ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία για τη συμπλήρωση των εμπορικών παραχωρήσεων που διατίθενται στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης

10.5.2017 - (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD)) - ***I

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Εισηγητής: Jarosław Wałęsa


Διαδικασία : 2016/0308(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0193/2017

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία για τη συμπλήρωση των εμπορικών παραχωρήσεων που διατίθενται στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης

(COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0631),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0392/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0193/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Λαμβανομένων υπόψη των προσπαθειών οικονομικής μεταρρύθμισης που έχει αναλάβει η Ουκρανία, και προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη στενότερων οικονομικών σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σκόπιμο να γίνει αύξηση των εμπορικών ροών όσον αφορά την εισαγωγή ορισμένων γεωργικών προϊόντων και παροχή παραχωρήσεων με τη μορφή αυτόνομων εμπορικών μέτρων σε επιλεγμένα βιομηχανικά προϊόντα παράλληλα με την επιτάχυνση της κατάργησης των δασμών στο εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας.

(2)  Με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών οικονομικής και πολιτικής μεταρρύθμισης που έχει αναλάβει η Ουκρανία, και προκειμένου να υποστηριχθεί και να επιταχυνθεί η ανάπτυξη στενότερων οικονομικών σχέσεων με την Ένωση, είναι σκόπιμο και απαραίτητο να γίνει αύξηση των εμπορικών ροών όσον αφορά την εισαγωγή ορισμένων γεωργικών προϊόντων και παροχή παραχωρήσεων με τη μορφή αυτόνομων εμπορικών μέτρων σε επιλεγμένα βιομηχανικά προϊόντα παράλληλα με την επιτάχυνση της κατάργησης των δασμών στο εμπόριο μεταξύ της Ένωσης και της Ουκρανίας.

Τροπολογία     2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Τα αυτόνομα εμπορικά μέτρα θα χορηγηθούν με τη μορφή ποσοστώσεων μηδενικού δασμού για προϊόντα που περιλαμβάνονται σε καταλόγους στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, εκτός από τις προτιμησιακές δασμολογικές ποσοστώσεις που προβλέπονται στη συμφωνία, και με μερική ή πλήρη εξάλειψη των εισαγωγικών δασμών για τα βιομηχανικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ.

(3)  Κατόπιν της δημοσίευσης, από την Επιτροπή, της ανάλυσής της σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο αυτού του κανονισμού, η οποία θα πρέπει να εξετάζει τους πιθανούς τελικούς δικαιούχους των αυτόνομων εμπορικών μέτρων που περιέχει ο κανονισμός και να εστιάζει ιδίως στους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς στην Ουκρανία, τα αυτόνομα εμπορικά μέτρα θα πρέπει να χορηγηθούν για τα προϊόντα που αξιολογούνται ως επωφελή βάσει της ανάλυσης αυτής. Τα αυτόνομα αυτά εμπορικά μέτρα θα πρέπει να λάβουν τη μορφή ποσοστώσεων μηδενικού δασμού για προϊόντα που περιλαμβάνονται σε καταλόγους στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, εκτός από τις προτιμησιακές δασμολογικές ποσοστώσεις που προβλέπονται στη συμφωνία σύνδεσης, και μερικής ή πλήρους εξάλειψης των εισαγωγικών δασμών για τα βιομηχανικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή διεξήγαγε έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις των μέτρων που προτείνει, την οποία παρουσίασε προφορικά στην επιτροπή, παρόλο που η έρευνα αυτή δεν είχε τη μορφή της επίσημης εκτίμησης αντικτύπου όσον αφορά τη βιωσιμότητα που πραγματοποιείται συνήθως. Για λόγους δικαιοσύνης, διαφάνειας και δημοκρατικής λήψης αποφάσεων, και για να δοθεί η δυνατότητα στους συννομοθέτες να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, οι λεπτομέρειες της ανάλυσης αυτής πρέπει να δημοσιευτούν.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος απάτης, το δικαίωμα σε ευεργέτημα από την πρόσθετη ποσόστωση μηδενικού δασμού θα πρέπει να τελεί υπό την αίρεση της συμμόρφωσης της Ουκρανίας με τους σχετικούς κανόνες καταγωγής των σχετικών προϊόντων και τις συναφείς διαδικασίες και της ανάπτυξης στενής διοικητικής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται από την παρούσα συμφωνία.

(4)  Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος απάτης, το δικαίωμα σε ευεργέτημα από την πρόσθετη ποσόστωση μηδενικού δασμού για προϊόντα που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ και τη μερική ή πλήρη εξάλειψη των εισαγωγικών δασμών για τα βιομηχανικά προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ θα πρέπει να τελεί υπό την αίρεση της συμμόρφωσης της Ουκρανίας με όλους τους σχετικούς όρους για τη λήψη ευεργετημάτων σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων καταγωγής των σχετικών προϊόντων και τις συναφείς διαδικασίες και της ανάπτυξης στενής διοικητικής συνεργασίας με την Ένωση, όπως προβλέπεται από την εν λόγω συμφωνία.

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες καταγωγής και άλλοι όροι της παρούσας συμφωνίας πρέπει να τηρούνται για όλα τα προϊόντα και όχι μόνο τα γεωργικά προϊόντα που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι & II, αλλά και για τα βιομηχανικά προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Το άρθρο 2 της συμφωνίας σύνδεσης προβλέπει ότι ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και της αρχής του κράτους δικαίου συνιστούν ουσιαστικά στοιχεία της εν λόγω συμφωνίας. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα προσωρινής αναστολής των προτιμήσεων σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης των θεμελιωδών αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου από την Ουκρανία.

(9)  Τα άρθρα 2 και 3 της συμφωνίας σύνδεσης προβλέπουν ότι ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και της αρχής του κράτους δικαίου, καθώς και οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, και τα μέτρα για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής πολυμέρειας, συνιστούν ουσιαστικά στοιχεία των σχέσεων με την Ουκρανία, οι οποίες διέπονται από την εν λόγω συμφωνία. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα προσωρινής αναστολής των προτιμήσεων στην περίπτωση αδυναμίας τήρησης, από την Ουκρανία, των γενικών αρχών της συμφωνίας σύνδεσης, όπως έχει γίνει με άλλες συμφωνίες σύνδεσης που έχουν υπογραφεί από την Ένωση.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9 α)  Η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή της σφαιρικής και διεξοδικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με την Ουκρανία θα πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή αξιολόγηση της εφαρμογής των προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – Παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ευεργέτημα των δασμολογικών ποσοστώσεων που εισάγεται με το άρθρο 1 υπόκειται στις εξής προϋποθέσεις:

Το ευεργέτημα των δασμολογικών ποσοστώσεων και των προτιμησιακών εισαγωγικών δασμών που εισάγεται με το άρθρο 1 υπόκειται στις εξής προϋποθέσεις:

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες καταγωγής και άλλοι όροι της παρούσας συμφωνίας πρέπει να τηρούνται για όλα τα προϊόντα και όχι μόνο τα γεωργικά προϊόντα που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι & II, αλλά και για τα βιομηχανικά προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  συμμόρφωση με τους κανόνες για την καταγωγή των προϊόντων και με τις σχετικές διαδικασίες όπως προβλέπεται στη συμφωνία σύνδεσης, και κυρίως στο πρωτόκολλο Ι σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας, καθώς και στο πρωτόκολλο ΙΙ για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα·

α)  συμμόρφωση με τους κανόνες για την καταγωγή των προϊόντων και με τις σχετικές διαδικασίες όπως προβλέπεται στη συμφωνία σύνδεσης, και κυρίως στο πρωτόκολλο Ι σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας, καθώς και στο πρωτόκολλο ΙΙ για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα· σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που κατασκευάζονται στα εδάφη που εκφεύγουν του ελέγχου της ουκρανικής κυβέρνησης ή εξάγονται από τα εδάφη αυτά, υποβολή πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) του πρωτοκόλλου I της συμφωνίας σύνδεσης, το οποίο εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της κυβέρνησης της Ουκρανίας, οι οποίες διενεργούν προηγουμένως έλεγχο των λογαριασμών του εξαγωγέα στις εγκαταστάσεις του, ή οιουσδήποτε άλλους ελέγχους που κρίνουν σκόπιμους, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 και το άρθρο 33 του εν λόγω πρωτοκόλλου, εκτιμώντας μεταξύ άλλων εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι φορείς οικονομικής εκμετάλλευσης που επωφελούνται από τα προσωρινά αυτόνομα εμπορικά μέτρα υπονομεύουν τον αγώνα κατά της διαφθοράς ή επιδίδονται σε παράνομες οικονομικές δραστηριότητες·

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  μη επιβολή, εκ μέρους της Ουκρανίας, νέων δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος και νέων ποσοτικών περιορισμών ή μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος όσον αφορά τις εισαγωγές καταγωγής Ένωσης ή μη αύξηση των σημερινών δασμών ή επιβαρύνσεων ή μη εισαγωγή άλλων περιορισμών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού·

β)  μη επιβολή, εκ μέρους της Ουκρανίας, νέων δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος και νέων ποσοτικών περιορισμών ή μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος όσον αφορά τις εισαγωγές καταγωγής Ένωσης ή μη αύξηση των σημερινών δασμών ή επιβαρύνσεων ή μη εισαγωγή άλλων περιορισμών, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών ρυθμίσεων που γεννούν διακρίσεις, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού·

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το άρθρο φαίνεται να επικεντρώνεται στα σύνορα και φορολογικά μέτρα, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ρυθμίσεις που συνιστούν διακρίσεις μπορεί επίσης να αποτελέσουν λόγο ανάκλησης των αυτόνομων εμπορικών μέτρων.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  σεβασμός των δημοκρατικών αρχών, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και σεβασμός της αρχής του κράτους δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 2 της συμφωνίας σύνδεσης.

γ)  σεβασμός των δημοκρατικών αρχών, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και σεβασμός της αρχής του κράτους δικαίου, καθώς και συνεχείς και διαρκείς προσπάθειες όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς και των παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3 και 22 της συμφωνίας σύνδεσης.

Τροπολογία     10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 — παράγραφος 1 – στοιχείο γ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  συνεχής σεβασμός των υποχρεώσεων για συνεργασία σε θέματα που σχετίζονται με την απασχόληση, την κοινωνική πολιτική και τις ίσες ευκαιρίες σύμφωνα με το κεφάλαιο 13 του τίτλου IV (Εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη) και το κεφάλαιο 21 του τίτλου V (Συνεργασία στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής και των ίσων ευκαιριών) της συμφωνίας σύνδεσης, και τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 420 της συμφωνίας σύνδεσης.

Τροπολογία     11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στο άρθρο 2 μπορεί να λάβει μέτρα για την αναστολή εξ ολοκλήρου ή εν μέρει των προτιμησιακών ρυθμίσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού μπορεί να λάβει μέτρα για την αναστολή εξ ολοκλήρου ή εν μέρει των προτιμησιακών ρυθμίσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Όταν ένα κράτος μέλος ζητεί από την Επιτροπή να αναστείλει οποιαδήποτε από τις προτιμησιακές ρυθμίσεις λόγω μη συμμόρφωσης με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο β), η Επιτροπή υποβάλλει αιτιολογημένη γνώμη εντός προθεσμίας δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης σχετικά με το αν ο ισχυρισμός της μη συμμόρφωσης είναι τεκμηριωμένος. Εάν η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι, κινεί τη διαδικασία που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση

Επειδή στο παρελθόν η Επιτροπή έχει σταθεί απρόθυμη να επιβάλει περιοριστικά εμπορικά μέτρα, από τη στιγμή που είχαν ήδη εισαχθεί μέτρα ελευθέρωσης, πρέπει να ενισχυθεί η θέση των κρατών μελών έναντι της Επιτροπής.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εάν κάποιο προϊόν καταγωγής Ουκρανίας εισάγεται υπό συνθήκες υπό τις οποίες προκαλούνται ή υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν σοβαρές δυσχέρειες σε κοινοτικούς παραγωγούς ομοίων ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων, είναι δυνατό το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής και αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, να επαναφέρει τους δασμούς του κοινού δασμολογίου για το εν λόγω προϊόν.

1.  Εάν κάποιο προϊόν καταγωγής Ουκρανίας εισάγεται υπό συνθήκες υπό τις οποίες προκαλούνται ή υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν σοβαρές δυσχέρειες σε ενωσιακούς παραγωγούς ομοίων ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων, είναι δυνατό να επανέλθουν οι δασμοί του κοινού δασμολογίου για το εν λόγω προϊόν.

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση στις διαδικασίες διασφάλισης να λαμβάνονται αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία έχει καταλήξει στο να μένουν οι μηχανισμοί διασφάλισης εντελώς εκτός χρήσεως. Η ρήτρα διασφάλισης έχει σκοπό να προσφέρει πραγματική και όχι θεωρητική προστασία στη βιομηχανία, όταν αντιμετωπίζει ασυνήθιστα δύσκολες περιστάσεις. Με την καθιέρωση της απλής πλειοψηφίας για τη λήψη μέτρων διασφάλισης θα γίνει δυνατή η χρήση τους από τη βιομηχανία. Η Επιτροπή διατηρεί τον έλεγχο επί του αποτελέσματος, δεδομένου ότι είναι το όργανο που διεξάγει τις διαδικασίες και προτείνει την έκβασή τους.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 α.  Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού στους παραγωγούς της Ένωσης σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που απαριθμούνται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, μεταξύ άλλων αναφορικά με τις τιμές στην ενωσιακή αγορά, λαμβάνοντας υπόψη σχετικές πληροφορίες που υπάρχουν για τους ενωσιακούς παραγωγούς, όπως το μερίδιο αγοράς, η παραγωγή, τα αποθέματα, οι ικανότητες παραγωγής και οι συντελεστές χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, η Επιτροπή λαμβάνει επίσημη απόφαση για την έναρξη έρευνας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να κινήσει έρευνα, δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγγέλλοντας την έρευνα. Η εν λόγω ανακοίνωση παρέχει περίληψη των πληροφοριών που έχουν παραληφθεί και διευκρινίζει ότι κάθε σχετική πληροφορία θα πρέπει να διαβιβάζεται στην Επιτροπή. Καθορίζεται επίσης η προθεσμία εντός της οποίας τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να γνωστοποιούν γραπτώς τις απόψεις τους και η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης.

2.  Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους κράτους, οιουδήποτε νομικού προσώπου ή οιασδήποτε ένωσης χωρίς νομική προσωπικότητα, που ενεργεί για λογαριασμό του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, ήτοι του συνόλου ή σημαντικού μέρους των ενωσιακών παραγωγών παρεμφερών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων, ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, αν αυτή θεωρεί ότι υπάρχουν prima facie επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, η Επιτροπή λαμβάνει επίσημη απόφαση για την έναρξη έρευνας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «σημαντικό μέρος» νοούνται οι παραγωγοί της Ένωσης των οποίων η συνδυασμένη παραγωγή αντιπροσωπεύει πάνω από το 50 % της συνολικής ενωσιακής παραγωγής παρεμφερών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων που παράγονται από αυτό το κομμάτι της βιομηχανίας της Ένωσης το οποίο έχει εκφράσει την υποστήριξή του ή την αντίθεσή του στο αίτημα και τουλάχιστον το 25 % της συνολικής παραγωγής παρεμφερών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων που παράγονται από τη βιομηχανία της Ένωσης. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να κινήσει έρευνα, δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγγέλλοντας την έρευνα. Η εν λόγω ανακοίνωση παρέχει περίληψη των πληροφοριών που έχουν παραληφθεί και διευκρινίζει ότι κάθε σχετική πληροφορία θα πρέπει να διαβιβάζεται στην Επιτροπή. Καθορίζεται επίσης η προθεσμία εντός της οποίας τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να γνωστοποιούν γραπτώς τις απόψεις τους και η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης.

Αιτιολόγηση

Όπως και σε άλλες διαδικασίες εμπορικής άμυνας, η βιομηχανία της ΕΕ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητεί από την Επιτροπή να κινηθεί διαδικασία διασφάλισης.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η Επιτροπή αποφασίζει εντός τριών μηνών σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5. Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει εντός ενός μηνός από τη δημοσίευσή της.

6.  Η Επιτροπή αποφασίζει εντός τριών μηνών σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5. Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει εντός ενός μηνός από τη δημοσίευσή της. Οι δασμοί του κοινού δασμολογίου επαναφέρονται στον βαθμό που είναι απαραίτητο για να αντισταθμιστεί η επιδείνωση της οικονομικής και/ή οικονομικής κατάστασης των παραγωγών της Ένωσης, ή ενόσω παραμένει ο κίνδυνος μιας τέτοιας επιδείνωσης. Η περίοδος επαναφοράς δεν υπερβαίνει το ένα έτος, εκτός εάν παραταθεί σε δεόντως δικαιολογημένες συνθήκες. Εάν τα πραγματικά περιστατικά, όπως έχουν διαπιστωθεί τελικώς, καταδεικνύουν ότι δεν πληρούνται οι όροι του άρθρου 4 παράγραφος 1, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη για την παύση της έρευνας και των διαδικασιών, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5α

 

Αξιολόγηση της εφαρμογής των αυτόνομων εμπορικών μέτρων

 

Η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή της σφαιρικής και διεξοδικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με την Ουκρανία περιλαμβάνει λεπτομερή αξιολόγηση της εφαρμογής των προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και, εφόσον είναι σκόπιμο, αξιολόγηση του κοινωνικού αντικτύπου των μέτρων αυτών στην Ουκρανία και την Ένωση. Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα της γεωργίας διατίθενται μέσω δικτυακών τόπων της Επιτροπής.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – τμήμα 1 – γραμμή 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

09.6752

2002

Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ

 

5 000

Τροπολογία

διαγράφεται

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – τμήμα 1 – γραμμή 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Μαλακό σιτάρι, όλυρα (σπέλτα) και σμιγάδι, αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες)

1001 99 00, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 90 90, 1103 11 90, 1103 20 60

100 000 τόνοι/έτος

Τροπολογία

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Εμπορικές στατιστικές δείχνουν ότι η εξαγωγική ικανότητα της βιομηχανίας της Ουκρανίας σε αυτές τις ομάδες προϊόντων είναι ήδη σημαντική. Πρόσθετη υποστήριξη δεν αναμένεται να δώσει καμία ώθηση για την αναγκαία διαφοροποίηση των εξαγωγών και, ως εκ τούτου, δεν συνιστάται. Η δασμολογική ποσόστωση επί του σίτου από την Ουκρανία ανέρχεται σε 950 χιλιάδες τόνους, ενώ κατά τα πρόσφατα έτη η πραγματική εισαγωγή στην ΕΕ ήταν 3-4 εκατομμύρια τόνοι/έτος. Τούτο αποδεικνύει ότι, ακόμα και χωρίς προτιμησιακούς δασμούς, οι εξαγωγές σίτου από την Ουκρανία είναι ήδη ανταγωνιστικές και συμβάλλουν σε χαμηλές τιμές των καλλιεργειών στην ΕΕ. Επιπλέον, ο τομέας καλλιέργειας της ΕΕ έχει πληγεί από σοβαρές κρίσεις, πράγμα που, σε συνδυασμό με ένα αρνητικό ρεκόρ χαμηλής συγκομιδής, είναι εξαιρετικά ανησυχητικό για διάφορα κράτη μέλη. Η αντίθετη κατάσταση (συγκομιδή ρεκόρ) παρατηρείται σε άλλα μέρη του κόσμου (ΗΠΑ, Καναδάς, Βραζιλία, Αργεντινή).

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – σειρά 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Καλαμπόκι, εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά, αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια, συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) και σπόροι

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 τόνοι/έτος

Τροπολογία

Καλαμπόκι, εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά, αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια, συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) και σπόροι

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 050 κιλά/έτος

Αιτιολόγηση

Εμπορικές στατιστικές δείχνουν ότι η εξαγωγική ικανότητα της βιομηχανίας της Ουκρανίας σε αυτές τις ομάδες προϊόντων είναι ήδη σημαντική. Πρόσθετη υποστήριξη δεν αναμένεται να δώσει καμία ώθηση για την αναγκαία διαφοροποίηση των εξαγωγών και, ως εκ τούτου, δεν συνιστάται. Επιπλέον, ο τομέας καλλιέργειας της ΕΕ έχει πληγεί από σοβαρές κρίσεις, πράγμα που, σε συνδυασμό με ένα αρνητικό ρεκόρ χαμηλής συγκομιδής, είναι εξαιρετικά ανησυχητικό για πολλά κράτη μέλη. Η αντίθετη κατάσταση (συγκομιδή ρεκόρ) παρατηρείται σε άλλα μέρη του κόσμου (ΗΠΑ, Καναδάς, Βραζιλία, Αργεντινή).

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙΙ - πίνακας 1 – σειρά 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

3102 10 10

Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο ανώτερη του 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε πελέτες ή παρόμοια σχήματα είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 kg)

3%

Τροπολογία

διαγράφεται

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Η σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA), ο οικονομικός και εμπορικός πυλώνας της συμφωνίας σύνδεσης (ΣΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας, εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 2016. Η DCFTA θεσπίζει ζώνη ελεύθερων συναλλαγών για τις εμπορικές συναλλαγές στον τομέα των εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη.

Η δασμολογική ελευθέρωση της DCFTA είναι ασύμμετρη, δεδομένου ότι η ΕΕ μειώνει ή καταργεί τους δασμούς ταχύτερα από την Ουκρανία. Αυτή η ασύμμετρη ελευθέρωση άρχισε ήδη πριν από την εφαρμογή της DCFTA, με τις προσωρινές μονομερείς εμπορικές προτιμήσεις που προσφέρονται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 374/2014 για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 23 Απριλίου 2014. Το 2014 εγκρίθηκε η λύση να εκχωρηθούν αυτόνομα εμπορικά μέτρα (ΑΕΜ) στο πλαίσιο της εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης για την ασφάλεια, την πολιτική σταθερότητα και την οικονομία της Ουκρανίας. Τα εν λόγω μέτρα επρόκειτο να λήξουν το αργότερο έως την 1η Νοεμβρίου 2014, ενώ παρατάθηκαν στη συνέχεια με τον τροποποιητικό κανονισμό. Τα ΑΕΜ έπαψαν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2016, όταν άρχισε να εφαρμόζεται προσωρινά η DCFTA.

Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής κατατέθηκε παράλληλα με τις παραχωρήσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της DCFTA, οι οποίες είναι ήδη σε ισχύ, καθώς παραμένει η δυσχερής οικονομική κατάσταση και εξακολουθούν οι προσπάθειες οικονομικής μεταρρύθμισης στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τους στόχους της ΣΣ, η πρόταση αποσκοπεί στο να ενισχύσει τις υπάρχουσες εμπορικές ροές μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας. Τα ΑΕΜ προτείνονται σε μορφή αύξησης των μηδενικών δασμολογικών ποσοστώσεων (ΔΠ) για τον αραβόσιτο, το σιτάρι, το κριθάρι, τη βρόμη, το φυσικό μέλι, τη μεταποιημένη ντομάτα και τον χυμό σταφυλιών και μερικής ή πλήρους κατάργησης των εισαγωγικών δασμών (προκαταβολικών πληρωμών) για βιομηχανικά προϊόντα, π.χ., τα λιπάσματα, τα υποδήματα, τα προϊόντα αλουμινίου και τις ηλεκτρικές μηχανές. Η προτεινόμενη περίοδος εφαρμογής είναι τρία έτη.

Η αύξηση των ποσοστώσεων για τα αγροτικά προϊόντα προτείνεται λαμβανομένης υπόψη της ποσόστωσης που χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο της DCFTA. Από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως τον Ιούνιο του 2016, η Ουκρανία είχε χρησιμοποιήσει το 100% της μηδενικής δασμολογικής ποσόστωσης που διετίθετο στο πλαίσιο της DCFTA για το μέλι, τα ζάχαρα, τα πλιγούρια, τις πελέτες, τους κόκκους σιτηρών, τη βύνη και τη γλουτένη, τις διατηρημένες ντομάτες, τον χυμό σταφυλιού και μήλου, το σιτάρι και τον αραβόσιτο. Από αυτές, προτείνονται συμπληρωματικές εμπορικές παραχωρήσεις για τα σιτηρά, τις μεταποιημένες ντομάτες, το μέλι και τον χυμό σταφυλιού. Ταυτόχρονα, η μηδενική δασμολογική ποσόστωση χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα έως και καθόλου σε άλλες δασμολογικές κλάσεις λόγω έλλειψης συμμόρφωσης με τις υγειονομικές και φυτοϋγειονομικές (ΥΦΥ) απαιτήσεις της ΕΕ (π.χ. στο μεγαλύτερο μέρος των γαλακτοκομικών και των προϊόντων κρέατος). Οι περισσότερες από τις παραχωρήσεις για τα βιομηχανικά προϊόντα προτείνονται, μεταξύ άλλων, για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και στην ανάγκη να αποζημιωθούν για την απώλεια της ρωσικής αγοράς. Στην περίπτωση των λιπασμάτων, η ανάγκη για τέτοια μέτρα μπορεί να δικαιολογηθεί από τη συγκέντρωση των εγκαταστάσεων παραγωγής στην Ανατολική Ουκρανία, εν μέρει λόγω της μετάθεσής τους από την περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Το οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο

Ο εισηγητής παραδέχεται ότι η εκχώρηση πρόσθετων προτιμήσεων στην Ουκρανία μπορεί να στηρίξει τις προσπάθειες οικονομικής ανάκαμψής της και τον αναπροσανατολισμό των αγορών της προς την ΕΕ. Ειδικότερα, λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην Ανατολική Ουκρανία, των ρωσικών εμπορικών κυρώσεων, της συνεπακόλουθης απώλειας των αγορών στην Ανατολή και του δυσμενούς παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος, η Ουκρανία αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες. Το 2015 το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μειώθηκε κατά 9,8 % και το μερίδιο των εμπορικών συναλλαγών της με τη Ρωσία μειώθηκε στο 16 % το 2015, σε σύγκριση με το 27,3 % το 2013. Το 2015 οι διμερείς εμπορικές συναλλαγές με την ΕΕ μειώθηκαν κατά 13,1 % σε σύγκριση με το 2014. Επί του παρόντος, οι εμπορικές συναλλαγές της Ουκρανίας με την ΕΕ αυξάνονται. Αυξήθηκαν κατά 7,5 % την περίοδο μεταξύ Οκτωβρίου 2015 και Σεπτεμβρίου 2016, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2014 και το 2015. Ωστόσο οι επιπτώσεις της γενικής ύφεσης δεν έχουν εξαλειφθεί πλήρως.

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την παράταση των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία αποφασίστηκε τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο του 2016. Συμφωνεί με τις συστάσεις που διατυπώθηκαν κατά την τέταρτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας (PAC), που πραγματοποιήθηκε στο Κίεβο στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2016, να παραμείνουν τα εν λόγω μέτρα σε ισχύ μέχρι την πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ και την αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων. Ο εισηγητής τονίζει την ανάγκη να παραμείνει η ΕΕ ενωμένη ως προς το θέμα αυτό.

Πρόσθετες εμπορικές προτιμήσεις στο πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας

Η Ουκρανία πρέπει να επαινεθεί για τις προσπάθειές της να φέρει σε πέρας πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο οι μεταρρυθμίσεις επιφέρουν συχνά βραχυπρόθεσμες κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες· συνεπώς κρίνεται δικαιολογημένο να εξεταστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω στήριξης της ΕΕ προς την Ουκρανία με τη μορφή πρόσθετων εμπορικών προτιμήσεων. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι κάθε μέτρο υποστήριξης εξυπηρετεί τους στόχους της ΑΑ να επιτευχθεί μία λειτουργούσα οικονομία της αγοράς στην Ουκρανία η οποία και να ενσωματωθεί περαιτέρω στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. Συνεπώς, θα πρέπει να εκχωρηθούν πρόσθετες προτιμήσεις, όταν συμβάλλουν στην τόσο αναγκαία οικονομική διαφοροποίηση και στηρίζουν τον κλάδο των ΜΜΕ. Αντιθέτως, δεν θα πρέπει να εκχωρηθούν στους παραγωγούς των οποίων η εξαγωγική ικανότητα έχει ήδη αποδειχθεί ουσιαστική.

Ενώ οι μονομερείς προτιμήσεις μπορεί να δίνουν ώθηση σε ορισμένους τομείς σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας, μακροπρόθεσμα αποτελέσματα μπορεί να επιτευχθούν μόνο ως αποτέλεσμα γνήσιων μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις οποίες έχει δεσμευθεί η Ουκρανία στο πλαίσιο της DCFTA και της συμμετοχής της στον ΠΟΕ. Παραμένει σε εκκρεμότητα η αντιμετώπιση εμποδίων, όπως η απαγόρευση των εξαγωγών ακατέργαστης ξυλείας και των σχετικών με τα θέματα ΥΦΥ, ενώ θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της προστασίας και της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ουκρανία.

Η ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την Ουκρανία, που δημοσιεύθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2016, επιβεβαιώνει την ανάγκη να ενταθούν οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ στους τομείς διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, καταπολέμησης της διαφθοράς και στον τομέα του φυσικού αερίου κατά την περίοδο 2007-2015, το ΕΕΣ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα εξακολουθούν να είναι εύθραυστα, παρά τη νέα ώθηση των μεταρρυθμίσεων από το 2014. Τα αποτελέσματα των μέτρων καταπολέμησης της διαφθοράς δεν είναι ακόμη ορατά.

Η διαφάνεια και η εγκυρότητα της επιλογής των προϊόντων

Είναι λυπηρό το γεγονός ότι, πριν από την υποβολή της πρότασης στους νομοθέτες, δεν υπήρξε επίσημη επικαιροποίηση της εκτίμησης επιπτώσεων ούτε επίσημες διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους και δεν υπήρχε διαθέσιμη ανάλυση σχετικά με τα δυνητικά οικονομικά οφέλη στην Ουκρανία ή τις δυνητικές απειλές κατά των παραγωγών της ΕΕ λόγω της προσθήκης των σχετικών προϊόντων στα παραρτήματα.

Ο εισηγητής εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι στην αιτιολογική έκθεση η Επιτροπή αναφέρεται σε άλλες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που συνάφθηκαν πρόσφατα οι οποίες έχουν παράσχει απεριόριστη αδασμολόγητη πρόσβαση για ορισμένα από τα γεωργικά προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα πρόταση. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εμπορικές παραχωρήσεις στην Ουκρανία είναι ασύμμετρες και ότι η Ουκρανία διαφέρει σημαντικά από άλλους εταίρους όσον αφορά τη γεωγραφική εγγύτητα στην ΕΕ, το δε κόστος μεταφοράς ποικίλλει σημαντικά. Για τους λόγους αυτούς, δεν είναι σκόπιμο να συνδεθεί η συγκεκριμένη πρόταση με άλλες τέτοιου είδους συμφωνίες που συνάφθηκαν πρόσφατα.

Είναι σημαντικό να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της παροχής βοήθειας προς την Ουκρανία αμέσως και σε βάθος χρόνου. Ως εκ τούτου, μακροπρόθεσμα η ΕΕ θα πρέπει να επικεντρωθεί στην παροχή βοήθειας προς την Ουκρανία σε τομείς όπως τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα, η στήριξη των επενδύσεων στον γεωργικό τομέα και η προώθηση της ελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (14.3.2017)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία για τη συμπλήρωση των εμπορικών παραχωρήσεων που διατίθενται στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης
(COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Czesław Adam Siekierski

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η εν λόγω πρόταση αποσκοπεί στη συμπλήρωση των εμπορικών προτιμήσεων που έχουν ήδη χορηγηθεί στην Ουκρανία στο πλαίσιο της σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) με πρόσθετες αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις, ως επί το πλείστον στον τομέα της γεωργίας. Οι ανωτέρω αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις χορηγούνται υπό μορφή αύξησης των ετήσιων δασμολογικών ποσοστώσεων (ΔΠ) που έχουν ήδη θεσπιστεί βάσει της σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών σε αναλογία 50 % για ορισμένα προϊόντα (χυμό σταφυλιού, μεταποιημένες ντομάτες, μέλι) και 100 % για άλλα (καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, πλιγούρι κριθαριού και άλλα πλιγούρια). Θα τεθούν σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση του κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ισχύουν για τρία έτη.

Κατά την ανάγνωση της αιτιολογικής έκθεσης που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόταση, δεν μπορεί παρά να εντυπωσιαστεί κανείς από το πόσο ανεπαρκής είναι η αιτιολόγηση για κάτι που θα πρέπει προφανώς να θεωρηθεί καθαρά πολιτική πρωτοβουλία. Γίνεται αναφορά στη «δυσχερή οικονομική κατάσταση στην Ουκρανία» και στην ανάγκη «να αυξηθούν οι υπάρχουσες εμπορικές ροές σχετικά με τις εισαγωγές ορισμένων γεωργικών προϊόντων από την Ουκρανία στην Ένωση, και να προωθηθεί η διμερής εμπορική και οικονομική συνεργασία με την Ένωση», χωρίς να εξηγείται, ωστόσο, ο λόγος για τον οποίον οι εμπορικές προτιμήσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί στην Ουκρανία στο πλαίσιο της σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) μοιάζουν ήδη ανεπαρκείς, μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα από την έναρξη της προσωρινής εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας (1η Ιανουαρίου 2016), και ο λόγος για τον οποίον είναι θεμιτό να διατίθενται τέτοιες συμπληρωματικές εμπορικές προτιμήσεις χωρίς κανένα αντιστάθμισμα από τον εμπορικό εταίρο.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το επιχείρημα ότι «οι πρόσφατες ΣΕΣ που διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ιδίως με το Περού και την Κολομβία, με την Κεντρική Αμερική, με το Βιετνάμ και με τον Καναδά) έχουν ήδη παράσχει απεριόριστη αδασμολόγητη πρόσβαση για ορισμένα από τα γεωργικά προϊόντα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό», το οποίο παρουσιάζεται από την Επιτροπή για να αιτιολογήσει από μόνο του γιατί τέτοιες συμπληρωματικές εμπορικές προτιμήσεις θα πρέπει να χορηγηθούν στην Ουκρανία. Ο συντάκτης γνωμοδότησης επιθυμεί να υπογραμμίσει πόσο επικίνδυνη είναι μια τέτοια προσέγγιση όταν εφαρμόζεται σε ευαίσθητους γεωργικούς τομείς, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η εν λόγω επιτροπή εκφράζει εύλογη ανησυχία για τις σωρευτικές επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών στη γεωργία (αντικείμενο πρόσφατης μελέτης που εκπονήθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της ΕΕ). Επομένως, όποια κι αν είναι η θέση που θα λάβει τελικά το Κοινοβούλιο σχετικά με την υπό εξέταση πρόταση, προτείνεται να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (ΙΝΤΑ) και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Επιτροπή AGRI δεν αποδέχεται τέτοια απερίσκεπτη βιασύνη για δασμολογική ελευθέρωση στον τομέα της γεωργίας από τους υπεύθυνους χάραξης της εμπορικής πολιτικής και τους διαπραγματευτές μας.

Σχετικά με τον αντίκτυπο των εμπορικών προτιμήσεων στους αντίστοιχους τομείς της παραγωγής στην ΕΕ, είναι επίσης λυπηρό και απαράδεκτο το γεγονός ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν πραγματοποιήθηκε καμία εκτίμηση επιπτώσεων απλώς και μόνο διότι «λαμβανομένης υπόψη της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης στην Ουκρανία, είναι σημαντικό ο κανονισμός να αρχίσει να ισχύει το συντομότερο δυνατόν». Αυτό, κατά τη γνώμη του συντάκτη γνωμοδότησης, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα ακόμη παράδειγμα της επιπολαιότητας με την οποία προσεγγίζει η Επιτροπή το θέμα των αρνητικών επιπτώσεων της ελευθέρωσης του εμπορίου στους ευαίσθητους γεωργικούς τομείς στην ΕΕ.

Επί της ουσίας, οι αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις που προτείνονται στοχεύουν σε ορισμένους πολύ ευαίσθητους τομείς της γεωργίας της ΕΕ, που πρόσφατα επλήγησαν από σοβαρές κρίσεις και επηρεάζονται αρνητικά από το ρωσικό εμπάργκο, όπως είναι τα φρούτα, τα λαχανικά και τα σιτηρά, και δεν θα μπορούσαν να προκύψουν σε χειρότερη χρονική στιγμή. Η κρίση στον τομέα των σιτηρών, ειδικότερα, αποτέλεσε το αντικείμενο συζήτησης στην Επιτροπή AGRI στις 12 Οκτωβρίου 2016, καθώς η περίοδος εμπορίας 2016-2017 θεωρήθηκε εξαιρετικά ανησυχητική σε αρκετά κράτη μέλη, σε συνδυασμό με πρωτοφανή χαμηλά επίπεδα συγκομιδής (- 20 % στη Γαλλία και τη Γερμανία, - 30 % στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία) και ιστορικά χαμηλές τιμές που οφείλονται στην αντίθετη περίπτωση (συγκομιδή ρεκόρ) σε άλλα μέρη του κόσμου (ΗΠΑ, Καναδάς, Βραζιλία, Αργεντινή).

Παρά τις πολιτικές και οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ουκρανία σήμερα, η εν λόγω γειτονική χώρα της ΕΕ εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντικός και ανταγωνιστικός παραγωγός σιτηρών και εμφανίζει ήδη σημαντικό εμπορικό πλεόνασμα έναντι της Κοινότητας για τις παραγωγές αυτές (άνω των 100 εκατ. ευρώ το 2015). Επιπλέον, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι δασμοί που εφαρμόζονται από την ΕΕ, εκτός των δασμολογικών ποσοστώσεων, δεν αποτελούν πρόβλημα για τις εισαγωγές από την Ουκρανία και, σε κάποιο βαθμό, εμποδίζουν απλώς την υπερβολική μείωση των τιμών των ουκρανικών γεωργικών προϊόντων διατροφής. Παρά το γεγονός αυτό, και σύμφωνα με μια σύγκριση των τιμών των σιτηρών στα κράτη μέλη της ΕΕ, φαίνεται ότι οι τιμές αυτές είναι οι χαμηλότερες μεταξύ των χωρών που γειτνιάζουν άμεσα με την Ουκρανία.

Η Ουκρανία αξιοποιεί πλήρως (100 %) τις δασμολογικές ποσοστώσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί και αναμένεται να αξιοποιήσει εξίσου και τις νέες αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις που έχουν προταθεί από την Επιτροπή. Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει την ανησυχία ότι μια ενδεχόμενη αποσταθεροποίηση της κατάστασης στις γεωργικές αγορές της ΕΕ που θα προκληθεί από συμπληρωματικές αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις για την Ουκρανία μπορεί να οδηγήσει σε ενίσχυση του αρνητικού κλίματος για την ανάπτυξη διαδικασιών ολοκλήρωσης με τη χώρα αυτή.

Υπό τις συνθήκες αυτές, και με στόχο την αποφυγή της επιδείνωσης των προβλημάτων που ήδη αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της ΕΕ στους τομείς που θίγονται περισσότερο από συμπληρωματικές προτιμησιακές εισαγωγές από την Ουκρανία, ο συντάκτης γνωμοδότησης συνιστά να εξαιρεθούν οι προτεινόμενες δασμολογικές ποσοστώσεις για το σιτάρι, το καλαμπόκι και τις ντομάτες, παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ.

Τέλος, σε περίπτωση που η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (ΙΝΤΑ) ή η ολομέλεια αποφασίσει να αγνοήσει τη σύσταση αυτή, συνιστάται, τουλάχιστον, να μην γίνει αυτό πριν ζητηθεί και ληφθεί από την Επιτροπή κατάλληλη εκτίμηση των επιπτώσεων για τα υπό εξέταση μέτρα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων για τα ειδικά γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα III γίνεται από την Επιτροπή, σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 184 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

3.  Η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων για τα ειδικά γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα III γίνεται από την Επιτροπή, σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 184 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Προκειμένου να καταρτιστούν τα σχέδια εφαρμογής και οι ρυθμίσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης, οι ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα της γεωργίας θα είναι διαθέσιμες μέσω ειδικών δικτυακών τόπων της Επιτροπής.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ)  τήρηση των αρχών που προβλέπονται στο άρθρο 3 της συμφωνίας σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εάν κάποιο προϊόν καταγωγής Ουκρανίας εισάγεται υπό συνθήκες υπό τις οποίες προκαλούνται ή υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν σοβαρές δυσχέρειες σε κοινοτικούς παραγωγούς ομοίων ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων, είναι δυνατό το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής και αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, να επαναφέρει τους δασμούς του κοινού δασμολογίου για το εν λόγω προϊόν.

1.  Εάν κάποιο προϊόν καταγωγής Ουκρανίας εισάγεται υπό συνθήκες υπό τις οποίες προκαλούνται ή υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν σοβαρές δυσχέρειες σε κοινοτικούς παραγωγούς ομοίων ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων, είναι δυνατό το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής και αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, να επαναφέρει τους δασμούς του κοινού δασμολογίου για το εν λόγω προϊόν. Η Επιτροπή εφαρμόζει μηχανισμούς παρακολούθησης των όγκων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο παραχωρήσεων, σύμφωνα με το επίπεδο των τιμών στις εγχώριες αγορές των εν λόγω προϊόντων, έτσι ώστε σε περίπτωση επιδείνωσης των αγορών και πρόκλησης δυσκολιών σε έναν παραγωγό της Ένωσης, να μπορεί να επανέλθει αμέσως το κοινό δασμολόγιο.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, η Επιτροπή λαμβάνει επίσημη απόφαση για την έναρξη έρευνας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να κινήσει έρευνα, δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγγέλλοντας την έρευνα. Η εν λόγω ανακοίνωση παρέχει περίληψη των πληροφοριών που έχουν παραληφθεί και διευκρινίζει ότι κάθε σχετική πληροφορία θα πρέπει να διαβιβάζεται στην Επιτροπή. Καθορίζεται επίσης η προθεσμία εντός της οποίας τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να γνωστοποιούν γραπτώς τις απόψεις τους και η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης.

2.  Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, η Επιτροπή λαμβάνει επίσημη απόφαση για την έναρξη έρευνας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να κινήσει έρευνα, δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγγέλλοντας την έρευνα. Η εν λόγω ανακοίνωση παρέχει περίληψη των πληροφοριών που έχουν παραληφθεί και διευκρινίζει ότι κάθε σχετική πληροφορία θα πρέπει να διαβιβάζεται στην Επιτροπή. Καθορίζεται επίσης η προθεσμία εντός της οποίας τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να γνωστοποιούν γραπτώς τις απόψεις τους και η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους δύο μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  τα περιβαλλοντικά πρότυπα

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η έρευνα περατώνεται έξι μήνες μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Σε έκτακτες περιστάσεις η Επιτροπή δύναται να παρατείνει την περίοδο αυτή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5.

5.  Η έρευνα περατώνεται τέσσερις μήνες μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Όταν εξαιρετικές συνθήκες που απαιτούν άμεση δράση καθιστούν αδύνατη την έρευνα, η Επιτροπή μπορεί, αφού ενημερώσει την επιτροπή, να λαμβάνει κάθε προληπτικό μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο.

7.  Η Επιτροπή μπορεί, αφού ενημερώσει την επιτροπή, να λαμβάνει κάθε προληπτικό μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4α

 

Ενδιάμεση επανεξέταση

 

1.  Η Επιτροπή προβαίνει σε εκτίμηση επιπτώσεων του παρόντος κανονισμού στην αγορά των προϊόντων της Ένωσης που παρατίθενται στα παραρτήματα I και ΙΙ, αρχής γενομένης από την έναρξη ισχύος του κανονισμού, και παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εκτίμησης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

 

2.  Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού επηρεάζουν την αγορά των προϊόντων της Ένωσης που παρατίθενται στα παραρτήματα I και ΙΙ, η Επιτροπή μπορεί μέσω εκτελεστικών πράξεων να εισαγάγει αντισταθμιστικά μέτρα προς όφελος των παραγωγών της Ένωσης που επηρεάζονται από την κατάργηση των δασμών ορισμένων από αυτά τα προϊόντα. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Η επείγουσα ανάγκη έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού δεν εμποδίζει την Επιτροπή να εκτιμήσει τις επιπτώσεις αυτών των μέτρων στις αγορές της ΕΕ και να ενεργήσει με την ίδια ταχύτητα προκειμένου να αποζημιώσει, αν χρειαστεί, τους ευρωπαίους παραγωγούς.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Όταν εξετάζεται το ενδεχόμενο ανανέωσης των μέτρων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή εξετάζει τον αντίκτυπό τους πριν από το τέλος της τριετούς περιόδου που προβλέπεται στην παράγραφο 2 και, κατά περίπτωση, υποβάλλει νομοθετική πρόταση.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – τμήμα 1 – γραμμή 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

09,6752

2002

Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ

 

5000

 

Τροπολογία

διαγράφεται

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – τμήμα 1 – γραμμή 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Μαλακό σιτάρι, όλυρα (σπέλτα) και σμιγάδι, αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες)

1001 99 00 1101 00 15, 1101 00 90 1102 90 90 1103 11 90 1103 20 60

100 000 τόνοι/έτος

 

Τροπολογία

διαγράφεται

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – τμήμα 1 – γραμμή 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Καλαμπόκι, εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά, αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια, συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) και σπόροι

1005 90 00 1102 20 1103 13 1103 20 40 1104 23

650 000 τόνοι/έτος

 

Τροπολογία

διαγράφεται

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – τμήμα 1 – γραμμή 3 – στήλη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

350 000 τόνοι/έτος

50 000 τόνοι/έτος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία για τη συμπλήρωση των εμπορικών παραχωρήσεων που διατίθενται στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

6.10.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

6.10.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Czesław Adam Siekierski

12.10.2016

Ημερομηνία έγκρισης

13.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

9

16

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bas Belder, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Angélique Delahaye, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Susanne Melior, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula, Μανώλης Κεφαλογιάννης

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ECR

Richard Ashworth, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Paolo De Castro

9

-

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Rosa D'Amato, Marco Zullo

ENF

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

S&D

Momchil Nekov

16

0

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi

Verts/ALE

Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ στην ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία για τη συμπλήρωση των εμπορικών παραχωρήσεων που διατίθενται στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

29.9.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

6.10.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

6.10.2016

AGRI

6.10.2016

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

10.10.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Jarosław Wałęsa

12.10.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

29.11.2016

24.1.2017

20.3.2017

 

Ημερομηνία έγκρισης

4.5.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

4

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa, Στέλιος Κούλογλου

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Danuta Jazłowiecka, Marco Zanni

Ημερομηνία κατάθεσης

10.5.2017

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

Edward Czesak, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

4

-

ENF

Edouard Ferrand, Franz Obermayr, Marco Zanni

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

0

GUE/NGL

Στέλιος Κούλογλου

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή