Procedure : 2017/2058(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0196/2017

Indgivne tekster :

A8-0196/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/05/2017 - 10.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0209

BETÆNKNING     
PDF 436kWORD 66k
12.5.2017
PE 602.991v03-00 A8-0196/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Finland, EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems)

(COM(2017)0157 – C8-0131/2017 – 2017/2058(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Petri Sarvamaa

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER
 BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Finland, EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems)

(COM(2017)0157 – C8-0131/2017 – 2017/2058(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0157 – C8-0131/2017),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0196/2017),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at Unionen fremmer globalisering; der henviser til, at Unionen hjælper enkeltpersoner, der momentant rammes af ændringer på det globale marked; der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, fastsætte Unionens økonomiske støtte til 60 % af de samlede anslåede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, udvide omfanget af støtteberettigede aktioner og modtagere ved at inkludere selvstændige og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at Finland har indgivet ansøgning EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems om økonomisk støtte fra EGF som følge af afskedigelser i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 26 (Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter) i Nokia Oy (Nokia Network Systems) og tre leverandører og producenter i efterfølgende produktionsled, hovedsagelig i NUTS 2-regionerne Helsingfors-Nyland (Nyland) (FI 1B), Västra Finland (Birkaland) (FI 19) Norra og Östra Finland (Norra Österbotten) (FI 1D), og at 821 ud af de 945 afskedigede arbejdstagere, som er berettiget til EGF-støtte, forventes at deltage i foranstaltningerne;

E.  der henviser til, at ansøgningen var indgivet med henvisning til interventionskriteriet i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen, som forudsætter mindst 500 afskedigelser af arbejdstagere i løbet af en fire måneders referenceperiode i en medlemsstat, inklusive arbejdstagere, der er blevet afskediget af leverandører og producenter i efterfølgende produktionsled;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Finland derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 2 641 800 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 4 403 000 EUR;

2.  bemærker, at Finland indgav ansøgningen om økonomisk støtte fra EGF den 22. november 2016, og at vurderingen heraf efter Finlands hurtige tilvejebringelse af supplerende oplysninger blev afsluttet af Kommissionen den 7. april 2017 og meddelt Parlamentet den samme dag;

3.  minder om, at sektoren for "Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter" allerede har været genstand for 15 EGF-ansøgninger, hvoraf 3 var indgivet af Finland(4), alle baseret på globaliseringskriteriet; bemærker, at fire ud af de 15 ansøgninger vedrørte Nokia-virksomheder; bemærker, at det fremgår af de endelige rapporter for 2012-sagen, at 44 % af deltagerne i EGF-aktiviteter var i beskæftigelse 2 år efter datoen for Finlands EGF-ansøgning, og at tallene for 2013 viser, at 65 % var i beskæftigelse; forventer, at Kommissionens midtvejsevaluering, som forventes at foreligge den 30. juni 2017(5), inkluderer detaljerede oplysninger om den langsigtede reintegrationsgrad af dem, der modtager EGF-støtte, hvilket det allerede opfordrede til i sin beslutning af 15. september 2016(6);

4.  minder om, at IKT strukturelt set spiller en central rolle i den finske økonomi; mener, at de seneste afskedigelser hos Nokia Oy afspejler en udvikling, som påvirker den finske teknologiske industrisektor som helhed, hvor beskæftigelsen i de seneste to år har været meget usikker som følge af et stærkt pres for at øge effektiviteten og opretholde produkternes konkurrenceevne;

5.  minder om, at IKT-sektoren er meget følsom over for ændringer i de globale markeder; bemærker, at konkurrencen inden for sektoren er global, hvilket betyder, at alle markedsaktører kan konkurrere om de samme kunder, og at personalets geografiske placering og kulturelle baggrund har begrænset betydning;

6.  bemærker, at afskedigelserne hos Nokia Oy er en del af selskabets globale omstruktureringsprogram, som er nødvendig for at kunne konkurrere med de østasiatiske konkurrenter;

7.  påpeger, at Nokia Oy efter oprettelsen af et joint venture med Siemens vedrørende netværksteknologier har truffet en række foranstaltninger, herunder at overflytte ressourcer til fremtidens teknologier og reducere antallet af ansatte, der sigter mod at nedbringe dets årlige driftsomkostninger med 900 mio. EUR ved udgangen af 2018;

8.  bemærker, at personer, som blev arbejdsløse fra Nokia Oy i 2016, alle enten er højt uddannede (40 %) eller har en mellemlang uddannelse (60 %), at de har arbejdet inden for programmering og design, og at deres faglige kvalifikationer i mange tilfælde er forældede; bemærker, at 21 % af de tiltænkte støttemodtagere er over 54 år gamle, en alder, hvor en tilbagevenden til arbejdsmarkedet er særdeles vanskelig; bemærker endvidere, at arbejdsløsheden længe har været højere end det nationale gennemsnit i to af de tre berørte regioner, og at arbejdsløsheden blandt de højtuddannede generelt set ligger på et højt niveau i disse regioner, og at situationen er særlig vanskelig for arbejdstagere over 50 år;

9.  anerkender, at Finland har udarbejdet den samordnede pakke af individualiserede tilbud i samråd med de berørte parter, og at økonomi- og beskæftigelsesministeriet har nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for de tiltænkte støttemodtagere, arbejdsmarkedets, de nationale og regionale parter;

10.  bemærker, at Finland planlægger syv typer foranstaltninger: i) coaching-foranstaltninger og andre forberedende foranstaltninger, ii) beskæftigelses- og virksomhedstjenester, iii) uddannelse, iv) tilskud til iværksættelse, v) ekspertvurderinger, vi) løntilskud og vii) godtgørelser i forbindelse med omkostninger ved rejse, ophold og flytning; bemærker, at disse foranstaltninger udgør aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger; bemærker, at disse foranstaltninger vil medvirke til at hjælpe afskedigede arbejdstagere i genansættelse;

11.  bemærker, at indkomststøtteforanstaltningerne vil udgøre 13,34 % af den samlede pakke af individualiserede foranstaltninger, hvilket er langt under den maksimale sats på 35 %, der er fastsat i EGF-forordningen, og at disse foranstaltninger er betinget af, at de modtagere, der er tiltænkt støtte, deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteter;

12.  glæder sig over anvendelsen af Eures-nettet til at videreformidle udenlandske stillingsannoncer til finske jobsøgende; bemærker, at der vil blive foranstaltet internationale rekrutteringstiltag på regionalt plan i samarbejde med EGF og Eures; glæder sig over disse foranstaltninger og over, at de finske myndigheder tilskynder afskedigede arbejdstagere til fuldt ud at nyde godt af deres ret til fri bevægelighed;

13.  glæder sig over udbuddet af uddannelsestilbud og rådgivning samt støtte til folk, der søger arbejde uden for Finland, og til nystartede virksomheder; anser disse foranstaltninger for at være særligt hensigtsmæssige i betragtning af aldersprofil og færdigheder for de pågældende arbejdstagere;

14.  glæder sig over, at de finske myndigheder besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 2. juni 2016 længe før ansøgningen om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

15.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der støttes af EGF, i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

16  glæder sig over det beløb på 59 000 EUR, der er afsat til information og offentlig omtale, og understreger betydning heraf med hensyn til at tilskynde berettigede modtagere til at deltage i de foranstaltninger, der støttes af EGF;

17.  bemærker, at der afsættes tilstrækkelige midler til kontrol og rapportering; bemærker, at systematisk rapportering om tilbud, der støttes af EGF, vil øge den korrekte anvendelse af midlerne; glæder sig over det beløb på 20 000 EUR, der er afsat til kontrol og rapportering;

18.  bemærker, at Nokia Network Systems har opfyldt sine retlige forpligtelser og har konsulteret alle berørte parter;

19.  understreger, at de finske myndigheder bekræfter, at de støtteberettigede foranstaltninger ikke modtager økonomisk støtte fra andre EU-finansieringsinstrumenter;

20.  minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima;

21.  gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte aktioner, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer; bemærker, at Finland har bekræftet, at EGF-støtten bestemt ikke vil erstatte dem;

22.  anbefaler, at medlemsstaterne søger synergi med andre foranstaltninger, der finansieres af nationale midler eller EU-midler og udnytter andre EU-programmer sideløbende med EGF-foranstaltningerne;

23.  anmoder Kommissionen om at sikre aktindsigt i dokumenter vedrørende EGF-sager;

24.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

25.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

26.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

EGF/2007/004 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia.

(5)

Artikel 20 i forordning (EU) nr. 1309/2013.

(6)

Europa-Parlamentets beslutning af 15. september 2016 om aktiviteterne i samt indvirkningen af og merværdien ved Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen mellem 2007 og 2014 (Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0361).


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Finland – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1), særlig artikel 15, stk. 4,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) har til formål at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en fortsættelse af den internationale finansielle og økonomiske krise, eller som følge af en ny international finansiel og økonomisk krise, og hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)  EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(3).

(3)  Den 22. november 2016 indgav de finske myndigheder en ansøgning om mobilisering af EGF i forbindelse med afskedigelser i den økonomiske sektor, der er klassificeret under den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber ("NACE") rev. 2 hovedgruppe 26 (Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter) i Finland. Den blev suppleret med yderligere oplysninger i henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et støttebeløb fra EGF, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013.

(4)  Som følge af Finlands ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk støtte på 2 641 800 EUR.

(5)  For at minimere den tid, som det tager at mobilisere EGF-midlerne, bør denne afgørelse anvendes fra vedtagelsesdatoen —

HAR VEDTAGET DENNE AFGØRELSE

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 2 641 800 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra [dagen for vedtagelsen]*.

Udfærdiget i Bruxelles, den  

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand          Formand

(1)

  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).


BEGRUNDELSE

I. Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at kunne yde supplerende støtte til arbejdstagere, der rammes af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1) og i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1309/2013(2) kan fonden ikke overstige et maksimalt årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser). De nødvendige beløb opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden forelægger Kommissionen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om mobilisering af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure.

II. Finlands ansøgning og Kommissionens forslag

Den 7. april 2017 vedtog Kommissionen et forslag til afgørelse om mobilisering af EGF til fordel for Finland til støtte for reintegration på arbejdsmarkedet af arbejdstagere, der var blevet afskediget hos Nokia Oy (Nokia Network Systems) og tre leverandører og producenter i efterfølgende produktionsled i NACE rev. 2 hovedgruppe 26 (Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter) i NUTS(4) 2-regionerne Helsingfors-Nyland (Nyland) (FI 1B), Västra Finland (Birkaland) (FI 19) Norra og Östra Finland (Norra Österbotten) (FI 1D).

Virksomheder og antal afskedigelser i referenceperioden

Nokia Oy

940

Lionbridge Oy

1

Eilakaisla Oy

1

ManpowerGroup Solutions Oy

3

 

 

 

 

Virksomheder i alt: 4

Afskedigelser i alt:

945

Antal selvstændige, hvis aktivitet er ophørt:

0

Antal støtteberettigede arbejdstagere og selvstændige:

945

Dette er den anden ansøgning, som skal behandles under 2017-budgettet, og den femtende for sektoren "Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter" til dato. Den vedrører 945 afskedigede arbejdstagere og anvendelsen af et samlet beløb fra EGF på 2 641 800 EUR til Finland.

Ansøgningen blev sendt til Kommissionen den 22. november 2016 og suppleret med yderligere oplysninger inden for seks uger efter anmodning fra Kommissionen. Kommissionen afsluttede sin vurdering den 7. april 2017 og har i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i EGF-forordningen konkluderet, at ansøgningen opfylder betingelserne for økonomisk støtte fra EGF, som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen.

IKT-sektoren er på grund af den stærke konkurrence, hurtige teknologiske fremskridt og innovationer, fusioner, overtagelser og outsourcing yderst følsom over for ændringer i den globale økonomi. Konkurrencen mellem arbejdstagere fra Unionen og fra lande uden for Unionen er intensiv. De ansatte i den europæiske IKT-sektor bliver stadig ældre og er mindre godt uddannede end deres amerikanske og asiatiske modparter. Finske IKT-fagfolk står over for en stadig mere global konkurrence i forhold til ansatte i andre sektorer.

Den finske IKT-sektor er karakteriseret ved et betydeligt pres for at øge effektiviteten og for at bevare produkternes konkurrencedygtighed. Efter oprettelsen af et joint venture med Siemens med henblik på at forbedre deres konkurrenceevne i forhold til større virksomheder inden for branchen for netværkskommunikation, navnlig de østasiatiske aktører, er Nokia Oy i færd med at gennemføre et globalt omstruktureringsprogram. Som led i dette program reducerer Nokia Oy sine driftsomkostninger og personalet og overflytter ressourcer i retning af fremtidens teknologier. De dermed forbundne personalenedskæringer forventes at være afsluttet ved udgangen af 2018.

De syv typer foranstaltninger, der skal tilbydes de afskedigede arbejdstagere, omfatter:

–  Coaching-foranstaltninger og andre forberedende foranstaltninger,

  Formålet med uddannelse i jobsøgning er at give deltagerne yderligere oplysninger om arbejdsmarkedet, hjælpe dem med at kortlægge deres egne muligheder og forbedre og opdatere deres jobsøgningsfærdigheder. Jobcoaching: Denne foranstaltning har til formål at støtte og vejlede den jobsøgende i, hvordan man søger arbejde og uddanner sig på arbejdsstedet. Den vil kunne vejlede den jobsøgende med hensyn til at finde et job.

–  Karrierevejledning: Denne foranstaltning er rettet mod de jobsøgende, der har brug for en mere funktionel, intensiv og langsigtet støtte i deres karriereplanlægning. Den vil først og fremmest fokusere på gruppebaserede aktiviteter.

–  Ekspertvurderinger: Denne foranstaltning har til formål at vurdere den jobsøgendes situation og behov for tjenesteydelser. Der vil også være en såkaldt profiludredning, der tager sigte på at hjælpe jobsøgende med at udpege deres egne kompetenceområder.

–  Beskæftigelses- og tjenesteydelser til virksomheder:

  De jobsøgende vil få oplysninger, rådgivning og ekspertbistand til at planlægge deres tilbagevenden til beskæftigelse. Eures-nettet vil også blive anvendt til at videreformidle udenlandske stillingsannoncer til de jobsøgende. Uddannelsen vil blive udbudt i form af erhvervsuddannelse og uddannelse, der skal støtte iværksætterkultur. De kurser, der tilbydes, klassificeres som regel som specialiseret uddannelse, herunder også eksamensbeviser.

–  Etableringsstøtte skal fremme skabelsen af erhvervsaktiviteter og beskæftigelsen af enkeltpersoner. Formålet med etableringsstøtten er at sikre, at en ny iværksætter har en indtægt i den tid, der skønnes påkrævet for at lancere og etablere en virksomhed på heltidsbasis.

–  Der vil være løntilskud til afskedigede arbejdstagere som støtte til beskæftigelse i et nyt job eller en læreplads ved at reducere den nye arbejdsgivers lønomkostninger i en begrænset tidsperiode. Løntilskuddet udgør mellem 30 og 50 % af arbejdstagerens lønomkostninger i en begrænset periode (6-24 måneder).

–  Godtgørelser i forbindelse med omkostninger ved rejse, ophold og flytning:

  Arbejdssøgende kan få tilskud til omkostninger ved rejse og ophold, der skyldes jobsøgning, eller rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i uddannelsesforanstaltninger og godtgørelse af flytteudgifter.

Ovenævnte foranstaltninger er skræddersyede og tiltænkt de afskedigede arbejdstagere, mens foranstaltninger på iværksætterområdet er tiltænkt et begrænset antal personer med realistiske virksomhedsprojekter.

Ifølge Kommissionen udgør de beskrevne foranstaltninger aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som hører under de støtteberettigede aktioner, jf. artikel 7 i EGF-forordningen. Disse foranstaltninger erstatter ikke passive socialsikringsforanstaltninger.

De finske myndigheder har givet alle nødvendige garantier med hensyn til følgende:

–  Principperne om ligebehandling og ikke-diskrimination overholdes i forbindelse med adgangen til de foreslåede foranstaltninger og deres gennemførelse.

–  Kravene i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse er blevet overholdt.

–  De virksomheder, der har gennemført afskedigelser, og som har fortsat deres aktiviteter efter afskedigelserne, har opfyldt deres lovmæssige forpligtelser i forbindelse med afskedigelserne og sørget for deres arbejdstagere i overensstemmelse hermed.

–  De foreslåede foranstaltninger modtager ikke økonomisk støtte fra andre EU-fonde eller finansielle instrumenter, og dobbeltfinansiering vil blive forhindret.

–  De foreslåede foranstaltninger supplerer de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene.

–  Den økonomiske støtte fra EGF er i overensstemmelse med Unionens proceduremæssige og materielle statsstøtteregler.

III. Procedure

Med henblik på mobilisering af EGF har Kommissionen forelagt budgetmyndigheden et forslag om overførsel til den relevante budgetpost af et beløb på 2 641 800 EUR.

Dette er det tredje overførselsforslag om anvendelse af EGF, der er forelagt budgetmyndigheden til dato i 2017.

I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure, jf. artikel 15, stk. 4, i EGF-forordningen.

Ifølge en intern aftale skal Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrage til vurderingen af ansøgninger om mobilisering af fonden.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1046/2012 af 8. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) for så vidt angår indberetningen af tidsrækker for den nye regionale opdeling (EUT L 310 af 9.11.2012, s. 34).


BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

D(2017)18106

Jean Arthuis

Formand for Budgetudvalget

ASP 09G205

Om:  Udtalelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Finland - EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (COM(2017)0157)

Hr. formand.

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om Globaliseringsfonden har behandlet anvendelse af Globaliseringsfonden i forbindelse med sag EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL-udvalget og dets arbejdsgruppe om EGF støtter mobiliseringen af fonden i forbindelse med denne anmodning. I den anledning vil EMPL gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

Drøftelserne i Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender tog udgangspunkt i følgende betragtninger:

A)  der henviser til, at denne ansøgning er baseret på artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1309/2013 (EGF-forordningen) og vedrører 945 arbejdstagere, der blev afskediget i fire virksomheder, der opererer i de økonomiske sektorer, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 26 (Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter).

B)  der henviser til, at Finland, for at fastslå en sammenhæng mellem afskedigelserne og de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, anfører, at IKT-sektoren er en af de industrisektorer, der er mest sårbare over for ændringer i den globale økonomi på grund af den stærke konkurrence, hurtige teknologiske fremskridt og innovationer, fusioner, overtagelser og outsourcing;

C)  der henviser til, at 74 % af de arbejdstagere, som foranstaltningen er rettet mod, er mænd, og 26 % er kvinder; der henviser til, at 77 % af arbejdstagerne er mellem 30 og 54 år og 20,8 % er 55 år eller ældre.

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende punkter i det beslutningsforslag om den finske ansøgning, det vedtager:

1.  er enig med Kommissionen i, at interventionskriterierne i artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1309/2013 er opfyldt, og at Finland derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 2 641 800 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 4 403 000 EUR;

2.  bemærker, at Kommissionen har overholdt fristen på 12 uger fra modtagelsen af den behørigt udfyldte ansøgning fra de finske myndigheder den 13. januar 2017 og til færdiggørelsen den 7. april 2017 af sin vurdering af, om ansøgningen opfylder betingelserne for ydelse af økonomisk støtte, og at Kommissionen samme dag meddelte Parlamentet vurderingen;

3.  minder om, at sektoren for "Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter" allerede har været genstand for 15 EGF-ansøgninger, hvoraf 4 vedrørte Nokia-virksomheder; bemærker, at det fremgår af de endelige rapporter for 2012-sagen, at 44 % af deltagerne i EGF-aktiviteter var i beskæftigelse 2 år efter datoen for Finlands EGF-ansøgning, og at tallene for 2013 viser, at 65 % var i beskæftigelse; forventer, at Kommissionens midtvejsevaluering, som forventes at foreligge den 30. juni 2017(1), inkluderer detaljerede oplysninger om den langsigtede reintegrationsgrad af dem, der modtager EGF-støtte, som det allerede opfordrede til i sin beslutning af 15. september 2016(2);

4.  understreger, at de pågældende regioner (Uusimaa, Pirkanmaa og Pohjois-Pohjanmaa) allerede er blevet udsat for omfattende afskedigelser i IKT-sektoren, og at arbejdsløsheden for de højtuddannede er steget betydeligt; erkender, at sektoren i EU har en relativt høj andel af ældre arbejdstagere i forhold til sine internationale konkurrenter;

5.  bemærker, at EGF's samfinansierede individualiserede tilbud til de afskedigede arbejdstagere omfatter coaching-foranstaltninger og andre forberedende foranstaltninger, karrierevejledning, ekspertvurderinger, beskæftigelses- og erhvervsrelaterede tjenester, etableringsstøtte, løntilskud og tilskud til omkostninger ved rejse, ophold og flytning;

6.  glæder sig over udbuddet af uddannelsestilbud og rådgivning samt støtte til folk, der søger arbejde uden for Finland, og til nystartede virksomheder; anser disse foranstaltninger for at være særligt hensigtsmæssige i betragtning af aldersprofil og færdigheder for de pågældende arbejdstagere;

7.  glæder sig over høringerne med de interesserede parter ved hjælp af en arbejdsgruppe, der omfatter repræsentanter for centrene for økonomisk udvikling, transport og miljø (ELY-centrene) og kontorerne for beskæftigelse og økonomisk udvikling (TE-Kontorerne), Uusimaa, Pirkanmaa og Pohjois-Pohjanmaa samt fra Nokia Finland Oy, Finlands teknologiindustrier, fagforbundet Pro og det finske ingeniørforbund;

8.  under streger betydningen af Nokia Network Systems' overholdelse af sine retlige forpligtelser, herunder direktivet om information og høring af arbejdstagerne(3), navnlig med hensyn til meddelelse af oplysninger til arbejdstagerne, både nationalt og på europæisk plan;

9.  bemærker, at indkomststøtteforanstaltningerne vil være 13,34 % af den samlede pakke af individualiserede foranstaltninger, hvilket er langt under den maksimale sats på 35 %, der er fastsat i forordningen, og at disse foranstaltninger er betinget af, at de modtagere, der er tiltænkt støtte, deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteter;

10.  noterer sig, at de finske myndigheder har forsikret, at de foreslåede foranstaltninger ikke vil modtage økonomisk støtte fra andre af EU's fonde eller finansielle instrumenter, dobbeltfinansiering vil blive forhindret, og at de er komplementære med tiltag, som finansieres af strukturfondene;

11.  bifalder Finlands bekræftelse af, at det finansielle bidrag fra EGF ikke vil erstatte foranstaltninger, som den pågældende virksomhed skal træffe i medfør af national lovgivning eller kollektive aftaler;

12.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi.

Med venlig hilsen

Thomas HÄNDEL

Formand for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

(1)

Artikel 20 i forordning (EU) nr. 1309/2013

(2)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0361+0+DOC+XML+V0//DA

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab.


BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Om:  Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Kære Jean Arthuis

Et forslag fra Kommissionen til afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) er blevet henvist til Regionaludviklingsudvalget. Så vidt jeg forstår, er det meningen, at der skal vedtages en betænkning om dette forslag på Budgetudvalgets møde den 11. maj 2017:

-  COM(2017)0157 foreslår EGF-støtte på 2 641 800 EUR til 945 afskedigede arbejdstagere hos Nokia Oy og tre leverandører. Hovedvirksomheden er aktiv i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 26 (fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter), i Finland.

De regler, der gælder for økonomisk støtte fra EGF, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006.

Udvalgets koordinatorer har vurderet dette forslag og bedt mig meddele, at flertallet i udvalget ikke har nogen indvendinger mod denne mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen med henblik på at tildele det ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen.

Med venlig hilsen

Iskra MIHAYLOVA


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

11.5.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Georges Bach, Gabriele Preuß, Claudia Schmidt, Axel Voss


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

30

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Georges Bach, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Inese Vaidere, Axel Voss, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Vladimír Maňka, Clare Moody, Pina Picierno, Gabriele Preuß, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik