POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi začasnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Ukrajino, ki dopolnjujejo trgovinske koncesije in so na voljo na podlagi Sporazuma o pridružitvi

10.5.2017 - (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD)) - ***I

Odbor za mednarodno trgovino
Poročevalec: Jarosław Wałęsa


Postopek : 2016/0308(COD)
Potek postopka na zasedanju

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi začasnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Ukrajino, ki dopolnjujejo trgovinske koncesije in so na voljo na podlagi Sporazuma o pridružitvi

(COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0631),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0392/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino ter mnenja Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A8-0193/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če bo svoj predlog nadomestila, ga bistveno spremenila oziroma ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog sklepa

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Glede na prizadevanja za gospodarsko reformo Ukrajine ter v podporo razvoja tesnejših gospodarskih odnosov z Evropsko unijo je primerno povečati trgovinske tokove, ki zadevajo uvoz nekaterih kmetijskih proizvodov, in podeliti koncesije v obliki avtonomnih trgovinskih ukrepov za izbrane industrijske izdelke v skladu s pospešitvijo odprave carin na trgovino med Evropsko unijo in Ukrajino.

(2)  Z namenom okrepitve prizadevanj za gospodarsko in politično reformo Ukrajine ter v podporo in pospešitev razvoja tesnejših gospodarskih odnosov z Unijo je primerno in nujno povečati trgovinske tokove, ki zadevajo uvoz nekaterih kmetijskih proizvodov, in podeliti koncesije v obliki avtonomnih trgovinskih ukrepov za izbrane industrijske izdelke v skladu s pospešitvijo odprave carin na trgovino med Unijo in Ukrajino.

Predlog spremembe     2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Avtonomni trgovinski ukrepi bi bili podeljeni v obliki ničnih tarifnih kvot za proizvode v prilogah I in II poleg preferencialnih tarifnih kvot, določenih v Sporazumu, ter delne ali popolne odprave uvoznih dajatev za industrijske izdelke v Prilogi III.

(3)  Potem ko bi Komisija objavila svojo analizo morebitnega učinka te uredbe, v kateri bi morala upoštevati možne končne upravičence do avtonomnih trgovinskih ukrepov iz te uredbe in se osredotočiti zlasti na male in srednje velike proizvajalce v Ukrajini, bi bilo treba avtonomne trgovinske ukrepe podeliti za proizvode, ki bi bili v skladu s to analizo ocenjeni kot koristni. Ti avtonomni trgovinski ukrepi bi morali imeti obliko ničnih tarifnih kvot za proizvode v prilogah I in II poleg preferencialnih tarifnih kvot, določenih v Sporazumu o pridružitvi, ter delne ali popolne odprave uvoznih dajatev za industrijske izdelke v Prilogi III.

Obrazložitev

Komisija je opravila raziskavo o učinkih ukrepov, ki jih predlaga, in jo ustno predstavila odboru, čeprav ni šlo za uradno oceno učinka na trajnost, kakršna se običajno izvede. Zaradi pravičnosti, preglednosti in demokratične priprave zakonodaje ter da bi sozakonodajalcema omogočili sprejemanje odločitev na podlagi ustreznih informacij, bi bilo treba podrobnosti te analize objaviti.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Da bi se preprečilo kakršno koli tveganje za goljufije, bi upravičenost do ugodnosti iz dodatnih ničnih tarifnih kvot morala biti odvisna od tega, ali Ukrajina upošteva ustrezna pravila o poreklu zadevnih izdelkov in z njimi povezanih postopkov ter je vključena v tesno administrativno sodelovanje z Evropsko unijo, kot je določeno v Sporazumu.

(4)  Da bi se preprečilo kakršno koli tveganje za goljufije, bi upravičenost do ugodnosti iz dodatnih ničnih tarifnih kvot za izdelke iz prilog I in II ter delne ali popolne odprave uvoznih dajatev za industrijske izdelke iz Priloge III morala biti odvisna od tega, ali Ukrajina upošteva vse ustrezne pogoje za koriščenje ugodnosti na podlagi Sporazuma o pridružitvi, vključno s pravili o poreklu zadevnih izdelkov in z njimi povezanimi postopki, ter je vključena v tesno administrativno sodelovanje z Unijo, kot je določeno v tem Sporazumu.

Obrazložitev

Pravila o poreklu in druge pogoje iz Sporazuma je treba izpolnjevati pri vseh izdelkih, ne le pri kmetijskih izdelkih iz prilog I in II, ampak tudi pri industrijskih izdelkih iz Priloge III.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Člen 2 Sporazuma o pridružitvi določa, da so spoštovanje demokratičnih načel, človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter spoštovanje načela pravne države bistveni elementi navedenega sporazuma. Primerno je uvesti možnost začasne opustitve preferencialov v primeru neupoštevanja temeljnih načel človekovih pravic, demokracije in pravne države v Ukrajini.

(9)  Člena 2 in 3 Sporazuma o pridružitvi določata, da so spoštovanje demokratičnih načel, človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter spoštovanje načela pravne države, pa tudi prizadevanja za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu ter ukrepi za spodbujanje trajnostnega razvoja in učinkovitih večstranskih odnosov bistveni elementi odnosov z Ukrajino, ki jih ureja navedeni sporazum. Primerno je uvesti možnost začasne opustitve preferencialov v primeru, da Ukrajina ne bo upoštevala splošnih načel Sporazuma o pridružitvi, kot je to v drugih pridružitvenih sporazumih, ki jih je podpisala Unija.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Letno poročilo Komisije o izvajanju poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini bi moralo vsebovati podrobno oceno izvajanja začasnih avtonomnih trgovinskih ukrepov iz te uredbe.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za upravičenost do koriščenja tarifnih kvot iz člena 1 veljajo naslednji pogoji:

Za upravičenost do koriščenja tarifnih kvot in preferencialnih carinskih dajatev za uvoz iz člena 1 veljajo naslednji pogoji:

Obrazložitev

Pravila o poreklu in druge pogoje iz Sporazuma je treba izpolnjevati pri vseh izdelkih, ne le pri kmetijskih izdelkih iz prilog I in II, ampak tudi pri industrijskih izdelkih iz Priloge III.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  skladnost s pravili o poreklu izdelkov in z njimi povezanimi postopki iz Sporazuma o pridružitvi in zlasti iz Protokola I o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in metodah upravnega sodelovanja ter Protokola II o vzajemni upravni pomoči v carinskih zadevah;

(a)  skladnost s pravili o poreklu izdelkov in z njimi povezanimi postopki iz Sporazuma o pridružitvi in zlasti iz Protokola I o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in metodah upravnega sodelovanja ter Protokola II o vzajemni upravni pomoči v carinskih zadevah; kar zadeva izdelke, proizvedene na ozemlju, ki ni pod dejanskim nadzorom ukrajinske vlade, ali dobavljene z njega, predložitev potrdila o gibanju blaga EUR.1, kot je navedeno v členu 16(1)(a) Protokola I k Sporazumu o pridružitvi, ki ga izdajo carinski organi ukrajinske vlade, potem opravijo pregled poslovnih knjig izvoznika v njegovih prostorih in vse druge preglede, ki se jim zdijo ustrezni, v skladu s členoma 17(5) in 33 tega protokola, vključno z oceno, ali obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da gospodarski subjekti, ki so jim začasni avtonomni trgovinski ukrepi namenjeni, ogrožajo boj proti korupciji ali so vpleteni v nezakonite gospodarske dejavnosti;

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  Ukrajina se od dneva začetka veljavnosti te uredbe vzdrži uvajanja novih carin ali dajatev z enakim učinkom in novih količinskih omejitev ali ukrepov z enakim učinkom pri uvozu izdelkov s poreklom iz Unije ali zviševanja obstoječih ravni carin ali dajatev ali uvajanja drugih omejitev;

(b)  Ukrajina se od dneva začetka veljavnosti te uredbe vzdrži uvajanja novih carin ali dajatev z enakim učinkom in novih količinskih omejitev ali ukrepov z enakim učinkom pri uvozu izdelkov s poreklom iz Unije ali zviševanja obstoječih ravni carin ali dajatev ali uvajanja drugih omejitev, vključno z diskriminatornimi predpisi onkraj meje;

Obrazložitev

Zdi se, da se v tem členu poudarjajo predvsem mejni in fiskalni ukrepi, zato je treba pojasniti, da se lahko avtonomni trgovinski ukrepi prekličejo tudi zaradi diskriminatornih predpisov.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  spoštovanje demokratičnih načel, človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter spoštovanje načela pravne države, kot določa člen 2 Sporazuma o pridružitvi.

(c)  spoštovanje demokratičnih načel, človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter spoštovanje načela pravne države, pa tudi nenehno in vztrajno prizadevanje v boju proti korupciji in nezakonitim dejavnostim, kot določajo členi 2, 3 in 22 Sporazuma o pridružitvi.

Predlog spremembe     10

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  nenehno spoštovanje obveznosti glede sodelovanja v zadevah, povezanih z zaposlovanjem, socialno politiko in enakimi možnostmi v skladu s Poglavjem 13 Naslova IV (Trgovina in trajnostni razvoj) in Poglavjem 21 Naslova V (Sodelovanje na področju zaposlovanja, socialne politike in enakih možnosti) Sporazuma o pridružitvi in cilji iz člena 420 tega sporazuma.

Predlog spremembe     11

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar Komisija ugotovi, da obstajajo zadostni dokazi o neizpolnjevanju pogojev iz člena 2, lahko v celoti ali deloma ukine preferencialne ureditve iz te uredbe v skladu s postopkom pregleda iz člena 5(2).

Kadar Komisija ugotovi, da obstajajo zadostni dokazi o neizpolnjevanju pogojev iz člena 2 te uredbe, lahko v celoti ali deloma ukine preferencialne ureditve iz te uredbe v skladu s postopkom pregleda iz člena 5(2).

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Kadar država članica zahteva, da Komisija začasno ukine katero od preferencialnih ureditev zaradi neizpolnjevanja pogojev iz člena 2(b), Komisija v dveh mesecih po prejemu take zahteve pripravi obrazloženo mnenje, v katerem pojasni, ali je trditev o neizpolnjevanju utemeljena. Če ugotovi, da je utemeljena, sproži postopek iz prvega odstavka tega člena.

Obrazložitev

Položaj držav članic v odnosu do Komisije je treba okrepiti, saj se je v preteklosti pokazalo, da Komisija nerada uvaja ukrepe za omejevanje trgovine po vzpostavitvi ukrepov za liberalizacijo.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če se izdelki s poreklom iz Ukrajine uvažajo po pogojih, ki povzročajo ali grozijo, da bodo povzročili resne težave proizvajalcu podobnega ali neposredno konkurenčnega izdelka v Skupnosti, lahko Svet s kvalificirano večino za ta izdelek na pobudo Komisije kadar koli znova uvede običajne dajatve skupne carinske tarife.

1.  Če se izdelki s poreklom iz Ukrajine uvažajo po pogojih, ki povzročajo ali grozijo, da bodo povzročili resne težave proizvajalcu podobnega ali neposredno konkurenčnega izdelka v Uniji, se lahko kadar koli znova uvedejo običajne dajatve skupne carinske tarife.

Obrazložitev

Zaščitni mehanizmi so zaradi zahteve, da se v zaščitnih postopkih odloča s kvalificirano večino, postali popolnoma neuporabni. Kadar se industrija sooča z nenavadno težkimi razmerami, naj bi ji zaščitna klavzula zagotovila resnično zaščito, ne le teoretične. Uvedba glasovanja z navadno večino bo industriji omogočila uporabo zaščitnih postopkov, Komisija pa bo ohranila nadzor nad rezultatom, saj vodi postopek in predlaga njegov izid.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Komisija tesno spremlja učinek te uredbe na proizvajalce Unije v zvezi z izdelki iz prilog I in II, tudi v zvezi s cenami na trgu Unije in ob upoštevanju ustreznih razpoložljivih informacij o proizvajalcih Unije, kot so tržni delež, proizvodnja, zaloge, proizvodne zmogljivosti in stopnje uporabe zmogljivosti.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija na zahtevo države članice ali lastno pobudo sprejme uraden sklep o začetku preiskave v razumnem roku. Če Komisija sklene, da bo začela preiskavo, objavi v Uradnem listu Evropske unije obvestilo o preiskavi. Obvestilo vsebuje povzetek prejetih informacij in navaja, da je treba kakršne koli zadevne informacije poslati Komisiji. V obvestilu je določen tudi rok, ki ne sme biti daljši od štirih mesecev od datuma objave obvestila, v katerem lahko zainteresirane strani pisno sporočijo svoje stališče.

2.  Komisija na zahtevo države članice, katere koli pravne osebe ali katerega koli združenja, ki ni pravna oseba, v imenu industrije Unije, kar pomeni vse proizvajalce Unije podobnih ali neposredno konkurenčnih izdelkov ali večji delež teh proizvajalcev, ali na lastno pobudo, če se ji zdi očitno, da obstajajo zadostni prima facie dokazi, sprejme uraden sklep o začetku preiskave v razumnem roku. Za namene tega člena „večji delež“ pomeni proizvajalce Unije, katerih skupna proizvodnja znaša več kot 50 % skupne proizvodnje Unije podobnih ali neposredno konkurenčnih izdelkov, ki jih proizvaja ta delež industrije Unije, ki izraža podporo ali nasprotovanje zahtevi, in ne manj kot 25 % skupne proizvodnje podobnih ali neposredno konkurenčnih izdelkov, ki jih proizvaja industrija Unije. Če Komisija sklene, da bo začela preiskavo, objavi v Uradnem listu Evropske unije obvestilo o preiskavi. Obvestilo vsebuje povzetek prejetih informacij in navaja, da je treba kakršne koli zadevne informacije poslati Komisiji. V obvestilu je določen tudi rok, ki ne sme biti daljši od štirih mesecev od datuma objave obvestila, v katerem lahko zainteresirane strani pisno sporočijo svoje stališče.

Obrazložitev

Tako kot v drugih postopkih trgovinske zaščite bi morala industrija EU imeti možnost, da od Komisije zahteva začetek zaščitnega postopka.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Komisija odloči v roku enega meseca v skladu s postopkom iz člena 5. Ta sklep začne veljati en mesec po objavi.

6.  Komisija odloči v roku enega meseca v skladu s postopkom iz člena 5. Ta sklep začne veljati en mesec po objavi. Dajatve skupne carinske tarife se ponovno uvedejo za toliko časa, kolikor je to potrebno za preprečitev poslabšanja gospodarskega in/ali finančnega položaja proizvajalcev Unije ali dokler obstaja nevarnost za tako poslabšanje. Obdobje ponovne uvedbe ni daljše od enega leta, razen če se podaljša v ustrezno utemeljenih okoliščinah. Če dokončno ugotovljena dejstva kažejo, da pogoji iz člena 4(1) niso izpolnjeni, Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 5(2) sprejme izvedbeni akt, s katerim konča preiskavo in postopke.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 5a

 

Ocena izvajanja avtonomnih trgovinskih ukrepov

 

Letno poročilo Komisije o izvajanju poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini vsebuje podrobno oceno izvajanja začasnih avtonomnih trgovinskih ukrepov iz te uredbe ter vsebuje, če je to ustrezno, oceno družbenega učinka teh ukrepov v Ukrajini in v Uniji. Informacije o uporabi tarifnih kvot za kmetijske proizvode se objavijo na spletnih mestih Komisije.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Priloga I – preglednica 1 – vrstica 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

09,6752

2002

Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače kot v kisu ali ocetni kislini

 

5 000

Predlog spremembe

črtano

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Priloga II – preglednica 1 – vrstica 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Navadna pšenica, pirjevica in soržica, moka, drobljenci, zdrob in peleti

1001 99 00, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 90 90, 1103 11 90, 1103 20 60

100 000 ton/leto,

Predlog spremembe

črtano

Obrazložitev

Trgovinski statistični podatki kažejo, da je izvozna zmogljivost ukrajinske industrije v teh skupinah izdelkov že zelo velika. Dodatna podpora verjetno ne bi spodbudila potrebne diverzifikacije izvoza, zato ni priporočljiva. Tarifna kvota za pšenico iz Ukrajine znaša 950.000 ton, pri čemer je bil v zadnjih letih dejanski uvoz v EU 3–4 milijona ton/leto. To dokazuje, da je izvažanje pšenice iz Ukrajine konkurenčno tudi brez preferencialnih dajatev in prispeva k nizkim cenam kmetijskih rastlin. Poleg tega je poljedelski sektor EU nedavno prizadela huda kriza, ki je v povezavi z rekordno nizkimi pridelki v več državah članicah izredno zaskrbljujoča. V drugih delih sveta (ZDA, Kanada, Brazilija, Argentina) je mogoče opaziti povsem drugačne razmere (rekordno visoki pridelki).

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Priloga II – vrstica 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Koruza, razen semena, moke, drobljenca, zdroba, peletov in zrna

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 ton/leto

Predlog spremembe

Koruza, razen semena, moke, drobljenca, zdroba, peletov in zrna

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 050 kilogramov/leto

Obrazložitev

Trgovinski statistični podatki kažejo, da je izvozna zmogljivost ukrajinske industrije v teh skupinah izdelkov že zelo velika. Dodatna podpora verjetno ne bi spodbudila potrebne diverzifikacije izvoza, zato ni priporočljiva. Poleg tega je poljedelski sektor EU nedavno prizadela huda kriza, ki je v povezavi z rekordno nizkimi pridelki v več državah članicah izredno zaskrbljujoča. V drugih delih sveta (ZDA, Kanada, Brazilija, Argentina) je mogoče opaziti povsem drugačne razmere (rekordno visoki pridelki).

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Priloga III – preglednica 1 – vrstica 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

3102 10 10

Sečnina, vključno s sečnino v vodni raztopini, ki vsebuje več kot 45 mas. % dušika v suhem brezvodnem proizvodu (razen v peletih ali podobnih oblikah ali pakiranjih do vključno 10 kg bruto mase)

3 %

Predlog spremembe

črtano

OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Poglobljeno in celovito območje proste trgovine (DCFTA), ki predstavlja gospodarski in trgovinski steber Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Ukrajino, se začasno uporablja od 1. januarja 2016. Vzpostavlja prostotrgovinsko območje za trgovino z blagom v prehodnem obdobju, ki bo trajalo največ deset let.

Liberalizacija tarif DCFTA je nesorazmerna, saj Unija svoje carinske dajatve znižuje oziroma odpravlja hitreje od Ukrajine. Ta nesorazmerna liberalizacija se je začela že pred uporabo DCFTA, in sicer z začasnimi enostranskimi trgovinskimi preferenciali iz Uredbe (EU) št. 374/2014 o znižanju ali odpravi carinskih dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine, ki je začela veljati 23. aprila 2014. Leta 2014 je bila zaradi izjemno resnih varnostnih, političnih in gospodarskih razmer v Ukrajini sprejeta rešitev o podelitvi avtonomnih trgovinskih ukrepov. Ti ukrepi naj bi nehali veljati najpozneje 1. novembra 2014, vendar so bili pozneje podaljšani s spremembo Uredbe. Avtonomni trgovinski ukrepi so prenehali veljati 1. januarja 2016, ko se je začel začasno uporabljati DCFTA.

Ob upoštevanju dolgotrajno težkih gospodarskih razmer in prizadevanj Ukrajine za gospodarske reforme je Komisija pripravila sedanji predlog, ki dopolnjuje že veljavne koncesije EU v okviru DCFTA. V skladu s cilji Sporazuma o pridružitvi si v predlogu prizadeva za povečanje obstoječih trgovinskih tokov med EU in Ukrajino. Avtonomni trgovinski ukrepi se predlagajo v obliki zvišanih ničnih tarifnih kvot za koruzo, pšenico, ječmen, oves, naravni med, predelani paradižnik in grozdni sok ter delne ali popolne odprave uvoznih dajatev (prednostna naloga) za industrijske izdelke, kot so gnojila, obutev, aluminijasti izdelki in električni stroji. Predlagano obdobje uporabe je tri leta.

Zvišanje kvot za kmetijske izdelke se predlaga ob upoštevanju njihove uporabe v okviru DCFTA. Ukrajina je od 1. januarja 2016 do junija 2016 izkoristila 100 % ničnih tarifnih kvot, ki so bile na voljo v okviru DCFTA za med, sladkor, drobljence, pelete, zrna, slad in gluten, konzerviran paradižnik, grozdni in jabolčni sok, pšenico in koruzo. Poleg tega se predlagajo dodatne trgovinske koncesije za žita, predelani paradižnik, med in grozdni sok. Po drugi strani so se nične tarifne kvote v nekaterih drugih tarifnih vrsticah zaradi neizpolnjevanja sanitarnih in fitosanitarnih zahtev EU zelo malo uporabljale ali pa se sploh niso (na primer za večino mlečnih in mesnih izdelkov). Večina koncesij za industrijske izdelke se predlaga tudi zato, da bi podprli sektor malih in srednjih podjetij ter nadomestili izgubo ruskega trga. V primeru gnojil so ti ukrepi potrebni zaradi koncentracije proizvodnih zmogljivosti v vzhodni Ukrajini, kar je delno posledica njihovega prenosa iz regije Doneck.

Gospodarske in politične okoliščine

Poročevalec priznava, da bi lahko dodatni preferenciali za Ukrajino pomagali pri njenih prizadevanjih za oživitev gospodarstva in preusmeritvi njenih trgov k EU. Ukrajina se zaradi nadaljevanja spopadov na vzhodu države, ruskih trgovinskih sankcij, posledične izgube vzhodnih trgov in neugodnega globalnega gospodarskega okolja sooča z resnimi gospodarskimi težavami. Leta 2015 se je bruto domači proizvod znižal za 9,8 %, delež trgovine z Rusijo pa je v letu 2015 padel na 16 % v primerjavi s 27,3 % leta 2013. Leta 2015 se je dvostranska trgovina z EU v primerjavi z letom 2014 zmanjšala za 13,1 %. Trenutno se trgovina Ukrajine z EU povečuje. V obdobju od oktobra 2015 do septembra 2016 je v primerjavi z enakim obdobjem v letih 2014 in 2015 narasla za 7,5 %. Posledice splošne recesije pa še niso v celoti odpravljene.

Poročevalec pozdravlja podaljšanje omejevalnih ukrepov EU proti Ruski federaciji, ki je bilo sprejeto junija in septembra 2016. Strinja se s priporočili s četrtega zasedanja pridružitvenega parlamentarnega odbora EU-Ukrajina, ki je 20. in 21. septembra 2016 potekalo v Kijevu, naj ti ukrepi ostanejo v veljavi do popolnega izvajanja sporazumov iz Minska in ponovne vzpostavitve ozemeljske celovitosti Ukrajine znotraj njenih mednarodno priznanih mej. Poročevalec poudarja, da mora EU v zvezi s tem ohraniti skupno stališče.

Dodatni trgovinski preferenciali v okviru procesa reform

Ukrajino je treba pohvaliti za njena prizadevanja pri izvajanju edinstvenih reform. Reforme pa pogosto prinašajo tudi kratkoročne družbeno-gospodarske težave, zato bi bilo treba preučiti nadaljnjo podporo EU za Ukrajino v obliki dodatnih trgovinskih preferencialov. Poleg tega je treba zagotoviti, da podporni ukrepi prispevajo k ciljem Sporazuma o pridružitvi, kot sta vzpostavitev delujočega tržnega gospodarstva v Ukrajini in njeno nadaljnje vključevanje na notranji trg EU. Dodatne preferenciale je torej treba omogočiti le v primerih, ko prispevajo k zelo potrebni gospodarski diverzifikaciji ter podpirajo sektor malih in srednjih podjetij. Nasprotno pa ne bi smeli biti na voljo proizvajalcem, za katere se je že izkazalo, da imajo precejšnje izvozne zmogljivosti.

Medtem ko lahko enostranski preferenciali omogočijo rast v nekaterih sektorjih v času gospodarske krize, je dolgoročne učinke mogoče doseči samo na podlagi dejanskih reform, vključno s tistimi, h katerim se je Ukrajina zavezala v okviru DCFTA in svojega članstva v Svetovni trgovinski organizaciji. Odpraviti je treba še preostale ovire, kot so prepoved izvoza neobdelanega lesa in težave, povezane s sanitarnimi in fitosanitarnimi zadevami, ter sprejeti konkretne ukrepe za izboljšanje varstva in uveljavljanja pravic intelektualne lastnine v Ukrajini.

Evropsko računsko sodišče je v svojem posebnem poročilu o Ukrajini z dne 7. decembra 2016 potrdilo, da je treba okrepiti prizadevanja za reforme. Računsko sodišče je pri ocenjevanju učinkovitosti podpore EU na področju upravljanja javnih financ, boja proti korupciji in plinskega sektorja v obdobju 2007–2015 ugotovilo, da so kljub novim spodbudam za reforme po letu 2014 doslej doseženi rezultati še vedno slabi. Rezultati protikorupcijskih ukrepov se bodo pokazali šele v prihodnosti.

Preglednost in utemeljenost izbire izdelkov

Pred predložitvijo predloga zakonodajalcem žal ni bila izvedena nobena posodobljena ocena učinka niti niso bila opravljena uradna posvetovanja z deležniki. Poleg tega ni bila na voljo nobena analiza o morebitnih gospodarskih koristih za Ukrajino ali morebitnih grožnjah za proizvajalce EU zaradi vključitve posameznih izdelkov v priloge.

Poročevalec je zaskrbljen, ker se Komisija v obrazložitvenem memorandumu sklicuje na druge nedavno sklenjene sporazume o prosti trgovini, ki so zagotovili neomejen, dajatev prost dostop za nekatere kmetijske izdelke, zajete v sedanjem predlogu. Opozoriti je treba, da so trgovinske koncesije za Ukrajino nesorazmerne in da se Ukrajina zaradi svoje geografske bližine z EU bistveno razlikuje od drugih partnerjev, saj so prevozni stroški precej drugačni. Zato primerjava tega predloga z drugimi nedavno sklenjenimi sporazumi o prosti trgovini ni smiselna.

Najti je treba pravo ravnovesje med takojšnjo in daljnosežnejšo pomočjo Ukrajini. Zato bi se morala EU dolgoročno osredotočati na podporo Ukrajini na področjih, kot so sanitarni in fitosanitarni standardi, pomoč pri naložbah v kmetijskem sektorju in spodbujanje liberalizacije vizumskega režima.

MNENJE Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (14.3.2017)

za Odbor za mednarodno trgovino

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi začasnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Ukrajino, ki dopolnjujejo trgovinske koncesije in so na voljo na podlagi Sporazuma o pridružitvi
(COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

Pripravljavec mnenja: Czesław Adam Siekierski

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Cilj predloga je dopolniti trgovinske preferenciale, ki so bili Ukrajini že odobreni v sporazumu o poglobljenem in celovitem območju proste trgovine, ki vsebuje dodatne avtonomne trgovinske preferenciale, večinoma v kmetijskem sektorju. Avtonomni trgovinski preferenciali imajo obliko zvišanih letnih tarifnih kvot, ki so že bile določene v okviru tega sporazuma, in sicer 50-odstotni delež za nekatere proizvode (grozdni sok, predelani paradižnik, med) in 100-odstotni za druge (koruza, pšenica, rž, ječmen, oves in drugi drobljenci). Začeli bi veljati dan po objavi te uredbe v uradnem listu in se uporabljali za obdobje treh let.

Ko preberemo priloženi obrazložitveni memorandum, smo presenečeni nad zelo skromno utemeljitvijo nečesa, kar bi bilo treba očitno obravnavati kot popolnoma politično pobudo. Sklicuje se na težke ekonomske razmere v Ukrajini in potrebo po povečanju obstoječih trgovinskih tokov za uvoz nekaterih kmetijskih proizvodov iz Ukrajine v Unijo ter spodbuditvi dvostranskega trgovinskega in gospodarskega sodelovanja z Unijo, ne vsebuje pa razlage, zakaj se zdijo trgovinski preferenciali, ki so bili Ukrajini že odobreni v okviru poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini z njo, nezadostni tako hitro po začetku njihove začasne uporabe (1. januarja 2016) in zakaj je upravičeno odobriti dodatne trgovinske preferenciale brez kakršnega koli povračila od trgovinske partnerice.

Še bolj zaskrbljujoč je argument, da nedavni prostotrgovinski sporazumi, ki jih sklenila EU (zlasti s Perujem in Kolumbijo, s Srednjo Ameriko, z Vietnamom in Kanado) že zagotavljajo neomejen, dajatev prost dostop za nekatere kmetijske proizvode, zajete v tej uredbi, kar je Komisija navedla kot razlog, da se Ukrajini dodelijo dodatni trgovinski preferenciali. Pripravljavec mnenja želi poudariti nevarnost takega pristop za občutljive kmetijske sektorje v času, ko je ta odbor upravičeno zaskrbljen zaradi kumulativnega učinka trgovinskih sporazumov na kmetijstvo (kar je bil predmet nedavne študije Skupnega raziskovalnega središča EU). Ne glede na stališče, ki ga bo Parlament sprejel o obravnavanem predlogu, bi bilo treba poslati jasno sporočilo odboru INTA in Komisiji, da odbor AGRI od oblikovalcev trgovinske politike in pogajalcev ne sprejema tega nebrzdanega razcveta tarifne liberalizacije na področju kmetijstva.

Ko govorimo o učinku trgovinskih preferencialov na ustrezne proizvodne sektorje v EU, je tudi obžalovanja vredno in nesprejemljivo, da v obravnavanem primeru ni bila opravljena presoja vpliva preprosto zato, „ker je glede na težke gospodarske razmere v Ukrajini pomembno, da ta uredba začne veljati čim prej.“ Pripravljavec mnenja meni, da to zgolj potrjuje, s kakšno lahkoto Komisija pristopa k vprašanju negativnih posledic liberalizacije trgovine za občutljive kmetijske sektorje v EU.

Vsebinsko so predlagani trgovinski preferenciali usmerjeni v nekatere zelo občutljive sektorje v kmetijstvu EU, ki so jih nedavno prizadele hude krize in na katere negativno vpliva ruski embargo, kot so sadje, zelenjava in žita, zato bi zanje težko našli manj primeren trenutek. Kriza v sektorju žit, ki je bila v zvezi s kampanjo 2016/17 predmet razprave v odboru AGRI 12. oktobra 2016, je zbudila skrb številnih držav članic zaradi kombinacije rekordno nizke letine (– 20 % v Franciji in Nemčiji, – 30 % v Romuniji in Bolgariji) in rekordno nizkih cen, ki so posledica nasprotnih razmer (rekordna letina) v drugih delih sveta (Združene države, Kanada, Brazilija, Argentina).

Kljub političnim in gospodarskim težavam, ki jih ima trenutno Ukrajina, je ta sosednja država EU še vedno zelo pomembna in konkurenčna proizvajalka žita ter že ustvarja znaten trgovinski presežek z Unijo pri teh proizvodih (več kot 100 milijonov EUR v letu 2015). Poleg tega razpoložljivi podatki kažejo, da dajatve, ki jih EU pobira zunaj letnih tarifnih kvot, niso težavne za uvoz iz Ukrajine in le do določene mere preprečujejo, da bi se cene za ukrajinske agroživilske izdelke premočno znižale. Kljub temu in po primerjavi cen žita v državah članicah EU se zdi, da so te najnižje v državah, ki so v neposrednem sosedstvu z Ukrajino.

Ukrajina v celoti (100 %) uporablja že odobrene letne tarifne kvote in pričakuje se, da bo v celoti uporabila nove avtonomne trgovinske preferenciale, ki jih je predlagala Komisija. Pripravljavec mnenja izraža zaskrbljenost, da bi lahko morebitna destabilizacija razmer na kmetijskih trgih EU zaradi dodatnih avtonomnih trgovinskih preferencialov za Ukrajino privedla do bolj negativnega odnosa do nadaljevanja postopkov integracije s to državo.

Iz teh razlogov in da bi preprečili večje težave, kot jih že imajo pridelovalci EU v sektorjih, ki jih je najbolj prizadel dodatni preferencialni uvoz iz Ukrajine, pripravljavec mnenja priporoča, da se črtajo predlagane tarifne kvote za pšenico, koruzo in paradižnik, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini, navedene v prilogah I in II.

In nazadnje, če bi se v odboru INTA ali na plenarnem zasedanju odločili, da tega priporočila ne bodo upoštevali, se predlaga vsaj, da to storijo šele, ko bodo Komisijo zaprosili za ustrezno oceno učinka obravnavanih ukrepov in jo od nje pridobili.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Tarifne kvote za določene kmetijske proizvode iz Priloge II upravlja Komisija v skladu s pravili iz člena 184 Uredbe (EU) št. 1308/2013.

3.  Tarifne kvote za določene kmetijske proizvode iz Priloge II upravlja Komisija v skladu s pravili iz člena 184 Uredbe (EU) št. 1308/2013. Spletno poročanje o uporabi tarifnih kvot za kmetijske proizvode, namenjeno pripravi izvedbenih načrtov in ureditve za spremljanje in ocenjevanje, je na voljo na ustreznih spletnih straneh Komisije.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  spoštovanje načel iz člena 3 Sporazuma o pridružitvi, vključno z bojem proti korupciji.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če se izdelki s poreklom iz Ukrajine uvažajo po pogojih, ki povzročajo ali grozijo, da bodo povzročili resne težave proizvajalcu podobnega ali neposredno konkurenčnega izdelka v Skupnosti, lahko Svet s kvalificirano večino za ta izdelek na pobudo Komisije kadar koli znova uvede običajne dajatve skupne carinske tarife.

1.  Če se izdelki s poreklom iz Ukrajine uvažajo po pogojih, ki povzročajo ali grozijo, da bodo povzročili resne težave proizvajalcu podobnega ali neposredno konkurenčnega izdelka v Skupnosti, lahko Svet s kvalificirano večino za ta izdelek na pobudo Komisije kadar koli znova uvede običajne dajatve skupne carinske tarife. Komisija vzpostavi sistem za spremljanje količin, za katere so bile podeljene koncesije, v povezavi z ravnmi cen teh proizvodov na notranjih trgih, tako da je mogoče v primeru poslabšanja na teh trgih in težav proizvajalcev Unije nemudoma ponovno uvesti skupno carinsko tarifo.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija na zahtevo države članice ali lastno pobudo sprejme uraden sklep o začetku preiskave v razumnem roku. Če Komisija sklene, da bo začela preiskavo, objavi v Uradnem listu Evropske unije obvestilo o preiskavi. Obvestilo vsebuje povzetek prejetih informacij in navaja, da je treba kakršne koli zadevne informacije poslati Komisiji. V obvestilu je določen tudi rok, ki ne sme biti daljši od štirih mesecev od datuma objave obvestila, v katerem lahko zainteresirane strani pisno sporočijo svoje stališče.

2.  Komisija na zahtevo države članice ali lastno pobudo sprejme uraden sklep o začetku preiskave v razumnem roku. Če Komisija sklene, da bo začela preiskavo, objavi v Uradnem listu Evropske unije obvestilo o preiskavi. Obvestilo vsebuje povzetek prejetih informacij in navaja, da je treba kakršne koli zadevne informacije poslati Komisiji. V obvestilu je določen tudi rok, ki ne sme biti daljši od dveh mesecev od datuma objave obvestila, v katerem lahko zainteresirane strani pisno sporočijo svoje stališče.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  okoljske standarde

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Preiskava se konča v šestih mesecih po objavi obvestila iz odstavka 2. Komisija lahko v izjemnih okoliščinah in po posvetovanju z odborom to obdobje v skladu s postopkom iz člena 5 podaljša.

5.  Preiskava se konča v štirih mesecih po objavi obvestila iz odstavka 2.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Kadar je zaradi izjemnih okoliščin, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje, preiskava nemogoča, lahko Komisija, potem ko je obvestila odbor, sprejme kakršen koli nujno potreben preventivni ukrep.

7.  Komisija lahko, potem ko je obvestila odbor, sprejme kakršen koli nujno potreben preventivni ukrep.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 4a

 

Vmesni pregled

 

1.  Komisija izvede oceno učinka te uredbe na trg Unije s proizvodi s seznamov v prilogah I in II od začetka veljavnosti Uredbe ter ugotovitve tega ocenjevanja predstavi Evropskemu parlamentu in Svetu.

 

2.  Če se ugotovi, da določbe iz te uredbe vplivajo na trg Unije za proizvode iz prilog I in II, lahko Komisija z izvedbenim aktom uvede izravnalne ukrepe za proizvajalce Unije, ki jih je prizadela odprava tarife za katerega koli od teh proizvodov. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 5(2).

Obrazložitev

Hiter začetek veljavnosti te uredbe ni razlog, da Komisija ne bi izvedla ocene učinka, ki ga bodo ti ukrepi imeli na trge EU, in evropskim proizvajalcem enako hitro zagotovila nadomestilo, če bo to potrebno.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Kadar se obravnava prenova ukrepov iz te uredbe, Komisija pregleda njihov učinek pred koncem triletnega obdobja iz odstavka 2 in po potrebi predstavi zakonodajni predlog.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Priloga I – tabela 1 – vrstica 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

09.6752

2002

Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače kot v kisu ali ocetni kislini

 

5000

 

Predlog spremembe

črtano

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Priloga II – tabela 1 – vrstica 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Navadna pšenica, pirjevica in soržica, moka, drobljenci, zdrob in peleti

1001 99 00 1101 00 15 1101 00 90 1102 90 90, 1103 11 90, 1103 20 60

100 000 ton/leto

 

Predlog spremembe

črtano

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Priloga II – tabela 1 – vrstica 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Koruza, razen semena, moke, drobljenca, zdroba, peletov in zrna

1005 90 00 1102 20 1103 13 1103 20 40 1104 23

650 000 ton/leto

 

Predlog spremembe

črtano

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Priloga II – tabela 1 – vrstica 4 – stolpec 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

350 000 ton/leto

50 000 ton/leto

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Uvedba začasnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Ukrajino, ki dopolnjujejo trgovinske koncesije in so na voljo na podlagi Sporazuma o pridružitvi

Referenčni dokumenti

COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

6.10.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

6.10.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Czesław Adam Siekierski

12.10.2016

Datum sprejetja

13.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

9

16

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Bas Belder, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Angélique Delahaye, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Norbert Lins, Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Susanne Melior, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

19

+

ECR

Richard Ashworth, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Paolo De Castro

9

-

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Rosa D'Amato, Marco Zullo

ENL

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

S&D

Momčil Nekov (Momchil Nekov)

16

0

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi

Verts/ALE

Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

Pomen simbolov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Uvedba začasnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Ukrajino, ki dopolnjujejo trgovinske koncesije in so na voljo na podlagi Sporazuma o pridružitvi

Referenčni dokumenti

COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD)

Datum predložitve EP

29.9.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

6.10.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

6.10.2016

AGRI

6.10.2016

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

BUDG

10.10.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Jarosław Wałęsa

12.10.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

29.11.2016

24.1.2017

20.3.2017

 

Datum sprejetja

4.5.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

31

4

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Danuta Jazłowiecka, Marco Zanni

Datum predložitve

10.5.2017

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

30

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

Edward Czesak, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

4

-

ENF

Edouard Ferrand, Franz Obermayr, Marco Zanni

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

0

GUE/NGL

Stelios Kouloglou (Stelios Kouloglou)

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani