslag fra Kommissionen genindføre toldsatserne i den fælles toldtarif for den pågældende vare.

1.  Såfremt en vare med oprindelse i Ukraine indføres på vilkår, der forvolder eller truer med at forvolde alvorlige vanskeligheder for producenter i Unionen af lignende eller direkte konkurrerende varer, kan Rådet med kvalificeret flertal til enhver tid.

Begrundelse

Kravet i beskyttelsesprocedurerne om, at afgørelser skal træffes med kvalificeret flertal, har resulteret i beskyttelsesmekanismer, der er komplet uanvendelige. Beskyttelsesklausulen har til formål at sikre reel, ikke teoretisk, beskyttelse af industrien, når den står i en usædvanligt vanskelig situation. Indførelse af afstemning ved simpelt flertal i beskyttelsesprocedurerne vil gøre det muligt for industrien at anvende dem. Kommissionen bevarer kontrollen over resultatet, da det er Kommissionen, der gennemfører procedurerne og foreslår et resultat.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Kommissionen overvåger nøje konsekvenserne af denne forordning for EU-producenter i forbindelse med varer, der er opført i bilag I og II, herunder med hensyn til priserne på EU-markedet og under hensyntagen til relevante tilgængelige oplysninger om EU-producenterne såsom markedsandel, produktion, lagre, produktionskapacitet og kapacitetsudnyttelse.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen træffer efter anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ inden for en rimelig frist formel afgørelse om at indlede en undersøgelse. Hvis Kommissionen beslutter at indlede en undersøgelse, offentliggør den en meddelelse om undersøgelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Meddelelsen skal indeholde et sammendrag af de modtagne oplysninger og præcisere, at alle relevante oplysninger skal sendes til Kommissionen. Endvidere angives der en frist, som ikke er på over fire måneder fra offentliggørelsen af meddelelsen, inden for hvilken de berørte parter skriftligt kan redegøre for deres synspunkter.

2.  Kommissionen træffer efter anmodning fra en medlemsstat, enhver juridisk person eller enhver sammenslutning uden status som juridisk person, som handler vegne af EU-erhvervsgrenen, dvs. alle eller en væsentlig del af EU-producenterne af tilsvarende eller direkte konkurrerende varer, eller på Kommissionens eget initiativ, hvis det er åbenbart for Kommissionen, at der er tilstrækkelige umiddelbare beviser, formel afgørelse om at indlede en undersøgelse. I denne artikel forstås ved "væsentlig del": EU-producenter, hvis samlede produktion udgør mere end 50 % af den samlede produktion i Unionen af lignende eller direkte konkurrerende varer produceret af den del af den pågældende EU-erhvervsgren, som enten giver udtryk for tilslutning til eller modstand imod anmodningen og ikke mindre end 25 % af den samlede produktion af samme eller direkte konkurrerende varer produceret af EU-erhvervsgrenen. Hvis Kommissionen beslutter at indlede en undersøgelse, offentliggør den en meddelelse om undersøgelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Meddelelsen skal indeholde et sammendrag af de modtagne oplysninger og præcisere, at alle relevante oplysninger skal sendes til Kommissionen. Endvidere angives der en frist, som ikke er på over fire måneder fra offentliggørelsen af meddelelsen, inden for hvilken de berørte parter skriftligt kan redegøre for deres synspunkter.

Begrundelse

Ligesom i andre handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger bør EU-industrien have mulighed for at anmode Kommissionen om at indlede en beskyttelsesprocedure.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Kommissionen træffer senest efter tre måneder afgørelse efter proceduren i artikel 5. En sådan afgørelse træder i kraft senest en måned efter offentliggørelsen.

6.  Kommissionen træffer senest efter tre måneder afgørelse efter proceduren i artikel 5. En sådan afgørelse træder i kraft senest en måned efter offentliggørelsen. Toldsatserne i den fælles toldtarif genindføres, så længe det er nødvendigt for at modvirke EU-producenternes forringede økonomiske og/eller finansielle situation, eller så længe truslen om sådanne forringelser varer ved. Genindførelsesperioden må højst være på ét år, medmindre den forlænges i behørigt begrundede tilfælde. Når de endeligt oplyste faktiske forhold viser, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, ikke er opfyldt, vedtager Kommissionen en gennemførelsesretsakt om at indstille undersøgelsen og proceduren efter den i artikel 5, stk. 2, omhandlede undersøgelsesprocedure.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

Vurdering af gennemførelsen af de autonome handelsforanstaltninger

 

Kommissionens årlige rapport om gennemførelsen af den vidtgående og brede frihandelsaftale skal indeholde en detaljeret vurdering af gennemførelsen af midlertidige autonome handelsforanstaltninger, der er omhandlet i denne forordning, og skal omfatte, hvor det er relevant, en vurdering af de sociale virkninger af foranstaltningerne i Ukraine og i EU. Oplysninger om udnyttelsen af toldkontingenterne i tilknytning til landbrugssektoren gøres tilgængelige via Kommissionens websted.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Bilag I – Tabel 1 – række 4

 

Kommissionens forslag

09.6752

2002

Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

 

5 000

Ændringsforslag

udgår

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Bilag II – tabel 1 – række 1

 

Kommissionens forslag

Blød hvede, spelt og blandsæd, mel, gryn, groft mel og pellets

1001 99 00, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 90 90, 1103 11 90, 1103 20 60

100 000 ton/år

Ændringsforslag

udgår

Begrundelse

Handelsstatistikker viser, at eksportkapaciteten i Ukraines industri inden for disse varegrupper allerede er stor. Det er ikke sandsynligt, at yderligere støtte vil sætte yderligere skub i den nødvendige eksportdiversifikation, hvorfor denne støtte ikke anbefales. Toldkontingentet for hvede fra Ukraine beløber sig til 950 ton, mens den faktiske import til EU i de seneste år har været 3-4 mio. ton/år. Det viser, at selv uden præferentielle toldsatser er eksport af hvede fra Ukraine allerede konkurrencedygtigt og bidrager til lave priser på afgrøder i EU. EU's jordbrugssektor er desuden for nylig blev ramt af en alvorlig krise, som sammenholdt med den rekordsvage høst er ekstremt bekymrende for flere medlemsstater. Den modsatte situation (rekordstor høst) ses i andre dele af verden (USA, Canada, Brasilien, Argentina).

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Bilag II – række 3

 

Kommissionens forslag

Majs, undtagen til udsæd, mel, gryn, groft mel, pellets og korn

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 ton/år

Ændringsforslag

Majs, undtagen til udsæd, mel, gryn, groft mel, pellets og korn

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 050 kg/år

Begrundelse

Handelsstatistikker viser, at eksportkapaciteten i Ukraines industri inden for disse varegrupper allerede er stor. Det er ikke sandsynligt, at yderligere støtte vil sætte yderligere skub i den nødvendige eksportdiversifikation, hvorfor denne støtte ikke anbefales. EU's jordbrugssektor er desuden for nylig blev ramt af en alvorlig krise, som sammenholdt med den rekordsvage høst er ekstremt bekymrende for flere medlemsstater. Den modsatte situation (rekordstor høst) ses i andre dele af verden (USA, Canada, Brasilien, Argentina).

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Bilag III – Tabel 1 – række 3

 

Kommissionens forslag

3102 10 10

Urinstof med indhold af kvælstof på over 45 vægtprocent (beregnet på grundlag af tørsubstansen) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt 10 kg og derunder)

3 %

Ændringsforslag

udgår

BEGRUNDELSE

Baggrund

Det vidtgående og brede frihandelsområde (DCFTA), den økonomiske og handelsmæssige søjle i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Ukraine, har fundet foreløbig anvendelse siden 1. januar 2016. DCFTA etablerer et frihandelsområde for varer over en overgangsperiode på højst ti år.

DCFTA's toldliberalisering er asymmetrisk, eftersom EU nedsætter eller afskaffer sine toldafgifter hurtigere end Ukraine. Denne asymmetriske liberalisering blev påbegyndt allerede inden anvendelsen af DCFTA med de midlertidige unilaterale handelspræferencer, der tilbydes i henhold til EU's forordning (EU) nr. 374/2014 om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine, som trådte i kraft den 23. april 2014. Løsningen med at træffe autonome handelsforanstaltninger blev vedtaget i 2014 i forbindelse med den uhyre vanskelige sikkerhedsmæssige, politiske og økonomiske situation i Ukraine. Disse foranstaltninger skulle ophøre senest den 1. november 2014, men blev efterfølgende forlænget ved den ændrede forordning. De autonome handelsforanstaltninger trådte ud af kraft den 1. januar 2016, da DCFTA begyndte at finde midlertidig anvendelse.

Kommissionens nuværende forslag er fremsat som et supplement til EU's indrømmelser inden for rammerne af DCFTA, som allerede er trådt i kraft, i betragtning af den vedvarende vanskelige økonomiske situation og Ukraines økonomiske reformbestræbelser. I overensstemmelse med målene i associeringsaftalen sigter forslaget mod at øge de eksisterende handelsstrømme mellem EU og Ukraine. De autonome handelsforanstaltninger foreslås i form af forhøjede nultoldkontingenter for majs, hvede, byg, havre, naturlig honning, forarbejdet tomat- og grapejuice og en hel eller delvis fjernelse af importafgifter (fremrykning) for industrivarer, f.eks. gødningsstoffer, fodtøj, aluminiumsprodukter og elektrisk maskineri. Den foreslåede anvendelsesperiode er tre år.

De forhøjede kontingenter for landbrugsprodukter foreslås under hensyntagen til brugen af kontingenter inden for rammerne af DCFTA. Fra 1. januar 2016 til juni 2016 havde Ukraine brugt 100 % af de tilgængelige nultoldkontingenter inden for rammerne af DCFTA for honning, sukkerarter, gryn, pellets, korn, malt og gluten, konserverede tomater, grape- og æblejuice, hvede og majs. Af disse foreslås der yderligere handelsindrømmelser for korn, forarbejdede tomater, honning og grapejuice. Samtidig er nultoldkontingenter ikke blevet brugt meget eller er slet ikke blevet brugt som følge af manglende overensstemmelse med EU's sundheds- og plantesundhedsmæssige krav (f.eks. størstedelen af mælke- og kødprodukter). De fleste indrømmelser for industrivarer foreslås bl.a. for at støtte sektoren for små og mellemstore virksomheder og behovet for at kompensere for tabet af det russiske marked. For så vidt angår gødningsstoffer kan behovet for sådanne foranstaltninger begrundes ved koncentrationen af produktionsanlæg i det østlige Ukraine, til dels som et resultat af, at de er blevet flyttet fra Donetskregionen.

Den økonomiske og politiske kontekst

Ordføreren erkender, at yderligere præferencer til Ukraine kan støtte landets økonomiske genopretningsbestræbelser og omlægningen af landets markeder mod EU. Som følge af den igangværende konflikt i det østlige Ukraine, russiske handelssanktioner, det efterfølgende tab af markeder i øst og det ugunstige globale økonomiske miljø, står Ukraine over for store økonomiske problemer. I 2015 faldt bruttonationalproduktet med 9,8 %, og andelen af handelen med Rusland faldt til 16 % i 2015, sammenlignet med 27,3 % i 2013. I 2015 faldt den bilaterale handel med EU med 13,1 % sammenlignet med 2014. Ukraines handel med EU er for øjeblikket stigende. Den voksede med 7,5 % i perioden fra oktober 2015 til september 2016 sammenlignet med samme periode i 2014 og 2015. Landet har dog ikke fået helt bugt med virkningerne af den generelle recession.

Ordføreren glæder sig over forlængelsen af EU's restriktive foranstaltninger over for Den Russiske Føderation, som blev besluttet i juni og september 2016. Han tilslutter sig de henstillinger, der blev fremsat på det fjerde møde i Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Ukraine, som blev afholdt i Kiev den 20.-21. september, om at disse foranstaltninger fortsat skal gælde, indtil Minskaftalerne er fuldt ud gennemført, og Ukraines territoriale integritet er genoprettet inden for internationalt anerkendte grænser. Ordføreren understreger, at EU er nødt til at opretholde en fælles holdning i dette spørgsmål.

Yderligere handelspræferencer i forbindelse med reformprocessen

Ukraine bør roses for sine bestræbelser på at gennemføre hidtil usete reformer. Reformer medfører dog også ofte kortsigtede socioøkonomiske vanskeligheder. Det er derfor berettiget at overveje yderligere EU-bistand til Ukraine i form af yderligere handelspræferencer. Samtidig er det afgørende at sikre, at alle støtteforanstaltninger understøtter formålet med associeringsaftalen for at opnå en velfungerende markedsøkonomi i Ukraine og integrere landet yderligere i EU's indre marked. Yderligere præferencer bør derfor tilbydes, hvis de bidrager til den hårdt tiltrængte økonomiske diversificering og støtter SMV-sektoren. De bør til gengæld ikke tilbydes til leverandører, hvis eksportkapacitet allerede har vist sig at være stor.

Selv om unilaterale præferencer kan give visse sektorer et løft i en tid med økonomiske problemer, kan langsigtede virkninger kun opnås som følge af reelle reformer, herunder dem, som Ukraine har givet tilsagn om inden for rammerne af DCFTA og landets WTO-medlemsskab. Irritationsmomenter såsom forbuddet mod eksport af uforarbejdet træ og problemer vedrørende SPS-spørgsmål er endnu ikke blevet afhjulpet, og der er stadig ikke iværksat konkrete foranstaltninger til at forbedre beskyttelsen og håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder i Ukraine.

Revisionsrettens særberetning om Ukraine, der blev offentliggjort den 7. december 2016, underbygger behovet for at intensivere reformbestræbelserne. Efter at have vurderet EU-bistandens effektivitet på området offentlig økonomistyring, i kampen mod korruption og i gassektoren i perioden 2007-2015 har Revisionsretten konkluderet, at de hidtil opnåede resultater fortsat er skrøbelige, selv om der siden 2014 er blevet sat skub i reformerne. Det henstår i det uvisse, hvad resultatet bliver af foranstaltningerne til bekæmpelse af korruption.

Gennemsigtighed og gyldighed af udvalget af varer

Det er beklageligt, at der inden forelæggelsen af forslaget for lovgiverne ikke er blevet gennemført en ajourført konsekvensanalyse eller afholdt formelle interessenthøringer, og at der ikke foreligger en undersøgelse af de potentielle økonomiske fordele for Ukraine eller af de potentielle trusler mod EU's producenter som følge af, at de pågældende varer medtages i bilagene.

Ordføreren er bekymret over, at Kommissionen i begrundelsen henviser til andre nyligt indgåede frihandelsaftaler, der har givet ubegrænset toldfri adgang til nogle af de landbrugsprodukter, der er omfattet af nærværende forslag. Det bør bemærkes, at handelsindrømmelserne til Ukraine er asymmetriske, at Ukraine adskiller sig betydeligt fra andre partnere for så vidt angår geografisk nærhed til EU, og at transportomkostningerne varierer betragteligt. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at knytte dette forslag til andre nyligt indgåede frihandelsaftaler.

Det er vigtigt at finde den rette balance mellem omgående og langsigtet bistand til Ukraine. EU bør derfor på lang sigt fokusere på at bistå Ukraine på områder såsom SPS-standarder, støtte til investering i landbrugssektoren og fremme af visumliberalisering.

UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (14.3.2017)

til Udvalget om International Handel

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine som supplement til de handelsmæssige indrømmelser i associeringsaftalen
(COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

Ordfører for udtalelse: Czesław Adam Siekierski

KORT BEGRUNDELSE

Dette forslag tager sigte på at supplere de handelspræferencer, der allerede er indrømmet Ukraine som led i det vidtgående og brede frihandelsområde (DCFTA) med yderligere autonome handelspræferencer, hovedsagelig inden for landbrugssektoren. Disse autonome handelspræferencer tager form af en forhøjelse af de årlige toldkontingenter, der allerede er oprettet under den vidtgående og brede frihandelsaftale med en andel på 50 % for visse produkter (druesaft, forarbejdede tomater, honning) og 100 % for andre (majs, hvede, byg, havre, byg og andre gryn). De vil træde i kraft dagen efter offentliggørelsen af forordningen i Den Europæiske Unions Tidende og vil være gældende i tre år.

Ved læsningen af begrundelsen til dette forslag forundres man over de meget tynde begrundelser for, hvad der tydeligvis bør betragtes som et rent politisk initiativ. Der henvises til "den vanskelige økonomiske situation i Ukraine" og behovet for "at øge de nuværende importstrømme af visse landbrugsprodukter fra Ukraine til EU og skabe bilateral handel og økonomisk samarbejde med EU" dog uden en redegørelse for, hvorfor de handelspræferencer, der allerede er indrømmet Ukraine under den vidtgående og brede frihandelsaftale, allerede synes utilstrækkelige så kort tid efter den midlertidige anvendelse af sidstnævnte (den 1. januar 2016), og hvorfor det er legitimt at indrømme sådanne yderligere handelspræferencer uden nogen modydelse fra den pågældende handelspartner.

Endnu mere foruroligende er argumentet om, at "de seneste frihandelsaftaler, som EU har forhandlet (navnlig med Peru og Colombia, Mellemamerika, Vietnam og Canada) allerede givet ubegrænset toldfri adgang for nogle af de landbrugsprodukter, der er omfattet af denne forordning", som af Kommissionen fremlægges som en begrundelse i sig selv for, hvorfor sådanne yderligere handelspræferencer bør ydes til Ukraine. Ordføreren ønsker at understrege, hvor farlig en sådan tilgang er, når den anvendes på følsomme landbrugssektorer på et tidspunkt, hvor udvalget med rette er bekymret over den kumulative virkning af handelsaftaler om landbrug (som for nylig har været genstand for en undersøgelse foretaget af EU's Fælles Forskningscenter). Uanset hvilken holdning Parlamentet i sidste ende vil indtage i det foreliggende forslag, foreslås det derfor, at der bør sendes et stærkt budskab til INTA-udvalget og til Kommissionen om, at AGRI-udvalget ikke accepterer denne form for hovedløst hastværk med henblik på toldliberalisering inden for landbruget fra vores beslutningstageres og forhandleres side.

For så vidt angår virkningerne af handelspræferencerne på de tilsvarende produktionssektorer i EU er det også beklageligt og uacceptabelt, at der i det foreliggende tilfælde ikke er foretaget nogen konsekvensanalyse, blot fordi det "i lyset af den vanskelige økonomiske situation i Ukraine er [...] vigtigt, at forordningen træder i kraft så hurtigt som muligt". Dette bør efter ordførerens mening ses som endnu et eksempel på, hvor letsindigt Kommissionen behandler spørgsmålet om de negative virkninger af handelsliberaliseringen på følsomme landbrugssektorer i EU.

De autonome handelspræferencer, der foreslås, er rettet mod nogle yderst følsomme sektorer i EU's landbrug, som for nylig blev ramt af alvorlige kriser, og som blev negativt påvirket af den russiske embargo, såsom frugt, grøntsager og korn, og de kunne ikke komme på et værre tidspunkt. Især krisen inden for kornsektoren var genstand for en drøftelse i AGRI-udvalget den 12. oktober 2016 med en sæson 2016-2017, der betragtes som yderst bekymrende i flere medlemsstater, med en kombination af rekordlavt høstudbytte (- 20 % i Frankrig og Tyskland, - 30 % i Rumænien og Bulgarien) og rekordlave priser som følge af den modsatte situation (rekordstor høst) i andre dele af verden (USA, Canada, Brasilien, Argentina).

På trods af de politiske og økonomiske vanskeligheder, som Ukraine oplever, er dette naboland til EU fortsat en meget vigtig og konkurrencedygtig producent af korn og har allerede et betydeligt handelsoverskud med EU for disse produktioner (over 100 mio. EUR i 2015). Desuden viser tilgængelige data, at den told, der anvendes af EU uden for toldkontingenter, ikke udgør et problem for import fra Ukraine og til en vis grad hindrer et for alvorligt fald i priserne for landbrugsfødevarer fra Ukraine. På trods af dette og ifølge en sammenligning af kornpriser i EU's medlemsstater ser det ud til, at disse er lavest i de lande, der er direkte naboer til Ukraine.

Ukraine gør fuld brug (100 %) af de toldkontingenter, der allerede er tildelt, og forventes ligeledes at gøre fuld brug af de nye autonome handelspræferencer, som er blevet foreslået af Kommissionen. Ordføreren udtrykker bekymring for, at en potentiel destabilisering af situationen på EU's landbrugsmarkeder udløst af yderligere autonome handelspræferencer til Ukraine kan forværre den negative holdning med hensyn til at udvikle integrationsprocesser med dette land.

Under disse omstændigheder og med henblik på at undgå at forværre de problemer, som har ramt EU's producenter i de sektorer, der er mest påvirket af supplerende præferenceimport fra Ukraine, henstiller ordføreren at udelade de foreslåede toldkontingenter for hvede, majs og tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, der er anført i bilag I og II.

Hvis INTA-udvalget eller plenarforsamlingen træffer afgørelse om at se bort fra denne henstilling, foreslås det, at dette i det mindste ikke bør gøres, før Kommissionen er blevet anmodet om og har leveret en reel konsekvensanalyse af de foreliggende foranstaltninger.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Toldkontingenterne for specifikke landbrugsprodukter, der er omhandlet i bilag II, forvaltes af Kommissionen i henhold til de regler, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 184 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

3.  Toldkontingenterne for specifikke landbrugsprodukter, der er omhandlet i bilag II, forvaltes af Kommissionen i henhold til de regler, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 184 i forordning (EU) nr. 1308/2013. Med det formål at fastlægge gennemførelsesplanerne og foranstaltningerne til overvågning og evaluering bør online-rapportering om anvendelsen af toldkontingenter for landbrugsprodukter være tilgængelig på Kommissionens særlige websteder.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  overholdelse af principperne i associeringsaftalens artikel 3, herunder bekæmpelse af korruption.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Såfremt en vare med oprindelse i Ukraine indføres på vilkår, der forvolder eller truer med at forvolde alvorlige vanskeligheder for producenter i Unionen af lignende eller direkte konkurrerende varer, kan Rådet med kvalificeret flertal til enhver tid på forslag fra Kommissionen genindføre toldsatserne i den fælles toldtarif for den pågældende vare.

1.  Såfremt en vare med oprindelse i Ukraine indføres på vilkår, der forvolder eller truer med at forvolde alvorlige vanskeligheder for producenter i Unionen af lignende eller direkte konkurrerende varer, kan Rådet med kvalificeret flertal til enhver tid på forslag fra Kommissionen genindføre toldsatserne i den fælles toldtarif for den pågældende vare. Kommissionen indfører et system til at overvåge de produktmængder, der handles under koncessionerne, og sammenholde dem med prisniveauerne på de indre markeder for de pågældende produkter, med henblik på øjeblikkeligt at genindføre den fælles toldtarif i tilfælde af markedsnedgang og vanskeligheder hos Unionens producenter.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen træffer efter anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ inden for en rimelig frist formel afgørelse om at indlede en undersøgelse. Hvis Kommissionen beslutter at indlede en undersøgelse, offentliggør den en meddelelse om undersøgelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Meddelelsen skal indeholde et sammendrag af de modtagne oplysninger og præcisere, at alle relevante oplysninger skal sendes til Kommissionen. Endvidere angives der en frist, som ikke er på over fire måneder fra offentliggørelsen af meddelelsen, inden for hvilken de berørte parter skriftligt kan redegøre for deres synspunkter.

2.  Kommissionen træffer efter anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ inden for en rimelig frist formel afgørelse om at indlede en undersøgelse. Hvis Kommissionen beslutter at indlede en undersøgelse, offentliggør den en meddelelse om undersøgelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Meddelelsen skal indeholde et sammendrag af de modtagne oplysninger og præcisere, at alle relevante oplysninger skal sendes til Kommissionen. Endvidere angives der en frist, som ikke er på over to måneder fra offentliggørelsen af meddelelsen, inden for hvilken de berørte parter skriftligt kan redegøre for deres synspunkter.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  miljøstandarder

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Undersøgelsen skal være afsluttet i løbet af seks måneder efter offentliggørelsen af den i stk. 2 omhandlede meddelelse. Kommissionen kan, hvor der foreligger usædvanlige omstændigheder, forlænge denne periode efter proceduren i artikel 5.

5.  Undersøgelsen afsluttes senest fire måneder efter offentliggørelsen af den i stk. 2 omhandlede meddelelse.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Når det som følge af usædvanlige omstændigheder, der kræver øjeblikkelig indgriben, er umuligt at foretage en undersøgelse, kan Kommissionen efter at have underrettet udvalget træffe enhver strengt nødvendig, forebyggende foranstaltning.

7.  Kommissionen kan efter at have underrettet udvalget træffe enhver strengt nødvendig, forebyggende foranstaltning.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4a

 

Midtvejsevaluering

 

1.  Kommissionen gennemfører en konsekvensanalyse af nærværende forordnings indvirkning på Unionens marked for de varer, som er opført i bilag I og II, efter forordningens ikrafttrædelse og forelægger konklusionerne af denne vurdering for Europa-Parlamentet og Rådet.

 

2.  Såfremt det konstateres, at bestemmelserne i nærværende forordning påvirker Den Europæiske Unions marked for de varer, som er opført i bilag I og II, kan Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter indføre kompensationsforanstaltninger for de producenter i Unionen, der påvirkes af toldafviklingen på nogen af disse varer. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 5, stk. 2.

Begrundelse

Det tempo, som denne forordnings skal træde i kraft med, forhindrer ikke Kommissionen i at gennemføre en konsekvensanalyse af den virkning, som disse foranstaltninger vil få på EU's markeder, eller i at handle tilsvarende hurtigt for om nødvendigt at yde kompensation til europæiske producenter.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Hvis der overvejes en forlængelse af de foranstaltninger, der er omhandlet i denne forordning, gennemgår Kommissionen virkningen af dem inden udløbet af den i stk. 2 angivne periode på tre år, og fremsætter i givet fald et lovgivningsforslag.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – række 4

 

Kommissionens forslag

09.6752

2002

Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

 

5 000

 

Ændringsforslag

udgår

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Bilag II – tabel 1 – række 1

 

Kommissionens forslag

Mel, gryn, groft mel og pellets af blød hvede, spelt og blandsæd

1001 99 00 1101 00 15, 1101 00 90 1102 90 90 1103 11 90 1103 20 60

100 000 ton/år

 

Ændringsforslag

udgår

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Bilag II – Tabel 1 – række 2

 

Kommissionens forslag

Majs, undtagen til udsæd, mel, gryn, groft mel, pellets og korn

1005 90 00 1102 20 1103 13 1103 20 40 1104 23

650 000 ton/år

 

Ændringsforslag

udgår

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Bilag II – tabel 1 – række 3 – kolonne 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

350 000 ton/år

50 000 ton/år

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine som supplement til de handelsmæssige indrømmelser i associeringsaftalen

Referencer

COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

6.10.2016

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

6.10.2016

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Czesław Adam Siekierski

12.10.2016

Dato for vedtagelse

13.3.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

9

16

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Bas Belder, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Angélique Delahaye, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Manolis Kefalogiannis, Norbert Lins, Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Susanne Melior, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

19

+

ECR

Richard Ashworth, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Paolo De Castro

9

-

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Rosa D'Amato, Marco Zullo

ENF

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

S&D

Momchil Nekov

16

0

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi

Verts/ALE

Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine som supplement til de handelsmæssige indrømmelser i associeringsaftalen

Referencer

COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD)

Dato for høring af EP

29.9.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

6.10.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

6.10.2016

AGRI

6.10.2016

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

10.10.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Jarosław Wałęsa

12.10.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

29.11.2016

24.1.2017

20.3.2017

 

Dato for vedtagelse

4.5.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

4

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Danuta Jazłowiecka, Marco Zanni

Dato for indgivelse

10.5.2017

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

30

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

Edward Czesak, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

4

-

ENF

Edouard Ferrand, Franz Obermayr, Marco Zanni

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

0

GUE/NGL

Stelios Kouloglou

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller