Eljárás : 2016/0308(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0193/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0193/2017

Viták :

PV 31/05/2017 - 16
CRE 31/05/2017 - 16

Szavazatok :

PV 01/06/2017 - 7.5
CRE 01/06/2017 - 7.5
A szavazatok indokolása
PV 04/07/2017 - 6.11
CRE 04/07/2017 - 6.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0236
P8_TA(2017)0285

JELENTÉS     ***I
PDF 773kWORD 96k
10.5.2017
PE 592.280v02-00 A8-0193/2017

a társulási megállapodás keretében elérhető kereskedelmi kedvezményeket kiegészítő, Ukrajnára vonatkozó ideiglenes autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Jarosław Wałęsa

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a társulási megállapodás keretében elérhető kereskedelmi kedvezményeket kiegészítő, Ukrajnára vonatkozó ideiglenes autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0631),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0392/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A8-0193/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítja, vagy lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Határozatra irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ukrajna gazdasági reformokra irányuló erőfeszítéseire való tekintettel, valamint az Európai Unióval való szorosabb gazdasági kapcsolatok kialakításának támogatása érdekében helyénvaló fokozni egyes mezőgazdasági termékek behozatala tekintetében a kereskedelmi forgalmat, és meghatározott ipari termékekre vonatkozó autonóm kereskedelmi intézkedések formájában kedvezményeket nyújtani, összhangban az Európai Unió és Ukrajna közötti kereskedelemre vonatkozó vámok eltörlésének felgyorsításával.

(2)  Ukrajna gazdasági és politikai reformokra irányuló erőfeszítéseinek átfogóbbá tételére tekintettel, valamint az Unióval való szorosabb gazdasági kapcsolatok kialakításának támogatása és felgyorsítása érdekében helyénvaló és szükséges fokozni egyes mezőgazdasági termékek behozatala tekintetében a kereskedelmi forgalmat, és meghatározott ipari termékekre vonatkozó autonóm kereskedelmi intézkedések formájában kedvezményeket nyújtani, összhangban az Unió és Ukrajna közötti kereskedelemre vonatkozó vámok eltörlésének felgyorsításával.

Módosítás     2

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az autonóm kereskedelmi intézkedések nyújtására a megállapodásban meghatározott preferenciális vámkontingenseken túlmenően az I. és a II. mellékletben felsorolt mezőgazdasági termékek esetében biztosított nulltarifás behozatali vámkontingensek, valamint a III. mellékletben felsorolt ipari termék behozatali vámjának részleges vagy teljes eltörlése révén kerül sor.

(3)  Miután a Bizottság nyilvánosságra hozta elemzését e rendelet lehetséges hatásairól, amelynek tekintetbe kell vennie e rendelet autonóm kereskedelmi intézkedéseinek lehetséges végső kedvezményezettjeit, különös tekintettel az ukrán kis- és közepes méretű mezőgazdasági vállalkozásokra, az autonóm kereskedelmi intézkedések meghozhatók azon termékek esetében, amelyek hatását az elemzés kedvezőnek ítélte. Az autonóm kereskedelmi intézkedéseknek a társulási megállapodásban meghatározott preferenciális vámkontingenseken túlmenően az I. és a II. mellékletben felsorolt termékek esetében biztosított nulltarifás behozatali vámkontingenseket, valamint a III. mellékletben felsorolt ipari termékek behozatali vámjának részleges vagy teljes eltörlését kell magukban foglalniuk.

Indokolás

A Bizottság vizsgálatot folytatott az általa javasolt intézkedések hatásairól, amelyet szóban ismertetett a bizottságban, bár ez nem a szokásos módon végzett hivatalos fenntarthatósági hatásvizsgálat volt. A méltányosság, átláthatóság és demokratikus jogalkotás érdekében, valamint a társjogalkotók általi tájékozott döntéshozatal érdekében közzé kell tenni a fenti elemzés részleteit.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A csalás kockázatának megelőzése érdekében a további nulltarifás behozatali vámkontingensek igénybevételére való jogosultság feltétele, hogy Ukrajna megfeleljen a vonatkozó termékszármazási szabályoknak és az azokhoz kapcsolódó eljárásoknak, valamint a megállapodással összhangban szoros közigazgatási együttműködést folytasson az Európai Unióval.

(4)  A csalás kockázatának megelőzése érdekében az I. és II. mellékletben felsorolt termékekre további nulltarifás behozatali vámkontingensek igénybevételére való jogosultság, valamint a III. mellékletben felsorolt ipari termékek behozatali vámjának részleges vagy teljes eltörlésének feltétele, hogy Ukrajna megfeleljen a megállapodás értelmében biztosított előnyökre való jogosultságra vonatkozó összes feltételnek, beleértve a vonatkozó termékszármazási szabályokat és az azokhoz kapcsolódó eljárásokat, valamint hogy a megállapodással összhangban szoros közigazgatási együttműködést folytasson az Unióval.

Indokolás

A megállapodásban megjelölt származási szabályokat és egyéb feltételeket minden termék, nemcsak az I. és II. mellékletben felsorolt mezőgazdasági termékek, hanem a III. mellékletben felsorolt ipari termékek esetében is teljesíteni kell.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A társulási megállapodás 2. cikke úgy rendelkezik, hogy a demokratikus elvek, emberi jogok és alapvető szabadságok, valamint a jogállamiság elvének tiszteletben tartása az említett megállapodás alapvető elemeit képezi. Helyénvaló bevezetni a kedvezmények ideiglenes felfüggesztésének lehetőségét, amennyiben Ukrajna nem tartja tiszteletben az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság alapelvét.

(9)  A társulási megállapodás 2. és 3. cikke úgy rendelkezik, hogy a demokratikus elvek, emberi jogok és alapvető szabadságok, a jogállamiság elvének tiszteletben tartása, valamint a korrupció és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem, illetve a fenntartható fejlődésért és a hatékony multilateralizmusért folytatott küzdelem alapvető elemei az Ukrajnával a megállapodás révén fenntartott kapcsolatoknak. Követve az Unió által kötött egyéb társulási megállapodások esetében alkalmazott gyakorlatot, helyénvaló bevezetni a kedvezmények ideiglenes felfüggesztésének lehetőségét, amennyiben Ukrajna nem tartja tiszteletben a társulási megállapodás általános elveit.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  A mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtásáról szóló, a Bizottság által készített éves jelentésének részletes értékelést kell tartalmaznia az e rendeletben előírt ideiglenes autonóm kereskedelmi intézkedések végrehajtásáról.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 1. cikkben bevezetett preferenciális rendelkezésekre való jogosultság a következő feltételektől függ:

Az 1. cikkben bevezetett preferenciális rendelkezésekre és preferenciális importvámtételekre való jogosultság a következő feltételektől függ:

Indokolás

A megállapodásban megjelölt származási szabályokat és egyéb feltételeket minden termék, nemcsak az I. és II. mellékletben felsorolt mezőgazdasági termékek, hanem a III. mellékletben felsorolt ipari termékek esetében is teljesíteni kell.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a vonatkozó termékszármazási szabályoknak és az azokhoz kapcsolódó eljárásoknak való megfelelés, ahogy erről a társulási megállapodás és különösen annak a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és a közigazgatási együttműködés módszereiről szóló I. jegyzőkönyve, valamint a vámügyekben történő kölcsönös igazgatási segítségnyújtásról szóló II. jegyzőkönyve rendelkezik;

a)  a vonatkozó termékszármazási szabályoknak és az azokhoz kapcsolódó eljárásoknak való megfelelés, ahogy erről a társulási megállapodás és különösen annak a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és a közigazgatási együttműködés módszereiről szóló I. jegyzőkönyve, valamint a vámügyekben történő kölcsönös igazgatási segítségnyújtásról szóló II. jegyzőkönyve rendelkezik; a nem az ukrán kormány tényleges ellenőrzése alatt álló területen gyártott, vagy ilyen területekről szállított termékeket illetően a társulási megállapodás I. jegyzőkönyve 16. cikkének (1) bekezdésében említett EUR.1 szállítási bizonyítvány benyújtása, amelyet Ukrajna kormányának vámhatóságai állítanak ki, miután elvégezték az exportőr könyvelésének ellenőrzését az exportőr telephelyén, illetve bármely más, indokoltnak ítélt ellenőrzést e jegyzőkönyv 17. cikke (5) bekezdésének és 33. cikkének megfelelően, beleértve annak vizsgálatát, hogy alapos okkal feltételezhető-e, hogy az ideiglenes autonóm kereskedelmi intézkedések előnyeiből részesülő gazdasági szereplők aláássák a korrupció elleni küzdelmet, vagy illegális gazdasági tevékenységet folytatnak;

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  e rendelet hatálybalépésének napjától kezdve Ukrajna tartózkodása attól, hogy az Unióból származó behozatalt terhelő új vámokat vagy azokkal azonos hatású díjakat, valamint új mennyiségi korlátozásokat vagy azokkal azonos hatású intézkedéseket vezessen be, vagy a vámok és díjak meglévő szintjét megemelje, illetve bármely más korlátozást bevezessen;

b)  e rendelet hatálybalépésének napjától kezdve Ukrajna tartózkodása attól, hogy az Unióból származó behozatalt terhelő új vámokat vagy azokkal azonos hatású díjakat, valamint új mennyiségi korlátozásokat vagy azokkal azonos hatású intézkedéseket vezessen be, vagy a vámok és díjak meglévő szintjét megemelje, illetve bármely más korlátozást bevezessen, beleértve diszkriminatív belső szabályokat;

Indokolás

Mivel a cikk a határral kapcsolatos és adóügyi intézkedésekkel foglalkozik, egyértelművé kell tenni, hogy a diszkriminatív szabályozás az autonóm kereskedelmi kedvezmények visszavonását eredményezheti.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a társulási megállapodás 2. cikkében előírt demokratikus elvek, emberi jogok és alapvető szabadságok, valamint a jogállamiság elvének tiszteletben tartása.

c)  a társulási megállapodás 2., 3. és 22. cikkében előírt demokratikus elvek, emberi jogok és alapvető szabadságok, valamint a jogállamiság elvének tiszteletben tartása, illetve folyamatos és kitartó erőfeszítések a korrupció és az illegális tevékenységek elleni küzdelem terén.

Módosítás     10

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a foglalkoztatással, szociálpolitikával és egyenlő esélyekkel kapcsolatos kérdések terén folytatott együttműködésre vállalt kötelezettség folyamatos tiszteletben tartása, összhangban a társulási megállapodás IV. címének 13. fejezetével („Kereskedelem és fenntartható fejlődés”) és V. címének 21. fejezetével („Együttműködés a foglalkoztatás, szociálpolitika és esélyegyenlőség terén”), valamint az annak 420. cikkében megfogalmazott célkitűzésekkel.

Módosítás     11

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a Bizottság megállapítja, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a 2. cikkben meghatározott feltételek teljesítésének elmulasztására, akkor a 5. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti az ebben a rendeletben meghatározott preferenciális rendelkezéseket.

Ha a Bizottság megállapítja, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre az e rendelet 2. cikkében meghatározott feltételek teljesítésének elmulasztására, akkor a 5. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti az ebben a rendeletben meghatározott preferenciális rendelkezéseket.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben egy tagállam azt kéri, hogy a 2. cikk b) pontjában foglalt feltételek teljesítésének elmulasztása miatt a Bizottság függessze fel a preferenciális rendelkezések bármelyikét, a Bizottság a kérelem benyújtásától számított két hónapon belül indokolással ellátott véleményt nyilvánít arról, hogy a megfelelés elmulasztásával kapcsolatos állítás jogos-e vagy sem. Amennyiben a Bizottság megállapítja az állítás jogosságát, kezdeményezi az e cikk (1) bekezdésében hivatkozott eljárást.

Indokolás

Mivel a múltban a Bizottság vonakodott a kereskedelemkorlátozó intézkedések bevezetéstől, miután a kereskedelemliberalizációs intézkedések már bevezetésre kerültek, meg kell erősíteni a tagállamok Bizottsággal szembeni álláspontját.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben egy Ukrajnából származó terméket olyan feltételek mellett importálnak, amelyek súlyos nehézségeket okoznak egy hasonló vagy azzal közvetlenül versenyző termékeket előállító közösségi termelőnek vagy ilyen nehézségek bekövetkezésével fenyegetnek, úgy a Bizottság javaslatára a Tanács minősített többséggel erre a termékre bármikor újra bevezetheti a Közös Vámtarifában rögzített rendes vámtételeket.

(1)  Amennyiben egy Ukrajnából származó terméket olyan feltételek mellett importálnak, amelyek súlyos nehézségeket okoznak egy hasonló vagy azzal közvetlenül versenyző termékeket előállító uniós termelőnek vagy ilyen nehézségek bekövetkezésével fenyegetnek, úgy bármikor újra bevezethetők a Közös Vámtarifában rögzített rendes vámtételek.

Indokolás

A védintézkedési eljárásban előírt minősített többségi eljárás a védintézkedési eljárást teljesen használhatatlanná tette. A védzáradék célja, hogy tényleges, ne csak elméleti védelmet nyújtson az iparnak szokatlan nehézségek esetén. A védintézkedési eljárással kapcsolatos egyszerű többségi szavazás bevezetése lehetővé teszi ezen intézkedések iparban történő alkalmazását. A Bizottság továbbra is fenntartja az eredmény feletti ellenőrzést, mivel ez az intézmény folytatja le az eljárást és tesz javaslatot a további fellépésre.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A Bizottság szorosan nyomon követi e rendelet hatását az uniós termelőkre az I. és II. mellékletben felsorolt termékek vonatkozásában, beleértve az uniós piac árait és figyelembe véve az uniós termelőkről elérhető releváns információt, pl. a piaci részesedést, a termelést, a készleteket, a termelési kapacitást és a kapacitáskihasználási arányokat.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Bármely tagállam vagy a Bizottság kezdeményezésére a Bizottság ésszerű határidőn belül hivatalos határozatot hoz a vizsgálat kezdeményezéséről. Amennyiben a Bizottság vizsgálat kezdeményezése mellett dönt, értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amelyben bejelenti a vizsgálatot. Az értesítés tartalmazza a kapott információk összefoglalását, és annak kijelentését, hogy minden vonatkozó információt meg kell küldeni a Bizottságnak. Az értesítésben meg kell határozni azt az időtartamot – amely nem haladhatja meg az értesítés közzétételétől számított négy hónapot –, amelyen belül az érdekelt felek írásban ismertethetik a véleményüket.

(2)  Valamely tagállam, vagy bármely jogi személy vagy jogi személyiséggel nem bíró, az uniós ipart, azaz a hasonló vagy közvetlenül versenyző termékeket előállító összes termelőt vagy jelentős részüket képviselő szövetség kérelmére, vagy a Bizottság saját kezdeményezésére, amennyiben nyilvánvaló a Bizottság számára, hogy elégséges meggyőző bizonyíték áll rendelkezésre, a Bizottság ésszerű határidőn belül hivatalos határozatot hoz a vizsgálat kezdeményezéséről. E cikk alkalmazásában a „jelentős rész” azokat az uniós termelőket jelenti, amelyek összesített termelése a hasonló vagy közvetlenül versenyző termékekből meghaladja az 50%-ot azon uniós termelők körében, amelyek támogatásuknak vagy ellenzésüknek adnak hangot a kérelmet illetően, és nem kevesebb az uniós ipar által előállított hasonló vagy közvetlenül versenyző termékek 25%-ánál. Amennyiben a Bizottság vizsgálat kezdeményezése mellett dönt, értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amelyben bejelenti a vizsgálatot. Az értesítés tartalmazza a kapott információk összefoglalását, és annak kijelentését, hogy minden vonatkozó információt meg kell küldeni a Bizottságnak. Az értesítésben meg kell határozni azt az időtartamot – amely nem haladhatja meg az értesítés közzétételétől számított négy hónapot –, amelyen belül az érdekelt felek írásban ismertethetik a véleményüket.

Indokolás

Más kereskedelemvédelmi eljárásokhoz hasonlóan, az uniós ipar számára is lehetőséget kell biztosítani, hogy felkérje a Bizottságot a védintézkedési eljárás megindítására.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A Bizottság 3 hónapon belül határozatot hoz, az 5. cikkben említett eljárással összhangban. Ez a határozat a kihirdetésétől számított egy hónapon belül lép hatályba.

(6)  A Bizottság 3 hónapon belül határozatot hoz, az 5. cikkben említett eljárással összhangban. Ez a határozat a kihirdetésétől számított egy hónapon belül lép hatályba. A Közös Vámtarifa vámtételeinek újbóli alkalmazása addig marad hatályban, ameddig az az uniós termelők gazdasági és/vagy pénzügyi helyzetében bekövetkezett romlás ellensúlyozásához szükséges, vagy amíg az ilyen romlás veszélye fennáll. Az újbóli alkalmazás időtartama nem haladhatja meg a három évet, kivéve, ha kellően indokolt körülmények fennállása esetén azt meghosszabbítják. Ha a végkövetkeztetésként megállapított tények arra utalnak, hogy a 4. cikk (1) bekezdésében megállapított feltételek nem teljesülnek, a Bizottság a vizsgálat és az eljárás befejezéséről szóló végrehajtási jogi aktust fogad el a 5. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a. cikk

 

Az ideiglenes autonóm kereskedelmi intézkedések végrehajtásának értékelése

 

A mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtásáról szóló, a Bizottság által készített éves jelentésének részletes értékelést kell tartalmaznia az e rendeletben előírt ideiglenes autonóm kereskedelmi intézkedések végrehajtásáról, és indokolt esetben tartalmaznia kell ezen intézkedések társadalmi hatásának értékelését Ukrajnában és az Unióban. A mezőgazdasági termékekhez kapcsolódó vámkontingensek felhasználására vonatkozó információ közzétételre kerül a Bizottság honlapjain.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 4 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

09.6752

2002

Paradicsom ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva

 

5 000

Módosítás

törölve

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 táblázat – 2 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Közönséges búza-, tönköly- és kétszeres liszt, durva őrlemény, dara és labdacs (pellet) közönséges búzából és tönkölyből

1001 99 00, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 90 90, 1103 11 90, 1103 20 60

100 000 tonna/év

Módosítás

törölve

Indokolás

A kereskedelmi statisztikák alapján az ukrán ipar e termékekre vonatkozó exportkapacitása már most igen jelentős. Nem valószínű, hogy a további támogatás lendületet adna az export szükséges diverzifikációjának, ezért ezt nem javasoljuk. Az Ukrajnából származó búza vámtarifa-kontingense 950 ezer tonna, míg az elmúlt években az Unióba történő tényleges behozatal elérte az évi 3–4 millió tonnát. Ez bizonyítja, hogy az Ukrajnából történő búzaexport már most, a kedvezményes tarifák nélküli is versenyképes és hozzájárul az alacsony terményárakhoz az Unióban. Ráadásul az uniós talajművelési ágazatot a közelmúltban súlyos válságok sújtották, ami a rekordszinten alacsony terméshozammal együtt rendkívül aggasztó több tagállam esetében. A világ más részein (Egyesült Államok, Kanada, Brazília, Argentína) pontosan az ellenkező helyzet (rekord mennyiségű termés) figyelhető meg.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 3 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Kukorica, kivéve vetőmag, liszt, durva őrlemény, dara, labdacs (pellet) és másképpen megmunkált gabona formában

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 tonna/év

Módosítás

Kukorica, kivéve vetőmag, liszt, durva őrlemény, dara, labdacs (pellet) és másképpen megmunkált gabona formában

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 tonna/év

Indokolás

A kereskedelmi statisztikák alapján az ukrán ipar e termékekre vonatkozó exportkapacitása már most igen jelentős. Nem valószínű, hogy a további támogatás lendületet adna az export szükséges diverzifikációjának, ezért ezt nem javasoljuk. Ráadásul az uniós talajművelési ágazatot a közelmúltban súlyos válságok sújtották, ami a rekordszinten alacsony terméshozammal együtt rendkívül aggasztó több tagállam esetében. A világ más részein (Egyesült Államok, Kanada, Brazília, Argentína) pontosan az ellenkező helyzet (rekord mennyiségű termés) figyelhető meg.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 táblázat – 3 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

3102 10 10

Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a labdacs [pellet] vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével)

3%

Módosítás

törölve

INDOKOLÁS

Háttér

A mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térséget (DCFTA), amely az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási megállapodás gazdasági és kereskedelmi pillére, ideiglenesen 2016. január 1-jétől alkalmazzák. A DCFTA szabadkereskedelmi térséget hoz létre az árukereskedelem számára legfeljebb tízéves átmeneti időszakra.

A DCFTA vámliberalizációja aszimmetrikus, mivel az Unió Ukrajnánál gyorsabb ütemben csökkenti vagy szünteti meg a vámokat. Ez az aszimmetrikus liberalizáció már a DCFTA alkalmazása előtt megkezdődött az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről vagy eltörléséről szóló 374/2014/EU rendelet által biztosított ideiglenes egyoldalú kereskedelmi kedvezmények keretében, amely 2014. április 23-án lépett hatályba. 2014-ben az Ukrajnában fennálló rendkívül nehéz biztonsági, politikai és gazdasági helyzetben elfogadták az autonóm kereskedelmi kedvezmény megadására vonatkozó megoldást. Ezen intézkedéseket, amelyek 2014. november 1-jén lejártak, később a módosító rendelet meghosszabbította. Az autonóm kereskedelmi kedvezmények 2016. január 1-jével, a DCFTA ideiglenes alkalmazásának kezdetekor, hatályukat vesztették.

A Bizottság jelenlegi javaslatára a DCFTA keretében biztosított, már hatályban lévő uniós engedmények mellett kerül sor tekintettel a tartósan elhúzódó gazdasági nehézségekre és az Ukrajna által tett gazdasági reformintézkedésekre. A társulási megállapodás céljainak megfelelően a javaslat célja az Unió és Ukrajna közötti jelenlegi kereskedelmi forgalom növelése. Az autonóm kereskedelmi kedvezményekre vonatkozó javaslat a kukoricára, búzára, árpára, zabra, természetes mézre, feldolgozott paradicsomra és szőlőlére vonatkozó kibővített nulltarifás behozatali vámkontingenst, valamint számos ipari termék, például műtrágyák, lábbelik, alumíniumipari termékek és elektromos gépek behozatali vámjának részleges vagy teljes eltörlését (előreütemezés) foglalja magában. Az alkalmazás javasolt időtartama három év.

A mezőgazdasági termékekre vonatkozó megnövelt kontingensekkel kapcsolatos javaslat kidolgozására a DCFTA keretében megvalósult kvótakihasználás figyelembevételével került sor. 2016. január 1-jétől 2016 júniusáig óta Ukrajna a DCFTA alapján a méz, cukorfélék, durva őrlemény, labdacs (pellet) és másképpen megmunkált gabona, a maláta és glutén, a konzervparadicsom, a szőlő- és almalé, a búza és a kukorica esetében rendelkezésre álló nulltarifás behozatali vámkontingenst 100%-át kihasználta. Ezek közül kiegészítő kereskedelmi kedvezményeket javasolnak a gabonafélék, a feldolgozott paradicsom, a méz és a szőlőlé esetében. Ugyanakkor más tarifacsoport esetében a nulltarifás behozatali vámkontingenst alig vagy egyáltalán nem használták ki, mert az adott termékek (például legtöbb tej- és hústermék) nem feleltek meg az uniós egészségügyi és növény-egészségügyi előírásoknak. Az ipari termékekre vonatkozó legtöbb javasolt kedvezmény célja többek között a kis- és középvállalati (kkv-k) szektor támogatása és az orosz piac elvesztésének kompenzálása. A műtrágyák esetében az ilyen intézkedéseket a gyártóegységek kelet-ukrajnai koncentrációja indokolja részben a Donecki területről történt áttelepítésük miatt.

Gazdasági és politikai összefüggések

Az előadó megállapítja, hogy az Ukrajnának nyújtandó további kedvezmények támogathatják a gazdasági fellendülésre irányuló erőfeszítéseket és a piacok Unió irányában történő átirányítását. A jelenleg zajló kelet-ukrajnai konfliktus, az orosz kereskedelmi szankciók, a keleti piacok ennek következtében történt elvesztése és a kedvezőtlen világgazdasági környezet miatt Ukrajnának gazdasági nehézségekkel kell szembenéznie. 2015-ben a GDP 9,8%-kal csökkent, az Oroszországgal folytatott kereskedelem részesedése pedig a 2013-as 27,3%-ról 2015-ben 16%-ra olvadt. 2015-ben az Unióval folytatott kétoldalú kereskedelem 20014-hez képest 13,1%-kal csökkent. Jelenleg Ukrajna Unióval folytatott kereskedelme fellendülőben van. A 2015. október és 2016. szeptember közötti időszakban a növekedés 7,5% volt 2014-hez és 2015-höz képest. Az átfogó recesszió hatásai azonban még mindig érezhetőek.

Az előadó üdvözli az Oroszországi Föderációval szembeni, 2016 júniusában és szeptemberében bevezetett uniós szankciók meghosszabbítását, és egyetért az EU–Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottság 2016. szeptember 20–21-én Kijevben tartott negyedik ülésén tett ajánlásokkal, amelyek értelmében ezen intézkedések a minszki megállapodások teljes körű végrehajtásáig és Ukrajna területi integritásának a nemzetközileg elismert határokon belüli visszaállításáig érvényben maradnak. Az előadó hangsúlyozza, hogy az Uniónak egységes álláspontot kell képviselnie ebben a kérdésben.

Kiegészítő kereskedelmi kedvezmények a reformfolyamat keretében

El kell ismerni Ukrajnának a példa nélküli reformok végrehajtása terén tett erőfeszítéseit, ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a reformok rövid távú társadalmi és gazdasági nehézségeket idéznek elő. Ezért mérlegelni kell az Unió által Ukrajnának nyújtandó további támogatás lehetőségét kiegészítő kereskedelmi kedvezmények formájában. Ugyanakkor létfontosságú biztosítani, hogy a támogató intézkedések fenntartsák a társulási megállapodás céljait a működő ukrán piacgazdaság megvalósítása és az uniós belső piacba történő további integrációja tekintetében. A további kedvezményeket tehát azokon a területeken kell felkínálni, ahol azok hozzájárulnak a gazdaság rendkívül szükséges diverzifikálásához és támogatják a kkv-szektort. Ugyanakkor a kedvezményeket nem szabad olyan gyártóknak felajánlani, akiknek az exportkapacitásuk jelentősnek bizonyult.

Bár az egyoldalú kedvezmények serkentőleg hathatnak bizonyos ágazatokra gazdasági nehézségek idején, a hosszú távú hatások csak valódi reformok révén érhetők el, beleértve azokat, amelyek mellett Ukrajna a DCFTA és WTO tagsága keretében elkötelezte magát. Zavaró tényezők, mint a nyersfára vonatkozó exporttilalom és az egészségüggyel és növény-egészségüggyel kapcsolatos kérdések, még megoldásra várnak, és még konkrét fellépéseket kell tenni a szellemitulajdon-jogok védelmének és érvényesítésének javítására Ukrajnában.

Az Európai Számvevőszék Ukrajnáról szóló, 2016. december 7-én közzétett különjelentése alátámasztja a reform-erőfeszítések fokozásának szükségességét. Az államháztartási gazdálkodás, a korrupció elleni küzdelem és a gázágazat területén az Unió által a 2007–2015 közötti időszakban biztosított segítségnyújtás hatékonyságának értékelésekor a Számvevőszék arra a megállapításra jutott, hogy a reform 2014 óta tartó új lendülete ellenére az eddigi eredmények továbbra is bizonytalanok. A korrupcióellenes intézkedések eredményei még nem ismertek.

A termékek kiválasztásának átláthatósága és érvényessége

Sajnálatos, hogy a javaslat jogalkotókhoz történő benyújtását megelőzően nem készült frissített hatásvizsgálat és nem zajlott hivatalos egyeztetés az érintet felekkel, továbbá nem állt rendelkezésre elemzés arról, hogy az érintett termékek mellékletbe történő belefoglalása milyen lehetséges gazdasági előnyökkel jár Ukrajna számára, illetve milyen lehetséges veszélyeket rejt az uniós termelőkre nézve.

Az előadó aggasztónak tartja, hogy az indokolásban a Bizottság utal más nemrégiben megkötött szabadkereskedelmi megállapodásokra, amelyek a jelen javaslatban szereplő néhány mezőgazdasági termék esetében már korlátlan vámmentes bejutást biztosítanak. Meg kell jegyezni, hogy az Ukrajnának nyújtott kereskedelmi engedmények aszimmetrikusak, és hogy Unióhoz való földrajzi közelsége miatt jelentős mértékben különbözik más partnerektől és a szállítási költségek nagymértékben eltérnek. A fenti okokból kifolyólag nem célszerű e javaslatot más, nemrégiben megkötött szabadkereskedelmi megállapodással összefüggésbe hozni.

Megfelelő egyensúlyt kell kialakítani Ukrajna azonnali és hosszú távú támogatása között. Ennek következtében hosszú távon az Uniónak olyan területekre összpontosítva kell segítséget nyújtania Ukrajnának, mint az egészségügy és növény-egészségügy, a mezőgazdasági beruházások támogatása és a vízumliberalizáció elősegítése.

14.3.2017

VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

a társulási megállapodás keretében elérhető kereskedelmi kedvezményeket kiegészítő, Ukrajnára vonatkozó ideiglenes autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

A vélemény előadója: Czesław Adam Siekierski

RÖVID INDOKOLÁS

A szóban forgó javaslat célja az Ukrajnának a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség keretében már megadott kereskedelmi kedvezmények kiegészítése további autonóm kereskedelmi kedvezményekkel, főleg a mezőgazdasági ágazatban. Az autonóm kereskedelmi kedvezmények a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség keretében már meghatározott éves vámkontingens 50%-os növelésében nyilvánulnak meg egyes termékek esetében (szőlőlé, feldolgozott paradicsom, természetes méz) és 100%-os növelésében más termékekre nézve (kukorica, búza, árpa, zab, árpa és egyéb durva őrlemények). E kedvezmények a rendelet Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lépnek hatályba és három évig alkalmazandóak.

Az e javaslathoz csatolt indokolás olvasásakor nem lehet nem megütközni azon, milyen gyér indoklást fűztek a teljesen politikai természetűnek tekinthető kezdeményezéshez. Utalnak „Ukrajna nehéz gazdasági helyzetére” és arra, hogy szükséges „az egyes mezőgazdasági termékeknek Ukrajnából az Unióba irányuló behozatala tekintetében fennálló kereskedelmi forgalom fokozása és az Unióval való kétoldalú kereskedelmi és gazdasági együttműködés ösztönzése”, anélkül, hogy megmagyaráznák, miért tűnnek az Ukrajna számára a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás keretében már megadott kereskedelmi kedvezmények elégtelennek röviddel azután, hogy a megállapodás ideiglenes alkalmazása hatályba lépett (2016. január 1.), és miért jogszerű ilyen további autonóm kereskedelmi kedvezményeket nyújtani anélkül, hogy a szóban forgó másik fél cserébe nyújtana valamit.

Még zavaróbb az az érv, hogy „az EU által a közelmúltban tárgyalt (különösen a Peruval és Kolumbiával, a Közép-Amerikával, a Vietnammal és a Kanadával kötött) szabadkereskedelmi megállapodások az ezen rendelet tárgyát képező mezőgazdasági termékek egy része számára már korlátlan vámmentes bejutást biztosítanak”, amit a Bizottság önmagában indokként ad elő arra nézve, hogy miért kellene további kereskedelmi kedvezményeket biztosítani Ukrajna számára. Az előadó szeretné hangsúlyozni, milyen veszélyes ez a megközelítés, amikor érzékeny mezőgazdasági ágazatokra alkalmazzák olyan időszakban, amikor a Bizottság jogosan aggódik a mezőgazdasági megállapodások mezőgazdaságra gyakorolt összeadódó hatása miatt (ami az EU Közös Kutatóközpontja által nemrég készített tanulmány témája volt). Bármi legyen is végül a Parlament álláspontja a szóban forgó javaslatot illetően, javasoljuk, hogy erős üzenetben jelezze az INTA bizottság és a Bizottság számára, hogy az AGRI bizottság nem fogadja el a vámliberalizáció efféle erőltetett siettetését a mezőgazdaság terén a politikai döntéshozók és tárgyaló felek részéről.

A kereskedelmi kedvezmények megfelelő termelési ágazatokra gyakorolt hatásáról beszélve sajnálatos és elfogadhatatlan az is, hogy ebben az esetben nem végeztek semmiféle hatásvizsgálatot, egyszerűen azért, mert „az ukrajnai nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel fontos, hogy a rendelet mielőbb hatályba lépjen”. Ez az előadó szerint újabb jele annak, milyen könnyedén kezeli a Bizottság kereskedelmi liberalizáció érzékeny uniós mezőgazdasági ágazatokra gyakorolt negatív hatásainak kérdését.

A javasolt autonóm kereskedelmi kedvezmények lényegében egyes igen érzékeny uniós mezőgazdasági ágazatokat – így a gyümölcs-, zöldség- és gabonaágazatot – érintenek, amelyeket súlyos válságok sújtottak és amelyekre negatív hatással volt az orosz embargó, és ráadásul a lehető legrosszabb időpontban. A gabonaágazat válságával különösen 2016. október 12-i vitáján foglalkozott az AGRI bizottság, a tagállamok pedig igen aggasztónak találták a 2016–17-es kampányt a rekordszinten alacsony terméshozammal (-20% Németországban és Franciaországban, -30% Romániában és Bulgáriában) és a világ más részein (USA, Kanada, Brazília, Argentína) tapasztalt ellentétes helyzet (rekordszinten magas terméshozam) miatt rekordszinten alacsony árakkal együtt.

Az Ukrajna által jelenleg tapasztalt politikai és gazdasági nehézségek ellenére az EU szomszédjában fekvő ország továbbra is jelentős és versenyképes gabonatermelő ország, amely már jelentős kereskedelmi többletet élvez Közösségünkkel e termékek tekintetében (2015-ben több mint 100 millió euró). Ezenfelül a rendelkezésre álló adatok szerint az EU által a vámkontingenseken kívül alkalmazott vámok nem jelentenek nehézséget az Ukrajnából való behozatal tekintetében, és csak egy bizonyos mértékig akadályozzák meg azt, hogy az ukrán agrár-élelmiszeripari termékek árai túl alacsonyak legyenek. Ennek ellenére – és az uniós tagállamok gabonaáraival összevetve – úgy tűnik, hogy ezek az árak a közvetlenül Ukrajna szomszédjában fekvő országokban a legalacsonyabbak.

Ukrajna teljes mértékben (100%-osan) kihasználja a már megadott vámkontingenseket és várhatóan hasonlóan teljes mértékben kiaknázza majd a Bizottság által javasolt új autonóm kereskedelmi kedvezményeket is. Az előadó hangot ad arra vonatkozó aggodalmának, hogy az uniós mezőgazdasági piacoknak az Ukrajna számára nyújtandó további autonóm kereskedelmi kedvezmények miatti esetleges destabilizálódása következtében fokozódhatnak az ország csatlakozási folyamatának folytatása iránti negatív érzelmek.

E körülmények között, és az Ukrajnából származó további kedvezményes import által leginkább érintett ágazatokban az uniós gyártók által már elszenvedett nehézségek súlyosbításának megakadályozása érdekében az előadó azt ajánlja, hogy hagyják ki a javasolt vámkontingenseket az I. és II. mellékletekben felsorolt búza, kukorica és ecet vagy ecetsav nélkül elkészített vagy tartósított paradicsom esetében.

Végezetül amennyiben az INTA bizottság vagy a plenáris ülés úgy dönt, hogy figyelmen kívül hagyja ezt az ajánlást, javasoljuk, hogy ez csak azután történjen, miután a szóban forgó intézkedésekre vonatkozó megfelelő hatásvizsgálatot kért és kapott a Bizottságtól.

MÓDOSÍTÁSOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A II. mellékletben említett egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó vámkontingenseket a Bizottság az 1308/2013/EU rendelet 184. cikkének megfelelően meghatározott szabályok szerint kezeli.

(3)  A II. mellékletben említett egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó vámkontingenseket a Bizottság az 1308/2013/EU rendelet 184. cikkének megfelelően meghatározott szabályok szerint kezeli. A mezőgazdasági termékekhez kapcsolódó vámkontingensek felhasználására vonatkozó, a végrehajtási tervek, valamint a nyomon követés és az értékelés szabályainak meghatározásához szükséges online jelentéstételre a Bizottság e célt szolgáló weboldalain keresztül van lehetőség.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a társulási megállapodás 3. cikkében meghatározott alapelvek tiszteletben tartása, ideértve a korrupció elleni küzdelmet is.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben egy Ukrajnából származó terméket olyan feltételek mellett importálnak, amelyek súlyos nehézségeket okoznak egy hasonló vagy azzal közvetlenül versenyző termékeket előállító közösségi termelőnek vagy ilyen nehézségek bekövetkezésével fenyegetnek, úgy a Bizottság javaslatára a Tanács minősített többséggel erre a termékre bármikor újra bevezetheti a Közös Vámtarifában rögzített rendes vámtételeket.

(1)  Amennyiben egy Ukrajnából származó terméket olyan feltételek mellett importálnak, amelyek súlyos nehézségeket okoznak egy hasonló vagy azzal közvetlenül versenyző termékeket előállító közösségi termelőnek vagy ilyen nehézségek bekövetkezésével fenyegetnek, úgy a Bizottság javaslatára a Tanács minősített többséggel erre a termékre bármikor újra bevezetheti a Közös Vámtarifában rögzített rendes vámtételeket. Az érintett termékek belföldi piaci árszintjeivel összefüggésben a Bizottság a kedvezményt élvező mennyiségek nyomon követésére szolgáló rendszert vezet be annak érdekében, hogy a piacok helyzetének romlása és valamely uniós termelőnek okozott nehézségek esetén azonnal vissza lehessen állítani a közös vámtarifát.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Bármely tagállam vagy a Bizottság kezdeményezésére a Bizottság ésszerű határidőn belül hivatalos határozatot hoz a vizsgálat kezdeményezéséről. Amennyiben a Bizottság vizsgálat kezdeményezése mellett dönt, értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amelyben bejelenti a vizsgálatot. Az értesítés tartalmazza a kapott információk összefoglalását, és annak kijelentését, hogy minden vonatkozó információt meg kell küldeni a Bizottságnak. Az értesítésben meg kell határozni azt az időtartamot – amely nem haladhatja meg az értesítés közzétételétől számított négy hónapot –, amelyen belül az érdekelt felek írásban ismertethetik a véleményüket.

(2)  Bármely tagállam vagy a Bizottság kezdeményezésére a Bizottság ésszerű határidőn belül hivatalos határozatot hoz a vizsgálat kezdeményezéséről. Amennyiben a Bizottság vizsgálat kezdeményezése mellett dönt, értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amelyben bejelenti a vizsgálatot. Az értesítés tartalmazza a kapott információk összefoglalását, és annak kijelentését, hogy minden vonatkozó információt meg kell küldeni a Bizottságnak. Az értesítésben meg kell határozni azt az időtartamot – amely nem haladhatja meg az értesítés közzétételétől számított két hónapot –, amelyen belül az érdekelt felek írásban ismertethetik a véleményüket.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés – 2 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  környezetvédelmi szabványok

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A vizsgálatot a (2) bekezdésben említett értesítés közzétételétől számított 6 hónapon belül be kell fejezni. A Bizottság kivételes körülmények fennállása esetén meghosszabbíthatja ezt az időszakot, az 5. cikkben említett eljárással összhangban.

(5)  A vizsgálatot a (2) bekezdésben említett értesítés közzétételétől számított négy hónapon belül be kell fejezni.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Amikor az azonnali cselekvést igénylő kivételes körülmények lehetetlenné teszik a vizsgálatot, a Bizottság – a bizottság tájékoztatását követően – minden olyan megelőző intézkedést megtehet, amely feltétlenül szükséges.

(7)  Az Európai Bizottság – a bizottság tájékoztatását követően – minden olyan megelőző intézkedést megtehet, amely feltétlenül szükséges.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. cikk

 

Félidős felülvizsgálat

 

(1)  A Bizottság értékelést készít az e rendelet által annak hatálybalépését követően az I. és II. mellékletben felsorolt termékek uniós piacára gyakorolt hatásról, és az értékelés során megfogalmazott következtetéseit közli az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal.

 

(2)  Amennyiben megállapítást nyer, hogy e rendelet rendelkezései befolyásolják az I. és II. mellékletben felsorolt termékek uniós piacát, a Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén a szóban forgó termékek valamelyikére vonatkozó vámeltörlés által érintett európai termelőket kompenzáló kiegyenlítő intézkedéseket vezethet be. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 5. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Indokolás

E rendelet hatálybalépésének sürgőssége nem zárja ki, hogy a Bizottság értékelést készítsen a szóban forgó intézkedéseknek az uniós piacokra gyakorolt hatásáról, és – szükség esetén – ugyanilyen gyorsasággal járjon el az európai termelők kompenzálása érdekében.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Amennyiben az ebben a rendeletben említett intézkedések meghosszabbítását mérlegelik, a Bizottság a (2) bekezdésben említett hároméves időszak vége előtt felülvizsgálja a hatásukat és adott esetben jogalkotási javaslatot terjeszt elő.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 4 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

09.6752

2002

Paradicsom ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva

 

5000

 

Módosítás

törölve

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 táblázat – 2 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Közönséges búza-, tönköly- és kétszeres liszt, durva őrlemény, dara és labdacs (pellet) közönséges búzából és tönkölyből

1001 99 00 1101 00 15, 1101 00 90 1102 90 90 1103 11 90 1103 20 60

100 000 tonna/év

 

Módosítás

törölve

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 táblázat – 3 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Kukorica, kivéve vetőmag, liszt, durva őrlemény, dara, labdacs (pellet) és másképpen megmunkált gabona formában

1005 90 00 1102 20 1103 13 1103 20 40 1104 23

650 000 tonna/év

 

Módosítás

törölve

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 táblázat – 4 sor – 3 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

350 000 tonna/év

50 000 tonna/év

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A társulási megállapodás keretében elérhető kereskedelmi kedvezményeket kiegészítő, Ukrajnára vonatkozó ideiglenes autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése

Hivatkozások

COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

6.10.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

6.10.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Czesław Adam Siekierski

12.10.2016

Az elfogadás dátuma

13.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

9

16

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Bas Belder, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Angélique Delahaye, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Manolis Kefalogiannis, Norbert Lins, Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Susanne Melior, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

19

+

ECR

Richard Ashworth, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Paolo De Castro

9

-

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Rosa D'Amato, Marco Zullo

ENF

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

S&D

Momchil Nekov

16

0

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi

Verts/ALE

Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A társulási megállapodás keretében elérhető kereskedelmi kedvezményeket kiegészítő, Ukrajnára vonatkozó ideiglenes autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése

Hivatkozások

COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

29.9.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

6.10.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

6.10.2016

AGRI

6.10.2016

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

10.10.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Jarosław Wałęsa

12.10.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

29.11.2016

24.1.2017

20.3.2017

 

Az elfogadás dátuma

4.5.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

4

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Danuta Jazłowiecka, Marco Zanni

Benyújtás dátuma

10.5.2017

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

30

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

Edward Czesak, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

4

-

ENF

Edouard Ferrand, Franz Obermayr, Marco Zanni

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

0

GUE/NGL

Stelios Kouloglou

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat