Procedura : 2016/0308(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0193/2017

Teksty złożone :

A8-0193/2017

Debaty :

PV 31/05/2017 - 16
CRE 31/05/2017 - 16

Głosowanie :

PV 01/06/2017 - 7.5
CRE 01/06/2017 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania
PV 04/07/2017 - 6.11
CRE 04/07/2017 - 6.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0236
P8_TA(2017)0285

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 848kWORD 108k
10.5.2017
PE 592.280v02-00 A8-0193/2017

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych uzupełniających koncesje handlowe dostępne na mocy układu o stowarzyszeniu

(COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych uzupełniających koncesje handlowe dostępne na mocy układu o stowarzyszeniu

(COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0631),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0392/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0193/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  W obliczu reform gospodarczych podjętych przez Ukrainę oraz w celu wsparcia rozwoju ściślejszych stosunków gospodarczych z Unią Europejską należy zwiększyć przepływy handlowe związane z przywozem niektórych produktów rolnych oraz przyznać koncesje w formie autonomicznych środków handlowych w odniesieniu do wybranych produktów przemysłowych zgodnie z celem zakładającym przyspieszenie zakresu znoszenia ceł w stosunkach między Unią Europejską a Ukrainą.

(2)  Z myślą o nasileniu reform gospodarczych i politycznych podjętych przez Ukrainę oraz w celu wsparcia i przyspieszenia rozwoju ściślejszych stosunków gospodarczych z Unią właściwe i konieczne jest zwiększenie przepływów handlowych związanych z przywozem niektórych produktów rolnych oraz przyznanie koncesji w formie autonomicznych środków handlowych w odniesieniu do wybranych produktów przemysłowych zgodnie z celem zakładającym przyspieszenie zakresu znoszenia ceł w stosunkach między Unią a Ukrainą.

Poprawka     2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Oprócz kontyngentów taryfowych z preferencyjną stawką celną, określonych w Układzie, a także częściowego lub pełnego zniesienia należności celnych przywozowych na produkty przemysłowe wymienione w załączniku III autonomiczne środki handlowe miałyby formę kontyngentów taryfowych z zerową stawką celną na produkty wymienione w załączniku I i II.

(3)  Po opublikowaniu przez Komisję analizy potencjalnych skutków niniejszego rozporządzenia, która powinna uwzględniać potencjalnych beneficjentów końcowych autonomicznych środków handlowych zawartych w niniejszym rozporządzeniu oraz skupiać się szczególnie na małych i średnich producentach na Ukrainie, należy przyznać autonomiczne środki handlowe na produkty uznane za korzystne w świetle tej analizy. Oprócz kontyngentów taryfowych z preferencyjną stawką celną, określonych w układzie o stowarzyszeniu, a także częściowego lub pełnego zniesienia należności celnych przywozowych na produkty przemysłowe wymienione w załączniku III, te autonomiczne środki handlowe powinny przybrać formę kontyngentów taryfowych z zerową stawką celną na produkty wymienione w załączniku I i II.

Uzasadnienie

Komisja Europejska przeprowadziła badanie wpływu proponowanych środków, które przedstawiono ustnie w komisji, chociaż nie była to formalna ocena wpływu na zrównoważony rozwój, jaką zwykle się przeprowadza. Należy opublikować szczegóły tej analizy ze względu na uczciwość, przejrzystość i demokratyczne stanowienie prawa oraz w celu umożliwienia współprawodawcom podejmowania świadomych decyzji.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Aby zapobiec wszelkiemu ryzyku nadużyć finansowych, uprawnienie do korzystania z dodatkowych kontyngentów taryfowych z zerową stawką celną powinno być uzależnione do przestrzegania przez Ukrainę odpowiednich reguł pochodzenia produktów i odnośnych procedur z nimi związanych, a także jej zaangażowania w bliską współpracę administracyjną z Unią Europejską, jak przewidziano w Układzie.

(4)  Aby zapobiec wszelkiemu ryzyku nadużyć finansowych, uprawnienie do korzystania z dodatkowych kontyngentów taryfowych z zerową stawką celną dla produktów wymienionych w załącznikach I i II oraz częściowe lub pełne zniesienie ceł przywozowych na produkty przemysłowe wymienione w załączniku III powinno być uzależnione do przestrzegania przez Ukrainę wszystkich odpowiednich warunków uzyskania korzyści w ramach układu o stowarzyszeniu, w tym reguł pochodzenia produktów i odnośnych procedur z nimi związanych, a także jej zaangażowania w bliską współpracę administracyjną z Unią , jak przewidziano w tym układzie.

Uzasadnienie

Reguły pochodzenia i inne warunki określone w Układzie muszą być spełnione dla wszystkich produktów, nie tylko dla produktów rolnych wymienionych w załącznikach I i II, lecz także dla produktów przemysłowych wymienionych w załączniku III.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  W art. 2 układu o stowarzyszeniu przewiduje się, że poszanowanie zasad demokratycznych, praw człowieka i podstawowych wolności oraz poszanowanie zasady praworządności stanowi istotny element tego układu. Należy wprowadzić możliwość czasowego zawieszenia preferencji w przypadku braku poszanowania podstawowych zasad dotyczących praw człowieka, demokracji i praworządności przez Ukrainę.

(9)  W art. 2 i 3 układu o stowarzyszeniu przewiduje się, że poszanowanie zasad demokratycznych, praw człowieka, podstawowych wolności i zasady praworządności, a także walka z korupcją i przestępczością zorganizowaną, jak i dążenie do zrównoważonego rozwoju i skutecznego multilateralizmu to istotne elementy stosunków z Ukrainą uregulowanych na mocy tego układu. Należy wprowadzić możliwość czasowego zawieszenia preferencji w przypadku braku poszanowania przez Ukrainę ogólnych zasad układu o stowarzyszeniu, analogicznie do innych układów o stowarzyszeniu podpisanych przez Unię.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Roczne sprawozdanie Komisji w sprawie wdrożenia pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu powinno zawierać szczegółową ocenę wdrożenia tymczasowych autonomicznych środków handlowych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Uprawnienie do korzystania z kontyngentów taryfowych wprowadzonych art. 1 jest uwarunkowane:

Uprawnienie do korzystania z kontyngentów taryfowych i preferencyjnych stawek celnych na przywóz wprowadzonych art. 1 jest uwarunkowane:

Uzasadnienie

Reguły pochodzenia i inne warunki określone w Układzie muszą być spełnione dla wszystkich produktów, nie tylko dla produktów rolnych wymienionych w załącznikach I i II, lecz także dla produktów przemysłowych wymienionych w załączniku III.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  przestrzeganiem odpowiednich reguł pochodzenia produktów i odnośnych procedur z nimi związanych, jak przewidziano w układzie o stowarzyszeniu, w szczególności w protokole I dotyczącym definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej oraz w protokole II dotyczącym wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych;

a)  przestrzeganiem odpowiednich reguł pochodzenia produktów i odnośnych procedur z nimi związanych, jak przewidziano w układzie o stowarzyszeniu, w szczególności w protokole I dotyczącym definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej oraz w protokole II dotyczącym wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych; w odniesieniu do produktów wytwarzanych na terytorium lub wywożonych z terytorium, które nie znajduje się pod faktyczną kontrolą rządu Ukrainy – przedłożeniem świadectwa przewozowego EUR.1, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a) protokołu I do układu o stowarzyszeniu, wydawanego przez organy celne rządu Ukrainy po przeprowadzeniu kontroli ksiąg rachunkowych eksportera na jego terenie oraz wszelkich innych kontroli uznanych za odpowiednie, zgodnie z art. 17 ust. 5 oraz art. 33 protokołu, w tym po dokonaniu oceny, czy istnieją uzasadnione powody, by podejrzewać, że podmioty gospodarcze korzystające z tymczasowych autonomicznych środków handlowych osłabiają walkę z korupcją lub są zaangażowane w nielegalną działalność gospodarczą;

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  powstrzymaniem się przez Ukrainę od wprowadzania nowych ceł lub opłat o skutku równoważnym lub nowych ograniczeń ilościowych lub środków o skutku równoważnym wobec przywozu pochodzącego z Unii lub od podnoszenia obecnych poziomów ceł lub opłat lub od wprowadzania wszelkich innych ograniczeń od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;

b)  powstrzymaniem się przez Ukrainę od wprowadzania nowych ceł lub opłat o skutku równoważnym lub nowych ograniczeń ilościowych lub środków o skutku równoważnym wobec przywozu pochodzącego z Unii lub od podnoszenia obecnych poziomów ceł lub opłat lub od wprowadzania wszelkich innych ograniczeń, w tym dyskryminacyjnych przepisów dotyczących barier występujących poza granicami, od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;

Uzasadnienie

Ponieważ powyższy artykuł wydaje się koncentrować na środkach kontroli granicznej i środkach fiskalnych, należy wyjaśnić, że dyskryminacyjne przepisy również mogą pociągać za sobą uchylenie autonomicznych środków handlowych.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  poszanowaniem zasad demokratycznych, praw człowieka i podstawowych wolności oraz poszanowaniem zasady praworządności, przewidzianych w art. 2 układu o stowarzyszeniu.

c)  poszanowaniem zasad demokratycznych, praw człowieka i podstawowych wolności oraz poszanowaniem zasady praworządności, a także stałymi i nieustającymi wysiłkami na rzecz zwalczania korupcji i nielegalnej działalności, o których mowa w art. 2, 3 i 22 układu o stowarzyszeniu.

Poprawka     10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  ciągłym poszanowaniem zobowiązań do współpracy w kwestiach związanych z zatrudnieniem, polityką społeczną i równością szans zgodnie z tytułem IV rozdział 13 (Handel i zrównoważony rozwój) oraz tytułem V rozdział 21 (Współpraca w dziedzinie zatrudnienia, polityki społecznej i równości szans) układu o stowarzyszeniu, a także celami określonymi w art. 420 tego układu.

Poprawka     11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli Komisja stwierdzi, że istnieją wystarczające dowody nieprzestrzegania warunków określonych w art. 2, może zawiesić całość lub część preferencyjnych uzgodnień przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 5 ust. 2.

Jeżeli Komisja stwierdzi, że istnieją wystarczające dowody nieprzestrzegania warunków określonych w art. 2 niniejszego rozporządzenia, może zawiesić całość lub część preferencyjnych uzgodnień przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 5 ust. 2.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W przypadku gdy państwo członkowskie wnosi do Komisji o zawieszenie preferencyjnych uzgodnień z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 2 lit. b), Komisja w ciągu dwóch miesięcy od takiego wniosku wydaje uzasadnioną opinię na temat zasadności zarzutu niespełnienia warunków. Jeżeli Komisja stwierdzi, że zarzut ten jest uzasadniony, wszczyna procedurę, o której mowa w akapicie pierwszym niniejszego artykułu.

Uzasadnienie

Ponieważ w przeszłości Komisja niechętnie wprowadzała środki ograniczające handel po wprowadzeniu środków liberalizujących, należy wzmocnić stanowisko państw członkowskich wobec Komisji.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku gdy produkt pochodzący z Ukrainy jest przywożony na warunkach, które powodują lub mogą powodować poważne trudności dla producenta wspólnotowego produktu podobnego lub bezpośrednio konkurującego, Rada stanowiąc kwalifikowaną większością głosów na wniosek Komisji może w dowolnym czasie wprowadzić cła wspólnej taryfy celnej na taki produkt.

1.  W przypadku gdy produkt pochodzący z Ukrainy jest przywożony na warunkach, które powodują lub mogą powodować poważne trudności dla unijnego producenta produktu podobnego lub bezpośrednio konkurującego, można w dowolnym czasie wprowadzić cła wspólnej taryfy celnej na taki produkt.

Uzasadnienie

Wymóg w ramach postępowań ochronnych, by podejmować decyzje większością kwalifikowaną, doprowadził co całkowitej bezużyteczności mechanizmów ochronnych. Klauzula ochronna ma na celu zapewnienie rzeczywistej, a nie teoretycznej ochrony przemysłu w sytuacji, gdy znajduje się on w wyjątkowo trudnej sytuacji. Wprowadzenie zwykłej większości głosów w przypadku postępowań ochronnych pozwoli na ich wykorzystanie przez przemysł. Komisja zachowa kontrolę nad wynikiem, ponieważ jest to instytucja, która prowadzi postępowania i proponuje rozwiązania.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Komisja ściśle monitoruje wpływ niniejszego rozporządzenia na unijnych producentów produktów wymienionych w załącznikach I i II, w tym pod względem cen na rynku unijnym oraz przy uwzględnieniu dostępnych istotnych informacji o producentach unijnych, takich jak udział w rynku, produkcja, zapasy, zdolności produkcyjne i wykorzystanie zdolności produkcyjnych.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy Komisja podejmuje formalną decyzję w celu wszczęcia dochodzenia w rozsądnym czasie. W przypadku gdy Komisja podejmie decyzję o wszczęciu dochodzenia, publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie o wszczęciu dochodzenia. Zawiadomienie zawiera streszczenie otrzymanych informacji oraz wskazuje, że wszelkie istotne informacje powinny być przesyłane do Komisji. Określa ono termin, który nie powinien przekraczać czterech miesięcy, licząc od daty publikacji zawiadomienia, w którym zainteresowane strony mogą przekazać na piśmie swoje opinie.

2.  Na wniosek państwa członkowskiego, dowolnej osoby prawnej lub dowolnego stowarzyszenia nieposiadającego osobowości prawnej, działając w imieniu przemysłu unijnego, oznaczającego wszystkich producentów produktu podobnego lub bezpośrednio konkurującego bądź ich znaczącą część, lub z własnej inicjatywy Komisji, jeżeli jest dla niej oczywiste, że istnieją wystarczające dowody prima facie, Komisja podejmuje formalną decyzję w celu wszczęcia dochodzenia w rozsądnym czasie. Na potrzeby niniejszego artykułu „znacząca część” oznacza producentów unijnych, których całkowita produkcja stanowi ponad 50 % łącznej unijnej produkcji produktu podobnego lub bezpośrednio konkurującego, wytworzonej przez tę część przemysłu unijnego, która albo wyraża poparcie, albo sprzeciw wobec złożonego wniosku, oraz co najmniej 25 % łącznej produkcji produktu podobnego lub bezpośrednio konkurującego. W przypadku gdy Komisja podejmie decyzję o wszczęciu dochodzenia, publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie o wszczęciu dochodzenia. Zawiadomienie zawiera streszczenie otrzymanych informacji oraz wskazuje, że wszelkie istotne informacje powinny być przesyłane do Komisji. Określa ono termin, który nie powinien przekraczać czterech miesięcy, licząc od daty publikacji zawiadomienia, w którym zainteresowane strony mogą przekazać na piśmie swoje opinie.

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku innych postępowań w sprawie ochrony handlu przemysł UE powinien mieć możliwość zwrócenia się do Komisji o wszczęcie postępowania ochronnego.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Komisja podejmuje decyzję w ciągu trzech miesięcy, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 5. Decyzja wchodzi w życie w ciągu miesiąca od dnia jej publikacji.

6.  Komisja podejmuje decyzję w ciągu trzech miesięcy, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 5. Decyzja wchodzi w życie w ciągu miesiąca od dnia jej publikacji. Cła określone we wspólnej taryfie celnej są wprowadzane ponownie na taki okres, jaki jest konieczny, aby przeciwdziałać pogarszaniu się sytuacji gospodarczej i/lub finansowej producentów unijnych, lub dopóki utrzymuje się zagrożenie wystąpienia takiego pogorszenia. Okres ponownego wprowadzenia nie przekracza jednego roku, chyba że zostanie przedłużony w należycie uzasadnionych okolicznościach. Jeżeli z ostatecznych ustaleń wynika, że warunki ustanowione w art. 4 ust. 1 nie są spełnione, Komisja przyjmuje akt wykonawczy kończący dochodzenie oraz postępowanie zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 5 ust. 2.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5a

 

Ocena wdrożenia autonomicznych środków handlowych

 

Roczne sprawozdanie Komisji w sprawie wdrożenia pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu zawiera szczegółową ocenę wdrożenia tymczasowych autonomicznych środków handlowych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, a także – jeśli będzie to stosowne – ocenę skutków społecznych tych środków na Ukrainie oraz w Unii. Informacje dotyczące wykorzystania kontyngentów taryfowych związanych z rolnictwem są publikowane na stronach internetowych Komisji.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – wiersz 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

09.6752

2002

Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym

 

5 000

Poprawka

skreśla się

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – tabela 1 – wiersz 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Pszenica zwyczajna, orkisz i meslin, mąka, kasze, mączki i granulki

1001 99 00, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 90 90, 1103 11 90, 1103 20 60

100 000 t/rok

Poprawka

skreśla się

Uzasadnienie

Statystyki handlowe wskazują, że zdolność wywozowa ukraińskiego przemysłu w odniesieniu do tych grup produktów jest już znaczna. Mało prawdopodobne jest, by dodatkowe wsparcie nadało impuls niezbędnej dywersyfikacji eksportu, dlatego nie jest ono zalecane. Kontyngent taryfowy na pszenicę z Ukrainy wynosi 950 000 ton, podczas gdy w ostatnich latach faktyczny przywóz do UE wynosił 3–4 mln ton rocznie. Jest to dowód na to, że mimo braku preferencyjnych stawek celnych eksport pszenicy z Ukrainy jest już konkurencyjny i przyczynia się do niskich cen upraw w UE. Ponadto unijny sektor upraw został ostatnio dotknięty poważnymi kryzysami, co w połączeniu z rekordowo niskimi zbiorami jest bardzo niepokojące z perspektywy szeregu państw członkowskich. Odwrotną sytuację (rekordowo wysokie zbiory) zaobserwowano w innych częściach świata (Stany Zjednoczone, Kanada, Brazylia, Argentyna).

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – wiersz 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Kukurydza zwyczajna, inna niż przeznaczona do siewu, mąka, kasze, mączki, granulki i ziarna

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 t/rok

Poprawka

Kukurydza zwyczajna, inna niż przeznaczona do siewu, mąka, kasze, mączki, granulki i ziarna

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 050 kg/rok

Uzasadnienie

Statystyki handlowe wskazują, że zdolność wywozowa ukraińskiego przemysłu w odniesieniu do tych grup produktów jest już znaczna. Mało prawdopodobne jest, by dodatkowe wsparcie nadało impuls niezbędnej dywersyfikacji eksportu, dlatego nie jest ono zalecane. Ponadto unijny sektor upraw został ostatnio dotknięty poważnymi kryzysami, co w połączeniu z rekordowo niskimi zbiorami jest bardzo niepokojące z perspektywy szeregu państw członkowskich. Odwrotną sytuację (rekordowo wysokie zbiory) zaobserwowano w innych częściach świata (Stany Zjednoczone, Kanada, Brazylia, Argentyna).

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – tabela 1 – wiersz 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

3102 10 10

Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający więcej niż 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem tego w granulkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg)

3%

Poprawka

skreśla się


UZASADNIENIE

Kontekst

Pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu (DCFTA), będąca gospodarczym i handlowym filarem układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Ukrainą, jest tymczasowo stosowana od dnia 1 stycznia 2016 r. DCFTA ustanawia strefę wolnego handlu w odniesieniu do handlu towarami na okres przejściowy trwający maksymalnie dziesięć lat.

Liberalizacja taryfowa w ramach DCFTA ma charakter asymetryczny, ponieważ UE obniża lub znosi swoje należności celne szybciej niż Ukraina. Ta asymetryczna liberalizacja rozpoczęła się jeszcze przed stosowaniem DCFTA dzięki wprowadzeniu tymczasowych jednostronnych preferencji handlowych oferowanych na mocy rozporządzenia (UE) nr 374/2014 w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy, które weszło w życie dnia 23 kwietnia 2014 r. W 2014 r. w obliczu niezwykle trudnej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa oraz sytuacji polityczno-gospodarczej na Ukrainie przyjęto rozwiązanie polegające na przyznaniu autonomicznych środków handlowych. Środki te miały wygasnąć najpóźniej w dniu 1 listopada 2014 r., a następnie ich ważność przedłużono w drodze rozporządzenia zmieniającego. Autonomiczne środki handlowe przestały obowiązywać dnia 1 stycznia 2016 r., kiedy rozpoczęto tymczasowe stosowanie DCFTA.

W obliczu utrzymującej się trudnej sytuacji gospodarczej i podejmowanych przez Ukrainę wysiłków na rzecz reform gospodarczych, obecny wniosek Komisji stanowi uzupełnienie już obowiązujących koncesji UE w ramach DCFTA. Zgodnie z założeniami układu o stowarzyszeniu wniosek ma na celu zwiększenie przepływów handlowych między UE i Ukrainą. Proponuje się autonomiczne środki handlowe w formie wyższych kontyngentów taryfowych z zerową stawką celną na kukurydzę, pszenicę, jęczmień, owies, miód naturalny, przetwory pomidorowe i sok winogronowy oraz częściowe lub całkowite zniesienie ceł przywozowych (koncentracja na wstępie) na produkty przemysłowe, takie jak nawozy, obuwie, produkty aluminiowe i maszyny elektryczne. Proponowany okres obowiązywania wynosi trzy lata.

Proponuje się zwiększone kontyngenty na produkty rolne przy uwzględnieniu kwot wykorzystanych w ramach DCFTA. Od dnia 1 stycznia 2016 r. do czerwca 2016 r. Ukraina wykorzystała 100 % kontyngentu taryfowego z zerową stawką celną, dostępnego w ramach DCFTA na miód, cukry, kasze, granulki, ziarna, słód i gluten, pomidory zakonserwowane, sok winogronowy i sok jabłkowy, pszenicę i kukurydzę. Proponuje się dodatkowe koncesje handlowe na zboża, przetwory pomidorowe, miód i sok winogronowy. Równocześnie w innych pozycjach taryfowych kontyngent taryfowy z zerową stawką celną został wykorzystany w niewielkim stopniu lub nie wykorzystano go w ogóle ze względu na brak zgodności z unijnymi wymogami sanitarnymi i fitosanitarnymi (np. w przypadku większości produktów mlecznych i mięsnych). Większość koncesji na produkty przemysłowe proponuje się między innymi w celu wspierania sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz zrekompensowania utraty rynku rosyjskiego. W przypadku nawozów zapotrzebowanie na takie środki można uzasadniać koncentracją zakładów produkcyjnych we wschodniej Ukrainie, częściowo w wyniku ich przeniesienia z regionu Doniecka.

Kontekst gospodarczo-polityczny

Sprawozdawca przyznaje, że dodatkowe preferencje dla Ukrainy mogą wspierać jej starania na rzecz odbudowy gospodarczej i reorientację jej rynków na rynki UE. W istocie, ze względu na toczący się konflikt we wschodniej Ukrainie, rosyjskie sankcje handlowe i w rezultacie utratę rynków na wschodzie, a także niekorzystną sytuację gospodarczą na świecie Ukraina stoi w obliczu trudności gospodarczych. W 2015 r. produkt krajowy brutto spadł o 9,8 %, a udział w handlu z Rosją spadł do 16 % w 2015 r. w porównaniu z 27,3 % w roku 2013. W 2015 r. dwustronna wymiana handlowa z UE spadła o 13,1 % w porównaniu z rokiem 2014. Obecnie obroty handlowe Ukrainy z UE rosną. Wzrosły one o 7,5 % w okresie od października 2015 r. do września 2016 r. w porównaniu z tym samym okresem w roku 2014 i 2015. Jednak nie przezwyciężono całkowicie skutków ogólnej recesji.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje przedłużenie stosowania środków ograniczających UE wobec Federacji Rosyjskiej, podjętych w czerwcu i we wrześniu 2016 r. Zgadza się on z zaleceniami sformułowanymi w trakcie czwartego posiedzenia Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina, które odbyło się w Kijowie w dniach 20–21 września 2016 r., iż środki te powinny pozostać w mocy do czasu pełnego wdrożenia porozumień mińskich oraz przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy w granicach uznanych na arenie międzynarodowej. Sprawozdawca podkreśla konieczność utrzymania jednego stanowiska UE w tej sprawie.

Dodatkowe preferencje handlowe w kontekście procesu reform

Należy pochwalić Ukrainę za podejmowane wysiłki w przeprowadzaniu bezprecedensowych reform. Jednak reformy powodują często także krótkoterminowe trudności społeczno-ekonomiczne, dlatego zasadne jest, aby rozważyć dalsze wsparcie UE dla Ukrainy w formie dodatkowych preferencji handlowych. Jednocześnie należy zadbać o to, by wszelkie środki wspierające przyczyniały się do celów układu o stowarzyszeniu polegających na osiągnięciu sprawnej gospodarki rynkowej na Ukrainie oraz jej dalszym zintegrowaniu z rynkiem wewnętrznym UE. W związku z tym należy zaproponować dodatkowe preferencje, jeżeli przyczyniają się one do bardzo potrzebnej dywersyfikacji gospodarczej i wspierają sektor MŚP. Natomiast nie należy ich oferować producentom wykazującym wysoką zdolność wywozową.

Podczas gdy jednostronne preferencje mogą stanowić bodziec dla niektórych sektorów w czasie trudności gospodarczych, długoterminowe skutki można osiągnąć jedynie w wyniku rzeczywistych reform, w tym takich, do których Ukraina zobowiązała się w związku z DCFTA i członkostwem tego kraju w WTO. Należy zająć się drażniącymi problemami, takimi jak zakaz eksportu nieprzetworzonego drewna i kwestie związane ze środkami sanitarnymi i fitosanitarnymi, poza tym konieczne są także konkretne działania mające na celu poprawę ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej na Ukrainie.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w sprawie Ukrainy, opublikowane w dniu 7 grudnia 2016 r., wskazuje na potrzebę zwiększenia wysiłków na rzecz reform. Oceniając skuteczność pomocy UE w obszarach zarządzania finansami publicznymi, zwalczania korupcji oraz w sektorze gazu w latach 2007–2015, Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że mimo nowego bodźca na rzecz reform od 2014 r. osiągnięte do tej pory wyniki są słabe. Na rezultaty działań antykorupcyjnych trzeba jeszcze poczekać.

Przejrzystość i zasadność wyboru produktów

Godny ubolewania jest fakt, że przed złożeniem wniosku do ustawodawców nie przeprowadzono zaktualizowanej oceny skutków ani formalnych konsultacji z zainteresowanymi stronami, nie były także dostępne analizy potencjalnych korzyści gospodarczych dla Ukrainy ani potencjalnych zagrożeń dla unijnych producentów, wynikających z włączenia danych produktów do załączników.

Sprawozdawca jest zaniepokojony faktem, że Komisja odnosi się w tekście uzasadnienia do innych niedawno zawartych umów o wolnym handlu, które zapewniły nieograniczony bezcłowy dostęp dla niektórych produktów rolnych objętych przedmiotowym wnioskiem. Należy zauważyć, że koncesje handlowe na rzecz Ukrainy mają charakter asymetryczny, gdyż Ukraina istotnie różni się od innych partnerów pod względem bliskości geograficznej do UE, znacznie różnią się także koszty transportu. Z tych względów nie należy odnosić przedmiotowego wniosku do innych niedawno zawartych umów o wolnym handlu.

Ważne jest, by znaleźć właściwą równowagę pomiędzy natychmiastową pomocą dla Ukrainy a wsparciem długoterminowym. Dlatego w perspektywie długoterminowej UE powinna koncentrować się na wspieraniu Ukrainy w takich dziedzinach, jak standardy sanitarne i fitosanitarne, wspieranie inwestycji w sektorze rolnictwa oraz wzmocnienie liberalizacji reżimu wizowego.


OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (14.3.2017)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych uzupełniających koncesje handlowe dostępne na mocy układu o stowarzyszeniu

(COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Czesław Adam Siekierski

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Rzeczony wniosek ma na celu uzupełnienie preferencji handlowych przyznanych już Ukrainie w ramach pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu (DCFTA) wraz z dodatkowymi autonomicznymi preferencjami handlowymi, głównie w sektorze rolnictwa. Te autonomiczne preferencje handlowe przybierają formę podwyższenia rocznych kontyngentów taryfowych ustalonych na mocy DCFTA o 50 % na niektóre produkty (sok winogronowy, pomidory przetworzone, miód) lub o 100 % na inne produkty (kukurydza, pszenica, jęczmień, owies i inne kasze). Weszłyby one w życie następnego dnia po opublikowaniu rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym i obowiązywałyby przez trzy lata.

Podczas czytania uzasadnienia załączonego do tego wniosku trudno jest nie zauważyć, w jak wątły sposób go uzasadniono, choć powinien być postrzegany jako inicjatywa wyłącznie polityczna. Odniesiono się w nim do „trudnej sytuacji ekonomicznej na Ukrainie” i do potrzeby, by „zwiększyć dotychczasowe przepływy handlowe związane z przywozem pewnych produktów rolnych z Ukrainy do Unii oraz sprzyjać rozwojowi handlu dwustronnego i współpracy gospodarczej z Unią”, jednak bez wyjaśnienia, dlaczego preferencje handlowe już przyznane Ukrainie na mocy DCFTA uznano za niewystarczające w tak krótkim czasie po rozpoczęciu ich tymczasowego stosowania (tj. od dnia 1 stycznia 2016 r.) oraz dlaczego uzasadnione jest przyznanie dodatkowych preferencji handlowych bez wymagania rekompensaty od tego partnera.

Jeszcze bardziej niepokoi argument, że „ostatnie umowy o wolnym handlu wynegocjowane przez Unię Europejską (w szczególności z Peru i Kolumbią, Ameryką Środkową oraz z Wietnamem i Kanadą) zapewniły już nieograniczony bezcłowy dostęp niektórym produktom rolnym objętym zakresem niniejszego rozporządzenia”, co Komisja przedstawiła jako uzasadnienie samo w sobie, dlaczego Ukrainie należy przyznać dodatkowe preferencje handlowe. Sprawozdawca pragnie podkreślić, jak niebezpieczne jest takie podejście do wrażliwych sektorów rolniczych, zwłaszcza wobec uzasadnionych obaw członków tej komisji dotyczących łącznego wpływu umów handlowych na rolnictwo (które było przedmiotem niedawnych badań przeprowadzonych przez Wspólne Centrum Badawcze UE). Bez względu więc na to, jakie stanowisko Parlament ostatecznie zajmie w sprawie tego wniosku, należy jasno zasygnalizować komisji INTA i Komisji Europejskiej, że komisja AGRI nie akceptuje niepohamowanego dążenia podmiotów kształtujących politykę handlową i negocjatorów do liberalizacji ceł w sektorze rolnictwa.

Jeśli chodzi o wpływ preferencji handlowych na odpowiednie sektory produkcji w UE, jest również godne ubolewania i niemożliwe do zaakceptowania, że w omawianym przypadku nie przeprowadzono żadnej oceny skutków, ponieważ „[z]e względu na trudną sytuację gospodarczą na Ukrainie ważne jest, aby rozporządzenie weszło w życie jak najszybciej”. Zdaniem sprawozdawcy należy tę sytuację uznać za kolejny przykład na to, jak swobodnie Komisja podchodzi do kwestii negatywnych skutków liberalizacji handlu we wrażliwych sektorach rolniczych.

Co do istoty zaproponowane autonomiczne preferencje handlowe ukierunkowane są na niektóre bardzo wrażliwe sektory rolnicze UE (m.in. owoce, warzywa czy zboża), które niedawno doświadczyły poważnych kryzysów i negatywnego wpływu rosyjskiego embarga; autonomiczne preferencje handlowe nie mogły pojawić się w gorszym momencie. Kryzys w sektorze zbożowym był tematem debaty w komisji AGRI w dniu 12 października 2016 r., a sezon 2016–2017 uznano za wyjątkowo niepokojący w kilku państwach członkowskich ze względu na rekordowo niskie zbiory (-20 % we Francji i w Niemczech, -30 % w Rumunii i Bułgarii) i rekordowo niskie ceny oraz odwrotną sytuację (rekordowo wysokie zbiory) w innych częściach świata (USA, Kanada, Brazylia, Argentyna).

Pomimo trudnej sytuacji politycznej i gospodarczej, sąsiadująca z UE Ukraina pozostaje nadal bardzo ważnym i konkurencyjnym producentem zbóż i już dziś cieszy się znaczną nadwyżką handlową tych produktów (ponad 100 milionów euro w 2015 r.) w handlu ze Wspólnotą. Ponadto dostępne dane pokazują, że cła nałożone przez UE poza kontyngentami taryfowymi nie sprawiają kłopotów ukraińskiemu importowi i tylko do pewnego stopnia zapobiegają zbyt dużemu obniżeniu cen ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Mimo to z porównania cen zbóż w państwach członkowskich UE wynika, że są one najniższe w państwach bezpośrednio graniczących z Ukrainą.

Ukraina w pełni (w 100 %) korzysta z przyznanych kontyngentów taryfowych i oczekuje się, że będzie również w pełni korzystać z nowych autonomicznych preferencji handlowych zaproponowanych przez Komisję. Sprawozdawca chciałby wyrazić obawę, że potencjalna destabilizacja na rynkach rolnych UE wywołana dodatkowymi autonomicznymi preferencjami handlowymi dla Ukrainy może prowadzić do pogłębienia negatywnego stosunku do postępujących procesów integracji z tym państwem.

W związku z tym i w celu uniknięcia spotęgowania trudności, z którymi już mierzą się unijni producenci z sektorów najbardziej dotkniętych dodatkowym preferencyjnym importem z Ukrainy, sprawozdawca zaleca usunięcie proponowanych kontyngentów taryfowych na pszenicę, kukurydzę i pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym wymienione w załącznikach I i II.

Jeśli ostatecznie komisja INTA lub posłowie na posiedzeniu plenarnym postanowią zignorować tę rekomendację, sugeruje się, by nie czynili tego przed wystąpieniem do Komisji o rzetelnej oceny skutków rzeczonych środków i uzyskaniem jej.

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Kontyngenty taryfowe dotyczące konkretnych produktów rolnych wskazanych w załączniku II są zarządzane przez Komisję na zasadach ustanowionych zgodnie z art. 184 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

3.  Kontyngenty taryfowe dotyczące konkretnych produktów rolnych wskazanych w załączniku II są zarządzane przez Komisję na zasadach ustanowionych zgodnie z art. 184 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. W celu opracowania planów wdrożenia oraz sposobów monitorowania i oceny, sprawozdania on-line dotyczące wykorzystania kontyngentów taryfowych związanych z rolnictwem będą dostępne na odpowiednich stronach internetowych Komisji.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  poszanowaniem zasad określonych w art. 3 układu o stowarzyszeniu, w tym zwalczaniem korupcji.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku gdy produkt pochodzący z Ukrainy jest przywożony na warunkach, które powodują lub mogą powodować poważne trudności dla producenta wspólnotowego produktu podobnego lub bezpośrednio konkurującego, Rada stanowiąc kwalifikowaną większością głosów na wniosek Komisji może w dowolnym czasie wprowadzić cła wspólnej taryfy celnej na taki produkt.

1.  W przypadku gdy produkt pochodzący z Ukrainy jest przywożony na warunkach, które powodują lub mogą powodować poważne trudności dla producenta wspólnotowego produktu podobnego lub bezpośrednio konkurującego, Rada stanowiąc kwalifikowaną większością głosów na wniosek Komisji może w dowolnym czasie wprowadzić cła wspólnej taryfy celnej na taki produkt. Komisja ustanawia system monitorowania ilości produktów, na które udzielono koncesji, w powiązaniu z poziomem cen tych produktów na rynkach krajowych, tak aby w przypadku pogorszenia sytuacji na rynkach oraz spowodowania trudnej sytuacji unijnego producenta, wspólna taryfa celna została niezwłocznie przywrócona.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy Komisja podejmuje formalną decyzję w celu wszczęcia dochodzenia w rozsądnym czasie. W przypadku gdy Komisja podejmie decyzję o wszczęciu dochodzenia, publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie o wszczęciu dochodzenia. Zawiadomienie zawiera streszczenie otrzymanych informacji oraz wskazuje, że wszelkie istotne informacje powinny być przesyłane do Komisji. Określa ono termin, który nie powinien przekraczać czterech miesięcy, licząc od daty publikacji zawiadomienia, w którym zainteresowane strony mogą przekazać na piśmie swoje opinie.

2.  Na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy Komisja podejmuje formalną decyzję w celu wszczęcia dochodzenia w rozsądnym czasie. W przypadku gdy Komisja podejmie decyzję o wszczęciu dochodzenia, publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie o wszczęciu dochodzenia. Zawiadomienie zawiera streszczenie otrzymanych informacji oraz wskazuje, że wszelkie istotne informacje powinny być przesyłane do Komisji. Określa ono termin, który nie powinien przekraczać dwóch miesięcy, licząc od daty publikacji zawiadomienia, w którym zainteresowane strony mogą przekazać na piśmie swoje opinie.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 – tiret 2 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  normy środowiskowe

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Dochodzenie zostaje zakończone w ciągu sześciu miesięcy po publikacji zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2. Komisja może, w wyjątkowych okolicznościach, przedłużyć ten termin zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 5.

5.  Dochodzenie zostaje zakończone w ciągu czterech miesięcy po publikacji zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Jeżeli wyjątkowe okoliczności wymagające natychmiastowego działania powodują, że dochodzenie staje się niemożliwe, Komisja może, po przekazaniu informacji Komitetowi, podjąć bezwzględnie konieczne środki zapobiegawcze.

7.  Komisja Europejska może, po przekazaniu informacji Komitetowi, podjąć bezwzględnie konieczne środki zapobiegawcze.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4a

 

Przegląd śródokresowy

 

1.  Komisja przystępuje do oceny wpływu rozporządzenia na unijny rynek produktów wymienionych w załącznikach I i II od chwili jego wejścia w życie oraz przekazuje wnioski z tej oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

2.  Jeżeli stwierdza się, że przepisy rozporządzenia wpływają na unijny rynek produktów wymienionych w załącznikach I i II, Komisja może – w drodze aktów wykonawczych – wprowadzić środki kompensacyjne dla unijnych producentów odczuwających skutki znoszenia ceł na niektóre z tych produktów. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 5 ust. 2.”;

Uzasadnienie

Pilne wejście w życie rozporządzenia nie uniemożliwia Komisji dokonania oceny wpływu tych środków na rynki UE i podjęcia równie szybkich działań w celu, o ile zajdzie taka potrzeba, zrekompensowania europejskim producentom ich skutków.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W przypadku gdy Komisja rozważa odnowienie środków, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, dokonuje przeglądu ich skutków przed upływem trzyletniego okresu, o którym mowa w ust. 2, oraz przedstawia w razie potrzeby wniosek ustawodawczy.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – wiersz 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

09.6752

2002

Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym

 

5 000

 

Poprawka

skreśla się

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – tabela 1 – wiersz 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Pszenica zwyczajna, orkisz i meslin, mąka, kasze, mączki i granulki

1001 99 00 1101 00 15, 1101 00 90 1102 90 90 1103 11 90 1103 20 60

100 000 t/rok

 

Poprawka

skreśla się

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – tabela 1 – wiersz 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Kukurydza zwyczajna, inna niż przeznaczona do siewu, mąka, kasze, mączki, granulki i ziarna

1005 90 00 1102 20 1103 13 1103 20 40 1104 23

650 000 t/rok

 

Poprawka

skreśla się

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – tabela 1 – wiersz 4 – kolumna 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

350 000 t/rok

50 000 t/rok

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Wprowadzenie w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych uzupełniających koncesje handlowe dostępne na mocy układu o stowarzyszeniu

Odsyłacze

COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

6.10.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

6.10.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Czesław Adam Siekierski

12.10.2016

Data przyjęcia

13.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

9

16

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Bas Belder, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Angélique Delahaye, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Manolis Kefalogiannis, Norbert Lins, Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Susanne Melior, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

19

+

ECR

Richard Ashworth, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Paolo De Castro

9

-

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Rosa D'Amato, Marco Zullo

ENF

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

S&D

Momchil Nekov

16

0

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi

Verts/ALE

Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wprowadzenie w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych uzupełniających koncesje handlowe dostępne na mocy układu o stowarzyszeniu

Odsyłacze

COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD)

Data przedstawienia w PE

29.9.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

6.10.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

6.10.2016

AGRI

6.10.2016

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

10.10.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Jarosław Wałęsa

12.10.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

29.11.2016

24.1.2017

20.3.2017

 

Data przyjęcia

4.5.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

31

4

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Danuta Jazłowiecka, Marco Zanni

Data złożenia

10.5.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

30

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

Edward Czesak, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

4

-

ENF

Edouard Ferrand, Franz Obermayr, Marco Zanni

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

0

GUE/NGL

Stelios Kouloglou

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

Objaśnienie używanych znaków

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności