RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina care completează concesiile comerciale disponibile în temeiul Acordului de asociere

10.5.2017 - (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD)) - ***I

Comisia pentru comerț internațional
Raportor: Jarosław Wałęsa


Procedură : 2016/0308(COD)
Stadiile documentului în şedinţă

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina care completează concesiile comerciale disponibile în temeiul Acordului de asociere

(COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0631),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie Parlamentului (C8-0392/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0193/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  invită Comisia să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de decizie

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Având în vedere eforturile de reformă economică depuse de Ucraina și pentru a sprijini dezvoltarea unor relații economice mai strânse cu Uniunea Europeană, este adecvat să se sporească fluxurile comerciale aferente importului anumitor produse agricole și să acorde concesii sub forma unor măsuri comerciale autonome în cazul anumitor produse industriale în conformitate cu accelerarea eliminării taxelor vamale în cadrul comerțului dintre Uniunea Europeană și Ucraina.

(2)  În vederea consolidării eforturilor de reformă economică și politică depuse de Ucraina și pentru a sprijini și a accelera dezvoltarea unor relații economice mai strânse cu Uniunea, este adecvat și necesar să se intensifice fluxurile comerciale aferente importului anumitor produse agricole și să acorde concesii sub forma unor măsuri comerciale autonome în cazul anumitor produse industriale în conformitate cu accelerarea eliminării taxelor vamale în cadrul comerțului dintre Uniune și Ucraina.

Amendamentul     2

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Măsurile comerciale autonome ar fi acordate sub formă de cote tarifare zero pentru produsele incluse în anexele I și II, în plus față de contingentele tarifare preferențiale prevăzute în acord, precum și sub forma eliminării parțiale sau integrale a taxelor la import pentru produsele industriale incluse în anexa III;

(3)  După publicarea de către Comisie a analizei sale privind impactul potențial al prezentului regulament, care ar trebui să ia în considerare potențialii beneficiari finali ai măsurilor comerciale autonome prevăzute în prezentul regulament și să se concentreze în special asupra producătorilor mici și mijlocii din Ucraina, măsurile comerciale autonome ar fi acordate pentru produsele care au fost evaluate ca fiind benefice având în vedere această analiză. Aceste măsuri comerciale autonome ar trebui să ia forma unor cote tarifare zero pentru produsele incluse în anexele I și II, în plus față de contingentele tarifare preferențiale prevăzute în Acordul de asociere, precum și sub forma eliminării parțiale sau integrale a taxelor la import pentru produsele industriale incluse în anexa III.

Justificare

Comisia a efectuat o anchetă asupra impactului măsurilor pe care le propune, care a fost prezentată verbal în cadrul comisiei, cu toate că acest lucru nu a reprezentat o evaluare oficială a impactului asupra dezvoltării durabile, astfel cum se realizează de obicei. În interesul echității, al transparenței și al unei legiferări democratice, și pentru a permite colegiuitorilor să ia decizii în cunoștință de cauză, detaliile acestei analize ar trebui să fie publicate.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  În scopul prevenirii oricărui risc de fraudă, dreptul de a beneficia de cote tarifare zero suplimentare ar trebui să fie condiționat de respectarea de către Ucraina a regulilor de origine a produselor relevante și a procedurilor aferente, precum și de implicarea în cooperarea administrativă strânsă cu Uniunea Europeană, astfel cum se prevede în acord;

(4)  În scopul prevenirii oricărui risc de fraudă, dreptul de a beneficia de cote tarifare zero suplimentare pentru produsele prevăzute în anexele I și II și eliminarea parțială sau totală a taxelor vamale de import pentru produsele industriale prevăzute în anexa III ar trebui să fie condiționate de respectarea de către Ucraina a tuturor condițiilor relevante pentru obținerea de avantaje ce decurg din Acordul de asociere, inclusiv a regulilor de origine a produselor în cauză și a procedurilor aferente, precum și de implicarea în cooperarea administrativă strânsă cu Uniunea Europeană, astfel cum se prevede în acest acord;

Justificare

Regulile de origine și alte condiții identificate în acord trebuie respectate pentru toate produsele, nu numai pentru produsele agricole prevăzute în anexele II și II, ci și pentru produsele industriale prevăzute în anexa III.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Articolul 2 din Acordul de asociere prevede că respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și respectarea principiilor statului de drept constituie elemente esențiale ale acordului respectiv. Este adecvat să se introducă posibilitatea de a suspenda temporar preferințele în cazul nerespectării principiilor fundamentale ale drepturilor omului, ale democrației și ale statului de drept de către Ucraina.

(9)  Articolele 2 și 3 din Acordul de asociere prevăd că respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și respectarea principiilor statului de drept, precum și eforturile de combatere a corupției și a criminalității organizate și măsurile de promovare a dezvoltării durabile și a unui multilateralism eficient constituie elemente esențiale ale relațiilor cu Ucraina, care sunt reglementate de acest acord. Este adecvat să se introducă posibilitatea de a suspenda temporar preferințele în cazul nerespectării de către Ucraina a principiilor generale ale Acordului de asociere, astfel cum s-a procedat și în alte acorduri de asociere semnate de Uniune.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Raportul anual al Comisiei privind punerea în aplicare a acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător ar trebui să includă o evaluare detaliată a punerii în aplicare temporară a măsurilor comerciale autonome prevăzute în prezentul regulament.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aplicarea contingentelor tarifare introduse prin articolul 1 este condiționată de:

Aplicarea contingentelor tarifare și a taxelor vamale preferențiale la import introduse prin articolul 1 este condiționată de:

Justificare

Regulile de origine și alte condiții identificate în acord trebuie respectate pentru toate produsele, nu numai pentru produsele agricole prevăzute în anexele II și II, ci și pentru produsele industriale prevăzute în anexa III.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  respectarea regulilor de origine pentru produse și a procedurilor aferente, astfel cum se prevede în Acordul de asociere, și, în special, în Protocolul I privind definiția conceptului de „produse originare” și a metodelor de cooperare administrativă, precum și în Protocolul II privind asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal;

(a)  respectarea regulilor de origine pentru produse și a procedurilor aferente, astfel cum se prevede în Acordul de asociere, și, în special, în Protocolul I privind definiția conceptului de „produse originare” și a metodelor de cooperare administrativă, precum și în Protocolul II privind asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal; în ceea ce privește produsele fabricate sau expediate de pe un teritoriu care nu se află sub controlul efectiv al guvernului Ucrainei, prezentarea unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1, menționat la articolul 16 alineatul (1) litera (a) din Protocolul I al acordului de asociere, care se eliberează de către autoritățile vamale ale guvernului Ucrainei, după verificarea conturilor exportatorului la sediul acestuia și orice alte verificări pe care le consideră adecvate, în conformitate cu articolele 17 alineatul (5) și articolul 33 din protocolul respectiv, inclusiv atunci când evaluează dacă există motive întemeiate de a suspecta că operatorii economici care beneficiază de măsuri comerciale autonome temporare subminează lupta împotriva corupției sau desfășoară activități economice ilegale;

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  abținerea Ucrainei de la introducerea unor noi taxe vamale sau a unor taxe cu efect echivalent și a unor noi restricții cantitative sau a unor măsuri cu efect echivalent asupra importurilor originare din Uniune sau de la creșterea nivelurilor taxelor vamale sau ale altor taxe actuale sau de la introducerea oricăror alte restricții începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament;

(b)  abținerea Ucrainei de la introducerea unor noi taxe vamale sau a unor taxe cu efect echivalent și a unor noi restricții cantitative sau a unor măsuri cu efect echivalent asupra importurilor originare din Uniune sau de la creșterea nivelurilor actuale ale taxelor vamale sau ale altor taxe sau de la introducerea oricăror alte restricții, inclusiv a unor reglementări discriminatorii pur interne, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament;

Justificare

Deoarece articolul pare să se axeze pe măsurile de frontieră și pe cele fiscale, este necesar să se clarifice că reglementările discriminatorii pot duce și la revocarea măsurilor comerciale autonome.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și respectarea principiilor statului de drept prevăzute la articolul 2 din Acordul de asociere.

(c)  respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și respectarea principiilor statului de drept, precum și eforturile continue și susținute în ceea ce privește lupta împotriva corupției și a activităților ilegale prevăzute la articolele 2, 3 și 22 din Acordul de asociere.

Amendamentul     10

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  respectarea în continuare a obligațiilor de cooperare în chestiunile legate de ocuparea forței de muncă, politica socială și egalitatea de șanse în conformitate cu titlul IV capitolul 13 (Comerț și dezvoltare durabilă) și cu titlul V capitolul 21 (Cooperarea privind ocuparea forței de muncă, politica socială și egalitatea de șanse) din Acordul de asociere și a obiectivelor prevăzute la articolul 420 din acesta.

Amendamentul     11

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În situația în care Comisia constată că există suficiente dovezi care indică nerespectarea condițiilor stabilite la articolul 2, ea poate suspenda, integral sau parțial, regimurile preferențiale prevăzute în prezentul regulament, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 5 alineatul (2).

În situația în care Comisia constată că există suficiente dovezi care indică nerespectarea condițiilor stabilite la articolul 2 din prezentul regulament, ea poate suspenda, integral sau parțial, regimurile preferențiale prevăzute în prezentul regulament, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 5 alineatul (2).

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În situația în care un stat membru solicită Comisiei să suspende unul dintre regimurile preferențiale din cauza nerespectării condițiilor stabilite la articolul 2 litera (b), Comisia furnizează un aviz motivat în termen de două luni de la depunerea cererii, în care indică dacă afirmația privind pretinsa nerespectare a acestor condiții se confirmă. Dacă Comisia concluzionează că aceasta se confirmă, inițiază procedura prevăzută la primul paragraf al prezentului articol.

Justificare

Întrucât de-a lungul timpului Comisia s-a arătat mereu reticentă să introducă măsuri comerciale restrictive odată ce măsurile de liberalizare fuseseră deja introduse, poziția statelor membre față de Comisie ar trebui să fie consolidată.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Dacă un produs originar din Ucraina este importat în condiții care cauzează sau pot cauza dificultăți grave unui producător comunitar de produse similare sau aflate în concurență directă, taxele din Tariful Vamal Comun aferente unui astfel de produs pot fi reintroduse oricând de către Consiliu, hotărând cu majoritate calificată în baza unei propuneri a Comisiei.

1.  Dacă un produs originar din Ucraina este importat în condiții care cauzează sau pot cauza dificultăți grave unui producător din Uniune de produse similare sau aflate în concurență directă, taxele din Tariful Vamal Comun aferente unui astfel de produs pot fi reintroduse oricând.

Justificare

Cerința de a se hotărî cu majoritate calificată în procedurile de salvgardare a făcut ca mecanismele de salvgardare să devină imposibil de utilizat. Clauza de salvgardare ar trebui să asigure o protecție efectivă, nu teoretică, industriei atunci când aceasta se confruntă cu situații extraordinar de dificile. Introducerea votului cu majoritate simplă în procedurile de salvgardare va permite industriei să recurgă la acestea. Comisia își menține controlul asupra rezultatelor, deoarece este instituția care conduce procedurile și propune rezultatul acestora.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Comisia monitorizează îndeaproape impactul prezentului regulament asupra producătorilor din Uniune în ceea ce privește produsele enumerate în anexele I și II, inclusiv în ceea ce privește prețurile pe piața Uniunii și ținând seama de informațiile pertinente disponibile cu privire la producătorii din Uniune, cum ar fi cota de piață, producția, stocurile, capacitățile de producție și nivelul de utilizare a capacității.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  La cererea unui stat membru sau la inițiativa Comisiei, aceasta ia o decizie oficială de deschidere a unei anchete, într-un termen rezonabil. În cazul în care Comisia decide deschiderea unei anchete, ea publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un aviz care anunță această anchetă. Acest aviz conține un rezumat al informațiilor primite și prevede că orice informație relevantă se trimite Comisiei. El precizează termenul, care nu depășește patru luni de la data publicării avizului, în care părțile interesate își pot prezenta în scris punctele de vedere.

2.  La cererea unui stat membru sau la primirea unei cereri introduse de orice persoană juridică sau de orice asociație fără personalitate juridică care acționează în numele industriei din Uniune, adică a tuturor producătorilor din Uniune de produse similare sau direct concurente sau a unei părți semnificative a acestora, sau la inițiativa Comisiei, în cazul în care Comisia consideră că există suficiente dovezi prima facie, Comisia ia o decizie oficială de deschidere a unei anchete, într-un termen rezonabil. În sensul prezentului articol, „parte semnificativă” înseamnă producătorii din Uniune a căror producție totală constituie mai mult de 50% din producția totală a Uniunii de produse similare sau aflate în concurență directă realizată de către acea parte a industriei din Uniune care își exprimă susținerea sau opoziția față de cerere și nu mai puțin de 25% din totalul producției de produse similare sau aflate în concurență directă realizată de industria din Uniune. În cazul în care Comisia decide deschiderea unei anchete, ea publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un aviz care anunță această anchetă. Acest aviz conține un rezumat al informațiilor primite și prevede că orice informație relevantă se trimite Comisiei. El precizează termenul, care nu depășește patru luni de la data publicării avizului, în care părțile interesate își pot prezenta în scris punctele de vedere.

Justificare

La fel ca în alte proceduri de apărare comercială, industria UE ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita Comisiei inițierea unei proceduri de salvgardare.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Comisia ia o decizie în termen de trei luni, în conformitate cu procedura menționată la articolul 5. O astfel de decizie intră în vigoare în termen de o lună de la data publicării sale.

6.  Comisia ia o decizie în termen de trei luni, în conformitate cu procedura menționată la articolul 5. O astfel de decizie intră în vigoare în termen de o lună de la data publicării sale. Taxele vamale din Tariful vamal comun se reintroduc pentru atâta timp cât este necesar pentru a contracara deteriorarea situației economice și/sau financiare a producătorilor din Uniune sau pentru atâta timp cât persistă riscul unor asemenea deteriorări. Perioada de reintroducere nu depășește trei ani, cu excepția cazului în care este prelungită în cazuri justificate în mod corespunzător. În cazul în care, din constatarea definitivă a faptelor, reiese că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1), Comisia adoptă un act de punere în aplicare pentru încetarea anchetei și acționează în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 5 alineatul (2).

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5a

 

Evaluarea punerii în aplicare a măsurilor comerciale autonome

 

Raportul anual al Comisiei privind punerea în aplicare a acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător include o evaluare detaliată a punerii în aplicare temporară a măsurilor comerciale autonome prevăzute în prezentul regulament și include, în măsura în care este necesar, o evaluare a impactului social al acestor măsuri în Ucraina și în Uniune. Informațiile privind utilizarea contingentelor tarifare aferente agriculturii sunt puse la dispoziție pe site-urile web ale Comisiei.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Anexa I – tabelul 1 – rândul 4

 

Textul propus de Comisie

09,6752

2002

Tomate preparate sau conservate altfel decât în oțet sau în acid acetic

 

5 000

Amendamentul

eliminat

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Anexa II – tabelul 1 – rândul 2

 

Textul propus de Comisie

Grâu comun, alac și meslin, făină, crupe, griș și pelete

1001 99 00, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 90 90, 1103 11 90, 1103 20 60

100 000 de tone/an

Amendamentul

eliminat

Justificare

Statisticile comerciale arată că capacitatea de export a industriei Ucrainei în aceste grupe de produse este deja substanțială. Sprijinul suplimentar nu este de natură să ofere un impuls pentru diversificarea necesară a exporturilor și, în consecință, nu este recomandat. Contingentele tarifare aplicate grâului din Ucraina se cifrează la 950 de mii de tone, deși, în ultimii ani, importurile reale realizate de UE au fost de 3-4 milioane de tone pe an. Acest lucru dovedește faptul că, chiar și fără taxe preferențiale, exporturile de grâu din Ucraina sunt deja competitive și contribuie la reducerea prețurilor cerealelor în UE. În plus, sectorul culturilor agricole din UE a fost recent afectat de crize grave, fapt care, în asociație cu nivelurile fără precedent de joase ale recoltelor, este extrem de îngrijorător pentru mai multe state membre. În alte părți ale lumii (SUA, Canada, Brazilia, Argentina) s-a constatat opusul acestei situații, adică niveluri fără precedent de ridicate ale recoltelor.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Anexa II – rândul 3

 

Textul propus de Comisie

Porumb, altul decât cel pentru sămânță, făină, crupe, griș, pelete și boabe

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 de tone/an

Amendamentul

Porumb, altul decât cel pentru sămânță, făină, crupe, griș, pelete și boabe

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 050 de kilograme/an

Justificare

Statisticile comerciale arată că capacitatea de export a industriei Ucrainei în aceste grupe de produse este deja substanțială. Sprijinul suplimentar nu este de natură să ofere un impuls pentru diversificarea necesară a exporturilor și, în consecință, nu este recomandat. În plus, sectorul culturilor agricole din UE a fost recent afectat de crize grave, fapt care, în asociație cu nivelurile fără precedent de joase ale recoltelor, este extrem de îngrijorător pentru mai multe state membre. În alte părți ale lumii (SUA, Canada, Brazilia, Argentina) s-a constatat opusul acestei situații, adică niveluri fără precedent de ridicate ale recoltelor.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Anexa III – tabelul 1 – rândul 3

 

Textul propus de Comisie

3102 10 10

Uree, chiar în soluție apoasă, cu un conținut de azot mai mare de 45 % din greutatea produsului anhidru în stare uscată (exclusiv produsele sub formă de pelete sau forme similare sau în ambalaje cu o greutate brută de maximum 10 kg)

3%

Amendamentul

eliminat

EXPUNERE DE MOTIVE

Context

Zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător (ZLSAC), pilonul economic și comercial al Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Ucraina, se aplică cu titlu provizoriu de la 1 ianuarie 2016. ZLSAC prevede o zonă de liber schimb pentru comerțul cu mărfuri pe parcursul unei perioade de tranziție de maximum zece ani.

Liberalizarea tarifară în ZLSAC se face asimetric, deoarece UE își reduce sau elimină taxele vamale mai repede decât. Ucraina Această liberalizare asimetrică a început deja înainte de aplicarea ZLSAC, cu preferințele comerciale unilaterale temporare oferite în temeiul Regulamentului (UE) nr. 374/2014 privind reducerea sau eliminarea taxelor vamale aplicabile mărfurilor originare din Ucraina, care a intrat în vigoare la 23 aprilie 2014. În 2014, în contextul situației politice, economice și de securitate extrem de dificile din Ucraina, s-a adoptat soluția constând în acordarea unor măsuri comerciale autonome. Aceste măsuri erau prevăzute să expire până cel târziu la 1 noiembrie 2014, iar ulterior au fost prelungite prin regulamentul de modificare. Măsurile comerciale autonome nu au mai produs efecte începând cu 1 ianuarie 2016, atunci când ZLSAC a început să se aplice cu titlu provizoriu.

Lansarea propunerii actuale a Comisiei se adaugă concesiilor acordate de UE în cadrul ZLSAC, care sunt deja în vigoare, având în vedere situația economică dificilă care persistă și eforturile de reformă economică depuse de Ucraina În conformitate cu obiectivele acordului de asociere, propunerea vizează creșterea fluxurilor comerciale existente între UE și Ucraina Măsurile comerciale autonome sunt propuse sub forma creșterii contingentelor tarifare cu taxe vamale zero pentru porumb, grâu, orz, ovăz, miere naturală, suc prelucrat de tomate și suc prelucrat de struguri și eliminarea parțială sau completă a taxelor vamale de import (alimentare anticipată) pentru produsele industriale, de exemplu, îngrășăminte, încălțăminte, produse din aluminiu și mașini electrice. Perioada de aplicare propusă este de trei ani

Creșterea contingentelor tarifare pentru produse agricole se propune ținând seama de utilizarea contingentelor în cadrul ZLSAC. Între 1 ianuarie 2016 și iunie 2016, Ucraina a utilizat 100 % din contingentele tarifare cu taxe vamale zero pentru miere, zaharuri, crupe, pelete, cereale, malț și gluten, tomate conservate, suc de struguri și suc de mere, grâu și porumb disponibile în temeiul ZLSAC. S-au propus concesii comerciale suplimentare pentru cereale, tomate prelucrate, miere și suc de struguri. În același timp, contingentele tarifare cu taxe vamale zero au fost puțin utilizate sau neutilizate în cadrul altor linii tarifare din cauza nerespectării cerințelor UE în domeniul sanitar și fitosanitar (SPS) (de exemplu, cea mai mare parte a produselor lactate și din carne). Cele mai multe concesiuni pentru produsele industriale sunt propuse, printre altele, pentru sprijinirea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și din nevoia de a compensa pierderea pieței din Rusia. În cazul îngrășămintelor, necesitatea unor astfel de măsuri se poate explica prin concentrarea unităților de producție în estul Ucrainei, în parte ca urmare a transferului lor din regiunea Donețk.

Contextul economic și politic

Raportorul recunoaște că acordarea de preferințe suplimentare Ucrainei poate sprijini eforturile de redresare economică ale acesteia și reorientarea piețelor sale către UE. Într-adevăr, ca urmare a conflictului în curs din estul Ucrainei, a sancțiunilor comerciale impuse de Rusia, a pierderii subsecvente a accesului la piețele din est și a mediului economic nefavorabil de la nivel mondial, Ucraina se confruntă cu dificultăți economice. În 2015, produsul intern brut a scăzut cu 9,8 %, iar cota de piață a comerțului cu Rusia a scăzut la 16 % în 2015, față de 27,3 % în 2013. În 2015, comerțul bilateral cu UE a scăzut cu 13,1 % în comparație cu 2014. În prezent, comerțul Ucrainei cu UE este în creștere. Acesta a crescut cu 7,5 % în perioada octombrie 2015-septembrie 2016, în comparație cu aceeași perioadă din 2014 și din 2015. Cu toate acestea, efectele recesiunii generale nu sunt în totalitate depășite.

Raportorul salută prelungirea perioadei de aplicare a măsurilor restrictive ale UE împotriva Federației Ruse decisă în iunie și în septembrie 2016. El este de acord cu recomandările formulate la cea de a patra reuniune a Comitetului parlamentar de asociere UE-Ucraina, care a avut loc la Kiev la 20 și 21 septembrie 2016, ca aceste măsuri să rămână în vigoare până la punerea în aplicare deplină a acordurilor de la Minsk și la restabilirea integrității teritoriale a Ucrainei în cadrul frontierelor recunoscute la nivel internațional Raportorul subliniază necesitatea de a menține poziția UE unitară cu privire la această chestiune.

Acordarea de preferințe comerciale suplimentare în cadrul procesului de reformă

Ucraina ar trebui să fie elogiată pentru eforturile depuse în desfășurarea reformelor fără precedent. Cu toate acestea, reformele aduc și dificultăți socioeconomice pe termen scurt; prin urmare, se justifică și examinarea posibilității de a acorda un sprijin suplimentar din partea UE pentru Ucraina sub forma unor preferințe comerciale suplimentare. În același timp, este esențial să se asigure faptul că orice măsură de sprijin susține obiectivele acordului de asociere de a urmări realizarea unei economii de piață funcționale în Ucraina și integrarea în mai mare măsură a acesteia în piața internă a UE. Ar trebui, așadar, să se acorde preferințe suplimentare dacă acestea contribuie la diversificarea economică atât de necesară și sprijină sectorul IMM-urilor. În schimb, acestea nu ar trebui să fie oferite producătorilor ale căror capacități de export s-a dovedit deja a fi substanțiale.

Deși preferințe unilaterale pot oferi un stimulent pentru anumite sectoare în momente dificile din punct de vedere economic, efecte pe termen lung se pot obține numai în urma unor reforme reale, precum acelea pe care Ucraina s-a angajat să le realizeze în cadrul ZLSAC și prin aderarea sa la OMC. Rămâne să se găsească soluții la problema unor bariere, cum ar fi interdicția exportului de lemn neprelucrat sau cele legate de chestiunile sanitare și fitosanitare și mai trebuie întreprinse acțiuni concrete pentru a îmbunătăți protecția și aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală în Ucraina.

Raportul special al Curții de Conturi Europene privind Ucraina, publicat la 7 decembrie 2016, confirmă necesitatea de a intensifica eforturile de reformă. Evaluând eficacitatea asistenței din partea UE în domenii precum gestionarea finanțelor publice, combaterea corupției și sectorul gazelor naturale în perioada 2007-2015, CCE concluzionează că rezultatele obținute până în prezent rămân fragile, în ciuda noului elan în direcția reformelor începând din 2014. Rezultatele măsurilor anticorupție rămân de văzut.

Transparența și valabilitatea gamei de produse

Este regretabil că, înainte ca propunerea să le fie prezentată legiuitorilor, nu a existat nicio evaluare actualizată a impactului, nici vreo consultare oficială a părților interesate și nu s-a furnizat nicio analiză cu privire la potențialele beneficii economice pentru Ucraina sau potențialele amenințări la adresa producătorilor din UE care rezultă din includerea produselor în cauză în anexe.

Raportorul este preocupat de faptul că, în expunerea de motive, Comisia face referire la alte acorduri de liber schimb încheiate recent, care au acordat acces nelimitat și scutit de taxe vamale anumitor produse agricole reglementate de prezenta propunere. Ar trebui remarcat faptul că concesiile comerciale acordate Ucrainei sunt asimetrice și că Ucraina diferă semnificativ de alți parteneri în ceea ce privește proximitatea geografică față de UE, iar costurile de transport sunt, și ele, foarte diferite. Din aceste motive, nu este cazul să se stabilească o legătură între această propunere și alte acorduri de liber schimb încheiate recent.

Este important să se găsească un echilibru just între sprijinirea imediată a Ucrainei și sprijinirea ei pe termen lung. Prin urmare, pe termen lung, UE ar trebui să se concentreze pe acordarea de asistență Ucrainei în domenii precum standardele sanitare și fitosanitare, sprijinirea investițiilor în sectorul agricol și încurajarea liberalizării vizelor.

AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (14.3.2017)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina, care completează concesiile comerciale disponibile în temeiul Acordului de asociere

(COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

Raportor pentru aviz: Czesław Adam Siekierski

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea în cauză vizează completarea preferințelor comerciale deja acordate Ucrainei în cadrul Zonei de liber schimb aprofundat și cuprinzător (ZSLAC), cu preferințe comerciale autonome suplimentare, în principal în sectorul agricol. Aceste preferințe comerciale autonome iau forma unei majorări a contingentelor tarifare anuale (CTA) deja stabilite în cadrul ZLSAC într-o proporție de 50% pentru anumite produse (suc de struguri, roșii prelucrate, miere) și 100% pentru altele (porumb, grâu, orz, ovăz, orz și alte tipuri de cereale). Ele vor intra în vigoare în ziua următoare datei publicării regulamentului în Jurnalul Oficial și se aplică pentru trei ani.

La lectura expunerii de motive anexată prezentei propuneri, sare în evidență, inevitabil, justificarea foarte puțin consistentă pentru ceea ce ar fi trebuit să fie o inițiativă pur politică. Se face referire la „situația economică dificilă din Ucraina” și la necesitatea „de a crește actualele schimburi comerciale legate de importul anumitor produse agricole din Ucraina în Uniune și de a încuraja cooperarea comercială și economică bilaterală cu Uniunea” fără a se explica, însă, de ce preferințele comerciale deja acordate Ucrainei în cadrul ZLSAC par deja insuficiente, la scurt timp după începerea aplicării cu titlu provizoriu a acestui acord (la 1 ianuarie 2016) și de ce este legitim să se acorde astfel de preferințe comerciale suplimentare, fără nici o contrapartidă din partea partenerului comercial respectiv.

Și mai îngrijorător este argumentul că „acordurile de liber schimb recent negociate de UE (în special cu Peru și Columbia, America Centrală, Vietnam și cu Canada) au oferit deja un acces nelimitat fără taxe vamale pentru unele dintre produsele agricole care fac obiectul prezentului regulament”, argument ce este prezentat de Comisie ca o justificare în sine pentru acordarea de preferințe comerciale suplimentare Ucrainei. Raportorul pentru aviz dorește să sublinieze cât de periculoasă este o astfel de abordare atunci când se aplică sectoarelor agricole sensibile, într-un moment în care această comisie este îngrijorată în mod legitim de impactul cumulativ al acordurilor comerciale asupra agriculturii (temă care a fost abordată într-un studiu recent al Centrului Comun de Cercetare al UE ). Oricare va fi în cele din urmă poziția Parlamentului cu privire la propunerea da față, se sugerează, așadar, să se trimită un mesaj puternic Comisiei INTA și Comisiei: Comisia AGRI nu acceptă acest tip de grabă nesăbuită pentru liberalizarea tarifelor în agricultură din partea factorilor de decizie și negociatorilor noștri implicați în politica comercială.

În ceea ce privește impactul preferințelor comerciale asupra sectoarelor corespunzătoare ale producției în UE, este, de asemenea, regretabil și inacceptabil faptul că, în cazul de față, nu s-a făcut niciun fel de evaluare a impactului pur și simplu pentru că „având în vedere situația economică dificilă din Ucraina, este important ca regulamentul să intre în vigoare cât mai curând posibil”. În opinia raportorului pentru aviz, acest lucru reflectă încă o dată modul superficial în care Comisia a abordat această chestiune a efectelor negative ale liberalizării comerțului asupra sectoarelor agricole sensibile din UE.

Pe fond, preferințele comerciale autonome propuse vizează anumite sectoare extrem de sensibile ale agriculturii UE care au fost lovite recent de crize grave și afectate negativ de embargoul rusesc pentru produse cum ar fi fructele, legumele și cerealele, toate acestea venind într-un moment cum nu se poate mai prost. Criza din sectorul cerealelor, în special, a făcut obiectul unei dezbateri în Comisia AGRI la 12 octombrie 2016, cu o campanie în 2016-2017 considerată extrem de îngrijorătoare în mai multe state membre, cu recolte care au înregistrat scăderi record (- 20% în Franța și Germania, - 30% în România și Bulgaria) și cu prețuri extrem de scăzute datorită unei situații opuse (creșteri record ale recoltelor) în alte părți ale lumii (SUA, Canada, Brazilia, Argentina).

Cu toate dificultățile politice și economice întâmpinate în prezent de Ucraina, această țară vecină a UE rămâne un producător foarte important și competitiv de cereale și deja se bucură de un excedent comercial important cu Uniunea noastră pentru aceste producții (peste 100 de milioane de euro în 2015). În plus, datele disponibile arată că taxele aplicate de UE în afara contingentelor tarifare nu reprezintă o problemă pentru importul din Ucraina și numai într-o anumită măsură împiedică scăderea prea mare a prețurilor pentru produsele agroalimentare din Ucraina. În pofida acestui fapt și privind comparativ prețurile cerealelor în statele membre ale Uniunii Europene, s-ar părea că aceste prețuri sunt cele mai mici în țările în care sunt vecine directe ale Ucrainei.

Ucraina folosește integral (100%) contingentele tarifare deja acordate și este de așteptat să folosească integral și noile preferințe comerciale autonome care au fost propuse de Comisie. Raportorul pentru aviz își exprimă îngrijorarea că o posibilă destabilizare a situației de pe piețele agricole ale UE, declanșată de preferințele comerciale autonome suplimentare pentru Ucraina ar putea conduce la amplificarea resentimentelor față de evoluția proceselor de integrare cu această țară.

În aceste condiții și pentru a evita agravarea dificultăților pe care le întâmpină deja producătorii din UE în sectoarele cele mai afectate de importurile preferențiale suplimentare din Ucraina, raportorul pentru aviz recomandă să nu se includă contingentele tarifare propuse pentru grâu, porumb și tomate prelucrate sau conservate altfel decât în ​​oțet sau acid acetic, enumerate în anexele I și II.

În cele din urmă, în cazul în care Comisia INTA sau plenul decid să ignore această recomandare, se sugerează ca, cel puțin să nu se facă acest lucru înainte de a se fi solicitat și obținut din partea Comisiei o evaluare adecvată a impactului pentru măsurile disponibile.

AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru comerț internațional, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Articolul 1 –alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Contingentele tarifare pentru produsele agricole specifice menționate în anexa II sunt gestionate de Comisie în baza normelor stabilite în conformitate cu articolul 184 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

3.  Contingentele tarifare pentru produsele agricole specifice menționate în anexa II sunt gestionate de Comisie în baza normelor stabilite în conformitate cu articolul 184 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. Pentru stabilirea planurilor de punere în aplicare și a modalităților de monitorizare și de evaluare, informațiile online privind utilizarea contingentelor tarifare aferente agriculturii sunt disponibile pe site-urile web corespunzătoare ale Comisiei.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  respectarea principiilor prevăzute la articolul 3 din Acordul de asociere, inclusiv lupta împotriva corupției.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Dacă un produs originar din Ucraina este importat în condiții care cauzează sau pot cauza dificultăți grave unui producător comunitar de produse similare sau aflate în concurență directă, taxele din Tariful Vamal Comun aferente unui astfel de produs pot fi reintroduse oricând de către Consiliu, hotărând cu majoritate calificată în baza unei propuneri a Comisiei.

1.  Dacă un produs originar din Ucraina este importat în condiții care cauzează sau pot cauza dificultăți grave unui producător comunitar de produse similare sau aflate în concurență directă, taxele din Tariful Vamal Comun aferente unui astfel de produs pot fi reintroduse oricând de către Consiliu, hotărând cu majoritate calificată în baza unei propuneri a Comisiei. Comisia instituie un sistem de monitorizare a volumelor pentru care au fost acordate concesii legate de nivelurile de prețuri ale produselor respective pe piețele interne, astfel încât să se reintroducă imediat Tariful vamal comun dacă se deteriorează piețele sau dacă un producător din Uniune are dificultăți.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  La cererea unui stat membru sau la inițiativa Comisiei, aceasta ia o decizie oficială de deschidere a unei anchete, într-un termen rezonabil. În cazul în care Comisia decide deschiderea unei anchete, ea publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un aviz care anunță această anchetă. Acest aviz conține un rezumat al informațiilor primite și prevede că orice informație relevantă se trimite Comisiei. El precizează termenul, care nu depășește patru luni de la data publicării avizului, în care părțile interesate își pot prezenta în scris punctele de vedere.

2.  La cererea unui stat membru sau la inițiativa Comisiei, aceasta ia o decizie oficială de deschidere a unei anchete, într-un termen rezonabil. În cazul în care Comisia decide deschiderea unei anchete, ea publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un aviz care anunță această anchetă. Acest aviz conține un rezumat al informațiilor primite și prevede că orice informație relevantă se trimite Comisiei. El precizează termenul, care nu depășește două luni de la data publicării avizului, în care părțile interesate își pot prezenta în scris punctele de vedere.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

  standardele de mediu

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Ancheta se încheie în termen de șase luni de la publicarea avizului menționat la alineatul (2). Comisia poate, în situații excepționale, să extindă această perioadă în conformitate cu procedura menționată la articolul 5.

5.  Ancheta se încheie în termen de patru luni de la publicarea avizului menționat la alineatul (2).

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  În cazul în care circumstanțe excepționale care necesită o acțiune imediată fac imposibilă desfășurarea anchetei, Comisia, după informarea comitetului, poate lua orice măsură preventivă care este strict necesară.

7.  Comisia, după informarea comitetului, poate lua orice măsură preventivă care este strict necesară.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4a

 

Evaluare la jumătatea perioadei

 

1.  Comisia face o evaluare a impactului prezentului regulament asupra pieței Uniunii pentru produsele enumerate în anexele I și II, începând cu data intrării sale în vigoare și prezintă Parlamentului European și Consiliului concluziile acestei evaluări .

 

2.  Dacă se constată că dispozițiile prezentului regulament afectează piața Uniunii pentru produsele enumerate în anexele I și II, Comisia poate introduce, prin intermediul actelor de punere în aplicare, măsuri compensatorii pentru producătorii din Uniune afectați de eliminarea taxelor vamale pentru unele dintre produse. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 5 alineatul (2).

Justificare

Urgența intrării în vigoare a prezentului regulament nu împiedică Comisia să efectueze o evaluare a impactului acestor măsuri asupra piețelor UE și să acționeze cu aceeași rapiditate pentru a compensa producătorii europeni, dacă este necesar.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În cazul în care se are în vedere o reînnoire a măsurilor prevăzute în prezentul regulament, Comisia examinează impactul acestora înainte de încheierea perioadei de trei ani menționată la alineatul 2 și prezintă o propunere legislativă, dacă este cazul.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Anexa I – tabelul 1 – rândul 4

 

Textul propus de Comisie

09.6752

2002

Tomate preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic

 

5000

 

Amendamentul

eliminat

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Anexa II – tabelul 1 – rândul 2

 

Textul propus de Comisie

Grâu comun, alac și meslin, făină, crupe, griș și pelete

1001 99 00 1101 00 15, 1101 00 90 1102 90 90 1103 11 90 1103 20 60

100 000 de tone/an

 

Amendamentul

eliminat

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Anexa II – tabelul 1 – rândul 3

 

Textul propus de Comisie

Porumb, altul decât sub formă de semințe, făină, crupe, griș, pelete și boabe

1005 90 00 1102 20 1103 13 1103 20 40 1104 23

650 000 de tone/an

 

Amendamentul

eliminat

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Anexa II – tabelul 1 – rândul 4 – coloana 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

350 000 de tone/an

50 000 de tone/an

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina care completează concesiile comerciale disponibile în temeiul Acordului de asociere

Referințe

COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

INTA

6.10.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AGRI

6.10.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Czesław Adam Siekierski

12.10.2016

Data adoptării

13.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

9

16

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Bas Belder, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Angélique Delahaye, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Manolis Kefalogiannis, Norbert Lins, Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Susanne Melior, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

19

+

ECR

Richard Ashworth, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Paolo De Castro

9

-

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Rosa D'Amato, Marco Zullo

ENF

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

S&D

Momchil Nekov

16

0

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi

Verts/ALE

Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina care completează concesiile comerciale disponibile în temeiul Acordului de asociere

Referințe

COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD)

Data prezentării la PE

29.9.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

INTA

6.10.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

BUDG

6.10.2016

AGRI

6.10.2016

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

10.10.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Jarosław Wałęsa

12.10.2016

 

 

 

Examinare în comisie

29.11.2016

24.1.2017

20.3.2017

 

Data adoptării

4.5.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

4

3

Membri titulari prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Membri supleanți prezenți la votul final

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Danuta Jazłowiecka, Marco Zanni

Data depunerii

10.5.2017

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

30

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

Edward Czesak, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

4

-

ENF

Edouard Ferrand, Franz Obermayr, Marco Zanni

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

0

GUE/NGL

Stelios Kouloglou

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri