ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία

11.5.2017 - (2017/2003(INI))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Εισηγητής: Nicola Danti
Συντάκτες γνωμοδότησης (*):
Joachim Schuster, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Dario Tamburrano, Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
(*)  Συνδεδεμένες επιτροπές – άρθρο 54 του Κανονισμού


Διαδικασία : 2017/2003(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0195/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0195/2017
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία

(2017/2003(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την πορεία προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά[1],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη στρατηγική για την ενιαία αγορά[2],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με νέες ευκαιρίες για μικρές μεταφορικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων[3],

–  έχοντας υπόψη τη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου του Συμβουλίου για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, της 12 Σεπτεμβρίου 2016, και το έγγραφο προβληματισμού της Προεδρίας σχετικά με το θέμα[4],

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκή ατζέντα για μια συνεργατική οικονομία» (COM(2016)0356),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2016, με τίτλο «Επιγραμμικές πλατφόρμες και ψηφιακή ενιαία αγορά – Ευκαιρίες και προκλήσεις για την Ευρώπη» (COM(2016)0288),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Αναβάθμιση της ενιαίας αγοράς: περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» (COM(2015)0550),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192),

–  έχοντας υπόψη το Συμβούλιο «Ανταγωνιστικότητα», της 29ης Σεπτεμβρίου 2016, και τα αποτελέσματά του,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (οδηγία για τις υπηρεσίες)[5],

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»)[6],

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές»)[7],

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών («οδηγία για την προστασία των καταναλωτών»)[8],

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2016, σχετικά με την καθοδήγηση για την εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (UCPD) (SWD(2016)0163),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων)[9],

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 7ης Δεκεμβρίου 2016, με τίτλο «Συνεργατική οικονομία και επιγραμμικές πλατφόρμες: ένα κοινό όραμα πόλεων και περιφερειών»[10],

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη συνεργατική οικονομία[11],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (Α8-0195/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργατική οικονομία έχει γνωρίσει ταχεία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τους χρήστες, τις συναλλαγές και τα έσοδα, αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο παροχής προϊόντων και υπηρεσιών και θέτοντας προκλήσεις για τα εδραιωμένα επιχειρηματικά μοντέλα σε πολλούς τομείς·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργατική οικονομία προσφέρει κοινωνικά οφέλη για τους πολίτες της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν τη βασική κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας, αντιπροσωπεύοντας, βάσει στοιχείων του 2014, το 99,8% του συνόλου των επιχειρήσεων εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα και τα δύο τρίτα του συνόλου των θέσεων εργασίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόλις το 1,7% των επιχειρήσεων της ΕΕ αξιοποιούν πλήρως τις προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες, ενώ το 41% δεν τις χρησιμοποιούν καθόλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση όλων των τομέων έχει καίρια σημασία προκειμένου η ΕΕ να διατηρήσει και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Επιτροπής, το 17% των ευρωπαίων καταναλωτών έχουν χρησιμοποιήσει υπηρεσίες παρεχόμενες από τη συνεργατική οικονομία, και το 52% είναι ενημερωμένοι για τις προσφερόμενες υπηρεσίες[12]·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν επίσημες στατιστικές για το μέγεθος της απασχόλησης στη συνεργατική οικονομία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργατική οικονομία προσφέρει δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας για τους νέους, τους μετανάστες, τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση και τους ηλικιωμένους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μοντέλα συνεργατικής οικονομίας μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και στην οικονομία, καθώς παρέχουν ευκαιρίες ευέλικτων μορφών επιχειρηματικότητας και απασχόλησης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή ατζέντα για μια συνεργατική οικονομία» αποτελεί κατάλληλο σημείο αφετηρίας για την αποτελεσματική προώθηση και ρύθμιση του συγκεκριμένου τομέα, είναι αναγκαίο να ενσωματωθεί η προοπτική της ισότητας των φύλων και να αντικατοπτρίζονται οι διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας κατά των διακρίσεων σε περαιτέρω αναλύσεις και συστάσεις στον συγκεκριμένο τομέα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και προστασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί επίσης στόχο της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  επικροτεί την ανακοίνωση για μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία, και υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα προς μια ισόρροπη, περισσότερο σφαιρική και φιλόδοξη στρατηγική της ΕΕ για τη συνεργατική οικονομία·

2.  πιστεύει ότι η συνεργατική οικονομία, αν αναπτυχθεί με υπεύθυνο τρόπο θα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για τους πολίτες και τους καταναλωτές, οι οποίοι θα επωφεληθούν από τη βελτίωση του ανταγωνισμού, εξατομικευμένη εξυπηρέτηση, περισσότερες επιλογές και χαμηλότερες τιμές· υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη στον τομέα αυτό διαμορφώνεται καθοριστικά από τους καταναλωτές και επιτρέπει την ανάληψη ενεργότερου ρόλου από τους καταναλωτές·

3.  υπογραμμίζει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν αίροντας τα εμπόδια, τις επικαλύψεις και τον κατακερματισμό που παρακωλύει τη διασυνοριακή ανάπτυξη·

4.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν νομική σαφήνεια και να μην θεωρούν τη συνεργατική οικονομία απειλή για την παραδοσιακή οικονομία· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό, η συνεργατική οικονομία να ρυθμίζεται κατά τρόπο που να διευκολύνει και να προσφέρει δυνατότητες και όχι κατά τρόπο περιοριστικό·

5.  συμφωνεί ότι η συνεργατική οικονομία θα μπορούσε επίσης να προσφέρει νέες και ενδιαφέρουσες επιχειρηματικές ευκαιρίες, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, και ότι διαδραματίζει συχνά σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του οικονομικού συστήματος κατά τρόπο ώστε να είναι όχι μόνο περισσότερο αποδοτικό αλλά και κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο, επιτρέποντας την καλύτερη κατανομή πόρων και περιουσιακών στοιχείων που διαφορετικά θα υποχρησιμοποιούνταν, και συμβάλλοντας έτσι στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία·

6.  αναγνωρίζει, παράλληλα, ότι η συνεργατική οικονομία μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο σε παραδοσιακά επιχειρηματικά ρυθμιζόμενα επιχειρηματικά μοντέλα σε πολλούς στρατηγικούς τομείς όπως οι μεταφορές, η στέγαση, η εστίαση, οι υπηρεσίες, το λιανικό εμπόριο και ο χρηματοπιστωτικός τομέας· αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις που συνεπάγεται η ύπαρξης διαφορετικών νομικών προτύπων για παρεμφερείς οικονομικούς παράγοντες· πιστεύει ότι η συνεργατική οικονομία ενισχύει τη θέση των καταναλωτών, προσφέρει νέες ευκαιρίες απασχόλησης και θα μπορούσε να διευκολύνει τη φορολογική συμμόρφωση, αλλά τονίζει παράλληλα ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, να γίνονται πλήρως σεβαστά τα εργασιακά δικαιώματα και να εξασφαλίζεται η φορολογική συμμόρφωση· αναγνωρίζει ότι η συνεργατική οικονομία επηρεάζει τόσο το αστικό όσο και το αγροτικό περιβάλλον·

7.  επισημαίνει την έλλειψη σαφήνειας μεταξύ των επιχειρηματιών, των καταναλωτών και των αρχών όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής των ισχυόντων κανονισμών σε ορισμένους τομείς και, συνακόλουθα, την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι «γκρίζες ζώνες» στη ρύθμιση, και εκφράζει την ανησυχία του για τον κίνδυνο κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς· γνωρίζει ότι, χωρίς κατάλληλη διακυβέρνηση, οι αλλαγές αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νομική αβεβαιότητα αναφορικά με τους ισχύοντες κανόνες και σε περιορισμούς στην άσκηση των ατομικών δικαιωμάτων και στην προστασία των καταναλωτών· πιστεύει ότι η νομοθετική ρύθμιση πρέπει να ανταποκρίνεται στην ψηφιακή εποχή, και εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τον αρνητικό αντίκτυπο της έλλειψης ασφάλειας δικαίου και για την πολυπλοκότητα των κανόνων για τις ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που συμμετέχουν στη συνεργατική οικονομία·

8.  θεωρεί ότι η ανάπτυξη ενός δυναμικού, σαφούς και, όπου ενδείκνυται, εναρμονισμένου νομικού περιβάλλοντος και η καθιέρωση ίσων όρων ανταγωνισμού αποτελούν ουσιαστική προϋπόθεση για την άνθηση της συνεργατικής οικονομίας στην ΕΕ·

Η συνεργατική οικονομία στην ΕΕ

9.  τονίζει την ανάγκη, η συνεργατική οικονομία να θεωρείται όχι μόνο συλλογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και νέα μορφή ολοκλήρωσης μεταξύ της οικονομίας και της κοινωνίας, όπου οι παρεχόμενες υπηρεσίες βασίζονται σε ευρύ φάσμα σχέσεων και ενσωματώνουν τις οικονομικές σχέσεις στις κοινωνικές δημιουργώντας νέες μορφές κοινοτήτων και νέα επιχειρηματικά μοντέλα·

10.  επισημαίνει το γεγονός ότι η συνεργατική οικονομία στην Ευρώπη έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και αντικατοπτρίζει επίσης την ευρωπαϊκή επιχειρηματική διάρθρωση, η οποία συνίσταται κυρίως σε ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ένα επιχειρηματικό περιβάλλον όπου οι συνεργατικές πλατφόρμες μπορούν να αυξάνονται σε κλίμακα και είναι άκρως ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά·

11.  επισημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι επιχειρηματίες επιδεικνύουν ισχυρή τάση για τη δημιουργία πλατφορμών συνεργασίας για κοινωνικούς σκοπούς, και αναγνωρίζει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη συνεργατική οικονομία στη βάση συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων·

12.  υπογραμμίζει τη σημασία της πρόληψης κάθε μορφής διακρίσεων προκειμένου να δοθεί αποτελεσματική και ισότιμη πρόσβαση σε συνεργατικές υπηρεσίες·

13.  θεωρεί ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες στον τομέα της συνεργατικής οικονομίας που διαφημίζονται δημοσίως και παρέχονται για κερδοσκοπικούς σκοπούς εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και θα πρέπει, συνεπώς, να συνάδουν με την αρχή της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών·

Ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ: υπηρεσίες μεταξύ ιδιωτών, καταναλωτές, συνεργατικές πλατφόρμες

14.  αναγνωρίζει ότι, ενώ ορισμένα τμήματα της συνεργατικής οικονομίας καλύπτονται από κανονιστικές ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, άλλα ενδέχεται να εμπίπτουν σε κανονιστικές γκρίζες ζώνες και δεν είναι πάντα σαφές ποιες κανονιστικές διατάξεις της ΕΕ έχουν εφαρμογή, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών λόγω εθνικών, περιφερειακών και τοπικών διατάξεων καθώς και της νομολογίας, και να προκαλείται κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς·

15.  επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να καταπολεμήσει τον υφιστάμενο κατακερματισμό, εκφράζει ωστόσο αποδοκιμασία για το γεγονός ότι η ανακοίνωσή της δεν αποσαφήνισε επαρκώς τη δυνατότητα εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ στα διάφορα μοντέλα συνεργατικής οικονομίας· τονίζει την ανάγκη, τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας, και καλεί την Επιτροπή να στοχεύσει σε ένα πλαίσιο επιβολής που να στηρίζει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους, κυρίως σε σχέση με την οδηγία περί υπηρεσιών και το κεκτημένο για την προστασία των καταναλωτών· καλεί την Επιτροπή να κάνει πλήρη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων στο πλαίσιο αυτό, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών επί παραβάσει, όταν διαπιστώνεται εσφαλμένη ή ανεπαρκής εφαρμογή της νομοθεσίας·

16.  τονίζει ότι οι απαιτήσεις πρόσβασης στην αγορά για τις πλατφόρμες συνεργασίας και τους παρόχους υπηρεσιών πρέπει να είναι αναγκαίες, δικαιολογημένες και αναλογικές, όπως προβλέπεται από τις Συνθήκες και το παράγωγο δίκαιο, πρέπει δε επίσης να είναι απλές και σαφείς· υπογραμμίζει ότι στην αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά πόσον οι υπηρεσίες παρέχονται από επαγγελματίες ή ιδιώτες και να προβλέπονται χαλαρότερες νομικές απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών μεταξύ ιδιωτών, παράλληλα δε να εξασφαλίζονται πρότυπα ποιότητας και υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και να συνεκτιμώνται οι τομεακές διαφορές·

17.  αναγνωρίζει την ανάγκη, οι κατεστημένες επιχειρήσεις, οι νέες επιχειρήσεις, και οι υπηρεσίες που συνδέονται με ψηφιακές πλατφόρμες και τη συνεργατική οικονομία να αναπτύσσονται σε ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την επιχειρηματικότητα, με υγιή ανταγωνισμό και με διαφάνεια όσον αφορά τις νομοθετικές αλλαγές· συμφωνεί ότι, κατά την αξιολόγηση της πρόσβασης στην αγορά στο πλαίσιο της οδηγίας για τις υπηρεσίες, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων συνεργατικής οικονομίας·

18.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να προσφέρει περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη θέσπιση αποτελεσματικών κριτηρίων για τη διάκριση μεταξύ ιδιωτών και των επαγγελματιών, που έχει καθοριστική σημασία για την ισόρροπη ανάπτυξη της συνεργατικής οικονομίας· επισημαίνει ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να παρέχουν σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου και να λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, τις διαφορές όσον αφορά τη νομοθεσία των κρατών μελών και τις οικονομικές τους πραγματικότητες, όπως το επίπεδο εισοδήματος, τα χαρακτηριστικά των τομέων, την κατάσταση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και τον κερδοσκοπικό σκοπό της δραστηριότητας· θεωρεί ότι ένα σύνολο γενικών αρχών και κριτηρίων σε επίπεδο ΕΕ και μια σειρά κατώτατων ορίων σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν τρόπο για να επιτευχθεί πρόοδος, και ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει σχετική μελέτη·

19.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, μπορεί μεν με τον καθορισμό κατώτατων ορίων να μπαίνουν κατάλληλες διαχωριστικές γραμμές μεταξύ ιδιωτών που παρέχουν υπηρεσίες και επιχειρήσεων, αλλά μπορεί και να προκληθεί άνιση μεταχείριση μεταξύ πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, αφενός, και ιδιωτών που παρέχουν υπηρεσίες, αφετέρου· πιστεύει ότι είναι άκρως επιβεβλημένο να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ συγκρίσιμων κατηγοριών παρόχων· ζητεί την άρση των περιττών κανονιστικών επιβαρύνσεων και των αδικαιολόγητων απαιτήσεων για την πρόσβαση στην αγορά για όλους τους επιχειρηματικούς φορείς, και ιδίως για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι καταπνίγουν την καινοτομία·

20.  επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής, να εξασφαλίσει την επάρκεια του δικαίου της προστασίας των καταναλωτών και την πρόληψη της αθέμιτης εκμετάλλευσης της συνεργατικής οικονομίας· πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να απολαύουν υψηλού και αποτελεσματικού επιπέδου προστασίας, ανεξάρτητα από το αν οι υπηρεσίες παρέχονται από επαγγελματίες ή μεταξύ ιδιωτών, και τονίζει, ιδίως, τη σημασία της προστασίας των καταναλωτών στο πλαίσιο των συναλλαγών μεταξύ ιδιωτών, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι μια ορισμένη μορφή προστασίας μπορεί να προέλθει και από αυτορρύθμιση·

21.  ζητεί να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή και διαρκής τήρηση, από τους περιστασιακούς παρόχους υπηρεσιών, των κανόνων προστασίας του καταναλωτή, σε ίδια ή σε παρόμοια βάση με τους επαγγελματίες παρόχους υπηρεσιών·

22.  επισημαίνει ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το αν οι κριτικές άλλων χρηστών μιας υπηρεσίας επηρεάζονται από τον πάροχο, για παράδειγμα με τη μορφή πληρωμένων διαφημίσεων·

23.  επισημαίνει την ανάγκη για μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τις διασφαλίσεις για τους καταναλωτές σε περιπτώσεις διαφορών, και καλεί τις συνεργατικές πλατφόρμες να εξασφαλίσουν ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή αποτελεσματικά συστήματα για διαδικασίες υποβολής καταγγελιών και επίλυσης διαφορών, διευκολύνοντας έτσι τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους·

24.  τονίζει ότι τα επιχειρηματικά μοντέλα της συνεργατικής οικονομίας βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη φήμη, και υπογραμμίζει ότι η διαφάνεια έχει ουσιαστική σημασία εν προκειμένω· πιστεύει ότι σε πολλές περιπτώσεις τα επιχειρηματικά μοντέλα συνεργατικής οικονομίας ενδυναμώνουν τους καταναλωτές και τους επιτρέπουν να αναλάβουν ενεργό ρόλο, υποστηριζόμενοι από την τεχνολογία· τονίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω κανόνες για την προστασία των καταναλωτών στη συνεργατική οικονομία, ιδίως σε περιπτώσεις δεσποζουσών θέσεων στην αγορά, ασύμμετρης πληροφόρησης ή έλλειψης επιλογών ή ανταγωνισμού· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η επαρκής ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με το νομικό καθεστώς που έχει εφαρμογή σε κάθε συναλλαγή και τα επακόλουθα δικαιώματα και νομικές υποχρεώσεις·

25.  καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει περαιτέρω το καθεστώς ευθύνης των συνεργατικών πλατφορμών, το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να προωθήσει την υπεύθυνη συμπεριφορά, τη διαφάνεια, και την ασφάλεια δικαίου, και να αυξήσει με τον τρόπο αυτό την εμπιστοσύνη των χρηστών· επισημαίνει, ειδικότερα, την έλλειψη ασφάλειας δικαίου, ιδίως σχετικά με το κατά πόσο μια πλατφόρμα αποτελεί βασική υπηρεσία ή απλώς παρέχει μια υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας, σύμφωνα με την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να προσφέρει περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τις πτυχές αυτές και να εξετάσει αν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για να καταστεί το ρυθμιστικό πλαίσιο πιο αποτελεσματικό· παροτρύνει, παράλληλα, τις συνεργατικές πλατφόρμες, να λαμβάνουν εθελοντικά μέτρα για τον σκοπό αυτό·

26.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει διεξοδικότερα την κοινοτική νομοθεσία, με σκοπό τη μείωση της αβεβαιότητας και την εγγύηση μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου αναφορικά με το καθεστώς που εφαρμόζεται στα συνεργατικά επιχειρηματικά μοντέλα, και να αξιολογήσει την καταλληλότητα των νέων ή τροποποιημένων κανόνων, ιδίως σε σχέση με τους ενεργούς ενδιάμεσους φορείς και τις απαιτήσεις στις οποίες υπόκεινται όσον αφορά την πληροφόρηση και τη διαφάνεια, τη μη εκτέλεση και την ευθύνη·

27.  πιστεύει ότι κάθε νέο ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να προωθεί ικανότητες αυτοδιακυβέρνησης και μηχανισμούς διομότιμης αξιολόγησης στις πλατφόρμες, δεδομένου ότι και τα δύο έχουν αποδείξει ότι λειτουργούν αποτελεσματικά και να λαμβάνουν υπόψη την ικανοποίηση των καταναλωτών από τις συνεργατικές υπηρεσίες· είναι πεπεισμένο ότι οι συνεργατικές πλατφόρμες μπορούν οι ίδιες να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη δημιουργία ενός τέτοιου νέου κανονιστικού περιβάλλοντος, με τη διόρθωση των ασσυμετριών στην πληροφόρηση, ιδίως μέσω ψηφιακών μηχανισμών φήμης για την αύξηση της εμπιστοσύνης των χρηστών· επισημαίνει, παράλληλα, ότι η συνεργατική ικανότητα αυτορρύθμισης μιας συνεργατικής πλατφόρμας δεν μειώνει την αναγκαιότητα των ισχυόντων κανόνων, όπως οι οδηγίες για τις υπηρεσίες και για το ηλεκτρονικό εμπόριο, το δίκαιο της ΕΕ για τους καταναλωτές, και τυχόν άλλοι κανόνες·

28.  πιστεύει, συνεπώς, ότι οι ψηφιακοί μηχανισμοί οικοδόμησης εμπιστοσύνης αποτελούν ουσιαστικό μέρος της συνεργατικής οικονομίας· χαιρετίζει όλες τις προσπάθειες και πρωτοβουλίες που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τις συνεργατικές πλατφόρμες για την αποτροπή στρεβλώσεων, καθώς και εκείνες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της διαφάνειας στους μηχανισμούς βαθμολόγησης και κριτικών, στον καθορισμό αξιόπιστων κριτηρίων φήμης, στην καθιέρωση εγγυήσεων ή ασφάλισης, στην εξακρίβωση της ταυτότητας των συναλλασσόμενων ιδιωτών και παραγωγών καταναλωτών, και στην ανάπτυξη ασφαλών και διαφανών συστημάτων πληρωμών· θεωρεί ότι αυτές οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως οι μηχανισμοί αμφίδρομης βαθμολόγησης, οι ανεξάρτητοι έλεγχοι των κριτικών και η εθελοντική υιοθέτηση συστημάτων πιστοποίησης αποτελούν καλά παραδείγματα τρόπων πρόληψης αθέμιτων συμπεριφορών, χειραγωγήσεων και απομιμήσεων, απάτης και κατασκευασμένης ανάδρασης· παροτρύνει τις συνεργατικές πλατφόρμες να διδάσκονται από τις βέλτιστες πρακτικές και να ευαισθητοποιούν σχετικά με τις νομικές υποχρεώσεις των χρηστών τους·

29.  επισημαίνει ότι έχει καθοριστική σημασία να αποσαφηνιστούν οι μέθοδοι λειτουργίας των αυτοματοποιημένων συστημάτων λήψης αποφάσεων που βασίζονται σε αλγορίθμους, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι αλγόριθμοι εγγυώνται τη δίκαιη μεταχείριση και τη διαφάνεια· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει αυτό το θέμα και από τη σκοπιά του δικαίου της ΕΕ περί ανταγωνισμού· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τον ιδιωτικό τομέα και τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, ουσιαστικά κριτήρια για την ανάπτυξη αρχών λογοδοσίας σε σχέση με αλγορίθμους για τις συνεργατικές πλατφόρμες·

30.  τονίζει την ανάγκη να αξιολογηθεί η χρήση των δεδομένων, όταν μπορεί να έχουν διαφορετικό αντίκτυπο στα διάφορα τμήματα της κοινωνίας, προκειμένου να προλαμβάνονται οι διακρίσεις διακρίσεων και να εξακριβώνεται αν προκαλείται βλάβη στην ιδιωτικότητα από τα μαζικά δεδομένα· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει ήδη αναπτύξει ένα συνολικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων στον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων (ΓΚΠΔ) και, στο πλαίσιο αυτό, καλεί τις πλατφόρμες συνεργατικής οικονομίας να μην παραβλέπουν το ζήτημα της προστασίας των δεδομένων, αλλά να παρέχουν διαφανή πληροφόρηση στους παρόχους υπηρεσιών και τους χρήστες σχετικά με τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων αυτών·

31.  αναγνωρίζει ότι πολλοί από τους κανόνες του ενωσιακού κεκτημένου εφαρμόζονται ήδη στη συνεργατική οικονομία· καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει την ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη ενός ενωσιακού νομικού πλαισίου για την αποφυγή του περαιτέρω κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς, σύμφωνα με τις αρχές της βελτίωσης της νομοθεσίας και με βάση την πείρα των κρατών μελών· πιστεύει ότι το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, όπως επίσης ευέλικτο, τεχνολογικά ουδέτερο και μελλοντοστραφές, και να συνίσταται σε συνδυασμό γενικών αρχών και ειδικών κανόνων, επιπλέον των ειδικών τομεακών ρυθμίσεων που ενδέχεται να χρειαστούν·

32.  υπογραμμίζει τη σημασία της συνεκτικής νομοθεσίας για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς για όλους, και καλεί την Επιτροπή να κατοχυρώσει τους υφιστάμενους κανόνες και την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων και των καταναλωτών πριν θεσπίσει νέα νομοθεσία η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς·

Ανταγωνισμός και φορολογική συμμόρφωση

33.  επικροτεί το γεγονός ότι η άνοδος της συνεργατικής οικονομίας έχει επιφέρει αύξηση του ανταγωνισμού και έχει υποχρεώσει τους υφιστάμενους φορείς εκμετάλλευσης να εστιαστούν στις πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών· παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των συνεργατικών πλατφορμών, καθώς και μεταξύ των συνεργατικών πλατφορμών και των παραδοσιακών επιχειρήσεων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εντοπιστούν και να αρθούν οι φραγμοί για την ανάπτυξη και την αύξηση του αριθμού των συνεργατικών επιχειρήσεων, ιδίως των νεοφυών· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για ελεύθερη ροή δεδομένων, φορητότητα των δεδομένων και διαλειτουργικότητα, που διευκολύνουν την αλλαγή πλατφόρμας και εμποδίζουν τον εγκλωβισμό, αποτελούν δε καθοριστικούς παράγοντες για ανοικτό και θεμιτό ανταγωνισμό και για την ενδυνάμωση των χρηστών των συνεργατικών πλατφορμών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα θεμιτά συμφέροντα όλων των παραγόντων της αγοράς και προστατεύοντας τις πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών·

34.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξημένη ανιχνευσιμότητα των οικονομικών συναλλαγών μέσω διαδικτυακών πλατφορμών προκειμένου να εξασφαλιστεί η φορολογική συμμόρφωση και επιβολή, αλλά εκφράζει την ανησυχία του για τις δυσκολίες που έχουν προκύψει ως τώρα σε ορισμένους τομείς· τονίζει ότι η συνεργατική οικονομία δεν θα πρέπει επ’ ουδενί να αποτελεί τρόπο αποφυγής φορολογικών υποχρεώσεων· τονίζει, περαιτέρω, την επείγουσα ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των συνεργατικών πλατφορμών όσον αφορά τη φορολογική συνέπεια και την είσπραξη φόρων· αναγνωρίζει ότι τα ζητήματα αυτά έχουν αντιμετωπιστεί σε ορισμένα κράτη μέλη, και σημειώνει την επιτυχή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον συγκεκριμένο τομέα· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, με τη συμμετοχή των αρμόδιων αρχών και των συμφεροντούχων, για την ανάπτυξη αποτελεσματικών και καινοτόμων λύσεων για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και επιβολής, προκειμένου να εξαλειφθεί ο κίνδυνος της διασυνοριακής φορολογικής απάτης· καλεί τις συνεργατικές πλατφόρμες να αναλάβουν ενεργό ρόλο εν προκειμένω· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αποσαφηνίσουν και να συνεργαστούν σχετικά με τις πληροφορίες τις οποίες οι διάφοροι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη συνεργατική οικονομία πρέπει να γνωστοποιούν στις φορολογικές αρχές στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους για την παροχή φορολογικών πληροφοριών, όπως προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία·

35.  συμφωνεί ότι επιχειρήσεις που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες θα πρέπει να υπόκεινται παρόμοιες στην πράξη φορολογικές υποχρεώσεις, είτε εντάσσονται στην παραδοσιακή οικονομία είτε στη συνεργατική, και πιστεύει ότι θα πρέπει να καταβάλλονται φόροι όταν πραγματοποιούνται κέρδη και όταν δεν πρόκειται απλώς για συνεισφορά στην κάλυψη του κόστους, τηρουμένης της αρχής της επικουρικότητας, και σύμφωνα με τις εθνικές και τοπικές φορολογικές νομοθετικές διατάξεις·

Αντίκτυπος στην αγορά εργασίας και στα δικαιώματα των εργαζομένων

36.  τονίζει ότι η ψηφιακή επανάσταση έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας και ότι οι τάσεις που αναδύονται στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας αποτελούν μέρος μιας τρέχουσας τάσης στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης της κοινωνίας·

37.  επισημαίνει, παράλληλα, ότι η συνεργατική οικονομία διανοίγει νέες ευκαιρίες και νέες, ευέλικτες διεξόδους απασχόλησης για όλους τους χρήστες, ιδίως δε για τους αυτοαπασχολούμενους, για όσους είναι άνεργοι, αποκομμένοι από την αγορά εργασίας ή δεν μπορούν για άλλους λόγους να συμμετάσχουν σε αυτή και, επομένως, θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως σημείο εισόδου στην αγορά εργασίας, ιδίως για τους νέους και τις περιθωριοποιημένες ομάδες· επισημαίνει ωστόσο ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η εξέλιξη αυτή μπορεί επίσης να οδηγήσει σε επισφαλείς καταστάσεις· τονίζει την ανάγκη για ευελιξία της αγοράς εργασίας, αφενός, και για οικονομική και κοινωνική ασφάλεια των εργαζομένων, αφετέρου, σύμφωνα με τα έθιμα και τις παραδόσεις των κρατών μελών·

38.  τονίζει την τεράστια σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων στις συνεργατικές υπηρεσίες –κατά πρώτο και κύριο λόγο το δικαίωμα οργάνωσης των εργαζομένων, και το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης και δράσης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική· υπενθυμίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην οικονομία των πλατφορμών είναι είτε μισθωτοί είτε αυτοαπασχολούμενοι με βάση τα πραγματικά περιστατικά, και πρέπει να κατατάσσονται ανάλογα· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, να εξασφαλίσουν δίκαιους όρους εργασίας και επαρκή νομική και κοινωνική προστασία για όλους τους εργαζόμενους στη συνεργατική οικονομία, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους·

39.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και επαρκής κοινωνική προστασία για τον αυξανόμενο αριθμό αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων, που είναι βασικοί συντελεστές της συνεργατικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος διαπραγμάτευσης και συλλογικής δράσης, και σε σχέση με την αποζημίωσή τους·

40.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι η συνεργατική οικονομία θα επιφέρει και διαταραχές, και συνεπώς να ετοιμάσουν ενέργειες μετριασμού για ορισμένους τομείς και να υποστηρίξουν την κατάρτιση και την επανένταξη·

41.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν για τους εργαζομένους σε συνεργατικές πλατφόρμες η δυνατότητα μεταφοράς των αξιολογήσεων και κριτικών, που συνιστούν την αξία τους στην ψηφιακή αγορά, όπως επίσης η δυνατότητα μεταβίβασης και συσσώρευσης αξιολογήσεων και κριτικών από διάφορες πλατφόρμες, τηρουμένων των κανόνων για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας όλων των εμπλεκόμενων μερών· επισημαίνει την πιθανότητα αθέμιτων και αυθαίρετων πρακτικών σε σχέση με τις διαδικτυακές αξιολογήσεις, που μπορεί να έχουν αρνητική επιρροή στις εργασιακές συνθήκες και τα δικαιώματα των εργαζομένων σε συνεργατικές πλατφόρμες, και στη δυνατότητά τους να βρουν θέση απασχόλησης· πιστεύει ότι οι μηχανισμοί αξιολόγησης και κριτικής θα πρέπει να αναπτυχθούν με διαφάνεια και οι εργαζόμενοι να ενημερώνονται και να ζητείται η γνώμη τους στο κατάλληλο επίπεδο και σύμφωνα με το δίκαιο και τις πρακτικές του κράτους μέλους, με βάση τα γενικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη τέτοιων μηχανισμών·

42.  υπογραμμίζει τη σημασία της επικαιροποίησης των δεξιοτήτων στον μεταβαλλόμενο κόσμο της απασχόλησης προκειμένου να διασφαλίζεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν επαρκείς δεξιότητες, όπως απαιτείται στο πλαίσιο της ψηφιακής κοινωνίας και οικονομίας· παροτρύνει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις συνεργατικής οικονομίας να καταστήσουν προσιτή τη δια βίου κατάρτιση και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων· πιστεύει ότι χρειάζονται δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και δυνατότητες χρηματοδότησης για δια βίου μάθηση και κατάρτιση, ιδίως για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις·

43.  τονίζει τη σημασία της τηλεργασίας και της έξυπνης εργασίας σε συνάρτηση με τη συνεργατική οικονομία και, από αυτή την άποψη, τάσσεται υπέρ της ανάγκης να αντιμετωπίζονται οι συγκεκριμένοι τρόποι εργασίας επί ίσοις όροις με τους παραδοσιακούς·

44.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει σε τι βαθμό η οδηγία για την προσωρινή απασχόληση (2008/104/EC) μπορεί να εφαρμοστεί σε συγκεκριμένες διαδικτυακές πλατφόρμες· θεωρεί ότι πολλές από τις διαδικτυακές πλατφόρμες διαμεσολάβησης έχουν δομική ομοιότητα με τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (τριμερής συμβατική σχέση μεταξύ: εργαζομένου σε εταιρεία προσωρινής απασχόλησης/πλατφόρμα· εταιρείας προσωρινής απασχόλησης/διαδικτυακής πλατφόρμας· χρήστριας επιχείρησης/πελάτη)·

45.  ζητεί από τις εθνικές δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και το δίκτυο EURES να παρέχουν καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρει η συνεργατική οικονομία·

46.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να παρέχουν επαρκή ενημέρωση στους εργαζόμενους σε πλατφόρμες, για τις εργασιακές συνθήκες και τους όρους απασχόλησης, όπως επίσης για τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις εργασιακές σχέσεις τους τόσο με τις πλατφόρμες όσο και με τους χρήστες· θεωρεί ότι οι πλατφόρμες θα πρέπει να διαδραματίζουν προορατικό ρόλο στην παροχή πληροφοριών στους χρήστες και να τους εργαζομένους όσον αφορά το εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο, προκειμένου να πληρούν τις νομικές υποχρεώσεις τους·

47.  εφιστά την προσοχή στην έλλειψη στοιχείων σχετικά με τις αλλαγές που επιφέρει στον κόσμο της απασχόλησης η συνεργατική οικονομία· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συγκεντρώσουν, και σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, πιο αξιόπιστα και ολοκληρωμένα στοιχεία στον συγκεκριμένο τομέα, και παροτρύνει τα κράτη μέλη να ορίσουν μια ήδη υφιστάμενη εθνική αρμόδια αρχή για να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις νέες τάσεις στη συνεργατική στην αγορά εργασίας· τονίζει τη σημασία της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο αυτό· τονίζει ότι είναι σημαντικό να παρακολουθούνται η αγορά εργασίας και οι συνθήκες απασχόλησης στη συνεργατική οικονομία, προκειμένου να αποτρέπονται οι παράνομες πρακτικές·

Η τοπική διάσταση της συνεργατικής οικονομίας

48.  παρατηρεί ότι διαρκώς περισσότερες τοπικές αρχές και κυβερνήσεις εργάζονται ήδη για τη ρύθμιση και την ανάπτυξη της συνεργατικής οικονομίας, εστιάζοντας σε συνεργατικές πρακτικές τόσο ως αντικείμενο των πολιτικών τους όσο και ως βασική αρχή νέων μορφών συνεργατικής διακυβέρνησης και συμμετοχικής δημοκρατίας·

49.  επισημαίνει ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο ελιγμών ώστε οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να εγκρίνουν μέτρα προσαρμοσμένα στο εκάστοτε πλαίσιο με σκοπό την επίτευξη σαφώς καθορισμένων στόχων δημοσίου συμφέροντος, μέσω αναλογικών μέτρων που συνάδουν πλήρως με τη νομοθεσία της ΕΕ· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στη διαδικασία χάραξης πολιτικής και στη θέσπιση κανονισμών που συνάδουν με το δίκαιο της ΕΕ·

50.  σημειώνει ότι πρωτοπόροι σε αυτόν τον τομέα είναι οι πόλεις, δεδομένου ότι αστικές συνθήκες όπως η πληθυσμιακή πυκνότητα και η φυσική εγγύτητα ευνοούν την υιοθέτηση συνεργατικών πρακτικών, επεκτείνοντας την εστίαση από τις έξυπνες πόλεις στις κοινοχρηστικές πόλεις, και διευκολύνοντας τη μετάβαση σε υποδομές φιλικότερες προς τους πολίτες· είναι επίσης πεπεισμένο ότι η συνεργατική οικονομία μπορεί να προσφέρει σημαντικές δυνατότητες στις εσωτερικές απόκεντρες ζώνες, τις αγροτικές περιοχές και τις μειονεκτούσες περιφέρειες, να προσφέρει νέες μορφές για χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, να έχει θετικό κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο, και να βοηθήσει περιθωριοποιημένες κοινότητες με έμμεσα οφέλη και για τον τουριστικό κλάδο·

Η προώθηση της συνεργατικής οικονομίας

51.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να προσφέρονται επαρκείς ικανότητες, δεξιότητες και κατάρτιση, προκειμένου να μπορούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ιδιώτες να αναλάβουν ενεργό ρόλο στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας και να απελευθερώσουν το δυναμικό της·

52.  τονίζει ότι οι ΤΠΕ επιτρέπουν τη γρήγορη και αποτελεσματική εξέλιξη των καινοτόμων ιδεών στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη σύνδεση και την ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, είτε πρόκειται για χρήστες είτε για παρόχους υπηρεσιών, διευκολύνοντας την πρόσβαση και τη συμμετοχή τους στην αγορά και καθιστώντας πιο προσβάσιμες τις απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές·

53.  καλεί την Επιτροπή να επιδείξει προορατικότητα όσον αφορά την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ιδίως όσον αφορά την υιοθέτηση των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, να αυξήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των παρόχων υπηρεσιών στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, αξιοποιώντας το πλαίσιο της ΕΕ για την αμοιβαία αναγνώριση των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, και να αντιμετωπίσει άλλους υφιστάμενους φραγμούς στην ανάπτυξη της συνεργατικής οικονομίας, όπως τα εμπόδια στην παροχή διασυνοριακών καθεστώτων ασφάλισης·

54.  επισημαίνει ότι η καθιέρωση της τεχνολογίας 5G θα μετασχηματίσει εκ βάθρων τη λογική των οικονομιών μας, καθιστώντας τις υπηρεσίες περισσότερο διαφοροποιημένες και προσβάσιμες· τονίζει, εν προκειμένω, ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια ανταγωνιστική αγορά για καινοτόμες επιχειρήσεις, η επιτυχία της οποίας θα καθορίσει σε τελική ανάλυση τη δύναμη των οικονομιών μας·

55.  επισημαίνει ότι η συνεργατική οικονομία καθίστανται διαρκώς σημαντικότερη στον τομέα της ενέργειας, επιτρέποντας στους καταναλωτές, στους παραγωγούς, στους ιδιώτες και στις κοινότητες να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε διάφορες αποκεντρωμένες φάσεις του κύκλου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων της ιδίας παραγωγής και κατανάλωσης, της αποθήκευσης και της διανομής, σύμφωνα με τους στόχους της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια·

56.  επισημαίνει ότι η συνεργατική οικονομία είναι ισχυρή κυρίως στις κοινότητες οι οποίες εφαρμόζουν ισχυρά μοντέλα κοινοχρησίας γνώσης και εκπαίδευσης και, με τον τρόπο αυτό, έχουν καταλυτική επίδραση στην εδραίωση μιας αντίληψης ανοικτής καινοτομίας· τονίζει τη σημασία των συνεκτικών πολιτικών και της ανάπτυξης των ευρυζωνικών δικτύων υπερυψηλών ταχυτήτων ως προϋπόθεσης για να αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό της συνεργατικής οικονομίας και να αποκομιστούν τα οφέλη που προσφέρει το συνεργατικό πρότυπο· υπενθυμίζει, συνεπώς, την ανάγκη να εξασφαλιστεί επαρκής δικτυακή πρόσβασης για όλους τους πολίτες της ΕΕ, ιδίως στις αραιοκατοικημένες, απόκεντρες ή αγροτικές περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει ακόμη επαρκής συνδεσιμότητα·

57.  υπογραμμίζει ότι η συνεργατική οικονομία χρειάζεται υποστήριξη προκειμένου να αναπτυχθεί και να κλιμακωθεί γρήγορα, και πρέπει να παραμένει ανοιχτή στην έρευνα, τις καινοτομίες και τις νέες τεχνολογίες, ώστε να προσελκύει επενδύσεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τον μελλοντοστραφή χαρακτήρα της νομοθεσίας και των πολιτικών της ΕΕ, ειδικότερα όσον αφορά την καθιέρωση μη αποκλειστικών, προσανατολισμένων στον πειραματισμό χώρων προώθησης της ψηφιακής συνδεσιμότητας και του ψηφιακού γραμματισμού, τη στήριξη της ευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας και των νεοφυών επιχειρήσεων, και την παροχή κινήτρων για Industry 4.0, κόμβους, συμπλέγματα φορέων και φυτώρια επιχειρήσεων καινοτομίας, μεριμνώντας παράλληλα για την ανάπτυξη συνεργιών συνύπαρξης με παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα·

58.  επισημαίνει τον σύνθετο χαρακτήρα του τομέα των μεταφορών, εντός και εκτός της συνεργατικής οικονομίας· επισημαίνει ότι ο εν λόγω τομέας υπόκειται σε έντονη ρυθμιστική παρέμβαση· επισημαίνει ότι τα μοντέλα συνεργατικής οικονομίας προσφέρουν δυνατότητες για σημαντική βελτίωση της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας του συστήματος μεταφορών (μεταξύ άλλων με την ενοποιημένη πολυτροπική έκδοση εισιτηρίων και διαδρομή μεταφοράς για χρήστες μεταφορών με εφαρμογές συνεργατικής οικονομίας) για αύξηση της ασφάλειας και προστασίας τους, και για να καταστούν οι απομακρυσμένες περιοχές πιο προσιτές και να περιοριστούν οι ανεπιθύμητες εξωτερικές συνέπειες της κυκλοφοριακής συμφόρησης·

59.  καλεί τις αρμόδιες αρχές να προωθήσουν την επωφελή συνύπαρξη των συνεργατικών υπηρεσιών μεταφοράς με το συμβατικό σύστημα μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να εντάξει τη συνεργατική οικονομία στις εργασίες της για τις νέες τεχνολογίες στον τομέα των μεταφορών (συνδεδεμένα οχήματα, αυτόνομα οχήματα, ενοποιημένο ψηφιακό σύστημα έκδοσης εισιτηρίων, και νοήμονα συστήματα μεταφορών) λόγω των ισχυρών αλληλεπιδράσεων και των φυσικών συνεργιών τους·

60.  τονίζει ότι απαιτείται ασφάλεια δικαίου για τις πλατφόρμες και τους χρήστες τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη της συνεργατικής οικονομίας στον τομέα των μεταφορών στην ΕΕ· επισημαίνει ότι στον τομέα της κινητικότητας είναι σημαντικό να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ, αφενός, (i) του συνεπιβατισμού και του επιμερισμού του κόστους στο πλαίσιο διαδρομής που ο οδηγός είχε ήδη προγραμματίσει για λογαριασμό του και, αφετέρου, (ii) των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών·

61.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, η ενοικίαση καταλυμάτων από ιδιώτη σε ιδιώτη είναι ο μεγαλύτερος τομέας της συνεργατικής οικονομίας επί τη βάσει του παραγόμενου εμπορίου, ενώ ο συνεπιβατισμός καταγράφει τα μεγαλύτερα έσοδα στις πλατφόρμες·

62.  επισημαίνει ότι στον τομέα του τουρισμού η υπηρεσία κοινοχρησίας κατοικιών αποτελεί εξαιρετική αξιοποίηση πόρων και υποχρησιμοποιούμενων χώρων, ιδίως σε περιοχές που δεν επωφελούνται παραδοσιακά από τον τουρισμό·

63.  καταδικάζει, στο πλαίσιο αυτό, τους κανονισμούς τους οποίους επιβάλλουν ορισμένες δημόσιες αρχές, για τον περιορισμό της προσφοράς τουριστικών καταλυμάτων μέσω της συνεργατικής οικονομίας·

64.  εφιστά την προσοχή στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές συνεργατικές πλατφόρμες όσον αφορά την απόκτηση πρόσβασης σε επιχειρηματικά κεφάλαια και τις οικείες στρατηγικές ανάπτυξης, οι οποίες επιτείνονται αφενός λόγω του μικρού μεγέθους και του κατακερματισμού των εγχώριων αγορών και αφετέρου λόγω σοβαρής έλλειψης διασυνοριακών επενδύσεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιούν πλήρως τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά μέσα για να επενδύουν σε συνεργατική επιχειρηματικότητα και για να προωθούν πρωτοβουλίες που διευκολύνουν την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ιδίως για τις νεοφυείς, τις μικρές και μεσαίες και τις άλλες επιχειρήσεις·

65.  τονίζει ότι τα συνεργατικά συστήματα χρηματοδότησης, όπως η πληθοχρηματοδότηση, αποτελούν σημαντικό στοιχείο για τη συμπλήρωση των παραδοσιακών διαύλων χρηματοδότησης στο πλαίσιο ενός αποτελεσματικού χρηματοδοτικού οικοσυστήματος·

66.  σημειώνει ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από ΜΜΕ στον τομέα της συνεργατικής οικονομίας δεν είναι πάντα επαρκώς προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων· ζητεί εργαλεία και προγράμματα που θα παρέχουν υποστήριξη στους εν λόγω φορείς ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία·

67.  ζητεί από την Επιτροπή να διευκολύνει και να προωθήσει την πρόσβαση σε κατάλληλες γραμμές χρηματοδότησης για τους ευρωπαίους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της συνεργατικής οικονομίας, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020»·

68.  επισημαίνει την ταχεία ανάπτυξη και την αυξημένη διάδοση καινοτόμων τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων, όπως οι τεχνολογίες blockchain και κατανεμημένου καθολικού, μεταξύ άλλων και στον χρηματοπιστωτικό τομέα· υπογραμμίζει ότι η χρήση αυτών των αποκεντρωμένων τεχνολογιών μπορεί να επιτρέψει ουσιαστικές συναλλαγές και συνδέσεις μεταξύ ιδιωτών στη συνεργατική οικονομία, οδηγώντας στη δημιουργία ανεξάρτητων αγορών ή δικτύων και υποκαθιστώντας μελλοντικά τον ρόλο ενδιάμεσων φορέων που διαδραματίζουν σήμερα οι συνεργατικές πλατφόρμες·

69.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 • [1]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0009.
 • [2]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0237.
 • [3]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0455.
 • [4]  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11834-2016-INIT/en/pdf
 • [5]  ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36.
 • [6]  ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1.
 • [7]  ΕΕ L 149 της 11.6.2015, σ. 22.
 • [8]  ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 11.
 • [9]  ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
 • [10]  ECON-VI/016.
 • [11]  INT/793 EESC-2016-3545-00-00-AC-TRA.
 • [12]  Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 438 (Μαρτίου 2016) με θέμα «Η χρήση των συνεργατικών πλατφορμών».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Συνεργατική οικονομία: γενική επισκόπηση

Η έννοια της «συνεργατικής οικονομίας» καλύπτει μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων οι οποίες απορρέουν από ποικίλα συνεργατικά επιχειρηματικά μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων μοντέλων που δεν έχουν ως γνώμονα το κέρδος· τα επιχειρηματικά μοντέλα κυμαίνονται από συνεργατικές πλατφόρμες που διευκολύνουν την ανταλλαγή αγαθών ή υπηρεσιών σε ολόκληρο τον κόσμο έως μικρές συνεργατικές ΜΜΕ που παρέχουν υπηρεσίες στις τοπικές κοινωνίες.

Τα τελευταία χρόνια, η συνεργατική οικονομία γνώρισε ταχεία ανάπτυξη όσον αφορά τους χρήστες, τις συναλλαγές και τα έσοδα, αναδιαμορφώνοντας τελικά τον τρόπο παροχής προϊόντων και υπηρεσιών σε πολλούς τομείς· Στις αρχές του 2014, επηρεάστηκαν κυρίως έξι τομείς δραστηριοτήτων (αγαθά/λιανική, υπηρεσίες, χώροι/καταλύματα, διατροφικά αγαθά, μεταφορές και χρήματα). Έως το 2016, ο αριθμός των τομέων είχε σχεδόν τριπλασιαστεί: επέκταση σε νέους τομείς (δηλαδή, υγεία, μάθηση, εφοδιαστική, δήμοι, χώροι, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, όπως ενέργεια, κ.λπ.) ή δημιουργία νέων ειδών δραστηριοτήτων (δηλαδή μετακίνηση των κατασκευαστών στο τομέα των αγαθών).

Συχνά γίνεται εναλλακτική χρήση μιας σειράς όρων για την περιγραφή αυτού του ταχέως εξελισσόμενου φαινομένου: κοινοχρηστική οικονομία, υπηρεσίες μεταξύ ιδιωτών, οικονομία κατά παραγγελία, αγορές πλατφορμών για υπηρεσίες μεταξύ ιδιωτών, οικονομία της περιστασιακής απασχόλησης, συνεργατική κατανάλωση, πληθοσυμμετοχικός καπιταλισμός, (κ.λπ). Οι συγκεκριμένοι ορισμοί αντανακλούν τον δυναμικό χαρακτήρα του φαινομένου, καθώς επίσης την κλίμακα και την ένταση του συνεχιζόμενου πολιτικού και ακαδημαϊκού διαλόγου σχετικά με αυτό.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ήδη διάφοροι ορισμοί για τη συνεργατική οικονομία. Σύμφωνα με το λεξικό της Οξφόρδης, η συνεργατική οικονομία ορίζεται ως εξής: «ένα οικονομικό σύστημα στο οποίο γίνεται κοινή χρήση περιουσιακών στοιχείων ή υπηρεσιών μεταξύ ιδιωτών, είτε δωρεάν είτε έναντι αμοιβής, κατά κανόνα μέσω του διαδικτύου».[1]Στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή ορίζει τη συνεργατική οικονομία ως «επιχειρηματικά μοντέλα όπου τις δραστηριότητες διευκολύνουν συνεργατικές πλατφόρμες. Οι συνεργατικές πλατφόρμες δημιουργούν μια ανοικτή αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπηρεσιών που συχνά παρέχουν ιδιώτες», ενώ παράλληλα ορίζει ότι οι συναλλαγές συνεργατικής οικονομίας συχνά δεν περιλαμβάνουν αλλαγή κυριότητας και μπορούν να είναι κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές.

Στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας και των επιχειρηματικών της μοντέλων, εντοπίζονται σε γενικές γραμμές τρία βασικά είδη παραγόντων:

i) πάροχοι υπηρεσιών - ιδιώτες που παρέχουν υπηρεσίες (περιουσιακά στοιχεία, δεξιότητες, χρόνο δωρεάν ή έναντι αμοιβής) ευκαιριακά (ομότιμοι) ή επαγγελματίες·

ii) χρήστες των εν λόγω υπηρεσιών, και

iii) συνεργατικές πλατφόρμες που συνδέουν την προσφορά και τη ζήτηση σε πραγματικό χρόνο και διευκολύνουν τις συναλλαγές.

2. Η αντίδραση της Επιτροπής

Τον Ιούνιο του 2016, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο Ευρωπαϊκή ατζέντα για μια συνεργατική οικονομία, προκειμένου αφενός να επιλυθούν τα προβλήματα που αφορούν την αβεβαιότητα σχετικά με ορισμένα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις διαφορετικών παραγόντων που συμμετέχουν στη συνεργατική οικονομία, και αφετέρου να δοθούν απαντήσεις από ενωσιακή σκοπιά. Στόχος της ανακοίνωσης είναι να προσφέρει μη δεσμευτική καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας στα επιχειρηματικά μοντέλα της συνεργατικής οικονομίας. Εξετάζει ζητήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι τόσο οι παράγοντες της αγοράς όσο και οι δημόσιες αρχές, τα οποία ομαδοποιεί σε πέντε βασικούς τομείς: 1) Όροι πρόσβασης στην αγορά 2) Καθεστώτα ευθύνης 3) Προστασία των χρηστών 4) Αυτοαπασχολούμενοι και εργαζόμενοι στη συνεργατική οικονομία 5) Φορολογία

3. Βασικά ζητήματα που συνδέονται με τη συνεργατική οικονομία

3.1 Ευκαιρίες και οφέλη

Η συνεργατική οικονομία μπορεί να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες στους καταναλωτές, τους επιχειρηματίες και τους πολίτες, και επίσης να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και πηγές εισοδήματος.

Εκτιμάται ότι από τις συνεργατικές πλατφόρμες που δραστηριοποιούνται σε πέντε βασικούς τομείς της συνεργατικής οικονομίας προέκυψαν το 2015 έσοδα ύψους 3,6 δισεκατομμυρίων EUR στην ΕΕ[2]. Η συνεργατική οικονομία παρουσιάζει σημαντικό δυναμικό, με ετήσια αύξηση που υπερβαίνει το 25%[3] και, θεωρητικά, εκτιμάται ότι το οικονομικό κέρδος που συνδέεται με την καλύτερη χρήση των ικανοτήτων ως αποτέλεσμα της συνεργατικής οικονομίας θα μπορούσε να φτάσει τα 572 δισεκατομμύρια EUR[4]. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να θεωρηθούν με κάποια επιφύλαξη, δεδομένου ότι, παρά την αυξανόμενη οικονομική σημασία της συνεργατικής οικονομίας, η μέτρηση της αξίας της παραμένει δύσκολη. Αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων στην έλλειψη συμφωνηθείσας μεθοδολογίας σχετικά με τον τρόπο μέτρησης των πολλαπλών επιπτώσεων που έχει η συνεργατική οικονομία στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, καθώς στην ελλιπή συλλογή δεδομένων.

Διάφορες έρευνες έδειξαν σημαντική στήριξη και ενδιαφέρον εκ μέρους των καταναλωτών στη συνεργατική οικονομία[5]. Παρέχεται στους ομοτίμους μια σειρά αιτίων και κινήτρων για να συμμετέχουν σε αυτό το νέο επιχειρηματικό μοντέλο, όπως οικονομικά οφέλη, οφέλη που συνδέονται με την ποιότητα και την εμπειρία, καθώς και ποιοτικές κοινωνικές η κοινωνιακές επιπτώσεις. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το 42% των καταναλωτών θεωρεί πιο εύχρηστες τις υπηρεσίες της συνεργατικής οικονομίας, ενώ το 33% εκτιμά το γεγονός ότι είναι φθηνότερες ή ακόμα και δωρεάν[6].

3.2 Βασικές προκλήσεις και κίνδυνοι

Παράλληλα, αξίζει επίσης να επισημανθούν οι σημαντικές επιπτώσεις που έχουν τα επιχειρηματικά μοντέλα της συνεργατικής οικονομίας σε πολλές παραδοσιακές επιχειρήσεις και στα οικεία καθιερωμένα μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης. Τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία και μη ρυθμιζόμενη ανάπτυξη του εν λόγω φαινομένου έχει δημιουργήσει μια σειρά προκλήσεων και δυνητικών κινδύνων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να εξεταστούν.

Καταρχάς, έχουν προκύψει πολυάριθμα ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα και το καθεστώς προστασίας του καταναλωτή όσον αφορά ευαίσθητα ζητήματα όπως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η διαφάνεια και η αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές, τα καθεστώτα ευθύνης των συνεργατικών πλατφορμών, ο θεμιτός χαρακτήρας των αλγορίθμων και πιθανές μορφές διακρίσεων. Υφίσταται δυνητικά κίνδυνος υποβάθμισης των ελάχιστων προτύπων, ιδίως σε συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών (P2P), σε σύγκριση με τα υφιστάμενα πρότυπα που εφαρμόζονται σε παρόμοιες υπηρεσίες που παρέχουν επαγγελματίες. Επιπλέον, η ταχεία διάδοση των συνεργατικών πλατφορμών σε ορισμένους τομείς έχει δημιουργήσει τον κίνδυνο αθέμιτου ανταγωνισμού, με τη δημιουργία νέων μονοπωλίων και μηχανισμού εγκλωβισμού. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει επίσης σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη φορολογική συνέπεια και την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας, παρά την αυξημένη ιχνηλασιμότητα των οικονομικών συναλλαγών.

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα συνεργατικά επιχειρηματικά μοντέλα που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ψηφιακής επανάστασης έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας καθώς και στις εργασιακές σχέσεις μεταξύ συνεργατικών πλατφορμών και εργαζομένων, με σαφή κίνδυνο υπονόμευσης των δίκαιων συνθηκών εργασίας, των ελάχιστων νομικών προτύπων και της επαρκούς κοινωνικής προστασίας.

3.3 Το ρυθμιστικό πλαίσιο

Προκύπτουν δύο βασικά ζητήματα όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο: 1) Ποιες διατάξεις του κοινοτικού κεκτημένου μπορούν να εφαρμοστούν στη συνεργατική οικονομία· 2) αν οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ ενδείκνυνται για την παροχή της απαιτούμενης σαφήνειας, ενίσχυσης και προστασίας για τους διάφορους παράγοντες στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας.

Τα συνεργατικά επιχειρηματικά μοντέλα είναι περισσότερο πολύπλοκα και διαφοροποιημένα, παρουσιάζουν διαφορετικό βαθμό αποκέντρωσης, αποεπαγγελματοποίηση και συμμετοχή νέων οικονομικών παραγόντων, ομοτίμων/παραγωγών-καταναλωτών. Επιπλέον, δεν έχουν ακόμα διασαφηνιστεί σαφείς διαχωριστικές γραμμές μεταξύ επαγγελματία παρόχου υπηρεσιών/εμπόρου και καταναλωτή λόγω της ύπαρξης πολύπλευρων σχέσεων, στις οποίες ο καταναλωτής αναλαμβάνει ρόλο παρόχου υπηρεσιών είτε στο πλαίσιο συναλλαγών μεταξύ καταναλωτών (P2P) είτε στο πλαίσιο συναλλαγών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων.

Προκύπτουν δυσκολίες, δεδομένου ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της ΕΕ σχεδιάστηκε για να ρυθμίζει τις συμβατικές επιχειρήσεις και να προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών ως ευπαθούς συμβαλλόμενου σε μια επιχειρηματική συναλλαγή. Ανακύπτουν ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των διαφόρων παραγόντων στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας, τα οποία δημιουργούν κλίμα αβεβαιότητας. Η αβεβαιότητα αυτή συνδέεται με ορισμένες πτυχές –με βασικότερες το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ, τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις για διαφορετικούς παράγοντες εντός της συνεργατικής οικονομίας, τα δικαιώματα των καταναλωτών, το καθεστώς ευθύνης, το καθεστώς εργαζομένων και το φορολογικό καθεστώς.

3.4 Κίνδυνος κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς

Η συνεργατική οικονομία έχει πυροδοτήσει διάφορες ρυθμιστικές αντιδράσεις όχι μόνο από τα κράτη μέλη αλλά και από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και τις περιοχές δικαιοδοσίας τους, καθώς και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο[7]. Οι απαντήσεις και οι αντιδράσεις παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές και αντανακλούν διαφορετικές προσεγγίσεις των κρατών μελών στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει το επιχειρηματικό μοντέλο της συνεργατικής οικονομίας, ακόμα και εντός της ίδιας χώρας.

Ορισμένα κράτη μέλη αναπτύσσουν ειδικά μέτρα και θεσπίζουν κριτήρια βάσει των οποίων οι ιδιώτες υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρές νομικές απαιτήσεις· σε ορισμένες περιπτώσεις, γίνεται διάκριση μεταξύ επαγγελματικής και μη επαγγελματικής παροχής υπηρεσιών, και θεσπίζονται όρια για τα έσοδα των ιδιωτών στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας και εφαρμόζονται χαμηλότεροι φορολογικί συντελεστές[8]. Σε κάποιες άλλες χώρες, οι εθνικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο θέσπισης αυστηρότερων υποχρεώσεων ενημέρωσης για τις συνεργατικές πλατφόρμες[9].

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι πόλεις συγκαταλέγονται μεταξύ των πρώτων που ανταποκρίθηκαν στη συνεργατική οικονομία, δεδομένου ότι αστικές συνθήκες όπως η πληθυσμιακή πυκνότητα και η φυσική εγγύτητα ευνοούν την ταχύτερη διάδοση της υιοθέτησης συνεργατικών πρακτικών, ιδίως σε ορισμένους τομείς, όπως τα καταλύματα και οι μεταφορές[10]. Ορισμένες θετικές περιπτώσεις συνεργασίας μεταξύ τοπικών αρχών και συνεργατικών πλατφορμών έχουν δημιουργήσει ορθές πρακτικές, όπως η παροχή επαγγελματικής κατάρτισης για παραγωγούς καταναλωτές, συστήματα ασφάλισης ή αύξηση της ενημέρωσης των χρηστών σχετικά με πιθανές φορολογικές και νομικές υποχρεώσεις[11].

Αυτά και κάποια άλλα παραδείγματα μέτρων που λαμβάνουν ορισμένα κράτη μέλη, περιφερειακές αρχές και πόλεις, συχνά με την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των συνεργατικών πλατφορμών, αναδεικνύουν μια σειρά βέλτιστων πρακτικών που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε όλη την ΕΕ. Ωστόσο, τέτοιου είδους μονομερή μέτρα δημιουργούν πολυάριθμους περιορισμούς και φραγμούς για τις συνεργατικές επιχειρήσεις της ΕΕ που επιθυμούν να αναπτυχθούν και να επεκταθούν, καθώς και για τους καταναλωτές, υπονομεύοντας τελικά ορισμένα από τα οφέλη της συνεργατικής οικονομίας και απειλώντας με κατακερματισμό την ενιαία αγορά.

3. Οι βασικές προτεραιότητες του εισηγητή

Ο εισηγητής αναγνωρίζει τις σημαντικές ευκαιρίες και τα οφέλη της συνεργατικής οικονομίας για την κοινωνία και την οικονομία, παράλληλα δε παρακολουθεί με προσοχή τις δυνητικές προκλήσεις –όπως επισημαίνονται ανωτέρω– και εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τον πιθανό κίνδυνο κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος της συνεργατικής οικονομίας εξακολουθεί να μην υπόκειται σε ρύθμιση.

Συνεπώς, ο εισηγητής πιστεύει ότι προέχει η ανάγκη θέσπισης ενός οριζόντιου ευρωπαϊκού πλαισίου το οποίο θα αποτελείται από ένα συνδυασμό γενικών αρχών και ειδικών κανόνων που θα ανοίξουν τον δρόμο για ένα ομοιογενές και δυναμικό πεδίο ίσων όρων ανταγωνισμού στην Ένωση και θα αποτρέψουν την εκδήλωση πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για τους εργαζομένους, τον κίνδυνο αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ παραδοσιακών τομέων και συνεργατικών πλατφορμών και τη φοροαποφυγή.

Εξίσου σημαντική είναι η ανάγκη να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά και οι αρμοδιότητες των βασικών παραγόντων της συνεργατικής οικονομίας, ιδίως όσον αφορά τα ακόλουθα:

- σαφής διάκριση μεταξύ ιδιωτών και επαγγελματιών·

- χαρακτήρας, καθήκοντα και αρμοδιότητες των συνεργατικών πλατφορμών·

- υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή, μεταξύ άλλων στην παροχή υπηρεσιών/στις συναλλαγές μεταξύ ομοτίμων.

Τέλος, ο εισηγητής ενθαρρύνει την περαιτέρω προώθηση ενός μοντέλου συνεργατικής οικονομίας της ΕΕ, μέσω χρηματοδοτικών μέσων και επενδύσεων στην εκπαίδευση. Πιστεύει ότι μια δίκαιη και ορθά ρυθμιζόμενη ανάπτυξη της συνεργατικής οικονομίας θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για όλους τους τομείς της κοινωνίας και να ενισχύσει μια περισσότερο ολοκληρωμένη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ.

 • [1]  Βλέπε: https://en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_economy
 • [2]  The Sharing Economy, περιπτωσιολογική μελέτη της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 από την PWC.
 • [3]  Ό.π. (PWC(2013)).
 • [4]  Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, The Cost of Non-Europe in the sharing economy, 2016.
 • [5]  Σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενώσεων Καταναλωτών (ΕΓΕΚ) του Ιουλίου 2015, το 70% των καταναλωτών συμμετείχαν τουλάχιστον μία φορά, ενώ το 60-80% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι από την εμπειρία τους· το 32% αυτών συμμετείχαν ως «παραγωγοί καταναλωτές».
 • [6]  Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 438, Ιούνιος 2016, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • [7]  ΔΕΕ υπόθεση C-434/15, ΔΕΕ υπόθεση C-526/15.
 • [8]  Το Βέλγιο αντιμετωπίζει το ζήτημα των ιδιωτών που παρέχουν ευκαιριακά υπηρεσίες εφαρμόζοντας ειδικό φορολογικό συντελεστή ύψους μόλις 10% για διάφορα έσοδα έως 5 000 EUR, η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο θέσπισης ορίου 10 000 EUR για έσοδα μη επαγγελματικής παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε πρόσφατα φορολογική έκπτωση ύψους 2 000 λιρών Αγγλίας για έσοδα από ιδιοκτησία ή επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • [9]  Στη Γαλλία ισχύει ο νόμος αριθ. 2016-1321 της 7 Οκτωβρίου 2016 για την ψηφιακή δημοκρατία.
 • [10]  Για παράδειγμα, Γερμανία και Βέλγιο: μολονότι το Βερολίνο και οι Βρυξέλλες επιβάλλουν αυστηρές απαιτήσεις καταχώρησης για τις πλατφόρμες καταλυμάτων, το Αμβούργο και η φλαμανδική περιφέρεια αντιστοίχως έχουν θεσπίσει μια αποκλίνουσα προσέγγιση, η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλότερες απαιτήσεις καταχώρησης.
 • [11]  Οι τοπικές αρχές της ΕΕ εφαρμόζουν ένα πιλοτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με μια πλατφόρμα συνεπιβατισμού, θεσπίζοντας μια πιο εύχρηστη διαδικασία υποβολής δήλωσης εισοδήματος για διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται σε ηλεκτρονικές λύσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Η ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Ο κατωτέρω κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση υπό την αποκλειστική ευθύνη του εισηγητή. Ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός. Στον εισηγητή και/ή στο γραφείο του κατατέθηκαν απόψεις από τις ακόλουθες οντότητες κατά την προετοιμασία του σχεδίου έκθεσης:

Οντότητα

AHTOP - Association française pour un hébergement et un tourisme professionnel

Airbnb

Altroconsumo

Bed & Breakfast Association

BEUC - The European Consumer Organisation

Blablacar

Bruegel Institute

ΣΕΔΠ - Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών

Charlie 24

CNA - Confederazione Nazionale dell`artigianato e della Piccola Impresa

Collaboriamo

Επιτροπή των Περιφερειών

Confcommercio

Cooperatives Europe

Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Ενώσεων Δανίας

EFCI - Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Καθαρισμού

Enterprise Holdings

Enterprise Rent-A-Car

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Εσθονίας στην ΕΕ

ETUC - Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων

EUCOLAB

Eurocities

European Business Service Alliance (EBSA)

European Holiday Home Association

European Hotel Forum

Flintglobal

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Σλοβακίας στην ΕΕ

Heetch

HomeAway

Hotrec

IRU - International Taxi Forum

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ιταλίας στην ΕΕ

Ouishare

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Σλοβακίας στην ΕΕ

Uber

Uni Global Union

Unionen

Volta

Wethic

Zurich Insurance

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (27.3.2017)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία
(2017/2003(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης(*): Joachim Schuster

(*)  Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία» (COM(2016)0356) τονίζει την αυξανόμενη σημασία της οικονομίας των πλατφορμών και τον αντίκτυπό της στις οικονομικές πολιτικές και τις πολιτικές απασχόλησης, μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας, και περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω ανακοίνωση παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία προκειμένου να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη και η κοινωνία εν γένει να ωφεληθούν από την οικονομία των πλατφορμών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής προστασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της ΣΕΕ και στο άρθρο 9 της ΣΛΕΕ, αποτελεί επίσης στόχο της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά αυτοαπασχόλησης (2006: 3,7%, 2016: 5,6%) και το ποσοστό των εργαζομένων που κάνουν δεύτερη δουλειά (2002: 3,6%, 2016: 4,2%) σημειώνουν αύξηση στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία σχετικά με την απασχόληση στην οικονομία των πλατφορμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική διάσταση της συνεργατικής οικονομίας παρέχοντας εις βάθος ανάλυση και στοιχεία σχετικά με τις νέες μορφές απασχόλησης, παρακολουθώντας το εξελισσόμενο ρυθμιστικό περιβάλλον και ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των χωρών της ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές προκλήσεις που συνδέονται με αυτή τη νέα οικονομία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακομιστές και οι επιχειρηματικές έδρες πολλών πλατφορμών βρίσκονται εκτός της ΕΕ και, επομένως, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία της εξασφάλισης των αναγκαίων ικανοτήτων για την παροχή επαρκούς προστασίας, σε επίπεδο κρατών μελών, για τους ανθρώπους σε όλες τις μορφές απασχόλησης, τόσο σε τυποποιημένες όσο και σε άτυπες σχέσεις απασχόλησης, όπως και για αυτοαπασχολούμενους, τονίζεται στην έκθεση του Κοινοβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων[1]·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής αποτελεί σημείο εκκίνησης για μια ισόρροπη ανάπτυξη της οικονομίας των πλατφορμών, ενόψει της ραγδαίας εξέλιξής της και δεδομένων των ρυθμιστικών κενών και αβεβαιοτήτων που μένει να αντιμετωπιστούν, όπως οι επισφαλείς μορφές απασχόλησης στην οικονομία των πλατφορμών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μορφές εργασίας στη συνεργατική οικονομία μπορούν να διακριθούν σε υπηρεσίες με υλική υπόσταση, όπως η απασχόληση κατ’ αίτηση, και σε εικονικές υπηρεσίες, όπως η πληθεργασία, η οποία πραγματοποιείται μόνο μέσω διαδικτύου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργατική οικονομία καλύπτει ποικίλα μοντέλα, όπως η πληθοχρηματοδότηση, η ανταλλαγή αγαθών, η τράπεζα χρόνου, οι ομάδες αυτο-κατανάλωσης και η από κοινού χρήση αγαθών, μεταξύ άλλων, και, συνεπώς, δεν λειτουργεί πάντα σε ψηφιακό περιβάλλον, αλλά και σε περιβάλλον κοινότητας, συχνά σε μη κερδοσκοπική βάση· ότι δεν ασκείται μόνο σε παγκόσμια, αλλά και σε τοπική κλίμακα, ούτε περιορίζεται αποκλειστικά στον οικονομικό τομέα, αλλά δίνει επίσης έμφαση στην κοινωνική και την περιβαλλοντική πτυχή, καθώς και στην πτυχή της προσβασιμότητας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομία των πλατφορμών προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη και απασχόληση, μεταξύ άλλων όντας πιο προσιτή σε ανθρώπους που, μεταξύ άλλων παραγόντων, βρίσκονται μακριά από την αγορά εργασίας ή ανθρώπους που αναζητούν νέες μορφές απασχόλησης με ευέλικτα ωράρια εργασίας· ότι μπορεί να προσφέρει νέες, καινοτόμες υπηρεσίες· ότι μπορεί να εξασφαλίσει καλές συνθήκες εργασίας και κοινωνική προστασία προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα εξισορρόπησης εργασίας (κατ’ αίτηση) και ιδιωτικής ζωής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας είναι ουσιαστική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην οικονομία των πλατφορμών, και ότι η έλλειψη ευρυζωνικών υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό από τις νέες ευκαιρίες ομάδων όπως οι ηλικιωμένοι ή οι άνθρωποι που ζουν σε μειονεκτούσες περιοχές, σε αγροτικές περιοχές και σε εξόχως απόκεντρες περιφέρειες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιδιώτες και οι πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούν πλατφόρμες θα πρέπει να είναι καλύτερα ενημερωμένοι σχετικά με τις νομικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν, ιδίως σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με το καθεστώς απασχόλησής τους·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν επίσημες στατιστικές για το μέγεθος της απασχόλησης στην οικονομία των πλατφορμών·

  Εισαγωγή

1.  τονίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να στηρίξει την ανάπτυξη της οικονομίας των πλατφορμών, μέσω της αποσαφήνισης των εφαρμοστέων νομικών απαιτήσεων, και να διαμορφώσει την πορεία της με τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ισόρροπο και βιώσιμο· συνιστά να εξορθολογιστεί και σε όλους τους άλλους τομείς πολιτικής, πέρα από την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις, η προστασία των εργαζομένων στις νέες μορφές απασχόλησης όπως η οικονομία των πλατφορμών·

2.  λαμβάνει υπόψη τον πολλαπλασιασμό των εθνικών και τοπικών ρυθμιστικών πρωτοβουλιών που επηρεάζουν τη συνεργατική οικονομία[2]· επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό ότι η ανάπτυξη της οικονομίας των πλατφορμών, και οι αντιδράσεις σε αυτήν, αναδεικνύουν τις δυνατότητες και τις προκλήσεις σε σχέση με την ανάπτυξη μορφών εργασίας και δραστηριοτήτων βάσει συμβάσεων που δεν εντάσσονται εύκολα στις παραδοσιακές κατηγορίες της εξαρτημένης και της ελεύθερης απασχόλησης·

3.  επισημαίνει ότι δεν υπάρχει κοινά συμφωνημένος ορισμός της ψηφιακής οικονομίας με βάση τις διαδικτυακές πλατφόρμες («οικονομία των πλατφορμών», «συνεργατική οικονομία», «οικονομία της κοινοχρησίας» κ.λπ.)· επισημαίνει ότι η χρήση του όρου «οικονομία των πλατφορμών» φαίνεται να αποτελεί την πιο αντικειμενική περιγραφή, και ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνέπεια της χρησιμοποιούμενης ορολογίας·

4.  τονίζει την ανάγκη για σαφή διαχωρισμό μεταξύ «εμπορικών» και «μη εμπορικών» πλατφορμών, προκειμένου να εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού και να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ της μη επαγγελματικής δραστηριότητας μεταξύ ιδιωτών, συνιστάμενης το πολύ σε μερισμό εξόδων και κοινοχρησία αγαθών, και της δραστηριότητας παρόχων υπηρεσιών υπό την επαγγελματική τους ιδιότητα· καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ειδικούς ανά τομέα ορισμούς και κατώτατα όρια σε συνεργασία με τους ενδιαφερομένους· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό, οι αμειβόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες στην οικονομία των πλατφορμών να αναγνωρίζονται ως «εργασία», ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη ορολογία («έκτακτες εργασίες», «καθήκοντα», «μεταφορά με αυτοκίνητο», κ.λπ.)·

5.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, σε ποιο βαθμό οι υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις της Ένωσης ισχύουν για την ψηφιακή αγορά εργασίας, και να εξασφαλίσει την κατάλληλη εφαρμογή και επιβολή τους· καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους συμφεροντούχους, προορατικά και με αντίληψη πρόληψης, την ανάγκη για εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, προκειμένου να παρακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις εξασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των εργαζομένων· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συντονίσουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας τους προκειμένου να εξασφαλίσουν τη μεταφερσιμότητα των παροχών και την προσθετικότητα των περιόδων εργασίας σύμφωνα με την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία· παροτρύνει τους κοινωνικούς εταίρους να επικαιροποιούν τις συλλογικές συμβάσεις όπου είναι αναγκαίο, προκειμένου τα υφιστάμενα πρότυπα κοινωνικής προστασίας να μπορούν να διατηρηθούν και στον κόσμο της ψηφιακής εργασίας·

6.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγγυηθούν ότι η ανάπτυξη της οικονομίας των πλατφορμών στην Ένωση είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη, σέβεται τα εργασιακά δικαιώματα και συμμορφώνεται με τις ελάχιστες εγγυήσεις όσον αφορά την ποιότητα της πλατφόρμας·

7.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, κατάλληλες μορφές παρακολούθησης και επακολούθησης σε σχέση με την οικονομία των πλατφορμών·

8.  επισημαίνει ότι, ως τώρα, η συνεργατική οικονομία έχει αναπτυχθεί κυρίως σε αστικές περιοχές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για την καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος και την εγγυημένη πρόσβαση για όλους χωρίς διακρίσεις· τονίζει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία της ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων σε αγροτικές περιοχές, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλες τις περιφέρειες και τους ανθρώπους να επωφεληθούν από το δυναμικό της οικονομίας των πλατφορμών, ιδίως όσον αφορά την απασχόληση· ζητεί από τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τους οικονομικούς και τους ανθρώπινους πόρους, ώστε οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών να έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες·

  Εργασιακή σχέση

9.  δηλώνει ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην οικονομία των πλατφορμών είναι μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι, με βάση τα πραγματικά περιστατικά ως πρωτεύον κριτήριο· τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να κατατάσσουν αναλόγως όλες τις εργασίες στην οικονομία των πλατφορμών· τονίζει ότι η διάκριση αυτή είναι αναγκαία, μεταξύ άλλων προκειμένου να αποφεύγεται η εικονική αυτοαπασχόληση και να εξασφαλίζεται η προστασία των κοινωνικών και των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων στην οικονομία των πλατφορμών, ανεξάρτητα από το επίσημο καθεστώς τους ως απασχολούμενων ή αυτοαπασχολούμενων·

10.  λαμβάνει υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία», η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, δείκτες για τις σχέσεις απασχόλησης στην ψηφιακή αγορά εργασίας· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την προσέγγιση βάσει νομολογίας που ακολουθεί το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχει ορίσει την έννοια του «εργαζομένου», για τους σκοπούς της εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας, βάσει μιας σχέσης απασχόλησης χαρακτηριζόμενης από ορισμένα κριτήρια όπως η εξάρτηση, η αμοιβή, και η φύση της εργασίας[3]· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με όλα τα κράτη μέλη προκειμένου να αποσαφηνίσει τι συνιστά «σχέση εργασίας» στο πλαίσιο της εργασίας που προσφέρεται μέσω πλατφορμών, λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση 198 της ΔΟΕ σχετικά με τον καθορισμό της σχέσης εργασίας·

11.  τονίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη προστασία και ασφάλεια όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, την αμοιβή, την κοινωνική προστασία, την υγεία και την ασφάλεια, και υπογραμμίζει ότι η ποιότητα της απασχόλησής τους πρέπει να εξασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από το αν εκτελούν τις εργασίες τους μέσω πλατφόρμας ή όχι·

12.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, προκειμένου να εξασφαλίζονται αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλους, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων μέσω πλατφόρμας· τονίζει ότι στη διαδικασία αυτή πρέπει να συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι και οι άλλοι συμφεροντούχοι· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι μέσω πλατφόρμας θα έχουν τα ίδια κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα, την ίδια προστασία της υγείας και ασφάλεια, και την ίδια πρόσβαση στη διά βίου μάθηση όπως και εργαζόμενοι στην παραδοσιακή οικονομία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πράξη, προωθώντας παράλληλα την καινοτομία, τη βιώσιμη και χωρίς διακρίσεις ανάπτυξη, και διασφαλίζοντας ίσους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις·

13.  επισημαίνει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι και οι επαγγελματίες που εργάζονται για εταιρείες πλατφόρμας θα λαμβάνουν αμοιβή επαγγελματικού επιπέδου και θα τους εξασφαλίζονται καθορισμένα χρονικά πλαίσια για την πληρωμή·

14.  τονίζει τη σημασία της τηλεργασίας και της έξυπνης εργασίας σε συνάρτηση με τη συνεργατική οικονομία και, από αυτή την άποψη, τάσσεται υπέρ της ανάγκης να αντιμετωπίζονται οι συγκεκριμένοι τρόποι εργασίας επί ίσοις όροις με τους παραδοσιακούς·

  Συλλογικές διαπραγματεύσεις και δίκαιο του ανταγωνισμού

15.  τονίζει ότι η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της συλλογικής δράσης, συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα που πρέπει να ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους ή τους αυτοαπασχολούμενους· επισημαίνει ότι οι αυτοαπασχολούμενοι που θεωρούνται από νομική άποψη μονομελής εταιρεία θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να συνεταιρίζονται ελεύθερα προκειμένου να μην θεωρηθεί ότι σχηματίζουν καρτέλ· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο του ανταγωνισμού και να προβούν στις απαιτούμενες προσαρμογές· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους στη διεύρυνση της κάλυψης των συλλογικών διαπραγματεύσεων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πράξη, και στην ενδυνάμωση των εργαζομένων στην οικονομία των πλατφορμών·

  Ίσοι όροι ανταγωνισμού

16.  τονίζει ότι τα δυνητικά πλεονεκτήματα, από άποψη αποδοτικότητας, των διαδικτυακών πλατφορμών έναντι της παραδοσιακής οικονομίας θα πρέπει να βασίζονται στον θεμιτό ανταγωνισμό και όχι στο μισθολογικό ντάμπινγκ· τονίζει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ της οικονομίας των πλατφορμών και των παραδοσιακών επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, πρέπει η οικονομία των πλατφορμών, όπως και κάθε άλλος οικονομικός τομέας, να πληρώνει φόρους και κοινωνικές εισφορές και να συμμορφώνεται προς το εργατικό δίκαιο και την κοινωνική νομοθεσία· υπογραμμίζει την ανάγκη αντίστοιχης προσαρμογής των σχετικών πολιτικών όπου είναι αναγκαίο·

17.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πώς εφαρμόζεται το ενωσιακό δίκαιο στους διάφορους τύπους επιχειρηματικών μοντέλων πλατφορμών προκειμένου να καλυφθούν, όπου απαιτείται, τα ρυθμιστικά κενά στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής ασφάλισης· πιστεύει ότι το δυναμικό υψηλής διαφάνειας της οικονομίας πλατφορμών επιτρέπει καλή ιχνηλασιμότητα, σύμφωνα με τον στόχο για επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας· καλεί τα κράτη μέλη να πραγματοποιούν επαρκείς επιθεωρήσεις εργασίας σε σχέση με τις διαδικτυακές πλατφόρμες και να επιβάλλουν κυρώσεις όταν γίνονται παραβάσεις των κανόνων, ιδίως όσον αφορά τις εργασιακές συνθήκες και τους όρους απασχόλησης, καθώς και ειδικές απαιτήσεις προσόντων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα της αδήλωτης και της πλασματικής εργασίας στον συγκεκριμένο τομέα, και να περιλάβουν την οικονομία των πλατφορμών στην ημερήσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να διαθέτουν επαρκείς πόρους για επιθεωρήσεις·

18.  υπενθυμίζει ότι όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης πλατφορμών πρέπει να ασκούν τις δραστηριότητές τους με αυστηρή συμμόρφωση προς την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία· ζητεί να ληφθούν μέτρα κατά του ντάμπιγκ, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των πλατφορμών που έχουν τη βάση τους σε κράτη μέλη και εκείνων που έχουν τη βάση τους σε τρίτες χώρες· τονίζει ότι απαιτούνται αποτελεσματικοί κανόνες για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής από διαδικτυακές πλατφόρμες που έχουν τη βάση τους σε τρίτες χώρες και παρέχουν υπηρεσίες ή πωλούν αγαθά στην Ένωση·

19.  τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί καλύτερα η κοινωνική διάσταση της οικονομίας των πλατφορμών· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, να συγκεντρώνουν πιο αξιόπιστα και πλήρη στοιχεία για τις θέσεις εργασίας και τα προφίλ απασχόλησης, τις εργασιακές συνθήκες και τους όρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα εισοδήματα, και τις δεξιότητες, τα προσόντα και τις δραστηριότητες στην οικονομία των πλατφορμών· κρίνει χρήσιμο να βασίζονται τα στοιχεία αυτά σε συνεντεύξεις με εργαζομένους σε πλατφόρμες και σε πληροφορίες συλλεγόμενες από τις πλατφόρμες· ζητεί τη διεξαγωγή ανάλυσης σε βάθος σχετικά με την εργασία στην οικονομία των πλατφορμών, με σκοπό την προσαρμογή της υφιστάμενης εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας όπου απαιτείται· υπογραμμίζει τη σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο αυτό·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκή κοινωνική ασφάλιση για τους αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι σημαντικοί παράγοντες στην ψηφιακή αγορά εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα υπάρχοντα καθεστώτα κοινωνικής προστασίας και να αναπτύξουν νέους μηχανισμούς προστασίας, όπου είναι αναγκαίο, προκειμένου να εξασφαλιστούν η επαρκής κάλυψη των εργαζομένων σε πλατφόρμες, η αποφυγή των διακρίσεων και η ισότητα των φύλων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες τάσεις που διαμορφώνονται στην εργασία και τις σταδιοδρομίες λόγω της ψηφιοποίησης, και να μοιράζονται τις βέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

21.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει σε ποιο βαθμό η οδηγία για την προσωρινή απασχόληση μπορεί να εφαρμοστεί σε συγκεκριμένες διαδικτυακές πλατφόρμες· θεωρεί ότι πολλές από τις διαδικτυακές πλατφόρμες διαμεσολάβησης έχουν δομική ομοιότητα με τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (τριμερής συμβατική σχέση μεταξύ εργαζομένου σε εταιρεία προσωρινής απασχόλησης/πλατφόρμα· εταιρείας προσωρινής απασχόλησης/διαδικτυακής πλατφόρμας· χρήστριας επιχείρησης/πελάτη)·

22.  ζητεί από τις εθνικές δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και το δίκτυο EURES να παρέχουν καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρει η συνεργατική οικονομία·

23.  αναγνωρίζει ότι η οικονομία των πλατφορμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κοινωνικούς σκοπούς· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τα μοντέλα κοινωνικής οικονομίας στην οικονομία των πλατφορμών, ιδίως εκείνων που είναι οργανωμένες σύμφωνα με εταιρικό μοντέλο, και να ανταλλάσσουν εν προκειμένω βέλτιστες πρακτικές, δεδομένου ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν αποδειχθεί ανθεκτικές σε περιόδους οικονομικής κρίσης·

  Απαιτήσεις δεξιοτήτων

24.  υπογραμμίζει ότι οι ψηφιακές δεξιότητες έχουν ύψιστη σημασία προκειμένου να μην σημειωθεί υστέρηση έναντι της προϊούσας ψηφιοποίησης όλων των πτυχών του βίου· καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισής τους στην ψηφιακή αγορά εργασίας, συνδέοντας τον κόσμο της εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της επιχειρηματικότητας· επισημαίνει ότι, καθώς τα χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας και των δεξιοτήτων καθίστανται ολοένα πιο περίπλοκα, προκύπτουν νέες ανάγκες –ιδίως για δεξιότητες στην τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)– όσον αφορά την κατάρτιση, αλλά επίσης την επιμόρφωση και τη δια βίου μάθηση, για την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού και την αντιμετώπιση των υφιστάμενων χασμάτων σε επίπεδο φύλων και γενεών στο πλαίσιο αυτό·

25.  τονίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση των συνεργιών με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των διαφόρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ιδρυμάτων κατάρτισης προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι μέθοδοι διδασκαλίας και το περιεχόμενο των σπουδών και να αναπτυχθούν στρατηγικές για τις δεξιότητες· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν την ψηφιακή κατάρτιση στα σχολικά προγράμματά τους, από μικρή ηλικία· εμμένει στην άποψη ότι οι δημόσιες επενδύσεις στην επαγγελματική κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση είναι απαραίτητες προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες για την ψηφιακή εποχή· τονίζει ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση πρέπει να είναι προσβάσιμες για όλους τους εργαζομένους· πιστεύει ότι χρειάζονται νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για τη δια βίου μάθηση και κατάρτιση, ιδίως για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις·

  Καθήκοντα υποβολής στοιχείων και υποχρεώσεις διαφάνειας για τους φορείς εκμετάλλευσης πλατφορμών

26.  ζητεί να θεσπιστούν πρότυπα σχετικά με υποχρεώσεις διαφάνειας και δημοσιοποίησης για τους φορείς εκμετάλλευσης πλατφορμών, προκειμένου να παρακολουθούνται η καταβολή φόρων, οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και οι πρακτικές όσον αφορά την αξιολόγηση της εργασίας στις πλατφόρμες, και να εξασφαλίζεται ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες τίθενται στη διάθεση των εθνικών αρχών· παροτρύνει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων εκ μέρους των εργαζομένων στις πλατφόρμες, με απλουστευμένες φορολογικές δηλώσεις και να συνεργάζονται με τις διαδικτυακές πλατφόρμες στην κοινοποίηση των καταγεγραμμένων ηλεκτρονικών συναλλαγών προκειμένου να καταπολεμηθούν η φοροαποφυγή και η αδήλωτη εργασία·

27.  επισημαίνει τη συγκέντρωση δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί από χρήστες στα χέρια των διαδικτυακών πλατφορμών, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ορθή λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και να μεριμνήσουν για την ύπαρξη κατάλληλων διασφαλίσεων όσον αφορά την ιδιωτικότητα των χρηστών και τη συλλογή δεδομένων·

28.  υπογραμμίζει ότι οι καταναλωτές πρέπει να τυγχάνουν υψηλού και επαρκούς επιπέδου προστασίας, ανεξαρτήτως του αν οι υπηρεσίες παρέχονται από επαγγελματίες ή άλλους ιδιώτες· επισημαίνει, ειδικότερα, ότι είναι σημαντικό να προστατεύονται οι καταναλωτές στο πλαίσιο των συναλλαγών μεταξύ ιδιωτών και να αναζητηθούν λύσεις που βελτιώνουν την ασφάλεια·

29.  υπογραμμίζει ότι το οικονομικό μοντέλο της οικονομίας των πλατφορμών βασίζεται στην εμπιστοσύνη των χρηστών, και ιδίως σε διαδικτυακές αξιολογήσεις· υπενθυμίζει ότι οι αξιολογήσεις των εργαζομένων σε πλατφόρμες συνιστούν την αξία τους στην ψηφιακή αγορά για τους χρήστες· τονίζει, επομένως, την ανάγκη να αναπτύξουν οι πλατφόρμες εργαλεία πιστοποίησης για τις διαδικτυακές αξιολογήσεις, προκειμένου να εξασφαλιστούν η διαφάνεια και η αξιοπιστία των πληροφοριών για την ποιότητα των υπηρεσιών· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, τη δυνατότητα μεταφοράς και σώρευσης των αξιολογήσεων σε διαφορετικές πλατφόρμες που παρέχουν όμοιες υπηρεσίες·

30.  επισημαίνει τη δυνατότητα αθέμιτων πρακτικών σε σχέση με τις διαδικτυακές αξιολογήσεις, που μπορεί να έχουν αρνητική επιρροή στις εργασιακές συνθήκες και τα δικαιώματα των εργαζομένων σε πλατφόρμες, καθώς και στη δυνατότητά τους να βρουν θέση απασχόλησης· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι αυθαίρετος αριθμός αρνητικών αξιολογήσεων από πελάτες, που μπορεί να μην απηχούν αναγκαστικά την ποιότητα της εργασίας και δεν μπορούν να προσβληθούν, μπορεί να οδηγήσει σε απενεργοποίηση λογαριασμού ή υποβιβασμό αποτελεσμάτων αναζήτησης από πλατφόρμες· θεωρεί ότι κάθε τέτοιο σύστημα αξιολογήσεων που αναπτύσσεται από πλατφόρμες θα πρέπει να τίθεται σε εφαρμογή μετά από διαβούλευση με τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους· ζητεί από τις πλατφόρμες να ενημερώνουν τους εργαζόμενους σε αυτές και να προβλέπουν διαδικασία διαιτησίας πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια ως αποτέλεσμα της βαθμολογίας από αξιολογήσεις· υπογραμμίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες έχουν δικαίωμα να επιβάλλουν την αφαίρεση αδικαιολόγητων αξιολογήσεων· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, ότι οι εργαζόμενοι και οι χρήστες έχουν επίσης τη δυνατότητα να αξιολογούν τις διαδικτυακές πλατφόρμες·

31.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν αποφασιστικά μέτρα για την απαγόρευση της χρήσης μεροληπτικών και αδιαφανών αλγόριθμων στο λογισμικό που αναπτύσσεται ή χρησιμοποιείται από διαδικτυακές πλατφόρμες, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται προς την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία, και να δημιουργήσουν αντίστοιχες δομές παρακολούθησης·

32.  πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα ώστε οι κυβερνήσεις των κρατών μελών να επιβάλλουν όρια στο πεδίο δράσης αυτών των πλατφορμών, προς το δημόσιο συμφέρον·

33.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να παρέχουν επαρκή ενημέρωση στους εργαζόμενους σε πλατφόρμες, για τις εργασιακές συνθήκες και τους όρους απασχόλησης, όπως επίσης για τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις εργασιακές σχέσεις τους τόσο με τις πλατφόρμες όσο και με τους χρήστες· θεωρεί ότι οι πλατφόρμες θα πρέπει να διαδραματίζουν προορατικό ρόλο στην παροχή πληροφοριών στους χρήστες και να τους εργαζομένους όσον αφορά το εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο προκειμένου να πληρούν τις νομικές υποχρεώσεις τους·

  Υγεία και ασφάλεια

34.  επισημαίνει ότι η οικονομία των πλατφορμών παρέχει νέες ευκαιρίες για να κερδίσουν οι πολίτες πρόσθετο εισόδημα, για απασχόληση των νέων ανθρώπων (ιδίως όσων αναζητούν ευκαιριακή εργασία και ευέλικτες μορφές απασχόλησης που να τους επιτρέπουν να συνδυάζουν εργασία και σπουδές), για καλύτερη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την ιδιωτική ζωή, για τη μείωση της υποαπασχόλησης και της ανεργίας, και για εργασία στο πλαίσιο ομάδας· επισημαίνει, ωστόσο, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι εξελίξεις αυτές μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε επισφαλείς καταστάσεις· τονίζει ότι η ευέλικτη απασχόληση πρέπει να καλύπτεται από τις υφιστάμενες διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια και από μέτρα κοινωνικής προστασίας, έτσι ώστε να αποφεύγονται μακροπρόθεσμες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ενώ πρέπει να αποκλείονται πιθανοί κίνδυνοι όπως η υπερβολική επιβάρυνση των εργαζομένων και επίπεδα αμοιβών αναντίστοιχα προς την απόδοση· υπογραμμίζει, κατά συνέπεια, την ανάγκη, αφενός για ευελιξία της αγοράς εργασίας και αφετέρου για οικονομική και κοινωνική ασφάλεια των εργαζομένων· τονίζει ότι η μείωση του κόστους δεν θα πρέπει να συνεπάγεται την υπονόμευση των συνθηκών εργασίας ή των προτύπων απασχόλησης·

35.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μελέτη σχετικά με τα αποτελέσματα της ψηφιοποίησης στην ευεξία των εργαζομένων και στην εξισορρόπηση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, καθώς και για τις κοινωνιακές και περιβαλλοντικές συνέπειές της· υπογραμμίζει ότι έργο της οικονομίας των πλατφορμών δεν θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση διαρκούς διαθεσιμότητας, η διάβρωση των παραδοσιακών ωραρίων, ή η κοινωνική απομόνωση που μπορεί να προκαλεί ψυχοκοινωνικές καταστάσεις όπως η σωματική και πνευματική εξάντληση ή η κατάθλιψη· τάσσεται, συνεπώς, υπέρ της πλήρους συμμόρφωσης προς τους καθορισμένους χρόνους ανάπαυσης, και τονίζει την ανάγκη τήρησης των ωραρίων εργασίας, προκειμένου να διατηρούνται τα όρια του χρόνου εργασίας όπως ορίζονται από το εργατικό δίκαιο των επιμέρους κρατών μελών· υπογραμμίζει ότι χρειάζεται να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της ψηφιοποίησης στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία καθώς και, όπου είναι αναγκαίο, να επικαιροποιηθεί αντίστοιχα το υφιστάμενο πλαίσιο ασφάλειας· συνιστά να καθιερώσουν τα κράτη μέλη «δικαίωμα αποσύνδεσης» όσον αφορά την εργασία εκτός του συμφωνημένου ωραρίου, ως μέτρο για την εξασφάλιση σωστής ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής· τονίζει ότι η διεκδίκηση τέτοιου δικαιώματος δεν θα πρέπει να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην αξιολόγηση των εργαζομένων στις πλατφόρμες·

36.  τονίζει ότι οι επαγγελματίες πάροχοι υπηρεσιών στην ψηφιακή οικονομία πρέπει πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις ποιότητας, δεξιοτήτων και προσόντων όπως και στην παραδοσιακή οικονομία, προκειμένου να προλαμβάνονται οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια· ζητεί από τις αρμόδιες αρχές να αναπτύξουν, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, κατάλληλες διαδικασίες παρακολούθησης και πιστοποίησης·

37.  υπενθυμίζει ότι η ευελιξία, η μεταβλητότητα και η αστάθεια που χαρακτηρίζουν τις θέσεις εργασίας αυτού του είδους μεταθέτουν τους κινδύνους της αγοράς στους εργαζόμενους, και προκαλούν έτσι μεγαλύτερη κοινωνική ανισότητα και υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης ψυχολογικής νοσηρότητας από ό,τι άλλες θέσεις εργασίας· τονίζει ότι ο τομέας δεν παρέχει επαρκή αριθμό θέσεων απασχόλησης για τους ανέργους, τις πιο αποκλεισμένες ομάδες στην κοινωνία ή τους ανθρώπους στην ύπαιθρο, λόγω εμποδίων όπως το ψηφιακό χάσμα ή η έλλειψη τεχνολογικών δεξιοτήτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

1

8

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Marian Harkin, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Jutta Steinruck, João Pimenta Lopes, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Λάμπρος Φουντούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Georges Bach, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Marju Lauristin, Edouard Martin, Alex Mayer, Joachim Schuster, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Νεοκλής Συλικιώτης

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

38

+

ALDE

ECR

EPP

S&D

Green/EFA

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Renate Weber

Anthea McIntyre, Jana Žitňanská

Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

Maria Arena, Ole Christensen, Jan Keller, Marju Lauristin, Javi López, Edouard Martin, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Joachim Schuster, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog

 

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

1

-

NI

Lampros Fountoulis

8

0

ENF

GUE/NGL

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

 • [1]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0010.
 • [2]  Βλέπε: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Επαγγελματικού Βίου (EurWork): «Digitalisation and working life: lessons from the Uber cases around Europe» (ψηφιοποίηση και επαγγελματικός βίος: διδάγματα από τις υποθέσεις Uber ανά την Ευρώπη), 2016.
 • [3]  Βλέπε: Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C 596/12, παράγραφος 17, και στην υπόθεση C 232/09, παράγραφος 39.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (24.3.2017)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία
(2017/2003(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης(*): Dario Tamburrano

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία», η οποία αναγνωρίζει ότι οι συνεργατικές οικονομίες προσφέρουν καινοτόμους τρόπους για την παροχή νέων υπηρεσιών για τους πολίτες, προωθούν την επιχειρηματικότητα και δημιουργούν θέσεις εργασίας· αναγνωρίζει το γεγονός ότι όλα τα είδη συνεργατικής οικονομίας απορρέουν από τη συνεργατική συμπεριφορά του ανθρώπου, εδράζονται στις σχέσεις μεταξύ ομοτίμων, στην κοινότητα και την εμπιστοσύνη, και έχουν επωφεληθεί από τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης από το μοντέλο της ανάγκης ιδιοκτησίας στο μοντέλο της ανάγκης χρήσης και της κοινοχρησίας των περιουσιακών στοιχείων· αναγνωρίζει ότι, επί του παρόντος, οι συνεργατικές οικονομίες τείνουν να καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα, από οικονομικά μοντέλα που βασίζονται στη δωρεά έως αυτά που έχουν ως στόχο το κέρδος, και, ανεξαρτήτως του πόσο διαφορετικές είναι, ή θα καταστούν, προσδιορίζονται από την κοινοχρησία των πόρων, την ενεργή συμμετοχή και την ενδυνάμωση των πολιτών, την αποδεκτή από την κοινότητα καινοτομία, και την εντατική χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως βασικό παράγοντα·

2.  λαμβάνοντας υπόψη τον πολυδιάστατο χαρακτήρα των συνεργατικών οικονομιών, επισημαίνει την ανάγκη να γίνεται διάκριση μεταξύ των μοντέλων «κερδοσκοπικού» και «μη κερδοσκοπικού» χαρακτήρα (στα οποία περιλαμβάνονται τα μοντέλα καταμερισμού κόστους), δεδομένου ότι οι αντίστοιχοι συμμετέχοντες, είτε πρόκειται για χρήστες είτε για παρόχους υπηρεσιών, δεν θα πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες νομικές απαιτήσεις·

3.  τονίζει ότι η συνεργατική οικονομία μπορεί να προσφέρει πολυάριθμες ευκαιρίες για επενδύσεις και ευημερία στην ευρωπαϊκή αγορά, μεταξύ άλλων θέσεις εργασίας για άτομα που είναι απομακρυσμένα από την αγορά εργασίας, όπως οι άνεργοι, οι νέοι, οι φοιτητές, οι γυναίκες και οι ηλικιωμένοι· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, την πιθανότητα άτυπων σχέσεων απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, οι οποίες θα πρέπει να προσδιορίζονται κατά τρόπο που θα εξασφαλίζει τη δίκαιη εφαρμογή των σχετικών προτύπων εργασίας και φορολογίας· υπογραμμίζει ότι οι συνεργατικές οικονομίες προωθούν την επιχειρηματικότητα· τονίζει την ανάγκη να προσαρμοστούν οι πολιτικές κατάρτισης σε αυτά τα νέα είδη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων·

4.  τονίζει ότι οι ΤΠΕ επιτρέπουν στις καινοτόμες ιδέες στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας να εξελίσσονται γρήγορα και αποτελεσματικά, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη σύνδεση και την ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, είτε πρόκειται για χρήστες είτε για παρόχους υπηρεσιών, διευκολύνοντας την πρόσβαση και τη συμμετοχή τους στην αγορά, καθιστώντας πιο προσβάσιμες τις απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές, περιορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ανάγκη για διαμεσολάβηση, μειώνοντας το άμεσο κόστος και τα γενικά έξοδα, διοχετεύοντας πλούσιες ροές πληροφοριών και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη μεταξύ των ομοτίμων·

5.  αναγνωρίζει το δυναμικό των παραγόμενων από τους χρήστες δεδομένων, υπηρεσιών και δημιουργικού περιεχομένου για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ενώ επισημαίνει τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με τη συγκέντρωσή τους σε μικρό αριθμό διεθνικών ψηφιακών πλατφορμών, οι οποίες μπορούν να λειτουργούν ως νέοι διαμεσολαβητές, προκαλώντας δυνητικά στρεβλώσεις στην αγορά και παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη τοπικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να μελετήσει τα κατάλληλα μέσα για την πρόληψη περιπτώσεων κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ψηφιακή αγορά της ΕΕ·

6.  πιστεύει ότι, για να θεωρηθεί μια πλατφόρμα συνεργατική, είναι ιδιαίτερα σημαντικό η ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών να πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο μεταξύ ομοτίμων· εφιστά, εν προκειμένω, την προσοχή στον κίνδυνο της εξάπλωσης πλατφορμών οι οποίες χρησιμοποιούν ως πρόσχημα τη «συνεργατική οικονομία» για να δραστηριοποιηθούν όχι ως απλοί μεσάζοντες υπηρεσιών αλλά ως κανονικοί πάροχοι αυτών·

7.  τονίζει ότι οι συνεργατικές οικονομίες βασίζονται στην εμπιστοσύνη, ιδίως στα διαδικτυακά σχόλια, στις αξιολογήσεις και στα συστήματα φήμης ή σε άλλους μηχανισμούς οι οποίοι μπορούν να αποθαρρύνουν τις επιζήμιες συμπεριφορές συμμετεχόντων, να περιορίσουν τις ασυμμετρίες πληροφοριών και να συμβάλουν στην ενίσχυση της ποιότητας και της διαφάνειας των υπηρεσιών· προειδοποιεί, ωστόσο, ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται ότι οι μηχανισμοί αυτοί δεν οδηγούν στη δημιουργία αδικαιολόγητων φραγμών για τους συμμετέχοντες που εισέρχονται στις εν λόγω πλατφόρμες ή εξέρχονται από αυτές, και ότι η αυτορρύθμιση, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων ποιότητας, ενδέχεται να μην επαρκεί για την επίτευξη προτύπων ασφάλειας και ποιότητας των υπηρεσιών· ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να δημιουργήσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των συνεργατικών πλατφορμών, με τους εξής τρόπους:

α) συνεχίζοντας τις εργασίες της για την ελεύθερη ροή δεδομένων και για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των πλατφορμών της αγοράς, και ενθαρρύνοντας τη φορητότητα των δεδομένων·

β) προτείνοντας τρόπους εξακρίβωσης της γνησιότητας των γνωμών που διατυπώνονται από καταναλωτές στο διαδίκτυο·

γ) εξασφαλίζοντας ότι οι πλατφόρμες: i) παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο με το οποίο θα πρέπει να συμμορφώνονται οι πάροχοι υπηρεσιών, και ii) διαδραματίζουν πιο ενεργό ρόλο όσον αφορά τον έλεγχο της εκπλήρωσης των νομικών απαιτήσεων εκ μέρους των παρόχων υπηρεσιών·

8.  υπογραμμίζει ότι με την κοινοχρησία των περιουσιακών στοιχείων βελτιστοποιείται η χρήση τους και απελευθερώνεται μια πληθώρα θετικών περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών εξωτερικών παραγόντων, με αποτέλεσμα να καθίστανται οι βιομηχανίες και οι υπηρεσίες πιο αποδοτικές ως προς τη χρήση των πόρων, ενώ παράλληλα μειώνεται το αρχικό κόστος εισόδου στην αγορά και δημιουργούνται βασιζόμενες στην κοινότητα ευκαιρίες που αποβαίνουν προς όφελος των επιχειρήσεων και οδηγούν σε ενδυνάμωση των μεμονωμένων πολιτών που συμμετέχουν στη συνεργατική οικονομία· τονίζει, εν προκειμένω, ότι θα πρέπει να προωθηθεί η κοινοχρησία των περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τους στόχους της Ένωσης σχετικά με τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

9.  επισημαίνει ότι η εισαγωγή του 5G θα μετασχηματίσει εκ βάθρων τη λογική των οικονομιών μας, καθιστώντας τις υπηρεσίες πιο διαφοροποιημένες και προσβάσιμες· τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της δημιουργίας μιας ανταγωνιστικής αγοράς για καινοτόμες επιχειρήσεις, η επιτυχία των οποίων θα καθορίζει σε τελική ανάλυση τη δύναμη των οικονομιών μας·

10.  επισημαίνει τη δυνητική συμβολή της συνεργατικής οικονομίας στην οικονομική βιωσιμότητα της ΕΕ όσον αφορά την επίτευξη πρωταρχικών στόχων στους τομείς της βιώσιμης γεωργίας, της αποδοτικότητας των πόρων, της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και της δημιουργίας μιας κυκλικής οικονομίας·

11.  επισημαίνει ότι οι συνεταιριστικές οικονομίες ευδοκιμούν ιδίως σε κοινότητες στις οποίες είναι ισχυρά τα μοντέλα συμμερισμού της γνώσης και της εκπαίδευσης, λειτουργώντας ως καταλύτης και παράγοντας εδραίωσης για μια κουλτούρα ανοιχτής καινοτομίας, υποστηρίζοντας το υλισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα, και διευρύνοντας την κληρονομιά κοινών αγαθών και κοινών δημιουργικών στοιχείων· τονίζει ότι, δεδομένου ότι οι συνεργατικές οικονομίες έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν το δημιουργικό και καινοτομικό κεφάλαιο των ευρωπαίων πολιτών, θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές και προσβάσιμες για όλα τα άτομα, υπό τον όρο ότι παράλληλα θα εξασφαλίζεται μια δίκαιη αμοιβή για τους εργαζόμενους και τους ερευνητές στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας·

12.  αναγνωρίζει ότι οι συνεργατικές οικονομίες έχουν ευδοκιμήσει κυρίως σε αστικές περιοχές όπου, μεταξύ άλλων, οι συνθήκες δημογραφικής πυκνότητας και γεωγραφικής εγγύτητας ευνόησαν την υιοθέτηση συνεργατικών μοντέλων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό να εκπονηθούν συνεκτικές πολιτικές και να αναπτυχθούν τα ευρυζωνικά και υπερευρυζωνικά δίκτυα, προκειμένου να δοθεί σε όλες τις περιοχές της Ένωσης, ιδίως σε αυτές που είναι πιο αραιοκατοικημένες, απομακρυσμένες ή αγροτικές, η δυνατότητα να επωφεληθούν από το δυναμικό των οικονομιών αυτών·

13.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν έναν καλύτερο συντονισμό με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, για την επίτευξη υψηλών προτύπων όσον αφορά: α) τα δικαιώματα των εργαζομένων και την κοινωνική προστασία για όλους τους εργαζόμενους σε συνεργατικές οικονομίες· β) τις εγγυήσεις ασφάλειας για τους χρήστες στο πλαίσιο των συνεργατικών οικονομιών· γ) την ανάπτυξη συνεργατικών οικονομιών και συνεργειών συμβίωσης με τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα· δ) την επιβολή των διατάξεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της ιδιωτικής ζωής όλων των εργαζομένων και το απόρρητο των δεδομένων σχετικά με τους καταναλωτές·

14.  καλεί την Επιτροπή, μεταξύ άλλων, να μελετήσει περαιτέρω τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο των συνεργατικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην απασχόληση, στην προστασία των καταναλωτών, στην κοινωνική προστασία και στις συναφείς δημόσιες πολιτικές όπως ο χωροταξικός σχεδιασμός και ο τουρισμός·

15.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκή κοινωνική προστασία τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους αυτοαπασχολούμενους στις οικονομίες της κοινοχρησίας, επιμένοντας παράλληλα ότι η Επιτροπή οφείλει να σέβεται την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων σε εθνικό επίπεδο, τις εθνικές συλλογικές συμβάσεις και τις παραδόσεις και τα μοντέλα της εθνικής αγοράς εργασίας, και να απέχει από τη λήψη πρωτοβουλιών που ενδέχεται να θίξουν το δικαίωμα διαπραγμάτευσης, σύναψης και εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων καθώς και το δικαίωμα συλλογικής δράσης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική·

16.  ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει περαιτέρω κατά πόσο οι συνεργατικές οικονομίες καλύπτονται ήδη από τα ρυθμιστικά πλαίσια των μεμονωμένων κρατών μελών και από υφιστάμενες διατάξεις της ΕΕ, με σκοπό να καταρτίσει, εάν και όπου χρειάζεται, μια εναρμονισμένη προσέγγιση για τις συνεργατικές οικονομίες σε ενωσιακό επίπεδο, σε πλήρη συμμόρφωση με την αρχή της επικουρικότητας· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τις θετικές εμπειρίες της ρύθμισης σε τοπικό επίπεδο, η οποία γενικά διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας των πληροφοριών, της συμμετοχής, της ένταξης και της χρηστής διακυβέρνησης·

17.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η νομοθεσία και οι πολιτικές της ΕΕ έχουν μακρόπνοο χαρακτήρα και παρέχουν σταθερότητα και ασφάλεια δικαίου, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των συνεργατικών οικονομιών για τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τα εξής:

α) τον ορισμό τομεακών κριτηρίων και ορίων, όπου απαιτείται, και, στο πλαίσιο αυτών των ορισμών, την πραγματοποίηση σαφούς διάκρισης μεταξύ των εννοιών «έργο/υπηρεσία», «υπάλληλος» και «αυτοαπασχολούμενος», «μη επαγγελματική δραστηριότητα μεταξύ ομοτίμων» και «πάροχος υπηρεσιών», «κερδοσκοπικές» και «μη κερδοσκοπικές» υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένου του καταμερισμού κόστους)·

β) την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της ΕΕ, ιδίως με την εξασφάλιση της εφαρμογής, μεταξύ άλλων, παρόμοιων, από λειτουργική άποψη, νομικών προτύπων για παρόμοιους οικονομικούς φορείς όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, τα δικαιώματα των εργαζομένων, τη φορολογική συμμόρφωση και τη διαφάνεια·

γ) το άνοιγμα μη αποκλειστικών, προσανατολισμένων στον πειραματισμό χώρων, και την προώθηση της ψηφιακής συνδεσιμότητας και του ψηφιακού γραμματισμού, εξασφαλίζοντας την υποστήριξη των επιχειρηματιών και των νεοφυών επιχειρήσεων της Ευρώπης και παρέχοντας κίνητρα για τη «Βιομηχανία 4.0», τους κόμβους καινοτομίας, τους συνεργατικούς σχηματισμούς και τα εκκολαπτήρια· θεωρεί ότι αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί με την καλύτερη αξιοποίηση της σχετικής νομοθεσίας και χωρίς υπερβολική κανονιστική ρύθμιση, και με σεβασμό προς το προνόμιο των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα, μεταξύ άλλων όσον αφορά την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και των εθνικών πρακτικών, καθώς και προς την καθοδήγηση που παρέχεται από το Δικαστήριο της ΕΕ σχετικά με τις έννοιες «έργο/υπηρεσία», «εργαζόμενος» και «πάροχος υπηρεσιών», υπενθυμίζοντας ότι η έννοια του εργαζόμενου εμπίπτει στο πεδίο των εθνικών αρμοδιοτήτων·

18.  υπογραμμίζει ότι οι συνεργατικές οικονομίες είναι ένα οικοσύστημα που χρειάζεται υποστήριξη προκειμένου να αναπτυχθεί και να επεκταθεί γρήγορα, και το οποίο πρέπει να παραμείνει ανοιχτό προς την έρευνα, τις καινοτομίες και τις νέες τεχνολογίες, ώστε να προσελκύει επενδύσεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε συνεργατικές επιχειρήσεις, καθώς και να προωθήσουν πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ιδίως για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στο σύνολο της οικονομίας της Ένωσης, μέσω διαφόρων διαύλων, όπως οι τράπεζες, τα επιχειρηματικά κεφάλαια, τα δημόσια κεφάλαια και η πληθοχρηματοδότηση·

19.  τονίζει ότι οι εθνικοί και τοπικοί κανόνες που δεν είναι δικαιολογημένοι και αναλογικοί όχι μόνο αποτελούν εμπόδιο στην ενιαία αγορά αντιβαίνοντας στη νομοθεσία της ΕΕ, αλλά παρεμποδίζουν επίσης τη σύσταση και την επέκταση νεοφυών επιχειρήσεων· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να επιβάλλει με ενεργό τρόπο την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την ενιαία αγορά·

20.  επισημαίνει ότι οι συνεργατικές οικονομίες καθίστανται όλο και πιο σημαντικές στον τομέα της ενέργειας, επιτρέποντας στους καταναλωτές, στους παραγωγούς, στους ιδιώτες και στις κοινότητες να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε διάφορες αποκεντρωμένες φάσεις του κύκλου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων της αυτοπαραγωγής και της αυτοκατανάλωσης, της αποθήκευσης και της διανομής, σύμφωνα με τους στόχους της Ένωσης όσον αφορά το κλίμα και την ενέργεια·

21.  τάσσεται υπέρ της αντιμετώπισης του ραδιοφάσματος ως κοινού αγαθού, και ενθαρρύνει τη συμπερίληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών, καθοδηγούμενων από τους χρήστες, στο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργατικής οικονομίας και της οικονομίας της κοινοχρησίας·

22.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την οικονομική ανάπτυξη της συνεργατικής οικονομίας με μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των επιχειρηματικών μοντέλων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

53

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, András Gyürk, Rebecca Harms, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Εύα Καϊλή, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mario Borghezio, Soledad Cabezón Ruiz, Jens Geier, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Anne Sander, Marco Zullo, Σοφία Σακοράφα, Μαρία Σπυράκη

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Arndt Kohn, Pavel Poc

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano, Marco Zullo

EPP

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Μαρία Σπυράκη, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Jens Geier, Adam Gierek, Εύα Καϊλή, Arndt Kohn, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Pavel Poc, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Michel Reimon, Claude Turmes

4

-

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, Νεοκλής Συλικιώτης

2

0

ENF

Mario Borghezio, Angelo Ciocca

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (11.4.2017)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία
(2017/2003(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Merja Kyllönen

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανάδειξη της συνεργατικής οικονομίας στις υπηρεσίες μεταφορών και τουρισμού, αναγνωρίζοντας ότι, με ένα κατάλληλο, απλό και σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο, έχει τη δυνατότητα:

α)  να προσφέρει μεγαλύτερο φάσμα οικονομικότερων και περισσότερο διαφοροποιημένων υπηρεσιών στους πελάτες, αυξάνοντας και διαφοροποιώντας τόσο τη ζήτηση όσο και την προσφορά·

β)  να προωθήσει νέες μορφές συνεργατικών ανταλλαγών μεταξύ των πολιτών στην ΕΕ, καθώς και την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη·

γ)  να συμβάλει θετικά στην κινητικότητα των ατόμων με αναπηρία και στην ενεργό προώθηση βιώσιμων μορφών κινητικότητας·

δ)  να βελτιώσει την ένταξη προσώπων που ήταν ανέκαθεν αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας·

2.  αναγνωρίζει τον θετικό αντίκτυπο της συνεργατικής οικονομίας για τον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα του τουρισμού, με την ενίσχυση των ατομικών δυνατοτήτων βιοπορισμού και των τοπικών οικονομιών, και με την παροχή μέσων για καλύτερη ανταπόκριση στη ζήτηση, π.χ. σε περιόδους αιχμής της ζήτησης και σε απομακρυσμένες περιοχές, που αντικατοπτρίζει επίσης τις διάφορες προτιμήσεις των ταξιδιωτών, ιδίως εκείνων που έχουν χαμηλότερο εισόδημα· επισημαίνει ότι το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών της συνεργατικής οικονομίας τουριστικών υπηρεσιών είναι υψηλό· πιστεύει ότι η συνεργατική οικονομία θα πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στην πολιτική της ΕΕ για τον τουρισμό· υπογραμμίζει την ανάγκη να προωθηθεί μια επωφελής συνύπαρξη μεταξύ των παραδοσιακών τουριστικών υπηρεσιών και συνεργατικής οικονομίας·

3.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν όταν ευρωπαίοι πελάτες χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες που εδρεύουν εκτός ΕΕ, σε μη ευρωπαϊκά πολιτιστικά και κανονιστικά περιβάλλοντα, ιδίως όσον αφορά τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων, υγείας και ασφάλειας, φορολογίας και απασχόλησης·

4.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, η ενοικίαση καταλυμάτων από ιδιώτη σε ιδιώτη είναι ο μεγαλύτερος τομέας της συνεργατικής οικονομίας επί τη βάσει του παραγόμενου εμπορίου, ενώ ο συνεπιβατισμός καταγράφει τα μεγαλύτερα έσοδα στις πλατφόρμες·

5.  επισημαίνει ότι στον τομέα του τουρισμού η υπηρεσία κοινοχρησίας κατοικιών αποτελεί εξαιρετική αξιοποίηση πόρων και υποχρησιμοποιούμενων χώρων, ιδίως σε περιοχές που δεν επωφελούνται παραδοσιακά από τον τουρισμό·

6.  καταδικάζει, στο πλαίσιο αυτό, τους κανονισμούς τους οποίους επιβάλλουν ορισμένες δημόσιες αρχές, για τον περιορισμό της προσφοράς τουριστικών καταλυμάτων μέσω της συνεργατικής οικονομίας·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις ευκαιρίες που παρέχει η συνεργατική οικονομία όσον αφορά την ευελιξία των ωραρίων εργασίας ώστε να εξυπηρετούνται κι άλλες υποχρεώσεις, η οποία βοηθά να επανενταχθούν στην απασχόληση πρόσωπα που ήταν αποκλεισμένα από το εργασιακό περιβάλλον·

8.  επισημαίνει ότι η απόκριση των κρατών μελών στην ανάπτυξη συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων υπήρξε μέχρι σήμερα ιδιαιτέρως αποσπασματική, γεγονός που προκαλεί αβεβαιότητα και δίνει λαβή σε ορισμένες περιπτώσεις για τη λήψη μέτρων προστατευτισμού· χαιρετίζει, εν προκειμένω, την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με «Το Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη συνεργατική οικονομία» και την προσπάθεια για ορισμό της συνεργατικής οικονομίας, αλλά εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι δεν επιδιώκεται η δημιουργία σαφούς εναρμονισμένου νομικού πλαισίου για τη συνεργατική οικονομία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η ισχύουσα νομοθεσία αποκρίνεται στις ανάγκες της συνεργατικής οικονομίας· υπενθυμίζει, συνεπώς, την ανάγκη για μια ανάλυση σε βάθος (συμπεριλαμβανομένων των μακροοικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της συνεργατικής οικονομίας), που να συνοδευτεί, αν χρειαστεί, έως το 2018 το αργότερο, με αναλογικές κανονιστικές ενέργειες εκ μέρους της Επιτροπής·

9.  τονίζει την ανάγκη για εναρμόνιση της συνεργατικής οικονομίας με τις παραδοσιακές οικονομικές μορφές όσον αφορά την κατάρτιση, τα επαγγελματικά προσόντα και τις φορολογικές και κοινωνικές υποχρεώσεις·

10.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η τρέχουσα νομοθεσία, ειδικότερα δε η οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8 Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά[1] και η οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12 Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά[2], δεν εφαρμόζεται ορθά· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η νομοθεσία που εφαρμόζεται στα μοντέλα της συνεργατικής οικονομίας να μην παραβιάζει τη νομοθεσία της Ένωσης και τις αρχές της εσωτερικής αγοράς·

11.  επισημαίνει ότι η συνεργατική οικονομία συμβάλλει σημαντικά στη βιωσιμότητα των τομέων του τουρισμού και των μεταφορών, καθιστώντας δυνατή τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων πόρων μέσω της χρήσης αναξιοποίητων περιουσιακών στοιχείων και της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών και προϊόντων, χωρίς σημαντικές επενδύσεις· επισημαίνει, ακόμα, ότι ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών στους τομείς αυτούς και βοηθά να εξασφαλιστεί ο καταμερισμός των οφελών του τουρισμού σε όλες τις περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων, των ορεινών και των αγροτικών περιφερειών·

12.  τονίζει ότι, στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας, είναι προτιμότερο το ρυθμιστικό πλαίσιο να καταρτιστεί σε τομεακή βάση και να έχει ως επιδίωξη να θέσει τον καταναλωτή στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων, να εξασφαλίζει τον θεμιτό ανταγωνισμό, να προωθεί την καινοτομία και να συμβάλλει στην εν γένει ανάπτυξη και στην υλοποίηση των στόχων της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ, όπως η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές στις μεταφορές, η μείωση των ρύπων και της ηχορύπανσης, η εδαφική συνοχή, η οικονομική προσιτότητα, η προσβασιμότητα και η ασφάλεια· τονίζει ότι τα ζητήματα που αφορούν την προστασία των καταναλωτών, την ευθύνη, τη φορολογική συμμόρφωση, τα συστήματα ασφάλισης, την κοινωνική προστασία των εργαζομένων (είτε είναι μισθωτοί είτε αυτοαπασχολούμενοι), τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και την προστασία των δεδομένων είναι τα πλέον επείγοντα, και παροτρύνει, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την υφιστάμενη νομοθεσία και να προτείνουν συμπληρωματικές νομοθετικές διατάξεις, με βάση κατάλληλες αξιολογήσεις, αν κριθεί αναγκαίο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συντονίσουν, με βάση βελτιωμένα μέτρα, τις πρωτοβουλίες και τις βέλτιστες πρακτικές σε σχέση με τη συνεργατική οικονομία, προκειμένου να ενισχυθεί η θετική εξέλιξη του κλάδου στην Ευρώπη·

13.  αναμένει ότι η Επιτροπή θα καταρτίσει περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη, προκειμένου να αποφευχθεί ο κατακερματισμός και να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και να μειώσουν τα νομοθετικά εμπόδια· επισημαίνει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η συνεργατική οικονομία εφαρμόζει μέτρα αυτορρύθμισης και διευκολύνει την ανάπτυξη μηχανισμών οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των καταναλωτών· τονίζει ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι κατάλληλο (να λαμβάνει υπόψη το αν οι υπηρεσίες παρέχονται από επαγγελματίες ή άλλους ιδιώτες) και να μην εμποδίζει την καινοτομία θέτοντας επαχθή εμπόδια στην επιχειρηματικότητα στην ΕΕ·

14.  επισημαίνει ότι η συνεργατική οικονομία αποτελεί πρόκληση και για την αγορά εργασίας, τα καθεστώτα απασχόλησης και την επιχειρηματικότητα, έχει δε τόσο πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα· καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ποιοτικές ευκαιρίες βιοπορισμού στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας, ιδίως για όσους ανέκαθεν αποκλείονταν από την αγορά εργασίας, εξασφαλίζοντας αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης και εργασιακές σχέσεις, και συμμόρφωση όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων· ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ όλων των συμφεροντούχων, στο πλαίσιο της ανάληψης των ευθυνών τους, παράλληλα με κανονιστική παρέμβαση, αν χρειαστεί· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν εάν οι εργαζόμενοι στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας καλύπτονται κατάλληλα από το πλαίσιο κοινωνικής ασφάλισης·

15.  υπογραμμίζει ότι το οικονομικό μοντέλο των συνεργατικών οικονομιών βασίζεται στην εμπιστοσύνη των χρηστών, και ιδίως στα σχόλια στο διαδίκτυο· τονίζει ότι είναι σημαντικό, οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται από συνεργατικές πλατφόρμες·

16.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν αμεροληψία και διαφάνεια μεταξύ των εργαζόμενων στη συνεργατική οικονομία και των παραδοσιακών οικονομικών φορέων, και να μεριμνούν για υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά τις πτυχές που συνδέονται με την ασφάλεια, την προστασία, την υγεία, την προστασία της ιδιωτικότητας και την ακρίβεια των πληροφοριών·

17.  υπενθυμίζει ότι τα μοντέλα συνεργατικής οικονομίας προσφέρουν δυνατότητες για σημαντική βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος μεταφορών καθώς επίσης, με τη χρήση της υφιστάμενης δυναμικότητας, για βελτίωση της προσβασιμότητας των απόκεντρων περιφερειών και μείωση των ανεπιθύμητων εξωτερικών συνεπειών της κυκλοφορίας, όπως η συμφόρηση και οι εκπομπές· καλεί τις αρμόδιες αρχές να προωθήσουν την επωφελή συνύπαρξη των συνεργατικών υπηρεσιών μεταφορών και του συμβατικού συστήματος μεταφορών, μεταξύ άλλων στον σχεδιασμό της κινητικότητας σε τοπικό επίπεδο και στα συστήματα παροχής πληροφοριών και έκδοσης εισιτηρίων, και να αποφεύγουν διοικητικά συστήματα ή νομοθετικά μέτρα τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν σε αποκλεισμό των συνεργατικών υπηρεσιών μεταφορών από τον σχεδιασμό των μεταφορών και τις μεταφορικές δραστηριότητες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η δημιουργία ομαλών και ολοκληρωμένων αλυσίδων μεταφορών «από πόρτα σε πόρτα» και να προωθηθεί η βιώσιμη κινητικότητα· τονίζει ότι ο συνδυασμός συνεργατικής οικονομίας και δημόσιων μεταφορών προσφέρει σημαντικές δυνατότητες σύνδεσης ανθρώπων και περιοχών, ιδίως εκεί όπου οι συνδέσεις ήταν ανεπαρκείς στο παρελθόν·

18.  υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της ευρύτερης ψηφιοποίησης των υπηρεσιών μεταφορών στην Ευρώπη, η ασύρματη και η σταθερή συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας είναι απαραίτητες για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργατικής οικονομίας·

19.  ζητεί την επανεξέταση των όρων παροχής υπηρεσιών υπό ανεξάρτητο καθεστώς σε ρυθμιζόμενους τομείς όπως οι αστικές και υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο που να συνδυάζει προϋποθέσεις εισόδου στο επάγγελμα σύμφωνες με το ενωσιακό δίκαιο, με ένα καθεστώς που εξασφαλίζει τη συνέχεια και τη σταθερότητα της παροχής των υπηρεσιών, ώστε να αποφεύγονται καταστάσεις αθέμιτου ανταγωνισμού·

20.  πιστεύει ότι τα συνεργατικά επιχειρηματικά μοντέλα αποτελούν μείζονα πόρο για τη βιώσιμη ανάπτυξη συνδέσεων σε απομακρυσμένες, σε ορεινές και σε αγροτικές περιοχές, δεδομένου ότι οι περιοχές αυτές δεν είναι από τη φύση τους ευνοϊκές για την ανάπτυξη της συνεργατικής οικονομίας·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ψηφιακή επανάσταση επέτρεψε την απρόσκοπτη έκδοση εισιτηρίων για πολλαπλά μέσα μεταφοράς στην ίδια διαδρομή από τους χρήστες υπηρεσιών μεταφορών, μέσω των εφαρμογών λογισμικού της συνεργατικής οικονομίας·

22.  καλεί την Επιτροπή να εντάξει τη συνεργατική οικονομία στις εργασίες της για τις νέες τεχνολογίες στον τομέα των μεταφορών (συνδεδεμένα οχήματα, αυτόνομα οχήματα, ενοποιημένο ψηφιακό σύστημα έκδοσης εισιτηρίων, νοήμονα συστήματα μεταφορών) λόγω των ισχυρών αλληλεπιδράσεων και των φυσικών συνεργειών τους·

23.  τονίζει, στον τομέα των μεταφορών, τη σημαντική συμβολή της συνεργατικής οικονομίας στην ασφάλεια και την προστασία (σαφής ταυτοποίηση των μερών, αμοιβαία αξιολόγηση, αξιόπιστα τρίτα μέρη, επαλήθευση των προδιαγραφών)·

24.  υπενθυμίζει ότι η ευρεία ποικιλία μοντέλων, προϊόντων και υπηρεσιών συνεργατικής οικονομίας στους διάφορους τομείς δυσχεραίνει την κατάταξη των δραστηριοτήτων· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη να γίνει σαφής διάκριση στην ορολογία της ΕΕ μεταξύ των πλατφορμών διαμεσολάβησης που δεν αποφέρουν εμπορικό κέρδος στους χρήστες τους και εκείνων που φέρνουν σε επαφή παρόχους υπηρεσιών (για κερδοσκοπικό σκοπό) με πελάτες, με ή χωρίς σχέση εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του φορέα παροχής υπηρεσιών και της πλατφόρμας, ώστε να διευκολύνεται η συμμόρφωση όλων των μερών προς τις φορολογικές και κοινωνικές υποχρεώσεις τους και να εξασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών· καλεί επίσης την Επιτροπή να αποσαφηνίσει την ορολογία της ΕΕ για υπηρεσίες συνεπιβατισμού και κοινοχρησίας αυτοκινήτων, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη κατάταξή τους στο πλαίσιο της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, αν χρειαστεί, προτάσεις για την προσαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με τον ρόλο των ορίων στη συνεργατική οικονομία και την ανάγκη τυποποίησης των διαδικασιών που απαιτούνται για την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων·

25.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα και να καθιερώσουν την ανταλλαγή βέλτιστων φορολογικών πρακτικών, για να περιορίσουν το ενδεχόμενο της ανάπτυξης δραστηριοτήτων παραοικονομίας και φοροαποφυγής σε σχέση με υπηρεσίες συνεργατικής οικονομίας· υπογραμμίζει ότι οι συνεργατικές πλατφόρμες προσφέρουν δυνατότητες για βελτίωση της φορολογικής διαφάνειας μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, και απευθύνει, περαιτέρω, παρότρυνση για την ανάπτυξη κατάλληλων προηγμένων λύσεων για την καταβολή φόρων στη συνεργατική οικονομία χωρίς τη δημιουργία περιττών εμποδίων· καλεί τα κράτη μέλη να διευκρινίσουν, τι θεωρούν φορολογητέο κέρδος και τι απαλλασσόμενες από τον φόρο δραστηριότητες, όπως ο επιμερισμός του κόστους, και υπενθυμίζει ότι οι φόροι πρέπει να καταβάλλονται και οι υποχρεώσεις κοινωνικής προστασίας να εκπληρώνονται, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του τόπου όπου δημιουργούνται τα κέρδη·

26.  ζητεί απεριόριστη πρόσβαση ώστε και οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να επωφεληθούν από τους πόρους που διατίθενται από τον κλάδο των συνεργατικών υπηρεσιών·

27.  επικροτεί το γεγονός ότι οι πλατφόρμες διαμεσολάβησης προσέδωσαν νέο δυναμισμό στην αγορά, ανταγωνιζόμενες τόσο μεταξύ τους όσο και με τους κατεστημένους φορείς και με τις συντεχνιακές δομές, αμφισβητώντας τα υφιστάμενα μονοπώλια και αποτρέποντας τη δημιουργία νέων· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι χωρίς κατάλληλο και σαφές νομικό πλαίσιο, υπάρχει κίνδυνος οι πλατφόρμες διαμεσολάβησης να δημιουργήσουν δεσπόζουσες θέσεις στην αγορά, βλάπτοντας την πολυμορφία του οικονομικού οικοσυστήματος· ζητεί, συνεπώς, από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να παρακολουθούν την εξέλιξη της αγοράς και τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες, να αντιμετωπίζουν εμφανείς ανεπάρκειες της αγοράς, και, αν χρειάζεται, να προτείνουν μέτρα για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών εταιρειών στην ευρωπαϊκή αγορά και να διαμορφώσουν ευνοϊκές συνθήκες αγοράς για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις·

28.  επισημαίνει ότι η ψηφιοποίηση και η ελεύθερη ροή των δεδομένων αποτελεί ένα από τα πλέον θεμελιώδη εργαλεία κατά τη μεταρρύθμιση των τομέων των μεταφορών και του τουρισμού, και αναγνωρίζει τη σημασία της ιδιοκτησίας των δεδομένων και της πρόσβασης στα δεδομένα· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να δημοσιεύσει, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, χάρτη πορείας για την ελευθέρωση των δημόσια χρηματοδοτούμενων δεδομένων μεταφορών, και εναρμονισμένα πρότυπα προκειμένου να δοθεί ώθηση στις καινοτομίες έντασης δεδομένων και στην παροχή νέων υπηρεσιών· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστούν η ελεύθερη ροή των δεδομένων, η φορητότητα των δεδομένων και η διαλειτουργικότητα των πλατφορμών στην αγορά·

29.  αναγνωρίζει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ικανότητες αυτοδιακυβέρνησης των συνεργατικών πλατφορμών για τη μείωση των προβλημάτων που προκαλούνται από την ασυμμετρία της πληροφόρησης και για την εξάλειψη άλλων ανεπαρκειών της αγοράς· επισημαίνει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η συνεργατική οικονομία εφαρμόζει μέτρα αυτορρύθμισης και διευκολύνει την ανάπτυξη μηχανισμών οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των καταναλωτών· ζητεί από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να διερευνήσουν τις δυνατότητες ενθάρρυνσης της ελεύθερης ροής των δεδομένων με την πρόβλεψη πιθανών διοικητικών παρεκκλίσεων για τις εταιρείες που παρέχουν επαρκή στοιχεία ώστε να καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων δημόσιας πολιτικής· τονίζει ότι είναι αναγκαίο, η ανάπτυξη της συνεργατικής οικονομίας να υποστηριχτεί με μέτρα μείωσης του διοικητικού φόρτου για πρόσωπα και επιχειρήσεις και με μέτρα διασφάλισης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πληθοχρηματοδότηση·

30.  υπογραμμίζει ότι, ενώ οι διαδικτυακοί μεσάζοντες υπόκεινται στο σύνολο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου για την προστασία των καταναλωτών και τον ανταγωνισμό, και πρέπει να συμμορφώνονται με αυτό, είναι ουσιαστικό να απαλλάσσονται από ορισμένους τομείς ευθύνης, για λόγους προστασίας του ανοικτού χαρακτήρα του διαδικτύου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ασφάλειας δικαίου και της καινοτομίας στον τομέα των μεταφορών·

31.  τάσσεται υπέρ της ταχείας ανάπτυξης της συνεργατικής οικονομίας και ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτες σχετικά με τη δυναμική της αγοράς και την αξιολόγηση του οικονομικού και κοινωνικού αντικτύπου της συνεργατικής οικονομίας στους τομείς του τουρισμού και των μεταφορών·

32.  θεωρεί ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις στους τομείς του τουρισμού και των μεταφορών πρέπει να υποστηρίζονται, ιδίως μέσω της κατάρτισης· υπογραμμίζει την ανάγκη ειδικής κατάρτισης για τους επαγγελματίες, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες προσαρμοσμένες στη συνεργατική οικονομία, με γνώμονα τις νέες ανάγκες και τις προσδοκίες των καταναλωτών·

33.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να συνεργάζονται με τους εκάστοτε εκπροσώπους της συνεργατικής οικονομίας, τους χρήστες και τους παρόχους των υπηρεσιών και, όπου είναι σκόπιμο, με ΜΚΟ και συνδικαλιστικές οργανώσεις, στο πλαίσιο του διαλόγου μεταξύ των συμφεροντούχων και στις διαδικασίες εκτίμησης επιπτώσεων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η κατάλληλη ένταξη και να προσφέρονται αναπτυξιακές ευκαιρίες για συνεργατική οικονομία· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει ως παράδειγμα τη σειρά εργαστηρίων που διοργάνωσε η ΓΔ Growth για τις υπηρεσίες βραχυπρόθεσμης εκμίσθωσης καταλυμάτων, για να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εκπροσώπων των εθνικών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, του κλάδου, και της κοινωνίας των πολιτών, και να προσφέρει καθοδήγηση για τους εθνικούς κανονισμούς με βάση τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα των συνεργατικών υπηρεσιών μεταφορών για θέματα όπως η βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά, η αστική κινητικότητα και η φορολογική διαφάνεια.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.4.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

7

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jakop Dalunde, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Jiří Maštálka

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

7

-

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Peter Lundgren, John Stuart Agnew

0

0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

 • [1]  ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1.
 • [2]  ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.5.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edward Czesak, Roberta Metsola, Julia Reda, Lambert van Nistelrooij

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella De Monte, Angélique Delahaye

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

31

+

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Vicky Ford, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Carlos Coelho, Angélique Delahaye, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Lambert van Nistelrooij

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Isabella De Monte, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

VERTS/ALE

Julia Reda, Igor Šoltes

1

-

ENF

Marcus Pretzell

3

0

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή