Menetlus : 2016/0308(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0193/2017

Esitatud tekstid :

A8-0193/2017

Arutelud :

PV 31/05/2017 - 16
CRE 31/05/2017 - 16

Hääletused :

PV 01/06/2017 - 7.5
CRE 01/06/2017 - 7.5
Selgitused hääletuse kohta
PV 04/07/2017 - 6.11
CRE 04/07/2017 - 6.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0236
P8_TA(2017)0285

RAPORT     ***I
PDF 744kWORD 104k
10.5.2017
PE 592.280v02-00 A8-0193/2017

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajutiselt Ukraina suhtes ühepoolsed kaubandusmeetmed, mis täiendavad assotsieerimislepingu raames kättesaadavaks tehtud kaubanduskontsessioone

(COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Jarosław Wałęsa

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajutiselt Ukraina suhtes ühepoolsed kaubandusmeetmed, mis täiendavad assotsieerimislepingu raames kättesaadavaks tehtud kaubanduskontsessioone

(COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0631),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0392/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamust (A8-0193/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab parlamendi ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Võttes arvesse Ukrainas majanduse reformimiseks tehtud jõupingutusi ning selleks, et toetada Ukraina tihedamaid majandussuhteid Euroopa Liiduga, on asjakohane suurendada teatavate põllumajandustoodete impordi vooge ja võimaldada ühepoolsete kaubandusmeetmetena teatavate tööstustoodete osas antavate kontsessioonidega kiirendada Euroopa Liidu ja Ukraina vahelises kaubanduses kohaldatavate tollimaksude kaotamist.

(2)  Selleks et tõhustada Ukrainas tehtavaid majanduse ja poliitika reformimise alaseid jõupingutusi ning selleks, et toetada ja kiirendada tihedamate majandussuhete arengut liiduga, on asjakohane ja vajalik suurendada teatavate põllumajandustoodete impordi vooge ja võimaldada ühepoolsete kaubandusmeetmetena teatavate tööstustoodete osas antavate kontsessioonidega kiirendada liidu ja Ukraina vahelises kaubanduses kohaldatavate tollimaksude kaotamist.

Muudatusettepanek   2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Ühepoolseid kaubandusmeetmeid võetaks I ja II lisas loetletud toodete suhtes kohaldatavate imporditollimaksude nulltariifidena (lisaks lepingus sätestatud soodustariifidele) ning III lisas loetletud toodete suhtes kohaldatavate imporditollimaksude osalise või täieliku kaotamisena.

(3)  Pärast seda, kui komisjon on avaldanud oma analüüsi käesoleva määruse võimaliku mõju kohta, mis peaks arvesse võtma võimalikke käesolevas määruses sisalduvatest ühepoolsetest kaubandusmeetmetest lõplikke kasusaajaid ja keskenduma eelkõige Ukraina väikestele ja keskmise suurusega tootjatele, tuleks ühepoolseid kaubandusmeetmeid võtta toodete suhtes, mida selle analüüsi järgi kasulikuks hinnatakse. Neid ühepoolseid kaubandusmeetmeid tuleks võtta I ja II lisas loetletud toodete suhtes kohaldatavate imporditollimaksude nulltariifidena (lisaks assotsieerimislepingus sätestatud soodustariifidele) ning III lisas loetletud toodete suhtes kohaldatavate imporditollimaksude osalise või täieliku kaotamisena.

Selgitus

Komisjon on uurinud oma ettepanekus sisalduvate meetmete mõju ja on seda parlamendikomisjonis suuliselt tutvustanud, kuigi tegu polnud tavapäraselt tehtava ametliku jätkusuutlikkuse mõju hindamisega. Analüüsi üksikasjad tuleks avaldada õigluse, läbipaistvuse ja demokraatliku õigusloome tagamiseks ning et võimaldada kaasseadusandjatel teha teadlikke otsuseid.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Selleks et vältida pettuseohtu, peaks Ukraina täiendavalt kohaldatavate nulltariifikvootide saamiseks järgima asjaomaste toodete päritolu eeskirju ja nendega seotud menetlusi ning tegema Euroopa Liiduga tõhusat halduskoostööd, nagu on sätestatud lepingus.

(4)  Selleks et vältida pettuseohtu, peaks Ukraina I ja II lisas loetletud toodete suhtes täiendavalt kohaldatavate nulltariifikvootide saamiseks ning III lisas loetletud tööstustoodete suhtes kohaldatavate imporditollimaksude osaliseks või täielikuks kaotamiseks järgima kõiki assotsieerimislepingu järgsete soodustuste saamise asjaomaseid tingimusi, sealhulgas asjaomaste toodete päritolu eeskirju ja nendega seotud menetlusi, ning tegema liiduga tõhusat halduskoostööd, nagu on sätestatud nimetatud lepingus.

Selgitus

Päritolureegleid ja teisi lepingus sätestatud tingimusi tuleb täita kõigi toodete puhul, mitte ainult I ja II lisas loetletud põllumajandustoodete, vaid ka III lisas loetletud tööstustoodete puhul.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Assotsieerimislepingu artiklis 2 on sätestatud, et nimetatud lepingu oluliseks osaks on demokraatlike põhimõtete, inimõiguste ja põhivabaduste austamine ning õigusriigi põhimõtte järgimine. On asjakohane näha ette võimalus soodustuste ajutiseks peatamiseks juhul, kui Ukraina ei suuda järgida inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid.

(9)  Assotsieerimislepingu artiklites 2 ja 3 on sätestatud, et nimetatud lepinguga reguleeritud liidu ja Ukraina vaheliste suhete oluliseks osaks on demokraatlike põhimõtete, inimõiguste ja põhivabaduste austamine ning õigusriigi põhimõtte järgimine, samuti võitluses korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu tehtavad jõupingutused ning säästva arengu ja tõhusa mitmepoolsuse edendamiseks kavandatud meetmed. On asjakohane näha ette võimalus soodustuste ajutiseks peatamiseks juhul, kui Ukraina ei suuda järgida assotsieerimislepingu üldiseid põhimõtteid, nagu seda on tehtud teiste liidu sõlmitud assotsieerimislepingute puhul.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  Komisjoni iga-aastane aruanne põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu rakendamise kohta peaks sisaldama üksikasjalikku hinnangut käesolevas määruses sätestatud ajutiselt kehtestatud ühepoolsete kaubandusmeetmete rakendamisele.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikliga 1 kehtestatud tariifikvootide saamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

Artikliga 1 kehtestatud tariifikvootide ja impordile kohaldatavate soodustollimaksude saamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

Selgitus

Päritolureegleid ja teisi lepingus sätestatud tingimusi tuleb täita kõigi toodete puhul, mitte ainult I ja II lisas loetletud põllumajandustoodete, vaid ka III lisas loetletud tööstustoodete puhul.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  vastavus toodete päritolu eeskirjadele ja nendega seotud menetlustele, nagu on sätestatud assotsieerimislepingus ja eelkõige protokollis I, milles käsitletakse mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlust ja halduskoostöö meetodeid, ja protokollis II vastastikuse haldusabi kohta tolliküsimustes;

a)  vastavus toodete päritolu eeskirjadele ja nendega seotud menetlustele, nagu on sätestatud assotsieerimislepingus ja eelkõige protokollis I, milles käsitletakse mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlust ja halduskoostöö meetodeid, ja protokollis II vastastikuse haldusabi kohta tolliküsimustes; toodete puhul, mis on valmistatud territooriumil või tarnitud territooriumilt, mis ei ole Ukraina valitsuse tegeliku kontrolli all, esitatakse assotsieerimislepingu protokolli nr 1 artikli 16 lõike 1 punktis a viidatud liikumissertifikaat EUR.1, mille väljastavad Ukraina valitsuse tolliasutused pärast selle protokolli artikli 17 lõike 5 ja artikli 33 kohast eksportija raamatupidamisdokumentide kontrollimist eksportija valdustes ja mis tahes muud asjakohaseks peetavat kontrolli, sealhulgas hinnangu andmist sellele, kas on alust arvata, et ajutiselt kehtestatavatest ühepoolsetest kaubandusmeetmetest kasu saavad ettevõtjad takistavad võitlust korruptsiooniga või tegelevad ebaseadusliku majandustegevusega;

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  hoidutakse uute tollimaksude või muude samaväärsete maksude ja uute koguseliste piirangute või muude samaväärsete meetmete kehtestamisest liidust pärit impordi suhtes, samuti olemasolevate tollimaksumäärade või muude maksude suurendamisest või mis tahes muude piirangute kehtestamisest alates käesoleva määruse jõustumise päevast;

b)  hoidutakse uute tollimaksude või muude samaväärsete maksude ja uute koguseliste piirangute või muude samaväärsete meetmete kehtestamisest liidust pärit impordi suhtes, samuti olemasolevate tollimaksumäärade või muude maksude suurendamisest või mis tahes muude piirangute, sealhulgas diskrimineerivate piiritaguste eeskirjade kehtestamisest alates käesoleva määruse jõustumise päevast;

Selgitus

Kuna paistab, et artiklis keskendutakse piiril võetavatele ja fiskaalmeetmetele, tuleks selgitada, et diskrimineerivad eeskirjad võivad põhjustada ka ühepoolsete kaubandusmeetmete tühistamist.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  austatakse demokraatia põhimõtteid, inimõigusi ja põhivabadusi ning järgitakse õigusriigi põhimõtet, nagu on sätestatud assotsieerimislepingu artiklis 2.

c)  austatakse demokraatia põhimõtteid, inimõigusi ja põhivabadusi, järgitakse õigusriigi põhimõtet ning tehakse jätkuvaid ja kestvaid jõupingutusi võitluses korruptsiooni ja ebaseadusliku tegevuse vastu, nagu on sätestatud assotsieerimislepingu artiklites 2, 3 ja 22.

Muudatusettepanek   10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  täidetakse jätkuvalt kohustust teha koostööd tööhõive, sotsiaalpoliitika ja võrdsete võimaluste alal vastavalt assotsieerimislepingu IV jaotise 13. peatükile (Kaubandus ja säästev areng) ning V jaotise 21. peatükile (Tööhõive, sotsiaalpoliitika ja võrdsete võimaluste alane koostöö), ning järgitakse lepingu artiklis 420 kehtestatud eesmärke.

Muudatusettepanek   11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui komisjon leiab, et on piisavalt tõendeid artiklis 2 sätestatud tingimuste täitmata jätmise kohta, võib komisjon käesoleva määrusega ettenähtud sooduskorra täielikult või osaliselt peatada kooskõlas artikli 5 lõikes 2 osutatud menetlusega.

Kui komisjon leiab, et on piisavalt tõendeid käesoleva määruse artiklis 2 sätestatud tingimuste täitmata jätmise kohta, võib komisjon käesoleva määrusega ettenähtud sooduskorra täielikult või osaliselt peatada kooskõlas artikli 5 lõikes 2 osutatud menetlusega.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kui liikmesriik taotleb, et komisjon peataks mis tahes sooduskorra selle alusel, et ei suudeta täita artikli 2 punktis b sätestatud tingimusi, esitab komisjon sellele taotlusele järgneva kahe kuu jooksul põhjendatud arvamuse selle kohta, kas väide tingimuste täitmata jätmise kohta on põhjendatud. Kui komisjon leiab, et väide on põhjendatud, algatab ta käesoleva artikli esimeses lõigus nimetatud menetluse.

Selgitus

Kuna kogemus näitab, et komisjon ei soovi kehtestada kaubandust piiravaid meetmeid, kui liberaliseerimismeetmed on juba kehtestatud, tuleks tugevdada liikmesriikide positsiooni komisjoni suhtes.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui Ukrainast pärit toodet imporditakse tingimustel, mis põhjustavad või ähvardavad põhjustada tõsiseid probleeme samasuguste või otseselt konkureerivate toodete tootjale ühenduses, võib nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega ja komisjoni ettepaneku põhjal igal ajal taaskehtestada kõnealuse toote suhtes ühise tollitariifistiku maksumäärad.

1.  Kui Ukrainast pärit toodet imporditakse tingimustel, mis põhjustavad või ähvardavad põhjustada tõsiseid probleeme samasuguste või otseselt konkureerivate toodete tootjale liidus, võib igal ajal taaskehtestada kõnealuse toote suhtes ühise tollitariifistiku maksumäärad.

Selgitus

Kaitsemeetmeid käsitlevates menetlustes sätestatud nõue teha otsuseid kvalifitseeritud häälteenamuse alusel on muutnud kaitsemeetmete mehhanismid täiesti kasutuskõlbmatuks. Kaitseklausliga peaks tööstusele olema tagatud reaalne, mitte teoreetiline kaitse juhul, kui see on ebatavaliselt keerulises olukorras. Kaitsemeetmeid käsitlevate menetluste jaoks lihthäälteenamusega hääletuse kehtestamine võimaldab tööstusel neid meetmeid kasutada. Komisjon säilitab kontrolli tulemuse üle, sest see on institutsioon, mis menetlusi läbi viib ja tulemusi välja pakub.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Komisjon jälgib tähelepanelikult käesoleva määruse mõju liidu tootjatele seoses toodetega, mis on loetletud I ja II lisas, sealhulgas seoses hindadega liidu turul ning võttes arvesse liidu tootjate kohta kättesaadavat asjakohast teavet, näiteks turuosa, toodang, varud, tootmisvõimsus ja tootmisvõimsuse rakendamise määrad.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjon võtab liikmesriigi taotlusel või enda algatusel vastu ametliku otsuse uurimise algatamise kohta mõistliku aja jooksul. Kui komisjon otsustab algatada uurimise, avaldab ta Euroopa Liidu Teatajas selle kohta teate. Kõnealuses teates esitatakse saadud teabe kokkuvõte ja märgitakse, et mis tahes asjakohane teave tuleb saata komisjonile. Teates nimetatakse ajavahemik, mis ei ületa nelja kuud alates teate avaldamise kuupäevast ja mille jooksul huvitatud isikud võivad kirjalikult esitada oma arvamused.

2.  Komisjon võtab liikmesriigi taotlusel või mis tahes sellise juriidilise isiku või juriidilise isiku staatuseta ühenduse esitatud taotlusel, kes tegutseb liidu tööstusharu nimel, mis tähendab kõiki või suuremat osa samasuguste või otseselt konkureerivate toodete tootjaid liidus, või komisjoni enda algatusel, kui ta leiab, et on piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, vastu ametliku otsuse uurimise algatamise kohta mõistliku aja jooksul. Käesoleva artikli kohaldamisel tähendab „suurem osa“ liidu tootjaid, kelle toodang moodustab ühtekokku enam kui 50 % samasuguste või otseselt konkureerivate toodete liidu kogutoodangust, mida toodab taotlusele kas toetust või vastuseisu väljendav osa liidu vastavast tootmisharust, ning vähemalt 25 % liidu selle tootmisharu samasuguste või otseselt konkureerivate toodete kogutoodangust. Kui komisjon otsustab algatada uurimise, avaldab ta Euroopa Liidu Teatajas selle kohta teate. Kõnealuses teates esitatakse saadud teabe kokkuvõte ja märgitakse, et mis tahes asjakohane teave tuleb saata komisjonile. Teates nimetatakse ajavahemik, mis ei ületa nelja kuud alates teate avaldamise kuupäevast ja mille jooksul huvitatud isikud võivad kirjalikult esitada oma arvamused.

Selgitus

Nagu teiste kaubanduse kaitsemenetluste puhul, peaks ELi ettevõtjatel olema võimalus taotleda komisjonilt kaitsemenetluse algatamist.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Komisjon teeb otsuse kolme kuu jooksul artiklis 5 sätestatud korras. Otsus jõustub ühe kuu jooksul pärast selle avaldamist.

6.  Komisjon teeb otsuse kolme kuu jooksul artiklis 5 sätestatud korras. Otsus jõustub ühe kuu jooksul pärast selle avaldamist. Ühise tollitariifistiku kohased tollimaksud taaskehtestatakse ajavahemikuks, mis on vajalik liidu tootjate majandusliku ja/või finantsolukorra halvenemise heastamiseks või nii kauaks, kui sellise halvenemise oht püsib. Tollimaksud taaskehtestatakse kuni üheks aastaks, v.a juhul, kui seda nõuetekohaselt põhjendatud asjaoludel pikendatakse. Kui faktide põhjal on lõplikult kindlaks tehtud, et artikli 4 lõikes 1 sätestatud tingimused ei ole täidetud, võtab komisjon artikli 5 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse korras vastu rakendusakti, millega uurimine ja menetlus lõpetatakse.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 a

 

Ühepoolsete kaubandusmeetmete rakendamise hindamine

 

Komisjoni iga-aastane aruanne põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu rakendamise kohta sisaldab üksikasjalikku hinnangut käesolevas määruses sätestatud ajutiselt kehtestatud ühepoolsete kaubandusmeetmete rakendamisele ning, juhul kui see on asjakohane, hinnangut nende meetmete sotsiaalmõjule Ukrainas ja ELis. Põllumajandustoodetega seotud tariifikvootide kasutamise aruanded tehakse kättesaadavaks komisjoni veebisaitidel.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – 1. jagu – rida 4

 

Komisjoni ettepanek

09.6752

2002

Tomatid, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta

 

5 000

Muudatusettepanek

välja jäetud

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – 1. jagu – rida 2

 

Komisjoni ettepanek

Pehme nisu, speltanisu ja meslin, jahu, püülijahu, lihtjahu ja graanulid

1001 99 00, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 90 90, 1103 11 90, 1103 20 60

100 000 tonni aastas

Muudatusettepanek

välja jäetud

Selgitus

Kaubandusstatistika näitab, et Ukraina tööstuse ekspordivõime nende tooterühmade puhul on juba märkimisväärne. Täiendav abi ei anna tõenäoliselt mingit tõuget vajaminevaks ekspordi mitmekesistamiseks ja seetõttu seda ei soovitata. Ukraina nisule kehtestatud tariifikvoot on 950 tuhat tonni, samas kui viimastel aastatel on tegelik import ELi olnud 3–4 miljonit tonni aastas. See annab tunnistust asjaolust, et isegi ilma soodustollimaksudeta on Ukraina nisueksport konkurentsivõimeline, põhjustades osaliselt ka põllukultuuride madalaid hindu ELis. Veelgi enam, ELi maaharimissektorit on tabanud viimasel ajal tõsised kriisid, mis koostoimes rekordiliselt madala saagikusega on väga murettekitav mitme liikmesriigi puhul. Vastupidist olukorda (rekordiliselt suur saagikus) on täheldatud teistes maailma osades (Ameerika Ühendriigid, Kanada, Brasiilia, Argentina).

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – rida 3

 

Komisjoni ettepanek

Mais, v.a seemneks, jahu, tangud, pulber, graanulid või terad

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 tonni aastas

Muudatusettepanek

Mais, v.a seemneks, jahu, tangud, pulber, graanulid või terad

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 050 kilogrammi aastas

Selgitus

Kaubandusstatistika näitab, et Ukraina tööstuse ekspordivõime nende tooterühmade puhul on juba märkimisväärne. Täiendav abi ei anna tõenäoliselt mingit tõuget vajaminevaks ekspordi mitmekesistamiseks ja seetõttu seda ei soovitata. Veelgi enam, ELi maaharimissektorit on tabanud viimasel ajal tõsised kriisid, mis koostoimes rekordiliselt madala saagikusega on väga murettekitav mitme liikmesriigi puhul. Vastupidist olukorda (rekordiliselt suur saagikus) on täheldatud teistes maailma osades (Ameerika Ühendriigid, Kanada, Brasiilia, Argentina).

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – 1. jagu – rida 3

 

Komisjoni ettepanek

3102 10 10

Uurea, vesilahusena või mitte, lämmastikusisaldusega üle 45 % kuiva veevaba toote massist (v.a graanulitena vms kujul või pakendites brutomassiga kuni 10 kg).

3%

Muudatusettepanek

välja jäetud


SELETUSKIRI

Taust

Põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduspiirkonda, Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise assotsieerimislepingu majandus- ja kaubandussammast, on ajutiselt kohaldatud alates 1. jaanuarist 2016. Põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonnaga moodustatakse vabakaubanduspiirkond, kus toimub kaubavahetus kuni kümneaastase üleminekuperioodi jooksul.

Põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna tariifide liberaliseerimine on asümmeetriline, sest EL vähendab oma tollimakse või kaotab neid kiiremini kui Ukraina. Asümmeetriline liberaliseerimine sai alguse juba enne põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna rakendamist ajutiste ühepoolsete kaubandussoodustuste kaudu, mida pakuti ELi määruse (EL) nr 374/2014 (milles käsitletakse Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud tollimaksude vähendamist või kaotamist) kohaselt, mis jõustus 23. aprillil 2014. Aastal 2014 võeti Ukraina väga keerulise julgeoleku-, poliitilise ja majandusliku olukorra kontekstis vastu otsus võimaldada ühepoolseid kaubandusmeetmeid. Need meetmed pidid kaotama kehtivuse hiljemalt 1. novembril 2014. aastal ja seejärel pikendati nende kehtivust muutmismäärusega. Ühepoolsed kaubandusmeetmed kaotasid kehtivuse 1. jaanuaril 2016. aastal, kui põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduspiirkonda hakati ajutiselt kohaldama.

Komisjoni praegune ettepanek on esitatud lisaks juba kehtivatele põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna kohastele ELi kontsessioonidele, arvestades kestvat rasket majanduslikku olukorda ja Ukraina tehtud majandusreformide katseid. Kooskõlas assotsieerimislepingu eesmärkidega on ettepaneku eesmärk suurendada olemasolevaid kaubavooge ELi ja Ukraina vahel. Ühepoolsed kaubandusmeetmed on esitatud maisi, nisu, odra, kaera, naturaalse mee, töödeldud tomati- ja viinamarjamahla suhtes kohaldatavate suurendatud nulltariifikvootidena ning teatavate tööstustoodete (nt väetised, jalanõud, alumiiniumist tooted ja elektriseadmed) suhtes kohaldatavate imporditollimaksude osalise või täieliku kaotamisena. Kavandatud kohaldamisaeg on kolm aastat.

Põllumajandustoodete suhtes kohaldatavad suuremad kvoodid on kavandatud, võttes arvesse põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna raames kasutatavaid kvoote. Ajavahemikul 2016. aasta 1. jaanuarist kuni 2016. aasta juunini kasutas Ukraina 100 % põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna raames kasutada olevaid nulltariife mee, suhkrute, tangude, graanulite, terade, linnase ja gluteeni, konserveeritud tomatite, viinamarja- ja õunamahla, nisu ja maisi suhtes. Nende hulgast on kavandatud lisakontsessioone teraviljale, töödeldud tomatitele, meele ja viinamarjamahlale. Samas teistes tariifiridades on nulltariifikvoote kasutatud vähe või üldse mitte, kuna need ei vasta ELi sanitaar- ja fütosanitaarnõuetele (nt enamik piima- ja lihatooteid). Enamik tööstustoodangu suhtes kohaldatavaid kontsessioone on kavandatud muu hulgas selleks, et toetada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate sektorit ja vajadust kompenseerida Venemaa turu kaotust. Väetiste puhul võib selliste meetmete vajadus olla õigustatud tootmisrajatiste koondumise tõttu Ida-Ukrainasse, mis on osaliselt tingitud sellest, et nad on Donetski piirkonnast sinna üle viidud.

Majanduslik ja poliitiline taust

Raportöör möönab, et Ukrainale tehtavad lisasoodustused võivad toetada tema majanduse elavdamise pingutusi ja tema turgude ümberkorraldamist ELi suunas. Ukraina on tõepoolest sattunud majanduslikesse raskustesse jätkuvate konfliktide tõttu Ida-Ukrainas, Venemaa kaubandussanktsioonide ja jätkuva turgude kaotuse tõttu idas ning ülemaailmse ebasoodsa majanduskeskkonna tõttu. Aastal 2015 vähenes sisemajanduse koguprodukt 9,8 % võrra ja Venemaaga kauplemise osakaal vähenes 2015. aastal 16 %ni võrreldes 27,3 %ga 2013. aastal. Kahepoolne kaubandus ELiga vähenes 2015. aastal võrreldes 2014. aastaga 13,1 %. Hetkel on Ukraina kaubavahetus ELiga suurenemas. Ajavahemikul 2015. oktoobrist 2016. aasta septembrini kasvas see 7,5 % võrreldes 2014. ja 2015. aasta sama perioodiga. Siiski ei ole üldise majanduslanguse mõjust veel täielikult üle saadud.

Raportöör väljendab heameelt Venemaa Föderatsiooni vastu suunatud ELi piiravate meetmete pikendamise üle, mis otsustati 2016. aasta juunis ja septembris. Ta nõustub Kiievis 20. ja 21. septembril 2016. aastal toimunud ELi–Ukraina parlamentaarse assotsieerimiskomitee neljandal koosolekul tehtud soovitustega, et need meetmed jääksid kehtima kuni Minski kokkulepete täieliku rakendamiseni ja Ukraina territoriaalse terviklikkuse taastamiseni tema rahvusvaheliselt tunnustatud piirides. Raportöör rõhutab vajadust hoida ELi seisukohta selles küsimuses ühtsena.

Täiendavad kaubandussoodustused reformiprotsessi kontekstis

Ukrainat tuleks tunnustada tema jõupingutuste eest enneolematute reformide läbiviimisel. Siiski toovad reformid tihti kaasa lühiajalisi sotsiaal-majanduslikke raskusi; seetõttu on õigustatud kaaluda edasist ELi toetust Ukrainale täiendavate kaubandussoodustuste vormis. Samal ajal on väga oluline tagada, et mis tahes toetav meede säilitaks assotsieerimislepingu eesmärgid saavutada Ukrainas toimiv turumajandus ja integreerida see suuremal määral ELi siseturuga. Seega tuleks lisasoodustusi pakkuda seal, kus need aitavad kaasa hädavajalikule majanduslikule mitmekesistamisele ning toetavad väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate sektorit. Seevastu ei tohiks neid pakkuda tootjatele, kelle ekspordivõime on juba osutunud oluliseks.

Kuigi ühepoolsed soodustused võivad anda majandusraskuste ajal mõnele sektorile tõuke, saab pikaajalist mõju saavutada ainult tõeliste reformide tulemusena, kaasa arvatud need, mille läbiviimise kohustuse on Ukraina võtnud põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmesuse raames. Jätkuvalt tuleb tegeleda tõketega, nagu töötlemata puidu suhtes kehtestatud ja sanitaar- ja fütosanitaarküsimustega seotud ekspordikeelud, ning konkreetsed meetmed intellektuaalomandi õiguste kaitse parandamiseks ja jõustamiseks Ukrainas tuleb alles võtta.

Euroopa Kontrollikoja eriaruanne Ukraina kohta, mis avaldati 7. detsembril 2016. aastal, põhjendab vajadust kiirendada reformidega seotud jõupingutusi. Ajavahemikul 2007–2015 riigi rahanduse juhtimise, korruptsioonivastase võitluse ja gaasisektori valdkonnas antud ELi abi tõhususe hindamisel jõudis Euroopa Kontrollikoda järeldusele, et praeguseks saavutatud tulemused on jätkuvalt nõrgad, hoolimata sellest, et alates 2014. aastast on reformid saanud uue hoo. Korruptsioonivastaste meetmete tulemused on veel teadmata.

Tootevaliku läbipaistvus ja kehtivus

On kahetsusväärne, et enne ettepaneku esitamist seaduseandjatele ei ole tehtud ajakohastatud mõjuhindamist ega ametlikult sidusrühmadega konsulteeritud ning et saadaval ei olnud ühtegi analüüsi, mis käsitleks Ukraina võimalikku majanduslikku kasu või ELi tootjatele avalduvaid võimalikke ohte, mis tulenevad lisades nimetatud asjaomaste toodete lisamisest.

Raportöör tunneb muret asjaolu pärast, et seletuskirjas viitab komisjon teistele hiljuti sõlmitud vabakaubanduslepingutele, mis andsid mõningate käesolevas ettepanekus hõlmatud põllumajandustoodete puhul piiramatu tollivaba juurdepääsu. Tuleks märkida, et Ukrainale ette nähtud kaubanduskontsessioonid on asümmeetrilised ja et Ukraina erineb oluliselt teistest partneritest oma geograafilise läheduse tõttu ELile ning transpordikulud erinevad märkimisväärselt. Nendel põhjustel ei ole asjakohane siduda seda ettepanekut teiste hiljuti sõlmitud vabakaubanduslepingutega.

Oluline on leida õige tasakaal Ukraina kohese ja pikaajalise aitamise vahel. Seetõttu peaks EL pikaajaliselt keskenduma Ukraina abistamisele sellistes valdkondades nagu sanitaar- ja fütosanitaarstandardid, põllumajandussektori investeeringute toetamine ning viisanõude kaotamise soodustamine.


PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS (14.3.2017)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajutiselt Ukraina suhtes ühepoolsed kaubandusmeetmed, mis täiendavad assotsieerimislepingu raames kättesaadavaks tehtud kaubanduskontsessioone

(COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

Arvamuse koostaja: Czesław Adam Siekierski

LÜHISELGITUS

Kõnealuse ettepaneku eesmärk on lisada põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna raames Ukraina suhtes juba kehtestatud kaubandussoodustustele täiendavad ühepoolsed kaubandussoodustused, peamiselt põllumajanduse valdkonnas. Need ühepoolsed kaubandussoodustused kujutavad endast põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna raames teatud toodetele (viinamarjamahl, töödeldud tomatid, mesi) 50% ulatuses ja teistele toodetele (mais, nisu, oder, kaer ja muud tangud) 100% ulatuses juba kehtestatud iga-aastaste tariifikvootide suurendamist. Need jõustuvad järgmisel päeval pärast määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ja kehtivad kolm aastat.

Ettepanekule lisatud seletuskirja lugedes üllatab väga nappide põhjenduste toomine algatusele, mida tuleks ilmselgelt käsitleda täielikult poliitilisena. Viidatakse Ukraina raskele majanduslikule olukorrale ja vajadusele „suurendada teatavate põllumajandustoodete juba toimivaid kaubavooge Ukrainast liitu impordi puhul ning tõhustada kahepoolset kaubandus- ja majanduskoostööd“, selgitamata siiski, miks põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna raames Ukraina suhtes kehtestatud kaubandussoodustused on osutunud ebapiisavaks juba nii kiiresti pärast nende ajutise kohaldamise algust (1. jaanuar 2016) ja miks on õiguspärane kehtestada täiendavaid kaubandussoodustusi ilma asjaomase kaubanduspartneri vastastehinguta.

Veelgi ärevust tekitavam on väide, et „Euroopa Liidu poolt hiljuti läbi räägitud vabakaubanduslepingud (eelkõige Peruu ja Colombia, Kesk-Ameerika, Vietnami ja Kanada lepingud) [on] juba võimaldanud piiramatu maksuvaba juurdepääsu teatavate käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate põllumajandustoodete puhul“, mille komisjon esitab põhjendusena, miks Ukrainale tuleks kehtestada täiendavaid kaubandussoodustusi. Arvamuse koostaja soovib rõhutada, kui ohtlik on selline käsitlus, kui seda kasutatakse tundlikes põllumajandusvaldkondades ajal, mil kõnealune parlamendikomisjon on mures põllumajanduse kaubanduskokkulepete kumulatiivse mõju pärast (mida on hiljuti uurinud ELi Teadusuuringute Ühiskeskus). Hoolimata sellest, millise seisukoha Euroopa Parlament kõnealuse ettepaneku suhtes võtab, on soovitav, et rahvusvahelise kaubanduse komisjonile ja Euroopa Komisjonile saadetaks selge sõnum, et põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon ei ole nõus meie kaubanduspoliitika kujundajate ja läbirääkijate seesuguse mõtlematult kiirustava tariifide liberaliseerimisega põllumajanduses.

Rääkides kaubandussoodustuste mõjust ELi vastavatele tootmissektoritele, on ka kahetsusväärne ja vastuvõetamatu, et praegusel juhul ei ole tehtud mingit mõjuhinnangut vaid sellepärast, et „pidades silmas Ukraina rasket majanduslikku olukorda, on oluline, et määrus jõustuks niipea kui võimalik“. Arvamuse koostaja meelest on see järjekordne näide selle kohta, kui kergekäeliselt suhtub komisjon küsimusse kaubanduse liberaliseerimise negatiivse mõju kohta ELi tundlikele põllumajandussektoritele.

Sisuliselt on esitatud ühepoolsed kaubandussoodustused suunatud mõnele väga tundlikule ELi põllumajandussektorile, mida hiljuti on tabanud tõsised kriisid ja negatiivselt mõjutanud Venemaa embargo, näiteks puuviljad, köögiviljad ja teraviljad, ning nende kehtestamiseks on praegu kõige halvem aeg. 12. oktoobril 2016 arutati põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonis eelkõige teraviljasektori kriisi ning 2016.–2017. aasta hooaega peeti mitmes liikmesriigis äärmiselt murettekitavaks nii enneolematult väikese saagi (-20% Prantsusmaal ja Saksamaal ning -30% Rumeenias ja Bulgaarias) kui ka vastupidisest olukorrast (enneolematult suur saak) tingitud enneolematult madalate hindade tõttu teistes maailma osades (USAs, Kanadas, Brasiilias, Argentiinas).

Hoolimata Ukraina praegusest keerulisest poliitilisest ja majanduslikust olukorrast, on see ELi naaberriik jätkuvalt väga tähtis ja konkurentsivõimeline teraviljatootja ning tal on liiduga nende toodete puhul juba praegu oluline kaubandusbilansi ülejääk (üle 100 miljoni euro 2015. aastal). Peale selle näitavad olemasolevad andmed, et ELi väljaspool tariifikvoote kohaldatavad tollimaksud ei kujuta endast Ukrainast pärit impordile probleemi, vaid need hoiavad üksnes teatud määral ära Ukraina põllumajanduslike toidutoodete hindade liiga madalale langemist. Sellest hoolimata ja ELi liikmesriikide teraviljahindade võrdluse kohaselt on need kõige madalamad riikides, mis on Ukraina otsesed naabrid.

Ukraina kasutab juba kehtestatud tariifikvoote täielikult (100%) ära ja eeldatavasti kasutab ta samal määral ära uusi komisjoni esildatud ühepoolseid kaubandussoodustusi. Arvamuse koostaja on mures, et Ukraina ühepoolsete kaubandussoodustuste põhjustatav ELi põllumajandusturgude võimalik ebastabiilseks muutumine võib suurendada negatiivset hoiakut integratsiooniprotsessi arendamise suhtes selle riigiga.

Nende asjaolude tõttu ja selleks, et mitte suurendada ELi tootjate juba kogetavaid raskusi nendes sektorites, mida Ukrainast pärit täiendav soodustatud import kõige rohkem mõjutab, soovitab arvamuse koostaja jätta välja esitatud tariifikvoodid nisu, maisi ja toiduks valmistatud või ilma äädika või äädikhappeta konserveeritud tomatite kohta, mis on loetletud I ja II lisas.

Lõpuks, kui põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon või täiskogu otsustab kõnealuse soovituse arvestamata jätta, on soovitav, et seda ei tehta enne, kui komisonilt on nõutud ja saadud asjaomaste meetmete nõuetekohane mõjuhinnang.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Teatavate II lisas osutatud põllumajandustoodete tariifikvoote haldab komisjon vastavalt eekirjadele, mis on sätestatud vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 artiklile 184.

3.  Teatavate II lisas osutatud põllumajandustoodete tariifikvoote haldab komisjon vastavalt eeskirjadele, mis on sätestatud vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 artiklile 184. Rakenduskavade ning järelevalve ja hindamise korra loomiseks tehakse põllumajandustoodetega seotud tariifikvootide kasutamise aruanded kättesaadavaks veebipõhiselt selleks ettenähtud komisjoni veebisaidil.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  assotsieerimislepingu artiklis 3 sätestatud põhimõtete austamine, muu hulgas seoses korruptsioonivastase võitlusega.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui Ukrainast pärit toodet imporditakse tingimustel, mis põhjustavad või ähvardavad põhjustada tõsiseid probleeme samasuguste või otseselt konkureerivate toodete tootjale ühenduses, võib nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega ja komisjoni ettepaneku põhjal igal ajal taaskehtestada kõnealuse toote suhtes ühise tollitariifistiku maksumäärad.

1.  Kui Ukrainast pärit toodet imporditakse tingimustel, mis põhjustavad või ähvardavad põhjustada tõsiseid probleeme samasuguste või otseselt konkureerivate toodete tootjale ühenduses, võib nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega ja komisjoni ettepaneku põhjal igal ajal taaskehtestada kõnealuse toote suhtes ühise tollitariifistiku maksumäärad. Komisjon kehtestab järelevalve soodustuste aluseks olevate mahtude järgimise kohta, võttes arvesse asjaomaste toodete hinnatasemeid siseturgudel, et turgude olukorra halvenemisel ja liidu tootjate raskustesse sattumisel kehtestataks viivitamata uuesti ühise tollitariifistiku maksumäärad.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjon võtab liikmesriigi taotlusel või enda algatusel vastu ametliku otsuse uurimise algatamise kohta mõistliku aja jooksul. Kui komisjon otsustab algatada uurimise, avaldab ta Euroopa Liidu Teatajas selle kohta teate. Kõnealuses teates esitatakse saadud teabe kokkuvõte ja märgitakse, et mis tahes asjakohane teave tuleb saata komisjonile. Teates nimetatakse ajavahemik, mis ei ületa nelja kuud alates teate avaldamise kuupäevast ja mille jooksul huvitatud isikud võivad kirjalikult esitada oma arvamused.

2.  Komisjon võtab liikmesriigi taotlusel või enda algatusel vastu ametliku otsuse uurimise algatamise kohta mõistliku aja jooksul. Kui komisjon otsustab algatada uurimise, avaldab ta Euroopa Liidu Teatajas selle kohta teate. Kõnealuses teates esitatakse saadud teabe kokkuvõte ja märgitakse, et mis tahes asjakohane teave tuleb saata komisjonile. Teates nimetatakse ajavahemik, mis ei ületa kahte kuud alates teate avaldamise kuupäevast ja mille jooksul huvitatud isikud võivad kirjalikult esitada oma arvamused.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  keskkonnastandardid,

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Uurimine lõpetatakse kuue kuu jooksul lõikes 2 osutatud teate avaldamisest. Komisjon võib erandjuhtudel kõnealust tähtaega pikendada artiklis 5 sätestatud korras.

5.  Uurimine lõpetatakse nelja kuu jooksul lõikes 2 osutatud teate avaldamisest.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Kui viivitamatut tegutsemist nõudvad erandlikud asjaolud teevad uurimise võimatuks, võib komisjon pärast komitee teavitamist võtta hädavajalikke ennetusmeetmeid.

7.  Komisjon võib pärast komitee teavitamist võtta hädavajalikke ennetusmeetmeid.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 a (uus)

 

Vahekokkuvõte

 

1.  Komisjon hindab alates käesoleva määruse jõustumisest selle mõju lisades I ja II loetletud toodete turule liidus ning esitab kõnealuse hindamise järeldused Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

2.  Juhul, kui täheldatakse, et käesoleva määruse sätted mõjutavad lisas I ja II loetletud toodete turgu liidus, on komisjonil õigus võtta vastu rakendusakt, kehtestamaks mõne kõnealuse toote tariifide kaotamisest mõjutatud Euroopa tootjatele kompenseerivad meetmed. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 5 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Selgitus

Kõnealuse määruse jõustumise kiireloomulisus ei takista komisjonil hinnata nende meetmete mõju ELi turgudele ning toimida sama kiiresti, et pakkuda vajaduse korral Euroopa tootjatele kompensatsiooni.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Kui kaalutakse käesolevas määruses osutatud meetmete uuendamist, vaatab komisjon enne teises lõigus viidatud kolmeaastase ajavahemiku lõppu üle nende mõju ja esitab vajaduse korral seadusandliku ettepaneku.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – tabel 1 – rida 4

 

Komisjoni ettepanek

09.6752

2002

Tomatid, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta

 

5 000

 

Muudatusettepanek

välja jäetud

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – tabel 1 – rida 2

 

Komisjoni ettepanek

Pehme nisu, speltanisu ja meslin, jahu, püülijahu, lihtjahu ja graanulid

1001 99 00 1101 00 15, 1101 00 90 1102 90 90 1103 11 90 1103 20 60

100 000 tonni aastas

 

Muudatusettepanek

välja jäetud

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – tabel 1 – rida 3

 

Komisjoni ettepanek

Mais, v.a seemneks, jahu, tangud, pulber, graanulid või terad

1005 90 00 1102 20 1103 13 1103 20 40 1104 23

650 000 tonni aastas

 

Muudatusettepanek

välja jäetud

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – tabel 1 – rida 4 – veerg 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

350 000 tonni aastas

50 000 tonni aastas

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ukraina suhtes ajutiselt kehtestatavad ühepoolsed kaubandusmeetmed, mis täiendavad assotsieerimislepingu raames kättesaadavaks tehtud kaubanduskontsessioone

Viited

COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

6.10.2016

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

AGRI

6.10.2016

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Czesław Adam Siekierski

12.10.2016

Vastuvõtmise kuupäev

13.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

19

9

16

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Bas Belder, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Angélique Delahaye, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Manolis Kefalogiannis, Norbert Lins, Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Susanne Melior, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS

NÕUANDVAS KOMISJONIS

19

+

ECR

Richard Ashworth, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Paolo De Castro

9

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Rosa D'Amato, Marco Zullo

ENF

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

S&D

Momchil Nekov

16

0

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi

Verts/ALE

Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ukraina suhtes ajutiselt kehtestatavad ühepoolsed kaubandusmeetmed, mis täiendavad assotsieerimislepingu raames kättesaadavaks tehtud kaubanduskontsessioone

Viited

COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD)

EP-le esitamise kuupäev

29.9.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

6.10.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

6.10.2016

AGRI

6.10.2016

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

BUDG

10.10.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Jarosław Wałęsa

12.10.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

29.11.2016

24.1.2017

20.3.2017

 

Vastuvõtmise kuupäev

4.5.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

31

4

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Danuta Jazłowiecka, Marco Zanni

Esitamise kuupäev

10.5.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

30

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

Edward Czesak, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

4

ENF

Edouard Ferrand, Franz Obermayr, Marco Zanni

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

0

GUE/NGL

Stelios Kouloglou

Verts/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika