MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sellaisten Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden käyttöönotosta, joilla täydennetään assosiaatiosopimuksen mukaisia kauppamyönnytyksiä

  10.5.2017 - (COM(2016)0631 – C7 -0392/2016 – 2016/0308(COD)) - ***I

  Kansainvälisen kaupan valiokunta
  Esittelijä: Jarosław Wałęsa


  Menettely : 2016/0308(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0193/2017

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sellaisten Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden käyttöönotosta, joilla täydennetään assosiaatiosopimuksen mukaisia kauppamyönnytyksiä

  (COM(2016)0631 – C7 -0392/2016 – 2016/0308(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0631),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0392/2016),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

  –  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnon (A8-0193/2017),

  1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2)  Kun otetaan huomioon Ukrainan toteuttamat taloudelliset uudistukset ja jotta voitaisiin tukea läheisempien taloussuhteiden kehittämistä Euroopan unionin kanssa, on aiheellista kasvattaa kauppavirtoja tiettyjen maataloustuotteiden tuonnin osalta ja antaa myönnytyksiä yksipuolisten kauppatoimenpiteiden muodossa valikoitujen teollisuustuotteiden osalta sen mukaan kuin pyrkimyksenä on vauhdittaa tullien poistamista Euroopan unionin ja Ukrainan välisestä kaupasta.

  (2)  Jotta voitaisiin tehostaa Ukrainan toteuttamia taloudellisia ja poliittisia uudistuksia ja tukea ja vauhdittaa läheisempien taloussuhteiden kehittämistä unionin kanssa, on aiheellista ja tarpeellista kasvattaa kauppavirtoja tiettyjen maataloustuotteiden tuonnin osalta ja antaa myönnytyksiä yksipuolisten kauppatoimenpiteiden muodossa valikoitujen teollisuustuotteiden osalta sen mukaan kuin pyrkimyksenä on vauhdittaa tullien poistamista unionin ja Ukrainan välisestä kaupasta.

  Tarkistus     2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3)  Yksipuoliset kauppatoimenpiteet myönnettäisiin tullittoman tariffikiintiön muodossa liitteissä I ja II luetelluille tuotteille sopimuksessa vahvistettujen etuustariffikiintiöiden lisäksi ja poistamalla tuontitullit osittain tai kokonaan liitteessä III luetelluilta teollisuustuotteilta.

  (3)  Komission julkistettua tämän asetuksen mahdollista vaikutusta koskevan analyysinsa, jossa olisi tarkasteltava tähän asetukseen sisältyvien yksipuolisten kauppatoimenpiteiden mahdollisia lopullisia edunsaajia ja keskityttävä erityisesti pieniin ja keskisuuriin tuottajiin Ukrainassa, yksipuoliset kauppatoimenpiteet olisi myönnettävä tuotteille, joiden on kyseisen analyysin pohjalta arvioitu olevan suotuisia. Nämä yksipuoliset kauppatoimenpiteet olisi myönnettävä tullittoman tariffikiintiön muodossa liitteissä I ja II luetelluille tuotteille assosiaatiosopimuksessa vahvistettujen etuustariffikiintiöiden lisäksi ja poistamalla tuontitullit osittain tai kokonaan liitteessä III luetelluilta teollisuustuotteilta.

  Perustelu

  Komissio on suorittanut tutkimuksen ehdottamiensa toimenpiteiden vaikutuksesta ja ne on esitetty suullisesti valiokunnassa, joskaan tämä ei ollut virallinen kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arviointi sellaisena kuin se tavallisesti tehdään. Tämän analyysin yksityiskohdat olisi julkistettava, jotta voidaan edistää oikeudenmukaisuutta, avoimuutta ja demokraattista lainsäätämistä ja jotta lainsäätäjät voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4)  Jotta ehkäistäisiin petosriskit, olisi myönnettävien tullittomien tariffikiintiöiden hyödyntämisoikeuden edellytyksenä oltava, että Ukraina noudattaa asiaankuuluvia tuotteiden alkuperäsääntöjä ja niihin liittyviä menettelyjä ja että se tekee tiivistä hallinnollista yhteistyötä Euroopan unionin kanssa siten kuin sopimuksessa määrätään.

  (4)  Jotta ehkäistäisiin petosriskit, olisi liitteissä I ja II luetelluille tuotteille myönnettävien tullittomien tariffikiintiöiden hyödyntämisoikeuden ja liitteessä III lueteltujen teollisuustuotteiden tuontitullien osittaisen tai täydellisen poistamisen edellytyksenä oltava, että Ukraina noudattaa kaikkia asiaankuuluvia edellytyksiä assosiaatiosopimuksen mukaisten etujen saamiseksi, tuotteiden alkuperäsäännöt ja niihin liittyvät menettelyt mukaan luettuina, ja että se tekee tiivistä hallinnollista yhteistyötä unionin kanssa siten kuin sopimuksessa määrätään.

  Perustelu

  Alkuperäsääntöjä ja sopimuksessa määriteltyjä muita ehtoja on noudatettava kaikkien tuotteiden tapauksessa, ei ainoastaan liitteissä I ja II lueteltujen maataloustuotteiden vaan myös liitteessä III lueteltujen teollisuustuotteiden tapauksessa.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 9 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (9)  Assosiaatiosopimuksen 2 artiklan mukaan demokratian periaatteiden, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien sekä oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen muodostavat olennaisen osan mainittua sopimusta. On aiheellista ottaa käyttöön mahdollisuus keskeyttää etuudet väliaikaisesti, jos Ukraina ei noudata ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion perusperiaatteita.

  (9)  Assosiaatiosopimuksen 2 ja 3 artiklassa määrätään, että demokratian periaatteiden, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien sekä oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ja ponnistelut korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi sekä toimenpiteet, joilla edistetään kestävää kehitystä ja tehokasta monenvälisyyttä, ovat olennaisia osatekijöitä tällä sopimuksella säännellyissä suhteissa Ukrainan kanssa. On aiheellista ottaa käyttöön mahdollisuus keskeyttää etuudet väliaikaisesti, jos Ukraina ei noudata assosiaatiosopimuksen yleisiä periaatteita, kuten on tehty muissa unionin allekirjoittamissa assosiaatiosopimuksissa.

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (9 a)  Komission vuosikertomukseen pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen täytäntöönpanosta olisi sisällytettävä yksityiskohtainen arvio tässä asetuksessa tarkoitettujen väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttamisesta.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Oikeus hyödyntää 1 artiklalla käyttöön otettuja tariffikiintiöitä edellyttää sitä, että

  Oikeus hyödyntää 1 artiklalla käyttöön otettuja tariffikiintiöitä ja tuontia koskevia etuustulleja edellyttää sitä, että

  Perustelu

  Alkuperäsääntöjä ja sopimuksessa määriteltyjä muita ehtoja on noudatettava kaikissa tuotteissa, ei ainoastaan liitteissä I ja II luetelluissa maataloustuotteissa vaan myös liitteessä III luetelluissa teollisuustuotteissa.

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  tuotteiden alkuperäsääntöjä ja niihin liittyviä menettelyjä noudatetaan siten kuin assosiaatiosopimuksessa, ja erityisesti pöytäkirjassa I käsitteen ’alkuperätuotteet’ määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä ja pöytäkirjassa II keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta tulliasioissa, määrätään;

  a)  tuotteiden alkuperäsääntöjä ja niihin liittyviä menettelyjä noudatetaan siten kuin assosiaatiosopimuksessa, ja erityisesti pöytäkirjassa I käsitteen ’alkuperätuotteet’ määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä ja pöytäkirjassa II keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta tulliasioissa, määrätään; kun kyseessä ovat tuotteet, jotka on valmistettu sellaisella Ukrainan alueella tai lähetetty sellaiselta Ukrainan alueelta, joka ei ole Ukrainan hallituksen tosiasiallisessa valvonnassa, toimitetaan assosiaatiosopimukseen liitetyn pöytäkirjan I 16 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu EUR.1-tavaratodistus, jonka Ukrainan hallituksen tulliviranomaiset antavat tarkastettuaan viejän tilit tämän tiloissa ja tehtyään kaikki muut tarpeellisiksi katsomansa, kyseisen pöytäkirjan 17 artiklan 5 kohdan ja 33 artiklan mukaiset tarkastukset, mukaan lukien sen arviointi, onko perusteltua epäillä, että väliaikaisista yksipuolisista kauppatoimenpiteistä hyötyvät talouden toimijat heikentävät korruption torjuntaa tai osallistuvat laittomaan taloudelliseen toimintaan;

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  Ukraina pidättäytyy ottamasta käyttöön uusia tulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja ja uusia määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä unionista peräisin olevassa tuonnissa tai lisäämästä voimassa olevien tullien ja maksujen määriä ja ottamasta käyttöön mitään muita rajoituksia tämän asetuksen voimaantulopäivästä;

  b)  Ukraina pidättäytyy ottamasta käyttöön uusia tulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja ja uusia määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä unionista peräisin olevassa tuonnissa tai lisäämästä voimassa olevien tullien ja maksujen määriä ja ottamasta käyttöön mitään muita rajoituksia, syrjivät rajantakaiset määräykset mukaan luettuina, tämän asetuksen voimaantulopäivästä;

  Perustelu

  Koska vaikuttaa siltä, että tässä artiklassa keskitytään raja- ja verotoimenpiteisiin, olisi selvennettävä, että syrjivät määräykset voivat aiheuttaa myös yksipuolisten kaupan toimenpiteiden kumoamisen.

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  noudatetaan assosiaatiosopimuksen 2 artiklassa tarkoitettuja demokratian periaatteita, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia sekä oikeusvaltioperiaatetta.

  c)  noudatetaan assosiaatiosopimuksen 2, 3 ja 22 artiklassa tarkoitettuja demokratian periaatteita, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia sekä oikeusvaltioperiaatetta ja ponnistellaan jatkuvasti ja hellittämättömästi korruption ja laittomien toimintojen torjumiseksi;

  Tarkistus     10

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c a)  noudatetaan jatkuvasti velvoitteita tehdä yhteistyötä työllisyyteen, sosiaalipolitiikkaan ja yhtäläisiin mahdollisuuksiin liittyvissä asioissa assosiaatiosopimuksen IV osaston 13 luvun (Kauppa ja kestävä kehitys) ja V osaston 21 luvun (Työllisyyttä, sosiaalipolitiikkaa ja yhtäläisiä mahdollisuuksia koskeva yhteistyö) mukaisesti sekä assosiaatiosopimuksen 420 artiklassa asetettuja tavoitteita.

  Tarkistus     11

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jos komissio katsoo, että on tarpeeksi näyttöä siitä, että 2 artiklassa vahvistettuja edellytyksiä ei noudateta, se voi keskeyttää tässä asetuksessa säädetyt etuusjärjestelyt kokonaan tai osittain 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti.

  Jos komissio katsoo, että on tarpeeksi näyttöä siitä, että tämän asetuksen 2 artiklassa vahvistettuja edellytyksiä ei noudateta, se voi keskeyttää tässä asetuksessa säädetyt etuusjärjestelyt kokonaan tai osittain 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti.

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Jos jäsenvaltio pyytää komissiota keskeyttämään jonkin etuusjärjestelyn sillä perusteella, että 2 artiklan b alakohdassa vahvistettuja edellytyksiä ei noudateta, komissio antaa kahden kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä perustellun lausunnon siitä, onko noudattamatta jättämistä koskeva väite perusteltu. Jos komissio katsoo, että on, se käynnistää tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun menettelyn.

  Perustelu

  Koska komissio on aiemmin ollut haluton ottamaan käyttöön kauppaa rajoittavia toimenpiteitä sen vuoksi, että vapauttamista koskevia toimenpiteitä on jo otettu käyttöön, olisi vahvistettava jäsenvaltioiden asemaa suhteessa komissioon.

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Jos Ukrainasta peräisin olevaa tuotetta tuodaan siten, että samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden yhteisön tuottajalle aiheutuu tai uhkaa aiheutua vakavia vaikeuksia, yhteisen tullitariffin mukaiset tullit voidaan ottaa käyttöön uudelleen tällaiselle tuotteelle milloin tahansa neuvoston määräenemmistöllä komission ehdotuksesta tekemän päätöksen perusteella.

  1.  Jos Ukrainasta peräisin olevaa tuotetta tuodaan siten, että samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden unionin tuottajalle aiheutuu tai uhkaa aiheutua vakavia vaikeuksia, yhteisen tullitariffin mukaiset tullit voidaan ottaa käyttöön uudelleen tällaiselle tuotteelle milloin tahansa.

  Perustelu

  Suojatoimenpidemenettelyjä koskeva vaatimus määräenemmistöstä on tehnyt suojamekanismeista täysin käyttökelvottomia. Suojalausekkeen tarkoituksena on tarjota todellista eikä teoreettista suojaa teollisuudelle, kun se kohtaa epätavallisen vaikeita tilanteita. Yksinkertaiseen ääntenenemmistöön perustuvan päätöksenteon käyttöönotto suojatoimenpidemenettelyissä mahdollistaa sen, että teollisuus voi käyttää niitä. Komissiolla säilyy tuloksen valvonta, koska se on toimielin, joka toteuttaa menettelyt ja tekee ehdotuksen lopputulokseksi.

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a.  Komissio seuraa tiiviisti tämän asetuksen vaikutusta unionin tuottajiin liitteissä I ja II lueteltujen tuotteiden ja unionin markkinoilla voimassa olevien hintojen osalta ja ottaen huomioon käytettävissä olevat asiaan liittyvät unionin tuottajia koskevat tiedot, kuten markkinaosuus, tuotanto, varastot, tuotantokapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste.

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Komissio tekee jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan virallisen päätöksen tutkimuksen vireillepanosta kohtuullisen ajan kuluessa. Jos komissio päättää panna tutkimuksen vireille, se julkaisee asiaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Ilmoitus sisältää yhteenvedon saaduista tiedoista, ja siinä kehotetaan toimittamaan kaikki asiaan kuuluvat tiedot komissiolle. Siinä asetetaan määräaika, jonka kuluessa asianomaiset osapuolet voivat kirjallisesti esittää näkökantansa; määräaika voi olla korkeintaan neljä kuukautta ilmoituksen julkaisupäivästä.

  2.  Komissio tekee virallisen päätöksen tutkimuksen vireillepanosta kohtuullisen ajan kuluessa, jos sitä pyytää jäsenvaltio tai mikä tahansa unionin teollisuuden puolesta toimiva oikeushenkilö tai yhteisö, jolla ei ole oikeushenkilöyttä, mikä tarkoittaa kaikkia samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden tuottajia unionissa tai suurta osaa niistä, tai omasta aloitteestaan, jos komissiolle on selvää, että lähtökohtaisesti on riittävästi näyttöä. Tätä artiklaa sovellettaessa ”suurella osalla” tarkoitetaan unionin tuottajia, joiden yhteenlaskettu tuotos on yli 50 prosenttia kyseisen pyyntöä kannattavan tai vastustavan teollisuuden osan tuottamien samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden kokonaistuotannosta unionissa ja vähintään 25 prosenttia unionin teollisuuden tuottamien samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden kokonaistuotannosta. Jos komissio päättää panna tutkimuksen vireille, se julkaisee asiaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Ilmoitus sisältää yhteenvedon saaduista tiedoista, ja siinä kehotetaan toimittamaan kaikki asiaan kuuluvat tiedot komissiolle. Siinä asetetaan määräaika, jonka kuluessa asianomaiset osapuolet voivat kirjallisesti esittää näkökantansa; määräaika voi olla korkeintaan neljä kuukautta ilmoituksen julkaisupäivästä.

  Perustelu

  Kuten muissa kaupan suojaamista koskevissa menettelyissä, EU:n teollisuudella olisi oltava mahdollisuus pyytää komissiolta suojatoimenpidemenettelyn aloittamista.

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 6 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  Komissio tekee päätöksensä kolmen kuukauden kuluessa 5 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Päätös tulee voimaan kuukauden kuluessa sen julkaisemisesta.

  6.  Komissio tekee päätöksensä kolmen kuukauden kuluessa 5 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Päätös tulee voimaan kuukauden kuluessa sen julkaisemisesta. Yhteisen tullitariffin mukaiset tullit otetaan uudelleen käyttöön niin pitkäksi ajaksi, kuin unionin tuottajien taloudellisen tilanteen ja/tai rahoitustilanteen heikkenemisen torjunta edellyttää tai tällaisen heikkenemisen uhka kestää. Uudelleenkäyttöönotto ei saa kestää yli yhtä vuotta, jollei sitä jatketa asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa. Jos lopullisesti vahvistettujen tosiasioiden perusteella todetaan, että 4 artiklan 1 kohdassa vahvistetut edellytykset eivät täyty, komissio hyväksyy 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen täytäntöönpanosäädöksen tutkimuksen ja menettelyn lopettamisesta.

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  5 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  5 a artikla (uusi)

   

  Yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttamisen arviointi

   

  Komission vuosikertomukseen pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen täytäntöönpanosta olisi sisällytettävä yksityiskohtainen arvio tässä asetuksessa tarkoitettujen väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttamisesta sekä tarvittaessa arvio kyseisten toimien sosiaalisista vaikutuksista Ukrainassa ja unionissa. Tiedot maatalouteen liittyvien tariffikiintiöiden käytöstä on asetettava saataville komission verkkosivustoilla.

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 1 taulukko – 4 rivi

   

  Komission teksti

  09.6752

  2002

  Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt tomaatit

   

  5 000

  Tarkistus

  Poistetaan.

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  Liite II – 1 taulukko – 2 rivi

   

  Komission teksti

  Tavallinen vehnä, spelttivehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja, jauhot, rouheet, karkeat jauhot ja pelletit

  1001 99 00, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 90 90, 1103 11 90, 1103 20 60

  100 000 tonnia vuodessa

  Tarkistus

  Poistetaan.

  Perustelu

  Kauppatilastot osoittavat, että Ukrainan teollisuuden vientikapasiteetti näissä tuoteryhmissä on jo huomattava. Täydentävä tuki ei todennäköisesti tarjoaisi lisäpontta tarpeelliselle viennin monipuolistamiselle, ja sen vuoksi sitä ei suositella. Ukrainasta tuotavan vehnän tariffikiintiöt ovat 950 tuhatta tonnia, mutta viime vuosina todellinen tuonti unioniin on ollut 3–4 miljoonaa tonnia vuodessa. Tämä osoittaa, että viljan vienti Ukrainasta on ilman etuustullejakin kilpailukykyistä ja vaikuttaa osaltaan alhaisiin viljan hintoihin EU:ssa. Lisäksi EU:n viljelyala on viime aikoina kärsinyt vakavista kriiseistä, mikä on ennätysalhaisten satojen ohella äärimmäisen huolestuttavaa useissa jäsenvaltioissa. Päinvastainen tilanne (ennätyssuuret sadot) on havaittavissa maailman muilla alueilla (Yhdysvallat, Kanada, Brasilia, Argentiina).

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  Liite II – 1 taulukko – 3 rivi

   

  Komission teksti

  Maissi, muu kuin siemenvilja, jauhot, rouheet, karkeat jauhot, pelletit ja jyvät

  1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

  650 000 tonnia vuodessa

  Tarkistus

  Maissi, muu kuin siemenvilja, jauhot, rouheet, karkeat jauhot, pelletit ja jyvät

  1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

  650 000 050 tonnia vuodessa

  Perustelu

  Kauppatilastot osoittavat, että Ukrainan teollisuuden vientikapasiteetti näissä tuoteryhmissä on jo huomattava. Täydentävä tuki ei todennäköisesti tarjoaisi lisäpontta tarpeelliselle viennin monipuolistamiselle, ja sen vuoksi sitä ei suositella. Lisäksi EU:n viljelyala on viime aikoina kärsinyt vakavista kriiseistä, mikä on ennätysalhaisten satojen ohella äärimmäisen huolestuttavaa useissa jäsenvaltioissa. Päinvastainen tilanne (ennätyssuuret sadot) on havaittavissa maailman muilla alueilla (Yhdysvallat, Kanada, Brasilia, Argentiina).

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  Liite III – 1 taulukko – 3 kohta

   

  Komission teksti

  3102 10 10

  Virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena, jossa on enemmän kuin 45 painoprosenttia typpeä kuivasta vedettömästä tuotteesta (ei kuitenkaan tabeletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)

  3 %

  Tarkistus

  Poistetaan.

  PERUSTELUT

  Tausta

  Pitkälle meneviä ja laaja-alaisia vapaakauppa-alueita (DCFTA) koskevaa sopimusta, eli Euroopan unionin ja Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen talous- ja kauppapilaria, on sovellettu väliaikaisesti 1. tammikuuta 2016 alkaen. DCFTA-sopimuksella perustetaan tavarakauppaa koskeva vapaakauppa-alue enintään kymmenen vuoden siirtymäajaksi.

  DCFTA-sopimuksen mukainen tullien vapauttaminen on yksipuolista, koska EU alentaa tullimaksujaan tai kumoaa ne nopeammin kuin Ukraina. Yksipuolinen vapauttaminen alkoi jo ennen DCFTA:n soveltamista, kun Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentamisesta tai poistamisesta annetun EU:n asetuksen (EU) N:o 374/2014 mukaisesti tarjottiin väliaikaisia yksipuolisia kauppaetuuksia, jotka tulivat voimaan 23. huhtikuuta 2014. Vuonna 2014 hyväksyttiin ratkaisu yksipuolisten kauppatoimenpiteiden myöntämisestä, koska turvallisuuteen liittyvä sekä poliittinen ja taloudellinen tilanne Ukrainassa oli äärimmäisen vaikea. Näiden toimenpiteiden oli tarkoitettu päättyvän viimeistään 1. marraskuuta 2014, mutta niitä jatkettiin myöhemmin muutosasetuksella. Yksipuolisten kauppatoimenpiteiden voimassaolo päättyi 1. tammikuuta 2016, kun DCFTA-sopimusta alettiin soveltaa väliaikaisesti.

  Komission nykyinen ehdotus on tehty täydentämään DCFTA-sopimuksen mukaisia jo voimassa olevia EU:n myönnytyksiä Ukrainassa edelleen vallitseva vaikea taloudellinen tilanne ja maan toteuttamat taloudelliset uudistustoimet huomioon ottaen. Assosiaatiosopimuksen tavoitteiden mukaisesti ehdotuksella pyritään kasvattamaan EU:n ja Ukrainan välisiä kauppavirtoja. Yksipuolisia kauppatoimenpiteitä ehdotetaan kasvavan nollatullikiintiön muodossa maissille, vehnälle, ohralle, kauralle, luonnonhunajalle, tomaattijalosteille ja viinirypälemehulle sekä poistamalla tuontitullit osittain tai kokonaan (etupainotteinen toteutus) teollisuustuotteilta, esimerkiksi lannoitteilta, jalkineilta, alumiinituotteilta ja sähkölaitteilta. Ehdotettu soveltamisaika on kolme vuotta.

  Maataloustuotteille ehdotetaan kasvavia kiintiöitä, joissa otetaan huomioon DCFTA:n mukainen kiintiön käyttö. Tammikuun 1. päivästä 2016 kesäkuuhun 2016 Ukraina oli käyttänyt 100 prosenttia hunajaa, sokereita, rouheita, pellettejä, jyviä, mallasta ja gluteenia sekä säilöttyjä tomaatteja, rypäle- ja omenamehua, vehnää ja maissia koskevasta DCFTA-sopimuksen mukaisesta nollatullikiintiöstä. Näistä tuotteista uusia kauppamyönnytyksiä ehdotetaan viljatuotteille, tomaattijalosteille, hunajalle ja rypälemehulle. Samanaikaisesti nollatulleihin perustuvaa tariffikiintiötä on käytetty vain vähän tai ei lainkaan muissa tullinimikkeissä siksi, että EU:n terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia vastaavia vaatimuksia ei ole (esimerkiksi useimmissa meijeri- ja lihatuotteissa). Useimpia teollisuustuotteita koskevia myönnytyksiä ehdotetaan muun muassa siksi, että tuetaan pientä ja keskisuurta yrityssektoria (pk-yritykset) ja että on tarpeen korvata Venäjän markkinoiden menettäminen. Lannoitteiden tapauksessa tällaisten toimenpiteiden tarve voi olla perusteltua, koska tuotantolaitokset ovat keskittyneet Itä-Ukrainaan osittain siksi, että ne on siirretty Donetskin alueelta.

  Taloudellinen ja poliittinen konteksti

  Esittelijä myöntää, että Ukrainalle myönnettävillä uusilla myönnytyksillä voidaan tukea sen talouden elvyttämistoimia ja sen markkinoiden suuntaamista uudelleen EU:hun. Itä-Ukrainan konfliktin jatkumisen, Venäjän kauppapakotteiden, itäisten markkinoiden jatkuvien menetysten ja epäsuotuisan globaalin talousympäristön vuoksi Ukraina tosiaan kärsii taloudellisista vaikeuksista. Vuonna 2015 sen bruttokansantuote laski 9,8 prosenttia, ja Venäjän-kaupan osuus laski 16 prosenttiin vuonna 2015, kun se oli ollut 27 prosenttia vuonna 2013. Vuonna 2015 kahdenvälinen kaupankäynti EU:n kanssa väheni 13,1 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Tällä hetkellä Ukrainan kauppa EU:n kanssa on kasvussa. Se kasvoi 7,5 prosenttia lokakuun 2015 ja syyskuun 2016 välisenä aikana verrattuna vuosien 2014 ja 2015 väliseen vastaavaan ajanjaksoon. Yleisen taantuman vaikutuksista ei ole kuitenkaan täysin toivuttu.

  Esittelijä pitää myönteisenä kesäkuussa ja syyskuussa 2016 päätettyjen Venäjän federaatiota koskevien EU:n rajoittavien toimenpiteiden jatkamista. Esittelijä kannattaa EU:n ja Ukrainan parlamentaarisen assosiaatiovaliokunnan Kiovassa 20. ja 21. syyskuuta 2016 pidetyssä kokouksessa tehtyjä suosituksia, joiden mukaisesti nämä toimenpiteet pidetään voimassa, kunnes Minskin sopimus pannaan täysimääräisesti täytäntöön ja Ukrainan alueellinen yhtenäisyys palautetaan kansainvälisesti hyväksyttyjen rajojen mukaiseksi. Esittelijä korostaa, että tätä asiaa koskeva EU:n lähestymistapa on säilytettävä yhtenäisenä.

  Uudet kauppamyönnytykset uudistusprosessin yhteydessä

  Ukrainalle olisi annettava tunnustusta sen toimista ennennäkemättömien uudistusten toteuttamiseksi. Uudistukset tuovat kuitenkin usein mukanaan sosioekonomisia vaikeuksia lyhyellä aikavälillä. Sen vuoksi on perusteltua harkita lisätukea Ukrainalle uusien kauppamyönnytysten muodossa. Samalla on tärkeä varmistaa, että kaikissa tukitoimissa säilytetään assosiaatiosopimuksen tarkoitus luoda Ukrainaan toimiva markkinatalous ja integroida se entistä paremmin EU:n sisämarkkinoihin. Uusia myönnytyksiä olisi näin ollen tarjottava silloin, kun niillä edistetään paljon kaivattua talouden monipuolistumista ja pk-yrityssektorin tukea. Vastaavasti niitä ei pitäisi tarjota tuottajille, joiden vientikapasiteetti on jo osoittautunut merkittäväksi.

  Yksipuolisilla myönnytyksillä voidaan edistää tiettyjä aloja taloudellisesti vaikeina aikoina, mutta pitkän aikavälin vaikutuksia voidaan saada aikaan ainoastaan aitojen uudistusten seurauksena, mukaan luettuna uudistukset, joihin Ukraina on sitoutunut DCFTA-sopimuksen ja WTO-jäsenyyden yhteydessä. Hankalia kysymyksiä, kuten jalostamattoman puun vientikielto ja terveys- ja kasvinsuojelujärjestelmään liittyvät kysymykset, on edelleen käsiteltävä ja toteutettava konkreettisia toimenpiteitä teollis- ja tekijänoikeuksien suojan täytäntöönpanemiseksi Ukrainassa.

  Joulukuun 7. päivänä 2016 julkaistussa Ukrainaa koskevassa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa vahvistetaan uudistustoimien nopeuttamisen tarpeellisuus. Arvioidessaan EU:n tuen vaikuttavuutta julkisen varainhoidon alalla ja korruption torjunnassa sekä kaasualalla kaudella 2007–2015 tilintarkastustuomioistuin katsoo, että tähän mennessä saavutetut tulokset ovat jääneet heikoiksi huolimatta vuodesta 2014 lähtien toteutetuista uudistustoimista. Korruption torjuntatoimien tulokset jäävät vielä nähtäviksi.

  Tuotteiden valinnan avoimuus ja asianmukaisuus

  On valitettavaa, että ennen ehdotuksen välittämistä lainsäätäjille ei toteutettu uutta vaikutustenarviointia tai sidosryhmien virallista kuulemista eikä käytettävissä ollut analyysia Ukrainalle koituvista potentiaalisista taloudellisista hyödyistä tai EU:n tuottajia koskevista mahdollisista uhista, joita aiheuttavat asianomaisten tuotteiden sisällyttäminen liitteisiin.

  Esittelijä on huolestunut siitä, että komissio viittaa perusteluissaan muihin äskettäin tehtyihin vapaakauppasopimuksiin, joissa on myönnetty rajoittamaton tullivapaa pääsy joillekin tämän ehdotuksen kattamille maataloustuotteille. Olisi otettava huomioon, että kaupallisten etuuksien myöntäminen Ukrainalle on yksipuolista ja että Ukraina poikkeaa merkittävästi muista kumppaneista EU:n maantieteellisen läheisyyden vuoksi ja että kuljetuskustannukset vaihtelevat huomattavasti. Näistä syistä ei ole asianmukaista suhteuttaa tätä ehdotusta muihin äskettäin tehtyihin vapaakauppasopimuksiin.

  On tärkeää löytää oikea tasapaino siihen, että Ukrainaa autetaan välittömästi ja pitkällä aikavälillä. Sen vuoksi EU:n olisi pitkällä aikavälillä keskityttävä Ukrainan auttamiseen sellaisilla aloilla kuin terveys- ja kasvinsuojelunormit, maatalousalan investointien tuki ja viisumivapauden edistäminen.

  MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (14.3.2017)

  kansainvälisen kaupan valiokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sellaisten Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden käyttöönotosta, joilla täydennetään assosiaatiosopimuksen mukaisia kauppamyönnytyksiä
  (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

  Valmistelija: Czesław Adam Siekierski

  LYHYET PERUSTELUT

  Kyseessä olevan ehdotuksen tarkoituksena on täydentää pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen puitteissa Ukrainalle jo myönnettyjä kauppaetuuksia lisäämällä yksipuolisia kauppaetuuksia, jotka koskevat pääasiassa maatalousalaa. Nämä yksipuoliset kauppaetuudet toteutetaan korottamalla pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen mukaisia vuosittaisia tariffikiintiöitä 50 prosentilla tiettyjen tuotteiden kohdalla (viinirypälemehu, jalostetut tomaatit ja hunaja) ja 100 prosentilla muiden kohdalla (maissi, vehnä, ohra, kaura ja muut rouheet). Ne tulisivat voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona asetus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja niitä sovellettaisiin kolmen vuoden ajan.

  Kun lukee tähän ehdotukseen liitettyjä perusteluja, ei voi olla ihmettelemättä kuinka heikosti perustellaan tätä ehdotusta, jota olisi selvästi pidettävä täysin poliittisena aloitteena. Perusteluissa viitataan ”Ukrainan vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen” ja tarpeeseen ”laajentaa nykyisiä kauppavirtoja, kun on kyse tiettyjen maataloustuotteiden tuonnista Ukrainasta unioniin, ja edistää kahdenvälistä kauppaa ja taloudellista yhteistyötä unionin kanssa” selvittämättä kuitenkaan, miksi pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen puitteissa Ukrainalle jo myönnetyt kauppaetuudet vaikuttavat riittämättömiltä jo niin pian niiden väliaikaisen soveltamisen alkamispäivän jälkeen (1. tammikuuta 2016) ja miksi on perusteltua myöntää tällaisia kauppaetuuksia ilman mitään vastinetta kyseiseltä kauppakumppanilta.

  Vielä kummallisempi argumentti on, että ”viimeaikaisilla EU:n neuvottelemilla vapaakauppasopimuksilla (Perun ja Kolumbian, Keski-Amerikan, Vietnamin ja Kanadan kanssa) joillekin tämän asetuksen piiriin kuuluville maataloustuotteille on jo järjestetty rajoittamaton tulliton pääsy markkinoille”, minkä komissio esittää itsessään perusteluna sille, että tällaisia kauppaetuuksia olisi myönnettävä Ukrainalle. Valmistelija haluaa korostaa tällaisen lähestymistavan vaarallisuutta, kun sitä sovelletaan herkille maatalousaloille aikana, jolloin tämä valiokunta on perustellusti huolissaan kauppasopimusten kumulatiivisesta vaikutuksesta maatalouteen (mikä oli EU:n yhteisen tutkimuskeskuksen äskettäisen tutkimuksen aiheena). Olipa parlamentin lopullinen kanta käsiteltävään ehdotukseen mikä hyvänsä, ehdotetaan siksi, että kansainvälisen kaupan valiokunnalle ja komissiolle olisi lähetettävä vahva viesti, että maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta ei hyväksy sitä, että kauppapolitiikan suunnittelijamme ja neuvottelijamme tällä tavalla harkitsemattomasti kiirehtivät maatalouden tullivapautuksia.

  Kun otetaan huomioon kauppaetuuksien vaikutus EU:n vastaaviin tuotannonaloihin, on myös valitettavaa ja kohtuutonta, että tässä tapauksessa ei ole tehty minkäänlaista vaikutuksenarviointia vain siksi, että ”ottaen huomioon Ukrainan vaikean taloustilanteen on tärkeää, että asetus tulee voimaan mahdollisimman pian”. Valmistelijan mielestä tämä olisi nähtävä jälleen osoituksena siitä, kuinka kevyesti komissio suhtautuu kysymykseen kaupan vapauttamisen kielteisistä vaikutuksista unionin herkkiin maatalousaloihin.

  Sisällöltään ehdotetut yksipuoliset kauppaetuudet kohdistuvat unionin maatalouden erittäin herkkiin aloihin, kuten hedelmä-, vihannes- ja viljatuotantoihin, jotka ovat viime aikoina kokeneet vakavia kriisejä ja joihin Venäjän kauppasaarto on vaikuttanut kielteisesti, eivätkä ehdotukset olisi voineet tulla huonompaan aikaan. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnassa keskusteltiin erityisesti vilja-alan kriisistä 12. lokakuuta 2016 ja monissa jäsenvaltioissa kautta 2016–2017 pidettiin erittäin huolestuttavana, sillä sadot ovat ennätyksellisen pienet (20 prosenttia alhaisemmat Ranskassa ja Saksassa, 30 prosenttia alhaisemmat Romaniassa ja Bulgariassa) ja hinnat ennätyksellisen alhaiset, koska tilanne oli päinvastainen (ennätyksellisen suuret sadot) muualla maailmassa (Yhdysvallat, Kanada, Brasilia, Argentiina).

  Ukrainan nykyisistä poliittisista ja taloudellisista vaikeuksista huolimatta tämä unionin naapurimaa on yhä erittäin tärkeä ja kilpailukykyinen viljantuottaja ja sillä on jo nyt huomattava kauppataseen ylijäämä yhteisömme kanssa tämän tuotannon osalta (yli 100 miljoonaa euroa vuonna 2015). Saatavilla olevista tiedoista ilmenee lisäksi, että tariffikiintiöiden ulkopuolella sovelletut EU:n tullit eivät vaikeuta tuontia Ukrainasta ja vain jossain määrin estävät ukrainalaisten maatalouselintarvikkeiden hinnan laskemisen liian alhaisiksi. Tästä huolimatta ja unionin jäsenvaltioiden viljanhintavertailun mukaan näyttäisi siltä, että ne ovat alhaisimmat maissa, jotka ovat Ukrainan suoria naapureita.

  Ukraina hyödyntää täysimääräisesti (100 prosenttia) jo myönnettyjä tariffikiintiöitä ja sen odotetaan hyödyntävän täysimääräisesti uusia, komission ehdottamia yksipuolisia kauppaetuuksia. Valmistelija ilmaisee huolensa siitä, että Ukrainalle myönnettävien uusien yksipuolisten kauppaetuuksien laukaisema EU:n maatalousmarkkinoiden mahdollinen horjuminen voi lisätä Ukrainan kanssa käytävän lähentymisprosessin kehittämistä koskevia kielteisiä asenteita.

  Näin ollen ja jottei pahennettaisi EU:n niiden alojen tuottajien jo kärsimiä vaikeuksia, joihin Ukrainan etuuskohtelun oikeuttama lisätuonti eniten vaikuttaa, valmistelija suosittaa, että ehdotetut tariffikiintiöt jätetään pois, kun kyseessä on vehnä ja maissi sekä muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt tomaatit, jotka on lueteltu liitteissä I ja II.

  Lopuksi, jos kansainvälisen kaupan valiokunnassa tai täysistunnossa päätetään jättää tämä suositus huomioimatta, ehdotetaan vähintäänkin, että näin ei tulisi tehdä, ennen kuin komissiolta on pyydetty ja saatu kyseessä olevia toimia koskeva asianmukainen vaikutustenarviointi.

  TARKISTUKSET

  Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Komissio hallinnoi liitteessä II tarkoitettuja tiettyjä maataloustuotteita koskevia tariffikiintiöitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 184 artiklan nojalla vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

  3.  Komissio hallinnoi liitteessä II tarkoitettuja tiettyjä maataloustuotteita koskevia tariffikiintiöitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 184 artiklan nojalla vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Täytäntöönpanosuunnitelmien ja seuranta- ja arviointijärjestelyjen vahvistamiseksi maatalouteen liittyvien tariffikiintiöiden käytöstä on voitava ilmoittaa verkossa komission tätä tarkoitusta varten osoittamilla verkkosivustoilla.

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c a)  noudatetaan assosiaatiosopimuksen 3 artiklassa esitettyjä periaatteita, myös korruption torjuntaa koskevaa periaatetta.

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Jos Ukrainasta peräisin olevaa tuotetta tuodaan siten, että samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden yhteisön tuottajalle aiheutuu tai uhkaa aiheutua vakavia vaikeuksia, yhteisen tullitariffin mukaiset tullit voidaan ottaa käyttöön uudelleen tällaiselle tuotteelle milloin tahansa neuvoston määräenemmistöllä komission ehdotuksesta tekemän päätöksen perusteella.

  1.  Jos Ukrainasta peräisin olevaa tuotetta tuodaan siten, että samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden yhteisön tuottajalle aiheutuu tai uhkaa aiheutua vakavia vaikeuksia, yhteisen tullitariffin mukaiset tullit voidaan ottaa käyttöön uudelleen tällaiselle tuotteelle milloin tahansa neuvoston määräenemmistöllä komission ehdotuksesta tekemän päätöksen perusteella. Komission on toteutettava järjestelmä, jolla valvotaan niitä määriä, joita myönnytykset koskevat, ja niihin liittyen kyseessä olevien tuotteiden hintatasoa sisämarkkinoilla sen varalta, että mikäli markkinatilanne huononee ja unionin alueen tuottajalle koituu ongelmia, yhteinen tullitariffi voidaan ottaa uudelleen käyttöön.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Komissio tekee jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan virallisen päätöksen tutkimuksen vireillepanosta kohtuullisen ajan kuluessa. Jos komissio päättää panna tutkimuksen vireille, se julkaisee asiaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Ilmoitus sisältää yhteenvedon saaduista tiedoista, ja siinä kehotetaan toimittamaan kaikki asiaan kuuluvat tiedot komissiolle. Siinä asetetaan määräaika, jonka kuluessa asianomaiset osapuolet voivat kirjallisesti esittää näkökantansa; määräaika voi olla korkeintaan neljä kuukautta ilmoituksen julkaisupäivästä.

  2.  Komissio tekee jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan virallisen päätöksen tutkimuksen vireillepanosta kohtuullisen ajan kuluessa. Jos komissio päättää panna tutkimuksen vireille, se julkaisee asiaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Ilmoitus sisältää yhteenvedon saaduista tiedoista, ja siinä kehotetaan toimittamaan kaikki asiaan kuuluvat tiedot komissiolle. Siinä asetetaan määräaika, jonka kuluessa asianomaiset osapuolet voivat kirjallisesti esittää näkökantansa; määräaika voi olla korkeintaan kaksi kuukautta ilmoituksen julkaisupäivästä.

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 4 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

    ympäristönsuojelua koskevat standardit,

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Tutkimus on saatettava päätökseen kuuden kuukauden kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen julkaisemisesta. Komissio voi poikkeuksellisissa olosuhteissa pidentää tätä määräaikaa 5 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

  5.  Tutkimus on saatettava päätökseen neljän kuukauden kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen julkaisemisesta.

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 7 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  7.  Jos välitöntä toimintaa vaativat poikkeukselliset olosuhteet tekevät tutkimuksen mahdottomaksi, komissio voi, ilmoitettuaan asiasta etukäteen komitealle, toteuttaa sellaisia suojatoimenpiteitä, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä.

  7.  Komissio voi, ilmoitettuaan asiasta etukäteen komitealle, toteuttaa sellaisia suojatoimenpiteitä, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä.

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  4 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 a artikla (uusi)

   

  Väliarviointi

   

  1.  Komission on arvioitava tämän asetuksen vaikutuksia unionin markkinoihin liitteessä I ja II lueteltujen tuotteiden osalta asetuksen voimaantulosta alkaen ja esitettävä arviointinsa päätelmät Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

   

  2.  Jos tämän asetuksen säännöksillä on vaikutusta unionin markkinoihin liitteessä I ja II lueteltujen tuotteiden osalta, komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä ottaa käyttöön korvaavia toimenpiteitä niitä unionin tuottajia varten, joille näiden tuotteiden tullien poistaminen aiheuttaa haittaa. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

  Perustelu

  Asetuksen nopea voimaantulo ei estä komissiota arvioimasta näiden toimenpiteiden vaikutusta EU:n markkinoihin ja antamasta tarvittaessa eurooppalaisille tuottajille korvauksia yhtä ripeästi.

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a.  Tarkasteltaessa tässä asetuksessa tarkoitettujen toimenpiteiden uusimista komissio tarkistaa toimenpiteiden vaikutuksen ennen 2 kohdassa mainitun kolmen vuoden ajanjakson päättymistä ja esittää tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 1 taulukko – 4 rivi

   

  Komission teksti

  09.6752

  2002

  Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt tomaatit

   

  5000

   

  Tarkistus

  Poistetaan.

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  Liite II – 1 taulukko – 2 rivi

   

  Komission teksti

  Tavallinen vehnä, spelttivehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja, jauhot, rouheet, karkeat jauhot ja pelletit

  1001 99 00 1101 00 15, 1101 00 90 1102 90 90 1103 11 90 1103 20 60

  100 000 tonnia vuodessa

   

  Tarkistus

  Poistetaan.

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  Liite II– 1 taulukko – 3 rivi

   

  Komission teksti

  Maissi, muu kuin siemenvilja, jauhot, rouheet, karkeat jauhot, pelletit ja jyvät

  1005 90 00 1102 20 1103 13 1103 20 40 1104 23

  650 000 tonnia vuodessa

   

  Tarkistus

  Poistetaan.

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  Liite II – 1 taulukko – 4 rivi – 3 sarake

  Komission teksti

  Tarkistus

  350 000 tonnia vuodessa

  50 000 tonnia vuodessa

  ASIAN KÄSITTELY

  LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Sellaisten Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden käyttöönotto, joilla täydennetään assosiaatiosopimuksen mukaisia kauppamyönnytyksiä

  Viiteasiakirjat

  COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  INTA

  6.10.2016

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  AGRI

  6.10.2016

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Czesław Adam Siekierski

  12.10.2016

  Hyväksytty (pvä)

  13.3.2017

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  19

  9

  16

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Bas Belder, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Angélique Delahaye, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Manolis Kefalogiannis, Norbert Lins, Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Susanne Melior, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  19

  +

  ECR

  Richard Ashworth, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

  NI

  Diane Dodds

  PPE

  Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

  S&D

  Paolo De Castro

  9

  -

  ALDE

  Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller

  ECR

  Jørn Dohrmann

  EFDD

  Rosa D'Amato, Marco Zullo

  ENF

  Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

  S&D

  Momchil Nekov

  16

  0

  EFDD

  John Stuart Agnew

  GUE/NGL

  Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

  S&D

  Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi

  Verts/ALE

  Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Sellaisten Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden käyttöönotto, joilla täydennetään assosiaatiosopimuksen mukaisia kauppamyönnytyksiä

  Viiteasiakirjat

  COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  29.9.2016

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  INTA

  6.10.2016

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  BUDG

  6.10.2016

  AGRI

  6.10.2016

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  BUDG

  10.10.2016

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Jarosław Wałęsa

  12.10.2016

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  29.11.2016

  24.1.2017

  20.3.2017

   

  Hyväksytty (pvä)

  4.5.2017

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  31

  4

  3

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Danuta Jazłowiecka, Marco Zanni

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  10.5.2017

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  30

  +

  ALDE

  Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

  ECR

  Edward Czesak, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

  EFDD

  Tiziana Beghin, David Borrelli

  GUE/NGL

  Helmut Scholz

  PPE

  Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

  S&D

  Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

  4

  -

  ENF

  Edouard Ferrand, Franz Obermayr, Marco Zanni

  GUE/NGL

  Anne-Marie Mineur

  3

  0

  GUE/NGL

  Stelios Kouloglou

  VERTS/ALE

  Heidi Hautala, Yannick Jadot

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää