Процедура : 2017/2058(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0196/2017

Внесени текстове :

A8-0196/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/05/2017 - 10.1

Приети текстове :

P8_TA(2017)0209

ДОКЛАД     
PDF 769kWORD 74k
12.5.2017
PE 602.991v03-00 A8-0196/2017

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems

(COM(2017)0157 – C8‑0131/2017 – 2017/2058(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Петри Сарвама

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems

(COM(2017)0157 – C8‑0131/2017 – 2017/2058(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0157 – C8‑0131/2017),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 13 от него,

–  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0196/2017),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че Съюзът насърчава глобализацията; като има предвид, че Съюзът се грижи за лицата, които в даден момент са засегнати от промените на световния пазар; като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка с кризата, за определяне на финансовото участие на Съюза на 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки, за разширяване на обхвата на допустимите действия и на бенефициентите чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствени предприятия;

Г.  като има предвид, че Финландия подаде заявление EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ във връзка с извършени съкращения в икономическия сектор от разделение 26 по NACE Rev. 2 (Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти) в Nokia Oy (Nokia Network Systems) и при трима доставчици и производители надолу по веригата, осъществяващи дейността си основно в регионите на ниво NUTS 2 Helsinki-Uusimaa (Uusimaa) (FI1B), Länsi-Suomi (Pirkanmaa) (FI19) и Pohjois- ja Itä-Suomi (Pohjois-Pohjanmaa) (FI1D), и че се очаква 821 от 945 съкратени работници, отговарящи на критериите за допустимост за подпомагане по линия на ЕФПГ, да участват в мерките;

Д.  като има предвид, че заявлението е подадено в съответствие с критериите за намеса по член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, съгласно който следва да са налице съкращения на най-малко 500 работници за референтен период от четири месеца в държава членка, включително съкращения при доставчици и производители надолу по веригата;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Финландия има право на финансово подпомагане в размер на 2 641 800 EUR по този регламент, което съставлява 60% от общата сума в размер на 4 403 000 EUR;

2.  отбелязва, че Финландия е подала заявлението за финансово участие по линия на ЕФПГ на 22 ноември 2016 г. и че след като Финландия бързо е предоставила допълнителна информация, Комисията е приключила оценката му на 7 април 2017 г. и е уведомила Парламента на същия ден;

3.  припомня, че за сектора на производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти са подадени 15 заявления по ЕФПГ, три от които са подадени от Финландия(4), като всичките се основават на критерия глобализация; отбелязва, че четири от 15-те заявления засягат дружествата Nokia; отбелязва, че окончателните доклади относно заявлението от 2012 г. показват, че 44% от участвалите в дейностите по ЕФПГ са намерили работа две години след датата на подаване на заявлението от Финландия, а за заявлението от 2013 г. – че 65% са намерили работа; очаква междинната оценка на Комисията, която следва да бъде представена до 30 юни 2017 г.(5), да включва подробна информация относно степента на дългосрочна интеграция на получаващите помощ от ЕФПГ, за което отправи призив в своята резолюция от 15 септември 2016 г.(6);

4.  припомня, че информационните и комуникационните технологии (ИКТ) играят ключова роля във финландската икономика; счита, че последните съкращения в Nokia Oy са отражение на тенденция, която засяга финландската технологична промишленост като цяло, в която броят на работниците и служителите е изключително непостоянен през последните две години вследствие на силния натиск да се повишава ефикасността и да се поддържа конкурентоспособността на продуктите;

5.  припомня, че секторът на ИКТ е силно чувствителен на промените на световния пазар; отбелязва, че конкуренцията в рамките на сектора е световна, което означава, че всички участници на пазара могат да се конкурират за едни и същи клиенти, а местоположението и културната среда на работниците и служителите имат ограничено значение;

6.  отбелязва, че съкращенията в Nokia Oy са част от програмата за преобразуване на дружеството в световен мащаб, необходима, за да бъде то в състояние да се конкурира с конкурентите от Източна Азия;

7.  посочва, че след основаването на съвместно предприятие със Siemens за мрежови технологии, Nokia Oy предприе редица мерки, в т.ч. прехвърляне на своите ресурси към технологии на бъдещето и съкращения на персонала, чиято цел е до края на 2018 г. годишните оперативни разходи да бъдат намалени с 900 милиона евро;

8.  отбелязва, че лицата, които са загубили работата си в Nokia Oy през 2016 г., са с висока (40%) и средна квалификация (60%) и са работили в областта на програмирането и проектирането, като професионалните им умения в много случаи са остарели; отбелязва, че 21% от бенефициентите, отговарящи на условията за допустимост, са на възраст над 54 години, възраст, на която намирането на нова работа на пазара на труда е извънредно трудно; отбелязва освен това, че равнището на безработица от дълго време е над средното за страната в два от трите засегнати региона и че равнището на безработицата сред високообразованите лица като цяло е високо в тези региони, като положението е особено трудно за работниците и служителите на над 50 години;

9.  потвърждава факта, че Финландия е изготвила съгласувания пакет от персонализирани услуги в консултация със заинтересованите страни, като Министерството на икономиката и заетостта е създало работна група, включваща представители на бенефициентите от целевата група, социалните, националните и регионалните партньори;

10.  отбелязва, че Финландия планира седем вида мерки: (i) предоставяне на съвети и други подготвителни мерки, (ii) услуги по наемане на работа и бизнес услуги, (iii) обучение, (iv) безвъзмездни средства за започване на стопанска дейност, (v) експертни оценки, (vi) субсидии за изплащане на възнаграждения и (vii) помощи за пътуване, хотел и преместване; отбелязва, че предложените действия съставляват активни мерки на пазара на труда; отбелязва, че тези мерки ще спомогнат за наемането на нова работа на съкратените работници;

11.  отбелязва, че мерките в подкрепа на доходите съставляват 13,34% от общия пакет от персонализирани услуги, много под определения в Регламента за ЕФПГ максимум от 35%, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

12.  приветства използването на мрежата EURES за предаване на чуждестранните обяви за свободни работни места на лицата от Финландия, търсещи работа; отбелязва, че ще се организират международни събития за наемане на работа на регионално равнище в сътрудничество с ЕФПГ и службите на EURES; приветства тези мерки и факта, че финландските органи насърчават съкратените работници да се възползват в пълна степен от правото си на свободно движение;

13.  приветства набора от услуги в областта на обучението и консултирането, които ще бъдат предоставени, както и подкрепата за лицата, търсещи заетост извън Финландия, и подкрепата за новосъздадени предприятия; счита, че тези мерки са особено подходящи с оглед на възрастовия профил и уменията на съответните работници;

14.  приветства факта, че финландските органи са започнали прилагането на персонализирани мерки за засегнатите работници на 2 юни 2016 г., много преди подаването на заявлението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

15.  припомня, че в съответствие с член 7 на Регламента за ЕФПГ съгласуваният пакет от персонализирани услуги, ползващ се с подкрепата на ЕФПГ, следва да бъде така проектиран, че да предвижда перспективите за пазара на труда и необходимите умения и да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, в която ресурсите се използват ефективно;

16  приветства предоставянето на сумата от 59 000 EUR за информация и публичност и подчертава колко е важно това за насърчаване на участието на отговарящите на условията за допустимост бенефициенти в дейностите, подкрепяни от ЕФПГ;

17.  отбелязва, че са разпределени достатъчно средства за контрол и докладване; отбелязва, че системното докладване относно услугите, подкрепяни от ЕФПГ, ще допринесе за правилното използване на финансовите средства; приветства разпределянето на 20 000 EUR за контрол и докладване;

18.  отбелязва, че дружеството Nokia Network Systems е спазило своите правни задължения и се е консултирало с всички заинтересовани лица;

19.  подчертава, че финландските органи потвърдиха, че за отговарящите на условията за допустимост действия не получават финансова помощ от други финансови инструменти на Съюза;

20.  припомня, че е важно да се подобрява пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с актуалната стопанска среда;

21.  отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори; отбелязва, че Финландия потвърди, че участието от страна на ЕФПГ няма да ги замени;

22.  препоръчва държавите членки да търсят възможности за взаимодействия с други действия, финансирани от национални фондове или от фондове на Съюза, и за използване на други програми на Съюза наред с мерките по ЕФПГ;

23.  изисква от Комисията да осигури публичен достъп до документите, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

24.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

25.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

26.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

EGF/2007/004 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia.

(5)

Член 20 от Регламент (ЕС) № 1309/2013.

(6)

Резолюция на Европейския парламент от 15 септември 2016 г. относно дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007 – 2014 г. (приети текстове, P8_TA(2016)0361).


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Финландия – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1), и по-специално член 15, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел оказване на подкрепа на съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, в резултат на продължаване на световната финансова и икономическа криза или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза, както и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда.

(2)  ЕФПГ не може да надхвърля максималния годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.), както е предвидено в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета(3).

(3)  На 22 ноември 2016 г. Финландия подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка с извършените съкращения в икономическия отрасъл от разделение 26 по Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE) Rev. 2 (Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти) във Финландия. Към него беше представена допълнителна информация, както е предвидено в член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1309/2013. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансово участие от ЕФПГ, установени в член 13 от Регламент (ЕС) № 1309/2013.

(4)  Поради това, за да бъде удовлетворено подаденото от Финландия заявление, следва да бъдат мобилизирани средства за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ в размер на 2 641 800 EUR.

(5)  За да се сведе до минимум времето, необходимо за мобилизиране на средства от ЕФПГ, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизират средства за предоставяне на сумата от 2 641 800 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. То се прилага от [датата на приемането му](4)*.

Съставено в Брюксел на ... година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

(1)

  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)

  Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(4)

*   Датата да се попълни от Парламента преди публикуването в ОВ.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Контекст

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работниците, засегнати от последиците от значими структурни промени в моделите на световната търговия.

Съгласно разпоредбите на член 12 от Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(1) и на член 15 от Регламент (ЕС) № 1309/2013(2) Фондът не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.). Съответните суми се вписват в общия бюджет на Съюза като провизия.

Що се отнася до процедурата, съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), за да мобилизира средства от Фонда, Комисията, в случай на положителна оценка на дадено заявление, представя предложение за мобилизиране на Фонда пред бюджетния орган, като същевременно отправя съответно искане за трансфер. В случай на несъгласие се открива тристранна процедура.

II. Заявлението на Финландия и предложението на Комисията

На 7 април 2017 г. Комисията прие предложение за решение за мобилизиране на ЕФПГ в полза на Финландия, за да се подпомогне реинтеграцията на пазара на труда на работници, съкратени от Nokia Oy (Nokia Network Systems) и при трима доставчици и производители надолу по веригата в икономическия сектор от разделение 26 по NACE(4) Rev. 2 (Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти), основно в регионите на ниво NUTS 2 Helsinki-Uusimaa (Uusimaa) (FI1B), Länsi-Suomi (Pirkanmaa) (FI19) и Pohjois- ja Itä-Suomi (Pohjois-Pohjanmaa) (FI1D).

Предприятия и брой на съкратените лица през референтния период

Nokia Oy

940

Lionbridge Oy

1

Eilakaisla Oy

1

ManpowerGroup Solutions Oy

3

 

 

 

 

Общ брой на предприятията: 4

Общ брой на съкратените лица:

945

Общ брой на самостоятелно заетите лица, чиято дейност е прекратена:

0

Общ брой на отговарящите на критериите работници и самостоятелно заети лица:

945

Това е второто заявление, което предстои да бъде разгледано в рамките на бюджета за 2017 г., и петнадесетото за сектора на производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти до момента. То засяга 945 съкратени работници и се отнася за мобилизиране на обща сума в размер на 2 641 800 EUR от ЕФПГ за Финландия.

Заявлението е изпратено на Комисията на 22 ноември 2016 г. и към него е добавяна допълнителна информация в рамките на шест седмици от искането на Комисията. Комисията приключи оценката си на 7 април 2017 г. и стигна до заключението, в съответствие с всички приложими разпоредби от Регламента за ЕФПГ, че заявлението отговаря на условията за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ.

Секторът на ИКТ е сред най-уязвимите по отношение на промените в световната икономика поради силната конкуренция, бързия технологичен напредък и иновациите, сливанията, придобиванията и възлагането на дейности на външни изпълнители. Конкуренцията между работниците от ЕС и тези от страните извън ЕС е силна. Служителите в европейския сектор на ИКТ застаряват и са с по-ниска степен на образование от своите американски и азиатски колеги. Финландските специалисти в областта на ИКТ са изправени пред все по-голяма конкуренция в световен мащаб в сравнение със служителите във всеки друг сектор.

Секторът на ИКТ във Финландия е подложен на значителен натиск да се повишава ефикасността и да се поддържа конкурентоспособността на продуктите. След основаването на съвместно предприятие със Siemens с цел повишаване на конкурентоспособността спрямо по-големи дружества в сферата на мрежовите комуникации, най-вече от Източна Азия, Nokia Oy провежда програма за преобразуване в световен мащаб. Като част от програмата Nokia Oy намалява оперативните си разходи и персонала, а също така прехвърля своите ресурси към технологии на бъдещето. Съответните съкращения на персонала се очаква да приключат до края на 2018 г.

Седемте вида мерки, които ще бъдат предоставени на съкратените работници, се състоят от:

–  Предоставяне на съвети и други подготвителни мерки:

Целта на обучението за търсене на работа е да осигури на участниците повече информация за пазара на труда, да им помогне да набележат собствените си възможности и да подобри и актуализира техните умения за търсене на работа. Професионални съвети за намиране на работа: тази мярка има за цел да подкрепи и да даде насоки на лицето, търсещо работа, в търсенето на работа и в обучението на работното място. Чрез нея ще се предоставят насоки за намиране на работа на лицето, търсещо работа.

–  Професионални съвети за кариерно развитие: тази мярка е насочена към лицата, търсещи работа, които се нуждаят от функционална, интензивна и дългосрочна подкрепа в планирането на своето професионално развитие. Тя ще се основава предимно на групови дейности.

–  Експертни оценки: тази мярка има за цел да се оценят положението на лицата, търсещи работа, и нужните им услуги. Също така ще бъде организирана т.нар. игра на профили за подпомагане на лицата, търсещи работа, да идентифицират своите собствени области на компетентност.

–  Услуги по наемане на работа и бизнес услуги:

На лицата, търсещи работа, ще бъдат предоставени информация, съвети и експертни услуги за планиране на връщането им на работа. Мрежата EURES също ще бъде използвана за предаване на чуждестранните обяви за свободни работни места на лицата, търсещи работа. Учебна дейност ще бъде предоставяна чрез професионално обучение и обучение за подпомагане на предприемачеството. Предлаганите курсове се класифицират най-често като специализирани обучения, включително с получаване на дипломи.

–  Целта на безвъзмездните средства за започване на стопанска дейност е да се насърчат започването на стопанска дейност и самостоятелната заетост на отделни лица. Целта на безвъзмездните средства за започване на стопанска дейност е да се осигури доход на начинаещия предприемач за периода, който се счита за необходим за започване и установяване на стопанската дейност на пълно работно време.

–  Ще бъдат предвидени субсидии за изплащане на възнаграждения за съкратените работници при наемането им на нова работа или професионално обучение, като бъдат намалени разходите за заплати на новия работодател за ограничен период от време. Субсидията за изплащане на възнаграждения е между 30 и 50% от разходите за заплати на работника за ограничен период от време (6 – 24 месеца).

–  Помощи за пътуване, хотел и разходи по преместване:

Лицето, търсещо работа, може да получи помощ за пътни разходи и разходи за настаняване, направени за търсене на работа, или за пътни разходи и разходи за настаняване за участие в дейности по обучение, както и компенсация за разходи по преместване.

Горепосочените мерки са персонализирани и насочени към съкратения работник, докато мерките по отношение на предприемачеството са насочени към ограничен брой лица с реалистични бизнес проекти.

Според Комисията описаните действия представляват активни мерки на пазара на труда, попадащи в рамките на допустимите действия, определени в член 7 от Регламента за ЕФПГ. Тези действия не заместват пасивните мерки за социална закрила.

Финландия е предоставила всички необходими гаранции за това, че:

–  при достъпа до предложените действия и тяхното изпълнение ще се спазват принципите на равнопоставеност и недискриминация;

–  са спазени изискванията, определени в националното законодателство и в законодателството на ЕС относно колективните съкращения;

–  когато дружеството, извършило съкращенията, е продължило дейността си след освобождаването на работниците, то е спазило своите правни задължения във връзка със съкращенията и е предприело съответните действия във връзка с работниците си;

–  за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза и няма да бъде допуснато дублиране на финансирането;

–  предложените действия ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

–  финансовото участие от ЕФПГ ще бъде съобразено с процедурните и материалноправните разпоредби на Съюза относно държавните помощи.

III. Процедура

За да се мобилизират средства от Фонда, Комисията ще представи на бюджетния орган искане за трансфер на бюджетни кредити по съответния бюджетен ред за сума в размер на 2 641 800 EUR.

Това е третото предложение за трансфер за мобилизиране на средства от Фонда, представено на бюджетния орган до момента през 2017 г.

В случай на несъгласие се открива тристранна процедура съгласно разпоредбите на член 15, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ.

В съответствие с вътрешно споразумение комисията по заетост и социални въпроси следва да бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и участие в оценката на заявленията, отправени до Фонда.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

Регламент (ЕС) № 1046/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) по отношение на предоставянето на динамичните редове според новото регионално деление (ОВ L 310, 9.11.2012 г., стр. 34).


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

D(2017)18106

Г-н Жан Артюи

Председател на комисията по бюджети

ASP 09G205

Относно: Становище относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) във връзка със заявление EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems - (COM(2017)0157)

Уважаеми господин Председател,

Комисията по заетост и социални въпроси (комисията EMPL) и нейната работна група относно ЕФПГ разгледаха мобилизирането на средства от ЕФПГ във връзка със заявление EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems и приеха следното становище.

Комисията EMPL и нейната работна група за ЕФПГ подкрепят мобилизирането на средства от Фонда във връзка с това искане. Във връзка с това комисията EMPL представя някои забележки, без обаче да поставя под въпрос трансфера на плащанията.

Разискванията на комисията EMPL се основават на следните съображения:

A)  като има предвид, че заявлението се основава на член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1309/2013 (Регламента за ЕФПГ) и се отнася за 945 работници, съкратени от четири предприятия, осъществяващи дейност в икономическите сектори от разделение 26 по NACE Rev. 2 (Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти);

Б)  като има предвид, че с цел да се установи връзката между съкращенията и големите структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, Финландия твърди, че секторът на ИКТ е един от промишлените сектори, които са най-уязвими по отношение на промените в световната икономика поради силната конкуренция, бързия технологичен напредък и иновациите, сливанията, придобиванията и възлагането на дейности на външни изпълнители;

В)  като има предвид, че 74% от работниците, обхванати от мерките, са мъже, а 26% – жени; като има предвид, че 77% от работниците са на възраст между 30 и 54 години, а 20,8% са на възраст над 55 години;

Следователно комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция относно заявлението на Финландия, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява съгласие с Комисията, че критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (EС) № 1309/2013, са изпълнени и че следователно Финландия има право на финансово подпомагане в размер на 2 641 800 EUR по този регламент, което представлява 60% от общите разходи в размер на 4 403 000 EUR;

2.  отбелязва, че Комисията е спазила срока от 12 седмици от получаването на попълненото заявление от финландските органи на 13 януари 2017 г. до приключването на оценката си относно съответствието с условията за финансово участие на 7 април 2017 г. и изпращането на уведомление за него до Парламента на същия ден;

3.  припомня, че за сектора на производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти са подадени 15 заявления по ЕФПГ, 4 от които засягат дружествата Nokia; отбелязва, че окончателните доклади относно заявлението от 2012 г. показват, че 44% от участвалите в дейностите по ЕФПГ са намерили работа две години след датата на подаване на заявлението от Финландия, а за заявлението от 2013 г. – че 65% са намерили работа; очаква междинната оценка на Комисията, която следва да бъде представена до 30 юни 2017 г.(1), да включва подробна информация относно степента на дългосрочна интеграция на получаващите помощ от ЕФПГ, за което отправи призив в своята резолюция от 15 септември 2016 г.(2);

4.  подчертава, че в засегнатите региони (Uusimaa, Pirkanmaa и Pohjois-Pohjanmaa) вече е имало мащабни съкращения в ИКТ сектора и че равнището на безработица сред високообразованите лица се е повишило значително; признава, че в този сектор в ЕС има относително висок дял на по-възрастни работници в сравнение с международните му конкуренти;

5.  отбелязва, че съфинансираните от ЕФПГ персонализирани услуги за съкратените работници включват предоставяне на съвети и други подготвителни мерки, професионални съвети за кариерно развитие, експертни оценки, услуги по наемане на работа и бизнес услуги, безвъзмездни средства за започване на стопанска дейност, субсидии за изплащане на възнаграждения и помощи за пътуване, хотел и разходи по преместване;

6.  приветства набора от услуги в областта на обучението и консултирането, които ще бъдат предоставени, както и подкрепата за лицата, търсещи заетост извън Финландия, и за новосъздадени предприятия; счита, че тези мерки са особено подходящи с оглед на възрастовия профил и уменията на съответните работници;

7.  приветства консултацията със заинтересованите страни посредством работна група, включваща представители на центровете за икономическо развитие, транспорт и околна среда (центровете ELY), на службите за заетост и икономическо развитие (службите TE) на Uusimaa, Pirkanmaa и Pohjois-Pohjanmaa, както и на Nokia Oy, на технологичните сектори на Финландия, на синдикалната организация Pro и на Съюза на професионалните инженери във Финландия;

8.  подчертава, че е важно Nokia Network Systems да спазва своите правни задължения, в т.ч. Директивата за информиране и консултиране на работниците и служителите(3), особено що се отнася до предоставянето на информация на работниците и служителите както на национално, така и на европейско равнище;

9.  отбелязва, че мерките в подкрепа на доходите ще съставляват 13,34% от общия пакет от персонализирани мерки, много под определения в Регламента максимум от 35%, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

10.  отбелязва, че финландските органи са предоставили гаранции, че за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза, че няма да бъде допуснато двойно финансиране и че те ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

11.  приветства потвърждението на Финландия, че финансовото участие от ЕФПГ няма да замести действия, които засегнатото предприятие трябва да предприеме по силата на националното законодателство или съгласно колективни споразумения;

12.  припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента съгласуваният пакет от персонализирани услуги следва да бъде така проектиран, че да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите.

С уважение,

Томас ХЕНДЕЛ

Председател на комисията по заетост и социални въпроси

(1)

Член 20 от Регламент (ЕС) № 1309/2013.

(2)

P8_TA(2016)0361 Дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007 – 2014 г.

(3)

Директива 2002/14/EO на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност.


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Относно:  Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

Уважаеми г-н Артюи,

От комисията по регионално развитие беше поискано становище по предложение на Комисията за решение за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Доколкото разбирам, на 11 май 2017 г. е планирано да се приеме доклад по него в комисията по бюджети:

-  COM(2017)0157 предлага участие на ЕФПГ в размер на 2 641 800 EUR за 945 съкратени работници в Nokia Oy и трима доставчици. Основното предприятие осъществява дейност в икономическия отрасъл от разделение 26 по NACE Revision 2 (Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти) във Финландия.

Приложимите разпоредби за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ са определени в Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006.

Координаторите на комисията обсъдиха това предложение и ми възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че по-голямата част от членовете на комисията нямат възражения срещу мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за предоставяне на горепосочената сума, съобразно предложението на Комисията.

С уважение,

Искра МИХАЙЛОВА


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

11.5.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Gabriele Preuß, Claudia Schmidt, Axel Voss


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

30

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Georges Bach, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Inese Vaidere, Axel Voss, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Vladimír Maňka, Clare Moody, Pina Picierno, Gabriele Preuß, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност