ДОКЛАД относно разходната ефективност на Седмата рамкова програма за научни изследвания

  10.5.2017 - (2015/2318(INI))

  Комисия по бюджетен контрол
  Докладчици: Инес Аяла Сендер, Мартина Длабайова

  Процедура : 2015/2318(INI)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0194/2017
  Внесени текстове :
  A8-0194/2017
  Приети текстове :

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно разходната ефективност на Седмата рамкова програма за научни изследвания

  (2015/2318(INI))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид дял ХIX от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

  –  като взе предвид Решение № 1982/2006/EO на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007 – 2013 г.)[1],

  –  като взе предвид Протокол (№ 1) към Договора за функционирането на Европейския съюз относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

  –  като взе предвид Протокол (№ 2) към Договора за функционирането на Европейския съюз относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

  –  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ – рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014 – 2020 г.)[2],

  –  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза[3],

  –  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на институциите[4],

  –  като взе предвид Специален доклад № 2/2013 на Сметната палата, озаглавен „Осигурила ли е Комисията ефективно изпълнение на Седмата рамкова програма за научни изследвания?“,

  –  като взе предвид доклада на комисията по наука и технологии на Камарата на общините на Обединеното кралство, озаглавен: „Leaving the EU: implications and opportunities for science and research“ (Напускането на ЕС: последици и възможности за науката и научните изследвания) от 16 ноември 2016 г.[5],

  –  като взе предвид своето решение от 28 април 2016 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия[6],

  –  като взе предвид член 52 от своя правилник,

  –  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0194/2017),

  A.  като има предвид, че многогодишната финансова рамка (МФР) за 2007 – 2013 г. приключи, но че изпълнението на Седмата рамкова програма за научни изследвания (7РП) все още продължава;

  Б.  като има предвид, че проектите за научни изследвания и иновации по време на МФР 2014 – 2020 попадат в обхвата на регламента „Хоризонт 2020“[7];

  В.  като има предвид, че доколкото му е известно, досега не е правен всеобхватен анализ на ефективността на разходите, свързани със 7РП;

  Г.  като има предвид, че в идеалния случай влизането в сила на „Хоризонт 2020“ следваше да бъде предшествано от всеобхватен анализ на 7РП;

  Д.  като има предвид, че процентите на грешки и последващата оценка на програмата не предлагат цялостна информация относно разходната ефективност;

  Седмата рамкова програма (7РП)

  1.  подчертава факта, че за 7РП беше гласуван бюджет от общо 55 милиарда евро, което представлява приблизително 3% от общите разходи за научни изследвания и технологично развитие (НИТР) в Европа или 25% от конкурентното финансиране; през седемгодишния период на 7РП бяха представени над 139 000 предложения за научни изследвания, от които бяха избрани и получиха финансиране 25 000 проекта от най-високо качество; основните получатели сред общо 29 000 участващи в 7РП организации бяха, наред с останалите, университети (44% от финансирането по линия на 7РП), организации за научни изследвания и технологии (27%), големи частни дружества (11%) и МСП (13%), докато публичният сектор (3%) и организациите на гражданското общество (2%) представляваха по-малък дял;

  2.  е наясно, че 7РП е предназначена за бенефициенти от всички държави – членки на ЕС, асоциираните държави и държавите кандидатки, като Швейцария, Израел, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Турция, Хърватия, бивша югославска република Македония, Сърбия, Албания, Черна гора, Босна и Херцеговина, Фарьорските острови и Молдова, както и държавите – партньорки в рамките на международното сътрудничество;

  3.  отбелязва последващата оценка на 7РП, извършена от експертна група на високо равнище[8], която определи 7РП като успешна; групата на високо равнище подчерта по-специално, че 7РП:

  –  насърчи високи научни постижения на индивидуално и институционално равнище,

  –  подкрепи преломни научни изследвания чрез своята новаторска програма FP7‐IDEAS (7РП „Идеи“),

  –  ангажира стратегически промишлеността и МСП,

  –  утвърди нов начин на сътрудничество и отворена рамка за иновации,

  –  заздрави европейското научноизследователско пространство, ускорявайки процеса на развитие на култура на сътрудничество и изграждайки цялостни мрежи за справяне с тематични предизвикателства,

  –  допринесе за решаването на определени обществени предизвикателства чрез научноизследователска дейност, технологии и иновации посредством своята програма FP7‐COOPERATION (7РП „Сътрудничество“ ),

  –  насърчи хармонизирането на националните системи и политики за научни изследвания и иновации,

  –  създаде необходимите условия за отворен пазар на труда за изследователите посредством стимулираната чрез програмата FP7‐PEOPLE (7РП „Хора“) мобилност на изследователите в Европа;

  –  насърчи инвестиции в европейски научноизследователски инфраструктури,

  –  достигна критична маса от научни изследвания в Европа и по света;

  4.  отбелязва, че публичното допитване до заинтересованите страни в рамките на оценката на 7РП, проведено между февруари и май 2015 г., посочи следните слабости:

  –  голяма административна тежест и тромави правни и финансови правила,

  –  прекалено голям брой участници,

  –  недостатъчен акцент върху общественото въздействие,

  –  прекалено тесен обхват на темите и поканите за представяне на предложения,

  –  недостатъчен акцент върху участието на промишлеността,

  –  висок праг за новите участници; ниска средна успеваемост на предложените проекти и на кандидатите – съответно 19% и 22%;

    слаба комуникация;

  5.  изразява загриженост, че според члена на Комисията 7РП няма да бъде напълно изпълнена и оценена преди 2020 г., което би могло да предизвика изоставане по бъдещи програми за проследяване; настоятелно призовава Комисията да публикува доклада за оценката възможно най-скоро и най-късно преди да представи научноизследователската програма за периода след „Хоризонт 2020“.

  Констатациите на Европейската сметна палата (ЕСП)

  6.  подчертава със загриженост, че Палатата оценява системите за наблюдение и контрол за научноизследователските дейности и други вътрешни политики като „частично ефективни“;

  7.  призовава Комисията да информира подробно компетентната парламентарна комисия за десетте операции, които формират 77% от грешките през 2015 г., и за предприетите корективни мерки;

  8.  отбелязва със загриженост, че при освобождаването от отговорност през последните финансови години процентът на грешки в областта на научните изследвания, развитието и иновациите винаги е бил над 5%;

  9.  отбелязва, че през 2015 г. от общо 150-те одитирани от Палатата операции 72 (или 48%) съдържат грешки; въз основа на 38-те грешки, остойностени от Палатата, процентът грешки се изчислява на 4,4%; освен това в 16 случая на количествено измерими грешки Комисията, националните органи или независимите одитори са разполагали с достатъчно информация, за да предотвратят или за да открият и коригират грешките преди одобряването на разходите. Ако цялата тази налична информация е била използвана за коригиране на грешките, размерът на изчисления процент грешки за тази глава би бил с 0,6 процентни пункта по-нисък;

  10.  изразява съжаление, че при 10 от 38-те операции, в които грешките са остойностени, Палатата отчита ниво на грешки, надхвърлящо 20% от проверените позиции; тези 10 случая (девет по Седмата рамкова програма за научни изследвания и един по Програмата за конкурентоспособност и иновации за периода 2007 – 2013 г.) формират 77% от общия изчислен процент грешки за областта „Конкурентоспособност за растеж и работни места“ за 2015 г.;

  11.  изразява съжаление, че повечето количествено измерими грешки, установени от Сметната палата (33 от 38) са се отнасяли до възстановяване на недопустими разходи за персонал и непреки разходи, декларирани от бенефициентите, и че почти всички грешки, установени от Сметната палата в декларациите за разходи, се дължат на факта, че бенефициентите са разтълкували погрешно сложните правила за допустимост или са изчислили неправилно допустимите си разходи, което води към очевидното заключение, че е необходимо тези правила да бъдат опростени;

  12.  отчита, че Комисията е изчислила процента на остатъчни грешки (в края на програмата и след коригирането) на 3% през 2014 г. (2,88% през 2015 г.);

  13.  припомня становището си при освобождаването на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г. и 2014 г.: „остава убеден, че Комисията трябва да продължи да се стреми към постигане на приемлив баланс между привлекателността на програмите за участниците и основателната необходимост от отчетност и финансов контрол; във връзка с това припомня заявлението на генералния директор през 2012 г., че процедура, която при всички обстоятелства се стреми към постигането на процент остатъчни грешки от 2%, не е жизнеспособна“;

  14.  изразява съжаление, че основните източници на грешки са били неправилно изчислени разходи за персонала и недопустими преки и непреки разходи;

  15.  посочва констатациите на Палатата в Специален доклад № 2/2013, в който Палатата стига до заключението, че процедурите на Комисията са насочени към това да гарантират, че финансовите средства се инвестират във висококачествени изследвания, които обаче невинаги са ефективни;

  –  съществуващите ИТ инструменти не са позволили ефективно изпълнение на проектите и в осемте служби на Комисията за изпълнението на 7РП работят над 2 500 служители, от които 1 500 (60%) са пряко натоварени с ръководството на изпълнението на Специфична програма „Сътрудничество“,

  –  срокът за отпускане на безвъзмездна финансова помощ следва да бъде допълнително съкратен, и

  –  моделът на финансов контрол на 7РП не отчита в достатъчна степен риска от грешки;

  16.  отбелязва отговорите на Комисията на заключенията на Палатата, в които се посочва, че въпреки това са били подписани 4 324 споразумения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ с почти 20 000 участници, че е налице намаляване на сроковете за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и че системата за контрол е разработена по такъв начин, че да се разчита в най-голяма степен на последващите проверки;

  Ефективност на разходите в рамките на 7РП

  17.  подчертава, че ефективността на разходите следва да се измерва в съответствие с принципите на икономичност, ефикасност и ефективност (добро финансово управление)[9] в постигането на целите на политиките на ЕС;

  18.  отбелязва, че изпълнението на рамковите програми за научни изследвания се споделя между различни генерални дирекции, изпълнителни агенции, съвместни предприятия, т.нар. структури по член 185, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския институт за иновации и технологии (EIT);

  19.  посочва, че генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ (ГД „Научни изследвания и иновации“) е разрешила плащания в размер на 3,8 милиарда евро през 2015 г., от които 67,4% са били извършени под пряката отговорност на генералната дирекция, 12,6% от съвместни предприятия, 10,7% от ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и 2,4% от изпълнителните агенции;

  20.  отбелязва, че според годишния отчет за дейността на ГД „Научни изследвания и иновации“ за 2015 г.[10], Европейският съюз участва с 44,56 милиарда евро в 7РП, 58% от които са отишли в Германия (16%), Обединеното кралство (16%), Франция (11%), Италия (8%) и Испания (7%);

  21.  отбелязва, че ГД „Научни изследвания и иновации“ е установила рамка за контрол, целяща намаляване на присъщите рискове на различните етапи на процеса на пряко и непряко управление на безвъзмездната финансова помощ; освен това ГД „Научни изследвания и иновации“ е въвела стратегия за надзор за финансови инструменти, които се изпълняват от ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ);

  22.  отбелязва факта, че в рамките на 7РП 2007 – 2013 г. ГД „Научни изследвания и иновации“ е изпълнила и приключила до края на 2015 г. 3 035 от общо 4 950 споразумения за отпускане на безвъзмездна помощ и 1 915 проекта, като 1,6 милиарда евро все още са били неизплатени; ГД „Научни изследвания и иновации“ е извършила 826 окончателни плащания през 2015 г.; насърчава генералната дирекция да разгърне тази статистика през следващите финансови години;

  23.  подчертава по-специално факта, че показатели като срок за отпускане на безвъзмездната финансова помощ, срок за информиране и срок за плащане показват положителна тенденция и се оценяват като задоволителни (93 – 100% спазване);

  24.  отбелязва, че ГД „Научни изследвания и иновации“ е предприела 1 550 одита, обхващащи 1 404 бенефициенти и 58,7% от бюджета по време на програмния период на 7РП;

  25.  отбелязва, че според ГД „Научни изследвания и иновации“ е имало 9,4 работни места (приравнени към работни места на пълен работен ден) за наблюдение и координиране на дейности, свързани с изпълнителните агенции; това представлява 1,26 милиона евро, или 1,35% от общия размер на административните разходи; освен това през 2015 г. ГД „Научни изследвания и иновации“ (REA) и Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет (ERCEA) са усвоили оперативен бюджет, възлизащ на 1,94 милиарда евро, а Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME) и Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) са усвоили бюджетни кредити за плащания в размер на 480,5 милиона евро;

  26.  отбелязва, че ГД „Научни изследвания и иновации“ е направила разходи, възлизащи на 1,67 милиона евро, или 0,35 % от сумата от 479,9 милиона евро, платена на съвместните предприятия за упражняване на надзор върху техните дейности; отбелязва освен това, че ГД „Научни изследвания и иновации“ е направила разходи, възлизащи на 0,7 милиона евро, или 0,78% от плащанията в полза на структури по член 185 за упражняване на надзор върху техните дейности;

  27.  подчертава, че съвместните предприятия и структурите по член 185 отговарят за собствените си одити, чиито резултати трябва да бъдат съобщавани на ГД „Научни изследвания и иновации“;

  28.  отбелязва със загриженост, че ГД „Научни изследвания и иновации“ е изчислила общия процент установени грешки на 4,35%; в същото време според генералната дирекция процентът остатъчни грешки (след приключване на програмата и след корекциите) е 2,88%;

  29.  отбелязва че към края на 2016 г. сумата, която е трябвало да бъде възстановена, възлиза на 68 милиона евро, от които 49,7 милиона евро са били ефективно събрани;

  30.  отбелязва обаче, че правилата на 7РП не са били достатъчно съвместими с общите бизнес практики, че системата за контрол е трябвало да създава по-добро равновесие между риска и контрола, че бенефициентите са се нуждаели от по-добри насоки за справяне със сложността на схемата и че начините на възстановяване на разходите е трябвало да бъдат по-ефикасни;

  31.  изразява загриженост, че в годишния отчет за дейността на ГД „Научни изследвания и иновации“ се посочва, че до края на 2015 г. 1 915 проекта по 7РП на стойност 1,63 милиарда евро все още не са били приключени, което може да доведе до забавяне на изпълнението на „Хоризонт 2020“;

  32.  отбелязва, че установяването на полезни взаимодействия между научните изследвания и иновациите, от една страна, и структурните фондове, от друга, е в интерес на Европейския съюз;

  33.  отбелязва, че Комисията следва да гарантира, че 7РП и националното финансиране за научни изследвания са съгласувани с правилата на ЕС за държавната помощ, за да се избегнат несъответствия и дублиране на финансиране; подчертава, че следва да се вземат предвид конкретните национални характеристики;

  34.  подчертава значението на финансовите инструменти в областта на научните изследвания и иновациите; подчертава, че използването на финансови инструменти за проекти на по-високи нива на технологична готовност може да осигури достатъчна възвръщаемост на публичните инвестиции; посочва в този контекст, че „Механизмът за финансиране с поделяне на риска (за периода 2007 – 2013 г.) предлага заеми и хибридно финансиране или финансиране тип „мецанин“ за подобряване на достъпа до рисково финансиране за научноизследователски проекти. Участието на Съюза в Механизма за финансиране с поделяне на риска за периода 2007 – 2015 г. възлиза на 961 милиона, с чиято помощ се отпускат над 10,22 милиарда евро, при очаквани 11,31 милиарда евро. (...)“; отбелязва, че обемът на предоставеното финансиране по линия на Инструмента за поделяне на риска (ИПР) за МСП възлиза на 2,3 милиарда евро, като участието на ЕС е в размер на 270 милиона евро[11]; счита, че тези цифри подчертават големия интерес на дружествата и други бенефициенти по отношение на рисковото финансиране;

  35.  отбелязва необходимостта от по-добро насочване на финансовите инструменти на 7РП, за да се гарантира подкрепа за новите участници с ограничен достъп до финансиране в областта на научните изследвания и иновациите;

  36.  отбелязва, че някои мерки, препоръчани от външния одитор и/или от службата за вътрешен одит на Комисията, по-специално две мерки, свързани със системите за контрол на надзора на външни органи, и три мерки, свързани с Гаранционния фонд за участниците, не са включени;

  37.  предлага по-добро съобщаване на резултатите в държавите членки и информационни кампании за програмата;

  Бъдещи перспективи в рамките на „Хоризонт 2020“

  38.  подчертава факта, че до края на 2015 г. са били публикувани 198 покани за представяне на предложения с краен срок до тази дата за „Хоризонт 2020“; в отговор на тези покани за представяне на предложения са били получени общо 78 268 предложения, от които 10 658 са били включени в основния или резервния списък; това означава ниво на успеваемост от около 14%, като се вземат предвид само отговарящите на условията предложения; през същия период са били подписани 8 832 споразумения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, 528 от които са били подписани от ГД „Научни изследвания и иновации“;

  39.  отчита, че в 7РП са били спестени разходи в размер на 551 милиона евро в сравнение с 6РП и че Комисията е положила усилия за по-нататъшно опростяване при изпълнението на „Хоризонт 2020“ в сравнение със 7РП; подчертава значението на това всички области на политиката, в това число и структурните фондове, да могат да се възползват от опростяването, за да се запази равното третиране на бенефициентите на европейска финансова помощ;

  40.  отбелязва със задоволство факта, че ГД „Научни изследвания и иновации“ се стреми допълнително да намали административните разходи чрез възлагане на управлението на договорите на изпълнителни агенции и други органи; подчертава в този контекст, че в рамките на „Хоризонт 2020“ 55% от бюджета ще се управлява от изпълнителни агенции;

  41.  подчертава, че големият брой политически участници, сред които генерални дирекции на Комисията, изпълнителни агенции, съвместни предприятия и структури по член 185, изисква сериозна координация, чиято ефективност е от първостепенно значение;

  42.  отбелязва различията между Европейския институт за иновации и технологии и Комисията, от една страна, и Европейската сметна палата, от друга, във връзка със становищата им относно законосъобразността на плащания; счита, че този спор не трябва да се решава в ущърб на бенефициентите, които са действали добросъвестно;

  43.  приветства факта, че по отношение на „Хоризонт 2020“:

  –  структурата на програмата не е толкова сложна и осигурява оперативна съвместимост между различните части,

  –  съществува и се прилага единен набор от правила,

  –  има единна ставка на финансиране на проект;

  –  непреките разходи се покриват с фиксирана ставка (25%),

  –  на проверка подлежи само финансовата жизнеспособност на координаторите на проектите,

  –  беше въведен подход на по-измерими резултати,

  –  има единна одитна стратегия в областта на научноизследователската дейност и иновациите;

  –  има единен портал за участниците за управлението на безвъзмездната финансова помощ и експертите,

  –  безвъзмездната финансова помощ, договорите с експерти и архивирането се управляват по електронен път;

  44.  приветства създаването на Общ център за подкрепа (CSC), който ще помага за координирането и изпълнението на програмата по ефикасен и хармонизиран начин между седемте генерални дирекции на Комисията, четирите изпълнителни агенции и шестте съвместни предприятия; от 1 януари 2014 г. CSC предоставя общи услуги в областта на правната помощ, последващия одит, системите и операциите, свързани с ИТ, бизнес процесите, както и информация за програмите и данни за всички генерални дирекции, изпълнителни агенции и съвместни предприятия, имащи отношение към научноизследователската дейност, които изпълняват „Хоризонт 2020“;

  45.  предлага да се засили ролята на националните звена за контакт, за да се осигури качествена техническа подкрепа на място; годишната оценка на резултатите, обученията и поощряването на ефективно работещите национални звена за контакт ще увеличи успеваемостта на програмата „Хоризонт 2020“;

  46.  приветства факта, че делът на средствата по линия на „Хоризонт 2020“, предвидени за малките и средните предприятия се е увеличил от 19,4% през 2014 г. на 23,4% през 2015 г. и препоръчва проактивно насърчаване на тази тенденция;

  47.  счита за недопустимо несъобразяването от страна на ГД „Научни изследвания и иновации“ с искането на Парламента генералните дирекции на Комисията да публикуват всички свои специфични за всяка държава препоръки в своите годишни отчети за дейността;

  48.  призовава Комисията да предприеме мерки за гарантиране на равно заплащане на научни изследователи, извършващи същата работа в рамките на един и същ проект и да предостави списък по националност на всички предприятия, регистрирани на фондовата борса и/или които отбелязват печалба в годишните си счетоводни отчети, и които получават финансиране по програмата „Хоризонт 2020“;

  49.  отчита, че новите елементи, въведени в „Хоризонт 2020“, също така отразяват констатациите, направени от Европейската сметна палата;

  50.  припомня, че Деветата рамкова програма за научни изследвания е в процес на изготвяне; подчертава необходимостта да се гарантира използването на най-добрите практики от „Хоризонт 2020“ при изготвянето на програмата; предлага повече финансиране за иновации, които са икономически ефективни за стопанския сектор, и за по-голяма гъвкавост между бюджетите на различните подпрограми, за да се избегне липса на финансиране за онези, които се определят като „отлични“;

  Отражения върху 7РП на излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз

  51.  отбелязва с уважение вота на гражданите на Обединеното кралство от 23 юни 2016 г., в който те изразяват политическа воля за напускане на Европейския съюз;

  52.  приветства работата на Камарата на общините на Обединеното кралство за оценка на последиците от този вот за научноизследователската дейност[12]и стремежа да се сведе до минимум отрицателното въздействие върху европейската конкурентоспособност;

  53.  посочва, че организации, със седалища в Обединеното кралство, са получили през 2014 г. 1,27 милиарда евро по покани за представяне на предложения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, което представлява 15% от цялата сума, и 1,18 милиарда евро по покани за представяне на предложения през 2015 г., което представлява 15,9% от общата сума, най-големия дял от финансирането от ЕС, получено от държава членка за тази година[13];

  Заключения

  54.  стига до заключението, че като цяло Комисията е управлявала ефективно разходите по 7РП; отбелязва, че програмата също така е подобрила своята ефикасност, въпреки забавянията и повтарящите се проценти грешки при нейното изпълнение;

  55.  приветства факта, че предизвикващите загрижеността на Палатата констатации са били взети под внимание;

  56.  призовава Комисията да гарантира прилагането на нововъведенията в рамките на „Хоризонт 2020“, като например фиксираните ставки за непреки разходи, единната стратегия за одит, единният портал за участниците, и др., и в други области на политиката, като например структурните фондове; подчертава, че всички бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ следва да се третират справедливо и еднакво;

  57.  призовава държавите членки да положат допълнителни усилия за постигане на целта 3% от БВП да се инвестират в научноизследователска дейност; счита, че това би дало тласък на високите постижения и иновациите; призовава Комисията следователно да проучи възможността да предложи споразумение за науката на местно, регионално и национално равнище, следвайки динамиката, вече породена от Споразумението на кметовете;

  58.  изразява загриженост във връзка с факта, че в своите доклади за оценка и двете агенции, Изпълнителната агенция за научни изследвания и Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет, посочват, че обратната връзка и комуникацията между Комисията и изпълнителните агенции биха могли да бъдат допълнително подобрени;

  °

  °  °

  59.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на правителствата и парламентите на държавите членки, на Европейската сметна палата и на Комисията.

  • [1]    OВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1.
  • [2]    ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 104.
  • [3]    ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
  • [4]    ОВ C 373, 10.11.2015 г., стр. 1.
  • [5]    http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/science-and-technology-committee/inquiries/parliament-2015/leaving-the-eu-inquiry-16-17/publications/
  • [6]    Приети текстове, P8_TA(2016)0147.
  • [7]    Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ – рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 104).
  • [8]    Commitment and Coherence, ex-post evaluation of the 7th EU Framework Programme, ноември 2015 г. https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fp7_final_evaluation_expert_group_report.pdf
  • [9]    Глава 7 от Финансовия регламент.
  • [10]    http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/rtd_aar_2015.pdf, стр. 33.
  • [11]    COM(2016)0675, стр. 18 и 19.
  • [12]    http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/science-and-technology-committee/inquiries/parliament-2015/leaving-the-eu-inquiry-16-17/publications/
  • [13]    Horizon 2020 Monitoring Report 2015 („Хоризонт 2020“ мониторингов доклад за 2015 г.), стр. 21 и сл.

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  3.5.2017

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  Lefteris Christoforou, Alfred Sant

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  22

  +

  ALDE

  ECR

  EFDD

  GUE/NGL

  PPE

  S&D

  Verts/ALE

  Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Hannu Takkula

  Monica Macovei

  Marco Valli

  Luke Ming Flanagan

  Lefteris Christoforou, Andrey Novakov, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

  Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Alfred Sant, Derek Vaughan

  Bart Staes, Indrek Tarand

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“