Betänkande - A8-0193/2017Betänkande
A8-0193/2017

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina som komplement till de handelsmedgivanden som finns tillgängliga inom ramen för associeringsavtalet

10.5.2017 - (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD)) - ***I

Utskottet för internationell handel
Föredragande: Jarosław Wałęsa


Förfarande : 2016/0308(COD)
Dokumentgång i plenum

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina som komplement till de handelsmedgivanden som finns tillgängliga inom ramen för associeringsavtalet

(COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0631),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0392/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0193/2017),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till beslut

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Med tanke på Ukrainas ekonomiska reformarbete och för att främja en utveckling mot närmare ekonomiska förbindelser med Europeiska unionen bör man öka handelsflödena vad gäller import av vissa jordbruksprodukter och bevilja medgivanden i form av autonoma handelsåtgärder för vissa utvalda industriprodukter i enlighet med det påskyndade avskaffandet av tullar på handeln mellan Europeiska unionen och Ukraina.

(2)  I syfte att stärka Ukrainas ekonomiska och politiska reformarbete och för att främja och snabba på en utveckling mot närmare ekonomiska förbindelser med unionen bör och måste man öka handelsflödena vad gäller import av vissa jordbruksprodukter och bevilja medgivanden i form av autonoma handelsåtgärder för vissa utvalda industriprodukter i enlighet med det påskyndade avskaffandet av tullar på handeln mellan unionen och Ukraina.

Ändringsförslag     2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  De autonoma handelsåtgärderna bör beviljas i form av tullkvoter med nolltullsats för de produkter som förtecknas i bilagorna I och II, utöver de tullkvoter med förmånstullsatser som fastställs i avtalet, och ett helt eller delvis avskaffande av importtullarna för de industriprodukter som förtecknas i bilaga III.

(3)  Efter att kommissionen har offentliggjort sin analys av denna förordnings eventuella konsekvenser, i vilken man bör beakta de som eventuellt slutligen gynnas av de autonoma handelsåtgärderna i denna förordning och särskilt fokusera på små och medelstora producenter i Ukraina, bör de autonoma handelsåtgärderna beviljas för produkter som bedöms vara fördelaktiga mot bakgrund av analysen. Dessa autonoma handelsåtgärder bör utformas som tullkvoter med nolltullsats för produkter som förtecknas i bilagorna I och II, utöver de tullkvoter med förmånstullsatser som fastställs i associeringsavtalet, och ett helt eller delvis avskaffande av importtullarna för de industriprodukter som förtecknas i bilaga III.

Motivering

Kommissionen har gjort en undersökning av konsekvenserna av de åtgärder som föreslås, och denna undersökning föredrogs muntligen i utskottet. Detta var dock inte någon sådan formell bedömning av konsekvenserna för hållbar utveckling som normalt genomförs. I rättvisans, öppenhetens och den demokratiska lagstiftningens intresse, och för att möjliggöra för medlagstiftarna att fatta välgrundade beslut, bör detaljerna av analysen offentliggöras.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  För att undanröja all risk för bedrägerier bör de nya tullkvoterna med nolltullsats endast kunna beviljas under förutsättning att Ukraina följer relevanta ursprungsregler för de berörda produkterna och de därmed sammanhängande förfarandena samt deltar i ett nära administrativt samarbete med Europeiska unionen i enlighet med avtalet.

(4)  För att undanröja all risk för bedrägerier bör de nya tullkvoterna med nolltullsats för de produkter som förtecknas i bilagorna I och II och ett helt eller delvis avskaffande av importtullarna för de industriprodukter som förtecknas i bilaga III endast kunna beviljas under förutsättning att Ukraina uppfyller samtliga relevanta villkor för att erhålla förmåner enligt associeringsavtalet, inklusive ursprungsreglerna för de berörda produkterna och de därmed sammanhängande förfarandena samt deltar i ett nära administrativt samarbete med Europeiska unionen i enlighet med avtalet.

Motivering

Ursprungsregler och andra villkor i avtalet måste följas för alla produkter, inte bara för jordbruksprodukter som förtecknas i bilagorna I och II, utan även för industriprodukter som förtecknas i bilaga III.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  I artikel 2 i associeringsavtalet fastställs att respekten för demokratiska principer, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt rättsstatsprincipen utgör grundläggande delar av avtalet. Det bör införas en möjlighet att tillfälligt upphäva tullförmånerna om Ukraina inte respekterar de grundläggande principerna om mänskliga rättigheter, demokrati och en rättsstat.

(9)  I artiklarna 2 och 3 i associeringsavtalet fastställs att respekten för demokratiska principer, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt rättsstatsprincipen, såväl som ansträngningar för att bekämpa korruption och organiserad brottslighet, och åtgärder för att främja en hållbar utveckling och effektiv multilateralism, är grundläggande faktorer i förbindelserna med Ukraina, som styrs av avtalet. Det bör införas en möjlighet att tillfälligt upphäva tullförmånerna om Ukraina inte respekterar de allmänna principerna i associeringsavtalet, på samma sätt som har gjorts i andra associeringsavtal som unionen har skrivit under.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Kommissionens årsrapport om genomförandet av det djupgående och omfattande frihandelsavtalet bör omfatta en detaljerad utvärdering av genomförandet av de tillfälliga autonoma handelsåtgärder som föreskrivs i denna förordning.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rätten att omfattas av de tullkvoter som införs genom artikel 1 ska vara beroende av uppfyllandet av följande villkor:

Rätten att omfattas av de tullkvoter och förmånstullar på importer som införs genom artikel 1 ska vara beroende av uppfyllandet av följande villkor:

Motivering

Ursprungsregler och andra villkor i avtalet måste följas för alla produkter, inte bara för jordbruksprodukter som förtecknas i bilagorna I och II, utan även för industriprodukter som förtecknas i bilaga III.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Efterlevnad av de ursprungsregler för produkterna och därmed sammanhängande förfaranden som fastställs i associeringsavtalet, särskilt protokoll I om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete och i protokoll II om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor.

a)  Efterlevnad av de ursprungsregler för produkterna och därmed sammanhängande förfaranden som fastställs i associeringsavtalet, särskilt protokoll I om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete och i protokoll II om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor. För produkter som är tillverkade i eller exporteras från territorium som inte kontrolleras av Ukrainas regering krävs ett varucertifikat EUR.1, enligt vad som avses i artikel 16.1 a i protokoll I till associeringsavtalet. Detta certifikat ska utfärdas av tullmyndigheterna i Ukraina efter en inspektion av exportörens räkenskaper i exportörens lokaler och eventuella andra lämpliga kontroller, i enlighet med artiklarna 17.5 och 33 i protokollet, inklusive en bedömning av huruvida det finns rimliga skäl att misstänka att ekonomiska aktörer som gynnas av de tillfälliga autonoma handelsåtgärderna undergräver korruptionsbekämpningen eller är inblandade i olaglig ekonomisk verksamhet.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Ukrainas avstående från att införa nya tullar eller avgifter med motsvarande verkan och nya kvantitativa begränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan för import med ursprung i unionen samt från att höja gällande tullar eller avgifter eller införa nya begränsningar från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

b)  Ukrainas avstående från att införa nya tullar eller avgifter med motsvarande verkan och nya kvantitativa begränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan för import med ursprung i unionen samt från att höja gällande tullar eller avgifter eller införa nya begränsningar, inbegripet diskriminerande bestämmelser innanför gränserna, från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

Motivering

Eftersom artikeln tycks fokusera på gräns- och skatteåtgärder bör det förtydligas att diskriminerande bestämmelser också kan leda till att autonoma handelsåtgärder upphävs.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Respekt för demokratiska principer, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt av rättsstatsprincipen i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 2 i associeringsavtalet.

c)  Respekt för demokratiska principer, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och för rättsstatsprincipen samt fortsatta och varaktiga insatser i kampen mot korruption och olaglig verksamhet i enlighet med vad som föreskrivs i artiklarna 2, 3 och 22 i associeringsavtalet.

Ändringsförslag     10

Förslag till förordning

Artikel 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  Fortsatt respekt för skyldigheter att samarbeta i frågor om sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter i enlighet med avdelning IV kapitel 13 (Handel och hållbar utveckling) och avdelning V kapitel 21 (Samarbete om sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter) i associeringsavtalet, och med målen i artikel 420.

Ändringsförslag     11

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om kommissionen finner att det finns tillräcklig bevisning för att villkoren i artikel 2 inte uppfylls, får kommissionen vidta åtgärder för att, helt eller delvis, tillfälligt upphäva förmånsordningarna enligt denna förordning i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 5.2.

Om kommissionen finner att det finns tillräcklig bevisning för att villkoren i artikel 2 i denna förordning inte uppfylls, får kommissionen vidta åtgärder för att, helt eller delvis, tillfälligt upphäva förmånsordningarna enligt denna förordning i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 5.2.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om en medlemsstat begär att kommissionen ska upphäva någon av förmånsordningarna till följd av att villkoren i artikel 2 b inte uppfylls, ska kommissionen inom två månader efter att begäran har mottagits avge ett motiverat yttrande över huruvida anmärkningen om ouppfyllda villkor kan styrkas. Om kommissionen fastställer att anmärkningen kan styrkas ska den inleda det förfarande som avses i första stycket i denna artikel.

Motivering

Eftersom kommissionen tidigare har varit ovillig att införa handelsbegränsande åtgärder när liberaliseringsåtgärder väl har införts bör medlemsstaternas ställning gentemot kommissionen stärkas.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om en produkt med ursprung i Ukraina importeras på villkor som orsakar eller riskerar att orsaka allvarliga svårigheter för en producent i unionen av en likadan eller en direkt konkurrerande produkt kan tullarna enligt den gemensamma tulltaxan när som helst återinföras för den produkten av rådet med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen.

1.  Om en produkt med ursprung i Ukraina importeras på villkor som orsakar eller riskerar att orsaka allvarliga svårigheter för en producent i unionen av en likadan eller en direkt konkurrerande produkt kan tullarna enligt den gemensamma tulltaxan när som helst återinföras för den produkten.

Motivering

Kravet i förfarandena för skyddsåtgärder på att beslut ska fattas med kvalificerad majoritet har resulterat i en skyddsmekanism som är helt oanvändbar. Skyddsklausulen är avsedd att förse industrin med ett verkligt, inte teoretiskt, skydd när den står inför ovanligt svåra omständigheter. Införandet av beslutsfattande med enkel majoritet i förfarandena kommer att möjliggöra för industrin att använda dem. Kommissionen bibehåller kontrollen över resultatet, eftersom det är kommissionen som genomför förfarandena och föreslår ett resultat.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Kommissionen ska noggrant övervaka effekten av denna förordning på unionsproducenter med avseende på de produkter som förtecknas i bilagorna I och II, inklusive med avseende på priserna på unionsmarknaden och med beaktande av relevant tillgänglig information om unionsproducenter, såsom marknadsandel, produktion, lager, produktionskapacitet och kapacitetsutnyttjande.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  På begäran av en medlemsstat eller på kommissionens initiativ ska kommissionen fatta ett formellt beslut om att inleda en undersökning inom rimlig tid. Om kommissionen beslutar att inleda en undersökning ska den offentliggöra ett tillkännagivande om inledande av en undersökning i Europeiska unionens officiella tidning. Tillkännagivandet ska innehålla en sammanfattning av erhållna upplysningar och en uppgift om att relevanta upplysningar som är av betydelse i ärendet bör lämnas till kommissionen. Den tid inom vilken berörda parter får lämna skriftliga synpunkter, vilken inte får överstiga fyra månader från och med dagen för offentliggörandet av tillkännagivandet, ska också anges.

2.  På begäran av en medlemsstat, en juridisk person eller en sammanslutning som inte är en juridisk person och som agerar på unionsindustrins vägnar, dvs. alla eller större delen av unionens producenter av likadana produkter eller direkt konkurrerande produkter, eller på kommissionens initiativ, om det är uppenbart för kommissionen att det finns tillräcklig prima facie-bevisning, ska kommissionen fatta ett formellt beslut om att inleda en undersökning inom rimlig tid. I denna förordning avses med ”större del” unionsproducenter vars sammanlagda produktion utgör mer än 50 % av unionens totala produktion av likadana eller direkt konkurrerande produkter som framställs av den del av unionsindustrin som uttrycker antingen stöd för eller motstånd mot begäran och inte mindre än 25 % av den totala produktionen av likadana eller direkt konkurrerande produkter som framställs av unionsindustrin. Om kommissionen beslutar att inleda en undersökning ska den offentliggöra ett tillkännagivande om inledande av en undersökning i Europeiska unionens officiella tidning. Tillkännagivandet ska innehålla en sammanfattning av erhållna upplysningar och en uppgift om att relevanta upplysningar som är av betydelse i ärendet bör lämnas till kommissionen. Den tid inom vilken berörda parter får lämna skriftliga synpunkter, vilken inte får överstiga fyra månader från och med dagen för offentliggörandet av tillkännagivandet, ska också anges.

Motivering

Liksom vid andra förfaranden för handelspolitiska skyddsåtgärder bör EU:s industri kunna begära att kommissionen inleder ett skyddsförfarande.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Kommissionen ska fatta ett beslut inom tre månader i enlighet med det förfarande som avses i artikel 5. Beslutet ska träda i kraft inom en månad från det att det har offentliggjorts.

6.  Kommissionen ska fatta ett beslut inom tre månader i enlighet med det förfarande som avses i artikel 5. Beslutet ska träda i kraft inom en månad från det att det har offentliggjorts. Tullar enligt den gemensamma tulltaxan ska återinföras under så lång tid som krävs för att unionsproducenternas försämrade ekonomiska och/eller finansiella situation ska kunna motverkas, eller under så lång tid som risken för en sådan försämring föreligger. Tullarna får återinföras för en period på högst ett år, som dock i vederbörligen motiverade fall kan förlängas. Om det med stöd av de fakta som framkommit kan fastställas att villkoren i artikel 4.1 inte är uppfyllda ska kommissionen anta en genomförandeakt om att avsluta undersökningen och förfaranden i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 5.2.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

Utvärdering av genomförandet av de autonoma handelsåtgärderna

 

Kommissionens årsrapport om genomförandet av det djupgående och omfattande frihandelsavtalet ska innehålla en detaljerad utvärdering av genomförandet av de tillfälliga autonoma handelsåtgärder som föreskrivs i denna förordning och ska, om så är lämpligt, innehålla en bedömning av den sociala effekten av dessa åtgärder i Ukraina och i unionen. Information om utnyttjandet av jordbruksrelaterade tullkvoter ska göras tillgängliga på webbplatser hos kommissionen.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell 1 – rad 4

 

Kommissionens förslag

09.6752

2002

Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

 

5000

Ändringsförslag

utgår

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Bilaga II – tabell 1 – rad 2

 

Kommissionens förslag

Vanligt vete, spält och blandsäd av vete och råg, finmalet mjöl, krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar

1001 99 00, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 90 90, 1103 11 90, 1103 20 60

100 000 ton/år

Ändringsförslag

utgår

Motivering

Handelsstatistik visar att den ukrainska industrins exportkapacitet inom dessa produktgrupper redan är stor. Det är inte troligt att ytterligare stöd skulle stimulera den välbehövliga exportdiversifieringen, och detta stöd rekommenderas därför inte. Tullkvoter på vete från Ukraina uppgår till 950 000 ton, medan den verkliga importen till EU under de senaste åren har varit 3–4 miljoner ton/år. Detta visar att även utan förmånstullar är exporten av vete från Ukraina konkurrenskraftig och bidrar till låga priser på grödor i EU. Dessutom drabbades EU:s odlingssektor nyligen av allvarliga kriser, vilket, i kombination med rekordsmå skördar, är extremt oroande för flera medlemsstater. Det motsatta (rekordstora skördar) kan ses i andra delar av världen (USA, Kanada, Brasilien, Argentina).

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Bilaga II – tabell 1 – rad 3

 

Kommissionens förslag

Majs, annan än utsädesmajs, finmalet mjöl, krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn), pelletar och spannmål bearbetad på annat sätt

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 ton/år

Ändringsförslag

Majs, annan än utsädesmajs, finmalet mjöl, krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn), pelletar och spannmål bearbetad på annat sätt

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 050 kilogram/år

Motivering

Handelsstatistik visar att den ukrainska industrins exportkapacitet inom dessa produktgrupper redan är stor. Det är inte troligt att ytterligare stöd skulle stimulera den välbehövliga exportdiversifieringen, och detta stöd rekommenderas därför inte. Dessutom drabbades EU:s odlingssektor nyligen av allvarliga kriser, vilket, i kombination med rekordsmå skördar, är extremt oroande för flera medlemsstater. Det motsatta (rekordstora skördar) kan ses i andra delar av världen (USA, Kanada, Brasilien, Argentina).

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Bilaga III – tabell 1 – rad 3

 

Kommissionens förslag

3102 10 10

Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (exkl. varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst än 10 kg).

3 %

Ändringsförslag

utgår

MOTIVERING

Bakgrund

Det djupgående och omfattande frihandelsområdet (nedan kallat DCFTA), som är den ekonomiska och handelsmässiga pelaren i associationsavtalet mellan Europeiska unionen och Ukraina, har tillämpats provisoriskt sedan den 1 januari 2016. DCFTA upprättar ett frihandelsområde för handel med varor under en övergångsperiod av högst tio år.

DCFTA:s tulliberalisering är asymmetrisk, eftersom EU sänker eller avskaffar sina tullar i snabbare takt än vad Ukraina gör. Denna asymmetriska liberalisering inleddes redan före tillämpningen av DCFTA, med de tillfälliga unilaterala handelsförmåner som erbjöds enligt EU:s förordning (EU) nr 374/2014 om sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina, som trädde i kraft den 23 april 2014. År 2014 antogs lösningen att bevilja autonoma handelsåtgärder mot bakgrund av den extremt svåra säkerhetsmässiga, politiska och ekonomiska situationen i Ukraina. Dessa åtgärder skulle upphöra att tillämpas senast den 1 november 2014, men förlängdes sedan genom ändringsförordningen. De autonoma handelsåtgärderna slutade att tillämpas den 1 januari 2016 när DCFTA började tillämpas provisoriskt.

Kommissionens nuvarande förslag har lagts fram som ett komplement till EU:s handelsmedgivanden inom ramen för DCFTA som redan är i kraft, mot bakgrund av den fortsatt svåra ekonomiska situationen och Ukrainas arbete med ekonomiska reformer. I linje med målen för associeringsavtalet syftar förslaget till att öka befintliga handelsflöden mellan EU och Ukraina. De autonoma handelsåtgärderna föreslås i form av högre tullkvoter med nolltullsats för majs, vete, korn, havre, naturlig honung, bearbetade tomater och druvsaft samt ett fullständigt eller delvis avskaffande av importtullar (tidigareläggning) för industriprodukter, t.ex. gödselmedel, skodon, aluminiumprodukter och elektriska maskiner. Den föreslagna tillämpningsperioden är tre år.

De höjda kvoterna för jordbruksprodukter föreslås med beaktande av användningen av kvoter inom ramen för DCFTA. Mellan den 1 januari 2016 och juni 2016 hade Ukraina använt 100 procent av de tillgängliga tullkvoterna med nolltullsats inom ramen för DCFTA för honung, socker, krossgryn, pelletar, spannmål, malt och gluten, konserverade tomater, druv- och äppelsaft, vete och majs. Av dessa föreslås ytterligare handelsmedgivanden för spannmål, konserverade tomater, honung och druvjuice. Samtidigt har tullkvoterna med nolltullsats använts lite eller inte alls för andra tullpositioner på grund av bristande överensstämmelse med EU:s sanitära och fytosanitära krav (t.ex. de flesta mejeri- och köttprodukter). De flesta medgivanden för industriprodukter har föreslagits bland annat för att stödja sektorn för små och medelstora företag och för att kompensera för de förlorade marknadsandelarna på den ryska marknaden. Avseende gödselmedel kan behovet av sådana åtgärder motiveras av koncentrationen av produktionsanläggningar i östra Ukraina, delvis som ett resultat av att de har flyttat från Donetskregionen.

Ekonomisk och politisk bakgrund

Föredraganden medger att ytterligare förmåner till Ukraina kan stödja landets strävanden efter ekonomisk återhämtning och omdirigeringen av dess marknader mot EU. Till följd av den pågående konflikten i östra Ukraina, ryska handelssanktioner, den påföljande förlusten av marknader i öst och ofördelaktiga globala ekonomiska förutsättningar står Ukraina inför ekonomiska svårigheter. År 2015 föll bruttonationalprodukten med 9,8 procent, och andelen av handeln med Ryssland föll till 16 procent 2015, jämfört med 27,3 procent 2013. År 2015 minskade den bilaterala handeln med EU med 13,1 procent jämfört med 2014. I dag ökar Ukrainas handel med EU. Den ökade med 7,5 procent under perioden oktober 2015–september 2016 jämfört med samma period 2014–2015. Landet har dock inte helt kommit över effekterna av den allmänna recessionen.

Föredraganden välkomnar förlängningen av EU:s restriktiva åtgärder mot Ryska federationen, enligt beslut i juni och september 2016. Han ställer sig bakom rekommendationerna från det fjärde mötet i den parlamentariska associeringskommittén EU–Ukraina, som hölls i Kiev den 20–21 september 2016, om att låta dessa åtgärder vara i kraft till dess att Minskavtalet har genomförts fullständigt och Ukrainas territoriella integritet har återupprättats inom internationellt erkända gränser. Föredraganden betonar att EU behöver upprätthålla en enad front i denna fråga.

Ytterligare handelsförmåner i samband med reformprocessen

Ukraina bör prisas för sitt arbete med att genomföra exempellösa reformer. Likväl leder reformer ofta också på kort sikt till socioekonomiska svårigheter. Det är därför helt rätt att överväga mer EU-stöd till Ukraina i form av ytterligare handelsförmåner. Samtidigt måste man säkerställa att alla stödåtgärder bidrar till syftena i associeringsavtalet att uppnå en fungerande marknadsekonomi i Ukraina och ytterligare integrera landet i EU:s inre marknad. Ytterligare förmåner bör således ges när de bidrar till den välbehövliga ekonomiska diversifieringen och stöder sektorn för små och medelstora företag. Däremot bör de inte ges till producenter vars exportkapacitet redan har visat sig vara stor.

Unilaterala förmåner kan stimulera vissa sektorer i ekonomiskt svåra tider, men långsiktiga effekter kan uppnås endast som en följd av verkliga reformer, inklusive de som Ukraina har lovat att genomföra inom ramen för DCFTA och landets medlemskap i WTO. Irritament, såsom förbudet mot export av obehandlat trä och problem i samband med sanitära och fytosanitära frågor, behöver fortfarande lösas, och konkreta åtgärder för att förbättra skyddet och säkerställandet av immateriella rättigheter i Ukraina behöver fortfarande vidtas.

Revisionsrättens särskilda rapport om Ukraina, som offentliggjordes den 7 december 2016, bekräftar att reformarbetet behöver intensifieras. Vid bedömningen av hur effektivt EU:s stöd var på områdena förvaltning av offentliga finanser och kampen mot korruption samt inom gassektorn under perioden 2007–2015, konkluderar revisionsrätten att de resultat man hittills har uppnått fortfarande är svaga, trots incitamenten för reform sedan 2014. Det återstår att se vad resultatet blir av antikorruptionsåtgärderna.

Insyn i och lämplighet av valet av produkter

Det är beklagligt att det, innan förslaget lades fram för lagstiftarna, inte gjordes någon uppdaterad konsekvensbedömning eller hölls några formella samråd med berörda aktörer och att ingen analys fanns att tillgå av de potentiella ekonomiska fördelarna för Ukraina eller det potentiella hotet mot EU:s producenter till följd av införandet av de berörda produkterna i bilagorna.

Föredraganden är oroad över att kommissionen i motiveringen hänvisar till andra nyligen ingångna frihandelsavtal som har gett obegränsat tullfritt tillträde för vissa av de jordbruksprodukter som omfattas av det aktuella förslaget. Det bör noteras att handelsmedgivandena till förmån för Ukraina är asymmetriska och att Ukraina skiljer sig avsevärt från andra partner i fråga om geografisk närhet till EU, och att transportkostnader varierar kraftigt. Av dessa skäl är det inte lämpligt att koppla detta förslag till andra nyligen ingångna frihandelsavtal.

Det är viktigt att hitta en bra balans mellan att hjälpa Ukraina omedelbart och på lång sikt. Därför bör EU på lång sikt fokusera på att bistå Ukraina på områden som sanitära och fytosanitära standarder, stöd till investering i jordbrukssektorn och främjande av viseringsliberalisering.

YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (14.3.2017)

till utskottet för internationell handel

över tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina som komplement till de handelsmedgivanden som finns tillgängliga inom ramen för associeringsavtalet
(COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

Föredragande av yttrande: Czesław Adam Siekierski

KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med det aktuella förslaget är att utöka de handelsförmåner som redan har beviljats Ukraina inom ramen för det djupgående och omfattande frihandelsavtalet med ytterligare autonoma handelsförmåner, främst inom jordbrukssektorn. Dessa autonoma handelsförmåner består av en ökning av de årliga tullkvoter som redan har fastställts inom ramen för det djupgående och omfattande frihandelsavtalet, i storleksordningen 50 % för vissa produkter (druvjuice, bearbetade tomater, honung) och 100 % för andra (majs, havre, korn och andra grödor). De skulle träda i kraft dagen efter det att förordningen har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och gälla i tre år.

När man läser den bifogade motiveringen till förslaget kan man inte låta bli att slås av hur kortfattat man motiverar något som uppenbarligen bör ses som ett helt politiskt initiativ. Det görs hänvisningar till ”den svåra ekonomiska situationen i Ukraina” och till behovet av ”att öka det nuvarande handelsflödet vad gäller import av vissa jordbruksprodukter från Ukraina till unionen och främja den bilaterala handeln och det ekonomiska samarbetet med unionen”, dock utan förklaring till varför de handelsförmåner som redan beviljats Ukraina inom ramen för det djupgående och omfattande frihandelsavtalet redan framstår som otillräckliga så kort tid efter det att detta handelsavtal började tillämpas tillfälligt (den 1 januari 2016) och varför det är legitimt att bevilja sådana ytterligare handelsförmåner utan någon motprestation från handelspartnern i fråga.

Än mer oroande är argumentet ”Dessutom ger frihandelsavtal som Europeiska unionen nyligen förhandlat fram (bl.a. med Colombia och Peru, med Centralamerika, med Vietnam och med Kanada) redan obegränsat tullfritt tillträde för en del av de jordbruksprodukter som omfattas av denna förordning”, som läggs fram av kommissionen som en motivering i sig till varför dessa ytterligare handelsförmåner bör beviljas Ukraina. Er föredragande vill betona hur farligt detta synsätt är när det tillämpas på känsliga jordbrukssektorer i en tid då detta utskott allvarligt oroas över de kumulativa effekterna av handelsavtal på jordbruksområdet (vilket var ämnet för en färsk studie från EU:s gemensamma forskningscenter). Oavsett hur parlamentet så småningom kommer att förhålla sig till detta förslag, föreslås därför att man bör sända en stark signal till INTA-utskottet och kommissionen att AGRI-utskottet inte accepterar denna hejdlösa rusning mot tulliberalisering inom jordbruket från våra beslutsfattare och förhandlare på handelsområdet.

Apropå effekterna av handelsförmåner för motsvarande sektorer inom produktionen i EU är det också beklagansvärt och oacceptabelt att man i detta fall inte har gjort någon konsekvensbedömning över huvud taget av det enkla skälet att ”Mot bakgrund av den svåra ekonomiska situationen i Ukraina är det viktigt att denna förordning kan träda i kraft så snart som möjligt”. Enligt föredraganden bör detta ses som ytterligare ett exempel på hur lättvindigt frågan om negativa effekter av handelsliberalisering för känsliga jordbrukssektorer i EU behandlas av kommissionen.

I sak riktar de föreslagna autonoma handelsförmånerna in sig på några mycket känsliga sektorer inom EU:s jordbruk, som nyligen drabbats av en allvarlig kris och påverkats negativt av det ryska embargot, såsom frukt, grönsaker och spannmål, och de kunde omöjligt ha kommit vid en sämre tidpunkt. Krisen inom särskilt spannmålssektorn var ämne för en debatt i AGRI-utskottet den 12 oktober 2016, med en säsong under 2016–2017 som anses vara extremt oroande i flera medlemsstater, med en kombination av rekordliten skörd (– 20 % i Frankrike och Tyskland, – 30 % i Rumänien och Bulgarien) och rekordlåga priser till följd av ett motsatt förhållande (rekordstor skörd) i andra delar av världen (Förenta staterna, Kanada, Brasilien och Argentina)

Trots de politiska och ekonomiska svårigheter som Ukraina just nu upplever är detta EU-grannland fortfarande en mycket viktig och konkurrenskraftig spannmålsproducent och drar redan fördel av ett betydande överskott i handelsutbytet med vår gemenskap för dessa produkter (över 100 miljoner euro 2015). Dessutom gör tillgängliga uppgifter gällande att de avgifter som EU lägger på utanför de årliga tullkvoterna inte innebär ett problem för importer från Ukraina och endast i viss utsträckning hindrar priserna på ukrainska jordbruksbaserade livsmedel från att sjunka för mycket. Trots det, och enligt en jämförelse av spannmålspriset i EU:s medlemsstater, verkar det som att priserna är lägst i Ukrainas direkta grannländer.

Ukraina utnyttjar de redan beviljade tullkvoterna fullt ut (100 %) och förväntas utnyttja även de nya autonoma handelsförmåner som har föreslagits av kommissionen fullt ut. Er föredragande oroas över att en möjlig destabilisering av situationen på EU:s jordbruksmarknad som triggas av ytterligare autonoma handelsförmåner för Ukraina skulle kunna leda till en alltmer negativ inställning till att utveckla integrationsprocesser med landet.

Under dessa omständigheter, och för att inte förvärra de svårigheter som EU:s producenter redan har fått utstå inom de sektorer som drabbats hårdast av ytterligare förmånliga importer från Ukraina, rekommenderar föredraganden att undanta vete, majs och tomater som är beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, som anges i bilagorna I och II.

Om INTA-utskottet eller kammaren slutligen bestämmer sig för att bortse från denna rekommendation, föreslås att detta åtminstone inte sker innan man från kommissionen först har begärt och erhållit en grundlig konsekvensbedömning av dessa åtgärder.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Tullkvoterna för de specifika jordbruksprodukter som avses i bilaga II ska förvaltas av kommissionen enligt de regler som fastställts i enlighet med artikel 184 i förordning (EU) nr 1308/2013.

3.  Tullkvoterna för de specifika jordbruksprodukter som avses i bilaga II ska förvaltas av kommissionen enligt de regler som fastställts i enlighet med artikel 184 i förordning (EU) nr 1308/2013. För utarbetande av genomförandeplaner och arrangemang för övervakning och utvärdering kommer online-rapportering om utnyttjandet av jordbruksrelaterade tullkvoter att finnas tillgänglig på särskilda webbplatser hos kommissionen.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Respekt för principerna i artikel 3 i associeringsavtalet, inbegripet kampen mot korruption.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om en produkt med ursprung i Ukraina importeras på villkor som orsakar eller riskerar att orsaka allvarliga svårigheter för en producent i unionen av en likadan eller en direkt konkurrerande produkt kan tullarna enligt den gemensamma tulltaxan när som helst återinföras för den produkten av rådet med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen.

1.  Om en produkt med ursprung i Ukraina importeras på villkor som orsakar eller riskerar att orsaka allvarliga svårigheter för en producent i unionen av en likadan eller en direkt konkurrerande produkt kan tullarna enligt den gemensamma tulltaxan när som helst återinföras för den produkten av rådet med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen. Kommissionen ska införa ett system för att övervaka de volymer för vilka medgivanden gjorts, kopplat till prisnivåer på de interna marknaderna för de berörda produkterna, så att den gemensamma tulltaxan omedelbart kan återinrättas om de marknaderna försämras och en EU-producent har problem.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  På begäran av en medlemsstat eller på kommissionens initiativ ska kommissionen fatta ett formellt beslut om att inleda en undersökning inom rimlig tid. Om kommissionen beslutar att inleda en undersökning ska den offentliggöra ett tillkännagivande om inledande av en undersökning i Europeiska unionens officiella tidning. Tillkännagivandet ska innehålla en sammanfattning av erhållna upplysningar och en uppgift om att relevanta upplysningar som är av betydelse i ärendet bör lämnas till kommissionen. Den tid inom vilken berörda parter får lämna skriftliga synpunkter, vilken inte får överstiga fyra månader från och med dagen för offentliggörandet av tillkännagivandet, ska också anges.

2.  På begäran av en medlemsstat eller på kommissionens initiativ ska kommissionen fatta ett formellt beslut om att inleda en undersökning inom rimlig tid. Om kommissionen beslutar att inleda en undersökning ska den offentliggöra ett tillkännagivande om inledande av en undersökning i Europeiska unionens officiella tidning. Tillkännagivandet ska innehålla en sammanfattning av erhållna upplysningar och en uppgift om att relevanta upplysningar som är av betydelse i ärendet bör lämnas till kommissionen. Den tid inom vilken berörda parter får lämna skriftliga synpunkter, vilken inte får överstiga fyra månader från och med dagen för offentliggörandet av tillkännagivandet, ska också anges.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  miljönormer

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Undersökningen ska avslutas inom sex månader från det att tillkännagivandet enligt punkt 2 offentliggjorts. Vid exceptionella omständigheter får kommissionen förlänga denna period i enlighet med det förfarande som avses i artikel 5.

5.  Undersökningen ska avslutas inom fyra månader från det att tillkännagivandet enligt punkt 2 offentliggjorts.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Om det till följd av exceptionella omständigheter som kräver omedelbara åtgärder är omöjligt att genomföra en undersökning får kommissionen, efter att ha underrättat kommittén, vidta alla förebyggande åtgärder som är absolut nödvändiga.

7.  Kommissionen får, efter att ha underrättat kommittén, vidta alla förebyggande åtgärder som är absolut nödvändiga.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4a

 

Halvtidsöversyn

 

1.  Kommissionen ska bedöma konsekvenserna av den här förordningen på unionsmarknaden för de produkter som anges i bilagorna I och II, från och med förordningens ikraftträdande, och ska lägga fram slutsatserna av denna bedömning för Europaparlamentet och rådet.

 

2.  Om det fastställs att bestämmelserna i den här förordningen påverkar EU-marknaden för de produkter som anges i bilagorna I och II, får kommissionen med hjälp av genomförandeakter införa kompensationsåtgärder för europeiska producenter som påverkas av att tullarna avskaffas för dessa produkter. Genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 5.2.

Motivering

Det faktum att ikraftträdandet av denna förordning brådskar hindrar inte kommissionen från att utföra den nödvändiga utvärderingen av den effekt som åtgärderna i förordningen kommer att få för unionsmarknaderna, och i slutändan med samma snabbhet kompensera de unionsproducenter som har påverkats negativt.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Vid en eventuell förlängning av åtgärderna i den här förordningen ska kommissionen granska effekten av åtgärderna före slutet av den treårsperiod som avses i punkt 2, och ska om så är lämpligt lägga fram ett lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell 1 – rad 4

 

Kommissionens förslag

09.6752

2002

Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

 

5000

 

Ändringsförslag

utgår

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Bilaga II – tabell 1 – rad 2

 

Kommissionens förslag

Vanligt vete, spält och blandsäd av vete och råg, finmalet mjöl, krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar

1001 99 00 1101 00 15, 1101 00 90 1102 90 90 1103 11 90 1103 20 60

100 000 ton/år

 

Ändringsförslag

utgår

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Bilaga II – tabell 1 – rad 3

 

Kommissionens förslag

Majs, annan än utsädesmajs, finmalet mjöl, krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn), pelletar och spannmål bearbetad på annat sätt

1005 90 00 1102 20 1103 13 1103 20 40 1104 23

650 000 ton/år

 

Ändringsförslag

utgår

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Bilaga II – tabell 1 – rad 4 – kolumn 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

350 000 ton/år

50 000 ton/år

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina som komplement till de handelsmedgivanden som finns tillgängliga inom ramen för associeringsavtalet

Referensnummer

COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

6.10.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

6.10.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Czesław Adam Siekierski

12.10.2016

Antagande

13.3.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

9

16

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Bas Belder, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Angélique Delahaye, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Manolis Kefalogiannis, Norbert Lins, Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Susanne Melior, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

19

+

ECR

Richard Ashworth, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Paolo De Castro

9

-

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Rosa D'Amato, Marco Zullo

ENF

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

S&D

Momchil Nekov

16

0

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi

Verts/ALE

Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

Förklaring av symboler:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina som komplement till de handelsmedgivanden som finns tillgängliga inom ramen för associeringsavtalet

Referensnummer

COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD)

Framläggande för parlamentet

29.9.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

6.10.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

6.10.2016

AGRI

6.10.2016

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

10.10.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Jarosław Wałęsa

12.10.2016

 

 

 

Behandling i utskott

29.11.2016

24.1.2017

20.3.2017

 

Antagande

4.5.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

4

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Danuta Jazłowiecka, Marco Zanni

Ingivande

10.5.2017

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

30

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

Edward Czesak, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

4

-

ENF

Edouard Ferrand, Franz Obermayr, Marco Zanni

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

0

GUE/NGL

Stelios Kouloglou

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster