Διαδικασία : 2017/2058(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0196/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0196/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/05/2017 - 10.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0209

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 695kWORD 74k
12.5.2017
PE 602.991v03-00 A8-0196/2017

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Φινλανδία – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems)

(COM(2017)0157 – C8-0131/2017 – 2017/2058(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Petri Sarvamaa

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Φινλανδία – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems)

(COM(2017)0157 – C8-0131/2017 – 2017/2058(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0157 – C8-0131/2017),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0196/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση προωθεί την παγκοσμιοποίηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση μεριμνά για τα πρόσωπα τα οποία επηρεάζονται πρόσκαιρα από τις αλλαγές που συντελούνται στην παγκόσμια αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων με τον συνυπολογισμό των αυτοαπασχολούμενων και των νέων, καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Φινλανδία υπέβαλε την αίτηση EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, σε συνέχεια των απολύσεων στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE Αναθ. 2 Τμήμα 26 (κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων) στην εταιρεία Nokia Oy (Nokia Network Systems) και σε τρεις προμηθευτές και κατάντη παραγωγούς, με δραστηριότητα κυρίως στις επιπέδου NUTS 2 περιφέρειες του Ελσίνκι Helsinki-Uusimaa (Uusimaa) (FI1B), Länsi-Suomi (Pirkanmaa) (FI19) Pohjois- ja Itä-Suomi (Pohjois-Pohjanmaa) (FI1D) και λαμβάνοντας υπόψη ότι 821 από τους 945 απολυμένους που είναι επιλέξιμοι για τη συνεισφορά του ΕΤΠ αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση υπεβλήθη δυνάμει των κριτηρίων παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με το οποίο απαιτούνται τουλάχιστον 500 απολύσεις εργαζομένων, στη διάρκεια περιόδου αναφοράς τεσσάρων μηνών σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων απολύσεων εργαζομένων από προμηθευτές και κατάντη παραγωγούς·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Φινλανδία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 2 641 800 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους 4 403 000 EUR·

2.  επισημαίνει ότι η Φινλανδία υπέβαλε την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 22 Νοεμβρίου 2016, και ότι, μετά την έγκαιρη παραλαβή των συμπληρωματικών πληροφοριών που έστειλε η Φινλανδία, η αξιολόγηση της αίτησης αυτής οριστικοποιήθηκε από την Επιτροπή στις 7 Απριλίου 2017 και κοινοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3.  υπενθυμίζει ότι ο «τομέας κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων» έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο 15 αιτήσεων για χρήση του ΕΤΠ, από τις οποίες οι τρεις υποβλήθηκαν από τη Φινλανδία(4), όλες με βάση το κριτήριο της παγκοσμιοποίησης· σημειώνει ότι τέσσερις αιτήσεις από τις 15 αφορούσαν την εταιρεία Nokia· σημειώνει ότι οι τελικές εκθέσεις για την υπόθεση του 2012 δείχνουν πως, δύο χρόνια αφότου η Φινλανδία υπέβαλε αίτηση κινητοποίησης του ΕΤΠ, το 44% των συμμετασχόντων στις δραστηριότητες του ΕΤΠ εργαζόταν, ενώ στην υπόθεση του 2013 εργάζονταν το 65% των συμμετασχόντων· αναμένει ότι η ενδιάμεση αξιολόγηση της Επιτροπής, η οποία πρέπει να υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2017(5), θα περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ποσοστά μακροπρόθεσμης επανένταξης όσων λαμβάνουν συνδρομή από το ΕΤΠ, όπως έχει ήδη ζητήσει με το ψήφισμά του της 15ης Σεπτεμβρίου 2016(6)·

4.  υπενθυμίζει ότι ο τομέας της ΤΠΕ διαδραματίζει καίριο ρόλο στη φινλανδική οικονομία· θεωρεί ότι οι πρόσφατες απολύσεις στη Nokia Oy αντικατοπτρίζουν μια τάση που πλήττει τη φινλανδική βιομηχανία στο σύνολό της, όπου ο αριθμός απασχολουμένων κατά τα τελευταία δύο έτη είναι εξαιρετικά ασταθής λόγω της υψηλής πίεσης που ασκείται για να αυξηθεί η απόδοση και να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων·

5.  υπενθυμίζει ότι ο τομέας της ΤΠΕ είναι εξαιρετικά ευαίσθητος στις αλλαγές που συντελούνται στην παγκόσμια αγορά· επισημαίνει ότι ο ανταγωνισμός στον εν λόγω τομέα είναι παγκόσμιος, με την έννοια ότι όλοι οι παράγοντες της αγοράς μπορούν να ανταγωνίζονται για τους ίδιους πελάτες, ενώ η γεωγραφική θέση και το πολιτισμικό υπόβαθρο του προσωπικού έχουν περιορισμένη σημασία·

6.  σημειώνει ότι οι απολύσεις στην Nokia Oy αποτελούν μέρος του προγράμματος μετασχηματισμού της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο απαιτείται για να μπορέσει να ανταγωνιστεί τους αντιπάλους της στην Ανατολική Ασία·

7.  επισημαίνει ότι, μετά την ίδρυση μιας κοινοπραξίας με τη Siemens στον τομέα των τεχνολογιών δικτύων, η Nokia Oy έλαβε ορισμένα μέτρα, μεταξύ άλλων, μεταφορά πόρων της προς τις τεχνολογίες του μέλλοντος και μείωση προσωπικού, με στόχο να μειώσει τις ετήσιες λειτουργικές της δαπάνες κατά 900 εκατομμύρια EUR έως το τέλος του 2018·

8.  σημειώνει ότι οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν από τη Nokia Oy το 2016 διαθέτουν υψηλή (40%) και μεσαία κατάρτιση (60%) και εργάζονταν στον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό, αλλά οι επαγγελματικές τους δεξιότητες ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις παρωχημένες· σημειώνει ότι το 21% των στοχευόμενων δικαιούχων είναι άνω των 54 ετών και ότι σε αυτή την ηλικία είναι εξαιρετικά δύσκολη η επανένταξη στην αγορά εργασίας· σημειώνει ακόμη, ότι τα ποσοστά ανεργίας ήταν πάνω από τον εθνικό μέσο όρο για μεγάλο χρονικό διάστημα σε δύο από τις τρεις περιοχές που αφορά η αίτηση και ότι η ανεργία των εργαζομένων υψηλής κατάρτισης είναι γενικά σε υψηλό επίπεδο στις περιοχές αυτές, η κατάσταση δε είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους υπαλλήλους ηλικίας άνω των 50 ετών·

9.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι η Φινλανδία κατάρτισε τη συντονισμένη δέσμη των εξατομικευμένων υπηρεσιών κατόπιν διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς, το δε Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Απασχόλησης συγκρότησε ομάδα εργασίας που περιλαμβάνει εκπροσώπους των στοχευόμενων δικαιούχων, κοινωνικούς, εθνικούς και περιφερειακούς εταίρους·

10.  σημειώνει ότι η Φινλανδία σχεδιάζει επτά ειδών μέτρα: μέτρα επαγγελματικής καθοδήγησης και άλλα μέτρα πλαισίωσης, ii) υπηρεσίες απασχόλησης και επιχειρήσεων, iii) κατάρτιση, iv) επιχορήγηση για τη σύσταση επιχειρήσεων, v) αξιολογήσεις ειδικών, vi) επιδότηση μισθού, και vi) επιδόματα ταξιδιού, διανυκτέρευσης και έξοδα μετακόμισης· σημειώνει ότι οι εν λόγω δράσεις συνιστούν ενεργητικά μέτρα της αγοράς εργασίας· σημειώνει ότι τα μέτρα αυτά θα συμβάλουν στην επανένταξη των απολυθέντων εργαζομένων·

11.  σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος θα αντιστοιχούν στο 13,34% της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το μέγιστο του 35% που καθορίζεται στον κανονισμό ΕΤΠ, και ότι οι δράσεις αυτές υπόκεινται στον όρο της ενεργού συμμετοχής των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

12.  επικροτεί τη χρήση του δικτύου EURES για την κοινοποίηση αγγελιών πρόσληψης στους Φιλανδούς που αναζητούν εργασία· σημειώνει ότι θα διοργανωθούν, σε περιφερειακό επίπεδο, εκδηλώσεις για διασυνοριακές προσλήψεις, σε συνεργασία με το ΕΤΠ και τις υπηρεσίες του EURES· επιδοκιμάζει τα μέτρα αυτά, καθώς και το γεγονός ότι οι φινλανδικές αρχές ενθαρρύνουν τους απολυθέντες εργαζομένους να αξιοποιήσουν πλήρως το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία·

13.  εκφράζει ικανοποίηση για το εύρος των υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικής που πρόκειται να διατεθούν, καθώς και για τη στήριξη όσων αναζητούν εργασία εκτός Φινλανδίας και των νεοφυών επιχειρήσεων· θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά είναι πλέον κατάλληλα, λαμβάνομένων υπόψη του ηλικιακού προφίλ και των προσόντων των εν λόγω εργαζομένων·

14.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι φινλανδικές αρχές άρχισαν να παρέχουν τις εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πληγέντες εργαζομένους στις 2 Ιουνίου 2016, πολύ πριν από την αίτηση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

15.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που στηρίζονται από το ΕΤΠ θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

16  εκφράζει ικανοποίηση σχετικά με τη διάθεση του ποσού των 59 000 EUR για ενέργειες πληροφόρησης και προώθησης, και τονίζει πόσο σημαντική είναι προκειμένου να ενθαρρύνονται οι επιλέξιμοι δικαιούχοι να συμμετέχουν σε μέτρα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ·

17.  σημειώνει ότι έχουν διατεθεί επαρκή κονδύλια για τον έλεγχο και την υποβολή εκθέσεων· σημειώνει ότι η συστηματική υποβολή εκθέσεων σχετικά με υπηρεσίες που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ θα ενισχύσουν την ορθή χρήση των κονδυλίων· επικροτεί τη διάθεση του ποσού των 20 000 EUR για έλεγχο και υποβολή εκθέσεων·

18.  σημειώνει ότι η Nokia Network Systems έχει τηρήσει τις νομικές υποχρεώσεις της και έχει διαβουλευτεί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

19.  τονίζει ότι οι φινλανδικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει πως για τις επιλέξιμες δράσεις δεν χορηγούνται χρηματοδοτικές συνεισφορές από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης·

20.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εργαζόμενου· αναμένει ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνο στις ανάγκες των απολυμένων αλλά και στο τρέχον επιχειρηματικό περιβάλλον·

21.  επαναλαμβάνει ότι η βοήθεια από το ΕΤΠ δεν πρέπει να υποκαθιστά ούτε ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων· σημειώνει ότι η Φινλανδία έχει επιβεβαιώσει πως η συνεισφορά του ΕΤΠ όντως δεν θα υποκαταστήσει τα εν λόγω μέτρα και ενέργειες·

22.  συνιστά στα κράτη μέλη να αναζητούν συνέργειες με άλλες δράσεις που χρηματοδοτούνται από εθνικά ή ενωσιακά κονδύλια και, παράλληλα με τα μέτρα του ΕΤΠ, να αξιοποιούν και άλλα ενωσιακά προγράμματα·

23.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

24.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(4)

EGF/2007/004 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia

(5)

Άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(6)

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 15ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τις δραστηριότητες, τον αντίκτυπο και την προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κατά το διάστημα μεταξύ 2007 και 2014 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0361).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Φινλανδία – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στόχο έχει να παρέχει στήριξη σε εργαζομένους που απολύονται και σε αυτοαπασχολούμενους των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή διεξαγωγής του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή ως αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και να τους βοηθά να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)  Το ΕΤΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου 20(3).

(3)  Στις 22 Νοεμβρίου 2016 η Φινλανδία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, όσον αφορά τις απολύσεις στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα («NACE») αναθ. 2 στον κλάδο 26 (Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων) στη Φινλανδία. Η αίτηση αυτή συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. Η εν λόγω αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(4)  Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ποσού 2 641 800 EUR σύμφωνα με την αίτηση που υπέβαλε η Φινλανδία,

(5)  Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, η παρούσα απόφαση ισχύει και εφαρμόζεται από την ημερομηνία της έκδοσής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κινητοποιείται για την παροχή ποσού 2 641 800 EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την [ημερομηνία έκδοσής της].*

(4)Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

(1)

  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(2)

  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(3)

  Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013,σ. 884).

(4)

*   Η ημερομηνία θα προστεθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τη δημοσίευση στην ΕΕ.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να προσφέρει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1) και του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013(2), το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011). Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), προκειμένου να ενεργοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχο αίτημα μεταφοράς πιστώσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

II. Η αίτηση της Φινλανδίας και η πρόταση της Επιτροπής

Στις 7 Απριλίου 2017, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Φινλανδίας, με σκοπό να στηρίξει την επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύθηκαν στην εταιρεία Nokia Oy (Nokia Network Systems) και σε τρεις προμηθευτές και κατάντη παραγωγούς στο NACE Αναθ. 2 Τμήμα 26 (κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων), κυρίως στις επιπέδου NUTS(4) 2 περιφέρειες του Ελσίνκι Helsinki-Uusimaa (Uusimaa) (FI1B), Länsi-Suomi (Pirkanmaa) (FI19) Pohjois- ja Itä-Suomi (Pohjois-Pohjanmaa) (FI1D).

Επιχειρήσεις και αριθμός απολύσεων κατά την περίοδο αναφοράς

Nokia Oy

940

Lionbridge Oy

1

Eilakaisla Oy

1

ManpowerGroup Solutions Oy

3

 

 

 

 

Συνολικός αριθμός επιχειρήσεων: 4

Συνολικός αριθμός απολύσεων:

945

Συνολικός αριθμός αυτοαπασχολουμένων των οποίων διακόπηκε η δραστηριότητα:

0

Συνολικός αριθμός επιλέξιμων εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων:

945

Αυτή είναι η δεύτερη μέχρι σήμερα αίτηση που θα εξεταστεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2017 και η 15η για τον τομέα της κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων. Αφορά 945 απολυθέντες εργαζομένους και αναφέρεται στην κινητοποίηση συνολικού ποσού 2 641 800 EUR από το ΕΤΠ για τη Φινλανδία.

Η αίτηση εστάλη στην Επιτροπή στις 22 Νοεμβρίου 2016 και συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες εντός έξι εβδομάδων από τη διατύπωση του αιτήματος της Επιτροπής. Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 7 Απριλίου 2017 και κατέληξε στο συμπέρασμα, σύμφωνα με όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού ΕΤΠ, ότι η αίτηση πληροί τους όρους για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ.

Ο τομέας της ΤΠΕ είναι εξαιρετικά ευαίσθητος στις αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία λόγω του υψηλού ανταγωνισμού, της ταχείας τεχνολογικής προόδου και των καινοτομιών, των συγχωνεύσεων, των εξαγορών και της εξωτερικής ανάθεσης σε τρίτους. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των εργαζομένων από την ΕΕ και από χώρες εκτός της ΕΕ είναι έντονος. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της ΤΠΕ στην Ευρώπη γηράσκουν και διαθέτουν λιγότερο άρτια κατάρτιση σε σχέση με τους αντίστοιχους Αμερικανούς και Ασιάτες εργαζομένους. Οι Φινλανδοί εργαζόμενοι στον τομέα της ΤΠΕ αντιμετωπίζουν αυξανόμενο ανταγωνισμό παγκοσμίως σε σύγκριση με εργαζομένους σε οποιονδήποτε άλλο τομέα.

Ο φινλανδικός τομέας ΤΠΕ χαρακτηρίζεται από σημαντική πίεση που ασκείται για να αυξηθεί η απόδοση και να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων. Μετά την ίδρυση μιας κοινοπραξίας με τη Siemens με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων στον χώρο των δικτύων επικοινωνίας, ιδιαίτερα των επιχειρήσεων της ανατολικής Ασίας, η Nokia Oy εφαρμόζει ένα πρόγραμμα μετασχηματισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως μέρος του προγράμματος αυτού, η Nokia Oy μειώνει τις λειτουργικές της δαπάνες και το προσωπικό, και μεταφέρει τους πόρους της στις τεχνολογίες του μέλλοντος. Οι σχετικές μειώσεις προσωπικού εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2018.

Τα επτά είδη μέτρων που πρόκειται να παρασχεθούν στους απολυμένους εργαζόμενους συνίστανται στα εξής:

–  Μέτρα καθοδήγησης και άλλα προπαρασκευαστικά μέτρα

Η κατάρτιση στην αναζήτηση εργασίας έχει σκοπό να παράσχει στους συμμετέχοντες περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αγορά εργασίας, να τους βοηθήσει να χαρτογραφήσουν τις δικές τους δυνατότητες και να βελτιώσουν και να εκσυγχρονίσουν τις δεξιότητες αναζήτησης εργασίας. Επαγγελματική καθοδήγηση: το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη στήριξη και την καθοδήγηση των ατόμων που αναζητούν εργασία και κατάρτιση στον χώρο εργασίας κατά τις αναζητήσεις τους. Θα προσφερθεί καθοδήγηση στα πρόσωπα που αναζητούν εργασία.

–  Επαγγελματική καθοδήγηση: το μέτρο αυτό αποβλέπει σε πρόσωπα που αναζητούν εργασία τα οποία χρειάζονται λειτουργική, εντατική και μακροπρόθεσμη στήριξη όσον αφορά τον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους. Θα βασίζεται κυρίως σε ομαδικές δραστηριότητες.

–  Αξιολογήσεις ειδικών: με το μέτρο αυτό θα αξιολογηθούν η κατάσταση των προσώπων που αναζητούν εργασία καθώς και οι υπηρεσίες που χρειάζονται. Τα πρόσωπα που αναζητούν εργασία θα βοηθηθούν επίσης, με τη διοργάνωση ενός λεγόμενου παιχνιδιού επαγγελματικού προφίλ, να προσδιορίσουν τους τομείς εξειδίκευσής τους.

–  Υπηρεσίες απασχόλησης και επιχειρήσεων

Τα πρόσωπα που αναζητούν εργασία θα λάβουν πληροφορίες, συμβουλές και υπηρεσίες από εμπειρογνώμονες, έτσι ώστε να καταστρώσουν τη στρατηγική επιστροφής τους στην αγορά εργασίας. Θα αξιοποιηθεί επίσης η υπηρεσία του δικτύου EURES ώστε να διαβιβάζονται αγγελίες πρόσληψης στα πρόσωπα που αναζητούν εργασία. Θα τους παραχθεί κατάρτιση μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν θα είναι ως επί το πλείστον εξειδικευμένα μαθήματα κατάρτισης, για τα οποία θα τους απονεμηθεί δίπλωμα.

–  Με τις επιχορηγήσεις για τη σύσταση επιχειρήσεων επιδιώκεται η προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της αυτοαπασχόλησης. Σκοπός της επιχορήγησης για τη σύσταση επιχειρήσεων είναι να εξασφαλίζεται ένα εισόδημα σε μελλοντικούς επιχειρηματίες κατά τον χρόνο που κρίνεται απαραίτητος για την έναρξη και την ίδρυση μιας επιχείρησης πλήρους απασχόλησης.

–  Θα επιδοτηθούν οι μισθολογικές δαπάνες για την πρόσληψη απολυμένων εργαζομένων με σκοπό τη στήριξη της απασχόλησής τους σε μια νέα θέση εργασίας ή μαθητείας μέσω της μείωσης των δαπανών μισθοδοσίας που βαρύνουν τον νέο εργοδότη για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Θα επιδοτηθούν σε ποσοστό 30 έως 50 τοις εκατό οι μισθολογικές δαπάνες των εργαζομένων για περιορισμένη χρονική περίοδο (6-24 μήνες).

–  Επιδόματα ταξιδιού, διανυκτέρευσης και έξοδα μετακόμισης

Τα πρόσωπα που αναζητούν εργασία μπορούν να λάβουν επιδόματα για τις δαπάνες ταξιδίου και διανυκτέρευσης σχετικές με την αναζήτησή τους ή με τη συμμετοχή τους σε μέτρα κατάρτισης, καθώς και αποζημίωση για δαπάνες μετακόμισης.

Τα προαναφερθέντα μέτρα είναι εξατομικευμένα και στοχεύουν στον απολυμένο, ενώ τα μέτρα σχετικά με την επιχειρηματικότητα στοχεύουν σε περιορισμένο αριθμό προσώπων με ρεαλιστικά επιχειρηματικά σχέδια.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα μέτρα που περιγράφονται αποτελούν ενεργητικά μέτρα αγοράς εργασίας, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων ενεργειών που καθορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ. Οι δράσεις αυτές δεν υποκαθιστούν τα παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

Η Φινλανδία έδωσε όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις όσον αφορά τα ακόλουθα:

–  την τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση στις προτεινόμενες δράσεις και την εφαρμογή τους,

–  τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία και στη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τις συλλογικές απολύσεις,

–  οι απολύουσες επιχειρήσεις που έχουν συνεχίσει τις δραστηριότητές τους μετά τις απολύσεις έχουν συμμορφωθεί προς τις νόμιμες υποχρεώσεις που διέπουν τις απολύσεις και έχουν μεριμνήσει τα δέοντα για τους εργαζομένους τους,

–  τη μη λήψη χρηματοδοτικής ενίσχυσης από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα όσον αφορά τις προτεινόμενες δράσεις, καθώς και την αποφυγή οποιασδήποτε διπλής χρηματοδότησης,

–  τη συμπληρωματικότητα των προτεινόμενων δράσεων προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία,

–  τη συμμόρφωση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ με τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

III. Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή θα υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση μεταφοράς του ποσού των 2 641 800 EUR στην αντίστοιχη γραμμή του προϋπολογισμού.

Πρόκειται για την τρίτη πρόταση μεταφοράς πιστώσεων για κινητοποίηση του Ταμείου που υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2017.

Σε περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία, για να προσφέρει εποικοδομητική στήριξη και να συμβάλει στην αξιολόγηση των αιτήσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(3)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(4)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1046/2012 της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS), όσον αφορά τη διαβίβαση των χρονοσειρών για τη νέα περιφερειακή κατανομή (ΕΕ L 310 της 9.11.2012, σ. 34).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

D(2017)18106

Κύριο Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 09G205

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems - (COM(2017)0157)

Κύριε πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL), καθώς και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), εξέτασε την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems, και ενέκρινε την εξής γνωμοδότηση:

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ είναι υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου όσον αφορά το συγκεκριμένο αίτημα. Επ’ αυτού η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Οι αποφάσεις της επιτροπής EMPL βασίζονται στις εξής εκτιμήσεις:

Α)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (κανονισμός ΕΤΠ) και αφορά 945 εργαζομένους που απολύθηκαν σε 4 επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους οικονομικούς τομείς που ταξινομούνται σύμφωνα με τη NACE-αναθεώρηση 2 στον κλάδο 26 (Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων).

Β)  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να αποδείξει τη σχέση μεταξύ των απολύσεων και των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, η Φινλανδία υποστηρίζει ότι ο τομέας της ΤΠΕ είναι ένας από τους πιο ευαίσθητους βιομηχανικούς τομείς στις αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία λόγω του υψηλού ανταγωνισμού, της ταχείας τεχνολογικής προόδου και των καινοτομιών, των συγχωνεύσεων, των εξαγορών και των εξωτερικών αναθέσεων.

Γ)  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 74 % των εργαζομένων τους οποίους αφορούν τα μέτρα είναι άνδρες και το 26 % γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 77 % είναι μεταξύ 30 και 53 ετών, και το 20,8 % είναι 55 ετών ή μεγαλύτερης ηλικίας·

Συνεπώς, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα τη φινλανδική αίτηση τις εξής προτάσεις:

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1309/2013 και ότι, ως εκ τούτου, η Φινλανδία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 2 641 800 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους, το οποίο ανέρχεται σε 4 403 000 EUR·

2. σημειώνει ότι η Επιτροπή τήρησε την προθεσμία των 12 εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης από τις φινλανδικές αρχές, στις 13 Ιανουαρίου 2017, έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της συμμόρφωσης της αίτησης με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την παροχή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, στις 7 Απριλίου 2017, και την κοινοποίησε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3.υπενθυμίζει ότι ο «τομέας κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων» έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο 15 αιτήσεων για χρήση του ΕΤΠ, από τις οποίες οι 4 αφορούσαν εταιρείες της Nokia· σημειώνει ότι οι τελικές εκθέσεις για την υπόθεση του 2012 δείχνουν ότι, δύο χρόνια αφότου η Φινλανδία υπέβαλε αίτηση κινητοποίησης του ΕΤΠ, εργαζόταν το 44 % των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες του ΕΤΠ, και για την υπόθεση του 2013 δείχνουν πως εργαζόταν το 65 % των συμμετεχόντων· αναμένει ότι η ενδιάμεση αξιολόγηση της Επιτροπής, η οποία πρέπει να υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2017(1), θα περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ποσοστά μακροπρόθεσμης επανένταξης όσων λαμβάνουν συνδρομή από το ΕΤΠ, όπως έχει ήδη ζητήσει με το ψήφισμά του της 15ης Σεπτεμβρίου 2016(2)·

4. τονίζει ότι στις εμπλεκόμενες περιφέρειες (Uusimaa, Pirkanmaa και Pohjois-Pohjanmaa) έχουν ήδη γίνει εκτεταμένες απολύσεις στον τομέα ΤΠΕ και ότι τα ποσοστά ανεργίας για όσους διαθέτουν υψηλό επίπεδο μόρφωσης έχουν αυξηθεί σημαντικά· αναγνωρίζει ότι ο συγκεκριμένος τομέας στην ΕΕ έχει σχετικά υψηλή αναλογία εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας σε σύγκριση με τους διεθνείς ανταγωνιστές του·

5.σημειώνει ότι οι συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ εξατομικευμένες υπηρεσίες για τους απολυμένους εργαζόμενους περιλαμβάνουν μέτρα καθοδήγησης και άλλα μέτρα πλαισίωσης, καθοδήγηση όσον αφορά τη σταδιοδρομία, αξιολογήσεις ειδικών, υπηρεσίες απασχόλησης και επιχειρήσεων, επιχορηγήσεις για τη σύσταση επιχειρήσεων, επιδοτήσεις μισθού και επιδόματα ταξιδιού, διανυκτέρευσης και έξοδα μετακόμισης·

6.εκφράζει ικανοποίηση για το εύρος των υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικής που πρόκειται να διατεθούν, καθώς και για τη στήριξη όσων αναζητούν εργασία εκτός Φινλανδίας και των νεοσύστατων επιχειρήσεων· θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά είναι πλέον κατάλληλα, λαμβάνοντας υπόψη το ηλικιακό προφίλ και τα προσόντα των εν λόγω εργαζομένων·

7.εκφράζει ικανοποίηση για τις διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους φορείς μέσω ομάδας εργασίας που περιλαμβάνει εκπροσώπους των κέντρων οικονομικής ανάπτυξης, μεταφορών και περιβάλλοντος (κέντρων ELY) και των γραφείων απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης (γραφείων ΤΕ) των περιφερειών Uusimaa, Pirkanmaa και Pohjois-Pohjanmaa, καθώς και εκπροσώπους της Nokia Oy, των τεχνολογικών κλάδων της Φινλανδίας, της συνδικαλιστικής οργάνωσης Pro και της Ένωσης Επαγγελματιών Μηχανικών της Φινλανδίας·

8.τονίζει τη σημασία που έχει η τήρηση, εκ μέρους της Nokia Network Systems, των νομικών υποχρεώσεών της, περιλαμβανομένης της οδηγίας περί ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων(3), ειδικότερα όσον αφορά την παροχή πληροφοριών στους εργαζόμενους, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

9.σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος θα αντιστοιχούν στο 13,34 % της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το μέγιστο του 35 % που καθορίζεται στον κανονισμό, και ότι οι δράσεις αυτές υπόκεινται στον όρο της ενεργού συμμετοχής των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

10.σημειώνει ότι οι φινλανδικές αρχές παρείχαν διαβεβαιώσεις πως οι προταθείσες δράσεις δεν θα λάβουν οικονομική ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, πως θα αποφευχθεί κάθε διπλή χρηματοδότηση και πως οι δράσεις αυτές θα είναι συμπληρωματικές προς άλλες δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

11.χαιρετίζει τη διαβεβαίωση της Φινλανδίας ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ δεν θα αντικαταστήσει μέτρα που η οικεία επιχείρηση οφείλει να λάβει δυνάμει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας·

12.υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και βιώσιμη οικονομία.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Thomas HÄNDEL

Πρόεδρος της επιτροπής EMPL

(1)

Άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013

(2)

P8_TA(2016)0361 Δραστηριότητες, αντίκτυπος και προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κατά το διάστημα μεταξύ 2007 και 2014

(3)

Οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2002 περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα:  Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Αξιότιμε κ. Arthuis,

Παραπέμφθηκε, για γνωμοδότηση, στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης πρόταση απόφασης της Επιτροπής σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ). Όπως αντιλαμβάνομαι, πρόκειται να εγκριθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, στις 11 Μαΐου 2017, έκθεση σχετικά με την πρόταση αυτή:

-  Το έγγραφο COM(2017)0157 προτείνει συνεισφορά ύψους 2 641 800 EUR από το ΕΤΠ για 945 εργαζόμενους που απολύθηκαν από την εταιρεία Nokia Oy και 3 προμηθευτές. Η κύρια επιχείρηση λειτουργεί στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE–αναθεώρηση 2 στον κλάδο 26 (Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων), στη Φινλανδία.

Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.

Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν την πρόταση αυτή και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω εγγράφως ότι η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής REGI δεν έχει αντίρρηση για αυτή την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση προκειμένου να διατεθεί το προαναφερθέν ποσό που προτείνει η Επιτροπή.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Iskra MIHAYLOVA


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.5.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Gabriele Preuß, Claudia Schmidt, Axel Voss


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Georges Bach, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Inese Vaidere, Axel Voss, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Vladimír Maňka, Clare Moody, Pina Picierno, Gabriele Preuß, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου